ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 178

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
5 юли 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета от 23 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и за установяване на национални програми за преструктуриране на сектора на памука

1

 

 

Регламент (ЕО) № 638/2008 на Комисията от 4 юли 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

*

Регламент (ЕО) № 639/2008 на Комисията от 24 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1043/2005 за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне размера на такова възстановяване

9

 

*

Регламент (ЕО) № 640/2008 на Комисията от 4 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ

11

 

*

Регламент (ЕО) № 641/2008 на Комисията от 4 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/2008 по отношение на списъка на кораби, участвали в незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов в Северния Атлантически океан

17

 

*

Регламент (ЕО) № 642/2008 на Комисията от 4 юли 2008 година относно налагането на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.) с произход от Китайската народна република

19

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/551/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 декември 2007 година относно държавна помощ C 12/07 (ex N 799/06) планирана от Словашката република за Glunz&Jensen s.r.o. (нотифицирано под номер C(2007) 6045)  ( 1 )

38

 

 

2008/552/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 юни 2008 година за изменение на Решение 2007/716/ЕО по отношение на определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост (нотифицирано под номер C(2008) 2931)  ( 1 )

43

 

 

2008/553/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 юни 2008 година за отмяна на Решение 2008/377/ЕО относно някои защитни мерки във връзка с класическата чума по свинете в Словакия (нотифицирано под номер C(2008) 3223)  ( 1 )

45

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2008/554/ПВР

 

*

Проектобюджет за Европол за 2009 г.

46

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 637/2008 НА СЪВЕТА

от 23 юни 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и за установяване на национални програми за преструктуриране на сектора на памука

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37, параграф 2, трета алинея от него,

като взе предвид Акта за присъединяване от 1979 г., и по-специално параграф 6 от Протокол № 4 относно памука, приложен към него (1), наричан по-долу „Протокол № 4“,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (3),

като има предвид, че:

(1)

В дял IV, глава 10а от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (4), създадена с член 1, параграф 20 от Регламент (ЕО) № 864/2004 на Съвета (5), са установени правилата за специфична помощ за памука.

(2)

С решение на Съда на Европейските общности от 7 септември 2006 г. по дело С-310/04 (6) глава 10a от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 беше отменена, тъй като нарушава принципа на пропорционалност, в частност с позоваване на обстоятелството, че „Съветът, автор на Регламент (ЕО) № 864/2004, не е показал пред Съда, че с приемането на новата схема за подпомагане на памука, създадена по силата на този регламент, той действително е действал благоразумно, отчитайки всички необходими фактори и обстоятелства по случая, включително всички разходи за труд във връзка с отглеждането на памука и икономическата жизненост на памукопреработвателните предприятия — което е следвало да се вземе предвид при оценяването на рентабилността на тази култура“, както и че Съдът не е могъл „да се увери дали законодателната власт на Общността е могла, без да се надхвърлят пределите на широките правомощия, с които се ползва в тази област, да достигне до заключението, че определянето на размера на специфичната помощ за памука на 35 % от общата съществуваща помощ по предишната схема за подпомагане би било достатъчно да се гарантира постигането на целта, посочена в съображение 5 от преамбюла на Регламент (ЕО) № 864/2004, а именно да се осигури рентабилност и по такъв начин — запазване на тази култура, цел, която отразява постановеното в параграф 2 от Протокол № 4“. Съдът постанови също така действието на последиците от отмяната да бъде спряно до приемането в разумен срок на нов регламент.

(3)

В съответствие с решението на Съда по дело C-310/04 е необходимо да се приеме нова схема на специфично плащане за памук.

(4)

Следва да бъдат взети предвид всички значими фактори и обстоятелства във връзка със специфичното положение на сектора на памука, включително всички елементи, необходими за оценка на рентабилността на тази култура. За тази цел беше започнат процес на оценка и консултации: бяха проведени две проучвания за анализиране на социално-икономическото и екологичното въздействие на бъдещата схема за подпомагане на памука върху сектора на памука в Общността; бяха организирани и специфични семинари и консултации по интернет със заинтересованите страни.

(5)

Новата схема следва да постигне целите, определени в параграф 2 от Протокол № 4, а именно подпомагане на памукопроизводството в регионите на Общността, където то е важен отрасъл от селското стопанство, осигуряване на съответните производители на справедливи доходи, както и стабилизиране на пазара чрез подобряване на структурата на предлагане и маркетинг.

(6)

Схемата следва да съответства на политиката за подпомагане на доходите на земеделските производители, което е основният водещ принцип на реформираната Обща селскостопанска политика (ОСП).

(7)

Прекъсването на прякото подпомагане на стопаните и въвеждането на схемата за единно плащане са основополагащи елементи в процеса на реформиране на ОСП. С Регламент (ЕО) № 1782/2003 тези елементи се въвеждат за няколко селскостопански продукта.

(8)

С оглед постигането на целите, заложени в реформата на ОСП, и на целите, изложени в Протокол № 4, подпомагането за памука следва да бъде до голяма степен необвързано с производството и интегрирано в схемата за единно плащане. Тъй като тези цели не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно могат да бъдат по-успешно осъществени на общностно равнище поради необходимостта от съвместно действие, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(9)

Пълното и незабавно интегриране на схемата за подпомагане в сектора на памука в схемата за единно плащане е вероятно да доведе до значителен риск от смущения в производството за регионите на Общността, в които се произвежда памук. Поради това част от помощта следва да продължи да бъде обвързана с отглеждането на памук чрез помощ за специфична култура, предоставяна на допустим за финансиране хектар. Нейният размер следва да бъде изчислен така, че да бъдат постигнати целите, заложени в параграф 2 от Протокол № 4, като същевременно схемата за памука бъде интегрирана в процеса на реформиране и опростяване на ОСП. За тази цел в светлината на проведената оценка е обосновано размерът на общата налична помощ за държава-членка да бъде определен на 35 % от националния дял на помощта, косвено предоставяна на производителите. Такъв размер позволява секторът на памука да бъде ориентиран към дългосрочна икономическа жизнеспособност, насърчава устойчивото развитие на регионите, в които се произвежда памук, и осигурява на земеделските производители справедлив доход.

(10)

Останалите 65 % от националния дял на помощта, косвено предоставяна на производителите, следва да бъдат налични за схемата за единно плащане.

(11)

Поради екологични съображения следва да бъде определена базова площ на произвеждаща държава-членка. В допълнение допустимите за финансиране площи следва да бъдат сведени до тези, разрешени от държавите-членки.

(12)

Следва да се установи определен добив на хектар на произвеждаща държава-членка. Това — наред с изискването за базова площ, установяването на цялостен таван на средствата и предимно необвързаната с производството същност на схемата — ще определи ограничаващия производството характер на програмата и същевременно изпълнението на целите в Протокол № 4.

(13)

С оглед да бъдат задоволени нуждите на памукопреработвателната промишленост, допустимостта за подпомагане следва да зависи от минимални критерии за качество на действително събраната реколта памук.

(14)

Освен това, за да се даде възможност на памукопроизводителите и памукопреработвателите да подобрят качеството на памука, следва да се насърчава създаването на междубраншови организации, които да бъдат одобрени от държавите-членки. Общността следва косвено да допринася за дейността на тези организации, като увеличи помощта за тези земеделски производители, които членуват в тях.

(15)

Регламент (ЕО) № 1782/2003 следва да бъде съответно изменен.

(16)

Наред с новия режим за специфична помощ за памука, изглежда целесъобразно да се приеме друг набор от правила, с цел да се подпомогне секторът на памука, за да се стабилизира в новия правен и пазарен контекст.

(17)

Доколкото съществуването на памукопреработвателна промишленост е необходимо в произвеждащите региони, ще бъде отговорено на нейните потребности, inter alia, чрез определяне на минимални критерии за качество на действително събраната реколта памук и чрез разрешаване на междубраншови организации за подобряване на качеството на памука. Освен това, предвид значителния свръхкапацитет на памукопреработвателната промишленост, е целесъобразно да се предвидят допълнителни мерки за подпомагане на процеса по преструктуриране, за да се подобри пазарната ориентация.

(18)

Освен това изглежда целесъобразно да се въведат мерки за пазарна ориентация, които да подпомагат специфичните схеми за качество и свързаните дейности за популяризиране. Поради това следва да се създадат национални програми за преструктуриране на сектора на памука. Докато Комисията следва да финансира подходящите мерки, на държавите-членки следва да се предостави изборът на точното съчетание от тях за нуждите на съответните общности, като при необходимост се отчитат регионалните особености.

(19)

Програмите за преструктуриране следва да се представят на Комисията за проверка, дали мерките съответстват на условията, определени в настоящия регламент и в правилата за прилагането му. Държавите-членки следва да отговарят за изпълнението на тези програми за преструктуриране.

(20)

Тези мерки следва да допълват вече съществуващите мерки в Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (7).

(21)

Мерките в такива програми могат да включват пълното и окончателно закриване на част от съоръженията за преработка, за да се осигури по-жизнеспособна памукопреработвателна промишленост. Може също така да се предоставя подпомагане за инвестиции в памукопреработвателната промишленост, насочени към подобряване на икономическите показатели на самите предприятия. В допълнение може да се предоставя помощ за доставчици на техника, засегнати от последиците от преструктурирането в сектора на памука.

(22)

За да се повиши качеството на европейския памук, земеделските производители, които участват в специфични схеми за качество, следва да получават в рамките на тези програми специфична помощ за покриване на част от свързаните с това разходи. Аналогично, следва да се подпомагат действия за информиране и популяризиране относно памука, обхванат от тези схеми за качество.

(23)

Разпределянето на средствата за национални програми за преструктуриране между държавите-членки следва да се основава на конкретните нужди от преструктуриране и адаптиране в основните райони, производители на памук. С оглед на временната цел да се преструктурира и адаптира секторът на памука, програмите могат да бъдат прекратени по искане на държавите-членки, след което годишният бюджет на програмите за преструктуриране може да се добави към националния таван на съответната държава-членка за необвързани с производството плащания, установен в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(24)

Поради липсата на памукопреработвателна промишленост в Португалия и при прилагането на схемата за единно плащане на площ в България не е необходимо да се предвижда бюджет за национални програми за преструктуриране в тези две държави-членки.

(25)

С оглед прилагането на новата схема за подпомагане на памука и на схемата за преструктуриране на сектора на памука от началото на производствения сезон, настоящият регламент следва да се прилага от календарната 2009 година,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

СПЕЦИФИЧНА ПОМОЩ ЗА ПАМУКА

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003

Регламент (ЕО) № 1782/2003 се изменя, както следва:

1.

В дял IV глава 10а се заменя със следното:

„ГЛАВА 10а

СПЕЦИФИЧНА ПОМОЩ ЗА ПАМУКА

Член 110а

Обхват

На земеделските производители, произвеждащи памук с код по КН 5201 00, се отпуска помощ при условията, определени в настоящата глава.

Член 110б

Условия за получаване

1.   Помощта се предоставя на хектар допустима за финансиране площ памук. Допустима за предоставяне на помощ е площ, разположена на земеделска земя, на която държавата-членка е позволила да се произвежда памук, засят във вид на разрешени сортове и действително събран при обичайните условия за отглеждане.

Помощта, посочена в член 110а, се предоставя за памук със стабилно задоволително качество, годно за търгуване.

2.   Държавите-членки предоставят разрешение относно посочените в параграф 1 площи и сортове в съответствие с подробните правила и условия, приети в съответствие с процедурата, посочена в член 144, параграф 2.

Член 110в

Базови площи, определени добиви и референтни суми

1.   Националните базови площи се определят, както следва:

България: 3 342 ha,

Гърция: 250 000 ha,

Испания: 48 000 ha,

Португалия: 360 ha.

2.   Определените добиви през референтния период се определят, както следва:

България: 1,2 t/ha,

Гърция: 3,2 t/ha,

Испания: 3,5 t/ha,

Португалия: 2,2 t/ha,

3.   Размерът на помощта за допустим хектар се определя, като се умножат добивите, посочени в параграф 2, по следните референтни суми:

България: 671,33 EUR,

Гърция: 251,75 EUR,

Испания: 400,00 EUR,

Португалия: 252,73 EUR.

4.   Ако допустимата за финансиране площ памук в дадена държава-членка през дадена година надхвърли определената в параграф 1 базова площ, посочената в параграф 3 помощ за тази държава-членка се намалява пропорционално на надхвърлянето на базовата площ.

5.   Подробните правила за прилагане на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 144, параграф 2.

Член 110г

Одобрени междуотраслови организации

1.   За целите на настоящата глава „одобрена междуотраслова организация“ означава правен субект, съставен от земеделски производители на памук и поне един памукопреработвател, чийто предмет на дейност обхваща:

подпомагане на по-доброто координиране на начина на пазарна реализация на памука, в частност посредством изследователски и пазарни проучвания,

изготвяне на типови договори, съобразени с правилата на Общността,

насочване на производството към продукти, които са по-добре приспособени към нуждите на пазара и потребителското търсене, особено по отношение на качеството и защитата на потребителите,

актуализиране на методите и средствата за подобряване на качеството на продукта,

разработване на пазарни стратегии за насърчаване на памуковата продукция чрез схеми за удостоверяване на качеството.

2.   Държавата-членка, на чиято територия са установени памукопреработвателите, одобрява междуотрасловите организации, съблюдаващи критериите, които трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в член 144, параграф 2.

Член 110д

Заплащане на помощ

1.   На земеделските производители се предоставя помощ на допустим за финансиране хектар в съответствие с член 110в.

2.   На земеделските производители, членуващи в одобрена междуотраслова организация, се предоставя помощ на допустим за финансиране хектар в рамките на базовата площ, определена в член 110в, параграф 1, увеличена с 2 EUR.“

2.

В член 156, параграф 2 буква ж) се заменя със следното:

„ж)

Дял IV, глава 10a се прилага от 1 януари 2009 г. по отношение на памука, засят след тази дата.“

ГЛАВА 2

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА СЕКТОРА НА ПАМУКА

Член 2

Обхват

1.   Настоящата глава определя правилата, уреждащи предоставянето на финансови средства от Общността на държавите-членки и използването на тези финансови средства от държавите-членки в рамките на националните програми за преструктуриране (наричани по-долу „програми за преструктуриране“) с цел финансиране на специфични мерки за преструктуриране в подкрепа на сектора на памука.

2.   Не се предоставя подпомагане в следните случаи:

а)

за научноизследователски проекти и мерки в подкрепа на научноизследователски проекти;

б)

за мерки, които могат да получат подпомагане от Общността съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005.

Член 3

Общи изисквания

1.   Програмите за преструктуриране трябва да са съвместими със законодателството на Общността и съгласувани с дейностите, политиките и приоритетите на Общността.

2.   Държавите-членки отговарят за програмите за преструктуриране и правят необходимото те да са вътрешно последователни, както и да са изготвени и да се прилагат по обективен начин, като се отчита икономическото положение на съответните производители и преработватели и необходимостта да се избегне необосновано неравнопоставено отношение между производители и/или преработватели.

Държавите-членки отговарят за предвиждане и извършване на необходимите проверки и налагане на санкции в случай на неизпълнение на програмите за преструктуриране.

Член 4

Представяне и прилагане на програмите за преструктуриране

1.   На всеки четири години и за първи път не по-късно от 1 януари 2009 г. всяка държава-членка производител представя на Комисията проект за четиригодишна програма за преструктуриране, включваща мерки в съответствие с разпоредбите на настоящата глава.

Преди да бъде представена на Комисията, програмата за преструктуриране подлежи на консултации с компетентните органи и организации в сектора на памука.

Всяка държава-членка представя само един проект на програма, който може да отчита определени регионални особености.

2.   Програмите за преструктуриране стават приложими три месеца след представянето им в Комисията.

Ако обаче представената програма не отговаря на условията, предвидени в настоящата глава и в правилата за нейното прилагане, Комисията уведомява за това държавата-членка. В такъв случай държавата-членка представя на Комисията преработена програма. Преработената програма става приложима два месеца след датата на представянето, освен ако не бъде установена продължаваща несъвместимост, в който случай се прилага настоящият параграф.

3.   Параграф 2 се прилага mutatis mutandis за промени в програмите за преструктуриране, представени от държавите-членки.

Член 5

Бюджетни средства

1.   Годишният бюджет за програма за преструктуриране за държава-членка, считано от бюджетната 2010 година, е, както следва:

Гърция: 4,0 милиона евро,

Испания: 6,134 милиона евро.

2.   Всяка държава-членка може да реши да прекрати използването на програмата за преструктуриране, за да прехвърли окончателно годишния си бюджет, посочен в параграф 1 от настоящия член, към своя национален таван, определен в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1782/2003. Това решение се съобщава на Комисията най-късно до 1 август от съответната година и се прилага за преките плащания, отпускани в рамките на следващата календарна година. Съобщението съдържа също доклад за изпълнението на програмата за преструктуриране и за постигането на нейните цели.

3.   Прехвърлянето по параграф 2 от настоящия член, както и съответното изменение на параграф 1 от настоящия член, се одобряват в съответствие с процедурата, посочена в член 144, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, след оценка от Комисията на изпълнението на програмата за преструктуриране в светлината на целите ѝ.

Член 6

Общи правила относно финансирането на програмите за преструктуриране

1.   Подпомагането от Общността се отнася единствено за онези от разходите, които отговарят на условията за финансиране и са направени след представянето на съответната програма за преструктуриране, посочена в член 4, параграф 1.

2.   Държавите-членки не участват в покриването на разходите за мерки, финансирани от Общността по линия на програмите за преструктуриране.

Член 7

Отговарящи на условията мерки и бенефициери

1.   Програмите за преструктуриране включват единствено една или повече от следните мерки:

а)

пълно и окончателно закриване на съоръжения за преработка;

б)

инвестиции в памукопреработвателната промишленост;

в)

участие на земеделски производители в схеми за качество на памука;

г)

дейности по информация и насърчаване;

д)

помощ за доставчиците на техника, ненадхвърляща понесените щети.

2.   Бенефициери на програмите за преструктуриране са:

а)

бенефициерите на помощ съгласно глава IV от Регламент (ЕО) № 1051/2001 на Съвета от 22 май 2001 г. относно помощите за производство на памук (8) през пазарната 2005/2006 година за помощта по мерките, посочени в параграф 1, букви а), б) и г) от настоящия член;

б)

бенефициерите на помощ съгласно глава 10А от Регламент (ЕО) № 1782/2003 за помощта по мерките, посочени в параграф 1, букви в) и г) от настоящия член;

в)

одобрените междуотраслови организации, определени в глава 10А от Регламент (ЕО) № 1782/2003, за помощта по мерките, посочени в параграф 1, буква г) от настоящия член;

г)

доставчиците на техника за помощта по мерките, посочени в параграф 1, буква д) от настоящия член, които:

са частни лица или предприятия, работили по договор с производители или преработватели през пазарната 2005/2006 година със своя селскостопанска техника за събиране на реколта от памук,

са събирали реколта от памук, доставен на съоръжения за преработка, засегнати от мерките за закриване, посочени в параграф 1, буква а) от настоящия член,

и

са понесли доказуеми щети в резултат от намаляване на потенциалната реколта от памук.

Член 8

Финансови средства

Мерките, предвидени в настоящата глава, представляват интервенция за регулиране на селскостопанските пазари, както е посочено в член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (9).

Член 9

Правила за прилагане

Подробните правила за прилагането на настоящия регламент се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (10).

Член 10

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 23 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 174. Протокол, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1050/2001 (ОВ L 148, 1.6.2001 г., стр. 1).

(2)  Становище от 14 февруари 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Становище от 8 май 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 479/2008 (ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 161, 30.4.2004 г., стр. 48.

(6)  Recueil, 2006 г., стр. I-7285.

(7)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 146/2008 (ОВ L 46, 21.2.2008 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 148, 1.6.2001 г., стр. 3. Регламент, отменен с Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(9)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 479/2008.

(10)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).


5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 638/2008 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 юли 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 4 юли 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

39,1

MK

32,3

TR

90,8

ZZ

54,1

0707 00 05

MK

11,6

TR

62,0

ZZ

36,8

0709 90 70

TR

84,4

ZZ

84,4

0805 50 10

AR

102,4

US

79,5

ZA

116,6

ZZ

99,5

0808 10 80

AR

85,3

BR

98,5

CL

99,1

CN

93,8

NZ

116,7

US

88,2

UY

135,9

ZA

91,9

ZZ

101,2

0808 20 50

AR

96,9

CL

98,1

CN

96,2

NZ

142,3

ZA

118,0

ZZ

110,3

0809 10 00

TR

196,2

US

284,0

ZZ

240,1

0809 20 95

TR

368,7

US

486,8

ZZ

427,8

0809 30

TR

197,2

ZZ

197,2

0809 40 05

IL

154,1

ZZ

154,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 639/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 юни 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1043/2005 за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне размера на такова възстановяване

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (1), и по-специално член 8, параграф 3, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Неотдавнашните намаления на ставките на възстановяване при износа, дължащи се на комбинираното влияние на реформата на общата селскостопанска политика и на движението в цените на селскостопанските стоки на международния пазар, доведоха до спад на броя на заявленията за удостоверения за възстановяване, вследствие на което се облекчи натискът върху бюджета на Общността за възстановяване на средства при износа на стоки, които не са включени в приложение I към Договора. При тези обстоятелства, когато за Общността не съществува опасност от нарушаване на нейните международни ангажименти, е целесъобразно да се опрости системата за възстановяване на средства при износа на някои селскостопански продукти под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, намалявайки по този начин административната тежест върху стопанските субекти, които изнасят тези стоки.

(2)

Съгласно член 27, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията (2) права, които произтичат от удостоверенията за възстановяване, могат да бъдат прехвърляни при определени условия. С цел да се осигури хармонизиран подход към лицензиите и сертификатите, процедурата за тези прехвърляния следва по възможност да бъде приведена в съответствие с разпоредбите, свързани с прехвърляне на права, произтичащи от лицензии или сертификати, както са определени в Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (3).

(3)

В член 32, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 се определя периодът, в рамките на който отговорният за извършване на плащането орган следва да впише в удостоверението за възстановяване сумите на поисканите възстановявания при износа. С оглед обаче на необходимото време за обработка на документацията във връзка с възстановявания при износа, обособени по местоназначение, този период може да се окаже недостатъчен и поради това следва да бъде удължен.

(4)

В член 38а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 се определят условията за уведомяване на Комисията от държавите-членки за заявленията и за последващото издаване на удостоверенията за възстановяване. Поради това че са въведени по-ефективни системи за отчитане и комуникация, съответните срокове следва да бъдат изменени.

(5)

В член 33 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 се предвижда система на траншове за издаването на удостоверенията за възстановяване. Периодът на валидност, приложим за тези удостоверения за възстановяване, е определен в член 39 от посочения регламент. С цел да се улесни функционирането на системата на удостоверения за възстановяване, срокът на валидност на удостоверенията, издадени по първия транш, и на удостоверенията, за които е подадено заявление съгласно член 38а, следва да бъда удължен.

(6)

За да може да се ползва намаление на размера на обезпечението, което следва да бъде задържано, в член 45, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 се предвижда задължението неизползваните удостоверения или извлечения от удостоверения да бъдат върнати на органа, който ги е издал, не по-късно от 30 юни на бюджетния период, по отношение на който са издадени удостоверенията или извлеченията от удостоверения. Въвеждането на по-ефективни системи за отчитане позволява този срок да бъде удължен.

(7)

В член 47 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 се определят специфични условия, при които на малки износители могат да бъдат възстановявани средства при износа. В интерес на опростяването малките износители следва да имат право да използват удостоверенията за възстановяване, без да губят статута си на малки износители, а освен това платежните прагове следва да бъдат повишени.

(8)

За да могат мерките, предвидени в настоящия регламент, своевременно да влязат в действие, датата му на влизане в сила следва да бъде на следващия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(9)

Поради това Регламент (ЕО) № 1043/2005 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по хоризонталните въпроси, касаещи търговията с преработени селскостопански продукти, които не са включени в списъка от приложение I към Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1043/2005 се изменя, както следва:

1.

Член 27 се заменя със следното:

„Член 27

1.   Произтичащите от удостоверенията задължения не могат да бъдат прехвърляни на името на други лица. Правата, които произтичат от удостоверенията, могат да бъдат прехвърляни от техните титуляри през срока на валидността им, при условие че произтичащите от всяко удостоверение или от извлечения от него права се прехвърлят само на едно-единствено друго лице. Това прехвърляне на права следва да касае сумите, които все още не са определени в удостоверението или в извлечението.

2.   Правоприемниците не могат да прехвърлят на свой ред правата си, но могат да ги прехвърлят обратно на титуляря. Прехвърлянията обратно на титуляря се отнасят до сумите, които все още не са определени в удостоверението или в извлечението.

В такива случаи едно от вписванията, изброени в приложение VIII, се прави от издаващия орган в клетка 6 от удостоверението.“

2.

В член 32, параграф 2, втора алинея се заменя със следното:

„Органът, отговорен за извършване на плащането, следва да впише тази сума в удостоверението за възстановяване в срок шест месеца от датата на получаване на конкретното заявление.“

3.

В член 38a, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Всеки понеделник Комисията следва да бъде уведомявана от държавите-членки за подадените през предходната седмица заявления. Издаването на съответните удостоверения може да започне от сряда след подаването на уведомлението, освен ако Комисията не даде други указания.“

4.

В член 39, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При спазване на втора и трета алинея, удостоверенията за възстановяване са валидни до последния ден на петия месец след месеца, в който е подадено заявлението за удостоверение, или до последния ден на бюджетния период, в зависимост от това коя от двете дати настъпва по-рано.

Удостоверенията за възстановяване, за които е подадено заявление в съответствие с член 33, буква а) или член 38а най-късно на 7 ноември, са валидни до последния ден на десетия месец след месеца, в който е подадено заявлението за удостоверение.

Удостоверенията за възстановяване, посочени в член 40, са валидни до последния ден на петия месец след месеца, в който е подадено заявлението за удостоверение.

Когато ставките на възстановяване са определени предварително съгласно член 29, тези ставки остават валидни до последния ден на периода на валидност на удостоверението.“

5.

В член 45, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Параграф 1 следва да се прилага само за удостоверения или извлечения от удостоверения, които са върнати на органа, който ги е издал, по време на бюджетния период, за който са били издадени удостоверенията, при условие че бъдат върнати не по-късно от 31 август на този период.“

6.

В член 47, параграф 2 първа алинея се заменя със следното:

„2.   Член 46 се прилага за случаите на износ, за които заявленията, подадени от стопанския субект през бюджетна година съгласно условията на член 32, параграф 1, включително подаденото заявление за въпросния износ, не пораждат плащания на стойност над 100 000 EUR.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2008 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 318, 20.12.1993 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2580/2000 (ОВ L 298, 25.11.2000 г., стр. 5).

(2)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 246/2008 (ОВ L 75, 18.3.2008 г., стр. 64).

(3)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.


5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 640/2008 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2008 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 113, параграф 1, буква a) и член 121, буква з) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕИО) № 2568/91 на Комисията от 11 юли 1991 г. относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ (2) са определени химическите и органолептичните характеристики на маслиновото масло и на маслиновото масло от остатъчен материал, както и методите за анализ на тези характеристики.

(2)

В съответствие с член 2, параграф 1, десето тире от Регламент (ЕИО) № 2568/91 за определяне на органолептичните характеристики на необработеното маслиново масло се използва методът, описан в приложение XII към посочения регламент.

(3)

Международният съвет за маслиновото масло прие през ноември 2007 г. преразгледан метод за органолептичен анализ на необработеното маслиново масло. Това преразглеждане включва актуализиране на описанията на положителните и отрицателните признаци на необработеното маслиново масло, както и на описанието на метода. То включва също така промяна на пределно допустимата стойност за разграничаване на недостатъците на необработеното маслиново масло.

(4)

Преразгледаният метод за органолептичен анализ на необработеното маслиново масло на Международния съвет за маслиновото масло определя също така условията за използване по избор при етикетирането на някои термини и изрази, свързани с органолептичните характеристики на необработеното маслиново масло. Подходящо е да се установи, че организаторите на групите дегустатори могат да удостоверяват съответствието на маслото с определенията, отнасящи се до използването на споменатите термини и изрази.

(5)

Регламент (ЕИО) № 2568/91 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 2568/91 се изменя, както следва:

1.

в таблицата от приложение I в единадесетата колона („медиана на органолептичната оценка на недостатъка (Md)“) цифрата „2,5“ се заменя с цифрата „3,5“ на втория ред, на третия ред и в бележка под линия 2.

2.

приложение XII се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 юли 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 248, 5.9.1991 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 702/2007 (ОВ L 161, 22.6.2007 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ XII

МЕТОД НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪВЕТ ЗА МАСЛИНОВОТО МАСЛО ЗА ОРГАНОЛЕПТИЧЕН АНАЛИЗ НА НЕОБРАБОТЕНО МАСЛИНОВО МАСЛО

1.   ЦЕЛ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Настоящият метод се основава на Решение № DEC-21/95-V/2007 от 16 ноември 2007 г. относно преразгледания метод на Международния съвет за маслиновото масло за органолептичен анализ на необработеното маслиново масло. Той има за цел да установи процедура за анализ на органолептичните свойства на необработеното маслиново масло по смисъла на приложение XVI, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и да установи метод за тяхното класифициране въз основа на тези характеристики. Методът съдържа също така указания за етикетиране по избор.

Описаният метод се прилага само за необработеното маслиново масло и за неговото класифициране или етикетиране в зависимост от интензитета на разграничените недостатъци, на вкуса на плодове и на другите положителни признаци, определени от подбрани, обучени и проверени дегустатори, които работят в група.

2.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По отношение на общия основен речник, залата за дегустация, чашата за дегустация на маслиново масло и всички останали въпроси, свързани с настоящия метод, се препоръчва да се спазват изискванията на Международния съвет за маслиновото масло, и по-специално тези, предвидени в Решение № DEC-21/95-V/2007 от 16 ноември 2007 г. относно преразгледания метод за органолептичен анализ на необработеното маслиново масло.

3.   СПЕЦИФИЧЕН РЕЧНИК

3.1.   Положителни признаци

С вкус на плодове: съвкупност от усещанията, свързани с обонянието, характерни за маслиновото масло, в зависимост от сорта на маслините, произтичащи от здрави и пресни маслини, зелени или зрели, възприети пряко и/или непряко през носа.

Признакът „с вкус на плодове“ се категоризира като вкус на зелен плод, когато усещанията, свързани с обонянието, напомнят тези от зелените плодове, характерни за маслото, получено от зелени плодове.

Признакът „с вкус на плодове“ се категоризира като вкус на зрял плод, когато усещанията, свързани с обонянието, напомнят тези от зрелите плодове, характерни за маслото, получено от зелени и зрели плодове.

Горчив: основен вкус, характерен за масло, получено от зелени маслини или от маслини в начален стадий на зреене, възприет от рецепторите във V-образната част на езика.

Стипчив: сложното усещане за стягане и щипене в устата, характерно за масло, произведено в началото на кампанията, предимно от все още зелени маслини, което може да се възприеме чрез цялата устна кухина и в частност чрез гърлото.

3.2.   Отрицателни признаци

Мухлясало/кални отлагания: характерен вкус на масло, получено от маслини, складирани на купчини или съхранявани при такива условия, че са достигнали напреднал стадий на анаеробна ферментация или на масло, което е било в контакт с отложена „кал“, в която също се е развил процес на анаеробна ферментация в бъчвите и подземните цистерни.

Плесен—влага: характерен вкус на масло, получено от маслини, в които са се развили големи количества плесен и ферменти поради съхранението на плодовете на влага в продължение на няколко дни.

Винено-оцетен/кисело-горчив: характерен за някои видове масло вкус, който напомня за вино или оцет. Дължи се основно на образуването на ацетатна киселина, етил ацетат и етанол в резултат на процес на окисляване на маслините или на кюспето, пресовани в недостатъчно добре измити съдове.

Металически: вкус, който напомня за метал. Характерен за масло, престояло в продължителен контакт с метални повърхности при нарязването, смесването, пресоването или съхранението.

Граниво: вкус на масло, преминало през интензивен процес на самоокисляване.

Затоплено или прегорено: характерен вкус на масло, предизвикан от прекалено и/или продължително загряване при получаването, особено когато пастираното вещество се смесва температурно, ако това е извършено при неподходящи температурни условия.

Сено—дърво: характерен вкус на някои масла, получени от сухи маслини.

Груб: характерен за някои стари масла, които в устата създават усещане за плътност и кашкавост.

Мазно: вкус на масло, който напомня вкуса на петролни продукти, смазочни материали или минерални масла.

Зеленчукова вода: вкус, придобит от масло в резултат на продължителен контакт със зеленчуковата вода, в която е започнал процес на ферментация.

Саламура: вкус на масло, извлечено от маслини, които са държани в солен разтвор.

Коило: характерен вкус на масло, получено от маслини, които са били пресовани върху нови подложки от коило. Вкусът може да се различава в зависимост от това, дали подложките са направени от зелено или сушено коило.

С мирис на почва: вкус на масло, получено от маслини, които са били събрани кални или покрити с почва, без да бъдат измити.

С вкус на ларви: вкус на масло, получено от маслини, които са били нападнати и силно заболели от ларвата на маслиновата мушичка (Bactrocera Oleae).

Краставица: вкус, получен, когато маслото е престояло пакетирано херметически прекалено дълго, най-вече в тенекиени кутии, и който се дължи на образуването на 2,6 нонадиенал.

Влажно дърво: вкус, характерен за масло, извлечено от маслини, замръзнали на дървото.

3.3.   Терминология за използване по избор при етикитирането

При поискване организаторът на групата дегустатори може да удостовери, че изпитваните масла съответстват на определенията и скалите, които отговарят на следните изрази и прилагателни в зависимост от интензитета и възприятието на признаците:

а)

за всеки положителен признак, споменат в точка 3.1 (с вкус на плодове, където е приложимо, категоризиран като вкус на зелен плод или вкус на зрял плод, стипчив или горчив):

i)

терминът „интензивен“ може да бъде използван, когато медианата на съответния признак е по-висока от 6;

ii)

терминът „среден“ може да бъде използван, когато медианата на съответния признак се намира между 3 и 6;

iii)

терминът „лек“ може да бъде използван, когато медианата на съответния признак е по-ниска от 3;

iv)

съответните признаци могат да бъдат използвани, без да се прибягва до прилагателните, посочени в подточки i), ii) и iii), когато медианата на съответния признак е по-висока или равна на 3;

б)

терминът „балансирано“ може да бъде използван за масло, което не е небалансирано. Под липса на баланс се разбира обонятелно-вкусово и допирно усещане на маслото, при което медианата на признака горчив и/или тази на признака стипчив е по-висока с две единици от медианата на признака с вкус на плодове;

в)

изразът „масло с мек вкус“ може да бъде използван за масло, за което медианата на признака горчив и на признака стипчив е по-ниска или равна на 2.

4.   ГРУПА ДЕГУСТАТОРИ

Групата дегустатори се състои от организатор на групата и от 8 до 12 дегустатори.

Организаторът на групата трябва да е преминал стабилно обучение и да е познавач и компетентен специалист по различните видове масло. Той носи отговорност за групата, за организацията и функционирането ѝ, подготвянето, кодирането и представянето на пробите на дегустаторите, както и за събирането и статистическата обработка на данните.

Организаторът на групата дегустатори подбира дегустаторите и се грижи за обучението им и контрола на тяхната работа, за да гарантира запазването на способностите им на необходимото равнище.

Дегустаторите за органолептичните проверки на маслиновото масло трябва да бъдат подбрани и обучени в зависимост от тяхната способност да правят разлика между подобни проби в съответствие с ръководството на Международния съвет за маслиновото масло за подбора, обучението и контрола на квалифицираните дегустатори на необработени маслинови масла.

Групите дегустатори трябва да се ангажират да участват в органолептичните оценки, предвидени на национално и международно равнище, както и на равнището на Общността за периодичен контрол и хармонизиране на критериите за възприятие. Освен това в случай на групи дегустатори, одобрени съгласно разпоредбите на член 4, параграф 1 от настоящия регламент, те трябва всяка година да предоставят на съответната държава-членка цялата информация относно техния състав и броя на извършените оценки в качеството им на одобрени групи дегустатори.

5.   ПРОЦЕДУРА ЗА ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦЕНКА И КЛАСИФИКАЦИЯ

5.1.   Ползване на профилиращия лист от страна на дегустатора

Профилиращият лист, който следва да се ползва от дегустатора, е даден в допълнение А към настоящия метод.

Всеки дегустатор — член на групата трябва да помирише и после да дегустира маслото, подложено на оценка. След това той трябва да нанесе върху скалите от по 10 cm на своя профилиращ лист интензитета, с който възприема всеки от положителните и отрицателните признаци (1). В случай на възприятие на признака „с вкус на плодове“, категоризиран като „вкус на зелен плод“ или „вкус на зрял плод“, дегустаторът зачертава съответното поле върху профилиращия лист.

В случай че се установят отрицателни признаци, които не са посочени върху профилиращия лист, те се вписват в рубриката „други“, като се използват терминът или термините, които ги описват най-точно измежду определените по-горе.

5.2.   Ползване на данните от страна на организатора на групата дегустатори

Организаторът на групата трябва да събере профилиращите листи, попълнени от всеки от дегустаторите; той трябва да провери интензитетите, които са вписани за различните признаци; ако се констатира аномалия, той изисква от дегустатора да провери своя профилиращ лист и ако е необходимо, да повтори опита.

Организаторът на групата може да въведе данните на всеки дегустатор в компютърна програма, която изчислява медианата по статистическия метод в допълнение Б. Въвеждането на данните за една проба се осъществява с помощта на матрица, съставена от 9 колони, отговарящи на 9 сетивни признаци и от n редове, отговарящи на n дегустатори от групата.

Когато негативен признак, установен от поне 50 % от групата, е вписан в рубриката „други“, медианата на този недостатък се изчислява и маслото се класифицира съответно.

Организаторът на групата може да удостовери, че оценяваното масло изпълнява условията, посочени в точка 3.3, буква а), що се отнася до термините „вкус на зелен плод“ и „вкус на зрял плод“ само ако поне 50 % от членовете на групата са посочили, че са установили зеления или зрял характер на признака „с вкус на плодове“.

В случай на анализи, извършвани в рамките на проверки на съответствието, се извършва един опит. В случай на противоречиви анализи организаторът на групата трябва да осъществи провеждането на двоен анализ. В случай на анализи за отмяна оценяването трябва да се извърши три пъти. В тези случаи медианата на признаците се изчислява въз основа на средното аритметично от медианите. Всички повторни оценки трябва да се проведат по време на различни сеанси.

5.3.   Класифициране на маслото

Маслото се класифицира в категориите, посочени по-долу, в зависимост от медианата на недостатъците и от медианата на признака „с вкус на плодове“. Медианата на недостатъците се определя като медианата на недостатъка, за който е установен най-висок интензитет. Медианата на недостатъците и медианата на признака „с вкус на плодове“ се изразяват с един десетичен знак и стойността на стабилния коефициент на отклонение при повторяемост не трябва да надхвърля 20 %.

Класифицирането на маслото се осъществява чрез сравнение на стойността на медианата на недостатъците и на медианата на признака „с вкус на плодове“ с референтните скали, посочени по-долу. При определянето на границите на тези скали е взета предвид грешката на метода и те се считат за абсолютни. Компютърните програми позволяват класифициране под формата на таблица със статистически данни или на графика.

а)   Необработено маслиново масло „екстра качество“: медианата на недостатъците е равна на 0 и медианата на признака „с вкус на плодове“ е по-висока от 0;

б)   Необработено маслиново масло: медианата на недостатъците е по-висока от 0 и по-ниска или равна на 3,5 и медианата на признака „с вкус на плодове“ е по-висока от 0;

в)   Маслиново масло за осветление: медианата на недостатъците е по-висока от 3,5 или медианата на недостатъците е по-малка или равна на 3,5, а медианата на признака „с вкус на плодове“ е равна на 0.

5.4.   Специален случай

Когато медианата на положителен признак, различен от признака „с вкус на плодове“, е по-висока от 5,0, организаторът на групата го отбелязва върху сертификата за анализ на маслото.

Допълнение А

Профилиращ лист за необработено маслиново масло

Image

Допълнение Б

МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МЕДИАНАТА И НА ДОВЕРИТЕЛНИТЕ ИНТЕРВАЛИ

Медиана

Formula

Медианата се определя като реалното число Xm, което се характеризира с факта, че вероятността (P) разпределените стойности (X) да са по-ниски от въпросното число (Xm) е по-малка или равна на 0,5 и че в същото време вероятността (P) разпределените стойности (X) да са по-ниски или равни на Xm е по-голяма или равна на 0,5. Според друго определение за медиана се приема 50-ия процентил на нарастваща редица от числа. С други думи, медианата представлява стойността посредата на подредена редица с нечетен брой стойности или пък средноаритметичното на двете стойности в средата на подредена редица с четен брой стойности.

Стабилно отклонение

За да се получи достоверна оценка на отклонението от медианата, трябва да се използва оценка на стабилното отклонение по Stuart и Kendall. Следната формула показва асимптотичното отклонение, т.е. стабилната оценка на отклонението на разглежданите данни, където N е броят наблюдения и IQR — интерквартилният размах, който обхваща точно 50 % от случаите при разпределение с дадена вероятност.

Formula

Изчисляването на интерквартилния размах се осъществява чрез изчисляване на величината на отклонение между 75-ия и 25-ия процентил.

IQR = 75-и процентил – 25-и процентил

Процентилът е стойността Xpc, която се характеризира с факта, че вероятността (P) разпределените стойности да са по-ниски от Xpc е по-малка или равна на определена стотна и че в същото време вероятността (P) разпределените стойности да са по-ниски или равни на Xpc е по-голяма или равна на същата стотна. Стотната указва използваната част от разпределението. В случая с медианата тя е равна на 50/100.

Formula

В практиката процентилът е стойността на разпределение, отговаряща на определена област, очертана от кривата на разпределението или на плътността. Например 25-ия процентил представлява стойността на разпределение, отговаряща на област, равна на 0,25 или 25/100.

Стабилен коефициент на отклонение

Стабилният коефициент на отклонение представлява чисто число, т.е. без мерна единица, което указва процентът на отклонение на редицата от анализирани числа. Поради тази причина този коефициент е много удобен за проверка на достоверността на работата на членовете на групата.

Formula

Доверителни интервали от 95 % на медианата

Доверителните интервали от 95 % (стойност на грешката от първи род, равна на 0,05 или 5 %) представляват интервалите, в които стойността на медианата може да се променя при хипотеза, че ще бъде възможно опитът да бъде повторен неограничен брой пъти. В практиката този интервал указва интервала на отклонение при опита при едни и същи условия на изпитване при хипотеза, че ще бъде възможно опитът да бъде повторен неограничен брой пъти. Интервалът помага да се оцени, както и в случая със стабилния коефициент на отклонение, достоверността на опита.

ICsup = Me + (c.S*)

ICinf = Me – (c.S*)

Където c, в случай на доверителен интервал от 0,95, е равно на 1,96.


(1)  Дегустаторът може да не дегустира масло, за което усети чрез пряко помирисване изключително интензивен отрицателен признак. Той следва да отбележи върху профилиращия лист това извънредно обстоятелство.


5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 641/2008 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 40/2008 по отношение на списъка на кораби, участвали в незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов в Северния Атлантически океан

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 40/2008 на Съвета от 16 януари 2008 г. относно установяване на възможностите за риболов през 2008 г. и свързаните с тях условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността и по отношение на корабите на Общността, във води, които подлежат на ограничения на улова (1), и по-специално точка 4 от приложение XIII към него,

като има предвид, че:

(1)

Европейската общност е от 1981 г. страна по Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в Североизточния Атлантически океан (2).

(2)

През месец март 2008 г. Комисията по риболова в Североизточния Атлантически океан (NEAFC) изготви препоръка за изменение на списъка с кораби, за които е потвърдено, че са участвали в незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов. Следва да се гарантира изпълнението на тази препоръка в правовия ред на Общността.

(3)

Регламент (ЕО) № 40/2008 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Допълнението към приложение XIII към Регламент (ЕО) № 40/2008 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 юли 2008 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 19, 23.1.2008 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 541/2008 на Комисията (ОВ L 157, 17.6.2008 г., стр. 23).

(2)  ОВ L 227, 12.8.1981 г., стp. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XIII към Регламент (ЕО) № 40/2008 допълнението се заменя със следното:

„Допълнение към приложение XIII

Списък с кораби със следните ММО номера (регистрационни номера в рамките на Международната морска организация — IMO), за които е потвърдено от Комисията по риболова в Североизточния Атлантически океан (NEAFC) и от Организацията по риболова в Северозападния Атлантически океан (NAFO), че са участвали в незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов

MMO (1) идентификационен номер на кораба

Наименование на кораба (2)

Държава, чийто флаг носи корабът (2)

7436533

ALFA

Грузия

7612321

AVIOR

Грузия

8522030

CARMEN

бивш корабен флаг на Грузия

7700104

CEFEY

Русия

8028424

CLIFF

Камбоджа

8422852

DOLPHIN

Русия

7321374

ENXEMBRE

Панама

8522119

EVA

бивш корабен флаг на Грузия

6719419

GORILERO

Сиера Леоне

7332218

IANNIS I

Панама

8422838

ISABELLA

бивш корабен флаг на Грузия

8522042

JUANITA

бивш корабен флаг на Грузия

6614700

KABOU

Гвинея Конакри

7385174

MURTOSA

Того

8421937

NICOLAY CHUDOTVORETS

Русия

8914221

POLESTAR

Панама

8522169

ROSITA

бивш корабен флаг на Грузия

7347407

SUNNY JANE

 

8606836

ULLA

бивш корабен флаг на Грузия


(1)  Международна морска организация.

(2)  Всички промени на имена и флагове и допълнителна информация за корабите могат да се намерят на интернет страницата на Комисията по риболова в Североизточния Атлантически океан (NEAFC): www.neafc.org“


5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 642/2008 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2008 година

относно налагането на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.) с произход от Китайската народна република

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 7 от него,

след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Започване на процедура

(1)

На 20 октомври 2007 г. със съобщение, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2), Комисията оповести образуването на антидъмпингова процедура по отношение на вноса в Общността на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.) с произход от Китайската народна република („КНР“).

(2)

Процедурата беше образувана в резултат на жалба, подадена на 6 септември 2007 г. от Националната испанска федерация на асоциациите за преработени плодове и зеленчуци (FNACV) („заявителят“) от името на производители, които съставляват 100 % от общата продукция на Общността на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.). Жалбата съдържаше доказателства за дъмпинг на разглеждания продукт и за имуществена вреда, произтичаща от него, което се прие за достатъчно основание за започването на процедура.

(3)

На 9 ноември 2007 г. Комисията прие, че вносът на същия продукт с произход от КНР подлежи на регистрация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1295/2007 от 5 ноември 2007 г. (3).

(4)

Припомня се, че срещу същия продукт бяха в сила защитни мерки до 8 ноември 2007 г. Комисията наложи временни защитни мерки срещу вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.) с Регламент (ЕО) № 1964/2003 от 7 ноември 2003 г. (4) Последваха окончателни защитни мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 658/2004 от 7 април 2004 г. („регламентът относно защитните мерки“) (5). Временните и окончателните защитни мерки се състояха от тарифни квоти, т.е. мито се дължеше единствено в случаите, в които обемът на освободения от мито внос е изпълнен.

1.2.   Засегнати от процедурата страни

(5)

Комисията официално уведоми производителите, подали жалбата, и тяхната асоциация, производителите износители и тяхната асоциация, доставчиците и вносителите и техните асоциации, за които е известно, че са засегнати, както и властите от КНР, за започването на процедурата. На заинтересованите страни беше предоставена възможност да представят писмени становища и да поискат изслушване в рамките на срока, определен в известието за образуване.

(6)

Заявителите производители, производителите износители, вносителите и съответните асоциации изразиха своите становища. Всички заинтересовани страни, които изявиха желание и показаха, че има специални причини да бъдат изслушани, бяха изслушани.

(7)

В известието за образуване Комисията посочи, че е възможно да подбере представителна извадка за определяне на дъмпинга и вредата в съответствие с член 17 от основния регламент. С цел да се даде възможност на Комисията да реши дали съставянето на извадка е необходимо и ако е, да подбере такава, всички производители износители или несвързани вносители бяха поканени да се представят на Комисията и, както е уточнено в известието за образуване, да предоставят основна информация за своята дейност, свързана с разглеждания продукт през периода на разследване (от 1 октомври 2006 г. до 30 септември 2007 г.).

(8)

С цел да се даде възможност на производителите износители от КНР, които желаят да подадат заявление за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ) или за индивидуално третиране (ИТ) ако желаят, Комисията изпрати формуляри на заявление до китайските дружества, за които е известно, че са засегнати. Пет дружества/групи от свързани дружества поискаха статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика по силата на член 2, параграф 7 от основния регламент или за ИТ, в случай че разследването установи, че не отговарят на условията за ТДПИ. Въпреки това само едно дружество, подало заявление за ТДПИ, беше включено в представителната извадка (вж. съображение 26 по-долу). Девет дружества/групи от свързани дружества поискаха само ИТ.

(9)

Комисията изпрати въпросници до всички производители от Общността, за които е известно, че са засегнати, и до тяхната асоциация, до всички вносители, подбрани в представителната извадка, до доставчиците, за които е известно, че са засегнати, и до производителите износители, включени в представителната извадка. В допълнение към това бяха разпратени въпросници до всички потенциални производители от държавата аналог, определени от Комисията (вж. съображения 40—41 по-долу).

(10)

Бяха получени отговори на въпросниците от четирима производители от Общността, представляващи 100 % от общата продукция на Общността, от шестимата включени в представителната извадка несвързани вносители в Общността и съответните им асоциации. Бяха получени също отговори от всички включени в представителната извадка китайски производители износители и от дружествата, свързани с тях. Накрая бяха получени отговори и от асоциацията на китайските производители, и от една асоциация на вносителите.

(11)

Комисията поиска и провери цялата информация, която счете за необходима за временно определяне на дъмпинга, произтичащата вреда и интереса на Общността, и проведе проверки в помещенията на следните дружества:

 

Производители износители в КНР:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang,

Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang и свързания с него търговец Merry & Co., Ltd., Huangyan,

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. и свързания с него производител Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen.

 

Производители от Общността:

Halcon Group SA, Мурсия, Испания,

Cofrusa SA, Мурсия, Испания,

Agriconsa SA, Валенсия, Испания,

Videca SA, Валенсия, Испания.

1.3.   Период на разследване (ПР)

(12)

Разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 октомври 2006 г. до 30 септември 2007 г. (ПР). Проучването на тенденциите, които са от съществено значение за оценката на вредата, беше извършено в периода от 1 октомври 2002 г. до края на периода на разследване („разглежданият период“).

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

2.1.   Общи забележки

(13)

Мандарините се берат през есента и зимата, като сезонът на бране и консервиране започва в началото на октомври и завършва около края на януари следващата година. Пресният продукт е предназначен за пазара на пресни плодове, за производство на сокове и за консервиране. При производството за консервиране на мандарини, практиката е като основа за сравнения да се използва сезонът (от 1 октомври на дадена година до 30 септември на следващата година) и Комисията възприе тази практика в своя анализ.

2.2.   Разглеждан продукт

(14)

Разглежданият продукт са приготвени или консервирани мандарини (включително тангерини, сатсуми (satsumas), клементини, wilkings и други подобни цитрусови хибриди без прибавка на алкохол, с или без прибавка на захар или други подсладители, определени в позиция по КН 2008. Понастоящем те са класифицирани както следва: код по КН 2008 30 55 обхваща разглеждания продукт, който не съдържа прибавен алкохол, но съдържа захар и се намира в директна опаковка с нетно съдържание, превишаващо 1 kg; код по КН 2008 30 75 обхваща разглеждания продукт, който не съдържа прибавен алкохол, но съдържа захар и се намира в директна опаковка с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg. В допълнение към това част от код по КН ex 2008 30 90 съдържа мандарини (включително тангерини и сатсуми (satsumas), клементини, wilkings и други подобни цитрусови хибриди без прибавка на алкохол и без прибавка на захар (обикновено във вода или в собствения им сок).

(15)

Предварителното разследване показа, че разглежданият продукт се получава чрез обелване и разделяне на части (сегменти) на определени сортове дребни цитрусови плодове (предимно сатсуми (satsumas)), които впоследствие се поставят в опаковки в среда от захарен сироп, сок или вода. Обелването и разделянето на части (сегменти) може да се извършва както на ръка, така и машинно.

(16)

Разглежданият продукт се произвежда с различно тегло, за да отговори както на изискванията на потребителите като цяло, така и на изискванията на фирмите, предлагащи кетъринг услуги и на хранително-вкусовата промишленост. Основният дял от потребителския пазар е зает от опаковките с размер от 312 g нетно тегло/ (175 g отцедено тегло), въпреки че се увеличава делът на продажбите, който се пада на по-голямата опаковка, съответно с размер от 850 g/(480 g). Опаковките с по-големи размери, по-специално тези от 2,65 kg/(1 500 g) и 3,1 kg/(1 700 g), се използват от фирмите, предлагащи кетъринг услуги и хранително-вкусовата промишленост, като най-предпочитан е размерът от 2,65 kg.

(17)

Сатсумите (satsumas), клементините и други дребни цитрусови плодове са известни под общото наименование „мандарини“. Повечето от тези различни сортове плодове са подходящи за консумация в прясно състояние или за производство на сокове и за консервиране. Те, както и тяхното приготвяне и консервиране, са сходни и поради това се разглеждат като един продукт.

2.3.   Сходен продукт

(18)

Един европейски вносител твърдеше, че внасяният от КНР разглеждан продукт е с по-високо качество, защото китайският мандаринов портокал съдържа по-малко семки.

(19)

Както и при регламента относно защитните мерки, някои страни твърдяха, че съществуват разлики между разглеждания продукт и продукта, произвеждан от производството на Общността, по отношение на качеството. Производителите от Общността твърдяха, че потребителите предпочитат техния продукт поради схващането, че при процеса на консервиране се спазват по-високи хигиенни стандарти.

(20)

Комисията провери тези твърдения и установи следното:

а)

внасяният продукт и продуктът от Общността притежават еднакви или сходни физични свойства като вкус, размер, форма и текстура. Съществували са някои различия по отношение на качеството, но те не са оказали влияние върху основните свойства на продуктите, нито върху възприемането им като един и същ продукт от страна на потребителя/консуматора;

б)

внасяният продукт и продуктът от Общността са били продавани по сходни или еднакви канали за продажба. Информацията за цените е била лесно достъпна за купувачите и разглежданият продукт и продуктът на производителите от Общността са се конкурирали предимно по отношение на цената;

в)

внасяният продукт и продуктът от Общността се използват за едно и също или сходно крайно предназначение;

г)

внасяният продукт и продуктът от Общността са били възприемани от потребителите като взаимозаменяеми и удовлетворяват един и същ тип изисквания. В това отношение разликите, посочени от някои вносители, бяха от второстепенно значение за целите на анализа в настоящия раздел;

д)

внасяният продукт и продуктът от Общността, обичайно класифицирани под код по КН ex 2008 30 90 (цитрусови плодове без прибавка на алкохол или с прибавка на захар, обикновено във вода или в собствения им сок), които не са били обхванати от защитните мерки, също се използват за една и съща или сходна крайна употреба и се възприемат от потребителите като напълно взаимозаменяеми и еднакви по всички основни свойства с продуктите, обикновено класифицирани под другите два кода по КН, т.е. 2008 30 55 и 2008 30 75.

Тъй като „сходството“ не изисква продуктите да са напълно идентични, минималните различия не са достатъчни, за да променят общата констатация за сходство между внасяния продукт и продукта от Общността.

(21)

Поради това Комисията достигна до заключението, че внасяният продукт и продуктът от Общността са сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

3.   ПОДБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗВАДКА

3.1.   Подбор на представителната извадка от производители износители в КНР

(22)

Предвид големия брой производители износители в КНР, известието за образуване на процедура за определяне на дъмпинга предвижда подбор на представителна извадка в съответствие с член 17, параграф 1 от основния регламент.

(23)

С цел да се даде възможност на Комисията да реши дали вземането на извадка е необходимо и ако е, да подбере такава, от всички производители износители се изискваше да се представят в срок от 15 дни, считано от датата на започване на разследването, и да предоставят основна информация за износа и продажбите си на вътрешния пазар, за конкретните си дейности, свързани с производството на разглеждания продукт, и имената и дейностите на всички свързани дружества, участващи в производството и/или продажбата на разглеждания продукт. Проведени бяха консултации и с властите в КНР и асоциацията на производителите.

3.1.1.   Предварителен подбор на сътрудничещите производители износители

(24)

Шестнадесет дружества/групи свързани дружества в КНР се отзоваха и представиха изисканата информация в рамките на дадения краен срок, определен в известието за образуване. Всички те докладваха за внос в Общността през ПР и изразиха желание да участват в представителната извадка.

(25)

Производителите износители, които не се представиха в рамките на гореспоменатия период или не представиха изисканата информация навреме, бяха счетени за несътрудничещи на разследването. Въпреки това сравнението между данните за вноса на Евростат и обема на износа на разглеждания продукт за Общността за ПР, докладван от дружества, споменати в съображение 24, показва, че китайските производители износители са сътрудничили в много висока степен.

3.1.2.   Подбор на представителната извадка

(26)

В съответствие с член 17, параграф 1 от основния регламент, обемът на производителите износители по отношение на износните продажби в Общността беше взет предвид при подбора на представителната извадка. Въз основа на този критерий беше избрана представителна извадка от четирима производители износители, двама от които са свързани. Въз основа на информацията от представителната извадка през ПР избраните дружества са покривали повече от 60 % от общия обем на износа на разглеждания продукт в Общността, докладван от дружествата, споменати в съображение 24 по-горе. В допълнение към това едно от тях е направило значителни продажби на разглеждания продукт на вътрешния пазар през ПР. Поради това беше счетено, че тази представителна извадка ще ограничи разследването до разумен брой производители износители, които да могат да бъдат разследвани в рамките на наличното време, като се осигури високо равнище на представителност. Бяха проведени консултации с всички производители износители, както и с техните асоциации и с властите в КНР, и те не представиха възражения в рамките на сроковете, определени за тази цел.

3.2.   Индивидуално разглеждане

(27)

Нито един от производителите износители, невключени в представителната извадка, не подаде заявление за определяне на индивидуален дъмпингов марж посредством предоставянето на необходимата информация в рамките на определения краен срок с оглед на прилагането на член 17, параграф 3 от основния регламент. Поради това не беше извършено индивидуално разглеждане на производители износители в настоящото разследване.

3.3.   Подбор на представителна извадка за вносители

(28)

Предвид големия брой вносители, посочен от самата жалба, и от предходното разследване за налагане на защитни мерки, известието за образуване на процедура за определяне на дъмпинга предвижда подбор на представителна извадка в съответствие с член 17, параграф 1 от основния регламент. Голям брой вносители предложиха да сътрудничат. Шестимата основни вносители що се отнася до обема на вноса бяха подбрани за представителната извадка. Тези вносители представляват малко над 60 % от общия внос в Общността.

4.   ДЪМПИНГ

4.1.   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика

(29)

Съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент при антидъмпинговите разследвания, засягащи внос с произход от КНР, нормалната стойност се определя в съответствие с параграфи от 1 до 6 на споменатия член за онези производители, за които е установено, че отговарят на критериите, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.

(30)

Накратко и единствено с цел по-голяма яснота критериите за ТДПИ са посочени в обобщен вид по-долу:

1.

икономическите решения по отношение на цените и разходите се вземат в съответствие с условията на пазара и без намеса от страна на държавата;

2.

счетоводните документи се проверяват от независим одитор в съответствие с международните счетоводни стандарти и се използват за всякакви цели;

3.

няма съществени деформации, пренесени от предходната система на непазарна икономика;

4.

осигурени са правна сигурност и стабилност посредством закони за несъстоятелността и собствеността;

5.

обмяната на валута се извършва по пазарния обменен курс.

(31)

В настоящото разследване един от производителите износители, включени в представителната извадка (вж. съображения от (22) до (26) по-горе), попълни формуляра за заявление за ТДПИ.

(32)

Този производител износител не може да получи ТДПИ, защото не съумя да докаже, че отговаря на условията, определени в първия, втория и третия критерии на член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. По-специално, що се отнася до критерий 1, на място беше установено, че трудовите договори на дружеството са подписвани от работниците непопълнени, без в тях да се споменава възнаграждението и работното време. Така беше невъзможно да се определят условията, при които се назначават и се заплаща на работниците, и следователно, дали разходите за работна ръка отразяват предлагането и търсенето. Що се отнася до критерий 2, беше установено на място, че основните Международни счетоводни стандарти се пренебрегват (т.е. принципа на начисляване, приспадане, несъответствия между регистрираните в отчетите суми и действителните изходни счетоводни данни, липса на вярно представяне на сделките) както в отчетите, така и при техния одит, което постави под съмнение надеждността на отчетите на дружеството. Що се отнася до критерий 3, беше установено, че дружеството се възползва от няколко субсидии (например възстановяването на ДДС не се е плащало от доставчиците/фермерите и някои субсидии за износ от Фонда за проекти за развитие на външната търговия на провинциите, както и от бонус за износ), което показва, че все още съществуват сериозни деформации, пренесени от предишната система на непазарна икономика.

(33)

В светлината на гореизложеното, единственият китайски производител износител, поискал ТДПИ, не е доказал, че отговаря на всички критерии, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, и следователно не може да му бъде предоставено ТДПИ.

4.2.   Индивидуално третиране

(34)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, митото за цялата страна, ако има такова, се определя по отношение на страни, които попадат в обхвата на посочения член, освен в случаите, когато дружествата са в състояние да докажат, че отговарят на всички критерии, посочени в член 9, параграф 5 от основния регламент.

(35)

Единственият производител износител от представителната извадка, който подаде заявление за ТДПИ, подаде заявление и за ИТ, в случай че не му бъде присъден статут за ТДПИ. Другите производители износители, включени в представителната извадка, също подадоха заявления за ИТ.

(36)

За всички разглеждани дружества предварителното разглеждане на техните заявления за ИТ показа, че те отговарят на всички изисквания за ИТ, посочени в член 9, параграф 5 от основния регламент.

(37)

Поради това беше заключено, че следва временно да се предостави ИТ на следните производители износители в КНР:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang,

Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan,

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. и свързания с него производител Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen.

4.3.   Нормална стойност

(38)

Поради причините, изброени по-горе, на никой от производителите износители в КНР не беше предоставено ТДПИ.

(39)

Поради това нормалната стойност за всички китайски производители износители се установява съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.

(40)

Според информацията, която се съдържа в жалбата, разглежданият продукт не се произвежда в значителни количества извън Общността и разглежданата държава. Поради това в известието за образуване беше предложено да се установи нормалната стойност на базата на каквото и да е друга подходяща основа, т.е действително платените или платими цени в Общността за сходния продукт. Заинтересованите страни бяха приканени да представят своя коментар в тази връзка. Самата Комисия продължи да търси възможна държава-аналог след публикуването на известието за образуване. Комисията потърси сътрудничество от две дружества в Тайланд. Едното от тях първоначално се съгласи да сътрудничи на разследването, но по-късно не отговори на въпросниците. Другото дружество изобщо не реагира.

(41)

Двама производители износители от разглежданата държава и една асоциация на вносители и търговци на едро възразиха срещу установяването на нормалната стойност въз основа на действително платените или платими цени в Общността, но не предложиха никакво друго решение, което да спази основния регламент.

(42)

С оглед на горното беше взето временно решение да се установи нормална цена за всички производители износители от представителната извадка на базата на каквото и да е друга подходяща основа, в този случай – въз основа на действително платените или платими цени в Общността за сходния продукт в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.

(43)

След избора на платените или платими цени в Общността нормалната стойност беше изчислена въз основа на данните, проверени в помещенията на сътрудничещите производители от Общността, цитирани в съображение (11) по-горе.

(44)

Продажбите на вътрешния пазар на тези производители на сходния продукт от Общността бяха счетени за представителни в сравнение с разглеждания продукт, който се изнася в Общността от производителите износители, включени в представителната извадка.

(45)

Тъй като продажните цени на производството на Общността са били на загуба, трябваше да бъдат съответно коригирани, за да бъде включен разумен марж на печалбата, както се предвижда в член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент. Използваната стойност от 6,8 % печалба е била печалбата през сезона на консервиране 2000—2001 г., преди огромното увеличение на китайския внос, което доведе до налагането на защитните мерки, т.е. последният сезон, в който пазарните условия не са били повлияни от вредоносния внос на ненормално ниски цени.

4.4.   Цени на износа

(46)

Цените на износа бяха определени въз основа на действително платените или платими цени, когато се продава на независими клиенти за износ от КНР в Общността.

4.5.   Сравнение

(47)

Сравнението между нормалната стойност и цената на износа беше направено въз основа на цената франко завода.

(48)

С цел да се гарантира справедливо сравнение между нормалната стойност и цената на износа, бяха внесени съответните корекции за различията във факторите, които влияят върху цените и тяхното сравнение, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Когато беше необходимо, бяха внесени корекции за разликите в транспортните разходи, застрахователните разходи и всички други разходи, свързани с транспорта.

4.6.   Дъмпингов марж

(49)

С оглед на предходното и съгласно член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент временният антидъмпингов марж за всички износители от КНР беше установен въз основа на сравнението на средно претеглената нормална стойност по продуктов тип със средно претеглената износна цена, определена и коригирана, както е обяснено по-горе. В съответствие с обичайната практика беше изчислен средно претеглен дъмпингов марж за свързаните производители износители. Дъмпинговият марж за сътрудничещите дружества, които не са включени в представителната извадка, беше изчислен като средно претеглена стойност на маржовете, определени за всички включени в представителната извадка дружества. В допълнение към това, тъй като степента на сътрудничество на производителите износители беше много висока (вж. съображение 25 по-горе), най-високият индивидуален дъмпингов марж, установен за дружествата, включени в представителната извадка, беше установен за всички останали дружества.

(50)

Въз основа на това временните дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Общността преди облагането с мито, са както следва:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang 139,6 %;

Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan 87,4 %;

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. и свързания с него производител Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen 134,7 %;

Сътрудничещи производители износители, невключени в представителната извадка 128,4 %;

Всички останали дружества 139,6 %.

5.   ВРЕДА

5.1.   Общи бележки

(51)

Следва да се припомни, че на въпросния продукт са били наложени защитни мерки през по-голямата част от разглеждания период. Това беше оправдано от факта, че производството на Общността понесе сериозна вреда през периода, разглеждан при разследването за налагане на защитни мерки (т.е. от 1998 г. до 1999 г. и от 2002 г. до 2003 г.).

5.2.   Продукция на Общността и производство на Общността

(52)

В хода на настоящото разследване беше констатирано, че разглежданият продукт се произвежда в Общността от четирима производители от Общността, от името на които е подадена жалбата (Halcon Group SA, Мурсия, Испания; Cofrusa SA, Мурсия, Испания; Agriconsa SA, Валенсия, Испания; Videca SA, Валенсия, Испания). Нито един от тези производители не е бил свързан с никакви китайски износители или вносители на разглеждания продукт от КНР.

(53)

Разследването показа, че производителите от Общността са произвели около 34 100 тона от разглеждания продукт през ПР. Това представлява 100 % от общия обем на сходния продукт, произведен в Общността. Поради това гореспоменатите производители от Общността се приемат за представляващи производството на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент.

(54)

Отбелязва се, че при разследването за налагане на защитни мерки осем производители от Общността са сътрудничили. Фактът, че сега са останали само четирима производители от Общността, се дължи на закриването на някои дружества и сливането на други.

5.3.   Потребление на Общността

(55)

През разглеждания период потреблението на Общността се разви, както следва:

 

2002/03 г.

2003/04 г.

2004/05 г.

2005/06 г.

ПР

Потребление на Общността (Тонове)

78 623

90 197

80 065

80 145

78 859

Индекс (2002/03 г. = 100)

100

115

102

102

100

(56)

Потреблението на Общността беше установено въз основа на общия обем на продажбите в ЕС на разглеждания продукт, реализирани от производителите от Общността, към който се прибавят продажбите в ЕС на бившите производители от Общността, които не са произвеждали през ПР, и вносът от всички трети страни. Стойностите, засягащи общия обем на продажбите в ЕС на разглеждания продукт, реализирани от производството на Общността, са взети от проверените данни, представени от производителите от Общността. Продажбите на бившите производители от Общността произтичат от приблизителните изчисления на жалбоподателя и са сверени с резултатите от разследването за защитните мерки, включително и с известие C322/06, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 17 декември 2005 г. Количествата на вноса са получени от Евростат.

(57)

Както е показано в таблицата по-горе, потреблението на разглеждания продукт в Общността е било относително стабилно през разглеждания период, с изключение на увеличението, наблюдавано през 2003—2004 г. Това видимо увеличение на потреблението може да се обясни предимно с презапасяването с разглеждания продукт, както е описано в известието, споменато по-горе. Статистическите данни от Евростат потвърждават това явление в новите държави-членки, преди приемането им в ЕС през май 2004 г. В действителност вносът в новите държави-членки е достигнал почти 15 000 тона преди тяхното приемане (през сезона 2003—2004 г.) и значително е намалял до ca. 4 000 тона средно годишно през сезоните 2004—2005 г., 2005—2006 г. и 2006—2007 г. През ПР може да се приеме, че потреблението е стабилно на ниво, съответстващо на предходния период, обхващащ 2005 г. и 2006 г.

5.4.   Внос в Общността от КНР

5.4.1.   Обем и пазарен дял на вноса на разглеждания продукт

(58)

Развитието на вноса от КНР по обем и пазарен дял е било, както следва:

Обем на вноса

2002/03 г.

2003/04 г.

2004/05 г.

2005/06 г.

ПР

КНР в тонове –

51 193

65 878

49 584

61 456

56 108

Индекс (2002/03 г. = 100)

100

129

97

120

110

Източник: Евростат

Пазарни дялове на потреблението

2002/03 г.

2003/04 г.

2004/05 г.

2005/06 г.

ПР

КНР

65,1 %

73 %

61,9 %

76,7 %

71,1 %

(59)

За 2003—2004 г. се наблюдава рязко увеличение на вноса от КНР, подобно на това, което се вижда по-горе за потреблението на Общността. След това те спадат до по-ниски нива през 2004-2005 г. (след присъединяването на новите държави-членки). Пазарният дял на вноса от Китай остава постоянно голям, тъй като Китай е основният износител на този продукт в ЕС и в останалите държави в света.

5.4.2.   Цени на вноса и подбиване на цените/продажби на по-ниски цени

 

2002/03 г.

2003/04 г.

2004/05 г.

2005/06 г.

ПР

Цени на вноса от КНР Източник: Евростат (Евро за тон)

595

525

531

612

596

Индекс (2002 г. = 100)

100

88

89

103

100

(60)

Горната таблица показва развитието на средните цени на вноса от КНР. През разглеждания период цените са се понижили само през 2003—2004 г. През ПР те са се възстановили до първоначалното ниво от 2002—2003 г.

(61)

Беше направено сравнение на продажните цени на пазара на Общността през ПР между цените на производството на Общността и на вноса от разглежданата страна. На този пазар точката, която служи за справка относно доставките на вноса и производството на Общността, е Хамбург. Поради това съществените продажни цени на производството на Общността са тези за независими клиенти, коригирани, където е необходимо, до ниво, доставени в Хамбург след приспадането на отстъпките и намаленията. Тези цени бяха сравнени с продажните цени на китайските производители износители с приспаднати намаления и където е необходимо коригирани до CIF в Хамбург с прибавени платените мито и освобождаване от митницата. Където беше уместно, корекциите включваха и платеното мито, наложено от защитните мерки от 301 EUR/MT за износ, който не е покрит от квотата.

(62)

Сравнението показа, че през ПР вносът на разглежданият продукт е бил продаван в Общността на цени, които подбиват цените на производството на Общността, като изразено в проценти от последните, те варират от 19,6 % до 35,2 % въз основа на данните, предоставени във включените в представителната извадка производители износители. В допълнение към това анализът на развитието на цените на производството на Общността показва съществено потискане (а през ПР и намаление) на цените (вж. по-долу).

5.5.   Положение на производството на Общността

(63)

В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент изследването на въздействието на дъмпинговия внос върху състоянието на производството на Общността включва оценка на всички икономически фактори и показатели, които имат отношение към състоянието на това производство от 1 октомври 2002 г. до ПР.

(64)

Данните за производството на Общността по-долу представляват обобщената информация от четиримата производители от Общността.

(65)

Таблицата по-долу показва развитието на продукцията, производствения капацитет и използването на капацитета на производителите от Общността:

 

2002/03 г.

2003/04 г.

2004/05 г.

2005/06 г.

ПР

Продукция (в тонове)

31 238

23 000

28 865

16 149

34 125

Индекс (2002/03 г. = 100)

100

73

92

52

109

Производствен капацитет (в тонове)

74 380

74 380

74 380

66 380

68 380

Индекс (2002/03 г. = 100)

100

100

100

89

92

Използване на капацитета в %

42 %

31 %

39 %

24 %

50 %

Индекс (2002/03 г. = 100)

100

74

93

57

119

(66)

Както е показано в таблицата по-горе, продукцията през периода е варирала в резултат на по-слабите реколти през 2003—2004 г. и през 2005—2006 г. Производственият капацитет е намалял към края на разглеждания период. Независимо от колебанията в обема на реколтите, използването на капацитета е останало на много ниски нива през периода.

(67)

Стойностите по-долу представят обема на стоковите запаси на производството на Общността в края на всеки период:

 

2002/03 г.

2003/04 г.

2004/05 г.

2005/06 г.

ПР

Стокови запаси (в тонове)

7 159

3 695

6 140

1 688

11 895

Индекс (2002/03 г. = 100)

100

52

86

24

166

(68)

Следва да се отбележи, че разглежданият продукт има голяма трайност (повече от три години), като запазва свойствата си по отношение на вкуса и цвета.

(69)

През целия период обемът на стоковите запаси се е колебаел, но през ПР се е увеличил значително. Това изглежда се дължи на натиска на дъмпинговия внос и на очакването, че ще бъде прекратено действието на защитните мерки, като така се подготвя пътят за вносителите да се пренасочат от производството на Общността към китайския внос като източник на разглеждания продукт.

(70)

Стойностите по-долу представят обема на продажбите, пазарния дял и средните продажни цени на производството на Общността.

 

2002/03 г.

2003/04 г.

2004/05 г.

2005/06 г.

ПР

Обем на продажбите на производството на Общността в тонове

17 635

19 705

23 240

17 769

21 387

Индекс (2002/03 г. = 100)

100

112

132

101

121

Пазарен дял

22,4 %

21,8 %

29,0 %

22,2 %

27,1 %

Индекс (2002/03 г. = 100)

100

97

129

99

121

Средни продажни цени (в евро за тон)

824,3

819,8

840,6

1 058,7

1 034,6

Индекс (2002/03 г. = 100)

100

99

102

128

125

(71)

Въпреки съществуването на защитни мерки и изчезването на няколко производители от Общността (пазарният дял, на които е намалял от 11,2 през 2002—2003 г. до 8,1 % през 2004—2005 г.), обемът на продажбите на производството на Общността леко се е увеличил в абсолютно отношение, но е останал малък през разглеждания период. В действителност пазарният дял на производството на Общността се е увеличил само с 4,7 процентни пункта през разглеждания период. Средните продажни цени са се повишили през разглеждания период, но не до степента, необходима за постигането на нормална печалба, което подчертава влиянието на значителния внос на много ниски цени от Китай върху нивата на цените.

(72)

Като цяло следва да се отбележи, че пазарният дял на производството на Общността се е увеличил с около 5,2 % през разглеждания период, като е достигнал скромните 27,6 % през ПР и показва, че натискът на китайския внос не е позволил на производството на Общността да подобри значително своето представяне.

(73)

Маржът на печалбата преди облагане с данъци, показан по-долу, е свързан с продажбите на производството на Общността и е отражение на факта, че производството на Общността е останало губещо, подпомогнато в известна степен от налагането на защитните мерки, но и изложено на риск от избягването на мерките, дължащо се на паралелно протичащото презапасяване вж. съображение 57). Поради това положителният ефект от защитните мерки се е почувствал по-специално към края на разглеждания период.

 

2002/03 г.

2003/04 г.

2004/05 г.

2005/06 г.

ПР

Марж на печалбата преди облагане с данъци

–3 %

–17,6 %

–17,3 %

–12,6 %

–4,3 %

Индекс (2002 г. = 100)

100

585

575

420

141

Възвращаемост на инвестициите (ВИ)

–3 %

7,2 %

4,3 %

–31,2 %

–28,9 %

(74)

ВИ по-горе показва тенденция към спад след 2003-2004 г. Намаляването на възвращаемостта на инвестициите също е показател за влошаването на положението на производителите от Общността.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Паричен поток (в % от общите продажби)

8,7 %

–0,5 %

–1,6 %

–4,6 %

3,2 %

(75)

Тъй като производителите от Общността консервират и други плодове, паричният поток би могъл да се разглежда по-скоро само във връзка с общата дейност на дружествата, отколкото само във връзка с разглеждания продукт. Поради това този показател е от по-малко значение и е показан по финансови години (календарни години). Въпреки това може да се види, че до 2005 г. е налице постоянно влошаване, последвано от ограничено възстановяване през ПР.

(76)

Тенденцията относно инвестициите в производството на Общността е показана в следващата таблица.

Евро

2002/03 г.

2003/04 г.

2004/05 г.

2005/06 г.

ПР

Инвестиции

698 358

837 152

994 242

1 110 304

785 109

Индекс (2002/03 г. = 100)

100

120

142

159

112

(77)

Въпреки неблагоприятното развитие на рентабилността, видно по-горе, производството на Общността е увеличило своите инвестиции в разглеждания продукт, за да повиши своята конкурентоспособност по отношение на разглеждания продукт. Инвестициите са направени най-вече за машинно оборудване. Тези стъпки са допринесли значително за повишаване на ефективността на производителите от Общността, включени в представителната извадка.

(78)

Налице са доказателства за намалена способност за привличане на капитали през разглеждания период, inter alia имайки предвид отрицателните маржове на печалбата в производството и важността на продукта в цялостната дейност на разглежданите дружества.

 

2002/03 г.

2003/04 г.

2004/05 г.

2005/06 г.

ПР

Брой заети лица

1 975

1 965

1 837

1 546

2 091

Индекс (2002/03 г. = 100)

100

99

93

78

106

Производителност (в изработени часове за произведен тон)

17

16,8

16

16,5

15,5

Индекс (2002/03 г. = 100)

100

99

94

97

91

Общ брой изработени часове през сезона

531 000

386 000

462 000

266 000

529 000

Индекс (2002/03 г. = 100)

100

74

88

60

116

(79)

Следва да се припомни, че консервирането на разглеждания продукт е по същество сезонна дейност, продължаваща 4 или 5 месеца, и по-голямата част от производството се извършва от сезонни работници. Поради това стойността, показваща броя на заетите лица е по-малко показателна, докато общият брой изработени часове през сезона следва да се разглежда като основен показател за заетостта. Както е показано в горната таблица, производството на Общността прогресивно е повишавало производителността. През ПР производителността е достигнала своето най-добро ниво за целия период. В резултат на това броят на часовете, изработени за производството на 1 тон, е намалял от 17 през 2002—2003 г. на 15,5 през ПР (– 9 %). Броят на заетите лица е достигнал връхна точка през сезона през ПР като резултат от завръщането към големите обеми на продукция след малките обеми, произведени през 2005—2006 г. Това е съчетано и с повечето изработени часове през сезона през ПР. В действителност производителността, постигната от производството на Общността през ПР, потвърждава усилията, направени за допълнително повишаване на нейната ефективност при наличието на огромен приток от дъмпингов внос от Китай.

(80)

Следва да се отбележи, че данните относно заплатите, изразени в абсолютни стойности, не са значими поради големите колебания в нивото на продукцията. Разходът за заплати за произведен тон е по-показателен и сочи, че въпреки естественото увеличение на заплащането за час, дължащо се на инфлацията, печалбите от производителността са позволили на производството на Общността да намалят заплащането за произведен тон с 3 процентни пункта.

 

2002/03 г.

2003/04 г.

2004/05 г.

2005/06 г.

ПР

Заплати (в евро)

5 022 165

3 927 820

4 558 624

3 350 390

5 317 744

Индекс

100

78

91

67

106

Заплати за произведен тон (в евро)

161

171

158

207

155

Индекс

100

106

98

129

97

(81)

Националният дъмпингов марж, посочен в съображение (50) по-горе, е очевидно над нивото de minimis. В допълнение към това предвид обемите и цените на дъмпинговия внос, влиянието на действителния дъмпингов марж не може да се счита за незначително.

(82)

Не съществуват доказателства за предишен дъмпинг или субсидиране за този продукт. Въпреки това следва да се отбележи, че производството на Общността се възстановява от въздействието на значително увеличените количества на вноса, което му причини сериозна вреда и принуди Комисията да наложи както временни, така и окончателни защитни мерки през 2003 г. и през 2004 г. (вж. съображение 4). Както е споменато по-горе в съображение 57 и в съображение 70, тези защитни мерки помогнаха на производството на Общността в малка степен да подобри своето положение, въпреки презапасяването през 2003—2004 г. и в отсъствието на вредоносен дъмпинг от тях би се очаквало да доведат до много по-значително подобрение на положението на производството на Общността.

5.6.   Заключение относно вредата

(83)

Горният анализ на положението на производството на Общността следва да се разглежда в светлината на факта, че в началото на периода са съществували много повече производители от Общността и значително по-голям производствен капацитет. Според Регламент (ЕО) № 658/2004 и Известие C 322/06 капацитетът тогава е достигал ca. 129 000 MT. Гореспоменатото преструктуриране на сектора е довело до спад на производствения капацитет с над 45 %. В този контекст и поради наличието на защитни мерки би се очаквало, че останалите четирима производители ще постигнат общ напредък, като така, inter alia, ще заемат значителна част от продажбите, загубени от дружествата, напуснали пазара, ще увеличат значително продукцията и използването на капацитета и ще имат по-големи разлики между цените и разходите, които да позволят получаването на печалба.

(84)

Обратно на това, продукцията се е увеличила само с 9 %, нивото на използването на капацитета е останало ниско (и се е повишило единствено поради спада на самия капацитет) и обемът на продажбите е останал нисък независимо от концентрацията в сектора, като стоковите запаси са се увеличили с не по-малко от 66 %. Загубите са продължили (– 4,3 %) и възвръщаемостта на инвестициите е станала дори още по-отрицателна (– 28,9 %), въпреки продължаващите инвестиции за по-нататъшното увеличаване на неговата конкурентоспособност и увеличението на производителността с 9 %.

(85)

Припомня се, че през разглеждания период обемът на дъмпинговия внос на разглеждания продукт от КНР се е увеличил с почти 10 %, докато продажната цена е била на практика същата, като тази през 2002 г., въпреки повишението на цената на суровината. Освен това през ПР цените на производството на Общността са били значително подбити от тези на дъмпинговия внос на разглеждания продукт.

(86)

Вземайки предвид всички тези фактори, беше направено временно заключение, че производството на Общността е понеслo сериозна вреда по смисъла на член 3 от основния регламент.

6.   ПРИЧИННО—СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

6.1.   Предварителна забележка

(87)

В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент Комисията проучи дали съществува причинно-следствена връзка между дъмпинговия внос и вредата, понесена от производството на Общността. Разгледани бяха също известни фактори, различни от дъмпинговия внос, които по същото време са могли да нанесат вреда на производството на Общността, така че причинената от тези фактори вреда да не се отнесе към дъмпинговия внос.

6.2.   Въздействие на вноса от КНР

(88)

Припомня се, че обемът на вноса от КНР продължава да представлява 70 % от пазара на Общността. На практика, предвид видимото доминиране на пазара въздействието на китайския внос без съмнение е основната причина за влошаването на положението на производството на Общността.

(89)

Това е вярно в още по-голяма степен, като се вземе предвид факта, че китайските цени продължават значително да подбиват цените на производството на Общността, което показва недоброжелателни намерения. Производството на Общността е реагирало на големите обеми на вноса и ниските нива на цените, като се е опитало да запази разумен пазарен дял и е замразило своите цени. Така то не е било в състояние да постигне нормална рентабилност.

(90)

Поради това е ясно, че съществува сериозна причинно-следствена връзка между значителното увеличение на обема на вноса при все по-ниски цени и вредата, понесена от производството на Общността.

6.3.   Въздействие на вноса от трети страни

(91)

Обемът на вноса, който не е от Китай, представлява по-малко от 2 % от общия внос в ЕС през ПР. По тази причина неговото въздействие (ако въобще има такова) се счита за незначително. Твърдеше се, че този внос в действителност е препродажба на китайски продукти. Това твърдение се подкрепя от отсъствието на достатъчно производство в други страни, както е показано от липсата на подходяща държава-аналог (вж. съображения 40—41 по-горе).

6.4.   Въздействие на промените в представянето на производството на Общността по отношение на износа

(92)

Както може да се види от таблицата по-долу, износът, осъществен от производството на Общността, е намалял през „разглеждания период“.

 

2002/03 г.

2003/04 г.

2004/05 г.

2005/06 г.

ПР

Обем на експортните продажби (в тонове)

15 376

6 959

3 638

2 630

2 344

Индекс (2002 г. = 100)

100

45

24

17

15

(93)

В миналото производството на Общността доставяше разглеждания продукт на САЩ като традиционен пазар. Въпреки това днес основният източник на износ за САЩ (а в действителност и за повечето внасящи страни) е Китай, който изглежда следва подобна стратегия на дъмпинг и значително подбиване на цените на износа на производството на Общността за САЩ.

(94)

Дори в случай че производството на Общността беше запазило нивата на обема и цените на износа, самата степен на проникване на китайския внос, както и размерът на подбиване на цените, показват значително сериозно въздействие на гореспоменатия внос върху положението на производството на Общността. Вместо да прекъсва причинно-следствената връзка, спадът в представянето на производството на Общността по отношение на износа може да се счита за предвещаващ какво би се случило с продажбите на производството в Общността, в случай че натискът на дъмпинговия внос продължи.

6.5.   Въздействие на нестабилността на валутата

(95)

Друг фактор, за който производителите от Общността твърдят, че е причинил вреда, е понижаващият се обменен курс на китайския ренминби юан спрямо еврото. От октомври 2002 г. до септември 2007 г. се отбелязва спад от повече от 40 % за обменния курс на щатския долар спрямо еврото. Тъй като китайският ренминби юан е обвързан към щатския долар, това даде на китайския внос конкурентно предимство пред европейския износ на разглеждания продукт. С тази цел се припомня, че разследването следва да установи дали дъмпинговият внос (по отношение на цените и обема) е причинил сериозна вреда на производството на Общността или тази сериозна вреда се дължи на други фактори. В тази връзка член 3 параграф 6 от основния регламент, определя, че е необходимо да се покаже, че нивото на цените на дъмпинговия внос причинява вреда. Следователно той се отнася само до разликата между нивата на цените и така не представлява изискване за анализиране на факторите, влияещи на нивата на тези цени.

6.6.   Предлагане и цена на суровините

(96)

Няколко страни твърдяха, че вредата не е причинена от дъмпинговия внос, а от недостатъчното предлагане и високите цени на суровините, като резултат от лошите реколти. Периодът за разследване на вредата обхваща няколко различни реколти с по-малък и с по-голям обем на продукцията на суровини и с по-високи и по-ниски цени. Въпреки това тези колебания не са взаимосвързани с производството на Общността, както може да се види от таблицата по-долу, например. В действителност положението на производството на Общността се е влошавало през целия разглеждан период, независимо от предлагането и цените на суровините. Това показва наличието на други фактори, обясняващи вредата.

 

2002/03 г.

2003/04 г.

2004/05 г.

2005/06 г.

ПР

Цена на единица суровина (евро за тон)

120,8

143,7

163,2

204,5

155,9

Марж на печалбата преди облагане с данъци (вж. съображение 76)

–3 %

–17,6 %

–17,3 %

–12,6 %

–4,3 %

(97)

На тези основания няма доказателства, че този фактор е от такъв характер, че да прекъсне причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от Китай и влошаването на положението на производството на Общността.

6.7.   Инвестиции

(98)

Някои страни твърдяха, че положението на производството на Общността е резултат от свръхинвестиране. Това твърдение обаче изглежда неоснователно. Инвестициите, направени от производството на Общността, засягат подобряване на машинното оборудване с цел да се увеличи ефективността. Тези инвестиции са допринесли за увеличаването на производителността, което би компенсирало потенциалното краткосрочно нарастване на разходите за единица. Поради това тези инвестиции не могат да се считат за фактор, който е допринесъл за нанасянето на вредата. Поради това този аргумент се отхвърля.

6.8.   Разлики в качеството

(99)

Някои страни твърдяха, че положението на производството на Общността е резултат от по-ниското качество на продуктите на Общността. Както беше обяснено по-горе в съображения от 18 до 21, Комисията разгледа внимателно съпоставимостта на продуктите и констатира, че продуктът на Общността и китайският продукт са много сходни. Забелязаните разлики между двата продукта бяха незначителни и не подкрепиха това твърдение. Във всеки случай, ако съществуват такива незначителни разлики, те изглежда са в полза на китайските продукти, като това води до допълнително подбиване на цените и продажба на по-ниски цени. Поради това този аргумент се отхвърля.

6.9.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(100)

В заключение се потвърждава, че сериозната вреда за производството на Общността, която се характеризира с ниски продажби, недостатъчно използване на капацитета и отрицателни финансови резултати, е причинена от разглеждания дъмпингов внос. В действителност въздействието на другия внос, на представянето на производството на Общността, на нестабилността на валутата, на предлагането на суровини, на разликите в качеството и на инвестициите върху негативното развитие на производството на Общността е било ограничено, ако е имало такова.

(101)

Предвид гореизложения анализ, който по подходящ начин разграничи и отдели въздействията на различните фактори върху положението на производството на Общността от вредоносното въздействие на дъмпинговия внос, се потвърждава, че тези други фактори, като такива, не променят факта, че оценяваната вреда трябва да бъде приписана на дъмпинговия внос.

7.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

7.1.   Общи съображения

(102)

Беше проучено дали са налице убедителни причини, които биха довели до заключението, че налагането на антидъмпингови мита върху вноса от КНР е срещу интереса на производството на Общността. Определянето на интереса на Общността се основа на преценката на всички различни интереси, имащи връзка с това, т.е. тези на производството на Общността, на вносителите и на доставчиците.

7.2.   Интерес на производството на Общността

(103)

Производството на Общността страда от вредоносния дъмпингов внос на разглеждания продукт от КНР. Припомня се също, че представените по-горе икономически показатели на Общността демонстрираха влошаващи се финансови резултати през разглеждания период. Налагането на защитните мерки (вж. съображение 4 по-горе) позволи частично смекчаване на въздействието на китайския внос. Като се има предвид характера на вредата (повтарящи се загуби, загуба на продажби на вътрешния пазар), при отсъствието на мерки, по-нататъшното и значително влошаване на положението на производството на Общността би било неизбежно.

(104)

Разследването показа, че производството на Общността се състои от четирима производители в производството на приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-конкретно мандарини и т.н.), в което са заети около 2 000 работници за производството и продажбите на разглеждания продукт. Разглежданият продукт съответства на 30 % от тяхната продукция. В случай че не бъдат наложени мерки, цените ще продължат да се понижават и производството на Общността ще понесе нови големи загуби, които няма да бъдат преодолими в средносрочен и дългосрочен план. В допълнение, това ще доведе до отрицателно въздействие върху останалата дейност на засегнатите дружества. С оглед на направените инвестиции в производствените системи, може да се очаква, че някои производители няма да са в състояние да възвърнат своите инвестиции, в случай че не бъдат наложени мерки. Въз основа на гореизложеното, производството на Общността очевидно ще спечели от приемането на антидъмпингови мерки.

(105)

В случай че бъдат наложени антидъмпингови мерки, по всяка вероятност производството на Общността ще е в състояние да повиши своите продажни цени до ниво, което осигурява разумен марж на печалбата.

(106)

Поради това се достига до временното заключение, че антидъмпинговите мерки ще бъдат в интерес на производството на Общността.

7.3.   Интерес на несвързаните вносители

(107)

Някои вносители възразиха срещу мерките. Въпреки това други и по-специално шестимата несвързани вносители, които бяха включени в представителната извадка и представиха отговори на въпросника, се съгласиха с принципа на налагане на мерки предвид необходимостта да се запазят два източника на предлагане на продукт, който е подвластен на колебания в обема на продукцията, свързани с реколтата. Също така те подчертаха необходимостта от стабилност на пазара.

(108)

Комисията също анализира и данните, представени от сътрудничещите вносители в отговор на въпросниците. Във всеки случай дейността, свързана с вноса на разглеждания продукт от Китай, представлява само малка част от цялата им дейност. Поради това всяка мярка срещу вноса на разглеждания продукт от Китай не би имала такова въздействие върху положението на сектора на вносителите, което да е свръхпропорционално на ползите за производството на Общността.

7.4.   Интерес на потребителите

(109)

Припомня се, че разглежданият продукт, който се използва предимно за лична консумация като десерт или гарнитура, се продава основно на сектора на търговията на дребно. Когато е в по-големи опаковки, продуктът се продава основно на фирмите, предлагащи кетъринг услуги, които 25 % от потреблението. Въпреки това нито една фирма, предлагаща кетъринг услуги, не сътрудничи при разследването.

(110)

В рамките на своите текущи дейности и фирмите, предлагащи кетъринг услуги, и секторът на търговията на дребно, закупуват широк кръг от продукти, в който разглежданият продукт представлява малка част от техните нужди и вследствие на това – от техните разходи. Поради това всяка мярка срещу вноса на разглеждания продукт от Китай не би имала такова въздействие върху положението на сектора на вносителите, което да е свръхпропорционално на ползите за производството на Общността.

(111)

В допълнение се припомня, че краткосрочен и средносрочен план неналагането на мерки би могло да доведе до намаляването или окончателното прекратяване на дейността на производството на Общността. Това би означавало, че ще съществува само един източник на предлагане и то такъв, който в допълнение по същността си е подвластен на колебания, свързани с реколтата.Това не би било в интерес на потребителите.

(112)

По време на разследването не беше представено доказателство, сочещо обратното.

7.5.   Интерес на консуматорите

(113)

Не беше налице сътрудничество от страна на организации на консуматорите. Дори при голямо влияние върху цените, разглежданият продукт представлява толкова малка част от разходите за храна на домакинствата, че влиянието върху консуматорите би било незначително.

(114)

В допълнение се припомня, че краткосрочен и средносрочен план неналагането на мерки би могло да доведе до намаляването или окончателното прекратяване на дейността на производството на Общността. Това би означавало, че ще съществува само един източник на предлагане и то такъв, който в допълнение по същността си е подвластен на колебания, свързани с реколтата. Това не би било в интерес на консуматорите.

7.6.   Интерес на доставчиците

(115)

Увеличението на дъмпинговия внос от КНР е в ущърб на доставчиците и мерките са в техен интерес. Обемът на суровината, която те доставят на производителите от Общността, е важен източник за техния оборот. Би последвало значително разрушаване на селскостопанската дейност в засегнатия испански район, ако производството спре, особено защото консервирането е основното приложение на някои видове цитрусови плодове, като се има предвид техният вкус и текстура.

7.7.   Заключение относно интереса на Общността

(116)

С оглед на гореизложеното се достигна до временното заключение, че не съществуват убедителни причини да не се наложат антидъмпингови мита върху вноса на приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.) с произход от КНР.

8.   ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

8.1.   Ниво на премахване на вредата

(117)

Нивото на временните антидъмпингови мерки следва да бъде достатъчно, за да отстрани вредата за производството на Общността, причинена от дъмпинговия внос, без да се превишава установеният дъмпингов марж. При изчислението на размера на митото, необходимо за отстраняване на въздействието на вредоносния дъмпинг, се приема, че мерките трябва да позволят на производството на Общността да покрие своите производствени разходи и да извлече такава обща печалба преди облагане с данъци, каквато би постигнала при обичайните условия на конкуренция, т.е. при отсъствието на дъмпингов внос. За това изчисление беше временно използван марж на печалбата преди облагане с данъци от 6.8 %. Това е била печалбата, постигната от сектора преди увеличаването на вноса, което е довело да причиняването на сериозна вреда на производството. Счита се, че това ниво на печалбата е представително за рентабилността, която производството на Общността би постигнала при отсъствието на вредоносен дъмпинг.

(118)

След това беше определено необходимото увеличение на цените на базата на сравнение между средната вносна цена, констатирана при изчисленията на подбиването на цените (вж. съображения от 62 до 64), и невредоносната цена на сходния продукт, продаван от производството на Общността на пазара на Общността. Невредоносната цена беше получена чрез корекция на продажните цени на производството на Общността, за да бъде отразен по-горе посоченият марж на печалбата. Разликата от това сравнение, изразена като процент от общата вносна CIF стойност, възлизаше за отделните дружества на следните нива, които са по-ниски от установения дъмпингов марж:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang 91 %;

Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan 44,6 %;

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. и свързания с него производител Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen 81,6 %;

Сътрудничещи производители износители, които не са включени в представителната извадка 81,1 %;

Всички останали дружества 91 %.

8.2.   Временни мерки

(119)

Въз основа на посоченото по-горе и съгласно член 7, параграф 2 от основния регламент се приема, че следва да бъде наложено временно антидъмпингово мито на нивото на най-ниския дъмпингов марж и на установеното ниво на отстраняване на вредата, в съответствие с правилото за по-малкото мито. Тъй като нивото на отстраняване на вредата е по-ниско от дъмпинговия марж при всички случаи, първото следва да е основата за общото ниво на мерките.

(120)

Целта на антидъмпинговите мерки е да отстрани въздействието от вредоносния дъмпинг. Формата на марките е неотделима част от тази цел. В зависимост от специфичните особености на въпросния продукт и неговия пазар, формата на мерките следва се определи, така че да е ефективна при отстраняването на гореспоменатото въздействие.

(121)

По отношение на настоящия случай и както се твърди от производителите от Общността и от значителен брой вносители, особеностите на продукта и на пазара, които трябва да се вземат предвид са следните.

(122)

Формата на мерките следва да избягва явленията, които бяха забелязани в хода на разследването за защитни мерки и действието на защитните мерки, както и от настоящото разследване. Тези явления, които показаха склонност към подриване на всички мерки, винаги, когато е възможно, са описани по-долу.

(123)

Първото явление беше презапасяването в новите държави-членки точно преди присъединяването, както беше споменато по-горе. Преди разширяването на ЕС през 2004 г. китайските вносители доставиха значителни количества от разглеждания продукт в бъдещите държави-членки; така тези стоки влязоха на пазара на Общността, без да са били подложени на защитните мерки, когато тези държави се присъединиха към ЕС.

(124)

Второто явление беше въвеждането на нови типове продукти, които номинално попадаха извън обхвата на защитните мерки, но имаха подобни физични и технически свойства. Както беше обяснено в съображение 14 по-горе, сега те са част от разглеждания продукт в настоящото антидъмпингово дело.

(125)

Третото явление беше компенсирането на цената. При операторите от ЕС се наблюдава тенденция да се снабдяват не само с разглеждания продукт, но и други видове преработени хранителни продукти от китайски търговци.

(126)

Това носи риска от компенсирането на ефекта от класическа мярка като адвалорното мито посредством увеличението на цените на други вносни хранителни продукти. В светлината на гореизложеното е необходима мярка, която да ограничи до минимум тези явления, които биха намалили значително ефективността на мерките. При тези обстоятелства митото следва да бъде наложено под формата на конкретна сума за тон, за да се осигури ефективността на мерките и да се предотврати абсорбирането на антидъмпинговата мярка посредством понижаване на износните цени. Тази сума произтича от прилагането на маржа на елиминиране на вредата към износните цени, използвани за изчисление на дъмпинга през ПР за всяко дружества през ПР. Що се отнася до специфичното мито за всички сътрудничещи производители износители, които не са включени в представителната извадка, то се изчислява като среднопретеглена стойност от представителните данни, получени от всяко дружество, включено в представителната извадка. Специфичното мито за всички останали компании е най-високото индивидуално мито за дружествата от представителната извадка. На тези основания специфичното мито възлиза, както следва:

 

Фиксирано мито

(евро за тон)

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang

482,2

Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan

330

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. и свързания производител Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen

440,7

Сътрудничещи производители износители, които не са включени в представителната извадка

455,1

Всички останали дружества

482,2

(127)

Антидъмпинговите митнически ставки, посочени в настоящия регламент, са определени въз основа на констатациите от настоящото разследване. Следователно те отразяват ситуацията, установена по време на това разследване, по отношение на тези дружества. Така тези митнически ставки (за разлика от митото за цялата страна, което се прилага за „всички останали дружества“) се прилагат изключително за вноса на продукти с произход от разглежданата държава и произведени от посочените дружества, и следователно от конкретните юридически лица, които са посочени. Внесени продукти, които са произведени от друго дружество, което не е конкретно посочено в диспозитива на настоящия регламент, включително и юридически лица, свързани с конкретно посочените дружества, не могат да ползват тези ставки и подлежат на облагане с митническата ставка, приложима за „всички останали дружества“.

(128)

Всяко искане за прилагане на тези индивидуални за всяко дружество ставки на антидъмпинговото мито (напр. след промяна на наименованието на юридическото лице или след създаване на нови структури за производство или продажби), следва да се изпраща до Комисията, заедно с цялата необходима информация, по-специално относно промяна в дейността на дружеството, свързана с производството, продажбите на вътрешния пазар и за износ, например във връзка с промяната на наименованието или промяната в структурите за производство и продажби. Ако това е уместно, Комисията след консултации с Консултативния съвет, изменя съответно регламента, като актуализира списъка на дружествата, ползващи се от индивидуални митнически ставки.

(129)

Разликата между индивидуалните ставки на митата е значителна и са налице известен брой производители износители. Всички тези елементи могат да улеснят пренасочването на експортните потоци посредством традиционните износители, ползващи се от по-ниски мита. Поради това, ако обемът на вноса от едно дружество, ползващо се от по-ниско мито, се увеличи с повече от 30 %, съответните индивидуални мерки могат да бъдат счетени за вероятно недостатъчни за противодействието на констатирания вредоносен дъмпинг. Следователно, и ако са изпълнение условията, може да се започне разследване с цел да се коригират по подходящ начин формата и размерът на мерките.

(130)

С оглед на гореизложеното а също и на коментарите, направени от производството на Общността и от няколко вносители относно условията за формата на мерките, този въпрос може да се преразгледа на окончателен етап, ако има основания за това.

(131)

Припомня се, че с Регламент (ЕО) № 1295/2007 от 5 ноември 2007 г. Комисията прие, че вносът на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.) с произход от Китайската народна република подлежи на регистрация с оглед на възможното прилагане със задна дата на антидъмпингови мерки съгласно член 7, параграф 1 от основния регламент. Производството на Общността поиска прилагането със задна дата на мерките. Този въпрос се разглежда. На този етап се отбелязва, че броят на наличните статистически данни за вноса на разглеждания продукт от Китай действително е нараснал с 60 % през периода от ноември 2007 г. до февруари 2008 г. в сравнение със същия период през предните години (от 16 300 тона на 27 300 тона). Това нарастване е придружено от намаляване на средната цена на съответния внос с 4 %.

9.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

(132)

В съответствие с член 7, параграф 7 от основния регламент следва да бъдат наложени временни мерки за срок от шест месеца.

(133)

В интерес на доброто управление следва да се определи период, в рамките на който заинтересованите страни, които са се представили в рамките на срока, определен от известието за образуване, могат да представят вижданията си в писмен вид и да поискат изслушване. Освен това следва да се посочи, че констатациите относно налагането на мита, направени за целите на настоящия регламент, са временни и може да се наложи да бъдат преразгледани за целите на налагане на окончателно мито.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящия документ се налага временно антидъмпингово мито върху вноса на приготвени или консервирани мандарини (включително тангерини и сатсуми (satsumas), клементини, wilkings и други подобни цитрусови хибриди без прибавка на алкохол, с или без прибавка на захар или други подсладители, определени в позиция по КН 2008, с произход от Китайската народна република, класифицирани под кодове по КН 2008 30 55, 2008 30 75 и ex 2008 30 90 (кодове по ТАРИК 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069).

Член 2

Размерът на временното антидъмпингово мито, приложимо за продуктите, описани в член 1, произведени от следните производители, е както следва:

Дружество

Евро за тон нетно тегло на продукта

Допълнителен код по ТАРИК

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang

482,2

A 886

Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

330

A 887

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. и свързания с него производител Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang

440,7

A 888

Сътрудничещи производители износители, които не са включени в представителната извадка, както са определени в приложението

455,1

A 889

Всички останали дружества

482,2

A 999

Член 3

1.   В случаите, когато стоките са били повредени преди пускането им в свободно обращение, и по тази причина действително платената цена или платимата цена е пропорционално разделена за определяне на митническата стойност съгласно член 145 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (6), размерът на антидъмпинговото мито, изчислено въз основа на член 2 по-горе, се намалява с процент, съответстващ на пропорционално разделената действително платена или платима цена.

2.   Пускането в свободно обращение на продукта, посочен в параграф 1, става при представянето на гаранция, равна на сумата на временното мито.

3.   Освен ако не е посочено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 4

Без да се засягат разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета, заинтересованите страни могат да поискат разкриване на съществените факти и съображения, въз основа на които е приет настоящият регламент, да изложат вижданията си в писмен вид и да направят заявление да бъдат изслушани устно в рамките на един месец след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Съгласно член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета засегнатите страни могат да представят коментари относно прилагането на настоящия регламент в срок един месец от датата на влизането му в сила.

Член 5

С настоящия документ се нарежда на митническите власти да преустановят регистрацията на вноса, установена в съответствие с член 1 от Регламент (ЕО) № 1295/2007.

Събраните данни относно продукти, които са внесени за потребление не по-рано от 90 дни преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, се съхраняват до влизането в сила на възможни окончателни мерки или до прекратяването на настоящата процедура.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и се прилага за срок от шест месеца.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел, на 4 юли 2008 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ C 246, 20.10.2007 г., стр. 15.

(3)  ОВ L 288, 6.11.2007 г., стр. 22.

(4)  ОВ L 290, 8.11.2003 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 67.

(6)  ОВ L 253, 11.1.1993 г., стр. 3. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Сътрудничещи производители износители, които не са включени в представителната извадка

Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd., Yichang, Hubei

Huangyan No.2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd., Xinchang, Zhejiang

Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang

Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua, Zhejiang

Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai

Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei

Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo

Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd., Mingzhou, Ningbo


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/38


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2007 година

относно държавна помощ C 12/07 (ex N 799/06) планирана от Словашката република за Glunz&Jensen s.r.o.

(нотифицирано под номер C(2007) 6045)

(Само текстът на словашки език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/551/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, алинея първа от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като покани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с посочените по-горе разпоредби (1) и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

I.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С електронно уведомление от 29 ноември 2006 г., регистрирано като получено от Комисията на 30 ноември 2006 г. под номер A/39718, в съответствие с член 88, параграф 3 от Договора за ЕО, органите на Словашката република уведомиха Комисията за намерението си да отпуснат регионална ad hoc помощ за инвестиции в полза на дружеството Glunz&Jensen s.r.o.

(2)

Искане за информация беше изпратено на 26 януари 2007 г. (D/50360). Органите на Словашката република отговориха с писмо от 20 февруари 2007 г. (A/31585).

(3)

С писмо от 24 април 2007 г. (наричано по-нататък „решение за откриване на процедурата“) Комисията уведоми Словашката република, че е решила да открие процедурата, посочена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, по отношение на мярката.

(4)

Решението на Комисията да открие процедурата беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2). Комисията покани заинтересованите страни да представят мненията си.

(5)

Комисията не получи мнения от заинтересовани страни или от Словашката република.

II.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА

II.1.   Цел на мярката

(6)

Целта на мярката за помощ е да насърчи регионалното развитие на областта Prešov (Източна Словакия), която беше регион, подпомаган съгласно член 87, параграф 3, буква а) от Договора за ЕО, в съответствие с картата на регионалните помощи (3) на Словашката република, валидна към датата на уведомлението, с горна граница за регионалната помощ възлизаща на 50 % от нетния еквивалент на помощта (НЕП).

(7)

Предлаганият проект представлява мярка за помощ ad hoc, предмет на уведомление от страна на словашките власти. Въпросната мярка не се отпуска съгласно съществуваща схема (т.е. нейното правно основание не е споменато в Договора за присъединяване като съществуваща схема за помощ, нито е предмет на така наречения временен механизъм, нито Комисията е одобрила схема за помощ, основана на тези законови разпоредби след присъединяването на Словашката република към ЕС).

II.2.   Формат и характер на помощта

(8)

Нотифицираната помощ се предоставя под формата на освобождаване от данъци, прилагано годишно между 2007 г. и 2010 г., в размер до 100 % от корпоративния данък, дължим от получателя на помощта Glunz&Jensen s.r.o. Общата стойност на освобождаването от данък е ограничено до 42 млн. SKK в настояща стойност (4) (приблизително 1,15 млн. EUR). Помощта не може да се съчетава с помощ, получена от други източници за същия инвестиционен проект.

II.3.   Правно основание на помощта ad hoc

(9)

Правното основание на помощта ad hoc е Закон за държавните помощи № 231/1999, както е изменен; Закон за подоходното облагане № 595/2003, както е изменен; и Закон за подоходното облагане № 366/1999, както е изменен на 31 декември 2003 г., и по-специално раздел 52, параграф 3 от Закона за подоходното облагане № 595/2003, както е изменен, съгласно условията, посочени в раздел 35а от Закона за подоходното облагане № 366/1999, на 31 декември 2003 г. (5).

II.4.   Получатели

(10)

Получател на помощта Glunz&Jensen s.r.o. е голямо предприятие, т.е. не е МСП по смисъла на Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия (6). Glunz&Jensen s.r.o. е словашкото подразделение на Glunz & Jensen A/S (по-нататък наричано „Glunz&Jensen“), със седалище в Ringsted (Дания) и други подразделения към датата на уведомлението във Virginia (САЩ) и Thetford (Обединеното кралство).

(11)

Glunz&Jensen е световен лидер в производството и разпространението на оборудване за предпечатна подготовка на плаки за офсетен печат за графичните изкуства и принадлежности за тях с пазарен дял в Европа приблизително […] % (7).

II.5.   Инвестиционен проект

(12)

През 2004 година Glunz&Jensen s.r.o. започна работа по първоначални инвестиции в Словашката република с размер на 213 млн. SKK (приблизително 5,8 милиона EUR). По информация от Словашките органи инвестиционният проект се осъществява в периода от 2004 г. до 2009 г., в две фази: 2004 г.—2006 г. и 2007 г.—2009 г.

(13)

Целта на проекта е да пренасочи производствените дейности, осъществявани през 2004 г. в Обединеното кралство и Дания, към Prešov. Проектът за пренасочване доведе до закриване на завода в Thetford в края на 2006 г.

(14)

Заводът в Prešov следва да бъде развит като основен център за производство на дружеството. Както бе съобщено от словашките органи всички машини, предназначени за инсталиране в завода в Словакия, се транспортират директно от Дания и Обединеното кралство. Затова разходите по проекта, които могат да бъдат признати, включват само сградите и по-маловажно допълнително оборудване.

(15)

Първата стъпка на инвестиционна фаза 2004 г.—2006 г. беше покупката на производствено хале и неразработен терен за бъдещо разрастване. Следващата стъпка включи обновяването на съоръженията и покупката на оборудване (което не е пряко свързано с производството). Общият размер на инвестицията в първата фаза беше 128 милиона SKK (приблизително 3,5 милиона EUR). Както се посочва в декларациите, приложени към уведомлението, Glunz&Jensen s.r.o. не е получило никаква държавна помощ по тази част от проекта и не е кандидатствало за такава помощ.

(16)

Втората фаза на инвестиционния проект, която следва да бъде осъществена през периода от 2007 г. до 2009 г., представлява проектът, предмет на уведомление от 29 ноември 2006 г. Тази фаза включва продължаване на първоначалния проект чрез строеж на допълнителни сгради и покупка на допълнително оборудване (оборудване за информационни технологии, товарни автомобили и офис оборудване) на обща стойност 84 милиона SKK в настояща стойност (приблизително 2,3 милиона EUR).

(17)

Производственият отдел в Словакия бе открит през април 2005 г. Оттогава производството на завода се е увеличило осезаемо и производителността се е подобрила значително (8).

III.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

(18)

В решението си за откриване на официална процедура по разследване по настоящия случай Комисията изрази съмнения относно съвместимостта на мярката за помощ с общия пазар съгласно член 87, параграф 3, буква а) от Договора за ЕО и съгласно Насоките за националната регионална помощ (9) (по-нататък наричани „НРП от 1998 г.“), поради следните причини:

Първо, изглежда, че двете фази на инвестицията принадлежат на един и същ инвестиционен проект, тъй като представляват части от общ план за постепенно прехвърляне на производствените линии от Дания и Обединеното кралство. В подаденото уведомление самите словашки органи наричат двете фази един инвестиционен проект. „Инвестиционният проект, представен от дружеството Glunz&Jensen, се осъществява в периода от 2004 г. до 2009 г. в две фази: 2004г.—2006г., 2007г.—2009г.“.

Освен това на страница 6 от „Молба за предоставяне на държавна помощ под формата на данъчни облекчения“, подадена от получателя на помощта до словашките органи и приложена към уведомлението, Glunz&Jensen s.r.o. посочва, че инвестиционният период обхваща годините от 2004 г. до 2008 г. (10) и общата сума на инвестицията възлиза на „повече от 200 милиона SKK“, което отговаря на сумата на общите инвестиции, направени от Glunz&Jensen s.r.o. в Словакия.

С оглед на гореспоменатото изглежда, че проектът, предмет на уведомление, се отнася до втората фаза на един цял инвестиционен проект, започнал през 2004 г.

Освен това, тъй като в самата молба за помощ на получателя не се отчита разлика между двете фази на инвестицията, Комисията не е в състояние да отхвърли вероятността за изкуствено разделяне на инвестиционния период на две фази с цел получателят да отговори на условията за кандидатстване за помощ през 2006 г.

Второ, според информацията, получена от словашките органи, заявлението за помощ, подписано на 29 юни 2006 г., е било подадено едва през ноември 2006 г., т.е. след започване на първата фаза на инвестиции през 2004 г.

Вследствие на това Комисията има съмнения дали е спазено условието за стимулиращия ефект на помощта, установено в точка 4.2 от НРП от 1998 г. Комисията подчерта, че като общ принцип държавната помощ, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията и влияе върху търговията между държави-членки, може да бъде одобрена, само ако нейният положителен принос към дадена цел на Общността (тук регионално развитие) надхвърля значително нейния отрицателен ефект. Според Комисията помощ, за която се кандидатства в края на 2006 г. не може със задна дата да стимулира решение за инвестиция, довело до започване на работа през 2004 г. и текуща производствена дейност през април 2005 г.

Трето, предположението, че наличието на помощ не е било решаващ фактор за решението на получателя да започне прехвърляне на дейността си в Словакия, се потвърждава от неговото собственото изявление в молбата за помощ, обясняващо причините за това прехвърляне. „През 2003 г. Управителният съвет (на Glunz&Jensen) реши да проучи възможността за създаване на производствен отдел в страна с ниски производствени разходи. Целта беше да се снижат разходите по производството, да се развие мрежа от поддоставчици в Централна и Източна Европа … Glunz&Jensen проведе сравнителен анализ на единайсет държави от Централна и Източна Европа, за да избере оптималното местоположение на отдела …тези 11 държави бяха проучени Чешката република, Словашката република и България. Изводът, до който се достигна, беше, че Словашката република е най-благоприятното местоположение, от гледна точка на бизнеса на Glunz&Jensen и на комбинацията от фактори на оценяваните пазари (11).“

Четвърто, словашките органи обясниха защо получателят не е кандидатствал за помощ за първата част на инвестиционния проект. Според тяхното обяснение дружеството е предположило, че преди присъединяването на Словашката република към ЕС не е необходимо да кандидатства за държавна помощ под формата на данъчни облекчения. Според разбирането на дружеството молбата е трябвало да бъде подадена заедно с данъчната декларация за годината, в която дружеството за пръв път има данъчни задължения.

Според словашките органи това означава, че Glunz&Jensen s.r.o. е планирало да кандидатства за държавна помощ от самото начало на осъществяването на инвестиционния проект през 2004 година.

Според Комисията непознаването от страна на получателя на съответната процедура, която да бъде следвана, не може да бъде взето под внимание. Трябва да се подчертае, че помощта съгласно раздел 35а от словашкия Закон № 366/1999 за подоходното облагане, както е изменен, не се е отпускала автоматично нито преди присъединяването на Словакия, нито сега, тъй като не съществува схема за помощи, отнасяща се до гореспоменатия раздел. Следователно този тип помощ е бил и остава предмет на индивидуално уведомление до Комисията като помощ ad hoc, което се доказва и от приблизително 40-те ad hoc уведомления, подадени от Словакия с прилагане на това правно основание съгласно така наречената временна процедура.

И последно, дори и помощта да имаше стимулиращ ефект, би следвало да бъдат повдигнати съществени съмнения. На практика в НРП от 1998 г. (точка 2) е заета отрицателна позиция по отношение на ad hoc помощите, освен ако не може да бъде доказано, че регионалният принос на мярката надвишава нарушенията на конкуренцията и въздействията върху търговията. По този въпрос Комисията отбеляза следното:

Въпреки че мярката представлява значителен принос за регионалното развитие (155 преки работни места, 30 непреки работни места), отрицателният ефект, който тя предизвиква, изглежда е също толкова значим.

Пазарът на стоки на получателя, включва оборудване за предпечатна подготовка за графичните изкуства, по-специално процесори от вида computer-to-plate (CtP). Комисията отбеляза, че помощта се отпуска на дружество, което притежава пазарен дял от приблизително […] % от Европейския пазар. Най-важните конкуренти на Glunz&Jensen в Европа и техните пазарни дялове са: Height Design — […] %, Agfa (Lastra) Белгия — […] %, E-graf, Италия — […] %, Haase, Германия — […] % и Ovit, Италия — […] %. Като има предвид пазарната позиция на получателя, Комисията смята, че планираната мярка би могла да има значително влияние върху конкуренцията на специфичния пазар, на който получателят развива дейността си.

Освен това проектът засяга прехвърлянето на производствена дейност и машини от Дания и Обединеното кралство. Тъй като заводът в Thetford (Обединеното кралство) е бил само производствена база, той е бил закрит в края на 2006 г. след прехвърляне на производството в Словакия. Според информация от интернет-страницата на дружеството 77 служители в Thetford са били съкратени. В бъдеще дружеството в Дания ще се специализира в продажби, клиентски услуги, научни изследвания и развитие, както и експериментално производство. Поради това прехвърлянето на производството има значителен ефект върху търговията между държавите-членки.

IV.   МНЕНИЯ ОТ СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

(19)

Мнения от словашките органи или от трети страни, които да разсеят съмненията, повдигнати при започване на официалното разследване, не бяха получени.

V.   ОЦЕНКА НА МЯРКАТА

V.1.   Законност на мярката

(20)

Като са нотифицирали мярката за помощ с отлагателна клауза, докато не бъде разрешена от Комисията, словашките власти са спазили процедурните изисквания на член 88, параграф 3 от Договора за ЕО.

V.2.   Определяне дали мярката има характер на държавна помощ

(21)

Комисията смята, че мярката представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО поради следните причини, които са изброени и в решението за откриване на процедурата.

V.2.1.   Наличие на държавни средства

(22)

В мярката участват държавни средства, тъй като се планира освобождаване от плащане на корпоративен подоходен данък.

V.2.2.   Икономическо преимущество

(23)

Мярката би освободила получателя на помощта от разходи, които той би трябвало да поеме при нормални пазарни условия. Това би дало предимство на Glunz&Jensen s.r.o. пред други дружества.

V.2.3.   Наличие на селективност

(24)

Мярката е селективна, тъй като се отнася само до едно предприятие.

V.2.4.   Нарушаване на конкуренцията и търговията

(25)

Мярката влияе върху търговията между държавите-членки, тъй като i) получателят развива дейността си в сектор, в който съществува активна търговия в рамките на Общността и ii) прехвърлянето на дейността от Дания и Обединеното кралство към Словакия има сериозно влияние върху търговските потоци на сектора.

V.3.   Съвместимост

(26)

Тъй като мярката представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, нейната съвместимост следва да бъде оценена в светлината на изключенията, посочени в член 87, параграфи 2 и 3 от Договора за ЕО. Изключенията, посочени в член 87, параграф 2 от Договора за ЕО, които се отнасят до помощи със социален характер, предоставени на отделни потребители, помощи за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия или други извънредни събития и помощи, предоставени на икономиката в отделни региони на Федерална република Германия, не се отнасят до настоящия случай. Мярката не може да се смята за важен проект от общоевропейски интерес, нито е мярка, предназначена да преодолее сериозни затруднения в икономиката на Словакия, както е посочено в член 87, параграф 3, буква б) от Договора за ЕО. Нито пък може да бъде окачествена като изключение по член 87, точка 3, буква в) от Договора за ЕО, в който се предвижда разрешаването на помощи, които имат за цел да улеснят развитието на някои икономически дейности или на някои икономически региони, доколкото тези помощи не засягат по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес. Също така тя няма за цел насърчаването на културата и опазването на наследството, както е посочено в член 87, параграф 3, буква г) от Договора за ЕО.

(27)

Член 87, параграф 3, буква а) от Договора за ЕО предвижда разрешаването на помощи за насърчаване на икономическото развитие на региони, където жизненото равнище е необичайно ниско или където има високо равнище на непълна заетост. Регионът на Prešov (Източна Словакия) е регион, който отговаря на това условие.

(28)

В решението си да открие официална процедура по разследване Комисията обясни причините, обобщени в част III от настоящото решение, поради които се съмнява, че мярката може да изпълни условията за дерогация по член 87, параграф 3, буква а) от Договора за ЕО. В отсъствието на мнения от Словашката република и от трети страни Комисията заключи, че тези съмнения се потвърждават.

VI.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(29)

Комисията счита, че мярката, предмет на уведомление от Словашката република и описана в параграфи 6—9 от настоящото решение, не е съвместима с общия пазар по никоя от дерогациите, посочени в Договора за ЕО, и следва да бъде забранена. Според словашките органи помощта не е била отпусната, така че не се налага нейното възстановяване.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Освобождаването от данък, предмет на уведомлението, представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО.

Държавната помощ, която Словашката република планира да предостави на Glunz&Jensen s.r.o., възлизаща на 42 милиона SKK (1,15 милиона EUR), е несъвместима с общия пазар.

Не се разрешава привеждането в действие на помощта.

Член 2

Словашката република уведомява Комисията в срок от два месеца от нотификацията за настоящото решение за мерките, предприети за неговото спазване.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Словашката република.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2007 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ C 189, 14.8.2007 г., стр. 2.

(2)  Idem.

(3)  SK 72/2003 — Slovak Republic — „Regional State aid map of the Slovak Republic“; C(2004) 1757/7, 28.4.2004 r.

(4)  Изразено в стойност от 2007 г. и изчислено с референтен лихвен процент от 5,62 %; процент, приложим към датата на уведомлението.

(5)  Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci, v znení neskorších predpisov, Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov a Zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 31. decembru 2003, najmä §52 ods.3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, za podmienok uvedených v §35a zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov, v znení účinnom k 31. decembru 2003.

(6)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 33.

(7)  Поверителна информация.

(8)  Информация от Годишния отчет за 2005 г.—2006 г., достъпен на интернет страницата на Glunz&Jensen.

(9)  ОВ C 74, 10.3.1998 г., стр. 9.

(10)  Вероятно 2008 г. е печатна грешка, направена от получателя в молбата за помощ. Във всички останали документи като край на проекта се посочва 2009 г.

(11)  Точка 3 от Молбата за предоставяне на държавна помощ под формата на данъчни облекчения.


5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/43


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 юни 2008 година

за изменение на Решение 2007/716/ЕО по отношение на определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост

(нотифицирано под номер C(2008) 2931)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/552/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 42 от него,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/716/ЕО на Комисията (2) бяха установени преходни мерки по отношение на структурните изисквания към определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост, определени в регламенти (ЕО) № 852/2004 и (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета. Докато посочените предприятия се намират в състояние на преход, продуктите с произход от тях следва да бъдат предлагани само на вътрешния пазар или да бъдат използвани за допълнителна преработка в български предприятия в състояние на преход.

(2)

Решение 2007/716/ЕО бе изменено с решения 2008/290/ЕО (3) и 2008/330/ЕО на Комисията.

(3)

Съгласно официална декларация на българските компетентни органи, определени предприятия в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост са прекратили дейността си или са завършили процеса на модернизиране и понастоящем са в пълно съответствие със законодателството на Общността. Поради това тези предприятия следва да бъдат заличени от списъка на предприятията в състояние на преход.

(4)

Във връзка с това, приложението към Решение 2007/716/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предприятията, посочени в приложението към настоящото решение, се заличават от приложението към Решение 2007/716/ЕО.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 33).

(2)  ОВ L 289, 7.11.2007 г., стр. 14. Решение, последно изменено с Решение 2008/330/ЕО (ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 94).

(3)  ОВ L 96, 9.4.2008 г., стр. 35.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на предприятията, които следва да бъдат заличени от приложението към Решение 2007/716/ЕО

Месопреработвателни предприятия

Ветеринарен №

Име на предприятието

Град/улица или село/област

41.

BG 1201006

„Монти-Мийт“ АД

гр. Монтана

Нова промишлена зона

53.

BG 1601017

ET „Вет – 33 Гьокчен Расим“

гр. Асеновград, местност Горна вода

кв. Горни Воден, обл. Пловдив

70.

BG 2001021

ET „Ива Крис – Иванов“

гр. Нова Загора

кв. Индустриален

78.

BG 2501009

„Родопа 2005“ ООД

гр. Търговище

111.

BG 0802043

„Птицекланица“ АД

гр. Добрич

Индустриална зона

130.

BG 2302002

„Поло Комерс“ ООД

гр. Костинброд

ИКХТ

154.

BG 0805011

„Кати“ ООД

гр. Добрич

бул. „3-ти март“ 57

245.

BG 0804006

„Ани-I“ ООД

гр. Добрич

ул. „Ангел Стоянов“ 1

298.

BG 1604046

ЕТ „Христо Даракиев“

гр. Пловдив

землище Пловдив – запад 24А

308.

BG 1904002

„Актуал“ ООД

гр. Силистра

гр. Силистра

Промишлена зона – изток

319.

BG 2204013

„Салами и Ко“ ООД

гр. София

ул. „Проф. Цв. Лазаров“ 13

332.

BG 2204087

ЕТ „СИАТ – Славчо Илиев“

гр. София

ул. „Мома Ирина“ 4


Млекопреработвателни предприятия

Ветеринарен №

Име на предприятието

Град/улица или село/област

1.

BG 0112004

„Матанд“ ЕООД

гр. Монтана

28.

BG 1812002

„Лактис-Бяла“ АД

гр. Бяла

ул. „Ст. Стамболов“ 75

30.

BG 1912004

„Мероне – Н“ ЕООД

gr. Alfatar

49.

BG 1212001

„С И С – 7“ ЕООД

гр. Монтана

„Врачанско шосе“ 1

82.

BG 0712004

„Чех-99 – Йосиф Новосад“ ООД

с. Соколово

общ. Дряново

84.

BG 0712028

ET „Мик“

гр. Дряново

ул. „Шипка„ 226

99.

BG 1312002

„Милк Груп“ ЕООД

с. Юнаците

162.

BG 2312026

„Дядо Либен“ ООД

гр. Копривщица бул. „Х. Ненчо Палавеев“

195.

BG 0218009

„Хелиос милк“ ЕООД

гр. Айтос


5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/45


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 юни 2008 година

за отмяна на Решение 2008/377/ЕО относно някои защитни мерки във връзка с класическата чума по свинете в Словакия

(нотифицирано под номер C(2008) 3223)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/553/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Словакия са възникнали огнища на класическа чума по свинете.

(2)

Решение 2008/377/ЕО на Комисията от 8 май 2008 г. относно някои защитни мерки във връзка с класическата чума по свинете в Словакия (2) беше прието, за да бъдат подпомогнати мерките, предприети от Словакия в рамките на Директива 2001/89/ЕО на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно мерки на Общността за борба с класическата чума по свинете (3).

(3)

Информацията, предоставена от Словакия, показва, че огнищата на класическа чума по свинете в посочената държава-членка са ликвидирани, а резултатите от епидемиологичното проучване показват, че няма допълнително разпространение на класическата чума по свинете.

(4)

Следователно Решение 2008/377/ЕО следва да бъде отменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2008/377/ЕО се отменя.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2002/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14).

(2)  ОВ L 130, 20.5.2008 г., стр. 18. Решение, изменено с Решение 2008/419/ЕО (ОВ L 147, 6.6.2008 г., стр. 65).

(3)  ОВ L 316, 1.12.2001 г., стр. 5. Директива, последно изменена с Решение 2007/729/ЕО на Комисията (ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 26).


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/46


Проектобюджет за Европол за 2009 г. (1)

(2008/554/ПВР)

Европол

Дял

Глава

Статия

Наименование

Резултати от изпълнението на бюджета за 2007 г.

(евро)

Бюджет за 2008 г.

(евро)

Бюджет за 2009 г.

(евро)

Бележки

1

ПРИХОДИ

 

 

 

 

10

Вноски

 

 

 

 

100

Вноски от държавите-членки

51 936 872

51 374 870

55 685 934

От сумата за 2009 г. 7 700 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Независимо от разпоредбите на член 38, параграф 1 от Финансовия регламент тази сума ще бъде събирана само в случай на единодушно решение на управителния съвет.

101

Салдо от фискалната година t–2

9 472 669

9 193 630

6 672 066

 

 

Общо глава 10

61 409 541

60 568 500

62 358 000

 

11

Други приходи

 

 

 

 

110

Лихва

1 542 845

1 150 000

650 000

 

111

Постъпления от данъчно облагане на служители на Европол

1 974 351

2 102 500

2 345 000

 

112

Разни

50 340

100 000

55 000

 

 

Общо глава 11

3 567 536

3 352 500

3 050 000

 

12

Финансиране от трети страни

 

 

 

 

121

Финансиране по проекти от Европейската комисия и други заинтересовани страни

p.m.

p.m.

Независимо от разпоредбите на член 35 от Конвенцията за Европол и на член 16 от Финансовия регламент, управителният съвет може, като действа с единодушие и на основание предложение от директора, да коригира сумата на бюджетните кредити, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (вж. статия 321). В тази статия могат да се включват и вноски от участници. Вноската на Европол за всеки проект ще се финансира по други статии.

122

Друго финансиране от трети страни

p.m.

p.m.

Независимо от разпоредбите на член 35 от Конвенцията за Европол и на член 16 от Финансовия регламент, управителният съвет може, като действа с единодушие и на основание предложение от директора, да коригира сумата на бюджетните кредити, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (вж. статия 322). В тази статия могат да се включват и вноски от участници. Вноската на Европол за всеки проект ще се финансира по други статии.

 

Общо глава 12

p.m.

p.m.

 

 

ОБЩО ДЯЛ 1

64 977 077

63 921 000

65 408 000

 

2

ПЕРСОНАЛ

 

 

 

 

20

Разходи, свързани със заплати

 

 

 

Вж. приложение A. Към настоящата глава се включват и срочно наети служители, назначени от външни бюра, в случай че този персонал заема свободни длъжности, както и стажанти.

200

Служители на Европол

35 833 740

42 106 000

41 185 000

 

201

Местни служители

541 421

655 000

1 345 000

От тази сума 650 000 EUR първоначално няма да се събират. Вж. статия 100 и приложение В.

202

Корекции на заплати

380 000

395 000

 

 

Общо глава 20

36 375 161

43 141 000

42 925 000

 

21

Други разходи, свързани с персонала

 

 

 

 

210

Набиране на служители

423 037

490 000

520 000

 

211

Обучение на служители на Европол

551 851

460 000

720 000

От тази сума 30 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

 

Общо глава 21

974 888

950 000

1 240 000

 

 

ОБЩО ДЯЛ 2

37 350 049

44 091 000

44 165 000

От тази сума 5 025 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

3

ДРУГИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

30

Разходи, свързани с дейността

 

 

 

 

300

Срещи

650 702

710 000

762 500

От тази сума 10 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

301

Преводи

911 112

500 000

669 000

 

302

Отпечатване

177 695

160 000

212 000

От тази сума 11 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

303

Пътувания

1 124 024

1 085 000

1 470 000

От тази сума 86 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

304

Проучвания, консултации (различни от ИКТ)

118 089

550 000

429 000

От тази сума 40 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

305

Експертно обучение

50 308

65 000

79 500

 

306

Техническо оборудване

23 088

5 000

23 000

 

307

Оперативни субсидии

120 659

150 000

150 000

 

 

Общо глава 30

3 175 677

3 225 000

3 795 000

От тази сума 147 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

31

Обща поддръжка

 

 

 

 

310

Разходи за сгради

889 158

860 000

1 040 000

От тази сума 12 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

311

Превозни средства

212 050

250 000

280 000

 

314

Документация и открити източници

250 618

280 000

300 000

От тази сума 1 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

315

Субсидии

468 298

480 000

545 000

От тази сума 10 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

316

Други придобивки

42 964

100 000

25 000

 

317

Други текущи разходи

377 873

450 000

465 000

От тази сума 25 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

318

Нова сграда

269 799

От 2008 г. нататък от съображения за последователност бюджетът за нова сграда е включен в съответните бюджетни статии, за които се отнасят конкретните разходи.

 

Общо глава 31

2 510 761

2 420 000

2 655 000

От тази сума 48 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

32

Разходи, финансирани от трети страни

 

 

 

 

321

Разходи по проекти, финансирани от Европейската комисия и други заинтересовани страни

p.m.

p.m.

Независимо от разпоредбите на член 35 от Конвенцията за Европол и на член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, като действа с единодушие и на основание предложение от директора, да коригира сумата на бюджетните кредити, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (вж. статия 121). Вноската на Европол за всеки проект ще се финансира по други статии. Тази статия е предназначена за разходи във връзка с проекти, финансирани по програми на ЕС.

322

Разходи, финансирани от други трети страни

p.m.

p.m.

Независимо от разпоредбите на член 35 от Конвенцията за Европол и на член 16 от Финансовия регламент, управителният съвет може, като действа с единодушие и на основание предложение от директора, да коригира сумата на бюджетните кредити, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (вж. статия 122). Вноската на Европол за всеки проект ще се финансира по други статии.

 

Общо глава 32

p.m.

p.m.

 

 

ОБЩО ДЯЛ 3

5 686 438

5 645 000

6 450 000

От тази сума 800 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

4

АДМИНИСТРАТИВНИ И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

 

 

 

 

40

Разходи, свързани със заплати

 

 

 

Вж. приложение A. В тази глава се включват и срочно наети служители, назначени от външни бюра, в случай че този персонал заема вакантни длъжности, както и стажанти.

400

Служители на Европол

866 391

960 000

1 000 000

 

401

Местни служители

p.m.

p.m.

 

402

Корекции на заплати

10 000

10 000

 

 

Общо глава 40

866 391

970 000

1 010 000

 

41

Други текущи разходи

 

 

 

 

410

Управителен съвет

1 955 885

1 835 000

2 390 000

От тази сума 450 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

411

Съвместен надзорен орган

376 705

600 000

610 000

От тази сума 210 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

412

Разходи по обжалване

p.m.

p.m.

Учреден е фонд за разходи по обжалване от бюджета за 2004 и 2005 г. Сумата по фонда (понастоящем 170 000 EUR) се преразглежда всяка година.

413

Финансов контрольор

7 083

10 000

13 000

 

414

Съвместен одиторски комитет

35 943

45 000

45 000

 

415

Работна група на полицейските началници

42 186

100 000

50 000

 

 

Общо глава 41

2 417 802

2 590 000

3 108 000

 

 

ОБЩО ДЯЛ 4

3 284 193

3 560 000

4 118 000

От тази сума 660 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

6

ИКТ (вкл. компютърната система TECS)

 

 

 

 

62

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

 

 

 

 

620

Информационни технологии

3 048 919

4 900 000

4 020 000

От тази сума 625 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

621

Комуникационни технологии

4 619 972

3 030 000

3 130 000

От тази сума 210 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

622

Консултации

2 221 146

1 615 000

1 515 000

От тази сума 80 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

623

Системи за анализ, връзка, индексиране и сигурност

2 729 818

985 000

1 960 000

От тази сума 300 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

624

Информационна система

551

95 000

50 000

 

 

Общо глава 62

12 620 405

10 625 000

10 675 000

 

 

ОБЩО ДЯЛ 6

12 620 405

10 625 000

10 675 000

От тази сума 1 215 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

 

ОБЩО ПРИХОДИ, ЧАСТ A

64 977 077

63 921 000

65 408 000

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ, ЧАСТ A

58 941 085

63 921 000

65 408 000

 

 

САЛДО

6 035 992

 


Приемаща страна

Дял

Глава

Статия

Наименование

Резултати от изпълнението на бюджета за 2007 г.

(евро)

Бюджет за 2008 г.

(евро)

Бюджет за 2009 г.

(евро)

Бележки

7

ПРИХОДИ, ПРИЕМАЩА СТРАНА

 

 

 

 

70

Вноски

 

 

 

 

700

Вноски на приемащата страна, охрана

2 193 652

2 412 872

2 430 485

Независимо от член 35 от Конвенцията за Европол и член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, като действа с единодушие и на основание предложение от директора, да коригира сумата на бюджетните кредити, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (вж. глава 80). Предложението на директора на Европол трябва да е в съответствие със споразумение, сключено между Европол и приемащата страна.

701

Вноски на страната домакин, сгради

p.m.

p.m.

Независимо от разпоредбите на член 35 от Конвенцията за Европол и на член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, като действа с единодушие и на основание предложение от директора, да коригира сумата на бюджетните кредити, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (вж. статия 810). Предложението на директора на Европол трябва да е в съответствие със споразумение, сключено между Европол и приемащата страна.

702

Салдо от фискалната година t–2

266 348

111 128

162 515

 

 

Общо глава 70

2 460 000

2 524 000

2 593 000

 

71

Други приходи

 

 

 

 

711

Разни

p.m.

p.m.

 

 

Общо глава 71

p.m.

p.m.

 

 

ОБЩО ДЯЛ 7

2 460 000

2 524 000

2 593 000

 

8

РАЗХОДИ, ПРИЕМАЩА СТРАНА

 

 

 

 

80

Охрана

 

 

 

 

800

Разходи за охрана

2 344 890

2 524 000

2 593 000

Независимо от разпоредбите на член 35 от Конвенцията за Европол и на член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, като действа с единодушие и на основание предложение от директора, да коригира сумата на бюджетните кредити, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (вж. статия 700). Предложението на директора на Европол трябва да е в съответствие със споразумение, сключено между Европол и приемащата страна.

 

Общо глава 80

2 344 890

2 524 000

2 593 000

 

81

Разходи за сгради

 

 

 

 

810

Разходи за сгради, приемаща страна

p.m.

p.m.

Независимо от разпоредбите на член 35 от Конвенцията за Европол и на член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, като действа с единодушие и на основание предложение от директора, да коригира сумата на бюджетните кредити, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (вж. статия 701). Предложението на директора на Европол трябва да е в съответствие със споразумение, сключено между Европол и приемащата страна.

 

Общо глава 81

p.m.

p.m.

 

 

ОБЩО ДЯЛ 8

2 344 890

2 524 000

2 593 000

 

 

ОБЩО ПРИХОДИ, ЧАСТ В

2 460 000

2 524 000

2 593 000

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ, ЧАСТ В

2 344 890

2 524 000

2 593 000

 

 

САЛДО, ЧАСТ В

115 110

 

Забележка: Поради закръгляване на сумите общите суми за 2007 г. могат да се различават от сбора на отделните суми.


(1)  Приет от Съвета на 5 юни 2008 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Щатно разписание за 2009 г.

Дял 2

Скала

Бюджет за 2008 г.

Преназначения 2008 г.

Нови длъжности

Бюджет за 2009 г.

1

1

1

2

3

3

3

3

3

4

20

1

21

5

61

1

62

6

83

–2

4

85

7

108

+2

1

111

8

93

+1

3

97

9

45

–1

1

45

10

11 (1)

3

3

12 (1)

5

5

13 (1)

Общо

425

11

436


Дял 4

Скала

Бюджет за 2008 г.

Преназначения 2008 г.

Нови длъжности

Бюджет за 2009 г.

1

2

3

4

2

2

5

2

2

6

7

2

2

8

2

2

9

10

11 (2)

12 (2)

13 (2)

Общо

8

8


Общо, дял 2 и дял 4

Скала

Бюджет за 2008 г.

Преназначения 2008 г.

Нови длъжности

Бюджет за 2009 г.

Общо

433

11

444


(1)  Длъжностите в тези скали ще бъдат заемани от местни служители съгласно Правилника за длъжностните лица.

(2)  Длъжностите в тези скали ще бъдат заемани от местни служители съгласно Правилника за длъжностните лица.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

 

БНД за 2007 г.

(EUR million)

Дял от БНД за 2007 г. за 27 държави- членки

(%)

Дял от БНД за 2007 г. за 25 държави- членки

(%)

Салдо за 2007 г. за 27 държави- членки

(EUR)

5/12-и от Румъния и България

(EUR)

Остатък от 7/12- и от Румъния и България за преразпределя не към 25 държави- членки

(EUR)

Реален остатък от 7/12-и за преразпредел яне към 25 държави- членки

(EUR)

Коригирано салдо за 2007 г., всички 27 държави-членки

(EUR)

Вноски за 2009 преди приспадане за 2007 г.

Коригирано салдо за 2007 г.

(EUR)

Вноски за 2009 г. след приспадане за 2007 г.

Коригирано салдо за 2007 г.

(EUR)

 

a

b = a/116 942 340

c = a/115 663 051

d = 6 672 066 × b

e = d × 5/12

f = d – e

g = 42 577 × c

h = d – f + g

i

j = i – h

Австрия

2 624 363

2,24

2,27

149 731

 

 

966

150 697

1 399 408

1 248 711

Белгия

3 254 093

2,78

2,81

185 660

 

 

1 198

186 858

1 735 203

1 548 345

България (1)

250 734

0,21

 

14 305

5 961

8 345

 

5 961

133 701

127 740

Кипър

147 960

0,13

0,13

8 442

 

 

54

8 496

78 898

70 402

Чешка република

1 101 606

0,94

0,95

62 851

 

 

406

63 257

587 417

524 160

Дания

2 259 663

1,93

1,95

128 924

 

 

832

129 755

1 204 936

1 075 181

Естония

124 726

0,11

0,11

7 116

 

 

46

7 162

66 509

59 346

Финландия

1 688 352

1,44

1,46

96 328

 

 

622

96 949

900 292

803 343

Франция

18 438 795

15,77

15,94

1 052 013

 

 

6 788

1 058 800

9 832 250

8 773 450

Германия

23 148 221

19,79

20,01

1 320 706

 

 

8 521

1 329 227

12 343 491

11 014 264

Гърция

2 032 580

1,74

1,76

115 967

 

 

748

116 716

1 083 847

967 131

Унгария

878 113

0,75

0,76

50 100

 

 

323

50 423

468 242

417 819

Ирландия

1 563 390

1,34

1,35

89 198

 

 

576

89 774

833 658

743 884

Италия

14 678 365

12,55

12,69

837 464

 

 

5 403

842 867

7 827 050

6 984 182

Латвия

166 638

0,14

0,14

9 507

 

 

61

9 569

88 858

79 289

Литва

244 476

0,21

0,21

13 948

 

 

90

14 038

130 364

116 325

Люксембург

260 122

0,22

0,22

14 841

 

 

96

14 937

138 707

123 770

Малта

48 143

0,04

0,04

2 747

 

 

18

2 764

25 672

22 907

Нидерландия

5 346 690

4,57

4,62

305 052

 

 

1 968

307 020

2 851 054

2 544 034

Полша

2 639 229

2,26

2,28

150 579

 

 

972

151 551

1 407 335

1 255 784

Португалия

1 544 415

1,32

1,34

88 116

 

 

569

88 684

823 539

734 855

Румъния (1)

1 028 555

0,88

 

58 684

24 451

34 232

24 451

548 464

524 012

Словакия

454 120

0,39

0,39

25 910

 

 

167

26 077

242 154

216 077

Словения

304 908

0,26

0,26

17 396

 

 

112

17 509

162 588

145 080

Испания

10 078 570

8,62

8,71

575 026

 

 

3 710

578 736

5 374 268

4 795 532

Швеция

3 120 578

2,67

2,70

178 042

 

 

1 149

179 191

1 664 008

1 484 817

Обединено кралство

19 514 935

16,69

16,87

1 113 411

 

 

7 184

1 120 595

10 406 088

9 285 493

Общ сбор

116 942 340

100,00

100,00

6 672 066

30 412

42 577

42 577

6 672 066

62 358 000

55 685 934

 

Салдо за 2007 г.

6 672 066

Други приходи за 2009 г.

3 050 000

Общо приходи

65 408 000

Бележки: Източникът на стойностите на БНД е таблица 3, както е използвана за определяне на общия бюджет на ЕС за 2007 г., както е публикуван в ОВ на ЕО на 3 август 2007 г. (L 203/страница 46). Затова разликата между стойностите на БНД, използвани за изчислението по-горе, и реалните стойности на БНД за 2007 г. ще бъде поправена при подготвянето на бюджета за 2011 г. В случай че Конвенцията за Европол бъде заменена от решение на Съвета, данните за БНД ще бъдат актуализирани, ако е необходимо, когато през 2010 г. на държавите-членки се правят възстановявания по салдото от 2008 и 2009 г.


(1)  Трябва да се отбележи, че тъй като Румъния и България допринесоха само частично към бюджета за 2007 г. и свързаното с това салдо за 2007 г., от вноските за 2009 г. само 5/12-и права могат да бъдат поискани за приспадане. Разликата от 7/12-и, съответно 8 345 EUR за България и 34 232 EUR за Румъния, трябва да бъде преразпределена между останалите държави-членки в зависимост от изчислената им стойност на БНД.


ПРИЛОЖЕНИЕ В

Информация за сумите, чието събиране подлежи на единодушно одобрение от управителния съвет

По дял от бюджета

Дял

Наименование

Сума

(EUR)

2

Персонал

5 025 000

3

Други разходи

800 000

4

Административни и ръководни органи

660 000

6

ИКТ (вкл. компютърната система TECS)

1 215 000

 

Общо

7 700 000


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за първоначално и вторично събиране на вноски към проектобюджета за 2009 г.

 

Вноски за 2009 г. след приспадане за 2007 г.

Коригирано салдо за 2007 г.

(EUR)

Възможни искания, свързани с неточности, подлежат на единодушно решение на УС

(EUR)

Възможни допълнителни искания във връзка с 10 % от дял 2 и дял 3 от бюджета (с изключение на проекторешения на Съвета и програми за нова главна квартира), подлежат на единодушно решение на УС

(EUR)

Първоначална сума за събиране за 2009 г.

(EUR)

 

a = колона J приложение Б

b = 2 540 000 × колона b приложение Б

c = 5 160 000 × b приложение Б

d = a – b – c

Австрия

1 248 711

57 001

115 798

1 075 911

Белгия

1 548 345

70 679

143 585

1 334 081

България (1)

127 740

5 446

11 063

111 231

Кипър

70 402

3 214

6 529

60 659

Чешка република

524 160

23 927

48 608

451 626

Дания

1 075 181

49 080

99 706

926 395

Естония

59 346

2 709

5 503

51 134

Финландия

803 343

36 671

74 497

692 174

Франция

8 773 450

400 493

813 599

7 559 358

Германия

11 014 264

502 782

1 021 399

9 490 083

Гърция

967 131

44 148

89 686

833 297

Унгария

417 819

19 073

38 746

360 000

Ирландия

743 884

33 957

68 984

640 943

Италия

6 984 182

318 816

647 673

6 017 694

Латвия

79 289

3 619

7 353

68 317

Литва

116 325

5 310

10 787

100 228

Люксембург

123 770

5 650

11 478

106 642

Малта

22 907

1 046

2 124

19 737

Нидерландия

2 544 034

116 131

235 919

2 191 984

Полша

1 255 784

57 324

116 454

1 082 006

Португалия

734 855

33 545

68 146

633 164

Румъния (1)

524 012

22 340

45 384

456 288

Словакия

216 077

9 864

20 038

186 176

Словения

145 080

6 623

13 454

125 003

Испания

4 795 532

218 908

444 710

4 131 914

Швеция

1 484 817

67 779

137 693

1 279 344

Обединено кралство

9 285 493

423 866

861 083

8 000 544

Общ сбор

55 685 934

2 540 000

5 160 000

47 985 934


(1)  Трябва да се отбележи, че тъй като Румъния и България допринесоха само частично към бюджета за 2007 г. и свързаното с това салдо за 2007 г., от вноските за 2009 г. само 5/12-и права могат да бъдат поискани за приспадане. Разликата от 7/12-и, съответно 8 345 EUR за България и 34 232 EUR за Румъния, трябва да бъде преразпределена между останалите държави-членки в зависимост от изчислената им стойност на БНД.