ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 308

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
19 ноември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1138/2008 на Съвета от 13 октомври 2008 година за прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Куба съгласно член XXIV:6 и член XXVIII от ГАTT 1994 г., за изменение и допълнение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1139/2008 на Съвета от 10 ноември 2008 година за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия по отношение на определени рибни запаси, приложими в Черно море за 2009 година

3

 

 

Регламент (ЕО) № 1140/2008 на Комисията от 18 ноември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

*

Регламент (ЕО) № 1141/2008 на Комисията от 13 ноември 2008 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

9

 

*

Регламент (ЕО) № 1142/2008 на Комисията от 13 ноември 2008 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

11

 

*

Регламент (ЕО) № 1143/2008 на Комисията от 13 ноември 2008 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

13

 

*

Регламент (ЕО) № 1144/2008 на Комисията от 18 ноември 2008 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно Хърватия ( 1 )

15

 

*

Регламент (ЕО) № 1145/2008 на Комисията от 18 ноември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета относно националните програми за преструктуриране на сектора на памука

17

 

*

Регламент (ЕО) № 1146/2008 на Комисията от 18 ноември 2008 година за забрана на риболова на берикс във води на Общността и във води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зони III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV от страна на съдове под флага на Португалия

25

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/870/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 13 октомври 2008 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Куба съгласно член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с измененията на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз

27

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Куба съгласно членове XXIV:6 и XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с измененията на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз

29

 

 

2008/871/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 20 октомври 2008 година относно одобрението, от името на Европейската общност, на Протокола за стратегическа екологична оценка към Конвенцията на ИКЕ/ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, съставена в Еспо през 1991 г.

33

Протокол за стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст

35

 

 

2008/872/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 18 ноември 2008 година за назначаване на двама заместник-членове от Германия в Комитета на регионите

50

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Съвет

 

*

Информация, свързана с влизането в сила на Споразумение между Европейската общност и правителството на Куба относно приключването на преговорите по член ХХIV:6 от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ)

51

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2008/873/ОВППС на Съвета от 18 ноември 2008 година за подновяване на ограничителните мерки, наложени на Кот д’Ивоар

52

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

19.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1138/2008 НА СЪВЕТА

от 13 октомври 2008 година

за прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Куба съгласно член XXIV:6 и член XXVIII от ГАTT 1994 г., за изменение и допълнение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 наСъвета (1) се създава номенклатура на стоките, (наричана по-долу „Комбинирана номенклатура“), и се определят конвенционалните ставки на митата от Общата митническа тарифа.

(2)

Със своето Решение 2008/870/ЕО (2) Съветът одобри от името на Общността Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Куба (Споразумението), с оглед на приключването на преговорите, започнати съгласно член XXIV:6 от ГАТТ 1994 г.

(3)

Поради това Регламент (ЕИО) № 2658/87 следва съответно да бъде изменен и допълнен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент (ЕИО) № 2658/87 приложение 7, озаглавено „Тарифни квоти на CTO, които следва да бъдат открити от компетентните органи на Общността“, от приложение I, част трета, раздел III се изменя с обемите, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от датата на влизане в сила на Споразумението.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 13 октомври 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Виж стр. 27 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, се счита, че формулировката на описанието на продуктите има само индикативно значение, като в контекста на настоящото приложение за тарифните отстъпки важи формулировката на валидните кодове по КН към приемането на настоящия регламент. Когато са посочени ex кодове по КН, тарифните отстъпки следва да се определят чрез прилагане на кода по КН и съответстващото описание, взети заедно.

В Регламент (ЕИО) № 2658/87 приложение 7, озаглавено „Тарифни квоти на CTO, които следва да бъдат открити от компетентните органи на Общността“, от приложение I, част трета, раздел III, другите изисквания и условия са следните:

Код по КН

Описание на стоката

Други изисквания и условия

Тарифни номера

1701 11 10

Сурова захар от захарна тръстика, предназначена за рафиниране

За пазарната 2008/2009 г. за Куба се предвиждат 20 000 тона, които трябва да бъдат прибавени към тарифната квота на ЕО, като ставката за квотата е 98 EUR/тон.

Считано от пазарната 2009/2010 г. към тарифната квота на ЕО за Куба се прибавят 10 000 тона, като ставката за квотата е 98 EUR/тон.


19.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1139/2008 НА СЪВЕТА

от 10 ноември 2008 година

за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия по отношение на определени рибни запаси, приложими в Черно море за 2009 година

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 20 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. за определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (2), и по-специално член 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 Съветът приема мерките, уреждащи достъпа до зоните и ресурсите, както и трайното упражняване на риболовните дейности, като взема под внимание наличните научни становища, и по-специално доклада, изготвен от Научния, технически и икономически комитет по рибарство.

(2)

В съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 Съветът определя възможностите за риболов по вид риболов или група видове риболов и разпределя тези възможности между държавите-членки.

(3)

С оглед на осигуряване на ефективно управление на възможностите за риболов следва да бъдат определени конкретните условия, при които се осъществяват риболовните дейности.

(4)

Член 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 дава определения във връзка с разпределението на възможностите за риболов.

(5)

В съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 следва да бъдат посочени запасите, за които се прилагат различните предвидени в настоящия регламент мерки.

(6)

За да се подпомогне опазването на рибните ресурси, през 2009 г. следва да бъдат изпълнени определени допълнителни мерки по отношение на техническите условия за осъществяване на риболовна дейност.

(7)

Намаляването на общия допустим улов (TAC) на трицона не засяга установяването в бъдеще на нови нива за този запас, при което следва да отчита риболовната дейност на другите черноморски държави.

(8)

Възможностите за риболов следва да бъдат усвоявани съгласно съответното законодателство на Общността, и по-специално Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. за установяване на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (3), и Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (4).

(9)

Като отчита, че до влизането в сила на настоящия регламент в една от заинтересованите държави-членки традиционно за улов на калкан са били използвани мрежи с размер на окото, по-малък от 400 mm, както и с цел да се даде възможност за адекватно приспособяване към техническите мерки, които се въвеждат с настоящия регламент, на кораби, плаващи под флага на посочената държава-членка, следва да бъде позволен уловът на калкан с мрежи, чийто минимален размер на окото е не по-малък от 360 mm.

(10)

За да се гарантират правилното прилагане и контрол, размерът на окото следва да се измерва в съответствие с Регламент (ЕО) № 517/2008 на Комисията от 10 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета по отношение определянето на размера на окото на мрежата и оценяването на дебелината на влакното на рибарските мрежи (5).

(11)

Предвид неотложния характер на въпроса е наложително да се направи изключение от шестседмичния срок, посочен в параграф I, точка 3 от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и Договорите за създаване на Европейските общности,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят възможностите за риболов през 2009 г. на определени рибни запаси в Черно море и съответните условия, при които тези възможности за риболов могат да бъдат усвоявани.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага за риболовни кораби на Общността (кораби на Общността), които осъществяват дейност в Черно море.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 настоящият регламент не се прилага към риболовни дейности, извършвани единствено за целите на научни изследвания, които се осъществяват с разрешението и под контрола на съответната държава-членка и за които Комисията и държавата-членка, в чиито води се извършва изследването, са били уведомени предварително.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения, които допълват тези, установени в член 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002:

а)

„ГКРСМ“ означава Генерална комисия по риболова в Средиземно море;

б)

„Черно море“ означава географската подзона на ГКРСМ, така както е определена в Резолюция ГКРСМ/31/2007/2;

в)

„общ допустим улов“ (означен по-долу със съкращението TAC) означава количеството риба, което може да бъде уловено от всеки запас в рамките на една година;

г)

„квота“ означава част от TAC, предоставена на Общността, на държава-членка или на трета държава.

ГЛАВА II

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ И СЪОТВЕТНИ УСЛОВИЯ

Член 4

Ограничения на улова и разпределения

Приложение I към настоящия регламент съдържа ограниченията на улова, разпределението им между държавите-членки и допълнителните условия, които са приложими съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Член 5

Специални разпоредби относно разпределенията

Разпределянето на ограниченията на улова между държавите-членки, така както е определено в приложение I, се прилага, без да засяга:

1.

размяната съгласно член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

2.

преразпределенията съгласно член 21, параграф 4, член 23, параграф 1 и член 32, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 и член 23, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

3.

разтоварванията на суша на допълнителни количества съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96;

4.

приспаданията, осъществени съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 847/96 и член 23, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

Член 6

Условия за улова и за прилова

1.   Екземпляри от запасите, за които са определени ограничения на улова, могат да бъдат задържани на борда или разтоварвани на суша единствено ако уловът е осъществен от риболовни кораби на държава-членка с квота и квотата не е изчерпана.

2.   Всички разтоварени количества се приспадат от квотата или, ако делът на Общността не е бил разпределен по квоти между държавите-членки — от дела на Общността.

Член 7

Преходни технически мерки

Приложение II съдържа преходните технически мерки.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

Предаване на данни

Когато в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 държавите-членки изпращат данни на Комисията във връзка с разтоварванията на суша на уловени количества риба от запасите, те използват кодовете на запасите, определени в приложение I към настоящия регламент.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 151, 11.6.2008 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Ограничения на улова и съответните условия, свързани с годишното управление на ограниченията на улова, приложими за корабите на Общността в зони, за които са определени ограничения на улова по видове и зони

В таблиците по-долу се определят равнищата на ТАС и квотите (в тонове живо тегло, с изключение на случаите, в които е посочено друго) по запаси, разпределението между държавите-членки и съответните условия за годишното управление на квотите.

Във всяка зона рибните запаси са посочени по азбучен ред в зависимост от наименованията на видовете на латински език. В следващите таблици кодовете, използвани за различните видове, са, както следва:

Научно наименование

Алфа-3 код

Общоприето наименование

Psetta maxima

TUR

Калкан

Sprattus sprattus

SPR

Трицона


Вид

:

Калкан

Psetta maxima

Зона

:

Черно море

България

50

Предпазен ТАС

Прилага се член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Не се прилага член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Прилага се член 5 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Румъния

50

EO

100 (1)

TAC

Неприложимо


Вид

:

Трицона

Sprattus sprattus

Зона

:

Черно море

EO

12 750 (2)

Предпазен ТАС

Прилага се член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Не се прилага член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Прилага се член 5 от Регламент (ЕО) № 847/96.

TAC

Неприложимо


(1)  Временен TAC. Крайният TAC ще бъде установен при първа възможност, като се вземат предвид новите научни становища през първата половина на 2009 г.

(2)  Може да подлежи на улов единствено от страна на кораби, плаващи под български или румънски флаг.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРЕХОДНИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

1.

Не се разрешава никакъв риболов на калкан в периода от 15 април до 15 юни в общностните води в Черно море.

2.

Минималният законен размер на окото на дънните мрежи, използвани за улов на калкан, е 400 mm.

В държава-членка, в която минималният законен размер на окото на дънните мрежи, използвани за улов на калкан, е бил по-малък от 400 mm преди влизането в сила на настоящия регламент, за улов на калкан могат да се използват мрежи с минимален размер на окото, не по-малък от 360 mm. Въпреки това съответната държава-членка следва да гарантира, че до края на 2009 г. риболовните кораби, притежаващи разрешение за риболов на калкан с дънни мрежи, които продължават да използват мрежи с размер на окото, по-малък от 400 mm, няма да са повече от 40 % от общия брой риболовни кораби, притежаващи разрешение за риболов на калкан с дънни мрежи.

3.

Размерът на окото на мрежата се измерва в съответствие с Регламент (ЕО) № 517/2008 на Комисията от 10 юни 2008 г. за определяне на, inter alia, подробни правила по отношение на определянето на размера на окото.

4.

Минималният размер на екземплярите калкан за разтоварване на суша е 45 cm обща дължина, измерена в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 850/98.


19.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1140/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 ноември 2008 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 ноември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 ноември 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

25,7

MA

60,8

TR

77,1

ZZ

54,5

0707 00 05

JO

167,2

MA

55,4

TR

91,2

ZZ

104,6

0709 90 70

MA

59,8

TR

103,0

ZZ

81,4

0805 20 10

MA

66,1

ZZ

66,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,0

HR

49,0

IL

74,6

MA

82,1

TR

67,2

ZZ

66,6

0805 50 10

MA

65,5

TR

69,9

ZA

47,3

ZZ

60,9

0806 10 10

BR

214,2

TR

133,6

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

174,9

0808 10 80

CA

87,1

CL

67,1

CN

55,8

MK

37,6

US

103,2

ZA

75,3

ZZ

71,0

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

103,0

ZZ

71,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


19.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1141/2008 НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2008 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общи правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или която добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специфични разпоредби на Общността, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди, че обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която обаче не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана от титуляра за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата, поместена в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кодовете по КН, посочени в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2008 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Система за линейно преместване, включваща плъзгащ механизъм с два жлеба и правоъгълен корпус, съдържащ лагерни сачми.

Корпусът се мести по дължината на жлебовете в плъзгащия механизъм благодарение на лагерните сачми.

Системата за линейно преместване се използва с различни видове машини, например в оборудването за повдигане и преместване на стоки, металорежещите машини и възпроизвеждащите устройства за DVD.

8482 10 90

Класирането се определя от разпоредбите на Общите правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 2, буква а) към раздел XVI и от описанието на кодове по КН 8482, 8482 10 и 8482 10 90.

Тъй като системата за линейно преместване се използва с различни видове машини, тя не може да се счита за част, предназначена само или главно за една определена машина по смисъла на забележка 2, буква б) към раздел XVI. Следователно се изключва класиране на системата в позиции 8431, 8466 или 8522, като част от машина.

Системата за линейно преместване се счита за плъзгащ механизъм с лагерни сачми без ограничаване на преместването от позиция 8482 (вж. също обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиция 8482, буква А, параграф 3.)

Тъй като системата за линейно преместване е продукт, специфициран в позиция 8482, той следва да бъде класиран в тази позиция в съответствие със забележка 2, буква а) към раздел XVI.


19.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1142/2008 НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2008 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общи правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или която добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специфични разпоредби на Общността, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди, че обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която обаче не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Комитетът по Митническия кодекс не изрази становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата, поместена в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кодовете по КН, посочени в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2008 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Кабел с приблизителна дължина 250 cm, от вида използван единствено с машина за видеоигри с код по КН 9504.

Кабелът е снабден от едната страна със съединител, специално приспособен за машината за видеоигри, а от другата страна с пет съединителя за свързване към монитор или телевизионен приемник.

По кабела, данните могат да бъдат подавани от машината за видеоигри към монитора или телевизионния приемник, като в зависимост от съдържанието им те могат да бъдат визуализирани като видеоигра, видеоизображение или неподвижно изображение или да бъдат възпроизвеждани като звук.

8544 42 90

Класирането се определя от Общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 8544, 8544 42 и 8544 42 90.

Класирането в позиция 9504 като принадлежност за машина за видеоигри се изключва, тъй като позиция 8544 дава най-конкретно описание относно кабели и други електрически проводници.

Следователно, продуктът се класира с код по КН 8544 42 90 като електрически проводник, снабден с части за свързване.


19.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1143/2008 НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2008 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общи правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или която добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специфични разпоредби на Общността, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди, че обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която обаче не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата, дадена в приложението, следва да бъдат класирани в Комбинираната номенклатура със съответния код по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се прилага за период от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2008 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Комплект за продажба на дребно, съдържащ:

електронен уред с формата на цигара;

два пълнителя;

две литиеви зареждащи се батерии; и

едно зарядно устройство за батериите.

Уредът се състои от обвивка от неръждаема стомана, микроелектронна схема, датчик с висока чувствителност, отделение за поставяне на батериите и отделение за поставяне на пълнителя.

Пълнителят се състои от мундщук и контейнер. Контейнерът съдържа никотин, ароматизирана съставка за цигари и обикновени хранителни добавки. Мундщукът и контейнерът са за еднократна употреба.

Електронната схема, след като се активира при всмукване, започва пулверизирането на никотиновия разтвор и образуването на „дим“ от разпрашване, който се вдишва от пушача.

8543 70 90

Класирането се определя от разпоредбите на Общите правила 1, 3, буква б), и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 8543, 8543 70 и 8543 70 90.

Основният компонент в комплекта е електронният уред, тъй като електронната схема задейства пулверизирането на никотиновия разтвор и образуването на „дим“ от разпрашване, който се вдишва от пушача.

Тъй като уредът не е механичен апарат за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течности, класиране в позиция 8424 се изключва.

Електронният уред се счита за електрическо устройство, което има индивидуална функция, която не е специфицирана или включена в глава 85.

По силата на общо правило 3, буква б), комплектът следва да бъде класиран в позиция 8543 (вж. също обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиция 8543, трети параграф).


19.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1144/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 ноември 2008 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно Хърватия

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания, които се прилагат при движение с нетърговска цел на домашни любимци, за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 8, параграф 3, буква а) и член 19 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 998/2003 установява ветеринарно-санитарните изисквания, приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и правилата, прилагани при проверките на такова движение.

(2)

Тези изисквания са различни в зависимост от това дали домашните любимци се движат между държавите-членки или от трети страни към държавите-членки. Освен това, изискванията за тези движения от трети страни се разграничават допълнително, ако се извършват от третите страни, изброени в част Б, раздел 2 от приложение II към същия регламент, или от третите страни, изброени в част В от същото приложение.

(3)

Трети страни, които прилагат правила за движението на домашни любимци с нетърговска цел, най-малкото еквивалентни на тези на Общността, съгласно предвиденото в глава III от Регламент (ЕО) № 998/2003, са изброени в приложение II, част Б, раздел 2 към същия регламент. Посочените правила включват възможността вместо сертификата тези трети страни да използват паспорта, съгласно установения от Решение 2003/803/ЕО (2) на Комисията модел.

(4)

Движението на домашни любимци с нетърговска цел от тези трети страни към Общността подлежи на същите правила като правилата за движението на тези животни между държавите-членки, както е предвидено в глава II от Регламент (ЕО) № 998/2003.

(5)

Списъкът в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003 включва трети страни и територии, незасегнати от бяс, и третите страни и територии, включително Хърватия, за които се счита, че рискът от внасяне на бяс в Общността вследствие на движенията от тези трети страни и територии не е по-висок от риска, свързван с движенията между държавите-членки.

(6)

Хърватия наскоро поиска да бъде включена в част Б от раздел 2 на приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003, за да се улеснят движенията на домашни любимци между Хърватия и ЕС.

(7)

Като се има предвид информацията, предоставена от Хърватия относно нейното национално законодателство, се оказва, че по отношение на движението на домашни любимци с нетърговска цел Хърватия прилага правила, най-малкото еквивалентни на тези на Общността, съгласно предвиденото в глава III от Регламент (ЕО) № 998/2003.

(8)

Целесъобразно е Хърватия да бъде заличена от списъка в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003 и да бъде включена в списъка в част Б, раздел 2 към същото приложение.

(9)

Регламент (ЕО) № 998/2003 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003 се изменя, както следва:

1.

Между Швейцария и Исландия в част Б, раздел 2 се добавя следното:

„HR Хърватия“

2.

От част В се заличава следното:

„HR Хърватия“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 ноември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 146, 13.6.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 312, 27.11.2003 г., стр. 1.


19.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1145/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 ноември 2008 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета относно националните програми за преструктуриране на сектора на памука

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета от 23 юни 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и за установяване на национални програми за преструктуриране на сектора на памука (1), и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

Глава 2 от Регламент (ЕО) № 637/2008 съдържа разпоредби за програми за преструктуриране, за които се взема решение на равнище държави-членки, за финансиране на конкретни мерки в подкрепа на сектора на памука. Уместно е тази рамка да бъде запълнена чрез издаване на правила за прилагане.

(2)

Следва да бъде определено какви съставни елементи трябва да съдържат програмите за преструктуриране, които държавите-членки трябва да представят. Освен това следва да се уточнят правила за внасяне на изменения в програмите за преструктуриране, така че те да могат да бъдат адаптирани към новите условия, които не са могли да бъдат предвидени при първоначалното представяне на програмите.

(3)

За да се осигури подходяща система за наблюдение и оценка на програмите за преструктуриране, е необходимо да се изисква представянето на доклади за оценка, които да съдържат подробна оперативна и финансова информация във връзка с прилагането на програмата за преструктуриране.

(4)

Също така следва да се осигури достъп на всички заинтересовани до информацията относно програмите за преструктуриране.

(5)

Следва да има минимални изисквания за администрирането на отпускане и изплащане на помощи. Освен това следва да се позволи плащането на една или повече авансови суми за мерки, които вероятно са свързани със значителни разходи.

(6)

Следва да се определят разпоредби за задължението на държавите-членки за контрол на разходите, особено с оглед на времето и начина на проверките на място при мерките по закриване и инвестиционните мерки. За защита на финансовите интереси на Общността са необходими също така специфични правила за възстановяване на недължими плащания и глоби. В този смисъл следва да се прилагат Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (2) и Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (3).

(7)

Що се отнася до пълното и окончателно закриване на съоръжения за омаганяване, предвидено в член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 637/2008, трябва подробно да се определят критериите, които обозначават самото закриване. Въпреки че е уместно държавите-членки да определят размера на отпусканата помощ за закриването на базата на обективни и недискриминационни критерии, трябва да се установи максимален размер, за да се избегне свръхкомпенсация.

(8)

Необходимо е точно да се характеризира подкрепата за подобряване на преработването на памука, предвидена в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 637/2008 за помощи за инвестиции в памукопреработвателната промишленост, и да се определят приемливите разходи. Освен това следва да се определи максималният финансов принос на Общността, за да се осигурят финансовото участие и ангажираността на получателите по отношение на инвестициите.

(9)

Що се отнася до помощите за земеделски производители, участващи в схемите за качество на памука, предвидени в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 637/2008, необходимо е да се посочат съответните схеми за качество на Общността, да се определят критериите за националните схеми за качество и да се определи размерът на помощта и на приемливите разходи.

(10)

За да се осигури взаимно допълване между мерките за насърчаване, посочени в член 7, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 637/2008, и правилата относно действията за информиране и насърчаване, определени в Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (4), следва да се установяват подробни изисквания за подпомагането за насърчаване на качествени продукти, по-специално по отношение на получателите и допустимите дейности.

(11)

Що се отнася до помощите за доставчиците на техника, предвидени в член 7, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 637/2008, следва да се даде точно определение на помощите. Държавите-членки следва да определят размера на отпусканата помощ на базата на обективни и недискриминационни критерии, но трябва да се установи максимален размер, за да се избегне свръхкомпенсация.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ ПРАВИЛА

Член 1

Обхват

Настоящият регламент определя правила за прилагане на националните програми за преструктуриране съгласно Регламент (ЕО) № 637/2008, съдържащи петте предвидени в член 7 от посочения регламент мерки, отговарящи на условията за финансиране.

Член 2

Съдържание на програмите за преструктуриране

Програмите за преструктуриране, представени от държавите-членки в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 637/2008, трябва да се състоят от следните съставни части:

а)

подробно описание на предложените мерки, заедно с техните измерими цели;

б)

резултатите от проведените консултации, предвидени в член 4, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 637/2008;

в)

оценка за очакваното въздействие в технически, икономически, екологичен и социален план;

г)

описание на съоръженията за омаганяване в съответните държави-членки и използването на мощностите им от 2005 г. насам, ако в програмата за преструктуриране са включени мерките, посочени в член 7, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 637/2008;

д)

график за въвеждането на всяка от мерките;

е)

обща финансова таблица по образеца, даден в приложението към настоящия регламент, която показва необходимите ресурси и предвиденото разпределение на ресурсите между мерките в съответствие с бюджетните средства, определени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 637/2008;

ж)

критериите и количествените показатели, които следва да се използват при контрола и оценката на мерките на програмата за преструктуриране, както и предприетите мерки за осигуряване на правилното и ефикасно прилагане на програмите;

з)

посочване на компетентните органи и на структурите, които отговарят за изпълнението на програмата.

Член 3

Изменения на програмите за преструктуриране

Предложенията за изменения в програмите за преструктуриране, посочени в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 637/2008, не се подават по-често от веднъж годишно.

Изменените програми показват ясно и точно предложените промени, мотивите за тях и финансовите им последици и включват, ако е приложима, преразгледана версия на финансовата таблица по образеца, даден в приложението към настоящия регламент.

Разходите, произтичащи от измененията в програмите за преструктуриране, са допустими за финансиране от датата на представяне на преразгледаната програма на Комисията. Държавите-членки поемат отговорността за разходите за времето между датата на получаване на тяхната изменена програма за преструктуриране в Комисията и датата на нейното прилагане в съответствие с член 4, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 637/2008.

Член 4

Доклади и оценка

1.   Държавите-членки представят на Комисията доклад за изпълнението на програмата за преструктуриране при подаването на всяка нова програма за преструктуриране, с изключение на първата програма за преструктуриране, представена през 2009 г., както е посочено в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 637/2008.

2.   Представеният съгласно параграф 1 от настоящия член доклад и докладът, представен заедно със съобщението, с което се изисква прекратяване на програмата в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 637/2008:

а)

изброяват и описват мерките, за които е отпусната помощ от Общността по линия на програмите за преструктуриране, за всяка отделна година от съответния програмен период;

б)

когато е приложимо, описват направените изменения в програмата за преструктуриране, мотивите за тях и бъдещите въздействия;

в)

описват постигнатите с отделните мерки резултати в светлината на измеримите цели, изложени в програмата за преструктуриране;

г)

съдържат отчет за разходите за всяка финансова година, които вече са осъществени за програмния период и които в никакъв случай не следва да надхвърлят границата на общата сума, предоставена на държавата-членка съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 637/2008;

д)

съдържат прогнози за разходите за изпълнение на програмата за преструктуриране до края на предвидения период, до границата на общата сума, предоставена на държавата-членка съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 637/2008;

е)

ако е приложимо, съдържат анализ на въздействието на други фондове на Общността и съответствието на тяхното използване с използването на помощите, отпускани по програмата за преструктуриране.

3.   Държавите-членки регистрират данните за всички програми за преструктуриране, независимо дали са изменени или не, както и за всички мерки, провеждани в рамките на тези програми.

Член 5

Публичен достъп до информация относно програмите за преструктуриране

Държавите-членки осигуряват публичен достъп чрез уебсайт до програмата за преструктуриране, измененията ѝ, доклада за изпълнението на програмата и националното законодателство, отнасящо се до програмата.

Член 6

Изисквания към заявленията и плащанията

1.   За всяка мярка в програмата им за преструктуриране, изброена в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 637/2008, държавите-членки:

а)

определят съставните части, които трябва да съдържа заявлението за подпомагане;

б)

определят началната и крайната дата на периода за подаване на заявление;

в)

одобряват валидни и пълни заявления на базата на обективни и недискриминационни критерии, като вземат предвид наличните финансови средства в рамките на годишните тавани, предвидени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 637/2008;

г)

изплащат полагаемата помощ или останалата полагаема помощ, ако е изплатен аванс, след приключването на дадената мярка и извършването на проверките, посочени в член 7 от настоящия регламент.

2.   За мерките, посочени в член 7, параграф 1, букви а), б), г) и д) от Регламент (ЕО) № 637/2008, държавите-членки могат да изплащат авансово на получателя една или повече суми. Общият размер на всички авансови плащания не следва да превишава 75 % от приемливите разходи.

Изплащането на аванс се извършва след внасяне на гаранция в размер, равен на 120 % от размера на съответния аванс.

Гаранциите се освобождават, след като мерките са завършени и посочените в член 7 проверки са проведени.

3.   Всички плащания, предвидени в параграфи 1 и 2 и отнасящи се до конкретно заявление, се извършват не по-късно от 30 юни на четвъртата година след годината, през която изтича срокът за представяне на проекта на програмата за преструктуриране, както е предвидено в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 637/2008. Плащанията през първата година на първия програмен период се извършват от 16 октомври 2009 г. нататък.

4.   Държавите-членки определят конкретни правила за прилагането на настоящия член.

Член 7

Наблюдение и контрол

1.   Независимо от контролните задължения, посочени в Регламент (ЕО) № 1290/2005, държавите-членки извършват мониторинг, контрол и проверка на изпълнението на прилаганата програма за преструктуриране.

За мерките, посочени в член 7, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 637/2008, държавите-членки проверяват на място всеки завод и всяко производствено предприятие, получаващи помощ съгласно програмата за преструктуриране, преди да се извърши последното плащане, за да се провери дали са изпълнени всички условия за получаване на помощта.

По отношение на мярката, посочена в член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 637/2008, се провежда проверка на място във всички съответни заводи и производствени предприятия най-късно три месеца след изтичане на едногодишния период, посочен в член 10, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, за да се установи дали са изпълнени изискванията по посочения параграф.

2.   За всяка проверка на място в срок от един месец се изготвя доклад, който съдържа пълно описание на извършената дейност, основните констатации и изискваните последващи действия. По-специално докладите от проверките следва да:

а)

съдържат информация за получателя и провереното производствено предприятие, както и за присъствалите лица;

б)

посочват дали получателят е бил уведомен за посещението и ако е бил уведомен, срока на предварителното известяване;

в)

установяват изискванията и стандартите, подложени на проверка;

г)

описват начина и обхвата на извършените проверки;

д)

съдържат констатациите;

е)

съдържат елементите, във връзка с които са открити несъответствия;

ж)

съдържат оценка с преценка на значението на несъответствието по отношение на всеки елемент въз основа, между другото, на значителността му, обхвата, трайността и наличието на предишни нарушения.

Получателят се уведомява за всяко установено нарушение.

Член 8

Възстановяване на недължими плащания

Недължимите плащания се възстановяват заедно с лихва от съответните получатели. Правилата, определени в член 73 от Регламент (ЕО) № 796/2004, се прилагат mutatis mutandis.

Налагането на административни санкции и възстановяването на неправомерно изплатени суми не засягат уведомяването на Комисията за нередностите съгласно Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията (5).

Член 9

Санкции

1.   Когато получателят не изпълни едно или повече от условията за получаване на помощта съгласно мерките по програмата за преструктуриране, той е длъжен да плати сума, равна на 10 % от сумата, която трябва да бъде възстановена съгласно член 8.

2.   Санкциите, които се налагат съгласно параграф 1, не се налагат, когато предприятието докаже по задоволителен за компетентния орган начин, че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства, и когато предприятието в писмена форма и в срок ясно е уведомило компетентния орган за неизпълнението.

3.   Санкциите, посочени в параграф 1, не се налагат, ако плащането е извършено поради грешка на самия компетентен орган на държавата-членка или на друг орган и ако грешката не е била очевидна за получателя и получателят от своя страна е действал добросъвестно.

4.   Когато неизпълнението е резултат от умишлено поведение или от груба небрежност, получателят е длъжен да плати сума, равна на 30 % от сумата, която следва да бъде възстановена съгласно член 8.

ГЛАВА II

МЕРКИ, ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ

РАЗДЕЛ 1

Закриване на съоръжения за омаганяване

Член 10

Обхват

1.   Пълното и окончателно закриване на съоръжения за омаганяване, посочено в член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 637/2008, изисква:

а)

окончателно и цялостно прекратяване на омаганяването на памука в съответния завод или съответните заводи;

б)

закриване на всички съоръжения за омаганяване и отстраняване на съоръженията за омаганяване от обекта или обектите в срок от една година след одобряването на заявлението от страна на държавата-членка;

в)

окончателно изключване на съоръженията за омаганяване от преработването на памука в Общността, чрез:

i)

преместване на съоръженията в трета държава,

ii)

гарантирано ползване на съоръженията в друг сектор, или

iii)

унищожаване на съоръженията;

г)

възстановяване на добрите екологични условия в околността на завода или заводите и улесняване на пренаемането на работната сила; и

д)

поемане на писмено задължение производствената(ите) площадка(и) да не бъде(ат) използвана(и) за памукопреработване в продължение на 10 години.

„Съоръжения за омаганяване“ означава всички специфични съоръжения, използвани за преобразуване на суров памук в омаганен памук и страничните му продукти, включително апарати за захранване, сушилни, памукочистители, пухоотделящи машини, магани, кондензатори, апарати за почистване на линтер и балировъчни преси.

2.   Държавите-членки могат да наложат допълнителни изисквания по отношение на посоченото в параграф 1 закриване на мощности.

3.   Съоръженията за омаганяване, посочени в параграф 1, трябва да са в добро работно състояние, за да бъде приемливо заявлението.

4.   Производствените сгради и площадки може да продължават да се използват, но за дейности, които не са свързани с производството, преработването или търговията с памук.

Член 11

Финансов принос на Общността

1.   Държавите-членки определят на базата на обективни и недискриминационни критерии размера на помощта, която се предоставя по мярката, посочена в член 10.

2.   Помощта за един завод за омаганяване е ограничена до максимален размер от 100 EUR на тон неомаганен памук за количеството памук, преработено в този завод, което през пазарната 2005/2006 година е отговаряло на условията за финансиране по глава V от Регламент (ЕО) № 1051/2001 на Съвета (6).

РАЗДЕЛ 2

Инвестиции в памукопреработвателната промишленост

Член 12

Обхват

Помощ за мярката, посочена в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 637/2008, се предоставя за материални или нематериални инвестиции, които подобряват цялостната производителност на предприятието и са свързани със:

а)

преработването и/или продажбата на памук; и/или

б)

разработването на нови процеси и технологии във връзка с памука.

Член 13

Приемливи разходи

1.   Подпомаганите инвестиции следва да бъдат в съответствие със стандартите на Общността, приложими към въпросната инвестиция.

2.   Разходите, отговарящи на условията за финансиране, са:

а)

подобряване на недвижими имоти;

б)

закупуването или ползването под наем с последващо изкупуване на нови съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер, до пазарната стойност на актива, с изключение на други разходи, свързани с договора за лизинг, като марж на лизингодателя, лихвени разходи за рефинансиране, разходи за организация и управление, както и за застраховки;

в)

общи разходи, свързани с разходите, посочени в букви а) и б), като хонорари на архитекти, инженери и консултанти, такси за проучвания за осъществимост и придобиване на патентни права и лицензи.

3.   Разходите за разработване на нови процеси и технологии, посочени в член 12, се отнасят до подготвителни операции, като проектиране, разработки и изпитания на процеси, както и материални и/или нематериални инвестиции, свързани с тях, преди използването на новоразработените процеси и технологии за търговски цели.

4.   Инвестициите за обикновена подмяна не се признават за допустим разход.

Член 14

Финансов принос на Общността

1.   Финансовият принос на Общността в съответствие с член 12 се ограничава до следните максимални размери на помощта:

а)

50 % в региони, класифицирани като региони за сближаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (7);

б)

40 % в региони, различни от регионите за сближаване.

2.   Подпомагане не се предоставя на предприятия в затруднение по смисъла на раздел 2.1 от Насоките на Общността относно държавните помощи за спасяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (8).

3.   Член 72 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (9) се прилага mutatis mutandis за посочената в член 12 помощ.

РАЗДЕЛ 3

Участие на земеделски производители в схемите за качество на памука

Член 15

Обхват

Помощ за мярката, посочена в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 637/2008, се предоставя:

а)

за общностните схеми за качество на памука, установени съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (10) или Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (11) или съгласно признатите от държавите-членки схеми за качество;

б)

като годишно поощрение, чийто размер се определя съгласно размера на постоянните разходи, възникнали от участието в подпомагани схеми, за максимален срок от четири години.

Схемите, чиято единствена цел е да осигурят по-високо ниво на контрол на спазването на задължителните стандарти съгласно общностното или националното законодателство, не се ползват с право на помощ по настоящия раздел.

Член 16

Критерии за допустимост

1.   За да отговарят на условията за финансиране, признатите от държавите-членки схеми за качество, посочени в член 15, първа алинея, буква а), следва да съответстват на следните критерии:

а)

спецификата на готовия продукт по такива схеми произтича от подробни задължения във връзка с методите на отглеждане и преработка, които гарантират:

i)

специфични характеристики, включително производствения процес, или

ii)

определено качество на готовия продукт, което е значително над пазарните стокови стандарти по отношение на здравето на растенията или защитата на околната среда;

б)

схемите включват задължителни продуктови спецификации, а спазването на тези спецификации се удостоверява от независим контролен орган;

в)

схемите са отворени за всички производители;

г)

схемите са прозрачни и осигуряват пълна проследимост на продуктите;

д)

схемите отговарят на текущите и прогнозираните пазарни възможности.

2.   Помощ може да се предостави на земеделски производители, участващи в схема за качество, само ако качественият продукт е официално признат по силата на регламентите и разпоредбите на схемите на Общността или на схемите за качество, признати от държавата-членка, както е предвидено в член 15, първа алинея, буква а).

Що се отнася до схемите за качество, установени съгласно Регламент (ЕО) № 510/2006, помощ може да се предостави само по отношение на наименования, регистрирани в регистъра на Общността.

3.   Когато помощта за участие в схема за качество по Регламент (ЕО) № 834/2007 е включена в програма за преструктуриране, постоянните разходи, произтичащи от участието в тази схема за качество, не се вземат под внимание при изчисляването на размера на помощта в рамките на агроекологична мярка за подпомагане на биологичното земеделие.

4.   За целите на член 15, първа алинея, буква б) „постоянни разходи“ означава разходите, възникнали от присъединяването към схема за качество, и годишната вноска за участие в такава схема, включително, когато е необходимо, разходите за проверки, които се изискват за удостоверяване спазването на спецификациите на схемата.

Член 17

Финансов принос на Общността

Помощта за мярката, посочена в член 15, се ограничава до максимален размер от 3 000 EUR на стопанство на година.

РАЗДЕЛ 4

Дейности по информация и насърчаване

Член 18

Обхват

1.   Помощта за мярката, посочена в член 7, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 637/2008, се отнася до памук, включен в схемите за качество съгласно член 15, и до продукти, произвеждани главно от такъв памук.

2.   Дейностите по информация и насърчаване, които са получили помощ по Регламент (ЕО) № 3/2008, не се допускат за помощ.

Член 19

Допустими дейности

1.   Действията по информиране и насърчаване, отговарящи на условията за финансиране, са дейности, предназначени да убедят потребителите да купуват памук, включен в схемите за качество съгласно член 15, или продукти, произвеждани главно от такъв памук.

Такива дейности привличат вниманието върху определени характеристики или предимства на въпросните продукти, най-вече качеството, специфичните производствени методи и опазването на околната среда, свързани с въпросната схема за качество, и могат да включват разпространение на научни и технически познания за тези продукти. По-специално тези дейности включват организация и/или участие в панаири и изложения, подобни дейности в областта на връзките с обществеността и реклами по различни комуникационни канали или на местата, където се извършва продажбата.

2.   На условията за финансиране отговарят само информационни, насърчителни и рекламни дейности, осъществявани на вътрешния пазар.

Тези дейности не следва да подтикват потребителите да купуват даден продукт поради конкретния му произход, с изключение на продуктите, включени в схемата за качество, въведена с Регламент (ЕО) № 510/2006. Въпреки това произходът на продукта може да бъде указан, при условие че споменаването му е подчинено на основното послание.

Дейностите, свързани с популяризирането на търговски марки, не се допускат за помощ.

3.   Ако дейностите, посочени в параграф 1, се отнасят до продукт, включен в схемите за качество на Общността, установени съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 или Регламент (ЕО) № 510/2006, знакът на Общността, предвиден в тези схеми, се изписва на информационните, насърчителните и/или рекламните материали.

4.   Държавите-членки гарантират, че всички проекти на информационни, насърчителни и рекламни материали, изготвени в контекста на дейността, за която се получава помощ, отговарят на законодателството на Общността. За тази цел получателите предават такива проектоматериали на компетентния орган на държавата-членка.

Член 20

Финансов принос на Общността

Помощта за мярката, посочена в член 18, се ограничава до максимален размер от 70 % от разходите по дейността.

РАЗДЕЛ 5

Помощи за доставчиците на техника

Член 21

Обхват

Помощта за мярката, посочена в член 7, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 637/2008, се предоставя на базата на обективни и недискриминационни критерии за претърпените загуби, включително за загубите от обезценяването на специализираните машини за събиране на реколтата, които не могат да бъдат използвани за други цели.

Член 22

Финансов принос на Общността

1.   Държавите-членки определят размера на помощта, която се предоставя по мярката, посочена в член 21. Помощта не трябва да надвишава претърпените загуби и е ограничена до максимален размер от 10 EUR на тон за количеството неомаганен памук, събран по договор през пазарната 2005/2006 година и доставен на завод за омаганяване, който подлежи на закриване съгласно член 10.

2.   Държавите-членки гарантират, че получателите на помощта отговарят на критериите, изброени в член 7, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 637/2008.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 ноември 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 178, 5.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18.

(4)  ОВ L 3, 5.1.2008 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 56.

(6)  ОВ L 148, 1.6.2001 г., стр. 3. Регламент, отменен с Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1), считано от 31 декември 2005 г.

(7)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.

(8)  ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2.

(9)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Обща финансова таблица за програмата за преструктуриране съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 637/2008

(в хиляди евро)

Държава-членка:

Дата на уведомлението:

Изменена таблица: Да/не

Ако отговорът е „да“, номер:

 

Финансова година

Мерки

Регламент (ЕО) № 637/2008

Година 1 (2010 г.)

Година 2 (2011 г.)

Година 3 (2012 г.)

Година 4 (2013 г.)

Общо

Закриване

Член 7, параграф 1, буква а)

 

 

 

 

 

Инвестиции

Член 7, параграф 1, буква б)

 

 

 

 

 

Схеми за качество

Член 7, параграф 1, буква в)

 

 

 

 

 

Дейности по информация и насърчаване

Член 7, параграф 1, буква г)

 

 

 

 

 

Доставчици на техника

Член 7, параграф 1, буква д)

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 


19.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1146/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 ноември 2008 година

за забрана на риболова на берикс във води на Общността и във води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зони III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV от страна на съдове под флага на Португалия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2015/2006 на Съвета от 19 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности за 2007 г. и 2008 г. за общностните риболовни кораби за някои дълбоководни рибни запаси (3) определя квотите за 2007 г. и 2008 г.

(2)

Съгласно получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, е изчерпана отпуснатата за 2008 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовът на този рибен запас, както и неговото съхраняване на борда, трансбордиране и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2008 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в приложението дата. Забраняват се също и задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените риболовни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 ноември 2008 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ

08/DSS

Държава-членка

PRT

Ресурс

ALF/1X14-

Вид

Берикс (Beryx spp.)

Зона

Водите на Общността и водите извън суверенитета или юрисдикцията на трети страни от III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

Дата

30.9.2008 г.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

19.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/27


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 13 октомври 2008 година

относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Куба съгласно член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с измененията на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз

(2008/870/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че:

(1)

На 29 януари 2007 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с някои други членове на СТО съгласно член XXIV:6 от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. в процеса на присъединяването към Европейската общност на Република България и на Румъния.

(2)

Комисията проведе тези преговори в консултация с комитета, създаден по силата на член 133 от Договора, и в рамките на дадените от Съвета насоки за преговори.

(3)

Комисията приключи преговорите за Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Куба. Споразумението следва да бъде одобрено.

(4)

Мерките, необходими за прилагане на настоящото решение, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (1),

РЕШИ:

Член 1

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Куба съгласно член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с измененията на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз, се одобрява от името на Общността.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Подробни правила за прилагане на споразумението се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (2).

Член 3

Председателят на Съвета се упълномощава да определи лицето(ата), оправомощено(и) да подпише(ат) споразумението под формата на размяна на писма, посочено в член 1, с което да се обвърже Общността (3).

Съставено в Люксембург на 13 октомври 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(3)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Куба съгласно членове XXIV:6 и XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с измененията на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз

Женева, 24 октомври 2008 година

Уважаеми господине,

Вследствие на преговорите съгласно членове XXIV:6 и XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с измененията на списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз, Европейската общност и Република Куба се споразумяха за следното:

Европейската общност ще включи в списъка си за митническата територия на ЕО-27 следното изменение:

 

Прибавяне на разпределение за страна (за Куба) от 10 000 тона към сегашния обем от 106 925 тона в тарифната квота на ЕО за сурова захар от захарна тръстика, предназначена за рафиниране (код по КН 1701 11 10), запазвайки сегашната ставка в рамката на квотата от 98 EUR/тон нето.

 

За пазарната 2008/2009 г. разпределението за Куба ще е 20 000 тона. Считано от пазарната 2009/2010 г. разпределението за Куба ще е 10 000 тона.

Република Куба приема подхода на Европейската общност към изравняването на тарифните квоти като начин за синхронизиране на задълженията в ГАТТ на ЕО-25 с тези на Република България и на Румъния след неотдавнашното разширяване на Европейската общност.

Настоящото споразумение ще влезе в сила два месеца след датата на подписване на писмото от Република Куба.

От името на Европейската общност

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στις Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

 

Женева, 24 октомври 2008 година

Уважаеми господине,

Относно Вашето писмо, в което пише следното:

„Вследствие на преговорите съгласно членове XXIV:6 и XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с измененията на списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз, Европейската общност и Република Куба се споразумяха за следното:

Европейската общност ще включи в списъка си за митническата територия на ЕО-27 следното изменение:

 

Прибавяне на разпределение за страна (за Куба) от 10 000 тона към сегашния обем от 106 925 тона в тарифната квота на ЕО за сурова захар от захарна тръстика, предназначена за рафиниране (код по КН 1701 11 10), запазвайки сегашната ставка в рамката на квотата от 98 EUR/тон нето.

 

За пазарната 2008/2009 г. разпределението за Куба ще е 20 000 тона. Считано от пазарната 2009/2010 г. разпределението за Куба ще е 10 000 тона.

Република Куба приема подхода на Европейската общност към изравняването на тарифните квоти като начин за синхронизиране на задълженията в ГАТТ на ЕО-25 с тези на Република България и на Румъния след неотдавнашното разширяване на Европейската общност.

Настоящото споразумение ще влезе в сила два месеца след датата на подписване на писмото от Република Куба.“.

Имам честта да изразя съгласието на моето правителство.

От името на Република Куба

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στη Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιόιδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie, dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

Por la República de Cuba

За Република Куба

Za Kubánskou republiku

For Det Republikken Cuba

Für die Republik Kuba

Kuuba Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κούβας

For the Republic of Cuba

Pour la République de Cuba

Per la Repubblica di Cuba

Kubas Republikas vāradā —

Kubos Respublikos vardu

A Kubai Köztársaság résezéről

Għar-Repubblika ta' Kuba

Voor de Republiek Cuba

W imieniu Republiki Kuby

Pela República de Cuba

Pentru Republica Cuba

Za Kubánsku republiku

Za Republiko Kubo

Kuuban tasavallan puolesta

För Republiken Kubas vägnar

Image

 


19.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/33


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 октомври 2008 година

относно одобрението, от името на Европейската общност, на Протокола за стратегическа екологична оценка към Конвенцията на ИКЕ/ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, съставена в Еспо през 1991 г.

(2008/871/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

На 21 май 2003 г. по повод на петата министерска конференция на тема „Околна среда за Европа“, проведена в Киев, Украйна, на 21—23 май 2003 г., Комисията подписа от името на Общността Протокола за стратегическа екологична оценка към Конвенцията на ИКЕ/ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, съставена в Еспо през 1991 г. („Протокола за СЕО“).

(2)

Протоколът за СЕО допринася за опазване на околната среда чрез представянето на оценка на евентуалните значителни въздействия върху околната среда, включително върху здравето, на планове и програми, както и чрез полагане на усилия да се гарантира, че загрижеността по отношение на околната среда, включително здравето, се разглежда и интегрира в подходяща степен при подготовката на предложения за политики и законодателство.

(3)

Общността и държавите-членки следва да предприемат необходимите стъпки за депозиране, доколкото е възможно едновременно, на инструментите за ратификация, одобрение или приемане.

(4)

Протоколът за СЕО следва да бъде одобрен от Общността,

РЕШИ:

Член 1

1.   Одобрява се от името на Европейската общност Протоколът за стратегическа екологична оценка към Конвенцията от Еспо за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст („Протоколът за СЕО“).

2.   Текстът на Протокола за СЕО е приложен към настоящото решение.

Член 2

1.   Председателят на Съвета се оправомощава да определи лицето(ата), упълномощено(и) да депозира(т) инструмента за одобрение на Протокола за СЕО при генералния секретар на Организацията на обединените нации, действащ в качеството си на депозитар, съгласно член 22 от споменатия протокол.

2.   Едновременно с това определеното(ите) лице(а) депозира(т) декларацията за компетентност, дадена в приложението към настоящото решение, както се изисква в член 23, параграф 5 от Протокола за СЕО.

Съставено в Люксембург на 20 октомври 2008 година.

За Съвета

Председател

J.-L. BORLOO


(1)  Становище от 8 юли 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Декларация на Европейската общност в съответствие с член 23, параграф 5 от Протокола за стратегическа екологична оценка към Конвенцията на ИКЕ/ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, съставена в Еспо през 1991 г.

Европейската общност декларира, че в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него, тя е компетентна да встъпва в международни споразумения и да изпълнява произтичащите от тях задължения, които допринасят за постигане на следните цели:

съхранение, опазване и подобряване на качеството на околната среда,

опазване на човешкото здраве,

предпазливо и рационално използване на природните ресурси,

насърчаване на международно равнище на мерки, насочени към решаване на екологични проблеми от регионално или световно значение.

Освен това Европейската общност декларира, че вече е приела правни инструменти, включително Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда, обвързващи нейните държави-членки и обхващащи въпроси, уреждани с настоящия протокол, и че ще предаде и актуализира по целесъобразност списък на тези правни инструменти на депозитаря в съответствие с член 23, параграф 5 от протокола.

Европейската общност отговаря за изпълнението на тези произтичащи от протокола задължения, които са обхванати от общностното законодателство.

По същността си упражняването на компетентността на Общността подлежи на непрекъснато развитие.


ПРОТОКОЛ

за стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ,

КАТО ПРИЗНАВАТ важността на интегрирането на екологични, включително здравни съображения в подготовката и приемането на планове и програми и, до подходящата степен, политики и законодателство,

КАТО СЕ АНГАЖИРАТ да насърчават устойчивото развитие и следователно, базирайки се на резултатите от Конференцията на Организацията на обединените нации по околна среда и развитие (Рио де Жанейро, Бразилия, 1992 г.), в частност принципи 4 и 10 от Декларацията от Рио за околна среда и развитие и Дневен ред 21, както и на резултатите от Третата министерска конференция по околна среда и здраве (Лондон, 1999 г.) и Световната среща на върха по устойчиво развитие (Йоханесбург, Южна Африка, 2002 г.),

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, приета в Еспо, Финландия, на 25 февруари 1991 г., и Решение II/9 на страните по нея от София, 26—27 февруари 2001 г., с което бе решено да се подготви юридически обвързващ протокол за стратегическа екологична оценка,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че стратегическата екологична оценка трябва да има важна роля в подготовката и приемането на планове, програми и, до подходящата степен, политики и законодателство, и че широкото прилагане на принципите на оценката на въздействието върху околната среда към планове, програми, политики и законодателство ще подобри още повече систематичния анализ на техните значими екологични въздействия,

КАТО ПРИЗНАВАТ Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността във вземането на решения и достъпа до правосъдие по екологични въпроси, приета в Орхус, Дания, на 25 юни 1998 г., и отбелязвайки съответните алинеи от Декларацията от Лука, приета на Първата среща на страните,

КАТО СЪЗНАВАТ следователно важността от осигуряването на участие на обществеността в стратегическата екологична оценка,

КАТО ПРИЗНАВАТ ползата за здравето и благоденствието на сегашните и бъдещите поколения, която ще е налице, ако необходимостта да се опазва и подобрява здравето на хората бъде взета предвид като неделима част от стратегическата екологична оценка, и признавайки дейността, ръководена от Световната здравна организация в този аспект,

ЗАГРИЖЕНИ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА от и важността на подобрено международно сътрудничество при оценка на трансграничните въздействия върху околната среда, включително здравните въздействия от предложени планове и програми и, до подходящата степен, политики и законодателство,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел

Целта на настоящия протокол е да осигури високо ниво на защита на околната среда, включително здравето, чрез:

а)

осигуряване на цялостното вземане предвид на екологичните, включително здравните, съображения в разработването на планове и програми;

б)

принос към вземането предвид на аспектите на околната среда, включително здравните аспекти, при разработването на политики и законодателство;

в)

създаване на ясни, прозрачни и ефективни процедури за стратегическа екологична оценка;

г)

осигуряване на участието на обществеността в стратегическата екологична оценка; и

д)

интегриране чрез тези средства на аспектите на околната среда, включително здравните аспекти, в мерките и инструментите, предназначени да подпомагат устойчивото развитие.

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящия протокол:

1.

„Конвенция“ означава Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст.

2.

„Страна“ означава, ако в текста не е посочено друго, договаряща страна по настоящия протокол.

3.

„Държава на произход“ означава страна или страни по настоящия протокол, под чиято юрисдикция е предвидено разработването на план или програма.

4.

„Засегната държава“ означава страна или страни по настоящия протокол, която има вероятност да бъде засегната от трансгранични въздействия върху околната среда и здравето от план или програма.

5.

„Планове или програми“ означава планове или програми и всички техни изменения, които са:

а)

изисквани от законови, нормативни или административни разпоредби; и

б)

предмет на подготовка и/или приемане от органите на властта или подготвени от орган на властта за приемане чрез одобрена процедура от страна на парламент или правителство.

6.

„Стратегическа екологична оценка“ означава оценката на възможните въздействия върху околната среда, включително здравните, съдържаща определянето на обхвата на доклада за екологична оценка и неговото изготвяне, осъществяване на участието на обществеността и провеждане на консултации и вземането предвид на доклада за екологична оценка и на резултатите от участието на обществеността и консултациите в плана или програмата.

7.

„Въздействие върху околната среда, включително здравно въздействие“ означава всяко въздействие върху околната среда, включително човешкото здраве, флората, фауната, биоразнообразието, почвата, климата, въздуха, водата, ландшафта, природните места, материалните активи, културното наследство и взаимодействието между тези фактори.

8.

„Общественост“ означава едно или повече физически или юридически лица и, в съответствие с действащото национално законодателство, техните сдружения, организации или групи.

Член 3

Общи разпоредби

1.   Всяка страна взема необходимите законови, нормативни и други подходящи мерки за осъществяване на разпоредбите на настоящия протокол в ясна, прозрачна рамка.

2.   Всяка страна се стреми да осигури длъжностните лица и органите да съдействат и предоставят указания към обществеността по въпроси, за които се отнася настоящият протокол.

3.   Всяка страна осигурява съответното признаване и помощ за сдружения, организации или групи, подпомагащи опазването на околната среда, включително здравето, в контекста на настоящия протокол.

4.   Разпоредбите на настоящия протокол не засягат правото на дадена страна да поддържа или въвежда допълнителни мерки по отношение на въпросите, за които се отнася настоящият протокол.

5.   Всяка страна съдейства за целите на настоящия протокол в съответните международни процеси на вземане на решения и в рамката на съответните международни организации.

6.   Всяка страна осигурява лицата, упражняващи своите права в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол, да не бъдат наказвани, преследвани или обезпокоявани по какъвто и да е начин заради своето участие. Тази разпоредба не засяга правомощията на националните съдилища да налагат поемането на разумни съдебни разноски при съдопроизводства.

7.   В обхвата на съответните разпоредби на настоящия протокол обществеността трябва да е в състояние да упражнява своите права без дискриминация по отношение на гражданство, националност или местоживеене, а в случая на юридическо лице — без дискриминация по отношение на това, къде е регистрираното му седалище или ефективният център на неговата дейност.

Член 4

Приложно поле по отношение на планове и програми

1.   Всяка страна осигурява извършването на стратегическа екологична оценка за планове и програми в съответствие с параграфи 2, 3 и 4, които е възможно да имат значителни въздействия върху околната среда, включително здравни въздействия.

2.   Стратегическата екологична оценка се извършва за планове и програми, които се изготвят за селското и горското стопанство, рибарството, енергетиката, промишлеността, включително добив на подземни богатства, транспорта, регионалното развитие, управлението на отпадъците, управлението на водите, телекомуникациите, туризма, устройственото планиране или земеползването, и които дават рамката за съгласуваност за бъдещо разработване на проекти, изброени в приложение I, и на всеки друг проект, изброен в приложение II, изискващ оценка на въздействието върху околната среда според националното законодателство.

3.   За планове и програми, различни от онези, които са предмет на алинея 2, и които определят рамката за одобряване в бъдеще на разработката на проекти, стратегическата екологична оценка се извършва, ако страната реши така в съответствие с член 5, параграф 1.

4.   За планове и програми, посочени в параграф 2, за малки територии на местно равнище и за малки изменения на планове и програми, посочени в параграф 2, се извършва стратегическа екологична оценка само ако страната реши така в съответствие с член 5, параграф 1.

5.   Следните планове и програми не са предмет на настоящия протокол:

а)

планове и програми, чиято единствена цел е обслужване на националната отбрана или гражданска защита при аварийни ситуации;

б)

финансови или бюджетни планове и програми.

Член 5

Преценяване

1.   Всяка страна определя дали плановете и програмите съгласно член 4, параграф 3 и 4, е вероятно да имат значителни въздействия върху околната среда, включително здравни въздействия, чрез разглеждане на всеки отделен случай или чрез определяне видовете планове и програми, или чрез комбиниране на двата метода. За тази цел всяка страна във всички случаи взема предвид критериите, установени в приложение III.

2.   Всяка страна осигурява извършване на консултации с органите, отговарящи за околната среда и здравеопазването съгласно член 9, параграф 1, при прилагане на процедурите в съответствие с параграф 1 по-горе.

3.   Всяка страна полага до подходящата степен усилия да осигури възможности за участие на заинтересованата общественост при преценяването на планове и програми в съответствие с настоящия член.

4.   Всяка страна осигурява своевременно публичен достъп до заключенията в съответствие с параграф 1, включително и до причините, поради които не се изисква стратегическа екологична оценка, чрез уведомяване на обществеността или чрез други подходящи средства, като електронните средства за информация.

Член 6

Обхват

1.   Всяка страна взема мерки за определяне на съответната информация, която да бъде включена в доклада за екологична оценка в съответствие с член 7, параграф 2.

2.   Всяка страна осигурява извършване на консултации с компетентните органи по околна среда и здравеопазване съгласно член 9, параграф 1, при определянето на съответната информация, която да бъде включена в доклада за екологична оценка.

3.   Всяка страна полага до подходящата степен усилия да осигури възможности за участие на заинтересованата общественост при определяне на съответната информация, която да бъде включена в доклада за екологична оценка.

Член 7

Доклад за екологична оценка

1.   Всяка страна осигурява изготвянето на доклад за екологична оценка на планове и програми, които са предмет на стратегическа екологична оценка.

2.   В съответствие с определения обхват съгласно член 6 докладът за екологична оценка определя, описва и оценява вероятните значителни въздействия върху околната среда, включително здравни въздействия, от прилагането на плана или програмата и неговите разумни алтернативи. Докладът съдържа подобна информация, като посочената в приложение IV, ако е удачно да се изисква, вземайки предвид:

а)

настоящите познания и методи за оценка;

б)

съдържанието и степента на подробност на плана или програмата и неговия етап в процеса на вземане на решения;

в)

интересите на обществеността; и

г)

необходимостта от информация за органа, вземащ решение.

3.   Всяка страна осигурява докладите за екологична оценка да са с достатъчно добро качество с оглед да се изпълнят изискванията на настоящия протокол.

Член 8

Участие на обществеността

1.   Всяка страна осигурява ранни, навременни и ефективни възможности за участие на обществеността, когато са налице всички възможности за избор, в стратегическата екологична оценка на планове и програми.

2.   Всяка страна, използвайки електронните средства за информация или други подходящи средства, осигурява навременния публичен достъп до проекта на план или програма и доклада за екологична оценка.

3.   Всяка страна осигурява определянето на заинтересованата общественост, включително на съответните неправителствени организации, за целите на параграфи 1 и 4.

4.   Всяка страна осигурява на обществеността, посочена в параграф 3, възможност да изрази своето становище по проекта на план или програма и по доклада за екологична оценка в разумен период от време.

5.   Всяка страна осигурява определянето и публичното огласяване на конкретни мерки за информиране на обществеността и консултации със заинтересованата общественост. За тази цел всяка страна взема предвид до подходящата степен изброеното в приложение V.

Член 9

Консултации с компетентните органи по околна среда и здравеопазване

1.   Всяка страна определя органите, с които да се проведат консултации и които, поради своите специфични компетенции в областта на околната среда или здравеопазването, има вероятност да бъдат заинтересовани по отношение на въздействията върху околната среда, включително здравните въздействия, от прилагането на плана или програмата.

2.   Проектът на план или програма и докладът за екологична оценка трябва да са на разположение на органите, упоменати в параграф 1.

3.   Всяка страна осигурява на органите, упоменати в параграф 1, ранна, навременна и ефективна възможност да изразят своето становище по проекта на план или програма и по доклада за екологична оценка.

4.   Всяка страна определя конкретни мерки за информиране и консултации с органите по околна среда и здравеопазване, упоменати в параграф 1.

Член 10

Консултации в трансграничен контекст

1.   Ако държавата на произход смята, че при прилагането на плана или програмата е вероятно да има значително трансгранично въздействие върху околната среда, включително здравно въздействие, или ако държавата, която има вероятност да бъде засегната в значителна степен, поиска това, държавата на произход уведомява засегнатата държава колкото е възможно по-рано преди одобряването на плана или програмата.

2.   Това уведомление съдържа, inter alia:

а)

проекта на плана или програмата и доклада за екологична оценка, включително информация за възможните трансгранични въздействия върху околната среда, включително здравни въздействия; и

б)

информация относно процедурата по вземане на решение, включително указание за разумния времеви график за представяне на коментари.

3.   Засегнатата държава в срока, указан в уведомлението, посочва на държавата на произход дали желае да участва в консултациите преди одобряването на плана или програмата и ако посочи това, засегнатата държава участва в консултации относно вероятното трансгранично въздействие върху околната среда, включително здравно въздействие, от изпълнението на плана или програмата и мерките, предвидени за предотвратяване, намаляване или отстраняване на неблагоприятните въздействия.

4.   Ако се извършат подобни консултации, засегнатите държави постигат споразумение по процедурите за осигуряване информирането на заинтересованата общественост и органите, посочени в член 9, параграф 1, в засегнатата държава и възможността да представят в разумен срок тяхното мнение по проекта за плана или програмата и по доклада за екологична оценка.

Член 11

Решение

1.   Всяка страна осигурява при приемането на план или програма да се вземат предвид:

а)

заключенията на доклада за екологична оценка;

б)

мерките за предотвратяване, намаляване или смекчаване на неблагоприятните последствия, посочени в доклада за екологична оценка; и

в)

коментарите, получени в съответствие с членове от 8 до 10.

2.   Всяка страна осигурява информирането на обществеността, на органите, посочени в член 9, параграф 1, и на страните, консултирани в съответствие с член 10, възможност за достъп до плана или програмата, когато те се одобрят, заедно с изложение, обобщаващо как са били взети предвид коментарите, получени в съответствие с членове от 8 до 10, и причините за приемането им в светлината на разгледаните разумни алтернативи.

Член 12

Мониторинг

1.   Всяка страна провежда мониторинг на значителните въздействия върху околната среда, включително здравни въздействия, от прилагането на планове или програми, приети съгласно член 11, с оглед, inter аlia, да определи на ранен етап непредвидените неблагоприятни въздействия и да бъде в състояние да предприеме подходящи възстановителни действия.

2.   Резултатите от извършвания мониторинг се предоставят, в съответствие с националното законодателство, на органите, упоменати в член 9, параграф 1, и на обществеността.

Член 13

Политики и законодателство

1.   Всяка страна полага усилия да осигури вземането предвид и интегрирането в подходяща степен на аспектите на околната среда, включително здравни аспекти, в подготовката на нейните предложения за политики и законодателство, които е вероятно да имат значително въздействие върху околната среда, включително здравето.

2.   При прилагането на параграф 1 всяка страна взема под внимание съответните принципи и елементи от настоящия протокол.

3.   Всяка страна определя, ако е подходящо, практическите мерки за отчитане и интегриране на аспектите на околната среда, включително здравни аспекти, в съответствие с параграф 1, като държи сметка за необходимостта от прозрачност при процеса на вземане на решения.

4.   Всяка страна докладва на срещата на страните по Конвенцията, изпълняваща ролята на среща на страните по настоящия протокол, за това, как прилага настоящия член.

Член 14

Среща на страните по Конвенцията, изпълняваща ролята на среща на страните по протокола

1.   Срещата на страните по Конвенцията изпълнява ролята на среща на страните по настоящия протокол. Първата среща на страните по Конвенцията, изпълняваща ролята на среща на страните по настоящия протокол, се провежда не по-късно от една година от датата на влизане в сила на настоящия протокол и заедно със среща на страните по Конвенцията, ако срещата на последните е запланувана за този период. Последващи срещи на страните по Конвенцията, изпълняващи ролята на среща на страните по настоящия протокол, се провеждат заедно със срещите на страните по Конвенцията, освен ако не е решено друго от срещата на страните по Конвенцията, изпълняваща ролята на среща на страните по настоящия протокол.

2.   Страните по Конвенцията, които не са страни по настоящия протокол, могат да участват като наблюдатели в провеждането на която и да е от сесиите на срещата на страните по Конвенцията, изпълняваща ролята на среща на страните по настоящия протокол. Когато срещата на страните по Конвенцията изпълнява ролята на среща на страните по настоящия протокол, решенията по настоящия протокол се вземат само от страните по настоящия протокол.

3.   Когато срещата на страните по Конвенцията изпълнява ролята на среща на страните по настоящия протокол, всеки член на бюрото на срещата на страните, представляващ страна по Конвенцията, която същевременно не е страна по настоящия протокол, се замества от друг член, избран от и измежду страните по настоящия протокол.

4.   Срещата на страните по Конвенцията, изпълняваща ролята на среща на страните по настоящия протокол, извършва редовен преглед на изпълнението на настоящия протокол и за тази цел:

а)

извършва преглед на политиките и на методологичните подходи за стратегическа екологична оценка с оглед бъдещо подобряване на процедурите, предвидени в настоящия протокол;

б)

обменя информация относно натрупания опит по стратегическа екологична оценка и прилагането на настоящия протокол;

в)

търси, когато е подходящо, услугите и сътрудничеството с компетентни органи, имащи опит, който се отнася до постигането на целите на настоящия протокол;

г)

създава такива спомагателни органи, каквито сметне за необходимо за прилагането на настоящия протокол;

д)

ако е необходимо, разглежда и приема предложения за изменения на настоящия протокол; и

е)

планира и предприема допълнителни действия, включително действия, които да се извършват съвместно по реда на настоящия протокол и Конвенцията и които могат да се изискват за постигането на целите на настоящия протокол.

5.   Процедурните правила на срещата на страните по Конвенцията се прилагат със съответните изменения по реда на настоящия протокол, освен ако не е решено друго с консенсус от срещата на страните, изпълняваща ролята на среща на страните по настоящия протокол.

6.   На своята първа среща срещата на страните по Конвенцията, изпълняваща ролята на среща на страните по настоящия протокол, разглежда и приема начините за прилагане на процедурите за преглед на съответствието на Конвенцията с настоящия протокол.

7.   Всяка страна през определени интервали, които следва да бъдат определени от срещата на страните по Конвенцията, изпълняваща ролята на среща на страните по настоящия протокол, докладва на срещата на страните по Конвенцията, изпълняваща ролята на среща на страните по протокола, за мерките, които е взела по прилагането на протокола.

Член 15

Връзка с други международни договори

Съответните разпоредби на настоящия протокол се прилагат, без да се накърняват разпоредбите на конвенциите на ИКЕ/ООН по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст и за достъп до информация, участие на обществеността във вземането на решения и достъпа до правосъдие по екологични въпроси.

Член 16

Право на глас

1.   Всяка страна по настоящия протокол има право на един глас, освен ако не важат разпоредбите на параграф 2 по-долу.

2.   Регионалните организации за икономическа интеграция, по въпроси от тяхната компетентност, упражняват правото си на глас с брой гласове, равен на броя на техните държави членки, които са страни по настоящия протокол. Такива организации не упражняват своето право на глас, ако техните държави членки упражняват своите права, и обратното.

Член 17

Секретариат

Секретариатът, създаден в съответствие с член 13 от Конвенцията, служи като секретариат на настоящия протокол и разпоредбите на член 13, букви от а) до в) от Конвенцията за функциите на секретариата се прилагат със съответните изменения към настоящия протокол.

Член 18

Приложения

Приложенията към настоящия протокол представляват неделима част от него.

Член 19

Изменения на протокола

1.   Всяка страна може да предлага изменения на настоящия протокол.

2.   Предмет на параграф 3, процедурата за предлагане, приемане и влизане в сила на измененията по Конвенцията, залегнали в член 14, параграфи от 2 до 5 от Конвенцията, се прилага със съответните изменения към измененията на настоящия протокол.

3.   За целите на настоящия протокол три четвърти от страните, изисквани за влизане в сила на изменението за страните, които са го ратифицирали, одобрили или приели, се изчисляват на базата на броя на страните към датата на приемане на изменението.

Член 20

Уреждане на спорове

Разпоредбите на член 15 от Конвенцията за уреждане на спорове се прилагат със съответните изменения към настоящия протокол.

Член 21

Подписване

Настоящият протокол е открит за подписване в Киев (Украйна) от 21 до 23 май 2003 г. и след това в главната квартира на Организацията на обединените нации в Ню Йорк до 31 декември 2003 г. за държавите членки на Икономическата комисия за Европа, както и за държавите с консултативен статут в Икономическата комисия за Европа в съответствие с параграфи 8 и 11 от Резолюция 36 (IV) на Икономическия и социален съвет от 28 март 1947 г. и за регионални организации за икономическа интеграция, създадени от суверенни държави членки на Икономическата комисия за Европа, на които техните държави членки са прехвърлили компетенции по въпроси, уреждани с настоящия протокол, включително компетенциите за сключване на договори по тези въпроси.

Член 22

Депозитар

Генералният секретар на Организацията на обединените нации действа като депозитар на настоящия протокол.

Член 23

Ратификация, приемане, утвърждаване и присъединяване

1.   Настоящият протокол е предмет на ратификация, приемане или утвърждаване от подписалите го държави и регионални организации за икономическа интеграция, упоменати в член 21.

2.   Настоящия протокол е открит за присъединяване от 1 януари 2004 г. за държавите и регионалните организации за икономическа интеграция, упоменати в член 21.

3.   Всяка друга държава, която не е упомената в параграф 2 по-горе и която е член на Организацията на обединените нации, може да се присъедини към настоящия протокол след одобрение от срещата на страните по Конвенцията, изпълняваща ролята на среща на страните по протокола.

4.   Всяка регионална организация за икономическа интеграция, упомената в член 21, която стане страна по настоящия протокол, без никоя от нейните държави членки да бъде страна, е обвързана с всички задължения по настоящия протокол. Ако една или повече такива държави членки на организацията са страни по настоящия протокол, организацията и нейните държави членки вземат решение относно съответните им отговорности в изпълнение на техните задължения по настоящия протокол. В такива случаи организацията и нейните държави членки не могат едновременно да се ползват от правата, произтичащи от настоящия протокол.

5.   В своите документи за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване регионалните организации за икономическа интеграция, упоменати в член 21, декларират обхвата на своите компетенции с оглед въпросите, уреждани от настоящия протокол. Тези организации също така информират депозитаря за всяко съответно изменение на обхвата на техните компетенции.

Член 24

Влизане в сила

1.   Настоящия протокол влиза в сила на деветдесетия ден след датата на депозиране на шестнадесетия документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване.

2.   За целите на параграф 1 по-горе всеки документ, депозиран от регионална организация за икономическа интеграция, упомената в член 21, не се разглежда като допълнителен към тези, депозирани от държавите членки на такава организация.

3.   За всяка страна или регионална организация за икономическа интеграция, упомената в член 21, която ратифицира, приеме или утвърди настоящия протокол или се присъедини към него след депозирането на шестнадесетия документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване, протоколът влиза в сила на деветдесетия ден след датата на депозиране от страна на такава държава или организация на нейния документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване.

4.   Настоящият протокол се отнася до планове, програми, политики и законодателство, за които първият формален подготвителен акт е последващ по отношение на датата, на която настоящият протокол влиза в сила. Ако страна, под чиято юрисдикция се предвижда подготовката на план, програма, политика или законодателство, е една от онези, за които се отнася параграф 3, настоящият протокол се отнася до планове, програми, политики и законодателство, за които първият формален подготвителен акт е последващ по отношение на датата, на която настоящият протокол влиза в сила за тази страна.

Член 25

Оттегляне

По всяко време след като са изминали четири години от датата, на която настоящият протокол е влязъл в сила за дадена страна, тя може да се оттегли от протокола след писмено уведомление до депозитаря. Всяко такова оттегляне влиза в сила на деветдесетия ден след датата на неговото получаване от депозитаря. Всяко такова оттегляне не касае прилагането на членове от 5 до 9, 11 и 13 по отношение на стратегическа екологична оценка по реда на настоящия протокол, която вече е започнала, или прилагането на член 10 по отношение на уведомление или искане, които вече са били направени, преди оттеглянето да влезе в сила.

Член 26

Автентични текстове

Оригиналът на настоящия протокол, чиито английски, френски и руски текст са еднакво автентични, се депозира при генералния секретар на Организацията на обединените нации.

В УВЕРЕНИЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНОТО долуподписаните, упълномощени по съответния ред за това, подписаха настоящия протокол.

СЪСТАВЕНО в Киев (Украйна) на двадесет и първи май две хиляди и трета година.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на проектите съгласно член 4, параграф 2

1.

Рафинерии за суров нефт (с изключение на производството само на смазочни материали от суров нефт) и инсталации за газификация и втечняване на 500 тона или повече на ден въглища или битуминозни шисти.

2.

Топлоелектрически централи и други горивни инсталации с топлинна мощност 300 мегавата или повече и ядрени електроцентрали и други ядрени реактори (с изключение на изследователски инсталации за производството и преработването на делящи се или обогатени материали, чиято максимална мощност не надхвърля 1 киловат непрекъснато топлинно натоварване).

3.

Инсталации, предназначени единствено за производство или обогатяване на ядрени горива, за преработване на отработени ядрени горива или за съхраняване, депониране или преработване на радиоактивни отпадъци.

4.

Големи инсталации за производство на чугун и стомана (първично топене) и за производство на цветни метали.

5.

Инсталации за добив на азбест и за преработка и преобразуване на азбест и азбестосъдържащи продукти: за азбестоциментовите продукти с годишно производство над 20 000 тона крайна продукция; за фрикционните материали с годишно производство над 50 тона крайна продукция; и за други производства, използващи азбест, с обем над 200 тона годишно.

6.

Интегрирани химически инсталации.

7.

Строителство на автомагистрали, експресни пътища (1) и линии за железопътен трафик на големи разстояния и на летища (2) с дължина на основната писта за излитане и кацане 2 100 метра или повече.

8.

Тръбопроводи с голям диаметър за транспортиране на нефт и газ.

9.

Товарно-разтоварни пристанища, както и вътрешни водни пътища и пристанища за вътрешно корабоплаване, които позволяват приемането на съдове с тонаж над 1 350 тона.

10.

Инсталации за обезвреждане чрез изгаряне, химично третиране или депониране на токсични или опасни отпадъци.

11.

Големи язовири и водохранилища.

12.

Дейности по добив на подземни води в случаите, когато годишният обем на добиваната вода възлиза на 10 милиона кубични метра или повече.

13.

Производство на целулоза и хартия с дневна продукция 200 тона дневно или повече след въздушно сушене.

14.

Широкомащабен добив, извличане и обогатяване на място на метални руди или въглища.

15.

Добив на въглеводороди навътре от брега на морето.

16.

Големи съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химични продукти.

17.

Обезлесяване на големи площи.


(1)  За целите на настоящия протокол:

„Автомагистрала“ означава път, специално предназначен и построен за движение на моторни превозни средства, който не обслужва крайпътната собственост и който:

а)

е снабден, с изключение само на специални отсечки или временно, с отделни пътни платна за движение в двете посоки, разделени едно от друго с разделителна ивица, която не е предназначена за движение, или, по изключение, по друг начин;

б)

не пресича на едно ниво никакъв път, железопътна или трамвайна линия или пешеходна пътека; и

в)

е обозначен специално чрез пътни знаци като автомагистрала.

„Експресен път“ означава път, предназначен за движение на моторни превозни средства, достъпът до който е възможен само от кръстовища на различни нива или регулирани пътища.

(2)  За целите на настоящия протокол „летище“ означава летище, което съответства на дефиницията в Чикагската Конвенция от 1944 г., създаваща Международната организация за гражданско въздухоплаване (приложение 14).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Всички останали проекти съгласно член 4, параграф 2

1.

Проекти за комасация на селскостопански земи.

2.

Проекти за използване на необработваеми земи или полупустеещи земи за интензивни селскостопански цели.

3.

Проекти за управление на водите за селското стопанство, включително проекти за напояване и пресушаване на земи.

4.

Съоръжения за интензивно животновъдство (включително за домашни птици).

5.

Първично залесяване и обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята.

6.

Интензивно развъждане на риба.

7.

Ядрени електроцентрали и други ядрени реактори (1), включително демонтиране или извеждане от експлоатация на такива електроцентрали или реактори (с изключение на изследователски инсталации за производство и преработване на делящи се и обогатени материали, чиято максимална мощност не надхвърля 1 киловат непрекъснато топлинно натоварване), които не са включени в приложение I.

8.

Строителство на надземни електропроводи с напрежение 220 киловолта или повече и дължина 15 километра или повече и други проекти за пренос на електрическа енергия чрез надземни кабели.

9.

Промишлени съоръжения за производство на електричество, пара и гореща вода.

10.

Промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода.

11.

Надземно складиране на горива и природен газ.

12.

Подземно складиране на горими газове.

13.

Промишлено брикетиране на въглища и лигнит.

14.

Съоръжения за производство на водноелектрическа енергия.

15.

Съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра (ветрови инсталации).

16.

Съоръжения, които не са включени в приложение I, предназначени:

за производството или обогатяването на ядрено гориво;

за обработване на ядрено облъчено гориво;

за окончателното погребване на облъчено ядрено гориво;

единствено за окончателно погребване на радиоактивни отпадъци;

единствено за съхраняването (планирано за повече от 10 години) на облъчено ядрено гориво на площадка, различна от тази, на която са произведени; или

за обработката и съхраняването на радиоактивни отпадъци.

17.

Кариери, открити рудници и добив на торф, които не са включени в приложение I.

18.

Рудници с подмезен добив, които не са включени в приложение I.

19.

Изземване на инертни материали от море или река чрез драгиране.

20.

Дълбоки сондажи (включително геотермални сондажи, сондажи за съхраняване на ядрени отпадъчни материали, сондажи за водоснабдяване), с изключение на сондажи за изследване стабилността на геоложката основа.

21.

Повърхностни промишлени инсталации за добив на въглища, нефт, природен газ и руди, както и битуминозни шисти.

22.

Интегрирани съоръжения за първично топене на чугун и стомана, които не са включени в приложение I.

23.

Инсталации за производство на чугун или стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене.

24.

Инсталации за преработка на черни метали (горещо валцуване, ковашко пресоване, защитни покрития от разтопен метал).

25.

Леярни за черни метали.

26.

Инсталации за производство на цветни нерафинирани метали от руди, рудни концентрати или вторични суровини от метали чрез металургични, химични и електролитни процеси, които не са включени в приложение I.

27.

Инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави, с изключение на благородни метали, включително извлечени продукти (рафиниране, леене в леярски цехове и др.), които не са включени в приложение I.

28.

Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси.

29.

Производство и монтаж на моторни превозни средства и производство на автомобилни двигатели.

30.

Корабостроителници.

31.

Инсталации за производство и ремонт на самолети.

32.

Производство на железопътни съоръжения.

33.

Земни работи, извършвани с взривни вещества.

34.

Инсталации за пържене и агломерация на метални руди.

35.

Коксови пещи (суха дестилация на въглища).

36.

Инсталации за производство на цимент.

37.

Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени влакна.

38.

Инсталации за топене на минерални вещества, включително производството на минерални влакна.

39.

Производство на керамични изделия чрез печене, в т.ч. керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови изделия или порцелан.

40.

Инсталации за производство на химични вещества или преработка на междинни продукти, които не са включени в приложение I.

41.

Производство на пестициди и фармацевтични продукти, бои и лакове, еластомери и пероксиди.

42.

Съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти или химически вещества, които не са включени в приложение I.

43.

Производство на растителни и животински масла и мазнини.

44.

Пакетиране и консервиране на животински и растителни продукти.

45.

Производство на млечни продукти.

46.

Производство на бира и малц.

47.

Производство на захарни изделия и сиропи.

48.

Кланици.

49.

Инсталации за промишлено производство на нишесте.

50.

Фабрики за рибно брашно и рибно масло.

51.

Захарни заводи.

52.

Промишлени инсталации за производство на целулоза, хартия и картон, които не са включени в приложение I.

53.

Инсталации за първична обработка или боядисване на влакна или текстил.

54.

Инсталации за дъбене на необработени и сурови кожи.

55.

Инсталации за преработване и производство на целулоза.

56.

Производство и преработка на продукти на базата на еластомери.

57.

Инсталации за производство на изкуствени минерални влакна.

58.

Инсталации за обезвреждане или унищожаване на взривни вещества.

59.

Инсталации за производство на азбест и на продукти, съдържащи азбест, които не са включени в приложение I.

60.

Скотобойни (кланици) за стари коне.

61.

Съоръжения за изпитване на двигатели, турбини или реактори.

62.

Постоянни състезателни писти и писти за изпитване на моторни превозни средства.

63.

Тръбопроводи за транспортиране на газ или нефт, които не са включени в приложение I.

64.

Тръбопроводи за транспортиране на химически вещества с диаметър повече от 800 mm и дължина повече от 40 km.

65.

Строителство на железопътни линии и съоръжения за комбиниран превоз и смесени терминали, които не са включени в приложение I.

66.

Строителство на трамвайни трасета, подземни и надземни железници, висящи линии или други подобни линии от определен тип, използвани изключително или главно за превоз на пътници.

67.

Строителство на пътища, включително изместване и/или разширение на съществуващи пътища, които не са включени в приложение I.

68.

Строителство на пристанища, пристанищни съоръжения, включително рибарски пристанища, които не са включени в приложение I.

69.

Строителство на вътрешни водни пътища и пристанища за вътрешното корабоплаване, които не са включени в приложение I.

70.

Търговски пристанища, товарно-разтоварни пирсове, свързани със сушата, и външни пристанища, които не са включени в приложение I.

71.

Изграждане на канали и аварийни съоръжения срещу наводнения.

72.

Строителство на летища (2), които не са включени в приложение I.

73.

Инсталации за обезвреждане на отпадъци (включително депа), които не са включени в приложение I.

74.

Инсталации за изгаряне или химично третиране на неопасни отпадъци.

75.

Съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства.

76.

Депа за утайки от пречиствателни станции.

77.

Добив на подземни води и изкуствен оборот на подземни води, които не са включени в приложение I.

78.

Проекти за прехвърляне на водни ресурси между речни басейни.

79.

Пречиствателни станции за отпадъчни води.

80.

Язовири и други съоръжения за събиране или за дългосрочно или постоянно съхраняване на вода, които не са включени в приложение I.

81.

Крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, чрез изграждане например на диги, вълноломи, буни и други защитни съоръжения, с изключение на поддръжката и реконструкцията на тези съоръжения.

82.

Съоръжения на аквадукти за далечен пренос.

83.

Ски писти, ски влекове, лифтове и съоръжения към тях.

84.

Морски съоръжения.

85.

Ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности.

86.

Постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани.

87.

Паркове със специално предназначение.

88.

Проекти за изграждане на индустриални зони.

89.

Проекти за обществено строителство, включително строителство на търговски центрове и паркинги.

90.

Пресушаване на земи от морето.


(1)  За целите на настоящия протокол ядрените електроцентрали и други ядрени реактори престават да бъдат такива съоръжения, след като цялото ядрено гориво и други радиоактивно замърсени елементи са били отстранени окончателно от площадката с оборудването.

(2)  За целите на настоящия протокол „летище“ означава летище, което съответства на дефиницията в Чикагската Конвенция от 1944 г., създаваща Международната организация за гражданско въздухоплаване (приложение 14).

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Критерии за определяне на възможното значително въздействие върху околната среда, включително здравно въздействие, в съответствие с член 5, параграф 1

1.

Съответствието на плана или програмата по отношение на интегрирането на екологични, включително здравни съображения, в частност с оглед подпомагането на устойчивото развитие.

2.

Степента, до която планът или програмата дават рамка за проекти и други дейности или по отношение на разположение, естество, размер и условия на експлоатация, или чрез разпределяне на ресурси.

3.

Степента, до която планът или програмата оказва въздействие върху други планове и програми, включително онези в йерархията.

4.

Екологични, включително здравни проблеми, свързани с плана или програмата.

5.

Естеството на въздействията върху околната среда, включително здравните въздействия, като вероятност, продължителност, честота, обратимост, величина и разпространение (например географска област или брой на населението, които има вероятност да бъдат засегнати).

6.

Рисковете за околната среда, включително здравето.

7.

Трансграничното естество на въздействията.

8.

Степента, до която планът или програмата ще засегнат ценни или чувствителни области, включително ландшафти с признат национален или международен статут на защитени.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Информация съгласно член 7, параграф 2

1.

Съдържанието и основните цели на плана или програмата и тяхната връзка с други планове или програми.

2.

Съответните аспекти на състоянието на околната среда в настоящия момент, включително здравето, и тяхното евентуално развитие, ако планът или програмата не бъдат осъществени.

3.

Характеристиките на околната среда, включително здравето, в области, които има вероятност да бъдат засегнати в значителна степен.

4.

Екологични, включително здравни проблеми, които имат отношение към плана или програмата.

5.

Екологичните, включително здравни цели, поставени на международно, национално и други нива, които имат отношение към плана или програмата, и начините, по които тези цели и други екологични, включително здравни съображения, са били взети предвид в процеса на подготовката.

6.

Възможните значителни въздействия върху околната среда, включително здравни въздействия (1), както са дефинирани в член 2, параграф 7.

7.

Мерки за предотвратяване, намаляване или смекчаване на значителните неблагоприятни въздействия върху околната среда, включително здравето, които биха могли да се получат в резултат от изпълнението на плана или програмата.

8.

Посочване на причините за избор на разглежданите алтернативи и описание на начина, по който е била извършена оценката, включително трудностите при осигуряването на информацията, която да бъде включена, като например технически несъвършенства и недостиг на знания.

9.

Мерките, предвидени за мониторинг на въздействията върху околната среда, включително здравни въздействия, от прилагането на плана или програмата.

10.

Вероятните значителни трансгранични въздействия върху околната среда, включително здравни въздействия.

11.

Нетехническо резюме на осигурената информация.


(1)  Тези въздействия трябва да включват вторични, кумулативни, синергични, кратко-, средно- и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни въздействия.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Информация съгласно член 8, параграф 5

1.

Предложеният план или програма и неговото естество.

2.

Институцията, отговорна за неговото приемане.

3.

Предвидената процедура, включително:

а)

начало на процедурата;

б)

възможностите за участие на обществеността;

в)

времето и мястото на провеждане на всяко предвидено обществено обсъждане;

г)

институцията, от която може да бъде получена съответната информация и където съответната информация е предоставена, за да може обществеността да се запознае с нея;

д)

институцията, до която могат да бъдат изпращани коментари или въпроси, и срокът за предаването на коментарите и въпросите; и

е)

каква информация за околната среда, включително здравето, е налична, която е свързана с предложения план или програма.

4.

Дали планът или програмата има вероятност да бъдат предмет на процедура за трансгранична оценка.


19.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/50


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 18 ноември 2008 година

за назначаване на двама заместник-членове от Германия в Комитета на регионите

(2008/872/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 263 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Германия,

като има предвид, че:

(1)

На 24 януари 2006 г. Съветът прие Решение 2006/116/ЕО относно назначаването на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2006 г. до 25 януари 2010 г. (1)

(2)

След изтичането на мандата на г-н Stefan KRAXNER и на г-жа Ulrike KUHLO се освободиха две места за заместник-членове на Комитета на регионите,

РЕШИ:

Член 1

Назначават се за заместник-членове на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2010 г.:

г-н Roland HEINTZE, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft,

г-н Roland RIESE, Mitglied des Niedersächsischen Landtages.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 18 ноември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. BARNIER


(1)  ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 75.


СПОРАЗУМЕНИЯ

Съвет

19.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/51


Информация, свързана с влизането в сила на Споразумение между Европейската общност и правителството на Куба относно приключването на преговорите по член ХХIV:6 от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ)

Споменатото по-горе Споразумение между Европейската общност и правителството на Куба (ОВ L 308, 19.11.2008 г.) ще влезе в сила на 24 декември 2008 г.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

19.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/52


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2008/873/ОВППС НА СЪВЕТА

от 18 ноември 2008 година

за подновяване на ограничителните мерки, наложени на Кот д’Ивоар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 13 декември 2004 г. Съветът прие Обща позиция 2004/852/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Кот д’Ивоар (1) с цел прилагане на мерките, наложени спрямо Кот д’Ивоар с Резолюция 1572 (2004) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

(2)

На 23 януари 2006 г. Съветът прие Обща позиция 2006/30/ОВППС (2), с която ограничителните мерки спрямо Кот д’Ивоар, наложени с Обща позиция 2004/852/ОВППС, се подновяват за период от дванадесет месеца и към тях се прибавят ограничителните мерки, предвидени в точка 6 от Резолюция 1643 (2005) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации. На 12 февруари 2007 г. Съветът прие Обща позиция 2007/92/ОВППС (3) за подновяване на тези ограничителни мерки до 31 октомври 2007 г.

(3)

На 22 ноември 2007 г. Съветът прие Обща позиция 2007/761/ОВППС (4) за подновяване на ограничителните мерки, наложени на Кот д’Ивоар, до 31 октомври 2008 г.

(4)

На 29 октомври 2008 г., след преразглеждане на мерките, наложени с Резолюция 1572 (2004) и Резолюция 1643 (2005), Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция 1842 (2008) за подновяване на ограничителните мерки спрямо Кот д’Ивоар до 31 октомври 2009 г.

(5)

Ето защо мерките, наложени с Обща позиция 2004/852/ОВППС и Обща позиция 2006/30/ОВППС, следва да бъдат подновени, считано от 1 ноември 2008 г., за да се изпълни Резолюция 1842 (2008) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

Прилагането на мерките, наложени с Обща позиция 2004/852/ОВППС и Обща позиция 2006/30/ОВППС, се подновява, считано от 1 ноември 2008 г.

Член 2

Настоящата обща позиция поражда действие в деня на нейното приемане. Тя се изменя или отменя при необходимост, по-специално с оглед на решенията на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

Член 3

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 18 ноември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. BARNIER


(1)  ОВ L 368, 15.12.2004 г., стр. 50.

(2)  ОВ L 19, 24.1.2006 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 41, 13.2.2007 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 305, 23.11.2007 г., стр. 61.