ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 286

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
29 октомври 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността, изменящ регламенти (ЕИО) № 2847/93 и (ЕО) № 1627/94 и отменящ Регламент (ЕО) № 3317/94

33

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

*

Решение на Съвета от 8 юли 2008 година относно подписването и временното прилагане на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

45

Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

46

 

 

 

*

Съобщение за читателите (вж. страница 3 от корицата)

s3

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

29.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 286/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1005/2008 НА СЪВЕТА

от 29 септември 2008 година

за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономическия и социален комитет (2),

след консултация с Комитета на регионите,

като има предвид, че:

(1)

Общността е страна по Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г. (UNCLOS), ратифицирала е Споразумението на Организацията на обединените нации за прилагане на разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г., отнасящи се до съхранението и управлението на рибните видове, чието движение се извършва както във вътрешността, така и извън изключителните икономически зони, и на трансгранично и далекомигриращи рибни видове от 4 август 1995 г. (Споразумение на ООН за рибните видове) и е приела Споразумението за насърчаване на спазването на международните мерки за опазване и управление от риболовните кораби в открито море от 24 ноември 1993 г. на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (Споразумението на ФАО за съответствие). В по-голямата си част посочените разпоредби установяват принципа за задължението на всички държави да приемат подходящи мерки за устойчиво управление на морските ресурси и да си сътрудничат за осъществяване на тази цел.

(2)

Целта на общата политика в областта на рибарството, изложена в Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (3), е да гарантира експлоатация на живите водни ресурси, която създава условия за необходимата устойчивост както в икономически и екологичен план, така и от социална гледна точка.

(3)

Незаконният, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов представлява една от най-сериозните заплахи за устойчивата експлоатация на живите водни ресурси, подкопаваща самата основа на общата политика в областта на рибарството и международните усилия за насърчаване на по-добро управление на световния океан; ННН риболовът представлява също и сериозна заплаха за морското биологично разнообразие, към която трябва да се подходи в съответствие с целите, определени в Съобщението на Комисията „Спиране на загубата на биологично разнообразие до 2010 г. и след това“.

(4)

През 2001 г. ФАО прие Международен план за действие за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, който бе подкрепен от Общността. Освен това с активната подкрепа на Общността регионални организации за управление на риболова създадоха набор от мерки, предназначени да противодействат на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

(5)

В съответствие с поетите международни ангажименти и предвид мащабите и неотложността на проблема, Общността следва съществено да засили действията си срещу ННН риболова и да приеме нови регулаторни мерки, които да обхванат всички аспекти на явлението.

(6)

Действията на Общността следва най-вече да бъдат насочени срещу видовете поведение, попадащи в определението за ННН риболов, и които причиняват най-сериозни щети на морската среда, устойчивостта на рибните запаси и социално-икономическото положение на рибарите, спазващи правилата за опазване и управление на рибните ресурси.

(7)

В съответствие с определението за ННН риболов, обхватът на настоящия регламент следва да включва и риболовните дейности, извършвани в открито море и в морски води под юрисдикцията или суверенитета на крайбрежни държави, включително морски води под юрисдикцията или суверенитета на държави-членки.

(8)

За да бъде правилно разгледано вътрешното измерение на ННН риболова, от съществено значение е Общността да приеме необходимите мерки за по-строго спазване на правилата на общата политика в областта на рибарството. Разпоредби за тази цел следва да бъдат вмъкнати в настоящия регламент за периода до изменението на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (4).

(9)

Правилата на Общността, и по-специално дял II от Регламент (ЕИО) № 2847/93 предвиждат всеобхватна система за контрол на законността на улова от риболовните кораби на Общността. Настоящата система, приложима за рибните продукти, уловени от риболовни кораби на трети държави и внесени в Общността, не гарантира равностойна степен на контрол; този недостатък представлява сериозен стимул за чуждестранни оператори, извършващи ННН риболов, да предлагат продуктите си в Общността и по този начин да повишават рентабилността на своята дейност; като най-големия пазар и вносител на рибни продукти в света, Общността носи специфична отговорност за предотвратяване вноса на нейна територия на рибни продукти с произход от ННН риболов. Ето защо следва да бъде въведен нов режим, който да осигури необходимия контрол върху веригата за доставки на рибни продукти, внасяни в Общността.

(10)

Правилата на Общността, които уреждат достъпа до пристанищата на Общността на риболовни кораби, плаващи под знамето на трета държава, следва да станат по-строги, с цел да се гарантира адекватен контрол на законността на рибните продукти, разтоварвани от риболовни кораби, плаващи под знамето на трета държава. Това по-специално следва да предполага достъп до пристанища на Общността да се разрешава само на риболовни кораби, плаващи под знамето на трета държава, които могат да представят точна информация за законността на своя улов и да осигурят заверката на тази информация от съответната държава на знамето.

(11)

Трансбордирането в открито море не се поддава на адекватен контрол от държавите на знамето или от крайбрежните държави и е обичайният похват на операторите, извършващи ННН риболов, за да прикрият незаконния характер на улова си. Ето защо Общността има основания да разрешава дейности по трансбордиране само в определени пристанища на държавите-членки, в пристанища на трети държави между риболовни кораби на Общността или, извън водите на Общността, между риболовни кораби на Общността и риболовни кораби, регистрирани като транспортни кораби към регионална организация за управление на риболова.

(12)

Целесъобразно е да бъдат регламентирани условията, редът и честотата, с която държавите-членки извършват дейности по преглеждане, инспекция и проверка въз основа на правилата за управление на риска.

(13)

Забранява се търговията с Общността на рибни продукти, произтичащи от ННН риболов. За да може забраната да действа ефективно и да се гарантира, че всички предлагани рибни продукти, внесени в Общността и изнесени от нея, са уловени в съответствие с международните мерки за опазване и управление и, в зависимост от случая, съгласно други разпоредби, приложими за съответния риболовен кораб, се въвежда схема за сертифициране, приложима за всяка търговия на рибни продукти с Общността.

(14)

Общността следва да отчита ограничения капацитет на развиващите се държави за прилагане на схемата за сертифициране.

(15)

Целесъобразно е съгласно тази схема да се изисква сертификат като предварително условие за внос на рибни продукти в Общността. Сертификатът следва да съдържа информация, доказваща законността на съответните продукти. Той следва да бъде заверен от държавата на знамето, под която плава риболовният кораб, уловил съответната риба, в съответствие с международноправното задължение на държавата да гарантира, че риболовните кораби, плаващи под нейно знаме, спазват международните правила за опазване и управление на рибните ресурси.

(16)

От съществено значение е схемата за сертифициране да се прилага за всеки внос на морски рибни продукти в Общността и за всеки износ от Общността. Схемата следва да се прилага също така за рибни продукти, транспортирани или преработени в държава, различна от държавата на знамето, преди да стигнат до територията на Общността. Ето защо за такива продукти следва да се прилагат специфични изисквания, за да се гарантира, че пристигащите на територията на Общността продукти не се различават от онези, чиято законност е била заверена от държавата на знамето.

(17)

Без да се засяга обемът или честотата на търговията, е необходимо да се гарантира еднаква степен на контрол над всички внесени рибни продукти чрез въвеждане на специфични процедури за предоставяне на статут на „одобрен икономически оператор“.

(18)

Износът на улов от риболовни кораби, плаващи под знамето на държава-членка, също следва да подлежи на схемата за сертифициране в рамките на сътрудничеството с трети държави.

(19)

Държавите-членки, за които е предназначен вносът на продуктите, следва да могат да проверяват валидността на сертификатите за улов, придружаващи пратката, и да имат правото да отказват внос, когато не са изпълнени условията, установени в регламента по отношение на сертификата за улов.

(20)

За да се подобри ефикасността, от съществено значение е дейностите по преглеждане, инспекция и проверка на транзитно преминаващи или трансбордирани рибни продукти да се извършват предимно от държавите-членки, които са крайното им местоназначение.

(21)

В помощ на контролните органи в държавите-членки при изпълнението на задачите им по контрол на законността на търгуваните с Общността рибни продукти, както и за предупреждаване на операторите от Общността, следва да бъде създадена система за предупреждение на Общността, предназначена да разпространява при необходимост информация за случаите на основателни съмнения относно спазването от определени трети държави на приложимите правила за опазване и управление.

(22)

От съществено значение е Общността да приеме възпиращи мерки спрямо риболовни кораби, които извършват ННН риболов и не са подложени на целесъобразни ответни действия от страна на съответната държава на знамето за ННН риболов.

(23)

За тази цел Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, Агенцията на Общността за контрол на риболова, трети държави и други органи, следва да определи въз основа на правилата за управление на риска риболовните кораби, за които има подозрения, че извършват ННН риболов, и да изиска информация от компетентната държава на знамето за установяване достоверността на констатациите.

(24)

За да се улеснят проверките, свързани с риболовни кораби, за които се допуска, че са извършили ННН риболов, и за да се предотврати продължаването на предполагаемото нарушение, такива риболовни кораби следва да подлежат на специфични изисквания за контрол и инспекция от държавите-членки.

(25)

Когато въз основа на получената информация са налице достатъчно основания да се смята, че риболовни кораби, плаващи под знамето на трета държава, са извършвали ННН риболов и че компетентните държави на знамето не са предприели ефективни ответни действия за такъв ННН риболов, Комисията следва да впише въпросните кораби в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов.

(26)

Когато въз основа на получената информация са налице достатъчно основания да се смята, че риболовни кораби на Общността са извършвали ННН риболов и че компетентните държави-членки на знамето не са предприели ефективни ответни действия за такъв ННН риболов съгласно настоящия регламент и Регламент (ЕИО) № 2847/93, Комисията следва да впише въпросните кораби в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов.

(27)

За да бъде компенсирана липсата на ефективни действия от държавите на знамето по отношение на риболовни кораби, плаващи под тяхно знаме и вписани в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, и за да бъде ограничена по-нататъшната риболовна дейност на такива кораби, държавите-членки следва да прилагат подходящи мерки спрямо тези кораби.

(28)

За да се гарантират правата на риболовните кораби, вписани в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, както и правата на техните държави на знамето, процедурата по вписване следва да допуска възможността държавата на знамето да информира Комисията за предприетите мерки и, когато е възможно — съответните собственици или оператори да бъдат изслушани на всеки етап от процедурата, както и да бъде възможно отписването на риболовен кораб, когато критериите за вписването му вече не са налице.

(29)

За да се създаде единна рамка в Общността и да се избегне многообразието от списъци на риболовни кораби, извършващи ННН риболов, риболовните кораби, вписани в такива списъци, приети от регионални организации за управление на риболова, следва да бъдат автоматично вписвани в съответния списък, съставен от Комисията.

(30)

Един от главните фактори за ННН риболова, който следва да бъде разгледан от Общността, е неизпълнението от страна на някои държави на задължението им съгласно международното право в качеството им на държава на знамето, пристанищна държава, крайбрежна държава или държава на пазара, както и липсата на предприети целесъобразни мерки, за да се гарантира спазването на правилата за опазване и управление на рибните ресурси от техни риболовни кораби или граждани.

(31)

За тази цел наред с действията си на международно и на регионално равнище Общността следва да има право да посочва тези държави, които не сътрудничат, въз основа на прозрачни, ясни и обективни критерии, почиващи на международни стандарти, и след като им предостави достатъчно време за отговор на предварителната нотификация — да приема недискриминационни, законни и съразмерни мерки по отношение на такива държави, включително търговски мерки.

(32)

Приемането на търговски мерки по отношение на други държави зависи от Съвета. Тъй като съставянето на списък на държави, които не сътрудничат, следва да доведе до търговски контрамерки по отношение на съответните държави, целесъобразно е Съветът да запази правото си да упражнява пряко изпълнителни правомощия в този конкретен случай.

(33)

От съществено значение е гражданите на държавите-членки да бъдат ефективно възпирани от действия, с които се извършва или се подпомага извършването на ННН риболов от риболовни кораби, плаващи под знамето на трети държави и действащи извън Общността, без да се засяга първостепенната отговорност на държавата на знамето. Поради това държавите-членки следва да въведат необходимите мерки и да си сътрудничат помежду си и с трети държави за установяване самоличността на техни граждани, извършващи ННН риболов, за гарантиране на тяхното адекватно санкциониране и за проверка на дейностите на техни граждани, свързани с кораби на трети държави извън Общността.

(34)

Устойчивият висок брой тежки нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството във водите на Общността или от оператори на Общността се дължи до голяма степен на недостатъчно възпиращия размер на санкциите, предвидени в законодателството на държавите-членки при тежки нарушения на тези правила. Този недостатък се съчетава с широко разнообразие в размера на санкциите сред държавите-членки, което насърчава незаконните оператори да извършват дейности в морските води или на територията на държавите-членки с най-нисък размер на санкциите. За да се преодолее този недостатък и като се доразвиват съответните разпоредби на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕИО) № 2847/93, целесъобразно е в рамките на Общността да се сближат максималните размери на административните санкции, предвидени при тежки нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството, като се отчита стойността на рибните продукти, получени чрез извършване на тежко нарушение, неговата повторяемост и стойността на вредите за съответните рибни ресурси и морска среда, както и да се установят незабавни принудителни и допълнителни мерки.

(35)

Наред с поведение, представляващо тежко нарушение на правилата, уреждащи риболовните дейности, извършването на търговска дейност, пряко свързана с ННН риболов, включително търговия или внос на рибни продукти, произтичащи от ННН риболов, или фалшифицирането на документи също следва да се считат за тежки нарушения, които налагат приемането на хармонизирани максимални нива на административни санкции от държавите-членки.

(36)

Предвидените санкции при тежки нарушения на настоящия регламент следва да се налагат също на юридически лица, тъй като нарушенията до голяма степен се извършват в интерес на юридически лица или в тяхна полза.

(37)

Разпоредбите за наблюдение на риболовни кораби в морето, приети в рамките на някои регионални организации за управление на риболова, следва да се прилагат по хармонизиран начин в Общността.

(38)

Сътрудничеството между държавите-членки, Комисията и с трети държави е от съществено значение за ефикасното разследване и санкциониране на ННН риболов, както и за прилагането на мерките, установени в настоящия регламент. За задълбочаването на това сътрудничество следва да се създаде система за взаимопомощ.

(39)

В съответствие с принципа на пропорционалност, за постигането на основната цел да се премахне ННН риболовът е необходимо и целесъобразно да се установят правила за прилагане на мерките, предвидени в настоящия регламент. Настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на преследваните цели в съответствие с член 5, трета алинея от Договора.

(40)

Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощията, предоставени на Комисията (5).

(41)

Настоящият регламент определя ННН риболова като особено тежко нарушение на приложимите закони, правила и разпоредби, тъй като сериозно затруднява постигането на целите на нарушените норми и застрашава устойчивостта на съответните запаси или опазването на морската среда. Предвид ограничения обхват на регламента, прилагането му трябва да се основава и да допълва прилагането на Регламент (ЕИО) № 2847/93, който установява основната рамка за контрол и наблюдение на риболовните дейности съгласно общата политика в областта на рибарството. Съответно настоящият регламент засилва правилата на Регламент (ЕИО) № 2847/93 в областта на пристанищните инспекции на риболовни кораби от трети държави, които се отменят и се заменят с режима на пристанищни инспекции, установен в глава II от настоящия регламент. Наред с това настоящият регламент предвижда в глава IХ режим на санкции, приложим по-специално за ННН риболовни дейности. Следователно разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2847/93 относно санкциите остават приложими за други нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството, различни от разглежданите в настоящия регламент.

(42)

Защитата на лицата във връзка с обработката на лични данни се урежда от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (6), който е напълно приложим за обработката на лични данни за целите на настоящия регламент, по-специално относно правата на субектите на данни за достъп, поправка, блокиране и заличаване на данни и известяването на трети страни, които поради това не са допълнително конкретизирани в настоящия регламент.

(43)

Влизането в сила на разпоредби от настоящия регламент по въпроси, обхванати от регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1093/94 (7), (ЕО) № 1447/1999 (8), (ЕО) № 1936/2001 (9) и (ЕО) № 601/2004 (10) на Съвета, следва да доведе до пълната или частична отмяна на посочените регламенти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящият регламент създава система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов.

2.   За целите на параграф 1 всяка държава-членка предприема подходящи мерки в съответствие с правото на Общността, за да гарантира ефикасността на тази система. Държавите-членки осигуряват достатъчно средства на своите компетентни органи, за да могат те да изпълняват задачите си съгласно настоящия регламент.

3.   Системата, предвидена в параграф 1, се прилага за всички ННН риболовни дейности, както и свързани с тях дейности, извършвани на територията на държави-членки, към които се прилага Договора, или във водите на Общността, в морските води под юрисдикцията или суверенитета на трети държави и в открито море. ННН риболов, извършван в морските води на отвъдморските територии и държави, посочени в приложение II към Договора, се разглежда като ННН риболов, извършван в морските води на трети държави.

Член 2

Определения

За целите на настоящия рагламент:

1.

„незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов“ или „(ННН) риболов“ означава риболовни дейности, считани за незаконни, недекларирани или нерегулирани;

2.

„незаконен риболов“ означава риболовни дейности:

а)

извършвани от местни или чуждестранни риболовни кораби във води под юрисдикцията на държава без разрешението на същата или в нарушение на приетите от нея закони и подзаконови актове;

б)

извършвани от риболовни кораби, плаващи под знамето на държави, които участват в съответната регионална организация за управление на риболова, но действащи в нарушение на мерките за опазване и управление, приети от тази организация и задължителни за държавите, или в нарушение на съответните норми на приложимото международно право; или

в)

извършвани от риболовни кораби в нарушение на националното законодателство или на международни задължения, включително поетите от сътрудничещи си държави пред съответната регионална организация за управление на риболова;

3.

„недеклариран риболов“ означава риболовни дейности:

а)

които не са декларирани или са декларирани невярно пред съответния национален орган в нарушение на национални закони и подзаконови актове; или

б)

които са извършвани в района, попадащ в обхвата на компетентност на съответна регионална организация за управление на риболова и не са декларирани или са декларирани невярно в нарушение на процедурите за деклариране на тази организация;

4.

„нерегулиран риболов“ означава риболовни дейности:

а)

извършвани в района, попадащ в обхвата на съответна регионална организация за управление на риболова, от риболовни кораби без националност, от риболовни кораби, плаващи под знамето на държава, неучастваща в организацията, или от структура, занимаваща се с риболов по начин, който е в противоречие или в нарушение на мерките за опазване и управление на тази организация; или

б)

извършвани в райони или по отношение на рибни запаси, за които няма приложими мерки за опазване и управление, от риболовни кораби по начин, противоречащ на отговорността на държавите за опазването на живите морски ресурси съгласно международното право;

5.

„риболовен кораб“ означава всеки кораб, независимо от големината му, който се използва или е предназначен да се използва за търговска експлоатация на рибни ресурси, включително помощни кораби, кораби фабрики и кораби, участващи в трансбордиране, както и транспортни кораби, оборудвани за транспорт на рибни продукти, с изключение на кораби-контейнери;

6.

„риболовен кораб на Общността“ означава риболовен кораб, плаващ под знамето на държава-членка, и регистриран в Общността;

7.

„разрешение за риболов“ означава право да се извършват риболовни дейности за определен период, в дадена зона или за даден вид риболов;

8.

„рибни продукти“ означава всички продукти, които попадат в обхвата на глава 03 и тарифни позиции 1604 и 1605 от Комбинираната номенклатура, създадена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (11), с изключение на продуктите, посочени в приложение I от настоящия регламент;

9.

„мерки за опазване и управление“ означава мерки за опазването на един или повече видове живи морски ресурси, които са приети и са в сила съгласно съответните правила на международното право и/или на правото на Общността;

10.

„трансбордиране“ означава пренатоварването на всички или на част от рибните продукти, намиращи се на борда на риболовен кораб, на друг риболовен кораб;

11.

„внос“ означава внасянето на рибни продукти на територията на Европейската общност, включително с цел трансбордиране в пристанища на нейна територия;

12.

„непряк внос“ означава внос от територията на трета държава, различна от държавата на знамето на риболовния кораб, отговорен за улова;

13.

„износ“ означава всяко пренасяне на рибни продукти, уловени от кораби, плаващи под знамето на държава-членка, включително изнасяне от територията на Общността, от трети държави или от риболовни полета;

14.

„реекспорт“ означава всяко пренасяне на рибни продукти от територията на Общността, които преди това са били внесени на територията на Общността;

15.

„регионална организация за управление на риболова“ означава подрегионална, регионална или друга подобна организация с компетентност съгласно международното право да определя мерки за опазване и управление на живи морски ресурси, поставени под нейна отговорност по силата на конвенцията или споразумението, с което е създадена;

16.

„договаряща страна“ означава договаряща страна по международна конвенция или споразумение за учредяване на регионална организация за управление на риболова, както и държави, риболовни структури или структури, които сътрудничат с такава организация и се ползват със статут на сътрудничеща недоговаряща страна по отношение на такава организация;

17.

„наблюдение“ означава всеки случай на наблюдение на риболовен кораб, който може да отговаря на един или няколко от критериите, посочени в член 3, параграф 1, от страна на компетентен орган на държава-членка, отговарящ за морските инспекции, или от страна на капитана на риболовен кораб на Общността или на трета държава;

18.

„съвместна риболовна дейност“ означава всяка дейност с участието на два или повече риболовни кораба, при която от риболовните съоръжения на един риболовен кораб се прехвърля улов на друг кораб или при която техниката, използвана от тези риболовни кораби, изисква общо риболовно съоръжение;

19.

„юридическо лице“ означава всеки правен субект, ползващ се с такъв статут съгласно приложимото национално право, с изключение на държави или публични органи при упражняване на държавна власт, както и на обществени организации;

20.

„риск“ означава вероятността от настъпването на събитие, засягащо рибни продукти, внесени на територията на Общността или изнесени от нея, което препятства правилното прилагане на настоящия регламент или прилагането на мерките за опазване и управление;

21.

„управление на риска“ е системното определяне на риска и прилагането на всички необходими мерки за ограничаване излагането на риск. Това включва дейности като събиране на данни и информация, анализ и оценка на риска, предписване и предприемане на действия и редовен мониторинг и преглед на процеса и резултатите от него въз основа на международни, общностни или национални източници или стратегии;

22.

„открито море“ означава цялата част от морето, определена в член 86 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS);

23.

„пратка“ означава продукти, които или са изпратени едновременно от един износител до един получател, или са включени в единен транспортен документ, покриващ превоза им от износителя до получателя.

Член 3

Риболовни кораби, извършващи ННН риболовни дейности

1.   За риболовен кораб се смята, че извършва ННН риболовни дейности, ако се докаже, че в нарушение на мерките за опазване и управление, приложими за района, в който са извършени дейностите, риболовният кораб:

а)

е извършвал риболов без валидни лиценз, разрешение или разрешително, издадени от държавата на знамето или от съответната крайбрежна държава, или

б)

не е изпълнил задълженията си да отчете и декларира улова или свързаните с него данни, включително данни, предадени чрез Системите за наблюдение на риболовните кораби, или предизвестията съгласно член 6, или

в)

е извършвал риболов в закрит район, по време на закрит сезон, или без квота или след изчерпването ѝ, или отвъд ограничената дълбочина, или

г)

е извършвал целеви риболов на запас, за който е обявен мораториум или чийто улов е забранен, или

д)

е използвал забранени или неотговарящи на изискванията риболовни съоръжения, или

е)

е подправил или прикрил своята маркировка, самоличност или регистрация, или

ж)

е укрил, подправил или унищожил доказателства, свързани с разследване, или

з)

е възпрепятствал длъжностните лица при изпълнение на техните задължения по повод на инспекция дали се спазват приложимите мерки за опазване и управление, или е възпрепятствал наблюдатели при изпълнение на техните задължения по наблюдение дали се спазват приложимите правила на Общността, или

и)

е взел на борда, трансбордирал или разтоварил маломерна риба в нарушение на действащото законодателство, или

й)

е трансбордирал или участвал в съвместна риболовна дейност, подпомагане или снабдяване на други риболовни кораби, за които е установено, че са извършвали ННН риболов по смисъла на настоящия регламент, и в частност кораби, вписани в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, или в такъв списък на регионална организация за управление на риболова; или

к)

е извършвал риболовна дейност в района на регионална организация за управление на риболова по начин, несъответстващ или нарушаващ мерките за опазване и управление на организацията, като плава под знамето на държава, която не членува в организацията или не ѝ сътрудничи, съгласно установеното от същата организация, или

л)

няма националност и следователно е кораб без националност съгласно международното право.

2.   Дейностите, посочени в параграф 1, се считат за тежки нарушения съгласно член 42, в зависимост от тежестта на въпросното нарушение, която се определя от компетентния орган на държавата-членка, като се вземат предвид критерии като нанесената щета, нейната стойност, степента на нарушението или неговата повторяемост.

ГЛАВА II

ИНСПЕКЦИИ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ПРИСТАНИЩА НА ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

РАЗДЕЛ 1

Условия на достъп до пристанище за риболовни кораби на трети държави

Член 4

Схеми на пристанищни инспекции

1.   С цел предотвратяване, възпиране и премахване на ННН риболова се поддържа ефективна схема на пристанищни инспекции на риболовни кораби на трети държави, посещаващи пристанищата на държави-членки.

2.   Достъпът до пристанища на държави-членки, предоставянето на пристанищни услуги и извършването на дейности по разтоварване или трансбордиране в такива пристанища се забранява за риболовни кораби на трети държави, освен ако те отговарят на изискванията на настоящия регламент, с изключение на случаите на непреодолима сила или бедствие по смисъла на член 18 от UNCLOS (непреодолима сила или бедствие) за услуги, абсолютно необходими за справяне с такива ситуации.

3.   Трансбордирането между риболовни кораби на трети държави или между такива кораби и риболовни кораби, плаващи под знамето на държава-членка, е забранено във води на Общността и се извършва само на пристанище в съответствие с разпоредбите на настоящата глава.

4.   Риболовни кораби, плаващи под знамето на държава-членка, не могат да трансбордират улов от риболовни кораби на трети държави в морето извън водите на Общността, освен ако риболовните кораби не са регистрирани като транспортни кораби към регионална организация за управление на риболова.

Член 5

Определени пристанища

1.   Държавите-членки определят пристанища или места в близост до брега, където са разрешени дейностите по разтоварване или трансбордиране на рибни продукти и пристанищните услуги, посочени в член 4, параграф 2.

2.   Достъпът до пристанищни услуги и извършването на дейности по разтоварване или трансбордиране от риболовни кораби на трети държави се разрешава само в определените пристанища.

3.   Не по-късно от 15 януари всяка година държавите-членки предават на Комисията списък на определените пристанища. Всички настъпили впоследствие промени по списъка се съобщават на Комисията не по-късно от 15 дни преди промяната да породи действие.

4.   Комисията незабавно публикува списъка на определените пристанища в Официален вестник на Европейския съюз и на своя уебсайт.

Член 6

Предизвестие

1.   Най-малко 3 работни дни преди очаквания час на пристигане в пристанището капитаните на риболовни кораби на трети държави или техни представители уведовяват компетентните органи на държавите-членки, чиито определени пристанища или места за разтоварване желаят да използват, за следната информация:

а)

идентификация на кораба;

б)

име на определеното пристанище и цел на посещението, разтоварване, трансбордиране, достъп до услуги;

в)

разрешение за риболов или, в зависимост от случая, разрешение за подпомагане на риболовна дейност или за трансбордиране на рибни продукти;

г)

дати на риболовното пътуване;

д)

очаквана дата и час на пристигане в пристанището;

е)

количествата от всеки вид, държан на борда или, в зависимост от случая, доклад за липса на улов;

ж)

зоната или зоните, в които е извършен уловът или където се е състояло трансбордирането, дали във водите на Общността, в зони под юрисдикцията или суверенитета на трета държава, или в открито море;

з)

количествата от всеки вид, които трябва да се разтоварят или трансбордират.

Капитани на риболовни кораби на трети държави или техни представители се освобождават от задължението да съобщят информацията, която се съдържа в букви а), в), г), ж) и з), когато сертификатът за улов е бил заверен в съответствие с глава III с оглед разтоварването или трансбордирането на целия улов на територията на Общността.

2.   Уведомлението, посочено в параграф 1, се придружава от сертификат за улов, заверен в съответствие с глава III, ако риболовният кораб на трета държава носи на борда си рибни продукти. Разпоредбите на член 14 за признаването на документи за улова или контролни формуляри на пристанищната държава, които са част от документацията на улова или схемите на пристанищен контрол, приети от регионални организации за управление на риболова, се прилагат mutatis mutandis.

3.   В съответствие с процедурата, посочена в член 54, параграф 2, Комисията може да освобождава някои категории риболовни кораби на трети държави от задължението по параграф 1 за определен срок, подлежащ на подновяване, или да разпореди друг срок за предизвестие, като вземе предвид, inter alia, вида рибен продукт, разстоянието между риболовните полета, местата за разтоварване и пристанищата, в които са регистрирани или вписани съответните кораби.

4.   Настоящият член се прилага без да се засяга действието на специалните разпоредби, съдържащи се в споразуменията в областта на рибарството, сключени между Общността и трети държави.

Член 7

Разрешение

1.   Без да се засяга член 37, точка 5, риболовен кораб на трета държава получава разрешение за достъп до пристанището, само ако информацията по член 6, параграф 1 е пълна и, в случай че риболовният кораб на трета държава носи на борда си рибни продукти, придружена от сертификат за улов, посочен в член 6, параграф 2.

2.   Разрешението за започване на дейности по разтоварване или трансбордиране в пристанището се издава след преглеждане доколко представената информация е пълна, както е постановено в параграф 1, и, когато е целесъобразно, след инспекция съгласно раздел 2.

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член пристанищната държава-членка може да разреши достъп до пристанище и разтоварване на товара или на част от него в случаите, когато информацията, посочена в член 6, параграф 1, е непълна или преглеждането или проверката ѝ още не е приключило, но в такива случаи задържа съответните рибни продукти на съхранение под контрола на компетентните органи. Рибните продукти се освобождават за продажба, приемане или транспортиране само след получаване на информацията, посочена в член 6, параграф 1, или след приключване на процеса на преглеждане или проверка. Ако процесът не е приключил в срок от 14 дни след разтоварването, пристанищната държава-членка може да конфискува рибните продукти и да се разпореди с тях съгласно националните правила. Разходите за съхранението се поемат от операторите.

Член 8

Регистрация на дейностите по разтоварване или трансбордиране

1.   Капитаните на риболовни кораби на трета държава или техни представители изпращат на органите на държавите-членки, на чиито определени пристанища използват съоръжения за разтоварване или трансбордиране, по възможност по електронен път, преди започване на дейности по разтоварване или трансбордиране, декларация, посочваща количеството рибни продукти по видове, което трябва да бъде разтоварено или трансбордирано, датата и мястото на всеки улов. Капитаните и техните представители носят отговорност за точността на тези декларации.

2.   Държавите-членки съхраняват посочените в параграф 1 декларации в оригинал или на хартиен носител, ако са подадени по електронен път, за срок от три години или повече, в съответствие с националните правила.

3.   Процедурите и формулярите, свързани с декларацията за разтоварване и трансбордиране, се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 54, параграф 2.

4.   До края на първия месец от всяко календарно тримесечие държавите-членки нотифицират по електронен път Комисията за количествата, разтоварени и/или трансбордирани през предходното тримесечие на техни пристанища от риболовни кораби на трети държави.

РАЗДЕЛ 2

Пристанищни инспекции

Член 9

Общи принципи

1.   Всяка година държавите-членки извършват в своите определени пристанища инспекции на поне 5 % от дейностите по разтоварване и трансбордиране от риболовни кораби на трети държави, съгласно показателите, определени чрез процедурата, посочена в член 54, параграф 2, въз основа на правилата за управление на риска, без да се засяга приемането на по-високи граници от регионалните организации за управление на риболова.

2.   Следните риболовни кораби подлежат на инспекция във всички случаи:

а)

риболовните кораби, наблюдавани съгласно член 48;

б)

риболовните кораби, за които е докладвано в рамките на уведомление по системата на Общността за предупреждение в съответствие с глава IV;

в)

риболовните кораби, за които съгласно член 25 според Комисията се предполага, че са извършвали ННН риболов;

г)

риболовните кораби, които фигурират в списък на кораби, които са извършвали ННН риболов, приет от регионална организация за управление на риболова и съобщен на държавите-членки съгласно член 30.

Член 10

Процедура на инспекция

1.   Длъжностните лица, отговарящи за инспекциите („длъжностни лица“), са оправомощени да проверяват всички зони, палуби и помещения на риболовния кораб, улова (преработен или не), мрежите или други съоръжения, оборудването и всякаква документация, за която длъжностните лица преценят, че е необходима проверка в съответствие с приложимите закони, подзаконови актове или международни мерки за управление и опазване. Длъжностните лица могат също да разпитват лица, за които се смята, че имат информация по съществото на инспекцията.

2.   В инспекцията се включва наблюдението на всички дейности по разтоварване или трансбордиране, както и насрещна проверка на количествата по видове, посочени в предизвестието за разтоварване, и фактически разтоварените или трансбордирани количества по видове.

3.   Длъжностните лица подписват своите доклади за инспекцията в присъствието на капитана на риболовния кораб, който има правото да добавя или да поиска добавяне на всякаква информация, която счита за подходяща. Длъжностните лица вписват в бордовия дневник извършването на инспекцията.

4.   Копие от доклада за инспекцията се предава на капитана на кораба, който може да го препрати до собственика на кораба.

5.   Капитанът сътрудничи и оказва съдействие при инспекциите на риболовния кораб и не възпрепятства длъжностните лица, не ги заплашва, нито оказва намеса при изпълнението на техните задължения.

Член 11

Процедура в случай на нарушения

1.   В случай че информацията, събрана по време на инспекцията, предоставя доказателства на длъжностното лице да счита, че даден риболовен кораб е извършвал ННН риболовна дейност съгласно критериите, определени в член 3, длъжностното лице:

а)

отбелязва подозираното нарушение в доклада за инспекцията;

б)

предприема всички необходими действия, за да гарантира запазването на доказателствата, отнасящи се до подозираното нарушение;

в)

незабавно предава доклада за инспекцията на компетентния орган.

2.   Ако резултатите от инспекцията предоставят доказателства, че риболовен кораб на трета държава е извършвал ННН риболов съгласно критериите, определени в член 3, компетентните органи на пристанищната държава-членка не разрешават на такъв кораб да разтоварва или трансбордира своя улов.

3.   Инспектиращата държава-членка незабавно нотифицира Комисията или определен от нея орган за решението си по параграф 2 да не разреши дейности по разтоварване или трансбордиране, като прилага копие от доклада за инспекцията, а Комисията или определеният от нея орган незабавно го предават на компетентния орган на държавата на знамето, под което плава инспектираният риболовен кораб, с копие до държавата или държавите на знамето, под което плават корабите донори, когато инспектираният риболовен кораб е участвал в дейности по трансбордиране. Когато е целесъобразно, копие от нотификацията се изпраща и на изпълнителния секретар на регионалната организация за управление на риболова, в чийто район на компетентност е извършен уловът.

4.   Когато подозираното нарушение е извършено в открито море, пристанищната държава-членка съдейства на държавата на знамето в извършването на разследването и според случая налага санкциите, предвидени в законодателството на тази пристанищна държава-членка, при условие че в съответствие с международното право тази държава на знамето изрично се е съгласила да прехвърли своята компетентност. Освен това когато подозираното нарушение е извършено в морските води на трета държава, пристанищната държава-членка съдейства и на крайбрежната държава в извършването на разследването и според случая налага санкциите, предвидени в законодателството на пристанищната държава-членка, при условие че в съответствие с международното право тази крайбрежна държава изрично се е съгласила да прехвърли своята компетентност.

ГЛАВА III

СХЕМА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ВНОСА И ИЗНОСА НА РИБНИ ПРОДУКТИ

Член 12

Сертификати за улов

1.   Вносът в Общността на рибни продукти от ННН риболов се забранява.

2.   За да се осигури ефективността на забраната по параграф 1, рибни продукти се внасят в Общността само когато са придружени от сертификат за улов, в съответствие с настоящия регламент.

3.   Сертификатът за улов по параграф 2 се заверява от държавата на знамето, под което плават риболовният кораб или кораби, извършили улова, от който са получени рибните продукти. Сертификатът служи за удостоверяване съобразността на улова с приложимите закони, подзаконови актове и международни мерки за опазване и управление.

4.   Сертификатът за улов съдържа цялата информация по образеца в приложение II и се заверява от публичен орган на държавата на знамето, съответно оправомощен да потвърди точността на информацията. По споразумение с държавите на знамето в рамките на сътрудничеството по член 20, параграф 4, сертификатът за улов може да бъде съставен, заверен или представен по електронен път или да бъде заменен с електронни системи за проследяване, осигуряващи същата степен на контрол от страна на органите.

5.   Списъкът на продуктите в приложение I, които са изключени от обхвата на прилагане на сертификата за улов, може да се преразглежда всяка година въз основа на резултатите от информацията, събрана съгласно глави II, III, IV, V, VIII, X и XII, и да се изменя в съответствие с процедурата, посочена в член 54, параграф 2.

Член 13

Схеми за документиране на улова, договорени и действащи в рамките на регионална организация за управление на риболова

1.   Документи за улова, както и всякакви свързани с тях документи, заверени в съответствие със схемите за документиране на улова, приети от регионална организация за управление на риболова, които са признати за съответстващи на предвидените в настоящия регламент изисквания, се приемат за сертификати за улов по отношение на рибни продукти от видове, за които се прилагат такива схеми за документиране на улова, и подлежат на изискванията за преглеждане и проверка, възложени на държавата-членка вносител съгласно членове 16 и 17, и на разпоредбите за отказ на внос, определени в член 18. Списъкът на тези схеми за документиране на улова се определя съгласно процедурата, посочена в член 54, параграф 2.

2.   Параграф 1 се прилага, без да се засягат действащите специални разпоредби, с които посочените схеми за документиране на улова се прилагат в правото на Общността.

Член 14

Непряк внос на рибни продукти

1.   За да внесе рибни продукти, съставляващи единна пратка, транспортирани в същото състояние до Общността от трета държава, различна от държавата на знамето, вносителят представя на органите на държавите-членки на вноса:

а)

сертификата(ите) за улов, заверен(и) от държавата на знамето, и

б)

документирано доказателство, че рибните продукти не са били обект на други дейности освен разтоварване, повторно натоварване или всякаква дейност, предназначена да ги запази в добро и оригинално състояние, и че са били под надзора на компетентните органи на тази трета държава.

Документираните доказателства се представят под формата на:

i)

когато е целесъобразно, единен транспортен документ, издаден за преминаването от територията на държавата на знамето през територията на тази трета държава; или

ii)

документ, издаден от компетентните органи на тази трета държава:

който дава точно описание на рибните продукти, посочва датите на разтоварване и повторно натоварване на продуктите и, когато е приложимо, наименованията на използваните кораби или други транспортни средства, и

който посочва условията, при които рибните продукти са останали в тази трета държава.

Когато съответните видове са предмет на схема за документиране на улова на регионална организация за управление на улова, която е призната съгласно член 13, посоченият по-горе документ може да бъде заменен със сертификат за реекспорт от тази схема за документиране на улова, при условие че третата държава съответно е изпълнила нейните изисквания за нотифициране.

2.   За да внесе рибни продукти, съставляващи единна пратка, които са били преработени в трета държава, различна от държавата на знамето, вносителят представя на органите на държавата-членка на вноса декларация, която е съставена от преработвателното предприятие в тази трета държава, одобрена е от нейните компетентни органи съгласно формуляра в приложение IV, и която:

а)

съдържа точно описание на непреработените и преработените продукти и съответните им количества;

б)

посочва, че преработените продукти са били преработени в тази трета държава от улова, придружен със заверен(и) от държавата на знамето сертификат(и) за улов; и

в)

се придружава от:

i)

оригинален(ни) сертификат(и) за улов, когато целият улов е бил използван за преработване на рибните продукти, изнасяни в единна пратка, или

ii)

копие от оригиналния(ите) сертификат(и) за улов, когато част от улова е бил използван за преработване на рибните продукти, изнасяни в единна пратка.

Когато съответните видове са предмет на схема за документиране на улова на регионална организация за управление на улова, която е призната съгласно член 13, декларацията може да бъде заменена със сертификат за реекспорт от тази схема за документиране на улова, при условие че третата държава на преработване съответно е изпълнила нейните изисквания за нотифициране.

3.   Документите и декларацията, посочени съответно в параграф 1, буква б) и параграф 2 от настоящия член, могат да се изпращат по електронен път в рамките на сътрудничеството по член 20, параграф 4.

Член 15

Износ на улов, извършен от риболовни кораби, плаващи под знамето на държава-членка

1.   Износът на улов, извършен от риболовни кораби, плаващи под знамето на държава-членка, подлежи на заверка на сертификат за улов от компетентните органи на държавата-членка на знамето в съответствие с разпоредбите на член 12, параграф 4, ако това се изисква в рамките на сътрудничеството по член 20, параграф 4.

2.   Държавите-членки на знамето нотифицират Комисията за компетентните си органи за заверка на сертификатите за улов, посочени в параграф 1.

Член 16

Представяне и преглеждане на сертификатите за улов

1.   Завереният сертификат за улов се представя от вносителя на компетентните органи на държавата-членка, за която е предназначен вносът, не по-късно от три работни дни преди очаквания час на пристигане на мястото на влизане на територията на Общността. Срокът от три работни дни може да се адаптира в съответствие с вида рибен продукт, разстоянието до мястото на влизане в територията на Общността или използваното транспортно средство. Въз основа на правилата за управление на риска тези компетентни органи преглеждат сертификата за улов с оглед на информацията, предоставена в нотификацията, която е получена от държавата на знамето в съответствие с членове 20 и 22.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 вносителите, които се ползват със статут на „одобрени икономически оператори“, могат да информират компетентните органи на държавата-членка за пристигането на продуктите в срока, посочен в параграф 1, и да представят заверения сертификат за улов и свързаните с него документи, посочени в член 14, на органите с цел преглеждане в съответствие с параграф 1 от настоящия член или проверка в съответствие с член 17.

3.   Критериите, по които компетентните органи на държава-членка предоставят статут на „одобрен икономически оператор“ на даден вносител, включват:

а)

установяване на вносителя на територията на тази държава-членка;

б)

достатъчен брой и обем операции, свързани с внос, които да обосновават прилагането на процедурата, посочена в параграф 2;

в)

подходяща степен на съответствие с изискванията на мерките за опазване и управление;

г)

удовлетворителна система на управление на търговската и, където е целесъобразно, транспортната и преработвателната документация, която дава възможност за подходящо преглеждане и проверки за целите на настоящия регламент;

д)

съществуване на улеснения във връзка с извършването на това преглеждане и проверки;

е)

където е целесъобразно, практически стандарти за компетентност или професионална квалификация, пряко свързани с осъществяваните дейности; и

ж)

където е целесъобразно, доказана платежоспособност.

Държавите-членки съобщават на Комисията името и адреса на „одобрените икономически оператори“ във възможно най-кратък срок, след като им предоставят този статут. Комисията съобщава тази информация на държавите-членки по електронен път.

Правилата, свързани със статута на „одобрен икономически оператор“, могат да се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 54, параграф 2.

Член 17

Проверки

1.   Компетентните органи на държавите-членки могат да извършват всички проверки, които считат за необходими, за гарантиране на правилното прилагане на разпоредбите на настоящия регламент.

2.   Проверките могат да се състоят по-специално в оглед на продуктите, проверка на декларираните данни, както и наличност и автентичност на документите, проверка на счетоводните отчети на оператори, както и на друга документация, инспекция на транспортните средства, включително контейнерите и местата за съхранение на продуктите, и официални разследвания и други подобни действия, наред с пристанищната инспекция на риболовни кораби съгласно глава II.

3.   Проверките се съсредоточават върху риска, идентифициран въз основа на критерии, разработени на национално или на общностно равнище, съгласно правилата за управление на риска. Държавите-членки нотифицират Комисията за своите национални критерии в срок от 30 работни дни след 29 октомври 2008 г. и актуализират тази информация. Критериите на Общността се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 54, параграф 2.

4.   Проверки се извършват при всеки случай, когато:

а)

проверяващият орган на държавата-членка има основания да се съмнява в автентичността на самия сертификат за улов, на печата или на подписа за заверка, положен от съответния орган на държавата на знамето, или

б)

проверяващият орган на държавата-членка разполага с информация, която подлага на съмнение спазването от страна на риболовния кораб на приложимите закони, подзаконови актове или мерки за опазване и управление, или изпълнението на други изисквания съгласно настоящия регламент, или

в)

риболовни кораби, риболовни дружества или други оператори са били докладвани във връзка с предполагаеми ННН риболов, включително риболовни кораби, докладвани на регионална организация за управление на риболова съгласно инструмент, приет от такава организация, за съставяне на списъци на кораби, за които се предполага, че са извършвали дейности по незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов, или

г)

държави на знамето или реекспортиращи държави са били докладвани на регионална организация за управление на риболова съгласно инструмент, приет от такава организация, за изпълнение на търговски мерки по отношение на държави на знамето, или

д)

е било публикувано предупреждение съгласно член 23, параграф 1.

5.   Държавите-членки могат да решат да извършват проверки на случаен принцип в допълнение към проверките, посочени в параграфи 3 и 4.

6.   За целите на проверката компетентните органи на държавите-членки могат да потърсят съдействието на компетентните органи на държавата на знамето или на третата държава, различна от държавата на знамето, както е посочено в член 14, в който случай:

а)

в искането за съдействие се посочват причините за възникване на основателни съмнения у компетентните органи на съответната държава-членка относно валидността на сертификата, на съдържащите се в него твърдения и/или относно съответствието на продуктите с мерките за опазване и управление. В подкрепа на искането за съдействие се изпраща копие от сертификата за улов, както и всяка информация или документи, сочещи, че информацията в сертификата е неточна. Искането се изпраща незабавно на компетентните органи на държавата на знамето или на третата държава, различна от държавата на знамето, както е посочено в член 14;

б)

процедурата на проверка приключва в срок от 15 дни от датата на искането за проверка. В случай че компетентните органи на съответната държава на знамето не могат да спазят срока, проверяващите органи в държавата-членка могат, по искане на държавата на знамето или на третата държава, различна от държавата на знамето, както е посочено в член 14, да удължат срока за отговор с не повече от 15 дни.

7.   Освобождаването на продуктите за пускане на пазара временно се прекратява до получаване на резултатите от процедурите за проверка, посочени в параграфи 1—6. Разходите за съхранението се поемат от оператора.

8.   Държавите-членки нотифицират Комисията за компетентните си органи по преглеждането и проверките на сертификатите за улов в съответствие с член 16 и параграфи 1—6 от настоящия член.

Член 18

Отказ на внос

1.   Когато е целесъобразно, компетентните органи на държавите-членки отказват вноса в Общността на рибни продукти, без за това да е необходимо искане за представяне на допълнителни доказателства или искане за съдействие, адресирано до държавата на знамето, когато са уведомени, че:

а)

вносителят не е бил в състояние да представи сертификат за улов за съответните продукти или да изпълни своите задължения съгласно член 16, параграф 1 или 2;

б)

предназначените за внос продукти не съвпадат с посочените в сертификата за улов;

в)

сертификатът за улов не е заверен от публичен орган на държавата на знамето съгласно член 12, параграф 3;

г)

сертификатът за улов не съдържа цялата изисквана информация;

д)

вносителят не е в състояние да докаже, че рибните продукти отговарят на условията по член 14, параграф 1 или 2;

е)

риболовен кораб, фигуриращ в сертификата за улов като кораб по произход на улова, е включен в списък на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, или в списъци на кораби, извършващи ННН риболов, посочени в член 30;

ж)

сертификатът за улов е заверен от органите на държава на знамето, посочена като несътрудничеща държава в съответствие с член 31.

2.   Когато е целесъобразно, компетентните органи на държавите-членки отказват вноса на всякакви рибни продукти в Общността след искане за съдействие по член 17, параграф 6, когато:

а)

са получили отговор, според който износителят няма право да иска заверка на сертификат за улов; или

б)

са получили отговор, според който продуктите не са съобразени с мерките за опазване и управление или не са спазени други условия по настоящата глава; или

в)

не са получили отговор в определения срок; или

г)

са получили отговор, който не съответства на въпросите, зададени в искането.

3.   Когато се отказва внос на рибни продукти съгласно параграфи 1 или 2, държавите-членки могат да конфискуват и унищожат тези рибни продукти, да се разпореждат с тях или да ги продават в съответствие с националното право. Приходите от продажбата могат да се използват за благотворителност.

4.   Всяко лице има право да обжалва решенията, взети от компетентните органи съгласно параграфи 1, 2 или 3, които го засягат. Правото на обжалване се упражнява съгласно действащите разпоредби в съответната държава-членка.

5.   Компетентните органи на държавите-членки нотифицират за отказа за внос държавата на знамето и, когато е целесъобразно, третата държава, различна от държавата на знамето, както е посочено в член 14. Копие от нотификацията се изпраща на Комисията.

Член 19

Транзитно преминаване и трансбордиране

1.   Когато на входния пункт на Общността рибните продукти са поставени под режим транзит и са транспортирани до друга държава-членка, където ще бъдат поставени под друг митнически режим, в тази държава-членка се прилагат разпоредбите на членове 17 и 18.

2.   Когато на входния пункт на Общността рибните продукти са поставени под режим транзит и са транспортирани на друго място в същата държава-членка, където ще бъдат поставени под друг митнически режим, държавите-членки могат да прилагат разпоредбите на членове 16, 17 и 18 на входния пункт или на местоназначението. Във възможно най-кратък срок държавите-членки нотифицират Комисията за мерките, предприети за прилагането на настоящия параграф, и актуализират тази информация. Комисията публикува тези нотификации на своя уебсайт.

3.   Когато на входния пункт на Общността рибните продукти се трансбордират и транспортират по море до друга държава-членка, в тази държава-членка се прилагат разпоредбите на членове 17 и 18.

4.   Държавите-членки на трансбордирането съобщават на държавите-членки на местоназначението информацията, съдържаща се в транспортните документи относно естеството на рибните продукти, тяхното тегло, пристанището на товарене и спедитора в третата държава, имената на транспортните кораби и пристанищата на трансбордиране и местоназначение, веднага след получаване на тази информация и преди очакваната дата на пристигане в пристанището на местоназначение.

Член 20

Нотификации от държавата на знамето и сътрудничество с трети държави

1.   Сертификати за улов, заверени от дадена държава на знамето за целите на настоящия регламент, се приемат при условие, че Комисията е получила нотификация от съответната държава на знамето, с която се удостоверява, че:

а)

държавата на знамето е създала вътрешна организация за прилагане, контрол и изпълнение на законите, подзаконовите актове и мерките за опазване и управление, които нейните риболовни кораби са длъжни да спазват;

б)

публичните ѝ органи са оправомощени да удостоверяват верността на информацията, съдържаща се в сертификатите за улов, и да извършват проверки на такива сертификати по искане на държавите-членки. Нотификацията съдържа и необходимата информация за определяне кои са въпросните органи.

2.   Информацията, която трябва да се съдържа в нотификацията по параграф 1, се съдържа в приложение III.

3.   Комисията информира държавата на знамето за получаването на нотификация по параграф 1. Ако държавата на знамето не осигури всички елементи, посочени в параграф 1, Комисията посочва на държавата на знамето кои от елементите липсват и иска нова нотификация.

4.   Когато е целесъобразно, Комисията установява административно сътрудничество с трети държави в области, свързани с прилагането на разпоредбите за сертифициране на улова, определени в настоящия регламент, включително използването на електронни средства за съставяне, заверяване или представяне на сертификатите за улов и когато е целесъобразно — на документите, посочени в член 14, параграф 1 и член 14, параграф 2.

Това сътрудничество цели да:

а)

гарантира, че рибните продукти, внесени в Общността, произхождат от улов, извършен съгласно приложимите закони, подзаконови актове или мерки за опазване и управление;

б)

улесни изпълнението от държавите на знамето на формалностите във връзка с достъпа до пристанища за риболовни кораби, вноса на рибни продукти и изискванията за проверка на сертификатите за улов, определени в глава II и в настоящата глава;

в)

осигури извършването на проверки на място от Комисията или определен от нея орган с цел да се провери ефективното изпълнение на договореностите за сътрудничество;

г)

осигури създаването на рамка за обмен на информация между двете страни в подкрепа на изпълнението на договореностите за сътрудничество.

5.   Сътрудничеството по параграф 4 не се смята за предварително условие за прилагането на настоящата глава спрямо внос, произхождащ от улов, който е извършен от риболовни кораби, плаващи под знамето на която и да е държава.

Член 21

Реекспорт

1.   Реекспортът на продукти, внесени със сертификат за улов съгласно настоящата глава, се разрешава чрез заверка от компетентните органи на държавата-членка, от която се предвижда извършването на реекспорт, на раздел „реекспорт“ от сертификата за улов или на копие от него, когато рибните продукти, които престои да се реекспортират, представляват част от внесените продукти.

2.   Процедурата, определена в член 16, параграф 2, се прилага mutadis mutandis, когато рибните продукти се реекспортират от одобрен икономически оператор.

3.   Държавите-членки нотифицират Комисията за компетентните си органи по заверка и проверка на раздел „реекспорт“ от сертификатите за улов в съответствие с процедурата, определена в член 15.

Член 22

Съхраняване и разпространение на документация

1.   Комисията води регистър на държавите и техните компетентни органи, посочени по реда на настоящата глава, който съдържа:

а)

държавите-членки, които са посочили своите компетентни органи по заверка, преглеждане и проверка на сертификати за улов и сертификати за реекспорт в съответствие с членове 15, 16, 17 и 21;

б)

държавите на знамето, за които са получени нотификации по реда на член 20, параграф 1, като се посочват онези от тях, с които е установено сътрудничество с трети държави съгласно член 20, параграф 4.

2.   Комисията публикува на своя уебсайт и в Официален вестник на Европейския съюз списъка на държавите и техните компетентни органи, посочени в параграф 1, като редовно актуализира тази информация. Комисията предоставя по електронен път на органите на държавите-членки, отговарящи за заверка и проверка на сертификати за улов, подробна информация за органите на държавите на знамето, на които е възложена заверката и проверката на сертификати за улов.

3.   Комисията публикува на своя уебсайт и в Официален вестник на Европейския съюз списъка на схемите за документиране на улова, които са признати съгласно член 13, и редовно актуализира тази информация.

4.   Държавите-членки съхраняват оригиналите на сертификатите за улов, представени за целите на вноса, сертификатите за улов, заверени за целите на износа, и заверените раздели за реекспорт от сертификатите за улов, за срок от три години или повече в съответствие с националните правила.

5.   Одобрените икономически оператори съхраняват оригиналите на документите, посочени в параграф 4, за срок от три години или повече в съответствие с националните правила.

ГЛАВА IV

СИСТЕМА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА ОБЩНОСТТА

Член 23

Публикуване на предупреждения

1.   Когато получената съгласно глави II, III, V, VI, VII, VIII, X или XI информация поражда основателни съмнения във връзка със спазването по отношение на риболовни кораби или рибни продукти от определени трети държави, на приложимите закони, подзаконови актове, включително приложими закони или подзаконови актове, съобщени от трети държави, с които е установено посоченото в член 20, параграф 4 административно сътрудничество, или на международни мерки за опазване и управление, Комисията публикува на своя уебсайт и в Официален вестник на Европейския съюз предупредително известие към операторите, за да осигури предприемането на подходящи мерки от държавите-членки по отношение на съответните трети държави съгласно настоящата глава.

2.   Комисията незабавно съобщава информацията, посочена в параграф 1 на органите на държавите-членки и на съответната държава на знамето, и когато е целесъобразно — на третата държава, различна от държавата на знамето, както е посочено в член 14.

Член 24

Действия след публикуването на предупредителни известия

1.   При получаване на информацията, съобщена съгласно член 23, параграф 2, когато е целесъобразно и в съответствие с правилата за управление на риска, държавите-членки:

а)

идентифицират текущите пратки с рибни продукти, които предстои да бъдат внесени и които попадат в обхвата на предупредителното известие, след което съгласно разпоредбите на член 17 извършват проверка на сертификата за улов и, когато е целесъобразно, на посочените в член 14 документи;

б)

предприемат мерки, за да гарантират, че бъдещите пратки с рибни продукти, предназначени за внос, които попадат в обхвата на предупредителното известие, подлежат съгласно разпоредбите на член 17 на проверка на сертификата за улов и, когато е целесъобразно, на посочените в член 14 документи;

в)

идентифицират предишните пратки с рибни продукти, които попадат в обхвата на предупредителното известие, и извършват необходимите проверки, включително проверка на представените до момента сертификати за улов;

г)

съгласно разпоредбите на международното право подлагат риболовните кораби, които попадат в обхвата на предупредителното известие, на необходимите проучвания, разследвания или инспекции в морето, в пристанищата или на други места за разтоварване.

2.   Държавите-членки съобщават в най-кратък срок на Комисията заключенията от своите проверки и искания за проверки, както и предприетите действия при установено неспазване на приложимите закони, подзаконови актове или международни мерки за опазване и управление.

3.   Когато Комисията реши, че с оглед на заключенията от извършените съгласно параграф 1 проверки са отпаднали основателните съмнения, които са довели до публикуване на предупредителното известие, тя незабавно:

а)

публикува на своя уебсайт и в Официален вестник на Европейския съюз известие, с което отменя предходното предупредително известие;

б)

информира за отменянето държавата на знамето и, когато е целесъобразно, третата държава, различна от държавата на знамето, както е посочено в член 14; и

в)

информира държавите-членки по подходящ начин.

4.   Когато Комисията реши, че с оглед на заключенията от извършените съгласно параграф 1 проверки остават налице основателни съмнения, които мотивират предупредителното известие, тя незабавно:

а)

актуализира предупредителното известие чрез нова публикация на своя уебсайт и в Официален вестник на Европейския съюз;

б)

информира държавата на знамето и, когато е целесъобразно, третата държава, различна от държавата на знамето, както е посочено в член 14;

в)

информира държавите-членки по подходящ начин; и

г)

когато е целесъобразно, отнася въпроса до регионалната организация за управление на риболова, чиито мерки за опазване и управление може да са били нарушени.

5.   Когато Комисията реши, че с оглед на заключенията от извършените съгласно параграф 1 проверки съществуват достатъчно основания да се смята, че установените факти могат да представляват случай на неспазване на приложимите закони, подзаконови актове или международни мерки за опазване и управление, тя незабавно:

а)

публикува ново предупредително известие за тях на своя уебсайт и в Официален вестник на Европейския съюз;

б)

информира държавата на знамето и предприема съответните процедури и стъпки съгласно глави V и VI;

в)

когато е целесъобразно, информира третата държава, различна от държавата на знамето, както е посочено в член 14;

г)

информира държавите-членки по подходящ начин;

д)

когато е целесъобразно, отнася въпроса до регионалната организация за управление на риболова, чиито мерки за опазване и управление може да са били нарушени.

ГЛАВА V

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ, ИЗВЪРШВАЩИ ННН РИБОЛОВ

Член 25

Съмнения за ННН риболов

1.   Комисията или определен от нея орган събира и анализира:

а)

цялата информация за ННН риболов, получена съгласно глави II, III, IV, VIII, X и XI, и/или

б)

всяка друга имаща отношение информация, когато е целесъобразно, например:

i)

данни за улова;

ii)

търговска информация, получена от националните статистически органи и други надеждни източници;

iii)

корабни регистри и бази данни;

iv)

програми на регионална организация за управление на риболова относно документи за улова или статистически документи;

v)

доклади за наблюдение или друга дейност по отношение на риболовни кораби, за които се предполага, че извършват ННН риболов, както е посочено в член 3, и списъци на кораби, извършващи ННН риболов, представени или приети от регионални организации за управление на риболова;

vi)

доклади съгласно Регламент (ЕИО) № 2847/93 за риболовни кораби, за които се предполага, че извършват ННН риболов, както е посочено в член 3;

vii)

всяка друга имаща отношение информация, получена inter alia в пристанищата и на риболовните полета.

2.   Държавите-членки могат по всяко време да представят на Комисията всякаква допълнителна информация, която може да има значение за съставянето на списък на Общността на кораби, извършващи ННН риболов. Комисията или определен от нея орган разпространява информацията заедно с всички представени доказателства, до държавите-членки и съответните държави на знамето.

3.   Комисията, или определен от нея орган, поддържа досие за всеки риболовен кораб, за който са докладвани съмнения, че участва в ННН риболов, като досието се актуализира с всяка новополучена информация.

Член 26

Предполагаем ННН риболов

1.   Комисията идентифицира риболовни кораби, за които е получена достатъчно информация съгласно член 25, за да се предполага, че е възможно да извършват ННН риболов, които налагат необходимост от официално проучване със съответната държава на знамето.

2.   Комисията нотифицира държавите на знамето, чиито риболовни кораби са идентифицирани съгласно параграф 1, за официално искане за проучване във връзка със съмненията за извършване на ННН риболов от съответните кораби, плаващи под тяхно знаме. Нотификацията:

а)

съдържа цялата информация, събрана от Комисията във връзка със съмненията за извършване на ННН риболов;

б)

съдържа официално искане до държавата на знамето да предприеме всички необходими мерки за разследване на съмненията за извършване на ННН риболов и своевременно да информира Комисията за резултатите от разследването;

в)

съдържа официално искане до държавата на знамето за незабавно предприемане на принудителни действия, ако се докаже основателността на съмненията относно съответния риболовен кораб, и информиране на Комисията за предприетите мерки;

г)

отправя искане до държавата на знамето да уведоми собственика или, когато е целесъобразно, оператора на съответния риболовен кораб относно подробното изложение на основанията за евентуално включване в списъка и за последиците, които могат да произтекат, ако риболовният кораб бъде включен в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, съгласно член 37. Освен това към държавите на знамето се отправя искане за предоставяне на информация на Комисията за собствениците на риболовни кораби и, когато е целесъобразно, за операторите, за да се гарантира, че тези лица могат да бъдат изслушани съгласно член 27, параграф 2;

д)

информира държавата на знамето за разпоредбите на глави VI и VII.

3.   Комисията нотифицира държавите-членки на знамето, чиито кораби са идентифицирани съгласно параграф 1, за официално искане за проучване във връзка със съмненията за извършване на ННН риболов от съответните кораби, плаващи под тяхно знаме. Нотификацията:

а)

съдържа цялата информация, събрана от Комисията във връзка със съмненията за извършване на ННН риболов;

б)

съдържа официално искане до държавата-членка на знамето да предприеме всички необходими мерки в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2847/93 за разследване на съмненията за ННН риболов или, когато е целесъобразно, да докладва всички предприети мерки за разследването му и своевременно да информира Комисията за резултатите от разследването;

в)

съдържа официално искане до държавата-членка на знамето за своевременно предприемане на принудителни действия, ако се докаже основателността на съмненията относно съответния риболовен кораб, и информиране на Комисията за предприетите мерки;

г)

отправя искане до държавата-членка на знамето да уведоми собственика и, когато е целесъобразно, оператора на риболовния кораб, относно подробното изложение на основанията за евентуално включване в списъка и за последиците, които могат да произтекат, ако корабът бъде включен в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, съгласно член 37. Освен това към държавите-членки на знамето се отправя искане за предоставяне на информация на Комисията за собствениците на риболовни кораби и, когато е целесъобразно, за операторите, за да се гарантира, че тези лица могат да бъдат изслушани, съгласно член 27, параграф 2.

4.   Комисията разпространява информацията за риболовните кораби, за които се предполага, че извършват ННН риболов, до всички държави-членки, с цел да се улесни прилагането на Регламент (ЕИО) № 2847/93.

Член 27

Съставяне на списък на Общността на кораби, извършващи ННН риболов

1.   В съответствие с посочената в член 54, параграф 2 процедура, Комисията съставя списък на Общността на кораби, извършващи ННН риболов. Списъкът включва риболовните кораби, по отношение на които, след предприетите мерки по членове 25 и 26, получената съгласно настоящия регламент информация установява извършването на ННН риболов, и чиито държави на знамето не са изпълнили официалните искания, посочени в член 26, параграф 2, букви б) и в) и член 26, параграф 3, букви б) и в), в отговор на такъв ННН риболов.

2.   Преди включването на даден риболовен кораб в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, Комисията предоставя на собственика, и когато е целесъобразно, на операторите на съответния риболовен кораб подробно изложение на основанията за евентуално включване в списъка, заедно с всички елементи в подкрепа на подозрението, че риболовният кораб е извършвал ННН риболов. В изложението се споменава правото на искане или предоставяне на допълнителна информация и се дава възможност на собственика, и когато е целесъобразно, на операторите, да бъдат изслушани и да се защитят, като им се осигурява подходящ срок и средства за това.

3.   Когато вземе решение за включване на даден риболовен кораб в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, Комисията съобщава решението и мотивите за него на собственика и, когато е целесъобразно, на оператора на риболовния кораб.

4.   Задълженията, наложени на Комисията съгласно параграфи 2 и 3, се прилагат, без да се засяга главната отговорност за риболовния кораб на държавата на знамето, и само доколкото съответната информацията, необходима за идентифициране на собственика и операторите на риболовния кораб, е на разположение на Комисията.

5.   Комисията нотифицира държавата на знамето относно включването на риболовния кораб в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, и представя на държавата на знамето подробното изложение на основанията за включване в списъка.

6.   Комисията отправя искане към държавите на знамето с риболовни кораби, включени в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов:

а)

да уведомят собственика на риболовните кораби за включването им в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, за основанията за тяхното включване и за произтичащите от това последици, съгласно член 37; и

б)

да предприемат всички необходими мерки за преустановяване на ННН риболов, включително, когато е необходимо, заличаване от регистъра или отнемане на лицензите за риболов на съответните риболовни кораби, и да информират Комисията за предприетите мерки.

7.   Настоящият член не се прилага за риболовни кораби на Общността, ако държавата-членка на знамето е предприела действия в съответствие с параграф 8.

8.   Риболовни кораби на Общността не се включват в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, ако държавата-членка на знамето е предприела действия съгласно настоящия регламент и Регламент (ЕИО) № 2847/93 срещу нарушения, които съставляват тежки нарушения, както е посочено в член 3, параграф 2, без да се засягат предприетите действия от регионални организации за управление на риболова.

Член 28

Заличаване на риболовни кораби от списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов

1.   Комисията заличава риболовен кораб от списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, в съответствие с посочената в член 54, параграф 2 процедура, ако държавата на знамето на съответния риболовен кораб докаже, че:

а)

корабът не е извършвал никоя от ННН риболовните дейности, заради които е бил включен в списъка; или

б)

в отговор на въпросните ННН риболовни дейности са били наложени съразмерни, възпиращи и ефективни санкции, по-специално на риболовните кораби, плаващи под знамето на държава-членка в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2847/93.

2.   Собственикът или, когато е целесъобразно, операторът на риболовен кораб, включен в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, може да отправи искане до Комисията за преразглеждане на статута на кораба в случай на бездействие от страна на държавата на знамето по параграф 1.

Комисията разглежда въпроса за заличаването на риболовния кораб от списъка само ако:

а)

собственикът или операторите представят доказателство за това, че риболовният кораб вече не извършва ННН риболов, или;

б)

включеният в списъка риболовен кораб е потънал или е бракуван.

3.   Във всички останали случаи Комисията разглежда въпроса за заличаването на риболовния кораб от списъка, само ако са изпълнени следните условия:

а)

изминали са най-малко две години от включването на риболовния кораб в списъка, през които Комисията не е получила съгласно член 25 последващи доклади за извършени предполагаеми ННН риболов от същия кораб, или;

б)

собственикът представя информация за извършваната в момента от риболовния кораб дейност, от която е видно, че корабът работи в пълно съответствие със законите, правилата и/или мерките за опазване и управление, които се прилагат по отношение на всяка риболовна дейност, в която той участва, или;

в)

съответният риболовен кораб, неговият собственик или оператори не поддържат никакви оперативни или финансови, преки или косвени връзки с друг кораб, собственик или оператор, за който се предполага или е доказано, че извършва ННН риболов.

Член 29

Съдържание, оповестяване и поддържане на списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов

1.   Списъкът на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, съдържа следните данни за всеки риболовен кораб:

а)

име и предишни имена, ако има такива;

б)

знаме и предишни знамена, ако има такива;

в)

собственик и, когато е приложимо, предишни собственици, включително бенефициери, ако има такива;

г)

оператор и, когато е приложимо, предишни оператори, ако има такива;

д)

позивна и предишни позивни, ако има такива;

е)

номер от регистъра на Lloyds/IMO (ако има такъв);

ж)

снимки, ако има такива;

з)

дата на първоначално включване в списъка;

и)

кратка справка за дейностите, които обосновават включването на кораба в списъка, заедно с позовавания на всички имащи отношение документи, които съдържат информация и доказателства за такава дейност.

2.   Комисията публикува списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, в Официален вестник на Европейския съюз и предприема всички необходими мерки да гарантира оповестяването на този списък, включително чрез поместването му на своя уебсайт.

3.   Комисията актуализира на всеки три месеца списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов и предвижда система за автоматично съобщаване на актуализациите на държавите-членки, на регионалните организации за управление на риболова и на всеки член на гражданското общество при поискване. Освен това Комисията предава списъка на ФАО и на регионалните организации за управление на риболова с цел засилване на сътрудничеството между Общността и посочените организации при предотвратяването, възпирането и премахването на ННН риболова.

Член 30

Списъци на кораби, извършващи ННН риболов, приети от регионални организации за управление на риболова

1.   Освен риболовните кораби по член 27, в списъка на Европейската общност на кораби, извършващи ННН риболов, се включват и риболовните кораби, включени в списъци на кораби, извършващи ННН риболов, приети от регионални организации за управление на риболова, в съответствие с посочената в член 54, параграф 2 процедура. Заличаването на тези кораби от списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, се определя от решенията, взети по отношение на тях от съответната регионална организация за управление на риболова.

2.   Всяка година, след като получи от регионалните организации за управление на риболова списъците на риболовни кораби, за които се предполага или е доказано, че извършват ННН риболов, Комисията ги съобщава на държавите-членки.

3.   Комисията нотифицира незабавно държавите-членки за всяко допълване, заличаване и/или изменение в списъците по параграф 2 от настоящия член, при всяко настъпване на такива промени. Член 37 се прилага по отношение на корабите в изменените по такъв начин списъци на кораби, извършващи ННН риболов на регионални организации за управление на риболова към датата на нотифицирането на държавите-членки за тях.

ГЛАВА VI

НЕСЪТРУДНИЧЕЩИ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 31

Определяне на несътрудничещи трети държави

1.   Съгласно процедурата, посочена в член 54, параграф 2, Комисията определя третите държави, които смята за несътрудничещи трети държави в борбата с ННН риболов.

2.   Определянето по параграф 1 се основава на преглед на цялата информация, получена съгласно глави II, III, IV, V, VIII, X и XI или, когато е целесъобразно, на всяка друга имаща отношение информация, като данни за улов, търговска информация, получена от националните статистически органи и други надеждни източници, корабни регистри и бази данни, програми на регионални организации за управление на риболова за документи за улова или статистически документи и списъци на кораби, извършващи ННН риболов, приети от регионални организации за управление на риболова, както и на всяка друга имаща отношение информация, получена в пристанищата и на риболовните полета.

3.   Дадена трета държава може да бъде определена като несътрудничеща трета държава, ако не изпълнява предвидените в международното право задължения да предприема действия за предотвратяване, възпиране и премахване на ННН риболов като държава на знамето, пристанищна държава, крайбрежна държава или държава на пазара.

4.   За целите на параграф 3 Комисията разчита главно на разглеждане на мерките, предприети от съответната трета държава по отношение на:

а)

повтарящ се ННН риболов, за които е документирано по подходящ начин, че се извършват или подпомагат от риболовни кораби, плаващи под нейно знаме, от нейни граждани или от риболовни кораби, които действат в нейни морски води или използват нейни пристанища, или

б)

достъпа на рибни продукти с произход от ННН риболов до нейния пазар.

5.   За целите на параграф 3 Комисията взема предвид:

а)

дали съответната трета държава ефективно си сътрудничи с Общността, като осигурява ответна реакция на исканията на Комисията за разследване, осигуряване на обратна информация или последващи действия по отношение на ННН риболов и свързани с него дейности;

б)

дали съответната трета държава е предприела ефективни принудителни мерки по отношение на операторите, отговорни за ННН риболов, и по-специално дали са наложени санкции с достатъчна тежест, за да бъдат лишени нарушителите от облагите от ННН риболов;

в)

историята, характера, обстоятелствата, степента и тежестта на проявите на разглеждания ННН риболов;

г)

за развиващите се държави — съществуващия капацитет на техните компетентни органи.

6.   За целите на параграф 3 Комисията разглежда също следните елементи:

а)

ратифицирането или присъединяването на съответните трети държави към международните правни инструменти в областта на рибарството, и по-специално UNCLOS, Споразумение на ООН за рибните видове и Споразумението на ФАО за съответствие;

б)

статутът на съответната трета държава като договаряща страна на регионални организации за управление на риболова или като сътрудничеща държава извън тях, или нейното съгласие да прилага приетите от тях мерки за опазване и управление;

в)

всички действия или бездействия на съответната трета държава, които може да са ограничили ефективността на приложимите закони, подзаконови актове или международни мерки за опазване и управление.

7.   Когато е целесъобразно, при прилагането на настоящия член надлежно се отчитат конкретните ограничения за развиващите се държави, особено по отношение на наблюдението, контрола и надзора на риболовните дейности.

Член 32

Предприети действия спрямо държави, определени като несътрудничещи трети държави

1.   Комисията незабавно нотифицира държавите, които съгласно критериите, посочени в член 31, могат да бъдат определени за несътрудничещи трети държави. Нотификацията съдържа следната информация:

а)

основанието или основанията за определянето, заедно с всички налични доказателства във връзка с това;

б)

възможността за изпращане на писмен отговор до Комисията във връзка с решението за определяне и на друга имаща отношение информация, като например доказателства, които опровергават определянето или, когато е целесъобразно, план за действие и предприетите мерки за подобряване на положението;

в)

правото да се поиска или да се представи допълнителна информация;

г)

последиците от определянето като несътрудничеща трета държава съгласно член 38.

2.   В нотификацията по параграф 1 Комисията включва и искане към съответната трета държава да предприеме всички необходими мерки за прекратяване на въпросните ННН риболовни дейности и за предотвратяване на тези дейности в бъдеще, както и за коригиране на всяко действие или бездействие, посочено в член 31, параграф 6, буква в).

3.   Комисията предава нотификацията и искането до съответната трета държава чрез повече от едно средство за комуникация. Комисията се стреми да получи потвърждение от тази държава, че последната е получила нотификацията.

4.   Комисията осигурява на съответната трета държава подходящ срок за отговор на нотификацията и разумен срок, за да коригира положението.

Член 33

Съставяне на списък на несътрудничещи трети държави

1.   Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията решава относно списъка на несътрудничещи трети държави.

2.   Комисията незабавно нотифицира съответната трета държава за определянето ѝ като несътрудничеща трета държава и за наложените мерки по член 38, като отправя към нея искане да коригира съществуващото положение и да информира за мерките, предприети с цел нейните кораби да спазват мерките за опазване и управление.

3.   След взетото по параграф 1 от настоящия член решение Комисията незабавно нотифицира държавите-членки за него, като отправя към тях искане да осигурят незабавно изпълнение на мерките, приети съгласно член 38. Държавите-членки нотифицират Комисията за всички мерки, предприети в отговор на искането.

Член 34

Заличаване от списъка на несътрудничещи трети държави

1.   Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията заличава дадена трета държава от списъка на несътрудничещи трети държави, ако съответната трета държава докаже, че положението, дало основание за включването ѝ в списъка, е коригирано. Решението за заличаване от списъка взема предвид също дали съответната трета държава е предприела конкретни мерки, които могат да доведат до трайно подобряване на положението.

2.   След взетото по параграф 1 от настоящия член решение Комисията незабавно нотифицира държавите-членки за отмяната на мерките по член 38 по отношение на съответната трета държава.

Член 35

Оповестяване на списъка на несътрудничещи трети държави

Комисията публикува списъка на несътрудничещи трети държави в Официален вестник на Европейския съюз и предприема всички необходими мерки да осигури оповестяването на този списък, включително чрез поместването му на своя уебсайт. Комисията редовно актуализира списъка и предвижда система за автоматично съобщаване на актуализациите на държавите-членки, на регионалните организации за управление на риболова и на всеки член на гражданското общество при поискване. Освен това Комисията предава списъка на несътрудничещи трети държави на ФАО и на регионалните организации за управление на риболова с цел засилване на сътрудничеството между Общността и посочените организации при предотвратяването, възпирането и премахването на ННН риболова.

Член 36

Извънредни мерки

1.   Ако са налице доказателства, че приетите от дадена трета държава мерки накърняват мерки за опазване и управление, приети от регионална организация за управление на риболова, Комисията има правомощието да приеме, в съответствие с международните си задължения, извънредни мерки за срок не по-дълъг от шест месеца. Комисията може да приеме ново решение за удължаване на извънредните мерки за срок не по-дълъг от шест месеца.

2.   Извънредните мерки, посочени в параграф 1 могат да включват inter alia следното:

а)

риболовните кораби, притежаващи разрешение за риболов и плаващи под знамето на съответната трета държава, не получават достъп до пристанищата на държави-членки, освен в случай на непреодолима сила или бедствие, както е посочено в член 4, параграф 2 за предоставяне на услугите, абсолютно необходими за справяне с тези ситуации;

б)

риболовните кораби, които плават под знамето на държава-членка, нямат право да участват в съвместни риболовни дейности с кораби, плаващи под знамето на съответната трета държава;

в)

риболовните кораби, които плават под знамето на държава-членка, нямат право да ловят риба в морски води под юрисдикцията на съответната трета държава, без да се засягат разпоредбите, предвидени в двустранни споразумения в областта на рибарството;

г)

не се разрешава осигуряването на жива риба за рибовъдство в морски води под юрисдикцията на съответната трета държава;

д)

живата риба, уловена от риболовни кораби, които плават под знамето на съответната трета държава, не се приема за целите на рибовъдството в морски води под юрисдикцията на държава-членка.

3.   Извънредните мерки пораждат незабавно действие. Те се нотифицират на държавите-членки и на съответната трета държава и се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

4.   Съответните държави-членки могат да отнесат решението на Комисията по параграф 1 до Съвета в срок от 10 работни дни след получаване на нотификацията.

5.   Съветът може да вземе различно решение с квалифицирано мнозинство в срок от един месец от деня на получаване на отнесеното до него решение.

ГЛАВА VII

МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ И ДЪРЖАВИ, УЧАСТВАЩИ В ННН РИБОЛОВ

Член 37

Действия по отношение на риболовни кораби, включени в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов

Към риболовните кораби, включени в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, се прилагат следните мерки:

1.

държавите-членки на знамето не внасят в Комисията искания за разрешения за риболов за риболовни кораби, извършващи ННН риболов;

2.

на риболовни кораби, извършващи ННН риболов, се отнемат действащите разрешения за риболов или специалните разрешителни за риболов, издадени от държавите-членки на знамето;

3.

риболовните кораби, извършващи ННН риболов, които плават под знамето на трета държава, нямат право да ловят риба във водите на Общността и тяхното чартиране се забранява;

4.

риболовните кораби, които плават под знамето на държава-членка, по никакъв начин не подпомагат и не участват в преработвателни дейности на риба, трансбордиране или съвместни риболовни дейности с риболовни кораби, извършващи ННН риболов;

5.

риболовните кораби, извършващи ННН риболов, които плават под знамето на държава-членка, имат право на достъп само до своите пристанища на домуване и до никое друго пристанище в Общността, освен в случай на непреодолима сила или бедствие. Риболовните кораби, извършващи ННН риболов, които плават под знамето на трета държава, нямат право на достъп до пристанище на държава-членка, освен в случай на непреодолима сила или бедствие. Като алтернатива държава-членка може да разреши достъп до своите пристанища на риболовен кораб, извършващ ННН риболов, при условие че бъдат конфискувани уловът на борда и, когато е целесъобразно, риболовните съоръжения, забранени съгласно приетите от регионални организации за управление на риболова мерки за опазване и управление. Освен това държавите-членки конфискуват улова и, когато е целесъобразно, риболовните съоръжения, забранени съгласно тези мерки, на борда на риболовни кораби, извършващи ННН риболов, които са получили достъп до техни пристанища поради случаи на непреодолима сила или бедствие;

6.

риболовните кораби, извършващи ННН риболов, които плават под знамето на трета държава, не се снабдяват на пристанищата с провизии, гориво или други услуги, освен в случай на непреодолима сила или бедствие;

7.

риболовните кораби, извършващи ННН риболов, които плават под знамето на трета държава, нямат право да сменят екипажа, освен ако не се налага поради случаи на непреодолима сила или бедствие;

8.

държавите-членки отказват да предоставят своето знаме на риболовни кораби, извършващи ННН риболов;

9.

забранява се вносът на рибни продукти, уловени от риболовни кораби, извършващи ННН риболов, и съответно не се приемат или заверяват сертификати за улов, които придружават подобни продукти;

10.

забраняват се износът и реекспортът за преработка на рибни продукти от риболовни кораби, извършващи ННН риболов;

11.

риболовни кораби, извършващи ННН риболов, на които няма риба, нито екипаж, имат право на достъп до пристанище с цел бракуване, но без да се засяга евентуално съдебно производство или санкции, наложени срещу този кораб и всяко засегнато юридическо или физическо лице.

Член 38

Действия по отношение на несътрудничещи трети държави

Към несътрудничещи трети държави се прилагат следните мерки:

1.

забранява се вносът в Общността на рибни продукти, уловени от риболовни кораби, които плават под знамето на такива трети държави, и съответно не се приемат сертификати за улов, придружаващи такива продукти. Когато определянето за несътрудничеща трета държава съгласно член 31 е обосновано с липсата на подходящи мерки, предприети от тази трета държава по отношение на ННН риболов, който засяга дадени запаси или видове, забраната за внос може да се прилага само към съответните запаси или видове;

2.

забранява се покупката от оператори на Общността на риболовни кораби, които плават под знамето на такива държави;

3.

забранява се на риболовните кораби, плаващи под знамето на държава-членка, да го сменят със знамето на такава държава;

4.

държавите-членки не разрешават сключване на споразумения с такива държави за чартиране на риболовни кораби, които плават под тяхно знаме;

5.

забранява се износът на риболовни кораби на Общността в такива държави;

6.

забраняват се частни търговски споразумения между граждани на държава-членка и такива държави, които целят риболовен кораб, който плава под знамето на държавата-членка, да използва възможностите за риболов на такива държави;

7.

забраняват се съвместни риболовни дейности с участието на риболовни кораби, които плават под знамето на държава-членка, и риболовен кораб, който плава под знамето на такива държави;

8.

Комисията прави предложение за денонсиране на сключените с такива държави двустранни споразумения в областта на рибарството или споразумения за партньорство в областта на рибарството, които предвиждат прекратяване на споразумението в случай на неспазване на поетите от третата държава ангажименти във връзка с борбата с ННН риболова;

9.

Комисията не започва преговори с такива държави за сключване на двустранни споразумения в областта на рибарството или споразумения за партньорство в областта на рибарството.

ГЛАВА VIII

ГРАЖДАНИ

Член 39

Граждани, които извършват или подпомагат ННН риболов

1.   Гражданите под юрисдикцията на държавите-членки (граждани) не подпомагат нито извършват ННН риболов, включително чрез наемане на борда или като оператори, или бенефициери на риболовни кораби, включени в списъка на Общността на корабите, извършващи ННН риболов.

2.   Без да се засяга главната отговорност на държавата на знамето, държавите-членки сътрудничат помежду си и с трети държави и предприемат всички подходящи мерки в съответствие с националното и общностното право, за да установят самоличността на гражданите, подпомагащи или извършващи ННН риболов.

3.   Без да се засяга главната отговорност на държавата на знамето и в съответствие с приложимите закони или подзаконови актове държавите-членки предприемат подходящи действия по отношение на свои граждани, за които е установено, че подпомагат или извършват ННН риболов.

4.   Всяка държава-членка нотифицира Комисията за наименованията на компетентните органи, които отговарят за координиране на събирането и проверката на информацията за действията на гражданите, посочени в настоящата глава, както и за докладването до Комисията и сътрудничеството с нея.

Член 40

Превенция и санкции

1.   Държавите-членки насърчават гражданите да съобщават всяка известна им информация относно правни интереси, ползи или финансови интереси, свързани с риболовни кораби, плаващи под знамето на трета държава, или контрола върху тях, както и имената на съответните кораби.

2.   Гражданите не продават и не изнасят риболовни кораби, предназначени за оператори, които участват в експлоатацията, управлението или собствеността на риболовни кораби, включени в списъка на Общността на корабите, извършващи ННН риболов.

3.   Без да се засягат останалите разпоредби от законодателството на Общността във връзка с публичните средства, държавите-членки не предоставят никакви държавни помощи по национални схеми за държавни помощи или от фондовете на Общността на оператори, които участват в експлоатацията, управлението или собствеността на риболовни кораби, включени в списъка на Общността на корабите, извършващи ННН риболов.

4.   Държавите-членки полагат усилия да получат информация за съществуването на договорености между граждани и трета държава, която допуска риболовни кораби, които плават под тяхно знаме, да го сменят със знамето на тази трета държава. Те информират Комисията за това, като представят списък на съответните риболовни кораби.

ГЛАВА IХ

НЕЗАБАВНИ ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ, САНКЦИИ И СЪПЪТСТВАЩИ САНКЦИИ

Член 41

Обхват

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат при:

1.

тежки нарушения, извършени на територията на държавите-членки, за която се прилага Договорът, или в морските води под суверенитета или юрисдикцията на държавите-членки, с изключение на водите, прилежащи към териториите и държавите, посочени в приложение II към Договора;

2.

тежки нарушения, извършени от риболовни кораби на Общността или граждани на държави-членки;

3.

тежки нарушения, открити на територията или във водите, посочени в точка 1 от настоящия член, но които са били извършени в открито море или под юрисдикцията на трета държава и са санкционирани съгласно член 11, параграф 4.

Член 42

Тежки нарушения

1.   За целите на настоящия регламент „тежки нарушения“ означава:

а)

дейностите, за които се смята, че представляват ННН риболов съгласно посочените в член 3 критерии;

б)

търговска дейност, пряко свързана с ННН риболов, включително търговия с рибни продукти или внос на такива;

в)

фалшифициране на посочените в настоящия регламент документи или използването на фалшиви или невалидни такива документи;

2.   Тежкият характер на нарушението се определя от компетентния орган на съответната държава-членка, като се отчитат критериите, посочени в член 3, параграф 2.

Член 43

Незабавни принудителни мерки

1.   Когато физическо лице е заподозряно в извършването или е заловено да извършва тежко нарушение или юридическо лице е заподозряно в отговорност за такова нарушение, държавите-членки започват пълно разследване на нарушението и предприемат незабавни принудителни мерки съгласно тяхното национално законодателство и в зависимост от тежестта на нарушението, като по-специално:

а)

незабавно прекратяване на риболовната дейност;

б)

пренасочване на риболовния кораб към пристанище;

в)

пренасочване на транспортното средство към друго място за инспекция;

г)

налагане на гаранция;

д)

изземане на риболовни съоръжения, улов или рибни продукти;

е)

временно спиране от движение на съответния риболовен кораб или транспортно средство;

ж)

преустановяване на разрешението за риболов.

2.   Характерът на принудителните мерки трябва да бъде такъв, че да предотврати продължаването на съответното тежко нарушение и да даде възможност на компетентните органи да приключат неговото разследване.

Член 44

Санкции за тежки нарушения

1.   Държавите-членки гарантират, че на физическо лице, извършило тежко нарушение, или на юридическо лице, отговорно за тежко нарушение, се налагат ефективни, съразмерни и възпиращи административни санкции.

2.   Държавите-членки налагат санкция, чийто максимален размер е най-малко пет пъти повече от стойността на рибните продукти, получени чрез извършването на тежкото нарушение.

В случай на повторно тежко нарушение в срок от 5 години държавите-членки налагат глоби, чийто максимален размер е най-малко осем пъти повече от стойността на рибните продукти, получени чрез извършването на тежкото нарушение.

При налагане на тези санкции държавите-членки вземат предвид също стойността на вредите, нанесени на съответните рибни ресурси и на морската среда.

3.   Държавите-членки могат да използват в допълнение или като алтернатива ефективни, съразмерни и възпиращи наказателноправни санкции.

Член 45

Съпътстващи санкции

Предвидените в настоящата глава санкции могат да бъдат съпътствани от други санкции или мерки, по-специално:

1.

запориране на риболовния кораб, участвал в извършването на нарушението;

2.

временно спиране от движение на риболовния кораб;

3.

конфискуване на забранените риболовни съоръжения, улов или рибни продукти;

4.

преустановяване или отнемане на разрешението за риболов;

5.

намаляване или отнемане на правата за извършване на риболов;

6.

временно или постоянно лишаване от правото да се получават нови права за извършване на риболов;

7.

временна или постоянна забрана за достъп до държавни помощи или субсидии.

8.

преустановяване или отнемане на статута на одобрен икономически оператор, получен съгласно член 16, параграф 3.

Член 46

Общ размер на санкциите и съпътстващите санкции

Общият размер на санкциите и съпътстващите санкции се изчислява по начин, който гарантира, че те ефективно лишават нарушителите от икономическите облаги, извлечени от тежките нарушения, без да се засяга законното право на упражняване на професия. За тази цел се вземат предвид и незабавните принудителни мерки съгласно член 43.

Член 47

Отговорност на юридическите лица

1.   Юридически лица се подвеждат под отговорност за тежки нарушения, когато нарушенията са извършени в тяхна полза от физическо лице, което е действало индивидуално или като част от орган на юридическото лице, и което заема решаваща позиция в юридическото лице по силата на:

а)

правомощия да представлява юридическото лице; или

б)

право да взема решения от името на юридическото лице; или

в)

право да упражнява контрол в рамките на юридическото лице.

2.   Юридическо лице може да бъде подведено под отговорност, когато липсата на надзор или контрол от страна на физическото лице, посочено в параграф 1, е създала възможност за извършване на тежко нарушение, в полза на това юридическо лице, от физическо лице, което му е подчинено.

3.   Отговорността на юридическото лице не изключва производството срещу физически лица, които са извършители, подбудители или съучастници в извършването на съответните нарушения.

ГЛАВА Х

ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ, ПРИЕТИ ОТ НЯКОИ РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИБОЛОВА ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ

Член 48

Наблюдение в морето

1.   Разпоредбите на настоящата глава се прилагат към риболовните дейности, за които се прилагат правилата за наблюдение на кораби, които са приети в рамките на регионални организации за управление на риболова и които са обвързващи за Общността.

2.   В случай че компетентен орган на държава-членка, който отговаря за морски инспекции, наблюдава риболовен кораб, извършващ дейности, които могат да бъдат смятани за ННН риболов, той незабавно докладва за наблюдението. Докладът и резултатите от разследването на този риболовни кораби от тази държава-членка се смятат за доказателство, което се използва при прилагането на различните механизми за идентификация и изпълнение, предвидени в настоящия регламент.

3.   В случай че капитан на риболовен кораб на Общността или на трета държава наблюдава риболовен кораб, който извършва дейности, посочени в параграф 2, капитанът може да документира колкото е възможно повече сведения за наблюдението, като например:

а)

име и описание на риболовния кораб;

б)

позивна на риболовния кораб;

в)

регистрационен номер и, ако има такъв, номер на риболовния кораб от регистъра на Lloyds/IMO;

г)

държава на знамето на риболовния кораб;

д)

местоположение (географска ширина и дължина) към момента на начално идентифициране на кораба;

е)

дата/час (UTC) на първоначалното идентифициране;

ж)

снимка или снимки на риболовния кораб в подкрепа на наблюдението;

з)

всяка друга имаща отношение информация във връзка с наблюдаваната дейност на въпросния риболовен кораб.

4.   Докладите за наблюдението се изпращат незабавно на компетентния орган на държавата-членка на знамето на риболовния кораб, който извършва наблюдението, като компетентният орган в най-кратък срок ги предава на Комисията или на определения от нея орган. След това Комисията или определеният от нея орган незабавно информира държавата на знамето на наблюдавания риболовен кораб. Впоследствие Комисията или определен от нея орган изпращат доклада за наблюдението на всички държави-членки и, когато е целесъобразно, на изпълнителния секретар на съответната регионална организация за управление на риболова за предприемане на по-нататъшни действия в съответствие с приетите от тези организации мерки.

5.   Държава-членка, която получава доклад за наблюдение на дейностите на риболовен кораб, плаващ под нейно знаме, от компетентния орган на договаряща страна в регионална организация за управление на риболова, в най-кратък срок нотифицира Комисията за доклада и предава цялата имаща отношение информация на нея или на определения от нея орган, който впоследствие я предава на изпълнителния секретар на съответната регионална организация за управление на риболова за по-нататъшни действия съгласно приетите от тази организация мерки, според случая.

6.   Настоящият член се прилага без да се засягат по-строгите разпоредби, приети от регионални организации за управление на риболова, в които Общността е договаряща страна.

Член 49

Представяне на информация относно наблюдавани риболовни кораби

1.   Държавите-членки, които получат подходящо документирана информация относно наблюдавани риболовни кораби, предават незабавно тази информация на Комисията или на определения от нея орган във формата, определен съгласно процедурата, посочена в член 54, параграф 2.

2.   Комисията или определеният от нея орган проверяват също подходящо документирана информация относно наблюдаваните риболовни кораби, представена от граждани, организации на гражданското общество, включително екологични организации, както и от заинтересовани представители на сектора на рибарството и на търговията с риба и рибни продукти.

Член 50

Разследване на наблюдавани риболовни кораби

1.   Държавите-членки в най-кратки срокове започват разследване на дейностите на риболовните кораби, плаващи под тяхно знаме, които са наблюдавани в съответствие с член 49.

2.   Държавите-членки нотифицират, когато е възможно, по електронен път Комисията или определения от нея орган за започването на разследването и за всяко предприето или предвидено действие по отношение на наблюдаваните риболовни кораби, плаващи под тяхно знаме, в най-кратък срок и във всички случаи в рамките на два месеца след нотификацията за доклада за наблюдение съгласно член 48, параграф 4. На подходящи равни интервали на Комисията или на определения от нея орган се представят доклади за напредъка на разследването относно дейността на наблюдаваните риболовни кораби. След приключването на разследването на Комисията или на определения от нея орган се представя окончателен доклад за резултатите.

3.   Държавите-членки, различни от съответната държава-членка на знамето, проверяват, когато е целесъобразно, дали наблюдаваните риболовни кораби, посочени в доклада, действително са извършвали такава дейност в морски води под тяхна юрисдикция или дали рибни продукти от тези кораби са били разтоварени или внесени на тяхна територия, и проверяват доколко са били спазени съответните мерки за опазване и управление. Държавите-членки незабавно нотифицират Комисията или определения от нея орган, както и съответната държава-членка на знамето, за резултата от проверките и разследването.

4.   Комисията или определеният от нея орган съобщават на всички държави-членки информацията, получена в съответствие с параграфи 2 и 3.

5.   Настоящият член се прилага, без да се засягат разпоредбите на глава V от Регламент (ЕС) № 2371/2002 и разпоредбите, приети от регионални организации за управление на риболова, в които Общността е договаряща страна.

ГЛАВА ХI

ВЗАИМОПОМОЩ

Член 51

Взаимопомощ

1.   Административните органи, които отговарят за прилагането на настоящия регламент в държавите-членки, сътрудничат помежду си, с административните органи на трети държави и с Комисията, за да гарантират спазването на настоящия регламент.

2.   За целите на параграф 1 се създава система за взаимопомощ, управлявана от Комисията или определен от нея орган, която включва автоматизирана информационна система — „Информационна система за ННН риболов“, за подпомагане на компетентните органи в предотвратяването, разследването и преследването на ННН риболов.

3.   Подробните правила за прилагането на настоящата глава се приемат съгласно процедурата, посочена в член 54, параграф 2.

ГЛАВА ХII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 52

Прилагане

Мерките, необходими за прилагането на разпоредбите на настоящия регламент, се приемат съгласно процедурата, посочена в член 54, параграф 2.

Член 53

Финансова подкрепа

Държавите-членки могат да изискат от съответните оператори да допринесат за покриването на разходите, свързани с прилагането на настоящия регламент.

Член 54

Комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет, създаден по реда на член 30 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, посочен в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

Член 55

Задължения за докладване

1.   На всеки две години държавите-членки представят на Комисията доклад за прилагането на настоящия регламент най-късно до 30 април от следващата календарна година.

2.   Въз основа на представените от държавите-членки доклади и на собствени наблюдения, на всеки три години Комисията изготвя доклад, който представя на Европейския парламент и на Съвета.

3.   Комисията предприема оценка на въздействието на настоящия регламент върху ННН риболова до 29 октомври 2013 г.

Член 56

Отмяна

Член 28б, параграф 2, член 28д, член 28е, член 28ж и член 31, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2847/93, Регламент (ЕО) № 1093/94, Регламент (ЕО) № 1447/1999, членове 8, 19a, 19б, 19в, 21, 21б и 21в от Регламент (ЕО) № 1936/2001 и членове 26a, 28, 29, 30 и 31 от Регламент (ЕО) № 601/2004 се отменят, считано от 1 януари 2010 г.

Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 57

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила от деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. BARNIER


(1)  Становище от 23 май 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 29 май 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник). Становище, прието след незадължителна консултация.

(3)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(4)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(7)  Регламент (ЕО) № 1093/94 на Съвета от 6 май 1994 г. относно установяване на условията, при които риболовните кораби от трети страни могат да разтоварят директно и да търгуват със своя улов на пристанищата на Общността (ОВ L 121, 12.5.1994 г., стр. 3).

(8)  Регламент (ЕО) № 1447/1999 на Съвета от 24 юни 1999 г. за създаване на списък на видовете поведение, които сериозно нарушават правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 167, 2.7.1999 г., стр. 5).

(9)  Регламент (ЕО) № 1936/2001 на Съвета от 27 септември 2001 г. за определяне на мерки за контрол, приложими към риболовните дейности спрямо някои запаси от далекомигриращи видове (ОВ L 263, 3.10.2001 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕО) № 601/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. за определяне на някои контролни мерки за риболовната дейност в зоната, обхваната от Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика (ОВ L 97, 1.4.2004 г., стр. 16).

(11)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на продуктите, изключени от определението за „рибни продукти“ в член 2, точка 8

Сладководни рибни продукти

Продукти от аквакултури, получени от дребна риба или ларви

Декоративни риби

Живи стриди

Пектени (морски гребени), включително калугерици, други миди от родовете Pecten, Сhlamуs или Placopecten, живи, пресни или охладени

Миди Сен Жак (Pecten maximus), замразени

Други пектени, пресни или охладени

Миди

Охлюви, различни от получените от морето

Обработени мекотели и консерви от мекотели


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Сертификат на Европейската общност за улов и сертификат за реекспорт

Image

Image

Image

Допълнение

Транспортни данни:

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Нотификации от държавата на знамето

1.

Съдържание на нотификациите от държавата на знамето по реда на член 20

Комисията отправя молба към държавите на знамето да нотифицират имената, адресите и официалните печати на публичните органи на тяхна територия, които имат право:

а)

да регистрират риболовни кораби под тяхно знаме;

б)

да издават, прекратяват и отнемат лицензи за риболов на техните риболовни кораби;

в)

да проверяват верността на информацията в сертификатите за улов по член 13 и да заверяват тези сертификати;

г)

да изпълняват, контролират и прилагат закони, подзаконови актове и мерки за опазване и управление, които техните риболовни кораби са длъжни да спазват;

д)

да извършват проверки на сертификатите за улов, за да съдействат на компетентните органи на държавите-членки чрез административното сътрудничество по реда на член 20, параграф 4;

е)

да изпращат образци от техните сертификати за улов в съответствие с примерния образец в приложение II; и

ж)

да актуализират тези нотификации.

2.

Схеми за документирането на улова, приети от регионални организации за управление на риболова, посочени в член 13

Когато дадена схема за документиране на улова, приета от регионална организация за управление на риболова, е призната като схема за удостоверяване на улова за целите на настоящия регламент, нотификациите от държавата на знамето по тези схеми за документиране на улова се смятат за извършени съгласно разпоредбите на параграф 1 от настоящото приложение и разпоредбите на настоящото приложение се смятат за приложими mutatis mutandis.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Декларация по член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № …/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. относно създаването на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

Долуподписаният потвърждава, че преработените рибни продукти:… (описание на продуктите и кодовете от Комбинираната номенклатура) са получени от улов, внесен по силата на следния(те) сертификат(и) за улов:

Image

Име и адрес на преработвателното предприятие:

Име и адрес на износителя (ако се различава от преработвателното предприятие):

Номер на одобрението на преработвателното предприятие:

Номер и дата на здравния сертификат:

Image

Одобрение от компетентния орган:

Image


29.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 286/33


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1006/2008 НА СЪВЕТА

от 29 септември 2008 година

относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността, изменящ регламенти (ЕИО) № 2847/93 и (ЕО) № 1627/94 и отменящ Регламент (ЕО) № 3317/94

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 3317/94 на Съвета от 22 декември 1994 г. относно установяване на общи разпоредби за разрешаването на риболова във водите на трети страни в рамките на споразумения за риболов (1) установява процедурата за разрешаването на риболовни дейности на риболовните кораби на Общността във води под юрисдикцията на трети държави по силата на споразумения в областта на рибарството, сключени между Общността и трети държави. Смята се, че процедурата, установена с този регламент, вече не удовлетворява нуждите с оглед международните задължения, произтичащи от двустранни споразумения в областта на рибарството, многостранни споразумения и конвенции, приети в рамките на регионалните организации за управление на рибарството (РОУР) или подобна договореност. Освен това регламентът вече не е достатъчен за изпълнение на целите на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР), по-специално що се отнася до устойчивото рибарство и контрола.

(2)

Вследствие на Плана за действие за опростяване и усъвършенстване на Общата политика в областта на рибарството за периода 2006—2008 г., представен в Съобщение на Комисията до Съвета и Парламента от 8 декември 2005 г. и на променените обстоятелства в областта на рибарството извън водите на Общността след приемането на Регламент (ЕО) № 3317/94, както и с оглед спазване на международните задължения, е необходимо да се въведе обща система на Общността за разрешаване на всички риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън нейните води. Освен това правилата за достъп на риболовни кораби, плаващи под знамето на трета държава, до водите на Общността, установени понастоящем в други различни правни инструменти, следва да бъдат преопределени и, доколкото е необходимо, хармонизирани с правилата, приложими за риболовните кораби на Общността.

(3)

На риболовните кораби на Общността следва да бъде позволено да извършват риболовни дейности извън водите на Общността единствено след разрешение от страна на компетентния орган, отговарящ за разрешаването на съответните риболовни дейности, като например компетентният орган на третата държава, в чиито води се извършват риболовните дейности, органът, компетентен да разрешава риболовни дейности в международни води, обхванати от разпоредби, приети в рамките на РОУР или подобна договореност, или, когато става дума за нерегламентирани със споразумение риболовни дейности в открито море — от компетентните органи на държавите-членки, без да се засяга специфичното законодателство на Общността относно риболовните дейности в открито море.

(4)

Важно е да се посочат ясно отговорностите на Комисията и на държавите-членки по отношение на процедурата за разрешаване на риболовни дейности на риболовни кораби на Общността извън водите на Общността. В тази връзка Комисията следва да може да гарантира, че международните задължения и разпоредбите на Общата политика в областта на рибарството се спазват, че исканията за предаване на заявленията са пълни и че те се предават в съответствие със сроковете, определени съгласно съответните споразумения.

(5)

Риболовните кораби на Общността следва да се счита, че отговарят на условията за разрешаване на каквито и да е риболовни дейности извън водите на Общността, само доколкото удовлетворяват редица критерии, свързани с поети от Общността международни задължения, както и с правилата и целите на Общата политика в областта на рибарството.

(6)

Когато процедурата на Съвета за приемане на решение относно временното прилагане на нов протокол към двустранно споразумение в областта на рибарството с трета държава, с който се разпределят възможностите за риболов между държавите-членки, не може да приключи преди датата на това временно прилагане, на Комисията следва да се позволи, на временна основа, с оглед да се избегне всякакво прекъсване на риболовните дейности на кораби на Общността, да предава заявленията за разрешения за риболов на третата държава през първите шест месеца след изтичането на предходния протокол.

(7)

За да се гарантира, че възможностите за риболов, които са на разположение на Общността съгласно споразумения за партньорство в областта на рибарството се оползотворяват напълно, е необходимо на Комисията да бъде предоставено правомощие за временно преразпределяне на неизползваните от дадена държава-членка възможности за риболов на друга държава-членка, без това да засегне разпределението или обмена на възможностите за риболов между държавите-членки съгласно въпросния протокол.

(8)

Споразумения за партньорство в областта на рибарството са онези споразумения, които са посочени в заключенията на Съвета от 15 юли 2004 г. и които в момента на тяхното сключване или временно прилагане са били определени от Съвета като такива.

(9)

Разпоредбите за контрол на използването на възможностите за риболов, предоставени на риболовни кораби на Общността извън водите на Общността, и на възможностите за риболов, предоставени на риболовни кораби на трети държави в рамките на водите на Общността, следва да бъдат съгласувани и следва да позволяват своевременни действия за предотвратяване превишаването на тези възможности от държавите-членки и от трети държави.

(10)

За последователно и ефективно преследване на нарушенията следва да бъде предоставена възможност за пълноценно използване на докладите за инспекция и наблюдение, изготвени от инспектори на Комисията, инспектори на Общността, инспектори на държави-членки и на трети държави.

(11)

Всички данни, свързани с риболовните дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността по силата на споразумения в областта на рибарството, следва да бъдат актуални и, доколкото е необходимо, достъпни за държавите-членки и съответните трети държави. За тази цел е необходимо да се създаде информационна система на Общността за разрешенията за риболов.

(12)

Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (2). Тези правила могат също така да предвиждат и освобождаване от задълженията, установени в настоящия регламент, когато тези задължения биха породили несъразмерна тежест в сравнение с икономическото значение на дейността и с оглед на ефикасността, такова освобождаване следва да се приема по реда на процедурата по управление, уредена в член 4 от Решение 1999/468/ЕО.

(13)

Регламент (ЕО) № 3317/94, както и разпоредбите, свързани с достъпа на риболовни кораби на трети държави до водите на Общността, уредени в Регламент (ЕО) № 1627/94 на Съвета от 27 юни 1994 г. относно постановяване на общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов (3), и Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към Общата политика в областта на рибарството (4), следва да бъдат отменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Приложно поле и цели

Настоящият регламент установява разпоредби относно:

а)

разрешението риболовни кораби на Общността да извършват следните риболовни дейности:

i)

във водите под суверенитета или юрисдикцията на трета държава в рамките на споразумение в областта на рибарството, сключено между Общността и тази държава, или

ii)

попадащи в обхвата на мерки за опазване и управление, приети в рамките на регионална организация за управление на рибарството или подобна договореност, по която Общността е договаряща страна или недоговаряща сътрудничеща страна, наричана по-нататък „РОУР“, или

iii)

извън водите на Общността, които не попадат в обхвата на споразумение в областта на рибарството или на РОУР;

б)

разрешението риболовни кораби на трети държави да извършват риболовни дейности във водите на Общността;

и задълженията за докладване, свързани с разрешените дейности.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)

„споразумение“ означава споразумение в областта на рибарството, сключено или за което е прието решение за временно прилагане в съответствие с член 300 от Договора;

б)

„регионална организация за управление на рибарството“ или „РОУР“ означава субрегионална или регионална организация или подобна договореност, компетентна съгласно международното право да определя мерки за опазване и управление на живите морски ресурси, поставени под нейна отговорност по силата на учредителната ѝ конвенция или споразумение;

в)

„риболовни дейности“ означава улов, държане на борда, преработване и претоварване на риба;

г)

„риболовен кораб на Общността“ означава риболовен кораб на Общността, посочен в член 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (5);

д)

„регистър на флота на Общността“ означава регистър на общностния риболовен флот, посочен в член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

е)

„възможности за риболов“ означава възможности за риболов съгласно член 3, буква р) от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

ж)

„разрешаващ орган“ означава органът, който отговаря за разрешаване на риболовни дейности на риболовни кораби на Общността по силата на споразумение или на разрешение на риболовни кораби на трети държави във води на Общността;

з)

„разрешение за риболов“ означава оправомощаване да се извършват риболовни дейности през определен период, в даден регион или за определен вид риболов;

и)

„риболовно усилие“ означава риболовното усилие както е определено в член 3, буква з) от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

й)

„електронно предаване“ означава предаване на данни в електронен вид със съдържание, формат и протокол, установени от Комисията, или съгласувани от страните по дадено споразумение;

к)

„риболовна категория“ означава подразделяне на флота въз основа на критерии, като например по-специално видът на корабите, видът на риболовните дейности и разгърнатите риболовни съоръжения;

л)

„сериозно нарушение“ означава сериозно нарушение съгласно определеното в Регламент (ЕО) № 1447/99 на Съвета от 24 юни 1999 г. за създаване на списък на видовете поведение, които сериозно нарушават правилата на общата политика в областта на рибарството (6), или сериозно нарушение или сериозно неспазване на правилата по силата на съответното споразумение;

м)

„списък IUU“ означава списъкът на риболовните кораби, осъществяващи незаконен, недеклариран или нерегулиран риболов, установени в рамките на РОУР или от Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 от 29 септември 2008 г. на Съвета относно създаването на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (7);

н)

„информационна система на Общността за разрешенията за риболов“ означава информационна система, създадена от Комисията в съответствие с член 12;

о)

„риболовен кораб на трета държава“ означава кораб:

който независимо от размерите си, е използван основно или спомагателно за пренос на рибни продукти,

който, дори ако не се използва за улов на риба със собствени средства, пренася рибни продукти, трансбордирани от други кораби, или

на борда на който рибните продуктите на рибарството са предмет на една или няколко от следните операции преди опаковането: нарязване на резени или разфасоване, обелване, смилане, замразяване и/или преработка,

и който плава под знамето на трета държава и/или е регистриран в трета държава.

ГЛАВА II

РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ НА ОБЩНОСТТА ИЗВЪН ВОДИТЕ НА ОБЩНОСТТА

РАЗДЕЛ I

Общи разпоредби

Член 3

Обща разпоредба

Единствено риболовни кораби на Общността, на които е издадено разрешение за риболов в съответствие с настоящия регламент, имат право да извършват риболовни дейности извън водите на Общността.

РАЗДЕЛ II

Разрешения за риболовни дейности в рамките на споразумения

Член 4

Представяне на заявленията

1.   Не по-късно от пет работни дни преди крайния срок за предаването на заявленията, установени в съответното споразумение, или, при липса на краен срок в него, не по-късно от договорения в споразумението срок и без да се засягат специалните разпоредби, съдържащи се в законодателството на Общността, държавите-членки представят на Комисията по електронен път заявленията за разрешения за риболов за съответните риболовни кораби.

2.   Заявленията, посочени в параграф 1, съдържат идентификационния номер на кораба по регистъра на общностния риболовен флот и международната радиопозивна на кораба, както и всяка друга информация, необходима съгласно съответното споразумение или предписана в съответствие с процедурата, посочена в член 27, параграф 2.

Член 5

Критерии за допустимост

1.   Държавите-членки представят на Комисията единствено заявления за разрешение за риболов за риболовните кораби, плаващи под тяхно знаме:

а)

които вече извършват риболовни дейности и които през 12-месечния период, предшестващ риболовните дейности по съответното споразумение или, в случай че има ново споразумение, по предхождащото го споразумение, са изпълнили когато е целесъобразно съответните условия по споразумението за този период;

б)

които през 12-месечния период преди заявлението за разрешение за риболов са били обект на наказателни производства за сериозни нарушения или са били считани за заподозрени в подобни нарушения в съответствие с националното законодателство на държавата-членка и/или когато собственикът на кораба се е сменил и новият собственик представи гаранции, че условията ще бъдат изпълнени;

в)

които не са включени в „списък IUU“;

г)

за които данните, които се съдържат в регистъра на общностния риболовен флот и информационната система на Общността за разрешенията за риболов са пълни или точни;

д)

които притежават разрешително за риболов съгласно Регламент (ЕО) № 1281/2005 на Комисията от 3 август 2005 г. за управление на разрешителните за риболов и задължителното минимално съдържание на информация в тях (8);

е)

за които данните, необходими съгласно съответното споразумение, са налице и са достъпни за разрешаващия орган; и

ж)

за които заявленията за разрешение за риболов са в съответствие със съответното споразумение и настоящия регламент.

2.   Всяка държава-членка гарантира, че заявленията за разрешения за риболов, чието предаване тя иска, съответстват на възможностите за риболов, с които тя разполага съгласно съответното споразумение.

Член 6

Предаване на заявления

1.   Комисията предава заявленията на съответния разрешаващ орган в срок до пет работни дни след получаване на искането от държавата-членка и в съответствие с настоящия член.

2.   Комисията разглежда исканията за предаване на заявленията, като взема предвид:

а)

възможностите за риболов, предоставени на всяка държава-членка от Съвета на основание член 20 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 или член 37 от Договора; и

б)

условията, установени в съответното споразумение и в настоящия регламент.

3.   Комисията проверява дали:

а)

условията, установени в член 5, са спазени; и

б)

заявленията за разрешения за риболов, чието предаване се иска от съответната държава-членка, съответстват на възможностите за риболов, налични по съответното споразумение, като се вземат предвид заявленията на всички държави-членки.

Член 7

Непредаване на заявления

1.   Комисията не предава на разрешаващия орган заявления, за които:

а)

данните относно съответния кораб, предоставени от държавата-членка в съответствие с член 4, параграф 2 от настоящия регламент, са непълни;

б)

възможностите за риболов на съответната държава-членка са недостатъчни, като се вземат предвид техническите спецификации на съответното споразумение и заявленията, предадени от държавата-членка;

в)

условията, установени в съответното споразумение и в настоящия регламент, не са спазени.

2.   В случай на непредаване на едно или повече заявления Комисията незабавно уведомява съответната държава-членка затова и излага мотивите си.

Ако държавата-членка не е съгласна с мотивите, изложени от Комисията, тя предава на Комисията информация или документи в подкрепа на възражението си в рамките на пет работни дни. Комисията преглежда заявлението предвид тази информация.

Член 8

Информация

1.   Комисията уведомява държавата-членка на знамето незабавно, по електронен път, за решението за риболов, предоставено от разрешаващия орган или за решението на разрешаващия орган да не издаде разрешение за риболов за даден риболовен кораб.

Когато това се изисква от или по силата на споразумение, придружаващите и оригиналните документи на хартия се изпращат на хартиен носител и/или по електронен път.

2.   Държавата-членка на знамето незабавно уведомява собствениците на съответните риболовни кораби за информацията, получена в съответствие с параграф 1.

3.   Ако разрешаващият орган уведоми Комисията, че е взел решение да спре действието или да отнеме разрешението за риболов, издадено на риболовен кораб на Общността по дадено споразумение, Комисията незабавно уведомява по електронен път държавата-членка на знамето на този кораб. Държавата-членка на знамето незабавно предава тази информация на собственика на този кораб.

4.   Комисията прави проверки за установяване на съвместимостта на решението за отказ или за спиране действието на разрешението за риболов със съответното споразумение в консултация с държавата-членка на знамето и със съответния разрешаващ орган и ги информира за резултатите от тези проверки.

Член 9

Непрекъснатост на риболовната дейност

1.   Когато:

срокът на действие на протокола към двустранно споразумение в областта на рибарството с трета държава, който определя възможностите за риболов, предвидени в споразумението, е изтекъл; и

Комисията е парафирала нов протокол, но още не е прието решение за сключването му или за временното му прилагане,

Комисията може в рамките на шест месеца от датата на изтичане на срока на действие на предходния протокол и без да се засяга компетентността на Съвета да взема решения относно сключването или временното прилагане на новия протокол, да предава заявления за разрешения за риболов на съответната трета държава в съответствие с настоящия регламент.

2.   В съответствие с правилата, установени в съответното споразумение в областта на рибарството, кораби на Общността, на които е разрешено да извършват риболовни дейности по това споразумение, на датата на изтичане на срока на разрешенията за риболов, могат да продължат да извършват риболов по споразумението за максимален период от шест месеца след датата на изтичане на срока, при положение че това е допустимо съгласно научните мнения.

3.   В този контекст Комисията прилага метода на разпределяне на възможностите за риболов в сила по предходния протокол за параграф 1 и по действащия протокол за параграф 2.

Член 10

Неоползотворяване на възможности за риболов в контекста на споразумения за партньорство в областта на рибарството

1.   В контекста на споразумение за партньорство в областта на рибарството, ако въз основа на исканията за предаване на заявления, посочени в член 4 от настоящия регламент, се установи, че броят на разрешенията за риболов или количеството възможности за риболов, предоставени на Общността по дадено споразумение, не са използвани напълно, Комисията уведомява съответните държави-членки и изисква от тях да потвърдят, че не ще използват тези възможности за риболов. Липса на отговор в рамките на сроковете, които ще се определят от Съвета при сключване на споразумението за партньорство в областта на рибарството, се счита за потвърждение, че корабите на съответната държава-членка не ще използват напълно възможностите си за риболов в дадения период.

2.   След потвърждение от съответната държава-членка Комисията оценява всички неизползвани възможности за риболов и прави тази оценка достъпна за държавите-членки.

3.   Държавите-членки, които желаят да използват неоползотворените възможности за риболов, посочени в параграф 2, представят на Комисията списък на всички кораби, за които те възнамеряват да поискат разрешение за риболов, както и искането за предаване на заявленията за всеки един от тези кораби в съответствие с член 4.

4.   Комисията взема решение за преразпределение в тясно сътрудничество със съответните държави-членки.

Ако съответна държава-членка възрази срещу това преразпределение, Комисията взема решение за преразпределението в съответствие с процедурата, предвидена в член 27, параграф 2, като взема предвид критериите, установени в приложение I, и нотифицира съответните държави-членки за това.

5.   Предаването на заявления в съответствие с настоящия член по никакъв начин не засяга разпределението на възможностите за риболов или обмена им между държавите-членки в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

6.   Комисията не се възпрепятства да прилага механизма, посочен в параграфи 1—4 до определяне на сроковете, посочени в параграф 1.

РАЗДЕЛ III

Риболовни дейности, които не попадат в обхвата на споразумение

Член 11

Общи разпоредби

1.   Оператор на риболовен кораб на Общността, който възнамерява да извършва риболовни дейности в открито море, във води, които не попадат в обхвата на споразумение или на РОУР, информира органите на държавата-членка на знамето за тези дейности.

Без да се засяга общностното законодателство относно риболовните дейности в открито море, риболовните кораби на Общността имат право да извършват риболовни дейности в открито море, във води, които не попадат в обхвата на споразумение или на РОУР, ако им е било издадено разрешение от тяхната държава-членка на знамето в съответствие с националните разпоредби.

Държавите-членки уведомяват Комисията десет дни преди началото на риболовните дейности, посочени в първа алинея, на корабите, на които е разрешено да извършват риболов в съответствие със същата алинея, като посочват съответните видове, риболовни съоръжения, периода и зоната, за които се прилага разрешението.

2.   Държавите-членки се стремят да получат информация за договореностите между нейни граждани и трета държава, които позволяват на риболовни кораби, плаващи под тяхно знаме, да извършват риболовни дейности във води под юрисдикцията или суверенитета на трета държава, и уведомяват Комисията за това, като представят по електронен път списък на съответните кораби.

3.   Настоящият раздел се прилага само за кораби, чиято обща дължина превишава 24 метра.

РАЗДЕЛ IV

Задължения за докладване и прекратяване на риболовните дейности

Член 12

Информационна система на Общността за разрешенията за риболов

1.   Комисията създава информационна система на Общността за разрешенията за риболов, която съдържа информацията относно разрешенията, издадени в съответствие с настоящия регламент. Комисията създава защитен уебсайт за тази цел.

2.   Държавите-членки гарантират, че данните, необходими с оглед на разрешенията за риболов в рамките на споразумение или на РОУР, се съдържат в информационната система на Общността за разрешенията за риболов и поддържат тези данни актуални през цялото време.

Член 13

Докладване на улова и риболовното усилие

1.   Риболовни кораби на Общността, за които е било издадено разрешение за риболов по раздели II или III, ежеседмично предават на своите компетентни национални органи данните относно улова си и, при необходимост, относно риболовното им усилие. Тези данни се предоставят на разположение на Комисията по искане.

Независимо от първа алинея, риболовните кораби на Общността, чиято обща дължина превишава 24 метра, считано от 1 януари 2010 г. предават ежедневно на компетентните си национални органи данните относно улова си и, когато е необходимо, относно риболовното усилие в съответствие с Регламент (ЕО) № 1566/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение (9). Считано от 1 януари 2011 г. същото се прилага за кораби на Общността, чиято обща дължина превишава 15 метра.

2.   Държавите-членки събират данните, посочени в параграф 1 от настоящия член, и преди 15-о число на всеки календарен месец предават по електронен път на Комисията или на орган, определен от Комисията, данни за всеки запас, група запаси или риболовна категория, за уловените количества и когато това се изисква по силата на споразумение или регламент за прилагане на такова споразумение, и данните за риболовното усилие, предприето през предходния месец от кораби, плаващи под тяхно знаме във води, които попадат в обхвата на споразумение и в предходните шест месеца за риболовни дейности извън водите на Общността, които не попадат в обхвата на споразумение.

3.   В съответствие с процедурата, установена в член 27, параграф 2, Комисията взема решение относно формата на предаване на данните, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Член 14

Контрол на улова и на риболовното усилие

Без да се засягат разпоредбите на глава V от Регламент (ЕО) № 2371/2002, държавите-членки гарантират спазване на задълженията по отношение на докладването на улова и при необходимост на риболовното усилие, както е установено в съответното споразумение.

Член 15

Прекратяване на риболовни дейности

1.   Без да се засягат член 26, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 и член 21, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2847/93, когато дадена държава-членка смята, че предоставените ѝ възможности за риболов се считат за изчерпани, тя незабавно налага забрана за риболовни дейности за съответната област, съоръжения, запас или група от запаси. Тази разпоредба се прилага, без да се засягат специфичните разпоредби, установени в съответното споразумение.

2.   Когато предоставените на дадена държава-членка възможности за риболов са изразени едновременно в улов и ограничения на усилието, държавата-членка налага забрана за риболовни дейности за съответния регион, съоръжения, запас или група от запаси, веднага щом се прецени, че някоя от тези възможности се счита за изчерпана. За да се позволи продължаването на риболова от неизчерпаните възможности за риболов, който също е насочен към изчерпаните възможности за риболов, държавите-членки нотифицират на Комисията технически мерки, които нямат отрицателно въздействие върху изчерпаните възможности за риболов. Тази разпоредба се прилага, без да се засягат специфичните разпоредби, установени в съответното споразумение.

3.   Държавите-членки нотифицират незабавно на Комисията всяка забрана за риболовни дейности, наложена в съответствие с настоящия член.

4.   Когато Комисията установи, че риболовните възможности, налични за Общността или за дадена държава-членка, се считат за изчерпани, Комисията уведомява съответните държави-членки за това и изисква от тях да забранят риболовни дейности в съответствие с параграфи 1, 2 и 3.

5.   Веднага след като риболовните дейности са забранени в съответствие с параграфи 1 или 2, действието на разрешения за риболов, определени за съответния запас или група от запаси, се спира.

Член 16

Спиране действието на разрешения за риболов

1.   Когато разрешаващ орган съгласно дадено споразумение в областта на рибарството нотифицира Комисията за решението си за спиране действието или за отнемане на разрешение за риболов, издадено на риболовен кораб, плаващ под знамето на държава-членка, Комисията незабавно уведомява за това държавата-членка на знамето. Комисията извършва съответните проверки в съответствие със процедурите, предвидени в съответното споразумение, и когато е подходящо, като се консултира с държавата-членка на знамето и с разрешаващия орган на съответната трета държава, информира за резултатите от тези проверки държавата-членка на знамето, а когато е подходящо и разрешаващите органи на третата държава.

2.   Когато разрешаващ орган на трета държава спре действието на разрешение за риболов, което е предоставил на риболовен кораб на Общността, държавата-членка на знамето спира действието на разрешителното за риболов съгласно споразумението за целия период, за който е спряно действието на разрешението за риболов.

Когато разрешение за риболов се отнема окончателно от разрешаващите органи на трета държава, държавата-членка на знамето отнема незабавно разрешителното за риболов, предоставено на съответния кораб съгласно съответното споразумение.

3.   Докладите от инспекцията и надзора, изготвени от инспекторите на Комисията, инспекторите на Общността, инспекторите на държави-членки или инспекторите на трета държава, която е страна по съответното споразумение, представляват допустими доказателства в административни или съдебни производства на всяка държава-членка. За целите на установяване на фактите тези доклади се третират по същия начин като докладите от инспекциите и надзора на съответната държава-членка.

РАЗДЕЛ V

Достъп до информацията

Член 17

Достъп до информацията

1.   Без да се засягат задълженията съгласно Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда (10), данните, предоставени на Комисията или на определен от нея орган от държавите-членки в съответствие с настоящата глава, се предоставя на разположение чрез защитен уебсайт, свързан с информационна система на Общността за разрешенията за риболов, на разположение на всички съответни ползватели, които имат разрешение от:

а)

държавите-членки;

б)

Комисията или определен от нея орган за контрол и инспекция.

Информацията, достъпна за тези лица, се ограничава до данните, които са им необходими в рамките на процеса на разрешаване на риболова и/или техните дейности по инспекция, и се подчинява на правилата за поверителност на данните.

2.   Собствениците или агентите на корабите, регистрирани в информационната система на Общността за разрешенията за риболов, могат да получат електронно копие на данните, съдържащи се в регистъра, като подадат официално искане до Комисията чрез тяхната национална администрация.

ГЛАВА III

РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ВЪВ ВОДИ НА ОБЩНОСТТА

Член 18

Общи разпоредби

1.   Риболовните кораби на трети държави имат право:

а)

да извършват риболовни дейности във води на Общността, при условие че им е издадено разрешение за риболов в съответствие с настоящата глава;

б)

да акостират, да трансбордират в пристанищата или да преработват риба, при условие че им е издадено предварително разрешение от държавата-членка, в чиито води ще бъде осъществена операцията.

2.   Кораби на трети държави, на които е разрешено да извършват риболовни дейности съгласно дадено споразумение на 31 декември от всяка календарна година могат да продължават да извършват риболов съгласно това споразумение, считано от 1 януари на следващата година, докато Комисията вземе решение за издаване на разрешения за риболов на тези кораби за тази година в съответствие с член 20.

Член 19

Предаване на заявленията на трети държави

1.   Съответната трета държава, в деня на влизане в сила на дадено споразумение, с което ѝ се предоставят възможности за риболов във води на Общността, представя на Комисията по електронен път списък на корабите, плаващи под нейно знаме и/или регистрирани в нея, които възнамеряват да използват тези възможности за риболов.

2.   В рамките на установения от съответното споразумение или Комисията срок компетентните органи на третата държава представят на Комисията по електронен път заявленията за разрешения за риболов за риболовните кораби, плаващи под нейно знаме, които заявления съдържат международните радиопозивни на корабите и всякакви други данни, необходими съгласно споразумението или определени в съответствие с процедурата, посочена в член 27, параграф 2.

Член 20

Издаване на разрешения за риболов

1.   Комисията разглежда заявления за риболов, като взема предвид възможностите за риболов, предоставени на третата държава, и издава разрешения за риболов в съответствие с мерките, приети от Съвета и разпоредбите, съдържащи се в съответното споразумение.

2.   Комисията уведомява компетентните органи на третата държава и на държавите-членки за издадените разрешения за риболов.

Член 21

Критерии за допустимост

Комисията издава разрешение за риболов само на риболовни кораби на трети държави:

а)

които отговарят на условията за издаване на разрешение за риболов съгласно съответното споразумение и когато е подходящо са включени в списъка на корабите, нотифицирани да извършват риболовни дейности съгласно това споразумение,

б)

които през 12-месечния период, предшестващ риболовните дейности по съответното споразумение или, в случай на ново споразумение, по силата на предхождащото го споразумение, са изпълнили, когато е уместно, условията по споразумение за този период;

в)

които през 12-месечния период, предшестващ искането за разрешение за риболов, са били обект на наказателни производства за сериозни нарушения или са били счетени за заподозрени в подобни нарушения в съответствие с националното законодателство на държавата-членка и/или когато собственикът на кораба се е сменил и новият собственик представи гаранции, че условията ще бъдат изпълнени;

г)

които не са включени в „списък IUU“;

д)

за които са налице данните, изисквани по съответното споразумение; и

е)

за които заявленията са в съответствие със съответното споразумение и настоящата глава.

Член 22

Общи задължения

Риболовните кораби на трети държави, за които е издадено разрешение за риболов в съответствие с настоящата глава, спазват разпоредбите на Общата политика в областта на рибарството, отнасящи се до мерките за опазване и контрол, както и другите разпоредби, уреждащи риболова от риболовни кораби на Общността в риболовната зона, в която те оперират, както и разпоредбите, установени в съответното споразумение.

Член 23

Контрол на улова и на риболовното усилие

1.   Риболовните кораби на трети държави, които извършват риболовни дейности във води на Общността, ежеседмично предават на своите национални органи и на Комисията, или на определен от нея орган, данните,

а)

необходими по силата на съответното споразумение,

б)

установени от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в съответното споразумение, или

в)

установени в съответствие с процедурата, посочена в член 27, параграф 2.

Независимо от първа алинея, риболовните кораби на трети държави, чиято обща дължина превишава 24 метра, считано от 1 януари 2010 г. предават тези данни ежедневно по електронен път. От 1 януари 2011 г. това се прилага също така за риболовните кораби на трети държави, чиято обща дължина превишава 15 метра.

2.   Доколкото е необходимо съгласно съответното споразумение, третите държави събират данни за улова, предавани от техните кораби в съответствие с параграф 1, като предават по електронен път на Комисията, или на орган, определен от нея, до 15-о число от всеки календарен месец количествата за всеки запас, група от запаси или риболовна категория, уловени във води на Общността през предходния месец от всички кораби, плаващи под тяхното знаме.

3.   Данните за улова, посочени в параграф 2, са достъпни за държава-членка по искане и се подчиняват на правилата за поверителност на данни.

Член 24

Прекратяване на риболовните дейности

1.   Когато се счете, че възможностите за риболов, предоставени на трета държава, са изчерпани, Комисията незабавно уведомява съответната трета държава и компетентните органи за инспекция на държавите-членки за това. За да позволи продължаването на риболовните дейности от неизчерпани възможности за риболов, които също са насочени към изчерпаните възможности, третите държави предоставят на Комисията технически мерки, които да нямат отрицателно въздействие върху изчерпаните възможности за риболов. Тази разпоредба се прилага, без да се засягат специфичните разпоредби, установени в съответното споразумение.

2.   От датата на нотификация на Комисията действието на разрешенията за риболов, издадени за кораби, плаващи под знамето на тази държава, се счита за спряно за съответните риболовни дейности и на корабите повече не се разрешава да извършват тези риболовни дейности.

3.   Когато спирането на риболовните дейности, приложимо в съответствие с параграф 2, се отнася до всички дейности, за които са издадени разрешенията за риболов, последните се считат за отнети.

4.   Третата държава гарантира, че съответните риболовни кораби са незабавно информирани за прилагането на настоящия член и че те преустановяват всички съответни риболовни дейности.

5.   Веднага щом риболовните дейности бъдат забранени в съответствие с параграфи 1 или 2, действието на разрешенията за риболов, определени за съответния запас или група запаси, се спира.

Член 25

Неспазване на относимите правила

1.   Без да се засягат правните производства съгласно националното законодателство, държавите-членки незабавно нотифицират на Комисията всички регистрирани нарушения на риболовен кораб на трета държава по отношение на риболовните дейности във води на Общността съгласно съответното споразумение.

2.   За период, не по-дълъг от 12 месеца, никакъв лиценз или специално разрешително за риболов не се издават на който и да е риболовен кораб на трета държава, за който не са изпълнени задълженията, предвидени в съответното споразумение.

Комисията подава до органите на съответната трета държава имената и характеристиките на риболовните кораби на третата държава, на които през следващия месец или месеци няма да бъде разрешено да извършват риболов в зоната за риболов на Общността, като следствие от нарушаването на съответните правила по съответното споразумение.

3.   Комисията нотифицира органите по инспекция на държавите-членки за мерките, предприети съгласно параграф 2.

ГЛАВА IV

МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕТО

Член 26

Подробни правила

Подробни правила за прилагане на настоящия регламент могат да бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в член 27, параграф 2. Тези правила могат да предвиждат и освобождаване от задълженията, предвидени в настоящия регламент, ако тези задължения биха породили несъразмерна тежест в сравнение с икономическото значение на дейността.

Член 27

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по рибарство и аквакултури, създаден по силата на член 30 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на 20 работни дни.

ГЛАВА V

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28

Международни задължения

Настоящият регламент не засяга разпоредбите, предвидени в съответните споразумения, както и общностните разпоредби за прилагането им.

Член 29

Отмяна

1.   Членове 18, 28б, 28в и 28 г от Регламент (ЕИО) № 2847/93 се заличават.

2.   Член 3, параграф 2, член 4, параграф 2 и членове 9 и 10 от Регламент (ЕО) № 1627/94 се заличават.

3.   Регламент (ЕО) № 3317/94 се отменя.

4.   Позоваванията на заличените разпоредби се считат за позовавания на разпоредбите на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 30

Влизане в сила

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Член 18 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 продължава да се прилага, докато влезе в сила регламентът, установяващ подробните правила по член 13 от настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. BARNIER


(1)  ОВ L 350, 31.12.1994 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(3)  ОВ L 171, 6.7.1994 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(6)  ОВ L 167, 2.7.1999 г., стр. 5.

(7)  Вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(8)  ОВ L 203, 4.8.2005 г., стр. 3.

(9)  ОВ L 340, 22.12.2007 г., стр. 46.

(10)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Критерии за преразпределение, посочени в член 10

При преразпределението на възможностите за риболов Комисията взема предвид по-специално:

датата на всяко едно от получените искания;

възможностите за риболов, налични за преразпределение;

броя на получените искания;

броя на държавите-членки, които имат искания;

ако възможностите за риболов се основават изцяло или частично на количествата риболовни усилия или улови — очакваните риболовни усилия, които ще бъдат приложени, или уловите, които ще се реализират от всеки един от съответните кораби.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Регламент (ЕО) № 1627/94

Съответна разпоредба в настоящия регламент

Член 3, параграф 2

Глава III

Член 4, параграф 2

Глава III

Член 9

Членове 19—21

Член 10

Член 25

Регламент (ЕИО) № 2847/93

Съответна разпоредба в настоящия регламент

Член 18

Член 13

Член 28б

Член 18

Член 28в

Член 22

Член 28г

Член 24


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

29.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 286/45


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 юли 2008 година

относно подписването и временното прилагане на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

(2008/800/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 310 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, второ изречение от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе пред вид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

На 23 октомври 2006 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори от името на Европейската общност и нейните държави-членки с Република Хърватия за сключване на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз.

(2)

Преговорите бяха успешно приключени и в зависимост от евентуалното му сключване на по-късна дата допълнителният протокол следва да бъде подписан от името на Общността.

(3)

Протоколът следва да се прилага временно от 1 август 2007 г.,

РЕШИ:

Член 1

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) от името на Общността протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, в зависимост от евентуалното му сключване на по-късен етап.

Член 2

До момента на влизането му в сила протоколът следва да се прилага временно от 1 август 2007 г.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

C. LAGARDE


ПРОТОКОЛ

към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ИРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

наричани по-долу „държавите-членки“, представлявани от Съвета на Европейския съюз, и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ,

наричани по-долу „Общностите“, представлявани от Съвета на Европейския съюз и от Европейската комисия,

от една страна, и

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,

от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД присъединяването на Република България и Румъния (наричани по-долу „новите държави-членки“) към Европейския съюз, и следователно към Общността, на 1 януари 2007 г.,

като имат предвид, че:

(1)

Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна (наричано по-долу „ССА“), бе подписано в Люксембург на 29 октомври 2001 г. и влезе в сила на 1 февруари 2005 г.

(2)

Договорът относно присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (наричан по-долу „Договор за присъединяване“) бе подписан в Люксембург на 25 април 2005 г.

(3)

Република България и Румъния станаха членове на Европейския съюз на 1 януари 2007 г.

(4)

Съгласно член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване, приложен към Договора за присъединяване, присъединяването на новите държави-членки към ССА следва да бъде одобрено чрез сключването на Протокол към ССА.

(5)

Бяха проведени консултации съгласно член 36, параграф 3 от ССА, за да се гарантира, че са взети предвид въпросите от взаимен интерес за Общността и Хърватия, посочени в настоящото споразумение,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

РАЗДЕЛ I

ДОГОВАРЯЩИ СТРАНИ

Член 1

Република България и Румъния следва да бъдат страни по Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, подписно в Люксембург на 29 октомври 2001 г., и следва да приемат и да вземат предвид, по същия начин като останалите държави-членки на Общността, текстовете на споразумението, на съвместните декларации и на едностранните декларации, приложени към Заключителния акт, подписан на същата дата.

ПОПРАВКИ НА ТЕКСТА НА ССА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ПРИЛОЖЕНИЯТА И ПРОТОКОЛИТЕ КЪМ НЕГО

РАЗДЕЛ II

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Член 2

Селскостопански продукти sensu stricto

1.   Приложение IVa и приложение IVв към ССА се заменят с текста на приложение I към настоящия протокол.

2.   Приложение IVб и приложение IVг към ССА се заменят с текста на приложение II към настоящия протокол.

3.   Приложение IVд към ССА се заменя с текста на приложение III към настоящия протокол.

4.   Приложение IVе към ССА се заменя с текста на приложение IV към настоящия протокол.

5.   Приложение IVж към ССА се заменя с текста на приложение V към настоящия протокол.

Член 3

Рибни продукти

1.   Приложение Vа към ССА се заменя с текста на приложение VI към настоящия протокол.

2.   Приложение Vб към ССА се заменя с текста на приложение VII към настоящия протокол.

Член 4

Преработени селскостопански продукти

Приложение I и приложение II към протокол 3 към ССА се заменят с текста на приложение VIII към настоящия протокол.

Член 5

Споразумение за виното

Приложение I (Споразумение между Европейската общност и Република Хърватия за реципрочни преференциални търговски отстъпки за някои вина, посочени в член 27, параграф 4 от ССА) към Допълнителния протокол за адаптиране на търговските аспекти на ССА, за да се вземе предвид резултатът от преговорите между страните за реципрочни преференциални отстъпки за някои вина, реципрочното признаване, защитата и контрола на наименования на вина и реципрочното признаване, защитата и контрола на обозначенията за алкохолни и ароматизирани напитки, се заменя с текста на приложение IX към настоящия протокол.

РАЗДЕЛ III

ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗХОД

Член 6

Протокол 4 към ССА се заменя с текста на приложение X към настоящия протокол.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ IV

Член 7

СТО

Република Хърватия се ангажира да не отправя никакъв иск, искане или сезиране, нито да изменя или оттегля каквато и да е концесия съобразно GATT 1994, членове XXIV.6 и XXVIII във връзка с разширяването от 2007 г. на Общността.

Член 8

Доказателство за произход и административно сътрудничество

1.   Доказателствата за произход, издадени от Република Хърватия или от нова държава-членка в рамките на преференциалните споразумения или на автономните мерки, прилагани между тях, се приемат в съответните държави, при условие че:

а)

придобиването на такъв произход води до преференциално тарифно третиране въз основа на преференциалните тарифни мерки, съдържащи се в ССА;

б)

доказателството за произход и транспортните документи са били издадени не по-късно от деня преди датата на присъединяване;

в)

документът, доказващ произхода, е предоставен на митническите органи в рамките на период от четири месеца след датата на присъединяване.

Когато стоките са декларирани за внос в Република Хърватия или в нова държава-членка преди датата на присъединяване, съгласно преференциални споразумения или самостоятелните спогодби, прилагани между Република Хърватия и тази нова държава-членка по това време, доказателство за произход, което е издадено със задна дата съгласно тези споразумения или спогодби, може също да бъде прието, при условие че е предадено на митническите органи в рамките на период от 4 месеца от датата на присъединяването.

2.   Република Хърватия и новите държави-членки имат право да запазят разрешенията, с които е предоставен статут на „одобрен износител“ в рамките на преференциалните споразумения или самостоятелните спогодби, прилагани между тях, при условие че:

а)

такава разпоредба се съдържа и в споразумението, сключено преди датата на присъединяване между Република Хърватия и Общността; и

б)

одобреният износител прилага правилата за произход, които са в сила съгласно това споразумение.

Тези разрешения се заменят, не по-късно от една година след датата на присъединяване, с нови разрешения, издадени съгласно условията на ССА.

3.   Искания за последваща проверка на доказателство за произход, издадено съгласно преференциалните споразумения или самостоятелните спогодби, посочени в параграфи 1 и 2, се приемат от компетентните митнически органи на Република Хърватия или на новите държави-членки за период от три години след издаването на съответното доказателство за произход и могат да бъдат отправени от тези власти до три години от приемане на доказателството за произход, представено на тези органи в подкрепа на декларацията за внос.

Член 9

Стоки в режим на транзит

1.   Разпоредбите от ССА могат да бъдат прилагани за стоки, изнесени от Република Хърватия към новите държави-членки или от някоя от новите държави-членки към Република Хърватия, които отговарят на разпоредбите от протокол 4 към ССА и които към датата на присъединяване преминават транзитно или са временно на съхранение в складове, в митнически складове или в свободна зона в Република Хърватия или в съответната нова държава-членка.

2.   В тези случаи може да бъде предоставено преференциално третиране, при условие че до митническите органи на страната вносител в срок от четири месеца след датата на присъединяване бъде внесено доказателство за произход, издадено със задна дата от митническите органи на страната износител.

Член 10

Квоти през 2007 г.

За 2007 г. обемите на новите тарифни квоти и увеличенията на обемите на настоящите тарифни квоти се изчисляват пропорционално на основните обеми, като се взема предвид частта от периода, който е изтекъл преди 1 август 2007 г.

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ V

Член 11

Настоящият протокол и приложенията към него съставляват неделима част от ССА.

Член 12

1.   Настоящият протокол се одобрява от Общността, чрез Съвета на Европейския съюз от името на държавите-членки, и от Република Хърватия в съответствие с техните собствени процедури.

2.   Страните се уведомяват взаимно за приключването на съответните процедури, посочени в параграф 1. Инструментите за одобрение се депозират в генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Член 13

1.   Настоящият протокол влиза в сила в първия ден от първия месец след датата на депозиране на последния инструмент за одобрение.

2.   В случай че до 1 август 2007 г. не са били депозирани всички инструменти за одобрение на настоящия протокол, той ще се прилага временно, считано от 1 август 2007 г.

Член 14

Настоящият протокол е изготвен в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и хърватски език, като всеки от тези текстове е еднакво автентичен.

Член 15

Текстът на ССА, включително приложенията и протоколите, които са неразделна част от него, както и текстът на Заключителния акт и декларациите, приложени към него, се изготвят на български и на румънски език и са също така автентични, както и оригиналните текстове (1). Съветът за стабилизиране и асоцииране одобрява тези текстове.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Версиите на български и румънски език на споразумението се публикуват в Специалното издание на Официален вестник на една по-късна дата.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЯ IVA И IVВ

Тарифни отстъпки на Хърватия за селскостопански продукти (безмитен режим за неограничени количества), посочени в член 27, параграф 3, буква a), подточка i) и буква б), подточка i)

Хърватски тарифен код (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Съгласно посоченото в изменената Хърватска митническа тарифа — публикувана в NN 134/2006.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЯ IVБ И IVГ

Тарифни отстъпки на Хърватия за селскостопански продукти (безмитен режим в рамките на квотата, считано от 1 август 2007 г.), посочени в член 27, параграф 3, буква a), подточка ii) и буква в), подточка i)

Хърватски тарифен код

Описание на стоката

Годишна тарифна квота (тонове)

Годишно увеличение (тонове)

0103 91

0103 92

Живи животни — свине, без тези от чистокръвна порода за разплод

625

25

0104

Живи овце и кози

1 500

0201

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено

200

0204

Месо от овце или кози, прясно, охладено или замразено

1 325

5

0207

Месо и карантия, годна за консумация, от птиците от позиция 0105, прясно, охладено или замразено

870

30

0210

Месо и карантия, годни за консумация, осолени, в сос, изсушени или опушени; брашна и ястия от месо или карантия

545

15

0401

Мляко и сметана, неконцентрирани и без добавена захар или други подсладители

17 250

150

0402

Мляко и сметана, концентрирани и с добавена захар или други подсладители

17 750

700

0405 10

Масло

330

10

0406

Сирене и извара

2 500

100

0406, с изключение на 0406 90 78

Сирена и извара, различни от сирене Gouda

800

0406 90 78

Сирене Gouda

350

0409 00 00

Естествен мед

20

0602

Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел

12

0602 90 10

Гъбен мицел

9 400

0701 90 10

Картофи, пресни или охладени, предназначени за производство на нишесте

1 000

0702 00 00

Домати, пресни или охладени

9 375

375

0703 20 00

Чесън, пресен или охладен

1 250

50

0712

Сушени зеленчуци, цели, нарязани, на парчета или на прах, но без допълнителна обработка

1 050

0805 10

Портокали, пресни или изсушени

31 250

1 250

0805 20

Мандарини (вкл. тангерини и сатсумаси); клементини, wilkings и подобни цитрусови хибриди

3 000

120

0806 10

Прясно грозде

10 000

400

0808 10 (1)

Пресни ябълки

5 800

 

0809 10 00

Кайсии, пресни

1 250

50

0810 10 00

Ягоди, пресни

250

10

1002 00 00

Ръж

1 000

100

1101 00

Пшеничено или брашно от меслин

250

1103

Овесени ядки, едро смляно брашно и гранули

100

1206 00

Слънчогледови семки, цели или не

125

5

1507

Соево масло и неговите производни, рафинирано или не, но непроменено химически

1 230

10

1509

Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

450

20

1514 19

1514 99

Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

100

1602 41

1602 42

1602 49

Други продукти и консерви от свинско месо, от дреболии или кървавица

375

15

1701

Захарна тръстика или цвекло на химично чиста захароза, в твърда форма

7 125

285

2002

Домати, приготвени или консервирани по различен начин от този в оцет или оцетна киселина

6 150

240

2004 90

Други зеленчуци и смеси от зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, замразени

125

5

2005 91 00

2005 99

Други зеленчуци и смеси от зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

200

2007 99

Конфитюри, желета, мармелади, пюрета и каши от плодове или ядки, приготвени чрез варене, със или без прибавка на захар или други подсладители, различни от хомогенизираните продукти или от цитрусови плодове

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Сок от портокали, незамразен, със стойност Брикс, непревишаваща 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Сок от ябълки, сокове от други плодове или зеленчуци, смеси от сокове

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Сокове от други плодове или зеленчуци, със стойност Брикс, непревишаваща 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде: сиропи с ароматизирана или оцветена захар

550

2302 30

Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на пшеница

6 200

2309 90

Препарати от видовете, използвани за храна на животни, различни от храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно

1 350


(1)  Квотата се определя за периода 21 февруари — 14 септември.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРИЛОЖЕНИЕ IVД

Тарифни отстъпки на Хърватия за селскостопански продукти (50 % от НОН за неограничени количества), посочени в член 27, параграф 3, буква в), подточка ii)

Хърватски тарифен код

Описание на стоката

0104

Живи овце и кози

0105

Живи птици, по-точно птици от вида Gallus domesticus, патици, гъски, пуйки и кокошки:

 

С тегло, непревишаващо 185 g:

0105 12 00

– –

Пуйки

 

Други:

0105 94 00

– –

Петли и кокошки:

0105 94 00 30

– – –

Маломерни пилета

0105 94 00 40

– – –

Маломерни разфасовани кокошки

0209 00

Мазнина от свине, без крехко месо, и мазнина от птици, не претопена или извлечена по друг начин, прясна, охладена, замразена, осолена, в сос, изсушена или опушена

0404

Суроватка, концентрирана или не, или с добавени захар или други подсладители; продукти, състоящи се от съставки на естествено мляко, със или без добавена захар или други подсладители, които не са споменати или включени другаде

0407 00

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени:

 

От домашни птици:

0407 00 30

– –

Други:

0407 00 30 40

– – –

Яйца от пуйка

0601

Луковици, грудки, гулии, други грудки, корени и коренища, спящи, в процес на растеж или на цвят; растения и корени от цикория, различни от корените от позиция 1212

0602

Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел

0603

Откъснати цветя и пъпки от вида, подходящи за букети или украса, свежи, изсушени, боядисани, избелени, импрегнирани или обработени по друг начин

0708

Бобови растения, с шушулките или без тях, свежи или охладени

0710

Зеленчуци (несварвени или сварени на пара или във вряла вода), замразени

0711

Временно консервирани зеленчуци (например чрез серен диоксид, в сос, в сулфурирана вода или други консервиращи разтвори), но неподходящи за консумация в момента

0712

Сушени зеленчуци, цели, нарязани, на парчета или на прах, но без допълнителна обработка

0713

Изсушени бобови растения, с шушулките, обелени или разделени

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа:

 

Кафе, печено:

0901 21 00

– –

Недекофеинизирано

0901 22 00

– –

Декофеинизирано

1003 00

Ечемик:

1003 00 90

Други:

1003 00 90 10

– –

За варене

1004 00 00

Овес

1005

Царевица (на зърна):

1005 90 00

Други

1104

Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение на ориза от позиция 1006; кълнове на житни растения, цели, обелени или смлени

1105

Брашно, прах, люспи, гранули и кубчета от картофи

1702

Други видове захар, включително химически чиста лактоза, малтоза, глюкоза или фруктоза, в твърдо състояние; захарни сиропи, които не съдържат ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи:

1702 30

Глюкоза и сироп от глюкоза, който не съдържа фруктоза или съдържа в сухо състояние по-малко от 20 тегловни процента фруктоза

1702 40

Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи тегловно в сухо състояние не по-малко от 20 % и не повече от 50 % фруктоза, различни от инвертната захар:

2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция 2006:

2005 40 00

Грах (Pisum sativum)

 

Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Фасул на зърна

2008

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители, или алкохол, неупоменати, нито включени другаде:

2008 50

Кайсии

2008 70

Праскови, включително нектарини

2009

Плодови сокове (включително мъст от грозде) и зеленчукови сокове, неферментирали и без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители:

 

Сок от ананас:

2009 41

– –

Със стойност Брикс, непревишаваща 20:

2009 41 10

– – –

Със стойност, превишаваща 30 ЕUR на 100 kg нетно тегло, съдържащи прибавена захар

 

Сок от грозде (включително мъст):

2009 69

– –

Други

2206 00

Други ферментирали напитки (например ябълково вино, крушовка, медовина); смеси от ферментирали напитки и неалкохолни напитки, които не са посочени или включени другаде

2302

Трици, стърготини и други остатъци, под формата на гранули или не, получени при пресяването, смилането или друга обработка на житните растения или от бобови растения:

2302 30

От пшеница

2306

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези от позиция 2304 или 2305:

2306 90

Други

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

2309 90

Други

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРИЛОЖЕНИЕ IVЕ

Тарифни отстъпки на Хърватия за селскостопански продукти (50 % от НОН в рамките на квотата, считано от 1 август 2007 г.), посочени в член 27, параграф 3, буква в), подточка iii)

Хърватски тарифен код

Описание на стоката

Годишна тарифна квота

(тонове)

Годишно увеличение

(тонове)

0102 90

Живи животни — говеда, без тези от чистокръвна порода за разплод

250

10

0202

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено

3 750

150

0203

Свинско месо, прясно, охладено или замразено

9 125

365

0701

Картофи, пресни или замразени

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Лук, шалот, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени

12 790

500

0704 90 10

Бяло главесто зеле и червено главесто зеле, прясно или охладено

160

0706 10 00

Моркови и репи, пресни или охладени

140

0706 90 30

0706 90 90

Хрян (Cochlearia armoracia), салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави (различна от целина с корен или немска целина), репички и подобни кореноплодни, годни за консумация, прeсни или охладени

110

0807 11 00

0807 19 00

Пъпеши (включително дини), пресни

7 035

275

0808 10

Пресни ябълки

6 900

300

1101 00

Пшеничено или брашно от меслин

1 025

45

1103

Овесени ядки, едро смляно брашно и гранули

9 750

390

1107

Малц, печен или не

19 750

750

1517 10 90

Маргарин, с изключение на течния маргарин, с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

150

1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на базата на тези продукти

2 250

90

от 1602 10

до 1602 39,

от 1602 50

до 1602 90

Други готови храни и консерви от месо, карантии или кръв, различно от свинско

650

30

2009 50

2009 90

Доматен сок; смеси от сокове

100

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн

250

10

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРИЛОЖЕНИЕ IVЖ

Тарифни отстъпки на Хърватия за селскостопански продукти, посочени в член 27, параграф 3, буква ж)

Ставките на митата за стоките, изброени в настоящото приложение, следва да се прилагат, считано от 1 август 2007 г.

Хърватски тарифен код

Описание на стоката

Годишна тарифна квота (тонове)

Мито, прилагано в рамките на квотата

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Живи животни от рода на едрия рогат добитък, домашни видове с тегло, непревишаващо 300 kg, и бикове за клане с тегло, превишаващо 300 kg, с изключение на породистите животни за разплод

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Живи животни — свине, без тези от чистокръвна порода за разплод

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Живи петли и кокошки от вида Gallus domesticus с тегло, превишаващо 185 g, но непривишаващо 2 000 g

90

10 %

0203

Свинско месо, прясно, охладено или замразено

3 570

25 %

0401

Мляко и сметана, неконцентрирани и без добавена захар или други подсладители

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Краставици или корнишони, пресни или замразени

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Гъби, пресни или охладени

400

10 %

0709 60 10

Сладки пиперки, пресни или охладени

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Грах (Pisum sativum), фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.) и зеленчукови смеси, неварени или варени във вода или на пара, замразени

1 500

7 %

1001 90 99

Мека пшеница и смес от пшеница и ръж, различни от предназначените за посев

20 800

15 %

1005 90 00

Царевица, различна от тази за посев

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Семена от слънчоглед, дори натрошени, различни от тези за посев

2 160

6 %

1517 10 90

Маргарин, с изключение на течния маргарин, с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

1 200

20 %

1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на базата на тези продукти

1 900

10 %

от 1602 10 00 до 1602 39

Други приготвени храни или консерви от месо, карантии или кръв:

приготвени храни, хомогенизирани;

от черен дроб от всякакви животни;

от домашните птици от позиция 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Други продукти и консерви от свинско месо, от дреболии или кръв от свине

180

10 %

1702 40

Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи тегловно в сухо състояние 20 % или повече, но по-малко от 50 % фруктоза, различни от инвертната захар

1 000

5 %

1703 90 00

Меласи, получени в резултат на извличането или рафирането на захар, различни от меласи от захарна тръстика

14 500

14 %

2001

Зеленчуци, плодове, ядки и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани в оцет или оцетна киселина

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Кайсии, череши и праскови, включително нектарини, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители, или алкохол

22

6 %

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРИЛОЖЕНИЕ Va

Продукти, посочени в член 28, параграф 1

Вносът в Европейската общност на следните продукти с произход от Хърватия подлежи на посочените по-долу отстъпки:

Код по КН

Описание на стоката

Годишна тарифна квота

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Пъстърва (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster): жива; прясна или охладена; замразена; сушена, осолена или в саламура, пушена; филе и други части от рибата; брашна, едро смлени брашна и агломерати под формата на гранули, годни за консумация от човека

ТК 30 t при 0 %

Над ТК: 70 % от НОН

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Шаран: жив; пресен или охладен; замразен; сушен, осолен или в саламура, пушен; филе и други части от рибата; брашна, едро смлени брашна и агломерати под формата на гранули, годни за консумация от човека

ТК 210 t при 0 %

Над ТК: 70 % от НОН

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Морски каракуди (Dentex dentex и Pagellus spp.): живи; пресни или охладени; замразени; сушени, осолени или в саламура, пушени; филе и други части от рибата; брашна, едро смлени брашна и агломерати под форма на гранули, годни за консумация от човека

ТК 35 t при 0 %

Над ТК: 30 % от НОН

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Морски костур (Dicentrarchus labrax): жив; пресен или охладен; замразен; сушен, осолен или в саламура, пушен; филе и други части от рибата; брашна, едро смлени брашна и агломерати под форма на гранули, годни за консумация от човека

ТК 650 t при 0 %

Над ТК: 30 % от НОН

1604

Обработена или консервирана риба; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риба

ТК 1 585 t при 0 %

Над ТК: намалена тарифа, вж. по-долу

Над тарифната квота митната ставка, прилагана за всички продукти от позиция 1604 с изключение на тази за приготвени храни и консерви от сардини и аншуа, ще бъде 50 % от НОН. За приготвените храни и консерви от сардини и аншуа над тарифната квота митната ставка ще бъде пълно НОН мито.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПРИЛОЖЕНИЕ Vб

Продукти, посочени в член 28, параграф 2

Вносът в Хърватия на следните продукти с произход от Европейската общност подлежи на отстъпките, посочени по-долу:

Код по КН

Описание на стоката

Годишна тарифна квота

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Пъстърва (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster): жива; прясна или охладена; замразена; сушена, осолена или в саламура, пушена; филе и други части от рибата; брашна, едро смлени брашна и агломерати под форма на гранули, годни за консумация от човека

ТК 25 t при 0 %

Над ТК: 70 % от НОН

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Шаран: жив; пресен или охладен; замразен; сушен, осолен или в саламура, пушен; филе и други части от рибата; брашна, едро смлени брашна и агломерати под форма на гранули, годни за консумация от човека

ТК 30 t при 0 %

Над ТК: 70 % от НОН

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Морски каракуди (Dentex dentex и Pagellus spp.): живи; пресни или охладени; замразени; сушени, осолени или в саламура, пушени; филе и други части от рибата; брашна, едро смлени брашна и агломерати под форма на гранули, годни за консумация от човека

ТК 35 t при 0 %

Над ТК: 30 % от НОН

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Морски костур (Dicentrarchus labrax): жив; пресен или охладен; замразен; сушен, осолен или в саламура, пушен; филе и други части от рибата; брашна, едро смлени брашна и агломерати под форма на гранули, годни за консумация от човека

ТК 60 t при 0 %

Над ТК: 30 % от НОН

1604

Обработена или консервирана риба; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риба

ТК 315 t при 0 %

Над ТК: намалена тарифа, вж. по-долу

Над тарифната квота митната ставка, прилагана за всички продукти от позиция 1604 с изключение на тази за приготвени храни и консерви от сардини и аншуа, ще бъде 50 % от НОН. За приготвените храни и консерви от сардини и аншуа над тарифната квота митната ставка ще бъде пълно НОН мито.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Мита, прилагани за внос в Общността на стоки с произход от Хърватия

(продукти, посочени в член 25 от ССА)

Митата са нулеви за внос в Общността на преработените селскостопански продукти с произход от Хърватия, изброени по-долу.

Код по КН

Описание на стоката

0403

Мътеница, подквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, независимо дали концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао:

0403 10

Кисело мляко:

 

– –

Ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао:

 

– – –

На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини:

0403 10 51

– – – –

Непревишаващо 1,5 %

0403 10 53

– – – –

Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

0403 10 59

– – – –

Превишаващо 27 %

 

– – –

Други, с тегловно съдържание на млечни мазнини:

0403 10 91

– – – –

Непревишаващо 3 %

0403 10 93

– – – –

Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %

0403 10 99

– – – –

Превишаващо 6 %

0403 90

Други:

 

– –

Ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао

 

– – –

На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини:

0403 90 71

– – – –

Непревишаващо 1,5 %

0403 90 73

– – – –

Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

0403 90 79

– – – –

Превишаващо 27 %

 

– – –

Други, с тегловно съдържание на млечни мазнини:

0403 90 91

– – – –

Непревишаващо 3 %

0403 90 93

– – – –

Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %

0403 90 99

– – – –

Превишаващо 6 %

0405

Масло и други мазнини и масла, добити от мляко; млечни пасти за намазване:

0405 20

Млечни продукти за мазане:

0405 20 10

– –

С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, но по-малко от 60 %

0405 20 30

– –

С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 60 %, но непревишаващо 75 %

0511

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глава 1 или 3, неподходящи за консумация от човека:

 

Други:

0511 99

– –

Други:

 

– – –

Естествени сюнгери от животински произход:

0511 99 39

– – – –

Други

0710

Зеленчуци (неварени или варени във вода или на пара), замразени:

0710 40 00

Сладка царевица

0711

Зеленчуци, временно консервирани (например чрез сулфурирана и солена вода или в други консервиращи разтвори, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние:

0711 90

Други зеленчуци; зеленчукови смеси:

 

– –

Зеленчуци:

0711 90 30

– – –

Сладка царевица

1302

Растителни сокове и екстракти; пектинови вещества, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави вещества и сгъстители, извлечени от растителни продукти, модифицирани или не;

 

Растителни сокове и екстракти:

1302 12 00

– –

От сладка папрат

1302 13 00

– –

От хмел

1302 20

Пектинови материали, пектинати и пектати:

1302 20 10

– –

Изсушени

1302 20 90

– –

Други

1505 00

Мазнини от вълна (серей) и производни мастни вещества от тях (включително ланолин):

1505 00 10

Мазнини от вълна (серей), непреработени

1516

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин:

1516 20

Животински мазнини и масла и техните фракции:

1516 20 10

– –

Хидрогенирано рициново масло, наречено „опален восък“ (opal-wax)

1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от позиция 1516:

1517 10

Маргарин, с изключение на течния маргарин:

1517 10 10

– –

С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

1517 90

Други:

1517 90 10

– –

С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

 

– –

Други:

1517 90 93

– – –

Хранителни смеси или препарати от видовете, използвани за отделяне от формите

1518 00

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ, или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция 1516; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде:

1518 00 10

Линоксин

 

Други:

1518 00 91

– –

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция 1516

 

– –

Други:

1518 00 95

– – –

Негодни за консумация смеси и препарати от животински мазнини и масла или от животински и растителни мазнини и масла и техните фракции

1518 00 99

– – –

Други

1521

Восъци от растителен произход (различни от триглицериди), пчелен восък, восък от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени:

1521 90

Други:

 

– –

Восък от пчели или от други насекоми, дори рафиниран или оцветен:

1521 90 99

– – –

Други

1522 00

Дегра; остатъци, получени от третирането на мастни вещества или восъци с животински или растителен произход:

1522 00 10

Дегра

1704

Захарни изделия без какао (включително бял шоколад)

1803

Какаова маса, обезмаслена или не

1804 00 00

Масло, мазнина и течно масло от какао

1805 00 00

Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от позиции от 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде

1902

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо и други продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки, равиоли, канелони, дори приготвени:

 

Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг начин:

1902 11 00

– –

Съдържащи яйца

1902 19

– –

Други

1902 20

Макаронени изделия, пълнени (дори варени или обработени по друг начин):

 

– –

Други:

1902 20 91

– – –

Варени

1902 20 99

– – –

Други

1902 30

Други тестени храни

1902 40

Кускус

1903 00 00

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, на топчета, на перли, отсевки или подобни форми

1904

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене на житни растения или зърнени продукти (например corn flakes); житни растения (различни от царевицата) на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с изключение на брашно и едрозърнест или дребнозърнест грис), варени или приготвени по друг начин, неупоменати, нито включени другаде:

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; хостии, празни капсули от вида, подходящ за медикаменти, печати за документи, оризова хартия и подобни продукти

2001

Зеленчуци, плодове, ядки и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани в оцет или оцетна киселина:

2001 90

Други:

2001 90 30

– –

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече

2001 90 60

– –

Сърцевина от палмово дърво

2004

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от позиция 2006:

2004 10

Картофи:

 

– –

Други:

2004 10 91

– – –

Под формата на брашно, грис или люспи

2004 90

Други зеленчуци и смеси от зеленчуци:

2004 90 10

– –

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция 2006:

2005 20

Картофи:

2005 20 10

– – –

Под формата на брашно, грис или люспи

2005 80 00

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

2008

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители, или алкохол, неупоменати, нито включени другаде:

 

Черупкови плодове, фъстъци и други ядки или семена, дори смесени помежду си:

2008 11

– –

Фъстъци:

2008 11 10

– – –

Фъстъчено масло

 

Други, включително смеси, различни от тези от позиция 2008 19:

2008 91 00

– –

Сърцевина от палмово дърво

2008 99

– –

Други:

 

– – –

Несъдържащи добавен алкохол:

 

– – – –

Без прибавка на захар:

2008 99 85

– – – – –

Царевица (на зърна), различна от сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече

2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе, чай или мате; печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати

2102

Мая (активна или неактивна); други неактивни едноклетъчни микроорганизми (с изключение на ваксините от позиция 3002); набухватели:

2102 10

Активна мая

2102 20

Неактивна мая; други неактивни едноклетъчни микроорганизми:

 

– –

Неактивна мая:

2102 20 11

– – –

На таблетки, на кубчета или в подобни форми, или в опаковки за непосредствено използване с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg

2102 20 19

– – –

Други

2102 30 00

Набухватели

2103

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки за ястия и смесени подправки за салати; синапено брашно и готова горчица:

2103 10 00

Соев сос

2103 20 00

Кетчуп от домати и други доматени сосове

2103 30

Синапено брашно и готова горчица:

2103 30 90

– –

Готова горчица

2103 90

Други:

2103 90 90

– –

Други

2104

Препарати за супи или бульони; смесени хомогенизирани готови храни

2105 00

Сладолед за консумация и други, предназначени за консумация заледени продукти, дори съдържащи или не какао

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

2106 10

Протеинови концентрати и видоизменени протеинови вещества

2106 90

Други

2106 90 20

– –

Сложни (получени чрез смесване) алкохолни препарати, различни от тези на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производство на напитки

 

– –

Други:

2106 90 92

– – –

Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза или нишесте или съдържащи под 1,5 тегловни процента млечна мазнина, 5 тегловни процента захароза или изоглюкоза, 5 тегловни процента глюкоза или нишесте

2106 90 98

– – –

Други

2202

Води, включително минералните и газираните води, съдържащи добавена захар или други подсладители, или ароматизирани, и други безалкохолни напитки, без да се включват плодовите или зеленчуковите сокове от позиция 2009

2203 00

Бира, направена от малц

2205

Вермут и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества

2207

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80 % или повече; етилов алкохол и други видове спирт, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание

2208

Неденатуриран етлов алкохол с алкохолно съдържание по обем по-малко от 80 %; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

2208 40

Ром и други спиртни напитки, получени чрез дестилация на ферментирали продукти от захарна тръстика

2208 90

Други

 

– –

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем, по-малко от 80 %, в съдове с вместимост:

2208 90 91

– – –

Непревишаваща 2 l

2208 90 99

– – –

Превишаваща 2 l

2402

Пури, пури с отрязани краища, пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

2403

Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; „хомогенизиран“ или „възстановен“ тютюн; тютюневи екстракти и есенции

2905

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:

 

Други полихидритни алкохоли:

2905 43 00

– –

Манитол

2905 44

– –

D-глюцитол (сорбитол)

2905 45 00

– –

Глицерол

3301

Етерични масла (обезтерпентинени или не), включително т. нар. „конкрети“ или „абсолю“: резиноиди; екстрахирани олеорезини; концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали, получени чрез екстракция или накисване; остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла; ароматични дестилирани води и водни разтвори на етерични масла:

3301 90

Други:

 

– –

Маслени смоли, получени чрез екстракция:

3301 90 21

– – –

От сладка папрат и от хмел

3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровина в промишлеността; други препарати на основата на ароматични вещества от вида, използван за производството на напитки:

3302 10

От видовете, използвани за производство на храни или напитки:

 

– –

От видовете, използвани за производството на напитки:

 

– – –

Продукти, съдържащи ароматични агенти, характеризиращи напитката:

3302 10 10

– – – –

С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 0,5 %

 

– – – –

Други:

3302 10 21

– – – – –

Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза или нишесте или съдържащи под 1,5 тегловни процента млечна мазнина, 5 тегловни процента захароза или изоглюкоза, 5 тегловни процента глюкоза или нишесте

3302 10 29

– – – – –

Други

3501

Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила:

3501 10

Казеин:

3501 10 50

– –

Предназначени за промишлени цели, различни от тези за производство на хранителни продукти или фуражи

3501 10 90

– –

Други

3501 90

Други:

3501 90 90

– –

Други

3505

Декстрини и други модифицирани скорбяла и нишесте (например желатинирани или естерифицирани скорбяла и нишесте); лепила на базата на скорбяла или нишесте; или на декстрини или други модифицирани скорбяла или нишесте:

3505 10

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте:

3505 10 10

– –

Декстрини

 

– –

Други модифицирани скорбяла и нишесте:

3505 10 90

– – –

Други

3505 20

Лепила

3809

Агенти за обработка, оцветяващи агенти за ускоряване на боядисването или фиксирането на боите и други продукти и препарати (например обогатители и фиксатори) от вида, използван в текстилната, хартиената, кожената или подобна промишленост, които не са споменати или включени другаде:

3809 10

На основата на скорбелни вещества

3823

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране; промишлени мастни алкохоли:

 

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла от рафиниране, съдържащи киселини:

3823 11 00

– –

Стеаринова киселина

3823 12 00

– –

Олеинова киселина

3823 13 00

– –

Талови мастни киселини

3823 19

– –

Други

3823 70 00

Промишлени мастни алкохоли

3824

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде:

3824 60

Сорбитол, различен от този от позиция 2905 44

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък 1: Стоки с произход от Общността, за които Хърватия ще премахне митата

Код по КН

Описание на стоката

0501 00 00

Необработена човешка коса, дори измита или обезмаслена; отпадъци от коса

0502

Четина от свине или глигани; косми от борсук и други косми за четкарската промишленост; отпадъци от такава четина или козина

0505

Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера и части от пера (дори подкастрени), пух, необработени или само почистени, дезинфекцирани или обработени с цел да се съхранят; прах или остатъци от пера или части от пера

0506

Кости и сърцевина от рога, необработени, обезмаслени, само подготвени (но неизрязани във форми), обработени с киселини или дежелатинирани; прах и отпадъци от тези продукти

0507

Слонова кост, черупки от костенурки, балени на кит или на други морски бозайници, рога, копита, нокти и човки, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма; прах и отпадъци от тези продукти

0508 00 00

Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и отпадъци от тях

0510 00 00

Сива амбра, боброва мас, цибетова мас и мускус; кантаридис; жлъчка, дори изсушена; жлези и други животински продукти, използвани при приготвянето на фармацевтични продукти, прясно охладени, замразени или временно консервирани по друг начин

0511

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глава 1 или 3, неподходящи за консумация от човека:

 

Други:

0511 99

– –

Други:

 

– – –

Естествени сюнгери от животински произход:

0511 99 31

– – – –

Необработени

0511 99 39

– – – –

Други

0511 99 85

– – –

Други:

ex 0511 99 85

– – – –

Конски косми и отпадъци от конски косми, дори под формата на слой, със или без помощен материал

0710

Зеленчуци (неварени или варени във вода или на пара), замразени:

0710 40 00

Сладка царевица

0711

Зеленчуци, временно консервирани (например чрез сулфурирана и солена вода или в други консервиращи разтвори, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние:

0711 90

Други зеленчуци; зеленчукови смеси:

 

– –

Зеленчуци:

0711 90 30

– – –

Сладка царевица

0903 00 00

Мате

1212

Рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика, пресни, охладени, замразени или сушени, дори на прах; ядки и костилки от плодове и други растителни продукти (включително непечените корени от цикория от вида Cichorum intybus sativum), служещи главно за консумация от човека, неупоменати, нито включени другаде:

1212 20 00

Морски водорасли и други водорасли

1302

Растителни сокове и екстракти; пектинови вещества, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави вещества и сгъстители, извлечени от растителни продукти, модифицирани или не:

 

Растителни сокове и екстракти:

1302 12 00

– –

От сладка папрат

1302 13 00

– –

От хмел

1302 19

– –

Други

1302 20

Пектинови материали, пектинати и пектати

 

Лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани:

1302 31 00

– –

Агар-агар

1302 32

– –

Лепкави и сгъстяващи материали от рожкови, от семена от рожкови или от семена от гуар, дори модифицирани:

1302 32 10

– – –

От рожкови или от семена от рожкови

1401

Растителни материали от вида, използван основно за сплитане (например бамбук, палма, тръстика, ракита, лико, почистена, избелена или сушена слама и липова кора)

1404

Растителни продукти, невключени, нито посочени другаде

1505 00

Мазнина от серей и производни мастни вещества от нея (включително ланолин):

1506 00 00

Други животински мазнини и масла и техните фракции, рафинирани или не, но без химическо модифициране

1515

Други растителни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени:

1515 90

Други:

1515 90 11

– –

Тунгово масло; масла от жожоба, ойтицика; восък от мирта и японски восък; техните фракции:

ex 1515 90 11

– – –

Масло от жожоба и неговите фракции

1516

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин:

1516 20

Животински мазнини и масла и техните фракции:

1516 20 10

– –

Хидрогенирано рициново масло, наречено „опален восък“ (opal-wax)

1518 00

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ, или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция 1516; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде:

1518 00 10

Линоксин

 

Други:

1518 00 91

– –

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция 1516

 

– –

Други:

1518 00 95

– – –

Негодни за консумация смеси и препарати от животински мазнини и масла или от животински и растителни мазнини и масла и техните фракции

1518 00 99

– – –

Други

1520 00 00

Суров глицерол, глицеролови води и луги

1521

Восъци от растителен произход (различни от триглицериди), пчелен восък, восък от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени

1522 00

Дегра; остатъци, получени от третирането на мастни вещества или восъци с животински или растителен произход:

1522 00 10

Дегра

1702

Други видове захар, включително химически чиста лактоза, малтоза, глюкоза или фруктоза, в твърдо състояние; захарни сиропи, които не съдържат ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи:

1702 50 00

Химически чиста фруктоза

1702 90

Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза:

1702 90 10

– –

Химически чиста малтоза

1704

Захарни изделия без какао (включително бял шоколад):

1704 10

Дъвка (chewing-gum), дори със захарно покритие

1803

Какаова маса, обезмаслена или не

1804 00 00

Масло, мазнина и течно масло от какао

1805 00 00

Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители

1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от позиции от 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде:

1901 10 00

Детски храни, предназначени за продажба на дребно

1901 20 00

Смеси и теста за приготвяне на хлебарски, сладкарски или бисквитени продукти от позиция 1905

1901 90

Други

1902

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти), или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, равиоли, канелони; кускус, дори приготвен:

 

Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг начин:

1902 11 00

– –

Съдържащи яйца

1902 19

– –

Други

1902 20

Макаронени изделия, пълнени (дори варени или обработени по друг начин):

 

– –

Други:

1902 20 91

– – –

Варени

1902 20 99

– – –

Други

1902 30

Други тестени храни

1902 40

Кускус

1903 00 00

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, на топчета, на перли, отсевки или подобни форми

1904

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения или зърнени продукти (например corn flakes); житни растения (различни от царевицата) на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с изключение на брашно и едрозърнест или дребнозърнест грис), варени или приготвени по друг начин, неупоменати, нито включени другаде:

2001

Зеленчуци, плодове, ядки и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани в оцет или оцетна киселина:

2001 90

Други:

2001 90 30

– –

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40