ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 253

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
20 септември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/84/ЕО на Комисията от 27 август 2008 година за определяне на специфични критерии за чистота на хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителите (кодифицирана версия) ( 1 )

1

 

 

 

*

Съобщение за читателите (вж. стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

ДИРЕКТИВИ

20.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/1


ДИРЕКТИВА 2008/84/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 27 август 2008 година

за определяне на специфични критерии за чистота на хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителите

(текст от значение за ЕИП)

(кодифицирана версия)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/107/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно хранителните добавки, разрешени за влагане в храни, предназначени за консумация от човека (1), и по-специално член 3, параграф 3, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 96/77/ЕО на Комисията от 2 декември 1996 г. за определяне на специфични критерии за чистота на хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителите (2), е била неколкократно и съществено изменяна (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Необходимо е да бъдат установени специфични критерии за чистота на всички добавки, различни от оцветителите и подсладителите, фигуриращи в Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 1995 г. относно хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителите (4).

(3)

Трябва да се държи сметка за спецификациите и технологиите за анализ, отнасящи се за добавките, определени от Съвместния експертен комитет по хранителните добавки на ФАО/СЗО (СЕКХД).

(4)

Хранителните добавки, които се приготвят по производствени методи или от изходни суровини, които съществено се различават от оценените от Научния комитет по храните или се различават от споменатите в настоящата директива методи или суровини, следва да бъдат представени за оценка на тяхната безопасност на Европейския орган за безопасност на храните, като се наблегне на критериите за чистота.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

(6)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, които са посочени в приложение II, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Критериите за чистота, посочени в член 3, параграф 3, буква а) от Директива 89/107/ЕИО, установени за хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителите, посочени в Директива 95/2/ЕО, са установени в приложение I.

Член 2

Директива 96/77/ЕО, изменена с директивите, посочени в приложение II, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, които са посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 август 2008 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 27.

(2)  ОВ L 339, 30.12.1996 г., стр. 1.

(3)  Вж. приложение II, част А.

(4)  ОВ L 61, 18.3.1995 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Етиленов окис не може да се използва за стерилизация при хранителни добавки.

E 170 (i) КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ

Критериите за чистота на тази добавка са същите като посочените в приложението към Директива 95/45/EО на Комисията (1).

Е 200 СОРБИНОВА КИСЕЛИНА

Определение

 

Химично наименование

Сорбинова киселина

Транс, транс-2,4-хексадиeнова киселина

Einecs

203-768-7

Химична формула

С6H8О2

Молекулно тегло

112,12

Състав

Не по-малко от 99 % за безводната форма на веществото

Описание

Безцветни иглички или бял летлив прах с лека специфична миризма, чийто цвят не се променя след 90 минути нагряване при температура 105 oС

Идентификация

 

А.

Температура на топене

Между 133 и 135 oС, след обезводняване във вакуум в продължителност на 4 часа в сушилен шкаф със сярна киселина

Б.

Спектрометрия

Под формата на разтвор от изопропанол (1 към 4 000 000) максимална абсорбция при 254 ± 2 nm

В.

Положителен резултат за двойни връзки

 

Г.

Температура на сублимиране

80 oС

Чистота

 

Водно съдържание

Не повече от 0,5 % (по метода на Карл Фишер)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,2 %

Алдехиди

Не повече от 0,1 % (изразени като формалдехиди)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 202 КАЛИЕВ СОРБАТ

Определение

 

Химично наименование

Калиев сорбат

Калиев (Е Е)-2,4-хексадиеноат

Калиева сол на транс, транс-2,4-хексадиеновата киселина

Einecs

246-376-1

Химична формула

С6H7О2К

Молекулно тегло

150,22

Състав

Не по-малко от 99 %, изчислен на основата на сухото вещество

Описание

Бял кристален прах, чийто цвят не се променя след 90 минути загряване при температура 105 oС

Идентификация

 

А.

Температура на топене на сорбиновата киселина, изолирана чрез подкиселяване и без прекристализация: от 133 до 135 oС след обезводняване в сушилен шкаф със сярна киселина

 

Б.

Положителни тестове за откриване на калий и двойни връзки

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 1,0 % (105 oС, 3 часа)

Киселинност или алкалност

Не повече от 1,0 % (изразени в сорбинова киселина или К2СО3)

Алдехиди

Не повече от 0,1 % (изразени във формалдехиди)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 203 КАЛЦИЕВ СОРБАТ

Определение

 

Химично наименование

Калциев сорбат

Калиев (Е Е)-2,4-хексадиеноат

Калциеви соли на транс, транс-2,4-хексадиеновата киселина

Einecs

231-321-6

Химична формула

С12H14О4Са

Молекулно тегло

262,32

Състав

Не по-малко от 98 %, изчислени на основата на сухото вещество

Описание

Фин бял кристален прах, чийто цвят не се променя след 90 минути загряване при 105 oС

Идентификация

 

А.

Температура на топене на сорбиновата киселина, изолирана чрез подкиселяване и без прекристализация: от 133 до 135 oС след обезводняване в сушилен шкаф със сярна киселина

 

Б.

Положителни тестове за откриване на калций и двойни връзки

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 2,0 %, определени след обезводняване в продължение на 4 часа във вакуум, в сушилен шкаф със сярна киселина

Алдехиди

Не повече от 0,1 % (изразени във формалдехиди)

Флуориди

Не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 210 БЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА

Определение

 

Химично наименование

Бензоена киселина

Бензенкарбоксилова киселина

Фенилкарбоксилова киселина

Einecs

200-618-2

Химична формула

С7H6О2

Молекулно тегло

122,12

Състав

Не по-малко от 99,5 % на основата на безводното вещество

Описание

Бял кристален прах

Идентификация

 

А.

Температура на топене

121,5—123,5oС

Б.

Положителен резултат от тест на сублимиране и за определяне на бензоата

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 0,5 % след обезводняване със сярна киселина в продължение на 3 часа

рН

Около 4 (воден разтвор)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 %

Хлорни органични съединения

Не повече от 0,07 % изразени в хлор, отговарящ на 0,3 %, изчислени в монохлорбензолова киселина

Лесноокисляеми вещества

Добавят се 1,5 ml сярна киселина към 100 ml вода, загрява се до кипване и към разтвора се прибавя 0,1 N KМnO4 на капки до получаване на розов цвят, който остава такъв около 30 секунди. Разтваря се 1 g от препарата, закръглен до най-близката единица (в милиграма) в загретия разтвор и се определя процентното съдържание с помощта на 0,1 N KМnO4 до получаване на розов цвят, който се запазва в продължение на 15 секунди. Не трябва да изисква повече от 0,5 ml

Лесноовъгляеми вещества

Разтвор, изпълнен на студено от 0,5 g бензоена киселина в 5 ml сярна киселина 94,5—95,5 %, не трябва да има по-силен цвят от този на базисен разтвор, съдържащ 0,2 ml кобалтов хлорид С съединение (3), 0,3 ml железен хлорид С съединение (4), 0,1 ml меден сулфат С съединение (5) и 4,4 ml вода

Полициклични киселини

По време на подкиселяването на фракции на разтвор, евентуално неутрализиран с бензоена киселина, първата утайка не трябва да има температура на топене, различна от тази на бензоената киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 211 НАТРИЕВ БЕНЗОАТ

Определение

 

Химично наименование

Натриев бензоат

Натриеви соли на бензенкарбоксиловата киселина

Натриеви соли на фенилкарбоксилова киселина

Einecs

208-534-8

Химична формула

С7H5О2Na

Молекулно тегло

144,11

Състав

Не по-малко от 99 % С7H5О2Na, измерено след изсушаване в при 105 oС в продължение на 4 часа

Описание

Бял кристален прах и бели гранули на практика без мирис

Идентификация

 

А.

Разтворимост

Лесноразтворим във вода, трудноразтворим в етанол

Б.

Температура на топене на бензоената киселина

Интервалът на топене на бензоената киселина, изолирана чрез подкиселяване без повторна кристализация при 121,5—123,5oС, след обезводняване в сушилен шкаф със сярна киселина

В.

Положителен резултат от тест за изолиране на натриев бензоат

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 1,5 % след обезводняване при 105 oС в продължение на 4 часа

Лесноокисляеми вещества

Добавят се 1,5 ml сярна киселина към 100 ml вода, загрява се до кипване и към разтвора се прибавя 0,1 N KМnO4 на капки до получаване на розов цвят, който остава такъв в продължение на около 30 секунди. Разтваря се 1 g от препарата, закръглен до най-близката единица (в милиграма) в загретия разтвор и се титрува с помощта на 0,1 N KМnO4 до получаване на розов цвят, който се запазва в продължение на 15 секунди. Не трябва да изисква повече от 0,5 ml

Полициклични киселини

По време на подкиселяването на фракции на разтвор, евентуално неутрализиран с натриев бензоат, първата утайка не трябва да има интервал на температура на топене, различен от този на бензоената киселина

Хлорни органични съединения

Не повече от 0,06 %, което отговаря на 0,25 %, изразени в монохлорбензоена киселина

Степен на киселинност или алкалност

Неутрализация на 1 g натриев бензоат при наличие на фенолфталеин. Не трябва да изисква повече от 0,25 ml от 0,1 N NaOН или 0,1 N HCl

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 212 КАЛИЕВ БЕНЗОАТ

Определение

 

Химично наименование

Калиев бензоат

Калиеви соли на бензенкарбоксиловата киселина

Калиеви соли на фенилкарбоксилова киселина

Einecs

209-481-3

Химична формула

С7H5КО2-3Н2О

Молекулно тегло

214,27

Състав

Не по-малко от 99 % С7H5КО2, измерено след изсушаване при 105 oС при постоянно тегло

Описание

Бял кристален прах

Идентификация

 

А.

Температура на топене на бензоената киселина, изолирана чрез подкиселяване без прекристализация: 121,5—123,5oС, след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина

 

Б.

Положителен резултат от тест за изолиране на калиев бензоат

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 26,5 %, определени след обезводняване при 105 oС

Хлорни органични съединения

Не повече от 0,06 %, изразени в Cl, което отговаря на 0,25 %, изразени в монохлорбензоена киселина

Лесноокисляеми вещества

Добавят се 1,5 ml сярна киселина към 100 ml вода, загрява се до кипване и към разтвора се прибавя 0,1 N KМnO4 на капки до получаване на розов цвят, който остава такъв в продължение на около 30 секунди. Разтваря се 1 g от препарата, закръглен до най-близката единица (в милиграма) в загретия разтвор и се титрува с помощта на 0,1 N KМnO4 до получаване на розов цвят, който се запазва в продължение на 15 секунди. Не трябва да изисква повече от 0,5 ml

Лесноовъгляеми вещества

Разтвор, изпълнен на студено от 0,5 g бензоена киселина в 5 ml сярна киселина 94,5—95,5 %, не трябва да има по-силен цвят от този на базисен разтвор, съдържащ 0,2 ml кобалтов хлорид С съединение, 0,3 ml железен хлорид С съединение, 0,1 ml меден сулфат С съединение и 4,4 ml вода

Полициклични киселини

По време на подкиселяването на фракции на разтвор, евентуално неутрализиран с калиев бензоат, първата утайка не трябва да има интервал на температура на топене, различен от този на бензоената киселина

Степен на киселинност или алкалност

Неутрализация при наличие на фенолфталеин на 1 g калиев бензоат. Не трябва да изисква повече от 0,25 ml от 0,1 N NaOН или 0,1 N HCl

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 213 КАЛЦИЕВ БЕНЗОАТ

Синоними

Монокалциев бензоат

Определение

 

Химично наименование

Калциев бензоат

Дикалциев бензоат

Einecs

218-235-4

Химична формула

Безводен:

С14H10О4Са

Монохидратен:

С14H10О4Са-Н2О

Трихидратен:

С14H10О4СА-3Н2О

Молекулно тегло

Безводен:

282,31,

Монохидратен:

300,32,

Трихидратен:

336,36

Състав

Не по-малко от 99 % след изсушаване при 105 oС

Описание

Бели или безцветни кристали или бял прах

Идентификация

 

А.

Температура на топене на бензоената киселина, изолирана чрез подкиселяване без прекристализация: от 121,5 до 123,5oС след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина

 

Б.

Положителен резултат от тест за изолиране на калциев бензоат

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 17,5 %, определени след обезводняване при 105 oС и при постоянно тегло

Вещества, неразтворими във вода

Не повече от 0,3 %

Хлорни органични съединения

Не повече от 0,06 %, изразени в Cl, което отговаря на 0,25 %, изразени в монохлорбензоена киселина

Лесноокисляеми вещества

Добавят се 1,5 ml сярна киселина към 100 ml вода, загрява се до кипване и към разтвора се прибавя 0,1 N KМnO4 на капки до получаване на розов цвят, който остава такъв в продължение на около 30 секунди. Разтваря се 1 g от препарата, закръглен до най-близката единица (в милиграма) в загретия разтвор и се титрува с помощта на 0,1 N KМnO4 до получаване на розов цвят, който се запазва в продължение на 15 секунди. Не трябва да изисква повече от 0,5 ml

Лесноовъгляеми вещества

Разтвор, приготвен на студено от 0,5 g бензоена киселина в 5 ml сярна киселина 94,5—95,5 %, не трябва да има по-силен цвят от този на базисен разтвор, съдържащ 0,2 ml кобалтов хлорид С съединение, 0,3 ml железен хлорид С съединение, 0,1 ml меден сулфат С съединение и 4,4 ml вода

Полициклични киселини

По време на подкиселяването на фракции на разтвор, евентуално неутрализиран с калиев бензоат, първата утайка не трябва да има интервал на температура на топене, различен от този на бензоената киселина

Степен на киселинност или алкалност

Неутрализация при наличие на фенолфталеин на 1 g калциев бензоат. Не трябва да изисква повече от 0,25 ml от 0,1 N NaOН или 0,1 N HCl

Флуориди

Не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 214 ЕТИЛОВ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ

Синоними

Етилпарабен

Етилов р-оксибензоат

Определение

 

Химично наименование

Етилов р-хидроксибензоат

Етилов естер на р-хидроксибензоената киселина

Einecs

204-399-4

Химична формула

Безводен: С9H10О3

Молекулно тегло

166,8

Състав

Не по-малко от 99,5 % след изсушаване в продължение на 2 часа при 80 oС

Описание

Малки бели кристали, практически безцветни, или бял прах

Идентификация

 

А.

Температура на топене

115––118 oС

Б.

Положителен резултат от тест за откриване на p-хидроскибензоат

Температура на топене на р-хидроксибензоената киселина, изолирана чрез подкиселяване без прекристализация: от 213 до 217 oС след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина

В.

Положителен резултат от тест за алкохол

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 0,5 % след обезводняване при температура 80 oС в продължение на 2 часа

Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 %

Р-хидроксибензоена киселина и салицилова киселина

Не повече от 0,35 %, изразени в р-хидроксибензоена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 215 НАТРИЕВ ЕТИЛ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ

Определение

 

Химично наименование

Натриев етил р-оксибензоат

Натриево производно на етиловия естер на р-хидроксибензоената киселина

Einecs

252-487-6

Химична формула

С9H9О3

Молекулно тегло

188,8

Състав

Не по-малко от 83 % етилов естер на р-хидроксибензоената киселина на безводна основа

Описание

Бял кристален хигроскопичен прах

Идентификация

 

А.

Температура на топене

115–118 oС след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина

Б.

Положителен резултат от тест за откриване на p-хидроскибензоат

Температура на топене на р-хидроксибензоената киселина, производна от пробата: от 213 до 217 oС

В.

Положителен резултат от тест за откриване на натрий

 

Г.

Течният 0,1 % разтвор трябва да има рН между 9,9 и 10,3

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 5 %, определени след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина

Сулфатна пепел

37–39 %

Р-хидроксибензоена киселина и салицилова киселина

Не повече от 0,35 %, изразени в р-хидроксибензоена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 218 МЕТИЛ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ

Синоними

Метилпарабен

Метил р-оксибензоат

Определение

 

Химично наименование

Метил р-хидроксибензоат

Метилов естер на р-хидроксибензоената киселина

Einecs

243-171-5

Химична формула

С8H8О3

Молекулно тегло

152,15

Състав

Не по-малко от 99 % след обезводняване при 80 oС в продължение на 2 часа

Описание

Малки безцветни кристали, почти без мирис, или бял кристален прах

Идентификация

 

А.

Температура на топене

от 125 до 128o С

Б.

Положителен резултат от тест за откриване на р-хидроксибензоат

Температура на топене на p-хидроксибензоената киселина производна от пробата: 213––217 oС след обезводняване в продължение на 2 часа при температура 80 oС

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 0,5 % след обезводняване при температура 80 oС в продължение на 2 часа

Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 %

Р-хидроксибензоена киселина и салицилова киселина

Не повече от 0,35 %, изразени в р-хидроксибензоена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 219 НАТРИЕВ МЕТИЛ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ

Определение

 

Химично наименование

Метил р-хидроксибензоат

Натриев дериват на метиловия естер на р-хидроксибензоената киселина

Химична формула

С8H7О3Na

Молекулно тегло

174,15

Състав

Не по-малко от 99,5 % на безводна основа

Описание

Бял хигроскопичен прах

Идентификация

 

А.

След измиване с вода и след обезводняване при 80 oС в продължение на 2 часа бялата утайка, получена чрез подкиселяване с хлороводородна киселина на 10 об. % разтвор на натриевия дериват на метиловия естер на р-хидроксибензоената киселина (като се използва лакмусова хартия за индикатор) трябва да има температура на топене между 125 и 128 oС

 

Б.

Положителен резултат от тест за откриване на натрий

 

В.

Водният 0,1 % разтвор, несъдържащ въглероден двуокис, трябва да има рН между 9,7 и 10,3

 

Чистота

 

Водно съдържание

Не повече от 5 % (по метода на Карл Фишер)

Сулфатна пепел

От 40 до 44,5 % на безводна основа

Р-хидроксибензоена киселина и салицилова киселина

Не повече от 0,35 %, изразени в р-хидроксибензоена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 220 СЕРЕН ДВУОКИС

Определение

 

Химично наименование

Серен двуокис

Анхидрид на сернистата киселина

Einecs

231-195-2

Химична формула

SO2

Молекулно тегло

64,07

Състав

Не по-малко от 99 %

Описание

Безцветен негорим задушлив газ

Идентификация

 

А.

Положителен резултат от тест за откриване на сернисти вещества

 

Чистота

 

Водно съдържание

Не повече от 0,05 %

Нелетливи остатъчни вещества

Не повече от 0,01 %

Серен триокис

Не повече от 0,1 %

Селен

Не повече от 10 mg/kg

Други газове, които не влизат в естествения състав на въздуха

Без следа

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 221 НАТРИЕВ СУЛФИТ

Определение

 

Химично наименование

Натриев сулфит (безводен или със седем молекули вода)

Einecs

231-821-4

Химична формула:

безводен:

Na2SO3

със седем молекули вода:

Na2SO37H2O

Молекулно тегло:

безводен:

126,04

със седем молекули вода:

252,16

Състав:

безводен:

не по-малко от 95 % Na2SO3 и не по-малко от 48 % SO2

със седем молекули вода:

не по-малко от 48 % Na2SO3 и не по-малко от 24 % SO2

Описание

Бял кристален прах или безцветни кристали

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на сулфит и на натрий

 

Б.

10 % разтвор (безводен) или 20 % разтвор (със седем молекули вода) трябва да имат рН между 8,5 и 11,5

 

Чистота

 

Тиофосфат

Не повече от 0,1 %, на основата на съдържанието на SO2

Желязо

Не повече от 50 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Селен

Не повече от 10 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 222 КИСЕЛ НАТРИЕВ СУЛФИТ

Определение

 

Химично наименование

Натриев бисулфит

Натриев кисел сулфит

Einecs

231-921-4

Химична формула

NаНSO3 воден разтвор

Молекулно тегло

104,06

Състав

Не по-малко от 32 тегл. % NаНSO3

Описание

Бял кристален прах

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на сулфит и на натрий

 

Б.

10 % разтвор трябва да има рН между 2,5 и 5,5

 

Чистота

 

Желязо

Не повече от 50 mg/kg Nа2SO3 на основата на съдържанието на SO2

Селен

Не повече от 10 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 223 НАТРИЕВ ДИСУЛФИТ

Синоними

Пиросулфит

Натриев пиросулфит

Определение

 

Химично наименование

Натриев дисулфит

Натриев кисел сулфит

Einecs

231-673-0

Химична формула

2S2O5

Молекулно тегло

190,11

Състав

Не по-малко от 95 % Nа2S2O5 и не по-малко от 64 % SО2

Описание

Бели кристали или бял кристален прах

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на сулфит и на натрий

 

Б.

10 % разтвор трябва да има рН между 4 и 5,5

 

Чистота

 

Тиосулфат

Не повече от 0,1 % на основата на съдържанието на SO2

Желязо

Не повече от 50 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Селен

Не повече от 10 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 224 КАЛИЕВ ДИСУЛФИТ

Синоними

Калиев пиросулфит

Определение

 

Химично наименование

Калиев дисулфит

Калиев пентаоксодисулфат

Einecs

240-795-3

Химична формула

К2S2O5

Молекулно тегло

222,33

Състав

Не по-малко от 90 % К2S2O5 и не по-малко от 51,8 % SО2, като останалото се състои на практика изцяло от калиев сулфат

Описание

Безцветни кристали или бял кристален прах

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на сулфит и на калий

 

Чистота

 

Тиосулфат

Не повече от 0,1 % на основата на съдържанието на SO2

Желязо

Не повече от 50 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Селен

Не повече от 10 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 226 КАЛЦИЕВ СУЛФИТ

Определение

 

Химично наименование

Калциев сулфит

Einecs

218-235-4

Химична формула

Са2SO3-2Н2О

Молекулно тегло

156,17

Състав

Не по-малко от 95 % СаSO32О и не по-малко от 39 % SО2

Описание

Бели кристали или бял кристален прах

Идентификация

 

А.

Много положителен на тест за детекция на сулфит и на калий

 

Чистота

 

Желязо

Не повече от 50 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Селен

Не повече от 10 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 227 КАЛЦИЕВ БИСУЛФИТ

Определение

 

Химично наименование

Калциев бисулфит

Калциев хидроген сулфит

Einecs

237-423-7

Химична формула

Са(НSO3)2

Молекулно тегло

202,22

Състав

от 6 до 8 % (обемно тегло) сернист анхидрид и от 2,5 до 3,5 % (обемно тегло) калциев диоксид, съответстващ на от 10 до 14 % (обемно тегло) калциев хидроген сулфит Са(НSO3)2

Описание

Воден разтвор със светложълтозелен цвят и с ясна миризма на сернист анхидрид

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на сулфит и на калций

 

Чистота

 

Желязо

Не повече от 50 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Селен

Не повече от 10 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени вichолово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 228 КАЛИЕВ БИСУЛФИТ

Определение

 

Химично наименование

Калиев бисулфит

Калиев хидроген сулфит

Einecs

231-870-1

Химична формула

КНSO3

Молекулно тегло

120,17

Състав

Не по-малко от 280 g КНSO3 на литър (или 150 g SO2 на литър)

Описание

Безцветен прозрачен воден разтвор

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на сулфит и на калий

 

Чистота

 

Желязо

Не повече от 50 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Селен

Не повече от 10 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 230 БИФЕНИЛ

Синоними

Дифенил

Определение

 

Химично наименование

1,1'-бифенил

Фенилбензен

Einecs

202-163-5

Химична формула

С12Н10

Молекулно тегло

154,20

Състав

Не по-малко от 99,8 %

Описание

Бели или бледожълти до кехлибарени кристали с характерна миризма

Идентификация

 

А.

Температура на топене

от 68,5 до 70,5oС

Б.

Температура на дестилация

Дестилира се напълно в интервала от 2,5oС от 252,5 до 257,5oС

Чистота

 

Бензен

Не повече от 10 mg/kg

Ароматни амини

Не повече от 2 mg/kg (изразени в анилин)

Фенолови производни

Не повече от 5 mg/kg (изразени във фенол)

Лесноовъгляеми вещества

Разтвор, изпълнен на студено от 0,5 g бифенил в 5 ml сярна киселина 94,5—95,5 %, не трябва да има цвят, по-наситен от този на базисен разтвор за сравнение, съдържащ 0,2 ml кобалтов хлорид С съединение, 0,3 ml железен хлорид С съединение, 0,1 ml меден сулфат С съединение и 4,4 ml вода

Трифенил и висши полифенилови производни

Не повече от 0,2 %

Полициклични ароматни въглеводороди

Няма

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 231 ОРТОФЕНИЛ ФЕНОЛ

Синоними

Ортоксенол

Определение

 

Химично наименование

(1,1'-бифенил)-2-ол

2-хидроксидифенил

о-хидроксидифенил

Einecs

201-993-5

Химична формула

С12Н10О

Молекулно тегло

170,20

Състав

Не по-малко от 99 %

Описание

Бял или леко жълтеникав кристален прах

Идентификация

 

А.

Температура на топене

от 56 до 58 oС

Б.

Положителен тест за отTu1082криване на фенолат

Когато се добави 10 % разтвор на железен хлорид към етанолов разтвор (1 g в 10 ml), се получава зелен цвят

Чистота

 

Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 %

Фенилов окис

Не повече от 0,3 %

Р-фенил фенол

Не повече от 0,1 %

1-нафтол

Не повече от 0,01 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 232 НАТРИЕВ ОРТОФЕНИЛ ФЕНОЛ

Синоними

Натриев ортофенил фенат

Натриева сол на ортофенил фенола

Определение

 

Химично наименование

Натриева сол на ортофенил фенола

Einecs

205-055-6

Химична формула

С12Н9ОNа-4H2O

Молекулно тегло

264,26

Състав

Не по-малко от 97 % С12Н9ОNа-4H2O

Описание

Бял или леко жълтеникав кристален прах

Идентификация

 

А.

Положителен тест за откриване на фенолат и на натрий

 

Б.

Температура на топене на ортофенил фенола, изолиран чрез подкиселяване без прекристализация дериват на проба: 56—58 oС след обезводняване в сушилен шкаф със сярна киселина

 

В.

Водният 2 % разтвор трябва да има рН между 11,1 и 11,8

 

Чистота

 

Фенилов окис

Не повече от 0,3 %

Р-фенилфенол

Не повече от 0,1 %

1-нафтол

Не повече от 0,01 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 233 ТИАБЕНДАЗОЛ

Определение

 

Химично наименование

4-(2-бензимидазолил)тиазол

2-(4-тиазолил)-1Н-бензимидазол

Einecs

205-725-8

Химична формула

С10Н7N3S

Молекулно тегло

201,26

Състав

Не по-малко от 98 % на безводна основа

Описание

Бял или почти бял прах без мирис

Идентификация

 

А.

Температура на топене

от 296 до 303 oС

Б.

Спектрометри

Максимална абсорбция в 0,1 N HCl (0,0005 % обемно тегло) при 302 nm, 258 nm и 243 nm

Е

Formula

при 302 nm ± nm около 1 230;
Е

Formula

при 258 nm ± nm около 200;
Е

Formula

при 243 nm ± nm около 620

Съотношение на абсорбция при 243 nm/302 nm = 0,47 до 0,53

Съотношение на абсорбция при 258 nm/302 nm = 0,14 до 0,18

Чистота

 

Съдържание на вода

Не повече от 0,5 % (по метода на Карл Фишер)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,2 %

Селен

Не повече от 3 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 234 НИЗИН

Определение

Низинът е съставен от множество тясно свързани полипептиди производни от естествени щамове на Streptococus lactis, Lаncefield група N

Einecs

215-807-5

Химична формула

С143Н230N42O37S7

Молекулно тегло

3 354,12

Състав

Низиновият концентрат не съдържа по-малко от 900 единици на милиграм в смес от твърди, немазни млечни продукти с минимално съдържание на натриев хлорид 50 %

Описание

Бял прах

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 3 % при обезводняване при постоянно тегло при температура от 102 до 103 oС

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 235 НАТАМИЦИН

Синоними

Пимарицин

Определение

Натамицинът е фунгицид от групата на макролидните полиени и се добива от естествения щам на Streptomyces natalensis или на Streptococus lactis

Einecs

231-683-5

Химична формула

С33Н47 O13N

Молекулно тегло

665,74

Състав

Не по-малко от 95 % на безводна основа

Описание

Бялокремав кристален прах

Идентификация

 

А.

Колориметрия

Ако върху препаратно стъкло към няколко кристала натамицин се добави капка

концентрирана хлороводородна киселина, се получава син цвят

концентрирана фосфорна киселина, се получава зелен цвят, който след няколко минути се променя на бледочервен цвят

Б.

Спектрометрия

0,0005 % разтвор (обемно тегло) в 1 % разтвор от метанолово оцетна киселина има максимална абсорбция при около 290 nm, 303 nm и 318 nm, средно равнище около 280 nm и минимално равнище на абсорбция при около 250 nm, 295,5 nm и 311 nm

В.

рН

5,5—7,5 (1 % разтвор — обемно тегло — в предварително неутрализирана смес от 20 части диметилформамид и 80 части вода)

Г.

Специфично въртене

[α]D 20 = + 250 до + 295o [1 % разтвор (обемно тегло) в кристализуема (ледена) оцетна киселина при 20 oС и изчислено на основата на сухото вещество]

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 8 % (от Р2О5, във вакуум при 60 oС и постоянно тегло)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,5 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово

Не повече от 10 mg/kg

Микробиологични критерии: брой живи организми

Не повече от 100 на грам

Е 239 ХЕКСАМЕТИЛЕН ТЕТРАМИН

Синоними

Хексамин,

метенамин

Определение

 

Химично наименование

1,3,5,7-тетраазатрицикло [3.3.1.13,7]-декан, хексаметилентетрамин

Einecs

202-905-8

Химична формула

С6Н12N4

Молекулно тегло

140,19

Състав

Не по-малко от 99 % на безводна основа

Описание

Бял или безцветен кристален прах

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на формалдехид и на амоняк

 

Б.

Температура на сублимация: около 260 oС

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 0,5 % след обезводняване върху Р2О5 във вакуум в продължение на 2 часа при температура 105 oС

Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 %

Сулфати

Не повече от 0,005 %, изразени в SO4

Хлориди

Не повече от 0,005 %, изразени в Cl

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 242 ДИМЕТИЛ ДИКАРБОНАТ

Синоними

DMDC

Диметил пирокарбонат

Определение

 

Химично наименование

Диметил пирокарбонат

Диметил естер на пировъглеродната киселина

Einecs

224-859-8

Химична формула

С4Н6N5

Молекулно тегло

134,09

Състав

Не по-малко от 99,8 %

Описание

Безцветна течност, разлага се във воден разтвор. Корозивен за кожата и за очите и токсичен при поглъщане и при вдишване

Идентификация

 

А.

Разлагане

След разреждане положителен резултат за СО2 и за метанол

Б.

Температура на топене и температура на кипене

17 oС

 

172 oС с разлагане

В.

Плътност при 20 oС

Около 1,25 g/cm3

Г.

Инфрачервен спектър

Максимум при 1 156 и 1 832 cm-1

Чистота

 

Диметил карбонат

Не повече от 0,2 %

Общо хлор

Не повече от 3 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 249 КАЛИЕВ НИТРИТ

Определение

 

Химично наименование

Калиев нитрит

Einecs

231-832-4

Химична формула

КNО2

Молекулно тегло

85,11

Състав

Не по-малко от 95 % на безводна основа (6)

Описание

Бели или жълтеникави разтворими гранули

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на нитрит и на калий

 

Б.

рН на 3 % воден разтвор

Не по-малко от 6 и не повече от 9

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 3 % след обезводняване в продължение на 4 часа върху силикагел

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 250 НАТРИЕВ НИТРИТ

Определение

 

Химично наименование

Натриев нитрит

Einecs

231-555-9

Химична формула

NаNО2

Молекулно тегло

69,00

Състав

Не по-малко от 97 % на безводна основа (7)

Описание

Бял кристален прах или жълтеникави фрагменти

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на нитрит и на натрий

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 0,25 % след обезводняване в продължение на 4 часа върху силикагел

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 251 НАТРИЕВ НИТРАТ

1.   КРИСТАЛЕН НАТРИЕВ НИТРАТ

Синоними

Чилийска селитра

Cubic или soda nitre

Определение

 

Химично наименование

Натриев нитрат

Einecs

231-554-3

Химична формула

NаNО3

Молекулно тегло

85,00

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % след изсушаване

Описание

Бял кристален прах, слабо хигроскопичен

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за нитрат и за натрий

 

Б.

рH на 5 % разтвор

Не по-малко от 5,5 и не повече от 8,3

Чистота

 

Загуба на маса при сушене

Не повече от 2 % след сушене при 105 oС в продължение на 4 часа

Нитрити

Не повече от 30 mg/kg (като NaNO2)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

2.   ТЕЧЕН НАТРИЕВ НИТРАТ

Определение

Течният натриев нитрат е воден разтвор на натриев нитрат като пряк резултат от химическа реакция между натриев хидроксид и азотна киселина в стехиометрични отношения, без последваща кристализация. Стандартизираните форми, приготвени от течен натриев нитрат, които отговарят на тези спецификации, могат да съдържат азотна киселина в излишък, ако това е ясно заявено или посочено на етикета

Химично наименование

Натриев нитрат

Einecs

231-554-3

Химична формула

NаNО3

Молекулно тегло

85,00

Съдържание на основно вещество

между 33,5 и 40,0 % NaNO3

Описание

Бистра безцветна течност

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за нитрат и за натрий

 

Б.

рH

Не по-малко от 1,5 и не повече от 3,5

Чистота

 

Свободна азотна киселина

Не повече от 0,01 %

Нитрити

Не повече от 10 mg/kg (като NaNO2)

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 0,3 mg/kg

Тази спецификация се отнася за 35-процентов воден разтвор

 

Е 252 КАЛИЕВ НИТРАТ

Синоними

Селитра

Определение

 

Химично наименование

Калиев нитрат

Einecs

231-818-8

Химична формула

КNО3

Молекулно тегло

101,11

Състав

Не по-малко от 99 % на безводна основа

Описание

Бял кристален прах или прозрачни призми с освежителен вкус, леко солен и пикантен

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на нитрат и на калий

 

Б.

рН на 5 % разтвор

Не по-малко от 4,5 и не повече от 8,5

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 1 % след обезводняване в продължение на 4 часа при температура 105 oС

Нитрити

Не повече от 20 mg/kg изразени в КNO2

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 260 ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

Определение

 

Химично наименование

Оцетна киселина

Етаноинова киселина

Einecs

200-580-7

Химична формула

С2Н4О2

Молекулно тегло

60,05

Състав

Не по-малко от 99,8 %

Описание

Бистра безцветна течност с остра специфична миризма

Идентификация

 

А.

Температура на кипене

118 oС под налягане от 760 mm (живачен стълб)

Б.

Специфично тегло

около 1 049

В.

Един разтвор от три дава положителен резултат на тест за откриване на ацетат

 

Г.

Точка на втвърдяване

Не по-ниска от 14,5oС

Чистота

 

Нелетливи остатъчни вещества

Не повече от 100 mg/kg

Мравчена киселина, формати и други окисляеми примеси

Не повече от 1 000 mg/kg, изразени в мравчена киселина

Лесноокисляеми вещества

Разтварят се 2 милилитра от пробата в съд със стъклена запушалка в 10 ml вода и се добавят 0,1 ml 0,1 N калиев перманганат. Розовият цвят не се променя в кафяв за по-малко от 30 минути

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 261 КАЛИЕВ АЦЕТАТ

Определение

 

Химично наименование

Калиев ацетат

Einecs

204-822-2

Химична формула

С2Н3О2К

Молекулно тегло

98,14

Състав

Не по-малко от 99 % на безводна основа

Описание

Разтворими безцветни кристали или бял кристален прах или без мирис, или с леко кисела миризма и солен вкус

Идентификация

 

А.

рН на 5 % воден разтвор

Не по-малко от 7,5 и не повече от 9

Б.

Положителен тест за откриване на калий и на ацетат

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече 8 % след обезводняване в продължение на 2 часа при температура 150 oС

Мравчена киселина, формати и други окисляеми примеси

Не повече от 1 000 mg/kg, изразени в мравчена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 262 (i) НАТРИЕВ АЦЕТАТ

Определение

 

Химично наименование

Натриев ацетат

Einecs

204-823-8

Химична формула

С2Н3NaО2-nH2O

Молекулно тегло

Безводен:

82,03

С три молекули вода:

136,08

Състав

Съдържание (както за безводната форма, така и за тази с три молекули вода): не по-малко от 98,5 % на основа на безводното вещество

Описание

 

Безводен бял хигроскопичен гранулиран прах без мирис

С три молекули вода:

прозрачни, безцветни кристали или бял гранулиран прах без миризма или със слаб кисел мирис. Разпада се на прах в топъл и сух въздух

Идентификация

 

А.

рН на 1 % воден разтвор

Не по-малко от 8 и не повече от 9,5

Б.

Положителни тестове за откриване на ацетат и на натрий

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Безводен:

Не повече 2 % след обезводняване в продължение на 4 часа при температура 120 oС

С три молекули вода:

между 36 и 42 % след обезводняване в продължение на 4 часа при температура 120 oС

Мравчена киселина, формати и други окисляеми примеси

Не повече от 1 000 mg/kg, изразени в мравчена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 262 (ii) НАТРИЕВ ДИАЦЕТАТ

Определение

Натриевият ацетат е молекулно съединение на натриевия ацетат и на оцетната киселина

Химично наименование

Натриев водорододиацетат

Einecs

204-814-9

Химична формула

С4Н7NaО4-nH2O (n = 0 или 3)

Молекулно тегло

142,09 (безводен)

Състав

от 39 до 41 % свободна оцетна киселина и от 58 до 60 % натриев ацетат

Описание

Твърди, бели, хигроскопични кристали с миризма на оцет

Идентификация

 

А.

рН на 10 % воден разтвор

Не по-малко от 4,5 и не повече от 5

Б.

Положителни тестове за откриване на ацетат и на натрий

 

Чистота

 

Водно съдържание

Не повече от 2 % (по метода на Карл Фишер)

Мравчена киселина, формати и други окисляеми примеси

Не повече от 1 000 mg/kg, изразени в мравчена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 263 КАЛЦИЕВ АЦЕТАТ

Определение

 

Химично наименование

Калциев ацетат

Einecs

200-540-9

Химична формула

Безводен:

С4Н6О4Са;

С една молекула вода:

С4Н6О4Са-Н2О;

Молекулно тегло

Безводен:

158,17

С една молекула вода:

176,18

Състав

Не по-малко от 98 % за безводната форма

Описание

Безводният калциев ацетат е твърдо, кристално, бяло, хигроскопично и обемно вещество с леко горчив вкус. Възможно е също да бъде усетена лека миризма на оцетна киселина. Калциевият ацетат с една молекула вода може да бъде под формата на иглички, на гранули или на прах

Идентификация

 

А.

рН на 10 % воден разтвор

Не по-малко от 6 и не повече от 9

Б.

Положителни тестове за откриване на ацетат и на калций

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече 11 % след обезводняване (при 155 oС при постоянно тегло, за формата на веществото с една молекула вода)

Неразтворими във вода примеси

Не повече от 3 %

Мравчена киселина, формати и други окисляеми примеси

Не повече от 1 000 mg/kg, изразени в мравчена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 270 МЛЕЧНА КИСЕЛИНА

Определение

 

Химично наименование

Млечна киселина

2-хидроксипропионинова киселина

1-хидроксиетавона-1-карбоксилова киселина

Einecs

200-018-0

Химична формула

С3Н6О3

Молекулно тегло

90,08

Състав

Не по-малко от 76 % и не повече от 84 %

Описание

Вискозна, безцветна или жълтеникава течност, почти без мирис, с кисел вкус, съставена от смес от млечна киселина (С3Н6О3) и лактат от млечна киселина (С6Н10О5). Получава се чрез млечнокисела ферментация на захари или се приготвя чрез синтез

Забележка:

Млечната киселина е хигроскопична и когато е концентрирана чрез кипене се кондензира и образува лактат от млечна киселина, който при разреждане и загряване се хидролизира в млечна киселина

 

Идентификация

 

А.

Положителен резултат от тест за откриване на лактат

 

Чистота

 

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Хлорид

Не повече от 0,2 %

Сулфат

Не повече от 0,25 %

Желязо

Не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Забележка:

Тези данни се отнасят за 80 % воден разтвор. За по-слаби водни разтвори да се изчислят стойностите, отговарящи на съдържанието на млечна киселина в разтвора

 

Е 280 ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА

Определение

 

Химично наименование

Пропионова киселина

Пропаноинова киселина

Einecs

201-176-3

Химична формула

С3Н6О2

Молекулно тегло

74,08

Състав

Не по-малко от 99,5 %

Описание

Мазна, безцветна или бледожълтеникава течност с леко остър мирис

Идентификация

 

А.

Температура на топене

- 22 oС

Б.

Температура на дестилация

от 138,5 до 142,5oС

Чистота

 

Нелетливи примеси

Не повече от 0,01 % след обезводняване при температура 140 oС и постоянно тегло

Алдехиди

Не повече от 0,1 %, изразени във формалдехид

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 281 НАТРИЕВ ПРОПИОНАТ

Определение

 

Химично наименование

Натриев пропионат

Натриев пропаноат

Einecs

205-290-4

Химична формула

С3Н5О2Na

Молекулно тегло

96,06

Състав

Не по-малко от 99 % след обезводняване в продължение на 2 часа при температура 105 oС

Описание

Хигроскопичен кристален бял прах или фин бял прах

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на пропионат и на натрий

 

Б.

рН на 10 % разтвор

Не по-малко от 7,5 и не повече от 10,5

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 4 %, определени чрез обезводняване в продължение на 2 часа при температура 105 oС

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,1 %

Желязо

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 282 КАЛЦИЕВ ПРОПИОНАТ

Определение

 

Химично наименование

Калциев пропионат

Einecs

223-795-8

Химична формула

С3Н10О4Сa

Молекулно тегло

186,22

Състав

Не по-малко от 99 % след обезводняване в продължение на 2 часа при температура 105 oС

Описание

Бял кристален прах

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на пропионат и на калций

 

Б.

pH на 10 % воден разтвор

между 6,0 и 9,0-

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 4 %, определени чрез обезводняване в продължение на 2 часа при температура 105 oС

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,3 %

Желязо

Не повече от 50 mg/kg

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 283 КАЛИЕВ ПРОПИОНАТ

Определение

 

Химично наименование

Калиев пропионат

 

Einecs

206-232-5

Химична формула

С3Н5КО2

Молекулно тегло

112,17

Състав

Не по-малко от 99 % след обезводняване в продължение на 2 часа при температура 105 oС

Описание

Бял кристален прах

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на пропионат и на калий

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 4 %, определени чрез обезводняване в продължение на 2 часа при температура 105 oС

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,3 %

Желязо

Не повече от 30 mg/kg

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 284 БОРНА КИСЕЛИНА

Определение

 

Химично наименование

Борна киселина

Ортоборна киселина

Борофакс

Einecs

233-139-2

Химична формула

Н3ВО3

Молекулно тегло

61,84

Състав

Не по-малко от 99,5

Описание

Прозрачни, безцветни кристали без мирис. Бели гранули или бял прах, леко мазни при допир, като в природата се среща под формата на минерален сасолит

Идентификация

 

А.

Температура на топене

около 171 oС

Б.

По време на горене отделя зелен пламък

 

В.

рН на 3,3 % воден разтвор

между 3,8 и 4,8

Чистота

 

Пероксиди

Когато към борната киселина се прибави КI-разтвор, не трябва да има промяна на цвета

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 285 НАТРИЕВ ТЕТРАБОРАТ (БОРАКС)

Синоними

Натриев борат

Определение

 

Химично наименование

Натриев тетраборат

Натриев биборат

Натриев пироборат

Безводен динатриев тетраборат

Einecs

215-540-4

Химична формула

Na2В4О7

Na2В4 О710H2O

Молекулно тегло

201,27

Описание

Прах или люспи, приличащи на стъкло, които при допир с въздуха стават непрозрачни, бавноразтворими във вода

Идентификация

 

А.

Температура на топене

между 171 oС и 175 oС с разлагане

Чистота

 

Пероксиди

Когато към боракса се прибави КI-разтвор, не трябва да има промяна на цвета

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 290 ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

Синоними

Газ въглероден двуокис

Твърд въгледвуокис, сух лед

Въгледвуокис

Определение

 

Химично наименование

Въглероден двуокис

Einecs

204-696-9

Химична формула

СО2

Молекулно тегло

44,01

Състав

Не по-малко от 99 об. % под формата на газ

Описание

Безцветен газ при нормални атмосферни условия с леко остра миризма. Търговският въглероден двуокис се транспортира и използва под формата на течност в съдове под налягане или в системи за складиране под формата на твърди пресовани блокове от сух лед. Твърдата форма на въглеродния двуокис (сухият лед) съдържа обикновено свързващи елементи като пропиленгликол или минерални масла

Идентификация

 

А.

Утаяване (образуване на преципитат)

Когато проба под формата на тънка струя се пусне в разтвор от бариев хидроокис, се отделя бял преципитат, който се разтваря с кипене в разредена оцетна киселина

Чистота

 

Киселинност

Прекарването на 915 ml въглероден двуокис през 50 ml току-що кипнала вода не трябва да придава киселинност на водата по отношение на метилоранжа, по-висока от тази на 50 ml току-що кипнала вода, към която е добавен 1 ml хлороводородна киселина (0,01 N)

Вещества редуктори, водороден фосфид и сулфид

Прекарването на 915 ml въглероден двуокис през 25 ml реактив амонячен сребърен нитрат, в който са добавени 3 ml амоняк, не трябва да предизвиква нито мътност, нито потъмняване на разтвора

Въглероден моноокис

Не повече от 10 μl/l

Съдържание на масло

Не повече от 0,1 mg/l

Е 296 ЯБЪЛЧЕНА КИСЕЛИНА

Синоними

DL-ябълчена киселина, помалова киселина

Определение

 

Химично наименование

DL-ябълчена киселина, хидроксибутандиова киселина, хидроксисукцинова киселина

Einecs

230-022-8

Химична формула

C4H6O5

Молекулно тегло

134,09

Състав

Съдържа не по-малко от 99,0 %

Описание

Бял или почти бял кристален прах или гранули

Идентификация

 

А.

Диапазон на топене между 127 и 132 oС

 

Б.

Положителен тест за малат

 

В.

Разтворите на това вещество са видимо неактивни при всички концентрации

 

Чистота

 

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Фурмаринова киселина

Не повече от 1,0 %

Малеинова киселина

Не повече от 0,05 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 297 ФУРМАРИНОВА КИСЕЛИНА

Определение

 

Химично наименование

Транс-бутенедиова киселина, транс-1,2-етилен-дикарбоксилна киселина

Einecs

203-743-0

Химична формула

C4H4O4

Молекулно тегло

116,07

Състав

Съдържа не по-малко от 99,0 % на анхидратна основа

Описание

Бял кристален прах или гранули

Идентификация

 

А.

Диапазон на топене

286—302 oС (затворени капиляри, бързо нагряване)

Б.

Положителни тестове за двойни връзки и за 1,2-дикарбоксилна киселина

 

В.

рН на 0,05 % разтвор при 25 oС

3,0—3,2

Чистота

 

Загуба при сушене

Не повече от 0,5 % (120 oС, 4 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Малеинова киселина

Не повече от 0,1 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 300 АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА

Определение

 

Химично наименование

L-аскорбинова киселина

Аскорбинова киселина

2,3-дидехидро-L-трео-хексоно-1,4-лактон

3-сето-L-гулофуранолактон

Einecs

200-066-2

Химична формула

С6Н8О6

Молекулно тегло

176,13

Състав

След обезводняване в сушилен шкаф във вакуум със сярна киселина в продължение на 24 часа аскорбиновата киселина не трябва да съдържа по-малко от 99 % С6Н8О6

Описание

Твърдо бяло или бледожълтеникаво кристално вещество без мирис

Идентификация

 

А.

Температура на топене

между 189 и 193 oС с разлагане

Б.

Положителен резултат за откриване на аскорбиновата киселина

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 0,4 % след обезводняване в сушилен шкаф във вакуум със сярна киселина в продължение на 24 часа

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Специфично въртене

между +20,5o и +21,5o (воден разтвор 10 % w/v)

рН на 2 % воден разтвор

между 2,4 и 2,8

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 301 НАТРИЕВ АСКОРБАТ

Определение

 

Химично наименование

Натриев аскорбат

Натриев L-аскорбат

Натриев енолат 2,3-дидехидро-L-трео-хексоно-1,4-лактон

Натриев енолат 3-сето-L-гулофуранолактон

Einecs

205-126-1

Химична формула

С6Н7О6Na

Молекулно тегло

198,11

Състав

След обезводняване в сушилен шкаф във вакуум със сярна киселина в продължение на 24 часа натриевият аскорбат не трябва да съдържа по-малко от 99 % С6Н7О6Na

Описание

Твърдо бяло или белезникаво кристално вещество без мирис, което потъмнява на светлина

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на аскорбат и на натрий

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 0,25 % след обезводняване в сушилен шкаф във вакуум със сярна киселина в продължение на 24 часа

Специфично въртене

между + 103o и + 106o (воден разтвор 10 % w/v)

pН на 10 % воден разтвор

между 6,5 и 8,0

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 302 КАЛЦИЕВ АСКОРБАТ

Определение

 

Химично наименование

Калциев дихидратен аскорбат

Калциева сол на дихидратен 2,3-дидехидро-L-трео-хексоно-1,4-лактон

Einecs

227-261-5

Химична формула

С12Н14О12Сa-2Н2О

Молекулно тегло

426,35

Състав

Не по-малко от 98 % от веществото без всякакви летливи вещества

Описание

Бял кристален или бледосивкав прах без мирис

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на аскорбат и на калций

 

Чистота

 

Флуориди

Не повече от 10 mg/kg (изразени във флуор)

Специфично въртене

между + 95o и + 97o (воден разтвор 5 % w/v)

pН на 10 % воден разтвор

между 6,0 и 7,5

Летливи вещества

Не повече от 0,3 % след изсушаване на амбиентна температура в продължение на 24 часа в сушилен шкаф със сярна киселина или с фосфорен петокис

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 303 (i) АСКОРБИЛОВ ПАЛМИТАТ

Определение

 

Химично наименование

Аскорбилов палмитат

Аскорбилов L-палмитат

2,3-дидехидро-L-трео-хексоно-1,4-лактон-6-палмитол-3-сето-L-гулофуранолактон палмитат

 

Einecs

205-305-4

Химична формула

С22Н38О7

Молекулно тегло

414,55

Състав

Не по-малко от 98 % след обезводняване

Описание

Твърдо бяло или бяло-жълтеникаво вещество с миризма, напомняща тази на зеленчук

Идентификация

 

А.

Температура на топене

между 107 и 117 oС

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 2,0 % след изсушаване в сушилен шкаф във вакуум при температура от 56 до 60 oС в продължение на 1 час

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Специфично въртене

между + 21o и + 24o (метанолов разтвор 5 % w/v)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 304 (ii) АСКОРБИЛОВ СТЕАРАТ

Определение

 

Химично наименование

Аскорбилов стеарат

Аскорбилов L-стеарат

2,3-дидехидро-L-трео-хексоно-1,4-лактон-6-палмитол-3-сето-L-гулофуранолактон стеарат

 

Einecs

246-944-9

Химична формула

С24Н42О7

Молекулно тегло

442,6

Състав

Съдържа най-малко 98 %

Описание

Твърдо бяло или бяло-жълтеникаво вещество с миризма, напомняща тази на зеленчук

Идентификация

 

А.

Температура на топене

около 116 oС

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 2 % след изсушаване в сушилен шкаф във вакуум при температура от 56 до 60 oС в продължение на 1 час

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 306 ЕКСТРАКТИ, БОГАТИ НА ТОКОФЕРОЛ

Определение

Продукт, получен при дестилация във вакуум на водна пара от ядивни маслодайни продукти от растителен произход, съдържащи токофероли и токотриеноли.

Съдържа токофероли като d-α, d-β, d-γ и d-ς

Молекулно тегло

430,71 (за d-α токоферола)

Състав

Не съдържа по-малко от 34 % токофероли

Описание

Вискозно масло, бистро, кафяво-червено или червено с мирис и вкус с характерна мекота. Възможно е леко отделяне на восъчни съставки под формата на микрокристали

Идентификация

 

А.

Подходящ метод за хроматография на отделянето на газ — течност

 

Б.

Тестове за разтворимост

Неразтворим във вода. Разтворим в етанол. Смесва се с етера

Чистота

 

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Специфично въртене

[α]D20 не по-малко от + 20o

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

E 307 АЛФАТОКОФЕРОЛ

Синоними

DL-α-токоферол

Определение

 

Химично наименование

DL-5,7,8-триметилтокол

DL-2,5,7,8-тетраметил-2-(4',8',12'-триметилтридесил)-6-хроманол

Einecs

233-466-0

Химична формула

C29H50O2

Молекулно тегло

430,71

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 96 %

Описание

Вискозно масло, бистро, жълтеникаво до кехлибарено, почти без мирис, което оксидира и потъмнява при излагане на въздух или на светлина

Идентификация

 

А.

Тестове за разтворимост

Неразтворим във вода, свободноразтворим в етанол, смесва се с етер

Б.

Спектрофотометрия

В чист етанол максималната абсорбция е приблизително 292 nm

Чистота

 

Индекс на рефракция

nD 20 от 1,503 до 1,507

Специфична абсорбция

Formula

в етанол

Formula (292 nm) от 72 до 76

(0,01 g в 200 ml чист етанол)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Специфична ротация

[α]D25 0o±0,05o (1 на 10 в разтвор с хлороформ)

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Е 308 ГАМАТОКОФЕРОЛ

Синоними

DL-γ-токоферол

Определение

 

Химично наименование

2,7,8-тетраметил-2-(4',8',12'-триметилтридесил)хроман-6-ол

Einecs

231-523-4

Химична формула

C28H48O2

Молекулно тегло

416,69

Състав

Не по-малко от 97 %

Описание

Вискозно масло, бистро, жълтеникаво, което се окислява и потъмнява на въздух и на светлина

Идентификация

 

А.

Спектрофотометрия

В чист етанол максимална абсорбция при приблизително 298 и 257 nm

Чистота

 

Специфична абсорбция в етанол

Formula

Formula

(298 nm) между 91 и 97

Formula

(257 nm) между 5,0 и 8,0

Индекс на рефракция

Formula

1,503—1,507

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 309 ДЕЛТАТОКОФЕРОЛ

Определение

 

Химично наименование

2,8-диметил-2-(4',8',12'-триметил-тридецил)хроман-6-ол

Einecs

204-299-0

Химична формула

C27H46O2

Молекулно тегло

402,7

Състав

Не по-малко от 97 %

Описание

Вискозно масло, бистро, бледожълтеникаво или оранжево, което се окислява и потъмнява на въздух и на светлина

Идентификация

 

А.

Спектрофотометрия

Максимална абсорбция в чист етанол при приблизително 298 и 257 nm

Чистота

 

Специфична абсорбция

Formula

в етанол

Formula

(298 nm) между 89 и 95

Formula

(257 nm) между 3,0 и 6,0

Индекс на рефракцTu1080ия

Formula

1,500—1,504

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 310 ПРОПИЛ ГАЛАТ

Определение

 

Химично наименование

Пропил галат

Пропилов естер на галовата киселина

n-пропилов естер на 3,4,5-трихидроксибензоената киселина

Einecs

204-498-2

Химична формула

C10H12O5

Молекулно тегло

212,20

Състав

Не по-малко от 98 % за безводното вещество

Описание

Твърдо, кристално, бяло или бледокремаво вещество без мирис

Идентификация

 

А.

Тест за разтворимост

Лесноразтворимо във вода, лесноразтворимо в етанол, в етер и в пропан-1,2-диол

Б.

Температура на топене

от 146 до 150 oС след обезводняване в продължение на 4 часа при температура 110 oС

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 1,0 % (при 110 oС и 4 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Свободна киселина

Не повече от 0,5 % (изразени в галова киселина)

Органохлорни съединения

Не повече от 100 mg/kg (изразени в Cl)

Специфична абсорбция

Formula

в етанол

Formula

(275 nm) не по-малко от 485 и не повече от 520

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 311 ОКТИЛ ГАЛАТ

Определение

 

Химично наименование

Октил галат

Октилов естер на галовата киселина

n-октилов естер на 3,4,5-трихидроксибензоената киселина

Einecs

213-853-0

Химична формула

C15H22O5

Молекулно тегло

282,34

Състав

Не по-малко от 98 % след обезводняване при температура 90 oС в продължение на 6 часа

Описание

Твърдо бяло или бледокремаво вещество без мирис

Идентификация

 

А.

Тест за разтворимост

Неразтворимо във вода, лесноразтворимо в етанол, в етер и в пропан-1,2-диол

Б.

Температура на топене

от 99 до 102 oС след обезводняване в продължение на 6 часа при температура 90 oС

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 0,5 % (при 90 oС в продължение на 6 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 %

Свободна киселина

Не повече от 0,5 % (изразени в галова киселина)

Органохлорни съединения

Не повече от 100 mg/kg (изразени в Cl)

Специфична абсорбция

Formula

в етанол

Formula

(275 nm) не по-малко от 375 и не повече от 390

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 312 ДОДЕЦИЛ ГАЛАТ

Синоними

Лорил галат

Определение

 

Химично наименование

Додецилов галат

n-додецилов естер на 3,4,5-трихидроксибензоената киселина

Додецилов естер на галовата киселина

Einecs

214-620-6

Химична формула

C19H30O5

Молекулно тегло

338,45

Състав

Не по-малко от 98 % след обезводняване при температура 90 oС в продължение на 6 часа

Описание

Твърдо бяло или бледокремаво вещество без мирис

Идентификация

 

А.

Тест за разтворимост

Неразтворимо във вода, лесноразтворимо в етанол и в етер

Б.

Температура на топене

от 95 до 98 oС след обезводняване в продължение на 6 часа при температура 90 oС

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 0,5 % (при 90 oС в продължение на 6 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 %

Свободна киселина

Не повече от 0,5 % (под формата на галова киселина)

Органохлорни съединения

Не повече от 100 mg/kg (изразени в Cl)

Специфична абсорбция

Formula

в етанол

Formula

(275 nm) не по-малко от 300 и не повече от 325

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 30 mg/kg

E 315 ЕРИТОРБИНОВА КИСЕЛИНА

Синоними

Изоаскорбинова киселина

D-арабоаскорбинова киселина

Определение

 

Химично наименование

D-еритро-хекс-2-еноева киселина γ-лактон

Изоаскорбинова киселина

D-изоаскорбинова киселина

Einecs

201-928-0

Химична формула

C6H8O6

Молекулно тегло

176,13

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 98 % на безводна основа

Описание

Твърдо бяло до бледожълтеникаво кристално вещество, което постепенно потъмнява при излагане на светлина

Идентификация

 

А.

Температура на топене

от около 164 до 172 oС с разлагане

Б.

Положителен тест за аскорбинова киселина/реакция на оцветяване

 

Чистота

 

Загуба на маса при сушене

Не повече от 0,4 % след сушене под намалено налягане върху силикагел за 3 часа

Сулфатна пепел

Не повече от 0,3 %

Специфична ротация

[α]25 D 10 % w/v воден разтвор между —16,5o и —18,0o

Оксалат

В разтвор от 1 g в 10 ml вода се добавят 2 капки ледена оцетна киселина и 5 ml 10 % разтвор от калциев ацетат. Разтворът следва да остане бистър

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Е 316 НАТРИЕВ ЕРИТОРБАТ

Синоними

Натриев изоаскорбат

Определение

 

Химично наименование

Натриев изоаскорбат

Натриева d-изоаскорбинова киселина

Натриева сол на 2,3-дидехидро-D-еритро-ксено-1,4-лактон

Натриев монохидратен енолат на 3-сето-D-гулофурано-лактона

Einecs

228-973-9

Химична формула

C6H7O6Na-H2O

Молекулно тегло

116,13

Състав

Не по-малко от 98 % след обезводняване в сушилен шкаф във вакуум и със сярна киселина в продължение на 24 часа за монохидратната субстанция

Описание

Твърдо бяло вещество

Идентификация

 

А.

Тест за разтворимост

Лесноразтворимо във вода, много лесноразтворимо в етанол

Б.

Положителен тест за откриване на аскорбинова киселина чрез реакция на оцветяване

 

В.

Положителен тест за откриване на натрий

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 0,25 % обезводняване в сушилен шкаф във вакуум и със сярна киселина в продължение на 24 часа

Специфично въртене

между + 95o и + 98o (воден разтвор 10 % w/v)

рН на 10 % воден разтвор

между 5,5 и 8,0

Оксалат

В разтвор от 1 g в 10 ml се добавят 2 капки ледена оцетна киселина и 5 ml 10 % разтвор от калциев ацетат. Разтворът трябва да остане бистър

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

E 319 ТРЕТИЧЕН БУТИЛХИДРОКВИНОН (ТБХК)

Синоними

ТБХК

Определение

 

Химични наименования

Терт-бутил-1,4-бензенедиол

2-(1,1-диметилетил)-1,4-бензенедиол

Einecs

217-752-2

Химическа формула

C10H14O2

Молекулно тегло

166,22

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % C10H14O2

Описание

Бяло твърдо кристално вещество с характерен мирис

Идентификация

 

А.

Разтворимост

Практически неразтворимо във вода, разтворимо в етанол

Б.

Температура на топене

Не по-малко от 126,5oС

В.

Феноли

Около 5 mg от пробата се разтварят в 10 ml метанол, добавят се 10,5 ml диметиламинов разтвор (1 в 4). Получава се червен до розов цвят

Чистота

 

Третичен-бутил-p-бензоквинон

Не повече от 0,2 %

2,5-ди-третичен-бутил хидроквинон

Не повече от 0,2 %

Хидроксиквинон

Не повече от 0,1 %

Толуен

Не повече от 25 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Е 320 БУТИЛ ХИДРОКСИАНИЗОЛ (БХА)

Синоними

БХА

Определение

 

Химично наименование

3-третичен-бутил-4-хидроксианизол

Смес от 2-третичен-бутил-4-хидроксианизол и 3-третичен-бутил-4-хидроксианизол

Einecs

246-563-8

Химична формула

С11Н16О2

Молекулно тегло

180,25

Състав

Съдържа не по-малко от 98,5 % от С11Н16О2 и не по-малко от 85 % от 3-третичен-бутил-4-хидроксианизол изомер

Описание

Бели или бледожълти кристали или восъчно тяло с лек ароматен мирис

Идентификация

 

А.

Разтворимост

Неразтворимо във вода, свободноразтворимо в етанол

Б.

Диапазон на топене

между 48 и 63oС

В.

Цветова реакция

Преминава тест за фенолни групи

Чистота

 

Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 % след изпичане при 800 ± 25 oС

Фенолни примеси

Не повече от 0,5 %

Специфична абсорбция

Formula

Formula

(290 nm) не по-малко от 190 и не повече от 210
Специфична абсорбция

Formula

Formula

(228 nm) не по-малко от 326 и не повече от 345

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 321 БУТИЛХИДРОКСИ ТОЛУОЛ (БХТ)

Синоними

БХТ

Определение

 

Химично наименование

2,6-бутилдитерциер-р-крезол

4-метил-2,6-бутилдитерциерфенол

Einecs

204-881-4

Химична формула

C15H24O2

Молекулно тегло

220,36

Състав

Не по-малко от 99 %

Описание

Твърдо кристално или люспесто бяло вещество, без мирис или с характерна леко ароматична миризма

Идентификация

 

А.

Тест за разтворимост

Неразтворимо във вода и в пропан-1,2-диол.

Лесноразтворимо в етанол

Б.

Температура на топене

70 oС

В.

Максимална поглъщаемост

Поглъщаемостта в гамата от 230 до 320 nm на слой с дебелина 2 cm на разтвор от 1 към 100 000 в безводен етанол представя пик единствено при 278 nm

Чистота

 

Сулфатна пепел

Не повече от 0,005 %

Фенолови примеси

Не повече от 0,5 %

Специфична абсорбция

Formula

в етанол

Formula

(278 nm) не по-малко от 81 и не повече от 88

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 322 ЛЕЦИТИНИ

Синоними

Фосфатиди

Фосфолипиди

Определение

Лецитините са смеси или фракции от фосфатиди, получени чрез физични методи от хранителни вещества от растителен или животински произход. Те включват също и хидролизираните продукти, получени чрез използване на подходящи безвредни ензими. Крайният продукт не трябва да представя никаква остатъчна ензимна дейност

Einecs

232-307-2

Състав

Лецитини: не по-малко от 60,0 % вещества, неразтворими в ацетон

Хидролизирани лецитини: не по-малко от 56,0 % вещества неразтворими в ацетон

Описание

Лецитини: течни, полутечни вискозни или прах с кафяв цвят

Хидролизирани лецитини: вискозна течност или светлокафява до тъмнокафява паста

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на холин, на фосфор и на мастни киселини

 

Б.

Положителен тест за откриване на хидролизирани лецитини

Сипват се 500 ml вода (30—35 oС) в бехерова чаша с обем 800 ml. Добавят се бавно 50 ml проба, като се разбърква непрекъснато. Хидролизираният лецитин образува хомогенна емулсия. Нехидролизираният лецитин отделя преципитат от около 50 g

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 2,0 % след изсушаване при температура 105 oС в продължение на 1 час

Вещества, неразтворими в толуол

Не повече от 0,3 %

Киселинен индекс

Лецитини: не повече от 35 mg калиев хидроокис на грам

Хидролизирани лецитини: не повече от 45 mg калиев хидроокис на грам

Пероксиден индекс

По-малък или равен на 10

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 325 НАТРИЕВ ЛАКТАТ

Определение

 

Химично наименование

Натриев лактат

Натриев 2-хидроксипропаноат

Einecs

200-772-0

Химична формула

C3H5NаO3

Молекулно тегло

112,06 (безводен)

Състав

Не по-малко от 57 % и не повече от 66 %

Описание

Безцветна прозрачна течност без мирис или със слаба характерна миризма

Идентификация

 

А.

Положителен тест за откриване на лактат

 

Б.

Положителен тест за откриване на натрий

 

Чистота

 

Киселинност

Не повече от 0,5 % сухо вещество, изразено в млечна киселина

рН на 20 % воден разтвор

между 6,5 и 7,5

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Вещества редуктори

Никаква редукция с реактива на Фелинг

Забележка:

Настоящата спецификация се отнася за 60 % воден разтвор

 

Е 326 КАЛИЕВ ЛАКТАТ

Определение

 

Химично наименование

Калиев лактат

Калиев 2-хидроксипропаноат

Einecs

213-631-3

Химична формула

C3H5O3К

Молекулно тегло

128,17 (безводен)

Състав

Не по-малко от 57 % и не повече от 66 %

Описание

Бистра, леко вискозна течност, на практика без мирис или със слаба характерна миризма

Идентификация

 

А.

Калциниране

Изгаря се разтвор от калиев лактат до пълно калциниране. Пепелта е алкална и се забелязва кипене при прибавянето към нея на киселина

Б.

Цветна реакция

Покрива се с 2 ml разтвор от калиев лактат 5 ml разтвор от 1 към 100 катехол в сярна киселина. В мястото на допира се появява тъмночервен цвят

В.

Положителен тест за откриване на калий и на лактат

 

Чистота

 

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Киселинност

Разтваря се 1 g калиев лактат в 20 ml вода, добавят се 3 капки контролен разтвор от фенолфталеин и се титрува с натриев хидроокис 0,1 N. За реакцията трябва да са достатъчни максимум 0,2 ml

Вещества редуктори

Разтворът от калиев лактат не трябва да доведе до никаква редукция с реактива на Фелинг

Забележка:

Настоящата спецификация се отнася за 60 % воден разтвор

 

Е 327 КАЛЦИЕВ ЛАКТАТ

Определение

 

Химично наименование

Калциев дилактат

Хидратиран калциев дилактат

Калциева сол на 2-хидроксипропиновата киселина

Einecs

212-406-7

Химична формула

(C3H5O2)2Са-nH2O (n = 0—5)

Молекулно тегло

218,22 (безводен)

Състав

Не по-малко от 98 % за безводното вещество

Описание

Бял кристален прах или гранули, практически без мирис

Идентификация

 

А.

Положителен тест за откриване на калций и на лактат

 

Б.

Тест за разтворимост

Разтворим във вода и практически неразтворим в етанол

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Определена чрез обезводняване при температура 120 oС в продължение на 4 часа:

безводен: не повече от 3 %;

с 1 молекула вода: не повече от 8,0 %;

с 3 молекули вода: не повече от 20,0 %;

с 4,5 молекули вода: не повече от 27,0 %

Киселинност

Не повече от 0,5 % сухо вещество, изразени в млечна киселина

Флуориди

Не повече от 30 mg/kg (изразени във флуор)

рН на 5 % воден разтвор

между 6,0 и 8,0

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Вещества редуктори

Никаква редукция с реактива на Фелинг

Е 330 ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА

Определение

 

Химично наименование

Лимонена киселина

2-хидрокси-1,2,3-пропан трикарбоксилова киселина

β-хидрокситрикарбалилова киселина

Einecs

201-069-1

Химична формула

а)

C6H8O7 (безводен);

б)

C6H8O72О (с една молекула вода)

Молекулно тегло

а)

192,13 (безводен);

б)

210,15 (с една молекула вода)

Състав

Лимонената киселина съществува под формата на безводно вещество или с една молекула вода. Лимонената киселина съдържа най-малко 99,5 % C6H8O7, изчислени на основата на безводната форма

Описание

Лимонената киселина е твърдо кристално бяло или безцветно вещество със силно подчертан кисел вкус. Лимонената киселина с една молекула вода се разгражда на сух въздух

Идентификация

 

А.

Тест за разтворимост

Силноразтворима във вода, лесноразтворима в етанол и разтворима в етер

Чистота

 

Водно съдържание

Лимонената киселина не съдържа повече от 0,5 % вода. Лимонената киселина с една молекула вода не съдържа повече от 8,8 % вода (по метода на Карл Фишер)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 % след калциниране при температура от 800 ± 25 oС

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 5 mg/kg

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени в оксалова киселина, след обезводняване

Лесно овъгляеми вещества

Загрява се проба от 1 g под формата на разтворен прах в 10 ml минимум 98 % сярна киселина, на водна баня при температура от 90 oС в продължение на 1 час и настрани от светлината. Разтворът трябва да е светлокафяв на цвят (контролна течност К)

Е 331 (i) МОНОНАТРИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Едноосновен натриев цитрат

Определение

 

Химично наименование

Мононатриев цитрат

Мононатриева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропантрикарбоксиловата киселина

Химична формула

а)

C6H7O7Na (безводен);

б)

C6H7O7Na -Н2О (с една молекула вода)

Молекулно тегло

а)

214,11 (безводен);

б)

232,23 (с една молекула вода)

Състав

Не по-малко от 99 % за безводното вещество

Описание

Бял кристален прах или безцветни кристали

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на цитрат и на натрий

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Определена при обезводняване при температура 180 oС в продължение на 4 часа:

безводен: не повече от 1,0 %;

с една молекула вода: не повече от 8,8 %

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени в оксалова киселина, след обезводняване

рН на 1 % воден разтвор

между 3,5 и 3,8

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 5 mg/kg

Е 331 (ii) ДИНАТРИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Двуосновен натриев цитрат

Определение

 

Химично наименование

Динатриев цитрат

Динатриева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропантрикарбоксиловата киселина

Динатриева сол на лимонената киселина с 1,5 молекули вода

Einecs

205-623-3

Химична формула

C6H6O7Na2-1,5Н2О

Молекулно тегло

263,11

Състав

Не по-малко от 99 % за безводното вещество

Описание

Бял кристален прах или безцветни кристали

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на цитрат и на натрий

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 13,0 % след обезводняване при температура 180 oС в продължение на 4 часа

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени в оксалова киселина, след обезводняване

рН на 1 % воден разтвор

между 4,9 и 5,2

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 5 mg/kg

Е 331 (iii) ТРИНАТРИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Триосновен натриев цитрат

Определение

 

Химично наименование

Тринатриев цитрат

Тринатриева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропан трикарбоксиловата киселина

Тринатриева сол на лимонената киселина под формата на безводно вещество, с добавени две или пет молекули вода

Einecs

200-675-3

Химична формула

Безводен:

C6H5O7Na3

Хидратиран:

C6H5O7Na3-nН2О (n = 2 или 5)

Молекулно тегло

258,07 (за безводната форма)

Състав

Не по-малко от 99 % за безводното вещество

Описание

Бял кристален прах или безцветни кристали

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на цитрат и на натрий

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Определена чрез обезводняване при температура 180 oС в продължение на 4 часа:

безводен:

не повече от 1,0 %

с две молекули вода:

не повече от 13,5 %

с пет молекули вода:

не повече от 30,3 %

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени в оксалова киселина, след обезводняване

рН на 5 % воден разтвор

между 7,5 и 9,0

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 5 mg/kg

Е 332 (i) МОНОКАЛИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Едноосновен калиев цитрат

Определение

 

Химично наименование

Монокалиев цитрат

Монокалиева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропанкарбоксиловата киселина

Монокалиева безводна сол на лимонената киселина

Einecs

212-753-4

Химична формула

C6H7O7К

Молекулно тегло

230,21

Състав

Не по-малко от 99 % за безводното вещество

Описание

Гранулиран бял хигроскопичен прах или прозрачни кристали

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на цитрат и на калий

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 1,0 %, определени чрез обезводняване при температура 180 oС в продължение на 4 часа

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени в оксалова киселина, след обезводняване

рН на 1 % воден разтвор

между 3,5 и 3,8

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 5 mg/kg

Е 332 (ii) ТРИКАЛИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Триосновен калиев цитрат

Определение

 

Химично наименование

Трикалиев цитрат

Трикалиева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропанкарбоксиловата киселина

Трикалиева сол на лимонената киселина с една молекула вода

Einecs

212-755-5

Химична формула

C6H5O7К32О

Молекулно тегло

324,42

Състав

Не по-малко от 99 % за безводното вещество

Описание

Гранулиран бял хигроскопичен прах или прозрачни кристали

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на цитрат и на калий

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 6,0 %, определени чрез обезводняване при температура 180 oС в продължение на 4 часа

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени в оксалова киселина, след обезводняване

рН на 5 % воден разтвор

между 7,5 и 9,0

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 5 mg/kg

Е 333 (i) МОНОКАЛЦИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Едноосновен калциев цитрат

Определение

 

Химично наименование

Монокалциев цитрат

Монокалциева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропан трикарбоксиловата киселина

Монокалциева сол на лимонената киселина с една молекула вода

Химична формула

(C6H7O7)2Сa-Н2О

Молекулно тегло

440,32

Състав

Не по-малко от 97,5 % за безводното вещество

Описание

Фин бял прах

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на цитрат и на калций

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 7,0 % след обезводняване при температура 180 oС в продължение на 4 часа

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени в оксалова киселина, след обезводняване

рН на 1 % воден разтвор

между 3,2 и 3,5

Флуориди

Не повече от 30 mg/kg (изразени във флуор)

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 5 mg/kg

Карбонати

Разтворът от 1 g калциев цитрат в 10 ml хлороводородна киселина 2 N трябва да отдели само няколко изолирани мехурчета

Е 333 (ii) ДИКАЛЦИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Двуосновен калциев цитрат

Определение

 

Химично наименование

Дикалциев цитрат

Дикалциева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропан трикарбоксиловата киселина,

Дикалциева сол на лимонената киселина с три молекули вода

Химична формула

(C6H7O7)2Са2-3Н2О

Молекулно тегло

530,42

Състав

Не по-малко от 97,5 % за безводното вещество

Описание

Фин бял прах

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на цитрат и на калций

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 20,0 % след обезводняване при температура 180 oС в продължение на 4 часа

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени в оксалова киселина, след обезводняване

Флуориди

Не повече от 30 mg/kg (изразени във флуор)

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 5 mg/kg

Карбонати

Разтворът от 1 g калциев цитрат в 10 ml хлороводородна киселина 2 N трябва да отдели само няколко изолирани мехурчета

Е 333 (iii) ТРИКАЛЦИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Триосновен калциев цитрат

Определение

 

Химично наименование

Трикалциев цитрат

Трикалциева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропан трикарбоксиловата киселина

Трикалциева сол на лимонената киселина с четири молекули вода

Einecs

212-391-7

Химична формула

(C6H7O7)2Сa3-4Н2О

Молекулно тегло

570,51

Състав

Не по-малко от 97,5 % за безводното вещество

Описание

Фин бял прах

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на цитрат и на калций

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 14,0 % след обезводняване при температура 180 oС в продължение на 4 часа

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени в оксалова киселина, след обезводняване

Флуориди

Не повече от 30 mg/kg (изразени във флуор)

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 5 mg/kg

Карбонати

Разтворът от 1 g калциев цитрат в 10 ml хлороводородна киселина 2 N трябва да отдели само няколко изолирани мехурчета

Е 334 L(+)-ВИНЕНА КИСЕЛИНА

Определение

 

Химично наименование

L-винена киселина,

2,3-дихидроксибутандионова киселина

d-α, β-дихидроксиянтарна киселина

Einecs

201-766-0

Химична формула

C4H6O6

Молекулно тегло

150,09

Състав

Не по-малко от 99,5 % за безводното вещество

Описание

Твърдо кристално безцветно или прозрачно вещество или бял кристален прах

Идентификация

 

А.

Температура на топене

от 168 до 170 oС

Б.

Положителен тест за откриване на тартарати

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 0,5 % (обезводняване с Р2О5 в продължение на 3 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 1 000 mg/kg след калциниране при температура 800 ± 25 oС

Специфично оптично въртене на 20 об. % воден разтвор

αD20 между +11,5o и +13,5o

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени в оксалова киселина след обезводняване

Е 335 (i) МОНОНАТРИЕВ ТАРТАРАТ

Синоними

Мононатриева сол на L(+)-винената киселина

Определение

 

Химично наименование

Мононатриева сол на L-2,3-дихидроксибутандионова киселина

Мононатриева сол с една молекула вода на L(+)-винена киселина

Химична формула

C4H5O6Na-Н2О

Молекулно тегло

194,05

Състав

Не по-малко от 99 % за безводното вещество

Описание

Безцветни прозрачни кристали

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на тартарат и на натрий

 

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 10,0 % след обезводняване при температура 105 oС в продължение на 4 часа

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени в оксалова киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 335 (ii) ДИНАТРИЕВ ТАРТАРАТ

Определение

 

Химично наименование

Динатриев L-тартарат

Динатриев (+)-тартарат

Динатриева (+)-2,3-дихидроксибутандионова киселина

Динатриева безводна сол на L(+)-винената киселина

Einecs

212-773-3

Химична формула

C4H5O6Na2-2Н2О

Молекулно тегло

230,8

Състав

Не по-малко от 99 % за безводното вещество

Описание

Безцветни прозрачни кристали

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на тартарат и на натрий

 

Б.

Тест за разтворимост

1 g е неразтворим в 3 ml вода. Неразтворим в етанол

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 17,0 % след обезводняване при температура 150 oС в продължение на 4 часа

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени в оксалова киселина, след обезводняване

рН на 1 % воден разтвор

между 7,0 и 7,5

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 336 (i) МОНОКАЛИЕВ ТАРТАРАТ

Синоними

Едноосновен калиев тартарат

Определение

 

Химично наименование

Монокалиева безводна сол на L(+)-винената киселина

Монокалиева сол на L-2,3-дихидроксибутандионовата киселина

Химична формула

C4H5O6К

Молекулно тегло

188,16

Състав

Не по-малко от 98 % за безводното вещество

Описание

Бял кристален или гранулиран прах

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на тартарат и на калий

 

Б.

Температура на топене

230 oС

Чистота

 

рН на 1 % воден разтвор

3,4

Загуба при обезводняване

Не повече от 1,0 % след обезводняване при температура 105 oС в продължение на 4 часа

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени в оксалова киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 336 (ii) ДИКАЛИЕВТАРТАРАТ

Синоними

Двуосновен калиев тартарат

Определение

 

Химично наименование

Дикалиева сол на L-2,3-дихидроксибутандионова киселина

Дикалиева сол с 1,5 молекули вода на L(+)-винената киселина

Einecs

213-067-8

Химична формула

C4H4O6К2 · 1/2Н2О

Молекулно тегло

235,2

Състав

Не по-малко от 99 % за безводното вещество

Описание

Бял кристален или гранулиран прах

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на тартарат и на натрий

 

Чистота

 

рН на 1 % воден разтвор

между 7,0 и 9,0

Загуба при обезводняване

Не повече от 4,0 % след обезводняване при температура 150 oС в продължение на 4 часа

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени в оксалова киселина, след обезводняване

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 337 НАТРИЕВ И КАЛИЕВ ТАРТАРАТ

Синоними

Натриев и калиев L(+) тартарат

Рошелова сол

Сениетова сол

Определение

 

Химично наименование

Натриева и калиева сол на L-2,3-дихидроксибутандионова киселина

Натриев и калиев L(+) тартарат

Einecs

206-156-8

Химична формула

C4H4O6КNa-4Н2О

Молекулно тегло

282,23

Състав

Не по-малко от 99 % за безводното вещество

Описание

Прозрачни безцветни кристали или бял кристален прах

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за откриване на тартарат и на натрий

 

Б.

Тест за разтворимост

1 g е разтворим в 1 ml вода, неразтворим в етанол

В.

Температура на топене

от 70 до 80 oС

Чистота

 

Загуба при обезводняване

Не повече от 26,0 % и не по-малко от 21,0 % след обезводняване при температура 150 oС в продължение на 3 часа

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени в оксалова киселина, след обезводняване

рН на 1 % воден разтвор

между 6,5 и 8,5

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (изразени в олово)

Не повече от 10 mg/kg

Е 338 ФОСФОРНА КИСЕЛИНА

Синоними

Ортофосфорна киселина

Монофосфорна киселина

Определение

 

Химично наименование

Фосфорна киселина

Einecs

231-633-2

Химична формула

H3PO4

Молекулно тегло

98,00

Състав

Фосфорната киселина се предлага на пазара под формата на воден разтвор в различни концентрации. Съдържание не по-малко от 67,0 % и не повече от 85,7 %

Описание

Безцветна светла вискозна течност

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за киселина и за фосфат

 

Чистота

 

Летливи киселини

Не повече от 10 mg/kg (изразено като оцетна киселина)

Хлориди

Не повече от 200 mg/kg (изразено като хлор)

Нитрати

Не повече от 5 mg/kg (изразено като NaNO3)

Сулфати

Не повече от 1 500 mg/kg (изразено като CaSO4)

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Забележка:

Настоящата спецификация се отнася до 75 % воден разтвор

 

Е 339 (i) МОНОНАТРИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Мононатриев монофосфат

Кисел мононатриев монофосфат

Мононатриев ортофосфат

Моноосновен натриев фосфат

Натриев дихидроген монофосфат

Определение

 

Химично наименование

Натриев дихидроген монофосфат

Einecs

231-449-2

Химична формула

Безводен: NaH2PO4

Монохидрат: NaH2PO4 · H2O

Дихидрат: NaH2PO4 · 2H2O

Молекулно тегло

Безводен: 119,98

Монохидрат: 138,00

Дихидрат: 156,01

Състав

След изсушаване при 60 oС за един час и след това при 105 oС в продължение на четири часа съдържа не по-малко от 97 % NaH2PO4

Съдържание на P2O5

Между 58,0 и 60,0 % на безводна база

Описание

Бяло леко течливо прахообразно вещество, кристали или гранули, без мирис

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за натрий и за фосфат

 

Б.

Разтворимост

Лесноразтворим във вода. Неразтворим в етанол или етер

В.

pH на 1 % разтвор

между 4,1 и 5,0

Чистота

 

Загуба при сушене

Безводната сол губи не повече от 2,0 %, монохидратът не повече от 15,0 %, а дихидратът не повече от 25 %, когато се сушат първо при 60 oС за един час и след това при 105 oС в продължение на четири часа

Водонеразтворими вещества

Не повече от 0,2 % на безводна база

Флуориди

Не повече от 10 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 339 (ii) ДИНАТРИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Динатриев монофосфат

Вторичен натриев фосфат

Динатриев ортофосфат

Кисел динатриев фосфат

Определение

 

Химично наименование

Динатриев хидроген монофосфат

Динатриев хидроген ортофосфат

Einecs

231-448-7

Химична формула

Безводен: Na2HPO4

Хидрат: Na2HPO4·· nH2O (n = 2, 7 или 12)

Молекулно тегло

141,98 (безводен)

Състав

След изсушаване при 40 oС в продължение на три часа и след това при 105 oС в продължение на пет часа съдържа не по-малко от 98 % Na2HPO4

Съдържание на P2O5

между 49 и 51 % на безводна база

Описание

Безводният динатриев хидроген фосфат е бяло хигроскопично прахообразно вещество без мирис. Наличните хидратни форми включват дихидрат: бяло кристално твърдо вещество без мирис; хептахидрат: под формата на гранулиран прах или бели на цвят изветряващи разпадащи се кристали и додекахидрат: в прахообразна форма или бели на цвят изветряващи разпадащи се кристали

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за натрий и за фосфат

 

Б.

Разтворимост

Свободноразтворим във вода. Неразтворим в етанол

В.

pH на 1 % разтвор

между 8,4 и 9,6

Чистота

 

Загуба при сушене

Когато се суши при 40 oС в продължение на три часа и след това при 105 oС в продължение на пет часа загубите на тегло са, както следва: безводния не повече от 5,0 %, дихидрата не повече от 22,0 %, хептахидрата не повече от 50,0 %, додекахидрата не повече от 61,0 %

Водонеразтворими вещества

Не повече от 0,2 % на безводна база

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 339 (iii) ТРИНАТРИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Натриев фосфат

Трибазов натриев фосфат

Тринатриев ортофосфат

Определение

Тринатриевият фосфат се получава от водни разтвори и кристализира в безводна форма с 1/2, 1, 6, 8 или 12H2O

Додекахидратът винаги кристализира от водни разтвори с излишък на натриев хидроокис. Той съдържа 1/4 молекула NaOH

Химично наименование

Тринатриев монофосфат

Тринатриев фосфат

Тринатриев ортофосфат

Einecs

231-509-8

Химична формула

Безводен: Na3PO4

Хидрат: Na3PO4 · nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8 или 12)

Молекулно тегло

163,94 (безводен)

Състав

Натриевият фосфат — безводен и хидратирани форми, с изключение на додекахидрата, съдържа не по-малко от 97,0 % Na3PO4, изчислено на суха база. Натриевият фосфат додекахидрат съдържа не по-малко от 92,0 % Na3PO4, изчислен на накалена база

Съдържание на P2O5

Между 40,5 и 43,5 % на безводна база

Описание

Бели кристали без мирис, гранули или кристално прахообразно

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за натрий и за фосфат

 

Б.

Разтворимост

Свободноразтворим във вода. Неразтворим в етанол

В.

pH на 1 % разтвор

между 11,5 и 12,5

Чистота

 

Загуба при накаляване

След сушене при 120 oС в продължение на два часа и след това се накалява при около 800 oС за 30 минути загубите на тегло са, както следва: безводния не повече от 2,0 %, монохидрата не повече от 11,0 %, додекахидрата между 45,0 и 58,0 %

Водонеразтворими вещества

Не повече от 0,2 % на безводна база

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 340 (i) МОНОКАЛИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Монобазов калиев фосфат

Монокалиев монофосфат

Калиев ортофосфат

Определение

 

Химично наименование

Калиев дихидроген фосфат

Монокалиев дихидроген ортофосфат

Монокалиев дихидроген монофосфат

Einecs

231-913-4

Химична формула

KH2PO4

Молекулно тегло

136,09

Състав

Съдържание не по-малко от 98,0 % след сушене при 105 oС за четири часа

Съдържание на P2O5

между 51,0 и 53,0 % на безводна база

Описание

Безцветни кристали без мирис или гранулирано, или кристално прахообразно вещество, хигроскопично

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за калий и за фосфат

 

Б.

Разтворимост

Свободноразтворим във вода. Неразтворим в етанол

В.

pH на 1 % разтвор

между 4,2 и 4,8

Чистота

 

Загуба при сушене

Не повече от 2,0 % при сушене при 105 oC за четири часа

Водонеразтворими вещества

Не повече от 0,2 % на безводна база

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 340 (ii) ДИКАЛИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Дикалиев монофосфат

Вторичен калиев фосфат

Дикалиев кисел фосфат

Дикалиев ортофосфат

Дибазов калиев фосфат

Определение

 

Химично наименование

Дикалиев хидроген монофосфат

Дикалиев хидроген фосфат

Дикалиев хидроген ортофосфат

Einecs

231-834-5

Химична формула

K2HPO4

Молекулно тегло

174,18

Състав

Съдържание не по-малко от 98 % след сушене при 105 oС за четири часа

Съдържание на P2O5

между 40,3 и 41,5 % на безводна база

Описание

Без мирис или бяло гранулирано прахообразно вещество, кристали или маси; втечняващо се вещество

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за калий и за фосфат

 

Б.

Разтворимост

Свободноразтворим във вода. Неразтворим в етанол

В.

pH на 1 % разтвор

между 8,7 и 9,4

Чистота

 

Загуба при сушене

Не повече от 2,0 % определено чрез сушене при 105 oC за четири часа

Водонеразтворими вещества

Не повече от 0,2 % на безводна база

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 340 (iii) ТРИКАЛИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Калиев фосфат

Трибазов калиев фосфат

Трикалиев ортофосфат

Определение

 

Химично наименование

Трикалиев монофосфат

Трикалиев фосфат

Трикалиев ортофосфат

Einecs

231-907-1

Химична формула

Безводен: K3PO4

Хидратиран: K3PO4 · nH2O (n = 1 или 3)

Молекулно тегло

212,27 (безводен)

Състав

Съдържание не по-малко от 97 %, изчислено на накалена база

Съдържание на P2O5

Между 30,5 и 33,0 % на накалена база

Описание

Безцветно или бяло, без мирис, хигроскопично вещество на кристали или гранули. Хидратираните форми, които се срещат, включват монохидрата и трихидрата

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за калий и за фосфат

 

Б.

Разтворимост

Свободно разтворим във вода. Неразтворим в етанол

В.

pH на 1 % разтвор

между 11,5 и 12,3

Чистота

 

Загуба при накаляване

Безводен: не повече от 3,0 %; хидратиран: не повече от 23,0 %. Определена чрез сушене при 105 oC за един час и след това накаляване при около 800 ± 25 oС за 30 минути

Водонеразтворими вещества

Не повече от 0,2 % на безводна база

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 341 (i) МОНОКАЛЦИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Монобазов калциев фосфат

Монокалциев ортофосфат

Определение

 

Химично наименование

Калциев дихидроген фосфат

Einecs

231-837-1

Химична формула

Безводен: Ca(H2PO4)2

Монохидрат: Ca(H2PO4)2 · H2O

Молекулно тегло

234,05 (безводен)

252,08 (монохидрат)

Състав

Съдържание не по-малко от 95 % на суха база

Съдържание на P2O5

между 55,5 и 61,1 % на безводна база

Описание

Гранулиран прахообразен или бели кристали без мирис или гранули

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за калций и за фосфат

 

Б.

Съдържание на CaO

между 23,0 и 27,5 % (безводен)

между 19,0 и 24,8 % (монохидрат)

Чистота

 

Загуба при сушене

Не повече от 14 %, определена при сушене при 105 oС за четири часа (безводен)

Не повече от 17,5 %, определена при сушене при 60 oС в продължение на един час и след това при 105 oС за четири часа (монохидрат)

Загуба при накаляване

Не повече от 17,5 % след накаляване при 800 ± 25 oС за 30 минути (безводен)

Не повече от 25,0 %, определена при сушене при 105 oС в продължение на един час и след това накаляване при 800 ± 25 oC за 30 минути (монохидрат)

Флуорид

Не повече от 30 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 341 (ii) ДИКАЛЦИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Дибазов калциев фосфат

Дикалциев ортофосфат

Определение

 

Химично наименование

Калциев монохидроген фосфат

Калциев хидроген ортофосфат

Вторичен калциев фосфат

Einecs

231-826-1

Химична формула

Безводен: CaHPO4

Дихидрат: CaHPO4 · H2O

Молекулно тегло

136,06 (безводен)

172,09 (дихидрат)

Състав

Дикалциевият фосфат след сушене при 200 oС в продължение на три часа съдържа не по-малко от 98 % и не повече от еквивалента на 102 % на CaHPO4

Съдържание на P2O5

между 50,0 и 52,5 % на безводна база

Описание

Бели кристали или гранули, гранулирано прахообразно или прахообразно вещество

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за калций и за фосфат

 

Б.

Тестове за разтворимост

Слаборазтворим във вода. Неразтворим в етанол

Чистота

 

Загуба при накаляване

Не повече от 8,5 % (безводен) или 26,5 % (дихидрат) след накаляване при 800 ± 25 oС за 30 минути

Флуорид

Не повече от 50 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 341 (iii) ТРИКАЛЦИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Калциев фосфат, трибазов

Калциев ортофосфат

Пентакалциев хидроксимонофосфат

Калциев хидроксиапатит

Определение

Трикалциевият фосфат се състои от променлива смес от калциеви фосфати, получени при неутрализация на фосфорна киселина с калциев хидроокис и има приблизителен състав 10CaO· 3P2O5 · H2O

Химично наименование

Пентакалциев хидроксимонофосфат

Трикалциев монофосфат

Einecs

235-330-6 (пентакалциев хидроксимонофосфат)

231-840-8 (калциев ортофосфат)

Химична формула

Ca5(PO4)3 · OH или Ca3(PO4)2

Молекулно тегло

502 или 310

Състав

Съдържание не по-малко от 90 %, изчислено на накалена база

Съдържание на P2O5

между 38,5 и 48,0 % на безводна база

Описание

Бяло прахообразно вещество, без мирис, устойчиво на въздух

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за калций и за фосфат

 

Б.

Разтворимост

Практически неразтворим във вода; неразтворим в етанол, разтворим в разредена солна и азотна киселина

Чистота

 

Загуба при накаляване

Не повече от 8 % след накаляване при 800 ± 25 oС до постоянно тегло

Флуорид

Не повече от 50 mg/kg (изразено като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 343(i) МОНОМАГНЕЗИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Магнезиев дихидрогенфосфат

Магнезиев фосфат, едноосновен

Мономагнезиев ортофосфат

Определение

 

Химично наименование

Мономагнезиев хидроген монофосфат

Einecs

236-004-6

Химична формула

Mg(H2PO4)2 nH2O (където n = 0 до 4)

Молекулно тегло

218,30 (анхидрат)

Състав

Не по-малко от 51,0 % след запалване

Описание

Бял кристален прах без мирис, слаборазтворим във вода

Идентификация

 

А.

Положителен тест за магнезий и за фосфат

 

Б.

Съдържание на MgO

Не по-малко от 21,5 % след накаляване

Чистота

 

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 343 (ii) ДИМАГНЕЗИЕВ ФОСФАТ

Синоними

Магнезиев хидрогенфосфат

Магнезиев фосфат, двуосновен

Димагнезиев ортофосфат

Вторичен магнезиев фосфат

Определение

 

Химично наименование

Димагнезиев монохидрогенмонофосфат

Einecs

231-823-5

Химична формула

MgHPO4 nH2O (n = 0 — 3)

Молекулно тегло

120,30 (анхидрат)

Състав

Не по-малко от 96 % след накаляване

Описание

Бял кристален прах без мирис, слаборазтворим във вода

Идентификация

 

А.

Положителен тест за магнезий и за фосфат

 

Б.

Съдържание на MgO

Не по-малко от 33,0 %, изчислени на анхидратна основа

Чистота

 

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 4 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 350 (i) НАТРИЕВ МАЛАТ

Синоними

Натриева сол на ябълчена киселина

Определение

 

Химично наименование

Динатриев DL-малат, динатриева сол на хидроксибутандиовата киселина

Химична формула

Хемихидрат: C4H4Na2O5 1/2 H2O

Трихидрат: C4H4Na2O5 3H2O

Молекулно тегло

Хемихидрат: 187,05

Трихидрат: 232,10

Състав

Съдържа не по-малко от 98,0 %, изчислени на анхидратна основа

Описание

Бял кристален прах или парчета

Идентификация

 

А.

Положителни тестове за 1,2-дикарбоксилна киселина и за натрий