ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 260

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
30 септември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 954/2008 на Съвета от 25 септември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 682/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове готова и консервирана сладка царевица на зърна с произход от Тайланд

1

 

 

Регламент (ЕО) № 955/2008 на Комисията от 29 септември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

6

 

*

Регламент (ЕО) № 956/2008 на Комисията от 29 септември 2008 година за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии ( 1 )

8

 

*

Регламент (ЕО) № 957/2008 на Комисията от 29 септември 2008 година за дерогация за квотния период 2008—2009 година от Регламент (ЕО) № 616/2007 за откриване и управление на тарифни квоти на Общността за птиче месо с произход от Бразилия, Тайланд и други трети страни

12

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно вътрешния превоз на опасни товари ( 1 )

13

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2008/761/ОВППС на Съвета от 29 септември 2008 година за удължаване срока на действие на Обща позиция 2004/694/ОВППС за по-нататъшни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за престъпленията в бивша Югославия (МТПЮ)

60

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

30.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 954/2008 НА СЪВЕТА

от 25 септември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 682/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове готова и консервирана сладка царевица на зърна с произход от Тайланд

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 9 от него,

като взе предвид предложението, представено от Комисията след консултации с консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ДЕЙСТВАЩИ МЕРКИ

(1)

С Регламент (ЕО) № 682/2007 (2) (наричан по-долу „окончателния регламент“) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Общността на някои видове готова и консервирана царевица на зърна с произход от Тайланд („разглеждания продукт“), обикновено деклариран под кодове по КН ex 2001 90 30 и ex 2005 80 00. Поради големия брой сътрудничещи страни по време на разследването, довело до налагането на мерките, беше избрана представителна извадка сред тайландските производители износители.

(2)

На дружествата, включени в извадката, бяха наложени индивидуалните митнически ставки, определени по време на разследването. Въз основа на среднопретегления дъмпингов марж за включените в извадката страни на всички други дружества беше определена приложима за цялата страна митническа ставка от 12,9 %.

Б.   НАСТОЯЩО РАЗСЛЕДВАНЕ

(3)

На 30 август 2007 г., след налагането на окончателни мерки върху вноса на сладка царевица с произход от Тайланд, производителят износител Kuiburi Fruit Canning Co. Limited (наричан по-долу „Kuiburi“ или „дружеството“), който не беше включен в извадката, но беше предоставил на Комисията изцяло попълнен въпросник и беше подал заявление за индивидуално разглеждане, подаде иск до Първоинстанционния съд. В иска дружеството твърди, че е следвало да му бъде разрешено индивидуално разглеждане.

(4)

Без да се засяга позицията, която ще заемат институциите на Общността, ако дружеството продължи делото, Комисията реши по собствена инициатива да започне частично възобновяване на антидъмпинговото разследване (3). Възобновяването е ограничено до разглеждане на дъмпинга, доколкото е засегнат Kuiburi.

(5)

Комисията официално уведоми Kuiburi, представителите на страната износител и производителите от Общността за частичното възобновяване на разследването. На заинтересованите страни беше дадена възможност да представят писмено своите становища и да бъдат изслушани.

(6)

Комисията пожела да провери онази информация, предоставена от Kuiburi, която сметна за необходима за определянето на дъмпинга, и направи посещение за проверка на място в дружеството.

(7)

Както е определено в окончателния регламент, разследването на дъмпинга обхваща периода от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2005 г. („период на разследване“ или „ПР“).

В.   КОНСТАТАЦИИ

1.   Дъмпинг

(8)

Методологията, използвана за изчисляване на дъмпинга, беше същата като онази, която бе използвана за дружествата, включени в извадката, както е описано в съображения 21—36 от Регламент (ЕО) № 1888/2006 на Комисията (4) („временния регламент“), и бе потвърдена в окончателния регламент.

(9)

Що се отнася до определянето на нормалната стойност, Комисията установи, на първо място, дали съвкупните вътрешни продажби на сходния продукт са били представителни в сравнение със съвкупните продажби на дружеството за износ за Общността. В съответствие с член 2, параграф 2, първо изречение от основния регламент продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт се смятат за представителни, ако обемът на продажбите на вътрешния пазар на дружеството надхвърля 5 % от общите му продажби за износ за Общността.

(10)

Беше установено, че сходният продукт изобщо не се продава на вътрешния пазар. Следователно нормалната стойност трябваше да бъде изчислена в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент. Нормалната стойност бе изчислена като към разходите за производство на всеки тип продукт, изнасян за Общността, коригирани при необходимост, се добави разумна сума за разходи по продажбите, общите и административните разходи и печалбата. Както при първоначалното разследване, бе решено разходите по продажбите, общите и административните разходи и печалбата да не се определят въз основа на член 2, параграф 6, буква а) от основния регламент, тъй като само едно включено в извадката дружество е имало представителни продажби на сходния продукт на вътрешния пазар. Поради това и съобразно решението, взето при първоначалното разследване, разходите по продажбите, общите и административните разходи и печалбата бяха определени в съответствие с член 2, параграф 6, буква б), тъй като Kuiburi е имало представителни продажби на продукти от същата обща категория при обичайни условия на търговия.

(11)

Обявените производствени разходи и разходи по продажбите, общите и административните разходи бяха преценени като твърде ниски и бяха коригирани, преди да бъдат включени в изчисляването на нормалната стойност.

(12)

След оповестяването на съществените факти и съображения, въз основа на които са направени констатациите в настоящата процедура, Kuiburi отправи искане при изчисляването на нормалната стойност сумите за разходи по продажбите, общите и административните разходи и печалбата да бъдат определени в съответствие с член 2, параграф 6, буква в) от основния регламент. Дружеството изтъкна аргумента, че член 2, параграф 6, буква б) не може да бъде използван, тъй като вътрешните продажби на други продукти: i) са включвали и неконсервирани продукти, и ii) в никакъв случай не са били представителни. Що се отнася до първия довод, дефиницията на разглеждания продукт не включва никакъв определен тип съд и поради това не е ограничена до продукти, опаковани в консервни кутии. По аналогия същото се отнася и до същата обща категория продукти. Що се отнася до втория довод, трябва да се отбележи, че споменатият в член 2, параграф 2 от основния регламент праг от 5 % служи за определяне на представителността на вътрешните продажби на сходния продукт (сравнени с продажбите на разглеждания продукт в Общността). За прилагането на член 2, параграф 6, буква б) не се изисква продажбите на продукти от същата обща категория да надхвърлят прага от 5 %. Така или иначе продажбите на дружеството на продукти от същата обща категория, сравнени с продажбите на разглеждания продукт в Общността, са твърде значителни и поради това — представителни. С оглед на гореизложеното доводите на дружеството не могат да бъдат приети и се потвърждава, че разходите по продажбите, общите и административните разходи и печалбата се определят в съответствие с член 2, параграф 6, буква б) от основния регламент.

(13)

Освен това Kuiburi заяви, че ако разходите по продажбите, общите и административните разходи и печалбата се определят в съответствие с член 2, параграф 6, буква б) от основния регламент, би трябвало да се определи равнище на корекция на търговията по отношение на печалбата, използвана за изчисляване на нормалната стойност, тъй като в ЕО дружеството продава продукти под марка на търговци на дребно, а на вътрешния пазар продава както продукти по собствена марка, така и продукти под марка на търговци на дребно. В тази връзка е важно да се отбележи, че Kuiburi определи разходите за продажби въз основа на оборота. Следователно печалбата и разходите по продажбите, общите и административните разходи са достигали едно и също общо равнище в случая на продажби на всички типове продукти на всички пазари и съобщените стойности на печалбата са отразявали само незначителни промени в разходите по продажбите, общите и административните разходи. Поради това не би могло да се счита за установено, че съобщените стойности са отразявали разлики в равнището на търговия. Вследствие на това няма основания за определяне на равнище на корекция на търговията и доводът на Kuiburi се отхвърля.

(14)

Всички продажби на дружеството бяха осъществени пряко за несвързани потребители в Общността. За тези продажби експортната цена бе установена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент въз основа на действително платените или платими цени от тези независими потребители в Общността.

(15)

Сравнението между нормалната стойност и експортната цена беше направена при цена франко завода. За да се гарантира честно сравнение, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент бяха взети предвид различията във факторите, които влияят върху сравнимостта на цената. Когато беше приложимо и оправдано, бяха приети корекции във връзка с разликите в транспортните разходи, разходите за товарене, комисиони и кредити.

(16)

Разходите за продажби, общите и административните разходи, използвани при изчисляване на нормалната стойност в съответствие с посочената по-горе методология, са включвали разходите за комисиони. По тази причина, въпреки че не са били направени искания по този въпрос, съгласно член 2, параграф 10, буква д) служебно бяха направени корекции за намаляването на разходите за продажби, общите и административните разходи с размера на направените разходи за комисиони.

(17)

Дъмпинговият марж на Kuiburi беше определен въз основа на сравнението на среднопретеглената нормална стойност със среднопретеглената експортна цена в съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент.

(18)

Сравнението показа наличието на дъмпинг. Среднопретегленият дъмпингов марж, установен за дружеството, изразен като процент от цената CIF на границата на Общността, възлиза на 14,3 %.

2.   Степен на отстраняване на вредата

(19)

В съответствие с член 9, параграф 4 от основния регламент равнището на антидъмпинговите мерки следва да е достатъчно, за да се отстрани причинената от дъмпинговия внос вреда за промишлеността на Общността, без да се превишават установените дъмпингови маржове. Изчисляването на непричиняващата вреда цена е описано в съображения 120—122 от временния регламент.

(20)

Необходимото увеличение на цените беше определено въз основа на сравнение по продуктов тип на среднопретеглената вносна цена, както е установена за целта на изчисляването на подбиването на цената, с непричиняващата вреда цена на сходния продукт, продаван от промишлеността на Общността на пазара на Общността. Всички разлики, произтичащи от това сравнение, след това бяха изразени като процент от общата цена CIF на границата на Общността.

(21)

Споменатото по-горе сравнение на цените показа марж на вредите от 17,5 %.

Г.   ИЗМЕНЕНИЕ НА СПИСЪКА НА ДРУЖЕСТВАТА С ИНДИВИДУАЛНИ МИТНИЧЕСКИ СТАВКИ

(22)

В светлината на резултатите от разследването беше счетено, че следва да бъде наложено окончателно антидъмпингово мито върху вноса от страна на дружеството на засегнатия продукт на равнището на установения дъмпингов марж, но в съответствие с член 9, параграф 4 от основния регламент то не бива да надвишава определения за Kuiburi марж на вредите, представен в съображение 21.

(23)

Съответно антидъмпинговото мито, приложимо към цената CIF на границата на Общността, следва да бъде 14,3 %. Тъй като в съответствие със съображение 57 от Регламент (ЕО) № 682/2007 митото за дружествата, които не съдействат на разследването, се определя на равнището на най-високото мито, което следва да бъде наложено на дружествата, съдействали на разследването, стойността на въпросното мито сега се определя на 14,3 %. Но тъй като възобновяването на разследването нямаше за цел да включва Kuiburi в представителната извадка, а да осъществи индивидуално разглеждане на Kuiburi въз основа на член 17, параграф 3 от основния регламент, не би било подходящо да се преизчислява митото за изброените в приложение I производители.

(24)

Kuiburi и производителите на Общността бяха информирани за констатациите от разследването и имаха възможност да представят коментарите си,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 682/2007 се заменя със следното:

„2.   Стойността на окончателното антидъмпингово мито за нетна цена франко границата на Общността преди обмитяване, приложимо за продуктите, описани в параграф 1 и произведени от посочените по-долу дружества, е, както следва:

Дружество

Антидъмпингово мито (%)

Допълнителен код по ТАРИК

Karn Corn Co., Ltd., 68 Moo 7 Tambol Saentor,

Thamaka, Kanchanaburi 71130, Thailand

3,1

A789

Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd., 236 Krung Thon Muang Kaew Building, Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thailand

14,3

A890

Malee Sampran Public Co., Ltd., Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thailand

12,8

A790

River Kwai International Food Industry Co., Ltd., 52 Thaniya Plaza, 21st. Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

12,8

A791

Sun Sweet Co., Ltd., 9 M. 1, Sanpatong, Chiangmai,

Thailand 50120

11,1

A792

Производители, изброени в приложение I

12,9

A793

Всички останали дружества

14,3

A999“

Член 2

Приложение I към Регламент (ЕО) № 682/2007 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на оказалите съдействие производители, посочени в член 1, параграф 2 под допълнителен код по ТАРИК A793:

Наименование

Адрес

Agro-On (Thailand) Co., Ltd.

50/499-500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret,

Monthaburi 11120, Thailand

B.N.H. Canning Co., Ltd

425/6-7 Sathorn Place Bldg, Klongtonsai,

Klongsan, Bangkok 10600, Thailand

Boonsith Enterprise Co., Ltd

7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd.,

Chomthong, Bangkok 10150, Thailand

Erawan Food Public Company Limited

Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd.,

Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand

Great Oriental Food Products Co., Ltd

888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2,

Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

Lampang Food Products Co., Ltd

22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua,

Wattana, Bangkok 10110, Thailand

O.V. International Import-Export Co., Ltd

121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn,

Bangkok 10500, Thailand

Pan Inter Foods Co., Ltd

400 Sunphavuth Rd, Bangna,

Bangkok 10260, Thailand

Siam Food Products Public Co., Ltd

3195/14 Rama IV Rd., Vibulthani Tower 1, 9th Fl.,

Klong Toey, Bangkok, 10110, Thailand

Viriyah Food Processing Co., Ltd

100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd.,

Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand

Vita Food Factory (1989) Ltd

89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad,

Bangkok 10700, Thailand“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 септември 2008 година.

За Съвета

Председател

B. HORTEFEUX


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 159, 20.6.2007 г., стр. 14.

(3)  ОВ C 7, 12.1.2008 г., стр. 21.

(4)  ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 68.


30.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 955/2008 НА КОМИСИЯТА

от 29 септември 2008 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 септември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

30,0

TR

95,0

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

156,8

TR

88,7

ZZ

122,8

0709 90 70

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

69,9

EG

71,4

TR

110,6

UY

80,9

ZA

84,6

ZZ

83,5

0806 10 10

TR

122,8

US

159,1

ZZ

141,0

0808 10 80

CL

107,8

CN

71,3

NZ

106,0

US

115,6

ZA

91,6

ZZ

98,5

0808 20 50

CN

74,0

TR

137,4

ZA

92,5

ZZ

101,3

0809 30

TR

132,4

US

170,9

ZZ

151,7

0809 40 05

IL

102,9

TR

78,6

XS

53,9

ZZ

78,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


30.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 956/2008 НА КОМИСИЯТА

от 29 септември 2008 година

за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. за определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 7, параграф 3, втора алинея, член 23, първа алинея и член 23а, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 999/2001 се определят правила за превенция, контрол и ликвидиране на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) при животните. Той се прилага при производството и пускането на пазара на живи животни и продукти от животински произход, а в някои конкретни случаи и при износа им.

(2)

В член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 999/2001 се забранява храненето на преживни животни с протеини, добити от животни. Въпреки това в член 7, параграф 3 от посочения регламент се предвижда дерогация от посочената забрана за храненето на млади преживни животни с протеини, добити от риба, при определени условия. Тези условия включват научна оценка на хранителните нужди на младите преживни животни и оценка на контролните аспекти на подобна дерогация.

(3)

В част II от приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 се определят дерогациите от забраната, предвидена в член 7, параграф 1 от посочения регламент, както и конкретните условия за прилагането на подобни дерогации.

(4)

На 24 януари 2007 г. Европейският орган по безопасност на храните прие становище относно оценката на рисковете от ТСЕ за здравето при храненето на преживните животни с рибно брашно. В становището се стигна до заключението, че рискът от наличие на ТСЕ в рибата, независимо от това дали заразяването е станало чрез храната или чрез предаване, е много малък. В становището се казва още, че евентуалното наличие на ТСЕ в рибното брашно би могло да се дължи на храненето на рибата със съставки с произход от бозайници или да идва от рибно брашно, замърсено с месокостно брашно.

(5)

На 19 март 2008 г. бе завършен доклад на Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“, изготвен в сътрудничество с редица научни експерти. В доклада се заключава, че рибното брашно е много добре смилаем протеинов източник (по-трудно смилаем от млякото, но по-лесно смилаем от повечето протеини с растителен произход), с по-добър аминокиселинен профил в сравнение с източниците на растителни протеини, използвани като заместители на млякото, и че храненето на млади преживни животни с рибно брашно би могло да бъде разрешено.

(6)

Предвид условията за оценка на контролните аспекти, предвидени в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 999/2001, евентуалният риск от храненето на млади преживни животни с рибно брашно се преодолява от съществуващите строги работни правила, наложени при производството на рибно брашно, и от контрола на всяка пратка внесено рибно брашно преди пускането ѝ в свободно обращение в Общността.

(7)

Освен това, за да се гарантира, че рибното брашно се използва единствено при храненето на млади преживни животни, тази употреба следва да бъде ограничена до производството на заместители на млякото, разпространявани в сухо състояние и прилагани след разтварянето им в определено количество течност, предназначени за хранене на млади преживни животни като добавка или като заместители на следколастрово мляко преди окончателното отбиване. Следва да бъдат наложени и строги правила за производството, пакетирането, етикетирането и транспортирането на съдържащи рибно брашно заместители на млякото, които са предназначени за такива животни.

(8)

С оглед на по-голяма яснота и съгласуваност за етикетирането на документите, които придружават съдържащите рибно брашно фуражи, предназначени за непреживни животни, следва да се определят същите правила.

(9)

В част III, буква Д.1 от приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 се забранява износът към трети страни на преработени животински протеини, добити от преживни животни, и на продукти, които съдържат такива преработени животински протеини.

(10)

Въпреки това в момента в Общността се разрешава използването на такива протеини за производството на храни за домашни любимци. С оглед осигуряването на съгласуваност на законодателството на Общността е целесъобразно износът към трети държави на преработени храни за домашни любимци, в това число и на консервирани храни, които съдържат преработени животински протеини, добити от преживни животни, да бъде разрешен.

(11)

Регламент (ЕО) № 999/2001 следва да бъде съответно изменен.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 се изменя, както следва:

1.

Част II се изменя, както следва:

а)

В точка А се добавя следната буква д):

„д)

храненето на отглеждани във ферми неотбити преживни животни с рибно брашно в съответствие с условията, определени в буква БА).“

б)

Точка Б се изменя, както следва:

i)

буква г) се заменя със следния текст:

„г)

търговският документ, който придружава пратките с фуражи, съдържащи рибно брашно, както и опаковките на тези пратки трябва да бъдат ясно обозначени със следния текст: „съдържа рибно брашно — да не се използва за храна на преживни животни“.“;

ii)

добавя се следната точка БА:

БА.   При храненето на отглеждани във ферми неотбити преживни животни се прилагат следните условия за употребата на рибно брашно, посочено в точка А, буква д), и на фуражи, съдържащи рибно брашно:

а)

рибното брашно се произвежда в преработвателни предприятия, предназначени изключително само за производството на продукти от риба;

б)

преди пускане в свободно обращение в Общността всяка пратка внесено рибно брашно се подлага на микроскопски анализ съгласно Директива 2003/126/ЕО;

в)

използването на рибно брашно при храненето на отглеждани във ферми млади преживни животни ще бъде разрешено единствено за производството на заместители на млякото, разпространявани в сухо състояние и прилагани след разтварянето им в определено количество течност, предназначени за хранене на неотбити преживни животни като добавка или като заместители на следколастрово мляко преди окончателното отбиване;

г)

съдържащите рибно брашно заместители на млякото, предназначени за млади преживни животни, отглеждани във ферми, се произвеждат в предприятия, в които не се произвеждат други фуражи за преживни животни и които са одобрени за целта от компетентния орган.

Чрез дерогация от буква г) производството на други фуражи за преживни животни в предприятия, в които се произвеждат и съдържащи рибно брашно заместители на млякото, предназначени за млади преживни животни, отглеждани във ферми, може да бъде разрешено от компетентния орган при спазване на следните условия:

i)

по време на съхранението, транспорта и опаковането другите насипни и опаковани фуражи, предназначени за преживни животни, се държат в помещения, които са физически отделени от тези за насипно рибно брашно и за съдържащи рибно брашно насипни заместители на млякото;

ii)

другите фуражи, предназначени за преживни животни, се произвеждат в съоръжения, които са физически отделени от тези, в които се произвеждат съдържащи рибно брашно заместители на млякото;

iii)

подробни регистри на покупките и използването на рибното брашно, както и на продажбите на съдържащи рибно брашно заместители на млякото се държат на разположение на компетентния орган в продължение на минимум пет години; и

iv)

се извършват редовни рутинни изследвания на другите фуражи, предназначени за преживни животни, за да се гарантира, че те не съдържат забранени протеини, включително рибно брашно. Резултатите от тези изследвания трябва да се държат на разположение на компетентния орган в продължение на минимум пет години;

д)

търговският документ, който придружава съдържащи рибно брашно заместители на млякото, предназначени за млади преживни животни, отглеждани във ферми, както и опаковките на такива пратки трябва да бъдат ясно обозначени със следния текст: „съдържа рибно брашно — да се използва за храна само на неотбити преживни животни“;

е)

насипните съдържащи рибно брашно заместители на млякото, предназначени за млади преживни животни, отглеждани във ферми, се транспортират посредством превозни средства, които не превозват едновременно с тях и други фуражи за преживни животни. Ако превозното средство се използва след това за транспортиране на други фуражи, предназначени за преживни животни, то се почиства основно в съответствие с одобрена от компетентния орган процедура, за да бъде избегнато кръстосано заразяване;

ж)

във фермите, в които се отглеждат преживни животни, се вземат мерки, с които да се предотврати използването на съдържащи рибно брашно заместители на млякото при храненето на преживни животни, различни от предвидените в дерогацията съгласно част II, точка А, буква д) от приложение IV. Компетентният орган изготвя списък на фермите, в които се използват съдържащи рибно брашно заместители на млякото, посредством система за предварително уведомление от страна на фермата или друга система, която да гарантира спазването на настоящата разпоредба.“

2.

В част III точка Д.1 се заменя със следния текст:

Д.1.   Забранява се износът към трети страни на преработени животински протеини, добити от преживни животни, и на продукти, съдържащи такива преработени животински протеини. Въпреки това тази забрана не се прилага за преработени храни за домашни любимци, в това число и консервирани храни, които съдържат преработени животински протеини, добити от преживни животни, които са преминали обработка и са етикетирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1774/2002.“


30.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 957/2008 НА КОМИСИЯТА

от 29 септември 2008 година

за дерогация за квотния период 2008—2009 година от Регламент (ЕО) № 616/2007 за откриване и управление на тарифни квоти на Общността за птиче месо с произход от Бразилия, Тайланд и други трети страни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1 и член 148 във връзка с член 4 от него,

като взе предвид Решение 2007/360/ЕО на Съвета от 29 май 2007 г. относно сключването на споразумения под формата на съгласуван протокол за промяна в отстъпките за птиче месо между Европейската общност и Федерална република Бразилия и между Европейската общност и Кралство Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията 1994 г. (ГАТТ 1994 г.) (2), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 5 август 2008 г. Бразилия публикува директива (3) относно начина на разпределение на сертификатите за произход от 1 октомври 2008 г.

(2)

Като се има предвид несигурността по отношение на условията за издаване на сертификати за произход за продуктите с произход от Бразилия, на този етап е целесъобразно периодът за подаване на заявления за подпериода на внос от 1 януари до 31 март 2009 г., който е определен за първите седем дни от месец октомври 2008 г. съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 616/2007 на Комисията (4), да бъде отложен по отношение на продукти с посочения произход.

(3)

Поради това за този произход следва да има дерогация от разпоредбите на член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 616/2007 за квотния период 2008—2009 година.

(4)

Като се има предвид, че периодът за внасяне на заявления за следващия подпериод започва на 1 октомври 2008 г., е наложително настоящият регламент да започне да се прилага от посочената дата.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 616/2007, за квотния подпериод с начало 1 януари 2009 г. заявлението за лицензия за продуктите от групи 1, 4 и 7 може да бъде внесено само през първите седем дни на месец ноември 2008 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 138, 30.5.2007 г., стр. 10.

(3)  Portaria no 16, de 1o Agosto de 2008, Diario Oficial da Uniao, 5.8.2008 г.

(4)  ОВ L 142, 5.6.2007 г., стр. 3.


ДИРЕКТИВИ

30.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/13


ДИРЕКТИВА 2008/68/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 24 септември 2008 година

относно вътрешния превоз на опасни товари

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 71 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след като се консултираха с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Автомобилният, железопътният и вътрешноводният превоз на опасни товари представлява значителен риск за инциденти. Затова следва да бъдат взети мерки, които да гарантират, че този превоз се извършва при възможно най-добрите условия на безопасност.

(2)

Еднообразни правила за автомобилния и железопътния превоз на опасни товари бяха установени съответно с Директива 94/55/ЕО на Съвета от 21 ноември 1994 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на автомобилния превоз на опасни товари (3) и с Директива 96/49/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на железопътния превоз на опасни товари (4).

(3)

За да се създаде общ режим, покриващ всички аспекти на вътрешния превоз на опасни товари, Директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО следва да бъдат заменени от една директива, която също така да съдържа разпоредби и за вътрешните водни пътища.

(4)

Повечето държави-членки са договарящи страни по Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе („ADR“), подчинени на режима на Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари („RID“) и, доколкото е относимо, са договарящи страни по Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища („ADN“).

(5)

ADR, RID и ADN въвеждат еднообразни правила за безопасен международен превоз на опасни товари. Тези правила следва да се разширят като обхванат националния превоз, за да бъдат хармонизирани в цялата Общност условията, при които се превозват опасните товари и за да се гарантира правилното функциониране на общия транспортен пазар.

(6)

Настоящата директива не следва да се прилага спрямо превоза на опасни товари при някои изключителни обстоятелства, свързани с вида използвани превозни средства или плавателни съдове, или с ограниченото естество на предприетия превоз.

(7)

Разпоредбите на настоящата директива не следва да се прилагат и по отношение на превоз на опасни товари, извършван под пряката и физическа отговорност или надзор на въоръжените сили. Превозът на опасни товари, извършван от търговски изпълнители, работещи за въоръжените сили следва, обаче, да попада в приложното поле на настоящата директива, освен когато техните договорни задължения се извършват под пряката и физическа отговорност или надзор на въоръжените сили.

(8)

Държава-членка, която няма железопътна система, нито планира да има такава в непосредствено бъдеще, би се обвързала с несъразмерно и безпредметно задължение, ако трябва да транспонира и изпълнява разпоредбите на настоящата директива по отношение на железопътния транспорт. Следователно такава държава-членка, докато няма железопътна система, следва да бъде освободена от задължението да въведе в законодателството си и да изпълнява настоящата директива по отношение на железопътния транспорт.

(9)

Всяка държава-членка следва да запази правото да изключи от приложението на настоящата директива превоза на опасни товари по вътрешни водни пътища, когато вътрешните водни пътища на нейната територия не са свързани чрез вътрешен воден път с водните пътища на други държави-членки, или когато по тях не се превозват опасни товари.

(10)

Без да се засяга общностното право и разпоредбите на приложение I, раздел I.1. (1.9), приложение II, раздел II.1. (1.9) и приложение III, раздел III.1 (1.9), държавите-членки следва да запазят правото, по причини свързани с безопасността на превоза, да запазят или приемат разпоредби в области, които не попадат в приложното поле на настоящата директива. Тези разпоредби следва да са ясни и конкретни.

(11)

Всяка държава-членка следва да запази правото да урежда или забранява превоза на опасни товари на нейна територия, на основания различни от безопасност, като национална сигурност или защита на околната среда.

(12)

Използването на средства за транспорт, регистрирани в трети държави, следва да бъде позволено за международен превоз на опасни товари на териториите на държавите-членки, при спазване на съответните разпоредби на ADR, RID и ADN и на настоящата директива.

(13)

Всяка държава-членка следва да запази правото да прилага по-строги правила по отношение на националните превозни операции, извършвани с използването на средства за транспорт, регистрирани или пуснати в движение на нейна територия.

(14)

Хармонизирането на условията, приложими за националния превоз на опасни товари, не следва да възпрепятства вземането под внимание на някои специфични национални обстоятелства. Следователно настоящата директива следва да позволи на държавите-членки при определени условия да предоставят някои дерогации при определени условия. Такива дерогации следва да бъдат изброени в настоящата директива като „национални дерогации“.

(15)

С цел да се справят с необикновени и извънредни ситуации, държавите-членки следва да имат право да предоставят индивидуални разрешения, позволяващи превоза на опасни товари на тяхна територия, които иначе биха били забранени от настоящата директива.

(16)

С оглед равнището на инвестиции, необходимо в този отрасъл, на държавите-членки следва да бъде позволено временно да запазят някои специфични национални разпоредби, свързани с изискванията за конструкция на средства за транспорт и оборудване и разпоредби, свързани с транспорта през тунела под Ламанша. На държави-членки следва също да бъде позволено да запазят и приемат разпоредби относно железопътния превоз на опасни товари между държави-членки и държави, които са страни по договора на Организацията за сътрудничество на железниците (ОСЖД) до хармонизиране на разпоредбите в приложение II към Съглашението за международно железопътно сточно съобщение (СМГС) и разпоредбите на приложение II, раздел II.1 към настоящата директива и съответно на RID. В рамките на десет години от влизане в сила на настоящата директива Комисията следва да направи оценка на последиците от тези разпоредби и, ако е необходимо, да представи подходящи предложения. Такива разпоредби следва да бъдат изброени в настоящата директива като „допълнителни преходни разпоредби“.

(17)

Необходимо е приложенията към настоящата директива да могат бързо да бъдат адаптирани към научния и технически прогрес, включително и развитието на нови технологии за следене и проследяване, като по-специално се вземат под внимание новите разпоредби, включени в ADR, RID и ADN. Измененията на ADR, RID и ADN и съответните адаптации на приложенията следва да влязат в сила едновременно. Комисията следва да осигури на държавите-членки подходяща финансова подкрепа, доколкото е уместно, за превода на ADR, RID и ADN и на измененията им на техните официални езици.

(18)

Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(19)

По-специално, на Комисията следва да бъде предоставено правомощие за адаптиране на приложенията към настоящата директива към научния и техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(20)

Също така Комисията следва да може да преработи списъците с национални дерогации и да вземе решение относно прилагането и изпълнението на спешни мерки в случаи на произшествие или инцидент.

(21)

По причини за ефективност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, следва да бъдат съкратени за приемането на адаптациите на приложенията към научния и технически прогрес.

(22)

Доколкото целите на настоящата директива, а именно да се гарантира еднообразното прилагане на хармонизирани правила за безопасност в цялата Общност, както и високо ниво на безопасност на националните и международни превозни операции, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно поради мащаба и последиците на настоящата директива могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 на Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(23)

Разпоредбите на настоящата директива не засягат ангажиментите, поети от Общността и нейните държави-членки в съответствие с целите, определени на Конференцията на Обединените нации за околна среда и развитие (UNCED) в Рио де Жанейро през юни 1992 г., за стремеж към хармонизация на системите за класифициране на опасни вещества.

(24)

Разпоредбите на настоящата директива не засягат законодателството на Общността, уреждащо условията за безопасност, при които следва да се превозват биологични агенти и генетично модифицирани организми, уредени в Директива 90/219/ЕИО на Съвета от 23 април 1990 г. относно работа с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (6), Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 година относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда (7), и Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа (8).

(25)

Разпоредбите на настоящата директива не засягат прилагането на други общностни разпоредби в областта на здравословните и безопасни условия на труд и защитата на околната среда. По-специално, те не засягат рамковата директива относно здравословните и безопасни условия на труд — Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (9) и производните ѝ директиви.

(26)

Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (10) предвижда, че плавателните съдове, притежаващи свидетелство издадено в съответствие с Регламента за превоз на опасни товари по река Рейн (ADNR), могат да превозват опасни товари през територията на Общността при условията, посочени в това свидетелство. Като последица от приемането на настоящата директива, Директива 2006/87/ЕО следва да бъде изменена, за да се отмени тази разпоредба.

(27)

Преходен период до 2 години следва да бъде позволен за прилагането на разпоредбите на настоящата директива спрямо превоза на опасни товари по вътрешните водни пътища, така че да се даде достатъчно време за приемането на национални разпоредби, за създаването на правни рамки и за обучение на персонала. Общ петгодишен преходен период следва да се предостави за всички свидетелства, удостоверения и сертификати за кораби и персонал, издадени преди или по време на преходния период, по отношение на прилагането на разпоредбите на настоящата директива относно превоза на опасни товари по вътрешните водни пътища, освен ако в свидетелството, удостоверението или сертификата е посочен по-кратък срок на валидност.

(28)

Затова Директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО следва да бъдат отменени. В интерес на яснотата и последователността е необходимо да се отмени и Директива 96/35/ЕО на Съвета от 3 юни 1996 относно назначаването и професионалната квалификация на консултантите по безопасността на автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари (11), Директива 2000/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2000 г. относно минималните изпитни изисквания за консултантите по безопасност при превоз на опасни товари с автомобилен, железопътен и вътрешноводен транспорт (12), Решение 2005/263/ЕО на Комисията от 4 март 2005 г. за оправомощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 94/55/ЕО по отношение на автомобилния превоз на опасни товари (13), и Решение 2005/180/ЕО на Комисията от 4 март 2005 г., за оправомощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 96/49/ЕО по отношение на железопътния превоз на опасни товари (14).

(29)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (15), държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Общността свои собствени таблици, които, доколкото е възможно, илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за нейното транспониране, и да ги направят обществено достояние,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложно поле

1.   Настоящата директива се прилага за автомобилния, железопътния и вътрешноводния превоз на опасни товари в рамките на държавите-членки или между тях, включително и за дейностите по товарене и разтоварване, смяната на вида транспорт и спиранията, наложени от обстоятелствата на превоза.

Тя не се прилага за превозите на опасни товари:

а)

с превозни средства, вагони или плавателни съдове, принадлежащи или под отговорността на въоръжените сили;

б)

с морски плавателни съдове по морски пътища, които образуват част от вътрешните водни пътища;

в)

с фериботи, които само пресичат вътрешен воден път или пристанище; или

г)

се осъществяват изцяло в рамките на затворена зона.

2.   Приложение II, раздел II.1 не се прилага за държави-членки, които нямат железопътна система, докато на тяхна територия няма изградена такава система.

3.   В рамките на една година от влизането в сила на настоящата директива държавите-членки могат да решат да не прилагат приложение III, раздел III.1. поради една от следните причини:

а)

те нямат вътрешни водни пътища;

б)

вътрешните им водни пътища не са свързани чрез вътрешен воден път с водните пътища на други държави-членки; или

в)

по вътрешните им водни пътища не се извършват превози на опасни товари.

Държава-членка, която реши да не прилага разпоредбите на приложение III, раздел III.1, нотифицира за своето решение Комисията, която информира останалите държави-членки.

4.   Държавите-членки могат да установят специфични изисквания за безопасност спрямо националния и международния превоз на опасни товари на техните територии по отношение на:

а)

превозите на опасни товари с превозни средства, вагони или плавателни съдове за вътрешни водни пътища, които не попадат в приложното поле на настоящата директива;

б)

използването на предписани маршрути, включително използването на предписан вид транспорт, когато това е оправдано;

в)

особените правила за превоз на опасни товари в пътнически влакове.

Те информират Комисията за такива разпоредби и мотивите за тях.

Комисията информира съответно останалите държави-членки.

5.   Държавите-членки могат да регламентират или забраняват превоза на опасни товари в рамките на тяхна територия единствено по причини, различни от безопасност по време на превоза.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива:

1.

„ADR“ означава Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе, сключена в Женева на 30 септември 1957 г., така както е изменена;

2.

„RID“ означава Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари, включен в притурка В към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), сключена във Вилнюс на 3 юни 1999 г., така както е изменен;

3.

„ADN“ означава Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища, сключена в Женева на 26 май 2000 г., така както е изменено;

4.

„превозно средство“ означава всякакво моторно превозно средство, предназначено за движение по пътищата, което има поне четири колела и конструктивна максимална скорост, надвишаваща 25 кm/h, както и ремаркетата, с изключение на релсовите превозни средства, самоходните машини и селскостопанските и горски трактори, които не надвишават скорост от 40 кm/h при превоз на опасни товари;

5.

„вагон“ означава всяко релсово превозно средство без собствен двигател, което се движи на собствени колела по железопътни релси и се използва за превоза на товари;

6.

„плавателен съд“ означава всякакъв плавателен съд за вътрешни водни пътища или морски плавателен съд;

Член 3

Общи разпоредби

1.   Без да се засяга член 6, опасните товари не се превозват, когато това е забранено от приложение I, раздел I.1, приложение II, раздел II.1 или приложение III, раздел III.1.

2.   Без да се засягат общите правила за достъп до пазара или общо приложимите правила за превоз на товари, превозът на опасни товари се разрешава при спазване на условията, предвидени в приложение I, раздел I.1, приложение II, раздел II.1 и приложение III, раздел III.1.

Член 4

Трети държави

Превозът на опасни товари между държавите-членки и трети държави се разрешава при спазване на изискванията на ADR, RID и ADN, освен когато в приложенията е посочено друго.

Член 5

Ограничения на основание безопасност на превоза

1.   На основание безопасност на превоза, държавите-членки могат да прилагат по-строги правила, с изключение на изискванията за конструкцията, относно националните превози на опасни товари с превозни средства, вагони и плавателни съдове за вътрешни водни пътища, регистрирани или пуснати в движение на тяхна територия.

2.   Ако в случай на произшествие или инцидент на нейна територия държава-членка счете, че приложимите разпоредби за безопасност са се оказали недостатъчни за ограничаване на рисковете, свързани с превозни операции, и ако има неотложна необходимост от предприемане на действие, на етапа на планирането тази държава-членка нотифицира на Комисията мерките, които предлага да предприеме.

В съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 2, Комисията решава дали да разреши прилагането на въпросните мерки и какъв да е срокът на това разрешение.

Член 6

Дерогации

1.   Държавите-членки могат да разрешат използването на езици, различни от предвидените в приложенията, при превозни операции, които се извършват в рамките на техните територии.

2.

а)

При условие че безопасността не се излага на риск, държавите-членки могат да поискат дерогации от приложение I, раздел I.1, приложение II, раздел II.1. и приложение III, раздел III.1 за превоза в рамките на техните територии на малки количества определени опасни товари с изключение на веществата със средно или високо ниво на радиоактивност, стига условията за този вид превоз да не са по-строги от условията, предвидени в тези приложения.

б)

При условие че безопасността не се излага на риск, държавите-членки могат да поискат и дерогации от приложение I, раздел I.1., приложение II, раздел II.1. и приложение III, раздел III.1. за превоза на опасни товари на тяхна територия в случаите на:

i)

местен превоз на кратки разстояния, или

ii)

местен железопътен превоз по определени предписани маршрути, които съставляват част от определен производствен процес и се контролират строго при ясно определени условия.

За всеки отделен случай Комисията проверява дали са изпълнени условията, установени в букви а) и б) и решава, в съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 2, дали да разреши дерогацията и да я добави към списъка с национални дерогации, установен в приложение I, раздел I.3, приложение II, раздел II.3 или приложение III, III.3.

3.   Дерогациите по параграф 2 са валидни за срок, ненадвишаващ шест години от датата на разрешаването им, като този срок се определя в решението за разрешение. По отношение на съществуващите дерогации, изброени в приложение I, раздел I.3, приложение II, раздел II.3 и приложение III, раздел III.3 се счита, че датата на разрешение е 30 юни 2009 г. Освен ако не е предвидено друго, дерогациите са валидни за срок от шест години.

Дерогациите се прилагат без дискриминация.

4.   Ако държава-членка поиска удължаване на разрешението за дерогация, Комисията преразглежда въпросната дерогация.

Ако не е прието изменение към приложение I, раздел I.1., приложение II, раздел II.1. и приложение III, раздел III.1, което се отнася до предмета на дерогацията, Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 2, подновява разрешението за нов срок, ненадвишаващ шест години от дата на разрешението, като този срок се определя в решението за разрешение.

Ако е прието изменение на приложение I, раздел I.1, приложение II, раздел II.1 и приложение III, раздел III.1, което се отнася до предмета на дерогацията, Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 2, може да:

а)

обяви дерогацията за остаряла и да я изключи от съответното приложение;

б)

ограничи обхвата на разрешението и да измени съответно въпросното приложение;

в)

поднови разрешението за нов срок, ненадвишаващ шест години от датата на разрешението, като този срок се определя в решението за разрешение.

5.   По изключение и при условие че безопасността не се излага на риск, всяка държава-членка може да издаде индивидуални разрешения за извършване на превоз на опасни товари на нейна територия, които са забранени по силата на настоящата директива, или за изпълнение на такива операции при условия, различни от установените в настоящата директива, стига тези превозни операции да са ясно определени и ограничени във времето.

Член 7

Преходни разпоредби

1.   На своята територия държавите-членки могат да запазят разпоредбите, изброени в приложение I, раздел I.2, приложение II, раздел II.2 и приложение III, раздел III.2.

Държавите-членки, които запазят такива разпоредби, уведомяват Комисията за това. Комисията уведомява останалите държави-членки.

2.   Без да се засяга член 1, параграф 3, държавите-членки могат да изберат да не прилагат разпоредбите на приложение III, раздел III.1 най-късно до 30 юни 2011 г. В такъв случай съответната държава-членка продължава да прилага по отношение на вътрешните водни пътища разпоредбите на директиви 96/35/ЕО и 2000/18/ЕО, приложими към 30 юни 2009 г.

Член 8

Адаптации

1.   Измененията, необходими за адаптиране на приложенията към научния и технически прогрес, включително и използването на технологии за следене и проследяване, в областите, уредени от настоящата директива, и по-специално за отчитане на измененията на ADR, RID и ADN, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 3.

2.   Комисията предоставя финансова подкрепа, по целесъобразност, на държавите -членки за превода на официалния им език на ADR, RID и ADN и на техните изменения.

Член 9

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет по превоза на опасни товари.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 на Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б), както и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, установени в член 5a, параграф 3, буква в) и параграф 4, букви б) и д) от Решение 1999/468/ЕО, се определят съответно на един месец, един месец и два месеца.

Член 10

Транспониране

1.   Държавите-членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 30 юни 2009 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива, или то се извършва при официалното им публикуване. Начините на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 11

Изменение

Член 6 на Директива 2006/87/ЕО се заличава.

Член 12

Отмяна

1.   Директиви 94/55/ЕО, 96/49/ЕО, 96/35/ЕО и 2000/18/ЕО се отменят, считано от 30 юни 2009 г.

Свидетелствата, удостоверенията и сертификатите, издадени в съответствие с разпоредбите на отменените директиви, остават валидни до датата на изтичане на сроковете им на действие.

2.   Решения 2005/263/ЕО и 2005/180/ЕО се отменят.

Член 13

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 24 септември 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J.-P. JOUYET


(1)  ОВ C 256, 27.10.2007 г., стр. 44.

(2)  Становище на Европейския парламент от 5 септември 2007 г. (ОВ C 187 Е, 24.7.2008 г., стр. 148.), Обща позиция на Съвета от 7 април 2008 г. (ОВ C 117 Е, 14.5.2008 г., стр. 1.), и Позиция на Европейския парламент от 19 юни 2008 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  ОВ L 319, 12.12.1994 г., стp. 7.

(4)  ОВ L 235, 17.9.1996 г., стp. 25.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23.

(6)  ОВ L 117, 8.5.1990 г., стp. 1.

(7)  ОВ L 106, 17.4.2001 г., стp. 1.

(8)  ОВ L 262, 17.10.2000 г., стp. 21.

(9)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стp. 1.

(10)  ОВ L 389, 30.12.2006 г., стp. 1.

(11)  ОВ L 145, 19.6.1996 г., стp. 10.

(12)  ОВ L 118, 19.5.2000 г., стp. 41.

(13)  ОВ L 85, 2.4.2005 г., стp. 58.

(14)  ОВ L 61, 8.3.2005 г., стp. 41.

(15)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ

I.1.   ADR

Приложения A и Б към ADR, приложими от 1 януари 2009 г., се разбира, че където е уместно „договаряща страна“ се заменя от „държава-членка“.

I.2.   Допълнителни преходни разпоредби

1.

Държавите-членки могат да запазят дерогации, приети въз основа на член 4 от Директива 94/55/ЕО, до 31 декември 2010 г. или докато приложение I, раздел I.1. бъде изменено, така че да отрази препоръките на ООН относно превоза на опасни товари, посочени в този член, ако това стане по-рано.

2.

На своя територия всяка държава-членка може да разреши използването на цистерни и превозни средства, изработени преди 1 януари 1997 г., които не отговарят на изискванията на настоящата директива, но са били изработени в съответствие с действащите национални изисквания на 31 декември 1996 г., при условие че тези цистерни и превозни средства се поддържат на изискваните нива на безопасност.

Цистерните и превозните средства, изработени на или след 1 януари 1997 г., които не отговарят на изискванията на настоящата директива, но са били изработени в съответствие с изискванията на Директива 94/55/ЕО, действащи на датата на тяхното изработване, могат да продължат да бъдат използвани за национални превози.

3.

На своя територия всяка държава-членка, в която температурата на околната среда редовно спада под –20 °C, може да наложи по-строги стандарти по отношение на работната температура за материали, използвани за пластмасово опаковане, цистерни и тяхното оборудване, предназначени за използване при националния автомобилен превоз на опасни товари, до включването в приложение I, раздел I.1 към настоящата директива на разпоредби за подходящите референтни температури за дадените климатични зони.

4.

На своя територия всяка държава-членка може да запази национални разпоредби, различни от установените от настоящата директива, по отношение на референтната температура за превоза на втечнени газове или смеси на втечнени газове до включването на разпоредби, отнасящи се до съответните референтни температури за определените климатични зони в Европейските стандарти и посочени в приложение I, раздел I.1 към настоящата директива.

5.

Всяка държава-членка може, за превозни операции, извършвани от превозни средства, регистрирани на нейна територия, да запази национални разпоредби, които са били в сила на 31 декември 1996 г., отнасящи се до показването или поставянето на код за спешно действие или предупредителен плакет на мястото на идентификационния номер на опасността, посочен в приложение I, раздел I.1 към настоящата директива.

6.

Държавите-членки могат да запазят националните ограничения за превоз на вещества, съдържащи диоксини и фурани, приложими на 31 декември 1996 г.

I.3.   Национални дерогации

Дерогации за държавите-членки относно превоза на опасни товари на тяхна територия въз основа на член 6, параграф 2 от настоящата директива.

Номер на дерогациите: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = път

a/bi/bii = член 6, параграф 2, букви a)/б)i)/б)ii)

MS = съкращение на държава-членка

nn = пореден номер

Въз основа на член 6, параграф 2, буква a) от настоящата директива

BE Белгия

RO–a–BE–1

Предмет: клас 1 – Малки количества.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 1.1.3.6.

Съдържание на приложението към директивата: 1.1.3.6 ограничава до 20 kg количеството минни експлозиви, което може да се превозва в обикновено превозно средство.

Съдържание на националното законодателство: операторите на складове, отдалечени от пунктовете за доставки, могат да получат разрешение за превоз на максимум 25 kg динамит или силен експлозив и 300 детонатора в най-обикновени моторни превозни средства в съответствие с условията, които следва да се определят от службата за експлозиви.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Article 111 de l’arrêté royal de 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–BE– 2

Предмет: превоз на непочистени празни контейнери, които са съдържали продукти от различни класове.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 5.4.1.1.6.

Съдържание на националното законодателство: на документите за превоз е указано „непочистени празни опаковки, които са съдържали продукти от различни класове“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Dérogation 6-97.

Забележки: дерогация, регистрирана от Европейската комисия под № 21 (съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–BE–3

Предмет: приемане на RO–a–UK–4.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

DE Германия

RO–a–DE–1

Предмет: смесено опаковане и смесено товарене на части за автомобили с класификация 1.4G заедно с някои опасни товари (n4).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 4.1.10 и 7.5.2.1.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно смесеното опаковане и смесеното товарене.

Съдържание на националното законодателство: ООН 0431 и ООН 0503 могат да бъдат товарени заедно с определени опасни товари (продукти, свързани с производството на автомобили) в определени количества, изброени в изключението. Не се надвишава стойността 1 000 (сравнение с 1.1.3.6.4).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Забележки: изключението е необходимо, за да предостави бърза доставка на части за автомобили, свързани с безопасността, в зависимост от местното търсене. Поради многообразието на тези продукти, съхранението им в местни гаражи не е обичайно.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–DE–2

Предмет: изключение от изискването за носене на превозни документи и спедиторска декларация за определени количества опасни товари, както е определено в 1.1.3.6 (n1).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 5.4.1.1.1 и 5.4.1.1.6.

Съдържание на приложението към директивата: съдържание на превозния документ.

Съдържание на националното законодателство: за всички класове, освен клас 7: не се изисква превозен документ, когато количеството на превозвания товар не надвишава количествата, изложени в 1.1.3.6.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Забележки: информацията, предоставена от маркирането и етикетирането на опаковките, се смята за достатъчна за националния превоз, тъй като превозният документ не винаги е подходящ при местна дистрибуция.

Дерогация, регистрирана от Европейската комисия под № 22 (съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–DE–3

Предмет: превоз на стандарти за измерване и горивни помпи (празни, непочистени).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: разпоредби за номера на ООН 1202, 1203 и 1223.

Съдържание на приложението към директивата: опаковане, маркиране, документи, инструкции за превоз и работа, инструкции за екипажа на превозно средство.

Съдържание на националното законодателство: спецификация на приложимите норми и допълнителни разпоредби за прилагане на дерогацията; до 1 000 l: сравними с празни, непочистени опаковки; над 1 000 l: спазване на някои норми за цистерните; превоз само на празни и непочистени.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Забележки: списък № 7, 38, 38a.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–DE–5

Предмет: разрешение за комбинирани опаковки.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 4.1.10.4 MP2.

Съдържание на приложението към директивата: забрана на комбинираните опаковки.

Съдържание на националното законодателство: класове 1.4S, 2, 3 и 6.1; разрешение за комбинираните опаковки на предмети в клас 1.4S (патрони за леко въоръжение), аерозоли (клас 2) и почистващи и третиращи материали в класове 3 и 6.1 (изброени номера на ООН) като комплекти, които да се продават в комбинирани опаковки в група опаковки II и в малки количества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Забележки: списък № 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

DK Дания

RO–a–DK–1

Предмет: автомобилен превоз на опаковки, съдържащи отпадъци или остатъци от опасни вещества, събрани от домакинствата и някои предприятия с цел обезвреждане.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 2, 4.1.4, 4.1.10, 5.2, 5.4 и 8.2.

Съдържание на приложението към директивата:

Принципи на класификация. Разпоредби за смесени опаковки. Разпоредби за маркиране и етикетиране. Превозен документ.

Съдържание на националното законодателство: вътрешните опаковки, съдържащи отпадъци или остатъци от химикали, събрани от домакинствата и някои предприятия, могат да бъдат опаковани заедно в някои одобрени от ООН външни опаковки. Съдържанието на всяка вътрешна опаковка не трябва да надвишава 5 kg или 5 l. Дерогации от разпоредбите относно класификация, маркиране и етикетиране, документация и обучение.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 3.

Забележки: когато остатъци или остатъчни количества химикали се събират от домакинствата и някои предприятия с цел обезвреждане, не е възможно да се направи правилна класификация и да се приложат всички разпоредби на ADR. В типичния случай отпадъците се съдържат в опаковки, които са били продадени на дребно.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–DK–2

Предмет: автомобилен превоз на опаковки, съдържащи взривни вещества и опаковки, съдържащи детонатори на същото превозно средство.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 7.5.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби за смесени опаковки.

Съдържание на националното законодателство: при автомобилния превоз на опасни товари трябва да се спазват правилата на ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Забележки: съществува практическа необходимост да може да се опаковат взривни вещества заедно с детонатори на същото превозно средство, когато тези товари се превозват от мястото на съхранение до работното място и обратно.

Когато се направи изменение на датското законодателство за превоза на опасни товари, датските власти ще разрешат този превоз при следните условия:

1.

Превозват се не повече от 25 kg взривни вещества от група Г.

2.

Превозват се не повече от 200 детонатора от група Б.

3.

Детонаторите и взривните вещества трябва да бъдат опаковани поотделно в опаковки с удостоверение на ООН съгласно нормите, установени в Директива 2000/61/ЕО, изменяща Директива 94/55/ЕО.

4.

Разстоянието между опаковките, съдържащи детонатори, и опаковките, съдържащи взривни вещества, трябва да бъде поне 1 метър. Това разстояние трябва да се спазва дори и при внезапно натискане на спирачките. Опаковките, съдържащи детонатори, и опаковките, съдържащи взривни вещества, трябва да се поставят по начин, който позволява бързото им изваждане от превозното средство.

5.

Всички останали правила относно превоза на опасни товари по шосе трябва да бъдат спазвани.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

FI Финландия

RO–a–FI–1

Предмет: превоз на опасни товари в определени количества в автобуси и ниско радиоактивни материали в малки количества за целите на здравеопазването и научните изследвания.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 4.1, 5.4.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби за опаковки, документация.

Съдържание на националното законодателство: превозът на опасни товари в определени количества под ограничението на 1.1.3.6 с максимална нетна маса от не повече от 200 kg в автобуси се позволява без използване на превозен документ и без изпълнение на всички изисквания за опаковане. При превоз на ниско радиоактивни материали с тегло, ненадвишаващо 50 kg за целите на здравеопазването и научните изследвания, превозното средство не е необходимо за бъде маркирано и оборудвано съгласно ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003,312/2005).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–FI–2

Предмет: описание на празни цистерни в превозния документ.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 5.4.1.1.6.

Съдържание на приложението към директивата: специални разпоредби за празни непочистени опаковки, превозни средства, контейнери, цистерни, акумулаторни превозни средства и многоелементни газови контейнери („MEGC“).

Съдържание на националното законодателство: в случая на празни непочистени цистерни, с които се превозват две или повече вещества с номера на ООН 1202, 1203 и 1223, описанието в превозните документи може да бъде допълнено от думите „Последен товар“ заедно с името на продукта, който има най-ниска точка на запалване; „Празна превозна цистерна, 3, последен товар: ООН 1203 моторен спирт, II“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–FI–3

Предмет: етикетиране и маркиране на превозни единици за експлозиви.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 5.3.2.1.1.

Съдържание на приложението към директивата: общи разпоредби за маркиране с оранжева табела.

Съдържание на националното законодателство: превозните единици, които превозват (обикновено в микробуси) малки количества експлозиви (максимум 1 000 kg (нето)) до каменоломни и работни площадки, могат да бъдат етикетирани отпред и отзад, като се използва табелата в модел № 1.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

FR Франция

RO–a–FR–1

Предмет: превоз на преносимо и мобилно оборудване за гама радиография (18).

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: приложения A и Б.

Съдържание на приложението към директивата:

Съдържание на националното законодателство: превозът на оборудване за гама радиография от ползватели в специални превозни средства се изключва, но подлежи на специални правила.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — член 28.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–FR–2

Предмет: превоз на отпадъци от манипулации, свързани с рискове от инфекции, и третирани като анатомични части обхванати от ООН 3291 с маса по-малка или равна на 15 kg.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: приложения A и Б.

Съдържание на националното законодателство: изключение от изискванията на ADR за превоз на отпадъци от манипулации, представляващи риск от инфекция, и третирани като анатомични части по ООН 3291 с маса по-малка или равна на 15 kg.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — член 12.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–FR–3

Предмет: превоз на опасни вещества в превозни средства за обществен транспорт (18).

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 8.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: превоз на пътници и опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: превоз на опасни вещества, разрешени в средствата за обществен транспорт като ръчен багаж: прилагат се само разпоредбите относно опаковането, маркирането и етикетирането на пакети, посочени в 4.1, 5.2 и 3.4.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — член 21.

Забележки: в ръчния багаж се разрешава пренасянето на опасни товари само за лична или професионална употреба. Преносимите съдове за газ се позволяват на пациенти с дихателни проблеми в необходимото количество за едно пътуване.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–FR–4

Предмет: собствен превоз на малки количества опасни материали (18).

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: задължение за притежание на превозен документ.

Съдържание на националното законодателство: собственият превоз на малки количества опасни материали, които не превишават ограниченията, посочени в 1.1.3.6., не подлежи на изискването за притежание на превозен документ, предвидено в 5.4.1.

Първоначално позоваване на националното законодателство Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — член 23-2.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

IE Ирландия

RO–a–IE–1

Предмет: изключение от изискването на 5.4.0 на ADR за превозен документ за превоза на пестициди от ADR клас 3, изброени в 2.2.3.3 като пестициди FT2 (точка на запалване по-ниска от 23 °C) и ADR клас 6.1, изброени в 2.2.61.3 като пестициди T6, течност (точка на запалване по-ниска от 23 °C), където количествата на превозваните опасни товари не надвишават количествата, посочени в 1.1.3.6 от ADR.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 5.4.

Съдържание на приложението към директивата: изискване за превозен документ.

Съдържание на националното законодателство: не се изисква превозен документ за превоза на пестициди от ADR класове 3 и 6.1, където количествата на превозваните опасни товари не надвишават количествата, посочени в 1.1.3.6 от ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(9) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Забележки: излишно и обременително изискване за местния превоз и доставянето на такива пестициди.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–IE–2

Предмет: изключение от някои разпоредби на ADR относно опаковането, маркирането и етикетирането при превоза на малки количества (под ограниченията на 1.1.3.6) пиротехнически изделия с изтекъл срок на годност и класификационни кодове 1.3G, 1.4G и 1.4S от клас 1 на ADR със съответните идентификационни номера на вещества ООН 0092, ООН 0093, ООН 0403 или ООН 0404 до най-близките военни казарми за обезвреждане.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 и 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: обезвреждане на пиротехнически изделия с изтекъл срок.

Съдържание на националното законодателство: не се прилагат разпоредбите на ADR относно опаковането, маркирането и етикетирането при превоза на пиротехнически изделия с изтекъл срок на годност със съответните идентификационни номера на вещества ООН 0092, ООН 0093, ООН 0403 или ООН 0404 до най-близките военни казарми, при условие че са изпълнени общите разпоредби на ADR за опаковането и превозният документ включва допълнителна информация. Прилага се само спрямо местния превоз на малки количества от пиротехническите изделия с изтекъл срок за безопасно обезвреждане до най-близките военни казарми.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(10) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Забележки: превозът на малки количества морски сигнални ракети с „изтекъл срок“, особено от собствениците на увеселителни корабчета и снабдителите на кораби с провизии, за безопасно обезвреждане до най-близките военни казарми е създавал трудности, най-вече по отношение на изискванията за опаковане. Дерогацията е за малки количества (под посочените в 1.1.3.6) при местен превоз.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–IE–3

Предмет: изключване от изискванията на 6.7 и 6.8 по отношение на автомобилния превоз на номинално празни непочистени цистерни за съхранение (за съхранение на определени места) за целите на почистване, ремонт, тестване или бракуване.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 6.7 и 6.8.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за проектирането, изработването, инспекцията и тестването на цистерни.

Съдържание на националното законодателство: изключване от изискванията на 6.7 и 6.8 на ADR за автомобилния превоз на номинално празни непочистени цистерни за съхранение (за съхранение на определени места) за целите на почистване, ремонт, тестване или бракуване, при условие че a) са отстранени колкото се може повече от тръбите, свързани с цистерната, в границите на разумното и възможното; б) към цистерната е прикрепен клапан за изпускане на налягане, който остава в работен режим по време на превоза; и в) при условията на буква б) по-горе, всички отвори на цистерната или тръбите, прикрепени към нея, са запечатани, доколкото е разумно и възможно, за да се предотврати изтичането на всякакви опасни товари.

Първоначално позоваване на националното законодателство: предложено изменение на „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: тези цистерни се използват за съхранението на вещества на определени места, а не за превоза на товари. Те биха съдържали много малки количества опасни товари, когато те (цистерните) се превозват до друго място за почистване, ремонт и т. н. Преди съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–IE–4

Предмет: изключение от изискванията на 5.3, 5.4, част 7 и приложение Б към ADR по отношение на превоза на газови цилиндри на диспенсори (за напитки), когато те се превозват на същото превозно средство заедно с напитките (за които ще бъдат употребени).

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 5.3, 5.4, 7 и приложение Б.

Съдържание на приложението към директивата: маркиране на превозните средства, документация, която да се носи, и разпоредби относно транспортното оборудване и превозните операции.

Съдържание на националното законодателство: изключение от изискванията на 5.3, 5.4, 7 и приложение Б към ADR по отношение на превоза на газови цилиндри на диспенсори (за напитки), когато се превозват на същото превозно средство заедно с напитките (за които ще бъдат употребени).

Първоначално позоваване на националното законодателство: предложено изменение на „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: основната дейност се състои в дистрибуция на пакети напитки, които не са вещества съгласно ADR, заедно с малки количества малки цилиндри със съответните газове за диспенсиране.

Преди съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–IE–5

Предмет: изключение, за националния превоз в Ирландия, от изискванията за изработване и тестване на резервоарни съдове и разпоредбите за ползването им, съдържащи се в 6.2 и 4.1 на ADR, за цилиндри и съдове под налягане с газове от клас 2, които са извършили многомодално пътуване, включително и превоз по море, когато i) тези цилиндри и съдове под налягане са изработени, тествани и използвани в съответствие с кода IMDG, ii) тези цилиндри и съдове под налягане не са презаредени в Ирландия, а са върнати номинално празни до страната по произход чрез многомодалния превоз, и iii) тези цилиндри и съдове под налягане се дистрибутират на местно ниво в малки количества.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 1.1.4.2, 4.1 и 6.2.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно многомодалното превозване, включително и морски превоз, използване на цилиндри и съдове под налягане за газове от клас 2 на ADR, и изработка и тестване на тези цилиндри и съдове под налягане за газове от клас 2 на ADR.

Съдържание на националното законодателство: разпоредбите на 4.1 и 6.2 не се прилагат спрямо цилиндри и съдове под налягане за газове от клас 2, при условие че i) тези цилиндри и съдове под налягане са изработени и тествани в съответствие с кода IMDG, ii) тези цилиндри и съдове под налягане се използват в съответствие с кода IMDG, iii) тези цилиндри и съдове под налягане са били превозени до изпращача чрез многомодален превоз, включително и морски превоз, iv) превозът на тези цилиндри и съдове под налягане до крайния ползвател се състои от едно-единствено превозно пътуване, извършено в рамките на същия ден, от получателя при многомодалната превозна операция (посочена в iii)), v) тези цилиндри и съдове под налягане не са презаредени в държавата, а са върнати номинално празни до страната по произход на многомодалната превозна операция (посочена в iii)), и vi) тези цилиндри и барабани под налягане се дистрибутират на местно ниво в държавата в малки количества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: предложени изменения на „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: газовете, съдържащи се в тези цилиндри и съдове под налягане, имат спецификацията, изисквана от крайния ползвател, което води до необходимостта те да се внасят от места извън зоната на ADR. След употреба се изисква тези номинално празни цилиндри и съдове под налягане да се върнат до страната по произход за презареждане с конкретно специфицираните газове — те не могат да бъдат презареждани в Ирландия или всъщност в която и да било част на зоната на ADR. Макар и да не отговарят на ADR, те съответстват на и се приемат за целите на кода IMDG. Многомодалният превоз, започнал извън зоната на ADR, има за цел да приключи в помещенията на вносителя, откъдето тези цилиндри и съдове под налягане да се дистрибутират до крайния ползвател на местно ниво в Ирландия в малки количества. Този превоз в рамките на Ирландия би попаднал в обхвата на изменения член 6, параграф 9 от Директива 94/55/ЕО.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

LT Литва

RO–a–LT–1

Предмет: приемане на RO–a–UK–6.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Резолюция на правителството №. 337 относно автомобилния превоз на опасни товари в Република Литва, приета на 23 март 2000 г.).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

UK Обединено кралство

RO–a–UK–1

Предмет: превоз на някои ниско опасни радиоактивни вещества като часовници, ръчни часовници, димни детектори, компаси (E1).

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: повечето изисквания на ADR

Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно превоза на материал от клас 7.

Съдържание на националното законодателство: пълно изключване от разпоредбите на националната уредба за някои търговски продукти, съдържащи ограничени количества радиоактивен материал. (Светещо устройство, предназначено за носене от човек; във всяко превозно средство или железопътно превозно средство не повече от 500 димни детектори за домашна употреба с индивидуална активност, непревишаваща 40 kBq; или във всяко превозно средство или железопътно превозно средство не повече от пет осветителни устройства с газообразен тритий с индивидуална активност непревишаваща 10 GBq).

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Забележки: тази дерогация е краткосрочна мярка, която няма да се изисква, когато в ADR се включат изменения, сходни на разпоредбите на Международната агенция за атомна енергия („МААЕ“).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK–2

Предмет: изключение от изискването за носене на превозен документ за определени количества опасни товари (различни от тези в клас 7) съгласно определенията в 1.1.3.6 (E2).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към директивата: 1.1.3.6.2 и.1.3.6.3.

Съдържание на приложението към директивата: изключения от определени изисквания за определени количества на транспортна единица.

Съдържание на националното законодателство: не се изисква превозен документ за ограничени количества освен в случаите, когато съставляват част от по-голям товар.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Забележки: това изключение отговаря на националния превоз, където превозният документ не винаги е удачен в случаите на дистрибуция на местно ниво.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK–3

Предмет: изключение от изискването превозните средства, които превозват материал с ниска радиоактивност, да са снабдени с противопожарно оборудване (E4).

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 8.1.4.

Съдържание на приложението към директивата: изискване превозните средства да са снабдени с противопожарно оборудване.

Съдържание на националното законодателство: премахва изискването за носене на пожарогасители при превоз само на изключени пратки (ООН 2908, 2909, 2910 и 2911).

Ограничава изискването при превоз единствено на малко количество пратки.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Забележки: носенето на противопожарно оборудване е на практика без значение за превоза на ООН 2908, 2909, 2910, ООН 2911, които често могат да бъдат превозвани в малки превозни средства.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK–4

Предмет: дистрибуция на товари във вътрешни опаковки за търговци на дребно и ползватели (с изключение на тези в класове 1, 4.2, 6.2 и 7) от местни дистрибуторски складове към търговци на дребно или ползватели, и от търговци на дребно към крайни ползватели (N1).

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към изработването и тестването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство: за опаковките не се изисква поставянето на маркировка RID/ADR или ООН, или друг вид маркировка, когато съдържат товарите, посочени в график 3.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Забележки: изискванията на ADR не са уместни за последните етапи на превоз от дистрибуционния склад до търговеца на дребно или потребителя или от търговеца на дребно до крайния потребител. Целта на тази дерогация е да позволи вътрешните контейнери за товари за дистрибуция в търговията на дребно да бъдат превозени на последната отсечка на местната дистрибуция без външно опаковане.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK–5

Предмет: да се позволи различно „максимално общо количество на транспортна единица“ за товарите в клас 1 в категории 1 и 2 от таблицата в 1.1.3.6.3 (N10).

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 1.1.3.6.3 и 1.1.3.6.4.

Съдържание на приложението към директивата: изключения относно количествата, превозвани от транспортна единица.

Съдържание на националното законодателство: въвежда норми относно изключенията за ограничени количества и смесено товарене на експлозиви.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Забележки: да се разрешат различни количествени ограничения за товарите от клас 1, по-конкретно „50“ за категория 1 и „500“ за категория 2. За целите на изчисляването на смесени товари, фактора на умножение е „20“ за транспортна категория 1 и „2“ за транспортна категория 2.

Преди дерогация съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK–6

Предмет: увеличаване на максималната нетна маса на взривните изделия, допустими в превозни средства EX/II (N13).

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 7.5.5.2.

Съдържание на приложението към директивата: ограничения на превозваните количества при взривните вещества и изделия.

Съдържание на националното законодателство: ограничения на превозваните количества при взривните вещества и изделия.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Забележки: регламентите на Обединеното кралство позволяват максимална нетна маса от 5 000 kg за превозни средства от тип II за съвместими групи 1.1C, 1.1D, 1.1Е и 1.1J.

Много от изделията от клас 1.1C, 1.1D, 1.1E и 1.1J, които се превозват в Европа, са големи или обемисти и на дължина надвишават около 2,5 м. Това са предимно взривни изделия за военно ползване. Ограниченията за изработване на превозни средства EX/III (които се изисква да бъдат затворени превозни средства) правят много трудно товаренето и разтоварването на такива изделия. Някои изделия биха изисквали специализирано оборудване за товарене и разтоварване и в началната, и в крайната точка на пътуването. На практика такова оборудване рядко съществува. Броят на превозните средства EX/III в Обединеното кралство е малък и за промишлеността би било обременително, ако от нея се изиска изработването на допълнителни специализирани превозни средства EX/III за превоз на този вид експлозиви.

В Обединеното кралство военните експлозиви се превозват най-вече от търговски превозвачи, така че не могат да се възползват от освобождаването за военни превозни средства в Рамковата директива. За да се преодолее този проблем, Обединеното кралство винаги е позволявало превоза до 5 000 kg от тези изделия чрез превозни средства EX/II. Настоящият лимит не винаги е достатъчен, тъй като изделието може да съдържа повече от 1 000 kg експлозив.

От 1950 г. досега е имало само два инцидента (и двата през 1950-те години) с избухване на експлозиви с тегло над 5 000 kg. Инцидентите бяха причинени от запалени гуми и гореща ауспухна система, подпалила обвивката. Пожарите можеха да се случат и при по-малък товар. Нямаше ранени или загинали.

Емпиричните данни показват, че при правилно опакованите взривни изделия няма вероятност от възпламеняване поради удар, напр. при сблъсък на превозни средства. Данните от военни доклади и проверки на издръжливостта на материала при удар на ракета показват, че за да се възпламенят патроните, е необходима скорост на удара по-висока от тази, създадена при изпитанието с падане от 12 метра.

Съществуващите стандарти за безопасност няма да бъдат засегнати.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK–7

Предмет: изключение от изискванията за надзор при малки количества от някои товари от клас 1 (N12).

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 8.4 и 8.5 S1(6).

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към надзора на превозни средства, превозващи определени количества опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: предвижда съоръжения за безопасно паркиране и надзор, но не изисква определени товари от клас 1 да бъдат под надзор по всяко време, както се изисква от ADR 8.5 S1(6).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Забележки: изискванията за надзор на АDR не винаги са изпълними в национален контекст.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK–8

Предмет: намаляване на ограниченията за превоз на смесени товари от експлозиви и експлозиви с други опасни товари във вагони, превозни средства и контейнери (N4/5/6).

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 7.5.2.1 и 7.5.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: ограничения на някои видове смесено товарене.

Съдържание на националното законодателство: националното законодателство е по-малко ограничаващо по отношение на смесеното товарене на експлозиви, при условие че този превоз може да се извърши без риск.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Забележки: обединеното кралство желае да разреши някои разновидности на правилата за смесване на експлозиви с други експлозиви и на експлозиви с други опасни товари. Всяка разновидности ще има количествено ограничение спрямо една или повече съставни части на товара и ще бъде позволена, единствено при условие че „са взети всички разумно приложими мерки, които да попречат на експлозивите да бъдат в контакт с или да застрашат или бъдат застрашени от такива товари“.

Примери на разновидностите, които Обединеното кралство може да поиска да позволи, са:

1.

Експлозивите, определени по класификация с ООН номера 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 или 0361, могат да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасни товари, определени по класификация с ООН номер 1942. Разрешеното за превозване количество с ООН номер 1942 се ограничава, тъй като се приема за експлозив по 1.1D.

2.

Експлозивите, определени по класификация с ООН номера 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 или 0453 могат да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасни товари (с изключение на запалими газове, инфекциозни вещества и отровни вещества) в транспортна категория 2 или опасни товари в транспортна категория 3, или всяка възможна комбинация от тях, при условие че общата маса или обем на опасни товари в транспортна категория 2 не превишава 500 kg или литра и общата нетна маса на тези експлозиви не надвишава 500 kg.

3.

Експлозивите по 1.4G могат да бъдат превозвани заедно със запалими течности и запалими газове в транспортна категория 2 или незапалими, неотровни газове в транспортна категория 3, или всяка възможна комбинация от тях в същото превозно средство, при условие че общата маса или обем на опасните товари, когато се добавят, не надвишава 200 kg или литра и общата нетна маса на експлозивите не надвишава 20 kg.

4.

Взривните изделия, определени по класификация с ООН номера 0106, 0107 или 0257 могат да бъдат превозвани с взривни изделия в група за съвместимост D, E или F, на която са компоненти. Общото количество експлозиви с ООН номера 0106, 0107 или 0257 не следва да надвишава 20 kg.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–a–UK–9

Предмет: алтернатива на поставянето на оранжеви табели на малки партиди радиоактивни материали в малки превозни средства.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 5.3.2.

Съдържание на приложението към директивата: изискване за оранжеви табели, които да се поставят на малки превозни средства, превозващи радиоактивен материал.

Съдържание на националното законодателство: позволява всяка дерогация, одобрена при този процес. Исканата дерогация е следната:

1.

Превозните средства трябва да бъдат или:

а)

обозначени с табели съгласно приложимите разпоредби на 5.3.2 от ADR; или

б)

при превозните средства с тегло по-малко от 3 500 kg, превозващи по-малко от 10 пакета, които съдържат делящ се или неделящ се радиоактивен материал и където сборът от транспортните индекси на пакетите на надвишава 3, може като алтернатива да се постави обозначение в съответствие с изискванията на параграф 2.

2.

За целите на параграф 1 обозначението, показано на превозното средство, превозващо радиоактивен материал, отговаря на следните условия:

а)

то трябва да бъде не по-малко от 12 кв.см. Всички букви на обозначението трябва да бъдат черни, удебелени и четливи. Всички букви трябва да бъдат релефни или щамповани. Главните букви в думата „РАДИОАКТИВЕН“ да са не по-малко от 12 mm на височина, а всички останали букви — не по-малко от 5 mm на височина;

б)

обозначението трябва да бъде огнеупорно до степен, която да позволява думите върху него да бъдат четливи и след излагане на превозното средство на пожар;

в)

обозначението трябва да бъде здраво поставено на превозното средство на място, където се вижда ясно от водача, без да нарушава зрителното му възприемане на пътя, като се показва единствено тогава, когато превозното средство превозва радиоактивен материал;

г)

обозначението следва съгласуван формат и указва името, адреса и телефонния номер за спешни случаи.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Забележки: дерогацията се изисква за ограничени премествания на малки количества радиоактивен материал, най-вече единични пациентски дози радиоактивни материали между местни болнични съоръжения, за които се използват малки превозни средства и способността за прикрепяне дори на малка оранжева табела е ограничена. Опитът показва, че поставянето на оранжеви табели е проблематично при тези превозни средства и при нормалните условия на превоз табелите трудно се задържат. Превозните средства ще бъдат маркирани с обозначение, показващо съдържанието съгласно 5.3.1.5.2 от ADR (и обикновено 5.3.1.7.4) и указващо ясно опасността. Освен това на ясно видимо място ще бъде поставена и огнеупорна табела с необходимата информация за спешни случаи. На практика ще се предоставя повече информация за безопасността, отколкото по изискванията на 5.3.2 от ADR.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

Въз основа на член 6, параграф 2, буква б), i) от настоящата директива

BE Белгия

RO–bi–BE–1

Предмет: превоз в голяма близост до производствени обекти, включително и превоза по обществени пътища.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: приложения A и Б.

Съдържание на приложението към директивата: приложения A и Б.

Съдържание на националното законодателство: дерогациите засягат документирането, етикетирането и маркирането на опаковки и удостоверението на водача.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Dérogations 2-89, 4-97 и 2-2000.

Забележки: опасните товари се превозват между сгради:

дерогация 2-89: пресичане на обществена магистрала (химикали в опаковки);

дерогация 4-97: разстояние от 2 km (блокове чугун при температура 600 °C);

дерогация 2-2000: разстояние приблизително 500 m (средно-голям контейнер за насипни товари („IBC“), PG II, III класове 3, 5.1, 6.1, 8 и 9).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE–2

Предмет: местене на цистерни за съхранение, които не са предвидени като транспортно оборудване.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 1.1.3.2. (f).

Съдържание на националното законодателство: позволено преместване на номинални цистерни за съхранение за целите на чистене/ремонт.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Exemption 6-82, 2-85.

Забележки: дерогация, регистрирана от Европейската комисия под № 7 (съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE–3

Предмет: обучение на водачи.

Местен превоз на ООН 1202, 1203 и 1223 в опаковки и цистерни (в Белгия, радиус от 75 km от мястото на регистрирания офис).

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 8.2.

Съдържание на приложението към директивата:

Структура на обучението:

1.

Обучение за опаковки;

2.

Обучение за цистерни;

3.

Специализирано обучение кл. 1;

4.

Специализирано обучение кл. 7.

Съдържание на националното законодателство: определения — удостоверения — издаване — дубликати — валидност и продължаване на срока — организиране на курсове и изпити — дерогации — санкции — заключителни разпоредби.

Първоначално позоваване на националното законодателство: предстои да се уточни в предстоящ правен акт.

Забележки: има предложение за първоначален курс, последван от изпит, ограничен до превоза на ООН 1202, 1203 и 1223 в опаковки и в цистерни в радиус от 75 km от мястото на регистрирания офис — продължителността на обучението трябва да отговаря на изискванията на ADR — след 5 години водачът трябва да премине през опреснителен курс и да положи изпит — удостоверението ще гласи „национален превоз на ООН 1202, 1203 и 1223 съгласно член 6, параграф 2 от Директива 2008/68/ЕО“.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE–4

Предмет: превоз на опасни товари в цистерни за унищожаване чрез изгаряне.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 3.2.

Съдържание на националното законодателство: чрез дерогация от таблицата в 3.2 се позволява използването на цистерна-контейнер с цистернен код L4BH вместо цистернен код L4DH за превоза на водореактивна течност, токсична, III, n.o.s. при определени условия.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Dérogation 01-2002.

Забележки: тази норма може да се използва само при превоза на опасни отпадъци на къси разстояния.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE–5

Предмет: превоз на отпадъци до предприятия за обезвреждане на отпадъци.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 5.2, 5.4, 6.1 (стар регламент: A5, 2X14, 2X12).

Съдържание на приложението към директивата: класифициране, маркиране и изисквания относно опаковките.

Съдържание на националното законодателство: вместо да се класифицират по ADR, отпадъците се причисляват към различни групи (запалими разтворители, бои, киселини, акумулатори и др.), за да се избегне опасна реакция вътре в една група. Изискванията за изработване на опаковките са по-малко рестриктивни.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Забележки: тази норма може да бъде използвана за превоза на малки количества отпадъци до заводи за обезвреждане.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE–6

Предмет: приемане на RO–bi–SE–5.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE–7

Предмет: приемане на RO–bi–SE–6.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–BE–8

Предмет: приемане на RO–bi–UK–2.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

DE Германия

RO–bi–DE–1

Предмет: освобождаване от някои обозначения на превозния документ (n2).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 5.4.1.1.1.

Съдържание на приложението към директивата: съдържание на превозния документ.

Съдържание на националното законодателство: за всички класове освен класове 1 (с изключение на 1.4S), 5.2 и 7:

На превозния документ не се изисква обозначаване:

а)

на получателя на стоката при местна дистрибуция (с изключение при пълен товар и при превоз по някои маршрути);

б)

на количеството и вида опаковки, ако не се прилага 1.1.3.6 и ако превозното средство е в съответствие с всички разпоредби на приложения A и Б;

в)

при празните непочистени цистерни е достатъчен документът от последния товар.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Забележки: прилагането на всички разпоредби не е осъществимо за съответния вид превоз.

Дерогацията е регистрирана от Европейската комисия под № 22. (съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–DE–2

Предмет: превоз на материали, замърсени с клас 9 полихлориран бифенил (РCB), в насипно състояние.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 7.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: превоз в насипно състояние.

Съдържание на националното законодателство: разрешение за превоз в насипно състояние в обменни съдове или контейнери на превозното средство, които са запечатани така, че да са непроницаеми за течности и прах.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Забележки: дерогация 11, ограничена до 31.12.2004; от 2005, същите разпоредби като в ADR и RID.

Виж и Многостранно споразумение M137.

Списък № 4*.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–DE–3

Предмет: превоз на опаковани опасни отпадъци.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 1—5.

Съдържание на приложението към директивата: класифициране, опаковане и маркиране.

Съдържание на националното законодателство: класове 2—6.1, 8 и 9: комбинирано опаковане и превоз на опасни отпадъци в опаковки и в средно-големи контейнери за насипни товари; отпадъците трябва да бъдат опаковани във вътрешни опаковки (както са събрани) и категоризирани в специфични групи отпадъци (избягване на опасни реакции вътре в една група отпадъци); използване на специални писмени инструкции относно групите отпадъци и като товарителница; събиране на битови и лабораторни отпадъци, и т.н.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Забележки: списък № 6*.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

DK Дания

RO–bi–DK–1

Предмет: ООН 1202, 1203, 1223 и клас 2 — без превозен документ.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: необходим превозен документ.

Съдържание на националното законодателство: при превоза на продукти от минерални масла от клас 3, ООН 1202, 1203 и 1223, и газове от клас 2 във връзка с дистрибуцията (товарите се доставят на двама или повече получатели и събиране на върнати товари при сходни обстоятелства), не се изисква превозен документ, при условие че писмените инструкции съдържат не само информацията, изисквана по ADR, но и информация относно ООН №, име и клас.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods.

Забележки: причината за гореспоменатата дерогация е, че развитието на електронното оборудване прави възможно например за петролните компании използването на такова оборудване за непрестанно подаване на информация за клиентите към превозните средства. Тъй като тази информация не е налична в началото на превозната операция и ще бъде предадена на превозното средство по време на пътуването, не е възможно — преди започване на превозването — да бъдат съставени превозните документи. Тези видове превоз са сведени до ограничени области.

Понастоящем дерогация за Дания за сходна разпоредба съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

EL Гърция

RO–bi–EL–1

Предмет: дерогация от изискванията за безопасност за фиксираните цистерни (превозни средства — цистерни), регистрирани преди 31/12/2001, за местния превоз или малки количества от същата категория опасни товари.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към изработка, оборудване, типово одобрение, инспекции и тестове и маркиране на фиксираните цистерни (превозни средства цистерни), подвижни цистерни и цистерни контейнери, и обменни цистерни, с обвивки от метални материали, и акумулаторни превозни средства и MEGC.

Съдържание на националното законодателство: преходна разпоредба: фиксираните цистерни (превозни средства цистерни), подвижните цистерни и цистерни контейнери, регистрирани за първи път в Гърция между 1/1/1985 и 31/12/2001, могат да бъдат използвани до 31/12/2010. Тази преходна разпоредба засяга превозни средства за превозване на следните опасни материали (ООН: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Има за цел да покрие малки количества или местен превоз чрез превозни средства, регистрирани през гореспоменатия референтен период. Тази преходна разпоредба ще бъде в сила за превозни средства цистерни, адаптирани съгласно:

1.

Параграфите на ADR за инспекции и тестове: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

Минимална дебелина на обвивката от 3 mm за цистерните с капацитет на отделението до 3 500 l, и поне 4 mm дебелина на мека стомана за цистерни с отделения, чиито капацитет е до 6 000 l, независимо от типа или дебелината на разделителните стени.

3.

Ако използваният материал е алуминий или друг метал, цистерните следва да отговарят на изискването за дебелина и други технически спецификации, произтичащи от техническите скици, одобрени от местния орган на страната, където са били регистрирани преди. При липса на технически скици цистерните следва да отговарят на изискванията на 6.8.2.1.17 (211.127).

4.

Цистерните следва да отговарят на изискванията на маргиналните параграфи 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), параграф 6.8.2.2 с алинеи 6.8.2.2.1 и 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

По-конкретно, на превозните средства цистерни с маса по-малка от 4 t, използвани единствено за местен превоз на газьол (ООН 1202), първоначално регистрирани преди 31/12/2002, чиято дебелина на обвивката е под 3mm, могат да се използват само ако са трансформирани съгласно маргинален параграф 211.127 (5)б4 (6.8.2.1.20).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία. (Изисквания за изработка, оборудване, инспекции и тестове на фиксирани цистерни (превозни средства цистерни) и подвижни цистерни в движение за някоя категории опасни товари.)

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO-bi–EL–2

Предмет: дерогация от изискванията за изработка на базови превозни средства по отношение на превозните средства, предназначени за местен превоз на опасни стоки, първоначално регистрирани преди 31 декември 2001 г.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно изработката на базови превозни средства.

Съдържание на националното законодателство: дерогацията се прилага спрямо превозни средства, предназначени за местен превоз на опасни товари (категории ООН 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 и 3257), които са били първоначално регистрирани преди 31 декември 2001 г.

Гореспоменатите превозни средства трябва да отговарят на изискванията на 9 (9.2.1 до 9.2.6) на приложение Б към Директива 94/55/ЕО със следните изключения.

Съответствие с изискванията на 9.2.3.2 е необходимо само когато превозното средство е оборудвано с антиблокираща спирачна система от производителя; то трябва да бъде оборудвано с износоустойчива спирачна система, както е посочено в 9.2.3.3.1., без непременно да отговаря на 9.2.3.3.2. и 9.2.3.3.3.

Електрическото захранване на тахографа трябва да се осигурява чрез предпазна бариера, свързана пряко с акумулатора (маргинал 220 514) и електрическото оборудване на механизма за повдигане на оста на шасито трябва да се инсталира там, където е бил първоначално инсталиран от производителя на превозното средство, и трябва да бъде защитено в подходяща запечатана кутия (маргинал 220 517).

По-конкретно, превозните средства цистерни с максимална маса по-малка от 4 тона, предназначени за местен превоз на дизелово гориво (ООН: 1202) трябва да съответстват на изискванията на параграфи 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 и 9.2.4.5., но не непременно на останалите.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων. (Технически изисквания за превозните средства, които са вече в употреба и са предназначени за местен превоз на определени категории опасни товари.)

Забележки: броят на горепосочените превозни средства е малък в сравнение с общия брой вече регистрирани превозни средства, а и те са предназначени само за местен превоз. Форматът на исканата дерогация, размерът на съответния парк от превозни средства и видът превозвани товари не създават проблем за пътната безопасност.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

ES Испания

RO–bi–ES–1

Предмет: специално оборудване за дистрибуция на безводен амоняк.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 6.8.2.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: за да се избегне каквато и да е загуба на съдържание в случай на увреждане на външните приспособления (тръби, странични затварящи устройства), вътрешният спирателен вентил и леглото му трябва да бъдат защитени срещу опасността от изтръгване поради външно натоварване или да бъдат така проектирани, че да издържат на такова натоварване. Устройствата за пълнене и изпразване (включително фланци и резбова пробка) и предпазните капачки (ако има такива) трябва да може да бъдат защитени срещу всяко непреднамерено отваряне.

Съдържание на националното законодателство: цистерните, използвани за селскостопански цели за дистрибуция и прилагане на безводен амоняк, които са били вкарани в експлоатация преди 1 януари 1992 г., могат да бъдат оборудвани с външни вместо с вътрешни предпазни приспособления, стига те да предлагат защита, която е поне еквивалентна на защитата, предлагана от стените на цистерната.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Забележки: преди 1 януари 1992 г. тип цистерна, оборудвана с външни предпазни приспособления, се използваше само в селското стопанство за прилагане на безводен амоняк пряко на почвата. Понастоящем все още се използват най-различни цистерни от този вид. Те рядко се карат или товарят на пътя, тъй като се използват единствено за торове в големите ферми.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

FI Финландия

RO–bi–FI–1

Предмет: модификация на информацията в превозния документ за взривни вещества.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 5.4.1.2.1a).

Съдържание на приложението към директивата: специални разпоредби за клас 1.

Съдържание на националното законодателство: в превозния документ е допустимо да се използва броят детонатори (1 000 детонатора съответстват на 1 kg експлозив) вместо нетната маса на взривните вещества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Забележки: информацията се смята за достатъчна за националния превоз. Тази дерогация се използва основно за нуждите на взривната промишленост по отношение на малки количества за местен превоз.

Дерогацията е регистрирана от Европейската комисия под № 31.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

FR Франция

RO–bi–FR–1

Предмет: използване на морски документ като превозен документ за пътуване на къси разстояния след разтоварване на плавателния съд.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: информация, указана в документа, използван при превоз на опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: морският документ се използва като превозен документ в радиус от 15 km.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — член 23-4.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–FR–2

Предмет: превоз на изделия от клас 1 заедно с опасни материали в други класове (91).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 7.5.2.1.

Съдържание на приложението към директивата: забрана по отношение на товаренето заедно на пратки с различни етикети за опасни материали.

Съдържание на националното законодателство: възможност за превоз на прости или сглобени детонатори и товари не от клас 1 заедно при изпълнение на определени условия и за разстояния по-малки или равни на 200 км във Франция.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — член 26.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–FR–3

Предмет: превоз на фиксирани цистерни за съхранение на втечнен петролен газ (LPG) (18).

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: приложения A и Б.

Съдържание на националното законодателство: превозът на фиксирани цистерни за съхранение на втечнен петролен газ подлежи на специфични норми. Приложение само на кратки разстояния.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — член 30.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–FR–4

Предмет: специфични условия относно обучението на водачи и одобрението на превозни средства, използвани за селскостопански превоз (къси разстояния).

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 6.8.3.2; 8.2.1 и 8.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: оборудване на цистерни и обучение на водачи.

Съдържание на националното законодателство:

Специфични разпоредби, засягащи одобрението на превозни средства.

Специално обучение на водачи.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — член 29-2 — приложение Г4.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

IE Ирландия

RO–bi–IE–1

Предмет: изключение от изискването на 5.4.1.1.1 за указване на i) имената и адресите на получателите, ii) броя и описанието на пакетите, и iii) общото количество опасни товари в превозния документ, когато до крайния ползвател се превозват керосин, дизелово гориво и втечнен петролен газ със съответните номера за идентификация на веществото ООН 1223, ООН 1202 и ООН 1965.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 5.4.

Съдържание на приложението към директивата: документация.

Съдържание на националното законодателство: когато до крайния ползвател се превозват керосин, дизелово гориво и втечнен петролен газ със съответните номера за идентификация на веществото ООН 1223, ООН 1202 и ООН 1965, както е посочено в притурка Б.5 на приложение Б към ADR, не е необходимо да се включват името и адресът на получателя, броят и описанието на пакетите, междинните контейнери за насипен товар или резервоари, или общото превозвано количество на транспортната единица.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(2) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Забележки: в случаите на доставки на гориво за битово отопление на местни клиенти обичайната практика е „да се допълни“ цистерната за съхранение на клиента — ето защо когато натоварената цистерна започне превоза, не се знае реалното количество за доставка или броят на клиентите (при един курс). При доставка на бутилки за LPG на домакинствата обичайната практика е празните бутилки да се подменят с нови — ето защо броят клиенти и техните индивидуални доставки не се знаят при започване на превозната операция.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–IE–2

Предмет: изключение, което да позволи превозният документ, изискван по 5.4.1.1.1, да бъде този за последното товарене в случая на празните непочистени цистерни.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 5.4.

Съдържание на приложението към директивата: документация.

Съдържание на националното законодателство: при превоза на празни непочистени цистерни е достатъчен документът за последното товарене.

Първоначално позоваване на националното законодателство: „Regulation 82(3) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations“, 2004.

Забележки: най-вече при доставката на бензин и/или дизелово гориво на бензиностанциите пътуващата цистерна се връща направо в нефтения склад (за да бъде отново заредена да следващите доставки) веднага след доставяне на последния товар.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–IE–3

Предмет: изключение, което да позволи товаренето и разтоварването на опасни товари, за които се прилага специалната разпоредба на CV1 в 7.5.11 или S1 в 8.5, на обществено място без специално разрешение от компетентните органи.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 7.5 и 8.5.

Съдържание на приложението към директивата: допълнителни разпоредби относно товаренето, разтоварването и обработката.

Съдържание на националното законодателство: товаренето и разтоварването на опасни товари на обществено място се позволява без специално разрешение от компетентните органи като дерогация от изискването на 7.5.11 или 8.5.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Забележки: за вътрешния превоз тази разпоредба е много тежко бреме за компетентните органи.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–IE–4

Предмет: изключение, което да позволява превоза на емулсионна експлозивна матрица, с номер за идентификация на веществото ООН 3375, в цистерни.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 4.3.

Съдържание на приложението към директивата: използване на цистерни и т.н.

Съдържание на националното законодателство: превозът в цистерни на емулсионна експлозивна матрица, с номер за идентификация на веществото ООН 3375, се позволява.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(6) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Забележки: макар и да е класифицирана като твърда, матрицата не е в прахообразна или гранулирана форма.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–IE–5

Предмет: изключение от „забрана за смесено товарене“ на 7.5.2.1 за изделията от група по съвместимост Б и веществата и изделията от група по съвместимост Г на същото превозно средство заедно с опасните товари, в цистерни от класове 3, 5.1 и 8.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 7.5.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно товаренето, разтоварването и обработката.

Съдържание на националното законодателство: опаковките, съдържащи изделия от група по съвместимост Б на клас 1 по ADR, и опаковките, съдържащи вещества и изделия от група по съвместимост Г на клас 1 по ADR, могат да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасните товари от ADR класове 3, 5.1 или 8, при условие че a) упоменатите опаковки от ADR клас 1 се превозват в отделни контейнери/отделения с одобрен дизайн и при условията, наложени от компетентния орган, и б) упоменатите вещества от ADR класове 3, 5.1 или 8 се превозват на плавателни съдове, които отговарят на изискванията на компетентния орган, що се отнася до техния дизайн, изработка, тестване, преглед, работа и експлоатация.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(7) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Забележки: да се позволи — при условията, одобрени от компетентния орган — товаренето на изделия и вещества от групи по съвместимост Б и Г на клас 1 на същото превозно средство, в цистерни от класове 3, 5.1 и 8 — т.e. „Цистерни с помпи“.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–IE–6

Предмет: изключение от изискването на 4.3.4.2.2, което налага гъвкавите тръби за пълнене и изпразване, които не са постоянно закрепени за обвивката на превозното средство цистерна, да бъдат празни по време на превоза.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 4.3.

Съдържание на приложението към директивата: използване на превозни средства цистерни.

Съдържание на националното законодателство: за гъвкавите маркучи на барабани (включително и фиксираните тръби, свързани с тях), прикрепени към превозните средства цистерни, които се използват за дистрибуцията на дребно на петролни продукти с номера за идентификация на веществото ООН 1202, ООН 1223, ООН 1011 и ООН 1978, не се изисква да бъдат празни по време на превоза по пътища, при условие че са взети подходящи мерки за предотвратяване на загубата на каквото и да било съдържание.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(8) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Забележки: гъвкавите маркучи, прикрепени към превозните средства цистерни за битови доставки трябва да остават пълни по всяко време дори при превоза. Системата за изпразване, известна като „мокра линия“, изисква в измервателното устройство на цистерната и маркуча да има първоначално зареждане, така че клиентът да получи точното количество продукт.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–IE–7

Предмет: изключение от някои изисквания на 5.4.0, 5.4.1.1.1 и 7.5.11 от ADR за превоз в насипно състояние на амониево нитратен тор ООН 2067 от пристанища към получатели.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 5.4.0, 5.4.1.1.1 и 7.5.11.

Съдържание на приложението към директивата: изискването за отделен превозен документ с точното общо количество за конкретния включен товар за всеки курс на превоз и изискването превозното средство да се почиства преди и след курса.

Съдържание на националното законодателство: предложена дерогация, която да позволи модификации на изискванията на ADR по отношение на превозния документ и почистването на превозното средство, за да се вземат под внимание практическите особености на превоза в насипно състояние от пристанището до получателя.

Първоначално позоваване на националното законодателство: предложено изменение на Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Забележки: разпоредбите на ADR изискват a) отделен превозен документ, указващ общата маса на опасния товар, превозван с конкретния курс, и б) специалната разпоредба „CV24“ относно почистването на всеки един товарен курс между пристанището и получателя по време на разтоварването на кораб за насипни товари. Тъй като превозът е местен и става дума за разтоварването на кораб за насипни товари, свързан с множество операции на товарене (на същия или през следващите дни) на същото вещество, между кораба за насипен товар и получателя, е достатъчен един превозен документ с приблизителната маса на всяко товарене и не би трябвало да е необходимо да се прилага Специална разпоредба „CV24“.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

LT Литва

RO–bi–LT–1

Предмет: приемане на RO–bi–EL–1.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Правителствена резолюция № 337 относно превоза на опасни товари по пътищата в Република Литва, приета на 23 март 2000 г.).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–LT–2

Предмет: приемане на RO–bi–EL–2.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Правителствена резолюция № 337 относно превоза на опасни товари по пътищата в Република Литва, приета на 23 март 2000 г.).

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

NL Нидерландия

RO–bi–NL–1

Предмет: схема за превоз на битови опасни отпадъци 2002.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 1.1.3.6; 3.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10; 5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3; 7.5.4; 7.5.7; 8.1.2.1, букви a) и б); 8.1.5, буква в); 8.3.6.

Съдържание на приложението към директивата:

1.1.3.6: изключения във връзка с превозваните количества на транспортна единица.

3.3: специални разпоредби, приложими спрямо конкретни вещества или предмети.

4.1.4: списък с инструкции за опаковане; 4.1.6: специални изисквания за опаковане на товарите от клас 2;

4.1.8: специални изисквания за инфекциозните вещества; 4.1.10: специални изисквания за събирателното опаковане.

5.2.2: етикетиране на превозните опаковки; 5.4.0: всички товари, превозвани по схемата на ADR, трябва да бъдат придружавани от документацията, предвидена в този глава, където това е приложимо, освен ако не е направено изключение по 1.1.3.1 до 1.1.3.5; 5.4.1: транзитен документ за опасните товари заедно със свързаната информация; 5.4.3: писмени инструкции.

7.5.4: предпазни мерки по отношение на храната, други изделия за консумация и храната за животни; 7.5.7: обработка и съхранение.

8.1.2.1: освен документацията, изисквана от закона, на борда на транспортната единица трябва да се носят следните документи: a) транзитните документи, посочени в 5.4.1, покриващи всички превозвани опасни товари и, където е приложимо, удостоверението за товарене на контейнера, както се предвижда в 5.4.2; б) писмените инструкции, както е посочено в 5.4.3, по отношение на всички превозвани опасни товари; 8.1.5: Всяка транспортна единица, превозваща опасни товари, трябва да е снабдена със: в) оборудването, необходимо да позволи изпълнението на допълнителните изисквания и специални мерки, както е посочено в писмените инструкции, посочени в 5.4.3.

8.3.6: неизключване на двигателя по време на товаренето и разтоварването.

Не се прилагат следните разпоредби от ADR:

a)

1.1.3.6;

б)

3.3;

в)

4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10;

г)

5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3;

д)

7.5.4; 7.5.7;

е)

8.1.2.1 букви a) и б); 8.1.5. буква в); 8.3.6.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Забележки: схемата е замислена така, че да позволи на обикновените граждани да оставят на определено място „малки количества химичен отпадък“. Това се отнася до остатъчни вещества като отпадъци от бои, например. Нивото на опасност е сведено до минимум чрез избора на начина на превоз, който включва, inter alia, използването на специални превозни елементи и ясно видими за обществеността табели „пушенето забранено“.

Поради ограничените предлагани количества и специализираното естество на опаковането, този член изключва няколко от разделите на ADR. Допълнителните правила са изложени на друго място в схемата.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–NL–2

Предмет: схема за превоз на битови опасни отпадъци 2002.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 1.1.3.6.

Съдържание на приложението към директивата: изключение във връзка с превозваните количества на транспортна единица.

Съдържание на националното законодателство:

Удостоверението за професионална компетентност на водача и бележката, посочена в член 16, параграф 1, буква б), трябва да са в превозното средство. Водачът на превозното средство притежава квалификация за „превоз на опасни отпадъци“, издадена от CCV (Комисия за сертифициране на водачите).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijkgevaarlijk afval 2002.

Забележки: поради голямото разнообразие на съответния опасен битов отпадък, превозният оператор трябва да притежава удостоверение за професионална компетентност, независимо от малките количества отпадъци, които се предоставят. Допълнително изискване е на транспортния оператор да е дадена квалификация за превоз на опасни отпадъци.

Една от причините за това е необходимостта да се гарантира, че транспортният оператор няма например да опакова киселини и основи заедно и знае как да реагира правилно в случай на инцидент.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–NL–3

Предмет: схема за превоз на битови опасни отпадъци 2002.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 1.1.3.6.

Съдържание на приложението към директивата: изключение във връзка с превозваните количества на транспортна единица.

Съдържание на националното законодателство:

В превозното средство се намират: б. писмени инструкции и информация, съставена в съответствие с приложението към закона, въвеждаш схемата.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Забележки: тъй като схемата не допуска изключение от 1.1.3.6 на схемата на ADR, малките количества също трябва да се придружават от писмени инструкции. Това се смята за необходимо поради голямото разнообразие на представените опасни отпадъци и факта, че представящите отпадъците (обикновените граждани) не са запознати със съответното ниво на опасност.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–NL–4

Предмет: схема за превоз на битови опасни отпадъци 2002.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно изработката и тестването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство:

1.

Битовите опасни отпадъци се представят само в херметично затворени опаковки, които са подходящи за въпросното вещество, и:

а)

за предметите по категория 6.2: опаковка, за която има гаранция, че не причинява нараняване при представяне;

б)

за битовите опасни отпадъци от промишлен произход: кутия с вместимост не повече от 60 литра, в която опасните вещества са разделени съгласно категорията на опасност (kga-кутия).

2.

На външната си страна опаковката не съдържа опасни битови отпадъци.

3.

Името на веществото е указано на опаковката.

4.

При всяко събиране се приема само една кутия по смисъла на параграф 1, буква б).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Забележки: този член е в резултат на член 3, съгласно който определени разпоредби от ADR са обявени за неприложими. По тази схема няма нужда от одобрена опаковка, както е посочено в 6.1 на ADR. Това е така поради ограничените количества опасни вещества в случая. Вместо това член 6 установява няколко правила, включително и изискване, налагащо опасните вещества да се доставят в запечатани контейнери, за да се предотврати изтичане от опаковката.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–NL–5

Предмет: схема за превоз на битови опасни отпадъци 2002.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно изработката и тестването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство:

Превозното средство има отделение за товари, което е разделено от отделението за водача посредством плътна дебела стена или, като алтернативен вариант, отделение за товари, което не е неразделна част от превозното средство.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Забележки: по тази схема не е необходимо да има одобрена опаковка, както се предвижда в 6.1 от ADR. Това е така поради ограничените количества опасни вещества в случая. Ето защо този член съдържа допълнително изискване, чиято цел е да се предотврати проникването на токсични пари в отделението на водача.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–NL–6

Предмет: схема за превоз на битови опасни отпадъци 2002.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно изработката и тестването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство:

Товарното отделение на затворено превозно средство има смукателен вентилатор отгоре, който работи непрестанно и е снабден с долни отвори.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Artikel 8, eerste lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Забележки: по тази схема не е необходимо да има одобрена опаковка, както се предвижда в 6.1 на ADR. Това е така поради ограничените количества опасни вещества в случая. Затова този член съдържа допълнително изискване, предназначено да предотврати акумулирането на токсични пари в товарното отделение.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–NL–7

Предмет: схема за превоз на битови опасни отпадъци 2002.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно изработката и тестването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство:

1.

Превозното средство е оборудвано с приспособления, които по време на превоза:

а)

са защитени срещу случайно разместване; и

б)

са запечатани с капак и защитени срещу случайно отваряне.

2.

Параграф 1, буква б) не се прилага при транзит за целите на събирането или когато превозното средство е неподвижно при курсовете си за събиране.

3.

В превозното средство следва да е заделено достатъчно свободно пространство, за да може битовите опасни отпадъци да се сортират и депозират в различни отделения.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Забележки: по тази схема не е необходимо да има одобрена опаковка, както се предвижда в 6.1 на ADR. Това е така поради ограничените количества опасни вещества в случая. Този член има за цел да осигури единна гаранция чрез използването на отделения за съхранение на опаковки, чрез които се гарантира подходящ метод за съхранение на всяка категория опасни товари.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–NL–8

Предмет: схема за превоз на битови опасни отпадъци 2002.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно изработката и тестването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство:

1.

Битовите опасни отпадъци се превозват изключително и само на елементи.

2.

Във всеки клас има отделен елемент за веществата и предметите.

3.

По отношение на веществата и елементите от клас 8 има отделни елементи за киселини, основи и акумулатори.

4.

Кутиите от спрей могат да се сложат в затварящи се картонени кутии, при условие че тези кутии се превозват в съответствие с член 9, параграф 1.

5.

Ако се събират пожарогасители от клас 2, те могат да бъдат поставени в същия елемент като кутиите от спрей, неопаковани в картонени кутии.

6.

Чрез дерогация от член 9, параграф 1, при превоза на акумулатори не се изисква капак, при условие че са поставени в елемента по такъв начин, че всички отвори на акумулаторите да бъдат затворени и обърнати нагоре.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Забележки: този член произтича от член 3, съгласно който някои разпоредби на ADR са обявени за неприложими. По тази схема не са необходими одобрени опаковки както се предвижда в 6.1 от ADR. Член 14 установява изискванията за елементите, в които временно се съхраняват битови опасни отпадъци.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–NL–9

Предмет: схема за превоз на битови опасни отпадъци 2002.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно изработката и тестването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство:

1.

Елементите или кутиите, предназначени за превоз на кутии от спрей, следва да бъдат ясно обозначени, както следва:

а)

за спрейове от клас 2, събрани в картонени кутии: думата „SPUITBUSSEN“ (кутии спрей);

б)

за пожарогасители и кутии за спрей от клас 2: етикет № 2.2;

в)

за пожарогасители и кутии за спрей от клас 3: етикет № 3;

г)

за клас 4.1 отпадъци от бои: етикет № 4.1;

д)

за клас 6.1 вредни вещества: етикет № 6.1;

е)

за клас 6.2 предмети: етикет № 6.2;

ж)

за клас 8 разяждащи вещества и предмети: етикет № 8; и освен това:

з)

за алкални вещества: думата „BASEN“ (основи);

и)

за киселинни вещества: думата „ZUREN“ (киселини);

й)

за акумулатори: думата „ACCU’S“ (акумулатори).

2.

Същите етикети и текстове се изобразяват ясно върху затварящите се пространства на превозното средство, където може да се поставят елементите.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Забележки: този член произтича от член 3, съгласно който някои разпоредби от ADR са обявени за неприложими. При тази схема не е необходима одобрена опаковка, както се изисква в 6.1 от ADR. Член 15 установява изискванията за идентификация на елементите, в които временно се съхраняват битови опасни отпадъци.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–NL–10

Предмет: схема за превоз на битови опасни отпадъци 2002.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 7.5.4.

Съдържание на приложението към директивата: предпазни мерки по отношение на храната, други изделия за консумация и храни за животни.

Съдържание на националното законодателство:

1.

Забранен е едновременният превоз на храни за хора и храни за животни заедно с битови опасни отпадъци.

2.

По време на събирането превозното средство трябва да бъде неподвижно.

3.

При движение или в неподвижно състояние по време на събирането превозното средство трябва да произвежда жълта мигаща светлина.

4.

По време на събирането на фиксирано място, определено за тази цел, двигателят трябва да бъде изключен и, чрез дерогация от параграф 3, мигащата светлина може да бъде изключена.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Забележки: забраната на 7.5.4. на ADR се прилага и тук, тъй като поради голямото многообразие на предоставените вещества на практика винаги присъства вещество от клас 6.1.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–NL–11

Предмет: схема за превоз на битови опасни отпадъци 2002.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 7.5.9.

Съдържание на приложението към директивата: забрана на пушенето.

Съдържание на националното законодателство: отстрани и отзад на превозното средство трябва ясно да се виждат табели с надпис „Пушенето забранено“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Забележки: тъй като схемата покрива представянето на опасни вещества от страна на обикновени граждани, член 9.4 гласи, че трябва ясно да се вижда табела с надпис „Пушенето забранено“.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–NL–12

Предмет: схема за превоз на битови опасни отпадъци 2002.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 8.1.5.

Съдържание на приложението към директивата: различни видове оборудване.

Всяка транспортна единица, превозваща опасни товари, трябва да е снабдена със:

а)

поне един спирачен блок за всяко превозно средство с размер, отговарящ на тежестта на превозното средство и на диаметъра на колелата;

б)

оборудването, необходимо за прилагане на общите мерки, посочени в инструкциите за безопасност, изложени в 5.4.3, по-специално:

i)

два отделни вертикални предупредителни сигнала (напр. отразителни конуси, аварийни предупредителни триъгълници или мигащи жълти светлини, които са независими от електрическата инсталация на превозното средство);

ii)

доброкачествена спасителна жилетка или безопасно облекло (напр. като описаното в Европейски стандарт EN 471) за всеки член на екипажа;

iii)

ръчно фенерче (вж. и 8.3.4) за всеки член на екипажа;

iv)

защитно дихателно оборудване в съответствие с допълнителното изискване S7 (вж. 8.5), когато това допълнително изискване е приложимо в съответствие с показателя в колона 19 на таблица A в 3.2;

в)

оборудването, необходимо за прилагане на допълнителните и специални мерки, както е посочено в писмените инструкции, посочени в 5.4.3.

Съдържание на националното законодателство: на борда има комплект за безопасност, до който може да стигне всеки член на екипажа, и който съдържа следното:

а)

напълно уплътнени защитни очила;

б)

защитна маска за дишане;

в)

киселиноустойчив и киселинозащитен гащеризон или престилка;

г)

ръкавици от синтетична гума;

д)

киселиноустойчиви и киселинозащитни ботуши или защитни обувки; и

е)

бутилка с дестилирана вода за измиване на очите.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Забележки: поради голямото многообразие на представените опасни вещества, спрямо задължителното защитно оборудване се въвеждат допълнителни изисквания, които надхвърлят тези на 8.1.5 от ADR.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

SE Швеция

RO–bi–SE–1

Предмет: превоз на опасни отпадъци до предприятия за обезвреждане на опасни отпадъци.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 2, 5.2 и 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: класифициране, маркиране и етикетиране и изисквания за изработката и тестването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство: законодателството съдържа опростени критерии за класификация, по-малко ограничителни изисквания за изработка и тестване на опаковки, и изменени изисквания за етикетиране и маркиране.

Вместо опасните отпадъци да се класифицират съгласно ADR, те се причисляват към други групи отпадъци. Всяка група отпадъци съдържа вещества, които, в съответствие с ADR, могат да бъдат опаковани заедно (смесено опаковане).

Всяка опаковка трябва да бъде маркирана със съответния код на групата отпадъци вместо с номер по ООН.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: тези норми могат да бъдат използвани единствено за превоза на опасни отпадъци от площадки за обществено рециклиране до предприятия за обезвреждане на опасни отпадъци.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE–2

Предмет: име и адрес на изпращача в превозния документ.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 5.4.1.1.

Съдържание на приложението към директивата: обща информация, изисквана в превозния документ.

Съдържание на националното законодателство: националното законодателство гласи, че името и адресът на изпращача не се изискват, когато като част от системата на дистрибуция се връщат празни, непочистени опаковки.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: в повечето случаи празните непочистени опаковки, които се връщат, все още съдържат малки количества опасни товари.

Тази дерогация се използва основно от промишленостите при връщането на празни непочистени газови резервоари в замяна срещу пълни резервоари.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE–3

Предмет: превоз на опасни товари в непосредствена близост до производствена площадка или площадки, включително превоз по обществените пътища между различни части на площадката или площадките.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: приложения A и Б.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за превоза на опасни товари по обществени пътища.

Съдържание на националното законодателство: превоз в непосредствена близост до производствена площадка или площадки, включително превоз по обществените пътища между различни части на площадката или площадките. Дерогациите се отнасят до етикетирането и маркирането на опаковки, превозните документи, удостоверението на водача и удостоверението за одобрение съгласно 9.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: има няколко ситуации, при които опасните товари се прехвърлят между помещения, разположени от двете страни на обществен път. Тази форма на транспорт не съставлява превоз на опасни товари по частен път и следователно трябва да бъде обвързана със съответните изисквания. Сравни също с Директива 96/49/ЕО, член 6, параграф 14.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE–4

Предмет: превоз на опасни товари, иззети от властите.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: приложение A и Б.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за автомобилния превоз на опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: отклоненията от разпоредбите могат да бъдат позволени, ако се дължат на причини, свързани със защита на труда, рискове при разтоварването, предоставяне на доказателства и т.н.

Отклонения от нормативната уредба се позволяват единствено, когато по време на нормалните условия на превоз са постигнати задоволителни равнища на безопасност.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: тези дерогации могат да се прилагат само от властите, изземващи опасни товари.

Тази дерогация е предназначена за местния превоз — напр. на стоки, иззети от полицията като експлозиви или откраднато имущество. Проблемът при тези видове стоки е, че никога не може да има сигурност относно класифицирането им. Освен това стоките често не са опаковани, маркирани или етикетирани в съответствие с ADR. Всяка година полицията извършва по няколкостотин такива превоза. В случая на контрабанден алкохол, той трябва да се превози от мястото на изземване до склад за съхранение на доказателствата, откъдето да отиде в съоръжение за унищожение, като последните две може да са доста отдалечени едно от друго. Позволените отклонения са: a) не е необходимо да се етикетира всяка опаковка, и б) не е необходимо да се използват одобрени опаковки. Въпреки това всяка палета, съдържаща такива опаковки, трябва да бъде правилно етикетирана. Необходимо е да са изпълнени всички останали изисквания. Годишно се извършват около 20 такива превоза.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE–5

Предмет: превоз на опасни товари в непосредствена близост до пристанища.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Съдържание на приложението към директивата: документи, които трябва да се носят на транспортната единица; всяка транспортна единица, превозваща опасни товари, трябва да бъде оборудвана с определено оборудване; одобрение на превозното средство.

Съдържание на националното законодателство:

В транспортната единица не е необходимо да се носят документи (с изключение на удостоверението на водача).

Транспортната единица не е необходимо да е снабдена с оборудването, посочено в 8.1.5.

За тракторите не се изисква удостоверение за одобрение.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: сравни Директива 96/49/ЕО, член 6, параграф 14.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE–6

Предмет: удостоверения за обучение на инспектори по ADR.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 8.2.1.

Съдържание на приложението към директивата: водачите на превозни средства трябва да посещават курсове за обучение.

Съдържание на националното законодателство: инспекторите, които извършват годишния технически преглед на превозното средство, не е необходимо да посещават курсовете за обучение, посочени в 8.2 или да притежават удостоверение за обучение по ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: в някои случаи проверяваните превозни средства по време на техническия преглед може да превозват опасни стоки като товар, напр. непочистени празни резервоари.

Все още се прилагат изискванията на 1.3 и 8.2.3.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE–7

Предмет: местна дистрибуция на ООН 1202, 1203 и 1223 в цистерни.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: описанието за празните непочистени цистерни и цистерни контейнери съответства на 5.4.1.1.6. Имената и адреса на многобройни получатели може да се запише в други документи.

Съдържание на националното законодателство: за празните непочистени цистерни или цистерни контейнери не е необходимо описание в превозния документ съгласно 5.4.1.1.6, когато количеството вещество в плана за товарене е отбелязано с 0. Името и адресът на получателите не се изискват в никакъв документ в превозното средство.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE–9

Предмет: местен превоз във връзка със селскостопански или строителни площадки.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 5.4, 6.8 и 9.1.2.

Съдържание на приложението към директивата: превозен документ; изработка на цистерни; удостоверение за одобрение.

Съдържание на националното законодателство: местният превоз във връзка със селскостопански или строителни площадки не е необходимо да следва някои предписания:

а)

не се изисква декларация за опасни товари;

б)

все още могат да се използват по-стари цистерни/контейнери, които не са изработени съгласно 6.8, а в съответствие с по-старото национално законодателство, и са прикрепени към екипажни вагони;

в)

за местния превоз и в непосредствена близост до пътни работи все още могат да се използват по-стари цистерни, които не отговарят на изискванията на 6.7 или 6.8, предназначени за превоз на вещества по ООН 1268, 1999, 3256 и 3257, със или без оборудване за полагане на пътна настилка;

г)

не се изисква удостоверение за одобрение за екипажните вагони и цистерните със или без оборудване за полагане на пътна настилка.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: екипажният вагон е тип каравана за работния екипаж с помещение за екипажа и снабден с неодобрена цистерна/контейнер за дизелово гориво, предназначена за работата на горските трактори.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE–10

Предмет: превоз на експлозиви в цистерни.

Позоваване на приложение I, раздел I.1. към настоящата директива: 4.1.4.

Съдържание на приложението към директивата: експлозивите могат да бъдат опаковани единствено в съответствие с 4.1.4.

Съдържание на националното законодателство: компетентният национален орган одобрява превозните средства, предназначени за превоз на експлозиви в цистерни. Превоз в цистерни е допустим само за тези експлозиви, които са изброени в нормативната уредба или със специално разрешение от компетентния орган.

Превозното средство, натоварено с експлозиви в цистерни, трябва да бъде маркирано и етикетирано в съответствие с 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. и 5.3.1.4. Само едно превозно средство на транспортна единица може да съдържа опасни товари.

Първоначално позоваване на националното законодателство: притурка S — Специфични предписания за националния превоз на опасни товари по пътища, издадени в съответствие със Закона за превоз на опасни товари и шведския регламент SÄIFS 1993:4.

Забележки: това се прилага само за национален превоз, като превозът е предимно от местен характер. Въпросните предписания бяха в сила преди присъединяването на Швеция към Европейския съюз.

Само две дружества извършват превозни операции на експлозиви в превозни средства цистерни. В близкото бъдеще се очаква преход към емулсии.

Стара дерогация № 84.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE–11

Предмет: удостоверение за управление на превозно средство

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 8.2.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно обучението на екипажа на превозното средство.

Съдържание на националното законодателство: не се разрешава обучение на водачи на нито едно от превозните средства, посочени в 8.2.1.1.

Първоначално позоваване на националното законодателство: притурка S — Специфични предписания за националния автомобилен превоз на опасни товари, издадени в съответствие със Закона за превоз на опасни товари.

Забележки: местен превоз.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–SE–12

Предмет: превоз на ООН 0335 фойерверки.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: приложение Б, 7.2.4, V2 (1).

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби за използването на превозни средства тип EX/II и EX/III.

Съдържание на националното законодателство: при превоза на ООН 0335 фойерверки, специална разпоредба V2 (1) в 7.2.4 е приложима единствено за нетно съдържание на експлозиви, което е повече от 3 000 kg (4 000 kg с ремарке), при условие че фойерверките са били причислени към ООН 0335 съгласно стандартната таблица за класификация на фойерверки в 2.1.3.5.5 на четиринадесетото редактирано издание на Препоръките на ООН относно превоза на опасни товари.

Това причисляване се прави със съгласието на компетентния орган. На превозното средство трябва да се носи потвърждение за причисляването.

Първоначално позоваване на националното законодателство: притурка S — Специфични предписания за националния превоз на опасни товари по пътища, издадени в съответствие със Закона за превоз на опасни товари.

Забележки: превозът на фойерверки е ограничен по време до два кратки периода в годината — края на годината и края на април и началото на май. Превозът от изпращача към терминалите може да се извършва от съществуващия парк одобрени по EX превозни средства без някакви големи проблеми. Дистрибуцията на фойерверки от терминалите към пазарните центрове, обаче, както и превозът на излишъка обратно към терминала, са ограничени поради липса на одобрени по EX превозни средства. Превозвачите нямат интерес да инвестират в такива одобрения, защото не могат да си покрият разходите. Това излага на риск цялостното съществуване на изпращачи на фойерверки, тъй като продуктите им не могат да стигнат до пазара.

При използване на тази дерогация класификацията на фойерверките трябва да се прави въз основа на списъка в Препоръките на ООН, за да бъде възможно най-актуализирана.

Подобен вид изключение съществува за ООН 0336 фойерверки, включени в Специална разпоредба 651, 3.3.1 от ADR 2005.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

UK Обединено кралство

RO–bi–UK–1

Предмет: пресичане на обществени пътища от превозни средства, превозващи опасни товари (N8).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: приложения А и Б.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за превоз на опасни товари по обществените пътища.

Съдържание на националното законодателство: неприлагане на предписанията за превоз на опасни товари в рамките на частни помещения, разделени от път. При клас 7 тази дерогация не се прилага спрямо никоя от разпоредбите на Наредбите за радиоактивни материали (автомобилен превоз) 2002.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Забележки: лесно може да възникне ситуация, при която има прехвърляне на стоки между частни помещения, разположени от двете страни на път. Тя не съставлява превоз на опасни товари по обществени пътища в обичайния смисъл на понятието и в този случай не се прилага нито една от разпоредбите на нормативната уредба за опасните товари.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–UK–2

Предмет: изключение от забраната водачът или помощникът на водача да отварят опаковки на опасни товари при верига на местна дистрибуция от склад за местна дистрибуция към търговец на дребно или краен потребител и от търговец на дребно към краен потребител (освен при клас 7) (N11).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 8.3.3.

Съдържание на приложението към директивата: забрана водачът или помощникът на водача да отварят опаковки на опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: към забраната за отваряне на опаковки се прави уговорката „Освен ако няма разрешение от оператора на превозното средство да го направи“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.12 (3).

Забележки: буквално тълкуване на забраната в приложението, така както е формулирана, може да създаде сериозни проблеми за търговската дистрибуция на дребно.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RO–bi–UK–3

Предмет: алтернативни разпоредби за превоз на дървени бурета, съдържащи ООН 3065 от група за опаковане III.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към настоящата директива: 1.4, 4.1, 5.2 и 5.3.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за опаковане и етикетиране.

Съдържание на националното законодателство: позволява превоза на алкохолни питиета с алкохолно съдържание повече от 24 %, но не по-високо от 70 % на обем (група за опаковане III) в дървени бурета, неодобрени по ООН и без етикети за опасност, подлежащи на по-строги изисквания за товарене и превозно средство.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Забележки: това е продукт с висока стойност, който подлежи на държавен акциз и трябва да се превози между спиртоварната и митническите складове в обезопасени запечатани превозни средства с държавни митнически печати. Облекчените условия за опаковане и етикетиране са взети под внимание в допълнителните изисквания за гарантиране на безопасност.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ

II.1.   RID

Приложение към RID, съдържащо се в притурка В към COTIF, приложимо считано от 1 януари 2009 г.

II.2.   Допълнителни преходни разпоредби

1.

Държавите-членки могат да запазят дерогации, приети въз основа на член 4 на Директива 96/49/ЕО до 31 декември 2010 г. или докато приложение II, раздел II.1 се измени, за да отрази Препоръките на ООН за превоза на опасни товари, посочени в този член, ако това се случи по-рано.

2.

На своя територия всяка държава-членка може да позволи използването на вагони и вагони-цистерни с междурелсие 1 520/1 524 mm, изработени преди 1 юли 2005 г., които не съответстват на тази директива, но са изработени в съответствие с приложение II към СМГС или с действащите национални разпоредби на тази държава-членка на 30 юни 2005, при условие че тези вагони се поддържат съгласно изискваните нива на безопасност.

3.

На своя територия всяка държава-членка може да позволи използването на цистерни и вагони, изработени преди 1 януари 1997 г., които не съответстват на тази директива, но са изработени в съответствие с действащите национални разпоредби на 31 декември 1996 г., при условие че такива цистерни и вагони се поддържат съгласно изискваните нива на безопасност.

Цистерни и вагони, изработени преди 1 януари 1997 г., които не съответстват на тази директива, но са изработени в съответствие с изискванията на Директива 96/49/ЕО, приложими към датата на тяхната изработка, може да продължат да се използват за национален превоз.

4.

На своя територия всяка държава-членка, в която температурата на околната среда е обичайно по-ниска от – 20 °C, може да наложи по-строги стандарти, що се отнася до работната температура на материали, използвани за пластмасово опаковане, цистерни и тяхното оборудване, предназначено за използване в националния железопътен превоз на опасни товари до включването на разпоредбите за подходящите референтни температури за дадените климатични зони в приложение II, раздел II.1 към настоящата директива.

5.

На своя територия всяка държава-членка може да запази национални разпоредби, различни от посочените в тази директива по отношение на референтната температура за превоза на втечнени газове или смеси на втечнени газове до включването в Европейските стандарти на разпоредбите за подходящите референтни температури за дадените климатични зони и са посочени в приложение II, раздел II.1 към настоящата директива.

6.

Всяка държава-членка може, за превозни операции, извършвани от вагони, регистрирани на нейна територия, да запази разпоредбите от действащото национално законодателство на 31 декември 1996 г., свързани с показването или поставянето на авариен код за действие или плакет за опасност на мястото на номера за идентификация на опасността, предвидени в приложение II, раздел II.1 към настоящата директива.

7.

За превоз през тунела под Ламанша Франция и Обединеното кралство могат да наложат по-стриктни разпоредби от предвидените в настоящата директива.

8.

Държава-членка може да запази и приеме за своята територия разпоредби относно железопътния превоз на опасни товари от и до страни по договора на ОСЖД. Чрез подходящи мерки и задължения съответните държави-членки гарантират поддържането на нива на безопасност, равностойни на предвидените в приложение II, раздел II.1.

Комисията ще бъде информирана за тези разпоредби, като от своя страна тя ще информира съответно останалите държави-членки.

В рамките на десет години след влизане в сила на настоящата директива Комисията ще направи оценка на последиците от прилагането на разпоредбите, посочени в настоящия параграф. Комисията ще представя, при необходимост, подходящи предложения заедно с доклад.

9.

Държавите-членки могат да запазят националните ограничения за превоз на вещества, съдържащи диоксини и фурани, приложими на 31 декември 1996 г.

II.3.   Национални дерогации

Дерогации за държавите-членки за превоза на опасни товари на тяхна територия въз основа на член 6, параграф 2 от настоящата директива.

Номериране на дерогациите: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = железници

a/bi/bii = член 6, параграф 2, букви a)/б)i)/б)ii)

МS = съкращение на държавата-членка

nn = пореден номер

Въз основа на член 6, параграф 2, буква a) от настоящата директива

DE Германия

RA–a–DE–2

Предмет: разрешение за смесено опаковане.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към настоящата директива: 4.1.10.4 MP2

Съдържание на приложението към директивата: забрана на смесеното опаковане.

Съдържание на националното законодателство: клас 1.4S, 2, 3 и 6.1; разрешение за смесено опаковане на предмети в клас 1.4S (патрони за малки оръжия), аерозоли (клас 2) и почистващи и обработващи материали в клас 3 и 6.1 (изброени номера по ООН) като комплекти, които да се продават в смесени опаковки в група опаковки II и в малки количества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Забележки: списък № 30*, 30a, 30б, 30в, 30г, 30д, 30е, 30ж.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

FR Франция

RA–a–FR–1

Предмет: превоз на регистриран багаж в пътнически влакове.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към настоящата директива: 7.7

Съдържание на приложението към директивата: RID материали и предмети, изключени от превоза като багаж.

Съдържание на националното законодателство: RID материалите и предметите, които могат да се превозват като експресни пратки, могат да се превозват като багаж на пътнически влакове.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — член 18.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RA–a–FR–2

Предмет: пакети с опасни материали, носени от пътниците във влакове.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към настоящата директива: 7.7.

Съдържание на приложението към директивата: RID материали и предмети, изключени от превоза като ръчен багаж.

Съдържание на националното законодателство: превозът като ръчен багаж на пакети с опасни материали, предназначени за лична или професионална употреба на пътниците, се позволява при спазване на определени условия: прилагат се единствено разпоредбите относно опаковането, маркирането и етикетирането на пакети, изложени в 4.1, 5.2 и 3.4.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — член 19.

Забележки: преносими газови резервоари, позволени на пациенти с дихателни проблеми в необходимото количество за едно пътуване.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RA–a–FR–3

Предмет: превоз за нуждите на железопътния превозвач.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към настоящата директива: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: информация относно опасните материали, която да е указана на бележката към пратката.

Съдържание на националното законодателство: превозът за нуждите на железопътния превозвач на количества, които не превишават лимитите, посочени в 1.1.3.6, не подлежи на задължението за деклариране на товара.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Указ от 5 юни 2001 г. относно железопътния превоз на опасни товари, „RID-Decree“) — член 20.2.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RA–a–FR–4

Предмет: изключение от етикетирането на определени пощенски вагони.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към настоящата директива: 5.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: задължение за прикрепяне на етикети към стените на вагоните.

Съдържание на националното законодателство: трябва да се етикетират единствено вагони, които превозват над 3 тона материал от същия клас (с изключение на 1, 6.2 или 7).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — член 21.1.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RA–a–FR–5

Предмет: изключение от етикетирането на вагони, превозващи малки контейнери.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към настоящата директива: 5.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: задължение за прикрепяне на етикети към стените на вагоните.

Съдържание на националното законодателство: ако етикетите, прикрепени към малките контейнери, са ясно видими, не е необходимо вагоните също да имат етикети.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — член 21.2.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RA–a–FR–6

Предмет: изключение от етикетирането на вагони, превозващи пътни превозни средства, натоварени с пакети.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към настоящата директива: 5.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: задължение за прикрепяне на етикети към стените на вагоните.

Съдържание на националното законодателство: ако пътните превозни средства имат етикети, които отговарят на пакетите, които съдържат, не е необходимо и вагоните да имат етикети.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — член 21.3.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

SE Швеция

RA–a–SE–1

Предмет: не е необходимо обозначаването с етикети на железопътен вагон, превозващ опасни товари като експресни товари.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към настоящата директива: 5.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: железопътните вагони, превозващи опасни товари, трябва да бъдат обозначени с етикети.

Съдържание на националното законодателство: не е необходимо обозначаването с етикети на железопътен вагон, превозващ опасни товари като експресни товари.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: в RID има количествени лимити за товарите, обозначени като експресни товари. Следователно става въпрос за малки количества.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

UK Обединено кралство

RA–a–UK–1

Предмет: превоз на някои ниско радиоактивни стоки като стенни и ръчни часовници, димни детектори, циферблати на компаси.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към настоящата директива: Повечето изисквания по RID.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно превоза на материал от клас 7.

Съдържание на националното законодателство: пълно изключване от разпоредбите на националните закони на някои търговски продукти, съдържащи ограничени количества радиоактивен материал.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Забележки: тази дерогация е краткосрочна мярка, която няма да се изисква след включването в RID на подобни изменения в предписанията на МААЕ.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RA–a–UK–2

Предмет: облекчаване на ограниченията за превоз на смесени товари от експлозиви и експлозиви заедно с други опасни товари във вагони, превозни средства и контейнери (N4/5/6).

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към настоящата директива: 7.5.2.1 и 7.5.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: ограничения за някои видове смесени товари.

Съдържание на националното законодателство: националното законодателство е по-малко ограничително по отношение на смесеното товарене на експлозиви, при условие че този превоз може да се извърши без риск.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Забележки: обединеното кралство желае да позволи някои вариации на правилата за смесване на експлозиви и на експлозиви с други опасни товари. Всяка вариация ще има количествено ограничение за една или повече съставни части на товара и би била позволена, само ако „са взети всички възможни в рамките на разумното мерки за предотвратяване на това експлозивите да влязат в контакт със или да застрашат, или бъдат застрашени от всякакви такива товари“.

Примери за разновидностите, които Обединеното кралство може да поиска да позволи:

1.

Експлозивите, описани по номера за класификация на ООН 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 или 0361, може да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасните товари, описани по класификационен номер на ООН 1942. Количество, което може да се превози от ООН 1942 се ограничава, като се приема за експлозив по 1.1Г.

2.

Експлозивите, описани по номера за класификация на ООН 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 или 0453, могат да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасните товари (освен запалими газове, инфекциозни вещества и токсични вещества) в транспортна категория 2 или опасни товари в транспортна категория 3, или всяка комбинация от тях, при условие че общата маса или обем на опасни товари в транспортна категория 2 не превишава 500 kg или литра, а общата маса или обем на такива експлозиви не надвишава 500 kg.

3.

Експлозивите по 1.4Ж могат да бъдат превозвани със запалими течности и запалими газове в транспортна категория 2 или незапалими, нетоксични газове в транспортна категория 3, или всяка комбинация от тях на същото превозно средство, при условие че общата маса или обем на опасни товари, когато се съберат, не надвишава 200 kg или литра, а общата нетна маса на експлозивите не надвишава 20 kg.

4.

Взривните изделия, описани по номера за класификация на ООН 0106, 0107 или 0257, могат да бъдат превозвани с взривни изделия в групата по съвместимост Г, Д и Е, на която са компоненти. Общото количество експлозиви с ООН номера 0106, 0107 или 0257 не надвишава 20 kg.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RA–a–UK–3

Предмет: позволяване на различно „максимално общо количество на транспортна единица“ за товарите по клас 1 в категории 1 и 2 на таблицата в 1.1.3.1.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към настоящата директива: 1.1.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: изключения, свързани с естеството на превозната операция.

Съдържание на националното законодателство: да установи норми по отношение на изключенията за ограничени количества и смесено товарене на експлозиви.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Забележки: да позволи различни лимити за ограничени количества и фактори на умножение при смесеното товарене за стоки от клас 1, а именно „50“ за категория 1 и „500“ за категория 2. За целите на изчисляване на смесени товари, факторите на умножение да се приемат за „20“ за транспортна категория 1 и „2“ за транспортна категория 2.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RA–a–UK–4

Предмет: приемане на RA–a–FR–6.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към настоящата директива: 5.3.1.3.2.

Съдържание на приложението към директивата: облекчаване на изискванията за поставяне на плакет за вагоните, превозващи автомобили заедно с товара им.

Съдържание на националното законодателство: изискването за поставяне на плакет не се прилага в случаите, когато са ясно видими плакетите на превозното средство.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Забележки: това винаги е било национална разпоредба в Обединеното кралство.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

Въз основа на член 6, параграф 2, буква б), точка i) от настоящата директива.

DE Германия

RA–bi–DE–1

Предмет: превоз на материали от клас 9, заразени с полихлориран бифенил (PCB), в насипно състояние.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към настоящата директива: 7.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: превоз на насипен товар.

Съдържание на националното законодателство: разрешение за превоз на насипен товар в обменни отделения или контейнери на превозното средство, запечатани така, че да не пропускат течности или прах.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Забележки: дерогация 11, ограничена до 31.12.2004; от 2005 г. нататък, същите разпоредби в ADR и RID.

Вж. и Многостранно споразумение M137.

Списък № 4*.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

RA–bi–DE–2

Предмет: превоз на опаковани опасни отпадъци.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към настоящата директива: 1—5.

Съдържание на приложението към директивата: класификация, опаковане и маркиране.

Съдържание на националното законодателство: класове 2—6.1, 8 и 9: комбинирано опаковане и превоз на опасни отпадъци в пакети и контейнери за междинно съхраняване; отпадъците трябва да се опаковат във вътрешни опаковки (както са събрани) и да се категоризират в специални групи за отпадъци (избягване на опасни реакции в група отпадъци); използване на специални писмени инструкции относно групата отпадъци и като товарителница; събиране на домакински и лабораторни отпадъци и т.н.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Забележки: списък № 6*.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.

SE Швеция

RA–bi–SE–1

Предмет: превоз на опасни отпадъци до предприятия за обезвреждане на опасни отпадъци.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към настоящата директива: 2, 5.2, и 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: класификация, маркиране и етикетиране, и изисквания за изработката и тестването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство: законодателството съдържа опростени критерии за класификация, по-малко ограничителни изисквания за изработката и тестването на опаковките и модифицирани изисквания за маркиране и етикетиране. Вместо опасните отпадъци да се класифицират по RID, те се причисляват към различни групи отпадъци. Всяка група отпадъци съдържа вещества, които могат, в съответствие с RID, да бъдат опаковани заедно (смесено опаковане). Всеки пакет трябва да бъде маркиран със съответния код за групата отпадъци вместо номера по ООН.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: тези разпоредби могат да се използват единствено за превоза на опасни отпадъци от обществени места за рециклиране до предприятия за обезвреждане на опасни отпадъци.

Срок на валидност: 30 юни 2015 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРЕВОЗ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА

III.1.   ADN

Приложените регламенти към ADN, приложими считано от 1 юли 2009 г., както и член 3, буква е), член 3, буква з), член 8, параграф 1, член 8, параграф 3 от ADN, като се разбира, че където е уместно „договаряща страна“ се заменя от „държава-членка“.

III.2.   Допълнителни преходни разпоредби

1.

Държавите-членки могат да запазят националните ограничения за превоз на вещества, съдържащи диоксини и фурани, приложими към 30 юни 2009 г.

2.

Удостоверенията в съответствие с приложение III, раздел III.1 (8.1), издадени преди или по време на преходния период, посочен в член 7, параграф 2, са валидни до 30 юни 2016 г., освен ако на удостоверението е посочен по-кратък срок на валидност.

III.3.   Национални дерогации


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

30.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/60


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2008/761/ОВППС НА СЪВЕТА

от 29 септември 2008 година

за удължаване срока на действие на Обща позиция 2004/694/ОВППС за по-нататъшни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за престъпленията в бивша Югославия (МТПЮ)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 11 октомври 2004 г. Съветът прие Обща позиция 2004/694/ОВППС (1) с цел замразяване на всички финансови средства и икономически ресурси, собственост на всички лица, срещу които е повдигнато официално обвинение за военни престъпления от МТПЮ, но които не са задържани от МТПЮ.

(2)

Обща позиция 2004/694/ОВППС се прилага до 10 октомври 2008 г.

(3)

Съветът намира за необходимо да поднови Обща позиция 2004/694/ОВППС за още 12 месеца.

(4)

Общностите мерки по изпълнение са изложени в Регламент (ЕО) № 1763/2004 на Съвета от 11 октомври 2004 г. относно налагането на някои ограничителни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ) (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

Срокът на действие на Обща позиция 2004/694/ОВППС се удължава до 10 октомври 2009 г.

Член 2

Настоящата обща позиция поражда действие от датата на нейното приемане.

Член 3

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. BARNIER


(1)  ОВ L 315, 14.10.2004 г., стр. 52.

(2)  ОВ L 315, 14.10.2004 г., стр. 14.


30.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се отнасят към актуалната версия на съответния акт.