ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 211

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
6 август 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 година за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на регламенти (ЕО) № 552/97, № 1933/2006 и регламенти (ЕО) № 1100/2006 и № 964/2007 на Комисията

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

6.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 211/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 732/2008 НА СЪВЕТА

от 22 юли 2008 година

за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на регламенти (ЕО) № 552/97, № 1933/2006 и регламенти (ЕО) № 1100/2006 и № 964/2007 на Комисията

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

От 1971 г. Общността предоставя търговски преференции на развиващите се държави в рамките на своята схема от общи тарифни преференции.

(2)

Общата търговска политика на Общността следва да бъде последователна и да консолидира целите на политиката за развитие, по-специално премахването на бедността и насърчаването на устойчивото развитие и доброто управление в развиващите се държави. Тя следва да бъде съобразена с изискванията на СТО, и по-специално с „упълномощаващата клауза“ на ГАТТ 1979 г., съгласно която членовете на СТО могат да предоставят диференцирано и по-благоприятно третиране на развиващите се държави.

(3)

Съобщението на Комисията от 7 юли 2004 г. до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет, озаглавено „Развиващи се държави, международна търговия и устойчиво развитие: функцията на общата система от преференции (ОСП) на Общността през десетгодишния период 2006—2015 г.“, определя насоките за прилагане на схемата от общи тарифни преференции за периода 2006—2015 г.

(4)

Регламент (ЕО) № 980/2005 (2) прилага схемата от общи тарифни преференции до 31 декември 2008 г. След това, в съответствие с насоките, схемата следва да продължи да се прилага до 31 декември 2011 г.

(5)

Схемата от общи тарифни преференции (наричана по-долу „схемата“) следва да се състои от общ режим, предоставян на всички държави и територии бенефициери, и два специални режима, които да отчитат различните потребности в областта на развитието на държави в сходно икономическо положение.

(6)

Общият режим следва да бъде предоставян на всички тези държави бенефициери, които не са класифицирани от Световната банка като държави с висок доход и чийто износ не е достатъчно диверсифициран.

(7)

Специалният насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление се основава на цялостната концепция за устойчиво развитие, както е признато в международните конвенции и инструменти, такива като Декларацията на ООН за правото на развитие от 1986 г., Декларацията от Рио за околната среда и развитието от 1992 г., Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права в областта на труда от 1998 г., Декларацията на ООН за хилядолетието от 2000 г. и Йоханесбургската декларация за устойчивото развитие от 2002 г.

(8)

В резултат на това следва да бъдат предоставени допълнителни тарифни преференции на онези развиващи се държави, които поради липсата на диверсификация и недостатъчното интегриране в международната търговска система са уязвими при поемане на особените тежести и отговорности, произтичащи от ратифицирането и ефективното прилагане на основни международни конвенции относно правата на човека и трудовите права, опазването на околната среда и доброто управление.

(9)

Тези преференции следва да имат за цел насърчаване на по-нататъшния икономически растеж, като отговорят положително на потребността от устойчиво развитие. Съгласно този режим прилагането на тарифите ad valorem, както и на специфичните мита, освен когато са комбинирани с мито ad valorem, следва да бъде спряно по отношение на държавите бенефициери.

(10)

Развиващите се държави, които изпълняват критериите за прилагане спрямо тях на специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, следва да могат да се възползват от допълнителните тарифни преференции, ако по тяхно заявление Комисията потвърди преди 15 декември 2008 г., че отговарят на условията. Държавите, които вече се ползват от специалния режим за устойчиво развитие и добро управление, следва да подновят заявлението си.

(11)

Комисията следва да наблюдава ефективното прилагане на международните конвенции в съответствие със съответните им механизми, както и следва да оценява връзката между допълнителните тарифни преференции и насърчаването на устойчивото развитие.

(12)

Специалният режим за най-слабо развитите държави следва да продължи да предоставя безмитен достъп до пазара на Общността на продукти с произход от най-слабо развитите държави, както са признати и класифицирани от ООН. За държава, която вече не е класифицирана от ООН като най-слабо развита държава, следва да бъде установен преходен период за смекчаване на евентуални негативни последици, причинени от премахването на тарифните преференции, предоставени по този режим.

(13)

За да се гарантира съгласуваност с разпоредбите за пазарен достъп за захар в споразуменията за икономическо партньорство, безмитният достъп за захар следва да се прилага от 1 октомври 2009 г., а прилагането на тарифната квота за продукти по подпозиция 1701 11 10, открита при специалния режим за най-слабо развитите държави, следва да бъде удължено до 30 септември 2009 г. с пропорционално увеличение на обема. Освен това, за периода между 1 октомври 2009 г. и 30 септември 2012 г. вносителят на продукти по позиция 1701 следва да поеме задължение да закупува тези продукти на цена, не по-ниска от определена минимална цена.

(14)

За целите на общия режим диференцирането на преференциите за „нечувствителни“ и „чувствителни“ продукти следва да продължи, за да се отчете положението в секторите, произвеждащи същите продукти в Общността.

(15)

Прилагането на тарифните мита за нечувствителните продукти следва да продължи да бъде спряно, докато митата за чувствителните продукти следва да се ползват с тарифно намаление, за да се осигури задоволителна степен на използване, като същевременно се отчита положението на съответните отрасли на промишлеността на Общността.

(16)

Такова тарифно намаление следва да е достатъчно привлекателно, за да мотивира търговците да използват възможностите, предложени от схемата. Затова що се отнася до митата ad valorem, общото намаление следва да бъде с плоска ставка от 3,5 процентни пункта от митото за „най-облагодетелствана нация“, докато същите мита за текстил и текстилни стоки следва да се намалят с 20 %. Специфичните мита следва да се намалят с 30 %. Когато има предвидено минимално мито, това минимално мито не следва да се прилага.

(17)

Когато преференциалните митнически ставки, изчислени в съответствие с Регламент (ЕО) № 980/2005, предвиждат по-голямо тарифно намаление, тези ставки следва да продължат да се прилагат.

(18)

Прилагането на митата следва да се спре напълно, когато преференциалното третиране по отношение на индивидуални вносни декларации води до мито ad valorem от 1 % или по-малко или до специфично мито от 2 EUR или по-малко, тъй като разходите за събирането на такива мита могат да надвишат получения приход.

(19)

С цел съгласуваност на търговската политика на Общността, държавата бенефициер не следва да се ползва едновременно от схемата на Общността и от споразумение за преференциална търговия, когато такова споразумение обхваща всички преференции, предвидени в настоящата схема за тази държава.

(20)

Делението следва да се основава на критерии, свързани с разделите на Общата митническа тарифа. Делението на раздел за държава бенефициер следва да се прилага, когато разделът отговаря на изискванията за деление в продължение на три последователни години, с цел увеличаване предвидимостта и справедливостта на делението чрез премахването на последиците от големи и извънредни колебания в статистиката за вноса.

(21)

Правилата за произход, свързани с определението на понятието „продукти с произход“, процедурите и методите на административно сътрудничество, свързани с тях, установени в Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (3), следва да се прилагат към тарифните преференции, предвидени в настоящия регламент, за да се гарантира, че от тази схема ще се облагодетелстват само тези държави бенефициери, за които тя е предназначена.

(22)

Основанията за временно оттегляне следва да включват сериозни и систематични нарушения на принципите, установени в някои международни конвенции, отнасящи се до основните права на човека и трудовите права, или свързани с околната среда или доброто управление, за да се подпомогне постигането на целите на тези конвенции и да се гарантира, че нито една държава бенефициер няма да получи несправедливо преимущество чрез продължително нарушаване на тези конвенции.

(23)

Поради политическата обстановка в Мианмар и в Беларус временното оттегляне на всички тарифни преференции по отношение на вноса на продукти с произход от Мианмар или Беларус следва да се запази.

(24)

Където е необходимо, позоваванията в други законодателни актове на Общността следва да се актуализират като позовавания на настоящия регламент. Регламент (ЕО) № 552/97 на Съвета от 24 март 1997 г. за временно отнемане на правото на Съюз Мианмар на ползване на общите митнически преференции (4), Регламент (ЕО) № 1933/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. за временно отнемане на достъпа до общите митнически преференции от Република Беларус (5), Регламент (ЕО) № 1100/2006 на Комисията от 17 юли 2006 г. относно определяне за пазарните 2006—2007, 2007—2008 и 2008—2009 години на подробни правила за откриването и управлението на тарифни квоти за внос на сурова тръстикова захар за рафиниране с произход от най-слабо развитите страни, както и подробни правила за вноса на продукти по тарифна позиция 1701 с произход от най-слабо развитите страни (6) и Регламент (ЕО) № 964/2007 на Комисията от 14 август 2007 г. за определяне на подробни правила за откриването и управлението на тарифните квоти за ориз с произход от най-слабо развитите страни, за пазарните години 2007/2008 и 2008/2009 (7) следва да бъдат съответно изменени.

(25)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (8),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1.   Схемата от общи тарифни преференции (наричана по-долу „схемата“) се прилага в съответствие с настоящия регламент.

2.   Настоящият регламент определя следните тарифни преференции:

а)

общ режим,

б)

специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, и

в)

специален режим за най-слабо развитите държави.

Член 2

За целите на настоящия регламент:

а)

„мита по Общата митническа тарифа“ означава митата, посочени в част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (9), освен когато тези мита са определени в рамките на тарифни квоти;

б)

„раздел“ означава всеки раздел от Общата митническа тарифа, както е установена с Регламент (ЕИО) № 2658/87. Раздел XI се разглежда като съставен от два отделни раздела — раздел XIа, съдържащ глави 50—60 от Общата митническа тарифа, и раздел XIб, съдържащ глави 61—63 от Общата митническа тарифа.

в)

„държави и територии бенефициери“ означава държавите и териториите, изброени в приложение I към настоящия регламент.

Член 3

1.   Държава бенефициер се изважда от схемата, когато бъде класифицирана от Световната банка като държава с висок доход в продължение на три последователни години и когато стойността на вноса за петте най-големи раздела от нейния внос в Общността, обхванат от ОСП, съставлява по-малко от 75 % от общия внос на държавата бенефициер в Общността.

2.   Когато държавата бенефициер се ползва от преференциално търговско споразумение с Общността, което обхваща всички преференции, предвидени в настоящата схема за тази държава, тя се изважда от списъка на държавите бенефициери.

Комисията информира комитета, посочен в член 27 относно преференциите, предвидени в преференциалното търговско споразумение, посочено в първа алинея.

3.   Комисията уведомява съответната държава бенефициер за нейното изваждане от списъка на държавите бенефициери.

Член 4

Продуктите, включени в режимите, посочени в член 1, параграф 2, букви а) и б), са изброени в приложение II.

Член 5

1.   Предвидените тарифни преференции се прилагат за внос на продукти, включени в режима, ползван от държавата бенефициер, от която те произхождат.

2.   За целите на режимите, посочени в член 1, параграф 2, правилата за произход, които се отнасят до определението на понятието „продукти с произход“ и процедурите и методите на административно сътрудничество, свързани с тях, са определените в Регламент (ЕИО) № 2454/93.

3.   Регионалната кумулация по смисъла и съгласно разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2454/93 се прилага също така, когато продукт, използван при по-нататъшно производство в държава, принадлежаща към регионална група, е с произход от друга държава от групата, която не е облагодетелствана от режима, приложим към крайния продукт, при положение че и двете държави са облагодетелствани от регионалната кумулация за тази група.

ГЛАВА II

РЕЖИМИ И ТАРИФНИ ПРЕФЕРЕНЦИИ

РАЗДЕЛ I

Общ режим

Член 6

1.   Прилагането на митата по Общата митническа тарифа за продукти, изброени в приложение II като нечувствителни продукти, напълно се спира с изключение на селскостопанските компоненти.

2.   Митата ad valorem по Общата митническа тарифа за продуктите, изброени в приложение II като чувствителни продукти, се намаляват с 3,5 процентни пункта. За продукти от раздели ХIа и ХIб това намаление е 20 %.

3.   Когато преференциалните митнически ставки, изчислени в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 980/2005 относно митата ad valorem по Общата митническа тарифа, приложими на 25 август 2008 г., предвиждат тарифно намаление за продуктите, посочени в параграф 2 от настоящия член, с повече от 3,5 процентни пункта, се прилагат тези преференциални митнически ставки.

4.   Специфичните мита по Общата митническа тарифа, различни от минималните или максималните мита, за продукти, посочени в приложение II като чувствителни продукти, се намаляват с 30 %.

5.   Когато митата по Общата митническа тарифа за продукти, изброени в приложение II като чувствителни продукти, включват адвалорни мита и специфични мита, специфичните мита не се намаляват.

6.   Когато митата, намалени в съответствие с параграфи 2 и 4, определят максимално мито, това максимално мито не се намалява. Когато такива мита определят минимално мито, това минимално мито не се прилага.

7.   Тарифните преференции, посочени в параграфи 1, 2, 3 и 4, не се прилагат за продукти от раздели, по отношение на които тези тарифни преференции са били премахнати за въпросната държава на произход, в съответствие с член 13 и член 20, параграф 8, както е посочено в колона В от приложение I.

РАЗДЕЛ 2

Специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление

Член 7

1.   Прилагането на митата ad valorem по Общата митническа тарифа за всички продукти, изброени в приложение II, с произход от държава, включена в специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, се спира.

2.   Прилагането на специфичните мита по Общата митническа тарифа за продуктите, посочени в параграф 1 се спира напълно, с изключение за продукти, за които митата по Общата митническа тарифа включват мита ad valorem. За продукти с код по КН 1704 10 90 специфичното мито се ограничава до 16 % от митническата облагаема стойност.

3.   За държава бенефициер специалният насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление не включва продукти от разделите, за които тези тарифни преференции са били оттеглени съгласно колона В от приложение I.

Член 8

1.   Специалният насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление може да бъде предоставен на държава, която:

а)

е ратифицирала и ефективно прилага всички конвенции, изброени в приложение III,

б)

поеме ангажимент да запази ратификацията на конвенциите, както и законодателството и мерките за тяхното прилагане, и приеме редовно наблюдение и преглед на прилагането им в съответствие с разпоредбите за прилагане на ратифицираните от нея конвенции, и

в)

се счита за уязвима държава, както е определено в параграф 2.

2.   За целите на настоящия раздел „уязвима държава“ означава държава:

а)

която не е класифицирана от Световната банка като държава с висок доход в продължение на три последователни години и чиито пет най-големи раздела от вноса ѝ в Общността, обхванат от ОСП, представляват повече от 75 % от стойността на общия ѝ внос, обхванат от ОСП, и

б)

чийто внос в Общността, обхванат от ОСП, представлява по-малко от 1 % от стойността на общия внос в Общността, обхванат от ОСП.

Използват се следните данни:

а)

за целите на член 9, буква а), подточка i) — данните, налични към 1 септември 2007 г. като годишна средна стойност за три последователни години;

б)

за целите на член 9, буква а), подточка ii) — данните, налични към 1 септември 2009 г. като годишна средна стойност за три последователни години.

3.   Комисията следи статуса на ратификация и ефективното прилагане на конвенциите, изброени в приложение III, като проучва наличната информация от съответните наблюдаващи органи. Комисията уведомява Съвета, ако според информацията, дадена държава бенефициер се отклонява от ефективното прилагане на някоя конвенция.

При обсъждането на следващия регламент Комисията представя на Съвета обобщаващ доклад относно статуса на ратификация, както и направените препоръки от съответните наблюдаващи органи.

Член 9

1.   Без да се засяга параграф 3, специалният насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление се предоставя, когато са спазени следните условия:

а)

държава или територия, изброени в приложение I, е подала искане за това:

i)

до 31 октомври 2008 г. — за да ѝ бъде предоставен специален насърчителен режим, считано от 1 януари 2009 г.,

или

ii)

до 30 април 2010 г. — за да ѝ бъде предоставен специален насърчителен режим, считано от 1 юли 2010 г.,

и

б)

проверката на искането показва, че подалата искането държава или територия отговаря на условията, установени в член 8, параграфи 1 и 2.

2.   Държавата, подава искането си до Комисията писмено и предоставя изчерпателна информация относно ратификацията на конвенциите, посочени в приложение III, законодателството и мерките за ефективно прилагане на конвенциите и нейния ангажимент за приемане и пълно спазване на механизма за налюдение и преглед, предвиден в съответните конвенции и свързаните с тях инструменти.

3.   Държавите, на които е бил предоставен специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление съгласно Регламент (ЕО) № 980/2005, подават също така искане в съответствие с параграфи 1 и 2 от настоящия член. Държавите, на които е предоставен специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление въз основа на искане по параграф 1, буква а), подточка i), не се изисква да подадат искане по параграф 1, буква а), подточка ii).

Член 10

1.   Комисията разглежда искането, придружено от информацията, посочена в член 9, параграф 2. При разглеждането на искането Комисията взема предвид констатациите на съответните международни организации и агенции. Тя може да постави на държавата, подала искането всички въпроси, които смята за подходящи, и може да сверява получената информация с държавата, подала искането или с всеки друг съответен източник.

2.   След като е разгледала искането, Комисията взема решение в съответствие с процедурата, посочена в член 27, параграф 4, дали да предостави на държавата, подала искането специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление.

3.   Комисията нотифицира държавата, подала искането за решението, взето в съответствие с параграф 2. Когато на държава е предоставен специален насърчителен режим, тя се уведомява за датата, на която решението влиза в сила. Комисията публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз, изброяващо държавите, които се ползват от специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление:

а)

до 15 декември 2008 г. за искане по член 9, параграф 1, буква а), подточка i), или

б)

до 15 юни 2010 г. за искане по член 9, параграф 1, буква а), подточка ii).

4.   Когато на държавата, подала искането не е предоставен специален насърчителен режим, Комисията дава обяснение за причините, ако тази държава поиска това.

5.   Комисията води всички отношения с държавата, подала искането по отношение на искането, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 27, параграф 4.

6.   Специалният насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, предоставен съгласно Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета, продължава да се предоставя от 1 януари 2009 г. на всяка държава, която все още е обект на разследване, образувано съгласно член 18, параграф 2 от същия регламент, до датата на приключване на разследването съгласно настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 3

Специален режим за най-слабо развитите държави

Член 11

1.   Без да се засягат параграфи 2 и 3, прилагането на митата по Общата митническа тарифа за всички продукти от глави 1—97 на Хармонизираната система, с изключение на глава 93 от нея, с произход от държава, която съгласно приложение I се ползва от специалния режим за най-слабо развитите държави, се спира напълно.

2.   Митата по Общата митническа тарифа за продукти по тарифна позиция 1006 се намаляват с 80 % до 31 август 2009 г. и прилагането им се спира напълно, считано от 1 септември 2009 г.

3.   Митата по Общата митническа тарифа за продукти по тарифна позиция 1701 се намаляват с 80 % до 30 септември 2009 г. и прилагането им се спира напълно считано от 1 октомври 2009 г.

4.   За периода от 1 октомври 2009 г. до 30 септември 2012 г. вносителят на продукти по тарифна позиция 1701 се задължава да закупува тези продукти на минимална цена, не по-ниска от 90 % от референтната цена (на база c.i.f.), определена в член 3 от Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (10) за съответната пазарна година.

5.   До пълното спиране на прилагането на митата по Общата митническа тарифа за продукти по тарифни позиции 1006 и 1701 в съответствие с параграфи 2 и 3 се открива обща тарифна квота при нулева ставка за всяка пазарна година за продукти съответно по тарифна позиция 1006 и подпозиция 1701 11 10 с произход от държави, които се ползват от този специален режим. Тарифните квоти за пазарна година 2008/2009 се равняват на 6 694 тона еквивалент на олющен ориз за продукти по тарифна позиция 1006, и на 204 735 тона еквивалент на бяла захар за продукти по подпозиция 1701 11 10.

6.   За периода от 1 октомври 2009 г. до 30 септември 2015 г. за вноса на продукти по тарифна позиция 1701 се изисква вносна лицензия.

7.   Комисията приема подробни правила за прилагане на разпоредбите, посочени в параграфи 4, 5 и 6 от настоящия член в съответствие с процедурата, посочена в член 195 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяването на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделдски продукти („Общ регламент за ООП“) (11).

8.   Когато дадена държава е изключена от ООН от списъка на най-слабо развитите държави, тя се изважда от списъка на бенефициерите по този режим. Изваждането на държавата от режима и установяването на преходен период с минимална продължителност от поне три години става с решение на Комисията в съответствие с процедурата по член 27, параграф 4.

Член 12

Член 11, параграфи 3 и 5, които се отнасят до продукти по тарифна подпозиция 1701 11 10, не се прилагат за продукти с произход от държави, които се ползват с преференциите по този раздел, допуснати за свободно обращение във френските отвъдморски департаменти.

РАЗДЕЛ 4

Общи разпоредби

Член 13

1.   Тарифните преференции, посочени в членове 6 и 7, се премахват по отношение на продукти с произход от държава бенефициер от даден раздел, когато средната стойност на вноса в Общността на продукти от тази държава, включени във въпросния раздел и обхванати от режима, с който се ползва тази държава, превишава 15 % от стойността на вноса в Общността на същите продукти от всички държави и територии бенефициери в продължение на три последователни години въз основа на най-новите налични данни към 1 септември 2007 г. По отношение на всеки от разделите ХIа и ХIб прагът е 12,5 %.

2.   Премахнатите раздели в съответствие с параграф 1 са изброени в колона В от приложение I. Така премахнатите раздели запазват този си статут за периода на прилагане на настоящия регламент, както е посочено в член 32, параграф 2.

3.   Комисията нотифицира държавата бенефициер за премахването на раздел.

4.   Параграф 1 не се прилага към държава бенефициер по отношение на който и да е раздел, представляващ повече от 50 % от стойността на целия внос в Общността, обхванат от ОСП, с произход от тази държава.

5.   Статистическият източник, който да се използва за целите на този член е статистиката на Евростат за външната търговия.

Член 14

1.   Когато ставката на мито ad valorem за индивидуална вносна декларация, намалена в съответствие с настоящата глава, е 1 % или по-малко, прилагането на това мито се спира напълно.

2.   Когато ставката на специфично мито за индивидуална вносна декларация, намалена в съответствие с разпоредбите на настоящата глава, е 2 EUR или по-малко на индивидуална стойност в евро, прилагането на това мито се спира напълно.

3.   При спазване на изискванията на параграфи 1 и 2, окончателната ставка на преференциалното мито, изчислена в съответствие с настоящия регламент, се закръглява надолу до първия десетичен знак.

ГЛАВА III

РАЗПОРЕДБИ ЗА ВРЕМЕННО ОТТЕГЛЯНЕ И ЗАЩИТНИ РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ 1

Временно оттегляне

Член 15

1.   Преференциалните договорености, предвидени в настоящия регламент, могат да бъдат временно оттеглени по отношение на всички или някои продукти с произход от държава бенефициер на едно от следните основания:

а)

сериозни и системни нарушения на принципите, установени в конвенциите, посочени в част А от приложение III, въз основа на заключение на съответните наблюдаващи органи;

б)

износ на стоки, произведени с труд на затворници;

в)

сериозни недостатъци в митническия контрол при износ или транзит на наркотици (забранени вещества или прекурсори) или неспазване на международните конвенции относно изпирането на пари;

г)

сериозни и системни нелоялни търговски практики, които влияят отрицателно на производството на Общността, и по отношение на които държавата бенефициер не е предприела мерки. Относно тези нелоялни търговски практики, които са забранени или подлежат на санкциониране по силата на споразуменията на СТО, прилагането на настоящия член се основава на предшестващо определение в този смисъл от страна на компетентния орган на СТО;

д)

сериозно и системно нарушаване на целите на регионалните организации или договорености за рибарство, в които Общността е член, относно опазването и управлението на рибните ресурси.

2.   Без да се засяга параграф 1, специалният насърчителен режим, посочен в раздел 2 на глава II може временно да бъде оттеглен по отношение на всички или някои продукти, включени в този режим, с произход от държава бенефициер, по-специално ако националното законодателство вече не включва конвенциите, посочени в приложение III, които са били ратифицирани в изпълнение на изискванията на член 8, параграфи 1 и 2, или ако това законодателство не се прилага ефективно.

3.   Преференциалните режими, предвидени в настоящия регламент, не се оттеглят по реда на параграф 1, буква г) по отношение на продукти, към които се прилагат антидъмпингови или изравнителни мерки съобразно Регламенти (ЕО) № 384/96 (12) или (ЕО) № 2026/97 (13), на основанията, на които са предприети тези мерки.

Член 16

1.   Преференциалните режими, предвидени в настоящия регламент, могат временно да бъдат оттеглени по отношение на всички или някои продукти с произход от дадена държава бенефициер в случай на измами, нередности или системно неспазване или неосигуряване спазването на правилата за произход на стоките и на свързаните с това процедури, или неосигуряването на административното сътрудничество, необходимо за прилагането и контрола на режимите, посочени в член 1, параграф 2.

2.   Административното сътрудничество, посочено в параграф 1, задължава, inter alia, държавата бенефициер:

а)

да съобщава на Комисията и да актуализира информацията, необходима за прилагане на правилата за произход и контрола им;

б)

да съдейства на Общността чрез извършване на последваща проверка на произхода на стоките по искане на митническите власти на държавите-членки и да съобщава своевременно резултатите;

в)

да съдейства на Общността, като позволи на Комисията координирано и в тясно сътрудничество с компетентните органи на държавите-членки да осъществява в тази държава мисии на Общността в рамките на сътрудничеството в областта на администрирането и разследването с цел проверка на автентичността на документи или точността на информация, имаща отношение към предоставянето на режима, посочен в член 1, параграф 2;

г)

да извършва или организира подходящи разследвания с цел идентифициране и предотвратяване нарушаването на правилата за произход;

д)

да спазва или осигурява спазване на правилата за произход по отношение на регионалната кумулация по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2454/93, ако държавата е облагодетелствана от тях;

е)

да съдейства на Общността при проверка на поведение, когато има предположение за измама, свързана с произхода. Може да се предположи, че е налице измама, когато вносът на продуктите по преференциалните режими, предвидени по настоящия регламент, значително надвишава обичайните нива на износа на държавата бенефициер.

3.   Комисията може да спре прилагането на преференциалните режими, предвидени в настоящия регламент, по отношение на всички или някои продукти с произход от държава бенефициер, когато тя счете, че са налице достатъчно доказателства, че временно оттегляне би било основателно поради съображенията, посочени в параграфи 1 и 2, при положение че преди това тя е:

а)

уведомила комитета, посочен в член 27;

б)

приканила държавите-членки да вземат необходимите защитни мерки за да се опазят финансовите интереси на Общността и/или за да се осигури спазването на задължения ѝ от държавата бенефициер, и

в)

публикувала известие в Официален вестник на Европейския съюз, което заявява, че са налице основателни съмнения относно прилагането на преференциалния режим и/или спазването от държавата бенефициер на задълженията ѝ, което може да постави под въпрос правото ѝ да продълава да се ползва от предоставените с настоящия регламент ползи.

Комисията уведомява засегнатата държава бенефициер относно всяко решение, взето в съответствие с настоящия параграф, преди то да стане действащо. Комисията нотифицира за това и комитета, посочен в член 27.

4.   Всяка държава-членка може да отнесе решение, взето в съответствие с параграф 3, до Съвета в едномесечен срок. Съветът може да вземе различно решение с квалифицирано мнозинство в рамките на един месец.

5.   Срокът на спиране не надвишава шест месеца. При изтичане на този срок Комисията взема решение или да прекрати спирането след уведомяване на комитета, посочен в член 27 или да удължи срока на спиране в съответствие с процедурата, посочена в параграф 3 от настоящия член.

6.   Държавите-членки съобщават на Комисията цялата съответна информация, която може да обоснове спирането на преференциите или удължаването на срока му.

Член 17

1.   Когато Комисията или държава-членка получи информация, която може да обоснове временно оттегляне и когато Комисията или държава-членка прецени, че са налице достатъчно основания за започване на разследване, тя уведомява комитета, посочен в член 27 и отправя искане за провеждане на консултации. Консултациите се провеждат в рамките на един месец.

2.   След консултациите Комисията може в едномесечен срок и в съответствие с процедурата, посочена в член 27, параграф 5 да вземе решение за започване на разследване.

Член 18

1.   Когато Комисията вземе решение за започване на разследване, тя публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз за обявяване на разследването и нотифицира засегнатата държава бенефициер за това. Известието съдържа резюме на получената информация и указва, че всяка съответна информация следва да бъде изпратена на Комисията. То посочва срока, който не може да надвишава четири месеца от датата на публикуване на известието, в рамките на който заинтересованите държави могат да представят писмените си становища.

2.   Комисията предоставя на засегнатата държава бенефициер всякаква възможност да сътрудничи при разследването.

3.   Комисията търси всякаква информация, която счете за необходима, включително наличните оценки, коментари, решения, препоръки и заключения на съответните надзорни органи на ООН, МОТ и на други компетентни международни организации. Те служат като отправна точка за разследването по отношение на това, дали временното оттегляне е обосновано поради причината, посочена в член 15, параграф 1, буква а). Комисията може да свери получената информация с икономическите оператори и засегнатата държава бенефициер.

4.   Комисията може да бъде подпомагана от длъжностни лица от държавата-членка, на чиято територия е възможно да бъде потърсена такава проверка, ако тази държава-членка поиска това.

5.   Когато поисканата от Комисията информация не е представена в срока, посочен в известието за обявяване на разследването, или разследването е сериозно възпрепятствано, констатации могат да се направят въз основа на наличните факти.

6.   Разследването приключва в едногодишен срок. Комисията може да удължи този срок в съответствие с процедурата, посочена в член 27, параграф 5.

Член 19

1.   Комисията представя на комитета, посочен в член 27, доклад относно констатациите си.

2.   Когато Комисията прецени, че констатациите ѝ не обосновават временно оттегляне, тя взема решение в съответствие с процедурата, посочена в член 27, параграф 5 за прекратяване на разследването. В този случай Комисията публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз, в което обявява прекратяването на разследването и излага основните си заключения.

3.   Когато Комисията прецени, че констатациите ѝ обосновават временно оттегляне поради причината, посочена в член 15, параграф 1, буква а), тя взема решение в съответствие с процедурата, посочена в член 27, параграф 5, да наблюдава и оценява ситуацията в държавата бенефициер за срок от шест месеца. Комисията нотифицира засегнатата държава бенефициер за това решение и публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз, в което обявява намерението си да внесе в Съвета предложение за временно оттегляне, освен ако преди изтичането на срока засегнатата държава бенефициер не поеме ангажимент да предприеме необходимите мерки за съобразяване, в рамките на разумен срок, с конвенциите, посочени в част А от приложение III.

4.   Когато Комисията счете, че временното оттегляне е необходимо, тя внася подходящо предложение в Съвета, който в двумесечен срок взема решение с квалифицирано мнозинство. В случаите, посочени в параграф 3, Комисията внася своето предложение в края на срока, посочен в същия параграф.

5.   Ако Съветът вземе решение за временно оттегляне, това решение влиза в сила шест месеца след като е взето, освен ако преди това Съветът, въз основа на съответно предложение на Комисията, не реши, че основанията за него вече не са налице.

РАЗДЕЛ 2

Защитна клауза

Член 20

1.   Когато продукт с произход от държава бенефициер се внася при условия, които причиняват или застрашават да причинят сериозни затруднения на производител на Общността на сходни или пряко конкурентни продукти, нормалните мита за този продукт по Общата митническа тарифа могат да бъдат въведени отново по всяко време по искане на държавата-членка или по инициатива на Комисията.

2.   В разумен срок Комисията взема официално решение да започне разследване. Когато Комисията вземе решение да започне разследване, тя публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз за обявяване на разследването. Известието съдържа резюме на получената информация и указва всяка съответна информация, която да бъде изпратена на Комисията. То посочва срока, който не трябва да надвишаващ четири месеца от датата на публикуване на известието, в който заинтересованите страни могат да представят писмените си становища.

3.   Комисията търси всякаква информация, която сметне за необходима, и може да свери получената информация със засегнатата държава бенефициер и с всеки друг относим източник. Тя може да бъде подпомагана от длъжностни лица на държавата-членка, на чиято територия е възможно да бъде потърсена такава проверка, ако тази държава-членка поиска това.

4.   При проверката дали са налице сериозни затруднения, Комисията взема предвид, inter alia, следните фактори относно производителите на Общността, когато информация е налице:

а)

пазарен дял;

б)

продукция;

в)

запаси;

г)

производствен капацитет;

д)

банкрут;

е)

рентабилност;

ж)

използване на капацитета;

з)

заетост;

и)

внос;

й)

цени.

5.   Разследването приключва в шестмесечен срок от датата на публикуване на известието, посочено в параграф 2. Комисията може, при изключителни обстоятелства и след консултация с комитета, посочен в член 27 да удължи този срок в съответствие с процедурата, посочена в член 27, параграф 5.

6.   Комисията взема решение в едномесечен срок в съответствие с процедурата, посочена в член 27, параграф 5. Това решение влиза в сила в рамките на един месец от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

7.   Ако изключителни обстоятелства, изискващи незабавно действие, направят провеждането на разследване невъзможно, Комисията може след уведомяване на комитета, посочен в член 27, да предприеме всяка превантивна мярка, която е крайно необходима.

8.   Всяка година на 1 януари през периода на прилагане на настоящия регламент, както е посочено в член 32, параграф 2 по своя инициатива или по искане на държава-членка и след уведомяване на комитета, посочен в член 27, Комисията премахва преференциите, посочени в членове 6 и 7 по отношение на продуктите от раздел ХIб, когато вносът на тези продукти, както е посочено в член 13, параграф 1, с произход от държава бенефициер:

а)

се увеличи най-малко с 20 % в количествено изражение (по обем) в сравнение с предходната календарна година, или

б)

превиши 12,5 % от стойността на вноса в Общността на продукти от раздел ХIб от всички държави и територии, изброени в приложение I, през който и да е период от дванадесет месеца,

Тази разпоредба не се прилага по отношение на държави, които се ползват от специалния режим за най-слабо развитите държави, посочен в член 11, нито по отношение на държави, чийто дял във вноса в Общността съгласно определеното в член 13, параграф 1 не надвишава 8 %. Премахването на преференциите поражда действие два месеца след датата на публикуването на решението на Комисията затова в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 21

Ако вносът на продукти, включени в приложение I към Договора, причини или застрашава да причини сериозно смущение на пазарите на Общността, по-специално в един или повече от най-отдалечените региони, или в регулаторните механизми на тези пазари, Комисията може, по собствена инициатива или по искане на държава-членка, да спре прилагането на преференциалните режими по отношение на въпросните продукти след консултация с управителния комитет за съответната обща организация на пазара.

Член 22

1.   Комисията уведомява колкото е възможно по-рано засегнатата държава бенефициер за всяко решение, взето в съответствие с членове 20 или 21, преди то да породи действие. Комисията нотифицира също за това Съвета и държавите-членки.

2.   Всяка държава-членка може в едномесечен срок да отнесе до Съвета решение, взето в съответствие с членове 20 или 21. Съветът може да приеме различно решение с квалифицирано мнозинство в рамките на един месец.

РАЗДЕЛ 3

Мерки за надзор в селскостопанския сектор

Член 23

1.   Без да се засяга член 20, към продуктите от глави 1—24 от Общата митническа тарифа с произход от държава бенефициер може да се приложи специален надзорен механизъм с цел избягване на смущения на пазара на Общността. Комисията, по собствена инициатива или по искане на държава-членка, взема решение относно продуктите, към които се прилага този надзорен механизъм.

2.   Когато член 20 се прилага към продукти от глави 1—24 от Общата митническа тарифа с произход от държава бенефициер, сроковете, посочени в член 20, параграфи 2 и 5 се намаляват на два месеца в следните случаи:

а)

когато съответната държава бенефициер не осигурява спазване на правилата за произход или не осигурява административното сътрудничество, посочено в член 16, или

б)

когато вносът на продукти от глави 1—24 по преференциалните режими, предоставени съгласно настоящия регламент, значително надвишат обичайните нива на износ от засегнатата държава бенефициер.

РАЗДЕЛ 4

Обща разпоредба

Член 24

Настоящата глава по никакъв начин не засяга прилагането на защитните клаузи, приети като част от Общата селскостопанска политика съгласно член 37 от Договора или като част от Общата търговска политика съгласно член 133 от Договора, или на всяка друга защитна клауза, която може да бъде приложена.

ГЛАВА IV

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

В съответствие с процедурата, посочена в член 27, параграф 5, Комисията приема изменения на приложенията към настоящия регламент, станали необходими:

а)

вследствие на изменения на Комбинираната номенклатура;

б)

вследствие на изменения в международния статус или класификацията на държавите или териториите;

в)

вследствие на прилагането на член 3, параграф 2;

г)

поради това, че дадена държава е достигнала праговете, посочени в член 3, параграф 1;

д)

с оглед съставянето на списъка на държавите бенефициери в съответствие с член 10.

Член 26

1.   В рамките на шест седмици след края на всяко тримесечие държавите-членки изпращат на Евростат своите статистически данни за продуктите, поставени под митническата процедура за допускане за свободно обращение през съответното тримесечие по тарифните преференции, предвидени в настоящия регламент, съгласно Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета (14) и Регламент (ЕО) № 1917/2000 на Комисията (15). Тези данни, съпроводени с позоваване на кодовете по Комбинираната номенклатура и, когато това е приложимо, на кодовете по ТАРИК, съдържат, разбити по държава на произход, стойностите, количествата и всички допълнителни единици, изисквани в съответствие с определенията в Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1917/2000 на Комисията.

2.   В съответствие с член 308г от Регламент (ЕИО) № 2454/93 държавите-членки предоставят на Комисията по нейно искане подробности относно количествата продукти, допуснати за свободно обращение по тарифните преференции, предвидени в настоящия регламент, през предходните месеци. Тези данни включват продуктите, посочени в параграф 3.

3.   В тясно сътрудничество с държавите-членки Комисията наблюдава вноса на продукти с кодове по КН 0603, 0803 00 19, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98 и 6403, за да установи дали се изпълняват условията по членове 20 и 21.

Член 27

1.   Без да се засяга член 11, параграф 7, Комисията се подпомага от Комитет по общите преференции (наричан по- нататък „Комитета“).

2.   Комитетът може да проучва всеки въпрос, свързан с прилагането на настоящия регламент, повдигнат от Комисията или по искане на държава-членка.

3.   Комитетът проучва действието на схемата въз основа на доклад на Комисията, обхващащ периода след 1 януари 2006 г. Този доклад обхваща всички преференциални режими, посочени в член 1, параграф 2 и се представя своевременно за обсъждането при следващия регламент.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

5.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

ГЛАВА V

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТИ (ЕО) № 552/97, № 1933/2006, № 1100/2006 и № 964/2007

Член 28

Регламент (ЕО) № 552/97 се изменя, както следва:

1.

В член 1 думите: „Регламент (ЕО) № 3281/94 и Регламент (ЕО) № 1256/96“ се заменят с думите „Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 до 31 декември 2011 г. (16).

2.

В член 2 думите: „член 9, параграф 1, първо тире от Регламент (ЕО) № 3281/94 и член 9, параграф 1, първо тире от Регламент (ЕО) № 1256/96“ се заменят с думите: „член 15, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 732/2008“.

Член 29

В Регламент (ЕО) № 1933/2006 думите в член 1 „Регламент (ЕО) № 980/2005“ се заменят с думите „Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. (17)

Член 30

Регламент (ЕО) № 1100/2006 се изменя, както следва:

1.

В член 1, първо тире думите: „член 12, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 980/2005“ се заменят с думите: „член 11, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. (18)

2.

В член 1, второ тире думите: „член 12, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 980/2005“ се заменят с думите: „член 11, параграфи 3 и 5 от Регламент (ЕО) № 732/2008“.

3.

В член 3, параграф 1 първата и втората алинея се заменят със следното: „Откриват се следните глобални тарифни квоти при нулево мито, изразени в „еквивалент на бяла захар“, за внос на сурова тръстикова захар за рафиниране с код по КН 1701 11 10 с произход от държава, която съгласно приложение I към Регламент (ЕО) № 732/2008 се ползва от специалния режим за най-слабо развитите държави:

178 030,75 тона за пазарната година от 1 октомври 2007 г. до 30 септември 2008 г.;

204 735 тона за пазарната година от 1 октомври 2008 г. до 30 септември 2009 г.

Квотите са с поредни номера съответно 09.4361 и 09.4362.“

4.

Член 3, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

алинея първа се заменя със следното:

„2.   При внос на продукти от тарифна позиция 1701, с произход от най-слабо развитите държави, различни от посочените в параграф 1, се намаляват митата по Общата митническа тарифа (ОМТ), както и допълнителните мита, посочени в член 27 от Регламент (ЕО) № 318/2006 и при условията на член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 732/2008 с 50 % на 1 юли 2007 г., с 80 % на 1 юли 2008 г. и се спират напълно считано от 1 октомври 2009 г.“;

б)

в трета алинея, буква в) думата „юни“ се заменя с думата „септември“;

в)

трета алинея, буква г) се заличава.

5.

В член 5, параграф 7, буква г) думите: „обещанието на одобрения оператор“ се заменят с „обещанието на заявителя“.

6.

В член 5, параграф 8, буква а) думите: „приложение I към Регламент (ЕО) № 980/2005“ се заменят с думите: „приложение I към Регламент (ЕО) № 732/2008“.

7.

В член 5, параграф 8, буква в), първо тире думите: „член 12, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 980/2005“ се заменят с думите: „член 11, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 732/2008“.

8.

В член 5, параграф 8, буква в), второ тире думите: „член 12, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 980/2005“ се заменят с думите: „член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 732/2008“.

9.

В член 10, параграф 2 думите: „член 12, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 980/2005“ се заменят с думите: „член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 732/2008“.

Член 31

Регламент (ЕО) № 964/2007 се изменя както следва:

1.

В член 1, параграф 1, първа алинея, думите: „член 12, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 980/2005“ се заменят с думите „член 11, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. (19)

2.

В член 1, параграф 1, втора алинея, думите „Приложение I към Регламент (ЕО) № 980/2005“ се заменят с думите „приложение I към Регламент (ЕО) № 732/2008“.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 32

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Прилага се от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. Датата, на която изтича срокът му на действие, обаче не се прилага към специалния режим за най-слабо развитите държави, нито към която и да е друга разпоредба от настоящия регламент, доколкото тази дата се прилага във връзка с този режим.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  Становище от 5 юни 2008 г. след незадължителна консултация (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции (ОВ L 169, 30.6.2005 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 55/2008 (ОВ L 20, 24.1.2008 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).

(4)  ОВ L 85, 27.3.1997 г., стр. 8.

(5)  ОВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 35.

(6)  ОВ L 196, 18.7.2006 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 213, 15.8.2007 г., стр. 26.

(8)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(9)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 360/2008 на Комисията (ОВ L 111, 23.4.2008 г., стр. 9).

(10)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1).

(11)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(12)  Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(13)  Регламент (ЕО) № 2026/97 на Съвета от 6 октомври 1997 г. относно защитата срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 288, 21.10.1997 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 461/2004 (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 12).

(14)  Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета от 22 май 1995 г. относно статистиките за търговията със стоки между Общността и нейните държави-членки и трети страни (ОВ L 118, 25.5.1995 г., стр. 10). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕО) № 1917/2000 на Комисията от 7 септември 2000 г. за постановяване на някои разпоредби за прилагането на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета относно статистиката за външната търговия (ОВ L 229, 9.9.2000 г., стр. 14). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1949/2005 (ОВ L 312, 29.11.2005 г., стр. 10).

(16)  ОВ L 211, 6.8.2008 г., стр. 1.“

(17)  ОВ L 211, 6.8.2008 г., стр. 1.“

(18)  ОВ L 211, 6.8.2008 г., стр. 1.“

(19)  ОВ L 211, 6.8.2008 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Държави (1) и територии бенефициери на схемата от общи тарифни преференции на Общността

Колона А:

азбучен код в съответствие с номенклатурата на държавите и териториите за целите на външнотърговската статистика на Общността

Колона Б:

име на държавата или територията

Колона В:

раздел(и), по отношение на който(които) тарифните преференции са премахнати за съответната държава бенефициер (член 13)

Колона Г:

държава, включена в специалния режим за най-слабо развитите държави (член 11)

Колона Д:

държава, включена в специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление (член 7)


A

Б

В

Г

Д

AE

Обединени арабски емирства

 

 

 

AF

Афганистан

 

X

 

AG

Антигуа и Барбуда

 

 

 

AI

Ангила

 

 

 

AM

Армения

 

 

 

AN

Нидерландски Антили

 

 

 

AO

Ангола

 

X

 

AQ

Антарктика

 

 

 

AR

Аржентина

 

 

 

AS

Американски Самоа

 

 

 

AW

Аруба

 

 

 

AZ

Азербайджан

 

 

 

BB

Барбадос

 

 

 

BD

Бангладеш

 

X

 

BF

Буркина Фасо

 

X

 

BH

Бахрейн

 

 

 

BI

Бурунди

 

X

 

BJ

Бенин

 

X

 

BM

Бермуда

 

 

 

BN

Бруней Даруссалам

 

 

 

BO

Боливия

 

 

 

BR

Бразилия

Раздел IV

Продукти на хранителната промишленост; безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет; тютюни и обработени заместители на тютюна

 

 

Раздел IX

Дървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища; корк и изделия от корк; тръстикови и кошничарски изделия

BS

Бахамски острови

 

 

 

BT

Бутан

 

X

 

BV

Остров Буве (Bouvet Island)

 

 

 

BW

Ботсуана

 

 

 

BY

Беларус

 

 

 

BZ

Белиз

 

 

 

CC

Кокосови острови (или Острови Кийлинг) (Cocos Islands (or Keeling Islands)

 

 

 

CD

Демократична република Конго

 

X

 

CF

Централноафриканска република

 

X

 

CG

Конго

 

 

 

CI

Кот д Ивоар

 

 

 

CK

Острови Кук (Cook Islands)

 

 

 

CM

Камерун

 

 

 

CN

Китайска народна република

Раздел VI

Продукти на химическата промишленост и други свързани с нея промишлености

 

 

Раздел VII

Пластмаси и пластмасови изделия; каучук и каучукови изделия

Раздел VIII

Кожи; кожухарски кожи и изделия от тези материали; сарашки или седларски артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва

Раздел IX

Дървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища; корк и изделия от корк; тръстикови и кошничарски изделия

Раздел XIа

Текстилни материали; раздел XIб Изделия от тях

Раздел XII

Обувки, шапки, чадъри за дъжд и слънце, бастуни, камшици, бичове и техните части; апретирани пера и артикули от пера; изкуствени цветя; изделия от коси

Раздел XIII

Изделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или аналогични материали; керамични продукти; стъкло и изделия от стъкло

Раздел XIV

Естествени или култивирани перли, скъпоценни или полускъпоценни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети

Раздел XV

Неблагородни метали и изделия от тези метали

Раздел XVI

Машини и апарати, електрооборудване; части от тях; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати

Раздел XVII

Транспортни съоръжения

Раздел XVIII

Оптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико-хирургически инструменти и апарати; часовникарски изделия; музикални инструменти; части и принадлежности за тези инструменти или апарати

Раздел XX

Разни стоки и продукти

CO

Колумбия

 

 

 

CR

Коста Рика

 

 

 

CU

Куба

 

 

 

CV

Кабо Верде

 

X

 

CX

Острови Рождество (Christmas Islands)

 

 

 

DJ

Джибути

 

X

 

DM

Доминика

 

 

 

DO

Доминиканска република

 

 

 

DZ

Алжир

 

 

 

EC

Еквадор

 

 

 

EG

Египет

 

 

 

ER

Еритрея

 

X

 

ET

Етиопия

 

X

 

FJ

Фиджи

 

 

 

FK

Фолкландски острови

 

 

 

FM

Федерирани микронезийски щати

 

 

 

GA

Габон

 

 

 

GD

Гренада

 

 

 

GE

Грузия

 

 

 

GH

Гана

 

 

 

GI

Гибралтар

 

 

 

GL

Гренландия

 

 

 

GM

Гамбия

 

X

 

GN

Гвинея

 

X

 

GQ

Екваториална Гвинея

 

X

 

GS

Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови (South Georgia and South Sandwich Islands)

 

 

 

GT

Гватемала

 

 

 

GU

Гуам

 

 

 

GW

Гвинея-Бисау

 

X

 

GY

Гвиана

 

 

 

HM

Остров Хърд и острови Макдоналд (Heard Island and McDonald Islands)

 

 

 

HN

Хондурас

 

 

 

HT

Хаити

 

X

 

ID

Индонезия

Раздел III

Мазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход

 

 

IN

Индия

Раздел XIа

Текстилни материали

 

 

IO

Британска територия в Индийския океан (British Indian Ocean Territory)

 

 

 

IQ

Ирак

 

 

 

IR

Иран

 

 

 

JM

Ямайка

 

 

 

JO

Йордания

 

 

 

KE

Кения

 

 

 

KG

Киргизстан

 

 

 

KH

Камбоджа

 

X

 

KI

Кирибати

 

X

 

KM

Коморски острови

 

X

 

KN

Сейнт Китс и Невис

 

 

 

KW

Кувейт

 

 

 

KY

Кайманови острови

 

 

 

KZ

Казахстан

 

 

 

LA

Лаоска народно-демократична република

 

X

 

LB

Ливан

 

 

 

LC

Сейнт Лусия

 

 

 

LK

Шри Ланка

 

 

 

LR

Либерия

 

X

 

LS

Лесото

 

X

 

LY

Либийска арабска джамахирия

 

 

 

MA

Мароко

 

 

 

MG

Мадагаскар

 

X

 

MH

Маршалови острови

 

 

 

ML

Мали

 

X

 

MM

Мианмар

 

X

 

MN

Монголия

 

 

 

MO

Макао

 

 

 

MP

Северни Мариански острови

 

 

 

MR

Мавритания

 

X

 

MS

Монсерат

 

 

 

MU

Мавриций

 

 

 

MV

Малдивски острови

 

X

 

MW

Малави

 

X

 

MX

Мексико

 

 

 

MY

Малайзия

Раздел III

Мазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход

 

 

MZ

Мозамбик

 

X

 

NA

Намибия

 

 

 

NC

Нова Каледония

 

 

 

NE

Нигер

 

X

 

NF

Острови Норфолк (Norfolk Island)

 

 

 

NG

Нигерия

 

 

 

NI

Никарагуа

 

 

 

NP

Непал

 

X

 

NR

Науру

 

 

 

NU

Ниуе

 

 

 

OM

Оман

 

 

 

PA

Панама

 

 

 

PE

Перу

 

 

 

PF

Френска Полинезия

 

 

 

PG

Папуа-Нова Гвинея

 

 

 

PH

Филипини

 

 

 

PK

Пакистан

 

 

 

PM

Сен Пиер и Микелон

 

 

 

PN

Питкерн

 

 

 

PW

Палау

 

 

 

PY

Парагвай

 

 

 

QA

Катар

 

 

 

RU

Руска федерация

 

 

 

RW

Руанда

 

X

 

SA

Саудитска Арабия

 

 

 

SB

Соломонови острови

 

X

 

SC

Сейшелски острови

 

 

 

SD

Судан

 

X

 

SH

Света Елена (Saint Helena)

 

 

 

SL

Сиера Леоне

 

X

 

SN

Сенегал

 

X

 

SO

Сомалия

 

X

 

SR

Суринам

 

 

 

ST

Сао Томе и Принсипи

 

X

 

SV

Ел Салвадор

 

 

 

SY

Сирийска арабска република

 

 

 

SZ

Свазиленд

 

 

 

TC

Острови Търкс и Кайкос (Turks and Caicos Islands)

 

 

 

TD

Чад

 

X

 

TF

Френски южни територии

 

 

 

TG

Того

 

X

 

TH

Тайланд

Раздел XIV

Естествени или култивирани перли, скъпоценни или полускъпоценни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети

 

 

TJ

Таджикистан

 

 

 

TK

Токелау

 

 

 

TL

Тимор-Лесте

 

X

 

TM

Туркменистан

 

 

 

TN

Тунис

 

 

 

TO

Тонга

 

 

 

TT

Тринидад и Тобаго

 

 

 

TV

Тувалу

 

X

 

TZ

Танзания

 

X

 

UA

Украйна

 

 

 

UG

Уганда

 

X

 

UM

Малки външни острови, прилежащи на САЩ (United States Minor Outlying Islands)

 

 

 

UY

Уругвай

 

 

 

UZ

Узбекистан

 

 

 

VC

Сейнт Винсент и Гренадини

 

 

 

VE

Венецуела

 

 

 

VG

Британски Вирджински острови

 

 

 

VI

Американски Вирджински острови

 

 

 

VN

Виетнам

Раздел XII

Обувки, шапки, чадъри за дъжд и слънце, бастуни, камшици, бичове и техните части; апретирани пера и артикули от пера; изкуствени цветя; изделия от коси

 

 

VU

Вануату

 

X

 

WF

Уолис и Футуна

 

 

 

WS

Самоа

 

X

 

YE

Йемен

 

X

 

YT

Майот

 

 

 

ZA

Южна Африка

 

 

 

ZM

Замбия

 

X

 

ZW

Зимбабве

 

 

 


(1)  Списъкът включва държави, които могат да са временно изключени от ОСП на Общността или не са изпълнили изискванията за административно сътрудничество (предварително условие за предоставяне ползването на тарифни преференции). Комисията или компетентните органи на съответната държава ще предоставят актуализиран списък.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на продуктите, включени в режимите, посочени в член 1, параграф 2, букви а) и б)

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, описанието на продуктите следва да се счита за указание, като тарифните преференции се определят от кодовете по КН. Когато са посочени „ex“ кодове по КН, тарифните преференции се определят съгласно кода по КН и описанието, разгледани заедно.

Включването на продукти с код по КН, отбелязан със звездичка, зависи от спазването на условията, определени в съответните разпоредби на Общността.

Колоната „Чувствителен/нечувствителен“ се отнася до продукти, включени в общия режим (член 6) и в специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление (член 7). Тези продукти са посочени или като „НЧ“ (нечувствителни за целите на член 6, параграф 1), или като „Ч“ (чувствителни за целите на член 6, параграф 2).

С цел опростяване продуктите са изброени по групи. Тези групи могат да включват продукти, които са освободени от мита по Общата митническа тарифа или по отношение на които прилагането на мита по Общата митническа тарифа е спряно.

Код по КН

Описание

Чувствителен/нечувствителен

0101 10 90

Живи, расови за разплод магарета и други

Ч

0101 90 19

Живи коне, различни от расови за разплод, различни от тези, предназначени за клане

Ч

0101 90 30

Живи магарета, различни от расови за разплод

Ч

0101 90 90

Живи мулета и катъри

Ч

0104 20 10 *

Живи расови кози за разплод

Ч

0106 19 10

Живи домашни зайци

Ч

0106 39 10

Живи гълъби

Ч

0205 00

Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени

Ч

0206 80 91

Карантия годна за консумация, от коне, магарета, мулета или катъри, прясна или охладена, непредназначена за производство на фармацевтични препарати

Ч

0206 90 91

Карантия годна за консумация, от коне, магарета, мулета или катъри, замразена, непредназначена за производство на фармацевтични препарати

Ч

0207 14 91

Черен дроб, замразен, от петли и кокошки от вида Gallus domesticus

Ч

0207 27 91

Черен дроб, замразен, от пуйки

Ч

0207 36 89

Черен дроб, замразен, от патици, гъски или токачки, различен от тлъст черен дроб от патици или гъски

Ч

ex 0208 (1)

Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени, с изключение на продуктите от подпозиция 0208 90 55 (с изключение на продуктите от подпозиция 0208 90 70, за които бележката под линия не се прилага)

Ч

0208 90 70

Жабешки бутчета

НЧ

0210 99 10

Меса от коне, осолени или в саламура или изсушени

Ч

0210 99 59

Карантии от животни от рода на едрия рогат добитък, осолени или в саламура, сушени или пушени, различни от диафрагма

Ч

0210 99 60

Карантии от овце или кози, осолени или в саламура, сушени или пушени

Ч

0210 99 80

Карантии, осолени или в саламура, сушени или пушени, различни от черен дроб на домашни птици, различни от тези от домашни свине, от животни от рода на едрия рогат добитък или от овце или кози

Ч

ех глава 3 (2)

Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, с изключение на продукти по подпозиция 0301 10 90

Ч

0301 10 90

Живи, декоративни морски риби

НЧ

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Кисело мляко, ароматизирано или с прибавка на плодове или какао

Ч

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, ароматизирани или с прибавка на плодове или какао

Ч

0405 20 10

0405 20 30

Млечни пасти за намазване, с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, но ненадвишаващо 75 %

Ч

0407 00 90

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени, различни от яйца от домашни птици

Ч

0409 00 00 (3)

Естествен мед

Ч

0410 00 00

Продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде

Ч

0511 99 39

Естествени сюнгери от животински произход, различни от необработени

Ч

ех глава 6

Живи растения и цветарски продукти, с изключение на продуктите от подпозиция 0604 91 40

Ч

0604 91 40

Клони от иглолистни дървета, свежи

НЧ

0701

Картофи, пресни или охладени

Ч

0703 10

Лук и шалот, пресни или охладени

Ч

0703 90 00

Праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени

Ч

0704

Зеле, карфиол, алабаш, къдраво зеле и подобни, годни за консумация зеленчуци от вида Brassica, пресни или охладени

Ч

0705

Марули (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.), пресни или охладени

Ч

0706

Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и подобни кореноплодни, годни за консумация, прeсни или охладени

Ч

ex 0707 00 05

Краставици, пресни или охладени, от 16 май до 31 октомври

Ч

0708

Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени

Ч

0709 20 00

Аспержи, пресни или охладени

Ч

0709 30 00

Патладжани, пресни или охладени

Ч

0709 40 00

Целина, различна от целината с едри глави, прясна или охладена

Ч

0709 51 00

0709 59

Гъби, пресни или охладени, с изключение на продуктите по подпозиция 0709 59 50

Ч

0709 60 10

Сладки пиперки, пресни или охладени

Ч

0709 60 99

Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta, пресни или охладени, различни от сладките пиперки, различни от тези, предназначени за производство на капсаицин или на алкохолосъдържащи олеорезини, и различни от тези, предназначени за промишлено производство на етерични масла или на резиноиди

Ч

0709 70 00

Спанак, новозеландски спанак и лобода, пресни или охладени

Ч

0709 90 10

Салати, пресни или охладени, различни от марулите (Lactuca sativa) и цикориите (Cichorium spp.)

Ч

0709 90 20

Листно цвекло и бяло цвекло (Cynara cardunculus), прясно или охладено

Ч

0709 90 31 *

Маслини, пресни или охладени, непредназначени за производство на маслиново масло

Ч

0709 90 40

Каперси (Carparidacees), пресни или охладени

Ч

0709 90 50

Копър, пресен или охладен

Ч

0709 90 70

Тиквички, пресни или охладени

Ч

ex 0709 90 80

Артишок (ангинарии), пресен или охладен, от 1 юли до 31 октомври

Ч

0709 90 90

Други зеленчуци, пресни или охладени

Ч

ex 0710

Зеленчуци (неварени или варени на пара или във вода), замразени, с изключение на продукта от подпозиция 0710 80 85

Ч

0710 80 85 (3)

Аспержи (неварени или варени на пара или във вода), замразени

Ч

ex 0711

Зеленчуци, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за незабавна консумация в това състояние, с изключение на продуктите от подпозиция 0711 20 90

Ч

ex 0712

Сушени зеленчуци, цели, нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин, с изключение на маслини и продуктите от подпозиция 0712 90 19

Ч

0713

Сухи бобови зеленчуци, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени

Ч

0714 20 10 *

Сладки патати, пресни, цели, предназначени за консумация от човека

НЧ

0714 20 90

Сладки патати, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули, различни от пресни и цели и предназначени за консумация от човека

Ч

0714 90 90

Земни ябълки и подобни корени и грудки с високо съдържание на инулин, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули; сърцевина на сагово дърво

НЧ

0802 11 90

0802 12 90

Бадеми, пресни или сушени, със или без черупки, различни от горчиви

Ч

0802 21 00

0802 22 00

Лешници (Corylus spp.), пресни или сушени, със или без черупки

Ч

0802 31 00

0802 32 00

Обикновени орехи, пресни или сушени, със или без черупки

Ч

0802 40 00

Кестени (Castanea spp.), пресни или сушени, със или без черупки или белени

Ч

0802 50 00

Шам фъстък, пресен или сушен, със или без черупки или белен

НЧ

0802 60 00

Орехи Macadamia, пресни или сушени, със или без черупки или белени

НЧ

0802 90 50

Семена от пиния, пресни или сушени, със или без черупки или белени

НЧ

0802 90 85

Други черупкови плодове, пресни или сушени, със или без черупки или белени

НЧ

0803 00 11

Хлебни банани, пресни

Ч

0803 00 90

Банани, включително хлебните, сушени

Ч

0804 10 00

Фурми, пресни или сушени

Ч

0804 20 10

0804 20 90

Смокини, пресни или сушени

Ч

0804 30 00

Ананаси, пресни или сушени

Ч

0804 40 00

Авокадо, прясно или сушено

Ч

ex 0805 20

Мандарини (включително тангерини и сатсумаси), клементинки, wilкings и подобни цитрусови хибриди, пресни или сушени, от 1 март до 31 октомври

Ч

0805 40 00

Грейпфрути, включително помело, пресни или сушени

НЧ

0805 50 90

Сладки лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), пресни или сушени

Ч

0805 90 00

Други цитрусови плодове, пресни или сушени

Ч

ex 0806 10 10

Трапезно грозде, прясно, от 1 януари до 20 юли и от 21 ноември до 31 декември, с изключение на грозде от сорт Император (Vitis vinifera cv.) от 1 до 31 декември

Ч

0806 10 90

Друго грозде, прясно

Ч

ex 0806 20

Сушено грозде, с изключение на продуктите от подпозиция ex 0806 20 30, в непосредствени контейнери с нетна вместимост, надвишаваща 2 кг

Ч

0807 11 00

0807 19 00

Пъпеши (в това число и дините), пресни

Ч

0808 10 10

Ябълки, пресни, предназначени за промишлени цели, в насипно състояние, между 16 септември и 15 декември

Ч

0808 20 10

Круши, пресни, предназначени за промишлени цели, в насипно състояние, между 1 август и 31 декември

Ч

ex 0808 20 50

Други круши, пресни, между 1 май и 30 юни

Ч

0808 20 90

Дюли, пресни

Ч

ex 0809 10 00

Кайсии, пресни, между 1 януари и 31 май и между 1 август и 31 декември

Ч

0809 20 05

Вишни (Prunus cerasus), пресни

Ч

ex 0809 20 95

Череши, пресни, от 1 януари до 20 май и от 11 август до 31 декември, различни от вишни (Prunus cerasus)

Ч

ex 0809 30

Праскови, включително нектарини, пресни, между 1 януари и 10 юни и между 1 октомври и 31 декември

Ч

ex 0809 40 05

Сливи, пресни, между 1 януари и 10 юни и между 1 октомври и 31 декември

Ч

0809 40 90

Трънки, пресни

Ч

ex 0810 10 00

Ягоди, пресни, между 1 януари и 30 април и между 1 август и 31 декември

Ч

0810 20

Малини, къпини или черници, кръстоска на малина и къпина, пресни

Ч

0810 40 30

Боровинки от вида Vaccinium myrtillus, пресни

Ч

0810 40 50

Плодове от висока боровинка (от вида Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum), пресни

Ч

0810 40 90

Други боровинки от вида Vaccinium, пресни

Ч

0810 50 00

Киви, пресни

Ч

0810 60 00

Дуриани, пресни

Ч

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Черно, бяло или червено френско грозде и цариградско грозде, пресни

Ч

0810 90 95

Други плодове, пресни

Ч

ex 0811

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с добавка на захар или други подсладители, с изключение на продуктите от подпозиции 0811 10 и 0811 20

Ч

0811 10 (3) и

0811 20 (3)

Ягоди, малини, къпини или черници, кръстоска между малини и къпини, черно, бяло и червено френско грозде и цариградско грозде

Ч

ex 0812

Плодове, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние, с изключение на продуктите от подпозиция 0812 90 30

Ч

0812 90 30

Папая

НЧ

0813 10 00

Кайсии, сушени

Ч

0813 20 00

Сливи

Ч

0813 30 00

Ябълки, сушени

Ч

0813 40 10

Праскови, включително нектарините, сушени

Ч

0813 40 30

Круши, сушени

Ч

0813 40 50

Папая, сушена

НЧ

0813 40 95

Други плодове, сушени, различни от тези от позиции № 0801 до 0806

НЧ

0813 50 12

Смеси от сушени плодове (различни от тези от позиции №№ 0801 до 0806) от папая, тамарини, ябълки от кашу, личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол и питайя, но несъдържащи сливи

Ч

0813 50 15

Други смеси от сушени плодове (различни от тези от позиции №№ 0801 до 0806), несъдържащи сливи

Ч

0813 50 19

Смеси от сушени плодове (различни от тези от позиции 0801 до 0806), съдържащи сливи

Ч

0813 50 31

Смеси изключително от тропически черупкови плодове от позиции 0801 и 0802

Ч

0813 50 39

Смеси изключително от черупкови плодове от позиции 0801 и 0802, различни от тропически черупкови плодове

Ч

0813 50 91

Други смеси от черупкови плодове и сушени плодове от глава 8, несъдържащи сливи или смокини

Ч

0813 50 99

Други смеси от черупкови плодове и сушени плодове от глава 8

Ч

0814 00 00

Кори от цитрусови плодове или от пъпеши и дини, пресни, замразени, поставени във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране, или сушени

НЧ

ех глава 9

Кафе, чай, мате и подправки, с изключение на продуктите от подпозиции 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 и 0904 20 10, позиции 0905 00 00 и 0907 00 00, и подпозиции 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 и 0910 99 99

НЧ

0901 12 00

Кафе, непечено, декофеинизирано

Ч

0901 21 00

Кафе, печено, недекофеинизирано

Ч

0901 22 00

Кафе, печено, декофеинизирано

Ч

0901 90 90

Заместители на кафе, съдържащи кафе независимо от съотношението в сместа

Ч

0904 20 10

Сладки пиперки, сушени, нито смлени, нито пулверизирани

Ч

0905 00 00

Ванилия

Ч

0907 00 00

Карамфил (цвят, пъпки и корени)

Ч

0910 91 90

Смеси от два или повече продукта от различни позиции от позиции 0904 до 0910, смлени или пулверизирани

Ч

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Мащерка; дафинови листа

Ч

0910 99 99

Други подправки, смлени или пулверизирани, различни от смеси от два или повече продукта от различни позиции от позиции 0904 до 0910

Ч

ex 1008 90 90

Киноа (Chenopodium quinoa)

Ч

1105

Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от картофи

Ч

1106 10 00

Брашна, грис и прах от сухи бобови зеленчуци от позиция 0713

Ч

1106 30

Брашно, грис и прах от продуктите от глава 8

Ч

1108 20 00

Инулин

Ч

ех глава 12

Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове, с изключение на продуктите от подпозиции 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 и 1209 99 91; индустриални или медицински растения, с изключение на продуктите от позиция 1210 и от подпозиция 1211 90 30, и с изключение на продуктите от подпозиции 1212 91 и 1212 99 20; слама и фуражи

Ч

1209 21 00

Семена от люцерна, за посев

НЧ

1209 23 80

Други семена от власатка, за посев

НЧ

1209 29 50

Семена от вълчи боб, за посев

НЧ

1209 29 80

Семена от други фуражни растения, за посев

НЧ

1209 30 00

Семена от тревни растения, използвани главно за техните цветове, за посев

НЧ

1209 91 10

1209 91 90

Други зеленчукови семена, за посев

НЧ

1209 99 91

Семена от растения, използвани главно за техните цветове, за посев, различни от тези от подпозиция 1209 30 00

НЧ

1210 (1)

Шишарки от хмел, пресни или сушени, дори надробени, смлени или под формата на гранули; прах от хмел

Ч

1211 90 30

Бакла от вида tonka, прясна или сушена, дори нарязана, натрошена или под формата на прах

НЧ

ех глава 13

Естествени лакове; клейове, смоли и други растителни сокове и екстракти, с изключение на продуктите от подпозиция 1302 12 00

Ч

1302 12 00

Растителни сокове и екстракти, от сладка папрат

НЧ

1501 00 90

Мазнини от домашни птици, различни от тези от позиции 0209 или 1503

Ч

1502 00 90

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от тези в позиция 1503 и непредназначени за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация

Ч

1503 00 19

Стеарин от свинска мас и олеостеарин, непредназначени за промишлени цели

Ч

1503 00 90

Масло от свинска мас, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин, различни от масло от лой, предназначено за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация

Ч

1504

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1505 00 10

Мазнина от вълна (серей), необработена

Ч

1507

Соево масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1508

Фъстъчено масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1511 10 90

Палмово масло, сурово, непредназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация

Ч

1511 90

Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени, различно от сурово масло

Ч

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1513

Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1514

Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1515

Други растителни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

ex 1516

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин, с изключение на продуктите от подпозиция 1516 20 10

Ч

1516 20 10

Хидрогенирано рициново масло, наречено „опален восък“ (opal-wax)

НЧ

1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от глава 15, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от позиция 1516

Ч

1518 00

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция 1516; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде

Ч

1521 90 99

Восък от пчели или от други насекоми, дори рафиниран или оцветен, различен от суров восък

Ч

1522 00 10

Дегра

Ч

1522 00 91

Маслени утайки; неутрализационни утайки (soap-stocкs), различни от съдържащи масло, имащо характеристиките на маслиново масло

Ч

1601 00 10

Колбаси и подобни продукти от черен дроб и приготвени храни на база на черен дроб

Ч

1602 20 10

Черен дроб от гъски или патици, приготвен или консервиран

Ч

1602 41 90

Бутове и разфасовки от тях, приготвени или консервирани, от свине, различни от домашни свине

Ч

1602 42 90

Плешки и разфасовки от тях, приготвени или консервирани, от свине, различни от домашни свине

Ч

1602 49 90

Други приготвени храни или консерви от месо или карантии, включително смеси, от свине, различни от домашни свине

Ч

1602 50 31 (3),

1602 50 95 (3)

Други приготвени храни или консерви от месо или карантии, топлинно обработени, от едър рогат добитък, дори в херметически затворени опаковки

Ч

1602 90 31

Други приготвени храни или консерви от месо или карантии, от дивеч или от зайци

Ч

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 99

Други приготвени храни или консерви от месо или карантии, от овце или от кози или други животни, несъдържащи необработено топлинно месо или карантии от едър рогат добитък, и несъдържащи месо или карантии от домашни свине

Ч

1603 00 10

Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, в директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg

Ч

1604

Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби

Ч

1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

Ч

1702 50 00

Химически чиста фруктоза

Ч

1702 90 10

Химически чиста малтоза

Ч

1704 (4)

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад)

Ч

Глава 18

Какао и продукти от какао

Ч

ех глава 19

Хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, брашна, скорбяла, нишесте или мляко; тестени сладкарски изделия, с изключение на продуктите от подпозиции 1901 20 00 и 1901 90 91

Ч

1901 20 00

Смеси и теста за приготвяне на хлебарски, сладкарски или бисквитени продукти от позиция 1905

НЧ

1901 90 91

Други, несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза (включително инвертна захар) или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте, различни от хранителните продукти на прах, приготвени от продуктите от позиции № 0401 до 0404

НЧ

ех глава 20

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения, с изключение на продуктите от позиция 2002 и от подпозиции 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 и ex 2008 70

Ч

2002 (1)

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

Ч

2005 80 00 (3)

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata), приготвена или консервирана по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразена, различна от продуктите от позиция 2006

Ч

2008 20 19

2008 20 39

Ананаси, приготвени или консервирани по друг начин, с прибавка на алкохол, неупоменати, нито включени другаде

НЧ

ex 2008 40 (3)

Круши, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде (с изключение на продуктите от подпозиции 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 и 2008 40 39, за които бележката под линия не се прилага)

Ч

ex 2008 70 (3)

Праскови, включително нектарини, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде (с изключение на продуктите от подпозиции 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 и 2008 70 59, за които бележката под линия не се прилага)

Ч

ех глава 21

Разни видове хранителни продукти, с изключение на продуктите от подпозиции 2101 20 и 2102 20 19, и с изключение на продуктите от подпозиции 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 и 2106 90 59

Ч

2101 20

Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати, или на базата на чай или на мате

НЧ

2102 20 19

Други неактивни видове мая

НЧ

ех глава 22

Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет, с изключение на продуктите от позиция 2207 и с изключение на продуктите от подпозиции 2204 10 11 до 2204 30 10 и от подпозиция 2208 40

Ч

2207 (1)

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече; етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание

Ч

2302 50 00

Остатъци и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при смилане или друг вид обработка на бобови растения

Ч

2307 00 19

Други винени утайки

Ч

2308 00 19

Други джибри от грозде

Ч

2308 00 90

Други растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти, дори агломерирани под формата на гранули от видовете, използвани за храна на животни, неупоменати, нито включени другаде

НЧ

2309 10 90

Други храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно, различни от съдържащите скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин от подпозиции 1702 30 50 до 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 и 2106 90 55 или млечни продукти

Ч

2309 90 10

Продукти от риби или морски бозайници, наречени „разтворими“, от видовете, използвани за храна на животни

НЧ

2309 90 91

Резенки от цвекло с прибавка на меласа, от видовете, използвани за храна на животни

Ч

2309 90 95

2309 90 99

Други препарати от видовете, използвани за храна на животни, с тегловно съдържание на холин хлорид 49 % или повече, върху органичен или неорганичен носител

Ч

Глава 24

Тютюн и обработени заместители на тютюна

Ч

2519 90 10

Магнезиев оксид, различен от калцинирания магнезиев карбонат (магнезит)

НЧ

2522

Вар, негасена, гасена или хидратна, с изключение на калциевия оксид и калциевия хидроксид от позиция 2825

НЧ

2523

Видове хидравличен цимент (включително несмлян цимент, наречен „клинкер“), дори оцветени

НЧ

Глава 27

Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци

НЧ

2801

Флуор, хлор, бром и йод

НЧ

2802 00 00

Сяра, сублимирана или утаена; колоидна сяра

НЧ

ex 2804

Водород, благородни газове и други неметални елементи, с изключение на продуктите от подпозиция 2804 69 00

НЧ

2806

Хлороводород (солна киселина); хлорсулфонова киселина

НЧ

2807 00

Сярна киселина; олеум

НЧ

2808 00 00

Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселини

НЧ

2809

Дифосфорен пентоксид; фосфорна киселина; полифосфорни киселини с определен или неопределен химичен състав

НЧ

2810 00 90

Борни оксиди, различни от диборен триоксид; борни киселини

НЧ

2811

Други неорганични киселини и други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи

НЧ

2812

Халогениди и оксихалогениди на неметалните елементи

НЧ

2813

Сулфиди на неметалните елементи; технически фосфорен трисулфид

НЧ

2814

Амоняк, безводен или във воден разтвор

Ч

2815

Натриев хидроксид (сода каустик); калиев хидроксид (поташ); натриев или калиев пероксид

Ч

2816

Хидроксид и пероксид на магнезия; оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронция или бария

НЧ

2817 00 00

Цинков оксид; цинков пероксид

Ч

2818 10

Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен състав

Ч

2819

Хромови оксиди и хидроксиди

Ч

2820

Манганови оксиди

Ч

2821

Железни оксиди и хидроксиди; багрилна пръст, съдържаща тегловно 70 % или повече свързано желязо, изчислено като дижелезен триоксид Fe2O3

НЧ

2822 00 00

Кобалтови оксиди и хидроксиди; технически кобалтови оксиди

НЧ

2823 00 00

Титанови оксиди

Ч

2824

Оловни оксиди; миний и оранжев миний

НЧ

ex 2825

Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли; други неорганични основи; други оксиди, хидроксиди и пероксиди на металите, с изключение на продуктите от подпозиции 2825 10 00 и 2825 80 00

НЧ

2825 10 00

Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли

Ч

2825 80 00

Антимонови оксиди

Ч

2826

Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни флуорни соли

НЧ

ex 2827

Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди, с изключение на продуктите от подпозиции 2827 10 00 и 2827 32 00; бромиди и оксибромиди; йодиди и оксийодиди

НЧ

2827 10 00

Амониев хлорид

Ч

2827 32 00

Алуминиев хлорид

Ч

2828

Хипохлорити; технически калциев хипохлорит; хлорити; хипобромити

НЧ

2829

Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; йодати и перйодати

НЧ

ex 2830

Сулфиди, с изключение на продуктите от подпозиция 2830 10 00; полисулфиди, с определен или неопределен химичен състав

НЧ

2830 10 00

Натриеви сулфиди

Ч

2831

Дитионити и сулфоксилати

НЧ

2832

Сулфити; тиосулфати

НЧ

2833

Сулфати; стипци; пероксосулфати (персулфати)

НЧ

2834 10 00

Нитрити

Ч

2834 21 00

2834 29

Нитрати

НЧ

2835

Фосфинати (хипофосфити); фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати, с определен или неопределен химичен състав

Ч

ex 2836

Карбонати, с изключение на продуктите от подпозиции 2836 20 00, 2836 40 00 и 2836 60 00; пероксокарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

НЧ

2836 20 00

Динатриев карбонат (калцинирана сода)

Ч

2836 40 00

Калиеви карбонати

Ч

2836 60 00

Бариев карбонат

Ч

2837

Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди

НЧ

2839

Силикати; технически силикати на алкалните метали

НЧ

2840

Борати; пероксоборати (перборати)

НЧ

ex 2841

Соли на оксометалните или пероксометалните киселини, с изключение на продуктите от подпозиция 2841 61 00

НЧ

2841 61 00

Калиев перманганат

Ч

2842

Други соли на неорганичните киселини или пероксокиселините (включително алуминосиликати, с определен или неопределен химичен състав), различни от азидите

НЧ

2843

Благородни метали в колоидно състояние; неорганични или органични съединения на благородните метали, с определен или неопределен химичен състав; амалгами на благородни метали

НЧ

ex 2844 30 11

Металокерамики съдържащи уран, обеднен на U 235 или съединения на този продукт, различни от необработен

НЧ

ex 2844 30 51

Металокерамики съдържащи торий или съединения на този продукт, различни от необработен

НЧ

2845 90 90

Изотопи, различни от посочените в позиция 2844, и техните неорганични или органични съединения, с определен или неопределен химичен състав, различни от деутерий и деутериеви съединения, водород и неговите съединения, обогатени с деутерий; смеси и разтвори, съдържащи тези продукти

НЧ

2846

Неорганични или органични съединения на редкоземните метали, на итрия или на скандия или на техните смеси

НЧ

2847 00 00

Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвърден с карбамид

НЧ

2848 00 00

Фосфиди с определен или неопределен химичен състав, с изключение на ферофосфорите

НЧ

ex 2849

Карбиди с определен или неопределен химичен състав, с изключение на продуктите от подпозиции 2849 20 00 и 2849 90 30

НЧ

2849 20 00

Силициев карбид с определен или неопределен химичен състав

Ч

2849 90 30

Волфрамови карбиди с определен или неопределен химичен състав

Ч

ex 2850 00

Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди с определен или неопределен химичен състав, различни от съединения, различни от карбидите от 2849, с изключение на продуктите от подпозиция 2850 00 70

НЧ

2850 00 70

Силициди с определен или неопределен химичен състав

Ч

2852 00 00

Съединения на живака, органични или неорганични, с изключение на амалгамите

НЧ

2853 00

Други неорганични съединения (включително дестилирани води, проводими води или води със същата степен на чистота); втечнен въздух (включително втечнения въздух с отстранени благородни газове); сгъстен въздух; амалгами, без тези на благородните метали

НЧ

2903

Халогенопроизводни на въглеводородите

Ч

ex 2904

Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани, с изключение на продуктите от подпозиция 2904 20 00

НЧ

2904 20 00

Производни, които са само с нитро- или само с нитрозогрупи

Ч

ex 2905

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с изключение на продукта от подпозиция 2905 45 00, и с изключение на продуктите от подпозиции 2905 43 00 и 2905 44

Ч

2905 45 00

Глицерол

НЧ

2906

Циклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

НЧ

ex 2907

Феноли, с изключение на продуктите от подпозиции 2907 15 90 и ex 2907 22 00; фенолни алкохоли

НЧ

2907 15 90

Нафтоли и техните соли, различни от 1-Нафтол

Ч

ex 2907 22 00

Хидрохинон (хинол)

Ч

2908

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на фенолите или на фенолните алкохоли

НЧ

2909

Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, кетонни пероксиди (с определен или с неопределен химичен състав) и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Ч

2910

Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епокси-етери с три атома в пръстена, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

НЧ

2911 00 00

Ацетали и полуацетали, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

НЧ

ex 2912

Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи; циклени полимери на алдехидите; параформалдехид, с изключение на продукта от подпозиция 2912 41 00

НЧ

2912 41 00

Ванилин (4 хидрокси-3-метоксибензалдехид)

Ч

2913 00 00

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на продуктите от позиция 2912

НЧ

ex 2914

Кетони и хинони, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с изключение на продуктите от подпозиции 2914 11 00, 2914 21 00 и 2914 22 00

НЧ

2914 11 00

Ацетон

Ч

2914 21 00

Камфор

Ч

2914 22 00

Циклохексанон и метилциклохексанони

Ч

2915

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Ч

ex 2916

Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини и циклени монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с изключение на продуктите от подпозиции ex 2916 11 00, 2916 12 и 2916 14

НЧ

ex 2916 11 00

Акрилова киселина

Ч

2916 12

Естери на акриловата киселина

Ч

2916 14

Естери на метакриловата киселина

Ч

ex 2917

Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с изключение на продуктите от подпозиции 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 и 2917 36 00

НЧ

2917 11 00

Оксалова киселина, нейните соли и естери

Ч

2917 12 10

Адипинова киселина и нейните соли

Ч

2917 14 00

Малеинов анхидрид

Ч

2917 32 00

Диоктилортофталати

Ч

2917 35 00

Фталов анхидрид

Ч

2917 36 00

Терефталова киселина и нейните соли

Ч

ex 2918

Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни функционални групи, и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с изключение на продуктите от подпозиции 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 и 2918 29 10

НЧ

2918 14 00

Лимонена киселина

Ч

2918 15 00

Соли и естери на лимонената киселина

Ч

2918 21 00

Салицилова киселина и нейните соли

Ч

2918 22 00

о-Ацетилсалицилова киселина, нейните соли и естери

Ч

2918 29 10

Сулфосалицилови киселини, хидроксинафтоени киселини; техните соли и естери

Ч

2919

Естери на фосфорната киселина и техните соли, включително лактофосфатите; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

НЧ

2920

Естери на другите неорганични киселини на неметалните елементи (с изключение на естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

НЧ

2921

Съединения с аминна функционална група

Ч

2922

Аминосъединения с кислородни функционални групи

Ч

2923

Кватернерни амониеви соли и хидроксиди; лецитини и други фосфоаминолипиди, с определен или неопределен химичен състав

НЧ

ex 2924

Съединения с карбоксиамидна функционална група; съединения на въглеродната киселина с амидна функционална група, с изключение на продуктите от подпозиция 2924 23 00

Ч

2924 23 00

2-Ацетамидобензоена киселина (N-ацетилантранилова киселина) и нейните соли

НЧ

2925

Съединения с карбоксилимидна функционална група (включително захарин и неговите соли) или с иминна функционална група

НЧ

ex 2926

Съединения с нитрилна функционална група, с изключение на продукта от подпозиция 2926 10 00

НЧ

2926 10 00

Акрилонитрил

Ч

2927 00 00

Диазосъединения, азосъединения или азоксисъединения

Ч

2928 00 90

Други органични производни на хидразина или на хидроксиламина

НЧ

2929 10

Изоцианати

Ч

2929 90 00

Други съединения с други азотни функционални групи

НЧ

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Тиокарбамати и дитиокарбамати, и тиурам моно-, ди- или тетрасулфиди Дитиокарбонати (xanthates)

НЧ

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Метионин, Каптафол (ISO), метамидофос (ISO), и други органични тиосъединения, различни от дитиокарбонатите (xanthates)

Ч

2931 00

Други органоминерални съединения

НЧ

ex 2932

Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми, с изключение на продуктите от подпозиции 2932 12 00, 2932 13 00 и 2932 21 00

НЧ

2932 12 00

2-Фуралдехид (фурфуралдехид)

Ч

2932 13 00

Фурфурилов алкохол и тетрахидрофурфурилов алкохол

Ч

2932 21 00

Кумарин, метилкумарини и етилкумарини

Ч

ex 2933

Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми, с изключение на продукта от подпозиция 2933 61 00

НЧ

2933 61 00

Меламин

Ч

2934

Нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен химичен състав; други хетероциклени съединения

НЧ

2935 00 90

Други сулфонамиди

Ч

2938

Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни

НЧ

ex 2940 00 00

Химически чисти захари, различни от захарозата, лактозата, малтозата, глюкозата и фруктозата (левулозата), и с изключение на рамноза, рафиноза и манноза; захарни етери, ацетали и естери и техните соли, различни от продуктите от позиции 2937, 2938 или 2939

Ч

ex 2940 00 00

Рамноза, рафиноза и манноза

НЧ

2941 20 30

Дихидрострептомицин, неговите соли, естери и хидрати

НЧ

2942 00 00

Други органични съединения

НЧ

3102 (1)

Минерални или химични азотни торове

Ч

3103 10

Суперфосфати

Ч

3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от глава 31, представени под формата на таблетки или други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 кг

Ч

ех Глава 32

Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; багрила, пигменти и други багрилни вещества; бои и лакове; китове; мастила; с изключение на продуктите от позиции 3204 и 3206, и с изключение на продуктите от подпозиции 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (дъбилни екстракти от евкалипт), ex 3201 90 90 (дъбилни екстракти, получени от гамбир и плодове от миробалан) и ex 3201 90 90 (други дъбилни екстракти с растителен произход)

НЧ

3204

Синтетични органични багрилни вещества, с определен или неопределен химичен състав; препарати, посочени в забележка 3 в глава 32, на базата на синтетични органични багрилни вещества; синтетични органични продукти от видовете, използвани като средства за флуоресценция или като луминофори, дори с определен химичен състав

Ч

3206

Други багрилни вещества; препарати, посочени в забележка 3 в глава 32, различни от тези в позиции 3203, 3204 или 3205; неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори, дори с определен химичен състав

Ч

Глава 33

Етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни или тоалетни продукти и козметични препарати

НЧ

Глава 34

Сапуни, повърхностноактивни органични продукти, перилни препарати, смазочни препарати, изкуствени восъци, восъчни препарати, препарати за лъскане или почистване, свещи и подобни артикули, пасти за моделиране, „зъболекарски восъци“ и състави за зъболекарството на базата на гипс

НЧ

3501

Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила

Ч

3502 90 90

Албуминати и други производни на албумините

НЧ

3503 00

Желатини (включително представените под формата на изрязани квадратни или правоъгълни листа, дори с обработена повърхност или оцветени) и техните производни; ихтиокол; други лепила от животински произход, с изключение на казеиновите лепила от позиция 3501

НЧ

3504 00 00

Пептони и техните производни; други протеинови вещества и техните производни, неупоменати, нито включени другаде; стрити на прах кожи, обработени или не с хром

НЧ

3505 10 50

Естерифицирани или етерифицирани скорбяла и нишесте

НЧ

3506

Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно като лепила с нетно тегло, непревишаващо 1 кг

НЧ

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде

Ч

Глава 36

Експлозиви; пиротехнически артикули; кибрити; пирофорни сплави; някои възпламенителни материали

НЧ

Глава 37

Фотографски или кинематографски продукти

НЧ

ех Глава 38

Различни видове продукти на химическата промишленост, с изключение на продуктите от позиция 3802 и 3817 00, подпозиции 3823 12 00 и 3823 70 00, и позиция 3825, и с изключение на продуктите от подпозиции 3809 10 и 3824 60

НЧ

3802

Активен въглен; естествени активирани минерални материали; животински въглен, включително обеднен животински въглен

Ч

3817 00

Алкилбензенови и алкилнафталенови смеси, различни от посочените в позиции 2707 или 2902

Ч

3823 12 00

Олеинова киселина

Ч

3823 70 00

Промишлени мастни алкохоли

Ч

3825

Отпадъчни продукти от химическата или свързани с нея промишлености, неупоменати, нито включени другаде; битови отпадъци; утайки от отпадъчни води; други отпадъци, упоменати в бележка 6 в глава 38

Ч

ех Глава 39

Пластмаси и пластмасови изделия, с изключение на продуктите от позиции 3901, 3902, 3903 и 3904, подпозиции 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 и 3907 99, позиции 3908 и 3920, и подпозиции 3921 90 19 и 3923 21 00

НЧ

3901

Полимери на етилена в първични форми

Ч

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми

Ч

3903

Полимери на стирена в първични форми

Ч

3904

Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини в първични форми

Ч

3906 10 00

Поли(метилметакрилат)

Ч

3907 10 00

Полиацетали

Ч

3907 60

Поли(етилентерефталат)

Ч

3907 99

Други полиестери, различни от ненаситени

Ч

3908

Полиамиди в първични форми

Ч

3920

Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

Ч

3921 90 19

Други пластмасови плочи, листове, фолио, ленти и пластини от полиестери, различни от порести продукти и от вълнообразни листове и плочи

Ч

3923 21 00

Торби, торбички, пликчета и фунийки от полимери на етилена

Ч

ех Глава 40

Каучук и каучукови изделия, с изключение на продуктите от позиция 4010

НЧ

4010

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук

Ч

ex 4104

Дъбени или „crust“ кожи от едър рогат добитък (включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, но не обработени по друг начин, с изключение на продукти от подпозиции 4104 41 19 и 4104 49 19

Ч

ex 4106 31

4106 32

Дъбени или „crust“ кожи от домашни свине, обезкосмени, в мокро състояние (включително wet-blue), дори цепени, но не обработени по друг начин, или в сухо състояние (crust), дори цепени, но необработени по друг начин, с изключение на продуктите от подпозиция 4106 31 10

НЧ

4107

Дъбени или „crust“ кожи, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, от едър рогат добитък (включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от позиция 4114

Ч

4112 00 00

Дъбени или „crust“ овчи кожи, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от № 4114

Ч

ex 4113

Дъбени или „crust“ кожи от други животни, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от 4114, с изключение на продуктите от подпозиция 4113 10 00

НЧ

4113 10 00

От кози

Ч

4114

Замшеви кожи — гюдерии (включително комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи); кожи с лаково или друго покритие; метализирани кожи

Ч

4115 10 00

Възстановена кожа на базата на кожа или кожени влакна, на плочи, листове или ленти, дори навити на рула

Ч

ех Глава 42

Кожени изделия; седларски или сарашки артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва (различни от черва на копринена буба); с изключение на продуктите от позиции 4202 и 4203

НЧ

4202

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, чанти за съхранение на храни и напитки, тоалетни чантички, раници, ръчни чанти, пазарски чанти, портфейли, портмонета, калъфи за карти за игра, калъфи за цигари, кесии за тютюн, кутии за инструменти, чанти за спортни артикули, кутии за флакони или бижута, пудриери, кутии за златарски изделия и други подобни, от естествена или възстановена кожа, от пластмасови листове, от текстилни материали, от вулканфибър или от картон, или покрити изцяло или в по-голямата си част с тези материали или с хартия

Ч

4203

Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена кожа

Ч

Глава 43

Кожухарски кожи и изкуствени кожухарски кожи; облекла от тях

НЧ

ех Глава 44

Дървен материал и изделия от дървен материал, с изключение на продуктите от позиции 4410, 4411, 4412, подпозиции 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 и 4420 90 91; дървени въглища

НЧ

4410

Плочи от дървесни частици, плочи, наречени „oriented strand board“ (OSB) и подобни плочи (например „waferboards“) от дървен материал или от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества

Ч

4411

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесинни материали, агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества или неагломерирани

Ч

4412

Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал

Ч

4418 10

Прозорци, френски прозорци и техните каси, от дърво

Ч

4418 20 10

Врати и техните каси и прагове, от тропическа дървесина, посочена в допълнителна забележка 2 в глава 44

Ч

4418 71 00

Съединени плочи за подови покрития, от дърво

Ч

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Статуетки и други изделия за украса от тропическа дървесина, посочена в допълнителна забележка 2 в глава 44; мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал; ковчежета, кутии и калъфи за бижута или за златарски изделия и други подобни, и артикули за вътрешно обзавеждане от дървен материал, невключени в глава 94, от тропическа дървесина, както е посочено в допълнителна забележка 2 в глава 44

Ч

ех Глава 45

Корк и коркови изделия, с изключение на продуктите от позиция 4503

НЧ

4503

Изделия от естествен корк

Ч

Глава 46

Тръстикови или кошничарски изделия; тръстикови и кошничарски изделия

Ч

Глава 50

Естествена коприна

Ч

ех Глава 51

Вълна, фини и груби животински косми, с изключение на продуктите от позиция 5105; прежди и тъкани от конски косми

Ч

Глава 52

Памук

Ч

Глава 53

Други растителни текстилни влакна; хартиена прежда и тъкани от хартиена прежда

Ч

Глава 54

Синтетични или изкуствени нишки; ленти и подобни форми от синтетични или изкуствени текстилни материали

Ч

Глава 55

Щапелни синтетични или изкуствени влакна

Ч

Глава 56

Вати, филцове и нетъкани текстилни материали; специални прежди; канапи, въжета и дебели въжета; артикули на въжарството

Ч

Глава 57

Килими и други подови настилки от текстилни материали

Ч

Глава 58

Специални тъкани; тъфтинг изделия; дантели; гоблени; пасмантерия; бродерии

Ч

Глава 59

Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани тъкани; технически артикули от текстилни материали

Ч

Глава 60

Трикотажни платове

Ч

Глава 61

Облекла и допълнения за облекла, трикотажни или плетени

Ч

Глава 62

Облекла и допълнения за облекла, различни от трикотажните или плетените

Ч

Глава 63

Други конфекционирани текстилни артикули; асортименти; употребявани облекла и текстилни артикули; парцали

Ч

Глава 64

Обувки, гети и подобни артикули; части за тях

Ч

Глава 65

Шапки и части за шапки

НЧ

Глава 66

Чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни, бастуни столове, камшици, бичове и техните части

Ч

Глава 67

Апретирани пера и пух и артикули от пера и пух; изкуствени цветя; изделия от човешки коси

НЧ

Глава 68

Изделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или аналогични материали

НЧ

Глава 69

Керамични продукти

Ч

Глава 70

Стъкло и изделия от стъкло

Ч

ех Глава 71

Естествени или култивирани перли, скъпоценни или полускъпоценни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали, и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети; с изключение на продуктите от позиция 7117

НЧ

7117

Бижутерийна имитация

Ч

7202

Феросплави

Ч

Глава 73

Изделия от желязо или стомана

НЧ

Глава 74

Мед и изделия от мед

Ч

7505 12 00

Пръти, профили и телове, от никелови сплави

НЧ

7505 22 00

Тел, от никелови сплави

НЧ

7506 20 00

Ламарини, ленти, листове и фолио от никелови сплави

НЧ

7507 20 00

Тръби и принадлежности за тръбопроводи, от никел

НЧ

ех Глава 76

Алуминий и изделия от алуминий, с изключение на продуктите от позиция 7601

Ч

ех Глава 78

Олово и изделия от олово, с изключение на продуктите от позиция 7801

Ч

ех Глава 79

Цинк и изделия от цинк, с изключение на продуктите от позиции 7901 и 7903

Ч

ех Глава 81

Други неблагородни метали; металокерамики; изделия от тези материали, с изключение на продуктите от подпозиции 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 и 8113 00 20

Ч

Глава 82

Инструменти и сечива, ножарски артикули и прибори за хранене от неблагородни метали; части за тези артикули от неблагородни метали

Ч

Глава 83

Различни изделия от неблагородни метали

Ч

ех Глава 84

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати, с изключение на продуктите от подпозиции 8401 10 00 и 8407 21 10

НЧ

8401 10 00

Ядрени реактори

Ч

8407 21 10

Извънбордови двигатели за придвижване на кораби, с работен обем, непревишаващ 325 cm3

Ч

ех Глава 85

Електрически машини и апарати, електроматериали и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати, с изключение на продуктите от подпозиции 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 до 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 до 8519 89 19, позиции 8521, 8525 и 8527, подпозиции 8528 49, 8528 59 и 8528 69 до 8528 72, позиция 8529 и подпозиции 8540 11 и 8540 12

НЧ

8516 50 00

Микровълнови фурни

Ч

8517 69 39

Приемателни апарати за радиотелефония или радиотелеграфия, различни от портативни приемници за системите за повикване, оповестяване или издирване на хора

Ч

8517 70 15

8517 70 19

Антени и антенни отражатели от всички видове, различни от антени за радиотелефония или радиотелеграфия; части, предназначени да бъдат използвани съвместно с тези артикули

Ч

8519 20

8519 30

Апарати, функциониращи чрез вкарването на монети, банкноти, банкови карти, жетони или чрез други разплащателни средства; грамофони-дек

Ч

8519 81 11 до

8519 81 45

Апарати за възпроизвеждане на звук (включително касетофоните), без вградени устройства за записване на звук

Ч

8519 81 85

Други апарати за записване на звук, използващи магнитни ленти върху ролки, с вградено устройство за възпроизвеждане на звука, различни от вида с касети

Ч

8519 89 11 до

8519 89 19

Други апарати за възпроизвеждане на звук, без вградени устройства за записване на звук

Ч

8521

Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, дори с вграден приемател на образ и звук (видеотунер)

Ч

8525

Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; цифрови фотоапарати и записващи видеокамери

Ч

8527

Приемателни апарати за радиоразпръскване, дори комбинирани в една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство

Ч

8528 49

8528 59

8528 69

до 8528 72

Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен телевизионен апарат, различни от видовете изключително или главно предназначени за автоматичните машини за обработка на информация от позиция 8471; приемателни телевизионни апарати, дори с вграден приемателен апарат за радиоразпръскване или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук или образи

Ч

8529

Части, изключително или главно предназначени за апаратите от позиции от 8525 до 8528

Ч

8540 11

8540 12 00

Катодни електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници, включително катодни електроннолъчеви тръби за видеомонитори, цветни, черно-бели или други монохромни

Ч

Глава 86

Превозни средства и оборудване за железопътни или подобни линии техните части и оборудване за железопътни или подобни линии и техните части; механични сигнализационни устройства (включително електромеханичните) за комуникационни пътища

НЧ

ех Глава 87

Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности, с изключение на продуктите от позиции 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 и 8714

НЧ

8702

Автомобилни превозни средства за транспорт на десет или повече човека, включително шофьора

Ч

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези в позиция 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

Ч

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки

Ч

8705

Автомобилни превозни средства за специални цели, различни от тези, които са предназначени главно за транспорт на хора или стоки (например коли за пътна помощ, камиони-кранове, пожарни коли, камиони-бетонобъркачки, коли за почистване на улиците, коли-разпръсквачки, коли-ателиета, коли-флуорографи)

Ч

8706 00

Шасита за автомобилни превозни средства от позиции от 8701 до 8705, оборудвани с техния двигател

Ч

8707

Каросерии за автомобилни превозни средства от позиции от 8701 до 8705, включително кабините

Ч

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от позиции от 8701 до 8705

Ч

8709

Кари, неснабдени с устройства за повдигане, от видовете, използвани в заводите, складовете, пристанищата или летищата, за транспорт на стоки на къси разстояния; кари-влекачи от видовете, използвани в гарите; техните части

Ч

8711

Мотоциклети (включително мотопедите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове

Ч

8712 00

Велосипеди (включително и велосипеди на три колела за пренасяне на товари), без двигател

Ч

8714

Части и принадлежности за превозните средства от позиции от 8711 до 8713

Ч

Глава 88

Въздухоплаване и космонавтика

НЧ

Глава 89

Морско или речно корабоплаване

НЧ

Глава 90

Оптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико хирургически инструменти и апарати; части и принадлежности за тези инструменти или апарати

Ч

Глава 91

Часовникарски изделия

Ч

Глава 92

Музикални инструменти; части и принадлежности за тези инструменти

НЧ

ех Глава 94

Мебели; спални артикули и други подобни; осветителни тела, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули; сглобяеми конструкции, с изключение на продуктите от позиция 9405

НЧ

9405

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи постоянно фиксиран светлинен източник, и техните части, неупоменати, нито включени другаде

Ч

ех Глава 95

Играчки, игри, артикули за забавление или за спорт; техните части и принадлежности; с изключение на продуктите от подпозиции 9503 00 30 до 9503 00 99

НЧ

9503 00 30 до

9503 00 99

Други играчки; умалени модели и подобни модели за забавление, със или без механизъм; пъзели (картинни мозайки) от всякакъв вид

Ч

Глава 96

Разни видове изделия

НЧ


(1)  Режимът, посочен в раздел 1 на глава II, не се прилага за продуктите от тази позиция.

(2)  За продуктите по подпозиция 0306 13 митото е 3,6 % съгласно режима, посочен в раздел 2 на глава II.

(3)  Режимът, посочен в раздел 1 на глава II, не се прилага за продукта от тази подпозиция.

(4)  За продуктите от подпозиция 1704 10 90 специфичното мито се ограничава до 16 % от митническата облагаема стойност според режима, посочен в раздел 2 на глава II.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Конвенции, посочени в член 8

ЧАСТ А

Основни конвенции на ООН/МОТ в областта на правата на човека и трудовите права

1.

Международен пакт за граждански и политически права

2.

Международен пакт за икономически, социални и културни права

3.

Международна конвенция за премахването на всички форми на расова дискриминация

4.

Конвенция за премахването на всички форми на дискриминация по отношение на жените

5.

Конвенция против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

6.

Конвенция за правата на детето

7.

Конвенция за преследване и наказване на престъплението геноцид

8.

Конвенция относно минималната възраст за приемане на работа (№ 138)

9.

Конвенция относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд (№ 182)

10.

Конвенция относно премахването на принудителния труд (№ 105)

11.

Конвенция относно принудителния или задължителния труд (№ 29)

12.

Конвенция относно равното заплащане на мъжете и жените работници за труд с еднаква стойност (№ 100)

13.

Конвенция относно дискриминацията в областта на труда и професиите (№ 111)

14.

Конвенция относно синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране (№ 87)

15.

Конвенция относно прилагането на принципите на правото на организиране и на колективно договаряне (№ 98)

16.

Международна конвенция за предотвратяване и наказание на престъплението апартейд.

ЧАСТ Б

Конвенции, свързани с околната среда и с принципите на управление

17.

Монреалски протокол за веществата, които разрушават озоновия слой

18.

Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане

19.

Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители

20.

Конвенция за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора

21.

Конвенция за биологичното разнообразие

22.

Протокол от Картахена по биологична безопасност

23.

Протокол от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменението на климата

24.

Единна конвенция на Организацията на обединените нации за наркотичните вещества (1961 г.)

25.

Конвенция на Организацията на обединените нации за психотропните вещества (1971 г.)

26.

Конвенция на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества (1988 г.)

27.

Конвенция на Организацията на обединените нации за борба срещу корупцията (Мексико).