ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 173

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
3 юли 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 627/2008 на Комисията от 2 юли 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 628/2008 на Комисията от 2 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1898/2006 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

3

 

*

Регламент (ЕО) № 629/2008 на Комисията от 2 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните ( 1 )

6

 

 

Регламент (ЕО) № 630/2008 на Комисията от 2 юли 2008 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 23 до 27 юни 2008 г., за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

10

 

 

Регламент (ЕО) № 631/2008 на Комисията от 2 юли 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

14

 

*

Регламент (ЕО) № 632/2008 на Комисията от 2 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1019/2002 относно стандартите за търговия с маслиново масло

16

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/541/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 април 2008 година за изменение на Решение 2001/781/ЕО за приемане на наръчник за приемащите агенции и справочник с документите, които подлежат на връчване съгласно Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки (нотифицирано под номер C(2008) 1259)

17

 

 

2008/542/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 юни 2008 година относно създаване на експертна група по кредитно минало

22

 

 

2008/543/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 юни 2008 година за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Общността (нотифицирано под номер C(2008) 2701)  ( 1 )

25

 

 

2008/544/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 юни 2008 година за изменение на Решение 2004/858/ЕО с цел преобразуване на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване в Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите

27

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2008/545/ОВППС

 

*

Решение EUPT/1/2008 на Комитета по политика и сигурност от 6 юни 2008 година за изменение на Решение EUPT/2/2007 относно назначаването на ръководител на Екипа по планиране на ЕС (EUPT Косово)

30

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 554/2008 на Комисията от 17 юни 2008 година относно разрешително за 6-фитаза (Quantum Phytase) като фуражна добавка (ОВ L 158, 18.6.2008 г.)

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

3.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 627/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 юли 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 3 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 юли 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 2 юли 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

39,3

MK

32,3

TR

64,3

ZZ

45,3

0707 00 05

MK

11,6

TR

61,7

ZZ

36,7

0709 90 70

TR

95,4

ZZ

95,4

0805 50 10

AR

110,0

IL

116,0

US

72,2

ZA

102,1

ZZ

100,1

0808 10 80

AR

88,5

BR

92,7

CL

96,9

CN

93,8

NZ

116,8

US

88,6

UY

55,2

ZA

90,8

ZZ

90,4

0808 20 50

AR

93,6

CL

98,4

CN

96,2

ZA

116,9

ZZ

101,3

0809 10 00

TR

204,7

ZZ

204,7

0809 20 95

TR

357,8

US

354,9

ZZ

356,4

0809 30

CL

244,7

TR

197,2

ZZ

221,0

0809 40 05

IL

154,7

ZZ

154,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


3.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 628/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 юли 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1898/2006 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 16, буква ж) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1898/2006 на Комисията (2) въвежда в приложение V към същия регламент характеристиките на символите на Общността, които могат да се поставят върху етикета или опаковката на продукти, чието име е регистрирано като защитено географско указание или защитено наименование за произход.

(2)

Горепосочените символи на Общността са допринесли за повишаване на значението на защитените географски указания и на защитените наименования за произход и са дали възможност на потребителите да разпознават определени продукти, чиито характеристики са свързани с произхода им.

(3)

Понастоящем символите, отнасящи се до защитени наименования за произход и защитени географски указания, имат общи характеристики по отношение на съставящата ги форма, цвят и рисунък. Само текстът, намиращ се вътре в посочените символи, дава възможност те да бъдат различавани един от друг.

(4)

В светлината на опита, придобит след приемането на символите, и с цел да се насърчи тяхното използване, се оказва целесъобразно да бъдат улеснени потребителите да правят разлика между защитено наименование за произход и защитено географско указание. При това положение е уместно да се отдаде предпочитание на различни цветове за символите, отнасящи се до тези две означения.

(5)

С цел да не се допусне промяната в цветовете на символите на Общността да ощети икономически съответните производители и оператори, следва да се предвиди преходен период, през който ще могат да се използват символите на Общността, отговарящи на разпоредбите, които са действали преди влизането в сила на настоящия регламент.

(6)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет за защитени географски указания и наименования за произход,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение V към Регламент (ЕО) № 1898/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Въпреки това опаковки или етикети, включващи символи на Общността, които са в съответствие с приложение V към Регламент (ЕО) № 1898/2006 в действащия му вариант преди влизане в сила на настоящия регламент, могат да бъдат използвани до 1 май 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 юли 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 369, 23.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение V към Регламент (ЕО) № 1898/2006 точки 1, 2 и 3 се заменят със следното:

„1.   ЦВЕТНИ ИЛИ ЧЕРНО-БЕЛИ СИМВОЛИ НА ОБЩНОСТТА

Когато се използва цветното изображение, може да се използват точните цветове (Pantone) или да се работи с четири цвята. По-долу са показани еталонните цветове.

Символ на Общността за „Защитено наименование за произход“ в pantone

Image

Image

Символ на Общността за „Защитено географско указание“ в pantone

Image

Image


Символи на Общността в четири цвята

Символ на Общността за „Защитено наименование за произход“ в четири цвята

Image

Image

Символ на Общността за „Защитено географско указание“ в четири цвята

Image

Image

Символи на Общността в черно и бяло

Image

2.   СИМВОЛИ НА ОБЩНОСТТА В НЕГАТИВ

Когато цветът на фона на опаковката или на етикета е тъмен, символите могат да се използват в негатив, като за фон служи цветът на опаковката или на етикета.

Image

3.   КОНТРАСТ С ЦВЕТА НА ФОНА

Когато символите се използват като цветно изображение върху цветен фон, при което не се виждат добре, около символа може да се постави един разграничителен външен кръг, за да се увеличи контрастът с цвета на фона.

Символ на Общността за „Защитено наименование за произход“

Image

Символ на Общността за „Защитено географско указание“

Image


3.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 629/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 юли 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (2) се определят максимално допустимите количества на някои замърсители в храните, включително максимално допустимите количества на металите олово, кадмий и живак.

(2)

С оглед защитата на общественото здраве е от съществено значение количествата на замърсителите да се поддържат в граници, които не предизвикват безпокойство за здравето. Максимално допустимите количества на олово, кадмий и живак трябва да бъдат безопасни и толкова ниски, колкото е разумно постижимо на основата на добрите производствени и селскостопански/риболовни практики.

(3)

Според по-нови данни добрите селскостопански и риболовни практики не позволяват поддържане на толкова ниски количества на олово, кадмий и живак при някои водни видове и гъби, колкото се изисква в приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006. Поради това е необходимо определените за посочените замърсители максимално допустими количества да бъдат преразгледани при запазване на висока степен на защита на здравето на потребителите.

(4)

Високи количества на олово, кадмий и живак са открити в някои хранителни добавки, както са определени в член 2 от Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни (3), и са нотифицирани чрез системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF). Бе доказано, че посочените хранителни добавки могат в значителна степен да допринесат за експозицията на човека на олово, кадмий и живак. Поради тази причина, с оглед опазване на общественото здраве, е целесъобразно да бъдат определени максимално допустимите количества на олово, кадмий и живак в хранителни добавки. Тези максимално допустими количества трябва да бъдат безопасни и толкова ниски, колкото е разумно постижимо на основата на добрите производствени практики.

(5)

В морските водорасли се натрупва кадмий по естествен път. Ето защо хранителни добавки, състоящи се изключително или предимно от изсушени морски водорасли или от продукти, получени от морски водорасли, могат да съдържат по-високи количества кадмий в сравнение с други хранителни добавки. За да бъде взето това предвид, е необходимо да бъде определено по-високо максимално допустимо количество на кадмий за хранителни добавки, състоящи се изключително или предимно от морски водорасли.

(6)

На държавите-членки и на стопанските субекти в хранителната промишленост следва да бъде предоставено време, за да се приспособят към новите максимално допустими количества за хранителни добавки. Ето защо прилагането на максимално допустимите количества за хранителни добавки следва да се отложи.

(7)

Необходимо е изменение на бележка под линия 1 от приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006, за да се поясни, че максимално допустимото количество за плодове не се отнася за черупкови плодове.

(8)

Нови препоръки по отношение на мониторинга бяха направени с Препоръка 2007/196/ЕО на Комисията от 28 март 2007 г. относно мониторинга на наличието на фуран в храните (4) и Препоръка 2007/331/ЕО на Комисията от 3 май 2007 г. относно мониторинга на нивата на акриламид в храни (5). Ето защо е необходимо разпоредбите относно мониторинг и докладване в Регламент (ЕО) № 1881/2006 да бъдат допълнени с позоваване на посочените нови препоръки. Процедурата по мониторинг на полицикличните ароматни въглеводороди, установена в Препоръка 2005/108/ЕО на Комисията (6), приключи. Поради това позоваването на посочената препоръка за мониторинг може да бъде заличено.

(9)

Регламент (ЕО) № 1881/2006 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя, както следва:

1.

В член 9 параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Държавите-членки следва да докладват на Комисията резултатите относно афлатоксините, диоксините, диоксиноподобните PCBs, недиоксиноподобните PCBs, както е определено в Решение 2006/504/ЕО на Комисията (7) и Препоръка 2006/794/ЕО на Комисията (8). Държавите-членки докладват на ЕОБХ резултатите относно акриламид и фуран, както е определено в Препоръка 2007/196/ЕО на Комисията (9) и Препоръка 2007/331/ЕО на Комисията (10).

2.

Приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Максимално допустимите количества, определени в точки 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 и 3.3.3 от приложението, се прилагат от 1 юли 2009 г. Те не се прилагат по отношение на продукти, законно пуснати на пазара преди 1 юли 2009 г. Стопанските субекти в хранителната промишленост носят отговорността за доказване кога продуктите са пуснати на пазара.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 юли 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1126/2007 (ОВ L 255, 29.9.2007 г., стр. 14).

(3)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51. Директива, изменена с Директива 2006/37/ЕО на Комисията (ОВ L 94, 1.4.2006 г., стр. 32).

(4)  ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 56.

(5)  ОВ L 123, 12.5.2007 г., стр. 33.

(6)  ОВ L 34, 8.2.2005 г., стр. 43.

(7)  ОВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 21.

(8)  ОВ L 322, 22.11.2006 г., стр. 24.

(9)  ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 56.

(10)  ОВ L 123, 12.5.2007 г., стр. 33.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя, както следва:

1.

В подраздел 3.1 (Олово) точка 3.1.11 се заменя със следния текст и се добавя нова точка 3.1.18:

„3.1.11

Зеленчуци от рода на зелето, листни зеленчуци и следните гъби (27): Agaricus bisporus (двуспорова печурка), Pleurotus ostreatus (гъба кладница), Lentinula edodes (гъба Шиитаке)

0,30

3.1.18

Хранителни добавки (1)

3,0

2.

Подраздел 3.2. (Кадмий) се заменя със следния текст:

„3.2

Кадмий

 

3.2.1

Месо от говеда, овце, свине и домашни птици (с изключение на субпродукти) (6)

0,050

3.2.2

Месо от коне (с изключение на субпродукти) (6)

0,20

3.2.3

Черен дроб от говеда, овце, свине, домашни птици и коне (6)

0,50

3.2.4

Бъбреци от говеда, овце, свине, домашни птици и коне (6)

1,0

3.2.5

Мускулно месо от риба (24)(25), с изключение на видовете, посочени в точки 3.2.6, 3.2.7 и 3.2.8

0,050

3.2.6

Мускулно месо от следните риби (24)(25):

 

паламуд (Sarda sarda)

 

обикновена морска каракуда (Diplodus vulgaris)

 

змиорка (Anguilla anguilla)

 

морски кефал (Chelon labrosus)

 

атлантическо-средиземноморски сафрид (Trachurus species)

 

лувар (Luvarus imperialis)

 

скумрия (Scomber species)

 

сардина (Sardina pilchardus)

 

сардинопс (Sardinops species)

 

риба тон (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

 

морски език (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Мускулно месо от следните риби (24)(25):

ауксида (Auxis species)

0,20

3.2.8

Мускулно месо от следните риби (24)(25):

 

хамсия (Engraulis species)

 

риба меч (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Ракообразни, с изключение на кафяво месо от краб и месо от главата и гърдите на омар и подобни големи ракообразни (Nephropidae и Palinuridae) (26)

0,50

3.2.10

Двучерупчести мекотели (26)

1,0

3.2.11

Главоноги (без вътрешностите) (26)

1,0

3.2.12

Зърнени храни, с изключение на трици, кълнове, пшеница и ориз

0,10

3.2.13

Трици, кълнове, пшеница и ориз

0,20

3.2.14

Соя

0,20

3.2.15

Зеленчуци и плодове, с изключение на листни зеленчуци, свежи подправки, гъби, стеблени зеленчуци, кореноплодни и картофи (27)

0,050

3.2.16

Стеблени зеленчуци, кореноплодни и картофи, с изключение на целина (27). Максимално допустимото количество за картофите се отнася за белените картофи.

0,10

3.2.17

Листни зеленчуци, свежи подправки, целина и следните гъби (27): Agaricus bisporus (двуспорова печурка), Pleurotus ostreatus (гъба кладница), Lentinula edodes (гъба Шиитаке)

0,20

3.2.18

Гъби, с изключение на посочените в точка 3.2.17 (27)

1,0

3.2.19

Хранителни добавки (2), с изключение на хранителните добавки, посочени в точка 3.2.20

1,0

3.2.20

Хранителни добавки (2), състоящи се изключително или предимно от изсушени морски водорасли или от продукти, получени от морски водорасли

3,0

3.

В подраздел 3.3 (Живак) точка 3.3.2 се заменя със следния текст и се добавя нова точка 3.3.3:

„3.3.2

Мускулно месо от следните риби (24)(25):

 

морски дявол (Lophius species)

 

ивичеста зъбатка (Anarhichas lupus)

 

паламуд (Sarda sarda)

 

змиорка (Anguilla species)

 

атлантически големоглав, средиземноморски големоглав (Hoplostethus species)

 

гренадир (Coryphaenoides rupestris)

 

атлантическа писия (Hippoglossus hippoglossus)

 

риби от вида (Genypterus capensis)

 

марлин (риба мел) (Makaira species)

 

мегрим (Lepidorhombus species)

 

барбун (Mullus species)

 

риби от вида (Genypterus blacodes)

 

щука (Esox lucius)

 

едноцветен тунец (Orcynopsis unicolor)

 

паут малък (Trisopterus minutus)

 

португалска котешка акула (Centroscymnus coelolepis)

 

скат (Raja species)

 

морски костур (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

атлантически ветроход (Istiophorus platypterus)

 

сребриста риба сабя, черна риба сабя (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

северен пагел, червен пагел (Pagellus species)

 

акула (всички видове)

 

есколар — деликатесна скумрия, маслена риба рувета, гемпил — змиевидна скумрия (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

есетра (Acipenser species)

 

риба меч (Xiphias gladius)

 

риба тон (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Хранителни добавки (3)

0,10

4.

В бележка под линия (1) се добавя следното изречение:

„Максимално допустимите количества за плодове не се отнасят за черупкови плодове.“

5.

Бележка под линия (8) се заменя със следния текст:

„(8)

Храните, посочени в тази категория, са както са определени в Решение 2006/141/ЕО на Комисията (ОВ L 401, 30.12.2006 г., стр. 1).“


(1)  Максимално допустимото количество се отнася за хранителни добавки във вида, в който се продават.“

(2)  Максимално допустимото количество се отнася за хранителни добавки във вида, в който се продават.“

(3)  Максимално допустимото количество се отнася за хранителни добавки във вида, в който се продават.“


3.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 630/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 юли 2008 година

за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 23 до 27 юни 2008 г., за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 950/2006 на Комисията от 28 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането през 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 пазарни години на вноса и рафинирането на захарни продукти по някои тарифни квоти и преференциални споразумения (2), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На компетентния орган бяха подавани заявления за лицензии за внос през периода от 23 до 27 юни 2008 г., в съответствие с Регламент (ЕО) № 950/2006 или Регламент (ЕО) № 1832/2006 на Комисията от 13 декември 2006 г. за установяване на преходни мерки в сектора на захарните продукти поради присъединяването на България и Румъния (3) за общо количество, равно или надвишаващо наличното количество за пореден номер 09.4351 (2007—2008 г.).

(2)

При тези обстоятелства Комисията определя коефициент на разпределение с цел издаване на лицензии пропорционално на наличното количество и информира държавите-членки, че съответният лимит е достигнат,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За заявления за лицензии за внос, подадени от 23 до 27 юни 2008 г. по силата на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 950/2006 или член 5 от Регламент (ЕО) № 1832/2006, лицензии се издават в рамките на количествата, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 юли 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 371/2007 (ОВ L 92, 3.4.2007 г., стр. 6).

(3)  ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Преференциална захар от АКТБ-Индия

Дял IV от Регламент (ЕО) № 950/2006

2007/2008 пазарна година

Пореден номер

Страна

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 23.6.2008-27.6.2008

Лимит

09.4331

Барбадос

100

 

09.4332

Белиз

100

 

09.4333

Кот д’Ивоар

100

 

09.4334

Република Конго

 

09.4335

Фиджи

100

 

09.4336

Гвиана

100

 

09.4337

Индия

0

Достигнат

09.4338

Ямайка

100

 

09.4339

Кения

100

 

09.4340

Мадагаскар

100

 

09.4341

Малави

100

 

09.4342

Мавриций

100

 

09.4343

Мозамбик

0

Достигнат

09.4344

Сейнт Китс и Нейвис

 

09.4345

Суринам

 

09.4346

Суазиленд

100

 

09.4347

Танзания

100

 

09.4348

Тринидад и Тобаго

 

09.4349

Уганда

 

09.4350

Замбия

100

 

09.4351

Зимбабве

100

Достигнат


Преференциална захар от АКТБ-Индия

Дял IV от Регламент (ЕО) № 950/2006

2008/2009 пазарна година

Пореден номер

Страна

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 23.6.2008-27.6.2008

Лимит

09.4331

Барбадос

100

 

09.4332

Белиз

100

 

09.4333

Кот д’Ивоар

100

 

09.4334

Република Конго

100

 

09.4335

Фиджи

100

 

09.4336

Гвиана

100

 

09.4337

Индия

0

Достигнат

09.4338

Ямайка

100

 

09.4339

Кения

100

 

09.4340

Мадагаскар

100

 

09.4341

Малави

100

 

09.4342

Мавриций

100

 

09.4343

Мозамбик

100

 

09.4344

Сейнт Китс и Нейвис

 

09.4345

Суринам

 

09.4346

Суазиленд

100

 

09.4347

Танзания

100

 

09.4348

Тринидад и Тобаго

100

 

09.4349

Уганда

 

09.4350

Замбия

100

 

09.4351

Зимбабве

100

 


Допълнителна захар

Дял V от Регламент (ЕО) № 950/2006

2007/2008 пазарна година

Пореден номер

Страна

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 23.6.2008-27.6.2008

Лимит

09.4315

Индия

100

 

09.4316

Страни, подписали Протокола АКТБ

100

 


Захар от концесии по план CXL

Дял VI от Регламент (ЕО) № 950/2006

2007/2008 пазарна година

Пореден номер

Страна

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 23.6.2008-27.6.2008

Лимит

09.4317

Австралия

0

Достигнат

09.4318

Бразилия

0

Достигнат

09.4319

Куба

0

Достигнат

09.4320

Други трети страни

0

Достигнат


Захар от Балканите

Дял VII от Регламент (ЕО) № 950/2006

2007/2008 пазарна година

Пореден номер

Страна

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 23.6.2008-27.6.2008

Лимит

09.4324

Албания

100

 

09.4325

Босна и Херцеговина

0

Достигнат

09.4326

Сърбия, Черна гора и Косово

100

 

09.4327

Бивша югославска република Македония

100

 

09.4328

Хърватска

100

 


Захар от извънреден и индустриален внос

Дял VIII от Регламент (ЕО) № 950/2006

2007/2008 пазарна година

Пореден номер

Тип

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 23.6.2008-27.6.2008

Лимит

09.4380

Извънреден внос

 

09.4390

Индустриален внос

 


Внос на захар по преходните тарифни квоти, отворени за България и Румъния

Глава 1, раздел 2 от Регламент (ЕО) № 1832/2006

2007/2008 пазарна година

Пореден номер

Тип

Процент на количество от исканото, което да бъде отпуснато за седмицата от 23.6.2008-27.6.2008

Лимит

09.4365

България

0

Достигнат

09.4366

Румъния

0

Достигнат


3.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 631/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 юли 2008 година

за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за пазарната 2007/2008 година беше определен с Регламент (ЕО) № 1109/2007 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 573/2008 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, водят до изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година, се изменят, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 3 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 юли 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1568/2007 (ОВ L 340, 22.12.2007 г., стр. 62).

(3)  ОВ L 253, 28.9.2007 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 161, 20.6.2008 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим от 3 юли 2008 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

23,17

4,71

1701 11 90 (1)

23,17

9,95

1701 12 10 (1)

23,17

4,52

1701 12 90 (1)

23,17

9,52

1701 91 00 (2)

23,80

13,75

1701 99 10 (2)

23,80

8,81

1701 99 90 (2)

23,80

8,81

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Фиксиран за стандартното качество, определено в приложение I, точка III от Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1).

(2)  Фиксиран за стандартното качество, определено в приложение I, точка II от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)  Фиксиран за 1 % съдържание на захароза.


3.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 632/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 юли 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1019/2002 относно стандартите за търговия с маслиново масло

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 113, параграф 1, буква a) и член 121, буква з) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1019/2002 на Комисията (2) предвижда режим за определяне на някои незадължителни указания за маслиновото масло. Съгласно член 5, буква в) от същия регламент указанията за органолептичните свойства на суровото маслиново масло могат да фигурират върху етикетите, само ако се основават на резултатите от метода за анализ, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2568/91 на Комисията от 11 юли 1991 г. относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ (3).

(2)

През ноември 2007 г. завърши работата на Международния съвет по маслиновото масло за изследване на нови методи за извършване на органолептична оценка, позволяваща разширяване на гамата от положителни признаци, присъщи на суровото маслиново масло. В процес е приемането на регламент на Общността относно преразгледания от Международния съвет по маслиновото масло метод. Прилагането обаче на разпоредбите на член 5, буква в) от Регламент (ЕО) № 1019/2002 от началото на пазарната 2008/2009 година, т.е. 1 юли 2008 г., би било преждевременно.

(3)

Следователно е необходимо датата на прилагане на разпоредбите на член 5, буква в) от Регламент (ЕО) № 1019/2002 да бъде отложена за по-късен момент — 30 ноември 2008 г., което съвпада с датата, на която ще започне бутилирането на олиото, получено през пазарната 2008/2009 година.

(4)

Регламент (ЕО) № 1019/2002 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1019/2002 трета алинея се заменя със следното:

„Член 5, буква в) се прилага от 30 ноември 2008 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 юли 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 155, 14.6.2002 г., стр. 27. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1044/2006 (ОВ L 187, 8.7.2006 г., стр. 20).

(3)  ОВ L 248, 5.9.1991 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 702/2007 (ОВ L 161, 22.6.2007 г., стр. 11).


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

3.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/17


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 април 2008 година

за изменение на Решение 2001/781/ЕО за приемане на наръчник за приемащите агенции и справочник с документите, които подлежат на връчване съгласно Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки

(нотифицирано под номер C(2008) 1259)

(2008/541/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки (1), и по-специално член 17, буква а) от него,

След консултация с комитета, създаден съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 1348/2000,

като има предвид, че:

(1)

За прилагането на Регламент (ЕО) № 1348/2000 беше необходимо да се състави и публикува наръчник, съдържащ информация за приемащите агенции, определени съгласно член 2 от посочения регламент. Този наръчник е поместен в приложение I към Решение 2001/781/ЕО на Комисията от 25 септември 2001 г. за приемане на наръчник за приемащите агенции и справочник с документите, които подлежат на връчване съгласно Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки (2).

(2)

Вследствие на корекции в информацията, съобщена на Комисията в съответствие с член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1348/2000, е необходимо наръчникът да бъде изменен.

(3)

Решение 2001/781/ЕО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Наръчникът от приложение I към Решение 2001/781/ЕО, съдържащ информация за приемащите агенции, се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 април 2008 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 160, 30.6.2000 г., стр. 37.

(2)  ОВ L 298, 15.11.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2007/500/ЕО (ОВ L 185, 17.7.2007 г., стр. 24).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В наръчника, съдържащ информация за приемащите агенции, след раздела за Обединеното кралство се добавят следните раздели:

„ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

I.

Приемащи агенции: районните съдилища.

Координатите на съдилищата са поместени в наръчника за приемащи агенции, достъпен на интернет страницата на Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Налични начини за получаване:

чрез служби, притежаващи лиценз за извършване на пощенски услуги,

по факс,

по електронна поща.

III.

Формулярът може да бъде попълнен на чешки, словашки, английски или немски език.

ДАНИЯ

I.

Приемаща агенция е Министерството на правосъдието.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade10

DK-1216 København K

Телефон + 45 7226 8400

Факс + 45 3393 3510

Ел. поща: jm@jm.dk

Министерството на правосъдието е приемащата агенция за цялата страна.

II.

Документи могат да се изпращат по пощата, по факс или по електронна поща, стига полученият документ да възпроизвежда напълно връчения документ и всички елементи на документа да са ясни и четливи.

III.

Дания приема приложения към регламента формуляр да бъде попълнен на датски, английски или френски език.

ЕСТОНИЯ

I.

Приемащи агенции: приемащата агенция за съдебни документи е Министерството на правосъдието.

Justiitsministeerium

Tõnismägi 5a

15191 Tallinn

Eesti (Естония)

Тел. (372) 6 208 183 и (372) 620 8186

Факс (372) 6 208 109

Ел. поща: central.authority@just.ee

II.

Налични средства за комуникация:

за получаване и разпределяне на документи: пощенските служби, включително частни куриерски услуги,

за други видове комуникации: телефон и електронна поща.

III.

Освен естонски е разрешено използването на английски език.

КИПЪР

I.

Приемаща агенция: Министерството на правосъдието и обществения ред.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Λεωφόρος Αθαλάσσας (авеню Аthalassas № 125)

CY-1461 Λευκωσία [Lefkosia (Никозия)]

Κύπρος (Кипър)

Тел. (357) 22805928

Факс (357) 22518328

Ел. поща: registry@mjpo.gov.cy

II.

Средства, с които разполагат за получаване на документи:

поща, факс, електронна поща

III.

Езици, които могат да бъдат използвани за попълване на формуляра:

гръцки и английски.

ЛАТВИЯ

I.

Приемаща агенция: Министерството на правосъдието е приемащата агенция за цялата страна.

Tieslietu ministrija (Министерство на правосъдието на Република Латвия)

Brīvības bulvāris 36

LV-1536, Rīga

Latvija

Тел. (371) 67036716

Факс (371) 67210823

Ел. поща: tm.kanceleja@tm.gov.lv

II.

Средства, с които разполагат, за получаване на документи:

Документи могат да бъдат получавани по пощенски път, факс или електронна поща.

Заявки за връчване на документи и удостоверения за връчване могат да бъдат получавани по факс или електронна поща, ако са изпратени също и по пощата.

III.

Езици, които могат да бъдат използвани за попълване на формуляра:

освен на латвийски Латвия приема стандартни формуляри, попълнени на английски език.

ЛИТВА

I.

Приемащи агенции: приемащи агенции са първоинстанционните съдилища.

Координатите на съдилищата са поместени в наръчника за приемащи агенции, достъпен на интернет страницата на Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Средства, с които разполагат за получаване на документи:

Връчване на съдебни и извънсъдебни документи се извършва по пощата или по факс.

III.

Езици, които могат да бъдат използвани за попълване на формуляра (вж. член 4):

освен на литовски Литва приема формуляри за заявка, които са попълнени на английски или френски език.

УНГАРИЯ

I.

Приемащи агенции

В съответствие с член 2, параграф 3 Министерството на правосъдието се определя за приемаща агенция за период от пет години. Всички заявки се изпращат до: Министерство на правосъдието, департамент по международно частно право.

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Osztály

1363 Budapest

Postafiók 54

Тел. +36-1 4413110

Факс +36-1 4413112

Ел. поща: nemzm@im.hu

II.

Средства, с които разполагат, за получаване на документи:

поща, факс и електронна поща.

III.

Езици, които могат да бъдат използвани за попълване на формуляра (вж. член 4):

унгарски, немски, английски и френски език.

МАЛТА

I.

Приемащи агенции:

 

Агенция:

L-Uffiċċju ta' l-Avukat Ġenerali (Главна прокуратура)

Il-Palazz

Pjazza San Ġorġ

Valletta CMR02

 

Държавни служители:

1.

Cynthia Scerri De Bono

L-Uffiċċju ta' l-Avukat Ġenerali (Главна прокуратура)

Il-Palazz

Pjazza San Ġorġ

Valletta CMR02

Тел. (00356) 2125683206

Факс (00356) 21237281

Ел. поща: cynthia.scerri-debono@gov.mt

2.

Heidi Testa

L-Uffiċċju ta' l-Avukat Ġenerali (Главна прокуратура)

Il-Palazz

Pjazza San Ġorġ

Valletta CMR02

Тел. (00356) 2125683209, (00356) 21225560

Факс (00356) 21237281

Ел.поща: heidi.testa@gov.mt

II.

Средства, с които разполагат, за получаване на документи: оригинали на документи се изпращат по пощата. Копия на документи могат да се изпращат по факс или електронна поща.

III.

Езици, които могат да бъдат използвани за попълване на формуляра: английски език.

ПОЛША

I.

Приемащи агенции са районните съдилища (Sądy Rejonowe).

Координатите на съдилищата са поместени в наръчника за приемащи агенции, достъпен на интернет страницата на Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Документи могат да се получават единствено по пощата.

III.

Формулярът може да бъде попълнен на полски, английски или немски език.

РУМЪНИЯ

I.

Румънската агенция за приемане на заявки за връчване на съдебни и извънсъдебни документи от държавите-членки на Европейския съюз е районният съд по местоживеене на адресата или по местонахождение на професионалното учреждение.

Координатите на съдилищата са поместени в наръчника за приемащи агенции, достъпен на интернет страницата на Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Освен формуляри на румънски Румъния приема стандартни формуляри за заявка, попълнени на английски или френски език.

СЛОВЕНИЯ

I.

Приемащи агенции: районните съдилища (okrožna sodišča).

Координатите на съдилищата са поместени в наръчника за приемащи агенции, достъпен на интернет страницата на Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Оригинални документи могат да се получават единствено по пощата.

III.

Стандартният формуляр може да бъде попълнен на словенски или английски език.

СЛОВАКИЯ

I.

Приемащи агенции са районните съдилища (оkresný súd), които притежават териториална юрисдикция съгласно Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси.

Координатите на съдилищата са поместени в наръчника за приемащи агенции, достъпен на интернет страницата на Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Езици, които могат да бъдат използвани за попълване на формуляра (вж. член 4): словашки език.“


3.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/22


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 юни 2008 година

относно създаване на експертна група по кредитно минало

(2008/542/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като има предвид, че:

(1)

Съобщението на Комисията относно Единен пазар за Европа на 21 век (1), прието през ноември 2007 г., бе придружено от Работен документ на службите на Комисията относно финансовите услуги на дребно (2), в който се подчертаваше важността на достъпа и наличието на кредитни данни за насърчаването на конкурентоспособни пазари за финансови услуги на дребно. Освен това в него се съобщаваше за създаването на експертна група по кредитно минало.

(2)

В Бялата книга за интеграцията на пазарите на ипотечни кредити в ЕС (3) бе направено заключението, че от предоставящите ипотечни кредити и посредниците се изисква да направят подходяща оценка с всички съответстващи средства на кредитоспособността на кредитополучателите преди отпускането на ипотечни заеми. Бе направен също така и изводът, че предоставящите ипотечни кредити не трябва да бъдат дискриминирани при достъпа до кредитните регистри в други държави-членки и че движението на кредитни данни трябва да бъде безпроблемно, в пълно съответствие с правилата за защита на данните в Общността.

(3)

Комисията желае да установи всички правни, регулаторни, административни и други пречки пред достъпа и обмена на кредитни данни и да получи съвети как да спомогне за преодоляването на тези пречки, като същевременно осигурява високо равнище на защита на потребителите.

(4)

Експертната група следва да се състои от лица, компетентни в сферата на кредитните данни.

(5)

Важно е да се осигури предоставянето на обективни експертни съвети от членовете на групата.

(6)

Личните данни на членовете на групата се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (4),

РЕШИ:

Член 1

Комисията създава група от експерти по кредитно минало (наричана по-долу „групата“).

Член 2

Задачи

Задачите на тази група са:

да установи кои са всички правни, регулаторни, административни и други пречки пред достъпа и обмена на кредитни данни. Групата анализира по-специално възможното влияние на наличието на различни подходи при организацията и функционирането на кредитните регистри в Общността и установява последиците от това от икономическа гледна точка. Освен това тя анализира съществуващата ситуация от гледна точка на защитата на потребителите (включително защита на данните),

да представи предложения как да се подходи към установените пречки. За тази цел групата се стреми да намери решения, които максимизират обмена на кредитни данни, като същевременно се подсигурява високо равнище на защита на потребителите.

Член 3

Състав и назначаване

1.   Групата е съставена от максимум 20 членове.

2.   Членовете на групата се назначават от Комисията измежду компетентните експерти в областта, определена от мандата на групата, след покана за изразяване на интерес въз основа на предложения от:

европейски или национални асоциации, представляващи интереса на потребителите или на сектора на финансовите услуги,

частни или публични органи по събирането и обработването на кредитни данни от държавите-членки,

представители на органите за защита на данните на държавите-членки,

лица от академичните среди или с призната компетентност в областта на кредитните данни, включително защита на данните.

3.   Страните, посочени в параграф 2, изразяват писмено интереса си за участие в групата.

4.   Комисията преценява дали отделните експерти удовлетворяват изискванията въз основа на следните критерии:

способност да демонстрират подходящи знания или компетентност във връзка с областта, определена от мандата на групата,

актуални практически познания или опит,

познания по език, който се използва обичайно в областта на финансите, на равнище, което позволява на експерта да участва в обсъжданията и да подготвя проектодоклади на съответния език.

При изразяването на интерес за участие в групата е необходимо да бъдат представени документи, доказващи, че предложеният експерт отговаря на горепосочените изисквания.

5.   Комисията избира експерти, като има предвид необходимостта да бъдат представени интересите на всички заинтересовани страни. Комисията отдава голямо значение на наличието на пропорционално представителство на потребителите — в съответствие с декларираното в нейната Бяла книга за политиката в областта на финансовите услуги за периода 2005—2010 г. В допълнение, Комисията осигурява въз основа на получените кандидатури широка географска представителност и балансиран състав по отношение на половете.

6.   Предложените експерти, които са посочени за подходящи, но не са назначени, могат да бъдат включени в резервен списък, който Комисията може да използва за назначаване при заместване на членове.

7.   Прилагат се следните разпоредби:

Членовете, предложени от европейски или национални асоциации, които представляват интересите на потребителите или на сектора на финансовите услуги, или предложени от органи по събирането и обработката на кредитни данни, се назначават като представители на заинтересованите кръгове.

Членовете от органите за защита на данните се назначават като представители на съответните органи.

Членовете от академичните среди или с призната компетентност се назначават в качеството си на такива.

Мандатът на членовете на групата започва с първото заседание на групата и приключва с изготвянето на доклад, не по-късно от 1 май 2009 г. Членовете остават на длъжност до замяната им или до края на мандата им.

Членовете, които не са в състояние да участват дейно в разискванията на групата, които подават оставка или не спазват условията, предвидени в настоящия член или в член 287 от Договора за създаване на Европейската общност, могат да бъдат заменени за оставащото време от мандата им.

Имената на членовете се публикуват в Регистъра на експертните групи на Европейската комисия (5) и на интернет страницата на Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“. Имената на членовете се събират, обработват и публикуват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни.

Членовете, назначени в личните си качества, подписват всяка година документ, че ще действат в обществен интерес, както и декларация, посочваща отсъствието или наличието на интерес, който би могъл да накърни тяхната обективност.

Член 4

Начин на действие

1.   Групата е председателствана от представител на Комисията.

2.   Съгласувано с Комисията може да се създават подгрупи с определени от групата правомощия за разглеждане на конкретни въпроси; те се разпускат, след като изпълнят задачата си.

3.   Представителят на Комисията може да покани експерти и наблюдатели със специфични познания да участват в работата на групата и на работните групи.

4.   Информацията, получена при участието в заседанията на групата или на подгрупите, не може да бъде оповестявана, ако Комисията обяви, че тя се отнася до поверителни въпроси.

5.   Групата и нейните подгрупи заседават обикновено в сградите на Комисията, във формат и по график, определени от Комисията. Секретариатът на групата се осигурява от Комисията. Длъжностни лица на Комисията, които имат интерес към разискванията, могат да присъстват на заседанията на групата и подгрупите ѝ.

6.   Групата приема свой процедурен правилник на основата на стандартен процедурен правилник, приет от Комисията (6).

7.   Комисията може да публикува в Интернет на оригиналния език на съответния документ резюме, заключение или частично заключение или работен документ на групата.

Член 5

Разходи за срещите

1.   Комисията възстановява пътните и дневните разходи на членовете във връзка с дейността на групата в съответствие с действащите правила на Комисията (7). Членовете не получават възнаграждение за изпълнението на своите задължения.

2.   Разходите за заседанията се възстановяват в границите на сумите, предвидени за съответния отдел съгласно годишната процедура за разпределяне на средства.

Съставено в Брюксел на 13 юни 2008 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  COM(2007) 724 окончателен.

(2)  ЅЕC(2007) 1520.

(3)  COM(2007) 807 окончателен.

(4)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(5)  http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(6)  Приложение III към документ SEC(2005) 1004.

(7)  Решение C(2007) 5858 на Комисията от 5 декември 2007 г.


3.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/25


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 юни 2008 година

за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Общността

(нотифицирано под номер C(2008) 2701)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/543/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед на доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията вътре в Общността с някои живи животни и продукти с оглед доизграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (3), и по-специално член 63, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2005/94/ЕО определя някои превантивни мерки, що се отнася до надзора и ранното откриване на инфлуенцата по птиците и минималните контролни мерки, прилагани в случай на възникване на огнище на въпросната болест при домашни птици или други птици, отглеждани на закрито. Тя определя, че с оглед на епидемиологичната ситуация следва да бъдат изработени подробни правила, които да допълнят минималните контролни мерки, предвидени във въпросната директива.

(2)

С Решение 2006/415/ЕО на Комисията от 14 юни 2006 г. относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Общността и за отмяна на Решение 2006/135/ЕО (4) се определят някои предпазни мерки с оглед на предотвратяване на разпространението на тази болест, включително и установяването на области А и Б в случай на подозирана или потвърдена поява на огнища. Въпросните области са изброени в приложението към Решение 2006/415/ЕО и понастоящем включват части от Германия и Полша. Към момента това решение се прилага до 30 юни 2008 г.

(3)

Тъй като е налице постоянен риск от поява на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 в Общността, мерките, определени в Решение 2006/415/ЕО, следва да останат в сила, за да могат да бъдат прилагани в случай на откриване на вируса по домашните птици, като по този начин се допълнят определените в Директива 2005/94/ЕО мерки.

(4)

Предвид настоящата епидемиологична ситуация по отношение на инфлуенцата по птиците в Общността, е подходящо периодът на прилагане на Решение 2006/415/ЕО да се продължи до 30 юни 2009 г.

(5)

Германия и Полша уведомиха Комисията, че поради благоприятната ситуация по отношение на болестта на техните територии те вече не прилагат предпазните мерки по отношение на огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1. Следователно мерките, определени в съответствие с член 4, параграф 2 от Решение 2006/415/ЕО за области А и Б във въпросните държави-членки, вече не са необходими.

(6)

Решение 2006/415/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2006/415/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 12 датата „30 юни 2008 г.“ се заменя с датата „30 юни 2009 г.“.

2.

В части А и Б от приложението се заличават текстовете за Германия и Полша.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 юли 2008 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2002/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14).

(3)  ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 164, 16.6.2006 г., стр. 51. Решение, последно изменено с Решение 2008/70/ЕО (ОВ L 18, 23.1.2008 г., стр. 25).


3.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/27


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 юни 2008 година

за изменение на Решение 2004/858/ЕО с цел преобразуване на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване в Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите

(2008/544/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (1),

като има предвид, че:

(1)

Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване (наричана по-долу „PHEA“) е създадена с Решение 2004/858/ЕО на Комисията (2) с цел управление на програмата за действие на Общността в областта на общественото здраве (наричана по-долу „Програма в областта на общественото здраве 2003—2008 г.“), приета с Решение № 1786/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). В Решение 2004/858/ЕО се предвижда PHEA да изпълнява своите функции до 31 декември 2010 г. с оглед изпълнението на подписаните договори и безвъзмездни помощи съгласно Програмата в областта на общественото здраве 2003—2008 г.

(2)

Решение № 1350/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за създаване на втора Програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.) (4) (наричана по-долу „Втора програма в областта на общественото здраве 2008—2013 г.“) влезе в сила на 21 ноември 2007 г. Втората програма в областта на общественото здраве е създадена, за да продължи действията на Общността в областта на общественото здравеопазване, като се концентрира върху три широкообхватни цели: да подобри здравната сигурност на гражданите; да насърчава здравеопазването с цел укрепване на просперитета и солидарността; както и да създава и разпространява познания в областта на здравето.

(3)

Програмата за действие на Общността в областта на политиката за защита на потребителите за 2007—2013 г., приета от Европейския парламент и от Съвета на 18 декември 2006 г. (5) (наричана по-долу „Програма за защита на потребителите за 2007—2013 г.“), учредява обща рамка за финансиране на дейностите на Общността в подкрепа на политиката за защита на потребителите за периода от 2007 г. до 2013 г. Целта на програмата е да допълва, подкрепя и следи политиките на държавите-членки и да допринесе за защитата на здравето, безопасността и икономическите и законови интереси на потребителите, както и да насърчава правото им да бъдат информирани, образовани и да се организират самостоятелно, с цел да защитят своите интереси.

(4)

Член 51 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (6) позволява на Комисията да организира обучения за служителите на компетентните органи на държавите-членки и за участници от трети страни, включително и развиващи се страни. Областите, обхванати от подобни обучения, са законодателството в областта на храните и фуражите, правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните. В допълнение член 2, параграф 1, буква и) от Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (7) предоставя правното основание за обучението в областта на растителната защита, така че дейностите по обучение, организирани от Комисията, представляват цялостна стратегия за обучение на Общността в областта на законодателството относно храните и фуражите, правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните, а също и правилата за растителна защита (наричани по-долу „мерки за обучение в областта на безопасността на храните, обхванати от Регламент (ЕО) № 882/2004 и Директива 2000/29/ЕО“).

(5)

Проведеният от външни консултанти анализ на ползите и разходите показа, че и в бъдеще поверяването на задачите за изпълнение на програмата, свързани с Втората програма в областта на общественото здраве 2008—2013 г., на действащата PHEA, е възможно най-рентабилното решение.

(6)

Анализът на ползите и разходите показа също, че задачите за изпълнение на програмата, свързани с Програмата за защита на потребителите за 2007—2013 г., както и с мерките за обучение в областта на безопасността на храните, обхванати от Регламент (ЕО) № 882/2004 и Директива 2000/29/ЕО, могат да бъдат извършвани по-ефективно от съществуващата PHEA, като с това се гарантира цялостното управление на тези общностни програми и мерки от Комисията.

(7)

С цел да бъде отразен допълнителният работен поток на PHEA, тя следва да бъде преобразувана в Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите.

(8)

Решение 2004/858/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по изпълнителните агенции,

РЕШИ:

Член 1

Решение 2004/858/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Наименованието на агенцията е Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите.“

2.

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Мандат

Агенцията изпълнява възложените ѝ задачи от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2015 г.“

3.

Член 4 се заменя със следния текст:

„Член 4

Цели и задачи

1.   Агенцията отговаря за следните задачи по изпълнението, свързани с управлението на Втората програма в областта на общественото здраве 2008—2013 г., приета с Решение № 1350/2007/ЕО, на Програмата за защита на потребителите за 2007—2013 г., приета с Решение № 1926/2006/ЕО, и на мерките за обучение в областта на безопасността на храните, обхванати от Регламент (ЕО) № 882/2004 и Директива 2000/29/ЕО:

а)

управление на различните фази през периода на изпълнение на специфични проекти, определяни от Комисията в делегиращия инструмент, по смисъла на член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 58/2003 в контекста на изпълнение на горепосочените програми и мерки на Общността, както и на необходимите проверки, свързани с това, като взема съответните решения, в случай че е била упълномощена за това от Комисията;

б)

приемане на инструментите за изпълнение на бюджета за приходите и разходите и осъществяване, когато Комисията я е упълномощила за това, на всички операции, необходими за изпълнение на горепосочените програми и мерки на Общността, и по-специално тези, свързани с предоставянето на договори и безвъзмездни помощи;

в)

събиране, анализ и предоставяне на Комисията на цялата информация, която е необходима за определяне на насоки и оценка на изпълнението на горепосочените програми и мерки на Общността.

2.   Освен това агенцията управлява всички фази от действието на мерките за изпълнение, които са ѝ възложени в рамките на Програмата за действие на Общността в областта на общественото здравеопазване 2003—2008 г., приета с Решение № 1786/2002/ЕО.

3.   Решението на Комисията за делегиране на правомощия на агенцията определя подробно задачите, които ѝ се възлагат. Решението на Комисията ще бъде предадено за информация на комитета, създаден съгласно член 24 от Регламент (ЕО) № 58/2003.“

4.

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Субсидии

Агенцията получава субсидии, които се вписват в общия бюджет на Европейските общности, от средствата, определени за Втората програма в областта на общественото здраве 2008—2013 г., приета с Решение № 1350/2007/ЕО, за Програмата за защита на потребителите за 2007—2013 г., приета с Решение № 1926/2006/ЕО, и за мерките за обучение в областта на безопасността на храните, обхванати от Регламент (ЕО) № 882/2004 и Директива 2000/29/ЕО.“

Член 2

Всяко позоваване на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване се тълкува като позоваване на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите.

Съставено в Брюксел на 20 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 369, 16.12.2004 г., стр. 73.

(3)  ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение № 786/2004/ЕО (ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 7).

(4)  ОВ L 301, 20.11.2007 г., стр. 3.

(5)  Решение № 1926/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 39).

(6)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 301/2008 на Съвета (ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 85).

(7)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/41/ЕО на Комисията (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 51).


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

3.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/30


РЕШЕНИЕ EUPT/1/2008 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 6 юни 2008 година

за изменение на Решение EUPT/2/2007 относно назначаването на ръководител на Екипа по планиране на ЕС (EUPT Косово)

(2008/545/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейския съюз, и по-специално член 25, трета алинея от него,

като взе предвид Съвместно действие 2006/304/ОВППС на Съвета от 10 април 2006 г. за създаване на Екип по планиране на ЕС (EUPT Косово) във връзка с евентуалната операция за управление на криза в областта на правовата държава и други възможни сфери в Косово (1), и по-специално член 6 от него,

като взе предвид Съвместно действие 2008/124/ОВППС на Съвета от 4 февруари 2008 г. относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX КОСОВО, и по-специално член 4, параграф 3 и член 5, параграф 2 от него (2),

като има предвид, че:

(1)

С Решение EUPT/2/2007 (3) Комитетът по политика и сигурност (КПС) взе решение да назначи г-н Roy REEVE за ръководител на Екипа по планиране на ЕС (EUPT Косово) във връзка с евентуалната операция за управлението на кризи в областта на правовата държава и други възможни сфери в Косово, считано от 1 януари 2008 г.

(2)

Член 6 от Съвместно действие 2006/304/ОВППС предвижда Съветът да упълномощи КПС да вземе необходимите решения в съответствие с член 25 от Договора, включително решение за назначаване, по предложение на генералния секретар/върховен представител, на ръководител на Екипа по планиране на ЕС (EUPT Косово),

РЕШИ:

Член единствен

В член 2 от Решение EUPT/2/2007 на Комитета по политика и сигурност втората алинея се заличава.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2008 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

M. IPAVIC


(1)  ОВ L 112, 26.4.2006 г., стр. 19. Съвместно действие, последно изменено със Съвместно действие 2008/228/ОВППС (ОВ L 75, 18.3.2008 г., стр. 78).

(2)  ОВ L 42, 16.2.2008 г., стр. 92.

(3)  ОВ L 346, 29.12.2007 г., стр. 29.


Поправки

3.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/31


Поправка на Регламент (ЕО) № 554/2008 на Комисията от 17 юни 2008 година относно разрешително за 6-фитаза (Quantum Phytase) като фуражна добавка

( Официален вестник на Европейския съюз L 158 от 18 юни 2008 г. )

На страница 16 в таблицата в приложението в колоната „Наименование на притежателя на разрешителното“

вместо:

„AB Enzyme GmbH“

да се чете:

„AB Enzymes GmbH“.