ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 164

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
25 юни 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 595/2008 на Съвета от 16 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1255/96 за временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени промишлени и селскостопански продукти и рибни продукти

1

 

 

Регламент (ЕО) № 596/2008 на Комисията от 24 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

10

 

*

Регламент (ЕО) № 597/2008 на Комисията от 24 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 372/2007 за определяне на преходни норми за граници на миграция на пластификатори в уплътнители на капачки, предназначени за контакт с храни ( 1 )

12

 

*

Регламент (ЕО) № 598/2008 на Комисията от 24 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 589/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца

14

 

*

Регламент (ЕО) № 599/2008 на Комисията от 24 юни 2008 година за поправка на Регламент (ЕО) № 412/2008 относно откриване и управление на тарифни квоти за внос на замразено говеждо месо, предназначено за преработка

16

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/56/ЕО на европейския парламент и на съвета от 17 юни 2008 година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) ( 1 )

19

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/483/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 юни 2008 година за определяне на финансовото участие на Общността в разходите, направени от Германия в контекста на спешните мерки, предприети за борба с болестта класическа чума по свинете през 2006 година (нотифицирано под номер C(2008) 2722)

41

 

 

2008/484/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 юни 2008 година за продължаване на някои решения за държавните помощи (нотифицирано под номер C(2008) 2883)  ( 1 )

43

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2008/485/ОВППС на Съвета от 23 юни 2008 година за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2007/405/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз по реформата на сектора за сигурност (РСС) и неговото взаимодействие с правосъдието в Демократична република Конго (EUPOL ДР Конго)

44

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1214/2007 на Комисията от 20 септември 2007 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа ( ОВ L 286, 31.10.2007 г. )

46

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

25.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 595/2008 НА СЪВЕТА

от 16 юни 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1255/96 за временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени промишлени и селскостопански продукти и рибни продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 26 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Общността има интерес да суспендира частично или напълно автономните мита по Общата митническа тарифа за определени нови продукти, които не са изброени в приложението към Регламент (ЕО) № 1255/96 на Съвета (1).

(2)

Кодовете по КН и по ТАРИК 5603121020 и 8504408420 за два от продуктите, изброени в приложението към Регламент (ЕО) № 1255/96, следва да бъдат изключени от списъка, тъй като за Общността вече не представлява интерес поддържането на суспендирането на автономните мита по Общата митническа тарифа за тези продукти.

(3)

Освен това съществува необходимост описанието на осем от продуктите да бъде променено, за да се отчетат техническото развитие на продукта и икономическите тенденции на пазара. Тези продукти следва да бъдат считани за изключени от списъка и следователно да бъдат включени в него като нови продукти.

(4)

Опитът показва необходимостта да се предвиди дата, на която изтича срокът на действие на случаите на суспендиране, изброени в Регламент (ЕО) № 1255/96, за да се гарантира, че са отчетени техническите и икономически промени. Това не следва да изключва предварителното прекратяване на някои мерки или тяхното продължаване след изтичането на този срок, ако са посочени икономически причини, в съответствие с принципите, определени в Съобщението на Комисията от 1998 г. относно суспендирането на автономни мита и автономните тарифни квоти (2).

(5)

Регламент (ЕО) № 1255/96 следва да бъде съответно изменен.

(6)

С оглед на икономическото значение на настоящия регламент е необходимо позоваване на съображения за спешност, предвидено в точка 1.3 от Протокола за ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договорите за създаване на Европейските общности.

(7)

Тъй като суспендирането, предвидено в настоящия регламент, следва да се прилага считано от 1 юли 2008 г., настоящият регламент следва да се прилага от същата дата и да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1255/96 се изменя, както следва:

1.

създават се редове за продуктите, изброени в приложение I към настоящия регламент;

2.

редовете за продуктите, за които в приложение II към настоящия регламент са посочени кодове по КН и ТАРИК, се заличават.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 16 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

D. RUPEL


(1)  ОВ L 158, 29.6.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1527/2007 (ОВ L 349, 31.12.2007 г., стр. 7).

(2)  ОВ C 128, 25.4.1998 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Продукти съгласно член 1, параграф 1.

Код по КН

ТАРИК

Описание

Ставка на автономното мито

Срок на валидност

ex 2008 60 19

30

Череши с добавен алкохол, дори и с тегловно съдържание на захар 9 %, с диаметър, ненадвишаващ 19,9 mm, с костилки, за производство на шоколадови изделия (1)

10 % (2)

1.7.2008-31.12.2012

ex 2008 60 39

30

ex 2835 10 00

10

Натриев хипофосфит монохидрат

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 2839 19 00

10

Динатриев дисиликат

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 2841 80 00

10

Диамониев волфрамат

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 2850 00 20

30

Титанов нитрид с размер на частиците, непревишаващ 250 nm

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 2930 90 85

82

Натриев толуол-4-сулфинат

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 2930 90 85

83

Метил-p-толилсулфон

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 2934 20 80

40

1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3808 93 15

10

Препарат на базата на концентрат, с тегловно съдържание на 45 % или повече, но не повече от 55 % на активния хербицид пеноксулам под формата на водна суспензия

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3815 19 90

41

Катализатор във вид на таблетки, с тегловно съдържание на меден оксид 60 % (± 2 %) върху подложка от алуминиев оксид

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3815 90 90

85

Катализатор на основата на алуминосиликат (зеолит), за алкилиране на ароматни въглеводороди, за трансалкилиране на алкилароматни въглеводороди или олигомеризация на олефини (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3824 90 97

70

Паста с тегловно съдържание на 75 % или повече, но не повече от 85 % мед, а също неорганични окиси, етил целулоза и разтворител

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3824 90 97

78

Смес от фитостероли, добити от дърво и дървени масла (талово масло), под формата на прах, с размер на частиците, ненадвишаващ 300 μm, с тегловно съдържание на:

60 % или повече, но не повече от 80 % ситостероли

не повече от 15 % кампестероли,

не повече от 5 % стигмастероли,

не повече от 15 % бетаситостаноли

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3904 10 00

20

Поливинилхлорид на прах, без примеси на други вещества, със степен на полимеризация 1 000 (± 100) мономерни звена, коефициент на топлопроводност (К-стойност) 60 или повече, но не повече от 70, плътност в насипно състояние 0,35 g/cm3 или повече, но не повече от 0,55 g/cm3, тегловно съдържание на летливи материали под 0,35 % , среден размер на гранулите 40 μm или повече, но не повече от 70 μm и тегловно съдържание на задържания материал при сито със светло сечение 120 μm на не повече от 1 % тегловно, несъдържащ винилацетатни мономери, предназначен за производство на сепаратори за батерии (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3919 10 69

91

Лента от акрилна пяна, покрита от едната страна с топлинноактивиращо се лепило или с чувствително на натиск акрилно лепило, а от другата страна с чувствително на натиск акрилно лепило и отделящ се лист, с пилингова адхезия „peel adhesion“ при ъгъл 90 ° повече от 25 N/cm (определена по метод ASTM D 3330)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3919 90 69

96

ex 3919 90 69

97

Рула от двуосно ориентиран полипропиленов филм:

със самозалепващо покритие,

с ширина 363 mm или повече, но не повече от 507 mm,

с обща дебелина на филма 10 μm или повече, но не повече от 100 μm,

за защита на течнокристалните дисплеи при производството на течнокристални модули (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3920 62 19

80

Филм от полиетилен терефталат с дебелина до 20 μm и двустранно газово бариерно покритие, на базата на полимерна матрица с диспергиран силициев двуокис, не по-дебело от 2 μm

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3920 62 19

82

ex 3920 92 00

30

Полиамиден филм с дебелина не повече от 20 μm и двустранно газово бариерно покритие, на базата на полимерна матрица с диспергиран силициев двуокис, не по-дебело от 2 μm

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 5603 11 10

20

Нетъкан текстил с тегло до 20 g/m2, съдържащ влакна, произведени по метода с ежектиране с високоскоростен въздушен поток и по аеродинамичния метод със стопилка, поместени в сандвич от два външни слоя, съдържащи безкрайни влакна (не по- малко от 10 μm и не повече от 20 μm в диаметър), и от своя страна обхващащи вътрешния слой, съдържащ свръхфини безкрайни влакна (с диаметър, не по- малък от 1 μm и не повече от 5 μm), за изработката на детски пелени и подплати за пелени, както и подобни хигиенни продукти (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

Нетъкан текстилен материал:

с тегло 30 g/m2 или повече, но не повече от 60 g/m2,

съдържащ нишки от полипропилен или от полипропилен и полиетилен,

щампован или не, при което:

от едната страна, 65 % от общата площ е с кръгли пискюлчета с диаметър 4 mm, състоящи се от захванати, повдигнати нетъкани къдрави нишки, подходящи за захващане към тях на екструтирани материали с екструдирани кукички, като останалите 35 % от площта са със свързващо вещество,

а от другата страна повърхността е гладка и нетекстурирана,

за производството на салфетки или пелени за бебета и подобни санитарни изделия (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 7005 10 25

10

Термополирано стъкло (флоат-стъкло):

с дебелина 2,0 mm или повече, но не повече от 2,4 mm,

едностранно покрито с отразяващ слой от калаен двуокис, с примес на флуор

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 7005 10 30

10

Термополирано стъкло (флоат-стъкло):

с дебелина 4,0 mm или повече, но не повече от 4,2 mm,

със светлопропускливост 91 % или по-голяма, измерена със светлинен източник тип D,

едностранно покрито с отразяващ слой от калаен двуокис, с примес на флуор

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 7006 00 90

60

Плочи от натриево-калциево-силикатно стъкло с:

с температура на деформация над 570 °C

с дебелина 1,7 mm или повече, но не повече от 2,9 mm

размери 1 144 mm (± 0,5mm) x 670 mm (± 0,5 mm) или 1 164 mm (± 0,5 mm) x 649 mm (± 0,5 mm)

и

съдържащо или не:

филм от окиси на индия и калая, или

мрежа от електроди, изготвени от сребърна паста, покрита с диелектричен материал

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8529 90 92

46

ex 7007 19 20

20

Закалена или полузакалена стъклена плоча с размер на диагонала 81 cm или повече, но непревишаващ 186 cm, с един или повече полимерни слоеве, боядисана или не или с цветна или черна керамика около външните ръбове, използвана в производството на изделия, попадащи в позиция 8528 (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 7606 12 10

10

Лента от алуминиево-магнезиева сплав, с тегловно съдържание на:

93,3 % или повече алуминий,

2,2 % или повече, но ненадвишаващо 5 % магнезий, и

не повече от 1,8 % други елементи,

на рулони, с дебелина 0,14 mm или повече, но ненадвишаваща 0,4 mm, и с широчина 12,5mm или повече, но ненадвишаваща 89 mm, с якост на опън от 285 N/mm2 или по-голяма и с относително удължение при разрушаване 1,0 % или повече

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 7607 11 90

20

ex 7607 20 99

10

Алуминиево ламинирано фолио с обща дебелина, непревишаваща 0,123 mm, съдържащо слой алуминий с дебелина, непревишаваща 0,040 mm, и носещ филм от полиамид и полипропилен, както и защитно покритие срещу корозия от флуороводородна киселина, за прозводството на литиево-полимерни батерии (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 30

10

Пръти от титанова сплав, в съответствие със стандарта EN 2002-1 или EN 4267

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 30

20

Пръти, кръгли профили и тел от титаниево-алуминиева сплав, с тегловно съдържание 1 % или повече, но ненадвишаващо 2 % алуминий, използвани в производството на изпускателните шумозаглушители и изпускателните тръби от подпозиции 8708 92 и 8714 19 (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 50

30

Титаново-силициева сплав, с тегловно съдържание 0,15 % или повече силиций, но не повече от 0,60 % силиций, на листове или на рулони, предназначена за производството на:

изпускателни системи за двигатели с вътрешно горене; или

тръбите и тръбопроводите от подпозиция 8108 90 60 (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 50

40

Листове от титанова сплав, за производство на конструктивни елементи на въздухоплавателни средства (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 50

50

Плочи, листове, ленти и фолиа от сплав от титан, мед и ниобий, с тегловно съдържание 0,8 % или повече, но не повече от 1,2 % мед и 0,4 % или повече, но не повече от 0,6 %, ниобий

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8113 00 90

10

Полупроводникова подложка от сплав на алуминий и силициев карбид (AlSiC-9) за интегрални схеми

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8407 33 90

10

Бутални или ротационни двигатели с вътрешно горене с искрово запалване, с работен обем от не по- малко от 300 cm3 или повече и с мощност 6 kW или повече, но непревишаваща 20,0 kW, предназначени за производството на:

самоходни косачки за тревни площи, оборудвани със седалка от подпозиция 8433 11 51,

тракторите от подпозиция 8701 90 11, чиято основна функция е същата като на косачките за тревни площи

косачките с 4 бутала и с двигател с работен обем не по малко от 300 cm3 от подпозиция 8433 20 10

или снегорините и роторните снегочистачни машини от подпозиция 8430 20 (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8407 90 10

20

Двутактови двигатели с вътрешно горене, с работен обем, непревишаващ 125 cm3, предназначени за производството на косачките за тревни площи от подпозиция 8433 11 или снегорините и роторните снегочистачни машини от подпозиция 8430 20 (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8536 69 90

20

Съединител с контакти през определена стъпка, използван в производството на течнокристални телевизионни приемници (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 9001 20 00

10

Материал, състоящ се от поляризиращ филм, на ролки или не, подсилен от едната или от двете страни с прозрачен материал

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 9405 40 39

10

Модул за осветяване с дължина 300 mm или повече, но непревишаваща 600 mm, изграден от светлинен източник, състоящ се от последователност от 3 или повече, до максимум 9 специални червен, зелен и син светодиода, произведени върху общ кристал, монтирани върху печатна платка, като светлината е насочена към предната и/или задната страна на телевизионен приемник с плосък екран (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2008


(1)  Ползването на тази подпозиция се позволява при изпълнение на условията, посочени в съответните разпоредби на Общността (вж. членове 291—300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

(2)  Прилага се специфичното допълнително мито.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Продукти, съгласно член 1, параграф 2:

Код по КН

ТАРИК

3815 90 90

85

3919 10 69

91

3919 90 69

96

5603 11 10

20

5603 11 90

20

5603 12 10

20

5603 12 90

50

7607 20 99

10

8108 90 50

30

8407 33 90

10

8407 90 80

10

8407 90 90

10

8407 90 10

20

8504 40 84

20

9001 20 00

10


25.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 596/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 юни 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 юни 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 24 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

41,8

MK

36,3

TR

58,4

ZZ

45,5

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

111,0

ZZ

96,9

0709 90 70

JO

216,7

TR

98,7

ZZ

157,7

0805 50 10

AR

131,4

TR

135,6

US

93,5

ZA

109,1

ZZ

117,4

0808 10 80

AR

87,1

BR

88,6

CL

108,3

CN

76,2

NZ

121,0

US

94,9

UY

85,9

ZA

94,1

ZZ

94,5

0809 10 00

IL

121,6

TR

189,3

US

236,6

ZZ

182,5

0809 20 95

TR

382,4

US

353,8

ZZ

368,1

0809 30 10, 0809 30 90

IL

144,8

US

245,1

ZZ

195,0

0809 40 05

IL

157,7

TR

131,9

ZZ

144,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


25.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 597/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 юни 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 372/2007 за определяне на преходни норми за граници на миграция на пластификатори в уплътнители на капачки, предназначени за контакт с храни

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (1), и по-специално член 5, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2007/19/ЕО на Комисията от 2 април 2007 г. за изменение на Директива 2002/72/ЕО относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни, и на Директива 85/572/ЕИО на Съвета за определяне на списък на симуланти, които да бъдат използвани за изпитване на миграцията на съставките на пластмасовите материали и предмети, предназначени за контакт с храни (2) се пояснява, че уплътнителите на капачки попадат в приложното поле на Директива 2002/72/ЕО на Комисията (3). В нея се постановява, че до 1 май 2008 г. държавите-членки трябва да приемат мерки, които позволяват свободното движение на уплътнители на капачки, ако последните са съобразени с границите на специфична миграция (ГСМ), посочени в изменената Директива 2002/72/ЕО. В член 3, параграф 1, трета алинея, буква б) от Директива 2007/19/ЕО се предвижда, че от 1 юли 2008 г. държавите-членки трябва да забранят производството и вноса на уплътнители на капачки, които не отговарят на изискванията.

(2)

С Регламент (ЕО) № 372/2007 на Комисията (4) се регулира пускането на пазара на посочените в член 3, параграф 1, трета алинея, буква б) от Директива 2007/19/ЕО уплътнители на капачки за преходния период, предшестващ началото на прилагането на споменатата директива. С него се определят преходни ГСМ за пластификаторите, използвани в уплътнители на капачки, така че да не се застрашава свободното движение на споменатите продукти, а особено опасните капачки и храни незабавно да се изтеглят от пазара, като същевременно производителите разполагат с необходимото време да приключат разработването на уплътнители, съобразени с ГСМ, определена в Директива 2002/72/ЕО, както е изменена с Директива 2007/19/ЕО. Определено е въпросният преходен период да продължи до 30 юни 2008 г.

(3)

През декември 2007 г. Комисията беше информирана от производителите на храни и капачки, че към юли 2008 г. на пазара няма да има достатъчно количество проверени за съответствие с Директива 2002/72/ЕО капачки, за да могат производителите да опаковат бързоразвалящи се хранителни продукти като храни в мазнина, в сос „песто“ и в сосове, съдържащи мазнина. Бяха разработени някои решения, които не са приложими към всички продукти. Други решения не се произвеждат за всички размери на капачките. За много от решенията все още няма данни за херметичността на уплътнителите и за миграционните им характеристики при дълго съхранение.

(4)

Капачките, съобразени с Директива 2007/19/ЕО, ще бъдат достъпни едва от юли 2008 г. и проверките от страна на хранителната промишленост на възможните решения за капачките ще започнат от този момент. Като се отчете, че съдържащите мазнина хранителни продукти, опаковани със споменатите капачки, се произвеждат сезонно и че производителите на храни имат нужда от известно време, за да изпробват и изберат подходящото за продукцията си решение, е необходимо да се предвиди допълнителен преходен период, през който капачките, съответстващи на изискванията на Регламент (ЕО) № 372/2007, могат да се използват за опаковане на храни чрез дерогация от член 3, параграф 1, трета алинея, буква б) от Директива 2007/19/ЕО. В съответствие с буква г) от същата трета алинея преходният период завършва на 30 април 2009 г.

(5)

Регламент (ЕО) № 372/2007 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 372/2007 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Чрез дерогация от член 3, параграф 1, трета алинея, буква б) от Директива 2007/19/ЕО капачките, съдържащи пластмасови покрития или пластове, които образуват уплътнителите на тези капачки и имат два или повече слоя от различни по вид материали, могат да бъдат пускани на пазара на Общността, ако отговарят на ограниченията и спецификациите, посочени в приложението към настоящия регламент.“

2.

В член 2 датата „30 юни 2008 г.“ се заменя с датата „30 април 2009 г.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 91, 31.3.2007 г., стр. 17. Поправена в ОВ L 97, 12.4.2007 г., стр. 50.

(3)  ОВ L 220, 15.8.2002 г., стр. 18. Директива, последно изменена с Директива 2008/39/ЕО (ОВ L 63, 7.3.2008 г., стp. 6).

(4)  ОВ L 97, 12.4.2007 г., стр. 9.


25.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 598/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 юни 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 589/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 121, буква г) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Вследствие на опростяването на стандартите за търговия с яйца държавите-членки следва да позволяват изключения от изискванията за маркиране само при поискване от операторите. С цел обаче да се позволи на администрациите на държавите-членки да приложат новите правила беше въведен приемлив преходен период от една година, от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г., съгласно член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 557/2007 на Комисията от 23 май 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1028/2006 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (2) по отношение на маркирането на яйцата за преработка, произведени в Общността или в трети страни.

(2)

От 1 юли 2008 г. яйцата за преработка, произведени в Общността, могат да бъдат освободени от изискванията за маркиране от компетентните органи в държавите-членки. Не се предвиждат подобни мерки за продуктите, внесени от трети страни. В съответствие с принципа на националното третиране, установен в член 2.1 от Споразумението относно техническите пречки пред търговията, такова освобождаване от изискванията за маркиране следва да се прилага недиференцирано също върху продуктите, внесени от трети страни.

(3)

В случаите, в които освобождаването от изискванията за маркиране е разрешено, следва да се установят правила за проверка на действителната крайна дестинация на такива немаркирани яйца за хранителната промишленост.

(4)

Регламент (ЕО) № 589/2008 следва да бъде съответно изменен.

(5)

С цел да се избегне неравно третиране на яйцата, произведени в Общността, и на внесените яйца след изтичането на преходния период, настоящият регламент следва да се прилага от 1 юли 2008 г.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 11 от Регламент (ЕО) № 589/2008 се заменя със следния текст:

„Член 11

Маркиране на яйцата, доставяни директно за хранителната промишленост

1.   Освен ако не е предвидено друго в санитарното законодателство, държавите-членки могат, при поискване от страна на операторите, да ги освободят от задълженията за маркиране, предвидени в част A, точка III, параграф 1 и точка IV, параграф 3 от приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007, когато яйцата се доставят директно от производствения обект до хранителната промишленост.

2.   В случаите, посочени в параграф 1:

а)

държавите-членки, в които се намира производственият обект, уведомяват по подходящ начин компетентните органи на държавите-членки, отговорни за освобождаването от изискванията за маркиране, преди доставката да бъде извършена;

б)

когато освобождаването от изискванията за маркиране касае доставчик от трета страна, яйцата се доставят на хранителната промишленост само при условие че крайната дестинация за преработка е проверена от компетентните органи на държавите-членки, отговорни за освобождаването;

в)

операторът от хранителната промишленост, който съответно възнамерява да използва яйцата само за преработка, носи пълна отговорност за доставката.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 132, 24.5.2007 г., стр. 5. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1336/2007 (ОВ L 298, 16.11.2007 г., стр. 3). Регламент (ЕО) № 557/2007 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 589 (ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 6) от 1 юли 2008 г.


25.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 599/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 юни 2008 година

за поправка на Регламент (ЕО) № 412/2008 относно откриване и управление на тарифни квоти за внос на замразено говеждо месо, предназначено за преработка

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 година относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Цитирането на Регламент (ЕО) № 382/2008 в приложение II към Регламент (ЕО) № 412/2008 на Комисията (2) е в резултат на грешка.

(2)

Поради това Регламент (ЕО) № 412/2008 следва да бъде съответно поправен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 412/2008 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 98/2008 на Комисията (ОВ L 29, 2.2.2008 г., стр. 5). Регламент (ЕО) № 1254/1999 се заменя с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 125, 9.5.2008 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вписвания, посочени в член 9, параграф 3, буква в)

:

на български език

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 412/2008

:

на испански език

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 412/2008

:

на чешки език

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/ nařízení (ES) č. 412/2008

:

на датски език

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 412/2008

:

на немски език

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 412/2008

:

на естонски език

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 412/2008

:

на гръцки език

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 412/2008

:

на английски език

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 412/2008

:

на френски език

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 412/2008

:

на италиански език

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 412/2008

:

на латвийски език

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 412/2008

:

на литовски език

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 412/2008

:

на унгарски език

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 412/2008/EK rendelet

:

на малтийски език

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall- ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru. 412/2008

:

на нидерландски език

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 412/2008

:

на полски език

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 412/2008

:

на португалски език

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 412/2008

:

на румънски език

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 412/2008

:

на словашки език

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 412/2008

:

на словенски език

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 412/2008

:

на фински език

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen … ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 412/2008

:

на шведски език

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 412/2008“


ДИРЕКТИВИ

25.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/19


ДИРЕКТИВА 2008/56/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 юни 2008 година

за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Морските води под суверенитета и юрисдикцията на държавите-членки на Европейския съюз включват води в Средиземно море, Балтийско море, Черно море и североизточния Атлантически океан, включително водите около Азорските острови, Мадейра и Канарските острови.

(2)

Очевидно е, че нерядко има прекомерен натиск върху морските природни ресурси и прекомерно търсене на морски екологични услуги, както и че Общността следва да намали въздействието си върху морските води, независимо от това къде се проявяват последиците от него.

(3)

Морската среда е ценно наследство, което следва да бъде защитавано, съхранявано и, когато е практически възможно, възстановявано, с крайната цел да се запази биологичното разнообразие и да се осигурят океани и морета, характеризиращи се с разнообразие и динамика, които са чисти, здравословни и продуктивни. В това отношение настоящата директива следва, наред с другото, да насърчава включването на екологични съображения във всички съответно свързани политически области и да осигури екологичния стълб на бъдещата морска политика на Европейския съюз.

(4)

В съответствие с Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. за установяване на Шестата програма за действие на Общността за околната среда (4) е разработена тематична стратегия за защита и запазване на морската среда, чиято обща цел е да насърчи устойчивото използване на моретата и запазване на морските екосистеми.

(5)

Разработването и изпълнението на тематичната стратегия следва да имат за цел опазването на морската екосистема. Този подход следва да се прилага и към защитените територии, както и да обхваща всички човешки дейности, които оказват въздействие върху морската среда.

(6)

Създаването на морски защитени територии, включително територии, които са вече определени или предстои да бъдат определени в съответствие с Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (5) (наричана по-долу „директива за местообитанията“), Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (6) (наричана по-долу „директива за птиците“) и с международни или регионални споразумения, по които Европейската общност или съответните държави-членки са страни, е важен принос към постигането на добро състояние на околната среда съгласно настоящата директива.

(7)

Създаването на такива защитени територии съгласно настоящата директива ще бъде важна стъпка към изпълнението на поетите ангажименти на Световната среща на върха по въпросите на устойчивото развитие и в Конвенцията за биологичното разнообразие, одобрена с Решение 93/626/ЕИО на Съвета (7), която ще допринесе за създаването на последователни и представителни мрежи в тези територии.

(8)

Когато се прилага екосистемен подход към управлението на човешките дейности, като същевременно с това се дава възможност за устойчиво използване на морските продукти и услуги, следва да се отдава приоритетно значение на постигането или поддържането на добро състояние на околната среда в морската среда на Общността, на продължаването на нейната защита и съхранение, както и на предотвратяването на по-нататъшното ѝ влошаване.

(9)

За да се постигнат тези цели, е необходима прозрачна и последователна законодателна рамка. Тази рамка следва да допринася за постигането на взаимна съгласуваност между отделните политики и да насърчава включването на екологични съображения в останалите политики, като например Общата политика в областта на рибарството, Общата селскостопанска политика и други подобни политики на Общността. Законодателната рамка следва да осигури обща рамка за действия, както и да позволи предприетите действия да бъдат координирани, последователни и правилно съчетани с действията, осъществявани по линия на друго общностно законодателство и международни споразумения.

(10)

Разнообразните условия, проблеми и потребности на отделните морски региони или подрегиони, които съставляват морската среда в Общността, изискват различни и специфични решения. Това разнообразие следва да се отчита на всички етапи от подготовката на морски стратегии, но най-вече при подготвянето, планирането и изпълнението на мерки за постигане на добро състояние на околната среда в морската среда на Общността на равнище морски региони и подрегиони.

(11)

Следователно всяка държава-членка следва да разработи морска стратегия за своите морски води, която отчита спецификата на тези води, като същевременно отразява общата характеристика на съответния морски регион или подрегион. Морските стратегии следва да намират оптимален израз в изпълнението на програми от мерки, създадени с цел постигане или поддържане на добро състояние на околната среда. Все пак не следва да се изисква от държавите-членки да предприемат специфични стъпки там, където няма значителен риск за морската среда или където съответстващите разходи биха били непропорционално големи спрямо риска за морската среда, при условие че всяко решение да не се предприемат действия е надлежно обосновано.

(12)

Крайбрежните води, включително тяхното морско дъно и геоложка основа, са неразделна част от морската среда и като такива следва да бъдат обхванати в настоящата директива, доколкото определени аспекти от екологичното състояние на морската среда вече не са разгледани в Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (8) или в други законодателни актове на Общността, за да се гарантира взаимно допълване, като същевременно се избягва ненужно припокриване.

(13)

Поради трансграничната същност на морската среда държавите-членки следва да си сътрудничат, за да осигурят координираното разработване на морски стратегии за всеки морски регион или подрегион. Тъй като някои морски региони или подрегиони са общи с други държави-членки или с трети страни, държавите-членки следва да положат всички усилия, за да гарантират тясна координация с всички държави-членки и други заинтересовани страни. Когато е практически осъществимо и целесъобразно, следва да се използват съществуващите институционални структури в морските региони или подрегиони, в частност регионалните морски конвенции, за да се гарантира такава координация.

(14)

Държави-членки, които граничат с един и същ морски регион или подрегион, попадащ в приложното поле на настоящата директива, в който състоянието на морето е критично до степен, изискваща спешни действия, следва да се стремят да се споразумеят за план за действия, включващ по-ранното въвеждане в действие на програми от мерки. В подобни случаи Комисията следва да обмисли осъществяването на действия в подкрепа на повишените усилия на държавите-членки за подобряване на морската среда, като превърне въпросния регион в пилотен проект.

(15)

Не всички държави-членки имат морски води по смисъла на настоящата директива и следователно действието на разпоредбите на директивата, отнасящи се изключително до държави-членки, които имат морски води, следва да се отнася само до тези държави-членки.

(16)

Тъй като е належащо да се предприемат действия на международно равнище за постигане на сътрудничество и координация, настоящата директива следва да засили в още по-голяма степен взаимната съгласуваност между приноса на Общността и на нейните държави-членки по силата на международните споразумения.

(17)

Общността и нейните държавите-членки са страна по Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS), одобрена с Решение 98/392/ЕО от 23 март 1998 г. на Съвета относно сключването от Европейската общност на UNCLOS и на споразумението от 28 юли 1994 г. във връзка с изпълнението на част XI от нея (9). Следователно задълженията на Общността и нейните държави-членки по тези споразумения следва да бъдат напълно отчетени в настоящата директива. В допълнение към разпоредбите, приложими към морските води на страните, UNCLOS включва общи задължения, за да се гарантира, че дейностите, които попадат под юрисдикцията или контрола на страна по конвенцията, не причиняват вреди извън морските ѝ води, и да се избегне прехвърлянето на вреди или заплахи от една територия в друга или превръщането на един вид замърсяване в друг.

(18)

Настоящата директива следва също така да подкрепи решителната позиция, заета от Общността в контекста на Конвенцията за биологичното разнообразие за преустановяване на загубата на биологично разнообразие, за осигуряване на съхранението и устойчивото използване на морското биологично разнообразие и за създаване на световна мрежа от морски защитени територии до 2012 г. Освен това тя следва да допринесе за постигането на целите на Седмата конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие, която прие обстойна програма за работа по отношение на морското и крайбрежното биологично разнообразие с редица общи и конкретни цели и дейности, целящи да спрат загубата на биологично разнообразие в национален, регионален и световен мащаб и да гарантират способността на морската екосистема да осигурява предоставянето на продукти и услуги, както и програма за работа в защитени територии, с цел създаване и поддържане на екологично представителни системи на морски защитени територии до 2012 г. Задължението на държавите-членки да определят области по Натура 2000 в съответствие с директивата за птиците и директивата за местообитанията ще окаже съществен принос към този процес.

(19)

Настоящата директива следва да допринесе за изпълнението на задълженията и поетите важни ангажименти от Общността и държавите-членки по няколко други релевантни международни споразумения, свързани със защитата на морската среда от замърсяване: Конвенцията за защитата на морската среда на района на Балтийско море, одобрена с Решение 94/157/ЕО на Съвета (10), Конвенцията за защита на морската среда на Североизточния Атлантически океан, одобрена с Решение 98/249/ЕО на Съвета (11), включително новото ѝ приложение V относно защитата и запазването на екосистемите и биологичното разнообразие на морската зона и съответстващото допълнение 3, одобрено с Решение 2000/340/ЕО на Съвета (12), и Конвенцията за опазване на Средиземно море от замърсяване, одобрена с Решение 77/585/ЕИО на Съвета (13), и нейните изменения от 1995 г., одобрени с Решение 1999/802/ЕО на Съвета (14), както и протоколът към нея за опазването на Средиземно море от замърсяване, причинено от наземни източници, одобрен с Решение 83/101/ЕИО на Съвета (15), и измененията му от 1996 г., одобрени с Решение 1999/801/ЕО на Съвета (16). Настоящата директива следва да допринесе и за изпълнението на задълженията на държавите-членки по Конвенцията за опазването на Черно море от замърсяване, по която те са поели важни ангажименти, свързани със защитата на морската среда от замърсяване, и по която Общността все още не е член, но по отношение на която има статут на наблюдател.

(20)

Необходимо е да се поканят трети държави, които имат общи морски води с държави-членки в даден морски регион или подрегион, за участие в процеса, уреден в настоящата директива, за да се улесни по този начин постигането на добро състояние на околната среда в дадения морски регион или подрегион.

(21)

За постигането на целите на настоящата директива е от решаващо значение да се гарантира включването на целите за съхранение, мерките за управление, както и дейностите по мониторинга и оценката, предвидени във връзка с мерките за пространствена защита, такива като специални територии за съхранение, специални защитени територии или морски защитени територии.

(22)

Следва също така да се отчитат биологичното разнообразие и потенциалът за морски изследвания, свързани със средата в морските дълбини.

(23)

Тъй като програмите от мерки, изпълнявани в рамките на морските стратегии, ще бъдат ефективни само ако са изготвени на базата на задълбочено познаване на състоянието на морската среда в дадена зона и са максимално съобразени с потребностите на съответните води във всяка държава-членка и в по-широк план на дадения морски регион или подрегион, следва да се предвиди изготвянето на подходяща рамка на национално равнище, включваща морски изследвания и мониторингови дейности, които да предоставят нужната за формулиране на политиките информация. На общностно равнище политиката за научноизследователската и развойната дейност следва неизменно да оказва подкрепа на изследванията в тази област. Отчитането на въпросите, свързани с морето, в Седмата рамкова програма за научноизследователска и развойна дейност е важна стъпка в тази посока.

(24)

Като първа стъпка в подготовката на програми от мерки държавите-членки, намиращи се в морски регион или подрегион, следва да направят анализ на специфичните и общите характеристики на техните морски води и на натиска и въздействието върху тях, като набележат преобладаващите форми на натиск и въздействие върху тези води, и да направят икономически и социален анализ на тяхното ползване и на цената на влошаването на морската среда. За база на техните анализи те могат да използват вече направени оценки във връзка с регионалните морски конвенции.

(25)

Въз основа на такива анализи държавите-членки следва впоследствие да определят за морските си води набор от характеристики, присъщи на доброто състояние на околната среда. За тези цели е уместно да се предвиди разработването на критерии и методологични стандарти, за да се гарантира последователност и да се осигури съпоставимост между морските региони и подрегиони по отношение на степента, в която е постигнато добро състояние на околната среда.Тези критерии и стандарти следва да бъдат разработени с участието на всички заинтересовани страни.

(26)

Следващата стъпка за постигане на добро състояние на околната среда следва да бъде набелязването на екологични цели и програми за мониторинг за текуща оценка, позволяващи да се прави редовна оценка на морските води.

(27)

След това държавите-членки следва да изготвят и изпълнят програми от мерки, предназначени да постигнат или поддържат добро състояние на околната среда в съответните води, като същевременно съблюдават действащите общностни и международни изисквания, както и потребностите на конкретния морски регион или подрегион. Тези мерки следва да се изготвят въз основа на принципа на предпазните мерки и принципите, че следва да се предприемат превантивни действия, че като приоритет вредите на околната среда следва да бъдат отстранявани при източника на замърсяване, както и че замърсителят следва да плати.

(28)

Уместно е държавите-членки да предприемат споменатите по-горе стъпки, за да придобият необходимата целенасоченост. За да се осигури съгласуваност на действията както в Общността като цяло, така и по отношение на глобалните ангажименти, е важно държавите-членки да уведомяват Комисията за предприетите стъпки, за да може тя да прецени съгласуваността на действията в рамките на отделните морски региони или подрегиони и да предоставя насоки относно възможни необходими промени по подходящ начин.

(29)

Държавите-членки следва да предприемат необходимите мерки за постигане или поддържане на добро състояние на околната среда в морската среда. Въпреки това следва да се признае, че постигането или поддържането на добро състояние на околната среда във всяко отношение може да не възможно до 2020 г. във всички морски води. Следователно, от съображения за справедливост и осъществимост е уместно да се регламентират случаите, в които би било невъзможно дадена държава-членка да постигне желаното ниво по отношение на поставените екологични цели или да постигне или поддържа добро състояние на околната среда.

(30)

В тази връзка е необходимо да се предвидят два специални случая. Първият се отнася до ситуация, при която държавата-членка, действайки самостоятелно, не може да изпълни екологичните си цели поради действие или бездействие, за което тази държава-членка не носи отговорност, или поради естествени причини или непреодолима сила, или заради причини, породени от действия, които тази държава-членка е предприела поради висш обществен интерес, който превишава по значимост отрицателното въздействие върху околната среда, или поради това, че природните условия не позволяват своевременно подобрение на състоянието на морските води. Въпросната държава-членка следва да обоснове причината, поради която тя смята, че се е появил такъв специален случай, и да посочи засегнатата територия, както и да вземе подходящи ad hoc мерки с цел да продължи да преследва екологичните цели, да предотврати по-нататъшно влошаване на състоянието на засегнатите морски води и да смекчи отрицателното въздействие в рамките на засегнатия морски регион или подрегион.

(31)

Вторият вид специален случай се отнася до ситуация, когато държава-членка регистрира проблем, оказващ въздействие върху състоянието на околната среда в морските ѝ води, а дори може би и върху целия морски регион или подрегион, който не може да бъде отстранен посредством вземането на мерки на национално равнище, или пък е в свързан с друга политика на Общността или с международно споразумение. В такъв случай следва да се предвидят мерки за информиране на Комисията в рамките на установения във връзка с програмите от мерки ред за уведомяване, а когато е необходимо действие от страна на Общността, да се отправят подходящи препоръки към Комисията и към Съвета.

(32)

Въпреки това предвидената във връзка със специалните случаи гъвкавост следва да бъде подложена на контрол на общностно равнище. Следователно по отношение на първия специален случай е уместно да се отдаде дължимо внимание на ефикасността на взетите ad hoc мерки. Освен това в случаите, в които държава-членка се позовава на причини от висш обществен интерес, Комисията следва да прецени дали направените промени или изменения в морската среда не възпрепятстват трайно или не излагат на риск постигането на добро състояние на околната среда в дадения морски регион или подрегион или в морските води на други държави-членки. Комисията следва да предоставя насоки относно възможни промени, ако смята, че предвидените мерки не са достатъчни или подходящи, за да гарантират съгласуваност на действията в рамките на дадения морски регион.

(33)

По отношение на втория специален случай Комисията следва да разгледа въпроса и да отговори в срок от шест месеца. Според ситуацията Комисията следва да отрази препоръките на държавите-членки, когато представя на Европейския парламент и на Съвета предложения, свързани с тях.

(34)

Предвид динамичната природа на морските екосистеми и тяхната естествена изменяемост и като се има предвид, че натискът и въздействията върху тях могат да варират според развитието на различните видове човешка дейност и според въздействието на изменението на климата, е важно да се отчете, че определянето на добро състояние на околната среда може да се наложи да бъде адаптирано с течение на времето. По тази причина програмите от мерки относно защитата и управлението на морската среда следва да бъдат гъвкави и адаптивни и да отчитат развитията в областта на науката и технологията. Следователно е необходимо да се предвиди разпоредба за редовно актуализиране на морските стратегии.

(35)

Необходимо е също така да се предвиди публикуване на програмите от мерки и техните актуализирани варианти, както и представяне на Комисията на междинни доклади, описващи напредъка по изпълнение на програмата.

(36)

За да се осигури активното участие на обществеността във формулирането, изпълнението и актуализирането на морските стратегии, следва да се предвидят разпоредби за подходящото разпространение на информация за отделните елементи на морските стратегии и за техните актуализирани варианти, както и при поискване да се посочи информацията, използвана за разработването на морските стратегии, в съответствие със законодателството на Общността за обществения достъп до информация за околната среда.

(37)

В срок две години след като получи всички програми от мерки, но не по-късно от 2019 г. Комисията следва да представи първи доклад за оценка на изпълнението на настоящата директива. Последващите доклади на Комисията следва да се публикуват на всеки шест години.

(38)

Следва да се предвиди приемането на методологични стандарти за оценка на състоянието на морската среда, мониторинга и екологичните цели, както и за приемането на технически формати за целите на предаването и обработката на данни в съответствие с Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (17).

(39)

Мерките, регламентиращи управлението на рибарството, могат да се взимат единствено в контекста на Общата политика в областта на рибарството съгласно Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (18), на базата на научни становища, за да се спомогне за постигане на целите, разглеждани в настоящата директива, включително пълната забрана на рибарството в определени територии, да се позволи поддържането или възстановяването на целостта, структурата и функционирането на екосистемите и, по целесъобразност, да се запазят наред с другото, местата за размножаване, отглеждане на малките и намиране на храна. Членове 30 и 31 от Договора за Евратом регламентират заустванията и емисиите в резултат от използването на радиоактивен материал и следователно не са предмет на настоящата директива.

(40)

Общата политика в областта на рибарството, включително при бъдещата реформа, следва да отчита екологичните въздействия на риболова и целите на настоящата директива.

(41)

Ако държавите-членки решат, че е желателно да предприемат действия в гореспоменатите области или в други области, свързани с друга общностна политика или с международно споразумение, следва да отправят уместни препоръки за действия на Общността.

(42)

Сериозните екологични тревоги, в частност дължащите се на изменението на климата, които се отнасят до арктическите води — гранична морска среда с особено значение за Общността — е необходимо да бъдат оценени от институциите на Общността и могат да изискват предприемане на действия, за да се гарантира опазване на околната среда на Арктика.

(43)

Доколкото целите на настоящата директива, а именно: защита и съхраняване на морската околна среда, предотвратяване на нейното влошаване и, когато това е осъществимо, възстановяване на тази среда в територии, които са били неблагоприятно засегнати, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради мащаба и последиците на директивата, могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, съдържащите се в настоящата директива мерки не надхвърлят необходимото за постигането на тези цели.

(44)

Програмите от мерки и последващите действия на държавите-членки следва да се базират на екосистемен подход при управлението на човешките дейности и на принципите, посочени в член 174 от Договора, по-специално принципа на предпазните мерки.

(45)

Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз (19), по-специално член 37 от нея, с който се цели да се насърчи засилване на присъствието в политиките на Общността на високо ниво на защита и подобрено качество на околната среда в съответствие с принципа на устойчивото развитие.

(46)

Мерките, необходими за прилагане на настоящата директива, следва да бъдат приети съгласно Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (20).

(47)

По специално на Комисията следва да се предоставят правомощия да адаптира приложения III, IV и V от настоящата директива с оглед научния и техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(48)

На Комисията следва също да се предоставят правомощия да установи критерии и методологични стандарти, които да бъдат използвани от държавите-членки, както и да приема спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедура по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.   Настоящата директива установява рамка, в границите на която държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се постигне и поддържа добро състояние на околната среда в морската среда най-късно до 2020 г.

2.   За целта се разработват и прилагат морски стратегии с цел да се:

а)

защитава и съхранява морската среда, да се предотвратява нейното влошаване или, когато е практически възможно, да се възстановяват морските екосистеми в територии, които са били неблагоприятно засегнати;

б)

предотвратява и намалява вливането в морската среда с цел поетапно премахване на замърсяването, както е определено в член 3, параграф 8, така че да се гарантира липсата на съществено въздействие или опасност за морското биологично разнообразие, морските екосистеми, човешкото здраве или законосъобразното използване на морето.

3.   Морските стратегии прилагат екосистемен подход при управлението на човешките дейности, като гарантират, че общият натиск на тези дейности е в границите, съвместими с постигането на добро състояние на околната среда, и че не е застрашена способността на морските екосистеми да се справят с предизвиканите от човека промени, като в същото време позволяват устойчивото използване на морските продукти и услуги от сегашното и от бъдещите поколения.

4.   Настоящата директива спомага за съгласуваността между различните политики, споразумения и законодателни мерки, които въздействат върху морската среда, и се стреми да гарантира интегрирането на грижата за околната среда в тях.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящата директива се прилага спрямо всички морски води, както те са дефинирани в член 3, параграф 1, и отчита трансграничните последици върху качеството на морската среда в трети държави в същия морски регион или подрегион.

2.   Настоящата директива не се прилага спрямо дейности, чиято единствена цел е отбрана или национална сигурност. Държавите-членки въпреки това полагат усилия да гарантират, че такива дейности се извършват по начин, съвместим, доколкото това е уместно и практически осъществимо, с целите на настоящата директива.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

„морски води“ означава:

а)

водите, морското дъно и геоложката основа откъм страната на откритото море спрямо контролната линия, по която се измерва протежението на териториалните води, до най-крайната зона, в която дадена държава-членка има и/или упражнява права на юрисдикция в съответствие с UNCLOS, с изключение на водите, съседни на страните и териториите, посочени в приложение II към Договора, и френските отвъдморски департаменти и територии; и

б)

крайбрежните води, както са определени в Директива 2000/60/ЕО, тяхното морско дъно и геоложка основа, доколкото определени аспекти от състоянието на морската околна среда вече не са разгледани в посочената директива или в други законодателни актове на Общността;

2.

„морски регион“ означава регион от морето съгласно определението от член 4. Морските региони и техните подрегиони се определят с цел да се улесни прилагането на настоящата директива и се определят, като се отчитат хидроложките, океанографските и биогеографските характеристики;

3.

„морска стратегия“ означава стратегията, която да бъде разработена и прилагана по отношение на всеки морски регион или подрегион, както е посочено в член 5;

4.

„състояние на околната среда“ означава общото състояние на околната среда в морските води, като се отчитат структурата, функциите и процесите в съставляващите я морски екосистеми, заедно с естествените физиографски, географски, биологични, геоложки и климатични фактори, както и физическите, акустичните и химическите условия, включително и условията, произтичащи от човешки дейности във или извън съответната зона;

5.

„добро състояние на околната среда“ означава състояние на околната среда в морски води, когато те осигуряват екологично разнообразни и динамични океани и морета, които са чисти, здравословни и продуктивни в рамките на присъщите за тях условия и при които използването на морската среда е на устойчиво ниво, като по този начин се запазва потенциалът за използване и за дейности от сегашните и бъдещите поколения, т.е.:

а)

структурата, функциите и процесите в съставните морски екосистеми, заедно със съответните физиографски, географски, геоложки и климатични фактори позволяват на екосистемите да функционират пълноценно и да поддържат своето равновесие спрямо причинените от човека промени в околната среда. Морските видове и местообитания са защитени, предотвратено е намаляването на биологичното разнообразие вследствие на човешки дейности, а разнообразните биологични компоненти функционират в равновесие;

б)

хидроморфологичните, физичните и химичните свойства на екосистемите, включително тези, произтичащи от човешки дейности в съответната зона, поддържат екосистемите във вида, описан по-горе. Веществата и енергията, включително шумът, въведени в морската среда от човека, не причиняват ефекти на замърсяване.

Доброто състояние на околната среда се определя на равнището на морския регион или подрегион, посочени в член 4, въз основа на качествените дескриптори, посочени в приложение I. С цел достигане добро състояние на околната среда се използва адаптивно управление въз основа на базиран на екосистемите подход;

6.

„критерии“ означава ясно определени технически характеристики, които са тясно свързани с качествените дескриптори;

7.

„екологична цел“ означава качествено или количествено описание на желаното състояние на различните компоненти на морските води за всеки морски регион или подрегион, както и натиска и въздействията върху тях. Екологичните цели се дефинират съгласно член 10;

8.

„замърсяване“ означава пряко или непряко въвеждане в морската среда, като резултат от човешки дейности, на вещества или енергия, в това число предизвикан от човека морски подводен шум, което причинява или може да причини вредни последствия, като увреждане на живите ресурси и морските екосистеми, включително загуба на биологично разнообразие, опасност за здравето на човека, пречки за извършване на морски дейности, в това число риболов, туризъм и отдих, както и други законосъобразни начини за използване на морето, влошаване на качествата на морската вода и ограничаване на свързаните с това възможности за отдих, или общо казано, влошаване на възможностите за устойчиво използване на морските продукти и услуги;

9.

„регионално сътрудничество“ означава сътрудничество и координиране на дейностите на държавите-членки, а когато това е възможно — и на трети държави, които са част от същия морски регион или подрегион, с цел развитие и прилагане на морски стратегии;

10.

„регионална морска конвенция“ означава всяка една от международните конвенции или споразумения заедно с техните управляващи органи, създадени с цел опазване на морската среда в морските региони, както е посочено в член 4, като например Конвенцията за защита на морската среда в зоната на Балтийско море, Конвенцията за опазване на морската околна среда в Североизточния Атлантически океан и Конвенцията за опазване на Средиземно море от замърсяване.

Член 4

Морски региони и подрегиони

1.   При изпълнението на своите задължения по настоящата директива държавите-членки отчитат факта, че морските води под техен суверенитет или юрисдикция представляват неделима част от следните морски региони:

а)

Балтийско море;

б)

Североизточния Атлантически океан;

в)

Средиземно море;

г)

Черно море.

2.   За да бъде отчетена спецификата на конкретна зона, държавите-членки могат да прилагат настоящата директива по отношение на подразделения на подходящо ниво на морските води, посочени в параграф 1, при условие че такива подразделения се определят по начин, съвместим със следните морски подрегиони:

а)

в Североизточния Атлантически океан:

i)

Северно море в широки граници, в това число Категат и проливът Ламанш;

ii)

Келтско море;

iii)

Бискайският залив и Иберийското крайбрежие;

iv)

в Атлантическия океан — биогеографският район Макронезия, определен от водите около Азорските острови, остров Мадейра и Канарските острови;

б)

в Средиземно море:

i)

западната част на Средиземно море;

ii)

Адриатическо море;

iii)

Йонийско море и централната част на Средиземно море;

iv)

Егейско море и Леванта.

Държавите-членки информират Комисията за всички подразделения към датата, посочена в член 26, параграф 1, първа алинея, като могат да ги преразгледат след като приключи първоначалната оценка, предвидена в член 5, параграф 2, буква а), подточка i).

Член 5

Морски стратегии

1.   Всяка държава-членка разработва морска стратегия за своите морски води, за всеки морски регион или подрегион, в съответствие с плана за действие, установен в параграф 2, букви а) и б).

2.   Държавите-членки, които имат общ морски регион или подрегион, си сътрудничат, за да гарантират, в рамките на всеки морски регион или подрегион, че мерките, необходими за постигане на целите на настоящата директива, и по-специално че различните елементи на морските стратегии, посочени в букви а) и б), са последователни и координирани за целия морски регион или подрегион съобразно следния план за действие, към който съответните държави-членки се стремят да прилагат общ подход:

а)

подготовка:

i)

първоначална оценка на текущото състояние на околната среда на съответните води и на въздействието на човешката дейност върху околната среда, в съответствие с член 8, която да бъде завършена до 15 юли 2012 г.;

ii)

определяне на доброто състояние на околната среда в съответните води, в съответствие с член 9, параграф 1, което да бъде извършено до 15 юли 2012 г.;

iii)

определяне на поредица от екологични цели и свързани с тях индикатори, в съответствие с член 10, параграф 1, до 15 юли 2012 г.;

iv)

определяне и изпълнение на програма за мониторинг на текущите оценки и редовно актуализиране на целите в съответствие с член 11, параграф 1, до 15 юли 2014 г., освен в случаите, когато съответното законодателство на Общността предвижда друго;

б)

програма от мерки:

i)

разработване, най-късно до 2015 г., на програма от мерки, предназначени да постигнат или поддържат добро състояние на околната среда, в съответствие с член 13, параграфи 1, 2 и 3;

ii)

въвеждане в действие на програмата, предвидена в подточка i), най-късно до 2016 г., в съответствие с член 13, параграф 10.

3.   Държавите-членки, които имат граници в един и същ морски регион или подрегион, попадащ в приложното поле на настоящата директива, където състоянието на морето е така критично, че налага спешни действия, разработват план за действие в съответствие с параграф 1, който предвижда по-ранно влизане в сила на програмата от мерки, както и възможност за по-строги защитни мерки, стига това да не пречи за постигането или поддържането на добро състояние на морската среда в друг морски регион или подрегион. В тези случаи:

а)

съответните държави-членки информират Комисията за променения график и действат според него;

б)

Комисията се приканва да обмисли оказването на съдействие на държавите-членки в сериозните им усилия да подобрят морската среда, като превърне съответния район в пилотен проект.

Член 6

Регионално сътрудничество

1.   За да се постигне координацията съгласно член 5, параграф 2, държавите-членки използват, когато това е практически осъществимо и уместно, съществуващите регионални институционални структури за сътрудничество, включително структурите, създадени по силата на регионалните морски конвенции, в чийто обхват попада съответният морски регион или подрегион.

2.   С цел изработване и прилагане на морските стратегии държавите-членки, в рамките на всеки морски регион или подрегион, полагат всички възможни усилия, като използват съответните международни форуми, включително механизмите и структурите на регионалните морски конвенции, за да координират действията си с трети страни, които имат суверенитет или юрисдикция върху води в същия морски регион или подрегион.

В този контекст държавите-членки надграждат, доколкото това е възможно, върху съответните съществуващи програми и дейности, разработени в рамката на структури, създадени по силата на международни споразумения, като например регионалните морски конвенции.

Когато е уместно, координацията и сътрудничеството обхващат всички държави-членки във водосборните басейни от даден морски регион или подрегион, в това число и държави без излаз на море, за да се даде възможност на държавите-членки в съответния морски регион или подрегион да изпълнят своите задължения по настоящата директива, като използват съществуващи структури за сътрудничество, предписани в настоящата директива или в Директива 2000/60/ЕО.

Член 7

Компетентни органи

1.   До 15 юли 2010 г. държавите-членки определят за всеки морски регион или подрегион съответния орган или органи, компетентни за прилагане на настоящата директива по отношение на техните морски води.

До 15 януари 2011 г. държавите-членки представят на Комисията списък на определените компетентни органи заедно с данните, посочени в приложение II.

Едновременно с това държавите-членки изпращат на Комисията списък на своите компетентни органи в онези международни структури, в които те участват и които имат отношение за изпълнението на настоящата директива.

Държавите-членки, чиято територия е в рамките на водосборния басейн на всеки морски регион или подрегион, също определят орган или органи, компетентни за сътрудничество и координация, както е посочено в член 6.

2.   Държавите-членки информират Комисията за всички промени в информацията, предоставена съгласно параграф 1, в срок шест месеца след влизане в сила на съответната промяна.

ГЛАВА II

МОРСКИ СТРАТЕГИИ: ПОДГОТОВКА

Член 8

Оценка

1.   За всеки морски регион или подрегион държавите-членки правят първоначална оценка на своите морски води, като отчитат наличните данни, където има такива, и в която включват следното:

а)

анализ на основните специфични и общи характеристики и текущото състояние на околната среда в тези води въз основа на примерния списък от елементи, установен в таблица 1 от приложение III, който обхваща физикохимичните характеристики и типовете местообитания, биологичните компоненти и хидроморфологията;

б)

анализ на преобладаващите видове натиск и въздействия, в това число и произтичащите от човешката дейност, върху състоянието на околната среда в тези води, който:

i)

е изготвен въз основа на примерните списъци от елементи, съдържащи се в таблица 2 от приложение III, и обхваща комбинирания качествен и количествен смесен ефект на различните видове натиск, както и очертаващи се тенденции;

ii)

обхваща главните кумулативни и синергични въздействия; и

iii)

отчита относимите оценки, изготвени въз основа на действащото законодателство на Общността;

в)

икономически и социален анализ на използването на тези води и на разходите, свързани с увреждането на морската среда.

2.   Анализите, посочени в параграф 1, отчитат елементите, отнасящи се до крайбрежните, преходните и териториалните води, попадащи в обхвата на съответните разпоредби на съществуващото законодателство на Общността, в частност на Директива 2000/60/ЕО. Също така анализите отчитат или използват като база други валидни оценки, като тези, изготвени съвместно в рамките на регионални морски конвенции, с цел да се направи всеобхватна оценка на състоянието на морската среда.

3.   При изготвянето на предвидените в параграф 1 оценки държавите-членки се стараят, като координират действията си съгласно членове 5 и 6, да гарантират:

а)

последователност в методите за оценяване на държавите-членки от един и същ регион или подрегион;

б)

отчитане на трансграничните въздействия и характеристики.

Член 9

Определяне на добро състояние на околната среда

1.   Като се опират на първоначалната оценка, направена съгласно член 8, параграф 1, държавите-членки определят, за всеки морски регион или подрегион, набор от характеристики за добро състояние на околната среда на базата на качествените дескриптори, изброени в приложение I.

Държавите-членки отчитат примерните списъци с елементи, съдържащи се в таблица 1 от приложение III, и по-специално физичните и химичните характеристики, типовете местообитания, биологичните белези и хидроморфологията.

Държавите-членки също така отчитат натиска или въздействията на човешката дейност във всеки морски регион или подрегион, като се вземат предвид примерните списъци в таблица 2 от приложение III.

2.   Държавите-членки нотифицират на Комисията оценките, направени съгласно член 8, параграф 1, и определенията, формулирани съгласно параграф 1 от настоящия член, не по-късно от три месеца след приключване на последните.

3.   Критериите и методологичните стандарти, които да бъдат използвани от държавите-членки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат въз основа на приложения I и III, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, до 15 юли 2010 г., по начин, гарантиращ последователност и позволяващ да се правят сравнения между морските региони и подрегиони по отношение на степента, в която е постигнато добро състояние на околната среда. Преди да предложи такива критерии и стандарти, Комисията се консултира с всички заинтересовани страни, включително с регионалните морски конвенции.

Член 10

Определяне на екологични цели

1.   Въз основа на първоначалната оценка, извършена съгласно член 8, параграф 1, държавите-членки определят, по отношение на всеки морски регион или подрегион, подробен набор от екологични цели и свързани с тях индикатори, които да насочват развитието към постигане на добро състояние на морската околната среда, като се имат предвид примерните списъци за натиск и въздействия в таблица 2 от приложение III и списъкът от характеристики, съдържащ се в приложение IV.

При разработването на тези цели и индикатори държавите-членки вземат предвид продължаващото прилагане на действащите екологични цели по отношение на същите води, поставени на национално, общностно или международно равнище, като гарантират, че тези цели са взаимно съвместими и че също така се отчитат, доколкото е възможно, съответните трансгранични въздействия и характеристики.

2.   Държавите-членки нотифицират Комисията за определените от тях екологични цели до три месеца след определянето им.

Член 11

Програми за мониторинг

1.   Въз основа на първоначалната оценка, изготвена съгласно член 8, параграф 1, държавите-членки разработват и прилагат координирани програми за мониторинг на текущата оценка на състоянието на околната среда на своите морски води въз основа на примерни списъци с елементи, съдържащи се в приложение III, и списъка, съдържащ се в приложение V, като се вземат предвид екологичните цели, определени съгласно член 10.

Програмите за мониторинг са съвместими в рамките на един и същ морски регион или подрегион и надграждат и са съвместими със съответните разпоредби за оценка и мониторинг, предвидени от законодателството на Общността, в това число директивата за птиците и директивата за местообитанията, или от международни споразумения.

2.   В съответствие с параграф 1 държавите-членки, които имат общ морски регион или подрегион, разработват програми за мониторинг и с оглед на последователността и координираността на действията полагат необходимите усилия да гарантират:

а)

последователност в методите за наблюдение на държавите-членки от един и същ регион или подрегион, за да се улесни съпоставимостта на резултатите;

б)

отчитане на съответните трансгранични въздействия и характеристики.

3.   Държавите-членки нотифицират програмите за мониторинг на Комисията до три месеца след като бъдат разработени.

4.   Спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка, които отчитат съществуващите ангажименти и осигуряват сравнимост между резултатите от мониторинга и оценката и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

Член 12

Нотификации и оценка на Комисията

Въз основа на всички нотификации съгласно член 9, параграф 2, член 10, параграф 2 и член 11, параграф 3 за всеки морски регион или подрегион Комисията оценява дали в конкретния случай на всяка държава-членка нотифицираните елементи съставляват подходяща рамка за удовлетворяване на изискванията на настоящата директива и може да поиска съответната държава-членка да предостави всякаква допълнителна информация, която е налична и необходима.

При съставянето на своите оценки Комисията съобразява последователността на рамковите действия в различните морски региони или подрегиони и на територията на Общността.

В рамките на шест месеца след получаването на тези нотификации Комисията информира съответните държави-членки дали според нея нотифицираните елементи са в съответствие с настоящата директива и осигурява насоки за онези изменения, които смята за необходими.

ГЛАВА III

МОРСКИ СТРАТЕГИИ: ПРОГРАМИ ОТ МЕРКИ

Член 13

Програми от мерки

1.   По отношение на всеки отнасящ се до тях морски регион и подрегион държавите-членки определят мерките, които е необходимо да бъдат предприети, за да се постигне или поддържа добро състояние на околната среда в техните морски води, съгласно определението в член 9, параграф 1.

Тези мерки се разработват въз основа на първоначалната оценка, направена съгласно член 8, параграф 1, като се имат предвид екологичните цели, определени съгласно член 10 параграф 1, както и като се отчитат типовете мерки, изброени в приложение VI.

2.   Държавите-членки интегрират мерките, разработени съгласно параграф 1, в програма от мерки, като вземат предвид и други подобни мерки, необходими според изискванията на законодателството на Общността, и по-конкретно на Директива 2000/60/ЕО, Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (21) и Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за управление качеството на водите за къпане (22), както и на последващо законодателство относно екологични стандарти за качество в областта на политиката за водите, или според международни споразумения.

3.   При изготвянето на програмата от мерки съгласно параграф 2 държавите-членки се съобразяват с изискванията за устойчиво развитие, и по-конкретно със социалното и икономическото въздействие на предвидените мерки. С цел оказването на съдействие на компетентния орган или органи, посочени в член 7, за съвместно осъществяване на техните цели, държавите-членки могат да определят или създадат административни рамки, за да използват предимствата на това взаимодействие.

Държавите-членки гарантират, че мерките са икономически ефективни и технически осъществими и преди въвеждането на всяка нова мярка извършват оценка на въздействието, в това число и анализ на разходите и ползите.

4.   Програмите от мерки, разработени съгласно настоящия член, включват мерки за пространствена защита, допринасящи за създаване на последователни и представителни мрежи от защитени морски територии, които в достатъчна степен да отразяват разнообразието на съставляващите ги екосистеми, като например на специални защитени територии, съгласно директивата за местообитанията, на специални защитени територии, съгласно директивата за птиците, както и на морски защитени територии, договорени от Общността или от съответните държави-членки в рамките на международни или регионални споразумения, по които те са страни.

5.   Ако държавите-членки преценят, че управлението на човешката дейност на общностно или международно равнище може да има сериозно отражение върху морската среда, по-специално по отношение на териториите, указани в параграф 4, те, индивидуално или съвместно, се обръщат към съответния компетентен орган или международна организация с оглед разглеждането и евентуалното приемане на мерки, необходими за постигане на целите на настоящата директива, така че да се позволи поддържането или, където е целесъобразно, възстановяването на целостта, структурата и функционирането на екосистемите.

6.   Най-късно до 2013 г. държавите-членки правят обществено достояние информацията относно териториите, посочени в параграфи 4 и 5, за всеки морски регион или подрегион.

7.   В своите програми от мерки държавите-членки посочват как ще бъдат изпълнени тези мерки и как ще спомогнат за постигане на екологичните цели, определени съгласно член 10, параграф 1.

8.   Държавите-членки отчитат отраженията на своите програми от мерки за водите извън техните морски води, с цел свеждането до минимум на риска от вреди и, по възможност, оказването на благоприятно въздействие върху тези води.

9.   Държавите-членки нотифицират на Комисията и всички останали заинтересовани държави-членки своите програми от мерки в рамките на три месеца след разработването им.

10.   При спазване на член 16 държавите-членки гарантират, че програмите са приведени в изпълнение в рамките на една година от тяхното разработване.

Член 14

Изключения

1.   Държава-членка може да определи случаи в своите морски води, в които, поради някоя от причините, изброени в букви от а) до г), екологичните цели или доброто състояние на околната среда не могат да бъдат постигнати във всички аспекти чрез мерките, предприети от тази държава-членка, или поради причини, посочени в буква д), не могат да бъдат постигнати в рамките на съответния график:

а)

действие или бездействие, за което съответната държава-членка не носи отговорност;

б)

естествени причини;

в)

непреодолима сила;

г)

промени или изменения във физическите характеристики на морските води, предизвикани от действия, предприети поради причини от висш обществен интерес, които превишават по значимост отрицателното въздействие върху околната среда, в това число трансгранични въздействия;

д)

природните условия не позволяват своевременно подобряване на състоянието на съответните морски води.

Съответната държава-членка описва такива случаи в своята програма от мерки и предоставя на Комисията аргументи в подкрепа на своята позиция. При определяне на такива случаи държавата-членка отчита последиците за държавите-членки в съответния морски регион или подрегион.

Съответната държава-членка обаче предприема подходящи ad hoc мерки с цел да продължи дейностите за постигане на екологичните цели, да избегне по-нататъшното влошаване на състоянието на засегнатите морски води поради причините, изброени в буква б), в) или г), и да смекчи отрицателното въздействие на равнището на съответния морски регион или подрегион или в морските води на други държави-членки.

2.   В случаите, които попадат в обхвата на буква г) от параграф 1, държавите-членки гарантират, че промените и измененията не препятстват трайно и не излагат на риск постигането на добро състояние на околната среда на равнището на съответния морски регион или подрегион или в морските води на други държави-членки.

3.   Мерките ad hoc, посочени в параграф 1, трета алинея, се интегрират, доколкото е практически възможно, в програмите от мерки.

4.   Държавите-членки разработват и прилагат всички елементи на морските стратегии, посочени в член 5, параграф 2, като при това от тях не се изисква, освен по отношение на първоначалната оценка, посочена в член 8, да предприемат конкретни стъпки, ако не съществува сериозен риск за морската среда или ако разходите биха били непропорционално големи, като се отчитат рисковете за морската среда, както и при условие че не се наблюдава последващо влошаване.

Ако по някоя от тези причини дадена държава-членка не предприеме мерки, тя представя на Комисията необходимите обяснения, за да обоснове това свое решение, като същевременно избягва да подлага на траен риск постигането на добро състояние на околната среда.

Член 15

Препоръки за действие на Общността

1.   Когато някоя държава-членка идентифицира проблем, който има въздействие върху състоянието на околната среда на нейните морски води и който не може да бъде решен с мерки, предприети на национално равнище, или който е свързан с друга политика на Общността или с международно споразумение, държавата-членка информира Комисията за това и представя мотиви за своята позиция.

Комисията отговаря в рамките на шест месеца.

2.   Когато се налага действие от страна на институциите на Общността, държавите-членки правят съответните препоръки към Комисията и Съвета относно мерките във връзка с проблемите, посочени в параграф 1. Освен когато не е посочено друго в съответното общностно законодателство, Комисията отговаря на всяка такава препоръка в рамките на шест месеца и, когато е уместно, отразява препоръките при представяне на имащи отношение към въпроса предложения пред Европейския парламент и пред Съвета.

Член 16

Нотификации и оценка на Комисията

Въз основа на нотификациите относно програмите от мерки, направени съгласно член 13, параграф 9, Комисията оценява, в конкретния случай на всяка държава-членка, дали посочената програма от мерки съставлява подходяща рамка за удовлетворяване на изискванията на настоящата директива и може да поиска от съответната държава-членка да предостави допълнителна информация, ако такава е налична и необходима.

При съставянето на своите оценки Комисията се съобразява с последователността на програмите от мерки в различните морски региони или подрегиони и в рамките на Общността.

В рамките на шест месеца след получаването на тези нотификации Комисията информира съответните държави-членки дали според нея нотифицираните програми от мерки са в съответствие с настоящата директива и предоставя насоки за измененията, които смята за необходими.

ГЛАВА IV

АКТУАЛИЗИРАНЕ, ДОКЛАДИ И ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Член 17

Актуализиране

1.   Държавите-членки гарантират, че морските стратегии по отношение на всеки морски регион и подрегион се актуализират редовно.

2.   За целите на параграф 1 държавите-членки веднъж на всеки шест години след първоначалното им разработване преразглеждат по координирания начин, посочен в член 5, следните елементи на своите морски стратегии:

а)

първоначалната оценка и определянето на добро състояние на околната среда, предвидени съответно в член 8, параграф 1 и член 9, параграф 1;

б)

екологичните цели, определени съгласно член 10, параграф 1;

в)

програмите за мониторинг, разработени съгласно член 11, параграф 1;

г)

програмите от мерки, разработени съгласно член 13, параграф 2.

3.   Подробностите по всяко актуализиране, проведено след преразглеждането, предвидено в параграф 2, се представят на Комисията, на органите към регионалните морски конвенции и на всички останали заинтересовани държави-членки в рамките на три месеца след публикуването им съгласно член 19, параграф 2.

4.   Членове 12 и 16 се прилагат mutatis mutandis към настоящия член.

Член 18

Междинни доклади

В срок до три години след публикуването или актуализирането на всяка програма от мерки съгласно член 19, параграф 2 държавите-членки представят на Комисията кратък междинен доклад, в който се описва напредъкът в изпълнението на програмата.

Член 19

Обществено обсъждане и информация

1.   В съответствие със съответното действащо законодателство на Общността държавите-членки гарантират, че на всички заинтересовани страни своевременно и ефективно е дадена възможност да участват в изпълнението на настоящата директива, по възможност, с участието на действащите органи или структури за управление, включително регионалните морски конвенции, научните консултативни органи и регионалните консултативни съвети.

2.   Държавите-членки публикуват и предоставят на обществеността за забележки обобщения на елементи от своите морски стратегии или по свързаните с тях актуализации, както следва:

а)

първоначалната оценка и определянето на добро състояние на околната среда, предвидени съответно в член 8, параграф 1 и член 9, параграф 1;

б)

екологичните цели, определени съгласно член 10, параграф 1;

в)

програмите за мониторинг, разработени съгласно член 11, параграф 1;

г)

програмите от мерки, разработени съгласно член 13, параграф 2.

3.   По отношение на достъпа до екологична информация се прилага Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда (23).

В съответствие с Директива 2007/2/ЕО, във връзка с изпълнението на задачите на Комисията по настоящата директива, държавите-членки ѝ предоставят, по-специално при преразглеждането на състоянието на морската среда в Общността съгласно член 20, параграф 3, буква б), достъп и право на използване на тези данни и информация, получени вследствие на първоначалните оценки, които се изготвят съгласно член 8, както и от програмите за мониторинг, разработени съгласно член 11.

В срок шест месеца след получаването на данните и информацията от първоначалната оценка, изготвена съгласно член 8, както и от програмите за мониторинг, разработени съгласно член 11, тази информация се предоставя на Европейската агенция по околната среда във връзка с изпълнението на нейните задачи.

Член 20

Доклади на Комисията

1.   Комисията публикува първия доклад за оценка на изпълнението на настоящата директива в срок до две години след получаване на всички програми от мерки, но не по-късно от 2019 г.

Комисията публикува следващите си доклади на всеки 6 години. Тя представя докладите на Европейския парламент и на Съвета.

2.   Не по-късно от 15 юли 2012 г. Комисията публикува доклад, в който оценява приноса на настоящата директива за осъществяването на съществуващите задължения, ангажименти и инициативи на държавите-членки или на Общността на общностно или на международно равнище в областта на защитата на околната среда за морските води.

Докладът се представя на Европейския парламент и на Съвета.

3.   Докладите, предвидени в параграф 1, включват:

а)

преразглеждане на напредъка в изпълнението на настоящата директива;

б)

преразглеждане на състоянието на морската среда в Общността, изготвено съгласувано с Европейската агенция по околната среда и със съответните регионални морски и риболовни организации и конвенции;

в)

анализ на морските стратегии заедно с предложения за тяхното подобряване;

г)

обобщение на информацията, получена от държавите-членки съгласно членове 12 и 16, и на оценките, направени от Комисията съгласно член 16, във връзка с информацията, получена от държавите-членки съгласно член 15;

д)

обобщение на предприетите мерки по всеки един от докладите, изпратени от държавите-членки на Комисията, съгласно член 18;

е)

обобщение на отговорите на забележките, отправени от Европейския парламент и от Съвета, по предходни морски стратегии;

ж)

обобщение на приноса на други свързани с въпроса общностни политики за постигане на целите на настоящата директива.

Член 21

Доклад за постигнатия напредък по отношение на защитените територии

Въз основа на информацията, предоставена до 2013 г. от държавите-членки, до 2014 г. Комисията докладва за постигнатия напредък в изграждането на морски защитени територии по отношение на съществуващите задължения, произтичащи от приложимото законодателство на Общността и международните ангажименти на Общността и държавите-членки.

Докладът се представя на Европейския парламент и на Съвета.

Член 22

Финансиране от страна на Общността

1.   Предвид приоритетното значение на установяването на морски стратегии, прилагането на настоящата директива се финансира чрез финансовите инструменти на Общността в съответствие с приложимите правила и условия.

2.   Програмите, изготвени от държавите-членки, се финансират съвместно от ЕС в съответствие със съществуващите финансови инструменти.

Член 23

Преразглеждане на настоящата директива

Комисията преразглежда настоящата директива до 15 юли 2023 г. и, ако това се налага, предлага необходимите изменения.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Технически адаптации

1.   Приложения III, IV и V могат да се изменят в светлината на научния и техническия прогрес, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 25, параграф 3, като се вземат предвид сроковете за преразглеждане и актуализация на морските стратегии, установени в член 17, параграф 2.

2.   В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 25, параграф 2:

а)

могат да бъдат приети методологични стандарти за прилагането на приложения I, III, IV и V;

б)

могат да бъдат въведени технически формати за нуждите на преноса и обработката на информацията, включително статистически и картографски данни.

Член 25

Регулаторен комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, посочен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на член 5a, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 26

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до 15 юли 2010 г. Те незабавно съобщават на Комисията текстовете на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът за позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

3.   Държавите-членки без морски води въвеждат само онези мерки, които са необходими, за да се гарантира изпълнение на изискванията по членове 6 и 7.

Когато в националното законодателство вече съществуват такива мерки, съответните държави-членки представят на Комисията текстовете на тези мерки.

Член 27

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 28

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 17 юни 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 185, 18.8.2006 г., стр. 20.

(2)  ОВ C 206, 29.8.2006 г., стр. 5.

(3)  Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2006 г. (ОВ C 314 E, 21.12.2006 г., стр. 86), обща позиция на Съвета от 23 юли 2007 г. (ОВ C 242 E, 16.10.2007 г., стр. 11) и позиция на Европейския парламент от 11 декември 2007 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Решение на Съвета от 14 май 2008 г.

(4)  ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. Директива, последно изменена с Директива 2006/105/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 368).

(6)  ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/105/ЕО.

(7)  ОВ L 309, 13.12.1993 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2008/32/ЕО (ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 60).

(9)  ОВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 73, 16.3.1994 г., стр. 19.

(11)  ОВ L 104, 3.4.1998 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 118, 19.5.2000 г., стр. 44.

(13)  ОВ L 240, 19.9.1977 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 322, 14.12.1999 г., стр. 32.

(15)  ОВ L 67, 12.3.1983 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 322, 14.12.1999 г., стр. 18.

(17)  ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1.

(18)  ОВ L 358, 31.12.2002, стр. 59. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 865/2007 (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 1).

(19)  ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.

(20)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(21)  ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(22)  ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 37.

(23)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Качествени дескриптори за определяне на добро състояние на околната среда

(посочени в член 3, параграф 5, член 9, параграфи 1 и 3 и член 24)

1.

Биологичното разнообразие се поддържа. Качеството и появяванията на местообитанията, както и разпределението и изобилието на видовете съответстват на преобладаващите физиографски, географски и климатични условия.

2.

Чуждите видове, въведени с човешки дейности, са на равнища, които не предизвикват неблагоприятни промени в екосистемата.

3.

Популациите на всички риби и ракообразни, които са обект на промишлен риболов, са в безопасните биологични граници, като наблюдаваното разпределение по възраст и размер е показателно за наличието на здрава популация.

4.

Всички елементи на морските хранителни мрежи се проявяват, доколкото са познати, при нормално изобилие и разнообразие и на равнища, които са в състояние да гарантират дългосрочното изобилие на видовете и запазването на тяхната пълна възпроизводителна способност.

5.

Предизвиканата от човека еутрофикация е сведена до минимум, и по-специално неблагоприятните последствия от нея, като загуба на биологично разнообразие, израждане на екосистеми, вреден цъфтеж на водораслите и недостиг на кислород в дълбоките води.

6.

Целостта на морската повърхност е на такова равнище, че е гарантирано запазването на структурата и функциите на екосистемите, и по-специално бентичните екосистеми не са засегнати по неблагоприятен начин.

7.

Трайните изменения на хидрографските условия не оказват неблагоприятно влияние върху морските екосистеми.

8.

Концентрациите на замърсителите са на нива, които не водят до ефект на замърсяване.

9.

Замърсителите в рибата и в други морски хранителни продукти за консумация от човека не надхвърлят равнищата, установени от законодателството на Общността или от други приложими стандарти.

10.

Отличителните качества и количествата на отпадъци в морските води не нанасят вреда на крайбрежната и морската среда.

11.

Въвеждането на енергия, в това число и подводен шум, е на равнища, които не оказват неблагоприятно влияние върху морската среда.

За определянето на характеристиките на добро състояние на околната среда в даден морски регион или подрегион съгласно член 9, параграф 1 държавите-членки вземат под внимание всеки един от качествените дескриптори, изброени в настоящото приложение, за да идентифицират онези дескриптори, които да се използват за определяне на добро състояние на околната среда на съответния морски регион или подрегион. Когато държава-членка сметне, че не е подходящо да се използва един или повече от тези дескриптори, тя представя пред Комисията своите аргументи в рамките на нотификацията съгласно член 9, параграф 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Компетентни органи

(посочени в член 7, параграф 1)

1.

Наименование и адрес на компетентния орган или органи — официално наименование и адрес на компетентния орган или на посочените органи.

2.

Правен статус на компетентния(те) орган(и) — кратко описание на правния статут на компетентния(те) орган(и).

3.

Отговорности — кратко описание на правните и административните отговорности на компетентния(те) орган(и) и на неговата(тяхната) роля по отношение на съответните морски води.

4.

Членство — когато компетентният(е) орган(и) действа(т) като координираща институция на други компетентни органи, е необходим списък на тези органи заедно с кратко описание на институционалните връзки, установени с цел гарантиране координацията.

5.

Регионална или подрегионална координация — необходимо е кратко описание на механизмите, създадени с цел да се гарантира координацията между държавите-членки, чиито морски води попадат в един и същ морски регион или подрегион.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Примерни списъци на характеристики, видове натиск и въздействия

(посочени в член 8, параграф 1, член 9, параграфи 1 и 3, член 10, параграф 1, член 11, параграф 1 и член 24)

Таблица 1

Характеристики

Физични и химични специфични характеристики

Топография и батиметрия на морското дъно;

Годишен и сезонен температурен режим и ледена покривка, скорост на теченията, изтласкване на долни слоеве вода, въздействие на вълните, смесителни характеристики, мътност, време на задържане;

Пространствено и времево разпределение на солеността;

Пространствено и времево разпределение на хранителни съставки (DIN — разтворен неорганичен азот, TN — общ азот, DIP — разтворен неорганичен фосфор, TP — общ фосфор, TOC — общ органичен въглерод) и кислород;

pH, pCO2 профили или еквивалентна информация за измерване на киселинността на морската вода.

Типове местообитания

Преобладаващият(е) тип(ове) местообитания на морското дъно и водния стълб с описание на типичните физични и химични характеристики, като дълбочина, температурен режим на водата, течения и други движения на водата, соленост, структура и състав на субстрата на морското дъно;

Идентификация и картографиране на специалните типове местообитания, особено на тези, признати или определени по силата на общностното законодателство (директивата за местообитанията и директивата за птиците) или по силата на международни конвенции като представляващи специален научен интерес или интерес от гледна точка на биологичното разнообразие;

Местообитания в райони, които поради своите характеристики, разположение или стратегическо значение заслужават специално отношение. Тук може да се включат райони, които са подложени на интензивни или специфични видове натиск, или територии, които заслужават специален защитен режим.

Биологични специфични характеристики

Описание на биологичните общности, свързани с преобладаващите типове местообитания на морското дъно и водния стълб. То следва да съдържа информация за общностите на фито- и зоопланктона, в това число техните видове и сезонна и географска променливост;

Информация за покритосеменни видове, макроводорасли и безгръбначна дънна фауна, в това число състав на видовете, биомаса и годишна/сезонна променливост;

Информация за структурата на рибните популации, в това число изобилие, разпределение и структура по възраст и размери на популациите;

Описание на динамиката на популацията, естествен и реален обхват на разпространение и състояние на видовете морски бозайници и влечуги, които се срещат в морския регион или подрегион;

Описание на динамиката на популацията, естествен и реален обхват на разпространение и състояние на видовете морски птици, които се срещат в морския регион или подрегион;

Описание на динамиката на популациите, естествен и реален обхват на разпространение и състояние на други видове, които се срещат в морския регион или подрегион и които са обект на общностното законодателство или на международни споразумения;

Описание на временните появявания, изобилието и пространственото разпределение на чужди и екзотични видове, или — ако е приложимо — на генетично отличаващи се форми на местни видове, които се срещат в морския регион или подрегион.

Други специфични характеристики

Описание на обстановката по отношение на химикали, в това число такива, които са причина за тревога, замърсяване на седимента, горещи зони, здравословни проблеми и замърсяване на биота (специално на биота, предназначен за консумация от човека);

Описание на всеки друг белег или характеристика, които са типични или специфични за морския регион или подрегион.


Таблица 2

Видове натиск и въздействия

Физически загуби

Затрупване (напр. от направени от човека структури, изхвърляне на драгажна маса);

Запечатване (напр. от постоянни конструкции).

Физически щети

Промяна в затлачването (напр. зауствания, засилено изтичане, драгиране/изхвърляне на драгажна маса);

Абразия (напр. въздействие върху морското дъно на промишления риболов, използване като гребна зона, закотвяне);

Селективно извличане (напр. проучване и използване на живи и неживи ресурси, разположени на морското дъно и в подпочвения слой).

Други физически смущения

Подводен шум (напр. произтичащ от морския трафик, подводни акустични устройства);

Морски отпадъци.

Намеса в хидроложки процеси

Съществени промени в топлинния режим (напр. зауствания от електроцентрали);

Съществени промени в режима на соленост (напр. поради конструкции, препятстващи движението на водата, отделяне на вода).

Замърсяване с опасни вещества

Въвеждане на синтетични съединения (напр. приоритетни вещества съгласно Директива 2000/60/ЕО, които са от значение за морската среда, като пестициди, антифуланти, лекарствени препарати, породени например от изтичания през дифузни източници, замърсявания от кораби, атмосферни отлагания и биологично активни вещества);

Въвеждане на несинтетични вещества и съединения (напр. тежки метали, въглеводороди, породени например от замърсявания от кораби, проучване и използване на нефт, газ и полезни изкопаеми, атмосферни отлагания и вливане на речни води);

Въвеждане на радиоактивни нуклеиди.

Систематичен и/или умишлен разлив на вещества

Въвеждане на други вещества — твърди, течни или газ — в морските води, произтичащо от систематичен и/или умишлен разлив в морската среда, както е допустимо според друго общностно законодателство и/или международни конвенции.

Обогатяване с хранителни вещества и органична маса

Въвеждане на торове и други вещества със съдържание на азот и фосфор (напр. от точкови и дифузни източници, в това число земеделие, аквакултури, атмосферни отлагания);

Въвеждане на органично обогатяване (например от канализация, морски култури, чрез вливане на речни води).

Биологични смущения

Въвеждане на микробни патогени;

Въвеждане на чужди видове и преселения;

Селективен добив на видове, включително случаен нецелеви улов (например чрез промишлен или любителски риболов).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Примерен списък от характеристики, които следва да бъдат взети предвид при определяне на екологичните цели

(посочени в член 10, параграф 1 и член 24)

1.

Адекватно обхващане на елементите, които характеризират морските води под суверенитета или юрисдикцията на държави-членки в даден морски регион или подрегион.

2.

Необходимост да се поставят: а) цели, с които се дефинират желаните условия въз основа на определението за добро състояние на околната среда; б) цели, които се поддават на измерване, и свързани с тях показатели, които позволяват мониторинг и оценка; и в) оперативни цели, свързани с конкретното изпълнение на мерки, за да подпомогнат реализацията им.

3.

Уточняване на състоянието на околната среда, което следва да се постигне или да се поддържа, и формулиране на това състояние на околната среда чрез поддаващи се на измерване свойства на елементите, характеризиращи морските води на държавата-членка в даден морски регион или подрегион.

4.

Съгласуваност на набора от цели; отсъствие на противоречия между тях.

5.

Определяне на ресурсите, които са необходими за постигането на целите.

6.

Формулиране на цели, в това число възможни междинни цели, с график за тяхното постигане.

7.

Определяне на индикаторите, предназначени за мониторинг на напредъка и за насочване на управленските решения към постигане на целите.

8.

Където е уместно — определяне на референтни точки (целеви и крайни референтни точки).

9.

Отчитане на социалните и икономическите съображения при поставяне на целите.

10.

Проверка на екологичните цели, свързаните с тях индикатори и крайни и целеви референтни точки, разработени във връзка с екологичните цели, поставени в член 1, за да се прецени дали постигането на целите ще доведе морските води, които попадат под суверенитета или юрисдикцията на държавата-членка в даден морски регион или подрегион, до състояние, което отговаря на тези цели.

11.

Съвместимост на целите със задачите, поети от Общността и държавите-членки по силата на съответни международни и регионални споразумения, като се използват онези, които са валидни в най-висока степен за съответния морски регион или подрегион с оглед на постигането на екологичните цели, поставени в член 1.

12.

Когато наборът от цели и индикатори бъде разработен, те следва да бъдат разгледани заедно, във връзка с екологичната цел, установена в член 1, за да се прецени дали постигането на целите ще доведе морската среда до състояние, което отговаря на тези цели.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Програми за мониторинг

(посочени в член 11, параграф 1 и член 24)

1.

Необходимо е да се предостави информация за оценка на състоянието на околната среда и за определяне на моментното състояние и напредъка към добро състояние на околната среда в съответствие с приложение III и с критериите и методологичните стандарти, които следва да бъдат определени съгласно член 9, параграф 3.

2.

Необходимо е да се осигури генерирането на информация, която позволява да се идентифицират подходящи индикатори за екологичните цели, предвидени в член 10.

3.

Необходимо е да се осигури генерирането на информация, която позволява да се направи оценка на въздействието на мерките, посочени в член 13 от настоящата директива.

4.

Необходимо е да се включат дейности, целящи да определят причината за промяна и оттам възможните корективни мерки, които е необходимо да бъдат предприети, за да се възстанови доброто състояние на околната среда, в случай че бъдат открити отклонения извън желания обхват на състоянието.

5.

Необходимо е да се предостави информация за химичните замърсители в биологични видове, използвани за консумация от човека, в зони за промишлен риболов.

6.

Необходимо е да бъдат включени дейности с цел да се потвърди, че корективните мерки водят до желаните промени и нямат нежелани странични ефекти.

7.

Необходимо е да се обобщи информацията във връзка с морските региони и подрегиони, определени член 4.

8.

Необходимо е да се осигури сравнимост на подходите и методите за оценка във и между морските региони и/или подрегиони.

9.

Необходимо е да се разработят технически спецификации и стандартизирани методи за мониторинг на равнище на Общността, за да се осигури сравнимост на информацията.

10.

Необходимо е да се осигури, доколкото е възможно, сравнимост със съществуващите програми, разработени на регионално и международно ниво, с оглед насърчаване на съгласуваността между тези програми и да се избегне дублирането на усилия, като се използват онези насоки за мониторинг, които в най-висока степен са валидни за съответния морски регион или подрегион.

11.

Необходимо е да се включи като част от първоначалната оценка, предвидена в член 8, оценка на основните промени в екологичните условия, както и на нови и нововъзникващи проблеми, когато това е необходимо.

12.

Необходимо е като част от първоначалната оценка, предвидена в член 8, да бъдат предприети действия по съответните елементи, изброени в приложение III, както и по отношение на тяхната естествена променливост, и да се оцени напредъкът към постигане на екологичните цели, установени съгласно член 10, параграф 1, като се използват, когато е приложимо, установените индикатори и съответните крайни или целеви референтни точки.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Програми от мерки

(посочени в член 13, параграф 1 и член 24)

1.

Контрол на входа: управленски мерки, които оказват влияние върху разрешените човешки дейности.

2.

Контрол на изхода: управленски мерки, които оказват влияние върху допустимата степен на смущение в екосистемния компонент.

3.

Пространствен и времеви контрол: управленски мерки, които оказват влияние върху това, къде и кога се допуска дадена дейност да бъде извършена.

4.

Мерки за координиране на управлението: средства, с които се гарантира координираност на управлението.

5.

Мерки за подобряване на проследяемостта, при възможност, на замърсявания на морската среда.

6.

Икономически стимули: управленски мерки, които създават икономически интерес за субектите, които използват морската екосистема, да действат по начини, които съдейства за постигането на добро състояние на околната среда.

7.

Средства за смекчаване и коригиране на въздействието: управленски средства, с които се направлява човешката дейност за възстановяване на увредените компоненти на морските екосистеми.

8.

Комуникация, участие на заинтересованите страни и повишаване на степента на информираност сред обществеността.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

25.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/41


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 юни 2008 година

за определяне на финансовото участие на Общността в разходите, направени от Германия в контекста на спешните мерки, предприети за борба с болестта класическа чума по свинете през 2006 година

(нотифицирано под номер C(2008) 2722)

(само текстът на немски език е автентичен)

(2008/483/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 3, параграфи 3 и 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 90/424/ЕИО се определят процедурите за финансовото участие на Общността при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне при ликвидирането на болестта класическа чума по свинете възможно най-бързо Общността следва да има финансово участие в приемливите разходи, направени от държавите-членки. В член 3, параграф 5, първо тире от посоченото решение се определя процентът за изчисление на разходите, направени от държавите-членки.

(2)

С Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията се определят правилата за финансиране от страна на Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с определени болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (2). В член 3 от посочения регламент се определят правилата за разходите, приемливи за финансова подкрепа от страна на Общността.

(3)

С Решение 2006/777/ЕО на Комисията от 14 ноември 2006 г. за финансово участие от страна на Общността в мерките за ликвидиране на болестта класическа чума по свинете в Германия през 2006 г. (3) се предостави финансовото участие от страна на Общността на Германия за разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба срещу класическата чума по свинете през 2006 г. В съответствие с посоченото решение бе преведен първи транш от 5 000 000 EUR.

(4)

На 6 декември 2006 г. Германия подаде официална молба за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(5)

От 23 до 27 април 2007 г. Комисията проведе in situ проверка, както е предвидено в член 10 от Регламент (ЕО) № 349/2005. Наблюденията, методите за изчисление на приемливите разходи и окончателните заключения на Комисията бяха оповестени на Германия в писмо от 6 февруари 2008 г.

(6)

Изплащането на финансовото участие на Общността следва да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(7)

Германските власти са изпълнили всичките си технически и административни задължения, както е определено в член 3, параграф 2 от Решение 90/424/ЕИО и в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(8)

С оглед на гореизложените съображения понастоящем следва да бъде определен общият размер на финансовата подкрепа на Общността за приемливите разходи, направени с оглед на ликвидирането на болестта класическа чума по свинете в Германия през 2006 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансово участие чрез вноска на Общността за Германия

Пълният размер на финансовото участие на Общността в разходите, свързани с ликвидирането на болестта класическа чума по свинете в Германия през 2006 г., се определя на 8 315 827,65 EUR.

Член 2

Ред на плащане

Остатъкът от размера на финансовото участие на Общността се определя на 3 315 827,65 EUR.

Член 3

Адресат

Адресат на настоящото решение е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 314, 15.11.2006, стр. 37.


25.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/43


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 юни 2008 година

за продължаване на някои решения за държавните помощи

(нотифицирано под номер C(2008) 2883)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/484/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 87 и 88 от него,

като има предвид че:

(1)

Срокът на валидност на Регламент (ЕО) № 2204/2002 на Комисията от 5 декември 2002 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за Европейската общност за държавните помощи за заетост (1), Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия (2) и Регламент (ЕО) № 68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощта за обучение (3) бе удължен до 30 юни 2008 г. с Регламент (ЕО) № 1976/2006 на Комисията от 20 декември 2006 г. за изменение на Регламенти (ЕО) № 2204/2002, (ЕО) № 70/2001 и (ЕО) № 68/2001 във връзка с удължаване на сроковете за прилагането им (4). Валидността на решенията на Комисията за одобряване на схемите за държавна помощ въз основа на Регламенти (ЕО) № 2204/2002, (ЕО) № 70/2001 или (ЕО) № 68/2001 бе удължена до 30 юни 2008 г. с Решение Комисията 2007/72/ЕО (5).

(2)

Предвид факта, че общият регламент за групово освобождаване (6), заменящ тези регламенти, е предвиден за приемане и публикуване на дата, по-късна от 30 юни 2008 г., е необходимо да се удължи валидността на решенията на Комисията за одобряване на схемите за държавна помощ въз основа на Регламенти (ЕО) № 2204/2002, (ЕО) № 70/2001 или (ЕО) № 68/2001 за ограничен срок, за да се позволи подходящ преходен период до влизането в сила на общия регламент за групово освобождаване,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Без да се засягат съответните мерки, съдържащи се в третото тире от точка 107 от Насоките за национална регионална помощ за 2007—2013 г. от 4 март 2006 г. (7) и приети от всички държави-членки, валидността на решенията на Комисията за одобряване на схемите за държавна помощ въз основа на Регламенти (ЕО) № 2204/2002, (ЕО) № 70/2001 или (ЕО) № 68/2001 преди влизането в сила на настоящото решение се удължава до 30 септември 2008 г.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

То се прилага от 1 юни 2008 година.

Съставено в Брюксел на 20 юни 2008 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 337, 13.12.2002 г., стр. 3. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1040/2006 (ОВ L 187, 8.7.2006 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 33. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1040/2006.

(3)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 20. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1040/2006.

(4)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 85.

(5)  ОВ L 32, 6.2.2007 г., стр. 180.

(6)  ОВ C 210, 8.9.2007 г., стp. 14.

(7)  ОВ C 54, 4.3.2006 г., стр. 13.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

25.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/44


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2008/485/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 юни 2008 година

за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2007/405/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз по реформата на сектора за сигурност (РСС) и неговото взаимодействие с правосъдието в Демократична република Конго (EUPOL ДР Конго)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 12 юни 2007 г. Съветът прие Съвместно действие 2007/405/ОВППС (1) с първоначален срок на действие, изтичащ на 30 юни 2008 г.

(2)

След консултации с конгоанските власти и други заинтересовани страни се смята за необходимо срокът на мисията да се удължи с една година.

(3)

Задачите на EUPOL ДР Конго също така следва да включват предоставянето на съдействие на конгоанската национална полиция в областта на граничната полиция и полицейската одиторска служба. Освен това мисията следва да допринася за аспектите на процеса на стабилизиране, свързани с полицията, пола, правата на човека и децата, както и аспектите на процеса на стабилизиране, свързани въоръжените конфликти в източната част на Демократична Република Конго (ДРК), както и да подпомага връзката и хармонизирането на тези усилия с националния процес на реформа на полицията. Това следва да бъде постигнато по-специално като се предоставя подкрепа за две програми, разработени с цел изпълнение на споразуменията, подписани на 23 януари 2008 г. в Гома (Goma) от правителството на ДРК и различните въоръжени групировки, действащи в Киву (Kivus), а именно Програмата „Амани“ и „План за стабилизирането на източната част“, като и в двете е включена част по отношение на полицията.

(4)

Във връзка с това мисията EUPOL ДР Конго следва да бъде разположена също така в източната част на ДРК, като се обърне особено внимание на въпросите, свързани със сигурността, насилието, основаващо се на пола, децата в условията на въоръжен конфликт и международната координация.

(5)

Нова референтна финансова сума следва да бъде предоставена, за да се покрият разходите, свързани с мисията, за периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2009 г.

(6)

Мандатът на мисията се осъществява в обстановка, в която сигурността е възможно да се влоши и да навреди на целите на общите общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), както е определено в член 11 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2007/405/ОВППС се изменя, както следва:

1.

В член 2, параграф 1 се добавя следното тире:

„—

допринася за аспектите, свързани с полицията, както и с пола, правата на човека, децата и въоръжените конфликти, на мирния процес в източната част на ДРК и особено връзката му с процеса на реформа на конгоанската национална полиция.“

2.

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Структура на мисията и зона на разполагане

1.   Мисията разполага с генерален щаб (ГЩ) в Киншаса (Kinshasa), който се състои от:

а)

ръководител на мисията;

б)

екип от полицейски съветници на стратегическо равнище;

в)

екип от полицейски съветници на оперативно равнище;

г)

екип от юридически съветници на стратегическо и оперативно равнище;

д)

помощен административен персонал.

2.   Мисията има постоянно присъствие в Гома (Goma) и Букаву (Bukavu) в източната част на ДРК, за да предоставя съдействие и експертна помощ за процеса на стабилизиране на източната част на ДРК.

3.   Функционалното разпределение на задачите е следното:

а)

Експерти, представляващи интегрална част от различните работни групи по реформа на полицията, както и съветници, назначени на възлови организационни постове и постове с пълномощия за вземане на решения в предвидения от конгоанските власти КНРП;

б)

Експерти, назначени към КНП, особено на ключови постове, както и към съдебната полиция и полицията за поддържане на обществения ред, които те да наставляват;

в)

Подкрепа в областта на наказателното право, която да добави към дейностите в полицейската област връзка с наказателното правораздаване и да следи важни аспекти на реформата на наказателното правораздаване, включително в случая с военното наказателно право;

г)

Експертни познания, които имат за цел да подпомогнат работата по хоризонталните аспекти на РСС;

д)

Експерти, назначени към КНП, най-вече на ключови постове, и към граничната полиция и полицейската служба за одит, които те да наставляват;

е)

Експерти, назначени към полицията, както и по аспектите, свързаните с пола, правата на човека, децата и въоръжените конфликти, на процеса на стабилизиране в източната част и връзката му с процеса на реформа на националната полиция.

4.   Зоната на разполагане е Киншаса (Kinshasa), Гома (Goma) и Букаву (Bukavu). Предвид географските особености на мисията по цялата територия на ДРК, произтичащи от мандата на мисията, възможно е да се наложи движение на експерти и присъствието им на различни места в провинциите по нареждане на ръководителя на мисията, както и на всяко друго лице, упълномощено затова от ръководителя на мисията, при надлежно отчитане на ситуацията от гледна точка на сигурността.“;

3.

Член 9, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мисията за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. е 5 500 000 EUR.

Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мисията за периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2009 г. е 6 920 000 EUR.“;

4.

Член 15 се заличава;

5.

Член 6, втора алинея се заменя със следното:

„Прилага се до 30 юни 2009 г.“.

Член 2

Настоящото съвместно действие влиза в сила на датата на приемането му.

Член 3

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 23 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 151, 13.6.2007 г., стр. 46. Съвместно действие, изменено със Съвместно действие 2008/38/ОВППС (ОВ L 9, 12.1.2008 г., стp. 18).


Поправки

25.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/46


Поправка на Регламент (ЕО) № 1214/2007 на Комисията от 20 септември 2007 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

( Официален вестник на Европейския съюз L 286 от 31 октомври 2007 r. )

На страница 54

1.

Заличава се бележка под линия 3.

2.

Във вписването за код по КН 0304 19 99, в колона 3

вместо

:

„15 (2) (3)“,

да се чете

:

„15 (2)“.

На страница 56

1.

Добавя се следната бележка под линия:

„(3)

Приложимата ставка на митото е редуцирана на 11,4 % до 16 декември 2009 г. (Регламент (ЕО) № 1839/2006 на Съвета (OB L 355, 15.12.2006 г., стр. 1)).“;

2.

Във вписването за код по КН 0304 29 99, в колона 3

вместо

:

„15 (1)“,

да се чете

:

„15 (1) (3)“.

На страница 118

1.

Във вписването за код по КН 1511 90 11, в колона 3

вместо

:

„12,8 (1)“,

да се чете

:

„12,8“;

2.

Във вписването за код по КН 1511 90 19, в колона 3

вместо

:

„10,9“,

да се чете

:

„10,9 (1)“.

На страница 272, във вписването за код по КН 3824 90 91, в колона 2

вместо:

„Моно-алкилни естери на мастни киселини, съдържаши обемно 96,5 % или повече естери (FAMAE)“

да се чете:

„Моноалкилни естери на мастни киселини, съдържащи обемно 96,5 % или повече естери (FAMAE)“.

На страница 471

1.

Във вписването за код по КН 7312, в колона 2

вместо

:

„Въжета, кабели, сплитки и подобни артикули, от желязо или от стомана, без електрическа изолация:“

да се чете

:

„Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и подобни артикули, от желязо или от стомана, без електрическа изолация:“.

2.

Във вписването за код по КН 7312 10, в колона 2

вместо

:

„Въжета и кабели:“

да се чете

:

„Едноснопови и многоснопови въжета:“.

3.

Във вписването за код по КН 7312 10 49, в колона 2

вместо

:

„Въжета:“

да се чете

:

„Едноснопови въжета:“.

4.

Във вписването за код по КН 7312 10 69, в колона 2

вместо

:

„Многожични кабели, включително плътно навитите кабели:“

да се чете

:

„Многоснопови въжета, включително плътно навитите многоснопови въжета:“.

На страница 813, под заглавието на приложение 4:

се добавя

:

„Префиксите и суфиксите могат да се комбинират (например хидрохлорид фосфат). Те могат да бъдат предхождани от умножаващ префикс, например би-, бис-, ди-, хеми-, хепта-, хекса-, моно-, пента-, сескви-, тетра-, три-, трис-... (напр. диацетат). Синонимите и системните наименования могат да бъдат използвани по същия начин.

INN означава международните непатентни наименования на фармацевтичните вещества на Световната здравна организация.

INNRG означава международните непатентни наименования (INN) на фармацевтичните вещества, наименования на радикали и групи, пълен списък от 2004 г.

INNCN означава химичното или системното наименование, включено в международните непатентни наименования (INN) на фармацевтичните вещества, наименования на радикали и групи, пълен списък от 2004 г.“