ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 220

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
15 август 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 812/2008 на Съвета от 11 август 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 954/2006 относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход, inter alia, от Русия

1

 

*

Регламент (ЕО) № 813/2008 на Съвета от 11 август 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 74/2004 относно налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на спално памучно бельо с произход от Индия

6

 

 

Регламент (ЕО) № 814/2008 на Комисията от 14 август 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

*

Регламент (ЕО) № 815/2008 на Комисията от 14 август 2008 година относно дерогация от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определението на понятието продукти с произход, установено в рамките на Общата система за преференции, с цел отчитане на специалната ситуация на Кабо Верде по отношение на износа на някои рибни продукти за Общността

11

 

 

Регламент (ЕО) № 816/2008 на Комисията от 14 август 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

14

 

 

Регламент (ЕО) № 817/2008 на Комисията от 14 август 2008 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 август 2008 година

16

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/670/ПВР

 

*

Решение на Съвета от 24 юли 2008 година за изменение на Решение 2000/265/ЕО на Съвета за съставяне на финансов регламент, уреждащ бюджетните аспекти на управлението от страна на заместник генералния секретар на Съвета, на сключени от него, в качеството му на представител на определени държави-членки, договори, свързани с изграждането и функционирането на комуникационната инфраструктура на Шенгенското пространство — Sisnet

19

 

 

Комисия

 

 

2008/671/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 5 август 2008 година относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента 5875—5905 MHz за свързани с безопасността приложения на интелигентните транспортни системи (ИТС) (нотифицирано под номер C(2008) 4145)  ( 1 )

24

 

 

2008/672/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 август 2008 година за изменение на допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния по отношение на определени млекопреработвателни предприятия в България (нотифицирано под номер C(2008) 4269)  ( 1 )

27

 

 

2008/673/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 август 2008 година за изменение на Решение 2005/928/ЕО относно хармонизирането на радиочестотната лента 169,4—169,8125 MHz в Общността (нотифицирано под номер C(2008) 4311)  ( 1 )

29

 

 

2008/674/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 август 2008 година за изменение на Решение 2007/683/ЕО за одобряване на плана за ликвидиране на класическата чума по свинете при дивите свине в определени области на Унгария (нотифицирано под номер C(2008) 4321)

30

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Рамково Решение 2008/675/ПВР на Съвета от 24 юли 2008 година за вземане предвид присъдите, постановени в държавите-членки на Европейския съюз в хода на новообразувани наказателни производства

32

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 година относно общата организация на пазара на вино, за изменение на регламенти (ЕО) № 1493/1999, (ЕО) № 1782/2003, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 3/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1439/1999 (ОВ L 148, 6.6.2008 г.)

35

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

15.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 220/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 812/2008 НА СЪВЕТА

от 11 август 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 954/2006 относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход, inter alia, от Русия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 9 и член 11, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 954/2006 на Съвета от 27 юни 2006 г. относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана („безшевни тръби“) с произход, inter alia, от Русия (2),

като взе предвид предложението, представено от Комисията след консултация с консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

1.   Съществуващи мерки

(1)

След проведено разследване („първоначалното разследване“) с Регламент (ЕО) № 954/2006 Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана („безшевни тръби“) с произход, inter alia, от Русия.

2.   Специално наблюдение

(2)

След влизането в сила на Регламент (ЕО) № 954/2006 и след като информира консултативния комитет, Комисията наблюдаваше с особено внимание развитието на вноса на безшевни тръби от всички засегнати от мерките държави. Наблюдението показа, че през първите шест месеца след налагането на мерките износът от страна на руската група производител износител OAO TMK (OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant, OAO Seversky Tube Works и свързаните с тях дружества) (наричана по-долу „TMK“, „дружеството“ или „групата“) към Общността е намалял драстично. То посочва също така, че нивото на митото по отношение на ТМК следва съответно да се преразгледа. В действителност от предоставената във въпросника във връзка с наблюдението от ТМК информация относно разходите и цената стана ясно, че дъмпинговият марж на групата е по-нисък от настоящия марж от 35,8 %.

3.   Започване на междинно преразглеждане

(3)

По инициатива на Комисията по отношение на ТМК бе започнато частично междинно преразглеждане на посочения регламент въз основа на предоставените на Комисията от този износител доказателства. Дружеството заяви, че обстоятелствата, довели до установяването на действащите мерки, са претърпели промяна и тази промяна е с дълготраен характер. Следва да се припомни, че по време на първоначалното разследване ТМК не оказа пълно съдействие и че неговият дъмпингов марж бе изчислен въз основа на наличната информация, т.е. на базата на нормалната стойност на друга група производител в Русия, която оказа съдействие, и на данните на Евростат. Според твърдения на дружеството ТМК, то не е успяло да съдейства при първоначалното разследване основно поради започналите по същото време съществени вътрешни промени. Предвид тези изключителни обстоятелства, оказали въздействие върху корпоративното управление на групата, както и върху нейните счетоводни и одиторски практики, ТМК не е успяла да предостави по време на първоначалното разследване съответни доказателства за цените и разходите си. Според дружеството настъпилите след първоначалното разследване промени в неговата организация са довели до по-опростена корпоративна структура, по-добро корпоративно управление и преход към счетоводство съгласно МСФО, което ще му позволи да съдейства. То представи и prima facie доказателства, за да покаже, че сравнението на нормалната стойност, определена на базата на неговите собствени национални цени или разходи и на експортните му цени за Общността, би довело до намаляване на дъмпинга значително под нивото на настоящата мярка. Поради това то изрази становище, че поддържането на мярката на сегашните нива, основаващи се на установеното по-рано ниво на дъмпинг, повече не е необходимо за компенсиране на дъмпинга.

(4)

Като установи след консултация с консултативния комитет, че са налице достатъчно доказателства за започването на частично междинно преразглеждане, Комисията реши, по своя собствена инициатива, да започне частично междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент, ограничено по обхват до нивото на дъмпинга по отношение на производителите износители/членове на група ТМК. На 22 юни 2007 г. Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз  (3) известие за започването му и предприе разследване.

(5)

Комисията официално уведоми TMK и дружествата, свързани с него, както и представителите на страната износител за започването на междинно преразглеждане. Заинтересованите страни получиха възможност да изразят становището си в писмена форма и да поискат да бъдат изслушани.

(6)

Комисията също така изпрати до TMK и свързаните с него дружества въпросници и получи отговори в рамките на установените за тази цел крайни срокове. Комисията издири и провери всяка информация, която счете за необходима за определянето на дъмпинга, и направи проверки на място в помещенията на следните дружества:

ОАО Volzhsky Pipe Plant, Русия,

ОАО Taganrog Metallurgical Works, Русия,

ОАО Sinarsky Pipe Plant, Русия,

ОАО Seversky Tube Works, Русия,

ZAO TMK Trade House, Русия,

TMK Europe GmbH, Германия,

TMK Global AG, Швейцария,

TMK Italia s.r.l., Италия.

4.   Период на разследване за преразглеждане

(7)

Разследването на дъмпинга обхвана периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г. („период на разследване за преразглеждане“ или „ПРП“).

Б.   РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

1.   Разглеждан продукт

(8)

Продуктът, предмет на настоящото преразглеждане, е същият като продукта в първоначалното разследване, т.е. някои видове железни или стоманени безшевни тръби с кръгло сечение, с максимален външен диаметър 406,4 mm и максимална стойност на въглероден еквивалент (CEV) 0,86, съгласно приетите от Международния институт по заваряване (IIW) формула и химичен анализ (4), с произход от Русия („разглеждан продукт“), понастоящем класирани под следните кодове по КН: ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 и ex 7304 59 93 (5).

2.   Сходен продукт

(9)

Продуктът, произвеждан и продаван на руския национален пазар, и продуктът, изнасян за Общността, имат еднакви основни физически, технически и химически характеристики и употреба и следователно се считат за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО

1.   Нормална стойност

(10)

Продажбите на националния пазар се извършват чрез свързаното дружество ZAO TMK Trade House, което след това препродава разглеждания продукт на независими клиенти в Русия.

(11)

В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент първо бе проверено дали продажбите на сходния продукт, извършени от четиримата производители износители от групата, които оказаха съдействие, на независими клиенти на националния пазар, са били представителни, т.е. дали общият обем на тези продажби е бил равен или по-голям от 5 % от общия обем на съответните продажби за износ в Общността. Общият обем на продажбите на сходния продукт на националния пазар бе определен като представителен. След това службите на Комисията определиха кои от продаваните на националния пазар видове на разглеждания продукт са еднакви или пряко съпоставими с видовете, изнасяни за Общността.

(12)

За всеки вид, продаван от производителите износители на националния им пазар, за който беше установено, че е пряко съпоставим с вида на разглеждания продукт, изнасян за Общността, бе определено дали продажбите на националния пазар са достатъчно представителни за целите на член 2, параграф 2 от основния регламент. Националните продажби на определен вид бяха счетени за достатъчно представителни, когато общият им обем за съответния вид в рамките на периода на разследване (ПР) е бил 5 % или повече от общия обем на продажбите на съпоставимия вид на разглеждания продукт, изнасян за Общността.

(13)

След това бе проверено дали продажбата на всеки вид от разглеждания продукт на националния пазар в представителни количества би могла да се счита за извършена при обичайни търговски условия съгласно член 2, параграф 4 от основния регламент, като се установи делът на рентабилните продажби на независими клиенти на въпросния продуктов вид на националния пазар.

(14)

В случаите, при които обемът на продажбите на съответния вид продукт, реализирани на нетна продажна цена, равна или по-висока от изчислените производствени разходи, е представлявал над 80 % от общия обем на продажбите на този вид и при които среднопретеглената цена на този вид е била равна или по-висока от производствените разходи, нормалната стойност бе определена на основата на действителната цена на националния пазар, изчислена като среднопретеглена стойност на цените на всички продажби на националния пазар, реализирани по време на ПР, без оглед на това, дали тези продажби са били рентабилни или не. В случаите, когато обемът на рентабилните продажби на даден вид продукт е представлявал 80 % или по-малко от общия обем продажби на този вид, или когато среднопретеглената цена на този вид е била по-ниска от производствените разходи, нормалната стойност бе определена на основата на действителната цена на националния пазар, изчислена като среднопретеглена стойност само на рентабилните продажби на този вид, при условие че тези продажби са представлявали 10 % или повече от общия обем продажби на посочения вид. В случаите, когато обемът на рентабилните продажби на който и да е вид на продукта е бил под 10 % от общия обем на продажбите, беше счетено, че този конкретен вид се продава в недостатъчни количества, за да може цената на националния пазар да се използва като подходяща база за определяне на нормалната стойност.

(15)

В случаите, когато не бе възможно цените на националния пазар на определен вид продукт, продаван от производител износител, да бъдат използвани, за да се определи нормална стойност, се наложи да бъде използван друг метод. В подобни случаи Комисията използва конструирана нормална стойност. Съгласно член 2, параграф 3 от основния регламент нормалната стойност бе конструирана, като към производствените разходи на износителя за изнасяните видове, коригирани където е необходимо, беше прибавен разумен процент за разходите по реализацията и общите и административните разходи („РР и ОАР“) и разумен марж на печалба. Съгласно член 2, параграф 6 от основния регламент процентът за РР и ОАР, както и за маржа на печалба, беше изчислен въз основа на средната стойност на РР и ОАР и на маржа на печалба от продажбите на сходния продукт, извършени при обичайни търговски условия.

(16)

По отношение на производствените разходи, по-специално разходите за енергия и по-конкретно за газ, бе проверено дали цената на газа, заплащана от производителите износители, отразява правилно разходите, свързани с производството и разпределението на газ.

(17)

Бе установено, че цената на газа на националния пазар, заплащана от производителите износители, е била около една четвърт от експортната цена на природния газ от Русия. В това отношение всички налични данни сочат, че цените на газа на руския национален пазар са регулирани цени, които са много по-ниски от пазарните цени, заплащани на нерегулираните пазари на природен газ. Ето защо, предвид факта, че разходите не са били отразени правилно в счетоводните книги на производителите износители, както е предвидено в член 2, параграф 5 от основния регламент, те трябваше да бъдат съответно коригирани. При липса на достатъчно представителни и коректни цени на газа на руския национален пазар в съответствие с член 2, параграф 5 бе счетено за целесъобразно коригирането на цените да се извърши въз основа на информация от други представителни пазари. Коригираната цена бе определена въз основа на средната цена на руския газ, продаван за износ на границата между Германия и Чешката република (Waidhaus), коригирана за разходите по местно разпределение. Waidhaus, който е главният център за продажба на руски газ за Европейския съюз и същевременно най-големият пазар за руски газ, прилага цени, които в разумна степен отразяват разходите, и може следователно да се счита за представителен пазар по смисъла на член 2, параграф 5 от основния регламент.

(18)

За онези видове на продукта, за които нормалната стойност бе конструирана по описания по-горе начин, конструирането беше извършено въз основа на производствените разходи на изнесените видове, след корекция за разходите за газ.

2.   Експортна цена

(19)

Всички експортни продажби на ТМК са извършени чрез свързани с него дружества, разположени в Общността или в Швейцария. Така експортната цена бе установена въз основа на член 2, параграф 9 от основния регламент, т.е. на базата на действително платената или подлежаща на плащане цена от първия независим купувач в Общността на свързаното дружество по време на ПРП, като цената е коригирана както спрямо всички възникнали разходи при вноса и препродажбата, така и спрямо печалбите.

(20)

Що се отнася до експортните цени, прилагани спрямо клиенти в Общността от свързаното с ТМК дружество в Швейцария, ТМК Global AG, ТМК заяви, че би било неоснователно от експортната цена да се приспаднат печалба, РР и АОР и комисиони или такси за посредничество, тъй като TMK Global действа като напълно интегриран отдел за продажби за износ извън Общността. Според ТМК подобно приспадане би било основателно само за дружества, разположени в Общността, които са част от мрежата за износ на групата, както е предвидено в член 2, параграф 9 от основния регламент.

(21)

Посоченият по-горе аргумент бе приет, тъй като бе установено, че след настъпилите организационни промени в групата TMK Global се е превърнал в отдел за износ, отговорен за износа извън Общността, както и за продажбите, предназначени за износ за Общността, въпреки че обемът на този износ е намалял преди и по време на ПРП. В действителност TMK Global играе ролята на „център на продажбите“, който опростява процеса по продажба и документиране за офисите за продажби, разположени направо на ключовите пазари, т.е. TMK North America и TMK Middle-East. TMK Global изпълнява и други функции на отдел за износ що се отнася до продажбите, предназначени за износ към ключовите му пазари, както и към Общността, като управленско счетоводство и прилагане на стандарти по проследяване на стоките. В миналото тези функции са били изпълнявани от местните отдели за износ на всеки завод, но понастоящем се извършват от TMK Global с оглед централизиране и съгласуваност.

3.   Сравнение

(22)

Сравнението между претеглената нормална стойност и претеглената експортна цена бе извършено на база франко завод и на едно и също ниво на търговията. За да се гарантира справедливо сравнение съгласно член 2, параграф 10 от основния регламент, бяха взети предвид разликите във факторите, за които бе доказано, че влияят на цените и на сравнимостта на цените. На тази основа бяха направени, където бе уместно и оправдано, корекции на разликите във физическите характеристики, транспортните разходи, застраховките, таксите за обработка на стоките, кредитните разходи и вносните мита.

4.   Дъмпингов марж

(23)

Както е предвидено в член 2, параграф 11 от основния регламент, среднопретеглената нормална стойност по видове бе сравнена със среднопретеглената експортна цена за съответния вид на разглеждания продукт. Това сравнение показа наличието на дъмпинг.

(24)

Дъмпинговият марж на ТМК, изразен в процент от нетната цена франко граница на Общността без платени мита, бе определен на 27,2 %.

Г.   ДЪЛГОТРАЕН ХАРАКТЕР НА ПРОМЯНАТА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

(25)

Съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент беше проучено също така дали има основание промяната в обстоятелствата да бъде разглеждана като дълготрайна.

(26)

В тази връзка трябва да се припомни, че ТМК не оказа надлежно съдействие по време на първоначалното разследване. Ето защо неговият дъмпингов марж, на който се основава приложимото към момента мито от 35,8 %, бе определен на базата на наличните данни, в съответствие с член 18 от основния регламент. По отношение на наличните данни Комисията използва нормалната стойност, определена за друга група руски производители, която оказа съдействие, и данни на Евростат.

(27)

Недостатъчното съдействие, което доведе до използването на наличните данни, бе причинено основно от значителни вътрешни промени, започнали в групата още по време на първоначалното разследване. Предвид тези изключителни обстоятелства, оказали въздействие върху корпоративното управление на групата, както и върху нейните счетоводни и одиторски практики, ТМК не е успяла да предостави по време на първоначалното разследване подходящи доказателства за цените и разходите си.

(28)

По време на настоящото разследване ТМК оказа пълно съдействие. В действителност, за разлика от първоначалното разследване, по време на което групата все още бе в процес на реорганизация, предоставените във въпросника отговори по време на настоящото разследване можаха да бъдат достатъчно добре проверени. Предвид предоставените от групата надеждни данни относно нормалната стойност и експортната цена дъмпинговият марж би могъл следователно да бъде преизчислен въз основа на нейните собствени данни.

(29)

Получените по време на разследването доказателства показаха, че промените в корпоративната структура и счетоводните практики на ТМК, които позволиха на групата да съдейства на настоящото разследване, трябва да се считат за промени с дълготраен характер, тъй като те касаят структурата на групата в дългосрочен план.

(30)

Поради това беше счетено, че е малко вероятно обстоятелствата, довели до започването на това преразглеждане, да се променят в близко бъдеще по начин, който да повлияе на констатациите от настоящото преразглеждане. В резултат на това беше счетено, че промените са с дълготраен характер.

Д.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(31)

Като се имат предвид резултатите от разследването, беше сметнато за целесъобразно антидъмпинговото мито, приложимо за вноса на разглеждания продукт от ТМК, да бъде изменено и да бъде определено на 27,2 %. Измененото антидъмпингово мито следва да бъде установено на нивото на констатирания дъмпингов марж, тъй като той е по-нисък от маржа на вредата, установен по време на първоначалното разследване.

(32)

Заинтересованите страни бяха информирани за съществените факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча изменение на Регламент (ЕО) № 954/2006 и получиха възможност да представят своите коментари.

Е.   ГАРАНЦИЯ

(33)

След представяне на съществените факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча изменение на окончателното антидъмпингово мито, приложимо за вноса на разглеждания продукт от ТМК, групата предложи ценова гаранция в съответствие с член 8, параграф 1 от основния регламент. Предложената от ТМК гаранция не промени с нищо първоначалното заключение на Комисията, че разглежданият продукт не е подходящ за предоставяне на гаранция, както е посочено в съображения 248—250 от Регламент (ЕО) № 954/2006. В действителност Комисията счита, че предложената в момента от ТМК гаранция не отговаря на свързаните с продукта технически затруднения, както е посочено в съображение 248 от гореспоменатия регламент, така че да се позволи използването на предложената ценова гаранция,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В таблицата в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 954/2006 се добавя следното:

Страна

Дружество

Антидъмпингово мито

Допълнителен код по ТАРИК

„Русия

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant и OAO Seversky Tube Works

27,2 %

A859“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 август 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 175, 29.6.2006 г., стр. 4.

(3)  ОВ C 138, 22.6.2007 г., стр. 37.

(4)  Стойността на въглеродния еквивалент се определя в съответствие с Технически доклад IX-535-67 на Международния институт по заваряване (IIW) от 1967 г.

(5)  Така, както са определени в Регламент (ЕО) № 1214/2007 на Комисията от 20 септември 2007 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и относно Общата митническа тарифа (ОВ L 286, 31.10.2007 г., стр. 1). Обхватът на продукта се определя посредством съчетаване на описанието на продукта в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 954/2006 и описанието на продукта по съответните кодове по КН.


15.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 220/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 813/2008 НА СЪВЕТА

от 11 август 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 74/2004 относно налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на спално памучно бельо с произход от Индия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2026/97 на Съвета от 6 октомври 1997 г. относно защитата срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1),

като взе предвид член 2 от Регламент (ЕО) № 74/2004 на Съвета от 13 януари 2004 г. за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на спално памучно бельо с произход от Индия (2),

като взе предвид предложението, внесено от Комисията след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРЕДИШНА ПРОЦЕДУРА

(1)

С Регламент (ЕО) № 74/2004 („първоначалния регламент“) Съветът наложи окончателно изравнително мито върху вноса в Общността на спално памучно бельо, попадащо под кодове по КН 6302 21 00 (кодове по ТАРИК 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (код по ТАРИК 6302229019), ex 6302 31 00 (код по ТАРИК 6302310090) и ex 6302 32 90 (код по ТАРИК 6302329019), с произход от Индия. Поради големия брой оказали съдействие производители износители на разглеждания продукт в Индия беше подбрана представителна извадка от индийски производители износители в съответствие с член 27 от Регламент (ЕО) № 2026/97 („основния регламент“) и на дружествата, включени в извадката, бяха наложени индивидуални мита със ставки, вариращи от 4,4 % до 10,4 %, докато за други оказали съдействие дружества, които не бяха включени в извадката, беше определена митническа ставка от 7,6 %. На всички други дружества беше наложено остатъчно мито от 10,4 %.

(2)

В член 2 от основния регламент се предвижда, че когато нов производител износител от Индия предостави на Комисията достатъчно доказателства, че не е изнасял за Общността продуктите, описани в член 1, параграф 1 от посочения регламент, по време на периода на разследването (от 1 октомври 2001 г. до 30 септември 2002 г.) (първият критерий), че не е свързан с никой от износителите или производителите от Индия, които са подложени на мерки по антисубсидиране по силата на посочения регламент (вторият критерий), че действително е изнасял разглеждания продукт за Общността след периода на разследването, върху който се основават мерките, или че е поел неотменимо договорно задължение за износ на съществено количество от разглеждания продукт за Общността (третият критерий), тогава член 1, параграф 3 от посочения регламент може да бъде изменен, като се предостави на новите производители износители митническата ставка, приложима за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката, т.е. 7,6 %.

(3)

Първоначалният регламент беше изменян три пъти — с регламенти на Съвета (ЕО) № 2143/2004 (3), (ЕО) № 122/2006 (4) и (ЕО) № 1840/2006. С всичките три регламента бяха добавени към приложението имената на дружествата, изнасящи разглеждания продукт, които отговарят на критериите, установени в първоначалния регламент.

Б.   ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СТАТУТ НА НОВ ИЗНОСИТЕЛ/ПРОИЗВОДИТЕЛ

(4)

Двадесет индийски дружества кандидатстваха за предоставяне на същия статут като дружествата, оказали съдействие при първоначалното разследване, които не бяха включени в извадката („статут на новодошли“) след публикуването на предишния регламент за изменение.

(5)

20-те заявители бяха:

Дружество заявител

Град

K.K.P. Textiles Limited

Tamil Nadu

Kashmiri Lal Tarun Khanna PVT LTD

Amritsar

Premier Polyweaves Private Limited

Coimbatore

Home Fashions International

Kerala

Y.J. Enterprises

Mumbai

KaLaM Designs

Ahmedabad

Himatsingka Linens

Bangalore

S.K.T. Textile Mills

Coimbatore

Shetty Garments Private Ltd

Mumbai

TAVOY Workwear

Mumbai

Orient Craft Limited

Haryana

GHCL Limited

Gujarat

Indo Count Industries Limited

Mumbai

Vijayeswari Textiles Limited

Coimbatore

Nest Exim

Mumbai

Prakash Textiles

Coimbatore

Prakash Woven Private Limited

Coimbatore

Sotexpa Qualidis Textiles India Private Ltd

Coimbatore

BKS Textiles Pvt. Ltd

Coimbatore

JDA Textiles

Chennai

(6)

Единадесет дружества не попълниха въпросника, предназначен да провери дали отговарят на условията, установени в член 2 от основния регламент, и следователно техните искания трябваше да бъдат отхвърлени.

(7)

Останалите девет дружества представиха пълни отговори на въпросника и следователно бяха взети предвид при предоставянето на статут на новодошли.

(8)

Доказателствата, представени от гореспоменатите двама износители/производители от Индия, се смятат за достатъчни, за да покажат, че те отговарят на критериите, установени в първоначалния регламент, и следователно да им бъде предоставена митническата ставка, приложима за оказалите съдействие дружества, които не бяха включени в извадката (т.е. 7,6 %), и впоследствие да бъдат добавени към списъка на производители износители в приложението към основния регламент, изменен с регламенти (ЕО) № 2143/2004, (ЕО) № 122/2006 и (ЕО) № 1840/2006.

(9)

Заявленията за статут на нов производител износител на останалите седем дружества бяха отхвърлени поради причините, посочени по-долу.

(10)

Две дружества не предоставиха доказателства, че са изнасяли разглеждания продукт за Общността след периода на разследване или че са имали неотменимо договорно задължение да изнасят разглеждания продукт в съществени количества за Общността. Следователно те не изпълниха третия критерий.

(11)

Едно дружество не предостави дневника за продажбите за разглеждания период и следователно не успя да покаже, че не е изнасяло разглеждания продукт по време на периода на разследването. За друго дружество беше установено, че е изнасяло разглеждания продукт по време на периода на разследването. Следователно тези дружества не изпълняват първия критерий.

(12)

Едно дружество изпрати попълнения въпросник след крайния срок, а в заявлението липсваха важни документи. Едно дружество не отговори на писменото искане за повече информация. Следователно тези две дружества не предоставиха достатъчно доказателства, които да покажат, че отговарят на критериите, определени в първоначалния регламент.

(13)

И накрая, за едно дружество беше установено, че е свързано с друго, което вече е включено в списъка в първоначалния регламент, и по тази причина неговото заявление за статут на новодошъл беше отхвърлено, тъй като то не изпълнява втория критерий.

(14)

Дружествата, на които не беше предоставен статут на новодошли, бяха информирани относно причините за това решение и им беше предоставена възможност да представят мненията си в писмен вид.

(15)

Всички аргументи и материали, предоставени от заинтересованите страни, бяха анализирани и надлежно отчетени в случаите, когато бяха подкрепени с доказателства,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Към списъка на производители от Индия, изброени в приложението към Регламент (ЕО) № 74/2004, се добавят следните дружества:

Дружество

Град

Home Fashions International

Kerala

GHCL Ltd

Gujarat

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 август 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  ОВ L 288, 21.10.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 461/2004 (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 12).

(2)  ОВ L 12, 17.1.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1840/2006 (ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 4).

(3)  ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 22, 26.1.2006 г., стр. 3.


15.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 220/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 814/2008 НА КОМИСИЯТА

от 14 август 2008 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 август 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 август 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 590/2008 (ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 24).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

28,3

XS

27,8

ZZ

28,1

0707 00 05

MK

27,4

TR

72,3

ZZ

49,9

0709 90 70

TR

92,6

ZZ

92,6

0805 50 10

AR

69,5

UY

59,6

ZA

86,6

ZZ

71,9

0806 10 10

CL

82,1

EG

128,8

MK

68,7

TR

122,9

ZZ

100,6

0808 10 80

AR

66,9

BR

93,0

CL

96,5

CN

88,3

NZ

100,2

US

94,8

ZA

81,5

ZZ

88,7

0808 20 50

AR

126,0

CL

83,0

TR

148,5

ZA

87,1

ZZ

111,2

0809 30

TR

151,2

ZZ

151,2

0809 40 05

IL

138,3

MK

59,0

TR

90,9

ZZ

96,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


15.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 220/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 815/2008 НА КОМИСИЯТА

от 14 август 2008 година

относно дерогация от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определението на понятието „продукти с произход“, установено в рамките на Общата система за преференции, с цел отчитане на специалната ситуация на Кабо Верде по отношение на износа на някои рибни продукти за Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (1), и по-специално член 247 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (2), и по-специално член 76 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 980/2005 от 27 юни 2005 г. за прилагане на схема на общи тарифни преференции (3) Общността предостави общи тарифни преференции на Кабо Верде.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2454/93 установява дефиницията на понятието „продукти с произход“, която да се използва за целите на Общата система за преференции (ОСП). Член 76 от посочения регламент предвижда изключения от тази дефиниция в полза на най-слабо развитите държави бенефициери, ползващи се от ОСП, които подават съответна молба за това пред Общността.

(3)

От 1 март 2005 г. Кабо Верде се ползва от Решение № 2/2005 на Комитета за митническо сътрудничество АКТБ—ЕО от 1 март 2005 г., въвеждащо изключения в дефиницията на „продукти с произход“ с цел отчитане на специалната ситуация на държавите от АКТБ по отношение на производството на консервирана риба тон и на филета от риба тон (позиция по ХС ex 1604) (4).

(4)

Прилагането на тези разпоредби обаче бе преустановено на 31 декември 2007 г. и все още не е сключено споразумение за икономическо партньорство между Кабо Верде и Общността. Следователно единственото преференциално търговско споразумение, с което разполага Кабо Верде от 1 януари 2008 г., е ОСП.

(5)

С писмо от 27 ноември 2007 г. Кабо Верде подаде молба за дерогация от правилата за произход, установени в рамките на ОСП, в съответствие с член 76 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. С писмо от 27 февруари 2008 г. Кабо Верде представи допълнителна информация в подкрепата на молбата си.

(6)

Молбата за дерогация се отнася до общо годишно количество от 1 561 тона от три вида обработена или консервирана риба, два от които не са били обект на дерогацията, предоставена с Решение № 2/2005: ауксида обикновена, скумрия и риба тон.

(7)

Молбата за дерогация бе разгледана от Комисията и бе определена за основателна и пълна.

(8)

Дерогацията се иска с цел осигуряване на непрекъснатост на доставките през годината, като по този начин ще се осигури значителна инвестиция от страна на фирма, която вече е доказала своята решимост да подпомага развитието на въпросната дейност в Кабо Верде.

(9)

Инвестицията ще има не само пряко отражение върху риболовната индустрия на Кабо Верде по отношение на видовете, за които е поискана дерогация, но и непряко, като въздейства в значителна степен и положително за съживяването на риболовния флот на Кабо Верде като цяло. Ако се увеличи броят на съдовете, извършващи риболов под флага на Кабо Верде, постепенно ще нарасне и потенциалът за доставка на риба с произход.

(10)

Дерогацията следва да се прилага за достатъчно дълъг период, който да предостави на инвеститорите и операторите сигурност и предсказуемост, но във всеки случай не може да се прилага след 31 декември 2010 г., когато Кабо Верде вече няма да се ползва от специалните разпоредби за най-слабо развити държави в рамките на ОСП. След тази дата жизнеспособността на консервната промишленост на Кабо Верде следва да се осигури в рамките на споразумение за икономическо партньорство.

(11)

Регламент (ЕИО) № 2454/93 определя правила относно управлението на тарифните квоти. С цел да се осигури ефикасно управление, проведено в тясно сътрудничество между органите на Кабо Верде, митническите органи на Общността и Комисията, посочените правила следва да се прилагат mutatis mutandis спрямо внасяните количества съгласно дерогацията, предоставена с настоящия регламент.

(12)

За по-ефикасно наблюдение на изпълнението на дерогацията органите на Кабо Верде следва редовно да предоставят на Комисията подробности относно издаваните сертификати за произход.

(13)

В молбата си властите на Кабо Верде посочват, че въпросната фирма вероятно няма да притежава производствен капацитет, с който да покрие напълно размера на квотите, поискани през първата година от дейността, след първоначалната инвестиция. Следователно, макар и да следва поисканите количества да бъдат отпуснати в пълен размер за 2009 и 2010 г., квотите следва да се намалят пропорционално за периода, в който ще е в сила дерогацията през 2008 г.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от членове 67—97 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 обработена или консервирана скумрия, ауксида обикновена и риба тон, включени в кодове по КН ex 1604 15, ex 1604 19 и ex 1604 14, произведени в Кабо Верде от риба без произход, ще се разглеждат като риба с произход от Кабо Верде в съответствие с договореностите, изложени в членове 2, 3 и 4.

Член 2

Дерогацията, предвидена в член 1, се отнася за продукти, превозени директно от Кабо Верде и внесени в Общността за периода от 1 септември 2008 г. до 31 декември 2010 г., в рамките на годишните количества, посочени в приложението срещу всеки продукт.

Член 3

Количествата, определени в приложението, се управляват в съответствие с членове 308а, 308б и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 4

1.   Митническите органи на Кабо Верде предприемат необходимите мерки за извършване на количествени проверки при износ на продуктите, посочени в член 1.

2.   Сертификатите за произход, формуляр А, издадени от компетентните органи на Кабо Верде съгласно настоящия регламент, съдържат в клетка 4 следното: „Derogation — Regulation (EC) No 815/2008“.

3.   Компетентните органи на Кабо Верде изпращат до Комисията на всяко тримесечие справка за количествата, по отношение на които съгласно настоящия регламент са издадени сертификати за произход, формуляр А, както и серийните им номера.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 септември 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 август 2008 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).

(3)  ОВ L 169, 30.6.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 55/2008 (ОВ L 20, 24.1.2008 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 61, 8.3.2005 г., стр. 48.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден №

Код по КН

Описание на стоките

Период

Количество (в тонове)

09.1647

ex 1604 15 11

ex 1604 19 98

Скумрия (Scomber Colias, Scomber Japonicus, Scomber Scombrus), филета, обработени или консервирани

от 1.9.2008 г. до 31.12.2008 г.

333

от 1.1.2009 г. до 31.12.2009 г.

1 000

от 1.1.2010 г. до 31.12.2010 г.

1 000

09.1648

ex 1604 19 98

Ауксида обикновена (Auxis thazard, Auxis Rochei), филета, обработени или консервирани

от 1.9.2008 г. до 31.12.2008 г.

116

от 1.1.2009 г. до 31.12.2009 г.

350

от 1.1.2010 г. до 31.12.2010 г.

350

09.1649

ex 1604 14 16

ex 1604 14 18

Жълтопер тунец, ивичест тунец (Tunnus Albacares, Katsuwonus Pelamis), филета, обработени или консервирани

от 1.9.2008 г. до 31.12.2008 г.

70

от 1.1.2009 г. до 31.12.2009 г.

211

от 1.1.2010 г. до 31.12.2010 г.

211


15.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 220/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 816/2008 НА КОМИСИЯТА

от 14 август 2008 година

за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за пазарната 2007/2008 година беше определен с Регламент (ЕО) № 1109/2007 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 801/2008 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, водят до изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година, се изменят, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 август 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 август 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 514/2008 (ОВ L 150, 10.6.2008 г., стр. 7).

(3)  ОВ L 253, 28.9.2007 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 214, 9.8.2008 г., стр. 48.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим от 15 август 2008 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

24,91

3,84

1701 11 90 (1)

24,91

9,08

1701 12 10 (1)

24,91

3,68

1701 12 90 (1)

24,91

8,65

1701 91 00 (2)

25,56

12,51

1701 99 10 (2)

25,56

7,93

1701 99 90 (2)

25,56

7,93

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Фиксиран за стандартното качество, определено в приложение I, точка III от Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1).

(2)  Фиксиран за стандартното качество, определено в приложение I, точка II от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)  Фиксиран за 1 % съдържание на захароза.


15.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 220/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 817/2008 НА КОМИСИЯТА

от 14 август 2008 година

относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 август 2008 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2) и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на хибридни семена, и ex 1007, с изключение на хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за съответната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, се определят периодично представителни цени CIF за разглежданите продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96, цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 4 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 16 август 2008 г., които да са приложими до влизането в сила на ново определяне,

(5)

В същото време, съгласно Регламент (ЕО) № 608/2008 на Комисията от 26 юни 2008 г. относно временно спиране на митата върху вноса на някои зърнени култури в рамките на пазарната 2008/2009 (3), се спира прилагането на някои мита, определени от настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 16 август 2008 г. вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определят в приложение I към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 август 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 август 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1816/2005 (ОВ L 292, 8.11.2005 г., стр. 5).

(3)  ОВ L 166, 27.6.2008 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 16 август 2008 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00 (2)

със средно качество

0,00 (2)

с ниско качество

0,00 (2)

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00 (2)

1002 00 00

РЪЖ

0,59 (2)

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (3)

0,00 (2)

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

5,58 (2)


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Съгласно Регламент (ЕО) № 608/2008 прилагането на това мито се отменя.

(3)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

31.7.2008-13.8.2008

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

224,74

135,95

Цена CAF САЩ

296,57

286,57

266,57

116,20

Премия за Залива

11,96

Премия за Големите езера

12,94

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

39,58 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

40,23 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

15.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 220/19


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 юли 2008 година

за изменение на Решение 2000/265/ЕО на Съвета за съставяне на финансов регламент, уреждащ бюджетните аспекти на управлението от страна на заместник генералния секретар на Съвета, на сключени от него, в качеството му на представител на определени държави-членки, договори, свързани с изграждането и функционирането на комуникационната инфраструктура на Шенгенското пространство — „Sisnet“

(2008/670/ПВР)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид член 2, параграф 1, втора алинея, първо изречение от Протокола за включването на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност,

като има предвид, че:

(1)

Заместник генералният секретар на Съвета бе упълномощен с Решение 1999/870/ЕО (1) и Решение 2007/149/ЕО (2) да действа, в контекста на включването на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, като представител на определени държави-членки при сключването на договори, свързани с изграждането и функционирането на комуникационната инфраструктура на Шенгенското пространство, „SISNET“, и при управлението на такива договори до нейното преминаване към комуникационна инфраструктура, поддържана от Европейския съюз.

(2)

Финансовите задължения, произтичащи от тези договори, се поемат от специален бюджет (наричан по-долу „бюджет на Sisnet“), който финансира посочената в тези решения на Съвета комуникационна инфраструктура.

(3)

Бюджетът на Sisnet се управлява от специален финансов регламент, установен с Решение 2000/265/ЕО на Съвета (3) и наричан по-долу „Финансов регламент за Sisnet“, който предвижда процедури, различни от процедурите във Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, установен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (4).

(4)

Целесъобразно е по аналогия да се приведе в съответствие Финансовият регламент за Sisnet с Финансовия регламент за Общността, като същевременно се опростят вътрешните процедури в рамките на секретариата на Съвета, по-специално чрез премахване на функциите на финансовия контрольор и заменянето им, когато е уместно, с функциите на вътрешния одитор, установен с член 85 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

(5)

Съществуващите процедури следва също така да функционират по-гладко и да бъдат в по-голяма степен съобразени с действащата практика, например чрез адаптиране на сроковете по отношение на искания за средства и на плащания, както и чрез актуализиране на някои разпоредби в съществуващите процедурни или законодателни рамки.

(6)

Финансовият регламент за Sisnet беше изменен с Решение 2007/155/ЕО на Съвета (5) и Решение 2008/319/ЕО на Съвета, за да се даде възможност на Швейцария да участва в бюджета на Sisnet. Следва също така да се даде възможност на Швейцария да участва в евентуални бъдещи дейности на консултативния комитет.

(7)

Предложените изменения нямат финансови последици за вноските на държавите-членки в бюджета на Sisnet,

РЕШИ:

Член 1

Решение 2000/265/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 6, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Разходите от една финансова година се отразяват в счетоводните сметки за тази година на базата на разходите, разрешени не по-късно от 31 декември, за които съответните плащания са били направени от счетоводителя преди 15 януари на следващата година.“

2.

Член 7 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2:

i)

първа алинея се заменя със следното:

„Независимо от разпоредбите на параграф 1, преди 31 януари заместник генералният секретар на Съвета може да изпрати на представителите на държавите, посочени в член 25, заседаващи в рамките на работна група „SIS/SIRENE“ (Смесен комитет), наричана по-долу „работна група SIS/SIRENE“, надлежно мотивирани искания за пренасяне към следващата финансова година на бюджетни кредити, за които не са поети задължения към 15 декември, когато предоставените бюджетни кредити по съответните бюджетни линии за следващата финансова година не покриват нуждите.“;

ii)

четвърта алинея се заменя със следното:

„Работна група „SIS/SIRENE“ излиза със становище по тези искания за прехвърляне не по-късно от 1 март.“;

б)

параграф 4 се заличава.

3.

В член 8, параграфи 2—4 се заменят със следното:

„2.   Заместник генералният секретар изпраща на работна група „SIS/SIRENE“ преди 15 октомври предварителния проектобюджет, придружен от обяснителен меморандум.

3.   Работна група „SIS/SIRENE“ дава становището си по този предварителен проект.

4.   Заместник генералният секретар съставя проектобюджета и го изпраща не по-късно от 15 ноември на държавите, посочени в член 25.“

4.

В член 10, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Всяка година в тримесечен срок, считано от приключването на счетоводните сметки, предвидено в член 46, параграф 1, се представя коригиращ бюджет с оглед включването на бюджетното салдо от предходната финансова година като приход, ако е положително, или като разход, ако е отрицателно.“

5.

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Бюджетът се изпълнява в съответствие с принципа на разделение на функциите на разпоредител с бюджетни кредити и на счетоводител. Задълженията на разпоредител с бюджетни кредити, на счетоводител и на вътрешен одитор са несъвместими помежду си.“

6.

В член 13, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Разпоредителят с бюджетни кредити може да разреши прехвърляне на суми между статии в рамките на една и съща глава. Със съгласието на работна група „SIS/SIRENE“ той може да разреши прехвърляне на суми между глави в рамките на един и същи дял. Работна група „SIS/SIRENE“ дава съгласието си при същите условия, при които приема становището си по бюджета.“

7.

Член 14 се заличава.

8.

Член 16 се изменя, както следва

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   За събирането на всяка дължима сума по смисъла на член 25 или на всяко задължение към въпросните държави от трета страна, свързано със сключването на договорите, създаването и функционирането на Sisnet, разпоредителят с бюджетни кредити следва да издаде нареждане за събиране на вземания. Нарежданията за събиране на вземания се предават на счетоводителя.“;

б)

параграф 2 се заличава.

9.

Последното изречение от член 18, параграф 1, както и член 18, параграф 2, член 20, параграф 2, буква ж), параграф 4 и параграф 5 и член 22 се заличават.

10.

Член 23 се заменя със следното:

„Член 23

Дисциплинарната отговорност на разпоредителя с бюджетни кредити и на счетоводителя, в случай на неспазване на разпоредбите на настоящия финансов регламент, се урежда по начина, по който тя е уредена в Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.“

11.

Добавя се нова глава, както следва:

„ГЛАВА IIIА

Вътрешен одитор

Член 24а

Вътрешният одитор проверява правилното действие на системите и процедурите за изпълнение на бюджета, определени в настоящия регламент. По аналогия вътрешният одитор се ползва с всички правомощия, изпълнява всички задачи и спазва всички правила, предвидени в Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (6), и по-специално в част I, дял IV, глава 8 от него.

12.

Член 28 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   До 31 декември 2008 г. от държавите, посочени в член 25, се изисква да изплатят 25 % от своята вноска не по-късно от 15 февруари, 1 април, 1 юли и 1 октомври.“;

б)

създава се следният параграф:

„1a.   От 1 януари 2009 г. от държавите, посочени в член 25, се изисква да изплатят 70 % от своята вноска не по-късно от 1 април, а останалите 30 % — не по-късно от 1 октомври.“

13.

В член 29, параграф 6, буква з) се заменя със следното:

„з)

забрана за всякакви контакти между заместник генералния секретар и неговите служители, представители на правителствата на държавите-членки, посочени в член 25, представители на правителствата на Исландия, Норвегия и Швейцария, от една страна, и участниците в търговете, от друга страна, по въпроси, свързани с посочената покана за участие в търг, освен, по изключение, при следните условия:

преди крайната дата за подаването на оферти:

i)

по искане на участниците в търга:

допълнителна информация само с оглед да се разясни характерът на поканата за участие в търг може да бъде съобщена на всички участници в търга;

ii)

по искане на заместник генералния секретар:

ако държавите-членки, посочени в член 25, или Исландия, Норвегия и Швейцария, или генералният секретариат на Съвета забележат грешка, неточност, пропуск или друг технически недостатък в текста на поканата за участие в търг, генералният секретариат може по същия начин като приложимия за първоначалната покана за търг да уведоми за това заинтересованите лица;

iii)

след отварянето на офертите и по искане на държавите-членки, посочени в член 25, на Исландия, Норвегия или Швейцария, или на генералния секретариат на Съвета, ако е необходимо някакво разяснение във връзка с определена оферта или е необходимо да се поправят явни технически грешки в текста на офертата, генералният секретариат може да се свърже със съответния участник в търга.“

14.

Член 31 се заменя със следното:

„Член 31

Не се допуска дискриминация между гражданите на държавите-членки и тези на Исландия, Норвегия и Швейцария въз основа на гражданството по отношение на договори, сключени от заместник генералния секретар от името на държавите-членки, посочени в член 25.“

15.

В член 34, втора алинея се заменя със следното:

„Офертите се отварят едновременно от комисия, назначена за тази цел от заместник генералния секретар. Тя се състои от три длъжностни лица с ръководни функции от различни дирекции на генералния секретариат на Съвета.“

16.

В член 35, първа алинея се заменя със следното:

„Всяка оферта се оценява от държавите-членки, посочени в член 25, както и от Исландия, Норвегия и Швейцария. Единодушно одобрен от тези държави доклад се представя пред консултативния комитет, посочен в член 36, от компетентното длъжностно лице от генералния секретариат на Съвета, посочено от разпоредителя с бюджетни кредити, или от заместник, също посочен от разпоредителя с бюджетни кредити.“

17.

Член 36 се заменя със следното:

„Член 36

Договорите, подлежащи на сключване от заместник генералния секретар от името на държавите-членки, посочени в член 25, и от съответните представители на Исландия, Норвегия и Швейцария след покана за участие в търг, предварително се предоставят за становище на консултативен комитет по обществените поръчки и договорите.“

18.

В член 37, първа алинея се заменя със следното:

„Консултативният комитет, посочен в член 36, включва в състава си по един представител от всяка от държавите-членки, посочени в член 25, както и по един представител от Исландия, Норвегия и Швейцария. Държавите-членки, посочени в член 25, както и Исландия, Норвегия и Швейцария следят избраните представители да притежават необходимата компетентност в областта на информатиката и/или финансите, и/или правото. Представителите не трябва да са участвали в оценяването на комплектите документи, които се представят пред консултативния комитет. В качеството на наблюдател присъства представител на вътрешния одитор.“

19.

В член 39, буква д) се заменя със следното:

„д)

по искане на една от държавите-членки, посочени в член 25, или на Исландия, Норвегия или Швейцария, или на член на консултативния комитет, или на заместник генералния секретар, предложени договори за суми под праговата стойност по буква а), когато те смятат, че подобни договори поставят принципни въпроси или са от особено естество.“

20.

Член 40 се заменя със следното:

„Член 40

Комплектите документи, представени за становище на консултативния комитет в съответствие с член 39, букви от б) до д), също се придружават от доклад, единодушно одобрен от държавите-членки, посочени в член 25, както и от Исландия, Норвегия и Швейцария.“

21.

Член 41 се заменя със следното:

„Член 41

Становищата на консултативния комитет се подписват от неговия председател. За да се избегне евентуално забавяне на процедурата в резултат на намесата на консултативния комитет, държавите-членки, посочени в член 25, както и Исландия, Норвегия и Швейцария могат, ако сметнат това за необходимо, да определят разумен срок, в рамките на който да бъде дадено становище. Становищата се съобщават на заместник генералния секретар и на държавите-членки, посочени в член 25, както и на Исландия, Норвегия и Швейцария. След като надлежно вземат това становище под внимание, държавите-членки, посочени в член 25, както и Исландия, Норвегия и Швейцария единодушно вземат окончателно решение по случая. След като се вземе това решение, съответният договор или договори се сключват от заместник генералния секретар от името на държавите-членки, посочени в член 25, и от съответните представители на Исландия, Норвегия и Швейцария.“

22.

В член 43, параграф 6 се заменя със следното:

„6.   В случай на неизпълнение или забавено изпълнение на договор заместник генералният секретар следи за адекватното обезщетяване на държавите-членки, посочени в член 25, както и на Исландия, Норвегия и Швейцария, по отношение на всички вреди, лихви и разноски чрез приспадане на техния размер от депозита, независимо дали той е бил направен непосредствено от доставчика или съдоговорител, или от трето лице.“

23.

В член 46, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Заместник генералният секретар съставя в тримесечен срок, считано от края на периода за изпълнение на бюджета, отчет за приходите и разходите и финансов баланс и ги предава на работна група „SIS/SIRENE.““

24.

В член 50, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Чрез дерогация от член 8, за целите на бюджета, посочен в параграф 1, заместник генералният секретар на Съвета изпраща предварителния проектобюджет на работна група „SIS/SIRENE“ възможно най-скоро след приемането на настоящия финансов регламент. След като работна група „SIS/SIRENE“ даде своето становище и след съставяне на проектобюджета, на заседание на Съвета държавите-членки, посочени в член 25, приемат без забавяне бюджета.“

Член 2

1.   Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

2.   То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

B. HORTEFEUX


(1)  ОВ L 337, 30.12.1999 г., стр. 41.

(2)  ОВ L 66, 6.3.2007 г., стр. 19.

(3)  ОВ L 85, 6.4.2000 г., стр. 12. Решение, последно изменено с Решение 2008/319/ЕО (ОВ L 109, 19.4.2008 г., стр. 30).

(4)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).

(5)  ОВ L 68, 8.3.2007 г., стр. 5.

(6)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).“


Комисия

15.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 220/24


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 5 август 2008 година

относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента 5 875—5 905 MHz за свързани с безопасността приложения на интелигентните транспортни системи (ИТС)

(нотифицирано под номер C(2008) 4145)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/671/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съветът (2) и Европейският парламент (3) подчертаха важността от повишаване на пътната безопасност в Европа. Интелигентните транспортни системи (ИТС) заемат централно място в интегрирания подход за пътна безопасност (4), като прибавят информационни и комуникационни технологии (ИКТ) към транспортната инфраструктура и превозните средства, за да се избегнат потенциални опасни ситуации в пътното движение и да се намали броят на произшествията.

(2)

Ефективното и съгласувано използване на радиочестотния спектър е от съществено значение за разработването на ново безжично оборудване в Общността (5).

(3)

ИТС включват кооперативни системи, базирани на комуникации „превозно средство към превозно средство“, „превозно средство към инфраструктура“ и „инфраструктура към превозно средство“ за трансфера на информация в реално време. Тези системи имат потенциала да предложат големи подобрения в ефикасността на транспортните системи, в безопасността на всички участници в пътното движение и в удобството при придвижване. За да се изпълнят тези цели, комуникациите между превозните средства и пътната инфраструктура трябва да са надеждни и бързи.

(4)

Имайки предвид мобилността на превозните средства и необходимостта да се осигурят изграждането на вътрешния пазар и повишаването на пътната безопасност навсякъде в Европа, радиочестотният спектър, използван от кооперативните системи от ИТС, следва да стане достъпен по хармонизиран начин навсякъде в Европейския съюз.

(5)

Съгласно член 4, параграф 2 от Решение № 676/2002/ЕО на 5 юли 2006 г. Комисията предостави мандат на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT) да провери изискванията към радиочестотния спектър за решаващи за безопасността приложения в контекста на ИТС и кооперативните системи и да предприеме проучвания за техническата съвместимост между решаващите за безопасността приложения на ИТС и потенциално засегнатите радиоуслуги в разглежданите честотни обхвати. CEPT също беше помолен да разработи оптимални планове за каналите от лентите, посочени за ИТС.

(6)

Съответните резултати от проведената от CEPT работа представляват техническата основа на настоящото решение.

(7)

В доклада си от 21 декември 2007 г. (доклад 20 на CEPT) CEPT заключи, че лентата 5 GHz, по-специално в диапазона 5 875—5 905 MHz е подходяща за свързани с безопасността приложения на ИТС, които подобряват пътната безопасност, като увеличават предаваната към водача и превозното средство информацията за обкръжаващата обстановка, за други превозни средства и други участници в пътното движение. Освен това ИТС са съвместими с всички проучени услуги в тази лента и с всички други съществуващи проучени услуги под 5 850 MHz и над 5 925 MHz, доколкото отговарят на някои ограничения за излъчване, както са определени в доклада на CEPT. Изборът на тази лента би бил и в съответствие с използването на радиочестотния спектър в други райони на света и по този начин би насърчил глобалната хармонизация. Освен това ИТС не могат да искат защита от наземните станции на неподвижната спътникова служба (FSS), а нежеланите емисии от ИТС е необходимо да бъдат ограничени с цел защита на FSS.

(8)

Хармонизиран стандарт EN 302 571 е в процес на финализиране от Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) в съответствие с проучванията на CEPT за съвместимост, с цел да се даде презумпция за съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие (6), по този начин гарантирайки, че оборудването на ИТС, което е в съответствие, не предизвиква вредни смущения. От предавателите от ИТС се очаква да увеличат в максимална степен използването на спектъра и да управляват излъчената си мощност на минималното ниво, за да използват отредения на ИТС спектър ефективно с цел избягване на вредни смущения.

(9)

Поради горепосочената причина стандартът предвижда, че управлението на мощността на предавателя (TPC) се прилага най-малко в интервал от 30 dB при максимална обща излъчена мощност от 33 dBm средна e.i.r.p. Ако някои производители изберат да не използват определените в този стандарт техники, от всички алтернативни методи би се изисквало да постигат най-малко ниво на намаляване на смущенията, еквивалентно на определеното със стандарта.

(10)

Хармонизацията съгласно настоящото решение не следва да изключва възможността държава-членка да приложи, когато е оправдано, преходни периоди или мерки за съвместно използване на радиочестотния спектър.

(11)

Очаква се, че държавите-членки ще осигурят достъп до спектъра за комуникации на ИТС „превозно средство към превозно средство“ в рамките на шестмесечния период, през който трябва да определят честотната лента 5 875—5 905 MHz съгласно настоящото решение. Що се отнася обаче до комуникациите на ИТС „инфраструктура към превозно средство“ и „превозно средство към инфраструктура“, за някои държави-членки може да се окаже трудно да завършат в този срок подходяща рамка за лицензиране или механизъм за координиране на разполагането на крайпътна инфраструктура от различни оператори на ИТС. Всяко забавяне на осигуряването на достъп до спектъра след този срок може да повлияе отрицателно на широкото възприемане в Европейския съюз на приложенията на ИТС, свързани с безопасността, поради което такова забавяне следва да е ограничено и надлежно обосновано.

(12)

Предвид развитието на пазара и напредъка на технологиите може да се наложи обхватът и прилагането на настоящото решение да бъдат преразгледани в бъдеще, по-специално въз основа на информацията за такова развитие и напредък, предоставена от държавите-членки.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по радиочестотния спектър,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Целта на настоящото решение е хармонизиране на техническите условия за наличността и ефикасното използване на честотната лента 5 875—5 905 MHz за свързани с безопасността приложения на интелигентните транспортни системи (ИТС) в Общността.

Член 2

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1.

„Интелигентни транспортни системи“ означава диапазона системи и услуги, основани на информационни и комуникационни технологии, включително обработка, управление, позициониране, комуникации и електроника, които се използват в пътнотранспортната система.

2.

„Средна еквивалентна изотропно излъчвана мощност (е.i.r.p.)“ означава e.i.r.p. по време на пакетно предаване на данни, която съответства на най-голямата мощност, ако се прилага управление на мощността.

Член 3

1.   Не по-късно от шест месеца след влизането в сила на настоящото решение държавите-членки определят честотната лента 5 875—5 905 MHz за интелигентни транспортни системи и доколкото е практически възможно, най-скоро след това предоставят за ползване тази честотна лента на неизключителна основа.

Такова определяне трябва да отговаря на параметрите, определени в приложението.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да поискат преходни периоди и/или договорености за съвместно използване на радиочестотния спектър в съответствие с член 4, параграф 5 от Решението за радиочестотния спектър.

Член 4

Държавите-членки следят за използването на лентата 5 875—5 905 MHz и докладват констатациите си на Комисията, за да може настоящото решение да бъде преразгледано, ако е необходимо.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 5 август 2008 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стp. 1.

(2)  Заключения 15101/03 на Съвета от 5 декември 2003 г. и заключения „Верона 2“ от 26 октомври 2004 г.

(3)  ОВ C 244 E, 18.10.2007 г., стp. 220.

(4)  COM(2006) 314.

(5)  Заключения 15530/04 и 15533/04 на Съвета от 3 декември 2004 г.

(6)  ОВ L 91, 7.4.1999 г., стp. 10. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Технически параметри за свързани с безопасността приложения на интелигентите транспортни системи в лентата 5 875—5 905 MHz

Параметър

Стойност

Максимална спектрална плътност на мощността (средна e.i.r.p.)

23 dBm/MHz

Максимална обща излъчена мощност (средна e.i.r.p.)

33 dBm

Достъп до канал и правила за заемането му

Трябва да се използват техники за намаляване на смущенията, които осигуряват показатели, поне еквивалентни на техниките, описани в хармонизираните стандарти, приети съгласно Директива 1999/5/ЕО. За това е необходимо управление на мощността на предавателя в интервал най-малко 30 dB.


15.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 220/27


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 август 2008 година

за изменение на допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния по отношение на определени млекопреработвателни предприятия в България

(нотифицирано под номер C(2008) 4269)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/672/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално глава 4, раздел Б, буква е), първа алинея от приложение VI към него,

като има предвид, че:

(1)

С Акта за присъединяване на България и Румъния за България бяха предвидени преходни периоди за привеждане в съответствие на някои млекопреработвателни предприятия с изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1).

(2)

Допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване е изменено с решения на Комисията 2007/26/ЕО (2), 2007/689/ЕО (3), 2008/209/ЕО (4), 2008/331/ЕО (5) и 2008/547/ЕО (6). България предостави гаранции, че пет млекопреработвателни предприятия са завършили процеса на модернизиране и понастоящем са в пълно съответствие със законодателството на Общността. На посочените предприятия е разрешено да получават и преработват неотговарящо на изискванията сурово мляко. Поради това те следва да бъдат включени в списъка в глава I от допълнението към приложение VI.

(3)

Едно преработвателно предприятие, което понастоящем е посочено като отговарящо на изискванията предприятие, ще получава и преработва на две отделни линии отговарящо и неотговарящо на изискванията сурово мляко. Поради това посоченото предприятие следва да бъде добавено към списъка в глава II. Друго млекопреработвателно предприятие, понастоящем посочено в списъка в глава II, ще получава и преработва само мляко, отговарящо на изискванията. Следователно посоченото предприятие следва да бъде заличено от списъка в глава II от допълнението към приложение VI.

(4)

Поради това допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 11 август 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1243/2007 на Комисията (ОВ L 281, 25.10.2007 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 8, 13.1.2007 г., стр. 35.

(3)  ОВ L 282, 26.10.2007 г., стр. 60.

(4)  ОВ L 65, 8.3.2008 г., стр. 18.

(5)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 97.

(6)  ОВ L 176, 4.7.2008 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния се изменя, както следва:

1.

В глава I се добавят следните вписвания:

„№

Ветеринарен номер

Наименование на предприятието

Град/улица или село/област

2.

BG 2012022

„Братя Зафирови“ ООД

гр. Сливен

Промишлена зона „Запад“

3.

0112014

ЕТ „Велес — Костадин Велев“

гр. Разлог

ул. „Голак“ № 14

4.

1512003

„Мандра-1“ ООД

с. Трънчовица

общ. Левски

5.

2312041

„Даним — Д.Стоянов“ ЕООД

гр. Елин Пелин

м. Мансърово

6.

2712010

„Камаджиев-Милк“ ЕООД

с. Крива река

общ. Н. Козлево“

2.

Глава II се изменя, както следва:

а)

заличава се следното вписване:

„6.

BG 1612011

„Ем Джей Дериз“ ЕООД

гр. Карлово

бул. „Освобождение“ № 69“

б)

добавя се следното вписване:

„14.

BG 1212001

„С и С — 7“ ЕООД

гр. Монтана

Врачанско шосе № 1“


15.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 220/29


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 август 2008 година

за изменение на Решение 2005/928/ЕО относно хармонизирането на радиочестотната лента 169,4—169,8125 MHz в Общността

(нотифицирано под номер C(2008) 4311)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/673/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2005/928/ЕО (2) се хармонизира радиочестотната лента 169,4—169,8125 MHz в Общността.

(2)

Честотният план, съдържащ се в приложението към Решение 2005/928/ЕО, описва каналното разпределение, което следва да спазват различните приложения, работещи в съответствие с условията, определени в посоченото решение. Това канално разпределение цели да се постигне съвместимост и да се улесни съвместното съществуване на приложенията, разрешени в тези радиочестотни ленти.

(3)

Честотният план налага 12,5 kHz ширина на канала в лентата 169,4000—169,4750 MHz и 50 kHz ширина на канала в лентата 169,4875—169,5875 MHz.

(4)

Последвалите след приемането на Решение 2005/928/ЕО допълнителни проучвания на определените в това решение технически параметри показаха, че разпоредбите за каналното разпределение в лентите 169,4000—169,4750 MHz и 169,4875—169,5875 MHz се смятат за неоснователно ограничителни предвид технологичното развитие. Разрешаването на различни опции за разпределение на каналите ще увеличи гъвкавостта за потребителите да избират оптималната широчина на радиочестотната лента до 50 kHz в съответствие с изискванията за качество на конкретните приложения.

(5)

Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (СЕРТ) потвърди, че увеличаването на опциите за разпределение на каналите в тези ленти може и следва да бъде разрешено.

(6)

Поради това Решение 2005/928/ЕО следва да бъде съответно изменено. Чрез изменение на посоченото решение ще бъдат възможни канали до 50 kHz в лентите 169,4000—169,4750 MHz и 169,4875—169,5875 MHz.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по радиочестотния спектър,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2005/928/ЕО се изменя, както следва:

1.

В 4-ия ред на честотния план в приложението стойността „12,5“ на каналното разпределение (в kHz) за канали 1a, 1b, 2a, 2b, 3a и 3b се заменя с „до 50 kHz“.

2.

В 4-ия ред на честотния план в приложението стойността „50“ на каналното разпределение (в kHz) за канали 4b+5+6a и 6b+7+8a се заменя с „до 50 kHz“.

Член 2

Член 1 се прилага от 31 октомври 2008 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 август 2008 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 47.


15.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 220/30


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 август 2008 година

за изменение на Решение 2007/683/ЕО за одобряване на плана за ликвидиране на класическата чума по свинете при дивите свине в определени области на Унгария

(нотифицирано под номер C(2008) 4321)

(само текстът на унгарски език е автентичен)

(2008/674/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2001/89/ЕО на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно мерки на Общността за борба с класическата чума по свинете, и по-специално член 16, параграф 1 от нея (1), и по-специално член 16, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/683/ЕО на Комисията (2) беше одобрен представеният на 11 юли 2007 г от Унгария план за ликвидиране на класическата чума по свинете при дивите свине в областите от посочената държава-членка, определени в приложението към посоченото решение.

(2)

Унгария информира Комисията за последното развитие на класическата чума по свинете при дивите свине в посочената държава-членка. Предвид наличната епидемиологична информация се налага разширяване на обхвата на мерките, предвидени в плана за ликвидиране на класическата чума по свинете при дивите свине, за да се включат определени части от областите Heves и Borsod-Abaúj-Zemplén.

(3)

С оглед на по-голяма прозрачност на законодателството на Общността приложението към Решение 2007/683/ЕО следва да бъдат заменено с текста на приложението към настоящото решение.

(4)

Следователно Решение 2007/683/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2007/683/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Унгария.

Съставено в Брюксел на 13 август 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 316, 1.12.2001 г., стр. 5. Директива, последно изменена с Решение 2007/729/ЕО на Комисията (ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 26).

(2)  ОВ L 281, 25.10.2007 г., стр. 27. Решение, изменено с Решение 2008/159/ЕО (ОВ L 51, 26.2.2008 г., стр. 21).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Зони, в които се прилага планът за ликвидирането на болестта класическа чума по свинете при диви свине:

Територията на област Nógrád и територията на област Pest, разположена на север и на изток от Дунав, на юг от границата със Словакия, на запад от границата с област Nógrád и на север от автомагистрала E71, територията на област Heves, разположена на изток от границата с област Nógrád, на юг и на запад от границата с област Borsod-Abaúj-Zemplén и на север от автомагистрала E71, територията на област Borsod-Abaúj-Zemplén, разположена на юг от границата със Словакия, на изток от границата с област Heves, на север и на запад от автомагистрала E71, на юг от главен път № 37 (частта между автомагистрала E71 и главен път № 26) и на запад от главен път № 26.“


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

15.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 220/32


РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2008/675/ПВР НА СЪВЕТА

от 24 юли 2008 година

за вземане предвид присъдите, постановени в държавите-членки на Европейския съюз в хода на новообразувани наказателни производства

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31 и член 34, параграф 5, буква б) от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Европейският съюз си е поставил за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Тази цел налага да се осигури възможност информацията по присъди, постановени в държавите-членки, да бъде вземана под внимание извън държавата-членка, постановила присъдата, с цел предотвратяване на нови престъпления, както и в хода на новообразувани наказателни производства.

(2)

На 29 ноември 2000 г., в съответствие със заключенията от Европейския съвет в Тампере, Съветът прие програмата с мерки за въвеждане на принципа за взаимното признаване в областта на решенията в областта на наказателното право (2), което предвижда „приемането на един или повече инструменти, които установяват принципа, че съд в дадена държава-членка следва да може да взема под внимание окончателните наказателни съдебни решения, постановени от съдилищата в други държави-членки, с цел да оцени криминалното досие на дееца и да установи дали е извършил повторно престъпление, а също и за да определи съответния вид присъда и мерките по изпълнението ѝ“.

(3)

Целта на настоящото рамково решение е да наложи като минимално задължение на държавите-членки те да вземат предвид присъди, постановени в други държави-членки. В този смисъл настоящото рамково решение не възпрепятства държавите-членки да вземат под внимание, в съответствие със собственото си право и когато разполагат с информация, като например окончателни решения на административни органи, чиито решения подлежат на обжалване в наказателни съдилища, установяващи престъпление или деяние, наказуемо по националното законодателство, поради факта че е нарушение на правните правила.

(4)

Някои държави-членки признават правните последствия на присъдите, постановени в други държави-членки, докато други вземат под внимание единствено присъдите на собствените си съдилища.

(5)

Следва да се утвърди принципът държавите-членки да приемат, че присъда, постановена в други държави-членки, поражда същите правни последствия като присъда, постановена от собствените им съдилища според националното законодателство, независимо дали тези последствия се разглеждат от националното законодателство като въпрос на факт или на процесуално или материално право. Но настоящото рамково решение няма за цел да хармонизира признаването от различните национални законодателства на правните последствия на съществуващи предишни присъди и задължението да се вземат под внимание предишни присъди, постановени в други държави-членки, съществува само дотолкова, доколкото предишните национални присъди се вземат под внимание в националното право.

(6)

За разлика от други правни инструменти, настоящото рамково решение няма за цел изпълнение в една държава-членка на съдебни решения, взети в други държави-членки, а по-скоро осигуряване възможност предишни присъди, постановени в една държава-членка, да имат правни последствия в хода на новообразувани наказателни производства в друга държава-членка, доколкото тези последствия са свързани с предишни национални присъди съгласно законодателството на другата държава-членка.

Следователно настоящото рамково решение не съдържа задължение да се вземат под внимание такива предишни присъди, например в случите, когато получената по приложимите правни инструменти информация е недостатъчна, когато не би било възможно да се постанови национална присъда по отношение на деянието, за което е наложена предишната присъда, или когато наложената преди санкция е непозната за националната съдебна система.

(7)

Последствията, произтичащи от присъда, постановена в друга държава-членка, следва да са равностойни на последствията от едно национално решение както в досъдебната фаза на наказателното производство, така и по време на съдебното производство и по време на изпълнение на присъдата.

(8)

Когато в хода на наказателно производство в дадена държава-членка съществува информация за предишна присъда в друга държава-членка, следва да се избягва, доколкото е възможно, лицето да се третира по-малко благоприятно, отколкото ако предишната присъда е била национална присъда.

(9)

Член 3, параграф 5 следва да се тълкува, inter alia, с оглед на съображение 8, по такъв начин, че ако националният съд в хода на новообразуваното наказателно производство, като взема под внимание предишна присъда, издадена в друга държава-членка, смята, че налагането на присъда с определена тежест по националното законодателство би било непропорционално сурово за дееца, имайки предвид положението му, и ако целта на наказанието може да се постигне с по-малка присъда, националният съд може съответно да намали тежестта на присъдата, ако това би било възможно при чисто вътрешни случаи.

(10)

Настоящото рамково решение заменя разпоредбите относно вземането предвид на наказателни съдебни решения на член 56 от Европейската конвенция от 28 май 1970 г. за международната валидност на наказателни присъди относно взаимното вземане предвид на присъдите от държавите-членки, които са страни по Конвенцията.

(11)

Настоящото рамково решение зачита принципа на субсидиарност, предвиден в член 2 от Договора за Европейския съюз и в член 5 от Договора за създаване на Европейската общност, доколкото има за цел да сближи законите и подзаконовите актове на държавите-членки, което не може да се извърши по подобаващ начин, ако държавите-членки действат едностранно, и изисква съвместни усилия в Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен във втория споменат член, настоящото рамково решение не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(12)

Настоящото рамково решение съблюдава основните права и принципите, заложени в член 6 от Договора за Европейския съюз и отразени в Хартата за основните права на Европейския съюз.

(13)

Настоящото рамково решение зачита наличието на различни национални решения и процедури, необходими при вземането предвид на предишна присъда, постановена в друга държава-членка. Изключването на възможността за преразглеждане на предишна присъда не ограничава държава-членка да вземе, ако е необходимо, решение за признаване на равностойни правни последствия на такава предишна присъда. Но процедурите, необходими за издаване на такова решение, не следва, предвид необходимото време и процедури или формалности, да правят невъзможно признаване на равностойни правни последствия на предишна присъда от друга държава-членка.

(14)

Намесата по отношение на съдебно решение или изпълнението му включва inter alia ситуациите, при които според националното законодателство на втората държава-членка наложеното от предишно съдебно решение наказание следва да се поеме от или да се включи в друга санкция, която след това да бъде реално приложена, ако първата присъда още не е изпълнена или изпълнението ѝ не е прехвърлено във втората държава-членка,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РАМКОВО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

1.   Целта на настоящото рамково решение е да определи условията, при които в хода на наказателно производство в държава-членка срещу дадено лице се вземат под внимание предишните присъди, постановени срещу същото това лице за различни деяния в други държави-членки.

2.   Настоящото рамково решение няма за последствие промяна на задължението за спазване на основните права и основните правни принципи, съдържащи се в член 6 от Договора.

Член 2

Дефиниции

По смисъла на настоящото рамково решение „присъда“ означава окончателно решение, издадено от наказателен съд, което установява вина за престъпление.

Член 3

Вземане под внимание в хода на новообразувано наказателно производство на присъда, постановена в друга държава-членка

1.   Всяка държава-членка следва да гарантира, че в хода на наказателно производство срещу дадено лице се вземат под внимание предишни присъди, постановени срещу същото това лице за различни деяния в други държави-членки, за които е получена информация по приложимите инструменти за взаимна правна помощ или при обмен на информация от криминални досиета, доколкото се вземат под внимание и се признават съответните правни последствия на предишни национални присъди съгласно националното законодателство.

2.   Параграф 1 се отнася до досъдебната фаза, до съдебното производство и до времето на изпълнение на присъдата, особено във връзка с приложимите процедурни правила, включително правилата, свързани с налагане на временна мярка за неотклонение, определяне на престъплението, вида и тежестта на присъдата, както и правилата за изпълнение на решението.

3.   Вземането предвид на постановени в други държави-членки предишни присъди, както е предвидено в параграф 1, няма за последствие намеса, отмяна или преразглеждане на предишни присъди или на каквото и да е друго решение, свързано с изпълнението им от държавата, провеждаща новообразуваното производство.

4.   Съгласно параграф 3 параграф 1 не се прилага, доколкото предишната присъда е национална присъда на държавата-членка, извършваща новообразуваното производство, и вземането предвид на предишната присъда според националното право на тази държава-членка би имало за последствие намеса, отхвърляне или преразглеждане на предишната присъда или на каквото и да е решение, свързано с изпълнението ѝ.

5.   Ако престъплението, заради което се провежда новото производство, е извършено преди налагането или окончателното изпълнение на предишната присъда, параграфи 1 и 2 нямат за последствие задължение за държавите-членки да прилагат националните си правила при налагане на присъди, чието прилагане като такива към чуждестранни присъди би имало за последствие ограничаването на съдията при определяне на присъдата в новообразуваното производство.

Но държавата-членка следва да гарантира, че съдилищата ѝ иначе могат да вземат под внимание в такива случаи предишни присъди, постановени в други държави-членки.

Член 4

Връзка с други правни инструменти

Настоящото рамково решение заменя член 56 от Европейската конвенция от 28 май 1970 г. за международната валидност на наказателните присъди между държавите-членки, подписали споменатата конвенция, без да се засяга прилагането настоящата разпоредба във връзка между държавите-членки и трети страни.

Член 5

Прилагане

1.   Държавите-членки следва да приемат мерките, които са необходими, за да се съобразят с настоящото рамково решение, не по-късно от 15 август 2010 г.

2.   Държавите-членки следва да информират генералния секретариат на Съвета и Комисията за текстовете на разпоредбите, с които се въвеждат в националното им законодателство задълженията, наложени им по настоящото рамково решение.

3.   Въз основа на тази информация Комисията, не по-късно от 15 август 2011 г., следва да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящото рамково решение, придружен от законодателни предложения, ако е необходимо.

Член 6

Влизане в сила

Настоящото рамково решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

B. HORTEFEUX


(1)  Становище от 27 септември 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 12, 15.1.2001 г., стр. 10.


Поправки

15.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 220/35


Поправка на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 година относно общата организация на пазара на вино, за изменение на регламенти (ЕО) № 1493/1999, (ЕО) № 1782/2003, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 3/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1439/1999

( Официален вестник на Европейския съюз L 148 от 6 юни 2008 г. )

1.

На заглавната страница и на страница 1 заглавието на регламента

вместо:

„… и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1439/1999“

да се чете:

„… и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1493/1999“.

2.

В текста на целия регламент и съобразно граматичните правила на българския език

вместо:

„лиценз“

да се чете:

„лицензия“.

3.

На страница 34, в член 102, параграф 5, буква б), подточка ii)

вместо:

„ii)

на второ място държавите-членки дават предимство на заявители на възраст от не по-малко от 55 години, доколкото държавите-членки го предвиждат.“

да се чете:

„ii)

на второ място държавите-членки дават предимство на заявители на възраст не по-малко от 55 или повече години, доколкото държавите-членки го предвиждат.“

4.

На страница 40, в член 128, параграф 2

вместо:

„Регламент (ЕО) № 2392/86 и дял V, глави I и II, дял VI, членове 24 и 80 …“

да се чете:

„Регламент (ЕИО) № 2392/86 и дял V, глави I и II, дял VI, членове 18 и 70 …“.