ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 239

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
6 септември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 871/2008 на Комисията от 5 септември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 872/2008 на Комисията от 3 септември 2008 година за забрана на риболова на морски дявол в зони VIIIc, IX и X; води на ЕО от CECAF 34.1.1 от страна на съдове под флага на Португалия

3

 

*

Регламент (ЕО) № 873/2008 на Комисията от 5 септември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 712/2007 относно откриване на постоянни тръжни процедури за препродажба на пазара на Общността на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

5

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/85/ЕО на Комисията от 5 септември 2008 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на тиабендазол като активно вещество в приложение I към нея ( 1 )

6

 

*

Директива 2008/86/ЕО на Комисията от 5 септември 2008 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на тебуконазол като активно вещество ( 1 )

9

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/717/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 февруари 2008 година относно държавна помощ C 46/07 (ex NN 59/07), която Румъния е привела в действие в полза на Automobile Craiova (преди това Daewoo România) (нотифицирано под номер C(2008) 700)  ( 1 )

12

 

 

2008/718/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 16 април 2008 година относно мярка C 29/07 (ex N 310/06), която Унгария възнамерява да предприеме под формата на гаранция за краткосрочни експортни кредити в полза на МСП с ограничен експортен оборот (нотифицирано под номер C(2008) 1332)  ( 1 )

26

 

 

2008/719/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2008 година относно държавна помощ C 56/06 (ex NN 77/06), която Австрия е привела в действие за приватизацията на банка Burgenland (нотифицирано под номер C(2008) 1625)  ( 1 )

32

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 116/2008 на Комисията от 28 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 35, 9.2.2008 г.)

55

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 117/2008 на Комисията от 28 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (ОВ L 35, 9.2.2008 г.)

56

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

6.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 871/2008 НА КОМИСИЯТА

от 5 септември 2008 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 септември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 септември 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

20,7

ZZ

20,7

0707 00 05

JO

156,8

MK

64,6

TR

106,2

ZZ

109,2

0709 90 70

TR

95,3

ZZ

95,3

0805 50 10

AR

73,6

UY

72,4

ZA

81,4

ZZ

75,8

0806 10 10

IL

235,4

TR

102,2

US

188,9

XS

61,0

ZZ

146,9

0808 10 80

BR

55,2

CL

104,1

CN

111,7

NZ

104,5

US

94,6

ZA

81,6

ZZ

92,0

0808 20 50

CN

60,9

TR

139,7

ZA

93,1

ZZ

97,9

0809 30

TR

138,3

US

166,3

XS

61,2

ZZ

121,9

0809 40 05

IL

137,8

MK

53,9

TR

69,0

XS

53,4

ZZ

78,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


6.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 872/2008 НА КОМИСИЯТА

от 3 септември 2008 година

за забрана на риболова на морски дявол в зони VIIIc, IX и X; води на ЕО от CECAF 34.1.1 от страна на съдове под флага на Португалия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 40/2008 на Съвета от 16 януари 2008 г. относно установяване на възможностите за риболов за 2008 г. и свързаните с тях условия на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова (3), определя квотите за 2008 година.

(2)

Съгласно получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, е изчерпана отпуснатата за 2008 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовът на този рибен запас, както и неговото задържане на борда, трансбордиране и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2008 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в приложението дата. Забранява се също и съхраняването на борда, прехвърлянето или разтоварването на суша на този вид рибен запас, уловен от посочените по-горе риболовни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 септември 2008 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стp. 59.

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 19, 23.1.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

33/T&Q

Държава-членка

Португалия

Запас

ANF/8C3411

Вид

Морски дявол (Lophiidae)

Зона

Зони VIIIc, IX и X; води на ЕО от CECAF 34.1.1

Дата

4.8.2008 г.


6.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 873/2008 НА КОМИСИЯТА

от 5 септември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 712/2007 относно откриване на постоянни тръжни процедури за препродажба на пазара на Общността на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 712/2007 на Комисията (2) откри постоянни тръжни процедури за препродажбата на пазара на Общността на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки. Срокът за подаване на оферти за последния частичен търг изтича на 10 септември 2008 г.

(2)

С цел да се осигури на животновъдите и на фуражната промишленост снабдяване на конкурентни цени през първите месеци на кампанията 2008/2009 г., следва интервенционните запаси, държани от унгарската интервенционна агенция (единствената, която все още разполага със запаси до този момент), да продължат да бъдат на разположение на пазара на зърнените култури и да се определят дните и датите, на които операторите могат да подават оферти в зависимост от планираните заседания на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари.

(3)

Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 712/2007 да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Към член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 712/2007 се добавя следната алинея:

„От 15 септември 2008 г. срокът за подаване на оферти за частичните търгове изтича в 13 часа (брюкселско време), сряда, 24 септември 2008 г., 15 октомври 2008 г., 29 октомври 2008 г., 12 ноември 2008 г., 26 ноември 2008 г., 3 декември 2008 г. и 17 декември 2008 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 септември 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 7.


ДИРЕКТИВИ

6.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/6


ДИРЕКТИВА 2008/85/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 5 септември 2008 година

за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на тиабендазол като активно вещество в приложение I към нея

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на биоциди на пазара (1), и по-специално член 16, параграф 2, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (2) беше установен списък с активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО. Този списък включва тиабендазол.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1451/2007 беше направена оценка на тиабендазол в съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за употреба в продуктов тип 8, консерванти за дърво, както са определени в приложение V към Директива 98/8/ЕО.

(3)

Испания бе определена за докладваща държава-членка и на 9 май 2006 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(4)

Докладът на компетентния орган беше разгледан от държавите-членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на 22 февруари 2008 г. констатациите от прегледа бяха включени от Постоянния комитет по биоцидите в доклад за оценка.

(5)

Направените проучвания сочат, че биоцидите, използвани като консерванти за дърво и съдържащи тиабендазол, могат да отговорят на изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО. Поради това е целесъобразно тиабендазолът да бъде включен в приложение I, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешителните за биоциди, използвани като консерванти за дърво и съдържащи тиабендазол, могат да бъдат издавани, изменяни или отменяни в съответствие с член 16, параграф 3 от Директива 98/8/ЕО.

(6)

Установени бяха обаче неприемливи рискове при обработването in situ на дърво на открито и за обработено дърво, изложено на атмосферни влияния. Поради това следва да не се дават разрешителни за такава употреба, ако не се представят данни, които да демонстрират, че съответните продукти могат да се използват без неприемливи рискове за околната среда.

(7)

Въз основа на констатациите от доклада за оценка е уместно да се изисква при издаването на разрешения за продуктите да се прилагат мерки за намаляване на риска по отношение на продукти, съдържащи тиабендазол и използвани като консерванти за дърво, за да се осигури намаляването на рисковете до приемливо ниво в съответствие с член 5 от Директива 98/8/ЕО и приложение VI към нея. По-специално следва да се вземат подходящи мерки за защита на почвените и водните участъци от околната среда, тъй като по време на оценяването бяха установени неприемливи рискове за тези участъци, а продуктите, предназначени за промишлена и/или професионална употреба, следва да се използват с подходяща защитна екипировка, ако установеният риск за промишлените и/или професионалните потребители не може да се намали с други средства.

(8)

Важно е разпоредбите на настоящата директива да се прилагат едновременно във всички държави-членки, за да се осигури еднакво третиране на пазара на биоцидите, съдържащи активното вещество тиабендазол, както и да се улесни правилното функциониране на пазара на биоциди като цяло.

(9)

Следва да се отпусне разумен период от време, преди дадено активно вещество да бъде включено в приложение I, за да се позволи на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това нови изисквания и да се осигури възможност кандидатите, подготвили досиета, напълно да се възползват от 10-годишния период за защита на данните, който в съответствие с член 12, параграф 1, буква в), подточка ii) от Директива 98/8/ЕО започва от датата на включване.

(10)

След включването на държавите-членки следва да се предостави разумен срок за прилагане на член 16, параграф 3 от Директива 98/8/ЕО, и по-специално за издаване, изменение или отменяне на разрешителни за биоцидни продукти от продуктов тип 8, съдържащи тиабендазол, с цел да се осигури привеждането им в съответствие с Директива 98/8/ЕО.

(11)

Следователно Директива 98/8/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(12)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 98/8/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 юни 2009 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на горепосочените разпоредби и прилагат таблица на съответствието между въпросните разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 1 юли 2010 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 5 септември 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 98/8/ЕО се добавя следната позиция № 13:

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална чистота на активното вещество в биоцидния продукт, пуснат на пазара

Дата на включване

Краен срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3

(с изключение на продукти, съдържащи повече от едно активно вещество, за които крайният срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 е указаният в последното от решенията за включване, отнасящи се за активните вещества в тях)

Дата на изтичане на срока за включване

Продуктов тип

Специални разпоредби (1)

„13

тиабендазол

2-тиазол-4-ил-1H-бензоимидазол

ЕО №: 205-725-8

CAS №: 148-79-8

985 g/kg

1 юли 2010 г.

30 юни 2012 г.

30 юни 2020 г.

8

Държавите-членки гарантират, че при издаването на разрешителни се спазват следните условия:

 

Предвид на допусканията, направени по време на оценката на риска, продуктите, разрешени за промишлена и/или професионална употреба, трябва да се използват с подходяща лична защитна екипировка при приложни задачи в двоен вакуум и по потапяне, освен ако в заявлението за разрешително за ползване на продукта може да се демонстрира, че рисковете за промишлените и професионалните потребители могат да се сведат до допустимо ниво с други средства.

 

С оглед на установените рискове за почвените и водните участъци трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на тези участъци. По-конкретно етикетите и/или спецификациите за безопасност на разрешените за промишлена употреба продукти следва да указват, че обработеният наскоро дървен материал трябва да бъде съхраняван след обработването си на закрито или върху непропусклива твърда основа, за да се предотврати прякото попадане на веществото в почвата или във водата, и че всички загуби трябва да се събират за повторна употреба или депониране.

 

Да не се издават разрешителни за обработването in situ на дърво на открито или на дърво, което ще бъде изложено на атмосферни влияния, освен ако са представени данни, доказващи, че продуктът отговаря на изискванията на член 5 и приложение VI, за което при необходимост се прилагат подходящи мерки за намаляване на риска.“


(1)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


6.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/9


ДИРЕКТИВА 2008/86/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 5 септември 2008 година

за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на тебуконазол като активно вещество

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на биоциди на пазара (1), и по-специално член 16, параграф 2, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (2) беше установен списък с активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО. Този списък включва тебуконазол.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1451/2007 на тебуконазола е направена оценка в съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за употреба в продуктов тип 8, консерванти за дърво, определени в приложение V към Директива 98/8/ЕО.

(3)

Дания бе определена за докладваща държава-членка и на 11 януари 2006 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(4)

Докладът на компетентния орган беше разгледан от държавите-членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 констатациите от прегледа бяха включени в доклада за оценка по време на заседанието на Постоянния комитет по биоцидите от 29 ноември 2007 г.

(5)

Прегледът във връзка с тебуконазола не разкри нерешени въпроси или други опасения, с които да трябва да се заеме Научният комитет по рисковете за здравето и околната среда.

(6)

От проучванията става ясно, че може да се очаква биоцидите, използвани като консерванти за дърво и съдържащи тебуконазол, да отговорят на изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО. Поради това е целесъобразно тебуконазол да бъде включен в приложение I за продуктов тип 8, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешителните за биоциди, използвани като консерванти за дърво и съдържащи тебуконазол, могат да бъдат издавани, изменяни или отменяни в съответствие с член 16, параграф 3 от Директива 98/8/ЕО. Все пак бяха установени недопустими рискове по отношение на третирането in situ на дърво на открито и на третирано дърво в продължителен контакт с вода. Разрешително за такова ползване ще изисква представяне на данни, доказващи, че продуктите могат да бъдат използвани без недопустими рискове за околната среда.

(7)

В светлината на констатациите на оценителния доклад е подходящо да се изисква да бъдат предоставени инструкции, които да показват, че третираният дървен материал след обработката следва да се съхранява върху непропусклива, твърда основа, така че да се предотвратят преките загуби в почвата и да се позволи събирането на загубите с цел повторната им употреба или депониране в съответствие с член 10, параграф 2, подточка i), буква г) от Директива 98/8/ЕО.

(8)

Важно е разпоредбите на настоящата директива да се прилагат едновременно във всички държави-членки, с цел да се осигури еднакво третиране на пазара на биоцидите, съдържащи активното вещество тебуконазол, както и да се улесни правилното функциониране на пазара на биоциди като цяло.

(9)

Следва да се отпусне разумен период от време, преди дадено активно вещество да бъде включено в приложение I, с цел да се позволи на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това нови изисквания и да се осигури възможност кандидатите, подготвили досиета, напълно да се възползват от 10-годишния период за защита на данните, който в съответствие с член 12, параграф 1, буква в), подточка ii) от Директива 98/8/ЕО започва от датата на включване.

(10)

След включването на държавите-членки следва да се предостави разумен срок за прилагането на член 16, параграф 3 от Директива 98/8/ЕО, и по-специално за издаване, изменение или отменяне на разрешителни за биоцидни продукти в продуктов тип 8, съдържащи тебуконазол, с цел да се осигури постигане на съответствие с Директива 98/8/ЕО.

(11)

Следователно Директива 98/8/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(12)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 98/8/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 31 март 2009 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на горепосочените разпоредби и прилагат таблица на съответствието между въпросните разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 1 април 2010 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 5 септември 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 98/8/ЕО се добавя следната позиция № 6:

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална чистота на активното вещество в биоцидния продукт, пуснат на пазара

Дата на включване

Краен срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3

(с изключение на продуктите, съдържащи повече от едно активно вещество, за които крайният срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 е указаният в последното от решенията за включване, отнасящи се за активните вещества в тях)

Дата на изтичане на срока за включване

Продуктов тип

Специални разпоредби (1)

„6

тебуконазол

1-(4-хлорфенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол

ЕО № 403-640-2

CAS № 107534-96-3

950 g/kg

1 април 2010 г.

31 март 2012 г.

31 март 2020 г.

8

Държавите-членки гарантират, че при издаването на разрешителни се спазват следните условия:

 

С оглед на идентифицираните рискове за почвените и водните участъци трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на тези участъци. По-специално върху етикетите и/или информационните листове за безопасност на разрешените за промишлена употреба продукти следва да бъде указано, че третираният наскоро дървен материал трябва да бъде съхраняван след третирането на закрито или върху непропусклива твърда основа, за да се предотвратят преките загуби в почвата или във водите, и че всички загуби трябва да се събират за повторна употреба или депониране,

 

Освен това не могат да се издават разрешителни за третирането in situ на дърво на открито или на дърво, което ще бъде изложено на продължителен контакт с вода, освен ако са предоставени данни, доказващи, че продуктът ще отговаря на изискванията на член 5 и приложение VI, ако е необходимо чрез прилагане на подходящи мерки за намаляване на риска.“


(1)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

6.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/12


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 февруари 2008 година

относно държавна помощ C 46/07 (ex NN 59/07), която Румъния е привела в действие в полза на Automobile Craiova (преди това Daewoo România)

(нотифицирано под номер C(2008) 700)

(само текстът на румънски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/717/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като призова заинтересованите страни да представят своите мнения съгласно цитираните по-горе разпоредби (1) и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРA

(1)

На 17 януари 2007 г. Комисията поиска информация относно няколко румънски публични предприятия, включително SC Automobile Craiova SA (наричано по-долу „Automobile Craiova“), преди това Daewoo Romnia (2), в контекста на националния приватизационен процес. С писмо от 15 февруари 2007 г. Румъния предаде информацията. На 8 март 2007 г. и 22 май 2007 г. Комисията поиска допълнителна информация, която бе предадена от Румъния с писма от 21 март, 25 май и 31 май 2007 г. С румънските власти бе проведена среща на 3 май 2007 г.

(2)

С писмо от 5 юли 2007 г. Комисията поиска от румънските власти да отменят специфичните условия, приложени към приватизационния договор за Automobile Craiova, посочвайки в същото време, че ако не се преустанови неправомерната помощ, това може да доведе до приемане от страна на Комисията на решение за откриване на процедура въз основа на член 88, параграф 2 от Договора за ЕО и издаване на разпореждане за преустановяване въз основа на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета (3).

(3)

С писмо от 18 юли 2007 г. румънските органи информираха Комисията, че тя ще бъде уведомена за приватизацията на Automobile Craiova. С писмо от 20 август 2007 г. Комисията напомни на Румъния, че за приватизацията на Automobile Craiova трябва да бъде уведомено, преди да бъде предприета каквато и да било мярка, която да ангажира публичните власти.

(4)

През септември 2007 г. Комисията научи от пресата, че на 12 септември 2007 г. Румъния е подписала споразумение за покупко-продажба („СПП“) с единствения участник в търга, Ford.

(5)

С писмо от 10 октомври 2007 г. Комисията информира Румъния, че е решила да открие процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО относно неправомерно предоставена помощ, и да издаде разпореждане за преустановяване. Решението на Комисията за откриване на процедурата заедно с разпореждането за преустановяване бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (4). Комисията прикани заинтересованите страни да представят мненията си относно помощта.

(6)

Румъния представи мнението си с писмо от 24 октомври 2007 г. С писмо от 23 ноември 2007 г. Ford представи своето мнение, което бе предадено на Румъния на 30 ноември 2007 г. Румъния представи своите забележки относно мнението на Ford с писмо от 7 декември 2007 г.

(7)

Комисията поиска допълнителна информация с писма от 12 октомври 2007 г., 17 октомври 2007 г., 19 октомври 2007 г., 14 ноември 2007 г. и 14 януари 2008 г. Румъния предостави допълнителната информация с писма от 18 октомври 2007 г., 24 октомври 2007 г., 6 ноември 2007 г., 12 ноември 2007 г., 19 ноември 2007 г., 23 ноември 2007 г., 7 декември 2007 г., 8 януари 2008 г. и 23 януари 2008 г.

(8)

Комисията се срещна с румънските власти и с представителите на Ford на 5 октомври 2007 г., 12 октомври 2007 г., 7 ноември 2007 г., 15 ноември 2007 г., 17 декември 2007 г. и 24 януари 2008 г.

2.   ОПИСАНИЕ

2.1.   Засегнатото предприятие

(9)

Automobile Craiova е предприятие с дейност в сферата на търговията с резервни части за автомобили. То произвежда също така гърнета и съединителни елементи от PVC (ПВХ) за автомобилни отделителни системи. Румънската държава притежава 72,4 % от неговите акции чрез Румънската приватизационна агенция AVAS. Останалите 27,6 % са притежание на частен приватизационен фонд (SIF Oltenia) и на физически и юридически лица на частното право. Акциите се търгуват на Фондовата борса в Букурещ. Печалбата на Automobile Craiova възлиза на 83 479 евро през 2005 г. и на 51 125 евро през 2006 г. През 2005 г. неговият оборот е 2,15 милиона евро, а през 2006 г. — 2,14 милиона евро.

(10)

Предприятието има една дъщерна компания, Daewoo România (наричана по-долу „DWAR“), която също така е основният акционер в Mecatim. Производителят на автомобили DWAR бе основан през 1994 г. като съвместно предприятие, в което румънската държава държи 49 % от акциите, а Daewoo Motors South Korea — 51 %. След като Daewoo Motors бе обявен в несъстоятелност, през 2006 г. DWAR придоби 51 % от неговите собствени акции. Съгласно румънското дружествено право тези 51 % от акциите бяха анулирани през ноември 2007 г., с което DWAR стана изцяло собственост на Automobile Craiova.

(11)

През 2007 г. персоналът на DWAR наброява 3 959 души. През 2006 г. предприятието е произвело 24 898 леки автомобила, предимно малки модели. Планът предвижда през 2007 г. да бъдат произведени 19 000 леки автомобила. През януари 2008 г. производството на автомобили бе спряно. В допълнение към това DWAR произвежда двигатели за различни дъщерни предприятия на GM Daewoo. Заводът в Крайова има производствен капацитет от 100 000 автомобила годишно.

(12)

През 2006 г. DWAR понесе загуби в размер на 350 милиона евро и приблизително 3,4 милиона евро до 30 април 2007 г. През 2006 г. общата задлъжнялост на DWAR възлиза на приблизително 88 милиона евро, от които 56 милиона евро към държавния бюджет и 25 милиона евро към доставчици.

(13)

Съгласно финансовите отчети през 2006 г. предприятието притежава земя и дълготрайни активи в размер на 193 милиона евро, като и вземания и неполучени плащания в общ размер на 108 милиона евро. В заключение, съгласно балансовия отчет за 2006 г. DWAR има през 2006 г. нетни активи в размер на 419 милиона евро.

(14)

Mecatim е дъщерно предприятие на DWAR, което притежава 75 % от акциите на последното. 20 % от акциите на Mecatim са собственост на AVAS, а останалите 5 % са притежание на малки частни акционери. Предприятието се намира в Тимишоара. Основната му дейност е производството на резервни части за автомобили и автомобилни двигатели. То обаче е прекратило това производство и понастоящем търгува с леки автомобили.

(15)

Automobile Craiova е разположено в регион, който отговаря на критериите за регионални помощи съгласно член 87, параграф 3, буква а) от Договора за ЕО.

2.2.   Процесът на приватизация

(16)

На 19 и 21 май 2007 г. Румънската приватизационна агенция AVAS съобщи за продажбата на своето участие от 72 % в Automobile Craiova. Въпреки че няколко предприятия бяха представили предварително неангажиращи писма за интерес за участие в търга, само два потенциални инвеститора, Ford Motor Company (наричан по-долу „Ford“) и General Motors (наричан по-долу „GM“) купиха информационния меморандум (т.е. папката с презентацията), което им даде достъп до информацията, съдържаща се в базата данни, и им позволи да предадат окончателна и ангажираща тръжна оферта.

(17)

Папката с презентацията съдържаше определени условия, свързани по-специално с минималните нива на производство, заетост и инвестиции. Оценъчната система показа, че предложената цена представлява само 35 % от общата оценка, като общият размер на инвестициите възлиза на 25 %, постигането на интегрирано производствено ниво от 60 % през четвъртата година възлиза на 20 % и ангажиментът за производство на 200 000 автомобила годишно през четвъртата година възлиза на 20 %. Ако предложеното ниво на интеграция е под 60 % и/или ако това ниво бъде постигнато чак след 4 години, инвеститорът не би спечелил точки. Същото се отнася до нивото на производство, при което, ако предложеното производствено ниво е под 200 000 автомобила годишно през четвъртата година и/или ако ще бъде необходим по-дълъг период за достигане на това производствено ниво, инвеститорът също не би получил точки.

(18)

Крайният срок за представяне на окончателни оферти бе 5 юли 2007 г. Тъй като беше единствената страна, която предаде ангажираща оферта, Ford спечели търга. Първоначално Ford предложи цена от 55 милиона евро, а след последвалите проговори — 57 милиона евро.

(19)

По време на фазата на преговорите, която последва търга, страните се споразумяха, че купувачът Ford ще получи чрез реорганизация собствеността на производствените активи на Automobile Craiova, DWAR и Mecatim, докато непроизводствените активи (предимно собственост и излишни ликвидни средства) ще бъдат отделени настрана и ще останат държавна собственост. Държавата също така се ангажира да положи максимални усилия, за да изкупи оставащите 28 % от частните акционери и да ги продаде на Ford.

(20)

Споразумението за покупко-продажба бе подписано на 12 септември 2007 г.

3.   РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОФИЦИАЛНАТА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ

(21)

Официалната процедура по разследване бе открита на базата на съмнения, че приватизационният процес е довел до държавна помощ.

(22)

На първо място, Комисията се съмнява, че тръжната процедура е била открита, прозрачна и недискриминационна. Съгласно наличната по това време информация, която се базира на статии от вестниците, Комисията има основание да предположи, че определени потенциални инвеститори са били пренебрегнати на ранен етап и са се въздържали от предаването на тръжни оферти.

(23)

На второ място, Комисията се съмнява, че условията на приватизацията не са довели до намаление на продажната цена, чрез което е дадено предимство на предприятието, което подлежи на приватизация. Съгласно наличната информация по време на вземане на решението за откриване на процедурата, AVAS е поставила четири условия, които вероятно биха намалили продажната цена и биха накарали другите потенциално заинтересовани страни да се въздържат от предаване на оферти. Предложената цена възлизаше само на 35 % от общата оценка.

(24)

В допълнение към това Комисията се запита дали румънските власти са обвързали приватизацията с гаранция за заетост. Съгласно папката с презентацията потенциалните участници в търга е трябвало да представят бизнес план, включително техния ангажимент за запазване на настоящия брой на служителите. Също така проектът на договора за покупко-продажба, прикрепен към презентацията, постановява задължението на купувача да поддържа за следващите 5 години настоящия брой на служителите. В случай че той наруши това свое задължение, договорът за покупко-продажба ще стане de jure нищожен и недействителен без уведомление или допълнителна формалност. Накрая, румънските власти уведомиха потенциалните купувачи преди публикуването на съобщението за приватизацията, че една от главните цели на приватизацията е запазването на настоящия брой работници.

(25)

В последна сметка Комисията също имаше съмнения, че предоговарянето на определени условия по време на фазата на преговорите след тръжната процедура е предоставило предимство на купувача. Съгласно наличната информацията на този етап изглеждаше, че румънската държава е поела ангажимента да поеме предявените и потенциални искове срещу Automobile Craiova, включително платежен иск от митническата служба в размер на 800 милиона евро. В допълнение към това, по време на последвалите преговори румънската държава и Ford постигнаха споразумение за реорганизация на предприятието по такъв начин, че основната му дейност (производството на автомобили) да бъде отделена от непроизводствените активи, по-специално от недвижимата собственост. След настъпването на тази реорганизация Ford би придобил и платил само за индустриалната дейност и държавата би запазила собственост върху земята.

(26)

Тъй като Румъния продължи със сделката и подписа приватизационния договор въпреки неколкократните ѝ предупреждения, Комисията издаде в същото време разпореждане за преустановяване.

4.   МНЕНИE НА РУМЪНИЯ

(27)

На първо място, Румъния подчертава, че тръжната процедура е била открита, прозрачна, недискриминационна и безусловна. Първото съобщение относно намерението за приватизация на DWAR, публикувано на 5 декември 2006 г., и съобщението, публикувано на 9/12 март 2007 г., не съдържат критерии за предварително съответствие или селекция, още по-малко някакви условия, които трябва да бъдат изпълнени от участниците в търга. В добавка, съобщението за приватизацията, публикувано на 18/21 май 2007 г., не съдържаше някакви задължителни условия, а просто представя критерии за спечелване на търга, които биха позволили оценката на различните тръжни оферти. Освен това Румъния твърди, че увеличението на нивото на заетостта не е било никога критерий в тръжната процедура. В крайна сметка всички потенциални участници в търга са имали достъп до цялата налична информация, тъй като целият приватизационен процес е бил прозрачен. Поради това, никой от потенциалните участници в търга не е бил възпрепятстван да представи тръжна оферта.

(28)

На второ място, Румъния твърди, че папката с презентацията и проектът на договор за покупко-продажба не налагат задължителни условия без възможност за предоговаряне от страна на потенциалните участници в търга. Румъния обяснява, че AVAS първоначално е възнамерявала да приватизира DWAR като цяло, но по време на приватизационния процес е решила да даде на потенциалните участници в търга възможността да наддават само за производствените активи (т.е. без недвижимата собственост). Тя подчертава, че от самото начало всички потенциални участници в търга са били наясно, че недвижимата собственост не е била включена в офертата за приватизация и ще бъде продавана отделно.

(29)

На трето място, Румъния подчертава, че критериите в папката с презентацията не са имали някакъв ефект върху участниците в търга, особено поради факта, че всички потенциално заинтересовани страни са били автомобилни предприятия. Според представената от нея информация тези критерии не са оказали влияние върху покупната цена, предложена от Ford, тъй като са били в съзвучие с неговия бизнес план. Според Румъния производственото ниво от 200 000 автомобила годишно, както се изисква от AVAS в папката с презентацията, трябва да бъде постигнато поради икономически причини: като се имат предвид размерът и капацитетът на автомобилния завод, който е оборудван за производство на малки модели, производството на по-малко от 200 000 автомобила годишно няма да бъде рентабилно.

(30)

На четвърто място, Румъния твърди, че е действала в условията на пазарната икономика, когато е продавала своето участие в Automobile Craiova. Тя твърди, че получената цена е равна на пазарната стойност и представя следните аргументи: през 2006 г. DWAR е закупил 51 % от акциите на предишното дружество майка Daewoo Motors Ltd. за продажна цена от 50 милиона USD. Следователно общата цена на акциите по това време е била 78 милиона евро. Ford е предложил 57 милиона евро за 72,4 % от акциите на Automobile Craiova, което съответства на цена от 78 милиона евро за всички акции. Също така, като се има предвид стойността на една отделна акция, търгувана на фондовата борса, стойността на всички акции на Automobile Craiova на 16 март 2007 г. е била приблизително 59 милиона евро. Следователно покупната цена от 57 милиона евро, изплатена от Ford за 72 % от акциите, е над пазарната цена. В допълнение към това, съгласно процеса на преструктуриране, AVAS остава също собственик на непроизводствените активи. Накрая, съгласно оценката на DWAR, извършена от независимия експерт KPMG след обявяването в несъстоятелност на дружеството майка, през 2004 г. предприятието бе оценено на стойност между 18 и 81 милиона USD, в зависимост от използвания оценъчен метод.

(31)

На пето място, що се отнася до твърдението за обезщетение, Румъния представи подробна информация относно споразумението за дълга, включено в специалния закон относно приватизацията на Automobile Craiova. Румъния твърди, че съгласно нормалните бизнес практики AVAS поема само задължения, които не са предвидими и не могат да бъдат количествено изменени. Тя подчертава, че Automobile Craiova и DWAR нямат неизплатени задължения към държавата освен тези, които произтичат от нормалната им дейност. В допълнение към това, поради плащанията в размер на 10 милиона USD, изплатени през 2006 г. на дружеството майка (5), DWAR няма неизплатени задължения към бившите дъщерни предприятия на Daewoo.

(32)

На шесто място, що се отнася до платежния иск от митническата служба в размер на 800 милиона евро, Румъния обясни неговия произход. Съгласно Закон 71/1994 за привличане на чужди инвестиции румънските предприятия са освободени от митнически задължения и данък върху печалбата, ако изпълняват четири условия: чуждият записан капитал е поне 50 милиона USD; поне 50 % от продукцията е за износ; постигнато е поне 60 % интегрирано производствено ниво и акционерният капитал не намалява в продължение на 14 години от датата на записването на чуждия капитал, в резултат на което чуждото участие да падне под 50 милиона USD.

(33)

Местните митнически власти изчислиха интегрираното производствено ниво на предприятието през 2005 г. и стигнаха до заключението, че таванът от 60 % не е достигнат. Поради тази причина те поискаха изплащане на данъците, от които предприятието е било освободено и които възлизаха на 800 милиона евро. DWAR оспори това решение пред националната митническа агенция. Тъй като съдът на първа инстанция подкрепи решението за изплащане на данъците, DWAR обжалва решението отново. Апелативният съд със съдебно решение от 27 юни 2007 г. отмени решението за изплащане.

(34)

В заключение Румъния подчертава, че DWAR не е била облагодетелствана от отмяна на дългове.

(35)

На седмо място, румънските власти твърдят, че запазването на работната ръка в настоящия състав никога не е било условие на приватизацията, тъй като не е било критерий за спечелване на търга. В допълнение към това, проектът на договор за покупко-продажба, прикрепен към папката с презентацията, има само информативен характер и по този начин потенциалните участници в търга биха разбрали, че индивидуалните условия на договора могат да бъдат предмет на двустранни преговори. Следователно потенциалните участници, които не са планирали да запазят настоящия зает персонал, при все това биха могли да предадат оферта с различен бизнес план.

(36)

Накрая, що се отнася до последвалите преговори относно други условия на договора, Румъния твърди, че те са били част от нормалния процес на преговори, предшестващ сключването на договора за покупко-продажба.

5.   МНЕНИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

(37)

С писмо от 23 ноември 2007 г. Ford се намеси като заинтересована страна в процедурата, открита от Комисията.

(38)

На първо място, Ford подчертава, че тръжната процедура е била открита, прозрачна, недискриминационна и безусловна. Цялата кореспонденция между Ford и AVAS по време на приватизационния процес е публикувана в базата данни.

(39)

На второ място, критериите за спечелване на търга не са били задължителни условия, които биха повлияли на потенциалните участници в търга да се въздържат от участие в него. Тъкмо обратното, Ford декларира, че според неговото разбиране тези критерии са подлежали на преговори. В допълнение към това критерият за оценка не е оказал въздействие върху офертата на Ford, тъй като бизнес планът на последния значително е надвишавал изискванията, изложени в папката с презентацията.

(40)

На трето място, цената за покупка, платена от Ford на AVAS, представлява пазарната стойност на акциите, обхванати от тръжната процедура. Ford твърди, че е платил максималната цена за покупка в размер на 100 милиона USD (т.е. 71,4 милиона евро) за всички акции, което би съответствало на цена от 51,7 милиона евро за 72,4 % (6). Ford не е възнамерявал да предложи по-висока цена, дори при липса на критерии за спечелване на търга. Първоначално Ford е предложил цена от 55 милиона евро, след преговори с румънските власти цената е нараснала на 57 милиона евро. В допълнение към това Ford е единственият участник в търга, така че неговата оферта представлява пазарната стойност.

(41)

Накрая Ford твърди, че обезщетенията, съдържащи се в договора за покупко-продажба, представляват стандартна бизнес практика при придобиването на предприятия и следователно са в съответствие с изискванията на пазара и не са довели до продажба на цена, по-ниска от най-високата възможна тръжна оферта. Ford подчертава факта, че такива обезщетения са свързани само с рискове, които са извън нормалното протичане на дейността и които е невъзможно да бъдат оценени от нов инвеститор при придобиването на предприятие. Ford поема всички дългове и задължения на Automobile Craiova, включително и на DWAR, които са възникнали при нормалното протичане на дейността и които са били количествено измерени и публикувани в базата данни. При все това Ford не е бил склонен да поеме потенциалните рискове, които той не е бил в състояние да оцени и измери количествено на основа на дължимата грижа.

6.   ОЦЕНКА НА ПОМОЩТА

6.1.   Наличие на държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО

(42)

Съгласно член 87, параграф 1 от Договора за ЕО всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с общия пазар.

6.1.1.   Държавни ресурси и предоставяне на предимство

(43)

Условията, отнасящи се до договора за приватизация, са добавени от Румънската приватизационна агенция AVAS. Чрез добавянето на такива условия, които биха довели до падане на продажната цена, както е показано по-долу, румънската държава прие, че няма да успее да получи най-високата възможна цена. По-ниската продажна цена за дял от 72,4 % е следователно платена от приходите, от които държавата се е отказала. Следователно мярката включва държавни ресурси.

(44)

В допълнение към това Комисията взема предвид факта, че действията на приватизационната агенция AVAS могат да бъдат приписани на държавата. Този факт не се оспорва от румънските власти.

(45)

Дадена мярка не може да се разглежда като държавна помощ, ако не предоставя предимство (7). Като следствие на това Комисията следва да определи дали въпросната мярка предоставя предимство.

(46)

Предприятието се облагодетелства с предимство, ако придобива нещо положително от държавата, което не би получило при нормални пазарни условия. За да се удостовери това, първо трябва да се установи дали държавата е действала в условията на пазарната икономика или като държавен орган, който е продал предприятие при условия, отличаващи се от нормалните пазарни условия.

(47)

В съответствие с член 86, параграф 1 от Договора за ЕО публичните дружества са обхванати от правилата за държавната помощ. Член 295 от Договора за ЕО постановява, че правилата на Общността са неутрални относно частната и публичната собственост.

(48)

В съответствие с установената съдебна практика на европейските съдилища (8) и с правилата и практиките, разработени от Комисията относно държавната помощ в контекста на приватизациите (9), когато държава-членка придобива или продава акции в дружества и нейното поведение е като на инвеститор в условията на пазарна икономика, се счита, че не се предоставя предимство.

(49)

Вследствие на това, когато приватизацията се извършва посредством продажбата на акции на фондовата борса, по принцип се приема, че това става при пазарни условия и че няма наличие на помощ. Обаче ако приватизацията се провежда чрез търговска продажба, може да се приеме, че няма наличие на помощ само ако са спазени следните условия: на първо място, предприятието се продава чрез конкурентна тръжна процедура, която е открита за всички кандидати и е прозрачна и недискриминационна; на второ място, няма поставени условия, които са необичайни при сравними транзакции между частни субекти и които могат потенциално да намалят продажната цена; на трето място, предприятието се продава на предложилия най-висока цена участник в търга; и, на четвърто място, на участниците в търга трябва да се даде достатъчно време и информация, за да извършат достоверна оценка на активите, за които се наддава в търга (10). В други случаи търговските продажби трябва да бъдат разследвани за възможна помощ и поради това за тях трябва да бъде уведомявано.

(50)

В такива случаи оценката дали транзакция относно държавни активи включва помощ по принцип означава да се определи дали субект, действащ в условията на пазарната икономика и поставен в подобна ситуация, би действал по същия начин, т.е. би продал дружеството на същата цена. Когато се прилага принципът на инвеститора, действащ в условията на пазарна икономика, съображенията от неикономически характер, като причини, свързани с индустриалната политика, съображения относно заетостта или цели на регионалното развитие, които не биха били приемливи в условията на пазарната икономика, не могат да бъдат взети под внимание като причини за приемане на по-ниска цена, а напротив, указват за наличието на помощ. Този принцип е многократно обясняван от Комисията (11) и постоянно потвърждаван от Съда (12).

(51)

Поради това, ако някое от горните изисквания не е изпълнено, Комисията счита, че приватизацията трябва да бъде оценена, за да се определи дали тя включва държавна помощ, и поради това за такава помощ трябва да бъде уведомено (13). Като резултат, спазването на тези изисквания би гарантирало, че държавата ще получи най-високата цена, т.е. пазарната стойност за своите акции, и няма да има наличие на държавна помощ.

(52)

Като налага определени условия на купувача при приватизацията, държавата потенциално намалява продажната цена и по този начин се отказва от допълнителни приходи. Също така, на първо място, някои условия могат да възпрепятстват потенциално заинтересовани инвеститори от предаването на оферта, така че конкурентната среда на тръжната процедура да бъде нарушена и дори най-високата от евентуалните предложени оферти да не представлява непременно действителната пазарна стойност (14).

(53)

Като налага такива условия и по този начин приема, че няма да получи най-добрата цена за акциите и активите, притежавани от нея, държавата не действа в условията на пазарна икономика, в който случай би се опитала да получи най-високата възможна цена. Вместо това държавата избира да продаде дружеството на цена, по-ниска от пазарната стойност. Ако се действа в условията на пазарната икономика, не би имало икономически интерес в обвързването с допълнителни условия (по-специално такива, като поддържането на нивото на заетост, условия, облагодетелстващи въпросния географски район или гарантиращи известно ниво на инвестиции), а би следвало да се продаде на предложилия най-високата цена, който след това би бил свободен да определи бъдещето на придобитото дружество или активи (15).

(54)

Това не означава, че всички условия за дадена приватизация автоматично имат за резултат наличието на елементи на държавна помощ. На първо място, условията, които обикновено се срещат при транзакциите между частни субекти (определени стандартни форми на обезщетения поради платежоспособността на участника в търга или спазването на местното законодателство в областта на трудовите отношения) не представляват проблем. На второ място, условията, които обикновено не се срещат при транзакциите между частни субекти, имат за резултат наличието на държавна помощ само до степента, до която те правят възможно намаляването на продажната цена и предоставят предимство. Фактът, че тези условия не водят до помощ, трябва да бъде демонстриран във всеки от въпросните случаи (16).

(55)

При настоящия случай тръжната процедура, организирана от румънските власти, е имала за първостепенна цел постигането на определено ниво на производство и ниво на заетост в Крайова. Румънските власти не представиха доказателства, които да показват, че тези условия са наложени по причини, които биха били взети под внимание от правен субект, действащ в условията на пазарната икономика.

(56)

При приватизацията на Automobile Craiova Румънската приватизационна агенция постави четири условия под формата на критерии за спечелване на търга и с цел да се определи успешният участник в търга: предложената цена представлява само 35 % от общата оценка, общият размер на инвестициите възлиза на 25 %, постигането на интегрирано производствено ниво от 60 % през четвъртата година възлиза на 20 % и ангажиментът за производство на 200 000 автомобила годишно през четвъртата година възлиза на 20 %. Ако последните две условия не са изпълнени от потенциалния инвеститор, неговата оферта не би събрала точки по тези специфични критерии. По този начин за потенциалния инвеститор е било практически невъзможно да използва за различно индустриално предназначение автомобилния завод, за да спечели единствено въз основа на по-високата продажна цена, без да постигне изискваните нива на производство и интеграция (ако се приеме, че нивото на инвестиции е същото).

(57)

Като се приеме, че конкурентен инвеститор е могъл да предложи подобно ниво на инвестиции, но не би бил способен да изпълни критериите за производствено ниво, този конкурентен участник в търга би трябвало (с оглед да спечели търга) да предложи цена, еквивалентна на 230 % от цената, предложена от Ford (17). В конкретния случай, за да даде оферта, която би спечелила пред офертата на Ford от 57 милиона евро, потенциалният инвеститор би трябвало да предложи продажна цена в размер на повече от 133 милиона евро (т.е. 76 милиона евро по-висока) с цел да компенсира за неизпълнението на условието, свързано с нивото на производство. Тези фактори сигурно са били взети предвид както от Ford, така и от неговите потенциални конкуренти и по този начин са повлияли на тяхното решение при предаването на оферта и предлагането на цена.

(58)

Комисията посочва, че въпреки че официалното уведомление за приватизацията на Automobile Craiova не е съдържало някакво позоваване на условия, като точните условия са били изложени само в последвалия информационен меморандум, общата цел на румънските власти относно поддържането на определено ниво на заетост и определено ниво на производство на автомобили в завода е било широко известно на обществеността. За Комисията са налице признаци, че определени потенциални инвеститори, които може да са обмисляли различна индустриална стратегия, са се въздържали да покажат конкретен интерес в предприятието на този първоначален етап.

(59)

Тук трябва да се подчертае, че производството на 200 000 автомобила годишно представлява двойно увеличение на сегашния производствен капацитет, който, особено в настоящия момент, в значителна степен не се използва пълноценно. Нивото на производство, което трябва да бъде постигнато, е подробно описано и следователно със сигурност ще доведе до съществено увеличение на пазарното присъствие. Комисията счита, че тази ситуация е сравнима с тази, при която икономическото поведение на дадено предприятие е повлияно от държавни мерки, които намаляват разходите, които обичайно се поемат от предприятията, или от директни субсидии.

(60)

Що се отнася до разграничението, очертано от румънските власти между условията и модела за оценка, Комисията не признава приложимостта на този аргумент. Оценката на нивото на производство и на интеграция касае de facto действителните условия, обвързани с приватизацията, които, по мнението на Комисията, са намалили пазарната цена. Тя не може да приеме аргумента, че получената продажна цена отразява пазарната стойност на предприятието. В този случай също за Комисията са налице признаци, че потенциални инвеститори с различна производствена стратегия или индустриална дейност, които не са обмисляли производството на 200 000 автомобила годишно и постигането на ниво на интеграция от 60 %, може да са се въздържали от самото начало от предаването на оферта и че тяхната конкурентна позиция в търга е била без съмнение значително подронена. Такива изглеждат обстоятелствата, при които румънските власти са избрали гореописания модел за оценка. Действително, участник в търга с различна индустриална стратегия реши в крайна сметка да не дава оферта след участието си в тръжната процедура.

(61)

Що се отнася до възможността за предоговаряне на наложените условия, Комисията не може да приеме аргумента на Румъния, че тази възможност е била известна на всички потенциални инвеститори и те са могли лесно да се досетят за нея от тръжните документи. Вярно е, че AVAS, в отговор на въпросите на Ford, е потвърдила, че проектът на договора за покупко-продажба е имал само информативен характер и е служил като основа за по-нататъшни преговори. При все това това твърдение се отнася само до тези преговори по договора, които са вътрешноприсъщи на продажбата на акции посредством преговори, базирани на окончателни, подобрени и неотменяеми тръжни оферти, и по принцип не осигурява потвърждение, че по-нататъшни преговори относно задължителните условия, изложени в публичното оповестяване, и по-специално относно елементите на оценъчната система, са били действително възможни. Румъния не е осигурила никакви доказателства, които биха показали, че критериите от оценъчната система могат да бъдат предоговаряни. В действителност, ако критериите за оценка са подлежали на предоговаряне, моделът за оценка би загубил всякакво практическо значение.

(62)

Комисията не приема аргумента, представен от Румъния, съгласно който AVAS е потвърдила, че е възможно да смени своята позиция в хода на преговорите. Този отговор се отнася изключително до въпроса на Ford относно планираното изискване за купувача да се откаже от правото си да поиска защита и възстановяване на средствата от държавата, в случай че за активите на Automobile Craiova са предявени искове от трети страни, които се увенчаят с успех. По мнението на Комисията от това твърдение не може да се стигне до заключение, че всички условия могат да бъдат по принцип предоговаряни.

(63)

Комисията не може да приеме изчисленията, представени от Румъния, които имат за цел да демонстрират, че цената, платена от Ford, представлява пазарната стойност на Automobile Craiova. На първо място, продажната цена, платена от Ford за 72 % от Automobile Craiova, включително DWAR и Mecatim, не може да се сравнява с цената, която DWAR е платил през 2006 г. за 51 % от неговите собствени акции. Също така общият икономически контекст по времето на втората продажба трябва да бъде взет под внимание: Когато изпадналият в несъстоятелност Daewoo Motors е приел да продаде 51 % от своите акции през 2006 г., DWAR е бил натоварен със значителни парични задължения (неизплатения платежен иск от митническата служба, дългове към други дъщерни предприятия на Daewoo и т.н.).

(64)

На второ място, сравнението между продажната цена и стойността на фондовата борса на акциите на Automobile Craiova, която бе около 50 милиона евро, не може да бъде прието. При него не се взема под внимание фактът, че за придобиването на мажоритарен акционерен дял цената на акциите е значително по-висока от сумарната цена на индивидуалните акции. В допълнение към това, тъй като само много малък дял от акциите действително се търгуват на пазара, цената на фондовата борса може да не отразява реалната стойност на предприятието.

(65)

В резултат на това Комисията стигна до заключението, че условията, наложени относно приватизацията на Automobile Craiova, са намалили продажната цена и са накарали други потенциални участници в търга да се въздържат от предаването на оферта. Като директен резултат държавата се е отказала от приходите от приватизацията.

(66)

В светлината на гореизложените съображения Комисията заключава, че във въпросния случай е предоставено икономическо предимство чрез държавни ресурси за приватизирани икономически дейности.

(67)

Когато откри процедурата по член 88, параграф 2 от Договора, Комисията имаше съмнения дали тръжната процедура е била прозрачна и недискриминационна, и по-специално дали всички потенциално заинтересовани страни са получили равен достъп до информацията относно предприятието, което подлежи на приватизация, относно критериите за спечелване на търга и възможността за предоговаряне на определени условия на договора с приватизационната агенция. Съгласно наличната по това време информация румънските власти са провели предварителни дискусии с определени производители на автомобили, преди да бъде публикувано официалното съобщение за приватизацията.

(68)

Румъния твърди, че всички потенциални инвеститори са имали равен достъп до информацията, като никой от тях не е бил облагодетелстван. Предварителните контакти, които правителството е имало с потенциалните заинтересовани страни, не са оказали влияние върху приватизационната стратегия и процедура.

(69)

Въз основата на осигурената от тях информация, Комисията отбелязва, че румънските власти са провели неофициални предварителни дискусии с няколко потенциални инвеститори, при които са били засегнати подобни аспекти относно предприятието, което подлежи на приватизация: пълната собственост на производствените активи, дълговете и задълженията на предприятието и незабавен процес на приватизация. Предполага се, че държавата като продавач би се ангажирала в тези дискусии с цел да получи предварителна информация, като например относно търсенето на пазара, минималната продажна цена и т.н. Освен когато такива дискусии не се провеждат с цел или резултат да се установят условията, които ще бъдат наложени при търга, Комисията е съгласна, че може да се счита обичайно за правителството да се ангажира в консултации и предварителни дискусии с потенциални инвеститори преди публикуването на съобщението за приватизацията.

(70)

След публикуването на съобщението за приватизацията само два потенциални участника в търга, Ford и GM, са закупили папката с презентацията, което им е дало възможност да получат достъп до базата данни и евентуално да предадат окончателна и ангажираща тръжна оферта. Вярно е, че след публикуването на съобщението за приватизацията цялата кореспонденция между AVAS, от една страна, и Ford и GM, от друга, е била открита за тях в базата данни. Следователно Комисията стига до заключението, че на определен етап от приватизацията и двата потенциални инвеститора са имали равен достъп до информацията.

(71)

В заключение, на базата на информацията, предоставена от Румъния, съмненията на Комисията относно открития, прозрачен и недискриминационен характер на тръжната процедура за приватизацията на Automobile Craiova са били разсеяни.

(72)

Когато откри процедурата съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, Комисията изрази съмнения, че AVAS би могла да отмени в контекста на приватизацията определени дългове на предприятието (в частност платежния иск от митническата служба в размер на 800 милиона евро) и би предложила гаранция относно плащането на дълговете към другите бивши дъщерни предприятия на Daewoo.

(73)

Що се отнася до платежния иск от митницата, Румъния осигури убедителна информация, която показва, че митническият иск е бил обявен за несъстоятелен от национален съд: този иск е бил резултат на погрешно тълкуване и прилагане на националното законодателство. Поради тази причина платежният иск от митницата е бил анулиран. Съгласно установената съдебна практика на Съда на Европейските общности националните съдилища трябва да прилагат изцяло разпоредбите на правото на Общността относно държавната помощ. В добавка към това националните съдилища могат да откажат, ако е необходимо, да прилагат разпоредби на националното право, ако те са в противоречие с разпоредбите на правото на Общността (18). Комисията прецени основанията за отмяната на платежния иск от митницата чрез съдебното решение и стигна до заключението, че тя не е довела до предоставянето на нова помощ.

(74)

Що се отнася до текущите задължения, произтичащи от извършването на нормалната бизнес дейност, Румъния твърди, че последните няма да бъдат поети от AVAS, а ще бъдат изплатени от DWAR.

(75)

Що се отнася до гаранцията, предложена от AVAS относно непредвидените задължения, румънските власти обясниха, че държавната гаранция се отнася само до неизвестни искове, свързани с миналата дейност на DWAR, която никой нов инвеститор не би могъл да оцени и измери количествено въз основа на дължимата грижа. В допълнение към това Румъния твърди, че поемането на такива задължения е нормална бизнес практика при обичайните преговори по договори.

(76)

В заключение, съмненията на Комисията относно потенциалната отмяна на дълговете, изразени в решението за откриване на процедурата, са били разсеяни.

(77)

Когато откри процедурата в съответствие с член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, Комисията имаше съмнения относно това, дали по време на фазата на преговорите AVAS е изменила условията на тръжната процедура до такава степен, че да облагодетелства бизнес плана на Ford. Румъния показва, че промените в другите договорни условия, които са настъпили по време на фазата на преговорите, са съвременна бизнес практика и са позволени съгласно приватизационната стратегия, избрана за това предприятие (т.е. преговори, базирани на окончателни, подобрени и неотменяеми тръжни оферти). Румъния също така подчерта, че офертата на Ford е предвиждала придобиването на производствената единица (понастоящем DWAR); в замяна Ford е предложил пакетна сделка, която включва продажната цена от 57 милиона евро плюс непроизводствените активи, които ще останат държавна собственост.

(78)

По време на фазата на преговорите AVAS и Ford се споразумяха относно процеса на корпоративно преструктуриране, който също бе изложен в договора за покупко-продажба. При това корпоративно преструктуриране Automobile Craiova и Mecatim ще се слеят с DWAR. Основните активи (т.е. производствените активи) на всичките три предприятия ще останат собственост на DWAR. Останалите непроизводствени активи (по-специално недвижимата собственост) ще бъдат отделени в нова компания (Newco). Излишните ликвидни средства на разположение на DWAR също ще бъдат прехвърлени на Newco. В допълнение към това AVAS също така се ангажира да положи максимални усилия, за да изкупи оставащите акции на новата DWAR (т.е. основните активи) от миноритарните акционери и да ги продаде на Ford.

(79)

Аргументите, представени от Румъния, са разсеяли съмненията на Комисията относно фазата на преговорите.

6.1.2.   Селективност

(80)

Мярката е селективна, тъй като облагодетелства само Automobile Craiova, включително производителя на автомобили DWAR.

6.1.3.   Нарушение на конкуренцията и въздействие върху търговията между държавите-членки

(81)

Automobile Craiova е производител на автомобили и на резервни части, а DWAR е производител на автомобили, като тази продукция се търгува в значителна степен в рамките на Европейския съюз. Следователно мярката заплашва да наруши конкуренцията и да окаже въздействие върху търговията между държавите-членки.

6.1.4.   Заключение

(82)

С оглед на гореизложените съображения Комисията стига до заключението, че наложените условия включват държавна помощ, тъй като водят до намаление на продажната цена за дела от 72,4 % в Automobile Craiova и предоставят предимство на приватизираната икономическа единица. Настоящото решение се отнася само до тази продажба на дела от 72,4 % от AVAS на Ford. То не предрешава бъдеща оценка на потенциална продажба на останалите 27,6 % от акциите.

(83)

Комисията отбелязва, че икономическата дейност се облагодетелства от предоставено предимство и от държавна помощ.

6.2.   Количествена оценка на помощта

(84)

Размерът на предоставената държавна помощ е равен на разликата между пазарната стойност на предприятието (т.е. най-високата възможна цена, която AVAS би получил за 72,4 % дялово участие в Automobile Craiova, ако е нямало наложени условия) и действителната получена цена. Тази разлика е била поета от държавата.

(85)

Естествено е трудно да се определи каква цена би била постигната в условията на открита, прозрачна, недискриминационна и безусловна тръжна процедура. Най-доброто възможно решение би било да се отмени резултатът от търга и да се организира отново приватизацията, като не се обвързва с условия, като по този начин се гарантира, че не се предоставя държавна помощ. Това решение е било предложено на румънските власти, но не е било прието от тях.

(86)

С оглед да се оцени елементът на помощта, предоставен на приватизираната икономическа дейност, получен в резултат на приватизацията, е необходимо да се оцени пазарната стойност предприятието. След дискусии с румънските власти и с Ford, и в светлината на специфичните обстоятелства на случая, Комисията счита за подходящо в настоящия случай да обоснове анализа на пазарната стойност на нетната стойност на активите на продаваното предприятие.

(87)

Когато се погледне счетоводната стойност на предприятието по времето на тръжната процедура, съгласно балансовия отчет от 31 март 2007 г. (т.е. последната информация, налична за потенциалните участници в търга за определяне на техните тръжни оферти) общата стойност на активите на предприятието минус общите задължения възлиза на 465 милиона евро. Тази стойност не включва недвижимата собственост, която в крайна сметка не е била закупена от Ford. В допълнение към това, както бе обяснено по-горе, в договора за покупко-продажба двете страни решиха, че продажбата ще бъде последвана от процес на корпоративно преструктуриране. На първо място, Ford няма да придобива ценни непроизводствени активи, които ще бъдат отделени настрана и ще останат при AVAS. На второ място, AVAS също ще запази излишните ликвидни средства в размер на 310 милиона RON (около 92 милиона евро), заедно със съответните задължения на предприятието (бе преценено, че парите в брой ще бъдат достатъчни за изплащане на задълженията). Накрая, балансовият отчет от март 2007 г. включваше провизии за потенциално изплащане на платежния иск от митницата (описан в съображения 25 и 73), което значително намали нетната стойност на активите на предприятието; след решението на съда този иск отпадна и провизиите можаха да бъдат освободени.

(88)

В допълнение към тези елементи румънските власти представиха аргументи в полза на определени корекции на стойностите в балансовия отчет с цел да бъде адекватно отразена действителната стойност на активите. По-специално, стойността на земята и сградния фонд, машинния парк и оборудването, други материални активи и стокови запаси е била коригирана съответно с цел да отразява тяхната действителна пазарна стойност.

(89)

Ако всички тези фактори се вземат под внимание, т.е. ако се приспаднат излишните ликвидни средства, ако се пренебрегнат задълженията и провизиите за платежния иск от митницата, оставащата нетна стойност в размер на 100 % от DWAR би възлизала на 115 923 000 евро, което означава, че нетната стойност на активите на 72,4 % от DWAR възлиза на 83 928 000 евро.

(90)

Разликата между нетната стойност на активите, определена по горния начин, и действителната цена, платена от Ford (57 милиона евро), възлиза на 26 928 000 евро. В заключение, държавната помощ възлиза на 26 928 000 евро.

6.3.   Класификация на държавната мярка като неправомерна помощ

(91)

Съгласно член 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета „неправомерна помощ“ означава нова помощ, която е въведена в действие в нарушение на член 88, параграф 3 от Договора за ЕО.

(92)

Румънските власти не са уведомили за мярката преди нейното прилагане и са я привели в действие в нарушение на член 88, параграф 3. Следователно мярката представлява неправомерна помощ.

6.4.   Съвместимост на неправомерната помощ

(93)

След като бе установено, че държавната мярка представлява помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, е необходимо да се прецени дали мярката може да бъде съвместима с общия пазар.

(94)

Изключенията по членове 87, параграф 2 от Договора за ЕО не се отнасят до настоящия случай, тъй като мярката за помощ няма социален характер и не се предоставя на индивидуални потребители. В допълнение към това, мярката не е компенсация за вреди, нанесени от природни бедствия или изключителни обстоятелства, и не е предоставена за икономиката на определени области от Федерална република Германия, засегнати от нейното разделяне.

(95)

Изключенията по член 87, параграф 3, букви б) и г) от Договора за ЕО също не се прилагат. Те се отнасят до помощ за насърчаване на изпълнението на важен проект от общ европейски интерес или за намиране на средство против сериозен проблем в икономиката на държава-членка, и за помощи за подпомагане на съхраняването на културното наследство.

(96)

Това оставя изключенията по член 87, параграф 3, букви а) и в) от Договора за ЕО и в съответните насоки на Общността.

(97)

Комисията не притежава информация, която би посочила, че помощта може да се счита за съвместима с Договора за ЕО въз основа на Насоките на Общността относно държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднено положение (19).

(98)

Съгласно тези насоки предприятието, което получава помощ за преструктуриране, трябва да бъде в затруднение, т.е. да е неспособно, или чрез своите собствени ресурси или със средствата, които е могло да придобие от своя собственик/акционери или кредитори, да спре финансовите си загуби, които, без външна намеса на публичните органи, почти сигурно могат да го изкарат извън бизнеса в краткосрочен или средносрочен план. Вярно е, че DWAR през 2006 г. е отчело загуби в размер на 350 милиона евро и е имало загуби в размер на 88 милиона евро, обаче предприятието е имало активи в размер на 419 милиона евро (основно недвижима собственост). В допълнение към това, след приватизацията и продажбата на Ford, DWAR ще стане част от по-голяма бизнес група по смисъла на насоките, която бизнес група най-вероятно би могла да го подкрепи финансово за преодоляване на неговите трудности. В заключение DWAR не се класифицира съгласно тези насоки като предприятие в затруднение.

(99)

В допълнение към това, предоставянето на помощ за преструктуриране е в зависимост от съществуването на добре обоснован план за преструктуриране, чиято продължителност е възможно най-кратка и който възстановява жизнеността на предприятието в дългосрочен план в рамките на разумен срок и на основата на реалистични предположения относно бъдещите условия за действие. Румъния не е предоставила такъв план за преструктуриране.

(100)

В добавка, трябва да бъдат избягнати допълнителни нарушения на конкуренцията. Това обикновено става под формата на ограничение на присъствието, което предприятието има на своя пазар или на други пазари след края на периода за преструктуриране (т.е. компенсационни мерки). Що се отнася до Automobile Craiova, условията, наложени при приватизацията, гарантират значително увеличение на капацитета и следователно увеличено присъствие на съответния пазар.

(101)

Въпреки съмненията, повдигнати от Комисията при откриването на официалната процедура по разследване, Румъния не доказа, че тези условия са били спазени. Следователно Комисията стига до заключението, че условията, заложени в насоките, не са били изпълнени.

(102)

Комисията отбелязва, че Automobile Craiova е разположено в подпомагана област съгласно член 87, параграф 3, буква а) от Договора за ЕО, която отговаря на изискванията за регионална помощ. При все това Румъния не е предоставила каквато и да е била информация, която да покаже, че условията за предоставяне на регионална помощ, както са изложени в насоките за националната регионална помощ, са били изпълнени.

(103)

Комисията отбелязва, че условията, обвързани със споразумението за приватизация, наистина са били свързани с планираните инвестиции и поддържането на заетостта, които са сходни с целите на регионалната помощ. При все това се отбелязва, че намалената цена, постигната от Ford, не е била обусловена от спазването на правилата, изложени в насоките за националната регионална помощ, каквито са поддържането на проект в региона за определен период от време, удостоверяването на допустимите разходи или правила относно кумулацията на помощта, прозрачността и мониторинга.

(104)

В допълнение към това Комисията отбелязва, че Румъния е уведомила отделно за регионалната помощ (20). Тази помощ ще бъде оценена в ново решение по нейните собствени характеристики.

(105)

В допълнение към това Комисията отбелязва, че помощта не е съвместима съгласно други насоки или рамки на Общността. Във всеки случай румънските власти не са се позовали на никоя от тези разпоредби.

(106)

С оглед на гореизложените съображения Комисията стига до заключението, че помощта е несъвместима с общия пазар.

7.   ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

(107)

Съгласно член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета, когато са взети отрицателни решения в случаи с неправомерна помощ, Комисията решава съответната държава-членка да вземе всички необходими мерки за възстановяване на помощта от получателя.

(108)

Може да бъде възстановена само несъвместима помощ. Комисията е установила, че помощта в размер на 26 928 000 евро е била предоставена неправомерно. Тази помощ е несъвместима съгласно всяка от разпоредбите на ЕО относно държавната помощ и следователно трябва да бъде възстановена.

(109)

Комисията стига до заключението, че получател на държавната помощ е икономическият субект, който се приватизира, т.е. основните активи, притежавани от Automobile Craiova и DWAR или което и да е друго предприятие, което ги наследява. Тя отбелязва, че съгласно разпоредбите на договора за покупко-продажба след процеса на корпоративно преструктуриране този икономически субект ще бъде собственикът само на основните производствени активи, който е бил облагодетелстван от условията, с които е била обвързана приватизацията, а не собственикът на непроизводствените активи.

(110)

С оглед на специфичните клаузи за преустановяване в договора за покупко-продажба, също както и на разпореждането за преустановяване, издадено от Комисията, договорът за покупко-продажба между AVAS и Ford все още не е влязъл в сила. Вследствие на това Комисията стига до заключението, че помощта не е предоставена на разположение на получателя и не трябва да се изплащат лихви при възстановяването на помощта.

(111)

Комисията отбелязва, че излишните ликвидни средства на Automobile Craiova и DWAR (както и други непроизводствени активи) не са част от транзакцията между AVAS и Ford и следователно още не са придобити от второто предприятие. Поради това, когато се изчислява нетната стойност на активите на предприятието за количественото измерване на помощта, Комисията не е взела под внимание тези излишни ликвидни средства. В заключение, в резултат на настоящото решение, помощта няма да бъде изплатена от тези излишни ликвидни средства. Поради тази причина Комисията изисква да бъде информирана относно корпоративното преструктуриране, и по-специално да ѝ бъде предоставено доказателство относно размера на излишните ликвидни средства към датата на продажбата и към датата на възстановяването на сумата, също както и информация относно всякакви разлики, възникнали между тези две дати,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ, която Румъния е привела в действие чрез приватизационния процес на Automobile Craiova, възлизаща на 26 928 000 евро, е несъвместима с общия пазар.

Член 2

1.   Румъния взема всички необходими мерки за възстановяване от страна на получателя на помощта, посочена в член 1 и която му е била незаконно предоставена.

2.   Сумите за възстановяване включват лихви от датата, на която помощта е била предоставена на получателя, до датата на възстановяването ѝ.

3.   Лихвата се начислява с натрупване в съответствие с глава V от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията.

4.   Възстановяването се извършва без забавяне и в съответствие с процедурите на националното законодателство, при условие че те позволяват незабавното и ефективно изпълнение на решението.

Член 3

1.   Възстановяването на помощта, посочена в член 1, е незабавно и ефективно.

2.   Румъния гарантира за изпълнението на това решение до четири месеца след датата на уведомяване на решението.

Член 4

1.   До два месеца след уведомяването за това решение Румъния изпраща следната информация на Комисията:

а)

общата сума, която трябва да бъде възстановена от получателя;

б)

подробно описание на вече взетите и планираните мерки, имащи за цел спазването на това решение;

в)

документи, показващи, че на получателя му е било наредено да върне помощта;

г)

документи, показващи, че помощта е била възстановена;

д)

документи, показващи, че помощта не е била възстановена от непроизводствените активи, които подлежат на прехвърляне на новосъздаденото предприятие, притежавано от AVAS и миноритарните акционери (по-специално излишните ликвидни средства и недвижимата собственост), като е записано в споразумението за покупко-продажба;

е)

подробно описание на прилагането на процеса на корпоративно преструктуриране, както той е описан в споразумението за покупко-продажба.

2.   Румъния осведомява редовно Комисията за развитието на предприетите национални мерки за прилагане на това решение до завършването на възстановяването на помощта, посочена в член 1. При обикновено искане от Комисията тя изпраща незабавно информация за вече взетите и планираните мерки с цел спазването на това решение. Тя също предоставя подробна информация относно размера на помощта и лихвата по възстановяване, които вече са възстановени от получателя.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Румъния.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2008 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ C 248, 23.10.2007 г., стp. 25.

(2)  Грешка. Да се чете: „и неговото дъщерно предприятие Daewoo Romania“.

(3)  Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1).

(4)  Вж. бележка под линия 1.

(5)  През 2006 г. DWAR придобива 51 % от акциите на Daewoo Motors Ltd. за продажната цена от 50 милиона USD плюс споразумение за изплащане на 10 милиона USD за покриване на неизплатени задължения към други дъщерни предприятия на Daewoo.

(6)  При обменен курс 1 EUR = 1,4 USD.

(7)  Вж. дело T-471/93 Tiercé Ladbroke срещу Комисията, точка 54 и точки 56—63.

(8)  Вж. например: дело T-296/97 Rec., Alitalia, дела T-228/99 и T-233/99, WestLB срещу Комисията; дело T-366/00, Scott SA, дела C-328/99 и C-399/00, Italia и SIM 2 Multimedia/Comisie; дело T-358/94, Air France срещу Комисията.

(9)  XXIII доклад за политиката на конкуренция, 1993 г., стр. 255. Този набор от правила, по-специално относно авиационния сектор, може да бъде намерен в „Прилагане на членове 92 и 93 от Договора за ЕО и член 61 от Споразумението за ЕИП спрямо държавните помощи в авиационния сектор“ (ОВ C 350, 10.12.1994 г., стр. 5), който гласи, че: „Помощта се изключва, […], ако, след приватизацията, са изпълнени следните условия: Продажбата е извършена посредством безусловна публична покана за търг […]. От друга страна, следните продажби са предмет на изискванията за предварително уведомление по член 93, параграф 3 от Договора за ЕО, поради презумпцията, че съдържат помощ: […] – всички продажби, които се реализират при условия, които не биха били приемливи за транзакция между инвеститори в условията на пазарна икономика.“

(10)  Точка 402 и следващите от XXIII доклад за политиката на конкуренцията (1993 г.). Вж. също така точка 248 от XXI доклад за политиката на конкуренцията (1991 г.): „[…] няма наличие на помощ, при условие че дружествата са продадени на предложилия най-високата цена в резултат на открита и безусловна тръжна процедура. Ако дружествата са продадени при други условия, може да има наличие на елементи на помощ.

(11)  Вж. например Решение на Комисията относно TASQ от 3 май 2000 г., което постановява, че: „Френските власти също показаха, че поканата за участие в търга е била прозрачна и безусловна […]. По-специално документите, предадени на Комисията, показаха, че продажбата на TASQ не е била в зависимост от, например, запазването на работните места, местоположението или продължението на дейността.“ Този факт даде възможност на Комисията да стигне до заключението, че в тази приватизация е нямало наличие на помощ.

(12)  Вж. например дела T-228/99 и T-233/99, WestLB/Комисия; дело T-366/00, Scott SA, дела C-328/99 и C-399/00, Italia и SIM 2 Multimedia/Комисия; дело T-358/94, Air France/Комисия. По дело T-296/97 Rec., Alitalia, Съдът постановява, че: „Трябва да се наблегне на факта, че поведението на частен инвеститор в условията на пазарна икономика е ръководено от перспективата за получаване на печалба. Мярката е била мотивирана от желанието за запазване на работните места и следователно, над всичко, от съображения, отнасящи се до жизнеността и способността за оцеляване на участника, а не до перспективата за получаване на печалба.“

(13)  Вж. XXIII доклад за политиката на конкуренцията, 1993 г., стр. 255.

(14)  При няколко от решенията на Комисията липсата на условия, т.е. безусловният характер на тръжната процедура е била решаващ аргумент, който е позволил на Комисията да заключи, че процедурите по приватизация не е включвала държавна помощ. Вж. например решенията на Комисията от 15 февруари относно Dessauer Geräteindustrie (ОВ L 1, 4.1.2001 г., стр. 10), от 13 декември 2000 г. относно SKET Walwerkstechnik (ОВ L 301, 17.11.2001 г., стр. 37) и от 30 януари 2002 г. относно Gothaer Fahrzeugtechnik (ОВ L 314, 18.11.2002 г., стр. 62), при които Комисията даде следните обяснения: „За да бъде изключен всякакъв елемент на помощ при транзакцията, BvS е трябвало да поиска цена, съответстваща на пазарната стойност на предприятието. Поради това Комисията проверява дали процедурата по продажбата е била подходяща за целта за установяване на пазарната стойност. […] продажната цена е пазарната цена, ако продажбата се осъществи чрез открита и безусловна тръжна процедура и активите се продадат на предложилия най-висока цена или единствен участник в търга.“

(15)  Вж. например Решение 97/81/ЕО на Комисията от 30 юли 1996 г. относно Head Tyrolia Mares, където Комисията постановява: „Не е в интерес на инвеститора, действащ в условията на пазарна икономика, да гарантира, без ясни икономически причини, определено ниво на заетост, когато взема своите решения за ликвидация. Без въпросното условие потенциалният купувач би придобил предприемаческа независимост и стойността на HTM би се увеличила, което би имало за резултат по-висока продажна цена или намалено финансиране от страна на AT.“; и Решение 2000/628/ЕО на Комисията от 11 април 2000 г. относно помощта, предоставена от Италия на Centrale del Latte di Roma, в което Комисията изрично посочва критериите, при които приватизацията на предприятие, което е публична собственост, не включва елемент на държавна помощ (вж. съображение 32 и следващите, и по-специално съображение 36): „Комисията вярва, че пазарната стойността на предприятието би била цената, която частен инвеститор би платил, ако продажбата не е била предмет на никакви условия, особено на такива, свързани със запазването на определен брой работни места и снабдяването със суровини от местни производители.“

(16)  Например, такъв анализ бе проведен в решението на Комисията от 20 юни 2001 г. относно GSG и даде възможност на Комисията да заключи, че няма наличие на помощ дори при наличието на някои необичайни условия, тъй като тя установи, че тези условия не биха могли да доведат до намаление на продажната цена.

(17)  В гореизложените изчисления Комисията прие, че въздействието на условието, свързано с нивото на интеграция, може да бъде пренебрегнато. Както с основание бе посочено от Ford и в съответствие с практиката на Комисията, това изискване е в нарушение на правилата на вътрешния пазар относно свободното движение на стоки. В съответствие с това Ford пое ангажимента да постигне ниво на интеграция от 60 % в рамките на 4 години след приватизацията „при условие че това е съвместимо със законодателството на ЕС“. Тъй като Ford подчерта този аспект в своята кореспонденция с AVAS, която също бе на разположение на GM, може да се допусне, че GM също е разбрал, че това специфично изискване може да се приеме условно, без да има някакви практически последствия за неговата оферта. При все това, ако цената също би трябвало да компенсира за неспазването на тези критерии, разликата в цената би била дори по-голяма от обяснената по-горе.

(18)  Вж. например дело C-119/05 Italia/Lucchini.

(19)  ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2.

(20)  Държавна помощ 767/2007: Голям инвестиционен проект — Румъния — Ford Craiova.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация относно прилагане на Решение на Комисията по дело № C 46/07 (ex NN 59/2007) относно помощ, която Румъния е привела в действие в полза на Automobile Craiova

Информация относно размера на получената помощ, подлежащата на възстановяване помощ и помощта, която вече е възстановена

Наименование на получателя

Общ размер на получената помощ (1)

Общ размер на подлежащата на възстановяване помощ (1)

Главница

Общ размер на вече възстановената помощ (1)

главница

лихви по възстановяване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  

(°)

Милиони в национална валута.


6.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/26


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 април 2008 година

относно мярка C 29/07 (ex N 310/06), която Унгария възнамерява да предприеме под формата на гаранция за краткосрочни експортни кредити в полза на МСП с ограничен експортен оборот

(нотифицирано под номер C(2008) 1332)

(само текстът на унгарски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/718/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като покани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с посочените разпоредби (1) и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С електронно уведомление от дата 17 май 2006 г. унгарските органи уведомиха за гореспоменатата мярка (наричана по-долу „мярката“) в съответствие с член 88, параграф 3 от Договора за ЕО. Уведомлението бе съпроводено с писмо от дата 21 юни 2006 г., регистрирано в Комисията на 22 юни 2006 г.

(2)

С писма от 1 август 2006 г., 30 октомври 2006 г., 30 април 2007 г. Комисията поиска допълнителна информация, която бе предоставена от Унгария с писма от 12 септември 2006 г., 21 март 2007 г. и 30 май 2007 г., регистрирани в Комисията на същите дати.

(3)

С писмо от 18 юли 2007 г. Комисията уведоми Унгария за решението си да открие процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО по отношение на тази мярка (наричано по-долу „решението за започване на процедурата“).

(4)

Решението на Комисията за започване на процедурата бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2). Комисията покани заинтересованите страни да представят мненията си относно съответната помощ.

(5)

Комисията не получи мнения от заинтересованите страни. С писмо, датирано 21 септември 2007 г., унгарските органи предадоха своите мнения.

2.   ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА

2.1.   Цел на помощта

(6)

Целта на помощта е да се осигури гаранция за краткосрочен експортен кредит за финансиране на експортните транзакции на МСП с годишен експортен оборот, който не превишава 2 милиона евро (3) (наричани по-долу „МСП с ограничен експортен оборот“). Унгария иска да приложи мярката съгласно точка 2.5 от Съобщението на Комисията до държавите-членки в съответствие с член 93, параграф 1 от Договора за ЕО относно прилагането на членове 92 и 93 от Договора към застраховането на краткосрочни експортни кредити (4) (наричано по-долу „Съобщението за застраховането на краткосрочни експортни кредити“ или „съобщението“).

2.2.   Срокове и условия на гаранцията

(7)

Гаранцията във връзка с изплащането на заем за финансиране на експортни транзакции може да се даде:

а)

на местно МСП, занимаващо се с износ, което има ограничен експортен оборот, с цел да се увеличи неговата способност за получаване на заем от търговска банка. В такъв случай рисковете могат да бъдат асоциирани директно с продавача (т.е. МСП, осъществяващо износа) и индиректно с купувача;

б)

на чуждестранен купувач, който купува стоки и услуги от местно МСП с ограничен експортен оборот, с цел да се повиши способността на купувача да получи заем от търговска банка. В такъв случай рисковете се асоциират директно с купувача. Няма ограничения относно страната на произход на купувача, т.е. купувачът може да е със седалище в някоя от страните, изброени в приложението към посоченото по-горе съобщение или в друга страна. Също така няма ограничения за големината на чуждестранния купувач (т.е. той може да бъде голямо предприятие).

(8)

Унгарските органи заявяват, че в двата гореспоменати случая гаранцията трябва да финансира експортна транзакция. Максималният срок на падежа на гаранцията е две години.

(9)

Размерът на гаранцията не може да надвишава 70 % от стойността на договора за експорт (намалена с авансово плащане в размер поне на 15 %) или 70 % от съответния заем.

(10)

МСП с ограничен експортен капацитет, които осъществяват износ, не отговарят на условията за предоставяне на гаранцията, ако те са в производство по несъстоятелност или ликвидация или са под управлението на синдик/ликвидатор. Няма предоставена информация относно съществуването на такива ограничения за гаранциите, предоставени на чуждестранни купувачи.

(11)

В случай на гаранции, които покриват местни рискове (т.е. гаранция за МСП, които осъществяват износ), таксата зависи от кредитния рейтинг на тези МСП и се установява въз основа на петстепенна оценъчна система, основана на обективни критерии, както и на субективна оценка, извършвана в съответствие с практиката на търговската банка.

(12)

В случай на гаранции, покриващи чуждестранни рискове (т.е. гаранция за чуждестранния купувач), купувачите се разпределят по рискови категории въз основа на техните страни.

(13)

Що се отнася до гаранционната такса, унгарските органи посочиха, че тя ще бъде в диапазона 0,5—2,0 % годишно.

(14)

В допълнение към горепосоченото трябва да бъде платена също еднократна управленска такса в размер на 0,1 % от гарантираната сума.

(15)

Унгарските органи твърдят, че приходите от таксите ще покрият оперативните разходи по схемата и исковете по гаранцията. Таксите подлежат на преглед на всяко тримесечие.

(16)

Унгарските органи също посочиха, че гаранционното покритие за въпросните рискове не се предлага на унгарския пазар. За да подкрепи тази теза, Унгария предаде декларации от две унгарски търговски банки с международен произход, в които декларации се твърди, че предоставянето на гаранция за финансиране експортните дейности на МСП с ограничен експортен оборот не нарушава пазарната дейност на търговските банки и увеличава тяхното желание за поемане на рискове. В допълнение към това, Унгария също предаде декларации от два големи международни застрахователя на експортни кредити и един национален застраховател на кредити, които потвърждават недостига на пазара и заявяват, че те не са активни в този пазарен сегмент.

2.3.   Изпълнителен орган

(17)

Гаранцията се издава от Унгарската вносно-износна банка (наричана по-долу „Eximbank“).

(18)

Eximbank е изцяло държавна агенция за експортно кредитиране и се ползва от държавна гаранция, покриваща всички задължения, възникнали в резултат от прилагане на мярката.

2.4.   Правно основание

(19)

Мярката се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Акт XLII от 1994 г. на Унгарската вносно-износна застрахователна корпорация, също както и на член 1, параграф 2 и член 11/А, параграф 13 от Държавен декрет 85/1998 (V.6.).

2.5.   Бюджет

(20)

Общият размер на гаранцията, която Eximbank ще предостави за двугодишния период на мярката, е 15 млрд. HUF (60 млн. евро).

2.6.   Продължителност

(21)

Продължителността на мярката е ограничена до две години след одобряването ѝ от Комисията.

2.7.   Основания за откриване на официална процедура по разследване

(22)

В решението за откриване на процедурата Комисията определи, че мярката повдига съмнения, тъй като експортната гаранция, която ще бъде предоставяна от Eximbank, и застраховката на експортен кредит, обхваната от съобщението, изглежда се различават в редица аспекти, по-специално що се отнася до:

а)

те покриват различни видове риск. Докато застраховката на експортен кредит винаги покрива рискове, свързани с купувача (т.е. риска купувача да не плати на доставчика), гаранцията, която се предоставя от Eximbank на МСП, което осъществява износ и е с ограничен експортен оборот, покрива рисковете за неизплащане на заем от самия износител, което само по себе си е подкрепа за експортната дейност на МСП с ограничен експортен оборот, което не е изключително свързано с рисковете за купувача. Гаранцията на Eximbank може също така да бъде осигурена за купувача (включително големи предприятия), като обхваща рискове, свързани с купувача. При все това тези рискове включват неизплащането на търговски заем от купувача, докато застраховката на експортен кредит покрива рисковете за неизплащане на закупени стоки и услуги от чуждестранния купувач. Оттук следва, че гаранцията, предоставена на чуждестранния купувач, увеличава неговата способност да взема заеми при по-изгодни условия, докато застраховката на експортен кредит няма такъв ефект;

б)

в Унгария правните основания за двете въпросни дейности са ясно определени и се различават: гаранцията е финансова услуга, която може да бъде предоставена само от финансови институции, докато застрахователната дейност може да се осъществява от всеки застраховател, който попада в приложното поле на Закона за застраховането. Този факт може да обясни декларациите, предадени от експортно-кредитните застрахователи, които постановяват, че последните не действат в сегмента на експортно-кредитните гаранции (фактически те не могат да извършват това съгласно закона). Декларациите, направени от двете унгарски банки са също така двусмислени, тъй като гаранцията от Eximbank би намалила рисковете, които те би трябвало да носят без наличието на последната, и следователно те изглежда са облагодетелствани от такава мярка.

(23)

Доколкото съобщението не е приложимо, мярката може да се класифицира като държавна помощ, директно свързана с експорта (в рамките на Общността, както и извън нея), което е несъвместимо с общия пазар. Комисията винаги стриктно е осъждала помощта за износ в търговията в рамките на Общността, и подкрепата за износ извън Общността може също така да навреди на конкуренцията в Общността.

(24)

Най-накрая, дори ако застраховката на експортни кредити и гаранцията от Eximbank бяха равностойни и съобщението бе приложимо, отново биха били налице основания за безпокойство. Тъй като мярката на Унгария N 488/06 „Застраховане на експортни кредити за МСП с ограничен експортен оборот“ беше одобрена от Комисията на 22 януари 2007 г. за срок от две години, MEHIB (другата унгарска държавна експортно-кредитна агенция) вече осигурява застраховки на краткосрочни експортни кредити за рискове, понесени от МСП с ограничени експортен оборот, така че такова покритие вече е налице на пазара. В допълнение на това, ако се позволи на две подкрепяни от държавата експортно-кредитни агенции да осигуряват услуги и да установяват своята клиентска база в този сегмент, това би могло да затрудни навлизането на потенциални нови участници на пазара.

3.   МНЕНИЯ НА УНГАРИЯ

(25)

Никоя трета страна не изпрати мнения относно решението на Комисията за откриване на процедурата. Мненията, изпратени от унгарските органи, могат да се обобщят, както следва:

а)

Унгария е съгласна, че докато застраховането винаги покрива рискове, свързани с купувача, гаранцията, която Eximbank ще предостави на МСП с ограничен експортен оборот, което осъществява износ, покрива рисковете от неизплащане на заем от самия износител. Обаче Унгария счита, че дори в този случай рисковете са предимно свързани с купувача, тъй като изплащането на заема, взет от МСП, което осъществява износа, зависи предимно от купувача, който плаща за закупените стоки.

б)

Унгария е съгласна, че рисковете, които са покрити от застраховката на експортния кредит и тези, които са покрити от гаранцията на Eximbank, са различни. В допълнение към това, Унгария също се позовава на практиката на търговските банки, при която се прави по-благоприятна оценка на гаранциите, отколкото на застраховката, когато става дума за залог за изплащане на заем, тъй като застрахователите често отказват да платят, като обозначават случая като търговски спор.

в)

Унгария посочва факта, че тя е предала декларациите, направени от застрахователите, които Комисията вече е приела относно мярка N 488/06. По-нататък Унгария се съгласява, че гаранцията, предоставена от Eximbank, би намалила рисковете, които търговските банки би трябвало да поемат без нея, поради което банките са предоставили своите декларации като заинтересовани страни.

г)

Унгария посочва, че схемата няма да бъде прилагана паралелно с вече съществуващата схема за застраховане на експортни кредити N 488/06, която касае същата транзакция. Унгария също така подчертава, че една експортно-кредитна агенция не може да обхване всички МСП с ограничен експортен оборот и това може да доведе до неблагоприятен подбор между тях. Унгария също твърди, че гаранционната схема на Eximbank би позволила на търговските банки да натрупат опит относно присъщите рискове, както и да изградят търговски пазар за експортно-кредитна гаранции за период от 2—3 години.

д)

Унгария твърди, че правилата относно средносрочния и дългосрочен експортен кредит (5) се отнасят също така относно застраховането на експортни кредити, относно гаранциите и рефинансирането. Следователно не е уместно съобщението, което установява правилата за застраховането на краткосрочни експортни кредити, да се интерпретира като покриващо само застраховането и оставящо встрани други краткосрочни транзакции, тъй като това би било дискриминация срещу институциите, заети в областта на експортно-кредитните гаранции.

4.   ОЦЕНКА НА МЯРКАТА

(26)

Уведомлението касае само част от публичната дейност на Eximbank, а именно гаранционната схема за експортни договори. Следователно оценката на тази гаранционна схема не засяга която и да е позиция на Комисията относно общото отношение между държавата и Eximbank и относно всеки друг продукт на Eximbank.

4.1.   Приложимост на съобщението спрямо краткосрочното застраховане на експортни кредити

(27)

Аргументите, представени от унгарските органи (обобщени в съображение 25 по-горе) не разсейват първоначалните съмнения на Комисията. По-специално по отношение на:

а)

Решението за откриване на процедурата постановява, че за разлика от застраховките за експортни кредити, гаранциите, предоставени от Eximbank на МСП, които осъществяват износ и са с ограничен експортен оборот, не са изключително свързани с рисковете за купувача. Тези различия изглежда се потвърждават от унгарските органи, тъй като според тях рискът от неизплащането на заем от МСП, което осъществява износ, не е изключително, а само първоначално свързан с купувача.

б)

Решението за откриване на процедурата също посочва, че рисковете, покрити от гаранцията на Eximbank, предоставена на чуждестранния купувач, и рисковете, покрити от застраховката за експортни кредити, са различни. Аргументите на унгарската страна не опровергават тази теза.

в)

Решението за откриване на процедурата постановява, че декларациите, предадени от търговските застрахователи, потвърждаващи, че последните не действат в този специфичен сегмент на пазара за гаранции, не са уместни, тъй като на тези застрахователи по закон не е позволено да предоставят гаранции. По дело N 488/06 същите декларации са били уместни, тъй като тази мярка касае застраховка на краткосрочни експортни кредити.

г)

Решението за откриване на процедурата постановява, че независимо от факта, че двата инструмента (гаранция и застраховка) няма да се прилагат за една и съща транзакция, втората мярка може да предостави по-нататъшни облаги за унгарските МСП, които осъществяват износ и са с ограничен експортен оборот. Това изглежда се потвърждава, тъй като унгарските органи посочиха, че търговските банки са по принцип по-склонни да приемат гаранцията като залог, което означава, че наличието на такива гаранции води до допълнителни облаги за МСП.

д)

Що се отнася до правилата за средносрочни и дългосрочни кредити за експорт, на които се позовава Унгария, тези разпоредби се базират на разпоредбите от Договора, свързани с външната търговия (член 132 от Договора). Както потвърди Съда на Европейските общности, те следователно не могат да изключат прилагането на разпоредбите за държавната помощ от Договора за ЕО (6). В допълнение към това Съобщението относно краткосрочна застраховка на експортни кредити има за декларирана цел премахването на нарушенията на конкуренцията, които се дължат на държавната помощ в сектора на застраховките на експортни кредити, където има конкуренция между публичните и частните застрахователи на експортни кредити, т.е. съобщението се отнася и се прилага само относно застраховането.

(28)

Мненията на унгарските органи потвърждават тълкуването, изложено в решението за откриването на процедурата, а именно, че гаранцията, която се предоставя от Eximbank, се отличава в някои важни аспекти от застраховането на експортни кредити. Следователно, мярката не може да бъде оценена съгласно Съобщението за застраховането на краткосрочни експортни кредити.

4.2.   Наличие на държавна помощ

(29)

Тъй като мярката не може да бъде оценена съгласно Съобщението за застраховане на краткосрочни експортни кредити, трябва да се установи дали тя може да се определи като държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО (7).

(30)

За да може една мярка да попадне в обсега на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, тя трябва да отговаря на четири критерия:

мярката трябва да включва използването на държавни ресурси,

мярката трябва да предоставя селективно предимство на получателя на помощта,

мярката трябва да оказва въздействие върху търговията между държавите-членки,

мярката трябва да е заплаха за конкуренцията.

(31)

Мярката може да се приеме за държавна, тъй като се прилага от експортна агенция, която е изцяло притежание на държавата, създадена със средства на държавата, която извършва транзакции както се изисква от държавните регламенти и се възползва от държавна насрещна гаранция за въпросните видове рискове.

(32)

Гаранционната такса е установена на основата на система за оценка на риска, която обикновено води до по-висока такса за клиенти с по-висока степен на риска. В този аспект трябва да се отбележи, че системата за оценка на риска взема предвид голям набор от фактори що се отнася до местните рискове, но разчита само на един критерий (т.е. страната на купувача) що се отнася до чуждите рискове.

(33)

Унгарските органи твърдят, че таксите, които ще се налагат, са сходни с пазарните такси, които начисляват международните търговски застрахователи и поръчители за въпросните рискове. При все това Унгария не е показала (например чрез независими данни или независимо проучване), че таксите в резултат на оценка на риска са всъщност приравнени с пазарното ниво.

(34)

Твърдението, че гаранционните такси покриват оперативните разходи по схемата и исковете по гаранцията трябва да се разглежда като позитивен аспект. При все това, твърдението на Унгария не е подкрепено с данни.

(35)

В допълнение към това, унгарските органи твърдят, че на унгарския пазар не може да се намери гаранция, която да покрива въпросните видове рискове. Следователно разглежданата мярка осигурява икономическо предимство също и чрез осигуряването на покритие от гаранция, което другояче не би била налице на пазара.

(36)

Унгарските органи не са предоставили мнения относно тези аспекти. Следователно Комисията счита, че мярката предоставя икономическо предимство на получателите на помощта.

(37)

Мярката е селективна, тъй като тя касае само експортни транзакции, които се извършват от МСП с ограничен експортен оборот и защото Законът за годишния бюджет установява общо ограничение на размера на гаранцията, предоставена от Eximbank, и за която има насрещна гаранция от държавата.

(38)

Мярката има потенциален ефект върху конкуренцията и търговията между държавите-членки, тъй като е директно свързана с експортните транзакции на МСП с ограничен експортен оборот. В допълнение, не е изключен експорт в рамките на Общността.

(39)

Следователно мярката представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО.

4.3.   Съвместимост на мярката

(40)

Държавната помощ може да бъде обявена за съвместима с общия пазар, ако е спазено едно от изключенията, изложени в Договора за ЕО. Член 87, параграф 2 предвижда автоматично изключване от общата забрана относно държавната помощ, обаче в разглеждания случай е ясно, че никое от тези изключения не е приложимо.

(41)

Член 87, параграф 3 прецизира четири вида случаи, при които държавната помощ може да бъде счетена за съвместима с общия пазар. Член 87, параграф 3, буква а) обхваща помощта за насърчаване на икономическото развитие на изостанали райони. В този аспект трябва да се отбележи, че във въпросния случай условията на гаранцията не са изменени съгласно нивото на изостаналост на района, където оперира МСП, което осъществява износа. Също така, схемата обхваща цялата територия на Унгария, докато съгласно актуалната карта на регионалната помощ за периода 2007—2013 г. (8). само част от Унгария отговаря на условията за предоставяне на помощ по член 87, параграф 3, буква а). Мярката също така не отговаря на другите условия на Насоките за националната регионална помощ за 2007—2013 г. (9) Следователно това изключение не важи в дадения случай.

(42)

Член 87, параграф 3, буква б) предвижда помощта за насърчаване на изпълнението на важен проект от общ европейски интерес или за разрешаване на сериозен проблем в икономиката на държава-членка да се счита за съвместима с общия пазар. Тази разпоредба не е приложима в настоящия случай. Не е приложим и член 87, параграф 3, буква г), който регламентира помощта за запазване на културата и историческото наследство.

(43)

В член 87, параграф 3, буква в) се предвижда помощите, които имат за цел да улеснят развитието на някои икономически дейности или на някои икономически региони, да бъдат считани за съвместими с общия пазар, в случаите когато такава помощ не оказва негативно въздействие върху условията за търговия до степен, която противоречи на общия интерес. Комисията е разработила различни насоки и съобщения, които постановяват как тя смята да прилага този член. Тъй като никое от тях не се отнася до настоящия случай, всяка държавна помощ, която е включена във въпросната мярка, трябва да се оценява директно по член 87, параграф 3, буква в) от Договора.

(44)

В този контекст трябва да се отбележи, че схема за застраховане на експорт, която облагодетелства експортните транзакции на МСП с ограничен експортен оборот, вече съществува и е одобрена от Комисията (10) в съответствие с разпоредбите на Комисията относно застраховането на краткосрочни експортни кредити. Комисията счита, че Унгария не е демонстрирала необходимостта от допълнителен инструмент, който да облагодетелства експортните транзакции на МСП с ограничен транспортен оборот.

(45)

В допълнение към това, трябва да се припомни, че Комисията по принцип стриктно осъжда помощта за експорт и за търговия в рамките на Общността, тъй като експортните субсидии директно въздействат върху конкуренцията на пазара между конкурентните потенциални доставчици на стоки и услуги. Тъй като е тясно и неразривно свързана с основната търговска транзакция, такава помощ за експорт е вероятно да окаже негативно въздействие върху условията за търговия в значителна степен. В своите предишни решения (11) Комисията ясно посочи, че гаранциите, предлагани на цена, която е по-ниска от пазарната, в контекста на договорите за износ в рамките на Общността, представляват помощ за експорт, който е несъвместим с общия пазар. В допълнение към това, подпомагането от страна на държавите-членки за износ извън общността може също така да окаже влияние на конкуренцията в рамките на Общността.

5.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(46)

Поради гореизброените причини Комисията стига до извода, че мярката води до държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО. Тъй като тя не улеснява развитието на определени икономически дейности или на определени икономически райони, без да оказва негативно въздействие върху условията за търговия до степен, която да противоречи на общия интерес, мярката не може да бъде оправдана съгласно член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО и следователно е несъвместима с общия пазар. Тъй като мярката още не е била приведена в действие, не е необходимо възстановяване на държавна помощ,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ, която Унгария планира да приведе в действие под формата на гаранция за краткосрочни експортни кредити за МСП с ограничен експортен оборот, е несъвместима с общия пазар.

Не се разрешава привеждането в действие на помощта.

Член 2

Унгария уведомява Комисията в срок от два месеца от нотификацията на настоящото решение за мерките, предприети за неговото спазване.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Унгария.

Съставено в Брюксел на 16 април 2008 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ C 234, 6.10.2007 г., стр. 18.

(2)  Пак там.

(3)  Както е определено в унгарския Акт XXXIV от 2004 г. Това определение за МСП е в съответствие със съответните критерии, които се съдържат в Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението на микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(4)  ОВ C 281, 17.9.1997 г., стр. 4.

(5)  Директива 98/29/ЕО на Съвета от 7 май 1998 г. относно хармонизирането на основните разпоредби, приложими при застраховане на експортни кредити, за сделки със средносрочно и дългосрочно покритие.

(6)  Дело C-142/87, Белгия/Комисия („Tubemeuse“), 1990 г., Recueil, стр. I-959, параграф 32.

(7)  Комисията отбелязва, че схемата също не попада под действието на „Известието относно гаранциите“ (ОВ C 71, 11.3.2000 г.). Точка 1.2 от известието относно гаранциите постановява, че то не се отнася до гаранции за експортни кредити. Тъй като мярката осигурява гаранции срещу неизплащането на заеми, които са сключени за финансиране на експортна транзакция, Комисията счита, че известието относно гаранциите е неприложимо.

(8)  N 487/06 — писмо на Комисията от 13 септември 2006 г. (ОВ C 256, 24.10.2006 г., стр. 7).

(9)  ОВ C 54, 4.3.2006 г., стр. 13.

(10)  Държавна помощ N 488/06.

(11)  Решение на Комисията от 17 май 1982 г. относно субсидирането на лихвените проценти за кредити за износ от Франция към Гърция след приемането на тази страна в Европейската икономическа общност (ОВ L 159, 10.6.1982 г., стр. 44); Решение на Комисията от 27 юни 1984 г. относно намерението на френското правителство да предостави специална застраховка за валутния риск на френските износители по отношение на търг за изграждане на електроцентрала в Гърция (ОВ L 230, 28.8.1984 г., стр. 25).


6.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/32


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2008 година

относно държавна помощ C 56/06 (ex NN 77/06), която Австрия е привела в действие за приватизацията на банка Burgenland

(нотифицирано под номер C(2008) 1625)

(само текстът на немски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/719/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като покани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с посочените по-горе разпоредби (1) и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

I.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 4 април 2006 г. Комисията получи жалба от украинско-австрийски инвеститорски консорциум (наричан по-долу „Консорциума“), в която се твърди, че Австрия е нарушила правилата за държавните помощи при процеса на приватизация на HYPO Bank Burgenland AG (наричана по-долу „BB“) (2). По-специално тръжната процедура, за която се твърди, че е била несправедлива, непрозрачна и дискриминираща жалбоподателя, не е довела до продажбата на ВВ на предложилия най-високата цена (жалбоподателя), а на австрийската застрахователна компания Grazer Wechselseitige Versicherung AG заедно с GW Beteiligungserwerbs-und-verwaltungs-G.m.b.H. (наричана по-долу „GRAWE“).

(2)

Първо искане за информация бе изпратено на Австрия на 12 април 2006 г. На 25 април 2006 г. Австрия поиска удължаване на крайния срок, което бе частично удовлетворено с писмо от 28 април 2006 г. Австрия отговори с писма от 15 май 2006 г. и 1 юни 2006 г. На 27 юни 2006 г. бе проведена среща с австрийските органи. Второ искане за информация бе изпратено на 17 юли 2006 г. и пълният отговор бе получен на 18 септември 2006 г.

(3)

Междувременно Комисията получи допълнителна информация от Консорциума по електронна поща и с писма от 21 април 2006 г. и 2 юни 2006 г.

(4)

С писмо от 21 декември 2006 г. Комисията уведоми Австрия, че е решила да открие процедурата, посочена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, по отношение на мярката.

(5)

Решението на Комисията да открие официална процедура за разследване (наричано по-долу „решението за откриване“) бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (3). Комисията покани заинтересованите страни да представят мненията си по отношение на помощта.

(6)

Комисията получи мнения от заинтересованите страни. Заинтересована страна от Унгария изпрати информация както в рамките на крайния срок, определен от решението, така и извън него, без да се посочват определени причини. Мненията, получени в рамките на определения срок, бяха изпратени на 22, 26 и 27 февруари 2007 г. и 9 март 2007 г. Още информация от тази заинтересована страна бе получена след изтичане на крайния срок на 19 и 28 март 2007 г.

(7)

Печелившият кандидат — GRAWE, потенциален получател на помощта, също предостави мнения. Тези мнения бяха изпратени на 9 март 2007 г. заедно с искане за удължаване на срока, което бе удовлетворено. GRAWE изпрати допълнителни коментари в писмо от 19 април 2007 г. Пълното досие с включени приложения бе получено в Комисията на 26 април 2007 г. След среща с Комисията на 8 януари 2008 г. GRAWE изпрати още коментари на 5 февруари 2008 г.

(8)

Австрия предостави своите мнения след откриването на официалната процедура за разследване на 1 март 2007 г., след като срокът бе удължен.

(9)

Всички мнения, получени в рамките на първоначалния (от унгарската страна) или на удължения срок (от GRAWE), бяха препратени към Австрия, на която бе предоставена възможност за отговор. Нейните коментари бяха получени с писмо от 5 юни 2007 г. На по-късен етап, на 8 февруари 2008 г., Комисията изпрати цялата информация, получена след крайния срок от GRAWE или от унгарската трета страна, на Австрия, за да изрази мнение.

(10)

Проведоха се няколко срещи с Австрия, GRAWE и украинските органи. Последната среща с Австрия се състоя на 1 април 2008 г. Още коментари от Австрия бяха получени в електронни писма от 14 декември 2007 г. и 23 януари, 25 февруари, 5 март и 9 април 2008 г.

(11)

На 22 март 2007 г. жалбоподателят, който не бе коментирал решението да се открие официална процедура за разследване, предостави на Комисията актуализирана информация относно хода на действията чрез една от своите съдебни постъпки в Австрия (Решение на Висшия районен съд на Виена (Oberlandesgericht) от 5 февруари 2007 г. и последващото обжалване пред Върховния съд (Oberster Gerichtshof) на Австрия). Жалбоподателят е предприел редица действия пред австрийските съдилища, като всички са били неуспешни до този момент.

II.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПОМОЩТА

1.   Консорциумът (жалбоподателят)

(12)

Жалбоподателят е австрийско-украински консорциум, който по време на продажбата на BB се е състоял от две украински дружества с ограничена отговорност — Ukrpodshipnik и Ilyich, и две австрийски дружества — SLAV AG и SLAV Finanzbeteiligung GmbH, като последното е основано специално с цел придобиване на BB. Ukrpodshipnik и Ilyich са големи украински групи, с персонал от почти 100 000 души и с общ годишен оборот от около 4 милиарда долара в различни сфери, като производство на стомана, корабостроене, тръбопроводи, металообработване и електроцентрали. Ukropodshipnik също така развива дейност на финансовите пазари чрез търговска банка Active Bank Ltd (наричана по-долу „Active Bank“), която работи от 2002 г. с пълен банков лиценз в Украйна. SLAV AG е основана във Виена през 1992 г. като филиал на дружеството Ukrpodshipnik и работи като търговско дружество. Акциите му се котират на Виенската борса. Фактът, че след продажбата се е състояла реорганизация между членовете на Консорциума, която е довела до положението, при което SLAV AG понастоящем е собственик на дружествата, базирани в Украйна, не е от значение за оценката на настоящия случай.

(13)

С планираното придобиване на BB Консорциумът е преследвал две основни стратегически цели. На първо място, след като вече е работел активно в украинския финансов сектор, Консорциумът е желаел да разраства бизнеса си в този сектор. На второ място, като се има предвид, че Консорциумът изнася голяма част от продуктите си по света, BB би му осигурила достъп до международни финансови пазари и би подпомогнала разрастването му в международен мащаб. Бизнес планът за BB, разработен от Консорциума, отразява тези стратегически цели и следователно би променил регионалния фокус на BB.

(14)

Нито информацията, с която разполага Комисията, нито мнения от трети страни, предоставени след откриването на процедурата, не са поставили под въпрос икономическата дееспособност на Консорциума. В процеса на разследването не е била получена информация, която да показва, че Консорциумът не би бил сериозен предприемач до момента, в който, на много късен етап от разследването, Австрийските органи привлякоха вниманието на Комисията към немски случай, в който Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (наричан по-долу „BaFin“) е предотвратил продажбата на акции на немска банка на неназована украинска група, с оглед съмнения относно неясния произход на средствата — преценка, която бе потвърдена от немски административен съд (4).

2.   GRAWE (получателят)

(15)

Купувачът GRAWE се състои от Grazer Wechselseitige Versicherung AG и GW Beteiligungserwerbs-und-verwaltungs-G.m.b.H. GRAWE е стабилно установена голяма австрийска група за финансови услуги. Тя работи в сферата на застраховането, банкирането и недвижимите имоти както в Австрия, така и в голям брой страни в Централна Европа, с филиали в Словения, Хърватия, Белград, Сараево, Баня Лука, Унгария, България, Румъния, Украйна, Република Молдова и Подгорица. Централните офиси в повечето случаи се намират в столичните градове. Grazer Wechselseitige Versicherung AG предлага всички обичайни форми на застраховане, а също така и финансови и лизингови услуги. Седалището ѝ е в Грац и има централни офиси в столиците на всички провинции. Годишният премиен приход за 2006 г. е достигнал около 660 млн. евро, а броят на управляваните застрахователни договори е възлизал на 3,3 млн.

(16)

През 2006 г. Grazer Wechselseitige Versicherung AG има пряко дялово участие в две дружества в банковия и инвестиционния сектор. По-голямото представлява дял от 43,3 % в HYPO Group Alpe Adria, финансова група в алпийско-адриатическия регион. HYPO Group Alpe Adria има офиси в Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Германия, Унгария, Италия, Лихтенщайн, Бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия, Словения и Украйна. Има повече от 6 500 души персонал, които обслужват над 1,1 млн. клиенти, и е разполагала с активи на стойност над 30 милиарда евро през 2006 г. През 1989 г. GRAWE придобива Capital Bank, независима институция, която в последните години се специализира в частно и инвестиционно банкиране, като управлява около 70 инвестиционни фонда.

(17)

Разработеният от GRAWE бизнес план за придобиването на BB не предвижда никакви промени в бизнес модела на BB, нито интеграция на BB в съществуващите банкови дейности на групата.

(18)

През 2007 г. GRAWE продава около 15 % от участието си в HYPO Group Alpe Adria и реализира значителни счетоводни печалби. Като използва пренесената загуба от […] (5) млн. евро (6) от BB, GRAWE осъществява данъчни икономии (7), които използва, за да компенсира нетната покупна цена от […] млн. евро (8), платени за BB.

3.   Hypo Bank Burgenland AG (BB)

(19)

До продажбата си HYPO Bank Burgenland AG е била акционерно дружество според австрийските закони, с регистрирано седалище в Айзенщад, Австрия. Преди продажбата на BB на австрийската застрахователна група GRAWE, което представлява разглежданата мярка за помощ, и след срещата на акционерите от март 2005 г. федерална провинция Бургенланд (наричана по-долу „провинция Бургенланд“) е държала 100 % от дяловете на дружеството (9). BB е била единствено от регионално значение с търговски баланс от 3,3 милиарда евро през 2005 г.

(20)

Преди продажбата BB е работила с пълен банков лиценз в провинция Бургенланд и в Западна Унгария, където има изцяло собствен филиал, Sopron Bank RT. Основана като регионална ипотечна банка, задачата на BB е била да способства за извършването на валутни и кредитни операции в провинция Бургенланд. В исторически план нейната работа се е състояла в отпускане на ипотечни заеми и издаване на ипотечни облигации и общински облигации. Към момента на продажбата тя е работела като универсална банка и е предлагала всички други банкови и финансови услуги.

(21)

До момента на приватизацията BB все още се е възползвала от така наречената Ausfallhaftung  (10). Вследствие на споразумение между Комисията и Австрия, довело до Решение C(2003) 1329 окончателен (11), Ausfallhaftung е трябвало да бъде премахната до 1 април 2007 г. Като общо правило всички задължения, съществуващи към 2 април 2003 г., продължават да бъдат покривани от Ausfallhaftung до настъпване на падежа им. След това Ausfallhaftung може да се поддържа между 2 април 2003 г. и 1 април 2007 г. за нововъзникнали задължения, в случай че техният падеж не настъпва след 30 септември 2017 г. Все пак като ефект от приватизационния процес, преходният период е завършил предсрочно в деня на приключването на сделката с GRAWE, тоест на 12 май 2006 г. (12). Новите задължения, възникнали след тази дата, вече не се покриват от Ausfallhaftung. На 31 декември 2005 г. задълженията, покривани от Ausfallhaftung, възлизат приблизително на 3,1 милиарда евро, без да се включва издаването на допълнителни облигации, описани в параграф 44.

(22)

В резултат на минали загуби BB има около 376,9 млн. евро пренесени данъчни загуби към 31 декември 2004 г. От 1 януари 2005 г. австрийските данъчни закони позволяват на дружествата (от една и съща група) да компенсират печалби и загуби едно към друго. До каква степен това може да се осъществи, зависи от специфичната структура на самата фирма.

4.   Преструктуриране на BB

(23)

С решение от 7 май 2004 г. (13) (наричано по-долу „решението за преструктуриране“) Комисията одобри помощ за преструктуриране за BB на обща стойност от 360 млн. евро, състояща се от две мерки: гаранционно споразумение от 20 юни 2000 г. между провинция Бургенланд и BB (171 млн. евро плюс 5 % лихва (14) и рамково споразумение от 23 октомври 2000 г., което се състои от отказ от претенции от страна на Bank Austria към BB на обща стойност от 189 млн. евро, споразумение върху бъдещи ползи между тези две страни по договора (15) и гаранционно споразумение от страна на провинция Бургенланд за BB, възлизащо на 189 млн. евро (16).

(24)

Решението за преструктуриране включва следните изменения със задна дата на гаранционното споразумение от 20 юни 2000 г. и на рамковото споразумение. Гаранционното споразумение от 20 юни 2000 г. е изменено така, че годишните оперативни печалби на BB вече няма да се използват, за да се намали сумата, покривана от гаранцията, осигурена от провинция Бургенланд, и BB ще може да се възползва от гаранцията най-рано при приключване на годишните счетоводни отчети за 2025 финансова година. Провинция Бургенланд ще има право да извърши изплащането на гаранцията към BB, в пълен размер или частично, от момента, в който бъдат приключени годишните счетоводни отчети за 2010 финансова година. Рамковото споразумение от 23 октомври 2000 г. бе изменено, както следва: годишните печалби на BB вече няма да се използват, за да се покриват задълженията върху бъдещи ползи към Bank Austria AG. Провинция Бургенланд ще изпълни задължението върху бъдещи ползи към Bank Austria и ще изплати сумите, които остават неизплатени според гаранционното споразумение непосредствено преди приватизацията на BB с еднократно плащане.

(25)

Измененията, отнасящи се до използването на годишните печалби за намаляване на гарантираните суми, нямаше да породят действие, ако BB не бе приватизирана. Докато собственик на BB е провинция Бургенланд, двете гаранции щяха да останат непроменени, гарантираните суми щяха да бъдат допълнително намалени с годишните печалби на BB и задължението върху бъдещи ползи щеше да остане непроменено.

(26)

Приватизацията на BB е съществен компонент от плана за преструктуриране, одобрен от Комисията. Провинция Бургенланд счита, че приватизацията на BB е възможно най-добрата гаранция за дългосрочната дееспособност на банката.

(27)

Съгласно решение на Комисията и считано от 2003 г. насам, провинция Бургенланд е направила два опита да продаде и приватизира BB, и двата неуспешни. Третият опит — мярката за помощ, описана по-долу — е започнал с обявление в медиите на 18 октомври 2005 г.

5.   Приватизацията на BB

5.1   Приватизационният процес

(28)

Комисията отбелязва, че страните, които имат отношение към продажбата на BB, се разминават в описанието си на процеса на продажба. Все пак Комисията счита, че следните елементи от продажбата на BB, както са изложени в решението за откриване и според добавеното в коментарите на Австрия и коментарите на GRAWE, не си противоречат.

(29)

През 2005 г. провинция Бургенланд открива трета тръжна процедура за приватизацията на BB. Международната инвестиционна банка HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA, Дюселдорф, заедно с HSBC plc, Лондон (заедно наричани по-долу „HSBC“), на които е възложено да проведат процеса на приватизация, обявяват публично намерението за продажба на BB в Официален вестник на Виена (Amtsblatt zur Wiener Zeitung) на 18 октомври 2005 г. на национално ниво и в англоезичното издание на Financial Times Europe на 19 октомври 2005 г. на международно ниво и канят страните, заинтересовани да придобият дял в BB, да заявят кандидатурите си.

(30)

Докато 24 потенциални кандидати както от, така и извън Европейския съюз реагират на обявлението, едва 14 официално заявяват своя интерес за участие в търга и следователно им е предоставено „писмо за участие“, за да се включат в следващата фаза на тръжния процес. В писмото за участие потенциалните кандидати са поканени да представят примерна, неангажираща оферта за закупуване на банката преди 6 декември 2005 г.

(31)

Само трима от 14 потенциални кандидати представят навреме примерни оферти, определени съответно на 65 млн. евро, 100 млн. евро и 140 млн. евро (17), и се включват във втората фаза, целяща да доведе до обвързваща оферта, за която бе определен краен срок 6 февруари 2006 г. Втората фаза включва в частност фаза на правен и финансов анализ, която да бъде проведена в интернет информационна зала с данни от 7 до 30 януари 2006 г. и подкрепена от редица презентации и срещи. Кандидатите са имали също възможност да задават въпроси по време и след процеса на правния и финансовия анализ.

(32)

На 6 февруари 2006 г. двама кандидати са подали обвързващи оферти — от една страна, GRAWE и Консорциума, от друга.

(33)

По-нататък се провеждат преговори по обвързващите оферти индивидуално с тези двама кандидати. Тези преговори завършват на 4 март 2006 г.

(34)

На 5 март 2006 г. провинция Бургенланд възлага договора на GRAWE, въпреки че покупната цена, предложена от GRAWE (100,3 млн. евро), е значително по-ниска от цената, предложена от Консорциума (155 млн. евро). Решението се основава на писмена препоръка от HSBC (наричана по-долу „препоръката“) от 4 март 2006 г., подкрепена с устни пояснения към членовете на правителството на провинция Бургенланд в деня на решението. Правителство на провинция Бургенланд официално се съгласява с продажбата на 7 март 2006 г. Сключването на сделката се състои на 12 май 2006 г.

(35)

В навечерието на сключването BB издава облигации на стойност 700 млн. евро. Прогноза от 2005 г. предвижда издаването на само 320 млн. допълнителни облигации преди приватизацията. Издаването се осъществява при Ausfallhaftung. Capital Bank, филиал на GRAWE, се записва за 350 млн. от общо 700 млн. евро облигации.

5.2.   Критериите за селекция в писмото за участие

(36)

Следните критерии за оценяване на офертите бяха основани на решение на правителството на провинция Бургенланд от 6 септември 2005 г. и бяха изброени в писмото за участие:

а)

покупната цена и надеждността на плащането на тази покупна цена;

б)

поддържане автономността на BB;

в)

продължаване на дейността на BB и в същото време избягване на използването на Ausfallhaftung;

г)

готовност да се проведат всички необходими капиталови увеличения;

д)

сигурност на операцията;

е)

времеви съображения при провеждане на операцията.

(37)

Писмото за участие определя още, че въз основа на препоръката акционерът на BB ще направи избор по своя преценка, според която кандидатите ще могат да се включат във втора фаза на процеса на продажба.

5.3.   Клаузата за гаранция в договора с GRAWE

(38)

Договорът с GRAWE съдържа гаранция от страна на провинция Бургенланд да не се нарушават правилата за държавна помощ нито в контекста на гаранционните споразумения, които са предмет на решението за преструктуриране, нито в контекста на самия договор за продажба. Тази гаранция е добавена в клауза, която дава право купувачът GRAWE да бъде обезщетен от провинция Бургенланд по отношение на всяко възстановяване, разпоредено от Комисията при отрицателно решение. Ако правилата за държавната помощ забраняват такова доуточняване на продажната цена, купувачът би могъл да анулира договора според тази клауза.

5.4.   Препоръката на HSBC

(39)

Препоръката сравнява двете оферти на GRAWE и Консорциума на базата на критериите за селекция, споменати по-горе. Тя посочва, че покупната цена би довела до решение в полза на Консорциума. Все пак, с оглед на останалите критерии — надеждност на плащането на покупната цена, продължаване на дейността на BB и избягване на използването на Ausfallhaftung, увеличения на капитала и сигурност на операцията, HSBC препоръчва продажба на GRAWE (за повече подробности вж. параграфи от 27 до 29 от решението за откриване).

III.   РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 88, ПАРАГРАФ 2 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕО

(40)

Комисията реши да открие официална процедура по разследване съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО поради основните причини, посочени по-долу.

(41)

Прилагайки принципите, посочени в XXIII доклад относно политиката на конкуренция (18), Комисията не можа да установи, че продажбата се е състояла без помощ, особено след като е очевидно, че Консорциумът, подавайки съществено по-висока оферта, не е избран за купувач на BB от провинция Бургенланд. Освен това има редица разминавания в начина, по който тръжната процедура е описана, от една страна, от жалбоподателя и, от друга — от Австрия.

(42)

По отношение на тръжната процедура Комисията изрази съмнения относно това, дали тя може да бъде смятана за прозрачна, безусловна и недискриминационна. Комисията особено се съмнява в това, дали кандидатите са третирани по един и същ начин по време на тръжната процедура и също дали частен продавач би наложил част от условията, обвързани с продажбата, както е посочено в писмото на HSBC.

(43)

Комисията изрази още съмнения относно прозрачността на крайния избор, имайки предвид, че не е имало признаци за това, как ще бъдат степенувани критериите; освен това допълнителният критерий за „рефинансиране на BB след продажбата“, на който е било акцентирано по време на преговорите, не е бил включен в окончателния списък (вж. параграфи от 65 до 69 от решението за откриване за повече подробности).

(44)

В допълнение Комисията не може да изключи възможността на GRAWE да е било предоставено икономическо предимство поради следните причини:

а)

разликата в цените, показваща, че при продажбата на BB на GRAWE не е била платена пазарната цена;

б)

издаването на още облигации за 380 млн. евро, покрити от Ausfallhaftung, което не е било елемент от бизнес плана за BB, даден на потенциалните купувачи, и който явно не е бил предоставен на Консорциума;

в)

съмнението дали нямаше да бъдат направени по-високи оферти или дали нямаше да се включат други конкуренти в продажбата, ако не бяха наложени горните условия.

(45)

Комисията също споменава и възможния ефект от пренесената данъчна загуба върху икономическата стойност на съответните оферти. Клаузата за гаранция, включена в договора с GRAWE, е още един повод за безпокойство.

(46)

По отношение на условието в договора относно компенсацията за предсрочно прекратяване (Vorfälligkeitsentschädigung) на гаранционното споразумение от 20 юни 2000 г. Комисията се пита дали Австрия се е съобразила напълно с решението за преструктуриране.

IV.   МНЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

(47)

Комисията получи коментари от получателя GRAWE и от трета страна от Унгария (19). Мнението на GRAWE подкрепя и допълва аргументите на Австрия и те са разглеждани заедно по-долу.

(48)

Унгарската заинтересована страна предоставя редица документи, които се отнасят до твърдения за по-ранна измама, засягаща преди всичко дейността на BB в Унгария, където се намира нейният филиал Sopron Bank RT. Тя поддържа становището, че измамата може да бъде запазена в тайна само като се продаде BB на австрийски кандидат. Предоставени са редица документи, отнасящи се особено до няколко свързани с BB филиала, базирани в Унгария, като извадки от търговски регистри, уставите на засегнатите предприятия, протоколи от годишни събрания или други фирмени данни, покриващи периоди, недвусмислено предшестващи продажбата на BB. Комисията не успя да установи никаква съществена връзка между тези документи и приватизационната процедура, която тя трябваше да оцени според правилата за държавна помощ. Следователно тези коментари не можеха да бъдат взети под внимание.

V.   МНЕНИЯ ОТ АВСТРИЯ И GRAWE

(49)

Австрия предоставя и акцентира на аргументите, които вече са били представени, преди Комисията да реши да открие официална процедура за разследване. В това Австрия получава силна подкрепа от GRAWE.

1.   Допустимост

(50)

Позовавайки се на процедурни основания, Австрия поддържа тезата, че Комисията не бива да навлиза в подробностите на тази жалба, тъй като Консорциумът, който още не е бил навлязъл на европейския банков пазар и следователно дори не е бил конкурент, не би могъл да се смята за „заинтересована страна“ по смисъла на член 1, буква з) от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 (сега член 88) от договора за ЕО (20). Всяко твърдение за дискриминация по-скоро би било свързано със свободата на установяване и свободното движение на капитали; навлизане на европейския банков пазар не би могло да се добие чрез процедура за държавна помощ. Комисията трябва също да вземе предвид факта, че Консорциумът не е бил действащ след решението за откриване на Комисията и е обявил публично, че вече няма интерес към придобиването на банката.

(51)

С разглеждането на този случай Комисията би превишила правото си за взимане на решение по собствено усмотрение. Австрия акцентира, че австрийските съдилища са разглеждали изчерпателно случая според законите за държавна помощ, внимателно са изслушвали свидетели, напълно са оценили фактите и са заключили, че е проведена открита, честна и прозрачна тръжна процедура. Комисията е трябвало да одобри това становище, вместо да открива официална процедура по разследване.

2.   Общи въпроси, свързани с тръжната процедура и резултатите от нея

(52)

Австрия твърди, че налице е била открита, честна и прозрачна тръжна процедура, потвърдена от австрийските съдилища, разгледали въпроса. Окончателното решение е било взето едва на 4 март 2006 г. На всички страни са били дадени еднакви възможности да получат информацията, необходима им за техния правен и финансов анализ, при все че страните не са я използвали по един и същ начин.

(53)

Въпреки наличието на сериозни резерви срещу Консорциума в началото, законосъобразно е било да се задържи Консорциумът възможно по-дълго в тръжната процедура, вместо да бъде изключен на базата на примерните оферти. Такова поведение е съответствало на това на частен продавач, който по този начин би засилил конкуренцията между кандидатите, за да повиши цената възможно най-много. Освен това Австрия е продължавала да очаква, че Консорциумът ще представи финансово силен бизнес партньор, както е обявил по време на преговорите. Такъв партньор би променил ситуацията съществено.

(54)

GRAWE изразява мнение, че не е могъл да усети преференциално отношение по време на тръжната процедура нито от страна на провинция Бургенланд, нито от Съвета по финансовите пазари на Австрия (FMA).

(55)

Австрия посочва, че препоръката на HSBC не е била нищо повече от обобщение на приватизационния процес и не би могла сама по себе си да бъде разглеждана като единствено основание за взетото решение. Препоръката е целяла единствено да направи кратък преглед на процедурата и офертите. Нейните изводи са допълнени от устни пояснения, предоставени на лицата, отговорни за вземане на решението. Австрия осигурява тази информация, като предоставя обяснителна бележка, която е била изготвена от HSBC, за да помогне на провинция Бургенланд да подготви отговора си на първото искане на информация от Комисията от 12 април 2006 г. и в която изводите се коментират по-подробно. Според Австрия препоръката не би трябвало да се разглежда като експертно мнение за стойността на банката, каквото не се изисква според европейското законодателство. Вместо това решението, взето на 5 март 2006 г., е базирано на опита, натрупан в хода на приватизационния процес, препоръката, устните оценки и поверителни пояснения от страна на представители на HSBC.

(56)

Редица елементи както в информацията, представена от Австрия, така и в мнението на GRAWE се отнасят до сравнимостта на офертите, направени от двамата кандидати.

(57)

Колкото до компенсацията за предсрочно прекратяване (Vorfälligkeitsentschädigung) на гаранционното споразумение от 20 юни 2000 г., Австрия твърди, че Комисията е интерпретирала погрешно съответните договорености, включени в офертите на двамата окончателни кандидати. Компенсацията се е отнасяла до факта, че провинция Бургенланд е щяла да осъществи плащанията си по гаранционното споразумение няколко години по-рано от планираното (21). Това не е елемент от покупната цена, както явно смята Комисията. Освен това схемата не поставя под въпрос по-ранното решение за преструктуриране на BB, а спомага да се намали помощта, нещо, което по това време е било разрешено от Комисията.

(58)

По отношение на гаранционните клаузи и гаранционните периоди, предвидени в договорите за продажба с GRAWE и с Консорциума, Австрия твърди, че те са резултат от индивидуално проведените с всяка от страните преговори. Различните договорености по отношение на лимитите на отговорност, степента на освобождаване и гаранционните периоди (две години за Консорциума и 3 години за GRAWE) не представляват дискриминация между кандидатите.

(59)

Единствено проектодоговорът с Консорциума предвижда да се плаща годишна такса от 100 000 EUR за Ausfallhaftung на провинция Бургенланд. В обяснението си Австрия посочва, че договорът с GRAWE не предвижда годишна такса, тъй като това вече е включено в продажната цена, предложена от GRAWE.

(60)

Относно издаването на облигации Австрия твърди, че решението на управителния съвет да издаде нови облигации на стойност 380 млн. евро, допълващо предходното решение — основано на предвиденото в бизнес плана на BB — за издаване на облигации на стойност 320 млн. евро през септември 2005 г., е било независимо от предстоящата приватизация и бъдещия собственик на BB. Провинция Бургенланд не е сметнала, че е нужно издаването на тези допълнителни облигации да се споменава в писмото за участие, тъй като това не би било решаващо за продажбата. Все пак и двамата кандидати са били информирани по време на правния и финансовия анализ и издаването би се състояло независимо от това, кой е купувачът. Само GRAWE е включил това в своя проектодоговор. Австрия акцентира, че издаването на допълнителни облигации за 380 млн. евро е било направено с цел да се използват максимално благоприятните условия за рефинансиране при Ausfallhaftung. Това е споменавано многократно в хода на преговорите с Консорциума. Всъщност ако BB беше продадена на Консорциума, той би се възползвал от по-добрите условия за рефинансиране в значително по-голяма степен, отколкото GRAWE като купувач. Австрия твърди, че условията за рефинансиране на BB в случай на продажба на Консорциума биха били на по-висока цена, имайки предвид, че GRAWE има поставен рейтинг, докато Консорциумът не само няма рейтинг, но и седалището му е в Украйна и следователно BB би могла в най-добрия случай да очаква условия за рефинансиране за евентуален рейтинг „BB“ или „B“.

(61)

По отношение на специалната договореност с GRAWE да прехвърли обратно на провинция Бургенланд четири от филиалите за недвижими имоти на BB преди сключване на сделката, при тяхна балансова стойност от 25 млн. евро, Австрия посочва, че след като одиторът на BB е потвърдил на 31 декември 2005 г., че пазарната стойност на собствеността би била равна на балансовата ѝ стойност, това прехвърляне би имало само ликвиден ефект. Следователно не е било нужно този ликвиден ефект да се взема под внимание при сравняването на двете оферти.

(62)

От страна на Консорциума е предложено авансово плащане от 15 млн. евро по доверителна сметка на базираната в Украйна Active Bank в деня на подписване на договора.

(63)

Австрия поддържа стоновището, че клаузата, която също е била част от проектодоговора с Консорциума (22), е стандартна във всички договори за продажба при такива сделки като част от условията на продажбата и цената ѝ съответства на правилата за държавна помощ. Тя е в законния интерес на купувача на BB, който не би бил склонен да предложи по-висока цена и е можело да му бъде поискано да заплати повече със заповед за възстановяване, като следствие от решение за държавна помощ. Освен това Комисията би трябвало също да вземе предвид факта, че клаузата включва право на купувача да се оттегли от договора, в случай че тя е невалидна според правилата за държавна помощ.

(64)

Според GRAWE съмненията на Комисията са неоснователни, докато не е налице заповед за възстановяване. GRAWE подчертава, че купувачът в една тръжна процедура има много ограничени средства, за да се защити от постъпките на публичен продавач, които потенциално са от значение при оценка за държавна помощ. GRAWE смята, че такава клауза дава на държавата дори повече основание да се съобразява с правилата за държавна помощ и следователно е на свой ред в интерес на Комисията.

3.   Пазарна съвместимост на продажната цена, платена от GRAWE

(65)

Според Австрия наличието на открита и прозрачна тръжна процедура, с която се достига до пазарната цена, е показано от факта, че трима кандидати представят примерни оферти, от които офертата на GRAWE е втора. Това показва, че офертата на GRAWE не е по-ниска от пазарната стойност на BB.

(66)

Австрия се позовава на резултата от втория опит за приватизация на BB. Тогава всички четири оферти са били в диапазона от 85 млн. евро до 93 млн. евро. Следователно цената от 100,3 млн. евро, платена от GRAWE, може също да бъде смятана за съвместима с пазарните условия.

(67)

Съгласно правилата за държавна помощ Австрия съвсем не е била задължена да продаде банката с открита тръжна процедура, а е била свободна да избере между открита тръжна процедура или експертна оценка. Докато пазарната цена се е придържала към тези предходни оценки, държавна помощ не е била включвана. В този контекст Комисията не е взела под внимание факта, че Австрия вече е била представила няколко проучвания в ранната фаза на разследването, потвърждаващи становището ѝ, че цената, платена от GRAWE, е съвместима с пазарните условия.

(68)

Австрия и GRAWE подкрепят аргументите си, като се позовават на следните проучвания и документи:

а)

Предварителна оценка на BB, направена от HSBC: това проучване заключава, че ако BB е приватизирана и продадена на купувач с добра кредитна репутация, нейната стойност би била в диапазона между 50 и 70 млн. евро, в зависимост от стойността, приписана на пренесената данъчна загуба. Стойността на собствения капитал тогава би възлизала на 33,4 млн. евро (23).

б)

Оценка на самостоятелната стойност на BB, извършена от gmc-unitreu Wirtschaftsprüfungs-und Steuerberatungs GmbH по повод придобиване на всички акции от провинция Бургенланд, с цел да се подготви почвата за приватизацията на BB. Въз основата на стойности, подобни на тези, използвани от HSBC, проучването заключава, че на 30 юни 2004 г. BB е струвала между 44,4 млн. евро и 53,9 млн. евро (24).

в)

Оценката на самия Консорциум, която преценява самостоятелна стойност на собствения капитал в диапазона между 50 и 75 млн. евро.

(69)

В допълнение Австрия твърди, че кандидатите са посочили цени според условията на тръжната процедура и следователно и двете оферти са били по-високи от пазарната стойност.

(70)

Австрия предлага да възложи допълнително проучване на независим експерт с цел да се установи, че е била платена цена, съвместима с пазарните условия.

4.   Ролята на Ausfallhaftung при продажбата на BB

(71)

По време на цялото разследване Австрия многократно подчертава важността на Ausfallhaftung и произтичащия финансов интерес на провинция Бургенланд при продажбата на BB и в това е подкрепена от GRAWE. Критерият за „продължаване на дейността на банка Бургенланд и в същото време избягване на използването на Ausfallhaftung“ е едно от условията, които Австрия обявява публично в тръжната процедура и следователно е било известно на всички заинтересовани. В тази връзка Австрия и GRAWE представят в частност следните аргументи:

(72)

Основание за Ausfallhaftung може да бъде намерено в устава. BB обаче, като дружество, ограничено от дялово участие („AG“), с частноправен статут и самият гарант е също с частноправен статут (раздел 1356 от Гражданския кодекс); следователно условията и удължаването на задълженията на провинция Бургенланд са регулирани от разпоредбите на частното право. Държавата е действала като собственик на банка Бургенланд, а не в качеството си, определено от публичното право. С неприемането на този аргумент Комисията е пренебрегнала разделението на органите в Австрия между законодателна власт (източникът на Ausfallhaftung), от една страна, и изпълнителна (провинция Бургенланд, която е взела решението да продаде BB), от друга. Отношенията между провинция Бургенланд и BB могат да бъдат оприличени на положението на компания майка, гарантираща за своя филиал под формата на писмо за ненамеса (Patronatserklärung). Такава гаранция би била взета под внимание при продажбата на филиал, както би бил взет всеки друг извънбалансов риск. Австрия подкрепя това виждане и като се позовава на решението на Австрийския върховен съд от 4 април 2006 г. (25).

(73)

Освен това Комисията и Австрия са се споразумели за премахването на гаранцията като съществуваща помощ след преходен период. До премахването ѝ Ausfallhaftung е щяла да бъде „узаконена“, което също така би позволило на провинция Бургенланд да я вземе предвид при продажбата на BB. Гаранцията не е била отпусната от провинция Бургенланд с оглед на приватизационния процес и Австрия не е имала законови средства да се освободи от своята гаранция преди продажбата на BB. Ако рискът, свързан с Ausfallhaftung, не би могъл да се вземе под внимание при тези обстоятелства, Комисията би възпрепятствала ефективно провинция Бургенланд да приватизира BB. Това би било в противоречие с изискването за приватизация в по-ранното решение на Комисията и би ограничило незаконосъобразно свободата на държавите членки да приватизират активите си.

(74)

Становището на Австрия е потвърдено от практиката на самата Комисия и от европейските съдилища. В частност Комисията е признала, че задължения и извънбалансови рискове не могат да бъдат вземани под внимание при приватизационна процедура (26). При Gröditzer Stahlwerke, Съдът на европейските общности също безусловно признава, че гаранция, дадена от държавата, която е от значение при ликвидацията на предприятие, трябва да бъде взета под внимание (27). Признаването на Ausfallhaftung като съществуваща помощ следователно е от значение.

(75)

Рискът да се прибегне до Ausfallhaftung зависи от бъдещия рисков профил на банката и следователно от рисковия профил на новия собственик. Провинция Бургенланд е сметнала риска, свързан с Консорциума като собственик, за неприемлив. Фактът, че BB остава под надзора на FMA не променя тази прогноза, тъй като FMA се намесва само ex post.

(76)

Австрия предоставя изчисления за сумата, гарантирана от Ausfallhaftung, и сценарий за ликвидация. Посочва се, че подходът, използван при изчисленията, е идентичен с този, представен пред Комисията в процедурата, довела до решението за преструктуриране.

(77)

GRAWE заявява, че е погрешно да се използва сценарий за ликвидация в този контекст, тъй като провинция Бургенланд е трябвало да вземе решение не за ликвидация на BB, а за това, кой купувач да избере. Сценарият за ликвидация е бил предназначен за различна ситуация (решение за помощ за преструктуриране). В допълнение, в положение на Ausfallhaftung провинция Бургенланд не би могла да изиска ликвидация на всички активи, тъй като всички кредитори биха могли да отправят искове директно към провинцията.

(78)

Австрия свързва този елемент с критерия за „продължаване на дейността на BB и в същото време избягване на използването на гаранцията“, като твърди, че обявяването на продажбата на BB на Консорциума би могло да доведе до повишаване на нуждите на BB от рефинансиране и до значително изтичане на ликвидност, и вероятно в крайна сметка би могло да доведе до действителното използване на Ausfallhaftung. Ликвидността на BB вследствие на продажбата е била ключов фактор при вземането на решение. Консорциумът също не е изключвал възможността за изтегляне на депозити от страна на клиенти или отмяна на междубанкови кредитни линии, макар и в значително по-малка степен, отколкото очакванията на Австрия. Докато Консорциумът очаква тегления от максимум 500 млн. евро, Австрия представя изчисления, които изразяват количествено нетното изтичане на ликвидност, в най-добрия случай на 750 млн. евро и в най-лошия на 1,25 милиарда евро. Консорциумът е понесъл тежестта на това да докаже, че може да осигури рефинансирането, но не е успял да го освободи. Вместо това той само е представил „писма за намерения“ от различни банки.

(79)

По-нататък Австрия подчертава, че би била по-малко загрижена по този пункт, ако Консорциумът бе представил финансово силен бизнес партньор, както е обявил по време на преговорите.

5.   Въпроси относно разрешението от FMA за продажба

(80)

Австрия обяснява, че според раздел 20 от Банковия закон FMA може да проведе така наречения „fit & proper test“ на купувача на банка, едва когато страните вече са сключили обвързващо споразумение. Предполагаема оценка на повече от един потенциален купувач би превишила правомощията на FMA. Поради същата причина е било невъзможно да се предостави ex post такава оценка на Комисията, както е поискано в решението за откриване. Впоследствие FMA е отказала да разгледа документите както на Консорциума, така и на GRAWE, тъй като и двамата потенциални купувачи са предоставили документи на FMA, за да получат разрешение преди продажбата (28). От FMA се изисква да оцени всяка сделка по безпристрастен начин.

(81)

Австрия твърди, че тя въпреки всичко се е опитала да получи становище относно двамата продължаващи кандидати. Неформално FMA посочва, че една оценка на GRAWE, което е добре познато на институцията, вероятно би отнела едва няколко седмици. За разлика от това, една оценка на Консорциума е свързана също и с други институции извън Европейския съюз и може да се предполага, че би отнела повече от три месеца. Все пак FMA е задължена по закон да реагира в рамките на три месеца; в противен случай сделката би се считала за разрешена. Ето защо една продажба на Консорциума неизбежно би довела до това FMA временно да забрани сделката като първа стъпка. FMA би могла все пак да продължи с проучването и ако е необходимо, да отмени по-ранния си отказ. Целият процес би могъл да отнеме до година. Според FMA резултатът би бил „напълно непредрешен“.

(82)

Поради тази обосновка Австрия подчертава, че провинция Бургенланд е трябвало да продаде BB, основавайки се на своята собствена прогноза за крайното решение на FMA. Все пак Австрия смята, че FMA никога не би разрешила продажба на Консорциума. Основните съображения, обосноваващи прогнозата на провинция Бургенланд, са били следните:

(83)

През 1994 г. SLAV International Bank AG е кандидатствала за банков лиценз в Австрия. Молбата е отхвърлена на 17 ноември 1997 г. Едно от основанията за отказ е било, че украинският фонд, който е бил собственик по това време, не е кандидатствал за Международни счетоводни стандарти (IAS). Освен един малък член на Консорциума, Active Bank Ltd с дейност само в Украйна, към онзи момент не е била провеждана никаква банкова дейност в групата. Никой от членовете на Консорциума не е бил оценяван от международно призната рейтингова агенция. За разлика от това с GRAWE банка Бургенланд би спечелила опитен партньор в сектора на банкирането и капиталовите пазари, който има рейтинг „А“ и е добре известен на FMA.

(84)

По подобен начин Австрия се позовава на опита си при двата предишни неуспешни опита за приватизация на BB. Особено при втория опит, който завършва с неуспех през август 2005 г., е взела участие базирана в Литва банка с руски собственик и Австрия има основание да смята, че FMA би забранила такава сделка.

(85)

Австрия също отбелязва, че решението би отнело повече време поради липсата на меморандум за разбирателство като основа за взаимно сътрудничество и обмен на информация между FMA и Украинската национална банка.

(86)

Освен това, за да запази добрата си репутация, би било в интерес на GRAWE да се намеси, в случай че BB изпитва затруднения. Същото не би могло да се каже за Консорциума. В допълнение Австрия акцентира, че със собственик, базиран в Украйна, BB никога не би получила рейтинг, подобен на рейтинга „А“ на GRAWE, а по-скоро рейтинг между „BB“ и „B“ съгласно принципа, че едно предприятие не може да подсигури по-висок рейтинг от този на страната, в която то е установено.

6.   Допълнителни елементи от прогнозата на провинция Бургенланд

(87)

Австрия представя също обяснителна бележка от HSBC, потвърждаваща всички съображения на провинция Бургенланд по отношение на вероятността FMA да разреши сделката и вероятността да се извлече полза от Ausfallhaftung в случай на решение в полза на GRAWE. Ценовата разлика е от много по-малко значение, отколкото заниженият риск в случай на продажба на GRAWE.

(88)

Бизнес планът на Консорциума също е повод за безпокойство. Той е представен едва на късен етап от процеса, на 27 февруари 2006 г., и предвижда интегрирането на базираната в Украйна Active Bank Ltd. Всъщност Консорциумът превръща това в условие, предхождащо придобиването на BB. Съществуват обаче редица елементи в този бизнес план, които провинция Бургенланд счита за изключително опасни за самото съществуване на BB.

(89)

В частност само съвсем малка част от новия капитал, обещан от Консорциума, е бил определен за подсилване на регионалните дейности на BB (17 млн. евро от общо 85 млн. евро), като останалата част е предвидена за базираната в Украйна Active Bank. Според бизнес плана бъдещият основен център на дейността е трябвало да бъде в Украйна вместо в провинция Бургенланд — ситуация, която съдържа рискове, свързани с обмяната на валута.

(90)

Освен това провинция Бургенланд никога не е могла да разбере как Консорциумът възнамерява да интегрира Active Bank, стойността на която е завишена. От гледна точка на предпазливостта провинция Бургенланд приема най-лошия сценарий за BB, при който неуспех на Active Bank би изложил на сериозен риск BB и в крайна сметка дори би довел до несъстоятелност на BB.

(91)

Въз основа на бизнес плана провинция Бургенланд нямаше да продаде BB, дори ако Консорциумът беше единствен кандидат (29).

(92)

Освен това Австрия е била загрижена за това, че FMA би имала нужда от значително повече време, за да оцени продажба на Консорциума. Решението за преструктуриране на BB е изисквало своевременна приватизация. В допълнение GRAWE е ограничила валидността на своята оферта до 31 март 2006 г. Следователно провинция Бургенланд е рискувала да остане без купувач, ако FMA забрани продажбата.

(93)

На 5 март 2008 г. Австрия се позовава на решение на немски съд, потвърждаващо решение на BaFin, което забранява продажбата на акции от немска банка на украинска група. Австрия не твърди, че украинската група в този случай е Консорциумът, но тя въпреки всичко открива, че собствената ѝ прогноза се подкрепя от решението, до което BaFin достига за 13 месеца.

(94)

Според становището на Австрия, въпросът за своевременна продажба е тясно свързан с изискваната сигурност на операцията. Провал на третия приватизационен тур би поставил в опасност банката и би могъл впоследствие да доведе до несъстоятелност на BB и прибягването до Ausfallhaftung.

7.   Други методи за оценка на риска, представени от Австрия и GRAWE

(95)

Австрия предоставя още пояснения на препоръките на HSBC, които следват подход, основан на изцяло гарантирани задължения. Умереното нарастване на вероятността да се прибегне до Ausfallhaftung, ако BB се продаде на Консорциума, е било достатъчно да омаловажи разликата между двете оферти и следователно да натежи към решение в полза на GRAWE.

(96)

GRAWE, подкрепено от Австрия, предоставя експертно мнение, основаващо се на модел на ценообразуване на опции, за да обясни и оправдае продажбата на GRAWE. Експертното мнение стига до заключението, че добивайки дори малък ръст от 1,83 % в нестабилността на активите вследствие продажбата на BB на Консорциума, произтичащият риск за провинция Бургенланд в смисъл на Ausfallhaftung би бил значително повишен. Следователно решението да се продаде BB на GRAWE е оправдано.

(97)

На много късен етап от процедурата, на 22 февруари 2008 г., Австрия предоставя анализ на това, как капиталовите пазари оценяват гаранция като Ausfallhaftung. Подробно изложение на подхода, използван в анализа, направен от Morgan Stanley, е било предоставено на 9 април 2008 г. Отправната точка на анализа е предположението, че провинция Бургенланд би могла да се презастрахова на капиталовите пазари срещу риска от Ausfallhaftung със средствата на суап за осигуряване срещу кредитен риск. Австрия твърди, че резултатите от анализа показват, че решението на провинция Бургенланд е оправдано. Той оценява стойността на такова застраховане на 51,3—64,1 млн. евро в случай на продажба на BB на GRAWE и на 521,6 млн. евро в случай на продажба на BB на Консорциума. Очакванията на Morgan Stanley са по-ниски (354 млн. евро към 12 май 2006 г.), но все пак се смята, че подкрепят изводите на Австрия.

8.   Съвместимост на помощта с общия пазар

(98)

Австрия не предоставя никакви коментари относно съвместимостта на помощта с общия пазар.

(99)

GRAWE твърди, че мярката, ако се смята, че тя е държавна помощ, трябва да бъде смятана за съвместима с общия пазар с оглед на член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО. Приватизацията на BB е тясно обвързана с предходното решение за преструктуриране, според което BB трябва да продължи да работи като регионална банка в провинция Бургенланд. Съдейки по неговия бизнес план, Консорциумът не предвижда такава ориентация. Това допълнително би застрашило коректното осъществяване на решението за преструктуриране.

VI.   ПРАВНА ОЦЕНКА НА ПОМОЩТА

1.   Допустимост

(100)

Преди всичко Комисията би припомнила, че съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета тя следва да проучи информация от всеки източник относно твърдения за неправомерна помощ. Австрия следователно допуска съществуването на възможност за преценка по собствено усмотрение, каквото всъщност Комисията не притежава, тъй като е задължена по закон да разгледа иск като този, подаден от Консорциума. Като единствен конкурент на GRAWE в последния етап на тръжната процедура за придобиване на BB, Консорциумът несъмнено е „заинтересована страна“ по смисъл на член 1, буква з) от гореспоменатия регламент. Последвалите развития по случая, като публикации в пресата, подсказващи, че Консорциумът се е отказал от първоначалните си планове да купи банката, не оказват влияние върху задължението на Комисията да продължи своето разследване. В това отношение Комисията би посочила, че Консорциумът не е оттеглил жалбата си (30).

(101)

Комисията би подчертала, че решенията на националния съд, на които се позовава Австрия, нито предопределят, нито ограничават компетенцията ѝ да оцени случая съгласно членове 87 и 88 от Договора за ЕО. В това отношение Комисията би отбелязала още, че резултатите на нито едно от съдебните решения, които са ѝ предоставени, в действителност не се основават на закон за държавна помощ (31).

2.   Наличие на държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО

(102)

Съгласно предвиденото в член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, всяка помощ, предоставяна от държава-членка или посредством държавни ресурси под каквато и да е форма и предлог, която нарушава или предизвиква опасност от нарушаване на конкуренцията посредством облагодетелстване на определени предприятия или производство на определени стоки ще бъде, доколкото засяга търговията между държави-членки, несъвместима с общия пазар. Приватизацията на BB трябва да отговаря на всички критерии по този член, за да бъде определена като държавна помощ.

2.1.   Държавна помощ в контекст на приватизация — правна рамка

(103)

Както е посочено в решението за откриване, оценката на Комисията в контекста на приватизация изхожда от редица принципи, които са посочени в XXIII доклад относно политиката на конкуренция (наричан по-долу „Доклад за конкуренцията“), и последващото им приложение (32).

(104)

Едно от обстоятелствата, посочени в доклада, което позволява на Комисията да приеме без по-нататъшно разглеждане, че не е включена държавна помощ, е предприятието да е продадено на кандидата с най-висока оферта. Очевидно е обаче, че в този случай BB не е продадена на кандидата с най-висока оферта. Това само по себе си е достатъчно за откриването на официална процедура по разследване (33).

(105)

Друг важен елемент, който да бъде взет под внимание в контекста на приватизация, са условията, свързани с такава продажба. В решението за откриване Комисията се позовава на важността, която се отдава на това в Доклада за конкуренцията, когато се изисква като условие да се приеме една приватизация за несъдържаща помощ „да бъде проведен конкурентен търг, който е открит за всички желаещи, прозрачен и който не поставя условие за други действия, като придобиването на активи, различни от тези, предоставени за продължаване функционирането на определени дейности“.

(106)

Комисията посочва също и своето последващо решение Stardust Marine, в което тя допълнително подчертава важността на „недискриминационния“ характер на процедурата (34). В съответствие със Съобщението на Комисията относно елементите на държавна помощ при продажба на земя и сгради от публични органи (35) (наричано по-долу „Съобщението относно продажба на земя“), Комисията вече приема подхода, че условия по принцип могат да бъдат поставяни, ако всички потенциални купувачи са задължени и могат да се справят с това задължение, без оглед на предмета на дейност на купувача (36). В този контекст Комисията е отбелязала, че критериите за подбор при продажбата на банката биха могли да съдържат условия и трябва да бъдат оценени като такива (вж. параграфи 141—143 по-долу за подробности).

(107)

По време на официалната процедура за разследване Австрия изглежда изхожда най-напред от предположението, че Съобщението относно продажби на земя може пряко да се приложи към приватизацията на предприятие и, второ, Австрия изглежда допуска, че една потенциално погрешна тръжна процедура може да бъде преодоляна чрез позоваване на предишни независими оценки, които са били извършени в контекста на приватизацията на BB. Австрия дори предлага да поръча ново проучване на пазарната цена на BB.

(108)

Специфичното значение на условията, свързани със сделката, е разгледано в параграфи 141—143. Като обща забележка по първата точка все пак трябва да се отбележи, че е необходимо да се прави разграничение между правилата, когато се отнасят до приватизации, и правилата, отнасящи се до продажба на земя и сгради. Макар и да не налага изискване за търговете като единствена възможна процедура за приватизация, Докладът за конкуренцията недвусмислено се отнася до приватизациите и осигурява насоки за процедурните предпоставки, така че да се гарантира, че приватизацията не включва държавна помощ. В Доклада за конкуренцията не се споменава, че независима оценка на юридическото лице, подлежащо на приватизация, извършена преди продажбата, би била достатъчна, за да се установи, че продажба на тази цена тогава би се смятала автоматично за невключваща държавна помощ. Това е видно на практика тогава, когато наистина е имало процес на наддаване.

(109)

Възможността за установяване на пазарната цена чрез оценка е само спомената в Съобщението относно продажба на земя като средство за установяване на пазарната цена при отсъствието на процедура на наддаване. Дори в случай на продажба на земя, от текста и структурата на Съобщението относно продажба на земя следва, че държава-членка не може да оправдае продажбата на друг кандидат, а не на този, подал най-високата оферта, позовавайки се на оценка. В случай на продажба на земя, както и в случай на приватизация, процедурата на наддаване следва да се разглежда като резултат от наличието на установена пазарна цена.

(110)

Все пак мнението на Комисията е, че в случая ситуацията не е такава, дори ако се предположи — заради спора — че виждането на Австрия относно „приложимостта“ на Съобщението относно продажба на земя може да бъде потвърдено. Вярно е, че Съобщението относно продажба на земя приема и открития търг, и оценката ex ante като валидни средства за демонстриране на липсата на държавна помощ. Последният подход обаче е a priori допустим единствено ако оценката е извършена преди продажбата. След като провинция Бургенланд веднъж е избрала открит търг, от който произтичат валидни оферти на пазара, би било непоследователно да се приеме каквато и да било предходна оценка и да се отделят по-високите оферти, както се предлага от Австрия във втората точка, спомената в параграф 107.

(111)

Предложението на Австрия би трябвало да се разгледа единствено ако бе необходимо резултатът от тръжната процедура да се отхвърли поради липсата на открит, прозрачен и безусловен търг.

(112)

В това отношение Комисията смята, че с търга се достига до две валидни оферти, макар че Комисията не би могла напълно да изключи вероятността офертите да можеха да бъдат дори по-високи, ако условията не са били приложени за продажбата (въздействието на условията се обсъжда по-подробно в параграфи 141—143). При наличието на две независими оценки и по-висока ангажираща оферта за закупуването на BB е ясно, че последната дава по-добър еквивалент на пазарната стойност на проекта за продажба, тъй като той отразява не само хипотетична оценка, а реална оферта.

(113)

Базирайки се на това, всяка предходна оценка на стойността на BB, представена от Австрия, остава без значение за оценяването на този случай (37). Освен това ex post оценка, както е предложено от Австрия, е без значение при наличието на този търг и валидните оферти, получени чрез него.

(114)

С оглед на приложените условия Комисията отбелязва още, че дори дружеството да е продадено на кандидата, предложил най-високата оферта, за цена значително по-висока от прогнозната ѝ стойност, все пак може да има намеса на държавна помощ, ако цената, платена от частния инвеститор, е по-ниска, отколкото би била при липсата на такива условия (38).

(115)

В заключение, Комисията трябва да оцени приватизацията на BB с оглед на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, без да се позовава на Съобщението относно продажба на земя или Доклада за конкуренцията, имайки предвид факта, че презумпцията „без държавна помощ“ не се прилага според последния.

2.2.   Наличие на държавна помощ

(116)

Провинция Бургенланд е една от деветте австрийски федерални области. Ресурсите на провинция Бургенланд могат по принцип да се считат „отпускани от държава-членка или чрез държавни ресурси“ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО.

(117)

Освен това Комисията обръща внимание на трансграничните и международните дейности на GRAWE, така че всяко предимство от държавните ресурси би засегнало конкуренцията в банковия сектор и би имало въздействие върху търговията в рамките на Общността (39).

(118)

Все пак продажбата на BB на GRAWE включва държавна помощ само ако провинция Бургенланд не се е държала като оператор в пазарна икономика, осигурявайки по този начин селективно предимство за купувача. Такъв би бил случаят, ако провинция Бургенланд не се бе държала като частен продавач и бе приела продажна цена, по-ниска от пазарната стойност на BB. При оценяването на този въпрос Комисията прилага „private vendor test“.

(119)

При прилагането на този принцип е необходимо да се оценят реалната тръжна процедура и офертите, получени чрез нея, с цел да се установи дали и до каква степен е било дадено предимство на GRAWE. По принцип тук съществуват два елемента, които биха могли да бъдат източник на предимство. Първо, продажбата на компанията на кандидата с втората най-висока оферта и, второ, влияние на условията върху стойността на компанията за всички кандидати.

(120)

Провинция Бургенланд е изправена пред оферта от страна на Консорциума, която по номинална стойност превъзхожда офертата на GRAWE с 54,7 млн. евро. Частен пазарен оператор въпреки това би могъл да избере по изключение по-ниската оферта, ако:

а)

първо, е било явно, че продажбата на кандидата с най-висока оферта е невъзможна; и

б)

второ, е било оправдано да се вземат предвид други фактори освен цената. Въпреки че успешната оферта по номинална стойност не е най-високата, това не е само по себе си неопровержимо доказателство за помощ. Понятието „най-висока оферта“ може да се интерпретира по-широко, за да се вземат предвид различията в извънбалансовите рискове между разглежданите оферти (40).

(121)

Първият аспект зависи съществено от това, дали провинция Бургенланд би могла да разчита да получи плащането на покупната цена, което по принцип е познато като „сигурност на операцията“ (първи елемент), и дали Консорциумът би могъл да очаква да получи необходимото разрешение от Съвета по финансовите пазари на Австрия (или всяка друга институция, свързана със сделката) (втори елемент).

(122)

Вторият аспект зависи от това, дали са налице други фактори като гаранции или извънбалансови рискове, които могат да бъдат взети под внимание от публичния продавач, провинция Бургенланд и които биха омаловажили ценовата разлика с най-високата оферта.

(123)

Относно сигурността на сделката като първи елемент на първия аспект, Комисията подчертава, с цел да се постигне яснота, че в този контекст това се отнася единствено до възможността на купувача да плати покупната цена (41). Комисията е съгласна с Австрия, че това е първостепенен елемент от процеса на продажба. Никой частен продавач не би избрал купувач, когато съществува реалната възможност покупната цена да не бъде платена.

(124)

В целия ход на процедурата Австрия не твърди, че Консорциумът не би бил способен да плати покупната цена. С оглед икономическата сила на дружествата в Консорциума (описани в параграф 12) Комисията не вижда причина за съмнение в това, че финансирането на покупната цена от 155 млн. евро е изпълнимо. Консорциумът е предложил авансово плащане от 15 млн. евро в доверителна сметка в базираната в Украйна Active Bank, за да демонстрира способността си да заплати 155 млн. евро.

(125)

Очевидно е също така, че частен пазарен продавач не би избрал купувач, който по всяка вероятност не би получил необходимото разрешение от FMA (или всяка друга институция, свързана със сделката). Австрия твърди, че FMA никога не би разрешил продажба на BB на Консорциума, дори и ако тази оферта бе единствената. Според Австрия офертата на GRAWE, дори и да не е била най-високата оферта, е била „най-добрата“ оферта.

(126)

От процедурна гледна точка Комисията не оспорва това, че на FMA е забранено от австрийските закони да проведе така наречения „fit & proper test“ на базата на раздел 20 от Банковия закон с оглед на двамата потенциални кандидати; действително общо изискване е при всяка подобна процедура да бъде посочен конкретен купувач, преди да може да се даде одобрение от страна на регулаторния орган. Ето защо е разбираемо, че FMA отхвърля „кандидатурите“ за одобрение както на Консорциума, така и на GRAWE, преди решението за продажба. На базата на австрийските закони Комисията приема също, че ex post становище от страна на FMA не е било възможно.

(127)

Комисията отбелязва обаче, че FMA, докато предоставя фактологична информация по своите процедури или по-ранната кандидатура на SLAV AG, никога не подкрепя открито виждането на Австрия в това отношение, а потвърждава пред Комисията, че резултатът от неговото разследване е бил „напълно непредрешен“.

(128)

В този контекст Комисията също отбелязва, че FMA се въздържа да прави общи заявления, независимо от разглеждания случай, по елементи, които би счел за ключови за своята оценка — такива като например съществуването на рейтинг на купувача. Следователно не съществуват каквито и да било елементи, които да посочат, че това или всяко друго съображение, изтъкнато от Австрия, би повлияло противоположно на неговата оценка и само по себе си непременно би довело до отрицателен резултат.

(129)

При отсъствието на такива заявления от страна на FMA или на друго доказателство Комисията не може да приеме аргумента на Австрия, че FMA със сигурност би забранил сделка с Консорциума.

(130)

Също така само продължителността на процедурата на FMA — по-малко от три месеца за GRAWE, но до една година за Консорциума — не е достатъчна, за да дисквалифицира Консорциума. Австрия посочва, че BB би пострадала от продължителна несигурност, завършвайки като банка в затруднение. Все пак Комисията не може нито по принцип, нито in concreto да приеме този аргумент. По принцип това би било равносилно на ощетяване на всеки кандидат извън Европейския съюз — дори може би и от друга държава-членка, тъй като тези разсъждения могат равносилно да се приложат към всеки потенциален купувач, понастоящем неизвестен на FMA, тоест всяко неавстрийско предприятие. Колкото до разглеждания случай, Комисията отбелязва, че BB не е била в затруднение към момента на продажбата. След като процедурите по продажба са в ход от 2003 г., спешността също не е достатъчно обяснена. В този контекст аргументът, че GRAWE е поставил времево ограничение на офертата си, също не е приемлив, тъй като това би позволило редица възможности да се въздейства на тръжни процедури по ощетяващ начин.

(131)

Относно разсъжденията на провинция Бургенланд, целящи да се отгатне решението на FMA, Комисията също не може да приеме позоваването на Австрия на предишна кандидатура за банков лиценз, подадена от предшественик на SLAV AG през 1994 г. Комисията би отбелязала, че двете ситуации не са сравними, дори въпреки това, че „fit & proper-test“, който е трябвало да бъде направен във връзка с продажбата на BB, е част от много по-широкообхватните изисквания за пълен банков лиценз, както е било приложено в по-ранния случай (42). Все пак структурата на собствеността на предишния кандидат е доста по-различна и политическата ситуация в Украйна се е променила значително оттогава. В допълнение единствената причина, изложена от Австрия за това, защо не е дадено разрешение — неприлагане на Международни счетоводни стандарти (МСС) от фонда, собственик на предприятието — изглежда от напълно формален характер и няма нищо, което да показва, че съответствието с МСС е все още проблем за съставения по различен начин Консорциум по времето на продажбата на BB. Тъй като FMA е принуден от закона да оценява всяка нова кандидатура по безпристрастен начин, Комисията не смята, че тази по-ранна процедура, отнасяща се до различна страна, би имала някакво влияние, ако провинция Бургенланд бе продала BB на Консорциума.

(132)

Комисията следва също да отхвърли несъстоятелните твърдения, направени от Австрия, за да дисквалифицира Консорциума като заслужаващ доверие купувач. Решението на Комисията трябва да се базира на факти. Тази точка засяга първо позоваването, направено от Австрия, на втората приватизационна процедура, при която според Австрия FMA загатва, че продажбата на банка, базирана в Литва, с руски собственик нямаше да се позволи. Това твърдение не само не е доказано, но освен това се отнася до напълно различна страна. Второ, австрийските органи се позовават на много късен етап от процедурата на решението на немски съд, потвърждаващо решението BaFin, което забранява продажбата на дялове от немска банка на неназована украинска група (43). Тази информация не е била налична в периода, който е от значение, и така не би могла да играе никаква роля при решението на FMA. Накрая, но не на последно място, както вече бе отбелязано, FMA е задължен да проучва всеки случай според собствените му основания.

(133)

На базата на горепосоченото Комисията заключава, че няма нито доказателства, нито признаци, че FMA е щял да забрани продажба на Консорциума. Следователно частен пазарен продавач не би дисквалифицирал Консорциума на тази база.

(134)

Както във всеки друг случай, Комисията потвърждава, че могат да се вземат под внимание само онези фактори, които биха се взели под внимание от инвеститор в пазарна икономика (44). Това изключва рискове, произтичащи от потенциалното задължение да се плаща държавна помощ, тъй като такива не се понасят от инвеститор в пазарна икономика (45). Що се отнася до приватизацията на BB, решаващият елемент в това отношение е съществуването на Ausfallhaftung, което Австрия изтъква, за да оправдае продажбата на GRAWE.

(135)

Комисията е на мнение, че Ausfallhaftung е елемент, който не би трябвало да се взема под внимание от провинция Бургенланд. Както е посочено в решението за откриване, вземането под внимание на Ausfallhaftung би смесило ролята на провинция Бургенланд като отпускаща помощта и ролята на провинция Бургенланд като продавач на банката.

(136)

Комисията първо трябва да отхвърли всички аргументи на Австрия, които поставят под въпрос категоризацията на Ausfallhaftung като (съществуваща) държавна помощ. С оглед на Решение C(2003) 1329, окончателен, на Комисията относно премахването на Ausfallhaftung  (46), което следва споразумение между Австрия и Комисията и което не е оспорено от Австрия пред европейските съдилища, този аргумент е неприемлив. Ако Австрия, както ще се окаже в хода на тази процедура, наистина не бе съгласна с категоризацията на Ausfallhaftung като държавна помощ, тя е била имала свободата да оспори това пред съда.

(137)

Освен това в отговор на аргумента на Австрия, че съществуващата помощ е правомерна, следва да се подчертае, че съществуваща помощ е все пак помощ, отпусната от публична институция. Всички решения на Съда до този момент ясно излагат основния принцип, че ролята на държавата като продавач на дадено предприятие и ролята на държавата и нейните задължения като публична институция не трябва да се смесват, когато се прилага тестът за инвеститор в пазарна икономика (47). Няма прецедент, който да подкрепи виждането на Австрия, че инвеститор в пазарна икономика би взел предвид гаранция, категоризирана като държавна помощ: ex hypothesi никой пазарен инвеститор не би издал гаранция, която не спазва принципа на пазарния инвеститор, и решението за премахване на Ausfallhaftung потвърждава, че Ausfallhaftung не е отпусната съгласно пазарните условия. Съдът поддържа становището, че специфични гаранции, които са счетени за неправомерна помощ, не могат да бъдат вземани предвид при изчисляване на потенциалната стойност на ликвидацията (48). Това не означава, че a contrario съществуваща мярка за помощ може да се взема предвид. Комисията счита, че не е от значение дали помощта е неправомерна или съществуваща. След като мярката отговаря на определението за помощ, никой частен продавач нямаше да я отпусне и следователно нямаше да вземе такава мярка под внимание (49).

(138)

Положението щеше да е различно, ако провинция Бургенланд бе отпуснала търговска гаранция като частен инвеститор, а не като държавна помощ. Все пак този случай не е такъв.

(139)

Австрия не е споменала никакви други фактори, като извънбалансови рискове или гаранции, различни от Ausfallhaftung, които биха могли да са взети под внимание при оценката на офертите.

(140)

С оглед на тези изводи, имайки предвид, че „продължаване на дейността на BB и в същото време избягване на използването на Ausfallhaftung“ е един от елементите, макар и нерешаващ, от решението на провинция Бургенланд да продаде BB на GRAWE въпреки по-ниската оферта, Комисията намира, че Австрия не се е постяпила така, както би направил частен пазарен продавач. Това икономическо предимство за GRAWE е поне равно на разликата между офертата на Консорциума и реалната продажна цена (50).

2.3.   Условията, свързани с продажбата на BB

(141)

Макар и наличието на помощ да е вече доказано от избора на по-ниската оферта, в този случай Комисията трябва също да разгледа до каква степен различните условия на търга може да са засегнали продажната цена. Както е посочено в решението за откриване, Комисията се съмнява, че търгът е бил открит, прозрачен и недискриминиращ; освен това Комисията е изразила съмнения относно въздействието на условията върху потенциални кандидати, които може да са се въздържали от офериране, и относно въздействието на условията върху цената, предложена от кандидатите (възможността тези оферти да са по-ниски, отколкото при безусловен търг).

(142)

На базата на информацията, получена по време на официалната процедура за разследване, Комисията счита, че от чисто процедурна гледна точка (правен и финансов анализ, възможност за срещи, FMA) Консорциумът не изглежда да е бил ощетен от експертите на HSBC, на които е възложено да проведат тръжната процедура. Комисията счита, че това виждане също се потвърждава от изчерпателното установяване на факти, проведено от Районния съд на Айзенщадт, както се доказва от неговото постановление от 20 май 2006 г. (51).

(143)

Комисията оцени въздействието на условията върху офертите. Условията, поставени при приватизационната процедура, могат да предполагат, че провинция Бургенланд не се е стремила да получи най-високата оферта за банката. Комисията няма основания да смята, че това в действителност е ограничило броя на кандидатите или е повлияло на цената. Не са получени коментари от трети страни, които да показват, че са имали интерес към закупуването на BB, но са се разубедили да продължат с тръжната процедура с оглед на тези условия в писмото за участие. Търгът също така е бил направен достатъчно публичен. Дори и някои от другите условия на търга да са все още съмнителни („времеви ограничения“, „воля да се проведат всички необходими увеличения на капитала“ и „поддържане автономността на BB“), тяхното влияние върху стойността на офертите не е явно. Комисията следователно не намери доказателства или признаци, че една процедура, която позволява да се реализира целият потенциал на BB, би довела до по-висока оферта. Консорциумът също не е подсказал, че условията в писмото за участие не са довели до намляване на нивото на собствената му оферта. Консорциумът, като приема, че покупната цена и сигурността на операцията са валиден критерий за всеки продавач, посочва, че условия като „продължаване на дейността на BB и в същото време избягване на използването на Ausfallhaftung“ или „воля да се проведат всички необходими увеличения на капитала“ не биха били изпълними в бъдеще. Следователно в този конкретен случай, при който чрез търга се достига до две валидни оферти (52), и с оглед на неустановимото въздействие на условията върху продажната цена, по-високата оферта се счита за добър еквивалент на пазарната цена (53).

2.4.   Други съображения относно „Ausfallhaftung“

(144)

Въпреки че Комисията не може да приеме позицията на Австрия относно значението на Ausfallhaftung за този случай, тя се занима с аргументите, представени от Австрия във връзка с тази — погрешна — презумпция. Все пак Комисията установи, че дори ако се следва позицията на Австрия и се вземе под внимание съществуването на Ausfallhaftung, това отново не би превърнало офертата на GRAWE в „най-добрата оферта“.

(145)

В случай на ликвидация на BB активите ѝ ще бъдат оценени и приходите ще бъдат използвани, за да се заплати на кредиторите. Ако приходите от ликвидация на активите са недостатъчни, за да се заплати на кредиторите, ще се изразходват собствените средства на BB от около 90 млн. евро. Всеки оставащ дефицит ще се разпредели поравно между неизплатените задължения и по този начин ще се превърне в неустойка за кредиторите. Ausfallhaftung, като пряк иск от кредиторите на BB към провинция Бургенланд, ще създаде за провинция Бургенланд задължението да се намеси и да компенсира напълно кредиторите за неустойката от задълженията, покрити от Ausfallhaftung. Делът на задължения, покрити от Ausfallhaftung, ще намалее от 100 % в момента на сключване на сделката (май 2006 г.) до близо 0 % през 2017 г.

(146)

Такава възможна ликвидация на BB може да бъде задействана от затруднения на банката да се рефинансира на капиталовите пазари или да се съобрази с регулаторни изисквания, като минимални съотношения между собствения капитал и целия капитал.

(147)

Австрия твърди, че проблемът с ликвидността би възникнал с особена сила веднага след публикуването на продажбата на Консорциума в пресата. Нетното изтичане би варирало от 500 млн. евро в най-добрия случай до 1,25 милиарда евро в най-лошия случай. Консорциумът не би се оказал способен да осигури нова ликвидност в такъв размер. Ето защо продажбата на BB на Консорциума не е била дори хипотетична възможност.

(148)

Комисията признава, че обявяването на продажбата на BB на Консорциума от страна на провинция Бургенланд би могла да доведе като резултат до изтегляне на депозити и междубанкови линии, но изчисленията, представени от Австрия, изглеждат погрешни поради ред причини. Въз основа на сходни събития допускането за изтегляне на 50—60 % от депозитите изглежда нереалистично (54). Изтичането на ликвидност за нов бизнес в такава кризисна ситуация би било ограничено от BB до изисквания минимум (55). Освен това, разглеждайки изчисленията, предоставени от Австрия, търгуемите активи не са или са частично ликвидирани (56), а някои пунктове на изтичане на ликвидност са неразбираеми (57). Комисията поддържа становището, че дори и в кризисна ситуация очакваното изтичане на ликвидност може да бъде компенсирано с ефективно и превантивно управление на ликвидността на BB и полученото нетно изтичане да бъде задържано под контрол. В този контекст Комисията би подчертала, че е можело да се вземат превантивни мерки от BB и от собственика, за да се ограничи изтичането на ликвидност, и отбелязва, че провинция Бургенланд вече се е била обвързала да набере 380 млн. евро нова ликвидност за BB чрез издаването на нови облигации, покрити от Ausfallhaftung преди продажбата на банката. Комисията не може да се съгласи с аргумента на Австрия, че издаването на допълнителни облигации, осигуряващи на BB допълнителна ликвидност в размер на 380 млн. евро, не би било решаващ фактор за никой от купувачите на банката, след като в същото време Австрия твърди, че очакваното ограничаване на ликвидността е причина да не се продаде BB на Консорциума. Може също и да се твърди, че провинция Бургенланд би могла да реши проблема с ликвидността, ако се счете за значителен, като се издадат допълнителни облигации в размер на липсващата ликвидност, както е направено в случая с GRAWE чрез издаването на допълнителните 380 млн. евро.

(149)

С оглед на горното Комисията приема, че несъстоятелност или ликвидация на BB би произтекла по-скоро по регулаторни причини, отколкото поради недостиг на ликвидност вследствие обявяването на сделката. Австрия твърди, че рискът от несъстоятелност в случай на продажба на BB на Консорциума би бил съществено по-висок, отколкото с GRAWE като нов собственик. GRAWE би продължил регионалния бизнес на BB, фокусиран върху продажби на дребно и на едро и не би променил настоящия бизнес модел. Според бизнес плана на Консорциума бизнес моделът на BB би поел в по-рискована посока с включването на дейности, като международни търговски финанси. Възможната интеграция на Active Bank в BB би изложила BB на колебания в обменните курсове на еврото спрямо украинската гривна, които са много скъпи за обезпечаване. Австрия твърди също, че други фактори, като липсата на опит в банковия сектор и по-ниския рейтинг на Консорциума, биха повишили значително риска от несъстоятелност на BB.

(150)

Комисията признава, че е силно хипотетично да се предвиди дългосрочното развитие на BB в двата сценария за продажба. Провинция Бургенланд трябва да приеме, че след като веднъж продаде BB на нов собственик, било това GRAWE или Консорциума, тя ще има само ограничено влияние върху новата стратегическа ориентация на банката. В този контекст е важно да се отбележи, че бъдещият бизнес модел на BB не може да бъде определен в договора за продажба по обвързващ начин, а е отговорност на новия собственик да реши относно новата стратегическа ориентация на банката, включително за изискваните увеличения на капитала и бъдещите интеграции на нови компании.

(151)

Дори и така новите собственици са ограничени в управлението на бизнеса си от съществуващите банкови разпоредби. От една страна, като банка, базирана в Австрия и оперираща с австрийски банков лиценз, BB продължава да бъде под надзора на австрийския банков регулатор и следователно е длъжна да изпълнява същите регулаторни изисквания (например минимални съотношения на собствения капитал към целия капитал) като другите европейски банки. От друга страна, като неделима част от глобалната финансова мрежа, BB се нуждае поне от ниво инвестиционен рейтинг, за да получи междубанково финансиране. По този начин BB е изложена на изискванията за собствени средства на рейтинговите агенции. Поемането на по-висок риск следователно следва да бъде придружено от адекватен нов капитал, който трябва да бъде вкаран от новите собственици.

(152)

Комисията също така не може да се съгласи с аргумента на Австрия, че е задължително бъдещият собственик на BB да е имал дълъг банков опит. Не е роля на собствениците да управляват BB, а на нейните мениджъри. Освен това Комисията не разбира защо рейтингът на BB след продажбата трябва да бъде идентичен с този на GRAWE или на държавата Украйна, както се изтъква от Австрия. От една страна, GRAWE не е заявил, че ще даде обща гаранция (Patronatserklärung) за BB и следователно банката ще получи първоначално рейтинг въз основа на собственото си представяне. От друга страна BB остава австрийска банка, намираща се в Австрия, и следователно споменатият рейтинг „B“ на украинската държава — който може да играе роля в случай на банка, намираща се в държавата — на пръв поглед не е от значение. В този контекст също е важно да се отбележи, че BB ще продължи да се покрива от гаранцията на Ausfallhaftung.

(153)

Без да се отхвърля това, не може напълно да се изключи, че BB, който и да е новият ѝ собственик, може да се изправи пред сериозни затруднения в бъдеще и несъстоятелността/ликвидацията може да стане неизбежна. При такъв сценарий е важно да се разбере, че BB е много малка банка (значително под 1 % от размера на големите европейски банки според търговския баланс) и че ликвидацията на BB би имала минимално или дори пренебрежимо въздействие върху австрийската или европейска банкова система. Продажбата на активите на BB на стойност от около 3,5 милиарда евро (кредити, облигации, акции, деривативи, недвижимо имущество) на глобалните финансови пазари не би довела до нарушено функциониране на пазара, следователно пазарите, и особено цените на активите биха останали стабилни.

(154)

Австрия представи сценарий на ликвидация. Ликвидационният сценарий приема, че ликвидацията на активите ще се състои през 2006 г. и че достижимата цена за активите зависи от техния претеглен риск. Направените корекции са в диапазон от 2 % за 0 % рисково-претеглени активи (РПА) до 20 % за 100 % РПА. Ликвидационният сценарий включва корекции от 90 млн. евро за ликвидацията на извънбалансовите позиции. След удържане на собствените средства, сценарият стига до заключението, че Ausfallhaftung, и следователно провинция Бургенланд ще се наложи да се намеси с около 270 млн. евро в сценарий за ликвидация.

(155)

Комисията се съгласява с общата методология на ликвидационния сценарий, предоставен от Австрия, с цел да получи първа прогноза на възможните загуби, свързани с несъстоятелност на BB. Комисията обаче е на мнение, че направените корекции на активите са твърде високи (например 10—20 % корекции на ипотечните кредити, които могат да бъдат превърнати в ценни книжа и продадени в пакети) и не може да разбере извънбалансовите корекции. Още повече, Австрия приема 100 % вероятност, че ликвидацията ще се състои през 2006 г. и следователно взема под внимание номиналните стойности на активите. Такъв сценарий не изглежда реалистичен.

(156)

Отразявайки тези коментари в сценария за ликвидация, Комисията би заключила, че всеки процент вероятност Ausfallhaftung да се задейства в бъдеще може да бъде взет предвид с максимум 1 милион евро от провинция Бургенланд. Това означава, че за да се компенсира ценовата разлика с офертата на Консорциума, следва да се допуска вероятността за несъстоятелност на BB с нов собственик Консорциумът да достига с над 50 % повече, отколкото в случая с GRAWE. Комисията не вижда никакво основание за такова допускане и следователно заключава, че дори провинция Бургенланд да беше взела под внимание Ausfallhaftung като фактор за оценяване, офертата на GRAWE не е била най-добрата оферта.

(157)

Австрия и GRAWE предоставят също и други методи (58) за оценяване на различните рискове, свързани с двамата кандидати. Комисията смята, че общата методология, приложена в сценария за ликвидация, отразява най-добре специфичните условия в случай на ликвидация и следователно е не само най-подходящият, а също така и най-прозрачният и разбираем метод за оценка на рисковете, произтичащи от Ausfallhaftung. Тези допълнителни методи, представени от Австрия, не са от значение и още повече са или неразбираеми, основани на неточни допускания, или неприложими към специфичните условия на случая.

2.5.   Гаранционната клауза относно държавна помощ в договора с GRAWE

(158)

Договорът за продажба между провинция Бургенланд и GRAWE съдържа и гаранционна клауза, която предвижда — освен други неща —, че провинция Бургенланд е длъжна да възстанови на GRAWE сумата, която Комисията би определила в решение за възстановяване (и всички свързани с процедурата разходи на купувача). Въпреки че купувачът си запазва правото да анулира договора, ако корекция на покупната цена е неправомерна, този елемент на договора за покупка трябва да бъде изтъкнат в решение. Първо, такава гаранционна клауза, договорена след тръжната процедура, променя условията на продажбата за този конкретен купувач и можеше да накара GRAWE да предложи оферта с по-висока цена; второ, и още по-важно, такава гаранционна клауза се равнява на заобикаляне на всяко решение за възстановяване, което Комисията би могла да вземе. Това силно противостои на задължението на държавите-членки да прилагат решенията на Комисията и да сътрудничат на Комисията. Следователно тази клауза не трябва да бъде прилагана, тъй като в противен случай тя би довела до нова държавна помощ за GRAWE.

2.6.   Окончателно заключение относно съществуването на държавна помощ

(159)

В заключение продажбата на BB на GRAWE представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО.

3.   Съвместимост с общия пазар

(160)

В решението за откриване Комисията посочва, че въз основа на наличната информация никое от условията да се обяви помощта за съвместима съгласно член 87, параграфи 2 и 3 не е изпълнено.

(161)

Австрия се е концентрирала върху това да покаже, че мярката не е представлявала държавна помощ. Единствените аргументи относно потенциалната съвместимост на помощта с общия пазар са изтъкнати от получателя. Според мнението на GRAWE, предходно решение за преструктурираща помощ за BB предполага, че дори и приватизирана — като приватизацията е предпоставка да се обяви помощта за съвместима с общия пазар —, BB трябва да запази регионалната си ориентация. Само бизнес планът на GRAWE изпълнява това изискване.

(162)

Комисията счита, че решението за преструктуриране по никакъв начин не подкрепя този аргумент. Освен операционните, функционалните и финансовите мерки, предложени от Австрия и приети от Комисията, приватизацията е допълнителен елемент, осигуряващ продължителната дееспособност на банката. По-ранното решение разглежда ефектите от потенциална ликвидация на BB и в този контекст Комисията признава, че „изглежда възможно основни финансови услуги да бъдат в намалено предлагане в някои селски райони на Бургенланд“ (59). Все пак това становище не съдържа условие от такъв тип в процеса на приватизация, който не е споменат другаде.

(163)

Въз основа на горното първоначалният извод на Комисията се потвърждава. Помощта не може да бъде обявена за съвместима с общия пазар.

4.   Пълна ефективност на Решение 2005/691/ЕК на Комисията относно преструктурирането на банка Бургенланд

(164)

В решението си да открие официална процедура за разследване Комисията се съмнява дали ранното освобождаване от гаранционното споразумение от 20 юни 2000 г., както е одобрено с Решение на Комисията от 7 май 2004 г., може да се разреши, тъй като това би могло да е в конфликт с решението за преструктуриране на BB. Все пак, след като допълнително проучи въпроса, Комисията смята, че договореността е наистина съвместима с решението.

5.   Възстановяване

(165)

След като мярката е осъществена без предварително уведомление до Комисията и е несъвместима с правилата за държавна помощ, от Австрия трябва да се изиска да възстанови помощта от получателя.

(166)

Сумата за възстановяване трябва да бъде такава, че да отстрани помощта. На базата на изводите от раздели VI 2.2 и 2.3 помощта в този случай възлиза на разликата между офертата на Консорциума и реалната продажна цена.

(167)

Следвайки този подход, изчисленията на разликата обаче не са равни на номиналната стойност на двете оферти, която би възлизала на 54,7 млн. евро. За да станат двете оферти напълно сравними, е необходимо да се направят корекции като следствие от различните договорни разпореждания с GRAWE и Консорциума. Двете оферти включват редица допълнителни условия, които трябва да бъдат количествено измерени и сравнени със съответното условие в конкурентната оферта. Вследствие на това Комисията счита, че гореспоменатата разлика между двете оферти трябва да бъде коригирана по следния начин от Австрия, когато възстановява сумата на помощта:

(168)

Що се отнася до компенсацията, свързана с ранното освобождаване от гаранционното споразумение от 20 юни 2000 г., плащането на провинция Бургенланд към Консорциума в размер на 15 млн. евро е с 2,1 млн. евро по-високо от плащането от 12,9 млн. евро към GRAWE. Така трябва да се направи корекция от 2,1 млн. евро, която намалява разликата между офертата на Консорциума и пазарната цена.

(169)

Количественото изразяване на въздействието на различните договорености относно границата на отговорността, степента на освобождаване и гаранционните периоди е комплексно. Австрия твърди, че като цяло подходът, договорен с GRAWE и с Консорциума, е балансиран и не дава значимо предимство на нито един от кандидатите. Комисията се съгласява с Австрия, че въздействието на гаранционните договорености върху ценовата разлика е минимално, но при все това счита, че количественото му изразяване е необходимо. На базата на наличната информация Комисията не може да прецени дали различните гаранционни договорености дават предимство на един от кандидатите и следователно Австрия ще трябва да предостави сравнителен преглед на всички гаранционни договорености. В допълнение Австрия ще трябва да изрази количествено въздействието на тези договорености върху покупната цена, предложена от двамата кандидати.

(170)

Годишната такса от 100 000 EUR, която трябва да се плаща от страна на Консорциума до 2017 г. за продължаване на гаранцията Ausfallhaftung, представлява допълнителна приходна линия за провинция Бургенланд и следователно изисква корекция, която увеличава разликата между офертата на Консорциума и реалната продажна цена в размер на настоящата стойност на таксите, платими до 2017 г.

(171)

Издаването на нови допълнителни облигации на стойност 380 млн. евро по държавната гаранция не е споменато нито в писмото за участие, нито в проектодоговора с GRAWE. Комисията е на мнение, че такава договореност е от особено значение в процеса на продажба и е следвало да бъде спомената в проектодоговора с Консорциума. Освен това Консорциумът потвърждава, че не е вземал предвид издаването на допълнителни нови облигации в офертата си. Вследствие от това Комисията е на мнение, че предимството, дадено на GRAWE, свързано с предимството на рефинансиране, произтичащо от допълнителните 380 млн., изисква корекция, която увеличава разликата между офертата на Консорциума и реалната продажна цена. Базата за изчисление е лихвеният процент, платен от BB за допълнителните облигации в размер на 380 млн. евро, сравнен с разходите за рефинансиране на BB след сключването на сделката.

(172)

Комисията не е получила никаква информация, която да ѝ даде възможност окончателно да прецени дали договореността за прехвърляне на четири филиала за недвижими имоти обратно на провинция Бургенланд преди сключването на сделката при тяхната балансова стойност от 25 млн. евро представлява предимство, което изисква корекция на разликата между офертата на Консорциума и реалната пазарна цена. Такъв би бил случаят, ако пазарната цена на собствеността беше по-ниска или по-висока от балансовата ѝ стойност. Австрия трябва да предостави оценка от независим експерт, определен от независим орган, на пазарната стойност на собствеността на четирите филиала за недвижими имоти на BB. Тази оценка трябва да вземе под внимание наемите, които могат да се получат на пазара.

(173)

Комисията е на мнение, че докато лихвата по договореното авансово плащане от 15 млн. евро от страна на Консорциума в доверителна сметка в базираната в Украйна Active Bank за периода между деня на подписване на договора и сключването на сделката е вписана на Консорциума, тя не изисква никаква корекция.

(174)

Колкото до въпроса за пренесената данъчна загуба, повдигнат в решението за откриване, Комисията прецени дали тя трябва да се вземе под внимание за количественото изразяване на размера на помощта и заключи, че случаят не е такъв. При все това Комисията е на мнение, че потенциалната полза за трети страни от пренесената данъчна загуба трябва да е взета под внимание при всяка оценка на BB (подхода за най-добрия собственик).

VII.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(175)

Комисията счита, че Австрия неправомерно е привела в действие помощта за GRAWE във връзка с приватизацията на BB в нарушение на член 88, параграф 3 от Договора за ЕО. Помощта е несъвместима с общия пазар. Пълният размер на помощта трябва да бъде изразен количествено от Австрия въз основа на разликата между двете окончателни оферти, подадени като част от тръжната процедура, съответно коригирани, както е посочено по-горе,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ, неправомерно приведена в действие от Австрия, в нарушение на член 88, параграф 3 от Договора за ЕО, в полза на GRAWE, е несъвместима с общия пазар. Помощта съответства на разликата между двете окончателни оферти, подадени като част от тръжната процедура, съответно коригирани в съответствие с параметрите, определени в съображения 167—174 от настоящото решение.

Член 2

1.   Австрия си възстановява помощта, посочена в член 1, от получателя.

2.   Сумите, които трябва да бъдат възстановени, носят лихва от датата, на която са предоставени на разположение на получателя, до момента на тяхното действително възстановяване.

3.   Лихвата се изчислява с натрупване в съответствие с Регламент (ЕО) № 794/2004.

Член 3

1.   Възстановяването на помощта, посочена в член 1, е незабавно и ефективно.

2.   Австрия гарантира, че настоящото решение ще бъде изпълнено в рамките на четири месеца от уведомлението за него.

Член 4

1.   В рамките на два месеца от уведомлението за настоящото решение Австрия предоставя следната информация на Комисията:

а)

общата сума (главница и лихва по възстановяването), която трябва да бъде възстановена от получателя, установена в съответствие с параметрите, посочени в настоящото решение, заедно с подробно обяснение на метода, използван за изчисляването на тази сума, и оценката на имуществото от независим експерт;

б)

подробно описание на вече предприетите и планирани мерки за спазване на настоящото решение;

в)

документи, доказващи, че на получателя е наредено да върне помощта.

2.   Австрия държи Комисията в течение относно напредъка по националните мерки, предприети за изпълнението на настоящото решение, до приключване на възстановяването на помощта, посочена в член 1. Тя предоставя незабавно, по искане на Комисията, информация относно вече предприетите и планирани мерки за спазване на настоящото решение. Тя също така предоставя подробна информация за вече възстановените от получателя суми на помощта и лихви по възстановяването.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Република Австрия.

Съставено в Брюксел на 30 април 2008 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ C 28, 8.2.2007 г., стр. 8.

(2)  За подробно описание вж. по-долу.

(3)  Вж. бележка 1.

(4)  Вж. прессъобщение № 7/2008 от 22 февруари 2008 г. от Административния съд на Франкфурт на Майн, предоставено от Австрия (www.vg-frankfurt.justiz.hessen.de).

(5)  Делова тайна.

(6)  Пренесена загуба към 31 декември 2004 г.

(7)  Ставката на корпоративния данък в Австрия е 25 %.

(8)  Четири дружества за недвижими имоти с номинална стойност от […] млн. евро са били директно прехвърлени на провинцията преди приключването при цена от […] млн. евро.

(9)  На срещата на акционерите през май 2005 г. се взема решение за сливане на свободно търгуемите акции и компенсиране на свободно търгуващите акционери, които притежават 6,79 % от чистата стойност на дружеството.

(10)  Ausfallhaftung (отговорност при просрочване) е гаранционна мярка за публични кредитни институции, която през април 2003 г. покрива около 27 спестовни банки и седем Landeshypothekenbanken (публични ипотечни банки). Тя поражда гаранционно задължение, при което, в случай на несъстоятелност или ликвидация на кредитна институция, гарантът (държавата, провинцията или общината) е задължен да се намеси. Кредиторите на банката имат преки искове към гаранта, който все пак се задължава да ги изпълни само ако активите на банката са недостатъчни, за да удовлетворят кредиторите. Ausfallhaftung не е ограничена нито по време, нито по размер. BB не плаща такса за гаранцията.

(11)  ОВ C 175, 24.7.2003 г., стр. 8. Австрия приема съответните мерки, предложени от Комисията в решението с писмо от 15 май 2003 г., заведено като получено на 21 май 2003 г.

(12)  Според член 4, параграф 7 от Закона за публичната ипотечна банка Бургенланд преходният период за задълженията, покривани от Ausfallhaftung, ще престане да съществува за всички нови задължения, ако банка Бургенланд (или мажоритарен дял от акциите ѝ) бъде продадена преди края на преходния период, договорен с Комисията.

(13)  Решение 2005/691/ЕО на Комисията относно държавна помощ C 44/03 (ex NN 158/01), която Австрия възнамерява да приведе в действие в полза на Bank Burgenland AG (ОВ L 263, 8.10.2005 г., стр. 8).

(14)  Гаранционното споразумение се отнася до ангажименти по заем според комплекса HOWE. Оперативната годишна печалба на BB се използва, за да покрие сумата на гаранцията. Съответно сумата на гаранцията ще се намали със сумата на годишните печалби на BB, когато тя не е нужна, за да се разпределят преференциални дивиденти. BB ще може да се възползва от гаранцията, осигурена от провинция Бургенланд, най-рано когато се приключат годишните счетоводни отчети за 2010 г.

(15)  Отказът от претенции е в замяна на лихвена клауза за бъдещи ползи от страна на BB и обезпечава изплащането на пълната сума на иска на Bank Austria, плюс лихва, на седем вноски, започващи от 30 юни 2004 г. Следователно от тази дата BB е трябвало да изплати сумата на отказа от претенции плюс лихвата, натрупана към тази дата. Изпълнението на клаузата за бъдещи ползи се базира на годишните печалби на BB.

(16)  В случай че BB не може да изпълни задължението си по бъдещи ползи, провинция Бургенланд е поела неотменяема гаранция по просрочването към Bank Austria AG, която е в сила за всяка година в периода 2004—2010 г. и според която провинция Бургенланд следва да покрива всеки дефицит към Bank Austria AG. Според това споразумение както BB, така и провинция Бургенланд са свободни да изпълнят задължението за бъдещи ползи към Bank Austria AG преди поставените срокове.

(17)  Четвърти кандидат е направил примерна оферта от 115,5 млн. евро, но не навреме и непълна. Поради това офертата не е разглеждана повече.

(18)  Европейска Комисия, XXIII доклад относно политиката на конкуренция 1993 г., параграф 402 и следващи.

(19)  Фактологическата информация, предоставена от жалбоподателя, не е нужно да се разглежда в този контекст.

(20)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(21)  Както е посочено по-горе, съгласно измененото гаранционно споразумение от 20 юни 2000 г. провинция Бургенланд е имала правото да извърши откритото гаранционно плащане към BB в пълен размер или частично от момента, в който са приключени счетоводните отчети за финансова година 2010.

(22)  Все пак гаранцията в проектодоговора с Консорциума не гарантира, че самият договор за продажба не включва държавна помощ.

(23)  HSBC взема под внимание само пренесената данъчна загуба, която BB може реално да използва въз основа на собствената си дейност. В тази връзка HSBC приема, че добрият рейтинг на купувача повече или по-малко би се приложил автоматично и към BB (така-нареченото „прехвърляне на добро кредитно състояние“ — „Bonitätstransfer“). Като цяло HSBC оценява BB, като използва три сценария, включително допълнителен сценарий, базиран на това BB да продължи да е собственост на провинция Бургенланд, без да се е състояла приватизация, и сценарий с бъдещ собственик, който няма кредитно състояние/рейтинг (като Консорциума).

(24)  Взета е под внимание пренесена данъчна загуба от 5,6 млн. EUR.

(25)  Решение на Австрийския върховен съд от 4 април 2006 г., 1 Ob251/05a, също предоставено от GRAWE, в което се поддържа становището, че Ausfallhaftung е неразривно свързана с ролята на акционер на провинция Бургенланд.

(26)  Решение на Комисията от 8 септември 1999 г. относно помощ, отпусната от Франция на Stardust Marine (ОВ L 206, 15.8.2000 г., стр. 6), точка 82; Решение на Комисията от 11 април 2000 г. относно помощ, отпусната от Италия на Centrale del Latte di Roma (ОВ L 265, 19.10.2000 г., стр. 15), точка 91.

(27)  Решение на Съда от 28 януари 2003 г. по дело C-334/99 Gröditzer Stahlwerke [2003] ECR I-1139, параграф 136 и последващи.

(28)  Към FMA са се обърнали Консорциумът с писмо от дата 6 декември 2005 г. и GRAWE с писмо от 10 януари 2006 г. И двете страни са уведомени впоследствие от FMA, че не може да се занимае с писмата им към този момент.

(29)  Австрия и GRAWE наблягат особено на тази точка, като се позовават на подобни изводи, направени от Районния съд на Айзенщад.

(30)  Съображения, свързани със свободата на установяване, споменати от Австрия, не е нужно да се разглеждат в контекста на процедурата за държавна помощ. Вж. точка 314 от решението на Първоинстанционния съд от 12 февруари 2008 г. по дело T-289/03 BUPA, все още непубликувано, може да се намери на www.curia.europa.eu

(31)  Вж. например решение на Районния съд на Айзенщадт, 27 Cg 90/06 от 20 май 2006 г., стр. 40, особено стр. 28, и решение на Висшия районен съд на Виена, 2 R 150/06b от 5 февруари 2007 г., особено стр. 15, като и двете ясно показват, че не е необходимо да се приеме позиция за съществуването на държавна помощ.

(32)  Европейска Комисия, XXIII доклад относно политиката за защита на конкуренцията, 1993 г., параграф 402 и следващите; вж. също параграф 61 и следващите от решението за откриване.

(33)  Вж. също Доклад относно конкуренцията, параграф 402 и следващите.

(34)  Решение 2000/513/ЕО на Комисията от 8 септември 1999 г. относно помощ, отпусната от Франция на Stardust Marine (ОВ L 206, 15.8.2000 г., стр. 6), параграф 7. Последващото анулиране на това решение от страна на Съда не се отнася към тази точка.

(35)  ОВ C 209, 10.7.1997 г., стр. 3.

(36)  Вж. раздел II, параграф 1, буква в) от Съобщението.

(37)  Това се отнася особено до оценката на HSBC в препоръката към провинция Бургенланд, оценката на собствената стойност на BB от gmc-unitreu в контекста на преструктурирането на BB преди всякакъв опит за приватизация, оценката на Консорциума за собствената стойност на BB (която е без последствие, тъй като Консорциумът е свободен да вземе под внимание стойността на допълнителни фактори, характерни само за Консорциума).

(38)  Решение 2000/628/ЕО на Комисията от 11 април 2000 г. относно помощта, отпусната от Италия на Centrale del Latte di Roma (ОВ L 265, 19.10.2000 г., стр. 15), точка 82.

(39)  Вж. също Решение на Комисията по дело C50/2006 от 27 юни 2007 г., BAWAG (ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 7), точка 125.

(40)  Решение на Комисията от 8 септември 1999 г. относно помощ, отпусната от Франция на Stardust Marine (ОВ L 206, 15.8.2000 г., стр. 6) точка 78.

(41)  Австрия използва термина „сигурност на операцията“ също и за да обясни, че би трябвало да се избегне твърде дългото проучване от страна FMA, тъй като продължителната несигурност би изложила на риск дееспособността на BB.

(42)  И двете ситуации се покриват от раздел 20 от Закона за банките или негови части.

(43)  Комисията би посочила, че прессъобщението, предоставено от Австрия, за да потвърди тази информация, не споменава самоличността на украинската група. Тя действително би могла да бъде съвсем различна от Консорциума.

(44)  Решение на Съда по съединени дела C-278/92, C-279/92 и C-280/92 Испания/Комисия (Hytasa), Rec. 1994, стр. I-4103, точка 22.

(45)  Вж. дело C-334/99 Gröditzer Stahlwerke, точка 134 и следващите.

(46)  ОВ C 175, 24.7.2003 г., стр. 8; за подробности вж. по-горе.

(47)  Вж. например решението на Съда по дело C-334/99 Gröditzer Stahlwerke.

(48)  Вж. например дело C-334/99 Gröditzer Stahlwerke, точка 138.

(49)  Справка може да се направи също с решението на първоинстанционния съд по дело T-11/95 BP Chemicals, Rec.1998, стр. II-3235, параграфи 170—171, 179—180 и 198. Според това отсъждане, ако държавата отпусне помощ и се намеси скоро след това в дружеството, твърдейки, че тази втора намеса спазва принципа на инвеститор в пазарна икономика (MEIP), Комисията все пак трябва да разгледа втората намеса в светлината на MEIP, вземайки предвид ефектите от първата мярка. Ако помощта може да има отзвук върху последващи намеси на държавата, разбираемо е също да се приеме, че съществуването на държавна помощ може да повлияе на поведението на провинция Бургенланд при продажбата на BB.

(50)  До каква степен цените трябва да се коригират, за да бъдат сравними, се коментира в раздел VI.5.

(51)  Районен съд Айзенщадт, 20 май 2006 г., 27 Cg 90/06 p–40.

(52)  Австрия се оплаква също и че при случая Craiova Комисията не зачита търга и използва нетната стойност на активите, защото към търга са прикрепени условия. Тя твърди, че по подобен начин Комисията трябва също да приеме експертна оценка в този случай. В това отношение се счита, че двата случая не са сравними, тъй като при Craiova условията са такива, че търгът (само с една оферта) не може да се използва повече, за да се определи пазарната цена, докато в този случай има две конкурентни оферти, които осигуряват добър еквивалент на пазарната цена.

(53)  Вж. също Решение на Комисията от 8 септември 1999 г. относно държавна помощ, отпусната от Франция на Stardust Marine (ОВ L 206, 15.8.2000 г., точка 82), където е приет подобен подход. Този конкретен въпрос не е повдигнат при последвалото анулиране на решението от Съда.

(54)  Дори и при случая BAWAG, в който банката се съпоставя с банка, управлявана след измама от страна на управлението, тегленията на депозити са ограничени до 20—30 %.

(55)  Прогнозата за ликвидността предвижда 300 млн. евро за придобиването на нови акции/ценни книжа и междубанкови линии.

(56)  В ситуация, в която трябва да се създаде ликвидност, BB би продала акции и други търгуеми ценни книжа, които могат лесно да бъдат продадени без загуби, за да създаде свободна ликвидност.

(57)  Ефектът от отменянето на суапове при изразено взаимно съгласие относно ликвидността се приема за негативен и се равнява на номиналната стойност на суаповете.

(58)  Оценка на HSBC, финансово-базиран научен подход, ориентиран към капиталови пазари.

(59)  Вж. точка 80 от решението за преструктуриране.


Поправки

6.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/55


Поправка на Регламент (ЕО) № 116/2008 на Комисията от 28 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Иран

( Официален вестник на Европейския съюз L 35 от 9 февруари 2008 г. )

На страница 54 на ред I.9B.004 в колона „Описание“:

вместо:

„стоки, описани в 9A005, I.9A.002“

да се чете:

„стоки, описани в I.9A.002“.


6.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/56


Поправка на Регламент (ЕО) № 117/2008 на Комисията от 28 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

( Официален вестник на Европейския съюз L 35 от 9 февруари 2008 г. )

На страница 121, на ред I.9B.004 в колона „Описание“:

вместо:

„стоките, описани в 9A005, I.9A.002“

да се чете:

„стоките, описани в I.9A.002“.


6.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се отнасят към актуалната версия на съответния акт.