ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 290

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
31 октомври 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1066/2008 на Комисията от 30 октомври 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1067/2008 на Комисията от 30 октомври 2008 година за откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни, и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (кодифицирана версия)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1068/2008 на Комисията от 30 октомври 2008 година за одобрение на незначителни промени в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Taureau de Camargue (ЗНП))

8

 

*

Регламент (ЕО) № 1069/2008 на Комисията от 30 октомври 2008 година за одобрение на минимални промени в спецификацията на название, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания — Veau d’Aveyron et du Ségala (ЗГУ)

12

 

*

Регламент (ЕО) № 1070/2008 на Комисията от 30 октомври 2008 година относно регистрацията на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Rogal świętomarciński(ЗГУ))

16

 

 

Регламент (ЕО) № 1071/2008 на Комисията от 30 октомври 2008 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

18

 

 

Регламент (ЕО) № 1072/2008 на Комисията от 30 октомври 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1003/2008 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 16 октомври 2008 година

20

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/825/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 октомври 2008 година за изменение на Решение 2006/241/ЕО по отношение на вноса от Мадагаскар на някои видове охлюви, предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2008) 6083)  ( 1 )

23

 

 

2008/826/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 октомври 2008 година за удължаване на периода на валидност на Решение 2002/887/ЕО по отношение на растенията от Chamaecyparis Spach, Juniperus L. и Pinus L., произхождащи от Япония, чийто растеж е естествено или изкуствено потиснат (нотифицирано под номер C(2008) 6269)

25

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

31.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 290/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1066/2008 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2008 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 31 октомври 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

40,4

MK

43,0

TR

70,0

ZZ

51,1

0707 00 05

JO

168,2

MA

28,7

TR

104,3

ZZ

100,4

0709 90 70

MA

43,6

TR

128,5

ZZ

86,1

0805 50 10

AR

80,6

MA

81,6

TR

88,1

ZA

92,7

ZZ

85,8

0806 10 10

BR

234,0

TR

129,0

US

264,6

ZZ

209,2

0808 10 80

CA

96,2

CL

68,1

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,6

US

105,9

ZA

82,9

ZZ

79,4

0808 20 50

CN

60,5

ZA

94,6

ZZ

77,6


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


31.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 290/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1067/2008 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2008 година

за откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни, и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета

(кодифицирана версия)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1, във връзка с член 4 от него,

като взе предвид Решение 2006/333/ЕО на Съвета от 20 март 2006 г. за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Съединените американски щати, в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 година, относно измененията на отстъпките в таблиците на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в хода на тяхното присъединяване към Европейския съюз (2), и по-специално член 2 от него,

като взе предвид Решение 2007/444/ЕО на Съвета от 22 февруари 2007 г. за сключване на споразумение между Европейската общност и правителството на Канада относно приключването на преговорите съгласно член ХХIV, параграф 6 от ГАТТ (3), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2375/2002 на Комисията от 27 декември 2002 година за откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни, и за дерогация от Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета (4) е бил неколкократно и съществено изменян (5). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

След търговски преговори Общността промени условията за внос на мека пшеница с ниско и средно качество, т.е. на пшеница с качество, различно от високо качество, както е определено в приложение I към Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане (мита за внос в сектора за зърнени култури) на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета (6), като въведе квота за внос.

(3)

Тази тарифна квота е за максимално годишно количество от 2 989 240 тона, от които 572 000 тона за внос с произход от Съединените американски щати и 38 853 тона за внос с произход от Канада.

(4)

Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (7) се прилага за лицензиите за внос за периодите на тарифните квоти, които започват от 1 януари 2007 г.

(5)

Регламент (ЕО) № 1301/2006 се прилага, без да се засягат допълнителните условия или дерогации, които могат да бъдат предвидени в настоящия регламент.

(6)

С цел да се осигури организиран, а не спекулативен внос на мека пшеница чрез тези квоти, трябва да се изисква представяне на лицензия за внос.

(7)

С цел да се осигури добро управление на тези квоти, трябва да се определят срокове за подаване на заявленията за издаване на лицензии за внос, както и какви елементи трябва да фигурират в заявленията и в лицензиите.

(8)

С цел да се вземат предвид условията за доставка следва да се предвиди дерогация по отношение на срока на валидност на лицензиите.

(9)

За доброто управление на тези квоти е необходимо обезпечението за лицензиите за внос да бъде относително високо, независимо от член 12 от Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията от 28 юли 2003 г. относно определяне на специални подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и за износ в сектора на зърнените култури и в сектора на ориза (8).

(10)

Важно е да се установи бърза и двустранна комуникация между Комисията и държавите-членки по отношение на заявените и внесените количества.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по общата организация на земеделските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от член 135 и от член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, митото за внос на мека пшеница с код по КН 1001 90 99 с качество, различно от високо качество, определено в приложение I към Регламент (ЕО) № 1249/96, е фиксирано в рамките на квотата, въведена с настоящия регламент.

За продуктите, за които се отнася настоящият регламент, внесени извън количествата, предвидени по член 3 от настоящия регламент, се прилага член 135 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 2

1.   Въвежда се тарифна квота от 2 989 240 тона мека пшеница, попадаща под код по КН 1001 90 99, с качество, различно от високо качество, на 1 януари всяка година.

2.   Митото за внос в рамките на тарифната квота е 12 EUR за тон.

3.   Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (9) и регламенти (ЕО) № 1342/2003 и (ЕО) № 1301/2006 се прилагат, освен ако е предвидено друго в настоящия регламент.

Член 3

1.   Общата тарифна квота се разделя на три подквоти:

подквота I (пореден номер 09.4123): 572 000 тона за Съединените американски щати,

подквота II (пореден номер 09.4124): 38 853 тона за Канада,

подквота III (пореден номер 09.4125): 2 378 387 тона за други трети страни.

2.   Ако през дадена година се установи значително неизпълнение на подквоти I и II, Комисията, след като има съгласието на засегнатите трети страни, може да приеме разпоредби за прехвърляне на неизпълнените количества към другите подквоти, съгласно процедурата по член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

3.   Подквота III се разделя на четири подпериода по тримесечия, които обхващат следните дати и количества:

а)

подпериод 1: 1 януари—31 март — 594 597 тона;

б)

подпериод 2: 1 април—30 юни — 594 597 тона;

в)

подпериод 3: 1 юли—30 септември — 594 597 тона;

г)

подпериод 4: 1 октомври—31 декември — 594 596 тона.

4.   Когато количествата за един от подпериоди 1, 2 или 3 са изчерпани, Комисията може да изтегли откриването на следващия подпериод в съответствие с процедурата по член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 4

1.   Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 заявителите не могат да подават повече от едно заявление за лицензия по сериен номер на седмица. Когато заявителите подават повече от едно заявление, нито едно от тези заявления няма да се приема, а гаранциите, внесени при подаване на заявленията, се извършват в полза на съответната държава-членка.

Заявленията за лицензии за внос се подават при компетентните органи на държавите-членки всяка седмица не по-късно от петък, 13:00 часа (брюкселско време).

2.   Всяко заявление за лицензия посочва количеството в килограми (с цели числа), което не може да превишава:

за подквоти I и II — общото количество, отворено за годината за съответната квота,

за подквота III — общото количество, отворено за съответния подпериод.

В заявлението за лицензия за внос и в лицензията за внос се посочва само една страна на произход.

3.   Най-късно до понеделника след седмицата на подаването на заявленията за лицензии, 18:00 часа, брюкселско време, компетентните органи изпращат на Комисията по електронен път съобщение, изброяващо по поредни номера всички заявления с произхода на продукта и заявените количества, включително съобщенията за липса на такива.

4.   Лицензиите се издават на четвъртия работен ден след крайния срок на съобщението по параграф 3.

В деня на издаване на лицензии за внос държавите-членки съобщават на Комисията по електронен път информацията за издадените лицензии, посочена в член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, с общите количества, за които са издадени лицензиите за внос.

Член 5

В съответствие с член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 376/2008, срокът на валидност на лицензията се изчислява от датата на фактическото издаване.

Член 6

Клетка 8 в заявлението за лицензия за внос и лицензията за внос съдържа името на страната на произход и „Да“ се отбелязва с кръстче. Лицензиите са валидни само за продукти, които произхождат от страната, посочена в клетка 8.

Член 7

Чрез дерогация от член 12, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1342/2003, обезпечението за лицензиите за внос, предвидено по силата на настоящия регламент, е 30 EUR за тон.

Член 8

В рамките на тарифната квота всяко пускане за свободно обращение в Общността на мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни изисква да се представи сертификат за произход, издаден от компетентните национални органи на тези държави, съгласно разпоредбите на член 47 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (10).

Член 9

Регламент (ЕО) № 2375/2002 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 10

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2008 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 124, 11.5.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 53.

(4)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 88.

(5)  Вж. приложение I.

(6)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.

(7)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(8)  ОВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 12.

(9)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.

(10)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 2375/2002 на Комисията

(ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 88)

 

Регламент (ЕО) № 531/2003 на Комисията

(ОВ L 79, 26.3.2003 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕО) № 1111/2003 на Комисията

(ОВ L 158, 27.6.2003 г., стр. 21)

 

Регламент (ЕО) № 777/2004 на Комисията

(ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 50)

Единствено член 12

Регламент (ЕО) № 491/2006 на Комисията

(ОВ L 89, 28.3.2006 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕО) № 971/2006 на Комисията

(ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 51)

 

Регламент (ЕО) № 2022/2006 на Комисията

(ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 70)

Единствено член 1

Регламент (ЕО) № 932/2007 на Комисията

(ОВ L 204, 4.8.2007 г., стр. 3)

Единствено член 1

Регламент (ЕО) № 1456/2007 на Комисията

(ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 76)

Единствено член 2


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 2375/2002

Настоящият регламент

Членове 1, 2 и 3

Членове 1, 2 и 3

Член 5

Член 4

Член 6

Член 5

Член 9

Член 6

Член 10

Член 7

Член 11

Член 8

Член 9

Член 12, първа алинея

Член 10

Член 12, втора алинея

Приложение I

Приложение II


31.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 290/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1068/2008 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2008 година

за одобрение на незначителни промени в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Taureau de Camargue (ЗНП))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 9, параграф 2, второто изречение от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 и по силата на член 17, параграф 2 от същия регламент, Комисията разгледа заявката на Франция за одобрение на изменение в елементите на спецификацията на защитеното наименование за произход „Taureau de Camargue“, регистрирано с Регламент (ЕО) № 2036/2001 на Комисията (2).

(2)

Заявката има за цел изменение на спецификацията по отношение на доказателството за произход и метода на производство. С цел подобряване на проследяването и с оглед на контрола и усъвършенстване на наименованието, животновъдните стопанства трябва да попълнят декларация за способността си да произвеждат продукта по наименованието. По отношение на метода на производство стана ясно, че юниците от избраната за наименованието порода, отглеждани в съответствие със спецификацията на наименованието, не достигат теглото от 100 kg, докато труповете са съобразно със спецификацията и следователно отговарят на наименованието. Възникна необходимост да се потвърди, че теглото на юниците на възраст между 18 и 30 месеца е най-малко 85 kg.

(3)

Комисията разгледа въпросната промяна и стигна до заключението, че тя е обоснована. Тъй като по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 510/2006 промяната е незначителна, Комисията може да я одобри без да прибягва до процедурата, описана в членове 5, 6 и 7 от горепосочения регламент.

(4)

В съответствие с член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1898/2006 на Комисията (3) и на основание на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006, следва да се публикува резюме на спецификацията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спецификацията на защитеното наименование за произход „Taureau de Camargue“ се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Резюме на основните елементи на спецификацията е включено в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 275, 18.10.2001 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 369, 23.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Одобряват се следните изменения в спецификацията на защитеното наименование за произход „Taureau de Camargue“:

 

Доказателство за произход

След второто изречение се добавя следният текст:

„Животновъдните стопанства (manades или ganaderías), където трябва да се родят и отгледат животните, чието месо е предназначено за производството на наименованието, трябва да попълнят декларация за способността си да произвеждат продукта по наименованието“.

 

Метод на производство

След фразата „Труповете не трябва да имат тегло за данъчни цели, което е под 100 kg“ се вкарва следният текст:

„освен при юниците на възраст между 18 и 30 месеца, чието тегло е определено на 85 kg.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕЗЮМЕ

Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета

„TAUREAU DE CAMARGUE“

ЕО №: FR-PDO-105-0041/30.3.2006

ЗНП (Х) ЗГУ ( )

Настоящото резюме представя с информационна цел основните елементи на спецификацията на продукта.

1.   Отговорен отдел в държавата-членка

Наименование

:

Institut National des Appellations d’Origine

Адрес

:

51, rue d’Anjou – F-75008 PARIS

Тел.

:

(33) 1 53 89 80 00

Факс

:

(33) 1 42 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Група

Наименование

:

Syndicat de défense et de Promotion de la viande AOC Taureau de Camargue

Адрес

:

Mas du Pont de Rousty, F-13200 ARLES

Тел.

:

(33) 4 90 97 10 40

Факс

:

(33) 4 90 97 12 07

E-mail

:

Състав

:

Производители/преработватели (Х) Други ( )

3.   Вид продукт

Клас 1.1 —

Прясно месо (и карантия)

4.   Спецификация [резюме на изискванията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006]

4.1.   Наименование

„Taureau de Camargue“

4.2.   Описание

Прясно месо от животни, мъжки или женски, от местни породи, родени, отгледани, заклани и транжирани в географския район. Месото от бик от Camargue се характеризира с наситено червеникавия си цвят, крехко е и не е тлъсто.

4.3.   Географски район

Camargue е част от три департамента: Bouches du Rhône, Gard и l’Hérault. Във вътрешността на този район е обособена една „влажна зона“, в която животните могат да пребивават поне шест месеца.

4.4.   Доказателство за произход

Най-старият текст, в който се говори за бик от Camargue, е от Кикрет дьо Божьо, епископ на Senès, от 1551 г. След това в многобройни извори се свидетелства за оригиналността на тази популация от говеда и за начина им на отглеждане, целта на което основно са борбите с бикове. Животновъдните стопанства (manades или ganaderías), където трябва да се родят и отгледат животните, чието месо е предназначено за производството на продукта по наименованието, трябва да попълнят декларация за способността си да произвеждат продукта. Всяко животно се идентифицира и се вписва в инвентарната книга или регистър на стопанството. Кланиците и транжорните помещения имат задължението да водят отчет за входните и изходните единици, което позволява проследяването на пътя на животните до потребителите.

4.5.   Метод на производство

Животните от местните породи („raço di biou“, „de combat“, или кръстоска от двете породи) трябва да са родени, отгледани, заклани и транжирани в географския район. Отглеждат се на свобода, на открито и по екстензивен метод, за да могат животните да съхранят дивия си характер. Изхранването е основно на пасища. Животните пребивават поне 6 месеца във влажна зона. Клането става веднага след разтоварването на животните. Труповете не трябва да имат тегло за данъчни цели под 100 kg, освен юниците на възраст между 18 и 30 месеца, теглото на които е определено на 85 kg. Труповете следва да имат месо с наситено червеникав цвят. Труповете се подлагат на леко отцеждане. Срокът на зреене на труповете в кланицата трябва да е най-малко 48 часа и най-много 5 дни.

4.6.   Връзка

Биковете от Camargue произхождат от традиционни местни породи, особено добре пригодени към средата в Camargue, която е с равнинен характер и изобилна на вода. Отгледани на свобода, биковете от Camargue се хранят от растителността в района и прекарват поне шест месеца във влажната зона, характеризираща се със специфична екосистема. Нервността и агресивността у тези породи означава, че те отговарят напълно на своето предназначение и придават на месото същите характеристики.

4.7.   Инспекционен орган

Наименование

:

Institut National des Appellations d’Origine

Адрес

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Тел.

:

(33) 1 53 89 80 00

Факс

:

(33) 1 42 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

Наименование

:

DGCCRF

Адрес

:

59, Bd V. Auriol, F-75703 PARIS Cedex 13

Тел.

:

(33) 1 44 87 17 17

Факс

:

(33) 1 44 97 30 37

DGCCRF е отдел на министерството на икономиката, финансите и промишлеността.

4.8.   Етикетиране

Трупът и транжираното месо се придружават от идентификационна марка, която дава подробности за: наименованието на защитения продукт; кланичния номер; ясно изписаното наименование на стопанството; наименованието и адреса на транжировъчния цех или на кланицата.


31.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 290/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2008 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2008 година

за одобрение на минимални промени в спецификацията на название, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания — Veau d’Aveyron et du Ségala (ЗГУ)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 и по силата на член 17, параграф 2 от същия регламент Комисията разгледа заявката на Франция за одобрение на изменение в елементите на спецификацията на защитеното географско указание „Veau d’Aveyron et du Ségala“, регистрирано с Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

Заявката има за цел да измени спецификацията, като впише максималното тегло на труповете на мъжки телета от 250 на 270 kg и това на труповете на женски телета от 220 на 250 kg. Това изменение поправя грешката при оценяването на максималното трупно тегло, направена при първоначалната заявка и дължаща се на неточно направената тогава оценка на кланичния рандеман.

(3)

Комисията разгледа съответното изменение и стигна до заключението, че то е обосновано. Тъй като по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 510/2006 промяната е незначителна, Комисията може да я одобри, без да прибягва до процедурата, описана в членове 5, 6 и 7 от горепосочения регламент.

(4)

Съгласно член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1898/2006 на Комисията (3) и на основание член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 следва да се публикува резюме на спецификацията.

(5)

Комисията също така отбелязва факта, че названието е „Veau d’Aveyron et du Ségala“, а не „Veau de l’Aveyron et du Ségala“, както бе регистрирано първоначално. Следователно регистрираното название следва да се промени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спецификацията на защитеното географско указание „Veau d’Aveyron et du Ségala“ се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Резюме на основните елементи на спецификацията е включено в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

В приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията, част A, на страница 4:

вместо

:

„Veau de l’Aveyron et du Ségala“,

да се чете

:

„Veau d’Aveyron et du Ségala“.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 369, 23.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Одобряват се следните промени в спецификацията на защитеното географско указание „Veau d’Aveyron et du Ségala“:

„Описание на продукта“

Изменение на следния параграф:

вместо

:

„ „Veau d’Aveyron et du Ségala“ покрива следните характеристики:

едро теле (от 250 до 420 kg живо тегло или от 170 до 250 kg кланично тегло),“,

да се чете

:

„ „Veau d’Aveyron et du Ségala“ покрива следните характеристики:

едро теле: от 250 до 420 kg живо тегло или от 170 до 270 kg кланично тегло (женско от 170 до 250 kg, мъжко от 190 до 270 kg).“

„Метод на производство“

Изменение на следния параграф:

вместо

:

„Живото крайно тегло на телето варира от 250 до 420 kg. По отношение на труповете: от 170 до 220 kg за женските и от 190 до 250 за мъжките, като тази разлика се обяснява с половия диморфизъм и скоростта на растеж, специфична при всеки пол.“,

да се чете

:

„Живото крайно тегло на телето варира от 250 до 420 kg. По отношение на труповете: от 170 до 250 kg за женските и от 190 до 270 за мъжките, като тази разлика се обяснява с половия диморфизъм и скоростта на растеж, специфична при всеки пол.“

„Връзка с географския район“

Изменение на следния параграф:

вместо

:

„ „Veau d’Aveyron et du Ségala“ е едро теле. На практика то се коли на средна възраст 8 месеца и трупът му тогава тежи между 170 и 250 kg (при 130 kg за обикновените телета).“,

да се чете

:

„ „Veau d’Aveyron et du Ségala“ е едро теле. На практика то се коли на средна възраст 8 месеца и трупът му тогава тежи между 170 и 270 kg (при 130 kg за обикновените телета).“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕЗЮМЕ

Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

„VEAU D’AVEYRON ET DU SÉGALA“

ЕО №: FR-PGI-0117-0187/27.3.2006

ЗНП ( ) ЗГУ (X)

Настоящото резюме представя с информационна цел основните елементи на спецификацията на продукта.

1.   Отговорен отдел в държавата-членка

Наименование:

Institut national des appellations d’origine (INAO)

Адрес:

51 Rue d’Anjou 75008 PARIS

Тел.:

(33) 153 89 80 00

Факс

(33) 142 25 57 97

Имейл:

info@inao.gouv.fr

2.   Група

Наименование:

Interprofession régionale du veau d’Aveyron et du Ségala (IRVA)

Адрес:

Carrefour de l’Agriculture, F-12026 RODEZ Cedex 9

Тел.:

(33) 565 73 78 04

Факс

(33) 565 73 77 16

Имейл:

irva@wanadoo.fr

Състав:

производители/преработватели (Х) други ( )

3.   Вид продукт

Клас 1.1 —

Прясно месо (и карантия)

4.   Спецификация

(резюме на условията съгласно член 4, параграф 2)

4.1.   Наименование

„Veau d’Aveyron et du Ségala“

4.2.   Описание

Трупове от едри телета с произход от ферми (от 170 до 270 kg), заклани най-много на 10-месечна възраст и чието месо е с светлорозов цвят, крехко и вкусно.

4.3.   Географски район

Телетата са родени и се отглеждат в 75 кантона, разпределени в департаментите Aveyron, Tarn, Lot, Tarn-et-Garonne и Cantal.

 

Aveyron: Aubin, Baraqueville, Belmont sur Rance, Bozouls, Capdenac Gare, Cassagnes Begonhes, Conques, Decazeville, Entraygues, Espalion, Estaing, Laissac, La Salvetat Peyrales, Marcillac, Montbazens, Mur de Barrez, Najac, Naucelle, Pont de Salars, Requista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez Est, Rodez Ouest, Saint-Affrique, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Beauzely, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles Curan, Vezins de Levezou, Villefranche de Rouergue, Villeneuve d’Aveyron.

 

Cantal: Maurs, Montsalvy, Saint-Mamet-La-Salvetat.

 

Lot: Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Lacapelle Marival, Latronquiere, Limogne, Livernon, Sousceyrac, Saint Cere, Vayrac.

 

Tarn: Alban, Albi Centre, Albi Nord, Albi Sud, Brassac, Castelnau de Montmiral, Cadalen, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Castres, Cordes, Gaillac, Graulhet, Lacaune, Lautrec, Lisle-sur-Tarn, Monesties, Montredon Labessonnie, Pampelone, Realmont, Roquecourbe, Vabre, Valderies, Valence d’Albi, Vaour, Villefranche d’Albi.

 

Tarn-et-Garonne: Caylus, Saint Antonin-Noble-Val.

4.4.   Доказателство за произход

Ражданията се записват и телетата се идентифицират с две марки съответно с индивидуален номер и наименованието „Veau d’Aveyron et du Ségala“.

В кланицата трупът се идентифицира с етикет, носещ името на животновъда.

В допълнение на тази мярка се съхраняват документите, изготвени в течение на целия процес.

4.5.   Метод на производство

Телетата произхождат от кръстоската между баща от порода, отглеждана за добив на месо, и майка от традиционна порода млечни крави. Те се отглеждат с бозаене от майчиното мляко и получават освен това допълнително захранване на базата на житни растения, до които имат свободен достъп още от раждането си.

4.6.   Връзка

Историческа връзка: това производство на едри телета се дължи на връзката между съществуването на стада от говеда и традицията за отглеждане на житни растения в региона. Ръжта (seigle), по-специално, е дала името си на региона: Ségala.

Връзка с конкретната местност: връзката с географския произход се основава на

следната характеристика: начинът на отглеждане „с майчино мляко“, наред с достъпа до житни растения още от раждането, който позволява да се отгледат едри телета,

и репутация за качество, която датира от ХIХ в. за потребителите от Югоизточна Франция и парижкия регион и от ХХ в. — за италианските и испанските потребители.

4.7.   Инспекционен орган

Наименование:

QUALISUD

Адрес:

15, avenue de Bayonne, F-40500 SAINT-SEVER

Тел.:

(33) 558 06 15 21

Факс

(33) 558 75 13 36

Имейл:

qualisud@wanadoo.fr

4.8.   Етикетиране

„Veau d’Aveyron et du Ségala“.


31.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 290/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1070/2008 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2008 година

относно регистрацията на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания („Rogal świętomarciński“(ЗГУ))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 и на основание член 17, параграф 2 от същия регламент заявлението, внесено от Полша за регистрация на наименованието „Rogal świętomarciński“, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като в Комисията не постъпи никакво възражение по реда на член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, това наименование следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 62, 7.3.2008 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Хранителни продукти, посочени в приложение I към регламента:

Клас 2.4.   Хляб, сладкиши, торти, сладкарски изделия, бисквити и други хлебни произведения

ПОЛША

„Rogal świętomarciński“ (ЗГУ)


31.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 290/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1071/2008 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2008 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2008/2009 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 945/2008 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 996/2008 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 945/2008, за 2008/2009 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 31 октомври 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 258, 26.9.2008 г., стр. 56.

(4)  ОВ L 272, 14.10.2008 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 31 октомври 2008 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

24,58

4,01

1701 11 90 (1)

24,58

9,24

1701 12 10 (1)

24,58

3,82

1701 12 90 (1)

24,58

8,81

1701 91 00 (2)

25,91

12,28

1701 99 10 (2)

25,91

7,76

1701 99 90 (2)

25,91

7,76

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


31.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 290/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1072/2008 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1003/2008 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 16 октомври 2008 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 октомври 2008 година, са определени в Регламент (ЕО) № 1003/2008 на Комисията (3).

(2)

Тъй като изчислената средна стойност на вносните мита се различава с 5 EUR/t от определеното мито, следва да се извърши съответно индексиране на вносните мита, определени с Регламент (ЕО) № 1003/2008.

(3)

Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 1003/2008 да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕО) № 1003/2008 се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 31 октомври 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.

(3)  ОВ L 275, 16.10.2008 г., стр. 34.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 31 октомври 2008 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00 (2)

със средно качество

0,00 (2)

с ниско качество

0,00 (2)

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00 (2)

1002 00 00

РЪЖ

24,16 (2)

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

2,87

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (3)

2,87 (2)

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

24,16 (2)


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Съгласно Регламент (ЕО) № 608/2008 прилагането на това мито се отменя.

(3)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

16.10.2008-29.10.2008

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

195,25

120,46

Цена CAF САЩ

281,83

271,83

251,83

115,36

Премия за Залива

17,42

Премия за Големите езера

4,76

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

16,28 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

13,41 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

31.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 290/23


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 октомври 2008 година

за изменение на Решение 2006/241/ЕО по отношение на вноса от Мадагаскар на някои видове охлюви, предназначени за консумация от човека

(нотифицирано под номер C(2008) 6083)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/825/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договорa за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (1), и по-специално член 22, параграф 6 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2006/241/ЕО на Комисията от 24 март 2006 г. относно определени защитни мерки по отношение на някои продукти от животински произход, с изключение на рибни продукти, с произход от Мадагаскар (2), забранява вноса на животински продукти, различни от рибните продукти, с произход от Мадагаскар.

(2)

През март 2007 г. в Мадагаскар бе проведена инспекция на Общността с цел оценяване на упражнявания контрол на общественото здраве и на условията за производство на рибни продукти в тази трета страна. Резултатите от тази инспекция и последващата информация, предоставена от Мадагаскар, показват, че тази страна осигурява подходящи гаранции, което също така позволява извършването на внос от нея в Общността на някои видове охлюви, предназначени за консумация от човека.

(3)

Следователно Решение 2006/241/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2006/241/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1

Настоящото решение следва да бъде прилагано за продукти от животински произход, с изключение на рибни продукти и охлюви, с произход от Мадагаскар.“

2.

Добавя се следният член 1а:

„Член 1а

За целите на настоящото решение „охлюви“ означава охладени, замразени, без черупки, топлинно обработени, приготвени или консервирани сухоземни коремоноги от видовете Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum и видове от семейство Achatinidae.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 октомври 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(2)  ОВ L 88, 25.3.2006 г., стр. 63.


31.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 290/25


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2008 година

за удължаване на периода на валидност на Решение 2002/887/ЕО по отношение на растенията от Chamaecyparis Spach, Juniperus L. и Pinus L., произхождащи от Япония, чийто растеж е естествено или изкуствено потиснат

(нотифицирано под номер C(2008) 6269)

(2008/826/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2002/887/ЕО на Комисията от 8 ноември 2002 г. за разрешаване на дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета за растенията от Chamaecyparis Spach, Juniperus L. и Pinus L., произхождащи от Япония, чийто растеж е естествено или изкуствено потиснат (2), се разрешава на държавите-членки да предвидят дерогации от някои разпоредби в Директива 2000/29/ЕО по отношение на растенията от Chamaecyparis Spach, Juniperus L. и Pinus L., произхождащи от Япония, за ограничени периоди от време и при определени условия.

(2)

Тъй като обстоятелствата, обуславящи разрешението, са все още актуални и няма нова информация, която да дава основание за преразглеждане на специфичните условия, срокът на разрешението следва да бъде удължен.

(3)

Обединеното кралство поиска удължаване на срока на действие на тази дерогация.

(4)

Решение 2002/887/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2002/887/ЕО се изменя, както следва:

1.

В първа и втора алинея от член 2 датите „1 август 2007 г. и 1 август 2008 г.“ се заменят с „1 август 2009 г. и 1 август 2010 г.“

2.

Таблицата в член 4 се заменя със следната таблица:

Растения

Период

Chamaecyparis

от 1.11.2008 г. до 31.12.2010 г.

Juniperus

от 1.11.2008 г. до 31.3.2009 г. и от 1.11.2009 г. до 31.3.2010 г.

Pinus

от 1.11.2008 г. до 31.12.2010 г.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 ноември 2008 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 309, 12.11.2002 г., стр. 8.


31.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 290/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се отнасят към актуалната версия на съответния акт.