ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 307

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
18 ноември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1135/2008 на Комисията от 17 ноември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1136/2008 на Комисията от 17 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2008 относно откриването и управлението на тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо

3

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/864/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 юли 2008 година относно проектонаредба на Чешката република, в която се предвиждат изисквания за хранителните добавки и за влагането на витамини в храните (нотифицирано под номер C(2008) 3963)  ( 1 )

4

 

 

2008/865/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 10 ноември 2008 година относно невключването на хлорат в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество (нотифицирано под номер C(2008) 6587)  ( 1 )

7

 

 

2008/866/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 ноември 2008 година относно спешни мерки за спиране на вноса от Перу на някои двучерупчести мекотели за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2008) 6732)  ( 1 )

9

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

Комисия

 

 

2008/867/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 3 октомври 2008 година относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда (нотифицирано под номер C(2008) 5737)

11

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2008/868/ОВППС на Съвета от 13 октомври 2008 година относно сключването на споразумение между Европейския съюз и Руската федерация за участието на Руската федерация във военната операция на Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република (операция EUFOR Чад/ЦАР)

15

Споразумение между Европейския съюз и Руската федерация за участието на Руската федерация във военната операция на Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република (операция EUFOR Чад/ЦАР)

16

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 807/2001 на Комисията от 25 април 2001 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (ОВ L 118, 27.4.2001 г.) (Специално издание 2007 г., глава 3, том 37, стр. 93)

21

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1182/2007 на Съвета от 26 септември 2007 година за определяне на специфични правила по отношение на сектора на плодовете и зеленчуците и за изменение на директиви 2001/112/ЕО и 2001/113/ЕО и регламенти (ЕИО) № 827/68, (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96, (ЕО) № 2826/2000, (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 318/2006, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2202/96 (ОВ L 273, 17.10.2007 г.)

22

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

18.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1135/2008 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2008 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 ноември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

25,7

MA

62,6

TR

79,8

ZZ

56,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

60,8

TR

78,7

ZZ

102,2

0709 90 70

MA

63,2

TR

122,8

ZZ

93,0

0805 20 10

MA

82,4

ZZ

82,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,5

HR

50,3

MA

82,1

TR

68,4

ZZ

65,1

0805 50 10

MA

60,4

TR

85,9

ZA

63,6

ZZ

70,0

0806 10 10

BR

210,5

TR

123,1

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

171,3

0808 10 80

CA

87,1

CL

60,5

CN

55,8

MK

37,6

US

102,9

ZA

76,5

ZZ

70,1

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

109,0

ZZ

73,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


18.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1136/2008 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2008 относно откриването и управлението на тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1095/96 на Съвета от 18 юни 1996 г. относно прилагането на споразуменията, посочени в списък СХL, изготвен след приключването на преговорите по член ХХIV.6 от ГАТТ (1), и по-специално член 1, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 810/2008 на Комисията (2) трябва да се издават сертификати за автентичност преди вноса на говеждо и телешко месо в Общността. Списъкът на органите в държавите износителки, оправомощени да издават тези сертификати, е приложен към посочения регламент.

(2)

Парагвай е променил названието на органа, издаващ сертификати за автентичност. Съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 810/2008 списъкът, посочен в приложение II към същия регламент, следва да бъде съответно изменен.

(3)

За да се избегне несъответствие между названието на органа, посочено в наскоро издадените сертификати за автентичност, и названието на органа, посочено в Регламент (ЕО) № 810/2008, изменението на последния следва да се прилага от 1 юли 2008 г. — датата на започване на текущата квотна година. За предходната квотна година, която приключи на 30 юни 2008 г., Комисията не получи никаква информация за сертификати за автентичност, издадени от компетентните органи в Парагвай.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение II към Регламент (ЕО) № 810/2008 вписването относно издаващия орган в Парагвай се заменя със следното:

„—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal:“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 146, 20.6.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 219, 14.2.2008 г., стр. 3.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

18.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/4


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 юли 2008 година

относно проектонаредба на Чешката република, в която се предвиждат изисквания за хранителните добавки и за влагането на витамини в храните

(нотифицирано под номер C(2008) 3963)

(само текстът на чешки език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/864/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (1), и по-специално член 11, параграф 2, буква б) и параграф 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1925/2006 относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните, при липсата на общностни разпоредби, се предвижда нотифициране и оценка на новите национални разпоредби, касаещи inter alia забраната или ограничението върху употребата на определени други вещества при производството на определени храни.

(2)

В съответствие с процедурата, предвидена в член 12 във връзка с член 11, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1925/2006, на 30 ноември 2007 г. чешките власти нотифицираха Комисията за проектонаредба, в която се предвиждат изисквания за хранителните добавки и влагането на витамини в храните, и по-специално член 2, параграф 3 и член 4 от нея, както и приложения 4 и 5 към нея.

(3)

В съответствие с член 2, параграф 3 от проектонаредбата в приложение 4 към нея се предвижда списък от други вещества по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1925/2006, както и съответните условия, при които тези вещества могат да бъдат използвани при производството на хранителни добавки.

(4)

В съответствие с член 2, параграф 3 и член 4 от проектонаредбата в приложение 5 към нея се предвижда списък с растения и други вещества, които са забранени в производството на хранителни добавки и на храни като цяло.

(5)

В съответствие с разпоредбите на член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1925/2006 Комисията проведе консултации с останалите държави-членки чрез Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

(6)

В настоящия вид на проектонаредбата не се посочва защо веществата, съдържащи се в приложение 4, трябва да са съобразени с минималните стойности, посочени там на основание закрила на общественото здраве.

(7)

При липсата на хармонизирано общностно законодателство държавите-членки си запазват компетенциите за регулация на производството и предлагането на пазара на стоки на тяхна територия, без да се засягат членове 28 и 30 от Договора за създаване на Европейската общност.

(8)

По-специално, в член 2, параграф 3 от проектонаредбата във връзка с приложение 4 към нея, изглежда се предполага, че различните от изброените там вещества не са разрешени за употреба при производството на хранителни добавки.

(9)

Дори да е видно, че приложение 4 е обосновано с мотива за закрилата на общественото здраве, в проектонаредбата не се споменава как ще бъде уреден въпросът с продуктите, които се произвеждат и/или се предлагат законно на пазара в другите държави-членки, където не са спазени изискванията, предвидени в член 2, параграф 3 и член 4 от нея.

(10)

В проектонаредбата не се съдържат разпоредби, които гарантират свободното движение на хранителни добавки, произвеждани и/или предлагани законно на пазара в другите държави-членки, които съдържат вещества, включени в приложение 4 към нея, но не и в съответствие с предвидените там условия, или вещества, различни от включените в приложение 4 към нея, под формата на клауза за взаимно признаване или под формата на процедура за одобрение, която дава възможност на стопанските субекти да включат такива вещества в националния списък на позволени вещества.

(11)

Съгласно член 2, параграф 3 и член 4 от нотифицираната наредба във връзка с приложение 5 към нея, хранителните добавки и храните по принцип не може да съдържат наркотични или психотропни вещества, или прекурсори от категория I, или което и да е друго вещество, което е с доказано токсично, генотоксично, тератогенно, наркотично или друго неблагоприятно въздействие върху човешкото тяло, или някое от веществата, съдържащо се в приложение 5 към нея. Забраната на някои други вещества за производство на хранителни добавки и на храни по принцип може да бъде обоснована с мотива за закрила на здравето и живота на хората по смисъла на член 30 от Договора за създаване на Европейската общност.

(12)

Тъй като последният член представлява изключение, което трябва да се тълкува строго, от правилото за свободно движение на стоки в рамките на Общността, от националните власти зависи дали да се позоват на него, за да докажат при всеки конкретен случай, предвид националните разпоредби за храните и предвид резултатите от международните научни изследвания, че прилагането на техните правила е необходимо, за да се гарантира ефективна защита на интересите, упоменати в тази разпоредба, и, по специално, че пускането на пазара на въпросните продукти представлява реален риск за общественото здраве.

(13)

Чешките власти не са предоставили доказателство, което би оправдало съставянето на списък, съдържащ вещества, забранени при производството на хранителни добавки и храни по принцип.

(14)

Дори да бе предоставено такова доказателство, в проектонаредбата няма разпоредба, гарантираща свободното движение на хранителни съставки и храни по принцип, които законно се произвеждат и предлагат на пазара в други държави-членки, в които се съдържат непозволени според проектонаредбата вещества.

(15)

Следователно проектонаредбата не осигурява адекватни гаранции, че са спазени произтичащите от членове 28 и 30 от Договора за създаване на Европейската общност права на стопанските субекти.

(16)

С оглед на тези наблюдения Комисията даде отрицателно становище съгласно член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1925/2006.

(17)

От чешките власти съответно следва да се изиска да не приемат въпросната проектонаредба и да я изменят в съответствие с членове 28 и 30 от Договора за създаване на Европейската общност, като вземат предвид наблюденията на Комисията и нейното отрицателно становище.

(18)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   От Чешката република се изисква да се въздържи от приемане на проектонаредбата, в която се предвиждат изисквания за хранителните добавки и за влагането на витамини в храните освен ако тя не бъде преработена в съответствие с параграф 2.

2.   От Чешката република се изисква да измени проектонаредбата, предвидена за издаване, за да бъде включен текст относно продуктите, които не отговарят на изискванията на нотифицирания проект, но които законно се произвеждат и/или предлагат на пазара в други държави-членки на ЕС, Турция или държавите от ЕИП.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Чешката република.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26.


18.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/7


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 10 ноември 2008 година

относно невключването на хлорат в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество

(нотифицирано под номер C(2008) 6587)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/865/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 2, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че дадена държава-членка може, през период от 12 години, считано от датата на нотифициране на споменатата директива, да разрешава пускането на пазара на продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които не са изброени в приложение I към същата директива, които вече се намират на пазара две години след датата на нотифицирането на посочената директива, докато тези вещества постепенно се изследват в рамките на работна програма.

(2)

С регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. В този списък е включен хлорат.

(3)

Въздействието на хлората върху здравето на човека и околната среда беше оценено в съответствие с разпоредбите, предвидени в регламенти (ЕО) № 451/2000 и (ЕО) № 1490/2002, за редица употреби, предложени от нотификатора. Освен това с тези регламенти се определят държавите-членки докладчици, които трябва да представят съответните доклади за оценка и препоръки пред Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 451/2000. За хлората докладващата държава-членка беше Франция и тя предостави цялата необходима информация на 26 юли 2007 г.

(4)

Комисията извърши проучвания на веществото хлорат в съответствие с член 11а от Регламент (ЕО) № 1490/2002. Проектодокладът за преглед на посоченото вещество беше разгледан от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и беше финализиран на 11 юли 2008 г. под формата на доклад за преглед на Комисията.

(5)

По време на проучванията на комитета за посоченото активно вещество и предвид коментарите, получени от държавите-членки, се стигна до заключението, че съществуват ясни индикации, според които може да се очаква активното вещество да оказва вредно въздействие върху здравето на хората, по-специално като се има предвид недопустимото ниво на експозиция на операторите, отчитайки предложеното временно ПНЕО. Освен това информацията не е достатъчна за определянето на окончателно ПНЕО и за оценка на нивото на попадане в подпочвени води на съответния метаболит. Освен това в доклада за преглед на веществото са включени и други опасения, които бяха посочени от държавата-членка докладчик в доклада ѝ за оценка.

(6)

Комисията прикани нотификатора да представи своите коментари относно резултатите от проучването на хлорат и относно намерението си да продължи или не да предлага веществото за одобрение. Нотификаторът представи своите коментари, които бяха внимателно разгледани. Въпреки изложените от страна на нотификатора доводи обаче установените проблеми останаха неразрешени и оценките, направени въз основа на предоставената информация, не показаха, че може да се очаква, при предложените условия на употреба, продуктите за растителна защита, съдържащи хлорат, да отговарят като цяло на изискванията, установени в член 5, параграф 1, букви a) и б) от Директива 91/414/ЕИО.

(7)

Поради това веществото хлорат не следва да бъде включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(8)

Следва да бъдат взети мерки, за да се гарантира, че предоставените разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи хлорат, ще бъдат отнети в рамките на определен срок и няма да бъдат подновявани, както и че няма да бъдат предоставяни нови разрешения за такива продукти.

(9)

Всеки гратисен период, предоставен от държава-членка за унищожаване, съхранение, пускане на пазара и използване на съществуващите запаси от продукти за растителна защита, съдържащи хлорат, следва да бъде ограничен до 12 месеца, за да се позволи употребата на съществуващите запаси за един допълнителен вегетативен период, което е гаранция, че продуктите за растителна защита, съдържащи хлорат, ще останат достъпни за земеделските производители в продължение на 18 месеца, считано от датата на приемане на настоящото решение.

(10)

Настоящото решение не засяга правото на подаване на заявление за хлорат в съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО и Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (4), с оглед на евентуалното включване на веществото в приложение I.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Хлорат не се включва като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Член 2

Държавите-членки гарантират, че:

а)

всички разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи хлорат, се отнемат най-късно до 10 май 2009 г.;

б)

не се предоставят, нито подновяват разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи хлорат, считано от датата на публикуване на настоящото решение.

Член 3

Всеки гратисен период, предоставен от държавите-членки в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, е възможно най-кратък и изтича най-късно на 10 май 2010 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(4)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.


18.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/9


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 ноември 2008 година

относно спешни мерки за спиране на вноса от Перу на някои двучерупчести мекотели за консумация от човека

(нотифицирано под номер C(2008) 6732)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/866/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), подточка i) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 178/2002 се определят общите принципи, които най-общо регулират храните и фуражите, и по-специално тяхната безопасност на национално равнище и на общностно равнище. В него се предвиждат спешни мерки, когато е очевидно, че дадена храна или фураж, внесени от трета страна, има вероятност да представлява сериозен риск за здравето на човека, животните или за околната среда и че този риск не може да бъде задоволително овладян чрез мерките, предприети от заинтересованата/ите държава/и-членка/и.

(2)

В Общността е потвърдено съществуването на огнище на хепатит А при хората. Установено бе, че болестта произхожда от консумацията на някои двучерупчести мекотели, внесени от Перу, които са били заразени с вируса на хепатит А (HAV).

(3)

Заразените двучерупчести мекотели са пясъчни миди (Donax spp), а причината за заразяването най-вероятно е вирусно замърсяване на водата в производствените зони. Има вероятност да са заразени и други двучерупчести мекотели.

(4)

Тъй като консумацията на тези двучерупчести мекотели представлява сериозен риск за човешкото здраве, целесъобразно е да се спре вносът на двучерупчести мекотели от Перу в Общността.

(5)

Предвид сериозността на заразата, спирането на вноса следва също да се приложи и за двучерупчести мекотели, изпратени в Общността преди влизането в действие на настоящото решение, но пристигащи на граничните инспекционни пунктове на Общността след тази дата.

(6)

Спирането на този внос следва да се предвиди на общностно равнище с цел да се гарантира ефективна и уеднаквена защита на здравето на потребителите във всички държави-членки.

(7)

Аквакултурите от гребеновидни мекотели (Pectinidae) в Перу се произвеждат в отделни производствени зони при ниска гъстота на популацията и са отдалечени от потенциални източници на зараза. Освен това вътрешностите на мидите от сем. Pectinidae се изваждат при обработка и това намалява риска от вирусно заразяване на ядивните части на продукта. Следователно е целесъобразно да се позволи вносът от Перу на мекотели от сем. Pectinidae, обработени по споменатия начин.

(8)

Освен това след топлинна обработка вирусът не е жизнеспособен. В тази връзка е целесъобразно да се позволи вносът от Перу на двучерупчести мекотели, които са били подложени на топлинна обработка в съответствие с изискванията на раздел VII, глава II, точка А.5, буква б) от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2).

(9)

Перуанските компетентни органи поеха задължение за взимане на незабавни мерки и, ако е необходимо, за допускане на инспекция от страна на Комисията през следващите месеци. Следователно e целесъобразно да се ограничи прилагането на мерките, предвидени в настоящото решение, до 31 март 2009 г., без да се накърняват правомощията на Комисията за промяна, отмяна или разширяване на тези мерки с оглед на всяка нова информация, свързана с развитието на ситуацията в Перу, и в зависимост от резултата от инспекциите на нейните служби.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение се прилага за двучерупчести мекотели, внесени от Перу и предназначени за консумация от човека („двучерупчести мекотели“), както е определено в точка 2.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 2

Държавите-членки не разрешават внасяне в Общността на двучерупчести мекотели от Перу.

Тази забрана се прилага към всички пратки двучерупчести мекотели, получени на граничните инспекционни пунктове на Общността, независимо от това дали пратките са произведени, складирани или сертифицирани в страната на произход, преди настоящото решение да породи действие.

Член 3

Чрез дерогация от член 2 държавите-членки разрешават внасянето в Общността на следните продукти:

а)

изкормени мекотели от сем. Pectinidae, произхождащи от аквакултури;

б)

двучерупчести мекотели, които са били подложени на топлинна обработка, както е определено в раздел VII, глава II, точка А.5, буква б) от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 4

Всички разходи, възникнали при прилагането на настоящото решение, са за сметка на получателя или неговия представител.

Член 5

Настоящото решение се прилага до 31 март 2009 г.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.


ПРЕПОРЪКИ

Комисия

18.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/11


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 3 октомври 2008 година

относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда

(нотифицирано под номер C(2008) 5737)

(2008/867/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 211 от него,

като има предвид, че:

(1)

Зачитането на човешкото достойнство е основополагащ принцип на Европейския съюз, сред чиито цели са насърчаването на пълната заетост и социалният напредък, борбата със социалната изолация и дискриминацията и насърчаването на социалната справедливост и социалната закрила. В съответствие с член 137, параграф 1, буква з) от Договора ролята на Общността е да подпомага и допълва дейностите на държавите-членки по интегрирането на лицата, изключени от пазара на труда. Член 34 от Хартата на основните права на Европейския съюз урежда правото на социална помощ и на помощ за жилище, предназначени да осигурят достойно съществуване на всички лица, които не разполагат с достатъчно средства.

(2)

Препоръка 92/441/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно достатъчните по размер средства и социалното подпомагане в системите за социална закрила (1) продължава да е водещ акт в политиката на Общността във връзка с бедността и социалната изолация и не е загубила в ни най-малка степен значението си, макар да е необходимо да се направи повече с оглед на пълното ѝ прилагане.

(3)

От 1992 г. насам възникнаха нови политически инструменти. Един от тях е отвореният метод за координация относно социалната закрила и социалното приобщаване (ОМК), чиито цели обхващат активното социално приобщаване на всички, което следва да се гарантира посредством насърчаването на участието в пазара на труда и борбата срещу бедността сред най-маргинализираните лица и социални групи (2). Друг инструмент е Европейската стратегия за заетостта, която има за цел, inter alia, да засили социалното приобщаване, да се бори срещу бедността, да предотвратява изключването от пазара на труда и да подпомага приобщаването към заетостта на лица в неравностойно положение (3).

(4)

Трайният характер на бедността и безработицата и нарастващата сложност на многобройните неблагоприятни последици изискват комплексни, интегрирани политики (4). С оглед на модернизирането на системите за социална закрила е необходимо в интегрирана стратегия за активно приобщаване да се съчетае подходящото подпомагане на доходите с връзка с пазара на труда и достъп до качествени услуги (5). Тази стратегия в пълна степен допълва подхода на гъвкава сигурност, като същевременно е адресирана към изключените от пазара на труда. Тя допринася към Лисабонската стратегия като улеснява мобилизирането и мобилността на работната сила и представлява съставна част от социалното измерение на стратегията на ЕС за устойчиво развитие (6).

(5)

При постепенното прилагане на настоящата препоръка следва да се вземат предвид националните приоритети и наличието на финансови средства.

(6)

Настоящата препоръка и прилагането на изложените в нея общи принципи не засягат прилагането на правото на Общността, включително разпоредбите относно държавните помощи и Общия регламент за групово освобождаване (7), както и разпоредбите на Общността относно възлагането на обществени поръчки.

(7)

В съответствие с принципа на субсидиарност държавите-членки отговарят за определянето на равнището на подпомагане на доходите и подходящото съчетаване на политически мерки предвид различното положение и нужди на местно, регионално и национално равнище,

ПРЕПОРЪЧВА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ДА:

1.   Съставят и прилагат интегрирана комплексна стратегия за активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда, която съчетава подходящото подпомагане на доходите, пазари, способстващи приобщаването, и достъп до качествени услуги. Политиките за активно приобщаване следва да улесняват интегрирането на лицата, които могат да полагат труд, на устойчиви и качествени работни места и да осигуряват на тези, които не могат да полагат труд, достатъчно средства за воденето на достоен живот, наред с насърчаването на социалното участие.

2.   Гарантират резултатността на интегрираните политики за активно приобщаване посредством:

а)

комплексно изграждане на политиката, при което се определя подходящото съчетание на трите направления на стратегията за активно приобщаване и се взема предвид съвместното им въздействие върху социалната и икономическата интеграция на лицата в неравностойно положение и техните евентуални взаимоотношения, включително повишената ефективност от взаимодействието им и евентуалните компромисни решения;

б)

интегрирано изпълнение в трите направления на стратегията за активно приобщаване, с цел да се подходи ефективно към многообразните причини за бедността и социалната изолация и да се засили координацията между държавните агенции и служби, които осъществяват политики на активно интегриране;

в)

координиране на политиките между местните, регионалните и националните органи и службите на ЕС, с оглед на тяхната специфична роля, компетентност и приоритети;

г)

активно участие в разработването, изпълнението и оценката на стратегии от страна на всички заинтересовани лица, включително засегнатите от бедността и социалната изолация, социалните партньори, неправителствени организации и предоставящите услуги.

3.   Гарантират, че политиките за активно приобщаване:

а)

подпомагат прилагането на основните права;

б)

насърчават равенството между половете и равните възможности за всички;

в)

разглеждат внимателно сложността на многобройните неблагоприятни последици и специфичното положение и нужди на различните уязвими групи;

г)

вземат надлежно предвид местните и регионалните условия и подобряват териториалното сближаване;

д)

са съгласувани с основания на жизнения цикъл подход към социалните политики и политиките по заетост, за да могат да спомагат за солидарността между поколенията и да преустановят предаването на бедността от поколение на поколение.

4.   Организират и провеждат интегрирани политики за активно приобщаване в съответствие със следните общи принципи и насоките за всяко направление, като същевременно зачитат принципа на субсидиарност, своето различно положение, нужди и приоритети, без да се засяга прилагането на правото на Общността, включително разпоредбите относно държавните помощи и разпоредбите на Общността относно възлагането на обществени поръчки.

а)   Подходящо подпомагане на доходите

Признават основното лично право на средства и социална помощ, достатъчни за воденето на живот, който е в съответствие с човешкото достойнство, като част от цялостен и последователен стремеж за борба срещу социалната изолация.

i)

При необходимост преразглеждат своите системи за социална закрила, в светлината на общите принципи, изброени в параграф Б от Препоръка 92/441/ЕИО. По-специално, съгласно стратегията за активно приобщаване, правото на достатъчни по размер средства следва:

да бъде съчетано с активна готовност за работа или професионално обучение с цел започване на работа при лица, чието положение допуска подобна активна готовност, или, когато е целесъобразно — да се прилагат икономически и социални мерки за приобщаване по отношение на други лица,

да бъде съчетано с политики, смятани за необходими на национално равнище за икономическото и социалното интегриране на съответните лица.

ii)

Гарантират прилагането на това право в съответствие с практическите указания в параграфи В(1), В(2) и В(3) от Препоръка 92/441/ЕИО. По-специално, при определянето на средствата, необходими за воденето на достоен живот, следва да се вземат предвид жизнените стандарти и равнищата на цените според вида и размера на домакинството в съответните държави-членки, като се използват подходящите национални показатели. В рамките на активното приобщаване следва да се запази стимулът за търсенето на работа по отношение на лицата, чието състояние ги прави работоспособни, а размерът на средствата следва да се приспособи или допълни, за да се задоволяват специфичните нужди.

б)   Пазари, способстващи приобщаването

Приемат мерки, в обхвата на които попадат лица, чието състояние ги прави работоспособни, за да се гарантира, че те получават ефективна помощ, за да започнат или да се завърнат и да останат на работа, съответстваща на трудовите им способности.

i)

Утвърждават следните общи принципи в контекста на стратегиите за активно приобщаване:

взимане под внимание на нуждите на лицата, изключени от пазара на труда, за да се улесни постепенното им повторно приобщаване в обществото и на пазара на труда и да се повиши пригодността им за заетост,

приемане на мерки за утвърждаването на пазари на труда, способстващи приобщаването, за да се гарантира, че достъпът до работни места е възможност, която е на разположение на всички,

утвърждаване на качествени работни места, включително по отношение на трудово възнаграждение и социални плащания, условия на труд, здраве и сигурност, достъп до обучение през целия живот и перспективи за професионално развитие, по-специално с оглед на предотвратяването на бедността сред трудещите се,

полагане на усилия за премахване на сегментирането на трудовия пазар посредством насърчаването на запазването на работното място и служебното повишение.

ii)

Прилагат тези принципи посредством следните практически насоки:

увеличаване и подобряване на инвестициите в човешки капитал посредством интегративни политики за образование и обучение, включително ефективни стратегии за обучение през целия живот; приспособяване на системите за образование и обучение в съответствие с новите изисквания по отношение на уменията и необходимостта от умения за работа с цифрови технологии,

активни и превантивни мерки на пазара на труда, включително специално приспособени, индивидуално съобразени, съответстващи на нуждите услуги и подпомагане, част от които е и ранното установяване на нуждите, съдействие при търсенето на работа, напътстване и обучение, и мотивиране за активно търсене на работа,

редовно преразглеждане на стимулите и демотивиращите фактори, произтичащи от данъчните и осигурителните системи, включително управлението и условията за предоставянето на социални плащания, както и чувствително намаляване на размера на пределните данъчни ставки, по-специално за лицата с ниски доходи, като същевременно се гарантира подходящо равнище на социална закрила,

осигуряване на подкрепа за социалната икономика и защитената трудова заетост като важен източник на работни места, на които лицата в неравностойно положение започват трудова дейност, насърчаване на финансовото приобщаване и микрокредитите, финансови стимули за работодателите да наемат лица на работа, развитието на нови източници на работни места в сектора на услугите, по-специално на местно равнище, както и повишаване на съзнанието за приобщаващия характер на пазара на труда,

насърчаване на адаптивността и осигуряване на подпомагане и благоприятна среда в периодите на заетост, в т.ч. внимание към здравето и доброто самочувствие, достъпни информационни и комуникационни технологии (ИКТ), отсъствие на дискриминация и прилагане на трудовото законодателство наред със социалния диалог.

в)   Достъп до качествени услуги

Приемат всички мерки, за да предоставят възможност за получаване на подходяща социална помощ от всички засегнати лица посредством достъп до качествени услуги в съответствие с приложимите национални разпоредби. По-специално следва да се вземат мерки за:

Предоставянето на услуги, които са от същностно значение за подпомагането на политиките за активно социално и икономическо приобщаване, включително услуги по социално подпомагане, услуги по намиране на работа и обучение, подпомагане за жилищно настаняване и настаняване в социални жилища, грижи за децата, услуги по дългосрочни грижи и здравни услуги в съответствие със следните общи принципи, като се вземе предвид ролята на местните, регионалните и националните органи, както и различното положение, нужди и предпочитания в държавите-членки:

наличие в различните региони, физическа достъпност, финансова достъпност и гъвкаво и навременно предоставяне,

солидарност, равни възможности за потребителите на услугите и заетите лица и надлежното взимане под внимание на разнообразието на потребителите,

инвестиции в човешки капитал, условия на труд и подходяща физическа инфраструктура,

комплексно замислени и предоставени цялостни и координирани услуги,

участие на потребителите и индивидуално съобразени подходи за задоволяване на многобройните нужди на отделните хора,

наблюдение и оценка на постиженията, и споделяне на най-добрите практики.

5.   Гарантират съответните средства и социални плащания съгласно режимите за социална закрила; използват разпоредбите и средствата на структурните фондове, по-специално на Европейския социален фонд за подпомагането на мерки за активно приобщаване.

Установяват подробни правила, финансират разходите и организират управлението и прилагането им в съответствие с националното законодателство и/или практика.

Вземат предвид икономическите и бюджетни ограничения, поставените от националните органи приоритети, както и финансовото състояние в публичния сектор, за да се намери подходящият баланс между стимулите за полагане на труд, намаляването на бедността и устойчивостта на бюджетните разходи.

Предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, че всички, включително лицата в най-неравностойно положение, познават своите права и са осведомени за подпомагането, което е на разположение, например с помощта на информационни технологии.

Опростяват, доколкото е възможно, административните процедури и инструментариума за анализ на ресурсите и положенията.

Когато е възможно, организират в съответствие с националните разпоредби процедурите за обжалване пред компетентните административни органи, а при необходимост — пред независими структури, като например съдилища, до които хората следва да имат лесен достъп.

6.   Подобряват показателите и информационните системи, за да повишат капацитета за предоставяне на актуална информация, която подлежи на сравнение, по отношение на всички стълбове на активното приобщаване.

Наблюдават и оценяват политиките за активно приобщаване посредством отворения метод за координация въз основа на тясно сътрудничество между Комитета по социална закрила и Комитета по заетостта и с подкрепа по програмата „ПРОГРЕС“.

Гарантират съответствието с цялостната политика по Лисабонската стратегия във връзка с целите за социално сближаване.

Адресати на настоящата препоръка са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 3 октомври 2008 година.

За Комисията

Vladimír ŠPIDLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 245, 26.8.1992 г., стр. 46.

(2)  Съобщение COM(2005) 706 — Да работим заедно означава да работим по-добре: Нова рамка за отворено координиране на политиките за социална закрила и социално приобщаване в Европейския съюз.

(3)  Решение на Съвета от 7 юли 2008 г. относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки 10614/2/082008 (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  Съобщение СOM(2007) 620 — „Модернизиране на социалната закрила за по-голяма социална справедливост и икономическо сближаване: стремеж към активно приобщаване на хората, които са най-отдалечени от пазара на труда“ и Съобщение COM(2005) 33 относно социалната програма.

(5)  Съобщение COM(2006) 44 — относно консултацията във връзка с действията на равнище ЕС за насърчаване на активното приобщаване на хората, които са най-отдалечени от пазара на труда.

(6)  Съобщение COM(2007) 620, Заключение на председателството на Европейския съвет в Брюксел от 14 декември 2007 г. и Указание на Комитета по социална закрила относно активното приобщаване от 3 юли 2008 г. Вж. по-специално и Заключение на Съвета от 5 декември 2007 г., документ 16139/07, Становище на Комитета на регионите от 18 юни 2008 г. относно „активното включване“ (документ CdR 344/2007), Становище на Европейския икономически и социален комитет от 27 октомври 2007 г. относно минималните социални стандарти (документ CESE 892/2007).

(7)  Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (ОВ L 214, 9.8.2008 г., стp. 3).


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

18.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/15


РЕШЕНИЕ 2008/868/ОВППС НА СЪВЕТА

от 13 октомври 2008 година

относно сключването на споразумение между Европейския съюз и Руската федерация за участието на Руската федерация във военната операция на Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република (операция EUFOR Чад/ЦАР)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 24 от него,

като взе предвид препоръката на председателството,

като има предвид, че:

(1)

На 15 октомври 2007 г. Съветът прие Съвместно действие 2007/677/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република (1) (операция EUFOR Чад/ЦАР).

(2)

Член 10, параграф 3 от посоченото съвместно действие предвижда подробните условия, отнасящи се до участието на трети държави, да бъдат предмет на споразумение в съответствие с член 24 от Договора.

(3)

След упълномощаване от Съвета на 13 септември 2004 г. председателството, подпомогнато от генералния секретар на Съвета на Европейския съюз/върховен представител за Общата външна политика и политика на сигурност, договори споразумение между Европейския съюз и Руската федерация за участието на Руската федерация в операция EUFOR Чад/ЦАР, наричано по-долу „споразумението“.

(4)

Споразумението следва да бъде одобрено от името на Европейския съюз,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и Руската федерация за участието на Руската федерация във военната операция на Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република (операция EUFOR Чад/ЦАР) се одобрява от името на Европейския съюз.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението, с което да обвърже(ат) Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 13 октомври 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  ОВ L 279, 23.10.2007 г., стр. 21.


ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Руската федерация за участието на Руската федерация във военната операция на Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република (операция EUFOR Чад/ЦАР)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ (ЕС),

от една страна, и

РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ,

от друга страна,

наричани по-долу „страните“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД:

Резолюция 1778 (2007) на Съвета за сигурност на ООН от 25 септември 2007 г., с която ЕС се упълномощава да разположи свои военни сили в Република Чад и Централноафриканската република,

приетото от Съвета на Европейския съюз Съвместно действие 2007/677/ОВППС от 15 октомври 2007 г. относно военната операция на Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република (EUFOR Чад/ЦАР),

Решение CHAD/1/2008 на Комитета по политика и сигурност за приемане на приноса на трети държави към военната операция на Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република и Решение CHAD/2/2008 на Комитета за политика и сигурност за създаване на Комитет на участващите държави във военната операция на Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република, и двете изменени с Решение CHAD/3/2008 на Комитета по политика и сигурност,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ:

(1)

С писмо от 7 декември 2007 г. генералният секретар на Съвета на Европейския съюз/върховен представител за Общата външна политика и политика на сигурност отправи покана към Руската федерация да обмисли свое евентуално участие в операцията на ЕС в Чад и Централноафриканската република.

(2)

С писмо от 23 април 2008 г. Руската федерация изрази желанието си да обмисли свое евентуално участие.

(3)

На 29 април 2008 г. генералният секретар на Съвета на ЕС/върховен представител за Общата външна политика и политика на сигурност и министърът на външните работи на Руската федерация разпространиха съвместно изявление относно взаимното сътрудничество при операции за управление на кризи,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Участие в операцията

1.   Руската страна участва в операцията, ръководена от Европейския съюз съгласно Резолюция 1778 (2007) на Съвета за сигурност на ООН и в съответствие със Съвместно действие 2007/677/ОВППС от 15 октомври 2007 г. относно военната операция на Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република (EUFOR Чад/ЦАР) (наричана по-долу „операцията на ЕС“) и с оперативния план от 18 януари 2008 г., като осигури военен контингент от въоръжените сили на Руската федерация (наричан по-долу „руският военен контингент“) с цел поддръжка на операцията на ЕС чрез въздушен превоз при спазване на условията за изпълнение, съдържащи се в договореностите за изпълнение, посочени в член 6 от настоящото споразумение. Въздушният превоз се извършва, като се използват въздухоплавателните средства на руския военен контингент за целите на опазване на живота и безопасността на личния състав на ръководените от ЕС сили (EUFOR) и на мисията на ООН в Централноафриканската република и Чад (MINURCAT) чрез превоз на личния състав на EUFOR и MINURCAT, превоз на товари и дейности по издирване и спасяване във връзка с личния състав на EUFOR и MINURCAT.

2.   Участието на руската страна в операцията на ЕС не засяга автономността на Европейския съюз за вземане на решения.

3.   Руската страна гарантира, че руският военен контингент изпълнява мисията си в съответствие със:

Съвместно действие 2007/677/ОВППС, посочено в параграф 1 от настоящия член,

договореностите за изпълнение, по които двете страни предстои да се споразумеят.

4.   Личният състав на руския военен контингент ще прилага правилата за употреба на сила на операцията на ЕС, доколкото те не влизат в противоречие с руското законодателство. Евентуални отклонения от/ограничения на правилата за употреба на сила, установени от руската страна, ще бъдат официално съобщавани на командващия операцията на ЕС.

5.   Руският военен контингент изпълнява задълженията си и съблюдава поведение в съответствие с целите и мандата на операцията на ЕС, предвидени в Резолюция 1778 (2007) на Съвета за сигурност на ООН.

6.   Руската страна може да се оттегли от участие по всяко време както по искане на командващия операцията на ЕС, така и с решение на руската страна, след провеждане на консултации между страните. Руската страна информира своевременно командващия операцията на ЕС за всяка промяна, свързана с участието ѝ в операцията на ЕС.

Член 2

Статут на силите

1.   При пристигане в района на операцията статутът на руския военен контингент се урежда от споразуменията относно статута на силите, действащи между Европейския съюз и Република Чад, Централноафриканската република и Република Камерун.

2.   Без да се засягат споразуменията относно статута на силите, посочени в параграф 1 от настоящия член, руската страна упражнява юрисдикция над руския военен контингент.

3.   Представител на руската страна взема участие в процедурите за уреждане на всякакви искове, свързани с руския военен контингент, предвидени в споразуменията относно статута на силите, посочени в параграф 1 от настоящия член.

4.   Руската страна отговаря за уреждането на всякакви искове, свързани с участието на руския военен контингент в операцията на ЕС, предявени от или насочени срещу военния личен състав на руския военен контингент. Руската страна отговаря за предприемането на всякакви действия, по-специално правни или дисциплинарни, срещу военния личен състав на руския военен контингент в съответствие със своите законови и подзаконови актове.

5.   При подписването на настоящото споразумение Европейският съюз се ангажира неговите държави-членки да направят декларация относно отказа си от предявяване на искове срещу Руската федерация за участието на Руската федерация в операцията на ЕС. Декларацията е приложена към настоящото споразумение.

6.   При подписването на настоящото споразумение Руската страна се ангажира да направи декларация относно отказа си от предявяване на искове срещу която и да е държава, участваща в операцията на ЕС. Декларацията е приложена към настоящото споразумение.

7.   Статутът на личния състав, предоставен на щаба на операцията на ЕС в Париж (Франция), се урежда чрез договорености между компетентните органи на Френската република и Руската федерация.

Член 3

Класифицирана информация

1.   Руската страна защитава класифицираната информация на ЕС, предоставена ѝ в рамките на операцията на ЕС, в съответствие с изискванията за защита на класифицираната информация, съдържащи се в законодателството на Руската федерация. За целта нивата на класификация на страните си съответстват по следния начин:

ЕС

Руска федерация

SECRET UE

СБВБРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Маркировката на Руската федерация за ограничение „ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ“ съответства на нивото на класификация на ЕС „RESTREINT UE“.

2.   Руската страна предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че класифицираната информация на ЕС, предоставена ѝ в рамките на операцията на ЕС, се ползва със защита на равнище, равностойно на предвиденото в основните принципи и минимални стандарти за защита на класифицираната информация на ЕС, които се прилагат в ЕС, а именно, руската страна:

не използва предоставената ѝ класифицирана информация за цели, различни от тези, за които ЕС е предоставил въпросната класифицирана информация,

не разкрива такава информация на трети страни без предварителното писмено съгласие на ЕС,

гарантира, че достъпът до предоставената ѝ класифицирана информация ще бъде разрешен само на лица, които се нуждаят от тази информация, за да изпълняват служебните си задължения, а в случаите на информация с ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE“ или по-високо, на лица, които имат разрешение за достъп,

гарантира, че преди да бъде даден достъп до класифицирана информация, всички лица, които изискват достъп до такава информация, са инструктирани и отговарят на изискванията на предпазните правила за сигурност, свързани с класификацията на информацията, до която ще получат достъп,

гарантира, че всички помещения, зони, сгради, офиси, стаи, комуникационни и информационни системи, в които се съхраняват и/или обработват класифицирана информация и документи, са защитени с подходящите мерки за физическа сигурност,

гарантира, че предоставените ѝ класифицирани документи се вписват в специален регистър при получаването им,

нотифицира ЕС относно всички случаи за действително или подозирано нарушение във връзка със или излагане на риск на предоставената ѝ класифицирана информация. При такива обстоятелства руската страна започва разследване и предприема необходимите мерки за предотвратяване на повторен случай.

3.   Като се вземе предвид нивото на класификация, класифицираната информация се изпраща по дипломатически канали, посредством засекретени пощенски услуги или чрез куриер.

4.   Ако ЕС и Руската федерация са сключили споразумение относно защитата на класифицирана информация, разпоредбите на въпросното споразумение се прилагат в рамките на операцията на ЕС.

Член 4

Командна верига

1.   Руският военен контингент остава на пълно подчинение на руската страна.

2.   Компетентните руски органи делегират на командващия операцията правото да възлага задачи на руския военен контингент за изпълнение на мисията, съгласно посоченото в член 1, параграф 1 от настоящото споразумение, при пристигане на руския военен контингент в района на операциите. Подготовка на летателен план или на всякакво друго решение, имащо отношение към руския военен контингент, се извършва при пълно съгласуване с висшите военни представители на руския военен контингент. По отношение на текущото управление на операцията Руската федерация има същите права и задължения като държавите-членки на ЕС, участващи в нея.

3.   Руската страна назначава висши военни представители, които представляват руския военен контингент в EUFOR — както в щаба на операцията на ЕС в Париж (Франция), така и в щаба на силите на ЕС в Abéché (Чад). Всеки висш военен представител може да има помощници. Висшите военни представители се консултират с командната верига на ЕС по всички въпроси, засягащи EUFOR. Командирът на руския военен контингент е отговорен за текущата дисциплина в контингента.

Член 5

Финансови аспекти

1.   Руската страна поема всички разходи, свързани с участието ѝ в операцията на ЕС, освен ако тези разходи не са предмет на общо финансиране, както е предвидено в договореностите за изпълнение, посочени в член 6 от настоящото споразумение.

2.   EUFOR Чад/ЦАР ще предостави логистична подкрепа на руския военен контингент на база възстановяване на разходите при условията, предвидени в договореностите за изпълнение, посочени в член 6 от настоящото споразумение.

3.   ЕС освобождава руската страна от всякакво финансово участие в общите разходи.

4.   Обезщетения в случай на смърт, телесна повреда, загуба или щета, причинени на физически или юридически лица от държавата(ите), в която(ито) се провежда операцията на ЕС, се уреждат съгласно разпоредбите, предвидени от споразуменията относно статута на силите, посочени в член 2, параграф 1 от настоящото споразумение.

5.   Административното управление на разходите съгласно договореностите за изпълнение, посочени в член 6 от настоящото споразумение, се извършва чрез механизма на ЕС за управление на общите и поетите на национално равнище разходи в рамките на операцията.

Член 6

Договорености за изпълнение на споразумението

Участието на руската страна в операцията на ЕС се осъществява в съответствие с техническите и административните условия, съдържащи се в договореностите за изпълнение на настоящото споразумение, които трябва да се сключат от Министерството на отбраната на Руската федерация и командващия операцията на ЕС.

Член 7

Неспазване

В случай че една от страните не спази своите задължения, определени в членове 1—6 от настоящото споразумение, другата страна има право да прекрати настоящото споразумение с едномесечно предизвестие.

Член 8

Уреждане на спорове

1.   Спорове между страните относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение и договореностите за изпълнението му се уреждат от компетентните органи на страните на подходящо равнище или с дипломатически средства.

2.   Всички финансови искове или спорове, които не са били разрешени в съответствие с параграф 1 от настоящия член, могат да бъдат отнесени към помирител или посредник по взаимно съгласие.

Всички финансови искове или спорове, които не са могли да бъдат разрешени чрез помирителна процедура или посредничество, могат да бъдат отнесени към арбитражен трибунал от всяка от страните. Всяка страна назначава по един арбитър в арбитражния трибунал. Двамата назначени по този начин арбитри назначават трети арбитър, който ще бъде председател на арбитражната колегия. Ако някоя от страните не назначи арбитър в срок два месеца от получаването на нотификацията на другите страни за отнасянето на спора към арбитражния трибунал или ако в срок два месеца от назначаването им двамата арбитри не могат да постигнат споразумение относно назначаването на третия арбитър, всяка от страните може да поиска от председателя на Международния съд да извърши това назначаване. Ако председателят на Международния съд е гражданин на някоя от страните или не е в състояние да изпълнява посочената длъжност поради каквато и да било друга причина, необходимите назначавания се извършват от следващия по старшинство член на Международния съд, който не е гражданин на никоя от страните. Арбитражният трибунал се произнася ex aequo et bono. Арбитрите нямат правомощия за присъждане на наказателни обезщетения. Арбитрите се споразумяват относно арбитражните процедури. Седалището на арбитража е в Брюксел, а езикът на арбитраж е английският език. Решението на арбитрите съдържа изложение на мотивите, на които се основава, и се приема от страните за окончателно решение по спора. Всяка от страните поема своите собствени разходи, а всички общи разходи се поделят поравно между страните.

Член 9

Влизане в сила

1.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от първия месец, след като страните се нотифицират взаимно относно приключването на вътрешните процедури, необходими за тази цел.

2.   Настоящото споразумение се прилага временно от датата на подписването му.

3.   Настоящото споразумение остава в сила за срока на участие на руската страна в операцията на ЕС. Прекратяването на настоящото споразумение не засяга никакви права или задължения, произтичащи от изпълнението на споразумението преди неговото прекратяване.

Съставено в Брюксел на 5 ноември 2008 година в два екземпляра на английски и руски език, като и двата текста имат еднаква сила.

За Европейския съюз

За Руската федерация

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИИ

посочени в член 2, параграфи 5 и 6 от споразумението

Декларация на държавите-членки на Европейския съюз:

„Държавите-членки на ЕС, които прилагат Съвместно действие 2007/677/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2007 г. относно военната операция на Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република (операция EUFOR Чад/ЦАР), ще полагат усилия, доколкото позволяват техните вътрешни правни системи, да се откажат от или да отговарят във възможно най-голяма степен на искове срещу Руската федерация за телесна повреда, смърт на членове на техния личен състав или за щета или загуба на всякакви активи, притежавани от тях и използвани в рамките на операцията на ЕС, ако подобна телесна повреда, смърт, щета или загуба:

е причинена от членове на личния състав от Руската федерация при изпълнение на задълженията им във връзка с операцията на ЕС, освен в случаите на груба небрежност или умишлено нарушение, или

произтича от използването на всякакви активи, собственост на Руската федерация, при условие че активите са били използвани във връзка с операцията на ЕС, освен в случаите на груба небрежност или умишлено нарушение от страна на членове на личния състав от Руската федерация, които участват в операцията на ЕС и използват тези активи.“

Декларация на Руската федерация:

„Руската федерация, която се присъединява към военната операция на Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република (операция EUFOR Чад/ЦАР), провеждана в съответствие със Съвместно действие 2007/677/ОВППС от 15 октомври 2007 г., ще полага усилия, доколкото позволява нейната вътрешна правна система, да се откаже във възможно най-голяма степен от искове срещу която и да е друга държава, участваща в операцията на ЕС, за телесна повреда, смърт на членове на своя личен състав или за щета или загуба на всякакви активи, притежавани от нея и използвани в рамките на операцията на ЕС, ако подобна телесна повреда, смърт, щета или загуба:

е причинена от членове на личния състав при изпълнение на задълженията им във връзка с операцията на ЕС, освен в случаите на груба небрежност или умишлено нарушение, или

произтича от използването на всякакви активи, собственост на държавите, участващи в операцията на ЕС, при условие че активите са били използвани във връзка с операцията, освен в случаите на груба небрежност или умишлено нарушение от страна на членове на личния състав на операцията на ЕС, които използват тези активи.“


Поправки

18.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/21


Поправка на Регламент (ЕО) № 807/2001 на Комисията от 25 април 2001 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход

( Официален вестник на Европейските общности L 118 от 27 април 2001 г. )

(Специално издание 2007 г., глава 3, том 37, стр. 93)

На стр. 97 в приложението, в буква А, изменяща приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90, таблицата в точка 2.2.3 „Пиретроиди“ се заменя със следното:

Фармакологично активна(и) субстанция(и)

Маркерно остатъчно вещество

Животински вид

МДГОВ

Прицелни тъкани

Други съображения

„Цифлутрин Сyfluthrin

Цифлутрин Сyfluthrin (сума от изомери)

Говеда, кози

50 μg/kg

Мазнина

 

10 μg/kg

Черен дроб

10 μg/kg

Бъбреци

20 μg/kg

Мляко

Да се съблюдават по-нататъшните разпоредби на Директива 94/29/ЕО на Съвета“


18.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/22


Поправка на Регламент (ЕО) № 1182/2007 на Съвета от 26 септември 2007 година за определяне на специфични правила по отношение на сектора на плодовете и зеленчуците и за изменение на директиви 2001/112/ЕО и 2001/113/ЕО и регламенти (ЕИО) № 827/68, (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96, (ЕО) № 2826/2000, (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 318/2006, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2202/96

( Официален вестник на Европейския съюз L 273 от 17 октомври 2007 г. )

На страница 25 в член 53 (Изменения на Регламент (ЕО) № 318/2006):

вместо:

„Регламент (ЕО) № 318/2006 се изменя, както следва:

1.

В параграфи 1, 2 и 4 от член 32, думите „или приложение VIII“ се добавят след „приложение VII“.

2.

Следното приложение се добавя след приложение VII:

(…)“ “

да се чете:

„Регламент (ЕО) № 318/2006 се изменя, както следва:

1.

В параграфи 1, 2 и 4 от член 32 думите „или приложение VIIб“ се добавят след „приложение VII“.

2.

След приложение VII се добавя следното приложение:

(…)“ “.

На страница 25 в член 55, параграф 4, в последното изречение

вместо:

„…, определен в член 7, параграф 4, буква а), …“

да се чете:

„…, определен в член 7, параграф 5, буква а), …“.

На страница 28 в приложение II (изменения на приложенията към Регламент (ЕО) № 1782/2003), точка 5 (замяна на приложения VIII и VIIIа с ново приложение VIII: Национални тавани, посочени в член 41), редът относно Португалия)

вместо:

„Португалия

452 000

504 287

571 377

608 601

609 631

608 327“

да се чете:

„Португалия

452 000

504 287

571 377

608 601

609 131

608 827“


18.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се отнасят към актуалната версия на съответния акт.