ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 194

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
23 юли 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 691/2008 на Комисията от 22 юли 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/602/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 юни 2008 година относно определяне на физическата архитектура и изискванията на националните интерфейси и на съобщителната инфраструктура между Централната ВИС и националните интерфейси за етапа на разработване (нотифицирано под номер C(2008) 2693)

3

 

 

2008/603/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 юли 2008 година за временна дерогация от правилата за произход, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета, за да се вземе предвид специалната ситуация в Мавриций по отношение на консервираната риба тон и филето от риба тон (нотифицирано под номер C(2008) 3568)

9

 

 

2008/604/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 юли 2008 година относно назначаването на членове на експертната група по трафика на хора

12

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 34 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за типово одобрение на превозни средства по отношение на предотвратяването на опасността от възникване на пожар

14

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2008/605/ОВППС на Съвета от 22 юли 2008 година за прилагане на Обща позиция 2004/161/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Зимбабве

34

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2008/582/ЕО на Комисията от 8 юли 2008 година относно изключване от финансиране от страна на Общността на някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция Гарантиране, и на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) (ОВ L 186, 15.7.2008 г.)

37

 

*

Поправка на Информация относно датата на влизане в сила на споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кирибати (ОВ L 165, 26.6.2008 г.)

42

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

23.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 691/2008 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2008 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 590/2008 (ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 24).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

32,2

MK

28,0

TR

85,4

ME

25,6

XS

37,5

ZZ

41,7

0707 00 05

TR

115,0

ZZ

115,0

0709 90 70

TR

98,5

ZZ

98,5

0805 50 10

AR

90,6

US

70,6

UY

101,5

ZA

102,4

ZZ

91,3

0806 10 10

CL

79,7

EG

148,0

IL

129,9

TR

144,2

ZZ

125,5

0808 10 80

AR

115,7

BR

94,9

CL

100,6

CN

74,8

NZ

112,6

US

101,0

UY

80,0

ZA

85,0

ZZ

95,6

0808 20 50

AR

80,0

AU

143,2

CL

113,9

NZ

110,0

ZA

95,7

ZZ

108,6

0809 10 00

TR

170,1

ZZ

170,1

0809 20 95

TR

401,1

US

437,5

ZZ

419,3

0809 30

TR

164,5

ZZ

164,5

0809 40 05

IL

154,8

XS

95,0

ZZ

124,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

23.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/3


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2008 година

относно определяне на физическата архитектура и изискванията на националните интерфейси и на съобщителната инфраструктура между Централната ВИС и националните интерфейси за етапа на разработване

(нотифицирано под номер C(2008) 2693)

(само текстовете на български, гръцки, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език са автентични)

(2008/602/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на Визова информационна система (ВИС) (1), и по-специално член 4, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2004/512/ЕО създаде ВИС като система за обмен на визови данни между държавите-членки и даде мандат на Комисията за разработването на ВИС.

(2)

Следва да се въведат подходящи процедури между Комисията и държавите-членки, по-специално по отношение на елементите на националния интерфейс в държавите-членки.

(3)

В съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (2) Обединеното кралство не участва в приемането на Решение 2004/512/ЕО, не е обвързано с него и не е обект на прилагането му, тъй като то доразвива разпоредби на достиженията на правото от Шенген. Поради това, Обединеното кралство не е адресат на настоящото решение на Комисията.

(4)

В съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (3), Ирландия не участва в приемането на Решение 2004/512/ЕО, не е обвързана с него и не е обект на прилагането му, тъй като то развива разпоредби на достиженията на правото от Шенген. Поради това, Ирландия не е адресат на настоящото решение на Комисията.

(5)

Съгласно член 5 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, на 13 август 2004 г. Дания взе решение да приложи Решение 2004/512/ЕО в датското право. Следователно Решение 2004/512/ЕО е задължително за Дания в международното право. Поради това, съгласно международното право Дания е длъжна да изпълни настоящото решение.

(6)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на последните с въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (4), което попада в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (5) относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

(7)

По отношение на Швейцария настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на споразумението, подписано между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоцииране на последната с прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета за сключване на това споразумение от името на Европейската общност (6).

(8)

По отношение на Лихтенщайн настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, което попада в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/261/ЕО на Съвета от 28 февруари 2008 година за подписването от името на Европейската общност и за временното прилагане на някои разпоредби от Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (7).

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, съответстват на становището на комитета, създаден с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2424/2001 на Съвета от 6 декември 2001 г. за разработване на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II) (8),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Физическата архитектура и изискванията на националните интерфейси и на съобщителната инфраструктура между Централната ВИС и националните интерфейси за етапа на разработване са, както са посочени в приложението.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2008 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5.

(2)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(3)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(4)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(5)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(6)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 3.

(8)  ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   Въведение

Настоящият документ описва изискванията на мрежата и проектирането на съобщителната инфраструктура и нейните компоненти.

1.1.   Акроними и съкращения

Акроними и съкращения

Обяснение

РЦЗ

Резервно централно звено

РЛНИ

Резервен локален национален интерфейс

ЦНИ

Централен национален интерфейс

ЦС

Централна система

ЦС-ВИС

Централна визова информационна система

ЦЗ

Централно звено

DNS

Домейн нейм сървър

FTP

Протокол за трансфер на файлове

HTTP

Протокол за трансфер на хипертекст

IP

Интернет протокол

LAN

Локална мрежа

ЛНИ

Локален национален интерфейс

НИ-ВИС

Национален интерфейс

NTP

Мрежов протокол за време

SAN

Мрежа за съхранение на данни

SDH

Синхронна цифрова йерархия

SMTP

Прост протокол за обмен на електронна поща

SNMP

Прост протокол за управление на мрежа

sTESTA

Защитени трансевропейски телематични услуги между администрациите е мярка по програма IDABC (взаимно предоставяне на паневропейски електронноправителствени услуги за публичните администрации, стопанските предприятия и гражданите. Решение 2004/387/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1))

TCP

Протокол за управление на предаването

ВИС

Визова информационна система

VPN

Виртуална частна мрежа

WAN

Широкообхватна мрежа

2.   Физическа архитектура на националните интерфейси и на съобщителната инфраструктура между централната ВИС и националните интерфейси

НИ-ВИС, както е определена в член 1, параграф 2 от Решение 2004/512/ЕО на Съвета се състои от:

един локален национален интерфейс (наричан по-долу „ЛНИ“) за всяка държава-членка, който е интерфейсът, свързващ физически държавата-членка към защитената съобщителна мрежа и включва криптиращите устройства, предназначени за ВИС. ЛНИ е разположена в помещения на държавата-членка;

незадължителен резервен локален национален интерфейс (наричан по-долу „РЛНИ“), който има същото съдържание, функция като ЛНИ.

Конкретната конфигурация на ЛНИ и РЛНИ ще бъде определена и съгласувана заедно с всяка държава-членка.

ЛНИ и РЛНИ ще се използват единствено за цели, дефинирани от законодателството на Общността, приложимо към ВИС.

Съобщителната инфраструктура между ЦС-ВИС и НИ-ВИС се състои от:

мрежата за защитени трансевропейски телематични услуги между администрациите (sTESTA), която предоставя криптирана, виртуална, частна мрежа (vis.stesta.eu), предназначена за данните ВИС и съобщенията между държавите-членки в съответствие със законодателството на Общността, свързано с ВИС и между държавите-членки и органа, отговарящ за оперативното управление на ЦС-ВИС.

3.   Мрежови услуги

В глави 3, 5 и 7, там където се споменават технологии или протоколи, следва да се разбира, че могат да се използват еквивалентни технологии или протоколи. Разгръщането на мрежата трябва да отчита степента на готовност на държавите-членки.

3.1.   Изглед на мрежата

Архитектурата на ВИС използва централизирани услуги, които са достъпни от различните държави-членки. С цел по-голяма гъвкавост тези централизирани услуги са дублирани в две различни места и по-точно Страсбург, Франция, където е разположено централното звено (ЦЗ) на основната ЦС-ВИС и в Санкт Йохан им Понгау, Австрия, където е разположено резервното централно звено (РЦЗ) на резервната ЦС-ВИС в съответствие с Решение 2006/752/ЕО на Комисията от 3 ноември 2006 година, определящо местата за визовата информационна система по време на етапа на разработване (2).

Основното и резервното централно звено трябва да са достъпни от различните държави-членки чрез точки за достъп до мрежата — ЛНИ и РЛНИ — взаимно свързващи националната им система с ЦС-ВИС.

Връзката между основната ЦС-ВИС и резервната ЦС-ВИС трябва да бъде открита за всички нови бъдещи архитектури и технологии и трябва да допуска непрекъснатото синхронизиране между централното звено и резервното централно звено.

3.2.   Ширина на лентата

Необходимата ширина на лентата за ЛНИ и незадължителната РЛНИ може да е различна в различните държави-членки.

Съобщителната инфраструктура трябва да предлага за връзка на площадките ленти с адаптирани към очаквания трафик ширини. Мрежата трябва да предоставя достатъчни гарантирани минимални скорости на зареждане и изтегляне за всяка връзка и трябва да поддържа пълната ширина на лентата на точките за достъп до мрежата.

3.3.   Поддържани протоколи

Съобщителната инфраструктура трябва да може да поддържа мрежовите протоколи, използвани от ЦС-ВИС, и по-специално HTTP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, DNS, тунелни протоколи, протоколи за репликация за SAN и патентованите протоколи за връзка Java — Java чрез IP от BEA WebLogic.

3.4.   Технически спецификации

3.4.1.   IP адресиране

Комуникационната инфраструктура трябва да разполага със серия запазени IP адреси, които могат да бъдат използвани единствено в тази мрежа. От този запазен интервал с IP адреси ЦС-ВИС ще използва определени IP адреси, които няма да бъдат използвани никъде другаде.

3.4.2.   Поддържане на IPv6

Локалните мрежи на повечето места ще използват IPv4, но някои може да използват IPv6. Поради това точките за достъп до мрежата трябва да могат да работят като IPv4/IPv6 възел. За да се осигури гладко преминаване, ще се изисква координиране с държавите-членки, които преминават на IPv6.

3.4.3.   Постоянна скорост на трансфера

Докато натовареността на връзката на ЦЗ и РЦЗ е по-малка от 90 %, дадена държава-членка трябва да може да поддържа без прекъсване 100 % от своята определена ширина на лентата.

3.4.4.   Други спецификации

За да поддържа ЦС-ВИС, съобщителната инфраструктура трябва най-малко да отговаря на един минимален брой технически спецификации:

 

Времето за преминаване (включително в натоварените часове) трябва да бъде по-малко или равно на 150 ms за 95 % от пакетите и по-малко от 200 ms за 100 % от пакетите.

 

Вероятността за загуба на пакети (включително в натоварените часове) трябва да бъде по-малка или равна на 10–4 за 95 % от пакетите и по-малка от 10–3 за 100 % от пакетите.

 

Гореспоменатите спецификации важат за всяка точка за достъп поотделно.

 

За връзката между ЦЗ и РЦЗ времезакъснението при двупосочно преминаване трябва да бъде по-малко или равно на 60 ms.

3.5.   Устойчивост

Съобщителната инфраструктура трябва да предлага голяма наличност особено на следните елементи:

опорна мрежа,

маршрутизиращи устройства,

точки на присъствие,

местни връзки до потребителя (включително свободни кабели),

устройства за сигурност (криптиращи устройства, защитни стени и др.),

всички основни услуги (DNS и др.),

ЛНИ и незадължителната РЛНИ.

Механизмите за предпазване от прекъсване в работата на мрежата трябва да са създадени, и когато е необходимо координирани с нивото на приложението, за да се осигури максимална наличност на ВИС като цяло.

4.   Мониторинг

За да се облекчи мониторинга на съобщителната инфраструктура, средствата за мониторинг трябва да могат да се интегрират със средствата за наблюдение на оперативното управление на ЦС-ВИС.

5.   Общи услуги

Съобщителната инфраструктура трябва да може да предлага по избор следните общи услуги: DNS, релейно предаване на поща и NTP.

6.   Наличност

Наличността на точки за връзка на съобщителната инфраструктура с LAN трябва да е 99,99 % във всеки един период от 28 последователни дни.

7.   Услуги за осигуряване на сигурност

7.1.   Криптиране на мрежата

Не се разрешава преминаването по съобщителната инфраструктура на некриптирана информация, свързана с ВИС.

За да се поддържа висока степен на сигурност, съобщителната инфраструктура трябва да допуска боравене със сертификатите/ключовете, използвани от начина, по който е решено криптирането на мрежата. Трябва да има възможност за отдалечено администриране и отдалечен мониторинг на криптиращите кутии.

Трябва да се използват симетрични криптиращи алгоритми (3DES 128 bits или по-добър) и асиметрични криптиращи алгоритми (модулни RSA 1 024 bit или по-добри).

7.2.   Други елементи за сигурност

Освен защита на точките за достъп до ВИС (ЛНИ и РЛНИ) съобщителната инфраструктура трябва също да осигурява защита на незадължителните общи услуги. В случай че се предлагат такива услуги, те следва да отговарят на мерки за защита, сравними с тези в ЦС-ВИС. Освен това устройствата за общи услуги и мерките им за защита трябва да са под непрекъснато наблюдение с цел сигурност.

С цел поддържане на висока степен на сигурност, съобщителната инфраструктура трябва да позволява всички инциденти свързани със сигурността да се докладват без никакво отлагане. Всички инциденти, свързани със сигурността, трябва да се докладват редовно, например месечни доклади и доклади ad hoc.

8.   Бюро за помощ и структура за поддръжка

Създават се бюро за помощ и структура за поддръжка, които трябва да могат да взаимодействат с ЦС-ВИС.

9.   Взаимодействие с други системи

Съобщителната инфраструктура трябва да е такава, че да гарантира мрежата срещу изтичане на информация към други системи или мрежи.


(1)  ОВ L 181, 18.5.2004 г., стр. 25.

(2)  ОВ L 305, 4.11.2006 г., стр. 13.


23.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/9


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 юли 2008 година

за временна дерогация от правилата за произход, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета, за да се вземе предвид специалната ситуация в Мавриций по отношение на консервираната риба тон и филето от риба тон

(нотифицирано под номер C(2008) 3568)

(2008/603/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета от 20 декември 2007 г. за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразумения за икономическо партньорство (1), и по специално член 36, параграф 4 от приложение II към него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 36 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на 21 февруари 2008 г. Мавриций поиска дерогация за период от пет години от правилата за произход, определени в посоченото приложение. На 10 март 2008 г. Мавриций предостави допълнителна информация към искането си. Искането включва общо количество за година от 5 000 тона консервирана риба тон и 2 000 тона филе от риба тон от позиция по ХС 1604. Искането е направено, тъй като уловът и доставката на сурова риба тон с произход са намалели в югозападната част на Индийския океан.

(2)

Според предоставената от Мавриций информация уловът на сурова риба тон в края на 2007 г. и в началото на 2008 г. е бил необичайно малък, дори сравнен с нормалните сезонни колебания. Тази необичайна ситуация пречи на Мавриций да спази правилата за произход, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007, в рамките на определен период.

(3)

Временна дерогация от правилата за произход, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007, не би причинила сериозна вреда на едно установено производство в Общността, като се има предвид въпросния внос, при условие че се спазват определени условия, свързани с количества, наблюдение и продължителност.

(4)

Следователно е оправдано предоставяне на временна дерогация съгласно член 36, параграф 1, буква а) от приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007.

(5)

Мавриций ще се ползва от автоматична дерогация от правилата за произход по отношение на консервирана риба тон и филе от риба тон от позиция по ХС 1604 съгласно член 42, параграф 8 от Протокола за произход, приложен към Временното споразумение, с което се установява рамка на Споразумението за икономическо партньорство между източните и южните африкански държави, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга (Временно споразумение за партньорство ИЮАД—ЕС), при влизане в сила на посоченото споразумение или при неговото временно прилагане.

(6)

В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1528/2007 правилата за произход, определени в приложение II към посочения регламент, и дерогациите от тях ще бъдат заменени с правилата във Временното споразумение за партньорство ИЮАД—ЕС, чието влизане в сила или временно прилагане се очаква да стане през 2008 г. Следователно дерогацията не следва да бъде предоставена за искания период от пет години, а следва да бъде предоставена за периода от януари до декември 2008 г.

(7)

В съответствие с член 42, параграф 8 от Протокола за произход, приложен към Временното споразумение за партньорство ИЮАД—ЕС, автоматичната дерогация от правилата за произход се ограничава до годишна квота от 8 000 тона консервирана риба тон и 2 000 тона филе от риба тон за страните, парафирали Временното споразумение за партньорство ИЮАД—ЕС (Коморски острови, Мавриций, Мадагаскар, Сейшелски острови и Зимбабве). Очакват се искания за временна дерогация в съответствие с член 36 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 и от останалите страни от региона на ИЮАД, по-специално от Мадагаскар и Сейшелските острови. Би било нецелесъобразно да се предоставят дерогации в съответствие с член 36 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007, които надвишават годишната квота, определена за региона на ИЮАД съгласно Временното споразумение за партньорство ИЮАД—ЕС. Следователно дерогацията не следва да бъде предоставена за исканите количества, а следва да бъде предоставена за 3 000 тона консервирана риба тон и 600 тона филе от риба тон.

(8)

Затова на Мавриций следва да бъде предоставена дерогация по отношение на 3 000 тона консервирана риба тон и 600 тона филе от риба тон за период от една година.

(9)

С Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2) се определят правилата по отношение на управлението на тарифни квоти. С цел да се осигури ефективно управление, проведено в тясно сътрудничество между органите на Мавриций, митническите органи на Общността и Комисията, посочените правила следва да се прилагат mutatis mutandis спрямо внасяните количества съгласно дерогацията, предоставена с настоящото решение.

(10)

С цел да се разреши по-ефективно наблюдение на действието на дерогацията, органите на Мавриций следва редовно да съобщават на Комисията данни за издадените сертификати за движение EUR.1.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 и в съответствие с член 36, параграф 1, буква а) от посоченото приложение, консервираната риба тон и филето от риба тон от позиция по ХС 1604, произведени от материали без произход, се смятат за материали с произход от Мавриций съгласно условията, определени в членове 2, 3 и 4 от настоящото решение.

Член 2

Предвидената в член 1 дерогация се прилага за продуктите и количествата, посочени в приложението, които са декларирани за свободно обращение в Общността от Мавриций през периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г.

Член 3

Количествата, определени в приложението към настоящото решение, се управляват в съответствие с членове 308а, 308б и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 4

Митническите органи на Мавриций предприемат необходимите мерки за извършване на количествени проверки при износ на продуктите, посочени в член 1.

За целта всички сертификати за движение EUR.1, издадени във връзка с посочените продукти, съдържат препратка към настоящото решение. Компетентните органи на Мавриций изпращат до Комисията на всяко тримесечие справка за количествата, по отношение на които са издадени сертификати за движение EUR.1 по силата настоящото решение, както и серийните номера на споменатите сертификати.

Член 5

Клетка 7 от сертификатите за движение EUR.1, издадени съгласно настоящото решение, съдържа следното:

„Derogation — Decision C(2008) 3568“.

Член 6

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2008 г.

То се прилага до момента, в който правилата за произход, определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007, бъдат заменени с правилата, приложени към всяко споразумение с Мавриций, когато такова споразумение се прилага временно или влиза в сила, което от двете настъпи по-рано, но във всички случаи настоящото решение не се прилага по-късно от 31 декември 2008 г.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юли 2008 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден №

Код по КН

Описание на стоките

Период

Количества

09.1668

1604 14 11, 1604 14 18, 1604 20 70

Консервирана риба тон (1)

от 1.1.2008 г. до 31.12.2008 г.

3 000 тона

09.1669

1604 14 16

Филе от риба тон

от 1.1.2008 г. до 31.12.2008 г.

600 тона


(1)  Във всеки вид опаковка, в която продуктът се счита за консервиран по смисъла на позиция по ХС 1604.


23.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/12


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2008 година

относно назначаването на членове на експертната група по трафика на хора

(2008/604/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 2007/675/ЕО на Комисията от 17 октомври 2007 г. за създаване на експертна група по трафика на хора (1), и по-специално член 3 от него,

като има предвид че:

(1)

Експертната група следва да бъде съставена от 21 членове.

(2)

Членовете на експертната група следва да бъдат назначени от специалисти с познания и опит в борбата срещу трафика на хора, включително по отношение на трудовото ѝ измерение.

(3)

Най-много 11 членове, идващи от администрациите на държавите-членки, следва да бъдат назначени от Комисията по предложение на държавите-членки.

(4)

Най-много петима членове, идващи от междуправителствени, международни и неправителствени организации, действащи на европейско равнище, най-много четирима членове, идващи от асоциации на социални партньори и работодатели, действащи на европейско равнище, и най-много двама членове, избрани измежду лица с опит, придобит от академични научни изследвания, следва да бъдат назначени от Комисията измежду тези лица, които са отговорили на поканата за представяне на кандидатури.

(5)

Поради това на 19.1.2008 г. Комисията публикува покана за представяне на кандидатури с цел да се подберат кандидати за съставяне на експертната група (2).

(6)

Комисията проведе процедура за подбор измежду получените кандидатури. При оценяване на кандидатурите Комисията взе предвид критериите, посочени в поканата за представяне на кандидатури, и по-специално в точка 2 от нея.

(7)

Препоръчително е експертната група да включи четирима допълнителни членове, идващи от междуправителствени, международни и неправителствени организации, действащи на европейско равнище, за да се компенсира липсата на кандидатури, получени от асоциации на социални партньори и работодатели, действащи на европейско равнище, така че да може да се осигури равномерно тематично и географско представителство и да се попълни бройката на всички първоначално предвидени двадесет и един членове.

(8)

Един от членовете на групата бе назначен от Европол,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2007/675/ЕО се изменя, както следва:

Член 3, параграф 2, буква б) се заменя със следния текст:

„б)

междуправителствени, международни и неправителствени организации, действащи на европейско равнище, с документирано доказани познания и опит в областта на трафика на хора (до 9 членове).“.

Член 2

Комисията назначава следните лица за членове на експертната група по трафика на хора:

1.

Членове, назначени в съответствие с член 3, параграф 2, буква а) от Решение 2007/675/ЕО на Комисията:

 

г-н Jan AUSTAD,

 

г-н Sandi ČURIN,

 

г-жа Rita THEODOROU SUPERMAN,

 

г-н Luís GOUVEIA,

 

г-жа Jelena KAMINSKA,

 

г-н Glynn RANKIN,

 

г-жа Bärbel Heide UHL,

 

г-н Floris VAN DIJK,

 

г-жа Kajsa WAHLBERG.

2.

Членове, назначени в съответствие с член 3, параграф 2, буква б) от Решение 2007/675/ЕО на Комисията, изменено с настоящото решение:

 

г-жа Antonia BALKANSKA LAVINE,

 

г-жа Stana BUCHOWSKA,

 

г-н Marco BUFO,

 

г-жа Muireann O BRIAIN,

 

г-н Martijn PLUIM,

 

г-жа Evelyn PROBST,

 

г-жа Klara SKRIVANKOVA,

 

г-жа Patsy SÖRENSEN,

 

г-жа Liliana SORRENTINO.

3.

Членове, назначени в съответствие с член 3, параграф 2, буква д) от Решение 2007/675/ЕО на Комисията:

 

г-н Ryszard PIOTROWICZ,

 

г-жа Georgina VAZ CABRAL.

Член 3

Комисията взема предвид назначаването от Европол на г-н Steve HARVEY като член на експертна група по трафика на хора в съответствие с член 3, параграф 2, буква г) и параграф 3 от Решение 2007/675/ЕО на Комисията.

Член 4

Членовете на експертната група се назначават в качеството им на частни лица за период от три години, който може да бъде подновен.

Член 5

След края на процедурата за подбор, кандидатите, които се считат за подходящи да бъдат членове на групата, но които не са назначени за членове на експертната група, остават в резервен списък с тяхно съгласие.

Член 6

Имената на назначените членовете се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Настоящото решение влиза в сила на следващия ден след приемането му.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2008 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 277, 20.10.2007 г., стр. 29.

(2)  ОВ C 14, 19.1.2008 г., стp. 27.


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

23.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/14


 

Единствено оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на настоящото правило следва да бъдат проверени в последната версия на документа на ИКЕ на ООН за състоянието — TRANS/WP.29/343/, който е на разположение на електронен адрес: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Правило № 34 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за типово одобрение на превозни средства по отношение на предотвратяването на опасността от възникване на пожар

Добавка 33: Правило № 34

Ревизия 1

Включваща целия валиден текст до:

Притурка 2 към серия от изменения 02 — дата на влизане в сила: 11 юни 2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРАВИЛО

1.

Приложно поле

2.

Заявление за типово одобрение

3.

Типово одобрение

4.

Определения

5.

Изисквания към резервоарите за течно гориво

6.

Изпитване на резервоари за течно гориво

7.

Определения

8.

Изисквания към монтажа на одобрен резервоар за течно гориво

9.

Изпитвания върху превозно средство

10.

Изменения на типа на превозното средство

11.

Съответствие на производството

12.

Санкции при несъответствие на производството

13.

Преходни разпоредби

14.

Наименования и адреси на техническите служби, отговарящи за провеждането на изпитванията за одобрение, и на административните служби

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I —

Съобщение относно издаване на типово одобрение, разширяване, отказ или отменяне на типово одобрение или окончателно прекратяване на производството на тип превозно средство по отношение на резервоара за течно гориво и предотвратяване на рисковете от възникване на пожар при челен/страничен удар или удар отзад, съгласно Правило № 34

Приложение II —

Оформление на маркировките за типово одобрение

Приложение III —

Изпитване при челен удар в преграда

Приложение IV —

Методика на изпитване при удар отзад

Приложение V —

Изпитване на резервоари за гориво, направени от пластмаса

Допълнение 1 —

Изпитване за огнеустойчивост

Допълнение 2 —

Размери и технически характеристики на огнеупорните тухли

1.   ПОЛЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Настоящото правило се прилага за:

1.1.

ЧАСТ I: типовото одобрение на превозни средства от категории M, N и O (1) по отношение на резервоара(ите) за течно гориво.

1.2.

ЧАСТ II: по искане на производителя, за типовото одобрение на превозни средства от категории M, N и O, одобрени съгласно Част I от настоящото правило и оборудвани с резервоар(и) за течно гориво, по отношение на предотвратяване на рисковете от възникване на пожар при челен и/или страничен удар и/или при удар отзад.

1.3.

По искане на производителя превозни средства, различни от посочените в точка 1.2, могат да бъдат одобрявани съгласно настоящото правило.

2.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ

2.1.   Заявлението за одобряване на тип превозно средство по отношение на част от настоящото правило се подава от производителя на превозното средство или от негов надлежно упълномощен представител.

2.2.   То се придружава от посочените по-долу документи в три екземпляра и от следните данни:

2.2.1.

подробно описание на типа превозно средство по отношение на частите, посочени в точка 4.2 и/или 7.2. Номерата и/или символите, идентифициращи типа на двигателя и типа на превозното средство, трябва да бъдат посочени;

2.2.2.

чертеж(и), показващ(и) характеристиките на резервоара за гориво и посочващ(и) вида на материала, от който е направен;

2.2.3.

чертеж на цялата система за подаване на гориво, показваща разположението на всеки компонент в превозното средство; и

2.2.4.

за заявление за одобрение съгласно Част II от настоящото правило, схема на електрическата инсталация, показваща нейното разположение и начина на закрепването ѝ към превозното средство.

2.3.   На техническата служба, отговорна за извършване на изпитванията за типово одобрение, трябва да се предостави следното:

2.3.1.

Едно превозно средство, което е представително за подлежащия на одобряване тип превозно средство, или частите на превозното средство, които техническата служба счете за необходими за провеждане на изпитванията за одобрение;

2.3.2.

За превозни средства, които са оборудвани с изработен от пластмаса резервоар: седем допълнителни резервоара заедно с техните принадлежности;

2.3.3.

За превозни средства, които са оборудвани с резервоар, изработен от друг материал: два допълнителни резервоара заедно с техните принадлежности.

3.   ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ

3.1.   Ако превозното средство, представено за одобряване съгласно настоящото правило, отговаря на изискванията на Част I и/или Част II по-долу, се издава одобрение на този тип превозно средство.

3.2.   На всеки одобрен тип се присвоява номер на одобрението, чиито първи две цифри представляват номера на най-новата серия от изменения, включени в правилото към датата на издаване на одобрението. Въпреки това една и съща договаряща се страна може да дава един и същ номер на няколко типа превозно средство, както е посочено в точка 4.2 и/или 7.2, ако тези типове са разновидности на един и същ базов модел, и при условие че всеки тип се изпитва поотделно и бъде установено, че отговаря на условията на настоящото правило.

3.3.   Страните по спогодбата, които прилагат настоящото правило, се уведомяват за издаване или отказ за издаване на одобрение на тип превозно средство съгласно настоящото правило посредством формуляр, който съответства на образеца в приложение I към настоящото правило, и посредством чертежи, съдържащи информацията, посочена в точки 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4 по-горе (осигурени от заявителя на одобрението), и които са във формат не по-голям от А4 (210 × 297 mm), или сгънати в такъв формат, и са с подходящ мащаб.

3.4.   Върху всяко превозно средство, което съответства на тип превозно средство, одобрен съгласно изискванията на настоящото правило, на видно и леснодостъпно място, което се посочва в сертификата за типово одобрение, се поставя международна маркировка за типово одобрение, която се състои от:

3.4.1.

окръжност, ограждаща буквата „E“, следвана от отличителния номер на страната, издала одобрението (2);

3.4.2.

номера на настоящото правило, следван от буквите „RI“, ако превозното средство е одобрено съгласно Част I от правилото, или следван от буквите „RII“, ако превозното средство е одобрено съгласно Части I и II от правилото, тире и номера на одобрението отдясно на окръжността, посочена в точка 3.4.1.

3.5.   Ако превозното средство съответства на одобрен тип по едно или няколко правила, приложени към Спогодбата, в държавата, издала одобрението по настоящото правило, символът, указан в точка 3.4.1 не е необходимо да се повтаря; в такъв случай допълнителните номера, номерата на одобренията и символите на всички правила, по които е издадено одобрение в страната, издала одобрението по настоящото правило, се поставят във вертикални колони отдясно на символа, указан в точка 3.4.1.

3.6.   Маркировката за одобрение трябва да бъде ясно четлива и неизтриваема.

3.7.   Маркировката за одобрение трябва да е разположена близо до или на табелката с данни за превозното средство, поставена от производителя.

3.8.   В приложение II към настоящото правило са посочени примери за оформление на маркировката за одобрение.

ЧАСТ I —   ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ МУ ЗА ТЕЧНО ГОРИВО

4.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По смисъла на настоящата част от правилото:

4.1.

„типово одобрение на превозно средство“ означава одобрение на определен тип превозно средство по отношение на резервоарите за течно гориво;

4.2.

„тип превозно средство“ означава превозни средства, които не се различават съществено по отношение на:

4.2.1.

структурата, формата, размерите и материалите (метал/пластмаса), от които е (са) изработен(и) резервоарът(ите);

4.2.2.

при превозните средства от категория M1  (1) — местоположението на резервоара(ите) в превозното средство, доколкото то оказва отрицателно въздействие при спазване на изискванията на точка 5.10;

4.3.

„отделение за пътници“ означава пространството за настаняване на пътници, ограничено от тавана, пода, страничните стени, вратите, външните стъкла, предната ограничителна стена, и равнината на задната ограничителна стена или равнината на облегалката на задната седалка;

4.4.

„резервоар“ означава резервоарът(ите), който(които) е(са) проектиран(и) да съхранява(т) течното гориво, съгласно определението в точка 4.6, използван(и) преди всичко за задвижване на превозното средство, с изключение на неговите принадлежности (гърловина за пълнене (ако е отделен елемент), отвор за пълнене, капачка, нивомер, свръзки към двигателя или за компенсиране на вътрешното свръхналягане и т.н.);

4.5.

„вместимост на резервоара за гориво“ означава вместимостта на резервоара за гориво, определен от производителя на превозното средство; и

4.6.

„течно гориво“ означава гориво, което при нормални условия на температура и налягане е в течно състояние.

5.   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЕРВОАРИТЕ ЗА ТЕЧНО ГОРИВО

5.1.   Резервоарите трябва да са изработени от устойчив на корозия материал.

5.2.   Резервоарите, когато са оборудвани с всички обичайно прикачвани към тях принадлежности, трябва успешно да преминат изпитванията за херметичност, които се провеждат съгласно точка 6.1, при относително вътрешно налягане, равно на два пъти работното надналягане, но при всички случаи при надналягане не по-малко от 0,3 бара.

Приема се, че изработените от пластмаса резервоари за превозни средства отговарят на това изискване, ако са преминали успешно изпитването, описано в приложение V, точка 2.

5.3.   Всяко свръхналягане или налягане, което превишава работното налягане, трябва да се компенсира автоматично от подходящи устройства (вентилационни отвори, предпазни вентили и т.н.).

5.4.   Вентилационните отвори трябва да са проектирани така, че да предотвратяват каквато и да e опасност от възникване на пожар. По-специално върху изпускателната система не трябва да попада никакво гориво, което може да изтече при пълнене на резервоара(ите). То трябва да се отвежда към земята.

5.5.   Резервоарът(ите) не трябва да е(са) разположен(и) във вътрешността на или да образува(т) повърхност (под, стена, преграда) в отделението за пътници или в друго отделение, което представлява неразделна част от него.

5.6.   Трябва да има преграда, която да отделя отделението за пътници от резервоара(ите). Преградата може да съдържа отвори (например за преминаване на кабели), при условие че те са така разположени, че да не позволява свободното изтичане на гориво от резервоара(ите) в отделението за пътници или в друго отделение, което при нормални условия на употреба представлява неразделна част от него.

5.7.   Всеки от резервоарите трябва да е здраво закрепен и поставен по начин, който при нормални условия на употреба да гарантира отвеждането на изтичащото от резервоара или от неговите принадлежности гориво към земята, а не в отделението за пътници.

5.8.   Отворът за пълнене не трябва да е разположен в отделението за пътници, в багажника или в отделението за двигателя.

5.9.   Горивото не трябва да изтича през капачката на резервоара или през устройствата, предвидени за компенсиране на свръхналягането, по време на предвидимото време на експлоатация на превозното средство. При преобръщане на превозното средство може да се допусне прокапване, при условие че то не надвишава 30 g/min; това изискване трябва да се провери по време на описаното в точка 6.2 изпитване.

5.9.1.   Капачката на резервоара трябва да бъде закрепена към щуцера за пълнене.

5.9.1.1.   Изискванията на точка 5.9.1 се смятат за изпълнени, ако са взети мерки за предотвратяване на прекомерно изпаряване и разливане на гориво, предизвикани от липсата на капачка на отвора за пълнене.

Това може да се осигури по един от следните начини:

5.9.1.1.1.

използване на неотделяема капачка на отвора с автоматично отваряне и затваряне,

5.9.1.1.2.

използване на конструкции, които водят до предпазване от прекомерни емисии от изпаряване и разливане на гориво вследствие на липса на капачка на отвора за пълнене,

5.9.1.1.3.

прилагане на всякакви други мерки, които имат същия ефект. Като примери може да бъде посочено, без това да е изчерпателно, използването на привързани или захванати с верижка капачки или такива, които се заключват с контактния ключ на превозното средство. В този случай контактният ключ трябва да може да се сваля от капачката само в заключено положение. Въпреки това използването на привързани или захванати с верижка капачки само по себе си не е достатъчно за превозни средства, различни от принадлежащите към категория M1 и N1.

5.9.2.   Уплътнителят между капачката на резервоара и гърловината за пълнене трябва да се задържа надеждно на мястото си. При затворено положение капачката трябва да приляга плътно към уплътнителя и гърловината за пълнене.

5.10.   Резервоарите трябва да се монтират по такъв начин, че да бъдат защитени от последствията при челен удар или удар в задната част на превозното средство; в близост до резервоара не трябва да има стърчащи части, остри ръбове и други подобни.

5.11.   Резервоарът за гориво и неговите допълнителни принадлежности трябва да са проектирани и монтирани в превозното средство по начин, при който се избягва каквато и да била опасност от възпламеняване поради натрупване на електростатичен заряд. Ако е необходимо, трябва да се предвиди(ят) начин(и) за отвеждане на заряда. Производителят демонстрира пред техническата служба мярката(ите), която(които) гарантира(т) изпълнението на тези изисквания.

5.12.   Резервоарът(ите) за гориво трябва да бъде(ат) изработен(и) от огнеустойчив метал. Той(те) може(могат) да бъде(ат) изработен(и) от пластмаса, при условие че бъдат спазени изискванията на приложение V.

6.   ИЗПИТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРИ ЗА ТЕЧНО ГОРИВО

6.1.   Хидравлично изпитване

Резервоарът трябва да се подложи на хидравлично изпитване за издръжливост на вътрешно налягане, което трябва да се извърши на окомплектован с всички принадлежности изолиран резервоар. Резервоарът трябва да се напълни изцяло с незапалима течност (например вода). След прекъсване на всички негови връзки с външната среда, налягането трябва постепенно да се повишава през тръбната връзка, през която двигателят се захранва с гориво, до достигане на относително вътрешно налягане, равно на два пъти използваното работно налягане, но във всички случаи не по-малко от свръхналягане от 0,3 бара, което трябва да се поддържа в рамките на една минута. През това време корпусът на резервоара не трябва да се пропука или да протече, но може да получи трайни деформации.

6.2.   Изпитване в преобърнато положение

6.2.1.   Резервоарът с всички негови принадлежности трябва да се монтира върху приспособление за изпитване по начин, който да отговаря на начина на монтиране на превозното средство, за което резервоарът е предназначен: това важи и за системи за компенсиране на вътрешното свръхналягане.

6.2.2.   Приспособлението за изпитване трябва да може да се върти около ос, успоредна на надлъжната ос на превозното средство.

6.2.3.   Изпитването се извършва най-напред с резервоар, който е напълнен до 90 % от вместимостта си, а след това с резервоар, напълнен до 30 % от вместимостта си, с незапалима течност, чиято плътност и вискозитет са близки до тези на обичайно използваното гориво (допуска се използването на вода).

6.2.4.   Резервоарът трябва да се завърти на 90° вдясно от монтажното си положение. Той трябва да остане в това положение най-малко пет минути. След това резервоарът трябва да се завърти на още 90° в същата посока. Той трябва да се задържи в това положение, при което е напълно преобърнат, в продължение на още най-малко пет минути. След това резервоарът трябва да се завърти до нормалното си положение. Използваната при изпитването течност, която е попаднала във вентилационната система и не се е върнала обратно в резервоара, трябва да се източи, и при необходимост резервоарът да се донапълни. След това резервоарът трябва да се завърти на 90° в обратна посока и да се задържи в това положение най-малко пет минути.

След това той трябва да се завърти на 90° в същата посока. Резервоарът трябва да се задържи в това положение, при което е напълно преобърнат, в продължение на още най-малко пет минути. След това резервоарът трябва да се завърти обратно и да се върне в нормалното му положение.

Всяко последващо завъртане на 90° се извършва на интервал от 1 до 3 минути.

ЧАСТ II —   ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ОПАСНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР В СЛУЧАЙ НА СБЛЪСЪК

7.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По смисъла на настоящата част от правилото:

7.1.

„типово одобрение на превозно средство“ означава одобрение на определен тип превозно средство по отношение на предотвратяване на опасността от възникване на пожар;

7.2.

„тип превозно средство“ означава превозни средства, които не се различават съществено по отношение на:

7.2.1.

структурата, формата, размерите и материалите (метал/пластмаса), от които е (са) изработен(и) резервоарът(ите);

7.2.2.

При превозните средства от категория M1  (1) — местоположението на резервоара(ите) в превозното средство, доколкото то оказва отрицателно въздействие при спазване на изискванията на точка 5.10;

7.2.3.

характеристиките и разположението на системата за захранване с гориво (горивна помпа, филтри и т.н.); и

7.2.4.

характеристиките и разположението на електрическата инсталация, доколкото това може да окаже отражение върху резултатите от изпитванията при сблъсък, предписани в настоящото правило;

7.3.

„напречна равнина“ означава вертикална напречна равнина, която е перпендикулярна на средната надлъжна равнина на превозното средство;

7.4.

„маса в ненатоварено състояние“ означава масата на превозното средство в работно състояние, без водач, пътници или товар, но комплектовано с гориво, охладителна течност, смазочни материали, инструменти и резервна гума (ако те се осигуряват като стандартно оборудване от производителя на превозното средство);

8.   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МОНТАЖА НА ОДОБРЕН РЕЗЕРВОАР ЗА ТЕЧНО ГОРИВО

8.1.   Горивна система

8.1.1.   Резервоарите за течно гориво се одобряват съгласно Част I от настоящото правило.

8.1.2.   Компонентите на горивната система трябва да са подходящо защитени от части на шасито или каросерията срещу съприкосновение с възможни препятствия по пътя. Тази защита не се изисква, ако въпросните компоненти, разположени под превозното средство, са по-отдалечени от земята в сравнение с частите на шасито или каросерията, разположени непосредствено пред тях.

8.1.3.   Тръбопроводите и всички останали части на горивната система се разполагат на такива места в превозното средство, които са възможно най-добре защитени. Движенията, дължащи се на усукване или огъване, както и вибрациите на корпуса на превозното средство или на задвижващия агрегат, не трябва да подлагат елементите на системата за подаване на гориво на триене или натиск или на някакво друго ненормално механично напрежение.

8.1.4.   Съединенията на еластичните или гъвкави тръбопроводи с твърди части от компонентите на горивната система се проектират и конструират така, че да остават непропускливи за течности при различните условия на използване на превозното средство, въпреки движенията, дължащи се на усукване или огъване, както и вибрациите на корпуса на превозното средство или на задвижващия агрегат.

8.1.5.   Ако отворът за зареждане с гориво е разположен отстрани на превозното средство, капачката на резервоара в затворено положение не трябва да се издава извън най-близко разположените повърхности от каросерията.

8.2.   Електрическа инсталация

8.2.1.   Електрическите проводници трябва да бъдат прикачени към конструкцията на превозното средство или към преградните или външните стени, в близост до които преминават, освен когато са разположени във вътрешността на кухи компоненти. Точките, в които те преминават през преградните или външните стени, трябва да бъдат достатъчно добре защитени, за да се избегне срязване на изолацията.

8.2.2.   Електрическата инсталация се проектира, изработва и монтира така, че нейните компоненти да издържат на корозионните процеси, на които са изложени.

9.   ИЗПИТВАНИЯ ВЪРХУ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

При изпитването за челен удар в преграда, проведено съгласно процедурата, указана в приложение III към настоящото правило, при изпитването за страничен удар, проведено съгласно процедурата, описана в приложение IV към правило № 95, серия от изменения 01, и при изпитването за удар отзад, проведено съгласно процедурата, указана в приложение IV към настоящото правило,

9.1.

се допуска единствено леко протичане на течност от горивната система при сблъсъка;

9.2.

ако има непрекъснат теч от горивната система след сблъсъка, скоростта на изтичане не трябва да надвишава 30 g/min; ако течността от горивната система се смесва с течности от други системи и ако отделните течности не могат лесно да бъдат разделени и идентифицирани, при оценяване на постоянното изтичане следва да бъдат взети под внимание всички събрани течности;

9.3.

не трябва да може да възникне пожар, поддържан от горивото.

9.4.

по време и след ударите, описани в точка 9 по-горе, акумулаторът трябва да остане на мястото си, придържан от своето приспособление за задържане.

9.5.

по искане на производителя изпитването за челен удар, посочено в приложение III към настоящото правило, може да бъде заменено от изпитвателната процедура, описана в приложение III към Правило № 94, серия от изменения 01.

10.   ИЗМЕНЕНИЯ НА ТИПА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

10.1.   Всяко изменение на типа на превозното средство се съобщава на административната служба, която е издала одобрението за този тип превозно средство. В такъв случай службата може:

10.1.1.

да приеме, че е малко вероятно извършените промени да окажат забележимо неблагоприятно въздействие и че във всички случаи превозното средство продължава да отговаря на изискванията; или

10.1.2.

да изиска протокол от допълнително изпитване от техническата служба, отговорна за провеждането на изпитванията.

10.2.   Без да се засяга приложението на разпоредбите на точка 10.1 по-горе, вариант на превозното средство, чиято маса в ненатоварено състояние не се различава с повече от ± 20 % от масата на превозното средство, подложено на изпитванията за типово одобрение, не се разглежда като изменение на типа на превозното средство.

10.3.   Потвърждението на одобрението или отказът на одобрение, в което се посочват измененията, се съобщава съгласно процедурата, посочена в точка 3.3 по-горе, на страните по Спогодбата, които прилагат настоящото правило.

11.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Процедурите за оценка на съответствието на производството трябва да съответстват на записаните в допълнение 2 към Спогодбата (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), като се съблюдават следните изисквания:

11.1.

Всяко превозно средство, на което е поставена маркировка за одобрение съгласно изискванията на настоящото правило, трябва да съответства на одобрения тип превозно средство и да отговаря на изискванията на Част I и/или Част II по-горе.

11.2.

С цел установяване на съответствието, както е предвидено в точка 11.1 по-горе, достатъчен брой серийно произведени превозни средства, на които е поставена изискваната от настоящото правило маркировка за одобрение, се подлагат на проверки, извършвани на случаен принцип.

11.3.

По принцип съответствието на превозното средство с одобрения тип се проверява въз основа на описанието, съдържащо се в сертификата за типово одобрение и неговите приложения. Въпреки това, ако е необходимо, превозното средство се подлага на изпитванията, предвидени в точка 6 по-горе.

12.   САНКЦИИ ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

12.1.   Одобрението, издадено на определен тип превозно средство в съответствие с настоящото правило, може да бъде отменено, ако не бъде изпълнено изискването на точка 11.1 по-горе, или ако превозното средство не е преминало успешно изпитванията, предписани в точка 9 по-горе.

12.2.   Ако някоя от страните по Спогодбата, които прилагат настоящото правило, отмени одобрение, което е било издадено от нея преди това, тя незабавно уведомява другите страни по Спогодбата, прилагащи настоящото правило, чрез съобщение, съответстващо на образеца в приложение I или II към настоящото правило.

13.   ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1.   Считано от датата на официалното влизане в сила на серия от изменения 02, никоя от договарящите се страни, прилагащи настоящото правило, не може да отказва да издава типови одобрения на ИКЕ съгласно настоящото правило, изменено със серия от изменения 02.

13.2.   12 месеца след датата на влизане в сила на серия от изменения 02, договарящите се страни, прилагащи настоящото правило, трябва да издават типови одобрения на ИКЕ само ако подлежащият на одобряване тип превозно средство отговаря на изискванията на настоящото правило, изменено със серия от изменения 02.

13.3.   В срок от 12 месеца след датата на влизане в сила на серия от изменения 02 на настоящото правило, договарящите се страни, прилагащи настоящото правило, не могат да отказват издаването на национално типово одобрение на тип превозно средство, одобрен съгласно предшестващи серии от изменения към настоящото правило.

13.4.   24 месеца след влизането в сила на серия от изменения 02 на настоящото правило, договарящите се страни, прилагащи настоящото правило, могат да откажат извършването на първа национална регистрация (първо пускане в експлоатация) на превозно средство, което не отговаря на изискванията на серия от изменения 02 към настоящото правило.

14.   НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТВАНИЯТА ЗА ОДОБРЕНИЕ, И НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБИ

Страните по Спогодбата, които прилагат настоящото правило, изпращат в секретариата на Обединените нации наименованията и адресите на техническите служби, отговорни за провеждане на изпитванията за одобрение, и на административните служби, които издават одобрения и до които трябва да се изпращат формулярите за одобрение, отказ или отменяне на одобрение, издадени в други държави.


(1)  Съгласно определението в Приложение VII към Консолидираната резолюция за конструкцията на превозните средства (R.E.3), (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, последно изменен с Поправка 4).

(2)  1 за Германия, 2 за Франция, 3 за Италия, 4 за Нидерландия, 5 за Швеция, 6 за Белгия, 7 за Унгария, 8 за Чешката република, 9 за Испания, 10 за Сърбия и Черна Гора, 11 за Обединеното Кралство, 12 за Австрия, 13 за Люксембург, 14 за Швейцария, 15 (незает), 16 за Норвегия, 17 за Финландия, 18 за Дания, 19 за Румъния, 20 за Полша, 21 за Португалия, 22 за Руската федерация, 23 за Гърция, 24 за Ирландия, 25 за Хърватия, 26 за Словения, 27 за Словакия, 28 за Беларус, 29 за Естония, 30 (незает), 31 за Босна и Херцеговина, 32 за Латвия, 33 (незает), 34 за България, 35 (незает), 36 за Литва, 37 за Турция, 38 (незает), 39 за Азербайджан, 40 за Бившата югославска република Македония, 41 (незает), 42 за Европейската общност (типовите одобрения се издават от държавите-членки, които използват своя символ по ИКЕ), 43 за Япония, 44 (незает), 45 за Австралия, 46 за Украйна, 47 за Южна Африка и 48 за Нова Зеландия. Следващите номера ще се предоставят на останалите страни в хронологичния ред на ратифицирането или на присъединяването към Спогодбата за приемането на единни технически предписания, прилагани спрямо колесните превозни средства, оборудването и частите, за които се предвижда да бъдат монтирани или използвани на колесни превозни средства и относно условията за взаимно признаване на типовите одобрения, извършвани съгласно тези предписания, и определените по този начин номера ще бъдат съобщавани от Генералния секретар на Организацията на Обединените нации на договарящите се страни по Спогодбата.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪОБЩЕНИЕ

(максимален формат: A4 (210 × 297 mm))

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОФОРМЛЕНИЕ НА МАРКИРОВКИТЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ А

(вж. точка 3.4. от настоящото правило)

Image

Показаната по-горе маркировка за одобрение, поставена на превозно средство, показва че съответният тип е бил одобрен в Нидерландия (E4) съгласно Част I от Правило № 34 с номер на одобрение 021234. Първите две цифри (02) от номера на одобрението показват, че одобрението е издадено в съответствие с изискванията на Правило № 34, изменено със серия от изменения 02.

ОБРАЗЕЦ Б

(вж. точка 3.5. от настоящото правило)

Image

Показаната по-горе маркировка за одобрение, поставена на превозно средство, показва че съответният тип е бил одобрен в Нидерландия (E4) в съответствие с Правило № 34, Части I и II, и Правило № 33 (1). Номерата на одобрение показват, че към датата на издаване на съответните одобрения Правило № 34 вече е включвало серия от изменения 02, а Правило № 33 е било в първоначалния си вариант.


(1)  Вторият номер е даден само като пример.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изпитване при челен удар в преграда

1.   ЦЕЛ И ОБХВАТ

Целта на настоящото изпитване е да се симулират условията на челен удар в неподвижно препятствие или в друго насрещно движещо се превозно средство.

2.   ОБОРУДВАНЕ, ПРОЦЕДУРИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ

2.1.   Място на изпитването

Мястото на изпитването трябва да е достатъчно голямо, за да се помести пътеката за засилване, преградата и техническото оборудване, необходимо за провеждане на изпитването. Последната част на пътеката, най-малко 5 m преди преградата, трябва да е хоризонтална, плоска и гладка.

2.2.   Преграда

Преградата се състои от блок от железобетон, с ширина на лицевата част не по-малка от 3 m и с височина не по-малка от 1,5 m. Дебелината на преградата следва да е такава, че тя да тежи най-малко 70 тона. Лицевата част на преградата трябва да е вертикална, перпендикулярна на оста на пътеката за засилване и покрита с шперплатови плоскости в добро състояние с дебелина 2 cm. Преградата е закрепена към земята или поставена на земята, като при необходимост се използват допълнителни спирачни устройства, които да ограничават преместването ѝ. Също така може да се използва преграда с различни характеристики, но даваща резултати, които са най-малко също толкова убедителни.

2.3.   Задвижване на превозното средство

В момента на удара превозното средство не трябва да бъде подложено на действието на някакво допълнително устройство за управление или за задвижване. То трябва да достигне до препятствието по направление, перпендикулярно на стената на сблъсъка, като максимално допустимото странично отклонение между вертикалната средна линия на предната стена на превозното средство и вертикалната средна линия на стената на сблъсъка е ± 30 cm.

2.4.   Състояние на превозното средство

2.4.1.   Подложеното на изпитване превозно средство трябва да е окомплектовано с всички стандартни компоненти и оборудване, включени в масата му в ненатоварено състояние, или да бъде в такова състояние, че да изпълнява това изискване по отношение на компонентите и оборудването, оказващи влияние върху опасността от възникване на пожар.

2.4.2.   Ако превозното средство се задвижва от външни средства, горивната система трябва да е пълна най-малко до 90 % от вместимостта си с гориво или с незапалима течност, която има плътност и вискозитет, близки до тези на обичайно използваното гориво. Всички останали системи (резервоари за спирачна течност, радиатор и други) могат да бъдат празни.

2.4.3.   Ако превозното средство се задвижва от собствения си двигател, резервоарът за гориво трябва да е пълен до най-малко 90 % от вместимостта си. Всички други резервоари за течности могат да бъдат напълнени догоре.

2.4.4.   По искане на производителя техническата служба, отговорна за провеждане на изпитванията, може да позволи същото превозно средство, което се използва за изпитвания, предписани от други правила (включително изпитвания, които са в състояние да засегнат конструкцията му), да се използва и за изпитванията, предписани от настоящото правило.

2.5.   Скорост при сблъсъка

Скоростта на сблъсък трябва да бъде между 48,3 km/h и 53,1 km/h. Въпреки това, ако изпитването е проведено при по-висока скорост на сблъсък и превозното средство е изпълнило предписаните условия, резултатът от изпитването се смята за удовлетворителен.

2.6.   Измервателни уреди

Уредът, използван за измерване на скоростта, посочена в точка 2.5. по-горе, трябва да е с грешка в рамките на 1 процент.

3.   ЕКВИВАЛЕНТНИ МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ

3.1.   Допуска се прилагането на еквивалентни методи за изпитване, при условие че предвидените в настоящото правило условия могат да бъдат спазени или изцяло посредством алтернативното изпитване, или чрез изчисляване въз основа на резултатите от алтернативното изпитване.

3.2.   Ако се използва метод, различен от описания в точка 2. по-горе, трябва да се докаже неговата еквивалентност.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Методика на изпитване при удар отзад

1.   ЦЕЛ И ОБХВАТ

1.1.

Целта на изпитването е да се симулират условията на удар отзад от друго движещо се превозно средство.

2.   ИНСТАЛАЦИИ, ПРОЦЕДУРИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ

2.1.   Изпитвателен участък

Изпитвателният участък трябва да бъде достатъчно голям, за да побере системата за задвижване на удрящото тяло (ударното устройство), да позволява отместване на удареното превозно средство при сблъсъка и монтиране на необходимото техническо оборудване за изпитването. Частта, в която настъпват ударът и изместването на превозното средство, трябва да бъде хоризонтална, равна и гладка и да има коефициент на триене не по-малък от 0,5.

2.2.   Удрящо тяло (ударно устройство)

2.2.1.

Удрящото тяло е с твърда стоманена конструкция.

2.2.2.

Удрящата повърхност трябва да бъде равна, с широчина най-малко 2 500 mm, височина 800 mm, и да е със заоблени ръбове, с радиус на кривината между 40 и 50 mm. Повърхността трябва да е обшита с шперплат с дебелина 20 mm.

2.2.3.

В момента на удара трябва да са изпълнени следните изисквания:

2.2.3.1.

удрящата повърхност трябва да е вертикална и перпендикулярна спрямо средната надлъжна равнина на удряното превозно средство;

2.2.3.2.

посоката на движение на удрящото тяло трябва да е практически хоризонтална и успоредна на средната надлъжна равнина на удряното превозно средство;

2.2.3.3.

максимално допустимото странично отклонение между средната вертикална линия на повърхността на удрящото тяло и средната надлъжна равнина на удряното превозно средство е 300 mm. Освен това удрящата повърхност трябва да обхваща цялата широчина на удряното превозно средство;

2.2.3.4.

пътният просвет при долния край на удрящата повърхност трябва да е 175 ± 25 mm.

2.3.   Задвижване на удрящото тяло

Удрящото тяло може да е закрепено към количка (движеща се преграда) или да представлява част от махало.

2.4.   Специални разпоредби, приложими при използване на движеща се преграда

2.4.1.

Ако удрящото тяло е закрепено към количка (движеща се преграда) посредством задържащ елемент, последният трябва да е с достатъчна коравина и да не се деформира при удара; в момента на сблъсъка количката трябва да може да се движи свободно и да не бъде под въздействието на задвижващото устройство.

2.4.2.

Скоростта при сблъсъка е между 35 и 38 km/h.

2.4.3.

Общото тегло (маса) на количката и удрящото тяло е 1 100 ± 20 kg.

2.5.   Специални разпоредби, приложими при използването на махало

2.5.1.

Разстоянието между центъра на удрящата повърхност и оста на завъртане на махалото трябва да е не по-малко от 5 m.

2.5.2.

Удрящото тяло е окачено свободно на неподвижни рамена, които са неподвижно закрепени към него. Така полученото махало практически не трябва да претърпява деформация при удара.

2.5.3.

В махалото се вгражда спирачно устройство, което да предотвратява всякакъв вторичен удар по изпитваното превозно средство от страна на удрящото тяло.

2.5.4.

В момента на удара скоростта на центъра на удрящата част на махалото трябва да е между 35 и 38 km/h.

2.5.5.

Приведената маса „mr“ в центъра на удрящата част на махалото се определя като функция от общата маса „m“, от разстоянието „а“ (1) между центъра на удрящата част и оста на завъртане и от разстоянието „l“ между центъра на тежестта и оста на завъртане, според следното уравнение:

mr = m (1/a)

2.5.6.

Приведената маса mr трябва да е равна на 1 100 ± 20 kg.

2.6.   Общи разпоредби относно масата и скоростта на удрящото тяло

Ако изпитването бъде проведено при скорост на удара, по-висока от предписаната в точки 2.4.2. и 2.5.4., и/или с маса, по-голяма от предписаната в точки 2.4.3. и 2.5.6., и превозното средство е изпълнило предписаните изисквания, резултатът от изпитването се смята за удовлетворителен.

2.7.   Състояние на превозното средство по време на изпитването

2.7.1.

Подложеното на изпитване превозно средство трябва да е окомплектовано с всички стандартни компоненти и оборудване, включени в масата му в ненатоварено състояние, или да бъде в такова състояние, че да изпълнява това изискване по отношение на компонентите и оборудването, оказващи влияние върху опасността от възникване на пожар.

2.7.2.

Резервоарът за гориво трябва да бъде напълнен най-малко до 90 % от капацитета си с гориво или с незапалима течност, която има плътност и вискозитет, близки до тези на обичайно използваното гориво. Всички останали системи (резервоари за спирачна течност, радиатор и други) могат да бъдат празни.

2.7.3.

Може да бъде включена някоя от предавките и спирачките може да са задействани.

2.7.4.

По искане на производителя е възможно допускането на следните изключения:

2.7.4.1.

техническата служба, отговорна за провеждане на изпитванията, може да позволи същото превозно средство, което се използва за изпитвания, предписани от други правила (включително изпитвания, които са в състояние да засегнат конструкцията му), да се използва и за изпитванията, предписани от настоящото правило; и

2.7.4.2.

превозното средство може да бъде натоварено, но в рамките до 10 % от масата му в ненатоварено състояние, с допълнителни тежести които са здраво прикрепени към конструкцията му по такъв начин, че да не се оказва влияние върху поведението на конструкцията на отделението за пътници по време на изпитването.

2.8.   Измервателни уреди

Уредите, използвани за измерване на скоростта, посочена в точка 2.4.2. и 2.5.4. по-горе, трябва да са с грешка в рамките на 1 процент.

3.   ЕКВИВАЛЕНТНИ МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ

3.1.

Допуска се прилагането на еквивалентни методи за изпитване, при условие че предвидените в настоящото правило условия могат да бъдат спазени или изцяло посредством алтернативното изпитване, или чрез изчисляване въз основа на резултатите от алтернативното изпитване.

3.2.

Ако се използва метод, различен от описания в точка 2. по-горе, трябва да се докаже неговата еквивалентност.


(1)  Напомняме, че разстоянието „а“ е равно на дължината на разглежданото синхронно махало.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗПИТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРИ ЗА ГОРИВО, НАПРАВЕНИ ОТ ПЛАСТМАСА

1.   УСТОЙЧИВОСТ НА УДАР

1.1.

Резервоарът трябва да се напълни до пълната му вместимост със смес от вода и гликол или с друга течност с ниска точка на замръзване, която не променя свойствата на материала, от който е изработен резервоарът, и след това трябва да се подложи на изпитване за перфорация.

1.2.

По време на това изпитване температурата на резервоара трябва да е 233 K ± 2 K (- 40 °C ± 2 °C).

1.3.

За изпитването трябва да се използва приспособление с махало за изпитване на удар. Удрящото тяло трябва да е от стомана и да е с форма на пирамида, стените на която са равностранни триъгълници, а основата е квадратна, като върхът и ръбовете ѝ трябва да са заоблени до радиус от 3 mm. Центърът на удрящата част на махалото трябва да съвпада с центъра на тежестта на пирамидата, като неговото отстояние от оста на завъртане на махалото трябва да е равно на 1 m. Общата маса на махалото трябва да е 15 kg. Енергията на махалото в момента на удара трябва да е не по-малка от 30 Nm и да бъде възможно най-близо до тази стойност.

1.4.

Изпитванията трябва да се извършат в точките на резервоара, за които се счита, че са уязвими в случай на челен удар или удар отзад. За уязвими се приемат точките, които са най-незащитени или най-слаби в зависимост от формата на резервоара или начина, по който той е монтиран на превозното средство. Избраните от лабораториите точки трябва да се посочат в протокола от изпитването.

1.5.

По време на изпитването резервоарът трябва да се задържа в необходимото положение от крепежните елементи от страната или страните, която(които) е(са) противоположна(и) на страната на удара. В резултат на изпитването не трябва да се получи протичане.

1.6.

По желание на производителя всички изпитвания за устойчивост на удар могат да се извършат на един резервоар или всяко изпитване може да се извършва на различен резервоар.

2.   МЕХАНИЧНА ЯКОСТ

Резервоарът трябва да бъде изпитан при условията, посочени в точка 6.1. от настоящото правило, за изтичане и за устойчивост на деформация. Резервоарът и всички негови принадлежности трябва да се монтират на приспособление за изпитване по начин, който отговаря на начина на монтиране на превозното средство, за което е предназначен резервоарът, или да се монтират на самото превозно средство или на приспособление за изпитване, изготвено от секция от превозното средство. По искане на производителя и със съгласието на техническата служба, резервоарът може да се изпита без използване на каквото и да е приспособление за изпитване. Като изпитвателна течност трябва да се използва вода с температура 326 K (53 °C) и резервоарът трябва да се напълни до пълната му вместимост. Резервоарът трябва да се подложи на вътрешно налягане, равно на два пъти работното налягане, но във всички случаи не по-малко от 30 kPa при температура 326 K ± 2 K (53 °C ± 2 °C) за период от пет часа. По време на изпитването резервоарът и неговите принадлежности не трябва да се пропука или да протече, но може да получи трайни деформации.

3.   ПРОПУСКЛИВОСТ НА ГОРИВО

3.1.

Горивото, използвано за провеждане на изпитването за пропускливост на гориво, трябва да е или еталонното гориво, посочено в приложение IX към Правило № 83, или предлагано на пазара първокачествено гориво. Ако резервоарът е предназначен единствено за монтаж на превозни средства с двигател със запалване чрез сгъстяване, той трябва да се напълни с дизелово гориво.

3.2.

Преди изпитването резервоарът трябва да се напълни до 50 % от вместимостта си с изпитвателното гориво и да се остави, без да се затваря херметично, при температура на околната среда от 313 K ± 2 K (40 °C ± 2 °C), докато не се получи постоянна загуба на тегло за единица време, но в продължение на не повече от четири седмици (предварително време за съхраняване).

3.3.

След това резервоарът трябва да се изпразни и повторно да се напълни с изпитвателно гориво до 50 % от вместимостта си, след което се затваря херметично и се съхранява при температура 313 K ± 2 K (40 °C ± 2 °C). Когато съдържанието на резервоара достигне изпитвателната температура, налягането трябва да се регулира. По време на изпитвателния период от осем последователни седмици се определя загубата на тегло поради дифузия. Максимално допустимата средна загуба на гориво е 20 g за 24 часа изпитвателно време.

3.4.

Ако загубата поради дифузия надвишава посочената в точка 3.3. стойност, описаното в тази точка изпитване трябва да се извърши повторно върху същия резервоар, за да се определи загубата от дифузия при 296 K ± 2 K (23 °C ± 2 °C), но при непроменени други условия. Измерената по този начин загуба не трябва да надвишава 10 g за 24 часа.

4.   УСТОЙЧИВОСТ НА ГОРИВО

След провеждане на посоченото в точка 3. изпитване, резервоарът трябва да продължава да отговаря на изискванията, посочени в точки 1. и 2.

5.   ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ

Резервоарът трябва да бъде подложен на следните изпитвания:

5.1.

Резервоарът, монтиран по същия начин, както на превозното средство, трябва да се изложи на пламък в продължение на две минути. Не трябва да има изтичане на гориво от резервоара.

5.2.

Трябва да се извършат три изпитвания на различни резервоари, напълнени с гориво, както следва:

5.2.1.

Ако резервоарът е проектиран за монтаж на превозни средства, които са оборудвани с двигател с принудително запалване или с двигател със запалване чрез сгъстяване, трябва да се извършат три изпитвания с резервоари, напълнени с първокачествен бензин;

5.2.2.

Ако резервоарът е проектиран единствено за монтаж на превозни средства, които са оборудвани с двигател със запалване чрез сгъстяване, трябва да се извършат три изпитвания с резервоари, напълнени с дизелово гориво;

5.2.3.

За всяко изпитване резервоарът и неговите принадлежности трябва да се монтира на приспособление за изпитване, което в максимална степен симулира действителните монтажни условия. Начинът, по който резервоарът се закрепва на приспособлението, трябва да отговаря на съответните спецификации за превозното средство. Трябва да се вземат под внимание частите на превозното средство, които предпазват резервоара и неговите принадлежности от излагане на пламък, или които по някакъв начин оказват въздействие върху разпространението на пламъка, както и всички монтирани върху резервоара компоненти и пробки. По време на изпитването трябва да се затворят всички отвори, но вентилационните системи трябва да продължат да функционират. Непосредствено преди изпитването резервоарът трябва да се напълни с указаното гориво до 50 % от вместимостта му.

5.3.

Пламъкът, на който се излага резервоарът, трябва да се получи от изгарянето в корито на предлагано в търговската мрежа гориво за двигатели с принудително запалване (наричано по-долу „гориво“). Количеството гориво в коритото трябва да е достатъчно, за да позволи на пламъка, при условия на свободно горене, да гори по време на цялата процедура на изпитване.

5.4.

Размерите на коритото трябва да бъдат подбрани така, че да осигурят излагането на пламъка на стените на резервоара за течно гориво. Следователно коритото трябва да надвишава хоризонталната проекция на резервоара с най-малко 20 cm, но с не повече от 50 cm. Страничните стени на коритото не трябва да се издават с повече от 8 cm над нивото на горивото в началото на изпитването.

5.5.

Напълненото с гориво корито трябва да се постави под резервоара по такъв начин, че разстоянието между нивото на горивото в коритото и дъното на резервоара да отговаря на проектната височина на резервоара над пътната повърхност при маса на превозното средство в ненатоварено състояние (виж точка 7.4.). Или коритото, или приспособлението за изпитване, или и двете трябва да могат да се местят свободно.

5.6.

По време на етап В на изпитването коритото трябва да се покрие с решетка, поставена на 3 cm ± 1 cm над нивото на горивото. Решетката трябва да е изработена от огнеупорен материал, съгласно предписанието в допълнение 2. Между тухлите не трябва да има междина, като те трябва да са закрепени над коритото с гориво по такъв начин, че отворите в тухлите да не бъдат запушени. Дължината и ширината на рамката трябва да е с 2 cm до 4 cm по-малка от вътрешните размери на коритото, така че да има междина от 1 cm до 2 cm между рамката и стената на коритото, която да позволява вентилиране.

5.7.

Когато изпитванията се извършват на открито, трябва да се осигури достатъчна защита от вятър, а скоростта на вятъра на нивото на коритото с гориво не трябва да надвишава 2,5 km/h. Преди изпитването решетката трябва да се загрее до 308 K ± 5 K (35 °C ± 5 °C). Огнеупорните тухли могат да се навлажняват между изпитванията, за да се гарантират еднакви условия при всяко от изпитванията.

5.8.

Изпитването трябва да включва четири етапа (виж допълнение 1).

5.8.1.

Етап A: Предварително подгряване (фигура 1)

Горивото в коритото трябва да се запали на разстояние най-малко 3 m от резервоара, който се изпитва. След предварително подгряване в продължение на 60 секунди, коритото трябва да се постави под резервоара.

5.8.2.

Етап Б: Пряко излагане на пламък (фигура 2)

Резервоарът трябва да се изложи на пламъка от свободно горящото гориво в продължение на 60 секунди.

5.8.3.

Етап В: Непряко излагане на пламък (фигура 3)

Веднага след приключване на етап Б, решетката трябва да се постави между горящото корито и резервоара. Резервоарът трябва да бъде изложен на така намаления пламък в продължение на още 60 секунди.

5.8.4.

Етап Г: Край на изпитването (фигура 4)

Покритото с решетка горящо корито трябва да се върне в първоначалното си положение (етап A). Ако при приключване на изпитването резервоарът се е запалил, огънят трябва незабавно да се изгаси.

5.9.

Резултатите от изпитването се приемат за удовлетворителни, ако от резервоара не се наблюдава никакъв теч на гориво.

6.   УСТОЙЧИВОСТ НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

6.1.

Приспособлението, използвано за изпитването, трябва да възпроизвежда начина на монтиране на резервоара върху превозното средство, включително начина на функциониране на вентилационния отвор на резервоара.

6.2.

Резервоарът, напълнен до 50 % от вместимостта си с вода с температура 293 K (20 °C), трябва да се изложи на температура на околната среда от 368 K ± 2 K (95 °C ± 2 °C) в продължение на един час.

6.3.

Резултатите от изпитването се приемат за удовлетворителни, ако след изпитването от резервоара не изтича гориво или ако той не е сериозно деформиран.

7.   МАРКИРОВКИ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО

Търговското наименование или марка трябва да са обозначени върху резервоара; това обозначение трябва да е неизтриваемо и ясно четливо на резервоара, когато той е монтиран на превозното средство.

Допълнение 1

Изпитване за устойчивост на огън

Фигура 1

Етап A: Предварително подгряване

Image

Фигура 2

Етап Б: Пряко излагане на пламък

Image

Фигура 3

Етап В: Непряко излагане на пламък

Image

Фигура 4

Етап Г: Край на изпитването

Image

Допълнение 2

Размери и технически данни на огнеупорните тухли

Image

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ (Конус на Зегер)

SK 30

СЪДЪРЖАНИЕ НА AL2O3

30—33 %

ОТКРИТА ПОРЕСТОСТ (Po)

20—22 % vol.

ПЛЪТНОСТ

1 900—2 000 kg/m3

ЕФЕКТИВНА ПЛОЩ НА ОТВОРИТЕ

44,18 %


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

23.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/34


РЕШЕНИЕ 2008/605/ОВППС НА СЪВЕТА

от 22 юли 2008 година

за прилагане на Обща позиция 2004/161/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Зимбабве

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Обща позиция 2004/161/ОВППС (1) и по-специално член 6 от нея, във връзка с член 23, параграф 2 от Договора за Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Чрез Обща позиция 2004/161/ОВППС Съветът прие мерки, чиято цел по-конкретно е да се предотврати влизането или транзитното преминаване през територията на държавите-членки на физическите лица, които участват в дейности, сериозно нарушаващи демокрацията, зачитането на правата на човека и правовата държава в Зимбабве, както и да се замразят средствата и икономическите ресурси, които принадлежат на членове на правителството на Зимбабве и на всички физически или юридически лица, образувания или организации, свързани с тях, изброени в списък в приложението към Обща позиция 2004/161/ОВППС.

(2)

В резултат на организираните и извършените от властите на Зимбабве актове на насилие по време на кампанията за президентски избори през 2008 г., които в крайна сметка превърнаха тези избори в отказ от демокрация, следва да се добавят имената на някои лица и образувания в списъка, даден в приложението към Обща позиция 2004/161/ОВППС. Освен че са извършили дейности, които сериозно нарушават демокрацията, правата на човека и правовата държава в Зимбабве, тези лица и образувания са свързани с управляващия режим чрез своите длъжности или следва да се считат за свързани с управляващия режим поради участието им във или подбуждане от тяхна страна на актовете на насилие, организирани и извършени от властите в Зимбабве,

РЕШИ:

Член 1

Лицата и образуванията, включени в приложението към настоящото решение, се добавят към списъка в приложението към Обща позиция 2004/161/ОВППС.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на неговото приемане.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  ОВ L 50, 20.2.2004 г., стp. 66. Обща позиция, последно изменена с Решение 2007/455/ОВППС (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 89).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Лица и образувания по смисъла на член 1

132.

Gono, Gideon

Управител на Централната банка

133.

Kazembe, Joyce

Заместник-председател на Zimbabwe Electoral Commission

134.

Patel, Bharat

Временно изпълняващ функциите главен прокурор

135.

Chiwenga, Jocelyn

Бизнес дама, съпруга на генерал Chiwenga, началник на Генералния щаб на армията

136.

Dube, Tshingo

Главен изпълнителен директор на отбранителната промишленост на Зимбабве и кандидат на Zanu-Pf за парламентарните избори

137.

Huni, Munyaradzi

Журналист от официалния и проправителствен вестник „The Herald“, подстрекавал терора, налаган преди и по време на изборите

138.

Kereke, Munyaradzi

Главен съветник на управителя на Централната банка

139.

Chiremba, Mirirai

Началник отдел за финансово разузнаване в Централната банка

140.

Zvayi, Caesar

Журналист от официалния и проправителствен вестник „The Herald“, подстрекавал терора, налаган преди и по време на изборите

141.

Chingoka, Peter

Началник на Федерацията за крикет на Зимбабве, подкрепял публично терора, налаган преди и по време на изборите

142.

Доктор Chimedza, Paul

Председател на Световната асоциация за медицина за Зимбабве, отказал помощ на жертвите от MDC (опозиция)

143.

Генерал от военновъздушните сили Karakadzai

Провинция Harare Metropolitan, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

144.

Полковник C. Sibanda

Провинция Bulawayo, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

145.

Бригаден генерал Tarumbwa

Manicaland and Mutare South, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

146.

Полковник M. Mzilikazi (MID)

Buhera Central, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

147.

Полковник Mutsvunguma

Headlands, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

148.

Бригаден генерал Shungu

Mashonaland Central, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

149.

Полковник Chipwere

Bindura South, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

150.

Полковник F. Mhonda

Rushinga, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

151.

Генерал от военновъздушните сили Muchena

Midlands, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

152.

Генерал от военновъздушните сили Abu Basutu

Matebeleland South, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

153.

Бригаден генерал Khumalo

Matebeleland North, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

154.

Армейски генерал E. A. Rugeje

Провинция Masvingo, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

155.

Полковник G. Mashava

Chiredzi Central, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

156.

Лейтенант полковник Muchono

Mwenezi West, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

157.

Лейтенант полковник Mpabanga

Mwenezi East, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

158.

Комендант R. Kwenda

Zaka East, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

159.

Бригаден генерал Sigauke

Провинция Mash West, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

160.

Полковник Gwekwerere

Chinhoyi, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

161.

Полковник C. T. Gurira

Mhondoro Mubaira, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

162.

Бригаден генерал D. Nyikayaramba

Mashonaland East, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

163.

Бригаден генерал Rungani

Бригаден генерал от резерва, лице, пряко свързано с терора, налаган преди и по време на изборите

164.

Chinotimba, Joseph

Заместник-председател на Националната асоциация на Зимбабве на ветераните от войната за освобождението, ръководител на милицията на Zanu-PF

165.

Moyo, Gilbert

„Ветеран от войната“, участвал в многобройни престъпления в Mashonaland Ouest (Chegutu), ръководител на милицията на Zanu-PF

166.

Rangwani, Dani

Полицейски инспектор, участвал в измъчването и задържането на привърженици на MDC, лице, пряко свързано с актовете на насилие, извършени през март 2007 г.

167.

Jangara, Thomsen

Заместник-префект на полицията, главен полицейски комисар, установен в Southerton, отговорен за зоната Harare Sud, лице, пряко свързано с актовете на насилие, извършени през март 2007 г.

168.

Tonderai Matibiri, Innocent

Заместник-генерален директор на полицията, африкански племенник или „близък братовчед“ на Mugabe, получил висок пост, за да стане следващия генерален директор на полицията, лице, пряко свързано с актовете на насилие, извършени през март 2007 г.

169.

Zidco Holdings

Финансов холдинг на Zanu-PF, (известен също като Zidco Holdings (PVT) Ltd)

PO Box 1275, Harare, Zimbabwe

170.

Jongwe Printing and Publishing Jongwe Company (PVT) Ltd

Издателски клон на Zanu-Pf (известен също като printing and publishing co, или Jongwe printing and publishing company)

14 Austin Road, Coventry road, Workington, Harare, Zimbabwe. PO box 5988, Harare, Zimbabwe

171.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

Собственост на Didymus Mutasa, като Grace Mugabe също има участие,

7 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe

172.

Zimbabwe Defence Industries

Изцяло собственост на правителството на Зимбабве. Двама от директорите са Leo Mugabe и Solomon Mujuru

10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, РO Box 6597, Harare, Zimbabwe


Поправки

23.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/37


Поправка на Решение 2008/582/ЕО на Комисията от 8 юли 2008 година относно изключване от финансиране от страна на Общността на някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, и на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)

( Официален вестник на Европейския съюз L 186 от 15 юли 2008 г. )

На страница 40 се добавя следното приложение:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Бюджетна позиция 6701

ДЧ

Мярка

ФГ

Основание за корекция

Вид

%

Валута

Сума

Вече извършени приспадания

Финансови последици

DE

Развитие на селските райони, „Гарантиране“

2003

Голям брой административни и технически грешки

фиксирана

10,00 %

EUR

– 867 397,00

0,00

– 867 397,00

DE

Развитие на селските райони, „Гарантиране“

2004

Голям брой административни и технически грешки

фиксирана

10,00 %

EUR

– 922 307,00

0,00

– 922 307,00

DE

Развитие на селските райони, „Гарантиране“

2005

Голям брой административни и технически грешки

фиксирана

5,00 %

EUR

– 182 680,00

0,00

– 182 680,00

DE

Развитие на селските райони, „Гарантиране“

2005

Голям брой административни и технически грешки

фиксирана

10,00 %

EUR

– 999 506,00

0,00

– 999 506,00

Общо DE

–2 971 890,00

0,00

–2 971 890,00

ES

Премии за животни & полски култури

 

Възстановяване на разходи след частично анулиране на Решение 2004/457/ЕО на Комисията с решение на Съда на Европейските общности по дело T-266/04

 

 

 

823 834,00

0,00

823 834,00

ES

Премия за млечни продукти

2004

Надхвърляне на горната граница за количество

еднократна

 

EUR

–52 361,34

0,00

–52 361,34

ES

Плодове и зеленчуци — ядкови плодове

2005

Закъснели плащания за бенефициери по схемите за помощи

еднократна

 

EUR

–14 397 498,21

0,00

–14 397 498,21

ES

Плодове и зеленчуци — ядкови плодове

2006

Закъснели плащания за бенефициери по схемите за помощи

еднократна

 

EUR

–1 009 945,97

0,00

–1 009 945,97

ES

Плодове и зеленчуци — изтегляния

2004

Неспазване на екологичните условия

еднократна

 

EUR

– 634 839,09

0,00

– 634 839,09

ES

Плодове и зеленчуци — изтегляния

2005

Неспазване на екологичните условия

еднократна

 

EUR

– 410 503,12

0,00

– 410 503,12

ES

Плодове и зеленчуци — изтегляния

2006

Неспазване на екологичните условия

еднократна

 

EUR

– 546 120,92

0,00

– 546 120,92

ES

Премии за месо — говеда

2003

Слабости при проверките на място

фиксирана

2,00 %

EUR

– 373 751,67

0,00

– 373 751,67

ES

Премии за месо — говеда

2004

Слабости при проверките на място

фиксирана

2,00 %

EUR

– 361 340,41

0,00

– 361 340,41

ES

Премии за месо — говеда

2005

Слабости при проверките на място

фиксирана

2,00 %

EUR

– 354 082,79

0,00

– 354 082,79

ES

Премии за месо — говеда

2006

Слабости при проверките на място

фиксирана

2,00 %

EUR

– 150,72

0,00

– 150,72

Общо ES

–17 316 760,25

0,00

–17 316 760,25

FR

Мляко на прах за казеин

2003

Несъответствие с производствения процес

фиксирана

2,00 %

EUR

–1 069 944,66

0,00

–1 069 944,66

FR

Мляко на прах за казеин

2004

Несъответствие с производствения процес

фиксирана

2,00 %

EUR

–1 988 080,56

0,00

–1 988 080,56

FR

Мляко на прах за казеин

2005

Несъответствие с производствения процес

фиксирана

2,00 %

EUR

– 490 222,38

0,00

– 490 222,38

FR

Съпътстващи мерки за Развитие на селските райони — „Гарантиране“ (мерки, свързани с района)

2003

Слабости при основните проверки — докладите от проверките не са достатъчно изчерпателни спрямо добрите селскостопански практики

фиксирана

5,00 %

EUR

–3 242 982,00

0,00

–3 242 982,00

FR

Съпътстващи мерки за Развитие на селските райони — „Гарантиране“ (мерки, свързани с района)

2004

Слабости при основните проверки — докладите от проверките не са достатъчно изчерпателни спрямо добрите селскостопански практики

фиксирана

5,00 %

EUR

– 432 112,00

0,00

– 432 112,00

FR

Съпътстващи мерки за Развитие на селските райони — „Гарантиране“ (мерки, свързани с района)

2005

Слабости при основните проверки — докладите от проверките не са достатъчно изчерпателни спрямо добрите селскостопански практики

фиксирана

5,00 %

EUR

–68 795,00

0,00

–68 795,00

Общо FR

–7 292 136,60

0,00

–7 292 136,60

GB

Полски култури

2004

Неподходящ график на последващи светкавични проверки на място, неправилно определяне на площите, допустими за плащания

фиксирана

5,00 %

GBP

–39 302 426,21

0,00

–39 302 426,21

GB

Полски култури

2005

Неподходящ график на последващи светкавични проверки на място, неправилно определяне на площите, допустими за плащания

фиксирана

5,00 %

GBP

–15 577 901,94

0,00

–15 577 901,94

GB

Премии за месо — говеда

2003

Включване на общи земи при изчисляването на фуражните площи по схемите за помощи

еднократна

 

GBP

–5 924,49

0,00

–5 924,49

GB

Премии за месо — говеда

2004

Включване на общи земи при изчисляването на фуражните площи по схемите за помощи

еднократна

 

GBP

–24 360,32

0,00

–24 360,32

GB

Премии за месо — овце

2003

Включване на общи земи при изчисляването на фуражните площи по схемите за помощи

еднократна

 

GBP

–14 109,69

0,00

–14 109,69

GB

Премии за месо — овце

2004

Включване на общи земи при изчисляването на фуражните площи по схемите за помощи

еднократна

 

GBP

–13 785,20

0,00

–13 785,20

Общо GB

–54 938 507,85

0,00

–54 938 507,85

GR

Ядкови плодове

2005

СИЗП/ГИС не е напълно оперативна, недостатъчно проверки на място

фиксирана

2,00 %

EUR

–71 794,60

0,00

–71 794,60

GR

Преки плащания

2005

СИЗП/ГИС не е напълно оперативна, недостатъчно проверки на място

фиксирана

10,00 %

EUR

–2 833 706,98

0,00

–2 833 706,98

GR

Преки плащания

2005

СИЗП/ГИС не е напълно оперативна, недостатъчно проверки на място

фиксирана

15,00 %

EUR

–32 073 291,47

0,00

–32 073 291,47

GR

Преки плащания

2005

СИЗП/ГИС не е напълно оперативна, недостатъчно проверки на място

фиксирана

10,00 %

EUR

–28 846 753,54

0,00

–28 846 753,54

GR

Ядкови плодове

2006

СИЗП/ГИС не е напълно оперативна, недостатъчно проверки на място

фиксирана

2,00 %

EUR

–86 496,35

0,00

–86 496,35

GR

Преки плащания

2006

СИЗП/ГИС не е напълно оперативна, недостатъчно проверки на място

фиксирана

10,00 %

EUR

–34 745 488,98

0,00

–34 745 488,98

GR

Преки плащания

2006

СИЗП/ГИС не е напълно оперативна, недостатъчно проверки на място

фиксирана

15,00 %

EUR

–29 056 988,80

0,00

–29 056 988,80

Общо GR

– 127 714 520,73

0,00

– 127 714 520,73

IT

Полски култури

2004

Слабости при контролните процедури заради изображения от предишни години

фиксирана

5,00 %

EUR

–27 847 155,97

0,00

–27 847 155,97

IT

Полски култури

2004

Слабости при интерпретацията на ортоизображенията

фиксирана

2,00 %

EUR

–27 434 620,36

0,00

–27 434 620,36

IT

Полски култури

2005

Слабости при контролните процедури заради изображения от предишни години

фиксирана

5,00 %

EUR

–21 206 744,69

0,00

–21 206 744,69

IT

Полски култури

2005

Слабости при интерпретацията на ортоизображенията

фиксирана

2,00 %

EUR

–33 645 298,99

0,00

–33 645 298,99

IT

Помощи за площи

2006

Слабости при контролните процедури заради изображения от предишни години

фиксирана

5,00 %

EUR

–7 433 776,26

0,00

–7 433 776,26

IT

Помощи за площи

2006

Слабости при интерпретацията на ортоизображенията

фиксирана

2,00 %

EUR

–27 590 205,43

0,00

–27 590 205,43

IT

Възстаноявания при износ

2001

Неподходящо извършване на ключови проверки

фиксирана

5,00 %

EUR

–67 271,33

0,00

–67 271,33

IT

Възстаноявания при износ

2002

Неподходящо извършване на ключови проверки

фиксирана

5,00 %

EUR

– 361 362,50

0,00

– 361 362,50

IT

Възстаноявания при износ

2003

Неподходящо извършване на ключови проверки

фиксирана

5,00 %

EUR

–79 763,99

0,00

–79 763,99

IT

Плодове и зеленчуци — обработка на цитрусови плодове

2004

Извършени частично и липсващи ключови проверки, доказателства за измами, свързани със схемата за обработка на цитрусови плодове

фиксирана

25,00 %

EUR

–14 993 038,39

0,00

–14 993 038,39

IT

Плодове и зеленчуци — обработка на цитрусови плодове

2005

Извършени частично или липсващи ключови проверки, доказателства за измами, свързани със схемата за обработка на цитрусови плодове

фиксирана

25,00 %

EUR

– 355 653,75

0,00

– 355 653,75

IT

Плодове и зеленчуци — оперативни фондове

2005

Недопустими за възстановяване разходи по една операционна програма

еднократна

 

EUR

–13 200,00

0,00

–13 200,00

IT

Квота за мляко

2003

Недостатъчно проверки при доставките и при преките продажби

фиксирана

2,00 %

EUR

–5 001 671,00

0,00

–5 001 671,00

IT

Квота за мляко

2003

Недостатъчно проверки при доставките и при преките продажби

фиксирана

5,00 %

EUR

–8 675 150,00

0,00

–8 675 150,00

Общо IT

– 174 704 912,66

0,00

– 174 704 912,66

NL

Мляко на прах за казеин

2003

Слабости в процедурата по контрол — недостатъчна честота на проверките, която не отговаря на изискванията; необективна процедура за подбор на проби

фиксирана

5,00 %

EUR

–3 451 612,54

0,00

–3 451 612,54

NL

Мляко на прах за казеин

2004

Слабости в процедурата по контрол — недостатъчна честота на проверките, която не отговаря на изискванията; необективна процедура за подбор на проби

фиксирана

5,00 %

EUR

–3 672 868,18

0,00

–3 672 868,18

NL

Мляко на прах за казеин

2005

Слабости в процедурата по контрол — недостатъчна честота на проверките, която не отговаря на изискванията; необективна процедура за подбор на проби

фиксирана

5,00 %

EUR

– 192 151,14

0,00

– 192 151,14

Общо NL

–7 316 631,86

0,00

–7 316 631,86

PL

Помощи за площи

2005

Слабости при ключови проверки — недостатъчен или с неподходящо качество контрол

фиксирана

5,00 %

PLN

–10 950 597,00

0,00

–10 950 597,00

Общо PL

–10 950 597,00

0,00

–10 950 597,00

SE

Помощи за месо — овце

2003

Изплащания на помощи на селскостопански производители с по-малко от 10 квотни права

еднократна

 

SEK

– 251 958,00

0,00

– 251 958,00

SE

Помощи за месо — овце

2003

Слабости при проверките на място

фиксирана

2,00 %

SEK

– 813 863,38

0,00

– 813 863,38

SE

Помощи за месо — овце

2004

Изплащания на помощи на селскостопански производители с по-малко от 10 квотни права

еднократна

 

SEK

– 491 987,00

0,00

– 491 987,00

SE

Помощи за месо — овце

2004

Слабости при проверките на място

фиксирана

2,00 %

SEK

– 791 216,00

0,00

– 791 216,00

SE

Помощи за месо — овце

2005

Изплащания на помощи на селскостопански производители с по-малко от 10 квотни права

еднократна

 

SEK

– 661 305,00

0,00

– 661 305,00

SE

Помощи за месо — овце

2005

Слабости при проверките на място

фиксирана

2,00 %

SEK

– 788 339,00

0,00

– 788 339,00

SE

Помощи за месо — овце

2006

Слабости при проверките на място

фиксирана

2,00 %

SEK

– 454,86

0,00

– 454,86

Общо SE

–3 799 123,24

0,00

–3 799 123,24“


23.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/42


Поправка на Информация относно датата на влизане в сила на споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кирибати

( Официален вестник на Европейския съюз L 165 от 26 юни 2008 г. )

На страница 10, втори параграф

вместо:

„Вследствие на това споразумението влезе в сила на 29 април 2008 г., …“

да се чете:

„Вследствие на това споразумението влезе в сила на 30 април 2008 г., …“.