ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 183

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
11 юли 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 654/2008 на Съвета от 29 април 2008 година относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на кумарин с произход от Китайската народна република с разширен обхват на действие и върху вноса на кумарин, изпращан от Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия независимо дали е деклариран с произход от Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия или не, след преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

1

 

 

Регламент (ЕО) № 655/2008 на Комисията от 10 юли 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

*

Регламент (ЕО) № 656/2008 на Комисията от 10 юли 2008 година относно регистрацията на някои наименования в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Chamomilla Bohemica (ЗНП), Vlaams-Brabantse tafeldruif (ЗНП), Slovenská parenica (ЗГУ), Cipollotto Nocerino (ЗНП))

15

 

*

Регламент (ЕО) № 657/2008 на Комисията от 10 юли 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения

17

 

 

Регламент (ЕО) № 658/2008 на Комисията от 10 юли 2008 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

27

 

 

Регламент (ЕО) № 659/2008 на Комисията от 10 юли 2008 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

29

 

 

Регламент (ЕО) № 660/2008 на Комисията от 10 юли 2008 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1060/2007

30

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/569/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 27 юни 2008 година за назначаване на трима съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз

31

 

 

2008/570/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 8 юли 2008 година за назначаване на един член от Португалия в Икономическия и социален комитет

33

 

 

2008/571/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 юли 2008 година за изменение на Решение 98/481/ЕО относно одобряването на външните одитори на Европейската централна банка

34

 

 

2008/572/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 юли 2008 година за назначаване на един член от Португалия в Комитета на регионите

35

 

 

2008/573/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 юли 2008 година за назначаване на един член и един заместник-член от Латвия в Комитета на регионите

36

 

 

2008/574/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 юли 2008 година за назначаване на двама членове и на един заместник-член от Полша в Комитета на регионите

37

 

 

Комисия

 

 

2008/575/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 юни 2008 година за разрешаване пускането на пазара на изсушен плодов пулп от баобаб като нова хранителна съставка по силата на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 3046)

38

 

 

2008/576/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 юли 2008 година за изменение на приложение III към Решение 2003/467/ЕО по отношение на списъка на официално свободните от ензоотична левкоза по говедата региони на Полша (нотифицирано под номер C(2008) 3284)  ( 1 )

40

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 54 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни разпоредби за одобрение на пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета

41

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 654/2008 НА СЪВЕТА

от 29 април 2008 година

относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на кумарин с произход от Китайската народна република с разширен обхват на действие и върху вноса на кумарин, изпращан от Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия независимо дали е деклариран с произход от Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия или не, след преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1), и по-специално член 9, член 11, параграф 2, член 8 и член 13 от него,

като взе предвид предложението, внесено от Комисията, след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Действащи мерки

(1)

С Регламент (ЕО) № 769/2002 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито от 3 479 EUR/t за внос на кумарин с произход от Китайската народна република и разшири обхвата му на действие върху вноса, изпращан от Индия и Тайланд, с Регламент (ЕО) № 2272/2004 на Съвета (3) и върху вноса, изпращан от Индонезия и Малайзия, с Регламент (ЕО) № 1650/2006 на Съвета (4).

(2)

С Решение (5) от 3 януари 2005 г. Комисията прие гаранция, предложена от индийски производител, във връзка с разследване по повод предполагаемо заобикаляне на антидъмпинговите мерки от внос, изпращан от Индия или Тайланд.

2.   Искане за преразглеждане

(3)

Искането беше подадено на 8 февруари 2007 г. от Европейския съвет за химическа индустрия (CEFIC) („заявителя“) от името на единствения производител в Общността, представляващ цялото производство на кумарин в Общността.

(4)

Заявителите изтъкна и представи достатъчно prima facie доказателства, че: a) съществува вероятност от продължаване или повторение на дъмпинга и на вредите за производството на Общността, и б) продължава да е налице внос на разглеждания продукт от Китайската народна република за Общността в значителни количества и на дъмпингови цени.

(5)

Бе заявено и че обемите и цените на внасяния разглеждан продукт продължават, наред с другите последици, да оказват отрицателно въздействие върху нивото на цените, определяни от производството на Общността, което води до съществени нежелани ефекти върху неговото финансово положение и заетост.

(6)

В допълнение към това заявителят изтъкна, че по време на периода на налагане на мерките износителите/производителите на съответния продукт от Китайската народна република са препятствали действието на съществуващите мерки посредством практики на заобикаляне, срещу които е предприето разширяването обхвата на действие на мерките с Регламент (ЕО) № 2272/2004 на Съвета и с Регламент (ЕО) № 1650/2006 на Съвета.

3.   Начало

(7)

След като установи, след консултация с Консултативния комитет, че са налице достатъчно доказателства за започване на преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на мерките, Комисията започна разследване съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент посредством публикуването на известие в Официален вестник на Европейския съюз  (6).

4.   Период на разследване

(8)

Периодът на разследване за преразглеждане(„ПРП“), което има за цел да определи дали е налице продължаване и повторение на дъмпинга и на вредите, обхвана периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г. Изследването на тенденциите, свързани с оценката на продължаването и повторението на вредите, обхвана периода от 1 януари 2003 г. до края на ПРП („разглеждания период“).

5.   Страни, засегнати от разследването

(9)

Комисията официално уведоми заявителя производител от Общността, производителите износители от КНР и техните представители, китайските власти и вносителите, ползвателите и сдруженията, за които е известно, че са засегнати, за започването на преразглеждането. Комисията разпрати въпросници до производителите износители, до един производител от Индия (държава аналог, както се посочва в съображение 26), до единствения производител от Общността, до известните вносители и ползватели и до онези, които се представиха в срока, посочен в известието за започване на преразглеждането.

(10)

Предвид очевидно големия брой производители износители, участващи в процедурата, в известието за започване на преразглеждане е предвидено използването на техники за изготвяне на представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент. За да се прецени необходимостта от представителната извадка и съответно да се подбере такава, всички производители износители бяха помолени да се представят и, както е посочено в известието, да предоставят основна информация за дейността си, свързана с кумарин, по време на периода на разследване. Две дружества от Китайската народна република отговориха на въпросниците за представителна извадка, но само едно от тях заяви желанието си да съдейства и отговори на въпросника за дъмпинг, а именно:

Nanjing Jingqiao Perfumery/China Tuhsu Flavours & Fragrances Imp. & Exp. Corp.

(11)

Производителят от Общността и четирима вносители/ползватели отговориха на въпросниците. Що се отнася до държавата аналог, индийският производител, с когото Комисията се свърза, отказа да съдейства.

6.   Проверка на получената информация

(12)

Комисията издири и провери цялата информация, считана за необходима, с цел определяне на вероятността от продължаване и повторение на дъмпинга и на вредите, както и на интереса на Общността. Комисията също така даде възможността на пряко засегнатите страни да изложат мнението си в писмен вид и да поискат изслушване.

(13)

В помещенията на следните три дружества бяха проведени проверки на място:

 

Производител от Общността:

Rhodia Organics, (Лион) Франция.

 

Вносители/ползватели:

Henkel KGaA, (Крефелд) Германия.

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(14)

Разглежданият продукт е същият като в първоначалното разследване, т.е. кумарин, белезникав кристален прах с характерен мирис на прясно окосено сено. Основните му приложения са като ароматичен химикал и като фиксатор в приготвянето на благоуханни съединения като тези, използвани в производството на перилни и почистващи препарати, козметични препарати и фини аромати.

(15)

Кумаринът, който първоначално е бил натурален продукт, добиван от зърната на тонка, сега се произвежда по синтетичен път. Той може да се добие чрез синтеза, започвайки от фенол, за да се получи салицилалдехид (реакция на Перкин), или чрез синтеза от ортокрезол (реакция на Раших). Основната физическа характеристика на кумарина е неговата чистота, показател за която е точката му на топене. Кумаринът със стандартно качество, търгуван в Общността, има точка на топене между 68 °C и 70 °C, което отговаря на 99 % чистота.

(16)

Разглежданият продукт е класифициран под код по КН ex 2932 21 00.

2.   Сходен продукт

(17)

Както и при първоначалното разследване беше установено, че кумаринът, изнасян от КНР за Общността, и кумаринът, произвеждан и продаван от производството на Общността на пазара на Общността, имат еднакви физически качества и употреба и така представляват сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРЕНИЕ НА ДЪМПИНГА

1.   Общи въпроси

(18)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент бе проучено дали понастоящем се извършва дъмпинг и дали изтичането на срока на действие на мерките би могло да доведе до продължаване или повторение на дъмпинга.

(19)

В съответствие с член 11, параграф 9 от основния регламент беше използвана същата методология като при първоначалното разследване. Тъй като преразглеждането с оглед изтичането на срока на действие не включва какъвто и да е преглед на промени в обстоятелствата, въпросът дали на производителите трябва или не да бъде предоставен статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТУПИ), не беше преразгледан.

(20)

Статистическите данни показаха, че в ЕС са внесени общо от всички източници около 214 тона, от които 137 тона са с произход от Китай, представляващи 20 % от потреблението на ЕС.

2.   Представителна извадка (износители) и съдействие

(21)

Припомня се, че при предишното разследване, резултатите от което бяха публикувани през май 2002 г., липсваше съдействие от страна на китайските производители износители и на никого от тях не беше предоставено ТУПИ или ИТ (индивидуално третиране).

(22)

Формуляри за представителна извадка бяха изпратени на 21 потенциални производители/износители от КНР, но само две дружества отговориха, от които само едно съдейства на разследването, като попълни отговорите на въпросника; следователно представителната извадка не беше достоверна. Този единствен отговор покриваше около 5 % от китайския внос през ПРП. По отношение на производствените мощности това оказало съдействие дружество притежаваше 17 % от общите китайски производствени мощности.

(23)

С оглед на тази много ниска степен на съдействие и на ограничената степен на представителност на едно дружество за китайския пазар и производство беше счетено, че не е възможно да се събере надеждна информация относно вноса на разглеждания продукт в Общността по време на ПРП директно от производителите износители. При тези обстоятелства и в съответствие с член 18 от основния регламент Комисията използва наличните факти, т.е. данните от кода по КН. Въпреки това, информацията от единствения отговор на въпросника бе използвана, доколкото бе възможно, за повторна проверка на резултатите, получени на основата на наличните данни, съгласно член 18.

(24)

Беше установено, че данните от кода по КН са най-подходящата налична информация за повечето аспекти на разследването. Данните от ТАРИК и данните, събрани в съответствие с член 14, параграф 6, потвърдиха точността на данните за кода по КН.

(25)

Винаги, когато имаше основания за това, данните за износните цени, получени от оказалите съдействие производители, и китайските статистически данни за износа, с които разполагаше Комисията (които включваха и продукти, различни от разглеждания продукт), бяха използвани като допълнение.

3.   Държава аналог

(26)

Кумаринът е аромат, който се произвежда само в няколко държави в света и по тази причина изборът на държава аналог беше изключително ограничен. Според информацията, с която разполагаше разследването, по време на ПРП единствените държави с производство бяха Франция, Китай и Индия. При предишното разследване за преразглеждане бяха използвани САЩ, но дружеството е прекратило производството. В известието за започване беше предложена Индия, но нито един индийски производител не се съгласи да съдейства.

(27)

С оглед на тези констатации нормалната стойност трябваше да се определи „на всяка друга разумна основа“ в съответствие с член 2, параграф 7, буква a) от основния регламент. Данните на производството на Общността бяха счетени за разумни за тази цел.

4.   Дъмпинг по време на периода на разследване за преразглеждане

(28)

По причините, изложени в съображение 23, дъмпинговите маржове бяха изчислени посредством използването на данни за кода по КН, които бяха повторно проверени чрез информацията, получена от единствения съдействащ китайски производител износител. Експортните цени на вноса от Китай бяха коригирани, за да се осигури съпоставимостта им с нормалната стойност. Тези корекции бяха внесени, за да се гарантира, че изчисленията са направени въз основа на цената на производител и разликата между експортната цена и нормалната стойност е изразена като процент от експортната цена CIF. На тази база дъмпинговият марж беше около 45 % по време на ПРП.

5.   Сравнения на цените

(29)

Беше ясно, че ако се позволи прекратяване на действието на мерките, китайските износители ще бъдат несъмнено насърчени да продават големи количества на огромния пазар на ЕС. Тези заключения се основават на следната информация, изчислена по време на разследването:

i)

цените на вътрешния пазар на Китай по време на ПРП бяха с около 25 % по-ниски от тези на пазара на ЕС;

ii)

китайските производители реализират по-голямата част от своето производство на експортни пазари, защото техният вътрешен пазар не е достатъчно голям, за да поеме цялото им производство и защото цените на вътрешния пазар са подобни на тези, които са постижими на пазарите на трети държави;

iii)

цените на пазара на Общността бяха по-високи от експортните цени за трети държави, налагани от китайските производители износители, което изглежда, че свидетелства за съществуването на дъмпинг и на пазарите на трети държави и за значителен стимул за производителите от КНР да пренасочат своя износ към Общността.

6.   Неизползвани производствени мощности и запаси в КНР

(30)

По време на предходното разследване, което приключи през май 2002 г., беше установено, че са налице огромни неизползвани производствени мощности на Китай (между 50 % и 60 % от производствените мощности). Поради ниската степен на съдействие от страна на китайските производители износители разследването разполагаше с много ограничена информация относно съществуващите неизползвани производствени мощности и запаси в КНР.

(31)

Въпреки това, от отговорите на въпросника личеше, че единственото съдействащо дружество има значителни неизползвани производствени мощности. В края на ПРП този производител имаше 500 тона стоков запас, което представляваше повече от 70 % от пазара на ЕС по време на ПРП. Като се има предвид, че този производител представлява само 15 %—20 % от китайските производствени мощности, вероятно е да са налице дори по-големи стокови запаси, които да навлязат на пазара на ЕО, ако мерките бъдат отменени.

7.   Възможен капацитет за поемане от пазари на трети държави или от вътрешния пазар на КНР

(32)

Като се имат предвид изложените по-горе сравнения на цените и наличността на неизползвани производствени мощности и запаси не може да се твърди, че китайското производство ще бъде поето от пазари на трети държави или от китайския вътрешен пазар. Това е така, защото потреблението на пазарите на трети държави остана сравнително стабилно през последните 10 години и се очаква да остане стабилно и в бъдеще. Като се има предвид това, очевидно е, че съществува вероятност на китайските производители да е необходимо да продължат да изнасят към Общността. Това се дължи на факта, че пазарът на ЕС е един от най-привлекателните в света, като се имат предвид размерът му и сравнително високите цени, които могат да бъдат налагани. В случай че мерките бъдат отменени, ясно е, че още по-голям обем дъмпингов внос ще бъде пренасочен към пазара на ЕС.

8.   Практики на заобикаляне на мерките

(33)

Както е посочено в съображение 1, обхватът на мерките, които се преразглеждат, бе разширен върху Индия, Тайланд, Малайзия и Индонезия в резултат на разследване на практики за заобикаляне. Това показва големия интерес на китайските производители да стъпят на пазара на Общността и желанието им да го направят, дори когато действат антидъмпингови мерки. Следователно съществуването на практики на заобикаляне на мерките подкрепя заключението, че има голяма вероятност по-високи обеми от дъмпингов внос да се насочат обратно към пазара на Общността, в случай че мерките бъдат отменени.

9.   Заключение относно вероятността от продължаване и/или повторение на дъмпинга

(34)

Въз основа на изложеното по-горе се заключава, че е вероятно дъмпингът да продължи, в случай че мерките бъдат отменени.

Г.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЩНОСТТА

(35)

Дружеството, представлявано от заявителя, беше единственият производител на кумарин в Общността по време на периода на разследване. Следователно производителят от Общността се приема за представляващ производството на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент.

Д.   АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩНОСТТА

1.   Потребление на Общността (7)

(36)

Продуктът, който се преразглежда, представлява част от код по КН. С цел да установят обема на продуктите в рамките на кода по КН, които са различни от разглеждания продукт, службите на Комисията сравниха данните за КН с други налични статистически източници, както беше посочено в съображение 23. Това сравнение показа, че почти 100 % от продуктите, внесени под този код, в действителност съответстваха точно на разглеждания продукт.

(37)

Поради това потреблението на Общността беше определено като данните за кода по КН за вноса в Европейската общност в тяхната цялост бяха прибавени към обема на продажбите на производството на Общността на пазара на Общността, както бяха докладвани в отговора на въпросника.

(38)

Като цяло видимото потребление на кумарин е намаляло с 8 % по време на разглеждания период, като има намаление до 2005 г. и увеличение след това. Понастоящем нивата на потребление изглеждат стабилизирани.

(39)

Развитието на потреблението на Общността е, както следва:

Таблица 1

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Потребление на Общността

(индекс 2003 г. = 100)

100

91,4

82,4

90

92,3

2.   Внос от разглежданата държава

а)   Обем и пазарен дял

(40)

Както беше обяснено в съображение 36, кодът по КН 2932 21 00 бе използван като източник на информация относно вноса на разглеждания продукт в Общността.

(41)

По отношение на китайския внос трябва да се обърне внимание на доказаните практики на заобикаляне на мерките, които доведоха до разширяването на обхвата им върху вноса на кумарин от Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия. Вследствие на приетите мерки срещу заобикаляне, вносът с произход от КНР, както и вносът с произход от КНР, но изпратен от други държави, са намалели по време на разглеждания период. Докато вносът с произход от Китай все още е значителен, това намаление показва, че мерките срещу заобикалянето са били ефективни.

(42)

Както беше обяснено в съображение 38, очевидното потребление е намаляло през разглеждания период. Китайският внос е намалял допълнително, пропорционално на потреблението и е довел до загуба на пазарен дял в Общността, в полза на производството на Общността. Обемът на внос от трети държави в Общността е останал на едно и също ниво по време на разглеждания период.

Таблица 2

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Обем на дъмпинговия внос

(индекс 2003 г. = 100)

100

99,4

49,7

47

50,1

Обем на вноса от трети държави

100

78

74,7

65,5

66,6

Пазарен дял на дъмпинговия внос

30 %—40 %

40 %—50 %

20 %—30 %

10 %—20 %

20 %—30 %

б)   Цени

(43)

През разглеждания период средните цени CIF на кумарина, внесен от Китай, устойчиво са били значително по-ниски от цените на производството на Общността.

3.   Икономическо състояние на производството на Общността

а)   Продукция

(44)

Производството на Общността е намалило обема на своята продукция на разглеждания продукт с 25 % между 2003 г. и ПРП. Това е свързано с факта, че от 2003 г. насам производството на Общността е понесло намаление на продажбите, което се дължи на практиките на заобикаляне на мерките. В допълнение към това, то е понесло намаление на продажбите при износа за трети държави, тъй като и на тези пазари производството на Общността е било изправено пред натиска на евтиния китайски износ.

б)   Производствени мощности и използване на производствените мощности

(45)

Както беше обяснено в съображения 36—39, продажбите на разглеждания продукт, реализирани от производството на Общността на пазара на Общността, са били относително стабилни по време на разглеждания период. Въпреки това по време на същия период производството на Общността е претърпяло сериозен спад на обема на износа за трети държави. При тези обстоятелства, за да оптимизира нивото на използване на производствените мощности, производството на Общността е трябвало да ги намали. Въпреки това използването на производствените мощности е останало относително ниско.

Таблица 3

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Производство

100

63,4

66,3

70,3

75,4

Производствени мощности

100

63,5

63,5

63,5

63,5

Използване на производствените мощности

100

99,8

104,4

110,8

118,8

в)   Продажби в Общността

(46)

Обемът на продажбите в ЕО на производството на Общността се е увеличил с 36 % по време на разглеждания период. Това развитие е станало възможно благодарение на удължаване срока на действие на мерките за нов период от 5 години и на ефективното прекратяване на практиките на заобикаляне на мерките. Вследствие на това, и както беше обяснено в съображение 41, китайският внос е намалял по време на същия период. Вносът от Индия — единствената друга държава, в която е известно, че се произвежда кумарин, е бил ограничен до този, установен съгласно гаранцията.

г)   Запаси

(47)

Нивото на запаси на производството на Общността е намаляло по време на разглеждания период.

д)   Пазарни дялове

(48)

Пазарният дял на производството на Общността се е увеличил по време на разглеждания период. Както беше обяснено в съображения 41 и 42, ефективността на действащите мерки е позволила на производството на Общността да възстанови пазарния си дял. 22-процентното увеличение на пазарния дял по време на разглеждания период е ясно свързано с прекратяването на практиките на заобикаляне на мерките.

е)   Цени

(49)

Средните нетни продажни цени на кумарина на пазара на ЕО са намалели с 10 % през 2004 г. в сравнение с цените през 2003 г. След 2004 г. цените постепенно са се възстановили, но не са достигнали тези от 2003 г. в нито един момент от ПРП. Така по отношение на цените досега не е постигнато пълно възстановяване, както се очакваше.

(50)

Ситуацията при цените отразява силния натиск на вноса от Китай. По време на разглеждания период средните цени CIF на вноса от Китай трайно са били значително по-ниски от цените на производството на Общността. С приемането на мерките, по време на ПРП, кумаринът с произход от Китай се е продавал на цени, еднакви на тези на производството на Общността. За тази цел цените на китайския износ са действали като таван, принуждаващ производството на Общността да съгласува съответно своите цени. Вследствие на това цените на производството на Общността са сериозно занижени и производството показва ниска рентабилност.

(51)

С цел да се определи продължаването на подбиването на цените от кумарина с произход от Китай, цените на производител на производството на Общността за несвързани клиенти бяха сравнени с вносните цени CIF на границата на Общността посредством използването на данни от кода по КН, както беше обяснено в съображение 23. Сравнението показа, че докато цените са били близки до цената, при които не се причиняват вреди, установена за производството на Общността, вносът не е подбивал цените на производството на Общността;

Таблица 4

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Запаси

100

50,3

31

20,9

3,7

Пазарни дялове на производството на Общността

100

98

136,5

149,3

148

Цени

100

90,4

93,7

96,6

97,3

ж)   Рентабилност

(52)

Рентабилността на продажбите на разглеждания продукт на несвързани клиенти в Общността изглежда в ниска степен положителна по време на ПРП. Тя е останала отрицателна през 2004 г. и след това, с леко подобрение през 2006 г. Това ниско ниво на рентабилност се дължи отчасти на понижените продажни цени, както беше обяснено в съображения 49 и 50, съчетани с увеличение на разходите, особено що се отнася до цената на суровините. Подобряването на производителността би могло само частично да компенсира това отрицателно въздействие на тези елементи върху рентабилността. Като цяло печалбата е била значително под нормалната печалба за целия разглеждан период.

з)   Паричен поток и способност за привличане на капитали

(53)

Развитието на паричния поток, породено от производството на Общността по отношение на продажбите на разглеждания продукт на пазара на ЕС, отразява развитието на рентабилността. Заслужава да се отбележи, че паричният поток е бил слаб, но въпреки това е останал в положителни стойности по време на разглеждания период.

(54)

Разследването установи, че производството на Общността не изпитва никакви затруднения при привличането на капитал и че капиталовите разходи са били много ограничени по време на разглеждания период. Способността за привличане на капитал все пак не може да се приеме за уместен показател в настоящото разследване, тъй като производството на Общността е много голяма група, за която продукцията на кумарин представлява само малка част от общата продукция. Способността за привличане на капитал е тясно свързана по-скоро с резултатите на групата като цяло, отколкото с резултатите на разглеждания продукт.

и)   Заетост, производителност и работни заплати

(55)

Заетостта в производството на Общността е намаляла по време на разглеждания период, и по-специално през 2004 г. и след това. Това намаление е свързано с реорганизацията на производствения процес на кумарин, предприето от производството на Общността. Производителността на производството на Общността, измерена в производствен обем на лице, заето в производствения процес, се е увеличила значително по време на периода на разследване.

(56)

Разходите за работни заплати като цяло са намалели като пряко следствие от реорганизацията, описана в съображение 55. Средната работна заплата на заето лице е останала на едно и също ниво по време на разглеждания период.

Таблица 5

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Заети лица

100

86

61

57

57

Работни заплати

100

89,6

65,5

63,4

63,4

Производителност

100

76,4

111,8

129,4

135,3

й)   Инвестиции и възвращаемост на инвестициите

(57)

По време на периода на разследване нивото на инвестициите е достигнало своя връх през 2004 г., като след това е започнало да се понижава. В настоящите пазарни условия производството на Общността е в по-голяма степен загрижено да поддържа съществуващото производствено оборудване, отколкото да увеличава производствените мощности.

(58)

Погледнато от този ъгъл, възвращаемостта на инвестициите, изразена като съотношение между нетната печалба на производството на Общността и нетната балансова стойност на неговите дълготрайни активи, отразява тенденцията на рентабилност, както беше обяснено в съображение 52.

к)   Растеж

(59)

Както беше обяснено в съображение 36 и следващите, обемът на продажбите на производството на Общността на пазара на ЕС се е увеличил значително, позволявайки на производството на Общността да възстанови значителен пазарен дял.

л)   Размер на дъмпинговия марж

(60)

Анализът по отношение на размера на дъмпинга взема предвид факта, че съществуват мерки, с които се цели да се прекрати дъмпинга, причиняващ вреди. Въпреки това, предвид обема на вноса по време на ПРП, съчетан със значителното ниво на дъмпинг, което беше установено (вж. съображение 28), неговото въздействие върху състоянието на производството на Общността не може да се приеме за пренебрежимо.

м)   Възстановяване от последиците от предходен дъмпинг

(61)

Трябва да се вземе предвид и това, че производството на Общността не би било в състояние да се възстанови от предходен дъмпинг след налагането на антидъмпинговите мерки през 2002 г. поради практиките на заобикаляне, срещу които бяха приети мерки едва през 2004 г. и през 2006 г. Преди налагането от Съвета на мерки срещу заобикалянето от страна на Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия и приемането на гаранцията от страна на Комисията през 2005 г. нивото на вноса от посочените четири държави е било значително и е пречело на производството на Общността да се възстанови от последиците от предходен дъмпинг.

4.   Заключение относно ситуацията на пазара на Общността

(62)

Налагането на антидъмпингови мерки по отношение на вноса на кумарин с произход от КНР и разширяването обхвата на мерките и за държави, от чиято страна са разкрити практики на заобикаляне, са оказали положително въздействие върху производството на Общността с това, че са направили възможно частичното му възстановяване от много трудно икономическо положение. Продължителните усилия, положени от производството на Общността по отношение на намаляването на разходите и увеличаването на производителността на заето лице, са успели единствено да компенсират увеличението на цените на суровините и понижението на продажните цени на пазара на Общността.

(63)

Практиките на заобикаляне на мерките на китайските производители, изложени в съображение 33, подкрепят заключението, че китайските производители износители имат голям интерес да навлязат на пазара на Общността.

(64)

Като се вземе предвид изложеният по-горе анализ, положението на производството на Общността все още е несигурно, въпреки че мерките са послужили за ограничаване на въздействието на дъмпинга, водещо до причиняване на вреди. Въпреки това, всяко увеличение на вноса на дъмпингови цени по всяка вероятност би утежнило положението и би заличило усилията, положени от производството на Общността, което най-вероятно би прекратило производството на кумарин.

Е.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТОРЕНИЕ НА ВРЕДАТА

1.   Вероятност от повторение на вредата

(65)

Във връзка с вероятните последици от изтичането срока на действащите мерки за производството на Общността бяха разгледани следните фактори в съответствие с елементите, обобщени в съображения 28—34.

(66)

Производството на Общността е увеличило обема на своите продажби като следствие от мерките, които са в сила. От данните става ясно, че пазарният дял на производството на Общността се е увеличил значително на пазар, на който потреблението е намаляло с 8 % по време на разглеждания период. Въпреки това производството на Общността е продължило да страда от понижението на цените.

(67)

Както беше обяснено по-горе в съображение 38, докато потреблението е намаляло с 8 %, прогнозата за световното потребление на кумарин, въпреки че се влияе от определени модни тенденции, не се очаква да се увеличи в голяма степен. При отсъствието на мерки има ясни показатели, че значителният внос от Китай ще продължи при дъмпингови цени. В допълнение към това, наличието на значителни неизползвани производствени мощности в Китай говори, че има голяма вероятност обемът на вноса в Общността да се увеличи, ако мерките бъдат отменени.

(68)

Разширяването на обхвата на мерките, последвало процедурата срещу практиките на заобикаляне, беше много ефективно с оглед на прекратяването на практиките на заобикаляне за разглеждания продукт с произход от КНР, но изпращан от Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия. Вероятно китайските производители износители ще предприемат агресивни ценови практики в Общността, с цел да компенсират изгубения при прекратяване на заобикалянето пазарен дял.

(69)

Както се заключава в съображение 29 по-горе, разследването установи, че ако се позволи прекратяване на действието на мерките, китайските износители ще бъдат без съмнение насърчени да насочат големи количества към Общността. Това би позволило на китайските износители да използват част от своите прекомерни производствени мощности.

(70)

Вероятността от подобно развитие допълнително се потвърждава от факта, че цените в Общността са по-високи от китайските износни цени за трети държави. Това със сигурност ще насърчи китайските производители да увеличат активността си на пазара на Общността.

(71)

Увеличаването на вноса на по-ниски цени, което би било вероятното следствие от отмяната на мерките, също така би оказало значително вредно въздействие върху производството на Общността. При тези обстоятелства на производството на Общността би се наложило или да последва намалението на цените, за да запази пазарния дял, или да запази продажните цени на настоящото ниво с риск да изгуби клиенти и евентуално да намали продажбите си. В първия случай на производството на Общността би се наложило да работи на загуба, а във втория — намаляването на продажбите в крайна сметка би довело до повишаване на разходите, а оттам и до загуби.

(72)

Предвид това, разследването установи, че, ако вносът се увеличи, както се прогнозира в случай на прекратяване на действието на мерките, има очевидна вероятност за повторение на вредата за производството на Общността, което вече изпитва известни трудности. Накратко, за производството на Общността не би било възможно да продължи да произвежда кумарин.

Ж.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

1.   Уводни бележки

(73)

Съгласно член 21 от основния регламент Комисията проучи дали едно удължаване на срока на действие на съществуващите антидъмпингови мерки би било против интереса на Общността като цяло. Определянето на интереса на Общността се основа на преценката на всички различни интереси, имащи връзка с това, т.е. тези на производството на Общността, на вносителите/търговците, както и на ползвателите на кумарин. С цел да се оцени вероятното въздействие от запазване или отмяна на мерките, Комисията поиска информация от всички заинтересовани страни, посочени по-горе.

(74)

На тази база беше проучено дали, въпреки изводите за вероятност от продължаване на дъмпинга или повторение на вредата, съществуват непреодолими причини, които биха довели до извода, че в този конкретен случай не е в интерес на Общността мерките да бъдат запазени.

2.   Интерес на производството на Общността

(75)

Напълно в интерес на единствения производител от Общността би било той да е в състояние да продължи производството на кумарин.

(76)

Счита се също, че ако наложените антидъмпингови мерки бъдат отменени, дъмпингът вероятно ще продължи и ще се увеличи, като ще предизвика трайно влошаване на състоянието на производството на Общността и ще доведе в определен момент до твърде вероятното му изчезване.

(77)

Като цяло може да се заключи, че продължаването на срока на действие на мерките категорично би било в интерес на производството на Общността.

3.   Интерес на вносителите и ползватели

(78)

Установен беше контакт с 13 вносители и 10 промишлени ползватели и им бяха разпратени въпросници. Службите на Комисията получиха четири отговора от дружества, които се съгласиха да съдействат.

(79)

Сред получените отговори един вносител изрази възражение срещу мерките, тъй като беше загрижен предимно за цената при доставка на разглеждания продукт. Въпреки това дружеството заяви, че влиянието на цената на кумарина върху общите производствени разходи е много ограничено.

(80)

Въпреки че разглежданият продукт се използва и в други производства, в които той често не може да бъде заместен, неговото значение в състава на крайния продукт е ограничено, както от гледна точка на количеството, така и на цената, тъй като в повечето случаи се свежда до по-малко от един процент. Въздействието на митото върху ползвателя, както и върху крайния потребител, е много ограничено.

(81)

Някои ползватели заявиха, че категорично предпочитат кумарина с произход от Общността поради предимствата на неговото качество. Тези ползватели биха били сериозно засегнати, в случай че производството на Общността спре своето производство в резултат на отмяна на мерките.

(82)

При анализа на интереса на Общността следва да бъде разгледана по-специално необходимостта да се отстранят последиците, водещи до нарушаване на търговията, на причиняващия вреда дъмпинг и да се възстанови ефективната конкуренция. В този смисъл следва да се отбележи, че световният пазар на кумарин е много концентриран, тъй като наброява само няколко производители, от които най-значимите се намират в Китай и в Общността. От тази гледна точка, запазването на няколко източника на доставки (включително и производството на Общността) следва да се разглежда като важен аспект. В допълнение към това, следва да се припомни, че целта на антидъмпинговите мерки не е да се ограничават доставките от източници извън Общността и че кумаринът с произход от Китай може да продължи да се внася в Общността в достатъчни количества.

(83)

Горните съображения в съчетание с ниското равнище на съдействие се явяват потвърждение, че вносителите и ползвателите не са понесли някакви значителни отрицателни последици за икономическото си състояние в резултат на действащите в момента мерки. В допълнение към това, разследването не разкри, че удължаването на срока на действие на мерките ще доведе до засилването на евентуалните отрицателни последици.

4.   Заключение относно интереса на Общността

(84)

Като се вземат предвид всички изложени по-горе обстоятелства, се заключава, че не са налице сериозни съображения, според които продължаването на мерките ще навреди на интереса на Общността.

З.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(85)

Всички страни бяха информирани за най-съществените факти и съображения, въз основа на които се възнамерява да се препоръча продължаване на срока на действие на съществуващите мерки. Също така им беше предоставен период, през който да представят коментари след разгласяването.

(86)

От изложеното следва, че действащите в момента антидъмпингови мерки по отношение на вноса на кумарин с произход от Китай трябва да бъдат запазени.

(87)

Както беше описано в съображение 1, обхватът на антидъмпинговите мита, които са в сила за внос на разглеждания продукт от КНР, беше разширен, за да обхване и вноса на кумарин, изпращан от Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия, без значение дали е деклариран като внос с произход от Индия, Тайланд, Индонезия или Малайзия, или не. Антидъмпинговото мито, което трябва бъде запазено за внос на разглеждания продукт от КНР, следва да продължи да обхваща вноса на кумарин, изпращан от Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия, без значение дали е деклариран като внос с произход от Индия, Тайланд, Индонезия или Малайзия, или не. Индийският производител износител, посочен в съображение 2, за който мерките не се прилагат вследствие на гаранцията, приета от Комисията, следва и в бъдеще да се ползва от това изключение от прилагане на мерките, установени с настоящия регламент, и при същите условия,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на кумарин, класиран под код по КН ex 2932 21 00 (код по ТАРИК 2932210019), с произход от Китайската народна република.

2.   Размерът на митото се определя на 3 479 EUR за тон.

3.   Окончателното антидъмпингово мито в размер на 3 479 EUR за тон, приложимо за внос с произход от Китай, се прилага и по отношение на внос на същия посочен в параграф 1 продукт, изпращан от Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия, без значение дали е деклариран като внос с произход от Индия, Тайланд, Индонезия или Малайзия, или не (кодове по ТАРИК 2932210011, 2932210015 и 2932210016).

Член 2

1.   Внос, деклариран за пускане в свободно обращение, се освобождава от антидъмпинговото мито, наложено с член 1, при условие че е произведен от дружества, чиито гаранции са приети от Комисията и чиито имена са изброени в съответното решение на Комисията и в последващите му изменения и при условие че този внос е извършен в съответствие с посоченото решение.

2.   Вносът, посочен в параграф 1, се освобождава от антидъмпингови мита, при условие че:

а)

при представяне на декларация за пускане в свободно обращение на митническите органи в държавите-членки е представена търговска фактура, съдържаща най-малко елементите, изброени в приложението; и

б)

стоките, декларирани и представени на митницата, съответстват точно на описанието в търговската фактура.

Член 3

Освен ако не е посочено друго, се прилагат действащите митнически разпоредби.

Член 4

Когато стоките са били повредени преди допускането им в свободно обръщение и по тази причина действително платената или дължима цена се изчислява пропорционално за определяне на митническата стойност съгласно член 145 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (8), размерът на антидъмпинговото мито, начислено върху сумите, определени по-горе, се намалява с процент, съответстващ на пропорционално изчислената действително платена или дължима цена.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 29 април 2008 година.

За Съвета

Председател

D. RUPEL


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 123, 9.5.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1854/2003 (ОВ L 272, 23.10.2003 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 396, 31.12.2004 г., стр. 18.

(4)  ОВ L 311, 10.11.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 1, 4.1.2005 г., стр. 15.

(6)  ОВ C 103, 8.5.2007 г., стр. 15.

(7)  От съображения за поверителност, предвид това, че един-единствен производител от Общността съставлява промишлеността на Общността, данните в настоящия регламент ще бъдат индексирани или приблизителни.

(8)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Търговската фактура, придружаваща продажбите на дружеството в Общността на кумарин, които са предмет на гаранцията, съдържа следната информация:

1.

Заглавието „ТЪРГОВСКА ФАКТУРА, ПРИДРУЖАВАЩА СТОКИ, ПРЕДМЕТ НА ГАРАНЦИЯ“

2.

Името на дружеството, посочено в член 2, параграф 1, издаващо търговската фактура

3.

Номер на търговската фактура

4.

Дата на издаване на търговската фактура

5.

Допълнителния код по ТАРИК, по който стоките по фактурата се оформят на митницата на границата на Общността

6.

Точно описание на стоките, включително:

кодов номер на продукта (PCN), използван за целите на разследването и на гаранцията,

описание на разбираем език на стоките, отговарящи на съответния PCN (напр. „PCN …“),

кодов номер на продукта на дружеството (CPC) (ако е приложимо),

код по КН,

количество (в килограми).

7.

Име на дружеството, действащо като вносител в Общността, на което е издадена директно търговската фактура, придружаваща стоките, които са предмет на гаранцията.

8.

Име на длъжностното лице от дружеството, издало фактурата, и следната подписана декларация:

„Аз, долуподписаният(ата), потвърждавам, че продажбата за директен износ в Европейската общност на стоките, посочени в настоящата фактура, е осъществена в обхвата и съгласно условията на гаранцията, предложена от [дружество] и приета от Европейската комисия с Решение [да се посочи номер]. Декларирам, че предоставената в настоящата фактура информация е пълна и вярна.“


11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 655/2008 НА КОМИСИЯТА

от 10 юли 2008 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 11 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 590/2008 (ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 24).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

33,6

MK

19,3

TR

54,9

ZZ

35,9

0707 00 05

TR

106,9

ZZ

106,9

0709 90 70

TR

96,0

ZZ

96,0

0805 50 10

AR

97,9

US

76,1

UY

75,0

ZA

94,5

ZZ

85,9

0808 10 80

AR

126,0

BR

93,1

CL

104,2

CN

87,0

NZ

119,5

US

88,2

UY

93,6

ZA

99,1

ZZ

101,3

0808 20 50

AR

108,2

CL

104,9

CN

113,9

NZ

130,6

ZA

116,5

ZZ

114,8

0809 10 00

TR

183,0

XS

130,8

ZZ

156,9

0809 20 95

TR

375,3

US

179,9

ZZ

277,6

0809 30

TR

175,4

ZZ

175,4

0809 40 05

IL

217,7

ZZ

217,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 656/2008 НА КОМИСИЯТА

от 10 юли 2008 година

относно регистрацията на някои наименования в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Chamomilla Bohemica (ЗНП), Vlaams-Brabantse tafeldruif (ЗНП), Slovenská parenica (ЗГУ), Cipollotto Nocerino (ЗНП))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, алинея първа от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, алинея първа и съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006, заявлението за регистрация на наименованието „Chamomilla Bohemica“, подадено от Чешката република, заявлението за регистрация на наименованието „Vlaams-Brabantse tafeldruif“, подадено от Белгия, заявлението за регистрация на наименованието „Slovenská parenica“, подадено от Словакия и заявлението за регистрация на наименованието „Cipollotto Nocerino“, подадено от Италия, са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Комисията не получи нито едно възражение съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 и следователно тези наименования трябва да бъдат регистрирани,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрират се наименованията, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 417/2008 на Комисията (ОВ L 125, 9.5.2008 г., стр. 27).

(2)  ОВ C 243, 17.10.2007 г., стр. 11 (Chamomilla Bohemica), ОВ C 244, 18.10.2007 г., стр. 40 (Vlaams-Brabantse tafeldruif), ОВ C 249, 24.10.2007 г., стр. 26 (Slovenská parenica), ОВ C 257, 30.10.2007 г., стр. 54 (Cipollotto Nocerino).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, изброени в приложение I към Договора, предназначени за консумация от човека

Клас 1.3.   Сирена

СЛОВАКИЯ

Slovenská parenica (ЗГУ)

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени

БЕЛГИЯ

Vlaams-Brabantse tafeldruif (ЗНП)

ИТАЛИЯ

Cipollotto Nocerino (ЗНП)

Клас 1.8.   Други продукти от приложение I към Договора (подправки и т.н.)

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

„Chamomilla Bohemica“ (ЗНП)


11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 657/2008 НА КОМИСИЯТА

от 10 юли 2008 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 102 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2707/2000 на Комисията от 11 декември 2000 г. относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). Тъй като са необходими допълнителни изменения, посоченият регламент следва да бъде отменен и заменен с нов регламент от съображения за яснота и рационалност.

(2)

Помощта за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците следва да се предоставя на детски градини, други предучилищни заведения, начални и средни училища. В рамките на борбата със затлъстяването и с цел на децата да се предоставят здравословни млечни продукти, този вид училища следва да бъдат третирани равнопоставено и да имат достъп до схемата. За да се опрости управлението, следва да се изключи консумацията от ученици, които са на почивка в училищни лагери.

(3)

С цел да се изясни прилагането на схемата за помощ, следва да се подчертае, че учениците могат да се възползват от помощта само през учебните дни. Освен това общият брой на учебните дни следва да бъде потвърден от образователния орган или от учебното заведение на всяка държава-членка, като се изключат ваканциите.

(4)

Опитът показа, че съществуват трудности при контрола на използването на субсидираните млечни продукти при приготвянето на ястия за ученици. Освен това такова използване не представлява ефективен начин за постигане на образователните цели на схемата. Затова приготвянето на ястия следва да бъде съответно ограничено.

(5)

За да се вземат предвид различните навици при потреблението на мляко и някои млечни продукти в Общността и за да се отговори на тенденциите, съществуващи в областта на храненето и здравето, списъкът на продукти, които отговарят на условията за отпускане на помощ, следва да бъде разширен и опростен, като в същото време на държавите-членки се предостави възможността да определят своя собствена гама от продукти в съответствие с посочения списък.

(6)

С цел да се гарантира, че продуктите, които отговарят на условията за отпускане на помощ, предоставят висока степен на здравна защита, въпросните продукти следва да бъдат приготвени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (4) и да носят идентификационен знак в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (5).

(7)

За целите на управлението и контрола на схемата за помощ следва да бъде установена процедура за одобряване на заявителите.

(8)

Размерът на помощта за различните продукти, които отговарят на условията за предоставяне на помощ, следва да се определя при отчитане на размера на помощта за млякото в съответствие с член 102 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и на техническата връзка между продуктите.

(9)

По отношение на плащането на помощта следва да бъдат уточнени изискванията, на които да отговарят заявителите, както и да бъдат определени правила за подаване на заявленията, за проверките, които ще се извършват, и за санкциите, които ще се прилагат от компетентните органи, както и за процедурата на плащане.

(10)

Член 102, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че максималното количество, за което може да се отпуска помощ, е равно на 0,25 литра еквивалент на мляко на ученик на ден. Трябва да се уточнят стойностите на еквивалент на мляко за различните други продукти.

(11)

Държавите-членки следва да определят правилата за контрол на схемата за помощи, за да се гарантира, че помощта се отразява надлежно в цената, заплащана от бенефициера, и че субсидираните продукти не се отклоняват от определената им употреба.

(12)

За да се защитят ефективно финансовите интереси на Общността, трябва да бъдат приети адекватни мерки за контрол за борба с нередностите и измамите. Тези мерки за контрол следва да включват пълна административна проверка, придружена от проверки на място. Следва да се уточнят обхватът, съдържанието, графикът и начинът на докладване на въпросните мерки за контрол, за да се гарантира равнопоставено и унифицирано третиране в държавите-членки, отчитайки техните различни схеми на прилагане на режима. Освен това неправомерно изплатените суми следва да се възстановят и да се определят санкции, с цел да се избегнат нарушения от страна на заявителите.

(13)

С цел да се опрости административната работа за държавите-членки, изчисляването на максималното количество, което може да се субсидира в рамките на помощта, следва да бъде извършено въз основа на броя на учениците, посещаващи редовно въпросното учебно заведение, така както е отразен в дневниците на заявителя.

(14)

Опитът показва, че бенефициерите не си дават достатъчно добре сметка за ролята, която играе Европейският съюз в схемата за раздаване на мляко в училищата. Ролята на Европейския съюз в схемата за субсидиране следва да бъде ясно посочена във всяко учебно заведение, участващо в схемата за раздаване на мляко в училищата.

(15)

Някои данни, свързани със схемата за раздаване на мляко в училищата, следва да се изпращат на Комисията всяка година с цел осъществяване на контрол.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на помощта на Общността за доставката на някои млечни продукти на учениците в учебните заведения (наричана по-долу „помощта“) в съответствие с член 102 от посочения регламент.

Член 2

Бенефициери

Бенефициери на помощта са ученици, които посещават редовно едно от следните видове учебни заведения: детски градини/други предучилищни заведения, начални и средни училища, които са под управлението на компетентните органи на държавата-членка или са признати от тях.

Член 3

Продукти, отговарящи на условията за предоставяне на помощ

1.   Държавите-членки могат да изплащат помощ за продуктите от списъка в приложение I, отговарящи на условията за предоставяне на помощ. Те могат да прилагат по-стриктни стандарти в сравнение с изискванията за отговарящи на условията продукти, уточнени в приложение I.

2.   Във френските отвъдморски департаменти ароматизираното с шоколад или по друг начин мляко, посочено в приложение I, може да бъде от мляко на прах.

3.   Държавите-членки могат да разрешат добавяне на максимум 5 mg флуор на килограм при продукти от категория I.

4.   Помощ се предоставя единствено за продуктите, изброени в приложение I към настоящия регламент, ако съответстват на изискванията на регламенти (ЕО) № 852/2004 и (ЕО) № 853/2004, и по-специално на изискванията по отношение на приготвянето в одобрено заведение, както и на изискванията за идентификационен знак в съответствие с приложение II, раздел I от Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 4

Размер на помощта

1.   Размерът на помощта е посочен в приложение II.

2.   Ако размерът на помощта в евро се променя, размерът, който е в сила през първия ден на месеца, се прилага за всички количества, доставени през този месец.

3.   Ако доставените количества са в литри, за превръщане в килограми се използва коефициент 1,03.

Член 5

Максимално количество, което може да се субсидира

1.   Държавите-членки проверяват дали не е превишено максималното количество от 0,25 литра, посочено в член 102, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, като се отчитат броят на учебните дни и броят на учениците, посещаващи редовно въпросното учебно заведение през периода, за който се отнася заявлението за плащане, както и коефициентът, посочен в член 4, параграф 3 от настоящия регламент.

2.   За продуктите от категории II—V, изброени в приложение I, се използват следните стойности на еквивалент, за целите на проверката, посочена в параграф 1:

а)

категория II: 100 kg = 90 kg мляко;

б)

категория III: 100 kg = 300 kg мляко;

в)

категория IV: 100 kg = 899 kg мляко;

г)

категория V: 100 kg = 765 kg мляко.

3.   Бенефициерите, посочени в член 2, ползват помощта само през учебните дни. Общият брой на учебните дни, с изключение на ваканциите, се съобщава от образователния орган или от учебното заведение на компетентния орган на държавата-членка и, когато е приложимо, на заявителя. Учениците няма да се възползват от помощта по време на престой във ваканционни лагери.

4.   Млякото и млечните продукти, използвани за приготвянето на ястия, няма да се възползват от помощта.

Все пак млякото и млечните продукти, използвани за приготвянето на ястия в помещенията на учебното заведение и които не се подлагат на топлинна обработка, могат да се възползват от помощта. Освен това топлинната обработка на продуктите, изброени в приложение I, категория I, букви a) и б), може да бъде разрешена.

5.   За целите на параграф 4, с оглед на диференциацията на продуктите, използвани за приготвянето на ястия с топлинна обработка и за приготвянето на ястия без топлинна обработка и/или за директна консумация, може да се използва коефициент, установен на базата на количества, използвани в миналото и/или указани в рецепти, когато методът получи одобрението на съответната държава-членка.

Член 6

Общи условия за отпускане на помощта

1.   Заявлението за помощ е валидно само ако е подадено от заявител, одобрен в съответствие с членове 7, 8 и 9 за снабдяване с продуктите на Общността, изброени в приложение I.

2.   Заявлението за помощ може да бъде подадено от:

а)

учебно заведение;

б)

образователен орган по отношение на продукти, разпределяни на учениците, които попадат в рамките на неговите правомощия;

в)

доставчика на продуктите, ако държавата-членка предвиди това;

г)

организация, която действа от името на едно или повече учебни заведения или образователен орган и която е създадена специално за тази цел, ако държавата-членка предвиди това.

Член 7

Одобряване на заявителите

Заявителите за помощ трябва да бъдат одобрени за тази цел от компетентен орган на държавата-членка, в която се намира учебното заведение, на което се доставят продукти.

Член 8

Общи условия за одобряване

1.   Одобрението се дава, при условие че заявителят поеме към компетентния орган следните задължения в писмена форма:

а)

да не използва продуктите за друго, освен за консумация от учениците в учебното заведение или в заведенията, по отношение на които подава заявление за помощ, в съответствие с настоящия регламент;

б)

да върне всяка помощ, която е изплатена недължимо, за съответните количества, ако се установи, че продуктите не са били разпределени на бенефициерите, посочени в член 2, или че е било платено за количества, различни от тези, установени в съответствие с член 5;

в)

да предоставя допълнителни документи при поискване от страна на компетентните органи;

г)

да допусне всякаква проверка от страна на компетентния орган на държавата-членка, по-специално подробен преглед на отчетността и физическа проверка.

2.   Одобренията, дадени по членове 7, 8 и 9 от Регламент (ЕО) № 2707/2000, остават валидни за целите на настоящия регламент.

Член 9

Специални условия за одобряване на някои заявители

Ако заявлението за помощ е отправено от заявител в съответствие с член 6, параграф 2, букви в) и г), заявителят трябва да поеме писмено задължение, в допълнение към задълженията по член 8, че ще регистрира имената и адресите на учебните заведения или, ако е приложимо, на образователните органи, както и продуктите и количествата, продадени или доставени на тези учебни заведения или образователни органи.

Член 10

Временно прекратяване и оттегляне на одобрението

Ако се установи, че заявител за помощ не отговаря повече на условията, определени в членове 8 и 9, или на друго задължение по настоящия регламент, одобрението се прекратява за период от един до дванадесет месеца или се оттегля в зависимост от сериозността на нарушението.

Такива действия не се предприемат в случаи на непреодолима сила или ако държавата-членка установи, че нарушението не е извършено умишлено или по небрежност, или е маловажно.

Веднъж оттеглено, одобрението може да бъде възстановено по молба на заявителя след период от минимум дванадесет месеца.

Член 11

Заявления за плащане

1.   Заявленията за плащане трябва да отговарят на правилата, определени от компетентния орган на държавата-членка, и да включват най-малко следната информация:

а)

разпределените количества по категории и подкатегории продукти,

б)

името и адресът или уникалният идентификационен номер на учебното заведение или образователния орган, за което/който се отнася информацията по буква а).

2.   Държавите-членки уточняват честотата на подаване на заявления. Последните може да се отнасят за периоди от един до седем месеца.

3.   За да бъдат валидни, заявленията за помощ, освен в случаи на непреодолима сила, трябва да бъдат правилно попълнени и подадени до последния ден на третия месец след края на периода, за който се отнасят.

Ако този срок бъде надхвърлен с по-малко от два месеца, помощта се изплаща, но се намалява:

а)

с 5 %, ако срокът е надхвърлен с не повече от един месец;

б)

с 10 %, ако срокът е надхвърлен с повече от един месец, но с по-малко от два месеца.

4.   Сумите, посочени в заявлението, се придружават от доказателства, които се предоставят на разположение на компетентните органи. Тези доказателства трябва да показват отделно цената на всеки доставен продукт срещу разписка или придружен с доказателство за плащане.

Член 12

Изплащане на помощта

1.   Без да се засяга член 11, параграф 4, помощта се изплаща на доставчиците или на организациите, посочени в член 6, параграф 2, букви в) и г) само:

а)

при представяне на разписка за действително доставените количества; или

б)

на базата на отчет от инспекция, извършена от компетентния орган преди окончателното плащане на помощта, с който се установява, че всички изисквания за плащане са удовлетворени; или

в)

ако държавата-членка удостовери при представяне на алтернативно доказателство, че е извършено плащане на количествата, доставени за целите на настоящия регламент.

2.   Помощта се изплаща от компетентния орган в срок от три месеца от деня на подаване на правилно попълненото и валидно заявление, посочено в член 11, освен ако не е предприето административно производство.

Член 13

Плащане на аванси

1.   Държавите-членки могат да изплащат аванс, равен на сумата на заявената помощ, срещу гаранция от 110 % от авансовото заплащане.

2.   Ако доставчик или организация, посочен(а) в член 6, параграф 2, букви в) и г), кандидатства за авансово плащане, компетентният орган може да го плати на основата на доставените количества, без да изисква доказателството, посочено в член 12, параграф 1. В срок от един месец от изплащането на аванса доставчикът или организацията изпраща на компетентния орган документите, които се изискват за окончателното плащане на помощта, освен ако органът не състави отчет по член 12, параграф 1, буква б).

Член 14

Контрол над цените

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят надлежното отразяване на сумата на помощта в цената, платена от бенефициера.

2.   Държавите-членки могат да определят максимални цени, които да се заплащат от бенефициерите за различните продукти, изброени в приложение I, които се разпределят на тяхната територия.

Член 15

Проверки и санкции

1.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират спазването на настоящия регламент. Тези мерки включват пълна административна проверка на заявленията за помощ, която се допълва от проверки на място в съответствие с параграфи 2—8.

2.   Административните проверки се отнасят до всички заявления за помощ и включват проверка на приложените в доказателство документи, изисквани от държавите-членки, свързани с доставката на продуктите и спазването на максималните количества на ученик на ден в съответствие с член 5, параграф 1.

Административните проверки, посочени в първа алинея, се допълват от проверки на място, извършвани по-специално относно:

а)

влиянието на помощта върху цената, платена от бенефициера;

б)

отчетността, предвидена в член 9, включваща финансови отчетни документи, като фактури за покупка и продажба, както и извлечения от банкови сметки;

в)

използването на субсидираните продукти в съответствие с настоящия регламент, и по-специално дали има основания за съмнения за нарушения.

3.   Общият брой на проверките на място за всеки период от 1 август до 31 юли следва да обхваща поне 5 % от всички заявители, посочени в член 6. Когато броят на заявителите в държава-членка е по-малък от сто, проверките на място се извършват в помещенията на петима заявители. Когато броят на заявителите в държава-членка е по-малък от пет, проверяват се 100 % от заявителите. Освен това общият брой на проверките, извършени на място, за всеки период от 1 август до 31 юли, обхваща поне 5 % от помощта, разпределена на национално равнище.

4.   Проверките на място се извършват през целия период от 1 август до 31 юли и се отнасят за период, покриващ поне предходните 12 месеца.

5.   Заявителите, обект на проверки на място, се избират от компетентния контролен орган, като се вземат предвид различните географски зони, а така също и въз основа на анализа на риска, отчитайки по-специално повтарящият се характер на грешките и резултатите от проверките, извършени през миналите години. Анализът на риска взема предвид също така различните размери на разглежданата помощ и вида на заявителите, посочени в член 6, параграф 2.

6.   Когато заявителят, посочен в член 6, параграф 2, букви б), в) и г), подава заявление за помощ, проверката на място, извършена в помещенията на заявителя, се допълва с проверки на място в помещенията на поне две учебни заведения или на поне 1 % от учебните заведения, посочени в документите на заявителя, като се използва по-високата стойност.

7.   При условие че не се поставя под съмнение целта на контрола, може да се даде предварително уведомление, строго ограничено до минимално необходимия срок време.

8.   Компетентният контролен орган изготвя доклад относно всяка проверка на място. Докладът описва точно различните контролирани елементи.

Докладът за проверката се разделя на следните части:

а)

обща част, съдържаща по-специално следната информация:

i)

схемата, разглежданият период, проверените заявления, количествата млечни продукти, за които е изплатена помощта и съответните размери;

ii)

имената на присъстващите отговорни лица;

б)

част, описваща поотделно извършените проверки и съдържаща по-специално следната информация:

i)

проверените документи;

ii)

характерът и обсегът на извършените проверки;

iii)

забележки и заключения.

9.   За възстановяването на неправомерно изплатени суми, член 73, параграфи 1, 3, 4 и 8 от Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията (6) се прилагат mutatis mutandis.

10.   Без да се засяга член 10, при измама, освен възстановяването на неправомерно изплатени суми в съответствие с параграф 9, заявителят изплаща сума в размер, равен на разликата между първоначално изплатената сума и сумата, на която има право.

Член 16

Плакат за Европейската схема за раздаване на мляко в училищата

Учебните заведения, които раздават продукти в съответствие с настоящия регламент, изготвят или възлагат изготвянето на плакат в съответствие с минималните изисквания, посочени в приложение III, който трябва да бъде изложен постоянно на място, където да се вижда и чете добре, на централния вход на учебното заведение.

Член 17

Уведомления

1.   До 30 ноември след края на предходния период от 1 август до 31 юли държавите-членки представят на Комисията кратко описание на броя на участващите заявители и на учебните заведения, на извършените проверки и на произтичащите от тях заключения.

2.   Преди 31 януари всяка година държавите-членки представят на Комисията най-малко следната информация, свързана с предходния период от 1 август до 31 юли:

а)

количествата мляко и млечни продукти, разбити по категории и подкатегории, за които е изплатена помощ през предходния период от 1 август до 31 юли, както и максимално разрешеното количество и неговото изчисляване;

б)

предполагаемият брой ученици, участващи в схемата за раздаване на мляко в училищата.

3.   Формата и съдържанието на уведомленията се определят въз основа на модели, предоставени на държавите-членки от Комисията. Посочените модели не се прилагат, докато не бъде информиран Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари.

Член 18

Отмяна

Регламент (ЕО) № 2707/2000 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IV.

Член 19

Преходна разпоредба

1.   Регламент (ЕО) № 2707/2000 продължава да се прилага за доставките, извършени преди 1 август 2008 г.

2.   Разрешенията, предоставени в съответствие с член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2707/2000, продължават да се прилагат до 31 декември 2008 г.

Член 20

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 311, 12.12.2000 г., стр. 37. Регламент последно изменен с Регламент (ЕО) № 1544/2007 (ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 64).

(3)  Вж. приложение IV.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1243/2007 на Комисията (ОВ L 281, 25.10.2007 г., стр. 8).

(6)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩ ОТ ОБЩНОСТТА

Категория I

а)

топлинно обработено мляко (1);

б)

топлинно обработено мляко с шоколад, с добавен плодов сок (2) или ароматизирано, съдържащо поне 90 % в тегловно съдържание на мляко, посочено в буква а), и съдържащо не повече от 7 % добавена захар (3) и/или мед;

в)

ферментирали млечни продукти с добавен или не плодов сок (2), ароматизирани или не, съдържащи поне 90 % в тегловно съдържание на мляко, посочено в буква а), и съдържащи не повече от 7 % добавена захар (3) и/или мед.

Категория II

Ароматизирани и неароматизирани ферментирали млечни продукти с плодове (4), съдържащи поне 80 % в тегловно съдържание на мляко, посочено в категория I, буква а), и съдържащи не повече от 7 % добавена захар (5) и/или мед;

Категория III

Ароматизирани и неароматизирани пресни и преработени сирена, съдържащи поне 90 % в тегловно съдържание на сирене.

Категория IV

Сирена „Grana Padano“ и „Parmigiano Reggiano“.

Категория V

Ароматизирани и неароматизирани сирена, съдържащи поне 90 % в тегловно съдържание на сирене и непопадащи в категории III и IV.


(1)  Включително млечни продукти без лактоза.

(2)  Плодовите сокове следва да се добавят в съответствие с Директива 2001/112/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека.

(3)  За целите на тази категория „захар“ означава продуктите, попадащи под кодове по КН 1701 и 1702. В случая на напитки от мляко и млечни деривати, нискоенергийни или без добавена захар, подсладители се използват в съответствие с Директива 94/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно подсладители за влагане в храни.

(4)  За целите на тази категория ферментиралите млечни продукти с плодове винаги съдържат плодове, плодов пулп, плодово пюре или плодов сок. За целите на тази категория „плодове“ означава продуктите, изброени в глава 8 от Комбинираната номенклатура, с изключение на ядкови плодове и продукти, съдържащи ядкови плодове. Плодовите сокове, плодовият пулп и плодовото пюре следва да се добавят в съответствие с Директива 2001/112/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека.

(5)  За целите на тази категория „захар“ означава продуктите, попадащи под кодове по КН 1701 и 1702. Захарта, добавена в плодовете, се взема предвид в максимално допустимата стойност от 7 % добавена захар. В случая на напитки от мляко и млечни деривати, нискоенергийни или без добавена захар, подсладители се използват в съответствие с Директива 94/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно подсладители за влагане в храни.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Размер на помощта

а)

18,15 EUR/100 kg за продукти от категория I;

б)

16,34 EUR/100 kg за продукти от категория II;

в)

54,45 EUR/100 kg за продукти от категория III;

г)

163,14 EUR/100 kg за продукти от категория IV;

д)

138,85 EUR/100 kg за продукти от категория V.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Минимални изисквания за плаката относно Европейската схема за раздаване на мляко в училищата

Размер на плаката: A3 или по-голям

Размер на буквите: 1 cm или по-голям

Заглавие: Европейска схема за раздаване на мляко в училищата

Съдържание: Включва поне следния текст, в зависимост от вида на учебното заведение:

„Нашето/нашата [вид на учебното заведение (детски градини, други предучилищни заведения, училища)] предоставя млечни продукти, субсидирани от Европейския съюз в рамките на Европейската схема за раздаване на мляко в училищата“.

Препоръчително е акцентът да се постави върху хранителните предимства на продуктите и върху насоките за детско хранене.

Поставяне: На място, където плакатът се вижда и чете добре, на централния вход на учебното заведение.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 2707/2000

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1, букви a), б) и в)

Член 2

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 3

Член 3

Член 3, параграф 1, първо изречение

Член 3, параграф 1, второ изречение

Член 3, параграфи 2, 3 и 4

Член 3, параграфи 2, 3 и 4

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 3, първа алинея

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 3, втора алинея

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 3

Член 5

Член 5

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 2

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 9, параграф 1

Член 9

Член 9, параграф 2

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12, параграф 1, буква а)

Член 12, параграф 1, буква а)

Член 12, параграф 1, буква б)

Член 12, параграф 1, буква б)

Член 12, параграф 1, буква в)

Член 12, параграф 1, буква в)

Член 12, параграф 2

Член 12, параграф 2

Член 12, параграф 3

Член 13, параграфи 1 и 2

Член 13, параграфи 1 и 2

Член 13, параграф 3

Член 14, параграф 1, първа алинея

Член 14, параграф 1

Член 14, параграф 1, втора алинея, първо изречение

Член 14, параграф 2

Член 14, параграф 1, втора алинея, второ и трето изречение

Член 14, параграфи 2 и 3

Член 15

Член 15

Член 16

Член 16

Член 17

Членове 17—20

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение IV


11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 658/2008 НА КОМИСИЯТА

от 10 юли 2008 година

относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1) и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006 разликата между цените на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква б) от посочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара в сектора на захарта, възстановяванията при износ следва да бъдат определяни съгласно правилата и определени критерии, предвидени в членове 32 и 33 от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)

В член 33, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 318/2006 се постановява, че възстановяването може да бъде диференцирано според местоназначенията, когато положението на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари дават основание за това.

(4)

Могат да бъдат отпуснати само възстановявания на продукти, чието свободно обращение в Общността е разрешено и които изпълняват условията на Регламент (ЕО) № 318/2006.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продуктите, които се ползват от възстановявания при износ, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006, и размерите на тези възстановявания са уточнени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 11 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ за бяла и сурова захар, изнесени в непреработено състояние, приложими след 11 юли 2008 година

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяването

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

23,64 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,11 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

23,64 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,11 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2570

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

25,70

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,04

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,04

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2570

NB: Местоназначенията се определят, както следва:

S00

всички местоназначения, с изключение на следните:

а)

трети страни: Андора, Лихтенщайн, Светия престол (Ватикана), Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия (), Черна гора, Албания и Бившата югославска република Македония;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не влизат в митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, остров Хелголанд, Сеута, Мелила, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия и районите в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, за чиито външни отношения отговаря държава-членка и които не влизат в митническата територия на Общността: Гибралтар.


(1)  Включително Косово, под егидата на Обединените нации, съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност от 10 юни 1999 г.

(2)  Настоящата сума се прилага за сурова захар с рандеман 92 %. Ако рандеманът на изнасяната сурова захар се различава от 92 %, размерът на приложимото възстановяване се умножава за всяка засегната операция по износ с коефициент за преобразуване, получен чрез разделяне на 92 на рандемана на изнасяната сурова захар, изчислен съгласно точка III, точка 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 318/2006.


11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/29


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 659/2008 НА КОМИСИЯТА

от 10 юли 2008 година

относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора и трета алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 900/2007 на Комисията от 27 юли 2007 г. относно постоянен търг до края на 2007—2008 пазарна година за определяне на възстановяванията при износ на бяла захар (2) изисква да се пристъпи към частични търгове.

(2)

Съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 900/2007 и след разглеждане на внесените оферти по частичния търг, завършващ на 10 юли 2008 година следва да се определи максимално възстановяване при износ за въпросния частичен търг.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За частичния търг, завършващ на 10 юли 2008 година максималното възстановяване при износ за продукта, посочен в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 900/2007, се определя на 29,036 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 11 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 26. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 148/2008 на Комисията (ОВ L 46, 21.2.2008 г., стр. 9).


11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/30


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 660/2008 НА КОМИСИЯТА

от 10 юли 2008 година

за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1060/2007

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея и трета алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1060/2007 на Комисията от 14 септември 2007 година за откриване на постоянен търг за препродажба за износ на захар, държана от интервенционните агенции на Белгия, Чешката република, Испания, Ирландия, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Швеция (2) се изисква да се пристъпи към частични търгове.

(2)

Съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1060/2007 и след разглеждане на внесените оферти по частичния търг, завършващ на 9 юли 2008 година, следва да се определи максимално възстановяване при износ за въпросния частичен търг.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За частичния търг, завършващ на 9 юли 2008 година, максималното възстановяване при износ за продукта, посочен в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1060/2007, се определя на 364,99 EUR/t.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 11 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 242, 15.9.2007 г., стр. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 148/2008 на Комисията (ОВ L 46, 21.2.2008 г., стр. 9).


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/31


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 27 юни 2008 година

за назначаване на трима съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз

(2008/569/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 225А от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 140Б от него,

като има предвид, че:

(1)

Съдът на публичната служба на Европейския съюз (наричан по-долу „Съда на публичната служба“) беше създаден с Решение 2004/752/ЕО, Евратом на Съвета (1). За тази цел с решението беше добавено приложение към Протокола относно Статута на Съда на Европейските общности (наричано по-долу „приложение I към Статута на Съда“).

(2)

С Решение 2005/150/ЕО, Евратом (2) Съветът определи условията и реда, регламентиращи подаването и разглеждането на кандидатури с оглед назначаването на съдии в Съда на публичната служба, както е предвидено в приложение I, член 3, параграф 2 от Статута на Съда.

(3)

С Решение 2005/49/ЕО, Евратом (3) Съветът определи правилата, отнасящи се до дейността на комитета, предвиден в приложение I, член 3, параграф 3 от Статута на Съда (наричан по-долу „комитета“).

(4)

С Решение 2005/151/ЕО, Евратом (4) Съветът назначи членовете на комитета.

(5)

С Решение 2005/577/ЕО, Евратом (5) Съветът, след консултация с комитета, назначи седемте съдии в Съда на публичната служба. Съгласно член 2 от посоченото решение трима от тези съдии се назначават за период от три години, считано от 1 октомври 2005 г. до 30 септември 2008 г. След тегленето на жребий, извършено от председателя на Съвета по време на заседанието от 12 октомври 2005 г., мандатът на съдиите Irena BORUTA, Horstpeter KREPPEL и Sean VAN RAEPENBUSCH ще изтече на 30 септември 2008 г. (6).

(6)

Публична покана за представяне на кандидатури за назначаване на трима съдии в Съда на публичната служба за периода от 1 октомври 2008 г. до 30 септември 2014 г. беше публикувана на 7 декември 2007 г. (7) а срокът за подаване на кандидатурите изтече на 25 януари 2008 г. Регистрирани бяха петдесет и три кандидатури, в това число тези на тримата съдии, чийто мандат изтича.

(7)

Комитетът проведе заседания на 3 и 4 март и на 9 и 10 април 2008 г. В резултат от работата си той уточни становището и списъка, предвидени в приложение I, член 3, параграф 4 от Статута на Съда. Списъкът съдържа шестима кандидати.

(8)

Съдиите в Съда на публичната служба се назначават от Съвета в съответствие с член 225А, четвърта алинея от Договора за ЕО и член 140Б, четвърта алинея от Договора за Евратом.

(9)

Следователно би било уместно да се назначат три от лицата, посочени в гореспоменатия списък, като се осигури балансиран състав на Съда на публичната служба на най-широка географска основа сред гражданите на държавите-членки, както и по отношение на представените национални правни системи, както е предвидено в приложение I, член 3, параграф 1 от Статута на Съда.

(10)

Решението за назначаване за нов мандат на тримата съдии от Съда на публичната служба, чийто мандат изтича, се взема от Съвета, като се взема предвид изключителният факт, че са упражнили действителен мандат от две години. То в никакъв случай не може да представлява прецедент,

РЕШИ:

Член 1

В Съда на публичната служба на Европейския съюз се назначават за период от шест години, считано от 1 октомври 2008 г. до 30 септември 2014 г.:

Irena BORUTA,

Horstpeter KREPPEL,

Sean VAN RAEPENBUSCH.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

D. RUPEL


(1)  ОВ L 333, 9.11.2004 г., стр. 7.

(2)  ОВ L 50, 23.2.2005 г., стр. 7.

(3)  ОВ L 21, 25.1.2005 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 50, 23.2.2005 г., стр. 9.

(5)  ОВ L 197, 28.7.2005 г., стр. 28.

(6)  ОВ C 262, 21.10.2005 г., стр. 1.

(7)  ОВ C 295, 7.12.2007 г., стр. 26.


11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/33


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 юли 2008 година

за назначаване на един член от Португалия в Икономическия и социален комитет

(2008/570/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 259 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 167 от него,

като взе предвид Решение 2006/651/ЕО, Евратом на Съвета (1),

като взе предвид предложението на правителството на Португалия,

като взе предвид становището на Комисията,

като има предвид, че след оставката на г-н Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS се освободи едно място за член на Икономическия и социален комитет,

РЕШИ:

Член 1

Г-н Florival ROSA LANÇA се назначава за член на Икономическия и социален комитет за остатъка от мандата, а именно до 20 септември 2010 г.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

C. LAGARDE


(1)  ОВ L 269, 28.9.2006 г., стр. 13. Решение, изменено с Решение 2007/622/ЕО, Евратом (ОВ L 253, 28.9.2007 г., стр. 39).


11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/34


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 юли 2008 година

за изменение на Решение 98/481/ЕО относно одобряването на външните одитори на Европейската централна банка

(2008/571/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 27, параграф 1 от него,

като взе предвид Препоръка ЕЦБ/2008/2 на Европейската централна банка от 30 април 2008 г. до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Европейската централната банка (1),

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки на Евросистемата се одитират от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

Мандатите на Coopers and Lybrand (1998—2003 г.) и KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2003—2007 г.) изтекоха след одита за финансовата 2007 година. Ето защо е необходимо да бъде назначен външен одитор за периода, започващ от финансовата 2008 година.

(3)

Управителният съвет на ЕЦБ препоръча назначаването на PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft за външен одитор на ЕЦБ за финансовите години 2008—2012,

РЕШИ:

Член 1

Член 1 от Решение 98/481/ЕО на Съвета (2) се заменя със следното:

„Член 1

С настоящото PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft се одобрява за външен одитор на ЕЦБ за финансовите години 2008—2012.“

Член 2

Настоящото решение се нотифицира пред ЕЦБ.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

C. LAGARDE


(1)  ОВ C 114, 9.5.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 216, 4.8.1998 г., стр. 7.


11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/35


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 юли 2008 година

за назначаване на един член от Португалия в Комитета на регионите

(2008/572/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 263 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Португалия,

като има предвид, че:

(1)

На 24 януари 2006 г. Съветът прие Решение 2006/116/ЕО относно назначаването на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2006 г. до 25 януари 2010 г. (1).

(2)

След оставката на г-н António Paulino DA SILVA PAIVA се освободи едно място за член на Комитета на регионите,

РЕШИ:

Член 1

Назначава се за член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2010 г.:

г-н Carlos Alberto PINTO, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

C. LAGARDE


(1)  ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 75.


11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/36


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 юли 2008 година

за назначаване на един член и един заместник-член от Латвия в Комитета на регионите

(2008/573/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 263 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Латвия,

като има предвид, че:

(1)

На 24 януари 2006 г. Съветът прие Решение 2006/116/ЕО относно назначаването на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2006 г. до 25 януари 2010 г. (1)

(2)

След изтичането на мандата на г-н Edgars ZALĀNS се освободи едно място за член. След назначаването на г-жа Indra RASSA за член на Комитета на регионите се освободи едно място за заместник-член,

РЕШИ:

Член 1

За остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2010 г., в Комитета на регионите се назначават:

а)

за член:

г-жа Indra RASSA, председател на областния съвет на Saldus и председател на местния съвет на Nīgrandes,

и

б)

за заместник-член:

г-н Janis RAŠČEVSKIS, председател на областния съвет на Jēkabpils и председател на местния съвет на Saukаs.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

C. LAGARDE


(1)  ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 75.


11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/37


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 юли 2008 година

за назначаване на двама членове и на един заместник-член от Полша в Комитета на регионите

(2008/574/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 263 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Полша,

като има предвид, че:

(1)

На 24 януари 2006 година Съветът прие Решение 2006/116/ЕО относно назначаването на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2006 г. до 25 януари 2010 г. (1).

(2)

След изтичането на мандата на г-н Franciszek WOŁODŹKO се освободи място за член на Комитета на регионите. След промяна в мандата на г-н Ludwik Kajetan WĘGRZYN се освободи място за член на Комитета на регионите. След изтичането на мандата на г-н Marek TROMBSKI се освободи място за заместник-член,

РЕШИ:

Член 1

За остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2010 година, в Комитета на регионите се назначават:

а)

за членове:

г-н Jacek CZERNIAK, przewodniczący Sejmiku Województwa lubelskiego (председател на Сейма на войводство Lubelskie),

г-н Bogusław ŚMIGIELSKI, marszałek województwa śląskiego (маршал (председател) на войводство Śląskie),

и

б)

за заместник-член:

г-н Dariusz WRÓBEL, burmistrz Opola Lubelskiego (кмет на Opole Lubelskie).

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

C. LAGARDE


(1)  ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 75.


Комисия

11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/38


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2008 година

за разрешаване пускането на пазара на изсушен плодов пулп от баобаб като нова хранителна съставка по силата на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2008) 3046)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2008/575/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 9 август 2006 г. дружеството PhytoTrade Africa отправи искане до компетентните органи на Обединеното кралство за пускане на пазара на изсушен плодов пулп от баобаб като нова хранителна съставка.

(2)

На 12 юли 2007 г. компетентният орган на Обединеното кралство за оценка на храните представи доклада си за първоначална оценка. В този доклад се стига до заключението, че изсушеният плодов пулп от баобаб е безопасен за консумация от човека на предложените равнища за употреба.

(3)

На 1 август 2007 г. Комисията предостави доклада за първоначална оценка на всички държави-членки.

(4)

В шестдесетдневния срок, установен в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 258/97, в съответствие с тази разпоредба бяха повдигнати мотивирани възражения срещу пускането на пазара на продукта. Тези възражения не бяха свързани с опасения относно безопасността. В съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 4 обаче се изисква решение на Общността.

(5)

Изсушеният плодов пулп от баобаб съответства на критериите, установени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специфицираният в приложението изсушен плодов пулп от баобаб може да бъде пускан на пазара на Общността като нова хранителна съставка.

Член 2

Означението на новата хранителна съставка, разрешена с настоящото решение, върху етикета на храната, в чийто състав тя влиза, е „плодов пулп от баобаб“.

Член 3

Настоящото решение е адресирано до PhytoTrade Africa — London Office, Unit W215, Holywell Centre, 1 Phipp Street, London EC2A 4PS, United Kingdom.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Спецификации на изсушен плодов пулп от баобаб

Описание

Плодовете на баобаб (Adansonia digitata) се берат от дървета. Твърдите черупки се чупят и пулпът се отделя от семената и черупката. Пулпът се смила, като се разделя на грубо и фино смлени партиди (размер на частиците от 3 до 600 μ), след което се пакетира.

Основни хранителни вещества на изсушен плодов пулп от баобаб

Влажност (загуба при сушене) (g/100 g)

11,1—12,0

Протеини (g/100 g)

2,03—3,24

Мазнини (g/100 g)

0,4—0,7

Пепел (g/100 g)

5,5—6,6

Общо въглехидрати (g/100 g)

78,3—78,9

Общо захар (като глюкоза)

16,9—25,3

Натрий (g/100 g)

7,42—12,2


Аналитични спецификации

Примеси

не повече от 0,2 %

Влажност (загуба при сушене) (g/100 g)

11,1—12,0

Пепел (g/100 g)

5,5—6,6


11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/40


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2008 година

за изменение на приложение III към Решение 2003/467/ЕО по отношение на списъка на официално свободните от ензоотична левкоза по говедата региони на Полша

(нотифицирано под номер C(2008) 3284)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/576/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално приложение Г, глава I, буква Д от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 64/432/ЕИО се предвижда, че държава-членка или част от държава-членка може да бъде обявена за официално свободна от ензоотична левкоза по говедата държава-членка или регион, ако са спазени някои условия, установени в посочената директива.

(2)

Списъкът на официално свободните от ензоотична левкоза по говедата региони на държавите-членки е установен в приложение III към Решение 2003/467/ЕО на Комисията от 23 юни 2003 г. за установяване на статут на официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата на някои държави-членки и региони на държави-членки по отношение на стадата говеда (2).

(3)

В посоченото решение, изменено с Решение 2008/404/ЕО, като официално свободни от ензоотична левкоза по говедата региони понастоящем са изброени 12 административни региона (powiaty) в границите на по-висшата административна единица (войводство) Podkarpackie в Полша.

(4)

В посоченото решение, изменено с Решение 2008/404/ЕО, като официално свободни от ензоотична левкоза по говедата региони понастоящем са изброени 12 административни региона (powiaty) в границите на по-висшата административна единица (войводство) Podkarpackie в Полша.

(5)

След оценката на посочената документация съответните региони (powiaty) на Полша следва да бъдат признати за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата региони на посочената държава-членка.

(6)

Приложение III към Решение 2003/467/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Във вписванията за Полша в приложение III, глава 2 от Решение 2003/467/ЕО вписването относно войводство Podkarpackie се заменя със следния текст:

„Войводство Podkarpackie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 юли 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64. Директива, последно изменена с Решение 2007/729/ЕО на Комисията (ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 26).

(2)  ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 74. Решение, последно изменено с Решение 2008/404/ЕО (ОВ L 141, 31.5.2008 г., стр. 16).


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/41


Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на настоящото правило следва да бъдат проверени в последната версия на документа на ИКЕ на ООН относно статута TRANS/WP.29/343, който е на разположение на следния електронен адрес: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Правило № 54 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни разпоредби за одобрение на пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета

Включващо всички текстове в сила до:

Допълнение 16 към първоначалната версия на правилото — дата на влизане в сила: 13 ноември 2004 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРАВИЛО

1.

Приложно поле

2.

Определения

3.

Маркировки

4.

Заявление за одобрение

5.

Одобрение

6.

Спецификации

7.

Изменение и разширение на одобрението на типа гуми

8.

Съответствие на производството

9.

Санкции при несъответствие на производството

10.

Окончателно прекратяване на производството

11.

Наименования и адреси на техническите служби, отговарящи за провеждане на изпитвания с цел одобрение, и на административните отдели

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I

Съобщение относно одобрението, разширението, отказа или отмяната на одобрение, или окончателното прекратяване на производството на тип пневматична гума за моторни превозни средства съгласно правило № 54

Приложение II

Оформление на маркировката за одобрение

Приложение III

Оформление на маркировките върху гумата

Приложение IV

Списък на символите за индекси на товароносимост

Приложение V

Обозначение на размера на гумите и основните размери: Част I — Европейски гуми; Част II — Американски гуми

Приложение VI

Метод за измерване на пневматичните гуми

Приложение VII

Процедура за изпитване на товароносимост/скорост

Допълнение 1

Програма за изпитване на издръжливостта

Допълнение 2

Отношение между индекса за налягане и единиците за налягане

Приложение VIII

Изменение на товароносимостта на радиални и диагонални гуми за товарни превозни средства в зависимост от скоростта

Приложение IX

СЪОБЩЕНИЕ — Подобрение на експлоатационно описание за целите на рециклирането в съответствие с правило № 109

1.   ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Настоящото правило се отнася за нови пневматични гуми, предназначени предимно, но не само, за превозни средства от категории M2, M3, N, O3 и O4  (1). То не се прилага за типове гуми, означени със символи за категорията на скоростта, съответстващи на скорост, по-ниска от 80 km/h.

2.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По смисъла на настоящото правило:

2.1.

„Тип пневматична гума“ е категория пневматични гуми, които не се различават по отношение на основни характеристики като:

2.1.1.

Производител;

2.1.2.

Обозначение на размера на гумата;

2.1.3.

Категория на употреба;

2.1.4.

Структура на гумата (диагонална (с наклонен слой на каркаса); радиална);

2.1.5.

Категория на скоростта;

2.1.6.

Индекси на товароносимост; и

2.1.7.

Напречно сечение;

2.2.

Категория на употреба:

2.2.1.

„Универсална гума“ е гума за универсална, ежедневна употреба по пътя;

2.2.2.

„Специална гума“ е гума за смесена употреба по пътя и извън пътя, или с друго специално предназначение.

2.2.3.

„Зимна гума“ е гума, чиято шарка, състав или структура на протектора са предназначени основно за получаване на по-добри експлоатационни параметри при наличие на сняг, в сравнение с универсална гума, по отношение на способността ѝ да осигурява първоначално движение или да поддържа движението на превозното средство.

2.3.

„Структура“ на пневматична гума са техническите характеристики на каркаса на гумата. Различават се по-специално следните структури:

2.3.1.

„Диагонална структура“ или „структура с наклонен слой на каркаса“ е структура на пневматична гума, чиито нишки на корда, разположени от борт до борт, образуват ъгли, значително по-малки от 90 ° спрямо средната линия (равнина) на протектора;

2.3.2.

„Радиална структура“ е структура на пневматична гума, чиито нишки на корда, разположени от борт до борт, образуват ъгли от 90 ° спрямо средната линия (равнина) на протектора, като каркасът се укрепва с периферен брекер.

2.4.

„Борт“ е част от пневматичната гума с форма и структура, осигуряващи закрепването на гумата върху джантата (2);

2.5.

„Корд“ са нишките, образуващи тъканта на слоя на каркаса в пневматичната гума (2).

2.6.

„Слой на каркаса“ е слой от паралелни нишки с гумено покритие (2);

2.7.

„Каркас“ е част от пневматичната гума, различна от протектора и гумираните страници, която носи товара в напомпано състояние на гумата (2);

2.8.

„Протектор“ е тази част от пневматичната гума, която осъществява контакта с пътя, предпазва каркаса от механични повреди и спомага за сцеплението (2);

2.9.

„Стена на гумата“ е частта от пневматичната гума между протектора и зоната, която се обхваща от фланеца на джантата (2);

2.10.

„Долна стена на гумата“ е зоната между линията на максималната широчина на профила на гумата и зоната, която се обхваща от фланеца на джантата (2);

2.10.1.

При гуми, обозначени със символ „А“ за „монтажна конфигурация между гума и джанта“ (вж. точка 3.1.11.), долната стена на гумата е зоната от гумата, която лежи върху джантата.

2.11.

„Канал на протектора“ е пространството между две съседни ребра и/или блокове в шарката на протектора (2);

2.12.

„Широчина на профила (S)“ е линейното разстояние между външните страни на стените на напомпана пневматична гума, без размера на издатините, получени при етикетиране (маркиране), от декоративни елементи и защитни ленти или ребра (2);

2.13.

„Пълна широчина“ е линейното разстояние между външните страни на стените на напомпана пневматична гума, включително размера на издатините, получени при етикетиране (маркиране), от декоративни елементи и защитни ленти или ребра (2);

2.14.

„Височина на профила (Н)“ е разстоянието, равно на половината от разликата между външния диаметър на гумата и номиналния диаметър на джантата;

2.15.

„Коефициент на номинално отношение (Ra)“ е числото, получено чрез деление на числото, изразяващо височината на профила (Н), с числото, изразяващо номиналната широчина на профила (S1), умножено по сто, като и двете величини са изразени в едни и същи мерни единици.

2.16.

„Външен диаметър (D)“ е пълният диаметър на напомпана нова пневматична гума (2);

2.17.

„Обозначение на размера на гумата“ е:

2.17.1.

Обозначение, показващо:

2.17.1.1.

Номиналната широчина на профила (S1). Тя трябва да бъде изразена в милиметри, освен при типове гуми, чието обозначение на размера е посочено в първата колона на таблиците в приложение V към настоящото правило;

2.17.1.2.

Коефициента на номинално отношение, с изключение на някои типове гуми, чието обозначение на размера е посочено в първата колона на таблиците в приложение V към настоящото правило или, в зависимост от типа проект на гумите, номиналния външен диаметър в милиметри;

2.17.1.3.

Конвенционално число „d“ (символ „d“), указващо номиналния диаметър на джантата и съответстващо на нейния диаметър, което се изразява с кодове (числа под 100) или в милиметри (числа над 100). В обозначението могат да бъдат използвани едновременно числа, съответстващи на двата вида мерки;

2.17.1.3.1.

Стойностите на символ „d“, изразени в милиметри, са посочени по-долу:

Код на номинален диаметър на джантата (символ „d“)

Стойност на символ „d“ в mm

8

203

9

229

10

254

11

279

12

305

13

330

14

356

15

381

16

406

17

432

18

457

19

482

20

508

21

533

22

559

24

610

25

635

14,5

368

16,5

419

17,5

445

19,5

495

20,5

521

22,5

572

24,5

622

26

660

28

711

30

762

2.17.1.4.

Означение за монтажната конфигурация между гума и джанта, когато тя се различава от стандартната конфигурация и не е представена със символ „d“, указващ кода на номиналния диаметър на джантата.

2.18.

„Номинален диаметър на джантата (d)“ е диаметърът на джантата, върху която е предвидено монтирането на гумата (2);

2.19.

„Джанта“ е основата за комплекта от гума и вътрешна гума или за безкамерна гума, върху която прилягат бортовете на гумата (2);

2.20.

„Теоретична джанта“ е джанта, чиято широчина би била равна на „x“ пъти номиналната широчина на профила на гумата; стойността на „х“ се определя от производителя на съответния тип;

2.21.

„Измервателна джанта“ е джантата, върху която трябва да се монтира гумата, за да се измерят размерите ѝ;

2.22.

„Изпитвателна джанта“ е джантата, върху която трябва да се монтира гумата за изпитване на товароносимост/скорост;

2.23.

„Откъртване“ е отделяне на парчета гума от протектора;

2.24.

„Отделяне на нишките на корда“ е отделяне на нишките на корда от тяхното покритие;

2.25.

„Разслояване на каркаса“ е отделянето на съседни слоеве;

2.26.

„Отлепване на протектора“ е отделянето на протектора от каркаса.

2.27.

„Индекс на товароносимост“ са едно или две числа, указващи натоварването, което може да издържи гумата, монтирана единично или единично и сдвоено, при скорост, характерна за съответната категория на скоростта, в съответствие с изискванията за употреба, определени от производителя. За даден тип пневматични гуми може да има една или две групи индекси на товароносимост в зависимост от това дали се прилагат или не разпоредбите на точка 6.2.5. Списъкът на посочените индекси и съответната товароносимост е представен в приложение IV;

2.28.

„Категория на скоростта“ е:

2.28.1.

Скоростта, означена чрез символ, при която гумата може да издържи натоварването, определено със съответния индекс на товароносимост;

2.28.2.

Категориите на скоростта са указани в таблицата по-долу (3):

Символ за категорията на скоростта

Съответстваща скорост (km/h)

F

80

G

90

J

100

K

110

L

120

M

130

N

140

P

150

Q

160

R

170

S

180

T

190

U

200

H

210

2.29.

„Таблица за изменение на товароносимостта в зависимост от скоростта“ е:

Таблицата в приложение VIII, указваща изменението на товароносимостта на пневматична гума, използвана при скорост, различна от скоростта, съответстваща на номиналния ѝ символ за категория на скоростта, което е изразено като функция на индексите на товароносимост и номиналните символи за категория на скоростта. Измененията на товароносимостта не се прилагат по отношение на символа за допълнителна товароносимост и категория на скоростта, които са резултат от прилагането на разпоредбите на точка 6.2.5.

3.   МАРКИРОВКИ

3.1.   Пневматичните гуми, представени за одобрение, трябва да имат на двете стени в случай на симетрични гуми, и поне на външната стена в случай на асиметрични гуми, следените обозначения:

3.1.1.

Наименование или търговска марка на производителя;

3.1.2.

Обозначение на размера на гумата съгласно определението в точка 2.17. от настоящото правило;

3.1.3.

Обозначение на структурата, както следва:

3.1.3.1.

При диагонални гуми (с наклонен слой на каркаса): не се отбелязва нищо или се посочва буквата „D“;

3.1.3.2.

При радиални гуми: пред маркировката за диаметър на джантата е отбелязана буквата „R“ и се допуска изписване на думата „RADIAL“ (РАДИАЛНА);

3.1.4.

Символ/и за категория на скоростта;

3.1.4.1.

Означение на номиналната категория на скоростта на гумата под формата на символа, определен в точка 2.28.2. по-горе;

3.1.4.2.

Означение за втора категория на скоростта, в случай че се прилага точка 6.2.5. по-долу;

3.1.5.

Надпис M + S, M.S или M & S при зимни гуми;

3.1.6.

Индексите на товароносимост съгласно определението в точка 2.27. от настоящото правило;

3.1.7.

Думата „TUBELESS“ (БЕЗКАМЕРНА), ако гумата е предназначена за използване без вътрешна гума;

3.1.8.

Датата на производство, обозначена с четирицифрен код, където първите две цифри указват седмицата, а последните две — годината на производство. Тази маркировка, за която е позволено да бъде ограничена до едната стена, не е задължителна за гумите, представени за одобрение до две години след датата на влизане в сила на настоящото правило (4);

3.1.9.

При гуми, които могат да бъдат регенерирани, във или върху всяка стена на гумата се отлива символа

Image

с минимален диаметър 20 mm или се изписва думата „REGROOVABLE“ (РЕГЕНЕРИРУЕМА).

3.1.10.

Означение на вътрешното налягане на гумата чрез индекса „PSI“, което ще се използва при изпитанията за товароносимост/скорост съгласно описанието в допълнение 2 към приложение VII. Тази маркировка, за която е позволено да бъде ограничена до едната стена на гумата, не е задължителна за гумите, представени за одобрение, до две години след датата на влизане в сила на настоящото правило.

3.1.11.

При гуми, одобрени за първи път след 1 март 2004 г., означението, посочено в точка 2.17.1.4., се поставя само непосредствено след маркировката за диаметър на джантата съгласно точка 2.17.1.3.

3.1.12.

Надписа „ET“, „ML“ или „MPT“ за „специални гуми“ (5).

3.1.13.

Наставката „С“ или „LT“ след маркировката за диаметър на джантата, посочена в точка 2.17.1.3., и, ако е приложимо, след маркировката за монтажната конфигурация между гума и джанта, посочена в точка 2.17.1.4.:

3.1.13.1.

тази маркировка не е задължителна за гуми, монтирани на джанти с 5 ° наклон на напречния профил, подходящи за единично или сдвоено монтиране, чийто индекс на товароносимост при единично монтиране е по-малък или равен на 121 и които са предназначени за оборудване на моторни превозни средства;

3.1.13.2.

тази маркировка е задължителна за гуми, монтирани на джанти с 5 ° наклон на напречния профил, подходящи само за единично монтиране, чийто индекс на товароносимост е по-голям или равен на 122 и които са предназначени за оборудване на моторни превозни средства.

3.1.14.

Наставката „СР“ след маркировката за диаметър на джантата, посочена в точка 2.17.1.3., и, ако е приложимо, след маркировката за монтажната конфигурация между гума и джанта, посочена в точка 2.17.1.4. Тази маркировка е задължителна за гуми, монтирани на джанти с 5 ° наклон на напречния профил, чийто индекс на товароносимост при единично монтиране е по-малък или равен на 121 и които са специално предназначени за оборудване на моторни каравани.

3.1.15.

Надписът „FRT“ (свободно въртящи се гуми) за гуми, предназначени за оборудване на оси на ремаркета и моторни превозни средства, различни от предни управляващи оси и задвижващи оси.

3.2.   Върху гумите трябва да има свободно място с достатъчна големина за разполагане на маркировката за одобрение, посочена в приложение II към настоящото правило.

3.3.   В приложение III към настоящото правило е показано примерно оформление на маркировката върху гумата.

3.4.   Маркировките, посочени в точка 3.1 и маркировката за одобрение, предвидена в точка 5.4 от настоящото правило, се отливат във или върху гумите. Те трябва да се четат ясно и, с изключение на маркировката, посочена в точка 3.1.1. по-горе, да бъдат разположени поне на една от долните стени на гумата.

3.4.1.   При гумите, обозначени със символ „А“ за „монтажна конфигурация между гума и джанта“ (вж. точка 3.1.11.), маркировките могат да бъдат разположени в която и да било зона от стената на гумата.

4.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ

4.1.   Заявлението за типово одобрение на пневматични гуми се подава от притежателя на наименованието на производителя или търговската марка, или от надлежно упълномощен негов представител. То съдържа:

4.1.1.

Обозначението за размера на гумата съгласно определението в точка 2.17. от настоящото правило;

4.1.2.

Наименованието на производителя или търговската марка;

4.1.3.

Категорията на употреба (универсална, специална или зимна гума);

4.1.4.

Структура: диагонална (с наклонен слой на каркаса) или радиална;

4.1.5.

Категорията на скоростта;

4.1.6.

Индексите на товароносимост;

4.1.7.

Информация за предназначението на гумата — използване със или без вътрешна гума;

4.1.8.

Пълните размери: пълна широчина на профила и външен диаметър;

4.1.9.

Коефициентът „х“, посочен в точка 2.20. по-горе;

4.1.10.

Джантите, върху които може да бъде монтирана гумата;

4.1.11.

Изпитвателната и измервателната джанта;

4.1.12.

Налягането при измерване и индекса за налягане при изпитване;

4.1.13.

Допълнителните комбинации товароносимост/скорост, когато се прилага точка 6.2.5. по-долу.

4.2.   Към заявлението за одобрение се прилагат в три екземпляра скица или представителна снимка на шарката на протектора на гумата и външна скица на напомпаната гума, монтирана на измервателната джанта, на която са обозначени съответните размери (виж точки 6.1.1 и 6.1.2.) на представения за одобрение тип. Към него се прилагат също протокола от изпитването, съставен от акредитирана изпитвателна лаборатория, или един или два образеца на типа гуми, по усмотрение на компетентния орган. Чертежи или снимки на стената и протектора на гумата се предават, след като започне производството, не по-късно от една година след датата, на която е издадено типовото одобрение.

4.3.   Компетентният орган проверява дали са налице удовлетворителни процедури за гарантиране на ефективен контрол на съответствието на производството, преди да се издаде типово одобрение.

4.4.   Когато производител на гуми подаде заявление за типово одобрение на гама от гуми, не се счита за необходимо да се извършват изпитвания за товароносмиост/скорост на всеки тип гума от гамата. По усмотрение на компетентния орган за одобрение е възможно да се подбере гумата с най-лоши характеристики.

5.   ОДОБРЕНИЕ

5.1.   Ако типът пневматична гума, представен за одобрение съгласно настоящото правило, отговаря на изискванията на точка 6 по-долу, за този тип гуми се издава одобрение.

5.2.   На всеки одобрен тип се дава номер на одобрение; първите две цифри от него (понастоящем това са цифрите 00 за правилото в първоначалния му вид) указват серията от изменения, включващи най-новите съществени технически изменения в правилото към момента на издаване на одобрението. Една и съща страна по споразумението не може да дава същия номер на друг тип пневматична гума.

5.3.   В съответствие с настоящото правило на прилагащите правилото страни по споразумението се представя съобщение за одобрение или отказ на типово одобрение на пневматична гума под формата на формуляр, съответстващ на образеца в приложение I към настоящото правило.

5.4.   На всяка пневматична гума, съответстваща на типа гума, одобрен съгласно настоящото правило, в пространството, посочено в точка 3.2. по-горе, и към маркировките, предвидени в точка 3.1. по-горе, се поставя ясно видима международна маркировка за одобрение, която се състои от:

5.4.1.

кръг, ограждащ буквата „E“, последван от идентификационния номер на държавата, издала одобрението (6); и

5.4.2.

номер на одобрение.

5.5.   Маркировката за одобрение трябва да е четлива и незаличима.

5.6.   В приложение II към настоящото правило е представен пример за оформлението на маркировката за одобрение.

5.7.   Последващо рециклиране в съответствие с правило № 109.

В случай че в процеса на производство на определен тип гума производителят получи ново одобрение за същия тип гума, който трябва да бъде маркиран според експлоатационно описание, указващо по-висок индекс на товароносимост или различен символ за скоростта в сравнение с предходната маркировка, и при положение че производителят на гуми разреши рециклирането на предходния тип гума и маркирането му според последното експлоатационно описание, производителят на гуми попълва съобщението, представено в приложение IX към настоящото правило, и го представя на компетентния орган за типово одобрение, издал новото одобрение. Ако разрешението за подобрение се прилага единствено за гуми от определено производствено предприятие или за гуми, произведени по време на определени периоди на производство, в съобщението се излага информацията, необходима за идентифициране на тези гуми.

Компетентният орган за типово одобрение съобщава посочената информация на останалите страни по споразумението, които прилагат настоящото правило, като производителите на гуми или компетентните органи за типово одобрение представят информацията за нуждите на всички производствени единици, занимаващи се с рециклиране, одобрени в съответствие с правило № 109.

6.   СПЕЦИФИКАЦИИ

6.1.   Размери на гумите

6.1.1.   Широчина на профила на гумата

6.1.1.1.   Широчината на профила на гумата се изчислява по следната формула:

S = S1 + K (A - A1)

където:

S

=

е „широчината на профила“ в милиметри, измерена върху измервателната джанта;

S1

=

е „номиналната широчина на профила“ в милиметри, посочена в отговарящото на изискванията обозначение на гумата, отлято върху стената на гумата съгласно изискванията;

A

=

е широчината на измервателната джанта в милиметри, посочена от производителя в описателната бележка, и

A1

=

е широчината на теоретичната джанта в милиметри.

Приема се, че A1 е равно на S1, умножено по коефициента „х“, определен от производителя и че К е равно на 0,4.

6.1.1.2.   За съществуващите типове гуми, чието обозначение е посочено в първата колона на таблиците от приложение V към настоящото правило, широчината на профила се приема за равна на стойността, посочена срещу съответното обозначение на гумата в тези таблици.

6.1.1.3.   При гумите, обозначени със символ „А“ за „монтажна конфигурация между гума и джанта“ (вж. точка 3.1.11.), се приема, че К е равно на 0,6.

6.1.2.   Външен диаметър на гумата

6.1.2.1.   Външният диаметър на гумата се изчислява по следната формула:

D = d + 2H

където:

D

е външният диаметър в милиметри;

d

е конвенционалното число, посочено в точка 2.17.1.3. по-горе, в милиметри;

S1

е номиналната широчина на профила в милиметри;

Ra

е коефициентът на номинално отношение;

H

е номиналната височина на профила в милиметри, равна на S1 × 0,01 Ra.

Всички показатели съответстват на посочените в обозначението на гумата, отлято върху стената на гумата в съответствие с изискванията на точка 3.4. по-горе.

6.1.2.2.   За съществуващите типове гуми, чието обозначение е посочено в първата колона на таблиците от приложение V към настоящото правило, външният диаметър се приема за равен на стойността, посочена срещу съответното обозначение на гумата в тези таблици.

6.1.2.3.   При гумите, обозначени със символ „А“ за „монтажна конфигурация между гума и джанта“ (вж. точка 3.1.11.), външният диаметър съответства на този, посочен в обозначението за размера на гумата, отлято върху стената на гумата.

6.1.3.   Метод за измерване на пневматични гуми

Размерите на пневматичните гуми се определят в съответствие с процедурата, описана в приложение VI към настоящото правило.

6.1.4.   Спецификации за широчината на профила на гумата

6.1.4.1.   Пълната широчина на гумата може да бъде по-малка от широчината на профила или широчините, определени съгласно точка 6.1.1. по-горе.

6.1.4.2.   Тя може да бъде с 4 % по-голяма от тази стойност при радиалните гуми и с 8 % по-голяма при диагоналните гуми (с наклонен слой на каркаса). Стойността, определена съгласно точка 6.1.1. по-горе, за гуми с номинална широчина на профила, по-голяма от 305 mm, които са предназначени за двойно монтиране (сдвоени), не може да бъде с повече от 2 % по-голяма при радиалните гуми с коефициент на номинално отношение, по-голям от 60, или с повече от 4 % по-голяма — при диагоналните гуми (с наклонен слой на каркаса).

6.1.4.3.   При гумите, обозначени със символ „А“ за „монтажна конфигурация между гума и джанта“ (вж. точка 3.1.11.), пълната широчина на гумата в най-долната ѝ зона съответства на номиналната широчина на джантата, на която е монтирана гумата, посочена от производителя в описателната бележка, към която се добавят 27 mm.

6.1.5.   Спецификации за външния диаметър на гумата

Външният диаметър на гумата трябва да влиза в рамките на стойностите Dmin и Dmax, които се изчисляват по следната формула:

 

Dmin = d + (2H × a)

 

Dmax = d + (2H × b)

където:

6.1.5.1.

За размерите, изброени в приложение V и при гумите, обозначени със символ „А“ за „монтажна конфигурация между гума и джанта“ (вж. точка 3.1.11.), номиналната височина на профила Н е равна на:

H = 0,5 (D-d) — показателите са указани в точка 6.1.2.1.

6.1.5.2.

За останалите размери, които не са изброени в приложение V

„Н“ и „d“ отговарят на определението в точка 6.1.2.1.

6.1.5.3.

Коефициентите „a“ и „b“ са съответно:

6.1.5.3.1.

Коефициент „a“ = 0,97

6.1.5.3.2.

Коефициент „b“

 

Радиални

Диагонални

универсални гуми

1,04

1,07

специални гуми

1,06

1,09

6.1.5.3.3.

Външният диаметър на зимните гуми (Dmax), определен в съответствие с горепосоченото, може да бъде с 1 % по-голям.

6.2.   Изпитване за товароносимост/скорост

6.2.1.   Всеки тип пневматични гуми преминава минимум едно изпитване за товароносимост/скорост, проведено в съответствие с процедурата, описана в приложение VII към настоящото правило.

6.2.2.   Гума, която след провеждане на съответното изпитване за издръжливост не покаже никакво отлепване на протектора, разслояване на каркаса, отделяне на нишките на корда, откъсване или счупване на нишките на корда, се приема за издържала изпитването.

6.2.3.   Външният диаметър на гумата, измерен шест часа след изпитването за натоварване/скорост, не трябва да се различава с повече от 3,5 % от външния диаметър, измерен преди изпитването.

6.2.4.   Когато се подава заявление за одобрение на тип пневматична гума за посочените в таблицата от приложение VIII комбинации товароносимост/скорост, не е необходимо изпитването за издръжливост, посочено в точка 6.2.1. по-горе, да се провежда за товароносимост и скорост, различни от номиналните стойности.

6.2.5.   Когато се подава заявление за одобрение на тип пневматична гума, за която е характерна комбинация товароносимост/скорост, допълнителна спрямо комбинацията, зависеща от изменението на товароносимостта спрямо скоростта, която е посочена в таблицата от приложение VIII, е необходимо изпитването за издръжливост, предвидено в точка 6.2.1. по-горе, да се проведе и на втора гума от същия тип за допълнителната комбинация товароносимост/скорост.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЕНИЕТО НА ТИПА ГУМИ

7.1.   Административният отдел, одобрил типа гума, се уведомява за всяко изменение на типа гума. След това въпросният отдел може:

7.1.1.

Да прецени, че направените изменения няма да окажат съществено неблагоприятно въздействие и че при всички положения гумата продължава да отговаря на изискванията, или

7.1.2.

Да изиска допълнителен протокол от изпитване от техническата служба, отговаряща за провеждане на изпитанията.

7.2.   Когато се изменя шарката на протектора на гумата, се счита за ненужно повтарянето на изпитванията, посочени в точки 6 от настоящото правило.

7.3.   Потвърждението или отказът на одобрение с посочване на измененията се изпраща съгласно процедурата, определена в точка 5.3. по-горе, до всички страни по споразумението, които прилагат настоящото правило.

7.4.   Компетентният орган, който разрешава разширението на одобрението, приписва сериен номер на това разширение и информира за него страните по споразумението от 1958 г., прилагащи настоящото правило, като представя съобщение, съставено по образеца, представен в приложение I към настоящото правило.

8.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Съответствието на производствените процедури трябва да отговаря на процедурите, определени в допълнение 2 към споразумението (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), като се спазват следните изисквания:

8.1.

Гумите, одобрени съгласно настоящото правило, трябва да са произведени в съответствие с одобрения тип, като се спазват изискванията, определени в точка 6 по-горе.

8.2.

Органът, издал типовото одобрение, може по всяко време да проверява прилаганите методите за контрол на съответствието във всяко производствено съоръжение. Обичайната честота на тези проверки е един път на две години за всяко производствено съоръжение.

9.   САНКЦИИ ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

9.1.   Одобрението, издадено за тип пневматична гума съгласно настоящото правило, може да бъде отменено, ако не е спазено изискването, посочено в точка 8.1. по-горе, или ако гумите, взети от сериите, не преминат успешно изпитванията, предвидени в настоящата точка.

9.2.   Ако някоя от страните по споразумението, които прилагат настоящото правило, отмени одобрение, издадено от нея преди това, тя незабавно уведомява другите страните по споразумението, прилагащи настоящото правило, като представя съобщение, съответстващо на образеца в приложение I към настоящото правило.

10.   ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Ако титулярят на одобрение прекрати напълно производството на тип пневматична гума, одобрен съгласно настоящото правило, той трябва да уведоми за това органа, издал одобрението. При получаване на съответното съобщение, този орган трябва да уведоми за това останалите страни по споразумението от 1958 г., прилагащи настоящото правило, като представи копия от съобщението, съответстващо на образеца в приложение I към настоящото правило.

11.   НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯ С ЦЕЛ ОДОБРЕНИЕ, И НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОТДЕЛИ

11.1.   Страните по споразумението, които прилагат настоящото правило, информират секретариата на Организацията на обединените нации за наименованията и адресите на техническите служби, отговарящи за провеждане на изпитванията с цел одобрение, и, ако е приложимо, за наименованията и адресите на акредитираните изпитвателни лаборатории и на административните отдели, които издават одобрения и на които се изпращат формулярите, удостоверяващи одобрението, отказа или отмяната на одобрение, издадени в други държави.

11.2.   Страните по споразумението, които прилагат настоящото правило, могат да използват лабораториите на производителите на гуми и да посочват като акредитирани изпитвателни лаборатории онези от тях, които се намират на тяхната територия или на територията на друга страна по споразумението, при условие че е налице предварително приемане на настоящата процедура от компетентния административен отдел на тази друга страна.

11.3.   Когато страна по споразумението прилага точка 11.2. по-горе, тя може, ако желае, да бъде представлявана при изпитванията от едно или повече избрани от нея лица.

Разяснителна схема

(вж. точка 2. от настоящото правило)

Image


(1)  Съгласно определенията в Консолидираната резолюция за конструкцията на превозните средства (R.E.3) (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1).

(2)  Вж. разяснителната схема.

(3)  С оглед на последователността посочените в таблицата символи и скорост са същите като тези за леки автомобили (правило № 30). Те не трябва да се използват за означаване на скоростта, при която на пътя могат да се експлоатират товарни автомобили, на които са монтирани такива гуми.

(4)  Преди 1 януари 2000 г. датата на производство може да се означава с трицифрен код, където първите две цифри указват седмицата, а последната — годината на производство.

(5)  Тази маркировка е задължителна само за типовете гуми, одобрени съгласно настоящото правило след влизането в сила на допълнение 14 към него.

(6)  1 — Германия, 2 — Франция, 3 — Италия, 4 — Нидерландия, 5 — Швеция, 6 — Белгия, 7 — Унгария, 8 — Чешка Република, 9 — Испания, 10 — Сърбия и Черна гора, 11 — Обединеното Кралство, 12 — Австрия, 13 — Люксембург, 14 — Швейцария, 15 (не е присвоен), 16 — Норвегия, 17 — Финландия, 18 — Дания, 19 — Румъния, 20 — Полша, 21 — Португалия, 22 — Руската федерация, 23 — Гърция, 24 — Ирландия, 25 — Хърватия, 26 — Словения, 27 — Словакия, 28 — Беларус, 29 — Естония, 30 (не е присвоен), 31 — Босна и Херцеговина, 32 — Латвия, 33 (не е присвоен), 34 — България, 35 (не е присвоен), 36 — Литва, 37 — Турция, 38 (не е присвоен), 39 — Азербайджан, 40 — Бившата югославска република Македония, 41 (не е присвоен), 42 — Европейска общност (одобренията се издават от нейните държави-членки, използващи съответния им символ ЕСЕ), 43 — Япония, 44 (не е присвоен), 45 — Австралия, 46 — Украйна, 47 — Южна Африка и 48 — Нова Зеландия. Следващите номера се дават на други държави в хронологичния ред, по който ратифицират или се присъединяват към Споразумението за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания, като така разпределените номера се съобщават от генералния секретар на Организацията на обединените нации на страните по споразумението.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪОБЩЕНИЕ

(Максимален формат: A4 (210 × 297 mm))

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОФОРМЛЕНИЕ НА МАРКИРОВКАТА ЗА ОДОБРЕНИЕ

Image

Горната маркировка за одобрение, поставена на пневматична гума, показва, че въпросният тип гума е бил одобрен в Нидерландия (E 4) с одобрение № 002439. Първите две цифри от номера на одобрението указват, че одобрението е било издадено в съответствие с изискванията на правило № 54 в първоначалния му вид.

Забележка:

Номерът на одобрението трябва да бъде поставен близо до кръга, над или под буквата „Е“, отляво или отдясно на нея. Цифрите от номера на одобрението трябва да са от една и съща страна на буквата „Е“ и да са в една и съща посока. Използването на римски цифри в номера на одобрението следва да се избягва, за да не се допусне объркване с други символи.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Оформление на маркировките върху гумата

Image

 

Минимална височина на маркировките

(mm)

Гуми с номинален диаметър на джантата < 508 mm (код 20) или с номинална широчина на профила ≤ 235 mm (код 9)

Гуми с номинален диаметър на джантата ≥ 508 mm (код 20) или с номинална широчина на профила > 235 mm (код 9)

B

6

9

C

4

D

6

1.   Пневматичната гума се характеризира със следните примерни маркировки:

 

Номинална широчина на профила 255;

 

Коефициент на номинално отношение 70;

 

Радиална структура (R);

 

Номинален диаметър на джантата 572 mm, на който съответства символ 22.5;

 

Капацитет на товароносимост от 3 150 kg (гума, монтирана единично) и 2 900 kg (гума, монтирана сдвоено (двойно)), съответстващ съответно на индекси на товароносимост 148 и 145, посочени в приложение IV към настоящото правило;

 

Референтна скорост 100 km/h, съответстваща на символ за категорията на скоростта J;

 

Класиране в зимна категория на употреба: M+S;

 

Допълнителна възможност за използване при скорост 120 km/h (символ за категория на скоростта L) с товароносимост 3 000 kg (гума, монтирана единично) и 2 725 kg (гума, монтирана сдвоено (двойно)), съответстваща съответно на индекси на товароносимост 145 и 143, посочени в приложение 4 към настоящото правило;

 

Може да бъде използвана без вътрешна гума: „TUBELESS“;

 

Произведена през двадесет и петата седмица на 2003 г., и

 

Изискваща напомпване от 620 kPa за изпитване на товароносимостта/скоростта, за което символът „PSI“ е 90.

2.   При гумите, обозначени със символ „А“ за „монтажна конфигурация между гума и джанта“, маркировката трябва да бъде под формата на посочения по-долу пример:

235-700 R 450A, където:

 

235 е номиналната широчина на профила в милиметри;

 

700 е външният диаметър в милиметри;

 

R е означение за структурата на гумата (вж. точка 3.1.3. от настоящото правило);

 

450 е номиналният диаметър на джантата в милиметри;

 

А е означението за монтажна конфигурация между гума и джанта.

Маркировките за индекса на товароносимост, символа за категорията на скоростта, датата на производство и останалите маркировки са като посочените в пример 1 по-горе.

3.   Разположението и поредността на маркировките, съставляващи обозначението на гумата, са следните:

а)

Обозначението за размера на гумата съгласно определението в точка 2.17. от настоящото правило се групира като в посочените по-горе примери: 255/70 R 22.5 или 235-700 R 450А;

б)

Експлоатационното описание, съдържащо индекса/ите на товароносимост и символа за скоростта, се разполага непосредствено след обозначението за размера на гумата съгласно определението в точка 2.17. от настоящото правило;

в)

Надписът „TUBELESS“ и символите „M+S“, „FRT“ или „MPT“ (и еквивалентни обозначения) могат да бъдат разположени на разстояние от обозначението за размера на гумата;

г)

В случай че се прилага точка 6.2.5. от настоящото правило, допълнителните индекси на товароносимост и символ за категорията на скоростта се указват във вътрешността на кръг, в близост до номиналните индекси на товароносимост и символ за категорията на скоростта, посочени върху стената на гумата.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на символите за индекси на товароносимост

Индекс на товароносимост

Съответстваща максимална маса (kg)

60

250

61

257

62

265

63

272

64

280

65

290

66

300

67

307

68

315

69

325

70

335

71

345

72

355

73

365

74

375

75

387

76

400

77

412

78

425

79

437

80

450

81

462

82

475

83

487

84

500

85

515

86

530

87

545

88

560

89

580

90

600

91

615

92

630

93

650

94

670

95

690

96

710

97

730

98

750

99

775

100

800

101

825

102

850

103

875

104

900

105

925

106

950

107

975

108

1 000

109

1 030

110

1 060

111

1 090

112

1 120

113

1 150

114

1 180

115

1 215

116

1 250

117

1 285

118

1 320

119

1 360

120

1 400

121

1 450

122

1 500

123

1 550

124

1 600

125

1 650

126

1 700

127

1 750

128

1 800

129

1 850

130

1 900

131

1 950

132

2 000

133

2 060

134

2 120

135

2 180

136

2 240

137

2 300

138

2 360

139

2 430

140

2 500

141

2 575

142

2 650

143

2 725

144

2 800

145

2 900

146

3 000

147

3 075

148

3 150

149

3 250

150

3 350

151

3 450

152

3 550

153

3 650

154

3 750

155

3 875

156

4 000

157

4 125

158

4 250

159

4 375

160

4 500

161

4 625

162

4 750

163

4 875

164

5 000

165

5 150

166

5 300

167

5 450

168

5 600

169

5 800

170

6 000

171

6 150

172

6 300

173

6 500

174

6 700

175

6 900

176

7 100

177

7 300

178

7 500

179

7 750

180

8 000

181

8 250

182

8 500

183

8 750

184

9 000

185

9 250

186

9 500

187

9 750

188

10 000

189

10 300

190

10 600

191

10 900

192

11 200

193

11 500

194

11 800

195

12 150

196

12 500

197

12 850

198

13 200

199

13 600

200

14 000


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Обозначение на размера на гумите и основните размери

ЧАСТ I

ЕВРОПЕЙСКИ ГУМИ

Таблица A

Кодови обозначения на размерите на гуми, монтирани на джанти с 5° наклон на напречния профил или джанти с плоска основа. Радиална и диагонална структура

Обозначение на размера на гумата (1)

Код за широчина на измервателната джанта

Номинален диаметър на джантата d (mm)

Външен диаметър D (mm)

Широчина на профила S (mm)

Радиална

Диагонална

Радиална

Диагонална

Стандартна серия

4.00R8 (2)

2.50

203

414

414

107

107

4.00R10 (2)

3.00

254

466

466

108

108

4.00R12 (2)

3.00

305

517

517

108

108

4.50R8 (2)

3.50

203

439

439

125

125

4.50R10 (2)

3.50

254

490

490

125

125

4.50R12 (2)

3.50

305

545

545

125

128

5.00R8 (2)

3.00

203

467

467

132

132

5.00R10 (2)

3.50

254

516

516

134

134

5.00R12 (2)

3.50

305

568

568

134

137

6.00R9

4.00

229

540

540

160

160

6.00R14C

4.50

356

626

625

158

158

6.00R16 (2)

4.50

406

728

730

170

170

6.50R10

5.00

254

588

588

177

177

6.50R14C

5.00

356

640

650

170

172

6.50R16 (2)

4.50

406

742

748

176

176

6.50R20 (2)

5.00

508

860

181

7.00R12

5.00

305

672

672

192

192

7.00R14C

5.00

356

650

668

180

182

7.00R15 (2)

5.00

381

746

752

197

198

7.00R16C

5.50

406

778

778

198

198

7.00R16

5.50

406

784

774

198

198

7.00R20

5.50

508

892

898

198

198

7.50R10

5.50

254

645

645

207

207

7.50R14C

5.50

356

686

692

195

192

7.50R15 (2)

6.00

381

772

772

212

212

7.50R16 (2)

6.00

406

802

806

210

210

7.50R17 (2)

6.00

432

852

852

210

210

7.50R20

6.00

508

928

928

210

213

8.25R15

6.50

381

836

836

230

234

8.25R16

6.50

406

860

860

230

234

8.25R17

6.50

432

886

895

230

234

8.25R20

6.50

508

962

970

230

234

9.00R15

6.00

381

840

840

249

249

9.00R16 (2)

6.50

406

912

900

246

252

9.00R20

7.00

508

1 018

1 012

258

256

10.00R15

7.50

381

918

918

275

275

10.00R20

7.50

508

1 052

1 050

275

275

10.00R22

7.50

559

1 102

1 102

275

275

11.00R16

6.50

406

980

952

279

272

11.00R20

8.00

508

1 082

1 080

286

291

11.00R22

8.00

559

1 132

1 130

286

291

11.00R24

8.00

610

1 182

1 180

286

291

12.00R20

8.50

508

1 122

1 120

313

312

12.00R22

8.50

559

1 174

1 174

313

312

12.00R24

8.50

610

1 226

1 220

313

312

13.00R20

9.00

508

1 176

1 170

336

342

14.00R20

10.00

508

1 238

1 238

370

375

14.00R24

10.00

610

1 340

1 340

370

375

16.00R20

13.00

508

1 370

1 370

446

446

Серия 80

12/80 R 20

8.50

508

1 008

305

13/80 R 20

9.00

508

1 048

326

14/80 R 20

10.00

508

1 090

350

14/80 R 24

10.00

610

1 192

350

14.75/80 R 20

10.00

508

1 124

370

15.5/80 R 20

10.00

508

1 158

384

Гуми с широка основа за универсални товарни автомобили

7.50 R 18 MPT

5.50

457

885

 

208

10.5 R 18 MPT

9

457

905

276

270

10.5 R 20 MPT

9

508

955

276

270

12.5 R 18 MPT

11

457

990

330

325

12.5 R 20 MPT

11

508

1 040

330

325

14.5 R 20 MPT

11

508

1 095

362

355

14.5 R 24 MPT

11

610

1 195

362

355


Таблица Б

Кодови обозначения на размерите на радиални гуми, монтирани на джанти с 15° наклон на напречния профил

Обозначение на размера на гумата

Код за широчина на измервателната джанта

Номинален диаметър на джантата d (mm)

Външен диаметър

D (mm)

Широчина на профила

S (mm)

7 R 17.5 (3)

5.25

445

752

185

7 R 19.5

5.25

495

800

185

8 R 17.5 (3)

6.00

445

784

208

8 R 19.5

6.00

495

856

208

8 R 22.5

6.00

572

936

208

8.5 R 17.5

6.00

445

802

215

9 R 17.5

6.75

445

820

230

9 R 19.5

6.75

495

894

230

9 R 22.5

6.75

572

970

230

9.5 R 17.5

6.75

445

842

240

9.5 R 19.5

6.75

495

916

240

10 R 17.5

7.50

445

858

254

10 R 19.5

7.50

495

936

254

10 R 22.5

7.50

572

1 020

254

11 R 22.5

8.25

572

1 050

279

11 R 24.5

8.25

622

1 100

279

12 R 22.5

9.00

572

1 084

300

13 R 22.5

9.75

572

1 124

320

15 R 19.5

11.75

495

998

387

15 R 22.5

11.75

572

1 074

387

16.5 R 19.5

13.00

495

1 046

425

16.5 R 22.5

13.00

572

1 122

425

18 R 19.5

14.00

495

1 082

457

18 R 22.5

14.00

572

1 158

457

Серия 70

10/70 R 22.5

7.50

572

928

254

11/70 R 22.5

8.25

572

962

279

12/70 R 22.5

9.00

572

1 000

305

13/70 R 22.5

9.75

572

1 033

330


Таблица В

Гуми за лекотоварни превозни средства – радиална и диагонална структура

Обозначение на размера на гумата (4)

Код за широчина на измервателната джанта

Номинален диаметър на джантата d (mm)

Външен диаметър D (mm)

Широчина на профила S (mm)

Радиална

Диагонална

Радиална

Диагонална

Метрично обозначение

145 R 10 C

4.00

254

492

147

145 R 12 C

4.00

305

542

147

145 R 13 C

4.00

330

566

147

145 R 14 C

4.00

356

590

147

145 R 15 C

4.00

381

616

147

155 R 12 C

4.50

305

550

157

155 R 13 C

4.50

330

578

157

155 R 14 C

4.50

356

604

157

165 R 13 C

4.50

330

596

167

165 R 14 C

4.50

356

622

167

165 R 15 C

4.50

381

646

167

175 R 13 C

5.00

330

608

178

175 R 14 C

5.00

356

634

178

175 R 16 C

5.00

406

684

178

185 R 13 C

5.50

330

624

188

185 R 14 C

5.50

356

650

188

185 R 15 C

5.50

381

674

188

185 R 16 C

5.50

406

700

188

195 R 14 C

5.50

356

666

198

195 R 15 C

5.50

381

690

198

195 R 16 C

5.50

406

716

198

205 R 14 C

6.00

356

686

208

205 R 15 C

6.00

381

710

208

205 R 16 C

6.00

406

736

208

215 R 14 C

6.00

356

700

218

215 R 15 C

6.00

381

724

218

215 R 16 C

6.00

406

750

218

245 R 16 C

7.00

406

798

798

248

248

17 R 15 C

5.00

381

678

178

17 R 380 C

5.00

381

678

178

17 R 400 C

150 mm

400

698

186

19 R 400 C

150 mm

400

728

200

Кодово обозначение

5.60 R 12 C

4.00

305

570

572

150

148

6.40 R 13 C

5.00

330

648

640

172

172

6.70 R 13 C

5.00

330

660

662

180

180

6.70 R 14 C

5.00

356

688

688

180

180

6.70 R 15 C

5.00

381

712

714

180

180


Таблица Г

Гуми със специално предназначение – радиална и диагонална структура

Обозначение на размера на гумата (5)

Код за широчина на измервателната джанта

Номинален диаметър на джантата d (mm)

Външен диаметър

D (mm)

Широчина на профила

S (mm)

Кодово обозначение

15×4 1/2-8

3.25

203

385

122

16×6-8

4.33

203

425

152

18×7

4.33

203

462

173

18×7-8

4.33

203

462

173

21×8-9

6.00

229

535

200

21×4

2.32

330

565

113

22×4 1/2

3.11

330

595

132

23×5

3.75

330

635

155

23×9-10

6.50

254

595

225

25×6

3.75

330

680

170

27×10-12

8.00

305

690

255

28×9-15

7.00

381

707

216

Метрично обозначение

200-15

6.50

381

730

205

250-15

7.50

381

735

250

300-15

8.00

381

840

300

ЧАСТ II

АМЕРИКАНСКИ ГУМИ

Допустимите отклонения, посочени след таблиците, се прилагат вместо посочените в точки 6.1.4.2. и 6.1.5.3.

Външните диаметри са изброени по видове категории на употреба: универсална, зимна, специална.

Таблица A

Гуми за лекотоварни превозни средства (гуми LT)

Диагонални и радиални

Обозначение на размера на гумата (6)

Код за широчина на измервателната джанта

Номинален диаметър на джантата d (mm)

Външен диаметър D (mm) (7)

Широчина на профила на гумата

S (mm) (8)

Универсална

Зимна

6.00-16LT

4.50

406

732

743

173

6.50-16LT

4.50

406

755

767

182

6.70-16LT

5.00

406

722

733

191

7.00-13LT

5.00

330

647

658

187

7.00-14LT

5.00

356

670

681

187

7.00-15LT

5.50

381

752

763

202

7.00-16LT

5.50

406

778

788

202

7.10-15LT

5.00

381

738

749

199

7.50-15LT

6.00

381

782

794

220

7.50-16LT

6.00

406

808

819

220

8.25-16LT

6.50

406

859

869

241

9.00-16LT

6.50

406

890

903

257

G78-15LT

6.00

381

711

722

212

H78-15LT

6.00

381

727

739

222

L78-15LT

6.50

381

749

760

236

L78-16LT

6.50

406

775

786

236

7-14.5LT (9)

6.00

368

677

 

185

8-14.5LT (9)

6.00

368

707

 

203

9-14.5LT (9)

7.00

368

711

 

241

7-17.5LT

5.25

445

758

769

189

8-17.5LT

5.25

445

788

799

199


Таблица Б

Гуми за лекотоварни превозни средства (гуми с висока проходимост)

Диагонални и радиални

Обозначение на размера на гумата (10)

Код за широчина на измервателната джанта

Номинален диаметър на джантата d (mm)

Външен диаметър D (mm) (11)

Широчина на профила

S (mm) (12)

Универсални

Зимни

9-15LT

8.00

381

744

755

254

10-15LT

8.00

381

773

783

264

11-15LT

8.00

381

777

788

279

24×7.50-13LT

6

330

597

604

191

27×8.50-14LT

7

356

674

680

218

28×8.50-15LT

7

381

699

705

218

29×9.50-15LT

7.5

381

724

731

240

30×9.50-15LT

7.5

381

750

756

240

31×10.50-15LT

8.5

381

775

781

268

31×11.50-15LT

9

381

775

781

290

31×13.50-15LT

11

381

775

781

345

31×15.50-15LT

12

381

775

781

390

32×11.50-15LT

9

381

801

807

290

33×12.50-15LT

10

381

826

832

318

35×12.50-15LT

10

381

877

883

318

37×12.50-15LT

10

381

928

934

318

37×14.50-15LT

12

381

928

934

372

8.00-16.5LT

6.00

419

720

730

203

8.75-16.5LT

6.75

419

748

759

222

9.50-16.5LT

6.75

419

776

787

241

10-16.5LT

8.25

419

762

773

264

12-16.5LT

9.75

419

818

831

307

30×9.50-16.5LT

7.50

419

750

761

240

31×10.50-16.5LT

8.25

419

775

787

266

33×12.50-16.5LT

9.75

419

826

838

315

37×12.50-16.5LT

9.75

419

928

939

315

37×14.50-16.5LT

11.25

419

928

939

365

33×9.50 R15LT

7.50

381

826

832

240

35×12.50 R16.5LT

10.00

419

877

883

318

37×12.50 R17LT

10.00

432

928

934

318


Таблица В

Кодови обозначения на гуми, монтирани на джанти с 5° наклон на напречния профил или джанти с плоска основа

Диагонални и радиални

Обозначение на размера на гумата (13)

Код за широчина на измервателната джанта

Номинален диаметър на джантата d (mm)

Външен диаметър D (mm) (14)

Широчина на профила

S (mm) (15)

Универсална

Зимна

(a)

(b)

6.50-20

5

508

878

 

893

184

7.00-15TR

5.5

381

777

 

792

199

7.00-18

5.5

457

853

 

868

199

7.00-20

5.5

508

904

 

919

199

7.50-15TR

6

381

808

 

825

215

7.50-17

6

432

859

 

876

215

7.50-18

6

457

884

 

901

215

7.50-20

6

508

935

 

952

215

8.25-15TR

6.5

381

847

855

865

236

8.25-20

6.5

508

974

982

992

236

9.00-15TR

7

381

891

904

911

259

9.00-20

7

508

1 019

1 031

1 038

259

10.00-15TR

7.5

381

927

940

946

278

10.00-20

7.5

508

1 054

1 067

1 073

278

10.00-22

7.5

559

1 104

1 118

1 123

278

11.00-20

8

508

1 085

1 099

1 104

293

11.00-22

8

559

1 135

1 150

1 155

293

11.00-24

8

610

1 186

1 201

1 206

293

11.50-20

8

508

1 085

1 099

1 104

296

12.00-20

8.5

508

1 125

 

1 146

315

12.00-24

8.5

610

1 226

 

1 247

315

14.00-20

10

508

1 241

 

1 266

375

14.00-24

10

610

1 343

 

1 368

375


Таблица Г

Кодови обозначения на гуми със специално предназначение

Диагонални и радиални

Обозначение на размера на гумата

Код за широчина на измервателна джанта

Номинален диаметър на джантата d (mm)

Външен диаметър D (mm) (16)

Широчина на профила

S (mm) (17)

(a)

(b)

10.00-20ML

7.5

508

1 073

1 099

278

11.00-22ML

8

559

1 155

1 182

293

13.00-24ML

9

610

1 302

 

340

14.00-20ML

10

508

1 266

 

375

14.00-24ML

10

610

1 368

 

375

15-19.5ML

11.75

495

1 019

 

389

24 R 21

18

533

1 372

610


Таблица Д

Кодови обозначения на гуми, монтирани на джанти с 15° наклон на напречния профил

Диагонални и радиални

Обозначение на размера на гумата (18)

Код за широчина на измервателна джанта

Номинален диаметър на джантата d (mm)

Външен диаметър D (mm) (19) Универсална

Широчина на профила

S (mm) (20)

Универсална

Зимна

(a)

(b)

8-19.5

6.00

495

859

 

876

203

8-22.5

6.00

572

935

 

952

203

9-22.5

6.75

572

974

982

992

229

10-22.5

7.50

572

1 019

1 031

1 038

254

11-22.5

8.25

572

1 054

1 067

1 073

279

11-24.5

8.25

622

1 104

1 118

1 123

279

12-22.5

9.00

572

1 085

1 099

1 104

300

12-24.5

9.00

622

1 135

1 150

1 155

300

12.5-22.5

9.00

572

1 085

1 099

1 104

302

12.5-24.5

9.00

622

1 135

1 150

1 155

302

14-17.5

10.50

445

907

 

921

349 (—)

15-19.5

11.75

495

1 005

 

1 019

389 (—)

15-22.5

11.75

572

1 082

 

1 095

389 (—)

16.5-22.5

13.00

572

1 128

 

1 144

425 (—)

18-19.5

14.00

495

1 080

 

1 096

457 (—)

18-22.5

14.00

572

1 158

 

1 172

457 (—)


(1)  

(+)

Гумите с диагонална структура се отличават по тирето, поставено на мястото на буквата R. (напр. 5.00-8).

(2)  Към обозначението на размера на гумата може да се добави буквата C (напр. 6.00-16C).

(3)  Към обозначението на размера на гумата може да се добави буквата C (напр. 7 R 17.5C).

(4)  

(+)

Гумите с диагонална структура се отличават по тирето, поставено на мястото на буквата R. (напр. 145-10 C).

(5)  

(+)

Гумите с радиална структура се отличават по буквата R, поставена на мястото на тирето (напр. 15x4 1/2 R 8).

(6)  Гумите с радиална структура се отличават по буквата R, поставена на мястото на тирето (напр. 6.00 R 16LT).

(7)  Коефициент „b“ за изчисляване на Dmax: 1,08.

(8)  Пълната широчина може да бъде до 8 % по-голяма.

(9)  Наставката „MH“ може да замести „LT“ в обозначението за размера на гумата (напр. 7-14.5 MH).

(10)  Гумите с радиална структура се отличават по буквата R, поставена на мястото на тирето (напр. 24x7.50 R 13LT).

(11)  Коефициент „b“ за изчисляване на Dmax: 1,07.

(12)  Пълната широчина може да бъде до 7 % по-голяма.

(13)  Гумите с радиална структура се отличават по буквата R, поставена на мястото на тирето (напр. 6.50 R 20).

(14)  Коефициент „b“ за изчисляване на Dmax: 1,06 . Категория на употреба: гуми за универсална употреба: (a) С шосеен тип протектор, (b) С протектор за тежки условия.

(15)  Пълната широчина може да бъде до 6 % по-голяма.

(16)  Коефициент „b“ за изчисляване на Dmax: 1,06.

Категория на употреба: специална (a) С протектор за постигане на голяма теглителна сила, (b) С протектор за тежки условия.

(17)  Пълната широчина може да бъде до 8 % по-голяма.

(18)  Гумите с радиална структура се отличават по буквата R, поставена на мястото на тирето (напр. 8R19.5).

(19)  Коефициент „b“ за изчисляване на Dmax: 1,05.

Категория на употреба: универсална: (a) С шосеен тип протектор, (b) С протектор за тежки условия.

(20)  Пълната широчина може да бъде до 6 % по-голяма.

(—) Пълната широчина може да бъде до 5 % по-голяма.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Метод за измерване на пневматичните гуми

1.

Гумата се монтира на измервателната джанта, определена от производителя в съответствие с точка 4.1.11. от настоящото правило, и се напомпва до постигане на налягането, определено от производителя в съответствие с точка 4.1.12. от настоящото правило.

2.

Монтираната върху джантата гума се кондиционира към околната температура в лабораторията в продължение най-малко на 24 часа.

3.

Налягането се коригира до постигане на стойността, определена в точка 1. по-горе.

4.

С помощта на шублер се измерва пълната широчина в шест равномерно разположени точки, като се отчита дебелината на защитните ребра или ленти. За пълна широчина се приема най-високото показание.

5.

Външният диаметър се определя от максималната обиколка.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Процедура за изпитване на товароносимост/скорост

1.   ПОДГОТОВКА НА ГУМАТА

1.1.   На изпитвателната джанта, определена от производителя съгласно точка 4.1.11. от настоящото правило, се монтира нова гума.

1.2.   При изпитване на гуми с вътрешна гума се използва нова вътрешна гума или комбинация от вътрешна гума, вентил и колан (според изискванията).

1.3.   Гумата се напомпва до налягане, съответстващо на индекса за налягане, определен от производителя съгласно точка 4.1.12. от настоящото правило.

1.4.   Окомплектованата гума с джанта се кондиционира към температурните условия на помещението за изпитване за не по-малко от три часа.

1.5.   Налягането на гумата се коригира до посоченото в точка 1.3 по-горе.

2.   ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПИТВАНЕ

2.1.   Окомплектованата гума с джанта се монтира на оста за изпитване и се притиска до външната страна на гладък задвижван изпитвателен барабан с диаметър 1,70 m ± 1 %, чиято повърхност е най-малкото с широчината на протектора на гумата.

2.2.   Върху оста за изпитване се прилага серия от натоварвания, изразени в процент от натоварването, посочено в приложение 4 към настоящото правило, срещу индекса за натоварване, отбелязан върху стената на гумата, в съответствие с програмата за изпитване по-долу. В случай че гумата има индекси за товароносимост както за единично, така и за сдвоено монтиране, референтната товароносимост, която служи за основа на изпитвателното натоварване, е тази при единично монтиране.

2.2.1.   Процедурите за изпитване на гуми със символ за категория на скоростта Р са определени в точка 3.

2.2.2.   Програмата за изпитване на издръжливостта на всички останали типове гуми е посочена в допълнение 1 към настоящото приложение.

2.3.   Налягането на гумата не се коригира по време на изпитването, а изпитвателното натоварване остава постоянно по време на трите етапа от изпитването.

2.4.   По време на изпитването температурата в помещението за изпитване трябва да се поддържа между 20 °С и 30 °С или, със съгласието на производителя, до по-висока температура.

2.5.   Програмата за изпитване на издръжливостта се осъществява без прекъсване.

3.   ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТОВАРОНОСИМОСТ/СКОРОСТ НА ГУМИ СЪС СИМВОЛ ЗА КАТЕГОРИЯ НА СКОРОСТТА Q ИЛИ ПО-ВИСОК.

3.1.   Тази програма се прилага за:

3.1.1.

всички гуми, маркирани с индекс на товароносимост при единично монтиране ≤ 121.

3.1.2.

гуми, маркирани с индекс на товароносимост при единично монтиране ≥ 122, които са с допълнителната маркировка „С“ или „LT“, посочена в точка 3.1.13. от настоящото правило.

3.2.   Тежест, падаща върху колелото, като процент от натоварването, съответстващо на индекса на товароносимост:

3.2.1.

90 % при изпитване на изпитвателен барабан с диаметър 1,70 m ± 1 %;

3.2.2.

92 % при изпитване на изпитвателен барабан с диаметър 2,0 m ± 1 %;

3.3.   Първоначалната изпитвателна скорост: скорост, отговаряща на символа за категория на скоростта минус 20 km/h;

3.3.1.   Време за достигане на първоначалната изпитвателна скорост — 10 min.

3.3.2.   Продължителност на първия етап = 10 min.

3.4.   Втора изпитвателна скорост: скорост, отговаряща на символа за категория на скоростта минус 10 km/h;

3.4.1.   Продължителност на втория етап = 10 min.

3.5.   Крайна изпитвателна скорост: скорост, отговаряща на символ за категория на скоростта:

3.5.1.

Продължителност на крайния етап = 30 min.

3.6.   Обща продължителност на изпитването: 1 h.

4.   ЕКВИВАЛЕНТНИ МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Ако се използва метод, различен от описания в точка 2. по-горе, трябва да се докаже неговата еквивалентност.

Допълнение 1

Програма за изпитване на издръжливостта

Индекс на товароносимост

Категория на скоростта на гумата

Скорост на изпитвателния барабан

Тежест, падаща върху колелото, като процент от натоварването, съответстващо на индекса на товароносимост

Радиална min-1

Диагонална (с наклонен слой на каркаса) min-1

7 h.

16 h.

24 h.

≥ 122

F

100

100

66 %

84 %

101 %

G

125

100

J

150

125

K

175

150

L

200

M

225

≤ 121

F

100

100

G

125

125

J

150

150

K

175

175

L

200

175

70 %

4 h.

88 %

6 h.

106 %

M

250

200

75 %

97 %

114 %

N

275

75 %

97 %

114 %

P

300

75 %

97 %

114 %

Забележки:

(1)

„Специалните“ гуми (виж точка 2.1.3. от правилото) се изпитват при скорост равна на 85 % от скоростта, предвидена за еквивалентни универсални гуми.

(2)

Гуми с индекс на товароносимост ≥ 122, категории на скоростта N или P, и допълнителната маркировка „LT“ или „C“, посочена в точка 3.1.13. от настоящото правило, се изпитват по същата програма, определена в таблицата по-горе за гумите с индекс на товароносимост ≤ 121.

Допълнение 2

Отношение между индекса за налягане и единиците за налягане

Индекс за налягане („PSI“)

Bar

kPa

20

1,4

140

25

1,7

170

30

2,1

210

35

2,4

240

40

2,8

280

45

3,1

310

50

3,4

340

55

3,8

380

60

4,1

410

65

4,5

450

70

4,8

480

75

5,2

520

80

5,5

550

85

5,9

590

90

6,2

620

95

6,6

660

100

6,9

690

105

7,2

720

110

7,6

760

115

7,9

790

120

8,3

830

125

8,6

860

130

9,0

900

135

9,3

930

140

9,7

970

145

10,0

1 000

150

10,3

1 030


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Изменение на товароносимостта на радиални и диагонални гуми за товарни превозни средства в зависимост от скоростта

(виж точки 2.27 и 2.29)

Изменение на товароносимостта (%)

Скорост (km/h)

Всички индекси на товароносимост

Индекси на товароносимост ≥ 122 (1)

Индекси на товароносимост ≤ 121 (1)

Символ за категорията на скоростта

Символ за категорията на скоростта

Символ за категорията на скоростта

F

G

J

K

L

M

L

M

N

P (2)

0

+ 150

+ 150

+ 150

+ 150

+ 150

+ 150

+ 110

+ 110

+ 110

+ 110

5

+ 110

+ 110

+ 110

+ 110

+ 110

+ 110

+90

+90

+90

+90

10

+80

+80

+80

+80

+80

+80

+75

+75

+75

+75

15

+65

+65

+65

+65

+65

+65

+60

+60

+60

+60

20

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

25

+35

+35

+35

+35

+35

+35

+42

+42

+42

+42

30

+25

+25

+25

+25

+25

+25

+35

+35

+35

+35

35

+19

+19

+19

+19

+19

+19

+29

+29

+29

+29

40

+15

+15

+15

+15

+15

+15

+25

+25

+25

+25

45

+13

+13

+13

+13

+13

+13

+22

+22

+22

+22

50

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+20

+20

+20

+20

55

+11

+11

+11

+11

+11

+11

+17,5

+17,5

+17,5

+17,5

60

+10

+10

+10

+10

+10

+10

+15,0

+15,0

+15,0

+15,0

65

+7,5

+8,5

+8,5

+8,5

+8,5

+8,5

+13,5

+13,5

+13,5

+13,5

70

+5,0

+7,0

+7,0

+7,0

+7,0

+7,0

+12,5

+12,5

+12,5

+12,5

75

+2,5

+5,5

+5,5

+5,5

+5,5

+5,5

+11,0

+11,0

+11,0

+11,0

80

0

+4,0

+4,0

+4,0

+4,0

+4,0

+10,0

+10,0

+10,0

+10,0

85

-3

+2,0

+3,0

+3,0

+3,0

+3,0

+8,5

+8,5

+8,5

+8,5

90

-6

0

+2,0

+2,0

+2,0

+2,0

+7,5

+7,5

+7,5

+7,5

95

-10

-2,5

+1,0

+1,0

+1,0

+1,0

+6,5

+6,5

+6,5

+6,5

100

-15

-5

0

0

0

0

+5,0

+5,0

+5,0

+5,0

105

 

-8

-2

0

0

0

+3,75

+3,75

+3,75

+3,75

110

 

-13

-4

0

0

0

+2,5

+2,5

+2,5

+2,5

115

 

 

-7

-3

0

0

+1,25

+1,25

+1,25

+1,25

120

 

 

-12

-7

0

0

0

0

0

0

125

 

 

 

 

 

0

-2,5

0

0

0

130

 

 

 

 

 

0

-5,0

0

0

0

135

 

 

 

 

 

 

-7,5

-2,5

0

0

140

 

 

 

 

 

 

-10

-5

0

0

145

 

 

 

 

 

 

 

-7,5

-2,5

0

150

 

 

 

 

 

 

 

-10,0

-5,0

0

155