ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 295

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
4 ноември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1076/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1077/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1566/2007

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1078/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета във връзка с разходите, направени от държавите-членки за събиране и управление на основни данни за рибарството

24

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/830/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2008 година относно държавна помощ C 21/07 (ex N 578/06), която Унгария възнамерява да приведе в действие в полза на IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (нотифицирано под номер C(2008) 1342)  ( 1 )

34

 

 

2008/831/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 31 октомври 2008 година за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО (нотифицирано под номер C(2008) 6266)  ( 1 )

50

 

 

2008/832/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 3 ноември 2008 година относно невключването на бромуконазол в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2008) 6290)  ( 1 )

53

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

4.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1076/2008 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2008 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 4 ноември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

36,3

MK

43,0

TR

81,0

ZZ

53,4

0707 00 05

JO

168,2

MA

26,4

TR

143,3

ZZ

112,6

0709 90 70

MA

39,5

TR

127,4

ZZ

83,5

0805 50 10

AR

82,2

MA

81,6

TR

93,5

ZA

91,9

ZZ

87,3

0806 10 10

BR

232,0

TR

127,8

US

242,1

ZA

218,0

ZZ

205,0

0808 10 80

CA

96,3

CL

64,4

CN

66,8

MK

37,6

NZ

82,2

US

112,0

ZA

91,2

ZZ

78,6

0808 20 50

CN

55,9

US

208,3

ZZ

132,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


4.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1077/2008 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2008 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1566/2007

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение (1), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 22, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета (2) предвижда, че дейностите, обхванати от общата политика в областта на рибарството, се забраняват, ако капитанът на кораба не регистрира и не съобщава незабавно информацията, отнасяща се до риболовната дейност, включително разтоварването на улова или трансбордирането, като копие от тези информации се предоставя на властите.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета задължението за електронно записване и изпращане на корабен дневник, декларация за разтоварването и данни за трансбордирането се прилага спрямо капитани на риболовни кораби на Общността с дължина, надвишаваща общо 24 метра, в рамките на 24 месеца от влизането в сила на правилата за прилагане, и спрямо капитани на риболовни кораби на Общността с дължина, надвишаваща общо 15 метра, в рамките на 42 месеца от влизането в сила на правилата за прилагане.

(3)

Ежедневното отчитане на риболовните дейности позволява значително повишаване ефикасността и ефективността на операциите по наблюдението, контрола и надзора по море и на сушата.

(4)

Член 6 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (3), предвижда капитаните на риболовни кораби на Общността да водят бордови дневник за своите дейности.

(5)

Член 8 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 предвижда капитанът на всеки риболовен кораб на Общността, чиято обща дължина е равна или по-голяма от 10 метра, или негов представител, след всяка експедиция и в рамките на 48 часа от разтоварването, да изпратят декларация на компетентните органи на държавата-членка, в която се е състояло разтоварването.

(6)

Член 9 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 предвижда тръжните центрове или други органи или лица, одобрени от държавите-членки, които отговарят за първоначалната търговия с рибни продукти, по време на първата продажба да изпратят документа за продажба на компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия се провежда първоначалната търговия.

(7)

Член 9 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 предвижда още, когато първоначалната търговия с рибни продукти не се осъществява в държавата-членка, в която са разтоварени продуктите, държавата-членка, която отговаря за контрола на първоначалната търговия, да осигурява колкото може по-скоро изпращането на копие от документа за продажба на органите, които отговарят за контрола на разтоварването на продуктите.

(8)

Член 19 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 изисква държавите-членки да изграждат компютърни бази данни и да установяват система за потвърждение, обхващаща по-конкретно кръстосани проверки и проверка на данните.

(9)

Член 19б и член 19д от Регламент (ЕИО) № 2847/93 изискват капитаните на риболовни кораби на Общността да изготвят отчети за риболовното усилие и да ги записват в своя корабен дневник.

(10)

Член 5 от Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета (4) изисква капитанът на всеки кораб на Общността, притежател на разрешително за дълбоководен риболов, да записва в бордовия дневник или във формуляр, предоставен от държавата-членка на флага, сведения относно характеристиките на риболовните съоръжения и на риболовните операции.

(11)

Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 година за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (5), предвижда действието на съвместни планове за разполагане.

(12)

Регламент (ЕО) № 1566/2007 на Комисията (6) определи подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности.

(13)

Сега е необходимо да бъде извършено по-нататъшно уточняване и изясняване на някои разпоредби, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1566/2007.

За тази цел е подходящо да бъде отменен Регламент (ЕО) № 1566/2007 и да бъде заменен с нов регламент.

(14)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага за:

а)

риболовни кораби на Общността с обща дължина, надвишаваща 24 метра, от 1 януари 2010 г.;

б)

риболовни кораби на Общността с обща дължина, надвишаваща 15 метра, от 1 юли 2011 г.;

в)

регистрирани купувачи, регистрирани търгове или други юридически или физически лица, упълномощени от държавите-членки, които отговарят за първата продажба на рибни продукти с годишен финансов оборот от първите продажби на рибни продукти, надвишаващ 400 000 EUR, от 1 януари 2009 г.

2.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, буква а), настоящият регламент се прилага от дата преди 1 януари 2010 г. по отношение на риболовни кораби на Общността, които плават под флага на дадена държава-членка и са с обща дължина, надвишаваща 24 метра, ако съответната държава-членка го предвижда.

3.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, буква б), настоящият регламент се прилага от дата преди 1 юли 2011 г. по отношение на риболовни кораби на Общността, които плават под флага на дадена държава-членка и са с обща дължина, надвишаваща 15 метра, ако съответната държава-членка го предвижда.

4.   Независимо от датите, посочени в параграф 1, букви а) и б), държава-членка може да реши да прилага този регламент по отношение на кораби с дължина, равна на или по-малка от 15 метра, които плават под нейния флаг, преди тези дати съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета.

5.   Държавите-членки могат да сключат двустранни споразумения относно използването на системи за електронно отчитане по отношение на корабите под флага си във води под своя суверенитет или юрисдикция, при условие че корабите отговарят на всички правила, определени с настоящия регламент.

6.   Настоящият регламент се прилага за риболовни кораби на Общността независимо от водите, в които осъществяват риболовни операции, или пристанищата, в които разтоварват.

7.   Настоящият регламент не се прилага за риболовни кораби на Общността, използвани изключително за експлоатация на аквакултури.

Член 2

Списък на оператори и кораби

1.   Всяка държава-членка съставя списък на регистрирани купувачи, регистрирани търгове или други юридически или физически лица, които е упълномощила и които отговарят за първата продажба на рибни продукти с годишен финансов оборот от рибни продукти, надвишаващ 400 000 EUR. 2007 г. ще бъде първата референтна година и списъкът се актуализира на 1 януари от текущата година (година n) въз основа на надвишаващия 400 000 EUR годишен финансов оборот от рибни продукти през година n-2. Този списък се публикува на официална интернет страница на държавата-членка.

2.   Всяка държава-членка съставя и периодично актуализира списъци на риболовните кораби от Общността, плаващи под нейния флаг, по отношение на които се прилагат разпоредбите от настоящия регламент в съответствие с член 1, параграфи 2, 3, 4 и 5. Списъците се публикуват на официална интернет страница на държавата-членка и са във формат, който ще бъде определен чрез консултации между държавите-членки и Комисията.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„риболовна операция“ означава всички дейности във връзка с търсенето на риба, хвърлянето, поставянето и изтеглянето на риболовно съоръжение и изваждането на улов от риболовното съоръжение;

2.

„съвместен план за разполагане“ означава план, излагащ оперативните ред и условия за разполагането на наличните средства за контрол и инспекция.

ГЛАВА II

ЕЛЕКТРОННО ПРЕДАВАНЕ

Член 4

Информация, която се предава от капитаните на корабите или техни представители

1.   Капитаните на риболовни кораби на Общността предават по електронен път до компетентните органи на държавата-членка на флага данни от корабния дневник и такива относно трансбордирането.

2.   Капитаните на риболовни кораби на Общността или техни представители предават по електронен път до компетентните органи на държавата на флага данните от декларацията за разтоварването.

3.   Когато риболовен кораб на Общността разтовари своя улов в държава-членка, различна от държавата-членка на флага, компетентните органи на държавата-членка на флага веднага след получаване препращат по електронен път данните от декларацията за разтоварване на компетентните органи на държавата-членка, в която е разтоварен уловът.

4.   Когато правилата на Общността изискват това, капитаните на риболовни кораби на Общността предават по електронен път до компетентния орган на държавата-членка на флага предварително уведомление за влизане в пристанището в момента, в който се изисква то да бъде изпратено.

5.   Когато кораб възнамерява да влезе в пристанище на държава-членка, различна от държавата-членка на флага, компетентните органи на държавата-членка на флага препращат по електронен път, незабавно след неговото получаване, предварителното уведомление, посочено в параграф 4, на компетентните органи на крайбрежната държава-членка.

Член 5

Информация, която се предава от юридически или физически лица, отговарящи за първата продажба или приемането

1.   Регистрирани купувачи, регистрирани търгове или други юридически или физически лица, упълномощени от държавите-членки, които отговарят за първата продажба на рибни продукти, предават по електронен път на компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия е извършена първоначалната търговия, информацията, която се изисква да бъде записана в документа за продажба.

2.   Когато първоначалната търговия е извършена в държава-членка, различна от държавата-членка на флага, след получаването на съответната информация компетентните органи на държавата-членка, в която се извършва първоначалната търговия, осигуряват изпращането по електронен път на копие от данните от документа за продажба на компетентните органи на държавата-членка на флага.

3.   Когато първоначалната търговия с рибни продукти не е извършена в държавата-членка, където продуктите са разтоварени, веднага след получаване на съответната информация, държавата-членка, в която се извършва първоначалната търговия, осигурява изпращането по електронен път на копие от данните от документа за продажба на следните органи:

а)

компетентните органи на държавата-членка, в която са разтоварени рибните продукти, и

б)

компетентните органи на държавата-членка на флага на кораба, който е разтоварил рибните продукти.

4.   Титулярят на декларацията за приемане изпраща по електронен път на компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия физически е осъществено приемането, информацията, която се изисква да бъде записана в тази декларация.

Член 6

Периодичност на предаване на данни

1.   Капитанът предава информация от електронния корабен дневник на компетентните органи на държавата-членка на флага най-малко ежедневно не по-късно от 24:00 часа, дори когато няма улов. Той изпраща също такава информация:

а)

по искане на компетентния орган на държавата-членка на флага;

б)

веднага след като последната риболовна операция е приключила;

в)

преди влизане в пристанище;

г)

по време на всяка инспекция в открито море;

д)

по време на събития, определени в законодателството на Общността или от държавата на флага.

2.   Капитанът може да предава корекции, направени в електронния корабен дневник и в декларациите за трансбордиране до последното предаване, осъществено в края на риболовната експедиция, и преди влизането в пристанище. Корекциите трябва да бъдат лесни за идентифициране. Всички оригинални данни от електронния корабен дневник и корекциите на тези данни се съхраняват от компетентните органи на държавата-членка на флага.

3.   Капитанът или негови представители предават по електронен път декларация за разтоварването веднага след като декларацията за разтоварването е била съставена.

4.   Капитаните на трансбордиращия кораб и на приемащия кораб предават по електронен път данни за трансбордирането веднага след неговото извършване.

5.   Капитанът съхранява копие от информацията, посочена в параграф 1, на борда на риболовния кораб през цялото времетраене на всяко отсъствие от пристанище и до момента, в който декларацията за разтоварване е била изпратена.

6.   Когато риболовният кораб е в пристанище, не превозва риба на борда и капитанът е изпратил декларацията за разтоварване, предаването съгласно параграф 1 от настоящия член може да бъде временно прекратено при условие, че предварително се изпрати уведомление до центъра за наблюдение на риболова на държавата-членка на флага. Предаването започва отново, когато корабът напусне пристанището. Не се изисква предварително уведомление за кораби, екипирани и предаващи данни с VMS (система за наблюдение на корабите).

Член 7

Формат за предаване на данни от кораб на компетентния орган на неговата държава на флага

Всяка държава-членка определя формата за предаване на данните на нейните компетентни органи от страна на корабите, плаващи под неин флаг.

Член 8

Връщане на съобщения

Държавите-членки осигуряват изпращането на обратни съобщения на корабите, плаващи под техен флаг, за всяко предаване на информация от корабния дневник, данни за трансбордирането и разтоварванията. Обратното съобщение съдържа потвърждение на получаването.

ГЛАВА III

ОСВОБОЖДАВАНИЯ

Член 9

Освобождавания

1.   Държава-членка може да освобождава капитани на кораби, плаващи под неин флаг, от задълженията, посочени в член 4, параграф 1 и от задължението да притежават средства за електронно предаване на данни на борда, както е посочено в член 1, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1966/2006, когато те отсъстват от пристанището за 24 часа или по-малко във водите под неин суверенитет или юрисдикция, при условие че не разтоварват своя улов извън територията на държавата-членка на флага.

2.   Капитаните на риболовни кораби на Общността, които записват и докладват по електронен път данни за своите риболовни дейности, са освободени от задължението да попълват на хартиен носител корабен дневник, декларации за разтоварване и за трансбордиране.

3.   Капитани на кораби на Общността или техни представители, които разтоварват своя улов в държава-членка, различна от държавата-членка на флага, се освобождават от изискването за представяне на декларация за разтоварване на хартиен носител на крайбрежната държава-членка.

4.   Държавите-членки могат да сключват двустранни споразумения относно използването на системи за електронно отчитане на кораби, плаващи под техен флаг, във водите под техен суверенитет или юрисдикция. Корабите, попадащи в приложното поле на такива споразумения, се освобождават от попълването на корабен дневник на хартиен носител в тези води.

5.   Капитани на кораби на Общността, които записват в своите електронни корабни дневници информация за риболовното усилие, изисквана съгласно член 19б от Регламент (ЕИО) № 2847/93, се освобождават от задължението да предават отчети за риболовното усилие по телекс, VMS, факс, телефон или радио.

ГЛАВА IV

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО ЗАПИСВАНЕ И ОТЧИТАНЕ

Член 10

Разпоредби в случай на техническа неизправност или нефункциониране на системите за електронно записване и отчитане

1.   В случай на техническа неизправност или нефункциониране на системата за електронно записване и отчитане, капитанът или собственикът на кораба, или техен представител съобщава на компетентните органи на държавата-членка на флага ежедневно и не по-късно от 24.00 часа по начин, установен от държавата-членка на флага, информацията от корабния дневник, декларацията за разтоварване и декларацията за трансбордиране, дори когато няма улов. Данни се изпращат също:

а)

по искане на компетентния орган на държавата на флага;

б)

веднага след като последната риболовна операция е приключила;

в)

преди влизане в пристанище;

г)

по време на всяка инспекция в открито море;

д)

по време на събития, определени в законодателството на Общността или от държавата на флага.

2.   Компетентните органи на държавата-членка на флага актуализират електронния корабен дневник веднага след получаване на информацията, посочена в параграф 1.

3.   Риболовен кораб на Общността не може да напуска пристанище при техническа неизправност или нефункциониране на системата за електронно записване и отчитане преди тя да функционира така, че да удовлетвори компетентните органи на държавата-членка на флага, или преди по друг начин да му бъде разрешено от компетентните органи на държавата-членка на флага. Ако тя даде разрешение на риболовен кораб, който плава под неин флаг, да напусне пристанище в крайбрежна държава-членка, държавата-членка на флага незабавно уведомява крайбрежната държава-членка за това.

Член 11

Неполучаване на информация

1.   Когато компетентните органи на държава-членка на флага не са получили предаване на информация в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2, те уведомяват за това, колкото може по-скоро, капитана или собственика на кораба, или техен представител. Ако по отношение на конкретен кораб тази ситуация се повтори повече от три пъти в рамките на една година, държавата-членка на флага осигурява проверката на въпросната система за електронно отчитане. Засегнатата държава-членка разследва въпроса, за да установи защо информацията не е получена.

2.   Когато компетентните органи на държава-членка на флага не са получили предаване на информация в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2, и последната позиция, получена чрез системата за наблюдение на корабите, е от водите на крайбрежна държава-членка, те уведомяват за това, колкото може по-скоро, компетентните органи на тази крайбрежна държава-членка.

3.   Веднага след получаване на уведомлението капитанът или собственикът на кораба, или техен представител изпраща всички данни, за които е получено уведомление в съответствие с параграф 1, на компетентните органи на държавата-членка на флага.

Член 12

Липса на достъп до информация

1.   Когато компетентните органи на крайбрежна държава-членка наблюдават в свои води кораб, плаващ под флага на друга държава-членка, и не могат да получат достъп до корабния дневник или до данните за трансбордиране съгласно член 15, те изискват от компетентните органи на държавата-членка на флага да осигурят достъп.

2.   Ако в рамките на четири часа от момента на подаване на искането посоченият в параграф 1 достъп не бъде осигурен, крайбрежната държава-членка уведомява държавата-членка на флага. След получаване на уведомлението държавата-членка на флага незабавно изпраща на крайбрежната държава-членка информацията чрез наличните електронни средства.

3.   Ако крайбрежната държава-членка не получи посочената в параграф 2 информация, капитанът или собственикът на кораба, или техен представител изпраща информацията и копие от посоченото в член 8 обратно съобщение на компетентните органи на крайбрежната държава-членка при искане от страна на последните и чрез наличните електронни средства.

4.   Ако капитанът или собственикът на кораба, или техен представител не може да предостави на компетентните органи на крайбрежната държава-членка копие от посоченото в член 8 обратно съобщение, риболовните дейности на съответния кораб във водите на крайбрежната държава-членка биват забранени, докато капитанът или негов представител може да представи на тези органи копие от обратното съобщение или информацията по член 6, параграф 1.

Член 13

Информация за функционирането на системата за електронно отчитане

1.   Държавите-членки поддържат бази данни за функционирането на своите системи за електронно отчитане. Тези бази данни съдържат най-малко следната информация:

а)

списък на плаващите под техен флаг риболовни кораби, чиито системи за електронно отчитане са имали техническа неизправност или не са функционирали;

б)

брой предавания от електронния корабен дневник на ден и среден брой получени предавания за кораб, разпределени по държава-членка на флага;

в)

брой получени предавания на декларации за разтоварване, декларации за трансбордиране, декларации за приемане и документи за продажби, разпределени по държава на флага.

2.   Резюмета на информацията за функционирането на системите за електронно отчитане на държавите-членки се изпращат на Комисията по нейно искане във формат и на интервали, които се определят при консултации между държавите-членки и Комисията.

ГЛАВА V

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Член 14

Формат за обмен на информация между държавите-членки

1.   Информацията се обменя между държавите-членки, като се използва форматът, определен в приложението, който се основава на метаезика XML.

2.   Корекциите на информацията, посочена в параграф 1, се идентифицират ясно.

3.   Когато държава-членка получи електронна информация от друга държава-членка, тя осигурява изпращането на обратно съобщение до компетентните органи на тази държава-членка. Обратното съобщение съдържа потвърждение на получаването.

4.   Елементите на данни в приложението, които са задължителни за записване в корабния дневник от страна на капитаните в съответствие с правилата на Общността, са също със задължителен характер при обмена между държавите-членки.

Член 15

Достъп до информация

1.   Държавата-членка на флага осигурява на крайбрежната държава-членка онлайн достъп в реално време до информация от електронния корабен дневник и декларацията за разтоварване на корабите, плаващи под неин флаг, когато провеждат риболовни операции във водите под суверенитета или юрисдикцията или влизат в пристанище на крайбрежната държава-членка.

2.   Посочената в параграф 1 информация обхваща най-малко данните от последното тръгване от пристанище до момента, в който разтоварването е приключило. Информация от риболовни операции за предходните 12 месеца се предоставя при поискване.

3.   Капитанът на риболовен кораб на Общността трябва да има обезопасен 24-часов достъп, седем дни в седмицата, до електронната информацията от своя собствен корабен дневник, съхранявана в базата данни на държавата-членка на флага.

4.   Крайбрежната държава-членка предоставя на патрулен кораб за наблюдение на риболова на друга държава-членка онлайн достъп до своята база данни за корабните дневници в контекста на съвместен план за разполагане.

Член 16

Обмен на информация между държави-членки

1.   Достъпът до информация, посочен в член 15, параграф 1, се осъществява чрез обезопасена 24-часова интернет връзка, седем дни в седмицата.

2.   Държавите-членки обменят съответната техническа информация, за да гарантират взаимен достъп до електронните корабни дневници.

3.   Държавите-членки:

а)

гарантират, че получените в съответствие с настоящия регламент данни се съхраняват при пълна сигурност в компютърни бази данни и че предприемат всички необходими мерки, за да бъдат разглеждани като поверителни;

б)

вземат всички необходими технически мерки за предпазване на тези данни от случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба, повреждане, разпространение или неразрешен достъп.

Член 17

Единен орган

1.   Във всяка държава-членка единен орган отговаря за предаването, получаването, управлението и обработката на цялата информация, обхваната от настоящия регламент.

2.   Държавите-членки обменят списъци и информация за контакт на органите, посочени в параграф 1, и информират Комисията за това.

3.   Всички промени в информацията, посочена в параграфи 1 и 2, се съобщават без отлагане на Комисията и на останалите държави-членки.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Отмяна

1.   Регламент (ЕО) № 1566/2007 се отменя.

2.   Позовавания на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 2008 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(3)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 351, 28.12.2002 г., стр. 6.

(5)  ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 340, 22.12.2007 г., стр. 46.


ПРИЛОЖЕНИЕ (1)

ФОРМАТ ЗА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОННА ИНФОРМАЦИЯ

Име на елемент или атрибут

Код

Описание и съдържание

Задължителен (C)/Задължителен ако (CIF) (2)/Незадължителен (O) (3)

1

Съобщение ERS (система за електронно отчитане)

 

 

 

2

Начало на съобщението

ERS

Етикет, указващ начало на съобщение ERS

C

3

Адрес

AD

Дестинация на съобщението (alpha-3 код ISO на държавата)

C

4

От

FR

Държава, предаваща информацията (alpha-3 код ISO на държавата)

C

5

Номер на съобщението (записа)

RN

Сериен номер на съобщението (формат CCC99999999)

C

6

Дата на съобщението (записа)

RD

Дата на предаване на съобщението (ГГГГ-ММ-ДД)

C

7

Час на съобщението (записа)

RT

Час на предаване на съобщението (ЧЧ:ММ по UTC)

C

8

Тип на съобщението

TM

Тип на съобщението (Корабен дневник: тип = LOG, Потвърждение: тип = RET, Корекция: тип = COR или документи за продажба: тип = SAL)

C

9

Тестово съобщение

TS

Наличието указва, че съобщението е тестово

CIF TEST

10

 

 

 

 

11

Когато типът на съобщението е RET (TM = RET)

 

RET е съобщение за потвърждаване

 

12

Следните атрибути трябва да бъдат уточнени

 

Съобщението потвърждава доброто или лошо получаване на съобщението, идентифицирано с RN

 

13

Номер на изпратеното съобщение

RN

Сериен номер на съобщението, чието получаване е потвърдено от получилия го център за мониторинг на риболова (CCC99999999)

C

14

Статус на обратното съобщение

RS

Указва статуса на полученото съобщение/отчет. Списъкът с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

C

15

Причина за отхвърляне (ако има такава)

RE

Свободен текст, даващ обяснение за отхвърлянето

O

16

 

 

 

 

17

Когато типът на съобщението е COR (TM = COR)

 

COR е съобщение за корекция

 

18

Следните атрибути трябва да бъдат уточнени

 

Съобщението коригира предишно съобщение, информацията, съдържаща се в съобщението, напълно заменя предишното съобщение, идентифицирано с RN

 

19

Номер на оригиналното съобщение

RN

Номер на съобщението, което се коригира (формат CCC99999999)

C

20

Причина за корекцията

RE

Списъкът с кодове се намира на адрес http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

O

21

 

 

 

 

22

Когато типът на съобщението е: LOG

(TM = LOG)

 

LOG е декларация от корабния дневник

 

23

Следните атрибути трябва да бъдат уточнени

 

LOG съдържа една или повече от следните декларации: DEP, FAR, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, (INS), DIS, PRN, EOF, RTP, LAN

 

24

Начало на записа от корабния дневник

LOG

Етикет, указващ начало на запис от корабния дневник

C

25

Номер на кораба в регистъра на флота на Общността (CFR)

IR

Във формат AAAXXXXXXXXX, като A е главна буква на държавата на първата регистрация в ЕС, а X е буква или цифра.

C

26

Основна идентификация на кораба

RC

Международна радиопозивна

CIF CFR не е актуализиран

27

Външна идентификация на кораба

XR

Страничен (корпусен) регистрационен номер на кораба

O

28

Име на кораба

NA

Име на кораба

O

29

Име на капитана

MA

Име на капитана (всяка промяна по време на пътуването да бъде изпратена в следващото предаване LOG)

C

30

Адрес на капитана

MD

Адрес на капитана (всяка промяна по време на пътуването да бъде изпратена в следващото предаване LOG)

C

31

Държава, в която е регистриран

FS

Държава на флага, в която корабът е регистриран. alpha-3 код ISO на държавата

C

32

 

 

 

 

33

DEP: елемент на декларация

 

Изисква се при всяко заминаване от пристанище да се изпрати в следващото съобщение

 

34

Начало на декларация за заминаване

DEP

Етикет, указващ начало на декларация за заминаване от пристанище

C

35

Дата

DA

Дата на заминаване (ГГГГ-ММ-ДД)

C

36

Час

TI

Час на заминаване (ЧЧ:ММ по UTC)

C

37

Име на пристанището

PO

Код на пристанището (alpha-2 код ISO на държавата + 3-буквения код на пристанището).

Списъкът с кодове на пристанища (CCPPP) ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

C

38

Очаквана дейност

AA

Списъкът с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

CIF се изисква докладване на усилието за предвидената дейност

39

Вид съоръжение

GE

Буквен код съгласно Международна стандартна статистическа класификация на риболовните съоръжения на ФАО

CIF е предвидена риболовна дейност

40

Поддекларация на улова на борда (списък на поддекларации на видовете SPE)

SPE

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на SPE)

CIF има улов на борда на кораба

41

 

 

 

 

42

FAR: декларация на риболовна дейност

 

Изисква се до полунощ на всеки ден в морето или в отговор на запитване от държавата на флага

 

43

Начало на декларация на отчет за риболовна дейност

FAR

Етикет, указващ начало на декларация на отчет за риболовна дейност

C

44

Маркер за последен отчет

LR

Маркер, който указва, че това е последният отчет FAR, който ще бъде изпратен (LR = 1)

CIF последно съобщение

45

Маркер за инспекция

IS

Маркер, който указва, че този отчет за риболовна дейност е получен след инспекция, проведена на борда на кораба. (IS = 1)

CIF е била проведена инспекция

46

Дата

DA

Дата, за която се докладват риболовни дейности, докато корабът е в морето (ГГГГ-ММ-ДД)

C

47

Час

TI

Начален час на риболовната дейност (ЧЧ:ММ по UTC)

O

48

Поддекларация за съответната зона

RAS

Указва се, ако не е извършен улов (за цели на риболовното усилие). Списъкът с кодове на зоните за риболов и за усилие/консервация ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на RAS)

CIF

49

Риболовни операции

FO

Брой на риболовните операции

O

50

Време за риболов

DU

Продължителност на риболовната дейност в минути — определена като време за риболов, равно на брой часове в морето минус времето, изразходвано за отиване до риболовната зона, за пътуване между риболовните зони и връщане от риболовната зона, маневриране, неактивност или чакане за поправка

CIF се изисква (3)

51

Поддекларация на риболовно съоръжение

GEA

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на GEA)

CIF ако са взети

52

Поддекларация за загуба на риболовно съоръжение

GLS

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на GLS)

CIF се изисква от правилата (3)

53

Поддекларация на улова (списък на поддекларации на видовете SPE)

SPE

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на SPE)

CIF е уловена риба

54

 

 

 

 

55

RLC: декларация за преместване

 

Използва се когато улов (целият или част от него) е прехвърлен или преместен от поделено риболовно съоръжение на кораб или от корабния трюм или риболовното му съоръжение в затворена мрежа, контейнер или клетка (извън кораба), в която живият улов се запазва до разтоварването

 

56

Начало на декларация на преместване

RLC

Етикет, указващ начало на декларация на преместване

C

57

Дата

DA

Дата на преместването на улова, докато корабът е в морето (ГГГГ-ММ-ДД)

CIF

58

Час

TI

Час на преместване (ЧЧ:ММ по UTC)

CIF

59

CFR номер на приемащия кораб

IR

Във формат AAAXXXXXXXXX, като A е главна буква на държавата на първата регистрация в ЕС, а X е буква или цифра.

CIF съвместна риболовна операция и кораб от ЕС

60

Радиопозивна на приемащия кораб

TT

Международна радиопозивна на приемащия кораб

CIF съвместна риболовна операция

61

Държава на флага на приемащия кораб

TC

Държава на флага на кораба, приемащ улова (alpha-3 код ISO на държавата)

CIF съвместна риболовна операция

62

CFR номер(а) на друг(и) партньорски кораб(и)

RF

Във формат AAAXXXXXXXXX, като A е главна буква на държавата на първата регистрация в ЕС, а X е буква или цифра.

CIF съвместна риболовна операция и партньор е кораб от ЕС

63

Радиопозивни на други партньорски кораби

TF

Международна радиопозивна на партньорски кораб(и)

CIF съвместна риболовна операция и други партньори

64

Държава на флага на другия(те) партньорски кораб(и)

FC

Държава на флага на партньорския(те) кораб(и) (alpha-3 код ISO на държавата)

CIF съвместна риболовна операция и други партньори

65

Преместен във

RT

3-буквеният код на дестинации за преместване (затворена мрежа: KNE, клетка: CGE и др.) ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

CIF

66

Поддекларация POS

POS

Местоположение на трансфера (вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

CIF

67

Поддекларация на улова (списък на поддекларации на видовете SPE)

SPE

Количество преместена риба (вж. подробности за поделементите и атрибутите на SPE)

CIF

68

 

 

 

 

69

TRA: декларация за трансбордиране

 

За всяко трансбордиране на улов се изисква декларация от трансбордиращия и приемащия кораб

 

70

Начало на декларация за трансбордиране

TRA

Етикет, указващ начало на декларация за трансбордиране

C

71

Дата

DA

Начало на TRA (ГГГГ-ММ-ДД)

C

72

Час

TI

Начало на TRA (ЧЧ:ММ по UTC)

C

73

Поддекларация за съответната зона

RAS

Географската зона, в която се извършва трансбордирането. Списъкът с кодове на зоните за риболов и за усилие/консервация ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на RAS).

CIF ако се извършва в морето

74

Име на пристанището

PO

Код на пристанището (alpha-2 код ISO на държавата + 3-буквения код на пристанището). Списъкът с кодове на пристанища (CCPPP) ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

CIF ако се извършва в пристанище

75

CFR номер на приемащия кораб

IR

Във формат AAAXXXXXXXXX, като A е главна буква на държавата на регистрация в ЕС, а X е буква или цифра.

CIF риболовен кораб

76

Трансбордиране: приемащ кораб

TT

Ако е трансбордиращият кораб — международна радиопозивна на приемащия кораб

C

77

Трансбордиране: държава на флага на приемащия кораб

TC

Ако е трансбордиращият кораб — държава на флага на кораба, приемащ трансбордирането (alpha-3 код ISO на държавата)

C

78

CFR номер на трансбордиращия кораб

RF

Във формат AAAXXXXXXXXX, като A е главна буква на държавата на първата регистрация в ЕС, а X е буква или цифра.

CIF кораб на Общността

79

Трансбордиране: (трансбордиращ) кораб

TF

Ако е приемащият кораб — международна радиопозивна на трансбордиращия кораб

C

80

Трансбордиране: държава на флага на трансбордиращия кораб

FC

Ако е приемащия кораб — държава на флага на трансбордиращия кораб (alpha-3 код ISO на държавата)

C

81

Поддекларация POS

POS

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

CIF се изисква (3) (води на NEAFC и NAFO)

82

Трансбордиран улов (списък на поддекларации на видовете SPE)

SPE

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на SPE)

C

83

 

 

 

 

84

COE: декларация за навлизане в зона

 

Ако се извършва риболов в зона за възстановяване на запасите или в западни води

 

85

Начало на декларация за усилие: навлизане в зона

COE

Етикет, указващ начало на декларация за навлизане в зоната на риболовно усилие

C

86

Дата

DA

Дата на навлизане (ГГГГ-ММ-ДД)

C

87

Час

TI

Час на навлизане (ЧЧ:ММ по UTC)

C

88

Целеви видове

TS

Целеви видове в зоната (дънни, пелагични, пектени, раци)

Пълният списък с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

C

89

Поддекларация за съответната зона

RAS

Географско местоположение на кораба.

Списъкът с кодове на зоните за риболов и за усилие/консервация ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на RAS).

C

90

Поддекларация на улова на борда (списък на поддекларации на видовете SPE)

SPE

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на SPE)

O

91

COX: декларация за напускане на зона

 

Ако се извършва риболов в зона за възстановяване на запасите или в западни води

 

92

Начало на декларация за усилие: напускане на зона

COX

Етикет, указващ начало на декларация за напускане на зоната на риболовно усилие

C

93

Дата

DA

Дата на напускане (ГГГГ-ММ-ДД)

C

94

Час

TI

Час на напускане (ЧЧ:ММ по UTC)

C

95

Целеви видове

TS

Целеви видове в зоната (дънни, пелагични, пектени, раци).

Пълният списък с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

CIF не се провеждат други риболовни дейности

96

Поддекларация за съответната зона

RAS

Географско местоположение на кораба. Списъкът с кодове на зоните за риболов и за усилие/консервация ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на RAS).

CIF не се провеждат други риболовни дейности

97

Поддекларация на позиция

POS

Позиция на напускането (вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

C

98

Поддекларация на улов

SPE

Улов, извършен в зоната (вж. подробности за поделементите и атрибутите на SPE)

O

99

 

 

 

 

100

CRO: декларация за преминаване през зона

 

Ако се преминава през зони за възстановяване на запасите или от западни води

 

101

Начало на декларация за усилие: преминаване през зона

CRO

Етикет, указващ начало на декларация за преминаване през зоната на риболовно усилие (не се извършват риболовни операции). Единствено трябва да се уточни DA TI POS в декларациите COE и COX

C

102

Декларация за навлизане в зона

COE

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на COE)

C

103

Декларация за напускане на зона

COX

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на COX)

C

104

 

 

 

 

105

TRZ: декларация за трансзонален риболов

 

Ако се провежда трансзонален риболов

 

106

Начало на декларация за усилие: трансзонален риболов

TRZ

Етикет, указващ начало на декларация за трансзонален риболов

C

107

Декларация за навлизане

COE

Първо навлизане (вж. подробности за поделементите и атрибутите на COE)

C

108

Декларация за напускане

COX

Последно напускане (вж. подробности за поделементите и атрибутите на COX)

C

109

 

 

 

 

110

INS: декларация за инспекция

 

Предоставя се от властите, но не от капитана

 

111

Начало на декларация за инспекция

INS

Етикет, указващ начало на поддекларация за инспекция

O

112

Държава на инспекцията

IC

alpha-3 код ISO на държавата

O

113

Определен инспектор

IA

Всяка държава предоставя 4-цифрения номер, идентифициращ техния инспектор

O

114

Дата

DA

Дата на инспекцията (ГГГГ-ММ-ДД)

O

115

Час

TI

Час на инспекцията (ЧЧ:ММ по UTC)

O

116

Поддекларация на позиция

POS

Позиция на инспекцията (вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

O

117

 

 

 

 

118

DIS: декларация за изхвърляне

 

 

CIF се изисква (3) (NEAFC, NAFO)

119

Начало на декларация за изхвърляне

DIS

Етикет, съдържащ подробности за изхвърлената риба

C

120

Дата

DA

Дата на изхвърлянето (ГГГГ-ММ-ДД)

C

121

Час

TI

Час на изхвърлянето (ЧЧ:ММ по UTC)

C

122

Поддекларация на позиция

POS

Позиция по време на изхвърлянето (вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

C

123

Поддекларация за изхвърлената риба

SPE

Изхвърлена риба (вж. подробности за поделементите и атрибутите на SPE)

C

124

 

 

 

 

125

PRN: декларация за предварително уведомление за връщане

 

Предава се преди връщане в пристанище или ако се изисква от правилата на Общността

CIF се изисква (3)

126

Начало на предварително уведомление

PRN

Етикет, указващ начало на декларация за предварително уведомление

C

127

Прогнозна дата

PD

Предвидена дата на пристигане/преминаване (ГГГГ-ММ-ДД)

C

128

Прогнозен час

PT

Предвиден час на пристигане/преминаване (ЧЧ:ММ по UTC).

C

129

Име на пристанището

PO

Код на пристанището (2-буквения код на държавата (alpha-2 код ISO на държавата) + 3-буквения код на пристанището). Списъкът с кодове на пристанища (CCPPP) ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

C

130

Поддекларация за съответната зона

RAS

Зона за риболов, която да се използва за предварително уведомление за атлантическа треска. Списъкът с кодове на зоните за риболов и за усилие/консервация ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на RAS).

CIF в Балтийско море

131

Прогнозна дата на разтоварване

DA

Предвидена дата на разтоварване (ГГГГ-ММ-ДД) в района на Балтийско море

CIF в Балтийско море

132

Прогнозен час на разтоварване

TI

Предвиден час на разтоварване (ЧЧ:ММ по UTC) в района на Балтийско море

CIF в Балтийско море

133

Поддекларации на улова на борда (списък на поддекларации на видовете SPE)

SPE

Улов на борда (ако е пелагичен има нужда от зона ICES). (Вж. подробности за поддекларация SPE)

C

134

Поддекларация на позиция

POS

Позиция при навлизане/напускане на зона/участък. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS).

CIF

135

 

 

 

 

136

EOF: декларация за приключване на риболов

 

Предава се незабавно след последната риболовна операция и преди връщане в пристанище и разтоварване на рибата

 

137

Начало на знак за приключване на декларация на улова

EOF

Етикет, указващ приключване на риболовни операции преди завръщане в пристанище

C

138

Дата

DA

Дата на приключване (ГГГГ-ММ-ДД)

C

139

Час

TI

Час на приключване (ЧЧ:ММ по UTC)

C

140

 

 

 

 

141

RTP: декларация на връщане в пристанище

 

Предава се при влизане в пристанище след PRN декларация и преди разтоварване

 

142

Начало на декларация на връщане в пристанище

RTP

Етикет, указващ връщането в пристанището в края на риболовния рейс

C

143

Дата

DA

Дата на връщане (ГГГГ-ММ-ДД)

C

144

Час

TI

Час на връщане (ЧЧ:ММ по UTC)

C

145

Име на пристанището

PO

Списъкът с кодове на пристанища (alpha-2 код ISO на държавата + 3-буквения код на пристанището) (CCPPP) ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

C

146

Причина за връщането

RE

Причина за връщането в пристанището (напр. прибиране, попълване на запасите, разтоварване). Списъкът с кодове на причините ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

CIF

147

 

 

 

 

148

LAN: декларация за разтоварване

 

Предава се след разтоварване на улова

 

149

Начало на декларация за разтоварване

LAN

Етикет, указващ начало на декларация за разтоварване

C

150

Дата

DA

(ГГГГ-ММ-ДД) – дата на разтоварването

C

151

Час

TI

ЧЧ:ММ по UTC – час на разтоварването

C

152

Длъжност на лицето, предаващо декларацията

TS

3 буквен код (MAS: капитан, REP: неговия представител, AGE: агент)

C

153

Име на пристанището

PO

Код на пристанището (2-буквения код на държавата (alpha-2 код ISO на държавата) + 3-буквения код на пристанището). Списъкът с кодове на пристанища (CCPPP) ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

C

154

Поддекларация на разтоварения улов (списък на SPE с поддекларации PRO)

SPE

Видове, зони на риболов, разтоварено тегло, съответни съоръжения и представяния (вж. подробности за поделементите и атрибутите на SPE)

C

155

 

 

 

 

156

POS: поддекларация на позиция

 

 

 

157

Начало на поддекларация на позиция

POS

Етикет, съдържащ координатите на географската позиция

C

158

Ширина (десетична)

LT

Ширина, изразена съгласно формат WGS84, използван за VMS

C

159

Дължина (десетична)

LG

Дължина, изразена съгласно формат WGS84, използван за VMS

C

160

 

 

 

 

161

GEA: Поддекларация за разполагане на риболовно съоръжение

 

 

 

162

Начало на поддекларация на разполагане на риболовно съоръжение

GEA

Етикет, съдържащ координатите на географската позиция

C

163

Вид съоръжение

GE

Код на съоръжението съгласно Международна стандартна статистическа класификация на риболовните съоръжения на ФАО

C

164

Размер на отвора

ME

Размер на отвора (в милиметри)

CIF съоръжението има отвори, които са предмет на изискване за размер

165

Капацитет на съоръжението

GC

Размер и брой на риболовните съоръжения

CIF се изисква за вида разположено риболовно съоръжение

166

Риболовни операции

FO

Брой риболовни операции (замятания) за период от 24 часа

CIF ако корабът е лицензиран за риболов на дълбоководни запаси

167

Време за риболов

DU

Брой часове, през които съоръжението е било разположено

CIF ако корабът е лицензиран за риболов на дълбоководни запаси

168

Поддекларация за потапяне на риболовното съоръжение

GES

Поддекларация за потапяне на риболовното съоръжение (вж. подробности за поделементите и атрибутите на GES)

CIF се изисква (3) (кораб, използващ статично или закотвено съоръжение)

169

Поддекларация за изваждане на риболовното съоръжение

GER

Поддекларация за изваждане на риболовното съоръжение (вж. подробности за поделементите и атрибутите на GER)

CIF се изисква (3) (кораб, използващ статично или закотвено съоръжение)

170

Поддекларация за разполагане на хрилна мрежа

GIL

Поддекларация за разполагане на хрилна мрежа (вж. подробности за поделементите и атрибутите на GIL)

CIF корабът има разрешителни за зони IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k и XII на ICES

171

Дълбочини на риболова

FD

Разстоянието от повърхността на водата до най-ниската част на риболовното съоръжение (в метри). Прилага се за кораби, използващи теглени съоръжения, парагади и закотвени мрежи

CIF дълбоководен риболов и в норвежки води

172

Среден брой куки, използвани върху парагадите

NH

Средният брой куки, използвани върху парагадите

CIF дълбоководен риболов и в норвежки води

173

Средната дължина на мрежите

GL

Средната дължина на мрежите при използване на закотвени мрежи (в метри)

CIF дълбоководен риболов и в норвежки води

174

Средната височина на мрежите

GD

Средната височина на мрежите при използване на закотвени мрежи (в метри)

CIF дълбоководен риболов и в норвежки води

175

 

 

 

 

176

GES: Поддекларация за потапяне на риболовно съоръжение

 

 

CIF се изисква от правилата (3)

177

Начало на поддекларация на позиция

GES

Етикет, съдържащ информация за потапяне на риболовно съоръжение

C

178

Дата

DA

Дата на потапяне на риболовното съоръжение (ГГГГ-ММ-ДД)

C

179

Час

TI

Час на потапяне на риболовното съоръжение (ЧЧ:ММ по UTC)

C

180

Поддекларация POS

POS

Позиция на потапяне на съоръжението (вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

C

181

 

 

 

 

182

GER: Поддекларация за изваждане на риболовно съоръжение

 

 

CIF се изисква от правилата (3)

183

Начало на поддекларация на позиция

GER

Етикет, съдържащ информация за изваждане на риболовно съоръжение

C

184

Дата

DA

Дата на изваждане на риболовното съоръжение (ГГГГ-ММ-ДД)

C

185

Час

TI

Час на изваждане на риболовното съоръжение (ЧЧ:ММ по UTC)

C

186

Поддекларация POS

POS

Позиция, където е извадено риболовното съоръжение (вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

C

187

GIL: Поддекларация за разполагане на хрилна мрежа

 

 

CIF корабът има разрешителни за зони IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k и XII на ICES

188

Начало на поддекларация на хрилна мрежа

GIL

Етикет, указващ разполагане на хрилна мрежа

 

189

Номинална дължина на една мрежа

NL

Информация, която трябва да бъде записвана по време на всеки риболовен рейс (в метри)

C

190

Брой мрежи

NN

Брой мрежи в комплекта

C

191

Брой на комплектите

FL

Брой на разположените комплекти

C

192

Поддекларация POS

POS

Позицията на всеки разположен комплект (вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

C

193

Дълбочина на всеки разположен комплект

FD

Дълбочина на всеки разположен комплект (разстоянието от повърхността на водата до най-ниската част на риболовното съоръжение)

C

194

Време на потапяне на всеки разположен комплект

ST

Време на потапяне на всеки разположен комплект

C

195

 

 

 

 

196

GLS: Поддекларация за загуба на риболовно съоръжение

 

Загуба на закотвено съоръжение

CIF се изисква от правилата (3)

197

Начало на поддекларация GLS

GLS

Данни за загуба на закотвено съоръжение

 

198

Дата, на която е загубено риболовното съоръжение

DA

Дата, на която е загубено риболовното съоръжение (ГГГГ-ММ-ДД)

C

199

Брой единици

NN

Брой на загубените съоръжения

CIF

200

Поддекларация POS

POS

Последна известна позиция на риболовното съоръжение (вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

CIF

201

 

 

 

 

202

RAS: Поддекларация за съответната зона

RAS

Съответна зона в зависимост от съответното изискване за докладване — поне едно поле трябва да бъде попълнено. Списъкът с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

CIF

203

Зона на ФАО

FA

Зона на ФАО (напр. 27)

CIF

204

Подзона на ФАО (ICES)

SA

Подзона на ФАО (ICES) (напр. 3)

CIF

205

Участък на ФАО (ICES)

ID

Участък на ФАО (ICES) (напр. d)

CIF

206

Подучастък на ФАО (ICES)

SD

Подучастък на ФАО (ICES) (напр. 24) (т.е 27.3.d.24 , заедно с кодовете по-горе)

CIF

207

Икономическа зона

EZ

Икономическа зона

CIF

208

Статистически квадрант на ICES

SR

Статистически квадрант на ICES (напр. 49E6)

CIF

209

Зона на риболовно усилие

FE

Списъкът с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

CIF

210

Поддекларация на позиция

POS

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS).

CIF

211

 

 

 

 

212

SPE: поддекларация на видовете

 

Агрегирано количество по видове

 

213

Начало на поддекларация SPE

SPE

Подробности за улова по видове

C

214

Име на видовете

SN

Име на вида (alpha-3 код на ФАО)

C

215

Тегло на рибата

WT

В зависимост от контекста този елемент е един от следните:

1.

Общото тегло на рибата (в килограми) през периода на улова

2.

Общото тегло на рибата (в килограми) на борда (агрегирано) или

3.

Общото тегло на разтоварената риба (в килограми)

CIF видовете не са преброени

216

Брой риби

NF

Брой риби (когато уловът трябва да бъде регистриран по брой риби, например сьомга, тон)

CIF

217

Количество, държано в мрежите

NQ

Оценка на количеството, държано в мрежите т.е. не в трюма

O

218

Брой риби, държани в мрежите

NB

Оценка на броя риби, държани в мрежите т.е. не в трюма

O

219

Поддекларация за съответната зона

RAS

Географската зона, в която е извършена по-голямата част от улова.

Списъкът с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на RAS).

C

220

Вид съоръжение

GE

Буквен код съгласно „Международна стандартна статистическа класификация на риболовните съоръжения“ на ФАО

CIF декларация за разтоварване само за някои видове и зони на улов

221

Поддекларация на преработка

PRO

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на PRO)

CIF за декларация за разтоварване (трансбордиране)

222

 

 

 

 

223

PRO: поддекларация на преработка

 

Преработка/представяне за всеки разтоварен вид

 

224

Начало на поддекларация на преработка

PRO

Етикет, съдържащ подробности за преработката на рибата

C

225

Категория на рибата според това колко е прясна

FF

Категория на рибата според това колко е прясна (A, B, E)

C

226

Състояние на съхраняване

PS

Буквен код за състоянието на рибата т.е. жива, замразена, осолена. Списъкът с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

C

227

Представяне на рибата

PR

Буквен код на представянето на продукта (отразява начина на преработка): да се използват кодовете на уебсайта на ЕО, като точното им местоположение ще бъде уточнено допълнително

C

228

Вид опаковка

TY

3 буквен код (CRT = кашони, BOX = кутии, BGS = торби, BLC = блокове)

CIF (LAN или TRA)

229

Брой опаковани единици

NN

Брой опаковани единици: картони, кутии, торби, контейнери, блокове и др.

CIF (за LAN или TRA)

230

Средно тегло на опакована единица

AW

Тегло на продукта (kg)

CIF (за LAN или TRA)

231

Коефициент на преобразуване

CF

Цифров коефициент, който се прилага за преобразуването на преработеното тегло на рибата в живо тегло

O

232

 

 

 

 

233

Когато типът на съобщението е SAL (TM = SAL)

 

SAL е съобщение за продажба

 

234

Следните атрибути трябва да бъдат уточнени

 

Съобщението за продажба може да бъде запис на документ за продажба или запис на приемане

 

235

Начало на запис за продажба

SAL

Етикет, указващ начало на запис за продажба

C

236

Номер на кораба в регистъра на флота на Общността

IR

Във формат AAAXXXXXXXXX, като A е главна буква на държавата на първата регистрация в ЕС, а X е буква или цифра

C

237

Радиопозивна на кораба

RC

Международна радиопозивна

CIF CFR не е актуализиран

238

Външна идентификация на кораба

XR

Страничен (корпусен) регистрационен номер на кораба, който е разтоварил рибата

O

239

Държава, в която е регистриран

FS

alpha-3 код ISO на държавата

C

240

Име на кораба

NA

Име на кораба, който разтоварва рибата

O

241

Декларация SLI

SLI

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на SLI)

CIF продажба

242

Декларация TLI

TLI

(вж. подробности за поделементите и атрибутите на TLI)

CIF приемане

243

 

 

 

 

244

SLI: декларация на запис на продажба

 

 

 

245

Начало на декларация на запис на продажба

SLI

Етикет, съдържащ подробности за продажбата на партидата

C

246

Дата

DA

Дата на продажбата (ГГГГ-ММ-ДД)

C

247

Държава на продажбата

SC

Държава, където се е състояла продажбата (alpha-3 код ISO на държавата)

C

248

Място на продажбата

SL

Списъкът с кодове на пристанища (CCPPP) ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

C

249

Име на продавача

NS

Име на тръжния център, друг орган или лице, продаващо рибата

C

250

Име на купувача

NB

Име на органа или лицето, купуващо рибата

C

251

Референтен номер на договора за продажба

CN

Референтен номер на договора за продажба

C

252

Поддекларация на документ за произход

SRC

(Вж. подробности за поддекларацията и атрибутите на SRC)

C

253

Поддекларация на продажба на партидата

CSS

(Вж. подробности за поддекларацията и атрибутите на CSS)

C

254

 

 

 

 

255

Поддекларация SRC

 

Властите на държавата на флага трябва да проследят обратно документа за произход въз основа на корабния дневник и информацията от разтоварванията

 

256

Начало на поддекларация на документ за произход

SRC

Етикет, съдържащ подробности за документ за произход за продажбата на партидата

C

257

Дата на разтоварване

DL

Дата на разтоварване (ГГГГ-ММ-ДД)

C

258

Име на държавата и пристанището

PO

Име на държавата и пристанището — място на разтоварването. Списъкът с кодове на пристанищата на държавите (CCPPP) ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

C

259

 

 

 

 

260

Поддекларация CSS

 

 

 

261

Начало на поддекларация на продажба на партидата

CSS

Етикет, съдържащ подробности за продадения продукт

C

262

Име на видовете

SN

Име на продадените видове (alpha-3 код на ФАО)

C

263

Тегло на продадената риба

WT

Тегло на продадената риба (в килограми)

C

264

Брой на продадените риби

NF

Брой риби (когато уловът трябва да бъде регистриран по брой риби, например сьомга, тон)

CIF

265

Цена на рибата

FP

Цена за килограм

C

266

Валута на продажбата

CR

Валута, в която е изразена цената на продажбата. Списъкът със символи/кодове на валутите ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

C

267

Категория на рибата според размера

SF

Размер на рибата (1-8; един размер или kg, g, cm, mm или брой риби за kg според случая)

CIF

268

Предназначение на продукта (цел)

PP

Кодове за консумация от човека, пренасяне, промишлени цели

CIF

269

Поддекларация за съответната зона

RAS

Списъкът с кодове на зоните за риболов и за усилие/консервация ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на RAS).

C

270

Поддекларация на преработка PRO

PRO

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на PRO)

C

271

Изтеглен

WD

Изтеглен от организация на производителите (Y-да, N-не, T-временно)

C

272

Код на организацията на производителите

OP

Списъкът с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

O

273

Състояние на съхраняване

PS

Буквен код за състоянието на рибата т.е. жива, замразена, осолена. Списъкът с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

CIF когато е изтеглен временно

274

 

 

 

 

275

TLI: декларация за приемане

 

 

 

276

Начало на декларация TLI

TLI

Етикет за подробности за събитие на приемане

C

277

Дата

DA

Дата на приемането (ГГГГ-ММ-ДД)

C

278

Държава на приемането

SC

Държава, където се е състояло приемането (alpha-3 код ISO на държавата)

C

279

Място на приемането

SL

Код на пристанище или име на място (ако не е било в пристанище), където се е извършило приемането — списъкът ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

C

280

Име на приемащата организация

NT

Име на организацията, която е приела рибата

C

281

Референтен номер на договора за приемане

CN

Референтен номер на договора за приемане

O

282

Поддекларация SRC

SRC

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на SRC)

C

283

Поддекларация на приемането на партидата

CST

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на CST)

C

284

 

 

 

 

285

Поддекларация CST

 

 

 

286

Начало на запис за всяко приемане на партидата

CST

Етикет, съдържащ подробен запис за всеки приет вид

C

287

Име на видовете

SN

Име на продадените видове (alpha-3 код на ФАО)

C

288

Тегло на приетата риба

WT

Тегло на приетата риба (в килограми)

C

289

Брой на приетите риби

NF

Брой риби (когато уловът трябва да бъде регистриран по брой риби, например сьомга, тон)

CIF

290

Категория на рибата според размера

SF

Размер на рибата (1-8; един размер или kg, g, cm, mm или брой риби за kg според случая)

C

291

Поддекларация за съответната зона

RAS

Списъкът с кодове на зоните за риболов и за усилие/консервация ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на RAS).

O

292

Поддекларация на преработка PRO

PRO

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на PRO)

C

1.

Определенията на наборите от символи се намират на адрес http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556 За ERS се използва: Western character set (UTF-8).

2.

Всички кодове (или подходящи референции) ще бъдат изброени на уебсайта „Рибарство“ на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (включително кодове за корекции, пристанища, риболовни зони, намерения за напускане на пристанище, причини за връщане в пристанище, вид на ловените/целеви видове, кодове при влизане в зони за усилие/консервация и други кодове или референции.

3.

Всички 3-символни кодове са елементи на XML (3-символен код), всички 2-символни кодове са атрибути на XML.

4.

Примерните файлове във формат XML и референтната дефиниция XSD на горното приложение ще бъдат поставени на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

5.

Всяко тегло в таблицата е изразено в килограми и, ако е необходимо, с точност до 2 десетични знака.


(1)  Настоящото приложение заменя напълно приложението към Регламент (ЕО) № 1566/2007 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1966/2006 относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение.

(2)  Задължителен ако се изисква от правилата на Общността, международните или двустранните споразумения.

(3)  Когато CIF не е приложим, атрибутът е незадължителен.

1.

Определенията на наборите от символи се намират на адрес http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556 За ERS се използва: Western character set (UTF-8).

2.

Всички кодове (или подходящи референции) ще бъдат изброени на уебсайта „Рибарство“ на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (включително кодове за корекции, пристанища, риболовни зони, намерения за напускане на пристанище, причини за връщане в пристанище, вид на ловените/целеви видове, кодове при влизане в зони за усилие/консервация и други кодове или референции.

3.

Всички 3-символни кодове са елементи на XML (3-символен код), всички 2-символни кодове са атрибути на XML.

4.

Примерните файлове във формат XML и референтната дефиниция XSD на горното приложение ще бъдат поставени на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

5.

Всяко тегло в таблицата е изразено в килограми и, ако е необходимо, с точност до 2 десетични знака.


4.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1078/2008 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2008 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета във връзка с разходите, направени от държавите-членки за събиране и управление на основни данни за рибарството

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право (1), и по-специално член 31 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството (2) създава основа за научни анализи в областта на рибарството и за формулиране на добре обосновани научни препоръки за прилагане на Общата политика в областта на рибарството.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 199/2008 Комисията трябва да приеме многогодишна програма на Общността, въз основа на която държавите-членки установяват многогодишни национални програми за събиране, управление и използване на данни.

(3)

Член 9 от Регламент (ЕО) № 861/2006 предвижда, освен другите мерки, финансов принос на Общността за мерки в областта на събирането на основни данни. Освен това член 24 от посочения регламент изисква от Комисията всяка година да взема решение относно годишния финансов принос на Общността към тези мерки.

(4)

С оглед на принципа на добро финансово управление е необходимо да се определят правилата и процедурите, които държавите-членки трябва да спазват, за да ползват финансова помощ от Общността за разходи, направени в областта на събирането на данни. Целесъобразно е също така неспазването на тези правила и процедури да води до изключване на разходите.

(5)

Годишният принос на Общността следва да се основава на годишни бюджетни прогнози, които следва да бъдат оценени, като се вземат предвид националните програми, установени от държавите-членки.

(6)

С цел да се гарантира ефикасното разпределение на финансовите средства на Общността, годишната бюджетна прогноза следва да е съобразена с дейностите, предвидени в националната програма.

(7)

С оглед опростяване на процедурите е необходимо да се определят правила и формат за представяне от страна на държавите-членки на годишната бюджетна прогноза във връзка с изпълнението на националните програми. За приемливи следва да се смятат само пряко свързаните с изпълнението на националните програми разходи, които са добре обосновани и действително направени от държавите-членки. В това отношение е уместно също да бъдат изяснени ролята и задълженията на партньорите и подизпълнителите в изпълнението на националните програми.

(8)

По отношение на възможността за изменение на техническите аспекти на многогодишните програми, предвидена в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 199/2008, е целесъобразно да се установят правилата, съгласно които държавите-членки могат да изменят адекватно финансовите средства, необходими за правилното изпълнение на националните програми. Следва да бъде разрешено на държавите-членки да преразпределят финансови средства между различните категории разходи, ако смятат, че това е от полза за изпълнението на националните програми.

(9)

Следва да бъдат установени правила, с цел да се гарантира, че заявленията за възстановяване на разходи са в съответствие с решението на Комисията за одобряване на годишния принос на Общността. Тези правила следва да включват процедура за представяне и одобряване на такива заявления. Където е приложимо, следва да бъдат отменени сумите по заявленията, при които тези правила не са спазени.

(10)

Целесъобразно е плащанията да бъдат извършени на два транша, което ще позволи на държавите-членки да ползват финансовия принос на Общността още през периода на изпълнение на програмата.

(11)

С оглед осигуряване на правилното използване на финансовите средства на Общността, Комисията и Сметната палата трябва да бъдат в състояние да проверяват спазването на предвидените в настоящия регламент разпоредби, като за тази цел им бъде предоставяна всяка информация от значение за извършване на проверките и финансовите корекции, посочени в член 28 от Регламент (ЕО) № 861/2006.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2006 във връзка с финансовия принос на Общността за разходите, направени от държавите-членки за събиране и управление на основни данни за рибарството.

Член 2

Представяне на годишната бюджетна прогноза

1.   Държавите-членки, които желаят да получат финансов принос от Общността за изпълнение на многогодишната си програма, посочена в член 4 от Регламент (ЕО) № 199/2008, наричана по-долу „национална програма“, представят на Комисията до 31 март от годината, предхождаща периода на изпълнение на споменатата програма:

а)

годишна бюджетна прогноза за първата година от изпълнението на националната програма; и

б)

индикативни годишни бюджетни прогнози за всяка от следващите години от изпълнението на националната програма.

2.   Държавите-членки представят окончателни годишни бюджетни прогнози за всяка една от годините на изпълнение на националната си програма след първата година, когато тези прогнози се различават от вече представените индикативни бюджетни прогнози. Окончателните годишни бюджетни прогнози се представят до 31 октомври преди съответната година на изпълнение.

3.   Годишните бюджетни прогнози за първата национална програма, обхващаща периода 2009—2010 г., се представят до 15 октомври 2008 г.

Член 3

Съдържание на годишната бюджетна прогноза

1.   В годишната бюджетна прогноза се съдържат планираните годишни разходи, които държавата-членка очаква да направи за изпълнение на националната си програма.

2.   Годишната бюджетна прогноза се представя:

а)

по категориите разходи, посочени в приложение I към настоящия регламент;

б)

по модули, определени в решението на Комисията за установяване на многогодишна програма на Общността за събиране, управление и използване на данни в секторите на рибарството и аквакултурите; и

в)

където е приложимо — по регионите, определени в член 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 665/2008 на Комисията (3).

3.   Държавите-членки представят годишната бюджетна прогноза по електронен път, като използват финансовите формуляри, съставени и предоставени им от Комисията.

Член 4

Оценка на годишната бюджетна прогноза

1.   Комисията оценява годишните бюджетни прогнози, като взема предвид националните програми, одобрени в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 199/2008.

2.   С цел оценка на годишната бюджетна прогноза Комисията може да поиска от държава-членка да представи допълнителни разяснения относно съответния разход. Държавата-членка представя тези разяснения в срок от 15 календарни дни от искането на Комисията.

3.   Ако държавата-членка не представи достатъчни разяснения в срока, посочен в параграф 2, Комисията може да изключи по целесъобразност въпросния разход от съответната годишна бюджетна прогноза, подлежаща на одобрение.

Член 5

Финансов принос на Общността

Комисията одобрява годишната бюджетна прогноза и взема решение относно годишния финансов принос на Общността към всяка национална програма в съответствие с процедурата, определена в член 24 от Регламент (ЕО) № 861/2006, и въз основа на резултата от посочената в член 4 оценка на годишните бюджетни прогнози.

Член 6

Изменения на одобрената годишна бюджетна прогноза

1.   Държавите-членки имат право да прехвърлят сумите, посочени в одобрената съгласно член 5 годишна бюджетна прогноза, от един модул в друг и от една категория разходи в друга само в рамките на един и същ регион, при условие че:

а)

прехвърлените суми не надвишават 50 000 EUR или 10 % от одобрения общ бюджет за региона, когато размерът на този бюджет е под 500 000 EUR;

б)

информират Комисията при възникването на необходимост от прехвърляне.

2.   Всякакви други изменения на одобрената съгласно член 5 годишна бюджетна прогноза подлежат на надлежна обосновка и се одобряват от Комисията преди извършването на разхода.

Член 7

Приемливи разходи

1.   За да бъдат приемливи за финансов принос от Общността, разходите трябва:

а)

да са действително направени от държавата-членка;

б)

да се отнасят до дейност, предвидена в националната програма;

в)

да са посочени в годишната бюджетна прогноза;

г)

да попадат в една от категориите, изброени в приложение I;

д)

да се отнасят до дейност, изпълнявана в съответствие с условията, определени в Регламент (ЕО) № 199/2008 и разпоредбите за прилагането му;

е)

да подлежат на идентифициране и проверка, и по-специално да бъдат вписани в счетоводните документи на държавата-членка и нейните партньори;

ж)

да са определени в съответствие с приложимите счетоводни стандарти и да отговарят на изискванията на националното законодателство;

з)

да са разумни, обосновани и отговарящи на изискванията за добро финансово управление, по-специално от гледна точка на икономичност и ефективност;

и)

да са направени през периода на изпълнение на дейността, предвидена в националната програма.

2.   Приемливите разходи са свързани със:

а)

следните дейности по събиране на данни:

събиране на данни на местата за вземане на проби съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 199/2008 въз основа на пряко вземане на проби или интервюта и анкети,

наблюдение на риболова с търговска цел и на любителския риболов в открити води съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 199/2008,

научни изследвания в открити води съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 199/2008;

б)

следните дейности по управление на данни, предвидени в многогодишната програма на Общността, посочена в член 3 от Регламент (ЕО) № 199/2008:

разработване на бази данни и на интернет страница,

въвеждане (съхраняване) на данни,

контрол на качеството и валидиране на данните,

обработка на данните от първични данни в подробни или обобщени данни,

преобразуване на първичните социално-икономически данни в метаданни;

в)

следните дейности по използване на данни, предвидени в многогодишната програма на Общността, посочена в член 3 от Регламент (ЕО) № 199/2008:

генериране на набори от данни и използването им в подкрепа на научния анализ като основа за препоръки за управлението на рибните ресурси,

оценки на биологични параметри (възраст, тегло, пол, зрялост и плодовитост),

подготовка на набори от данни с цел оценка на запасите, биоикономическо моделиране и съответен научен анализ.

Член 8

Неприемливи разходи

Следните разходи не са приемливи за финансиране със средства на Общността:

а)

маржове на печалба, резерви и несъбираеми вземания;

б)

дължими лихви и банкови такси;

в)

средни разходи за труд;

г)

непреки разходи, като: сгради и обекти, административни разходи, разходи за помощен персонал, канцеларски материали, инфраструктура, текущи разходи и разходи за поддръжка, като разходи за телекомуникации, стоки и услуги;

д)

оборудване, което не се използва за целите на събирането и управлението на данни, като сканиращи устройства, принтери, мобилни телефони, портативни радиостанции, видеосистеми и фотоапарати;

е)

покупка на превозни средства;

ж)

разходи за дистрибуция, маркетинг и реклама с цел промоция на продукти и търговски дейности;

з)

представителни разходи, освен смятаните от Комисията за абсолютно необходими с цел изпълнение на националната програма;

и)

разходи за луксозни стоки и реклама;

й)

всички разходи във връзка с други програми/проекти, финансирани от трета страна;

к)

всички разходи за защита на резултатите от работата, извършена в рамките на националната програма;

л)

всички възстановими видове налози (включително ДДС);

м)

ресурси, които са предоставени безплатно на разположение на държавата-членка;

н)

стойност на непаричните участия;

о)

излишни или необмислени разходи.

Член 9

Изпълнение на програмите

1.   За изпълнението на националната програма държавите-членки могат да бъдат подпомагани от партньори. Партньорите са организации, изрично посочени в националната програма, с цел да подпомагат държавите-членки при изпълнението на цялата или на значителна част от националната програма. Партньорите участват пряко в техническото изпълнение на една или повече задачи от националната програма и имат същите задължения като държавите-членки по отношение на изпълнението на националните програми.

2.   В контекста на програмата партньорите не могат да действат като подизпълнители на държавата-членка или на други партньори.

3.   За определен срок конкретни задачи от националната програма могат да се извършват от подизпълнители, които не се считат за партньори. Подизпълнителите са физически или юридически лица, които предоставят услуги на държавите-членки и/или на партньорите. Всяко прибягване до сключване на договори с подизпълнители в процеса на изпълнение на дейността, което не е предвидено в първоначално предложената програма, се извършва с предварително писмено разрешение на Комисията.

Член 10

Подаване на заявления за възстановяване на разходи

1.   В срок до 31 май всяка година след съответната календарна година държавите-членки представят на Комисията заявления за възстановяване на разходите, направени за изпълнението на националните програми. Тези заявления включват:

а)

писмо, в което се посочва общата сума, за която се иска възстановяване, и ясно се посочват елементите, изброени в приложение II;

б)

финансов отчет, представен по категории разходи, по модули и където е приложимо — по региони в съответствие с финансовите формуляри, посочени в член 3, параграф 3. Финансовият отчет се представя във формат, определен и предоставен на държавите-членки от Комисията;

в)

отчет за разходите, посочен в приложение III; и

г)

съответните удостоверяващи документи, указани в приложение I.

2.   Заявленията за възстановяване на разходи се представят на Комисията по електронен път.

3.   При представяне на заявления за възстановяване на разходи държавите-членки предприемат всички необходими действия, за да проверят и удостоверят, че:

а)

осъществените дейности и отчетът за направените разходи в рамките на посоченото в член 5 решение съответстват на националната програма, одобрена от Комисията;

б)

заявлението за възстановяване на разходите отговаря на условията, посочени в членове 7 и 8;

в)

разходите са направени в съответствие с условията, определени в Регламент (ЕО) № 861/2006, настоящия регламент и посоченото в член 5 решение, и в съответствие със законодателството на Общността за възлагане на обществени поръчки.

Член 11

Оценка на заявленията за възстановяване на разходи

1.   Комисията оценява заявленията за възстановяване на разходи по отношение на съответствието им с настоящия регламент.

2.   С цел оценка на заявлението за възстановяване на разходи Комисията може да поиска от държава-членка да представи допълнителни разяснения. Държавата-членка представя тези разяснения в срок от 15 календарни дни от искането на Комисията.

Член 12

Изключване от възстановяването

Ако държавата-членка не представи достатъчни разяснения в срока, посочен в член 11, параграф 2, и Комисията счита, че заявлението за възстановяване на разходи не е в съответствие с условията, определени в настоящия регламент, тя изисква от държавата-членка да представи своите съображения в срок от 15 календарни дни. Ако проверката потвърди несъответствието, Комисията отказва възстановяването на всички или на част от разходите, за които е установено несъответствието, и където е приложимо, изисква възстановяване на неправомерните плащания или отменя неизплатените суми.

Член 13

Одобряване на заявленията за възстановяване на разходи

Комисията одобрява заявленията за възстановяване на разходи въз основа на резултата от процедурата, предвидена в членове 11 и 12.

Член 14

Плащания

1.   Финансовият принос на Общността, който се предоставя в съответствие с член 8 на дадена държава-членка за всяка година от изпълнението на националната програма, се изплаща на два транша, както следва:

а)

плащане за предварително финансиране в размер на 50 % от приноса на Общността. Това плащане се извършва след нотифициране на държавата-членка за посоченото в член 5 решение и след получаване на писмо с искане за извършване на плащането за предварително финансиране и с ясно посочване на позициите, изброени в приложение II;

б)

годишно плащане на остатъка въз основа на посоченото в член 10 заявление за възстановяване на разходи. Това плащане се извършва в срок от 45 дни след одобряването от страна на Комисията на заявлението за възстановяване на разходи, посочено в член 12.

2.   Санкциониращите намаления, посочени в член 8 от Регламент (ЕО) № 199/2008, се правят върху годишното плащане на остатъка, посочено в параграф 1, буква б).

3.   След извършване на плащането на остатъка не се приемат никакви допълнителни заявления за възстановяване на разходи и удостоверяващи документи.

Член 15

Валута

1.   Годишните бюджетни прогнози и заявленията за възстановяване на разходи се изготвят в евро.

2.   За първата година от изпълнението на националната програма държавите-членки, които не участват в третия етап на Икономическия и паричен съюз, прилагат обменния курс, публикуван в серия С на Официален вестник на Европейския съюз на 1 март в годината, предхождаща периода на изпълнение на споменатата програма. За първата национална програма, обхващаща периода 2009—2010 г., тази дата е 1 октомври 2008 г.

3.   За всяка от следващите години от изпълнението на националната програма след първата година държавите-членки, които не участват в третия етап на Икономическия и паричен съюз, прилагат обменния курс, публикуван в серия С на Официален вестник на Европейския съюз на 1 октомври в годината, предхождаща съответната година на изпълнение.

4.   Държавите-членки, които не участват в третия етап на Икономическия и паричен съюз, посочват използвания обменен курс в годишната бюджетна прогноза и в заявлението за възстановяване на разходи.

Член 16

Проверки и финансови корекции

Държавите-членки предоставят на Комисията и на Сметната палата всяка информация, която може да бъде изискана от тези институции за извършване на проверките и финансовите корекции, посочени в член 28 от Регламент (ЕО) № 861/2006.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за разходите, направени след 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 2008 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 186, 15.7.2008 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приемливост на разходите, направени в изпълнение на националните програми

В категориите приемливи разходи се включват всички или някои от следните:

а)

Разходи за персонала:

разходи за персонала за времето, което действително е посветено на националната програма само от страна на научен или технически персонал,

разходите за персонала се определят в зависимост от работното време, което действително е посветено на националната програма, и се изчисляват въз основа на действителните разходи за труд (заплати, социални разходи, вноски за социално осигуряване и пенсия), но като се изключват всякакви други разходи,

изчисляването на почасовите/дневните ставки става на основата на 210 работни дни годишно,

времето, посветено на програмата от персонала, трябва да се вписва в пълния му размер в документацията (карти за отчитане на работното време) и да се заверява поне веднъж месечно от отговорното лице. Картите за отчитане на работното време се представят на Комисията при поискване.

б)

Пътни разноски:

пътните разноски се определят в съответствие с вътрешните правила на държавата-членка или на партньорите. За пътувания извън Общността се изисква предварителното съгласие на Комисията, ако те не са предвидени в националната програма.

в)

Стоки за дълготрайна употреба:

стоките за дълготрайна употреба трябва да имат очакван живот, не по-малък от продължителността на работата по програмата; те се включват в инвентаризационния опис на стоките за дълготрайна употреба или се смятат за активи съгласно счетоводните методи, правила и принципи на съответната държава-членка или съответните партньори,

за целите на изчисляване на приемливите разходи се смята, че стоките за дълготрайна употреба имат вероятен живот 36 месеца за компютърно оборудване на стойност, ненадвишаваща 25 000 EUR, и 60 месеца за останалите стоки. Приемливият размер зависи от очаквания живот на стоките спрямо продължителността на програмата, при условие че използваният за изчисляване на този размер период започва на действителната начална дата на програмата или на датата на покупка на стоката, когато това става след началната дата, и завършва на датата на приключване на програмата. Следва да се отчита също степента на използване на стоките през този период,

по изключение, оборудването за дълготрайна употреба може да е било закупено или взето на лизинг с опция за закупуване в рамките на 6 месеца преди началната дата на националната програма,

приложимите правила за възлагане на обществени поръчки се прилагат и в случай на покупка на стоки за дълготрайна употреба,

разходите във връзка със стоките за дълготрайна употреба се доказват със заверени фактури, потвърждаващи датата на доставка, които трябва да бъдат представени на Комисията заедно с отчета за разходите.

г)

Консумативи и материали, включително разходи за софтуер:

разходите за консумативи и материали са консумативни суровини за покупката, производството, ремонта или употребата на стоки или оборудване, чийто вероятен живот е по-кратък от продължителността на работата по програмата. Те не се включват в инвентаризационния опис на стоките за дълготрайна употреба на съответната държава-членка или съответните партньори или не се смятат за активи съгласно счетоводните принципи, правила и методи на съответната държава-членка или съответните партньори,

описанието им трябва да бъде достатъчно подробно, за да позволи да се вземе решение относно тяхната приемливост,

приемливите разходи за софтуер се отнасят до създаването и доставката за държавите-членки на програмни продукти за управление и справки в базите данни.

д)

Разходи във връзка с плавателни съдове:

за посочените в член 12 от Регламент (ЕО) № 199/2008 научни изследвания в открити води, включително изследванията, провеждани от борда на наети плавателни съдове, са приемливи само разходите за наем и другите оперативни разходи. Заверено копие от фактурата трябва да бъде представено на Комисията заедно с отчета за разходите,

когато даден плавателен съд е собственост на държавата-членка или на партньора, заедно с отчета за разходите на Комисията се представя подробна разбивка, показваща как са изчислени включените оперативни разходи.

е)

Разходи за сключване на договори с подизпълнители (външни услуги):

договорите с подизпълнители/външните услуги се отнасят до стандартни и неиновационни услуги, предоставени на държавата-членка и/или на партньорите, които не могат да извършат тези услуги сами. Тези разходи не може да представляват повече от 20 % от одобрения общ годишен бюджет. Необходимо е предварително писмено одобрение от Комисията, когато кумулативната сума на сключените с подизпълнители договори в националната програма надвишава горепосочената граница,

договорите за подизпълнение трябва да се възлагат от държавата-членка/партньора в съответствие с приложимите правила за обществени тръжни процедури и при спазване на директивите на Общността относно процедурите за възлагане на обществени поръчки,

във всички издадени от подизпълнителите фактури трябва ясно да се посочват националната програма и модулът (т.е. номерът и названието или съкратеното название). Всички фактури трябва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят да бъдат идентифицирани отделните елементи на предоставената услуга (т.е. ясно описание и стойност на всеки елемент),

държавите-членки и партньорите трябва да гарантират, че във всеки договор с подизпълнител изрично се предвижда Комисията и Сметната палата да могат да упражняват своите контролни правомощия по отношение на документите, както и на място в помещенията на подизпълнител, който е получил средства от Общността,

ако приносът им се смята за необходим с цел изпълнение на програмите на Общността, държави извън Общността могат да участват като подизпълнители в дадена национална програма с предварителното писмено одобрение на Комисията,

заверено копие от договора с подизпълнителя и последващи доказателства за извършено плащане трябва да бъдат представени на Комисията заедно с отчета за разходите.

ж)

Други специфични разходи:

всички други допълнителни или непредвидени разходи, които не попадат в една от горепосочените категории, могат да бъдат включени като разходи по програмата само с предварителното съгласие на Комисията, освен ако вече са предвидени в годишната бюджетна прогноза.

з)

Подкрепа за научните консултации:

дневните и пътните разноски са приемливи разходи за времетраенето на срещите, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 665/2008, в съответствие с правилото, установено в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 665/2008,

заверено копие от удостоверяващите документи за пътните разноски трябва да бъде представено на Комисията заедно с отчета за разходите.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Съдържание на писмото, в което се посочва сумата, за която се иска възстановяване или извършване на плащане за предварително финансиране

В писмото, в което се посочва сумата, за която се иска възстановяване или извършване на плащане за предварително финансиране, се указва ясно следното:

1.

решението на Комисията, на което то се позовава (съответния член и приложение);

2.

позоваване на националната програма;

3.

исканата от Комисията сума в евро без ДДС;

4.

вида на искането (плащане за предварително финансиране, плащане на остатъка);

5.

банковата сметка, по която трябва да бъде извършен преводът.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ

(изпраща се по официален път на отдел MARE.C4)

ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ, НАПРАВЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

№ и дата на решението на Комисията …

Национален референтен номер (ако има такъв) …

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Аз, долуподписаният …, представляващ органа …, отговарящ за съответните финансови и контролни процедури, с настоящото удостоверявам след проверка, че всички включени в приложените документи приемливи разходи, представляващи общия разход, са платени през 200… г. и възлизат на: … EUR (сума с точност до два знака след десетичната запетая) за националната програма за събиране на данни за 200… г., като съответстват на максималния принос на Европейската комисия в размер на 50 %.

По отношение на горепосочената програма вече е получен транш от … EUR.

Удостоверявам също, че отчетът за разходите е точен и в заявлението за плащане е взето предвид всяко извършено възстановяване.

Операциите по плащанията са извършени в съответствие с посочените в решението цели и с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета, както и на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета, по-специално що се отнася до:

спазването на правото на Общността и приетите в съответствие с него актове, по-специално правилата за конкуренция и за възлагане на обществени поръчки,

прилагането на процедурите за управление и контрол по отношение на финансовата помощ, по-специално за проверка на доставката на съфинансираните продукти и услуги и на действителността на декларираните разходи, както и за предотвратяване, установяване и отстраняване на нередности, преследване на измами и възстановяване на неправомерно изплатени суми.

Направените разходи са посочени в приложените таблици. Приложени са заверени копия от фактури за стоки за дълготрайна употреба и разходи във връзка с плавателни съдове. Оригиналите на всички удостоверяващи документи и фактури ще продължат да бъдат на разположение най-малко три години след плащането на остатъка от Комисията.

Дата …/…/…

Име с главни букви, печат, длъжност и подпис на компетентния орган

Списък на приложените документи:


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

4.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/34


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2008 година

относно държавна помощ C 21/07 (ex N 578/06), която Унгария възнамерява да приведе в действие в полза на IBIDEN Hungary Gyártó Kft.

(нотифицирано под номер C(2008) 1342)

(само текстът на унгарски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/830/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като покани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с посочените по-горе разпоредби (1) и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С електронно уведомление от 30 август 2006 г., регистрирано в Комисията на същата дата, унгарските органи уведомиха Комисията за случай на прилагане на съществуващи схеми за регионална помощ в полза на проект за първоначална инвестиция на IBIDEN Hungary Gyártó Kft. Уведомяването беше извършено в съответствие с изискването за индивидуално уведомяване, предвидено в параграф 24 от Многосекторната рамка за регионална помощ за големи инвестиционни проекти от 2002 г. (2) (наричана по-долу „Многосекторната рамка от 2002 г.“).

(2)

Комисията поиска допълнителна информация с писма от 13 октомври 2006 г. (D/58881) и 13 март 2007 г. (D/51161).

(3)

С писма, регистрирани в Комисията на 14 ноември 2006 г. (A/39085), 3 януари 2007 г. (A/30004), 15 януари 2007 г. (A/30441) и 27 март 2007 г. (A/32641), унгарските органи отправиха към Комисията искане за удължаване на срока за предоставяне на допълнителна информация, което Комисията удовлетвори.

(4)

Унгарските органи предоставиха допълнителна информация с писма, регистрирани в Комисията на 31 януари 2007 г. (A/30990) и 15 май 2007 г. (A/34072).

(5)

На 11 декември 2006 г. и на 25 април 2007 г. се проведоха срещи между унгарските органи и службите на Комисията в присъствието и на представители на IBIDEN Hungary Gyártó Kft.

(6)

С писмо от 10 юли 2007 г. Комисията уведоми Унгария, че е решила да открие процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, по отношение на тази помощ.

(7)

Решението на Комисията да открие процедурата беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (3). Комисията покани заинтересованите страни да представят мненията си относно мярката.

(8)

Комисията получи четири мнения на заинтересовани страни:

а)

с писмо от 25 октомври 2007 г., регистрирано в Комисията на същата дата (A/38842);

б)

с писмо от 22 ноември 2007 г., регистрирано в Комисията на 24 ноември 2007 г. (A/39732);

в)

с писмо от 23 ноември 2007 г., регистрирано в Комисията на същата дата (A/39711);

г)

с писмо от 26 ноември 2007 г., регистрирано в Комисията на 27 ноември 2007 г. (A/39740).

(9)

С писмо от 4 декември 2007 г. (D/54826) Комисията изпрати получените коментари на Унгария, която получи възможност да реагира.

(10)

Становището на Унгария по мненията на заинтересованите страни бе получено с писмо от 4 януари 2008 г., регистрирано в Комисията на същата дата (A/151).

2.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПОМОЩТА

2.1.   Цел на мярката

(11)

Унгарските органи възнамеряват да насърчат регионалното развитие посредством предоставяне на регионална инвестиционна помощ на IBIDEN Hungary Gyártó Kft. за изграждане на нов завод за производство на керамични субстрати за филтри за дизелови механични частици в индустриалния парк Dunavarsány в региона на Централна Унгария (окръг Пеща), който съгласно член 87, параграф 3, буква а) от Договора за ЕО е подпомаган регион с максимален допустим интензитет на помощта от 40 % нетен еквивалент на помощта (НЕП) за периода 2004—2006 г. (4)

2.2.   Получателят

(12)

Получателят на помощта е „IBIDEN Hungary Gyártó Kft.“ (наричано по-долу „IBIDEN HU“). Проектът, за който се предоставя помощ, има за цел изграждане на второ производствено предприятие в рамките на отдела за керамични изделия на IBIDEN за керамични субстрати за филтри за дизелови механични частици в Европейския съюз, след завода IBIDEN DPF France S.A.S. във Франция (създаден през 2001 г.).

(13)

IBIDEN HU е създадено на 5 май 2004 г. от IBIDEN European Holdings B.V. (Нидерландия) и IBIDEN Co., Ltd. (Япония). IBIDEN European Holdings B.V. е 100 % собственост на IBIDEN Co., Ltd., което на свой ред е съвместно предприятие с множество собственици: фирми (например банки) и частни лица. 99 % от капитала на IBIDEN HU е собственост на IBIDEN European Holdings B.V., а 1 % е собственост на IBIDEN Co., Ltd. IBIDEN DPF France S.A.S. е 100 % собственост на IBIDEN European Holdings B.V. от края на 2005 г.

Image

(14)

Дружеството майка IBIDEN Co., Ltd. е мултинационална компания, създадена през 1912 г. като предприятие за производство на електрическа енергия, чието централно управление е в Гифу, Япония. Дейността на това дружество може да се раздели на пет сегмента, чиито дялове в годишния оборот от продажби за 2005 г. са, както следва: 50 % — отдел за електроника, 22 % — отдел за керамични изделия, 16 % — отдел за материали за жилищно строителство, 4 % — отдел за строителни материали и 8 % за останалите малки отдели (включващи отдели за нефтопродукти, информационни услуги, синтетичен каучук, преработване на продукти от земеделието, животновъдството и рибарството). Съгласно годишния отчет за 2006 г. (5), групата IBIDEN включва 47 дъщерни дружества и един филиал, който не развива дейност в сектора на керамичните изделия. През 2006 г. консолидираните нетни продажби са възлезли на 319 млрд. JPY, приходите от дейността са били в размер на 43,6 млрд. JPY, а нетните приходи са възлезли на 27,2 млрд. JPY. През същата година числеността на заетите в представителствата и заводите на групата по целия свят е била 10 115.

2.3.   Инвестиционен проект

2.3.1.   Новият инвестиционен проект на IBIDEN HU в Dunavarsány

(15)

Уведомлението има за предмет втория етап на инвестиционен проект за създаване на завод за производство на керамични субстрати за филтри за дизелови механични частици в индустриалния парк Dunavarsány.

(16)

С писмо от 1 април 2005 г. унгарските органи уведомиха Комисията, в съответствие с параграф 36 от Многосекторната рамка от 2002 г. (6), за държавна помощ, предоставена на IBIDEN HU за осъществяване на първия етап от инвестиционния проект.

(17)

Унгарските органи посочиха, че двата етапа на инвестицията на IBIDEN HU в индустриалния парк Dunavarsány трябва да се считат за един цялостен инвестиционен проект по смисъла на параграф 49 от Многосекторната рамка от 2002 г.: двата етапа на инвестицията се отнасят до един производствен обект, едно дружество, един продукт и изпълнението им е започнало в рамките на период от три години.

(18)

Съгласно предоставената от унгарските органи информация за двата етапа на инвестицията, производството на керамичните субстрати за филтри за дизелови механични частици ще се осъществява в две новопостроени сгради с площ съответно от 24 000 кв. м и 30 900 кв. м, разположени в индустриалния парк Dunavarsány. До 2007 г. в сграда I ще бъдат монтирани четири производствени линии, а в сграда II ще бъдат монтирани пет линии.

(19)

До 2007 г. проектът ще създаде общо 1 100 нови преки работни места в Dunavarsány.

(20)

Унгарските органи потвърждават, че за срок от пет години от осъществяването на инвестицията в подпомагания обект няма да се произвеждат други продукти, освен тези, които са предмет на инвестиционния проект.

(21)

В допълнение, унгарските органи потвърждават, че получателят е приел да поддържа инвестицията на обекта за минимален срок от пет години след осъществяването на инвестицията.

2.3.2.   График на изпълнение на инвестиционния проект на IBIDEN HU в Dunavarsány

(22)

Работата по изпълнение на инвестиционния проект е започнала през октомври 2004 г. Свързаната с проекта производствена дейност е започнала през август 2005 г. в сграда I и през май 2006 г. в сграда II. Достигането на пълния производствен капацитет по проекта е планирано за април 2007 г. В таблица I са дадени допълнителни данни за графика на изпълнение на проекта:

Таблица I

График на изпълнение на инвестиционния проект

 

Начало на проекта

Начало на производството

Приключване на проекта

Пълен производствен капацитет

Етап I

6.10.2004 г.

1.8.2005 г.

1.1.2006 г.

1.5.2006 г.

(1,2 млн. артикула годишно)

Етап II

20.6.2005 г.

3.5.2006 г.

31.3.2007 г.

1.4.2007 г.

(допълнителни 1,2 млн. артикула годишно)

2.4.   Разходи по инвестиционния проект

(23)

Общата сума на приемливите инвестиционни разходи по проекта е 47 570 933 882 HUF (190,83 млн. евро) по номинална стойност. По сегашна стойност тази сума възлиза на 41 953 072 670 HUF (168,30 млн. евро) (7). В таблица II е илюстриране разпределението на общите приемливи разходи по години и по категории.

Таблица II

Приемливи инвестиционни разходи (етапи I и II) — номинална стойност в млн. HUF

 

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Общо г.

Земя

[…] (8)

[…]

[…]

[…]

[…]

Инфраструктура

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Сгради

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Съоръжения

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Оборудване

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Приемливи инвестиции

[…]

[…]

[…]

[…]

47 571

Етап I

Етап II

Етап I

Етап II

Етап I

Етап II

Етап I

Етап II

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2.5.   Финансиране на проекта

(24)

Унгарските органи потвърдиха, че собственият принос на получателя надхвърля прага от 25 % от приемливите разходи, които не са предмет на каквото и да е публично подпомагане.

2.6.   Правно основание

(25)

Финансовата помощ за IBIDEN HU е предоставена на следните две правни основания:

а)

Министерството на икономиката и транспорта ще предостави помощ в рамките на схемата „HU 1/2003 — Целева схема за насърчаване на инвестициите“ (9). Правното основание на тази схема е „Постановление № 1/2001 (I.5.) на министъра на икономиката за Целевата схема за предприемачество“ и „Постановление № 19/2004 (II. 27.) на министъра на икономиката и транспорта за приемане на подробни правила по някои схеми за помощ, осъществявани от министерството“.

б)

Министерството на финансите ще предостави данъчни облекчения на основание на схемата „Данъчни облекчения за развитие“ (10). Тази схема е създадена по силата на „Закон № LXXXI от 1996 г. за корпоративния данък и данъка върху дивидентите“ и „Постановление на правителството № 275/2003 (XII.24.) за данъчните облекчения за развитие“.

2.7.   Размер и интензитет на помощта

(26)

Общият номинален размер на помощта възлиза на 15 591 223 750 HUF (62,55 млн. евро), което съответства на 9 793 809 933 HUF (39,29 млн. евро) по сегашна стойност. С отчитане на приемливите разходи, посочени в параграф 23, интензитетът на помощта възлиза на 22,44 % в нетен еквивалент на помощта (НЕП) (11).

(27)

Помощта е предоставена посредством следните два инструмента за помощ. Първо, Министерството на икономиката и транспорта предоставя помощ на обща номинална стойност 3 592 000 000 HUF (14,41 млн. евро), чието отпускане е разпределено в периода от 2005 до 2007 г. Второ, Министерството на финансите предоставя данъчно облекчение, свързано с корпоративния данък (12), оценено на 11 999 223 750 HUF (48,14 млн. евро) по номинална стойност, разпределено в периода от 2007 до 2016 г. Помощта възлиза по сегашна стойност на 3 118 450 763 HUF (12,51 млн. евро), а данъчното облекчение възлиза по сегашна стойност на 6 675 359 170 HUF (26,78 млн. евро).

(28)

Унгарските органи посочиха, че помощ в размер на 7 411 828 735 HUF (29,73 млн. евро) по сегашна стойност (11 745 422 640 HUF или 47,12 млн. евро по номинална стойност) е вече предоставена на IBIDEN HU в рамките на съществуващите схеми за регионална помощ (13), като размерът на тази помощ не надхвърля прага за индивидуално уведомяване в съответствие с параграф 24 от Многосекторната рамка от 2002 г. За първия етап на инвестиционния проект Министерството на финансите е предоставило на 25 февруари 2005 г. помощ в размер на 4 832 595 058 HUF (19,39 млн. евро) по сегашна стойност (8 773 422 640 HUF или 35,20 млн. евро по номинална стойност), а Министерството на икономиката и транспорта е предоставило на 3 март 2005 г. помощ в размер на 1 875 354 000 HUF (7,52 млн. евро) по сегашна стойност (2 142 000 000 HUF или 8,60 млн. евро по номинална стойност). За втория етап на инвестиционния проект Министерството на икономиката и транспорта е предоставило помощ в размер на 703 879 677 HUF (2,82 млн. евро) по сегашна стойност (830 000 000 HUF или 3,33 млн. евро по номинална стойност) на 22 декември 2006 г.

(29)

Следователно според унгарските органи размерът на помощта, подлежаща на уведомяване, се равнява на разликата между общия размер на помощта и вече предоставената помощ, т.е. 2 381 981 198 HUF (9,56 млн. евро) по сегашна стойност (по номинална стойност тази сума възлиза на 3 845 801 110 HUF или 15,43 млн. евро).

(30)

По отношение на останалата част от помощта, която ще бъде предоставена за втория етап на инвестиционния проект, унгарските органи преустановиха процеса на вземане на решения до излизането на решението на Европейската комисия. От това следва, че разрешаването на помощта, за която е отправено уведомление, зависи от одобрението на Комисията.

(31)

Унгарските органи потвърждават, че помощта за проекта не може да се натрупва с помощи, получени за същите приемливи разходи от други местни, регионални, национални или общностни източници.

(32)

Унгарските органи потвърждават, че заявленията за предоставяне на помощ за първия етап на инвестиционния проект са подадени на 5 декември 2003 г. в Министерството на икономиката и транспорта и на 16 септември 2004 г. в Министерството на финансите. Заявленията за предоставяне на помощ за втория етап на инвестиционния проект са подадени съответно на 28 март 2005 г. и 31 май 2005 г. Следователно, съответните заявленията за предоставяне на помощ са подадени преди започването на работата по първия етап на проекта на 6 октомври 2004 г. и по втория етап на проекта на 20 юни 2005 г.

2.8.   Общи ангажименти

(33)

Унгарските органи се ангажираха да предоставят на Комисията:

в срок от два месеца от предоставянето на помощта, копие от подписания договор/договори за помощ/инвестиции между предоставящия орган и получателя,

на всеки пет години, като се започне от одобряването на помощта от Комисията, междинен доклад (включващ информация за изплатените суми от помощта, за изпълнението на договора за помощ и за други инвестиционни проекти, стартирани в същото предприятие/завод, ако има такива),

в срок от шест месеца след изплащането на последния транш от помощта, въз основа на графика за плащанията, за който Комисията е уведомена, подробен окончателен доклад.

3.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФОРМАЛНАТА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ

(34)

Проектът, за който е отправено уведомление, има за предмет производство на „керамични субстрати за филтри за дизелови механични частици“ (наричани по-долу: „ФДМЧ“), които се монтират в леки автомобили и лекотоварни камиони с дизелови двигатели. Керамичната част, която се произвежда от IBIDEN HU, е междинен продукт (етап 3), който се продава при пазарни условия на независими предприятия, които покриват субстрата със слой благороден метал, за да се получи облицован ФДМЧ (етап 2). Облицованите ФДМЧ се продават на производители на ауспуси (етап 1), които са преките доставчици на заводите за сглобяване на автомобили.

(35)

В решението си за откриване на официалната процедура по разследване Комисията посочи, че унгарските органи са предложили широко определение на съответния пазар, обхващащо и двете ключови части на системата за обработка на отработените газове на автомобилите с дизелови двигатели, а именно дизеловите катализатори за окисляване (ДКО), които обработват газовете (т.е. CO и HC) и до известна степен разтворимата органична част (РОЧ) на частиците, и филтрите за дизелови механични частици (ФДМЧ) (14), които са ефективни при обработката на неразтворимата част на частиците, т.е. саждите. Те твърдят, че тези устройства са много сходни, тъй като и двете имат за цел намаляване на вредните вещества от емисиите и следователно са част от един и същ съответен пазар. Те твърдят също, че производствените технологии за тях са много сходни.

(36)

В решението си за откриване на официалната процедура по разследване по разглеждания случай Комисията заяви, че има съмнения относно съвместимостта на помощта с общия пазар в съответствие с член 87, параграф 3, буква a) от Договора за ЕО и Многосекторната рамка от 2002 г. Комисията отбеляза също, че подходът на унгарските органи по отношение на съответния пазар не се подкрепя от двете независими пазарни проучвания (изготвени съответно от Frost & Sullivan Ltd („F & S“)  (15) и от AVL List GMBH („AVL“)) (16), предоставени от унгарските органи.

(37)

По-конкретно, Комисията изрази съмнения доколко ДКО и ФДМЧ могат да се разглеждат като заместители, които са част от един и същ съответен продуктов пазар за устройства за допълнителна обработка, и към момента на откриване на официалната процедура по разследване Комисията смята, че съответният продуктов пазар е по-малък и обхваща само филтрите за дизелови механични частици, които се монтират в системите за отработени газове на дизелови двигатели.

(38)

Първо, Комисията отбеляза, че основната функция на ФДМЧ е да обработват твърдите неорганични и неразтворими частици (т.е. саждите), докато ДКО са предназначени за очистване на опасните газове и разтворимата органична част (РОЧ) в частиците, без да могат да отделят саждите. Въпреки че е вярно, че има известно препокриване на двете функции дотолкова, доколкото облицованият ФДМЧ обработва до известна степен и вредните газове, това не премахва нуждата от отделен ДКО в системата за обработка на отработените газове. И двете технологии ще продължат да съществуват съвместно и трябва да се монтират заедно през въпросния период (т. е. до 2008 г.). За бъдещите технологии Евро 5-6 ДКО ще продължат да се използват за окисляване на CO, HC и SOF. Следователно Комисията отбеляза, че изглежда няма заместимост при търсенето, тъй като това са две отделни и допълващи се устройства.

(39)

В решението си за откриване на официална процедура по разследване Комисията отбеляза също, че, според едно от проучванията, неотдавна дружеството Eberspächer е пуснало в производство един действително многофункционален продукт, който интегрира върху един керамичен монолит функциите на ДКО и ФДМЧ, и който е бил вграден в модела Volkswagen Passat. Обаче Комисията изрази съмнение, че продуктът на IBIDEN HU е подходящ за осъществяване на подобна пълна многофункционалност.

(40)

Второ, Комисията отбеляза, че заместимостта при предлагането също е под въпрос. Не бяха предоставени конкретни доказателства за съществуване на производители на субстрати за ДКО, които могат също да произвеждат субстрати за ФДМЧ със същото оборудване без големи допълнителни инвестиционни разходи, или обратно. Освен това, заместимостта е под въпрос и поради факта, че цената на ФДМЧ е около четири пъти по-висока от цената на ДКО.

(41)

Накрая, Комисията посочи, че, макар да изглежда, че помощта отговаря на условията на Насоките за национална регионална помощ от 1998 г. (17), Комисията се съмнява дали пазарният дял на получателя на съответния пазар е под прага от 25 %, каквото е изискването на параграф 24, буква a) от Многосекторната рамка от 2002 г. Предоставените от унгарските органи пазарни проучвания сочат, че делът, изразен в обем, на IBIDEN от пазара на ФДМЧ в Европа значително надвишава прага от 25 % както преди, така и след инвестицията. Следователно условието по точка 24, буква а) от Многосекторната рамка от 2002 г. не е спазено, ако ФДМЧ се разглеждат като съответен пазар. Въпреки това, на съвместния пазар на ФДМЧ и ДКО, който унгарските органи считат за съответен, изразеният в обем дял на IBIDEN от пазара ще остане под 25 % както преди, така и след инвестицията.

4.   МНЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

(42)

В отговор на публикацията на решението за откриване на официална процедура по разследване в Официален вестник на Европейския съюз Комисията получи мнения от следните заинтересовани страни:

а)

получателят на помощта IBIDEN Hungary Gyártó Kft.;

б)

Aerosol & Particle Technology Laboratory, Терми-Солун, Гърция, център за научни изследвания и технологии;

в)

Saint-Gobain Industrie Keramik Rödental GmbH, Рьодентал, Германия, конкурент (наричан по-долу „Saint-Gobain“);

г)

заинтересована страна, която поиска от Комисията, в съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета (18), самоличността ѝ да не бъде разкрита.

(43)

Следва обобщение на изложените от посочените заинтересовани страни аргументи.

4.1.   Съответен продуктов пазар според IBIDEN HU и Aerosol & Particle Technology Laboratory

(44)

Получателят на помощта IBIDEN HU и Aerosol & Particle Technology Laboratory подкрепят възприемането на широко определение на съответния пазар, обхващащо всички компоненти (основно ДКО и ФДМЧ) в системата за обработка на отработените газове на автомобили с дизелови двигатели. Те твърдят, че ДКО и ФДМЧ са много сходни, тъй като и двете устройства имат за цел намаляването на вредните вещества в емисиите и следователно са част от един и същ съответен продуктов пазар.

(45)

Съгласно това становище, ДКО и ФДМЧ следва да се разглеждат като компоненти за отстраняване на механични частици, макар че IBIDEN HU потвърждава, че ДКО не отстраняват ефективно неразтворимата част на механичните частици (т.е. саждите). Заинтересованите страни твърдят, че тъй като продуктът на IBIDEN HU филтрира HC и CO в допълнение към основната си функция, която е филтриране на сажди, той е част от същия пазар, както и ДКО. Производителите на автомобили избират по своя преценка дали да изградят системата за обработка на отработените газове от самостоятелни компоненти за обезвреждане на газообразните вредни вещества и за обработка на механичните частици, или да използват многофункционалния компонент.

(46)

Въпреки това, IBIDEN HU потвърждава в своето мнение, че, въпреки допълнителната функционалност на произвеждания от дружеството ФДМЧ, която позволява по-ефективно очистване на газове (HC и CO), за да се гарантира съответствието с нормативните изисквания за емисиите, е необходимо комбинираното използване на ФДМЧ и ДКО. Един висококачествен и компетентно разработен ФДМЧ може да позволи намаляване на габаритите и сложността на ДКО, който производителите на автомобили трябва да монтират в произвежданите от тях превозни средства, поради което ФДМЧ е оказал силно въздействие върху ДКО и обратно, което означава че при повишаване сложността на едното устройство, другото устройство трябва да бъде изменено, за да отговаря на изменените параметри на първото.

(47)

Както IBIDEN HU, така и Aerosol & Particle Technology Laboratory цитират тенденция в технологичното развитие на ДКО и ФДМЧ, резултат на която е ново поколение филтри, което може да съчетае предимствата, характеристиките и старите технологии в едно устройство, с което ще обедини ДКО и ФДМЧ върху един монолитен субстрат (например фирмата Volkswagen вече е внедрила в производството на своя модел Passat четвърто поколение компоненти за допълнителна обработка, които включват само един ФДМЧ, но не и ДКО). IBIDEN HU посочи, обаче, че в момента произвежда ФДМЧ от „трето поколение“ (19) и осъществява непрекъснато усъвършенстване на продукта, благодарение на което е възможно той да бъде преобразуван във ФДМЧ от „четвърто поколение“, който може да интегрира напълно функциите на ДКО.

(48)

IBIDEN HU посочи също, че, макар че в решението си за откриване на официална процедура по разследване Комисията е застъпила обратната позиция, всъщност цената на продукта на IBIDEN не е четири пъти по-висока от цената на ДКО. IBIDEN HU произвежда полуготов продукт, което означава, че завършеният продукт (облицован ФДМЧ) е много по-скъп от произвеждания от IBIDEN HU полуготов продукт. Актуалната практика в този отрасъл показва, че пазарната цена на устройството след облицоване, поставяне на металния корпус и полагане на топлоизолацията е 2,5 пъти по-висока от цената на субстрата, т.е. продукта на IBIDEN Group: например през 2007 г., пазарната цена на ФДМЧ беше 453 EUR, а цената на субстрата (полуготовия продукт) беше само […] EUR, докато пазарната цена на ДКО през 2007 г. възлизаше на 102 EUR (20).

(49)

Освен това, що се отнася до заместимостта при предлагането, IBIDEN HU посочва, че технологиите за производство на ДКО и ФДМЧ са много сходни: единствените съществени разлики се състоят в това, че в случая на ФДМЧ към производствените операции на ДКО се добавя процес на блокиране на каналите, а етапът на нарязване е изместен по-рано в сравнение с производството на ДКО.

(50)

По-нататък, IBIDEN HU твърди, че, според няколко проучвания, включващи документ, изготвен от Johnson Matthey Japan, съществуват производители, които изготвят едновременно ДКО и ФДМЧ, поради което разграничението между производителите на ДКО и на ФДМЧ е размито.

4.2.   Съответен продуктов пазар според Saint-Gobain и заинтересованата страна, чиято самоличност не се съобщава

(51)

Две от четирите заинтересовани страни, Saint-Gobain и страната, чиято самоличност не се съобщава, подкрепиха съмненията на Комисията, изразени в решението за откриване на официална процедура по разследване. Според тях ДКО и ФДМЧ не могат да се разглеждат като заместители, поради което те не са част от един и същ съответен продуктов пазар. На това основание те твърдят, че в разглеждания случай единствено пазарът на ФДМЧ е съответният продуктов пазар. Според тези страни основните причини за това са следните:

4.2.1.   Липса на заместване при търсенето

(52)

Заинтересованите страни посочват, че основните характеристики на субстратите за ДКО и ФДМЧ са различни: субстратите за ДКО се произвеждат обикновено от не-порест кордиерит, който трябва да е устойчив при температури от 400 °C, или от неръждаемо метално фолио. Субстратите за ФДМЧ обикновено се произвеждат от порест силициев карбид, който трябва да е устойчив при температури от 1 000 °C (устойчивостта при такава висока температура е необходима за изгаряне на саждите и предотвратяване на запушването на облицования филтър). Следователно, поради твърде различните температурни характеристики клиентите не могат да заместват субстратите за ФДМЧ със субстрати за ДКО и обратно в случаи на относително нарастване на цените на единия от тези продукти.

(53)

Според Saint-Gobain, тъй като материалите, използвани за производство на субстрати за ФДМЧ са с по-високи експлоатационни характеристики, е налице и разлика в цените между двата компонента: субстратите за ФДМЧ (без разходите за каталитичното покритие и металния корпус) струват средно по 120 EUR, докато средната цена на субстратите за ДКО е между 12 и 20 EUR (също без разходите за каталитичното покритие и металния корпус). Следователно, както изтъква Saint-Gobain, производителите на ФДМЧ очевидно не могат да преминат към използване на субстрати за ДКО по технически причини (което иначе биха направили с оглед разликата в цените), а производителите на ДКО не биха заменили субстратите за ДКО със субстрати за ФДМЧ, тъй като ще получат много по-скъп продукт, лишен от функция за окисляване, каквато е характерна за субстратите за ДКО.

(54)

Saint-Gobain и страната, чиято самоличност не се съобщава, подчертават също и разликите в употребата на ДКО и ФДМЧ (21): основното предназначение на ДКО е да окисляват някои газове посредством химическа реакция, докато основната функция на ФДМЧ е да филтрират сажди посредством механичен процес. Макар че при определени условия ФДМЧ изпълняват като страничен ефект някои от функциите на ДКО, пълният ефект на окисляване не може да се постигне, ако не са монтирани и двете устройства. Дори облицованите ФДМЧ, изготвени с произвежданите от IBIDEN HU субстрати, не притежават пълната функционалност на ДКО, тъй като те изпълняват единствено функцията да осигурят достатъчно висока температура, необходима за изгаряне на саждите, но не притежават очистващия ефект, характерен за пълнофункционалните ДКО. Тези страни посочват, че, според прогнозите на много производители на автомобили и доставчици на компоненти за автомобили, ДКО и ФДМЧ ще останат отделни устройства, монтирани едно до друго в системата за отработени газове.

4.2.2.   Липса на заместване при предлагането

(55)

По-нататък, Saint-Gobain и страната, чиято самоличност не се съобщава, посочват, че процесите за производство на субстрати за ДКО и ФДМЧ са много различни: не-порестият кордиерит, използван за изготвяне на субстратите за ДКО, се синтерова във въздушна среда при температура от 400 °C. Същевременно, силициевият карбид — материалът, който се използва за изготвяне на субстрати за ФДМЧ (също и материалът, използван от IBIDEN HU за произвежданите от него субстрати), трябва да се приготвя при много висока температура (над 2 000 °C) в безкислородна среда. Тази разлика по отношение на необходимата за производството температура е с толкова важно значение, че един от ключовите и най-скъпи елементи в производствения процес не може да се използва за производството на двата вида продукти.

(56)

Освен това, субстратът за ДКО във всички случаи е под формата на еднокомпонентен цилиндър със структура на пчелна пита, чиито канали не са блокирани. Субстратът за ФДМЧ се получава обикновено чрез слепване на няколко филтриращи елемента, като каналите във ФДМЧ се блокират. За производството на субстрати за ФДМЧ е необходима неоксидираща високотемпературна синтеровъчна пещ, както и оборудване за залепване и блокиране на каналите, каквито не са необходими за производството на субстрати за ДКО. На тези основания заинтересованите страни твърдят, че не е възможно да се произвеждат ФДМЧ на производствените линии за ДКО и обратно.

5.   МНЕНИЕ НА УНГАРСКИТЕ ОРГАНИ

(57)

Унгарските органи подкрепят позициите на Aerosol & Particle Technology Laboratory и IBIDEN Hungary Gyártó Kft. по отношение на характеристиките на продукта, пазара, цената, търсенето и предлагането.

(58)

Според унгарските органи модерната технология за намаляване на емисиите на дизелови двигатели се основава на интегрирането на различни функции на системно ниво. Тясната взаимна зависимост на всички елементи (като ДКО и ФДМЧ) в системите за намаляване на емисиите на дизелови двигатели е причина за формиране на вериги от доставчици с множество участници, включващи производители на субстрати, материали за облицоване, системи за изхвърляне на отработените газове, като експлоатационните характеристики на всеки отделен елемент създават предизвикателства за цялата верига за поддоставки. Следователно, определението за съответен продукт трябва се отнася до системата за намаляване на емисиите на дизелови двигатели или системата за обработка на отработените газове в дизелови двигатели.

(59)

Унгарските органи изтъкват, също така че произвежданият от IBIDEN HU продукт е многофункционален компонент, който се монтира в тръбите на системата за отработени газове. Чрез съчетаване на този продукт с ДКО се получава устройство за допълнителна обработка на отработените газове от трето поколение. Освен това, продуктът на IBIDEN HU е полуготов продукт поради факта, че на следващ етап от производството той бива облицован. Без нанасяне на покритието продуктът не е напълно функционален и не може да се класифицира като готов ФДМЧ от трето поколение. Това становище се подкрепя и от факта, че завършеният продукт е много по-скъп от произвеждания от IBIDEN HU полуготов продукт: понастоящем пазарната цена на завършеното устройство е 2,5 пъти по-висока от цената на произвеждания от IBIDEN HU филтър.

(60)

По-нататък, унгарските органи посочват, че на практика ФДМЧ се монтират в повечето автомобили с дизелови двигатели и производителите, които търсят ДКО, търсят също и ФДМЧ. Търсенето създава общ пазар за продуктите, тъй като едни и същи производители използват еднакви методи, инфраструктура и дейности за получаване на продуктите. По отношение на предлагането, производителите на ДКО и ФДМЧ обикновено прилагат едни и същи производствени процеси, технология и материали. Що се отнася до материалите, при производството както на ДКО, така и на ФДМЧ се използва кордиерит. В процеса на производството разглежданите продукти преминават през еднакви технологични процеси, като подготовка на материалите, смесване, темпериране и формоване, изсушаване, глазиране и изпичане. Единствената разлика в производството на двата продукта е допълнителният етап (блокиране) и променената последователност на друг етап (нарязване). Поради това, продуктите се предлагат от едни и същи производители, като ДКО и ФДМЧ се конкурират на пазара на системи за обработка на отработените газове.

(61)

Унгарските органи подчертават, че IBIDEN HU е в състояние да произвежда субстрати за филтри за механични частици със същото оборудване и без значителни инвестиции, както и всеки друг производител, разполагащ със същата производствена технология. Тъй като ФДМЧ представлява допълнително развитие на ДКО, разходите за модифициране не представляват първоначална инвестиция в нова продуктова линия, а развитие на съществуващата производствена база.

(62)

В допълнение, унгарските органи посочват, че се наблюдава отчетлива тенденция в технологичното развитие на ДКО и ФДМЧ, която води до появата на ново поколение филтри, съчетаващи в едно устройство предимствата, характеристиките и старите технологии, т. е. устройство, което е комбинация от ДКО и ФДМЧ. При определяне на съответния пазар и изчисляване на пазарния дял следва да се вземат предвид и ДКО, тъй като този продукт представлява, в съчетание с ФДМЧ, комбинирано устройство за обработка на отработените газове, като двете устройства осигуряват в комбинация съответствие с нормативните изисквания по отношение на емисиите.

(63)

С оглед на горните аргументи, унгарските органи считат, че единственото определение на съответния пазар, което може да бъде защитено, е целият пазар на устройства за обработка на отработените газове на дизелови двигатели, включващ ФДМЧ и ДКО. Според проучване, изготвено от независимата фирма за пазарни проучвания AVL, делът на IBIDEN от пазара на устройства за обработка на отработените газове на дизелови двигатели е под 25 % както преди, така и след инвестицията, т.е. изискването на параграф 24, буква a) от Многосекторната рамка от 2002 г. е изпълнено. Следователно, унгарските органи считат, че Комисията трябва да закрие процедурата по член 88, параграф 2 с положително решение.

6.   ОЦЕНКА НА ПОМОЩТА

6.1.   Наличие на държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО

(64)

В решението за откриване на официална процедура по разследване Комисията заключи, че финансовата помощ, предоставена от унгарските органи на IBIDEN Hungary Gyártó Kft. на основание на съществуващи схеми за регионална помощ (HU 1/2003 „Целева схема за насърчаване на инвестициите“ и N 504/2004 „Схема за данъчни облекчения за развитие“) под формата на помощ и данъчен кредит, представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО. Унгарските органи не оспориха това заключение.

6.2.   Изискване за уведомяване, правомерност на помощта и приложимо законодателство

(65)

Подавайки уведомление за помощта през 2006 г., унгарските органи изпълниха изискването за индивидуално уведомяване по параграф 24 от Многосекторната рамка от 2002 г.

(66)

В съответствие с параграф 63 и бележка под линия 58 от Насоките за националната регионална помощ за периода 2007—2013 г. (22), Комисията оцени мярката за помощ съгласно разпоредбите на Насоките за националната регионална помощ от 1998 г. (наричани по-долу „ННРП“) и Многосекторната рамка от 2002 г.

6.3.   Съвместимост на помощта с ННРП

(67)

В решението за откриване на официална процедура по разследване Комисията посочи, че помощта е предоставена в съответствие със съществуващите схеми за регионална помощ (23) и заключи, че стандартните критерии за съвместимост, предвидени в ННРП (като критериите за съвместимост, отнасящи се до първоначалната инвестиция в региона, отговарящ на изискванията за предоставяне на регионална помощ, приемливите разходи, собствения принос, стимулиращия ефект, поддържането на инвестицията, натрупването) са изпълнени.

6.4.   Съвместимост на помощта с разпоредбите на Многосекторната рамка от 2002 г.

6.4.1.   Цялостен инвестиционен проект

(68)

В параграф 49 от Многосекторната рамка от 2002 г. е предвидено, че инвестиционните проекти не бива да се разделят изкуствено на подпроекти с цел избягване приложението на разпоредбите на рамката. Един „цялостен инвестиционен проект“ включва всички дълготрайни инвестиции в производствения обект за период от три години (24). Производствен обект е икономически неделима съвкупност от дълготрайни капиталови активи, изпълняващи точно определени технически функции, свързани с физическа или функционална връзка, и които имат ясно определено предназначение, като например производството на определен продукт.

(69)

Тъй като дружеството IBIDEN HU вече е получило в миналото регионална помощ за първия етап на инвестиционния проект за същия производствен обект и тъй като уведомлението се отнася до втория етап на инвестиционния проект, е необходимо да се установи дали двата етапа са части от един и същ цялостен инвестиционен проект.

(70)

В това отношение Комисията посочва, че двата инвестиционни етапа са свързани с един и същ производствен обект (индустриалния парк Dunavarsány в региона на Централна Унгария), едно и също дружество (IBIDEN HU), един и същи продукт (керамични субстрати за филтри за дизелови механични частици), а работите по двата проекта са започнали в рамките на период от три години (изпълнението на първия етап е започнало през 2004 г., а на втория етап — през 2005 г.). В следствие от горното, Комисията счита, че критериите на определението за „производствен обект“, съдържащо се в параграф 49 от Многосекторната рамка от 2002 г., са изпълнени и двата етапа на инвестицията са части от един цялостен инвестиционен проект.

(71)

В допълнение, Комисията посочва, че унгарските органи приемат, че двата етапа на инвестицията на IBIDEN HU в индустриалния парк Dunavarsány следва да се считат за цялостен инвестиционен проект.

6.4.2.   Интензитет на помощта

(72)

Тъй като се приема, че първият и вторият етапи на инвестиционния проект представляват цялостен инвестиционен проект, при изчисляването на максималния интензитет на помощта по проекта се отчитат и двата етапа.

(73)

С оглед на факта, че планираният размер на приемливите разходи възлиза по сегашна стойност на 41 953 072 670 HUF (168,30 млн. евро), а приложимият стандартен таван за регионална помощ е 40 % (НЕП), коригираният максимален интензитет на помощта в НЕП, получен в резултат на механизма за намаляване на мащаба, предвиден в параграфи 21 и 22 от Многосекторната рамка от 2002 г., е 23,34 %.

(74)

Тъй като интензитетът на помощта по проекта е 22,44 % в НЕП и следователно не надхвърля максимално допустимото равнище на интензитета на помощта съгласно механизма за намаляване на мащаба (23,34 % в нетен еквивалент на помощта), предложеният интензитет на цялостния пакет помощи съответства на коригирания таван за регионална помощ.

6.4.3.   Съвместимост с правилата по параграф 24, букви а) и б) от Многосекторната рамка от 2002 г.

(75)

Тъй като общият размер на помощта от 9 793 809 933 HUF (39,29 млн. евро) по сегашна стойност надхвърля прага за индивидуално уведомяване от 30 млн. евро, трябва да се оцени съответствието на помощта, за която е постъпило уведомление, с параграф 24, букви а) и б) от Многосекторната рамка от 2002 г.

(76)

Решението на Комисията за разрешаване предоставянето на регионална помощ за големи инвестиционни проекти, попадащи в обхвата на параграф 24 от Многосекторната рамка от 2002 г., зависи от пазарния дял на получателя преди и след инвестицията, както и от създадения чрез инвестицията капацитет. За да извърши необходимите проверки по параграф 24, букви а) и б) от Многосекторната рамка от 2002 г., Комисията трябва първо да определи продукта или продуктите, предмет на инвестицията, и да дефинира съответния продукт и географски пазари.

6.4.3.1.   Продукт, който е предмет на инвестиционния проект

(77)

Съгласно параграф 52 от Многосекторната рамка от 2002 г., „продукт, предмет на инвестиционния проект“ е продуктът, който е предвиден по инвестиционния проект, и, ако е уместно, неговите заместители, които се считат за такива от потребителя (поради характеристиките, цените или предвидената употреба на продукта) или от производителя (във връзка с гъвкавостта на производствените мощности). Когато проектът се отнася до междинен продукт и значителна част от продукцията не се продава на пазара, се счита, че продуктът, предмет на проекта, включва производните продукти.

(78)

Проектът, за който е постъпило уведомление, има за предмет производство на „керамични субстрати за филтри за дизелови механични частици („ФДМЧ“)“. ФДМЧ е автомобилен компонент, който се монтира в системата за обработка на отработените газове на автомобилите с дизелови двигатели и който очиства отработените газове, получени при горенето в двигателя (25).

(79)

Керамичната част, произвеждана от IBIDEN HU, е междинен продукт. След производството на тези части в завода (етап 3), те се продават при пазарни условия чрез IBIDEN Deutschland GmbH (26) на независими дружества (основните клиенти са […], […] и […]), които облицоват субстратите с покритие от благородни метали, в резултат на което от ФДМЧ се получават облицовани ФДМЧ (етап 2). Облицованите ФДМЧ се подават на производители на ауспуси (етап 1), които са преките доставчици на заводите за сглобяване на автомобили. Крайните потребители на керамичните субстрати са леки автомобили и лекотоварни камиони с дизелови двигатели.

(80)

В рамките на инвестиционния проект няма да бъдат произвеждани други продукти, предназначени за продажба или оползотворяване от други заводи на IBIDEN Group. Унгарските органи потвърдиха, че други продукти, различни от тези, за които Комисията е уведомена и е оценила, няма да се произвеждат в подпомагания производствен обект за срок от пет години след края на проекта (пълното производство).

(81)

С оглед на горното, Комисията счита керамичния субстрат за ФДМЧ, предназначени за монтиране в леки автомобили и лекотоварни камиони с дизелови двигатели, за продукта, предвиден по инвестиционния проект.

6.4.3.2.   Съответен продукт и географски пазари

(82)

Определението на съответния продуктов пазар предполага да се проучи какви други продукти могат да се считат за заместители на продукта, предвиден по инвестиционния проект по смисъла на параграф 52 от Многосекторната рамка от 2002 г. Във връзка с това и като отчете мненията на заинтересованите страни и на унгарските органи, Комисията разгледа въпроса кои продукти могат да се считат за заместители на ФДМЧ. По-долу е представено обобщение на този анализ.

1.   Общ преглед на системата за обработка на отработените газове

(83)

Намаляването на емисиите е комплексна област, характеризираща се с множество взаимодействия между технологиите и оказваща въздействие върху разхода на гориво, работата на автомобила, дълготрайността и разходите. Мерките за намаляване на емисиите могат да се систематизират в две основни области:

а)

разработки в областта на системата на горене, насочени към намаляване на емисиите, генерирани от двигателя; и

б)

технологии за намаляване на емисиите, прилагащи „допълнителна обработка“ на отработените газове от двигателя (само вторият тип мерки е от значение за разглеждания случай).

(84)

Отработените газове на дизеловите двигатели съдържат опасни вещества: значителни количества механични частици („МЧ“, като сажди и разтворима органична част („РОЧ“ (27)), и опасни газове (като въглеводороди („HC“), въглеродни оксиди („COx“), азотни оксиди („NOx“)). Тези материали се обработват от системата за обработка на отработените газове, монтирана в превозните средства.

(85)

Определени компоненти в системата очистват опасните вещества. В общия случай това са устройства: 1. които очистват газовите компоненти, и 2. които очистват механичните частици (включително саждите). Описаните по-долу два типа устройства за допълнителна обработка на емисиите, които са от значение за разглеждания случай, се използват в леките автомобили и лекотоварните камиони с дизелови двигатели:

а)

„ДКО“ — дизелов катализатор за окисляване, чието предназначение е да обезврежда опасните газове (най-вече въглеводородите („HC“), въглеродните оксиди („Cox“); като страничен ефект устройството елиминира до известна степен и SOF (разтворимата органична част на механичните частици), но устройството не може да очиства саждите. ДКО, подобно на ФДМЧ, е изграден от вътрешен твърд субстрат, през който се пропускат отработените газове. Преминавайки през каналите в субстрата, отработените газове влизат в химични реакции с катализаторите (платина и паладий), отложени по стените на субстрата. След 2000 г. ДКО са внедрени в практически всички модели дизелови леки автомобили в ЕИП, с цел да се постигнат по-строгите норми за допустимите стойности на вредни газове в емисиите.

б)

„ФДМЧ“ — филтър за дизелови механични частици, чието предназначение е да задържа неразтворимата част на механичните частици, т.е. саждите. Това се постига посредством механично филтриране. Отработените газове преминават през каналите на вътрешната структура на ФДМЧ, която има вид на пчелна пита, при което обтичат стените им, тъй като каналите са последователно блокирани. Субстратът изпълнява ролята на филтър и саждите се отлагат по стените му. При този процес, обаче, ФДМЧ се насища със сажди и за да продължи да функционира, тези сажди трябва да се отстранят посредством изгаряне (регенериране на филтъра).

(86)

ФДМЧ бяха внедрени за първи път в серийно производство през 2000 г. в модела Peugeot 607, оборудван с дизелови двигатели, и оттогава разпространението им става все по-широко, като през последните 3—4 години отбелязаха изключителен ръст. Този ръст се дължи отчасти на въведените в няколко държави данъчни стимули за дизелови автомобили, оборудвани с ФДМЧ, и отчасти на повишеното екологично съзнание на потребителите, а също така и на очакванията за затягане на нормите за допустимите емисии, по-специално по отношение на максималните допустими стойности на съдържанието на механични частици (в ЕИП мерките за намаляване на емисиите са предмет на стандартите за емисии „Евро“). Очакванията са, че преди влизането в сила на стандарта Евро 5 (28) през 2009 г., нарастващ дял от дизеловите автомобили вече ще са оборудвани с ФДМЧ. Тази тенденция ще гарантира постоянно разширяващ се пазар за ФДМЧ през предстоящите години.

(87)

Въз основа на материала, от който се изготвят филтрите (например керамика, кордиерит или метал) и на процеса на регенерирането им, се разграничават различни типове ФДМЧ. Регенерирането е необходимо, за да се отстранят (чрез изгаряне) натрупаните частици. На практика това се постига чрез внасяне в горивото на добавка, която понижава температурата на окисляване (този тип филтри се наричат „необлицовани ФДМЧ с катализатор, пренасян чрез горивото“) или чрез нанасяне на покритие от благородни метали върху стените на субстрата, което катализира процеса на изгаряне (този тип филтри са известни като „облицовани ФДМЧ“ или „импрегнирани каталитични ФДМЧ“).

(88)

Благодарение на покритието от благородни метали този тип облицовани филтри обработват в определена степен и газообразните HC и CO посредством химически процес на окисляване. Произвежданият от IBIDEN HU продукт спада към тази категория. Той представлява керамичен субстрат, който на етап 2 се облицова, след което се вгражда в изпускателната система на етап 1.

2.   Определение на съответния продуктов пазар при отчитане на мненията на заинтересованите страни и унгарските органи

(89)

В решението за откриване на официална процедура по разследване Комисията изрази съмнения, обобщени по-горе, във връзка с това дали ДКО и ФДМЧ могат да се смятат за взаимно заместими продукти, принадлежащи към един и същ съответен продуктов пазар.

(90)

Комисията счита, че изложените от получателя на помощта IBIDEN HU, заинтересованата страна Aerosol & Particle Technology Laboratory и унгарските органи аргументи не разсейват първоначалните съмнения, които са потвърдени от мненията на Saint-Gobain и на заинтересованата страна, чиято самоличност не се съобщава. По-конкретно, Комисията отбелязва следното:

(91)

Субстратите за ФДМЧ и ДКО не са част от един и същ съответен продуктов пазар, тъй като техните продуктови характеристики са различни, в резултат на което не е налице заместимост на двата продуктите по отношение на търсенето и на предлагането.

(92)

От гледна точка на търсенето, Комисията отбелязва, че са налице значителни разлики в продуктовите характеристики, предвидената употреба и цените на субстратите за ФДМЧ и за ДКО:

а)

Както са доказали заинтересованите страни, субстратите за ДКО се произвеждат основно от непорестия минерал кордиерит. Материалът, използван за производство на субстрати за ДКО, трябва да е устойчив при вътрешна температура от приблизително 400 °C, каквато температура се достига във вътрешността на ДКО. Материалът, използван за производство на субстрати за ФДМЧ, е силициев карбид. Субстратите за ФДМЧ трябва да са с пореста структура, необходима за филтриране на саждите. Поради необходимостта от регенериране на ФДМЧ, субстратите трябва да се изготвят от материал, устойчив при много високи температури (приблизително 1 000 °C за облицованите ФДМЧ), и на многократни температурни шокове. Следователно, поради различните температурни характеристики на продуктите, клиентите не биха могли да заменят субстратите за ДКО със субстрати за ФДМЧ или обратно в случай на увеличение на цените на един от тези продукти.

б)

Що се отнася до цената, Комисията споделя гледището в това отношение на Saint-Gobain и заинтересованата страна, чиято самоличност не се съобщава, и отбелязва, че е налице значителна разлика в цените на субстратите за ДКО и за ФДМЧ, тъй като субстратите за ФДМЧ се изготвят от материали с по-високи експлоатационни качества, чието производство е свързано с по-високи разходи (например, за производствения процес е необходима неоксидираща високотемпературна синтеровъчна пещ). Според предоставените от заинтересованите страни материали средната единична цена на субстратите за ФДМЧ варира между 120 и 180 EUR (без разходите за каталитичното покритие и металния корпус), докато цената на субстратите за ДКО варира между 12 и 20 EUR (също без разходите за каталитичното покритие и металния корпус). Подобна ценова разлика показва, че субстратите за ФДМЧ и ДКО не принадлежат към един и същ пазар, тъй като производителите на ФДМЧ на етап 2 не могат да преминат към използване на субстрати за ДКО по технически причини (което иначе биха направили с оглед на значителната разлика в цените), а производителите на ДКО не биха заменили субстратите за ДКО със субстрати за ФДМЧ, тъй като ще получат много по-скъп продукт, лишен от функция за окисляване, каквато е характерна за субстратите за ДКО.

в)

Що се отнася до предвидената употреба, въз основа на мненията на заинтересованите страни, Комисията отбелязва, че основното предназначение на ДКО е да окисляват някои газове, съдържащи се в отработените газове на дизеловите двигатели, с цел редуцирането им до по-малко вредни вещества посредством химическа реакция. Основната функция на ФДМЧ е да филтрират сажди посредством механичен процес. Макар че при определени условия ФДМЧ изпълняват като страничен ефект някои от функциите на ДКО, пълният ефект на окисляване не може да се постигне, ако не са монтирани и двете устройства. Освен това, ДКО устройствата не изпълняват функциите на ФДМЧ, тъй като не филтрират сажди. Според прогнозите на производителите на автомобили и доставчиците на компоненти за автомобили ДКО и ФДМЧ ще останат отделни устройства, монтирани заедно в системата за отработени газове (29).

г)

Функцията на процеса на окисляване, който се извършва от катализатора в произвежданите от IBIDEN HU субстрати за ФДМЧ, е да осигури достатъчно висока температура, необходима за изгаряне на саждите, но той не осигурява очистващия ефект, характерен за пълнофункционалните ДКО. Както се посочва в мненията на заинтересованите страни, така нареченият многофункционален продукт на IBIDEN HU не премахва необходимостта от отделен ДКО в системата за обработка на отработените газове. Унгарските органи и получателят на помощта също потвърждават, че, поради действащите законодателни изисквания, произвежданият от IBIDEN HU така наречен многофункционален продукт трябва да се монтира заедно с ДКО.

д)

Комисията отбелязва, че изразената от IBIDEN HU и унгарските органи позиция относно тенденцията за внедряване на комбинирано решение (включващо ДКО и ФДМЧ) може да отразява бъдещото развитие на технологиите за намаляване на емисиите, но тя не отразява съществуващото положение, което е предмет на анализа на Комисията. От това следва, че ДКО и ФДМЧ ще продължат да се произвеждат и ще се вграждат едновременно през разглеждания период (от 2003 до 2008 г., т.е. една година преди началото и една година след окончателното завършване на инвестиционния проект). Както показват прогнозните данни за развитието на пазарите, съдържащи се в едно от цитираните проучвания, ДКО ще останат най-важният компонент за намаляване на емисиите, който ще се монтира във всички дизелови автомобили през разглеждания период. Проучването потвърждава, също така че в рамките на бъдещите технологии, отговарящи на стандартите Евро 5 и Евро 6, ДКО ще продължат да се използват за окисляване на CO, HC и РОЧ.

е)

В допълнение, Комисията отбелязва, че в пазарното проучване, изготвено от дружеството Frost & Sullivan, което извършва независими консултации и научни изследвания в разглеждания отрасъл, се анализират само ФДМЧ като самостоятелен продукт за очистване на механичните частици, и не се разглеждат ДКО.

(93)

По-нататък, от гледна точка на предлагането съществуват разлики в технологичните процеси за производство на субстрати за ДКО и ФДМЧ. Тъй като субстратите за ФДМЧ трябва да притежават по-голяма устойчивост при високи температури, материалът за изготвянето им (основно силициев карбид) се приготвя при много високи температури и в безкислородна среда. Кордиеритът, използван най-широко за производство на субстрати за ДКО, се синтерова във въздушна среда и при относително много по-ниска температура. Освен това, субстратът за ДКО е под формата на еднокомпонентен цилиндър със структура на пчелна пита, докато субстратът за ФДМЧ се получава чрез слепване на няколко филтриращи елемента, а каналите във ФДМЧ се блокират, което не се прави при производството на ДКО. Следователно, за производството на субстрати за ФДМЧ е необходима неоксидираща високотемпературна синтеровъчна пещ, както и оборудване за залепване и блокиране на каналите, каквито не са необходими за производството на субстрати за ДКО. Поради това изглежда, че не е възможно да се произвеждат субстрати за ФДМЧ и ДКО на едни и същи производствени линии без значителни допълнителни разходи.

(94)

Що се отнася до приведения от IBIDEN HU и унгарските органи аргумент, че съществуват производители, които произвеждат едновременно ДКО и ФДМЧ, поради което разграничението между производителите на ДКО и на ФДМЧ е размито, Комисията счита, че не е от значение дали един и същ производител може или не може да произвежда и двата продукта. Важно в случая е дали едно и също производствено оборудване може да се използва за производството на двата вида субстрати без значителни допълнителни разходи. Отговорът на този въпрос не е даден от заинтересованите страни или от унгарските органи. По-специално, не са представени конкретни доказателства, че съществуват производители на субстрати за ДКО, които биха могли да произвеждат субстрати за ФДМЧ, или обратно, със същото оборудване, без да се налага да направят значителни допълнителни инвестиционни разходи.

(95)

С оглед на изложените аргументи, Комисията счита, че, макар че ДКО и ФДМЧ следва да се монтират, заедно с други необходими компоненти (например устройство за очистване на азотни оксиди, чието предназначение е да намалява съдържанието на азотните оксиди (NOx) в отработените газове) в системата за допълнителна обработка/намаляване на емисиите на пътнически автомобили и лекотоварни камиони с дизелови двигатели, самият факт, че тези две устройства се монтират в съседство в една и съща система за изхвърляне на отработените газове или че всяко от тях оказва въздействие върху дизайна на другото, не ги прави заместващи продукти от гледна точка на търсенето и/или на предлагането, тъй като те са два различни компонента с различни характеристики, цени и предвидена употреба. Нещо повече, що се отнася до заместимостта по отношение на предлагането, налице са разлики в технологичните процеси за производство на субстратите за ДКО и ФДМЧ, които аргументират заключението, че не е налице заместимост между субстратите за ДКО и субстратите за ФДМЧ по отношение на предлагането.

(96)

Въз основа на горните констатации и за целите на настоящото решение, Комисията счита, че съответният продуктов пазар обхваща само субстратите за филтри за дизелови механични частици, които се монтират в изпускателната система на леки автомобили и лекотоварни камиони с дизелови двигатели.

3.   Съответен географски пазар

(97)

В решението си за откриване на официална процедура по разследване Комисията прие, че съответният географски пазар трябва да обхваща ЕИП, поради разликите в нормите за емисиите и стандартите за качеството на горивата в сравнение с трети държави и по-ниския дял на превозните средства с дизелови двигатели на други значими автомобилни пазари (30). Понастоящем изглежда, че търсенето на устройства за допълнителна обработка за лекотоварни превозни средства с дизелови двигатели на пазарите извън ЕИП е много малко. С разработването на по-усъвършенствани устройства за допълнителна обработка за превозни средства с дизелови двигатели, които ще позволят да се спазват изискванията относно емисиите на отработени газове в някои трети държави, се очаква, че пазарът за устройства за допълнителна обработка ще се разширява в географско отношение едва след 2008 г.

(98)

Това заключение не беше оспорено от нито една от заинтересованите страни или от унгарските органи. Въз основа на горното и за целите на настоящото решение, Комисията счита, че съответният географски пазар за ФДМЧ обхваща ЕИП.

6.4.3.3.   Пазарен дял

(99)

В съответствие с параграф 24, буква a) от Многосекторната рамка от 2002 г., инвестиционните проекти, подлежащи на задължение за индивидуално уведомяване, нямат право на инвестиционна помощ, ако получателят на помощта реализира повече от 25 % от продажбите на съответния продукт преди инвестицията или ще постигне такъв пазарен дял след реализирането на инвестицията.

(100)

За да се провери дали проектът е съвместим с изискването на параграф 24, буква a) от Многосекторната рамка от 2002 г., трябва да се анализира пазарния дял на получателя на помощта на ниво група преди и след инвестицията. Тъй като реализацията на инвестицията на IBIDEN HU е започнала през 2004 г., а пълният производствен капацитет от 2,4 млн. артикула годишно се очаква да бъде достигнат през 2007 г., Комисията проучи пазарните дялове през 2003 и 2008 г.

(101)

Унгарските органи потвърдиха, че не съществуват съвместни предприятия и дългосрочни маркетингови договорености между IBIDEN и други дружества в сектора на керамичните изделия.

(102)

Унгарските органи предоставиха данни за пазарите от следните източници: Frost & Sullivan Ltd. и AVL List GmbH. Данните за пазарните дялове на IBIDEN Group на европейския пазар на ФДМЧ преди старта и след приключването на инвестиционния проект, изразени като обем, са дадени в таблица III.

Таблица III

Пазарен дял на IBIDEN на ниво група в Европа

(Данните са изразени в брой артикули)

 

2003 г.

2008 г.

Продажби на групата IBIDEN

[…]

[…]

Общ пазар на ФДМЧ

702 000

6 340 000

Дял от пазара на ФДМЧ

[…] %

[…] %

Източник: Frost & Sullivan Ltd.  ().

(103)

Предоставените от унгарските органи проучвания показват, че делът на IBIDEN на ниво група от пазара на ФДМЧ в Европа, изразен като обем, възлиза както преди, така и след инвестицията на […] % — […] % (32) и следователно значително надхвърля прага от 25 % (33). От това следва, че изискването по параграф 24, буква a) от Многосекторната рамка от 2002 г. не е изпълнено.

6.4.3.4.   Увеличение на производствения капацитет/проверка на нарастването на пазара

(104)

В параграф 24 от Многосекторната рамка от 2002 г. е предвидено, че подлежащите на задължение за индивидуално уведомяване проекти нямат право на инвестиционна помощ, ако едно от условията, предвидени в параграф 24, не е изпълнено. Въпреки че, както е посочено по-горе, условието по параграф 24, буква a) от Многосекторната рамка от 2002 г. не е изпълнено, Комисията провери и дали инвестиционният проект отговаря на друго условие, съдържащо се в параграф 24, буква б) от Многосекторната рамка от 2002 г. Съгласно параграф 24, буква б) от Многосекторната рамка от 2002 г., проектът, подлежащ на задължение за индивидуално уведомяване, няма право на инвестиционна помощ, ако създаденият с проекта производствен капацитет надхвърля нивото от 5 % от пазара на съответния продукт, измерен на база данни за видимото потребление, освен ако средният годишен ръст на видимото потребление през последните пет години е по-голям от средния годишен ръст на БВП в Европейското икономическо пространство за същия период.

(105)

Във връзка с това, Комисията отбелязва, че, както е показано на таблица IV, средногодишният ръст на видимото потребление (измерено като общи продажби) в Европа на ФДМЧ през последните 5 години, е значително по-голям от средния ръст на БВП в ЕИП (34).

Таблица IV

Проверка на нарастването на пазара

(Продажби в брой артикули)

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ОГТН (35)

ФДМЧ

29 000

290 000

702 000

1 169 000

1 791 000

2 957 000

152,17 %

БВП (млн. евро по постоянни цени за 1995 г.) (ЕС 27)

8 197 605,0

8 295 193,5

8 402 482,6

8 610 427,6

8 765 680,7

9 027 663,9

1,95 %

(106)

Вследствие на това Комисията заключи, че разглежданата помощ съответства на параграф 24, буква б) от Многосекторната рамка от 2002 г., но, както е илюстрирано по-горе, тя не съответства на параграф 24, буква a) от Многосекторната рамка от 2002 г.

6.5.   Отрицателни ефекти от помощта и заключение

(107)

В съответствие с правилата за регионалната помощ, на IBIDEN HU вече е предоставена помощ в размер на 7 411 828 735 HUF (29,73 млн. евро) по сегашна стойност (11 745 422 640 HUF или 47,12 млн. евро по номинална стойност) в рамките на съществуващите схеми за регионална помощ (36), до прага за индивидуално уведомяване, установен в параграф 24 от Многосекторната рамка от 2002 г. Размерът на помощта, която е предмет на настоящото уведомление, е разликата между общия размер на помощта и размера на вече предоставената помощ, т.е. 2 381 981 198 HUF (9,56 млн. евро) по сегашна стойност (по номинална стойност тази сума възлиза на 3 845 801 110 HUF или на 15,43 млн. евро).

(108)

В параграф 24 от Многосекторната рамка от 2002 г. е предвидено, че подлежащите на индивидуално уведомяване проекти нямат право на инвестиционна помощ, ако не е изпълнено едно от изискванията, предвидени в параграф 24. Както е показано по-горе, разглежданата помощ не отговаря на изискването по параграф 24, буква a) от Многосекторната рамка от 2002 г., тъй като делът на IBIDEN на равнище група от пазара на ФДМЧ в Европа както преди, така и след инвестицията значително надхвърля прага от 25 %.

(109)

Големият пазарен дял на IBIDEN отразява господстващото положение на дружеството на пазара на ФДМЧ. Според проучването на Frost & Sullivan Ltd („F & S“) (37) и мненията, представени от заинтересованите страни, IBIDEN разполага с изключително положение на европейския пазар на ФДМЧ, тъй като е един от двата основни производители на субстрати за филтри в света (другият основен производител на тези изделия е NGK). Комисията отбелязва, че пазарът на ФДМЧ в Европа е постигнал изключителен растеж през последните години, тъй като всички производители на автомобили внедряват технологията, за да изпълнят изискванията за максимално допустимите стойности на емисиите съгласно стандартите Евро. Това е един много печеливш пазар, чието бъдещо бурно развитие също изглежда осигурено. Помощта, предмет на уведомяване, ще укрепи още повече водещата позиция на IBIDEN на този пазар, с което ще затрудни установяването на новонавлезли предприятия на него. Следователно, помощта, предмет на уведомяване, може да наруши в значителна степен конкуренцията.

(110)

На основата на горните съображения Комисията заключи, че помощта, предмет на уведомяване, не е съвместима с общия пазар. Тъй като помощта в размер на 2 381 981 198 HUF (9,56 млн. евро) по сегашна стойност (или на 3 845 801 110 HUF или 15,43 млн. евро по номинална стойност), не е предоставена, не се налага нейното възстановяване,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ, която Република Унгария възнамерява да приведе в действие в полза на IBIDEN Hungary Gyártó Kft., възлизаща на 2 381 981 198 HUF по сегашна стойност (3 845 801 110 HUF по номинална стойност), е несъвместима с общия пазар.

Не се разрешава привеждането в действие на помощта.

Член 2

Република Унгария уведомява Комисията в срок от два месеца от нотификацията на настоящото решение за мерките, предприети за неговото спазване.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Унгария.

Съставено в Брюксел на 30 април 2008 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ C 224, 25.9.2007 г., стр. 2.

(2)  Съобщение на Комисията — Многосекторна рамка за регионална помощ за големи инвестиционни проекти (ОВ C 70, 19.3.2002 г., стр. 8), изменено със Съобщение на Комисията относно промяна на Многосекторната рамка за регионална помощ за големи инвестиционни проекти (2002 г.) с оглед изготвянето на списък на отраслите със структурни проблеми, както и предложение за подходящи мерки съгласно член 88, параграф 1 от Договора за ЕО относно отрасъл автомобилостроене и отрасъл „производство на синтетични влакна“ (ОВ C 263, 1.11.2003 г., стр. 3).

(3)  Вж. бележка 1 под линия.

(4)  Писмо на Комисията от 9 юли 2004 г., C(2004) 2773/5 относно HU 12/2003 — Карта на регионалните помощи в Унгария за периода 1 май 2004 г.—31 декември 2006 г.

(5)  Финансовата година, приключила на 31 март 2006 г.

(6)  С оглед гарантиране на прозрачност и ефективно наблюдение на регионалната помощ, предоставена на големи инвестиционни проекти, параграф 36 от Многосекторната рамка от 2002 г. предвижда специален „механизъм за прозрачност“. Съгласно механизма за прозрачност държавите-членки са задължени да предоставят информация в стандартен формат във всички случаи на предоставяне на помощ в съответствие с Многосекторната рамка от 2002 г. на проекти, неподлежащи на уведомяване, приемливите разходи по които надхвърлят 50 млн. евро.

(7)  Изчислена в съответствие с правилата на съответната схема за помощ, въз основа на обменен курс от 249,28 HUF за евро (валиден към 31 август 2004 г.) и референтен лихвен процент от 8,59 %.

(8)  Предмет на задължението за опазване на професионална тайна.

(9)  HU 1/2003 „Целева схема за насърчаване на инвестициите“ е съобщена в рамките на междинната процедура и е приета от Комисията като съществуваща помощ по смисъла на приложение IV, глава 3, параграф 1, буква в) (член 22) от Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз.

(10)  HU 3/2004 „Схема за данъчни облекчения за развитие“ е съобщена в рамките на междинната процедура и е приета от Комисията като съществуваща помощ по смисъла на приложение IV, глава 3, параграф 1, буква в) (член 22) от Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз. За изменението на схемата е подадено уведомление пред Комисията (преписка № 504/2004) и то е одобрено от Комисията на 23 декември 2004 г. (референтен № C(2004) 5652).

(11)  В това решение нетният еквивалент на помощта е изчислен на основата на стандартната ставка на корпоративния данък в Унгария (16 %).

(12)  Таванът на данъчното облекчение е определен по отношение на неговата обща сегашна стойност.

(13)  HU 1/2003 „Целева схема за насърчаване на инвестициите“ и № 504/2004 (ex HU 3/2004) „Схема за данъчни облекчения за развитие“.

(14)  Разликите в предвидената употреба на крайните продукти, ФДМЧ и ДКО, отразяват различните приложения на съответните им субстрати. Във връзка с това, по-нататък в текста на решението абревиатурата „ФДМЧ“ ще се използва вместо израза „субстрат на ФДМЧ“.

(15)  „Стратегически анализ на европейския пазар за филтри за дизелови механични частици“, октомври 2006 г. Дружеството Frost & Sullivan развива дейност в областта на консултациите и научните изследвания на съответния пазар/отрасъл.

(16)  „Проучване на пазара на устройства за допълнителна обработка за намаляване на твърдите частици“, март 2007 г. AVL List е тясно ангажирано в дейности по проектиране и разработване на двигатели с вътрешно горене. В проучването на AVL, което е поръчано от IBIDEN HU по повод разглеждания случай, се твърди, че ДКО и ФДМЧ са част от един и същ съответен продуктов пазар, но това твърдение не се подкрепя от данните и анализа, представени в проучването на AVL, т.е. различни елементи/информация в проучването сочат липсата на заместимост, а не обратното.

(17)  ОВ C 74, 10.3.1998 г., стр. 9.

(18)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(19)  Концепцията за последователни поколения на продукта е използвана от IBIDEN HU за обозначаване на развитието на технологията.

(20)  Все пак, що се отнася до пазарната цена на ДКО от 102 EUR, както е посочено в проучването на AVL, изглежда, че тази цена се отнася също и до ДКО след облицоване на етап 2, което означава, че цената на субстрата за ДКО трябва да бъде коригирана надолу аналогично на начина, по който IBIDEN е коригирала цените на субстратите за ФДМЧ.

(21)  Разликите в предвидената употреба на крайните продукти ФДМЧ и ДКО отразяват различните приложения на съответните им субстрати.

(22)  ОВ C 54, 4.3.2006 г., стр. 13.

(23)  HU 1/2003 „Целева схема за насърчаване на инвестициите“ и № 504/2004 (ex HU 3/2004) „Схема за данъчни облекчения за развитие“.

(24)  Тъй като инвестиционните проекти могат да се изпълняват в продължение на няколко години, тригодишният период по принцип се пресмята от началото на работата по всеки проект.

(25)  Монтирането на ФДМЧ все още не е задължително съгласно действащо европейско законодателство, но тези филтри вече се монтират в някои моторни превозни средства. От септември 2009 г. ще влязат в сила нови задължителни максимални стойности за новите типове леки автомобили с дизелови двигатели (категория M1) и лекотоварни превозни средства с дизелови двигатели (категория N1, клас I) с еталонна маса до 2 610 кг (тези максимални стойности се прилагат за класове II и III на превозните средства от категории N1 и N2, считано от септември 2010 г.). Тази мярка на практика ще доведе до монтиране на ФДМЧ на превозните средства, за да бъдат спазени максимално допустимите стойности.

(26)  Унгарските органи потвърдиха, че IBIDEN Deutschland GmbH е търговско и маркетингово дружество, което не произвежда части за обработка на отработени газове. Никое друго дружество, принадлежащо към IBIDEN Group, не извършва допълнителна обработка на частите, произвеждани от IBIDEN HU.

(27)  РОЧ: разтворима органична част, органично вещество, получено от моторното масло и горивото.

(28)  Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите на леки пътнически и търговски превозни средства (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и поддръжка на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).

(29)  Тази тенденция, както показват предоставените от Saint-Gobain материали, се подчертава в различни доклади, представени на експертни форуми през 2007 г. от General Motors, DaimlerChrysler, Johnson Matthey, Hyundai и Arvin Meritor.

(30)  Според данните в пазарното проучване на AVL, за да се гарантира ефективното и трайно функциониране на модерните системи за обработка на отработените газове, трябва да се използва дизелово гориво без съдържание на сяра. През 2005 г. в ЕС беше пуснато на пазара дизелово гориво с ниско съдържание на сяра, чието използване ще бъде задължително от 2009 г.

(31)  Данните, обобщени от AVL, отразяват по-малък пазар от констатирания от F & S и биха довели до несъответствия, тъй като обемът на продажбите на получателя в Европа преди инвестицията (т.е. през 2003 г.) е по-висок от общите продажби, изчислени от AVL. По тази причина за пазара на ФДМЧ са използвани данните, съдържащи се в проучването на F & S, когато подобни несъответствия не са налице. Нещо повече, отчитането на по-високите стойности, отразени в данните на F & S, е благоприятно за получателя, но дори при този сценарий пазарните дялове надхвърлят значително 25 %. В проучването на F & S се цитира пряко броят на ФДМЧ, които са продадени или се предвижда да бъдат продадени на пазара, като се отчитат всички производители на ФДМЧ. Трябва да се отбележи също, че, макар проучванията да се отнасят до ФДМЧ, т.е. до завършения производен продукт, на практика обемът на продадените субстрати е равен на обема на продадените ФДМЧ.

(32)  Произвежданият от IBIDEN HU керамичен субстрат е междинен продукт, който се подлага на допълнителна преработка (облицоване, монтаж в метален корпус) на следващите нива на производствената верига (тази преработка се осъществява от независими дружества). Тъй като съдържащите се в представените проучвания данни за стойността на продуктите се отнасят само до завършените ФДМЧ, чиято цена е значително по-висока от цената на произвеждания от IBIDEN продукт, и тъй като не са предоставени надеждни данни за цената на междинния продукт, Комисията счита, че в разглеждания случай трябва да се анализират обемите. Във всеки случай, ако IBIDEN продава субстрати за ФДМЧ на цена, близка до средната пазарна цена, пазарните дялове, изразени като обем, ще бъдат сравними.

(33)  Според предоставените от Saint-Gobain данни, дори на един хипотетичен пазар, включващ едновременно субстратите за ФДМЧ и ДКО (пазар за ФДМЧ + ДКО), пазарният дял на IBIDEN в ЕИП надхвърля прага от 25 % по отношение на обема. Това твърдение не се потвърждава, обаче, от проучването на AVL (което е поръчано от получателя), тъй като в това проучване са отразени значително по-високи цени на ДКО, в резултат на което пазарният дял по отношение на стойността остава под нивото от 25 % на комбинирания пазар (по отношение на данните за пазарната цена на ДКО, цитирани в проучването на AVL, трябва да отбележим, че изглежда тези данни се отнасят до цената на ДКО след облицоване на етап 2, което би обяснило значително по-високата цена в сравнение с посочената от Saint-Gobain цена за субстрата). Следователно въз основа на наличната информация не може да се направи извод дали на описания хипотетичен пазар делът на IBIDEN в ЕИП по отношение на стойността ще надхвърля или не прага от 25 %.

(34)  По практически съображения са използвани данни за БВП на ЕС 27.

(35)  ОГТН: Общ годишен темп на нарастване.

(36)  HU 1/2003 „Целева схема за насърчаване на инвестициите“ и № 504/2004 (ex HU 3/2004) „Схема за данъчни облекчения за развитие“.

(37)  „Стратегически анализ на европейския пазар за филтри за дизелови механични частици“, октомври 2006 г. Дружеството Frost & Sullivan развива дейност в областта на консултациите и научните изследвания на съответния пазар/отрасъл.


4.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/50


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2008 година

за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО

(нотифицирано под номер C(2008) 6266)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/831/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на биоциди на пазара (1), и по-специално член 16, параграф 2, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на биоциди на пазара (2) определя списък на активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО.

(2)

За известен брой комбинации от вещества/продуктови типове, включени в този списък, или всички участници са се оттеглили, или не са получени досиета до крайните срокове, определени в член 9, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1451/2007 от държавата-членка, определена като докладчик за оценката.

(3)

Следователно съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 Комисията информира държавите-членки за това. Информацията бе оповестена публично по електронен път на 8 ноември 2007 г.

(4)

В срок от три месеца след електронното публикуване на тази информация някои компании заявиха интерес да поемат ролята на участник по отношение на някои от въпросните вещества и продуктови типове в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(5)

Вследствие на това следва да се определи нов срок за подаването на досиета за тези вещества и продуктови типове в съответствие с член 12, параграф 3, втора алинея от посочения регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За веществата и продуктовите типове, включени в приложението, новият краен срок за подаване на досиета следва да бъде 1 декември 2009 г.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вещества и продуктови типове, за които се определя нов краен срок за подаване на досиета — 1 декември 2009 г.

Име

ЕО номер

CAS номер

Продуктов тип

Докладваща държава-членка

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

220-120-9

2634-33-5

2

ES

2,2′-дитиобис[N-метилбензамид]

219-768-5

2527-58-4

6

PL

2,2′-дитиобис[N-метилбензамид]

219-768-5

2527-58-4

13

PL

2-бутанон, пероксид

215-661-2

1338-23-4

1

HU

2-бутанон, пероксид

215-661-2

1338-23-4

2

HU

2-бутанон, пероксид

215-661-2

1338-23-4

3

HU

2-бутанон, пероксид

215-661-2

1338-23-4

6

HU

2-хлорацетамид

201-174-2

79-07-2

3

EE

2-хлорацетамид

201-174-2

79-07-2

6

EE

2-хлорацетамид

201-174-2

79-07-2

13

EE

Додецилгуанидин монохидрохлорид

237-030-0

13590-97-1

6

ES

Етиленов оксид

200-849-9

75-21-8

2

NO

Глиоксал

203-474-9

107-22-2

2

FR

Глиоксал

203-474-9

107-22-2

3

FR

Глиоксал

203-474-9

107-22-2

4

FR

Хекса-2,4-диеноева киселина/сорбинова киселина

203-768-7

110-44-1

6

DE

Смес от цис- и транс-p-ментан-3,8 диол/цитриодиол

255-953-7

42822-86-6

1

UK

Смес от цис- и транс-p-ментан-3,8 диол/цитриодиол

255-953-7

42822-86-6

2

UK

Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)

полимер

374572-91-5

1

FR

Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)

полимер

374572-91-5

5

FR

Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)

полимер

374572-91-5

6

FR

Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)

полимер

374572-91-5

13

FR

Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)

полимер

57028-96-3

1

FR

Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)

полимер

57028-96-3

5

FR

Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)

полимер

57028-96-3

6

FR

Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)

полимер

57028-96-3

13

FR

Поливинилпиролидон йод

полимер

25655-41-8

1

SE

Калиев (E,E)-хекса-2,4-диеноат

246-376-1

24634-61-5

6

DE

Пиридин-2-тиол 1-оксид, натриева сол

223-296-5

3811-73-2

2

SE

Пиридин-2-тиол 1-оксид, натриева сол

223-296-5

3811-73-2

3

SE

Салицилова киселина

200-712-3

69-72-7

1

LT

Салицилова киселина

200-712-3

69-72-7

2

LT

Салицилова киселина

200-712-3

69-72-7

3

LT

Салицилова киселина

200-712-3

69-72-7

4

LT

Силициев диоксид – аморфен

231-545-4

7631-86-9

3

FR

Сребърен хлорид

232-033-3

7783-90-6

3

SE

Сребърен хлорид

232-033-3

7783-90-6

4

SE

Сребърен хлорид

232-033-3

7783-90-6

5

SE

Сребърен хлорид

232-033-3

7783-90-6

13

SE

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

1

DE

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

2

DE

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

4

DE

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

5

DE

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

6

DE

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

13

DE

Тиабендазол

205-725-8

148-79-8

2

ES

Тиабендазол

205-725-8

148-79-8

13

ES

Триклозан

222-182-2

3380-34-5

3

DK

Полимер на формалдехид и акролеин

полимер

26781-23-7

3

HU


4.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/53


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2008 година

относно невключването на бромуконазол в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество

(нотифицирано под номер C(2008) 6290)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/832/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 2, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 8, параграф 2 от Директива № 91/414/ЕИО се предвижда, че държава-членка може, през период от 12 години от датата на нотифициране на посочената директива, да разреши пускането на пазара на продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които не са посочени в приложение I към посочената директива, които вече се намират на пазара две години след датата на нотифициране, докато тези вещества постепенно се проучват в рамките на работна програма.

(2)

С регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. В този списък се включва бромуконазол.

(3)

Въздействието на бромуконазола върху човешкото здраве и околната среда е оценено в съответствие с разпоредбите, установени с регламенти (ЕО) № 451/2000 и (ЕО) № 1490/2002 за редица употреби, предложени от нотификатора. Освен това в тези регламенти се определят държави-членки докладчици, които трябва да представят съответните доклади за оценка и препоръки на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1490/2002. За бромуконазол държавата-членка докладчик беше Белгия и цялата необходима информация беше предадена на 14 ноември 2005 г.

(4)

Докладът за оценка беше предмет на партньорска проверка от страна на държавите-членки и ЕОБХ в рамките на работната група за оценяване и беше представен на Комисията на 26 март 2008 г. под формата на заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка за оценка на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество бромуконазол (4). Този доклад е разгледан от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и е завършен на 11 юли 2008 г. под формата на доклад на Комисията за направеното проучване върху бромуконазола.

(5)

По време на оценяването на активното вещество бяха установени няколко факта, пораждащи загриженост. По-конкретно въз основа на наличните данни не беше възможно да се направи оценка на потенциалното замърсяване на повърхностните и подпочвените води. Освен това по отношение на екотоксикологичните аспекти съществуват притеснения поради съществуващия висок риск за водните организми. Следователно въз основа на наличната информация не бе възможно да се направи заключение, че бромуконазолът отговаря на критериите за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(6)

Комисията прикани нотификатора да внесе своите коментари относно резултатите от партньорската проверка и относно намерението си да продължи или не да предлага веществото за одобрение. Нотификаторът представи своите коментари, които бяха внимателно разгледани. Въпреки изложените от страна на нотификатора доводи обаче установените факти, пораждащи загриженост, не можаха да бъдат отстранени и оценките, направени въз основа на внесената и оценена в рамките на експертните срещи на ЕОБХ информация, не показаха, че може да се очаква, че при предложените условия на употреба продуктите за растителна защита, съдържащи бромуконазол, като цяло отговарят на изискванията, изложени в член 5, параграф 1, букви a) и б) от Директива 91/414/ЕИО.

(7)

Поради това веществото бромуконазол следва да не бъде включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(8)

Следва да бъдат взети мерки, за да се гарантира, че предоставените разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи бромуконазол, ще бъдат отнети в рамките на определен срок и няма да бъдат подновявани, както и че няма да бъдат предоставяни нови разрешения за такива продукти.

(9)

Всеки гратисен период, предоставен от държава-членка за унищожаването, съхранението, пускането на пазара и употребата на наличните складови запаси от продукти за растителна защита, съдържащи бромуконазол, следва да бъде ограничен до дванадесет месеца, за да се разреши употребата на наличните складови запаси за един допълнителен вегетативен период, което гарантира, че продуктите за растителна защита, съдържащи бромуконазол, остават на разположение на земеделските производители за 18 месеца след приемането на настоящото решение.

(10)

Настоящото решение не засяга правото на подаване на заявление за бромуконазол в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, подробните правила за прилагането на която са установени с Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията (5), с оглед на евентуалното включване на веществото в приложение I към нея.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Бромуконазолът не се включва като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Член 2

Държавите-членки гарантират, че:

а)

всички разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи бромуконазол, се отнемат най-късно до 3 май 2009 г.;

б)

не се издават, нито се подновяват разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи бромуконазол, считано от датата на публикуване на настоящото решение.

Член 3

Всеки гратисен период, предоставен от държавите-членки в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, е възможно най-кратък и изтича най-късно на 3 май 2010 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(4)  Научен доклад на ЕОБХ (2008) 136, Заключение относно партньорската проверка за оценка на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество бромуконазол, финализирано на 26 март 2008 г.

(5)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.


4.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се отнасят към актуалната версия на съответния акт.