ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 157

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
17 юни 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 538/2008 на Съвета от 29 май 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1386/2007 за определяне на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан

1

 

 

Регламент (ЕО) № 539/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

*

Регламент (ЕО) № 540/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 336/2006 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на Международния кодекс за управление на безопасността в рамките на Общността по отношение на образеца на формулярите

15

 

*

Регламент (ЕО) № 541/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година за адаптиране на определени квоти за риба за 2008 г. съгласно Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета за определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите

23

 

*

Регламент (ЕО) № 542/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход по отношение на цифлутрин и лецитин, извлечен от червен фасул (Phaseolus vulgaris) ( 1 )

43

 

*

Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици

46

 

*

Регламент (ЕО) № 544/2008 на Комисията от 13 юни 2008 година за установяване на забрана за риболова на гренландска камбала във води на ЕО от зони IIа и IV; във води на ЕО и в международни води от зона VI от страна на кораби, плаващи под флага на Испания

88

 

 

Регламент (ЕО) № 545/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

90

 

 

Регламент (ЕО) № 546/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1399/2007 за някои месни продукти с произход от Швейцария

92

 

 

Регламент (ЕО) № 547/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007 за свинското месо

93

 

 

Регламент (ЕО) № 548/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година за издаване на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2008 година в рамките на тарифната квота, открита по силата на Регламент (ЕО) № 812/2007 за свинско месо

94

 

 

Регламент (ЕО) № 549/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година за издаване на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2008 година в рамките на тарифната квота, открита по силата на Регламент (ЕО) № 979/2007 за свинско месо

95

 

 

Регламент (ЕО) № 550/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година за издаване на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2008 година в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 806/2007 за свинско месо

96

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/448/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 май 2008 година относно нотифицираните от Дания национални разпоредби относно добавянето на нитрити в някои месни продукти (нотифицирано под номер C(2008) 2168)

98

 

 

2008/449/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 10 юни 2008 година за изменение на Решение 2008/155/ЕО по отношение на някои екипи за събиране и производство на ембриони в Австралия, Канада и Съединените щати (нотифицирано под номер C(2008) 2466)  ( 1 )

108

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2008/450/ОВППС на Съвета от 16 юни 2008 година относно по-нататъшния принос на Европейския съюз към процеса на разрешаване на конфликта в Грузия/Южна Осетия

110

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

17.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 538/2008 НА СЪВЕТА

от 29 май 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1386/2007 за определяне на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1386/2007 (1), и по-специално член 70 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1386/2007 въвежда определени мерки за опазване и изпълнение, приети от Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан (наричана по-долу „NAFO“).

(2)

На своята ХХIХ годишна среща, проведена през септември 2007 г., NAFO прие множество изменения в мерките си за опазване и изпълнение. Тези изменения се отнасят до разпоредби относно размера на окото, претоварването, затворените зони за осигуряване защитата на корали, отчитане на улова, определение на сериозно нарушение, продуктови кодове, формат за пристанищни инспекции, както и технически изисквания към стълбите за качване.

(3)

Освен това в Регламент (ЕО) № 1386/2007 бяха открити грешки, които следва да бъдат поправени: многобройни грешки в кръстосаните препратки и някои липсващи елементи в точка 3 от приложение VII.

(4)

Следователно Регламент (ЕО) № 1386/2007 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1386/2007 се изменя, както следва:

1.

В член 3 се добавя следната точка:

„20.

„Претоварване“ означава прехвърляне през борда от един кораб на друг на каквото и да е количество рибни ресурси или продукти от тях, държани на борда.“;

2.

В член 7 се добавя следният параграф:

„4.   Корабите, ловящи морски костур в сектор 3O чрез пелагични тралове, следва да използват мрежи с минимален размер на окото 90 mm.“;

3.

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Зони с ограничения за риболов

1.   Забранява се извършването на риболовни дейности, включващи дънни риболовни съоръжения, в следните зони:

Зона

Координата 1

Координата 2

Координата 3

Координата 4

Orphan Knoll

50.00.30 N

45.00.30 W

51.00.30 N

45.00.30 W

51.00.30 N

47.00.30 W

50.00.30 N

45.00.30 W

Corner Seamounts

35.00.00 N

48.00.00 W

36.00.00 N

48.00.00 W

36.00.00 N

52.00.00 W

35.00.00 N

52.00.00 W

Newfoundland Seamounts

43.29.00 N

43.20.00 W

44.00.00 N

43.20.00 W

44.00.00 N

46.40.00 W

43.29.00 N

46.40.00 W

New England Seamounts

35.00.00 N

57.00.00 W

39.00.00 N

57.00.00 W

39.00.00 N

64.00.00 W

35.00.00 N

64.00.00 W

2.   Следната зона в сектор 3O се затваря за всякаква риболовна дейност, включваща използването на дънни риболовни съоръжения. Затворената зона се определя чрез свързване на следните координати (в числова последователност и обратно към координата 1):

Точка №

Ширина

Дължина

1

42°53′00″N

51°00′00″W

2

42°52′04″N

51°31′44″W

3

43°24′13″N

51°58′12″W

4

43°24′20″N

51°58′18″W

5

43°39′38″N

52°13′10″W

6

43°40′59″N

52°27′52″W

7

43°56′19″N

52°39′48″W

8

44°04′53″N

52°58′12″W

9

44°18′38″N

53°06′00″W

10

44°18′36″N

53°24′07″W

11

44°49′59″N

54°30′00″W

12

44°29′55″N

54°30′00″W

13

43°26′59″N

52°55′59″W

14

42°48′00″N

51°41′06″W

15

42°33′02″N

51°00′00″W“

4.

В член 19 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   На всеки две години държавите-членки удостоверяват точността на плановете за капацитет за всички кораби, които имат право да извършват риболов съгласно член 14. Капитанът осигурява наличието на копие от това удостоверение на борда, за да може то да бъде представено на инспектор при поискване.“;

5.

В член 21, параграф 2 се добавя следната буква:

„е)

улов преди влизане и излизане от сектор 3L. Тези доклади се правят от кораби, които ловят скариди в сектор 3L, и се изпращат един час преди пресичане на границата на този сектор. Докладът посочва улова, взет на борда след предишния доклад за улова, по сектори и видове (3-alpha код) в kg, закръглени до най-близките 100 kg.“;

6.

В член 30 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Капитанът на наблюдавания кораб може, по негово собствено искане, да получи копие от доклада на наблюдателя, посочен в член 28, параграф 1.“;

7.

В член 32 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Компетентните органи на държавите-членки, получаващи доклада на наблюдателя в съответствие с член 28, оценяват съдържанието и заключенията на този доклад.“;

8.

Член 47 се изменя, както следва:

а)

буква б) се заменя със следното:

„б)

предоставя стълба за качване, конструирана и използвана, както е описано в мерките за опазване и изпълнение на NAFO;“;

б)

създава се следната буква:

„б)а

ако се предоставя механичен подемник, осигурява неговото спомагателно оборудване да е от вид, одобрен от националната администрация. Той е с такъв дизайн и конструкция, че да осигури безопасното качване и слизане на инспектора, включително безопасен достъп от подемника до палубата и обратно. На палубата в съседство до подемника да се държи в готовност за незабавно използване стълба за качване, която да отговаря на буква б).“;

9.

Приложение II се заменя с текста, даден в приложение I към настоящия регламент.

10.

Приложение VII се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

11.

Приложение XII се заменя с текста, даден в приложение III към настоящия регламент.

12.

Приложение XIII се заличава.

13.

Приложение XIVб се заменя с текста, даден в приложение IV към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2008 година.

За Съвета

Председател

A. VIZJAK


(1)  ОВ L 318, 5.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Следният списък представлява списък на запасите, които е необходимо да се декларират съгласно член 22:

ANG/N3NO

Lophius americanus

Американски морски дявол

CAA/N3LMN

Anarhichas lupus

Ивичеста зъбатка

CAP/N3LM

Mallotus villosus

Мойва

CAT/N3LMN

Anarhichas spp.

Непосочени другаде зъбатки

HAD/N3LNO

Melanogrammus aeglefinus

Пикша

HAL/N23KL

Hippoglossus hippoglossus

Атлантически палвус

HAL/N3M

Hippoglossus hippoglossus

Атлантически палвус

HAL/N3NO

Hippoglossus hippoglossus

Атлантически палвус

HER/N3L

Clupea harengus

Херинга

HKR/N2J3KL

Urophycis chuss

Червен хек

HKR/N3MNO

Urophycis chuss

Червен хек

HKS/N3LMNO

Merlucius bilinearis

Сребрист хек

RNG/N23

Coryphaenoides rupestris

Кръглоноса дългоопашата риба

HKW/N2J3KL

Urophycis tenuis

Бял хек

POK/N3O

Pollachius virens

Сайда

PRA/N3M

Pandalus borealis

Северна скарида

RHG/N23

Macrourus berglax

Големоглава дългоопашата риба

SKA/N2J3K

Raja spp.

Скатове

SKA/N3M

Raja spp.

Скатове

SQI/N56

Illex illecebrosus

Северен късоопашат калмар

VFF/N3LMN

Риба, несортирана, неидентифицирана

WIT/N3M

Glyptocephalus cynoglossus

Камбала

YEL/N3M

Limanda ferruginea

Лиманда“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Точка 3 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1386/2007 се заменя със следното:

„3.   Доклад „Улов“

Елемент от данните

Код на полето

Задължително/незадължително

Бележки:

Начало на записа

SR

З

Системни данни; обозначава началото на записа

Адрес

AD

З

Данни за съобщението; местоназначение, „XNW“ за NAFO

Подател

FR

З

Име на страната, извършваща предаването

Пореден номер

SQ

З

Данни за съобщението; пореден номер на съобщението за текущата година

Тип съобщение

TM

З

Данни за съобщението; вид съобщение, „CAT“ обозначава доклада за улова

Радиопозивни

RC

З

Данни за регистрацията на кораба; международни радиопозивни на кораба

Номер на рейса

TN

Н

Данни за дейността на кораба; пореден номер на риболовния рейс за текущата година

Име на кораба

NA

Н

Данни за регистрацията на кораба; име на кораба

Договаряща страна

Вътрешен референтен номер

Номер

IR

Н

Данни за регистрацията на кораба; уникален номер на кораба на договарящата страна — ISO-3 код на държавата на флага, последван от номер

Външен регистрационен номер

XR

Н

Данни за регистрацията на кораба; външният идентификационен номер на кораба

Съответна зона

RA

З

Участъкът по класификацията на NAFO, в който е влязъл корабът

Ширина

LA

З (1)

Данни за дейността на кораба; позиция на кораба по време на предаването

Дължина

LO

З (1)

Данни за дейността на кораба; позиция на кораба по време на предаването

Улов

CA

 

Данни за дейността на кораба; кумулативният улов по видове, държан на борда от началото на риболова в регулаторната зона или от последния доклад „Улов“, по двойки, според необходимостта.

Видове

З

Код на видовете по ФАО

Живо тегло

З

Живо тегло в килограми, закръглено до най-близките 100 килограма

Дни на риболов

DF

З

Данни за дейността на кораба; брой на риболовните дни в регулаторната зона на NAFO от началото на риболова или от последния доклад „Улов“

Дата

DA

З

Данни за съобщението; дата на излъчването

Час

TI

З

Данни за съобщението; време на излъчването

Край на записа

ER

З

Системни данни; обозначава края на записа


(1)  Не е задължително, ако корабът подлежи на сателитно проследяване.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Пристанищен инспекционен доклад

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

„ПРИЛОЖЕНИЕ XIVб

Кодове на формите на продуктите

Код

Форма на продукта

А

Цели – замразени

Б

Цели – замразени (приготвени)

В

Изкормени с глави – замразени

Г

Изкормени без глави – замразени

Д

Изкормени без глави – почистени – замразени

Е

Филета без кожа – с кости – замразени

Ж

Филета без кожа – без кости – замразени

З

Филета с кожа – с кости – замразени

И

Филета с кожа – без кости – замразени

Й

Осолена риба

К

Маринована риба

Л

Консервирани продукти

М

Масло

Н

Брашно, произведено от цели риби

О

Брашно, произведено от рибни остатъци

П

Друга (посочете)“.


17.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 539/2008 НА КОМИСИЯТА

от 16 юни 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 17 юни 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 юни 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 16 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

44,6

MK

36,7

TR

59,3

ZZ

46,9

0707 00 05

JO

151,2

TR

119,3

ZZ

135,3

0709 90 70

TR

103,9

ZZ

103,9

0805 50 10

AR

123,7

EG

150,8

US

132,6

ZA

121,6

ZZ

132,2

0808 10 80

AR

101,4

BR

84,3

CL

92,5

CN

92,5

MK

63,0

NZ

111,5

US

104,5

UY

84,0

ZA

82,9

ZZ

90,7

0809 10 00

IL

124,0

TR

230,0

ZZ

177,0

0809 20 95

TR

401,5

US

429,2

ZZ

415,4

0809 30 10, 0809 30 90

EG

182,1

US

239,8

ZZ

211,0

0809 40 05

IL

190,0

TR

223,9

ZZ

207,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


17.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 540/2008 НА КОМИСИЯТА

от 16 юни 2008 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 336/2006 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на Международния кодекс за управление на безопасността в рамките на Общността по отношение на образеца на формулярите

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 336/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за прилагане на Международния кодекс за управление на безопасността в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3051/95 на Съвета (1), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като има предвид че:

(1)

Международният кодекс за управление на безопасността (ISM) бе изменен от Международната морска организация (IMO) с Резолюция 179 (79) на Комитета за безопасност на мореплаването от 10 декември 2004 г., която измени образците на документа за съответствие и сертификата за управление на безопасността от 1 юли 2006 г.

(2)

Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 336/2006 определя Кодекса ISM като този, посочен в приложение I към указания регламент в актуализираната му версия.

(3)

За постигане на по-голяма яснота и четливост, съответните формуляри следва да бъдат актуализирани в приложение II към Регламент (ЕО) № 336/2006.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за безопасност в морето и предотвратяване на замърсяванията, причинени от кораби,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Раздел 5 от част Б от приложение II към Регламент (ЕО) № 336/2006 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 юни 2008 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„5.   Формуляри на документи за съответствие и на удостоверения за управление на безопасната експлоатация

Когато корабите се експлоатират само в една държава-членка, държавите-членки използват или формулярите, приложени към Кодекса ISM, или документа за съответствие, сертификата за управление на безопасността, временния документ за съответствие и временния сертификат за управление на безопасността, които са дадени по-долу.

В случай на дерогация по член 7, параграф 1 и, ако е приложимо, по член 7, параграф 2, издаденият сертификат трябва да бъде различен от този, посочен по-горе, като трябва ясно да бъде посочена дерогацията по член 7, параграф 1 и, ако е приложимо, по член 7, параграф 2 от настоящия регламент; издаденият сертификат трябва да включва приложимите оперативни ограничения.

ДОКУМЕНТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(Официален печат) (Държава)

Сертификат №

Издаден съгласно разпоредбите на [МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ, 1974 г., изменена и] (1) на Регламент (ЕО) № 336/2006 за прилагането на Кодекса ISM в Общността

В пълномощията на правителството на …

(име на държавата)

от …

(оправомощено лице или организация)

Наименование и адрес на компанията:

(виж част А, параграф 1.1.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 336/2006)

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ системата за управление на безопасността на компанията е проверена и че тя съответства на изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (Кодекс ISM) за видовете кораби, изброени по-долу (ненужното се зачерква):

 

Пътнически кораб

 

Пътнически високоскоростен кораб

 

Товарен високоскоростен кораб

 

Кораб за насипни товари

 

Петролен танкер

 

Танкер химикаловоз

 

Кораб газовоз

 

Подвижно крайбрежно сондажно съоръжение

 

Друг товарен кораб

 

Ро-ро пътнически ферибот (ro-ro ferry)

Настоящият документ за съответствие е валиден до …, като подлежи на периодична проверка.

Дата на изпълнение на проверката, върху която се основава този сертификат …

(дд/мм/гггг)

Издаден във …

(място на издаване на документа)

Дата на издаване …

(подпис на надлежно оправомощеното длъжностно лице, което издава документа)

(печат на издаващия орган)

Сертификат №

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ГОДИШНА ПРОВЕРКА

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ при периодичната проверка в съответствие с [Регламент IX/6.1 от конвенцията и параграф 13.4 от Кодекса ISM и] (2) член 6 от Регламент (ЕО) № 336/2006 за прилагането на Кодекса ISM в Общността е установено, че системата за управление на безопасността съответства на изискванията на Кодекса ISM.

1-ва ГОДИШНА ПРОВЕРКА

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

2-ра ГОДИШНА ПРОВЕРКА

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

3-та ГОДИШНА ПРОВЕРКА

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

4-та ГОДИШНА ПРОВЕРКА

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

СЕРТИФИКАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА

(Официален печат) (Държава)

Сертификат №

Издаден съгласно разпоредбите на [МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ, 1974 г., изменена]и (3) на Регламент (ЕО) № 336/2006 за прилагането на Кодекса ISM в Общността

В пълномощията на правителството на …

(име на държавата)

от …

(оправомощено лице или организация)

Име на кораба: …

Отличителен номер или букви: …

Пристанище на регистрация: …

Вид на кораба (4): …

Брутен тонаж: …

IMO номер: …

Наименование и адрес на компанията: …

(виж част А, параграф 1.1.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 336/2006)

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ системата за управление на безопасността на кораба е проверена и че тя съответства на изискванията на Международния кодекс за управление за безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (Кодекс ISM) след проверка, че документът за съответствие на компанията е приложим към този вид кораб.

Настоящият сертификат за управление на безопасността е валиден до …, като подлежи на периодична проверка и при валиден документ за съответствие.

Дата на изпълнение на проверката, върху която се основава този сертификат …

(дд/мм/гггг)

Издаден във …

(място на издаване на документа)

Дата на издаване …

(подпис на надлежно оправомощеното длъжностно лице, което издава документа)

(печат на издаващия орган)

Сертификат №

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА МЕЖДИННА ПРОВЕРКА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА (АКО СЕ ИЗИСКВА ТАКАВА)

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ при периодичната проверка в съответствие с [Регламент IX/6.1 от конвенцията и параграф 13.8 от Кодекса ISM и] (5) член 6 от Регламент (ЕО) № 336/2006 за прилагането на Кодекса ISM в Общността е установено, че системата за управление на безопасността съответства на изискванията на Кодекса ISM.

МЕЖДИННА ПРОВЕРКА (да бъде завършена между втората и третата дата за годишна проверка)

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА (6)

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА (6)

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА (6)

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

ВРЕМЕНЕН ДОКУМЕНТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(Официален печат) (Държава)

Сертификат №

Издаден съгласно разпоредбите на [МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ, 1974 г., изменена и] (7) на Регламент (ЕО) № 336/2006 за прилагането на Кодекса ISM в Общността

В пълномощията на правителството на …

(име на държавата)

от …

(оправомощено лице или организация)

Наименование и адрес на компанията:

(виж част А, параграф 1.1.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 336/2006)

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ системата за управление на безопасността на компанията е призната като изпълняваща целите на част А, параграф 1.2.3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 336/2006 за вида (видовете) кораби, изброени по-долу (ненужното се зачерква):

 

Пътнически кораб

 

Пътнически високоскоростен кораб

 

Товарен високоскоростен кораб

 

Кораб за насипни товари

 

Петролен танкер

 

Танкер химикаловоз

 

Кораб газовоз

 

Подвижно крайбрежно сондажно съоръжение

 

Друг товарен кораб

 

Ро-ро пътнически ферибот (ro-ro ferry)

Настоящият документ за съответствие е валиден до …

Издаден във …

(място на издаване на документа)

Дата на издаване …

(подпис на надлежно оправомощеното длъжностно лице, което издава документа)

(печат на издаващия орган)

ВРЕМЕНЕН СЕРТИФИКАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА

(Официален печат) (Държава)

Сертификат №

Издаден съгласно разпоредбите на [МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ, 1974 г., изменена и] (8) на Регламент (ЕО) № 336/2006 за прилагането на Кодекса ISM в Общността

В пълномощията на правителството на …

(име на държавата)

от …

(оправомощено лице или организация)

Име на кораба: …

Отличителен номер или букви: …

Пристанище на регистрация: …

Вид на кораба (9): …

Брутен тонаж: …

IMO номер: …

Наименование и адрес на компанията: …

(виж част А, параграф 1.1.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 336/2006)

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ изискванията на част А, параграф 14.4 от приложение I към Регламент (ЕО) № 336/2006 са изпълнени и че документът за съответствие/временният документ за съответствие (10) на компанията е приложим към този кораб.

Настоящият временен сертификат за управление на безопасността е валиден до … при валиден документ за съответствие/временен документ за съответствие (10).

Издаден във …

(място на издаване на документа)

Дата на издаване …

(подпис на надлежно оправомощеното длъжностно лице, което издава документа)

(печат на издаващия орган)

Сертификат №

Валидността на настоящия временен сертификат за управление на безопасността е продължена до:

Дата на продължението …

(подпис на надлежно оправомощеното длъжностно лице, което издава документа)

(печат на издаващия орган)


(1)  Може да бъде заличено за кораби, които участват в пътувания само в границите на една държава-членка.

(2)  Може да бъде заличено за кораби, които участват в пътувания само в границите на една държава-членка.

(3)  Може да бъде заличено за кораби, които участват в пътувания само в границите на една държава-членка.

(4)  Въведете вида на кораба като един от следните: пътнически кораб, пътнически високоскоростен кораб, товарен високоскоростен кораб, транспортен кораб, петролен танкер, танкер химикаловоз, кораб газовоз, подвижно крайбрежно сондажно съоръжение, друг товарен кораб, ро-ро пътнически ферибот.

(5)  Може да бъде заличено за кораби, които участват в пътувания само в границите на една държава-членка.

(6)  Ако е приложимо. Прави се позоваване на параграф 13.8 от Кодекса ISM и параграф 3.4.1 от Насоките за въвеждане на Международен кодекс за управление на безопасността (ISM) от администрациите (Резолюция А.913(22).

(7)  Може да бъде заличено за кораби, които участват в пътувания само в границите на една държава-членка.

(8)  Може да бъде заличено за кораби, които участват в пътувания само в границите на една държава-членка.

(9)  Въведете вида на кораба като един от следните: пътнически кораб, пътнически високоскоростен кораб, товарен високоскоростен кораб, транспортен кораб, петролен танкер, танкер химикаловоз, кораб газовоз, подвижно крайбрежно сондажно съоръжение, друг товарен кораб, ро-ро пътнически ферибот.

(10)  Ненужното се зачерква.“


17.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 541/2008 НА КОМИСИЯТА

от 16 юни 2008 година

за адаптиране на определени квоти за риба за 2008 г. съгласно Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета за определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 23, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. за определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (2), и по-специално член 4, параграф 2 и член 5, параграфи 1 и 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2015/2006 на Съвета от 19 декември 2006 г. за определяне за 2007 и 2008 г. на риболовните възможности за дълбоководни рибни ресурси (3), Регламент (ЕО) № 1941/2006 на Съвета от 11 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности и съответните условия по отношение на определени рибни ресурси и групи рибни ресурси, приложими в Балтийско море за 2007 г. (4) и Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността, и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (5) определят кои запаси могат да подлежат на предвидените в Регламент (ЕО) № 847/96 мерки.

(2)

Регламент (ЕО) № 2015/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1404/2007 на Съвета от 26 ноември 2007 г. за определяне на възможностите за риболов и съответните условия по отношение на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2008 г. (6) и Регламент (ЕО) № 40/2008 на Съвета от 16 януари 2008 г. за установяване на възможностите за риболов за 2008 г. и свързаните с тях условия на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова (7) определят квотите за определени запаси за 2008 г.

(3)

Регламент (ЕО) № 147/2007 на Комисията от 15 февруари 2007 г. за адаптиране на някои квоти за риболов от 2007 до 2012 г. съгласно член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (8) намалява някои квоти за риба за Обединеното кралство и Ирландия за периода от 2007 до 2012 г.

(4)

Някои държави-членки са подали заявления по силата на Регламент (ЕО) № 847/96 за прехвърлянето на част от квотите им за 2007 г. към следващата година. В рамките на посочените в споменатия регламент граници следва прехвърлените количества да бъдат добавени към квотите за 2008 г.

(5)

Въз основа на член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 847/96 намаленията на националните квоти за 2008 г. следва да бъдат направени в размер, равен на уловеното количество над квотата. Въз основа на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 балансираните намаления на националните квоти за 2008 г. следва да бъдат направени в случай на надвишаване на разрешените разтоварвания за 2007 г. за определени запаси, които са посочени в Регламент (ЕО) № 41/2007, Регламент (ЕО) № 2015/2006 и Регламент (ЕО) № 1941/2006. Тези намаления се прилагат, като се вземат под внимание специалните разпоредби, регулиращи запасите, които са в компетентността на регионалните организации по рибарство.

(6)

Някои държави-членки са поискали съгласно Регламент (ЕО) № 847/96 разрешение за разтоварване на допълнителни количества риба от определени запаси през 2007 г. Тези надвишаващи разрешените разтоварвания количества следва обаче да бъдат приспаднати от квотите им за 2008 г.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Без да се засяга Регламент (ЕО) № 147/2007, определените в Регламент (ЕО) № 40/2008, Регламент (ЕО) № 1404/2007 и Регламент (ЕО) № 2015/2006 квоти се увеличават, така както е постановено в приложение I, или съответно се намаляват, както е указано в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 юни 2008 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 865/2007 (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 28. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1533/2007 (ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 21).

(4)  ОВ L 367, 22.12.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 754/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 26).

(5)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1533/2007 (ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 21).

(6)  ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 19, 23.1.2008 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 46, 16.2.2007 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРЕХВЪРЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА КЪМ КВОТИТЕ ЗА 2008 ГОДИНА

Държава

Идентификация на запаса

Вид

Зона

Адаптирано количество 2007 г.

Марж

Улов 2007 г.

СУ улов 2007 г.

%

Адаптирано количество

Прехвърлено количество

Първоначално количество 2008 г.

Коригирано количество 2008 г.

Нов код 2008 г.

BEL

ANF/07.

Морски дявол

VII

2 255

 

928,7

121,9

46,6

225,50

2 595

2 821

 

BEL

ANF/8ABDE.

Морски дявол

VIIIa, b, d, e

101

 

20,9

 

20,7

10,10

0

10

 

BEL

COD/07A.

Атлантическа треска

VIIa

133

 

65,7

 

49,4

13,30

16

29

 

BEL

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на ЕО от Vb и VIa

17

 

0,2

 

1,2

1,70

7

9

 

BEL

HAD/6B1214

Пикша

VIb, XII, XIV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

16

17

 

BEL

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на ЕО от IIa и IV

80

 

58,5

 

73,1

8,00

27

35

 

BEL

HKE/571214

Мерлуза

VI, VII; Води на ЕО от Vb, международни води от XII и XIV

26

 

10,6

 

40,8

2,60

278

281

 

BEL

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa, b, d, e

10

 

2,7

 

27,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Мегрим

VIIIa, b, d, e

6

 

3,3

 

55,0

0,60

0

1

 

BEL

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на ЕО от IIa и IV

926

 

194,1

 

21,0

92,60

1 368

1 461

 

BEL

PLE/07A.

Писия (морска писия)

VIIa

788

 

179,8

 

22,8

78,80

47

126

 

BEL

PLE/7FG.

Писия (морска писия)

VIIf,g

232

 

174,9

 

75,4

23,20

77

100

 

BEL

SOL/07A.

Обикновен морски език

VIIa

599

 

288,6

 

48,2

59,90

326

386

 

BEL

SOL/07D.

Обикновен морски език

VIId

1 846

 

1 345,3

 

72,9

184,60

1 775

1 960

 

BEL

SOL/24.

Обикновен морски език

Води на ЕО от II и IV

1 497

 

936,7

 

62,6

149,70

1 059

1 209

 

BEL

SOL/7FG.

Обикновен морски език

VIIf, g

590

 

538,9

 

91,3

51,10

603

654

 

DEU

ANF/07.

Морски дявол

VII

245

 

148,0

 

60,4

24,50

289

314

 

DEU

BLI/245-

Синя молва

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от II, IV, V

7

 

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DEU

BSF/1234-

Черна сабя

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от I, II, III, IV

5

 

0,0

 

0,0

0,50

5

6

 

DEU

BSF/56712-

Черна сабя

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от V, VI, VII, XII

18

 

0,0

 

0,0

1,80

35

37

 

DEU

COD/3BC+24

Атлантическа треска

Подучастъци 22-24 (води на ЕО)

8 341

 

7 626,6

 

91,4

714,40

4 102

4 816

 

DEU

DWS/56789-

Дълбоководни акули

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от V, VI, VII, VIII, IX

7

 

0,1

 

1,4

0,70

39

40

 

DEU

GFB/1234-

Налим

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от I, II, III, IV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

GFB/567-

Налим

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от V, VI, VII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на ЕО от Vb и VIa

20

 

0,0

 

0,0

2,00

9

11

 

DEU

HAD/6B1214

Пикша

VIb, XII, XIV

12

 

0,0

 

0,0

1,20

19

20

 

DEU

HER/3BC+24

Херинга

Подучастъци 22-24

26 749

 

22 903,0

 

85,6

2 674,90

24 579

27 254

 

DEU

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на ЕО от IIa и IV

107

 

95,9

 

89,6

10,70

126

137

 

DEU

JAX/578/14

Сафрид

VI, VII и VIIIa, b, d, e; Води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

6 710

 

4 525,8

 

67,4

671,00

12 178

12 849

 

DEU

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на ЕО от IIa и IV

676

 

580,2

 

85,8

67,60

20

88

 

DEU

PLE/3BCD-C

Писия (морска писия)

IIIb, c, d (води на ЕО)

330

 

242,0

 

73,3

33,00

255

288

 

DEU

RNG/3A/BCD

Гренадир

IIIa и Води на ЕО от IIIbcd

6

 

0,0

 

0,0

0,60

5

6

 

DEU

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от Vb, VI, VIII

9

 

0,0

 

0,0

0,90

9

10

 

DEU

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от VIII, IX, X, XII, XIV

111

 

0,0

 

0,0

11,10

40

51

 

DEU

SOL/24.

Обикновен морски език

Води на ЕО от II и IV

732

 

455,4

 

62,2

73,20

847

920

 

DEU

SOL/3A/BCD

Обикновен морски език

IIIa; Води на ЕО от IIIbcd

45

 

41,0

 

91,1

4,00

46

50

 

DEU

SPR/3BCD-C

Трицона (копърка, цаца, шпрот)

IIIbcd (води на ЕО)

31 603

 

23 642,0

 

74,8

3 160,30

28 403

31 563

 

DEU

WHB/1X14

Северно путасу

EC и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

37 819

 

33 978,8

744

91,8

3 096,20

10 416

13 512

 

DNK

BLI/03-

Синя молва

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от III

9

 

0,4

 

4,4

0,90

6

7

 

DNK

BLI/245-

Синя молва

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от II, IV, V

8

 

0,1

 

1,3

0,80

6

7

 

DNK

COD/3BC+24

Атлантическа треска

Подучастъци 22-24 (води на ЕО)

13 713

 

12 105,0

 

88,3

1 371,30

8 390

9 761

 

DNK

HER/3BC+24

Херинга

Подучастъци 22-24

8 961

 

5 445,9

 

60,8

896,10

6 245

7 141

 

DNK

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на ЕО от IIa и IV

1 153

 

389,8

 

33,8

115,30

1 096

1 211

 

DNK

HKE/3A/BCD

Мерлуза

IIIa; Води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

1 575

 

311,8

 

19,8

157,50

1 499

1 657

 

DNK

JAX/578/14

Сафрид

VI, VII и VIIIa, b, d, e; Води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

13 384

 

7 971,7

 

59,6

1 338,40

15 236

16 574

 

DNK

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на ЕО от IIa и IV

1 523

 

772,2

 

50,7

152,30

1 368

1 520

 

DNK

NEP/3A/BCD

Норвежки омар

IIIa; Води на ЕО от IIIbcd

4 063

 

2 916,6

 

71,8

406,30

3 800

4 206

 

DNK

PLE/3BCD-C

Писия (морска писия)

IIIb, c, d (води на ЕО)

2 968

 

1 965,6

 

66,2

296,80

2 293

2 590

 

DNK

SOL/24.

Обикновен морски език

Води на ЕО от II и IV

702

 

415,3

 

59,2

70,20

484

554

 

DNK

SOL/3A/BCD

Обикновен морски език

IIIa; Води на ЕО от IIIb, c, d

837

 

568,6

 

67,9

83,70

788

872

 

DNK

SPR/3BCD-C

Трицона (копърка, цаца, шпрот)

IIIbcd (води на ЕО)

43 788

 

39 028,9

 

89,1

4 378,80

44 833

49 212

 

DNK

WHB/1X14

Северно путасу

води на ЕО и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

43 257

 

40 643,8

176,1

94,4

2 437,10

26 789

29 226

 

ESP

ANF/07.

Морски дявол

VII

2 150

 

2 043,9

 

95,1

106,10

1 031

1 137

 

ESP

ANF/8ABDE.

Морски дявол

VIIIa, b, d, e

1 205

 

695,6

 

57,7

120,50

1 206

1 327

 

ESP

ANF/8C3411

Морски дявол

VIIIc, IX, X, Води на ЕО от CECAF 34.1.1

1 541

 

1 539,9

 

99,9

1,10

1 629

1 630

 

ESP

BSF/8910-

Черна сабя

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от VIII, IX, X

13

 

5,0

 

38,5

1,30

13

14

 

ESP

DWS/12-

Дълбоководни акули

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от XII

69

 

4,3

 

6,2

6,90

34

41

 

ESP

DWS/56789-

Дълбоководни акули

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от V, VI, VII, VIII, IX

228

 

204,0

 

89,5

22,80

187

210

 

ESP

GFB/89-

Налим

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от VIII, IX

225

 

220,0

 

97,8

5,00

242

247

 

ESP

HKE/571214

Мерлуза

VI, VII; Води на ЕО от Vb, международни води от XII и XIV

10 871

 

9 342,3

10,9

86,0

1 087,10

8 926

10 013

 

ESP

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa, b, d, e

6 784

 

4 491,0

 

66,2

678,40

6 214

6 892

 

ESP

HKE/8C3411

Мерлуза

VIIIc, IX и X; Води на ЕО от CECAF 34.1.1

3 819

 

3 816,8

 

99,9

2,20

4 510

4 512

 

ESP

JAX/578/14

Сафрид

VI, VII и VIIIabde; Води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

1 642

 

978,7

 

59,6

164,20

16 631

16 795

 

ESP

JAX/8C9.

Сафрид

VIIIc, IX

29 622

 

29 597,6

 

99,9

24,40

31 069

31 093

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Мегрим

VIIIa,b,d,e

1 302

 

294,4

 

22,6

130,20

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Мегрим

VIIIc, IX, X, Води на ЕО от CECAF 34.1.1

1 310

 

960,7

 

73,3

131,00

1 320

1 451

 

ESP

NEP/07.

Норвежки омар

VII

1 504

 

447,1

 

29,7

150,40

1 509

1 659

 

ESP

NEP/08C.

Норвежки омар

VIIIc

115

 

84,3

 

73,3

11,50

119

131

 

ESP

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; Води на ЕО от Vb

43

 

2,0

 

4,7

4,30

40

44

 

ESP

NEP/8ABDE.

Норвежки омар

VIIIa,b,d,e

55

 

0,4

 

0,7

5,50

259

265

 

ESP

NEP/9/3411

Норвежки омар

IX и X; Води на ЕО от CECAF 34.1.1

123

 

116,2

 

94,5

6,80

104

111

 

ESP

ORY/06-

Атлантически големоглав

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от VI

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

06C-

ESP

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от VIII, IX, X, XII, XIV

5 765

 

5 753,1

 

99,8

11,90

4 391

4 403

 

ESP

SBR/09-

Северен пагел

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от IX

850

 

85,0

 

10,0

85,00

850

935

 

ESP

SBR/10-

Северен пагел

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от X

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

ESP

WHB/8C3411

Северно путасу

VIIIc, IX, X, Води на ЕО от CECAF 34.1.1

43 707

 

26 953,3

 

61,7

4 370,70

25 686

30 057

 

EST

COD/3BC+24

Атлантическа треска

Подучастъци 22-24 (води на ЕО)

174

 

73,3

 

42,1

17,40

186

203

 

EST

HER/03D.RG

Херинга

Подучастък 28.1

19 164

 

12 763,8

 

66,6

1 916,40

16 668

18 584

 

FIN

HER/30/31.

Херинга

Подучастъци 30-31

82 809

 

71 089,7

 

85,8

8 280,90

71 344

79 625

 

FRA

ALF/3X14-

Берикс

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

30

 

0,0

 

0,0

3,00

20

23

 

FRA

ANF/07.

Морски дявол

VII

17 055

 

12 703,5

 

74,5

1 705,50

16 651

18 357

 

FRA

ANF/8ABDE.

Морски дявол

VIIIa, b, d, e

7 333

 

5 835,3

 

79,6

733,30

6 714

7 447

 

FRA

ANF/8C3411

Морски дявол

VIIIc, IX, X, Води на ЕО от CECAF 34.1.1

34

 

23,3

 

68,5

3,40

2

5

 

FRA

BLI/245-

Синя молва

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от II, IV, V

55

 

41,8

 

76,0

5,50

34

40

 

FRA

BLI/67-

Синя молва

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от VI, VII

2 140

 

1 960,1

 

91,6

179,90

1 518

1 698

 

FRA

BSF/1234-

Черна сабя

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от I, II, III, IV

5

 

1,6

 

32,0

0,50

5

6

 

FRA

BSF/56712-

Черна сабя

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от V, VI, VII, XII

2 617

 

2 324,9

 

88,8

261,70

2 433

2 695

 

FRA

BSF/8910-

Черна сабя

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от VIII, IX, X

111

 

20,4

 

18,4

11,10

31

42

 

FRA

COD/07A.

Атлантическа треска

VIIa

62

 

9,8

 

15,8

6,20

44

50

 

FRA

COD/561214

Атлантическа треска

VI; Води на ЕО от Vb, международни води от XII, XIV

101

 

91,5

 

90,6

9,50

64

74

 

FRA

DWS/56789-

Дълбоководни акули

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от V, VI, VII, VIII, IX

1 311

 

929,1

 

70,9

131,10

676

807

 

FRA

GFB/1012-

Налим

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от X, XII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

FRA

GFB/1234-

Налим

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от I, II, III, IV

10

 

1,1

 

11,0

1,00

10

11

 

FRA

GFB/567-

Налим

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от V, VI, VII

677

 

609,5

 

90,0

67,50

356

424

 

FRA

GFB/89-

Налим

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от VIII, IX

26

 

22,5

 

86,5

2,60

15

18

 

FRA

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на ЕО от Vb и VIa

803

 

218,7

 

27,2

80,30

366

446

 

FRA

HAD/6B1214

Пикша

VIb, XII, XIV

515

 

0,6

 

0,1

51,50

763

815

 

FRA

HER/7G-K.

Херинга

VIIg, h, j, k

587

 

577,8

 

98,4

9,20

487

496

 

FRA

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на ЕО от IIa и IV

257

 

246,1

 

95,8

10,90

243

254

 

FRA

HKE/571214

Мерлуза

VI, VII; Води на ЕО от Vb, международни води от XII и XIV

12 370

 

6 787,2

0,2

54,9

1 237,00

13 785

15 022

 

FRA

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa, b, d, e

14 349

 

4 708,0

 

32,8

1 434,90

13 955

15 390

 

FRA

HKE/8C3411

Мерлуза

VIIIc, IX и X; Води на ЕО от CECAF 34.1.1

251

 

179,0

 

71,3

25,10

433

458

 

FRA

JAX/578/14

Сафрид

VI, VII и VIIIabde; Води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

21 839

 

12 413,8

 

56,8

2 183,90

8 047

10 231

 

FRA

JAX/8C9.

Сафрид

VIIIc, IX

415

 

12,2

 

2,9

41,50

393

435

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Мегрим

VIIIa, b, d, e

1 055

 

589,2

 

55,8

105,50

949

1 055

 

FRA

LEZ/8C3411

Мегрим

VIIIc, IX, X, Води на ЕО от CECAF 34.1.1

72

 

12,8

 

17,8

7,20

66

73

 

FRA

NEP/07.

Норвежки омар

VII

6 696

 

2 373,0

 

35,4

669,60

6 116

6 786

 

FRA

NEP/08C.

Норвежки омар

VIIIc

32

 

14,5

 

45,3

3,20

5

8

 

FRA

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на ЕО от IIa и IV

44

 

0,0

 

0,0

4,40

40

44

 

FRA

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; Води на ЕО от Vb

176

 

0,8

 

0,5

17,60

161

179

 

FRA

NEP/8ABDE.

Норвежки омар

VIIIa, b, d, e

4 444

 

3 093,5

 

69,6

444,40

4 061

4 505

 

FRA

ORY/06-

Атлантически големоглав

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от VI

33

 

11,0

 

33,3

3,30

22

25

06C-

FRA

ORY/07-

Атлантически големоглав

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от VII

147

 

136,9

 

93,1

10,10

98

108

07C-

FRA

ORY/1X14-

Атлантически големоглав

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV

31

 

24,3

 

78,4

3,10

15

18

1CX14C

FRA

PLE/07A.

Писия (морска писия)

VIIa

23

 

2,2

 

9,6

2,30

21

23

 

FRA

PLE/7FG.

Писия (морска писия)

VIIf, g

105

 

101,2

 

96,4

3,80

139

143

 

FRA

RNG/1245A-

Гренадир

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от I, II, IV, Va

14

 

4,5

 

32,1

1,40

14

15

 

FRA

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от Vb, VI, VIII

3 841

 

1 868,0

 

48,6

384,10

3 789

4 173

 

FRA

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от VIII, IX, X, XII, XIV

202

 

30,5

 

15,1

20,20

202

222

 

FRA

SBR/678-

Северен пагел

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от VI, VII, VIII

94,5

 

89,7

 

94,9

4,80

12

17

 

FRA

SOL/07A.

Обикновен морски език

VIIa

6

 

0,6

 

10,0

0,60

4

5

 

FRA

SOL/07D.

Обикновен морски език

VIId

3 691

 

1 821,4

 

49,3

369,10

3 550

3 919

 

FRA

SOL/24.

Обикновен морски език

Води на ЕО от II и IV

629

 

447,2

 

71,1

62,90

212

275

 

FRA

SOL/7FG.

Обикновен морски език

VIIf,g

100

 

85,5

 

85,5

10,00

60

70

 

FRA

SOL/8AB.

Обикновен морски език

VIIIa,b

4 023

 

3 605,6

 

89,6

402,30

3 823

4 225

 

FRA

WHB/1X14

Северно путасу

Води на ЕО и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

28 445

 

14 378,8

 

50,5

2 844,50

18 643

21 488

 

GBR

ANF/07.

Морски дявол

VII

5 468

 

4 470,1

82,9

83,3

546,80

5 050

5 597

 

GBR

COD/07A.

Атлантическа треска

VIIa

724

 

425,6

 

58,8

72,40

345

417

 

GBR

COD/561214

Атлантическа треска

VI; Води на ЕО от Vb, международни води от XII, XIV

360,8

 

303,3

 

84,1

36,08

241

277

 

GBR

COD/7X7A34

Атлантическа треска

VIIb-k, VIII, IX, X, Води на ЕО от CECAF 34.1.1

601

 

569,5

 

94,8

31,50

328

360

 

GBR

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на ЕО от Vb и VIa

6 080

 

2 761,7

 

45,4

608,00

4 743

5 351

 

GBR

HAD/6B1214

Пикша

VIb, XII, XIV

3 659

 

1 643,0

 

44,9

365,90

5 574

5 940

 

GBR

HER/07A/MM

Херинга

VIIa

4 699

 

4 629,7

 

98,5

69,30

3 550

3 619

 

GBR

HER/7G-K.

Херинга

VIIg, h, j, k

64

 

63,3

 

98,9

0,70

10

11

 

GBR

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на ЕО от IIa и IV

398

 

360,4

 

90,6

37,60

341

379

 

GBR

HKE/571214

Мерлуза

VI, VII; Води на ЕО от Vb, международни води от XII и XIV

5 775

 

3 322,7

0,3

57,5

577,50

5 442

6 020

 

GBR

JAX/578/14

Сафрид

VI, VII и VIIIa, b, d, e; Води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

11 910

 

10 159,6

 

85,3

1 191,00

16 470

17 661

 

GBR

NEP/07.

Норвежки омар

VII

9 119

 

7 044,7

 

77,3

911,90

8 251

9 163

 

GBR

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на ЕО от IIa и IV

24 462

 

20 923,2

 

85,5

2 446,20

22 644

25 090

 

GBR

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; Води на ЕО от Vb

21 178

 

16 055,6

 

75,8

2 117,80

19 415

21 533

 

GBR

PLE/07A.

Писия (морска писия)

VIIa

708

 

415,1

 

58,6

70,80

558

629

 

GBR

PLE/7FG.

Писия (морска писия)

VIIf, g

72

 

60,9

 

84,6

7,20

73

80

 

GBR

SOL/07A.

Обикновен морски език

VIIa

204

 

70,5

 

34,6

20,40

146

166

 

GBR

SOL/07D.

Обикновен морски език

VIId

1 315

 

780,1

 

59,3

131,50

1 268

1 400

 

GBR

SOL/24.

Обикновен морски език

Води на ЕО от II и IV

1 406

 

1 190,7

 

84,7

140,60

545

686

 

GBR

SOL/7FG.

Обикновен морски език

VIIf, g

272

 

244,1

 

89,7

27,20

271

298

 

GBR

WHB/1X14

Северно путасу

Води на ЕО и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

55 565

 

53 666,7

 

96,6

1 898,30

34 759

36 657

 

GBR

ALF/3X14-

Берикс

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

10

 

0,6

 

6,0

1,00

10

11

 

GBR

BLI/245-

Синя молва

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от II, IV, V

19

 

5,5

 

28,9

1,90

20

22

 

GBR

BLI/67-

Синя молва

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от VI, VII

222

 

174,2

 

78,5

22,20

386

408

 

GBR

BSF/1234-

Черна сабя

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от I, II, III, IV

5

 

0,0

 

0,0

0,50

5

6

 

GBR

BSF/56712-

Черна сабя

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от V,VI,VII,XII

93

 

56,4

 

60,6

9,30

173

182

 

GBR

DWS/56789-

Дълбоководни акули

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от V, VI, VII, VIII, IX

467

 

83,1

 

17,8

46,70

375

422

 

GBR

GFB/1234-

Налим

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от I, II, III, IV

16

 

2,2

 

13,8

1,60

16

18

 

GBR

GFB/567-

Налим

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от V, VI, VII

709

 

343,5

 

48,4

70,90

814

885

 

GBR

GFB/1012-

Налим

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от X, XII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

GBR

ORY/06-

Атлантически големоглав

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от VI

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

06C-

GBR

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от Vb, VI, VIII

170

 

4,3

 

2,5

17,00

222

239

 

GBR

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от VIII, IX, X, XII, XIV

18

 

0,0

 

0,0

1,80

18

20

 

GBR

SBR/10-

Северен пагел

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от X

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

IRL

ANF/07.

Морски дявол

VII

3 162

 

2 938,7

 

92,9

223,30

2 128

2 351

 

IRL

BSF/56712-

Черна сабя

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от V, VI, VII, XII

122

 

121,3

 

99,4

0,70

87

88

 

IRL

COD/07A.

Атлантическа треска

VIIa

743

 

608,1

 

81,8

74,30

790

864

 

IRL

DWS/12-

Дълбоководни акули

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от XII

5

 

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

IRL

DWS/56789-

Дълбоководни акули

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от V, VI, VII, VIII, IX

9

 

7,3

 

81,1

0,90

109

110

 

IRL

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на ЕО от Vb и VIa

1 105

 

759,4

 

68,7

110,50

995

1 106

 

IRL

HAD/6B1214

Пикша

VIb, XII, XIV

468

 

339,1

 

72,5

46,80

544

591

 

IRL

HER/07A/MM

Херинга

VIIa

587

 

0,0

 

0,0

58,70

1 250

1 309

 

IRL

HER/6AS7BC

Херинга

VIaS, VIIb, c

13 732

 

12 174,5

 

88,7

1 373,20

10 584

11 957

 

IRL

HER/7G-K.

Херинга

VIIg, h, j, k

9 109

 

8 267,6

 

90,8

841,40

6 818

7 659

 

IRL

HKE/571214

Мерлуза

VI, VII; Води на ЕО от Vb, международни води от XII и XIV

1 765

 

1 427,6

 

80,9

176,50

1 670

1 847

 

IRL

JAX/578/14

Сафрид

VI, VII и VIIIa, b, d, e; Води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

34 297

 

29 133,5

 

84,9

3 429,70

39 646

43 076

 

IRL

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; Води на ЕО от Vb

383

 

161,2

 

42,1

38,30

269

307

 

IRL

ORY/06-

Атлантически големоглав

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от VI

7

 

0,0

 

0,0

0,70

4

5

06C-

IRL

ORY/1X14-

Атлантически големоглав

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

1CX14C

IRL

PLE/07A.

Писия (морска писия)

VIIa

507

 

192,9

 

38,0

50,70

1 209

1 260

 

IRL

PLE/7FG.

Писия (морска писия)

VIIf, g

59

 

57,6

 

97,6

1,40

202

203

 

IRL

POK/561214

Сайда

VI; Води на ЕО от Vb, международни води от XII, XIV

514

 

321,5

 

62,5

51,40

483

534

 

IRL

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от Vb, VI, VIII

323

 

29,7

 

9,2

32,30

299

331

 

IRL

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от VIII, IX, X, XII, XIV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

IRL

SAN/2A3A4.

Пясъчна змиорка (риба пясъчница)

IIIa; Води на ЕО от IIa и IV

148 972

 

 

 

0,0

14 897,20

0

14 897

 

IRL

WHB/1X14

Северно путасу

Води на ЕО и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

34 498

 

31 091,8

 

90,1

3 406,20

20 745

24 151

 

LTU

JAX/578/14

Сафрид

VI, VII и VIIIa, b, d, e; Води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

6 437

 

3 466,7

 

53,9

643,70

0

644

 

LTU

SPR/3BCD-C

Трицона (копърка, цаца, шпрот)

IIIbcd (води на ЕО)

22 027

 

14 773,5

 

67,1

2 202,70

22 745

24 948

 

LTU

WHB/1X14

Северно путасу

EC и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

9 974

 

9 812,0

 

98,4

162,00

0

162

 

NLD

ANF/07.

Морски дявол

VII

112

 

13,6

 

12,1

11,20

336

347

 

NLD

COD/07A.

Атлантическа треска

VIIa

5

 

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

NLD

COD/7X7A34

Атлантическа треска

VIIb-k, VIII, IX, X, Води на ЕО от CECAF 34.1.1

51

 

46,6

 

91,4

4,40

25

29

 

NLD

HER/6AS7BC

Херинга

VIaS, VIIb, c

258

 

254,4

 

98,6

3,60

1 058

1 062

 

NLD

HER/7G-K.

Херинга

VIIg,h,j,k

473

 

461,8

 

97,6

11,20

487

498

 

NLD

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на ЕО от IIa и IV

47

 

29,9

 

63,6

4,70

63

68

 

NLD

HKE/571214

Мерлуза

VI, VII; Води на ЕО от Vb, международни води от XII и XIV

201

1

63,6

1

32,0

20,10

180

200

 

NLD

JAX/578/14

Сафрид

VI, VII и VIIIabde; Води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

52 731

 

40 530,0

 

76,9

5 273,10

58 102

63 375

 

NLD

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на ЕО от IIa и IV

1 367

 

1 155,6

 

84,5

136,70

704

841

 

NLD

SOL/24.

Обикновен морски език

Води на ЕО от II и IV

11 887

 

10 348,8

 

87,1

1 188,70

9 563

10 752

 

NLD

WHB/1X14

Северно путасу

EC и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b ,d e, XII, XIV

88 561

 

79 699,6

69,9

90,1

8 791,50

32 666

41 458

 

POL

HER/3BC+24

Херинга

Подучастъци 22-24

6 441

 

2 935,8

 

45,6

644,10

5 797

6 441

 

POL

SPR/3BCD-C

Трицона (копърка, цаца, шпрот)

IIIbcd (води на ЕО)

121 135

 

57 801,8

 

47,7

12 113,50

133 435

145 549

 

PRT

BSF/8910-

Черна сабя

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от VIII, IX, X

3 876

 

3 466,6

 

89,4

387,60

3 956

4 344

 

PRT

BSF/C3412-

Черна сабя

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от CECAF 34.1.2

4 285

 

3 086,9

 

72,0

428,50

4 285

4 714

 

PRT

DWS/10-

Дълбоководни акули

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от X

20

 

10,5

 

52,5

2,00

20

22

 

PRT

GFB/1012-

Налим

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от X, XII

43

 

16,9

 

39,3

4,30

43

47

 

PRT

JAX/8C9.

Сафрид

VIIIc, IX

25 036

 

14 498,8

 

57,9

2 503,60

26 288

28 792

 

PRT

NEP/9/3411

Норвежки омар

IX и X; Води на ЕО от CECAF 34.1.1

328

 

267,8

 

81,6

32,80

311

344

 

PRT

SBR/09-

Северен пагел

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от IX

230

 

187,2

 

81,4

23,00

230

253

 

SWE

BLI/03-

Синя молва

Води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети страни от III

8

 

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

SWE

COD/3BC+24

Атлантическа треска

Подучастъци 22-24 (води на ЕО)

3 602

 

2 960,2

 

82,2

360,20

2 989

3 349

 

SWE

HER/30/31.

Херинга

Подучастъци 30-31

16 501

 

3 626,1

 

22,0

1 650,10

15 676

17 326

 

SWE

HER/3BC+24

Херинга

Подучастъци 22-24

8 806

 

7 724,6

 

87,7

880,60

7 926

8 807

 

SWE

HKE/3A/BCD

Мерлуза

IIIa; Води на ЕО от IIIb, c, d

125

 

45,8

 

36,6

12,50

128

141

 

SWE

NEP/3A/BCD

Норвежки омар

IIIa; Води на ЕО от IIIb, c, d

1 509

 

1 462,7

 

96,9

46,30

1 359

1 405

 

SWE

PLE/3BCD-C

Писия (морска писия)

IIIb, c, d (води на ЕО)

192

 

170,5

 

88,8

19,20

173

192

 

SWE

RNG/3A/BCD

Гренадир

IIIa и води на ЕО от IIIb, c, d

52

 

0,0

 

0,0

5,20

49

54

 

SWE

SOL/3A/BCD

Обикновен морски език

IIIa; Води на ЕО от IIIb, c, d

46

 

44,3

 

96,3

1,70

30

32

 

SWE

SPR/3BCD-C

Трицона (копърка, цаца, шпрот)

IIIb, c, d (води на ЕО)

94 970

 

86 272,2

 

90,8

8 697,80

86 670

95 368

 

SWE

WHB/1X14

Северно путасу

EC и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

539

 

148,8

 

27,6

53,90

6 627

6 681

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

НАМАЛЕНИЯ ОТ КВОТИТЕ ЗА 2008 Г.

Държава

Код на вида

Код на зоната 2007 г.

Наименование на вида

Наименование на зоната

Санкции по чл. 5(2) от Регламент (ЕО) № 847/96

Адаптирано количество 2007 г.

Марж

Общо адаптирано количество 2007 г.

СУ улов 2007 г.

Улов 2007 г.

Общ улов 2007 г.

%

Намаления

Първоначално количество 2008 г.

Коригирано количество 2008 г.

Код на зоната 2008 г.

BEL

COD

2AC4.

Атлантическа треска

IV, води на ЕО от IIa

да

937,00

0,0

937,00

0,0

998,60

998,60

106,6

–61,60

654,00

592

2A3AX4

BEL

COD

7X7A34

Атлантическа треска

VII b—k, VIII, IX и X; води на ЕО от CECAF 34.1.1

да

172,00

0,0

172,00

0,0

180,40

180,40

104,9

–8,40

177,00

169

 

BEL

LEZ

2AC4-C

Мегрим

Води на ЕО от IIa и IV

да

4,00

0,0

4,00

0,0

5,60

5,60

140,0

–1,60

5,00

3

 

BEL

SOL

8AB.

Обикновен морски език

VIII a и b

да

393,00

0,0

393,00

0,0

396,00

396,00

100,76

–3,00

52,00

49

 

DEU

ANF

561214

Морски дявол

VI; води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV (норвежки води)

да

213,00

0,0

213,00

0,0

227,80

227,80

106,9

–14,80

212,00

197

 

DEU

COD

03AN.

Атлантическа треска

Категат

да

53,00

0,0

53,00

0,0

63,40

63,40

119,6

–10,40

64,00

54

 

DEU

COD

2AC4.

Атлантическа треска

IV, води на ЕО от IIa

да

1 828,00

0,0

1 828,00

0,0

1 922,60

1 922,60

105,2

–94,60

2 384,00

2 289

2A3AX4

DEU

LEZ

2AC4-C

Мегрим

Води на ЕО от IIa и IV

да

4,00

0,0

4,00

0,0

12,90

12,90

322,5

–8,90

4,00

–5

 

DEU

LIN

4AB-N.

Морска щука

Норвежки води от IV

да

33,00

0,0

33,00

0,0

34,00

34,00

103,0

–1,00

21,00

20

 

DEU

HAL

514GRN

Атлантическа камбала

Гренландска зона: V и XIV

да

 

 

0,00

 

3,40

3,40

0,0

–3,40

0,00

–3

 

DEU

HKE

571214

Мерлуза

Vb) (1), VI, VII, XII, XIV

да

 

 

0,00

 

4,00

4,00

0,0

–4,00

0,00

–4

 

DEU

PRA

03A.

Северна скарида

IIIa)

да

 

 

0,00

 

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

–1

 

DEU

SPR

2AC4-C

Трицона (копърка, цаца, шпрот)

Води на ЕО от IIa) и IV

да

 

 

0,00

 

2,70

2,70

0,0

–2,70

2 018,00

2 015

 

DNK

COD

1N2AB.

Атлантическа треска

I, II (норвежки води)

да

 

 

0,00

 

11,00

11,00

0,0

–11,00

0,00

–11

 

DNK

MAC

2CX14-

Атлантическа скумрия

VI, VII, VIIIa) ,b), d), e), води на ЕО от Vb, международни води от IIa, XII и XIV

да

 

 

0,00

 

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

–8

 

DNK

NOP

2A3A4.

Норвежки паут

IIIa; води на ЕО от IIa и IV

да

 

 

0,00

 

83,00

83,00

0,0

83,00

36 466,00

36 383

 

DNK

OTH

1N2AB.

Други видове

I, II (норвежки води)

да

 

 

0,00

 

14,70

14,70

0,0

–14,70

0,00

–15

 

DNK

POK

1N2AB.

Сайда

I, II (норвежки води)

да

 

 

0,00

 

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

–1

 

ESP

BLI

67-

Синя молва

VI, VII (води на Общността и води, които не са под суверенитета и юрисдикцията на трети страни)

не

72,00

0,0

72,00

0,0

211,00

211,00

293,1

– 139,00

67,00

–72

 

ESP

COD

1/2B.

Атлантическа треска

I и IIb

да

7 006,00

0,0

7 006,00

0,0

7 014,00

7 014,00

100,1

–8,00

7 349,00

7 341

 

ESP

HAD

1N2AB.

Пикша

Норвежки води от I и II

да

60,00

0,0

60,00

0,0

65,00

65,00

108,3

–5,00

0,00

–5

 

ESP

POK

1N2AB.

Сайда

Норвежки води от I и II

да

50,00

0,0

50,00

0,0

53,00

53,00

106,0

–3,00

0,00

–3

 

ESP

SBR

678-

Северен пагел

VI, VII и VIII (води на Общността и води, които не са под суверенитета и юрисдикцията на трети страни)

да

188,00

23,8

211,80

0,0

204,50

204,50

96,6

7,30

238,00

222

(x)

(x) марж на разрешено превишаване на улова до 10 % — член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 847/96

EST

PLE

3BCD-C

Европейска камбала

IIIb), c), d) (1) — с изключение на MU3

 

 

 

0,0

 

0,80

0,80

0,0

–0,80

0,00

–1

 

FRA

COD

7X7A34

Атлантическа треска

VIIb—k; VIII, IX и X; води на ЕО от CECAF 34.1.1

да

3 736,00

0,0

3 736,00

0,0

4 079,60

4 079,60

109,2

– 343,60

3 033,00

2 689

 

GBR

LEZ

2AC4-C

Мегрим

Води на ЕО от IIa и IV

да

1 424,00

0,0

1 424,00

0,0

1 430,40

1 430,40

100,4

–6,40

1 537,00

1 531

 

GBR

NOP

2A3A4.

Норвежки паут

IIIa; води на ЕО от IIa и IV

 

 

 

0,00

 

4,30

4,30

0,0

–4,30

0,00

–4

 

IRL

COD

1/2B.

Атлантическа треска

I, II b

да

57,00

100,0

157,00

0,0

201,80

201,80

128,5

–44,80

0,00

–45

(xx)

IRL

COD

561214

Атлантическа треска

VI; води на ЕО от Vb; води на ЕО и международни води от XII и XIV

да

93,00

0,0

93,00

0,0

94,20

94,20

101,3

–1,20

241,00

240

 

IRL

COD

7X7A34

Атлантическа треска

VIIb—k; VIII, IX и X; води на ЕО от CECAF 34.1.1

да

737,00

0,0

737,00

0,0

792,00

792,00

107,5

–55,00

753,00

698

 

IRL

ORY

07-

Атлантически големоглав

VII (води на Общността)

не

68,00

0,0

68,00

0,0

199,80

199,80

293,8

– 131,80

29,00

– 103

 

IRL

SOL

07A.

Обикновен морски език

VIIa

да

111,00

0,0

111,00

0,0

115,20

115,20

103,8

–4,20

90,00

86

 

(xx) марж, посочен за квотата на всички държави-членки, използвана само от IRL

NLD

HER

1/2.

Херинга

Води на ЕО, норвежки и международни води от I и II

да

27 651,00

0,0

27 651,00

0,0

28 125,70

28 125,70

101,7

– 474,70

12 117,00

11 642

 

POL

COD

3BC+24

Атлантическа треска

Води на ЕО от подучастък 22—24

да

2 287,00

0,0

2 287,00

0,0

2 360,70

2 360,70

103,2

–73,70

2 245,00

2 171

 

POL

GHL

514GRN

Гренландска камбала

Гренландски води от V и XIV

да

1 217,00

0,0

1 217,00

0,0

1 228,40

1 228,40

100,9

–11,40

0,00

–11

 

POL

HER

1/2.

Херинга

Води на Общността, норвежки води и международни води от I и II

да

3 057,00

0,0

3 057,00

0,0

3 153,50

3 153,50

103,2

–96,50

1 714,00

1 618

 

POL

PRA

N3L.

Северна скарида

NAFO 3L

да

245,00

0,0

245,00

0,0

245,80

245,80

100,3

–0,80

278,00

277

 

POL

HAD

2AC4.

Пикша

IV; води на ЕО от IIa

 

 

 

0,00

 

1,40

1,40

0,0

–1,40

0,00

–1

 

PRT

ALF

3X14-

Берикс

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (води на Общността и води, които не са под суверенитета и юрисдикцията на трети страни)

не

214,00

0,0

214,00

0,0

224,40

224,40

104,9

–10,40

214,00

204

 

PRT

ANF

8C3411

Морски дявол

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (води на ЕО)

да

375,00

0,0

375,00

0,0

392,20

392,20

104,6

–17,20

324,00

307

 

PRT

COD

1/2B.

Атлантическа треска

I и Iib

да

1 479,00

0,0

1 479,00

0,0

1 490,30

1 490,30

100,8

–11,30

1 552,00

1 541

 

PRT

DWS

56789-

Дълбоководни акули

V, VI, VII, VIII, IX (води на Общността и води, които не са под суверенитета и юрисдикцията на трети страни)

не

483,00

0,0

483,00

0,0

505,50

505,50

104,7

–22,50

254,00

232

 

PRT

HKE

8C3411

Мерлуза

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (води на ЕО)

да

1 990,00

0,0

1 990,00

0,0

2 054,30

2 054,30

103,2

–64,30

2 104,00

2 040

 

PRT

COD

7X7A34

Атлантическа треска

VIIb), c), d), e), f), g), h), j), k), VIII, IX, X; води на ЕО от CECAF 34.1.1

 

 

 

0,00

 

4,70

4,70

0,0

–4,70

0,00

–5

 

PRT

GHL

2A-C46

Гренландска камбала

IIa (води на ЕО), IV, VI (води на Общността и международни води)

 

 

 

0,00

 

17,70

17,70

0,0

–17,70

0,00

–18

 

PRT

HAD

1N2AB.

Пикша

I, II (норвежки води)

 

 

 

0,00

 

369,20

369,20

0,0

– 369,20

0,00

– 369

 

PRT

POK

1N2AB.

Сайда

I, II (норвежки води)

 

 

 

0,00

 

391,40

391,40

0,0

– 391,40

0,00

– 391

 


17.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/43


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 542/2008 НА КОМИСИЯТА

от 16 юни 2008 година

за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход по отношение на цифлутрин и лецитин, извлечен от червен фасул (Phaseolus vulgaris)

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1), и по-специално членове 2 и 3 от него,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, формулирано от Комитета по лекарствени продукти за ветеринарна употреба,

като има предвид, че:

(1)

Всички фармакологично активни вещества, използвани в Общността във ветеринарномедицинските продукти, предназначени за животни, отглеждани за производството на храни, следва да бъдат оценявани в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2377/90.

(2)

Веществото цифлутрин понастоящем е включено в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 по отношение на животните от рода на едрия рогат добитък за мускулна и мастна тъкан, черен дроб и бъбреци и по отношение на животните от рода на едрия рогат добитък за мляко, при условие че за млякото са спазени допълнителните разпоредби на Директива 94/29/ЕО на Съвета от 23 юни 1994 г. за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО и 86/363/ЕИО относно определянето на максимални количества остатъци от пестициди във и върху зърнените култури и храните от животински произход (2). Вследствие на заявление за разширяване на съществуващата рубрика в приложение I за цифлутрин по отношение на животните от рода на едрия рогат добитък върху всички преживни, Комитетът по лекарствени продукти за ветеринарна употреба (наричан по-долу „КЛПВУ“), след като преразгледа вече определените максимално допустими граници на остатъчни вещества (наричани по-долу „МДГОВ“) за веществото цифлутрин, стигна до заключението, че съществуващите МДГОВ по отношение на животните от рода на едрия рогат добитък не могат да бъдат екстраполирани по отношение на всички преживни, тъй като не са налице данни за остатъчните вещества при животните от рода на овцете. КЛПВУ заключи, че екстраполацията е възможна само по отношение на животните от рода на козите. Вследствие на това, смята се за подходящо да се разшири съществуващата рубрика в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 за цифлутрин, така че в нея да бъдат включени и животните от рода на козите, със същите стойности на МДГОВ като за говедата по отношение на мускулната и мастната тъкан, черния дроб, бъбреците и млякото, при условие че за млякото са спазени и изискванията на разпоредбите на Директива 94/29/ЕО.

(3)

Лецитинът, извлечен от червен фасул (Phaseolus vulgaris), понастоящем не е включен в приложенията към Регламент (ЕИО) № 2377/90. След проучване на заявление за определяне на МДГОВ за лецитин, извлечен от червен фасул по отношение на животни от рода на свинете, КЛПВУ заключи, че не е необходимо да се определя МДГОВ за лецитина, извлечен от червен фасул (Phaseolus vulgaris) и препоръча включването на това вещество за животните от рода на свинете в приложение II само за орално приложение. Вследствие на това, беше счетено за подходящо това вещество да се включи в приложение II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 за животни от рода на свинете само за орално приложение.

(4)

Следователно Регламент (ЕИО) № 2377/90 следва да бъде съответно изменен.

(5)

За да се вземат предвид разпоредбите на настоящия регламент, следва да бъде отпуснат подходящ период преди настоящият регламент да започне да се прилага, за да се позволи на държавите-членки да внесат всякакви корекции, които могат да се окажат необходими в светлината на настоящия регламент, в разрешителните за пускането на пазара на ветеринарномедицинските продукти, издадени в съответствие с Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (3).

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет за ветеринарномедицинските продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 16 август 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 юни 2008 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 203/2008 на Комисията (ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 18).

(2)  ОВ L 189, 23.7.1994 г., стр. 67.

(3)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/28/ЕО (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 58).


ПРИЛОЖЕНИЕ

А.

В точка 2.2.3 от приложение I (Списък на фармакологично активните вещества, за които са определени максимално допустими граници на остатъчни вещества ) рубриката за „Цифлутрин“ се заменя със следния текст:

2.2.3.   Пиретроиди

Фармакологично активно(и) вещество(а)

Маркерно остатъчно вещество

Животински вид

МДГОВ

Прицелни тъкани

Други разпоредби

„Цифлутрин

Цифлутрин (сбор от изомери)

Животни от рода на едрия рогат добитък, животни от рода на козите

10 μg/kg

Мускулна тъкан

 

50 μg/kg

Мастна тъкан

10 μg/kg

Черен дроб

10 μg/kg

Бъбрек

20 μg/kg

Мляко

Спазват се също и разпоредбите на Директива 94/29/ЕО“

Б.

В точка 6 от приложение II (Списък на субстанциите, за които не са определени максимално допустими граници на остатъчни вещества ) се добавят следните вещества:

6.   Субстанции от растителен произход

Фармакологично активно(и) вещество(а)

Животински вид

Други разпоредби

„Лецитин, извлечен от червен фасул (Phaseolus vulgaris)

Животни от рода на свинете

Само за орална употреба“


17.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/46


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 543/2008 НА КОМИСИЯТА

от 16 юни 2008 година

относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 121, буква д), във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Считано от 1 юли 2008 г. Регламент (ЕИО) № 1906/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. относно определени стандарти за търговията с птиче месо (2) се отменя с Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)

Някои разпоредби и задължения, предвидени в Регламент (ЕИО) № 1906/90, не бяха включени в Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Ето защо някои от съответните разпоредби и задължения следва да бъдат адаптирани в рамките на регламент относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007, за да се осигури възможност за непрекъснатост и добро функциониране на общата организация на пазара, и по-специално на стандартите за предлагане на пазара.

(4)

Регламент (ЕИО) № 1234/2007 въвежда стандарти за предлагане на пазара на месо от домашни птици, приложението на които изисква приемането на разпоредби, засягащи по-специално списъка на онези птичи трупове, части от трупове и вътрешности, за които се отнася посоченият регламент, класификацията по структура, външен вид и тегло, формите на предлагане, обозначението на наименованието, под което ще се продават въпросните продукти, незадължителното използване на означения относно метода на охлаждане и начина на отглеждане, условията за съхранение и транспортиране на определени видове птиче месо и редовните проверки на спазването на тези разпоредби с цел да се гарантира тяхното еднакво прилагане в цялата Общност. Следователно Регламент (ЕИО) № 1538/91 на Комисията (3), който установява подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1906/90 относно определени стандарти за предлагане на пазара на птиче месо, следва да бъде отменен и заменен с нов регламент.

(5)

Предлагането на пазара на месо от домашни птици от различни класове според структурата и външния вид изисква установяването на дефиниции във връзка с видовете, с възрастта и с формите на предлагане на труповете, както и на анатомичната структура и съдържание на частите от птичи трупове. Високата стойност на продукта с наименованието „foie gras“ (гъши или патешки черен дроб) и свързаният с нея риск от измами налагат установяването на особено прецизни минимални стандарти за предлагане на пазара.

(6)

Не е необходимо тези стандарти да се прилагат по отношение на някои продукти и форми на предлагане, чието значение е ограничено изцяло на местно или друго равнище. Все пак наименованията, под които се продават тези продукти, не следва да въвеждат в заблуждение потребителя, като водят до объркване на тези продукти с продукти, които са предмет на споменатите стандарти. От друга страна, гореспоменатите стандарти следва да се прилагат и по отношение на допълнителните описателни термини, които се използват за квалифициране на наименованията на тези продукти.

(7)

С оглед на единното прилагане на настоящия регламент, термините „предлагане на пазара“ и „партида“ следва да бъдат определени в сектора на месото от домашни птици.

(8)

Температурата на съхранение и обработка е от съществено значение за поддържането на високи стандарти за качество. Поради това е целесъобразно да бъде определена минимална температура за съхранение на охладените продукти от месо от домашни птици.

(9)

Разпоредбите на настоящия регламент, и по-специално свързаните с контрола и спазването му, следва да се прилагат по единен начин в цялата Общност. Установените за тази цел подробни правила следва също да бъдат единни. Поради това е необходимо да се установят общи правила по отношение на процедурите за вземане на проби и по отношение на допустимите отклонения.

(10)

За да се предостави на потребителя подходяща, ясна и обективна информация за продуктите в продажба и за да се осигури свободното движение на тези продукти в цялата Общност, следва да се гарантира, че стандартите за предлагане на пазара на месо от домашни птици отчитат в максималната възможна степен разпоредбите на Директива 76/211/ЕИО на Съвета от 20 януари 1976 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки относно определянето на теглото и обема на някои продукти в готови опаковки (4).

(11)

Сред обозначенията, които могат да се използват по избор върху етикетите, са и отнасящите се за метода на охлаждане и начина на отглеждане. С цел защита на потребителите използването на последното обозначение следва да бъде подчинено на точно определени критерии, засягащи както условията на отглеждане, така и количествените граници за обозначаване на параметри като възрастта при клане или продължителността на периода на угояване и съдържанието на определени хранителни съставки.

(12)

Когато върху етикета на гъшето и патешкото месо, предназначено за производството на патешки или гъши черен дроб, има обозначение „традиционен свободен начин на отглеждане“, това обозначение следва да се постави и върху етикета, предназначен за потребителя, за да се осигури пълна информация за характеристиките на продукта.

(13)

Желателно е Комисията да упражнява постоянен контрол върху съответствието с общностното законодателство на всички национални мерки, приети в изпълнение на настоящите разпоредби, включително стандартите за предлагане на пазара. По-специално следва да се предвидят регистрация и редовни проверки на предприятията, получили правото да използват термини, отнасящи се за определени начини на отглеждане. Поради това тези предприятия следва да бъдат задължени да съхраняват подробна документация за тази цел.

(14)

Предвид специализирания характер на посочените проверки компетентните органи на съответните държави-членки следва да могат да делегират отговорността за тях на квалифицирани и надлежно одобрени независими органи, без това да засяга надзора и целесъобразните предпазни мерки.

(15)

Операторите от трети държави биха могли да пожелаят да използват незадължителните обозначения относно методите на охлаждане и начините на отглеждане. Целесъобразно е да се предвидят разпоредби, които да им позволят да използват такива обозначения при условие, че се извършва сертифициране от компетентен орган на съответната трета държава, включен в изготвен от Комисията списък.

(16)

Предвид икономическото и технологичното развитие както по отношение на обработката на птиците, така и по отношение на проверките, и предвид факта, че съдържанието на вода е от особено значение при предлагането на пазара на замразено или бързо замразено месо от домашни птици, следва да бъде определено максималното съдържание на вода на замразените или бързо замразените домашни птици и следва да бъде определена система за мониторинг както в кланиците, така и на всички етапи от търговията, без да се нарушава принципът на свободно обращение на продуктите на единния пазар.

(17)

Абсорбцията на вода в производственото предприятие следва да бъде проверявана и следва да бъдат установени надеждни методи за определяне на съдържанието на вода, добавена при обработката на труповете на замразените или бързо замразените домашни птици, без да се прави разлика между физиологичната течност и несвързаната вода, произхождаща от обработката на домашните птици, тъй като такова разграничение би създало практически затруднения.

(18)

Предлагането на пазара без съответно обозначение на опаковката на замразени или бързо замразени домашни птици, които не отговарят на изискванията, следва да бъде забранена. Следователно е необходимо да се приемат подробни практически правила по отношение на обозначенията, които се поставят върху индивидуалните и общите опаковки в зависимост от предназначението им, за да се улеснят проверките и да се гарантира, че те няма да бъдат използвани по начин, различен от първоначалното им предназначение.

(19)

Необходимо е да се предвидят действията, които трябва да се предприемат в случай, че проверка покаже нередност при дадена пратка, когато продуктите не отговарят на изискванията на настоящия регламент. Следва да се установи процедура за уреждане на споровете, които могат да възникнат по отношение на пратки в рамките на Общността.

(20)

В случай на спор Комисията следва да може да реагира, по-специално предприемайки действия на място и приемайки подходящи за ситуацията мерки.

(21)

Хармонизирането на изискванията за съдържанието на вода предполага определянето на референтни лаборатории — на Общността и национални.

(22)

Следва да се предвиди финансова помощ от Общността.

(23)

Между Общността и референтната лаборатория на Общността следва да се сключи договор, за да се определят условията, регулиращи изплащането на помощта.

(24)

Целесъобразно е да се предвиди държавите-членки да приемат подробни практически правила за проверка на съдържанието на вода на замразените и бързо замразените домашни птици. За да бъде осигурено единното прилагане на настоящия регламент, трябва да се предвиди изискване държавите-членки да информират Комисията и останалите държави-членки за споменатите правила.

(25)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продуктите, посочени в член 121, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, имат следните определения:

1.

Трупове на домашни птици

а)

ПЕТЛИ И КОКОШКИ (Gallus domesticus)

пилета, бройлери: птици, при които върхът на гръдната кост е огъваем (не е вкостен),

петли, кокошки: птици, при които върхът на гръдната кост е неогъваем (вкостен),

скопени (угоени) петли: мъжки кокошови птици, кастрирани по хирургически път преди достигане на полова зрялост и заклани на възраст най-малко 140 дни; след кастрацията скопените петли трябва да бъдат угоявани поне 77 дни,

ярки, петлета: пилета с тегло на трупа (представено без вътрешностите, главата и краката) под 650 грама; пилетата с тегло между 650 g и 750 g могат да бъдат наречени „ярки“, ако възрастта при клане не превишава двадесет и осем дни. Държавите-членки могат да прилагат разпоредбите на член 12 за проверка на възрастта при клане,

млади петли: мъжки пилета от вида на носачките, при които върхът на гръдната кост е неогъваем, без да е напълно вкостен, и чиято възраст при клане е най-малко 90 дни;

б)

ПУЙКИ (Meleagris gallopavo dom.)

(млади) пуйки: птици, при които върхът на гръдната кост е огъваем (не е вкостен),

пуйки: птици, при които върхът на гръдната кост е неогъваем (вкостен);

в)

ПАТИЦИ (Anas platyrhynchos dom., Cairina muschata), мюлари (Cairina muschata x Anas platyrhynchos)

(млади) патици или патета, (млади) мускусни патици, (млади) мюлари: птици, при които върхът на гръдната кост е огъваем (не е вкостен),

патици, мускусни патици, мюлари: птици, при които върхът на гръдната кост е неогъваем (вкостен);

г)

ГЪСКИ (Anser anser dom.)

(млади) гъски или гъсета: птици, при които върхът на гръдната кост е огъваем (не е вкостен). Мастният слой по цялото тяло е тънък или умерен; маста на младата гъска може да има характерен цвят, свидетелстващ за специален хранителен режим,

гъски: птици, при които върхът на гръдната кост е неогъваем (вкостен); по цялото тяло има умерен до дебел мастен слой;

д)

ТОКАЧКИ (Numida meleagris domesticus)

(млади) токачки: птици, при които върхът на гръдната кост е огъваем (не е вкостен),

токачки: птици, при които върхът на гръдната кост е неогъваем (вкостен).

За целите на настоящия регламент вариантите на използваните от буква а) до буква д) термини, отнасящи се до пола, се считат за еквивалентни.

2.

Разфасовки от домашни птици

а)

половинка: половин труп, получен чрез надлъжен разрез по плоскостта на гръдната кост и гръбнака;

б)

четвъртинка: половина, разделена чрез напречен разрез, при което са получени четвъртини бутче и гърди;

в)

неразделени четвъртинки с бутчетата: двете четвъртинки с бутчетата, обединени с част от гърба, със или без трътката;

г)

гърди, бяло месо или филе с кост: гръдната кост и ребрата или част от тях, разпределени от двете страни на костта, заедно с обграждащата ги мускулатура. Гърдите могат да бъдат цели или половинки;

д)

бутче: бедрената кост, пищялът и фибулата (малкият пищял) заедно с обграждащата ги мускулатура. Двете парчета трябва да бъдат отрязани при ставите;

е)

пилешко бутче с част от гърба, прикрепен към него: теглото на гърба не трябва да превишава 25 % от теглото на разфасовката;

ж)

бедро: бедрената кост заедно с обграждащата я мускулатура. Двете парчета са отрязани при ставите;

з)

подбедрица: пищялът и малкият пищял заедно с обграждащата ги мускулатура. Двете парчета са отрязани при ставите;

и)

крило: раменната кост, лъчевата кост и лакътната кост заедно с обграждащата ги мускулатура. При крила на пуйка раменната, лъчевата или лакътната кост заедно с обграждащата ги мускулатура могат да бъдат представени поотделно. Върхът, включително крайните костици на крилото, могат да бъдат отстранени или не. Парчетата са отрязани при ставите;

й)

неразделени крила: двете крила, обединени с част от гърба, като теглото на тази част не превишава 45 % от теглото на цялата разфасовка;

к)

филе от гърдите, бяло месо: цялата част или половината от обезкостените гърди, т.е. без гръдната кост и ребрата. При филе от гърдите на пуйка филето може да съдържа само дълбокия гръден мускул;

л)

филе от гърдите с „ядеца“: филе от гърдите без кожа с ключицата и само с хрущялната точка на гръдната кост, като теглото на ключицата и хрущяла не надхвърля 3 % от теглото на разфасовката;

м)

нетлъсто филе: филе от гърдите на патици и гъски, посочени в точка 3, обхващащо кожата и подкожната тлъстина, покриваща гръдния мускул, без дълбокия пекторален мускул;

н)

обезкостен пуешки бут: пуешки бедра и/или подбедрици, обезкостени, т.е. без бедрената кост, пищяла и малкия пищял, цели, на кубчета или нарязани на ивици.

За продуктите, изброени в букви д), ж) и з), изразът „парчетата са отрязани при ставите“ означава, че срезовете са направени между двете линии, отграничаващи ставите, както е показано в графичното представяне в приложение II.

Продуктите, посочени в букви г)—к), могат да бъдат представени със или без кожата. Липсата на кожа при продуктите, посочени в букви г)—й), или наличието на кожа при продукта, посочен в буква к), се обозначава върху етикета по смисъла на член 1, параграф 3, буква а) от Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5).

3.

Черен дроб

Черният дроб от гъски или патици от вида Cairina muschata или Cairina muschata x Anas platyrhynchos, които са били хранени по такъв начин, че да произведат мастна клетъчна хипертрофия на черния дроб.

Птиците, от които се взема такъв черен дроб, трябва да бъдат напълно обезкръвени. Черният дроб трябва да има еднакъв цвят.

Черният дроб е със следното тегло:

черният дроб от патица е с тегло най-малко 300 грама нето,

черният дроб от гъска е с тегло най-малко 400 грама нето.

Член 2

За целите на настоящия регламент:

а)

„труп“ означава цялото тяло на домашна птица от видовете, посочени в член 1, точка 1), след обезкръвяване, отстраняване на перата и изкормване; отстраняването на бъбреците обаче е незадължително; изкормен труп може да бъде предложен за продажба със или без вътрешностите, т.е. сърцето, черният дроб, воденичката и шията, поставени в коремната кухина;

б)

„разфасовки“ означава месо от домашни птици, което в зависимост от размера и характеристиките на мускулната тъкан може да бъде определено като получено от съответните части на трупа;

в)

„предварително опаковано месо от домашни птици“ означава месо от домашни птици, представено съгласно предвидените в член 1, параграф 3,буква б) от Директива 2000/13/ЕО условия;

г)

„неопаковано месо от домашни птици“ означава месо от домашни птици, което се предлага за продажба на крайния потребител неопаковано или се опакова на мястото на продажбата по искане на купувача;

д)

„предлагане на пазара“ означава съхраняването или излагането с цел продажба, предлагането за продажба, продажбата и доставката или всяка друга форма на предлагане на пазара;

е)

„партида“ означава месо от домашни птици от един и същ биологичен вид и тип, от един и същ клас, от един и същ производствен цикъл, от една и съща кланица или транжорна, разположени на едно и също място и подлежащи на задължителни проверки. За целите на член 9 и приложения V и VI една партида обхваща само предварително опакованото месо от една и съща категория номинално тегло.

Член 3

1.   За да бъдат предлагани на пазара в съответствие с настоящия регламент, труповете на домашни птици се предлагат за продажба в една от следните форми:

частично изкормени,

с вътрешности,

без вътрешности.

Може да се добави думата „изкормени“.

2.   Частично изкормените трупове са трупове, от които не са отстранени сърцето, черният дроб, белите дробове, воденицата, гушата и бъбреците.

3.   За всички форми на предлагане на птичи трупове, ако главата не е отстранена, трахеята, хранопроводът и гушата могат да останат към трупа.

4.   Вътрешностите включват само следните органи:

Сърцето, шията, воденицата и черният дроб, както и всички други части от трупа, които се смятат за годни за ядене от потребителите на пазара, на който продуктът е предназначен за крайна консумация. При черния дроб се отстранява жлъчният мехур, при воденицата се отстраняват кутикулата и съдържанието ѝ. Сърцето може да бъде със или без перикардиалната торбичка. Ако шията остане прикачена към трупа, тя не се счита за част от вътрешностите.

Ако някой от тези четири органа традиционно не се включва в трупа при предлагането му за продажба, неговата липса се обозначава върху етикета.

5.   Освен обозначенията съгласно изискванията на националното законодателство, прието в съответствие с Директива 2000/13/ЕИО, придружаващите търговски документи съдържат следните допълнителни обозначения по смисъла на член 13, параграф 1, буква б) от посочената директива:

а)

категорията, посочена в част Б, точка III 1) от приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007;

б)

състоянието, в което се предлага на пазара месото от домашни птици в съответствие с част Б, точка III 2) от приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и препоръчителната температура на съхранение.

Член 4

1.   Наименованията, под които се продават продуктите, предмет на настоящия регламент, по смисъла на член 3, параграф 1, точка 1 от Директива 2000/13/ЕО, са наименованията, изброени в член 1 от настоящия регламент, и съответните термини на другите езици на Общността, изброени в приложение I към настоящия регламент и определени, както следва:

за цели трупове — чрез посочване на една от формите на предлагане, предвидени в член 3, параграф 1 от настоящия регламент,

за разфасовки — чрез посочване на биологичния вид.

2.   Наименованията по точки 1 и 2 от член 1 могат да бъдат допълвани с други термини, при условие че тези термини не въвеждат потребителя в голямо заблуждение и, по-специално, не водят до объркване с други продукти, посочени в точки 1 и 2 от член 1, или с обозначенията, предвидени в член 11.

Член 5

1.   Продукти, различни от дефинираните в член 1, могат да бъдат предлагани на пазара в Общността само под такива наименования, които не въвеждат потребителя в голямо заблуждение, като водят до объркване с продуктите, посочени в член 1, или с обозначенията, предвидени в член 11.

2.   Освен на изискванията на националното законодателство, прието съгласно Директива 2000/13/ЕО, етикетирането и представянето на месото от домашни птици, предназначено за крайния потребител, отговарят и на допълнителните изисквания, посочени в параграфи 3 и 4 от настоящия член.

3.   При прясното месо от домашни птици датата на минимална годност се заменя с обозначението „използвай преди“ в съответствие с член 10 от Директива 2000/13/ЕО.

4.   При предварително опакованото птиче месо върху опаковката или върху етикета, прикрепен към нея, фигурират също така следните данни:

а)

категорията, посочена в част Б, точка III 1) от приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007;

б)

при прясното месо от домашни птици — общата цена и цената на единица тегло при продажба на дребно;

в)

състоянието, в което се предлага на пазара месото от домашни птици в съответствие с част Б, точка III 2) от приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и препоръчителната температура на съхранение;

г)

номерът на свидетелството за одобрение на кланицата или транжорната, издадено съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (6) освен в случаите, когато разфасоването и обезкостяването се извършват на мястото на продажбата в съответствие с член 4, параграф 2, буква г) от посочения регламент;

д)

при месото от домашни птици, внесено от трети държави — обозначение на страната на произход.

5.   Член 14 от Директива 2000/13/ЕО се прилага по отношение на обозначенията, посочени в параграф 4, когато месото от домашни птици се предлага за продажба, без да е предварително опаковано, освен когато разфасоването и обезкостяването се извършват на мястото на продажбата, както е предвидено в член 4, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 853/2004, при условие че разфасоването и обезкостяването се извършват по искане и в присъствието на потребителя.

6.   Чрез дерогация от член 3, параграф 5 и от параграфи 2—5 от настоящия член не е необходимо да се класира месото от домашни птици или да се поставят допълнителните обозначения, посочени в споменатите членове, когато става въпрос за доставки за транжорни или цехове за преработка.

Член 6

Следните допълнителни разпоредби се прилагат за замразеното месо от домашни птици, както е дефинирано в част Б, точка II 3) от приложение ХIV към Регламент (ЕИО) № 1234/2007.

Температурата на замразеното месо от домашни птици, за което се отнася настоящият регламент, трябва да е постоянна и да се поддържа във всички части на продукта на ниво –12 °C или по-малко, с възможни кратки увеличения на температурата с не повече от 3 °C. Тези отклонения в температурата на продукта са разрешени в съответствие с добрата практика на съхранение и дистрибуция по време на местната дистрибуция и в хладилните витрини за продажба на крайни потребители.

Член 7

1.   Птичите трупове и разфасовки, за които се отнася настоящият регламент, отговарят на следните минимални изисквания, за да могат да бъдат квалифицирани в класовете А и Б — те трябва да бъдат:

а)

цели, като се има предвид формата на представяне;

б)

чисти, без каквито и да било видими чужди частици, замърсявания или кръв;

в)

без чужд мирис;

г)

без видими петна от кръв, с изключение на отделни малки и незабележими петна;

д)

без открити счупени кости;

е)

без сериозни натъртвания.

При прясното месо от домашни птици не може да има следи от предишно замразяване.

2.   За да бъдат категоризирани в клас А, труповете и разфасовките от домашни птици удовлетворяват допълнително и следните критерии:

а)

имат добра структура. Трупът е замускулен, гърдите са добре развити, широки, дълги и месести; бутчетата също са месести. При пилетата, младите патици или патета и пуйките върху гърдите, гръбнака и бутчетата има равномерен тънък слой от мастна тъкан. При петлите, кокошките, патиците и младите гъски е допустимо да има по-дебел слой мастна тъкан. При гъските по целия труп има умерен до дебел слой мастна тъкан;

б)

върху гърдите, бутчетата, гърба, ставите на краката и връхчетата на крилата може да има единични перца, крайчета от пера и перушина. При петлите и кокошките, патиците, пуйките и гъските отделни пера може да има и по други части на трупа;

в)

допустимо е да има травми, натъртвания или оцветявания при условие, че те са малко на брой и с малки размери, че са трудно забележими и не се намират върху гърдите и бутчетата. Връхчето на крилцето може да липсва. Допуска се лека червенина при връхчетата на крилата и фоликулите;

г)

при замразените или бързо замразените домашни птици не може да има следи от хладилни изгаряния (7), освен ако са малко на брой и с малки размери, трудно забележими и ако не се намират върху гърдите и бутчетата.

Член 8

1.   Всякакви решения, които са резултат от неспазването на членове 1, 3 и 7, могат да бъдат вземани само по отношение на цялата партида, която е била проверена в съответствие с разпоредбите на настоящия член.

2.   От всяка партида, подлежаща на проверка в кланиците, транжорните, складовете за търговия на едро или на дребно или на всеки друг етап от предлагането на пазара, включително по време на превоза или, при внос от трети държави — при митническата обработка, от всеки от продуктите по член 1 се прави случайна извадка, съдържаща следните количества:

Размер на партидата

Размер на извадката

Допустим брой единици, несъответстващи на изискванията

Общо

За член 1, точки 1 (8) и 3, и член 7, параграф 1

1

2

3

4

100—500

30

5

2

501—3 200

50

7

3

> 3 200

80

10

4

3.   При проверката на партида месо от домашни птици от клас „А“ се прилага общият допустим брой несъответстващи ни изискванията единици, посочен в колона 3 от таблицата в параграф 2. При филето от гърди тези несъответстващи единици може също така да включват филета с максимум до 2 % хрущял (огъваемият връх на гръдната кост).

Все пак броят на единиците, които не отговарят на разпоредбите на член 1, точки 1 и 3, и член 7, параграф 1, не може да превишава цифрите, посочени в колона 4 от таблицата в параграф 2.

По отношение на член 1, точка 3 нито една несъответстваща единица не се счита за допустима, освен ако не е с тегло поне 240 грама за патешкия черен дроб и поне 385 грама за гъшия черен дроб.

4.   При проверката на партида месо от домашни птици от клас „Б“ допустимият брой несъответстващи единици се удвоява.

5.   Когато проверяваната партида не съответства на изискванията, надзорният орган забранява нейната продажба или внос, ако пратката идва от трета държава, докато не се установи, че е постигнато съответствие на партидата с разпоредбите на членове 1 и 7.

Член 9

1.   Предварително опакованото замразено или бързо замразено месо от домашни птици по смисъла на член 2 от Директива 76/211/ЕИО може да бъде класифицирано по категория „тегло“ в съответствие с част Б, точка III 3) от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Опаковките могат да бъдат:

готови опаковки, съдържащи един труп на домашна птица, или

готови опаковки, съдържащи една или няколко разфасовки от домашни птици от един тип и биологичен вид съгласно член 1.

2.   Всички готови опаковки имат указание относно теглото на продукта, наричано „номинално тегло“, което те трябва да съдържат съгласно параграфи 3 и 4.

3.   Готовите опаковки замразено или бързо замразено месо от домашни птици могат да бъдат класифицирани по категории по номиналното им тегло, както следва:

а)

трупове:

< 1 100 грама: на класове през 50 грама (1 050, 1 000, 950 и т.н.),

1 100— < 2 400 грама: на класове през 100 грама (1 100, 1 200, 1 300 и т.н.),

≥ 2 400 грама: на класове през 200 грама (2 400, 2 600, 2 800 и т.н.);

б)

разфасовки:

< 1 100 грама: на класове през 50 грама (1 050, 1 000, 950 и т.н.),

≥ 1 100 грама: на класове през 100 грама (1 100, 1 200, 1 300 и т.н.).

4.   Готовите опаковки, посочени в параграф 1, се правят по такъв начин, че да отговарят на следните изисквания:

а)

осредненото действително съдържание не трябва да бъде по-малко от номиналното тегло;

б)

делът на готовите опаковки с отрицателна грешка, по-голяма от максимално допустимата съгласно параграф 9, трябва да бъде достатъчно малък, за да могат партидите готови опаковки да отговорят на изискванията при проверките, определени в параграф 10;

в)

готова опаковка с отрицателна грешка, два пъти по-голяма от допустимата отрицателна грешка съгласно параграф 9, не може да бъде предлагана на пазара.

За целите на настоящия регламент се прилагат дефинициите за номинално тегло, действително съдържание и отрицателна грешка, които са установени в приложение I към Директива 76/211/ЕИО.

5.   По отношение на отговорността на опаковащото предприятие или вносителя на замразено или бързо замразено месо от домашни птици, както и по отношение на проверките, осъществявани от компетентните органи, се прилагат mutatis mutandis точки 4, 5 и 6 от приложение I към Директива 76/211/ЕИО.

6.   Проверките на готовите опаковки се провеждат чрез извадки и включват два етапа:

проверка по отношение на действителното съдържание на всяка опаковка от извадката,

проверка относно средното действително съдържание на опаковките от извадките.

Дадена партида готови опаковки се счита за допустима, ако резултатите от двете проверки отговарят на критериите за допустимост, посочени в параграфи 10 и 11.

7.   Една партида включва всички готови опаковки с еднакво номинално тегло, от един и същ модел и от един и същ производствен цикъл, приготвени на едно и също място и представени за проверка.

Размерът на партидата се ограничава до следните количества:

когато опаковките се проверяват в края на опаковъчната линия, броят им във всяка партида е равен на максималния производствен капацитет на опаковъчната линия за 1 час и няма ограничения за размера на партидата,

в другите случаи размерът на партидата се ограничава до 10 000 броя готови опаковки.

8.   От всяка партида, подлежаща на проверка, се прави случайна извадка, състояща се от следния брой готови опаковки:

Размер на партидата

Размер на извадката

100—500

30

501—3 200

50

> 3 200

80

За партиди с по-малко от 100 готови опаковки, при които се прилага проверка без разрушаване по смисъла на приложение II към Директива 76/211/ЕИО, тя обхваща 100 % от опаковките.

9.   При предварително пакетираното месо от домашни птици се допускат следните максимални отрицателни грешки:

(в грамове)

Номинално тегло

Допустима максимална отрицателна грешка

Трупове

Разфасовки

под 1 100

25

25

1 100—< 2 400

50

50

2 400 и повече

100

 

10.   При проверка на действителното съдържание за всяка готова опаковка от извадката минималното допустимо съдържание се изчислява чрез изваждане на допустимата максимална отрицателна грешка, съответстваща на това тегло, от номиналното тегло на опаковката.

Готовите опаковки от извадката, чието действително съдържание е по-малко от минималното допустимо съдържание, се считат за дефектни.

Проверената партида готови опаковки се счита за допустима, ако броят на откритите в извадката единици, които не съответстват на изискванията, е по-малък или равен на показателя на критерия за допускане съгласно таблицата по-долу; тя се отхвърля, ако броят на несъответстващите на изискванията единици е равен или по-голям от показателя на критерия за отхвърляне.

Размер на извадката

Брой опаковки, несъответстващи на изискванията

Критерий за допускане

Критерий за отхвърляне

30

2

3

50

3

4

80

5

6

11.   При проверка на средното действително съдържание дадена партида готови опаковки може да се счита за допустима, ако осредненото действително съдържание на готовите опаковки в извадката е по-голямо от показателя за допускане, посочен по-долу:

Размер на извадката

Критерий за допускане по отношение на средното действително съдържание

30

x—≥ Qn – 0,503 s

50

x—≥ Qn – 0,379 s

80

x—≥ Qn – 0,295 s

x

=

средно действително съдържание на готовите опаковки,

Qn

=

номинално тегло на готовата опаковка,

s

=

стандартно отклонение на действителното съдържание на готовите опаковки в партидата.

Стандартното отклонение се изчислява в съответствие с точка 2.3.2.2 от приложение II към Директива 76/211/ЕИО.

12.   Означението на номиналното тегло на готовите опаковки, посочени в настоящия член, може да бъде придружено с допълнително означение, докато Директива 80/181/ЕИО на Съвета (9) позволява използването на допълнителни указания.

13.   При месото от домашни птици, внесено в Обединеното кралство от други държави-членки, проверките се осъществяват на произволен принцип и не се извършват на границата.

Член 10

Обозначение за използването на някой от методите на охлаждане, дефинирани по-долу, и съответните термини на другите езици от Общността, посочени в приложение III, могат да фигурират върху етикета по смисъла на член 1, параграф 3, буква а) от Директива 2000/13/ЕО:

въздушно охлаждане: охлаждане на птичите трупове със студен въздух,

въздушно-душово охлаждане: охлаждане на птичите трупове със студен въздух и оросяване с повече или по-малко фини капчици студена вода,

охлаждане чрез потапяне: охлаждане на птичите трупове в резервоари с вода или в резервоари с лед и вода по метода на противопотока.

Член 11

1.   За означаване на начините на отглеждане, с изключение на органичното или биологичното отглеждане, по смисъла на член 1, параграф 3, буква a) от Директива 2000/13/ЕО върху етикетите не могат да бъдат използвани обозначения, различни от посочените по-долу, и от съответните обозначения на останалите езици на Общността, включени в приложение IV (във всички случаи те могат да бъдат използвани само ако са изпълнени условията, предвидени в приложение V към настоящия регламент:

а)

„хранен с … % …“;

б)

„екстензивно закрито“ („отгледан на закрито“);

в)

„свободен начин на отглеждане“;

г)

„традиционен свободен начин на отглеждане“;

д)

„свободен начин на отглеждане — пълна свобода“.

Тези термини могат да бъдат допълнени с информация за специфичните характеристики на съответните начини на отглеждане.

Когато свободният начин на отглеждане (букви в), г) и д) е посочен върху етикета на месото от патици и от гъски, предназначени за производството на черен дроб, следва да се посочи също „добито от гъски и патици, отглеждани за производство на черен дроб“.

2.   Посочване на възрастта при клане или продължителността на периода на угояване се допуска само тогава, когато се използва някой от термините, посочени в параграф 1, и за възраст, не по-малка от посочената в приложение V, букви б), в) или г). Тази разпоредба обаче не се прилага по отношение на животни, които попадат в обхвата на член 1, точка 1), буква а), четвърто тире.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат, без да се засягат националните технически мерки, които въвеждат по-високи изисквания от минималните, посочени в приложение V, и които могат да бъдат прилагани само спрямо производители от съответните държави-членки при условие, че са съвместими с общностното право и че са в съответствие с общите стандарти за предлагане на пазара на месо от домашни птици.

4.   Националните мерки, предвидени в параграф 3, се съобщават на Комисията.

5.   По всяко време и при поискване от Комисията държавите-членки предоставят цялата информация, необходима за оценка на съвместимостта на мерките, посочени в настоящия член, с общностното право и съответствието им с общите стандарти за предлагане на пазара на месо от домашни птици.

Член 12

1.   Кланиците, оправомощени да използват посочените в член 11 термини, подлежат на специално одобрение. Те регистрират отделно и според начина на отглеждане следните данни:

а)

наименованията и адресите на производителите на тези домашни птици, които трябва да бъдат регистрирани след провеждането на проверка от компетентния орган на държавата-членка;

б)

при поискване от страна на този компетентен орган — броя на птиците, които се отглеждат от всеки производител за всеки цикъл;

в)

броя и общото живо или трупно тегло на доставените и преработени птици;

г)

подробни данни за продажбите, включително името и адреса на купувачите, в продължение на срок от най-малко шест месеца след доставката.

2.   Посочените в параграф 1 производители подлежат на редовни последващи проверки. В продължение на срок от най-малко шест месеца след доставката те трябва да водят регистър за броя на птиците според начина на отглеждане, като посочват също броя на продадените птици, името и адреса на купувачите, както и количествата и името на доставчика на храните за животни.

Освен това производителите, които се занимават с отглеждане на птици на открито, са длъжни също да водят регистър, като отбелязват в него датите, на които птиците са имали достъп на открито за първи път.

3.   Производителите и доставчиците на храни водят в продължение на срок от най-малко шест месеца след доставката регистър, който показва, че съставът на храните, доставяни на производителите според начина на отглеждане, посочен в член 11, параграф 1, буква а), отговаря на указанията за хранене.

4.   Люпилните и инкубаторите водят регистър на птиците от общопризнатите бавнорастящи хибриди, доставяни на производителите според начините на отглеждане, посочени в член 11, параграф 1, букви г) и д), в продължение на срок от най-малко шест месеца след доставката.

5.   Провеждат се редовни проверки за спазването на разпоредбите на член 11 и параграфи 1—4 от настоящия член, както следва:

а)

в земеделското стопанство: най-малко веднъж на цикъл на отглеждане;

б)

при производителя и доставчика на храни: най-малко веднъж годишно;

в)

в кланицата: най-малко четири пъти годишно;

г)

в инкубатора: най-малко веднъж годишно за начините на отглеждане, посочени в член 11, параграф 1, букви г) и д).

6.   Всяка държава-членка предоставя на другите държави-членки и на Комисията списък на одобрените кланици, регистрирани в съответствие с параграф 1, като посочва наименованието и адреса на всяка от кланиците, както и номерата, които са им били дадени. За всяко изменение в този списък се съобщава на останалите държави-членки и на Комисията в началото на всяко тримесечие на календарната година.

Член 13

При извършване на проверка на обозначението на начина на отглеждане съгласно член 121, буква д), подточка v) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, определените от държавите-членки организации трябва да отговарят на критериите, установени в Европейския стандарт № EN/45011 от 26 юни 1989 г., и като такива трябва да бъдат одобрени и контролирани от компетентните власти на съответните държави-членки.

Член 14

Месото от домашни птици, внесено от трети държави, може да има едно или няколко от незадължителните обозначения, предвидени в членове 10 и 11, ако пратката е придружена от сертификат, издаден от компетентния орган на страната на произход, удостоверяващ съответствието на въпросните продукти с приложимите разпоредби на настоящия регламент.

При поискване, отправено към Комисията от трета държава, Комисията изготвя списък на гореспоменатите органи.

Член 15

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 16, параграф 5 и член 17, параграф 3, когато замразените и бързо замразените пилета са предмет на практикуване на професия или на извършване на търговия, те могат да бъдат предлагани на пазара в рамките на Общността само ако съдържанието на вода не превишава технически неизбежните стойности, определени по аналитичния метод, описан в приложение VI (капков тест) или в приложение VII (химически тест).

2.   Компетентните органи, определени от всяка от държавите-членки, гарантират, че кланиците приемат всички мерки, необходими за спазването на разпоредбите на параграф 1, и по-специално:

вземат се проби за наблюдение на абсорбцията на вода по време на охлаждането и на водното съдържание на замразените и бързо замразените домашни птици,

резултатите от проверките се записват и се съхраняват за срок от една година,

всяка партида се маркира по такъв начин, че датата на производство да може да бъде идентифицирана, като тази партидна марка трябва да фигурира в производствения дневник.

Член 16

1.   В кланиците поне веднъж през всеки работен период от осем часа се извършват редовни проверки по отношение на абсорбираната вода в съответствие с приложение IX или в съответствие с приложение VI.

Когато при тези проверки бъде установено, че количеството абсорбирана вода е по-голямо от допустимото общо количество вода съгласно настоящия регламент, като се вземе предвид водата, абсорбирана от птичите трупове по време на етапите на обработка, които не са предмет на проверката, и, при всички случаи, когато количеството абсорбирана вода е по-голямо от стойностите, посочени в точка 10 от приложение IX или в точка 7 от приложение VI, кланиците незабавно правят необходимите технически изменения в процеса на обработката.

2.   Във всички случаи, посочени в параграф 1, втора алинея, и във всички случаи поне веднъж на всеки два месеца чрез вземане на проби се извършват проверките, посочени в член 15, параграф 1, относно съдържанието на вода на замразените и бързо замразените пилета от всяка кланица, съгласно приложения VI или VII, по избор на компетентния орган на държавата-членка. Тези проверки не се извършват върху птичи трупове, по отношение на които е предоставено доказателство, което удовлетворява компетентния орган, че труповете са предназначени изключително за износ.

3.   Проверките, посочени в параграфи 1 и 2, се извършват от компетентните органи или под тяхна отговорност. Компетентните органи могат в определени случаи да прилагат по-строго разпоредбите на параграф 1, и по-специално указанията в точки 1 и 10 от приложение IX, както и на параграф 2 от настоящия член, по отношение на дадена кланица, ако това се окаже необходимо за осигуряване на спазването на общото водно съдържание, разрешено съгласно настоящия регламент.

Във всички случаи, когато дадена партида от замразени или бързо замразени пилета е счетена за несъответстваща на изискванията на настоящия регламент, те възобновяват изпитването с минималната честота на проверките, посочена в параграф 2 само ако три поредни проверки, извършени съгласно приложения VI или VII чрез вземане на проби от продукцията от три различни производствени дни в рамките на най-много четири седмици, са показали отрицателни резултати. Разходите за тези проверки се заплащат от съответната кланица.

4.   При въздушно охлаждане на пилетата, когато резултатите от посочените в параграфи 1 и 2 проверки показват съответствие с критериите, предвидени в приложения VI до IX, в продължение на период от шест месеца, честотата на посочените в параграф 1 проверки може да бъде намалена до един път месечно. Неспазването на критериите, установени в споменатите приложения, има за последица възобновяване на проверките съгласно предвидената в параграф 1 честота.

5.   Ако резултатите от проверките, предвидени в параграф 2, превишава допустимите граници, съответната партида се приема за несъответстваща на изискванията на настоящия регламент. В този случай съответната кланица може все пак да поиска да се извърши насрещен анализ в референтната лаборатория на държавата-членка по метод, избран от компетентния орган на същата държава-членка. Разходите за този насрещен анализ се поемат от притежателя на партидата.

6.   Когато след такъв насрещен анализ въпросната партида се счита за несъответстваща на изискванията на настоящия регламент, компетентният орган взема необходимите мерки, които да позволят такава партида да бъде реализирана като такава в рамките на Общността само при условие, че както индивидуалните, така и общите опаковки на въпросните птичи трупове бъдат маркирани от кланицата, под контрола на компетентния орган, с лента или етикет с поне едно от означенията с главни букви в червено, посочени в приложение Х.

Партидата, посочена в първа алинея, остава под контрола на компетентния орган, докато не бъде обработена в съответствие с разпоредбите на настоящия параграф или докато не бъде реализирана по друг начин. Ако пред компетентния орган е удостоверено, че партидата, посочена в първа алинея, е за износ, компетентният орган взема всички необходими мерки да предотврати продажбата на въпросната партида в рамките на Общността.

Обозначенията, предвидени в първа алинея, се поставят на видно място по такъв начин, че да бъдат добре видими, четливи и незаличими. Те не могат по никакъв начин да бъдат скривани, закривани или нарушавани от други писмени или картинни обозначения. Буквите върху индивидуалните опаковки трябва да бъдат високи най-малко 1 сантиметър, а върху общите опаковки — най-малко 2 сантиметра.

Член 17

1.   Държавата-членка по местоназначение може, когато има сериозни основания да подозира наличието на нередности, да извърши недискриминационни проверки чрез случайни проби на замразените и бързо замразените пилета, за да провери дали дадена пратка отговаря на изискванията на членове 15 и 16.

2.   Проверките, посочени в параграф 1, се извършват в местоназначението на стоките или на друго подходящо място при условие, че във втория случай това място не е на границата и пречи възможно най-малко на движението на стоките, както и при условие, че стоките могат да достигнат нормално до своето местоназначение, след като е била взета подходящата проба. Въпросните продукти обаче не се продават на крайния потребител, докато не излезе резултатът от проверката.

Такива проверки се извършват възможно най-бързо, така че да не се отлага неоснователно пускането на продуктите на пазара и да не се предизвиква забавяне, което може да увреди качеството им.

Резултатите от тези проверки и всички последващи решения, както и основанията за тяхното вземане, се съобщават на изпращача, получателя или упълномощено от тях лице най-късно до два работни дни след вземането на пробата. Решенията, взети от компетентния орган на държавата-членка по местоназначение, и основанията за тези решения се съобщават на компетентния орган на държавата-членка на изпращане.

Ако изпращачът или упълномощено от него лице поискат, тези решения и основания се препращат до него в писмен вид с информация относно правото на обжалване, с което разполага по действащото законодателство в държавата-членка по местоназначение, и относно приложимите процедура и срокове.

3.   Ако резултатът от проверките, посочени в параграф 1, превишава допустимите граници, притежателят на съответната партида може да поиска да се извърши насрещен анализ в една от референтните лаборатории, изброени в приложение ХI, по същия метод, който е бил използван за първоначалния анализ. Разходите за този насрещен анализ се поемат от притежателя на партидата. Задачите и компетенциите на референтните лаборатории са уточнени в приложение ХII.

4.   Ако след извършването на проверка в съответствие с параграфи 1 и 2 и след евентуален насрещен анализ бъде установено, че замразените или бързо замразените пилета не отговарят на изискванията на членове 15 и 16, компетентният орган на държавата-членка по местоназначение прилага процедурите, предвидени в член 16, параграф 6.

5.   В случаите, предвидени в параграфи 3 и 4, компетентният орган на държавата-членка по местоназначение незабавно влиза във връзка с компетентните органи на държавата-членка на изпращане. Последните предприемат всички необходими мерки и уведомяват компетентния орган на първата държава-членка за естеството на извършените проверки, за взетите решения и за основанията за такива решения.

Когато проверките, предвидени в параграфи 1 и 3, установят повторни нередности или когато, според държавата-членка на изпращане, такива проверки са извършени без достатъчно основание, компетентните органи на съответната държава-членка уведомяват Комисията.

До степента, необходима за осигуряване на единното прилагане на настоящия регламент, или по молба на компетентния орган на държавата-членка по местоназначение и като вземе предвид естеството на нарушенията, Комисията може:

да изпрати мисия от експерти в съответното предприятие и заедно с компетентните национални органи да извърши проверки на място, или

да поиска от компетентния орган на държавата-членка на изпращане да увеличи честотата на вземане на проби от продукцията на въпросното предприятие и при необходимост да наложи санкции в съответствие с член 194 от Регламент (ЕИО) № 1234/2007.

Комисията уведомява държавите-членки за направените заключения. Държавите-членки, на чиято територия се извършва дадена проверка, оказват на експертите необходимото съдействие за изпълнение на техните задачи.

Докато се очакват заключенията на Комисията, държавата-членка на изпращане трябва, при искане от страна на държавата-членка по местоназначение, да засили проверките на продуктите, произхождащи от въпросното предприятие.

Когато тези мерки се предприемат за отстраняване на повторни нередности, допуснати от дадено предприятие, Комисията отнася всички разходи, възникнали в резултат на прилагането на разпоредбите на тиретата от трета алинея, за сметка на съответното предприятие.

Член 18

1.   Компетентните органи на държавите-членки информират незабавно съответната национална референтна лаборатория относно резултатите от проверките, посочени в членове 15, 16 и 17, проведени от тях или на тяхна отговорност.

Националните референтни лаборатории изпращат тези данни на съвета на експертите, посочен в член 19, за задълбочена оценка и обсъждане с националните референтни лаборатории преди 1 юли всяка година. Резултатите се представят за разглеждане на управителния комитет в съответствие с процедурата по член 195 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

2.   Държавите-членки приемат подробните практически правила за проверките, предвидени в членове 15, 16 и 17, на всички етапи от предлагането на пазара, включително проверките на вноса от трети държави към момента на освобождаване от митницата в съответствие с приложения VI и VII. Те информират за тези правила останалите държави-членки и Комисията. За всички промени на тези правила незабавно се уведомяват останалите държави-членки и Комисията.

Член 19

Експертен съвет за контрол на съдържанието на вода в месото от домашни птици действа като координационен орган за изпитателните дейности на националните референтни лаборатории. Той се състои от представители на Комисията и на националните референтни лаборатории. Задачите на комитета и на националните референтни лаборатории, както и организационната структура на комитета, са установени в приложение XII.

На референтната лаборатория се изплаща финансова помощ съгласно условията по договор, сключен между Комисията, действаща от името на Общността, и тази лаборатория.

Генералният директор на генералната дирекция, отговаряща за земеделието, е упълномощен да подпише договора от името на Комисията.

Член 20

1.   Когато са предмет на търговска дейност или упражняване на професия, долупосочените пресни, замразени и бързо замразени разфасовки могат да бъдат предлагани на пазара на Общността само ако съдържанието на вода не превишава технически неизбежните стойности, които са определени по метода за анализ, описан в приложение VIII (химически тест):

а)

пилешко филе от гърди, със или без ключица, без кожа;

б)

пилешки гърди, с кожа;

в)

пилешки бедра, подбедрици, бутчета, бутчета с част от гърба, четвъртини с бутче, с кожа;

г)

пуешко филе от гърди, без кожа;

д)

пуешки гърди, с кожа;

е)

пуешки бедра, подбедрици, бутчета, с кожа;

ж)

обезкостено месо от пуешки бут, без кожа.

2.   Компетентните органи, определени от всяка държава-членка, гарантират, че кланиците и транжорните, свързани или не с кланиците, вземат всички мерки, необходими за спазване на разпоредбите на параграф 1, и по-специално:

а)

извършване на редовни проверки на абсорбцията на вода в кланиците в съответствие с член 16, параграф 1, които обхващат кланичните трупове от пилета и пуйки, предназначени за производството на пресните, замразените и бързо замразените разфасовки, посочени в параграф 1 от настоящия член. Тези проверки се извършват най-малко веднъж на всеки работен цикъл от осем часа. Въпреки това при въздушно охладените трупове на пуйки не е необходимо да се извършват редовни проверки на съдържанието на вода. Максимално допустимите стойности, посочени в точка 10 от приложение IX, се прилагат и за труповете от пуйки;

б)

записване и съхранение на резултатите от проверките за срок от една година;

в)

маркиране на всяка партида по такъв начин, че датата на производство да може да бъде идентифицирана, като тази партидна марка трябва да фигурира в производствения дневник.

При въздушно охладеното пилешко месо, когато резултатите от проверките, посочени в буква а) и в параграф 3, в продължение на период от шест месеца показват съответствие с критериите, предвидени в приложения VI—IX, честотата на посочените в буква а) проверки може да бъде намалена до един път месечно. Неспазването на критериите, установени в приложения VI—IX, води до възобновяване на проверките с честотата, предвидена в буква а).

3.   Поне веднъж на всеки три месеца чрез вземане на проби се провеждат проверките на съдържанието на вода, посочено в параграф 1, на замразените и бързо замразените разфасовки от всяка транжорна, произвеждаща такива разфасовки, в съответствие с указанията в приложение VIII. Тези проверки не се провеждат за разфасовки, по отношение на които е предоставено доказателство, което по задоволителен за компетентния орган начин удостоверява, че те са предназначени изключително за износ.

Когато определена транжорна спазва критериите, посочени в приложение VIII, в продължение на период от една година, честотата на проверките се намалява на една проверка на всеки шест месеца. Неспазването на тези критерии води до възобновяване на проверките, посочени в първа алинея.

4.   Член 16, параграфи 3—6, и членове 17 и 18 се прилагат mutatis mutandis за разфасовки месо от домашни птици, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Член 21

Регламент (ЕИО) № 1538/91 се отменя от 1 юли 2008 година.

Позоваването на отменения регламент и на Регламент (ЕИО) № 1906/90 се счита за позоваване на настоящия регламент и се чете съобразно таблицата на съответствието в приложение XIII.

Член 22

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 юни 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 470/2008 (ОВ L 140, 30.5.2008 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 173, 6.7.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1029/2006 (ОВ L 186, 7.7.2006 г., стр. 6).

(3)  ОВ L 143, 7.6.1991 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1474/2007 (ОВ L 329, 14.12.2007 г., стр. 14).

(4)  ОВ L 46, 21.2.1976 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 17).

(5)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(6)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(7)  Хладилно изгаряне: (в смисъл влошаване на качеството) локално необратимо изсъхване на кожата или месото, което може да се изразява във:

изменение на естествения цвят (който обикновено става по-блед), или

изменение на вкуса или мириса (липса на вкус или гранясване), или

изменение на консистенцията (суха, шуплеста).

(8)  Допустим брой несъответстващи на изискванията единици за един биологичен вид, а не между различни биологични видове.

(9)  ОВ L 39, 15.2.1980 г., стр. 40.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Член 1, точка 1 —   Наименования на цели трупове на домашни птици

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετετνοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, ‘Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες (για βράοιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina

Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Млад петел

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

Kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате (млада) мускусна патица, (млад) мюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachnê, (mladá) Pižmová kachna, (mladá) kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberiand

(Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge Mulardente)

(Noor) part, pardipoeg. (noor) muskuspart, (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες Βαρβαρίας, (νεαρές) παπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra

(Giovane) Anatra muta

(Giovane) Anatra ‘mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (jauna) muskuspīle, (Jauna) Mulard pīle

2.

Патица, мускусна патица, мюлар

Pato, pato de Barbaria, pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, kachna Mulard

Avlsand

Avlsberberiand

Avlsmulardand

Ente, Barbarieente

Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάτιες, πάτιες Βαρβαρίας πάτιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra ‘mulard

Pīle, muskuspīle, Mulard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, pecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec – brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

Kakas és tyúk

(főznivaló baromfi)

Serduk, tiġieġa

(tal-brodu)

Haan, hen soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt-, eller kokhöna

3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kurčiatko

Mlad piščanec, mlad petelin

(kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żgħir fl-eta

Jonge haan

Młody kogut

Galo jovem

Cocoș tânăr

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai, muskusinės anties ančiukai, mulardinės anties ančiukai

Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard-kacsa

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra) muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard”-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmova, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), káča, (Mladá) pižmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (mlada) muškatna raca, (mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, muskusinė antis, mulardinė antis

Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend „Mulard”-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, muškatna raca, mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

Fiatal liba, pecsenye liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsa

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsi