ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 153

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
12 юни 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 521/2008 на Съвета от 30 май 2008 година за създаване на съвместно предприятие Горивни клетки и водород ( 1 )

1

 

 

Регламент (ЕО) № 522/2008 на Комисията от 11 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

21

 

*

Регламент (ЕО) № 523/2008 на Комисията от 11 юни 2008 година за изменение на приложения VIII, X и XI към Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на вноса на кръвни продукти за производството на технически продукти ( 1 )

23

 

*

Регламент (ЕО) № 524/2008 на Комисията от 11 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1623/2000 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, по отношение на срока за използване в нови промишлени приложения на продадения чрез тръжна процедура алкохол от винен произход

33

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/434/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 6 юни 2008 година за назначаване на един член от Италия в Комитета на регионите

34

 

 

2008/435/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 6 юни 2008 година относно назначаването на двама членове от Франция в Комитета на регионите

35

 

 

2008/436/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 9 юни 2008 година за назначаване и замяна на членове на управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение

36

 

 

Комисия

 

 

2008/437/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 юни 2008 година за изменение на Решение 2006/109/ЕО за приемане на гаранция, предложена във връзка с антидъмпингова процедура за внос на някои отливки с произход от Китайската народна република

37

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

12.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 521/2008 НА СЪВЕТА

от 30 май 2008 година

за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 171 и 172 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

като има предвид, че:

(1)

Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (1) (наричана по-долу „Седмата рамкова програма“) предвижда Общността да допринесе за създаването на дългосрочни публично-частни партньорства под формата на съвместни технологични инициативи (наричани по-долу „СТИ“), които би могло да се реализират чрез съвместни предприятия по смисъла на член 171 от Договора. Тези СТИ са създадени в резултат на дейността на европейските технологични платформи, създадени в рамките на Шестата рамкова програма, и обхващат избрани аспекти на научните изследвания в съответната област. Те следва да съчетават инвестиране от страна на частния сектор и публично европейско финансиране, включително финансиране от Седмата рамкова програма.

(2)

Решение 2006/971/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма „Сътрудничество“ в изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (2) подчертава необходимостта от амбициозни паневропейски публично-частни партньорства за ускоряване на разработването на значими технологии и за широка научноизследователска дейност на равнище Общност, включително, по-специално, чрез СТИ.

(3)

Лисабонската програма за растеж и работни места подчертава необходимостта от създаване на благоприятни условия за инвестиране в знания и иновации в Общността с цел да се даде тласък на конкурентоспособността, растежа и създаването на работни места.

(4)

През март 2007 г. Европейският съвет стигна до заключение, че държавите-членки са решени да подпомагат екологичните иновации чрез амбициозен подход, като се възползват пълноценно от водещите пазари в области, като устойчиви и безопасни нисковъглеродни технологии, възобновяеми енергийни източници и енергийна и ресурсна ефективност; той призна необходимостта от развиване на научните изследвания в областта на енергетиката, особено с оглед ускоряване на конкурентоспособността на устойчивите енергии, и по-специално на възобновяемите енергийни източници, и нисковъглеродните технологии, както и по-нататъшното развитие на технологиите за енергийна ефективност.

(5)

В своите заключения от 3 март 2003 г., от 22 септември 2003 г. и от 24 септември 2004 г. Съветът подчерта значението на по-нататъшни развойни дейности вследствие на 3-процентовия план за действие за научноизследователска дейност и иновационна политика, включително разработката на нови инициативи, насочени към засилване на сътрудничеството между промишлеността и публичния сектор във финансирането на научноизследователската дейност за укрепване на транснационалните публично-частни връзки.

(6)

През ноември 2003 г. Европейският съвет прие Европейска инициатива за растеж. Тази инициатива, в рамките на програмата за бърз старт, включва проектна част в област „Водородна икономика“ на обща стойност 2 800 млн. евро за периода 2004—2015 г. и възможност за финансиране по рамковите програми за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (наричани по-долу „НИТРДД“) и от структурните фондове.

(7)

През май 2003 г. групата на високо равнище по проблемите на горивните клетки и водорода представи доклад, озаглавен „Водородна енергия и горивни клетки — визия за нашето бъдеще“, в който се препоръчва, inter alia, създаване на партньорство в областта на технологиите на базата на горивни клетки и водород, осезаемо увеличение на бюджета за НИТРДД, а също така и пилотна и демонстрационна програма, за да се разшири обсегът на дейностите по технологично утвърждаване към областта на пазарното развитие.

(8)

През декември 2003 г. Комисията подпомогна създаването на Европейската технологична платформа „Горивни клетки и водород“ (наричана по-долу „ЕТП ГКВ“), като обедини заинтересованите страни в едно съвместно усилие за реализиране на визията на Групата на високо равнище. През март 2005 г. посочената технологична платформа прие стратегическа програма за научни изследвания и стратегия за внедряване, целящи да ускорят разработването и пускането на пазара в Общността на технологии на базата на горивни клетки и водород.

(9)

Технологичните предизвикателства пред технологиите на базата на горивни клетки и водород са изключително сложни и мащабни, а разпокъсаността на техническите компетенции е твърде голяма. Следователно, за да се достигне критична маса по отношение на мащаба на дейностите, високите постижения и потенциала за иновации, е необходимо това предизвикателство да се разгледа по един съсредоточен и съгласуван начин на равнището на ЕС. Всичко това и потенциалният принос към политиките на Общността, и по-специално в областта на енергетиката, околната среда, транспорта, устойчивото развитие и икономическия растеж, изисква прилагането в този отрасъл на подход в рамките на СТИ.

(10)

Целта на СТИ за „Горивни клетки и водород“ се състои в изпълнението на програма за НИТРДД в Европа в областта на технологиите на базата на горивни клетки и водород. Тези дейности следва да бъдат извършени, като се развива Европейската технологична платформа „Горивни клетки и водород“ в сътрудничество и с участието на заинтересовани страни от промишлеността, включително малки и средни предприятия (наричани по-долу „МСП“), научноизследователски центрове, университети и региони.

(11)

Необходими са значителни постижения в редица области, за да може технологиите на базата на горивни клетки и водород да бъдат използвани ефективно. Следва да се наблегне особено на изследванията в дългосрочен план, като се вземат предвид съветите на консултативните органи на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (по-долу „Съвместно предприятие ГКВ“).

(12)

Като се взема под внимание публично-частното партньорство, включващо основните заинтересовани страни и неговата дългосрочна дейност, създадените социално-икономически ползи за европейските граждани, обединяването на финансови ресурси и съфинансирането на НИТРДД в областта на технологиите на базата на горивни клетки и водород, предоставени от Комисията и промишлеността, необходимите високоспециализирани научно-технически знания, както и правата на индустриална собственост, изключително важно е да се създаде съвместно предприятие ГКВ съгласно член 171 от Договора. Това юридическо лице следва да осигури координирано използване и ефективно управление на средствата, предвидени за СТИ за „Горивни клетки и водород“. За да се осигури правилното управление на започнали вече дейности, които не са приключили по време на Седмата рамкова програма, съвместното предприятие ГКВ следва да бъде създадено за срок до 31 декември 2017 г.

(13)

Целите на съвместното предприятие ГКВ следва да бъдат осъществявани чрез обединяване на средствата от публичния и частния сектор за подкрепа на НИТРДД с оглед увеличаване на общата ефективност на европейските научноизследователски усилия и ускоряване на разработването и внедряването на технологии на базата на горивни клетки и водород. За тази цел съвместното предприятие ГКВ следва да има възможност да организира на състезателна основа покани за проекти за изпълнение на НИТРДД. Научноизследователските дейности следва да зачитат основните и етичните принципи, приложими към Седмата рамкова програма.

(14)

Учредители на съвместното предприятие ГКВ следва да бъдат Общността, представлявана от Комисията като обществен представител, и промишлената група на европейската съвместна технологична инициатива за „Горивни клетки и водород“ (наричана по-долу „промишлена група“), която представлява интересите на промишлеността и е отворена за частни дружества. Член на съвместното предприятие ГКВ може да стане научноизследователска група.

(15)

Текущите разходи на съвместното предприятие ГКВ следва да бъдат покрити поравно и в брой от Общността и промишлената група още от самото начало. Ако се създаде научноизследователска група, тя също следва да участва в покриването на текущите разходи.

(16)

Оперативните разходи следва да се финансират от Общността, промишления сектор и други публични и частни юридически лица, които участват в дейностите. Може да са налице и други възможности за финансиране, inter alia, от Европейската инвестиционна банка, по-специално чрез механизма за финансиране с поделяне на риска, разработен съвместно от Европейската инвестиционна банка и Комисията съгласно приложение III към Решение 2006/971/ЕО.

(17)

Съгласно Седмата рамкова програма и Решение 2006/975/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма, която да трябва бъде изпълнена с преки действия на съвместния научноизследователски център по Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (3), съвместния научноизследователски център може да участва в съвместни технологични инициативи, където е уместно. Съвместният научноизследователски център има специфични експертни знания в областта на горивните клетки и водорода и следователно е уместно да се поясни, че евентуалната му вноска в съвместните технологични инициативи не е предвидено да представлява част от вноската на Общността, предвидена в правните актове, създаващи съвместните технологични инициативи.

(18)

Съвместното предприятие ГКВ следва да бъде орган, създаден от Общността, и освобождаването му от отговорност във връзка с изпълнението на неговия бюджет следва да се прави от Европейския парламент по препоръка на Съвета. Все пак следва да се отчита и спецификата, която произтича от естеството на СТИ като публично-частно партньорство, и по-специално на вноските на частния сектор в неговия бюджет.

(19)

Съвместното предприятие ГКВ следва да приеме, в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (4) и след предварителното съгласие на Комисията, специфични финансови правила, в които се отчитат конкретните оперативни нужди, произтичащи по-специално от необходимостта да се съчетава финансиране от Общността с финансиране от частния сектор, за да се подкрепят ефикасно и навременно НИТРДД. С цел да се осигури хармонизирано отношение между участниците в научноизследователските дейности на съвместното предприятие ГКВ и тези в непреките действия по Седмата рамкова програма, е подходящо данък добавена стойност да не следва да се признава за допустим разход за финансиране от Общността, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1906/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за определяне на правилата за участието на предприятия, изследователски центрове и университети в дейности по Седмата рамкова програма и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2013 г.) (5).

(20)

Правилата за организация и дейност на съвместното предприятие ГКВ следва да бъдат определени в устава на съвместното предприятие ГКВ като част от настоящия регламент.

(21)

Политиката на съвместното предприятие ГКВ в областта на правата върху обекти на интелектуалната собственост следва да предвиди осигуряване на права на собственост за участниците в проектите като собственици на индустриалната собственост, създадена чрез съвместната технологична инициатива ГКВ, а също и да даде възможност за правилното ползване на тази собственост.

(22)

Следва да се вземат подходящи мерки за предотвратяване на нередности и измами и да се предприемат необходимите стъпки за възстановяване на средства, които са загубени, погрешно изплатени или неправилно използвани, в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (6), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (7) и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (8).

(23)

Като орган, снабден с юридическа правосубектност, съвместното предприятие ГКВ следва да носи отговорност за своите действия. Когато това е приложимо, Съдът на Европейските общности следва да има компетентност да решава спорове, които възникват във връзка с дейността на съвместното предприятие ГКВ.

(24)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно създаването на съвместно предприятие ГКВ, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки поради транснационалното естество и мащаба на установените научноизследователски предизвикателства, които изискват междусекторно и трансгранично обединяване на взаимно допълващи се знания и финансови средства, и следователно може да бъде по-успешно постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Създаване

1.   За целите на изпълнението на съвместната технологична инициатива (наричана по-долу „СТИ“) за „Горивни клетки и водород“ се учредява по смисъла на член 171 от Договора съвместно предприятие (наричано по-долу „съвместно предприятие ГКВ“) за срок до 31 декември 2017 г.

2.   Седалището на съвместното предприятие ГКВ е в Брюксел, Белгия.

Член 2

Цели

1.   Съвместното предприятие ГКВ допринася за изпълнението на Седмата рамкова програма, и по-специално на следните тематични области от специфичната програма „Сътрудничество“: енергетика; нанонаука, нанотехнологии, материали и нови производствени технологии; околна среда (включително изменение на климата) и транспорт (включително аеронавтика).

2.   То по-специално има за цел:

а)

да изведе Европа на челно място в областта на технологиите на базата на горивни клетки и водород в световен мащаб и да се позволи появата на пазара на технологии на базата на горивни клетки и водород, като по този начин се позволи на пазарните сили да задвижат възможните значителни ползи за обществото;

б)

да подкрепя научните изследвания, технологичното развитие и демонстрационните дейности (наричани по-долу „НИТРДД“) в държавите-членки и държавите, асоциирани към Седмата рамкова програма (наричани по-долу „асоциирани държави“), по един съгласуван начин, за да се преодолеят пазарните неуспехи и да се насочи вниманието към разработката на пазарни приложения, като така се улеснят допълнителните промишлени усилия за бързо внедряване на технологиите на базата на горивни клетки и водород;

в)

да подпомага осъществяването на приоритетите на СТИ в областта на НИТРДД по отношение на горивните клетки и водорода, най-вече чрез предоставяне на безвъзмездни средства след покани за предложения на състезателна основа;

г)

да насърчава увеличаване на публичните и частните инвестиции в научноизследователски дейности в областта на технологиите на базата на горивни клетки и водород в държавите-членки и асоциираните държави.

Член 3

Правен статут

Съвместното предприятие ГКВ е орган на Общността и притежава юридическа правосубектност. Във всяка от държавите-членки на Европейската общност то притежава най-широката юридическа правоспособност, която се предоставя на юридически лица съгласно законите на тези държави. То може, по-специално, да придобива или да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и може да бъде страна в съдебни производства.

Член 4

Устав

Приема се уставът на съвместното предприятие ГКВ, който представлява неразделна част от настоящия регламент и е уреден в приложението към него.

Член 5

Вноска на Общността

1.   Максималната вноска на Общността за текущите разходи и разходите за дейността на съвместното предприятие ГКВ е 470 милиона евро. Вноската се изплаща от бюджетните кредити от общия бюджет на Европейския съюз, отпуснати за тематичните области енергетика; нанонаука, нанотехнологии, материали и нови производствени технологии; околна среда (включително изменение на климата) и транспорт (включително аеронавтика) на специфичната програма „Сътрудничество“ в изпълнение на Седмата рамкова програма съгласно разпоредбите на член 54, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

2.   Условията за финансовата вноска на Общността се определят посредством общо финансово споразумение и годишни финансови споразумения, сключвани между Комисията, от името на Общността, и съвместното предприятие ГКВ.

3.   Вноската на Общността в съвместното предприятие ГКВ, която се използва за финансиране на проекти, се отпуска след открити покани за предложения на състезателна основа и оценяване на предложенията със съдействието на независими експерти.

4.   Всяка евентуална финансова или апортна вноска на Съвместния изследователски център в съвместното предприятие ГКВ не се смята за част от вноската на Общността, посочена в параграф 1.

Член 6

Финансови правила

1.   Съвместното предприятие ГКВ приема специфични финансови правила в съответствие с член 185, параграф 1 от Регламент 1605/2002. Финансовите правила могат да се отклоняват от правилата, установени в Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно Рамковия финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Финансовия регламент (9), когато специфичните оперативни нужди на съвместното предприятие ГКВ го налагат и с предварителното съгласие на Комисията.

2.   Съвместното предприятие ГКВ разполага със собствен капацитет за вътрешен одит.

Член 7

Персонал

1.   По отношение на персонала на съвместното предприятие ГКВ и на неговия изпълнителен директор се прилагат Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности, Условията за работа на другите служители на Европейските общности и правилата, съвместно приети от институциите на Европейската общност за целите на прилагането на този правилник и условията за работа.

2.   Без да се засягат параграф 3 от настоящия член и член 6, параграф 3 от устава, съвместното предприятие ГКВ упражнява по отношение на своя персонал правомощията, които са предоставени на органа по назначаване в Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и на органа, оправомощен да сключва трудови договори съгласно Условията за работа на другите служители на Европейските общности.

3.   Управителният съвет, съгласувано с Комисията, приема необходимите мерки за изпълнение, посочени в член 110 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности.

4.   Броят на персонала се определя в щатното разписание на съвместното предприятие ГКВ, което се посочва в годишния му бюджет.

5.   Персоналът на съвместното предприятие ГКВ се състои от временно наети служители и договорно наети служители за определен срок, който може да бъде подновен не повече от веднъж за определен срок. Общият срок на наемане не надвишава седем години и в никакъв случай не надвишава срока на съществуване на съвместно предприятие.

6.   Всички разходи във връзка с персонала се поемат от съвместното предприятие ГКВ.

Член 8

Привилегии и имунитети

Протоколът относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилага спрямо съвместното предприятие ГКВ и неговия персонал.

Член 9

Отговорност

1.   Договорната отговорност на съвместното предприятие ГКВ се урежда от съответните договорни разпоредби и от приложимото право към въпросното споразумение или договор.

2.   В случай на извъндоговорна отговорност съвместното предприятие ГКВ действа в съответствие с основните принципи, общи за правото на държавите-членки, и възстановява всяка вреда, причинена от членовете на неговия персонал при изпълнението на техните задължения.

3.   Всички плащания от страна на съвместното предприятие ГКВ, свързани с отговорността, посочена в параграфи 1 и 2, както и разходите и разноските, направени в тази връзка, се смятат за разходи на съвместното предприятие ГКВ и се покриват от средствата на съвместното предприятие ГКВ.

4.   Съвместното предприятие ГКВ носи цялата отговорност за изпълнението на своите задължения.

Член 10

Компетентност на Съда на Европейските общности и приложимо право

1.   Съдът на Европейските общности е компетентен:

а)

при спорове между членовете, когато те се отнасят до предмета на настоящия регламент и до устава, посочен в член 4;

б)

съгласно арбитражни клаузи, съдържащи се в сключените от съвместното предприятие ГКВ споразумения или договори;

в)

при искове, предявени срещу съвместното предприятие ГКВ, включително срещу решения на неговите органи, при условията, предвидени в членове 230 и 232 от Договора;

г)

при спорове, свързани с компенсация на вреди, причинени от членовете на персонала на съвместното предприятие ГКВ при изпълнение на техните задължения.

2.   По всички въпроси, които не са обхванати от настоящия регламент или друг акт от правото на Общността, се прилага правото на държавата, в която се намира седалището на съвместното предприятие ГКВ.

Член 11

Доклад, оценка и освобождаване от отговорност

1.   Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад за напредъка, постигнат от съвместното предприятие ГКВ. В този доклад се дава подробна информация за изпълнението, включително брой на представените предложения, брой на избраните за финансиране предложения, вид на участниците, включително МСП, както и статистика по държави.

2.   До 30 май 2011 г., но в никакъв случай не по-късно от 30 юни 2011 г., както и до 31 декември 2013 г. Комисията извършва междинна оценка на съвместното предприятие ГКВ със съдействието на независими експерти въз основа на определено задание, установено след консултации със съвместното предприятие ГКВ. Тези оценки обхващат качеството и ефективността на съвместното предприятие ГКВ и постигнатия напредък по отношение на неговите цели. Комисията съобщава на Европейския парламент и на Съвета своите заключения, придружени от констатации, а също така, ако е уместно, и от предложения за изменение на настоящия регламент, включително за възможното предсрочно прекратяване на съвместното предприятие.

3.   Не по-късно от шест месеца след ликвидацията на съвместното предприятие Комисията извършва окончателна оценка на съвместното предприятие ГКВ със съдействието на независими експерти. Резултатите от окончателната оценка се представят на Европейския парламент и на Съвета.

4.   Европейският парламент, по препоръка на Съвета, освобождава съвместното предприятие ГКВ от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета му, в съответствие с предвидена във финансовите правила на съвместното предприятие ГКВ процедура.

Член 12

Защита на финансовите интереси на членовете и мерки за борба с измамите

1.   Съвместното предприятие ГКВ гарантира, че финансовите интереси на неговите членове са защитени по подходящ начин, като осъществява или възлага на други осъществяването на подходящ вътрешен и външен контрол.

2.   В случай на нередности, извършени от съвместното предприятие ГКВ или членове на неговия персонал, членовете на съвместното предприятие ГКВ си запазват правото да възстановят неправомерно изразходваната сума, включително чрез намаляване или спиране на последващи вноски в съвместното предприятие ГКВ.

3.   За целите на борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности се прилага Регламент (ЕО) № 1073/1999.

4.   Съвместното предприятие ГКВ извършва проверки на място и финансови одити на получателите на финансиране от съвместното предприятие ГКВ.

5.   Комисията и/или Сметната палата могат, при необходимост, да извършват проверки на място на получателите на финансиране от съвместното предприятие ГКВ и на служителите, които отговарят за тяхното разпределяне. За тази цел съвместното предприятие ГКВ гарантира възможността споразуменията и договорите за предоставяне на безвъзмездни средства да дават право на Комисията и/или на Сметната палата да извършват, от името на съвместното предприятие ГКВ, необходимия контрол и в случай на установяване на нередности да налагат възпиращи и съразмерни санкции.

6.   Европейската служба за борба с измамите (наричана по-долу „OLAF“), създадена с Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията (10), разполага със същите правомощия по отношение на съвместното предприятие ГКВ и неговия персонал, с каквито разполага по отношение на службите на Комисията. В момента на установяването си съвместното предприятие се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно вътрешни разследвания, провеждани от OLAF (11). Съвместното предприятие ГКВ предприема необходимите мерки, за да се улеснят вътрешните разследвания, провеждани от OLAF.

Член 13

Поверителност

Без да се засяга член 14, съвместното предприятие ГКВ осигурява защитата на чувствителна информация, чието разкриване може да навреди на интересите на неговите членове или на участниците в дейностите на съвместното предприятие ГКВ.

Член 14

Прозрачност

1.   Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно достъпа до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (12) се прилага по отношение на документите, съхранявани от съвместното предприятие ГКВ.

2.   Съвместното предприятие ГКВ приема практическите разпоредби за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 до 15 декември 2008 г.

3.   Решенията, взети от съвместното предприятие ГКВ съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да бъдат предмет на жалба до омбудсмана или предмет на иск пред Съда на Европейските общности при условията, предвидени съответно в членове 195 и 230 от Договора.

Член 15

Интелектуална собственост

Съвместното предприятие ГКВ приема отделни правила, уреждащи защитата, използването и разпространението на резултатите от научните изследвания, въз основа на принципите, посочени в Регламент (ЕО) № 1906/2006 (наричани по-долу „правила за участие в Седмата рамкова програма“), както са посочени в член 25 от устава, с които се гарантира, където е подходящо, че интелектуалната собственост, създавана в хода на НИТРДД по настоящия регламент, е защитена и че резултатите от научните изследвания се използват и разпространяват.

Член 16

Подготвителни действия

1.   Комисията отговаря за създаването и първоначалната дейност на съвместното предприятие ГКВ, докато то придобие оперативна способност да изпълнява собствения си бюджет. Комисията извършва всички необходими действия в съответствие с правото на Общността и в сътрудничество със своите членове, както и с участието на компетентните органи.

2.   За тази цел, до встъпването в длъжност на изпълнителния директор след назначаването му от управителния съвет в съответствие с член 6, параграф 4 от устава, Комисията може временно да назначи ограничен брой свои служители, включително и служител, който временно да изпълнява функциите на изпълнителния директор.

3.   Временно изпълняващият длъжността „изпълнителен директор“ има право да разрешава всички плащания, извършвани с бюджетните кредити, предвидени в бюджета на съвместното предприятие ГКВ, след като тези плащания бъдат одобрени от управителния съвет, и може да сключва договори, включително договори за наемане на персонал, след приемането на щатното разписание на съвместното предприятие ГКВ. Разпоредителят с бюджетни кредити на Комисията има право да разрешава всички плащания, извършвани с бюджетните кредити, предвидени в общия бюджет на съвместното предприятие ГКВ.

Член 17

Подпомагане от приемащата държава

Между съвместното предприятие ГКВ и Белгия се сключва приемно споразумение относно помещенията за служебно ползване, привилегиите и имунитетите, както и друг вид подпомагане, което се предоставя от Белгия на съвместното предприятие ГКВ.

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 май 2008 година.

За Съвета

Председател

A. VIZJAK


(1)  ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 400, 30.12.2006 г., стp. 86.

(3)  ОВ L 400, 30.12.2006 г., стp. 368.

(4)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).

(5)  ОВ L 391, 30.12.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1233/2007 на Комисията (ОВ L 279, 23.10.2007 г., стр. 10).

(7)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(8)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(10)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стp. 20.

(11)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.

(12)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.


ПРИЛОЖЕНИЕ

УСТАВ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИВНИ КЛЕТКИ И ВОДОРОД“

Член 1

Основни задачи и дейности

Основните задачи и дейности на съвместното предприятие ГКВ са следните:

а)

да осигурява създаването и ефективното управление на съвместна технологична инициатива за „Горивни клетки и водород“;

б)

да се достигне критична маса от научни изследвания, за да могат представителите на промишлеността, публичните и частните инвеститори, отговорните лица и други заинтересовани страни с увереност да започнат една дългосрочна програма;

в)

да се наберат допълнителни промишлени, национални и регионални инвестиции за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности;

г)

да се интегрират НИТРДД, да се съсредоточат усилията върху постигането на дългосрочна устойчивост и на промишлените цели за конкурентни равнища на разходи, качество на работа и стабилност, както и да се преодолеят технологичните затруднения от критично значение;

д)

да се стимулират иновациите и възникването на нови вериги за създаване на стойност, в това число и МСП;

е)

да се улесни взаимодействието между промишлеността, университетите и научноизследователските центрове, включително и в областта на основните научни изследвания;

ж)

да насърчава участието на МСП в дейностите им, в съответствие с целите на Седмата рамкова програма;

з)

да насърчава участието на институции от всички държави-членки и асоциирани държави;

и)

да се извършат широкообхватни обществено-икономически и технологични научни изследвания, за да се оценят и наблюдават технологичният прогрес и пречките за достъп до пазара, които не са от технически характер;

й)

да се извършат научни изследвания с оглед подкрепа на разработването на нови и преразглеждането на съществуващите нормативни документи и стандарти, за да се отстранят изкуствените пречки за достъп до пазара, а също така да се подкрепят взаимозаменяемостта, оперативната съвместимост, трансграничната търговия с водород и пазарите за износ, като същевременно с това се гарантира безопасната експлоатация и не се възпират иновациите;

к)

да предприема дейности по информиране и разпространение и да предоставя достоверна информация, за да се подобри информираността на обществеността и да се създаде положителна нагласа относно безопасността на водорода и ползата от новите технологии за околната среда, сигурността на снабдяването, енергийните разходи и заетостта;

л)

да разработва и прилага многогодишен план за изпълнение;

м)

да ангажира средствата, предоставени от Общността, и да мобилизира ресурси от частния и публичния сектор, които са необходими за НИТРДД;

н)

да гарантира стабилното провеждане на НИТРДД и доброто финансово управление на ресурсите;

о)

да съобщава и разпространява информация за проектите, включително имената на участниците, резултатите от НИТРДД, както и размера на финансовото участие на съвместното предприятие ГКВ;

п)

да уведомява юридическите лица, сключили споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства със съвместното предприятие ГКВ, относно потенциалните възможности за заеми от Европейската инвестиционна банка, по-специално механизма за финансиране с поделяне на риска, създаден в съответствие със Седмата рамкова програма;

р)

да гарантира високо ниво на прозрачност и лоялна конкуренция при условия за равен достъп за всички кандидати до НИТРДД на съвместното предприятие ГКВ, без оглед на това дали те са членове на научноизследователската или промишлената група (и по-специално МСП);

с)

да следи международните развития в областта и да участва в международно сътрудничество, когато това е подходящо;

т)

да развива тясно сътрудничество и да осигурява координация с рамковата програма за научни изследвания и с всякакви други европейски, национални и транснационални дейности, органи и заинтересовани страни;

у)

да наблюдава напредъка по отношение на целите на съвместното предприятие ГКВ;

ф)

да извършва всякаква друга дейност, която е необходима за постигане на целите, посочени в член 2 от настоящия регламент.

Член 2

Членове

1.   Учредители на съвместното предприятие ГКВ (наричани по-долу „учредители“) са:

а)

Общността, представлявана от Комисията, и

б)

след приемане на устава, промишлената група Aisbl на европейската съвместна технологична инициатива за „Горивни клетки и водород“, юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно белгийското законодателство (регистрационен № 890025478, със седалище в Брюксел, Белгия), чиято цел е да допринесе за постигане на целите на съвместното предприятие ГКВ (наричана по-долу „промишлена група“).

2.   Промишлената група:

осигурява в съответствие с член 12 от посочения устав предварителното внасяне в брой на своя дял от средствата за съвместното предприятие ГКВ за покриване на 50 % от текущите разходи на съвместното предприятие ГКВ и прехвърлянето на тези средства към бюджета на съвместното предприятие ГКВ преди началото на всяка финансова година;

следи вноската на промишлеността за постигане на НИТРДД, финансирани от съвместното предприятие ГКВ, да е най-малкото равна на вноската на Общността;

е отворена за членство, при равни условия, за всяко частно юридическо лице (включително МСП), учредено в съответствие с правото на държава-членка или асоциирана държава и чието седалище, централно управление или основно място на стопанска дейност се намира в някоя от тези държави, при условие че то развива дейност в областта на технологиите на базата на горивни клетки и водород в Европа и се ангажира да даде своя принос към целите и средствата на съвместното предприятие ГКВ.

3.   Научноизследователска група може да стане член след учредяването на съвместното предприятие ГКВ, при условие че приеме въпросния устав.

Научноизследователската група:

е отворена за членство, при равни условия, за всяка научноизследователска организация, включително университети и научноизследователски центрове, установени в държава-членка или асоциирана държава, с изключение на тези, които представляват интересите на промишлеността или са създадени от дружество с единствена цел да извършват научни изследвания за това дружество;

е юридическо лице с нестопанска цел, чиято цел е да допринася за постигане на целите на съвместното предприятие ГКВ;

е законно учредена съгласно белгийското право и функционира в съответствие със своя регистриран правилник, приет по надлежен ред и съобразен със СТИ;

осигурява предварителното внасяне в брой на своя дял от средствата за съвместното предприятие ГКВ за покриване на 1/12 от текущите разходи на съвместното предприятие ГКВ и прехвърлянето на тези средства към бюджета на съвместното предприятие ГКВ преди началото на всяка финансова година.

Член 3

Присъединяване и промени в членството

1.   Евентуалната молба от страна на научноизследователската група за членство в съвместното предприятие ГКВ се отправя за одобряване до управителния съвет.

2.   Решенията на управителния съвет относно присъединяването на научноизследователската група се вземат, като се отчитат целесъобразността и потенциалът за добавена стойност на научноизследователската група за постигането на целите на съвместното предприятие ГКВ. Комисията своевременно предоставя информация на Съвета относно оценката и, където е приложимо, относно решението на управителния съвет.

3.   Членството в съвместното предприятие ГКВ не може да се прехвърля на трета страна освен с предварителното съгласие на управителния съвет.

4.   Всеки учредител може да прекрати членството си в съвместното предприятие ГКВ. Тогава съвместното предприятие ГКВ се ликвидира в съответствие с разпоредбите на член 27.

5.   Научноизследователската група може да прекрати членството си в съвместното предприятие ГКВ. Прекратяването на членството влиза в сила и е неотменимо шест месеца след като учредителите са били съответно уведомени, вследствие на което напусналият член се освобождава от всякакви задължения, различни от тези, които са одобрени от съвместното предприятие ГКВ преди прекратяването на членството.

6.   Учредителите и научноизследователската група, ако стане член, се наричат по-долу „членове“.

Член 4

Органи

1.   Органите на съвместното предприятие ГКВ са:

а)

управителният съвет,

б)

изпълнителният директор,

в)

научният комитет.

2.   В случай че конкретна задача не е възложена на някой от органите, управителният съвет е компетентният орган.

3.   Групата на представителите на държавите в ГКВ и общото събрание на заинтересованите страни са външни консултативни органи на съвместното предприятие ГКВ.

Член 5

Управителен съвет

1.   Състав и процес на вземане на решения:

а)

управителният съвет се състои от шестима представители на промишлената група и шестима представители на Комисията;

б)

в случай че се учреди научноизследователска група, Комисията прехвърля едно място на нейния представител;

в)

всяко място в управителния съвет дава право на един глас. Гласът на Комисията е неделим. Членовете правят всичко възможно, за да постигнат консенсус. При липса на консенсус управителният съвет взема своите решения с мнозинство от три четвърти;

г)

поне един от представителите, назначени от промишлената група, представлява МСП;

д)

управителният съвет избира своя председател. Председателят се избира за срок две години;

е)

председателят свиква общото събрание на заинтересованите страни;

ж)

секретар на управителния съвет е изпълнителният директор. Изпълнителният директор участва в разискванията, но няма право на глас;

з)

представителите на членовете не носят лична отговорност за действията, предприети в качеството им на представители в управителния съвет;

и)

управителният съвет приема собствен процедурен правилник в съответствие с параграф 3.

2.   Функции и задачи

Управителният съвет носи цялата отговорност за дейностите на съвместното предприятие ГКВ и следи за изпълнението на неговите дейности.

По-специално управителният съвет:

а)

извършва оценка на постъпилите молби и взема решения за промени в членството в съответствие с член 3;

б)

взема решения за прекратяване на членството в съвместното предприятие ГКВ на всеки член, който не изпълнява своите задължения;

в)

одобрява годишните и многогодишните планове за изпълнение и свързаните с тях предварителни оценка на разходите, предложени от изпълнителния директор, след консултация с групата на представителите на държавите в ГКВ и с научния комитет;

г)

одобрява годишния бюджет, включително щатното разписание;

д)

одобрява годишния отчет за дейността, включително съответните разходи;

е)

одобрява годишния финансов отчет и счетоводен баланс;

ж)

взема мерки за създаването на капацитет за вътрешен одит на съвместното предприятие ГКВ;

з)

приема финансовите правила на съвместното предприятие ГКВ в съответствие с член 6 от настоящия регламент;

и)

одобрява инициативите за изменение на този устав в съответствие с член 26;

й)

назначава, освобождава от длъжност и заменя изпълнителния директор, дава указания на изпълнителния директор и следи за качеството на работата му;

к)

одобрява организационната структура на програмната служба, както е предложена от изпълнителния директор;

л)

одобрява методологията за оценяване на апортните вноски в съответствие с принципите, посочени в член 12;

м)

одобрява насоките за оценяване и подбор на предложения за проекти според предложенията на изпълнителния директор;

н)

одобрява списъка на предложенията за проекти, избрани за финансиране;

о)

одобрява образеца за споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства;

п)

одобрява договорите за услуги и доставки;

р)

одобрява независимата годишна оценка на размера на апортната вноска, преди тя да бъде представена на Комисията;

с)

възлага задачи, които не са конкретно разпределени на някой от органите на съвместното предприятие ГКВ;

т)

одобрява процедурите на съвместното предприятие ГКВ, включително правилата по отношение на правата на интелектуална собственост, в съответствие с член 25;

у)

приема практическите разпоредби за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001, посочени в член 14 от настоящия регламент;

ф)

одобрява поканите за предложения;

х)

осъществява контрол над цялостната дейност на съвместното предприятие ГКВ.

3.   Процедурен правилник

а)

управителният съвет провежда редовно заседание два пъти годишно. Той може да провежда извънредни заседания по искане на Комисията или на мнозинството от представителите на промишлената група, или по искане на председателя. Заседанията обикновено се провеждат в седалището на съвместното предприятие ГКВ. Заседанията на управителния съвет се свикват от неговия председател;

б)

председателят на групата на представителите на държавите в ГКВ има право да присъства на заседанията на управителния съвет като наблюдател;

в)

управителният съвет може да кани да присъстват на заседанията наблюдатели за всеки отделен случай, по-специално представители на регионите и на регулаторните органи, като те нямат право на глас.

Член 6

Изпълнителен директор

1.   Изпълнителният директор има главни изпълнителни функции и отговаря за ежедневното управление на съвместното предприятие ГКВ в съответствие с решенията на управителния съвет. Във връзка с това той редовно информира управителния съвет и научния комитет, а също така удовлетворява техните искания ad hoc за конкретна информация.

2.   Изпълнителният директор е юридически представител на съвместното предприятие ГКВ. Той изпълнява своите задачи самостоятелно и се отчита пред управителния съвет.

3.   По отношение на персонала изпълнителният директор упражнява правомощията, установени в член 7, параграф 2 от настоящия регламент.

4.   Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет за срок три години, след покана за изразяване на интерес, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и в други общественодостъпни периодични издания или интернет сайтове. След оценка на резултатите от работата на изпълнителния директор управителният съвет може да поднови мандата му за максимален срок четири години.

5.   По-специално изпълнителният директор:

а)

предава на управителния съвет годишните и многогодишните планове за изпълнение и съответната предварителна оценка на разходите;

б)

предава на управителния съвет предложението за годишен бюджет, включително щатното разписание;

в)

предава на управителния съвет годишния отчет за дейността, включително съответните разходи;

г)

предава на управителния съвет годишния финансов отчет и счетоводен баланс;

д)

предава за одобрение от управителния съвет договореностите и насоките за оценяване и подбор на предложения за проекти, в това число и процедури за разпространяване на резултатите от научните изследвания;

е)

следи управлението на поканите за предложения за проекти;

ж)

предава за одобрение от управителния съвет списък на предложенията за проекти, подбрани за финансиране;

з)

предава за одобрение от управителния съвет списък с договорите за предоставяне на безвъзмездни средства, които ще бъдат сключени;

и)

одобрява и подписва индивидуалните споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства, установени в съответствие с образеца на споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства. Споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства, съдържащи разпоредби, които не отговарят напълно на образеца за споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства, се представят на управителния съвет за одобрение;

й)

предоставя за одобрение от управителния съвет договорите за услуги и доставки, които ще бъдат сключени;

к)

предава на управителния съвета своето(ите) предложение(я) относно организационната структура на програмната служба и организира, направлява и осъществява контрол върху персонала на съвместното предприятие ГКВ;

л)

организира заседанията на управителния съвет;

м)

осигурява секретариат за провеждането на общото събрание на заинтересованите страни;

н)

присъства, когато това е уместно, на заседанията на научния комитет като наблюдател;

о)

ако е подходящо, по решение на управителния съвет създава ad hoc експертни групи, за да получи съвет от експерти;

п)

следи публичното и частното финансиране и отговаря за предлагане на управителния съвет на необходимите корективни мерки с оглед поддържане на необходимия баланс;

р)

оценява размера на апортната вноска в съответствие с принципите, посочени в член 12 (като първата такава оценка се извършва в края на втората финансова година след началото на дейността на съвместното предприятие ГКВ), и поема отговорност за това резултатите от оценката да бъдат одобрени от управителния съвет и представени на Комисията в рамките на четири месеца след края на всяка финансова година;

с)

предоставя на управителния съвет всякаква друга информация, която може да бъде поискана;

т)

предоставя на Комисията всякаква информация и услуги, необходими за извършването на междинния и окончателния преглед;

у)

отговаря за оценката и управлението на риска;

ф)

предлага на управителния съвет сключването на всякакви застраховки, които може да са необходими на съвместното предприятие ГКВ при изпълнение на задълженията му;

х)

отговаря за изготвянето, договарянето и сключването на споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства с оглед провеждане на НИТРДД, както и на договори за услуги и доставки, необходими за работата на съвместното предприятие ГКВ;

ц)

отговаря за подготвителната работа, необходима за осигуряване на годишното освобождаване от отговорност от страна на Европейския парламент.

Член 7

Програмна служба

1.   Програмната служба, под ръководството на изпълнителния директор, изпълнява всички задължения на съвместното предприятие ГКВ.

2.   По-специално програмната служба:

а)

ръководи стартирането на поканите за предложения за проекти, предвидени в годишния план за изпълнение, оценяването с помощта на независими експерти и подбора на предложенията за проекти, договарянето по избраните предложения за проекти и проследяването и управлението на споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства, включително тяхното координиране;

б)

отговаря за установяването и управлението на подходяща счетоводна система за изчисление на реалното публично и частно участие в проектите;

в)

предоставя на управителния съвет и на всички други помощни органи подходяща документация и логистична подкрепа;

г)

изготвя многогодишния план за изпълнение и съответната предварителна оценка на разходите;

д)

изготвя предложението за годишен бюджет, включително щатното разписание;

е)

изготвя годишния отчет за дейността, включително съответните разходи;

ж)

изготвя годишния финансов отчет и счетоводен баланс;

з)

изготвя цялата документация, необходима за междинния и окончателния преглед;

и)

организира поканите за участие в търгове за стоки и услуги в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие ГКВ;

й)

изпълнява всякакви други задачи, възложени или делегирани от управителния съвет.

Член 8

Научен комитет

1.   Научният комитет е консултативен орган към управителния съвет. Научният комитет извършва своите дейности с подкрепата на програмната служба.

2.   Научният комитет има не повече от деветима членове.

3.   Членският състав осигурява балансирано представителство на експертните знания на академичните среди, промишлеността и регулаторните органи в световен мащаб. Общо членовете на научния комитет притежават научни компетенции и експертни знания във всички технически области, необходими за изготвяне на стратегически научнообосновани препоръки по отношение на съвместното предприятие ГКВ.

4.   Управителният съвет изработва специални критерии и процедура за подбор на състава на научния комитет и назначава неговите членове. Управителният съвет взема предвид потенциалните кандидати, предложени от групата на представителите на държавите в ГКВ.

5.   Председателят на научния комитет се избира с консенсус измежду членовете на комитета.

6.   Научният комитет има следните задачи:

а)

предоставя консултации относно научните приоритети за предложението за годишни и многогодишни планове за изпълнение;

б)

предоставя консултации относно научните постижения, описани в годишния отчет за дейността;

в)

предоставя консултации относно състава на комисиите за взаимна проверка.

7.   Научният комитет заседава поне веднъж годишно и се свиква от председателя.

8.   Научният комитет, със съгласието на председателя, може да покани лица, които не са негови членове, да участват в заседанията му.

Член 9

Група на представителите на държавите в ГКВ

1.   Групата на представителите на държавите в ГКВ изпълнява консултативни функции в съвместното предприятие ГКВ.

2.   Групата на представителите на държавите в ГКВ се състои от един представител от всяка държава-членка и всяка асоциирана държава. Групата избира председател измежду членовете си.

3.   Тя по-специално извършва преглед на информацията и представя становища по следните теми:

а)

напредък при изпълнението на програмата на съвместното предприятие ГКВ;

б)

съобразяване и спазване на определените цели;

в)

актуализиране на стратегическата ориентация;

г)

връзки със съвместната научноизследователска дейност по рамковата програма;

д)

планиране и резултати от поканите за предложения и от търговете;

е)

участие на МСП.

4.   Тя предоставя на съвместното предприятие и сведения относно:

а)

състоянието и взаимодействието на дейностите на съвместно предприятие със съответните научноизследователски програми, както и относно определяне на възможни области на сътрудничество;

б)

конкретните мерки, предприемани на национално равнище във връзка с мероприятията за разпространение на информация, тематични технически семинари и комуникационни дейности.

5.   Групата на представителите на държавите в ГКВ може да отправя по своя инициатива препоръки на съвместното предприятие ГКВ по технически, управленски и финансови въпроси, по-специално когато те засягат национални интереси. Съвместното предприятие ГКВ информира групата на представителите на държавите в ГКВ относно последващите действия, предприети вследствие на подобни препоръки.

6.   Групата на представителите на държавите в ГКВ заседава поне един път на две години и се свиква от съвместно предприятие. Извънредни заседания могат да се свикват по конкретни въпроси от съществено значение за дейностите на съвместното предприятие ГКВ. Тези заседания се свикват от съвместното предприятие ГКВ по негова инициатива или по искане на групата на представителите на държавите в ГКВ.

7.   Изпълнителният директор, председателят на управителния съвет и/или техни представители и представител на Комисията присъстват на заседанията.

8.   Групата на представителите на държавите в ГКВ приема свой процедурен правилник.

Член 10

Общо събрание на заинтересованите страни

1.   Общото събрание на заинтересованите страни изпълнява консултативни функции в съвместното предприятие ГКВ. Общото събрание на заинтересованите страни е отворено за представители на публичния и частния сектор, международни групи по интереси от държавите-членки, асоциираните държави, а също така и от трети държави. То се свиква веднъж годишно.

2.   Общото събрание на заинтересованите страни получава информация относно дейностите на съвместното предприятие ГКВ и се кани да представи своите коментари.

Член 11

Функция на вътрешен одит

За осъществяването на функциите, поверени съгласно член 185, параграф 3 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на вътрешния одитор на Комисията, отговаря управителният съвет, който предвижда необходимите за целта разпоредби, като отчита размера и обхвата на съвместното предприятие ГКВ.

Член 12

Източници на финансиране

1.   Съвместното предприятие ГКВ се финансира съвместно от неговите членове чрез финансови вноски, изплащани на части, и чрез апортни вноски от юридическите лица, които участват в неговите дейности.

Всякакви други вноски в съвместното предприятие ГКВ също могат да бъдат приети. Управителният съвет взема решение дали да ги приеме и как да ги използва.

2.   Текущите разходи на съвместното предприятие ГКВ се поемат поравно и в брой от Общността и от промишлената група още от самото начало. Веднага щом научноизследователската група стане член на съвместното предприятие ГКВ, тя внася 1/12 от текущите разходи. В такъв случай участието на Общността в текущите разходи ще бъде намалено със съответната сума.

Общият размер на вноската на Общността за текущите разходи на съвместното предприятие ГКВ не надхвърля 20 млн. евро. Ако част от вноската от Общността не бъде използвана, тя може да остане на разположение за дейностите на съвместното предприятие ГКВ.

3.   Разходите за дейността на съвместното предприятие ГКВ се покриват чрез финансова вноска от Общността и чрез апортни вноски от юридическите лица, които участват в дейностите. Вноската на промишлеността е най-малкото равна на вноската на Общността. Други вноски за съфинансиране на дейности ще се разглеждат като приходи в съответствие с правилата за участие в Седмата рамкова програма.

4.   Всички ресурси на съвместното предприятие ГКВ и неговите дейности се използват за постигане на целите, предвидени в член 2 от настоящия регламент.

5.   Всички лихви, начислени върху вноските, веднъж получени от съвместното предприятие ГКВ, се смятат за негов приход.

6.   Всички лихви, начислени върху авансови плащания на безвъзмездни средства, изплатени от съвместното предприятие ГКВ, се смятат за приход на консорциума за проекти.

7.   Размерът на апортните вноски, изчислен на годишна основа, се оценява веднъж годишно. Методологията за оценяване на апортните вноски се определя от съвместното предприятие ГКВ в съответствие с неговите финансови правила и въз основа на правилата за участие в Седмата рамкова програма. Първата оценка започва в края на втората финансова година след началото на дейността на съвместното предприятие ГКВ. След това оценката се извършва за всяка финансова година от независим одитор. Резултатите от оценката се представят на Комисията в срок 4 месеца след края на всяка финансова година.

Ако оценката установи, че апортната вноска от промишлеността не достига изискваното ниво, през следващата година Комисията намалява своята вноска.

Ако се установи, че апортната вноска от промишлеността не е достигнала изискваното ниво през две последователни години, Комисията може да предложи на Съвета да прекрати съвместното предприятие ГКВ.

8.   Съвместното предприятие ГКВ е собственик на всички активи, създадени от него или прехвърлени му за изпълнението на неговите цели, предвидени в член 2 от настоящия регламент.

Член 13

Участие в дейности

1.   Участието в проекти е отворено за други юридически лица и международни организации, при условие че отговарят на установените минимални условия.

2.   Минималните условия, които следва да бъдат удовлетворени за участие в проекти, финансирани от съвместното предприятие ГКВ, са следните:

а)

трябва да участват поне три юридически лица, като всяко едно от тях следва да бъде установено в държава-членка или асоциирана държава и не е допустимо две от тях да бъдат установени в една и съща държава-членка или асоциирана държава;

б)

трите юридически лица следва да бъдат независими едно от друго съгласно посоченото в член 6 от правилата за участие в Седмата рамкова програма;

в)

поне едно от юридическите лица следва да бъде член на промишлената група или на научноизследователската трупа.

3.   Юридическите лица, които желаят да участват в даден проект, сформират консорциум и определят един от своите членове да изпълнява ролята на негов координатор.

Координаторът принципно следва да произлиза от промишлената група или от научноизследователската група, ако такава научноизследователска група стане член на съвместно предприятие.

4.   Минимално условие за договори за услуги и доставки, помощни дейности, проучвания и обучение, финансирани от съвместното предприятие ГКВ, е участието на едно юридическо лице.

Член 14

Провеждане на НИТРДД

1.   Съвместното предприятие ГКВ подкрепя НИТРДД чрез открити покани за предложения на състезателна основа, независимо оценяване и сключване за всеки проект на споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства и споразумение за създаване на консорциум.

2.   В изключителни случаи съвместното предприятие ГКВ може да обявява търгове, ако сметне това за необходимо за ефективното осъществяване на научноизследователските цели.

3.   Съвместното предприятие ГКВ определя процедурите и механизмите за изпълнението, проследяването и контрола на споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства.

4.   Споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства:

предвижда подходящи механизми за провеждането на НИТРДД;

предвижда подходящи финансови механизми и правила, свързани с политиката в областта на правата върху интелектуална собственост, посочена в член 25;

урежда отношенията между консорциума по проекта и съвместното предприятие ГКВ.

5.   Споразумението за създаване на консорциум се сключва от участниците в проекта, преди да се сключи споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства. То:

предвижда подходящи механизми за изпълнението на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства;

урежда отношенията между участниците в даден проект, и по-специално по отношение на разпоредбите в областта на правата върху интелектуална собственост.

Член 15

Финансиране на дейности

1.   Следните отговарят на условията за финансиране:

а)

юридически лица, установени в държава-членка или в асоциирана държава;

б)

международни организации, които имат правосубектност съгласно международното публично право, както и различни специализирани агенции, създадени от такива организации;

в)

юридически лица от трети държави, при условие че управителният съвет сметне, че тяхното участие е от изключителна полза за проекта.

2.   За да отговарят на условията за допустимост за финансиране от Общността, разходите за провеждане на научноизследователски и развойни дейности не се облагат с данък добавена стойност.

3.   Горните граници за финансиране на проекти от финансовата вноска на Общността се изравняват, за да отговарят на границите, установени от правилата за участие в Седмата рамкова програма. В случай че се наложат по-ниски нива на финансиране, за да се спази посоченият в член 12, параграф 3 принцип на равнопоставеност, намаляването се извършва по справедлив и балансиран начин, съразмерно на посочените по-горе горни граници съгласно правилата за участие в Седмата рамкова програма, за всички категории участници във всеки отделен проект.

Член 16

Финансови ангажименти

Финансовите ангажименти на съвместното предприятие ГКВ не надвишават размера на финансовите средства, налични или заделени за неговия бюджет от членовете му.

Член 17

Финансови приходи

Освен когато съвместното предприятие ГКВ се ликвидира по силата на член 27, приходите, надвишаващи разходите, не се изплащат на членовете на съвместното предприятие ГКВ.

Член 18

Финансова година

Финансовата година съвпада с календарната година.

Член 19

Финансово изпълнение

Изпълнителният директор изпълнява бюджета на съвместното предприятие ГКВ.

Член 20

Финансово отчитане

1.   Всяка година изпълнителният директор представя на управителния съвет предварителен годишен проектобюджетен план, който включва прогноза на годишните разходи за следващите две години. В рамките на тази прогноза предварителната оценка за приходите и разходите през първата от тези две финансови години се съставя в такива подробности, каквито са необходими за вътрешните бюджетни процедури на всеки член с оглед на неговите финансови вноски в съвместното предприятие ГКВ. Изпълнителният директор предоставя на управителния съвет всякаква допълнителна информация, необходима за тази цел.

2.   Членовете на управителния съвет съобщават незабавно на изпълнителния директор своите бележки по предварителния проектобюджет, и по-специално по предварителните разчети на средствата и разходите през следващата година.

3.   Като взема под внимание получените бележки от членовете на управителния съвет, изпълнителният директор изготвя проектобюджета за следващата година и го предава на управителния съвет за одобрение.

4.   Годишният бюджетен план и годишният план за изпълнение за определена година се приемат от управителния съвет на съвместното предприятие ГКВ до края на предходната година.

5.   В рамките на два месеца след приключването на всяка финансова година изпълнителният директор представя годишния финансов отчет и счетоводния баланс за предходната година на управителния съвет за одобрение. Годишният финансов отчет и счетоводният баланс за предходната година се представят на Сметната палата и на Комисията.

Член 21

Планиране и отчитане

1.   Многогодишният план за изпълнение описва непрекъснатата програма за НИТРДД на съвместното предприятие ГКВ. Годишният план за изпълнение включва подробна програма за НИТРДД, както и предварителната оценка на съответните разходи за следващата година. След одобряване от управителния съвет публично се оповестява определеният за публикуване вариант на годишния план за изпълнение.

2.   Годишният отчет за дейността представя напредъка, постигнат от съвместното предприятие ГКВ през всяка календарна година, по-специално във връзка с годишния план за изпълнение за същата година. Той включва също информация относно извършените НИТРДД, разходите и вноските на съвместното предприятие ГКВ в отделните проекти, участието на МСП, както и извършените други дейности през предходната година и съответните разходи. Годишният отчет за дейността се представя от изпълнителния директор заедно с годишния финансов отчет и счетоводния баланс. Годишният отчет за дейността се оповестява публично след одобряване от управителния съвет.

Член 22

Договори за услуги и доставки

Съвместното предприятие ГКВ определя всички процедури и механизми за изпълнението, проследяването и контрола на договорите за услуги и доставки, необходими за дейностите на съвместното предприятие ГКВ съгласно разпоредбите на финансовите му правила.

Член 23

Отговорност на членовете и застраховка

1.   Финансовата отговорност на членовете за дългове на съвместното предприятие ГКВ се ограничава до вече направената от тях вноска за текущи разходи.

2.   Съвместното предприятие ГКВ сключва и поддържа подходяща застраховка.

Член 24

Конфликт на интереси

1.   Съвместното предприятие ГКВ и неговите органи избягват всякакви конфликти на интереси при осъществяването на своите дейности.

2.   По-конкретно следва да се обърне внимание на случаите, когато може да възникне конфликт на интереси за представителите, участващи в управителния съвет.

Член 25

Политика в областта на правата върху интелектуална собственост

1.   Съвместното предприятие ГКВ приема свои общи правила, които да уреждат неговата политика в областта на правата върху интелектуална собственост, в съответствие с член 15 от настоящия регламент, които се включват в споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства и в споразуменията за създаване на консорциуми.

2.   Целта на политиката на съвместното предприятие ГКВ в областта на правата върху интелектуална собственост е да създаде нови знания, да поощри тяхната експлоатация, употреба и разпространение за постигане на бързо развитие и търговски резултати, както и на справедливо разпределение на правата, за да се насърчат иновациите и да се постигне широко участие на частни и публични образувания в проектите.

3.   Политиката в областта на правата върху интелектуалната собственост отразява следните принципи:

всеки участник в проект остава притежател на предишните знания, които внася в проекта, и остава притежател на новите знания, които създава в рамките на проекта, освен ако няма друга взаимна писмена договореност между участниците в проекта. Редът и условията относно правата на достъп и лицензирането за предишни и нови знания се определят в споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства и в споразумението за създаване на консорциум за съответния проект,

участниците в даден проект предприемат действия за разпространение и разрешават използването на новите знания по реда и при условията, определени в споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства и в споразумението за консорциума, като вземат предвид защитата на своите права на интелектуална собственост, задълженията за поверителност, и по-конкретно специфичния характер на съвместното предприятие ГКВ като едно публично-частно партньорство.

Член 26

Изменение на устава

1.   Всеки член на съвместното предприятие ГКВ може да внесе в управителния съвет инициатива за изменение на устава.

2.   Посочените в параграф 1 инициативи, одобрени от управителния съвет, се подават под формата на проекти за изменения до Комисията, която ги приема по целесъобразност.

3.   Въпреки това всяко изменение, което засяга основни елементи от настоящия устав, и по-специално измененията на членове 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 23, 26 и 27, се приема в съответствие с член 172 от Договора.

Член 27

Ликвидиране

1.   В края на срока, предвиден в член 1 от настоящия регламент, или след изменение по силата на член 11, параграф 2 от настоящия регламент съвместното предприятие ГКВ се ликвидира.

2.   Процедурата по ликвидиране се задейства автоматично, ако един от учредителите прекрати членството си, освен ако молбата за прекратяване не е придружена с предложение за прехвърляне на членството върху юридическо лице, което е приемливо за оставащия учредител.

3.   За осъществяването на процедурите, свързани с ликвидирането на съвместното предприятие ГКВ, управителният съвет назначава един или повече ликвидатори, които се съобразяват с решенията на управителния съвет.

4.   Когато съвместното предприятие ГКВ се ликвидира, то връща на приемащата държава всякакви помощни материални активи, които приемащата държава му е предоставила съгласно приемното споразумение.

5.   След като помощните материални активи бъдат върнати съгласно разпоредбите на параграф 4, всички други активи се използват за покриване на задълженията на съвместното предприятие ГКВ и на разходите, свързани с неговото ликвидиране. Всеки остатък се разпределя между действителните членове към момента на ликвидиране пропорционално на техните реални вноски в съвместното предприятие ГКВ. Всеки остатък от средства, разпределен на Общността, се връща в бюджета на Комисията.

6.   Останалите активи се разпределят между действителните членове към момента на ликвидиране пропорционално на реално направените вноски в съвместното предприятие ГКВ.

7.   Установява се ad hoc процедура, с която да се осигури подходящо управление на всяко споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства и на договорите за услуги и доставки, сключени от съвместното предприятие ГКВ за срок, по-дълъг от срока на действие на съвместното предприятие ГКВ.


12.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 522/2008 НА КОМИСИЯТА

от 11 юни 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 12 юни 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 юни 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 11 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

107,1

MK

36,7

TR

67,5

ZZ

70,4

0707 00 05

JO

162,5

MK

23,0

TR

144,2

ZZ

109,9

0709 90 70

TR

99,0

ZZ

99,0

0805 50 10

AR

115,1

EG

150,8

TR

129,5

US

132,0

ZA

119,2

ZZ

129,3

0808 10 80

AR

106,3

BR

82,5

CL

96,8

CN

83,9

MK

63,0

NZ

106,4

US

116,3

UY

85,6

ZA

81,3

ZZ

91,3

0809 10 00

TR

268,6

US

317,3

ZZ

293,0

0809 20 95

TR

488,1

US

380,0

ZZ

434,1

0809 30 10, 0809 30 90

EG

195,5

US

200,1

ZZ

197,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


12.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 523/2008 НА КОМИСИЯТА

от 11 юни 2008 година

за изменение на приложения VIII, X и XI към Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на вноса на кръвни продукти за производството на технически продукти

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (1), и по-специално член 4, параграф 4, член 28, втора алинея, член 29, параграф 3, първа алинея и член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1774/2002 определя ветеринарно-санитарните и здравните изисквания за внос и транзит през Общността на кръвни продукти, предназначени за технически цели, включително и образци на здравни сертификати за внос и списък на страни, от които вносът е разрешен.

(2)

Регламент (ЕО) № 1774/2002 предвижда, че странични животински продукти, които са добити от животни, третирани с определени вещества, забранени съобразно Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството и за отмяна на директиви 81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и 88/299/ЕИО (2), могат да бъдат внасяни в Общността единствено в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1774/2002 или съгласно специфични правила, които да бъдат установени.

(3)

Възможността за внос на такива кръвни продукти е от жизненоважно значение в биотехнологичната промишленост за производството на различни технически продукти, използвани главно в сектора на фармацевтиката и изследователската дейност. Тъй като посочените продукти не са предназначени за консумация нито от човека, нито от животните и тъй като по време на тяхната обработка и техническа употреба те не представляват риск за здравето на хората и животните поради факта, че са добити от животни, третирани с определени вещества, забранени съобразно Директива 96/22/ЕО, е целесъобразно да се разреши вносът на такива кръвни продукти в Общността.

(4)

Регламент (ЕО) № 1774/2002 предвижда, че кръвните продукти, използвани за производството на технически продукти, следва да бъдат обработени по специфичен начин или че страната или регионът на произход на продуктите следва да бъдат свободни от някои болести, без да са провеждани ваксинации срещу тях. Въпреки това от няколко страни или някои региони се допуска доставяне в Общността на прясно месо от преживни животни, тъй като са свободни от болестта шап благодарение на проведени ваксинации, при условие че рискът от възможно разпространение на вируса е занижен. По подобен начин е целесъобразно да бъде разрешен вносът на необработени кръвни продукти от преживни животни от такива страни или региони, при условие че посочените продукти се експедират при безопасни условия до тяхното местоназначение за по-нататъшна обработка.

(5)

Регламент (ЕО) № 1774/2002 също предвижда в случай на кръвни продукти от преживни животни, че регионът на произход следва да отговаря на условията за внос в Общността на живи животни от същите видове. Според международните стандарти опасността от предаване на сериозни заболявания чрез кръвни продукти е по-малка, отколкото чрез живи животни. Следователно е целесъобразно това условие да бъде изключено от съответните изисквания.

(6)

В част VI, буква А от приложение ХI към Регламент (ЕО) № 1774/2002 са определени списъци на трети страни, от които държавите-членки могат да разрешават вноса на кръвни продукти, предназначени за технически цели. Понастоящем посочените списъци са ограничени до страните, от които е разрешен вносът на всички категории прясно месо от съответните видове, предназначено за консумация от човека.

(7)

Тъй като приложимите изисквания позволяват обработката на кръвните продукти, посочените списъци следва да бъдат разширени и да обхващат и страни, от които не е разрешен вносът в Общността на прясно месо от съответните видове, но които са в състояние да удовлетворят изискванията по отношение на обработката. За по-голяма яснота обаче следва да бъдат установени отделни здравни сертификати за обработени и необработени кръвни продукти.

(8)

Целесъобразно е изискванията, свързани с вноса на кръвни продукти от домашни птици и други птичи видове, да бъдат осъвременени, като се вземат предвид международните стандарти, установени в Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравето на животните (OIE).

(9)

Следователно приложения VIII, X и ХI към Регламент (ЕО) № 1774/2002 следва да бъдат съответно изменени.

(10)

Следва да се предвиди преходен период след влизането в сила на настоящия регламент, за да се предостави на заинтересованите страни необходимото време да се съобразят с новите правила и за да може да продължи вносът в Общността на кръвни продукти, както е уреден понастоящем с Регламент (ЕО) № 1774/2002.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения VIII, X и ХI към Регламент (ЕО) № 1774/2002 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Пратки от кръвни продукт, придружени от здравни сертификати, съставени и подписани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1774/2002, приложими преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, се допускат за внос в Общността най-късно до 12 декември 2008 г.

Такива пратки се допускат най-късно до 12 февруари 2009 г., ако придружаващите ги здравни сертификати са съставени и подписани не по-късно от 12 декември 2008 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила и се прилага от третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 437/2008 на Комисията (ОВ L 132, 22.5.2008 г., стр. 7).

(2)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3. Директива, изменена с Директива 2003/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 262, 14.10.2003 г., стр. 17).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложенията към Регламент (ЕО) № 1774/2002 се изменят, както следва:

1.

В приложение VIII глава IV се заменя със следния текст:

„ГЛАВА IV

Изисквания за кръв и кръвни продукти, с изключение на продукти от еднокопитни животни, за производството на технически продукти

А.   Внос

1.

Вносът на кръв е подчинен на изискванията, установени в глава ХI.

2.

Държавите-членки следва да разрешават вноса на кръвни продукти за производството на технически продукти, включително и материал с произход от животни, на които са давани вещества, забранени съобразно Директива 96/22/ЕО, ако те:

а)

идват от трети страни, които фигурират в списъка в част VI, буква А от приложение ХI, както е приложимо;

б)

идват от предприятие за технически продукти, което отговаря на специфичните условия, определени в настоящия регламент, или от предприятието за събиране;

в)

са придружени от здравен сертификат, който съответства на образеца, установен в глава 4В или 4Г от приложение Х, както е приложимо.

3.

Кръвта, от която са получени кръвните продукти за производството на технически продукти, следва да бъде събрана:

а)

в кланици, одобрени в съответствие със законодателството на Общността;

б)

в кланици, одобрени и контролирани от компетентния орган на третата страна; или

в)

от живи животни в съоръжения, които са одобрени и контролирани от компетентния орган на третата страна.

4.

В случай на кръвни продукти за производството на технически продукти, добити от животни, принадлежащи към разредите Artiodactyla, Perissodactyla и Proboscidea, включително и техните кръстоски, продуктите следва да отговарят на условията, посочени в буква а) или б):

а)

продуктите са преминали през една от следните обработки, гарантиращи отсъствието на патогени на болестите, посочени в буква б):

i)

топлинна обработка при температура 65 °C в продължение най-малко на три часа, последвана от проверка за ефикасност,

ii)

облъчване с гама-лъчи при 25 kGy, последвано от проверка за ефикасност,

iii)

топлинна обработка при температура най-малко 80 °C в цялото съдържание, последвана от проверка за ефикасност,

iv)

само в случай на животни, които не са от семейства Suidae и Tayassuidae: промяна в рН до рН 5 в продължение на два часа, последвана от проверка за ефикасност;

б)

в случай на кръвни продукти, които не са обработени в съответствие с буква а), продуктите са с произход от страна или регион:

i)

където в продължение на 12 месеца не е регистриран случай на чума по говедата, чума по дребните преживни животни и треска от долината Рифт и където не е провеждана ваксинация срещу посочените болести за период от най-малко 12 месеца,

ii)

където в продължение на 12 месеца не е регистриран случай на шап и където не е провеждана ваксинация срещу посочената болест за период от най-малко 12 месеца, или

където в продължение на 12 месеца не е регистриран случай на шап и където официално се провеждат и контролират програми за ваксинация срещу болестта шап на домашни преживни животни за период най-малко 12 месеца; в този случай след граничната проверка, предвидена в Директива 97/78/ЕО, и в съответствие с условията, определени в член 8, параграф 4 от посочената директива, продуктите следва да бъдат транспортирани директно до предприятието за технически продукти по местоназначение и следва да се вземат всички предпазни мерки, включително безопасно депониране на отпадъчен, неизползван или излишен материал, за се избегне рискът от разпространение на болести сред хората или животните.

В допълнение към подточки i) и ii) в случай на животни, които не са от семейства Suidae и Tayassuidae, следва да се спази едно от следните условия:

в страната или региона на произход не е регистриран в продължение на 12 месеца случай на везикулозен стоматит и син език (включително присъствието на серопозитивни животни) и не са провеждани ваксинации срещу посочените болести у животни от предразположените видове за период от най-малко 12 месеца,

след граничната проверка, предвидена в Директива 97/78/ЕО, и в съответствие с условията, определени в член 8, параграф 4 от посочената директива, продуктите следва да бъдат транспортирани директно до техническото предприятие на местоназначение и следва да се вземат всички предпазни мерки, включително безопасното депониране на отпадъчен, неизползван или излишен материал, за се избегне рискът от разпространение на болести по хората или животните.

В допълнение към подточки i) и ii), в случай на животни от семейства Suidae и Tayassuidae в страната или региона на произход не е регистриран в продължение на най-малко 12 месеца случай на везикулозна болест по свинете, класическа чума по свинете и африканска чума по свинете, не са провеждани ваксинации срещу посочените болести за период най-малко 12 месеца и е спазено едно от следните условия:

в страната или региона на произход не е регистриран в продължение на 12 месеца случай на везикулозен стоматит (включително наличието на серопозитивни животни) и не е провеждана ваксинация срещу посочената болест на животни от предразположените видове за период най-малко 12 месеца,

след граничната проверка, предвидена с Директива 97/78/ЕО, и в съответствие с условията, определени в член 8, параграф 4 от посочената директива, продуктите следва да бъдат транспортирани директно до предприятието за технически продукти по местоназначение и следва да се вземат всички предпазни мерки, включително безопасно депониране на отпадъчен, неизползван или излишен материал, за се избегне рискът от разпространение на болести сред хората или животните.

5.

В случай на кръвни продукти за производството на технически продукти, добити от домашни птици и други птичи видове, те следва да отговарят на условията, посочени в буква а) или б):

а)

продуктите са преминали през една от следните обработки, гарантиращи отсъствието на патогени на болестите, посочени в буква б):

i)

топлинна обработка при температура 65 °C в продължение най-малко на три часа, последвана от проверка за ефикасност,

ii)

облъчване с гама лъчи при 25 kGy, последвано от проверка за ефикасност,

iii)

топлинна обработка при температура най-малко 70 °C в цялото съдържание, последвана от проверка за ефикасност;

б)

в случай на кръвни продукти, които не са обработени в съответствие с буква а), продуктите са с произход от страна или регион:

i)

които са свободни от нюкасълска болест и високопатогенна инфлуенца по птиците, както са определени в Здравния кодекс за сухоземните животни на OIE,

ii)

където през последните 12 месеца не е провеждана ваксинация срещу инфлуенца по птиците,

iii)

където домашните птици или другите птичи видове, от които са добити продуктите, не са ваксинирани срещу нюкасълска болест с ваксини, приготвени от основния щам на нюкасълската болест, показващ по-висока патогенност от лентогенните щамове на вируса.“

2.

Приложение Х се изменя, както следва:

а)

глава 4В се заменя със следния текст:

„ГЛАВА 4В

Image

Image

Image

б)

добавя се следната глава 4Г:

„ГЛАВА 4Г

Image

Image

Image

3.

В приложение XI, част VI буква A се заменя със следното:

„А.

Кръвни продукти:

1.

Необработени кръвни продукти от копитни животни:

трети страни или части от трети страни, изброени в част 1 от приложение II към Решение 79/542/ЕИО, от които е разрешен вносът на прясно месо от всички домашни копитни животински видове, и само за периода, посочен в колони 7 и 8 от посочената част,

Япония.

2.

Необработени кръвни продукти от домашни птици и други птичи видове:

трети страни или части от трети страни, изброени в част 1 от приложение II към Решение 2006/696/ЕО

Япония.

3.

Необработени кръвни продукти от други животни:

трети страни, изброени в част 1 от приложение II към Решение 79/542/ЕИО, в част 1 от приложение II към Решение 2006/696/ЕО на Комисията или в приложение I към Решение 2000/585/ЕО на Комисията

Япония.

4.

Обработени кръвни продукти от всякакви видове животни:

трети страни, изброени в част 1 от приложение II към Решение 79/542/ЕИО, в част 1 от приложение II към Решение 2006/696/ЕО или в приложение I към Решение 2000/585/ЕО

Япония.“


12.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/33


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 524/2008 НА КОМИСИЯТА

от 11 юни 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1623/2000 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, по отношение на срока за използване в нови промишлени приложения на продадения чрез тръжна процедура алкохол от винен произход

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. (1) относно общата организация на лозаро-винарския пазар, и по-специално член 33 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1623/2000 на Комисията от 25 юли 2000 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 за общата организация на лозаро-винарския пазар по отношение на пазарните механизми (2) определя правилата за прилагане при пласиране на запаси от алкохол, натрупани в резултат на дестилации съгласно членове 27, 28 и 30 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 и държани от интервенционните агенции.

(2)

Съгласно член 80 от Регламент (ЕО) № 1623/2000 е уместно да се пристъпи към търгове за алкохол от винен произход с оглед на нови промишлени употреби, за да се намалят запасите от винен алкохол в Общността и да се позволи осъществяването в Общността на малки промишлени проекти или преработването в стоки, предназначени за износ за промишлени цели.

(3)

Вземайки предвид значителните количества продаден алкохол през 2006 г. с оглед на нови промишлени употреби, се оказва, че двегодишният срок, определен в член 85, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1623/2000 за използването на алкохол от участниците, спечелили търгове, е твърде кратък и е целесъобразно да бъде продължен с една година.

(4)

Регламент (ЕО) № 1623/2000 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по виното,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 85, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1623/2000 се заменя със следното:

„5.   Предоставеният алкохол следва да бъде използван напълно в срок две години от датата на първото вдигане.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 юни 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 194, 31.7.2000 г., стр. 45. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1433/2007 (ОВ L 320, 6.12.2007 г., стр. 18).


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

12.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/34


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 6 юни 2008 година

за назначаване на един член от Италия в Комитета на регионите

(2008/434/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 263 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Италия,

като има предвид, че:

(1)

На 24 януари 2006 г. Съветът прие Решение 2006/116/ЕО (1) относно назначаването на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2006 г. до 25 януари 2010 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Giancarlo GABBIANELLI се освободи едно място за член на комитета,

РЕШИ:

Член 1

Г-н Giuseppe MICARELLI, Sindaco del Comune di Capodimonte, се назначава за член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2010 г.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Съставено в Люксембург на 6 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

A. VIZJAK


(1)  ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 75.


12.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/35


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 6 юни 2008 година

относно назначаването на двама членове от Франция в Комитета на регионите

(2008/435/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 263 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Франция,

като има предвид, че:

(1)

На 24 януари 2006 г. Съветът прие Решение 2006/116/ЕО (1) относно назначаването на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2006 г. до 25 януари 2010 г.

(2)

След изтичането на мандатите на г-н Alfred ALMONT и на г-н Olivier BERTRAND се освободиха две места за членове на Комитета на регионите,

РЕШИ:

Член 1

Назначават се за членове в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2010 г.:

г-н Alfred ALMONT, Conseiller municipal de Schoelcher (промяна на мандата),

г-н Olivier BERTRAND, Conseiller municipal de Saint-Sylvain de Bellegarde (промяна на мандата).

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на неговото приемане.

Съставено в Люксембург на 6 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

A. VIZJAK


(1)  ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 75.


12.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/36


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 9 юни 2008 година

за назначаване и замяна на членове на управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение

(2008/436/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (1), и по-специално член 4 от него,

като взе предвид внесените от Комисията в Съвета списъци с кандидатури за представители на организациите на работниците и служителите,

като има предвид, че:

(1)

С решението си от 18 септември 2006 г. (2) Съветът назначи членовете на управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение за периода от 18 септември 2006 г. до 17 септември 2009 г.

(2)

След оставката на г-н Gregor MIKLIC се освободи едно място за член на управителния съвет на центъра в категорията на представителите на организациите на работниците и служителите,

РЕШИ:

Член единствен

Посоченото по-долу лице се назначава за член на управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение за остатъка от мандата, който изтича на 17 септември 2009 г.:

I.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

СЛОВЕНИЯ

Г-н Marjan URBANČ

Асоциация на свободните синдикати в Словения

Съставено в Люксембург на 9 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

M. COTMAN


(1)  ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2051/2004 (ОВ L 355, 1.12.2004 г., стр. 1).

(2)  ОВ С 240, 5.10.2006 г., стр. 1.


Комисия

12.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/37


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 юни 2008 година

за изменение на Решение 2006/109/ЕО за приемане на гаранция, предложена във връзка с антидъмпингова процедура за внос на някои отливки с произход от Китайската народна република

(2008/437/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1), и по-специално член 8 от него,

след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(1)

През юли 2005 г. с Регламент (ЕО) № 1212/2005 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои отливки с произход от Китайската народна република (КНР).

(2)

С Решение 2006/109/ЕО (3) Комисията прие ценова гаранция от, inter alia, Benito Group, в това число и Fundició Dúctil Benito, S.L. (Испания), Benito France, S.A.R.L, Zibo Benito Metalwork Co., Ltd, Benito (Tianjin) Metals Products Co., Ltd, и Qingdao Benito Metals Products Co. Ltd (наричани по-долу Benito Group или „дружествата“).

(3)

Дружествата, от които е приета гаранцията, поемат солидарна отговорност за всяко нейно нарушаване. Това означава, че ако един от членовете на Benito Group наруши гаранцията, тя ще бъде оттеглена спрямо всички останали членове на групата.

Б.   НАРУШЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

1.   Задължения на дружествата по гаранцията

(4)

Предложената от дружествата гаранция ги задължава, inter alia, да препродават включения в обхвата на гаранцията продукт на първия независим клиент в Европейската общност над определена минимална цена при препродажбата (МЦП), както е посочено в гаранцията, както и в придружителното писмо към нея.

(5)

В раздел 3.1 от гаранцията дружествата се задължават да гарантират, че разглежданият продукт, след каквато и да е пряка или отложена отстъпка, предоставени кредити или други придобивки, независимо дали пряко или непряко свързани с продажба, на ниво цена CIF, не се продава под МЦП.

(6)

В раздел 3.10 от гаранцията дружествата се задължават да изчислят МЦП „в брой“ или по друг еквивалентен начин на плащане, т.е. когато на клиента не е предоставен никакъв кредит. В съответствие със същия раздел на гаранцията, ако начинът на плащане (определен в търговската фактура или във фактурата за препродажба, или според това как е договорено) се различава от „в брой“ или от еквивалентен начин на плащане, тогава цената, която трябва да се сравни с МЦП, следва да се намали pro rata с 1 % за всеки допълнителен месец предоставен кредит.

(7)

Условията на гаранцията също така задължават дружествата да предоставят редовно на Комисията подробна информация под формата на тримесечни отчети за продажбите и препродажбите си на разглеждания продукт в Европейската общност. В тези отчети следва да се включват сделките за препродажба на включените в обхвата на гаранцията продукти и закупени от свързаните дружества в КНР, както и онези сделки за препродажба на включения в гаранцията продукт, при които покупките са направени от които и да е други китайски дружества.

(8)

Освен това, както е и посочено в гаранцията, дружествата се задължават да се консултират с Европейската комисия по отношение на трудности, които могат да възникнат по време на изпълнението и последващото прилагане на гаранцията.

(9)

С цел гарантиране на спазването на гаранцията дружествата се задължават да позволяват достъп до всички свои помещения за проверки на място, за да се потвърдят точността и верността на предоставените данни във въпросните тримесечни отчети, както и да предоставят всяка информация, която Комисията смята за необходима.

2.   Резултати от проверката на място във Fundició Dúctil Benito

(10)

От 2 юли 2007 г. до 3 юли 2007 г. бе направена проверка на място в помещенията на Fundició Dúctil Benito („дружеството“) в Испания. Проверката на място обхвана периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г.

(11)

При проверката на място бе установено, че при 13 сделки МЦП не е спазена, тъй като дружеството е издало кредитни бонове за тези сделки, без да има друга икономическа мотивация, освен намаляване на цената при препродажбата, отбелязана във фактурата. При тези сделки цената е под МЦП със средно 10 %.

(12)

По време на проверката на място от дружеството заявиха, че това може да се е случило, защото служителите по продажбите не са знаели, че МЦП трябва да се спазва за препродажбата на някои отливки (а именно тези, закупени от свързаните с дружеството китайски производители).

(13)

Освен това МЦП не е спазена и при още 39 сделки, тъй като дружеството не е взело предвид, че МЦП се изчислява на принципа „в брой или по друг еквивалентен начин“; т.е. когато дружеството се е договорило за условията на плащане при дадена сделка, то не е повишавало цената си при препродажба в сравнение с МЦП с 1 % за всеки допълнителен месец, предоставен за разплащане. Следователно дружеството не е спазило задълженията си по раздел 3.10 от гаранцията. При тези сделки цената е със средно 7 % под МЦП.

(14)

По време на проверката на място дружеството призна, че не е знаело, че „в брой или по друг еквивалентен начин“ означава най-много 10 дни за плащане. Дружеството погрешно е смятало, че вместо това става въпрос за 30 дни.

3.   Причини за оттегляне на приемането на доброволната гаранция

(15)

Изложените в съображения 9 и 11 факти доведоха до заключението, че задължението на дружеството да спази МЦП за всички сделки по препродажба на включения в обхвата на гаранцията продукт не е спазено.

(16)

За 13 сделки дружеството е издало кредитни бонове, без да има друга икономическа мотивация, освен намаляване на цената, отразена във фактурата, което е довело до намаляване на цената при препродажба спрямо МЦП с 10 %.

(17)

За още 39 сделки МЦП не е спазена поради това, че дружеството не е взело предвид изчисляването на МЦП въз основа на принципа „в брой или по друг еквивалентен начин“. Средната цена при препродажба за тези сделки пада със 7 % под МЦД.

4.   Писмени изложения и изслушване

а)   Сложност на гаранцията

(18)

По време на проверката на място дружеството призна, че не е отчело всички сделки по препродажба на включения в обхвата на гаранцията продукт, а само онези, при които продуктите са закупени от свързаните дружества.

(19)

В писменото си изложение дружеството твърди, че е възможно да се срещнат някои нарушения при изготвянето на отчетите поради сложността на текста на гаранцията и поради това, че не е получило становището на службите на Комисията по подадените от него отчети.

(20)

Във връзка с проблемите при изготвянето на отчетите се посочва, че дружеството е получило ясни инструкции какво да включват те.

(21)

Освен това службите на Комисията винаги са отговаряли навременно на въпросите на дружеството по отношение на изпълнението на гаранцията.

(22)

Следва да се отбележи и това, че не е обичайно службите на Комисията да изпращат становище по тримесечните отчети до дружествата, освен ако не са установени конкретни проблеми по време на анализа на отчетите от службите.

(23)

В този случай проблем, свързан с МЦП, е забелязан за пръв път при тримесечния отчет, подаден на 15 април 2007 г., за което дружеството е консултирано на 23 май 2007 г. Тези проблеми са разгледани по време на проверката на място, проведена на 2—3 юли 2007 г. По време на тази проверка на място са установени и други проблеми в отчета, които са могли да бъдат установени само по време на проверката на място. Дружеството незабавно е информирано по въпроса.

б)   Пропорционалност

(24)

По отношение на ценовите нарушения дружеството признава, че има ценово нарушение в 52 случая, но твърди, че то съставлява незначителен дял от общия брой сделки в разглеждания период и че в съответствие с принципа за пропорционалност гаранцията не следва да бъде оттеглена.

(25)

В отговор на тези аргументи следва да се отбележи, че в съответствие с дадената гаранция дружеството е поело задължението да гарантира, че цената при препродажба при всички попадащи в обхвата на гаранцията сделки съответства или е над установената в нея МЦП.

(26)

Освен това във връзка с въпроса за пропорционалността основният регламент не съдържа пряко или косвено изискване нарушението на дадена гаранция да бъде свързано с минимален процент от продажбите.

(27)

Този подход е потвърден и от съдебната практика на Първоинстанционния съд, който постановява, че всяко нарушение на дадена гаранция е достатъчно основание за оттегляне на приемането на гаранцията (4).

(28)

Съответно изложените от дружеството аргументи по отношение на пропорционалността не променят виждането на Комисията, че е извършено нарушение на гаранцията и че приемането на гаранцията следва да бъде оттеглено.

в)   Позоваване на прецедент от дружеството

(29)

Дружеството се позова на случай, при който е одобрено ново предложение за гаранция от дружество, от което е била оттеглена предишна гаранция в резултат на нарушение (5).

(30)

В цитирания като прецедент случай дружеството е нарушило условията на първоначалната си гаранция, като не е предало навреме отчета си по нея. По-късно, по искане на дружеството, е започнат междинен преглед и по време на прегледа дружеството е било в състояние да докаже, че е приложило нови мерки, за да може да гарантира, че няма да бъдат допуснати други нарушения при отчитането по гаранцията.

(31)

В тази връзка трябва да се отбележи, че със случая, цитиран от дружеството като прецедент, не може да се прави пряко сравнение, тъй като: i) нарушението по гаранцията е формално по своя характер (т.е. закъснение при подаването на отчета по гаранцията); и ii) Комисията е оттеглила гаранцията и приела нова само в рамките на междинен преглед на по-късен етап. Следователно този аргумент се отхвърля.

г)   Свързани с гаранцията практики на дружеството

(32)

Дружеството отбелязва, че по време на проверката на място то доброволно е уведомило служителите на Комисията, че има някои сделки, при които цената е била под приетата МЦП поради издаването на кредитни бонове. Това обаче, на първо място, не променя факта, че са извършени нарушения. На второ място, уведомлението за това е направено след като службите на Комисията са анализирали тримесечния отчет, подаден на 15 април 2007 г., и в резултат от анализа са изискали още информация, като така са насочили вниманието на дружеството към проблема. Следователно всъщност службите на Комисията са насочили вниманието на дружеството към проблема след анализ на подадения тримесечен отчет.

(33)

Дружеството твърди, че при представянето на редовните си отчети пред Комисията е смятало, че те са пълни, изчерпателни и точни във всички данни и че е смятало, че МЦП е спазена.

(34)

Дружеството набляга на факта, че ръководството и отговорните за изготвянето на отчетите служители не са знаели, че служителите по продажбите са издали кредитни бонове, което е довело до цени при препродажба под МЦП.

(35)

По време на изслушванията и в писмените изложения дружеството уведоми Комисията, че отговорен за тези действия е един служител по продажбите и че това лице вече не работи в дружеството.

(36)

Освен това е подадена информация, че дружеството е въвело промени с цел да поправи грешките: въведена е строга политика по отношение на издаването на кредитни бонове, повишени са цените при препродажба и е осъвременена компютризираната система на дружеството. Освен това служителите по продажбите са уведомени за параметрите на гаранцията.

(37)

Предвид съображенията по-горе трябва да се отбележи, че фактът, че ръководството не е знаело за евентуални ценови нарушения и/или за действията на служителите по продажбите, свързани с гаранцията, не освобождава дружеството от това да спазва задълженията по нея. Освен това действията за коригиране на ситуацията са предприети едва след като службите на Комисията са насочили вниманието на дружеството към проблемите. Предвид гореизложеното повторното допускане на грешките и ценовите нарушения, причинени от тези действия, оправдават оттеглянето на гаранцията въпреки предприетите след проверката на място действия.

В.   ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 2006/109/ЕО

(38)

Предвид гореизложеното, приемането на гаранцията, предложена от Benito Group, в това число Fundició Dúctil Benito (Испания), Benito France, S.A.R.L, Zibo Benito Metalwork Co., Ltd, Benito (Tianjin) Metals Products Co., Ltd и Qingdao Benito Metals Products Co. Ltd, следва да бъде оттеглено и член 1 от Решение 2006/109/ЕО следва да бъде изменен. Съответно окончателното антидъмпингово мито, наложено съгласно член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1212/2005 на Съвета в частта „Всички други компании“, следва да се прилага за продуктите, произведени от Zibo Benito Metalwork Co., Ltd, Benito (Tianjin) Metals Products Co., Ltd и Qingdao Benito Metals Products Co. Ltd.,

РЕШИ:

Член 1

Оттегля се приемането на гаранцията във връзка с препродажбата на някои отливки, предлагани от Benito Group, в това число Fundició Dúctil Benito (Испания), Benito France, S.A.R.L, Zibo Benito Metalwork Co., Ltd, Benito (Tianjin) Metals Products Co., Ltd и Qingdao Benito Metals Products Co. Ltd.

Член 2

Таблицата в член 1 от Решение 2006/109/ЕО се заменя със следната таблица:

„Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

Beijing Tongzhou Dadusche Foundry Factory, East of Dongtianyang Village, Dadushe, Tongzhou Beijing

A708

Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory, Bai Fo Tang Village, Si Men Cun Town, Bo Tou City, 062159, Hebei Province

A681

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Changle Village, Wangwu Town, Botou City, Hebei Province

A709

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei, Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province, 074200

A683

Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd, 260, Jinchang Road, JinJing Town, Changsha, Hunan

A710

Changsha Lianhu Foundry, Lianhu Village, Yuhuating Town, Yuhua District, Changsha, Hunan

A711

Произведени и търгувани от дружеството GB Metal Products Co., Ltd, град Zhuanlu, Dingzhou, провинция Hebei, или произведени от дружеството GB Metal Products Co., Ltd, град Zhuanlu, Dingzhou, провинция Hebei и търгувани от свързаните с това дружество други търговски дружества GB International Trading Shanghai Co., Ltd, B301-310 Yinhai Building, 250 Cao Xi Road, Shanghai

A712

Guiyang Bada Foundry Co., Ltd, Mengguan Huaxi Guiyang, Guizhou

A713

Hebei Jize Xian Ma Gang Cast Factory, Nankai District. Xiao Zhai Town, Jize County, Handan City, Hebei

A714

Произведени и търгувани от чугунолеярна Hebei Shunda Co., Ltd, Qufu Road, Quyang, 073100, КНР или произведени от леярна Hebei Shunda Co., Ltd, Qufu Road, Quyang, 073100, КНР и търгувани от свързаното с нея търговско дружество Success Cast Tech-Ltd, 603A Huimei Business Centre 83 Guangzhou Dadao(s), Guangzhou 510300

A715

Hong Guang Handan Cast Foundry Co. Ltd, Nankai District, Xiao Zhai Town, Handou City, Jize County, Hebei

A716

Qingdao Qitao Casting Co. Ltd, Nan Wang Jia Zhuang Village, Da Xin Town, Jimo City, Qingdao, Shandong Province, 266200

A718

Shandong Huijin Stock Co. Ltd, North of Kouzhen Town, Laiwu City, Shandong Province, 271114

A684

Shahe City Fangyuan Casting Co. Ltd, West of Nango Village, Shiliting Town, Shahe City, Hebei Province

A719

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, No 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002

A680

Tianjin Fu Xing Da Casting Co. Ltd, West of Nan Yang Cun Village, Jin Nan District, 300350, Tianjin

A720

Weifang Jianhua Casting Co. Ltd, Kai Yuan Jie Dao Office, Hanting District, Weifang City, Shandong Province

A721

Zibo City Boshan Guangyuan Casting Machinery Factory, Xiangyang Village, Badou Town, Boshan District, Zibo City Shandong Province

A722

Zibo Dehua Machinery Co. Ltd, North of Lanyan Street, Zibo High-tech Developing Zone

A723“

Член 3

Настоящото решение поражда действие от деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 юни 2008 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 199, 29.7.2005 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 426/2008 (ОВ L 129, 17.5.2008 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 47, 17.2.2006 г., стр. 59.

(4)  В този контекст вж. дело T-51/96 Miwon v Council [Сборник съдебна практика 2000, стр. II-1841] параграф 52; дело T-340/99 Arne Mathisen S v Council [Сборник съдебна практика 2002, стр. II-2905] параграф 80.

(5)  Gje-Vi AS; Регламент (ЕО) № 322/2002 на Съвета (ОВ L 51, 22.2.2002 г., стр. 1).