ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 168

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
28 юни 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 615/2008 на Съвета от 23 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1405/2006 относно приемането на специфични мерки в областта на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

1

 

 

Регламент (ЕО) № 616/2008 на Комисията от 27 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

*

Регламент (ЕО) № 617/2008 на Комисията от 27 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на стандартите за търговия с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми

5

 

*

Регламент (ЕО) № 618/2008 на Комисията от 27 юни 2008 година за коригиране на задълженията за доставка на захар от захарна тръстика, подлежаща на внос съгласно Протокола АКТБ и Споразумението с Индия за периода на доставка 2007/2008 г.

17

 

*

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 година относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти

20

 

 

Регламент (ЕО) № 620/2008 на Комисията от 27 юни 2008 година за поправяне на Регламент (ЕО) № 386/2008 за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

27

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/64/ЕО на Комисията от 27 юни 2008 година за изменение на приложения от I до IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

31

 

*

Директива 2008/65/ЕО на Комисията от 27 юни 2008 година за изменение на Директива 91/439/ЕИО относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства

36

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/489/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 юни 2008 година относно временни защитни мерки срещу разпространението на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) в Португалия (нотифицирано под номер C(2008) 3312)

38

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2008/490/ОВППС

 

*

Решение EUSEC/2/2008 на Комитета по политика и сигурност от 24 юни 2008 година за назначаване на ръководител на мисията на Европейския съюз за предоставяне на консултации и подпомагане на реформата в сектора на сигурност в Демократична република Конго (EUSEC ДР Конго)

41

 

*

Съвместно действие 2008/491/ОВППС на Съвета от 26 юни 2008 г. за изменение и удължаване на срока на действие на Съвместно действие 2007/406/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за предоставяне на консултации и подпомагане на реформата в сектора за сигурност в Демократична република Конго (ДРК) (EUSEC ДР Конго)

42

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

28.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 615/2008 НА СЪВЕТА

от 23 юни 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1405/2006 относно приемането на специфични мерки в областта на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид че:

(1)

Член 1 от Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета (2) посочва обхвата на приложение на регламента и дава определение за малки острови. Опитът от прилагането на споменатия регламент показва, че обхватът на регламента следва да се промени.

(2)

Член 3 от Регламент (ЕО) № 1405/2006 въвежда специфичен режим на снабдяване, целящ смекчаване на проблемите, произтичащи от особеното географско местоположение на някои от малките острови в Егейско море, налагащо допълнителни транспортни разходи по снабдяването с продукти от съществено значение за консумация от човека, преработване в други продукти или като материали, влагани в земеделието. Тези продукти от първа необходимост са включени в приложение I към Договора. Поради това член 3 от Регламент (ЕО) № 1405/2006 следва да бъде изменен, за да включи позоваване на въпросното приложение I, като по този начин обхватът на този член се ограничава само до тези продукти.

(3)

Член 6 от Регламент (ЕО) № 1405/2006 предвижда процедура за приемане на подробни правила за прилагане на глава II от посочения регламент. Тъй като подобна разпоредба е предвидена в член 14 от Регламент (ЕО) № 1405/2006 относно прилагането на регламента в неговата цялост, член 6 следва да бъде заличен.

(4)

Член 7 от Регламент (ЕО) № 1405/2006 въвежда мерки за подпомагане на местните земеделски производства като цяло и следователно има по-голям обхват от член 3. Поради това член 7 от споменатия регламент следва да бъде изменен, за да включи позоваване на част трета, дял II от Договора, така че да обхваща продукти на земеделието, животновъдството и рибарството, както и продуктите на първична преработка, които са пряко свързани с тези продукти.

(5)

Член 9, буква д) от Регламент (ЕО) № 1405/2006 упоменава, наред с други въпроси за включване в програмата за подкрепа, разпоредби относно проверките и административните санкции. Националните разпоредби относно проверките и административните санкции не могат да бъдат обаче предмет на одобрение в рамките на програмата на Общността за подкрепа на малките острови в Егейско море. Тези национални мерки могат само да бъдат съобщени на Комисията в съответствие с член 16 от посочения регламент. Поради това член 9, буква д) следва да бъде изменен, за да се избегне включването в програмата, представена от компетентните органи на Гърция, на разпоредби относно проверки и административни санкции.

(6)

Регламент (ЕО) № 1405/2006 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Повечето от мерките, посочени в глава III от Регламент (ЕО) № 1405/2006, представляват преки плащания и като такива следва да са посочени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета (3). Поради грешка вписването за островите в Егейско море е заличено неправилно от приложение I към Регламент (ЕО) № 1782/2003 по силата на член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1405/2006. Поради това приложение I следва да бъде поправено считано от датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1405/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1405/2006 се изменя, както следва:

1.

Член 1, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Настоящият регламент предвижда специфични мерки относно земеделието за преодоляване на трудностите, причинени от отдалечеността и изолираността на малките острови в Егейско море, наричани по-долу „малките острови“.“

2.

Член 3, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Въвежда се специфичен режим на снабдяване за селскостопанските продукти, изброени в приложение I към Договора (наричани по-долу „селскостопанските продукти“), които са от съществено значение в малките острови за човешката консумация, производството на други продукти или като материали, влагани в земеделието.“

3.

Член 6 се заличава.

4.

Член 7, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Програмата за подкрепа включва мерките, необходими за осигуряване на продължаването и развитието на местните земеделски производства на малките острови в обхвата на част трета, дял II от Договора.“

5.

Член 9, буква д) се заменя със следния текст:

„д)

мерките, взети с цел осигуряване на ефикасното и адекватно изпълнение на програмата за подкрепа, включително и по отношение на огласяването, мониторинга и оценяването;“.

Член 2

В приложение I към Регламент (ЕО) № 1782/2003 се добавя следното вписване след вписването „POSEI“:

„Егейски острови

Дял III от Регламент (ЕО) № 1405/2006 (4)

Преки плащания по смисъла на член 2 съгласно мерките, определени в програмите

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2 се прилага считано от 1 януари 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 23 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  Становище от 5 юни 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 265, 26.9.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 479/2008 (ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 265, 26.9.2006 г., стр. 3.“


28.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 616/2008 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 28 юни 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 27 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

37,7

MK

32,3

TR

52,6

ZZ

40,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

104,0

ZZ

94,6

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,9

ZZ

156,8

0805 50 10

AR

93,1

IL

116,0

TR

135,6

US

83,6

ZA

113,7

ZZ

108,4

0808 10 80

AR

85,5

BR

86,4

CL

99,8

CN

86,1

NZ

117,8

US

105,3

UY

88,5

ZA

88,5

ZZ

94,7

0809 10 00

IL

121,6

TR

197,2

ZZ

159,4

0809 20 95

TR

409,7

US

373,7

ZZ

391,7

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

US

245,1

ZZ

211,5

0809 40 05

IL

157,5

ZZ

157,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


28.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 617/2008 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2008 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на стандартите за търговия с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 121, буква е) от него във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Считано от 1 юли 2008 г. Регламент (ЕИО) № 2782/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно производството и търговията с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми (2) се отменя от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)

Някои разпоредби и задължения, предвидени от Регламент (ЕИО) № 2782/75, не бяха пренесени в Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

По тази причина някои подходящи разпоредби и задължения следва да бъдат приети в рамките на регламент за определяне на основни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007, за да се позволят последователността и доброто функциониране на общата организация на пазара, и по-специално на търговските стандарти.

(4)

Регламент (ЕО) № 1234/2007 определя основните изисквания, на които трябва да отговарят яйцата за люпене и пилетата от домашни птици, отглеждани в птицеферми, за да бъдат пуснати на пазара в Общността. За по-голяма яснота е необходимо да бъдат формулирани нови подробни правила за тези изисквания. В тази връзка Регламент (ЕО) № 1868/77 на Комисията (3), който установява подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2782/75, следва да се отмени и да се замени с нов регламент.

(5)

Регламент (ЕО) № 1234/2007 установи някои правила относно производството и търговията с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми. Въвеждането на тези правила изисква установяване на разпоредби за прилагане относно, между другото, избягването на предлагане за продажба на яйца от инкубатор без специален отличителен знак, определянето на маркировки върху яйцата и опаковките с яйца за люпене и пилета, както и съобщаването на необходимата информация.

(6)

Необходимо е на всяко предприятие да се определи отличителен регистрационен номер въз основа на съставена класификация от кодове във всяка държава-членка, която да позволява определянето на отрасъла на дейност на предприятието.

(7)

Следва да се поддържа система за събиране на данни за общностната търговия и производство на пилета и яйца за люпене с необходимата последователност, за да се позволи определянето на краткосрочни прогнози за производството. Всяка държава-членка следва да определи санкции за нарушаване на тези разпоредби.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Дефиниции

По смисъла на настоящия регламент:

1.

„Яйца за люпене“ са яйца от домашни птици от птицеферма, от подпозиции 0407 00 11 и 0407 00 19 от Комбинираната номенклатура, предназначени за производство на пилета, класифицирани по вид, категория и тип и идентифицирани в съответствие с настоящия регламент, произведени в Общността или внесени от трети страни.

2.

„Пилета“ са живи домашни птици от птицеферма с тегло, което не надвишава 185 грама, от подпозиции 0105 11 и 0105 19 от Комбинираната номенклатура, произведени в Общността или внесени от трети страни, от следните категории:

а)

пилета за употреба: пилета от следните типове:

i)

пилета за месо: пилета, предназначени за угояване, които се колят преди достигане на полова зрялост;

ii)

пилета за снасяне на яйца: пилета, предназначени за отглеждане с цел производство на яйца за консумация;

iii)

пилета за двойна употреба: пилета, предназначени или за снасяне на яйца, или за месо;

б)

пилета за размножаване: пилета, предназначени за производство на пилета за употреба;

в)

пилета за развъждане: пилета, предназначени за производство на пилета за размножаване.

3.

„Предприятие“ означава предприятие или част от предприятие за всяка от следните дейности:

а)

развъдно-подобрително предприятие: предприятие за производство на яйца за люпене, предназначени за производство на развъдни пилета, пилета за размножаване или пилета за употреба;

б)

предприятие за размножаване: предприятие за производство на яйца за люпене, предназначени за производство на пилета за употреба;

в)

люпилня: предприятие за отглеждане на яйца в инкубатор, люпене и доставка на пилета.

4.

„Капацитет“ означава максималният брой яйца за люпене, които могат едновременно да се поставят в инкубатор, без люпилните отделения.

Член 2

Регистриране на предприятията

1.   Всяко предприятие се регистрира, по свое желание, от компетентния орган, назначен от държавата-членка, и получава отличителен номер.

Отличителният номер може да бъде отнет на предприятията, които не изпълняват разпоредбите на настоящия регламент.

2.   Всички заявления за регистрация на едно от предприятията, посочени в параграф 1, се адресират до компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия се намира предприятието. Този орган определя на регистрираното предприятие отличителен номер, включващ един от кодовете от приложение I заедно с такъв идентификационен номер, който позволява определянето на отрасъла на дейност на предприятието.

3.   Държавите-членки незабавно информират Комисията за всички промени в класификацията на използваните отличителни номера за определяне на дейността на предприятието.

Член 3

Маркиране на яйцата за люпене и на техните опаковки

1.   Яйцата за люпене, използвани за производството на пилета, се маркират индивидуално.

2.   Индивидуалното маркиране на яйцата за люпене, използвани за производството на пилета, се извършва в предприятието производител, което отпечатва своя отличителен номер върху яйцата. Буквите и цифрите се маркират с черно незаличимо мастило; те са с височина най-малко 2 mm и ширина 1 mm.

3.   Държавите-членки могат по изключение да разрешат маркирането на яйца за люпене по начин, различен от този, посочен в параграф 2, при положение че маркирането е с черно незаличимо мастило, ясно видимо и на площ поне 10 mm2. Такова маркиране се извършва преди поставянето на яйцата в инкубатора или в предприятието производител, или в люпилня. Държавите-членки, които упражняват това правомощие, уведомяват останалите държави-членки и Комисията за това и препращат до тях разпоредбите, приети в този смисъл.

4.   Яйцата за люпене се транспортират в идеално чисти опаковки, съдържащи единствено яйца за люпене от един и същи вид, категория и тип домашни птици, с произход от едно и също предприятие и с някоя от маркировките от приложение II.

5.   С оглед спазване на действащите разпоредби в някои трети страни вносителки, яйцата за люпене, които са предназначени за износ, и техните опаковки могат да бъдат обозначени с други данни, различни от предвидените в настоящия регламент, при условие че няма вероятност те да бъдат объркани с последните и с данните, предвидени в член 121, буква г) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и в регламентите за неговото прилагане.

6.   Опаковките или контейнерите от какъвто и да било тип, в които се транспортират тези яйца, следва да носят отличителния номер на предприятието производител.

7.   Само яйцата за люпене, маркирани в съответствие с настоящия член, могат да бъдат транспортирани или да представляват предмет на търговия между държавите-членки.

8.   Яйца за люпене от трети страни могат да се внасят само ако върху тях е обозначено с букви с височина най-малко три милиметра наименованието на страната на произход и са отпечатани думите „à couver“, „broedei“, „rugeaeg“, „Bruteier“, „προς εκκόλαψιν“, „para incubar“,„hatching“, „cova“, „para incubação“, „haudottavaksi“, „för kläckning“, „líhnutí“, „haue“, „inkubācija“, „perinimas“, „keltetésre“, „tifqis“, „do wylęgu“, „valjenje“, „liahnutie“, „за люпене“, „incubare“. Техните опаковки следва да съдържат само яйца за люпене от един и същ вид, категория и тип домашни птици, от една и съща страна на произход и един и същи изпращач и върху тях следва да са обозначени най-малко следните данни:

а)

информацията, обозначена върху яйцата;

б)

вида домашни птици, от които произхождат яйцата;

в)

наименованието или търговското наименование и адреса на изпращача.

Член 4

Маркиране на опаковките с пилета

1.   Пилетата се опаковат по вид, тип и категория домашни птици.

2.   Кутиите съдържат само пилета от една и съща люпилня и върху тях се обозначава най-малко отличителният номер на люпилнята.

3.   Пилета с произход от трети страни могат да се внасят само ако са групирани в съответствие с параграф 1. Кутиите следва да съдържат само пилета от една и съща страна на произход и един и същи изпращач и върху тях следва да са обозначени най-малко следните данни:

а)

наименованието на страната на произход;

б)

вида домашни птици, към който спадат пилетата;

в)

наименованието или търговското наименование и адреса на изпращача.

Маркировките върху опаковките се нанасят с незаличимо черно мастило с букви или цифри най-малко с височина 20 mm, ширина 10 mm и дебелина 1 mm.

Член 5

Придружаващи документи

1.   Оформя се придружителен документ, който съдържа за всяка изпратена партида яйца за люпене или пилета най-малко следните данни:

а)

наименованието или търговското наименование и адреса на предприятието и отличителния му номер;

б)

броя на яйцата за люпене или пилетата по вид, категория и тип домашни птици;

в)

датата на изпращане;

г)

името и адреса на получателя.

2.   По отношение на внасяните от трети страни партиди от яйца за люпене и пилета отличителният номер на предприятието следва да се заменя с наименованието на страната на произход.

Член 6

Регистрация

Всяка люпилня регистрира за всеки вид, категория (развъждане, размножаване или употреба) и тип (за месо, снасяне на яйца или за двойна употреба):

а)

датата, на която яйцата са поставени в инкубатор, броя на инкубаторните яйца и отличителния номер на предприятието, в което са произведени яйцата за люпене;

б)

датата на излюпване и броя излюпени пилета, предназначени за действителна употреба;

в)

броя инкубаторни яйца, изтеглени от инкубатора, и данните на купувача.

Член 7

Използване на яйца от инкубатор

Инкубаторните яйца, които са изтеглени от инкубатора, се използват за цели, различни от консумация от човека. Те могат да се използват като яйца за промишлени цели по смисъла на член 1, втора алинея, буква з) от Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията (4).

Член 8

Съобщения

1.   Всяка люпилня ежемесечно съобщава на компетентния орган на държавата-членка броя на поставените в инкубатор яйца по вид, категория и тип и броя на излюпените пилета, които са предназначени за действителна употреба.

2.   При необходимост от различни от посочените в параграф 1 предприятия се изискват статистически данни за стадата птици за развъждане и размножаване, съобразно приетите правила и условия в съответствие с процедурата, предвидена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

3.   Веднага след получаване и анализиране на посочените в параграфи 1 и 2 данни държавите-членки изпращат на Комисията месечно обобщение въз основа на тези данни за предходния месец.

В допълнение, в представяното от държавите-членки обобщение се посочва броят на внесените и изнесените пилета през същия месец, по вид, категория и тип домашни птици.

4.   Формулярът за обобщена справка, посочен в параграф 3, се съдържа в приложение III. Тази обобщена справка се изпраща от държавите-членки до Комисията всеки календарен месец не по-късно от четири седмици след края на месеца, за който се отнасят цифрите.

5.   Държавите-членки могат да използват съдържащия се в приложение III формуляр за обобщена справка (част I) с цел събиране от люпилните на информацията, посочена в параграфи 1 и 2.

6.   Държавите-членки могат да дадат указания да се изготвят за пилетата няколко екземпляра от придружителния документ, посочен в член 5. В такъв случай един екземпляр от документа се изпраща до посочения в член 9 компетентен орган при внос или износ, както и при търговия в рамките на Общността.

7.   Държавите-членки, които използват посочената в параграф 6 процедура, информират за това останалите държави-членки и Комисията.

Член 9

Контролни органи

Определените от всяка държава-членка органи следят за съблюдаване на разпоредбите на настоящия регламент. Списъкът на тези органи се изпраща на другите държави-членки и на Комисията най-късно един месец преди влизане в сила на настоящия регламент. Държавите-членки и Комисията се уведомяват за всички изменения в този списък в срок един месец от началото им.

Член 10

Санкции

Държавите-членки предприемат необходимите мерки за налагане на санкции за всяко нарушение на регламентите относно производство и търговия с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми.

Член 11

Доклади

Преди 30 януари всяка година държавите-членки изпращат на Комисията статистически данни за структурата и дейността на люпилните, като за целта използват съдържащия се в приложение IV формуляр.

Член 12

Отмяна

Регламент (ЕИО) № 1868/77 се отменя считано от 1 юли 2008 г.

Позовавания на отменения регламент и на Регламент (ЕИО) № 2782/75 се смятат за позовавания на настоящия регламент и следва да се четат съгласно таблицата на съответствието от приложение V.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 100. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 209, 17.8.1977 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1792/2006 (ОВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Кодове, посочени в член 2, параграф 2

BE

за Белгия

BG

за България

CZ

за Чешката република

DK

за Дания

DE

за Федерална република Германия

EE

за Естония

IE

за Ирландия

EL

за Гърция

ES

за Испания

FR

за Франция

IT

за Италия

CY

за Кипър

LV

за Латвия

LT

за Литва

LU

за Люксембург

HU

за Унгария

MT

за Малта

NL

за Нидерландия

AT

за Австрия

PL

за Полша

PT

за Португалия

RO

за Румъния

SI

за Словения

SK

за Словакия

FI

за Финландия

SE

за Швеция

UK

за Обединеното кралство


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Маркировки, упоменати в член 3, параграф 4

:

на български

:

яйца за люпене

:

на испански

:

huevos para incubar

:

на чешки

:

násadová vejce

:

на датски

:

Rugeæg

:

на немски

:

Bruteier

:

на естонски

:

Haudemunad

:

на гръцки

:

αυγά προς εκκόλαψιν

:

на английски

:

eggs for hatching

:

на френски

:

œufs à couver

:

на италиански

:

uova da cova

:

на латвийски

:

inkubējamas olas

:

на литовски

:

kiaušiniai perinimui

:

на унгарски

:

Keltetőtojás

:

на малтийски

:

bajd tat-tifqis

:

на нидерландски

:

Broedeieren

:

на полски

:

jaja wylęgowe

:

на португалски

:

ovos para incubação

:

на румънски

:

ouă puse la incubat

:

на словашки

:

násadové vajcia

:

на словенски

:

valilna jajca

:

на фински

:

munia haudottavaksi

:

на шведски

:

Kläckägg


ПРИЛОЖЕНИЕ III

МЕСЕЧНА ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ И ПИЛЕТА ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ ОТ ПТИЦЕФЕРМА

ЧАСТ I

Страна:

Година:

1 000 броя


Описание

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

A.

Яйца за люпене от инкубатор

Петлета, кокошки, пилета

Прародители и родители

снасяне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употреба

снасяне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прародители и родители

месо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употреба

месо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смесени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патици

Употреба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гъски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пуйки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токачки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.

Използване на пилетата

Петлета, кокошки, пилета

Женски прародители и родители

снасяне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женски, предназначени за снасяне

снасяне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женски прародители и родители

месо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мъжки и женски за угояване

месо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смесени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патици

Мъжки и женски за угояване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гъски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пуйки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токачки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петлета, кокошки, пилета

Петлета за определяне на пола

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ПИЛЕТА ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ ОТ ПТИЦЕФЕРМА

ЧАСТ II

Страна:

Година:

1 000 броя


Търговия в рамките на Общността

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

ВНОС

Петлета, кокошки, пилета

Пилета: женски прародители и родители

снасяне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилета: предназначение

снасяне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилета: женски прародители и родители

месо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилета: предназначение

месо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смесени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гъски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пуйки

Пилета: предназначение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токачки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗНОС

Петлета, кокошки, пилета

Пилета: женски прародители и родители

снасяне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилета: предназначение

снасяне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилета: женски прародители и родители

месо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилета: предназначение

месо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смесени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гъски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пуйки

Пилета: предназначение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токачки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Внос от … и износ към трети страни

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

ВНОС

Петлета, кокошки, пилета

Пилета: женски прародители и родители

снасяне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилета: предназначение

снасяне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилета: женски прародители и родители

месо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилета: предназначение

месо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смесени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гъски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пуйки

Пилета: предназначение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токачки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗНОС

Петлета, кокошки, пилета

Пилета: женски прародители и родители

снасяне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилета: предназначение

снасяне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилета: женски прародители и родители

месо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилета: предназначение

месо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смесени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гъски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пуйки

Пилета: предназначение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токачки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адресати

:

1.

Direction générale de l'agriculture, division des produits de l'aviculture, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

2.

Office statistique des Communautés européennes, statistique agricole, Luxembourg 1, Centre européen, boîte postale 1907, Luxembourg.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СТРУКТУРА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЮПИЛНИТЕ

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Таблица на съответствието

Регламент (ЕИО) № 2782/75

Регламент (ЕИО) № 1868/77

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 3

Член 2, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 2, параграф 2 и приложение I

Член 1, параграф 2

Член 2, параграф 3

Член 5, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 2, параграф 2, първа алинея

Член 3, параграф 3

Член 2, параграф 2, втора алинея

Член 3, параграф 6

Член 2, параграф 2, трета алинея

Член 3, параграф 3

Член 5, параграф 2

Член 3, параграф 4 и приложение II

Член 5, параграф 3

Член 3, параграф 5

Член 6

Член 3, параграф 8

Член 2, параграф 3

Член 3, параграф 7

Член 11

Член 4, параграфи 1 и 2

Член 12

Член 4, параграф 3, първа алинея

Член 3

Член 4, параграф 3, втора алинея

Член 13

Член 5

Член 7

Член 6

Член 8

Член 7

Член 9

Член 8, параграфи 1 и 2

Член 10, параграф 1

Член 8, параграф 3

Член 4, параграф 1

Член 8, параграф 4

Член 4, параграф 2

Член 8, параграф 5

Член 4, параграф 3

Член 8, параграф 6

Член 4, параграф 4

Член 8, параграф 7

Член 16

Член 9

Член 5

Член 10

Член 6

Член 11

Член 7

Член 12, първа алинея

Член 8

Член 13

Приложение I

Приложение III

Приложение II

Приложение IV


28.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 618/2008 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2008 година

за коригиране на задълженията за доставка на захар от захарна тръстика, подлежаща на внос съгласно Протокола АКТБ и Споразумението с Индия за периода на доставка 2007/2008 г.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (1), и по-специално член 31 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 12 от Регламент (ЕО) № 950/2006 на Комисията от 28 юни 2006 г за установяване на подробни правила за прилагането през 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 стопанска година на вноса и рафинирането на захарни продукти по някои тарифни квоти и преференциални споразумения (2), установява подробни правила за възлагане на задължения за доставка при условия на безмитен внос за продукти, спадащи към код по КН 1701, изразени в еквивалент на бяла захар, за внос от страните, подписали Протокола АКТБ и Споразумението с Индия.

(2)

За периода на доставка 2007/2008 г. тези количества са определени съгласно Регламент (ЕО) № 77/2008 на Комисията от 28 януари 2008 година за определяне на задълженията за доставка на захар от захарна тръстика, подлежаща на внос съгласно Протокола АКТБ и Споразумението с Индия за периода на доставка 2007/2008 година (3).

(3)

Член 7, параграфи 1 и 2 от Протокола АКТБ определя правила за случаите, в които държавите от АКТБ не доставят договореното количество.

(4)

Компетентните органи на Барбадос, Конго, Кения, Мадагаскар и Тринидад и Тобаго съобщиха на Комисията, че няма да могат изцяло да доставят техните договорени количества и че не желаят да получат допълнителен срок за доставка.

(5)

След консултации със съответните държави от АКТБ недоставеното количество следва да бъде преразпределено за доставка през периода на доставка 2007/2008 г.

(6)

Следователно Регламент (ЕО) № 77/2007 следва да бъде отменен и задълженията за периода на доставка 2007/2008 г. следва да бъдат коригирани в съответствие с член 12, параграф 1 и параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 950/2006.

(7)

Съгласно член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 950/2006 параграф 1 от същия член не важи за количество, което е преразпределено в съответствие с член 7, параграфи 1 или 2 от Протокола АКТБ. Следователно преразпределеното съгласно настоящия регламент количество следва да бъде внесено преди 30 юни 2008 г. Поради късното решение за това преразпределяне обаче и като се има предвид срока за подаване на заявления за лицензии за внос, тази дата няма да може да бъде спазена. Следователно член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006 следва да се прилага за преразпределеното съгласно настоящия регламент количество.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Задълженията за доставка за внос от страните, подписали Протокола АКТБ и Споразумението с Индия, относно стоките, спадащи към код по КН 1701, изразени в тонове еквивалент на бяла захар, за периода на доставка 2007/2008 г. са коригирани, както е изложено в приложението, за всяка спомената държава, извършваща износ.

Член 2

Чрез дерогация от член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 950/2006 член 14, параграф 1 от същия регламент се прилага за преразпределеното съгласно настоящия регламент количество, което е внесено след 30 юни 2008 г.

Член 3

Регламент (ЕО) № 77/2008 се отменя.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 371/2007 (ОВ L 92, 3.4.2007 г., стр. 6).

(3)  ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Задължения за доставка за внос на преференциална захар от страни, подписали Протокола АКТБ и Споразумението с Индия, за периода на доставка 2007/2008 г., изразени в тонове еквивалент на бяла захар.

Държава, подписала Протокола АКТБ/ Споразумението с Индия

Задължения за доставка 2007/2008 г.

Барбадос

27 464,3

Белиз

69 615,98

Конго

0,00

Кот д'Ивоар

10 123,12

Фиджи

162 656,25

Гайана

191 368,87

Индия

9 999,83

Ямайка

148 003,16

Кения

2 045,07

Мадагаскар

6 249,50

Малави

24 367,72

Мавриций

476 789,70

Мозамбик

5 965,92

Уганда

0,00

Сейнт Кийтс и Невис

0,00

Суринам

0,00

Свазиленд

126 027,92

Танзания

9 672,60

Тринидад и Тобаго

0,00

Замбия

11 865,01

Зимбабве

37 660,14

ОБЩО

1 319 875,62


28.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 619/2008 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2008 година

относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 161, параграф 3, член 164, параграф 2, буква б) и член 170 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на световния пазар и цените на Общността може да се покрие за някои млечни продукти чрез възстановявания при износ в рамките на необходимото, за да се позволи износът на тези продукти в границите, определени от спогодбите, сключени съгласно член 300 от Договора.

(2)

Регламент (ЕО) № 580/2004 на Комисията (2) определи правилата за тръжна процедура за възстановяванията при износ на обезмаслено мляко на прах, включено в код по КН ex ex 0405 10 19 9000; натурално масло на блокове, включено в код по КН ex ex 0405 10 19 9700 и дехидратирано течно масло в съдове, включено в код по КН ex ex 0405 90 10 9000. Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 година за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (3) отменя Регламент (ЕО) № 580/2004 от 1 юли 2008 г.

(3)

В съответствие с член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 трябва да се открие постоянна тръжна процедура за продуктите, включени в член 1, параграф 1 от този регламент. Тъй като Регламент (ЕО) № 1454/2007 не съдържа всичките специфични правила за сектора на млякото и млечните продукти, които дотогава бяха включени в Регламент (ЕО) № 580/2004, е необходимо да се установят тези правила от датата на отмяната на споменатия регламент. По практически причини и за повече яснота и опростяване е целесъобразно да се предвиди един регламент, който да съдържа и специфичните разпоредби от Регламент (ЕО) № 581/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои видове масло (4), както и от Регламент (ЕО) № 582/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за обезмаслено мляко на прах (5).

(4)

Регламент (ЕО) № 1282/2006 на Комисията от 17 август 2006 г. за определяне на специалните подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти (6) се прилага спрямо всички износни лицензии и възстановявания при износ в сектора на млякото и млечните продукти. Лицензиите, издавани в рамките на тръжната процедура, която следва да се открие с настоящия регламент, се отнасят до специфични продукти, следователно е целесъобразно да се определят специфични правила с дерогация от общите правила за лицензии за износ, предвидени в Регламент (ЕО) № 1282/2006. Член 7 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 предвижда лицензиите да се издават от националните органи в срок от 5 работни дни след влизането в сила на решението на Комисията за определяне на максималното възстановяване и да стават валидни от действителната дата на издаването им. Затова следва да се определи по-различен срок на валидност от този, предвиден в член 8 от Регламент (ЕО) № 1282/2006, за да се осигури еднакъв срок за всички издавани лицензии.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

Открива се постоянна тръжна процедура с цел определяне на възстановяванията при износ за следните млечни продукти, изброени в приложение I, раздел 9 към Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (7), с цел да се гарантира равен достъп за всяко лице, което се е установило в Общността:

а)

натурално масло на блокове с минимално нетно тегло 20 килограма, включено в продуктов код по КН ex ex 0405 10 19 9700;

б)

дехидратирано течно масло в съдове, с минимално нетно тегло 20 килограма, включено в продуктов код по КН ex ex 0405 90 10 9000;

в)

обезмаслено сухо мляко в торби с нетно минимално тегло от 25 килограма, съдържащо максимум 0,5 % добавени немлечни субстанции и включено в продуктов код по КН ex ex 0402 10 19 9000.

Член 2

Местоназначения

Продуктите, посочени в член 1, са предназначени за износ във всички местоназначения, с изключение на:

а)

трети държави: Андора, Лихтенщайн, Светия престол (Ватикана) и Съединените американски щати;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не са част от митническата територия на Общността: Фарьорски острови, Гренландия, Мелиля, областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия, Сеута и Хелголанд;

в)

европейски територии, чиито външни отношения се осигуряват от държава-членка и които не са част от митническата територия на Общността: Гибралтар.

Член 3

Приложими правила

Регламенти (ЕО) № 1291/2000 (8), (ЕО) № 1282/2006 и (ЕО) № 1454/2007 на Комисията се прилагат, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

Член 4

Представяне на офертите

1.   Офертите могат да се подават само през периодите на извършване на тръжните процедури и важат само за периода на тръжната процедура, по време на която те са подадени.

2.   Всеки период на тръжна процедура започва в 13:00 часа (брюкселско време) на всеки втори вторник на месеца, със следните изключения:

а)

през август започва в 13:00 часа (брюкселско време) на третия вторник от месеца;

б)

през декември започва в 13:00 часа (брюкселско време) на първия вторник от месеца.

Ако вторник съвпада с официален празник, периодът започва в 13:00 часа (брюкселско време) на следващия работен ден.

Всеки период на тръжна процедура приключва в 13:00 часа (брюкселско време) на всеки трети вторник от месеца, със следните изключения:

а)

през август приключва в 13:00 часа (брюкселско време) на четвъртия вторник;

б)

през декември приключва в 13:00 часа (брюкселско време) на втория вторник.

Ако вторник съвпада с официален празник, периодът приключва в 13:00 часа (брюкселско време) на предишния работен ден.

3.   Всеки период на тръжна процедура има пореден номер, който започва с първия предвиден период.

4.   Офертите се подават пред компетентните органи на държавите-членки, списъкът на които фигурира в приложение II.

5.   Офертите се подават поотделно за едно от местоназначенията и за един от кодовете на продуктите, посочени в член 1.

6.   В допълнение към изискването в член 3, параграф 5, буква в) от Регламент (ЕО) № 1454/2007, офертата указва в поле 16 на заявлението за лицензия кода за възстановяване при износ на продукта, предхождан от бележката „ех“, както е споменато в член 1 от настоящия регламент.

Член 5

Количества в заявление

За продуктите, предвидени в член 1, всяка оферта включва минимално количество от 10 тона.

Член 6

Обезпечения

Тръжната гаранция е равна на 15 % от последната най-висока сума на възстановяване в рамките на тръжна процедура, определена за същия продуктов код и за същата дестинация. Въпреки това тръжната гаранция не може да бъде по-ниска от 5 EUR на 100 kg.

Член 7

Уведомяване на Комисията за тръжни оферти

За целта на прилагане на член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 държавите-членки уведомяват Комисията в срок от 3 часа след изтичането на всеки период на тръжната процедура, посочен в член 4, параграф 2 от настоящия регламент, поотделно за всички валидни оферти по начина, определен в приложение I към настоящия регламент.

Член 8

Лицензии за износ

1.   Член 7, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1282/2006 не се прилага.

2.   С дерогация от член 8 от Регламент (ЕО) № 1282/2006 срокът на валидност на лицензията за износ започва от датата на действителното ѝ издаване и свършва в края на четвъртия месец след месеца, през който свършва периодът на тръжната процедура в съответствие с член 4, параграф 2, трета алинея от настоящия регламент.

Член 9

Отменяне

Регламент (ЕО) № 581/2004 и Регламент (ЕО) № 582/2004 се отменят.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 58. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 128/2007 (ОВ L 41, 13.2.2007 г., стр. 6).

(3)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69.

(4)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 64. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1543/2007 (ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 62).

(5)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 67. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1543/2007.

(6)  ОВ L 234, 29.8.2006 г., стр. 4. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 532/2007 (ОВ L 125, 15.5.2007 г., стр. 7).

(7)  ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА:

Лице за контакти:

Телефон:

Факс:

E-mail:

A.   Масло 82 %

Държава-членка:

Определяне на възстановяване за масло 82 %, включено в продуктов код по КН ex ex 0405 10 19 9700 при износ в няколко трети държави (Регламент (ЕО) № 619/2008) Номер на търга: …/R/200. Дата на изтичане на срока на периода на тръжната процедура:


1

2

3

4

5

Оферта №

Оферент № (1)

Количество (в тонове)

Местоназначение

Размер на възстановяването при износ (EUR/100 kg)

(във възходящ ред)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.   Дехидратирано течно масло

Държава-членка:

Определяне на възстановяване за дехидратирано течно масло, включено в продуктов код по КН ex ex 0405 90 10 9000 при износ в няколко трети държави (Регламент (ЕО) № 619/2008) Номер на търга: …/R/200. Дата на изтичане на срока на периода на тръжната процедура:


1

2

3

4

5

Оферта №

Оферент № (2)

Количество (в тонове)

Местоназначение

Размер на възстановяването при износ (EUR/100 kg)

(във възходящ ред)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Обезмаслено мляко на прах

Държава-членка:

Определяне на възстановяване за обезмаслено мляко на прах, включено в продуктов код по КН ex ex 0402 10 19 9000 при износ в няколко трети държави (Регламент (ЕО) № 619/2008) Номер на търга: …/R/200. Дата на изтичане на срока на периода на тръжната процедура:


1

2

3

4

5

Оферта №

Оферент № (3)

Количество (в тонове)

Местоназначение

Размер на възстановяването при износ (EUR/100 kg)

(във възходящ ред)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Към всеки оферент да се причислява номер за всеки период на тръжната процедура.

(2)  Към всеки оферент да се причислява номер за всеки период на тръжната процедура.

(3)  Към всеки оферент да се причислява номер за всеки период на тръжната процедура.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Компетентни органи на държавите-членки, посочени в Регламент (ЕО) № 1454/2007 и в настоящия регламент, пред които се подават офертите:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 287 25 24

BG

State fund „Agriculture“ — Paying Agency

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: (420) 222 871 431

Fax: (420) 0 222 871 769

E-mail: licence@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (0049 228) 6845-3732, 3718, 3884

Fax (0049 228) 6845-3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Eesti

Tel: (+ 372) 737 1200

Fax: (+ 372) 737 1201

EL

ΟΠΕΚΕΠΕ — Διεύθυνση μηχανισμών αγοράς

Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10β

GR-111 45 Αθήνα

Tηλ.: (30-210) 212 48 93

Φαξ: (30-210) 202 06 08

ES

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Fondo Español de Garantía Agraria

Subdireccion General de Regulación de Mercados

Almagro, 33

E-28010

Tel. (34) 913 47 49 17-18

Fax (34) 913 47 47 07

FR

Office de l’élevage

12, rue Henri-Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil-sous-Bois

Tél. (33-1) 73 30 30 00

Fax (33-1) 73 30 30 38

IE

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero del commercio internazionale

Direzione generale per la politica commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

I-00142 Roma

Tel: + 39 06 59 93 22 04

Fax: + 39 06 59 93 21 41

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: + 357 22867 100

Fax: + 357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g. 17

08111 Vilnius

Lietuva

Tel. + 370 5 25 26 703

Faksas + 370 5 25 26 945

LU

Office des licences

21, Rue Philippe II

L-2011 Luxembourg

Tél.: 352 24782370

Télécopieur: 352 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Hungary

Tel.: (36-1) 37 43 603

Fax: (36-1) 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Tel: + 356 2295 2228

NL

Productschap zuivel

Louis Braillelaan 80

NL-2719 EK Zoetermeer

Nederland

Tel.: (31-79) 368 1534

Fax: (31-79) 368 1955

E-mail: mr@pz.agro.nl

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax: (43-1) 331 51 303

E-Mail: lizenzen@ama.gv.at

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel. (48) 22 661-75-90

Faks (48) 22 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351) 218 81 42 62

Fax.: (351) 218 81 42 61

RO

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Bd. Carol I nr. 17, sector 2

030161 București

România

Tel.: (40-21) 305 48 02

Tel.: (40-21) 305 48 42

Fax: (40-21) 305 48 03

SL

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon: + 386 1 478 9228

Telefaks: + 386 1 478 9297

SK

Pôdohospodárska platobná agentúra (Agricultural Paying Agency)

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 26 13

Fax: (421-2) 53 41 21 80

FI

Maaseutuvirasto, Markkinatukiosasto

P.O. Box 256

FI-00101 Helsinki

Puhelin: (358-20) 772 007

Faksi (358-20) 772 55 09

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-511 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — Newcastle upon Tyne NE4 7YE

Tel. 44 0 191 226 5262

Fax 44 0 191 226 5101


28.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 620/2008 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2008 година

за поправяне на Регламент (ЕО) № 386/2008 за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 386/2008 на Комисията (2) бяха определени възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти.

(2)

Трябва да се вземат предвид измененията на номенклатурата на селскостопанските продукти, подлежащи на възстановявания при износ, по отношение на млякото и млечните продукти, въведени с Регламент (ЕО) № 1499/2007 на Комисията от 18 декември 2007 г. относно публикуване за 2008 г. на номенклатурата на селскостопанските продукти за възстановявания при износ, въведена с Регламент (ЕИО) № 3846/87 (3). Следователно приложението към Регламент (ЕО) № 386/2008 следва да бъде съответно поправено. За по-голяма яснота гореспоменатите поправки следва да се прилагат от датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 386/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 386/2008 се заменя с текста от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 386/2008.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1152/2007 (ОВ L 258, 4.10.2007 г., стр. 3). Регламент (ЕО) № 1255/1999 се заменя с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 116, 30.4.2008 г., стр. 17.

(3)  ОВ L 333, 19.12.2007 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на млякото и млечните продукти, приложими от 27 юни 2008 година

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възста- новяванията

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

Местоназначенията се определят както следва:

L20

:

Всички местоназначения, с изключение на:

а)

трети страни: Андора, Светия престол (града-държава Ватикана), Лихтенщайн и Съединените американски щати;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не са част от митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, Хелголанд, Сеута, Мелиля, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия, и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, чиито външни отношения се осигуряват от държава-членка и които не са част от митническата територия на Общността: Гибралтар.

L04

:

Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия (), Черна гора и Бивша югославска република Македония;

L40

:

Всички местоназначения, с изключение на:

а)

трети страни: L04, Андора, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Светия престол (града-държава Ватикана), Съединените американски щати, Хърватия, Турция, Австралия, Канада, Нова Зеландия и Южна Африка;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не са част от митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, Хелголанд, Сеута, Мелиля, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия, и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, чиито външни отношения се осигуряват от държава-членка и които не са част от митническата територия на Общността: Гибралтар.


(1)  По отношение на съответните продукти, предназначени за износ към Доминиканската република в рамките на квотата за 2008—2009 година, посочена в Решение 98/486/ЕО, и отговарящи на условията, определени в глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1282/2006, се прилагат следните ставки:

a)

продукти, попадащи в кодове по КН 0402 10 11 9000 и 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg;

б)

продукти, попадащи в кодове по КН 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 и 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg.

Местоназначенията се определят както следва:

L20

:

Всички местоназначения, с изключение на:

а)

трети страни: Андора, Светия престол (града-държава Ватикана), Лихтенщайн и Съединените американски щати;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не са част от митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, Хелголанд, Сеута, Мелиля, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия, и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, чиито външни отношения се осигуряват от държава-членка и които не са част от митническата територия на Общността: Гибралтар.

L04

:

Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия (), Черна гора и Бивша югославска република Македония;

L40

:

Всички местоназначения, с изключение на:

а)

трети страни: L04, Андора, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Светия престол (града-държава Ватикана), Съединените американски щати, Хърватия, Турция, Австралия, Канада, Нова Зеландия и Южна Африка;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не са част от митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, Хелголанд, Сеута, Мелиля, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия, и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, чиито външни отношения се осигуряват от държава-членка и които не са част от митническата територия на Общността: Гибралтар.

(2)  включително Косово, под егидата на Обединените нации, съгласно Резолюция 1244 от 10 юни 1999 г. на Съвета за сигурност на ООН.“


ДИРЕКТИВИ

28.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/31


ДИРЕКТИВА 2008/64/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2008 година

за изменение на приложения от I до IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 14, втори параграф, букви в) и г) от нея,

след консултации със съответните държави-членки,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2000/29/ЕО предвижда определени мерки срещу въвеждането в държавите-членки на вредители по растенията или растителните продукти от други държави-членки или от трети държави. Тя предвижда също така определени зони да бъдат признати за защитени зони.

(2)

Въз основа на предоставената от държавите-членки информация бе установено, че единствено определени растения за засаждане на Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. и Solanaceae представляват риск от разпространение на Heliothis armigera Hübner. Тъй като рискът от разпространение на този организъм е ограничен до горепосочените растения, този организъм следва да бъде заличен от приложение I към Директива 2000/29/ЕО, която налага обща забрана, и да се впише в приложение II към същата директива, ограничаващо забраната единствено до определени растения, които представляват риск. Освен това е целесъобразно да се замени наименованието Heliothis armigera Hübner с Helicoverpa armigera (Hübner) с оглед на наскоро преразгледаното научно наименование.

(3)

От предоставената от държавите-членки информация стана видно, че Colletotrichum acutatum Simmonds е широко разпространен в Общността. Затова този организъм следва да не бъде повече в списъка на вредителите по Директива 2000/29/ЕО и да не бъдат предприемани повече защитни мерки по същата директива във връзка с посочения организъм. Поради тази причина приложение II към Директива 2000/29/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(4)

От предоставената от Португалия информация е видно, че Citrus tristeza virus (европейски изолати) е понастоящем установен в Madeira. Поради тази причина посочената част от португалската територия следва да не бъде повече призната за защитена зона по отношение на този вредител и приложения II и IV към Директива 2000/29/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(5)

От предоставената от Испания информация е видно, че Thaumetopoea pityocampa (Den. and Schiff.) е понастоящем установен в Ibiza. Поради тази причина посочената част от испанската територия следва да не бъде повече призната за защитена зона по отношение на този вредител и приложения II и IV към Директива 2000/29/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(6)

От предоставена от Словения информация е видно, че Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. е понастоящем установен в регионите Koroška и Notranjska. Поради тази причина посочените региони следва да не бъдат повече признати за защитена зона по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. и приложения II, III и IV към Директива 2000/29/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(7)

От предоставената от Италия информация е видно, че Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. е понастоящем установен в определени части от регионите Emilia-Romagna, Lombardy и Veneto. Поради тази причина посочените части от италианската територия следва да не бъдат повече признати за защитена зона по отношение на Erwinia amylovora (Burr.). Winsl. et al. и приложения II, III и IV към Директива 2000/29/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(8)

Съгласно швейцарското фитосанитарно законодателство кантоните Berne и Grisons не са повече признати за защитена зона в Швейцария по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Поради тази причина следва да бъде премахната дерогацията, по силата на която е бил разрешен определен внос от тези региони в някои защитени зони при спазване на специални изисквания и част Б от приложение IV към Директива 2000/29/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(9)

Приложения от I до IV към Директива 2000/29/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложения от I до IV към Директива 2000/29/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до 31 август 2008 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 септември 2008 година.

Когато държавите-членки приемат посочените разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на третия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/41/ЕО на Комисията (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 51).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения от I до IV към Директива 2000/29/ЕО се изменят, както следва:

1.

В приложение I, част А, раздел II, буква а), точка 3 се заличава.

2.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

Раздел II на част А се изменя, както следва:

i)

в буква а) след точка 6.1 се добавя следната точка 6.2:

„6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Растения от Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. и от семейство Solanaceae, предназначени за засаждане, с изключение на семена“;

ii)

в буква в) се заличава точка 2.

б)

Част Б се изменя, както следва:

i)

в буква а) се заличава точка 10;

ii)

в буква б), точка 2, текстът в третата колона („Защитенa(и) зонa(и)“) се заменя със следния текст:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинция Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинция Rovigo, общини Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi в провинция Padova и зоната на юг от магистрален път A4 в провинция Verona)), LV, LT, A (Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Tirol (административен окръг Lienz), Styria и Vienna), P, SI (с изключение на региони Gorenjska, Koroška, Notranjska и Maribor), SK (с изключение на общини Blahová, Horné Mýto и Okoč (окръг Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kľačany (окръг Levice), Veľké Ripňany (окръг Topoľčany), Málinec (окръг Poltár), Hrhov (окръг Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín (окръг Trebišov), FI, UK (Северна Ирландия, Isle of Man и Channel Islands).“;

iii)

в буква г), точка 1, текстът в третата колона („Защитенa(и) зонa(и)“) се заменя със следния текст:

„EL, F (Corsica), M, P (с изключение на Madeira)“.

3.

Част Б на приложение III се изменя, както следва:

а)

В точка 1 текстът във втората колона („Защитенa(и) зонa(и)“) се заменя със следния текст:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинция Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинция Rovigo, общини Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi в провинция Padova и зоната на юг от магистрален път A4 в провинция Verona)), LV, LT, A (Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Tirol (административен окръг Lienz), Styria и Vienna), P, SI (с изключение на региони Gorenjska, Koroška, Notranjska и Maribor), SK (с изключение на общини Blahová, Horné Mýto и Okoč (окръг Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kľačany (окръг Levice), Veľké Ripňany (окръг Topoľčany), Málinec (окръг Poltár), Hrhov (окръг Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín (окръг Trebišov), FI, UK (Северна Ирландия, Isle of Man и Channel Islands).“

б)

В точка 2 текстът във втората колона („Защитенa(и) зонa(и)“) се заменя със следния текст:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинция Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинция Rovigo, общини Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi в провинция Padova и зоната на юг от магистрален път A4 в провинция Verona)), LV, LT, A (Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Tirol (административен окръг Lienz), Styria и Vienna), P, SI (с изключение на региони Gorenjska, Koroška, Notranjska и Maribor), SK (с изключение на общини Blahová, Horné Mýto и Okoč (окръг Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kľačany (окръг Levice), Veľké Ripňany (окръг Topoľčany), Málinec (окръг Poltár), Hrhov (окръг Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín (окръг Trebišov), FI, UK (Северна Ирландия, Isle of Man и Channel Islands).“

4.

Приложение IV се изменя, както следва:

а)

Част А се изменя, както следва:

i)

в раздел I, точка 27.1, втора колона („Специални изисквания“), думите „Heliothis armigera Hübner“ се заменят с „Helicoverpa armigera (Hübner)“;

ii)

в раздел II, точка 20, втора колона („Специални изисквания“), думите „Heliothis armigera Hübner“ се заменят с „Helicoverpa armigera (Hübner)“.

б)

Част Б се изменя, както следва:

i)

точка 17 се заличава;

ii)

точка 21 се изменя, както следва:

във втората колона („Специални изисквания“) буква в) се заменя със следния текст:

„в)

растения с произход от един от следните кантони в Швейцария: Fribourg, Vaud, Valais или“,

текстът в третата колона („Защитена(и) зона(и)“) се заменя със следния текст:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинция Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинция Rovigo, общини Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi в провинция Padova и зоната на юг от магистрален път A4 в провинция Verona)), LV, LT, A (Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Tirol (административен окръг Lienz), Styria и Vienna), P, SI (с изключение на региони Gorenjska, Koroška, Notranjska и Maribor), SK (с изключение на общини Blahová, Horné Mýto и Okoč (окръг Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kľačany (окръг Levice), Veľké Ripňany (окръг Topoľčany), Málinec (окръг Poltár), Hrhov (окръг Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín (окръг Trebišov), FI, UK (Северна Ирландия, Isle of Man и Channel Islands).“;

iii)

точка 21.3 се изменя, както следва:

във втората колона („Специални изисквания“) буква б) се заменя със следния текст:

„б)

с произход от един от следните кантони в Швейцария: Fribourg, Vaud, Valais или“,

текстът в третата колона („Защитена(и) зона(и)“) се заменя със следния текст:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинция Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинция Rovigo, общини Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi в провинция Padova и зоната на юг от магистрален път A4 в провинция Verona)), LV, LT, A (Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Tirol (административен окръг Lienz), Styria и Vienna), P, SI (с изключение на региони Gorenjska, Koroška, Notranjska и Maribor), SK (с изключение на общини Blahová, Horné Mýto и Okoč (окръг Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kľačany (окръг Levice), Veľké Ripňany (окръг Topoľčany), Málinec (окръг Poltár), Hrhov (окръг Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín (окръг Trebišov), FI, UK (Северна Ирландия, Isle of Man и Channel Islands).“;

iv)

точка 31 се изменя, както следва:

текстът в третата колона („Защитена(и) зона(и)“) се заменя със следния текст:

„EL, F (Corsica), M, P (с изключение на Madeira)“.


28.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/36


ДИРЕКТИВА 2008/65/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2008 година

за изменение на Директива 91/439/ЕИО относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/439/ЕИО на Съвета от 29 юли 1991 г. относно свидетелствата за управление на МПС (1), и по-специално член 7а, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Необходимо е да се адаптира списъкът от кодове, който е описан в приложения I и Ia към Директива 91/439/ЕИО.

(2)

Следва да се промени съдържанието на код 78 на Общността, който ограничава правото за управление на МПС със свидетелства за управление от една категория само до моторните превозни средства с автоматичен предавателен механизъм, за да се отчетат научният и техническият напредък в тази област.

(3)

Промяната на определението на код 78 на Общността налага съответна промяна в минималните изисквания за изпитните превозни средства, посочени в приложение II към Директива 91/439/ЕИО.

(4)

Минималните изисквания за теоретични и практически изпити, посочени в приложение II към Директива 91/439/ЕИО, следва да се преразгледат, за да се приведат изискванията на изпита в съответствие с изискванията на ежедневното пътно движение, що се отнася до преминаването през тунели, и да се подобри нивото на сигурност на пътя в тази специфична част от пътната инфраструктура.

(5)

Сроковете, предвидени в точки 5.2 и 6.2.5 от приложение II към Директива 91/439/ЕИО, се оказаха неподходящи за задоволителното прилагане на необходимите мерки. Следва да се предостави допълнителен период от време.

(6)

Поради това Директива 91/439/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(7)

Предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Комитета за свидетелства за управление на МПС,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 91/439/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В приложение I, точка 2, относно стр. 4 от свидетелството за управление и в приложение Iа, точка 2, относно стр. 2 от свидетелството за управление, буква а), точка 12, текстът за код 10.02 на Общността се заменя със следния текст:

„10.02.

Превозни средства без педал за съединителя (или ръчно задействан лост за категория А или А1)“

2.

В приложение I, точка 2, относно стр. 4 от свидетелството за управление и в приложение Iа, точка 2, относно стр. 2 от свидетелството за управление, буква а), точка 12, текстът за код 78 на Общността се заменя със следния текст:

78.   Важи единствено за превозни средства без педал за съединителя (или ръчно задействан лост за категория А или А1)“

3.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

Към точка 2.1.3 се добавя следното тире:

„—

безопасно управление при преминаване през тунели“;

б)

В точка 5.1 вторият и третият параграф се заменят със следното:

„Ако кандидатът издържи изпита за проверка на уменията и поведението си на превозно средство без педал за съединителя (или ръчно задействан лост за категории А и А1), това се отбелязва във всяко свидетелство за управление, издадено въз основа на този изпит. Всяко свидетелство за управление, което съдържа това уточнение, е валидно единствено за управление на моторни превозни средства без педал за съединителя (или ръчно задействан лост за категория А или А1).

„Превозно средство с автоматична скоростна кутия“ означава превозно средство без педал за съединителя (или ръчно задействан лост за категория А или А1).“

в)

В точка 5.2 последният параграф се заменя със следния текст:

„Изпитните превозни средства за категории B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 и D1+E, които не са в съответствие с минималните горепосочени критерии, но които са били в употреба на или преди датата, посочена в член 3 от Директива 2008/65/ЕО на Комисията (2) могат да продължат да бъдат използвани до 30 септември 2013 г. Изискванията относно превозвания товар от тези превозни средства могат да бъдат приложени от държавите-членки до 30 септември 2013 г.

г)

Във втория параграф от точка 6.2.5 думите „пет години след влизане в сила на настоящата директива“ се заменят с думите „до 30 септември 2008 г.“.

д)

В точки 6.3.8, 7.4.8 и 8.3.8 в списъка на обхванатите специални пътни съоръжения се добавя думата „тунели“.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, поздаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 30 септември 2008 г. Те незабавно информират Комисията за това. Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2008 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 237, 24.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/103/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 344).

(2)  ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 36.“


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

28.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/38


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2008 година

относно временни защитни мерки срещу разпространението на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) в Португалия

(нотифицирано под номер C(2008) 3312)

(2008/489/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 16, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение 2006/133/ЕО на Комисията от 13 февруари 2006 г. относно изискване към държавите-членки временно да вземат допълнителни мерки срещу разпространението на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) по отношение на области в Португалия, различни от тези, в които е известно, че заболяването не се среща (2), Португалия изпълнява план за прекратяване на разпространението на нематод по боровата дървесина.

(2)

Португалия е приела министерска заповед (Portaria no 358/2008 от 12 май 2008 г.), с която се забранява пренасянето на податлива на зараза дървесина и растения извън континентална Португалия, освен ако дървесината е била обработена, а растенията са били надлежно проверени.

(3)

В съответствие с втория параграф на член 4 от Решение 2006/133/ЕО Португалия представи на Комисията проект на план за проучване, обхващащо цялата португалска територия. На 26—27 май 2008 г. проектът беше обсъден от Постоянния фитосанитарен комитет. Въз основа на заключенията на Комитета обаче, Комисията не одобри плана поради недостатъчна честота на мониторинга.

(4)

В резултат на извънредно разследване от страна на португалските органи, проведено в допълнение към годишното проучване, на 5 юни 2008 г. Португалия е информирала Комисията за установяването на огнища на нематод по боровата дървесина в част от Португалия, за която до момента е било известно, че заболяването не се среща.

(5)

Проверката на място, проведена от 2 до 6 юни 2008 г. от Службата по храни и ветеринарен контрол, показа, че наличните данни не са достатъчни, за да се потвърди, че съществуват области в Португалия, в които не се среща нематод по боровата дървесина. Освен това общностните и националните мерки не са напълно изпълнени.

(6)

Следователно предприетите до момента мерки се считат за недостатъчни и от сега нататък не може да бъде изключен непосредствен риск от разпространението на нематод по боровата дървесина извън Португалия, поради пренасянето на податлива на зараза дървесина, кора и растения. Освен това понастоящем следва да се позволи във възможно най-кратки срокове на други, държави-членки освен Португалия да контролират придвижването на тяхна територия на податлива на зараза дървесина, кора и растения, произхождащи от всички части на Португалия.

(7)

В резултат от неотдавнашното зачестяване на появата на огнища на нематод по боровата дървесина в Португалия, следва да бъдат предприети мерки за защита на територията на други държави-членки срещу нематода по боровата дървесина и защитата на търговските интереси на Общността по отношение на трети страни. Придвижването от Португалия към други държави-членки и трети страни на податлива на зараза дървесина, кора и растения, следва да бъде забранено, освен ако въпросният материал е бил подложен на подходяща обработка или, за растенията, на подходяща проверка. Следователно изискванията за придвижване на податлива на зараза дървесина, кора и растения от демаркационните зони в зони в Португалия, различни от демаркационните или в други държави-членки следва да бъдат разширени, за да обхванат всяко придвижване от Португалия в други държави-членки и трети страни. Възможността за проследяване следва да се гарантира чрез прикрепяне на фитосанитарния паспорт или маркировката към всяка бройка от пратката. Обхватът на дейностите по контрол, извършвани от държавите-членки следва да бъде разширен, за да позволи контрол на податлива на зараза дървесина, кора и растения, придвижени от Португалия на тяхна територия.

(8)

До провеждането на заседание на Постоянния фитосанитарен комитет, следва да се предприемат временни защитни мерки с цел да се попречи на разпространението на нематод по боровата дървесина от Португалия в други държави-членки и трети страни.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение ще бъдат преразгледани от Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Португалия гарантира, че се изпълняват условията, предвидени в приложението във връзка с податливата на зараза дървесина, кора и растения, които следва да бъдат придвижвани от нейна територия към други държави-членки или трети страни.

2.   Държавите-членки по местозначение, различни от Португалия, могат да подлагат на проверки за наличието на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) пратки от податлива на зараза дървесина, кора и растения, идващи от Португалия и придвижвани на тяхна територия.

3.   Настоящото решение не засяга Решение 2006/133/ЕО.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/41/ЕО на Комисията (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стp. 51).

(2)  ОВ L 52, 23.2.2006 г., стр. 34. Решение, последно изменено с Решение 2008/378/ЕО (ОВ L 130, 20.5.2008 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В случай на придвижване от Португалия към други държави-членки или трети страни на:

а)

податливи на зараза растения, последните се придружават от фитосанитарен паспорт, подготвен и издаден в съответствие с разпоредбите на Директива 92/105/ЕИО на Комисията (1) след като:

растенията са били подложени на официална проверка и е било установено, че нямат признаци или симптоми за нематод по боровата дървесина, и

от началото на последния пълен вегетационен цикъл не са били забелязани симптоми на нематод по боровата дървесина на мястото на производство или в непосредствена близост около него;

б)

податлива на зараза дървесина и отделена различна от дървесина кора под формата на:

клечки, частици, отпадна дървесина или скрап, получени изцяло или частично от иглолистни,

дървени кутии, щайги или барабани,

палети, бокс палети или други дървени платформи,

дънедж, разделители и носачи,

включително и такива, при които не е запазена естествената кръгла повърхност, такава дървесина и отделена кора се придружават от фитосанитарния паспорт, споменат в буква а), след като дървесината или отделената кора са преминали подходяща термична обработка при минимална температура в сърцевината на дървото от 56 °С за 30 минути, за да се гарантира липсата на жив нематод по боровата дървесина;

в)

податлива на зараза дървесина под формата на клечки, частици, отпадна дървесина или скрап, получени изцяло или частично от иглолистни, се придружават от фитосанитарния паспорт, споменат в буква а), след като са преминали подходяща обработка с опушване, за да се гарантира липсата на жив нематод по боровата дървесина;

г)

податлива на зараза дървесина под формата на дънедж, разделители и носачи, включително и такива, при които не е запазена естествената кръгла повърхност, както и податлива на зараза дървесина под формата на амбалажни сандъци, кутии, щайги, барабани и подобен амбалаж, палети, бокс палети и други товароносители, крепежни елементи за палети, използвани или не при транспорт на предмети от всякакъв вид, такава дървесина следва да бъде подложена на една от одобрените мерки, както са определени в приложение I към Международния стандарт на ФАО № 15 относно Указания за регулиране на дървените опаковки в международната търговия. Тя следва или да носи маркировка, която позволява да се установи къде и от кого е извършена обработката или да бъде придружена от фитосанитарния паспорт, посочен в буква а), който указва какви мерки са били приложени.

Португалия гарантира, че фитосанитарният паспорт, посочен в буква а) или маркировката, която съответства на Международния стандарт за фитосанитарните мерки на ФАО № 15 са прикрепени към всяка придвижвана бройка от податлива на зараза дървесина, кора и растения.


(1)  ОВ L 4, 8.1.1993 г., стр. 22.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

28.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/41


РЕШЕНИЕ EUSEC/2/2008 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 24 юни 2008 година

за назначаване на ръководител на мисията на Европейския съюз за предоставяне на консултации и подпомагане на реформата в сектора на сигурност в Демократична република Конго (EUSEC ДР Конго)

(2008/490/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 25, трети параграф от него,

като взе предвид Съвместно действие 2007/406/ОВППС на Съвета от 12 юни 2007 г. относно мисията на Европейския съюз за предоставяне на консултации и подпомагане на реформата в сектора на сигурност в Демократична република Конго (EUSEC ДР Конго) (1), и по-специално член 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 1 март 2008 г. г-н Michel SIDO беше назначен за ръководител на мисията на Европейския съюз за предоставяне на консултации и подпомагане на реформата в сектора на сигурност в Демократична република Конго („EUSEC ДР Конго“).

(2)

На 23 юни 2008 г. г-н Michel SIDO подаде оставка като ръководител на мисията.

(3)

Генералният секретар/Върховен представител предложи Jean-Paul MICHEL да бъде назначен като нов ръководител на мисията на EUSEC ДР Конго,

РЕШИ:

Член 1

Jean-Paul MICHEL се назначава за ръководител на мисията на EUSEC ДР Конго.

Член 2

Настоящото решение поражда действие на 1 юли 2008 година.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2008 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

M. IPAVIC


(1)  ОВ L 151, 13.6.2007 г., стр. 52.


28.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/42


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2008/491/ОВППС НА СЪВЕТА

от 26 юни 2008 г.

за изменение и удължаване на срока на действие на Съвместно действие 2007/406/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за предоставяне на консултации и подпомагане на реформата в сектора за сигурност в Демократична република Конго (ДРК) (EUSEC ДР Конго)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

От 2 май 2005 г. Европейският съюз осъществява мисия за предоставяне на консултации и подпомагане на реформата в сектора за сигурност в Демократична република Конго (ДРК) (EUSEC ДР Конго). Настоящият мандат на мисията е определен от Съвместно действие 2007/406/ОВППС (1) и изтича на 30 юни 2008 г.

(2)

Уместно е срокът на мандата на мисията да бъде удължен с 12 месеца, считано от 1 юли 2008 г.

(3)

В рамките на подкрепата, оказвана от Европейския съюз на конгоанските власти в областта на реформата на сектора за сигурност в ДРК, занапред би могло да се обърне специално внимание на определянето на реда и условията, свързани с организацията на бъдещите Сили за бързо реагиране, определени от правителството на ДРК като елемент от общия план за реформиране на армията. Специален акцент следва да се постави на функцията „човешки ресурси“.

(4)

Актовете за поемане на ангажименти, подписани в Гома на 23 януари 2008 г. между правителството на ДРК и въоръжените групировки, действащи в Киву (Kivu), инициираха умиротворителен процес в Киву (Kivu). Този процес се ползва от подкрепата на международната общност, включително тази на Европейския съюз чрез специалния представител на ЕС (СПЕС) за региона на Големите африкански езера. Мисията EUSEC ДР Конго следва да допринесе към усилията, положени от СПЕС в рамките на работата по изпълнението на актовете за поемане на ангажименти за Киву (Kivu).

(5)

Нова референтна финансова сума следва да бъде предвидена, за да се покрият разходите, свързани с мисията, за периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2009 г.

(6)

Възможно е сегашното състояние на сигурността в ДРК да се влоши, което потенциално би оказало въздействие върху процеса на укрепване на демокрацията, на принципите на правовата държава и на сигурността на международно и регионално равнище. Трайното ангажиране на Европейския съюз на равнище политически усилия и ресурси ще допринесе за утвърждаване на стабилността в региона.

(7)

Съвместно действие 2007/406/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2007/406/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 2, букви а)—д) се заменят със следните:

„а)

предоставя консултации и съдействие на конгоанските власти в тяхната дейност по интеграция, преструктуриране и възстановяване на конгоанската армия, по-специално посредством:

допринасяне за разработването на различни национални концепции и политики, включително в работата по хоризонталните аспекти, включващи всички области, засегнати от реформата в сектора за сигурност в ДРК;

предоставяне на подкрепа за участващите в тези дейности комисии и органи, както и допринасяне за определяне на приоритетите и конкретните нужди на конгоанците;

допринасяне, включително чрез предоставяне на експертни знания във връзка с подбора, обучението и подготовката на персонала и с оценката на потребностите от инфраструктура и оборудване, за определяне на реда и условията, свързани с организирането на Силите за бързо реагиране и постепенното им включване в рамките на общия план за реформиране на армията и при спазване на принципите, свързани с правата на човека, международното хуманитарно право, с въпросите за равенството между половете, както и на тези, свързани със засегнатите от въоръжени конфликти деца;

б)

изпълнява и завършва проекта за техническа помощ относно модернизацията на веригата за разплащане на Министерството на отбраната на ДРК, наричан по-нататък „Проект верига за разплащане“ с цел изпълнението на задачите, поставени в общата концепция по този проект;

в)

като се основава на проекта „верига за разплащане“, предоставя подкрепа за функцията „човешки ресурси“ и за разработването на обща политика на човешките ресурси;

г)

определя и допринася за разработването на различни проекти и решения, които ЕС или неговите държави-членки могат да решат да подкрепят в областта на реформата в сектора за сигурност;

д)

съгласувано с Комисията контролира и осигурява изпълнението на специфични проекти, финансирани от или инициирани от държавите-членки в рамките на целите на мисията;

е)

при необходимост предоставя подкрепа на СПЕС в рамките на работата на комитетите по умиротворителния процес в Киву (Kivu);

и

ж)

допринася за осигуряване на съгласуваност на усилията, полагани в областта на реформата в сектора за сигурност.“.

2)

В член 3, буква а), второто тире се заменя със следния текст:

„—

звено за подкрепа, и“.

3)

В член 3, буква в), второ тире, думите „мобилен екип“ се заменят с думите „мобилни екипи“.

4)

Член 5 се изменя както следва:

а)

Параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Ръководителят на мисията осъществява ежедневното управление на мисията и отговаря за личния състав и дисциплинарните въпроси.“;

б)

Параграф 2, първо изречение се заменя със следния текст:

„2.   В рамките на мандата на мисията, посочен в член 2, буква д), ръководителят на мисията е упълномощен да използва финансовите вноски на държавите-членки.“.

5)

В член 9, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мисията, за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г., е 9 700 000 EUR.

Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мисията, за периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2009 г., е 8 450 000 EUR.“.

6)

Член 15 се заличава.

7)

В член 16, втора алинея се заменя със следния текст:

„То се прилага до 30 юни 2009 година.“.

Член 2

Настоящото съвместно действие влиза в сила на 1 юли 2008 година.

Член 3

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

D. RUPEL


(1)  ОВ L 151, 13.6.2007 г., стр. 52.