ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 171

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
1 юли 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 621/2008 на Комисията от 30 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 622/2008 на Комисията от 30 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията относно провеждането на процедури за постигане на споразумение при дела за картели ( 1 )

3

 

 

Регламент (ЕО) № 623/2008 на Комисията от 30 юни 2008 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 юли 2008 година

6

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/66/ЕО на Комисията от 30 юни 2008 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на бифенокс, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин и хинокламин като активни вещества ( 1 )

9

 

*

Директива 2008/67/ЕО на Комисията от 30 юни 2008 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване ( 1 )

16

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

Съвета на министрите АКТБ—ЕО

 

 

2008/494/ЕО

 

*

Решение № 1/2008 на Съвета на министрите АКТБ—ЕО от 13 юни 2008 година за преразглеждане на условията за финансиране при краткосрочни колебания на приходите от износ

63

 

 

Поправки

 

 

Поправка на Регламент (ЕО) № 620/2008 от 27 юни 2008 година за поправяне на Регламент (ЕО) № 386/2008 за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ L 168, 28.6.2008 г.)

65

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

1.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 621/2008 НА КОМИСИЯТА

от 30 юни 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 30 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

39,1

MK

34,1

TR

47,7

ZZ

40,3

0707 00 05

JO

156,8

MK

11,6

TR

83,4

ZZ

83,9

0709 90 70

JO

216,7

TR

97,2

ZZ

157,0

0805 50 10

AR

114,8

IL

116,0

US

72,2

ZA

111,2

ZZ

103,6

0808 10 80

AR

79,6

BR

89,7

CL

99,6

CN

93,8

NZ

115,6

US

102,0

UY

88,5

ZA

86,8

ZZ

94,5

0809 10 00

IL

121,6

TR

198,9

ZZ

160,3

0809 20 95

TR

362,6

US

354,9

ZZ

358,8

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

ZZ

194,8

0809 40 05

IL

157,2

ZZ

157,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


1.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 622/2008 НА КОМИСИЯТА

от 30 юни 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията относно провеждането на процедури за постигане на споразумение при дела за картели

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (1), и по-специално член 33 от него,

като публикува проект на настоящия регламент (2),

след консултация с Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО (3) въвежда правила относно участието на страните в такива производства.

(2)

Страните по производството могат да имат готовност да признаят участието си в картел в нарушение на член 81 от Договора за ЕО и своята отговорност по отношение на такова участие, ако могат основателно да очакват предвидените заключения на Комисията по отношение на участието им в нарушението и размера на потенциалните санкции и да се съгласят с тези заключения. На Комисията следва да се даде възможност да оповести на тези страни, когато е уместно, възраженията, които възнамерява да повдигне срещу тях въз основа на наличните в досието на Комисията доказателства и санкциите, които е вероятно да им бъдат наложени. Ранното оповестяване би позволило на съответните страни да представят своите становища относно планираните от Комисията възражения срещу тях, както и относно евентуалната им отговорност.

(3)

Когато Комисията отрази заявленията за постигане на споразумение на страните в изложението на възраженията и страните потвърдят в своите отговори, че изложението на възраженията съответства на съдържанието на техните заявления за постигане на споразумение, Комисията следва да може да пристъпи към приемане на последващото решение по член 7 и член 23 от Регламент № 1/2003 на Съвета след допитване до Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1/2003.

(4)

Следователно следва да се създаде процедура за постигане на споразумение, за да се позволи на Комисията да разглежда по-бързо и по-ефикасно делата за картели. Комисията си запазва правото да преценява за кои дела може да бъде целесъобразно да се проучи интересът на страните от участие в разговори за постигане на споразумение, както и да решава да започне такива разговори, да ги прекрати или да постигне окончателно споразумение. Следователно Комисията може да реши във всеки момент по време на процедурата да прекрати изцяло разговорите за постигане на споразумение в конкретния случай или по отношение на една или повече страни. В този смисъл може да бъде взета предвид вероятността в разумен срок да бъде постигнато общо разбиране с участващите страни относно обхвата на потенциалните възражения предвид фактори като броя на участващите страни, предвидими конфликтни позиции относно разпределянето на отговорността, степен на оспорване на фактите. Ще бъде взета предвид възможността за постигане на процедурна ефективност предвид цялостния напредък, постигнат в процедурата за постигане на споразумение, включително всяко прекомерно закъснение, свързано с необходимите ресурсите за предоставяне на достъп до неповерителни варианти на документи от досието по делото. Други фактори като възможността да се създаде прецедент също могат да бъдат взети предвид.

(5)

Жалбоподателите ще бъдат тясно свързани с производството и ще бъдат надлежно информирани писмено относно естеството и предмета на процедурата, за да им се позволи да представят възгледите си във връзка с него и по този начин да сътрудничат на разследването на Комисията. В конкретния контекст на производствата за постигане на споразумение обаче предоставянето на жалбоподателите на неповерителен вариант на изложението на възраженията не би послужило за целите на предоставяне на възможност на жалбоподателите да сътрудничат на разследването на Комисията и може да възпре страните в производството да сътрудничат с Комисията. За тази цел Комисията не следва да бъде задължена да предоставя на жалбоподателите неповерителен вариант на изложението на възраженията.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 773/2004 следва съответно да бъде изменен,.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 773/2004 се изменя, както следва:

1.

Член 2, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Комисията може по всяко време да вземе решение за образуване на производство с оглед приемане на решение по глава III от Регламент (ЕО) № 1/2003, но не по-късно от датата, на която е издала предварителна оценка по член 9, параграф 1 от същия регламент, изложение на възраженията си или искане страните да заявят своя интерес за започване на разговори за постигане на споразумение, или датата, на която е публикувано известие по член 27, параграф 4 от посочения регламент, която от тези дати е по-ранна.“

2.

В член 6 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Когато Комисията изпрати изложение на възраженията относно въпрос, по който е получила жалба, тя предоставя на жалбоподателя копие от неповерителната версия на изложението на възраженията, освен в случаите, в които се прилага процедурата за постигане на споразумение, и при които тя уведомява писмено жалбоподателя за естеството и предмета на процедурата. Комисията определя също срок, в който жалбоподателят може писмено да изрази становището си.“

3.

В член 10 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Комисията информира заинтересованите страни за повдигнатите срещу тях възражения. Изложението на възраженията се връчва писмено на всяка от страните, срещу която са повдигнати възражения.“

4.

Следният член 10а се добавя:

„Член 10a

Процедура за постигане на споразумение при дела за картели

1.   След образуване на производство по член 11, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1/2003, Комисията може да определи срок, в рамките на който страните могат да заявят писмено, че имат готовност да започнат разговори за постигане на споразумение с оглед на евентуално подаване на заявления за постигане на споразумение. Комисията не е длъжна да взема под внимание отговорите, които са получени след изтичането на този срок.

Ако две или повече страни в рамките на едно и също предприятие посочат, че желаят да участват в разговори за постигане на споразумение съгласно първата алинея, те посочват съвместни представители, които да участват от тяхно име в разговорите с Комисията. Когато определя срока, посочен в първата алинея, Комисията посочва на съответните страни, че са идентифицирани в рамките на едно и също предприятие с единствената цел да им позволи да се съобразят с тази разпоредба.

2.   Страните, участващи в разговори за постигане на споразумение, могат да бъдат информирани от Комисията за:

а)

възраженията, които предвижда да повдигне срещу тях;

б)

доказателствата, използвани, за да се определят предвидените възражения;

в)

неповерителни варианти на всеки определен достъпен документ, включен в досието по делото към дадения момент, доколкото искане от страната е оправдано, за да се позволи на страната да установи своята позиция относно срок или други специфични аспекти на картела; както и

г)

обхвата на възможните санкции.

Тази информация следва да бъде поверителна спрямо трети страни, освен в случаите, в които Комисията е дала изрично предварително разрешение за оповестяване.

В случай че разговорите за постигане на споразумение напреднат, Комисията може да определи срок, в който страните могат да поемат ангажимент да следват процедурата за постигане на споразумение, като подадат заявления за постигане на споразумение, в които отразяват резултатите от разговорите за постигане на споразумение и признават своето участие в нарушение на член 81 от Договора за ЕО, както и своята отговорност. Преди Комисията да определи срок за подаване на заявленията за постигане на споразумение, съответните страни имат право да им бъде оповестена своевременно информацията, посочена в член 10а, параграф 2, първа алинея при поискване от тяхна страна. Комисията не е длъжна да взема под внимание заявленията за постигане на споразумение, които са получени след изтичането на този срок.

3.   Когато изложението на възраженията, връчено на страните, отразява съдържанието на техните заявления за постигане на споразумение, писменият отговор на съответните страни на изложението на възраженията, даден в срока, определен от Комисията, следва да потвърди, че изложението на възраженията, адресирано до тях, отразява съдържанието на техните заявления за постигане на споразумение. Тогава Комисията може незабавно да пристъпи към приемане на решение по член 7 и член 23 от Регламент (ЕО) № 1/2003 след допитване до Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1/2003.

4.   Комисията може да реши във всеки момент по време на процедурата изцяло да прекрати разговорите за постигане на споразумение в конкретния случай или по отношение на една или повече страни, ако счете, че няма вероятност да се постигне процедурна ефективност.“

5.

Член 11, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Комисията предоставя на страните, до които адресира изложение на възраженията си, възможност да бъдат изслушани преди провеждането на консултации с Консултативния комитет, посочен в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003“.

6.

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

1.   Комисията предоставя на страните, до които е адресирала изложение на възраженията си, възможност да развият доводите си на устно изслушване, ако те са поискали това в писмените си изложения.

2.   При подаване на своите заявления за постигане на споразумение обаче страните следва да потвърдят пред Комисията, че те биха поискали възможност да изложат своите аргументи на устно изслушване единствено ако изложението на възраженията не отразява съдържанието на техните заявления за постигане на споразумение.“

7.

В член 15 се добавя следният параграф 1а:

„1a.   След образуване на производство по член 11, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1/2003 и за да позволи на страните, които искат да подадат заявления за постигане на споразумение, да го направят, Комисията им оповестява доказателствата и документите, описани в член 10а, параграф 2, при поискване и при спазване на условията, посочени в съответните алинеи. Предвид това, при подаване на заявления за постигане на споразумение страните потвърждават пред Комисията, че ще искат достъп до досието по делото след получаване на изложението на възраженията единствено ако изложението на възраженията не отразява съдържанието на техните заявления за постигане на споразумение.“

8.

Член 17 се изменя по следния начин:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   При определяне на сроковете, предвидени в член 3, параграф 3, член 4, параграф 3, член 6, параграф 1, член 7, параграф 1, член 10, параграф 2, член 10а, параграф 1, член 10а, параграф 2, член 10а, параграф 3 и член 16, параграф 3, Комисията взема под внимание както необходимото време за изготвяне на изложението, така и спешността на случая.“

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Сроковете по член 4, параграф 3, член 10а, параграф 1, член 10а, параграф 2 и член 16, параграф 3 следва да бъдат най-малко две седмици. Срокът по член 3, параграф 3 следва да бъде най-малко две седмици, освен за заявления за постигане на споразумение, за които поправки трябва да се въведат в рамките на една седмица. Срокът по член 10а, параграф 3 следва да бъде най-малко две седмици.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2008 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1419/2006 (ОВ L 269, 28.9.2006 г., стр. 1).

(2)  OB C 50, 27.10.2007 г., стр. 48.

(3)  ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1792/2006 (ОВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1).


1.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 623/2008 НА КОМИСИЯТА

от 30 юни 2008 година

относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 юли 2008 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2) и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на хибридни семена, и ex 1007, с изключение на хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за съответната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, се определят периодично представителни цени CIF за разглежданите продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96, цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 4 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 1 юли 2008 г., които да са приложими до влизането в сила на ново определяне,

(5)

В същото време, съгласно Регламент (ЕО) № 608/2008 на Комисията от 26 юни 2008 г. относно временно спиране на митата върху вноса на някои зърнени култури в рамките на пазарната 2008/2009 (3), се спира прилагането на някои мита, определени от настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 юли 2008 г. вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определят в приложение I към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1816/2005 (ОВ L 292, 8.11.2005 г., стр. 5).

(3)  ОВ L 166, 27.6.2008 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 1 юли 2008 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00 (2)

със средно качество

0,00 (2)

с ниско качество

0,00 (2)

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00 (2)

1002 00 00

РЪЖ

0,00 (2)

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (3)

0,00 (2)

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00 (2)


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Съгласно Регламент (ЕО) № 608/2008 прилагането на това мито се отменя.

(3)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

16.6.2008-27.6.2008

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

259,01

187,53

Цена CAF САЩ

282,92

272,92

252,92

157,14

Премия за Залива

8,73

Премия за Големите езера

27,11

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

43,58 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

48,70 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


ДИРЕКТИВИ

1.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/9


ДИРЕКТИВА 2008/66/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 30 юни 2008 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на бифенокс, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин и хинокламин като активни вещества

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф1 от нея,

като имат предвид, че:

(1)

Регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002 (3) на Комисията определят подробните правила за изпълнението на третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО и установяват списък с активни вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Този списък включва бифенокс, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин и хинокламин.

(2)

Въздействието на тези активни вещества върху здравето на човека и върху околната среда е оценено в съответствие с регламенти (ЕО) № 451/2000 и (ЕО) № 1490/2002 за определен брой употреби, предложени от нотификаторите. Освен това, тези регламенти определят докладващите държави-членки, които трябва да представят съответните доклади за оценка и препоръки в Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1490/2002. За бифенокс определената докладваща държава-членка беше Белгия и цялата съответна информация беше представена на 4 юли 2005 г. За дифлуфеникан определената докладваща държава-членка беше Обединеното кралство и цялата съответна информация беше представена на 1 август 2005 г. За феноксапроп-Р определената докладваща държава-членка беше Австрия и цялата съответна информация беше представена на 2 май 2005 г. За фенпропидин и хинокламин определената докладваща държава-членка беше Швеция и цялата съответна информация беше представена съответно на 24 юни 2005 г. и на 15 юни 2005 г.

(3)

Докладите за оценка бяха предмет на партньорска проверка от страна на държавите-членки и на ЕОБХ и бяха представени на Комисията на 14 ноември 2007 г. — за хинокламин, на 29 ноември 2007 г. — за бифенокс и феноксапроп-Р, и на 17 декември 2007 г. — за дифлуфеникан и фенпропидин, под формата на научни доклади на ЕОБХ (4). Тези доклади бяха разгледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно формулирани на 14 март 2008 г. под формата на доклади на Комисията за преглед на бифенокс, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин и хинокламин.

(4)

От направените различни изследвания е видно, че може да се очаква продуктите за растителна защита, съдържащи бифенокс, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин и хинокламин, да удовлетворяват принципно изискванията, посочени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на употребите, които са били изследвани и подробно разгледани в докладите за преглед, изготвени от Комисията. Поради това е целесъобразно тези активни вещества да бъдат включени в приложение I, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи тези активни вещества, могат да бъдат издавани в съответствие с разпоредбите на посочената директива.

(5)

Без да се засяга това заключение, е целесъобразно да бъде получена допълнителна информация по определени специфични точки. В член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че включването на дадено вещество в приложение I може да подлежи на определени условия. Затова е целесъобразно да се изиска бифенокс да бъде подложен на по-нататъшно изследване за потвърждаване на оценката на риска за тревопасни бозайници, а фенпропидин да бъде подложен на допълнително изследване за потвърждение на оценката на риска по отношение на тревоядни и насекомоядни птици, както и тези проучвания да бъдат представени от нотификаторите.

(6)

Трябва да се предвиди разумен срок преди включването на дадено активно вещество в приложение I, за да се позволи на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за спазването на новите изисквания, които ще произлязат от това включване.

(7)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО като последица от включването на активно вещество в приложение I, следва да се разреши на държавите-членки, в срок от шест месеца след такова включване, да преразгледат действащите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи бифенокс, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин и хинокламин, за да се гарантира, че изискванията, определени с Директива 91/414/ЕИО, по-специално в нейния член 13, и съответните условия, описани в приложение I, са удовлетворени. Държавите-членки следва да променят, заменят или отнемат, по целесъобразност, съществуващите разрешения в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО. Чрез дерогация от изискването за горепосочения срок, следва да се предвиди по-дълъг срок за представянето и извършването на оценка на пълното досие по приложение III за всеки продукт за растителна защита и за всеки предвиден вид употреба, съгласно единните принципи, установени с Директива 91/414/ЕИО.

(8)

Натрупаният опит от предишни включвания в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, оценени в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията (5), показва, че могат да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Следователно, за да се избегнат допълнителни затруднения, се явява необходимо да се уточнят задълженията на държавите- членки, особено задължението да се проверява дали притежателят на разрешения може да докаже достъп до досие, което удовлетворява изискванията на приложение II към споменатата директива. Това уточнение обаче не налага нови задължения на държавите-членки или на притежателите на разрешения в сравнение с досега приетите директиви за изменение на приложение I.

(9)

Следователно е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(10)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са съобразени със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Най-късно до 30 юни 2009 г. държавите-членки приемат и публикуват необходимите за спазване на настоящата директива законови, подзаконови и административни разпоредби. Те незабавно съобщават на Комисията за текста на тези разпоредби и предоставят таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 1 юли 2009 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Държавите-членки определят реда и условията на това позоваване.

Член 3

1.   Държавите-членки, в съответствие с Директива 91/414/ЕИО, при необходимост, изменят или отнемат съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи бифенокс, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин и хинокламин като активни вещества, не по-късно от 30 юни 2009 г.

До тази дата те, по-специално, проверяват, че условията в приложение I към посочената директива, отнасящи се до бифенокс, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин и хинокламин, са изпълнени, с изключение на условията, определени в част Б от вписването за тези активни вещества, както и че притежателят на разрешението притежава досие или има достъп до досие, което удовлетворява изискванията на приложение II към посочената директива, в съответствие с условията на член 13 от нея.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, за всеки разрешен продукт за растителна защита, съдържащ бифенокс, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин и хинокламин като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, всички от които са включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО не по-късно от 31 декември 2008 г., държавите-членки извършват повторна оценка на продукта в съответствие с единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на досие, което удовлетворява изискванията на приложение III към посочената директива, и като вземат предвид част Б от вписването в приложение I към посочената директива относно бифенокс, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин и хинокламин. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът удовлетворява условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като е определено, държавите-членки:

а)

в случай на продукт, съдържащ бифенокс, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин и хинокламин като единствено активно вещество, при необходимост, изменят или отнемат разрешението не по-късно от 31 декември 2012 г.; или

б)

в случай на продукт, съдържащ бифенокс, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин и хинокламин като едно от няколко активни вещества, при необходимост, изменят или отнемат разрешението не по-късно от 31 декември 2012 г. или до датата, определена за това изменение или отнемане в съответната директива или директиви, с които са добавени веществото или веществата към приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на 1 януари 2009 г.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2008/45/ЕО на Комисията (ОВ L 94, 5.4.2008 г., стp. 21).

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1044/2003 (ОВ L 151, 19.6.2003 г., стр. 32).

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1095/2007 (ОВ L 246, 21.9.2007 г., стр. 19).

(4)  Научен доклад на ЕОБХ (2007) 119, 1-84, Заключение относно партньорски преглед на оценката на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество бифенокс (окончателено формулиран на 29 ноември 2007 г.).

Научен доклад на ЕОБХ (2007) 122, 1-84, Заключение относно партньорски преглед на оценката на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество дифлуфеникан (окончателено формулиран на 17 декември 2007 г.).

Научен доклад на ЕОБХ (2007) 121, 1-76, Заключение относно партньорски преглед на оценката на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество феноксапроп-Р (окончателено формулиран на 29 ноември 2007 г.).

Научен доклад на ЕОБХ (2007) 124, 1-84, Заключение относно партньорски преглед на оценката на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество фенпропидин (окончателено формулиран на 17 декември, преглед на 29 януари 2008 г. с поправки на грешни изчисления в оценката на риска за водната среда).

Научен доклад на ЕОБХ (2007) 117, 1-70, Заключение относно партньорски преглед на оценката на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество хинокламин (окончателено формулиран на 14 ноември 2007 г.).

(5)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 416/2008 (ОВ L 125, 9.5.2008 г., стр. 25).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следното вписване се добавя в края на таблицата в приложение I към Директива 91/414/ЕИО:

Общоприето наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане на срока на включване

Специфични разпоредби

„186

Бифенокс

CAS № 42576-02-3

CIPAC № 413

Метил 5-(2,4-дихлорофенокси)-2-нитробензоат

≥ 970 g/kg примеси:

 

макс. 3 g/kg 2,4-дихлорофенол

 

макс. 6 g/kg 2,4-дихлороанизол

1 януари 2009 година

31 декември 2018 година

ЧАСТ А

Разрешава се единствено за употреба като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на бифенокс, и по-специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 март 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на:

безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка,

експозицията на потребителите чрез храната на остатъци от бифенокс в продукти от животински произход и в редуващи се ротационни култури.

Съответните държави-членки изискват да се подаде:

информация относно остатъци от бифенокс и неговия метаболит хидрокси-бифеноксна киселина в храни от животински произход и относно остатъци от бифенокс в ротационни култури,

информация, която да послужи за мерки относно дългосрочния риск за тревопасни бозайници, възникващ от употребата на бифенокс.

Те следва да гарантират, че нотификаторите предоставят такива потвърждаващи данни и информация на Комисията в срок до две години след влизане в сила на настоящата директива.

187

Дифлуфеникан

CAS № 83164-33-4

CIPAC № 462

2′,4′-дифлуоро-2-(α,α,α-трифлуоро-m-толилокси) никотинанилид

≥ 970 g/kg

1 януари 2009 година

31 декември 2018 година

ЧАСТ А

Разрешава се единствено за употреба като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на дифлуфеникан, и по-специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 март 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на:

защитата на водните организми; следва да се прилагат мерки за намаляване на риска, като въвеждане на буферни зони, когато е целесъобразно,

защитата на нецелеви растения; следва да се прилагат мерки за намаляване на риска, като въвеждане на буферна зона в обработваемата земя, където не се пръска.

188

Феноксапроп-Р

CAS № 113158-40-0

CIPAC № 484

(R)-2[4-[(6-хлоро-2-бензоксазолил)окси]-фенокси]-пропионова киселина

≥ 920 g/kg

1 януари 2009 година

31 декември 2018 година

ЧАСТ А

Разрешава се единствено за употреба като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за феноксапроп-Р, и по-специално неговите допълнения I и II, така както са окончателно формулирани от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 14 март 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на:

безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка,

защитата на нецелеви растения,

присъствието на защитното вещество мефенпир-диетил при формулирани продукти по отношение експозицията на оператор, работник и странични лица,

устойчивостта на веществото и на някои от продуктите, получени вследствие на разпада му, в студени райони и области, в които могат да се срещнат анаеробни условия.

Условията за издаване на разрешения следва да включват мерки за намаляване на риска, когато е целесъобразно.

189

Фенпропидин

CAS № 67306-00-7

CIPAC № 520

(R,S)-1-[3-(4-терт-бутилфенил)-2-метилпропил]-пиперидин

≥ 960 g/kg (рацемат)

1 януари 2009 година

31 декември 2018 година

ЧАСТ А

Разрешават се само употреби като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на фенпропидин, и по-специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 март 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на:

безопасността на оператора и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка,

защитата на водните организми, като трябва да гарантират, че условията на разрешението включват, когато е целесъобразно, мерки за намаляване на риска, като например осигуряването на буферни зони.

Съответните държави-членки изискват да се подаде:

информация, която да послужи за мерки относно дългосрочния риск за тревоядни и насекомоядни птици, възникващ от употребата на фенпропидин.

Те следва да гарантират, че нотификаторите предоставят такива потвърждаващи данни и информация на Комисията в срок до две години след влизане в сила на настоящата директива.

190

Хинокламин

CAS № 2797-51-5

CIPAC № 648

2-амино-3-хлоро-1,4-нафтохинон

≥ 965 g/kg примеси:

дихлон (2,3-дихлоро-1,4-нафтохинон) макс. 15 g/kg

1 януари 2009 година

31 декември 2018 година

ЧАСТ А

Разрешава се единствено за употреба като хербицид.

ЧАСТ Б

При оценка на заявления за разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи хинокламин, за употреба, различна от домати, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и гарантират предоставянето на необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение.

За прилагането на единните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на хинокламин, и по-специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 март 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на:

безопасността на оператора като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка,

защитата на водните организми,

защитата на птици и дребни бозайници.

Условията за употреба следва да включват адекватни мерки за намаляване на риска, когато е целесъобразно.


(1)  Допълнителна информация за идентичността и характеристиките на активното вещество е предоставена в доклада за преглед.“


1.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/16


ДИРЕКТИВА 2008/67/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 30 юни 2008 година

за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно морското оборудване (1) и по-специално член 17 от нея,

като има предвид, че:

(1)

За целите на Директива 96/98/ЕО международните конвенции и стандарти за изпитване се прилагат в тяхната актуализирана версия.

(2)

Тъй като от 1 юли 2002 г. насам, когато Директива 96/98/ЕО бе изменена за последен път, са влезли в сила изменения на международните конвенции и действащи стандарти за изпитване, тези изменения следва да бъдат включени в посочената директива от съображения за яснота.

(3)

Международната морска организация и европейските организации за стандартизация са приели стандарти, включително подробни стандарти за изпитване, за голям брой от елементите от оборудването, които са изброени в приложение А.2 към Директива 96/98/ЕО, или които се смятат за свързани с целта на посочената директива, въпреки че не са включени в списъка. Следователно подобни елементи от оборудването следва да бъдат включени в приложение А.1 или прехвърлени от приложение А.2 към приложение А.1, според случая.

(4)

Следователно Директива 96/98/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета по морска безопасност, учреден с Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение А към Директива 96/98/ЕО се заменя с текста в приложението към настоящата директива.

Член 2

Когато оборудване, вписано като „нов елемент“ в колона „наименование на елемента от оборудването“ в приложение А.1, или като елемент, прехвърлен от приложение А.2 към приложение А.1, е било произведено преди датата, посочена в член 3, параграф 1 в съответствие с процедурите за типово одобрение, влезли в сила преди тази дата на територията на дадена държава-членка, то може да бъде пуснато на пазара или инсталирано на борда на кораб на Общността в продължение на две години след посочената дата.

Член 3

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 21 юли 2009 година законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 21 юли 2009 година.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2008 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 25. Директива, последно изменена с Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и Съвета (ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 53).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Списък на използваните съкращения

 

Цирк., Циркулярно писмо.

 

COLREG, Международни правила за предотвратяване на сблъсквания на море.

 

COMSAR, Подкомитет на Международната морска организация (MMO) по радиокомуникации и издирване и спасяване.

 

EN, европейски стандарт.

 

ETSI, Европейски институт за стандартизация на далекосъобщенията.

 

FSS, Международен кодекс за системи за противопожарна безопасност.

 

FTP, Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания.

 

HSC, Международен кодекс за безопасност на бързоходни плавателни съдове (High Speed Craft Code).

 

IBC, Международен кодекс за превоз на химикали в насипно състояние.

 

ICAO, Международна организация на гражданската авиация.

 

IEC, Международна електротехническа комисия.

 

ММО, Международна морска организация.

 

ISO, Международна организация за стандартизация.

 

ITU, Международен съюз за далекосъобщения.

 

LSA, Спасителни средства.

 

MARPOL, Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.

 

MEPC, Комитет за защита на морската околна среда.

 

MSC, Комитет за морска безопасност.

 

SOLAS, Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море.

 

Прав., Правило.

 

Рез., Резолюция.

ПРИЛОЖЕНИЕ A.1

ОБОРУДВАНЕ, ЗА КОЕТО ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПОДРОБНИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ

Бележки, приложими към цялото приложение A.1

а)

Общи положения: в допълнение към специално посочените стандарти за изпитване известен брой разпоредби, чието спазване трябва да бъде контролирано по време на проучването на типа (типово одобрение), посочено в модулите за оценка на съответствието в приложение Б, могат да бъдат открити в приложимите изисквания на международните конвенции и съответните решения и циркулярни писма на ММО.

б)

Колона 5: когато са цитирани резолюции на ММО, се прилагат само стандартите за изпитване, съдържащи се в съответните части на приложенията към резолюциите, като се изключват разпоредбите на самите резолюции.

в)

Колона 5: Международните конвенции и стандарти за изпитване се прилагат в тяхната актуализирана версия. За целите на правилно определяне на приложимите стандарти, протоколите от изпитанията, сертификатите за съответствие и декларациите за съответствие уточняват конкретния стандарт за изпитване, който се прилага, и неговата версия.

г)

Колона 5: Когато два комплекта определящи стандарти са разделени от „или“, всеки комплект отговаря на всички изисквания за изпитване, необходими за да бъдат спазени стандартите за качество на ММО; по този начин изпитването по един от тези комплекти е достатъчно, за да се демонстрира спазването на изискванията на съответните международни актове. В противен случай, когато са използвани други разделителни частици или знаци (запетая), се прилагат всички изброени стандарти.

д)

Колона 6: под „модул З“ следва да се разбира „модул З плюс сертификат за проучване на проекта“.

е)

изискванията, предвидени в настоящото приложение, не следва да бъдат в противоречие с изискванията към превоза от международните спогодби.

1.   Спасителни средства

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

спасителни пояси

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/7,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, II,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 980.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.2

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

за спасителни съдове и дежурни лодки,

за спасителни кръгове,

за спасителни жилетки.

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/7,

Прав. III/22,

Прав. III/26,

Прав. III/32,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 885,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70).

(освен за изискванията към батериите, определени в EN 394 (1993), които се прилагат само за светлините на спасителни жилетки).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.3

Самозадействащи се димни сигнали за спасителни кръгове

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/7,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, II,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.4

Спасителни жилетки

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/7,

Прав. III/22,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, II,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.922,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70).

(освен за изискванията към батериите, определени в EN 394 (1993), които се прилагат само за светлините на спасителни жилетки).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.5

Спасителни хидрокостюми и предпазни костюми, некласифицирани като спасителни жилетки:

Изолирани или неизолирани

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/7,

Прав. III/22,

Прав. III/32,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, II,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70).

EN ISO 15027-3 (2002).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.6

Спасителни хидрокостюми и предпазни костюми, класифицирани като спасителни жилетки:

Изолирани или неизолирани.

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/7,

Прав. III/22,

Прав. III/32,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, II,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70),

EN ISO 15027-3 (2002).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.7

Средства за термична защита

Прав. III/4,

Прав. X/3

Прав. III/22,

Прав. III/32,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, II,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.8

Сигнални ракети, тип „парашут“ (пиротехника)

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/6,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, III,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.9

Ръчни сигнални ракети (пиротехника)

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, III,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.10

Димни сигнали с положителна плавателност (пиротехника)

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, III,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.11

Линометни устройства

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/18,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, VII,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.12

Надуваеми спасителни плотове

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/13,

Прав. III/21,

Прав. III/26,

Прав. III/31,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.811,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.13

Твърди спасителни плотове

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/21,

Прав. III/26,

Прав. III/31,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.811,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70),

ММО MSC/Цирк.1006.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.14

Автоматични самоизправящи се спасителни плотове

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/26,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.809 включително Add.1,

ММО MSC/Цирк.811,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70),

ММО MSC/Цирк.809 включително Add.1,

ММО MSC/Цирк.1006.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.15

Покрити, обратими спасителни плотове

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/26,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) Приложение 10,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, Приложение 11,

ММО MSC/Цирк.809 включително Add.1,

ММО MSC/Цирк.811,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70),

ММО MSC/Цирк.809 включително Add.1,

ММО MSC/Цирк.1006.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.16

Устройства за свободно изплаване на спасителни плотове (хидростатични разединители)

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/13,

Прав. III/26,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.811,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.17

Спасителни лодки

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/21,

Прав. III/31,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70),

ММО MSC/Цирк.1006.

Б + Г

Б + Е

Ж

A.1/1.18

Твърди дежурни лодки

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/21,

Прав. III/31,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, V,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70),

ММО MSC/Цирк.1006.

Б + Г

Б + Е

Ж

A.1/1.19

Надуваеми дежурни лодки

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/21,

Прав. III/31,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, V,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

Б + Г

Б + Е

Ж

A.1/1.20

Бързоходни дежурни лодки

Прав. III/4.

Прав. III/26,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, V,

ММО MSC/Цирк.809 включително Add.1,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО MSC/Цирк.1016,

ММО MSC/Цирк.1094.

ММО Рез. MSC.81(70),

ММО MSC/Цирк.1006,

ISO 15372 (2000).

Б + Г

Б + Е

Ж

A.1/1.21

Устройства за спускане на вода с помощта на талии и лебедки (лодбалки)

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/23,

Прав. III/33,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, VI,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/1.22

Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване

Преместен в А.2/1,3.

A.1/1.23

Устройства за спускане на вода на свободно падащи спасителни лодки

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/16,

Прав. III/23,

Прав. III/33,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, VI,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/1.24

Устройства за спускане на вода на спасителни плотове

(Лодбалки)

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/12,

Прав. III/16,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, VI,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/1.25

Устройства за спускане на вода на бързоходни дежурни лодки

(Лодбалки)

Прав. III/4.

Прав. III/26,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, VI,

ММО MSC/Цирк.809 включително Add.1,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/1.26

Освобождаващ механизъм за:

Спасителни лодки и дежурни лодки и

Спасителни плотове,

спускани на вода посредством талия или талии

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/16,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV, VI,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.27

Морски системи за евакуация

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/15,

Прав. III/26,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, VI,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Е

Ж

A.1/1.28

Спасителни средства

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/26,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, VI,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70),

ММО MSC/Цирк.810.

Б + Г

Б + Е

A.1/1.29

Парадни трапове

Преместен в А.2/1,4.

A.1/1.30

Ретроотражателни материали

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. A.658(16).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.31

Двупосочни УКВ радиотелефонни станции за спасителни съдове

Преместен в А.1/5.17 и А.1/5.18

A.1/1.32

Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART)

Преместен в А.1/4,18.

A.1/1.33

Радиолокационен отражател за спасителни и дежурни лодки

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV, V,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО Рез. MSC.164(78),

ММО MSC/Цирк.980,

EN ISO 8729 (1998).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/1.34

Компас за спасителни и дежурни лодки

Преместен в А.1/4,23.

A.1/1.35

Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки

Преместен в А.1/3,38.

A.1/1.36

Двигател за спасителни/дежурни лодки

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) IV, V.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.37

Двигател за дежурни лодки – извънборден двигател

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) V.

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.38

Прожектори, използвани в спасителни и дежурни лодки

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV, V,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.39

Открити обратими спасителни плотове

Прав. III/4,

Прав. X/3.

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) Приложение 10,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, Приложение 11,

ММО MSC/Цирк.980,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) Приложение 10,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) Приложение 11.

Б + Г

Б + Е

A.1/1.40

Механичен пилотски лифт

Прав. V/23.

Прав. V/23,

ММО Рез. A.889(21),

ММО MSC/Цирк.773,

ММО MSC/Цирк.980,

ISO 799 (2004).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.41

(нов елемент)

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки,

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/16,

Прав. III/17,

Прав. III/23,

Прав. III/24,

Прав. III/34,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, VI,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс),

ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/1.42

(нов елемент)

Пилотска стълба

Прав. V/23,

Прав. X/3.

Прав. V/23

ММО Рез. A.889(21)

ММО MSC/ Цирк.528/редакция 1.

ММО Рез. A.889(21).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж


2.   Предотвратяване на замърсяването на морската среда

Наименование на елемента от оборудването

Правило на MARPOL 73/78, когато се изисква „типово одобрение“

Правила на MARPOL 73/78 и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Оборудване за филтриране на нефт (за достигане на нефтено съдържание в отпадъчните течности, не по-голямо от 15 p.p.m)

Приложение I, прав. 16(4),

Приложение I, прав. 16(5),

Ревизирано приложение I, прав. 14.6,

Ревизирано приложение I, прав. 14.7.

Приложение I, прав. 16(1),

Приложение I, прав. 16(2),

Ревизирано приложение I прав. 14.1,

Ревизирано приложение I прав. 14.2,

Ревизирано приложение I прав. 14.3.

ММО Рез. MEPC.60(33),

ММО Рез. MEPC.107(49).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/2.2

Детектори за смесване на вода и нефт

Приложение I, прав. 15(3)(б),

Ревизирано приложение I, прав. 32.

Приложение I, прав. 15(3)(б),

Ревизирано приложение I, прав. 32.

ММО Рез. MEPC.5(XIII).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/2.3

Уреди за измерване на съдържанието на нефт

Приложение I, прав. 16(5),

Ревизирано приложение I прав. 14.7,

Ревизирано приложение I прав. 14.7.

Приложение I, прав. 16(1) и (2),

Ревизирано приложение I, прав. 14,1 и 14,2.

ММО Рез. MEPC.60(33).

ММО Рез. MEPC.107(49).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/2.4

Обработващи устройства, предназначени за монтиране към съществуващи уредби за сепариране на нефтоводни смеси (за достигане на нефтеното съдържание в отпадъчните течности, не по-голямо от 15 p.p.m.)

Елементът е заличен.

A.1/2.5

Система за наблюдение и контрол на разтоварването на нефт на нефтен танкер

Приложение I, прав. 15(3) (a),

Ревизирано приложение I, прав. 31.2,

Ревизирано приложение I, прав. 31.3.

Приложение I, прав. 15(3),

Ревизирано приложение I, прав. 31.2,

Ревизирано приложение I, прав. 31.3,

Ревизирано приложение I, прав. 31.4.

ММО Рез. MEPC.108(49).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/2.6

Уредби за обработка на отпадъчни води

Приложение IV, прав. 9.

Ревизирано Приложение IV, прав. 9.

ММО Рез. MEPC.2(VI).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/2.7

Корабни инсинератори

Приложение VI, прав. 16(2) (a),

Приложение VI, прав. 16.

Приложение VI, прав. 16(2)(a),

Приложение VI, прав. 16.

ММО Рез. MEPC.76(40).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж


3.   Оборудване за противопожарна защита

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Първични палубни покрития

Прав. II-2/4,

Прав. II-2/6,

Прав. X/3.

Прав. II-2/4,

Прав. II-2/6,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. A.653(16),

ММО Рез. A.687(17),

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс),

ММО MSC/Цирк.916,

ММО MSC/Цирк.1004.

Б + Г

A.1/3.2

Преносими пожарогасители

Прав. II-2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.

Прав. II-2/10,

Прав. II-2/19,

Прав. II-2/20,

ММО Рез. A.951(23),

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995) включително А.1 (1999),

EN 3-7 (2004).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.3

Снаряжение на пожарникаря: защитно облекло (облекло за непосредствена близост)

Прав. II-2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

Прав. II-2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

EN 469 (2006),

EN 531 (1995),

EN 531/А1 (1998),

EN 1486 (1996).

или

ISO 15538 (2001).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.4

Снаряжение на пожарникаря: ботуши

Прав. II-2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

Прав. II-2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

EN ISO 20344 (2004),

EN ISO 20345 (2004).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.5

Снаряжение на пожарникаря: ръкавици

Прав. II-2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

Прав. II-2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

EN 659 (2003),

EN 60903 (2002) (само за проводимостта).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.6

Снаряжение на пожарникаря: шлем

Прав. II-2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

Прав. II-2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

EN 443 (1997).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.7

Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух

Забележка: При инциденти, свързани с опасни товари, се изисква използване на тип маска с положително налягане.

Прав. II-2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

Прав. II-2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

EN 136 (1998),

EN 137 (2007).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.8

Дихателен апарат с въздух, предназначен за употреба с противодимен шлем или противодимна маска

Забележка: При инциденти, свързани с опасни товари, се изисква използване на тип маска с положително налягане.

Прав. X/3.

Бележка. Този елемент не е включен в правилата в новата глава II-2 [ММО Рез. MSC.99(73)] или в FSS Кодекса [ММО Рез. MSC.98(73)].

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005),

EN 14594 (2005).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.9

Компоненти на спринклерни системи за жилищни помещения, служебни помещения и постове за управление, еквивалентни на тези, посочени в правило II-2/12 на SOLAS 74 (ограничени до дюзи и действието им)

Прав. II-2/7,

Прав. II-2/10,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 8.

Прав. II-2/7,

Прав. II-2/9,

Прав. II-2/10,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 8.

ММО Рез. A.800(19).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/3.10

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за машинни помещения

Преместен в А.2/3,11.

A.1/3.11

Огнеупорни прегради от клас „А“ и „Б“

прегради от клас „А“,

прегради от клас „Б“.

Клас „А“:

Прав. II-2/3.2.

Клас „Б“:

Прав. II-2/3.4.

Прав. II-2/9 и

Клас „А“:

Прав. II-2/3.2.

Клас „Б“:

Прав. II-2/3.4.

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс),

ММО MSC/Цирк.1120.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.12

Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните танкове на нефтени танкери

Прав. II-2/4,

Прав. II-2/16.

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2000),

ММО MSC/Цирк.677

ММО MSC/Цирк.1009.

Б + Е

A.1/3.13

Негорими материали

Прав. II-2/3,

Прав. X/3.

Прав. II-2/3,

Прав. II-2/5,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Code),

ММО MSC/Цирк.1120.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.14

Материали, различни от стомана, за тръби, преминаващи през прегради от клас „А“ или „Б“

Прав. II-2/9.

Прав. II-2/9.

ММО Рез. A.754(18),

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс),

ММО MSC/Цирк.1120.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.15

Материали, различни от стомана, за тръби, пренасящи нефт или гориво:

тръби и фитинги,

клапани,

меки връзки.

Прав. II-2/4,

Прав. X/3.

Прав. II-2/4,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, 10,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, 10.

ММО Рез. A.753(18),

ISO 15540 (1999),

ISO 15541 (1999).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.16

Противопожарни врати

Прав. II-2/9.

Прав. II-2/9.

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс),

ММО MSC/Цирк.1120.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/3.17

Компоненти на системи за управление на противопожарни врати.

Забележка: Когато в колона 2 е използван терминът „компоненти на системи“, това може да означава, че единичен компонент, група компоненти и цяла система трябва да бъде изпитана, за да се гарантира, че са спазени международните изисквания.

Прав. II-2/9,

Прав. X/3.

Прав. II-2/9,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.18

Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка

декоративни облицовки,

системи за боядисване,

подови настилки,

изолационни покрития за тръби,

слепващи материали, използвани при изграждане на прегради от клас „Б“ и „В“,

горими тръбопроводи.

Прав. II-2/3,

Прав. II-2/5,

Прав. II-2/6,

Прав. II-2/9,

Прав. X/3.

Прав. II-2/3,

Прав. II-2/5,

Прав. II-2/6,

Прав. II-2/9,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс),

ММО MSC/Цирк.916,

ММО MSC/Цирк.1004,

ММО MSC/Цирк.1036,

ММО MSC/Цирк.1120,

ISO 1716 (2002).

Забележка: Когато повърхностният материал трябва да притежава определена максимална топлотворна способност, тя се измерва в съответствие с ISO 1716.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.19

Драперии, завеси и други висящи текстилни материали и покрития

(Означението е според изискванията на SOLAS)

Прав. II-2/3,

Прав. II-2/9,

Прав. X/3.

Прав. II-2/3,

Прав. II-2/9,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.20

Мека мебел

(Означението е според изискванията на SOLAS)

Прав. II-2/3,

Прав. II-2/5,

Прав. II-2/9,

Прав. X/3.

Прав. II-2/3,

Прав. II-2/5,

Прав. II-2/9,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.21

Постелъчни принадлежности

(Означението е според изискванията на SOLAS)

Прав. II-2/3,

Прав. II-2/9,

Прав. X/3.

Прав. II-2/3,

Прав. II-2/9,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.22

Автоматични противопожарни предпазители

Прав. II-2/9.

Прав. II-2/9.

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс),

ММО MSC/Цирк.1120.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.23

Прорези на негорими тръбопроводи през прегради от клас „А“

Преместен в А.1/3,26.

A.1/3.24

Проходи на електрически кабели през прегради от клас „А“

Преместен в А.1/3,26.

A.1/3.25

Огнеупорни прозорци и бордови илюминатори от клас „А“ и „Б“

Прав. II-2/9.

Прав. II-2/9,

ММО MSC/Цирк.847,

ММО MSC/Цирк.1120.

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс),

ММО MSC/Цирк.1004,

ММО MSC/Цирк.1036,

ММО MSC/Цирк.1120.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.26

Прорези през прегради от клас „А“

проходи за електрически кабели,

прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.

Прав. II-2/9.

Прав. II-2/9.

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс),

ММО MSC/Цирк.1120.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.27

Прорези през клас „Б“

проходи за електрически кабели,

прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.

Прав. II-2/9.

Прав. II-2/9.

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс),

ММО MSC/Цирк.1120.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.28

Спринклерни системи (ограничени до спринклерни глави)

Прав. II-2/7,

Прав. II-2/10,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 8.

Прав. II-2/10,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 8.

ISO 6182-1 (2004).

или

EN 12259-1 (1999).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.29

Пожарни маркучи

Прав. II-2/10,

Прав. X/3.

Прав. II-2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

EN 14540 (2004).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.30

Преносимо оборудване за кислороден анализ и откриване на газ

Прав. II-2/4,

Прав. VI/3.

Прав. II-2/4,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

и според случая за:

а)

Категория 1: (безопасна област):

EN 50104 (2002) включително Попр. 2004 г., кислород,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

б)

Категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове)

EN 50104 (2002) включително попр. 2004 Oxygen,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000),

IEC 60079-0 (2004),

IEC 60079-1 (2003),

IEC 60079-10 (2002),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2005),

IEC 60079-26 (2006).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.31

Дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)

Прав. X/3.

ММО MSC/Цирк.912,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.44(65).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/3.32

Материали за ограничаване на пожара (освен мебели) за бързоходни плавателни съдове

Прав. X/3.

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.33

Материали за ограничаване на пожара за мебели за бързоходни плавателни съдове

Прав. X/3.

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.34

Огнеупорни прегради за бързоходни плавателни съдове

Прав. X/3.

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.35

Противопожарни врати на бързоходни плавателни съдове

Прав. X/3.

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. A.754(18),

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.36

Автоматични противопожарни предпазители на бързоходни плавателни съдове

Прав. X/3.

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. A.754(18),

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.37

Прорези през огнеупорни прегради на бързоходни плавателни съдове

проходи за електрически кабели,

прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.

Прав. X/3.

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО Рез. A.754(18),

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.38

Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки

Прав. III/4,

Прав. X/3.

Прав. III/34,

ММО Рез. A.951(23),

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV, V,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995),

EN 3-6 А1 (1999),

EN 3-7 (2004).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.39

Дюзи за еквивалентни системи за гасене на пожари на водна основа за машинни помещения от категория „А“ и товарни помпени отделения

Прав. II-2/10.

Прав. II-2/10,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7.

ММО MSC/Цирк.1165.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.40

Системи за осветление с ниско разположение (само компоненти)

Прав. II-2/13,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 11.

Прав. II-2/13,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 11.

ММО Рез. A.752(18).

или

ISO 15370 (2001).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/3.41

Дихателни апарати за аварийни изходи (ДААИ)

Прав. II-2/13.

Прав. II-2/13.3.4,

Прав. II-2/13.4.3,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

ММО MSC/Цирк.849.

EN 402(2003),

EN 1146(2005),

EN 13794(2002).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.42

Компоненти на системи за инертен газ

Прав. II-2/4.

Прав. II-2/4,

ММО Рез. A.567(14),

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

ММО MSC/Цирк.847, поправка 1,

ММО MSC/Цирк.1120.

ММО MSC/Цирк.353,

ММО MSC/ Цирк.450 ревизия 1,

ММО MSC/Цирк.485.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/3.43

Дюзи за системи за гасене на пожари за фритюрници (автоматичен или ръчен тип).

Прав. II-2/1,

Прав. II-2/10,

Прав. X/3.

Прав. II-2/1.2.2.3,

Прав. II-2/10.6.4,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ISO 15371 (2000).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/3.44

Снаряжение на пожарникаря – осигурително въже

Прав. II-2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

Прав. II-2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс),

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.45

Компоненти на еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения и товарни помпени отделения

Прав. II-2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 5.

Прав. II-2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 5.

ММО MSC/Цирк.848.

ММО MSC/Цирк.848.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.46

Еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения (аерозолни системи)

Прав. II-2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 51,

ММО MSC/Цирк.1007.

Прав. II-2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 5.

ММО MSC/Цирк.1007.

ММО MSC/Цирк.1007.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.47

Концентрат за стационарни системи за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения.

Забележка: Стационарната система за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения трябва да бъде допълнително изпитана с одобрения концентрат, за да отговори на изискванията на администрацията.

Прав. II-2/10.

Прав. II-2/10,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 6.

ММО MSC/Цирк.670.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/3.48

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари на водна основа с локално приложение, предназначени за машинни помещения от категория „А“

(дюзи и изпитания на ефективността).

Прав. II-2/1,

Прав. II-2/10,

Прав. X/3.

Прав. II-2/1,

Прав. II-2/10,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

ММО MSC/Цирк.913.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.49

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане за помещения от специални категории, Ро-Ро товарни помещения, Ро-Ро помещения и помещения за транспортни средства

Преместен в А.2/3,2.

A.1/3.50

Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие

Преместен в А.2/3,9.

A.1/3.51

Ex A.2/3.5

Ex A.2/3.6

Ex A.2/3.7

Ex A.2/3.16

Ex A.2/3.17

Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване

Прав. II-2/7,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9.

Прав. II-2/7.2.2,-Прав. II-2/7.4,

Прав. II 2/7.4.1,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9.

Оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби:

EN 54-2 (1997) включително АC (1999) и A1(2006).

Оборудване за захранване:

EN 54-4 (1997) включително АC (1999) и A1(2002) и A2(2006).

Температурни датчици – точкови датчици:

EN 54-5 (2000) включително A1 (2002).

Датчици за дим - точкови датчици, използващи разсеяна светлина, излъчвана светлина или йонизация:

EN 54-7 (2000) включително А1 (2002) и A2(2006).

Датчици за пламък – точкови датчици:

EN 54-10 (2002) включително A1 (2005).

Ръчни пожароизвестители:

EN 54-11 (2001) включително A1 (2005).

И, според случая, електрическо и елктронно обзавеждане в кораби:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.52

Ex A.2/3.1

Непреносими и превозими пожарогасители

Прав. II-2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.

Прав. II-2/4,

Прав. II-2/10,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.

EN 1866 (1998).

или

ISO 11601 (1999).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.53

Предишен А.2/3,18

Устройства за аварийна сигнализация

Прав. II-2/7,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9.

Прав. II-2/7,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9.

Ехолоти

EN 54-3 (2001) включително А1 (2002) и A2(2006),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.54

(нов елемент)

Стационарно оборудване за кислороден анализ и откриване на газ

Прав. VI/3.

Прав. II-2/4,

ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

и според случая за:

а)

Категория 4: (безопасна област)

EN 50104 (2002) включително Попр. 2004 г., кислород,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

б)

Категория 3: (атмосфери с експлозивни газове)

EN 50104 (2002) включително Попр. 2004 г., кислород,

EN 61779-11 (2000).

Б + Г

Б + Д

Б + Е


4.   Навигационно оборудване

Бележки, приложими към раздел 4: Навигационно оборудване.

Колона 5: При всяко позоваване на серията EN 61162 или на серията IEC 61162, предвидената подредба на елементите се взема предвид за определяне на приложимия стандарт от серия EN 61162 или серия IEC 61162.


Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Магнитен компас

Прав. V/18.

Прав. V/19,

ММО Рез. A.382(X),

ММО Рез. A.694(17).

EN ISO 449 (1999),

EN ISO 694 (2001),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

EN 60945 (2002).

или

ISO 449 (1997),

ISO 694 (2000),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

IEC 60945 (2002).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.2

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (магнитен метод)

Прав. V/18,

Прав. V/19,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

Прав. V/19,

ММО Рез. A.694(17),

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

ММО Рез. MSC.116(73).

EN 60945 (2002),

серия EN 61162;

ISO 22090-2 (2004), включително Поправка 2005.

или

IEC 60945 (2002),

серия IEC 61162.

ISO 22090-2 (2004), включително Поправка 2005.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.3

Жирокомпас

Прав. V/18.

Прав. V/19,

ММО Рез. A.424(XI),

ММО Рез. A.694(17).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002),

серия EN 61162.

или

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002),

серия IEC 61162.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.4

Радиолокационно оборудване

Преместен в А.1/4.34, А.1/4.35 и А.1/4.36

A.1/4.5

Средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП)

Преместен в А.1/4.34.

A.1/4.6

Ехолоти

Прав. V/18,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

Прав. V/19,

ММО Рез. A.224(VII),

ММО Рез. A.694(17),

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

EN ISO 9875 (2001),

EN 60945 (2002),

серия EN 61162.

или

ISO 9875 (2000),

IEC 60945 (2002),

серия IEC 61162.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.7

Оборудване за измерване на скорост и разстояние (ОИСР)

Прав. V/18,

Прав. X/3,

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

Прав. V/19,

ММО Рез. A.694(17),

ММО Рез. A.824(19),

ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61023 (1999),

серия EN 61162.

или

IEC 60945 (2002),

IEC 61023 (1999),

серия IEC 61162.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.8

Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля, оборотите на въртене и стъпката на винта

Преместен в А.1/4,20, А.1/4,21 и А.1/4,22

A.1/4.9

Индикатор за ъгловата скорост на поворота

Преместен в А.2/4,26.