ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 197

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
25 юли 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 705/2008 на Съвета от 24 юли 2008 година за отмяна на Регламент (ЕО) № 243/2008 за установяване на някои ограничителни мерки по отношение на незаконните власти на остров Анжуан в Съюз Коморски острови

1

 

 

Регламент (ЕО) № 706/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

2

 

*

Регламент (ЕО) № 707/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 952/2006 за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти

4

 

*

Регламент (ЕО) № 708/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1266/2007 по отношение на условията за освобождаване на някои животни от видове, предразположени към болестта син език, от забраната за напускане, предвидена в Директива 2000/75/ЕО на Съвета ( 1 )

18

 

*

Регламент (ЕО) № 709/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно междубраншовите организации и споразумения в тютюневия сектор

23

 

*

Регламент (ЕО) № 710/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за определяне на тегловните коефициенти за изчисляване на средната пазарна цена в Общността на кланични трупове на свине през пазарната 2008/2009 година

28

 

 

Регламент (ЕО) № 711/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

30

 

 

Регламент (ЕО) № 712/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

32

 

 

Регламент (ЕО) № 713/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

34

 

 

Регламент (ЕО) № 714/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1060/2007

35

 

*

Регламент (ЕО) № 715/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността ( 1 )

36

 

 

Регламент (ЕО) № 716/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

52

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/75/ЕО на Комисията от 24 юли 2008 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на въглеродния двуокис като активно вещество в приложение I към нея ( 1 )

54

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/610/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 юли 2008 година за изменение на Решение 2008/155/ЕО по отношение на някои екипи за събиране и производство на ембриони в Канада и Съединените щати (нотифицирано под номер C(2008) 3748)  ( 1 )

57

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2008/611/ОВППС на Съвета от 24 юли 2008 година за отмяна на Обща позиция 2008/187/ОВППС относно ограничителните мерки по отношение на незаконното правителство на Анжуан в Съюз Коморски острови

59

 

*

Съвместно действие 2008/612/ОВППС на Съвета от 24 юли 2008 година за назначаване на специален представител на Европейския съюз за Афганистан

60

 

*

Решение 2008/613/ОВППС на Съвета от 24 юли 2008 година за изпълнение на Обща позиция 2004/694/ОВППС за по-нататъшни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за престъпленията в бивша Югославия (МТПЮ)

63

 

*

Решение 2008/614/ОВППС на Съвета от 24 юли 2008 година за изпълнение на Обща позиция 2004/293/ОВППС за възобновяване на мерките в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за престъпления в бивша Югославия (МТПБЮ)

65

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 705/2008 НА СЪВЕТА

от 24 юли 2008 година

за отмяна на Регламент (ЕО) № 243/2008 за установяване на някои ограничителни мерки по отношение на незаконните власти на остров Анжуан в Съюз Коморски острови

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60 и 301 от него,

като взе предвид Обща позиция 2008/611/ОВППС на Съвета от 24 юли 2008 година за отмяна на Обща позиция 2008/187/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на незаконното правителство на остров Анжуан в Съюз Коморски острови (1),

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

След разглеждане на искането за подкрепа от председателя на Комисията на Африканския съюз, Съветът прие Обща позиция 2008/187/ОВППС (2) за установяване на ограничителни мерки по отношение на незаконното правителство в Анжуан и на някои свързани с него лица. Ограничителните мерки, предвидени в Обща позиция 2008/187/ОВППС, включват замразяване на средствата и икономическите ресурси на съответните лица, като тези мерки са изпълнени в Общността с Регламент (ЕО) № 243/2008 на Съвета (3).

(2)

Вследствие на военните действия на 25 март 2008 г. и възстановяването на властта на правителството на Съюз Коморски острови на остров Анжуан Обща позиция 2008/611/ОВППС предвижда да се отменят ограничителните мерки, наложени с Обща позиция 2008/187/ОВППС.

(3)

Следователно Регламент (ЕО) № 243/2008 следва да се отмени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 243/2008 се отменя.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

B. HORTEFEUX


(1)  Виж стр. 59 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  ОВ L 59, 4.3.2008 г., стр. 32.

(3)  ОВ L 75, 18.3.2008 г., стр. 53.


25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 706/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 590/2008 (ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 24).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

27,8

TR

83,4

ME

25,6

XS

23,3

ZZ

40,0

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,2

ZZ

66,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

86,1

US

66,3

UY

58,4

ZA

104,4

ZZ

78,8

0806 10 10

CL

57,4

EG

135,0

IL

145,6

TR

138,6

ZZ

119,2

0808 10 80

AR

95,0

BR

109,6

CL

104,9

CN

73,1

NZ

115,4

US

98,6

UY

80,0

ZA

84,8

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

70,9

CL

94,7

NZ

97,1

ZA

90,0

ZZ

88,2

0809 10 00

TR

170,4

US

186,2

ZZ

178,3

0809 20 95

TR

407,8

US

314,8

ZZ

361,3

0809 30

TR

157,0

ZZ

157,0

0809 40 05

IL

117,6

XS

82,7

ZZ

100,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 707/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 952/2006 за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (1), и по-специално член 40 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (2), и по-специално член 50, параграф 1 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Може да се случи, че бяла захар, произведена от дадено предприятие през дадена пазарна година е по-нататък преработена в бяла захар със специфични изисквания. Съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията (3), производството на захар се изразява в общото количество бяла захар, произведено от дадено предприятие за пазарна година. С оглед избягването на двойно отчитане е необходимо бялата захар, получавана в резултат на по-нататъшна преработка на бяла захар, да бъде изключена от така изразеното производство на захар.

(2)

Член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 952/2006 предвижда два метода за определяне на съдържанието на захар в сиропи в зависимост от това дали сиропите са междинни продукти или не. Считайки, че един от тези два метода е остарял, е уместно за по-просто да се препраща само към другия метод, основан на съдържанието на захар, което може да бъде добито от сиропа. В особеният случай на сиропи от инвертна захар, обаче, е необходимо да се прибегне до метода за високо ефективна течна хроматография, който е единственият възможен метод от техническа гледна точка. Най-накрая, с оглед отчитането на техническия прогрес, е уместно да бъде посочен само рефрактометричния метод за определяне съдържанието на сухото вещество. Измененията следва да бъдат приложени от 1 октомври 2008 година с оглед да се гарантира зачитането на основателните очаквания на производителите на захар.

(3)

Член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 952/2006 определя за целите на общата организация на пазарите в сектора на захарта производството на предприятията в особения случай, при който едно предприятие възлага производството на друго. Така възложеното производство се счита за производство на принципала при определени условия, включително и в случая когато общото производство на захар от преработвателя и принципала е по-голямо от сумата на техните квоти. Това условие беше коригирано в светлината на предпазното изтегляне, определено за пазарната 2006/2007 година, така че то засяга сумата от праговете на предпазното изтегляне на преработвателя и принципала, вместо сумата от квотите. Регламент (ЕО) № 290/2007 на Комисията от 16 март 2007 година за определяне на процента, предвиден в член 19 от Регламент (ЕО) № 318/2006 (4), за пазарната 2007/2008 година, въведе праг за предпазно изтегляне за пазарната 2007/2008 година. Регламент (ЕО) № 1260/2007 на Съвета (5), който измени Регламент (ЕО) № 318/2006, включва разпоредба, оправомощаваща Комисията да взема решение всяка година относно възможния праг на предпазно изтегляне. По тази причина е необходимо да бъде променено условието на договора за поръчка, определен в член 6, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 952/2006, така че да се отнася до сумата от праговете на предпазното изтелгяне на преработвателя и на принципала, вместо до сумата от квотите.

(4)

Необходимо е да се обезпечи взаимната помощ между държавите-членки за гарантиране на ефективен контрол.

(5)

Вносът на преференциална захар в Общността от държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, както и от най-слабо развитите държави, ще се увеличи постепенно от 1 октомври 2009 г. Очаква се през 2012 г. делът на посочения внос да надхвърли 25 % от потреблението на захар в Общността. Следователно системата за ценова информация следва да включва цени и количества на нерафинирана и бяла захар, внесена от посочените страни, информация, която понастоящем е на разположение в базата данни на Статистическата служба на Европейските общности.

(6)

Предаването на цените на захарта за нуждите на системата за регистриране на цените става в рамките на преходна система, при което одобрени оператори подават информация на Комисията на всеки три месеца. Беше разработена окончателна и компютризирана система за предоставяне на информация. Тази система ще позволи предаване на информация за цените на месечна основа от одобрени оператори до държавите-членки, последвано от предаване на информация за средните национални цени от държавите-членки на Комисията. Разпоредбите за окончателната система следва да заменят разпоредбите за преходната система.

(7)

Считано от 1 октомври 2008 г. Регламент (ЕО) № 1234/2007 ще замени Регламент (ЕО) № 318/2006. Вместо приложение II към Регламент (ЕО) № 318/2006 относно условията за продажба на захарното цвекло да бъде прехвърлено в Общия регламент за ООП, член 50 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда Комисията да определи тези правила в правила за прилагане. Правилата, съдържащи се в момента в приложение II към Регламент (ЕО) № 318/2006 следва да бъдат добавени в Регламент (ЕО) № 952/2006.

(8)

Запасите в Общността в края на всяка пазарна година са важни за оценката на положението на пазара на захар, с оглед на възможните решения за управление на пазара и по-специално с оглед на изтеглянията. В определени предприятия преработката на захар за новата пазарна година започва през лятото и новата продукция повишава крайните месечни запаси на производителите на захар. С оглед определянето на точното количество на запасите в Общността в края на пазарната година е необходимо одобрените производители на захар и държавите-членки да съобщат за месеците юли, август и септември онази част от техните крайни запаси, които се отнасят към продукцията за следващата пазарна година.

(9)

Член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 318/2006 предвижда възможност за предоставяне на помощ за съхранение на бяла захар в частни складове на производители на захар с определена квота, въз основа на тенденциите на развитие на пазарната цена, които се проявяват чрез отчетените пазарни цени. С оглед на бързото приложение на схемата за помощ при поискване, към Регламент (ЕО) № 952/2006 следва да бъдат добавени подробни правила за прилагането на схемата за съхранение в частни складове за пазарната 2007/2008 година.

(10)

Помощта за съхранение в частни складове на бяла захар следва да бъде определена посредством тръжна процедура, с оглед на най-ефективното възможно използване на наличните ресурси, както и с оглед на повишаването на прозрачността и конкуренцията между производителите.

(11)

Задължителният срок за съхранение е ограничен до 31 октомври 2008 г. Поради това тръжни оферти не следва да бъдат подавани след 31 юли 2008 г., за да се избегне предоставянето на помощ за срок на съхранение по-кратък от три месеца, който се счита недостатъчен да окаже на въздействие върху пазарните цени.

(12)

Тръжната процедура следва да бъде осигурена когато средните цени на бяла захар в Общността са под референтната цена и е вероятно да останат на това равнище. Уместно е да бъде определен праг на пазарната цена, под който помощта за съхраняване в частни складове се счита за наложителна. Прагът за средната цена в Общността следва да бъде определен на 85 % от референтната цена.

(13)

Процесът на преструктуриране на захарната индустрия в Общността създаде регионално разграничаване на региони с излишък (следствие на локална продукция или на внос), както и на региони с недостиг. Регионите с излишък се очаква да бъдат обект на натиск за намаляване на цените на равнище производители, поради превес на местното предлагане над местното търсене. Обратно, за регионите с недостиг се очаква да се радват на по-усточиви цени на равнище производители, поради недостиг на местното предлагане, сравнено с местното търсене. Средната цена за Общността няма да отразява напълно спада на цените в определени държави-членки. Поради това е необходимо да се предвиди откриване на тръжна процедура, ограничена само до държавите-членки, където средните национални цени са под 80 % от референтната цена.

(14)

Необходимо е да бъдат уточнени изискванията към бялата захар, за чието съхраняване в частни складове може да бъде предоставена помощ.

(15)

Офертите следва да съдържат всички необходими данни за тяхното оценяване и следва да се предвиди механизъм за обмен на информация между държавите-членки и Комисията.

(16)

Въз основа на получените тръжни оферти може да се определи максималният размер на помощта. Въпреки това са възможни ситуации, при които никоя от получените оферти не може да бъде приета.

(17)

Следва да бъдат уточнени необходимата информация за сключването на договора за съхранение, началните и крайните дати на срока за договорно съхранение, както и договорните задължения на производителя на захар.

(18)

Гаранция следва да обезпечи, че предложените количества, както и възможните приети такива, се съхраняват според условията, определени в настоящия регламент. Следователно е необходимо да се приемат разпоредби за освобождаването и задържането на гаранцията, учредена в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията от 22 юли 1985 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти (6).

(19)

В светлината на развитието на пазарната ситуация през настоящата пазарна година, както и на прогнозите за следващата пазарна година, Комисията може да даде възможност на страните по договора да се разпореждат със захарта, предмет на договора, преди изтичане на договорния срок на съхранение.

(20)

За да бъде гарантирано правилното управление на схемата е необходимо да се определят условията, при които може да бъде разрешено авансово плащане, приспособяването на помощта в случаи, при които договореното количество не е съблюдавано напълно, разпоредбите за проверка на правото за получаване на помощ, възможните санкции, както и информацията, която трябва да бъде съобщена на Комисията от държавите-членки.

(21)

Отпускането на максимално количество от 600 000 тона за интервенционно изкупуване, определено в член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 318/2006 следва да бъде приспособено за пазарната 2007/2008 година, за да бъде отчетена промяната в квотите на държава-членка, както и присъединяването на България и Румъния.

(22)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становищата на Управителния комитет по захарта и на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 952/2006 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1

Настоящият регламент установява подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 по отношение определянето на производството, одобрението на производителите и рафиньорите, системата на цени и квоти, условията за интервенционно изкупуване и продажба на интервенционно изкупена захар, както и за съхранението в частни складове за пазарната 2007/2008 година.“

2.

Член 3 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

букви a) и б) се заменят със следния текст:

„а)

количествата бяла захар, произведена от бяла захар, сурова захар или сиропи, които не са били произведени в предприятието, което е произвело бялата захар;

б)

количествата бяла захар, произведена от бяла захар, сурова захар, сиропи или остатъци от производството на захар, които не са били произведени през пазарната година, когато е била произведена бялата захар;“

ii)

буква д) се заменя със следния текст:

„д)

количествата от бяла или сурова захар, преработени в бяла захар през въпросната пазарна година от предприятието, което ги е произвело;“

б)

в параграф 3 букви г) и д) се заменят със следния текст:

„г)

в случай на сиропи, въз основа на съдържанието на захар, което може да бъде добито от сиропа, определено съгласно параграфи 5 и 6;

д)

в случай на сиропи от инвертна захар, въз основа на съдържанието на захар, определено по метода на високо ефективната течна хроматография.“;

в)

параграф 5 се заменя със следния текст:

„5.   Чистотата на сиропите в проценти се изчислява чрез разделяне на общото съдържание на захари върху сухото вещество и умножаване на резултата по 100. Съдържанието на сухо вещество се определя с помощта на рефрактометричния метод.“;

г)

добавят се следните параграфи:

„6.   Съдържанието на захар, която може да бъде добита от сироп, се определя, като от поляриметричното отчитане на сиропа се изважда разликата между съдържанието на сухо вещество и поляриметричното отчитане на сиропа, умножена по 1,70.

Съдържанието на захар, която може да бъде добита от сироп, обаче, може да бъде определено за цяла пазарна година въз основа на действителния добив на захар от сиропите.“

3.

В член 6, параграф 3 буква б) се заменя със следния текст:

„б)

общото производство на преработвателя и принципала е по-голямо от сумата на техните квоти, или

i)

за пазарната 2006/2007 година сумата от праговете, определени за тях в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 493/2006 на Комисията (7);

ii)

за пазарната 2007/2008 година сумата от праговете, определени за тях в съответствие с член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 290/2007 на Комисията (8);

iii)

от пазарната 2008/2009 година сумата от праговете, определени за тях в съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 318/2006 или, когато е приложимо, в съответствие с член 19а, параграф 1 от посочения регламент.

4.

В член 10 се добавя следният параграф:

„6.   Държавите-членки си помагат взаимно, за да се гарантира ефективността на предприеманите контролни мерки, както и на проверката за автентичност на представените документи и/или на точността на обменяните данни.“

5.

След член 14 се въвежда следният член 14а:

„Член 14а

Допълнителна информация

В допълнение към цените, информация за които е събрана на равнище на Общността в съответствие с член 14 от настоящия регламент, Комисията информира също така Управителния комитет по захарта за цени и количества на нерафинирана и бяла захар, внесена от държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн съгласно договореностите относно продукти с произход от някои държави, които са част от групата на държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), определени в споразумения, които установяват или водят до установяване на споразумения за икономическо партньорство (9), както и от най-слабо развитите държави, изброени в колона Г от приложение I към Регламент (ЕО) № 980/2005 (10), въз основа на митнически декларации и на информация, която е на разположение в базата данни на Статистическата служба на Европейските общности.

6.

След член 15 се създава следният член 15а:

„Член 15а

Заключителни разпоредби относно предоставянето на данни за цените

Всяко предприятие, попадащо в обхвата на задължението по член 13, съобщава преди 15-то число на всеки месец информацията по член 13, параграф 1 на държавата-членка, дала одобрението. Първото съобщение до държавата-членка се изпраща преди 15 август 2008 г. и се отнася до информацията, установена през май и юни 2008 г.

Преди края на всеки месец всяка държава-членка изпраща на Комисията средните цени, отчетени на национално равнище, както и съответните общи количества и стандартни отклонения. Средните цени и стандартни отклонения се претеглят посредством количествата, съобщени от предприятията съгласно предишния параграф.

Приемането, обработката и съхранението на данните от държавите-членки и Комисията се извършва по начин, който осигурява съответната поверителност на данните.

Въз основа на отправено искане до държава-членка Комисията може да получи достъп до индивидуалните данни, изпратени от одобрените оператори в съответствие с член 13, параграф 1.

Други оператори в сектора на захарта, по-специално купувачите, могат да предоставят на Комисията средни цени на захарта, установени по правилата на член 13. Операторите предоставят своето име, фирма и адрес.“

7.

След член 16 се създава следният член 16а:

„Член 16а

Условия за продажба на цвекло

Споразумения в рамките на договори за търговия и доставка, посочени в член 50, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 следва да са съобразени с условията за продажба, установени в приложение II към настоящия регламент.“

8.

В член 21 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Всеки одобрен производител или рафиньор съобщава на компетентния орган на държавата-членка, в която е осъществил производството или рафинирането, преди 20-о число на всеки месец, общото количество, изразено в бяла захар, на захарите и сиропите, посочени в член 3, параграф 1, букви а) до г):

а)

са негова собственост или за които притежава складов запис, и

б)

съхранявани в склад, в свободно обращение на територията на Общността в края на предходния месец.

Тези количества се разделят на:

а)

захар, произведена от това предприятие, като се посочват количествата от квотна захар и количествата захар, произведени над квотата, пренесени или изтеглени съгласно членове 14 или 19 от Регламент (ЕО) № 318/2006. Освен това, за количествата квотна захар в края на месеците юли, август и септември се уточнява количеството, което е резултат от производство на захар за следващата пазарна година;

б)

друга захар.“

9.

Член 23 се изменя, както следва:

а)

в параграф 3 „приложение“ се заменя с „приложение I“;

б)

в първа и втора алинея на параграф 4 „приложение“ се заменя с „приложение I“.

10.

След член 57 се въвежда следната глава VIа:

„ГЛАВА VIа

СЪХРАНЕНИЕ В ЧАСТНИ СКЛАДОВЕ ЗА ПАЗАРНАТА 2007/2008 ГОДИНА

Член 57а

Тръжна процедура

С оглед определянето на помощта, която следва да се отпусне за изпълнение на договори за съхранение на бяла захар в частни складове, Комисията може в съответствие с процедурата, определена в член 39, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 318/2006 да открие тръжна процедура за ограничен период от време с регламент на Комисията, наричан по-долу „Регламент за откриване на тръжна процедура“.

Член 57б

Откриване на тръжна процедура

1.   Регламентът за откриване на тръжна процедура може да бъде приет до 31 юли 2008 г.

2.   Може да бъде решено откриване на тръжна процедура за захар, която се съхранява или ще бъде съхранявана ако са изпълнени следните условия:

а)

средната цена на бяла захар в Общността, отчетена в рамките на системата за отчитане на цените е под 85 % от референтната цена; и

б)

отчетените средни цени на бялата захар се очаква да останат на или под това равнище въз основа на пазарната ситуация, като се вземат предвид очакваните последици от механизма за управление на пазара и по-специално на изтеглянията.

3.   Откриването на тръжната процедура може да бъде ограничено до захарта, която се съхранява или ще бъде съхранявана от производители на захар, одобрени в държава-членка, където са изпълнени следните условия:

а)

средната цена на бяла захар в Общността, отчетена в рамките на системата за отчитане на цените е под референтната цена; и

б)

в съответната държава-членка средната цена на бяла захар, отчетена в рамките на системата за отчитане на цените е под 80 % от референтната цена.

4.   Регламентът за откриване на тръжната процедура съдържа следната информация:

а)

периода, покриван от търга („период на тръжната процедура“) и различните подпериоди, когато могат да се депозират тръжните оферти;

б)

времето на откриване и закриване, отбелязващо периода, през който могат да бъдат представяни оферти;

в)

в случай, попадащ в приложното поле на параграф 3 — държавите-членки, където захарта се съхранява или ще бъде съхранявана;

г)

общото количество, обхванато от тръжната процедура, евентуално по държава-членка, ако се прилага параграф 3;

д)

срока на съхранение съгласно член 57й;

е)

минималното количество, прилагано при всяка оферта;

ж)

размера на гаранцията за единица;

з)

компетентния орган на държавите-членки, на който се изпращат тръжните оферти.

5.   Процедурата за отправяне на покани за участие в търг за ограничен период от време може бъде затворена преди края на периода на тръжната процедура в съответствие с процедурата, посочена в член 39, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 318/2006.

Член 57в

Изисквания към захарта

Захарта, за която е отправена тръжна оферта е:

а)

бяла захар във форма на кристали в насипно състояние и/или в големи торби (800 kg или повече) и/или в торби от 50 kg;

б)

произведена в рамките на квотата по време на пазарната година, през която се отправя офертата, с изключение на бялата захар, която е изтеглена, пренесена или съхранявана при публична интервенция;

в)

с добро и коректно търговско качество, с неслепнали кристали, със съдържание на влага не повече от 0,06 %.

Член 57г

Представяне на офертите

1.   Тръжни оферти се подават от одобрени производители на захар, посочени в член 7, параграф 1, буква а), установени и регистрирани за целите на ДДС в Общността.

2.   Всяка оферта се подава до компетентния орган на държавата-членка, където ще се осъществява съхранението на захарта. Когато откриването на тръжна процедура е ограничено до една или няколко държави-членки в съответствие с член 57б, параграф 3, офертите се подават единствено в тези държави-членки.

3.   Оферти могат да се подават и по електронен път по начина, предоставен на операторите от съответната държава-членка. Компетентните органи на държавите-членки може да изискват подадените по електронен път оферти да бъдат придружени от усъвършенстван електронен подпис по смисъла на член 2, точка 2 от Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (11). За всички останали случаи компетентните органи изискват електронен подпис, който предлага еквивалентни гаранции относно характеристиките, присъщи на подпис, като се прилагат същите правила и условия, като тези, определени в разпоредбите на Комисията относно електронните и цифровизирани документи, уредени в Решение на Комисията № 2004/563/ЕО, Евратом (12) и в разпоредбите за прилагането му.

4.   Определена оферта се счита за валидна, при положение че са изпълнени следните условия:

а)

в офертата е посочена препратка към регламента за откриване на тръжната процедура и крайния срок на подпериода за подаване на тръжните оферти;

б)

офертата предоставя данни за идентифициране на участника в търга: наименование, адрес и регистрационен номер по ДДС;

в)

офертата посочва количеството, обхванато от нея;

г)

офертата посочва размерът на помощта, предлагана за ден и тон в евро и центове;

д)

участникът в търга е учредил гаранция преди края на подпериода за подаване, в съответствие с разпоредбите на дял III от Регламент (ЕО) № 2220/85 и е осигурил доказателства за това в рамките на същия период;

е)

офертата не съдържа никакви условия, поставени от участника в търга, освен тези, които се съдържат в настоящия регламент и в регламента за откриване на тръжната процедура;

ж)

офертата е изготвена на официалния или на някой от официалните езици на държавата-членка, където се публикува търга.

5.   Тръжните оферти не се оттеглят или изменят след подаването им.

6.   За одобрените производители на захар, които подават тръжна оферта се счита, че са запознати с клаузите, приложими в тръжната процедура, както и че са приели тези клаузи.

Член 57д

Разглеждане на тръжни оферти

1.   Компетентните органи на държавите-членки разглеждат тръжни оферти въз основа на елементите, споменати в член 57г, параграф 4. Те решават дали офертите са валидни.

2.   Лицата, които са упълномощени да получават и разглеждат офертите, са задължени да не разгласяват никакви данни относно офертите на неупълномощени лица.

3.   Когато определена оферта е невалидна, компетентните органи на държавата-членка уведомяват за това заинтересования участник в търга.

Член 57е

Уведомяване на Комисията за тръжни оферти

1.   Комисията се уведомява за всички валидни оферти от компетентните органи на държавите-членки.

2.   Уведомленията следва да не съдържат данните, споменати в член 57г, параграф 4, буква б).

3.   Уведомленията се извършват по електронен път, по начина, посочен на държавите-членки от Комисията, в рамките на специфичен период, определен от регламента на Комисията за откриване на въпросната тръжна процедура.

Формата и съдържанието на уведомленията се определят въз основа на образци, предоставени на държавите-членки от Комисията.

4.   Комисията бива уведомявана за липсата на оферти от държавите-членки в рамките на срока, споменат в параграф 3.

Член 57ж

Решение въз основа на тръжните оферти

1.   Въз основа на тръжните оферти, съобщени в съответствие с член 57е, параграф 3, Комисията решава в съответствие с процедурата, определена в член 39, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 318/2006:

а)

да не определя максимален размер на помощта, или

б)

да определи максимален размер на помощта.

2.   В случай на тръжни оферти, подадени на равнището на максималния размер на помощта, ако е приложим член 57б, параграф 4, буква г), Комисията определя коефициент, който се прилага за присъждане на количествата по търга.

Чрез дерогация от член 57г, параграф 5, участникът в търга, за който се прилага този коефициент, може да реши да оттегли офертата си.

3.   Решението за предоставяне на помощ за съхранение в частни складове се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 57з

Индивидуални решения относно тръжни оферти

1.   Когато е определен максимален размер на помощта в съответствие с член 57ж, параграф 1, буква б), компетентните органи на държавите-членки приемат тръжни оферти, съобщени по реда на член 57е, които са равни на или по-ниски от максималния размер, без да се засягат разпоредбите на член 57ж, параграф 2. Всички останали оферти се отхвърлят.

2.   Когато не е определен максимален размер, всички оферти се отхвърлят.

3.   Компетентните органи на държавите-членки приемат решения по параграфи 1 и 2 след публикуване на решението на Комисията относно помощта по член 57ж, параграф 1 и уведомяват участниците в търга за резултата от тяхното участие в срок от три работни дни след публикуването.

4.   Правата и задълженията на спечелилия търга участник не могат да се прехвърлят.

Член 57и

Информация относно мястото за съхранение

В рамките на 5 работни дни след получаване на уведомлението от държавата-членка спечелилият търга участник изпраща до компетентния орган на държавата-членка:

а)

адреса на мястото или на местата за съхранение и за всяко едно от тях точното местоположение на силозите или партидите със съответните количества;

б)

едно от следните:

i)

потвърждение, че количествата обхванати от тръжната оферта са вече в мястото за съхранение, съгласно условията, посочени в член 57к, буква в), или

ii)

датата на внасяне на склад за всяка една партида, която все още не е приета за съхранение, както и необходимата времева рамка за поставяне на договореното количество в съответствие с условията, посочени в член 57к, буква в). Спечелилият търга участник посочва количеството и точното местоположение на всяка партида, постъпваща в мястото за съхранение.

Член 57й

Спецификация на договорите и срока на съхранение

1.   След изпращането на цялата информация, посочена в член 57и, компетентният орган на държавата-членка уведомява спечелилия търга участник, че цялата необходима информация е била предоставена, и че от този момент нататък договорът се смята за сключен.

2.   Договорът включва клаузи, отразяващи разпоредбите на настоящата глава, разпоредбите на регламента за откриване на тръжната процедура, условията на търга, както и информацията, посочена в член 57и.

3.   Датата на сключването на договора е датата, на която компетентният орган на държавата-членка уведомява страната по договора в съответствие с параграф 1.

4.   За захар, която вече е приета за съхранение, договорният срок за съхранение започва от деня, следващ датата на сключване на договора. За захар, която още не е приета за съхранение, договорният срок за съхранение започва на следващия ден след като цялото количество по договора е било прието за съхранение.

5.   Последният ден на договорния срок за съхранение е 31 октомври 2008 г., без да се засяга член 57м.

Член 57к

Задължения на договарящата страна

Договорите съдържат поне следните задължения на договарящата страна:

а)

да приеме и съхранява договорното количество през договорния срок за съхранение на свой риск и за своя сметка при условия, осигуряващи спазването на изискванията към захарта, посочени в член 57в, без заместване на съхраняваните продукти или тяхното прехвърляне в друго място за съхранение; въпреки това, при изключителни случаи и при надлежно мотивирано искане, компетентният орган може да разреши преместването на съхраняваните продукти;

б)

да запази документите за установяване на теглото, изготвени по време на приемането в мястото за съхранение.

в)

да осигури лесното и индивидуално идентифициране на съхраняваните продукти. Всяка конкретна съхранявана единица се маркира така, че номера на договора, продукта и теглото да бъдат показани;

г)

да разрешава на компетентния орган да проверява по всяко време спазването на всички изисквания, посочени в договора.

Член 57л

Гаранции

1.   Гаранцията, учредена в съответствие с член 57г, параграф 4, буква д), по смисъла на член 20, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2220/85, обезпечава по-специално:

а)

да не се оттегля тръжната оферта;

б)

да се предаде информацията, посочена в член 57и за сключването на договор;

в)

да съхранява договорното количество за договорния срок при условията, посочени в член 57к.

2.   Гаранциите се освобождават незабавно когато тръжните оферти са невалидни, не са спечелили или са били оттеглени в съответствие с член 57ж, параграф 2.

3.   Гаранциите се освобождават по отношение на количествата, за които са били изпълнени задълженията в съответствие с член 57о, параграф 2.

Член 57м

Съкращаване на срока на договорите

Въз основа на развитието на пазара на захарта Комисията може в съответствие с процедурата, установена в член 39, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 318/2006 да разреши на договарящата страна да се разпореди със захарта, предмет на договора, преди изтичането на договорния срок за съхранение.

Член 57н

Авансово плащане

След 60 дни на съхранение може да бъде направено еднократно авансово плащане на помощта, по искане на страната по договора, при условие че тя учреди гаранция, равна на авансовото плащане плюс 10 %. В този случай гаранцията, посочена в член 57л, се освобождава.

Авансовото плащане не надвишава сумата на помощта, съответстваща на срок на съхранение от три месеца. Гаранцията, посочена в първа алинея, се освобождава веднага след като остатъка от помощта бъде изплатен.

Член 57о

Заплащане на помощ

1.   Помощта или остатъкът от помощта, когато е предоставено авансово плащане по член 57н, се изплащат въз основа на подадено заявление за изплащане и само ако задълженията по договора са изпълнени. Заплащането на помощта или на остатъка от помощта се извършва след крайната проверка и в рамките на 120 дни след деня на подаването на заявлението за изплащане на помощта.

2.   Изискванията относно договорното количество се считат за изпълнени само когато количеството е проверено, както е уточнено в член 57п, параграф 5. Въпреки това, държавите-членки може да решат, че изискванията относно договорното количество се считат за изпълнени на базата на допустимо отклонение, което не може да надхвърля 1 % от договорното количество.

Ако действително съхраняваното количество по време на договорния срок за съхранение, при отчетено допустимо отклонение е по-малко от договорното количество, но не по-малко от 80 % от договорното количество, помощта за действително съхраняваното количество се намалява наполовина.

Ако действително съхраняваното количество по време на договорния срок за съхранение е по-малко от 80 % от договорното количество, не се заплаща помощ.

Член 57п

Проверка

1.   В срок от 30 дни от датата на сключване на договора компетентният орган в държавата-членка провежда първоначална проверка и по-специално:

а)

определя силозите или партидите за съхраняване;

б)

проверява теглото на съхраняваните продукти на базата на документи, установяващи теглото, на складови регистри и финансови сметки, а където е възможно и на физически проверки посредством претегляне на проба. Тази проба трябва да е представителна и да отговаря на най-малко 5 % от общото количество;

в)

взема представителна проба от договорното количество, която се анализира по най-бърз начин за да се гарантира, че захарта отговаря на изискванията, посочени в член 57в.

2.   Ако анализът потвърди, че захарта не отговаря на изискванията на член 57в, цялото обхваното от договора количество се отхвърля и гаранцията, посочена в член 57г, параграф 4, буква д) се задържа.

3.   Когато държавата-членка може да представи надлежно обосновани причини, срокът, посочен в първа алинея на параграф 1, може да бъде продължен с 15 дни.

4.   Органът, натоварен с провеждане на проверките:

а)

или запечатва продуктите по договора, по складовата партида или по по-малко количество по време на първоначалната проверка;

б)

или извършва внезапна проверка за да се увери, че договорното количество се намира в мястото за съхранение. Проверката се основава на складови регистри и финансови смекти, а където е възможно и на физически контрол чрез претегляне на проба. Тази проба трябва да е представителна и да отговаря на най-малко 5 % от общото количество.

5.   По време на последния месец от срока за съхранение органът, оправомощен за извършването на проверки, предприема последна проверка за да се увери, че договорното количество се намира в мястото за съхранение, посредством внезапна проверка съгласно член 4, буква б).

6.   В случай на значителни нередности, засягащи поне 5 % от количествата продукти, обхванати от един-единствен договор, предмет на проверката, проверката се разширява до по-голяма проба, която се определя от органа, отговорен за проверките.

Член 57р

Доклад за извършените проверки

Относно проверките, извършени съгласно параграф 57п, се изготвя отчет, в който се посочва следното:

а)

датата и времето на започване на проверката;

б)

нейната продължителност;

в)

извършените действия, като се предоставя по-конкретно информация за подробностите и позоваване на прегледаните документи и продукти;

г)

изводи и заключения.

Докладът се подписва от отговорния инспектор и приподписва от страната по договора или в дадени случаи, от лицето, отговорно за съхранението и се включва в документацията за плащането.

Член 57с

Санкции

1.   Ако бъде установено, че документ, представен от участник в търга за предоставяне на правата, произлизащи от настоящата глава, осигурява неточна информация и ако неточната информация е решаваща за предоставянето на тези права, компетентните органи на държавата-членка изключват участника в търга от участие в тръжната процедура за предоставяне на помощ за съхранение на захар в частни складове, за период от една година от датата, когато е взето окончателното административно решение за установяване на неточността.

2.   Параграф 1 не се прилага, ако заявителят докаже по начин, удовлетворяващ компетентните органи, че ситуацията, упомената в параграф 1, не се дължи на груба небрежност от негова страна или че тя се дължи на непреодолима сила или очевидна грешка.

3.   Държавите-членки уведомяват Комисията за случаите на прилагане на параграф 1. Комисията съхранява информацията на разположение на останалите държави-членки.

Член 57т

Съобщения до Комисията

Държавите-членки уведомяват Комисията за количествата захар, за които са били приети тръжни оферти съгласно член 57з, параграф 1 и:

а)

за които след това не са били сключени договори; или

б)

за които след това са били сключени договори, но договорите е трябвало да бъдат развалени, поради неизпълнение на договорните задължения;

в)

които вследствие на решение на Комисията съгласно член 57м, са освободени от договорни задължения.

Уведомленията, споменати в първа алинея уточняват подпериода от съответната тръжна процедура и трябва да бъдат направени при първа възможност и не по-късно от 10-ия ден от месеца, следващ месеца, за който се отнасят съобщенията.

Формата и съдържанието на уведомленията се определят въз основа на модели, предоставени на държавите-членки от Комисията.

11.

Приложението става приложение I и се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент.

12.

Текстът на приложение II към настоящия регламент се добавя като приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точка 2, букви б) до г) и точки 7 и 12 от член 1 се прилагат от 1 октомври 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(3)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 39. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 551/2007 (ОВ L 131, 23.5.2007 г., стp. 7).

(4)  ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 20. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1263/2007 (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стp. 15).

(5)  ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стp. 52).

(7)  ОВ L 89, 28.3.2006 г., стр. 11.

(8)  ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 20.“;

(9)  ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 169, 30.6.2005 г., стр. 1.“

(11)  ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12.

(12)  ОВ L 251, 27.7.2004 г., стр. 9.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Количества по държави-членки, посочени в член 23, параграф 3 за пазарната 2007/2008 година

(в тонове)

Държава-членка

Количества

Белгия

31 615

България

170

Чешка република

13 346

Дания

16 213

Германия

130 985

Гърция

5 687

Испания

31 790

Франция (метрополия)

130 447

Франция (отвъдморски департаменти)

17 208

Италия

27 012

Литва

4 013

Унгария

10 699

Нидерландия

33 376

Австрия

14 541

Полша

63 513

Португалия (континентална част)

537

Португалия (Азорски острови)

357

Румъния

3 912

Словакия

5 278

Финландия

3 225

Швеция

12 306

Обединено кралство

43 769“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Условия за продажба на захарното цвекло, посочено в член 16а

ТОЧКА I

За целите на настоящото приложение „договарящи се страни“ означава:

а)

предприятията в сектора на захарта (наричани по-нататък „промишлени производители“);

б)

продавачите на цвекло (наричани по-нататък „продавачите“).

ТОЧКА II

1.

Договорите за доставка се сключват в писмен вид за конкретно количество захарна квота.

2.

В договорите за доставка се посочва дали може да бъде доставено допълнително количество цвекло и при какви условия.

ТОЧКА III

1.

Договорите за доставка следва да указват покупните цени за количествата цвекло, упоменати в буква а), и, ако е уместно, в буква б) от член 50, параграф 3 на Регламент (ЕО) 1234/2007. В случай че се отнасят за количествата от член 50, параграф 3, буква а) тези цени не могат да бъдат по-ниски от минималната цена за квота цвекло, упомената в член 49, параграф 1.

2.

Договорите за доставка следва да постановяват точно определено съдържание на захарност на цвеклото. Те включват скàла за конвертиране, която показва различните съдържания на захарност и факторите за конвертиране на доставените количества цвекло, в количества, съответстващи на съдържанието на захарност, указано в договора за доставка.

Скалата се основава на добивите на бяла захар, съответстващи на различните съдържания на захарност.

3.

В случаите, когато продавач е подписал договор за доставка с промишлен производител за доставката на цвекло, както е упоменато в член 50, параграф 3, буква а), всички извършени доставки от този продавач, конвертирани по реда на параграф 2 от настоящата точка, се смятат за доставки по смисъла на член 50, параграф 3, буква а), до размера на определеното в договора за доставка количество цвекло.

4.

Промишлените производители, произвеждащи по-малко количество захар от предоставената им квота за цвекло, за която са подписали договори за доставка преди засяването по силата на член 50, параграф 3, буква а), следва да разпределят количеството цвекло, съответстващо на всяко допълнително производство до размера на тяхната квота, между продавачите, с които те са подписали договори за доставка преди засяването по смисъла на член 50, параграф 3, буква а).

За споразуменията в рамките на търговския бранш се позволява дерогация от тази разпоредба.

ТОЧКА IV

1.

Договорите за доставка следва да съдържат разпоредби относно нормалната продължителност на доставките на цвекло и тази, която се отклонява от нормалната.

2.

Упоменатите разпоредби в точка 1 са тези, които са били приложими през предходната пазарна година, като се вземе предвид равнището на действително производство; за споразуменията в рамките на търговския бранш се позволява дерогация от тези разпоредби.

ТОЧКА V

1.

Договорите за доставка следва да предвиждат места за събиране на цвеклото.

2.

Когато продавачите и промишлените производители вече са подписали договор за доставка за предходната пазарна година, договорените между тях места за събиране на доставките за предходната година остават валидни и през текущата година. За споразуменията в рамките на търговския бранш се позволява дерогация от тази разпоредба.

3.

Договорите за доставка следва да предвиждат, че разноските по натоварването и транспорта от местата за събиране на доставките ще бъдат понесени от промишления производител, въз основа на специални споразумения, основани на местни правила или употреби, които са били в сила преди предходната пазарна година.

4.

Въпректи това в Дания, Гърция, Испания, Ирландия, Португалия, Финландия и Обединеното кралство, когато цвеклото се доставя франко предприятие, договорите за доставка следва да изискват от промишлените производители да понесат част от разноските по натоварването и транспортирането и следва да уточняват процента или сумите на тази част от разноските.

ТОЧКА VI

1.

Договорите за доставка трябва да предвиждат приемателни пунктове за цвеклото.

2.

Когато продавачите и промишлените производители вече са подписали договор за доставка за предходната пазарна година, договорените между тях приемателни пунктове за доставките за предходната година остават валидни и през текущата година. За споразуменията в рамките на търговския бранш се позволява дерогация от тази разпоредба.

ТОЧКА VII

1.

Договорите за доставка следва да предвиждат съдържанието на захарност да бъде определяно чрез полярометричния метод. По време на приемането на доставката, от цвеклото се взема проба за изследване.

2.

Споразуменията в рамките на търговския бранш могат да предвиждат вземането на проби от цвеклото на друг етап. В такива случаи договорите за доставка следва да предвиждат корекция с цел компенсиране на всяко понижение на съдържанието на захарност от момента на доставката до момента на вземането на пробата.

ТОЧКА VIII

Договорите за доставка следва да предвиждат брутното тегло, съдържанието на плевел и на захарност да бъдат определяни по една от следните процедури:

а)

съвместно от промишления производител и търговската организация на производителите на цвекло, ако така е предвидено в споразумение в рамките на търговския бранш;

б)

от промишления производител, под надзора на търговската организация на прозиводителите на цвекло;

в)

от промишления производител, под надзора на експерт, признат от заинтересованата държава-членка, при условие че продавачът изплати разноските за това.

ТОЧКА IХ

1.

Договорите за доставка следва да изискват от промишлените производители да извършат едно или повече от следните действия за цялото доставено количество цвекло:

а)

да върнат свежата пулпа от доставения тонаж цвекло без начисляване на разноски за продавача, франко предприятието;

б)

да върнат част от тази пулпа, пресована, изсушена или изсушена и превърната в меласа, без начисляване на разноски за продавача, франко предприятието;

в)

да върнат пулпата, пресована или изсушена, на продавача, франко предприятието; в този случай промишленият производител може да изисква от продавача да заплати разноските по пресоването или изсушаването;

г)

да изплатят компенсация на продавача, която да отчита възможностите за продажба на въпросната пулпа.

Когато части или цялото количество от доставеното цвекло подлежат на различен режим на третиране, договорите за доставка следва да налагат повече от едно от задълженията, предвидени в първа алинея.

2.

Споразуменията в рамките на бранша могат да предвиждат пулпата да бъде доставяна на друг етап, различен от упоменатия в точка 1, букви а), б) и в).

ТОЧКА Х

1.

Договорите за доставка следва да определят сроковете за всякакви авансови плащания и за заплащане на покупната цена на цвеклото.

2.

Упоменатите в параграф 1 срокове са тези, които са били в сила през предходната пазарна година. За споразуменията в рамките на търговския бранш се позволява дерогация от тази разпоредба.

ТОЧКА ХI

Когато договорите за доставка постановяват правила по въпроси, които са разгледани в настоящото приложение, или когато съдържат разпоредби, уреждащи други въпроси, техните разпоредби и резултатите от изпълнението им не бива да влизат в противоречие с настоящото приложение.

ТОЧКА ХII

1.

Споразуменията в рамките на търговския бранш, както са описани в приложение III, част II, точка 11 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 следва да съдържат арбитражни клаузи.

2.

Когато споразуменията в рамките на бранша на общностно равнище, на регионално или местно равнище постановяват правила по въпроси, които са уредени в настоящия регламент, или когато съдържат разпоредби, уреждащи други въпроси, техните разпоредби и резултатите от приложението им не бива да влизат в противоречие с настоящото приложение.

3.

Договореностите, упоменати в точка 2, постановяват по-конкретно:

а)

правила за разпределянето на продавачите на количествата цвекло, които промишленият производител реши да изкупи преди засяването, за производството на захар в рамките на квотата;

б)

правила за разпределяне, както е посочено в точка III, параграф 4;

в)

скалата за конвертиране, упомената в точка III, точка 2;

г)

правила за избор и доставка на семена от сортовете цвекло, които ще се произвеждат;

д)

минималното съдържание на захарност на цвеклото, което ще бъде доставено;

е)

изискване за консултиране между промишления производител и представителите на продавачите преди да бъде определена началната дата на доставките на цвекло;

ж)

изплащането на премии на продавачите за ранни или късни доставки;

з)

подробни данни за:

i)

частта от пулпата, упомената в точка IХ, точка 1, буква б),

ii)

разноските, упоменати в точка IХ, точка 1, буква в),

iii)

компенсацията, упомената в точка IХ, точка 1, буква г);

и)

отстраняването на пулпата от продавача;

и)

без да се засягат разпоредбите на член 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, правилата как да се разпределя всяка разлика между референтната цена и действителната продажна цена на захарта между промишления производител и продавачите.

ТОЧКА ХIII

В случаите, когато няма изрично сключено споразумение в рамките на бранша за това как количествата цвекло, предназначени за производството на захар в рамките на квотните ограничения, които промишленият производител предлага да изкупи преди засяването, да бъдат разпределяни между продавачите, заинтересованата държава-членка може по своя инициатива да постанови правила за такова разпределение.

Тези правила могат също така да дават на традиционните продавачи на цвекло на кооперациите допълнителни права, различни от правата, които биха имали, ако бяха членове на такива кооперации.“


25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 708/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1266/2007 по отношение на условията за освобождаване на някои животни от видове, предразположени към болестта син език, от забраната за напускане, предвидена в Директива 2000/75/ЕО на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейска общност,

като взе предвид Директива 2000/75/ЕО на Съвета от 20 ноември 2000 г. за определяне на условията за борба и ликвидиране на болестта син език (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква в), членове 11 и 12 и член 19, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1266/2007 на Комисията (2) установява правила за борба с болестта син език, свързани с контрола, наблюдението, надзора и ограниченията за движението на животни към и навън от зоните с ограничен достъп. В него също така са установени условията за прилагане на изключения от забраната за напускане, приложима за движението на предразположените към болестта животни и пренасянето на сперма, яйцеклетки и ембриони от тях, предвидена в Директива 2000/75/ЕО.

(2)

Нови научни данни относно патогенезата на вируса на болестта син език, събрани наскоро от няколко държави-членки, показват, че преминаването през плацентата на вируса на болестта син език е вероятно поне за вируса от серотип 8. Следователно предохранителните мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 1266/2007, изменен с Регламент (ЕО) № 384/2008 (3), взети за предотвратяване на възможното разпространение на болестта чрез бременни животни или някои новородени животни, следва да продължат да се прилагат.

(3)

За животни, които преди изкуствено осеменяване или чифтосване са имали имунитет срещу заразяване със син език, дължащ се на ваксиниране с модифицирана жива ваксина или инактивирана ваксина, се смята, че не представляват значителен риск по отношение на посочената болест, при условие че е изминало достатъчно време между ваксинирането и осеменяването или чифтосването. Регламент (ЕО) № 1266/2007, изменен с Регламент (ЕО) № 384/2008, обхваща само животни, ваксинирани с инактивирани ваксини.

(4)

Тъй като наскоро получените предварителни научни данни не показват, че съществува допълнителен риск, свързан с бременни животни, ваксинирани с модифицирани живи ваксини най-малко 60 дни преди осеменяването или чифтосването, следва да бъде възможно всички имунизирани животни, ваксинирани с инактивирани или модифицирани живи ваксини, да бъдат освободени от забраната за напускане, при условие че е изминало достатъчно време между ваксинирането и осеменяването или чифтосването.

(5)

Животни, за които е възможно да не отговарят на всички изисквания, необходими за преместването им от стопанство, намиращо се в зона с ограничен достъп, до друго стопанство, намиращо се извън зоната с ограничен достъп, в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1266/2007, но които се изнасят за трета страна, не представляват допълнителен риск за здравния статус на Общността, тъй като те не са с местоназначение стопанство в Общността. Следователно изискванията за придвижването им до изходната точка, както е определена в Решение 93/444/ЕИО на Комисията от 2 юли 1993 г. относно подробни правила, регулиращи търговията в рамките на Общността с някои живи животни и продукти, предназначени за износ за трети страни (4), следва да не надхвърлят изискванията, прилагани за животни, изпращани до кланици в съответствие с член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1266/2007. Съобразно с това, когато такива животни са придружени от сертификат в съответствие с Решение 93/444/ЕИО, следва да не бъде изисквано допълнително сертифициране във връзка с условията, установени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1266/2007. Поради това позоваването на Решение 93/444/ЕИО в приложение III към Регламент (ЕО) № 1266/2007 следва да бъде заличено.

(6)

Ако в съответствие с правилата за хуманно отношение към животните при транспортирането им до кланица или изходна точка поради продължителността на пътуването се предвижда почивка, дерогациите за движението на такива животни следва да се прилагат само ако е възможно почивката да се извърши в контролен пункт, намиращ се в същата зона с ограничен достъп, в която се намира и стопанството на произход, тъй като само в този случай не съществува допълнителен риск, свързан с подобно прекъсване на директното транспортиране в контролни пунктове.

(7)

Регламент (ЕО) № 1266/2007 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1266/2007 се изменя, както следва:

1.

Член 8 се изменя, както следва:

а)

в параграф 4, буква б) се заменя със следния текст:

„б)

животните се транспортират:

под ветеринарен контрол директно до кланицата по местоназначение за клане до 24 часа от пристигането в кланицата, и

директно, освен ако периодът на почивка, предвиден в Регламент (ЕО) № 1/2005 (5), се осъществява в контролиран пункт, намиращ се в същата зона с ограничен достъп.

б)

вмъква се следният параграф 5a:

„5а.   Движението на животни, които не са сертифицирани в съответствие с параграф 1, от стопанство, намиращо се в зона с ограничен достъп, директно до изходната точка, както е определена в член 1, параграф 2, буква а) от Решение 93/444/ЕИО, за износ в трета страна се освобождават от забраната за напускане, установена съгласно член 9, параграф 1, буква в) и член 10, точка 1 от Директива 2000/75/ЕО, при условие че:

а)

в стопанството, от което произхождат животните, не са отбелязани случаи на болестта син език в период от най-малко 30 дни преди датата на изпращането им;

б)

животните се транспортират до изходната точка:

под официален контрол, и

директно, освен ако периодът на почивка, предвиден в Регламент (ЕО) № 1/2005, се осъществява в контролиран пункт, намиращ се в същата зона с ограничен достъп.“

в)

параграф 6 се заменя със следния текст:

„6.   За животните, тяхната сперма, яйцеклетки и ембриони, посочени в параграфи 1, 4 и 5а на настоящия член, се добавя следният допълнителен текст към съответните здравни сертификати, предвидени в Директиви 64/432/ЕИО, 91/68/ЕИО и 92/65/ЕИО, или в Решение 93/444/ЕИО:

„… (Животинска сперма, яйцеклетки и ембриони, указва се според конкретния случай) отговарящи на изискванията, определени в … (член 8, параграф 1, буква а) или член 8, параграф 1, буква б) или член 8, параграф 4 или член 8, параграф 5а, указва се според конкретния случай) от Регламент (ЕО) № 1266/2007“.“

2.

В приложение III раздел А се заменя с текста от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел, на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 74. Директива, последно изменена с Решение 2007/729/ЕО на Комисията (ОВ L 294, 13.11.2007 г. стр. 26).

(2)  ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 37. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 394/2008 (ОВ L 117, 1.5.2008 г., стр. 22).

(3)  ОВ L 116, 30.4.2008 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 208, 19.8.1993 г., стр. 34.

(5)  ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

„A.   Животни

Животните трябва да бъдат предпазени от атаки на вектора куликоиди по време на транспортирането до местоназначението им.

Освен това трябва да бъде спазено най-малко едно от условията, предвидени в точки 1—7:

1.   По време на сезонния период на отсъствие на вектори на вируса, определен в съответствие с приложение V, животните са пребивавали до момента на изпращането им в зона, в която не се наблюдава болестта син език през определен сезон, най-малко 60 дни преди датата на придвижването и са били подложени на изследване за наличие на агенти съгласно Ръководството за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни на Световната организация за здравето на животните (МБЕ) („Ръководство за сухоземни животни на МБЕ“), с отрицателни резултати, проведено не по-рано от седем дни преди датата на придвижването.

Въпреки това провеждането на посоченото изследване за наличие на агенти не е необходимо за държавите-членки или районите от държавите-членки, в които достатъчно количество епидемиологични данни, получени след прилагането на програма за наблюдение за период, не по-малък от три години, обосновава определянето на сезонния период на отсъствие на вектори на вируса съгласно изискванията на приложение V.

Държавите-членки, използващи тази възможност, уведомяват Комисията и другите държави-членки посредством Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Когато животните, посочени в настоящата точка, са предназначени за търговия в рамките на Общността, се добавя следният допълнителен текст към съответните здравни сертификати, предвидени в Директиви 64/432/ЕИО, 91/68/ЕИО и 92/65/ЕИО:

„Животното(ите) е(са) пребивавало(и) до момента на изпращането му(им) в зона, в която не се наблюдава болестта син език през определен сезон, който започва на … (дата), от момента на раждането му(им) или за най-малко 60 дни, според конкретния случай (отбелязва се според случая), и е(са) било(и) подложено(и) на изследване за наличие на агенти съгласно Ръководството за сухоземни животни на МБЕ чрез проби, взети до седем дни преди датата на изпращане, показало отрицателни резултати в съответствие с раздел A, точка 1 от приложение III към Регламент (ЕО) № 1266/2007.“

2.   Животните са пребивавали до момента на изпращането им в зона, защитена от атаки на вектори на вируса, за период от най-малко 60 дни преди датата на изпращането.

Когато животните, посочени в настоящата точка, са предназначени за търговия в рамките на Общността, се добавя следният допълнителен текст към съответните здравни сертификати, предвидени в Директиви 64/432/ЕИО, 91/68/ЕИО и 92/65/ЕИО:

„Животното(ите) отговаря(т) на изискванията на раздел А, точка 2 от приложение III към Регламент (ЕО) № 1266/2007.“

3.   Животните са пребивавали до момента на изпращането им в зона, в която не се наблюдава болестта син език през определен сезон по време на сезонния период на отсъствие на вектори на вируса, определен в съответствие с приложение V, или са били защитени от атаки на вектори на вируса за период от най-малко 28 дни и през този период са били подложени на серологично изследване съгласно Ръководството за сухоземни животни на МБЕ за наличие на антитела срещу групата вируси на болестта син език, показало отрицателни резултати и извършено най-малко 28 дни след началото на периода на защита от атаки на вектори или на сезонния период на отсъствие на вектори на вируса.

Когато животните, посочени в настоящата точка, са предназначени за търговия в рамките на Общността, се добавя следният допълнителен текст към съответните здравни сертификати, предвидени в Директиви 64/432/ЕИО, 91/68/ЕИО и 92/65/ЕИО:

„Животното(ите) отговаря(т) на изискванията на раздел А, точка 3 от приложение III към Регламент (ЕО) № 1266/2007.“

4.   Животните са пребивавали до момента на изпращането им в зона, в която не се наблюдава болестта син език през определен сезон, по време на сезонния период на отсъствие на вектори на вируса, определен в съответствие с приложение V, или са били защитени от атаки на вектори на вируса за период от най-малко 14 дни и през този период са били подложени на изследване за наличие на агенти съгласно Ръководството за сухоземни животни на МБЕ, показало отрицателни резултати и извършено най-малко 14 дни след началото на периода на защита от атаки на вектори или на сезонния период на отсъствие на вектори на вируса.

Когато животните, посочени в настоящата точка, са предназначени за търговия в рамките на Общността, се добавя следният допълнителен текст към съответните здравни сертификати, предвидени в Директиви 64/432/ЕИО, 91/68/ЕИО и 92/65/ЕИО:

„Животното(ите) отговаря(т) на изискванията на раздел А, точка 4 от приложение III към Регламент (ЕО) № 1266/2007.“

5.   Животните са с произход от стадо, ваксинирано в съответствие с приетата от компетентния орган програма за ваксинация, и животните, които са били ваксинирани срещу серотиповете, които са налични или за които има вероятност да са налични в определен епидемиологично съответстващ географски район на произход, се намират в периода на имунитет, гарантиран от спецификациите на ваксината, одобрена в рамките на програмата за ваксинация, и отговарят на най-малко едно от следните изисквания:

а)

ваксинирани са повече от 60 дни преди датата на придвижването;

б)

ваксинирани са с инактивирана ваксина, така че да е изминал най-малко броят дни, необходим за появата на имунната защита, предвидена в спецификациите на ваксината, одобрена в рамките на програмата за ваксинация, и са подложени на изследване за наличие на агенти съгласно Ръководството за сухоземни животни на МБЕ, показало отрицателни резултати, проведено най-малко 14 дни след появата на имунната защита, предвидена в спецификациите на ваксината, одобрена в рамките на програмата за ваксинация;

в)

първо са били ваксинирани и след това са реваксинирани с инактивирана ваксина в рамките на периода на имунитет, гарантиран от спецификациите на ваксината, одобрена в рамките на програмата за ваксинация;

г)

по време на сезонния период на отсъствие на вектори на вируса, определен в съответствие с приложение V, животните са пребивавали в зона, в която не се наблюдава болестта син език през определен сезон, от момента на раждането си или за период от най-малко 60 дни преди датата на ваксиниране, и са ваксинирани с инактивирана ваксина, така че да е изминал най-малко броят дни, необходими за появата на имунната защита, предвидена в спецификациите на ваксината, одобрена в рамките на програмата за ваксинация.

Когато животните, посочени в настоящата точка, са предназначени за търговия в рамките на Общността, се добавя следният допълнителен текст към съответните здравни сертификати, предвидени в Директиви 64/432/ЕИО, 91/68/ЕИО и 92/65/ЕИО:

„Животното(ите) е(са) ваксинирано(и) срещу следния(ите) серотип(ове) на болестта син език … (указва(т) се серотипът(овете)) с … (посочва се наименованието на ваксината) с инактивирана/модифицирана жива ваксина (посочва се според конкретния случай) в съответствие с раздел А, точка 5 от приложение III към Регламент (ЕО) № 1266/2007.“

6.   Животните никога не са били ваксинирани срещу болестта син език и през цялото време са пребивавали в определен епидемиологично съответстващ географски район на произход, в който е/е бил наличен или има вероятност да е наличен не повече от един серотип, и:

а)

са били подложени на две серологични изследвания за наличие на антитела срещу вирусния серотип на болестта син език съгласно Ръководството за сухоземни животни на МБЕ, показали положителни резултати; първото изследване трябва да се извърши върху проби, взети между 60 и 360 дни преди датата на придвижване, а второто — върху проби, взети не по-рано от 7 дни преди датата на придвижване на животните; или

б)

са били подложени на серологично изследване за наличие на антитела срещу вирусния серотип на болестта син език съгласно Ръководството за сухоземни животни на МБЕ, показало положителни резултати; изследването трябва да се извърши най-малко 30 дни преди датата на придвижването и животните са били подложени на изследване за наличие на агенти съгласно Ръководството за сухоземни животни на МБЕ, показало отрицателни резултати и извършено не по-рано от седем дни преди датата на придвижването.

Когато животните, посочени в настоящата точка, са предназначени за търговия в рамките на Общността, се добавя следният допълнителен текст към съответните здравни сертификати, предвидени в Директиви 64/432/ЕИО, 91/68/ЕИО и 92/65/ЕИО:

„Животното(ите) е(са) било(и) серологично изследвано(и) за наличие на антитела срещу вирусния серотип на болестта син език съгласно Ръководството за сухоземни животни на МБЕ … (посочете серотипа) в съответствие с изискванията на раздел А, точка 6 от приложение III към Регламент (ЕО) № 1266/2007.“

7.   Животните никога не са били ваксинирани срещу вируса на болестта син език и са били подложени на две подходящи серологични изследвания, които са показали положителни резултати, като са проведени съгласно Ръководството за сухоземни животни на МБЕ и са в състояние да покажат наличието на специфични антитела срещу всички вирусни серотипове на болестта син език, които са налични или за които има вероятност да са налични в епидемиологично съответстващия географски район на произход, и

а)

първото изследване трябва е извършено върху проби, които са били взети между 60 и 360 дни преди датата на придвижване, а второто — върху проби, взети не по-рано от 7 дни преди датата на придвижване на животните; или

б)

специфичното серологично изследване за серотиповете на болестта син език трябва да е проведено най-малко 30 дни преди датата на придвижването, като животните са били подложени на изследване за наличие на агенти съгласно Ръководството за сухоземни животни на МБЕ, показало отрицателни резултати, извършено не по-рано от седем дни преди датата на придвижването.

Когато животните, посочени в настоящата точка, са предназначени за търговия в рамките на Общността, се добавя следният допълнителен текст към съответните здравни сертификати, предвидени в Директиви 64/432/ЕИО, 91/68/ЕИО и 92/65/ЕИО:

„Животното(ите) е(са) било(и) серологично изследвано(и) за наличие на специфични антитела срещу вирусния серотип на болестта син език съгласно Ръководството за сухоземни животни на МБЕ … (посочете серотиповете), които са налични или има вероятност да са налични, в съответствие с раздел А, точка 7 от приложение III към Регламент (ЕО) № 1266/2007.“

При бременни животни преди осеменяване или чифтосване трябва да бъде спазено най-малко едно от условията, посочени в точки 5, 6 и 7, или трябва бъде спазено условието, посочено в точка 3, като тестът се извършва не по-рано от седем дни преди датата на придвижването.

Когато животните са предназначени за търговия в рамките на Общността, се добавя един от следните допълнителни текстове, според от конкретния случай, към съответните здравни сертификати, предвидени в Директиви 64/432/ЕИО, 91/68/ЕИО и 92/65/ЕИО:

 

„Животното(ите) не е(са) бременно(и)“, или

 

„Възможно е животното(ите) да е(са) бременно(и) и отговаря(т) на условието(ята) … (посочено(и) в точки 5, 6 и 7 преди осеменяване или чифтосване, или посочено(и) в точка 3, да се посочи според конкретния случай)“.“


25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 709/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно междубраншовите организации и споразумения в тютюневия сектор

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 127 и член 179 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 2077/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно междубраншовите организации и споразумения в тютюневия сектор (2) трябва да бъде отменен от 1 юли 2008 г. съгласно член 201, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 („Общ регламент за ООП“).

(2)

Определени разпоредби, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2077/92, не бяха включени в Регламент (ЕО) № 1234/2007. За да се даде възможност на тютюневия сектор да продължи да функционира нормално и в интерес на яснотата и рационализирането следва да се приеме нов регламент, включващ тези разпоредби, както и сегашните правила за прилагане, предвидени в Регламент (ЕИО) № 86/93 на Комисията от 19 януари 1993 година относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2077/92 на Съвета по отношение на междубраншовите организации и споразумения в тютюневия сектор (3).

(3)

Поради това Регламент (ЕИО) № 86/93 следва да бъде отменен.

(4)

Междубраншовите организации, създадени от физически лица или групи и представляващи значителна част от различните категории, участващи в производството, преработката и маркетинга в тютюневия сектор, вероятно допринасят за по-добро съобразяване с пазарната ситуация и насърчават промени в икономическото поведение с цел да се подобри познаването и организацията на производството, преработката и маркетинга. Някои от техните дейности могат да допринесат за подобряване на пазарния баланс и следователно да спомогнат за постигане на целите, определени в член 33 на Договора. Следва да се определят дейностите, които могат да представляват такъв принос на междубраншовите организации.

(5)

Предвид на гореизложеното е уместно да се отдаде специално признание на организациите, които могат да демонстрират своята доказана представителност на равнището на регион, над регион или на Общността и които могат да предприемат положителни действия за постигане на горепосочените цели. Такова признание следва да се отдаде от държавите-членки или от Комисията в зависимост от обхвата на дейностите на браншовото сдружение.

(6)

С цел да се подкрепят определени дейности на междубраншови организации, които са от особен интерес с оглед на съществуващите правила за организация на пазара за тютюневия сектор, следва да се предвидят разпоредби, така че да се разшири обхватът на правилата, приети от една междубраншова организация за нейните членове, и да включва при определени условия всички производители и групи, които не са членове, в рамките на един или повече региони. Освен това, нечленовете следва да се задължат да плащат всички или част от вноските, предназначени за покриване на неадминистративните разходи по осъществяване на такива дейности. Тази процедура следва да се осъществи по начин, който гарантира правата на засегнатите социално-икономически групи и по-специално правата на потребителите.

(7)

Други дейности на признатите междубраншови организации могат да бъдат от общ икономически или технически интерес за тютюневия сектор и така да бъдат от полза за всички лица, осъществяващи дейност във въпросните браншове, независимо дали са членове или не на организацията. В такива случаи изглежда разумно нечленовете да се задължат да плащат вноските, предназначени за покриване на неадминистративните разходи, възникващи пряко от осъществяването на въпросните дейности.

(8)

За да се осигури правилно функциониране на схемата, следва да има тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията. Освен това, последната следва да е упълномощена да осъществява постоянно наблюдение, особено що се отнася до признаването на междубраншови организации, действащи на регионално или надрегионално равнище, както и на споразуменията и съгласуваните практики, приети от такива организации.

(9)

За информиране на държавите-членки и на други заинтересовани страни следва да се предвиди публикуването поне веднъж годишно на списък на организациите, признати през предходната година, списък на организациите, чието признаване е било отнето през същия период, както и правилата, чийто обхват е бил разширен с указание за тяхното приложно поле.

(10)

За да бъде достатъчно представителна за своя регион, една междубраншова организация трябва да обхваща поне една трета от количествата, които се произвеждат, преработват или закупуват от членовете на всеки отделен бранш. Също така, за избягване на дисбаланси между регионите, тя трябва да изпълнява това изискване за всички региони, в които действа.

(11)

Необходимо е да се уточни, че търговията с тютюн обхваща, освен дейността на търговците на тютюн, прякото изкупуване на балиран тютюн от крайните потребители.

(12)

Когато Комисията е отговорна за признаването на междубраншова организация, следва да се уточни каква информация трябва да се представи от междубраншовата организация на Комисията.

(13)

Отнемането на признаването трябва по принцип да влезе в сила от момента, в който престанат да се изпълняват изискванията за признаване.

(14)

Необходимо е да се уточни, че минималната степен на представителност на междубраншовите организации, действащи в няколко региона, трябва да бъде същата като регламентираната за регионалните междубраншови организации.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

Настоящият регламент определя условията за признаване и дейност на междубраншовите организации, действащи в сектора, попадащ в обхвата на пазарната организация за тютюневи продукти, както е посочено в част ХIV от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 2

Признаване

Признаването на междубраншовите организации ги упълномощава да осъществяват дейностите, посочени в буква в) от първа алинея от член 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, ако са изпълнени условията, предвидени в настоящия регламент.

Член 3

Признаване от държавите-членки

1.   При молба, държава-членка признава междубраншови организации, създадени на нейна територия, които:

а)

извършват своята дейност на регионално или надрегионално ниво в рамките на нейната територия;

б)

преследват целите, посочени в буква в) от първа алинея от член 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, като се занимават с дейности, за да:

i)

допринасят за подобряване на координацията при пускането на пазара на тютюн на листа или балиран тютюн;

ii)

изготвят стандартни договори в съответствие с правилата на Общността;

iii)

подобряват информираността и прозрачността на пазара;

iv)

повишават добавената стойност, по-специално, чрез маркетинг и проучвания за нови приложения, които не нанасят вреда на общественото здравеопазване;

v)

пренасочват сектора към продукти, които отговарят по-добре на изискванията на пазара и на общественото здравеопазване;

vi)

извършват изследвания за методи, позволяващи намалена употреба на продукти за растителна защита и гарантиращи качество на продукта и опазване на почвата;

vii)

разработват методи и инструменти за подобряване качеството на продукта на етапи производство и преработка;

viii)

използват сертифицирани семена и следят качеството на продуктите;

в)

самите те не извършват производството, преработката или търговията с продуктите, посочени в член 1;

г)

обхващат значителна част от производството и/или търговията във връзка със сферата на действие и представените браншове. Когато една междубраншова организация действа в няколко региона, тя трябва да даде доказателства за представителност, по отношение на всеки от групираните браншове, във всеки от обхванатите региони.

2.   За целите на прилагането на буква г) от параграф 1 една междубраншова организация се счита за представителна на регионално равнище, ако обхваща поне една трета от количествата, които се произвеждат, преработват или закупуват от членовете на всеки един от включените в нея браншове, които са ангажирани в производството, първичната преработка на тютюневи сортове или групи тютюневи сортове, включени в дейностите на организацията, или търговията с тях.

Ако организацията действа в няколко региона или обхваща цялата Общност, тя трябва да изпълнява за всеки един от въпросните региони изискванията, посочени в първа алинея.

3.   Преди признаването, държавите-членки уведомяват Комисията за цялата информация, която е необходима, за да се докаже, че са изпълнени съответните условия за признаване на междубраншовата организация, посочени в член 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и в параграфи 1 и 2 от настоящия член, въз основа на което те ще признаят междубраншовата организация.

Комисията може да се противопостави на признаването в рамките на 60 дни от посоченото уведомление от държавата-членка.

4.   Държавите-членки отнемат признаването:

а)

ако условията, предвидени в настоящия член, вече не са изпълнени;

б)

ако междубраншовата организация попада в приложното поле на член 177, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007;

в)

ако междубраншовата организация не изпълни своето задължение да направи уведомлението, изисквано по член 177, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

5.   Държавите-членки незабавно информират Комисията за решения за отнемане на признаването.

Член 4

Признаване от Комисията

1.   При подаване на заявление, Комисията признава междубраншовите организации, които:

а)

извършват своята дейност на цялата територия или на част от териториите на няколко държави-членки или на територията на цялата Общност;

б)

са създадени съгласно законодателството на държава-членка;

в)

изпълняват разпоредбите на член 3, параграф 1, букви б), в) и г).

2.   Заявления за признаване, подадени от междубраншови организации, действащи на цялата територия или на част от териториите на няколко държави-членки или на територията на цялата Общност, се адресират до Комисията и се придружават от документи, показващи:

а)

съответствие с критериите, посочени в член 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007;

б)

обхвата на техните дейности и съвместимостта им с член 3, параграф 1;

в)

географския обхват на техните дейности;

г)

че те са учредени съгласно законодателството на определена държава-членка;

д)

че те отговарят на съответните изисквания за представителство, посочени в член 3, параграф 2.

3.   Комисията уведомява държавите-членки за заявленията за признаване на междубраншови организации, които са установени и развиват дейността си на тяхна територия. След такова уведомление съответните държави-членки разполагат с два месеца, в рамките на които да изразят своето становище относно признаването.

4.   Комисията взема решение за признаване в рамките на четири месеца от получаване на заявлението и на цялата необходима информация, посочена в параграф 2.

5.   Комисията отнема признаването на междубраншовите организации, посочени в параграф 1 от настоящия член по причините, указани в член 3, параграф 4.

Член 5

Отнемане на признаване

Отнемането на признаването съгласно член 3, параграф 4 или член 4, параграф 5 влиза в сила от момента, в който престанат да бъдат изпълнени изискванията за признаване.

Член 6

Оповестяване на признатите междубраншови организации

Комисията публикува поне веднъж годишно, или когато е подходящо, в сериите „С“ на Официален вестник на Европейския съюз имената на признатите междубраншови организации. При публикуването се посочват икономическият сектор или областта, в която действат те, и извършваните дейности, както е предвидено в буква в) от член 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Отнемането на признаване също се оповестява поне веднъж годишно.

Член 7

Разширяване на някои правила за нечленове

Одобряването от Комисията на разширяването на съществуващите споразумения и съгласувани практики, както е предвидено в член 178, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, подлежи на процедурата, посочена в член 8 от настоящия регламент.

Член 8

Процедура на разширяване на някои правила за нечленове

1.   В случай на съществуващи споразумения и съгласувани практики, изработени от междубраншови организации, признати от държавите-членки, държавите-членки публикуват за информиране на съответните социално-икономически групи споразуменията или съгласуваните практики, които те възнамеряват да разширят и за нечленуващи отделни предприятия или групировки в конкретен регион или група от региони в съответствие с член 178 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Съответните социално-икономически групи представят своето становище на компетентния орган на държавата-членка в рамките на два месеца от датата на публикуване.

2.   В края на двумесечния период и преди вземането на решение, държавите-членки уведомяват Комисията за правилата, които те възнамеряват да направят задължителни, и предоставят цялата съответна информация по-специално по оценката на такова разширяване и дали съответните правила са „технически“ по смисъла на Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4). Уведомлението включва всички становища, получени от съответните социално-икономически групи съгласно втора алинея от параграф 1, и оценката на заявлението за разширяване на обхвата.

3.   Комисията публикува в сериите „С“ на Официален вестник на Европейския съюз правилата, за които се иска разширяване на обхвата от междубраншови организации, признати от Комисията съгласно член 4. След публикуването държавите-членки и съответните социално-икономически групи представят своите становища в рамките на два месеца от датата на публикуване.

4.   Ако правилата, за които се иска разширяване на обхвата, са „технически правила“ по смисъла на Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Комисията се уведомява за тях в съответствие с член 8 от посочената директива едновременно с уведомлението, предвидено в параграф 2 от настоящия член.

Без да се засяга прилагането на параграф 5 от настоящия член, когато са спазени условията за изпращане на подробно становище съгласно член 9 от Директива 98/34/ЕО, Комисията отказва да одобри исканото разширяване на обхвата на правилата.

5.   Комисията взема решение по заявлението за разширяване на обхвата на правилата в рамките на три месеца от предвиденото в параграф 2 уведомление от държавата-членка. Когато се прилага параграф 3, Комисията взема решение в рамките на пет месеца от публикуването на правилата в сериите „С“ на Официален вестник на Европейския съюз.

Комисията взема решение да откаже разширяване на обхвата, ако установи, че то:

а)

възпрепятства, ограничава или нарушава конкуренцията за съществена част от общия пазар;

б)

ограничава свободата на търговия, или

в)

излага на опасност целите на Общата селскостопанска политика или тези на други правила на Общността.

6.   Правилата, чието приложение е разширено, се публикуват в сериите „С“ на Официален вестник на Европейския съюз.

Член 9

Плащане на членския внос от нечленуващи в организацията

1.   Когато съгласно член 8 правила се направят задължителни за нечленове на междубраншовата организация, държавата-членка или Комисията, ако е уместно, може да реши нечленуващи лица или групи да плащат на организацията цялата или част от вноската, плащана от членовете. Тази вноска не се използва за покриване на административните разходи по прилагане на споразуменията или съгласуваните практики.

2.   Всяка мярка на държавите-членки или на Комисията за налагане на членски внос на лица или групи, които не са членове на междубраншова организация, се публикува в сериите „С“ на Официален вестник на Европейския съюз. Мярката влиза в сила два месеца след датата на публикуване.

3.   Когато междубраншова организация изисква непринадлежащи към нея лица или групи да плащат съгласно настоящия член или член 126, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 целите или част от вноските, плащани от нейните членове, организацията информира държавата-членка или Комисията, ако е уместно, относно размера на подлежащата на плащане вноска. В тази връзка държавата-членка или Комисията има право да извършва всякаква считана за необходима проверка на организацията.

Член 10

Отмяна

Регламент (ЕИО) № 86/93 се отменя.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Коммисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 80. Регламент, отменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  ОВ L 12, 20.1.1993 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.


25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 710/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

за определяне на тегловните коефициенти за изчисляване на средната пазарна цена в Общността на кланични трупове на свине през пазарната 2008/2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43 от него,

като има предвид, че:

(1)

Средната пазарна цена в Общността за кланични трупове на свине, визирана в член 17 и член 37 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, следва да се определя като средно претеглена стойност на установените във всяка държава-членка цени посредством коефициенти, които отразяват относителния дял на броя на свинете във всяка държава-членка.

(2)

Целесъобразно е да се определят тези коефициенти въз основа на отчетения брой свине в началото на декември всяка година, в съответствие с Директива 93/23/ЕИО на Съвета от 1 юни 1993 г. относно статистическите изследвания, провеждани в свиневъдството (2).

(3)

Въз основа на резултатите от отчитането на броя на свинете през декември 2007 г. е целесъобразно да се определят нови тегловни коефициенти за пазарната 2008/2009 година и да се отмени Регламент (ЕО) № 846/2007 на Комисията (3).

(4)

Тъй като пазарната 2008/2009 година започва на 1 юли 2008 г., необходимо е настоящият регламент да се прилага, считано от същата дата.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Тегловните коефициенти, визирани в член 17 и член 37 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕО) № 846/2007 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 149, 21.6.1993 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 187, 19.7.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Тегловни коефициенти за пазарната 2008/2009 година с оглед изчисляване на средната пазарна цена в Общността за кланични трупове на свине

съгласно член 17 и член 37 от Регламент (ЕО) № 1234/2007

Белгия

3,9 %

България

0,6 %

Чешка република

1,7 %

Дания

8,2 %

Германия

16,9 %

Естония

0,2 %

Гърция

0,6 %

Испания

16,3 %

Франция

9,4 %

Ирландия

1,0 %

Италия

5,8 %

Кипър

0,3 %

Латвия

0,3 %

Литва

0,6 %

Люксембург

0,05 %

Унгария

2,4 %

Малта

0,05 %

Нидерландия

7,3 %

Австрия

2,0 %

Полша

11,0 %

Португалия

1,5 %

Румъния

4,1 %

Словения

0,3 %

Словакия

0,6 %

Финландия

0,9 %

Швеция

1,1 %

Обединеното кралство

2,9 %


25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/30


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 711/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1) и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006 разликата между цените на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква б) от посочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара в сектора на захарта, възстановяванията при износ следва да бъдат определяни съгласно правилата и определени критерии, предвидени в членове 32 и 33 от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)

В член 33, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 318/2006 се постановява, че възстановяването може да бъде диференцирано според местоназначенията, когато положението на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари дават основание за това.

(4)

Могат да бъдат отпуснати само възстановявания на продукти, чието свободно обращение в Общността е разрешено и които изпълняват условията на Регламент (ЕО) № 318/2006.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продуктите, които се ползват от възстановявания при износ, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006, и размерите на тези възстановявания са уточнени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ за бяла и сурова захар, изнесени в непреработено състояние, приложими след 25 юли 2008 година

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяването

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2056

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

20,56

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

20,56

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

20,56

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2056

NB: Местоназначенията се определят, както следва:

S00

всички местоназначения, с изключение на следните:

а)

трети страни: Андора, Лихтенщайн, Светия престол (Ватикана), Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия (), Черна гора, Албания и Бившата югославска република Македония;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не влизат в митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, остров Хелголанд, Сеута, Мелила, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия и районите в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, за чиито външни отношения отговаря държава-членка и които не влизат в митническата територия на Общността: Гибралтар.


(1)  Включително Косово, под егидата на Обединените нации, съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност от 10 юни 1999 г.

(2)  Настоящата сума се прилага за сурова захар с рандеман 92 %. Ако рандеманът на изнасяната сурова захар се различава от 92 %, размерът на приложимото възстановяване се умножава за всяка засегната операция по износ с коефициент за преобразуване, получен чрез разделяне на 92 на рандемана на изнасяната сурова захар, изчислен съгласно точка III, точка 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 318/2006.


25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/32


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 712/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006 разликата между цените на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, букви в), г) и ж) от посочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Имайки предвид сегашната ситуация на пазара на захар, следва да бъдат определени възстановявания при износ съгласно правилата и някои критерии, посочени в членове 32 и 33 от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)

Член 33, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 318/2006 посочва, че възстановяването може да бъде диференцирано според местоназначенията, когато ситуацията на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари оправдават това.

(4)

Възстановявания могат да бъдат предоставяни единствено за продукти, чието свободно движение в Общността е разрешено и които изпълняват условията на Регламент (ЕО) № 951/2006 от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 по отношение на търговията с трети страни в сектора на захарта (2).

(5)

Могат да бъдат определени възстановявания при износ, които да покрият разликите в конкурентоспособността между изнасяните стоки от Общността и тези от трети страни. Продуктите от Общността, изнасяни за близки местоназначения и към трети страни, които предоставят преференциално третиране за продукти, внесени от Общността, са в момента в особено благоприятна конкурентна позиция. Ето защо следва да се премахнат възстановяванията при износ за тези местоназначения.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, за които се предоставят възстановяванията при износ, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006, и размерите на тези възстановявания са определени в приложението към настоящия регламент при изпълнение на условията, посочени в параграф 2 от настоящия член.

2.   За да имат право на възстановяване по силата на параграф 1, продуктите трябва да изпълняват съответните изисквания, посочени в членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 951/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 514/2008 (ОВ L 150, 10.6.2008 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти в сектор захар, приложими от 25 юли 2008 година

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяването

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg сухо вещество

20,56

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg сухо вещество

20,56

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2056

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg сухо вещество

20,56

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2056

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2056

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2056 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg сухо вещество

20,56

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2056

NB: Местоназначенията се определят, както следва:

S00

всички местоназначения, с изключение на следните:

а)

трети страни: Андора, Лихтенщайн, Светия престол (Ватикана), Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия (), Черна гора, Албания и Бившата югославска република Македония;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не влизат в митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, остров Хелголанд, Сеута, Мелила, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия и районите в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, за чиито външни отношения отговаря държава-членка и които не влизат в митническата територия на Общността: Гибралтар.


(1)  Включително Косово, под егидата на Обединените нации, съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност от 10 юни 1999 г.

(2)  Базовият размер не се прилага за продукта, посочен в точка 2 от приложението към Регламент (ЕИО) № 3513/92 на Комисията (ОВ L 355, 5.12.1992 г., стр. 12).


25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 713/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора и трета алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 900/2007 на Комисията от 27 юли 2007 г. относно постоянен търг до края на 2007—2008 пазарна година за определяне на възстановяванията при износ на бяла захар (2) изисква да се пристъпи към частични търгове.

(2)

Съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 900/2007 и след разглеждане на внесените оферти по частичния търг, завършващ на 24 юли 2008 година следва да се определи максимално възстановяване при износ за въпросния частичен търг.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За частичния търг, завършващ на 24 юли 2008 година максималното възстановяване при износ за продукта, посочен в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 900/2007, се определя на 30,558 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 26. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 148/2008 на Комисията (ОВ L 46, 21.2.2008 г., стр. 9).


25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 714/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1060/2007

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея и трета алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1060/2007 на Комисията от 14 септември 2007 година за откриване на постоянен търг за препродажба за износ на захар, държана от интервенционните агенции на Белгия, Чешката република, Испания, Ирландия, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Швеция (2) се изисква да се пристъпи към частични търгове.

(2)

Съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1060/2007 и след разглеждане на внесените оферти по частичния търг, завършващ на 23 юли 2008 година, следва да се определи максимално възстановяване при износ за въпросния частичен търг.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За частичния търг, завършващ на 23 юли 2008 година, максималното възстановяване при износ за продукта, посочен в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1060/2007, се определя на 393,97 EUR/t.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 242, 15.9.2007 г., стр. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 148/2008 на Комисията (ОВ L 46, 21.2.2008 г., стр. 9).


25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/36


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи, и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. бе създаден списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, съгласно глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 (2).

(2)

В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 и член 2 от Регламент (ЕО) № 473/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. за установяване на правила за прилагане на списъка на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 (3), една държава-членка поиска актуализирането на списъка на Общността.

(3)

В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2111/2005, някои държави-членки предоставиха на Комисията информация, която е от значение в контекста на актуализирането на списъка на Общността. Трети държави също предоставиха такава информация. Въз основа на това списъкът на Общността следва да се актуализира.

(4)

Комисията уведоми всички засегнати въздушни превозвачи директно или, когато това бе невъзможно, чрез органите, отговарящи за техния регулаторен надзор, като посочи съществените факти и съображения, които биха залегнали в основата на решение за налагане на оперативна забрана за тях в границите на Общността или за изменение на условията за оперативна забрана, наложена на въздушен превозвач, включен в списъка на Общността.

(5)

На засегнатите въздушни превозвачи бе дадена възможност от Комисията да се консултират с предоставените от държавите-членки документи, да предадат писмени коментари и да направят устни изложения пред Комисията в рамките на 10 работни дни, а също и пред Комитета за авиационна безопасност, създаден с Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (4).

(6)

Органите, отговорни за законовия надзор на съответните въздушни превозвачи, бяха консултирани от Комисията, както и, в особени случаи, от някои държави-членки.

(7)

Регламент (ЕО) № 474/2006 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Както е предвидено в съображение 41 от Регламент (ЕО) № 331/2008 на Комисията и следвайки поканата на превозвача Mahan Air, екип от европейски експерти проведе мисия за установяване на фактите в Ислямска република Иран от 16 до 20 юни 2008 г., за да провери прилагането от страна на превозвача на коригиращи действия, целящи отстраняването на установените преди това пропуски по отношение на безопасността. Докладът показва, че превозвачът е постигнал значителен напредък, след като е бил включен в списъка на Общността, и потвърждава, че превозвачът е приключил осъществяването на коригиращите действия, необходими за отстраняване на всички пропуски по отношение на безопасността, довели до забраната.

(9)

Докладът показва също, че е възможно някои други пропуски все още да влияят на трайната летателна годност на части от въздухоплавателния флот на превозвача с изключение на двете въздухоплавателни средства от тип Airbus A-310, регистрирани във Франция (F-OJHH и F-OJHI). В момента се прилагат множество мерки, като например въвеждането на нов софтуер и назначаването на нов технически ръководител и на нов ръководител по качеството, целящи предотвратяването на подобни аномалии в бъдеще. Комисията взе под внимание също и намерението на превозвача да оперира в Общността само с двете си регистрирани във Франция въздухоплавателни средства.

(10)

Въз основа на общите критерии е установено, че Mahan Air е приложил всички необходими мерки за покриване на съответните стандарти за безопасност и следователно може да бъде заличен от приложение А. Комисията ще продължи да следи от близо развитието на превозвача. Държавите-членки ще проверяват систематично действителното изпълнение на приложимите стандарти за безопасност, като дават предимство на наземните инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателни средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008 на Комисията от 16 април 2008 г. относно прилагане на Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за определяне на приоритет при наземните инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателни средства, които използват летища на Общността (5),

(11)

Установени са факти за сериозни пропуски по отношение на безопасността от страна на някои въздушни превозвачи, регистрирани в Република Габон. ICAO проведе всеобщ одит на надзора над безопасността през 2007 г. и докладва за голям брой съществени пропуски по отношение на способността на властите за гражданско въздухоплаване в Република Габон да упражняват своите задължения по надзора на въздушната безопасност. Над 93 % от стандартите на ICAO не бяха приложени към момента на приключване на одита на ICAO.

(12)

Установени са факти за многократни съществени пропуски по отношение на безопасността от страна на въздушни превозвачи, регистрирани в Република Габон и извършващи операции в Общността. Тези пропуски бяха идентифицирани от компетентните органи на Франция по време на наземни инспекции, осъществени по програмата SAFA (6).

(13)

Обединеното кралство информира Комисията, че на 4 април 2008 г., предвид резултатите, записани в доклада от одита на ICAO, то е отказало разрешение за операции на Gabon Airlines Cargo, отчитайки общите критерии в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2111/2005. Освен това, с оглед на изказаните от ICAO опасения относно способността на Република Габон да упражнява подходящ надзор по безопасността над лицензираните от нея превозвачи, на 7 април 2008 г. Обединеното кралство подаде молба за актуализиране на списъка на Общността в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 и член 6 от Регламент (ЕО) № 473/2006, с оглед на налагането на оперативна забрана за всички превозвачи, сертифицирани от компетентните органи на Република Габон.

(14)

Комисията, отчитайки резултатите, записани в доклада от одита на ICAO, и молбата на Обединеното кралство, се консултира с компетентните органи на Габон относно предприетите от тях действия за отстраняване на пропуските, наблюдавани от ICAO и държавите-членки. Компетентните органи на Габон реагираха веднага на тези опасения, демонстрирайки решимостта си да предприемат всички необходими мерки за прилагане на необходимите стандарти на ICAO и налагане на спазването на тези стандарти по най-бързия възможен начин. Освен това, компетентните органи на Габон информираха и представиха доказателство пред Комисията за приемането на нов кодекс на гражданското въздухоплаване през май 2008 г., за изготвянето на конкретни оперативни наредби за летателната годност и въздушни операции и информираха, че е взето решение за създаване на независима агенция за гражданско въздухоплаване (ANAC), което следва да бъде публикувано през юли 2008 г. Тези важни инициативи, предприети бързо и ефективно от Република Габон, предвиждат създаването на напълно нова система за гражданско въздухоплаване, която може да бъде приложена от декември 2008 г. Компетентните органи на Габон информираха също така Комисията и Комитета за авиационна безопасност, че е сключен договор с ICAO, според който от юли 2008 г. организацията ще оказва помощ на Габон в течение на една година при разработването на новата система за надзор на гражданското въздухоплаване.

(15)

Република Габон информира Комисията и Комитета за авиационна безопасност, че са предприети редица незабавни мерки за преходния период, преди ANAC да започне да действа пълноценно и преди въздушните превозвачи да бъдат пресертифицирани съгласно новата законова и институционална рамка: отнемане на свидетелството за авиационен оператор („АОС“) на Gabon Airlines Cargo на 13 юни 2008 г.; наложени са ограничения върху операциите на онези габонски въздушни превозвачи, които летят до Общността, така че да бъде предотвратено използването на въздухоплавателни средства, регистрирани извън Габон; ще се провеждат задължителни предполетни инспекции на всички въздухоплавателни средства, излитащи от летища на Габон към Общността, като тези в незадоволително състояние ще бъдат оставяни на земята до отстраняване на пропуските по безопасността.

(16)

Прегледът от страна на Комисията на състоянието на AOC на въздушните превозвачи Solenta Aviation Gabon, Sky Gabon, Nouvelle Air Affaires Gabon, SCD Aviation, Nationale et Régionale Transport, Air Services SA, Air Tourist (Allegiance) доведе до опасения във връзка с оперативните спецификации. По-конкретно, документите позволяват операции в цял свят, въпреки уверенията на властите на Габон, че тези операции са ограничени до територията на Габон и/или подрегиона. Освен това, операциите изглеждат ограничени до правилата за визуални полети (ПВП), което би било недостатъчно за безопасни операции в Европа. Компетентните органи на Габон демонстрираха намерението си да изяснят ситуацията бързо. Комисията предполага, че до прегледа на състоянието на безопасността в Република Габон на следващото заседание на Комитета за авиационна безопасност и след пресертифицирането на тези превозвачи в съответствие със стандартите на ICAO те следва да бъдат подложени на оперативна забрана и поради това да бъдат включени в приложение А въз основа на общите критерии.

(17)

Предвид резултатите от осъществените на летищата на Общността наземни инспекции по програмата SAFA, както и предвид поетия от компетентните органи на Габон ангажимент да възложат по договор на външни инспектори провеждането на систематични наземни инспекции преди полетите до Общността и предвид решението на правителството на Габон да спре всеки такъв полет, в случай че бъдат открити пропуски по безопасността, Комисията счита, че операциите до Общността на останалите два въздушни превозвача, Gabon Airlines и Afrijet, следва да бъдат разрешени, при условие че те са стриктно ограничени до сегашното им ниво и до използваните в момента въздухоплавателни средства. Поради това, на базата на общите критерии, те следва да бъдат включени в приложение Б.

(18)

Комисията ще продължи да следи от близо развитието на тези два превозвача. Държавите-членки ще проверяват систематично действителното изпълнение на приложимите стандарти за безопасност, като дават предимство на наземните инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателни средства на тези превозвачи в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008. В сътрудничество с държавите-членки Комисията възнамерява да се увери своевременно в удовлетворителното прилагане на обявените мерки в рамките на посещения на място.

(19)

Властите на Киргизката република предоставиха на Комисията информация, че са издали AOC на следните въздушни превозвачи: Valor Air и Artik Avia. Тъй като споменатите власти са показали липса на способност да осъществяват съответен надзор над въздушните превозвачи, сертифицирани от тях, тези два превозвача следва да бъдат включени в приложение А.

(20)

Властите на Киргизката република представиха на Комисията доказателства, че са отнели AOC на следните въздушни превозвачи: Botir Avia; Intal Avia; Air Central Asia. Тъй като тези превозвачи впоследствие са прекратили своята дейност, те следва да бъдат заличени от приложение A.

(21)

Както е предвидено в съображение 24 от Регламент (ЕО) № 331/2008, компетентните органи на Република Куба информираха на 19 юни 2008 г. Комисията, че оборудване E-GPWS (Подобрена система за предупреждаване при доближаване до земята) е било инсталирано на въздухоплавателните средства от тип Ilyushin IL-62 с регистрационни знаци CU-T1284 и CU-T1280 на превозвача Cubana de Aviación. Въздухоплавателното средство от тип IL-62 с регистрационен знак CU-T1283 е изведено от експлоатация поради достигане на максималния срок на живот. Освен това, компетентните органи на Република Куба информираха Комисията, че са се уверили, че установените по-рано пропуски по безопасността са били успешно отстранени от този въздушен превозвач.

(22)

Комисията извърши проверка на тази информация и приема, че мерките са достатъчни за отстраняването на всички пропуски по безопасността, открити по-рано на въздухоплавателни средства, експлоатирани от Cubana de Aviación в Общността. Държавите-членки ще проверяват систематично действителното изпълнение на приложимите стандарти за безопасност, като дават предимство на наземните инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателни средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008.

(23)

Съществуват потвърдени данни за неспазване на специфични стандарти за безопасност, установени от Чикагската конвенция, от страна на Iran National Airlines („Iran Air“), извършващ операции в Общността. Тези пропуски бяха идентифицирани от компетентните органи на Австрия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Швеция, Обединеното кралство и Швейцария по време на наземни инспекции, осъществени по програмата SAFA (7).

(24)

Превозвачът представи серия от коригиращи действия, предложени на компетентните органи на гореспоменатите държави-членки, както и план за коригиращи действия, насочени към отстраняването по систематичен начин на пропуски, засягащи различни области под отговорността на превозвача. Следвайки поканата на превозвача и на компетентните органи на Ислямска република Иран, екип от европейски експерти проведе мисия за установяване на фактите от 16 до 20 юни 2008 г., за да провери прилагането от страна на превозвача на различните коригиращи действия. Докладът показва, че превозвачът е основал подразделение в рамките на своя отдел за качествен контрол, чиято цел е да проследява и коригира откритите пропуски по безопасността и да анализира техните причини, за да бъде предотвратено повторното им появяване.

(25)

Въз основа на общите критерии е установено, че Iran Air прилага текущо всички необходими мерки за успешното отстраняване на всички открити по-рано пропуски по безопасността съгласно съответните стандарти за безопасност. Поради това, на настоящия етап няма необходимост от допълнителни действия. Комисията ще продължи да следи от близо развитието на превозвача. Държавите-членки ще проверяват систематично действителното изпълнение на приложимите стандарти за безопасност, като дават предимство на наземните инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателни средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008.

(26)

Съществуват потвърдени данни за неспазване на специфични стандарти за безопасност, установени от Чикагската конвенция, от страна на Yemenia – Yemen Airways, при операциите в Общността. Тези пропуски бяха идентифицирани от компетентните органи на Франция, Германия и Италия по време на наземни инспекции, осъществени по програмата SAFA (8).

(27)

Yemenia сключи договор с производителя на въздухоплавателни средства Airbus, като последният ще осигури технически експерти и одитори, които ще обучават персонала (пилоти и техници) и ще следят развитието на превозвача в две специфични области — поддръжка и техническо обслужване и експлоатация. След като превозвачът бе подложен на одит от страна на Airbus в тези две области през ноември и декември 2007 г., той представи поредица от коригиращи действия за подобряване на безопасността и систематично отстраняване на пропуските по безопасността, открити по време на наземните инспекции, засягащи тези области. На 26 май 2008 г. беше внесен план за коригиращи действия.

(28)

Комисията счита, че планът за коригиращи действия не дава удовлетворителен отговор на всички установени проблеми с безопасността. Въпреки че превозвачът е доказал, че неговите структура и организация са ефективни и могат да гарантират като цяло прилагането на политиката за безопасност, някои въпроси все още не са намерили отговор. В областта на операциите, по-специално в областта на наземното и летателното обучение, не се показва убедително дали и с какви средства ще бъдат приложени коригиращи действия, тъй като няма информация за необходимите квалификации и опит на назначения персонал. В областта на поддръжката и техническото обслужване планът за действие не дава отговор на множество въпроси, например относно ETOPS, техническо обслужване, техническа библиотека, които се явяват елементарни основни условия за безопасна експлоатация или добре функционираща поддръжка. Цялостната оценка на плана за действие в тази област не е възможна поради непълните отговори на превозвача. На 12 и 25 юни 2008 г. на Комисията бе изпратена също и допълнителна документация. Тази документация съдържа преработения след последвалата дискусия с Airbus план за коригиращи действия. Подкрепящата документация за преработения план за коригиращи действия бе внесена в Комисията на 7 юли 2008 г.

(29)

С цел приключване на оценката на подробната подкрепяща документация, внесена от Yemenia, от страна на Комисията и държавите-членки, Комисията ще изиска от дружеството нови обяснения относно прегледа на плана за коригиращи действия, като вземе предвид дискусиите между превозвача и Airbus.

(30)

Комисията признава положените от Yemenia усилия за отстраняване на откритите пропуски по безопасността. Нещо повече, най-новите наземни инспекции в Общността не показаха съществени пропуски. Комисията счита обаче, че планът за коригиращи действия, внесен от Yemenia, трябва да бъде приложен изцяло и следен от близо, а държавите-членки следва да проверяват систематично действителното изпълнение на приложимите стандарти за безопасност, като дават предимство на наземните инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателни средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008.

(31)

Затова на този етап Комисията счита, че превозвачът не следва да бъде включен в приложение А. След приключване на оценката на преработения план за коригиращи действия и подкрепящата го документация Комисията ще приеме подходящи мерки.

(32)

Установени са факти за сериозни пропуски по отношение на безопасността от страна на всички въздушни превозвачи, регистрирани в Камбоджа. През ноември и декември 2007 г. тази държава бе подложена на одит от страна на ICAO, който разкри голям брой несъответствия с международните стандарти. Освен това ICAO информира всички договорни страни за съществуването на сериозна загриженост относно способността на властите за гражданско въздухоплаване на Камбоджа да упражняват своите задължения по надзора на въздушната безопасност.

(33)

Компетентните органи на Камбоджа не показаха достатъчна способност да прилагат и налагат стандартите за безопасност на ICAO. По-специално, Камбоджа е издала девет Свидетелства за авиационен оператор („AOC“) без да има установена система за сертифициране на своите авиационни оператори. Техническият и оперативен персонал на държавния секретариат за гражданско въздухоплаване („SSCA“) не участва в процеса на одобряване на кандидатите. SSCA не може да гарантира, че притежателите на AOC отговарят на разпоредбите на приложение 6 към ICAO и на съответните национални изисквания. Освен това, не би било възможно да се определи надеждно текущата летателна годност на въздухоплавателни средства, регистрирани в Камбоджа.

(34)

Комисията се консултира с компетентните органи на Камбоджа относно предприетите от тях действия за отстраняване на пропуските, наблюдавани от ICAO. SSCA демонстрира решимостта си да подобри ситуацията и предприе множество съществени коригиращи действия, между които създаването на регистър на въздухоплавателните средства, отнемането на регистрацията на значителна част от въздушния флот, прекратяването на четири от деветте АОС, както и издаването на множество разпоредби, които ще станат напълно задължителни през ноември 2008 г. Комисията счита, че тези първи коригиращи действия са обнадеждаващи и изразените от ICAO опасения относно безопасността биха могли да бъдат разсеяни след пълното прилагане на всички действия.

(35)

Комисията приканва SSCA да предприеме решителни действия по отношение на пропуските по безопасността, по-конкретно по отношение на цялостното пресертифициране на лицензираните понастоящем в Камбоджа оператори в пълно съответствие със стандартите на ICAO. За целта SSCA следва да представи преди следващото заседание на Комитета за авиационна безопасност през ноември 2008 г. цялата релевантна информация във връзка с прилагането на коригиращи действия по отношение установените от ICAO пропуски по безопасността, като в случай на неизпълнение Комисията ще бъде принудена да вземе решение за включване на всички лицензирани в Камбоджа превозвачи в приложение А.

(36)

Компетентните органи на Сиера Леоне информираха Комисията, че са предприели мерки за изваждане от регистрация на всички въздухоплавателни средства, регистрирани в Сиера Леоне, и подадоха заявление за изключване на всички регистрирани в Сиера Леоне превозвачи от приложение А. Наред с това те информираха Комисията, че превозвачът Bellview Airlines (SL) не притежава повече AOC и поради това следва да бъде изключен от приложение А.

(37)

По отношение на заличаването на всички превозвачи, лицензирани в Сиера Леоне, Комисията счита, че изключването от приложение A не е оправдано, тъй като няма доказателство, че тези превозвачи са прекратили операциите си. Затова тези въздушни превозвачи следва да останат в приложение А.

(38)

Що се отнася до плана за коригиращи действия, изпратен до ICAO от компетентните органи на Сиера Леоне, Комисията не е получила доказателства (съответната документация) за мерки, насочени към отстраняване на пропуските в надзора по безопасността и сродни стандарти и препоръчани практики за гражданското въздухоплаване, както и относно сроковете за постигане на съвместимост.

(39)

На 16 май Комисията получи актуализирана информация за напредъка в прилагането на плана за коригиращи действия от страна на компетентните органи на Индонезия. Съответните документни доказателства, получени от Комисията на 16 юни 2008 г., показват, че на настоящия етап националните власти не са способни да осигурят надзора на сертифицираните от тях превозвачи, по-специално в областта на надзора на въздушните операции.

(40)

На 2 юни 2008 г. Комисията получи от компетентните органи на Индонезия също така информация относно плануването и прилагането на дейности по надзора за превозвачите Garuda Indonesia, Ekpres Transportasi Antar Benua, Airfast Indonesia и Mandala Airlines. Съответният доказателствен материал, получен от Комисията на 16 юни 2008 г., показва, че надзорът на въздушните операции на споменатите превозвачи е недостатъчен.

(41)

На 10 юли 2008 г. компетентните органи на Индонезия направиха изложения пред Комитета за авиационна безопасност във връзка с коригиращите действия, насочени към отстраняване на установените от ICAO пропуски по безопасността. Изложенията включваха подкрепяща документация за прилагането на плана за коригиращи действия, внесен от Индонезия на 1 юли 2008 г. Компетентните органи на Индонезия са положили значителни усилия за да коригират състоянието на безопасността в страната, като са започнали прилагането на поредица от изчерпателни коригиращи действия, които продължават и в момента и следва да бъдат приключени в идните месеци. Тези власти потвърдиха също така, че ICAO все още не е дала съгласие за заличаване на някои от констатациите, направени по време на нейните последни проверки през ноември 2000 г., април 2004 г. и февруари 2007 г.

(42)

На 7 май 2008 г. превозвачът Garuda Indonesia предостави изисканата от Комисията в рамките на проведеното на 3 април 2008 г. от Комитета за авиационна безопасност изслушване на превозвача допълнителна информация за предприетите коригиращи действия в областта на системите за вътрешен контрол и оборудването на въздухоплавателни средства от тип B-737 с E-GPWS. Според анализа на документите изглежда, че Garuda Indonesia е предприела необходимите действия за постигане на съвместимост със стандартите на ICAO. Съществуват обаче опасения относно въздушните операции, предвид двата сходни инцидента на 9 и на 28 май 2008 г.

(43)

Въз основа на общите критерии и предвид факта, че до момента ICAO не е дала съгласие за заличаване на нито една от констатациите, направени по време на нейните проверки, е направен изводът, че понастоящем компетентните органи на Индонезия не успяват да покажат, че изпълняват своите задължения по регламентирането и надзора в съответствие със стандартите на ICAO по отношение на всички сертифицирани от тях превозвачи. В следствие на това, нито един от превозвачите от Индонезия не може да бъде изключен понастоящем от списъка на Общността.

(44)

Комисията ще поддържа тясна връзка с ICAO по отношение на нейната оценка за способността на компетентните органи на Индонезия да прилагат и налагат международните стандарти за безопасност. Комисията възнамерява да извърши посещение в Индонезия преди да предприеме промени на настоящите мерки.

(45)

Превозвачите Airfast Indonesia, Garuda Indonesia и Mandala Airlines подадоха индивидуални заявления за устно изложение пред Комитета за авиационна безопасност и бяха изслушани в последствие на 9 и 10 юли 2008 г.

(46)

Компетентните органи на Индонезия предоставиха на Комисията доказателства за отнемането на AOC на въздушния превозвач Adam Sky Connection Airlines. Тъй като този превозвач впоследствие е прекратил своята дейност, той следва да бъде заличен от приложение A.

(47)

Компетентните органи на Индонезия предоставиха на Комисията актуализиран списък на превозвачите, притежаващи AOC. Към момента в Индонезия са сертифицирани следните превозвачи: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, Trigana Air Service, Metro Batavia, Pelita Air Service (AOC 121-008 и 135-001), Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Riau Airlines, Transwisata Prima Aviation, Tri MG Intra Airlines (AOC 121-018 и 135-037), Ekspres Transportasi Antar Benua, Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Linus Airways, Indonesia Air Transport, Sriwijaya Air, Travel Expres Airlines, Republic Expres Airlines, Airfast Indonesia, Helizona, Sayap Garuda Indah, Survei Udara Penas, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air, Atlas Deltasatya, Pura Wisata Baruna, Panarbangan Angkasa Semesta, ASI Pujiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Sampurna Air Nusantara и Eastindo. Списъкът на Общността следва да бъде актуализиран съответно и тези превозвачи следва да бъдат включени в приложение А.

(48)

Освен това, компетентните органи на Индонезия информираха Комисията, че АОС на въздушните превозвачи Helizona, Dirgantara Air Service, Kura-Kura Aviation, Asco Nusa Air и Tri MG Intra Airlines са преустановени. Тъй като тези мерки имат временен характер, Комисията счита, че няма основания за изваждане от приложение А.

(49)

Федералното управление на гражданската авиация (ФУГА) на Департамента по транспорта на САЩ понижи рейтинга за безопасност на Република Филипини в своята програма IASA, тъй като Република Филипини не успява да спази международните стандарти за безопасност, установени от ICAO. В резултат на това превозвачите от Република Филипини могат да продължат своите операции на настоящото ниво единствено при завишен надзор от страна на ФУГА. Разширяване или промени на услугите на тези превозвачи в Съединените щати не се допуска.

(50)

ICAO информира, че ще проведе през ноември 2008 г. пълна инспекция на Службата за въздушен транспорт на Република Филипини в рамките на Всеобщата програма на ICAO за одит на надзора за безопасност (USOAP).

(51)

Комисията започна консултации с компетентните органи на Филипините, изразявайки опасения относно безопасността на операциите на лицензирани в страната превозвачи. Филипините уведомиха, че през март 2008 г. е бил приет нов закон относно органа за гражданско въздухоплаване и въпросният орган е преструктуриран в напълно независима агенция, която е започнала своята дейност на 7 юли 2008 г. До момента обаче не е бил представен подробен план за коригиращи действия.

(52)

Комисията счита, че решението относно възможно включване на всички сертифицирани в Република Филипини превозвачи в списъка на Общността следва да бъде отложено до оповестяването на резултатите от инспекцията на ICAO. Междувременно Комисията и държавите-членки ще продължат да следят състоянието на безопасността при тези превозвачи.

(53)

След приемането на Регламент (ЕО) № 331/2008, Комисията и някои държави-членки изслушаха от 21 до 23 април 2008 г. изложенията на 13 руски превозвача, чиито операции са подложени на ограничения по силата на решение на компетентните органи на Руската федерация. Представената от тези превозвачи документация и направените от властите, натоварени с надзора, изложения позволиха да се уточни състоянието на безопасността при тези превозвачи и тяхното съответствие с използваните при международни операции стандарти на ICAO. В съответствие с представените от властите за въздухоплаване на Руската федерация документи, изслушванията позволяват също така извода, че множество въздухоплавателни средства не са подготвени за извършването на международни полети според стандартите на ICAO, тъй като при тях липсва TAWS/E-GPWS оборудване. Тези власти се ангажираха да предприемат необходимите мерки, в съответствие с руската законова уредба, за да забранят операциите на тези въздухоплавателни средства към, във или от въздушното пространство Общността, както и въздушните пространства на Исландия, Норвегия и Швейцария, и съответно да преразгледат AOC и оперативните спецификации на засегнатите превозвачи. Преди осъществяване на каквито и да е операции с такова въздухоплавателно средство във въздушното пространство на Общността, на Комисията ще бъдат изпратени преразгледано AOC и пълни оперативни спецификации 1. На 25 април 2008 г. компетентните органи на Руската федерация приеха решение, което влезе в сила на 26 април 2008 г.

(54)

Съгласно това решение следните въздухоплавателни средства са изключени от операции към, в и от Общността:

а)

Aircompany Yakutia: Tupolev TU-154: RA-85007 и RA-85790; Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660;

б)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 и RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 и RA-88300; Yak-40K: RA-21505 и RA-98109; Yak-42D: RA-42437; всички хеликоптери (22 на брой) Kamov Ka-26 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери (49) Mi-8 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери (11) Mi-171 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери (8) Mi-2 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери (1) EC-120B (неизвестна регистрация);

в)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 и RA-85457;

г)

Krasnoyarsky Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85505 и RA-85529; TU-154M: RA-85672, RA-85678, RA-85682, RA-85683, RA-85694, RA-85759, RA-85801, RA-85817 и RA-85821; Ilyushin IL-86: RA-86121, RA-86122, RA-86137 и RA-86145;

д)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42526, RA-42538 и RA-42541;

е)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; всички хеликоптери TU-134 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Antonov An-24 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери An-2 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mi-2 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mi-8 (неизвестна регистрация) (9);

ж)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622, RA-85690 и RA-85618.

з)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42347, RA-42374, RA-42433; Yak-40: RA-88287; всички Tupolev TU-134A, в това число: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 и RA-65973; всички Antonov AN-24RV, в това число: RA-46625 и RA-47818.

и)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374, RA-85432 и RA-85508 (10).

й)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85727, RA-85733, RA-85755, RA-85788, RA-85789, RA-85796, RA-85803, RA-85806, RA-85820, RA-85681 и RA-85685; TU-154B: RA-85504, RA-85550, RA-85557; всички (29) TU-134: RA-65005, RA-65024, RA-65033, RA-65055, RA-65127, RA-65143, RA-65148, RA-65560, RA-65565, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65618, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902, RA-65916 и RA-65977; всички (1) TU-134B: RA-65716; всички (4) Antonov AN-24B: RA-46267, RA-46388, RA-47289 и RA-47847; всички (3) AN-24 RV: RA-46509, RA-46519 и RA-47800; всички (10) Yakovlev Yak-40: RA-87292, RA-87348, RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA 88210, RA-88227, RA-88244 и RA-88280; всички хеликоптери Mil-26: (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mil-10: (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mi-8 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери AS-355 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери BO-105 (неизвестна регистрация).

к)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65093, RA-65109, RA-65113, RA-65553, RA-65555, RA-65759, RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65912, RA-65921, RA-65979 и RA-65994; TU-214: RA-64504, RA-64505; Ilyushin IL-18: RA-75454 и RA-75464; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87969, RA-87971, RA-87972 и RA-88200.

(55)

При превозвачите Airlines 400 JSC и Atlant Soyuz не бяха установени такива въздухоплавателни средства.

(56)

Компетентните власти на Руската федерация и Комисията са решени да продължат своето тясно сътрудничество и да продължават да обменят всички необходими информации, свързани с безопасността на техните превозвачи. Държавите-членки ще проверяват систематично действителното изпълнение на приложимите стандарти за безопасност, като дават предимство на наземните инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателни средства на тези превозвачи в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008.

(57)

На 1 април 2008 г., съгласно съображение 18 от Регламент (ЕО) № 331/2008, превозвачът Ukraine Cargo Airways внесе преработен план за коригиращи действия, отразяващ промените, изискани от компетентните органи на Украйна след провеждането на одит на дружеството. На 11 април 2008 г. Комисията изиска от компетентните органи на Украйна да представят доказателства за проверката на ефективността на прилагането на преразгледания план за коригиращи действия към 10 май 2008 г.

(58)

Компетентните органи на Украйна информираха Комисията на 19 юни 2008 г., че не могат да потвърдят изпълнението на коригиращите действия от превозвача Ukraine Cargo Airways. Те посочиха освен това, че разглеждат някои от коригиращите действия като неефективни. На 27 юни тези органи внесоха подкрепяща документация, информираща Комисията, че превозвачът е постигнал „съществен напредък в подобряването на техническото състояние на своя въздушен флот, на документацията, политиката и процедурите, както и в обучението на персонала“, но „изпитва затруднения вследствие на кратките срокове и други обстоятелства, в това число и закъснения от страна на организации, извършващи техническо обслужване, да приключи своевременно и в пълен обхват дейностите по всички въздухоплавателни средства и да подобри летателното обучение на персонала“. Компетентните органи на Украйна потвърдиха своята готовност да продължат да упражняват цялостен надзор над Ukraine Cargo Airways и решимостта си да представят на Комитета за авиационна безопасност цялостно решение относно ефективността на прилагане на плана за коригиращи действия от страна на Ukraine Cargo Airways. На 8 юли 2008 г. компетентните органи на Украйна внесоха в Комисията своето решение да отменят оперативните ограничения за някои въздухоплавателни средства на Ukraine Cargo Airways, след като са се уверили в прилагането на плана за коригиращи действия от страна на превозвача.

(59)

В съответствие с изложенията, направени пред Комитета за авиационна безопасност на 10 юли 2008 г. от компетентните органи на Украйна и от Ukraine Cargo Airways, наземните проверки на 15 въздухоплавателни средства на превозвача са показали, че планът за коригиращи действия е бил приложен само за 6 въздухоплавателни средства, отговарящи на стандартите на ICAO, за които компетентните органи са взели решение да отменят всички ограничения, наложени преди това от тях. Освен това, според тези органи останалите 9 въздухоплавателни средства не са отговаряли на изискванията за извършване на определени дейности, гарантиращи прилагане на стандартите на ICAO, и поради тази причина към тях продължават да се прилагат оперативни ограничения в Украйна.

(60)

Комисията потвърждава, че превозвачът е демонстрирал своето желание да предприеме коригиращи действия по отношение на пропуските по безопасността, засягащи целия негов въздушен флот. Въз основа на документите, свидетелстващи за резултатите от проверките на компетентните органи на Украйна, както и на изложенията на тези органи пред Комитета за авиационна безопасност, тя счита обаче, че планът не е бил приложен напълно от превозвача, тъй като проверката на компетентните органи на Украйна показва нецелесъобразност и липса на ефективност при прилагането на плана за коригиращи действия до момента. Комисията продължава да е обезпокоена от факта, че превозвачът може да гарантира единствено, че част от неговия флот съответства на стандартите за безопасност, докато съгласно посочения план дружеството трябваше да внедри система за управление на флота, гарантираща еднаквото прилагане на всички мерки за всички негови въздухоплавателни средства. Поради това, въз основа на общите критерии, на този етап превозвачът не може да бъде заличен от приложение А.

(61)

Както е предвидено в съображение 21 от Регламент (ЕО) № 331/2008, Комисията прикани на 11 април 2008 г. компетентните органи на Украйна да представят до 10 май 2008 г. план, съдържащ мерки за разширяване на надзора по безопасността на операторите под техния регулаторен контрол и на въздухоплавателните средства, регистрирани в Украйна. В рамките на проведените на 22 май 2008 г. с компетентните власти на Украйна консултации, съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 473/2006, Комисията поднови искането си за такава информация. Компетентните власти на Украйна представиха такъв план на 31 май 2008 г. Този план се концентрира върху: законодателство относно разработването, прилагането и налагането на точни, обвързващи и ясно разграничими закони и стандарти, прилагани в Украйна за целите на одобряване и надзор на организации, въздухоплавателни средства и персонал; ресурсите на администрацията за гражданско въздухоплаване, включително квалификацията на персонала и обучението, за да се гарантира, че количеството, квалификацията и обученията на персонала, в това число първоначалните и текущите обучения, са достатъчни за извършване на необходимите дейности, свързани с надзора на безопасността при операторите, въздухоплавателните средства и персонала в Украйна; и накрая, надзора на трайната летателна годност и обслужването на въздухоплавателни средства, определяйки по какъв начин компетентните власти на Украйна гарантират осигуряването на трайната летателна годност на въздухоплавателни средства под техен регулаторен контрол и спазването на одобрени програми за обслужване на въздухоплавателни средства, които се преразглеждат периодично.

(62)

Компетентните власти на Украйна представиха също така и доказателства за приемането на законодателни мерки, засягащи също и аспекти на безопасността, които могат да бъдат прилагани до приемането на новия кодекс за въздухоплаване.

(63)

Комисията счита, че представеният план съдържа действия, целящи разширяване и засилване на надзора по безопасността в Украйна. Ефективността на този план обаче не може да бъде оценена на този етап, тъй като графикът за конкретните действия се простира до 2011 г., докато повечето от мерките, засягащи надзора на трайната летателна годност и обслужването следва да бъдат приложени до края на 2008 г.

(64)

В светлината на горепосоченото, Комисията счита за необходимо да се следи от близо изпълнението на този план. Компетентните органи на Украйна се приканват да представят тримесечни доклади за напредъка. В съответствие с това, Комисията възнамерява да проведе посещение на компетентните власти в Украйна, за да провери ефективността на изпълнението на действията, които трябва да бъдат осъществени до края на 2008 г. Наред с това, държавите-членки ще проверяват систематично действителното изпълнение на приложимите стандарти за безопасност, като дават предимство на наземните инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателни средства на превозвачи, лицензирани в Украйна, в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008.

(65)

Досега в Комисията не е предаван доказателствен материал за пълното осъществяване на съответните оздравителни действия от останалите превозвачи, включени в списъка на Общността, актуализиран на 16 април 2008 г., и от властите, отговорни за регулаторния контрол на тези въздушни превозвачи, въпреки направените конкретни запитвания. Поради това, въз основа на общите критерии, е направен извод, че тези въздушни превозвачи следва да продължат да бъдат предмет на оперативна забрана (приложение А) или оперативни ограничения (приложение Б), според случая.

(66)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за авиационна безопасност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 474/2006 се изменя, както следва:

1.

Приложение А се заменя с приложение А към настоящия регламент.

2.

Приложение Б се заменя с приложение Б към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 14. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 331/2008 (ОВ L 102, 12.4.2008 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 8.

(4)  ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 8/2008 на Комисията (ОВ L 10, 12.1.2008 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 109, 19.4.2008 г., стр. 7.

(6)  DGAC/F-2007-1595, DGAC/F-2007-1950, DGAC/F-2007-2291, DGAC/F-2008-176, DGAC/F-2008-405, DGAC/F-2008-44.

(7)  ACG-2007-63, ACG-2007-90, ACG-2007-139, ACG-2008-58, ACG-2008-105, DGAC/F-2004-198, DGAC/F-2004-456, DGAC/F-2004-1218, DGAC/F-2005-194, DGAC/F-2005-523, DGAC/F-2005-1333, DGAC/F-2006-197, DGAC/F-2006-404, DGAC/F-2006-531, DGAC/F-2006-767, DGAC/F-2006-1696, DGAC/F-2007-185, DGAC/F-2007-575, DGAC/F-2007-1064, DGAC/F-2007-1802, DGAC/F-2007-2074, DGAC/F-2007-2254, DGAC/F-2007-2471, DGAC/F-2008-303, DGAC/F-2008-732, LBA/D-2004-42, LBA/D-2004-359, LBA/D-2004-780, LBA/D-2005-504, LBA/D-2005-521, LBA/D-2005-593, LBA/D-2006-234, LBA/D-2006-425, LBA/D-2007-463, LBA/D-2007-520, LBA/D-2007-536, LBA/D-2007-724, LBA/D-2008-209, LBA/D-2008-278, LBA/D-2008-441, ENAC-IT-2004-349, ENAC-IT-2005-85, ENAC-IT-2005-168, ENAC-IT-2005-349, ENAC-IT-2006-843, ENAC-IT-2007-387, ENAC-IT-2007-417, ENAC-IT-2007-572, ENAC-IT-2007-637, ENAC-IT-2008-104, CAA-NL-2004-91, CAA-NL-2004-92, CAA-NL-2005-15, CAA-NL-2005-36, CAA-NL-2005-117, CAA-NL-2007-190, CAA-NL-2008-43, SCAA-2005-32, SCAA-2005-57, SCAA-2007-60, CAA-UK-2004-24, CAA-UK-2004-150, CAA-UK-2004-158, CAA-UK-2004-208, CAA-UK-2005-34, CAA-UK-2008-76, CAA-UK-2008-100, FOCA-2005-308, FOCA-2007-494.

(8)  DGAC/F-2005-270, DGAC/F-2005-471, DGAC/F-2005-1054, DGAC/F-2005-1291, DGAC/F-2006-60, DGAC/F-2006-601, DGAC/F-2006-716, DGAC/F-2006-1465, DGAC/F-2006-1760, DGAC/F-2006-2066, DGAC/F-2007-119, DGAC/F-2007-1002, DGAC/F-2007-1332, DGAC/F-2007-2066, DGAC/F-2008-478, DGAC/F-2008-1129, LBA/D-2006-47, LBA/D-2006-103, LBA/D-2006-157, LBA/D-2007-477, ENAC-IT-2005-51, ENAC-IT-2005-218, ENAC-IT-2005-648, ENAC-IT-2006-330, ENAC-IT-2008-126.

(9)  Компетентните органи на Руската федерация информираха Комисията на 6 юни 2008 г. за инсталирането на оборудване E-GPWS на следните въздухоплавателни средства на превозвача Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B с регистрационни знаци RA-85603, RA-85604. Те представиха също и изменените оперативни спецификации към АОС на превозвача;

(10)  Компетентните органи на Руската федерация информираха Комисията на 6 юни 2008 г. за инсталирането на оборудване E-GPWS на следните въздухоплавателни средства на превозвача Ural Airlines: Ilyushin IL-86 с регистрационни знаци RA-86078, RA-86093, RA-86114 и RA-86120. Те представиха също и изменените оперативни спецификации към АОС на превозвача.


ПРИЛОЖЕНИЕ A

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ЧИИТО ОПЕРАЦИИ СА ОБЕКТ НА ЦЯЛОСТНА ЗАБРАНА В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА (1)

Име на юридическото лице на въздушен превозвач, както е посочено в неговото АОС (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (АОС) или на лиценза за опериране

Обозначителен номер на ICAO за авиолинията

Държава на оператора

AIR KORYO

Неизвестен

KOR

Корейска народнодемократична република (КНДР)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Судан

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Афганистан

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Неизвестен

VRB

Руанда

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Ангола

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Украйна

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Украйна

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Украйна

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за законов надзор на Демократична република Конго (ДРК), включително

 

Демократична република Конго (ДРК)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Демократична република Конго (ДРК)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Демократична република Конго (ДРК)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Демократична република Конго (ДРК)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Демократична република Конго (ДРК)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Подпис на министъра (Наредба № 78/205)

LCG

Демократична република Конго (ДРК)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Демократична република Конго (ДРК)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Демократична република Конго (ДРК)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за законов надзор на Екваториална Гвинея, включително

 

 

Екваториална Гвинея

CRONOS AIRLINES

Неизвестен

Неизвестен

Екваториална Гвинея

CEIBA INTERCONTINENTAL

Неизвестен

CEL

Екваториална Гвинея

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Екваториална Гвинея

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Не се прилага

Екваториална Гвинея

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Екваториална Гвинея

GUINEA AIRWAYS

738

Не се прилага

Екваториална Гвинея

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Екваториална Гвинея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за законов надзор на Индонезия, включително

 

 

Индонезия

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Неизвестен

Индонезия

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Индонезия

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Неизвестен

Индонезия

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Неизвестен

Индонезия

ATLAS DELTASATYA

135-023

Неизвестен

Индонезия

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Неизвестен

Индонезия

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Неизвестен

Индонезия

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Неизвестен

Индонезия

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Индонезия

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Неизвестен

Индонезия

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Индонезия

EASTINDO

135-038

Неизвестен

Индонезия

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Неизвестен

Индонезия

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Индонезия

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Индонезия

HELIZONA

135-003

Неизвестен

Индонезия

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Индонезия

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Индонезия

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Неизвестен

Индонезия

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Индонезия

KURA-KURA AVIATION

135-016

Неизвестен

Индонезия

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Индонезия

LINUS AIRWAYS

121-029

Неизвестен

Индонезия

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Индонезия

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Неизвестен

Индонезия

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Неизвестен

Индонезия

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Индонезия

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Индонезия

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Неизвестен

Индонезия

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Индонезия

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Индонезия

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Неизвестен

Индонезия

PURA WISATA BARUNA

135-025

Неизвестен

Индонезия

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Индонезия

RIAU AIRLINES

121-017

RIU

Индонезия

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Неизвестен

Индонезия

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Неизвестен

Индонезия

SMAC

135-015

SMC

Индонезия

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Индонезия

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Неизвестен

Индонезия

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Неизвестен

Индонезия

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Индонезия

TRAVIRA UTAMA

135-009

Неизвестен

Индонезия

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Индонезия

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Индонезия

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Индонезия

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Индонезия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за законов надзор на Киргизката република, включително

 

Киргизка република

AIR MANAS

17

MBB

Киргизка република

ARTIK AVIA

13

ART

Киргизка република

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Киргизка република

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Киргизка република

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Киргизка република

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Киргизка република

DAMES

20

DAM

Киргизка република

EASTOK AVIA

15

Неизвестен

Киргизка република

ESEN AIR

2

ESD

Киргизка република

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Киргизка република

ITEK AIR

04

IKA

Киргизка република

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Киргизка република

KYRGYZSTAN

03

LYN

Киргизка република

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Киргизка република

MAX AVIA

33

MAI

Киргизка република

OHS AVIA

09

OSH

Киргизка република

S GROUP AVIATION

6

Неизвестен

Киргизка република

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Киргизка република

SKY WAY AIR

21

SAB

Киргизка република

TENIR AIRLINES

26

TEB

Киргизка република

TRAST AERO

05

TSJ

Киргизка република

VALOR AIR

07

Неизвестен

Киргизка република

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за законов надзор за регулаторен надзор на Либерия

 

Либерия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за законов надзор на Република Габон, с изключение на Gabon Airlines и Afrijet, в това число

 

 

Република Габон

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

Неизвестен

Република Габон

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Република Габон

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Неизвестен

Република Габон

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

0045/MTACCMDH/SGACC/DTA

NVS

Република Габон

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Неизвестен

Република Габон

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Република Габон

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Неизвестен

Република Габон

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за законов надзор на Сиера Леоне, включително

Сиера Леоне

AIR RUM, LTD

Неизвестен

RUM

Сиера Леоне

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Неизвестен

BVU

Сиера Леоне

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Неизвестен

DTY

Сиера Леоне

HEAVYLIFT CARGO

Неизвестен

Неизвестен

Сиера Леоне

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Неизвестен

ORJ

Сиера Леоне

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Неизвестен

PRR

Сиера Леоне

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Неизвестен

SVT

Сиера Леоне

TEEBAH AIRWAYS

Неизвестен

Неизвестен

Сиера Леоне

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за законов надзор на Свазиленд, включително

Свазиленд

AERO AFRICA (PTY) LTD

Неизвестен

RFC

Свазиленд

JET AFRICA SWAZILAND

Неизвестен

OSW

Свазиленд

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Неизвестен

RSN

Свазиленд

SCAN AIR CHARTER, LTD

Неизвестен

Неизвестен

Свазиленд

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Неизвестен

SWX

Свазиленд

SWAZILAND AIRLINK

Неизвестен

SZL

Свазиленд


(1)  Въздушните превозвачи, изброени в приложение А, биха могли да получат разрешение да упражняват права за движение, като използват на „мокър“ лизинг въздухоплавателни средства на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че съответните стандарти за безопасност са изпълнени.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ЧИИТО ОПЕРАЦИИ СА ПРЕДМЕТ НА ОПЕРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА (1)

Име на юридическото лице на въздушен превозвач, както е посочено в неговото АОС

(както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (АОС)

Обозначителен номер на ICAO за авиолинията

Държава на оператора

Тип въздухоплавателно средство

Обозначителен/ни знак/ци, производствени серийни номера

Държава на регистрация

AFRIJET (2)

0027/MTAC/SGACC/DTA

 

Република Габон

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на:

2 самолета от тип Falcon 50; 1 самолет от тип Falcon 900;

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Република Габон

AIR BANGLADESH

17

BGD

Бангладеш

B747-269B

S2-ADT

Бангладеш

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Коморски острови

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на:

LET 410 UVP

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на:

D6-CAM (851336)

Коморски острови

GABON AIRLINES (3)

0040/MTAC/SGACC/DTA

GBK

Република Габон

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на:

1 самолет от тип Boeing B-767-200

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: TR-LHP

Република Габон


(1)  Въздушните превозвачи, изброени в Приложение Б, биха могли да получат разрешение да упражняват права за превоз посредством нает самолет на въздушен превозвач, който не е обект на оперативна забрана, при условие че съответните стандарти за безопасност са спазени.

(2)  Afrijet може да използва единствено специално посоченото за целта въздухоплавателно средство за настоящите си операции в рамките на Европейската Общност.

(3)  Gabon Airlines може да използва единствено специално посоченото за целта въздухоплавателно средство за настоящите си операции в рамките на Европейската Общност.


25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/52


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 716/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара в сектора на захарта (1), и по-специално член 33, параграф 2, буква а) и параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 32, параграф 1 и параграф 2 от Регламент (ЕО) № 318/2006 предвижда, че разликата между цените в международната търговия за продуктите, изброени в член 1, параграф 1, букви б), в), г) и ж) от посочения регламент и цените в Общността могат да се покриват от възстановяване при износ, когато тези продукти са изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение VII към въпросния регламент.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износ на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такива възстановявания (2) уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение VII към Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 килограма от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя всеки месец.

(4)

Член 32, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 318/2006 определя, че възстановяването при износ за продукт, съдържащ се в стоки, не може да надвишава възстановяването, приложимо за този продукт, когато е изнасян без допълнителната преработка.

(5)

Възстановяванията, определени според настоящия регламент, могат да бъдат предварително определени, когато пазарната ситуация през следващите няколко месеца не може да се установи в момента.

(6)

Ангажиментите, поети във връзка с възстановяванията, които могат да се предоставят за износа на селскостопански продукти, съдържащи се в стоките, които не са включени в приложение I към Договора, могат да бъдат застрашени от предварителното определяне на висок размер на възстановяването. Следователно е необходимо да се вземат предпазни мерки в такива ситуации, без обаче да се възпрепятства сключването на дългосрочни договори. Определянето на специфичен размер на възстановяването при предварително определяне на възстановяванията е мярка, която позволява тези различни цели да бъдат постигнати.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяванията, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005 и в член 1, параграф 1, и в член 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 318/2006, и изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение VII към Регламент (ЕО) № 318/2006, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 639/2008 (ОВ L 178, 5.7.2008 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяванията, приложим от 25 юли 2008 година за определени продукти в сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора (1)

Код по КН

Описание

Ставка за изменение в EUR/100 kg

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

1701 99 10

Бяла захар

20,56

20,56


(1)  Размерите на възстановяване, определени в настоящото приложение, не се прилагат по отношение на износа зa износ за:

а)

трети страни: Андора, Лихтенщайн, Светия престол (Ватикана), Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия (), Черна гора, Албания и Бившата югославска република Македония, както и за стоките, изброени в таблици I и II от протокол 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не влизат в митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, остров Хелголанд, Сеута, Мелила, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия и районите в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, за чиито външни отношения отговаря държава-членка и които не влизат в митническата територия на Общността: Гибралтар.

(2)  Включително Косово, под егидата на Обединените нации, съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност от 10 юни 1999 г.


ДИРЕКТИВИ

25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/54


ДИРЕКТИВА 2008/75/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на въглеродния двуокис като активно вещество в приложение I към нея

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на биоциди на пазара (1), и по-специално член 16, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (2) установява списък с активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО. Списъкът включва въглеродния двуокис.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1451/2007, на въглеродния двуокис е направена оценка в съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за употреба в продуктов тип 14 (родентициди), съгласно определението, посочено в приложение V към Директива 98/8/ЕО.

(3)

Франция бе определена за докладваща държава-членка и на 15 май 2006 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(4)

Докладът на компетентния орган беше преразгледан от държавите-членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, на заседанието на Постоянния комитет по биоцидите от 21 юни 2007 г. констатациите от прегледа бяха включени в доклад за оценка, с предложение въглеродният двуокис да бъде включен в приложение IA към Директива 98/8/ЕО само за използването му в готови за употреба газови бутилки, снабдени с устройство за газоулавяне.

(5)

Ако дадено активно вещество фигурира в приложение IA, то при обичайни обстоятелства би трябвало да бъде включено и в приложение I. Включването в приложение I би обхванало тези начини на употреба, за които продуктите се очаква да удовлетворят изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО, но не и начините на употреба на продуктите с понижена опасност. Такъв е случаят с някои биоцидни продукти, използвани като родентициди и съдържащи въглероден двуокис. Поради това е целесъобразно въглеродният двуокис да бъде включен в приложение I за продуктов тип 14, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешителните за биоцидни продукти, използвани като родентициди и съдържащи въглероден двуокис, могат да бъдат издавани, изменяни или отменяни в съответствие с член 16, параграф 3 от Директива 98/8/ЕО.

(6)

Докладът за оценка беше съответно изменен и преразгледан на заседанието на Постоянния комитет по биоцидите от 29 ноември 2007 г.

(7)

Преразглеждането във връзка с въглеродния двуокис не разкри нерешени въпроси или други безпокойства, с които да се заеме Научният комитет по рисковете за здравето и околната среда.

(8)

Преценката на равнище на Общността бе извършена само за една конкретна употреба. В допълнение към това, в съответствие с член 8, параграф 5 от директивата, известна част от информацията не беше представена и съответно не беше преценена. Следователно е уместно държавите-членки, когато издават разрешителни за продукти, да преценяват рисковете за помещенията и хората, като се вземат предвид рисковете, които не са били представително разгледани в оценката на риска на равнището на Общността, а също така държавите-членки следва да гарантират, че са предприети подходящи мерки или са наложени специфични условия, за да се сведат установените рискове до приемливи нива.

(9)

Важно е разпоредбите на настоящата директива да се прилагат едновременно във всички държави-членки, с цел да се осигури еднакъв режим на биоцидните продукти на пазара, съдържащи активното вещество въглероден двуокис, както и да се улесни правилното функциониране на пазара на биоцидни продукти като цяло.

(10)

Трябва да се отпусне разумен период от време, преди дадено активно вещество да бъде включено в приложение I, с цел да се позволи на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за наложените нови изисквания и да се осигури възможност кандидатите, подготвили досиета, напълно да се възползват от 10-годишния период за защита на данните, който, в съответствие с член 12, параграф 1, буква в), подточка ii) от Директива 98/8/ЕО, започва от датата на включване.

(11)

След включването трябва да се разреши на държавите-членки разумен срок за прилагането на член 16, параграф 3 от Директива 98/8/ЕО, и по-специално за издаването, изменението или отменянето на разрешителни за биоциди от продуктов тип 14, съдържащи въглероден двуокис, с цел да се осигури привеждането в съответствие с Директива 98/8/ЕО.

(12)

Директива 98/8/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(13)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 98/8/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 31 март 2009 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за привеждане в съответствие с настоящата директива. Те незабавно предават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица за съответствието на въпросните разпоредби с настоящата директива.

Те прилагат настоящите разпоредби от 1 ноември 2009 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, последните съдържат позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки предават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2008/31/ЕО (ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 57).

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 98/8/ЕО се включва следната позиция № 7:

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална чистота на активното вещество в биоцидния продукт, пуснат на пазара

Дата на включване

Краен срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3

(с изключение на продукти, съдържащи повече от едно активно вещество, за които крайният срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 е указаният в последното от решенията за включване отнасящи се за техните активни вещества)

Изтичане на срока за включване

Продуктов тип

Специални разпоредби (1)

„7

въглероден двуокис

въглероден двуокис

ЕО № 204-696-9

CAS № 124-38-9

990 ml/l

1 ноември 2009 година

31 октомври 2011 година

31 октомври 2019 година

14

При оценяването на заявлението за издаване на разрешително за продукт в съответствие с член 5 и приложение VI, държавите-членки оценяват, когато това е уместно за даден продукт, тези части от населението, които могат да бъдат изложени на въздействието на продукта, и вариантите на употреба или излагане на въздействието, които не са били представително разгледани при оценката на риска на общностно равнище.

При издаване на разрешителни за продукти държавите-членки оценяват рисковете и в последствие гарантират предприемането на подходящи мерки или налагането на специфични условия, за да се намалят установените рискове.

Разрешително за продукт може да бъде издадено само когато от заявлението може да бъде установено, че рисковете могат да бъдат намалени до приемливи нива.“


(1)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI, можете да намерите съдържанието и заключенията на докладите за оценка на интернет страницата на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/57


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

за изменение на Решение 2008/155/ЕО по отношение на някои екипи за събиране и производство на ембриони в Канада и Съединените щати

(нотифицирано под номер C(2008) 3748)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/610/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/556/ЕИО на Съвета от 25 септември 1989 година относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на ембриони от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (1), и по-специално член 8, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2008/155/ЕО на Комисията от 14 февруари 2008 година за съставяне на списък на екипите за събиране и производство на ембриони в трети страни, одобрени за внос на ембриони от едър рогат добитък в Общността (2) предвижда, че държавите-членки могат да внасят ембриони от трети страни само ако те са били събрани, обработени и съхранени от екипи за събиране и производство на ембриони, изброени в приложението към посоченото решение.

(2)

Канада и Съединените щати са поискали да бъдат внесени изменения във вписванията за тези страни в посочения списък по отношение на някои екипи за събиране на ембриони.

(3)

Канада и Съединените щати са предоставили гаранции за спазване на прилаганите правила, определени в Директива 89/556/ЕИО, и съответните екипи за събиране на ембриони са били официално одобрени за износ към Общността от компетентните ветеринарни служби на тези страни.

(4)

Поради това Решение 2008/155/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2008/155/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 302, 19.10.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Решение 2006/60/ЕО на Комисията (ОВ L 31, 3.2.2006 г., стр. 24).

(2)  ОВ L 50, 23.2.2008 г., стр. 51. Решение, изменено с Решение 2008/449/ЕО (ОВ L 157, 17.6.2008 г., стр. 108).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 2008/155/ЕО се изменя, както следва:

1.

Редът, отнасящ се за екип за събиране на ембриони на Канада № E 71, се заменя със следния текст:

„CA

 

E 71

E 953

E 1364

E 1368

 

Gencor

RR 5

Guelph,

Ontario N1H 6J2

Dr. Ken Christie

Dr. Everett Hall“

2.

Редът, отнасящ се за екип за събиране на ембриони на Канада № E 817, се заменя със следния текст:

„CA

 

E 817

 

Hôpital Vétérinaire Ormstown

1430 route 201

Ormstown,

Québec J0S 1K0

Dr. Mario Lefort“

3.

За Канада се добавя следният ред:

„CA

 

E 1783

 

Bureau Vétérinaire Ste-Martine

168 Boulevard St-Joseph

Ste-Martine,

Québec J0S 1V0

Dr. Marc Perras“

4.

Редът, отнасящ се за екип за събиране на ембриони на Съединените щати № 93MD062 E 1139, се заменя със следния текст:

„US

 

93MD062

E 1139

 

Mid Maryland Dairy Veterinarian

112 Western Maryland PKWY

Hagerstown, MD 21742

Dr. John Prososki

Dr. Matthew E. Iager“

5.

Редът, отнасящ се за екип за събиране на ембриони на Съединените щати № 93MD063 E 1139, се заменя със следния текст:

„US

 

93MD063

E 1139

 

Mid Maryland Dairy Associates

112 Western Maryland PKWY

Hagerstown, MD 21742

Dr. Tom Mercuro“

6.

За Съединените щати се добавят следните редове:

„US

 

 

 

Trans Ova Genetics

9033 Walker RD

Belgrade, MT 59714

Dr. Chris Kolste

US

 

 

 

Greencastle Veterinary Hospital

862 Buchanan Trail East

Greencastle, PA 17225

Dr. Daren Statler

US

 

 

 

Tufts-New England Veterinary Ambulatory Clinic

149 New Sweden RD

Woodstock, CT 06281

Dr. Kevin Lindell“


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/59


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2008/611/ОВППС НА СЪВЕТА

от 24 юли 2008 година

за отмяна на Обща позиция 2008/187/ОВППС относно ограничителните мерки по отношение на незаконното правителство на Анжуан в Съюз Коморски острови

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 3 март 2008 г. Съветът прие Обща позиция 2008/187/ОВППС относно ограничителните мерки по отношение на незаконното правителство на Анжуан в Съюз Коморски острови (1) в отговор на упорития отказ на последното да работи за създаване на благоприятни условия за стабилност и помирение на Коморските острови.

(2)

След възстановяването на 25 март 2008 г. на властта на Съюз Коморски острови на остров Анжуан, ограничителните мерки, наложени с Обща позиция 2008/187/ОВППС следва да бъдат отменени.

(3)

Следователно Обща позиция 2008/187/ОВППС следва да бъде отменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

Обща позиция 2008/187/ОВППС се отменя.

Член 2

Настоящата обща позиция поражда действие в деня на приемането ѝ.

Член 3

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

B. HORTEFEUX


(1)  ОВ L 59, 4.3.2008 г., стр. 32.


25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/60


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2008/612/ОВППС НА СЪВЕТА

от 24 юли 2008 година

за назначаване на специален представител на Европейския съюз за Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и по-специално член 14, член 18, параграф 5 и член 23, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 23 юни 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/481/ОВППС (1) за изменение на Съвместно действие 2008/131/ОВППС, с което се удължава мандатът на г-н Francesc Vendrell като специален представител на Европейския съюз за Афганистан до 31 август 2008 г.

(2)

Г-н Francesc Vendrell е уведомил генералния секретар/върховен представител (ГС/ВП), че няма възможност да изпълнява функциите на специален представител на Европейския съюз (СПЕС) след 31 август 2008 г.

(3)

ГС/ВП отправи препоръка за назначаването на г-н Ettore F. Sequi за нов СПЕС за Афганистан до 28 февруари 2009 г.

(4)

СПЕС ще изпълнява мандата си в контекста на ситуация, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на общата външна политика и политика на сигурност, определени в член 11 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Г-н Ettore F. Sequi се назначава за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Афганистан за периода от 1 септември 2008 г. до 28 февруари 2009 г.

Член 2

Общи цели

Мандатът на СПЕС се основава на целите на провежданата от Европейския съюз политика в Афганистан. По-специално СПЕС:

1)

допринася за прилагането на съвместната декларация на ЕС и Афганистан и на Споразумението за Афганистан, както и на съответните резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и на други приложими резолюции на Организацията на обединените нации;

2)

насърчава положителния принос на участниците на регионално ниво в Афганистан и от съседните държави за мирния процес в Афганистан, като по този начин допринася за утвърждаването на афганистанската държава;

3)

подкрепя ключовата роля на Организацията на обединените нации, по-специално на специалния представител на генералния секретар; и

4)

подкрепя работата на ГС/ВП в региона.

Член 3

Мандат

С оглед постигането на целите на провежданата от Европейския съюз политика, в рамките на мандата СПЕС следва:

а)

да изразява становището на Европейския съюз за политическия процес, като се основава на ключовите принципи, договорени между Афганистан и международната общност, по-специално съвместната декларация на ЕС и Афганистан и Споразумението за Афганистан;

б)

да установява и поддържа тесни връзки и да оказва подкрепа на представителните институции на Афганистан, по-специално на правителството и парламента. Следва да се поддържат връзки и с други афганистански политически фигури и други заинтересовани участници както в страната, така и в чужбина;

в)

да поддържа тесни връзки със заинтересованите международни и регионални организации, особено с местните представители на Организацията на обединените нации;

г)

да поддържа тесни връзки със съседните и с други заинтересовани държави в региона, така че техните становища за ситуацията в Афганистан и развитието на сътрудничеството между тези държави и Афганистан да бъдат взети предвид в рамките на политиката на Европейския съюз;

д)

да предоставя информация за напредъка, постигнат по отношение на осъществяването на целите на съвместната декларация на ЕС и Афганистан и Споразумението за Афганистан, по-специално в следните области:

добро управление в публичната сфера и създаване на институции, гарантиращи принципите на правовата държава,

реформи в областта на сигурността, включително създаване на съдебни институции, полицейски сили и национална армия,

зачитане на правата на човека за всички афганистанци, независимо от пол, етническа принадлежност или религия,

зачитане на демократичните принципи, принципите на правовата държава, правата на малцинствата, правата на жените и децата и принципите на международното право,

насърчаване на участието на жени в публичната администрация и гражданското общество,

зачитане на международните задължения на Афганистан, включително сътрудничество в международните усилия за борба с тероризма, трафика на наркотици и трафика на хора,

улесняване предоставянето на хуманитарна помощ и добре организираното завръщане на бежанци и разселени лица;

е)

да съдейства, съгласувано с представители на държавите-членки и Комисията, за това политическият подход на Европейския съюз да намира отражение в действията му в подкрепа на развитието на Афганистан;

ж)

съвместно с Комисията да участва активно в съвместния съвет за координация и наблюдение, създаден съгласно Споразумението за Афганистан;

з)

да предоставя съвети относно участието и позицията на Европейския съюз на международни конференции, посветени на Афганистан.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под контрола и оперативното ръководство на ГС/ВП.

2.   Комитетът по политика и сигурност (КПС) поддържа привилегировани отношения със СПЕС и е основното звено за контакти със Съвета. КПС предоставя стратегически и политически насоки на СПЕС в рамките на неговия мандат.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС в периода от 1 септември 2008 г. до 28 февруари 2009 г., е в размер на 2 300 000 EUR.

2.   Разходите, финансирани от предвидената в параграф 1 сума, са допустими от 1 септември 2008 г. Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Европейските общности.

3.   Управлението на разходите е предмет на споразумение между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички извършени разходи.

Член 6

Създаване и състав на екипа

1.   В рамките на своя мандат и на предоставените му финансови средства, СПЕС отговаря за създаването на свой екип след консултация с председателството, със съдействието на ГС/ВП и в пълно взаимодействие с Комисията. Екипът включва експерти по конкретни политически въпроси в зависимост от изискванията на мандата. СПЕС уведомява ГС/ВП, председателството и Комисията за окончателния състав на своя екип.

2.   Държавите-членки и институциите на Европейския съюз могат да предложат да командироват служители, които да работят със СПЕС. Възнаграждението на персонала, командирован от държава-членка или институция на ЕС към СПЕС, се поема от съответната държава-членка или институция на ЕС. Експертите, командировани от държавите-членки към Генералния секретариат на Съвета също могат да бъдат зачислени към СПЕС. Договорно наетият международен персонал следва да притежава гражданство на държава-членка на ЕС.

3.   Всички командировани служители остават под административното ръководство на изпращащата държава-членка или институция на ЕС и изпълняват задълженията си и действат в интерес на мандата на СПЕС.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и неговия персонал

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и гладкото протичане на мисията на СПЕС и членовете на неговия персонал, се определят по взаимно съгласие с приемащата(ите) страна(и), в зависимост от случая. За тази цел държавите-членки и Комисията предоставят цялата необходима подкрепа.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на неговия екип спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на разпоредбите относно сигурността на Съвета (2), по-специално при работа с класифицирана информация на ЕС.

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите-членки, Комисията и Генералният секретариат на Съвета гарантират достъпа на СПЕС до всяка относима информация.

2.   Председателството, Комисията и/или държавите-членки, в зависимост от случая, осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на ЕС за сигурността на персонала, разположен извън ЕС в оперативно качество съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, съобразени с неговия мандат и състоянието на сигурността в територията, по отношение на която е компетентен, за сигурността на целия персонал под неговото пряко ръководство, по-специално чрез:

а)

разработване на план за сигурност за съответната мисия, основаващ се на указанията на Генералния секретариат на Съвета, включващ специфични за мисията мерки за сигурност от физически, организационен и процедурен характер, мерки за управление на безопасното придвижване на персонала до и в границите на района на мисията, управлението на инциденти, свързани със сигурността, и план на мисията за извънредни ситуации и евакуация;

б)

гарантиране, че целият персонал, разположен извън ЕС, е застрахован за висок риск съобразно условията в района на мисията;

в)

гарантиране, че всички членове на неговия екип, разположени извън ЕС, включително местно наетият персонал, са преминали съответното обучение за сигурност предварително или при пристигането си в района на мисията, въз основа на определената от Генералния секретариат на Съвета степен на риск за района на мисията;

г)

гарантиране, че всички съвместно приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, са изпълнени, и представяне пред ГС/ВП, Съвета и Комисията на писмени доклади относно тяхното изпълнение, както и относно други въпроси, свързани със сигурността, в рамките на доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Доклади

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади пред ГС/ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва също така пред работните групи. Редовните писмени доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. По препоръка на ГС/ВП или КПС, СПЕС може да представя доклади пред Съвета по общи въпроси и външни отношения.

Член 12

Координация

1.   СПЕС съдейства за цялостната политическа координация на ЕС. Той съдейства за осигуряване на съгласуваност при използването на всички инструменти на ЕС на мястото на мисията, за да се постигнат целите на политиката на ЕС. Действията на СПЕС се координират с тези на председателството и на Комисията, както и с действията на СПЕС за Централна Азия. СПЕС редовно информира мисиите на държавите-членки и делегациите на Комисията.

2.   На място се поддържат тесни връзки с председателството, Комисията и ръководителите на мисии на държавите-членки, които полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. СПЕС предоставя политически насоки на местно равнище на ръководителя на полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL AFGHANISTAN). СПЕС и командващият гражданските операции се консултират взаимно в зависимост от нуждите. СПЕС също така работи съгласувано с други участници на международно и регионално равнище на място.

Член 13

Преразглеждане

Изпълнението на настоящото съвместно действие и неговата съгласуваност с други действия на Европейския съюз в региона подлежи на редовен преглед. До средата на ноември 2008 г. СПЕС представя на ГС/ВП, Съвета и Комисията изчерпателен доклад за изпълнението на мандата. Този доклад представлява основа за оценка на мандата в съответните работни групи и от КПС. В рамките на общите приоритети за разполагане на персонал, ГС/ВП отправя препоръки към КПС относно решението на Съвета за подновяване, изменение или прекратяване на мандата.

Член 14

Влизане в сила

Настоящото съвместно действие влиза в сила в деня на приемането му.

Член 15

Публикуване

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

B. HORTEFEUX


(1)  ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2007/438/ЕО (ОВ L 164, 26.6.2007 г., стр. 24).


25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/63


РЕШЕНИЕ 2008/613/ОВППС НА СЪВЕТА

от 24 юли 2008 година

за изпълнение на Обща позиция 2004/694/ОВППС за по-нататъшни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за престъпленията в бивша Югославия (МТПЮ)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Обща позиция 2004/694/ОВППС (1), и по-специално член 2 от нея, във връзка с член 23, параграф 2, второ тире от Договора за Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно разпоредбите на Обща позиция 2004/694/ОВППС Съветът прие мерки за замразяване на всички финансови средства и стопански ресурси, принадлежащи на физическите лица, изброени в приложението към нея, които са били подведени под съдебна отговорност от МТПЮ.

(2)

След предаването на г-н Stojan ZUPLJANIN на МТПЮ на 21 юни 2008 г., неговото име следва да бъде извадено от списъка.

(3)

Съответно е необходимо списъкът в приложението към Обща позиция 2004/694/ОВППС да бъде съответно коригиран,

РЕШИ:

Член 1

Приложението към Обща позиция 2004/694/ОВППС се заменя с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

B. HORTEFEUX


(1)  ОВ L 315, 14.10.2004 г., стр. 52. Обща позиция, изменена с Решение 2007/449/ОВППС на Съвета (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 75) и с удължен срок на действие с Обща позиция 2007/635/ОВППС (ОВ L 256, 2.10.2007 г., стр. 30).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, посочени в член 1

 

Лице

Мотиви

1.

Име: HADZIC Goran (пол: мъжки)

Дата на раждане: 7.9.1958 г.

Място на раждане: Vinkovci, Хърватия

Гражданин на Сърбия

обвинен от МТБЮ и все още на свобода

Обвинителен акт: 4 юни 2004 г.

Дело №: IT-04-75

2.

Име: KARADZIC Radovan

(пол: мъжки)

Дата на раждане: 19.6.1945 г.

Място на раждане: Petnjica, община Savnik, Черна гора

Гражданин на Босна и Херцеговина

обвинен от МТБЮ и все още на свобода

Първи обвинителен акт: 25 юли 1995 г.; втори обвинителен акт: 16 ноември 1995 г.; изменен обвинителен акт: 31 май 2000 г.

Дело №: IT-95-5/18

3.

Име: MLADIC Ratko (пол: мъжки)

Дата на раждане: 12.3.1948 г.

Място на раждане: Bozanovici,

община Kalinovik, Босна и Херцеговина

Гражданин на Босна и Херцеговина

обвинен от МТБЮ и все още на свобода

Първи обвинителен акт:

25 юли 1995 г.; втори обвинителен акт: 16 ноември 1995 г.; изменен обвинителен акт: 8 ноември 2002 г.

Дело №: IT-95-5/18


25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/65


РЕШЕНИЕ 2008/614/ОВППС НА СЪВЕТА

от 24 юли 2008 година

за изпълнение на Обща позиция 2004/293/ОВППС за възобновяване на мерките в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за престъпления в бивша Югославия (МТПБЮ)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Обща позиция 2004/293/ОВППС (1), и по-специално член 2 от нея, във връзка с член 23, параграф 2 от Договора за Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

С Обща позиция 2004/293/ОВППС, Съветът прие мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през териториите на държавите-членки на лица, обвързани с дейности, които подпомагат лицата, срещу които Международния трибунал за престъпления в бивша Югославия (МТПБЮ) е подигнал обвинение да продължават да избягват правосъдие или които по друг начин препятстват ефективното изпълнение на мандата на МТПБЮ.

(2)

След предаването на г-н Stojan ZUPLJANIN на МТПБЮ определени лица, посочени в член 1 на Обща позиция 2004/293/ОВППС и свързани с г-н Zupljanin, следва да бъдат изключени от списъка.

(3)

Списъкът в приложението към Обща позиция 2004/293/ОВППС следва да бъде съответно изменен,

РЕШИ:

Член 1

Списъкът на лицата в приложението към Обща позиция 2004/293/ОВППС се заменя със списъка в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от деня на неговото приемане.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

B. HORTEFEUX


(1)  ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 65. Обща позиция, последно изменена с Обща позиция 2008/223/ОВППС (ОВ L 70, 14.3.2008 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   BILBIJA, Milorad

Син на Svetko BILBIJA

Дата на раждане/Място на раждане: 13 август 1956 г., Сански мост, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 3715730

Лична карта №: 03GCD9986

Личен идентификационен № 1308956163305

Други имена (прякори):

Адрес: Brace Pantica № 7, Баня Лука, Босна и Херцеговина

2.   BJELICA, Milovan

Дата на раждане/Място на раждане: 19 октомври 1958 г., Сараево, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 0000148, издаден на 26 юли 1998 г. в Сръбско Сараево (обявен за невалиден)

Лична карта №: 03ETA0150

Личен идентификационен № 1910958130007

Други имена (прякори): Cicko

Адрес: CENTREK Company в Пале, Босна и Херцеговина

3.   ECIM (EĆIM), Ljuban

Дата на раждане/Място на раждане: 6 януари 1964 г., Sviljanac, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 0144290, издаден на 21 ноември 1998 г. в Баня Лука (обявен за невалиден).

Лична карта №: 03GCE3530

Личен идентификационен № 0601964100083

Други имена (прякори):

Адрес: Stevana Mokranjca № 26, Баня Лука, Босна и Херцеговина

4.   HADZIC (HADŽIĆ), Goranka

Дъщеря на: Branko и Milena HADZIC (HADŽIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 18 юни 1962 г., община Винковци, Хърватия.

Паспорт №:

Лична карта №: 1806962308218 (JMBG), лична карта № 569934/03.

Други имена (прякори):

Адрес: ул. Aranj Janosa № 9, Нови Сад, Сърбия.

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: Сестра на Goran HADZIC (HADŽIĆ).

5.   HADZIC (HADŽIĆ), Ivana

Дъщеря на: Goran и Zivka HADZIC (HADŽIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 25 февруари 1983 г., Вуковар, Хърватия.

Паспорт №:

Лична карта №:

Други имена (прякори):

Адрес: ул. Aranj Janosa № 9, Нови Сад, Сърбия.

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: Дъщеря на Goran HADZIC (HADŽIĆ)

6.   HADZIC (HADŽIĆ), Srecko (Srećko)

Син на: Goran и Živka HADZIC (HADŽIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 8 октомври 1987 г., Вуковар, Хърватия.

Паспорт №:

Лична карта №:

Други имена (прякори):

Адрес: ул. Aranj Janosa № 9, Нови Сад, Сърбия.

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: Син на Goran HADZIC (HADŽIĆ).

7.   HADZIC (HADŽIĆ), Zivka (Živka)

Дъщеря на: Branislav NUDIC (NUDIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 9 юни 1957 г., Винковци, Хърватия.

Паспорт №:

Лична карта №:

Други имена (прякори):

Адрес: ул. Aranj Janosa № 9, Нови Сад, Сърбия.

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: Дъщеря на Goran HADZIC (HADŽIĆ)

8.   JOVICIC (JOVIČIĆ), Predrag

Син на Desmir JOVICIC (JOVIČIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 1 март 1963 г., Пале, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 4363551

Лична карта №: 03DYA0852

Личен идентификационен № 0103963173133

Други имена (прякори):

Адрес: Milana Simovica № 23, Пале, Босна и Херцеговина

9.   KARADZIC (KARADŽIĆ), Aleksandar

Дата на раждане/Място на раждане: 14 май 1973 г., Сараево-Център, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 0036395 (с изтекъл срок на валидност на 12 октомври 1998 г.)

Лична карта №:

Личен идентификационен №

Други имена (прякори): Sasa

Адрес:

10.   KARADZIC (KARADŽIĆ), Ljiljana (моминско име: ZELEN)

Дъщеря на Vojo и Anka

Дата на раждане/Място на раждане: 27 ноември 1945 г., Сараево-Център, Босна и Херцеговина

Паспорт №:

Лична карта №:

Личен идентификационен №

Други имена (прякори):

Адрес:

11.   KARADZIC (KARADŽIĆ), Luka

Син на: Vuko и Jovanka KARADZIC (KARADŽIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 31 юли 1951 г., община Савник, Черна гора.

Паспорт №:

Лична карта №:

Други имена (прякори):

Адрес: Dubrovacka Street № 14, Белград, Сърбия, и Janka Vukotica Street № 24, Rastoci, община Niksic, Черна гора

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: Брат на Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ)

12.   KARADZIC-JOVICEVIC (KARADŽIĆ-JOVIČEVIĆ), Sonja

Дъщеря на: Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ) и Ljiljana ZELEN-KARADZIC(ZELEN-KARADŽIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 22 май 1967 г., Сараево, Босна и Херцеговина

Паспорт №:

Лична карта №: 2205967175003 (JMBG); лична карта № 04DYB0041

Други имена (прякори): Seki

Адрес: Dobroslava Jevdjevica № 9, Пале, Босна и Херцеговина.

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: Дъщеря на Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ).

13.   KESEROVIC (KESEROVIĆ), Dragomir

Син на Slavko

Дата на раждане/Място на раждане: 8 юни 1957 г., Piskavica / Баня Лука, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 4191306

Лична карта №: 04GCH5156

Личен идентификационен № 0806957100028

Други имена (прякори):

Адрес:

14.   KIJAC, Dragan

Дата на раждане/Място на раждане: 6 октомври 1955 г., Сараево, Босна и Херцеговина

Паспорт №:

Лична карта №:

Личен идентификационен №

Други имена (прякори):

Адрес:

15.   KOJIC (KOJIĆ), Radomir

Син на Milanko и Zlatana

Дата на раждане/Място на раждане: 23 ноември 1950 г., Bijela Voda, Sokolac, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 4742002, издаден през 2002 г. в Сараево. Валиден до 2007 г.

Лична карта №: 03DYA1935, издадена на 7 юли 2003 г. в Сараево.

Личен идентификационен № 2311950173133

Други имена (прякори): - Mineur или Ratko

Адрес: Trifka Grabeza №115, Пале, или хотел KRISTAL, Jahorina, Босна и Херцеговина

16.   KOVAC (KOVAČ), Tomislav

Син на Vaso

Дата на раждане/Място на раждане: 4 декември 1959 г., Сараево, Босна и Херцеговина

Паспорт №:

Лична карта №:

Личен идентификационен № 0412959171315

Други имена (прякори): - Tomo

Адрес: Bijela, Черна гора; и Пале, Босна и Херцеговина

17.   KUJUNDZIC (KUJUNDŽIĆ), Predrag

Син на Vasilija

Дата на раждане/Място на раждане: 30 януари 1961 г., Suho Pole, Doboj, Босна и Херцеговина

Паспорт №:

Лична карта №: 03GFB1318

Личен идентификационен № 3001961120044

Други имена (прякори): - Predo

Адрес: Doboj, Босна и Херцеговина

18.   LUKOVIC (LUKOVIĆ), Milorad Ulemek

Дата на раждане/Място на раждане: 15 май 1968 г., Белград, Сърбия

Паспорт №:

Лична карта №:

Личен идентификационен №

Други имена (прякори): Legija (подправен документ за самоличност на името на IVANIC, Zeljko (IVANIĆ, Željko))

Адрес: арестуван (Белградски районен затвор, Bacvanska 14, Белград)

19.   MALIS (MALIŠ), Milomir

Син на Dejan Malis (Mališ)

Дата на раждане/Място на раждане: 3 август 1966 г., Bjelice

Паспорт №:

Лична карта №:

Личен идентификационен № 0308966131572

Други имена (прякори):

Адрес: Vojvode Putnika, Foca, Босна и Херцеговина

20.   MANDIC (MANDIĆ), Momcilo (Momčilo)

Дата на раждане/Място на раждане: 1 май 1954 г., Kalinovik, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 0121391, издаден на 12 май 1999 г. в Сръбско Сараево, Босна и Херцеговина (обявен за невалиден)

Лична карта №:

Личен идентификационен № 0105954171511

Други имена (прякори): Momo

Адрес: арестуван

21.   MARIC (MARIĆ), Milorad

Син на Vinko Maric (Marić)

Дата на раждане/Място на раждане: 9 септември 1957 г., Visoko, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 4587936

Лична карта №: 04GKB5268

Личен идентификационен № 0909957171778

Други имена (прякори):

Адрес: Vuka Karadzica №148, Zvornik, Босна и Херцеговина

22.   MICEVIC (MIČEVIĆ), Jelenko

Син на Luka и Desanka, по баща: Simic (Simić)

Дата на раждане/Място на раждане: 8 август 1947 г., Borci, близо до Konjic, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 4166874

Лична карта №: 03BIA3452

Личен идентификационен № 0808947710266

Други имена (прякори): Filaret

Адрес: Манастир Milesevo, Сърбия

23.   MLADIC (MLADIĆ), Biljana (моминско име STOJCEVSKA (STOJČEVSKA))

Дъщеря на: Strahilo STOJCEVSKI (STOJČEVSKI) и Svetlinka STOJCEVSKA(STOJČEVSKA)

Дата на раждане/Място на раждане: 30 май 1972 г., Скопие, БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Паспорт №:

Лична карта №: 3005972455086 (JMBG);

Други имена (прякори):

Адрес: регистрирана на Blagoja Parovica №117a, Белград, но пребивава на Vidikovacki venac №83, Белград, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: Снаха на Ratko MLADIC (MLADIĆ).

24.   MLADIC (MLADIĆ), Bosiljka(моминско име JEGDIC (JEGDIĆ);

Дъщеря на Petar JEGDIC (JEGDIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 20 юли 1947 г., Okrugljaca, община Virovitica, Хърватия;

Лична карта №: - 2007947455100 (JMBG);

Лична карта: T77619, издадена на 31 май 1992 г. от SUP Белград;

Адрес: Blagoja Parovica №117a, Белград, Сърбия;

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: Съпруга на Ratko MLADIC (MLADIĆ).

25.   MLADIC (MLADIĆ), Darko

Син на: Ratko и Bosiljka MLADIC (MLADIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 19 август 1969 г., Скопие, БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Паспорт №: паспорт от Сърбия и Черна гора № 003220335, издаден на 26 февруари 2002 г.

Лична карта №: 1908969450106 (JMBG); лична карта № B112059, издадена на 8 април 1994 г. от SUP Белград

Други имена (прякори):

Адрес: Vidikovacki venac №83, Белград, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: Син на Ratko MLADIC (MLADIĆ)

26.   NINKOVIC (NINKOVIĆ), Milan

Син на Simo

Дата на раждане/Място на раждане: 15 юни 1943 г., Doboj, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 3944452

Лична карта №: 04GFE3783

Личен идентификационен № 1506943120018

Други имена (прякори):

Адрес:

27.   OSTOJIC (OSTOJIĆ), Velibor

Син на Jozo

Дата на раждане/Място на раждане: 8 август 1945 г., Celebici, Foca, Босна и Херцеговина

Паспорт №:

Лична карта №:

Личен идентификационен №

Други имена (прякори):

Адрес:

28.   OSTOJIC (OSTOJIĆ), Zoran

Син на Mico OSTOJIC (OSTOJIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 29 март 1961 г., Сараево, Босна и Херцеговина

Паспорт №:

Лична карта №: 04BSF6085

Личен идентификационен № 2903961172656

Други имена (прякори):

Адрес: Malta № 25, Сараево, Босна и Херцеговина

29.   PAVLOVIC (PAVLOVIĆ), Petko

Син на Milovan PAVLOVIC (PAVLOVIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 6 юни 1957 г., Ratkovici, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 4588517

Лична карта №: 03GKA9274

Личен идентификационен № 0606957183137

Други имена (прякори):

Адрес: Vuka Karadjica № 148, Zvornik, Босна и Херцеговина

30.   POPOVIC (POPOVIĆ), Cedomir (Čedomir)

Син на Radomir POPOVIC (POPOVIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 24 март 1950 г., Petrovici

Паспорт №:

Лична карта №: 04FAA3580

Личен идентификационен № 2403950151018

Други имена (прякори):

Адрес: Crnogorska № 36, Bileca, Босна и Херцеговина

31.   PUHALO, Branislav

Син на Djuro

Дата на раждане/Място на раждане: 30 август 1963 г., Foca, Босна и Херцеговина

Паспорт №:

Лична карта №:

Личен идентификационен № 3008963171929

Други имена (прякори):

Адрес:

32.   RADOVIC (RADOVIĆ), Nade

Син на Milorad RADOVIC (RADOVIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 30 август 1963 г., Foca, Босна и Херцеговина

Паспорт №: стар паспорт № 0123256 (обявен за невалиден)

Лична карта №: 03GJA2918

Личен идентификационен № 2601951131548

Други имена (прякори):

Адрес: Stepe Stepanovica № 12, Foca/Srbinje, Босна и Херцеговина

33.   RATIC (RATIĆ), Branko

Дата на раждане/Място на раждане: 26 ноември 1957 г., MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 0442022, издаден на 17 септември 1999 г. в Баня Лука

Лична карта №: 03GCA8959

Личен идентификационен № 2611957173132

Други имена (прякори):

Адрес: Ulica Krfska № 42, Баня Лука, Босна и Херцеговина

34.   ROGULJIC (ROGULJIĆ), Slavko

Дата на раждане/Място на раждане: 15 май 1952 г., SRPSKA CRNJA HETIN, Сърбия

Паспорт №: невалидни паспорти № 3747158, издаден на 12 април 2002 г. в Баня Лука, с изтекъл срок на валидност на 12 април 2007 г. и № 0020222, издаден на 25 август 1988 г. в Баня Лука, с изтекъл срок на валидност на 25 август 2003 г.

Лична карта №: 04EFA1053

Личен идентификационен № 1505952103022

Други имена (прякори):

Адрес: Vojvode Misica № 21, Laktasi, Босна и Херцеговина

35.   SAROVIC (ŠAROVIĆ), Mirko

Дата на раждане/Място на раждане: 16 септември 1956 г., Rusanovici-Rogatica, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 4363471, издаден в Източно Сараево, валиден до 8 октомври 2008 г.

Лична карта №: 04PEA4585

Личен идентификационен № 1609956172657

Други имена (прякори):

Адрес: Bjelopoljska № 42, 71216 Сръбско Сараево, Босна и Херцеговина

36.   SKOCAJIC (SKOČAJIĆ), Mrksa (Mrkša)

Син на Dejan SKOCAJIC (SKOČAJIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 5 август 1953 г., Blagaj, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 3681597

Лична карта №: 04GDB9950

Личен идентификационен № 0508953150038

Други имена (прякори):

Адрес: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Босна и Херцеговина

37.   VRACAR (VRAČAR), Milenko

Дата на раждане/Място на раждане: 15 май 1956 г., Nisavici, Prijedor, Босна и Херцеговина

Паспорт №: невалидни паспорти № 3865548, издаден на 29 август 2002 г. в Banja Luka, с изтекъл срок на валидност на 29 август 2007 г., № 0280280, издаден на 4 декември 1999 г. в Баня Лука с изтекъл срок на валидност на 4 декември 2004 г. и № 0062130, издаден на 16 септември 1998 г. в Баня Лука, Босна и Херцеговина.

Лична карта №: 03GCE6934

Личен идентификационен № 1505956160012

Други имена (прякори):

Адрес: Save Ljuboje №14, Баня Лука, Босна и Херцеговина

38.   ZOGOVIC (ZOGOVIĆ), Milan

Син на Jovan

Дата на раждане/Място на раждане: 7 октомври 1939 г., Dobrusa

Паспорт №:

Лична карта №:

Личен идентификационен №

Други имена (прякори):

Адрес: