ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 199

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
28 юли 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства ( 1 )

1

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

28.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 692/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 юли 2008 година

за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (1), и по-специално член 4, параграф 4, член 5, параграф 3 и член 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 715/2007 е един от специалните регулаторни актове по процедурата за одобряване на типа, създадена с Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (2).

(2)

Регламент (ЕО) № 715/2007 изисква новите лекотоварни превозни средства да отговарят на новите гранични стойности на емисиите и поставя допълнителни изисквания за достъпа до информация. Техническите изисквания влизат в сила на два етапа — Евро 5 от 1 септември 2009 г. и Евро 6 от 1 септември 2014 г. Следва да бъдат приети специфичните технически разпоредби, необходими за прилагането на този регламент. Поради това настоящият регламент има за цел да определи изискванията, необходими за одобряване типа на превозни средства по спецификациите на Евро 5 и 6.

(3)

Член 5 от Регламент (ЕО) № 715/2007 предвижда специфични технически изисквания, свързани с контрола на емисиите от превозни средства, които да бъдат заложени в свързаното с него законодателство за прилагане. Поради това е целесъобразно да бъдат приети такива изисквания.

(4)

След приемането на основните изисквания за одобряване на типа в Регламент (ЕО) № 715/2007 е необходимо да се установят административните разпоредби за типово одобрение на ЕО за лекотоварни превозни средства. Тези административни изисквания включват разпоредби за съответствие на продукцията и съответствие в експлоатация, за да се гарантира непрекъснато добро функциониране на произведените превозни средства.

(5)

В съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 715/2007 е необходимо да се установят изисквания за типово одобрение на резервни устройства, регулиращи замърсяването, за да се гарантира тяхното правилно функциониране.

(6)

В съответствие с членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 715/2007 е необходимо да се установят изисквания, гарантиращи, че е налице лесно достъпна информация за бордовата диагностика (БД) и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, и така да се гарантира, че независими оператори имат достъп до такава информация.

(7)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007 мерките, предвидени в настоящия регламент относно достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, информация за оборудване за диагностика и съвместимостта на резервни части със системите за БД (СБД) на превозни средства, следва да не бъдат ограничавани до компоненти и системи, свързани с емисиите, а да обхващат всички аспекти на дадено превозно средство, които подлежат на одобряване на типа в рамките на обхвата на настоящия регламент.

(8)

Както е предвидено в член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007, се въвеждат повторно калибрирани гранични стойности за масата на частиците и нови гранични стойности за количеството на частиците.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства, създаден с член 40 от Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобряване на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (3).

(10)

Следва да бъде създаден форум, който да разглежда всякакви възникнали проблеми във връзка с прилагането на раздел 2.2. от приложение XIV относно достъпа до информация за елементите за сигурност на превозно средство. Обменът на информация във Форума би трябвало да спомогне за намаляване на риска от неправомерно използване на информация за сигурността на превозно средство. Поради деликатния характер на темата е възможно да се наложи обсъжданията във Форума и резултатите от тях да останат поверителни.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя мерки за прилагането на членове 4, 5 и 8 от Регламент (ЕО) № 715/2007.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се използват следните определения:

1.

„тип превозно средство по отношение на емисиите и информацията за ремонт и техническо обслужване на превозното средство“ означава група от превозни средства, които не се различават в следните отношения:

а)

еквивалентната инерционна маса, определена във връзка с референтната маса, посочена в параграф 5.1. от приложение 4 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН (4);

б)

характеристиките на двигателя и автомобила, определени в допълнение 3 към приложение I;

2.

„Типово одобрение на ЕО на превозно средство по отношение на емисиите и информацията за ремонта и техническото обслужване на превозното средство“ означава типово одобрение на ЕО на превозно средство по отношение на неговите емисии в отработилите газове от изпускателната тръба на последния шумозаглушител, емисиите от картерни газове, емисиите от изпаряване, разхода на гориво и достъпа до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозното средство;

3.

„газообразни замърсители“ са емисиите в отработилите газове на въглероден окис, азотни окиси, изразени като еквивалентен азотен двуокис (NO2), и въглеводороди със следните съотношения:

а)

C1H1,89O0,016 за бензин (E5);

б)

C1H1,86O0,005 за дизелово гориво (B5);

в)

C1H2,525 за втечнен нефтен газ (ВНГ);

г)

CH4 за природен газ (ПГ) и биометан;

д)

C1H2,74O0,385 за етанол (E85);

4.

„помощни устройства за пускане в ход“ са подгрeвателните свещи, измененията на момента на впръскване и други средства, които подпомагат пускането в ход на двигателя без обогатяване на горивовъздушната смес;

5.

„обем на двигателя“ означава едно от следните две определения:

а)

за двигател с възвратно постъпателно движение на буталата — номиналният работен обем на двигателя между горните и долните мъртви положения на буталата,

б)

за роторно-бутални двигатели (тип Ванкел) — удвоеният номинален работен обем на двигателя,

6.

„система с периодично регенериране“ означава каталитични преобразуватели, филтри за частици или други устройства, регулиращи замърсяването, които изискват периодичен процес на регенериране при пробег в нормална експлоатация, не по-голям от 4 000 km.

7.

„оригинално резервно устройство, регулиращо замърсяването“ означава устройство за намаляване на замърсяването или комплект от такива устройства, чиито типове са посочени в допълнение 4 към приложение I към настоящия регламент, но които се предлагат на пазара от притежателя на типовото одобрение на превозното средство като отделни технически възли;

8.

„тип на устройството, регулиращо замърсяването“ означава каталитични преобразуватели и филтри за частици, които не се различават в никой от следните основни аспекти:

а)

брой на субстратите, структура и материали;

б)

тип действие на всеки субстрат;

в)

обем, съотношение между напречното сечение и дължината на субстрата;

г)

количество каталитичен материал;

д)

съотношение на каталитичния материал;

е)

гъстота на клетките;

ж)

размери и форма;

з)

топлинна защита;

9.

„едногоривно превозно средство“ означава превозно средство, предназначено да работи основно с един вид гориво;

10.

„едногоривно превозно средство, работещо с газ“ означава едногоривно превозно средство, което работи предимно с ВНГ, ПГ/биометан или водород, но което може да има и система за работа с бензин, използвана само при спешни случаи или за пускане в ход на двигателя, и чийто резервоар за бензин е с максимална вместимост 15 литра;

11.

„двугоривно превозно средство“ означава превозно средство с две отделни системи за съхранение на гориво, което последователно може да работи с два различни вида гориво и е предназначено да работи в даден момент само с един вид гориво.

12.

„двугоривно превозно средство, работещо с газ“ означава двугоривно превозно средство, което може да работи с бензин, а също така с ВНГ, ПГ/биометан или водород;

13.

„превозно средство, предназначено да работи със смес от горива“ означава превозно средство с една система за съхранение на гориво, което може да работи с различни смеси от два или повече вида гориво;

14.

„превозно средство, предназначено да работи със смес от горива, работещо с етанол“ означава превозно средство, предназначено да работи със смес от горива, което може да работи с бензин или със смес от бензин и етанол с максимално съдържание на етанол 85 % (E85);

15.

„превозно средство, предназначено да работи със смес от горива, работещо с биодизел“ означава превозно средство, предназначено да работи със смес от горива, което може да работи с минерално дизелово гориво или със смес от минерално дизелово гориво и биодизел;

16.

„хибридно електрическо превозно средство (ХЕПС)“ означава превозно средство, което за целите на механичното задвижване черпи енергия от следните два източника на енергия/мощност, разположени на превозното средство:

а)

гориво за потребление;

б)

акумулаторна батерия, кондензатор, маховик/генератор или друго устройство за натрупване на електрическа енергия/мощност;

17.

„правилно поддържано и използвано“ при изпитвателно превозно средство означава, че въпросното превозно средство удовлетворява критериите за приемане на подбрано превозно средство, които са посочени в раздел 2 на допълнение 1 към приложение II;

18.

„система за контрол на емисиите“ в контекста на СБД означава електронен контролер за управление на двигателя и всеки компонент, свързан с емисиите в изпускателната или изпарителната система, който осигурява входни данни за този контролер или получава изходни данни от него;

19.

„индикатор за неизправност (ИН)“ означава визуален или звуков индикатор, който ясно информира водача на превозното средство в случай на неизправност на компонент, свързан с емисиите, който е включен към СБД или е част от самата СБД;

20.

„неизправност“ означава повреда на компонент или на система, свързана с емисиите, която евентуално води до надвишаване на граничните стойности на емисиите, посочени в раздел 3.3.2 на приложение XI, или до невъзможност на СБД да изпълнява основните изисквания за проследяване, определени в приложение XI;

21.

„вторичен въздух“ е въздухът, който се вкарва в изпускателната система чрез помпа или всмукателна клапа или чрез друго средство, предназначено да подпомогне окислението на НС и СО, съдържащи се в потока отработили газове;

22.

„пътен цикъл“ по отношение на СБД за превозни средства е съвкупността от операции по пускане в ход на двигателя, режим на движение, при който би могла да се установи неизправност, ако има такава, и изключване на двигателя;

23.

„достъп до информация“ означава наличността на цялата информация за БД и ремонт и техническо обслужване на превозно средство, необходима за инспектирането, диагностиката, обслужването или ремонта на превозното средство;

24.

„недостатък“ в контекста на СБД означава, че до два отделни наблюдавани компонента или системи притежават временни или постоянни работни характеристики, намаляващи способността за иначе ефективния контрол на тези компоненти или системи от БД, или че те не отговарят на всички други конкретни изисквания относно БД;

25.

„резервно устройство, регулиращо замърсяването, с влошени показатели“ означава устройство, регулиращо замърсяването, както е определено в член 3, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 715/2007, което е претърпяло стареене или чиито показатели са били изкуствено влошени до такава степен, че то изпълнява изискванията, посочени в раздел 1 на допълнение 1 към приложение XI към Правило № 83 на ИКЕ на ООН;

26.

„информация за БД на превозно средство“ означава информация, свързана със система за бордова диагностика, за която и да е електронна система на превозното средство;

27.

„реагент“ означава всеки продукт, освен гориво, съхраняван на борда на превозното средство и внесен в системата за последваща обработка на отработили газове при поискване от системата за контрол на емисиите;

28.

„маса на превозното средство в готовност за движение“ означава масата, описана в точка 2.6 от приложение I към Директива 2007/46/ЕО;

29.

„отказ на запалването на двигател“ означава липса на горене в цилиндъра на двигател с принудително запалване, дължащо се на липса на искра, неправилно дозиране на горивото, понижена степен на сгъстяване или някаква друга причина;

30.

„система или устройство за пускане в ход на студен двигател“ означава система, която временно обогатява горивовъздушната смес на двигателя, за да улесни пускането му в ход;

31.

„възел за задвижване“ означава извод, захранван от двигателя, който служи за задвижване на помощно оборудване, монтирано на превозното средство;

32.

„производители на малки количества“ са производителите на превозни средства, чието годишно производство в световен мащаб е по-малко от 10 000 единици.

Член 3

Изисквания за одобряване на типа

1.   За да получи типово одобрение на ЕО по отношение на емисиите и информацията за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, производителят доказва, че превозните средства отговарят на процедурите за изпитване, определени в приложения III до VIII, X до XII, XIV и XVI към настоящия регламент. Производителят също така гарантира спазването на спецификациите на еталонни горива, посочени в приложение IX към настоящия регламент.

2.   Превозните средства подлежат на изпитвания съгласно фигура I.2.4 от приложение I.

3.   Като алтернатива на изискванията от приложения II, III, V до XI и XVI, производителите на малки количества могат да подадат заявление за издаване на типово одобрение на ЕО на тип превозно средство, който е получил одобрение от орган на трета страна въз основа на законодателните актове, определени в раздел 2.1 на приложение I.

Изпитванията за емисии за целите на проверката на техническата изправност, посочени в приложение IV, измерването на разхода на гориво и емисиите на CO2, както са определени в приложение XII, а също и изискванията за достъп до информация за БД и ремонта и техническото обслужване на превозно средство, определени в приложение XIV, остават необходими за получаването на типово одобрение на ЕО по отношение на емисиите и информацията за ремонта и техническото обслужване на превозно средство по смисъла на настоящия параграф.

Одобряващият орган уведомява Комисията за обстоятелствата, свързани с всяко типово одобрение, издадено съгласно настоящия параграф.

4.   Специфични изисквания за гърловините на резервоарите за гориво и сигурност на електронните системи са дадени в раздели 2.2 и 2.3 на приложение I.

5.   Производителят предприема технически мерки, за да осигури ефективно ограничаване на емисиите в отработилите газове от изпускателната тръба и емисиите от изпаряване съгласно настоящия регламент през цялото време на нормалния цикъл на експлоатация на превозното средство и при нормални условия на използване.

Тези мерки включват гарантиране, че гъвкавите тръбопроводи, съединенията и връзките, използвани в системите за контрол на емисиите, са изработени в точно съответствие с предназначението си по проект.

6.   Производителят осигурява, че резултатите от изпитването за емисии съответстват на приложимите гранични стойности при определените в настоящия регламент условия на изпитване.

7.   Относно изпитването от тип 2, както е определено в допълнение 1 към приложение IV, при нормална честота на въртене на празен ход на двигателя максималното допустимо съдържание на въглероден окис в отработилите газове е това, което е декларирано от производителя. Максималното съдържание на въглероден окис обаче, не може да надвишава 0,3 % (об.).

При висока честота на въртене на празен ход обемното съдържание на въглероден окис в отработилите газове не трябва да надвишава 0,2 %, като честотата на въртене на двигателя е поне 2 000 min-1, а стойността на ламбда е в интервала 1 ± 0,03 или е в съответствие със спецификациите на производителя.

8.   Производителят осигурява, че при изпитване от тип 3, както е определено в приложение V, системата за вентилация на двигателя не позволява емисии на каквито и да е картерни газове да попаднат в атмосферата.

9.   Изпитване от тип 6 за измерване на емисиите при ниски температури, както е определено в приложение VIII, не се прилага за превозни средства с дизелови двигатели.

Все пак при подаване на заявление за одобряване на типа производителят предоставя на одобряващия орган информация, показваща, че устройството за последващо третиране на NOx достига достатъчно висока температура, за да работи ефективно в рамките на 400 секунди след пускане в ход на студен двигател при –7 °C, както е описано в изпитването от тип 6.

В допълнение на това, производителят предоставя на одобряващия орган информация за стратегията за работа на системата за рециркулация на отработилите газове (СРОГ), включително функционирането ѝ при ниски температури.

Тази информация включва също и описание на всички възможни въздействия върху емисиите.

Одобряващият орган не издава типово одобрение, ако предоставената информация не е достатъчна, за да докаже, че устройството за последващо третиране действително достига достатъчно висока температура за ефективна работа в рамките на определения период от време.

По искане на Комисията одобряващият орган предоставя информация за показателите на устройството за последваща обработка на NOx и на СРОГ при ниски температури.

Член 4

Изисквания за одобряване на типа по отношение на СБД

1.   Производителят гарантира, че всички превозни средства са оборудвани със СБД.

2.   СБД трябва да е проектирана, конструирана и монтирана в превозното средство, така че да може да идентифицира типовете влошаване или неизправности за целия период на експлоатация на превозното средство.

3.   СБД трябва да отговаря на изискванията на настоящия регламент в условията на нормална експлоатация.

4.   При изпитване с неизправен компонент в съответствие с допълнение 1 към приложение XI, индикаторът за неизправност на СБД трябва да се активира.

Индикаторът за неизправност на СБД може също да се активира по време на това изпитване при нива на емисиите, които са по-ниски от граничните стойности за СБД, определени в приложение XI.

5.   Производителят гарантира, че СБД отговаря на изискванията за работа в реални условия, определени в раздел 3 на допълнение 1 към приложение XI към настоящия регламент при всички разумно превидими условия на движение.

6.   Данни, свързани с работата в реални условия, които следва да се съхраняват и съобщават от СБД на превозно средство съгласно предписанията на точка 3.6 от допълнение 1 към приложение XI, трябва да бъдат с осигурен от производителя лесен достъп за националните органи и независими оператори и без каквото и да е кодиране.

7.   Превозните средства получават типово одобрение за норми за емисиите Евро 6 едва тогава, когато бъдат въведени гранични стойности на СБД, с изключение на превозни средства с дизелови двигатели, които използват граничните стойности на БД, определени в точка 2.3.2. от приложение XI.

Член 5

Заявление за типово одобрение на ЕО на превозно средство по отношение на емисиите и достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозното средство

1.   Производителят подава до одобряващия орган заявление за типово одобрение на ЕО на превозно средство по отношение на емисиите и достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозното средство.

2.   Заявлението посочено в параграф 1, се изготвя в съответствие с образеца на информационния документ, съгласно допълнение 3 към приложение I.

3.   В допълнение, производителят предоставя следната информация:

а)

при превозни средства, оборудвани с двигатели с принудително запалване — декларация от производителя за минималния процент на случаите на отказ на запалване от общия брой случаи на запалване, който или би довел до емисии, надвишаващи граничните стойности, посочени в раздел 2.3 на приложение XI, ако този процент на отказ на запалване е бил налице от началото на изпитване от тип 1, както е описано в приложение III към настоящия регламент, или би могъл да доведе до прегряване на катализатора или катализаторите на отработилите газове преди да причини необратима повреда;

б)

подробна писмена информация, напълно описваща функционалните работни характеристики на СБД, включително списък на всички важни части на системата за контрол на емисиите на превозното средство, които се следят от СБД;

в)

описание на индикатора за неизправност, използван от СБД за сигнализиране на водача на превозното средство за наличието на повреда;

г)

декларация от производителя, че СБД отговаря на разпоредбите на раздел 3 на допълнение 1 към приложение XI, свързани с работата в реални условия при всички разумно предвидими условия на шофиране;

д)

план, описващ подробните технически критерии и основанията за увеличаване на числителя и знаменателя за всяко проследяване, които трябва да отговарят на изискванията на раздели 3.2 и 3.3 на допълнение 1 към приложение XI, както и за изключване на числители, знаменатели и общия знаменател при условията, описани в раздел 3.7 на допълнение 1 към приложение XI;

е)

описание на мерките, предприети за предотвратяване на неправомерното използване и промени в компютъра за контрол на емисиите;

ж)

когато е приложимо, данните за фамилията превозни средства, както е определено в допълнение 2 към приложение XI;

з)

когато е подходящо — копия на други типови одобрения със съответните данни, които да позволят разширяване на одобренията и установяване на коефициенти на влошаване.

4.   За целите на точка г) от параграф 3 производителят трябва да използва образеца на сертификат на производителя за съответствие на СБД с изискванията за работа в реални условия, съгласно допълнение 7 към приложение I.

5.   За целите на точка д) от параграф 3 одобряващият орган, издаващ одобрението, при поискване предоставя информацията, посочена в тази точка, на одобряващите органи или на Комисията.

6.   За целите на точки г) и д) от параграф 3 одобряващите органи не издават одобрение на превозно средство, когато предоставената от производителя информация е неподходяща за изпълнение на изискванията в раздел 3 на допълнение 1 към приложение XI.

Раздели 3.2., 3.3. и 3.7. на допълнение 1 към приложение XI се прилагат при всички разумно предвидими условия на движение.

За оценката на прилагането на изискванията, определени в първа и втора алинея, одобряващите органи отчитат състоянието на технологиите.

7.   За целите на точка е) от параграф 3, мерките, предприети за предотвратяване на неправомерното използване и промени в компютъра за контрол на емисиите, включват възможността за осъвременяване на информацията чрез използването на одобрена от производителя програма или калибриране.

8.   За изпитванията, определени във фигура I.2.4. от приложение I, производителят предоставя на техническата служба, отговорна за изпитванията за одобряване на типа, представително превозно средство от типа, който подлежи на одобрение.

9.   Заявлението за одобряване типа на едногоривни, двугоривни и превозни средства, предназначени за работа със смес от горива трябва да отговаря на допълнителните изисквания, посочени в раздели 1.1 и 1.2 на приложение I.

10.   Промени в изработката на система, компонент или отделен технически възел, които настъпват след предоставянето на типово одобрение, не водят до автоматично обезсилване на типовото одобрение, освен ако първоначалните характеристики или технически параметри се променят по начин, засягащ функционалността на двигателя или на системата за контрол на замърсяването.

Член 6

Административни разпоредби за типово одобрение на ЕО на превозно средство по отношение на емисиите и достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозното средство

1.   Когато са изпълнени всички съответни изисквания, одобряващият орган издава типово одобрение на ЕО и номер на типово одобрение в съответствие със системата за номериране, определена в приложение VII към Директива 2007/46/ЕО.

Без да се засягат разпоредбите на приложение VII към Директива 2007/46/ЕО, раздел 3 на номера на типово одобрение се съставя в съответствие с допълнение 6 към приложение I към настоящия регламент.

Одобряващ орган не може да определя еднакъв номер за различни типове превозни средства.

2.   Като изключение от параграф 1, по искане на производителя, превозно средство оборудвано със СБД, може да бъде прието за типово одобрение по отношение на емисиите и информацията за ремонта и техническото обслужване, дори ако системата съдържа един или повече недостатъци, така че специфичните изисквания на приложение XI не са напълно изпълнени, при положение че са спазени специфичните административни разпоредби, определени в раздел 3 на това приложение.

Одобряващият орган уведомява за решението да издаде такова типово одобрение всички одобряващи органи в другите държави-членки в съответствие с изискванията на член 8 от Директива 2007/46/ЕО.

3.   При издаването на типово одобрение на ЕО съгласно параграф 1, одобряващият орган издава сертификат за типово одобрение на ЕО по образец, съгласно допълнение 4 към приложение I.

Член 7

Изменения на типовите одобрения

Членове 13, 14 и 16 от Директива 2007/46/ЕО се прилагат за всички изменения на типовите одобрения.

По искане на производителя, разпоредбите, определени в раздел 3 на приложение I, се прилагат без необходимост от допълнителни изпитвания само за превозни средства от същия тип.

Член 8

Съответствие на продукцията

1.   Предприемат се мерки за осигуряване на съответствието на продукцията съгласно разпоредбите на член 12 от Директива 2007/46/ЕО.

2.   Съответствието на продукцията се проверява въз основа на описанието в сертификата за типово одобрение, съгласно допълнение 4 към приложение I към настоящия регламент.

3.   Конкретните разпоредби за съответствието на продукцията са определени в раздел 4 на приложение I към настоящия регламент, а съответните статистически методи — в допълнения 1 и 2 към това приложение.

Член 9

Съответствие в експлоатация

1.   Разпоредбите за съответствие в експлоатация са определени в приложение II към настоящия регламент, а за превозни средства, получили типово одобрение съгласно Директива 70/220/ЕИО на Съвета (5) — в приложение XV към настоящия регламент.

2.   За осигуряване на съответствие в експлоатация на превозни средства, получили типово одобрение по настоящия регламент или по Директива 70/220/ЕИО, се предприемат мерки съгласно член 12 от Директива 2007/46/ЕО.

3.   Мерките за съответствие в експлоатация трябва да бъдат подходящи за целите на потвърждаване на функционалността на устройствата за контрол на замърсяването, по време на периода на нормална експлоатация на превозните средства при нормални условия на работа, както е определено в приложение II към настоящия регламент.

4.   Мерките за съответствие в експлоатация се проверяват до петата година или след пробег от 100 000 km — което от двете настъпи по-рано.

5.   Производителят не е задължен да провежда проверка за съответствието в експлоатация, ако броят продадени превозни средства не позволява получаването на достатъчно образци за изпитване. Поради това не се изисква провеждането на проверка, ако годишните продажби на този тип превозно средство са по-малко от 5 000 броя за Общността.

Въпреки това производителят на такива превозни средства, произвеждани в малки серии, трябва да предоставя на одобряващия орган отчет за всякакви рекламации в гаранционен срок и поправки, свързани с емисиите, и за повреди на СБД, както е определено в точка 2.3. от приложение II към настоящия регламент. В допълнение на това, органът, издаващ типово одобрение, може да изиска такива типове превозни средства да бъдат изпитвани в съответствие с допълнение 1 към приложение II към настоящия регламент.

6.   По отношение на превозни средства, получили типово одобрение по силата на настоящия регламент, когато одобряващият орган не е удовлетворен от получените резултати от изпитванията, проведени в съответствие с критериите, определени в допълнение 2 към приложение II, коригиращите мерки, посочени в член 30, параграф 1 и в приложение X към Директива 2007/46/ЕО, се разширяват и включват превозните средства в експлоатация, които принадлежат към същия тип превозно средство и има вероятност да са засегнати от същите дефекти в съответствие с раздел 6 на допълнение 1 към приложение II.

Планът за коригиращи мерки, представен от производителя в съответствие с раздел 6.1 на допълнение 1 на приложение II към настоящия регламент, се одобрява от одобряващия орган. Производителят е отговорен за изпълнението на одобрения план за коригиращи мерки.

Одобряващият орган уведомява всички държави-членки за своето решение в срок от 30 дни. Държавите-членки могат да изискат същият план за коригиращи мерки да бъде приложен към всички превозни средства от същия тип, регистрирани на тяхната територия.

7.   Когато одобряващ орган установи, че даден тип превозно средство не съответства на приложимите изисквания на допълнение 1, той уведомява незабавно държавата-членка, която е издала първоначалното типово одобрение, в съответствие с изискванията на член 30, параграф 3 от Директива 2007/46/ЕО.

След това уведомление и в съответствие с разпоредбите на член 30, параграф 6 от Директива 2007/46/ЕО, одобряващият орган, издал първоначалното типово одобрение, уведомява производителя, че тип превозно средство не отговаря на изискванията на тези разпоредби, и че от производителя се очаква да предприеме определени мерки. В срок от два месеца от това уведомление производителят представя на органа план на мерките за отстраняване на дефектите, които по същество трябва да съответстват на изискванията на точки 6.1 до 6.8 от допълнение 1. Одобряващият орган, издал първоначалното типово одобрение, в рамките на два месеца се консултира с производителя, за да обезпечи споразумение за план на мерки и за изпълнение на този план. Ако одобряващият орган, издал първоначалното типово одобрение, установи, че не може да бъде постигнато споразумение, се открива процедура съгласно член 30, параграфи 3 и 4 от Директива 2007/46/ЕО.

Член 10

Устройства, регулиращи замърсяването

1.   Производителят отговаря за това, резервните устройства, регулиращи замърсяването, предназначени за монтиране на превозни средства, получили типово одобрение на ЕО, обхванати от Регламент (ЕО) № 715/2007, да са получили типово одобрение на ЕО като отделни технически възли по смисъла на член 10, параграф 2 от Директива 2007/46/ЕО, в съответствие с член 12, член 13 и приложение XIII към настоящия регламент.

За целите на настоящия регламент, каталитични преобразуватели и филтри за частици се считат за устройства, регулиращи замърсяването.

2.   Оригиналните резервни устройства, регулиращи замърсяването, които спадат към типа, обхванат от точка 2.3 от добавката към допълнение 4 на приложение I, и които са предназначени за монтиране на превозно средство, за което се отнася съответният документ за одобряване на типа, не е необходимо да отговарят на приложение XIII, при положение, че удовлетворяват изискванията на точки 2.1 и 2.2 от това приложение.

3.   Производителят отговаря за това, оригиналното устройство, регулиращо замърсяването, да има идентификационна маркировка.

4.   Идентификационната маркировка, посочена в параграф 3, съдържа следното:

а)

наименование или търговска марка на производителя на превозното средство или на двигателя;

б)

марката и идентификационния номер на оригиналното устройство, регулиращо замърсяването, както са посочени в информацията, съгласно точка 3.2.12.2. от допълнение 3 към приложение I.

Член 11

Заявление за типово одобрение на ЕО на резервно устройство, регулиращо замърсяването, като отделен технически възел

1.   Производителят подава до одобряващия орган заявление за типово одобрение на ЕО на резервно устройство, регулиращо замърсяването, като отделен технически възел.

Заявлението се изготвя в съответствие с образеца на информационен документ, посочен в допълнение 1 към приложение XIII.

2.   В допълнение на изискванията, определени в параграф 1, производителят предоставя на техническата служба, отговорна за изпитването за одобряване на типа, следното:

а)

превозно средство или превозни средства от тип, получил одобрение в съответствие с настоящия регламент, оборудвано с ново оригинално устройство, регулиращо замърсяването;

б)

образец на типа на резервното устройство, регулиращо замърсяването;

в)

допълнителен образец от типа на резервното устройство, регулиращо замърсяването, в случай на резервно устройство, регулиращо замърсяването, предназначено за монтиране в превозно средство, оборудвано със СБД.

3.   за целите на точка а) от параграф 2, изпитваните превозни средства се избират от заявителя със съгласието на техническата служба.

Изпитваните превозни средства трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел 3.1. на приложение 4 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН.

Изпитваните превозни средства трябва да отговарят на следните изисквания:

а)

те не трябва да имат дефекти в системата за контрол на емисиите;

б)

всяка оригинална част, свързана с емисиите, която има прекомерно износване или е неизправна, трябва да се поправи или замени;

в)

те трябва да са правилно настроени и да са според спецификациите на производителя преди изпитването за емисии.

4.   За целите на точки б) и в) от параграф 2, върху този образец трябва да са посочени по ясен и неподлежащ на изтриване начин, наименованието или търговската марка на заявителя и неговото търговско обозначение.

5.   За целите на точка в) от параграф 2, образецът трябва да е бил с влошени показатели, както е определено в член 2, точка 25.

Член 12

Административни разпоредби за типово одобрение на ЕО на резервно устройство, регулиращо замърсяването, като отделен технически възел

1.   Когато са изпълнени всички съответни изисквания, одобряващият орган издава типово одобрение на ЕО на резервно устройство, регулиращо замърсяването, като отделен технически възел и номер на типово одобрение в съответствие със системата за номериране, определена в приложение VII към Директива 2007/46/ЕО.

Одобряващ орган не може да определя един и същи номер за различни типове резервни устройства, регулиращи замърсяването.

Един и същи номер на типовото одобрение може да се отнася до използването на съответното резервно устройство, регулиращо замърсяването, в няколко различни типа превозни средства.

2.   За целите на параграф 1, одобряващият орган издава сертификат за типово одобрение на ЕО, съставен в съответствие с образеца, посочен в допълнение 2 към приложение XIII.

3.   Когато заявителят за одобряване на типа може да докаже на одобряващия орган или на техническата служба, че резервното устройство, регулиращо замърсяването, е от тип, посочен в раздел 2.3 на добавката към допълнение 4 на приложение I, издаването на типово одобрение не зависи от проверката за спазване на изискванията, определени в раздел 4 на приложение XIII.

Член 13

Достъп до информация за СБД и ремонт и техническо обслужване на превозно средство

1.   Производителите трябва да създадат необходимата организация и процедури, в съответствие с членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 715/2007 и приложение XIV към настоящия регламент, за да гарантират, че е налице лесно достъпна информация за СБД и ремонт и техническо обслужване на превозните средства.

2.   Одобряващите органи издават типово одобрениесамо след като са получили от производителя сертификат за достъп до информация за СБД и ремонт и техническо обслужване на превозно средство.

3.   Сертификатът за достъп до информация за СБД и ремонт и техническо обслужване на превозно средство служи като доказателство за спазване на изискванията на член 6, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 715/2007.

4.   Сертификатът за достъп до информация за СБД и ремонт и техническо обслужване на превозно средство се изготвя в съответствие с образеца, посочен в допълнение 1 към приложение XIV.

5.   Ако информацията за СБД и ремонта и техническото обслужване на превозно средство не е налична или не отговаря на изискванията на членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 715/2007 и на приложение XIV към настоящия регламент в момента на подаване за заявлението за одобряване на типа, производителят трябва да предостави тази информация в рамките на шест месеца, считано от съответната дата, определена в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007 или в рамките на шест месеца, считано от датата на получаване на типовото одобрение — по-късната от двете дати.

6.   Задължението за предоставяне на информация до датите, определени в параграф 5, се прилага само, ако след получаването на типово одобрение превозното средство се пусне на пазара.

Когато превозното средство бъде пуснато на пазара повече от шест месеца след получаването на типовото одобрение, информацията трябва да бъде предоставена на датата, на която превозното средство е пуснато на пазара.

7.   Одобряващият орган може да приеме, че производителят е създал задоволителни мерки и процедури по отношение на достъпа до информация за СБД и ремонт и техническо обслужване на превозно средство на основата на попълнен сертификат за достъп до информация за СБД и ремонт и техническо обслужване на превозно средство, при положение, че не са постъпили оплаквания и че производителят предостави тази информация в рамките на периода, определен в параграф 5.

8.   В допълнение на изискванията за достъп до информация за СБД, които са определени в раздел 4 на приложение XI, производителят трябва да направи достъпна за заинтересовани страни следната информация:

а)

съответната информация, позволяваща разработването на резервни компоненти, които са важни за правилното функциониране на СБД;

б)

информация, позволяваща разработването на оборудване за диагностика с широко приложение.

За целите на точка а), разработването на резервни компоненти не трябва да бъде ограничавано от: липсата на важна информация или на техническите изисквания, свързани със стратегията за сигнализиране на неизправности, ако граничните стойности на СБД са превишени или ако СБД не е в състояние да изпълнява основните изисквания за мониторинг съгласно настоящия регламент; специфични промени в обработката на информацията от СБД с цел отделен подход към работата на превозното средство с бензин или с газ; както и типовото одобрение на работещи с газ превозни средства, които притежават ограничен брой малки недостатъци.

За целите на точка б), в случаите, когато производителите използват в техните франчайзингови мрежи оборудване за диагностика и изпитвания в съответствие с модулния интерфейс за превозни средства за предаване на данни ISO 22900 (MVCI) и отворения обмен на диагностични данни ISO 22901 (ODX), файловете ODX трябва да са достъпни за независими оператори чрез интернет страницата на производителя.

9.   С настоящото се създава Форумът за достъп до информация за превозни средства (оттук нататък наричан „Форумът“).

Форумът преценява дали достъпът до информация засяга постигнатото при намаляването на кражбите на превозни средства и ще направи препоръки за подобряване на изискванията, свързани с достъпа до информация. По-специално, Форумът дава препоръки на Комисията за създаването на акредитационен процес за независими оператори, които да получат правото на достъп до елементите за сигурността на превозно средство.

Комисията може да реши да запази поверителни обсъжданията във Форума и резултатите от тях.

Член 14

Изпълнение на задълженията относно достъпа до информация за СБД и ремонт и техническо обслужване на превозно средство

1.   Одобряващ орган може по всяко време, независимо дали по своя инициатива въз основа на постъпило оплакване или на оценка от техническа служба, да провери спазването от даден производител на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 715/2007, на настоящия регламент и на условията на сертификата за достъп до информация за СБД и ремонт и техническо обслужване на превозно средство.

2.   В случай, че одобряващ орган установи, че производителят не е изпълнил задълженията си относно достъпа до информация за СБД и ремонт и техническо обслужване на превозно средство, одобряващият орган, издал съответното типово одобрение, предприема подходящи коригиращи мерки.

3.   Тези мерки могат да включват отнемането или временното оттегляне на типовото одобрение, глоби или други мерки, приети в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2007.

4.   Одобряващият орган предприема проверка на това, доколко производителят изпълнява задълженията си относно достъпа до информация за СБД и ремонт и техническо обслужване на превозно средство, в случай че независим оператор или търговска асоциация, представляваща независими оператори, подаде оплакване до одобряващия орган.

5.   При осъществяването на проверка, одобряващият орган може да се обърне към техническа служба или друг независим експерт за извършване на оценка на това, дали се изпълняват тези задължения.

Член 15

Специални изисквания относно информацията за одобряване на типа

1.   Като изключение от изискванията на приложение I към Директива 70/156/ЕИО (6) на Съвета, до 29 април 2009 г. се прилагат също допълнителните изисквания, определени в приложение XVIII към настоящия регламент.

2.   Като изключение от изискванията на приложение III към Директива 70/156/ЕИО на Съвета, до 29 април 2009 г. се прилагат също допълнителните изисквания, определени в приложение XIX към настоящия регламент.

Член 16

Изменения на Регламент (ЕО) № 715/2007

Регламент (ЕО) № 715/2007 се изменя съгласно приложение XVII към настоящия регламент.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Въпреки това задълженията, определени в член 4, параграф 5, член 4, параграф 6, член 5, параграф 3, буква г) и член 5, параграф 3, буква д) се прилагат от 1 септември 2011 г. за одобряване на типа на нови типове превозни средства и от 1 януари 2014 г. за всички нови превозни средства продавани, регистрирани или пускани в движение в Общността.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юли 2008 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1, директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 715/2007.

(3)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 375, 27.12.2006 г., стр. 223.

(5)  ОВ L 76, 6.4.1970 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/37/ЕО на Комисията.


СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Административни разпоредби за типово одобрение на ЕО

Допълнение 1

Проверка за съответствието на продукцията (1-ви статистически метод)

Допълнение 2

Проверка за съответствието на продукцията (2-ри статистически метод)

Допълнение 3

Образец на информационен документ

Допълнение 4

Образец на сертификат за типово одобрение на ЕО

Допълнение 5

Информация, свързана със СБД

Допълнение 6

Система за номериране на сертификат за типово одобрение на ЕО

Допълнение 7

Сертификат на производителя за съответствие на СБД с изискванията за функциониране по време на движение

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Съответствие в експлоатация

Допълнение 1

Проверка на съответствието в експлоатация

Допълнение 2

Статистическа процедура за изпитване на съответствието в експлоатация

Допълнение 3

Отговорности за съответствие в експлоатация

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Проверка за средните стойности на емисиите от изпускателната тръба при определени условия на околната среда (изпитване от тип 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Данни за емисиите, необходими за получаването на типово одобрение за целите на пригодността за движение по пътищата

Допълнение 1

Измерване емисиите на въглероден окис при различни честоти на въртене на празен ход (изпитване от тип 2)

Допълнение 2

Измерване на непрозрачността на дима

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Проверка на емисиите на картерни газове (изпитване от тип 3)

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Определяне на емисиите от изпаряване (изпитване от тип 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Проверка на дълготрайността на устройствата, регулиращи замърсяването (изпитване от тип 5)

Допълнение 1

Стандартен цикъл на изпитвателен стенд (SBC)

Допълнение 2

Стандартен цикъл на изпитвателен стенд за двигатели, работещи с дизелово гориво (SDBC)

Допълнение 3

Стандартен пътен цикъл (SRC)

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Проверка на средните стойности на емисиите от изпускателната тръба при ниски температури на околната среда (изпитване от тип 6)

ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

Спецификации на еталонни горива

ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Процедура за изпитване за емисии за хибридни електрически превозни средства (ХЕПС)

ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Системи за бордова диагностика (СБД) за моторни превозни средства

Допълнение 1

Функционални аспекти на СБД

Допълнение 2

Основни характеристики на фамилията превозни средства

ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Определяне на емисиите на CO2 и разхода на гориво

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

Типово одобрение на ЕО на резервните устройства, регулиращи замърсяването, като отделни технически възли

Допълнение 1

Образец на информационен документ

Допълнение 2

Образец на сертификат за типово одобрение на ЕО

Допълнение 3

Образец на знак за типово одобрение на ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

Достъп до информация за СБД и ремонта и техническото обслужване на превозно средство

Допълнение 1

Сертификат за съответствие

ПРИЛОЖЕНИЕ XV

Съответствие в експлоатация на превозни средства, получили типово одобрение по силата на Директива 70/220/ЕО

Допълнение 1

Проверка на съответствието в експлоатация

Допълнение 2

Статистическа процедура за изпитване на съответствието в експлоатация

ПРИЛОЖЕНИЕ XVI

Изисквания за превозни средства, използващи реагент за системата за последваща обработка на отработили газове

ПРИЛОЖЕНИЕ XVII

Изменения на Регламент (ЕО) № 715/2007

ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII

Специални разпоредби във връзка с приложение I към Директива 70/156/ЕИО на Съвета

ПРИЛОЖЕНИЕ XIX

Специални разпоредби във връзка с приложение III към Директива 70/156/ЕИО на Съвета

ПРИЛОЖЕНИЕ I

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

1.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

1.1.   Допълнителни изисквания за едногоривни превозни средства, работещи с газ, и двугоривни превозни средства, работещи с газ

За целите на раздел 1.1 се прилагат следните определения:

1.1.1.1.   „фамилия“ означава група от типове превозни средства, задвижвани с ВНГ или ПГ/биометан, които се идентифицират чрез базово превозно средство.

1.1.1.2.   „Базово превозно средство“ означава превозно средство, избрано за демонстриране на самоприспособимостта на горивната уредба, с което са свързани принадлежащите към дадена фамилия превозни средства. Една фамилия може да има повече от едно базово превозно средство.

1.1.1.3.   Представител на фамилия превозни средства означава превозно средство, което притежава следните основни характеристики като базовото си превозно средство:

а)

произведено е от същия производител;

б)

към него се прилагат същите гранични стойности на емисиите;

в)

в случай на газова уредба с централно дозиране за целия двигател превозното средство е със гарантирана мощност в границите между 0,7 и 1,15 пъти от мощността на двигателя на базовото превозно средство;

г)

в случай на газова уредба с индивидуално дозиране за всеки цилиндър превозното средство е със гарантирана мощност на цилиндър в границите между 0,7 и 1,15 пъти от мощността на цилиндър на двигателя на базовото превозно средство;

д)

когато превозното средство е оборудвано с каталитична система, тя разполага с каталитичен преобразувател (неутрализатор) от същия тип (трипътен, окислителен, за NOx);

е)

превозното средство е с газова уредба (включително регулатор на налягането) от същия производител на уредби и от същия тип: чрез всмукване, впръскване на горивото във вид на пари (едноточково, многоточково), впръскване в течно състояние (едноточково, многоточково);

ж)

тази газова уредба се управлява от електронно управляващо устройство от същия тип и със същите технически параметри и използва еднакви принципи на софтуера и еднаква стратегия за управление. Превозното средство може да има второ електронно управляващо устройство, за разлика от базовото превозно средство, при условие че това електронно устройство се използва единствено, за да управлява впръсквачите, допълнителни спирателни кранове и получаването на данни от допълнителни датчици (сензори).

По отношение на изискванията, посочени в точки в) и г), когато е демонстрирано, че две задвижвани с газ превозни средства биха могли да са представители на една и съща фамилия, с изключение на техните номинални мощности, съответно P1 и P2 (P1 < P2), и двете са били изпитани като базови превозни средства, фамилната връзка се смята за валидна за всяко превозно средство със гарантирана мощност между 0,7 × P1 и 1,15 × P2.

В случая на превозни средства, задвижвани с ВНГ или ПГ/биометан, типово одобрение на ЕО се издава при спазване на следните изисквания:

1.1.2.1.   за одобряване типа на базово превозно средство, то трябва да докаже способността си да се адаптира към всеки състав на гориво от търговската мрежа. При ВНГ съществуват разлики в състава С34. При природния газ обикновено се срещат два типа гориво — висококалорично (Н-gas) и нискокалорично (L-gas), но със значителен брой разновидности и за двата типа по отношение на индекса на Вобе (Wobbe). Тези вариации са отразени при определяне на еталонните горива.

1.1.2.2.   Базовото превозно средство се подлага на изпитване от тип 1 с двата крайни вида газово еталонно гориво, определени в приложение IX. В случая на ПГ/биометан, когато преминаването от единия вид газово гориво към другия практически се подпомага от превключвател, този превключвател не трябва да се използва по време на процедурата за одобряване на типа.

1.1.2.3.   Превозното средство се счита за отговарящо на изискванията, когато при използването и на двете еталонни горива граничните стойности на емисиите не са превишени.

1.1.2.4.   Съотношението r на резултатите за емисиите се определя за всеки замърсител по следния начин:

Тип на горивото

Еталонно гориво

Стойност на r

ВНГ

Гориво A

Formula

Гориво B

ПГ/биометан

Гориво G20

Formula

Гориво G25

1.1.3.   За одобряване на типа на едногоривно превозно средство, работещо с газ, и двугоривно превозно средство, работещо с газ, в режим на работа на газ, като представител на фамилията, се провежда изпитване от тип 1 с един вид еталонно газово гориво. Това еталонно гориво може да е всяко от двете газови еталонни горива. Счита се, че превозното средство отговаря на изискванията, когато са изпълнени следните условия:

а)

превозното средство отговаря на определението за представител на фамилия, дадено в раздел 1.1.1.3;

б)

когато използваното при изпитването гориво е еталонно гориво А за ВНГ или G20 за ПГ/биометан, получените емисии за всеки замърсител се умножават със съответния коефициент r, изчислен в раздел 1.1.2.4., когато r > 1; когато r < 1, не са необходими корекции;

в)

когато, използваното при изпитването гориво е еталонно гориво B за ВНГ или G25 за ПГ/биометан, получените емисии за всеки замърсител се делят на съответния коефициент r, изчислен в раздел 1.1.2.4., когато r < 1; когато r > 1, не са необходими корекции;

г)

по искане на производителя, изпитване от тип 1 може да се извърши и с двете еталонни горива, така че да не се налага никаква корекция;

д)

превозното средство трябва да отговори на изискванията по отношение на граничните стойности на емисиите за съответната категория както за измерените, така и за изчислените емисии;

е)

когато се правят многократни изпитвания на един и същ двигател, за резултатите с еталонно гориво G20 или A и съответно G25 или B първо се изчислява средна стойност; след това коефициент r се изчислява на базата на тези осреднени стойности;

ж)

по време на изпитване от тип 1 превозното средство работи на бензин най-много 60 секунди в режим на работа на газ.

1.2.   Допълнителни изисквания за превозни средства, предназначени за работа със смес от горива.

1.2.1.   За одобряване типа на превозно средство, предназначено да работи със смес от горива, работещо с етанол или биодизел, производителят на превозното средство описва способността му да се приспособява към всякаква смес от горива бензин и етанол (до най-много 85 % съдържание на етанол) или дизелово гориво и биодизел от търговската мрежа.

1.2.2.   При превозни средства, предназначени за работа със смес от горива, преминаването от едно еталонно гориво към друго между изпитванията става без ръчна промяна на регулировките на двигателя.

2.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ИЗПИТВАНИЯ

2.1.   Производители на малки количества

2.1.1.   Списък на законодателните актове, посочени в член 3, параграф 3:

Законодателен акт

Изисквания

The California Code of Regulations, Title 13, Sections 1961(a) и 1961(b)(1)(C)(1), приложим за превозни средства, модел 2001 г. или по-късна, 1968.1, 1968.2, 1968.5, 1976 и 1975, издателство Barclay’s Publishing.

Типовото одобрение трябва да бъде издадено по силата на the California Code of Regulations, приложим за лекотоварни превозни средства, модел последна година.

2.2.   Гърловини на резервоарите за гориво

2.2.1.   Гърловината на резервоара за бензин или етанол се проектира така че да не позволява зареждането на резервоара с накрайник на горивна колонка с външен диаметър, равен на или по-голям от 23,6 mm.

2.2.2.   Раздел 2.2.1 не се прилага за превозно средство, за което са изпълнени следните две условия:

а)

превозното средство е проектирано и изработено така че нито едно устройство за контрол на емисиите от газообразни замърсители да не се влияе неблагоприятно от оловосъдържащ бензин, и

б)

превозното средство е маркирано ясно, четливо и незаличимо със символа за безоловен бензин съгласно ISO 2575:2004 на място, непосредствено видимо от лицето, зареждащо резервоара за гориво. Допускат се допълнителни маркировки.

2.2.3.   Предвиждат се мерки за предотвратяване на прекомерни емисии от изпаряване и разливане на гориво поради липса на капачка на гърловината. Това може да бъде постигнато чрез:

а)

използването на несваляема капачка на гърловината с автоматично отваряне и затваряне,

б)

използването на конструкции, които предпазват от прекомерни емисии от изпаряване вследствие на липса на капачка на гърловината за зареждане на гориво,

в)

прилагането на всякакви други мерки, които имат същия ефект. Като примери могат да бъдат посочени, без изчерпателност, използването на привързани или захванати с верига капачки или такива, които се заключват с контактния ключ на превозното средство. В този случай ключът трябва да може да се вади от капачката само в заключено състояние.

2.3.   Разпоредби за сигурност на електронната система

2.3.1.   Всяко превозно средство с компютър за контрол на емисиите трябва да има защита, която предотвратява изменение, освен разрешеното от производителя. Производителят разрешава изменения, когато те са необходими за диагностиката, обслужването, инспекцията, модернизацията или ремонта на превозното средство. Всички препрограмируеми компютърни кодове или експлоатационни параметри трябва да са защитени срещу неупълномощена намеса и да съответстват на предписанията на стандарт ISO 15031—7 от 15 март 2001 г. (SАE J2186 от октомври 1996 г.), при положение че обменът на данните за сигурността се осъществява чрез използване на протоколите и куплунга за достъп до диагностичните данни според предписанията на допълнение 1 към приложение XI. Всички заменяеми калибровъчни чипове на паметта трябва да са залети и запечатани в корпус или защитени чрез електронни алгоритми и не трябва да могат да се сменят без използването на специализирани инструменти и процедури. Единствено елементи, пряко свързани с калибриране на емисиите или предотвратяване на кражба на превозно средство, могат да бъдат защитени по този начин.

2.3.2.   Компютърно кодираните експлоатационни параметри на двигателя не трябва да могат да се сменят без помощта на специализирани инструменти и процедури (напр. споени или залети компютърни компоненти или запечатани (или споени) компютърни корпуси).

2.3.3.   При механични горивонагнетателни помпи, монтирани на двигатели със запалване чрез сгъстяване, производителите трябва да вземат подходящи мерки за защита от неупълномощена намеса в регулировката за ограничаване на подаването на гориво, докато превозното средство е в експлоатация.

2.3.4.   Производителите могат да подадат искане до одобряващия орган за освобождаване от едно от изискванията на раздел 2.3 за онези превозни средства, които е малко вероятно да изискват защита. Критериите, по които одобряващият орган взема решение за освобождаване, включват текущата наличност на чипове за контрол на параметрите, способността за високоефективна работа на превозното средство и планирания обем на продажби на превозното средство.

2.3.5.   Производителите, използващи системи с програмируеми компютърни кодове (например електрически изтриваема програмируема памет само за четене, EEPROM) трябва да ги защитят от непозволено препрограмиране. Производителите трябва да използват най-съвременни технологии за защита срещу неоторизирани промени и функции за защита срещу записване, които изискват електронен достъп до външен компютър, поддържан от производителя, до който независими оператори също имат достъп чрез защитата, предоставена в раздел 2.3.1. и раздел 2.2. на приложение XIV. Методите за постигане на адекватно ниво на защита срещу неупълномощена намеса се одобряват от одобряващия орган.

2.4.   Провеждане на изпитвания

2.4.1.   Фигура I.2.4 пояснява провеждането на изпитванията за одобряване типа на превозно средство. Специфичните процедури за изпитване са описани в приложения II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII и XVI (1).

Фигура I.2.4

Прилагане на изискванията за изпитвания за одобряване на типа и разширявания

Категория на превозното средство

Превозни средства с двигател с принудително запалване, включително хибридни превозни средства

Превозни средства с двигатели със запалване чрез сгъстяване, включително хибридни превозни средства

Едногоривни превозни средства

Двугоривни превозни средства (2)

Превозни средства, предазначени за работа със смес от горива (2)

Превозни средства, преднаначени за работа със смес от горива

Едногоривни превозни средства

Еталонно гориво

Бензин (E5)

ВНГ

ПГ/биометан

Водород

Бензин (E5)

Бензин (E5)

Бензин (E5)

Бензин (E5)

Дизелово гориво (B5)

Дизелово гориво (B5)

ВНГ

ПГ/биометан

Водород

Етанол (E85)

Биодизел

Газообразни замърсители

(изпитване от тип 1)

Да

Да

Да

 

Да

(и двата вида гориво)

Да

(и двата вида гориво)

 

Да

(и двата вида гориво)

 

Да

Частици

(изпитване от тип 1)

Да

(директно впръскване)

 

Да

(директно впръскване) (бензин)

Да

(директно впръскване)

(бензин)

 

Да

(директно впръскване)

(и двата вида гориво)

 

Да

Емисии при работа на празен ход

(изпитване от тип 2)

Да

Да

Да

 

Да

(и двата вида гориво)

Да

(и двата вида гориво)

 

Да

(и двата вида гориво)

 

Емисии от картерни газове

(изпитване от тип 3)

Да

Да

Да

 

Да

(бензин)

Да

(бензин)

 

Да

(бензин)

 

Емисии от изпаряване

(изпитване от тип 4)

Да

 

Да

(бензин)

Да

(бензин)

 

Да

(бензин)

 

Дълготрайност

(изпитване от тип 5)

Да

Да

Да

 

Да

(бензин)

Да

(бензин)

 

Да

(бензин)

 

Да

Емисии при работа при ниски температури на околната среда

(изпитване от тип 6)

Да

 

Да

(бензин)

Да

(бензин)

 

Да (3)

(и двата вида гориво)

 

 

Съответствие в експлоатация

Да

Да

Да

 

Да

(и двата вида гориво)

Да

(и двата вида гориво)

 

Да

(и двата вида гориво)

 

Да

Система за бордова диагностика

Да

Да

Да

 

Да

Да

 

Да

 

Да

Емисии на CO2 и разход на гориво

Да

Да

Да

 

Да

(и двата вида гориво)

Да

(и двата вида гориво)

 

Да

(и двата вида гориво)

 

Да

Непрозрачност на дима

 

 

 

Да

3.   РАЗШИРЯВАНИЯ НА ТИПОВИ ОДОБРЕНИЯ

3.1.   Разширявания за емисии в отработилите газове от изпускателната тръба (изпитвания от тип 1, тип 2 и тип 6)

Превозни средства с различна референтна маса

3.1.1.1.   Типовото одобрение се разширява единствено за превозни средства с референтна маса, изискваща използването на следващите две по-високи стойности или която и да е по-ниска стойност на еквивалентната инерционна маса.

3.1.1.2.   За превозни средства от категория N, одобрението се разширява единствено за превозни средства с по-ниска референтна маса, когато емисиите на превозното средство, вече получило одобрение, са в границите, определени за превозното средство, за което е поискано разширяване на одобрението.

Превозни средства с различно общо предавателно отношение на трансмисията.

3.1.2.1.   Типовото одобрение се разширява за превозни средства с различни предавателни отношения на трансмисиите само при определени условия.

3.1.2.2.   За да се определи, дали типовото одобрение може да се разшири, за всяко от използваните предавателни отношения на трансмисията при изпитванията от тип 1 и тип 6, трябва да се изчисли съотношението,

Formula

където, при честота на въртене на двигателя 1 000 min–1, V1 е скоростта на одобрения тип превозно средство, а V2 е скоростта на типа превозно средство, за което се иска изменение на одобряването.

3.1.2.3.   Когато за всяко предавателно отношение на трансмисията E ≤ 8 %, разширението се издава без да се повтарят изпитванията от тип 1 и тип 6.

3.1.2.4.   В случай че за поне едно предавателно отношение на трансмисията E > 8 % и когато за всяко предавателно отношение Е ≤ 13 %, изпитванията от тип 1 и тип 6 трябва да бъдат повторени. Изпитванията могат да бъдат проведени в лаборатория по избор на производителя след одобрението на техническата служба. Протоколът за резултатите от изпитванията се изпраща на техническата служба, отговорна за провеждане на изпитванията за одобряване на типа.

3.1.3.   Превозни средства с различна референтна маса и различно предавателно отношение на трансмисията.

Типовото одобрение се разширява за превозни средства с различна референтна маса и различно предавателно отношение на трансмисията, при условие че са спазени всички условия, определени в раздели 3.1.1 и 3.1.2.

Превозни средства със системи с периодично регенериране.

Типовото одобрениена тип превозно средство, оборудвано със системи с периодично регенериране, се разширява за други превозни средства със системи с периодично регенериране, чиито параметри, описани по-долу, са идентични или в обявените граници. Разширяването се отнася единствено до измерванията, които са специфични за определената система с периодично регенериране.

3.1.4.1.   Идентични параметри за разширяване на одобрение са:

1)

двигател,

2)

горивен процес,

3)

система с периодично регенериране (т.е. катализатор, филтър за частици),

4)

конструкция (т.е. тип корпус, тип благороден метал, тип субстрат, гъстота на клетките),

5)

тип и принцип на работа,

6)

система за дозиране и добавяне,

7)

обем ±10 %,

8)

местоположение (температура ±50 °C при 120 km/h или 5 % разлика от максималната температура/налягане).

3.1.4.2.   Използване на коефициенти Ki за превозни средства с различна референтна маса

Коефициентите Ki, разработени с процедурите в раздел 3 на приложение 13 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН за одобряване на тип превозно средство със система с периодично регенериране, може да се използва и от други превозни средства, които удовлетворяват критериите, посочени в раздел 3.1.4.1. с референтна маса, попадаща в класовете на следващите две по-високи стойности или която и да е по-ниска стойност на еквивалентната инерционна маса.

3.1.5.   Прилагане на разширявания за други превозни средства

Когато е издадено разширение в съответствие с раздели 3.1.1 до 3.1.4, съответното типово одобрение не може да бъде разширявано допълнително за други превозни средства.

3.2.   Разширявания за емисии от изпаряване (изпитване от тип 4)

Типовото одобрение се разширява за превозни средства, оборудвани със система за контрол на емисиите от изпаряване, които отговарят на следните условия:

3.2.1.1.   Основният принцип на дозиране на горивовъздушната смес (напр. едноточково впръскване) е еднакъв.

3.2.1.2.   Формата и материалът на резервоара за гориво, както и гъвкавите тръбопроводи за течно гориво, са еднакви.

3.2.1.3.   Трябва да бъде изпитан най-неблагоприятният случай за превозното средство по отношение на напречното сечение и приблизителната дължина на гъвкавия тръбопровод. Техническата служба, отговорна за изпитванията за одобряване на типа, решава дали е приемливо използването на различни сепаратори за газообразната и течната фаза.

3.2.1.4.   Разликите в обема на резервоарите за гориво са в границите на ±10 %.

3.2.1.5.   Регулировките на предпазния клапан на резервоара са еднакви.

3.2.1.6.   Методът за задържане на горивните пари е еднакъв, т.е. формата и обемът на уловителя, използваното в него вещество, устройството за очистване на въздуха (ако се използва за контрол на емисиите от изпаряване) и т.н.

3.2.1.7.   Методът за прочистване на събраните пари е еднакъв (напр. въздушен поток, момент на включване или прочистващ обем по време на подготвителния цикъл).

3.2.1.8.   Методът на херметизиране и вентилиране на системата за дозиране на горивото е еднакъв.

Типовото одобрение се разширява за превозни средства с:

3.2.2.1.   различни размери на двигателя;

3.2.2.2.   различни мощности на двигателя;

3.2.2.3.   автоматични и механични предавателни кутии;

3.2.2.4.   трансмисии със задвижване на две и четири колела;

3.2.2.5.   различни видове каросерии; и

3.2.2.6.   различни размери колела и гуми.

3.3.   Разширявания за дълготрайността на устройствата, регулиращи замърсяването (изпитване от тип 5)

Типовото одобрение се разширява за различни типове превозни средства, при условие че определените по-долу параметри на превозното средство, двигателя или системата за контрол на замърсяването са еднакви или са в предписаните граници:

3.3.1.1.   превозно средство:

инерционна категория: двете непосредствено по-високи и всички по-ниски инерционни категории.

Общо пътно натоварване при 80 km/h: +5 % над и всяка по-ниска стойност.

3.3.1.2.   Двигател

а)

обем на двигателя (±15 %),

б)

брой и управление на клапаните,

в)

горивна уредба,

г)

вид на охладителната уредба,

д)

горивен процес.

3.3.1.3.   Параметри на системата за контрол на замърсяването:

а)

каталитични преобразуватели и филтри за частици:

брой каталитични преобразуватели, филтри и елементи,

размер на каталитичните преобразуватели и филтри (разлики в обема на блока до ±10 %),

вид каталитично действие (окисление, трипътен, филтър за NОx с ниска концентрация, селективна каталитична редукция (SCR), катализатор за NОx с ниска концентрация или друго),

количество на нанесения благороден метал (еднакво или по-голямо),

вид и относително съдържание на благороден метал (±15 %),

субстрат (структура и материал),

гъстота на клетките,

температурна разлика, не по-голяма от 50 K на входа на каталитичния преобразувател или филтър. Тази температурна разлика се проверява при стабилизирани условия, при скорост от 120 km/h и регулировки на натоварването, използвани при изпитване от тип 1.

б)

Впръскване на въздух:

със или без

тип (пулсиращо, въздушни помпи и друго(и))

в)

Рециркулация на отработилите газове (РОГ):

със или без

вид (охладени или неохладени, активен или пасивен контрол, високо или ниско налягане).

3.3.1.4.   Изпитването за дълготрайност може да бъде проведено, като се използва превозно средство, чиито каросерия, предавателна кутия (автоматична или механична) и размер на колелата или гумите са различни от тези на типа превозно средство, за който се иска одобряване на типа.

3.4.   Разширяване за система за бордова диагностика

3.4.1.   Типовото одобрение се разширява за различни превозни средства с еднакви двигатели и системи за контрол на замърсяването, както е определено в приложение XI, допълнение 2. Типовото одобрение се разширява без оглед на следните характеристики на превозното средство:

а)

принадлежности на двигателя;

б)

гуми;

в)

еквивалентна инерционна маса;

г)

охладителна уредба;

д)

общо предавателно отношение на трансмисията;

е)

тип трансмисия; и

ж)

тип на каросерията:

3.5.   Разширявания за емисии на CO2 и разход на гориво

Превозни средства, задвижвани само с двигател с вътрешно горене, с изключение на превозните средства, оборудвани със система за контрол на емисиите с периодично регенериране.

3.5.1.1.   Типовото одобрение се разширява за превозни средства, различаващи се по отношение на следните характеристики, при положение, че емисиите на CO2, измерени от техническата служба, не надвишават с повече от 4 % стойността за одобряване на типа на превозни средства от категория M и с повече от 6 % за превозни средства от категория N:

референтна маса,

технически допустима максимална маса с товар,

тип каросерия, както е определен в раздел В на приложение II към Директива 2007/46/ЕО,

общо предавателно отношение на трансмисията,

оборудване и принадлежности на двигателя.

Превозни средства, задвижвани само с двигател с вътрешно горене и оборудвани със система за контрол на емисиите с периодично регенериране

3.5.2.1.   Типовото одобрение се разширява за превозни средства, различаващи се по отношение на характеристиките, посочени в раздел 3.5.1.1 по-горе, но ненадвишаващи характеристиките за фамилия превозни средства от Правило № 101 на ИКЕ на ООН (4), приложение 10, когато емисиите на CO2, измерени от техническата служба, не надвишават с повече от 4 % стойността за одобряването типа на превозни средства от категория M и с повече от 6 % за превозни средства от категория N, където се прилага същият коефициент Ki.

3.5.2.2.   Типовото одобрение се разширява за превозни средства с различен коефициент Ki, при положение че емисиите на CO2, измерени от техническата служба, не надвишават с повече от 4 % стойността за одобряване типа на превозни средства от категория M и с повече от 6 % за превозни средства от категория N.

3.5.3.   Превозни средства, задвижвани само с електрическо силово предаване

Разширения се издават след споразумение с техническата служба, отговаряща за провеждането на изпитванията.

3.5.4.   Превозни средства, задвижвани с хибридно електрическо силово предаване

Типовото одобрение се разширява за превозни средства, различаващи се по отношение на следните характеристики, при положение че емисиите на CO2 и разхода на електроенергия, измерени от техническата служба, не надвишават с повече от 4 % стойността за одобряване типа на превозни средства от категория M и с повече от 6 % за превозни средства от категория N:

референтна маса,

технически допустима максимална маса с товар,

тип каросерия, както е определен в раздел В на приложение II към Директива 2007/46/ЕО,

при промяна на друга характеристика, разширения могат да бъдат да бъдат издавани след споразумение с техническата служба, отговаряща за провеждането на изпитванията.

Разширяване на типовото одобрение на превозни средства от категория N от същата фамилия:

3.5.5.1.   За превозни средства от категория N, получили одобрениe като представители на фамилия превозни средства съгласно процедурата в раздел 3.6.2, одобрението се разширява за превозните средства, принадлежащи към същата фамилия, само когато техническата служба прецени, че разходът на гориво на новото превозно средство не надвишава разхода на гориво на превозното средство, въз основа на което е определена стойността на разхода на гориво на фамилията.

Типови одобрения могат да бъдат разширявани и за превозни средства, които:

са най-много със 110 kg по-тежки от изпитвания представител на фамилията, при положение че са с не повече от 220 kg по-тежки от най-лекия представител на фамилията,

имат по-ниско общо предавателно отношение на трансмисията от изпитвания представител на фамилията вследствие единствено на промяна на размера на гумите, и

съответстват във всяко друго отношение на фамилията.

3.5.5.2.   За превозни средства от категория N, получили типово одобрение като представители на фамилия превозни средства съгласно процедурата, определена в точка 3.6.3, типовото одобрение може да бъде разширено за превозни средства от същата фамилия без извършване на допълнителни изпитвания, само когато техническата служба прецени, че разходът на гориво на новото превозно средство попада в допустимите граници на отклонение, получени от онези две превозни средства от фамилията, които имат съответно най-ниския и най-високия разход на гориво.

3.6.   Типово одобрение на превозни средства от категория N в рамките на фамилия за разход на гориво и емисии на CO2

Превозни средства от категория N получават типово одобрение в рамките на фамилия, както е определена в точка 3.6.1, посредством единия от двата алтернативни метода, описани в точки 3.6.2 и 3.6.3.

N на брой превозни средства могат да бъдат групирани заедно във фамилия за целите на измерването на разхода на гориво и емисиите на CO2, при положение че следните параметри са еднакви или попадат в определените граници:

3.6.1.1.   Еднаквите параметри са следните:

производител и тип, както са определени в раздел I на допълнение 4,

обем на двигателя,

тип на системата за контрол на емисиите,

тип на горивната система, както е определен в точка 1.10.2 от допълнение 4.

3.6.1.2.   Изброените по-долу параметри трябва да бъдат в границите на указаните стойности:

общо предавателно отношение на трансмисията (не повече от 8 % по-високо от най-ниската стойност), както е определено в точка 1.13.3 от допълнение 4,

референтна маса (с не повече от 220 kg по-ниска от най-високата маса),

челна площ (с не повече от 15 % по-малка от най-голямата),

мощност на двигателя (с не повече от 10 % по-ниска от най-високата стойност).

3.6.2.   Дадена фамилия от превозни средства, както е определена в точка 3.6.1, може да бъде одобрена въз основа на общите за всички превозни средства от фамилията стойности на емисиите на CO2 и разхода на гориво. Техническата служба избира за изпитванията този представител на фамилията, който счита, че има най-високи емисии на CO2. Измерванията се извършват съгласно предписанията в приложение XII и резултатите, получени чрез метода, указан в раздел 5.5 на Правило № 101 на ИКЕ на ООН, се приемат като общи за всички превозни средства от фамилията стойности на типово одобрение.

3.6.3.   Групираните в една фамилия превозни средства, както е определено в точка 3.6.1, могат да бъдат одобрени въз основа на индивидуални за всеки представител на фамилията стойности на емисиите на CO2 и разхода на гориво. Техническата служба избира за изпитванията онези две превозни средства, които счита, че имат съответно най-високите и най-ниски емисии на CO2. Измерванията се извършват съгласно предписанията в приложение XII. Ако данните на производителя за тези две превозни средства се окажат в границите, определени в раздел 5.5 на Правило № 101 на ИКЕ на ООН, обявените от производителя стойности на емисиите на CO2 за всички представители на фамилията превозни средства могат да бъдат приети като стойности на типовото одобрение. Ако данните на производителя се окажат извън толеранса, резултатите, получени чрез метода, указан в раздел 5.5 на Правило № 101 на ИКЕ на ООН, се приемат като стойности на типовото одобрение и техническата служба избира подходящ брой други представители на фамилията за извършване на допълнителни изпитвания.

4.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

4.1.   Въведение

4.1.1.   Където е подходящо се провеждат изпитванията от типове 1, 2, 3 и 4, изпитването за СБД, изпитването за емисии на CO2 и разход на гориво и изпитването за непрозрачност на дима, както е указано в раздел 2.4. Специфичните процедури за съответствие на продукцията са определени в раздели 4.2 до 4.10.

4.2.   Проверка на съответствието на превозното средство при изпитване от тип 1

4.2.1.   Изпитването от тип 1 се провежда за превозно средство със същите спецификации, както са описани в сертификата за типово одобрение. Когато изпитване от тип 1 следва да се проведе за одобряване типа на превозно средство, разширявано веднъж или няколко пъти, изпитването от тип 1 се провежда за превозното средство, описано в първоначалния информационен пакет, или за превозното средство, описано в информационния пакет, свързан със съответното разширяване.

След избор, извършен от одобряващия орган, производителят не може да предприема каквато и да е регулировка на избраните превозни средства.

4.2.2.1.   Избират се три превозни средства от серията по метода на случайния подбор и се изпитват съгласно предписанията в приложение III към настоящия регламент. Коефициентите на влошаване се използват по същия начин. Граничните стойности са посочени в таблици 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007.

4.2.2.2.   Когато одобряващият орган е удовлетворен от стандартното отклонение на продукцията, посочено от производителя в съответствие с приложение X към Директива 2007/46/ЕО, изпитванията се провеждат в съответствие с допълнение 1 към настоящото приложение.

Когато одобряващият орган не е удовлетворен от стандартното отклонение на продукцията, посочено от производителя в съответствие с приложение X към Директива 2007/46/ЕО, изпитванията се провеждат в съответствие с допълнение 2 към настоящото приложение.

Приема се, че продукцията от дадена серия съответства на изискванията, ако въз основа на резултатите от изпитване на образците е взето решение за приемане по отношение на всички замърсители според критериите за изпитване в съответното приложение, или че не съответства на изискванията, ако е взето решение за отхвърляне на един замърсител.

Когато е взето решение за приемане по отношение на един замърсител, това решение не може да се променя в резултат на допълнителни изпитвания, провеждани с цел да се вземе решение по отношение на други замърсители.

Когато не се вземе решение за приемане по отношение на всички замърсители и не е взето решение за отхвърляне по отношение на един замърсител, изпитването се провежда върху друго превозно средство (виж фигура I.4.2).

Фигура I.4.2

Image

Независимо от изискванията на приложение III, изпитванията се провеждат върху превозни средства, взети директно от производствената линия.

4.2.3.1.   Все пак, по искане на производителя изпитванията могат да се проведат на превозни средства с пробег:

а)

не по-голям от 3 000 km за превозни средства, оборудвани с двигател с принудително запалване;

б)

не по-голям от 15 000 km за превозни средства, оборудвани с двигател със запалване чрез сгъстяване.

Процедурата на разработване се извършва от производителя, който се задължава да не извършва никакви промени в регулировките на тези превозни средства.

4.2.3.2.   Ако производителят желае да разработи превозните средства (за пробег от x km, където x ≤ 3 000 km за превозни средства, оборудвани с двигател с принудително запалване, и x ≤ 15 000 km за превозни средства, оборудвани с двигател със запалване чрез сгъстяване), процедурата е следната:

а)

емисиите от замърсители (тип 1) се измерват при нула и при x km на първото изпитвано превозно средство;

б)

коефициентът на изменение на емисиите между нула и x km се изчислява за всеки един от замърсителите, както следва:

емисии при x km/емисии при 0 km

Коефициентът може да бъде по-малък от 1; и

в)

останалите превозни средства не се разработват, а емисиите им при 0 km се умножават по коефициента на изменение. В такъв случай стойностите, които се приемат, са:

i)

стойностите при x km за първото превозно средство;

ii)

стойностите при 0 km, умножени по коефициента на изменение за останалите превозни средства.

4.2.3.3.   Всички тези изпитвания се провеждат с гориво от търговската мрежа. Все пак, по искане на производителя при изпитванията могат да се използват еталонните горива, описани в приложение IX.

4.3.   Проверка на съответствието на превозното средство за емисии на CO2

4.3.1.   Ако тип превозно средство е получил едно или повече разширения, изпитванията се провеждат на превозното(ите) средство(а), описано(и) в информационния пакет, който е придружил заявлението за първото одобряване на типа, или на превозното средство, описано в информационния пакет, който е придружил съответното разширение.

4.3.2.   Когато одобряващият орган не е удовлетворен от процедурата за проверка на производителя, се прилагат точки 3.3 и 3.4 от приложение X към Директива 2007/46/ЕО.

4.3.3.   За целите на настоящия раздел и допълнения 1 и 2, терминът „замърсител“ включва регулираните замърсители (посочени в таблици 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007) и емисиите на CO2.

Съответствието на превозното средство за емисии на CO2 се определя в съответствие с процедурата, описана в точка 4.2.2, със следните изключения:

4.3.4.1.   Разпоредбите на раздел 4.2.2.1 са заменят със следното:

Избират се три превозни средства от серията по метода на случайния подбор и се изпитват съгласно предписанията в приложение XII.

4.3.4.2.   Разпоредбите на раздел 4.2.3.1 са заменят със следното:

Въпреки това, по искане на производителя изпитванията могат да се проведат на превозни средства с максимален пробег от 15 000 km.

В този случай процедурата на разработване се извършва от производителя, който се задължава да не извършва никакви промени по тези превозни средства.

4.3.4.3.   Разпоредбите на раздел 4.2.3.2 са заменят със следното:

Когато производителят желае да разработи превозните средства (за пробег от x km, където x ≤ 15 000 km), процедурата е следната:

а)

емисиите от замърсители се измерват при нула и при x km на първото изпитвано превозно средство;

б)

коефициентът на изменение на емисиите между нула и x km се изчислява за всеки един от замърсителите, както следва:

емисии при x km/емисии при 0 km

Коефициентът може да бъде по-малък от 1; и

в)

останалите превозни средства не се разработват, а емисиите им при 0 km се умножават по коефициента на изменение. В такъв случай стойностите, които се приемат, са:

i)

стойностите при x km за първото превозно средство,

ii)

стойностите при 0 km, умножени по коефициента на изменение за останалите превозни средства.

4.3.4.4.   Разпоредбите на раздел 4.2.3.3 са заменят със следното:

За изпитванията се използват еталонните горива, описани в приложение IX към настоящия регламент.

4.3.4.5.   При проверка на съответствието на превозно средство за емисии на CO2, като алтернатива на процедурата, спомената в раздел 4.3.4.3, производителят на превозното средство може да използва постоянен коефициент на изменение EC от 0,92 и да умножи всички стойности на CO2, измерени при 0 km, по този коефициент.

4.4.   Превозни средства, задвижвани само с електрическо силово предаване

Мерките за осигуряване на съответствие на продукцията по отношение на разхода на електроенергия се проверяват на базата на описанието в сертификата за одобряване на типа, изложен в допълнение 4 към настоящото приложение.

Притежателят на одобрението трябва:

4.4.1.1.   да осигури наличието на процедури за ефективен контрол на качеството на продукцията;

4.4.1.2.   да има достъп до необходимото оборудване за проверка на съответствието с всеки одобрен тип;

4.4.1.3.   да осигури записване на данните, свързани с резултатите от изпитванията, както и това, приложените документи да бъдат на разположение по време на период, договорен с административната служба;

4.4.1.4.   да анализира резултатите от всеки тип изпитване, така че да следи и осигурява постоянство на характеристиките на продукта, вземайки предвид допустимите отклонения при промишлено производство;

4.4.1.5.   да се увери, че за всеки тип превозно средство са извършени изпитванията, посочени в приложение XII към настоящия регламент; въпреки изискванията в параграф 2.3.1.6. на приложение 7 към Правило № 101 на ИКЕ на ООН, по искане на производителя изпитванията се провеждат на превозни средства, които нямат никакъв пробег;

4.4.1.6.   да се увери, че всеки подбор на образци или изпитвателни единици, показващи несъответствие със съответния тип изпитване, е последван от нов подбор и ново изпитване. Трябва да се вземат всички необходими мерки за възстановяване на съответствието на продукцията.

Одобряващите органи могат по всяко време да проверяват методите, които се прилагат във всяка производствена единица.

4.4.2.1.   При всяка проверка данните от изпитванията и проследяването на производството трябва да се предоставят на вниманието на проверяващия инспектор.

4.4.2.2.   Инспекторът може да избира случайни образци за изпитване в лабораторията на производителя. Минималният брой на образците се определя на базата на резултатите от собствените проверки на производителя.

4.4.2.3.   Когато стандартът за качеството изглежда незадоволителен или когато изглежда, че е необходимо да се направи проверка на достоверността на изпитванията, проведени съгласно раздел 4.4.2.2., инспекторът подбира образци за изпращане до техническата служба, която е извършила изпитванията за одобрение.

4.4.2.4.   Одобряващите органи могат да извършват всички изпитвания, посочени в настоящия регламент.

4.5.   Превозни средства, задвижвани с хибридно електрическо силово предаване

4.5.1.   Мерките за осигуряване на съответствие на продукцията по отношение на емисиите на CO2 и разхода на електроенергия от хибридни електрически превозни средства се проверяват на базата на описанието в сертификата за одобряване на типа, съответстващ на образеца от допълнение 4.

4.5.2.   Контролът на съответствието на продукцията се основава на оценка, давана от одобряващия орган за процедурата за проверка на производителя, с цел осигуряване на съответствие на типа на превозното средство по отношение на емисиите на CO2 и разхода на електроенергия.

4.5.3.   Когато одобряващият орган не е удовлетворен от стандарта на процедурата за проверка на производителя, той изисква провеждането на проверочни изпитвания на превозни средства от производствената линия.

4.5.4.   Съответствието за емисии на CO2 се проверява чрез прилагането на статистическите процедури, описани в раздел 4.3 и допълнения 1 и 2. Превозните средства се изпитват съгласно процедурата, посочена в приложение XII.

4.6.   Проверка на съответствието на превозното средство при изпитване от тип 3

4.6.1.   При необходимост от провеждане на изпитване от тип 3, то се извършва за всички превозни средства, подбрани за изпитване за съответствие на продукцията от тип 1, определено в раздел 4.2. Прилагат се условията, определени в приложение V.

4.7.   Проверка на съответствието на превозното средство при изпитване от тип 4

4.7.1.   При необходимост от провеждане на изпитване от тип 4, то се извършва в съответствие с приложение VI.

4.8.   Проверка на съответствието на превозното средство по отношение на системата за бордова диагностика (СБД)

При необходимост от проверка на работата на СБД, тя се извършва в съответствие със следните изисквания:

4.8.1.1.   Когато одобряващият орган установи, че качеството на продукцията изглежда незадоволително, от серията се избира произволно превозно средство, което се подлага на изпитванията, описани в допълнение 1 към приложение XI.

4.8.1.2.   Смята се, че е налице съответствие на продукцията, ако това превозно средство отговаря на изискванията на изпитванията, описани в допълнение 1 към приложение XI.

4.8.1.3.   Когато превозното средство, взето от серията, не отговаря на изискванията в раздел 4.8.1.1, от серията се сформира нова извадка от четири произволно подбрани превозни средства, които се подлагат на изпитванията, описани в допълнение 1 към приложение XI. Изпитванията могат да бъдат проведени на превозни средства, разработени до пробег от не повече от 15 000 km.

4.8.1.4.   Смята се, че е налице съответствие на продукцията, ако най-малко 3 превозни средства отговарят на изискванията на изпитванията, описани в приложение XI, допълнение 1.

4.9.   Проверка на съответствието на превозно средство, задвижвано с ВНГ или ПГ

4.9.1.   Изпитванията за проверка на съответствието на продукцията могат да се извършват с гориво от търговската мрежа, за което отношението C3/C4 се намира в границите на отношенията на еталонните горива — за ВНГ, или чието индекс на Вобе (Wobbe) се намира между стойностите на индексите на крайните еталонни горива — за ПГ. В този случай на одобряващия орган се представят резултатите от анализ на горивото.

4.10.   Проверка на съответствието на превозно средство по отношение на непрозрачността на дима

4.10.1.   Съответствие на превозното средство с одобрения тип по отношение на емисиите на замърсители от двигатели със запалване чрез сгъстяване се проверява въз основа на резултатите, изброени в добавката към сертификата за одобряване на типа, точка 2.4, от допълнение 4.

4.10.2.   В допълнение на точка 10.1, при извършване на проверка на превозно средство от серията, изпитванията се провеждат при следните условия:

4.10.2.1 Превозно средство, което не е било разработено, се подлага на изпитването при свободно ускорение, описано в раздел 4.3 на допълнение 2 към приложение IV. Смята се, че е налице съответствие с одобрения тип, ако установеният коефициент на поглъщане не превишава с повече от 0,5 m–1 стойността от маркировката за одобрение.

4.10.2.2 Когато стойността, установена по време на изпитването, посочено в т. 4.10.2.1, превишава с повече от 0,5 m–1 стойността от маркировката за одобрение, превозно средство от съответния тип или неговият двигател се подлага на изпитването при постоянна честота на въртене по кривата на пълно натоварване, както е описано в раздел 4.2 на допълнение 2 към приложение IV. Нивата на емисии не трябва да превишават граничните стойности, посочени в приложение 7 към Правило № 24 на ИКЕ на ООН (5).


(1)  Специфични процедури за изпитване на превозни средства, работещи с водород, и превозни средства, предназначени да работят със смес от горива, работещи с биодизел, ще бъдат определени на по-късен етап.

(2)  Когато двугоривно превозно средство се комбинира с превозно средство, предназначено да работи със смес от горива, са приложими и двете изисквания за изпитване.

(3)  Изпитване с бензин единствено за типове превозни средства, получили одобрение преди датите, определени в член 10, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 715/2007. Изпитването ще се проведе и с двата вида гориво на, или след тези дати.

(4)  ОВ L 158, 19.6.2007 г., стр. 34.

(5)  ОВ L 326, 24.11.2006 г., стр. 1.

Допълнение 1

Проверка на съответствието на продукцията — Първи статистически метод

Чрез първия статистически метод се проверява съответствието на продукцията при изпитване от тип 1, когато стандартното отклонение на продукцията на производителя е задоволително. Приложимият статистически метод е определен в допълнение 1 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН. Съществуват следните изключенията на тези процедури:

1.1.   В параграф 3, препратката към параграф 5.3.1.4 трябва да се разбира като препратка към съответната таблица от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007.

1.2.   В параграф 3, препратката към фигура 2 трябва да се разбира като препратка към фигура I.4.2 от Регламент (ЕО) № 692/2008.

Допълнение 2

Проверка на съответствието на продукцията — Втори статистически метод

Чрез втория статистически метод се проверяват изискванията за съответствие на продукцията при изпитване от тип 1, когато данните на производителя за стандартното отклонение на продукцията са незадоволителни или липсват. Приложимият статистически метод е определен в допълнение 2 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН. Съществува следното изключение от тези процедури:

1.1.   В параграф 3, препратката към параграф 5.3.1.4 трябва да се разбира като препратка към съответната таблица от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007.

Допълнение 3

ОБРАЗЕЦ

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ №…

относно типово одобрение на ЕО на превозно средство по отношение на емисиите и достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозното средство

Информацията по-долу, ако е приложима, трябва да бъде предоставена в три екземпляра и да включва съдържанието. Всички чертежи трябва да бъдат предоставени в подходящ мащаб и в достатъчно подробен вид на хартия с формат А4 или да са нагънати до формат А4. Снимките, ако има такива, трябва да са достатъчно детайлни.

Когато системите, компонентите или отделните технически възли са с електронно управление, трябва да бъде предоставена информация относно тяхното функциониране.

0.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя): …

Тип: …

0.2.1.   Търговско(и) име(на), ако има такова (такива) …

Начин за идентификация на типа, ако се маркира на превозното средство (1)  (2)

0.3.1.   Местоположение на тази маркировка: …

0.4.   Категория на превозното средство (3): …

0.5.   Наименование и адрес на производителя: …

0.8.   Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и): …

0.9.   Име и адрес на упълномощен представител на производителя (ако има такъв) …

1.   ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1.1.   Снимки и/или чертежи на представително превозно средство: …

1.3.3.   Задвижващи оси (брой, местоположение, свързване помежду им): …

2.   МАСИ И РАЗМЕРИ (4) (в kg и mm)

(виж чертежа, ако е необходимо)

2.6.   Маса на превозното средство в готовност за движение, заедно с каросерията, а в случая на теглещо превозно средство от категория, различна от категория М1 — заедно със прикачното устройство, когато производителят е монтирал такова, или маса на шасито или на шасито с кабината, заедно с каросерията и/или прикачното устройство, когато производителят не монтира каросерията и/или прикачното устройство (включително течности, инструменти, резервно колело, когато има такова, както и водач и, за автобуси — член на екипажа, когато в автобуса е предвидена седалка за него) (5) (максимум и минимум за всеки вариант): …

2.8.   Технически допустима максимална маса с товар по данни на производителя (6)  (7)

3.   СИЛОВА УРЕДБА (8) (в случай на превозно средство, което може да работи с бензин, дизелово гориво, и др., или също и в комбинация с друго гориво, елементите се повтарят (9))

Производител: …

3.1.1.   Код, определен от производителя на двигателя, както е маркиран на двигателя: …

Двигател с вътрешно горене

3.2.1.1.   Принцип на работа: принудително запалване/запалване чрез сгъстяване (1)

четиритактов/двутактов/роторен цикъл (1)

Брой и разположение на цилиндрите: …

3.2.1.2.1.   Диаметър на цилиндъра (вътрешен) (10): … mm

3.2.1.2.2.   Ход на буталото (10): … mm

3.2.1.2.3.   Ред на запалване: …

3.2.1.3.   Oбем на двигателя: … cm3

3.2.1.4.   Степен на сгъстяване (11)

3.2.1.5.   Чертежи на горивната камера, челото на буталото, а в случай на двигател с принудително запалване — и на буталните пръстени: …

Нормална честота на въртене на празен ход на двигателя (11): … min–1

3.2.1.6.1.   Повишена честота на въртене на празен ход на двигателя (11): … min–1

3.2.1.7.   Обемно съдържание на въглероден окис в отработилите газове при минимална честота на въртене на празен ход на двигателя (11) … %, както е посочено от производителя (само за двигатели с принудително запалване)

3.2.1.8.   Максимална мощност нето (12)… kW, при … min–1 (заявена от производителя)

3.2.1.9.   Максимално допустима честота на въртене на двигателя по предписание на производителя: … min–1

3.2.1.10.   Максимален полезен въртящ момент (12) … Nm, при … min–1 (заявен от производителя)

Гориво: Дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ-биометан/етанол (E85)/биодизел/водород (13)

3.2.2.2.   Октаново число по изследователския метод (RON), безоловен: …

3.2.2.3.   Гърловина на горивния резервоар: стеснен отвор/надпис (13)

3.2.2.4.   Тип на превозното средство по отношение на горивото: едногоривно, двугоривно, предназначено за работа със смес от горива

3.2.2.5.   Максимално допустимо количество биогориво в горивото (обявена от производителя стойност): … об. %,

Подаване на гориво

Чрез впръскване на гориво (само за двигателите със запалване чрез сгъстяване): да/не (13)

3.2.4.2.1.   Описание на системата: …

3.2.4.2.2.   Принцип на работа: директно впръскване/предкамера/вихрова горивна камера (13)

Горивонагнетателна помпа

3.2.4.2.3.1.   Марка(и): …

3.2.4.2.3.2.   Тип(ове): …

3.2.4.2.3.3.   Максимално количество впръскано гориво (13)  (11) … mm3/такт или цикъл при честота на въртене на двигателя … min–1 или, като алтернатива, характеристична диаграма: …

3.2.4.2.3.5.   Крива на изпреварване на впръскването (11): …

Регулатор

Точка на прекъсване

3.2.4.2.4.2.1.   Точка на прекъсване при натоварване: … min-1

3.2.4.2.4.2.2.   Точка на прекъсване без натоварване: … min-1

Впръсквач(и)

3.2.4.2.6.1.   Марка(и): …

3.2.4.2.6.2.   Тип(ове): …

Система за пускане в ход на студен двигател

3.2.4.2.7.1.   Марка(и): …

3.2.4.2.7.2.   Тип(ове): …

3.2.4.2.7.3.   Описание: …

Спомагателно устройство за пускане в ход

3.2.4.2.8.1.   Марка(и): …

3.2.4.2.8.2.   Тип(ове): …

3.2.4.2.8.3.   Описание на системата: …

Впръскване с електронно управление: да/не (13)

3.2.4.2.9.1.   Марка(и): …

3.2.4.2.9.2.   Тип(ове): …

Описание на системата, в случая на системи, различни от такива с непрекъснато впръскване, да се дадат еквивалентни подробности: …

3.2.4.2.9.3.1   Марка и тип на управляващото устройство: …

3.2.4.2.9.3.2   Марка и тип на горивния регулатор: …

3.2.4.2.9.3.3   Марка и тип на датчика (сензора) за постъпващия въздух: …

3.2.4.2.9.3.4   Марка и тип на горивния разпределител: …

3.2.4.2.9.3.5   Марка и тип на корпуса на дроселовата клапа: …

3.2.4.2.9.3.6   Марка и тип на датчика (сензора) за температурата на охлаждащата течност: …

3.2.4.2.9.3.7   Марка и тип на датчика (сензора) за температурата на въздуха: …

3.2.4.2.9.3.8   Марка и тип на датчика (сензора) за налягането на въздуха: …

Чрез впръскване на гориво (само за двигатели с принудително запалване): да/не (13)

3.2.4.3.1.   Принцип на работа: всмукателен тръбопровод (едноточково/многоточково (13))/директно впръскване/други (да се уточни) (13)

3.2.4.3.2.   Марка(и): …

3.2.4.3.3.   Тип(ове): …

Описание на системата, в случая на системи, различни от такива с непрекъснато впръскване, да се дадат еквивалентни подробности: …

3.2.4.3.4.1.   Марка и тип на управляващото устройство: …

3.2.4.3.4.3.   Марка и тип на датчика (сензора) за постъпващия въздух: …

3.2.4.3.4.6.   Марка и тип на микропрекъсвача: …

3.2.4.3.4.8.   Марка и тип на корпуса на дроселовата клапа: …

3.2.4.3.4.9.   Марка и тип на датчика (сензора) за температурата на охлаждащата течност: …

3.2.4.3.4.10.   Марка и тип на датчика (сензора) за температурата на въздуха: …

3.2.4.3.4.11.   Марка и тип на датчика (сензора) за въздушното налягане: …

Впръсквачи: налягане в момента на отваряне (11) … kPa или характеристична диаграма:

3.2.4.3.5.1.   Марка(и): …

3.2.4.3.5.2.   Тип(ове): …

3.2.4.3.6.   Момент на впръскването: …

Система за пускане в ход на студен двигател

3.2.4.3.7.1.   Принцип(и) на работа: …

3.2.4.3.7.2.   Работен диапазон (регулировки (13)  (11): …

Горивоподаваща помпа

3.2.4.4.1.   Налягане (11): …kPa или характеристична диаграма (11): …

Електрическа система

3.2.5.1.   Номинално напрежение: … V, положителна/отрицателна маса (13)

Генератор

3.2.5.2.1.   Тип: …

3.2.5.2.2.   Номинална мощност: … VA

Запалване

3.2.6.1.   Марка(и): …

3.2.6.2.   Тип(ове): …

3.2.6.3.   Принцип на работа: …

3.2.6.4.   Крива на изпреварване на запалването (11): …

3.2.6.5.   Статичен ъгъл на изпреварване на запалването (11) … градуси преди ГМТ (горна мъртва точка)

Охладителна уредба: течност/въздушна (13)

3.2.7.1.   Номинална регулировка на устройството за температурен контрол на двигателя: …

Течност

3.2.7.2.1.   Вид на течността: …

3.2.7.2.2.   Циркулационна помпа(и): да/не (13)

Характеристики …, или

3.2.7.2.3.1.   Марка(и): …

3.2.7.2.3.2.   Тип(ове): …

3.2.7.2.4.   Предавателно отношение (отношения): …

3.2.7.2.5.   Описание на вентилатора и неговия задвижващ механизъм: …

Въздух

3.2.7.3.1.   Вентилатор: да/не (13)

Характеристики: …, или

3.2.7.3.2.1.   Марка(и): …

3.2.7.3.2.2.   Тип(ове): …

3.2.7.3.3.   Предавателно отношение (отношения): …

Всмукателна система

Компресор: да/не (13)

3.2.8.1.1.   Марка(и): …

3.2.8.1.2.   Тип(ове): …

3.2.8.1.3.   Описание на системата (например, максимално налягане на пълнене: … kPa, изпускателен клапан, когато е приложимо): …

Междинен охладител: да/не (13)

3.2.8.2.1.   Тип: въздух — въздух/въздух — вода (13)

3.2.8.3.   Понижаване на налягането при всмукване при номинална честота на въртене на двигателя и 100 % натоварване (само двигатели със запалване чрез сгъстяване)

Минимално допустимо: … kPa

Максимално допустимо: … kPa

Описание и чертежи на всмукателните тръбопроводи и техните принадлежности (нагнетателна камера, нагревателно устройство, допълнителни всмукатели на въздух и т.н.): …

3.2.8.4.1.   Описание на всмукателния тръбопровод (включително чертежи и/или снимки): …

Въздушен филтър, чертежи: … или

3.2.8.4.2.1.   Марка(и): …

3.2.8.4.2.2.   Тип(ове): …

Шумозаглушител на всмукателната система, чертежи: … или

3.2.8.4.3.1.   Марка(и): …

3.2.8.4.3.2.   Тип(ове): …

Изпускателна система

3.2.9.1.   Описание и/или чертеж на изпускателния колектор: …

3.2.9.2.   Описание и/или чертеж на изпускателната система: …

3.2.9.3.   Максимално допустимо изпускателно противоналягане при номинална честота на въртене на двигателя и 100 % натоварване (само двигатели със запалване чрез сгъстяване): … kPa

3.2.10.   Минимално напречно сечение на всмукателния и изпускателния отвор: …

Газоразпределение или еквивалентни данни

3.2.11.1.   Максимален ход на клапаните, ъгли на отваряне и затваряне по отношение на мъртвите точки или данни за газоразпределението при алтернативни разпределителни системи. При системи с променливо газоразпределение — минимални и максимални стойности: …

3.2.11.2.   Контролни диапазони и/или диапазони на регулировките (13): …

Предприети мерки срещу замърсяване на въздуха

3.2.12.1.   Система за рециклиране на картерните газове (описание и чертежи): …

Допълнителни устройства срещу замърсяване (когато има такива и когато те не са описани на друго място)

Каталитичен преобразувател: да/не (13)

3.2.12.2.1.1.   Брой на каталитичните преобразуватели и елементи (да се предостави информацията по-долу за всеки отделен възел): …

3.2.12.2.1.2.   Размери, форма и обем на каталитичния(те) преобразувател(и): …

3.2.12.2.1.3.   Тип каталитично действие: …

3.2.12.2.1.4.   Общо количество на благородните метали: …

3.2.12.2.1.5.   Относителна концентрация: …

3.2.12.2.1.6.   Субстрат (структура и материал): …

3.2.12.2.1.7.   Гъстота на клетките: …

3.2.12.2.1.8.   Тип на корпуса(ите) на каталитичния(те) преобразувател(и): …

3.2.12.2.1.9.   Местоположение на каталитичния(ите) преобразувател(и) (място и базово разстояние в изпускателната тръба): …

3.2.12.2.1.10.   Топлинен щит: да/не (13)

Системи с регенериране/метод на системите за последваща обработка на отработилите газове, описание: …

3.2.12.2.1.11.1.   Броят на изпитвателните цикли от тип 1 или еквивалентните цикли на стендови изпитвания на двигателя между два цикъла, при които настъпват фази на регенериране при условия, еквивалентни на изпитване от тип 1 (разстоянието D на фиг. 1 в приложение 13 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН): …

3.2.12.2.1.11.2.   Описание на метода, който се прилага за определяне на броя на циклите между два цикъла, при които настъпват фази на регенериране: …

3.2.12.2.1.11.3.   Параметри, чрез които се определя необходимата степен на натоварване, преди да настъпи регенериране (напр. температура, налягане и т.н.): …

3.2.12.2.1.11.4.   Описание на метода, който се прилага за натоварване на системата при изпитвателната процедура, описана в т. 3.1, приложение 13 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН): …

3.2.12.2.1.11.5.   Диапазон на нормална работна температура (K):

3.2.12.2.1.11.6.   Реагенти за еднократна употреба (където е подходящо):

3.2.12.2.1.11.7.   Тип и концентрация на реагента, необходими за каталитично действие (където е подходящо):

3.2.12.2.1.11.8.   Диапазон на нормална работна температура на реагент (където е подходящо):

3.2.12.2.1.11.9.   Международен стандарт (където е подходящо):

3.2.12.2.1.11.10.   Честота на повторно пълнене с реагент: текущо/при поддръжка (13) (където е подходящо):

3.2.12.2.1.12.   Марка на каталитичния преобразувател:

3.2.12.2.1.13.   Идентификационен номер на частта:

Кислороден датчик (сензор): да/не (13)

3.2.12.2.2.1.   Тип: …

3.2.12.2.2.2.   Местоположение: …

3.2.12.2.2.3.   Обхват на регулиране: …

3.2.12.2.2.4.   Марка на кислородния датчик (сензор):

3.2.12.2.2.5.   Идентификационен номер на частта:

Впръскване на въздух: да/не (13)

3.2.12.2.3.1.   Тип (пулсиращ въздух, въздушна помпа и др.): …

Рециркулация на отработилите газове: да/не (13)

3.2.12.2.4.1.   Характеристики (дебит и т.н.): …

3.2.12.2.4.2.   Система с водно охлаждане: да/не (13)

Система за контрол на емисиите от изпаряване: да/не (13)

3.2.12.2.5.1.   Подробно описание на устройствата и тяхната регулировка: …

3.2.12.2.5.2.   Чертеж на системата за контрол на емисиите от изпаряване: …

3.2.12.2.5.3.   Чертеж на корпуса на въглеродния филтър:

3.2.12.2.5.4.   Маса на сухия въглен: … g

3.2.12.2.5.5.   Схема на резервоара за гориво с посочване на вместимостта и материала: …

3.2.12.2.5.6.   Чертеж на топлинния щит между резервоара и изпускателната система: …

Филтър за частици: да/не (13)

3.2.12.2.6.1.   Размери, форма и капацитет на филтъра за частици: …

3.2.12.2.6.2.   Тип и конструкция на филтъра за частици: …

3.2.12.2.6.3.   Местоположение (базово разстояние в изпускателната тръба): …

Метод или система за регенериране, описание и/или чертеж: …

3.2.12.2.6.4.1.   Броят на изпитвателните цикли от тип 1 или еквивалентните цикли на стендови изпитвания на двигателя между два цикъла, при които настъпват фази на регенериране при условия, еквивалентни на изпитване от тип 1 (разстоянието D на фиг. 1 в приложение 13 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН): …

3.2.12.2.6.4.2.   Описание на метода, който се прилага за определяне на броя на циклите между два цикъла, при които настъпват фази на регенериране: …

3.2.12.2.6.4.3.   Параметри, чрез които се определя необходимото ниво на натоварване, преди да настъпи регенериране (напр. температура, налягане и т.н.): …

3.2.12.2.6.4.4.   Описание на метода, който се прилага за натоварване на системата при изпитвателната процедура, описана в т. 3.1, приложение 13 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН): …

3.2.12.2.6.5.   Марка на филтъра за частици:

3.2.12.2.6.6.   Идентификационен номер на частта:

Система за бордова диагностика (СБД): (да/не) (13)

3.2.12.2.7.1.   Писмено описание и/или чертеж на ИН: …

3.2.12.2.7.2.   Списък и предназначение на всички компоненти, наблюдавани от СБД: …

Писмено описание (общи принципи на работа) на: …

Двигатели с принудително запалване (13)

3.2.12.2.7.3.1.1.   Наблюдение на катализатора (13): …

3.2.12.2.7.3.1.2.   Установяване на прекъсване в запалването (13): …

3.2.12.2.7.3.1.3.   Следене на кислородния датчик (сензор) (13): …

3.2.12.2.7.3.1.4.   Други компоненти, наблюдавани от СБД (13): …

Двигатели със запалване чрез сгъстяване (13)

3.2.12.2.7.3.2.1.   Наблюдеине на катализатора (13): …

3.2.12.2.7.3.2.2.   Следене на филтъра за частици (13): …

3.2.12.2.7.3.2.3.   Следене на електронната система за подаване на гориво (13): …

3.2.12.2.7.3.2.4.   Други компоненти, следени от СБД (13): …

3.2.12.2.7.4.   Критерии за активиране на ИН (точен брой пътни цикли или статистически метод): …

3.2.12.2.7.5.   Списък на всички кодове за изходните сигнали на СБД и използваните формати (с обяснение на всеки от тях): …

Производителят на превозното средство предоставя следната допълнителна информация, за да е възможно производството на съвместими със СБД резервни части и оборудване за диагностика и изпитвания.

Посочената в този раздел информация се повтаря в допълнение 5 към настоящото приложение (сертификатът за типово одобрение на ЕО):

3.2.12.2.7.6.1.   Посочване на типа и броя на подготвителните цикли, взети предвид за първоначалното типово одобрение на превозното средство.

3.2.12.2.7.6.2.   Описание на типа демонстрационен цикъл на БД, взет предвид за първоначалното типово одобрение на превозното средство по отношение на компонента, наблюдаван от СБД.

3.2.12.2.7.6.3.   Подробно описание на всички наблюдавани компоненти с посочване на метода за отчитане на неизправности и активиране на ИН (точен брой пътни цикли или статистически метод), включително списък на съответстващите вторични параметри за всеки компонент, наблюдаван от СБД. Списък на всички кодове за изходните сигнали на СБД и използваните формати (с обяснения за всеки от тях), свързани с отделните компоненти на трансмисията, имащи отношение към емисиите, както и с отделните компоненти, нямащи отношение към емисиите, където проследяването на компонента служи за определяне на момента за активиране на ИН. В частност, необходимо е да се представи подробно пояснение на данните от услуга $05 (изпитване ID $21 до FF) и на услуга $06. В случая на типове превозни средства, използващи комуникационна връзка в съответствие с ISO 15765—4 „Пътни превозни средства — диагностика, използваща контролна шина CAN — част 4: Изисквания към системи, свързани с емисиите“, е необходимо да се представи подробно пояснение за данните от услуга $06 (изпитване ID $00 до FF), за всяка наблюдавана позиция на СБД.

3.2.12.2.7.6.4.   Изискваната в настоящия раздел информация може, например, да бъде оформена във вида на таблицата по-долу, която се добавя към настоящото приложение.

Компонент

Код на неизправността

Стратегия на наблюдение

Критерии за откриване на неизправности

Критерии за активиране на ИН

Вторични параметри

Предварителна подготовка

Демонстрационно изпитване

Катализатор

PO420

Сигнали от кислородните датчици (сензори) 1 и 2

Разлика между сигналите от датчик (сензор) 1 и (сензор) 2

3-ти цикъл

Честота на въртене на двигателя, натоварване на двигателя, режим A/F, температура на катализатора

Два цикъла за изпитвания от тип 1

Тип 1

3.2.12.2.8.   Други системи (описание и работа): …

3.2.13.   Местоположение на обозначението на коефициента на поглъщане (само на двигатели със запалване чрез сгъстяване): …

3.2.14.   Подробности за всички устройства, предвидени да оказват влияние върху горивната икономичност (когато не са включени в други точки): …

Газова уредба за ВНГ: да/не (13)

3.2.15.1.   Номер на типово одобрение на ЕО съгласно Директива 70/221/ЕИО на Съвета (ОВ L 76, 6.4.1970 г., стр. 23) (когато директивата бъде изменена, за да обхваща резервоари за газообразни горива) или номер на одобрение съгласно Правило № 67 на ИКЕ на ООН

Електронно управляващо устройство на двигател за ВНГ

3.2.15.2.1.   Марка(и): …

3.2.15.2.2.   Тип(ове): …

3.2.15.2.3.   Възможности за регулиране в зависимост от емисиите: …

Допълнителна документация

3.2.15.3.1.   Описание на системата за защита на катализатора при преминаване от работа с бензин на ВНГ или обратното: …

3.2.15.3.2.   Схема на системата (електрически връзки, вакуумни връзки, компенсационни гъвкави тръбопроводи и т.н.): …

3.2.15.3.3.   Чертеж на символа: …

Газова уредба за ПГ: да/не (13)

3.2.16.1.   Номер на типово одобрение на ЕО съгласно Директива 70/221/ЕИО (когато директивата бъде изменена, за да обхваща резервоари за газообразни горива) или номер на одобрение съгласно Правило № 110 на ИКЕ на ООН: …

Устройство за електронно управление на двигател за ПГ

3.2.16.2.1.   Марка(и): …

3.2.16.2.2.   Тип(ове): …

3.2.16.2.3.   Възможности за регулиране в зависимост от емисиите: …

Допълнителна документация

3.2.16.3.1.   Описание на системата за защита на катализатора при преминаване от работа с бензин на ПГ или обратното: …

3.2.16.3.2.   Схема на системата (електрически връзки, вакуумни връзки, компенсационни гъвкави тръбопроводи и т.н.): …

3.2.16.3.3.   Чертеж на символа: …

Комбинации от двигатели

3.4.1.   Хибридно електрическо превозно средство: да/не (13)

3.4.2.   Категория на хибридното електрическо превозно средство

Зареждане на превозното средство отвън/Без зареждане на превозното средство отвън (13)

Превключвател на работния режим: със/без (13)

Избираеми режими:

3.4.3.1.1.   Изцяло електрически: да/не (13)

3.4.3.1.2.   Изцяло на гориво: да/не (13)

3.4.3.1.3.   Хибридни режими: да/не (13)

(когато е „да“ — кратко описание): …

Описание на устройството за акумулиране на енергия: (акумулаторна батерия, кондензатор, маховик/генератор)

3.4.4.1.   Марка(и): …

3.4.4.2.   Тип(ове): …

3.4.4.3.   Идентификационен номер: …

3.4.4.4.   Вид на електрохимичните елементи в батерията: …

3.4.4.5.   Енергия: … (за акумулаторната батерия: напрежение и капацитет в Ah за 2 h, за кондензатора: J, …)

3.4.4.6.   Зарядно устройство: бордово/външно/без (13)

Електрически машини (поотделно се описва всеки тип електрическа машина)

3.4.5.1.   Марка: …

3.4.5.2.   Тип: …

Основно предназначение: тягов електродвигател/генератор

3.4.5.3.1.   Когато се използва като тягов електродвигател: един двигател/няколко двигателя (брой):

3.4.5.4.   Максимална мощност: …kW

Принцип на работа:

3.4.5.5.1.   за постоянен ток/за променлив ток/брой на фазите:

3.4.5.5.2.   с независимо/последователно/смесено възбуждане (13)

3.4.5.5.3.   синхронен/асинхронен (13)

Управляващ блок

3.4.6.1.   Марка(и): …

3.4.6.2.   Тип(ове): …

3.4.6.3.   Идентификационен номер: …

Регулатор на мощността

3.4.7.1.   Марка: …

3.4.7.2.   Тип: …

3.4.7.3.   Идентификационен номер: …

3.4.8.   Електрически пробег на превозното средство … km (в съответствие с приложение 7 към Правило № 101):

3.4.9.   Предписания на производителя за предварителна подготовка: …

Емисии на CO2/разход на гориво (14)(стойността, посочена от производителя)

Тегловни емисии на CO2 (да се посочи за всяко изпитвано еталонно гориво)

3.5.1.1.   Тегловни емисии на CO2 (градски условия): … g/km

3.5.1.2.   Тегловни емисии на CO2 (извънградски условия): … g/km

3.5.1.3.   Тегловни емисии на CO2 (комбинирано): … g/km

Разход на гориво (да се посочи за всяко изпитвано еталонно гориво)

3.5.2.1.   Разход на гориво (градски цикъл) … l/100 km или m3/100 km (13)

3.5.2.2.   Разход на гориво (извънградски цикъл) … l/100 km или m3/100 km (13)

3.5.2.3.   Разход на гориво (комбиниран цикъл) … l/100 km или m3/100 km (13)

Температури, позволени от производителя

Охладителна система

3.6.1.1.   Охлаждане с течност

Максимална температура на изхода: … K

Въздушно охлаждане

3.6.1.2.1.   Точка на измерване: …

3.6.1.2.2.   Максимална температура в точката на измерване: … K

3.6.2.   Максимална температура на изхода на входния междинен охладител: … K

3.6.3.   Максимална температура на отработилите газове в точка в изпускателната(ите) тръба(и) непосредствено до външния фланец на изпускателния колектор: … K

3.6.4.   Температура на горивото

Минимум: … K

Максимум: … K

3.6.5.   Температура на маслото

Минимум: … K

Максимум: … K

Мазилна система

Описание на системата

3.8.1.1.   Местоположение на резервоара за масло: …

3.8.1.2.   Захранваща система (с помпа/впръскване във всмукателния отвор/смесване с горивото и т.н.) (13)

Маслена помпа

3.8.2.1.   Марка(и): …

3.8.2.2.   Тип(ове): …

Смесване с горивото

3.8.3.1.   Проценти: …

Маслен охладител: да/не (13)

Чертеж(и): …, или

3.8.4.1.1.   Марка(и): …

3.8.4.1.2.   Тип(ове): …

4.   ТРАНСМИСИЯ (15)

Инерционен момент на маховика на двигателя: …

4.3.1.   Допълнителен инерционен момент, когато предавателната кутия е в неутрално положение: …

Съединител (тип): …

4.4.1.   Максимален предаван въртящ момент: …

Предавателна кутия

4.5.1.   Тип (механична/автоматична/CVT (безстепенна трансмисия) (13): …

4.6.   Предавателни отношения

Предавка

Предавателни отношения в предавателната кутия (предавателни отношения на честотите на въртене на двигателя към честотите на въртене на изходящия вал на предавателната кутия)

Крайно(и) предавателно(и) отношение(я) (предавателно отношение на честотите на въртене на изходящия вал на предавателната кутия към честотите на въртене на задвижваното колело)

Общи предавателни отношения

Максимално предавателно отношение при CVT

1

2

3

Минимално предавателно отношение при CVT (16)

Заден ход

 

 

 

6.   ОКАЧВАНЕ

Гуми и колела

Комбинация(и) от гуми и колела

а)

за всички видове гуми да се посочи обозначение за размера, индекс на товароносимост, скоростна категория, съпротивление при търкаляне съгласно ISO 28580 (където е приложимо)

б)

за гуми от категория Z, предназначени за превозни средства, развиващи максимална скорост, надвишаваща 300 km/h, се предоставя еквивалентна информация; за колела се посочва размерът на джантата и изместването(ията)

Оси

6.6.1.1.1.   Ос 1: …

6.6.1.1.2.   Ос 2: …

и т.н..

Горни и долни граници на радиусите на търкаляне

6.6.2.1.   Ос 1: …

6.6.2.2.   Ос 2: …

и т.н..

6.6.3.   Налягане(ия) в гумите, както е препоръчано от производителя на превозното средство: … kPa

9.   КАРОСЕРИЯ

9.1.   Тип на каросерията: (да се използват кодовете, определени в приложение II, раздел В на Директива 2007/46/ЕО: …

Места

9.10.3.1.   Брой: …

16.   ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Адрес на главната интернет страница за достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозното средство: …

16.1.1.   Дата, от която тя е достъпна (не по-късно от 6 месеца от датата на получаване на типово одобрение):

16.2.   Ред и условия за достъп до интернет страницата, посочена в т. 16.1.: …

16.3.   Формат на информацията за ремонта и техническото обслужване на превозно средство, достъпна чрез интернет страницата, посочена в т. 16.1.: …


(1)  Ненужното се зачерква (има случаи, в които не е необходимо да се зачерква нищо и са приложими повече от един вариант).

(2)  Ако начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не засягат описанието на типа превозно средство, компонент или отделен технически възел, предмет на настоящия информационен документ, тези знаци трябва да се отбележат в документацията със символа „?“. (напр. АВС??123??).

(3)  Класифицирана, съгласно определенията, посочени в приложение II, раздел А.

(4)  Където има една версия с нормална кабина и друга със спална кабина, трябва да бъдат посочени масите и размерите и на двете.

(5)  Масата на водача и когато е приложимо — на члена на екипажа, се приема за 75 kg (подразделена на 68 kg тегло на водача и 7 kg багаж, съгласно ISO 2416—1992), резервоарът за горивото е запълнен на 90 %, а другите системи, съдържащи течност (освен тези за използвана вода) — на 100 % от обема, определен от производителя.

(6)  За ремаркета или полуремаркета и за превозни средства, свързани с ремарке или полуремарке, които упражняват значително вертикално натоварване върху прикачното устройство или седловото прикачно устройство, това натоварване, разделено на земното ускорение, е включен в технически допустимата максимална маса.

(7)  Моля, попълнете тук горните и долни стойности за всеки вариант.

(8)  В случая на неконвенционални двигатели и системи, производителят трябва да даде подробности, еквивалентни на посочените тук.

(9)  Превозните средства могат да работят както с бензин, така и с газообразно гориво, но когато бензиновата система е инсталирана единствено за аварийни ситуации или стартиране на двигателя и когато нейния бензинов резервоар не може да побере повече от 15 литра бензин, за целите на изпитването превозните средства се приемат за работещи само с газ.

(10)  Тази стойност трябва да се закръгли до най-близката десета от милиметъра.

(11)  Посочва се допускът.

(12)  Определена в съответствие с изискванията на Директива 80/1269/ЕИО.

(13)  Ненужното се зачерква (има случаи, в които не е необходимо да се зачерква нищо и са приложими повече от един вариант).

(14)  Определена в съответствие с изискванията на Директива 80/1268/ЕИО.

(15)  Посочените подробни данни трябва да бъдат дадени за всички предложени варианти.

(16)  CVT — постоянно променлива трансмисия

Допълнение към информационния документ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТВАТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ

1.   Запалителни свещи

1.1.   Марка: …

1.2.   Тип: …

1.3.   Разстояние между електродите на свещите: …

2.   Индукционна бобина

2.1.   Марка: …

2.2.   Тип: …

3.   Използван смазочен материал

3.1.   Марка:

3.2.   Тип:

(посочва се процентното съдържание на масло в сместа при смесване на масло с гориво)

4.   Информация за регулировката на натоварване на динамометричния стенд (информацията да се повтори за всяко изпитване на динамометричния стенд)

4.1.   Тип на каросерията на превозното средство (вариант/версия)

4.2.   Тип на предавателната кутия (механична/автоматична/CVT)

Информация за регулировката на динамометричния стенд при фиксирана крива на натоварване (ако се използва)

4.3.1.   Използван алтернативен метод на регулировка на динамометричния стенд (да/не)

4.3.2.   Инерционна маса (kg):

4.3.3.   Ефективна мощност, абсорбирана при 80 km/h, включително загуби при работата на превозното средство на динамометричния стенд (kW)

4.3.4.   Ефективна мощност, абсорбирана при 50 km/h, включително загуби при работата на превозното средство на динамометричния стенд (kW)

Информация за регулировъчна крива на натоварване на динамометричния стенд (ако се използва)

4.4.1.   Информация за движението по инерция на изпитвателната писта.

4.4.2.   Марка и тип на гумите:

4.4.3.   Размери на гумите (предни/задни):

4.4.4.   Налягане на гумите (предни/задни) (kPa):

4.4.5.   Маса на изпитване на превозното средство, включително водача (kg):

4.4.6.   Данни за движение по инерция по пътя (ако е имало такова)

V (km/h)

V2 (km/h)

V1 (km/h)

средно коригирано време на движение по инерция (s)

120

 

 

 

100

 

 

 

80

 

 

 

60

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

 

4.4.7.   Средна коригирана пътна мощност (ако се използва)

V (km/h)

CP коригирано (kW)

120

 

100

 

80

 

60

 

40

 

20

 

Допълнение 4

ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

(Максимален формат: A4 (210 × 297 mm))

СЕРТИФИКАТ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

Печат на администрацията

Съобщение относно:

Типово одобрение на ЕО (1)

разширение на типово одобрение на ЕО (1),

отказ за издаване на типово одобрение на ЕО (1),

отнемане на типово одобрение на ЕО (1),

на тип система/тип превозно средство по отношение на система (1) по отношение на Регламент (ЕО) № 715/2007 (2) и Регламент Регламент (ЕО) № 692/2008 (3)

Номер на типово одобрение на ЕО: …

Основание за разширяване: …

РАЗДЕЛ I

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя): …

Тип: …

0.2.1.   Търговско наименование(я), (когато има такова(такива)): …

Начин за идентификация на типа, ако е маркиран на превозното средство (4)

0.3.1.   Местоположение на тази маркировка: …

0.4.   Категория на превозното средство (5) 5)

0.5.   Наименование и адрес на производителя: …

0.8.   Наименование(я)и адрес(и) на монтажния(те) завод(и): …

0.9.   Представител на производителя: …

ЧАСТ II

1.   Допълнителна информация (където е приложимо): (виж допълнението)

2.   Техническа служба, отговорна за провеждане на изпитванията: …

3.   Дата на протокола от изпитването: …

4.   Номер на протокола от изпитването: …

5.   Бележки (когато има такива): (виж допълнението)

6.   Място: …

7.   Дата: …

8.   Подпис: …

Приложения:

Информационно досие

Протокол от изпитването


(1)  Ненужното се зачерква (има случаи, в които не е необходимо да се зачерква нищо и са приложими повече от един вариант).

(2)  ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1.

(4)  Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не засягат описанието на типа превозно средство, компонент или отделен технически възел, предмет на настоящия информационен документ, тези знаци трябва да се отбележат в документацията със символа „?“ (напр. АВС??123??).

(5)  Както е определена в приложение II, раздел А.

Допълнение към сертификат за типово одобрение на ЕО № …

относно одобряването на типа на превозно средство по отношение на емисиите и достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозното средство съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007

1.   Допълнителна информация

1.1.   Маса на превозното средство в готовност за движение: …

1.2.   Максимално допустима маса: …

1.3.   Реферантна маса: …

1.4.   Брой на местата: …

Тип на каросерията:

1.6.1.   за категории M1 и M2: седан, хечбек, комби, купе, кабриолет, многофункционално превозно средство (1)

1.6.2.   за категории N1, N2: товарен автомобил, лекотоварен автомобил (1)

1.7.   Задвижващи колела: предни/задни/4 × 4 (1)

1.8.   Изцяло електрическо превозно средство: да/не (1)

Хибридно електрическо превозно средство: да/не (1)

1.9.1.   Категория на хибридното електрическо превозно средство: зареждане на превозното средство отвън/без зареждане на превозното средство отвън (1)

1.9.2.   Превключвател на работния режим: със/без (1)

Идентификация на двигателя:

1.10.1.   Работен обем на двигателя:

1.10.2.   Горивна система: директно впръскване/индиректно впръскване (1)

1.10.3.   Препоръчано от производителя гориво:

1.10.4.   Максимална мощност: … kW при … min-1

1.10.5.   Устройство за подаване на въздух под налягане: да/не (1)

1.10.6.   Запалителна система: запалване чрез сгъстяване/принудително запалване (1)

Силово предаване (при изцяло електрическо превозно средство или хибридно електрическо превозно средство) (1)

1.11.1.   Максимална полезна мощност: … kW при … min-1 до … min-1

1.11.2.   Максимална мощност за тридесет минути: kW

Тягов акумулатор (при изцяло електрическо превозно средство или хибридно електрическо превозно средство)

1.12.1.   Номинално напрежение: V

1.12.2.   Капацитет (при разреждане за 2 h): Ah

Трансмисия: …, …

1.13.1.   Тип предавателна кутия: механична/автоматична/безстепенна трансмисия (1)

1.13.2.   Брой предавателни отношения на трансмисията:

1.13.3.   Общи предавателни отношения (включително обиколка на въртене на гумите при натоварване): скорост на движение в km/h на всеки 1 000 min-1

Първа предавка: …

Шеста предавка: …

Втора предавка: …

Седма предавка: …

Трета предавка: …

Осма предавка: …

Четвърта предавка: …

Директна: …

Пета предавка: …

 

1.13.4.   Крайно предавателно отношение:

1.14.   Гуми: …, …, …

Тип: … Размери: …

Обиколка на въртене с товар:

Обиколка на въртене на гумите, използвани при изпитване от тип 1

2.   Резултати от изпитванията:

Резултати от изпитванията за емисии в отработилите газове от изпускателната тръба

Класификация на емисиите: Евро 5/Евро 6 (1)

Резултати от изпитване от тип 1, където е приложимо

Номер на ЕО одобряване на типа, когато превозното средство не е базово (1): …

Резултати от изпитване от тип 1

Изпитване

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

Частици

(mg/km)

Частици

(#/km)

Измерено (2)  (5)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Измерена средна стойност (M) (2)  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki (2)  (6)

 

 

 

 

 

 (3)

 

 

Средна стойност, изчислена с Ki (M.Ki) (5)

 

 

 

 

 

 (4)

 

 

DF (2)  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Крайна средна стойност, изчислена с Ki и DF (M.Ki.DF) (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

Крайна стойност

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация за стратегията за регенериране

D — брой изпитвателни цикли между два цикъла, при които настъпват фази на регенериране: …

d — брой изпитвателни цикли, необходими за регенериране: …

Тип 2: … %

Тип 3: …

Tип 4: …g/изпитване

Тип 5:

изпитване за дълготрайност: цялостно изпитване на превозното средство/изпитване за стареене на изпитвателен стенд/без изпитване (1)

коефициент на влошаване (DF): изчислен/приет (1)

да се уточнят стойностите: …


Тип 6

CO (mg/km)

THC (mg/km)

Измерена стойност

 

 

2.1.1.   Да се възпроизведе таблицата за едногоривни превозни средства, работещи с газ, за всяко от еталонните горива от ВНГ или от ПГ/биометан, като се посочи дали резултатите са измерени или изчислени, и да се възпроизведе таблицата за крайния (единствен) резултат от изпитванията за емисиите на превозното средство при работа с ВНГ или с ПГ/биометан. В случая на двугоривно превозно средство, работещо с газ, да се посочи резултатът при работа с бензин и да се възпроизведе таблицата за всички еталонни горива от ВНГ или ПГ/биометан, пояснявайки дали резултатите са измерени или изчислени, и да се възпроизведе таблицата за крайния (единствен) резултат от изпитванията за емисиите на превозното средство при работа с ВНГ или с ПГ/биометан. В случая на други двугоривни и превозни средства, предназначени за работа със смес от горива, да се посочат резултатите при работа и с двата вида еталонни горива.

2.1.2.   Писмено описание и/или чертеж на ИН: …

2.1.3.   Списък и функции на всички компоненти, наблюдавани от СБД: …

Писмено описание (общи принципи на работа) на: …

2.1.4.1.   Установяване на прекъсване в запалването (8): …

2.1.4.2.   Наблюдение на катализатора (8): …

2.1.4.3.   Наблюдение на кислородния датчик (сензор) (8): …

2.1.4.4.   Други компоненти, наблюдавани от СБД (8): …

2.1.4.5.   Наблюдение на катализатора (9): …

2.1.4.6.   Наблюдение на филтъра за частици (9): …

2.1.4.7.   Наблюдение на задействащото устройство на електронната система за подаване на гориво (9): …

2.1.4.8.   Други компоненти, наблюдавани от СБД: …

2.1.5.   Критерии за задействане на ИН (точен брой пътни цикли или статистически метод): …

2.1.6.   Списък на всички кодове на изходните сигнали на СБД и използваните формати (с обяснение на всеки от тях): …

2.2.   Данни за емисиите, необходими за изпитване за пригодност за движение по пътищата

Изпитване

Стойност на CO

(обемни %)

Ламбда (10)

Честота на въртене на двигателя

(min-1)

Температура на маслото на двигателя

(°C)

Изпитване при ниска честота на въртене на празен ход

 

N/A

 

 

Изпитване при повишена честота на въртене на празен ход

 

 

 

 

Каталитични преобразуватели: да/не (1)

2.3.1.   Оригинален каталитичен преобразувател, подложен на изпитвания за всички приложими изисквания на настоящия регламент: да/не (1)

Резултати от изпитването за непрозрачност на дима (1)

2.4.1.   При постоянни режими на работа: виж номера на протокола от изпитването на техническата служба: …

Изпитвания при свободно ускоряване

2.4.2.1.   Измерена стойност на коефициента на поглъщане: … m-1

2.4.2.2.   Коригирана стойност на коефициента на поглъщане: … m-1

2.4.2.3.   Местоположение върху превозното средство на символа за коефициента на поглъщане: …

Резултати от изпитванията за емисии на CO2 и разход на гориво

Превозни средства с двигател с вътрешно горене и хибридни електрически превозни средства без външно зареждане (NOVC)

Тегловни емисии на CO2 (да се посочи обявената стойност за всяко изпитвано еталонно гориво)

2.5.1.1.1.   Тегловни емисии на CO2 (градски условия): … g/km

2.5.1.1.2.   Тегловни емисии на CO2 (извънградски условия): … g/km

2.5.1.1.3.   Тегловни емисии на CO2 (комбинирано): … g/km

Разход на гориво (да се посочи обявената стойност за всяко изпитвано еталонно гориво)

2.5.1.2.1.   Разход на гориво (градски цикъл): … l/100 km (11)

2.5.1.2.2.   Разход на гориво (извънградски цикъл): … 1/100 km

2.5.1.2.3.   Разход на гориво (комбиниран цикъл): … 1/100 km (11)

При превозни средства, задвижвани само с двигател с вътрешно горене, които са оборудвани със системи с периодично регенериране съгласно определението в параграф 6 от член 2 от настоящия регламент, резултатите от изпитванията трябва да се умножат по коефициента Ki, определен в приложение 10 към Правило № 101 на ИКЕ на ООН.

2.5.1.3.1.   Информация относно стратегията за регенериране на емисиите на CO2 и разхода на гориво

D — брой изпитвателни цикли между два цикъла, при които настъпват фази на регенериране: …

d — брой изпитвателни цикли, необходими за регенериране: …

 

градски условия

извънградски условия

комбинирано

Ki

Стойности за CO2

и разхода на гориво (12)

 

 

 

Изцяло електрически превозни средства (1)

Разход на електроенергия (обявена стойност).

2.5.2.1.1.   Разход на електроенергия: … Wh/km

2.5.2.1.2.   Общо време извън границите за провеждане на цикъла: … s

2.5.2.2.   Пробег (обявена стойност): … km

Хибридно електрическо превозно средство с външно зареждане (OVC):

2.5.3.1.   Тегловни емисии на CO2 (условие A, комбинирано) (13): … g/km

2.5.3.2.   Тегловни емисии на CO2 (условие B, комбинирано) (13): … g/km

2.5.3.3.   Тегловни емисии на CO2 (претеглена стойност, комбинирано) (13): … g/km

2.5.3.4.   Разход на гориво (условие A, комбинирано) (13): … l/100 km

2.5.3.5.   Разход на гориво (условие B, комбинирано) (13): … l/100 km

2.5.3.6.   Разход на гориво (среднопретеглена стойност, комбинирано) (13): … l/100 km

2.5.3.7.   Разход на електроенергия (условие A, комбинирано) (13): … Wh/km

2.5.3.8.   Разход на електроенергия (условие B, комбинирано) (13): … Wh/km

2.5.3.9.   Разход на електроенергия (среднопретеглена стойност и комбинирано) (13): … Wh/km

2.5.3.10.   Пробег в изцяло електрически режим на работа: … km

Информация за ремонта на превозното средство

Адрес на интернет страницата за достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозното средство: …

3.1.1.   Дата, от която тя е достъпна (не по-късно от 6 месеца от датата на получаване на типово одобрение): …

3.2.   Ред и условия за достъп (напр. продължителност на достъпа, цена на достъпа за час, ден, месец или година) до интернет страницата, посочена в раздел 3.1.: …

3.3.   Формат на информацията за ремонта и техническото обслужване на превозното средство, достъпна чрез интернет страницата, посочена в раздел 3.1.: …

3.4.   Сертификат на производителя за осигурения достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозното средство:

4.   Забележки:


(1)  Ненужното се зачерква (има случаи, в които не е необходимо да се зачерква нищо и са приложими повече от един вариант).

(2)  където е приложимо

(3)  не е приложимо

(4)  средна стойност, получена чрез събиране на средни стойности (M.Ki), изчислени за THC и NOx

(5)  закръглено до втория знак след десетичната запетая

(6)  закръглено до четвъртия знак след десетичната запетая

(7)  закръглено до един знак повече, отколкото е на граничната стойност

(8)  Отнася се за превозни средства с двигатели с принудително запалване.

(9)  Отнася се за превозни средства с двигатели със запалване чрез сгъстяване.

(10)  Изпитване при повишена честота на въртене на празен ход

(11)  При превозни средства, задвижвани с газ, мерната единица се заменя с m3/km.

(12)  да се закръгли до четвъртия знак след десетичната запетая

(13)  Измерва се по време на комбинирания цикъл, т.е. част първа (градски) и част втора (извънградски), взети заедно.

Допълнение 5

Информация за СБД на превозното средство

1.   Производителят на превозното средство предоставя изисканата в настоящото допълнение информация, за да е възможно производството на съвместими със СБД резервни части и оборудване за диагностика и изпитвания.

2.   При поискване, на недискриминационна основа се предоставя следната информация на всеки заинтересован производител на части, оборудване за диагностика или изпитвания:

2.1.   описание на типа и броя на подготвителните цикли, използвани за първоначалното одобряване типа на превозното средство;

2.2.   описание на типа демонстрационен цикъл на СБД, използван за първоначалното одобряване типа на превозното средство по отношение на компонента, наблюдаван от СБД.

2.3.   Документ с подробно описание на всички подлежащи на наблюдение компоненти с посочване на метода за отчитане на неизправности и активиране на ИН (точен брой пътни цикли или статистически метод), включително списък на съответстващите вторични параметри за всеки компонент, наблюдаван от СБД, както и списък на всички кодове на изходните сигнали на СБД и използваните формати (с обяснение на всеки от тях), свързани с отделните компоненти на силовото задвижване, имащи отношение към емисиите, както и с отделните компоненти, нямащи отношение към емисиите, където наблюдението на компонента служи за определяне на момента за активиране на ИН. В частност, необходимо е да се представи подробно пояснение на данните от услуга $05 (изпитване ID $21 до FF) и на услуга $06. В случая на типове превозни средства, използващи комуникационна връзка в съответствие с ISO 15765—4 „Пътни превозни средства — диагностика, използваща контролна шина CAN — част 4: Изисквания към системи, свързани с емисиите“, е необходимо да се представи подробно пояснение за данните от услуга $06 (изпитване ID $00 до FF), за всяка наблюдавана позиция на СБД.

Тази информация може да бъде представена под формата на таблица, както следва:

Компонент

Код на неизправността

Стратегия на наблюдение

Критерии за откриване на неизправности

Критерии за активиране на ИН

Вторични параметри

Подготвителен цикъл

Демонстрационно изпитване

Катализатор

P0420

Сигнали от кислородните датчици (сензори) 1 и 2

Разлика между сигналите от датчик (сензор) 1 и датчик (сензор) 2

3-ти цикъл

Честота на въртене на двигателя, натоварване на двигателя, режим A/F, температура на катализатора

Два цикъла за изпитвания от тип 1

Тип 1

3.   Информация, необходима за производството на оборудване за диагностика

За да се улесни осигуряването на оборудване за диагностика с широко приложение за непрофилираните сервизи, производителите на превозни средства трябва да предоставят на разположение информацията, посочена в точки 3.1. до 3.3., чрез интернет страницата си за информация за ремонта. Тази информация трябва да включва всички функции на оборудването за диагностика и всички препратки към информация за ремонта и инструкции за отстраняване на неизправности. Достъпът до тази информация може да се предоставя срещу заплащане на разумна такса.

3.1.   Информация за комуникационния протокол

Изисква се следната информация, индексирана по марка, модел и вариант на превозното средство или друго работно определение, като идентификационен номер на превозното средство (VIN код) или идентификация на превозното средство и системите:

а)

всяка информационна система с допълнителни протоколи, за да е възможно пълното диагностициране в допълнение на стандартите, предписани в приложение XI, раздел 4, включително всяка информация за допълнителен хардуерен или софтуерен протокол, идентификация на параметри, трансферни функции, изисквания за поддържане на функционалността или условия за неизпавност;

б)

подробности за това, как да бъдат получени и изтълкувани всички кодове за неизправност, които не отговарят на стандартите, предписани в приложение XI, раздел 4;

в)

списък на параметрите на всички налични в реално време данни, включително информация за мащаб и достъп;

г)

списък на всички налични функционални изпитвания, включително задействането или управлението на устройства, и начините за осъществяването им;

д)

подробности за това, как да бъде получена цялата информация за компоненти и състояние, информация за времето на настъпване, непотвърдени диагностични кодове за неизправности (DTC) и изображения на моментното състояние;

е)

възстановяване на първоначалните параметри за адаптивно запаметявне, кодиране на вариант и настройка на резервни компоненти, както и потребителски предпочитания;

ж)

идентификация и кодиране на вариант на електронното управляващо устройство (ECU);

з)

подробности за начина на възстановяване на първоначалните параметри на светлинните сервизни сигнали;

и)

местоположение на куплунга за достъп до диагностичните данни и подробни данни за него;

й)

идентификация на двигателя, посредством код.

3.2.   Изпитване и диагностика на компонентите, наблюдавани от СБД

Изисква се следната информация:

а)

описание на изпитванията за потвърждаване на неговата функционалност, при самия компонент или в електропроводната система

б)

процедура на изпитване, включително параметри на изпитване и информация за компонентите

в)

подробности за свързването, включително минимални и максимални входящи и изходящи стойности, както и стойности при движение и натоварване

г)

очаквани стойности при определени условия на движение, включително работа на празен ход

д)

електрически стойности за компонента в статично и динамично състояние

е)

стойности при неизправност за всеки от горните случаи

ж)

последователност на диагностичните операции в случай на неизправност, включително дървовидна структура на грешките и насочвано елиминиране при диагностиката.

3.3.   Данни, необходими за извършване на ремонта

Изисква се следната информация:

а)

пускане в експлоатация на електронното управляващо устройство и компонентите (в случай на монтиране на резервни)

б)

пускане в експлоатация на нови или резервни електронни управляващи устройства, използвайки където е уместно, техники за (пре)програмиране чрез прехвърляне.

Допълнение 6

Система за номериране при типово одобрение на ЕО

1.   Раздел 3 на номера на типово одобрение на ЕО, издадено съгласно член 6, параграф 1, се състои от номера на регулаторния акт за прилагане или на последния регулаторен акт за изменение, приложими към типовото одобрение на ЕО. Този номер е последван от буква от азбуката, обозначаващ различните категории превозни средства в съответствие с таблица 1 по-долу. Тези букви от азбуката служат също за отличаване на граничните стойности на емисиите при Евро 5 и Евро 6, за които е издадено одобрението.

Таблица 1

Буква

Норма за емисиите

Норма за СБД

Категория и клас на превозното средство

Двигател

Дата на прилагане: нови типове

Дата на прилагане: нови превозни средства

Последна дата на регистрация

A

Евро 5a

Евро 5

M, N1, клас I

ПЗ, ЗС

1.9.2009

1.1.2011

31.12.2012

B

Евро 5a

Евро 5

M1 за посрещане на специфични социални нужди

(с изключение на M1G)

ЗС

1.9.2009

1.1.2012

31.12.2012

C

Евро 5a

Евро 5

M1G за посрещане на специфични социални нужди

ЗС

1.9.2009

1.1.2012

31.8.2012

D

Евро 5a

Евро 5

N1, клас II

ПЗ, ЗС

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

E

Евро 5a

Евро 5

N1, клас III, N2

ПЗ, ЗС

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

F

Евро 5b

Евро 5

M, N1, клас I

ПЗ, ЗС

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

G

Евро 5b

Евро 5

M1 за посрещане на специфични социални нужди

(с изключение на M1G)

ЗС

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

H

Евро 5b

Евро 5

N1, клас II

ПЗ, ЗС

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

I

Евро 5b

Евро 5

N1, клас III, N2

ПЗ, ЗС

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

J

Евро 5b

Евро 5+

M, N1, клас I

ПЗ, ЗС

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

K

Евро 5b

Евро 5+

M1 за посрещане на специфични социални нужди

(с изключение на M1G)

ЗС

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

L

Евро 5b

Евро 5+

N1, клас II

ПЗ, ЗС

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

M

Евро 5b

Евро 5+

N1, клас III, N2

ПЗ, ЗС

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

N

Евро 6a

Евро 6-

M, N1, клас I

ЗС

 

 

31.12.2012

O

Евро 6a

Евро 6-

N1, клас II

ЗС

 

 

31.12.2012

P

Евро 6a

Евро 6-

N1, клас III, N2

ЗС

 

 

31.12.2012

Q

Евро 6b

Евро 6-

M, N1, клас I

ЗС

 

 

31.12.2013

R

Евро 6b

Евро 6-

N1, клас II

ЗС

 

 

31.12.2013

S

Евро 6b

Евро 6-

N1, клас III, N2

ЗС

 

 

31.12.2013

T

Евро 6b

Евро 6-плюс IUPR

M, N1, клас I

ЗС

 

 

31.8.2015

U

Евро 6b

Евро 6-плюс IUPR

N1, клас II

ЗС

 

 

31.8.2016

V

Евро 6b

Евро 6-плюс IUPR

N1, клас III, N2

ЗС

 

 

31.8.2016

W

Евро 6b

Евро 6

M, N1, клас I

ПЗ, ЗС

1.9.2014

1.9.2015

 

X

Евро 6b

Евро 6

N1, клас II

ПЗ, ЗС

1.9.2015

1.9.2016

 

Y

Евро 6b

Евро 6

N1, клас III, N2

ПЗ, ЗС

1.9.2015

1.9.2016

 

Норма за емисиите „Евро 5a“

= изключва ревизираната процедура за измерване на частиците, нормата за бройната концентрация на частиците и изпитване при ниска температура за емисиите на превозно средство, предназначено за работа със смес от горива, работещо с биодизел.

Норма за емисиите „Евро 6a“

= изключва ревизираната процедура за измерване на частиците, нормата за бройната концентрация на частиците и изпитване при ниска температура за емисиите на превозно средство, предназначено за работа със смес от горива, работещо с биодизел.

Норми за СБД „Евро 5+“

= включва облекчено отношение при работа в реални условия (IUPR), наблюдаване на стойностите на NOx за превозни средства, работещи с бензин, както и по-строги гранични стойности на масата на частиците за дизелови превозни средства.

Норми за СБД „Евро 6-“

= облекчени гранични стойности за СБД при дизелови двигатели.

СБД „Евро 6- плюс IUPR“

= включва облекчени гранични стойности за СБД при дизелови двигатели и облекчено отношение при работа в реални условия (IUPR)

Забележка: Член 4, параграф 7 допуска задействането на процедури за одобряване на типа съгласно букви W, X и Y, само след като бъдат въведени граничните стойности за СБД при Евро 6.

2.   Примери за сертификационни номера на типово одобрение.

2.1.   По-долу е представен пример за първо одобрение без разширения съгласно Евро 5 на леко превозно средство за превоз на пътници. Одобрението е издадено съгласно базовия регламент и регламента за прилагането му, така че четвъртият компонент е 0001. Превозното средство е от категория M1, представяна от буквата A. Одобрението е издадено от Нидерландия:

e4*715/2007*692/2008A*0001*00

2.2.   Вторият пример показва четвърто одобрение за второто разширение съгласно Евро 5 на леко превозно средство за превоз на пътници от категория M1G за посрещане на изискванията при специфични социални нужди (буква C). Одобрението е издадено съгласно базовия регламент и регламент за изменението му през 2009 г., а страната на издаване е Германия:

e1*715/2007*…/2009C*0004*02

Допълнение 7

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СЪОТВЕТСТВИЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1.   Въведение

1.1.   Настоящото приложение определя изискванията за съответствие в експлоатация на превозни средства, получили типово одобрение съгласно настоящия регламент.

2.   Проверка на съответствието в експлоатация

2.1.   Проверката на съответствието в експлоатация се извършва от одобряващия орган въз основа на съответната информация, с която разполага производителят, съгласно същите процедури като тези за съответствие на продукцията, определени в член 12, параграфи 1 и 2 на Директива 2007/46/ЕО и точки 1 и 2 на приложение X към тази директива. Предоставените от производителя отчети за наблюдение в експлоатация могат да бъдат допълнени от информация от надзорни изпитвания, проведени от одобряващия орган и държави-членки.

2.2.   Фигурата, посочена в точка 9 на допълнение 2 към настоящото приложение, и фигура 4/2 от допълнение 4 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН онагледяват процедурата за проверка на съответствието в експлоатация. Процесът за съответствие в експлоатация е описан в допълнение 3 към настоящото приложение.

2.3.   Като част от информацията, предоставена за целите на контрола на съответствието в експлоатация, по искане на органа, издаващ типовото одобрение, производителят предоставя на същия отчет за подадени рекламации, извършени работи по рекламации и регистрирани при обслужването неизправности на СБД във формат, договорен при издаването на типовото одобрение. Информацията трябва да посочва в подробности честотата и същността на неизправностите на компоненти и системи, свързани с емисиите. Отчетите за всеки модел превозно средство се подават поне веднъж годишно в периода, определен в член 9, параграф 4 от настоящия регламент.

2.4.   Параметри, определящи експлоатационната фамилията превозни средства

Експлоатационната фамилия превозни средства може да се определи чрез основни конструктивни параметри, общи за превозните средства, принадлежащи към тази фамилия. Типовете превозни средства съответно могат да се смятат за принадлежащи на същата експлоатационна фамилия, ако следните им параметри са еднакви или в обявените граници:

2.4.1.   горивен процес (2-тактов, 4-тактов, ротационен);

2.4.2.   брой цилиндри;

2.4.3.   разположение на цилиндрите (редово, V-образно, радиално, хоризонтално срещуположно (боксер), друго). Наклонът или ориентирането на цилиндрите не е критерий;

2.4.4.   метод на подаване на гориво към двигателя (напр. индиректно или директно впръскване);

2.4.5.   тип охладителна уредба (въздух, вода, масло);

2.4.6.   метод на засмукване на въздуха (атмосферно пълнене, свръхпълнене);

2.4.7.   гориво, за което е конструиран двигателят (бензин, дизелово гориво, ПГ, ВНГ и т.н.). Двугоривните превозни средства могат да се групират с едногоривни превозни средства, когато едно от горивата е общо;

2.4.8.   тип на каталитичния преобразувател (трипътен катализатор, филтър за NОx с ниска концентрация, селективна каталитична редукция (SCR), катализатор за NОx с ниска концентрация или друго(и));

2.4.9.   Тип на филтъра за частици (със или без);

2.4.10.   рециркулация на отработилите газове (със или без, с охлаждане или без охлаждане); и

2.4.11.   работен обем на най-мощния двигател от фамилията превозни средства минус 30 %.

2.5.   Изисквания за информация

Проверка на съответствието в експлоатация се провежда от органа за одобряване на типа въз основа на информация, предоставена от производителя. Тази информация трябва да включва, по-специално, следното:

2.5.1.   наименованието и адреса на производителя;

2.5.2.   наименованието, адреса, номерата на телефона и факса, както и електронния адрес на неговия упълномощен представител за географските зони, за които се отнася информацията на производителя;

2.5.3.   наименованието(ята) на моделите превозни средства, включени в информацията на производителя;

2.5.4.   според случая — списък на типовете превозни средства, включени в информацията на производителя, т.е. експлоатационната фамилия превозни средства в съответствие с раздел 2.1;

2.5.5.   идентификационни номера на превозните средства (VIN кодове), приложими за типовете превозни средства, принадлежащи на експлоатационната фамилия (представка VIN);

2.5.6.   номерата на типовите одобрения, приложими за типовете превозни средства, принадлежащи на експлоатационната фамилия, включително, където е приложимо, номерата на всички разширения и корекции на място и/или извеждания от експлоатация за отстраняване на дефекти (доработка);

2.5.7.   подробности за разширенията на типовите одобрения, корекциите на място и/или извежданията от експлоатация за отстраняване на дефекти за тези типови одобрения на превозните средства, включени в информацията на производителя (при поискване от одобряващия орган);

2.5.8.   период, през който е събирана информацията на производителя;

2.5.9.   периодът на производство на превозните средства, включен в информацията на производителя (напр. превозни средства, произведени през календарната 2007 г.);

2.5.10.   процедура за проверка на съответствието в експлоатация, прилагана от производителя, включително:

а)

метод за установяване на местоположението на превозните средства;

б)

критерии за избор или за отхвърляне на превозните средства;

в)

изпитвателни типове и процедури, използвани за програмата;

г)

критерии за приемане/отхвърляне, прилагани от производителя за групата превозни средства, принадлежащи на експлоатационната фамилия;

д)

географска(и) зона(и), в рамките на която (които) производителят е събирал информацията;

е)

размер на извадката и план за вземане на проби, които са използвани;

2.5.11.   резултатите от процедурата за проверка на съответствието в експлоатация, прилагана от производителя, включително:

а)

идентификация на превозните средства, включени в програмата (които са или не са били подложени на изпитване). Идентификацията трябва да включва следните елементи:

наименование на модела,

идентификационен номер на превозното средство (VIN код),

регистрационен номер на превозното средство,

дата на производство,

регион на експлоатация (ако е известен),

гуми, с които е оборудвано превозното средство;

б)

основание(я) за отхвърляне на превозно средство от извадката;

в)

данни за извършени сервизни дейности за всяко превозно средство от извадката (включително евентуалните доработки);

г)

данни за извършените ремонтни дейности по всяко превозно средство от извадката (когато са известни);

д)

данни за изпитванията, включващи:

дата на изпитването,

място на изпитването,

разстояние, изминато от превозното средство по километропоказателя му,

спецификации на горивото, използвано при изпитването (например еталонно гориво или гориво от търговската мрежа),

условия на изпитването (температура, влажност, инерционна маса на динамометричния стенд),

регулировка на динамометричния стенд (напр. регулировка на мощността),

резултати от изпитването (за най-малко три различни превозни средства от една фамилия);

2.5.12.   записи на показания от СБД.

3.   Подбор на превозни средства за съответствие в експлоатация

3.1.   Информацията, събрана от производителя, трябва да бъде достатъчно изчерпателна, за да гарантира, че представянето в експлоатация може да бъде оценено за нормални експлоатационни условия, както е определено в раздел 1. Подборът на производителя трябва да бъде направен от поне две държави-членки, предлагащи значително различаващи се експлоатационни условия за превозните средства. При избора на държавите-членки трябва да бъдат взети предвид такива фактори, като различията при горивата, условията на околната среда, средната скорост на движение по пътя и комбинацията от движение в градски условия и по автомагистрали.

3.2.   При избирането на държавите-членки за подбор на превозни средства, производителят може да избере превозни средства от държава-членка, която се смята за представителна в особено голяма степен. В такъв случай производителят трябва да докаже на одобряващия орган, издал типовото одобрение, че изборът е представителен (напр. поради това, че на пазара се реализират най-големите годишни продажби на фамилия превозни средства в рамките на Общността). Когато за дадена експлоатационна фамилия е необходимо да се подложат на изпитване повече от една извадкова партида, както е определено в параграф 3.5., превозните средства от втората и третата извадкова партида трябва да отразяват такива експлоатационни условия за превозните средства, които се различават от условията за първата извадка.

3.3.   Изпитването за емисии може да бъде осъществено в изпитвателни съоръжения, намиращи се на различен пазар или в различен регион от тези, където са били избрани превозните средства.

3.4.   Производителят трябва да извършва непрекъснато изпитванията за съответствие в експлоатация, отразявайки производствения цикъл на подходящи типове превозни средства, принадлежащи на дадена експлоатационна фамилия. Максималният период между започването на две проверки на съответствието в експлоатация не може да надвишава 18 месеца. В случая на типове превозни средства, обхванати от разширение на типовото одобрение, което не е изисквало изпитване за емисии, този период може да бъде удължен до най-много 24 месеца.

3.5.   При прилагането на статистическата процедура, определена в допълнение 2, броят на извадковите партиди зависи от обема на годишните продажби в Общността на дадена експлоатационна фамилия, както е определено в следната таблица:

Регистрации за календарна година

Брой на извадковите партиди

до 100 000

1

от 100 001 до 200 000

2

над 200 000

3

Въз основа на проверката, посочена в раздел 2, одобряващият орган приема, съответно предприема едно от средните решения и действия:

а)

решава, че съответствието в експлоатация на тип превозно средство или експлоатационна фамилия превозни средства е задоволително и не предприема по-нататъшни действия;

б)

решава, че предоставената от производителя информация е недостатъчна за целите на вземане на решение и отправя искане към производителя за допълнителна информация или данни от изпитвания;

в)

решава въз основа на данни от програми за надзорни изпитвания на одобряващия орган или на държава-членка, че предоставената от производителя информация е недостатъчна за целите на вземане на решение и отправя искане към производителя за допълнителна информация или данни от изпитвания;

г)

решава, че съответствието в експлоатация на тип превозно средство в състава на експлоатационна фамилия е незадоволително и предприема стъпки за подлагане на този тип превозно средство на изпитванията в съответствие с допълнение 1.

4.1.   Когато се счете, че за да се провери съответствието на устройствата за контрол на емисиите с изискванията за тяхното функциониране по време на експлоатация, е необходимо да се проведат изпитвания от тип 1, тези изпитвания трябва да се проведат съгласно процедура за изпитване, отговаряща на статистическите критерии, определени в допълнение 2.

4.2.   Одобряващият орган съвместно с производителя избира извадка от превозни средства с достатъчен пробег, за които може да се приеме, че са използвани при нормални условия. При избора на образци трябва да се извърши консултация с производителя и да му се разреши да присъства на потвърдителните проверки на превозните средства.

4.3.   Производителят има право под надзора на одобряващия орган да извърши проверки, дори и от разрушително естество, на онези превозни средства, чиито нива на емисиите надвишават граничните стойности, с оглед установяване на възможните причини за влошаване, които не могат да бъдат отдадени на самия производител (напр. употребата на оловосъдържащ бензин преди датата на изпитването). Когато резултатите от проверките потвърдят съществуването на такива причини, тези резултати се изключват от проверката за съответствие.

Допълнение 1

ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   В настоящото допълнение се определят критериите за подбор на превозните средства за изпитване, посочени в раздел 4, и процедурите за контрол на съответствието на превозните средства в експлоатация.

2.   КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Критериите за приемане на избрано превозно средство са определени в раздели 2.1—2.8.

2.1.   Превозното средство трябва да принадлежи към тип превозни средства, одобрен съгласно настоящия регламент и включен в сертификат за съответствие съгласно Директива 2007/46/ЕО. То трябва да е регистрирано и да е било използвано в Общността.

2.2.   Превозното средство трябва да е било в експлоатация най-малко 15 000 km или 6 месеца — по-късно настъпилото от двете събития, и най-много 100 000 km или 5 години — по-рано настъпилото от двете събития.

2.3.   Трябва да има сервизна документация, удостоверяваща, че превозното средство е поддържано правилно, т.е. е било подложено на сервизни обслужвания съгласно препоръките на производителя.

2.4.   Превозното средство не трябва да показва признаци на неправилно използване (напр. за състезателни цели, претоварване, зареждане с неподходящо гориво и др.), или други фактори (напр. неупълномощени въздействия върху него), които биха могли да повлияят на показателите за емисиите. При превозни средства, оборудвани със СБД, се вземат под внимание кодовете за неизправности и данните за пробега, съхранени в компютъра. Превозното средство не трябва да се избира за изпитване, ако запаметената в компютъра информация показва, че то е било използвано след възникване на код за неизправност и не е бил извършен своевременен ремонт.

2.5.   Не трябва да е извършван неразрешен съществен ремонт на двигателя или на превозното средство.

2.6.   Съдържанието на олово и сяра в проба гориво, взета от резервоара на превозното средство, трябва да отговаря на приложимите стандарти, посочени в Директива 98/70/ЕО (1) и не трябва да има доказателства за използването на неподходящо гориво. Могат да бъдат извършени проверки в изпускателната тръба.

2.7.   Не трябва да има признаци за проблеми, които биха могли да изложат на опасност персонала в лабораторията.

2.8.   Всички компоненти на системата против замърсяване в превозното средство трябва да бъдат в съответствие с одобрения тип.

3.   ДИАГНОСТИКА И ПОДДРЪЖКА

Диагностиката и всяка друга необходима обичайна поддръжка на превозните средства, одобрени за изпитване, трябва да се извършат преди да се измерят емисиите от изпускателната тръба, в съответствие с процедурата, определена в точки 3.1—3.7.

3.1.   Трябва да се извършат следните проверки: проверки за запазено добро състояние на въздушния филтър, на всички задвижващи ремъци, нивото на всички течности, капачката на радиатора, на всички вакуумни гъвкави тръбопроводи и електрическите проводници, отнасящи се до системата против замърсяване; проверки за неправилни регулировки на и/или неразрешени въздействия върху компонентите на запалването, дозирането на горивото и устройството, регулиращо замърсяването. Всички несъответствия трябва да бъдат документирани.

3.2.   Проверява се нормалното функциониране на СБД. Всички показания за неправилно функциониране в паметта на СБД трябва да бъдат документирани и да се извършат необходимите ремонти. В случай че индикаторът за неизправност на СБД регистрира неизправност по време на цикъла за предварителна подготовка, повредата може да бъде идентифицирана и отстранена. Изпитването може да бъде повторено и да бъдат използвани резултатите на ремонтираното превозно средство.

3.3.   Запалителната система трябва да бъде проверена и дефектните части да се подменят, например запалителни свещи, проводници и т.н.

3.4.   Трябва да бъде проверена степента на сгъстяване. Когато резултатът е незадоволителен, превозното средство не се приема.

3.5.   Параметрите на двигателя трябва да се проверят съгласно спецификациите на производителя и да се регулират при необходимост.

3.6.   Когато превозното средство трябва да премине през планово техническо обслужване след 800 km или по-рано, то трябва да се проведе съгласно инструкциите на производителя. Независимо от показанието на километропоказателя, по искане на производителя масленият и въздушният филтър могат да се сменят.

3.7.   При приемане на превозното средство горивото трябва да се замени със съответното еталонно гориво за изпитване на емисиите, освен когато производителят се съгласи да се използва гориво от търговската мрежа.

4.   ИЗПИТВАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

4.1.   Когато е необходимо да се направи проверка на превозни средства, се извършва изпитване за измерване на емисиите им в съответствие с приложение III към настоящия регламент, върху превозни средства, преминали предварителна подготовка и избрани в съответствие с изискванията в раздели 2 и 3 на настоящото допълнение. Това изпитване включва единствено измерването на бройната концентрация на частиците в емисиите на превозни средства, получили одобрение съгласно нормата за емисии Евро 6 в категории W, X и Y, както са определени в таблица 1 от допълнение 6 към приложение I към настоящия регламент. Подготвителни цикли в допълнение на тези, определени в раздел 5.3. на приложение 4 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, се разрешават единствено, ако са представителни за нормално шофиране.

4.2.   Превозни средства, оборудвани със СБД, могат да бъдат проверявани за нормалното функциониране на индикацията за неизправности и др., свързани с нивата на емисиите (напр. граничните стойности на индикацията за неизправности, определени в приложение XI към настоящия регламент), сравнено с типово одобрените спецификации.

4.3.   СБД може да бъде проверявана например за нива на емисиите над действащите гранични стойности, без да е налице индикация за неизправност, за системно погрешно задействане на индикатора за неизправност и за компоненти на СБД с установени дефекти или с влошени характеристики.

4.4.   Когато компонент или система работят по начин, който не е включен в сертификата за одобряване на типа и/или в информационния пакет за този тип превозно средство, и когато съгласно член 13, параграф 1 или 2 от Директива 2007/46/ЕО не се разрешава такова отклонение, а СБД не отчита неизправност, този компонент или система не трябва да се подменят преди изпитване за емисиите, освен ако не е установено, че компонентът или системата са били неупълномощено използвани или повредени по начин, който не позволява СБД да установи произтичащата от това неизправност.

5.   ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

5.1.   Резултатите от изпитванията се подлагат на процедурата за оценяване в съответствие с допълнение 2.

5.2.   Резултатите от изпитванията не трябва да се умножават по коефициенти на влошаване.

6.   ПЛАН ЗА КОРИГИРАЩИ МЕРКИ

6.1.   Одобряващият орган изисква производителят да представи план за коригиращи мерки за отстраняване на несъответствието, когато се установи, че повече от едно превозно средство се явява източник на замърсяване и изпълнява едно от следните две условия:

а)

условията, определени в раздел 3.2.3 на допълнение 4 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, и ако одобряващият орган и производителят са съгласни, че наднормените емисии се дължат на същата причина, или

б)

условията, определени в раздел 3.2.4 на допълнение 4 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, ако одобряващият орган е установил, че наднормените емисии се дължат на същата причина.

6.2.   Планът за коригиращи мерки трябва да бъде предоставен на органа, издаващ типовото одобрение, не по-късно от 60 работни дни, считано от датата на уведомлението, посочено в раздел 6.1. Орган, издаващ типовото одобрение, обявява в срок от 30 работни дни дали одобрява или не одобрява плана за коригиращи мерки. Ако обаче производителят може да убеди компетентния одобряващ орган, че е необходимо повече време за проучване на несъответствието с цел предоставяне на план за коригиращи мерки, тогава срокът се удължава.

6.3.   Коригиращите мерки трябва да важат за всички превозни средства, за които има вероятност да бъдат засегнати от същия дефект. Преценява се необходимостта от промени на документите за одобряване на типа.

6.4.   Производителят трябва да предостави екземпляр от всички уведомления, отнасящи се до плана за коригиращи мерки, а също да води отчет за кампанията за отстраняване на дефектите на продукцията и да предоставя периодични отчети за състоянието пред одобряващия орган.

Планът за коригиращи мерки включва изискванията, определени в точки 6.5.1—6.5.11. Производителят трябва да даде уникално идентификационно име или номер на плана за коригиращи мерки.

6.5.1.   Описание на всеки тип превозно средство, включен в плана за коригиращи мерки.

6.5.2.   Описание на специфичните модификации, изменения, ремонти, корекции, настройки или други промени, които трябва да се извършат с цел привеждане в съответствие на превозните средства, включително кратко описание на данните и на техническите проучвания в подкрепа на решението на производителя да предприеме конкретните за случая мерки за отстраняване на несъответствието.

6.5.3.   Описание на начина, по който производителят уведомява собствениците на превозните средства.

6.5.4.   Описание на правилната поддръжка или експлоатация, ако има такива, които производителят поставя като условие за правото на ремонт по плана за коригиращи мерки, както и обяснение на мотивите на производителя да наложи такива условия. Не могат да се налагат никакви условия за поддръжка или експлоатация, освен ако може да се докаже, че те са свързани с несъответствието и коригиращите мерки.

6.5.5.   Описание на процедурата за отстраняване на несъответствието, която трябва да се следва от собствениците на превозните средства. Това описание трябва да включва дата, след която могат да се предприемат коригиращите мерки, предполагаемото време за ремонта в сервиза, както и мястото, където той може да се извърши. Ремонтът трябва да бъде извършен своевременно, в разумен срок след предаването на превозното средство.

6.5.6.   Копие от информацията, изпратена на собственика на превозното средство.

6.5.7.   Кратко описание на системата, която използва производителят, за да гарантира наличието на достатъчно компоненти или системи за изпълнение на коригиращите операции. Трябва да се посочи датата, на която ще са налични достатъчно компоненти или системи за започване на кампанията.

6.5.8.   Копие от всички инструкции, които трябва да бъдат изпратени на лицата, които ще извършат ремонта.

6.5.9.   Описание на въздействието на предлаганите коригиращи мерки върху емисиите, разхода на гориво, управляемостта и безопасността на всеки тип превозно средство, включен в плана за коригиращи мерки, заедно с данни и технически проучвания, които подкрепят тези заключения.

6.5.10.   Всякаква друга информация, отчети или данни, които органът за одобряване на типа може да прецени за необходими за оценка на плана за коригиращи мерки.

6.5.11.   Когато планът за коригиращи мерки включва извеждане от експлоатация за отстраняване на дефекти, на органа за одобряване на типа се предоставя описание на метода за удостоверяване на извършения ремонт. Когато се използва етикет, се предоставя също и мостра от него.

6.6.   От производителя може да се изиска да проведе подходящо разработени и необходими изпитвания на компоненти и превозни средства, които са били променени, ремонтирани или модифицирани съгласно предложение, с цел демонстриране ефективността на промяната, ремонта, или модификацията.

6.7.   Производителят е отговорен за воденето на документация за всяко върнато и ремонтирано превозно средство, както и за сервиза, в който е извършен ремонтът. При поискване, на органа за одобряване на типа трябва да бъде предоставен достъп до документацията за период от 5 години от осъществяването на плана за коригиращи мерки.

6.8.   Ремонтът и модификациите или добавянето на ново оборудване трябва да бъдат отразени в сертификат, предоставен от производителя на собственика на превозното средство.


(1)  ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58.

Допълнение 2

СТАТИСТИЧЕСКА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1.   Настоящата процедура се използва за проверка на изискванията за съответствие на превозните средства в експлоатация при изпитване от тип 1. Прилага се съответния статистически метод, определен в допълнение 4 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, като важат изключенията, описани в раздели 2.—9.

2.   Бележка под линия 2 не се прилага.

3.   Параграф 3.2 се разбира, както следва:

Дадено превозно средство се определя като източник на замърсяване, когато са изпълнени условията, посочени в параграф 3.2.2.

4.   Параграф 3.2.1. не се прилага.

5.   В параграф 3.2.2 препратката към ред Б на таблицата в параграф 5.3.1.4. се разбира като препратка към таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 за превозни средства, отговарящи на норма Евро 5, и към таблица 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 за превозни средства, отговарящи на норма Евро 6.

6.   В параграфи 3.2.3.2.1. и 3.2.4.2. препратката към параграф 6 на допълнение 3 се разбира като препратка към раздел 6 на допълнение 1 към приложение II към настоящия регламент.

7.   В бележки под линия 2 и 3 препратката към ред А на таблицата в параграф 5.3.1.4. се разбира като препратка към таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 за превозни средства, отговарящи на норма Евро 5, и към таблица 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 за превозни средства, отговарящи на норма Евро 6.

8.   В параграф 4.2. препратката към параграф 5.3.1.4 се разбира като препратка към таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 за превозни средства, отговарящи на норма Евро 5, и към таблица 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 за превозни средства, отговарящи на норма Евро 6.

9.   Фигура 4/1 се заменя със следната фигура:

Проверка на съответствието в експлоатация — процедура за проверка

Image

Допълнение 3

ОТГОВОРНОСТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1.   Процесът на проверка на съответствието в експлоатация е онагледен на фигура.1.

2.   Производителят трябва да събере всичката необходима информация, за да отговори на изискванията на настоящото приложение. Одобряващият орган може също така да вземе предвид информация от надзорни програми.

3.   Одобряващият орган провежда всички процедури и изпитвания, които са необходими да гарантират, че са изпълнени изискванията относно съответствието в експлоатация (етапи 2—4).

4.   В случай, че възникнат различия или разногласия при оценката на предоставената информация, одобряващият орган отправя искане за разяснение към техническата служба, провела изпитването за одобряване на типа.

5.   Производителят трябва да състави и изпълни план за коригиращи мерки. Този план трябва да бъде одобрен от одобряващия орган преди неговото изпълнение (етап 5).

Фигура 1

Онагледяване на процеса на проверка на съответствието в експлоатация

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОВЕРКА НА СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ИЗПУСКАТЕЛНАТА ТРЪБА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

(ИЗПИТВАНЕ ОТ ТИП 1)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото приложение описва процедурата за изпитване от тип 1 за проверяване на средните стойности на емисиите от изпускателната тръба при определени условия на околната среда.

2.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1.   Общите изисквания са тези, определени в параграф 5.3.1 на Правило № 83 на ИКЕ на ООН, като важат изключенията, описани в раздели 2.2.—2.5.

2.2.   Превозните средства, които са предмет на изпитването, определено в параграф 5.3.1.1., са всички превозни средства, попадащи в обхвата на настоящия регламент.

2.3.   Замърсителите, определени в параграф 5.3.1.2.4, са всички замърсители, включени в таблици 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007.

2.4.   Препратката в параграф 5.3.1.4. към коефициентите на влошаване от параграф 5.3.6. се разбира като препратка към коефициентите на влошаване, определени в приложение VII към настоящия регламент.

2.5.   Посочените в параграф 5.3.1.4. гранични стойности на емисиите се разбират като препратка към граничните стойности на емисиите, определени в таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 за превозни средства, отговарящи на норма Евро 5, и в таблица 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 за превозни средства, отговарящи на норма Евро 6.

Изисквания за превозни средства, задвижвани с ВНГ, природен газ или биометан

2.6.1.   Общите изисквания за изпитване на превозни средства, задвижвани с ВНГ, природен газ или биометан, са тези, определени в раздел 1 на приложение 12 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН.

3.   ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

3.1.   Техническите изисквания са тези, определени в приложение 4 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, като важат изключенията, изложени в раздели 3.2.—3.12.

3.2.   Еталонните горива, определени в параграф 3.2. се разбират като препратка към съответните спецификации на еталонни горива в приложение IX към настоящия регламент.

3.3.   Приема се, че газообразните замърсители, споменати в параграф 4.3.1.1., включват метан:

„… (HFID). Той трябва да бъде калибриран с газ пропан, изразено в еквивалент на въглеродни атоми (С1).

Анализ на метан (CH4):

Анализаторът трябва да бъде газов хроматограф от тип в комбиниран с детектор за йонизация на пламъка (FID) или детектор за йонизация на пламъка (FID) с неметанов сепаратор, калибриран с газ метан, изразено в еквивалент на въглеродни атоми (С1).

Азотен окис (NOx)…“

3.4.   Въглеводородните съотношения в параграф 8.2. се разбират по следния начин:

За бензин (C1H1,89O0,016)

d = 0,631 g/l

За дизелово гориво (C1H1,86O0,005)

d = 0,622 g/l

За ВНГ (C1H2,525)

d = 0,649 g/l

За ПГ/биометан (CH4)

d = 0,714 g/l

За етанол (E85) (C1H2,74O0,385)

d = 0,932 g/l

3.5.   От съответните дати, определени в член 10, параграф 4 и член 10, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 715/2007, параграф 4.1.2. на допълнение 3 към приложение 4 се разбира по следния начин:

„Гуми

Изборът на гуми трябва да се основава на съпротивлението при търкаляне. Избират се гумите с най-висока стойност на съпротивлението при търкаляне, измерена съгласно ISO 28580.

Когато има повече от три стойности за съпротивлението при търкаляне на гума, се избира гумата с втората по големина стойност на съпротивлението при търкаляне.

Характеристиките на съпротивлението при търкаляне на гумите, с които са оборудвани произведени превозни средства, отразяват тези на гумите, използвани за целите на одобряването на типа.“

3.6.   Параграф 2.2.2. на допълнение 5 към приложение 4 включва:

„… концентрации на CO2, CO, THC, CH4 и NOX…“

3.7.   Параграф 1 на допълнение 8 към приложение 4 се изменя и гласи следното:

„…. Няма корекция на влажност за THC, CH4 и CO, …“

3.8.   Втора алинея от параграф 1.3. на допълнение 8 към приложение 4 се разбира по следния начин:

„…. Коефициентът на разреждане се изчислява, както следва:

За всяко еталонно гориво:

Formula

За гориво със състав CxHyOz общата формула е:

Formula

За еталонните горива, съдържащи се в приложение IX, стойностите на X са следните:

Гориво

X

Бензин (E5)

13,4

Дизелово гориво (B5)

13,5

ВНГ

11,9

ПГ/биометан

9,5

Етанол (E85)

12,5“

3.9.   В допълнение на изискванията от параграф 1.3. на допълнение 8 към приложение 4 се прилагат следните изисквания:

Концентрацията на неметанови въглеводороди се изчислява по следната формула:

CNMHC = CTHC — (Rf CH4 × CCH4)

където:

CNMHC

=

коригирана концентрация на NMHC в разредения газ от изпускателната тръба, изразена в ppm въглероден еквивалент,

CTHC

=

концентрация на THC в разредения газ от изпускателната тръба, изразена в ppm въглероден еквивалент и коригирана с количеството на THC, съдържащо се в разредения въздух,

CCH4

=

концентрация на CH4 в разредения газ от изпускателната тръба, изразена в ppm въглероден еквивалент и коригирана с количеството на CH4, съдържащо се в разредения въздух,

Rf CH4

=

е коефициентът на предавателна характеристика на FID към метан, както е определен в параграф 2.3 на допълнение 6 към приложение 4.

3.10.   Параграф 1.5.2.3 на допълнение 8 към приложение 4 включва:

QTHC = 0,932

в случая на етанол (E85)

3.11.   Препратка към HC се разбира като препратка към THC в следните параграфи:

а)

параграф 4.3.1.1;

б)

параграф 4.3.2;

в)

допълнение 6, параграф 2.2;

г)

допълнение 8, параграф 1.3;

д)

допълнение 8, параграф 1.5.1.3;

е)

допълнение 8, параграф 1.5.2.3;

ж)

допълнение 8, параграф 2.1.

3.12.   Препратката към въглеводороди се разбира като препратка към общо въглеводороди в следните параграфи:

а)

параграф 4.3.1.1;

б)

параграф 4.3.2;

в)

параграф 7.2.8.

Технически изисквания за превозно средство, оборудвано със система с периодично регенериране

3.13.1.   Техническите изисквания са тези, определени в раздел 3 на приложение 13 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, като важат изключенията, описани в раздели 3.13.2.—3.13.4.

3.13.2.   Препратката към приложение 1, точки 4.2.11.2.1.10.1.—4.2.11.2.1.10.4. или точки 4.2.11.2.5.4.1.—4.2.11.2.5.4.4. в раздел 3.1.3. се разбират като препратки към точки 3.2.12.2.1.11.1.—3.2.12.2.1.11.4. или точки 3.2.12.2.6.4.1.—3.2.12.2.6.4.4. от допълнение 3 към приложение I към Регламент (ЕО) № 692/2008.

3.13.3.   По искане на производителя и след одобряване от страна на техническата служба, специфичната за системите с периодично регенериране процедура за изпитване не се прилага за устройството за регенерация, ако производителят представи пред одобряващия орган данни, според които по време на циклите с настъпване на регенериране емисиите остават под нормите, посочени в таблица 1 или 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007, приложими за въпросната категория превозни средства.

3.13.4.   Емисионните норми могат да бъдат превишени при устройства с периодично регенериране по време на цикли, в които настъпва регенериране. Когато регенерирането на устройството за контрол на замърсяването, се извърши поне веднъж по време на изпитване от тип 1 и то вече е било регенерирано поне веднъж по време на подготвителния цикъл на превозното средство, устройството се счита за система с непрекъснато регенериране, която не изисква специална процедура за изпитване.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ДАННИ ЗА ЕМИСИИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ГОДНОСТТА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

 

Допълнение 1

ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС ПРИ РАБОТА НА ПРАЗЕН ХОД

(ИЗПИТВАНЕ ОТ ТИП 2)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   Настоящото допълнение описва процедурата за изпитване от тип 2 за измерване на емисиите на въглероден окис при работа на празен ход (нормална и повишена честота на въртене на двигателя).

2.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1.   Общите изисквания са тези, определени в параграф 5.3.7.1.—5.3.7.4. на Правило № 83 на ИКЕ на ООН, като важат изключенията, изложени в раздели 2.2., 2.3. и 2.4.

2.2.   Атомните съотношения, определени в раздел 5.3.7.3., се разбират по следния начин:

Hcv = атомно съотношение на водород към въглерод

за бензин (E5) 1,89

за ВНГ 2,53

за ПГ/биометан 4,0

за етанол (E85) 2,74

Ocv = атомно съотношение на кислород към въглерод

за бензин (E5) 0,016

за ВНГ 0,0

за ПГ/биометан 0,0

за етанол (E85) 0,39

2.3.   Таблицата в раздел 2.2 на допълнение 4 към приложение I към настоящия регламент се допълва въз основа на изискванията, определени в раздели 2.2. и 2.4. на настоящото приложение.

2.4.   В срок от 24 месеца от датата на издаване на типовото одобрение от техническата служба производителят трябва да потвърди точността на стойността на ламбда, отчетена към момента на издаване на типовото одобрение в съответствие с параграф 2.1 от настоящото допълнение като представителна за типично произведените превозни средства. Трябва да се направи оценка въз основа на изследвания и проучвания на произведени превозни средства.

3.   ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

3.1.   Техническите изисквания са тези, определени в приложение 5 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, с изключенията, посочени в раздел 3.2.

3.2.   Еталонните горива, определени в параграф 2.1 на приложение 5 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, се разбират като отнасящи се към спецификациите на съответните еталонни горива в приложение IX към настоящия регламент.

Допълнение 2

ИЗМЕРВАНЕ НА НЕПРОЗРАЧНОСТТА НА ДИМА

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   Настоящото допълнение описва изискванията за измерване на непрозрачността на емисиите от изпускателната тръба.

2.   СИМВОЛ ЗА КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ПОГЛЪЩАНЕ

2.1.   Към всяко превозно средство, отговарящо на изискванията за тип превозно средство, за който се отнася това изпитване, се прикрепя символ на коригирания коефициент на поглъщане. Символът представлява правоъгълник, който огражда цифра, изразяваща в m–1 стойността на коригирания коефициент на поглъщане, получена по време на процедурата на одобряване след изпитване при свободно ускорение. Методът на изпитване е описан в раздел 4.

2.2.   Символът трябва да бъде ясно четлив и незаличим. Той трябва да бъде прикрепен на видно и лесно достъпно място, като точното местоположение се определя в добавката към сертификата за одобряване на типа, показан в допълнение 4 на приложение I.

Фигура IV.2.1 дава примерна схема на този символ.

Фигура IV.2.1

Image

Горният символ показ

3.   СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗПИТВАНИЯ

3.1.   Спецификациите и изпитванията са тези, определени в част III, раздел 24 от Правило № 24 на ИКЕ на ООН, като важи изключението на тези процедури, посочено в раздел 3.2.

3.2.   Препратката към приложение 2 в параграф 24.1 от Правило № 24 на ИКЕ на ООН се разбира като препратка към допълнение 2 към приложение X към настоящия регламент.

4.   ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

4.1.   Техническите изисквания са тези, определени в приложения 4, 5, 7, 8, 9 и 10 към Правило № 24 на ИКЕ на ООН, с изключенията, посочени в раздели 4.2., 4.3. и 4.4.

4.2.   Изпитване при постоянни скорости по цялата крива на натоварване

4.2.1.   Препратките към приложение 1 в параграф 3.1. от приложение 4 към Правило № 24 на ИКЕ на ООН се разбират като препратки към допълнение 3 към приложение I към настоящия регламент.

4.2.2.   Еталонното гориво, определено в параграф 3.2 от приложение 4 към Правило № 24 на ИКЕ на ООН, се разбира като препратка към еталонното гориво в приложение IX към настоящия регламент, подходящо за граничните стойности на емисиите, по които превозното средство е в процедура за одобряване на типа.

4.3.   Изпитване при свободно ускорение

4.3.1.   Препратките към таблица 2, приложение 2 в параграф 2.2 от приложение 5 към Правило № 24 на ИКЕ на ООН се разбират като референции към таблицата в точка 2.4.2.1 от допълнение 4 към приложение I към настоящия регламент.

4.3.2.   Препратките към параграф 7.3 от приложение 1 в параграф 2.3 от приложение 5 към Правило № 24 на ИКЕ на ООН се разбират като референции към допълнение 3 към приложение I към настоящия регламент.

4.4.   Метод на „ИКЕ“ за измерване на мощността нето на двигатели със запалване чрез сгъстяване

4.4.1.   Препратките в параграф 7 от приложение 10 към Правило № 24 на ИКЕ на ООН към „допълнението към настоящото приложение“ и в параграфи 7 и 8 от приложение 10 към Правило № 24 на ИКЕ на ООН към „приложение 1“ се разбират като препратки към допълнение 3 към приложение I към настоящия регламент.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРОВЕРКА НА ЕМИСИИТЕ НА КАРТЕРНИ ГАЗОВЕ

(ИЗПИТВАНЕ ОТ ТИП 3)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   Настоящото приложение описва процедурата за изпитване от тип 3 за проверка на емисиите на картерни газове.

2.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1.   Общите изисквания за провеждане на изпитване от тип 3 са тези, определени в раздел 2 на приложение 6 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН.

3.   ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

3.1.   Техническите изисквания са тези, определени в раздели 3—6 на приложение 6 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ИЗПАРЯВАНЕ

(ИЗПИТВАНЕ ОТ ТИП 4)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   Настоящото приложение описва процедурата за изпитване от тип 4, при което се определят емисиите на въглеводороди, получени при изпаряване от горивните системи на превозните средства.

2.   ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1.   Техническите изисквания и спецификации са тези, определени в раздели 2—7 и допълнения 1 и 2 към приложение 7 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, като важат изключенията, изложени в раздели 2.2. и 2.3.

2.2.   Еталонните горива, определени в параграф 3.2 от приложение 7 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, се разбират като препратки към спецификациите на съответните еталонни горива в приложение IX към настоящия регламент.

2.3.   Препратката към параграф 8.2.5. в параграф 7.5.2. от приложение 7 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН се разбира като референция към раздел 4 на приложение I към настоящия регламент.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПРОВЕРКА НА ДЪЛГОТРАЙНОСТТА НА УСТРОЙСТВАТА ЗА КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО

(ИЗПИТВАНЕ ОТ ТИП 5)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   Настоящото приложение описва изпитванията за проверка на дълготрайността на устройствата за контрол на замърсяването. Изискванията за дълготрайност се изпълняват чрез използването на една от трите възможности, определени в точки 1.2., 1.3. и 1.4.

1.2.   Изпитването на цялостната дълготрайност на превозното средство представлява изпитване за стареене за пробег от 160 000 километра, осъществен на изпитвателно трасе, по пътищата или върху динамометричен стенд.

1.3.   Производителят може да избере да приложи изпитване за дълготрайност при стареене на изпитвателен стенд.

1.4.   Като алтернатива на изпитването за дълготрайност, даден производител може да избере да приложи определения коефициент на влошаване от следната таблица.

Категория на двигателя

Определени коефициенти на влошаване

CO

THC

NMHC

NOx

HC + NOx

PM

P

С принудително запалване

1.5

1.3

1.3

1.6

1.0

1.0

Със запалване чрез сгъстяване (Евро 5)

1.5

1.1

1.1

1.0

1.0

Със запалване чрез сгъстяване (Евро 6) (1)

 

 

 

 

 

 

 

1.5.   По искане на производителя, техническата служба може да проведе изпитването от тип 1 преди да е завършило изпитването за цялостна дълготрайност или за дълготрайност при стареене на изпитвателен стенд чрез използването на определените коефициенти на влошаване от таблицата по-горе. След завършването на изпитването за цялостна дълготрайност или за дълготрайност при стареене на изпитвателен стенд, техническата служба може да измени резултатите от изпитванията за одобряване на типа, регистрирани в допълнение 4 към приложение I, като замени определените коефициенти на влошаване от таблицата по-горе с измерените при изпитването за цялостна дълготрайност или за дълготрайност при стареене на изпитвателен стенд.

1.6.   При липсата на определени коефициенти на влошаване за превозни средства със запалване чрез сгъстяване, отговарящи на норма Евро 6, производителите трябва да използват процедурите за изпитване за цялостна дълготрайност или за дълготрайност при стареене на изпитвателен стенд, за да определят коефициенти на влошаване.

1.7.   Коефициентите на влошаване се определят чрез използването на процедурите, посочени в точки 1.2 и 1.3, или чрез използването на определените стойности от таблицата в точка 1.4. Коефициентите на влошаване се използват, за да установят спазването на изискванията за съответните гранични стойности на емисиите, посочени в таблици 1 и 2 от приложение 1 към Регламент (ЕО) № 715/2007 по време на периода на експлоатация на превозното средство.

2.   ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Техническите изисквания и спецификации са тези, определени в раздели 2—6 на приложение 9 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, като важат изключенията, изложени в подраздели 2.1.1—2.1.4.

2.1.1.   Като алтернатива на изпитвателния цикъл за цялостна дълготрайност на превозното средство, описан в параграф 5.1. на приложение 9 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, производителят на превозното средство може да използва стандартния пътен цикъл (SRC), описан в допълнение 3 към настоящото приложение. Това изпитване продължава докато превозното средство измине най-малко 160 000 km.

2.1.2.   Референцията към 80 000 km в параграф 5.3. и параграф 6 от приложение 9 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН се разбира като референция към 160 000 km.

2.1.3.   Препратката към параграф 5.3.1.4 в първия раздел на параграф 6 от приложение 9 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН се разбира като препратка към таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 за превозни средства, отговарящи на норма Евро 5, и таблица 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 за превозни средства, отговарящи на норма Евро 6.

2.1.4.   Раздел 6, шеста алинея от приложение 9 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН се разбира по следния начин:

За всеки замърсител се изчислява умножаващ коефициент на влошаване за емисиите на отработили газове от изпускателната тръба, както следва:

Formula

По молба на производителя за всеки замърсител се изчислява кумулативен коефициент на влошаване за емисиите в отработилите газове от изпускателната тръба, както следва:

Formula

2.2.   Изпитване за дълготрайност при стареене на изпитвателен стенд

2.2.1.   В допълнение на техническите изисквания за изпитването за стареене на изпитвателен стенд, определени в раздел 1.3, се прилагат техническите изисквания, определени в настоящия раздел.

Горивото, което следва да се използва при изпитването, е определеното в параграф 3 на приложение 9 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН.

2.3.1.   Превозни средства с двигател с принудително запалване

2.3.1.1.   Следната процедура за изпитване за стареене на изпитвателен стенд се прилага за превозни средства с двигатели с принудително запалване, включително хибридни превозни средства, използващи катализатор като основно устройство за последваща обработка на емисиите.

Процедурата за изпитване за стареене на изпитвателен стенд изисква монтирането на системата „катализатор плюс кислороден датчик (сензор)“ на изпитвателен стенд за стареене на катализатора.

Стареенето на изпитвателния стенд се извършва, като се следва стандартния цикъл на изпитвателен стенд (SBC) за период от време, изчислен от уравнението за времето на стареене на изпитвателен стенд (BAT). Уравнението BAT изисква като входящи величини време-температурните данни на каталитичния конвертор, измерени при стандартния пътен цикъл (SRC), описан в допълнение 3 към настоящото приложение.

2.3.1.2.   Стандартен цикъл на изпитвателен стенд (SBC). Стандартният процес на стареене на катализатор на изпитвателен стенд се извършва, като се следва стандартният цикъл на изпитвателен стенд (SBC). Стандартният цикъл на изпитвателен стенд (SBC) се провежда за период от време, изчислен по уравнението BAT. SBC е описан в допълнение 1 към настоящото приложение.

2.3.1.3.   Време-температурни данни на катализатора. Температурата на катализатора трябва да бъде измерена поне през два пълни цикъла на SRC, описан в допълнение 3 към настоящото приложение.

Температурата на катализатора трябва да бъде измерена на мястото с най-висока температура в най-горещия катализатор на изпитваното превозно средство. Като алтернатива, температурата може да бъде измерена на друго място, при положение че бъде коригирана съгласно добра инженерна преценка така че да представлява температурата, измерена на най-горещото място.

Температурата на катализатора трябва да бъде измервана с минимална честота от един херц (едно измерване на секунда).

Резултатите от измерената температура на катализатора се подреждат в хистограма с температурни групи с диапазон не по-голям от 25 °C.

2.3.1.4.   Време на стареене на изпитвателен стенд. Времето на стареене на изпитвателен стенд се изчислява по уравнението за времето на стареене на изпитвателен стенд (BAT), както следва:

te за температурна група = th e((R/Tr)-(R/Tv))

общо te = сбор на te за всички температурни групи

време на стареене на изпитвателен стенд = A (общо te)

където:

A

=

1,1. Тази стойност коригира времето на стареене на катализатора, за да се отчете влошаването от източници, различни от топлинното стареене на катализатора.

R

=

топлинна реактивност на катализатора = 17 500

th

=

времето (в часове), измерено в рамките на предписаната температурна група от хистограмата на температурата на катализатора на превозното средство, коригирано за целия период на експлоатация на превозното средство, напр. ако хистограмата представя 400 km, а периодът на експлоатация е 160 000 km, всички времеви стойности от хистограмата следва да бъдат умножени с 400 (160 000/400).

Общо te

=

еквивалентното време (в часове), необходимо за остаряване на катализатора при температура Tr на изпитвателния стенд за стареене на катализатора, при използването на цикъла за стареене на катализатора, за да се постигне същата степен на влошаване на катализатора, получена вследствие на топлинно деактивиране за пробег от 160 000 km.

te за група

=

еквивалентното време (в часове), необходимо за остаряване на катализатора при температура Tr на изпитвателния стенд за стареене на катализатора, при използването на цикъла за стареене на катализатора, за да се постигне същата степен на влошаване на катализатора, получена вследствие на топлинно деактивиране при температурната група Tv за пробег от 160 000 km.

Tr

=

ефективната еталонна температура (в °K) на катализатора в режим на работа на изпитвателния стенд при цикъл на стареене на стенда. Ефективната температура е постоянната температура, която би предизвикала същата степен на остаряване, като различните температури, постигнати по време на цикъла на остаряване на изпитвателния стенд.

Tv

=

средната температура (в °K) на температурната група от хистограмата на температурата на катализатора при движение по пътя на превозното средство.

2.3.1.5.   Ефективна референтна температура на SBC. Ефективната референтна температура при стандартният цикъл на изпитвателен стенд (SBC) се определя за действителната конструкция на каталитичната система и действителния изпитвателен стенд за стареене, които ще бъдат използвани при прилагане на следните процедури:

а)

Измерване на данни за време при определена температура в каталитичната система на изпитвателния стенд за стареене на катализатора при следване на SBC. Температурата на катализатора трябва да бъде измерена на мястото с най-висока температура в най-горещия катализатор в системата. Като алтернатива, температурата може да бъде измерена на друго място, при положение че бъде коригирана така че да представлява температурата, измерена на най-горещото място.

Температурата на катализатора трябва да бъде измервана с минимална честота от един херц (едно измерване на секунда) в продължение на най-малко 20 минути процес на стареене на изпитвателен стенд. Резултатите от измерената температура на катализатора се подреждат в хистограма с температурни групи с диапазон не по-голям от 10 °C.

б)

Уравнението за BAT се използва за изчисляване на ефективната референтна температура, като референтната температура (Tr) се изменя итеративно дотогава, докато изчисленото време на стареене стане равно на, или надвиши действителното време, представено в хистограмата на температурата на катализатора. Получената температура е ефективната референтна температура при SBC за тази каталитична система и този изпитвателен стенд за стареене.

2.3.1.6.   Изпитвателен стенд за стареене на катализатора. Изпитвателният стенд за стареене на катализатора трябва да отговаря на SBC и да осигурява на входа на катализатора подходящ поток от отработили газове със съответния състав и температура.

Цялото оборудване и всички процедури за стареене на изпитвателен стенд трябва да регистрират съответната информация (като например за измерени съотношения A/F и за време при определена температура в катализатора), удостоверяваща, че действително е настъпило достатъчно остаряване.

2.3.1.7.   Необходими изпитвания. За целите на изчисляването на коефициентите на влошаване, върху превозното средство за изпитване трябва да се проведат поне две изпитвания от тип 1 преди процедурата на стареене на изпитвателен стенд на устройствата, регулиращи замърсяването, и поне две изпитвания от тип 1 след повторното монтиране на преминалите през процедурата на стареене устройства, регулиращи замърсяването.

Производителят може да проведе допълнителни изпитвания. Изчисляването на коефициентите на влошаване трябва да бъде направено съгласно методиката на изчисляване, определена в параграф 6 от приложение 9 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, както е изменена с настоящия регламент.

2.3.2.   Превозни средства с двигатели със запалване чрез сгъстяване

2.3.2.1.   Следната процедура за стареене на изпитвателен стенд важи за превозни средства със запалване чрез сгъстяване, включително хибридни превозни средства.

Процедурата за изпитване за стареене на изпитвателен стенд изисква монтирането на системата за последваща обработка на изпитвателен стенд за стареене на системата за последваща обработка.

Процесът на стареене на изпитвателен стенд се извършва, като се следва стандартният цикъл на изпитвателен стенд за двигатели, работещи с дизелово гориво (SDBC), за определен брой цикли на регенериране/десулфатиране, изчислени от уравнението за продължителността на стареене на изпитвателен стенд (BAD).

2.3.2.2.   Стандартен цикъл на изпитвателен стенд за двигатели, работещи с дизелово гориво (SDBC) Извършва се стандартен процес на стареене на изпитвателен стенд, като се следва SDBC. Стандартният цикъл на изпитвателен стенд за двигатели, работещи с дизелово гориво (SDBC), се провежда за период от време, изчислен по уравнението за продължителността на стареене на двигателен стенд (BAD). SDBC е описан в допълнение 2 към настоящото приложение.

2.3.2.3.   Данни за регенериране. Интервалите на регенериране трябва да бъдат измерени поне по време на 10 пълни цикъла на SRC, описан в допълнение 3. Като алтернатива могат да бъдат използвани интервалите от определянето на Ki.

По възможност се вземат предвид и интервалите при десулфатиране, получени въз основа на данни от производителя.

2.3.2.4.   Продължителност на стареене на изпитвателен стенд за двигатели, работещи с дизелово гориво. Продължителността на стареене се изчислява по уравнението BAD, както следва:

Продължителност на стареене на изпитвателен стенд = брой цикли на регенериране и/или на десулфатиране (по-дългият от двата), равнозначни на пробег от 160 000 km.

2.3.2.5.   Изпитвателен стенд за стареене. Изпитвателният стенд за стареене трябва да следва SDBC и да осигурява на входа на системата за последваща обработка подходящ поток от отработили газове със съответния състав и температура.

Производителят регистрира броя цикли на регенериране/десулфатиране (ако е приложимо), удостоверяващи, че действително е настъпило достатъчно остаряване.

2.3.2.6.   Необходими изпитвания. За целите на изчисляването на коефициентите на влошаване трябва да се проведат поне две изпитвания от тип 1 преди процедурата на стареене върху изпитвателен стенд на устройствата, регулиращи замърсяването, и поне две изпитвания от тип 1 след повторното монтиране на преминалите през процедурата на стареене върху изпитвателен стенд устройства, регулиращи замърсяването. Производителят може да проведе допълнителни изпитвания. Изчисляването на коефициентите на влошаване трябва да бъде направено съгласно методиката на изчисляване, определена в параграф 6 от приложение 9 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, както и съгласно изискванията, съдържащи се в настоящия регламент.


(1)  Коефициентите на влошаване за Евро 6 предстои да бъдат определени.

Допълнение 1

Стандартен цикъл на изпитвателен стенд (SBC)

1.   Въведение

Процедурата за изпитване за дълготрайност при стареене се състои от подлагане на стареене на система „катализатор/кислороден сензор“ на изпитвателен стенд за стареене, следвайки SBC, описан в настоящото допълнение. Стандартният цикъл на изпитвателен стенд изисква използването на изпитвателен стенд за стареене заедно с двигател, служещ за източник на входящ газ за катализатора. SBC е цикъл с продължителност 60 секунди, който се повтаря на изпитвателния стенд за стареене според необходимостта за предизвикване на процес на стареене за изисквания период от време. Стандартният цикъл на изпитвателен стенд се определя въз основа на температурата на катализатора, съотношението въздух/гориво (A/F) на двигателя, както и количеството на впръскания вторичен въздух на входа на първия катализатор.

2.   Регулиране на температурата на катализатора

2.1.   Температурата на катализатора се измерва в гнездото на катализатора на мястото, където се достига най-висока температура в най-горещия катализатор. Като алтернатива, може да бъде измерена температурата на подаваните газове и превърната в температура в гнездото на катализатора, като се използва линейно преобразуване, изчислено от корелационни данни, събрани за структурата на катализатора и изпитвателния стенд за стареене, които ще се използват при процеса на стареене.

2.2.   Температурата на катализатора трябва контролирано да се повиши до най-малко 800 °C (±10 °C) при стехиометрично действие (от 1 до 40 секунди по време на цикъла), като се подбере подходящата честота на въртене на двигателя, натоварването и момента на възпламеняване (подаване на искра). Максималната температура на двигателя по време на цикъла от 890 °C (±10 °C) трябва контролирано да се постигне, като се подбере подходящото съотношение въздух/гориво (A/F) на двигателя по време на „обогатената“ фаза, описана в таблицата по-долу.

2.3.   Когато се използва ниска контролирана температура, различна от 800 °C, високата контролирана температура трябва да е с 90 °C над ниската.

Стандартен цикъл на изпитвателен стенд (SBC)

Време

(секунди)

Съотношение на двигателя въздух/гориво

Впръскване на вторичен въздух

1—40

Смес със стехиометричен състав при натоварване, момент на възпламеняване и честота на въртене на двигателя, подбрани за постигането на минимална температура на катализатора от 800 °C

Не

41—45

„Богата смес“ (съотношение A/F, подбрано за постигането на максимална температура на катализатора по време на целия цикъл от 890 °C или с 90 °C над ниската контролирана температура)

Не

46—55

„Богата смес“ (съотношение A/F, подбрано за постигането на максимална температура на катализатора по време на целия цикъл от 890 °C или с 90 °C над ниската контролирана температура)

3 % (±1 %)

56—60

Смес със стехиометричен състав при натоварване, момент на възпламеняване и честота на въртене на двигателя, подбрани за постигането на минимална температура на катализатора от 800 °C

3 % (±1 %)

Image

3.   Оборудване и процедури за стареене на изпитвателен стенд

3.1.   Конфигурация на изпитвателен стенд за стареене. Изпитвателният стенд за стареене трябва да осигурява подходяща интензивност на потока отработили газове, температура, съотношение въздух — гориво, състав на отработилите газове и впръскване на вторичен въздух на входа на катализатора.

Стандартният изпитвателен стенд за стареене се състои от двигател, контролер на двигателя и динамометър на двигателя. Възможни са и други конфигурации (напр. цяло превозно средство на динамометър или горелка, осигуряваща правилните условия от емисиите на отработили газове), при положение че са спазени условията за входа на катализатора и контролните параметри, определени в настоящото допълнение.

Даден изпитвателен стенд за стареене може да разделя потока от отработили газове на няколко потока, при положение че всеки от тях изпълнява изискванията на настоящото допълнение. Ако изпитвателният стенд има повече от един поток от отработили газове, могат едновременно да бъдат подложени на стареене няколко каталитични системи.

3.2.   Монтиране на изпускателната система. На изпитвателния стенд се монтира цялата система „катализатор(и) плюс кислороден датчик (сензор)“, заедно с всички изпускателни тръбопроводи, съединяващи тези компоненти. За двигатели с няколко потока от отработили газове (каквито са някои двигатели от тип V6 и V8), всяка група на изпускателната система се монтира на изпитвателния стенд отделно и независимо една от друга.

За изпускателни системи, съдържащи няколко последователни катализатора, се монтира цялата каталитична система, включително всички катализатори, кислородни датчици (сензори) и свързаните с тях изпускателни тръбопроводи като едно звено за подлагане на стареене. Като алтернатива, всеки отделен катализатор може да бъде подложен на стареене самостоятелно за подходящия период от време.

3.3.   Измерване на температурата. Температурата на катализатора се измерва с термодвойка, поставена в гнездото на катализатора на мястото, където се достига най-висока температура в най-горещия катализатор. Като алтернатива, може да бъде измерена температурата на подаваните газове точно преди входа на катализатора и превърната в температура на гнездото на катализатора, като се използва линейно преобразуване, изчислено от корелационни данни, събрани за структурата на катализатора и изпитвателния стенд за стареене, които ще се използват при процеса на стареене. Температурата на катализатора трябва да се запаметява на цифров носител с честота от 1 херц (едно измерване на секунда).

3.4.   Измерване на съотношението въздух/гориво. Необходимо е да се създадат условия за измерването на съотношението A/F (като напр. кислороден датчик (сензор) с широк обхват) възможно най-близо до входните и изходните фланци на катализатора. Информацията от тези датчици (сензори) трябва да се запаметява на цифров носител с честота от 1 херц (едно измерване на секунда).

3.5.   Балансиране на потока от отработили газове. Необходимо е да се създадат условия, за да се гарантира, че през всяка каталитична система, подложена на процес на стареене на изпитвателен стенд, преминава правилно количество отработили газове (измерени в грамове/секунда при стехиометрично отношение с толеранс от ±5 грама/секунда).

Правилната интензивност на потока отработили газове се определя въз основа на потока отработили газове, който би се получил от двигателя на превозното средство в първоначално състояние при постоянна честота на въртене на двигателя и натоварване, подбрани за процеса на стареене на изпитвателен стенд съгласно параграф 3.6. от настоящото допълнение.

3.6.   Регулировка. Честотата на въртене на двигателя, натоварването и моментът на възпламеняване се подбират така че да се постигне температура в гнездото на катализатора от 800 °C (±10 °C) при работа при постоянно стехиометрично отношение.

Системата за впръскване на въздух се регулира така че да осигурява необходимия поток от въздух, даващ 3,0 % кислород (±0,1 %) в потока от отработили газове с постоянно стехиометрично отношение точно пред входа на първия катализатор. Типична стойност на ламбда в предна точка на измерване на A/F (изисквана в параграф 5) е 1,16 (което приблизително отговаря на 3 % кислород).

При задействано впръскване на въздух регулирайте „обогатеното“ съотношение A/F, така че да се получи температура в гнездото на катализатора, равна на 890 °C (±10 °C). Типична стойност на A/F за този вид регулировка е при ламбда 0,94 (което приблизително отговаря на 2 % CO).

3.7.   Цикъл на стареене. Стандартните процедури на стареене на изпитвателен стенд използват стандартния цикъл на изпитвателен стенд (SBC). SBC се повтаря до получаването на степента на стареене, която е изчислена по уравнението за времето на стареене на изпитвателен стенд (BAT).

3.8.   Гарантиране на качеството. Температурите и съотношението A/F в параграфи 3.3. и 3.4. от настоящото допълнение трябва да бъдат периодично проверявани в процеса на стареене (поне на всеки 50 часа). При необходимост трябва да се прави допълнителна регулировка, за да се гарантира, че по време на целия процес на стареене правилно се следва стандартният цикъл на изпитвателен стенд.

След приключване на процеса на стареене, данните от катализатора за време при определена температура, събрани в процеса на стареене, се подреждат в хистограма с температурни групи с диапазон не по-голям от 10 °C. За да се определи дали действително е постигната подходящата степен на топлинно остаряване на катализатора се използва уравнението за BAT и изчислената ефективна референтна температура за цикъла на стареене съгласно параграф 2.3.1.4. от приложение VII. Процесът на стареене на изпитвателен стенд се продължава, в случай че топлинният ефект от изчисленото време на стареене не е поне 95 % от целевата степен на топлинно стареене.

3.9.   Пускане в ход и изключване. Трябва да се вземат мерки, за да се гарантира, че максималната температура на катализатора при бързо влошаване (напр. 1 050 °C) не се достига по време на пускането в ход или изключването. За да се избегне този проблем, могат да се използват специални процедури на пускане в ход и изключване при ниска температура.

4.   Опитно определяне на показателя R за процедури за изпитване за дълготрайност при стареене на изпитвателен стенд.

Показателят R е коефициентът за топлинна реактивност на катализатора, използван в уравнението за времето на стареене на изпитвателен стенд (BAT). Производителите могат да определят стойността на R по експериментален път чрез използването на следните процедури:

4.1.1.   Чрез използването на приложимия цикъл на изпитвателен стенд и хардуер на изпитвателен стенд за стареене подложете на процес на стареене няколко катализатора (най-малко 3 с една и съща конструкция) при различни контролни температури между нормалната работна температура и граничната температура, след която настъпват повреди. Измерете емисиите (или степента на неефективност на катализатора (1 — ефективност на катализатора)) за всяка тяхна съставна част. Уверете се, че окончателното изпитване дава данни между един и два пъти стойността на нормата за емисиите.

4.1.2.   Направете оценка за стойността на R и изчислете ефективната референтна температура (Tr) за цикъла на стареене на изпитвателен стенд за всяка контролна температура съгласно т. 2.4.4. от приложение VII.

4.1.3.   За всеки катализатор направете графика, като по едната ос нанесете стойностите на емисиите (или неефективността на катализатора), а по другата — времето на стареене. Изчислете правата на изравняване през точките на графиката по метода на най-малките квадрати. За да са от полза за тази цел, данните трябва да имат обща пресечна точка приблизително между 0 и 6 400 km. Като пример вижте графиката по-долу.

4.1.4.   Изчислете наклона на правата на изравняване за всяка температура на стареене.

4.1.5.   По ординатната ос нанесете стойностите на натуралния логаритъм (ln) от наклона на всяка права на изравняване (изчислен съгласно т. 4.1.4.), а по абсцисната ос — реципрочните стойности на температурата на стареене (1/(температура на стареене, в K)). Изчислете правата на изравняване през точките на графиката по метода на най-малките квадрати. Наклонът на правата представлява показателят R. Като пример вижте следната графика.

Image

4.1.6.   Сравнете показателя R с първоначалната стойност, използвана в стъпка 4.1.2. Когато изчислената стойност на показателя R се различава от първоначалната стойност с повече от 5 %, изберете нов показател R, който е между първоначалната и изчислената стойност, след което повторете стъпки 2—6, за да получите нов показател R. Повтаряйте този процес, докато изчислената стойност на показателя R попадне в границите на не повече от 5 % от първоначално приетата стойност на R.

4.1.7.   Сравнете стойностите на показателя R, определен поотделно за всеки съставен елемент на емисиите от изпускателната тръба. В уравнението BAT използвайте най-ниската стойност на показателя R (най-лошият случай).

Image

Допълнение 2

Стандартен цикъл на изпитвателен стенд за двигатели, работещи с дизелово гориво (SDBC)

1.   Въведение

При филтрите за частици броят на циклите на регенериране е от изключително голямо значение за процеса на стареене. Този процес е особено значим и за системи, които се нуждаят от цикли на десулфатиране (напр. каталитични конвертори, съхраняващи NOx).

Процедурата за изпитване за дълготрайност при стареене на изпитвателен стенд за двигатели, работещи с дизелово гориво, се състои от подлагане на стареене на система за последваща обработка на изпитвателен стенд за стареене, като се следва SDBC, описан в настоящото допълнение. За SDBC се изисква използването на изпитвателен стенд за стареене заедно с двигател, служещ за източник на газове за системата.

По време на SDBC стратегиите на системата за регенериране/десулфатиране трябва да останат в нормално работно състояние.

2.   Стандартният цикъл на изпитвателен стенд за двигатели, работещи с дизелово гориво, възпроизвежда честотата на въртене на двигателя и условията на натоварване, които са налице при SRC, съобразно периода, за който трябва да се определи дълготрайността. С цел да се ускори процесът на стареене, настройките на двигателя на изпитвателния стенд могат да бъдат изменени, за да се намалят времената на натоварване на системата. Може да се измени например момента на впръскване на горивото или стратегията за EGR.

3.   Оборудване и процедури за стареене на изпитвателен стенд

3.1.   Стандартният изпитвателен стенд за стареене се състои от двигател, блок за управление на двигателя и динамометър на двигателя. Възможни са и други конфигурации (напр. цяло превозно средство на динамометричен стенд или горелка, осигуряваща правилните условия от емисиите на отработили газове), при положение че са спазени условията за входа на системата за последваща обработка и контролните параметри, определени в настоящото допълнение.

Даден изпитвателен стенд за стареене може да разделя потока от отработили газове на няколко потока, при положение че всеки от тях изпълнява изискванията на настоящото допълнение. Когато изпитвателният стенд има повече от един поток отработили газове, могат едновременно да бъдат подложени на стареене няколко системи за последваща обработка.

3.2.   Монтиране на изпускателната система. На изпитвателния стенд се монтира цялата система за последваща обработка, заедно с всички изпускателни тръбопроводи, съединяващи тези компоненти. За двигатели с няколко потока отработили газове (каквито са някои двигатели от тип V6 и V8), всяка група на изпускателната система се монтира отделно на изпитвателния стенд.

Цялата система за последваща обработка се монтира като едно звено за подлагане на стареене. Като алтернатива, всеки отделен компонент може да бъде подложен на стареене самостоятелно за подходящ период от време.

Допълнение 3

Стандартен пътен цикъл (SRC)

Въведение

SRC е цикъл за набиране на определен пробег. Превозното средство може да бъде управлявано на изпитвателно трасе или поставено на динамометричен стенд за набиране на пробег.

Цикълът се състои от 7 обиколки по трасе с дължина 6 km. Дължината на обиколката може да бъде променена, за да отговаря на дължината на изпитвателната писта за набиране на пробег.

Стандартен пътен цикъл

Обиколка

Описание

Типично ускорениеm/s2

1

(Пускане в ход на двигателя) работа на празен ход за 10 s

0

1

Плавно ускоряване до 48 km/h

1,79

1

Движение с постоянна скорост от 48 km/h за 1/4 обиколка

0

1

Плавно забавяне до 32 km/h

–2,23

1

Плавно ускоряване до 48 km/h

1,79

1

Движение с постоянна скорост от 48 km/h за 1/4 обиколка

0

1

Плавно забавяне до спиране

–2,23

1

Работа на празен ход за 5 s

0

1

Плавно ускоряване до 56 km/h

1,79

1

Движение с постоянна скорост от 56 km/h за 1/4 обиколка

0

1

Плавно забавяне до 40 km/h

–2,23

1

Плавно ускоряване до 56 km/h

1,79

1

Движение с постоянна скорост от 56 km/h за 1/4 обиколка

0

1

Плавно забавяне до спиране

–2,23

2

Работа на празен ход за 10 s

0

2

Плавно ускоряване до 64 km/h

1,34

2

Движение с постоянна скорост от 64 km/h за 1/4 обиколка

0

2

Плавно забавяне до 48 km/h

–2,23

2

Плавно ускоряване до 64 km/h

1,34

2

Движение с постоянна скорост от 64 km/h за 1/4 обиколка

0

2

Плавно забавяне до спиране

–2,23

2

Работа на празен ход за 5 s

0

2

Умерено ускоряване до 72 km/h

1,34

2

Движение с постоянна скорост от 72 km/h за 1/4 обиколка

0

2

Плавно забавяне до 56 km/h

–2,23

2

Плавно ускоряване до 72 km/h

1,34

2

Движение с постоянна скорост от 72 km/h за 1/4 обиколка

0

2

Плавно забавяне до спиране

–2,23

3

Работа на празен ход за 10 s

0

3

Рязко ускоряване до 88 km/h

1,79

3

Движение с постоянна скорост от 88 km/h за 1/4 обиколка

0

3

Плавно забавяне до 72 km/h

–2,23

3

Плавно ускоряване до 88 km/h

0,89

3

Движение с постоянна скорост от 88 km/h за 1/4 обиколка

0

3

Плавно забавяне до 72 km/h

–2,23

3

Умерено ускоряване до 97 km/h

0,89

3

Движение с постоянна скорост от 97 km/h за 1/4 обиколка

0

3

Плавно забавяне до 80 km/h

–2,23

3

Плавно ускоряване до 97 km/h

0,89

3

Движение с постоянна скорост от 97 km/h за 1/4 обиколка

0

3

Плавно забавяне до спиране

–1,79

4

Работа на празен ход за 10 s

0

4

Рязко ускоряване до 129 km/h

1,34

4

Забавяне посредством движение по инерция до 113 km/h

–0,45

4

Движение с постоянна скорост от 113 km/h за 1/2 обиколка

0

4

Плавно забавяне до 80 km/h

–1,34

4

Плавно ускоряване до 105 km/h

0,89

4

Движение с постоянна скорост от 105 km/h за 1/2 обиколка

0

4

Плавно забавяне до 80 km/h

–1,34

5

Плавно ускоряване до 121 km/h

0,45

5

Движение с постоянна скорост от 121 km/h за 1/2 обиколка

0

5

Плавно забавяне до 80 km/h

–1,34

5

Плавно ускоряване до 113 km/h

0,45

5

Движение с постоянна скорост от 113 km/h за 1/2 обиколка

0

5

Плавно забавяне до 80 km/h

–1,34

6

Плавно ускоряване до 113 km/h

0,89

6

Забавяне чрез движение по инерция до 97 km/h

–0,45

6

Движение с постоянна скорост от 97 km/h за 1/2 обиколка

0

6

Плавно забавяне до 80 km/h

–1,79

6

Плавно ускоряване до 104 km/h

0,45

6

Движение с постоянна скорост от 104 km/h за 1/2 обиколка

0

6

Плавно забавяне до спиране

–1,79

7

Работа на празен ход за 45 s

0

7

Рязко ускоряване до 88 km/h

1,79

7

Движение с постоянна скорост от 88 km/h за 1/4 обиколка

0

7

Плавно забавяне до 64 km/h

–2,23

7

Плавно ускоряване до 88 km/h

0,89

7

Движение с постоянна скорост от 88 km/h за 1/4 обиколка

0

7

Плавно забавяне до 64 km/h

–2,23

7

Плавно ускоряване до 80 km/h

0,89

7

Движение с постоянна скорост от 80 km/h за 1/4 обиколка

0

7

Плавно забавяне до 64 km/h

–2,23

7

Плавно ускоряване до 80 km/h

0,89

7

Движение с постоянна скорост от 80 km/h за 1/4 обиколка

0

7

Плавно забавяне до спиране

–2,23

Стандартният пътен цикъл е представен графично на следната фигура:

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ПРОВЕРКА НА СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ЕМИСИИТЕ ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

(ИЗПИТВАНЕ ОТ ТИП 6)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   Настоящото приложение описва необходимото оборудване и процедурата за изпитване от тип 6 за проверка на емисиите при ниски температури.

2.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1.   Общите изисквания за изпитването от тип 6 са тези, определени в параграфи от 5.3.5.1.1.—5.3.5.3.2. от Правило № 83 на ИКЕ на ООН, като важат изключенията, определени по-долу.

2.2.   Референцията към „въглеводороди“ в параграф 5.3.5.1.4. от Правило № 83 на ИКЕ на ООН да се разбира като „общо въглеводороди“.

2.3.   Граничните стойности, посочени в раздел 5.3.5.2. от Правило № 83 на ИКЕ на ООН, са свързани с граничните стойности, показани в приложение 1, таблица 3 от Регламент (ЕО) № 715/2007.

3.   ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

3.1.   Техническите изисквания и спецификации са тези, определени в раздели 2—6 на приложение 8 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, като важат изключенията, описани в разделите по-долу.

3.2.   Препратката към параграф 3 от приложение 10 в параграф 3.4.1. от приложение 8 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН се разбира като препратка към раздел Б на приложение IX към настоящия регламент.

3.3.   Референциите към „въглеводороди“ се разбират като „общо въглеводороди“ в следните раздели на приложение 8 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН:

Параграф 2.4.1

Параграф 5.1.1

ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЕТАЛОННИ ГОРИВА

A.   ЕТАЛОННИ ГОРИВА

1.   Технически данни за горива за изпитване на превозни средства с двигатели с принудително запалване

Тип: Бензин (E5)

Параметър

Мерна единица

Гранични стойности (1)

Метод на изпитване

Минимум

Максимум

Октаново число, определено по изследователския метод, RON

 

95,0

EN 25164

EN ISO 5164 (проект)

Октаново число по моторен метод, MON

 

85,0

EN 25163

EN ISO 5163 (проект)

Плътност при 15°С

kg/m3

743

756

EN ISO 3675

EN ISO 12185

Налягане на парите

kPa

56,0

60,0

EN ISO 13016—1 (DVPE)

Съдържание на вода

% v/v

 

0,015

ASTM E 1064

Дестилационни характеристики:

 

 

 

 

— изпарение при 70 °C

% v/v

24,0

44,0

EN-ISO 3405

— изпарение при 100 °C

% v/v

48,0

60,0

EN-ISO 3405

— изпарение при 150 °C

% v/v

82,0

90,0

EN-ISO 3405

— крайна точка на кипене

°C

190

210

EN-ISO 3405

Остатъчно вещество

% v/v

2,0

EN-ISO 3405

Съдържание на въглеводороди:

 

 

 

 

— олефини

% v/v

3,0

13,0

ASTM D 1319

— ароматни

% v/v

29,0

35,0

ASTM D 1319

— бензен (бензол)

% v/v

1,0

EN 12177

— наситени

% v/v

Отчет

ASTM 1319

Отношение въглерод/водород

 

Отчет

 

Отношение въглерод/кислород

 

Отчет

 

Стабилност на окисляване (2)

минути

480

EN-ISO 7536

Съдържание на кислород (3)

% m/m

Отчет

EN 1601

Фактически смоли

mg/ml

0,04

EN-ISO 6246

Съдържание на сяра (4)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Корозия на медна пластина

 

Клас 1

EN-ISO 2160

Съдържание на олово

mg/l

5

EN 237

Съдържание на фосфор (5)

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Етанол (3)

% v/v

4,7

5,3

EN 1601

EN 13132

Тип: Етанол (E85)

Параметър

Мерна единица

Гранични стойности (6)

Метод на изпитване (7)

Минимум

Максимум

Октаново число, определено по изследователския метод, RON

 

95,0

EN ISO 5164

Октаново число по моторен метод, MON

 

85,0

EN ISO 5163

Плътност при 15 °C

kg/m3

Отчет

ISO 3675

Налягане на парите

kPa

40,0

60,0

EN ISO 13016—1 (DVPE)

Съдържание на сяра (8)  (9)

mg/kg

10

EN ISO 20846 EN ISO 20884

Устойчивост на окисляване

минути

360

 

EN ISO 7536

Фактическо съдържание на смоли (отмити с разтворител)

mg/100 ml

5

EN-ISO 6246

Външен вид Определя се при по-високата стойност от температурата на околната среда и 15 °C

 

Прозрачен и светъл, видимо без наличието на суспендирани или утаени замърсители

Визуална проверка

Етанол и висши алкохоли (12)

% (V/V)

83

85

EN 1601

EN 13132

EN 14517

Висши алкохоли (C3 — C8)

% (V/V)

2,0

 

Метанол

% (V/V)

 

0,5

 

Бензин (10)

% (V/V)

Баланс

EN 228

Фосфор

mg/l

0,3 (11)

ASTM D 3231

Съдържание на вода

% (V/V)

 

0,3

ASTM E 1064

Съдържание на неорганичен хлорид

mg/l

 

1

ISO 6227

pHe

 

6,5

9,0

ASTM D 6423

Корозия на медна пластина (3 h при 50 °C)

Норма

Клас 1

 

EN ISO 2160

Киселинност (като оцетна киселина CH3COOH)

% (m/m) mg/l

0,005(40)

ASTM D 1613

Отношение въглерод/водород

 

Отчет

 

Отношение въглерод/кислород

 

Отчет

 

Тип: ВНГ

Параметър

Мерна единица

Гориво А

Гориво Б

Метод на изпитване

Състав:

 

 

 

ISO 7941

Съдържание на С3

% (об.)

30 ± 2

85 ± 2

 

Съдържание на С4

% (об.)

Баланс

Баланс

 

< С3, > С4

% (об.)

Максимум 2

Максимум 2

 

Олефини

% (об.)

Максимум 12

Максимум 15

 

Остатък при изпарение

mg/kg

Максимум 50

Максимум 50

prEN 15470

Вода при 0°С

 

Никакво

Никакво

prEN 15469

Общо съдържание на сяра

mg/kg

Максимум 10

Максимум 10

ASTM 6667

Сероводород

 

Никакъв

Никакъв

ISO 8819

Корозия на медна пластина

Норма

Клас 1

Клас 1

ISO 6251 (13)

Мирис

 

Характерен

Характерен

 

Октаново число по моторен метод, MON

 

Минимум 89

Минимум 89

EN 589 Приложение Б

Тип: ПГ/биометан

Характеристики

Мерни единици

База

Гранични стойности

Метод на изпитване

Минимум

Максимум

Еталонно гориво G20

Състав:

 

 

 

 

 

Метан

% mol

100

99

100

ISO 6974

Баланс (14)

% mol

1

ISO 6974

N2

% mol

 

 

 

ISO 6974

Съдържание на сяра

mg/m3  (15)

10

ISO 6326—5

Индекс на Вобе (нето)

MJ/m3  (16)

48,2

47,2

49,2

 

Еталонно гориво G25

Състав:

 

 

 

 

 

Метан

% mol

86

84

88

ISO 6974

Баланс (14)

% mol

1

ISO 6974

N2

% mol

14

12

16

ISO 6974

Съдържание на сяра

mg/m3  (15)

10

ISO 6326—5

Индекс на Вобе (нето)

MJ/m3  (16)

39,4

38,2

40,6

 

2.   Технически данни за горива за изпитване на превозни средства с двигатели със запалване чрез сгъстяване

Тип: Дизелово гориво (B5)

Параметър

Мерна единица

Гранични стойности (17)

Метод на изпитване

Минимум

Максимум

Цетаново число (18)

 

52,0

54,0

EN-ISO 5165

Плътност при 15°С

kg/m3

833

837

EN-ISO 3675

Дестилационни характеристики:

 

 

 

 

50 %

°C

245

EN-ISO 3405

95 %

°C

345

350

EN-ISO 3405

крайна точка на кипене

°C

370

EN-ISO 3405

Температура на възпламеняване

°C

55

EN 22719

CFPP

°C

–5

EN 116

Вискозитет при 40 °C

mm2/s

2,3

3,3

EN-ISO 3104

Полициклични ароматни въглеводороди

% m/m

2,0

6,0

EN 12916

Съдържание на сяра (19)

mg/kg

10

EN ISO 20846/EN ISO 20884

Корозия на медна пластина

 

Клас 1

EN-ISO 2160

Въглероден остатък по Конрадсън (10 % DR)

% m/m

0,2

EN-ISO 10370

Съдържание на пепел

% m/m

0,01

EN-ISO 6245

Водно съдържание

% m/m

0,02

EN-ISO 12937

Киселинност (силна киселина)

mg KOH/g

0,02

ASTM D 974

Стабилност на окисляване (20)

mg/ml

0,025

EN-ISO 12205

Смазочност (HFRR сканиране на диаметъра за износване при 60°С)

µm

400

EN ISO 12156

Стабилност на окисляване при 110 °C (20)  (22)

h

20,0

 

EN 14112

FAME (21)

% v/v

4,5

5,5

EN 14078

Б.   ЕТАЛОННИ ГОРИВА ЗА ИЗПИТВАНЕ ЗА ЕМИСИИТЕ ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА — ИЗПИТВАНЕ ОТ ТИП 6

Тип: Бензин (E5)

Параметър

Мерна единица

Гранични стойности (23)

Метод на изпитване

Минимум

Максимум

Октаново число, определено по изследователския метод, RON

 

95,0

EN 25164

EN ISO 5164 (проект)

Октаново число по моторен метод, MON

 

85,0

EN 25163

EN ISO 5163 (проект)

Плътност при 15°С

kg/m3

743

756

ISO 3675

EN ISO 12185

Налягане на парите

kPa

56,0

95,0

EN ISO 13016—1 (DVPE)

Водно съдържание

% v/v

 

0,015

ASTM E 1064

Дестилационни характеристики:

 

 

 

 

изпарение при 70°С.

% v/v

24,0

44,0

EN-ISO 3405

изпарение при 100°С.

% v/v

50,0

60,0

EN-ISO 3405

изпарение при 150°С.

% v/v

82,0

90,0

EN-ISO 3405

крайна точка на кипене

°C

190

210

EN-ISO 3405

Остатъчно вещество

% v/v

2,0

EN-ISO 3405

Съдържание на въглеводороди:

 

 

 

 

олефини

% v/v

3,0

13,0

ASTM D 1319

ароматни съединения

% v/v

29,0

35,0

ASTM D 1319

бензен (бензол)

% v/v

1,0

EN 12177

наситени

% v/v

Отчет

ASTM D 1319

Отношение въглерод/водород

 

Отчет

 

Отношение въглерод/кислород

 

Отчет

 

Период на индукция (24)

минути

480

EN-ISO 7536

Съдържание на кислород (25)

% m/m

Отчет

EN 1601

Фактически смоли

mg/ml

0,04

EN-ISO 6246

Съдържание на сяра (26)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Корозия на медна пластина

 

Клас 1

EN-ISO 2160

Съдържание на олово

mg/l

5

EN 237

Съдържание на фосфор (27)

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Етанол (25)

% v/v

4,7

5,3

EN 1601

EN 13132

Тип: Етанол (E75)

Спецификации за еталонните горива следва да бъдат разработени преди датите, определени в член 10, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 715/2007.


(1)  . Стойностите, цитирани в спецификациите, са „действителни стойности“. За установяване на техните гранични стойности са приложени условията на стандарт ISO 4259, „Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данни за прецизност относно методите за изпитване“, като при определянето на минимална стойност е взета под внимание минимална разлика от 2R над нулата; за определянето на максимална и минимална стойност минималната разлика е 4R (R = възпроизводимост). Въпреки тази мярка, необходима по технически причини, производителят на горива трябва все пак да се стреми към нулева стойност, когато максималната изисквана стойност е 2R, и към средната стойност, когато са посочени максимална и минимална граница. В случай че е необходимо да се изясни дали дадено гориво отговаря на изискванията на спицификациите, се прилагат условията на стандарта ISO 4259.

(2)  Горивото може да съдържа инхибитори на окислението и метални деактиватори, които обичайно се използват за стабилизиране на бензинови потоци в рафинерията, но не трябва да се използват добавки от типа на детергенти/дисперсанти и масла разтворители.

(3)  Единственият окислител, който умишлено се добавя към еталонното гориво, е етанол, отговарящ на спецификациите EN 15376.

(4)  Отчита се действителното съдържание на сяра в горивото за изпитване от тип 1.

(5)  . Към това еталонно гориво не трябва да се добавят умишлено съединения, съдържащи фосфор, желязо, манган или олово.

(6)  . Стойностите, цитирани в спецификациите, са „действителни стойности“. За установяване на техните гранични стойности са приложени условията на стандарт ISO 4259, „Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данни за прецизност относно методите за изпитване“, като при определянето на минимална стойност е взета под внимание минимална разлика от 2R над нулата; за определянето на максимална и минимална стойност минималната разлика е 4R (R = възпроизводимост). Въпреки тази мярка, необходима по технически причини, производителят на горива трябва все пак да се стреми към нулева стойност, когато максималната изисквана стойност е 2R, и към средната стойност, когато са посочени максимална и минимална граница. В случай че е необходимо да се изясни дали дадено гориво отговаря на изискванията на спицификациите, се прилагат условията на стандарта ISO 4259.

(7)  В случаи на спорове се прилагат процедурите за решаването им и за обясняване на резултатите въз основа на точността на изпитвателния метод, описани в EN ISO 4259.

(8)  В случай на национален спор относно съдържанието на сяра се прави позоваване на EN ISO 20846 или EN ISO 20884, подобно на референцията в националното допълнение на EN 228.

(9)  Отчита се действителното съдържание на сяра в горивото за изпитване от тип 1.

(10)  Съдържанието на безоловен бензин може да бъде определено като 100 минус сборът на съдържанието на вода и алкохоли, изразено в проценти.

(11)  Към това еталонно гориво не трябва да се добавят умишлено съединения, съдържащи фосфор, желязо, манган или олово.

(12)  Единственият окислител, който умишлено се добавя към еталонното гориво, е етанол, отговарящ на спецификациите EN 15376.

(13)  Възможно е този метод да не отрази вярно наличието на корозионни материали, в случай, че пробата съдържа инхибитори против корозия или други химически вещества, които намаляват корозионното действие на пробата върху медната пластина. По тази причина добавянето на такива съединения с единствената цел да се повлияе на резултатите от изпитването е забранено.

(14)  Инертни вещества (различни от N2) + C2 + C2+.

(15)  Стойност, която се определя при 293,2 K (20 °C) и 101,3 kPa.

(16)  Стойност, която се определя при 273,2 K (0 °C) и 101,3 kPa.

(17)  . Стойностите, цитирани в спецификациите, са „действителни стойности“. За установяване на техните гранични стойности са приложени условията на стандарт ISO 4259, „Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данни за прецизност относно методите за изпитване“, като при определянето на минимална стойност е взета под внимание минимална разлика от 2R над нулата; за определянето на максимална и минимална стойност минималната разлика е 4R (R = възпроизводимост). Въпреки тази мярка, необходима по технически причини, производителят на горива трябва все пак да се стреми към нулева стойност, когато максималната изисквана стойност е 2R, и към средната стойност, когато са посочени максимална и минимална граница. В случай че е необходимо да се изясни дали дадено гориво отговаря на изискванията на спицификациите, се прилагат условията на стандарта ISO 4259.

(18)  Обхватът на цетановото число не е в съответствие с изискванията за минимален обхват от 4R. Все пак, в случай на спор между доставчик и потребител на гориво, за решаването му могат да се използват разпоредбите в стандарт ISO 4259, при положение че за отделните изчисления са направени достатъчен брой повторни измервания за удостоверяване на необходимата точност.

(19)  Отчита се действителното съдържание на сяра в горивото за изпитване от тип 1.

(20)  Въпреки че стабилността на окисляване се контролира, вероятно периодът на годност на продукта ще бъде ограничен. Трябва да се потърси съвет от доставчика относно условията за съхранение и периода на годност.

(21)  Съдържание на FAME за отговаряне на спецификациите на EN 14214.

(22)  Стабилността на окисляване може да бъде доказана чрез EN-ISO 12205 или чрез EN 14112. Това изискване трябва да бъде преразгледано въз основа на оценки по CEN/TC19 на данни за стабилността на окисляване и граничните стойности при изпитванията.

(23)  Стойностите, цитирани в спецификациите, са „действителни стойности“. За установяване на техните гранични стойности са приложени условията на стандарт ISO 4259, „Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данни за прецизност относно методите за изпитване“, като при определянето на минимална стойност е взета под внимание минимална разлика от 2R над нулата; за определянето на максимална и минимална стойност минималната разлика е 4R (R = възпроизводимост). Въпреки тази мярка, необходима по технически причини, производителят на горива трябва все пак да се стреми към нулева стойност, когато максималната изисквана стойност е 2R, и към средната стойност, когато са посочени максимална и минимална граница. В случай че е необходимо да се изясни дали дадено гориво отговаря на изискванията на спицификациите, се прилагат условията на стандарта ISO 4259.

(24)  Горивото може да съдържа инхибитори на окислението и метални деактиватори, които обичайно се използват за стабилизиране на бензинови потоци в рафинерията, но не трябва да се използват добавки от типа на миещи средства/дисперсанти и масла разтворители.

(25)  Единственият окислител, който умишлено се добавя към еталонното гориво, е етанол, отговарящ на спецификациите EN 15376.

(26)  Отчита се действителното съдържание на сяра в горивото за изпитване от тип 6.

(27)  Към това еталонно гориво не трябва да се добавят умишлено съединения, съдържащи фосфор, желязо, манган или олово.

ПРИЛОЖЕНИЕ Х

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПИТВАНЕ ЗА ЕМИСИИ НА ХИБРИДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ХЕПС)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   Настоящото приложение определя допълнителните специфични разпоредби относно одобряване типа на хибридно електрическо превозно средство (ХЕПС).

2.   ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1.   Техническите изисквания са тези, определени в приложение 14 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, като важат изключенията, описани в следния раздел.

2.2.   Препратките към параграф 5.3.1.4. в раздели 3.1.2.6., 3.1.3.5., 3.2.2.7. и 3.2.3.5. на приложение 14 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН се разбират като референции към таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 за превозни средства, отговарящи на норма Евро 5, и таблица 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 за превозни средства, отговарящи на норма Евро 6.

ПРИЛОЖЕНИЕ XI

СИСТЕМИ ЗА БОРДОВА ДИАГНОСТИКА (СБД) ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   Настоящото приложение описва функционалните аспекти на системата за бордова диагностика (СБД) за контрол на емисиите от моторните превозни средства.

2.   ИЗИСКВАНИЯ И ИЗПИТВАНИЯ

2.1.   Изискванията и изпитванията за СБД са тези, определени в раздел 3 на приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН. Изключенията от тези изисквания, както и допълнителни изисквания, са описани в следните раздели.

2.2.   Пробегът във връзка с изискванията за дълготрайност, споменат в раздели 3.1. и 3.3.1. на Правило № 83 на ИКЕ на ООН, се разбира като референция към изискванията на приложение VII към настоящия регламент.

Граничните стойности, определени в раздел 3.3.2 на приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, се разбира като референция към таблиците по-долу:

2.3.1.   Следната таблица съдържа граничните стойности за СБД за превозни средства, получили типово одобрение съгласно граничните стойности на емисиите, определени в таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007.

Гранични стойности за СБД съгласно норма Евро 5

 

Референтна маса

(RW)

(kg)

Маса на въглеродния окис

Маса на неметановите въглеводороди

Маса на азотните окиси

Маса на частиците

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

Категория

Клас

 

ПЗ

ЗС

ПЗ

ЗС

ПЗ

ЗС

ПЗ (1)

ЗС (2)

M

Всички

1 900

1 900

250

320

300

540

50

50

N1  (3)

I

RW ≤ 1 305

1 900

1 900

250

320

300

540

50

50

II

1 305 < RW ≤ 1 760

3 400

2 400

330

360

375

705

50

50

III

1 760 < RW

4 300

2 800

400

400

410

840

50

50

N2

Всички

4 300

2 800

400

400

410

840

50

50

Легенда: ПЗ = Принудително запалване, ЗС = Запалване чрез сгъстяване

2.3.2.   Следната таблица съдържа граничните стойности за СБД за превозни средства със запалване чрез сгъстяване, отговарящи на граничните стойности на емисиите съгласно норма Евро 6, посочени в таблица 2 от приложение 1 към Регламент (ЕО) № 715/2007, и получили типово одобрение преди датите, посочени в член 10, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 715/2007. Тези гранични стойности губят приложимостта си от датите, определени в член 10, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 715/2007, за нови превозни средства, които предстои да бъдат регистрирани, продадени или въведени в експлоатация.

Временни гранични стойности за СБД съгласно норма Евро 6

 

Референтна маса

(RW)

(kg)

Маса на въглеродния окис

Маса на неметановите въглеводороди

Маса на азотните окиси

Маса на частиците

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

Категория

Клас

 

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

M

Всички

1900

320

240

50

N1

I

RW ≤ 1 305

1900

320

240

50

II

1 305 < RW ≤ 1 760

2 400

360

315

50

III

1 760 < RW

2 800

400

375

50

N2

Всички

2 800

400

375

50

Легенда: ЗС = Запалване чрез сгъстяване

2.4.   В допълнение на разпоредбите на раздел 3.2.1 на приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН производителят може временно да деактивира СБД при следните условия:

а)

за превозни средства, предназначени за работа със смес от горива или едно-/двугоривни превозни средства, работещи с газ — за 1 минута след презареждане, за да се позволи на електронното управляващо устройство да определи качеството и състава на горивото;

б)

за двугоривни превозни средства — за 5 секунди след превключване към друг вид гориво, необходими за пренастройване на параметрите на двигателя.

Производителят може да не спази тези времеви ограничения, ако е в състояние да докаже, че стабилизирането на горивната уредба след презареждане или преминаване към друг вид гориво отнема повече време по основателни технически причини. При всички случаи СБД трябва да бъде отново активирана веднага след като са определени качеството и състава на горивото или след като са повторно регулирани параметрите на двигателя.

2.5.   Раздел 3.3.3.1 на приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН се заменя със следното изискване:

СБД трябва да следи намаляването на ефективността на каталитичния преобразувател по отношение на емисиите на THC и NOx. Производителите могат да наблюдават само челния катализатор или в комбинация със следващия(те) катализатор(и). Всеки наблюдаван катализатор или комбинация от катализатори се смята за неизправен, когато емисиите надвишат граничните стойности на NMHC или NOx, предвидени в раздел 2.3 на настоящото приложение. По изключение изискванията за наблюдение на намаляването на ефективността на каталитичния преобразувател по отношение на емисиите на NOx се прилагат едва от датите, определени в член 17.

2.6.   Раздел 3.3.3.3 на приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН означава, че трябва да се следи влошаването на всички кислородни датчици (сензори), монтирани и използвани за следене на неизправностите на каталитичния преобразувател съгласно изискванията на настоящото приложение.

2.7.   В допълнение на изискванията на раздел 3.3.3 на приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН по отношение на двигатели с принудително запалване с директно впръскване трябва да се проследяват всякакви неизправности, които биха могли да доведат до надвишаване на граничните стойности на емисиите на частици, предвидени в раздел 2.3 на настоящото приложение, и които трябва да се следят съгласно изискванията на настоящото приложение за двигатели със запалване чрез сгъстяване.

2.8.   В допълнение на изискванията в раздел 3.3.4 на приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН трябва да се проследяват неизправностите и намаляването на ефективността на системата за рециркулация на отработилите газове (РОГ).

2.9.   В допълнение на изискванията в раздел 3.3.4 на приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН трябва да се проследяват неизправностите и намаляването на ефективността на използващата реагент система за последваща обработка на NOx, както и дозиращата реагента подсистема.

2.10.   В допълнение на изискванията в раздел 3.3.4 на приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН трябва да се проследяват неизправностите и намаляването на ефективността на системата за последваща обработка на NOx без използването на реагент.

2.11.   В допълнение на изискванията в раздел 6.3.2 на допълнение 1 към приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН производителят трябва да докаже, че неизправностите на потока от СРОГ и охладителя на СРОГ са отчетени от СБД по време на изпитването за одобряване.

2.12.   Референциите към „HC“ (въглеводороди) в раздел 6.4.1.2 на допълнение 1 към приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН се разбира като „NMHC“ (неметанови въглеводороди).

2.13.   В допълнение на изискванията в раздел 6.5.1.3 на допълнение 1 към приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН всички данни, които е необходимо да се съхраняват във връзка с действието на СБД при движение съгласно разпоредбите в раздел 3.6 на допълнение 1 към настоящото приложение, трябва да са достъпни през серийния порт за данни на стандартизирания конектор за данни съгласно спецификациите, дадени в раздел 6.5.3 на допълнение 1 към приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН.

3.   АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО НЕДОСТАТЪЦИ НА СБД

3.1.   При разглеждането на молбата за издаване на одобряване типа на превозно средство, притежаващо недостатък или недостатъци по определението в член 6, параграф 2, одобряващият орган решава дали изпълняването на изискванията на настоящото приложение е невъзможно или необосновано.

3.2.   Одобряващият орган взема предвид данни на производителя, даващи подробности за, но неизчерпващи се с такива фактори, като техническа изпълнимост, срок за въвеждане в производство и производствени цикли, включително постепенното въвеждане или изтегляне на двигатели или на конструкции на превозни средства и планирани модернизирания на компютри, степента, до която получената СБД ще е ефективна при спазване на изискванията на настоящия регламент, както и това дали производителят е положил достатъчно усилия за отговаряне на изискванията на настоящия регламент.

3.3.   Одобряващият орган отхвърля всяко заявление за одобряване на система с недостатък, което включва пълната липса на изисквано диагностично проследяване.

3.4.   Одобряващият орган отхвърля всяко заявление за одобряване на система с недостатък, ако не са спазени посочените в раздел 2.3. гранични стойности за СБД.

3.5.   При определянето на установения ред недостатъци първо се разглеждат недостатъците, свързани с раздели 3.3.3.1, 3.3.3.2 и 3.3.3.3 на приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН за двигатели с принудително запалване и раздели 3.3.4.1, 3.3.4.2 и 3.3.4.3 на приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН за двигатели със запалване чрез сгъстяване.

3.6.   Преди или по време на процедурите за одобряване на типа не се допуска нито един недостатък, когато той се отнася до изискванията на раздел 6.5 на допълнение 1 към приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, с изключение на раздел 6.5.3.4.

3.6.   Период, през който се допуска наличието на недостатъци

3.6.1.   Един недостатък може да продължи да съществува за период от две години след датата на получаване на типово одобрение на типа превозно средство, освен когато може да се докаже, че за отстраняване на недостатъка са необходими значителни изменения в конструкцията на превозното средство и период на въвеждане, по-дълъг от две години. В такъв случай недостатъкът може да продължи да съществува за период, който не надхвърля три години.

3.6.2.   Производител може да поиска одобряващият орган да приеме със задна дата наличието на недостатък, когато този недостатък е открит след първоначалното издаване на типовото одобрение. В този случай недостатъкът може да продължи да съществува за период от две години след датата на уведомлението на одобряващия орган, освен когато може да се докаже, че за отстраняване на недостатъка са необходими значителни изменения в конструкцията на превозното средство и период на въвеждане, по-дълъг от две години. В такъв случай недостатъкът може да продължи да съществува за период, който не надхвърля три години.

3.7.   Одобряващият орган съобщава решението си за допускане на недостатък съгласно член 6, параграф 2.

4.   ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА БД

4.1.   В раздел 5 на приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН са определени изисквания за достъпа до информация за СБД. Изключенията от тези изисквания са описани в следните раздели.

4.2.   Препратките към допълнение 1 към приложение 2 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН се разбират като препратки към допълнение 5 към приложение I към настоящия регламент.

4.3.   Препратките към раздел 4.2.11.2.7.6. на приложение 1 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН се разбират като препратки към раздел 3.2.12.2.7.6. на допълнение 3 към приложение I към настоящия регламент.

4.4.   Референциите към „договарящи се страни“ се разбират като референции към „държави-членки“.

4.5.   Референциите към одобрение, издадено по силата на Правило № 83, се разбират като референции към одобрение, издадено по силата на настоящия регламент и Директива 70/220/ЕИО (4).

4.6.   Типово одобрение на ИКЕ на ООН се разбира като типово одобрение на ЕО.


(1)  Нормите за масата на частиците при двигатели с принудително запалване се прилагат само за двигатели с директно впръскване.

(2)  До настъпване на датите, определени в член 17, за автомобили от категории M и N с референтна маса по-голяма от 1 760 kg се прилага гранична стойност за масата на частиците от 80 mg/km.

(3)  Включва превозни средства от категория M1, отговарящи на определението за „специфични социални нужди“ в Регламент (ЕО) № 715/2007

(4)  ОВ L 76, 6.4.1971 г., стр. 1.

Допълнение 1

ФУНКЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА БОРДОВА ДИАГНОСТИКА (СБД)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   В настоящото допълнение се описва процедурата за изпитването съгласно раздел 2 на настоящото приложение.

2.   ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1.   Техническите изисквания и спецификации са тези, определени в допълнение 1 към приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, като важат изключенията и допълнителните изисквания, описани в следните раздели.

2.2.   Референциите към граничните стойности за СБД, определени в параграф 3.3.2 от приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, се разбират като референции към граничните стойности, определени в раздел 2.3 на настоящото приложение.

2.3.   Еталонните горива, определени в параграф 3.2 от допълнение 1 към приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, се разбират като препратка към спецификациите на съответните еталонни горива в приложение IX към настоящия регламент.

2.4.   Препратката към приложение 11 в параграф 6.5.1.4 от допълнение 1 към приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН се разбира като препратка към приложение XI към настоящия регламент.

2.5.   За превозни средства, получили одобрение за граничните стойности съгласно норма Евро 6, съдържащи се в таблица 2 от приложение 1 към Регламент (ЕО) № 715/2007, раздел 6.5.3.1 на допълнение 1 към приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН се заменя със:

„За диагностика, свързана с емисиите, като свързваща комуникационна връзка между бордовата и извънбордовата система се използва следният стандарт:

ISO 15765—4 „Пътни превозни средства — диагностика, използваща контролна шина CAN — част 4: Изисквания към системи, свързани с емисиите“, с дата 10 януари 2005 г.“

3.   РАБОТА В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ (ПРИ ДВИЖЕНИЕ)

3.1.   Общи изисквания.

3.1.1.   Всяко наблюдение на СБД се извършва поне веднъж на пътен цикъл, при който са изпълнени условията за наблюдение, определени в раздел 3.2. Производителите нямат право да използват като условие за което и да е наблюдение изчисленото отношение (или негов елемент) или всякакви други показатели за честота на наблюдението.

3.1.2.   Отношението при работа в реални условия (IUPR) за конкретно наблюдение M на СБД, посочено в член 5, параграф 3, е:

IUPRM = ЧислителM/ЗнаменателM

3.1.3.   Сравняването на числителя и знаменателя показва честотата на дадено наблюдение по отношение на експлоатацията на превозното средство. За да е сигурно, че всички производители следят IUPR по еднакъв начин, се дават подробни изисквания за определянето и увеличаването на тези броячи.

3.1.4.   Когато съгласно изискванията на настоящото приложение превозното средство разполага с дадено наблюдение M, показателят IUPRM трябва да бъде по-голям или равен на следните минимални стойности:

i)

0,260 при наблюдението на системата за вторичен въздух и при други системи за наблюдение, свързани с пускането в ход на студен двигател

ii)

0,520 при наблюдението на системата за контрол на продухването на изпарителните емисии

iii)

0,336 при всички други наблюдения

3.1.5.   Превозните средства трябва да отговарят на изискванията в раздел 3.1.4 за осъществен пробег от поне 160 000 km. Като изключение, превозни средства, получили типово одобрение, регистрирани, продадени или въведени в експлоатация преди съответните дати, посочени в член 10, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 715/2007, трябва да имат показател IUPRM по-голям или равен на 0,1 при всички наблюдения M.

3.1.6.   Смята се, че изискванията на този раздел са изпълнени за дадено проследяване M, ако за всички превозни средства, принадлежащи на конкретна фамилия СБД и произведени в дадена календарна година, са в сила следните статистически условия:

а)

средноаритметичната стойност на показателя IUPRM е равна или по-голяма от минималната стойност, приложима за наблюдението

б)

повече от 50 % от всички превозни средства имат показател IUPRM, равен или по-голям от минималната стойност, приложима за проследяването.

3.1.7.   Не по-късно от 18 месеца след края на календарната година производителят трябва да докаже на одобряващия орган или, при поискване, на Комисията, че тези статистически условия са изпълнени за превозни средства, произведени в дадена календарна година, и за всички проследявания, които СБД трябва да отчете съгласно раздел 3.6 на настоящото допълнение. За тази цел трябва да се използват статистически тестове, прилагащи утвърдени статистически принципи и нива на увереност.

3.1.8.   С доказателствени цели във връзка с изискванията на настоящия раздел производителят може да групира превозни средства във фамилия СБД за всеки незастъпващ се период от 12 последователни месеца вместо за календарни години. За определянето на извадката от превозни средства за изпитване се прилагат поне критериите за подбор, съдържащи се в приложение II, допълнение 1, точка 2. За цялата извадка от превозни средства за изпитване производителят трябва да предостави на одобряващия орган всички данни за работата в реални условия, които СБД следва да отчита съгласно раздел 3.6 на настоящото допълнение. При поискване одобряващият орган, издаващ одобрението, предоставя тези данни и резултатите от статистическата оценка на Комисията и на други одобряващи органи.

3.1.9.   Обществените органи на властта и техните пълномощни представители могат да изискват допълнителни изпитвания на превозни средства или да събират подходящи данни, отчетени от превозното средство, за да проверят дали са изпълнени изискванията на настоящото приложение.

3.2.   ЧислителM

3.2.1.   Числителят за конкретно наблюдение представлява брояч, отмерващ броя на случаите, когато дадено превозно средство е било експлоатирано при наличието на всички условия за наблюдение, позволяващи на конкретната система за наблюдение да открие неизправност и да предупреди водача за нея, както тези условия са били въведени от производителя. Числителят не трябва да се увеличава повече от веднъж на пътен цикъл, освен при наличието на обоснована техническа причина.

3.3.   ЗнаменателM

3.3.1.   Функцията на знаменателя е да отброява отделните случаи на шофиране, отчитайки специалните условия за конкретно наблюдение. Знаменателят трябва да бъде увеличен поне веднъж на пътен цикъл, в случай че по време на този пътен цикъл общият знаменател е увеличен при наличието на условията, определени в раздел 3.5, освен при деактивиране на знаменателя съгласно раздел 3.7 на настоящото допълнение.

3.3.2.   В допълнение на изискванията в раздел 3.3.1:

а)

Знаменателят(те) при наблюдението на системата за вторичен въздух трябва да бъде(ат) увеличен(и), ако задействаната по команден начин система за вторичен въздух е активна 10 секунди или по-дълго. За целите на определянето на командно задействаното активно време СБД не може да включва времето на действие на система за вторичен въздух, активирана чрез намеса единствено за целите на наблюдението.

б)

Знаменатели на наблюдения на системи, активни единствено по време на пускане в ход на студен двигател, трябва да бъдат увеличавани, когато компонентът или стратегията са задействани по команден начин за период от 10 секунди или за по-дълго.

в)

Знаменателят(ите) за наблюдения на променливо газоразпределение (VVT) и/или системи за контрол трябва да бъде(ат) увеличаван(и), в случай че компонентът бъде задействан в някоя от функциите (напр. „включено“, „отворено“, „затворено“, „заключено“ и т.н.) в два или повече случая по време на пътния цикъл или за време от 10 секунди или по-дълго — приема се по-рано настъпилата от двете възможности.

г)

За следните наблюдения знаменателят(ите) се увеличава(т) с единица, когато, освен изпълняването на изискванията в настоящия раздел по време на поне един пътен цикъл, от последния случай на увеличаване на знаменателя е натрупан пробег от поне 800 километра:

i)

дизелов окислителен катализатор

ii)

дизелов филтър за частици

3.3.3.   За хибридни превозни средства, превозни средства, които ползват алтернативен хардуер или стратегии за пускане в ход на двигателя (напр. интегриран стартер и генератори), или превозни средства, работещи с алтернативно гориво (напр. едногоривни или двугоривни приложения), производителят може да отправи към одобряващия орган молба за одобряване на използването на критерии за увеличаване на знаменателя, различни от тези, определени в настоящия раздел. В общия случай одобряващият орган не одобрява прилагането на алтернативни критерии за превозни средства, които са в състояние да спрат двигателя единствено в условия близки на тези при движение на празен ход или спиране на превозното средство. Одобряването на алтернативните критерии от одобряващия орган се основава на равностойността на тези критерии за определянето на количеството работа на превозното средство по отношение на измерването на конвенционалната работа на превозното средство в съответствие с критериите в настоящия раздел.

3.4.   Брояч за циклите на запалване

3.4.1.   Броячът за циклите на запалване показва броя на циклите на запалване, които е имало дадено превозно средство. Броячът на циклите на запалване не може да бъде увеличаван повече от веднъж на пътен цикъл.

3.5.   Общ знаменател

3.5.1.   Общият знаменател представлява брояч, измерващ броя на случаите на работа на дадено превозно средство. Той трябва да бъде увеличен в рамките на 10 секунди тогава, и единствено тогава, когато по време на даден пътен цикъл са изпълнени следните критерии:

общото изминало време от пускането в ход на двигателя е по-голямо или равно на 600 секунди при надморска височина, по-малка от 2 440 m и температура на околната среда, по-висока или равна на –7 °C.

Общото изминало време на работа на превозното средство при скорост от 40 km/h или по-висока е по-голямо или равно на 300 секунди при надморска височина, по-малка от 2 440 m и температура на околната среда, по-висока или равна на –7 °C.

Непрекъсната работа на превозното средство на празен ход (т.е. педалът на газта не е натиснат от водача и скоростта на превозното средство е по-малка или равна на 1,6 km/h) за 30 секунди или повече при надморска височина, по-малка от 2 440 m и температура на околната среда, по-висока или равна на –7 °C.

3.6.   Отчитане и увеличаване на броячите

3.6.1.   Съгласно спецификациите на стандарт ISO 15031—5 СБД трябва да отчита брояча за циклите на запалване и общия знаменател, както и отделни числители и знаменатели за следните системи за наблюдение, когато наличието им в превозното средство се изисква по силата на настоящото приложение:

катализатори (всяка група се отчита отделно)

кислородни датчици (сензори)/датчици (сензори) за отработили газове, включително датчици (сензори) за вторичен кислород (всеки датчик (сензор) се отчита отделно)

изпарителна система

система за рециркулация на отработилите газове (СРОГ)

система за променливо газоразпределение (VVT)

система за вторичен въздух

филтър за частици

система за последваща обработка на NOx (напр. адсорбент на NOx, NOx реагент/каталитична система)

система за контрол на повишаването на налягането

3.6.2.   За конкретни компоненти или системи, разполагащи с няколко системи за наблюдение, които трябва да бъдат отчитани по силата на настоящия раздел (напр. кислородният датчик (сензор) на група 1 на може да има няколко системи за наблюдение реакцията на датчика (сензора) или на други характеристики на датчика (сензора)), СБД трябва отделно да проследява числители и знаменатели за всяка отделна система за наблюдение и да отчита единствено съответните числители и знаменатели за конкретното наблюдение, което има най-ниско числено отношение. Когато две или повече наблюдения имат еднакви отношения, за конкретния компонент се отчита съответния числител и знаменател за наблюдението, което има най-висок знаменател.

3.6.3.   Когато броячите биват увеличавани, стъпката на всички увеличения е цяла единица.

3.6.4.   Минималната стойност на всеки брояч е 0, а максималната не трябва да е по-малка от 65 535, без оглед на всички останали изисквания за стандартизирано съхранение и отчитане на данните от СБД.

3.6.5.   Когато числителят или знаменателят за конкретно наблюдение достигне максималната си стойност, и двата брояча за това наблюдение трябва да бъдат разделени на две, преди да бъдат увеличени отново съгласно разпоредбите в раздели 3.2 и 3.3. Когато броячът на цикъла на запалване или общият знаменател достигне максималната си стойност, съответният брояч трябва да се промени на нула при следващото си увеличаване съгласно разпоредбите в раздели 3.4 и 3.5.

3.6.6.   Всеки брояч трябва да бъде занулен единствено в случай на рестартиране на постоянната памет (напр. при препрограмиране и т.н.) или, ако числата са съхранени във временна памет (KAM), в случай че KAM се загуби поради прекъсване на електрическото захранване на контролния модул (напр. прекъсване на захранването от акумулаторна батерия и т.н.).

3.6.7.   Производителят трябва да предприеме мерки, за да гарантира, че стойностите на числителя и на знаменателя не могат да бъдат допълнително регулирани или изменени, освен в изрично предвидените в настоящия раздел случаи.

3.7.   Деактивиране на числители и знаменатели и на общия знаменател

3.7.1.   В рамките на 10 секунди след като е открита неизправност, която деактивира наблюдение, необходимо за изпълняване на изискванията за наблюдение в настоящото приложение (т.е. съхраняване на непотвърден или потвърден код), СБД трябва да деактивира по-нататъшното увеличаване на съответния числител и знаменател за всяко деактивирано наблюдение. Увеличаването на всички съответни числители и знаменатели се възобновява в рамките на 10 секунди след отстраняване на неизправността (т.е. неизчистеният код се самоизтрива или бива изтрит чрез команда от инструмент за сканиране).

3.7.2.   В рамките на 10 секунди след задействане на приспособление за задвижване (PTO), което деактивира наблюдение, необходимо за изпълняване на изискванията за наблюдеиние в настоящото приложение, СБД трябва да деактивира по-нататъшното увеличаване на съответния числител и знаменател за всяко деактивирано наблюдение. Увеличаването на всички съответни числители и знаменатели се възобновява в рамките на 10 секунди след изключването на приспособлението за задвижване.

3.7.3.   СБД трябва да деактивира по-нататъшното увеличаване на числителя и знаменателя на конкретно наблюдение в рамките на 10 секунди след като бъде открита неизправност на някой компонент, използван за установяване на критериите от определението за знаменателя за конкретно наблюдение (напр. скорост на превозното средство, температура на околната среда, надморска височина, работа на празен ход, пускане в ход на студен двигател или време на работа) и след като съответният неизчистен код за грешка бъде съхранен. Увеличаването на числителя и знаменателя трябва да бъде възобновено в рамките на 10 секунди след отстраняването на неизправността (напр. неизчистеният код се самоизтрива или бива изтрит чрез команда от инструмента за сканиране).

3.7.4.   СБД трябва да деактивира по-нататъшното увеличаване на общия знаменател в рамките на 10 секунди след като бъде открита неизправност на някой компонент, използван за установяване на спазването на критериите в раздел 3.5 (напр. скорост на превозното средство, температура на околната среда, надморска височина, работа на празен ход или време на работа) и след като съответният неизчистен код за грешка бъде съхранен. Общият знаменател не може да бъде деактивиран за увеличаване при каквото и да е друго условие. Увеличаването на общия знаменател трябва да бъде възобновено в рамките на 10 секунди след отстраняването на неизправността (напр. неизчистеният код се самоизтрива или бива изтрит чрез команда от инструмента за сканиране).

Допълнение 2

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФАМИЛИЯТА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

1.   ПАРАМЕТРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ СЕМЕЙСТВОТО СБД

1.1.   Фамилията превозни средства представлява група превозни средства на производителя, които поради своите конструктивни характеристики се очаква да притежават сходни характеристики на емисиите в отработилите газове и на СБД. Всеки двигател от тази фамилия трябва да отговаря на изискванията на настоящия регламент.

1.2.   Фамилията СБД може да бъде определена чрез основни параметри на конструкцията, които трябва да бъдат общи за превозните средства от една и съща фамилия. В някои случаи може да съществува взаимодействие на параметрите. Тези ефекти също трябва да се вземат предвид, за да се гар