ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 170

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
30 юни 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията от 27 юни 2008 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

30.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 555/2008 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2008 година

относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино, за изменение на Регламенти (ЕО) № 1493/1999, (ЕО) № 1782/2003, (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 3/2008 и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1493/1999 (1), и по-специално членове 22, 84, 89, 97, 107, 117, 121, букви б) и в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 479/2008 промени предишния режим на лозаро-винарския сектор, установен с Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (2) и отмени този регламент от 1 август 2008 г.

(2)

Съществуващите правила за прилагане, обхващащи лозаро-винарския сектор, се съдържат в няколко регламента, които са изменяни често. Тези правила за прилагане относно пазарните механизми, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор, се налага да бъдат променени в резултат на промените, внесени в лозаро-винарския режим с Регламент (ЕО) № 479/2008, както и в светлината на придобития опит. За прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 следва да бъдат приети подробни правила.

(3)

Следните регламенти на Комисията следва поради това да бъдат отменени и заменени с нов регламент:

Регламент (ЕО) № 1227/2000 от 31 май 2000 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на производствения потенциал (3);

Регламент (ЕО) № 1623/2000 от 25 юли 2000 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 относно общата организация на пазара на вино по отношение на пазарните механизми (4);

Регламент (ЕО) № 2729/2000 от 14 декември 2000 година относно определяне на подробни правила за проверките в лозаро-винарския сектор (5);

Регламент (ЕО) № 883/2001 от 24 април 2001 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на търговията с продукти от лозаро-винарския сектор с трети страни (6).

(4)

Дял II от Регламент (ЕО) № 479/2008 съдържа разпоредби за новата програма за подпомагане, за която се взема решение на равнище държави-членки, за финансиране на конкретни мерки за подпомагане в подкрепа на лозаро-винарския сектор. Уместно е тази рамка да бъде запълнена чрез издаване на правила за прилагане.

(5)

Следва да бъде установена процедура за първоначалното представяне на програмата за подпомагане. Следва също така да се предвиди процедура за годишно изменение на програмите за подпомагане за следващата година, така че те да могат да бъдат адаптирани към новите условия, които не са могли да бъдат предвидени при първоначалното им представяне. Всички подобни изменения следва да бъдат предмет на определени граници и условия, за да се гарантира, че одобрените програми за подпомагане ще запазят своите общи цели.

(6)

По силата на член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008 държавите-членки могат да предпочетат да изготвят програмите за подпомагане на географско равнище, което те считат за най-подходящо. Тъй като държавите-членки са отговорни за одобрението на плановете, в този случай те трябва да установят правила за представянето и одобрението на планове и за минималното съдържание на последните.

(7)

Член 10 от Регламент (ЕО) № 479/2008 съдържа разпоредби за нова мярка за подпомагане на популяризирането на пазарите на трети държави. Необходимо е да бъдат определени подробни правила относно установяването на тази нова мярка.

(8)

С оглед да бъде избегнат какъв то и да е риск от нарушаване на конкуренцията следва да бъдат определени правила за начина, по който трябва да бъде посочен специфичния произход на продуктите, обхванати от кампанията за информиране и популяризиране.

(9)

В интерес на правната сигурност посланието, разпространявано в рамките на кампанията за популяризиране, следва да е съобразено със законодателството на третите държави, които са цел на тези действия.

(10)

Критериите за подбор на заявленията и тяхното внимателно проучване от държавите-членки следва да бъдат установени с оглед осигуряване спазването на правилата на Общността, както и на ефективността на подпомаганите мерки, които следва да бъдат осъществени.

(11)

С оглед осигуряване на ефективността на мерките на Общността, държавите-членки трябва да обезпечат одобрените кампании за популяризиране да съответстват и допълват техните национални и регионални програми за популяризиране. С оглед постигането на синергия държавите-членки могат да разработят колективни кампании за популяризиране и в съответствие с това следва да бъдат приети разпоредби, които да позволят съвместната дейност между съответните държави-членки. Следва да бъдат предпочитани микро-, малки и средни предприятия, които се нуждаят повече от подпомагане от Общността, отколкото по-големите предприятия.

(12)

За да бъде избегнато двойно плащане за мерки за популяризиране, финансирани според Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 година относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (7) или според Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (8), следва да бъде определено взаимно изключване.

(13)

Член 11 от Регламент (ЕО) № 479/2008 съдържа разпоредби за мерки за подпомагане на преструктурирането и конверсията на лозя. По-специално член 11, параграф 3, втора алинея от посочения регламент предвижда, че помощта за преструктуриране и конверсия на лозя не се отнася за обичайното обновяване на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл.

(14)

В допълнение, държавите-членки могат да приемат правила за минималния размер на съответния парцел, за да се осигури действителен ефект на системата върху производствения потенциал.

(15)

При прилагането на член 11 от Регламент (ЕО) № 479/2008 държавите-членки разполагат със значителни възможности за собствена преценка при вземане на решенията относно конкретния обсег и размерите на помощта, особено по отношение изплащането на фиксирани суми, установяването на максимални размери на помощ на хектар и диференцирането на помощта на базата на обективни критерии, в рамките на ограниченията, предвидени в глава I на дял II от същия регламент, както и на разпоредбите, приети в изпълнение на последните. Независимо от това следва да бъдат установени общи правила. Следва да бъдат определени мерки със срокове за тяхното изпълнение и подходящ мониторинг. Правилата следва също така да обхващат упражняването на правата за презасаждане, които произтичат от изкореняване, ако то е предвидено в проекта, така че да позволят по-високи размери на помощта, която следва да бъде отпусната, за сметка на направените по-големи разходи.

(16)

За целите на контрола изплащането на помощи следва обикновено да се извършва след изпълнението на специфична мярка или на целия пакет от мерки. Плащането обаче може да се извърши преди изпълнението на мярката или на целия пакет от мерки, при условие че се депозира гаранция, която да обезпечава изпълнението на мярката.

(17)

Следва да бъдат установени подробни правила относно участието във финансирането на системата за преструктуриране и конверсия. Трябва да бъдат взети мерки за осигуряване на ефективното изразходване на средствата, предназначени за системата, като в частност се предвидят разпоредби за предварителните плащания.

(18)

Член 12 от Регламент (ЕО) № 479/2008 съдържа разпоредби за нова мярка за подпомагане на събирането на реколтата на зелено. С оглед на субсидиарността, държавите-членки следва да бъдат отговорни за административните разпоредби, отнасящи се до процедурата за подаване на заявления за събиране на реколтата на зелено. Те следва да бъдат свободни да определят датата, до която те изискват от производителите да приключат с дейностите, така че да разполагат с достатъчно време, с оглед на времевите ограничения и близостта на периода за събиране на реколтата, за необходимия контрол, преди извършване на плащанията.

(19)

Отчитайки средствата, свързани със схемата за събиране на реколтата на зелено, следва да бъдат предвидени систематични проверки на място в съответните области след изпълнението. Тези проверки трябва да гарантират, че пълното унищожаване на гроздето е било извършено. Те също така следва да гарантират, че фитосанитарните и екологични изисквания са надлежно спазени. За целите на контрола изплащането на премията следва да бъде направено след контролиране на извършването на събирането на реколтата на зелено.

(20)

В допълнение към това следва да бъдат определени максимални равнища на подпомагане, за да се гарантира, че помощта няма да се превърне в постоянен алтернативен начин за пласиране на продукцията, за сметка на предлагането ѝ на пазара.

(21)

Член 13 от Регламент (ЕО) № 479/2008 съдържа разпоредби за нова мярка за подпомагане на създаването на взаимоспомагателни фондове. Необходимо е да бъдат определени подробни правила относно тази нова мярка. Доколкото е възможно, тези правила следва да бъдат гъвкави и бързо приложими при кризи и затова следва да позволяват вземането на решения от самите държави-членки и организации на производители. Въпреки това правилата следва да предотвратяват злоупотреби и да предвиждат граници, включително финансови такива. Тъй като производителите в новите държави-членки са обикновено в по-малка степен организирани, отколкото в другите държави-членки, за първите следва да бъде предвиден по-висок таван за подпомагане.

(22)

Член 14 от Регламент (ЕО) № 479/2008 съдържа разпоредби за нова мярка за подпомагане на застраховане на реколтата. Необходимо е да бъдат определени подробни правила относно установяването на тази нова мярка. Доколкото е възможно тези правила следва да предвиждат гъвкавост. Въпреки това правилата следва да предотвратяват злоупотреби и да предвиждат граници, включително финансови такива.

(23)

Член 15 от Регламент (ЕО) № 479/2008 съдържа разпоредби за нова мярка за подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи в предприятия. Необходимо е да бъдат определени подробни правила относно установяването на тази нова мярка в съгласуваност със същата мярка, достъпна в програмите за развитие на селските райони. Следва да бъдат определени видовете допустими инвестиции, включително и тези, отнасящи се до разработването на нови продукти, процеси и технологии, като бъдат определени и примерни допустими разходи.

(24)

Член 16 от Регламент (ЕО) № 479/2008 съдържа разпоредби за мярка за подпомагане на дестилация на вторични продукти. Необходимо е да бъдат определени подробни правила относно установяването на тази нова мярка и в частност за условията за реализация на вторичните продукти, както и за целта и равнището на максималната сума на помощта за дестилация на джибри, вино и утайка.

(25)

Член 17 от Регламент (ЕО) № 479/2008 съдържа разпоредби относно преходна мярка за подпомагане на дестилация на спиртни напитки. Необходимо е да бъдат определени подробни правила относно установяването на тази нова мярка и в частност целта и възможното приспособяване на помощта.

(26)

Член 18 от Регламент (ЕО) № 479/2008 съдържа разпоредби относно преходна мярка за подпомагане на кризисна дестилация. Необходимо е да бъдат определени подробни правила относно установяването на тази мярка и в частност процедурата и условията на помощта, както и критериите, които трябва да бъдат взети предвид при определянето на размера на помощта.

(27)

Член 19 от Регламент (ЕО) № 479/2008 съдържа разпоредби относно преходна мярка за подпомагане на използването на мъст за обогатяване. Необходимо е да бъдат определени подробни правила относно установяването на тази мярка и в частност целта и равнището на максималната сума на помощта, както и да бъдат предвидени специфични проверки на продукта, използван за повишаване на алкохолното съдържание.

(28)

Наложително е, с цел мониторинг на изпълнението на дял II от Регламент (ЕО) № 479/2008 и подходящото управление на пазара, Комисията да има на разположение необходимите данни за изпълнението на програмите за подпомагане. В този контекст е необходимо да бъде установена информацията, която трябва да бъде изложена в докладите и оценките на програмите за подпомагане с оглед преценка на тяхната ефективност.

(29)

Общите правила, касаещи бюджетната дисциплина и в частност правилата, свързани с непълни или неточни декларации от страна на държавите-членки, следва да се прилагат в допълнение към специфичните правила, установени от настоящия регламент.

(30)

Правилата за финансовото управление на системата следва да се ръководят от правилата, приети за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на общата селскостопанска политика (9).

(31)

Член 76, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008 предвижда, че за соковете и мъстта, за които прилагането на мита зависи от вносната цена на продукта, действителният размер на тази цена се проверява или посредством проверка на всяка партида, или с помощта на фиксирана стойност при вноса. Сегашните характеристики на режима на внос на гроздови сокове и мъст в Общността, и в частност нередовният характер на този вид внос по отношение както на обема, така и на честотата и местата на внос и произход на тези продукти, не позволяват изчисляването на представителни постоянни фиксирани стойности при вноса, които да отразяват действителния размер на вносната цена. При това положение цената следва да се проверява посредством проверка на всяка партида.

(32)

Вносната цена, въз основа на която внасяните продукти се класифицират в Общата митническа тарифа, следва да бъде равна на цената FOB на продуктите плюс цената на застраховката и транспортирането до мястото на влизане в митническата територия на Общността.

(33)

Член 82, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2008 предвижда, че внасяните продукти, обхванати от същия член, следва да бъдат придружавани от сертификат и доклад за извършен анализ, издадени от орган или служба, определени от третата страна, от която се изнасят продуктите. Необходимо е да се предвидят изискванията, на които трябва да отговаря докладът за извършен анализ.

(34)

За да бъде опростен контрола следва да бъдат предвидени разпоредби за освобождаването от изискване за сертификат и доклад за извършен анализ в случаите на продукти, внесени от трети страни в ограничени количества и пакетирани в малки съдове.

(35)

За целите на хармонизирането, освобождаването от изискването за представяне на сертификат и доклад за извършен анализ за лозаро-винарските продукти, внасяни в Общността, следва да съответства на митническите правила за освобождаване и на правилата, приложими за документите, придружаващи пратките лозаро-винарски продукти в границите на Общността.

(36)

Използването на компютъризирани процедури постепенно измества ръчното вкарване на данни в различните области на административната дейност. Поради това би трябвало да е също така възможно да се използват компютъризирани и електронни процедури при издаването и използването на V I 1 и V I 2.

(37)

Някои трети страни, създали ефективни системи за проверка на своите винопроизводители, прилагани от техните органи или служби, посочени в член 82, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2008, проявиха интерес към възможността на самите производители да бъде разрешено да издават сертификати и доклади за извършен анализ. С цел улесняване на търговията с тези трети страни, при условие че тези страни са поели ангажименти пред Общността, включващи клаузи за по-тясно сътрудничество в предотвратяването на измами, и при условие че те поддържат добри търговски връзки с Общността, е уместно да се позволи документите, издадени от самите производители, да бъдат разглеждани като документи, издадени от горепосочените органи или служби на третите страни, по подобен начин на вече позволеното за вина с произход от Общността. В тези случаи следва да бъдат предоставени подходящи гаранции и да бъде упражняван надлежен контрол върху издаването на такива документи.

(38)

Следва да бъдат публикувани списъци с имената и адресите на органите и лабораториите в трети страни, упълномощени да издават сертификати и доклади за извършен анализ, за да могат органите в Общността, упражняващи контрол върху вноса на лозаро-винарски продукти, да извършват изискваните проверки, когато е необходимо.

(39)

За да се улесни контролът от страна на компетентните органи на държавите-членки следва да бъде установена формата, а където е необходимо и съдържанието на предвидените сертификат и доклад за извършен анализ, както и изискванията за тяхното използване.

(40)

Сертификатът и където е уместно, докладът за извършен анализ, свързани с всяка партида внесени продукти, следва да бъдат проверявани, за да се предотврати измама. За целта документът или документите трябва да придружават всяка партида, докато тя бъде поставена под контрола на Общността.

(41)

Предвид търговската практика, при разделянето на дадена партида вино, компетентните органи следва да бъдат упълномощени под техен контрол да бъдат издадени извлечения от сертификата и доклада за извършен анализ, които да придружават всяка нова партида, произлизаща от разделянето.

(42)

Поради необходимостта да се обезпечи бързата и ефективна защита на потребителите, от ключово значение е да се осигури възможност за спиране прилагането на новите правила в случай на измама или риск за здравето на потребителите.

(43)

Нужно е, също така да бъдат установени прости правила относно документите, които следва да бъдат представяни при внос от трети страни, различни от страната на произход на продукта, ако продуктът не е преминал през основна преработка.

(44)

Необходимо е задачата на износителите и органите да бъде опростена, като се изисква в документ V I 1 да бъде включено удостоверение, че алкохолът, добавен към ликьорните вина и вината, подсилени за дестилация, е от винен произход, без да се изисква отделен документ за това удостоверение. Поради същата причина документът V I 1 трябва да може да служи като сертификат за наименование за произход, изискван за вноса на вина, отговарящи на критериите за тарифно намаление. В случаите на някои вина обаче не се изискват сертификат или доклад за извършен анализ при условие, че се представи сертификат за наименование за произход. Трябва да се разреши използването на документ V I 1 за удостоверяване наименованието на произхода на горепосочените ликьорни вина, като не е необходимо да се попълва клетката, свързана с доклада за извършен анализ.

(45)

Вносът на вино с отстъпки, предвидено в споразуменията с някои трети страни, е предмет на представяне на атестации, издадени от официалните органи или от органите, официално признати от двете договарящи страни и които са вписани в съвместно съставени списъци, с които се удостоверява, че въпросното вино отговаря на условията за отстъпката.

(46)

Държавите-членки следва да изпратят до Комисията списъци с официалните или официално признатите от тях органи, които те предлагат да издават такива атестации, с цел Комисията да ги обобщи и разпрати на съответните заинтересовани трети страни. За да се улеснят функциите на тези органи, списъците трябва да бъдат предоставени в подходяща форма и на подходящ носител.

(47)

Членове 85 и 86 от Регламент (ЕО) № 479/2008 предвиждат разпоредби за третирането на незаконните насаждения. Необходимо е да се определят подробни правила относно санкциите, които могат да бъдат налагани на производители, които не спазват новите задължения за узаконяване или за изкореняване на лозя, засадени без съответното право за засаждане преди 1 септември 1998 г. и информацията, която следва да се предостави от държавите-членки на Комисията в този контекст. Без да се засягат санкциите, наложени от държавите-членки по-рано, санкцията, която може да бъде налагана в случай на неспазване на задължението за изкореняване на незаконно засадената площ, следва да бъде достатъчно висока, така че да стимулира производителите да спазват задължението. Поради това, санкцията трябва да бъде най-малко равна на двукратната средна стойност на премията за изкореняване.

(48)

Член 87, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008 предвижда да бъдат изисквани доказателства за непускане в обращение, когато продукти от незаконни лозя биха могли да бъдат пуснати в обращение само с цел дестилация. С оглед засилване на контрола, възможните способи за непускане в обращение следва да бъдат ограничени до три случая, а именно до доставка за дестилация, до събиране на реколтата на зелено за сметка на съответния производител или до семейна консумация, ако общата площ от лозя на производителя не надвишава 0,1 хектара. Уместно е да бъде фиксиран краен срок за представяне на договорите за дестилация, предвидени в този член. За да може да бъде организиран ефективно контролът, производителите, извършващи събиране на реколтата на зелено, следва своевременно да информират компетентните органи за своето намерение. В интерес на упражняване на по-добър контрол, държавите-членки следва да имат възможността да предвидят задължително предварително уведомяване от страна на производителите за един от трите способа за непускане в обращение, който те възнамеряват да използват, както и за по-нататъшно ограничение на избора на производителите, относно способите за непускане в обращение.

(49)

За да бъде гарантирано коректно и контролируемо използване на бюджета на Общността следва да бъдат предвидени санкции с финансови последици в случай на неспазване от страна на държавите-членки на задължението за съобщаване за незаконни засаждения.

(50)

Член 91, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008 предвижда предоставянето на права на ново засаждане в случай на вземане мерки за комасация на земя или на мерки, свързани с отчуждаване в обществен интерес. Правата на ново засаждане не бива да превишават правата, необходими за засаждането на площ, равна на 105 % от площта, представляваща загуба за производителите в резултат на тези мерки, така че да се избегне нарушение на забраната за засаждане, съдържаща се в член 90, параграф 1 от същия регламент.

(51)

Член 91, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008 предвижда също така предоставянето на права на ново засаждане за случаите на експерименти и за лозов посадъчен материал. Площите, засадени в съответствие с такова предоставяне на права на ново засаждане, следва да бъдат използвани само за предвидените цели и не следва да се допуска лозаро-винарски продукти, произведени от грозде от такива площи да бъдат търгувани на пазара. Провежданите понастоящем експерименти в областта на лозарството и отглеждането на лозов посадъчен материал следва да бъдат продължени при условията на съществуващите правила.

(52)

Член 91, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008 предвижда също така предоставянето на права на ново засаждане за площи, виното или лозаро-винарските продукти от които са предназначени единствено за консумация от семейството на винопроизводителя. Това обаче би могло да доведе в някои случаи до прекомерни административни усложнения поради големия брой такива случаи в определени държави-членки. Съответно на държавите-членки следва също да се предостави правото да разрешават съществуването на такива площи, дори ако за тях не са били предоставени права на засаждане, при условие че, за да се избегне нарушаването на пазарния баланс, въпросните площи са малки и винопроизводителят не произвежда вино с търговска цел. Такива площи и производители следва да бъдат предмет на съответния мониторинг и санкции, включително и изкореняването на площите, в случай на неспазване на разпоредбите.

(53)

Не трябва да се предоставят права на презасаждане за площи, които са били изкоренени принудително като следствие от неспазване изискванията на Регламент (ЕО) № 479/2008. Поради същите съображения не трябва да се предоставят права на презасаждане на площи за изкореняване, за които са били предоставени нови права на засаждане за цели, различни от производството на вино за търговия.

(54)

Член 92, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 479/2008 предвижда предоставянето на права на презасаждане на производители, които поемат задължението за изкореняване на площи с лозя в бъдещето. Такова предоставяне следва да бъде направено само ако съответният производител не притежава достатъчно права на засаждане за засаждане на площ, съответстваща на площта, която той възнамерява да изкорени. Всяко предоставяне на права на презасаждане въз основа на такова задължение следва да бъде съпътствано от предоставяне на гаранция за осигуряване изпълнението на задължението за изкореняване. През периода на съвместното съществуване на новозасадена площ и площта, предвидена за изкореняване, с цел да се избегне нарушаването на пазарния баланс, само за една подобна площ следва да бъде разрешено произвеждането на вино с търговска цел.

(55)

Член 93 от Регламент (ЕО) № 479/2008 предвижда създаването или поддържането на национални и/или регионални резерви с цел подобряване управлението на производствения потенциал. С цел да се избегне нарушаването на пазарния баланс, прехвърлянето на права чрез системата за резерви не би трябвало да води до общо нарастване на производствения потенциал на територията на държавите-членки. Подобна забрана за увеличение на производствения потенциал е вече предвидена в случай на прехвърляне на права между стопанствата в член 92, параграф 5 от същия регламент. При такива обстоятелства държавите-членки могат да приложат коефициент на намаление по отношение на прехвърлянето на права.

(56)

Член 93, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 479/2008 предвижда, че държавите-членки не трябва да въвеждат система от резерви, ако могат да докажат, че на територията им съществува ефективна система за управление на правата на засаждане. В такъв случай държавата-членка може да предвиди въвеждането на система от резерви в някои части от територията си и друга ефективна система в други части. Държавите-членки, които желаят да се възползват от възможността съгласно този член, следва да могат да докажат съществуването на такава система и да демонстрират необходимостта от дерогация от разпоредбите на глава I на дял V от посочения регламент.

(57)

Член 90, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 479/2008 предвижда, че държавите-членки могат да решат да запазят забраната за засаждане на лози с винени сортове най-късно до 31 декември 2018 г. Уместно е да бъде предвидено, че държавите-членки, които смятат да се възползват от тази възможност, следва своевременно да уведомят Комисията за това.

(58)

Член 100 от Регламент (ЕО) № 479/2008 предвижда, че премия за изкореняване може да бъде предоставена само за площи, които се поддържат. За да се даде възможност на съответните органи да проверят дали дадена площ се поддържа надлежно, следва да бъдат предвидени доказателства за продукцията от даденото лозе, отвъд рамките на задължителните проверки на място. Това следва да бъде направено посредством представянето на декларации за реколтите от предходните години или ако декларацията за реколтата липсва поради извинителни причини, с други средства, предвидени от държавите-членки за тази цел, като надеждността на тези средства трябва да бъде основно проверена от държавите-членки.

(59)

Съгласно член 104, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 479/2008 държавите-членки могат да освободят планински райони и тези със стръмни склонове от схемата за изкореняване. Това освобождаване следва да обхваща тераси, изградени поради стръмнината на наклона, която би направила много трудно култивирането без наличието на тераси или би довела до сериозни проблеми с ерозията. Уместно е да бъдат определени критерии за районите, които могат да бъдат предмет на подобно освобождаване, на базата на общоприети професионални стандарти. Нещо повече, съгласно член 104, параграфи 5 и 6 от този регламент, държавите-членки могат също да освободят райони по екологични съображения, а Гърция може да освободи райони, засадени с лози на егейските острови и гръцките йонийски острови, с изключение на Крит и Евия. Тези освобождавания следва да бъдат добре обосновани и Комисията следва да бъде редовно уведомявана за тях.

(60)

Предвид придобития опит от прилагането на предишната мярка за трайно изоставяне, следва да бъде запазена системата от размери на премията. Новите размери на премията за изкореняване са свързани с размерите на премията, прилагана според схемата преди влизането в сила на Регламент (ЕО) № 479/2008, чрез прибавяне на + 20 % към тях през 2009 г., + 10 % през 2010 г. и 0 % през 2011 г.

(61)

С оглед на субсидиарността, държавите-членки следва да бъдат отговорни за административните разпоредби, отнасящи се до процедурата за прилагане на премията за изкореняване. Те следва да бъдат свободни да определят датата, до която те изискват от производителите да приключат с мерките по изкореняване, така че да разполагат с достатъчно време за необходимия контрол преди извършване на плащанията, които трябва да бъдат извършени до 15 октомври.

(62)

С оглед да се позволи ефективно използване на средствата, определени за мярката по изкореняване, държавите-членки следва да предвидят система, която да позволява да бъде проверена обосноваността на заявлението за получаване на премия, включително, ако е целесъобразно, писмена декларация от страна на производителя, както и задължението за поемане на разходите свързани с обработката на заявлението в случай, че заявлението се оттегли без надлежно обоснована причина.

(63)

За целите на контрола, изплащането на премията следва да бъде извършвано едва след осъществяване на изкореняването.

(64)

Член 104, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008 предвижда възможността за държавите-членки да отхвърлят всички последващи заявления по схемата за изкореняване на тяхна територия или в определен регион, ако общите изкоренени площи достигнат 8 % или съответно 10 %. Уместно е да се изиска от държавите-членки да уведомят Комисията за такова решение.

(65)

Наложително е, с цел наблюдение на изпълнението на дял II и V от Регламент (ЕО) № 479/2008 и подходящото управление на пазара, Комисията да получава необходимите данни за производствения потенциал. В този контекст е необходимо да бъде установена информацията, която трябва да бъде изложена в описа, посочен в член 109 от същия регламент.

(66)

За да се създаде по-еднообразна основа за плащания на помощ за преструктуриране и конверсия на лозя, за премията за събиране на реколтата на зелено и за премията за изкореняване, е уместно на равнище на Общността да бъдат определени правила за измерване на площи, а именно да се определи какво съответства на площ, засадена с лози.

(67)

Следва да бъдат определени мерки за извършването на проверките, необходими с оглед осигуряване на правилното прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 и на настоящия регламент, както и подходящи санкции, приложими при откриване на нередности. Тези мерки следва да включват както специфични проверки и санкции, определени на общностно равнище, така и други допълнителни национални проверки и санкции. Проверките и санкциите следва да бъдат ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект.

(68)

Контролът, отнасящ се до производствения потенциал следва да бъде основан предимно на лозарския регистър.

(69)

Отчитайки значението на контрола на производствения потенциал и на средствата, свързани със схемата за изкореняване, следва да бъдат предвидени систематични проверки на място за съответните площи както преди, така и след извършване на изкореняването. За държавите-членки обаче, които разполагат с надежден графичен инструмент и актуална информация за съответната област, следва да бъде възможно да осъществят контрола административно преди изкореняването. По отношение на контрола след изкореняването може да бъде използвана дистанционната форма на отчитане за проверка дали лозовите масиви действително са били изкоренени и поради това използването ѝ следва да се разреши за този (ex post) етап на проверката. Предвид трудностите с изчисляване на площите при дистанционната форма на отчитане, този метод следва да бъде разрешен само в случай на изкореняване на цели парцели с лозя или ако разделителната способност на дистанционното отчитане е равна или по-добра от 1 m2. При всяко положение или контролът преди, или този след изкореняването следва да бъде осъществен действително на място.

(70)

За целите на еднаквото прилагане на разпоредбите в лозаро-винарския сектор, следва да бъдат приети правила с цел определяне на процедурите за контрол, които вече са в сила на национално равнище и на равнище на Общността от една страна, и осигуряване на директно сътрудничество между органите, отговарящи за контрола в лозаро-винарския сектор, от друга.

(71)

Следва да се установят правила, уреждащи начина, по който националните органи и Комисията се подпомагат взаимно при осигуряване на правилното прилагане на правилата в лозаро-винарския сектор. Подобни правила не трябва да възпрепятстват прилагането на специфични разпоредби относно разходите на Общността, наказателната отговорност или националните административни наказания.

(72)

Държавите-членки следва да гарантират ефективността на работата на органите, отговорни за контрола в лозаро-винарския сектор. За тази цел те следва да определят орган, отговорен за взаимодействието между тях и Комисията. Необходимо е също дейностите по контрола да се координират между компетентните органи във всички държави-членки, където контролът в лозаро-винарския сектор е поделен между няколко компетентни органа.

(73)

За подпомагане на еднаквото прилагане на правилата в Общността, държавите-членки следва да вземат необходимите мерки, така че персоналът на компетентните органи да разполага с необходимия минимум от правомощия за разследване, за да се гарантира съблюдаването на правилата.

(74)

Взаимната зависимост на пазарите в лозаро-винарския сектор се отразява в развитието на търговията между държавите-членки, по-специално в постоянното нарастване на броя на международните дружества, които са активни в този сектор и във възможностите, които правилата за управление на този сектор предлагат, а именно, да се извършват или прехвърлят дейности, със или без финансова помощ, в място, различно от мястото на произход на продукта. Подобна ситуация изисква по-добро хармонизиране на методите за контрол и по-тясно сътрудничество между органите, отговарящи за контрола.

(75)

С оглед ефективно сътрудничество между държавите-членки при прилагането на правилата, отнасящи се до лозаро-винарския сектор, компетентните органи на държавите-членки следва да са в състояние при поискване да влязат във връзка с компетентните органи на друга държава-членка. Трябва да бъдат разработени правилата, уреждащи тази връзка и оказването на съдействие.

(76)

Предвид комплексния характер на някои въпроси и спешната необходимост те да бъдат решени, особено важно е компетентният орган, който иска помощ, да може, със съгласието на другия компетентен орган, да разполага с упълномощени агенти, определени от него, които да присъстват при извършване на разследването.

(77)

В случай на сериозен риск от измама или в случай на измама, засягаща една или няколко държави-членки, съответните органи трябва да бъдат в състояние да прилагат автоматично процедура за оказване на помощ, за която не е отправена молба.

(78)

Предвид същността на информацията, обменяна в съответствие с настоящия регламент, тя следва да бъде предмет на професионална тайна.

(79)

Регламент (ЕО) № 2729/2000 създава аналитична база данни към Съвместния изследователски център (СИЦ) с цел да се допринесе за хармонизирането на аналитичните проверки в Общността чрез събирането на едно място на проби и протоколи от анализи от държавите-членки.

(80)

Използването на референтни методи за изотопен анализ ще осигури по-ефективен контрол на обогатяването на лозаро-винарските продукти или откриването на добавянето на вода към такива продукти, или във връзка с резултатите от анализа на други изотопни характеристики на такива продукти, ще помогне да се провери съответствието с произхода, посочен в тяхното наименование. С цел да се улесни интерпретирането на резултатите от подобни анализи, трябва да е възможно да се сравняват тези резултати с резултатите, получени по-рано, чрез използване на същите методи при анализа на продукти с подобни характеристики и удостоверен произход и производство.

(81)

Изотопният анализ на вино или на продукти, получени от вино, се провежда като се използват референтните методи за анализ, посочени в член 31 от Регламент (ЕО) № 479/2008.

(82)

С цел да се улесни интерпретирането на резултатите, получени от подобни анализи, извършвани в лабораториите на Общността, оборудвани за тази цел, и за да се гарантира, че резултатите, получени в такива лаборатории, са сравними, следва да се разработят еднакви правила за вземане на проби от грозде и за винификацията и съхраняването на такива проби.

(83)

С цел да се гарантира качеството и сравнимостта на аналитичните данни следва да се прилага система от признати стандарти за качество по отношение на лабораториите, определени от държавите-членки да извършват изотопния анализ на проби за базата данни.

(84)

Изотопният анализ е метод за анализ, използван за контрол и борба срещу измамата в лозаро-винарския сектор, който изисква високоспециализирани научни познания и техническо оборудване. Повечето от държавите-членки, които се присъединиха към Общността през 2004 или 2007 година не притежават необходимото оборудване за прилагането на този метод. С оглед да бъде гарантирано еднакво прилагане на процедурите за контрол, Съвместният изследователски център следва да провежда анализа за тези държави-членки за периода докато същите придобият оборудването и компетентността, необходими за изпълнението на тази задача.

(85)

Изотопният анализ на лозаро-винарски продукти и интерпретацията на резултатите са деликатни процедури и за да се даде възможност за еднакво интерпретиране на подобни резултати от анализ, базата с данни на СИЦ трябва да бъде достъпна за официалните лаборатории, които използват този аналитичен метод, и при поискване, за други официални органи в държавите-членки, като се съблюдават принципите на защита на личните данни.

(86)

Регламент (ЕО) № 2729/2000 съдържа правила за вземане на проби, предназначени да бъдат изпратени в официална лаборатория в друга държава-членка, и общи правила за вземане на проби, които следва да бъдат анализирани с изотопни методи. Тези правила трябва да бъдат възприети и вземането на проби за базата данни на Общността трябва да се счита като пример за вземане на проби от лозаро-винарски продукт като част от системата за пряка връзка между органите.

(87)

С цел да се гарантира обективният характер на проверките, служителите на компетентния орган на държавата-членка следва да имат възможност да поискат от компетентния орган от друга държава-членка да извърши вземането на пробите. Служителят, който отправя това искане, следва да има достъп до взетите проби, и да може да определи лабораторията, където те следва да бъдат анализирани.

(88)

Следва да се установят подробни правила за официалното вземане на проби като част от сътрудничеството между компетентните органи на държавите-членки и за използването на подобни проби. Подобни правила следва да гарантират представителността и възможността да бъдат проверени резултатите от официалните анализи в цялата Общност.

(89)

С цел да се опрости администрирането на разходите, които се отнасят до вземането и изпращането на проби, анализа и органолептичното изследване и наемането на експерт, следва да се установи принцип, съгласно който такива разходи следва да бъдат поети от органа, поръчал вземането на проби или наемането на експерт.

(90)

Следва да се определи доказателствената сила на констатациите от проведените проверки съгласно настоящия регламент.

(91)

С цел да се гарантира безпрепятственото провеждане на проверките и вземането на проби от гроздето в лозята, следва да бъдат приети разпоредби, които да попречат на заинтересованите страни да възпрепятстват проверките, отнасящи се до тях, и да ги задължават да улесняват вземането на проби, както и да предоставят необходимата информация в съответствие с настоящия регламент.

(92)

Следва да бъдат определени разпоредби относно вида, формата и средствата за извършване на съобщенията, които са необходими за прилагането на настоящия регламент. Те следва да включват съобщенията от държавите-членки до Комисията.

(93)

За да бъде гарантирано коректно и контролируемо използване на бюджета на Общността следва да бъдат предвидени санкции с финансови последици в случай на неспазване от страна на държавите-членки на задължението за уведомяване.

(94)

Държавите-членки следва да запазват за подходящ период от време информацията, необходима за потвърждаване и проверка на изпълнението на разпоредбите от настоящия регламент.

(95)

Извършените плащания по дял II и дял V от Регламент (ЕО) № 479/2008, следва да бъдат изплатени изцяло на бенефициерите. С оглед избягване на ненужни административни усложнения, държавите-членки следва да имат право да изплащат застрахователната помощ на производителите чрез застрахователни дружества, съгласно определени условия.

(96)

Следва да бъдат предвидени разпоредби за разрешаването на случаи на очевидна грешка, на непреодолима сила и други извънредни обстоятелства, с цел да се осигури справедливо третиране на производителите. Следва да бъдат предвидени правила за изкуствено създадените ситуации, с цел да се избегне евентуално облагодетелстване от тях.

(97)

Следва да бъдат предвидени разпоредби за плавен преход от предишната система към новата система, определена с настоящия регламент и за прилагането на преходните разпоредби, посочени в член 128 от Регламент (ЕО) № 479/2008.

(98)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в рамките на срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват и използвани термини

1.   Настоящият регламент определя правила за прилагане относно прилагането на следните разпоредби на Регламент (ЕО) № 479/2008:

а)

мерки за подпомагане (дял II),

б)

търговия с трети държави (дял IV),

в)

производствен потенциал (дял V),

г)

опис, предвиден в член 109,

д)

проверки в лозаро-винарския сектор (член 117) и

е)

измерване на площи, предвидено в член 121, буква в).

Настоящият регламент не засяга прилагането на:

а)

специалните разпоредби, които уреждат отношенията между държавите-членки в борбата им срещу измамата в лозаро-винарския сектор, доколкото те улесняват прилагането на настоящия регламент,

б)

правилата, отнасящи се до:

i)

наказателно производство или взаимопомощ между държавите-членки по отношение на наказателните дела,

ii)

процедурата по налагане на административни наказания.

2.   Термините, използвани в Регламент (ЕО) № 479/2008 имат същото значение, когато се използват в настоящия регламент.

ДЯЛ II

ПРОГРАМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

ГЛАВА I

Процедура За Представяне

Член 2

Първоначално представяне на програмите за подпомагане

1.   Представянето на проектите на програми за подпомагане, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008 се отнасят за пет финансови години, от 2009 г. до 2013 г.

Държавите-членки предоставят своите проекти на програми за подпомагане на разположение на Комисията чрез електронни средства, като използват шаблона от приложение I към настоящия регламент.

Държавите-членки предоставят на Комисията по подобен начин своите финансови разчети за проекта на програма за подпомагане, посочена в първа алинея, като използват формуляра от приложение II.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за приемането или изменението на техни законодателни разпоредби, засягащи проектите за програми за подпомагане, посочени в параграф 1.

3.   Държавите-членки, решили да прехвърлят цялата сума от своя национален пакет в схемата за единно плащане от 2010 финансова година нататък, както и за целия период, посочен в приложение II към Регламент (ЕО) № 479/2008, представят формуляра от приложение II към настоящия регламент, с надлежно попълнен съответен ред, еднократно за всички преди 30 юни 2008 година.

4.   Държави-членки, решили да въведат тяхната програма за подпомагане, включваща регионални особености, могат също да представят информация по региони с формуляра от приложение III към настоящия регламент.

5.   Държавите-членки поемат отговорността за разходите за времето между датата на получаване на техните програми за подпомагане от Комисията и датата на тяхното прилагане съгласно член 5, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 479/2008.

Член 3

Изменение на програмите за подпомагане

1.   Преразгледаните програми, предвидени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 479/2008 се предоставят на Комисията с формуляра от приложение I към настоящия регламент, включително, ако е приложимо, преразгледаното финансово планиране с формуляра от приложение IV към настоящия регламент.

Държавите-членки, посочени в член 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 479/2008 не е необходимo да представят формуляра от приложение IV.

Държавите-членки поемат отговорността за разходите за времето между датата на получаване на тяхната преразгледана програма за подпомагане от Комисията и датата на нейното прилагане съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 479/2008.

2.   С изключение на случаи на неотложни мерки при природни бедствия, промени в програмите за подпомагане не се представят по-често от два пъти през финансова година. Ако държава-членка счита за необходимо да промени своята програма за подпомагане, тя предоставя програмата до 1 март и до 30 юни най-кьсно, ако е приложимо, с:

а)

актуализирани варианти на програмата за подпомагане с формуляра от приложение I и на финансовата таблица с формуляра от приложение IV;

б)

мотивите за предложените изменения.

Всяко прехвърляне относно мярката, както е посочено в член 9 от Регламент (ЕО) № 479/2008, се нотифицира преди 1 декември, предшестващ календарната година, в която ще бъде прилагана схемата за единно плащане.

ГЛАВА II

Допустими Мерки

Раздел 1

Популяризиране на пазарите на трети държави

Член 4

Допустими действия и пазари

Вината, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 479/2008 са допустими за подпомагане на популяризирането им на пазарите на трети държави, при положение че:

а)

продуктите са предназначени за пряка консумация, възможностите за износ или потенциални нови пазарни канали съществуват за тях в третата държава и те предоставят висока добавена стойност;

б)

произходът на продукта е посочен като част от информацията или от дейността за популяризиране в случай на вино с географско означение;

в)

подпомаганата дейност е ясно определена, като се включва спецификация на продуктите, които могат да бъдат взети предвид, пазарната операция и очакваните разходи;

г)

подпомагането на популяризиране и информиране не може да надхвърля три години за даден бенефициер в дадена трета държава;

д)

съдържанието на информирането и/или популяризирането се основава на присъщите качества на виното и е съобразено със законодателството, приложимо в третата държава, към която то е насочено;

е)

бенефициерите трябва да имат достатъчно капацитети за да посрещнат специфичните ограничения в търговията с трети държави и да имат ресурсите за гарантиране на максимално ефективното прилагане на мярката. Държавите-членки по-специално проверяват наличието на достатъчно продукти в качествено и количествено отношение за осигуряване на задоволяването на пазарното търсене в дългосрочен план след дейността за популяризиране.

Бенефициерите могат да бъдат частни дружества, както и професионални организации, организации на производители, междубраншови организации или, когато държавата-членка реши, публичноправни органи. При всяко положение държавите-членки не могат да направят публичноправен орган да бъде единствен бенефициер на мярката за популяризиране.

Следва да се отдаде предпочитание на микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (10), както и на колективни марки.

С оглед предотвратяване на злоупотреба със схемата, елементите, посочени в букви а) и в) не може по принцип да бъдат променяни по време на изпълнение на подпомаганите действия, освен ако не бъде доказано, че промените позволяват по-добро изпълнение.

Член 5

Процедура за избор

1.   Държавите-членки установяват процедурата за подаване на заявления, която по-конкретно предвижда подробни правила за:

а)

контрол на спазването на изискванията и критериите, определени в член 4;

б)

крайни срокове за представяне на заявления и за проверка на пригодността на всяка предлагана дейност;

в)

определяне на съответните продукти и тяхното предлагане на пазара в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, националните разпоредби и съответните спецификации;

г)

сключването на договорите, включващи възможните стандартни форми, разпоредби за гаранции и за авансово плащане;

д)

оценка на конкретните подпомагани дейности.

2.   Държавите-членки при избора на заявление се водят по-специално от следните критерии:

а)

съответствие между предложените стратегии и поставените цели;

б)

качеството на предложените мерки;

в)

вероятното им въздействие и успех в нарастване на търсенето на въпросните продукти;

г)

гаранциите, че включените оператори са ефективни и имат достъп до необходимия технически капацитет, както и че цената на дейностите, които заявителя възнамерява да осъществи сам, не надхвърлят нормалните пазарни равнища.

3.   След проучване на заявленията държавите-членки избират онези, които предлагат най-добро съотношение качество/цена и съставят списък в границите на наличните средства, като го изпращат на Комисията, използвайки формуляра от приложение VIII, за да позволят на другите държави-членки да бъдат информирани и да повишат съгласуваността на мярката.

4.   Две или повече държави-членки могат да решат да изберат съвместна дейност за популяризиране. Те поемат ангажимент да участват във финансирането и да постигнат съгласие за процедури за административно сътрудничество, за да улеснят мониторинга, изпълнението и контрола.

5.   Държавите-членки гарантират, че всяка подпомагана национална или регионална кампания е в съответствие с мерките, финансирани по Регламент (ЕО) № 3/2008 или Регламент (ЕО) № 1698/2005 и с мерките, финансирани по национални и регионални кампании.

6.   Не може да се предоставя подпомагане по член 10 от Регламент (ЕО) № 479/2008 за дадена дейност, подпомагана по член 20, буква в), точка iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 или по член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 3/2008.

7.   Държавите-членки могат да предвидят помощта да бъде предоставена преди изпълнението на предвидената дейност, при условие, че бенефициерът е внесъл гаранция.

8.   Когато държавите-членки предоставят национална помощ за популяризиране, те трябва да съобщят за това в съответната част на приложения I, V, VII и VIII към настоящия регламент.

Раздел 2

Преструктуриране и конверсия на лозя

Член 6

Определение

За целите на член 11, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 479/2008 „обичайното обновление на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл“ означава презасаждането на същия парцел земя със същия сорт в съответствие със същата система на култивиране на лозя. Държавите-членки могат да установят допълнителни спецификации, особено по отношение на възрастта на заменените лозя.

Член 7

Процедура и прилагане

1.   Държавите-членки определят:

а)

срокове за изпълнението на действията по преструктуриране, които не може да надхвърлят пет години;

б)

органите или физическите лица, които имат право да представят заявления;

в)

обективните критерии за тяхното степенуване, по-специално съгласно член 104, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 479/2008;

г)

съдържанието на заявлението, което включва подробни описания на предложените мерки и предложените срокове за изпълнението им;

д)

процедурата за представяне и одобряване на заявленията, която да предвижда по-специално срокове за предаването на заявленията и обективни критерии за степенуването им;

е)

изискване, че всички заявления посочват за всяка финансова година мерките за изпълнение през въпросната финансова година и съответната площ за всяка мярка, както и процедурите за контрол на изпълнението.

2.   Държавите-членки могат да определят минималния размер на площта, която може да бъде допусната за подпомагане за преструктуриране и конверсия, и минималния размер на площта в резултат на преструктурирането и конверсията, както и всяка дерогация от това изискване, която следва да бъде надлежно обоснована и основана на обективни критерии.

Член 8

Размери на подпомагане

При спазване на разпоредбите на член 11 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и на настоящата глава държавите-членки определят правила за точния обхват и размери на предоставяната помощ. Правилата може да предвиждат по-специално плащането на фиксирани суми, максималните нива на помощта за хектар и корекциите на помощта на базата на обективни критерии. В случай, че използваните права на засаждане не са последица от действие по преструктуриране, както и с оглед да се избегне нарушаване на конкуренцията, помощта се намалява съответно за да отчете факта, че използваните права на засаждане не са предизвикали никакви разходи по изкореняване.

Помощта се изплаща за засадена площ, определена в съответствие с член 75, параграф 1.

Правилата се съставят така, че да гарантират постигането на целта на схемата.

Член 9

Финансово управление

1.   Помощта се изплаща след като бъде установено, че или дадено действие, или всички действия, обхванати от заявлението за подпомагане, съгласно избора на държавата-членка за управление на тази мярка, са били изпълнени и контролирани на място.

Когато помощта обикновено се изплаща само след изпълнението на всички действия, тя следва въпреки това да бъде изплатена за единични изпълнени действия ако останалите действия не биха могли да бъдат осъществени поради непреодолима сила или поради извънредни обстоятелства по смисъла на член 40, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (11).

Ако проверките показват, че цялостната дейност, обхваната от заявлението за подпомагане, не е била изцяло изпълнена поради причини, различни от непреодолима сила или извънредни обстоятелства по смисъла на член 40, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и при извършено плащане за единично действие, което е част от цялостната дейност, обхваната от заявлението за подпомагане, държавите-членки решават да възстановят платената помощ.

2.   В отклонение от параграф 1, държавите-членки могат да предвидят помощта за определено действие или за всички действия, обхванати от заявлението за подпомагане, да бъде изплащана авансово на производителите преди действията да бъдат изпълнени, при условие че изпълнението е започнало и че бенефициерът е внесъл гаранция. За целите на Регламент (ЕИО) № 2220/85 (12), задължението се състои в изпълнение на въпросните действия до края на втората лозарска година след авансовото плащане.

Този период може да се адаптира от държавата-членка, когато:

а)

съответните площи са част от област, засегната от природно бедствие, признато от компетентните органи на съответната държава-членка;

б)

от признат от съответната държава-членка орган са установени санитарни проблеми, които се отнасят до растителния материал и пречат на изпълнението на предвидените действия.

За да бъде изплатена авансово помощта всяко предшестващо действие, извършено на същата площ, за което производителят също е получил авансово помощ, трябва да е било изцяло изпълнено.

Ако проверките покажат, че мярката, обхваната от заявлението за помощ, и за която е било осъществено авансово плащане, не е била изцяло изпълнена, държавите-членки може да решат да наложат санкция.

Член 10

Преходни мерки

Държавите-членки може да разрешат трансформирането на текущите действия за преструктуриране, които вече са планирани в прилагане на член 11 от Регламент (ЕО) № 1493/1999, в ново заявление по член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2008, при условие че:

а)

всяка подобна трансформация се финансира със средствата, които са на разположение по програмата за подпомагане за съответната мярка, съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2008;

б)

продължаването на мярката, ако е необходимо след адаптиране, отговаря на условията, определени в настоящия член.

Раздел 3

Събиране на реколтата на зелено

Член 11

Определение на събиране на реколтата на зелено

За целите на член 12 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и на настоящия раздел, оставянето на гроздето, отглеждано с търговска цел, на насажденията в края на нормалния производствен цикъл (небране), не се счита за събиране на реколта на зелено.

В допълнение, площта от всеки парцел, където се прилага събиране на реколта на зелено, не се отчита при пресмятането на размера на добива, посочен в техническите спецификации на вината с географско указание.

Член 12

Условия за изпълнение на събиране на реколтата на зелено

1.   Във връзка с мярката за събиране на реколтата на зелено, държавите-членки:

а)

приемат подробни разпоредби за изпълнението на мярката, което включва:

i)

предварителна нотификация за събирането на реколтата на зелено;

ii)

размерът на компенсацията, която трябва да се изплати;

iii)

правила за гарантиране на поддържането в добро вегетативно състояние на съответните райони и за това, че изпълнението на мярката няма да има за резултат негативно отражение върху околната среда и никакви отрицателни фитосанитарни последици, както и осигуряване на възможността за проверка на точното изпълнение на мярката; във връзка с тези цели държавите-членки може да приложат ограничения на мярката, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, включително графика за различните сортове, екологичните и фитосанитарни рискове или използвания метод.

б)

определят срока за заявяване на събиране на реколтата на зелено между 15 април и 31 май за всяка година;

в)

установяват към 31 май очакваната пазарна ситуация, която оправдава прилагането на събиране на реколтата на зелено за възстановяване на пазарния баланс и предотвратяване на криза;

г)

осигуряват точното изпълнение на мярката, като проверяват дали събирането на реколтата на зелено е изпълнено успешно; площите, за които се получава помощ за събиране на реколтата на зелено, се проверяват систематично на място след изпълнението; проверените площи са тези, за които е подадено заявление за помощ.

Проверката, посочени в буква г) от първата алинея, включва:

i)

проверка на съществуването на съответните лозя и дали дадената площ е надлежно поддържана;

ii)

че всички гроздове са били напълно премахнати и унищожени;

iii)

използвания метод; всеки селскостопански производител, който подава заявление за събиране на реколта на зелено, запазва доказателства за разходите по дейността.

С оглед да бъде гарантирано, че в парцела, за който се получава помощ, не е останало годно за търгуване грозде, всички проверки се провеждат между 15 юни и 31 юли за всяка година, като при всяко положение те се приключват в началото на узряването на гроздето (Baggiolini етап M, BBCH етап 83) във всяка отделна площ.

2.   Събирането на реколтата на зелено не се прилага за един и същи парцел през две последователни години.

3.   В случай на пълно или частично увреждане на насажденията, по-специално вследствие на природно бедствие по смисъла на член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията (13), преди датата на събирането на реколтата на зелено, не се предоставя помощ.

4.   В случай на пълно или частично увреждане, настъпило във времето между заплащането на помощта за събиране на реколтата на зелено и периода за събиране на реколтата, по отношение на подпомаганата вече площ не може да се изплаща финансово обезщетение по застраховка на реколтата за загуби на доход.

Член 13

Процедура за подаване на заявленията

1.   Държавите-членки определят процедурата за подаване на заявленията, която предвижда по-специално приложимата премия за съответния производител и необходимата информация, придружаваща заявлението. Заявлението съдържа подробна информация за площите, за средния добив, за метода, който ще бъде използван, както и за сорта грозде и за вида вино, произвеждан от него.

2.   Държавите-членки проверяват дали заявленията са добре обосновани. За тази цел те могат да предвидят производителят да представи писмена декларация при подаването на заявлението. В случай на оттегляне на заявлението без надлежно обоснована причина те могат да предвидят съответният производител да поеме разходите, извършени за обработката на неговото заявление.

Член 14

Компенсации

1.   Всяка година държавите-членки изчисляват преките разходи за събиране на реколтата на зелено при различните ръчни, механични или химически методи, които те допускат във връзка с член 12, параграф 1, буква а), точка iii). При използване на повече от един метод на една и съща площ, компенсацията се изчислява на базата на най-евтиния метод.

2.   Държавите-членки следва да определят загубата на доход, произтичаща от събиране на реколтата на зелено, на базата на обективни и недискриминационни критерии.

В съответствие с член 12, параграф 4 от Регламент № 479/2008 държавите-членки определят равнището на помощта, уредена в член 12, параграф 3 от същия регламент на базата стандартни разходи и стандартни предположения за загуба на доход. Държавите-членки следят за това изчисленията:

а)

да съдържат само проверими елементи;

б)

да са основани на стойности, установени посредством съответна експертиза;

в)

да посочват ясно източника на стойностите;

г)

да са диференцирани, като са съобразени с регионалните или местни условия според случая;

Премията се изплаща за засадена площ, определена в съответствие с член 75, параграф 1 от настоящия регламент.

Раздел 4

Взаимоспомагателни фондове

Член 15

Размер на помощта

Мярката, посочена в член 13 от Регламент (ЕО) № 479/2008 може да бъде въведена от държавите-членки в техните програми за подпомагане съгласно следните правила:

а)

периодът на подпомагане не трябва да надвишава три години;

б)

през първата, втората и третата година съответно от функционирането на взаимоспомагателния фонд подпомагането за административни разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове е ограничено до следния дял от вноската на производителите във взаимоспомагателния фонд през първата, втората и третата година от функционирането му:

i)

10 %, 8 % и 4 % в държавите-членки, които са се присъединили към Общността на 1 май 2004 г. или по-късно;

ii)

5 %, 4 % и 2 % в другите държави-членки;

в)

Държавите-членки могат да определят горни граници за сумите, които могат да бъдат получени за административните разходи по създаването на взаимоспомагателни фондове;

г)

Държавите-членки приемат подробни разпоредби за прилагането на тази мярка.

Раздел 5

Застраховане на реколтата

Член 16

Условия за участие в схемата

Мярката, посочена в член 14 от Регламент (ЕО) № 479/2008 може да бъде въведена от държавите-членки в техните програми за подпомагане съгласно следните правила:

а)

Във връзка с мерките за застраховане на реколтата държавите-членки приемат подробни разпоредби за прилагането на тези мерки, включително такива, които са необходими, за да се гарантира, че мерките по застраховането на реколтата не нарушават конкуренцията на застрахователния пазар;

б)

Производителите, кандидатстващи по схемата, предоставят своята застрахователна полица на националните органи, с оглед да се позволи на държавите-членки да спазят условието, посочено в член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 479/2008;

в)

Държавите-членки определят горни граници за сумите, които могат да бъдат получавани за подпомагане, с оглед спазването на условията, посочени в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2008. Когато е приложимо държавите-членки определят равнището на базата на стандартни разходи и стандартни предположения за загубата на доход. Държавите-членки следят за това изчисленията:

i)

да съдържат само проверими елементи;

ii)

да са основани на стойности, установени посредством съответна експертиза;

iii)

да посочват ясно източника на стойностите;

iv)

да са диференцирани, като са съобразени с регионалните или местни условия според случая.

За целите на член 14 от Регламент (ЕО) № 479/2008 „неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено към природно бедствие“ има същото значение както в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията.

Когато държавите-членки предоставят национална помощ за застраховане на реколта, те трябва да съобщят за това в съответната част на приложения I, V и VII към настоящия регламент.

Раздел 6

Инвестиции

Член 17

Мерки, отговарящи на условията за финансиране

Подпомаганите инвестиции спазват стандартите на Общността, приложими към въпросната инвестиция.

Разходите, отговарящи на условията за финансиране са:

а)

изграждането, придобиването, включително на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б)

закупуването или ползването под наем с последващо изкупуване на нови машини и оборудване, включително компютърни програмни продукти до пазарната стойност на актива; други разходи, свързани с договора за лизинг, като марж на лизингодателя, лихвени разходи за рефинансиране, разходи за организация и управление, както и за застраховка, не могат да бъдат разходи, отговарящи на условията за финансиране;

в)

общи разходи, свързани с разходите, посочени в букви а) и б), като хонорари на архитекти, инженери и консултанти, такси за проучвания за осъществимост, придобиването на патентни права и лицензии.

Чрез дерогация от разпоредбите на буква б) и единствено за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (14), държавите-членки могат в оправдани случаи да определят условията, при които закупуването на употребявано оборудване може да се счита за разход, отговарящ на условията за финансиране.

Прости заместващи инвестиции не са инвестиции, отговарящи на условията за финансиране, които да гарантират, че целта на мярката, т.е. подобрението по отношение на приспособяването към търсенето на пазара и нарастналата конкурентоспособност, е постигната при тези инвестиции за мярката в производствената верига.

Член 18

Мерки, отговарящи на условията за финансиране при разработката на нови продукти

Разходите за разработване на нови продукти, процеси и технологии, съгласно член 15, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 479/2008, се отнасят за подготвителни операции, като проектиране, производство, преработка или технологично развитие и изпитания, както и материални и/или нематериални инвестиции, свързани с тях, преди използването на новоразработените продукти, процеси и технологии за търговски цели.

Прости заместващи инвестиции не са инвестиции, отговарящи на условията за финансиране, които да гарантират, че целта на мярката, т.е. подобрението по отношение на приспособяването към търсенето на пазара и нарастналата конкурентоспособност, е постигната при тези помощи.

Член 19

Финансово управление

Освен в случаите на непреодолима сила или на извънредни обстоятелства по смисъла на член 40, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, настъпили по време на периода, през който трябва да бъде извършена инвестицията, помощта се изплаща след като бъде установено, че всички инвестиции, обхванати от заявлението за подпомагане, са били извършени и контролирани на място.

Бенефициерите на подпомагането за инвестиции могат да поискат извършването на авансово плащане от компетентната разплащателна агенция, ако тази възможност е включена в националната програма за подпомагане.

Размерът на авансовото плащане не следва да надхвърля 20 % от публичната помощ, свързана с инвестицията, и неговото изплащане се извършва при условие на издаването на банкова или еквивалентна на нея гаранция в размер на 110 % от сумата на авансовото плащане.

Гаранцията се освобождава когато компетентната разплащателна агенция установи, че размерът на реалния разход, който съответства на публичната помощ, свързана с инвестицията, надхвърля размера на авансовото плащане.

Член 20

Съвместимост и съгласуваност

Не се предоставя подпомагане за пазарни операции, които са получили помощ по член 10 от Регламент (ЕО) № 479/2008.

Когато държавите-членки предоставят национална помощ за инвестиции, те трябва да съобщят за това в съответната част на формулярите, предвидени в приложения I, V и VII към настоящия регламент.

Раздел 7

Реализация на вторични продукти

Член 21

Определяне на минималния процент алкохол

1.   Според точка 1 от приложение VI Г към Регламент (ЕО) № 479/2008, държавите-членки определят количеството алкохол, което трябва да се съдържа във вторичните продукти, по отношение на алкохола, който се съдържа в произведеното вино. Държавите-членки могат да променят минималния процент алкохол на базата на обективни и недискриминационни критерии.

2.   В случай че съответният процент, определен от държавите-членки в приложение на първи параграф, не бъде достигнат, тези, спрямо които съществува това задължение, трябва да доставят количество вино от собствената си продукция, за да се гарантира достигането на този процент.

3.   За да се определи количеството алкохол, което се съдържа във вторичните продукти по отношение на това, което се съдържа в произведеното вино, стандартното естествено алкохолно съдържание на виното, прилагано в различните лозарски зони, се равнява на:

а)

8,0 % за зона A;

б)

8,5 % за зона B;

в)

9,0 % за зона C I;

г)

9,5 % за зона C II;

д)

10,0 % за зона C III.

Член 22

Реализация на вторични продукти

От производителите се изисква да изтеглят вторичните продукти от производството на вино или каквато и да е друга форма на преработка на грозде, под контрол и според следните условия:

а)

вторичните продукти се изтеглят без забава и не по-късно от края на лозарската година, в която са били добити; Държавите-членки могат да определят по-ранен срок; изтеглянето, заедно с индикацията на разчетените количества се вписва в регистрите, водени в съответствие с член 112, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 479/2008 или се удостоверява от компетентните органи;

б)

изтеглянето е в съответствие с приложимото законодателство на Общността, по-специално по отношение на екологията.

Изтеглянето на въпросната винена утайка се счита за осъществено едва след като утайката е денатурирана, при което използването й за винификация става невъзможно, и когато предаването на денатурираната утайка на трети лица е вписано в регистрите, водени в съответствие с член 112, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 479/2008. Държавите-членки вземат необходимите мерки за проверка на подобни сделки. Те могат да имат система за предварително признаване на съответните трети лица.

Държавите-членки може да решат, че производителите, които през въпросната лозарска година не произвеждат повече от 25 хектолитра вино или мъст в собствени помещения, не е необходимо да изтеглят вторичните си продукти.

Член 23

Реализация на вторични продукти от дестилация

1.   Производителите може да изпълнят задължението за реализация на част или на цялото количество от вторични продукти от производството на вино или от каквато и да е друга форма на преработка на грозде чрез предаване на вторичните продукти за дестилация.

2.   Държавите-членки може да изискат предаването за дестилация на част или на цялото количество от вторични продукти от производството на вино или от каквато и да е друга форма на преработка на грозде да бъде задължително за част или за всички техни производители, на базата на обективни и недискриминационни критерии. Това задължение може също така да бъде изпълнено чрез предаване на виното на индустрията за производство на оцет.

3.   Съответните държави-членки могат да въведат система за сертифициране на дестилаторите, според процедура, която те определят.

Член 24

Цел на помощта

1.   Помощта съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 479/2008 се изплаща според условието на параграф 3 и в границите на втора алинея от параграф 1 от същия член на дестилатори, които преработват продуктите, предоставени за дестилация в суров алкохол с алкохолно съдържание от най-малко 92 об. %.

2.   Съответната помощ включва обща сума, предназначена да компенсира разходите за събиране на тези продукти, която се превежда от дестилатора на производителя, ако съответните разходи се поемат от последния.

3.   Държавите-членки могат да предвидят помощта да бъде изплатена авансово, при условие че бенефициерът е внесъл гаранция.

4.   Държавите-членки приемат подробни правила за прилагане на мярката, предвидена в настоящия член.

Член 25

Размер на помощта

1.   Размерът на помощта, посочена в член 16 от Регламент (ЕО) № 479/2008, която се изплаща на дестилатори, се установява в об. % алкохолно съдържание на хектолитър по следния начин:

а)

за суров алкохол, получен от джибри: 1,1 EUR/об. %/hl.;

б)

за суров алкохол, получен от вино и винена утайка: 0,5 EUR/об. %/hl.

2.   Държавите-членки определят в границите, установени в параграф 1, на базата на обективни и недискриминационни критерии, сумата за помощта и общата сума за компенсация на разходите за събиране по член 24, параграф 2 и ги съобщават на Комисията с формулярите от съответната част на приложения I, V и VII. Тези суми могат да бъдат приспособени към различни производствени типологии на базата на обективни и недискриминационни критерии.

Раздел 8

Получаване на спиртни напитки чрез дестилация

Член 26

Цел на помощта

1.   Помощта, посочена в член 17 от Регламент (ЕО) № 479/2008 се предоставя според условията по същия член на базата на обективни и недискриминационни критерии на производители, чиято продукция има като крайна употреба продукцията на винени дестилати за сектора на спиртните напитки.

2.   Помощта може да бъде изплатена на производители на вино, които не са производители на грозде.

3.   Държавите-членки могат да предвидят помощта да бъде изплатена авансово, при условие че бенефициерът е внесъл гаранция.

4.   Държавите-членки приемат подробни правила за прилагане на мярката, предвидена в настоящия член.

Член 27

Размер на помощта

Държавите-членки определят сумите за помощ на хектар и ги съобщават на Комисията с формулярите в съответната част на приложения I, V и VII. Тези суми могат да бъдат приспособени, по-специално в съответствие с производствения район и производствените условия на базата на обективни и недискриминационни критерии.

Раздел 9

Кризисна дестилация

Член 28

Определение на мярката

1.   При изпълнение на условието по член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и в рамките на наличния бюджет, според параграфи 4 и 5 от същия член, държавите-членки, които откриват кризисна дестилация за част от или за цялата своя територия, за една или повече категории вино на базата на обективни и недискриминационни критерии, информират за това Комисията чрез изменение на своите програми за подпомагане.

2.   Държавите-членки могат да изискват тази дестилация да бъде задължителна за част или за всички техни производители на базата на обективни и недискриминационни критерии.

3.   Държавите-членки приемат подробни правила за прилагане на мярката, предвидена в настоящия член.

Член 29

Условия на помощта

1.   Помощта съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 479/2008 се изплаща според условията на параграф 3 на същия член на дестилатори, които преработват вино в суров алкохол с алкохолно съдържание от най-малко 92 об. %.

2.   Помощта може да включва минимална цена, която се превежда от дестилаторите на производителите на вино.

3.   Държавите-членки могат да предвидят помощта да бъде изплатена авансово, при условие че бенефициерът е внесъл гаранция.

Член 30

Размер на помощта

1.   Държавите-членки установяват сумата на помощта и, където е приложимо, минималната цена за производителите на вино, посочена в член 29 на настоящия регламент и ги съобщават на Комисията в съответната част на формулярите, предвидени в приложения I, V и VII. Тези суми могат да бъдат приспособени, по-специално в съответствие с производствения район и категорията вино на базата на обективни и недискриминационни критерии. При всяко положение помощта се определя по начин, така че цената, която се заплаща на производителите на вино не надхвърля пазарната цена за съответния производствен район и категория вино.

2.   Когато е приложимо, държавите-членки съответно намаляват минималната цена за производителите за вина, чието алкохолно съдържание е било увеличено чрез добавяне на захароза или мъст, и които производители са се възползвали от помощта, посочена в член 19 от Регламент (ЕО) № 479/2008.

Член 31

Национално подпомагане

Когато държавите-членки предоставят национално подпомагане за кризисна дестилация, те водят записи за всяко заявление и неговия резултат. Те съобщават за това в съответното място на формулярите по приложения II, III и IV.

Раздел 10

Използване на концентрирана гроздова мъст

Член 32

Цел на помощта

1.   Помощта, посочена в член 19 от Регламент (ЕО) № 479/2008, се отпуска на производители на вино, които използват концентрирана гроздова мъст и концентрирана ректифицирана гроздова мъст, произведена в Общността за увеличаване на естественото алкохолно съдържание на продуктите, посочени в приложение V, буква А към Регламент (ЕО) № 479/2008.

2.   Държавите-членки могат да предвидят помощта да бъде изплатена авансово, при условие че бенефициерът е внесъл гаранция.

3.   Държавите-членки приемат подробни правила за прилагане на мярката, предвидена в настоящия член.

Член 33

Размер на помощта

1.   Максималният размер на помощта, посочена в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008, се определя според потенциалното алкохолно съдържание (об.%) на хектолитър за следните категории продукти както следва:

а)

концентрирана гроздова мъст: 1,699 EUR/об.%/hl,

б)

ректифицирана концентрирана гроздова мъст: 2,206 EUR/об.%/hl.

2.   Държавите-членки определят в границите, установени в параграф 1, на базата на обективни и недискриминационни критерии, сумата за помощта за всяка категория продукти и я съобщават на Комисията в съответната част на формулярите от приложения I, V и VII. Тези суми могат да бъдат приспособени към различни райони или площи с лозя на базата на обективни и недискриминационни критерии.

3.   Потенциалното алкохолно съдържание на продуктите, изброени в параграф 1, се определя чрез прилагане на цифрите в таблицата за съответствие в приложение I към Регламент (ЕО) № 1623/2000 към показанията при 20° C, получени с помощта на рефрактометър, използван в съответствие с метода, посочен в приложението към Регламент (ЕИО) № 558/93 на Комисията (15). Допуска се толеранс от 0,2 об.% при проверките от страна на компетентните органи.

Член 34

Проверки

Компетентните органи на държавите-членки предприемат всички необходими мерки за да гарантират извършването на необходимите проверки за удостоверяване по-конкретно на идентичността и обема на използвания продукт за повишаване на алкохолното съдържание и спазването на разпоредбите по букви А и Б от приложение V към Регламент (ЕО) № 479/2008.

ГЛАВА III

Докладване, оценка и общи разпоредби

Член 35

Докладване и оценка

1.   Докладът съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008 се представя от държавите-членки на Комисията с формуляра, установен в приложение V и VI към настоящия регламент. Информацията от съответните таблици се отнася до мерките на програмата за подпомагане за всяка година:

а)

отчет за разходите за финансова година, които вече са осъществени за програмния период, които в никакъв случай няма да надхвърлят границата на общата финансова сума, предоставена на държавата-членка, съгласно приложение II към Регламент (ЕО) № 479/2008;

б)

прогнози за подпомагане за следващите финансови години до края на предвидения период за изпълнение на програмата за подпомагане, до границата на общата финансова сума, предоставена на държавата-членка, в съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 479/2008 и в съответствие с най-актуалното представяне на програмата за подпомагане, изпратено в приложение на член 3 от настоящия регламент.

2.   Със същото съобщение държавите-членки представят с формуляра от приложение VII технически данни, свързани с изпълнението на мерките от програмата за подпомагане. Държавите-членки представят с формуляра от приложение VIII данни за изпълнението на мярката за популяризиране.

3.   Справките за дадена финансова година се отнасят до плащания, фактически извършени от държавите-членки между 16 октомври и 15 октомври от следващата година.

4.   Докладът съгласно член 21, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 479/2008 се представя от държавите-членки на Комисията със същия формуляр, установен в приложения V и VI към настоящия регламент. В допълнение към заключението се включват следните точки:

В1: Оценка на разходите и ползите от програмата за подпомагане;

В2: Начини за увеличаване на ефективността на програмата за подпомагане.

5.   Държавите-членки съобщават на Комисията за предприетите мерки за изпълнение на разпоредбите, предвидени в член 9, параграф 1 и член 12, параграф 1, буква г). Съобщението се извършва с формуляра от приложение VIIIа и VIIIб.

6.   Държавите-членки, посочени в член 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 479/2008 не са задължени да представят формулярите, установени в приложение V, VI, VII, VIII, VIIIа и VIIIб към настоящия регламент.

7.   Държавите-членки регистрират данните за всички програми за подпомагане, независимо дали са изменени или не, както и за всички мерки, взети в рамките на изпълнението на програмите.

Член 36

Изключване

Не може да се предоставя финансова помощ по националните програми за подпомагане на производители, относно площи с незаконни насаждения, посочени в членове 85 и 86 от Регламент (ЕО) № 479/2008 както и за лозов посадъчен материал, посочен в член 60, параграф 3 от настоящия регламент.

Член 37

Отложено плащане на бенефициерите

За всяка мярка, с изключение на член 9 от Регламент (ЕО) № 479/2008, държавите-членки:

а)

установяват краен срок за подаване на заявления;

б)

заплащат на бенефициерите след датата на подаване на валидно и пълно заявление в рамките на:

i)

седем месеца за мерки, които могат да бъдат изпълнени и контролирани в рамките на една година;

ii)

разумен срок, определен от държавата-членка и съобщен на Комисията в съответните части на приложение I, за мерки, които не могат да бъдат изпълнени и контролирани в рамките на една година.

ДЯЛ III

ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

ГЛАВА I

Режим на входните цени за гроздов сок и мъст

Член 38

Определение

За целите на настоящия дял „партида“ означава количеството от даден продукт, изпращано от изпращач до получател, представено в една митническа декларация за допускане до свободно обращение. Всяка декларация може да обхваща само стоки от един и същи произход, както са определени в членове 23 и 24 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 (16), спадащи към един и същ код на Комбинираната номенклатура.

Член 39

Проверяване по партиди

1.   За продукти, които спадат към кодове 2009 61, 2009 69 и 2204 30 по КН, вписани в приложение I, част трета, раздел I, приложение 2 към Общата митническа тарифа, които са подложени на режим на входните цени, действителната митническа стойност се удостоверява чрез проверка на всяка партида.

2.   Входната цена в приложение 2 към Регламент (ЕИО) № 2658/87 (17) за продукти, посочени в параграф 1 се определя на базата на митническата стойност.

ГЛАВА II

Сертификати и доклади за ивършен анализ при внос на вино, гроздов сок и мъст

Раздел 1

Общи положения

Член 40

Изисквани документи

Сертификатът и докладът за извършен анализ, посочени съответно в член 82, параграф 3, буква a) и буква б) от Регламент (ЕО) № 479/2008, представляват един документ, в който:

а)

частта „сертификат“ се изготвя от орган на третата страна, от която пристигат продуктите;

б)

частта „доклад за извършен анализ“ се изготвя от официална лаборатория, призната от третата страна, от която пристигат продуктите.

Член 41

Съдържание на доклада за извършен анализ

Докладът за извършен анализ включва следната информация:

а)

в случаите на вина и гроздова мъст в процес на ферментация:

i)

общо алкохолно съдържание по обем;

ii)

действителното алкохолно съдържание по обем;

б)

в случаите на гроздова мъст и гроздов сок, плътността;

в)

в случаите на вина, гроздова мъст и гроздов сок:

i)

общият сух екстракт;

ii)

общата киселинност;

iii)

съдържанието на летлива киселина;

iv)

съдържанието на лимонена киселина;

v)

общото съдържание на серен диоксид;

vi)

наличието на сортове, получени чрез интерспецифично кръстосване (директни производителски хибриди или други сортове, които не принадлежат към вида Vitis vinifera).

Член 42

Освобождавания

1.   Не се изисква представянето на сертификат или доклад за извършен анализ за продукти, произхождащи и изнесени от трети страни в етикетирани съдове от не повече от пет литра, снабдени със затварящо приспособление за еднократна употреба, когато общото транспортирано количество, съставено или не от отделни партиди, не надхвърля 100 литра.

2.   Когато продуктите не изпълняват условията, предвидени в параграф 1, не се изисква представянето на сертификат и доклад за извършен анализ за:

а)

вино, гроздова мъст и гроздов сок, които не надвишават 30 литра на пътуващо лице, съдържащи се в личния багаж на пътници по смисъла на член 45 от Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета (18);

б)

количества вино, изпратени в пратки от едно физическо лице на друго по смисъла на член 29 от Регламент (ЕИО) № 918/83, които не надвишават 30 литра за една пратка;

в)

вино и гроздов сок, представляващи част от лично имущество на физически лица, които преместват обичайното си пребиваване от трета страна в Общността, по смисъла на член 2 от Регламент (ЕИО) № 918/83;

г)

вино и гроздов сок за търговски изложения, както последните са определени в член 95 от Регламент (ЕИО) № 918/83, при условие че въпросните продукти са в етикетирани съдове с обем не повече от два литра, снабдени със затварящо приспособление за еднократна употреба;

д)

количества вино, гроздова мъст и гроздов сок в други съдове, внесени за целите на научни и технически експерименти, които не надвишават 100 литра;

е)

вино и гроздов сок, внесени в съответствие с разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатически отношения от 18 април 1961 г., Виенската конвенция за консулски отношения от 24 април 1963 г. или други консулски конвенции, или Ню Йоркската конвенцията от 16 декември 1969 г. за специалните дипломатически мисии;

ж)

вина и гроздов сок, държани на борда на кораби и самолети, които осъществяват международни превози.

з)

вина и гроздов сок, произхождащи от и бутилирани в Европейската общност, изнесени в трети страни, върнати в митническата територия на Общността и допуснати до свободно обращение.

Раздел 2

Изисквания и подробни правила за съставянето и използването на сертификата и доклада за извършен анализ при вноса на вино, гроздов сок и гроздова мъст

Член 43

Документ V I 1

1.   Сертификатът и докладът за извършен анализ за всяка партида, предназначена за внасяне в Общността, се изготвят на един и същ V I 1 документ.

Документът, посочен в първа алинея се изготвя върху V I 1 формуляр, съответстващ на показания в приложение IX образец. Той се подписва от служител на официален орган и от служител на призната лаборатория, както е посочено в член 48.

2.   В случаите, когато въпросният продукт не е предназначен за пряка консумация от човека, не е необходимо попълването на частта „доклад за извършен анализ“ от формуляра V I 1.

В случаите, когато виното се съдържа в етикетирани съдове с капацитет по-малък от 60 литра, снабдени със затварящо приспособление за еднократна употреба, и при условие че виното произхожда от страна, фигурираща в приложение XII и предоставила специални гаранции, приети от Общността, частта „доклад за извършен анализ“ във формуляра V I 1 се попълва само по отношение на:

а)

действителното алкохолно съдържание по обем,

б)

общата киселинност,

в)

общото съдържание на серен диоксид.

Член 44

Описание на документите

1.   Формулярите V I 1 се състоят от напечатан или попълнен на ръка оригинал и едновременно съставено копие, в този ред.

2.   Формулярът V I 2 е извлечение, изготвено в съответствие с образеца, посочен в приложение Х, съдържащо данните от документ V I 1 или друго извлечение V I 2, и подпечатано от митническо бюро на Общността. Формулярите V I 2 се състоят от оригинал и две копия, в този ред.

3.   Документите V I 1 и извлеченията V I 2 отговарят на техническите правила, установени в приложение XI.

4.   Както оригиналът, така и копието придружават продукта. Формулярите V I 1 и V I 2 трябва да бъдат попълнени или печатно, или на ръка, или чрез еквивалентно техническо средство, признато от официален орган. Попълнените на ръка формуляри се попълват с мастило и с печатни букви. Не се допускат изтриване или писане върху вече написаното. Промените се извършват чрез зачеркване на неверните данни и, където е уместно, чрез допълване на необходимото. Всяка промяна, извършена по този начин, трябва да бъде одобрена от своя автор и подпечатана, според случая, от официален орган, лабораторията или митническите органи.

5.   Документите V I 1 и извлеченията V I 2 имат сериен номер, който се определя за документи V I 1 — от официалния орган, чийто служител подписва сертификата, а за извлечения V 1 2 — от митническото бюро, което го подпечатва в съответствие с член 47, параграфи 2 и 3.

6.   Без да се засягат разпоредбите на членове 2, 3, 4 и 5, V I 1 и V I 2 могат да се издават и използват, посредством компютъризирани системи в съответствие с подробните правила, установени от компетентните органи на държавите-членки. Съдържанието на електронните V I 1 и V I 2 трябва да бъде идентично с това на хартия.

Член 45

Опростена процедура

1.   Документите V I 1, изготвени от винопроизводителите в третите страни, изброени в приложение XII, които са дали специални гаранции, приети от Общността, се считат за сертификати или доклади за извършен анализ, изготвени от органите или лабораториите, включени в предвидения в член 48 списък, при условие че производителите са получили индивидуално одобрение от компетентните органи на тези трети страни и подлежат на проверки от тези органи.

2.   Одобрените производители, посочени в параграф 1, използват формуляра V I 1, като в клетка 9 попълват името и адреса на официалния орган на третата страна, който е предоставил одобрението. Производителите попълват формуляра, като записват допълнително:

а)

в клетка 1, своите имена и адреси, както и регистрационните си номера в третите страни, изброени в приложение XII,

б)

в клетка 10, най-малко данните, предвидени в член 43, параграф 2.

Производителите подписват в отделеното в клетки 9 и 10 място, след като зачеркнат думите „име и длъжност на служителя“.

Не се изискват нито печатите, нито наименованието и адреса на лабораторията.

Член 46

Дерогации

Прилагането на член 43, параграф 2 и на член 45 от настоящия регламент може да бъде спряно, ако се установи, че продуктите, за които се отнасят тези мерки, са били подложени на фалшификация, която вероятно може да доведе до риск за здравето на потребителите, или на използване на енологични практики, различни от посочените в член 82, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 479/2008.

Член 47

Използване

1.   Оригиналът и копието на документите V I 1 или извлеченията V I 2 се предават на компетентните органи на държавата-членка, в която са изпълнени митническите формалности, изисквани за пускането на партидата в свободно обращение, след изпълнението на тези формалности.

Когато е необходимо, органите заверяват гърба на документ V I 1 или извлечението V I 2. Те връщат оригинала на съответното лице и съхраняват копието в продължение на поне пет години.

2.   Когато дадена партида се реекспедира изцяло преди пускането й в свободно обращение, новият изпращач предоставя на митническите органи, контролиращи партидата, документ V I 1 или извлечението V I 2, отнасящи се до партидата, както и попълнен впоследствие формуляр V I 2, когато е подходящо.

Органите потвърждават, че вписаните в документ V I 1 данни съответстват на данните, вписани във формуляр V I 2, или че вписаните в извлечението V I 2 данни съответстват на данните, вписани във формуляр V I 2, попълнен впоследствие, след което подпечатват последния, който става еквивалентен на извлечението V I 2, и заверяват съответно документа или предишното извлечение. Те връщат извлечението и оригинала на документ V I 1 или предишното извлечение V I 2 на новия изпращач и съхраняват копието на документа или предишното извлечение в продължение на поне пет години.

Не е необходимо обаче попълването на формуляр V I 2, когато дадена партида продукт се реекспортира за трета страна.

3.   Когато дадена партида се разделя преди да влезе в свободно обращение, съответното лице предоставя оригинала и копието на документ V I 1 или извлечението V I 2, отнасящи се до партидата, която следва да се раздели, на митническите органи, контролиращи партидата, заедно с формуляр V I 2 и две копия, попълнени впоследствие за всяка нова партида.

Органите потвърждават, че вписаните в документ V I 1 или извлечение V I 2 данни съответстват на данните, вписани във формуляр V I 2, попълнен впоследствие за всяка нова партида, след което подпечатват последния, който става еквивалентен на извлечението V I 2, и заверяват по съответния начин гърба на документ V I 1 или извлечението V I 2, на който то се основава. Те връщат извлечението V I 2 заедно с документ V I 1 или предварително попълненото извлечение V I 2 на съответното лице и съхраняват копие на всеки от тези документи в продължение на поне пет години.

Член 48

Списък на компетентните органи

1.   Комисията съставя и актуализира списъци с наименованията и адресите на органите и лабораториите, както и на винопроизводителите, упълномощени да изготвят документ V I 1, въз основа на съобщенията от компетентните органи на трети страни. Комисията осигурява публикуването на имената и адресите на тези органи и лаборатории в интернет.

2.   Съобщенията от компетентните органи на трети страни, предвидени в параграф 1, съдържат:

а)

наименованията и адресите на официалните органи и лабораториите, одобрени или определени с цел изготвяне на документи V I 1;

б)

имената, адресите и официалните регистрационни номера на винопроизводителите, упълномощени да изготвят документи V I 1.

Списъците по параграф 1 включват само органите и лабораториите, предвидени в буква а) от първата алинея на настоящия параграф, които са били упълномощени от компетентните органи на съответната трета страна да предоставят на Комисията и на държавите-членки, при поискване, всякаква информация, необходима за оценяване на фигуриращите в документа данни.

3.   Списъците се актуализират, по-специално за да се отбележат промените на адресите и/или наименованията на органите и лабораториите.

Член 49

Непряк внос

В случаите, когато се изнася вино от трета страна, на чиято територия то е било произведено (по-нататък наричана „страна на произход“) в друга трета страна (по-нататък наричана „изнасяща страна“), от която след това се изнася за Общността, компетентните органи на изнасящата страна могат да изготвят документ V I 1 за въпросното вино въз основа на документ V I 1 или еквивалентен документ, изготвен от компетентните органи на страната на произход, без да се налага да провеждат допълнителен анализ на виното, ако виното:

а)

вече е бутилирано и етикетирано в страната на произход и остава такова; или

б)

се изнася в наливно състояние от страната на произход и се бутилира и етикетира в изнасящата страна без допълнителна преработка.

Компетентните органи на изнасящата страна удостоверяват на документ V I 1, че за въпросното вино се отнася първи параграф, и че то отговаря на условията, определени в него.

Оригиналът или завереното копие на документ V I 1 или на негов еквивалент от страната на произход се прилага към документ V I 1 на изнасящата страна.

Единствените страни на произход за целите на настоящия член са страните, чиито имена са вписани в списъка, публикуван съгласно член 48, параграф 1, на органи и лаборатории, упълномощени от трети страни да попълват документите, които трябва да придружават всяка партида вносно вино.

Член 50

Специални правила за определени вина

1.   В случаите на ликьорни вина и вина, подсилени за дестилация, документите V I 1 се признават за валидни, само когато посоченият в член 48 официален орган е вписал следното в клетка 14:

„ удостоверява се, че алкохолът, добавен към това вино, е от винен произход“.

Това вписване се придружава от следните данни:

а)

пълното наименование и адреса на издаващия орган;

б)

подпис на служител на органа;

в)

печат на органа.

2.   Документът V I 1 може да бъде използван за удостоверяване, че внасяното вино притежава географско указание в съответствие със споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост (TRIPS) на Световната търговска организация (WTO) или в съответствие със законодателството на Общността за географските указания, или в съответствие със споразумение за признаване и защита на географските указания между Европейската общност и третата страна, от която произхожда виното.

В такъв случай в клетка 14 се посочва следното:

„удостоверява се, че виното, предмет на настоящия документ, е произведено в … лозарски район и е получило географското указание, посочено в клетка 6, в съответствие с разпоредбите на страната на произход“.

Това вписване се придружава от данните, предвидени във втора алинея на параграф 1.

Член 51

Съответствие на внасяните вина

Когато компетентните органи на дадена държава-членка предполагат, че даден продукт с произход от трета страна не съответства на член 82, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 479/2008, те незабавно уведомяват за това Комисията.

ГЛАВА III

Специфични разпоредби за износа

Член 52

Уведомяване на официални органи

1.   Държавите-членки изпращат до Комисията списъци на предложените от тях официални или официално признати органи, които да издават атестациите, с които се доказва, че въпросното вино отговаря на условията, за да бъде допуснато до отстъпките, предвидени в споразуменията с трети страни.

2.   Комисията действа от името на Общността, като съставя и разпространява, съвместно със съответната трета страна, списъка на официалните органи, оправомощени да попълнят атестациите, посочени в параграф 1, както и еквивалентния сертификат, издаден от съответната трета страна.

3.   Комисията осигурява публикуването на списъка, предвиден в параграф 2, както и периодичната му актуализация.

ГЛАВА IV

Преходни разпоредби

Член 53

Съответствие на V I 1 и V I 2

Документите V I 1 и V I 2, които бяха в съответствие с приложимите разпоредби към момента на тяхното пускане в обращение, но които вече не съответстват на въпросните разпоредби след влизането в сила на настоящия регламент, могат да бъдат използвани до 31 декември 2008 г.

Член 54

Освобождаване на гаранции

По искане на заинтересованите страни, внесените гаранции за издаването на лицензии за внос и износ се освобождават от 1 август 2008 година, ако валидността на лицензиите не е изтекла преди тази дата.

ДЯЛ IV

ПРОИЗВОДСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ

ГЛАВА I

Незаконни насаждения

Член 55

Санкции в случай на неспазване на задължението за изкореняване

1.   Санкциите, посочени в член 85, параграф 3 и член 86, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕО) № 479/2008 се определят така, че да осигурят подходяща санкция за онези, които нарушават въпросните разпоредби.

Без да се засягат по-рано наложените санкции от държавите-членки, когато е приложимо, държавите-членки определят санкциите, посочени в член 85, параграф 3 и член 86, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕО) № 479/2008, на базата на следните принципи:

а)

основната финансова санкция, която се налага, е в размер най-малко 12 000 EUR/ha,

б)

държавите-членки могат да увеличат санкцията, въз основа на търговската стойност на виното, произведено от въпросните лозя.

2.   Държавите-членки налагат санкцията, посочена в член 85, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2008:

а)

за незаконни насаждения, съществуващи по време на влизането в сила на настоящия регламент, за първи път на 1 януари 2009 г.;

б)

за незаконни насаждения след влизането в сила на настоящия регламент, за първи път от датата на засаждането.

Санкцията се налага отново на всеки 12 месеца, считано от тези дати и в съответствие с критериите, установени в параграф 1 от настоящия член, до изпълнение на задължението за изкореняване.

3.   Държавите-членки налагат санкцията, посочена в член 86, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕО) № 479/2008 за първи път на 1 юли 2010 г. за неизпълнение на задължението за изкореняване и след това на всеки 12 месеца до изпълнение на задължението, в съответствие с критериите, установени в параграф 1 от настоящия член.

4.   Събраните санкции по смисъла на този член се задържат от съответната държава-членка.

Член 56

Санкции в случай на неспазване на забраната за пускане в обращение

1.   Санкциите, посочени в член 87, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 479/2008 се определят така, че да бъдат подходяща санкция за онези, които нарушават въпросните разпоредби.

2.   Санкциите, посочени в параграф 1 се налагат ако съответният производител, притежаващ повече от 0,1 хектара площи с лозя, в конкретния случай:

а)

не представи договор за дестилация до края на срока, определен във втора алинея на член 57, параграф 1 или ако съответните договори не обхващат изцяло съответната продукция, както е декларирана в декларацията за реколтата или за производството; или

б)

не уведоми компетентния орган за предвидено събиране на реколтата на зелено в рамките на срока, определен в трета алинея на член 57, параграф 1, или не проведе събирането на реколтата на зелено по задоволителен начин.

3.   Държавите-членки налагат санкциите, посочени в параграф 1:

а)

в случай на непредставяне на договор за дестилация, един месец след изтичане на срока, установен във втора алинея на член 57, параграф 1;

б)

в случай на неспазване на правилата за събиране на реколтата на зелено, на 1 септември от съответната календарна година.

4.   Събраните санкции по смисъла на този член се задържат от съответната държава-членка.

Член 57

Непускане в обращение или дестилация

1.   В случая на член 87, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008, гроздето или продуктите, произведени от грозде, могат да имат само едно от следните предназначения:

а)

дестилация изключително за сметка на производителя;

б)

събиране на реколтата на зелено съгласно определението в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008, за сметка на съответния производител;

в)

семейна консумация; тази възможност е приемлива единствено ако площите с лозя на производителя не надхвърлят 0,1 ha.

При дестилация, предвидена в точка а) на първа алинея:

производителите представят договора за дестилация, предвиден в член 87, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008, до края на лозарската година, през която са произведени продуктите;

продуктите, произведени преди узаконяването на лозята в съответствие с член 86, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008, са предмет на задължението за дестилация.

В случай на събиране на реколтата на зелено, както е предвидено в точка б) на първа алинея, производителите предварително информират компетентните органи за техните намерения преди датата, определена от държавите-членки съгласно член 12, параграф 1, буква б). Държавите-членки контролират събирането на реколтата на зелено съгласно член 12, параграф 1, буква г) от настоящия регламент.

2.   Без да се засяга параграф 1, с оглед на улесняване на контрола, държавите-членки могат да предвидят задължение за производителите да уведомят компетентния орган на държавата-членка преди датата, определена от държавите-членки съгласно член 12, параграф 1, буква б), за избраните от тях възможности, споменати в точки а) до в) на първа алинея на параграф 1 от настоящия член.

Държавите-членки могат също така да ограничат избора на производителите до само една или две от възможностите, споменати в точки а) до в) на първа алинея на параграф 1.

3.   В случай, че даден производител притежава лозя, чиито продукти могат да бъдат предлагани на пазара, компетентните органи са отговорни да обезпечат продуктите от незаконни насаждения да не бъдат прибавяни към продуктите от тези други лозя, които се предлагат на пазара.

Член 58

Информиране

1.   Държавите-членки информират Комисията до 1 март всяка година за площите, за които е била заплатена санкция, както и за размера на действително наложената санкция с формуляра, предвиден в таблица 1 от приложение XIII. Те съобщават също така на Комисията за своето законодателство, свързано с тези санкции.

2.   Освен ако не е посочено друго в съответните таблици на приложение XIII към настоящия регламент, съобщенията по член 85, параграф 4, член 86, параграф 5 и член 87, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2008 се отнасят до предходната лозарска година.

Когато съобщенията по член 85, параграф 4 и член 86, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 479/2008 се извършват за първи път, до 1 март 2009 г. най-късно, информацията, съдържаща се в съответните таблици се отнася до следното:

а)

всички незаконни насаждения, засадени след 31 август 1998 г., разкрити след тази дата до края на 2007/2008 лозарска година, и които все още не са изкоренени до 31 юли 2008 г., ако подобна информация е налице;

б)

всички незаконни насаждения, засадени преди 1 септември 1998 г., заявлението за чието узаконяване съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 е било прието или отхвърлено от държавата-членка между 1 август 2007 г. и 31 юли 2008 г.

За целта на съобщението, посочено в точка а) на втора алинея, се използва таблица 2 от приложение XIII към настоящия регламент.

За целта на съобщението, посочено в точка б) на втора алинея, се използва таблица 4 от приложение XIII към настоящия регламент.

Комисията запазва правото да изисква информация за въпросните незаконни насаждения на базата на действителни преди време, но неизпълнени задължения за информиране, въз основа на член 2, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1227/2000.

По-нататъшните годишни съобщения се извършват с формулярите в таблици 3, 5, 6 и 7 на приложение XIII към настоящия регламент.

3.   Държавите-членки могат да решат дали да включат информация относно регионите в съобщенията, споменати в параграфи 1 и 2.

Член 59

Налагани намаления на държавите-членки

В случай, че държавите-членки не представят която и да е таблица до изтичането на съответния краен срок, с изключение на таблица 2, посочена в член 58 във формуляра, установен в приложение XIII към настоящия регламент, съдържащ информацията, определена в член 85, параграф 4, член 86, параграф 5 и член 87, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и попълнен съответно, определените за тях средства за мерки за подпомагане, посочени в член 7 от Регламент (ЕО) № 479/2008 могат да бъдат намалени, както е предвидено в член 89, буква а) от Регламент (ЕО) № 479/2008. Комисията може да реши, в зависимост от обхвата на неизпълнението, за всеки месец закъснение да бъде задържана сума от общо до 1 % от определените средства за мерки за подпомагане на дадената държава-членка, като се започне от началото на лозарската година, следваща тази, през която съобщението е следвало да бъде направено.

ГЛАВА II

Преходен режим на правата на засаждане

Член 60

Права на ново засаждане

1.   Когато държавите-членки предоставят права на ново засаждане за площи, предназначени за ново засаждане, проведено съгласно мерки за комасация на земя или мерки за принудително отчуждаване в обществен интерес, приети съгласно националното законодателство, те гарантират тези права да не се предоставят за площ, по-голяма по отношение на чиста реколта от 105 % от площта с лозя, която е подлежала на мерки за комасация на земя или на мерки за принудително отчуждаване в обществен интерес.

2.   Когато държавите-членки предоставят права на ново засаждане за площи, предназначени за експерименти, продуктите, произведени от грозде от такива площи, не могат да бъдат предлагани на пазара през експерименталния период.

3.   Когато държавите-членки предоставят права на ново засаждане за площи, предназначени за лозов посадъчен материал, гроздето от тези лози или не се събира, или ако е събрано се унищожава през периода на производство на лозов посадъчен материал.

4.   Правата на ново засаждане, предоставени съгласно параграфи 2 и 3, се прилагат единствено по време на експерименталния период или съответно на периода за производство на лозов посадъчен материал.

След края на периода, посочен в първа алинея:

а)

производителят използва права на презасаждане или права на засаждане, предоставени от резерв, с оглед да позволи съответната площ да произвежда вино, което може да бъде предлагано на пазара; или

б)

лозята, засадени на такива площи, се изкореняват; разходите по изкореняването се покриват от съответния производител; докато площта не бъде изкоренена, продуктите, произведени от грозде от тази площ, могат да бъдат пускани в обращение само за целите на дестилацията за сметка на производителя; тези продукти не могат да се използват за приготовлението на алкохол с действително алкохолно съдържание 80 об. % или по-малко.

5.   Правата на ново засаждане, както и условията за ползването на такива права или площи, засадени съобразно с тях, предоставени преди 1 август 2000 г. по отношение на площите, предназначени за експерименти или за лозов посадъчен материал, продължават да важат съответно по време на експерименталния период или на периода за отглеждане на лозов посадъчен материал. Правилата по втора алинея на параграф 4 се прилагат за такива площи след края на експерименталния период или съответно на периода за отглеждане на лозов посадъчен материал.

6.   В случая, предвиден в член 91, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 479/2008, за да се избегне налагането на прекомерни административни усложнения, държавата-членка може вместо да предостави права на ново засаждане да предвиди, че площите, от които виното или лозаро-винарските продукти са предназначени само за консумация от семейството на лозаря, да не подлежат на изискването за изкореняване от член 85, параграф 1 от посочения регламент. Държавите-членки могат да направят това, само при условие че:

а)

площта на лозаря не надхвърля максималния размер, установен от държавата-членка, който при всяко положение не може да бъде по-голям от 0,1 хектара; и

б)

лозарят не се занимава с производство на вино с търговска цел.

7.   Забранява се търговията с вино или с лозаро-винарски продукти от площите, посочени в параграф 6. Държавите-членки прилагат подходяща система за мониторинг на спазването на тази забрана. В случай че се установи нарушение на забраната, в допълнение към санкциите, наложени от държавата-членка, се прилага параграф 4, втора алинея, точка б). Държавите-членки регистрират всеки случай, разглеждан по този параграф.

Член 61

Задължения на държавите-членки за регистриране и информираневъв връзка с права на ново засаждане

Държавите-членки регистрират всеки случай на предоставяне на права на ново засаждане съгласно член 60.

Държавите-членки предоставят следната информация на Комисията за всяка лозарска година:

а)

общите площи, за които са били предоставени права на ново засаждане по всеки от параграфите 1, 2 и 3 на член 60; и

б)

общата площ, за която са предоставени права на ново засаждане съгласно член 91, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008; ако обаче една държава-членка се възползва от правото на дерогация, предвидено в член 60, параграф 6 от настоящия регламент, тя вместо това съобщава приблизителния размер на общата площ въз основа на резултатите от проведения мониторинг.

Съобщението се извършва с формуляра от таблица 8 на приложение XIII. Държавите-членки могат да решат дали да включат информация относно регионите в него. Съобщението се изпраща на Комисията най-късно до 1 март всяка година за предишната лозарска година.

Член 62

Изкореняване без създаване на право на презасаждане

В случаите когато една площ се изкоренява съгласно член 24, параграф 4, член 85, параграф 1 или член 86, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 479/2008 или член 60, параграф 4, втора алинея, буква б) от настоящия регламент, не се предоставят права на презасаждане. Освен това не се предоставят права на презасаждане в случаите на изкореняване на:

а)

всяка площ с лозя при изпълнението на мерки за комасация на земя или мерки за принудително отчуждаване в обществен интерес, когато са били предоставени права на ново засаждане по отношение на такива площи по член 60, параграф 1 от настоящия регламент;

б)

площи, предназначени за експерименти в областта на лозарството, по време на експерименталния период;

в)

площи, предназначени за лозов посадъчен материал, през периода на производство на лозов посадъчен материал;

г)

площи, предназначени само за консумация от семейството на лозаря; или

д)

площи, за които е предоставена премия за изкореняване, съгласно член 92, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 479/2008.

Член 63

Предварителни права на презасаждане

1.   Съгласно член 92, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 479/2008 държавите-членки могат да предоставят права на презасаждане на производители, които са поели задължение за изкореняване на площи с лозя преди края на третата лозарска година, след засаждане на площта. Това може да бъде направено само когато производителят може да покаже, че не разполага с права на засаждане или разполага с недостатъчно такива права, които биха могли да бъдат използвани да позволят цялата съответна площ да бъде засадена с лози. Държавата-членка не предоставя на производителя повече права, отколкото са необходими, за да е възможно засаждането с лозя на цялата площ, като се вземат предвид правата, които производителят вече притежава. Производителят уточнява конкретната площ за изкореняване.

2.   При поемане на задължението, посочено в параграф 1, производителят депозира гаранция. Задължението за изкореняване на съответната площ е „главно изискване“ по смисъла на член 20, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2220/85. Размерът на гаранцията се определя от съответната държава-членка на базата на обективни критерии. Гаранцията се определя в пропорционален размер, достатъчен да предотврати неизпълнение на задължението от страна на производителя.

3.   Докато бъде завършено изкореняването, държавите-членки вземат мерки да осигурят в една лозарска година да няма едновременно търговско производство на вино от площта, която предстои да бъде изкоренена, и от новозасадената площ, като гарантират, че продуктите, произведени от грозде от една от тези площи, могат да бъдат пуснати в обращение само за целите на дестилацията, за сметка на производителя. Тези продукти не могат да се използват за приготовлението на алкохол с действително алкохолно съдържание 80 об. % или по-малко.

4.   Ако изкореняването не бъде извършено в определения срок, въпросната площ, която не е била изкоренена, се разглежда като площ, засадена в нарушение на ограничението за засаждане в член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008.

5.   Държавите-членки извършват мониторинг на засаждането и изкореняването на съответните площи.

6.   Държавите-членки водят регистър за всички случаи, разглеждани по параграфи от 1 до 5.

Член 64

Прехвърляния на права на презасаждане

1.   При прилагането на член 92, параграф 5, втора алинея от Регламент (ЕО) № 479/2008, държавите-членки могат да приложат равностоен коефициент на намаление при прехвърляния на права на презасаждане между стопанства.

2.   Държавите-членки водят регистър за всички прехвърляния между стопанства на права на презасаждане.

Член 65

Резерв от права на засаждане

1.   Държавите-членки вземат мерки да осигурят прехвърлянето на права чрез национален резерв и/или регионални резерви да не води до общо увеличаване на производствения потенциал на територията им. Ако е необходимо държавите членки прилагат коефициент за намаление.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за създаването на национален резерв и/или на регионални резерви за права на засаждане или, в зависимост от случая, за решението си да не използват повече системата на резерви.

3.   Когато една държава-членка реши да не въвежда системата на резерви, тя представя пред Комисията доказателство, че на нейната територия съществува ефективна система за управление на правата на засаждане.

4.   Държавите-членки водят регистър за всички случаи на предоставяне на права на засаждане от резерви, на всички случаи на прехвърляне на права на засаждане между резерви и на всички случаи на предоставяне на права на засаждане на резерви. Регистрират се също така всякакви плащания, извършени в замяна за предоставяне на права на резерв или за отпускане на права от резерв.

5.   Държавите-членки предоставят следната информация на Комисията за всяка лозарска година с формуляра от таблица 9 от приложение XIII:

а)

правата на засаждане, предоставени на резервите;

б)

правата на засаждане, предоставени от резерва, със или без заплащане.

Член 66

Запазване на системата от права на засаждане

Държавите-членки, които желаят да запазят забраната за засаждане на тяхна територия или на части от тяхната територия, както е посочено в член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008 след 31 декември 2015 година, съгласно възможността, предвидена в член 90, параграф 6 от същия регламент, уведомяват Комисията за тяхното намерение до 1 март 2015 година.

ГЛАВА III

Схема за изкореняване

Член 67

Условия за участие

1.   Премията за изкореняване може да се предостави само ако са налице доказателства, че съответната площ с лозя е надлежно поддържана. Без да се засяга контрола, предвиден в член 81, параграф 3 от настоящия регламент, декларацията за реколта, съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 1282/2001 на Комисията (19) се изисква за тази цел за най-малко за двете лозарски години, предхождащи влизането в сила на Регламент (ЕО) № 479/2008, и за трите лозарски години, предхождащи изкореняването.

2.   Независимо от параграф 1, държавите-членки могат да предвидят производителите, които са освободени от задължението за представяне на декларация за реколта, съгласно член 2, параграф 2, буква в) или член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1282/2001, да могат да докажат своето производство на грозде на базата на декларация, установена в член 2, параграф 2, буква в) или на декларация за производството, установена в член 4, параграф 1 от същия регламент.

В случай, че нито декларацията за реколтата, нито декларацията, определена в член 2, параграф 2, буква в) или в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1282/2001 са налице поради извинителни причини, държавите-членки могат да предвидят алтернативни средства за установяване на надлежното поддържане на лозята. Държавите-членки са отговорни за цялостната проверка на надеждността на тези алтернативни средства.

3.   Преди приемането на заявление за плащане, държавите-членки гарантират, че условията за участие в схемата по член 100, точки а), б), г), д) и е) от Регламент (ЕО) № 479/2008 са изпълнени.

Член 68

Причини за изключване

1.   Районите с планински и стръмни склонове, които могат да бъдат обявени за несъответстващи на условията на схемата за изкореняване съгласно член 104, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 479/2008 са следните:

а)

планински площи, които са разположени на над 500 m надморска височина, с изключение на високо разположените полета,

б)

площи с наклон от най-малко 25 %,

в)

площи с тераси.

2.   Уведомяването съгласно член 104, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 479/2008 съдържа указваща информация за размера на тези площи и се извършва с формуляра, установен в приложение XIV към настоящия регламент.

Член 69

Размер на премиите

1.   Без да се засягат националните помощи, които могат да бъдат отпуснати съгласно член 106 на Регламент (ЕО) № 479/2008, размерите на премията, предвидена в член 101 от същия регламент се определят в приложение XV към настоящия регламент.

2.   Добивът в исторически план, посочен в член 101, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 479/2008 се установява на базата на средния добив за стопанството, или ако е налице, средния добив на парцел или средния добив за определена категория вино, в рамките на даденото стопанство, за което е поискана премия за изкореняване. Средният добив се изчислява на базата на средния добив за пет години между 2003/2004 г. и 2007/2008 г., като се изключат годините с най-нисък и най-висок добив.

Чрез дерогация от първа алинея:

а)

държавите-членки, които се присъединиха към Общността през 2004 или 2007 година и не са имали система за декларации на реколта за целия период между 2003/2004 г. и 2007/2008 г., изчисляват добива в исторически план въз основа на средния добив в годините между 2005/2006 г. и 2007/2008 г.;

б)

производител, чието производство е неблагоприятно засегнато по време на референтния период за повече от една година от непреодолима сила или извънредни обстоятелства, възникнали по време на същия този референтен период, може да поиска добивът в исторически план да се основава на базата на средните добиви за лозарските години през периода, посочен в първа алинея, или ако е приложимо, в точка а) от настоящата алинея, които не са били засегнати от непреодолима сила или извънредни обстоятелства.

3.   Средният добив се определя на базата на декларациите за реколтите.

Независимо от първа алинея, държавите-членки могат да предвидят производителите, които са освободени от задължението за представяне на декларация за реколта, съгласно член 2, параграф 2, буква в) или член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1282/2001, да могат да докажат тяхното производство на грозде на базата на декларация, установена в член 2, параграф 2, буква в) или на декларация за производството, посочена в член 4, параграф 1 от същия регламент.

Държавите-членки могат да предвидят за членове на кооперации или на други групи, в които те членуват или с които те са асоциирани, и които нямат декларацията, определена в член 2, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1282/2001, средният добив на кооператива или на групата да могат да бъдат отчетени при условие, че кооперативът или групата удостовери, че даденият производител в действителност им е доставил грозде през въпросните години. В този случай, ако е налице, се взема предвид средния добив за определена категория вино за даден кооператив или група, за които е поискана премия за изкореняване.

Държавите-членки могат да предвидят в случай, че нито декларацията за реколтата, нито декларацията, определена в член 2, параграф 2, буква в) или в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1282/2001 са налице поради извинителни причини, които трябва да бъдат потвърдени от държавите-членки, добивът в исторически план е, освен споменатият във втора и трета алинея, средният добив във въпросния регион.

Държавите-членки са отговорни за цялостната проверка на надеждността на декларациите и на алтернативните източници, използвани за установяването на добива в исторически план, представен в съответствие с настоящия член.

4.   Премията се изплаща за засадената площ, определена в съответствие с член 75.

Член 70

Процедура за подаване на заявленията

1.   Държавите-членки установяват процедурата за подаване на заявления, която по-конкретно предвижда:

а)

информацията, която се изисква да придружава заявлението;

б)

последващо съобщаване на приложимата премия за съответния производител;

в)

датата, преди която трябва да бъде извършено изкореняването.

2.   Държавите-членки проверяват дали заявленията са добре обосновани. За тази цел те могат да предвидят въпросният производител да направи писмена декларация при подаването на заявлението. В случай на оттегляне на заявлението без надлежно обоснована причина те могат да предвидят съответният производител да поеме разходите, извършени за обработката на неговото заявление.

Член 71

Процедура при прилагане на единен процент за приемане

1.   Когато прилагат процента за приемане, посочен в член 102, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 479/2008, държавите-членки спазват всяка година следната процедура:

а)

доколкото наличните бюджетни ресурси, предназначени за държава-членка позволяват, се приемат всички заявления на производител за изкореняване на всичките лозови насаждения, без да се прилага намаление към заявленията; ако наличните бюджетни ресурси, предназначени за държава-членка не са достатъчни за приемането на всички такива заявления, държавите-членки разпределят наличния бюджет на базата на обективни и недискриминационни критерии, установени в техните национални разпоредби;

б)

след приспадането от наличните бюджетни ресурси, предназначени за държава-членка, на сумите, споменати в точка а) от настоящия параграф, доколкото останалите налични бюджетни ресурси позволяват се приемат всички заявления на заявителите, от не по-малко от 55 години или по-възрастни, когато държавите-членки са предвидили това съгласно член 102, параграф 5, буква б), точка ii) от Регламент (ЕО) № 479/2008, без прилагане на намаление към тези заявления; ако наличните бюджетни ресурси, предназначени за държава-членка не са достатъчни за приемането на всички такива заявления, държавите-членки разпределят наличния бюджет на базата на обективни и недискриминационни критерии, установени в техните национални разпоредби;

в)

след приспадането от наличните бюджетни ресурси, предназначени за държава-членка на сумите от точки а) и б), държавите-членки разпределят остатъка от наличния бюджет на базата на обективни и недискриминационни критерии, установени в техните национални разпоредби.

2.   Обективните и недискриминационни критерии, посочени в член 102, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕО) № 479/2008 се определят от държавите-членки така, че да не позволят прилагане на намаление към заявленията, които могат да бъдат приети. Държавите-членки съобщават на Комисията критериите, посочени в параграф 1 до 15 октомври всяка година, в таблица 10 от приложение XIII към настоящия регламент.

Член 72

Изплащане на премията

Изплащането на премията за изкореняване се извършва след потвърждение, че изкореняването е било извършено и най-късно до 15 октомври в годината, в която заявлението е било прието от държавата-членка, съгласно член 102, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 479/2008.

Член 73

Информиране

1.   Съобщенията, посочени в член 102, параграфи 2, 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 479/2008 се извършват във формат, даден в таблици 10 до 12 от приложение ХIII към настоящия регламент. Държавите-членки могат да решат дали да включат информация относно регионите в тези таблици.

2.   Когато държавите-членки предоставят национална помощ за изкореняване, те включват тази информация в таблиците, посочени в параграф 1.

3.   Когато държава-членка реши съгласно член 104, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008, да отхвърли последващи заявления, тя съобщава своето решение на Комисията.

4.   Държавите-членки съобщават на Комисията за предприетите мерки за изпълнение на разпоредбите, предвидени в член 104, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 479/2008. Съобщението се извършва във формат, даден в таблица 12 на приложение XIII към настоящия регламент.

5.   Държавите-членки предават на Комисията не по-късно от 1 декември всяка година годишен отчет за резултатите от извършения контрол на схемата за изкореняване през предшестващата финансова година. Съобщението се извършва във формат, даден в таблица 13 на приложение XIII.

ГЛАВА IV

Опис и измерване на засадената площ

Член 74

Опис

Информацията, предоставена с описа, съгласно член 109 от Регламент (ЕО) № 479/2008, се отнася към 31 юли от предходната лозарска година.

Той съдържа информацията, посочена в таблици 14 до 16 от приложение XIII към настоящия регламент. Държавите-членки могат да решат дали да включат информация относно регионите в тези таблици.

Член 75

Засадени площи

1.   За целите на преструктурирането и конверсията на лозята, на мерките за събиране на реколтата на зелено и изкореняването, посочени в членове 11, 12 и 98 от Регламент (ЕО) № 479/2008, площ засадена с лозя се определя от външния периметър на лозовите насаждения с прибавяне на буфер, чиято широчина отговаря на половината от разстоянието между редовете. Засадената площ се определя в съответствие с член 30, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията (20).

2.   В случай, че добивът в исторически план, посочен в член 101, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 479/2008 е определен на базата на площ, която не съответства на определението, дадено в параграф 1 от настоящия член, държавите-членки могат да прибегнат до преизчисляване на добива, посредством разделяне на продукцията от дадено стопанство или парцел или категория вино на площта, засадена с лозя, която произвежда определено количество вино, според определението в параграф 1.

ДЯЛ V

КОНТРОЛ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР

ГЛАВА I

Принципи на контрола

Член 76

Проверки

Без да се засягат специфичните разпоредби на настоящия регламент или друго общностно законодателство, държавите-членки въвеждат проверки и мерки, доколкото са необходими, за да гарантират правилното прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 и на настоящия регламент. Те са ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект, така че предоставят адекватна защита на финансовите интереси на Общността.

По-специално, държавите-членки гарантират, че:

а)

всички критерии за допустимост, установени от Общността, националното законодателство или националната рамка, могат да бъдат проверени;

б)

компетентните органи, отговорни за извършването на проверките, разполагат с достатъчен на брой персонал с подходяща квалификация и опит, за да извършат ефективно проверките;

в)

се предвижда разпоредба за проверките, за да се избегне нередовно дублирано финансиране на мерки в рамките на настоящия регламент и други общностни или национални схеми;

г)

проверките и мерките съответстват на характера на съответната мярка за подпомагане. Държавите-членки определят методи и средства за проверка и уточняват обекта на проверките;

д)

проверките се извършват системно или чрез случайни извадки. В случай на проверки чрез случайна извадка, държавите-членки гарантират, че с оглед на техния брой, характер и честота проверките са представителни за цялата им територия и отговарят, когато е приложимо, на обема на лозаро-винарските продукти, предлагани на пазара или държани с цел предлагане на пазара;

е)

операциите, допуснати до общностно финансиране са действителни и са съобразени със законодателството на Общността.

Член 77

Общи принципи

1.   Проверката се извършва чрез административни проверки и където е подходящо чрез проверки на място.

2.   Административните проверки следва да бъдат систематични и да включват кръстосани проверки с, inter alia, данни от интегрираната система за администриране и контрол, предвидена в дял II, глава 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

3.   Освен в случаите на предвидени систематични проверки на място в Регламент (ЕО) № 479/2008 или в настоящия регламент, компетентните органи извършват проверки на място посредством извадка на подходящ процент от бенефициери/производители на базата на анализ на риска съгласно член 79 от настоящия регламент.

4.   Относно мерките, предвидени в членове 16, 17, 18 и 19 от Регламент (ЕО) № 479/2008, размерът на извадката е най-малко 5 % от заявленията за подпомагане. Извадката освен това трябва да представлява най-малко 5 % от сумите, които се покриват от помощта.

5.   По отношение на мерките, предвидени в член 15 от Регламент (ЕО) № 479/2008, членове 26, 27 и 28 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 (21) се прилагат mutatis mutandis.

6.   За предвидените в настоящия член проверки на място се прилага член 26, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

7.   Във всички подходящи случаи държавите-членки използват интегрираната система за администриране и контрол (IACS).

Член 78

Проверки на място

1.   Проверките на място не се обявяват предварително. Въпреки това, при условие че проверката няма да бъде лишена от смисъл, може да се отправи предварително предупреждение, строго ограничено до необходим минимум. Такова уведомление не може да превишава 48 часа, освен в надлежно обосновани случаи или при мерки, за които са предвидени систематични проверки на място.

2.   Където е приложимо, проверките на място, предвидени в настоящия регламент, се извършват във връзка с всички други проверки, предвидени в законодателството на Общността.

3.   Заявлението за помощ или съответните заявления се отхвърлят, ако бенефициерите или техните представители попречат на извършването на проверка на място.

Член 79

Избор на контролна извадка

1.   Контролните извадки за проверки на място съгласно настоящия регламент се подбират от компетентния орган въз основа на анализ на риска и — където проверките специално се отнасят до общностно финансиране — на представителност на представените молби за помощ. Ефективността на анализа на риска се оценява и актуализира годишно:

а)

чрез определяне на релевантността на всеки рисков фактор;

б)

чрез сравняване на резултатите от съобразените с риска и произволно избрани извадки, посочени във втора алинея;

в)

чрез съобразяване с конкретната ситуация в държавата-членка.

За да се осигури елемент на представителност, държавите-членки извършват подбора на случаен принцип между 20 % и 25 % от минималния брой бенефициери/производители, които да бъдат подложени на проверки на място.

2.   Компетентният орган съхранява архив с причините за подбора на конкретните бенефициери/производители за проверки на място. Инспекторът, който извършва проверката на място, трябва да е информиран за тези причини преди започване на проверката.

Член 80

Контролен доклад

1.   Всяка проверка на място е предмет на контролен доклад, който прави възможен прегледа на различните аспекти на проведената проверка.

Доколкото проверките засягат общностно финансиране, докладът посочва по-специално:

а)

проверяваните заявления и схеми за помощ;

б)

присъстващите лица;

в)

където е приложимо, проверените земеделски площи, измерените земеделски площи, резултатите от измерванията за измерен парцел и използваните методи за измерване;

г)

проверката дали дадена площ е била надлежно поддържана в случай на схема за изкореняване;

д)

количествата, обхванати от проверката и техните резултати;

е)

дали бенефициерът/производителят е бил предварително уведомен за посещението, и ако да, колко време предварително;

ж)

други допълнително извършени мерки за контрол.

2.   При откриване на несъответствия между информацията в заявлението и конкретната ситуация, установена по време на извършването на проверката на място или чрез дистанционната форма на отчитане, производителят получава копие на контролния доклад и разполага с възможността да го подпише, преди компетентният орган да формулира своите заключения за установеното, по отношение на произтичащите от това намаления или изключвания.

Член 81

Контрол свързан с производствения потенциал

1.   За целите на контрола за спазване на разпоредбите относно производствения потенциал, установени в дял V на Регламент (ЕО) № 479/2008, включително и на спазването на забраната за ново засаждане, установена в член 90, параграф 1 от същия регламент, държавите-членки използват лозарския регистър.

2.   При предоставянето на права за презасаждане, както е предвидено в член 92 от Регламент (ЕО) № 479/2008, площите се проверяват систематично преди и след извършването на изкореняването. Проверените парцели са тези, за които трябва да се предостави право на презасаждане.

Контролът преди изкореняването включва потвърждение на съществуването на въпросните лозя.

Този контрол се осъществява посредством класическа проверка на място. Ако държавата-членка разполага обаче с надежден актуален компютъризиран лозарски регистър, контролът може да бъде извършен административно и задължението за контрол на място преди изкореняването може да бъде ограничено до 5 % от заявленията (на годишна основа), с оглед да бъде потвърдена надеждността на административната контролна система. Ако проверките на място установят значителни нередности или отклонения в даден регион или в част от регион, компетентният орган съответно увеличава броя на проверките на място през въпросната година, както и през следващата година.

3.   Площите, за които се получава премия за изкореняване, се проверяват систематично преди и след извършването на изкореняването. Контролираните парцели са тези, за които е подадено заявление за помощ.

Проверката преди изкореняването включва потвърждение на съществуването на въпросните лозя, на определената съгласно член 75 засадена площ, както и дали дадената площ е надлежно поддържана.

Този контрол се осъществява посредством класическа проверка на място. Ако държавата-членка разполага обаче с графичен инструмент в компютъризирания лозарски регистър, който да позволява измерване на парцела в съответствие с член 75, както и с надеждна актуална информация за надлежно поддържания парцел, контролът може да бъде извършен административно и задължението за контрол на място преди изкореняването може да бъде ограничено до 5 % от заявленията, с оглед да бъде потвърдена надеждността на административната контролна система. Ако проверките на място установят значителни нередности или отклонения в даден регион или в част от регион, компетентният орган съответно увеличава броя на проверките на място през въпросната година.

4.   Потвърждението, че изкореняването е било действително извършено, се извършва посредством класическа проверка на място или чрез дистанционна форма на отчитане в случай на изкореняване на всички лозови насаждения в парцела или ако разделителната способност на дистанционното отчитане е равна на или по-добра от 1 m2.

5.   В случай на площи, за които се получава премия за изкореняване, без да се засяга параграф 3, трета алинея и параграф 4, се провеждат най-малко две проверки, споменати в първа алинея на параграф 3, посредством класическата проверка на място.

Член 82

Контролни органи

1.   Когато държава-членка определя няколко компетентни органа да проверяват спазването на правилата, отнасящи се до лозаро-винарския сектор, тя координира работата на тези органи.

2.   Всяка държава-членка определя един орган за връзка, който отговаря за контактите с органите за връзка на другите държави-членки и с Комисията. По-специално, този орган за връзка получава и изпраща молби за сътрудничество с оглед прилагането на този дял и представлява държавата-членка пред другите държави-членки или Комисията.

Член 83

Правомощия на служителите, извършващи контрол

Всяка държава-членка взема необходимите мерки, за да улесни работата на служителите на своите компетентни органи. Тя гарантира по-специално, че такива служители, при необходимост, съвместно със служители от други ведомства, които тя упълномощава за целта:

а)

имат достъп до лозята, съоръженията за производство на вино и съхранение, съоръженията за преработка на лозаро-винарски продукти и превозните средства за превозване на тези продукти;

б)

имат достъп до търговските помещения (или складове) и превозните средства на всеки, който има намерение да продава, предлага на пазара и транспортира лозаро-винарски продукти или продукти, които могат да бъдат използвани в лозаро-винарския сектор;

в)

могат да изготвят списък на лозаро-винарските продукти и на веществата или продуктите, които биха могли да се използват за изготвянето на такива продукти;

г)

могат да вземат проби от лозаро-винарски продукти, вещества или продукти, които биха могли да бъдат използвани за приготвянето на такива продукти и продукти, държани с цел продажба, предлагане на пазара или транспортиране;

д)

могат да преглеждат счетоводните данни и други документи при проверките и да правят копия или извлечения от тях;

е)

могат да вземат съответни защитни мерки по отношение на подготовката, държането, транспортирането, описанието, представянето и предлагането на пазара на лозаро-винарски продукт или продукт, който е предназначен за използване при подготовката на такъв продукт, ако има основание да се счита, че е имало сериозно нарушаване на разпоредбите на Общността, особено в случай на измамни манипулации или рискове за здравето.

ГЛАВА II

Помощ между контролните органи

Член 84

Помощ при поискване

1.   Когато компетентен орган на държава-членка предприема контролни дейности на своята територия, той може да поиска информация от компетентен орган на друга държава-членка, която може да бъде засегната пряко или косвено. Когато е отправено подобно искане, помощта се предоставя своевременно.

Комисията се уведомява когато продуктът, предмет на контролните дейности, посочени в първата алинея, произхожда от трета страна и ако продажбата на този продукт може да бъде от специален интерес за други държави-членки.

Органът-адресат на молбата предоставя всякаква информация, която дава възможност на органа, отправил молбата, да изпълни своите задължения.

2.   Когато е отправена мотивирана молба от съответния орган, органът-адресат на молбата, извършва специално наблюдение или проверки с оглед постигане на поставените цели или предприема необходимите стъпки, за да осигури осъществяването на подобно наблюдение или проверки.

3.   Органът-адресат на молбата действа така, както би действал за своя сметка.

4.   Със съгласието на органа-адресат на молбата, органът, отправил молбата, може да определи служители:

а)

за да получат в помещенията на административните органи, които са част от администрацията на държавата-членка, към която принадлежи органът-адресат на молбата, информация, отнасяща се до прилагането на правилата в лозаро-винарския сектор или до контролни дейности, включително копия на транспортни и други документи или извлечения от регистри,

б)

или за да присъстват по време на провеждането на дейностите, изискани съгласно параграф 2, след като е информирал органа-адресат на молбата в разумен срок преди началото на тези дейности.

Копията, посочени в буква а) на първа алинея, могат да бъдат направени само със съгласието на органа-адресат на молбата.

5.   Служителите на органа-адресат на молбата осигуряват провеждането на контролните дейности през цялото време.

6.   Служителите на органа, отправил молбата:

а)

издават писмена заповед, в която се посочва тяхната самоличност и служебно положение;

б)

разполагат, без да се засягат ограниченията, които държавата-членка на органа-адресат на молбата е наложила на своите собствени служители при извършването на съответните проверки:

i)

с правата на достъп, предвидени в букви а) и б) на член 83;

ii)

с правото да бъдат информирани за резултатите от проверките, извършени от служителите на органа-адресат на молбата, в съответствие с букви в) и д) на член 83,

в)

по време на проверките се държат по начин, съвместим с правилата и професионалните практики, които служителите от държавата-членка трябва да следват, както и са обвързани от задължението за професионална тайна.

7.   Молбите, посочени в този член, се изпращат до органа-адресат на молбата в съответната държавата-членка чрез органа за връзка на тази държава-членка. Същата процедура се прилага по отношение на:

а)

отговори на такива молби;

б)

съобщения относно прилагането на параграфи 2 и 4.

Независимо от първа алинея и с цел по-бързо и по-ефективно сътрудничество между тях, държавите-членки могат да разрешат на компетентен орган да:

а)

отправя своите молби или съобщения директно до компетентния орган на друга държава-членка;

б)

отговаря директно на молби или съобщения, получени от компетентния орган на другата държава-членка.

Член 85

Помощ, за която не е отправена молба

Компетентен орган на държава-членка, чрез посредничеството на съответния му орган за връзка, уведомява незабавно органа за връзка на съответната държава-членка ако има основания за съмнение или узнае, че:

а)

продукт, посочен в член 1, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 479/2008, не съответства на правилата на лозаро-винарския сектор или е бил предмет на измамно действие за получаване на такъв продукт или на търговия със същия; и

б)

това неспазване на правилата е от специален интерес за една или повече други държави-членки и е от характер да доведе до административни мерки или съдебни процедури.

Член 86

Общи разпоредби

1.   Информацията, посочена в член 84, параграф 1 и член 85 се придружава и допълва възможно най-скоро, от съответните документи и други доказателства, както и справка за всички административни мерки или съдебни процедури, и се отнася по-специално до:

а)

състава и органолептичните характеристики на съответния продукт,

б)

описанието и представянето на продукта,

в)

спазването или неспазването на правилата, определени за производството и търговията с продукта.

2.   Органите за връзка, до които се отнася случай, за който е предприета процедура за оказване на помощ, се информират взаимно и незабавно относно:

а)

напредъка на разследването,

б)

всяко административно или съдебно действие, предприето в резултат на тези дейности.

3.   Направените пътни разходи при прилагането на член 84, параграфи 2 и 4 се поемат от:

а)

държавата-членка, която е назначила служител за мерките, посочени в тези параграфи, или

б)

бюджета на Общността по искане на органа за връзка на тази държава-членка, ако Комисията официално е признала предварително интереса на Общността от въпросната контролна дейност.

ГЛАВА III

Аналитична база данни

Член 87

Цел на базата данни

1.   Аналитичната база данни за продукти от лозаро-винарския сектор се управлява от Съвместния изследователски център (СИЦ).

2.   Базата данни съдържа данни, получени от изотопен анализ на компонентите етанол и вода в лозаро-винарските продукти, съгласно референтните методи за анализ, посочени в член 31 на Регламент (ЕО) № 479/2008.

3.   Базата данни трябва да спомага за хармонизирането на интерпретацията на резултатите, получени от официалните лаборатории на държавите-членки, при прилагане на референтните методи за анализ, посочени в член 31 от Регламент (ЕО) № 479/2008.

Член 88

Проби

1.   За създаването на аналитичната база данни държавите-членки осигуряват вземането на проби от прясно грозде за анализ, както и за тяхната обработка и преработка във вино в съответствие с инструкциите в приложение XVI.

2.   Пробите от прясно грозде се вземат от лозя, които се намират в лозарска област с ясно определен тип почва, местоположение, система за обучение по лозарството, сорт, възраст и културни практики.

3.   Броят на пробите, които се вземат всяка година за базата данни е определен в приложение XVII. При подбора на пробите трябва да се вземе предвид географското положение на лозята в държавите-членки, изброени в приложение XVII. Всяка година поне 25 % от пробите се вземат от същите парцели, както предходната година.

4.   Пробите се анализират с методите, посочени в член 31 на Регламент (ЕО) № 479/2008 от лаборатории, определени от държавите-членки. Определените лаборатории трябва да отговарят на общите критерии за работа на изследователските лаборатории, посочени в ISO/IEC 17025, и по-специално трябва да вземат участие в система от тестове за професионална квалификация, свързани с методи за изотопен анализ. Доказателството за съответствие с тези критерии се изпраща в писмена форма до СИЦ с цел качествен контрол и потвърждаване на предоставената информация.

5.   Докладът за извършен анализ се изготвя в съответствие с приложение XIX. За всяка проба се изготвя фиш с описание в съответствие с въпросника от приложение XVIII.

6.   Копие от доклада с резултатите и интерпретацията на анализите, заедно с копие на фиша с описанието се изпращат на СИЦ.

7.   Държавите-членки и СИЦ гарантират:

а)

съхраняването на данните в аналитичната база данни,

б)

запазването на всяка една проба в продължение на най-малко три години от датата на вземането ѝ,

в)

че базата данни се използва само за наблюдение на прилагането на законодателството на Общността и на националното законодателство в областта на винаро-лозарството или за статистически или научни цели,

г)

прилагането на мерки за защита на данните, особено срещу кражба и вмешателство,

е)

че досиетата се предоставят, без ненужно закъснение или разходи, на тези, за които се отнасят, така че всяка една неточност да може да бъде коригирана.

Член 89

Изотопни анализи

За период, приключващ на 31 юли 2010 г., в очакване на изграждането на подходящо аналитично оборудване, произвеждащите вино държави-членки, които се присъединиха към Общността през 2004 или 2007 г., които нямат необходимото оборудване за извършване на изотопни анализи, изпращат своите проби от вино на СИЦ за анализ.

В този случай те могат да определят компетентен орган, който е упълномощен да има достъп до информацията, отнасяща се до пробите, взети на тяхна територия.

Член 90

Съобщаване на резултатите

1.   Информацията, която се съдържа в базата данни, се предоставя при поискване на лабораториите, определени от държавите-членки за тази цел.

2.   СИЦ съставя и актуализира на годишна основа списъка на лабораториите на държавите-членки, определени за изготвянето на проби и за измерванията за аналитичната база данни.

3.   В надлежно обосновани случаи, информацията, посочена в параграф 1, когато е представителна, може да се предоставя при поискване на други официални органи в държавите-членки.

4.   Съобщаването на информация се отнася само до съответните аналитични данни, необходими за интерпретирането на анализ, извършен на проба със съпоставими характеристики и произход. Всяко съобщаване на информация се придружава от напомнящо писмо за минималните изисквания за използване на базата данни.

Член 91

Съблюдаване на процедурите

Държавите-членки гарантират, че резултатите от изотопните анализи, съдържащи се в техните собствени бази данни, са получени чрез анализиране на проби, които са взети и обработени в съответствие с тази глава.

ГЛАВА IV

Вземане на проби за контролни цели

Член 92

Молба за вземане на проби

1.   В контекста на прилагането на глава II, служителите на компетентен орган на държава-членка могат да отправят молба до компетентен орган на друга държава-членка да вземе проби съгласно съответните разпоредби на тази държава-членка.

2.   Органът, отправящ молбата, съхранява събраните проби и определя наред с другото лабораторията, където те следва да бъдат анализирани.

3.   Пробите се вземат и обработват в съответствие с инструкциите в приложение XX.

Член 93

Разходи, свързани с вземането, изпращането и анализа на проби

1.   Разходите, направени във връзка с вземането, обработването и изпращането на проба и провеждането на аналитични и органолептични изследвания, се поемат от компетентния орган на държавата-членка, която е отправила молбата за вземането на пробата. Подобни разходи се изчисляват съгласно приложимите тарифи в държавата-членка, на чиято територия се извършват операциите.

2.   Разходите, направени за изпращането на пробите, посочени в член 89, се поемат от Общността.

ГЛАВА V

Общи разпоредби

Член 94

Доказателствена сила

Констатациите на служителите на компетентен орган от държава-членка в рамките на прилагането на тази глава, могат да бъдат поискани от компетентните органи на други държави-членки или от Комисията. В такива случаи те нямат по-малка стойност, поради факта, че не произхождат от съответната държава-членка.

Член 95

Лица, подлежащи на контрол

1.   Физически или юридически лица и групи от такива лица, чиито професионални дейности могат да бъдат обект на проверките, посочени в настоящия регламент, не трябва да възпрепятстват извършването на тези проверки и са длъжни да ги улесняват по всяко време.

2.   Лицата, отглеждащи лозя, от които се вземат проби от служителите на компетентен орган:

а)

не трябва да възпрепятстват по никакъв начин осъществяването на вземането на пробите, и

б)

предоставят на тези служители цялата необходима информация съгласно настоящия регламент.

ДЯЛ VI

ОБЩИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 96

Плащане на бенефициерите

Плащанията по дял II, с изключение на член 9, и по дял V на Регламент (ЕО) № 479/2008, се изплащат изцяло на бенефициерите.

Чрез дерогация от първия параграф държавите-членки може да решат да изплащат помощта, посочена в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008, чрез застрахователни дружества като посредници, при условие че:

а)

условията, посочени в член 14, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 479/2008 са спазени;

б)

сумата на помощта е преведена в пълен размер на производителя;

в)

застрахователното дружество изплаща помощта на производителя или авансово, или с банков или пощенски превод в рамките на петнадесет дни след получаване на плащането от държавата-членка.

Използването на такива посредници за плащания се извършва така, че да не нарушава условията на конкуренцията на застрахователния пазар.

Плащанията, освен авансовите плащания, обезпечени с гаранция, са обект на предварителни проверки, както е предвидено в настоящия регламент.

Член 97

Възстановяване на недължими плащания

Недължими плащания се възстановяват заедно с лихва от съответните бенефициери. Правилата, определени в член 73 от Регламент (ЕО) № 796/2004, се прилагат mutatis mutandis.

Налагането на административни санкции и възстановяването на неправомерно изплатени суми не засягат съобщаването на нередности на Комисията съгласно Регламент № 1848/2006 на Комисията (22).

Член 98

Национални санкции

Без да се засягат санкциите, определени в Регламент (ЕО) № 479/2008 или в настоящия регламент, държавите-членки предвиждат прилагането на санкции на национално равнище във връзка с допуснатите нередности по отношение на изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 479/2008 и в настоящия регламент, които са ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект, така че да предоставят адекватна защита на финансовите интереси на Общността.

Член 99

Изкуствено създадени ситуации

Без да се засягат специфичните мерки, определени в Регламент (ЕО) № 479/2008 или в настоящия регламент, не се извършват никакви плащания в полза на бенефициерите, за които е установено, че изкуствено са създали условията за получаването на такива плащания с оглед да получат облаги, в противоречие с целите на въпросната мярка.

Член 100

Информиране

1.   Без да се засягат специфичните разпоредби на настоящия регламент, съобщенията, които трябва да се извършват според настоящия регламент са във формат, определен в приложенията, в таблична форма, създадена от компютърна програма за електронни таблици. Те се изпращат на Комисията също и в електронна форма. Когато държава-членка събира данни на регионална основа, тя изпраща на Комисията също таблица, която обобщава данните от регионите.

Обмен на информация, извършен чрез различни от посочените средства и посочената форма, може да се счита за неизвършен, без да се засяга параграф 4.

2.   Когато по отношение на определена таблица държава-членка би трябвало да съобщава само нулеви стойности, тя може да избере да не попълва таблицата, а просто да съобщи на Комисията, че дадената таблица не е относима към нея. Това опростено информиране се осъществява в рамките на същия краен срок, както определения краен срок за съответната таблица.

3.   Без да се засягат специфичните разпоредби в настоящия регламент, държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че са в състояние да спазят крайните срокове за съобщенията, посочени в настоящия регламент.

4.   Ако държава-членка не подаде информация, както се изисква съгласно Регламент (ЕО) № 479/2008 или настоящия регламент, или ако съобщението изглежда неправилно предвид обективните факти, с които Комисията разполага, Комисията може да прекрати част или всички месечни плащания, посочени в член 14 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 по отношение на лозаро-винарския сектор, докато информацията не бъде правилно подадена.

5.   Държавите-членки съхраняват информацията, регистрирана съгласно настоящия регламент, в продължение на поне 10 лозарски години след лозарската година, през която информацията е била регистрирана.

6.   Съобщенията, които се изискват в настоящия регламент не засягат задълженията на държавите-членки, установени в Регламент (ЕИО) № 357/79 на Съвета относно статистическите изследвания на площите с лозя (23).

Член 101

Очевидни грешки

Всяка информация, искане или молба, отправена към държава-членка съгласно Регламент (ЕО) № 479/2008 или настоящия регламент, включително заявление за помощ, може да бъде коригирана по всяко време след подаването ѝ в случаи на очевидни грешки, признати от компетентния орган.

Член 102

Непреодолима сила и извънредни обстоятелства

Когато съгласно Регламент (ЕО) № 479/2008 или настоящия регламент трябва да бъде наложена санкция, санкцията не се налага в случай на непреодолима сила или извънредни обстоятелства по смисъла на член 40, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Член 103

Отмяна и позовавания

1.   Регламенти (ЕО) № 1227/2000, (ЕО) № 1623/2000, (ЕО) № 2729/2000 и (ЕО) № 883/2001 се отменят.

Въпреки това

а)

съответните правила, установени в Регламенти (ЕО) № 1227/2000 и (ЕО) № 1623/2000 продължават да се прилагат, доколкото мерките, допустими по Регламент (ЕО) № 1493/1999 са започнали да се прилагат или са били предприети преди 1 август 2008 г.;

б)

Таблица 10 от приложението към Регламент (ЕО) № 1227/2000 продължава да се прилага, освен ако не е предвидено друго в регламента за прилагане относно етикетирането и представянето на вино, който трябва да бъде приет въз основа на член 63 от Регламент (ЕО) № 479/2008;

в)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1623/2000 остава в сила до 31 юли 2012 година.

2.   Позоваванията на отменените регламенти, в съответствие с параграф 1, се смятат за позовавания на настоящия регламент и следва да се четат съгласно таблицата на съответствие в приложение XXII.

Член 104

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2008 година.

Член 2 и глава III от дял IV обаче се прилагат от 30 юни 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 143, 16.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1216/2005 (ОВ L 199, 29.7.2005 г., стр. 32).

(4)  ОВ L 194, 31.7.2000 г., стр. 45. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1433/2007 (ОВ L 320, 6.12.2007 г., стр. 18).

(5)  ОВ L 316, 15.12.2000 г., стр. 16. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2030/2006 (ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 40).

(6)  ОВ L 128, 10.5.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1211/2007 (ОВ L 274, 18.10.2007 г., стр. 5).

(7)  ОВ L 3, 5.1.2008 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 146/2008 (ОВ L 46, 21.2.2008 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1437/2007 (ОВ L 322, 7.12.2007 г., стр. 1).

(10)  ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

(11)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(13)  ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 3.

(14)  ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

(15)  ОВ L 58, 11.3.1993 г., стр. 50.

(16)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 275/2008 (ОВ L 85, 27.3.2008 г., стр. 3).

(18)  ОВ L 105, 23.4.1983 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 176, 29.6.2001 г., стр. 14.

(20)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18.

(21)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стp. 74. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1396/2007 (ОВ L 311, 29.11.2007 г., стр. 3).

(22)  ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 56.

(23)  ОВ L 54, 5.3.1979 г., стр. 124. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Обща организация на пазара на вино

Представяне на програма за подпомагане

 

 

Държава-членка  (1): …

Период  (2): …

Дата на представяне: …

Номер на ревизия: …

Ако са поискани изменения от Комисията/изменения от държавата-членка (3).

А.   Описание на предложените мерки, както и техните цели в количествено измерение

a)   Подпомагане по схемата за единно плащане съгласно член 9 (4)

Въведена в програмата за подпомагане: да/не:

б)   Популяризиране в съответствие с член 10

Въведена в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предлаганите мерки:

Цели в количествено измерение:

Държавни помощи:

в)   Преструктуриране и конверсия на лозя в съответствие с член 11

Въведена в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предлаганите мерки (5):

Цели в количествено измерение:

г)   Събиране на реколтата на зелено в съответствие с член 12

Въведена в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предлаганите мерки:

Цели в количествено измерение:

д)   Взаимоспомагателни фондове в съответствие с член 13

Въведена в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предлаганите мерки:

Цели в количествено измерение:

е)   Застраховане на реколтата в съответствие с член 14

Въведена в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предлаганите мерки:

Цели в количествено измерение:

Държавни помощи:

ж)   Инвестиции в предприятия в съответствие с член 15

Въведена в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предлаганите мерки:

Цели в количествено измерение:

Държавни помощи:

з)   Дестилация на вторични продукти в съответствие с член 16

Въведена в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предлаганите мерки (включително размер на помощта):

Цели в количествено измерение:

и)   Получаване на спиртни напитки чрез дестилация в съответствие с член 17

Въведена в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Продължителност на преходния период (лозарски години):

Описание на предлаганите мерки (включително размер на помощта):

Цели в количествено измерение:

й)   Кризисна дестилация в съответствие с член 18

Въведена в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Продължителност на преходния период (лозарски години):

Описание на предлаганите мерки (включително размер на помощта):

Цели в количествено измерение:

Държавни помощи:

к)   Използване на концентрирана гроздова мъст в съответствие с член 19

Въведена в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Продължителност на преходния период (лозарски години):

Описание на предлаганите мерки (включително размер на помощта):

Цели в количествено измерение:

Б.   Резултати от проведени консултации:

В.   Оценка, показваща очакваното техническо, икономическо, екологично и социално въздействие  (6) :

Г.   График за въвеждането на мерките:

Д.   Обща таблица за финансиране, подадена във формата от приложение II (да се уточни номера на ревизията): …

Е.   Критерии и количествени показатели, които да се използват за мониторинг и оценка:

Предприети стъпки за гарантиране на подходящото и ефективно изпълнение на програмите:

Ж.   Посочване на компетентните органи и органите, отговорни за изпълнение на програмата.


(1)  Да се използва акроним на OPOCE.

(2)  Лозарски години.

(3)  Зачертайте ненужното.

(4)  Всички членове, посочени в това приложение, се отнасят до Регламент (ЕО) № 479/2008.

(5)  Включително и резултата на текущи дейности съгласно член 10 от настоящия регламент.

(6)  Държавите-членки, посочени в член 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 479/2008 не е необходимo да попълват точки В и Е.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Първоначално представяне на таблицата за финансиране на националните програми за подпомагане съгласно член 6, буква д) от Регламент (ЕО) № 479/2008

(в 1000 евро)

Държава-членка (1):

Дата на уведомлението, най-късно до 30 юни 2008 г.:

 

Финансова година

Мерки

Регламент (ЕО) № 479/2008

2009

2010

2011

2012

2013

Общо

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Схема за единно плащане

Член 9

 

 

 

 

 

 

2-

Популяризиране на пазарите на трети държави

Член 10

 

 

 

 

 

 

3а-

Преструктуриране и конверсия на лозя

Член 11

 

 

 

 

 

 

3б-

Текущи планове

Регламент (ЕО) № 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4-

Събиране на реколтата на зелено

Член 12

 

 

 

 

 

 

5-

Взаимоспомагателни фондове

Член 13

 

 

 

 

 

 

6-

Застраховане на реколтата

Член 14

 

 

 

 

 

 

7-

Инвестиции в предприятия

Член 15

 

 

 

 

 

 

8-

Дестилация на вторични продукти

Член 16

 

 

 

 

 

 

9-

Получаване на спиртни напитки чрез дестилация – подпомагане на площи

Член 17

 

 

 

 

 

 

10-

Кризисна дестилация

Член 18, параграф 1

 

 

 

 

 

 

11-

Използване на концентрирана гроздова мъст за обогатяване

Член 19

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

За мерки, които не са въведени в националната програма за подпомагане следва да бъде посочено „0“

Ако е приложимо:

10а-

Държавна помощ за кризисна дестилация

Член 18, параграф 5

 

 

 

 

 

 


(1)  Да се използват акроними на OPOCE.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Факултативно първоначално представяне на таблицата за финансиране на националните програми за подпомагане съгласно член 6, буква д) от Регламент (ЕО) № 479/2008 — описание на регионално равнище

(в 1000 евро)

Държава-членка (1):

Регион:

Дата на уведомлението, най-късно до 30 юни 2008 г.:

 

Финансова година

Мерки

Регламент (ЕО) № 479/2008

2009

2010

2011

2012

2013

Общо

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Схема за единно плащане

Член 9

 

 

 

 

 

 

2-

Популяризиране на пазарите на трети държави

Член 10

 

 

 

 

 

 

3а-

Преструктуриране и конверсия на лозя

Член 11

 

 

 

 

 

 

3б-

Текущи планове

Регламент (ЕО) № 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4-

Събиране на реколтата на зелено

Член 12

 

 

 

 

 

 

5-

Взаимоспомагателни фондове

Член 13

 

 

 

 

 

 

6-

Застраховане на реколтата

Член 14

 

 

 

 

 

 

7-

Инвестиции в предприятия

Член 15

 

 

 

 

 

 

8-

Дестилация на вторични продукти

Член 16

 

 

 

 

 

 

9-

Получаване на спиртни напитки чрез дестилация — подпомагане на площи

Член 17

 

 

 

 

 

 

10-

Кризисна дестилация

Член 18

 

 

 

 

 

 

11-

Използване на концентрирана гроздова мъст за обогатяване

Член 19

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

За мерки, които не са въведени в националната програма за подпомагане следва да бъде посочено „0“ в клетките за сумите.

Ако е приложимо:

10а-

Държавна помощ за кризисна дестилация

Член 18, параграф 5

 

 

 

 

 

 


(1)  Да се използват акроними на OPOCE.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Изменения на финансовата таблица на националните програми за подпомагане съгласно член 6, буква д) от Регламент (ЕО) № 479/2008

(в 1000 евро)

Държава-членка (1):

Дата на уведомлението (2):

Дата на предишното уведомление:

Номер на настоящата таблица с изменения:

Причина: поискани изменения от Комисията/поискани изменения от държава-членка (3).

 

 

Финансова година

Мерки

Регламент (ЕО) № 479/2008

 

2009

2010

2011

2012

2013

Общо

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1-

Схема за единно плащане

Член 9

Предишно представяне

 

 

 

 

 

 

Променена сума

 

 

 

 

 

 

2-

Популяризиране на пазарите на трети държави

Член 10

Предишно представяне

 

 

 

 

 

 

Променена сума

 

 

 

 

 

 

3а-

Преструктуриране и конверсия на лозя

Член 11

Предишно представяне

 

 

 

 

 

 

Променена сума

 

 

 

 

 

 

3б-

Текущи планове

Регламент (ЕО) № 1493/1999

Предишно представяне

 

 

 

 

 

 

Променена сума

 

 

 

 

 

 

4-

Събиране на реколтата на зелено

Член 12

Предишно представяне

 

 

 

 

 

 

Променена сума

 

 

 

 

 

 

5-

Взаимоспомагателни фондове

Член 13

Предишно представяне

 

 

 

 

 

 

Променена сума

 

 

 

 

 

 

6-

Застраховане на реколтата

Член 14

Предишно представяне

 

 

 

 

 

 

Променена сума

 

 

 

 

 

 

7-

Инвестиции в предприятия

Член 15

Предишно представяне

 

 

 

 

 

 

Променена сума

 

 

 

 

 

 

8-

Дестилация на вторични продукти

Член 16

Предишно представяне

 

 

 

 

 

 

Променена сума

 

 

 

 

 

 

9-

Получаване на спиртни напитки чрез дестилация – подпомагане на площи

Член 17

Предишно представяне

 

 

 

 

 

 

Променена сума

 

 

 

 

 

 

10-

Кризисна дестилация

Член 18

Предишно представяне

 

 

 

 

 

 

Променена сума

 

 

 

 

 

 

11-

Използване на концентрирана гроздова мъст за обогатяване

Член 19

Предишно представяне

 

 

 

 

 

 

Променена сума

 

 

 

 

 

 

Общо

Предишно представяне

 

 

 

 

 

 

Променена сума

 

 

 

 

 

 

Краен срок за уведомяване:

Ако е приложимо:

10а-

Държавна помощ за кризисна дестилация

Член 18, параграф 5

Предишно представяне

 

 

 

 

 

 

Променена сума

 

 

 

 

 

 


(1)  Да се използват акроними на OPOCE.

(2)  Краен срок за уведомяване: 1 март и 30 юни.

(3)  Зачертайте ненужното.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Обща организация на пазара на вино

Доклад относно програма за подпомагане

 

 

Държава-членка  (1): …

Период  (2): …

Дата на представяне:

Номер на ревизия:

А.   Глобална оценка:

Б.   Условия и резултати от изпълнението на предложените мерки (3).

a)   Подпомагане по схемата за единно плащане съгласно член 9  (4)

б)   Популяризиране в съответствие с член 10

Условия на изпълнението:

Резултати (5):

Държавни помощи:

в)   Преструктуриране и конверсия на лозя в съответствие с член 11

Условия на изпълнението:

Резултати:

г)   Събиране на реколтата на зелено в съответствие с член 12

Условия на изпълнението:

Резултати:

д)   Взаимоспомагателни фондове в съответствие с член 13

Условия на изпълнението:

Резултати:

е)   Застраховане на реколтата в съответствие с член 14

Условия на изпълнението:

Резултати:

Държавни помощи:

ж)   Инвестиции в предприятия в съответствие с член 15

Условия на изпълнението:

Резултати:

Държавни помощи:

з)   Дестилация на вторични продукти в съответствие с член 16

Условия на изпълнението (включително размер на помощта):

Резултати:

и)   Получаване на спиртни напитки чрез дестилация в съответствие с член 17

Условия на изпълнението (включително размер на помощта):

Резултати:

й)   Кризисна дестилация в съответствие с член 18

Условия на изпълнението (включително размер на помощта):

Резултати:

Държавни помощи:

к)   Използване на концентрирана гроздова мъст в съответствие с член 19

Условия на изпълнението (включително размер на помощта):

Резултати:

В.   Заключения (и, ако е необходимо, предвидени изменения)


(1)  Да се използва акроним на OPOCE.

(2)  Лозарски години.

(3)  Трябва да бъдат попълнени само параграфите, отнасящи се до мерките, въведени в програмата за подпомагане.

(4)  Всички членове, посочени в това приложение, се отнасят до Регламент (ЕО) № 479/2008.

(5)  Оценка на техническото, икономическото, екологичното и социално въздействие, основана на критерии и количествени показатели, определени за мониторинг и оценка на представената програма.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Финансова таблица за изпълнението на националните програми за подпомагане съгласно член 21 от Регламент (ЕО) № 479/2008

(в 1000 евро)

Държава-членка (1):

Дата на уведомлението (2):

Изменена таблица: да/не (3),

ако да номер:

 

Финансова година

Мерки

Регламент (ЕО) № 479/2008

2009

2010

2011

2012

2013

Общо

 

 

Прогноза/Изпълнение (3)

Прогноза/Изпълнение (3)

Прогноза/Изпълнение (3)

Прогноза/Изпълнение (3)

Прогноза/Изпълнение (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Схема за единно плащане

Член 9

 

 

 

 

 

 

2-

Популяризиране на пазарите на трети държави

Член 10

 

 

 

 

 

 

3а-

Преструктуриране и конверсия на лозя

Член 11

 

 

 

 

 

 

3б-

Текущи планове

Регламент (ЕО) № 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4-

Събиране на реколтата на зелено

Член 12

 

 

 

 

 

 

5-

Взаимоспомагателни фондове

Член 13

 

 

 

 

 

 

6-

Застраховане на реколтата

Член 14

 

 

 

 

 

 

7-

Инвестиции в предприятия

Член 15

 

 

 

 

 

 

8-

Дестилация на вторични продукти

Член 16

 

 

 

 

 

 

9-

Получаване на спиртни напитки чрез дестилация – подпомагане на площи

Член 17

 

 

 

 

 

 

10-

Кризисна дестилация

Член 18

 

 

 

 

 

 

11-

Използване на концентрирана гроздова мъст за обогатяване

Член 19

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

Ако е приложимо:

10а-

Кризисна дестилация

Член 18, параграф 5

 

 

 

 

 

 


(1)  Да се използват акроними на OPOCE.

(2)  Краен срок за уведомяване: преди 1 март и за първи път преди 1 март 2010 г.

(3)  Зачертайте ненужното.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Техническа информация относно националните програми за подпомагане съгласно член 6, буква в) от Регламент (ЕО) № 479/2008

(финансова сума в 1000 евро)

Държава-членка (1):

Дата на уведомлението (2):

Дата на предишното уведомление:

Номер на настоящата таблица с изменения:

 

 

Финансова година

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Общо

Мерки

Регламент (ЕО) № 479/2008

 

Прогноза

Изпълнение

Прогноза

Изпълнение

Прогноза

Изпълнение

Прогноза

Изпълнение

Прогноза

Изпълнение

Изпълнение

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1-

Схема за единно плащане

Член 9

Обхваната площ

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

Средна сума

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-

Популяризиране на пазарите на трети държави

Член 10

Брой на проектите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

Средно за подпомагане от Общността (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3а-

Преструктуриране и конверсия на лозя

Член 11

Обхваната площ

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

Средна сума

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3б-

Текущи планове

Регламент (ЕО) № 1493/1999

Обхваната площ

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

Изменена сума

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

Събиране на реколтата на зелено

Член 12

Обхваната площ

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средна сума

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

Взаимоспомагателни фондове

Член 13

Брой нови фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

Средно за подпомагане от Общността (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-

Застраховане на реколтата

Член 14

Брой производители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

Средно за подпомагане от Общността (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-

Инвестиции в предприятия

Член 15

Брой бенефициери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

Средно за подпомагане от Общността (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Инвестиции в предприятия в регионите за сближаване

Член 15 параграф 4, буква а)

Допустими разходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

7.2

Инвестиции в предприятия в региони, различни от регионите за сближаване

Член 15 параграф 4, буква б)

Допустими разходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

7.3

Инвестиции в предприятия в най-отдалечените региони

Член 15, параграф 4, буква в)

Допустими разходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

7.4

Инвестиции в предприятия в по-малките острови в Егейско море

Член 15, параграф 4, буква г)

Допустими разходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

7.5

Инвестиции в предприятия в регионите за сближаване

Член 15 параграф 4, буква а)

Участие на Общността

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

7.6

Инвестиции в предприятия в региони, различни от регионите за сближаване

Член 15 параграф 4, буква б)

Участие на Общността

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

7.7

Инвестиции в предприятия в най-отдалечените региони

Член 15, параграф 4, буква в)

Участие на Общността

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

7.8

Инвестиции в предприятия в по-малките острови в Егейско море

Член 15, параграф 4, буква г)

Участие на Общността

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

8-

Дестилация на вторични продукти

Член 16

Обсег на максимална помощ

(EUR/об.%/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милиона hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средно за подпомагане от Общността (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-

Получаване на спиртни напитки чрез дестилация – подпомагане на площи

Член 17

Обсег на помощта

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площ (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средно подкрепа (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-

Кризисна дестилация

Член 18

Обсег на помощта

(EUR/об.%/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимална цена на производител

(EUR/об.%/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милиона hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средно подкрепа от Общноста (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-

Използване на концентрирана гроздова мъст за обогатяване

Член 19

Обсег на помощта

(EUR/об.%/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милиона hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средно подкрепа от Общноста (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Да се използват акроними на OPOCE.

(2)  Краен срок за уведомяване: за прогнози 30 юни 2008 г. за първи път и след това всеки 1 март и 30 юни; за изпълнение всеки 1 март (2010 г. за първи път).

(3)  Изчислена чрез разделяне на сумата/сумите, декларирана/декларирани в приложение II (за прогнози) и приложение VI (за изпълнение) на въпросната площ от това приложение.

(4)  Изчислена чрез разделяне на сумата/сумите, декларирана/декларирани в приложение II (за прогнози) и приложение VI (за изпълнение) на броя на проектите от това приложение.

(5)  Изчислена чрез разделяне на сумата/сумите, декларирана/декларирани в приложение II (за прогнози) и приложение VI (за изпълнение) на броя на фондовете от това приложение.

(6)  Изчислена чрез разделяне на сумата/сумите, декларирана/декларирани в приложение II (за прогнози) и приложение VI (за изпълнение) на броя на производителите от това приложение.

(7)  Изчислена чрез разделяне на сумата/сумите, декларирана/декларирани в приложение II (за прогнози) и приложение VI (за изпълнение) на броя на предприятията от това приложение.

(8)  Да се предоставят подробни данни в приложения I и V.

(9)  Изчислена чрез разделяне на сумата/сумите, декларирана/декларирани в приложение II (за прогнози) и приложение VI (за изпълнение) на броя хектолитри от това приложение.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Уведомяване (1) за мярка за популяризиране съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 479/2008

Държава-членка:

Прогнози/изпълнение (2):

Дата на уведомлението (3):

Дата на предишното уведомление:

Номер на настоящата таблица с изменения:


Бенефициери

Допустими мерки (член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2008

Описание (4)

Целеви пазар

Период

Приемливи разходи (EUR)

От които участие на Общността (EUR)

От които друга публична помощ, ако е налице такава (EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008.

(2)  Зачертайте ненужното.

(3)  Краен срок за уведомяване: за прогнози 30 юни 2008 г. за първи път и след това всеки 1 март и 30 юни; за изпълнение всеки 1 март (2010 г. за първи път).

(4)  Включително ако мярката за популяризиране е организирана в сътрудничество с една или повече други държави-членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIIIа

Годишен доклад за контрола на място, провеждан относно преструктуриране и конверсия на лозя, в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 479/2008

Държава-членка (1):

Финансова година:

Дата на уведомлението:


Регион:

Общо одобрени дейности за преструктуриране и конверсия

Дейности за преструктуриране по повод предишно изкореняване (2)

Контрол преди изкореняване (3)

Контрол след преструктуриране/конверсия

Окончателно приета повърхност, след контрол (ha)

Неприета повърхност, след контрол (ha)

Отказ за заявени премии (EUR)

Санкции (4)

административно

на място

брой заявления

площ (ha)

брой

площ, засегната от предишно изкореняване (ha)

брой на контролираните производители

контролирана площ (ha)

брой на контролираните производители

контролирана площ (ha)

брой на контролираните производители

контролирана площ (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за държава-членка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краен срок за уведомяване: 1 декември всяка година и за първи път 1 декември 2009 г.


(1)  Да се използват акроними на OPOCE.

(2)  Отчасти включени в колони 2 и 3.

(3)  Когато е приложимо.

(4)  Когато е приложимо.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIIIб

Годишен доклад за контрола на място, провеждан относно събиране на реколтата на зелено, в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 479/2008

Държава-членка (1):

Финансова година:

Дата на уведомлението:


Регион:

Заявления, одобрени от държавата-членка

Контрол на място

Окончателно приета повърхност, след контрол (ha)

Неприета повърхност, след контрол (ha)

Отказ за заявени премии (EUR)

Санкции (2)

брой заявления

площ (ha)

брой заявления

контролирана площ (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за държава-членка

 

 

 

 

 

 

 

 

Краен срок за уведомяване: 1 декември всяка година и за първи път 1 декември 2009 г.


(1)  Да се използват акроними на OPOCE.

(2)  Когато е приложимо.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Документ V I 1 съгласно член 43, параграф 1

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Документ V I 2 съгласно член 44, параграф 1

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Технически правила за формулярите V I 1 и V 1 2, предвидени в членове 43 и 44

А.   Отпечатване на формулярите

1.

Размерите на формулярите са приблизително 210 на 297 mm.

2.

Формулярите се печатат на един от официалните езици на Общността; в случаите на формуляри V I 2, езикът се определя от компетентните органи в държавата-членка, където формулярите ще се подпечатват.

Б.   Попълване на формулярите

Формулярите се попълват на езика, на който са отпечатани.

Всеки формуляр носи сериен номер, определен:

за формулярите V I 1, от официалния орган, подписващ частта „сертификат“,

за формулярите V I 2, от митническата служба, която ги подпечатва.

1.

Износител:

Пълно наименование и адрес в съответната трета страна.

2.

Получател:

Пълно наименование и адрес в Общността.

4.

Начин на транспорт и подробности относно транспорта:

Отнася се само за транспорта, който се използва за доставяне до входно пристанище на ЕО:

Посочва се видът на транспорта (морски, въздушен и т.н.); уточнява име на кораба и т.н.

6.

(5 за V I 2) Описание на внасяния продукт:

Данни за обозначение на продажбата (напр. данните, които са дадени на етикета, като наименование на производителя и на лозарския район; търговска марка; и т.н.),

Наименование на страната на произход (напр. „Чили“),

Наименование на географското указание, при условие че виното попада в категорията за такова географско указание,

Действително алкохолно съдържание в обемно изражение,

Цвят на продукта (посочва се само „червено“, „розе“, „розово“, или „бяло“),

Код по Комбинираната номенклатура.


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Списък на държавите съгласно член 43, параграф 2 и член 45

Австралия.


ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

Таблица 1

Санкции, налагани от държавите-членки съгласно член 85, параграф 3, член 86, параграф 4 и член 87, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 479/2008

Държава-членка:

Лозарска година или период:

Дата на уведомлението:


Регион:

Санкция, наложена през дадена лозарска година (1)

по националното право (както е посочено в член 85, параграф 3, от Регламент (ЕО) № 479/2008)

въведено съгласно член 85, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2008 (санкция, налагана от 31.12.2008 r)

съгласно член 86, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 479/2008 (санкция, налагана от 1.1.2010 г.)

съгласно член 87, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 479/2008

EUR

засегната площ

(ha)

EUR

засегната площ

(ha)

EUR

засегната площ

(ha)

EUR

засегната площ

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за държава-членка

 

 

 

 

 

 

 

 

Краен срок за уведомяване: 1 март.

Уведомление, посочено в член 58, параграф 1 от настоящия регламент.

Таблица 2

Първоначално уведомяване за площи, засадени без съответстващо право на засаждане след 31 август 1998 г.

Държава-членка:

Дата на уведомлението:


Регион:

Площ, засадена без съответстващо право на засаждане след 31.8.1998 г.

установена между 1.9.1998 г. и 31.7.2008 г. (ha)

изкоренена между 1.9.1998 г. и 31.7.2008 г. (ha)

(1)

(2)

(3)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

Общо за държава-членка

 

 

Краен срок за уведомяване: 1 март 2009 г.

Уведомление съгласно член 85, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и член 58, параграф 2 от настоящия регламент.

Таблица 3

Годишно уведомяване за площи, засадени без съответстващо право на засаждане след 31 август 1998 г.

Държава-членка:

Лозарска година или период:

Дата на уведомлението:


Регион

Площ, засадена без съответстващо право на засаждане след 31.8.1998 г.

установена през дадена лозарска година (2) (ha)

изкоренена през дадена лозарска година (2) (ha)

площ с лозя, предназначена за дестилация (ha)

количество вино, дестилирано през дадена лозарска година (2) (hl)

площ с лозя, предназначена за събиране на реколтата на зелено (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за държава-членка

 

 

 

 

 

Краен срок за уведомяване: 1 март.

Уведомление съгласно член 85, параграф 4 и член 87, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и член 58, параграф 2 от настоящия регламент.

Таблица 4

Първоначално съобщаване за площи, засадени без съответстващо право на засаждане преди 1 септември 1998 г.

Държава-членка:

Лозарска година: 2007/2008

Дата на уведомлението:


Регион

Площ, засадена без съответстващо право на засаждане преди 1.9.1998 г.

поискано узаконяване между 1.8.2007 г. и 31.7.2008 г. (ha)

узаконена между 1.8.2007 г. и 31.7.2008 г. съгласно член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 (ha)

узаконяването съгласно член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1493/1999, отказано от държавата-членка между 1.8.2007 г. и 31.7.2008 г. (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Общо за държава-членка

 

 

 

Краен срок за уведомяване: 1 март 2009 г.

Уведомление съгласно член 86, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и член 58, параграф 2 от настоящия регламент.

Таблица 5

Уведомяване за ново узаконяване съгласно член 86, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008 на площи, засадени без съответстващо право на засаждане преди 1 септември 1998 г.

Държава-членка:

Период: 1.8.2008 r. до 31.12.2008 r.

Дата на уведомлението:


Регион

Площ, засадена без съответстващо право на засаждане преди 1.9.1998 г.

узаконена между 1.8.2008 r. и 31.12.2008 r. (ha)

заплатени такси между 1.8.2008 r. и 31.12.2008 r. (EUR)

средна стойност на правото на засаждане, използвана за изчисляване на таксата (EUR/ha)

площ с лозя, предназначена за дестилация (ha)

количество вино, дестилирано между 1.8.2008 r. и 31.12.2008 r. (hl)

площ с лозя, предназначена за събиране на реколтата на зелено (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за държава-членка

 

 

 

 

 

 

Краен срок за уведомяване: 1 март 2009 г.

Уведомление съгласно член 86, параграф 5 и член 87, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и член 58, параграф 2 от настоящия регламент.

Таблица 6

Уведомяване за ново узаконяване съгласно член 86, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008 на площи, засадени без съответстващо право на засаждане преди 1 септември 1998 г.

Държава-членка:

Период: 1.1.2009 г. до 31.12.2009 г.

Дата на уведомлението:


Регион

Площ, засадена без съответстващо право на засаждане преди 1.9.1998 г.

узаконена между 1.1.2009 г. и 31.12.2009 г.

(ha)

заплатени такси между 1.1.2009 г. и 31.12.2009 г.

(EUR)

Средна стойност на правото на засаждане, използвана за изчисляване на таксата (EUR/ha)

площ с лозя, предназначена за дестилация (ha)

количество вино, дестилирано между 1.1.2009 г. и 31.12.2009 г.

(hl)

площ с лозя, предназначена за събиране на реколтата на зелено (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за държава-членка

 

 

 

 

 

 

Краен срок за уведомяване: 1 март 2010 г.

Уведомление съгласно член 86, параграф 5 и член 87, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и член 58, параграф 2 от настоящия регламент.

Таблица 7

Годишно уведомяване за площи, засадени без съответстващо право на засаждане преди 1 септември 1998 г.

Държава-членка:

Лозарска година или период:

Дата на уведомлението:


Регион

Площ, засадена без съответстващо право на засаждане преди 1.9.1998 г.

неузаконена до 31.12.2009 г.

изкоренена през дадена лозарска година (3) (Регламент (ЕО) № 479/2008, член 86, параграф 4)

(ha)

площ с лозя, предназначена за дестилация (ha)

количество вино, дестилирано през дадена лозарска година (3) (hl)

площ с лозя, предназначена за събиране на реколтата на зелено (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за държава-членка

 

 

 

 

 

Краен срок за уведомяване: 1 март, считано от 2011 г.

Уведомление съгласно член 86, параграф 5 и член 87, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и член 58, параграф 2 от настоящия регламент.

Таблица 8

Площ на предоставени права на ново засаждане

Държава-членка:

Лозарска година:

Дата на уведомлението:


Регион

Площ (ha)

отчуждаване

комасация на земя

експерименти

лозов посадъчен материал

семейна консумация

общо

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за държава-членка

 

 

 

 

 

 

Краен срок за уведомяване: 1 март, считано от 2009 г.

Уведомление, посочено в член 61 от настоящия регламент.

Таблица 9

Движение на правата на засаждане към и от резерва

Държава-членка:

Лозарска година:

Дата на уведомлението:


Регион

Права на засаждане предоставени на резерва

Права на засаждане предоставени от резерва

засегната площ (ha)

сума, платена за правата на засаждане (EUR)

засегната площ (ha)

сума, платена за правата на засаждане (EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за държава-членка

 

 

 

 

Краен срок за уведомяване: 1 март, считано от 2009 г.

Уведомление, посочено в член 65, параграф 5 от настоящия регламент.

Таблица 10

Допустими заявления за премията за изкореняване

Държава-членка:

Лозарска година:

Дата на уведомлението:

Критерии, посочени в член 102, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 479/2008:


Регион

 

Размер на добива (hl/ha)

≤ 20

> 20 и ≤ 30

> 30 и ≤ 40

> 40 и ≤ 50

> 50 и ≤ 90

> 90 и ≤ 130

> 130 и ≤ 160

> 160

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

площ (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

премия

бюджет на ЕС (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

национални фондове

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

2

площ (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

премия

бюджет на ЕС (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

национални фондове

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за държава-членка

площ (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

премия

бюджет на ЕС (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

национални фондове

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Краен срок за уведомяване: 15 октомври всяка година (през 2008, 2009 и 2010 г.).

Уведомление съгласно член 102, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и членове 71, параграф 2 и 73, параграф 1 от настоящия регламент.

Таблица 11

Одобрени заявления за премията за изкореняване

Държава-членка:

Лозарска година:

Дата на уведомлението:


Регион

 

Размер на добива (hl/ha)

≤ 20

> 20 и ≤ 30

> 30 и ≤ 40

> 40 и ≤ 50

> 50 и ≤ 90

> 90 и ≤ 130

> 130 и ≤ 160

> 160

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

площ (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

премия

бюджет на ЕС (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

национални фондове

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

2

площ (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

премия

бюджет на ЕС (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

национални фондове

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за държава-членка

площ (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

премия

бюджет на ЕС (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

национални фондове

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Краен срок за уведомяване: 1 март всяка година (през 2009, 2010 и 2011 г.).

Уведомление съгласно член 102, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и член 73, параграф 1 от настоящия регламент.

Таблица 12

Площи, изкоренени с предоставена премия в предходната лозарска година

Държава-членка:

Лозарска година:

Дата на уведомлението:

Описание как е бил предоставен приоритет на производителите за площи, които са несъответстващи или са обявени за несъответстващи на условията съгласно член 104, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 479/2008:


Регион

 

Размер на добива (hl/ha)

≤ 20

> 20 и ≤ 30

> 30 и ≤ 40

> 40 и ≤ 50

> 50 и ≤ 90

> 90 и ≤ 130

> 130 и ≤ 160

> 160

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

площ (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

премия

бюджет на ЕС (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

национални фондове

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

2

площ (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

премия

бюджет на ЕС (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

национални фондове

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за държава-членка

площ (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

премия

бюджет на ЕС (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

национални фондове

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Краен срок за уведомяване: 1 декември всяка година (през 2009, 2010 и 2011 г.).

Уведомление съгласно член 102, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и членове 68, параграф 2 и 73, параграф 1 от настоящия регламент.

Таблица 13

Годишен доклад за контрола по изкореняването

Държава-членка:

Лозарска година:

Дата на уведомлението:


Регион

Брой на производителите, допуснати за мярката по изкореняване

Контрол преди изкореняване

Контрол след изкореняване

Окончателно приета повърхност, след контрол (ha)

Неприета повърхност, след контрол (ha)

Отказ за заявени премии (EUR)

административно

на място

на място

чрез дистанционно отчитане

брой на контролираните производители

контролирана площ (ha)

брой на контролираните производители

контролирана площ (ha)

брой на контролираните производители

контролирана площ (ha)

брой на контролираните производители

контролирана площ (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за държава-членка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краен срок за уведомяване: 1 декември всяка година (през 2009, 2010 и 2011 г.).

Уведомление, посочено в член 73, параграф 5 от настоящия регламент.

Таблица 14

Опис на лозаро-винарските площи

Държава-членка:

Лозарска година:

Дата на уведомлението:


Регион

Действително засадена площ (ha)

вино със защитено наименование за произход (4)

вино със защитено географско указание (4)

междинен сбор за вино със ЗНП/ЗГУ (4)

вино без наименование за произход/географско указание (4)

Общо

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за държава-членка

 

 

 

 

 

Краен срок за уведомяване: 1 март, считано от 2009 г.

Уведомление съгласно член 109 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и член 74 от настоящия регламент.

Таблица 15

Опис на правата на засаждане

Държава-членка:

Лозарска година:

Дата на уведомлението:


 

Площ (ha)

вино със защитено наименование за произход (5)

вино със защитено географско указание (5)

междинен сбор за вино със ЗНП/ЗГУ (5)

вино без наименование за произход/географско указание (5)

Общо

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Площи, действително засадени с лозя

 

 

 

 

 

Права за засаждане, разпределени за производители, но все още неизползвани

 

 

 

 

 

Права на пресаждане, притежавани от производителите

 

 

 

 

 

Съществуващи права за засаждане в резерва

 

 

 

 

 

Общ производствен потенциал

 

 

 

 

 

Краен срок за уведомяване: 1 март, считано от 2009 г.

Уведомление съгласно член 109 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и член 74 от настоящия регламент.

Таблица 16

Опис на основните винени сортове лози

Държава-членка:

Лозарска година:

Дата на уведомлението:


Сорт

Действително засадена площ (ha)

Дял (%)

(1)

(2)

(3)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

други

 

 

Общо

 

 

Краен срок за уведомяване: 1 март, считано от 2009 г.

Уведомление съгласно член 109 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и член 74 от настоящия регламент.


(1)  За първото уведомление, което следва да се извърши до 1 март 2009 г., информацията се отнася за периода между 1.8.2008 г. и 31.12.2008 г.; за всички последващи уведомления, за лозарската година, предхождаща уведомлението.

(2)  За първото уведомление, което следва да се извърши до 1 март 2009 г., информацията се отнася за периода между 1.8.2008 г. и 31.12.2008 г.; за всички последващи уведомления, за лозарската година, предхождаща уведомлението.

(3)  За първото уведомление, което следва да се извърши до 1 март 2011 г., информацията се отнася за периода между 1.1.2010 г. и 31.7.2010 г.; за всички последващи уведомления, за лозарската година, предхождаща уведомлението.

(4)  За първото уведомление, което следва да се извърши до 1 март 2009 г., наименованията на тези колони следва да се четат по следния начин: качествени вина, произведени в определен регион/трапезни вина с географско указание/междинен сбор за качествени вина, произведени в определен регион и трапезни вина с географско указание/трапезни вина (без географско указание). Държавите-членки, които не могат по това време да направят разграничението между площи с лозя за производство на трапезни вина с географско указание и такива за производство на трапезни вина без географско указание, могат да изпратят единна стойност за всички трапезни вина за 2007/2008 лозарска година в тяхното първоначално уведомление и да изпратят актуализирана таблица до 31 декември 2009 г. най-късно с направено разграничение между тези две категории трапезни вина.

(5)  За първото уведомление, което следва да се извърши до 1 март 2009 г., наименованията на тези колони следва да се четат по следния начин: качествени вина, произведени в определен регион/трапезни вина с географско указание/междинен сбор за качествени вина, произведени в определен регион и трапезни вина с географско указание/трапезни вина (без географско указание). Държавите-членки, които не могат по това време да направят разграничението между площи с лозя за производство на трапезни вина с географско указание и такива за производство на трапезни вина без географско указание, могат да изпратят единна стойност за всички трапезни вина за 2007/2008 лозарска година в тяхното първоначално уведомление и да изпратят актуализирана таблица до 31 декември 2009 г. най-късно с направено разграничение между тези две категории трапезни вина.


ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

Площи, които са обявени за несъответстващи за схемата по изкореняване съгласно член 104, параграфи от 4 до 6 от Регламент (ЕО) № 479/2008

Държава-членка:

Лозарска година:

Дата на уведомлението:


 

наименование на несъответстващия регион

ориентировъчен размер на съответния регион (ha)

обосновка

(1)

(2)

(3)

(4)

Планински райони

1

 

 

2

 

 

 

 

Райони със стръмни склонове

1

 

 

2

 

 

 

 

Район с рискове за околната среда

1

 

 

2

 

 

 

 

Острови в Егейско море и гръцките острови в Йонийско море

1

 

 

2

 

 

 

 

Краен срок за уведомяване: 1 август всяка година (през 2008, 2009 и 2010 г.).

Уведомление съгласно член 104, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и член 68, параграф 2 от настоящия регламент.


ПРИЛОЖЕНИЕ XV

Размер на премията, предвидена в член 98 от Регламент (ЕО) № 479/2008

Добив в исторически план на хектар (hl)

Премия (EUR/ha)

одобрени искания през 2008/2009 г.

одобрени искания през 2009/2010 г.

одобрени искания през 2010/2011 г.

(1)

(2)

(3)

(4)

≤20

1 740

1 595

1 450

>20 и ≤ 30

4 080

3 740

3 400

>30 и ≤ 40

5 040

4 620

4 200

>40 и ≤ 50

5 520

5 060

4 600

>50 и ≤ 90

7 560

6 930

6 300

>90 и ≤ 130

10 320

9 460

8 600

>130 и ≤ 160

13 320

12 210

11 100

>160

14 760

13 530

12 300


ПРИЛОЖЕНИЕ XVI

Инструкции за вземане на проби от прясно грозде и преработката им във вино за анализ с изотопния метод, посочен в член 88, параграф 1

I.   ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ГРОЗДЕ

А.

Всяка проба трябва да се състои от най-малко 10 kg зряло грозде от един и същ сорт. То се събира във вида, в който е. Вземането на проби се извършва през периода, през който се прибира реколтата от съответния парцел. Събраното грозде трябва да е представително за целия парцел. Пробите от прясно грозде или получената пресована гроздова мъст могат да се запазят чрез замразяване до последващо използване. Само в случай на предвидено измерване на водата на мъстта с кислород-18, аликвотна част от мъстта може да бъде взета отделно и да бъде запазена след пресоването на цялата проба от грозде.

Б.

При вземането на пробите се съставя фиш с описание. Този фиш трябва да включва първа част, отнасяща се до вземането на проба от гроздето и втора част, отнасяща се до винификацията. Той се съхранява заедно с пробата и трябва да я придружава по време на целия й транспорт. Той се актуализира непрекъснато чрез отбелязване на всеки вид обработка на пробата. Фишът с описанието за вземането на пробата се съставя в съответствие с част I на въпросника, посочен в приложение XVIII.

II.   ВИНИФИКАЦИЯ

А.

Винификацията трябва да бъде извършена от компетентния орган или от отдел, упълномощен за целта от този орган и винаги, когато това е възможно, при условия сравними с нормалните условия в производствения район, за който тази проба е представителна. Винификацията трябва да доведе до пълно преобразуване на захарта в алкохол, т.е. до по-малко от 2 g/l остатъчна захар. В някои случаи обаче, напр. за осигуряване на по-добра представителност, може да бъдат приети и по-големи количества от остатъчна захар. Веднага щом виното се избистри и стабилизира със серен двуокис, то трябва да се постави в бутилки с вместимост 75 cl. и да се етикетира.

Б.

Фишът с описанието за винификацията се съставя в съответствие с част II на въпросника, посочен в приложение XVIII.


ПРИЛОЖЕНИЕ XVII

Брой на пробите, които трябва да бъдат взети от държавите-членки всяка година за аналитичната база данни, посочена в член 88, параграф 3

30 проби в България,

20 проби в Чешката република,

200 проби в Германия,

50 проби в Гърция,

200 проби в Испания,

400 проби във Франция,

400 проби в Италия,

10 проби в Кипър,

4 проби в Люксембург,

50 проби в Унгария,

4 проби в Малта,

50 проби в Австрия,

50 проби в Португалия,

70 проби в Румъния,

20 проби в Словения,

15 проби в Словакия,

4 проби в Обединеното кралство.


ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII

Въпросник за събирането и винифицирането на проби от грозде, предназначени за анализ с изотопни методи, както е посочено в член 88, параграф 5

Аналитичните методи и изразяването на резултатите (единици), които трябва да се използват са тези по член 31 от Регламент (ЕО) № 479/2008 (или доказани еквиваленти от лабораториите, участващи в анализа).

ЧАСТ I

1.   Обща информация

1.1.

Номер на проба:

1.2.

Име и длъжност на служителя или упълномощеното лице, което е взело пробата:

1.3.

Наименование и адрес на компетентния орган, който отговаря за вземането на пробата:

1.4.

Наименование и адрес на компетентния орган, отговорен за винификацията и изпращането на пробата, ако е различен от органа, посочен в 1.3:

2.   Общо описание на пробите

2.1.

Произход (държава, регион):

2.2.

Година на реколтата:

2.3.

Лозов сорт:

2.4.

Цвят на гроздето:

3.   Описание на лозето

3.1.

Име и адрес на лицето, обработващо парцела:

3.2.

Местонахождение на парцела

населено място с винопроизводство:

местност:

препратка от кадастъра:

ширина и дължина:

3.3.

Вид почва (напр. варовита, глинена, варовито-глинена, пясъчна):

3.4.

Разположение (напр. склон, равнина, изложено на слънце):

3.5.

Брой лози на хектар:

3.6.

Приблизителна възраст на лозето (по-малко от 10 години, между 10 и 25 години, повече от 25 години):

3.7.

Височина:

3.8.

Метод на отглеждане и подрязване:

3.9.

Вид вино, произвеждано обикновено от гроздето (виж определения в Регламент (ЕО) № 479/2008, приложение IV):

4.   Характеристики на реколтата и мъстта

4.1.

Приблизителен добив на хектар за площта, от която се събира реколтата: kg/ha):

4.2.

Състояние на гроздето (напр. здраво, изгнило), като се уточни дали гроздето е било сухо или влажно при вземането н