ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 214

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
9 август 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 799/2008 на Комисията от 8 август 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) ( 1 )

3

 

 

Регламент (ЕО) № 801/2008 на Комисията от 8 август 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

48

 

*

Регламент (ЕО) № 802/2008 на Комисията от 7 август 2008 година за забрана на риболова на менек в норвежки води от зона IV от страна на съдове под флага на Германия

50

 

*

Регламент (ЕО) № 803/2008 на Комисията от 8 август 2008 година за изменение за деветдесет и осми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

52

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/654/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 юли 2008 година относно насоките за подпомагане на държавите-членки при изготвянето на годишния доклад за единния интегриран многогодишен национален план за контрол, предвиден в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 3756)  ( 1 )

56

 

 

2008/655/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 юли 2008 година за одобрение на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в някои държави-членки и за определяне на нивото на финансовата вноска на Общността за 2007 и 2008 г. (нотифицирано под номер C(2008) 3757)

66

 

 

2008/656/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 юли 2008 година относно допустимостта на нотификациите във връзка с подновяване на включването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета на активните вещества азимсулфурон, азоксистробин, флуроксипир, имазалил, крезоксим-метил, прохексадион-калций и спироксамин и установяването на списък на съответните нотификатори (нотифицирано под номер C(2008) 3855)  ( 1 )

70

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

9.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 799/2008 НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2008 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 9 август 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 590/2008 (ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 24).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

29,6

XS

27,8

ZZ

28,7

0707 00 05

TR

106,2

ZZ

106,2

0709 90 70

TR

93,9

ZZ

93,9

0805 50 10

AR

77,4

CL

63,1

UY

60,8

ZA

88,5

ZZ

72,5

0806 10 10

CL

82,1

EG

152,6

IL

157,1

MK

68,7

TR

141,6

ZZ

120,4

0808 10 80

AR

85,8

BR

80,4

CL

97,5

CN

85,2

NZ

107,6

US

95,0

UY

148,0

ZA

86,8

ZZ

98,3

0808 20 50

AR

67,2

CL

99,3

TR

144,3

ZA

98,0

ZZ

102,2

0809 20 95

CA

242,0

TR

554,5

US

462,0

ZZ

419,5

0809 30

TR

159,2

ZZ

159,2

0809 40 05

BA

66,2

IL

136,9

MK

59,0

XS

62,1

ZZ

81,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


9.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 800/2008 НА КОМИСИЯТА

от 6 август 2008 година

относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. по прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ (1), и по-специално член 1, параграф 1, букви а) и б) от него,

след като публикува проект на настоящия регламент (2),

след като се консултира с Консултативния комитет по държавните помощи,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 994/98 дава право на Комисията да декларира в съответствие с член 87 от Договора, че при определени условия помощите за малки и средни предприятия („МСП“), помощите за научноизследователска и развойна дейност, помощите за опазване на околната среда, помощите за заетост и за обучение, и помощите, които съответстват на одобрената от Комисията карта за предоставяне на регионална помощ за всяка държава-членка, са съвместими с общия пазар и не подлежат на задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора.

(2)

Комисията е прилагала членове 87 и 88 от Договора при много решения и е натрупала достатъчно опит, за да определи общи критерии за съвместимост на помощите за МСП под формата на инвестиционна помощ в подпомаганите области и извън тях, под формата на схеми за рисков капитал и в областта на научноизследователската и развойна дейност и иновациите, по-специално в контекста на изпълнението на Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавната помощ за малките и средни предприятия (3), и по отношение на разширяването на приложното поле на същия регламент чрез включването на помощ за научноизследователска и развойна дейност, прилагането на Регламент (ЕО) № 364/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 (4), прилагането на Съобщение на Комисията относно държавната помощ и рисковия капитал (5) и Насоките на Общността относно държавната помощ за насърчаване на инвестициите в рисков капитал в малки и средни предприятия (6), както и прилагането на Рамката на Общността за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (7).

(3)

Комисията също така придоби достатъчно опит в прилагането на членове 87 и 88 от Договора в областта на помощите за обучение, помощите за заетост, помощите за опазване на околната среда, помощите за научноизследователска и развойна дейност и иновации и регионалните помощи по отношение както на МСП, така и на големи предприятия, по-специално в контекста на прилагането на Регламент (ЕО) № 68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощта за обучение (8), Регламент (ЕО) № 2204/2002 на Комисията от 12 декември 2002 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за Европейската общност за държавните помощи за заетост (9), Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Комисията от 24 октомври 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ (10), Рамката на Общността за държавна помощ за научни изследвания и развитие (11), Рамката на Общността за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации, Насоките на Общността относно държавната помощ за защита на околната среда от 2001 г. (12), Насоките на Общността относно държавната помощ за защита на околната среда от 2008 г. (13) и Насоките за национална регионална помощ за 2007—2013 г. (14).

(4)

В контекста на този опит е необходимо да се адаптират някои условия, определени в Регламенти (ЕО) № 68/2001, 70/2001 и 2204/2002 и 1628/2006. С цел опростяване и за по-голяма ефикасност на упражнявания от Комисията мониторинг на помощите, тези регламенти следва да бъдат заменени от един регламент. Опростяването следва да се постигне, освен чрез други средства, и чрез набор от общи хармонизирани определения и общи хоризонтални разпоредби, установени в глава I от настоящия регламент. За гарантиране на последователност на законодателството в областта на държавните помощи определенията за помощ и за схема за помощ следва да бъдат идентични с определенията на тези понятия, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (15). Това опростяване е от изключително значение за гарантиране на резултатите от Лисабонската стратегия за растеж и трудова заетост, особено за МСП.

(5)

Настоящият регламент следва да освобождава всяка помощ, която изпълнява съответните условия на настоящия регламент, и всяка схема за помощ, при условие че всяка индивидуална помощ, която би могла да бъде предоставена по тази схема, изпълнява съответните условия на настоящия регламент. За осигуряване на прозрачност, както и за по-ефикасен мониторинг на помощите, всяка мярка за индивидуална помощ, предоставена по настоящия регламент, следва да съдържа изрично позоваване на приложимата разпоредба от глава II и на националното законодателство, на което се базира индивидуалната помощ.

(6)

За да се извършва мониторинг на прилагането на настоящия регламент, Комисията следва също така да бъде в състояние да получи цялата необходима информация от държавите-членки относно мерките, изпълнявани по настоящия регламент. Следователно непредоставянето на информация от страна на държава-членка относно тези мерки за помощ в рамките на разумен срок може да се счита за индикация, че условията на настоящия регламент не са спазени. Затова такова непредоставяне на информация може да накара Комисията да реши, че настоящият регламент или съответната част от него следва да се оттегли за в бъдеще по отношение на съответната държава-членка и че всички последващи мерки за помощ, включително нови мерки за индивидуална помощ, предоставени въз основа на схеми за помощ, които по-рано са били обхванати от настоящия регламент, трябва да подлежат на уведомяване пред Комисията в съответствие с член 88 от Договора. В момента, в който държавата-членка предостави точна и пълна информация, Комисията следва да позволи отново пълното прилагане на регламента.

(7)

За държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора, която не е обхваната от настоящия регламент, следва да продължи да се прилага задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора. Настоящият регламент следва да не засяга възможността държавите-членки да уведомяват за помощи, чиито цели съответстват на целите, обхванати от настоящия регламент. Подобни помощи ще бъдат оценявани от Комисията най-вече въз основа на условията, определени в настоящия регламент, и в съответствие с критериите, посочени в специфичните насоки или рамки, приети от Комисията, когато съответната мярка за помощ попада в приложното поле на такъв специфичен инструмент.

(8)

Настоящият регламент не следва да се прилага за помощи за износ или помощи, с които се дава предимство на местните стоки пред вносните. По-специално той не следва да се прилага за помощи, които финансират изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа в други страни. Помощи, насочени към разходите за участие в търговски панаири, за проучвания или консултантски услуги, необходими за пускането на нов продукт или за пускане на вече съществуващ продукт на нов пазар, по принцип не следва да представляват помощи за износ.

(9)

Настоящият регламент следва да се прилага фактически във всички сектори. В сектора на рибарството и аквакултурата, настоящият регламент следва да освобождава само помощи в областта на научноизследователската и развойна дейност и иновациите, помощи под формата на рисков капитал, помощи за обучение и помощи за работници в неравностойно положение и работници с увреждания.

(10)

В селскостопанския сектор, с оглед на специалните правила, които се прилагат за първичното производство на селскостопански продукти, настоящият регламент следва да освобождава само помощи в областта на научноизследователската и развойна дейност, помощи под формата на рисков капитал, помощи за обучение, помощи за опазване на околната среда и помощи за работници в неравностойно положение и работници с увреждания, доколкото тези категории помощи не са обхванати от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 (16).

(11)

С оглед на сходствата между преработката и търгуването на селскостопански и на неселскостопански продукти, настоящият регламент следва да се прилага за преработката и търгуването на селскостопански продукти, при условие че са спазени определени условия.

(12)

За целите на настоящия регламент не следва да се смятат за преработка и търгуване нито дейностите по подготовката на продукта за първа продажба, извършвани в стопанството, нито първата продажба на търговци или преработватели. Съдът на Европейските общности е установил в своята практика, че след като веднъж Общността е приела законодателство за създаване на обща организация на пазара в даден селскостопански сектор, държавите-членки са длъжни да се въздържат от всякакви мерки, които биха могли да нарушат или създадат изключение от нея. Следователно, настоящият регламент следва да не се прилага за помощ, чийто размер е определен въз основа на цената или количеството на продуктите, закупени или пуснати на пазара, нито за помощ, която са свързана със задължението част от нея да бъде предоставена на първичните производители.

(13)

С оглед на Регламент (ЕО) № 1407/2002 на Съвета от 23 юли 2002 г. относно държавните помощи за въгледобивната промишленост (17), настоящият регламент не следва да се прилага за помощи в подкрепа на дейности от въгледобивния сектор с изключение на помощи за обучение, помощи за научноизследователска и развойна дейност и иновации и помощи за опазване на околната среда.

(14)

Когато схема за регионална помощ се стреми да постигне регионални цели, но е насочена към определени сектори на икономиката, целта и вероятните въздействия от схемата могат да бъдат по-скоро секторни отколкото хоризонтални. Затова схемите за регионална помощ, насочени към специфични сектори на стопанска дейност, както и регионалните помощи, предоставени за дейности в стоманодобивния сектор, в корабостроителния сектор, както е предвидено в Съобщението на Комисията относно удължаването на срока на Рамката за държавни помощи за корабостроенето (18), и в сектора за производство на синтетични влакна, следва да не бъдат обхванати от освобождаването от уведомяване. Все пак, туристическият сектор играе важна роля в националната икономика и като цяло оказва особено положително въздействие върху регионалното развитие. Поради това схемите за регионална помощ, насочени към туристическите дейности, следва да бъдат освободени от задължението за уведомяване.

(15)

Помощи, предоставени на предприятия в затруднение по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (19), следва да бъдат оценявани съгласно тези насоки, за да се избегне възможността те да не бъдат спазени. Следователно помощите за такива предприятия следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент. С оглед намаляване на административната тежест за държавите-членки при предоставяне на помощи, обхванати от настоящия регламент, в подкрепа на МСП, определението за предприятие в затруднение следва да се опрости в сравнение с определението, което се използва в тези насоки. Освен това МСП, които са регистрирани от по-малко от три години, не следва да се смятат, за целите на настоящия регламент, за предприятия в затруднение за този период, освен ако не отговарят на критериите на съответното национално право за прилагане на общо производство по несъстоятелност. Това опростяване следва да не засяга квалифицирането на тези МСП съгласно посочените насоки по отношение на помощи, които не са обхванати от настоящия регламент, нито квалифицирането на големи предприятия като предприятия в затруднение съгласно настоящия регламент, които се определят от пълната дефиниция, съдържаща се в тези насоки.

(16)

Комисията трябва да гарантира, че разрешената помощ не изменя търговските условия по начин, противоречащ на общия интерес. По тази причина помощ в полза на получател, който е обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което помощта се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар, следва да бъде изключена от приложното поле на настоящия регламент. Следователно, за помощи ad hoc, изплатени на подобни получатели, и за схеми за помощ, които не съдържат разпоредба за изрично изключване на подобни получатели, продължава да се прилага задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора. Тази разпоредба следва да не засяга принципа за законните очаквания на получателите на схемата за помощ, които не са обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване.

(17)

За осигуряване на последователност при прилагането на правилата на Общността относно държавните помощи, както и с цел административно опростяване, следва да се хармонизират определенията на термините, които се отнасят за различните категории помощи, обхванати от настоящия регламент.

(18)

За изчисляване на интензитета на помощта всички използвани данни следва да се вземат преди приспадане на данъци и други такси. За изчисляване на интензитета на помощта, платимата на няколко вноски помощ следва да бъде сконтирана до нейната стойност към момента на предоставянето. Лихвеният процент, който ще се използва за сконтиране и за изчисляване на размера на помощта, която не е под формата на грант, следва да бъде референтният процент, приложим в момента на предоставянето на помощта, както е посочено в Съобщението на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти (20).

(19)

В случай че помощта е предоставена чрез освобождаване от данъци или намаления на бъдещи дължими данъци, при условие че се спазва даден интензитет на помощта, определен в брутен грант-еквивалент, сконтирането на отделните траншове помощ следва да се осъществява въз основа на референтните проценти, приложими към датите, на които отделните данъчните облекчения стават ефективни. В случай на освобождаване от данъци или намаления на бъдещи дължими данъци приложимият референтен процент и точният размер на траншовете от помощта може да не са предварително известни. В такъв случай държавите-членки следва предварително да определят лимит на сконтираната стойност на помощта в съответствие с приложимия интензитет на помощта. Впоследствие, когато стане известен размерът на транша от помощта за дадена година, може да се направи сконтиране на базата на референтния процент, приложим към тази дата. Сконтираната стойност на всеки транш от помощта следва да се приспадне от общия размер на лимита.

(20)

За осигуряване на прозрачност, равно третиране и ефективен мониторинг, настоящият регламент следва да се прилага само за помощи, които са прозрачни. Под „прозрачна помощ“ се разбира помощ, за която е възможно да се изчисли точно и предварително брутният грант-еквивалент, без да се налага извършване на оценка на риска. По-специално помощите, представляващи заеми, следва да се смятат за прозрачни, когато брутният грант-еквивалент е изчислен въз основа на референтния процент, посочен в Съобщението на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти. Помощи, представляващи фискални мерки, следва да се смятат за прозрачни, когато мерките предвиждат лимит, който гарантира, че няма да бъде надхвърлен приложимият праг. В случай на намаления на данъци за околната среда, които не подлежат на индивидуален праг за уведомяване съгласно настоящия регламент, не е нужно да се включва лимит с цел мярката да се смята за прозрачна.

(21)

Помощи, представляващи гаранционни схеми, следва да се приемат за прозрачни, когато методологията за изчисление на брутния грант-еквивалент е била съобщена на Комисията и одобрена от нея, а в случай на регионални инвестиционни помощи, също когато Комисията е одобрила такава методология след приемането на Регламент (ЕО) № 1628/2006. Комисията ще разглежда подобни уведомления въз основа на Известието на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавна помощ под формата на гаранции (21). Помощи, представляващи гаранционни схеми, следва да се приемат за прозрачни, когато получателят е МСП и брутният грант-еквивалент е изчислен въз основа на годишните минимални премии, посочени точки 3.3 и 3.5 от известието.

(22)

С оглед на трудностите при изчисляване на грант-еквивалента на помощ, която е под формата на възстановяеми аванси, такава помощ следва да бъде обхваната от настоящия регламент, само ако общият размер на възстановяемия аванс, е по-малък от приложимия индивидуален праг за уведомяване и максималните интензитети на помощта, предвидени в настоящия регламент.

(23)

Поради високия риск от нарушаване на конкуренцията помощите в голям размер следва да продължат да се оценяват от Комисията поотделно. Поради това праговете следва да бъдат определени за всяка категория помощ в рамките на приложното поле на настоящия регламент на равнища, които отчитат категорията на съответната помощ и въздействията, които тя може да окаже върху конкуренцията. За помощите, предоставени над тези прагове, продължава да се прилага задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора.

(24)

За да се гарантира, че помощта е пропорционална и ограничена до необходимия размер, праговете по възможност следва да бъдат изразени като интензитет на помощта по отношение на съвкупност от приемливи разходи. Тъй като прагът за помощ под формата на рисков капитал се основава на вид помощ, за която е трудно да се определят приемливите разходи, той следва да бъде формулиран като максимален размер на помощта.

(25)

Праговете за интензитета на помощта или размера на помощта следва да бъдат определени, с оглед опита на Комисията, на равнища, при които се постига подходящият баланс между намаляване на нарушаването на конкуренцията в подпомагания сектор и разрешаване на проблемите с пазарната неефективност и сближаването. По отношение на регионалната инвестиционна помощ този праг следва да се определи на равнище, при което се отчита интензитетът на помощта, допустим съгласно картите за регионална помощ.

(26)

За да се определи дали са спазени индивидуалните прагове за уведомяване и максималният интензитет на помощта, определени в настоящия регламент, следва да се вземе предвид общата сума на публичната подкрепа за подпомаганата дейност или проект, независимо от това дали тази подкрепа е финансирана от местни, регионални, национални или общностни източници.

(27)

Настоящият регламент следва също да посочва обстоятелствата, при които могат да се натрупват различни категории помощи, обхванати от настоящия регламент. Що се отнася до натрупването на помощи, попадащи в обхвата на настоящия регламент с държавни помощи, които не са обхванати от настоящия регламент, следва да се обърне внимание на решението на Комисията за одобряване на помощта, непопадаща в обхвата на настоящия регламент, както и на правилата за държавни помощи, на които е основано решението. Следва да се прилагат специални разпоредби относно натрупването на помощи за работници с увреждания с други категории помощи, а именно с инвестиционни помощи, които могат да е изчислят въз основа на съответните разходи за заплати. Настоящият регламент следва също да регламентира натрупването на мерки за помощ с определими приемливи разходи и мерки за помощ без определими приемливи разходи.

(28)

За да се гарантира, че помощта е необходима и представлява стимул за развитие на по-нататъшни дейности или проекти, настоящият регламент не следва да се прилага за помощи за дейности, които получателят би започнал при нормални пазарни условия. По отношение на помощ за МСП, обхваната от настоящия регламент, такъв стимул следва да се смята за наличен, когато МСП е подало заявление в държавата-членка преди започване на дейностите, свързани с изпълнението на подпомагания проект или дейност. По отношение на помощите под формата на рисков капитал в полза на МСП определените в настоящия регламент условия, по-специално във връзка с размера на инвестиционните траншове за всяко целево предприятие, степента на участие на частни инвеститори, размера на дружеството и финансирания етап на бизнеса, гарантират, че мярката за рисков капитал ще има стимулиращ ефект.

(29)

По отношение на помощ в обхвата на настоящия регламент, предоставена на получател, който е голямо предприятие, държавата-членка следва да прилага условията за МСП и в допълнение да гарантира, че получателят е направил в свой вътрешен документ анализ на жизнеспособността на подпомагания проект или дейност с помощ и без помощ. Държавата-членка следва да провери дали този вътрешен документ потвърждава съществено увеличаване на размера или обхвата на проекта/дейността, съществено увеличаване на общата сума, изразходвана от получателя за субсидирания проект или дейност или съществено увеличаване на скоростта на изпълнение на съответния проект/дейност. За регионалната помощ наличието на стимулиращ ефект може да се установи и въз основа на факта, че инвестиционният проект не би бил осъществен в съответния подпомаган регион при липсата на помощ.

(30)

За помощи за работници в неравностойно положение или работници с увреждания, следва да се приема, че е налице стимулиращ ефект, ако съответната мярка за помощ води до нетно увеличение на броя работници в неравностойно положение или работници с увреждания, наети от съответното предприятие, или води до допълнителни разходи за устройства или съоръжения, предназначени за работниците с увреждания. Ако получателят на помощ за наемане на работници с увреждания вече получава помощ за наемане на работници с увреждания, която изпълнява условията по Регламент (ЕО) № 2204/2002 или е била индивидуално одобрена от Комисията, се приема, че условието за наличие на нетно увеличение на броя на работниците с увреждания, което е било изпълнено по отношение на съществуващите по-рано мерки за помощ, продължава да се изпълнява и за целите на настоящия регламент.

(31)

Мерките за фискална помощ следва да подлежат на специфични условия за стимулиращ ефект поради факта, че те се предоставят въз основа на процедури, различни от процедурите за други категории помощи. За намаленията на данъци за околната среда, които изпълняват условията на Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (22) и които са обхванати от настоящия регламент, следва да се приеме, че имат стимулиращ ефект поради факта, че тези намалени ставки допринасят най-малкото косвено за подобряване на опазването на околната среда, като позволяват да се приеме или да се продължи съответната обща данъчна схема, с което стимулират предприятията, подлежащи на облагане с данък за околната среда, да намалят нивото на замърсяване.

(32)

Тъй като се счита, че е трудно да се установи стимулиращият ефект на помощите ad hoc, предоставени на големи предприятия, този вид помощи следва да се изключи от приложното поле на настоящия регламент. Комисията ще разгледа наличието на такъв стимулиращ ефект в контекста на уведомлението за съответната помощ въз основа на критериите, определени в приложимите насоки, рамки или други инструменти на Общността.

(33)

За гарантиране на прозрачност и ефективен мониторинг в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 994/98 е подходящо да се въведе стандартен формуляр, който да се използва от държавите-членки за предоставяне на обобщена информация на Комисията, когато съгласно с настоящия регламент се изпълнява схема за помощ или помощ ad hoc. Формулярът за обобщена информация следва да се използва за публикуване на мярката в Официален вестник на Европейския съюз и в Интернет. Обобщената информация следва да се изпраща на Комисията в електронен формат с помощта на установените компютърни програми. Съответната държава-членка следва да публикува в Интернет пълния текст на такава мярка за помощ. В случай на мерки за помощ ad hoc търговските тайни могат да се заличат. Името на получателя и размерът на помощта обаче не следва да се считат за търговска тайна. Държавите-членки следва да гарантират, че текстът е достъпен в Интернет докато съответната мярка за помощ е в сила. С изключение на помощите под формата на данъчни мерки актът за предоставяне на помощ следва да съдържа и позоваване на специалната/ите разпоредба/и от глава II на настоящия регламент, отнасящи се до акта.

(34)

За да гарантира прозрачност и ефективен мониторинг, Комисията следва да определи специфични изисквания по отношение на формата и съдържанието на годишните доклади, които държавите-членки представят на Комисията. Целесъобразно е също така да се определят правила относно документирането, което държавите-членки следва да правят, на схеми за помощи и индивидуални помощи, освободени от настоящия регламент, с оглед на разпоредбите на член 15 от Регламент (ЕО) № 659/1999.

(35)

Необходимо е да се определят допълнителни условия, които да бъдат изпълнявани от всяка мярка за помощ, освободена чрез настоящия регламент. Предвид член 87, параграф 3, букви а) и в) от Договора, такава помощ следва да бъде пропорционална на пазарната неефективност или затрудненията, които трябва да бъдат преодолени в интерес на Общността. Следователно е целесъобразно да се ограничи приложното поле на настоящия регламент по отношение на инвестиционните помощи, помощите, предоставяни във връзка с някои материални и нематериални инвестиции. Във връзка със свръхкапацитета на Общността и специфичните проблеми на нарушаване на конкуренцията в сектора на пътния превоз на товари и в сектора на въздушния транспорт, доколкото става въпрос за предприятия с основна икономическа дейност в тези транспортни сектори, транспортните средства и оборудване не следва да се считат за приемливи инвестиционни разходи. Специални разпоредби следва да се прилагат относно определението за материални активи за целите на помощите за опазване на околната среда.

(36)

В съответствие с принципите относно помощта, спадаща към член 87, параграф 1 от Договора, помощта следва да се приема за предоставена в момента, когато законовото право на получаване на помощта е предоставено на получателя съгласно приложимото национално законодателство.

(37)

За да не бъде облагодетелстван факторът капитал повече от фактора труд в дадена инвестиция, следва да се предвиди разпоредба относно възможността да се измерва инвестиционната помощ в полза на МСП и регионалната помощ въз основа на разходите за инвестиции или разходите за заетост, създадена пряко от инвестиционния проект.

(38)

Схемите за помощ за опазване на околната среда под формата на намаления на данъците, помощта за работници в неравностойно положение, регионалната инвестиционна помощ, помощта за новосъздадени малки предприятия, помощта за нови предприятия, създадени от жени, или помощта под формата на рисков капитал, предоставена на ad hoc основа на получател, може да имат голямо въздействие върху конкуренцията на съответния пазар, защото дават предимство на получателя пред други предприятия, които не са получили такава помощ. Тъй като се предоставя само на едно предприятие, помощта ad hoc вероятно ще окаже ограничено положително структурно въздействие върху околната среда, заетостта на лица с увреждания и в неравностойно положение, регионалното сближаване или неефективността на пазара на рисков капитал. Поради тази причина схемите за тези категории помощи следва да бъдат освободени по настоящия регламент, докато за помощите ad hoc Комисията следва да бъде уведомявана. Настоящият регламент следва все пак да изключва регионалната помощ ad hoc, когато тя се използва за допълване на помощ, предоставена в рамките на схема за регионална инвестиционна помощ, с максимален размер на елемента ad hoc 50 % от общата помощ, предоставена за инвестицията.

(39)

За разлика от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 70/2001, разпоредбите на настоящия регламент относно инвестиционната помощ и помощта за заетост за МСП не следва да предвиждат възможност за увеличаване на максималния интензитет на помощта чрез регионален бонус. Все пак следва да е възможно максималният интензитет на помощта, определен в разпоредбите относно регионалната инвестиционна помощ, да може да се предостави и на МСП, ако са изпълнени условията за предоставяне на регионална инвестиционна помощ и регионална помощ за заетост. По подобен начин разпоредбите относно инвестиционната помощ за опазване на околната среда не следва да предвиждат възможност за увеличаване на максималния интензитет на помощта чрез регионален бонус. Също така следва да е възможно максималният интензитет на помощта, определен в разпоредбите относно регионалната инвестиционна помощ, да може да се прилага за проекти, които имат положително въздействие върху околната среда, ако са изпълнени условията за предоставяне на регионална инвестиционна помощ.

(40)

Като визира проблемите на необлагодетелстваните региони, националната регионална помощ насърчава икономическото, социално и териториално сближаване на държавите-членки и Общността като цяло. Националната регионална помощ има за цел да подкрепя развитието на най-необлагодетелстваните региони чрез подпомагане на инвестициите и създаване на работни места по устойчив начин. Тя насърчава създаването на нови организации, разширяването на съществуващи организации, диверсификацията на продукцията на обекта с нови допълнителни продукти или основна промяна на цялостния производствен процес в съществуваща организация.

(41)

За да се избегне изкуственото разделяне на големи регионални инвестиционни проекти на подпроекти, което води до заобикаляне на праговете за уведомяване, предвидени в настоящия регламент, голям инвестиционен проект се смята за един инвестиционен проект, ако инвестициите се предприемат за период от три години, осъществява се от същото/ите предприятие/ия и се състои от постоянни активи, съчетани по икономически неделим начин. За да определят дали една инвестиция е икономически неделима, държавите-членки следва да отчитат техническите, функционални и стратегически връзки, както и непосредствената географска близост. Икономическата неделимост следва да се оценява независимо от собствеността. Това означава, че оценката за това дали даден голям инвестиционен проект представлява един проект, следва да бъде същата, независимо дали проектът се осъществява от едно предприятие, от повече предприятия, които си поделят инвестиционните разходи, или от много предприятия, които поемат разходите за отделни инвестиции в рамките на същия инвестиционен проект (например при съвместните предприятия).

(42)

За разлика от регионалната помощ, която следва да бъде ограничена до подпомагани области, инвестиционната помощ и помощта за заетост за МСП следва да може да се предоставя и в подпомагани, и в неподпомагани области. Така в подпомаганите области държавите-членки следва да могат да предоставят инвестиционна помощ, ако спазват всички условия, приложими за регионалните инвестиционни помощи и регионалните помощи за заетост или всички условия, приложими за регионалните инвестиционни помощи и регионалните помощи за заетост за МСП.

(43)

Икономическото развитие на подпомаганите региони е възпрепятствано от относително ниските нива на предприемаческа активност и особено от ограничения брой новосъздадени предприятия, който е дори по-малък от средното ниво. Следователно е необходимо да се включи в настоящия регламент категория помощ, която може да се предоставя в допълнение на регионалната инвестиционна помощ, с цел да се създадат стимули за подкрепа на създаването на предприятия и ранното развитие на малки предприятия в подпомаганите области. За да се гарантира, че тази помощ за новосъздадени предприятия в подпомагани региони е ефективно насочена, тази категория помощ следва да бъде степенувана според трудностите, пред които е изправена всяка категория региони. Освен това, за да се избегне неприемлив риск от нарушаване на конкуренцията, включително чрез изтласкване на съществуващи предприятия, помощта следва да бъде строго ограничена до малки предприятия, да бъде ограничена по размер и прогресивно намаляваща. Предоставянето на помощ, предназначена изключително за новосъздадени малки предприятия или за нови предприятия, създадени от жени, може да създаде криворазбрани стимули за закриване на малки предприятия и повторно откриване на същите с цел получаване на този вид помощ. Държавите-членки следва да съзнават този риск и да разработват схемите си за помощ, така че да не допуснат възникването на такъв проблем, примерно чрез определяне на ограничения по отношение на заявленията от собственици на наскоро закрити дружества.

(44)

Икономическото развитие на Общността може да бъде възпрепятствано от ниските нива на предприемаческа активност от някои категории от населението, които изпитват определени трудности, като например да получат достъп до финансиране. Комисията преразгледа възможността за пазарна неефективност в тази връзка по отношение на редица категории лица и на този етап стигна до извода, че според статистически данни от Евростат, както и според други източници, средният процент на новите предприятия, открити от жени, е по-нисък от този на новите предприятия, открити от мъже. Следователно в настоящия регламент е необходимо да се включи категория помощ, която предоставя стимули за създаване на предприятия от жени предприемачи, с цел преодоляване на специфичните пазарни неефективности, с които се сблъскват жените, най-често във връзка с достъпа до финансиране. Жените срещат и специфични трудности, свързани с поемането на разходите за грижи за членове на семейството. Тази помощ следва да позволи постигането на реално, а не само на формално равенство между мъжете и жените, като действително намалява съществуващите неравенства в областта на предприемачеството, в съответствие с изискванията на съдебната практика на Съда на Европейските общности. След изтичането на срока на настоящия регламент Комисията ще трябва да реши дали приложното поле на това освобождаване и на съответните категории получатели продължава да бъде основателно.

(45)

Устойчивото развитие е един от основните елементи на Лисабонската стратегия за растеж и трудова заетост, заедно с конкурентоспособността и сигурността на предлагането на енергия. То се основава на високо ниво на опазване на околната среда и подобряване на нейното качество. Насърчаването на устойчива околна среда и борбата с изменението на климата също водят до увеличаване на сигурността на предлагането и осигуряват конкурентоспособността на европейските икономики и наличието на енергия на достъпни цени. Областта на опазване на околната среда често се сблъсква с пазарна неефективност под формата на отрицателни външни фактори. При нормални пазарни условия предприятията невинаги имат стимул да намаляват замърсяването, тъй като такова намаляване може да увеличи техните разходи. Когато предприятията не са задължени да поемат разходите за замърсяването, тези разходи са за сметка на цялото общество. Поемането на екологичните разходи от предприятията може да се постигне чрез екологично законодателство и данъци. Липсата на пълна хармонизация на екологичните стандарти на ниво Общност създава нееднакви условия на конкуренция. Освен това, по-високо равнище на опазване на околната среда може да се постигне чрез инициативи, които надхвърлят задължителните стандарти на Общността, което може да навреди на конкурентните позиции на съответните предприятия.

(46)

Предвид достатъчния опит, натрупан в прилагането на насоките на Общността относно държавната помощ за защита на околната среда, инвестиционните помощи, които дават възможност на предприятията да надвишат стандартите на Общността за опазване на околната среда или които повишават равнището на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността, помощите за придобиване на транспортни средства, които надвишават стандартите на Общността или които повишават равнището на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността, помощите за ранно адаптиране на МСП към бъдещи стандарти на Общността, инвестиционните помощи за опазване на околната среда за енергоспестяване, инвестиционните помощи за опазване на околната среда за високоефективно комбинирано производство на енергия, инвестиционните помощи за опазване на околната среда за насърчаване на възобновяемите енергийни източници, включително инвестиционната помощ, свързана с устойчивите биогорива, помощите за проучвания в областта на околната среда и някои помощи под формата на намаления на данъците за околната среда следва да бъдат освободени от задължението за уведомяване.

(47)

Помощите под формата на намаления на данъците от полза за опазването на околната среда, обхванати в настоящия регламент, следва да бъдат ограничени за срок до 10 години в съответствие с Насоките на Общността относно държавната помощ за защита на околната среда. След този срок държавите-членки следва да преразгледат целесъобразността на съответните намаления на данъците. Това следва да не засяга възможността държавите-членки да приемат отново същите или сходни мерки съгласно настоящия регламент, след като са направили преразглеждането.

(48)

От съществено значение е да се извърши правилно изчисление на допълнителните разходи за инвестиции или за производство, необходими за опазване на околната среда, за да се определи дали помощта е съвместима с член 87, параграф 3 от Договора. Както е посочено в Насоките на Общността относно държавната помощ за защита на околната среда, приемливите разходи следва да бъдат ограничени до допълнителните разходи за инвестиции, необходими за постигане на по-високо равнище на опазване на околната среда.

(49)

С оглед на трудностите, които могат да възникнат, по-специално във връзка с приспадането на печалбите, които произтичат от допълнителните инвестиции, следва да се предвиди разпоредба за опростен метод за изчисление на разходите за допълнителни инвестиции. Затова тези разходи следва, за целите на прилагането на настоящия регламент, да се изчисляват без отчитане на оперативните печалби, спестените разходи или допълнителното второстепенно производство, както и без отчитане на оперативните разходи, възникнали през периода на инвестицията. Ето защо максималните интензитети на помощта, предвидени в настоящия регламент за различните категории инвестиционни помощи за опазване на околната среда, бяха систематично намалени спрямо максималните интензитети на помощта, предвидени в насоките на Общността относно държавната помощ за защита на околната среда.

(50)

По отношение на инвестиционните помощи за опазване на околната среда за енергоспестяващи мерки е целесъобразно да се разреши на държавите-членки да избират между опростения метод за изчисление на разходите и пълния, който е идентичен с метода, предвиден в Насоките на Общността относно държавната помощ за защита на околната среда. С оглед на специфичните практически трудности, които могат да възникнат при прилагането на пълния метод за изчисление на разходите, тези изчисления на разходите следва да бъдат удостоверени от външен одитор.

(51)

По отношение на инвестиционните помощи за опазване на околната среда за комбинирано производство на енергия и инвестиционните помощи за опазване на околната среда за насърчаване на възобновяемите енергийни източници, допълнителните разходи, за целите на прилагането на настоящия регламент, следва да се изчисляват без отчитане на други мерки за подкрепа, които са отпуснати за същите приемливи разходи, с изключение на друга инвестиционна помощ за опазване на околната среда.

(52)

По отношение на инвестициите, свързани с водноелектрически инсталации, следва да се отбележи, че тяхното въздействие върху околната среда може да бъде двойно. Във връзка с ниските емисии на парникови газове те определено имат потенциал. От друга страна, тези инсталации могат да имат и отрицателно въздействие, например върху водните системи и биологичното разнообразие.

(53)

За премахване на различията, които могат да доведат до нарушаване на конкуренцията, и за улесняване на координацията между различните общностни и национални инициативи за МСП, както и за по-голяма административна яснота и правна сигурност, определението за МСП, използвано за целите на настоящия регламент, следва да се основава на определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро, малки и средни предприятия (23).

(54)

МСП имат важна роля за създаването на работни места и по-общо представляват фактор за социална стабилност и икономическа динамика. Въпреки това тяхното развитие може да бъде възпрепятствано от пазарна неефективност, което ги изправя пред типични затруднения. МСП често изпитват трудности при получаване на капитал, рисков капитал или заеми поради нежеланието на някои финансови пазари да поемат рискове и малките гаранции, които са в състояние да предложат. Техните ограничени ресурси може също да попречат на достъпа им до информация, а именно по отношение на новите технологии и потенциални пазари. За улесняване развитието на стопанските дейности на МСП настоящият регламент следва да освобождава някои категории помощи, когато те се предоставят на МСП. Следователно, оправдано е такива помощи да бъдат освободени от предварително уведомяване и да се приеме, че само за целите на прилагането на настоящия регламент, когато получателят попада в рамките на определението за МСП, предвидено в настоящия регламент, това МСП може да се смята за ограничено в своето развитие от типичните затруднения за МСП, обусловени от пазарна неефективност, ако размерът на помощите не надхвърля приложимия праг за уведомяване.

(55)

Предвид различията между малките и средните предприятия, следва да се определят различни основни интензитети на помощите и различни бонуси за малките предприятия и за средните. Пазарната неефективност, която засяга МСП като цяло, включително трудности, свързани с достъпа до финанси, води до по-големи препятствия в развитието на малките предприятия отколкото на средните предприятия.

(56)

Въз основа на опита, придобит в прилагането на Насоките на Общността за държавна помощ за насърчаване на инвестиции в рисков капитал за малки и средни предприятия, се оказва, че има множество специфични неефективности на пазара за рискови капитали в Общността по отношение на определени видове инвестиции на някои етапи от развитието на предприятията. Тези пазарни неефективности се дължат на факта, че предлагането и търсенето на рисков капитал не съвпадат идеално. В резултат, обемът на предлагания на пазара рисков капитал може да бъде твърде ограничен, като предприятията не получават финансиране, макар да имат добър бизнес модел и перспективи за растеж. Основната причина за неефективността на пазарите за рискови капитали, която засяга специално достъпа на МСП до капитал и може да оправдае публичната намеса, е непълната или асиметрична информация. Следователно, схемите за рисков капитал под формата на търговски управлявани инвестиционни фондове, в които достатъчна част от средствата са осигурени от частни инвеститори под формата на частен собствен капитал за насърчаване на ориентирани към печалбата мерки за рисков капитал в полза на целеви предприятия, следва да бъдат освободени от задължението за уведомяване при определени условия. Условията, че инвестиционните фондове следва да бъдат търговски управлявани и че последващите мерки за рисков капитал следва да бъдат ориентирани към печалбата, не бива да пречи на инвестиционните фондове да насочват дейностите си и да си поставят за цел определени пазарни сегменти, като например предприятия, създадени от жени предприемачи. Настоящият регламент следва да не засяга статута на Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка, определен в Насоките на Общността относно рисковия капитал.

(57)

Помощите за научноизследователска и развойна дейност и иновации могат да допринесат за икономическия растеж, засилване на конкурентоспособността и подобряване на трудовата заетост. Въз основа на опита от прилагането на Регламент (ЕО) № 364/2004, рамката на Общността за държавна помощ за научни изследвания и развитие, рамката на Общността за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации, се оказва, че предвид съществуващите възможности за научноизследователска и развойна дейност както при МСП, така и при големите предприятия, пазарните неефективности могат да попречат на пазара да достигне оптимален обем и да доведе до ефикасен резултат. Такива неефикасни резултати обикновено са свързани с положителни външни фактори/разпространение на знания, обществени блага/разпространение на знания, непълна или асиметрична информация и проблеми в координацията на мрежата.

(58)

Помощите за научноизследователска и развойна дейност и иновации са от изключително значение, особено за МСП, тъй като един от структурните недостатъци на МСП се състои в трудностите, с които могат да се сблъскат при достъпа си до нови технологични разработки, трансфер на технологии или висококвалифициран персонал. Поради това помощите за проекти за научноизследователска и развойна дейност, помощите за проучвания на техническата осъществимост и помощите за покриване на разходи за права на индустриална собственост за МСП, както и помощите за млади иновационни малки предприятия, помощите за консултантски услуги по иновации и за поддържащи услуги по иновации и помощите за заемане на висококвалифициран персонал, следва да бъдат освободени от задължението за предварително уведомяване при определени условия.

(59)

По отношение на помощите за проекти за научноизследователска и развойна дейност подпомаганата част от изследователския проект следва изцяло да попада в категориите фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие. Когато един проект обхваща различни задачи, всяка задача следва да попада в някоя от категориите фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие или да не попада в никоя от тях. Разпределянето в дадена категория не трябва задължително да следва хронологичен ред, започвайки от фундаментални научни изследвания към дейности, по-близки до пазара. Така задача, която се провежда на по-късен етап от проекта, може да се определи като индустриално изследване. По подобен начин, не е изключено дейност, която се провежда на по-ранен етап от проекта, да представлява експериментално развитие.

(60)

В селскостопанския сектор някои помощи за научноизследователска и развойна дейност следва да бъдат освободени, ако са изпълнени условия, сходни с условията, предвидени в специалните разпоредби, предвидени за селскостопанския сектор в Рамката на Общността за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации. Ако тези специални условия не са изпълнени, е целесъобразно да се предвиди помощта да бъде освободена, ако отговаря на условията, посочени в общите разпоредби относно научноизследователската и развойна дейност в настоящия регламент.

(61)

Насърчаването на обучението и наемането на работници в неравностойно положение и работници с увреждания, както и компенсацията за допълнителните разходи за наемане на работници с увреждания, представлява главна цел на икономическата и социална политика на Общността и на държавите-членки.

(62)

Обучението обичайно има положителни външни последици за обществото, тъй като увеличава броя на квалифицираните работници, които могат да бъдат наемани и от други фирми, подобрява конкурентоспособността на промишлеността в Общността и играе важна роля в стратегията на Общността за заетостта. Обучението, в това число електронното обучение, е от съществено значение и за създаване, придобиване и разпространение на знание — обществено благо от първостепенна важност. С оглед на факта, че по принцип предприятията в Общността не инвестират достатъчно в обучението на своите служители, особено когато това обучение е от общ характер и не води до непосредствени и конкретни преимущества за предприятието, държавната помощ може да спомогне за преодоляване на тази пазарна неефективност. Поради това тази помощ следва да бъде освободена, при определени условия, от предварително уведомяване. С оглед на специфичните затруднения, с които се сблъскват МСП, и по-високите относителни разходи, които те трябва да поемат при инвестиране в обучение, интензитетът на помощта, освободена с настоящия регламент, следва да бъде увеличен за МСП. Характеристиките на обучението в морския транспорт оправдава и специфичен подход за този сектор.

(63)

Може да се разграничи общото от специфичното обучение. Разрешените интензитети на помощта следва да варират в зависимост от вида на предоставеното обучение и размера на предприятието. Общото обучение предоставя прехвърлима квалификация и подобрява значително възможността за наемане на обучените работници. Помощите за тази цел имат по-малко негативно въздействие върху конкуренцията, което позволява по-голям интензитет на помощта да бъде освободен от предварително уведомяване. Специфичното обучение, което е от полза главно за предприятията, води до по-голям риск от нарушаване на конкуренцията и интензитетът на помощта, която може да бъде освободена от предварително уведомяване, следва да бъде по-нисък. Обучението следва да се смята за общо по характер, и когато се отнася до управлението на околната среда, екоиновациите или корпоративната обществена отговорност, като по този начин увеличава способността на получателя да допринесе за постигане на общите цели в областта на околната среда.

(64)

Някои категории работници с увреждания или работници в неравностойно положение все още изпитват особени трудности да навлязат на трудовия пазар. По тази причина съществува основание публичните органи да прилагат мерки, които създават стимули за предприятията да увеличат броя на наетите работници, по-специално работници от тези необлагодетелствани категории. Разходите за наемане на персонал представляват част от обичайните разходи за дейността на всяко предприятие. Затова е особено важно помощите за наемане на работници с увреждания или в неравностойно положение да оказват положително въздействие върху нивото на заетост на тези категории работници, а не само да позволяват на предприятията да намалят разходите, които иначе са длъжни да поемат. Следователно, тези помощи следва да бъдат освободени от предварително уведомяване, когато те вероятно ще помогнат на тези категории работници да навлязат отново на трудовия пазар или когато ще помогнат на работници с увреждания да навлязат отново и да останат на трудовия пазар.

(65)

Помощите за наемане на работници с увреждания под формата на субсидии за заплати могат да се изчислят въз основа на конкретната степен на увреждане на съответния работник с увреждания или могат да се предоставят като еднократна сума, при условие че никой от методите не води до превишаване на максималния интензитет на помощта за всеки засегнат работник.

(66)

Подходящо е да се предвидят преходни разпоредби за индивидуални помощи, които са били предоставени преди влизане в сила на настоящия регламент, и за тях не е направено уведомление в нарушение на задължението, предвидено в член 88, параграф 3 от Договора. С отмяната на Регламент (ЕО) № 1628/2006 следва да се разреши съществуващите регионални инвестиционни схеми, които са освободени, да продължат да се прилагат при условията, предвидени в същия регламент, в съответствие с член 9, параграф 2, втора алинея от същия регламент.

(67)

С оглед на опита на Комисията в тази област, и по-специално предвид честата необходимост от преразглеждане на политиката за държавните помощи, е подходящо да се ограничи периодът за прилагане на настоящия регламент. Ако срокът на настоящия регламент изтече, без той да бъде удължен, схемите за помощ, които са били освободени по този регламент, следва да продължат да бъдат освободени за допълнителен срок от шест месеца, за да се предостави време за адаптация на държавите-членки.

(68)

Срокът на прилагане на Регламент (ЕО) № 70/2001, Регламент (ЕО) № 68/2001, Регламент (ЕО) № 2204/2002 изтече на 30 юни 2008 г. и Регламент (ЕО) № 1628/2006 следва да бъде отменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Приложно поле

Член 2

Определения

Член 3

Условия за освобождаване

Член 4

Интензитет на помощта и приемливи разходи

Член 5

Прозрачност на помощта

Член 6

Индивидуални прагове за уведомяване

Член 7

Натрупване

Член 8

Стимулиращ ефект

Член 9

Прозрачност

Член 10

Мониторинг

Член 11

Годишни доклади

Член 12

Специални условия за инвестиционните помощи

Глава II

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ПОМОЩИ

Раздел 1

Регионална помощ

Член 13

Регионална инвестиционна помощ и регионална помощ за заетост

Член 14

Помощ за новосъздадени малки предприятия

Раздел 2

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП

Член 15

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП

Раздел 3

Помощ за жени предприемачи

Член 16

Помощ за нови малки предприятия, създадени от жени предприемачи

Раздел 4

Помощ за опазване на околната среда

Член 17

Определения

Член 18

Инвестиционна помощ, която дава възможност на предприятията да надвишават стандартите на Общността за опазване на околната среда или да повишават равнището на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността

Член 19

Помощ за придобиване на нови транспортни средства, които надвишават стандартите на Общността или които повишават равнището на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността

Член 20

Помощ за ранно адаптиране на МСП към бъдещи стандарти на Общността

Член 21

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за енергоспестяващи мерки

Член 22

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за високоефективно комбинирано производство на енергия

Член 23

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за насърчаване производството на енергия от възобновяеми енергийни източници

Член 24

Помощи за проучвания в областта на околната среда

Член 25

Помощ под формата на намаления на данъците за околната среда

Раздел 5

Помощ за консултантски услуги в полза на МСП и участие на МСП в панаири

Член 26

Помощ за консултантски услуги в полза на МСП

Член 27

Помощ за участие на МСП в панаири

Раздел 6

Помощ под формата на рисков капитал

Член 28

Определения

Член 29

Помощ под формата на рисков капитал

Раздел 7

Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации

Член 30

Определения

Член 31

Помощ за проекти за научноизследователска и развойна дейност

Член 32

Помощ за проучване на техническата осъществимост

Член 33

Помощ за разходите на МСП във връзка с права на индустриална собственост

Член 34

Помощ за научноизследователска и развойна дейност в секторите на селското стопанство и рибарството

Член 35

Помощ за млади иновационни предприятия

Член 36

Помощ за консултантски услуги по иновации и за поддържащи услуги по иновации

Член 37

Помощ за заемане на висококвалифициран персонал

Раздел 8

Помощ за обучение

Член 38

Определения

Член 39

Помощ за обучение

Раздел 9

Помощ за работници в неравностойно положение и работници с увреждания

Член 40

Помощ за наемане на работници в неравностойно положение под формата на субсидии за заплати

Член 41

Помощ за наемане на работници с увреждания под формата на субсидии за заплати

Член 42

Помощ за компенсиране на допълнителните разходи, свързани с наемането на работници с увреждания

Глава III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 43

Отмяна

Член 44

Преходни разпоредби

Член 45

Влизане в сила и приложимост

Приложение I

Определение на МСП

Приложение II

Формуляр за предоставяне на обобщена информация относно помощите за научноизследователска и развойна дейност съгласно разширеното задължение за докладване, установено в член 9, параграф 4

Формуляр за предоставяне на обобщена информация относно помощите за големи инвестиционни проекти съгласно разширеното задължение за докладване, установено в член 9, параграф 4

Приложение III

Формуляр за предоставяне на обобщена информация съгласно задължението за докладване, установено в член 9, параграф 1

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага за следните категории помощ:

а)

регионална помощ;

б)

инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП;

в)

помощ за създаване на предприятия от жени предприемачи;

г)

помощ за опазване на околната среда;

д)

помощ за консултантски услуги в полза на МСП и за участие на МСП в панаири;

е)

помощ под формата на рисков капитал;

ж)

помощ за научноизследователска, развойна дейност и иновации;

з)

помощ за обучение;

и)

помощ за работници в неравностойно положение или работници с увреждания.

2.   Той не се прилага за:

а)

помощ за свързани с износа дейности, а именно помощ, която е пряко свързана с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа;

б)

помощ, зависеща от използването на местни стоки за сметка на вносни стоки.

3.   Настоящият регламент се прилага за помощи във всички сектори на икономиката с изключение на следните:

а)

помощ в подкрепа на дейности от сектора на рибарството и аквакултурата, обхваната от Регламент (ЕО) № 104/2000 (24), с изключение на помощ за обучение, помощ под формата на рисков капитал, помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации и помощ за работници в неравностойно положение и работници с увреждания;

б)

помощ в подкрепа на дейности в първичното производство на селскостопански продукти, с изключение на помощ за обучение, помощ под формата на рисков капитал, помощ за научноизследователска и развойна дейност, помощ за опазване на околната среда и помощ за работници в неравностойно положение и работници с увреждания, доколкото тези категории помощи не са обхванати от Регламент (ЕО) № 1857/2006;

в)

помощ в подкрепа на дейности, свързани с преработката и търгуването на селскостопански продукти, в следните случаи:

i)

когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на такива продукти, закупени от първичните производители или пуснати на пазара от съответните предприятия, или

ii)

когато условие за предоставянето на помощта е същата да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;

г)

помощ в подкрепа на дейности във въгледобивния сектор, с изключение на помощ за обучение, помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации, и помощ за опазване на околната среда;

д)

регионална помощ в подкрепа на дейности в стоманодобивния сектор;

е)

регионална помощ в подкрепа на дейности в корабостроителния сектор;

ж)

регионална помощ в подкрепа на дейности в сектора за производство на синтетични влакна.

4.   Настоящият регламент не се прилага за схеми за регионална помощ, които са насочени към специфични сектори на стопанска дейност от производството или услугите. Схемите, предназначени за туристически дейности, не се считат за насочени към специфични сектори.

5.   Настоящият регламент не се прилага за помощи ad hoc, предоставени на големи предприятия, освен предвиденото в член 13, параграф 1.

6.   Настоящият регламент не се прилага за следните помощи:

а)

схеми за помощ, които не изключват изрично плащането на индивидуална помощ в полза на предприятие, което е обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар;

б)

помощта ad hoc в подкрепа на предприятие, което е обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар;

в)

помощи на предприятия в затруднение.

7.   За целите на буква в) от параграф 6, МСП се счита за предприятие в затруднение, ако отговаря на следните условия:

а)

в случай на дружество с ограничена отговорност, когато повече от половината от регистрирания му капитал е изразходван и повече от една четвърт от този капитал е бил загубен през предходните 12 месеца, или

б)

в случай на дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството, когато повече от половината от капитала му, посочен в баланса на дружеството, е изразходван и повече от една четвърт от този капитал е бил загубен през предходните 12 месеца, или

в)

каквото и да е видът на дружеството, когато то отговаря на критериите по националното право за прилагане на общо производство по несъстоятелност.

МСП, което е регистрирано от по-малко от три години, не се счита, за целите на настоящия регламент, за предприятие в затруднение за този период, освен ако не отговаря на условията, определени в буква в) от първа алинея.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„помощ“ означава всяка мярка, която изпълнява всички критерии, определени в член 87, параграф 1 от Договора;

2.

„схема за помощ“ означава всеки акт, на базата на който и без да се изискват допълнителни мерки за прилагане, може да се предостави индивидуална помощ на предприятията, определени в акта по общ и абстрактен начин и всеки акт, на базата на който помощ, която не е свързана с конкретен проект, може да бъде предоставена на едно или няколко предприятия за неопределен период от време и/или в неопределен размер;

3.

„индивидуална помощ“ означава:

а)

помощ ad hoc, и

б)

предоставяне на помощ на базата на схема за помощ, което подлежи на уведомяване;

4.

„помощ ad hoc“ означава индивидуална помощ, която не е предоставена на базата на схема за помощ;

5.

„интензитет на помощта“ означава размерът на помощта, изразен като процент от приемливите разходи;

6.

„прозрачна помощ“ означава помощ, по отношение на която може предварително да се изчисли точният брутен грант-еквивалент, без да е необходимо да се прави оценка на риска;

7.

„малки и средни предприятия“ или „МСП“ означава предприятия, които изпълняват критериите, определени в приложение I;

8.

„големи предприятия“ означава предприятия, които не изпълняват критериите, определени в приложение I;

9.

„подпомагани области“ означава региони, които са приемливи за регионална помощ, както са определени в одобрената карта за регионална помощ за съответната държава-членка за периода 2007—2013 г.;

10.

„материални активи“ означава, без да се засяга член 17, точка 12, активи, свързани със земя, сгради и помещения, машини и оборудване. В транспортния сектор транспортните средства и съоръжения се смятат за приемливи активи, без случаите, когато става въпрос за регионална помощ, и с изключение на пътния превоз на товари и въздушния транспорт;

11.

„нематериални активи“ означава активи, възникнали в резултат от трансфер на технологии чрез придобиването на патентни права, лицензи, ноу-хау или непатентовано техническо познание;

12.

„голям инвестиционен проект“ означава инвестиция в капиталови активи с приемливи разходи над 50 млн. EUR, изчислени по цени и обменни курсове към датата на предоставяне на помощите;

13.

„численост на персонала“ означава броят на годишните трудови единици (ГТЕ), а именно броят на лицата, заети на пълно работно време за една година, като почасовата и сезонната работа са части от ГТЕ;

14.

„заетост, пряко създадена от инвестиционен проект“ означава заетост в дейността, за която се отнася инвестицията, включително заетостта, създадена в резултат на увеличение на процента на използване на създадения от инвестицията капацитет;

15.

„разходи за заплати“ означава общата сума, действително платима от получателя на помощта по отношение на съответните работни места, включваща:

а)

брутното възнаграждение преди облагане с данъци;

б)

задължителните удръжки като вноски за социално осигуряване; и

в)

разходи за грижи за деца и родители;

16.

„инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП“ означава помощ, която изпълнява условията, определени в член 15;

17.

„инвестиционна помощ“ означава регионална инвестиционна помощ и регионална помощ за заетост съгласно член 13, инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП съгласно член 15 и инвестиционна помощ за опазване на околната среда съгласно членове 18—23;

18.

„работник в неравностойно положение“ означава лице, което:

а)

не е било на редовна платена работа през последните 6 месеца; или

б)

не е завършило горната степен на общообразователния курс или професионална квалификация (ISCED 3); или

в)

е възраст над 50 години; или

г)

живее само и има на издръжка едно или повече лица; или

д)

работи в сектор или професия в държава-членка, където неравновесието между половете е поне с 25 % по-високо от средното неравновесие между половете за всички икономически сектори в съответната държава-членка, и принадлежи към пола, който е по-слабо представен; или

е)

е представител на етническо малцинство в държава-членка, и което има необходимост от повишаване на своята езикова или професионална квалификация или подобряване на трудовия си опит, за да се увеличат перспективите му за получаване на достъп до трайна заетост;

19.

„работник в силно неравностойно положение“ означава лице, което е било безработно за 24 месеца или повече;

20.

„лице с увреждания“ означава всяко лице:

а)

признато за лице с увреждания по националното законодателство, или

б)

което има признато ограничение, дължащо се на физическо, умствено или психическо увреждане;

21.

„защитени работни места“ означава заетост в предприятие, в което поне 50 % от работниците са с увреждания;

22.

„селскостопански продукт“ означава:

а)

продуктите, изброени в приложение I от Договора, с изключение на продукти от рибарство и аквакултура, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000;

б)

продуктите, попадащи под кодове по КН 4502, 4503 и 4504 (коркови продукти);

в)

продуктите, предназначени за имитация или заместване на млякото и млечните продукти, посочени в Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (25);

23.

„преработка на селскостопански продукти“ означава всяко обработване на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански, с изключение на дейностите, извършвани в стопанството, нужни за приготвяне на животински или растителен продукт за първа продажба;

24.

„търгуване на селскостопански продукти“ означава съхранение или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, доставка или всеки друг начин на пласиране на пазара, с изключение на първата продажба от първичния производител на търговците или преработвателите, и всяка дейност за подготовка на продукта за първа продажба; продажба от първичен производител на крайните потребители се счита за търгуване, ако се осъществява в отделно помещение, предназначено за тази цел;

25.

„туристически дейности“ означава следните дейности по NACE Rev. 2:

а)

NACE 55: Хотелиерство;

б)

NACE 56: Ресторантьорство;

в)

NACE 79: Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации;

г)

NACE 90: Артистична и творческа дейност;

д)

NACE 91: Библиотеки, архиви, музеи и други дейности в областта на културата;

е)

NACE 93: Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих;

26.

„възстановяем аванс“ означава заем за проект, който се предоставя на една или няколко части, като условията за възстановяване зависят от изхода на проекта за научноизследователска и развойна дейност и иновации;

27.

„рисков капитал“ означава финансиране, предоставено чрез собствен или частично собствен капитал на предприятия през периода на техния ранен растеж (фази на проучване, въвеждане и разширяване);

28.

„ново предприятие, създадено от жени предприемачи“ означава малко предприятие, което изпълнява следните условия:

а)

една или повече жени притежават поне 51 % от капитала на съответното малко предприятие или са регистрирани собственици на съответното малко предприятие; и

б)

жена управлява малкото предприятие;

29.

„стоманодобивен сектор“ означава всички дейности, свързани с производството на един или повече от следните продукти:

а)

чугун на блокове и феросплави:

чугун за производство на стомана, леярски чугун и друг чугун за производство на стомана, шпигелайзен (желязноманганови сплави) и високовъглеродни желязноманганови сплави, без да се включват други феросплави;

б)

суровини и полуготови продукти от желязо, обикновена стомана или специална стомана:

лята стомана, на блокове или не, включително блокове за коване на полуготови изделия: блуми, пръти и сляби; листове и листове покалаена ламарина; горещо валцувани коилси, с изключение на производство на лята стомана за леене от малки и средни леярни;

в)

готови продукти след гореща обработка на желязо, обикновена стомана или специална стомана:

релси, траверси, сглобяеми плоскости, единични плоскости, профили, тежки секции с дебелина 80 mm и по-голяма, валцувани плоскости, профили и секции с дебелина по-малко от 80 mm и плоскости по-тънки от 150 mm, тел, тръби с кръгло сечение и други профили, горещо валцувани вериги и ленти (включително ленти за тръби), плосковалцовани продукти и листове с дебелина 3 mm или повече, плосковалцовани продукти с универсално предназначение с дебелина 150 mm или повече, с изключение на тел и продукти от тел, полирани пръти и железни отливки;

г)

готови продукти след студена обработка на желязо:

покалаена ламарина, матова ламарина, черна ламарина, галванизирани или с други видове покритие листове ламарина, студено валцувани листове, електролитни листове, ленти за покалаена ламарина, студено валцувани плоскости, във форма на коилси или ленти;

д)

тръби:

всички безшевни стоманени тръби, запоени стоманени тръби с диаметър, превишаващ 406,4 mm;

30.

„сектор за производство на синтетични влакна“ означава:

а)

екструдиране/текстуриране на всички основни видове влакна и прежди на база полиестер, полиамид, акрил или пропилен независимо от предназначението им, или

б)

полимеризация (включително поликондензация), когато е интегрирана в процеса на екструдиране предвид използваното оборудване, или

в)

всички спомагателни процеси, които са свързани с едновременното инсталиране на мощности за екструдиране/текстуриране от потенциалния получател или от друго дружество, принадлежащо към същата група, и които при конкретния вид стопанска дейност обикновено са интегрирани в тези мощности предвид използваното оборудване;

Член 3

Условия за освобождаване

1.   Схемите за помощ, изпълняващи всички условия на глава I от настоящия регламент, както и всички съответни разпоредби на глава II от настоящия регламент, са съвместими с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, при условие че всяка индивидуална помощ, предоставена по такава схема, отговаря на всички условия на настоящия регламент и схемата съдържа изрично позоваване на настоящия регламент чрез цитиране на неговото заглавие и данни за публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Индивидуалната помощ, предоставена в рамките на схема, посочена в параграф 1, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако помощта изпълнява всички условия на глава I от настоящия регламент, както и съответните разпоредби на глава II от настоящия регламент, и мярката за индивидуална помощ съдържа изрично позоваване на съответните разпоредби от настоящия регламент чрез цитиране на съответните разпоредби, заглавието на настоящия регламент и данни за публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Помощта ad hoc, изпълняваща всички условия на глава I от настоящия регламент, както и всички съответни разпоредби на глава II от настоящия регламент, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако съдържа изрично позоваване на съответните разпоредби от настоящия регламент чрез цитиране на съответните разпоредби, заглавието на настоящия регламент и данни за публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Интензитет на помощта и приемливи разходи

1.   За изчисляване на интензитета на помощта всички използвани данни се вземат преди приспадане на данъци и други такси. Когато помощта се предоставя под форма, различна от грант, размерът на помощта е грант-еквивалентът на помощта. Помощта, платима на няколко вноски, се сконтира до нейната стойност към момента на предоставянето ѝ. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, е референтният процент, приложим към датата на предоставяне на помощта.

2.   В случай че помощта е предоставена чрез освобождаване от данъци или намаления на бъдещите дължими данъци, при условие че се спазва даден интензитет на помощта, определен в брутен грант-еквивалент, сконтирането на отделните траншове помощ се осъществява въз основа на референтните проценти, приложими към датите, на които отделните данъчните облекчения стават ефективни.

3.   Приемливите разходи се подкрепят с документни доказателства, които са ясни и подробно изготвени.

Член 5

Прозрачност на помощта

1.   Настоящият регламент се прилага само за прозрачни помощи.

По-специално, следните категории помощи се приемат за прозрачни:

а)

помощи, представляващи грантове и лихвени субсидии;

б)

помощи, представляващи заеми, когато брутният грант-еквивалент е изчислен въз основа на референтния процент към момента на предоставяне на гранта;

в)

помощи, представляващи гаранционни схеми:

i)

когато методологията за изчисляване на брутния грант-еквивалент е приета след уведомяване на Комисията за тази методология в контекста на прилагането на настоящия регламент или на Регламент (ЕО) № 1628/2006 и одобрената методология изрично посочва вида гаранция и вида на съответните операции; или

ii)

когато получателят е малко или средно предприятие и брутният грант-еквивалент е изчислен въз основа на годишните минимални премии, посочени в Известието на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавна помощ под формата на гаранции;

г)

помощи, представляващи фискални мерки, когато мерките предвиждат лимит, който гарантира, че няма да бъде надхвърлен приложимият праг.

2.   Следните категории помощи не се приемат за прозрачни:

а)

помощи, представляващи капиталови инжекции, без да се засягат специфичните разпоредби относно рисковия капитал;

б)

помощи, представляващи мерки за рисков капитал, с изключение на помощи, изпълняващи условията на член 29.

3.   Помощите под формата на възстановяеми аванси, се смятат за прозрачни, само ако общият размер на възстановяемия аванс не надхвърля приложимите прагове по настоящия регламент. Ако прагът е изразен като интензитет на помощта, общият размер на възстановяемия аванс, изразен като процент от приемливите разходи, не надхвърля приложимия интензитет на помощта.

Член 6

Индивидуални прагове за уведомяване

1.   Настоящият регламент не се прилага за индивидуални помощи, предоставени ad hoc или въз основа на схема, чийто брутен грант-еквивалент надхвърля следните прагове:

а)

инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП; 7,5 млн. EUR на предприятие за инвестиционен проект;

б)

инвестиционна помощ за опазване на околната среда: 7,5 млн. EUR на предприятие за инвестиционен проект;

в)

помощ за консултантски услуги в полза на МСП: 2 млн. EUR на предприятие за проект;

г)

помощ за участие на МСП в панаири: 2 млн. EUR на предприятие за проект;

д)

помощ за проект за научноизследователска и развойна дейност и проучване на осъществимостта:

i)

ако проектът е преобладаващо фундаментално научно изследване, 20 млн. EUR на предприятие за проект/проучване на осъществимостта;

ii)

ако проектът е преобладаващо индустриално научно изследване, 10 млн. EUR на предприятие за проект/проучване на осъществимостта;

iii)

за всички други проекти 7,5 млн. EUR на предприятие за проект/проучване на осъществимостта;

iv)

ако проектът е проект EUREKA, два пъти сумата, посочена съответно в подточки i), ii) и iii).

е)

помощ за разходите на МСП във връзка с права на индустриална собственост: 5 млн. EUR на предприятие за проект;

ж)

помощ за обучение: 2 млн. EUR на проект за обучение;

з)

помощ за наемане на работници в неравностойно положение: 5 млн. EUR на предприятие за година;

и)

помощ за наемане на работници с увреждания под формата на разходи за заплати: 10 млн. EUR на предприятие за година;

й)

помощ за компенсиране на допълнителни разходи при наемане на работници с увреждания като: 10 млн. EUR на предприятие за година.

За определяне на подходящия праг, приложим за помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност и проучване на осъществимостта по буква д), даден проект се смята за „преобладаващо“ фундаментално научно изследване или „преобладаващо“ индустриално научно изследване, ако повече от 50 % от приемливите разходи на проекта са направени във връзка с дейности, попадащи в категорията съответно фундаментално научно изследване или индустриално научно изследване. Ако преобладаващият характер на проекта не може да бъде определен, се прилага по-ниският праг.

2.   За регионалната инвестиционна помощ, предоставена за големи инвестиционни проекти, се уведомява Комисията, ако общият размер на помощта от всички източници надхвърля 75 % от максималния размер на помощ, която една инвестиция с приемливи разходи от 100 млн. EUR може да получи, като се прилага стандартният праг на помощ, който е в сила за големите предприятия в одобрената карта за регионална помощ на датата на предоставяне на помощта.

Член 7

Натрупване

1.   При определяне дали са спазени индивидуалните прагове за уведомяване, определени в член 6, и максималният интензитет на помощта, определен в глава II, се взема предвид общата сума на мерките за публична подкрепа за подпомаганата дейност или проект, независимо от това дали тази подкрепа е финансирана от местни, регионални, национални или общностни източници.

2.   Помощ, освободена с настоящия регламент, може да се кумулира с всяка друга помощ, освободена по настоящия регламент, доколкото тези мерки за помощ се отнасят до различни определими приемливи разходи.

3.   Помощите, освободени с настоящия регламент, не могат да бъдат кумулирани с други помощи, освободени по настоащия регламент или помощ de minimis, изпълняваща условията, определени в Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията (26), или друго финансиране от Общността във връзка със същите напълно или частично съвпадащи приемливи разходи, ако това натрупване би довело до надхвърляне на най-високия интензитет на помощта или размер на помощта, приложими към тази помощ съгласно настоящия регламент.

4.   Чрез дерогация от параграф 3 помощите за работници с увреждания, както е предвидено в членове 41 и 42, могат да бъдат кумулирани с помощи, които са освободени с настоящия регламент, за същите приемливи разходи, надхвърлящи най-високия приложим праг съгласно настоящия регламент, ако това натрупване не води до интензитет на помощта, който надхвърля 100 % от съответните разходи за всеки период, за който съответните работници са наети.

5.   По отношение на натрупването на мерки за помощ, освободени с настоящия регламент, с определими приемливи разходи и мерки за помощ, освободени с настоящия регламент, без определими приемливи разходи, се прилагат следните условия:

а)

ако целево предприятие е получило капитал под формата на мярка за рисков капитал по член 29 и впоследствие кандидатства през първите три години след първата инвестиция в рисков капитал за помощ, която е в приложното поле на настоящия регламент, съответните прагове на помощта или максималните приемливи суми по настоящия регламент се намаляват с 50 % по принцип и с 20 % за целеви предприятия, намиращи се в подпомагани области. Намалението не надхвърля общия размер на получения рисков капитал. Намалението не се прилага за помощи за научноизследователска и развойна дейност и иновации, освободени съгласно членове 31—37;

б)

през първите 3 години след предоставянето, помощта за млади иновационни предприятия може да не се кумулира с друга помощ, освободена по настоящия регламент, с изключение само на помощта, освободена съгласно член 29 и помощта, освободена съгласно членове 31—37.

Член 8

Стимулиращ ефект

1.   Настоящият регламент освобождава само помощи, които имат стимулиращ ефект.

2.   По отношение на помощите за МСП, обхванати от настоящия регламент, се приема, че имат стимулиращ ефект, ако преди започване на работата по проекта или дейността получателят е подал заявление за помощи в съответната държава-членка.

3.   По отношение на помощите за големи предприятия, обхванати от настоящия регламент, се приема, че имат стимулиращ ефект, ако освен че изпълняват условието, определено в параграф 2, държавата-членка е проверила, преди да предостави съответната индивидуална помощ, че подготвената от получателя документация установява един или повече от следните критерии:

а)

съществено увеличаване на размера на проекта/дейността в резултат на помощта;

б)

съществено увеличаване на обхвата на проекта/дейността в резултат на помощта;

в)

съществено увеличаване на общата сумата, изразходвана от получателя за проекта/дейността в резултат на помощта;

г)

съществено увеличаване на скоростта на изпълнение на съответния проект/дейност;

д)

за регионалните инвестиционни помощи, посочени в член 13, че проектът не би бил осъществен в съответния подпомаган регион при липсата на помощ.

4.   Условията, определени в параграфи 2 и 3, не се прилагат за фискални мерки, ако са изпълнени следните условия:

а)

фискалната мярка установява законно право на помощ в съответствие с обективни критерии и без свобода на действие от страна на държавата-членка; и

б)

фискалната мярка е била приета преди започване на работата по подпомагания проект или дейност. Това условие не се прилага за последващите фискални схеми.

5.   По отношение на помощи, които компенсират допълнителните разходи, свързани с наемането на работници с увреждания, посочени в член 42, условията на параграфи 2 и 3 от настоящия член се смятат за изпълнени, ако са изпълнени условията на член 42, параграф 3.

По отношение на помощи за наемане на работници в неравностойно положение под формата на субсидии за заплати и помощи за наемане на работници с увреждания под формата на субсидии за заплати, посочени в членове 40 и 41, условията, определени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, се смятат за изпълнени, ако помощите водят до нетно увеличение на броя на заетите работници в неравностойно положение/работници с увреждания.

По отношение на помощи под формата на намаления на данъците за околната среда, посочени в член 25, условията, определени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, се смятат за изпълнени.

По отношение на помощи под формата на рисков капитал, посочени в член 29, условията, определени в параграф 2 от настоящия член, се смятат за изпълнени.

6.   Ако не са изпълнени условията по параграфи 2 и 3, цялата мярка за помощ не се освобождава съгласно настоящия регламент.

Член 9

Прозрачност

1.   В срок от 20 работни дни след влизане в сила на схема за помощ или след предоставяне на помощ ad hoc, освободена съгласно настоящия регламент, съответната държава-членка изпраща на Комисията обобщена информация за мярката за помощ. Обобщената информация се предоставя в електронен формат чрез определената компютърна програма на Комисията и във вида, определен в приложение III.

Комисията незабавно удостоверява получаването на обобщената информация.

Обобщенията се публикуват от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз и на страницата на Комисията в Интернет.

2.   След влизане в сила на схема за помощ или след предоставяне на помощ ad hoc, освободена съгласно настоящия регламент, съответната държава-членка публикува в Интернет пълния текст на мярката за помощ. В случай на схема за помощ този текст определя условията, посочени в националното право, което гарантира спазването на съответните разпоредби на настоящия регламент. Съответната държава-членка гарантира, че пълният текст на мярката за помощ е достъпен в Интернет, докато съответната мярка за помощ е в сила. Обобщената информация, предоставена от съответната държавата-членка съгласно параграф 1, съдържа интернет адрес, който отпраща директно към пълния текст на мярката за помощ.

3.   При предоставяне на индивидуална помощ, освободена по настоящия регламент, с изключение на помощ под формата на фискални мерки, актът за предоставяне на помощта съдържа изрично позоваване на конкретните разпоредби от глава II, засегнати от този акт, на националното законодателство, което гарантира спазването на съответните разпоредби от настоящия регламент, и на интернет адреса, който отпраща директно към пълния текст на мярката за помощ.

4.   Без да се засягат задълженията, съдържащи се в параграфи 1, 2 и 3, ако индивидуалната помощ се предоставя в рамките на съществуваща схема за помощ за проекти за научноизследователска и развойна дейност, обхванати от член 31, и индивидуалната помощ надхвърля 3 млн. EUR, и ако индивидуалната регионална инвестиционна помощ се предоставя въз основа на съществуваща схема за помощи за големи инвестиционни проекти, за която не е необходимо да се прави индивидуално уведомяване съгласно член 6, държавите-членки предоставят на Комисията, в рамките на 20 работни дни от деня на предоставяне на помощта от компетентния орган, обобщената информация, изискваща се в стандартния формуляр от приложение II, чрез установената компютърна програма на Комисията.

Член 10

Мониторинг

1.   Комисията осигурява редовен мониторинг на мерките за помощ, за които е била информирана по силата на член 9.

2.   Държавите-членки съхраняват подробни данни по отношение на всяка индивидуална помощ или схема за помощ, освободена по настоящия регламент. Тази документация съдържа цялата необходима информация за установяване на факта, че условията, определени в настоящия регламент, са изпълнени, включително информация за състоянието на всяко предприятие, чието право на помощи или на бонус зависи от неговия статут на МСП, информация за стимулиращия ефект на помощта и информация, позволяваща да се установи точният размер на приемливите разходи за целите на прилагането на настоящия регламент.

Документацията относно индивидуалните помощи се съхранява за период от 10 години от датата на предоставяне на помощите. Документацията относно схемите за помощ се съхранява за период от 10 години от датата на предоставяне на последната помощ по схемата.

3.   По писмено искане на Комисията съответната държава-членка ѝ представя, в рамките на срок от 20 работни дни или по-дълъг срок, който може да е определен в искането, цялата информация, считана от Комисията за необходима с оглед извършване на мониторинг на прилагането на настоящия регламент.

Ако съответната държава-членка не предостави изисканата информация в определения от Комисията срок или в срок, определен по взаимно съгласие, или ако държавата-членка предостави непълна информация, Комисията изпраща напомнително писмо, в което определя нов краен срок за предоставяне на информацията. Ако независимо от напомнителното писмо съответната държава-членка не предостави исканата информация, Комисията, след като е предоставила възможност на съответната държава-членка да изрази позицията си, може да приеме решение, с което обявява, че за всички или част от бъдещите мерки за помощ, за които се прилага настоящият регламент, трябва да се изпрати уведомление на Комисията в съответствие с член 88, параграф 3 от Договора.

Член 11

Годишни доклади

В съответствие с глава III от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията (27), държавите-членки изготвят доклад в електронен формат за прилагането на настоящия регламент за всяка цяла година или всяка част от годината, през която се е прилагал този регламент. Интернет адресът, който отпраща директно към пълния текст на мерките за помощ, също се включва в този годишен доклад.

Член 12

Специални условия за инвестиционните помощи

1.   За да се счита за приемливи разходи за целите на настоящия регламент, инвестицията трябва да се състои от следното:

а)

инвестиция в материални и/или нематериални активи, свързани с създаването на нова организация, разширяване на съществуваща организация, диверсификация на продукцията на дадена организация с добавяне на нови продукти или основна промяна в целия производствен процес на съществуваща организация; или

б)

придобиването на капиталови активи, пряко свързани с дадена организация, ако организацията е преустановила дейността си или би я преустановила без това закупуване, и активите са закупени от независим инвеститор. В случай на правоприемство чрез наследяване на малко предприятие от семейството на първоначалния собственик/собственици или от бивши служители, отпада условието активите да бъдат закупени от независим инвеститор.

Самото придобиване на акции на дадено предприятие не представлява инвестиция.

2.   За да се считат за приемливи разходи за целите на настоящия регламент, нематериалните активи трябва да отговарят кумулативно на следните условия:

а)

трябва да се използват единствено в предприятието, което получава помощта; по отношение на регионалната инвестиционна помощ трябва да се използват единствено в организацията, която получава помощта;

б)

трябва да се считат за активи, подлежащи на амортизация;

в)

трябва да бъдат закупени от трети страни при пазарни условия, като купувачът не се намира в положение да упражнява контрол върху продавача по смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (28), или обратно;

г)

в случай на инвестиционни помощи за МСП те трябва да бъдат включени в активите на предприятието за най-малко три години. В случай на регионални инвестиционни помощи те трябва да бъдат включени в активите на предприятието и да останат в организацията, която получава помощта, за най-малко пет години или при МСП — за най-малко три години.

3.   За да се считат за приемливи разходи за целите на настоящия регламент, заетостта, създадена пряко от инвестиционния проект, трябва да отговаря кумулативно на следните условия:

а)

заетостта трябва да бъде създадена в срок от три години от изпълнение на инвестицията; и

б)

инвестиционният проект трябва да води до нетно увеличение на броя на служителите в съответната организация в сравнение със средния брой на служителите през предходните дванадесет месеца;

в)

създадената заетост трябва да се поддържа за минимален период от пет години в случай на голямо предприятие и за минимален период от три години в случай на МСП.

ГЛАВА II

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ПОМОЩИ

РАЗДЕЛ 1

Регионална помощ

Член 13

Регионална инвестиционна помощ и регионална помощ за заетост

1.   Схемите за регионална инвестиционна помощ и регионална помощ за заетост са съвместими с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в настоящия член.

Помощта ad hoc, която се използва само като допълнение към помощ, предоставена въз основа на схеми за регионална инвестиционна помощ и регионална помощ за заетост, и която не надхвърля 50 % от общите помощи за инвестицията, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако предоставената помощ ad hoc изпълнява всички условия на настоящия регламент.

2.   Помощта се предоставя в региони, които са приемливи за регионална помощ, определени в одобрената карта за регионална помощ за съответната държава-членка за периода 2007—2013 г. Инвестицията трябва да се поддържа в региона-получател най-малко пет години, а в случай на МСП — три години, след изпълнение на цялата инвестиция. Това не предотвратява замяната на оборудване или съоръжения, които са остарели поради бързото развитие на технологиите, при условие че се поддържа икономическата дейност в съответния регион за минималния период.

3.   Интензитетът на помощта в настоящ брутен грант-еквивалент, не надхвърля прага на регионалната помощ, който е в сила към момента на предоставяне на помощта за съответния регион.

4.   С изключение на помощта, предоставена за големи инвестиционни проекти и регионалната помощ за транспортния сектор, определените в параграф 3 прагове могат да бъдат увеличени с 20 процентни пункта за помощи, предоставяни на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, предоставяни на средни предприятия.

5.   Определените в параграф 3 прагове се прилагат за интензитета на помощта, изчислен като процентен дял от приемливите материални и нематериални разходи на инвестицията или като процентен дял от планираните разходи за заплати за наетото лице, изчислени за период от две години, за работните места, пряко създадени от инвестиционния проект, или като съчетание от двете, при условие че помощта не надхвърля най-благоприятния размер, който се получава от прилагането на единия или другия метод на изчисление.

6.   Ако помощта се изчислява въз основа на материалните или нематериалните разходи за инвестиции или въз основа на разходите за придобиване при поглъщания, получателят трябва да направи финансова вноска от най-малко 25 % от приемливите разходи чрез собствени ресурси или чрез външно финансиране, под форма, която изключва всякаква публична подкрепа. Въпреки това, ако максималният интензитет на помощта, одобрен в картата за регионална помощ за съответната държава-членка, увеличен в съответствие с параграф 4, надхвърля 75 %, финансовата вноска на получателя съответно се намалява. Ако помощта е изчислена въз основа на материални или нематериални разходи за инвестиции, условията, определени в параграф 7, също се прилагат.

7.   В случай на придобиване на организация се вземат предвид само разходите за закупуване на активи от трети страни, при условие че операцията е осъществена при пазарни условия. Ако придобиването е съпроводено от други инвестиции, разходите за тези инвестиции се добавят към разходите за покупката.

Разходите, свързани с придобиването на активи, дадени под наем, различни от земя и сгради, се вземат предвид, само ако наемът е под формата на финансов лизинг и съдържа задължение за покупка на актива след изтичане на срока на лизинга. За предоставяне под наем на земя и сгради наемът трябва да продължи за срок от най-малко пет години след очакваната дата на завършване на инвестиционния проект или за срок от три години в случая на МСП.

Освен при МСП и при поглъщания, придобитите активи трябва да са нови. При поглъщанията активите, за придобиването на които е предоставена помощ преди покупката, се приспадат. За МСП могат да се вземат предвид и пълните разходи за инвестиции в нематериални активи. За големите предприятия подобни разходи са приемливи само в размер до 50 % от общите приемливи разходи за инвестиции за проекта.

8.   Ако помощта се изчислява въз основа на разходите за заплати, заетостта трябва да бъде пряко създадена от инвестиционния проект.

9.   Чрез дерогация от параграфи 3 и 4 максималният интензитет на помощта за инвестиции в преработка и търгуване на селскостопански продукти може да бъде установен на:

а)

50 % от приемливите инвестиции в региони, които са приемливи по член 87, параграф 3, буква а) от Договора, и 40 % от приемливите инвестиции в други региони, приемливи за регионална помощ, както са определени в одобрената карта за регионална помощ за съответната държава-членка за периода 2007—2013 г., ако получателят е МСП;

б)

25 % от приемливите инвестиции в региони, които са приемливи по член 87, параграф 3, буква а) от Договора и 20 % от приемливите инвестиции в други региони, приемливи за регионална помощ, както са определени в одобрената карта за регионална помощ за съответната държава-членка за периода 2007—2013 г., ако получателят има по-малко от 750 души персонал и/или под 200 млн. EUR оборот, изчислени в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

10.   За да се избегне изкуственото разделяне на голяма инвестиция на подпроекти, голям инвестиционен проект се смята за един инвестиционен проект, когато инвестицията е предприета за период от три години, осъществява се от същото/ите предприятие/ия и се състои от постоянни активи, съчетани по икономически неделим начин.

Член 14

Помощ за новосъздадени малки предприятия

1.   Схемите за помощ в полза на новосъздадени малки предприятия са съвместими с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

2.   Получателят е малко предприятие.

3.   Размерът на помощта не превишава:

а)

2 млн. EUR за малки предприятия със стопанска дейност в региони, приемливи за дерогацията, предвидена в член 87, параграф 3, буква а) от Договора;

б)

1 млн. EUR за малки предприятия със стопанска дейност в региони, приемливи за дерогацията, предвидена в член 87, параграф 3, буква в) от Договора.

Годишните размери на помощите за всяко отделно предприятие не превишават 33 % от размерите, определени в букви а) и б).

4.   Интензитетът на помощта не превишава:

а)

за регионите, обхванати от член 87, параграф 3, буква а) от Договора — 35 % от приемливите разходи, направени през първите три години след създаване на предприятието и 25 % за следващите две години;

б)

за регионите, обхванати от член 87, параграф 3, буква в) от Договора — 25 % от приемливите разходи, направени през първите три години след създаване на предприятието и 15 % за следващите две години;

Тези интензитети могат да се увеличат с 5 % за регионите, обхванати от член 87, параграф 3, буква а) от Договора, с брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението под 60 % от средния за ЕС-25, за регионите с гъстота на населението под 12,5 жители на km2, за малките острови с население под 5 000 жители, както и за други общности със същата големина и страдащи от подобна изолираност.

5.   Приемливи разходи са тези за правни, консултантски, експертни и административни услуги, непосредствено свързани със създаване на малкото предприятие, както и следните разходи, доколкото те са реално извършени през първите пет години след създаване на предприятието:

а)

лихва по привлечени външни средства и дивидент върху използвания собствен капитал в размер до референтния процент;

б)

разходи за наем на производствени съоръжения и оборудване;

в)

разходи за електроенергия, водоснабдяване, отопление, данъци (различни от ДДС и корпоративни данъци върху приходите от стопанска дейност) и административни такси;

г)

амортизационни отчисления, вноски за лизинг на производствени съоръжения/оборудване, както и разходи за заплати, при условие че за съответните инвестиции или мерки за създаване и попълване на работни места не са използвани други форми на помощ.

6.   Малки предприятия под контрола на акционери или предприятия, които са били закрити през последните 12 месеца, не могат да се ползват от помощта съгласно настоящия член, ако съответните предприятия осъществяват дейност на същия съответен пазар или на съседни пазари.

РАЗДЕЛ 2

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП

Член 15

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП

1.   Инвестиционната помощ и помощта за заетост за МСП е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

2.   Интензитетът на помощта не превишава:

а)

20 % от приемливите разходи при малките предприятия;

б)

10 % от приемливите разходи при средните предприятия.

3.   Приемливите разходи са следните:

а)

разходите за инвестиции в материални и нематериални активи; или

б)

планираните разходи за заплати за работни места, пряко създадени от инвестиционния проект, изчислени за период от две години.

4.   Ако инвестицията засяга преработката и търгуването на селскостопански продукти, интензитетът на помощта не надхвърля:

а)

75 % от приемливите инвестиции в най-отдалечените региони;

б)

65 % от приемливите инвестиции в малките острови в Егейско море по смисъла на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета (29);

в)

50 % от приемливите инвестиции в региони, приемливи съгласно член 87, параграф 3, буква а) от Договора;

г)

40 % от приемливите инвестиции във всички останали региони.

РАЗДЕЛ 3

Помощ за жени предприемачи

Член 16

Помощ за нови малки предприятия, създадени от жени предприемачи

1.   Схемите за помощ в полза на нови малки предприятия, създадени от жени предприемачи, са съвместими с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2—5 от настоящия член.

2.   Получателите са нови малки предприятия, създадени от жени предприемачи.

3.   Размерът на помощта не превишава 1 млн. EUR за всяко отделно предприятие.

Годишните размери на помощта за всяко отделно предприятие не превишават 33 % от размерите на помощта, определени в първа алинея.

4.   Интензитетът на помощта не превишава 15 % от приемливите разходи, направени през първите пет години от създаването на предприятието.

5.   Приемливи разходи са тези за правни, консултантски, експертни и административни услуги, непосредствено свързани със създаване на малкото предприятие, както и следните разходи, доколкото са реално извършени през първите пет години след създаване на предприятието:

а)

лихва по привлечени външни средства и дивидент върху използвания собствен капитал в размер до референтния процент;

б)

разходи за наем на производствени съоръжения и оборудване;

в)

разходи за електроенергия, водоснабдяване, отопление, данъци (различни от ДДС и корпоративни данъци върху приходите от стопанска дейност) и административни такси;

г)

амортизационни отчисления, вноски за лизинг на производствени съоръжения/оборудване, както и разходи за заплати, при условие че за съответните инвестиции или мерки за създаване и попълване на работни места не са използвани други форми на помощ;

д)

разходи за грижи за деца и родители, включително, когато е приложимо, разходите, свързани с отпуск по майчинство.

6.   Малки предприятия под контрола на акционери на предприятия, които са били закрити през последните 12 месеца, не могат да се ползват от помощта съгласно настоящия член, ако съответните предприятия осъществяват дейност на същия съответен пазар или на съседни пазари.

РАЗДЕЛ 4

Помощ за опазване на околната среда

Член 17

Определения

За целите на настоящия раздел се прилагат следните определения:

1.

„опазване на околната среда“ означава всяко действие, предназначено да премахне или да предотврати вреда на заобикалящата физическа среда или природните ресурси чрез дейността на получателя, за да се намали рискът от такава вреда или да се постигне по-ефективно използване на природните ресурси, включително мерките за енергоспестяване и използването на възобновяеми източници на енергия;

2.

„мерки за енергоспестяване“ означава всяко действие, което дава възможност на предприятията да намалят количеството енергия, използвана по-специално в производствения процес;

3.

„стандарт на Общността“ означава:

а)

задължителен стандарт на Общността, определящ равнищата, които трябва да бъдат постигнати в опазването на околната среда от индивидуалните предприятия; или

б)

задължението по силата на Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (30) да се използват най-добрите налични техники, посочени в последно публикуваната съответна информация от Комисията, съгласно член 17, параграф 2 от същата директива;

4.

„възобновяеми енергийни източници“ означава следните възобновяеми неизкопаеми енергийни източници: вятър, слънчева енергия, геотермална енергия, вълнова енергия, енергия от приливите и отливите, водноелектрически инсталации, биомаса, газ от сметища, газ от инсталации за третиране на отпадни води и биогазове;

5.

„биогорива“ означава течно или газообразно гориво за транспорт, което е произведено от биомаса;

6.

„устойчиви биогорива“ означава биогорива, които изпълняват критериите за устойчивост, посочени в член 15 от предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (31); след като директивата бъде приета от Европейския парламент и от Съвета и публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, посочените в нея критериите за устойчивост се прилагат;

7.

„енергия от възобновяеми енергийни източници“ означава енергията, произведена от заводи, които използват единствено възобновяеми енергийни източници, както и съответният дял, измерен в топлинна стойност, на енергията, произведена от възобновяеми енергийни източници в хибридни заводи, които използват и традиционни енергийни източници; тук е включено възобновяемото електричество, което се използва за зареждане на съхраняващи системи, но изключва електричеството, произведено като резултат от използване на съхраняващи системи;

8.

„комбинирано производство“ означава едновременно производство в един процес на термична енергия и електрическа и/или механична енергия;

9.

„високоефективно комбинирано производство на енергия“ означава комбинирано производство на енергия, което отговаря на критериите от приложение III към Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (32), и удовлетворяващо хармонизираните референтни стойности на ефективност, установени от Решение 2007/74/ЕО на Комисията (33);

10.

„данък за околната среда“ означава данък, чието специфично данъчно основание се отнася до ясен отрицателен ефект върху околната среда или чрез който се цели облагане на определени дейности, стоки или услуги, така че разходите за опазване на околната среда да могат да бъдат включени в тяхната цена и/или, производителите и потребителите да се насочат към дейности, които повече опазват околната среда;

11.

„минимално данъчно ниво на Общността“ означава минималното ниво на данъчно облагане, предвидено в законодателството на Общността; при енергийните продукти и електричеството минимално данъчно ниво на Общността означава минималното ниво на данъчно облагане, определено в приложение I към Директива 2003/96/ЕО;

12.

„материални активи“ означава инвестициите в земя, които са стриктно необходими, за да се постигнат целите на опазване на околната среда, инвестиции в сгради, заводи и съоръжения, предназначени за намаляване или премахване на замърсяването и щетите, и инвестициите, предназначени да адаптират производствените методи с оглед опазване на околната среда.

Член 18

Инвестиционна помощ, която дава възможност на предприятията да надвишават стандартите на Общността за опазване на околната среда или да повишават равнището на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността

1.   Инвестиционната помощ, която дава възможност на предприятията да надвишават стандартите на Общността за опазване на околната среда или да повишават равнището на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2—8 от настоящия член.

2.   Подпомаганата инвестиция трябва да изпълнява едно от следните условия:

а)

инвестицията трябва да дава възможност на получателя да повиши равнището на опазване на околната среда, получено вследствие на дейността му, като надвишава прилаганите стандарти на Общността, независимо от наличието на задължителни национални стандарти, които са по-строги от стандартите на Общността;

б)

инвестицията трябва да дава възможност на получателя да повиши равнището на опазване на околната среда, получено вследствие на дейността му, при отсъствие на стандарти на Общността.

3.   Помощ не може да бъде предоставена в случаите, в които подобренията трябва да гарантират, че дружествата спазват стандартите на Общността, които вече са приети, но все още не са влезли в сила.

4.   Интензитетът на помощта не превишава 35 % от приемливите разходи.

Въпреки това, интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 20 процентни пункта за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на средни предприятия.

5.   Приемливите разходи са допълнителните инвестиционни разходи, необходими да се постигне по-високо равнище на опазване на околната среда от равнището, изисквано от съответните стандарти на Общността, без да се вземат предвид оперативните печалби и оперативните разходи.

6.   За целите на параграф 5, разходът за инвестицията, пряко свързана с опазването на околната среда, се установява спрямо хипотетичната ситуация:

а)

когато разходът за инвестиране в опазване на околната среда може лесно да бъде разграничен в общите инвестиционни разходи, то този определен разход, свързан с опазване на околната среда, представлява приемливите разходи;

б)

във всички други случаи допълнителните инвестиционни разходи трябва да бъдат установени чрез сравняване на инвестицията с хипотетичната ситуация при отсъствието на държавна помощ. Коректният хипотетичен разход е този за технически сравнима инвестиция, която осигурява по-ниска степен на опазване на околната среда (съответстваща на задължителните стандарти на Общността, ако съществуват) и за която може да се приеме, че би била осъществена без помощта („референтна инвестиция“). Технически сравнима инвестиция означава инвестиция със същия производствен капацитет и всички други технически характеристики (с изключение на пряко свързаните с допълнителната инвестиция за опазване на околната среда). В допълнение, такава референтна инвестиция трябва, от стопанска гледна точка, да бъде приемлива алтернатива на оценяваната инвестиция.

7.   Приемливата инвестиция е под формата на инвестиция в материални и/или нематериални активи.

8.   В случай на инвестиции, целящи постигане на по-високо от стандартите на Общността равнище на опазване на околната среда, хипотетичната ситуация се избира както следва:

а)

когато предприятието се адаптира към националните стандарти, приети при отсъствие на стандарти на Общността, приемливите разходи са съставени от допълнителните инвестиционни разходи, необходими, за да се постигне равнището на опазване на околната среда, изисквано от националните стандарти;

б)

когато предприятието се адаптира към национални стандарти, по-стриктни от съответните стандарти на Общността, или надвишава стандартите на Общността, приемливите разходи се състоят от допълнителните инвестиционни разходи, необходими да се постигне равнище на опазване на околната среда, по-високо от равнището, изисквано от стандартите на Общността. Разходите за инвестиции, направени за да се постигне равнището на опазване на околната среда, изисквано от стандартите на Общността, не са приемливи;

в)

когато не съществуват стандарти, приемливите разходи са съставени от инвестиционните разходи, нужни за постигане на по-високо равнище на опазване на околната среда от онова, което предприятието/ята би/ха постигнало/и без помощ за опазване на околната среда.

9.   Помощите за инвестиции, свързани с управление на отпадъците на други предприятия, не са освободени съгласно настоящия член.

Член 19

Помощ за придобиване на нови транспортни средства, които надвишават стандартите на Общността или които повишават равнището на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността

1.   Инвестиционната помощ за придобиване на нови транспортни средства, които позволяват на предприятията, активни в транспортния сектор, да надвишават стандартите на Общността или да повишават равнището на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2—4.

2.   Подпомаганата инвестиция изпълнява условието, определено в член 18, параграф 2.

3.   Помощта за придобиване на нови транспортни средства за шосеен, железопътен, вътрешно-воден и морски транспорт, съответстващи на приетите от Общността стандарти, се освобождава, когато придобивка от този вид се осъществява преди влизането в сила на тези стандарти на Общността и в случаите, когато, след като стандартите са станали задължителни, те не се прилагат с обратно действие към вече закупени транспортни средства.

4.   Помощта за операции по модернизиране на съществуващи транспортни средства с цел опазване на околната среда се освобождава, ако съществуващите транспортни средства са усъвършенствани спрямо стандартите за опазване на околната среда, които все още не са влезли в сила на датата на пускане в действие на тези транспортни средства, или ако транспортните средства не подлежат на някакви стандарти за опазване на околната среда.

5.   Интензитетът на помощта не превишава 35 % от приемливите разходи.

Въпреки това, интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 20 процентни пункта за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на средни предприятия.

6.   Приемливите разходи са допълнителните разходи за инвестиции, необходими за постигане на равнище на опазване на околната среда, което е по-високо от равнището, изисквано от стандартите на Общността.

Приемливите разходи се изчисляват, както е определено в член 18, параграфи 6 и 7, и без отчитане на оперативните печалби и оперативните разходи.

Член 20

Помощ за ранно адаптиране на МСП към бъдещи стандарти на Общността

1.   Помощта, позволяваща на МСП да се съобразят с нови стандарти на Общността, които повишават равнището на опазване на околната среда които още не са влезли в сила, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

2.   Стандартите на Общността трябва да са били приети и инвестицията трябва да е изпълнена и завършена най-малко една година преди датата на влизане в сила на съответния стандарт.

3.   Интензитетът на помощта не надхвърля 15 % от приемливите разходи за малките предприятия и 10 % от приемливите разходи за средните предприятия, ако изпълнението и завършването са осъществени над три години преди датата на влизане в сила на стандарта, и 10 % за малките предприятия, ако изпълнението и завършването са осъществени между една и три години преди датата на влизане в сила на стандарта.

4.   Приемливите разходи са допълнителните инвестиционни разходи, необходими да се достигне равнището на опазване на околната среда, изисквано от стандарта на Общността, в сравнение със съществуващото равнище на опазване на околната среда, изисквано преди влизане в сила на съответния стандарт.

Приемливите разходи се изчисляват, както е определено в член 18, параграфи 6 и 7, и без отчитане на оперативните печалби и оперативните разходи.

Член 21

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за енергоспестяващи мерки

1.   Инвестиционната помощ за опазване на околната среда, която позволява на предприятията да пестят енергия, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако тя изпълнява:

а)

условията, определени в параграфи 2 и 3 от настоящия член; или

б)

условията, определени в параграфи 4 и 5 от него.

2.   Интензитетът на помощта не превишава 60 % от приемливите разходи.

Въпреки това, интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 20 процентни пункта за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на средни предприятия.

3.   Приемливите разходи са допълнителните инвестиционни разходи, необходими за постигане на енергоспестяване, което е по-високо от равнището, изисквано от стандартите на Общността.

Приемливите разходи се изчисляват, както е определено в член 18, параграфи 6 и 7.

Приемливите разходи трябва да се изчисляват без оперативните печалби и разходи, свързани с допълнителната инвестиция за енергоспестяване и възникнали през първите три години от тази инвестиция при МСП, през първите четири години при големите предприятия, които не са част от системата на ЕС за търговия с емисии на CO2, и през първите пет години при големите предприятия, които са част от системата на ЕС за търговия с емисии на CO2. За големите предприятия този срок може да бъде съкратен до първите три години от инвестицията, когато може да се докаже, че амортизационният срок на инвестицията не превишава три години.

Изчисленията на приемливите разходи трябва да бъдат удостоверени от външен одитор.

4.   Интензитетът на помощта не превишава 20 % от приемливите разходи.

Въпреки това, интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 20 процентни пункта за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на средни предприятия.

5.   Приемливите разходи се изчисляват, както е определено в член 18, параграфи 6 и 7, и без отчитане на оперативните печалби и оперативните разходи.

Член 22

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за високоефективно комбинирано производство на енергия

1.   Инвестиционната помощ за опазване на околната среда за високоефективно комбинирано производство на енергия е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора за ЕО и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

2.   Интензитетът на помощта не превишава 45 % от приемливите разходи.

Въпреки това, интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 20 процентни пункта за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на средни предприятия.

3.   Приемливите разходи са допълнителните инвестиционни разходи, необходими за изграждане на централа за високоефективно комбинирано производство на енергия спрямо референтната инвестиция. Приемливите разходи се изчисляват, както е определено в член 18, параграфи 6 и 7, и без отчитане на оперативните печалби и оперативните разходи.

4.   Нова единица за комбинирано производство на енергия като цяло трябва да постига спестяване на основна енергия в сравнение с отделните производства, както са предвидени в Директива 2004/8/ЕО и Решение 2007/74/ЕО. Подобряването на съществуваща единица за комбинирано производство на енергия или превръщането на съществуваща електроцентрала в единица за комбинирано производство на енергия трябва да доведе до спестяване на основна енергия спрямо първоначалната ситуация.

Член 23

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за насърчаване производството на енергия от възобновяеми енергийни източници

1.   Инвестиционната помощ за опазване на околната среда за насърчаване производството на енергия от възобновяеми енергийни източници е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

2.   Интензитетът на помощта не превишава 45 % от приемливите разходи.

Въпреки това, интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 20 процентни пункта за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на средни предприятия.

3.   Приемливите разходи са допълнителните разходи, направени от получателя, в сравнение с традиционните електроцентрали или традиционната отоплителна система със същия капацитет на ефективно енергопроизводство.

Приемливите разходи се изчисляват, както е определено в член 18, параграфи 6 и 7, и без отчитане на оперативните печалби и оперативните разходи.

4.   Инвестиционната помощ за опазване на околната среда за производството на биогорива се освобождава само до степента, в която подпомаганите инвестиции се използват изключително за производството на устойчиви биогорива.

Член 24

Помощи за проучвания в областта на околната среда

1.   Помощта за проучвания, пряко свързани с инвестиции, посочени в член 18, инвестиции в енергоспестяващи мерки съгласно условията по член 21 и инвестиции за насърчаване на енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно условията по член 23, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Интензитетът на помощта не превишава 50 % от приемливите разходи.

Въпреки това, интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 20 процентни пункта за проучвания, предприети от малки предприятия, и с 10 процентни пункта за проучвания, предприети от средни предприятия.

3.   Приемливите разходи са разходите за проучването.

Член 25

Помощ под формата на намаления на данъците за околната среда

1.   Схемите за помощ за опазване на околната среда под формата на намаления на данъците за околната среда, изпълняващи условията на Директива 2003/96/ЕО, са съвместими с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Получателите на намаленията на данъците заплащат поне минималното ниво на облагане в Общността, посочено в Директива 2003/96/ЕО.

3.   Намаленията на данъците се предоставят за максимални периоди от десет години. След този период от 10 години държавите-членки преразглеждат целесъобразността на съответните мерки за помощ.

РАЗДЕЛ 5

Помощ за консултантски услуги в полза на МСП и участие на МСП в панаири

Член 26

Помощ за консултантски услуги в полза на МСП

1.   Помощта за консултантски услуги в полза на МСП е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Интензитетът на помощта не превишава 50 % от приемливите разходи.

3.   Приемливите разходи са разходите за консултантски услуги, предоставени от външни консултанти.

Съответните услуги не трябва да са постоянна или периодична дейност, нито да се отнасят към обичайните оперативни разходи на предприятието, като рутинните услуги за фискално, юридическо консултиране или реклама.

Член 27

Помощ за участие на МСП в панаири

1.   Помощта за МСП за участие в панаири е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Интензитетът на помощта не превишава 50 % от приемливите разходи.

3.   Приемливите разходи са разходите, направени за наемане, подреждане и обслужване на щанд при първо участие на предприятие в който и да е панаир или в което и да е изложение.

РАЗДЕЛ 6

Помощ под формата на рисков капитал

Член 28

Определения

За целите на настоящия раздел се прилагат следните определения:

1.

„собствен капитал“ означава участие в капитала на предприятие, което представлява акции, издадени в полза на инвеститорите;

2.

„частично собствен капитал“ означава финансови инструменти, чиято рентабилност за техния притежател зависи главно от печалбите или загубите на целевото предприятие, и които не са гарантирани в случай на неизпълнение на задълженията;

3.

„частен собствен капитал“ означава частна — в противоположност на публичната — инвестиция в собствен или частично собствен капитал на предприятия, които не се котират на фондовата борса, включително рисков капитал;

4.

„капитал за проучване“ означава финансиране, предоставено за проучване, оценка и развитие на първоначална концепция, предшестваща фазата на въвеждане;

5.

„капитал за въвеждане“ означава финансиране, предоставено на предприятия, които още не са реализирали своите продукти или услуги на пазара и все още не са получили печалба, за разработване на техните продукти и за първоначално пласиране на пазара;

6.

„капитал за разширяване“ означава финансиране, предоставено за растежа и разширяването на предприятие, което може да достигне или не прага на възвръщаемост или да реализира печалби, с цел увеличаване на производствения му капацитет, пазарно или продуктово развитие или осигуряване на допълнителен оборотен капитал;

7.

„стратегия за излизане“ означава стратегия за ликвидация на вложения от фонд за рисков капитал или фонд за частен собствен капитал, в съответствие с план за постигане на максимална възвръщаемост, която включва търговска продажба, невъзвръщаеми дългове, възстановяване на привилегировани акции/заеми, продажба на друг инвеститор в рисков капитал, продажба на финансова институция и продажба чрез публично предлагане, включително първоначално публично предлагане;

8.

„целево предприятие“ означава предприятие, в което даден инвеститор или инвестиционен фонд възнамерява да инвестира.

Член 29

Помощ под формата на рисков капитал

1.   Схемите за помощ под формата на рисков капитал в полза на МСП са съвместими с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2—8 от настоящия регламент.

2.   Мярката за рисков капитал е под формата на участие в ориентиран към печалба инвестиционен фонд за частен собствен капитал, управляван на търговска основа.

3.   Вноските на инвестицията, която трябва да се направи от инвестиционния фонд, не надхвърлят 1,5 млн. EUR за едно целево предприятие за период от 12 месеца.

4.   За МСП, намиращи се в подпомагани области, както и за малки предприятия в неподпомагани области, мярката за рисков капитал се ограничава до предоставяне на капитал за проучване, за въвеждане и/или за разширяване. За средните предприятия, разположени в неподпомагани области, мярката за рисков капитал се ограничава до предоставяне на капитал за проучване и/или въвеждане с изключение на капитал за разширяване.

5.   Инвестиционният фонд предоставя поне 70 % от общия си бюджет, инвестиран в целеви МСП под формата на собствен или частично собствен капитал.

6.   Най-малко 50 % от финансирането на инвестиционния фонд се предоставя от частни инвеститори. В случая на инвестиционни фондове, насочени изключително към МСП, разположени в подпомагани области, поне 30 % от финансирането се предоставя от частни инвеститори.

7.   За да се гарантира, че мярката за рисков капитал е ориентирана към печалбата, трябва да са изпълнени следните условия:

а)

за всяка инвестиция трябва да има бизнес план, който да съдържа подробности за продукта, продажбите и перспективите за печалби, както и да прави предварителна оценка на жизнеспособността на проекта; и

б)

за всяка инвестиция трябва да има ясна и реалистична стратегия за изход.

8.   За да се гарантира, че управлението на инвестиционния фонд се осъществява на търговска основа, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

а)

трябва да има споразумение между професионален мениджър на фонд и участниците във фонда, което предвижда, че възнаграждението на мениджъра е свързано с резултатите, и което определя целите на фонда и предложения график на инвестициите; и

б)

частните инвеститори трябва да бъдат представени в процеса на вземане на решения чрез комитет на инвеститорите или консултативен комитет; и

в)

управлението на фонда трябва да е съобразено с най-добрите практики и да е обект на регулаторно наблюдение.

РАЗДЕЛ 7

Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации

Член 30

Определения

За целите на настоящия раздел се прилагат следните определения:

1.

„научноизследователска организация“ означава институция, като университет или научноизследователски институт, независимо от правния ѝ статут (учредена по публичното или частно право) или начин на финансиране, чиято основна цел е да осъществява фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие и да разпространява резултатите от тях посредством преподавателска работа, публикуване или трансфер на технологии. Всички печалби трябва да се реинвестират в тези дейности, в разпространението на резултатите от тях или в преподавателската работа; предприятия, които могат да оказват влияние върху тези институции в качеството им, примерно, на акционери или членове, не могат да получават преференциален достъп до научноизследователските възможности на съответната институция или до създадените от нея научноизследователски резултати;

2.

„фундаментални научни изследвания“ означава експериментална или теоретична работа, предприета основно с цел придобиване на нови знания за фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти, без да се има предвид каквото и да било пряко практическо приложение или използване;

3.

„индустриални научни изследвания“ означава планирани научни изследвания или проучвания от изключително значение, насочени към придобиването на нови знания и умения за разработване на нови продукти, процеси или услуги, или за съществени подобрения на съществуващи продукти, процеси или услуги. Това включва създаването на компоненти от сложни системи, необходими за индустриалните научни изследвания, по-специално за валидиране на генерични технологии, с изключение на прототипите;

4.

„експериментално развитие“ означава придобиване, съчетаване, оформяне и използване на съществуващи научни, технологични, стопански и други релевантни знания и умения с цел създаване на планове и условия или конструкции за нови, модифицирани или усъвършенствани продукти, процеси или услуги. Това може да включва, например, други дейности за концептуално дефиниране, планиране и документиране на нови продукти, процеси и услуги. Тези дейности могат да включват разработване на проектодокументи, чертежи, планове и друга документация, при условие че не са предназначени за търговска употреба;

Разработването на търговско използваеми прототипи и пилотни проекти също е включено, ако прототипът е необходим за крайния търговски продукт и производството му е твърде скъпо, за да бъде използван само за демонстрации и валидиране. В случаите на последващо търговско използване на демонстрационни или пилотни проекти, всички приходи от това използване трябва да се приспаднат от приемливите разходи.

Експерименталното производство и изпитване на продукти, процеси и услуги също е приемливо, ако същите не могат да бъдат използвани или трансформирани за използване в индустриални или търговски приложения.

Експерименталното развитие не включва рутинни или периодични промени на продукти, производствени линии, производствени процеси, съществуващи услуги или други текущи операции, дори ако тези промени представляват подобрения;

5.

„висококвалифициран персонал“ означава научни работници, инженери, проектанти и мениджъри по маркетинг с висше образование и поне 5 години подходящ професионален стаж; докторантурата може да се счита за подходящ професионален стаж;

6.

„временно изпращане на друга работа“ означава временно наемане на персонал от получателя за определен период от време, след който персоналът има право да се върне при предишния работодател.

Член 31

Помощ за проекти за научноизследователска и развойна дейност

1.   Помощта за проекти за научноизследователска и развойна дейност е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2—5 от настоящия член.

2.   Подпомаганата част от проекта за научноизследователска и развойна дейност попада изцяло в рамките на една или повече от следните категории научноизследователска дейност:

а)

фундаментални научни изследвания;

б)

индустриални научни изследвания;

в)

експериментално развитие.

Когато проектът обхваща различни задачи, всяка задача трябва да попада в някоя от категориите, посочени в първа алинея, или да не попада в никоя от тях.

3.   Интензитетът на помощта не превишава:

а)

100 % от приемливите разходи за фундаменталните научни изследвания;

б)

50 % от приемливите разходи за индустриалните научни изследвания;

в)

25 % от приемливите разходи за експерименталното развитие.

Интензитетът на помощта се определя за всеки получател на помощ, включително в проект за сътрудничество, както е предвидено в параграф 4, буква б), подточка i).

При помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност, които се осъществяват в сътрудничество между научноизследователски организации и предприятия, натрупването на помощи от пряка държавна подкрепа за конкретен проект и вноските за проекта от научноизследователски организации в такъв проект, когато те представляват помощ, не може да надхвърля приложимия интензитет на помощта за всяко предприятие получател.

4.   Интензитетът на помощта, определен в параграф 3 за индустриалните научни изследвания и експерименталното развитие, може да бъде увеличен, както следва:

а)

ако помощта е предоставена на МСП, интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10 процентни пункта за средни предприятия и с 20 процентни пункта за малки предприятия; и

б)

може да се добави бонус от 15 процентни пункта до максималния интензитет на помощта от 80 % от приемливите разходи, ако:

i)

проектът включва ефективно сътрудничество между най-малко две предприятия, които са независими едно от друго, и са изпълнени следните условия:

нито едно от предприятията не поема над 70 % от приемливите разходи по проекта за сътрудничество,

проектът включва сътрудничество с най-малко едно МСП или се провежда поне в две различни държави-членки, или

ii)

проектът включва ефективно сътрудничество между едно предприятие и една научноизследователска организация и са изпълнени следните условия:

научноизследователската организация поема най-малко 10 % от приемливите разходи по проекта; и

научноизследователската организация има право да публикува резултатите от научноизследователските проекти, ако те произтичат от изследвания, проведени от тази организация; или

iii)

при индустриални научни изследвания резултатите от проекта се разпространяват публично чрез технически и научни конференции или чрез публикации в научни или технически списания или се съхраняват в отворени за достъп регистри (бази данни, където всеки може да има достъп до необработени данни от научни изследвания) или се разпространяват чрез безплатен софтуер или софтуер с отворен код.

За целите на първа алинея, буква б), подточки i) и ii) подизпълнението не се приема за ефективно сътрудничество.

5.   Приемливите разходи са следните:

а)

разходи за персонал (изследователи, специализиран технически персонал и друг помощен персонал в степен, при която те са наети за научноизследователския проект);

б)

разходи за инструменти и оборудване, доколкото те се използват за научноизследователския проект и за неговия срок; ако за целия им срок на експлоатация инструментите и оборудването не са използвани в научноизследователския проект, само разходите по амортизацията, съответстващи на срока на научноизследователския проект, изчислени в съответствие с добрата счетоводна практика, се смятат за приемливи;

в)

разходи за сгради и земя, доколкото те се използват за научноизследователския проект и за неговия срок; по отношение на сградите само разходите по амортизацията, съответстващи на срока на научноизследователския проект, изчислени в съответствие с добрата счетоводна практика, се смятат за приемливи; по отношение на земята разходите за търговски трансфер или реално извършените капиталови разходи са приемливи;

г)

разходи за научноизследователска дейност по договор, технически знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници по пазарни цени, когато сделката е осъществена между независими и информирани страни и няма елемент на тайна договореност, както и разходи за консултантски и еквивалентни на тях услуги, използвани изключително за научноизследователската дейност;

д)

допълнителни административни разходи, извършени пряко в резултат от научноизследователския проект;

е)

други оперативни разходи, включително разходи за материали, консумативи и други подобни продукти, извършени пряко в резултат от научноизследователската дейност.

6.   Всички приемливи разходи се разпределят към определена категория научноизследователска и развойна дейност.

Член 32

Помощ за проучване на техническата осъществимост

1.   Помощта за проучване на техническата осъществимост, което подготвя дейностите по индустриалните научни изследвания или експерименталното развитие, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Интензитетът на помощта не превишава:

а)

за МСП — 75 % от приемливите разходи за проучвания за подготовка на дейностите по индустриалните научни изследвания и 50 % от приемливите разходи за проучванията за подготовка на дейностите по експерименталното развитие;

б)

за големите предприятия — 65 % от приемливите разходи за проучвания за подготовка на дейностите по индустриалните изследвания и 40 % от приемливите разходи за проучванията за подготовка на дейностите по експерименталното развитие.

3.   Приемливите разходи са разходите за проучването.

Член 33

Помощ за разходите на МСП във връзка с права на индустриална собственост

1.   Помощта за разходите на МСП, свързани с получаването и валидирането на патенти и други права на индустриална собственост, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Интензитетът на помощта не надхвърля интензитета на помощ за проект за научноизследователска и развойна дейност, определен в член 31, параграфи 3 и 4, във връзка с научноизследователски дейности, които първи са довели до придобиването на съответните права на индустриална собственост.

3.   Приемливите разходи са следните:

а)

всички разходи, предшестващи предоставянето на правото в първата правна юрисдикция, включително разходите, свързани с подготовката, попълването и разглеждането на заявката, както и разходите по подновяване на заявката преди предоставяне на правото;

б)

разходи за превод и други разходи, извършени с цел получаване или валидиране на правото в други правни юрисдикции;

в)

разходи за защита валидността на правото по време на официалното разглеждане на заявката и евентуалните производства при направени възражения, дори ако тези разходи възникват след предоставяне на правото.

Член 34

Помощ за научноизследователска и развойна дейност в секторите на селското стопанство и рибарството

1.   Помощта за научноизследователска и развойна дейност във връзка с продуктите, изброени в приложение I към Договора, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2—7 от настоящия член.

2.   Тези помощи са от интерес за всички оператори от съответния сектор и подсектор.

3.   Преди започване на изследването се публикува информация в Интернет, че ще бъде проведено такова изследване и каква е неговата цел. Трябва да се посочи приблизителна дата на очакваните резултати и къде ще бъдат публикувани в Интернет, както и да се спомене, че резултатите ще бъдат предоставени безплатно.

Резултатите от изследването са достъпни в Интернет за период от най-малко 5 години. Те не се публикуват след евентуалното предоставяне на информация на членове на определена организация.

4.   Помощта се предоставя пряко на научноизследователската организация и не трябва да включва пряко предоставяне на помощ, несвързана с научни изследвания, на дружество, което произвежда, преработва или търгува селскостопански продукти, нито да предоставя ценова подкрепа на производителите на такива продукти.

5.   Интензитетът на помощта не превишава 100 % от приемливите разходи.

6.   Приемливите разходи са разходите, посочени в член 31, параграф 5.

7.   Помощ за научноизследователска и развойна дейност, свързана с продуктите, изброени в приложение I към Договора, които не отговарят на условията, определени в настоящия член, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в членове 30, 31 и 32 от настоящия регламент.

Член 35

Помощ за млади иновационни предприятия

1.   Помощта за млади иновационни предприятия е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2—5 от настоящия член.

2.   Получателят е малко предприятие, което съществува от по-малко от 6 години към момента на предоставяне на помощта.

3.   Разходите на получателя за научноизследователска и развойна дейност представляват поне 15 % от сумата на оперативните му разходи през поне една от трите години преди предоставянето на помощта или — в случаите на новообразувани предприятия без финансова история — на база одит за текущия му фискален период, заверен от външен одитор.

4.   Размерът на помощта не превишава 1 млн. EUR.

Въпреки това, размерът на помощта не превишава 1,5 млн. EUR в регионите, приемливи за дерогацията, предвидена в член 87, параграф 3, буква а) от Договора, и 1,25 млн. EUR в регионите, приемливи за дерогацията, предвидена в член 87, параграф 3, буква в) от Договора.

5.   Получателят може да получи помощта само веднъж за периода, през който отговаря на критериите за младо иновационно предприятие.

Член 36

Помощ за консултантски услуги по иновации и за поддържащи услуги по иновации

1.   Помощта за консултантски услуги по иновации и за поддържащи услуги по иновации е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2—6 от настоящия член.

2.   Получателят е МСП.

3.   Размерът на помощта не надхвърля максималната сума от 200 000 EUR на получател за всеки тригодишен период.

4.   Доставчикът на услугата има национална или европейска сертификация. Ако доставчикът на услугата няма национална или европейска сертификация, интензитетът на помощта не превишава 75 % от приемливите разходи.

5.   Получателят трябва да използва помощта за закупуване на услугите по пазарни цени, или ако доставчикът на услугата е организация с нестопанска цел — по цена, която отразява всичките му разходи плюс разумен марж.

6.   Приемливите разходи са следните:

а)

за консултантските услуги по иновации, разходите относно: управленски консултации, технологична помощ, услуги по трансфер на технологии, обучение, консултации за придобиване, защита и търговия с права на интелектуална собственост и за лицензионни споразумения, консултации във връзка с използването на стандарти;

б)

за поддържащите услуги по иновации, разходите относно: офис пространство, бази данни, технически библиотеки, пазарни проучвания, използване на лаборатории, етикети за качество, изпитване и сертификация.

Член 37

Помощ за заемане на висококвалифициран персонал

1.   Помощта за заемане на висококвалифициран персонал, временно изпратен от научноизследователска организация или голямо предприятие в МСП, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2—5 от настоящия член.

2.   Временно изпратеният персонал не трябва да замества друг персонал, а трябва да бъде назначен на новосъздадени длъжности в предприятието получател, и трябва да е работил поне две години в научноизследователската организация или голямото предприятие, което го изпраща временно.

Временно изпратеният персонал трябва да бъде ангажиран в осъществяването на научноизследователска и развойна дейност и дейност по иновации в МСП, получаващо помощта.

3.   Интензитетът на помощта не превишава 50 % от приемливите разходи, за максимален период от 3 години, на предприятие и на заето лице.

4.   Приемливите разходи са всички разходи за персонала във връзка със заемането и назначаването на висококвалифициран персонал, включително разходите по използване на агенции за подбор на персонал, както и надбавки за мобилност на временно изпратения персонал.

5.   Настоящият член не се прилага за консултантските разходи, посочени в член 26.

РАЗДЕЛ 8

Помощ за обучение

Член 38

Определения

За целите на настоящия раздел се прилагат следните определения:

1.

„специфично обучение“ означава обучение, което включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието, и която осигурява квалификация, която не може или само в ограничена степен може да се използва в други предприятия или области на дейност;

2.

„общо обучение“ означава обучение, което включва подготовка, която е приложима не само или предимно към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието, а осигурява квалификация, която може в голяма степен да се използва в други предприятия или области на дейност. Обучението е „общо“, когато например:

а)

е организирано съвместно от различни независими предприятия или когато от обучението могат да се възползват работници от различни предприятия;

б)

е признато, сертифицирано или валидирано от публичните органи или организации, или от други организации или институции, на които държавите-членки или Общността е предоставила необходимите правомощия.

Член 39

Помощ за обучение

1.   Помощта за обучение е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

2.   Интензитетът на помощта не превишава:

а)

25 % от приемливите разходи за специфично обучение; и

б)

60 % от приемливите разходи за общо обучение.

Въпреки това, интензитетът на помощта може да бъде увеличен до максималния интензитет на помощта от 80 % от приемливите разходи, както следва:

а)

с 10 процентни пункта, ако обучението се дава на работници с увреждания или работници в неравностойно положение;

б)

с 10 процентни пункта, ако помощта се предоставя на средни предприятия и с 20 процентни пункта, ако помощта се предоставя на малки предприятия.

Когато помощта е предоставена в сектора на морски транспорт, тя може да достигне интензитет до 100 % от приемливите разходи, без оглед на това дали проектът за обучение се отнася за специфично или за общо обучение, при условие че са изпълнени следните условия:

а)

обучаваният не е активен член на екипажа, но е зачислен на борда извън състава по списък на екипажа; и

б)

обучението се провежда на борда на кораб, включен в регистрите на Общността.

3.   В случаите, в които проектът за помощ включва и специфично, и общо обучение, компоненти които не могат да бъдат разделени за нуждите на изчисляване на интензитета на помощта, и в случаите, в които специфичният или общият характер на проекта за помощ за обучение не може да бъде установен, се прилагат интензитетите на помощта за специфично обучение.

4.   Приемливите разходи за проект за помощ за обучение са:

а)

разходи за обучаващ персонал;

б)

разходи за пътуване и настаняване на обучаваните и обучаващите;

в)

други текущи разходи като материали и консумативи, пряко свързани с проекта;

г)

амортизация на средства и оборудване в степента, в която те се използват изключително за проекта за обучение;

д)

разходи за управление и консултантски услуги във връзка с проекта на обучение;

е)

разходи за обучаван персонал и общи косвени разходи (административни разходи, наеми, режийни) до размера на сбора на другите приемливи разходи, посочени в букви а)—д). По отношение на разходите за обучаван персонал могат да се вземат предвид само часовете, в които обучаващите се действително участват в обучението след приспадане на всички производителни часове.

РАЗДЕЛ 9

Помощ за работници в неравностойно положение и работници с увреждания

Член 40

Помощ за наемане на работници в неравностойно положение под формата на субсидии за заплати

1.   Схемите за помощ за наемане на работници в неравностойно положение под формата на субсидии за заплати са съвместими с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2—5 от настоящия член.

2.   Интензитетът на помощта не превишава 50 % от приемливите разходи.

3.   Приемливите разходи са разходите за заплати за максимален период от 12 месеца след назначаването.

Въпреки това, ако съответният работник е работник в силно неравностойно положение, приемливите разходи са разходите за заплати за максимален период от 24 месеца след назначаването.

4.   Ако назначаването не представлява нетно увеличение на броя на персонала в съответното предприятие спрямо средния брой през последните 12 месеца, длъжността/ите трябва да е/са била/и овакантена/и поради доброволно напускане, инвалидност, пенсиониране за възраст, доброволно намаляване на работното време или законно уволнение поради извършено нарушение, а не в резултат от съкращаване на персонал.

5.   Освен в случай на законно уволнение поради извършено нарушение, на работника в неравностойно положение се предоставя непрекъсната заетост за минимален период в съответствие със съответното национално законодателство или колективни споразумения относно трудовите договори.

Ако периодът на заетост е по-кратък от 12 месеца или ако такъв е случаят — 24 месеца, помощта съответно се намалява пропорционално.

Член 41

Помощ за наемане на работници с увреждания под формата на субсидии за заплати

1.   Помощта за наемане на работници с увреждания под формата на субсидии за заплати е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2—5 от настоящия член.

2.   Интензитетът на помощта не превишава 75 % от приемливите разходи.

3.   Приемливите разходи са разходите за заплати за периода, през който работникът с увреждане е нает.

4.   Ако назначаването не представлява нетно увеличение на броя на персонала в съответното предприятие спрямо средния брой през последните 12 месеца, длъжността/ите трябва да е/са била/и овакантена/и поради доброволно напускане, инвалидност, пенсиониране за възраст, доброволно намаляване на работното време или законно уволнение поради извършено нарушение, а не в резултат от съкращаване на персонал.

5.   Освен в случай на законно уволнение поради извършено нарушение, на работниците се предоставя непрекъсната заетост за минимален период в съответствие със съответното национално законодателство или колективни споразумения относно трудовите договори.

Ако периодът на заетост е по-кратък от 12 месеца, помощта съответно се намалява пропорционално.

Член 42

Помощ за компенсиране на допълнителните разходи, свързани с наемането на работници с увреждания

1.   Помощта за компенсиране на допълнителните разходи, свързани с наемането на работници с увреждания, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Интензитетът на помощта не превишава 100 % от приемливите разходи.

3.   Приемливите разходи са разходи, различни от разходи за заплати, обхванати от член 41, които са в допълнение към разходите, които предприятието би направило, ако наема работници без увреждания, за периода, през който съответният работник е нает.

Приемливите разходи са следните:

а)

разходи по приспособяване на помещенията;

б)

разходи по наемане на персонал за времето, прекарано единствено в оказване на помощ на работниците с увреждания;

в)

разходи за приспособяване или придобиване на оборудване, или придобиване и валидиране на софтуер за използване от работниците с увреждания, в това число адаптирани или подпомагащи технологични устройства, които са в допълнение към разходите, които получателят би направил, ако наема работници без увреждания;

г)

ако получателят осигурява защитени работни места, разходите по изграждане, внедряване или разширяване на съответната организация, както и всички разходи по администриране и транспорт, които произтичат пряко от наемането на работници с увреждания.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 43

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1628/2006 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент и на Регламент (ЕО) № 68/2001, Регламент (ЕО) № 70/2001 и Регламент (ЕО) № 2204/2002 се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 44

Преходни разпоредби

1.   Настоящият регламент се прилага за индивидуални помощ, предоставена преди неговото влизане в сила, ако помощта изпълнява всички условия, определени в настоящия регламент, с изключение на член 9.

2.   Помощ, предоставена преди 31 декември 2008 г., която не изпълнява условията, определени в настоящия регламент, но изпълнява условията, определени в Регламент (ЕО) № 70/2001, Регламент (ЕО) № 68/2001, Регламент (ЕО) № 2204/2002 или Регламент (ЕО) № 1628/2006, е съвместима с общия пазар и се освобождава от задължението за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора.

Всяка друга помощ, предоставена преди влизане в сила на настоящия регламент, която не изпълнява нито условията, определени в настоящия регламент, нито условията, определени в един от регламентите, посочени в първа алинея, се оцененява от Комисията в съответствие със съответните рамки, насоки, съобщения и известия.

3.   В края на периода на действие на настоящия регламент всяка схема за помощ, освободена с настоящия регламент, остава освободена в рамките на период на приспособяване от шест месеца, с изключение на схемите за регионална помощ. Схемите за регионална помощ изтичат на датата на изтичане на срока на одобрените карти за регионална помощ.

Член 45

Влизане в сила и приложимост

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага до 31 декември 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 август 2008 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 142, 14.5.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 210, 8.9.2007 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 33. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1976/2006 (ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 85).

(4)  ОВ L 63, 28.2.2004 г., стр. 22.

(5)  ОВ C 235, 21.8.2001 г., стр. 3.

(6)  ОВ C 194, 18.8.2006 г., стр. 2.

(7)  ОВ C 323, 30.12.2006 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 20. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1976/2006.

(9)  ОВ L 337, 13.12.2002 г., стр. 3. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1976/2006.

(10)  ОВ L 302, 1.11.2006 г., стр. 29.

(11)  ОВ C 45, 17.2.1996 г., стр. 5.

(12)  ОВ C 37, 3.2.2001 г., стр. 3.

(13)  ОВ C 82, 1.4.2008 г., стр. 1.

(14)  ОВ C 54, 4.3.2006 г., стр. 13.

(15)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(16)  ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 3.

(17)  ОВ L 205, 2.8.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(18)  ОВ C 260, 28.10.2006 г., стр. 7.

(19)  ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2.

(20)  ОВ C 14, 19.1.2008 г., стр. 6.

(21)  ОВ C 155, 20.6.2008 г., стр. 10.

(22)  ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51. Директива, последно изменена с Директива 2004/75/ЕО (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 100).

(23)  ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

(24)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(25)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(26)  ОВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 5.

(27)  ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1.

(28)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(29)  ОВ L 265, 26.9.2006 г., стр. 1.

(30)  ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.

(31)  COM(2008) 19 окончателен.

(32)  ОВ L 52, 21.2.2004 г., стр. 50.

(33)  ОВ L 32, 6.2.2007 г., стр. 183.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определение на МСП

Член 1

Предприятие

За предприятие се счита всеки субект, упражняващ стопанска дейност, независимо от правната му форма. Това включва, по-специално, самонаетите лица и лицата от семейния бизнес, упражняващи занаятчийска или друга дейност, а също сдружения или асоциации, упражняващи редовно стопанска дейност.

Член 2

Численост на персонала и финансови прагове при определяне на категориите предприятия

1.   Категорията микро-, малки и средни предприятия („МСП“) е съставена от предприятия, които наемат под 250 души персонал и които имат годишен оборот, който не надвишава 50 млн. EUR, и/или с общ годишен балансов отчет, ненадвишаващ 43 млн. EUR.

2.   В рамките на категорията МСП малко предприятие се дефинира като предприятие, което наема под 50 души персонал и чийто годишен оборот и/или общ годишен балансов отчет не надвишава 10 млн. EUR.

3.   В рамките на категорията МСП, микропредприятие се дефинира като предприятие, което наема под 10 души персонал и чийто годишен оборот и/или общ годишен балансов отчет не надвишава 2 млн. EUR.

Член 3

Видове предприятия, взети предвид при изчисляването на числеността на персонала и финансовите показатели

1.   „Самостоятелно предприятие“ е всяко предприятие, което не е класифицирано като предприятие партньор по смисъла на параграф 2 или като свързано предприятие по смисъла на параграф 3.

2.   „Предприятия партньори“ са всички предприятия, които не са класифицирани като свързани предприятия по смисъла на параграф 3 и между които съществува следното взаимоотношение: дадено предприятие (предприятие нагоре по веригата) притежава, самостоятелно или съвместно с едно или повече свързани предприятия по смисъла на параграф 3, 25 % или повече от капитала или от правата на глас на друго предприятие (предприятие надолу по веригата).

Въпреки това, дадено предприятие може да бъде класифицирано като автономно и по този начин да няма предприятия партньори, дори ако този праг от 25 % е достигнат или надвишен от следните инвеститори, при условие че тези инвеститори не са свързани по смисъла на параграф 3 нито индивидуално, нито съвместно с въпросното предприятие:

а)

публични инвестиционни корпорации, дружества за рисков капитал, физически лица или групи от физически лица, които упражняват редовна инвестиционна дейност в рисков капитал и които инвестират собствен капитал в дружества, които не са котирани на борсата („бизнес ангели“), при условие че общата инвестиция на тези „бизнес ангели“ в същото предприятие е под 1 250 000 EUR;

б)

университети или изследователски центрове с нестопанска цел;

в)

институционални инвеститори, включително фондове за регионално развитие;

г)

автономни местни власти с годишен бюджет под 10 млн. EUR и население под 5 000 жители.

3.   „Свързани предприятия“ са предприятията, които имат едно от следните взаимоотношения с всяко друго:

а)

едно предприятие притежава мнозинство от правата на глас на акционерите или съдружниците в друго предприятие;

б)

едно предприятие има правото да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административните, управителните или надзорните органи на друго предприятие;

в)

едно предприятие има правото да упражнява доминиращо влияние върху друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в устава или в учредителния акт на това предприятие;

г)

едно предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от правата на глас на акционерите или съдружниците в това предприятие.

Налице е презумпция, че не съществува доминиращо влияние, ако инвеститорите, посочени в параграф 2, втора алинея, не са въвлечени пряко или косвено в управлението на въпросното предприятие, без да се засягат правата им като акционери.

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, описани в първа алинея, посредством едно или няколко други предприятия или посредством някой от инвеститорите, посочени в параграф 2, също се считат за свързани.

Предприятия, които поддържат едно от тези взаимоотношения посредством физическо лице или група от действащи съвместно физически лица, също се считат за свързани предприятия, ако те упражняват дейността си или част от своята дейност на същия съответен пазар или на съседни пазари.

За „съседен пазар“ се счита пазарът на продукт или услуга, намиращ се директно нагоре или надолу по веригата спрямо съответния пазар.

4.   С изключение на случаите, определени в параграф 2, втора алинея, дадено предприятие не може да се счита за МСП, ако 25 % или повече от капитала или от правата му на глас се контролират пряко или косвено, съвместно или индивидуално, от един или няколко публични органа.

5.   Предприятията могат да изготвят декларация относно статута си на самостоятелни предприятия, предприятия партньори или свързани предприятия, включваща данните, отнасящи се до праговете, установени в член 2. Декларацията може да бъде изготвена, дори ако капиталът е разпределен по такъв начин, че не е възможно да се определи кой точно го притежава, като в такъв случай предприятието може добросъвестно да декларира, че може основателно да предположи, че 25 % или повече от неговия капитал не е собственост на едно предприятие или съвместно на свързани предприятия. Такива декларации се изготвят, без да се засягат проверките или разследванията, предвидени от националните или общностни правила.

Член 4

Данни, използвани за определяне числеността на персонала и финансовите показатели, и референтен период

1.   Данните, които се прилагат за определяне числеността на персонала и финансовите показатели, са онези, отнасящи се до последния одобрен отчетен период, изчислени на годишна основа. Те се вземат предвид считано от датата на приключване на отчетите. Подбраната стойност на оборота се изчислява без данък добавена стойност (ДДС) и други косвени данъци.

2.   Когато към датата на приключване на отчетите дадено предприятие установи, на годишна основа, че е надвишило или е паднало под таваните за числеността на персонала или финансовите прагове, посочени в член 2, това няма да доведе до загуба или придобиване на статут на средно, малко или микропредприятие, освен ако тези прагове не бъдат надвишени през два последователни отчетни периода.

3.   В случая на новосъздадени предприятия, чиито отчети все още не са били одобрени, данните, които се прилагат, трябва да произтичат от добросъвестен разчет, направен в хода на финансовата година.

Член 5

Численост на персонала

Числеността на персонала съответства на броя годишни работни единици (ГРЕ), т.е на броя лица, които са работили на пълен работен ден във въпросното предприятие или от негово име през цялата референтна година, взета предвид. Работата на лица, които не са работили целогодишно, както и работата на тези, които са работили на непълен работен ден, независимо от продължителността, а също и работата на сезонните работници, се брои като процент от ГРЕ. Персоналът се състои от:

а)

работници;

б)

лица, работещи за предприятието, подчинени на него и считани за работници съгласно националното законодателство;

в)

собственици, изпълняващи управителни функции;

г)

партньори, участващи в редовната дейност на предприятието и ползващи се с финансови облаги от предприятието.

Стажанти или студенти, преминаващи професионално обучение по договор за стаж или професионално обучение, не се включват в броя на персонала. Продължителността на отпуска по майчинство или родителския отпуск не се отчита.

Член 6

Установяване на данните за дадено предприятие

1.   В случая на самостоятелно предприятие данните, включително броят на персонала, се определят изключително въз основа на счетоводните отчети на това предприятие.

2.   Данните, включително числеността на персонала, за предприятие, имащо предприятия партньори или свързани предприятия, се определят въз основа на счетоводни отчети и други данни за предприятието или, при наличието на такива, на консолидираните отчети на предприятието, или на консолидираните отчети, в които предприятието е включено чрез консолидация.

Към данните, посочени в първа алинея, се добавят данните на всяко предприятие партньор на въпросното предприятие, разположено непосредствено нагоре или надолу от него по веригата. Агрегирането е пропорционално на процента участие в капитала или в правата на глас (в зависимост от това кой от двата процента е по-голям). В случая на взаимно участие по-високият процент се прилага.

Към данните, посочени в първа и втора алинея, се прибавят 100 % от данните на всяко предприятие, което е пряко или косвено свързано с въпросното предприятие, освен ако тези данни не са били вече включени чрез консолидация в счетоводните отчети.

3.   За прилагането на параграф 2 данните за предприятията партньори на въпросното предприятие се извличат от счетоводните им отчети или от другите им консолидирани данни, ако има такива. Към тях се прибавят 100 % от данните на предприятия, които са свързани с тези предприятия партньори, освен ако техните счетоводни отчети не са били вече включени чрез консолидация.

За прилагането на същия параграф 2 данните за предприятията, които са свързани с въпросното предприятие, трябва да се извлекат от счетоводните им отчети или от другите им консолидирани данни, ако има такива. Към тях се прибавят пропорционално данните за всяко евентуално предприятие партньор на това свързано предприятие, разположено непосредствено нагоре или надолу от него по веригата, освен ако те не са били вече включени в консолидираните счетоводни отчети с процент, най-малкото пропорционален на процента, определен съгласно втора алинея от параграф 2.

4.   Когато в консолидираните счетоводни отчети не се съдържат данни за персонала на дадено предприятие, числеността на персонала му се изчислява чрез пропорционално сумиране на данните за предприятията партньори и чрез прибавяне на данните за предприятията, с които въпросното предприятие е свързано.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формуляр за предоставяне на обобщена информация относно помощите за научноизследователска и развойна дейност съгласно разширеното задължение за докладване, установено в член 9, параграф 4

1.

Помощ в полза на (наименование на предприятието/та, което/ито получава/т помощта – МСП или друго):

2.

Номер на схемата за помощ (номер, даден от Комисията, на съществуващата схема/и за помощ, по която/ито се предоставя помощта):

3.

Публичен субект/и, предоставящ/и помощта (наименование и координати за връзка на предоставящия орган или органи):

4.

Държава-членка, в която се провежда подпомаганият проект или мярка:

5.

Вид проект или мярка:

6.

Кратко описание на проекта или мярката:

7.

Приемливи разходи (в EUR), където е приложимо:

8.

Сконтирана сума на помощта (бруто) в EUR:

9.

Интензитет на помощта (% от брутния грант-еквивалент):

10.

Условия, свързани с плащането на предложената помощ (ако има такива):

11.

Планирана дата на започване и приключване на проекта или мярката:

12.

Дата на предоставяне на помощта:

Формуляр за предоставяне на обобщена информация относно помощите за големи инвестиционни проекти съгласно разширеното задължение за докладване, установено в член 9, параграф 4

1.

Помощ в полза на (наименование на предприятието/та, което/ито получава/т помощта).

2.

Номер на схемата за помощ (номер, даден от Комисията, на съществуващата схема/и за помощ, по която/ито се предоставя помощта).

3.

Публичен субект/и, предоставящ/и помощта (наименование и координати за връзка на предоставящия орган или органи).

4.

Държава-членка, в която се осъществява инвестицията.

5.

Регион (ниво NUTS 3), в който се осъществява инвестицията.

6.

Община (предишно ниво NUTS 5, сега ниво LAU 2), в която се осъществява инвестицията.

7.

Вид проект (създаване на нова организация, разширяване на съществуваща организация, диверсификация на продукцията на дадена организация с нови допълнителни продукти или основна промяна в целия производствен процес на съществуваща организация).

8.

Продукти или услуги, произведени или предоставени въз основа на инвестиционния проект (с номенклатура PRODCOM/NACE или номенклатура CPA за проекти в сектора на услугите).

9.

Кратко описание на инвестиционния проект.

10.

Сконтирани приемливи разходи на инвестиционния проект (в EUR).

11.

Сконтирана сума на помощта (бруто) в EUR.

12.

Интензитет на помощта (% от брутния грант-еквивалент).

13.

Условия, свързани с плащането на предложената помощ (ако има такива).

14.

Планирана дата на започване и приключване на проекта.

15.

Дата на предоставяне на помощта.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Формуляр за предоставяне на обобщена информация съгласно задължението за докладване, установено в член 9, параграф 1

Моля попълнете необходимата информация по-долу.

ЧАСТ I

Номер на помощта

(попълва се от Комисията)

Държава-членка

 

Референтен номер на държавата-членка

 

Регион

Име на региона

(NUTS) (1)

Статут по отношение на регионалните помощи (2)

Предоставящ орган

Име

 

Адрес

 

Уебстраница

 

Наименование на мярката за помощ

 

Национално правно основание

(позоваване на съответната национална официална публикация)

 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ

 

Вид на мярката

Схема

 

Помощ ad hoc

Име на получателя

Изменение на съществуваща мярка за помощ

 

Номер на помощта, даден от Комисията

Удължаване

 

Промяна

 

Продължителност (3)

Схема

дд/мм/гг до дд/мм/гг

Дата на предоставяне (4)

Помощ ad hoc

дд/мм/гг

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички икономически сектори, приемливи за получаване на помощ

 

Ограничена за определени сектори — моля посочете секторите в съответствие с NACE Rev. 2 (5)

 

Вид на получателя

МСП

 

Големи предприятия

 

Бюджет

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата (6)

… национална валута (в млн.)

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието (7)

… национална валута (в млн.)

За гаранции (8)

… национална валута (в млн.)

Инструмент за помощ

(член 5)

Грант

 

Лихвена субсидия

 

Заем

 

Гаранция/Позоваване на решението на Комисията (9)

 

Фискални мерки

 

Рисков капитал

 

Възстановяеми аванси

 

Друг (посочете)

 

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Референтен номер:

Размер на финансирането от Общността

… национална валута

(в млн.)


ЧАСТ II

Моля посочете разпоредбата от Общия регламент за групово освобождаване, съгласно която мярката за помощ се изпълнява.


Общи цели (списък)

Цели (списък)

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Регионална инвестиционна помощ и регионална помощ за заетост (10) (член 13)

Схема

… %

 

Помощ ad hoc (член 13, параграф 1)

… %

 

Помощ за новосъздадени малки предприятия

(член 14)

 

… %

 

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

 

… %

 

Помощ за нови малки предприятия, създадени от жени предприемачи (член 16)

 

… %

 

Помощ за опазване на околната среда

(членове 17—25)

Инвестиционна помощ, която дава възможност на предприятията да надвишават стандартите на Общността за опазване на околната среда или да повишават равнището на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността (член 18)

Моля посочете конкретния съответен стандарт

… %

 

Помощ за придобиване на нови транспортни средства, които надвишават стандартите на Общността или които повишават равнището на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността (член 19)

… %

 

Помощ за ранно адаптиране на МСП към бъдещи стандарти на Общността (член 20)

… %

 

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за енергоспестяващи мерки (член 21)

… %

 

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за високоефективно комбинирано производство на енергия (член 22)

… %

 

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за насърчаване производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (член 23)

… %

 

Помощ за проучвания в областта на околната среда (член 24)

… %

 

Помощ под формата на намаления на данъците за околната среда (член 25)

… национална валута

 

Помощ за консултантски услуги в полза на МСП и помощ за участие на МСП в панаири

(членове 26—27)

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

… %

 

Помощ за участие на МСП в панаири (член 27)

… %

 

Помощ под формата на рисков капитал

(членове 28—29)

 

… национална валута

 

Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации (членове 30—37)

Помощ за проекти за научноизследователска и развойна дейност (член 31)

Фундаментални научни изследвания

(член 31, параграф 2, буква а))

… %

 

Индустриални научни изследвания

(член 31, параграф 2, буква б))

… %

 

Експериментално развитие

(член 31, параграф 2, буква в))

… %

 

Помощ за проучване на техническата осъществимост (член 32)

… %

 

Помощ за разходите на МСП във връзка с права на индустриална собственост (член 33)

… %

 

Помощ за научноизследователска и развойна дейност в секторите на селското стопанство и рибарството (член 34)

… %

 

Помощ за млади иновационни предприятия (член 35)

… национална валута

 

Помощ за консултантски услуги по иновации и за поддържащи услуги по иновации (член 36)

… национална валута

 

Помощ за заемане на висококвалифициран персонал (член 37)

… национална валута

 

Помощ за обучение

(членове 38—39)

Специфично обучение (член 38, параграф 1)

… %

 

Общо обучение (член 38, параграф 2)

… %

 

Помощ за работници в неравностойно положение и работници с увреждания

(членове 40—42)

Помощ за наемане на работници в неравностойно положение под формата на субсидии за заплати

(член 40)

… %

 

Помощ за наемане на работници с увреждания под формата на субсидии за заплати (член 41)

… %

 

Помощ за компенсиране на допълнителните разходи, свързани с наемането на работници с увреждания (член 42)

… %

 


(1)  NUTS — Обща класификация на териториалните единици за статистически цели.

(2)  Член 87, параграф 3, буква а) от Договора, член 87, параграф 3, буква в) от Договора, смесени области, неприемливи области за регионална помощ.

(3)  Срок, през който предоставящият орган може да се ангажира с предоставянето на помощта.

(4)  Счита се, че помощта е предоставена в момента, в който възниква правото за получателя да получи помощта по силата на приложимия национален правен режим.

(5)  NACE Rev.2 — Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност.

(6)  При схема за помощ: посочва се общият годишен размер на планирания бюджет по схемата или прогнозираните данъчни загуби на година за всички механизми на помощ, съдържащи се в схемата.

(7)  При предоставяне на помощ ad hoc: посочва се общият размер на помощта/данъчните загуби.

(8)  За гаранции се посочва (максималният) размер на обезпечените заеми.

(9)  Ако е уместно, позоваване на решението на Комисията за одобряване на методологията за изчисляване на брутния грант-еквивалент в съответствие с член 5, параграф 1, буква в) от Регламента.

(10)  При регионална помощ ad hoc, която допълва помощ, предоставена в рамките на схема(и) за помощ, моля посочете интензитета на помощта, предоставена по схемата, както и интензитета на помощта ad hoc.


9.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/48


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 801/2008 НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2008 година

за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за пазарната 2007/2008 година беше определен с Регламент (ЕО) № 1109/2007 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 786/2008 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, водят до изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година, се изменят, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 9 август 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 514/2008 (ОВ L 150, 10.6.2008 г., стр. 7).

(3)  ОВ L 253, 28.9.2007 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 209, 6.8.2008 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим от 9 август 2008 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

23,55

4,52

1701 11 90 (1)

23,55

9,76

1701 12 10 (1)

23,55

4,33

1701 12 90 (1)

23,55

9,33

1701 91 00 (2)

25,56

12,51

1701 99 10 (2)

25,56

7,93

1701 99 90 (2)

25,56

7,93

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Фиксиран за стандартното качество, определено в приложение I, точка III от Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1).

(2)  Фиксиран за стандартното качество, определено в приложение I, точка II от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)  Фиксиран за 1 % съдържание на захароза.


9.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/50


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 802/2008 НА КОМИСИЯТА

от 7 август 2008 година

за забрана на риболова на менек в норвежки води от зона IV от страна на съдове под флага на Германия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 40/2008 на Съвета от 16 януари 2008 г. относно установяване на възможностите за риболов за 2008 г. и свързаните с тях условия на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова (3), определя квотите за 2008 година.

(2)

Съгласно получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, е изчерпана отпуснатата за 2008 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовът на този рибен запас, както и неговото задържане на борда, трансбордиране и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2008 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в приложението дата. Забраняват се също и задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените риболовни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 август 2008 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стp. 59. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 865/2007 (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1098/2007 (ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 19, 23.1.2008 г., стр. 1, Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 718/2008 (ОВ L 198, 26.7.2008 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ

24/T&Q

Държава-членка

ГЕРМАНИЯ

Запас

USK/4AB-N.

Вид

Менек (Brosme brosme)

Зона

Норвежки води от зона IV

Дата

29.6.2008 г.


9.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/52


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 803/2008 НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2008 година

за изменение за деветдесет и осми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 от 27 май 2002 година на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (1), и по-специално член 7, параграф 1, първо тире от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 посочва лицата, групите и образуванията, засегнати от замразяването на средства и икономически ресурси по същия този регламент.

(2)

На 23, 28 и 31 юли 2008 г. Комитетът за санкции на Съвета за сигурност на ООН реши измени списъка с лицата, групите и образуванията, за които следва да се прилага замразяването на средствата и икономическите ресурси. Следователно приложение I трябва да бъде изменено в съответствие с това.

(3)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2008 година.

За Комисията

Eneko LANDÁBURU

Генерален директор на Генерална дирекция „Външни отношения“


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 678/2008 на Комисията (ОВ L 189, 17.7.2008 г., стр. 23).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

Думите „Jemaah Islamiya (познат също като Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)“ в глава „Юридически лица, групи и образувания“ се заменят с:

„Jemaah Islamiya (известен също като a) Jema'ah Islamiyah, б) Jemaah Islamiyah, в) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, г) Jama'ah Islamiyah). Допълнителна информация: a) мрежата в Югоизточна Азия; б) основана от починалия Abdullah Sungkar.“

(2)

Думите „Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (известен още като a) Abu Al-Khayr, б) Ahmad Hasan, в) Abu Jihad). Дата на раждане: 3.11.1957 г. Месторождение: Kafr Al-Shaykh. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно е понастоящем да живее в Пакистан, Афганистан или Иран“ в глава „Физически лица“ се заменят с:

„Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (известен още като a) Abu Al-Khayr, б) Ahmad Hasan, в) Abu Jihad). Дата на раждане: 3.11.1957 г. Месторождение: Kafr Al-Shaykh, Египет. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно е понастоящем да живее в Пакистан, Афганистан или Иран.“

(3)

Думите „Zaki Ezat Zaki Ahmed (известен още като a) Rif’at Salim, б) Abu Usama). Дата на раждане: 21.4.1960 г. Месторождение: Sharqiyah. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно е понастоящем да живее на пакистано-афганистанската граница“ в глава „Физически лица“ се заменят с:

„Zaki Ezat Zaki Ahmed (известен още като a) Rif’at Salim, б) Abu Usama). Дата на раждане: 21.4.1960 г. Месторождение: Sharqiyah, Египет. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно е понастоящем да живее на пакистано-афганистанската граница.“

(4)

Думите „Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Дата на раждане: 5.3.1962 г. Месторождение: Тунис. Националност: а) алжирска, б) германска. Допълнителна информация: a) син на Abdelkader и Amina Aissaoui, б) от февруари 1999 г. живеещ в Бон, Германия “ в глава „Физически лица“ се заменят с:

„Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Дата на раждане: 5.3.1962 г. Месторождение: Tunis, Tunisia. Националност: а) алжирска, б) германска. Допълнителна информация: а) син на Abdelkader и Amina Aissaoui. б) от февруари 1999 г. живеещ в Бон, Германия.“

(5)

Думите „Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali (известен също като a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, б) Hamed Al-'Ali, в) Hamed bin „Abdallah Al-“Ali, г) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, д) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, е) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, ж Abu Salim). Дата на раждане: 20.1.1960 г. Националност: кувейтско“ в глава „Физически лица“ се заменят със:

„Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (известен също като a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, б) Hamed Al-'Ali, в) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, г) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, д) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, е) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, ж) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, з) Abu Salim). Дата на раждане: 20.1.1960 г. Месторождение: Кувейт. Националност: кувейтска. Паспорт №: 1739010 (кувейтски паспорт, издаден на 26.5.2003 г. в Кувейт, валиден до 25.5.2008 г.)“

(6)

Думите „Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (наричан още Abo Ghaith). Дата на раждане: 14 декември 1965 г. Месторождение: Кувейт. Предишно гражданство: кувейтско“ в глава „Физически лица“ се заменят със:

„Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith (известен също като Abo Ghaith). Дата на раждане: 14.12.1965 г. Месторождение: Кувейт. Паспорт №: 849594 (кувейтски паспорт, издаден на 27.11.1998 г. в Кувейт, изтекъл на 24.6.2003 г.). Забележка: кувейтското гражданство е отнето през 2002 г.“

(7)

Думите „Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali (известен също като a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, б) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, в) Mubarak Al-Bathali, г) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, д) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, е) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Дата на раждане: 1.10.1961 г. Националност: кувейтска. Паспорт №: 101856740 (кувейтски паспорт)“ в глава „Физически лица“ се заменят с:

„Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (известен също като a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, б) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, в) Mubarak Al-Bathali, г) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, д) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, е) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Адрес: областта Al-Salibekhat, Кувейт. Дата на раждане: 1.10.1961 г. Месторождение: Кувейт. Националност: кувейтска. Паспорт №: 101856740 (кувейтски паспорт, издаден на 12.5.2005 г., изтекъл на 11.5.2007 г.).“

(8)

Думите „Muhsin Al-Fadhli (известен също като a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli б) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, в) Abu Majid Samiyah, г) Abu Samia). Адрес: Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Кувейт. Дата на раждане: 24.4.1981 г. Паспорт №: кувейтски паспорт № 106261543“ в глава „Физически лица“ се заменят с:

„Muhsin Fadhil Ayed Ashour Al-Fadhli (известен също като a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli б) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, в) Abu Majid Samiyah, г) Abu Samia). Адрес: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Кувейт. Дата на раждане: 24.4.1981 г. Месторождение: Кувейт. Националност: кувейтска. Паспорт №: a) 106261543 (кувейтски паспорт), б) 1420529 (кувейтски паспорт, издаден в Кувейт, изтекъл на 31.3.2006 г.). Допълнителна информация: издирва се от кувейтските служби за сигурност; беглец от юли 2008 г.“

(9)

Думите „Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (известен още като a) Abu Khalid, б) Abu Ja’far). Дата на раждане: 21.1.1952 г. Месторождение: El-Minya. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно е понастоящем да живее в Пакистан, Афганистан или Иран“ в глава „Физически лица“ се заменят с:

„Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (известен също като a) Abu Khalid, б) Abu Ja’far). Дата на раждане: 21.1.1952 г. Месторождение: El-Minya, Египет. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно е понастоящем да живее в Пакистан, Афганистан или Иран.“

(10)

Думите „Jaber Abdallah Jaber Al-Jalahmah (известен също като a) Jaber Al-Jalamah, б) Abu Muhammad Al-Jalahmah, в) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, г) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, д) Jabir Al-Jalhami, е) Abdul-Ghani, ж) Abu Muhammad). Дата на раждане: 24.9.1959 г. Националност: кувейтска. Паспорт №: 101423404“ в глава „Физически лица“ се заменят с:

„Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (известен също като a) Jaber Al-Jalamah, б) Abu Muhammad Al-Jalahmah, в) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, г) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, д) Jabir Al-Jalhami, е) Abdul-Ghani, ж) Abu Muhammad). Дата на раждане: 24.9.1959 г. Месторождение: областта Al-Khitan, Кувейт. Националност: кувейтска. Паспорт №: a) 101423404, б) 2541451 (кувейтски паспорт, валиден до 16.2.2017 г.).“

(11)

Думите „Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah Al-Tlili. Адрес: Via Carlo Porta 97, Legnano, Италия. Дата на раждане: 1.11.1971 г. Месторождение: Ben Aoun, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: Z417830 (тунизийски паспорт, издаден на 4.10.2004 г., валиден до 3.10.2009 г.). Допълнителна информация: а) италиански данъчен номер: TLLLHR69C26Z352G. б) осъден във Франция на 14.10.2002 г. Екстрадиран в Италия на 6.9.2006 г. В момента е задържан в Италия“ в глава „Физически лица“ се заменят с:

„Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili. Адрес: Via Carlo Porta 97, Legnano, Италия. Дата на раждане: 26.3.1969. Месторождение: Feriana, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M351140 (тунизийски паспорт, изтекъл на 16.6.2005 г.). Допълнителна информация: а) италиански данъчен номер: TLLLHR69C26Z352G; б) осъден във Франция на 14.10.2002 г. в) екстрадиран в Италия на 6.9.2006 г.; задържан в Италия до юли 2007 г.; г) осъден задочно в Тунис на двадесет години затвор.“

(12)

Думите „Jallalouddine Haqani (известен също като a) Jalaluddin Haqani, б) Jallalouddin Haqqani). Титла: Maulavi. Длъжност: министър на граничните въпроси на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1942 г. Месторождение: провинция Khost, област Zadran, Афганистан. Националност: афганистанска. Допълнителна информация: баща на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, б) понастоящем е действащ талибански ръководител, в) счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан, г) има сведения, че е починал през юни 2007 г.“ в глава „Физически лица“ се заменят с:

„Jallalouddine Haqani (известен също като a) Jalaluddin Haqani, б) Jallalouddin Haqqani). Титла: Maulavi. Длъжност: министър на граничните въпроси на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1942 г. Месторождение: провинция Khost, област Zadran, Афганистан. Националност: афганистанска. Допълнителна информация: баща на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, б) понастоящем е действащ талибански ръководител, в) счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан, г) въпреки че има сведения, че е починал през юни 2007 г., все още е бил жив през май 2008 г.“

(13)

Думите „Armand Albert Friedrich Huber (също Huber, Ahmed). Адрес: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Швейцария. Дата на раждане: 1927 г. Националност: швейцарска. Допълнителна информация: на това име няма издаден швейцарски паспорт“ в глава „Физически лица“ се заменят с:

„Armand Albert Friedrich Huber (известен също като Huber, Ahmed). Адрес: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Швейцария. Дата на раждане: 1927 г. Националност: швейцарска. Допълнителна информация: а) на това име не е бил издаван швейцарски паспорт; б) починал през май 2008 г.“

(14)

Думите „Abdulhai Salek. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Урузган (Афганистан) по време на талибанския режим. Националност: афганистанска“ в заглавие „Физически лица“ се заменят с:

„Abdulhai Salek. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Uruzgan (Афганистан) по време на талибанския режим. Националност: афганистанска.“

(15)

Думите „Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (известен също като a) Abd al-Muhsin, б) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, в) Abdul Rahman, г) Abu Anas, д) Ibrahim Abubaker Tantouche, е) Ibrahim Abubaker Tantoush, ж) Abd al-Muhsi, з) Abd al-Rahman, и) Al-Libi). Адрес: регион Ganzour Sayad Mehala Al Far. Дата на раждане: 1966 г. Месторождение: al Aziziyya. Националност: либийска. Паспорт №: 203037 (либийски паспорт, издаден в Триполи). Допълнителна информация: а) свързан с Афганистански комитет за подкрепа/Afghan Support Committee (ASC) и Общество за възраждане на ислямското наследство (Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)). б) гражданско положение: разведен (бивша жена алжирка Manuba Bukifa)“ в глава „Физически лица“ се заменят с:

„Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (известен също като a) Abd al-Muhsin, б) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, в) Abdul Rahman, г) Abu Anas, д) Ibrahim Abubaker Tantouche, е) Ibrahim Abubaker Tantoush, ж) Abd al-Muhsi, з) Abd al-Rahman, и) Al-Libi). Адрес: регион Ganzour Sayad Mehala Al Far. Дата на раждане: 1966 г. Месторождение: al Aziziyya, Либия. Националност: либийска. Паспорт №: 203037 (либийски паспорт, издаден в Триполи). Допълнителна информация: а) свързан с Афганистански комитет за подкрепа/Afghan Support Committee (ASC) и Общество за възраждане на ислямското наследство (Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)). б) гражданско положение: разведен (бивша жена алжирка Manuba Bukifa).“

(16)

Думите „Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (известен още като a) Abu Hasan, б) Abu Khabab, в) Abu Rabbab). Дата на раждане: 19.10.1953 г. Месторождение: Alexandria. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно е понастоящем да живее на пакистано-афганистанската граница“ в глава „Физически лица“ се заменят с:

„Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (известен също като a) Abu Hasan, б) Abu Khabab, в) Abu Rabbab). Дата на раждане: 19.10.1953. Месторождение: Alexandria, Египет. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно е понастоящем да живее на пакистано-афганистанската граница.“


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

9.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/56


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

относно насоките за подпомагане на държавите-членки при изготвянето на годишния доклад за единния интегриран многогодишен национален план за контрол, предвиден в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2008) 3756)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/654/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 44, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 882/2004 определя общите правила за осъществяването на официален контрол от страна на Общността или компетентния орган на държавите-членки за проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните.

(2)

Съгласно член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004 настоящият регламент не засяга специфичните разпоредби на Общността относно официалния контрол.

(3)

Член 41 от Регламент (ЕО) № 882/2004 предвижда всяка държава-членка да изготви единен интегриран многогодишен национален план за контрол, за да се гарантира ефективното прилагане на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (2), на правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните и на член 45 от Регламент (ЕО) № 882/2004 („национален план за контрол“).

(4)

Целта на националните планове за контрол е и да създадат солидна основа за извършването на контрол в държавите-членки от страна на Общността.

(5)

Член 27a от Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (3) предвижда прилагането, според случая, на членове 41—46 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с националните планове за контрол, годишните доклади и контрола на Общността в държавите-членки и трети страни, с цел да се осигури ефективно прилагане на посочената директива.

(6)

Член 43, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 882/2004 предвижда Комисията да изготви насоки за насърчаване усвояването на най-добрите практики на всички нива на системата за контрол.

(7)

Член 43, параграф 1, буква й) от Регламент (ЕО) № 882/2004 предвижда Комисията да изготви насоки за определяне структурата на годишните доклади, предвидени в член 44 от посочения регламент, и информацията, която трябва да съдържат.

(8)

Член 44, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004 предвижда държавите-членки да представят на Комисията годишен доклад за изпълнението на националния план за контрол. Този доклад се представя ежегодно и за първи път една година след въвеждането на националните планове за контрол. Освен това в член 44, параграф 1 е определена информацията, която трябва да бъде представена в годишните доклади.

(9)

За да се подпомогне последователното представяне на тези доклади, член 44, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004 предвижда в информацията, която трябва да се представи в годишните доклади, да се отчетат насоките, изготвяни от Комисията. Насоките не са задължителни, но служат за предоставяне на полезни указания за държавите-членки при прилагането на посочения регламент.

(10)

Член 45 от Регламент (ЕО) № 882/2004 предвижда Общността да провежда редовни одити в държавите-членки, главно с цел да се провери дали официалният контрол се извършва в съответствие с националните планове за контрол и със законодателството на Общността.

(11)

Комисията следва да преразглежда редовно насоките, изложени в настоящото решение, и при необходимост да ги актуализира, след като получи и проучи годишните доклади на държавите-членки, като вземе предвид заключенията и препоръките в годишния доклад, който следва да бъде изготвен от Комисията съгласно член 44, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и с оглед на опита на държавите-членки по отношение на прилагането на посочения регламент.

(12)

По смисъла на насоките, определени в настоящото решение, следва да се отчете текущата дейност на Евростат в контекста на Статистическата програма на Общността по отношение на разработването на база данни за „Дейностите за контрол и мониторинг“, съдържаща различни схеми за класифициране, включително хармонизирани термини и определения за управлението на данните за фуражи и храни.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Насоките, предвидени в член 44, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004, които трябва да се вземат предвид в годишните доклади, посочени в член 44, параграф 1 от същия регламент („годишен доклад“), са изложени в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 301/2008 на Съвета (ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 85).

(2)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 202/2008 на Комисията (ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стp. 1. Директива, последно изменена с Директива 2008/64/ЕО на Комисията (ОВ L 168, 28.6.2008 г., стp. 31).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Насоки за годишните доклади за изпълнението на националните планове за контрол на държавите-членки

1.   ЦЕЛ НА НАСОКИТЕ

Целта на настоящите насоки е да се насърчи и подпомогне последователното представяне от страна на държавите-членки на техните годишни доклади за изпълнението на националните им планове за контрол, и по-специално на резултатите от техния официален контрол.

2.   ЦЕЛ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД

Годишният доклад на държавите-членки има за цел:

а)

изпълнението на правните задължения за представяне на доклад съгласно член 44, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004;

б)

представянето на напредъка в изпълнението на националния план за контрол и извършването на оценка на ефективността на условията и системите за контрол въз основа на резултатите и последствията от официалния контрол в държавите-членки.

Процесът на компилиране и анализ на данните от контрола за целите на годишния доклад може да улесни държавите-членки при прегледа на ефективността на техните системи за контрол и да допринесе за развитието и постоянното подобряване на същите системи.

Представената в годишните доклади информация трябва да се използва от Комисията при:

а)

разработването на годишните ѝ програми за контрол (документален анализ, одити, инспекции); и

б)

подготовката на доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета в съответствие с член 44, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

3.   ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 44 от Регламент (ЕО) № 882/2004 предвижда:

„1.   Една година след въвеждането на многогодишните национални планове за контрол и всяка следваща година държавите-членки представят на Комисията доклад със следното съдържание:

а)

всички изменения, направени в многогодишните национални планове за контрол, за да се вземат предвид факторите, посочени в член 42, параграф 3;

б)

резултатите от контрола и одитите, извършени през предходната година в съответствие със съдържанието на многогодишния национален план за контрол;

в)

типа и броя на установените случаи на несъответствие;

г)

действията, гарантиращи ефективното изпълнение на многогодишните национални планове за контрол, включващи действията с принудителен характер и резултатите от тях.

2.   За да се подпомогне последователното представяне на доклада, и по-специално на резултатите от официалния контрол, информацията, посочена в параграф 1, следва да отчита насоките, изготвяни от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 62, параграф 2.

3.   Държавите-членки приключват докладите си и ги предоставят на Комисията в срок от шест месеца след края на годината, за която се отнася докладът.“

4.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По смисъла на настоящите насоки се прилагат определенията, посочени в съответното законодателство на Общността, и по-специално определенията в член 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004, членове 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002, член 2 от Директива 2000/29/ЕО, Решение 2006/677/ЕО на Комисията от 29 септември 2006 г. за създаване на насоките, които определят критериите за извършването на одити съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1) и Решение 2007/363/ЕО на Комисията от 21 май 2007 г. относно насоките за подпомагане на държавите-членки при изготвянето на единния интегриран многогодишен национален план за контрол, предвиден в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2).

Освен това за целите на настоящите насоки се прилагат следните определения:

а)

„годишна програма за контрол“ означава годишната програма за контрол от Общността, посочена в член 45, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 882/2004;

б)

„стратегия на контрола“ означава подхода, предприет за определяне на естеството, честотата, периода, точката/етапа от производствената верига, методите и техниките за официален контрол (вж. точка 3.7.2 от приложението към Решение 2007/363/ЕО);

в)

„национален план за контрол“ означава единния интегриран многогодишен национален план за контрол, предвиден в член 41 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

5.   ОБХВАТ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД

Годишният доклад трябва да обхваща приложното поле на националния план за контрол, включително опазването на здравето на растенията, тъй като в член 27a от Директива 2000/29/ЕО се предвижда в този план да бъдат включени въпросите, свързани със здравето на растенията.

6.   ПЕРИОД НА ДОКЛАДВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ

Съгласно член 42, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 882/2004 крайната дата за изпълнение на националния план за контрол е 1 януари 2007 г., когато планът се изпълнява за първи път. Съгласно член 44, параграф 3 от същия регламент държавите-членки приключват докладите си и ги предоставят на Комисията в срок от шест месеца след края на годината, за която се отнася докладът. Поради това първите годишни доклади трябва да бъдат предадени на Комисията най-късно до 30 юни 2008 г., а докладите за следващите години — най-късно до 30 юни.

7.   ВРЪЗКА С ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ДОКЛАДИ

Регламент (ЕО) № 882/2004 не засяга специфичните разпоредби на Общността относно официалния контрол. Поради това посочените годишни доклади не заместват годишните доклади или другите доклади за специфични планове за контрол или друг вид официален контрол, предвидени в рамките на законодателството на Общността. Въпреки това, тъй като извършването на официалния контрол в рамките на тези специфични планове за контрол е основна част от цялостното изпълнение на националните планове за контрол, резултатите от този официален контрол са подходящи за целите на годишните доклади.

Когато в годишните доклади се докладва за официален контрол, свързан с посочените специфични планове за контрол, не е необходимо да се повтаря информацията в тази връзка, която се съдържа в специфичните доклади; достатъчно е да се направи кръстосано позоваване на подадения последен специфичен доклад. Въпреки това резултатите от официалния контрол, извършен при изпълнението на посочените специфични планове за контрол, трябва да бъде включен като цяло в анализа на резултатите в рамките на прегледа на цялостния резултат от официалния контрол в съответния сектор.

Датите, определени за подаване на тези специфични доклади в съответното законодателство на Общността, не се изменят нито от член 44 от Регламент (ЕО) № 882/2004, нито от настоящите насоки.

8.   ОБЩИ УКАЗАНИЯ

В регламенти (ЕО) № 178/2002 и (ЕО) № 882/2004 се предвижда подход към официалния контрол, който се базира на системи. Основна част от този подход са компилирането и анализът на резултатите от официалния контрол и достигането до заключения от него с оглед на определянето на подходящи корективни действия, основани на система, както и на приспособяване или изменение на националните планове за контрол, когато е необходимо. Поради това годишният доклад трябва да синтезира тази дейност и да отчита заключенията от одитите, проведени в съответствие с член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

Това изискване няма да бъде задоволено с обикновен статистически отчет за броя на проведените официални контролни проверки и одити. За да се компилират данни за годишния доклад, държавите-членки трябва да предоставят преглед на цялостните или общите национални резултати, на които се основава официалният контрол, който е представен по сектори и етапи от производствената верига. Решението относно избора на секторите и етапите от производството, за които трябва да се докладва, се взема от отделните държави-членки. Обхватът на всеки сектор и етап от производството трябва да бъде ясно определен и да съответства на структурата на описанието на системите за контрол в националния план за контрол. За да може резултатите и анализът да бъдат включени в контекста, съответните стратегии за официален контрол (включително формиране на извадки), програми за одит и показатели за изпълнение, изложени в националния план за контрол, трябва да бъдат посочени чрез кръстосани препратки, а когато тази информация не фигурира в националния план за контрол, в годишния доклад трябва да се включи кратко описание на тези стратегии.

Въпросите, които трябва да бъдат разгледани в прегледа и анализа на резултатите от официалния контрол, са изложени в раздел 9 от настоящите насоки. Анализът на тези резултати трябва да установява тенденциите и да съдържа коментари относно тяхната значимост и евентуалните бъдещи последици от тях за официалния контрол. За да се установят тенденциите, може да се наложи да се преразгледат данните относно резултатите от официалния контрол за известен брой години и с оглед на този анализ трябва да се направи позоваване на данните, свързани с предходен официален контрол, когато е уместно. Като се взема предвид член 43, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 882/2004, настоящите насоки съдържат някои указания във връзка с начина, по който да бъде направен този анализ.

С оглед на компилирането на необработени данни от контрола, когато законодателството на Общността изисква данните да бъдат събрани за специфични доклади във връзка със законодателството в областта на фуражите или храните, здравето на животните, хуманното отношение към животните или здравето на растенията, тези данни трябва да формират основата за анализа на резултатите от официалния контрол във въпросния сектор. В случай че не съществуват такива разпоредби, държавите-членки разполагат със свободата да решат какъв е подходящият начин за събиране и компилиране на данни за техните национални системи и могат да вземат решение да продължат да спазват предишните разпоредби за компилиране на данни за официалния контрол във връзка с тези дейности.

С оглед на класирането на несъответствия, когато в законодателството на Общността се предвижда такова класиране, то трябва да се спазва за целите на годишните доклади. При липса на специфични разпоредби държавите-членки разполагат със свободата да определят система за класиране, която да е подходяща за техните изисквания, и трябва да опишат системата накратко в годишните си доклади.

Държавите-членки, желаещи да разработят собствени системи за класиране и записване на данните от провеждания контрол, могат да вземат предвид текущата дейност на Евростат във връзка със „Статистиката за безопасност на храните“, и по-специално базата данни за „Дейностите по контрол и мониторинг“ (3). За да се гарантира последователност и да се избегне дублиране на работата, се окуражава тясното сътрудничество на държавите-членки с Евростат при разработването на тези схеми за класиране. Резултатите от това сътрудничество могат да бъдат отразени в бъдещи изменения на настоящите насоки, според случая.

Изходните данни в подкрепа на резултатите и анализите на официалния контрол, представени в годишния доклад, могат да бъдат поискани от Комисията за целите на контрола, извършван от Общността, който е предвиден в член 45 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и поради това трябва да бъдат съхранени и да се представят при поискване от страна на Комисията.

9.   НАСОКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТА НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД

Годишният доклад трябва да включва следните елементи:

а)

Официален контрол, извършван от държавата-членка съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004 и планове за национален контрол — подраздел 9.1;

б)

Цялостно спазване на законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните — подраздел 9.2;

в)

Одити, проведени съгласно член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004, включително, когато е целесъобразно, резултатите от одитите или инспекциите на контролните органи, предвидени в член 5, параграф 3 от същия регламент — подраздел 9.3;

г)

Действия за гарантиране на ефективното прилагане на националните планове за контрол — подраздел 9.4;

д)

Отчет за цялостното действие на системата за контрол при прилагането на националните планове за контрол — подраздел 9.5;

е)

Изменения на националните планове за контрол — подраздел 9.6.

Годишният доклад трябва да съдържа цялостните резултати от извършения национален контрол в съответните области, анализа на тези резултати и заключенията на национално равнище, които могат да бъдат представени по сектори и етапи от производството и/или въз основа на структурата, установена в националния план за контрол на държавата-членка, както е целесъобразно. В отделно приложение може да се представи обобщение на данните в подкрепа на посочения анализ и посочените заключения, в случай на необходимост, като решението доколко тези данни ще бъдат представени подробно се взема от държавата-членка, която взема предвид факта, че изходните данни трябва да се съхранят в съответствие с раздел 8, седма алинея. Корективните действия или измененията на националния план за контрол, произтичащи от посочените заключения, се вписват, ако е целесъобразно.

9.1.   Официален контрол

В годишния доклад трябва да се посочи до каква степен са постигнати годишните оперативни цели (в случай че държавите-членки са определили такива оперативни цели) и стратегическите цели, определени в националния план за контрол. В него трябва да се включи кратко описание на съответните показатели за изпълнението и/или приложените оперативни цели, освен ако това не е предвидено в националния план за контрол, когато те трябва да бъдат посочени чрез кръстосано позоваване. То трябва да бъде изготвено по сектори в съответствие с националния план за контрол.

Годишният доклад трябва да включва както планирания, така и текущия официален контрол и когато е приложимо, специфичните дейности за контрол, които се отнасят за определен въпрос. По отношение на планирания официален контрол трябва да бъде включена информация за степента, в която са били постигнати честотата или интензитетът, и естеството на официалния контрол, определени в националния план за контрол. В случай че оперативните цели за планиран официален контрол не са били постигнати, се предоставя анализ на съответните смекчаващи и/или допринасящи фактори. Докладва се също за непланиран официален контрол (4), по-специално в случай че са били отклонени средства от тези за планирания официален контрол, като се представя кратка обяснителна бележка със съображенията за провеждането на непланиран официален контрол.

По отношение на официалния контрол във връзка със здравето на животните и растенията, в този раздел на годишния доклад трябва да се включат и резултатите от официалния контрол, извършен за целите на мониторинга, наблюдението, предотвратяването или контрола на заболяванията, включително официален контрол за проверка или определяне на здравословното състояние във връзка с определено заболяване.

9.2.   Цялостно съответствие — стопански субекти и продукти

Годишният доклад трябва да съдържа описание на начина, по който е направена преценка на цялостното съответствие със законодателството в областта на фуражите и храните, правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните и законодателството за здравето на растенията (от страна на стопанските субекти в областта на храните и фуражите и други съответни производители и стопански субекти или по отношение на продуктите) по време на отчетния период, както и преглед на резултатите. В отчета или заключението за цялостното ниво на съответствие трябва да бъде направен преглед на резултатите по сектори, етапи от производството и компетентни органи. Посоченият отчет или заключение трябва да се основава или да бъде подплатен с информацията, предвидена в точки 9.2.1—9.2.2.

9.2.1.   Честота и вид несъответствие

В годишния доклад трябва да се опишат наблюдаваните несъответствия. Когато е целесъобразно, в годишния доклад трябва да се:

а)

опише или определи използваната класификация;

б)

направи типова класификация на отчетените несъответствия;

в)

опишат типът и броят на установените несъответствия.

Годишният доклад трябва да компилира несъответствията, установени на национално равнище по сектори, и компилираните данни трябва да се включат в изложения в точка 9.2.2. анализ.

9.2.2.   Анализ на несъответствието

Анализът на несъответствието е неделима част от определянето на подходящите корективни мерки, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира ефективното действие на системите за контрол. Настоящата точка съдържа примерни фактори, които могат да бъдат взети предвид при извършването на този анализ и да способстват за определянето на последващите действия, необходими за гарантиране на ефективността на националните планове за контрол (вж. подраздел 9.4).

В посочения анализ на несъответствието, съобразен с най-добрите практики, могат да бъдат разгледани за всеки сектор случаите на несъответствие, рискът, който то поражда, и първопричините за него, когато е уместно. Заключенията могат да се основават на анализите по-долу и да съдържат оценка на евентуалните значителни последици от несъответствието по отношение на опасностите за хората, животните и растенията, и когато е уместно, първопричините за тези несъответствия. За да се направи този анализ, може да се наложи да се разгледат данните, събрани за известен период години, и ако е целесъобразно, може да се направи позоваване на предходен официален контрол.

9.2.2.1.   Случаи на несъответствие

Целта на настоящата подточка е да се дадат някои указания за това, как да се направи анализ на честотата и типа на несъответствията. Анализът може да бъде разделен на сектори и/или компетентни органи, според случая. Ако е целесъобразно, анализът може да съдържа отговори на въпроси от типа на:

а)

Каква е била честотата на несъответствията в различните сектори? Това е особено подходящо за случаите, когато в някои сектори или при официалния контрол, извършен от някои компетентни органи, са налице очевидни значителни отклонения от цялостното съответствие.

б)

Произволно ли са били разпределени несъответствията във времето и пространството или е било налице групиране в определени моменти или етапи от производството? Имало ли е признаци за очертаващи се тенденции?

в)

С какви изисквания е бил свързан типът несъответствия — структурни, оперативни или по отношение на крайния продукт? Другите типове могат да включват несъответствия, свързани със самоконтрола, административния аспект или документацията (напр. проследимост). Несъответствията могат да отговарят на категории като сериозни/незначителни, системни/случайни и пр.

г)

Разпръснати ли са били несъответствията по цялата хранителна и фуражна верига, или са били съсредоточени в първичното производство или още по-надолу по веригата?

д)

Имало ли е евентуално множество групирания на несъответствия по някои вериги?

е)

Моделът на несъответствията свидетелства ли за критични етапи от контрола по производствената(ите) верига(и)?

ж)

Съществуват ли модели, които свидетелстват, че различни (видове) стопански субекти в областта на храните и фуражите и други съответни производители и стопански субекти или производствени вериги са съответствали повече от останалите?

9.2.2.2.   Естество на риска, който се поражда от несъответствието

Целта на настоящата подточка е да се дадат някои указания за анализа, необходим за предоставяне на информация за потенциалните последици от несъответствията. Анализът може да включва:

а)

установяването на несъответствия с потенциално значително отражение върху хората, животните или растенията;

б)

описанието на потенциалните сериозни последици или „риск“ от тези несъответствия;

в)

описанието на това, дали рискът е свързан с конкретна опасност или с общо повишаване на риска, произтичащо от струпване на множество опасности или групиране на опасности.

9.2.2.3.   Първопричина(и) за несъответствието

Когато е подходящо, и по-специално в случай че бъдат установени модели на значителни несъответствия или повтарящи се нарушения, може да се направи анализ на евентуалните основни причини за тях. Този анализ може да допринесе за развитието и постоянното подобряване на системите за контрол в държавите-членки. При извършването на посочения анализ може да се обърне внимание на следните фактори:

а)

неосведомеността на стопанските субекти в областта на храните и фуражите и на съответните други производители и стопански субекти и причините за това;

б)

некомпетентността на стопанските субекти в областта на храните и фуражите и на съответните други производители и стопански субекти и причините за това;

в)

разходите за привеждане в съответствие;

г)

недостатъчните инструменти и/или ресурси за прилагане на изискванията;

д)

липсата на ефективни и/или съразмерни и/или възпиращи санкции.

9.3.   Одити

9.3.1.   Одити, провеждани в съответствие с член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004

Настоящото указание се отнася изключително за одитите, предвидени в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004. Резултатите от тези одити трябва да се представят на национално равнище, ако е целесъобразно по сектори, в съответствие с разпоредбите във връзка с тези одити в националните планове за контрол.

Като се имат предвид разпоредбите на Решение 2006/677/ЕО, годишният план трябва да обобщава:

а)

степента, в която е била изпълнена одитната програма, разработена от компетентния орган, за отчетния период;

б)

степента, в която е било постигнато цялостно съответствие с планираните мерки за официален контрол от компетентните органи;

в)

заключенията за цялостната ефективност на официалния контрол, прилаган от компетентните органи;

г)

заключенията за цялостната годност на управляваните от компетентните органи системи за официален контрол с оглед на постигането на целите.

Ако в описанието на мерките за одит, изложени в националния план за контрол, не са включени методите или показателите за изпълнение, които се използват, за да се направи преценка на съответствието, ефективността и годността за официалния контрол, в годишния доклад трябва да се включи кратко описание.

9.3.2.   Одити и инспекции на контролните органи — член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004

Описание на степента, в която е изпълнена програмата за одити или инспекции на контролните органи, и обобщение на заключенията от посочените одити или инспекции.

9.4.   Действия за гарантиране на ефективността

Трябва да съдържа отчет за предприетите действия за гарантиране на ефективното действие на националния план за контрол. Годишният доклад трябва да включва действия в рамките на посочените по-долу области. Информацията може да бъде представена по сектори или етапи от производството.

а)

Действия за гарантиране на съответствието от страна на стопанските субекти в областта на храните и фуражите, както и на други съответни процедури и стопански субекти, съгласно член 31, параграф 2, буква д), член 54, параграф 2 и член 55 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

б)

Действия за гарантиране на ефективното функциониране на службите за официален контрол съгласно член 4, параграф 2 и член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004, включително действия, предприети в резултат от одити, проведени в съответствие с член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и одити или инспекции, проведени в съответствие с член 5, параграф 3 от същия регламент, ако е целесъобразно. В случай на действия, предприети в резултат от заключения от одит, може да бъдат включени корективни и превантивни действия или действия за подобряване, които се основават на установените най-добри практики.

9.4.1.   Действия за гарантиране на съответствието от страна на стопанските субекти в областта на храните и фуражите и на други съответни производители и стопански субекти

Годишният доклад трябва да включва преглед на предприетите действия. Те могат да бъдат:

а)

ограничения или забрани за пускане на пазара, внос, износ или използване на фуражи, храни или животни;

б)

отнемане или временно преустановяване на одобрение или регистрация за осъществяване на стопанска дейност в областта на фуражите или храните;

в)

административни глоби и други административни санкции;

г)

съдебно преследване на стопански субекти в областта на храните и фуражите и други съответни производители и стопански субекти за несъответствие (наказателни санкции).

9.4.2.   Действия за гарантиране на ефективното функциониране на службите за официален контрол

Важните действия за гарантиране на ефективното функциониране на службите за официален контрол могат да доведат до необходимостта да се изменят националните планове за контрол и при това положение се включват в подраздел 9.6. Въпреки това някои важни действия може да не доведат до необходимост от изменение на националния план за контрол и при това положение трябва да бъдат включени в настоящата точка от годишния доклад, за да се посочат положителните действия, предприети от държавата-членка. Тази информация може да бъде представена по сектори или етапи от производството и трябва да обхваща действия, които не са включени като изменения в националния план за контрол, като например:

а)

нови, актуализирани или ревизирани процедури за контрол;

б)

учебни инициативи;

в)

предоставяне на допълнителни ресурси;

г)

пренасочване на съществуващи ресурси в резултат от преглед на приоритетите;

д)

специални инициативи за контрол;

е)

промени в организацията или управлението на компетентните органи;

ж)

предоставяне на указания или информация на стопанските субекти в областта на фуражите и храните;

з)

ново законодателство;

и)

временно преустановяване или отмяна на делегиране, когато става дума за контролни органи.

9.5.   Отчет за цялостното изпълнение

Оценка на:

а)

цялостния напредък при постигането на стратегическите цели, описани в националния план за контрол;

б)

цялостната ефективност на официалния контрол, извършван в рамките на националния план за контрол, и годността му за постигане на целите, посочени в член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕО) № 882/2004 и правилата за здравето на животните и хуманното отношение към тях, и ако е приложимо, за здравето на растенията.

В тази самооценка трябва да бъдат включени също така въпроси като цялостната ефективност, координирането между и в рамките на компетентните органи, използването на подход „от фермата до трапезата“ и цялостните основани на риска цели на официалния контрол. Отчетът за общото изпълнение трябва да се основава на анализ и синтез на резултатите от предходните раздели и да съдържа описания на:

а)

показателите за изпълнението, приложени към тези цели, когато е целесъобразно; и

б)

резултатите за всяка цел, когато е целесъобразно.

9.6.   Изменения в националния план за контрол

В годишния доклад следва да бъдат изложени измененията, направени в националния план за контрол през годината, за която се отнася докладът. Трябва да се обърне особено внимание на необходимостта да се гарантира включването и обяснението на измененията, направени в резултат от факторите, посочени в член 42, параграф 3, член 44, параграф 5 и член 45, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕО) № 882/2004. По-специално трябва да бъдат описани съответните промени, внесени в системите за официален контрол, изложени в националния план за контрол, и съответните промени в категоризирането на риска на дейностите (вж. раздел 3.4 от приложението към Решение 2007/363/ЕО).

В годишния доклад трябва да бъдат описани естеството и причините за тези изменения. Например, ако е целесъобразно:

а)

ново законодателство;

б)

поява на нови заболявания или други рискове за здравето;

в)

значителни промени в структурата, управлението или дейността на компетентните органи;

г)

значителни промени в сектора на хранително-вкусовата и преработвателната промишленост;

д)

резултатите от официалния контрол на държавите-членки;

е)

всички изменения на насоките, посочени в член 43 от Регламент (ЕО) № 882/2004;

ж)

научни открития;

з)

резултатите от одитите, провеждани в съответствие с член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004;

и)

резултатите от контрола на Общността, провеждан в съответствие с член 45 от Регламент (ЕО) № 882/2004 (5);

й)

резултатите от одитите, извършвани от трета страна в дадена държава-членка;

к)

резултатите от анализа на първопричината.

Измененията трябва да съответстват на анализа и заключенията, предвидени в подраздели 9.3—9.5 от настоящите насоки и да включват кръстосано позоваване на съответния(ите) сектор(и), ако е целесъобразно.


(1)  ОВ L 278, 10.10.2006 г., стp. 15.

(2)  ОВ L 138, 30.5.2007 г., стp. 24.

(3)  Тази дейност, проведена в контекста на Статистическата програма на Общността и нейните годишни работни програми, включва различни схеми за класиране, като класирането на дейностите по контрол и мониторинг, сборниците с данни за продукти и дейности за установяване, общ глосар, определението на стратегиите за формиране на извадки и показателите за дейностите по контрол и мониторинг.

(4)  Официален контрол, включващ значително временно отклонение от националния план за контрол, дължащо се на непредвидени обстоятелства.

(5)  При контрол на Общността в държавите-членки могат да бъдат установени области, в които предприетите в резултат от препоръките на Комисията корективни или превантивни действия изискват изменение на националния план за контрол. Тези изменения трябва да бъдат включени в годишния доклад, независимо от това, че може да фигурират и в отговора на държавите-членки на тези препоръки.


9.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/66


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

за одобрение на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в някои държави-членки и за определяне на нивото на финансовата вноска на Общността за 2007 и 2008 г.

(нотифицирано под номер C(2008) 3757)

(само текстовете на датски, испански, италиански, немски, нидерландски, френски, чешки и португалски език са автентични)

(2008/655/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/75/ЕО на Съвета от 20 ноември 2000 г. за определяне на условията за борба и ликвидиране на болестта син език (1), и по-специално член 9, параграф 2 от нея,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (2), и по-специално член 3, параграфи 3 и 4 и параграф 5, второто тире от него,

като има предвид, че:

(1)

През 2007 г. в няколко държави-членки се появиха огнища на болестта син език, и по-специално на син език серотип 8 в Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Испания, Франция, Люксембург и Нидерландия и на син език серотип 1 в Испания, Франция и Португалия. През 2008 г. в Италия се появиха за първи път огнища на болестта син език, серотип 8.

(2)

Синият език е болест, която се разпространява от носители и при която клането на животните от податлив вид по принцип не е подходяща мярка, освен когато животните показват клинични признаци на син език. Появата на тази болест може да представлява сериозен риск за популацията на добитъка в Общността.

(3)

Регламент (ЕО) № 1266/2007 на Комисията от 26 октомври 2007 г. относно правилата за прилагане на Директива 2000/75/ЕО на Съвета по отношение на контрола, наблюдението, надзора и ограниченията за движението на някои животни от видовете, възприемчиви към болестта син език (3) бе приет от Комисията, за да се разграничат зоните с ограничен достъп, включително предпазните и надзорните зони, и да се определят условията за движението на животните от посочените зони.

(4)

Ваксинацията е най-ефикасната ветеринарна мярка за борба със синия език, а провеждането на кампания за спешно масово ваксиниране е най-добрият вариант за постигане на целите за намаляване на клиничното заболяване и загубите, овладяване на разпространението на болестта, защита на незаразените територии в държавите-членки и улесняване на безопасната търговия с живи животни. Следователно ваксинацията на животните за син език в засегнатите държави-членки следва да бъде одобрена в съответствие с член 9, параграф 2 от Директива 2000/75/ЕО.

(5)

Ваксинацията срещу определен серотип на син език следва да се счита за спешна мярка, когато се осъществява за първи път на дадена територия след появата на нов серотип. Въпреки това следващите кампании за ваксиниране срещу същия серотип, проведени на същите територии, вече не се смятат за спешни мерки, а следва да се разглеждат в контекста на програмите за ликвидиране.

(6)

С цел да се предотврати колкото се може по-бързо разпространението на болестта, Общността следва да участва с финансова вноска в допустимите разходи, направени от засегнатите държави-членки при предприемането на спешни мерки за борба с болестта съгласно Решение 90/424/ЕИО. Тъй като Общността не е в състояние да достави ваксините, закупуването на дози от тях следва да се смята за допустим разход.

(7)

Засегнатите държави-членки информираха Комисията и останалите държави-членки за мерките, приложени в съответствие със законодателството на Общността за борба с последните огнища на син език. Същите държави-членки представиха своите планове за спешно ваксиниране, в които се посочва приблизителният брой на дозите от ваксината, които ще се използват през 2007 и 2008 г., както и очакваните разходи за ваксинирането. Комисията оцени тези планове както от ветеринарна, така и от финансова гледна точка и прецени, че плановете са в съответствие със съответното законодателство на Общността в областта на ветеринарната медицина.

(8)

В член 3, параграф 5 от Решение 90/424/ЕИО се предвижда финансовото участие на Общността да бъде 100 % от разходите за доставка на ваксината и 50 % от разходите, направени за ваксинирането. Предвид необходимостта да се избегнат прекомерните разходи за бюджета на Общността, следва да бъдат определени максимални суми, представляващи разумно плащане на разходите за доставка на ваксината и на разходите, направени при ваксинирането. Разумно плащане е плащането на материал или услуга на цена, пропорционална на пазарната. До получаването на резултатите от проведените от Комисията проверки на място понастоящем е необходимо да се одобри специалната финансова вноска на Общността, предназначена за засегнатите държави-членки, и да се фиксира размерът на плащането за първия транш от финансовата вноска на Общността.

(9)

Финансовата вноска на Общността следва да бъде изплатена въз основа на официалното искане за възстановяване, отправено от държавите-членки, и на оправдателните документи, посочени в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (4).

(10)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (5) програмите за спешни ветеринарни мерки следва да се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. За целите на финансовия контрол се прилагат членове 9, 36 и 37 от посочения регламент.

(11)

Финансовата вноска на Общността следва да се предоставя, когато планираните действия се провеждат ефикасно и компетентните органи представят цялата необходима информация в рамките на срока, определен в настоящото решение.

(12)

С оглед на административната ефикасност всички разходи, представени за финансова вноска на Общността, следва да се посочват в евро. В съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 обменният курс за разходи, направени във валута, различна от евро, следва да бъде последният обменен курс, определен от Европейската централна банка преди първия ден от месеца, през който е представено заявлението от засегната държава-членка.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобряване на плановете за спешна ваксинация

Плановете за ваксинация, състоящи се от технически и финансови разпоредби, които са представени от Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия и Португалия, се одобряват с настоящото решение за периода от 1 ноември 2007 г. до 31 декември 2008 г.

Ваксинирането на животните срещу болестта син език се извършва в съответствие с Директива 2000/75/ЕО.

Член 2

Предоставяне на специална финансова вноска на Общността

1.   В контекста на спешните мерки, предприети в борбата с болестта син език през 2007 и 2008 г., на Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия и Португалия се предоставя специална вноска на Общността за посочените в член 1 планове за спешна ваксинация срещу болестта син език, която възлиза на:

а)

100 % от разходите (без ДДС) за доставка на ваксината;

б)

50 % от заплатите и хонорарите, изплатени на персонала, извършващ ваксинирането, и 50 % от разходите (без ДДС), свързани пряко с ваксинирането (включително консумативи и специално оборудване).

2.   Максималните суми, които следва да бъдат възстановени на засегнатите държави-членки за посочените в параграф 1 разходи, не надвишават:

а)

0,6 EUR на доза за закупуване на инактивирана ваксина;

б)

2 EUR на ваксинирано говедо за ваксинирането на едър рогат добитък, независимо от броя и типа на използваните дози от ваксината;

в)

0,75 EUR на ваксинирана овца или коза за ваксинирането на овце или кози, независимо от броя и типа на използваните дози от ваксината.

Член 3

Ред на плащане

1.   В зависимост от резултатите от проверките на място, проведени в съответствие с член 9, параграф 1 от Решение 90/424/ЕИО, се прави първи транш от плащането, както следва:

а)

до 4 500 000 EUR за Белгия;

б)

до 1 250 000 EUR за Чешката република;

в)

до 800 000 EUR за Дания;

г)

до 17 000 000 EUR за Германия;

д)

до 8 000 000 EUR за Испания;

е)

до 27 000 000 EUR за Франция;

ж)

до 3 500 000 EUR за Италия;

з)

до 200 000 EUR за Люксембург;

и)

до 3 500 000 ЕUR за Нидерландия;

й)

до 1 700 000 EUR за Португалия;

като част от специалната финансова вноска на Общността, предвидена в член 2.

Посоченото плащане се извършва въз основа на официално искане за възстановяване и оправдателни документи, представени от Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия и Португалия.

2.   Остатъкът от финансовата вноска на Общността, посочена в член 2, се определя в последващо решение, което следва да бъде прието в съответствие с процедурата, установена в член 41 от Решение 90/424/ЕИО.

Член 4

Условия на плащане и оправдателни документи

1.   Специалната финансова вноска на Общността, посочена в член 2, се изплаща въз основа на:

а)

междинен технически доклад за техническото изпълнение на надзорните мерки, включващ резултатите, получени по време на периода от 1 ноември 2007 г. до 31 август 2008 г.;

б)

междинен финансов доклад в електронна форма в съответствие с приложението, който се отнася за разходите, изплатени от държавите-членки по време на периода от 1 ноември 2007 г. до 31 август 2008 г.;

в)

окончателен технически доклад за техническото изпълнение на надзорните мерки, включващ резултатите, получени по време на периода от 1 ноември 2007 г. до 31 декември 2008 г.;

г)

окончателен финансов доклад в електронна форма в съответствие с приложението, който се отнася за разходите, изплатени от държавите-членки по време на периода от 1 ноември 2007 г. до 31 декември 2008 г.;

д)

резултатите от всички проверки на място, проведени в съответствие с член 9, параграф 1 от Решение 90/424/ЕИО.

Документите, посочени в букви а)—г), се предоставят на разположение за посочените в буква д) проверки на място, които осъществява Комисията.

2.   Междинният технически доклад и междинният финансов доклад, посочени в параграф 1, букви а) и б), се предават най-късно до 31 октомври 2008 г. Ако не се спази посоченият срок, специалната финансова вноска на Общността се намалява с 25 % за всеки календарен месец закъснение.

3.   Окончателният технически доклад и окончателният финансов доклад, посочени в параграф 1, букви в) и г), се предават най-късно до 31 март 2009 г. Ако не се спази посоченият срок, специалната финансова вноска на Общността се намалява с 25 % за всеки календарен месец закъснение.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия и Португалската република.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 74. Директива, последно изменена с Решение 2007/729/ЕО на Комисията (ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 26).

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено с Решение 2006/965/ЕО (ОВ L 397, 30.12.2006 г., стр. 22).

(3)  ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 37. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 708/2008 (ОВ L 197, 25.7.2008 г., стр. 18).

(4)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(5)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 479/2008 (ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Държава-членка:

 

Година:

 

Референтен период:

 

Вид:

Ваксинация срещу син език

Мерки, които са допустими за съфинансиране (2)

Регион (1)

Ваксини

Ваксиниране

говеда

овце/кози

други видове

говеда

овце/кози

други видове

брой използвани дози от ваксината

вид ваксина: S1 или S8

цена на дозите от ваксината

брой използвани дози от ваксината

вид ваксина: S1 или S8

цена на дозите от ваксината

брой използвани дози от ваксината

вид ваксина: S1 или S8

цена на дозите от ваксината

брой ваксинирани животни

разходи за заплати и хонорари

(специално нает персонал)

разходи за използвани консумативи и специално оборудване

общо разходи

брой ваксинирани животни

разходи за заплати и хонорари

(специално нает персонал)

разходи за използвани консумативи и специално оборудване

общо разходи

брой ваксинирани животни

разходи за заплати и хонорари

(специално нает персонал)

разходи за използвани консумативи и специално оборудване

общо разходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверяваме, че:

този разход бе направен действително и бе отчетен точно, и е допустим съгласно разпоредбите на Решение …/…/ЕО (посочва се конкретното решение),

всички оправдателни документи, свързани с разходите, са налице за проверка,

разбивката на посочените операции е записана в електронен формат и е на разположение на съответните отдели на Комисията при поискване,

за тази програма не е поискана друга вноска на Общността и всички разходи, произтичащи от операциите по програмата, са декларирани на Комисията,

програмата бе изпълнена съгласно съответното законодателство на Общността, по-специално правилата за конкуренцията, възлагането на обществени поръчки и отпускането на държавни помощи,

процедурите за контрол се прилагат по-специално за проверка точността на декларираните суми, за предотвратяване, откриване и поправяне на нередности, както и за преследване на измамите.

Име и подпис на оперативния директор

Име и подпис на финансовия директор

(Дата и място)


(1)  Регион съгласно описанието в одобрената програма на държавата-членка.

(2)  Данните се посочват в национална валута, без ДДС.


9.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/70


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 юли 2008 година

относно допустимостта на нотификациите във връзка с подновяване на включването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета на активните вещества азимсулфурон, азоксистробин, флуроксипир, имазалил, крезоксим-метил, прохексадион-калций и спироксамин и установяването на списък на съответните нотификатори

(нотифицирано под номер C(2008) 3855)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/656/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 737/2007 на Комисията от 27 юни 2007 г. относно установяване на процедурата за подновяване на включването на първа група активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и изготвяне на списък на тези вещества (2), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 91/414/ЕИО предвижда, че при поискване включването на активно вещество може да бъде подновявано веднъж или няколко пъти за срок, ненадхвърлящ 10 години.

(2)

Производителите на активните вещества, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 737/2007, представиха на съответните докладващи държави-членки нотификации, в които се иска подновяване на включването на тези активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(3)

Съответните докладващи държави-членки оцениха нотификациите и съобщиха своята преценка на Комисията. На базата на преценка нотификациите следва да бъдат приети като допустими.

(4)

Имената и адресите на производителите, чието нотифициране е прието като допустимо, следва да се публикуват от Комисията, за да се гарантира, че могат да бъдат установени контакти за общи документации,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Нотификациите, представени от производителите, изброени в приложението, са допустими.

Имената и адресите на тези производители са посочени в приложението.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2008/70/ЕО на Комисията (ОВ L 185, 12.7.2008 г., стр. 40).

(2)  ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Активно вещество

Име на производителя

Адрес

азимсулфурон

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Du-Pont-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, Germany

Тел. (49) 6172 87 0, факс (49) 6172 87 1402

азоксистробин

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, United Kingdom

Тел. (44) 1483 260000, факс (44) 870 240 3019

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Тел. (32) (0) 11 88 03 91, факс (32) (0) 11 70 74 84

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium

Тел. (32) 2 646 86 06, факс (32) 2 646 91 52

флуроксипир

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Denmark

Тел. (45) 98 93 89 77, факс (45) 98 93 80 01

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Тел. (32) (0) 11 88 03 91, факс (32) (0) 11 70 7484

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium

Тел. (32) 2 646 86 06, факс (32) 2 646 91 52

DowAgroSciences

3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN, United Kingdom

Тел. (44) 1235 437920, факс (44) 1235-737998

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, The Netherlands

Тел. (31) (0) 162 431 931, факс (31) (0) 162 456 797

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, United Kingdom

Тел. (44) (0) 1925 81 9999, факс (44) (0) 1925 81 7425

имазалил

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Denmark

Тел. (45) 98 93 89 77, факс (45) 98 93 80 01

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium

Тел. (32) 2 646 86 06, факс (32) 2 646 91 52

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, The Netherlands

Тел. (31) (0) 162 431 931, факс (31) (0) 162 456 797

Certis Europe BV

Boulevard de la Woluwe/Woluwedal 60, B-1200 Brussels, Belgium

Тел. (32) 2 331 38 94, факс (32) 2 331 38 60

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, United Kingdom

Тел. (44) (0) 1925 81 9999, факс (44) (0) 1925 81 7425

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen PMP, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium

Тел. (32) (0) 14 60 21 11, факс (32) (0) 14 60 59 51

Laboratorios Agrochem SL

Laboratorios Agrochem SL, Technical and regulatory affairs department

Tres Rieres 10, E-08292 Esparraguera (Barcelona), Espana

Тел. (34) 93 777 48 53, факс (34) 93 777 50 59

крезоксим-метил

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Тел. (32) (0) 11 88 03 91, факс (32) (0) 11 70 74 84

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, France

Тел. (33) 4 72 32 45 45, факс (33) 4 72 32 53 41

прохексадион-калций

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, France

Тел. (33) 4 72 32 45 45, факс (33) 4 72 32 53 41

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House, Whittington, Worchester WR5 2RQ, United Kingdom

Тел. (44) 1905 361800, факс (44) 1905 361818

спироксамин

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim-am-Rhein, Germany

Тел. (49) 2173 38 7583, факс (49) 2173 38 3735