ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 226

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
23 август 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 година за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране ( 1 )

1

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

23.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 226/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 798/2008 НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2008 година

за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 90/539/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1990 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене (1), и по-специално член 21, параграф 1, член 22, параграф 3, член 23, член 24, параграф 2 и членове 26 и 27а от нея,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. за определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (2), и по-специално членове 10 и 18 от нея,

като взе предвид Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (3), и по-специално член 29, параграф 1, четвърта алинея от нея,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (4), и по-специално член 22, параграф 1 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (5), и по-специално член 8, член 9, параграф 2, буква б) и член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Регламент (EО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (6), и по-специално член 10, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (7), и по-специално член 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за консумация от човека (8), и по-специално член 11, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 90/539/ЕИО определя ветеринарно-санитарните изисквания за вноса в Общността на домашни птици и яйца за люпене от трети страни. Тя предвижда домашните птици и яйцата за люпене да отговарят на определените в нея условия и да произхождат от трета страна или част от трета страна, включена в списък, изготвен в съответствие с посочената директива.

(2)

Директива 2002/99/ЕО установява правила за въвеждането от трети страни на продукти от животински произход и на продукти, получени от тях, предназначени за консумация от човека. Тя предвижда такива продукти да бъдат внасяни в Общността само ако отговарят на изискванията, приложими за всички етапи на производството, преработката и разпространението на посочените продукти в Общността или ако предоставят еквивалентни ветеринарно-санитарни гаранции.

(3)

Решение 2006/696/ЕО на Комисията от 28 август 2006 г. за определяне на списъци на трети страни, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици, яйца за люпене, еднодневни пилета, месо от домашни птици, щраусови и дивечови птици, яйца и яйчни продукти и яйца, свободни от определени патогени, и приложимите условия за ветеринарно сертифициране (9) установява списък на трети страни, от които вносът и транзитът през Общността на въпросните стоки са разрешени, и определя условията за ветеринарно сертифициране.

(4)

Решение 93/342/ЕИО на Комисията от 12 май 1993 г. за установяване на критериите за класифициране на третите страни по отношение на инфлуенцата по птиците и нюкасълската болест във връзка с вноса на живи домашни птици и яйца за люпене (10) и Решение 94/438/EО на Комисията от 7 юни 1994 г. за определяне на критерии за класифициране на трети страни и части от тях относно появата на инфлуенца по птиците и нюкасълска болест във връзка с вноса на прясно птиче месо (11) определят критериите за класифициране на трети страни с оглед на инфлуенцата по птиците и нюкасълската болест във връзка с вноса на живи домашни птици, яйца за люпене и птиче месо.

(5)

Законодателството на Общността за борба с инфлуенцата по птиците наскоро беше актуализирано с Директива 2005/94/EО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците (12), за да бъдат взети под внимание последните научни познания и развитието в епидемиологията на инфлуенцата по птиците в Общността и в световен мащаб. Обхватът на мерките за борба, които да бъдат прилагани в случай на възникване на огнище, е разширен, за да бъдат включени освен огнища на високопатогенната инфлуенца по птиците (HPAI), и огнища на нископатогенната инфлуенца по птиците (LPAI), както и за да се въведат задължително активно наблюдение за инфлуенца по птиците и по-широко прилагане на ваксинация срещу тази болест.

(6)

Следователно вносът от трети страни следва да отговаря на условия, които са еквивалентни на тези, прилагани в Общността, и които са в съответствие с преразгледаните изисквания за международната търговия с домашни птици и продукти от домашни птици, определени от стандартите на Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравето на животните (OIE) (13) и от Ръководството за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни (14) на OIE.

(7)

Аржентина и Израел представиха за оценка на Комисията своите програми за наблюдение на инфлуенцата по птиците. Комисията разгледа тези програми и установи, че отговарят на разпоредбите на съответното законодателство на Общността и по тази причина следва да бъде отбелязана положителна оценка в част 1, колона 7 от приложение I към настоящия регламент.

(8)

Член 21, параграф 2 от Директива 90/539/EИО посочва някои въпроси, които да бъдат взети предвид при взимане на решение дали трета страна или част от нея може да бъде включена в списъка на трети страни, от които е разрешен вносът в Общността на домашни птици и яйца за люпене, като например здравното състояние на домашните птици, редовността и бързината на подаването на информация от третата страна по отношение на съществуването на някои заразни болести по животните, включително инфлуенца по птиците и нюкасълска болест и правилата за профилактика и борба с болестите по животните във въпросната страна.

(9)

Член 8 от Директива 2002/99/EО предвижда при съставяне на списъци от трети страни или региони от трети страни, от които вносът в Общността на определени продукти от животински произход е разрешен, да бъде обръщано специално внимание на някои въпроси, като например здравния статус на добитъка, редовността, скоростта и точността на подаването на информация от третата страна по отношение на съществуването на някои заразни болести по животните, по-специално инфлуенца по птиците и нюкасълска болест, и общата здравна ситуация в страната, която би могла да представлява риск за общественото здраве и здравето на животните в Общността.

(10)

В интерес на здравето на животните настоящият регламент следва да предвиди в Общността да бъдат внасяни само стоки от трети страни, територии, зони или подразделения, в които съществуват програми за наблюдение на инфлуенцата по птиците и планове за ваксинация срещу инфлуенцата по птиците и в които се провежда такава ваксинация.

(11)

Съгласно Регламент (ЕО) № 2160/2003 включването или запазването в списъците на трети страни, предвидени в законодателството на Общността, от които на държавите-членки е разрешено да внасят някои видове стоки от домашни птици, обхванати от посочения регламент, подлежи на представяне на Комисията от заинтересованата трета страна на програма, еквивалентна на национална програма за борба със Salmonella, и на нейното одобрение от Комисията. В част 1 от приложение I към настоящия регламент следва да бъде отбелязана положителна оценка за тези програми.

(12)

Общността и някои трети страни имат желанието да разрешат търговията с домашни птици и продукти от домашни птици с произход от одобрени подразделения и следователно принципът на въвеждане на вътрешно разделение за внос на домашни птици и продукти от домашни птици следва да бъде въведен в законодателството на Общността. Принципът на подразделяне беше въведен наскоро от OIE, за да бъде улеснена търговията с домашни птици и продукти от домашни птици в световен мащаб, и по тази причина следва да бъде включен в законодателството на Общността.

(13)

Понастоящем законодателството на Общността не съдържа разпоредби относно сертификати за внос в Общността на мляно месо и механично отделено месо от домашни птици, щраусови птици и дивечови птици поради някои здравни съображения, по-специално възможността за проследяване на месото, използвано при производството им. След допълнителни научни изследвания настоящият регламент следва да предвиди съответните образци на ветеринарни сертификати за тези стоки.

(14)

За да бъде предоставена по-голяма гъвкавост в определени ситуации на компетентните органи за целите на ветеринарните сертификати и въз основа на няколко запитвания от трети страни, изнасящи еднодневни пилета от домашни птици и щраусови птици в Общността, настоящият регламент следва да предвиди такива стоки да бъдат преглеждани в деня на изпращане на пратката вместо в момента на издаване на ветеринарния сертификат.

(15)

За да се избегне прекъсване на търговията, вносът в Общността на стоки, произведени преди въвеждането на ветеринарно-санитарните ограничения, посочени в част 1 от приложение I към настоящия регламент, следва да бъде разрешен за период от 90 дни след въвеждането на ограниченията за внос на въпросната стока.

(16)

Поради географското положение на Калининград, касаещо само Латвия, Литва и Полша, за транзита през Общността на пратки от и към Русия следва да бъдат предвидени специални условия.

(17)

С Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (15) се определят общите здравни правила на Общността, приложими за внос във и транзит през Общността на стоките, обхванати от регламента.

(18)

В допълнение на това Директива 96/93/ЕО на Съвета от 17 декември 1996 г. относно сертифицирането на животни и на животински продукти (16) определя стандарти на сертифициране, които са необходими, за да се гарантира валидно сертифициране и да се предотвратят измами. Следователно е целесъобразно в настоящия регламент да се гарантира, че правилата и принципите, прилагани от сертифициращи служители от трети страни, са равностойни на тези, определени в посочената директива, и че образците на ветеринарни сертификати, предвидени в настоящия регламент, отразяват само такива факти, които могат да бъдат удостоверени по време на издаване на сертификата.

(19)

С цел постигане на яснота и последователност на законодателството на Общността решения 93/342/EИО, 94/438/EО и 2006/696/EО следва да бъдат отменени и заменени с настоящия регламент.

(20)

Целесъобразно е да се определи преходен период, за да се позволи на държавите-членки и индустрията да предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с приложимите изисквания за ветеринарно сертифициране, предвидени в настоящия регламент.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящият регламент определя изискванията за ветеринарно сертифициране при внос и транзит през Общността, включително съхраняването по време на транзит, на следните стоки („стоките“):

а)

домашни птици, яйца за люпене, еднодневни пилета и яйца, свободни от определени патогени;

б)

месо, мляно месо и механично отделено месо от домашни птици, включително щраусови и дивечови птици, яйца и яйчни продукти.

В него се установява списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които стоките могат да бъдат внасяни в Общността.

2.   Настоящият регламент не се прилага за домашни птици за изложби, представления или състезания.

3.   Настоящият регламент се прилага, без да се засягат специфичните изисквания за сертификация, които са предвидени в споразумения на Общността с трети страни.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се използват следните определения:

1.

„домашни птици“ означава кокошки, пуйки, токачки, патици, гъски, пъдпъдъци, гълъби, фазани и яребици и щраусови птици (ratitae), отглеждани или държани на закрито за развъждане, за производство на месо или яйца за консумация или за възстановяване на запасите от дивеч;

2.

„яйца за люпене“ означава яйца за инкубация, снесени от домашни птици;

3.

„еднодневни пилета“ означава всички незахранени домашни птици на възраст под 72 часа, както и захранени или незахранени мускусни патици (Cairina moschata) и техните кръстоски на възраст под 72 часа;

4.

„домашни птици за разплод“ означава домашни птици на възраст 72 часа или повече, предназначени за производство на яйца за люпене;

5.

„домашни птици за отглеждане“ означава домашни птици на възраст 72 часа или повече, отглеждани за:

а)

производство на месо и/или яйца за консумация; или

б)

възстановяване на запасите от дивеч;

6.

„яйца, свободни от определени патогени“ означава яйца за люпене, добити от „птичи стада, свободни от определени патогени“, както са описани в Европейската фармакопея (17), и които са предназначени само за диагностична, изследователска или фармацевтична употреба;

7.

„месо“ означава ядливи части от следните животни:

а)

домашни птици, което когато се отнася до месо, означава птици, отглеждани в стопанства, включително птици, отглеждани като домашни животни, без да са такива, с изключение на щраусовите птици;

б)

пернат дивеч, който се ловува с цел консумация от човека;

в)

щраусови птици;

8.

„механично отделено месо“ означава продукта, получен чрез отделяне на месото от костите след обезкостяване или от кланични трупове на домашни птици, като се използват механични средства, които водят до загуба или модификация на структурата на мускулните влакна;

9.

„мляно месо“ означава обезкостено месо, което е смляно на фрагменти и което съдържа по-малко от 1 % сол;

10.

„зона“ означава ясно определена част от трета страна, в която има животинска субпопулация с ясен здравен статус по отношение на специфична болест, за която са били приложени изискваните мерки за наблюдение, борба и биосигурност за целите на износа съгласно настоящия регламент;

11.

„подразделение“ означава едно или повече предприятия за домашни птици в трета страна, в които се прилага една и съща система за управление на биосигурността и в които има субпопулация от домашни птици с ясен здравен статус по отношение на специфична болест или болести, за които са били приложени изискваните мерки за наблюдение, борба и биосигурност за целите на износа съгласно настоящия регламент;

12.

„предприятие“ означава съоръжение или част от съоръжение, разположено в един обект и извършващо една или повече от следните дейности:

а)

предприятие за разплод на чисти породи: предприятие, което произвежда яйца за люпене за производство на домашни птици за разплод;

б)

предприятие за разплод: предприятие, което произвежда яйца за люпене за производство на домашни птици за отглеждане;

в)

предприятие за отглеждане:

i)

предприятие за отглеждане на домашни птици, което отглежда домашни птици за разплод преди репродуктивния стадий; или

ii)

предприятие за домашни птици за отглеждане, което отглежда домашни птици носачки за отглеждане преди носещия стадий;

г)

отглеждане на други видове домашни птици за отглеждане;

13.

„люпилня“ означава предприятие, в което се инкубират и излюпват яйца и което доставя еднодневни пилета;

14.

„стадо домашни птици“ означава всички домашни птици с еднакъв здравен статус, които са държани в същите помещения или същото заграждение и които представляват една епидемиологична единица; по отношение на домашни птици, отглеждани на закрито, това определение включва всички птици в едно и също пространство;

15.

„инфлуенца по птиците“ означава инфекция на домашни птици, причинена от който и да е вирус на инфлуенца от тип А:

а)

от субтип H5 или H7;

б)

с интравенозен патогенен индекс (IVРI) при шестседмични пилет, по-голям от 1,2; или

в)

причиняващ най-малко 75 % смъртност при 4- до 8-седмични пилета, заразени интравенозно;

16.

„високопатогенна инфлуенца по птиците“ (НРАI) означава инфекция на домашни птици, причинена от:

а)

вируси на инфлуенца по птиците от субтип H5 или H7 с геномна последователност, кодираща аминокиселини с основен характер при мястото на разцепване на хемаглутининовата молекула, подобна на тази последователност, наблюдавана при другите НРАI вируси, индицираща, че хемаглутининовата молекула може да бъде разцепена от протеаза, съдържаща се в клетките на гостоприемника;

б)

инфлуенца по птиците, както е определена в точка 15, букви б) и в);

17.

„нископатогенната инфлуенца по птиците“ (LPAI) означава инфекция на домашни птици, причинена от вируси на инфлуенца по птиците от субтип H5 или H7, различна от HPAI;

18.

„нюкасълска болест“ означава инфекция на домашни птици:

а)

причинявана от парамиксовирус, серотип 1, с интрацеребрален патогенен индекс (ICPI) при еднодневни пилета, по-голям от 0,7; или

б)

многобройни аминокиселини с основен характер са демонстрирани във вируса (директно или чрез дедукция) в C-terminus на F2 протеина и фенилаланин при остатък 117, който е N-terminus на F1 протеина; терминът „последователни аминокиселини с основен характер“ се отнася най-малко до три аргининови или лизинови остатъка между позиция 113 и 116; при неоткриване/недоказване на характерната последователност от аминокиселинни остатъци, описана в настоящата буква, се изисква характеризиране на изолирания вирус посредством тест за интрацеребрален индекс на патогенност (ICPI); в настоящата дефиниция аминокиселинните остатъци са номерирани от N-terminus на аминокиселинната последователност, произхождаща от нуклеотидната последователност на F0 гена, 113—116 отговаря на остатък -4 до -1 от мястото на разцепване;

19.

„официален ветеринарен лекар“ е ветеринарният лекар, назначен от компетентния орган;

20.

„стратегия за разграничаване на инфектирани от ваксинирани животни (DIVA)“ е стратегия за ваксинация, която дава възможност да се направи разграничение между ваксинирани/инфектирани и ваксинирани/неинфектирани животни чрез прилагането на диагностичен тест, изработен за откриване на антитела срещу полевия вирус и използването на неваксинирани птици от индикаторната група;

ГЛАВА II

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВНОС И ТРАНЗИТ

Член 3

Списъци на трети страни, територии, зони или подразделения, от които стоки могат да бъдат внасяни и да преминават транзитно през Общността

В Общността се внасят и преминават транзитно само стоки от изброените в колони 1 и 3 от таблицата в част 1 от приложение I трети страни, територии, зони или подразделения.

Член 4

Ветеринарно сертифициране

1.   Стоките, внасяни в Общността, се придружават от ветеринарен сертификат, както е посочено в колона 4 от таблицата в част 1 от приложение I за съответната стока, попълнен съгласно бележките и образците на сертификати, установени в част 2 от посоченото приложение („сертификатът“).

2.   Когато транспортирането включва превоз с кораб, дори за част от пътуването, към ветеринарните сертификати за внос на домашни птици и еднодневни пилета се прилага декларация за посочените стоки от капитана на кораба, както е предвидено в приложение II.

3.   Домашни птици, яйца за люпене и еднодневни пилета, преминаващи транзитно през Общността, се придружават от:

а)

ветеринарния сертификат, както е посочено в параграф 1, който съдържа думите „за транзит през ЕО“, и

б)

сертификата, изискван от третата страна на местоназначение.

4.   Яйца, свободни от определени патогени, месо, мляно месо и механично отделено месо от домашни птици, щраусови и дивечови птици, яйца и яйчни продукти, преминаващи транзитно през Общността, се придружават от сертификат, изготвен в съответствие с образеца, посочен в приложение XI и отговарящ на определените в него условия.

5.   За целите на настоящия регламент транзитът може да включва съхраняване по време на транзит в съответствие с членове 12 и 13 от Директива 97/78/ЕО.

6.   Може да се използват електронно сертифициране и други договорени системи, които са хармонизирани на равнището на Общността.

Член 5

Условия за внос и транзит

1.   Стоките, внасяни и преминаващи транзитно през Общността, отговарят на условията, определени в членове 6 и 7 и в глава III.

2.   Параграф 1 не се прилага за единични пратки от по-малко от 20 единици домашни птици, различни от щраусови птици, за яйца за люпене или еднодневни пилета от тях. Вносът на такива единични пратки обаче се разрешава само от трети страни, територии, зони или подразделения, които са одобрени за такъв внос и отговарят на следните изисквания:

а)

третата страна, територия, зона или подразделение са изброени в колони 1 и 3 от таблицата в част 1 от приложение I и в колона 4 от таблицата е предвиден образец на ветеринарен сертификат за въпросната стока;

б)

не са обект на забрана за внос поради ветеринарно-санитарни съображения;

в)

условията за внос включват изискване за изолация или карантина след внос.

3.   Стоките, посочени в параграф 1, отговарят на:

а)

допълнителните гаранции, определени в колона 5 от таблицата в част 1 от приложение I;

б)

специфичните условия, определени в колона 6 и, където е приложимо, на крайните дати, определени в колона 6А, и началните дати, определени в колона 6Б от таблицата в част 1 от приложение I;

в)

допълнителните ветеринарно-санитарни гаранции, когато се изискват от държавата-членка на ЕС на местоназначение и са посочени в сертификата;

г)

ограниченията, свързани с одобрението на програми за контрол на Salmonella, които се прилагат само когато това е посочено в съответната колона от таблицата в част 1 от приложение I

Член 6

Процедури за преглед, вземане на проби и провеждане на изследвания

Когато, в съответствие със сертификатите, за внос на стоки в Общността се изискват преглед, вземане на проби и изследвания за инфлуенца по птиците, Mycoplasma, нюкасълска болест, Salmonella и други патогени от значение за общественото здраве и здравето на животните, такива стоки се внасят в Общността, когато посочените прегледи, вземане на проби и изследвания са проведени от компетентния орган в съответната трета страна или, когато това е целесъобразно, от компетентния орган на държавата-членка на местоназначение, съгласно приложение III.

Член 7

Изисквания за докладване за болести

В Общността се внасят само стоки от трети страни, територии, зони или подразделения, ако съответната трета страна:

а)

информира Комисията за здравната ситуация в рамките на 24 часа след потвърждението за възникване на първоначално огнище на HPAI или нюкасълска болест;

б)

предостави вирусни изолати от първоначалните огнища на посочените болести без необосновано закъснение на референтната лаборатория на Общността за инфлуенца по птиците и нюкасълска болест (18); такива вирусни изолати обаче не се изискват за внос на яйца и яйчни продукти и яйца, свободни от определени патогени, от трети страни, територии, зони или подразделения, от които е разрешен вносът на такива стоки в Общността;

в)

редовно предоставя на Комисията актуализирана информация за здравната ситуация.

ГЛАВА III

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРЕН СТАТУС НА ТРЕТИ СТРАНИ, ТЕРИТОРИИ, ЗОНИ ИЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА ПРОИЗХОД ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНФЛУЕНЦАТА ПО ПТИЦИТЕ И НЮКАСЪЛСКАТА БОЛЕСТ

Член 8

Свободни от инфлуенца по птиците трети страни, територии, зони или подразделения

1.   За целите на настоящия регламент трета страна, територия, зона или подразделение, от които се внасят стоки в Общността, се смятат за свободни от инфлуенца по птиците, ако:

а)

в третата страна, територия, зона или подразделение няма случаи на инфлуенца по птиците за период най-малко 12 месеца преди сертифицирането от официалния ветеринарен лекар;

б)

съгласно член 10 е провеждана програма за наблюдение на инфлуенцата за период най-малко шест месеца преди посоченото в буква а) от настоящия параграф сертифициране, когато това се изисква в сертификата.

2.   Когато се появи огнище на инфлуенца по птиците в трета страна, територия, зона или подразделение, които преди това са били свободни от въпросната болест, както е посочено в параграф 1, споменатата трета страна, територия, зона или подразделение се смята отново за свободна от инфлуенца по птиците, ако са изпълнени следните условия:

а)

в случай на HPAI за борба с болестта е въведена политика за унищожаване на птиците;

б)

в случай на LPAI за борба с болестта е въведена или политика за унищожаване, или домашните птици са заклани;

в)

проведени са подходящо почистване и дезинфекция във всички заразени преди това предприятия;

г)

проведена е програма за наблюдение на инфлуенцата съгласно част II от приложение IV за период поне три месеца след извършването на почистването и дезинфекцията, посочени в буква в) от настоящия параграф, и резултатите от нея са отрицателни.

Член 9

Трети страни, територии, зони или подразделения, свободни от HPAI

1.   За целите на настоящия регламент трета страна, територия, зона или подразделение, от които се внасят стоки в Общността, се смята за свободна от HPAI, ако в третата страна, територия, зона или подразделение няма случаи на болестта за период най-малко 12 месеца преди сертифицирането от официалния ветеринарен лекар.

2.   Когато се появи огнище на HPAI в трета страна, територия, зона или подразделение, които преди това са били свободни от въпросната болест, както е посочено в параграф 1, споменатата трета страна, територия, зона или подразделение се смята отново за свободна от HPAI, ако са изпълнени следните условия:

а)

за борба с болестта е въведена политика за унищожаване на птиците, включително подходящо почистване и дезинфекция във всички заразени преди това предприятия;

б)

съгласно част II от приложение IV е проведена програма за наблюдение на инфлуенцата по птиците за период три месеца след завършването на унищожаването на птиците и почистването и дезинфекцията, посочени в буква а).

Член 10

Програми за наблюдение на инфлуенцата по птиците

Ако в сертификата се изисква програма за наблюдение на инфлуенцата по птиците, в Общността се внасят само стоки от изброените трети страни, територии, зони или подразделения, когато:

а)

в третата страна, територия, зона или подразделение е била налична програма за наблюдение на инфлуенцата по птиците за период най-малко шест месеца, което е посочено в колона 7 от таблицата в част 1 от приложение I, и въпросната програма отговаря на изискванията:

i)

определени в част I от приложение IV; или

ii)

посочени в Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравето на животните (OIE) (19);

б)

третата страна информира Комисията за всички промени в своята програма за наблюдение на инфлуенцата.

Член 11

Ваксинация срещу инфлуенца по птиците

Ако в трета страна, територия, зона или подразделение е проведена ваксинация срещу инфлуенцата по птиците, домашни птици или други стоки с произход от ваксинирани домашни птици се внасят в Общността само когато:

а)

третата страна извършва ваксинация срещу инфлуенцата по птиците съгласно плана за ваксинация, посочен в колона 8 от таблицата в част 1 от приложение I, и този план отговаря на изискванията, определени в приложение V;

б)

третата страна информира Комисията за всички промени в своя план за ваксинация срещу инфлуенца по птиците.

Член 12

Трети страни, територии, зони или подразделения, свободни от нюкасълска болест

1.   За целите на настоящия регламент трета страна, територия, зона или подразделение, от които се внасят стоки в Общността, се смята за свободна от нюкасълска болест, ако са изпълнени следните условия:

а)

в третата страна, територия, зона или подразделение няма случаи на нюкасълска болест за период най-малко 12 месеца преди сертифицирането от официалния ветеринарен лекар;

б)

не е провеждана ваксинация срещу нюкасълска болест с ваксини, които не отговарят на критериите за признати ваксини срещу нюкасълска болест, посочени в приложение VI, най-малко за периода, посочен в буква а) от настоящия параграф.

2.   Когато се появи огнище на нюкасълска болест в трета страна, територия, зона или подразделение, които преди това са били свободни от въпросната болест, както е посочено в параграф 1, споменатата трета страна, територия, зона или подразделение се смята отново за свободна от посочената болест, ако са изпълнени следните условия:

а)

за борба с болестта е въведена политика за унищожаване на птиците;

б)

проведени са подходящо почистване и дезинфекция във всички заразени преди това предприятия;

в)

за период най-малко три месеца след завършването на унищожаването на птиците, почистването и дезинфекцията, посочени в букви а) и б):

i)

компетентният орган е в състояние да докаже отсъствие на посочената болест в третата страна, територия, зона или подразделение посредством интензивно изследване, включително лабораторни изследвания, във връзка с възникналото огнище;

ii)

не е била провеждана ваксинация срещу нюкасълска болест с ваксини, които не отговарят на критериите за признати ваксини срещу нюкасълска болест, посочени в приложение VI.

Член 13

Дерогации за използването на ваксини срещу нюкасълска болест

1.   За стоките, посочени в член 1, параграф 1, буква а), и чрез дерогация от член 12, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква в), подточка ii), трета страна, територия, зона или подразделение се смята за свободна от нюкасълска болест, ако са изпълнени следните условия:

а)

третата страна, територия, зона или подразделение позволява употребата на ваксини, които отговарят на общите критерии, посочени в част I от приложение VI, но не отговаря на специфичните критерии, посочени в част II от посоченото приложение;

б)

допълнителните здравни изисквания, посочени в част I от приложение VII, са спазени.

2.   За стоките, посочени в член 1, параграф 1, буква б), и чрез дерогация от член 12, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква в), подточка ii) трета страна, територия, зона или подразделение, от които е разрешен вносът на птиче месо в Общността, се смята за свободна от нюкасълска болест, ако са изпълнени допълнителните здравни условия, определени в част II от приложение VII.

ГЛАВА IV

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ВНОС

Член 14

Специфични условия за внос на домашни птици, яйца за люпене и еднодневни пилета

1.   В допълнение към условията, предвидени в глави II и III, следните специфични условия се прилагат при внос на:

а)

домашни птици за отглеждане и разплод, различни от щраусови птици, и към яйца за люпене и еднодневни пилета, различни от щраусови птици — изискванията, предвидени в приложение VIII;

б)

щраусови птици за отглеждане и разплод, яйца за люпене и еднодневни пилета от тях — изискванията, предвидени в приложение IX.

2.   Условията, предвидени в параграф 1, не се прилагат за единични пратки от по-малко от 20 единици домашни птици, различни от щраусови птици, за яйца за люпене или еднодневни пилета от тях.

Член 15

Специфични условия за внос на яйца, свободни от определени патогени

Освен на условията, предвидени в членове 3—6, внасяните в Общността яйца, свободни от определени патогени, отговарят на следните специфични условия:

а)

да са маркирани с печат с кода по ISO на третата страна на произход и номера на одобрение на предприятието на произход;

б)

всеки пакет от яйца, свободни от определени патогени, следва да съдържа само яйца от една и съща трета страна на произход, от едно и също предприятие и един и същи изпращач и да съдържа най-малко следната информация:

i)

информацията, посочена върху яйцата, както е предвидено в буква а);

ii)

ясно и четливо обозначение, че пратката съдържа яйца, свободни от определени патогени;

iii)

наименованието или търговското наименование и адреса на изпращача.

в)

след получен задоволителен резултат от проверките при внос внесените в Общността яйца, свободни от определени патогени, се транспортират директно до крайното местоназначение.

Член 16

Специфични условия за транспорт на домашни птици и еднодневни пилета

Домашни птици и еднодневни пилета, внасяни в Общността:

а)

не се товарят в транспортни средства, които пренасят други домашни птици и еднодневни пилета с по-нисък здравен статус;

б)

по време на транспортирането до Общността не се пренасят през или разтоварват в трета страна, територия, зона или подразделение, от които не е разрешен вносът на домашни птици и еднодневни пилета в Общността.

Член 17

Специфични условия за внос на месо от щраусови птици

Само месо с произход от щраусови птици, за които са приложени защитните мерки по отношение на кримско-конгоанската хеморагична треска, определени в част II от приложение X, може да бъде внасяно в Общността.

ГЛАВА V

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНЗИТ

Член 18

Дерогация за транзит през Латвия, Литва и Полша

1.   Чрез дерогация от член 4, параграф 4 се разрешава транзит с автомобилен или с железопътен транспорт между граничните инспекционни пунктове в Латвия, Литва и Полша, изброени в приложението към Решение 2001/881/ЕО на Комисията (20), на пратки от месо, мляно месо и механично отделено месо от домашни птици, включително щраусови и дивечови птици, яйца и яйчни продукти и яйца, свободни от определени патогени, които идват от и са с местоназначение Русия, директно или през друга трета страна, при условие че:

а)

пратката е запечатана с пломба със сериен номер от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт при влизане;

б)

документите, придружаващи пратката и посочени в член 7 от Директива 97/78/ЕО, са подпечатани на всяка страница от официалния ветеринарен лекар на входния инспекционен пункт с надписа: „Само за транзит до Русия през ЕО“;

в)

са спазени процедурните изисквания, предвидени в член 11 от Директива 97/78/ЕО;

г)

пратката е сертифицирана като одобрена за транзит в общия ветеринарен входен документ, издаден от официалния ветеринарен лекар на входния инспекционен пункт.

2.   Пратките, посочени в параграф 1, не могат да бъдат разтоварвани или складирани, както е посочено в член 12, параграф 4 или в член 13 от Директива 97/78/ЕО, на територията на Общността.

3.   Извършват се редовни проверки от компетентните органи, за да се гарантира, че броят на пратките, както е посочено в параграф 1, и съответстващите количества продукти, напускащи територията на Общността, съвпадат с броя и количествата, влизащи в Общността.

ГЛАВА VI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Отмяна

Решения 93/342/ЕИО, 94/438/ЕО и 2006/696/ЕО се отменят.

Позоваванията на отменените решения се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и се четат според таблицата на съответствието, включена в приложение XII.

Член 20

Преходни разпоредби

Стоки, за които са издадени съответните ветеринарни сертификати в съответствие с решения 93/342/ЕИО, 94/438/ЕО и 2006/696/ЕО, могат да бъдат внасяни или да преминават транзитно през Общността до 15 февруари 2009 г.

Член 21

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 303, 31.10.1990 г., стр. 6. Директива, последно изменена с Решение 2007/729/ЕО на Комисията (ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 26).

(2)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 352).

(3)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО.

(4)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО.

(5)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(6)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1237/2007 (ОВ L 280, 24.10.2007 г., стр. 5).

(7)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1243/2007 на Комисията (ОВ L 281, 25.10.2007 г., стр. 8).

(8)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 295, 25.10.2006 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 1237/2007.

(10)  ОВ L 137, 8.6.1993 г., стр. 24. Решение, последно изменено с Решение 2006/696/ЕО.

(11)  ОВ L 181, 15.7.1994 г., стр. 35.

(12)  ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16.

(13)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (последно издание).

(14)  http://www.oie.int/eng/normes/en_mmanual.htm?e1d10 (последно издание).

(15)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(16)  ОВ L 13, 16.1.1997 г., стр. 28.

(17)  http://www.edqm.eu (последно издание).

(18)  Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, United Kingdom.

(19)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm.

(20)  ОВ L 326, 11.12.2001 г., стр. 44.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДОМАШНИ ПТИЦИ, ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ, ЕДНОДНЕВНИ ПИЛЕТА, ЯЙЦА, СВОБОДНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПАТОГЕНИ, МЕСО, МЛЯНО МЕСО, МЕХАНИЧНО ОТДЕЛЕНО МЕСО, ЯЙЦА И ЯЙЧНИ ПРОДУКТИ

Част 1

Списък на трети страни, територии, зони или подразделения

Код по ISO и име на третата страна или територия

Код на третата страна, територия, зона или подразделение

Описание на третата страна, територия, зона или подразделение

Ветеринарен сертификат

Специфични условия

Специфични условия

Статус на наблюдението по отношение на инфлуенцата по птиците

Ваксинационен статус по отношение на инфлуенцата по птиците

Статус по отношение на борбата със Salmonella

образец/образци

допълнителни гаранции

крайна дата (1)

начална дата (2)

1

2

3

4

5

6

6A

7

8

9

AL — Албания

AL-0

Цялата страна

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

AR — Аржентина

AR-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

A

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

AU — Австралия

AU-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E

 

 

 

 

 

 

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

BR — Бразилия

BR-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Щатите:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo и Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

 

 

P1

BR-2

Щатите:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina и São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BR-3

Distrito Federal и щатите:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina и São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

BW — Ботсуана

BW-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA — Канада

CA-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH –Швейцария

CH-0

Цялата страна

 (3)

 

 

 

 

 

 

 

CL — Чили

CL-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

CN — Китай (Народна република)

CN-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Провинция Шандонг

POU, E

VI

P2

6.2.2004 г.

 

 

 

GL — Гренландия

GL-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Хонkонг

HK-0

Цялата територия на специален административен район Хонконг

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Хърватия

HR-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

IL — Израел

IL-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

A

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

IV

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E POU, RAT

 

 

 

 

 

 

IN — Индия

IN-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Исландия

IS-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

KR — Корея (Република)

KR-0

Цялата страна

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

ME — Черна гора

ME-O

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Мадагаскар

MG-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

 

MY — Малайзия

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Западен полуостров

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004 г.

 

 

 

 

MK — Бивша югославска република Македония (4)

MK-0 (4)

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Мексико

MX-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Намибия

NA-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

 

NC — Нова Каледония

NC-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ — Нова Зеландия

NZ-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

PM — Сен Пиер и Микелон

PM-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS — Сърбия (5)

XS-0 (5)

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Руска федерация

RU-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Сингапур

SG-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Тайланд

TH-0

Цялата страна

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004 г.

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004 г.

 

 

 

 

TN — Тунис

TN-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

TR — Турция

TR-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

US — САЩ

US-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UY — Уругвай

UY-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

 

ZA — Южна Африка

ZA-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

ZW — Зимбабве

ZW-0

Цялата страна

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

Част 2

Образци на ветеринарни сертификати

Образец/образци:

BPP

:

Образец на ветеринарен сертификат за домашни птици за разплод или отглеждане, различни отщраусови птици.

BPR

:

Образец на ветеринарен сертификат за щраусови птици за отглеждане или разплод.

DOC

:

Образец на ветеринарен сертификат за еднодневни пилета, различни от щраусови птици.

DOR

:

Образец на ветеринарен сертификат за еднодневни пилета на щраусови птици.

HEP

:

Образец на ветеринарен сертификат за яйца за люпене от домашни птици, различни отщраусови птици.

HER

:

Образец на ветеринарен сертификат за яйца за люпене от щраусови птици.

SPF

:

Образец на ветеринарен сертификат за яйца, свободни от определени патогени.

SRP

:

Образец на ветеринарен сертификат за домашни птици за клане и за възстановяване на запасиот дивеч, различни от щраусови птици.

SRA

:

Образец на ветеринарен сертификат за щраусови птици за клане.

POU

:

Образец на ветеринарен сертификат за месо от домашни птици.

POU-MI/MSM

:

Образец на ветеринарен сертификат за мляно месо и механично отделено месо от домашниптици.

RAT

:

Образец на ветеринарен сертификат за месо от щраусови птици, отглеждани в стопанство законсумация от човека.

RAT-MI/MSM

:

Образец на ветеринарен сертификат за мляно месо и механично отделено месо от щраусовиптици, отглеждани в стопанство за консумация от човека.

WGM

:

Образец на ветеринарен сертификат за месо от пернат дивеч.

WGM-MI/MSM

:

Образец на ветеринарен сертификат за мляно месо и механично отделено месо от пернат дивеч.

E

:

Образец на ветеринарен сертификат за яйца.

EP

:

Образец на ветеринарен сертификат за яйчни продукти.

Допълнителни гаранции (ДГ):

I

:

Гаранции за щраусови птици за отглеждане и разплод, сертифицирани в съответствие с образец BPR, идващи от трета страна, територия или зона, където има случаи на нюкасълска болест.

II

:

Гаранции за еднодневни пилета от щраусови птици, сертифицирани в съответствие с образец DOR, идващи от трета страна, територия или зона, където има случаи на нюкасълска болест.

III

:

Гаранции за яйца за люпене, сертифицирани в съответствие с образец HER, идващи от трета страна, територия или зона, където има случаи на нюкасълска болест.

IV

:

Съответните гаранции за домашни птици за разплод от вида Gallus gallus, еднодневни пилета за разплод от вида Gallus gallus и яйца за люпене от вида Gallus gallus в съответствие с разпоредбите на ЕС относно контрола върху Salmonella, са предоставени и съответно се сертифицират съгласно образци BPP, DOC и HEP.

V

:

Гаранции за щраусови птици за клане, сертифицирани в съответствие с образец SRA, идващи от трета страна, територия или зона, където има случаи на нюкасълска болест.

VI

:

Допълнителни гаранции за месо от домашни птици, сертифицирано в съответствие с образец POU.

VII

:

Допълнителни гаранции за месо от щраусови птици, отглеждани в стопанство за консумация от човека, сертифицирано в съответствие с образец RAT.

VIII

:

Допълнителни гаранции за месо от пернат дивеч, сертифицирано в съответствие с образец WGM.

Програма за контрол на Salmonella:

P1

:

Забрана за внос в Общността на домашни птици за разплод от вида Gallus gallus, еднодневни пилета за разплод от вида Gallus gallus и яйца за люпене от вида Gallus gallus, защото на Комисията не е представена програма за контрол на Salmonella в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 или защото Комисията не е одобрила представената програма.

Специфични условия:

P2

:

Забрана за внос и транзит през Общността поради ограничения, свързани с огнище на HPAI.

P3

:

Забрана за внос и транзит през Общността поради ограничения, свързани с огнище на нюкасълска болест.

Програма за наблюдение на инфлуенцата по птиците и план за ваксинация срещу инфлуенцата по птиците:

A

:

Третата страна, територия, зона или подразделение провежда програма за наблюдение на инфлуенцата по птиците в съответствие с Регламент (ЕО) № 798/2008.

B

:

Третата страна, територия, зона или подразделение провежда ваксинация срещу инфлуенцата по птиците в съответствие с Регламент (ЕО) № 798/2008.

Бележки

Общи бележки:

а)

Ветеринарните сертификати, които се основават на образците в част 2 от настоящото приложение и които следват формата на образеца за съответната стока, се издават от третата страна, територия, зона или подразделение износител. Те съдържат, съгласно посочения в образеца ред, удостоверенията, които се изискват за всяка трета страна, и където е приложимо, тези допълнителни здравни изисквания, изисквани за третата страна, територия, зона или подразделение — износители.

Когато се изискват допълнителни гаранции от държавите-членки на ЕС на местоназначение за съответната стока, те се вписват в оригинала на ветеринарния сертификат.

б)

Отделен единичен сертификат следва да се представи за всяка пратка от съответната стока за износ до същото местоназначение от територия, посочена в колони 2 и 3 от част 1 от настоящото приложение, и транспортирана в същия железопътен вагон, камион, самолет или кораб.

в)

Оригиналът на сертификатите се състои от един лист, напечатан от двете страни, или където се изисква повече текст, той се напечатва така, че страниците да образуват едно цяло и да не могат да бъдат отделени.

г)

Сертификатът се изготвя поне на един от официалните езици на държавата-членка на ЕС, където се състои граничната инспекция, и на един от официалните езици на държавата-членка на ЕС на местоназначение. Въпреки това тези държави-членки могат да разрешат използването на друг език на Общността вместо техния собствен, придружен, ако е необходимо, от официален превод.

д)

Когато се добавят допълнителни страници към сертификата с цел идентифициране на отделните стоки в пратката, тези допълнителни страници също се смятат за част от оригинала на сертификата, при условие че подписът и печатът на удостоверяващия официален ветеринарен лекар са положени на всяка страница.

е)

Когато сертификатът, включително допълнителните страници съгласно буква д), съставлява повече от една страница, всяка страница се номерира: „-х (номер на страница) от -у (общ брой на страниците)“ в долния край на страницата, а в горната част на страницата се изписва кодовият номер на сертификата, даден от компетентните органи.

ж)

Оригиналът на сертификата следва да е попълнен и подписан от официален ветеринарен лекар не повече от 24 часа преди натоварването на пратката за внос в Общността, овен ако не е предвидено друго. За тази цел компетентните органи от страната износител гарантират, че са следвани принципи на сертифициране, еквивалентни на тези, определени в Директива 96/93/ЕО.

Цветът на подписа е различен от този на текста. Същото правило важи и за печатите, с изключение на релефните печати и водните знаци.

з)

Оригиналът на сертификата следва да придружава пратката до пристигането ѝ на граничния инспекционен пункт на ЕС.

Допълнителни бележки за домашни птици и еднодневни пилета:

и)

Сертификатът е с валидност 10 дни от датата на издаване, овен ако не е предвидено друго.

В случай на транспортиране с кораб срокът на валидност се продължава с времето на пътуването в кораба. За тази цел към ветеринарния сертификат се прилага декларация от капитана на кораба, съставена в съответствие с приложение II.

й)

Домашните птици и еднодневните пилета не се транспортират с други домашни птици и еднодневни пилета, които или не са предназначени за Европейската общност, или са с по-нисък здравен статус.

к)

По време на транспортирането до Общността домашните птици и еднодневните пилета не се пренасят през или разтоварват в трета страна, територия, зона или подразделение, от които не е разрешен вносът на домашни птици и еднодневни пилета в Общността.

Образец на ветеринарен сертификат за домашни птици за разплод или отглеждане, различни от щраусови птици (BPP)

Image

Image

Image

Image

Image

Образец на ветеринарен сертификат за щраусови птици за разплод или за отглеждане(BPR)

Image

Image

Image

Image

Image

Образец на ветеринарен сертификат за еднодневни пилета, различни от щраусови птици (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Образец на ветеринарен сертификат за еднодневни пилета от щраусови птици (DOR)

Image

Image

Image

Image

Image

Образец на ветеринарен сертификат за яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици (HEP)

Image

Image

Image

Image

Image

Образец на ветеринарен сертификат за яйца за люпене от щраусови птици (HER)

Image

Image

Image

Image

Image

Образец на ветеринарен сертификат за яйца, свободни от определени патогени (SPF)

Image

Image

Image

Образец на ветеринарен сертификат за домашни птици за клане и за възстановяване на запаси от дивеч, различни от щраусови птици (SRP)

Image

Image

Image

Image

Образец на ветеринарен сертификат за щраусови птици за клане (SRA)

Image

Image

Image

Image

Образец на ветеринарен сертификат за месо от домашни птици (POU)

Image

Image

Image

Image

Образец на ветеринарен сертификат за мляно месо и механично отделено месо от домашни птици (POU-MI/MSM)

(Все още не е изготвен)

Образец на ветеринарен сертификат за месо от щраусови птици, отглеждани в стопанство за консумация от човека (RAT)

Image

Image

Image

Image

Образец на ветеринарен сертификат за мляно месо и механично отделено месо от щраусови птици, отглеждани в стопанство за консумация от човека (RAT-MI/MSM)

(Все още не е изготвен)

Образец на ветеринарен сертификат за месо от пернат дивеч (WGM)

Image

Image

Image

Образец на ветеринарен сертификат за мляно месо и механично отделено месо от пернат дивеч (WGM-MI/MSM)

(Все още не е изготвен)

Образец на ветеринарен сертификат за яйца (Е)

Image

Image

Image

Образец на ветеринарен сертификат за яйчни продукти (ЕР)

Image

Image


(1)  Стоки, включително тези, транспортирани в открито море, произведени преди тази дата, могат да бъдат внасяни в Общността за период 90 дни след тази дата.

(2)  Само стоки, произведени след тази дата, могат да бъдат внасяни в Общността.

(3)  Сертификати в съответствие със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132, с последните му изменения).

(4)  Бивша югославска република Македония; временен код, който по никакъв начин не предопределя окончателната номенклатура за тази страна, която ще бъде договорена след приключването на преговорите, които понастоящем се водят в Организацията на обединените нации.

(5)  Не включва Косово, както е определено от Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Обединените нации от 10 юни 1999 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

(както е посочено в член 4)

(Да се попълни и приложи към ветеринарния сертификат, в случай че транспортът на домашни птици и еднодневни пилета до граница на Европейската общност включва транспорт с кораб, дори за част от пътуването)

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

АКТОВЕ НА ОБЩНОСТТА, МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕГЛЕД, ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 6

I.   Преди внос в Общността

Методи за стандартизация на материалите и процедурите за преглед, вземане на проби и провеждане на изследвания за:

1.

Инфлуенца по птиците

Наръчник по диагностика за инфлуенца по птиците, както е установен в Решение 2006/437/ЕО на Комисията (1); или

Ръководство за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни на Световната организация за здравето на животните (OIE) (2).

2.

Нюкасълска болест

Приложение III към Директива 92/66/EИО на Съвета (3); или

Ръководство за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни на Световната организация за здравето на животните (OIE);

когато се прилага член 12 от Директива 90/539/EИО, методите за вземане на проби и провеждане на изследвания следва да съответстват на методите, описани в приложенията към Решение 92/340/EИО на Комисията (4).

3.

Salmonella pullorum и Salmonella gallinarum

Глава III от приложение II към Директива 90/539/EИО; или

Ръководство за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни на Световната организация за здравето на животните (OIE).

4.

Salmonella arizonae

Серологично изследване: следва да бъдат взети проби от 60 птици в момент на мътене по методите, описани в Ръководството за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни на Световната организация за здравето на животните (OIE).

5.

Mycoplasma gallisepticum

Глава III от приложение II към Директива 90/539/EИО; или

Ръководство за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни на Световната организация за здравето на животните (OIE).

6.

Mycoplasma meleagridis

Глава III от приложение II към Директива 90/539/EИО.

7.

Salmonella от значение за общественото здраве

Използва се методът за откриване, препоръчван от референтната лаборатория на Общността (РЛО) за Salmonella в Билтховен, Нидерландия, или друг равностоен метод. Този метод е описан в настоящия вариант на проектоприложение Г към стандарт ISO 6579 (2002): „Откриване на Salmonella spp. в животински изпражнения и в проби от етапа на първично производство“. При посочения метод за откриване се използва полутвърда среда (MSRV) като единствена селективна обогатителна среда.

Серотипизирането се извършва по схемата на Кауфман—Уайт или с друг равностоен метод.

II.   След внос в Общността

Процедури за вземане на проби и провеждане на изследвания за откриване на инфлуенца по птиците и нюкасълска болест:

През периода, предвиден в точка II.1 от приложение VIII, официалният ветеринарен лекар взема проби за вирусологично изследване от внесените домашни птици, които да бъдат изследвани, както следва:

между седмия и петнадесетия ден след началната дата на изолационния период следва да бъдат взети клоакални натривки от всички птици, ако броят им в пратката е по-малък от 60, и най-малко от 60 птици, ако пратката съдържа повече от 60 птици;

изследването на пробите следва да бъде извършено в официалните лаборатории, посочени от компетентния орган, използващи процедури за диагностициране на:

i)

инфлуенца по птиците, както е определено в наръчника по диагностика в Решение 2006/437/ЕО на Комисията;

ii)

нюкасълска болест, както е определено в приложение III към Директива 92/66/EИО на Съвета.

III.   Общи изисквания

Разрешено е групиране на проби до максимум пет проби от отделни птици в една група.

Вирусните изолати следва да бъдат изпратени незабавно до националната референтна лаборатория.


(1)  ОВ L 237, 31.8.2006 г., стр. 1.

(2)  http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm.

(3)  ОВ L 260, 5.9.1992 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 188, 8.7.1992 г., стр. 34.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

(както е посочено в член 8, параграф 2, буква г), член 9, параграф 2, буква б) и член 10)

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИНФЛУЕНЦАТА ПО ПТИЦИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА (1)

I.   Изисквания относно наблюдението на инфлуенцата по птиците при домашни птици, провеждано в трети страни, територии, зони или подразделения, както е посочено в член 10.

А.   наблюдение на инфлуенцата по птиците при домашни птици:

1.

Описание на целите

2.

Трета страна, територия, зона или подразделение (да се запази според случая):

3.

Тип наблюдение:

Серологично наблюдение

Вирусологично наблюдение

Целеви субтипове на вируса на инфлуенца по птиците

4.

Критерии за вземане на проби

Целеви видове (например пуйки, пилета, яребици)

Целеви категории (например птици носачки, птици за разплод)

Целеви животновъдни системи (например търговски предприятия, стада в домашни дворове)

5.

Статистическа основа, на която са избрани предприятията, от които са взети пробите:

Брой на предприятията в района

Брой на предприятията по категория

Брой на предприятията, от които се вземат пробите, по категория домашни птици

6.

Честотата на вземане на пробите

7.

Брой взети проби на предприятие/стопански обект

8.

Период на вземане на пробите

9.

Вид на взетите проби (тъкан, изпражнения, клоакални/орофарингеални/трахеални натривки)

10.

Използвани лабораторни тестове (например AGID, PCR, HI, изолиране на вируса)

11.

Посочване на лабораториите, извършващи изследвания на централно, регионално или местно ниво (да се запази според случая)

Посочване на референтната лаборатория, извършваща потвърждаващи изследвания (национална референтна лаборатория за инфлуенца по птиците, OIE или референтна лаборатория на Общността за инфлуенца по птиците)

12.

Система/протокол за отчитане, използвани за резултатите от наблюдението на инфлуенцата по птиците (включете резултати, ако има налични)

13.

Последващи изследвания на положителните резултати за субтипове H5 и H7.

Б.   когато е налична, информация относно наблюдението на инфлуенцата по птиците при диви птици за оценка на рисковите фактори за поява на инфлуенца по птиците при домашни птици:

1.

Тип наблюдение:

Серологично наблюдение

Вирусологично наблюдение

Целеви субтипове на вируса на инфлуенца по птиците

2.

Критерии за вземане на проби

3.

Целеви видове диви птици (посочете имената на видовете на латински език)

4.

Избрани целеви райони

5.

Информацията, посочена в точка 6 и точки 8—12 от част I.A.

II.   Наблюдение на инфлуенцата по птиците, извършвано след поява на огнище на посочената болест в трета страна, територия, зона или подразделение, които преди това са били свободни от посочената болест, както е определено в член 8, параграф 2, буква г) и член 9, параграф 2, буква б)

Наблюдението на инфлуенцата по птиците следва, посредством случайна представителна извадка от рисковите популации, достоверно да покаже отсъствието на заразяване, като вземе под внимание специфичните епидемиологични обстоятелства във връзка с появилото/ите се огнище/а.


(1)  Моля предоставете необходимата подробна информация, за да бъде направена правилна оценка на програмата.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

(както е посочено в член 11, буква а)

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ТРЕТА СТРАНА, ПРОВЕЖДАЩА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ (1)

I.   Изисквания относно плановете за ваксинация, изпълнявани в трета страна, територия, зона или подразделение, както е посочено в член 11

1.

Страна, територия, зона или подразделение (да се запази според случая)

2.

Историята на болестта (предишни огнища на HPAI/LPAI сред домашни птици или случаи сред диви птици)

3.

Описание на причините, довели до вземането на решение за въвеждане на ваксинация

4.

Оценка на риска въз основа на:

огнище на инфлуенца по птиците в посочената трета страна, територия, зона или подразделение (да се запази според случая);

огнище на инфлуенца по птиците в съседна страна;

други рискови фактори, като определени райони, тип птицевъдно стопанство или категории домашни птици или други птици, отглеждани в затворени помещения.

5.

Географски район, в който се провежда ваксинация

6.

Брой на предприятията в района на ваксинацията

7.

Брой на предприятията, в които се провежда ваксинация, ако е различен от посочения в точка 6

8.

Видове и категории домашни птици или други птици, отглеждани в затворени помещения, на територията, зоната или подразделението на ваксинация

9.

Приблизителен брой на домашните птици или другите птици, отглеждани в затворени помещения, в стопанствата, посочени в точка 7

10.

Кратко описание на характеристиките на ваксината

11.

Разрешение, обработка, производство, складиране, снабдяване, разпространение и продажба на ваксини срещу инфлуенца по птиците на национална територия

12.

Прилагане на стратегията DIVA

13.

Очаквана продължителност на ваксинационна кампания

14.

Разпоредби и ограничения за движението на ваксинираните домашни птици и продуктите, добити от ваксинирани домашни птици или други ваксинирани птици, отглеждани в затворени помещения

15.

Клинични и лабораторни изследвания, провеждани в предприятията, в които е извършена ваксинация и/или които се намират в района на ваксинацията (напр. изследване преди придвижване, изследване за ефикасност и т.н.)

16.

Водене на документация (напр. за подробната информация, посочена в точка 15) и регистрация на стопанствата, в които е провеждана ваксинация.

II.   Наблюдение в трети страни, територии, зони или подразделения, където се провежда ваксинация срещу инфлуенца по птиците, както е посочено в член 11

Когато в трета страна, територия, зона или подразделение е проведена ваксинация, от всички търговски предприятия, в които е проведена ваксинация срещу инфлуенца по птиците, следва да се изиска да подложат птиците на лабораторни изследвания, както и да бъде предоставена, освен информацията, посочена в част I, буква A от приложение IV, следната информация:

1.

Брой на предприятията по категория в района, в които е проведена ваксинация

2.

Брой на предприятията, в които е проведена ваксинация, от които се вземат пробите по категория домашни птици

3.

Използване на индикаторна група птици (посочете вида и броя на птиците от индикаторната група от стопанския обект)

4.

Брой на пробите, взети от предприятие и/или стопански обект

5.

Данни за ефикасността на ваксината.


(1)  Моля предоставете необходимата подробна информация, за да бъде направена правилна оценка на програмата.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

(както е посочено в член 12, параграф 1, буква б), член 2, буква в), подточка ii) и член 13, параграф 1, буква а)

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЗНАТИ ВАКСИНИ СРЕЩУ НЮКАСЪЛСКА БОЛЕСТ

I.   Общи критерии

1.

Ваксините следва да бъдат регистрирани от компетентните органи на съответната трета страна, преди да бъдат разрешени за разпространение и използване. За тази регистрация компетентните органи следва да разполагат с пълно досие с данните за ефикасността и безвредността на ваксините; за вносните ваксини компетентните органи могат да се осланят на данните, проверени от компетентните органи в страната, в която е произведена ваксината, при условие че тези проверки са били извършени съгласно международно приетите стандарти.

2.

Освен това вносът или производството и разпространението на ваксините следва да бъдат контролирани от компетентните органи на съответната трета страна.

3.

Преди да бъде разрешено разпространението, безвредността на ваксините от всяка партида следва да бъде проверена от името на компетентните органи предимно по отношение на тяхната атенюираност или инактивираност и отсъствието на нежелани замърсяващи агенти, както и по отношение на ефикасността им.

II.   Специфични критерии

1.

Живите ваксини срещу нюкасълска болест се приготвят от основния щам на вируса на нюкасълска болест с интрацеребрален патогенен индекс (ICPI):

i)

по-малък от 0,4, ако не по-малко от 107 EID50 са приети от всяка птица по време на теста ICPI; или

ii)

по-малък от 0,5, ако не по-малко от 108 EID50 са приети от всяка птица по време на теста ICPI.

2.

Инактивираните ваксини срещу нюкасълска болест се приготвят от основния щам на вируса на нюкасълска болест с интрацеребрален патогенен индекс (ICPI), по-малко от 0,7 при еднодневни пилета, ако всяка птица е получила не по-малко от 108 EID50 по време на теста ICPI.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

(както е посочено в член 13)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ

I.   за домашни птици, еднодневни пилета и яйца за люпене, идващи от трета страна, територия, зона или подразделение, Където използваните ваксини не отговарят на критериите, посочени в приложение VI

1.

В случаите, когато третата страна, територия, зона или подразделение не забранява използването на ваксини срещу нюкасълска болест, които не отговарят на специфичните критерии, посочени в приложение VI, се прилагат следните допълнителни здравни изисквания:

а)

домашните птици, включително еднодневните пилета, не следва да са ваксинирани с такива ваксини най-малко 12 месеца преди датата на внос в Общността;

б)

стадото или стадата следва да са били подложени на изследване чрез изолиране на вируса на нюкасълска болест не по-рано от две седмици преди датата на внос в Общността или, при яйца за люпене, не по-рано от две седмици преди датата на събиране на яйцата:

i)

извършено в официална лаборатория;

ii)

върху произволна проба на случаен принцип от клоакални натривки, взети от най-малко 60 птици във всяко стадо;

iii)

в които не са открити птичи парамиксовируси с интрацеребрален патогенен индекс, по-голям от 0,4;

в)

домашните птици са държани в изолация под официален надзор в предприятието на произход по време на посочения в буква б) двуседмичен период;

г)

домашните птици не са били в контакт с домашни птици, неотговарящи на изискванията, посочени в букви а) и б), в продължение на 60 дни преди датата на внос в Общността или, при яйца за люпене, в продължение на 60 дни преди датата на събиране на яйцата.

2.

При внос на еднодневни пилета от трета страна, територия, зона или подразделение, както е посочено в точка 1, еднодневните пилета и яйцата за люпене, от които произхождат еднодневните пилета, не са били в контакт в люпилнята или по време на превоза с яйца или домашни птици, които не отговарят на изискванията, определени в точка 1, букви а) — г).

II.   за МЕСО ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ

Месото от домашни птици следва да е добито от домашни птици за клане, които:

а)

не са били ваксинирани с ваксини, приготвени от основния щам на вируса на нюкасълска болест, показващ по-висока патогенност от лентогенните щамове на вируса, в рамките на 30 дни преди клането;

б)

са били подложени на изследване чрез изолиране на вируса на нюкасълска болест, извършено в официална лаборатория по време на клането, върху случайна извадка от клоакални натривки от най-малко 60 птици от всяко съответно стадо, при което не са установени птичи парамиксовируси с интрацеребрален патогенен индекс (IСPI), по-голям от 0,4;

в)

през 30-те дни, предшестващи датата на клането, не са били в контакт с домашни птици, които не отговарят на условията, посочени в букви а) и б).


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

(както е посочено в член 14, параграф 1, буква а)

ДОМАШНИ ПТИЦИ ЗА РАЗПЛОД И ОТГЛЕЖДАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЩРАУСОВИ ПТИЦИ, ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ И ЕДНОДНЕВНИ ПИЛЕТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ТАКИВА НА ЩРАУСОВИ ПТИЦИ

I.   Изисквания, приложими преди внос

1.

Предназначените за внос в Общността домашни птици за разплод и отглеждане, различни от щраусови птици, яйца за люпене и еднодневни пилета, различни от такива на щраусови птици, идват само от предприятия, които са получили одобрение от компетентния орган на съответна трета страна в съответствие с условия, които са поне толкова строги, колкото посочените в приложение II към Директива 90/539/ЕИО, и това одобрение не е прекратено или оттеглено.

2.

Когато домашните птици за разплод и отглеждане, различни от щраусови птици, яйцата за люпене и еднодневните пилета, различни от такива на щраусови птици, и/или техните стада на произход следва да бъдат подложени на изследване, за да отговарят на изискванията на съответните ветеринарни сертификати, посочени в настоящия регламент, вземането на проби за изследване и самото изследване следва да се извършват в съответствие с приложение III.

3.

Яйцата за люпене, предназначени за внос в Общността, са маркирани с името на третата страна на произход и с надпис „яйца за люпене“ с минимална височина 3 mm на най-малко един от официалните езици на Общността.

4.

Всяка опаковка яйца за люпене, както е посочено в точка 3, съдържа само яйца от едни и същи категория, вид и тип домашни птици от една и съща трета страна, територия, зона или подразделение на произход и от един и същ изпращач и е маркирана най-малко със следните означения:

а)

информацията, маркирана върху яйцата, както е предвидено в точка 3;

б)

вида домашни птици, от който произхождат яйцата;

в)

наименованието или търговското наименование и адреса на изпращача.

5.

Всяка кутия с внесени еднодневни пилета съдържа само един вид, категория и тип домашни птици от една и съща трета страна, територия, зона или подразделение на произход, една и съща люпилня и един и същ изпращач и е маркирана най-малко със следните означения:

а)

името на третата страна, територия, зона или подразделение на произход;

б)

вида домашни птици, към които принадлежат еднодневните пилета;

в)

регистрационния номер на люпилнята;

г)

наименованието или търговското наименование и адреса на изпращача.

II.   Изисквания, приложими след внос

1.

Внесените домашни птици за разплод и отглеждане, различни от щраусови птици, и еднодневните пилета, различни от такива на щраусови птици, се държат в стопанство/а на местоназначение от датата на пристигане:

а)

за срок най-малко 6 седмици; или

б)

когато птиците са заклани преди изтичане на срока, посочен в буква а), до деня на клането.

Въпреки това срокът, посочен в буква а), може да бъде намален до три седмици, при условие че резултатите от пробите и изследванията в съответствие с приложение III са добри.

2.

Домашни птици за разплод и отглеждане, различни от щраусови птици, излюпени от внесени яйца за люпене, се държат най-малко три седмици от датата на излюпване в люпилнята или в стопанството/ата, където домашните птици са били изпратени след излюпване.

Когато еднодневни пилета не са отглеждани в държавата-членка, която е внесла яйцата за люпене, те се транспортират директно до крайното местоназначение (както е посочено в точки 1.10 и 1.11 от здравния сертификат, образец 2 от приложение IV към Директива 90/539/ЕИО) и се държат там най-малко три седмици след датата на излюпване.

3.

По време на съответните срокове, посочени в точки 1 и 2, внесените домашни птици за разплод и отглеждане, еднодневните пилета и домашните птици за разплод и отглеждане, различни от щраусови птици, излюпени от внесени яйца за люпене, се държат в изолация в помещения за домашни птици, където няма други стада.

Въпреки това те могат да бъдат въведени в помещения за домашни птици, където вече има домашни птици за разплод и отглеждане и еднодневни пилета.

В този случай съответните срокове, посочени в точки 1 и 2, започват да текат от датата на въвеждане на последната внесена птица, като нито една от наличните птици не напуска помещението за домашни птици преди края на посочените срокове.

4.

Внесени яйца за люпене се излюпват в отделни инкубатори и люпилни.

Въпреки това внесени яйца за люпене могат да бъдат въведени в инкубатори и люпилни, където вече има други яйца за люпене.

В този случай сроковете, посочени в точки 1 и 2, започват да текат от датата на въвеждане на последното внесено яйце за люпене.

5.

Не по-късно от датата на изтичане на съответните срокове, посочени в точка 1 или 2, внесените домашни птици за разплод и отглеждане и еднодневни пилета преминават клиничен преглед, който се извършва от официалния ветеринарен лекар, и при необходимост се вземат проби за наблюдение на тяхното здравословно състояние.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

(както е посочено в член 14, параграф 1, буква б)

ЩРАУСОВИ ПТИЦИ ЗА РАЗПЛОД И ОТГЛЕЖДАНЕ, ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ И ЕДНОДНЕВНИ ПИЛЕТА ОТ ТЯХ

I.   Изисквания, приложими преди внос

1.

Внесените щраусови птици за разплод и отглеждане („щраусови птици“) се обозначават с пръстени около шията и/или микрочипове, съдържащи ISO кода на третата страна на произход. Тези микрочипове следва да съответстват на стандартите ISO.

2.

Внесените яйца за люпене от щраусови птици се маркират с печат, който съдържа ISO кода на третата страна на произход и номера на одобрението на предприятието на произход.

3.

Всяка опаковка яйца за люпене, както е посочено в точка 2, съдържа само яйца от щраусови птици от една и съща трета страна, територия, зона или подразделение на произход, от един и същ изпращач и е маркирана най-малко със следните означения:

а)

информацията, маркирана върху яйцата, както е предвидено в точка 2;

б)

ясно и четливо обозначение, че пратката съдържа яйца за люпене от щраусови птици;

в)

наименованието или търговското наименование и адреса на изпращача.

4.

Всяка кутия с внесени еднодневни пилета от щраусови птици за разплод и отглеждане съдържа само щраусови птици от една и съща трета страна, територия, зона или подразделение на произход, едно и също предприятие и един и същ изпращач и е маркирана най-малко със следните означения:

а)

ISO кода на третата страна на произход и номера на одобрението на предприятието на произход;

б)

ясно и четливо обозначение, че пратката съдържа еднодневни пилета от щраусови птици;

в)

наименованието или търговското наименование и адреса на изпращача.

II.   Изисквания, приложими след внос

1.

След извършване на проверките при внос в съответствие с Директива 91/496/EИО пратките от щраусови птици и яйца за люпене и еднодневни пилета от тях се транспортират директно до крайното местоназначение.

2.

Внесените щраусови птици и еднодневни пилета от тях се държат в предприятието/ята на местоназначение от датата на пристигането им:

а)

за срок най-малко 6 седмици; или

б)

когато птиците са заклани преди изтичане на срока, посочен в буква а), до деня на клането.

3.

Щраусови птици, излюпени от внесени яйца за люпене, се държат за срок най-малко три седмици от датата на излюпване в люпилнята или поне три седмици в предприятието/ята, където са били изпратени след излюпването.

4.

По време на съответните срокове, посочени в точки 2 и 3, внесените щраусови птици и щраусови птици, излюпени от внесени яйца за люпене, се държат в изолация в помещения за домашни птици, където няма други щраусови или домашни птици.

Въпреки това те могат да бъдат въведени в помещения за домашни птици, където вече има други щраусови или домашни птици. В този случай съответните срокове, посочени в точки 2 и 3, започват да текат от датата на въвеждане на последната внесена птица, като нито една от наличните птиците не напуска помещението за домашни птици преди края на посочените срокове.

5.

Внесени яйца за люпене се излюпват в отделни инкубатори и люпилни.

Въпреки това внесени яйца за люпене могат да бъдат въведени в инкубатори и люпилни, където вече има други яйца за люпене. В този случай сроковете, посочени в точки 2 и 3, започват да текат от датата на въвеждане на последното внесено яйце за люпене и се прилагат мерките, предвидени в посочените точки.

6.

Не по-късно от датата на изтичане на съответните срокове, посочени в точка 2 или 3, внесените щраусови птици и еднодневни пилета от тях преминават клиничен преглед, който се извършва от официалния ветеринарен лекар, и при необходимост се вземат проби за наблюдение на тяхното здравословно състояние.

III.   Изисквания, приложими за внос в Общността на щраусови птици за разплод и отглеждане и еднодневни пилета от тях, идващи от Азия и Африка

Защитните мерки срещу кримско-конгоанската хеморагична треска, определени в част I от приложение X, се прилагат по отношение на щраусови птици за разплод и отглеждане и еднодневни пилета от тях, идващи от трети страни, територии, зони или подразделения в Азия и Африка.

Всички щраусови птици, показали положителен резултат при конкурентния ELISA тест за антитела на кримско-конгоанската хеморагична треска, предвиден в настоящия регламент, се унищожават.

Всички птици от същата пратка се изследват отново с конкурентния ELISA тест 21 дни след датата на вземане на първите проби. Ако някоя птица покаже положителен резултат, цялата пратка се унищожава.

IV.   Изисквания за щраусови птици за разплод и отглеждане от трета страна, територия или зона, смятана за засегната от нюкасълска болест

Следните правила се прилагат за щраусовите птици и яйцата за люпене от тях, които идват от трета страна, територия или зона, смятана за засегната от нюкасълска болест, и за еднодневни пилета, излюпени от такива яйца:

а)

преди началната дата на изолационния период компетентният орган проверява изолационните съоръжения, както е посочено в част II, точка 4 от настоящото приложение, за да провери дали са в задоволително състояние;

б)

по време на съответните срокове, посочени в част II, точки 2 и 3 от настоящото приложение, се извършва изследване за изолиране на вируса на нюкасълската болест върху клоакални натривки или проби от изпражнения от всяка щраусова птица;

в)

когато щраусови птици се изпращат до държава-членка, чийто статус е установен в съответствие с член 12, параграф 2 от Директива 90/539/ЕИО, се извършва серологично изследване на всяка щраусова птица в допълнение на изследването за изолиране на вируса, предвидено в буква б) от настоящата част;

г)

следва да са налице отрицателни резултати от изследванията, предвидени в букви б) и в), преди която и да е птица да бъде изведена от изолация.


ПРИЛОЖЕНИЕ Х

(както е посочено в член 17)

ЗАЩИТНИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КРИМСКО-КОНГОАНСКАТА ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА

I.   За щраусови птици

Компетентният орган гарантира, че щраусовите птици са изолирани в среда, защитена от гризачи и свободна от кърлежи, най-малко през последните 21 дни преди датата на внос в Общността.

Преди преместването в свободна от кърлежи среда щраусовите птици се третират, за да се гарантира, че всички ектопаразити по тях са унищожени. След 14 дни в свободна от кърлежи среда щраусовите птици преминават конкурентен ELISA тест за антитела на кримско-конгоанската хеморагична треска. Всяко животно, поставено в изолация, следва да покаже отрицателен резултат от изследването. При пристигането на щраусовите птици в Общността третирането за ектопаразити и серологичното изследване се повтарят.

II.   За щраусови птици, от които се добива месо за внос

Компетентният орган гарантира, че щраусовите птици са държани в изолация в среда, защитена от гризачи и свободна от кърлежи, в продължение на най-малко 14 дни преди датата на клането.

Преди преместването им в свободна от кърлежи среда щраусовите птици се преглеждат, за да се провери, че нямат кърлежи, или са третирани, за да е гарантира, че всички кърлежи по тях са унищожени. Приложеното третиране следва да се посочи в сертификата за внос. В щраусовото месо не следва да има откриваеми остатъци от приложеното третиране.

Всяка партида щраусови птици се преглежда за кърлежи преди клането. Ако бъдат открити кърлежи, цялата партида отново се поставя в предкланична изолация.


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

(както е посочено в член 18, параграф 2)

Образец на ветеринарен сертификат за транзит/складиране на яйца, свободни от определени патогени, месо, мляно месо и механично отделено месо от домашни птици, щраусови птици и пернат дивеч, яйца и яйчни продукти

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

(както е посочено в член 20)

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Настоящият регламент

Решение 2006/696/ЕО

Решение 94/438/ЕО

Решение 93/342/ЕИО

Член 1, параграф 1, първа алинея

Член 1, първа алинея

 

 

Член 1, параграф 1, втора алинея

Член 5

 

 

Член 1, параграф 2

Член 1, втора алинея

 

 

Член 1, параграф 3

Приложения I и II (част 1)

 

 

Член 2, параграфи 1—5

Член 2, букви а) — д)

 

 

Член 2, параграф 6

Член 2, буква м)

 

 

Член 2, параграф 7

Член 2, буква й)

 

 

Член 2, параграф 8

Член 2, буква к)

 

 

Член 2, параграф 9

Член 2, буква л)

 

 

Член 2, параграф 10

 

 

 

Член 2, параграф 11

 

 

 

Член 2, параграф 12, букви a) — в)

Член 2, буква ж)

 

 

Член 2, параграф 12, буква г)

 

 

 

Член 2, параграф 13

Член 2, буква з)

 

 

Член 2, параграф 14

Член 2, буква е)

 

 

Член 2, параграф 15

 

 

 

Член 2, параграф 16

 

 

 

Член 2, параграф 17

 

 

 

Член 2, параграф 18

 

 

 

Член 2, параграф 19

 

 

 

Член 2, параграф 20

 

 

 

Член 3

Член 5

 

 

Член 4, първа алинея

Членове 5 и 3

 

 

Член 4, втора алинея

Приложение I, част 3

 

 

Член 4, трета алинея

Член 3, втора алинея

 

 

Член 5

Член 4

 

 

Член 6

 

 

 

Член 7, буква а)

 

 

Член 2, буква з)

Член 7, буква б)

 

 

Член 2, буква ж)

Член 7, буква в)

 

 

Член 2, буква и)

Член 8

 

 

 

Член 9

 

 

 

Член 10

 

 

 

Член 11

 

 

 

Член 12

 

Член 4, параграфи 1 и 2

Член 4, параграфи 1 и 2

Член 13

 

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 4

Член 14, параграф 1, буква а)

Член 9

 

 

Член 14, параграф 1, буква б)

Член 11

 

 

Член 14, параграф 2

 

 

 

Член 15

Член 18

 

 

Член 16

Член 8

 

 

Член 17

Член 16, параграф 2

 

 

Член 18, параграф 1

 

 

 

Член 18, параграф 2

Член 19, буква б)

 

 

Член 18, параграф 3

Член 19

 

 

Член 19

Член 20

 

 

Член 20

 

 

 

Член 21

 

 

 

Член 22

 

 

 

Приложение I

Приложения I и II

 

 

Приложение II

Приложение I, част 3

 

 

Приложение III, част I, точки 1—6

Приложение I, част 4, буква А

 

 

Приложение III, част I, точка 7

 

 

 

Приложение III, части II и III

Приложение I, част 4, буква Б

 

 

Приложение IV

 

 

 

Приложение V

 

 

 

Приложение VI

 

 

Приложение Б

Приложение VII, част I

Член 7

 

 

Приложение VII, част II

 

Приложение

 

Приложение VIII, част I

Член 9

 

 

Приложение VIII, част II

Член 10

 

 

Приложение IX, част I

Член 11

 

 

Приложение IX, част II

Член 12

 

 

Приложение IX, част III

Член 13

 

 

Приложение IX, част IV

Член 14

 

 

Приложение Х

Приложение V

 

 

Приложение XI

Приложение IV

 

 

Приложение XII