ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 163

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
24 юни 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 587/2008 на Съвета от 16 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 866/2004 относно режим съгласно член 2 от Протокол № 10 от Акта за присъединяване във връзка с правила по отношение на стоки, услуги и хора, които преминават през зелената линия в Кипър

1

 

 

Регламент (ЕО) № 588/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

*

Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца

6

 

*

Регламент (ЕО) № 590/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 за определяне на правила за прилагане на Регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците и за дерогация от горепосочения регламент

24

 

*

Регламент (ЕО) № 591/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 712/2007 относно откриване на постоянни тръжни процедури за препродажба на пазара на Общността на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

28

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/475/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 23 юни 2008 година за прилагане на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителните мерки срещу Иран

29

 

 

Комисия

 

 

2008/476/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 6 юни 2008 година за изменение на Решение 2008/185/ЕО за включване на френските департаменти Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan и Nord към списъка на регионите, незасегнати от болестта на Ауески (нотифицирано под номер C(2008) 2387)  ( 1 )

34

 

 

2008/477/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 юни 2008 година за хармонизиране на радиочестотната лента 2500—2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността (нотифицирано под номер C(2008) 2625)  ( 1 )

37

 

 

2008/478/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 юни 2008 година за изменение на Решение 1999/217/ЕО по отношение на регистъра на ароматичните вещества, използвани във или върху храни (нотифицирано под номер C(2008) 2336)  ( 1 )

42

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2008/479/ОВППС на Съвета от 23 юни 2008 година за изменение на Обща позиция 2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран

43

 

*

Съвместно действие 2008/480/ОВППС на Съвета от 23 юни 2008 година за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2005/190/ОВППС относно интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак, EUJUST LEX

50

 

*

Съвместно действие 2008/481/ОВППС на Съвета от 23 юни 2008 година за изменение на Съвместно действие 2008/131/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Афганистан

51

 

*

Решение 2008/482/ОВППС на Съвета от 23 юни 2008 година за изменение на Решение 2008/134/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии

52

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2008/269/ЕО на Комисията от 19 март 2008 г. за изменение на Решение 2001/618/ЕО за включване на френските департаменти Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan и Nord в списъка на регионите, незасегнати от болестта на Ауески (ОВ L 85, 27.3.2008 г.)

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

24.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 587/2008 НА СЪВЕТА

от 16 юни 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 866/2004 относно режим съгласно член 2 от Протокол № 10 от Акта за присъединяване във връзка с правила по отношение на стоки, услуги и хора, които преминават през „зелената линия“ в Кипър

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокол № 10 за Кипър (1) към Акта за присъединяване от 2003 г., и по-специално член 2 от него,

като взе предвид Протокол № 3 за зоните на суверенните бази на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Кипър (2) към Акта за присъединяване от 2003 г., и по-специално член 6 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 866/2004 на Съвета (3) се предвиждат специални правила за стоки, услуги и хора, които преминават през демаркационната линия между зоните в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, и зоните в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър упражнява ефективен контрол.

(2)

Необходимо е търговията и икономическият обмен на острова да се разширят в светлината на опита, придобит с влизането в сила на Регламент (ЕО) № 866/2004, включително на предишното изменение.

(3)

За постигане на тази цел митата върху селскостопански продукти с произход от зоните в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, по принцип следва да се премахнат. За тази цел предпазната клауза от Регламент (ЕО) № 866/2004 следва да бъде подсилена.

(4)

Временното въвеждане на стоките от зоните в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, в зоните в Република Кипър, в които правителството на Кипър упражнява ефективен контрол, следва да се регулира с цел да бъде насърчено предоставянето на услуги отвъд демаркационната линия от страна на предприятия, установени в зоните в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, и за улесняване на участието на тези предприятия в търговски панаири или в подобни мероприятия в зони в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър упражнява ефективен контрол. В допълнение, стоките, предназначени за поправка в ефективно контролираните от правителството на Република Кипър зони в Република Кипър, ще могат да преминават през демаркационната линия.

(5)

Следва да бъдат предоставени разумни доказателства, че въвеждането на такива стоки е само временно. Митническите органи в Република Кипър или властите в източната суверенна зона могат да поискат обезпечение за покриване на евентуални митнически и данъчни задължения, в случай че временно въведени стоки не бъдат върнати в зоните в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол.

(6)

По отношение на лица, преминаващи през демаркационната линия от зоните в република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, към ефективно контролирани от правителството на Република Кипър зони в Република Кипър, следва да бъде пояснено, че личните им вещи се смятат за декларирани за временно въвеждане. Същото се прилага и за превозни средства.

(7)

Общата стойност на стоките, които се съдържат в личния багаж на лица, преминаващи през демаркационната линия от зоните в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, в ефективно контролирани от правителството на Република Кипър зони в Република Кипър, следва да бъде увеличена значително, за да се насърчи икономическото развитие в зоните в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол,

(8)

Регламент (ЕО) № 866/2004 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 866/2004 се изменя, както следва:

1.

В член 4 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За стоките, посочени в параграф 1, не се попълва митническа декларация. Те не се облагат с мита или с такси с равностоен ефект. С цел да се гарантира ефективен контрол, количествата, пренасяни през демаркационната линия, се регистрират.“

2.

Създава се следният член:

„Член 4a

Временно въвеждане на стоки

1.   С изключение на стоки, които са предмет на ветеринарни и фитосанитарни изисквания, следните стоки могат да бъдат въвеждани временно от зоните в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, в ефективно контролирани от правителството на Република Кипър зони в Република Кипър:

a)

лични вещи на лица, преминаващи през демаркационната линия, които са необходими при пътуването, и стоки за спортни цели;

б)

превозни средства;

в)

професионално оборудване;

г)

стоки, предназначени за поправка;

д)

стоки, предназначени за изложения или за обществено мероприятие.

2.   Стоките, посочени в параграф 1, могат да бъдат въвеждани за срок до шест месеца.

3.   Не е необходимо стоките, посочени в параграф 1, да отговарят на условията по член 4, параграф 1.

4.   Ако след изтичане на срока за временно въвеждане, предвиден в параграф 2, стоките, посочени в параграф 1, не бъдат върнати в зоните, в които Република Кипър не упражнява ефективен контрол, те се конфискуват от митническите органи на Република Кипър.

5.   В случай на временно въвеждане на стоките, посочени в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член, се прилагат mutatis mutandis членове 229, 232, 579 и 581 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (4).

За временно въвеждане на стоките, посочени в параграф 1, букви в), г) и д) от настоящия член, се следва следната процедура:

а)

стоките са придружени от декларация от лицето, които ги въвежда, в която се посочва целта на временното въвеждане, както и, когато е уместно, от подкрепящи документи, с коиято се предоставят разумни доказателства, че стоките попадат в една от трите категории, посочени в параграф 1, букви в), г) и д) от настоящия член;

б)

стоките се регистрират от митническите органи на Република Кипър или от властите на източната суверенна зона при влизане и при излизане от зоните в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър упражнява ефективен контрол, или от източната суверенна зона;

в)

митническите органи на Република Кипър и властите на източната суверенна зона могат да изискат като условие за временно въвеждане на стоки представянето на обезпечение за гарантиране на заплащането на митническите и данъчните задължения, които могат да възникнат във връзка с тези стоки.

6.   Комисията може да приеме специални правила в съответствие с процедурата, посочена в член 4, параграф 12.

3.

В член 6 параграф 1 и параграф 2 се заменят със следното:

„1.   Директива 69/169/ЕИО на Съвета от 28 май 1969 г. за хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно освобождаване от данък върху оборота и акциз при внос при международните пътувания (5) и Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета от 28 март 1983 г. относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания (6) не се прилагат, но стоките, които са в личния багаж на лица, преминаващи през демаркационната линия, се освобождават от данък върху оборота и от акцизи, както и от други такси и мита, при условие че нямат търговски характер и общата им стойност не надхвърля 260 ЕUR на човек.

2.   Количествените ограничения за освобождаване от данък върху оборота и от акцизи, както и от други такси и мита е 40 цигари и 1 литър спиртни напитки за лична консумация.

4.

В член 11, параграф 4 второто изречение се заменя със следното:

„При други спешни случаи, по-специално такива, предизвикани от нередности, нарушения на търговията или измама, или при възникването на други извънредни обстоятелства, изискващи незабавни действия, Комисията може, след консултация с правителството на Република Кипър, да приложи веднага мерките, които са абсолютно необходими за нормализиране на ситуацията.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 16 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

D. RUPEL


(1)  ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 955.

(2)  ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 940.

(3)  ОВ L 161, 30.4.2004 г., стр. 128. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1283/2005 на Комисията (ОВ L 203, 4.8.2005 г., стр. 8).

(4)  Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за установяване на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).“

(5)  ОВ L 133, 4.6.1969 г., стр. 6. Директива, последно изменена с Директива 2007/74/ЕО (ОВ L 346, 29.12.2007 г., стр. 6).

(6)  ОВ L 105, 23.4.1983 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 274/2008 (ОВ L 85, 27.3.2008 г., стр. 1).“


24.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 588/2008 НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 юни 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

41,8

MK

34,1

TR

53,4

ZZ

43,1

0707 00 05

JO

151,2

MK

22,9

TR

104,5

ZZ

92,9

0709 90 70

TR

89,8

ZZ

89,8

0805 50 10

AR

104,9

EG

120,2

TR

135,6

US

93,5

ZA

108,3

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

93,6

BR

89,4

CL

102,5

CN

87,2

NZ

115,8

US

103,6

UY

58,3

ZA

93,7

ZZ

93,0

0809 10 00

IL

89,8

TR

192,3

US

236,6

ZZ

172,9

0809 20 95

TR

372,0

US

368,8

ZZ

370,4

0809 30 10, 0809 30 90

US

245,1

ZZ

245,1

0809 40 05

IL

121,3

TR

131,9

ZZ

126,6


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


24.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 589/2008 НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 2008 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 121, буква г) от него, във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Считано от 1 юли 2008 г., Регламент (ЕО) № 1028/2006 на Съвета от 19 юни 2006 г. относно стандартите за търговия с яйца (2) се отменя от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)

Някои разпоредби и задължения, предвидени от Регламент (ЕО) № 1028/2006 не бяха пренесени в Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

По тази причина някои подходящи разпоредби и задължения трябва да бъдат приети в рамките на регламент относно определяне на основни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007, за да се позволи последователността и доброто функциониране на общата организация на пазара, и по-специално на търговските стандарти.

(4)

Регламент (ЕО) № 1234/2007 определя основните изисквания, на които трябва да отговарят яйцата, за да бъдат пуснати на пазара в Общността. За по-голяма яснота е необходимо да бъдат формулирани нови подробни правила за тези изисквания. В тази връзка Регламент (ЕО) № 557/2007 на Комисията (3), който установи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1028/2006, трябва да се отмени и да се замени с нов регламент.

(5)

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (4) и Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (5) следва да се прилагат за яйцата. Ето защо трябва да се извърши позоваване до определена степен на тези хоризонтални регламенти.

(6)

Качествените характеристики за яйца клас A трябва да бъдат определени, за да се гарантира високо качество на яйцата, доставяни директно до крайния консуматор и да се установят критерии, които могат да бъдат проверявани от инспектиращите служби. Такива качествени характеристики трябва да се базират на Стандарт № 42 на Икономическата комисия на Обединените нации за Европа (UN/ECE) относно качествения контрол за пускане на пазара и търговия с яйцата в черупка при движението им в международната търговия между и към държавите членки на UN/ECE.

(7)

Когато студени яйца са оставени на стайна температура, това може да доведе до кондензация, улеснявайки по този начин развитието на бактерии върху черупката и възможното им проникване в яйцето. Затова яйцата трябва да се съхраняват и транспортират за предпочитане при постоянна температура и да не бъдат охлаждани преди продажбата на крайния потребител.

(8)

Най-общо яйцата не трябва да се измиват или почистват, защото такава практика може да причини увреждане на черупката, която със своите антимикробни свойства представлява ефективна бариера срещу бактериално проникване в яйцето. Въпреки това някои практики, като третирането на яйцата с ултравиолетови лъчи, не трябва да се разглеждат като почистващ процес. Още повече яйцата клас A не трябва да се почистват поради възможното увреждане на физическите бариери, например на подчерупковата ципа, което може да се случи по време на или след почистването. Такова увреждане благоприятства замърсяването през черупката с бактерии или загубата на влажност, като по този начин се увеличава рискът за потребителите, особено ако последващите условия на сушене и съхранение не са оптимални.

(9)

Все пак в някои страни членки се използват системи, подлежащи на разрешителни и работещи при внимателно контролирани условия с много добри резултати. Според мнението на Научната комисия за биологичните заплахи към Европейския орган за безопасност на храните, представено по искане на Комисията, относно микробиологическите рискове при измиването на яйцата за консумация, прието на 7 септември 2005 г. (6), практиката за измиване на яйцата може да бъде подкрепена от хигиенна гледна точка, при условие че освен другото е разработен кодекс, управляващ системите за измиване на яйца.

(10)

Яйцата от клас А трябва да бъдат класифицирани според теглото им. В тази връзка трябва да се определи ограничен брой теглови категории и съответни ясни правила по отношение на минимални изисквания за етикетиране, които не изключват допълнително доброволно етикетиране, при условие че се спазват разпоредбите на Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (7).

(11)

Само предприятия, чиито помещения и техническо оборудване са подходящи за мащаба и типа операции, както и които имат възможности да обработват яйцата по подходящ начин, трябва да бъдат оторизирани да класифицират яйцата по качество и тегло като пакетиращи центрове.

(12)

Трябва да бъдат определени максимални срокове за класифициране, маркиране, опаковане на яйцата, както и за маркиране на опаковките.

(13)

В допълнение към общите задължения за установяване на възможността за проследяване на храната, храненето, животните, източници на храните и всяко друго вещество, предвидено да е или очаквано да е използвано в храната или храненето при всички етапи на производство, обработка и дистрибуция съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта за храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедурите относно безопасността на храните (8), трябва да се уточнят определени условия за транспортните опаковки, съдържащи яйцата и придружаващите документи с цел извършване на проверки.

(14)

Когато яйцата се доставят в друга държава-членка, маркирането на яйцата с код на производителя в обекта на производство е съществено. По-специално по отношение на яйцата от клас В трябва да е ясно, че ако кодът на производителя сам по себе си не позволява ясна идентификация за качественото систематизиране, яйцата клас B трябва да се маркират с друг знак.

(15)

Структурата на кода на производителя, указан в приложение ХIV, А, III, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, трябва да е фиксирана. Още повече, трябва да е ясно, че изключение от изискванията за маркиране с код на производителя може да бъде направено, ако техническото оборудване за маркиране на яйцата не позволява маркиране на пукнати или замърсени яйца.

(16)

Трябва да се дефинират другите възможни показатели за маркиране на яйцата клас В, съгласно приложение ХIV, А, III, точка 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(17)

Когато яйцата се доставят директно на предприятия от хранителната промишленост за преработка и съществуват достатъчно гаранции за крайната им дестинация, държавите-членки могат да предоставят на операторите, които поискат, дерогации от изискването за маркиране.

(18)

Директива 2000/13/ЕО поставя правилата от общо естество, приложими при всички хранителни продукти на пазара. Въпреки това, трябва да се осигурят някои специфични изисквания за маркиране на опаковките.

(19)

Член 9 от Директива 2000/13/ЕО определя минималния срок на трайност на един хранителен продукт като датата, до която той запазва своите специфични свойства при подходящо съхранение. За по-голяма яснота този срок трябва да бъде фиксиран на не повече от 28 дни след снасянето.

(20)

Яйцата могат да се продават с текст, подчертаващ факта, че са пресни. За тази цел трябва да се определи максимален срок от време, отнасящ се за използването на този вид текст.

(21)

Яйцата могат да се продават с текст, подчертаващ особената формула на хранене на кокошките носачки. Подходящо е да се фиксират минимални изисквания за тези текстове.

(22)

Когато яйцата се продават поединично, определена информация, разположена обикновено на опаковката, трябва да стигне до знанието на потребителя.

(23)

В допълнение към общите хигиенни изисквания при увиването и опаковането на хранителните продукти, трябва да се определят някои допълнителни изисквания, за да се минимизира рискът от разваляне или замърсяване на яйцата по време на транспорта и съхранението. Тези стандарти трябва да се основават на Стандарт № 42 на UN/ECE.

(24)

Яйцата за промишлени цели не са подходящи за консумация от хората. Ето защо е подходящо да се изисква специална лента или етикет за по-лесна идентификация на опаковките, съдържащи такива яйца.

(25)

Само опаковъчните центрове имат помещения и техническо оборудване, подходящо за повторно опаковане на яйца. Ето защо е необходимо да се ограничи повторното опаковане само в рамките на центровете за опаковане.

(26)

Операторите в хранителната промишленост са задължени да установят възможност за проследяване в съгласие с Регламент (ЕО) № 178/2002. Производителите, събирателите и центровете за опаковане са длъжни да водят специални допълнителни записи, за да може да се осъществи проверка от инспектиращите служби за спазването на пазарните стандарти.

(27)

Трябва да се определят методите и критериите за извършване на проверките.

(28)

Уместно е да се извършва проверка за съобразност с маркетинговите стандарти за цялата партида и да се забрани извеждането на пазара на партида, за която е установено, че не отговаря на стандартите, докато не се докаже обратното.

(29)

Трябва да се позволят определени отклонения, когато се проверява съобразяването с търговските стандарти. Тези отклонения са различни при отделните изисквания и етапи на обращение на пазара.

(30)

Възможно е трети страни да имат изисквания, различаващи се от тези, определени от Общността, за търговията с яйца. За да се улесни износът, пакетираните и предназначени за износ яйца трябва да отговарят на такива изисквания.

(31)

Трябва да се определят подробностите относно оценката на еквивалентността на пазарните стандарти на трети държави със законодателството на Общността при поискване от такива държави. Трябва да се формулират определени изисквания за маркиране и етикетиране на яйцата, внесени от трета страна.

(32)

Полезно е Комисията да има налична информация за броя на регистрираните центрове за кокошки носачки.

(33)

Държавите-членки трябва да информират другите държави-членки за установяването на значителни нарушения на пазарните стандарти, така че другите държави-членки, които може да бъдат засегнати, да бъдат предупредени по подходящ начин.

(34)

Снабдяването с яйца за търговията на дребно в отвъдморските френски департаменти зависи отчасти от снабдяването с яйца от Европа. С оглед на продължителността на транспортиране и климатичните условия запазването на яйцата при транспортиране до тези места предполага спазването на специфични уговорки, включително възможността да се превозват яйцата охладени. Тези специални уговорки могат да се обяснят с настоящата липса на достатъчно местни капацитети за производство на яйца. Докато се изградят достатъчно местни капацитети, тези изключителни мерки трябва да бъдат прилагани за определен срок от време.

(35)

Приложение ХIV, А, I, точка 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 позволява на държавите-членки да освободят от изискванията на настоящия регламент определени форми на директна продажба на яйца от производителя до крайния потребител. За да се отчетат специфичните условия на търговията с яйца в определени райони във Финландия, търговията от производителя до магазините на дребно в тези райони трябва да се освободят от изискванията на Регламент (ЕО) № 1234/2007 и настоящия регламент.

(36)

Държавите-членки трябва да се погрижат отглеждането на кокошки носачки в системи за отглеждане в неуголемени клетки да се забрани от 1 януари 2012 г. съгласно член 5, параграф 2 от Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли 1999 г. за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки (9). Комисията трябва да извърши оценка на прилагането на предвидените условия за доброволно етикетиране по отношение на уголемените клетки преди тази дата, за да прецени нуждата от налагане на този тип етикетиране като задължително.

(37)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

Определенията в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 852/2004 и точки 5 и 7.3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004 се прилагат при необходимост.

В допълнение, по смисъла на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„опаковка“ означава обвивка, съдържаща яйца клас A или B, изключвайки транспортните опаковки и контейнерите с яйца за промишлени цели;

б)

„единични продажби“ означава предлагането на яйца, които не са в опаковки, за търговия на дребно до крайния потребител;

в)

„събирател“ означава всяко предприятие, регистрирано в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 852/2004, за събиране на яйца от производителя с цел доставка до център за опаковане, до пазар, продаващ изключително на търговците на едро, чиито предприятия са одобрени като центрове за опаковане, или до хранителната и нехранителната промишленост;

г)

„срок на продажба“ означава максималният лимит от време за доставката на яйцата до крайния консуматор според точка 3 от глава I на раздел X от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004;

д)

„хранителна промишленост“ означава предприятие, което произвежда яйца и техни продукти, предназначени за консумация от хората, с изключение на заведенията за обществено хранене;

е)

„нехранителна промишленост“ означава промишлено произведени продукти, съдържащи яйца, непредназначени за директна човешка консумация;

ж)

„заведения за обществено хранене“ означава заведения, упоменати в член 1, параграф 2 от Директива 2000/13/ЕО;

з)

„яйца за промишлени цели“ означава яйца, непредназначени за консумация от хора;

и)

„партида“ означава яйцата в опаковки или за единична продажба от един и същ производствен обект или пакетиращ център, разположен на едно и също място, за едни и същи опаковки или единични яйца, с една и съща дата на снасяне или минимален срок на годност или опаковъчна дата, едни и същи методи за отглеждане и, в случите на сортирани яйца, едно и също качество и тегло;

й)

„повторно опаковане“ означава физическото пренасяне на яйцата в друга опаковка или повторно маркиране на опаковка, съдържаща яйца;

к)

„яйца“ означава яйца в черупка, които не са счупени, инкубирани или топлинно обработени яйца и които са снесени от кокошки от вида Gallus gallus и са подходящи за директна човешка консумация или за приготвяне на яйчени продукти;

л)

„счупени яйца“ означава яйца, показващи пукнатини както на черупката, така и на мембраната, в резултат на което се разкрива съдържанието на яйцето;

м)

„инкубирани яйца“ означава яйца от момента на вкарването им в инкубатор;

н)

„търговия“ означава държането на яйца за продажба, включително предлагането им за продажба, съхранение, опаковане, етикетиране, доставка или всякаква друга форма на прехвърляне, независимо дали безвъзмездно, или не;

о)

„оператор“ означава производител и всяко друго физическо или юридическо лице, които участват в търговията с яйца;

п)

„производствена площадка“ означава предприятие, отглеждащо кокошки носачки, регистрирано в съответствие с Директива 2002/4/ЕО на Комисията (10);

р)

„център за опаковане“ означава център за опаковане по смисъла на Регламент (ЕО) № 853/2004, който е получил разрешение съгласно член 5, параграф 2 от настоящия регламент и в който яйцата се класират по качество и тегло;

с)

„краен потребител“ означава окончателния потребител на хранителен продукт, който няма да използва храната като част от някаква стопанска операция или дейност, свързана с хранителната стока;

т)

„код на производител“ означава отличителния номер на производствената площадка съгласно точка 2 от приложението към Директива 2002/4/ЕО.

Член 2

Качествени характеристики на яйцата

1.   Яйцата клас A трябва да имат следните качествени характеристики:

а)

черупка и кутикула: нормална форма, чисти и неповредени;

б)

въздушна камера: височина, ненадвишаваща 6 мм, неподвижна; все пак за яйцата, които ще се продават в категория „екстра“, не трябва да надвишава 4 мм;

в)

жълтък: видим при овоскопиране като сянка с неясни контури; без значителни отклонения от централното положение при въртене на яйцето;

г)

белтък: ясно прозиращ;

д)

зародиш: незабележимо развитие;

е)

чужди тела: не се разрешава;

ж)

особен мирис: не се разрешава.

2.   Яйцата клас A не трябва да се измиват или почистват преди или след сортирането, освен в случите, предвидени в член 3.

3.   Яйцата клас A не трябва да бъдат подлагани на никакви обработки за консервиране, нито да бъдат охлаждани в помещения или заводи, където температурите се поддържат изкуствено по-ниски от + 5 °C. Въпреки това яйцата, съхранявани при температури под + 5 °C по време на транспортиране, по-кратко от 24 часа, или в самия обект, в който се извършва продажбата на дребно, за не повече от 72 часа, няма да се считат за охладени.

4.   За яйца клас B ще се считат яйца, които не отговарят на качествените критерии, предвидени в параграф 1. Тези яйца от клас A, които вече не притежават посочените характеристики, могат да бъдат прекласирани в яйца клас B.

Член 3

Измити яйца

1.   Държавите-членки, които на 1 юни 2003 г. разрешават на пакетиращи центрове да измиват яйца, могат да продължат да разрешават на пакетиращи центрове да измиват яйца при условие, че тези центрове работят в съответствие с националните изисквания за системи за миене на яйца. Измитите яйца могат да се продават само в държавите-членки, в които се издават такива разрешения.

2.   Държавите-членки според параграф 1 насърчават разработването на национални ръководства за добра практика при системите за измиване на яйца, прилагана от операторите на хранителната промишленост съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 852/2004.

Член 4

Сортиране на яйцата клас A по тегло

1.   Яйцата клас A трябва да бъдат сортирани по тегло, както следва:

а)

XL — много големи: тегло ≥ 73 g;

б)

L — големи: тегло ≥ 63 g и < 73 g;

в)

M — средни: тегло ≥ 53 g и < 63 g;

г)

S — малки: тегло < 53 g.

2.   Сортирането по тегло трябва да се обозначи чрез съответните букви или термини, определени в параграф 1 или чрез комбинация на двете, което може да е допълнено от съответните теглови обхвати. Може да се използват и други допълнителни индикатори, при условие че такива индикатори не могат да се объркат с буквите и термините, определени в параграф 1, и са в съответствие с Директива 2000/13/ЕО.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, когато яйца клас А от различна големина се опаковат заедно в една и съща опаковка, минималното нетно тегло на яйцата трябва да е отбелязано в грамове и надписът „Яйца с различна големина“ или еквивалентен надпис се полага върху външната опаковка.

Член 5

Центрове за опаковане

1.   Единствено центровете за опаковане класират и опаковат яйцата и етикетират опаковките с яйца.

Единствено предприятията, които изпълняват условията, постановени в настоящия член, са признати за центрове за опаковане.

2.   Компетентният орган предоставя разрешение на центровете за опаковане да класират яйцата и определя код на център за опаковане на всеки оператор, чиито помещения и техническо оборудване са подходящи за класиране на яйца по качество и тегло. За центрове за опаковане, които работят изключително за хранителната и нехранителна промишленост, не се изисква да имат подходящо техническо оборудване за класиране на яйца по тегло.

Компетентните власти трябва да издадат на пакетиращия център код на център за опаковане с първоначален код за съответната държава-членка, както е предвидено в точка 2.2 от приложението към Директива 2002/4/ЕО.

3.   Центровете за опаковане разполагат с техническо оборудване, необходимо за осигуряване на правилната обработка на яйцата. Те включват, при необходимост:

а)

подходящо оборудване за обработка, автоматично или с непрекъснато присъствие на персонал, позволяващо да се проверява качеството на всяко яйце поотделно, или друго подходящо оборудване;

б)

устройства за измерване на височината на въздушната камера;

в)

оборудване за сортиране на яйцата по тегло;

г)

една или повече одобрени теглилки за определяне на теглото на яйцата;

д)

оборудване за маркиране на яйцата.

4.   Разрешението, предвидено в параграфи 1 и 2, може да се оттегли по всяко време, ако условията, посочени в настоящия член, не се изпълняват вече.

Член 6

Срокове за сортиране, маркиране, пакетиране на яйцата и маркиране на опаковките

1.   Яйцата трябва да се сортират, маркират и пакетират в срок от десет дни след снасянето им.

2.   Яйцата, които се търгуват съгласно член 14, се сортират, маркират и пакетират в срок от четири дни след снасянето им.

3.   Датата на минималния срок на годност, упомената в член 12, параграф 1, буква г), се полага в момента на пакетиране в съответствие с разпоредбите на член 9, параграф 2 от Директива 2000/13/ЕО.

Член 7

Информация, указана върху транспортната опаковка

1.   Без да се засяга член 18 от Регламент (ЕО) № 178/2002, в производствения обект производителят полага върху всяка транспортна опаковка, съдържаща яйца, следната информация:

а)

име и адрес на производителя;

б)

код на производителя;

в)

броя на яйцата и/или тяхното тегло;

г)

дата или период на снасяне;

д)

дата на изпращане.

В случай че центровете за опаковане се снабдяват с непакетирани яйца от свои собствени производствени единици, разположени в същия обект, идентификацията върху транспортните опаковки може да се извърши в центъра за опаковане.

2.   Информацията, определена в параграф 1, се полага върху транспортните опаковки и се съдържа в придружителните документи. Копие на тези документи се съхранява от всеки участващ оператор, до който се транспортират яйцата. Оригиналите на придружителните документи се съхраняват в центровете за опаковане, сортирали яйцата.

Когато партидите, получени от даден събирател, се разпределят за доставка на повече от един оператор, придружителните документи може да се заменят с етикети на съответните транспортни контейнери, при условие че последните включват цялата информация по параграф 1.

3.   Информацията по параграф 1, приложима при транспортните опаковки, не се променя и остава върху транспортната опаковка до момента на изваждане на яйцата за непосредствено сортиране, маркиране, опаковане или по-нататъшна преработка.

Член 8

Маркиране на яйцата за трансгранична доставка

1.   Яйцата, които се доставят от производствен обект до събирател, център за опаковане или нехранителна промишленост, разположени в друга държава-членка, се маркират с кода на производителя преди напускането на производствения обект.

2.   Държавата-членка, на чиято територия е разположен производственият обект, може да разреши дерогация от изискванията, указани в параграф 1, когато производителят е подписал договор за доставка с център за опаковане в друга държава-членка, който изисква маркирането да е съгласно настоящия регламент. Такава дерогация може да се разреши само при поискване от двата оператора и с предварителното писмено съгласие на държавата-членка, където е разположен центърът за опаковане. В такива случаи копие от договора за доставка придружава стоката.

3.   Минималният срок на договора за доставка според параграф 2 не може да е по-малко от един месец.

4.   Службите за инспекция, споменати в член 24, на съответните държави-членки, както и на всички транзитни държави-членки, биват информирани преди допускането на дерогацията, предвидена в параграф 2 от настоящия член.

5.   Яйцата от клас B, продавани в друга държава-членка, са маркирани в съответствие с приложение ХIV, А, III, точка 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и, където е приложимо, носят идентификацията по член 10 от настоящия регламент, за да може да се осигури ясното им разграничаване от яйцата клас A.

Член 9

Код на производителя

1.   Кодът на производителя се състои от кодовете и буквите, предвидени в точка 2 на приложението към Директива 2002/4/ЕО. Той трябва да е видим и напълно четлив, като височината на надписа трябва да е поне 2 мм.

2.   Без да се нарушават разпоредбите на приложение ХIV, А, III, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, когато поради технически причини не е възможно маркирането на пукнати или замърсени яйца, маркирането с код на производителя няма да е задължително.

Член 10

Указания при яйца клас В

Указанието, посочено в приложение ХIV, А, III, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, представлява кръг с диаметър поне 12 мм около буква „B“ с височина поне 5 мм, или ясно видима цветна точка с диаметър най-малко 5 мм.

Член 11

Маркиране на яйцата, доставяни директно за хранителната промишленост

Държавите-членки могат, при поискване от страна на оператори, да разрешат дерогация от задълженията за маркиране, предвидени в приложение ХIV, А, III, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, когато яйцата се доставят директно от производствения обект на хранителната промишленост.

Член 12

Маркиране на опаковките

1.   Опаковките, съдържащи яйца клас A, носят на повърхността си ясно видим и напълно четлив печат на:

а)

кода на центъра за опаковане;

б)

сортирането по качество; опаковките се идентифицират или с думите „клас A“ или буквата „A“, самостоятелно или в комбинация с думата „пресни“;

в)

сортирането по тегло, съгласно член 4, параграф 2 от настоящия регламент;

г)

минималния срок на трайност съгласно член 13 от настоящия регламент;

д)

текстът „измити яйца“ за яйца, които са претърпели измиване съгласно член 3 от настоящия регламент;

е)

като специфично условие за съхранение съгласно член 3, параграф 1, точка 6 от Директива 2000/13/ЕО, указание, съветващо потребителите да съхраняват яйцата на хладно след покупката.

2.   Като добавка към изискванията, поставени с параграф 1, опаковките, съдържащи яйца от клас A, носят на външната си повърхност ясно видимо и напълно четливо описание на използваните методи за отглеждане.

За идентификация на тези методи се използват само следните термини:

а)

за традиционно отглеждане и само ако са изпълнени съответните условия, указани в приложение II — термините от приложение I, част А;

б)

за органични продукти — термините, установени в член 2 от Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета (11).

Значението на кода на производителя е разяснено върху или вътре в опаковката.

Когато кокошките носачки се отглеждат в производствени системи, отговарящи на изискванията, определени в глава III от Директива 1999/74/ЕО, идентификацията на метода на отглеждане може да бъде допълнена чрез едно от указанията, изброени в част Б от приложение I към настоящия регламент.

3.   Параграф 2 се прилага, без да ограничава националните технически мерки, които надхвърлят минималните изисквания, указани в приложение II, приложими само за производители в съответната държава-членка, при условие че са съвместими с общностното законодателство.

4.   Опаковките, съдържащи яйца от клас B, трябва да носят на повърхността ясно видим и напълно четлив печат на:

а)

кода на центъра за опаковане;

б)

сортирането по качество; опаковките се идентифицират или с думите „клас В“, или с буквата „В“;

в)

дата на пакетиране.

5.   Държавите-членки може да изискват, при опаковки на яйца, произведени на собствените им територии, етикетите да са поставени по такъв начин, че да се скъсват при отваряне на опаковката.

Член 13

Индикация за минимален срок на годност

Датата на минималния срок на годност, съгласно член 3, параграф 1, точка 5 от Директива 2000/13/ЕО, трябва да е определена в рамките на не повече от 28 дни след снасянето. При посочване на период на снасяне датата на срока на годност трябва да се изчисли от първия ден на този период.

Член 14

Опаковки, маркирани като „екстра“

1.   Думите „екстра“ или „екстра пресни“ могат да се използват като допълнително указание за качество върху опаковките, съдържащи яйца клас A, до деветия ден след снасянето на яйцата.

2.   Когато се използва указанието, упоменато в параграф 1, датата на снасяне и ограничителният период от девет дни трябва да са посочени на опаковката по ясно видим и напълно четлив начин.

Член 15

Указание за храненето на кокошките носачки

Когато се използва указание за начина на хранене на кокошките носачки, се изпълняват следните минимални изисквания:

а)

упоменаване на зърнени храни, използвани като хранителен компонент, може да се разреши само ако те съставляват поне 60 % от теглото на хранителната формула, от които не повече от 15 % зърнени субпродукти;

б)

без да се засяга изискването за минимална стойност от 60 % съгласно буква а), когато се споменава определен тип зърнена култура, тя трябва да съставлява поне 30 % от използваната хранителна формула. Ако се обозначават повече от една зърнени храни, всяка една трябва да съставлява поне 5 % от хранителната формула.

Член 16

Информация, която трябва да е налична при продажбата на яйца поединично

При продажбата на яйца поединично, на потребителите се предоставя следната информация по ясно видим и напълно четлив начин:

а)

сортирането по качество;

б)

сортирането по тегло съгласно член 4;

в)

указание за метода на отглеждане, еквивалентен на указаното в член 12, параграф 2;

г)

обяснение на значението на кода на производителя;

д)

минимален срок на годност.

Член 17

Качество на опаковките

Без да се засягат разпоредбите, изложени в глава X от приложение II към Регламент (ЕО) № 852/2004, опаковките трябва да са устойчиви на сътресение, сухи, чисти и в добро състояние, както и да са от материали, които предпазват яйцата от външни миризми и риск от влошаване на качеството.

Член 18

Яйца за промишлени цели

Яйцата за промишлени цели се търгуват в опаковъчни контейнери с червена лента или етикет.

Тези ленти или етикети трябва да показват:

а)

името и адреса на оператора, за който са предназначени яйцата;

б)

името и адреса на оператора, който изпраща яйцата;

в)

думите „яйца за промишлени цели“ с главни букви с височина поне 2 см, и думите „неподходящи за консумация от хора“ с букви с височина поне 8 мм.

Член 19

Повторно пакетиране

Пакетираните яйца от клас A могат да се пакетират отново само в центровете за опаковане. Всяка опаковка трябва да съдържа само яйца от една и съща партида.

Член 20

Регистри, водени от производителя

1.   Производителите трябва да записват информация, засягаща използваните методи на отглеждане, като указват при всеки използван метод:

а)

датата на пронасяне, възрастта на пронасяне и броя на кокошките носачки;

б)

датата на бракуване и броя на бракуваните кокошки;

в)

дневното производство на яйца;

г)

броя и/или теглото на яйцата, продавани на ден, или ежедневно доставяни по други начини;

д)

имената и адресите на купувачите.

2.   Когато се указват начините на хранене съгласно член 15 от настоящия регламент, без да се нарушават изискванията, изложени в част A.III на приложение I към Регламент (ЕО) № 852/2004, производителите записват следната информация, отбелязвайки за всеки използван метод на хранене:

а)

количеството и типа на доставената или смесена на обекта храна;

б)

датата на даване на храната.

3.   Когато производителят използва различни методи за отглеждане на един и същ производствен обект, информацията, указана в параграфи 1 и 2, трябва да се разбие според отделните помещения за кокошки.

4.   За целите на настоящия член, вместо да водят регистри за продажби и доставки, производителите могат да съхраняват фактурите и бележките за доставки в папките, маркирани според указанията на параграфи 1 и 2.

Член 21

Регистри, водени от събирателите

1.   Събирателите записват отделно, като разделят записите по методи на отглеждане и по дни:

а)

количеството на събраните яйца, разбити по производители, като указват името, адреса и кода на производителя, както и датата или периода на снасяне;

б)

количеството на доставените яйца до съответните центрове за опаковане, разбити по производители, като указват името, адреса и кода на центъра за опаковане, както и датата или периода на снасяне.

2.   За целите на настоящия член, вместо да водят регистри за продажби и доставки, събирателите могат да съхраняват фактурите и бележките за доставки в папките, маркирани според указанията на параграф 1.

Член 22

Регистри, водени от центровете за опаковане

1.   Центровете за опаковане записват отделно, като разделят записите по методи на отглеждане и по дни:

а)

количеството несортирани яйца, което получават, разбито по производители, като указват името, адреса и кода на производителя, както и датата или периода на снасяне;

б)

след сортирането на яйцата — количеството, сортирано по качество и тегло;

в)

количеството получени сортирани яйца, идващи от други центрове за опаковане, включително кодовете на тези центрове за опаковане и минималния срок на годност;

г)

количествата несортирани яйца, доставени до други центрове за опаковане, разделени по производители, като указват кода на тези центрове за опаковане и датата или периода на снасяне;

д)

броя и/или теглото на доставените яйца, сортирани по качество и тегло, дата на пакетиране при яйцата от клас B или срока на годност при яйцата от клас A, както и по купувач, като се посочват името и адресът на последния.

Центровете за опаковане трябва да актуализират списъците на своите фактически наличности всяка седмица.

2.   Когато яйцата от клас A и техните опаковки съдържат информация за храненето на кокошките носачки съгласно член 15, центровете за опаковане, използващи такива указания, ги записват отделно, съгласно параграф 1.

3.   За целите на настоящия член, вместо да водят регистри за продажби и доставки, производителите могат да съхраняват фактурите и бележките за доставки в папките, маркирани според указанията на параграфи 1 и 2.

Член 23

Време, за което трябва да се съхраняват регистрите

Регистрите и папките, посочени в член 7, параграф 2 и членове 20, 21 и 22, се съхраняват поне дванадесет месеца от датата на създаването им.

Член 24

Проверки

1.   Държавите-членки посочват службите за инспекция, които да проверяват спазването на настоящия регламент.

2.   Службите за инспекция, посочени в параграф 1, проверяват продуктите, предмет на настоящия регламент, във всички етапи на търговията. Освен вземането на случайни проби, се правят освен това проверки на основата на анализ на риска, като се отчитат видът и капацитетът на съответното предприятие, а така също и миналото досие на оператора по отношение на спазването на стандартите за търговия с яйца.

3.   За яйца от клас А, внесени от трети страни, предвидените в параграф 2 проверки се правят към момента на уреждане на митническите формалности и преди допускане за свободно обращение.

Яйца от клас B, внесени от трети страни, се допускат за свободно обращение само след като бъде установено към момента на уреждане на митническите формалности, че тяхното крайно местоназначение е преработвателната промишленост.

4.   Освен произволното вземане на проби, на операторите ще бъдат извършвани проверки, чиято честота ще се определя от службите за инспекция на базата на анализ на риска, както е указано в параграф 2, като се взимат под внимание поне следните данни:

а)

резултатите от предишните проверки;

б)

сложността на маркетинговите канали за разпространение на яйцата;

в)

степента на сегментация на производственото или пакетиращо предприятие;

г)

количеството произведени или пакетирани яйца;

д)

всички съществени промени от предишните години по отношение на типа произвеждани или обработвани яйца, или типа метод на търговия.

5.   Проверките ще се извършват редовно и без предизвестие. Регистрите, указани в членове 20, 21 и 22, се предоставят при поискване от страна на службите за инспекция.

Член 25

Решения относно несъвместимостта

1.   Решения на службите за инспекция след извършени проверки, както е указано в член 24, установяващи несъответствие с настоящия регламент, може да се вземат само за цялата проверявана партида.

2.   Когато се установи, че проверяваната партида не отговаря на изискванията на настоящия регламент, службите за инспекция забраняват търговията с нея или вноса ѝ, когато партидата идва от трета страна, докато не се представи доказателство, че тя е в съответствие с настоящия регламент.

3.   Службите за инспекция, които са извършили проверката, потвърждават дали отхвърлената партида вече отговаря на изискванията на настоящия регламент или тази операция е в ход.

Член 26

Допустимост на дефекти в качеството

1.   При проверката на партидите с яйца от клас А се допускат следните отклонения:

а)

в центъра за опаковане, точно преди изпращане на партидата: 5 % от яйцата с дефекти в качеството;

б)

на други етапи на търгуването: 7 % от яйцата с дефекти в качеството.

2.   За яйцата, продавани като „екстра“ или „екстра пресни“, не се допуска никакво отклонение във височината на въздушната камера при проверка по време на опаковането или вноса.

3.   Когато партидата, която се проверява, съдържа по-малко от 180 яйца, процентът, указан в параграф 1, се удвоява.

Член 27

Допустими отклонения при теглото на яйцата

1.   Освен в случаите, споменати в член 4, параграф 3, при проверката на партиди с яйца от клас А се допуска отклонение в теглото на всяко яйце. Такива партиди могат да съдържат не повече от 10 % яйца с тегло от клас, намиращ се непосредствено над или под указания върху опаковката клас, но не повече от 5 % яйца, които спадат към по-ниския клас на тегло.

2.   Когато партидата, която се проверява, съдържа по-малко от 180 яйца, процентът, указан в параграф 1, трябва да се удвои.

Член 28

Допустими отклонения при маркирането на яйцата

При проверката на партиди и опаковки се допуска отклонение от 20 % на нечетливо маркираните яйца.

Член 29

Яйца за износ за трети страни

Яйцата, опаковани и предназначени за износ, могат да спазват изисквания, различни от тези, изложени в приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007 и в настоящия регламент, по отношение на качество, маркиране и етикетиране или други допълнителни изисквания.

Член 30

Внесени яйца

1.   Всички оценки за равностойност на правилата, посочени в приложение ХIV, А, IV, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, включват оценка на това дали изискванията, съдържащи се в настоящия регламент, са спазени от операторите в съответната трета страна. Оценката трябва да се актуализира редовно.

Комисията ще публикува резултата от оценката в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Яйцата, внесени от трети страни, са ясно и четливо маркирани в страната на произход, в съгласие с ISO кода на страната 3166.

3.   В отсъствие на достатъчни гаранции по отношение на равностойността на правилата, посочени в приложение ХIV, А, IV, точка 3 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, опаковките, съдържащи яйца, внесени от съответните страни, имат ясно видимо и напълно четливо отпечатано на външната си повърхност:

а)

страната на произход;

б)

метода на отглеждане („неевропейски стандарт“).

Член 31

Отчитане

Всяка година преди 1 април всяка държава-членка уведомява Комисията по електронен път за броя на производствените обекти, като ги разбива по използвани методи на отглеждане, включително според максималния капацитет на предприятието (брой на наличните птици в определен момент).

Член 32

Уведомяване за нарушения

Държавите-членки трябва да уведомяват Комисията в рамките на пет работни дни по електронен път за всички нарушения, установени — или за които има сериозни подозрения — от страна на службите за инспекция и които могат да повлияят на търговията с яйца в рамките на Общността. Търговията с яйца в рамките на Общността се смята за засегната, особено в случай на сериозни нарушения от оператори, които произвеждат или търгуват с яйца, предназначени за продажба в друга държава-членка.

Член 33

Изключения за френските отвъдморски департаменти

1.   Чрез дерогация от член 2, параграф 3, яйцата, предназначени за търговия на дребно във френските отвъдморски департаменти, могат да се изпратят охладени. В тези случаи срокът на годност може да се удължи до 33 дни.

2.   В случая, упоменат в параграф 1 от настоящия член, като допълнение към изискванията, указани в членове 12 и 16, текстът „охладени яйца“, както и подробности относно охлаждането, се дават върху външната страна на опаковката.

Отличителният знак за „охладени яйца“ представлява равностранен триъгълник със страна поне 10 мм.

Член 34

Изключения за определени райони на Финландия

Яйцата, продавани директно от производителя на магазините за продажба на дребно в районите, изложени в приложение III, се освобождават от изискванията на приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007 и на настоящия регламент. Въпреки това методите на отглеждане са надлежно указани в съответствие с член 12, параграф 2 и член 16, буква в) от настоящия регламент.

Член 35

Оценка на случаите, когато е използвано определено доброволно етикетиране

Най-късно до 31 декември 2009 г. Комисията пристъпва към оценяване на използването на доброволно етикетиране съгласно последната алинея от член 12, параграф 2 с оглед на обявяването на това изискване за задължително при необходимост.

Член 36

Санкции

Държавите-членки определят режима за санкциониране на нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички необходими мерки за осигуряване прилагането на тези санкции. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и превантивни.

Член 37

Съобщения

Държавите-членки и Комисията си обменят взаимно информацията, необходима за прилагане на настоящия регламент.

Член 38

Отмяна

Регламент (ЕО) № 557/2007 се отменя, считано от 1 юли 2008 г.

Препратките към отменения регламент и към Регламент (ЕО) № 1028/2006 се тълкуват като препратки към настоящия регламент и се четат съобразно таблицата на съответствието от приложение IV.

Член 39

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2008 година.

Член 33 се прилага до 30 юни 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 186, 7.7.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 132, 24.5.2007 г., стр. 5. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1336/2007 (ОВ L 298, 16.11.2007 г., стр. 3).

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1243/2007 на Комисията (ОВ L 281, 25.10.2007 г., стр. 8).

(6)  The EFSA Journal, № 269, 2005 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2007/68/ЕО на Комисията (ОВ L 310, 28.11.2007 г., стр. 11).

(8)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 202/2008 на Комисията (ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 17).

(9)  ОВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 53. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(10)  ОВ L 30, 31.1.2002 г., стр. 44.

(11)  ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ A

Термини, посочени в член 12, параграф 2, втора алинея, буква a)

Кодове на езиците

1

2

3

BG

„Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито“

„Яйца от кокошки – подово отглеждане“

„Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане“

ES

„Huevos de gallinas camperas“

„Huevos de gallinas criadas en el suelo“

„Huevos de gallinas criadas en jaula“

CS

„Vejce nosnic ve volném výběhu“

„Vejce nosnic v halách“

„Vejce nosnic v klecích“

DA

„Frilandsæg“

„Skrabeæg“

„Buræg“

DE

„Eier aus Freilandhaltung“

„Eier aus Bodenhaltung“

„Eier aus Käfighaltung“

ET

„Vabalt peetavate kanade munad“

„Õrrekanade munad“

„Puuris peetavate kanade munad“

EL

„Αυγά ελεύθερης βοσκής“

„Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής“

„Αυγά κλωβοστοιχίας“

EN

„Free range eggs“

„Barn eggs“

„Eggs from caged hens“

FR

„Œufs de poules élevées en plein air“

„Œufs de poules élevées au sol“

„Œufs de poules élevées en cage“

GA

„Uibheacha saor-raoin“

„Uibheacha sciobóil“

„Uibheacha ó chearca chúbarnaí“

IT

„Uova da allevamento all'aperto“

„Uova da allevamento a terra“

„Uova da allevamento in gabbie“

LV

„Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas“

„Kūtī dētas olas“

„Sprostos dētas olas“

LT

„Laisvai laikomų vištų kiaušiniai“

„Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai“

„Narvuose laikomų vištų kiaušiniai“

HU

„Szabad tartásban termelt tojás“

„Alternatív tartásban termelt tojás“

„Ketreces tartásból származó tojás“

MT

„Bajd tat-tiġieg imrobbija barra“

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art“

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ“

NL

„Eieren van hennen met vrije uitloop“

„Scharreleieren“

„Kooieieren“

PL

„Jaja z chowu na wolnym wybiegu“

„Jaja z chowu ściółkowego“

„Jaja z chowu klatkowego“

PT

„Ovos de galinhas criadas ao ar livre“

„Ovos de galinhas criadas no solo“

„Ovos de galinhas criadas em gaiolas“

RO

„Ouă de găini crescute în aer liber“

„Ouă de găini crescute în hale la sol“

„Ouă de găini crescute în baterii“

SK

„Vajcia z chovu na voľnom výbehu“

„Vajcia z podostieľkového chovu“

„Vajcia z klietkového chovu“

SL

„Jajca iz proste reje“

„Jajca iz hlevske reje“

„Jajca iz baterijske reje“

FI

„Ulkokanojen munia“

„Lattiakanojen munia“

„Häkkikanojen munia“

SV

„Ägg från utehöns“

„Ägg från frigående höns inomhus“

„Ägg från burhöns“


ЧАСТ Б

Термини, посочени в член 12, параграф 2, четвърта алинея

Кодове на езиците

 

BG

„Уголемени клетки“

ES

„Jaulas acondicionadas“

CS

„Obohacené klece“

DA

„Stimulusberigede bure“

DE

„ausgestalteter Käfig“

ET

„Täiustatud puurid“

EL

„Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί“

EN

„Enriched cages“

FR

„Cages aménagées“

GA

„Cásanna Saibhrithe“

IT

„Gabbie attrezzate“

LV

„Uzlaboti būri“

LT

„Pagerinti narveliai“

HU

„Feljavított ketrecek“

MT

„Gaġeg arrikkiti“

NL

„Aangepaste kooi“ of „Verrijkte kooi“

PL

„Klatki ulepszone“

PT

„Gaiolas melhoradas“

RO

„Cuști îmbunătățite“

SK

„Obohatené klietky“

SL

„Obogatene kletke“

FI

„Varustellut häkit“

SV

„Inredd bur“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Минимални изисквания за системите за производство на яйца по различните методи за отглеждане на кокошки носачки

1.

„Яйца от кокошки — свободно отглеждане на открито“ трябва да са произведени в стопанства, които изпълняват поне условията, указани в член 4 от Директива 1999/74/ЕО на Съвета.

По-специално следните условия трябва да са изпълнени:

а)

кокошките трябва да имат непрекъснат дневен достъп до открити площи; въпреки това, това изискване не забранява на производителя да ограничи достъпа за определен период от време в сутрешните часове, съгласно обичайната фермерска практика, включително установените в животновъдството правила;

в случай, когато поради други ограничения, включително ветеринарни ограничения, приети по законодателството на Общността за опазване на общественото здраве и здравето на животните, се ограничава достъпа на кокошките до откритите площи, яйцата могат да продължат да се продават като „снесени от кокошки, свободно отглеждани на открито“ за периода на ограниченията, но при никакви обстоятелства за повече от дванадесет седмици;

б)

откритите площи, до които кокошките имат достъп, трябва да са покрити основно със зеленина и да не се използват за други цели, освен за овощни градини, гори и пасища, ако последното е разрешено от компетентните власти;

в)

максималната плътност на животните в откритите площи не трябва да е по-голяма от 2 500 кокошки на хектар от площта, предоставена на кокошките, или по всяко време на една кокошка да се падат по 4 м2; въпреки това, когато на всяка кокошка има предоставени поне 10 м2 и се практикува ротация, като на кокошките се осигурява равномерен достъп до цялата площ по време на целия им живот, всяко използвано място трябва да осигурява поне 2,5 м2 на кокошка;

г)

откритите площи не трябва да се простират извън радиус от 150 м от най-близкия отвор на птичарника; въпреки това е разрешено отстояние до 350 м от най-близкия отвор на птичарника, при условие че достатъчен брой заслони, съгласно предвиденото в член 4, параграф 1, точка 3, буква б), подточка ii) от Директива 1999/74/ЕО, са разпределени равномерно в цялото отворено пространство, като заслоните са най-малко четири на хектар.

2.

„Яйца от кокошки — подово отглеждане“ трябва да се произвеждат в стопанства, които отговарят поне на условията, указани в член 4 от Директива 1999/74/ЕО.

3.

„Яйца от кокошки — клетъчно отглеждане“ трябва да се произвеждат в животновъдни стопанства, които отговарят поне на:

а)

условията, указани в член 5 от Директива 1999/74/ЕО до 31 декември 2011 г., или

б)

условията, изложени в член 6 от Директива 1999/74/ЕО.

4.

Държавите-членки могат да разрешат дерогации от точка 1 и 2 от настоящото приложение за птицефермите, в които се отглеждат по-малко от 350 кокошки носачки или птицефермите за кокошки носачки за развъждане, по отношение на задълженията, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква г), второ изречение и в член 4, параграф 1, точка 1, буква д), в член 4, параграф 1, точка 2, в член 4, параграф 1, точка 3, буква a), подточка i) и в член 4, параграф 1, точка 3, буква б), подточка i) от Директива 1999/74/ЕО.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Региони във Финландия, споменати в член 34

Следните провинции:

Лапи,

Оулу,

регионите Северна Карелия и Северен Саво на провинцията Източна Финландия,

Аланд.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Таблица на съответствието, както е посочено в член 38

Регламент (ЕО) № 1028/2006

Регламент (ЕО) № 557/2007

Настоящ регламент

Член 1, първа алинея

Член 1, първа алинея

Член 1, втора алинея, уводни думи

Член 1, втора алинея, уводни думи

Член 1, втора алинея, букви от а) до й)

Член 1, втора алинея, букви от а) до й)

Член 2, точки от 1 до 9

Член 1, втора алинея, букви от к) до т)

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1, първа алинея

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1, втора алинея

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 2, първа алинея

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 2, втора алинея

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 4

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11, параграф 2

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14

Член 14

Член 15

Член 15

Член 16

Член 16

Член 17

Член 17

Член 18

Член 18

Член 19

Член 19

Член 20

Член 20

Член 21

Член 21

Член 22

Член 22

Член 23

Член 23

Член 7

Член 24, параграфи 1, 2 и 3

Член 24

Член 24, параграфи 4 и 5

Член 25

Член 25

Член 26

Член 26

Член 27

Член 27

Член 28

Член 28

Член 29

Член 29

Член 30

Член 30

Член 31

Член 31

Член 32

Член 32

Член 33

Член 33

Член 34

Член 34

Член 35

Член 35

Член 8

Член 36

Член 9

Член 37

Член 36

Член 38

Член 37

Член 39

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРИЛОЖЕНИЕ V


24.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 590/2008 НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 за определяне на правила за прилагане на Регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците и за дерогация от горепосочения регламент

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1182/2007 на Съвета от 26 септември 2007 година за определяне на специфични правила по отношение на сектора на плодовете и зеленчуците и за изменение на директиви 2001/112/ЕО и 2001/113/ЕО, и Регламенти (ЕИО) № 827/68, (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96, (ЕО) № 2826/2000, (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 318/2006, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2202/96 (1), и по-специално член 42, букви б), е) и й) от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 11 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 е предвидено, че в регионите, където степента на организираност на производителите е особено ниска, може да бъде изплатена национална финансова помощ. Тази помощ следва да е в допълнение към оперативния фонд. С цел да се позволи на организация на производителите да включи допълнителната помощ в оперативната си програма, оперативната програма следва да бъде изменена, ако е необходимо. В този случай държавите-членки следва да могат да увеличат максималния процент, определен в член 67, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията (2), с който първоначално одобреният размер на оперативния фонд може да бъде увеличен.

(2)

В член 82, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 1580/2007 е предвидено, че изплащането на транспортни разходи за безвъзмездно разпространение зависи от представянето на документи, доказващи действително направените транспортни разходи. Все пак транспортните разходи, свързани с безвъзмездно разпространение, се финансират с фиксирани суми, определени в приложение XI към горепосочения регламент, така че няма нужда от такава информация, а от информация за разстоянието, което се използва като основа за изчисляване на фиксираната сума.

(3)

Подходящо е датата, определена в член 94, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, до която държавите-членки следва да отправят искане към Комисията за разрешение за изплащане на национална финансова помощ на организации на производителите, да се измени на 31 януари с цел да се вземе предвид съществуващата възможност за държавите-членки да отложат одобряването на оперативните програми и фондове до 20 януари.

(4)

В член 97, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 се постановява, че държавите-членки следва да искат възстановяване от Общността на одобрена национална финансова помощ, действително изплатена на организациите на производители, преди 1 март на годината след годишното изпълнение на оперативните програми. Тъй като държавите-членки извършват плащанията на организациите на производители до 15 октомври на годината след годината на изпълнение на програмата, крайният срок, в рамките на който държавите-членки да поискат възстановяване от Комисията, следва да бъде удължен до 1 януари на втората година след годината на изпълнение на програмата.

(5)

В член 116, параграф 2, четвърта алинея от Регламент (ЕО) № 1580/2007 е предвидено, че държавите-членки могат да извършват плащания след крайния срок, определен в член 71 от горепосочения регламент, когато това е необходимо. Все пак следва да бъде определен краен срок за такива плащания от съображения за добро финансово управление. Подобен набор от разпоредби следва също да бъде добавен в член 116, параграф 3 от горепосочения регламент поради същите причини.

(6)

В член 122, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕО) № 1580/2007 се изисква от организациите на производителите да възстановят средствата от Общността, когато получателите на изтеглени от пазара продукти са били задължени да възстановят стойността на продуктите, които са получили, плюс разходите, свързани със сортирането и пакетирането и получените транспортни разходи поради нередности. Все пак организациите на производителите следва да не носят отговорност за нередностите, за които са отговорни получателите на изтеглените от пазара продукти и като резултат това изискване следва да бъде премахнато.

(7)

С цел гарантиране на правната сигурност и равнопоставеността между държавите-членки следва да се уточни, че за оперативни програми, изпълнени през 2007 г., следва да продължат да се прилагат идентични разпоредби на съдържащите се в Регламент (ЕО) № 544/2001 на Комисията от 20 март 2001 г. относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на допълнителната финансовата помощ за оперативните фондове (3).

(8)

В член 47, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията е предвидено, че заявления за помощ на шестмесечни периоди се подават само ако планът за признаване е разделен на шестмесечни периоди. Все пак такива заявления биха могли да бъдат направени за планове, одобрени преди 2008 г. съгласно Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (4). Подходящо е да се предвиди преходна мярка, за да се позволят такива заявления в този случай.

(9)

В интерес на правната сигурност и за да се гарантира плавен преход от режима по Регламент (ЕО) № 2200/96 към този по Регламент (ЕО) № 1182/2007, е важно да се изясни, че размерите на помощта следва да останат непроменени за планове за признаване, приети съгласно Регламент (ЕО) № 2200/96, които продължават да се ползват от приемането съгласно член 55, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 за групите производители, които не се намират в държави-членки, присъединили се към Общността на 1 май 2004 г. или след тази дата и не се намират в най-отдалечените райони на Общността, посочени в член 299, параграф 2 от Договора или на малките острови в Егейско море, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета от 18 септември 2006 г. относно приемането на специфични мерки в областта на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (5) и за групи производители, които са се ползвали от член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 2200/96.

(10)

В интерес на правната сигурност и за да се предпазят придобитите права, е важно да се изясни, че плащания на обезщетения при изтегляне на Общността и свързаните с тях проверки, които засягат изтегляне през 2007 г., но които все още не са направени към 31 декември 2007 г., могат все пак да бъдат направени след тази дата в съответствие с правилата, които са в сила на тази дата.

(11)

В интерес на правната сигурност и за да се защитят оправданите очаквания следва да бъде изяснено, че не следва да се налагат санкции върху заявления за помощ за оперативни програми, изпълнени през 2007 г., за действия или пропуски през този период, които биха били по-строги отколкото онези, приложими съгласно законодателството в сила по онова време.

(12)

Регламент (ЕО) № 1580/2007 следва да бъде съответно изменен.

(13)

Предвид трудностите на държавите-членки да се адаптират към новите правила относно националната финансова помощ в Регламент (ЕО) № 1580/2007 за оперативни програми, изпълнени през 2007 и 2008 г., е подходящо да се приемат преходни правила, които да позволят дерогация от датите, определени в член 94 от горепосочения регламент.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1580/2007 се изменя, както следва:

1.

Член 67, параграф 2, буква в) се заменя със следния текст:

„в)

да увеличат размера на оперативния фонд с максимум 25 % и да го намалят с процент, който ще бъде определен от държавите-членки, от първоначално одобрения размер, при условие че са спазени общите цели на оперативната програма. Държавите-членки могат да увеличат този процент в случай на сливания на организации на производители съгласно член 31, параграф 1 и в случай на прилагане на член 94а.“

2.

Член 82, параграф 2, буква г) се заменя със следния текст:

„г)

разстоянието между мястото на изтегляне и мястото на доставка.“

3.

Член 94, параграф 1, първа алинея се заменя със следния текст:

„Държавите-членки отправят искане към Комисията за разрешение за изплащане на национална финансова помощ съгласно член 11, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1182/2007 за оперативни програми, предвидени за изпълнение през всяка календарна година, до 31 януари от същата година.“

4.

След член 94 се добавя следният член 94а:

„Член 94а

Промени в оперативната програма

Организация на производители, желаеща да кандидатства за национална финансова помощ, променя ако е необходимо оперативната си програма съгласно член 67.“

5.

Член 97, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Държавите-членки искат възстановяване от Общността на одобрена национална финансова помощ, действително изплатена на организациите на производители, преди 1 януари на втората година след годината на изпълнение на програмата.

Искането се придружава от доказателство, че условията, определени в член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1182/2007, са били изпълнени през три от предходните четири години, както и от подробности за въпросните организации на производители, размера на действително изплатената помощ и описание на оперативния фонд, съдържащо общата сума, вноските от Общността, държавите-членки (национална финансова помощ) и организациите на производители и членовете.“

6.

Член 116 се изменя, както следва:

а)

Параграф 2, четвърта алинея се заменя със следния текст:

„Държавите-членки могат да извършват плащания след крайния срок, определен в член 71, когато това е необходимо за прилагането на настоящия параграф. Все пак тези по-късни плащания не могат в никакъв случай да бъдат направени след 15 октомври на втората година след годината на изпълнение на програмата.“

б)

в параграф 3 след първа алинея се добавя следната алинея:

„Държавите-членки могат да извършват плащания след крайния срок, определен в член 71, когато това е необходимо за прилагането на настоящия параграф. Все пак тези по-късни плащания не могат в никакъв случай да бъдат направени след 15 октомври на втората година след годината на изпълнение на програмата.“

7.

Член 122, първа алинея, буква б), второ изречение се заличава.

8.

В член 152 се добавят следните два параграфа:

„4.   Чрез дерогация от член 47, параграф 2 от настоящия регламент групите производители, които изпълняват планове за признаване, за които се прилага член 55, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 и които не са разделени на шестмесечни периоди, могат да подават заявления за помощ за шестмесечни периоди. Такива заявления могат да обхващат единствено шестмесечни периоди, които отговарят на годишни сегменти с начало преди 2008 г.

5.   Чрез дерогация от член 96 по отношение на оперативните програми, изпълнени през 2007 г., допълнителната финансова помощ за оперативните фондове се финансира от ЕФГЗ в размер до 50 % от финансовата помощ, отпусната на организацията на производители.

6.   Плановете за признаване, приети съгласно Регламент (ЕО) № 2200/96, които продължават да се ползват от приемането съгласно член 55, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 за групите производители, които не се намират в държави-членки, присъединили се към Общността на 1 май 2004 г. или след тази дата и не се намират в най-отдалечените райони на Общността, посочени в член 299, параграф 2 от Договора или на малките острови в Егейско море, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1405/2006, се финансират на равнищата, определени в член 7, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

Плановете за признаване, приети съгласно Регламент (ЕО) № 2200/96, които са се възползвали от член 14, параграф 7 от горепосочения регламент и продължават да се ползват от приемане съгласно член 55, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 се финансират на равнищата, определени в член 7, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

7.   Плащанията на обезщетения при изтегляне на Общността и свързаните с тях проверки, които засягат изтегляне през 2007 г., но които все още не са направени към 31 декември 2007 г., могат все пак да бъдат направени след тази дата в съответствие с дял IV от Регламент (ЕО) № 2200/96 във вида му на тази дата.

8.   Когато по отношение на заявление за помощ, подадено за оперативни програми, изпълнени през 2007 г. или преди това, и по отношение на действия или пропуски през посочения период, би била приложима санкция съгласно дял III, глава V, раздел 3, но съгласно законодателството в сила по онова време би била приложима по-лека санкция или изобщо не би имало санкция, се прилага по-леката санкция или според случая изобщо не се прилага санкция.“

Член 2

Чрез дерогация от член 94 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 за оперативни програми, изпълнени през 2007 и 2008 г., държавите-членки отправят искане към Комисията за разрешение за изплащане на национална финансова помощ съгласно член 11, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1182/2007, до 1 юли 2008 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 273, 17.10.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 498/2008 (ОВ L 146, 5.6.2008 г., стр. 7).

(3)  ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 20.

(4)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 265, 26.9.2006 г., стр. 1.


24.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 591/2008 НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 712/2007 относно откриване на постоянни тръжни процедури за препродажба на пазара на Общността на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 712/2007 на Комисията (2) бяха открити постоянни тръжни процедури за препродажбата на пазара на Общността на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки. Срокът за подаване на оферти за последния частичен търг изтича на 25 юни 2008 г.

(2)

С цел да се осигури както на животновъдите, така и на целия сектор за фураж за добитъка снабдяване на конкурентни цени в началото на 2008/2009 пазарна година, следва да продължат да се предоставят на пазара на зърнените култури интервенционните запаси, държани от интервенционната агенция на Унгария, единствената, която все още разполага със запаси, и да се определят дните и датите, на които могат да се подават оферти, в зависимост от предвидените заседания на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари.

(3)

Следователно Регламент (ЕО) № 712/2007 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 712/2007 се добавя следната алинея:

„От 1 юли 2008 г. срокът за подаване на оферти за частичните търгове изтича в 13 часа (брюкселско време) в сряда 9 юли 2008 г., 23 юли 2008 г., 6 август 2008 г., 27 август 2008 г. и 10 септември 2008 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 58/2008 (ОВ L 22, 25.1.2008 г., стр. 3).


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

24.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/29


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 23 юни 2008 година

за прилагане на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителните мерки срещу Иран

(2008/475/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 423/2007 на Съвета от 19 април 2007 г. относно ограничителни мерки срещу Иран (1), и по-специално член 15, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 19 април 2007 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителните мерки срещу Иран. В член 15, параграф 2 от посочения регламент се предвижда, че Съветът установява, преразглежда и изменя списъка на лицата, образуванията и органите, посочени в член 7, параграф 2 от същия регламент.

(2)

Съветът установи, че допълнително определени лица, образувания и органи отговарят на условията, предвидени в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 423/2007, и че следователно те следва да бъдат включени в списъка в приложение V към същия регламент поради индивидуалните и специфичните причини, предвидени в него,

РЕШИ:

Член 1

Приложение V към Регламент (ЕО) № 423/2007 се заменя с текста, даден в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на публикуването му.

Съставенo в Люксембург на 23 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 103, 20.4.2007г., стр. 1 . Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 219/2008 (ОВ L 68, 12.3.2008 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

A.   Физически лица

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Reza AGHAZADEH

Дата на раждане: 15.3.1949 г. № паспорт: S4409483, валидност 26.4.2000 г. – 27.4.2010 г. Издаден: Tehran дипломатически паспорт № D9001950, издаден на 22.1.2008 г., валиден до 21.1.2013 г. Място на раждане: Khoy

Ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI). Организацията наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на СС на ООН.

24.4.2007

2.

Бригаден генерал от Корпуса на гвардейците на иранската революция Javad DARVISH-VAND

 

Заместник-министър по инспекциите в Министерството на логистиката на отбраната и въоръжените сили на Иран (MODAFL) . Отговаря за всички съоръжения и инсталации на MODAFL

24.6.2008

3.

Бригаден генерал от Корпуса на гвардейците на иранската революция Seyyed Mahdi FARAHI

 

Изпълнителен директор на Организацията за отбранителни индустрии (DIO), която е посочена от Резолюция 1737 (2006) на СС на ООН

24.6.2008

4.

Д-р Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Адрес на NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Депутат и Главен директор на Компанията за производство и снабдяване с ядрено гориво (NFPC), структура на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН. NFPC се занимава с дейности по обогатяване , за които Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран да бъдат прекратени.

24.4.2007

5.

Инженер Mojtaba HAERI

 

Заместник-министър по въпросите на индустрията в МОDAFL. Контролираща роля спрямо AIO и DIO

24.6.2008

6.

Бригаден генерал от Корпуса на гвардейците на иранската революция Ali HOSEYNITASH

 

Ръководител на Генералния департамент на Върховния съвет за национална сигурност и участник в определянето на политиката по ядрените въпроси

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, Корпус на гвардейците на иранската революция

 

Mohammad Ali JAFARI, Корпус на гвардейците на иранската революция

24.6.2008

8.

Mohammad Ali JAFARI, Корпус на гвардейците на иранската революция

 

Заместник-ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран

24.6.2008

9.

Заместник-ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран

Дата на раждане: 24.11.1945 г. Място на раждане: Langroud

Заместник-ръководител на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

Адрес на NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Tehran/Iran; факс: (+9821) 8021412

Ръководител на Ядрения научноизследователски център в Техеран (TNRC) към AEOI. МААЕ продължава да иска от Иран разяснения относно провеждането в TNRC на експерименти, свързани с обогатяване на плутоний, включително относно наличието на частици от високо обогатен уран в екологични проби, взети от депото за складиране на отпадъци в Karaj, където се намират контейнери, съхранявали използвани в тези експерименти обекти с обеднен уран. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Изпълнителен директор на Iran Electronic Industries

24.6.2008

12.

Бригаден генерал Beik MOHAMMADLU

 

Заместник-министър по въпросите на доставките и логистиката в MODAFL

24.6.2008

13.

Заместник-министър по въпросите на доставките и логистиката в MODAFL

 

Управител на компаниите Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; компанията му е правила опити да придобие чувствителни стоки в полза на организациите, изброени по смисъла на резолюция 1737.

24.6.2008

14.

Бригаден генерал Mohammad NADERI

 

Ръководител на Организацията за авиационна промишленост (AIO), AIO е участвала в чувствителни програми на Иран

24.6.2008

15.

Бригаден генерал от Корпуса на гвардейците на иранската революция Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Министър в MODAFL, отговарящ за всички военни програми, включително за програмите за балистичните ракети.

24.6.2008

16.

Dr Javad RAHIQI

Дата на раждане: 21.4.1954 г. Място на раждане: Mashad

Началник на Центъра за ядрени технологии в Esfahan към AEOI. Центърът наблюдава завода за преработка на уран в Esfahan. Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. Това включва всякакви работи, свързани с преработката на уран. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на СС на ООН.

24.4.2007

17.

Контраадмирал Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Заместник-министър по въпросите на координацията в MODAFL

24.6.2008

18.

Бригаден генерал от Корпуса на гвардейците на иранската революция Ali SHAMSHIRI

 

Заместник-министър по въпросите на контраразузнаването в MODAFL , отговарящ за сигурността на персонала и на инсталациите на MODAFL

24.6.2008

19.

Abdollah SOLAT SANA

 

Изпълнителен директор на Завода за преработка на уран (UCF) в Esfahan. Този завод произвежда захранващия материал (UF6) за обогатителния завод в Natanz. На 27 август 2006 г. Solat Sana получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята, която изпълнява.

24.4.2007

20.

Бригаден генерал от Корпуса на гвардейците на иранската революция Ahmad VAHIDI

 

Заместник-ръководител на MODAFL

24.6.2008


B.   Юридически лица, организации и органи

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Организация за авиационна промишленост, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

AIO наблюдава производството на ракети на Иран, включително промишлената група „Shahid Hemmat“, промишлената група „Shahid Bagheri“ и промишлената група „Fajr“ - всички посочени в Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН (СС на ООН). Ръководителят на AIO и други двама високопоставени служители също са посочени в Резолюция 1737 (2006) на СС на ООН

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Филиал на Организацията на отбранителните индустрии (DIO).

24.4.2007

3.

Географска организация на въоръжените сили

 

Преценява се, че предоставя геопространствени данни за програмата за балистични ракети

24.6.2008

4.

Преценява се, че предоставя геопространствени данни за програмата за балистични ракети

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran

Предоставя или прави опити за предоставяне на финансова подкрепа на компании, които участват в ядрената и ракетната програма на Иран или доставят стоки за нея (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company и DIO). Bank Melli улеснява чувствителните дейности, предприемани от Иран. Тя е съдействала за многобройни покупки на чувствителни материали за ядрената и ракетната програми на Иран. Предоставя редица финансови услуги от името на организации, свързани с ядрената и ракетната промишленост на Иран, включително откриване на акредитиви и поддържане на сметки. Много от гореспоменатите компании са посочени в Резолюции 1737 и 1747 на СС на ООН.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

б)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

5.

Център за отбранителни технологии и научни изследвания (DTSRC) – известен също под името Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Занимава се с научноизследователска и развойна дейност. Филиал на DIO. DTSRC осигурява голяма част от снабдяването за DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Филиал със 100% участие на MODAFL (следователно партньорска организация на AIO, AvIO и DIO). Ролята му е да произвежда електронни компоненти за иранските оръжейни системи.

24.6.2008

7.

Военновъздушни сили на Корпуса на гвардейците на иранската революция

 

Оперира с арсенала от балистични ракети с близък и среден обсег на Иран. Ръководителят на въздушните сили на Корпуса на гвардейците на иранската революция е посочен в Резолюция 1737 на СС на ООН.

24.6.2008

8.

Строителна организация Khatem-ol Anbiya

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran

Група от дружества, притежавани от Корпуса на гвардейците на иранската революция. Използва инженерните ресурси на КГИР за строителни дейности, като действа като главен изпълнител по големи проекти, включително прокарване на тунели.Преценява се, че тя подпомага ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран.

24.6.2008

9.

Университет Malek Ashtar

 

Свързан с Министерството на отбраната, през 2003 г. въвежда учебна дисциплина по въпросите на ракетите, в тясно сътрудничество с AIO

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Филиал на DIO.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

Участва в производството на съставни части за балистичната програма.

24.6.2008

12.

Министерство на логистиката на отбраната и въоръжените сили (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran

Отговаря за научните, развойните и производствените програми на Иран в областта на отбраната, включващи подкрепа за ракетната и ядрената програми.

24.6.2008

13.

Министерство по въпросите на износа на отбранителна логистика (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Tehran, Iran

Звеното на MODAFL, което отговаря за износа, и същевременно агенцията, използвана за износ на готови оръжия по междудържавни сделки. Съгласно Резолюция 1747 (2007) на СС на ООН MODLEX не следва да упражнява търговска дейност.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Фантомно дружество на AIO, участващо в придобивки в балистичната област.

24.6.2008

15.

Компания за производство и доставка на ядрено гориво (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Отделът за производство на ядрено гориво (NFPD) на AEOI се занимава с научни изследвания и развойна дейност по отношение на цикъла на производство на ядрено гориво, включително: проучване, добиване, обогатяване и преработка на уран, както и управление на ядрени отпадъци. NFPC е приемник на NFPD, филиал на AEOI, който се занимава с научноизследователска и развойна дейност относно цикъла на производство на ядрено гориво, включително преработка и обогатяване

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Работи по средствата за доставка за иранската балистична програма

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Филиал на DIO.

24.4.2007

18.

Филиал на DIO.

 

Смята се, че SPO съдейства в процеса на внос на цели оръжия. Смята се,че е филиал на MODAFL

24.6.2008“


Комисия

24.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/34


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2008 година

за изменение на Решение 2008/185/ЕО за включване на френските департаменти Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan и Nord към списъка на регионите, незасегнати от болестта на Ауески

(нотифицирано под номер C(2008) 2387)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/476/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално член 9, параграф 2 и член 10, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 64/432/ЕИО се определят правилата, приложими за търговията с някои животни в Общността. Член 9 от посочената директива предвижда задължителните национални програми за някои заразни болести, включително болестта на Ауески, да се предоставят за одобрение от Комисията. Освен това член 10 от Директива 64/432/ЕИО предвижда държавите-членки да предоставят документация на Комисията по отношение на статуса на тези болести на тяхната територия.

(2)

Приложение I към Решение 2008/185/ЕО на Комисията от 21 февруари 2008 г. относно допълнителни гаранции при търговията със свине в Общността по отношение на болестта на Ауески и относно критериите за предоставяне на информация за тази болест (2) съдържа списък на държавите-членки или регионите от тях, свободни от болестта на Ауески и в които ваксинацията е забранена. Приложение II към Решение 2008/185/ЕО съдържа списък на държавите-членки или регионите от тях, в които действат програми за контрол на тази болест.

(3)

От няколко години във Франция се изпълнява програма за ликвидиране на болестта на Ауески, а департаментите Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan и Nord са включени в списъка като региони, в които действа одобрена програма за контрол на болестта на Ауески.

(4)

Франция е представила на Комисията документация по отношение на статуса на департаментите Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan и Nord като департаменти, незасегнати от болестта на Ауески, и показваща, че болестта е ликвидирана в посочените департаменти.

(5)

Комисията разгледа документацията, предоставена от Франция, и счете, че тя отговаря на разпоредбите на член 10, параграф 1 от Директива 64/432/ЕИО. Следователно тези департаменти следва да бъдат включени в списъка в приложение I към Решение 2008/185/ЕО.

(6)

Решение 2008/185/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I и II към Решение 2008/185/ЕО се заменят с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64. Директива, последно изменена с Решение 2007/729/ЕО на Комисията (ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 26).

(2)  ОВ L 59, 4.3.2008 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Държави-членки или региони от тях, незасегнати от болестта на Ауески и в които ваксинацията е забранена

Код IЅО

Държава-членка

Региони

CZ

Чешка република

Всички региони

DK

Дания

Всички региони

DE

Германия

Всички региони

FR

Франция

Департаменти Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas de Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Кипър

Цялата територия

LU

Люксембург

Всички региони

AT

Австрия

Цялата територия

SK

Словакия

Всички региони

FI

Финландия

Всички региони

SE

Швеция

Всички региони

UK

Обединено кралство

Всички региони в Англия, Шотландия и Уелс

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Държави-членки или региони от тях, в които действат одобрени програми за контрол на болестта на Ауески

Код IЅО

Държава-членка

Региони

BE

Белгия

Цялата територия

ES

Испания

Територията на автономните области Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja

Територията на провинциите León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid и Ávila в автономната област Castilla y León.

Територията на провинцията Las Palmas на Канарските острови

IT

Италия

Провинция Bolzano

NL

Нидерландия

Цялата територия


24.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/37


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 юни 2008 година

за хармонизиране на радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността

(нотифицирано под номер C(2008) 2625)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/477/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Комисията подкрепи по-гъвкаво използване на радиочестотния спектър в своето съобщение „Бърз достъп до радиочестотен спектър за безжични електронни съобщителни услуги чрез по-голяма гъвкавост“ (2), което inter alia касае радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz. Неутралността по отношение на технологията и неутралността по отношение на услугите бяха подчертани от държавите-членки в становището на Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) относно Политиката за безжичен достъп до електронни съобщителни услуги (WAPECS) от 23 ноември 2005 г. като важни политически цели за постигане на по-гъвкаво използване на радиочестотния спектър. Освен това съгласно становището тези цели на политиката не следва да се въвеждат изведнъж, а постепенно, за да се избегне нарушаването на нормалното функциониране на пазара.

(2)

Разпределянето на радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz за системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, е важен елемент, насочен към сближаването на мобилния, стационарния сектор и сектора на радиоразпръскването и отразяващ навлизането на техническите нововъведения. Услугите, предоставяни в тази радиочестотна лента, следва да са насочени най-вече към достъпа на крайни потребители до широколентови далекосъобщения.

(3)

Очаква се безжичните широколентови електронни съобщителни услуги, за които следва да се разпредели радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz, в голяма степен да бъдат общоевропейски, в смисъл че потребителите на такива електронни съобщителни услуги в една държава-членка биха могли да получат достъп до еквивалентни услуги във всяка друга държава-членка.

(4)

Съгласно член 4, параграф 2 от Решение № 676/2002/ЕО на 5 юли 2006 г. Комисията възложи мандат на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (наричана по-нататък „CEPT“) да разработи възможно най-малко ограничителни условия за радиочестотни ленти, разглеждани в контекста на WAPECS.

(5)

В отговор на този мандат CEPT издаде доклад (CEPT Report 19) относно възможно най-малко ограничителни условия за радиочестотни ленти, разглеждани в контекста на WAPECS. Този доклад съдържа технически условия и насоки за прилагането на възможно най-малко ограничителни условия за базови станции и крайни станции, функциониращи в радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz, които са подходящи за справяне с риска от вредни смущения в рамките на националните територии, както и извън тях, без да се изисква използването на специална технология, основаваща се на оптимизирани параметри за най-вероятното използване на лентата.

(6)

В съответствие с Доклад № 19 на CEPT това решение въвежда концепцията за маски за границите на блоковете (BEM), които представляват технически параметри, валидни за целия спектрален блок на конкретен потребител, независимо от броя на каналите, заети от избраната от потребителя технология. Цели се тези маски да бъдат част от разрешителния режим за използване на спектъра. Те важат както за излъчването в рамките на блока от спектъра (т.е. мощността в рамките на блока), така и за излъчването извън блока (т.е. мощността извън блока). Това са нормативни изисквания, целящи управление на риска от вредни смущения между съседни мрежи, и не са в противоречие с граничните стойности, зададени в стандартите за оборудването от Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 година относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие (Директива R&TTE) (3).

(7)

Разпределянето и предоставянето на радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz в съответствие с резултатите от мандата на CEPT е признаване на факта, че съществуват и други приложения. Подходящи критерии за споделяне на спектъра с оглед на съвместно съществуване на някои системи бяха разработени в Доклад № 45 на Комитета за електронни съобщения (ECC Report 45). За други системи и услуги подходящите критерии за споделяне на спектъра, с оглед на съвместното им съществуване, могат да се основават на национални съображения.

(8)

За постигане на съвместимост е нужно отстояние 5 MHz между границите на спектралните блокове, използвани за неограничена дуплексна връзка с разделяне по време (TDD) и дуплексна връзка с честотно разделяне на каналите (FDD) или в случай на две несинхронизирани мрежи, функциониращи в режим TDD. Такова разделяне следва да се постигне или като тези блокове от 5 MHz се оставят неизползвани, така че да служат като предпазни; или чрез използване, съобразено с параметрите на ограничената маска за границите на блоковете (BEM), когато са в близост до блок FDD (права връзка — от крайна към базова станция) или между два блока TDD; или чрез използване, съобразено с параметрите на ограничени или неограничени BEM, когато са в близост до блок FDD (обратна връзка — от базова към крайна станция). Всякакво използване на защитни блокове от 5 MHz е изложено на увеличен риск от смущения.

(9)

Резултатите от изпълнението на мандата от CEPT следва да се направят приложими в Общността и да се въведат от държавите-членки без забавяне предвид растящите изисквания, установени в проучвания в европейски и глобален мащаб за наземни електронни съобщителни услуги, предоставящи широколентови комуникации.

(10)

Хармонизирането съгласно настоящото решение не изключва възможността за дадена държава-членка да прилага, където това е основателно, преходни периоди, които могат да включват договорености за съвместно използване на радиочестотния спектър, в съответствие с член 4, параграф 5 от Решението за радиочестотния спектър.

(11)

За да се осигури ефективно използване на радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz и в по-дългосрочна перспектива, администрациите следва да продължат проучванията, които могат да доведат до повишаване на ефективността и новаторската употреба. Такива проучвания следва да бъдат взети предвид, когато се обмисля преразглеждане на настоящото решение.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по радиочестотния спектър,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение цели да се хармонизират условията за предоставяне и ефективно използване на радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz за наземни системи за предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността.

Член 2

1.   Не по-късно от шест месеца след влизане в сила на настоящото решение, държавите-членки разпределят и впоследствие предоставят, на неизключителен принцип, радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги в съответствие с параметрите, определени в приложението към настоящото решение.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, държавите-членки могат да поискат преходни периоди, които могат да включват договорености за съвместно използване на радиочестотния спектър в съответствие с член 4, параграф 5 от Решение № 676/2002/ЕО.

3.   Държавите-членки гарантират, че системите, посочени в параграф 1, осигуряват подходяща защита за системите, работещи в съседни честотни ленти.

Член 3

Държавите-членки наблюдават използването на радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz и докладват своите констатации на Комисията, за да се осигури възможност за редовно и навременно преразглеждане на настоящото решение.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юни 2008 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стp. 1.

(2)  KOM(2007) 50.

(3)  ОВ L 91, 7.4.1999 г., стp. 10. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПАРАМЕТРИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2

Посочените по-долу технически параметри, наречени маски за границите на блоковете (BEM), се прилагат като основна съставна част на необходимите условия за осигуряване на съвместно съществуване, когато няма сключени двустранни или многостранни споразумения между съседните мрежи, без да се изключва възможността за смекчени изисквания за технически параметри, ако това е договорено между операторите на такива мрежи. Държавите-членки гарантират, че мрежовите оператори са свободни да влизат в двустранни или многостранни споразумения за разработване на смекчени изисквания за технически параметри и, ако това е договорено между всички засегнати страни, тези смекчени изисквания за технически параметри могат да бъдат използвани.

Оборудването, работещо в тази радиочестотна лента, може да използва и гранични стойности за еквивалентната изотропно излъчвана мощност (e.i.r.p.), различни от определените по-долу, при условие че се прилагат подходящи методи за ограничаване на радиосмущенията, които са съобразени с Директива 1999/5/ЕО и предлагат поне такова ниво на защита, което е еквивалентно на осигуряваното от тези технически параметри.

А)   ОБЩИ ПАРАМЕТРИ

1)

Определените блокове са кратни на 5,0 MHz.

2)

В радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz дуплексното отстояние при връзка в режим FDD е 120 MHz, като крайните станции предават (в права посока) в долната част на лентата, като се започне от 2 500 MHz (стигаща нагоре до максимална гранична стойност 2 570 MHz), а базовите станции предават (обратна връзка) в горната част на лентата, като се започне от 2 620 MHz.

3)

Радиочестотната подлента 2 570—2 620 MHz може да се използва от TDD или други режими за ползване, съобразени с маските за границите на блоковете съгласно настоящото приложение. Извън подлентата 2 570—2 620 MHz такова ползване може да се реши на национално равнище и следва да бъде при равни части в горната част на лентата, започваща при 2 690 MHz (разширяваща се надолу), и в долната част на лентата, започваща при 2 570 MHz (разширяваща се надолу).

Б)   НЕОГРАНИЧЕНИ МАСКИ ЗА ГРАНИЦИТЕ НА БЛОКОВЕТЕ ЗА БАЗОВИ СТАНЦИИ

Маската за неограничен блок от спектъра се създава чрез комбиниране на таблици 1, 2 и 3 по такъв начин, че граничната стойност за всяка честота да се определя от по-високата стойност, произтичаща от базовите изисквания и специфичните изисквания за блока.

Таблица 1

Базови изисквания — BEM за еквивалентната изотропно излъчвана мощност (e.i.r.p.) от базова станция извън блока

Честотен обхват, в който се приема излъчване извън блока

Максимална средна e.i.r.p.

(интегрирана за широчина на лентата 1 MHz)

Честоти, определени за обратната посока на предаване в режим FDD и +/– 5 MHz извън обхвата на честотните блокове, определени за обратната посока на предаване в режим FDD

+ 4 dBm/MHz

Честоти в лентата 2 500—2 690 MHz, които не са обхванати от определението по-горе

– 45 dBm/MHz


Таблица 2

Специфични изисквания на блока — Базови изисквания — BEM за еквивалентната изотропно излъчвана мощност (e.i.r.p.) от базова станция вътре в блока

Максимална e.i.r.p. в блока

+ 61 dBm/5MHz

Забележка: Държавите-членки могат да освободят тази гранична стойност до 68dBm/5MHz за специфични приложения — например в райони с ниска плътност на населението, при условие че това не увеличава значително риска от блокиране на приемника на крайната станция.


Таблица 3

Специфични изисквания на блока — Базови изисквания — BEM за еквивалентната изотропно излъчвана мощност (e.i.r.p.) от базова станция извън блока

Отстояние от съответния край на блока

Максимална средна e.i.r.p.

Начало на лентата (2 500 MHz) до – 5 MHz (долен край)

На нивото на базовото изискване

– 5,0 до – 1,0 MHz (долен край)

+ 4 dBm/ MHz

– 1,0 до – 0,2 MHz (долен край)

+ 3 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

– 0,2 до 0,0 MHz (долен край)

+ 3 dBm/30 kHz

0,0 до + 0,2 MHz (горен край)

+ 3 dBm/30 kHz

+ 0,2 до + 1,0 MHz (горен край)

+ 3 – 15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 до + 5,0 MHz (горен край)

+ 4 dBm/ MHz

+ 5,0 MHz (горен край) до край на лентата (2 690 MHz)

На нивото на базовото изискване

където: ΔF е честотното отстояние от съответния край на блока (в MHz)

В)   ОГРАНИЧЕНИ МАСКИ ЗА ГРАНИЦИТЕ НА БЛОКОВЕТЕ ЗА БАЗОВИ СТАНЦИИ

Маската за ограничен блок от спектъра се създава чрез комбиниране на таблици 1 и 4 по такъв начин, че граничната стойност за всяка честота да се определя от по-високата стойност, произтичаща от базовите изисквания и специфичните изисквания за блока.

Таблица 4

Специфични изисквания за блока — BEM за еквивалентната изотропно излъчвана мощност (e.i.r.p.) от базова станция в ограничен блок

Максимална e.i.r.p. в блока

+ 25 dBm/5MHz

Г)   ОГРАНИЧЕНИ МАСКИ ЗА ГРАНИЦИТЕ НА БЛОКОВЕТЕ ЗА БАЗОВИ СТАНЦИИ С ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПОЛАГАНЕТО НА АНТЕНАТА:

Когато антените са разположени на закрито или височината им е под определена стойност, една държава-членка може да използва алтернативни параметри в съответствие с таблица 5, при условие че на географските граници с други държави-членки се прилага таблица 1, а таблица 4 остава валидна за цялата държава.

Таблица 5

Специфични изисквания за блока – BEM за еквивалентната изотропно излъчвана мощност (e.i.r.p.) от базова станция извън ограничен блок при допълнителни ограничения относно разполагането на антената

Отстояние от съответния край на блока

Максимална средна e.i.r.p.

Начало на лентата (2 500 MHz) до – 5 MHz (долен край)

– 22 dBm/MHz

– 5,0 до – 1,0 MHz (долен край)

– 18 dBm/MHz

– 1,0 до – 0,2 MHz (долен край)

– 19 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

– 0,2 до 0,0 MHz (долен край)

– 19 dBm/30 kHz

0,0 до + 0,2 MHz (горен край)

– 19 dBm/30 kHz

+ 0,2 до + 1,0 MHz (горен край)

– 19 - 15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 до + 5,0 MHz (горен край)

– 18 dBm/ MHz

+ 5,0 MHz (горен край) to край на лентата (2 690 MHz)

– 22 dBm/ MHz

където: ΔF е честотното отстояние от съответния край на блока (в MHz)

Д)   ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ЗА КРАЙНИ СТАНЦИИ:

Таблица 6

Гранични стойности за мощността на крайни станции вътре в блока

 

Максимална средна мощност

(включително обхвата на автоматично регулиране на мощността на предавателя)

Обща излъчвана мощност (TRP)

31 dBm/5MHz

E.i.r.p.

35 dBm/5MHz

Забележка: Еквивалентната изотропно излъчвана мощност (e.i.r.p.) следва да се използва за стационарни или инсталирани крайни станции, а TRP следва да се използва за мобилни и мигриращи крайни станции. TRP е мярка за мощността, която действително се излъчва от антената. TRP се дефинира като интеграл от мощността, предавана в различните направления, по цялата сферична повърхнина на излъчване.


24.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/42


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2008 година

за изменение на Решение 1999/217/ЕО по отношение на регистъра на ароматичните вещества, използвани във или върху храни

(нотифицирано под номер C(2008) 2336)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/478/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 1996 г. за определяне на общностна процедура за ароматичните вещества, използвани или предназначени за влагане във или върху храни (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2232/96 определя процедурата за създаване на правила по отношение на ароматичните вещества, използвани или предназначени за влагане във или върху храни. В упоменатия регламент е предвидено да се приеме регистър на ароматичните вещества (наричан по-долу „регистърът“) след уведомление от страна на държавите-членки за списъка на ароматичните вещества, които могат да бъдат влагани във или върху храните, продавани на тяхна територия, и въз основа на преглед от страна на Комисията на уведомлението. Такъв регистър е приет с Решение 1999/217/ЕО на Комисията (2).

(2)

В Регламент (ЕО) № 2232/96 е предвидено освен това приемането на програма за оценка на ароматичните вещества, за да се провери дали отговарят на общите критерии за употреба на ароматични вещества, установени в приложението към посочения регламент.

(3)

В становището си от 29 ноември 2007 г. относно алифатните и ароматните въглеводороди Европейският орган за безопасност на храните заключи, че 2-метилбута-1,3-диенът (регистриран под FL № 01.049) е показал генотоксичен потенциал in vivo и карциногенно действие при опитни животни. Съответно употребата му като ароматично вещество е недопустима, тъй като не отговаря на общите критерии за употребата на ароматични вещества, установени в приложението към Регламент (ЕО) № 2232/96. Поради тази причина споменатото вещество следва да бъде заличено от регистъра.

(4)

Решение 1999/217/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В приложението към Решение 1999/217/ЕО, част А, редът в таблицата, отреден за веществото с номер FL 01 049 (2-метилбута-1,3-диен), се заличава.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 23.11.1996 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 84, 27.3.1999 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2006/252/ЕО (ОВ L 91, 29.3.2006 г., стр. 48).


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

24.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/43


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2008/479/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 юни 2008 година

за изменение на Обща позиция 2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

След приемането на Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН Съветът на Европейския съюз прие на 27 февруари 2007 г. Обща позиция 2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран (1).

(2)

Забраната за предоставяне на финансови средства или икономически ресурси на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителните мерки, не следва да препятства плащания по замразени сметки, дължими по договори, споразумения или задължения, които са сключени или са възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на ограничителните мерки, при условие че всички такива плащания също остават замразени.

(3)

Съветът определи допълнителни лица и образувания, които отговарят на критериите, установени в член 4, параграф 1, буква б) и член 5, параграф 1, буква б) от Обща позиция 2007/140/ОВППС. Във връзка с това тези лица и образувания следва да бъдат изброени в приложение II към посочената обща позиция,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

Обща позиция 2007/140/ОВППС се изменя, както следва:

1.

В член 5, параграф 5 буква б) се заменя със следното:

„б)

плащания по замразени сметки, дължими по договори, споразумения или задължения, които са сключени или са възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на ограничителните мерки,“.

2.

Приложение II към Обща позиция 2007/140/ОВППС се заменя с текста, даден в приложението към настоящата обща позиция.

Член 2

Настоящата обща позиция поражда действие в деня на приемането ѝ.

Член 3

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 23 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 61, 28.2.2007 г., стp. 49. Обща позиция, изменена с Обща позиция 2007/246/ОВППС (ОВ L 106, 24.4.2007 г., стp. 67).


ПРИЛОЖЕНИЕ

A.   Физически лица

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Reza AGHAZADEH

Дата на раждане: 15.3.1949 г. № паспорт: S4409483, валидност 26.4.2000 г. – 27.4.2010 г. Издаден: Tehran, дипломатически паспорт № D9001950, издаден на 22.1.2008 г., валиден до 21.1.2013 г. Място на раждане: Khoy

Ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI). Организацията наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на СС на ООН.

23.4.2007 г.

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Занимава се с управление на сглобяването и проектирането на центрофуги. Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. Това включва всякакви работи, свързани с центрофуги. На 27 август 2006 г. Alai получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в управлението на сглобяването и проектирането на центрофуги.

23.4.2007 г.

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Занимава се с производството на амониев уранил карбонат (AUC) и управлението на обогатителния комплекс в Natanz. Към Иран е отправено искане за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. На 27 август 2006 г. Ashiani получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в процеса на производство на AUC и в управлението и проектирането на дизайна на обогатителния комплекс на площадката в Natanz (Kashan).

23.4.2007 г.

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Занимава се с производство на магнезий с концентрация от 99,9 %. На 27 август 2006 г. Bakhtiar получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята ѝ в производството на магнезий с концентрация от 99,9 %. Магнезий с такава чистота се използва за производство на твърд уран, които може да бъде отливан в материали, използвани за ядрени оръжия. Иран е отказал на МААЕ достъп до документ относно производството на полусфери от твърд уран, които се използват единствено при ядрени оръжия.

23.4.2007 г.

5.

Morteza BEHZAD

 

Занимава се с изработка на компоненти за центрофуги. Към Иран е отправено искане за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. Това включва всякакви работи, свързани с центрофуги. На 27 август 2006 г. Behzad получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в изработването на сложни и прецизни компоненти за центрофуги.

23.4.2007 г.

6.

Бригаден генерал от Корпуса на гвардейците на иранската революция Javad DARVISH-VAND

 

Заместник-министър по инспекциите в Министерството на логистиката на отбраната и въоръжените сили на Иран (MODAFL). Отговаря за всички съоръжения и инсталации на MODAFL

23.6.2008 г.

7.

Д-р Mohammad ESLAMI

 

Ръководител на Института за обучение и научни изследвания за отбранителните индустрии

23.6.2008 г.

8.

Бригаден генерал от Корпуса на гвардейците на иранската революция Seyyed Mahdi FARAHI

 

Изпълнителен директор на Организацията за отбранителни индустрии (DIO), която е посочена от Резолюция 1737 (2006) на СС на ООН

23.6.2008 г.

9.

Д-р Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Адрес на NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Депутат и Главен директор на Компанията за производство и снабдяване с ядрено гориво (NFPC), структура на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН. NFPC се занимава с дейности по обогатяване, за които Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран да бъдат прекратени.

23.4.2007 г.

10.

Инженер Mojtaba HAERI

 

Заместник-министър по въпросите на индустрията в МОDAFL. Контролираща роля спрямо AIO и DIO

23.6.2008 г.

11.

Бригаден генерал от Корпуса на гвардейците на иранската революция Ali HOSEYNITASH

 

Ръководител на Генералния департамент на Върховния съвет за национална сигурност и участник в определянето на политиката по ядрените въпроси

23.6.2008 г.

12.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

Дата на раждане: 27.7.1973 г., № паспорт К8196482, издаден на 8.4.2006 г., валиден до 8.4.2011 г.

Длъжностно лице на AEOI, занимаващо се с проекта за проучвателен реактор с тежка вода (IR40) в Arak. В Резолюция 1737 (2006) на СС на ООН се отправя искане към Иран за прекратяване на работата по проекти, свързани с тежка вода

23.4.2007 г.

13.

Mohammad Ali JAFARI, Корпус на гвардейците на иранската революция

 

Заема ръководен пост в рамките на Корпуса на гвардейците на иранската революция

23.6.2008 г.

14.

Mahmood JANNATIAN

 

Заместник-ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран

23.6.2008 г.

15.

M. Javad KARIMI SABET

 

Президент на Novin Energy Company. Karimi Sabet получи през август 2006 г. специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в замисъла, производството, инсталирането и въвеждането в експлоатация на ядреното оборудване на площадката в Natanz.

23.4.2007 г.

16.

Said Esmail KHALILIPOUR

Дата на раждане: 24.11.1945 г. Място на раждане: Langroud

Заместник-ръководител на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.4.2007 г.

17.

Ali Reza KHANCHI

Адрес на NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/Iran; факс: (+9821) 8021412

Ръководител на Ядрения научноизследователски център в Техеран (TNRC) към AEOI. МААЕ продължава да иска от Иран разяснения относно провеждането в TNRC на експерименти, свързани с обогатяване на плутоний, включително относно наличието на частици от високо обогатен уран в екологични проби, взети от депото за складиране на отпадъци в Karaj, където се намират контейнери, съхранявали използвани в тези експерименти обекти с обеднен уран. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.4.2007 г.

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Изпълнителен директор на Iran Electronic Industries

23.6.2008 г.

19.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Занимава се с управление на производството в Завода за преработка на уран (UCF) в Esfahan. На 27 август 2006 г. Mohajerani получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в управлението на производството в UCF и за планирането, построяването и инсталирането на блок UF6 (UF6 е захранващ материал, използван за обогатяване).

23.4.2007 г.

20.

Бригаден генерал Beik MOHAMMADLU

 

Заместник-министър по въпросите на доставките и логистиката в MODAFL.

23.6.2008 г.

21.

Anis NACCACHE

 

Управител на компаниите Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; компанията му е правила опити да придобие чувствителни стоки в полза на организациите, изброени по смисъла на резолюция 1737.

23.6.2008 г.

22.

Бригаден генерал Mohammad NADERI

 

Ръководител на Организацията за авиационна промишленост (AIO), AIO е участвала в чувствителни програми на Иран

23.6.2008 г.

23.

Бригаден генерал от Корпуса на гвардейците на иранската революция Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Министър в MODAFL, отговарящ за всички военни програми, включително за програмите за балистичните ракети.

23.6.2008 г.

24.

Houshang NOBARI

 

Занимава се с управлението на обогатителния комплекс в Natanz. Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. Това включва работата в обогатителния комплекс в Natanz (Kashan). На 27 август 2006 г. Nobari получи специална награда от президента Ahamdinejad за ролята си в успешното управление и изпълнение на плана за площадката в Natanz (Kashan)

23.4.2007 г.

25.

Dr Javad RAHIQI

Дата на раждане: 21.4.1954 г. Място на раждане: Mashad

Ръководител на Центъра за ядрени технологии в Esfahan към AEOI. Центърът наблюдава завода за преработка на уран в Esfahan. Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. Това включва всякакви работи, свързани с преработката на уран. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на СС на ООН.

23.4.2007 г.

26.

Abbas RASHIDI

 

Участва в работата по обогатяването в Natanz. Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. На 27 август 2006 г. Rashidi получи специална награда от президента Ahmadinejad за управлението и значителната си роля в осигуряването на успешната операция с обогатителната каскада със 164 центрофуги в Natanz

23.4.2007 г.

27.

Контраадмирал Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Заместник-министър по въпросите на координацията в MODAFL

23.6.2008 г.

28.

Бригаден генерал от Корпуса на гвардейците на иранската революция Ali SHAMSHIRI

 

Заместник-министър по въпросите на контраразузнаването в MODAFL, отговарящ за сигурността на персонала и на инсталациите на MODAFL

23.6.2008 г.

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Изпълнителен директор на Завода за преработка на уран (UCF) в Esfahan. Този завод произвежда захранващия материал (UF6) за обогатителния завод в Natanz. На 27 август 2006 г. Solat Sana получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята, която изпълнява.

23.4.2007 г.

30.

Бригаден генерал от Корпуса на гвардейците на иранската революция Ahmad VAHIDI

 

Заместник-ръководител на MODAFL

23.6.2008 г.


B.   Организации

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

23.6.2008 г.

2.

Организация за авиационна промишленост, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

AIO наблюдава производството на ракети на Иран, включително промишлената група „Shahid Hemmat“, промишлената група „Shahid Bagheri“ и промишлената група „Fajr“ - всички посочени в Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН (СС на ООН). Ръководителят на AIO и други двама високопоставени служители също са посочени в Резолюция 1737 (2006) на СС на ООН

23.4.2007 г.

3.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Филиал на Организацията на отбранителните индустрии (DIO).

23.4.2007 г.

4.

Географска организация на въоръжените сили

 

Преценява се, че предоставя геопространствени данни за програмата за балистични ракети

23.6.2008 г.

5.

Bank Melli, Melli Bank Iran и всички клонове и филиали, включително

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran

Предоставя или прави опити за предоставяне на финансова подкрепа на компании, които участват в ядрената и ракетната програма на Иран или доставят стоки за нея (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company и DIO). Bank Melli улеснява чувствителните дейности, предприемани от Иран. Тя е съдействала за многобройни покупки на чувствителни материали за ядрената и ракетната програми на Иран. Предоставя редица финансови услуги от името на организации, свързани с ядрената и ракетната промишленост на Иран, включително откриване на акредитиви и поддържане на сметки. Много от гореспоменатите компании са посочени в Резолюции 1737 и 1747 на СС на ООН.

23.6.2008 г.

а)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

б)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

6.

Център за отбранителни технологии и научни изследвания (DTSRC) – известен също под името Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Занимава се с научноизследователска и развойна дейност. Филиал на DIO. DTSRC осигурява голяма част от снабдяването за DIO.

23.4.2007 г.

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

Фантомно дружество на AIO, участващо в придобивки в балистичната област.

23.6.2008 г.

8.

Ettehad Technical Group

 

Фантомно дружество на AIO, участващо в придобивки в балистичната област.

23.6.2008 г.

9.

Industrial Factories of Precision-Machinery (IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)

 

Използвана от AIO за опити за придобивки.

23.6.2008 г.

10.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Филиал със 100% участие на MODAFL (следователно партньорска организация на AIO, AvIO и DIO). Ролята му е да произвежда електронни компоненти за иранските оръжейни системи.

23.6.2008 г.

11.

Военновъздушни сили на Корпуса на гвардейците на иранската революция

 

Оперира с арсенала от балистични ракети с близък и среден обсег на Иран. Ръководителят на въздушните сили на Корпуса на гвардейците на иранската революция е посочен в Резолюция 1737 на СС на ООН.

23.6.2008 г.

12.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Tehran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Tehran

Jaber Ibn Hayan е лаборатория на AEOI, която се занимава с дейности, свързани с цикъла на производство на горивото. Разположена е в Ядрения научноизследователски център в Техеран (TNRC) и не е била декларирана от Иран по силата на споразумението за гарантиране преди 2003 г., макар че в нея са се извършвали дейности по преработка.

23.4.2007 г.

13.

Joza Industrial Co.

 

Фантомно дружество на AIO, участващо в балистичната програма

23.6.2008 г.

14.

Строителна организация Khatem-ol Anbiya

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran

Група от дружества, притежавани от Корпуса на гвардейците на иранската революция. Използва инженерните ресурси на КГИР за строителни дейности, като действа като главен изпълнител по големи проекти, включително прокарване на тунели.Преценява се, че тя подпомага ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран.

23.6.2008 г.

15.

Khorasan Metallurgy Industries

 

Филиал на Ammunition Industries Group, подчинена на DIO, участваща в производството на съставни части за центрофуги

23.6.2008 г.

16.

Университет Malek Ashtar

 

Свързан с Министерството на отбраната, през 2003 г. въвежда учебна дисциплина по въпросите на ракетите, в тясно сътрудничество с AIO

23.6.2008 г.

17.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Филиал на DIO.

23.4.2007 г.

18.

Mechanic Industries Group

 

Участва в производството на съставни части за балистичната програма.

23.6.2008 г.

19.

Министерство на логистиката на отбраната и въоръжените сили (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran

Отговаря за научните, развойните и производствените програми на Иран в областта на отбраната, включващи подкрепа за ракетната и ядрената програми.

23.6.2008 г.

20.

Министерство по въпросите на износа на отбранителна логистика (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Tehran, Iran

Звеното на MODAFL, което отговаря за износа, и същевременно агенцията, използвана за износ на готови оръжия по междудържавни сделки. Съгласно Резолюция 1747 (2007) на СС на ООН MODLEX не следва да упражнява търговска дейност.

23.6.2008 г.

21.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Фантомно дружество на AIO, участващо в придобивки в балистичната област.

23.6.2008 г.

22.

Компания за производство и доставка на ядрено гориво (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Отделът за производство на ядрено гориво (NFPD) на AEOI се занимава с научни изследвания и развойна дейност по отношение на цикъла на производство на ядрено гориво, включително: проучване, добиване, обогатяване и преработка на уран, както и управление на ядрени отпадъци. NFPC е приемник на NFPD, филиал на AEOI, който се занимава с научноизследователска и развойна дейност относно цикъла на производство на ядрено гориво, включително преработка и обогатяване

23.4.2007 г.

23.

Parchin Chemical Industries

 

Работи по средствата за доставка за иранската балистична програма

23.6.2008 г.

24.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company

 

Участва в изграждането на завод за преработка на уран в Ispahan

23.6.2008 г.

25.

Safety Equipment Procurement

 

Фантомно дружество на AIO, участващо в балистичната програма.

23.6.2008 г.

26.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Филиал на DIO.

23.4.2007 г.

27.

Държавна организация за закупуване (SPO)

 

Смята се, че SPO съдейства в процеса на внос на цели оръжия. Смята се,че е филиал на MODAFL

23.6.2008 г.

28.

Компания TAMAS

 

TAMAS се занимава с дейности ппо обогатяване, за които Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран да бъдат прекратени. TAMAS е структура, обхващаща четири дъщерни фирми, една от които се занимава с извличане на уран до етап концентрация, а друга отговаря за преработката и обогатяването на урана и за отпадъците.

23.4.2007 г.


24.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/50


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2008/480/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 юни 2008 година

за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2005/190/ОВППС относно интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак, EUJUST LEX

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 7 март 2005 г. Съветът прие Съвместно действие 2005/190/ОВППС относно интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак, EUJUST LEX (1).

(2)

На 14 април 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/304/ОВППС за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2005/190/ОВППС до 30 юни 2008 г.

(3)

Срокът на действие на Съвместно действие 2005/190/ОВППС следва да бъде допълнително удължен до 30 юни 2009 г.

(4)

Следва да бъде предвидена нова референтна финансова сума, за да се покрият свързаните с мисията разходи за периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2009 г.

(5)

Мандатът на мисията се осъществява при условия на сигурност, които може да се влошат и да навредят на целите на Общата външна политика и политика на сигурност, определени в член 11 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2005/190/ОВППС се изменя, както следва:

1.

В член 11, параграф 1, се добавя следната алинея:

„Референтната финансова сума, предназначена да покрие свързаните с мисията разходи за периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2009 г., е 7,2 милиона евро.“

2.

Член 14, втора алинея се заменя със следното:

„Срокът му на действие изтича на 30 юни 2009 г.“

Член 2

Настоящото съвместно действие влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 23 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 37. Съвместно действие, последно изменено със Съвместно действие 2008/304/ОВППС (ОВ L 105, 15.4.2008 г., стр. 10).


24.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/51


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2008/481/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 юни 2008 година

за изменение на Съвместно действие 2008/131/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14, член 18, параграф 5 и член 23, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 февруари 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/131/ОВППС (1) за удължаване на мандата на г-н Francesc Vendrell като специален представител на Европейския съюз за Афганистан до 31 май 2008 г., а на 26 май 2008 г. прие Съвместно действие 2008/391/ОВППС (2) за удължаване на мандата му до 30 юни 2008 г.

(2)

Г-н Francesc Vendrell информира генералния секретар/върховен представител, че може да продължи да действа като специален представител на Европейския съюз (СПЕС) до 31 август 2008 г. Неговият мандат като СПЕС следва да се удължи допълнително до тази дата. Съветът възнамерява да назначи нов СПЕС за следващия период до 28 февруари 2009 г.

(3)

В член 5, параграф 1 от Съвместно действие 2008/131/ОВППС, изменено със Съвместно действие 2008/391/ОВППС, се предвижда референтна финансова сума от 975 000 EUR за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС, до 30 юни 2008 г. Тази референтна финансова сума следва да се увеличи с 678 000 EUR, така че да покрие разходите, свързани с остатъка от мандата на СПЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Изменение

Съвместно действие 2008/131/ОВППС се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Francesc Vendrell като специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Афганистан се удължава до 31 август 2008 г.“

2.

В член 5 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС за периода от 1 март 2008 г. до 31 август 2008 г., е в размер на 1 653 000 EUR.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящото съвместно действие влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Публикуване

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 23 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 43, 19.2.2008 г., стр. 26.

(2)  ОВ L 137, 27.5.2008 г., стр. 52.


24.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/52


РЕШЕНИЕ 2008/482/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 юни 2008 година

за изменение на Решение 2008/134/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Съвместно действие 2005/797/ОВППС на Съвета от 14 ноември 2005 г. относно полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (1), и по-специално член 14, параграф 2 от него във връзка с член 23, параграф 2, второ тире от Договора за Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

На 14 ноември 2005 г. Съветът прие Съвместно действие 2005/797/ОВППС за създаване на полицейска мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS) за период от три години. Оперативната фаза на EUPOL COPPS започна на 1 януари 2006 г.

(2)

На 18 февруари 2008 г. Съветът прие Решение 2008/134/ОВППС за изпълнение на Съвместно действие 2005/797/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (2), с което се определи референтната финансова сума за покриване на разходите, свързани с EUPOL COPPS за периода от 1 март 2008 г. до 31 декември 2008 г.

(3)

Референтната финансова сума за EUPOL COPPS следва да бъде увеличена, за да се подпомогнат нейните дейности,

РЕШИ:

Член 1

Член 1 от Решение 2008/134/ОВППС се заменя със следното:

„Член 1

Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS) от 1 март 2008 г. до 31 декември 2008 г., е в размер на 6 000 000 EUR.“

Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня на неговото приемане.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 23 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 300, 17.11.2005 г., стр. 65. Съвместно действие, изменено със Съвместно действие 2007/806/ОВППС (ОВ L 323, 8.12.2007 г., стр. 50).

(2)  ОВ L 43, 19.2.2008 г., стр. 38.


Поправки

24.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/53


Поправка на Решение 2008/269/ЕО на Комисията от 19 март 2008 г. за изменение на Решение 2001/618/ЕО за включване на френските департаменти Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan и Nord в списъка на регионите, незасегнати от болестта на Ауески

( Официален вестник на Европейския съюз L 85 от 27 март 2008 г. )

Текстът на Решение 2008/269/ЕО на Комисията се анулира.