ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 272

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
14 октомври 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 995/2008 на Комисията от 13 октомври 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 996/2008 на Комисията от 13 октомври 2008 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

3

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/792/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 25 февруари 2008 година относно подписването и временното прилагане на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

5

Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

6

 

 

Комисия

 

 

2008/793/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 1 октомври 2008 година относно приемливостта на разходите, извършени през 2008 г. от определени държави-членки за събиране и управление на необходимите данни за провеждане на Общата политика в областта на рибарството (нотифицирано под номер C(2008) 4013)

11

 

 

2008/794/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 октомври 2008 година за предоставяне на Обединеното кралство на допълнителни дни в морето в участък VIIе на ICES (нотифицирано под номер C(2008) 5657)

15

 

 

2008/795/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 10 октомври 2008 година относно някои временни мерки за защита във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 при домашни птици в Германия (нотифицирано под номер C(2008) 6026)  ( 1 )

16

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2008/796/ОВППС на Съвета от 13 октомври 2008 година за изменение на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ

19

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

14.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 995/2008 НА КОМИСИЯТА

от 13 октомври 2008 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 14 октомври 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 октомври 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

79,4

MK

53,7

TR

62,5

ZZ

65,2

0707 00 05

JO

156,8

MK

81,9

TR

97,4

ZZ

112,0

0709 90 70

TR

125,7

ZZ

125,7

0805 50 10

AR

71,0

BR

51,8

TR

105,0

UY

95,7

ZA

86,6

ZZ

82,0

0806 10 10

BR

224,6

TR

85,5

US

224,7

ZZ

178,3

0808 10 80

AR

67,2

CL

42,0

CN

53,8

CR

67,4

MK

35,3

NZ

89,4

US

106,3

ZA

81,5

ZZ

67,9

0808 20 50

CN

39,1

TR

129,5

ZA

99,5

ZZ

89,4


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


14.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 996/2008 НА КОМИСИЯТА

от 13 октомври 2008 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2008/2009 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 945/2008 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 991/2008 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 945/2008, за 2008/2009 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 14 октомври 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 октомври 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 258, 26.9.2008 г., стр. 56.

(4)  ОВ L 269, 10.10.2008 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 14 октомври 2008 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

23,14

4,73

1701 11 90 (1)

23,14

9,96

1701 12 10 (1)

23,14

4,54

1701 12 90 (1)

23,14

9,53

1701 91 00 (2)

24,05

13,57

1701 99 10 (2)

24,05

8,69

1701 99 90 (2)

24,05

8,69

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

14.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/5


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 февруари 2008 година

относно подписването и временното прилагане на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

(2008/792/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 44, параграф 2, третото изречение от член 47, параграф 2, както и членове 55, 57, параграф 2, 71, 80, параграф 2, 93, 94, 133 и 181а, във връзка с второто изречение на първата алинея от член 300, параграф 2 от него,

като взе предвид Договора за присъединяване на Република България и Румъния, и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Република България и Румъния, и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

На 23 октомври 2006 г. Съветът разреши на Комисията от името на Общността и нейните държави-членки да договори с Република Узбекистан протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз.

(2)

В зависимост от евентуалното му сключване на по-късна дата протоколът следва да бъде подписан от името на Европейските общности и техните държави-членки.

(3)

Протоколът следва да се прилага временно от 1 януари 2007 г. до приключване на съответните процедури за официалното му сключване,

РЕШИ:

Член 1

Председателят на Съвета се упълномощава с настоящото да посочи лицето/лицата, оправомощено(и) да подпише(ат) от името на Европейските общности и техните държави-членки протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и Румъния, в зависимост от евентуалното му сключване на по-късен етап.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

До влизането му в сила протоколът се прилага временно от 1 януари 2007 г.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2008 година.

За Съвета

Председател

A. VIZJAK


ПРОТОКОЛ

към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ИРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

наричани по-долу „държавите-членки“, представлявани от Съвета на Европейския съюз, и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ,

наричани по-долу „Общностите“, представлявани от Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия,

от една страна, и

РЕПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН,

от друга страна,

наричани по-долу „страните“ за целите на настоящия протокол,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД разпоредбите на Договора между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния относно присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, който бе подписан в Люксембург на 25 април 2005 г. и се прилага от 1 януари 2007 г.,

ПРЕДВИД новото положение в отношенията между Република Узбекистан и Европейския съюз, произтичащо от присъединяването на две нови държави-членки към ЕС, което открива възможности за по-нататъшно развитие на сътрудничеството между Република Узбекистан и Европейския съюз,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД желанието на страните да осигурят постигането и изпълнението на целите и принципите на СПС,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Република България и Румъния са страни по Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, подписано във Флоренция на 21 юни 1996 г. и влязло в сила на 1 юли 1999 г. (наричано по-долу „Споразумението“), и приемат и вземат предвид, по същия начин като останалите държави-членки на Общността, текстовете на споразумението и на съвместните декларации, размяната на писма и декларацията от страна на Република Узбекистан, приложена към заключителния акт, подписан на същата дата и протокола към споразумението от 30 април 2004 г. и влязъл в сила на 1 ноември 2005 г.

Член 2

Настоящият протокол е неразделна част от споразумението.

Член 3

1.   Настоящият протокол се одобрява от Общностите, от Съвета на Европейския съюз, действащ от името на държавите-членки, и от Република Узбекистан в съответствие с техните процедури.

2.   Страните се нотифицират взаимно за приключването на процедурите, посочени в предходния параграф. Инструментите за одобрение се депозират в генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Член 4

1.   Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от първия месец след датата на депозиране на последния инструмент за одобрение.

2.   До влизането му в сила протоколът се прилага временно от 1 януари 2007 г.

Член 5

1.   Текстовете на споразумението, заключителния акт и всички приложени към него документи, както и на протокола към споразумението от 30 април 2004 г., са изготвени на български и на румънски език.

2.   Те са приложени към настоящия протокол и са еднакво автентични с текстовете на другите езици, на които са изготвени споразумението, заключителният акт и приложените към него документи, както и протоколът към споразумението от 30 април 2004 г.

Член 6

Настоящият протокол е изготвен в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и узбекски език, като всички текстове са автентични.

Съставено в Брюксел на двадесетия ден от м. май две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veinte de mayo de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého května dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende maj to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Mai zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta maikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Μαΐου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twentieth day of May in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt mai deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì venti maggio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų gegužės dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év május huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de twintigste mei tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego maja roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Maio de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci mai două mii opt.

V Bruseli dvadsiateho mája dvetisícosem.

V Bruslju, dne dvajsetega maja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Bryssel den tjugonde maj tjugohundraåtta.

Image

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europenă

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

За Република Узбекистан

Por la República de Uzbekistán

Za Uzbeckou republiku

For Republikken Usbekistan

Für die Republik Usbekistan

Usbekistani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν

For the Republic of Uzbekistan

Pour la République d’Ouzbékistan

Per la Repubblica dell’Uzbekistan

Uzbekistānas Republikas vārdā

Uzbekistano Respublikos vardu

Az Üzbég Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Użbekistan

Voor de Republiek Oezbekistan

W imieniu Republiki Uzbekistanu

Pela República do Usbequistão

Pentru Republica Uzbekistan

Za Uzbeckú republiku

Za Republiko Uzbekistan

Uzbekistanin tasavallan puolesta

På Republiken Uzbekistans vägnar

Image

Image


Комисия

14.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/11


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2008 година

относно приемливостта на разходите, извършени през 2008 г. от определени държави-членки за събиране и управление на необходимите данни за провеждане на Общата политика в областта на рибарството

(нотифицирано под номер C(2008) 4013)

(2008/793/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право (1), и по-специално член 24, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 861/2006 определя условията, според които държавите-членки могат да получат финансова помощ от Общността за разходи, извършени в рамките на техните национални програми за събиране и управление на данни.

(2)

Тези програми трябва да бъдат съставени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1543/2000 на Съвета от 29 юни 2000 г. за установяване на общностна рамка за събиране и управление на данните, необходими за провеждане на Общата политиката в областта на рибарството (2) и Регламент (ЕО) № 1639/2001 на Комисията от 25 юли 2001 г. за изготвяне на минимална и разширена общностна програма за събиране на данни в областта на рибарството и за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1543/2000 на Съвета (3).

(3)

Белгия, България, Дания, Германия, Естония, Гърция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Финландия, Румъния, Словения, Швеция и Обединеното кралство представиха национални програми за 2008 г. в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1543/2000. Тези държави-членки подадоха също така заявления за финансова помощ от Общността.

(4)

Комисията разгледа програмите на държавите-членки и оцени приемливостта на разходите.

(5)

Член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1534/2000 определя основата за минималната общностна програма, обхващаща информацията, специфично необходима за научните оценки, и разширената общностна програма, която включва освен информацията от минималната програма и информацията, която може значително да подобри научните оценки.

(6)

Член 24, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 861/2006 постановява, че процентният дял на финансовата помощ се определя с решение на Комисията. Член 16 от Регламент (ЕО) № 861/2006 предвижда, че финансовите мерки на Общността в областта на основното събиране на данни не надвишават 50 % от разходите, извършени от държавите-членки в рамките на програмата за събиране и управление на данни. Член 24, параграф 2 предвижда отдаване на приоритет на действията, които са най-подходящи за подобряване събирането на данни, необходими за Общата политика в областта на рибарството.

(7)

На държавите-членки се отпуска авансово плащане за улесняване на прилагането на техните национални програми. Плащането на пълната финансова помощ на Общността за националните програми зависи от одобрението на Комисията на посочения в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1639/2001 технически доклад, както и на свързаните с него разходи.

(8)

Настоящото решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (4).

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение определя размера на приемливите разходи за 2008 г. за всяка държава-членка и процентния дял на финансовата помощ на Общността за събирането и управлението на данни, необходими за провеждането на Общата политика в областта на рибарството.

Член 2

Разходите, извършени за събиране и управление на данните, необходими за провеждане на Общата политика в областта на рибарството, както е посочено в приложение I, отговарят на условията за финансова помощ от Общността, ненадвишаваща 50 % от приемливите разходи за минималната програма в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1543/2000.

Член 3

Разходите, извършени за събиране и управление на данните, необходими за провеждане на Общата политика в областта на рибарството, както е посочено в приложение II, отговарят на условията за финансова помощ от Общността, ненадвишаваща 35 % от приемливите разходи за разширената програма в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1543/2000.

Член 4

1.   Общността изплаща първата вноска в размер на 50 % от финансовата помощ на Общността, установена в приложения I и II, след уведомяването на държавите-членки за настоящото решение.

2.   Най-късно до 31 май 2009 г. държавите-членки представят:

а)

техническия доклад, посочен в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1639/2000;

б)

своите заявления за възстановяване на разходите, извършени през 2008 г., заедно с финансовия отчет и други съпътстващи документи.

3.   Втората вноска от финансовата помощ на Общността се изплаща след получаване и одобряване на финансовия отчет и техническия доклад, посочени в параграф 2.

Член 5

1.   Обменният курс на еврото, използван за изчисляване на приемливите суми съгласно настоящото решение, е курсът в сила през май 2007 г.

2.   Декларациите за разходите в национална валута, получени от държавите-членки, които не участват в третия етап на икономическия и паричен съюз, се конвертират в евро по курса, който е в сила през месеца на получаване на тези декларации от Комисията.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2008 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 176, 15.7.2000 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 222, 17.8.2001 г., стр. 53.

(4)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МИНИМАЛНА ПРОГРАМА

(EUR)

Държава-членка

Приемливи разходи

Максимална помощ от Общността

БЕЛГИЯ

1 258 218

629 109

БЪЛГАРИЯ

196 760

98 380

КИПЪР

524 938

262 469

ДАНИЯ

5 314 755

2 657 377

ГЕРМАНИЯ

3 032 194

1 516 097

ЕСТОНИЯ

588 717

294 359

ГЪРЦИЯ

1 890 488

945 244

ИСПАНИЯ

8 041 538

4 020 769

ФРАНЦИЯ

7 894 314

3 947 157

ИРЛАНДИЯ

4 572 608

2 286 304

ИТАЛИЯ

4 272 453

2 136 227

ЛАТВИЯ

407 811

203 905

ЛИТВА

141 602

70 801

МАЛТА

485 022

242 511

НИДЕРЛАНДИЯ

3 356 144

1 678 072

ПОЛША

729 794

364 897

ПОРТУГАЛИЯ

3 398 883

1 699 441

РУМЪНИЯ

420 866

210 433

СЛОВЕНИЯ

178 910

89 455

ФИНЛАНДИЯ

1 447 228

723 614

ШВЕЦИЯ

3 345 165

1 672 582

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

7 266 446

3 633 223

Общо

58 764 854

29 382 426


ПРИЛОЖЕНИЕ II

РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА

(EUR)

Държава-членка

Приемливи разходи

Максимална помощ от Общността

БЕЛГИЯ

БЪЛГАРИЯ

КИПЪР

ДАНИЯ

ГЕРМАНИЯ

744 300

260 505

ЕСТОНИЯ

37 300

13 055

ГЪРЦИЯ

243 180

85 113

ИСПАНИЯ

1 377 713

482 200

ФРАНЦИЯ

438 480

153 468

ИРЛАНДИЯ

540 267

189 093

ИТАЛИЯ

581 666

203 583

ЛАТВИЯ

10 817

3 786

ЛИТВА

 

 

МАЛТА

НИДЕРЛАНДИЯ

437 111

152 989

ПОЛША

 

 

ПОРТУГАЛИЯ

247 515

86 630

РУМЪНИЯ

СЛОВЕНИЯ

ФИНЛАНДИЯ

159 392

55 787

ШВЕЦИЯ

60 457

21 160

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

1 024 755

358 664

Общо

5 902 953

2 066 033


14.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/15


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 октомври 2008 година

за предоставяне на Обединеното кралство на допълнителни дни в морето в участък VIIе на ICES

(нотифицирано под номер C(2008) 5657)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2008/794/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 40/2008 на Съвета от 16 януари 2008 г. относно установяване на възможностите за риболов за 2008 г. и свързаните с тях условия на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова (1), и по-специално приложение IIВ, точка 9 от него,

като взе предвид исканията, отправени от страна на Обединеното кралство,

като има предвид, че:

(1)

В приложение IIВ, точка 7 от Регламент (ЕО) № 40/2008 е определен максималният брой дни в морето (192), през които корабите на Общността с обща дължина, равна или по-голяма от 10 метра, които носят на борда си бим-тралове с размер на отвора, равен или по-голям от 80 mm, или статични мрежи, включително хрилни мрежи, трислойни мрежи и заплитащи мрежи с размер на отвора, по-малък от 220 mm, могат да се намират в участък VIIе на ICES от 1 февруари 2008 г. до 31 януари 2009 г.

(2)

Точка 9 от горепосоченото приложение дава възможност на Комисията да предоставя допълнителни дни в морето, през които даден кораб може да се намира в тази зона, когато носи на борда си такива бим-тралове или статични мрежи, въз основа на окончателно преустановяване на риболовните дейности от 1 януари 2004 г.

(3)

Обединеното кралство представи данни, които показват, че прекратилите дейност след 1 януари 2004 г. кораби, без тези, които вече са били взети предвид през предишните години, са извършили 3,36 % от риболовното усилие за 2003 г., която е взета за референтен период за присъстващите в зоната кораби, носещи на борда си бим-тралове с размер на отвора, равен или по-голям от 80 mm.

(4)

С оглед на изпратените данни и като се прилага предвиденият в точка 9.1 метод за изчисляване, следва да бъдат предоставени шест допълнителни дни в морето на Обединеното кралство за периода от 1 февруари 2008 г. до 31 януари 2009 г. за кораби, които носят на борда си такива бим-тралове.

(5)

С цел постигане на по-голяма яснота настоящото решение отразява общия брой допълнителни дни, предоставени на Обединеното кралство, и взема под внимание двадесет и двата допълнителни дни в морето, предоставени преди това с Решение 2006/461/ЕО (2) и Решение 2007/487/ЕО (3) на Комисията за предоставяне на Обединеното кралство на допълнителни дни в морето в участък VIIе на ICES, тъй като тези допълнителни дни остават предоставени за 2008 г.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Към максималния брой от 192 дни, през които риболовен кораб под флага на Обединеното кралство и носещ на борда си бим-тралове с размер на отвора, равен или по-голям от 80 mm, може да се намира в участък VIIe на ICES, както е определено в таблица I от приложение IIВ към Регламент (ЕО) № 40/2008, се добавят 28 дни. Следователно броят дни се изменя от 192 на 220.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 9 октомври 2008 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 19, 23.1.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 180, 4.7.2006 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 182, 12.7.2007 г., стр. 33.


14.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/16


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2008 година

относно някои временни мерки за защита във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 при домашни птици в Германия

(нотифицирано под номер C(2008) 6026)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/795/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 3 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета (3), и по-специално член 18, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Инфлуенцата по птиците е инфекциозно вирусно заболяване при птиците, включително домашните птици. Заразяването на домашни птици с вируси на инфлуенца по птиците причинява две основни форми на тази болест, които се различават по вирулентност. Нископатогенната форма обикновено причинява само леки симптоми, а високопатогенната форма води до много високи нива на смъртност при повечето видове домашни птици. Болестта може да има сериозни последици за рентабилността на птицевъдството.

(2)

Инфлуенцата по птиците засяга главно птици, но при някои обстоятелства заразяване може да настъпи и при човешки същества, макар че обикновено рискът е много малък.

(3)

В случай на поява на огнище на инфлуенца по птиците, съществува риск болестотворният агент да се разпространи както в други птицевъдни стопанства, така и сред дивите птици. По този начин посредством търговията с живи птици или техни продукти или вследствие миграцията на дивите птици, той може да се разпространи от една държава-членка в друга държава-членка и в трети страни.

(4)

Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (4) определя мерки за контрола както на нископатогенната, така и на високопатогенната форма на инфлуенцата по птиците. В член 16 на посочената директива се предвижда създаването на предпазни, надзорни и други ограничителни зони в случаи на огнища на високопатогенната форма на инфлуенцата по птиците.

(5)

Решение 2006/415/ЕО на Комисията от 14 юни 2006 г. относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Общността и за отмяна на Решение 2006/135/ЕО (5) се определят допълнителни мерки за защита, които да бъдат прилагани в държавата-членка, засегната от високопатогенния вирус от подтип H5N1 на инфлуенцата по птиците, с оглед предотвратяването на разпространението на болестта, като се вземе предвид специфичната епидемиология на този конкретен щам на вируса.

(6)

Непосредствено след предполагаемото или потвърденото избухване на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 съгласно член 4 от Решение 2006/415/ЕО от държавата-членка се изисква незабавно да установи зона с висока опасност, състояща се от защитната и наблюдаваната зони (зона А) и зона с ниска степен на опасност, която отделя зона А от онези части от територията на засегната държава-членка, в които заболяването не съществува (зона Б). Тези зони са изброени в приложението към настоящото решение.

(7)

Германия нотифицира Комисията относно потвърдено огнище на нейна територия на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 и предприе подходящите мерки, както е предвидено в Решение 2006/415/ЕО, включително установяването на зони А и Б.

(8)

В сътрудничество с Германия Комисията направи преглед на въпросните мерки за защита и се увери, че границите на зоните А и Б, установени от компетентния орган в тази държава-членка са на достатъчно разстояние от действителното местонахождение на потвърденото огнище.

(9)

С оглед предотвратяването на каквото и да е излишно затрудняване на вътрешнообщностната търговия и за да се избегне въвеждането на необосновани бариери пред търговията с трети страни, е необходимо на равнището на Общността своевременно да бъде съставен списък на зоните А и Б в Германия.

(10)

Съответно до провеждането на следващата среща на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, зоните А и Б в Германия, в които трябва да бъдат прилагани определените в Решение 2006/415/ЕО мерки, следва да бъдат изброени в настоящото решение, а следва да бъде конкретизирана и продължителността на това разделяне на зони.

(11)

Настоящото решение ще бъде преразгледано на следващата среща на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се определят зоните, на чиято територия се прилагат временните мерки за защита, предвидени в Решение 2006/415/ЕО, както и периода на прилагането на тези мерки.

Член 2

1.   Зоната, посочена в част А на приложението към настоящото решение се счита за зона с висока степен на опасност, по смисъла на член 3, параграф 1 на Решение 2006/415/ЕО.

2.   Зоната, посочена в част Б на приложението към настоящото решение се счита за зона с ниска степен на опасност, по смисъла на член 3, параграф 2 на Решение 2006/415/ЕО.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стp. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стp. 29.

(3)  ОВ L 146, 13.6.2003 г., стp. 1.

(4)  ОВ L 10, 14.1.2006 г., стp. 16.

(5)  ОВ L 164, 16.6.2006 г., стp. 51.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

Зона А по смисъла на член 3, параграф 1 на Решение 2006/415/ЕО:

ISO код на страната

Държава-членка

Зона А

Дата, до която се прилага член 4, параграф 4, буква б), iii)

Код

(ако съществува)

Наименование

DE

ГЕРМАНИЯ

Görlitz

14292

Görlitz

Markersdorf

Schöpstal

Königshain

Reichenbach/O.L.

Sohland a. Rotstein

Bernstadt a. d. Eigen

Schönau-Berzdorf a. d. Eigen

Kodersdorf

Vierkirchen

Waldhufen

8.11.2008 г.

ЧАСТ Б

Зона Б по смисъла на член 3, параграф 2 на Решение 2006/415/ЕО:

ISO код на страната

Държава-членка

Част Б

Дата, до която се прилага член 4, параграф 4, буква б), iii)

Код

(ако съществува)

Наименование

DE

ГЕРМАНИЯ

Görlitz

14292

Neißeaue

Horka

Niesky

Quitzdorf am See

Hohendubrau

Kittlitz

Löbau

Rosenbach

Berthelsdorf

Großhennersdorf

Schlegel

Ostritz

8.11.2008 г.

Bautzen

14272

Weißenberg


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

14.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/19


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2008/796/ОВППС НА СЪВЕТА

от 13 октомври 2008 година

за изменение на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14, член 18, параграф 5 и член 23, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 февруари 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/132/ОВППС за изменение и удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ (1).

(2)

На 15 септември 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/736/ОВППС относно мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Gеorgiа (2).

(3)

На 25 септември 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/760/ОВППС за назначаване на специален представител на Европейския съюз за кризата в Грузия (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2008/132/ОВППС се изменя, както следва:

1.

В член 3 се вмъква нова буква:

„да)

да предоставя на ръководителя на мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (EUMM Gеorgiа) политически насоки на местно равнище;“.

2.

Член 12 се заменя със следния текст:

„Член 12

Координация

1.   СПЕС съдейства за цялостната политическа координация на Европейския съюз. Той съдейства за осигуряване на съгласувано използване на всички инструменти на Европейския съюз на мястото на мисията за постигане на целите на политиката на ЕС. Действията на СПЕС се координират с тези на председателството и на Комисията, както и с действията на други СПЕС, действащи в региона, и по-специално със СПЕС за кризата в Грузия, като се зачитат специалните цели на мандата на последния. СПЕС информира редовно мисиите на държавите-членки и делегациите на Комисията.

2.   На място се поддържат тесни връзки с председателството, Комисията и ръководителите на мисии на държавите-членки, които полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. СПЕС предоставя на ръководителя на мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (EUMM Gеorgiа) политически насоки на местно равнище. СПЕС и командващият гражданските операции се консултират взаимно, когато е необходимо. СПЕС също така осъществява на място връзка с други международни и регионални участници.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящото съвместно действие влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Публикуване

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 13 октомври 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  ОВ L 43, 19.2.2008 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 248, 17.9.2008 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 259, 27.9.2008 г., стp. 16.


14.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се отнасят към актуалната версия на съответния акт.