ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 149

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
7 юни 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 503/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 504/2008 на Комисията от 6 юни 2008 г. за прилагане на Директива 90/426/ЕИО и Директива 90/427/ЕИО на Съвета относно методите за идентификация на еднокопитни животни ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕО) № 505/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година за разрешаване на нова употреба на 3-фитаза (Natuphos) като фуражна добавка ( 1 )

33

 

*

Регламент (ЕО) № 506/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове

36

 

*

Регламент (ЕО) № 507/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (кодифицирана версия)

38

 

*

Регламент (ЕО) № 508/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година относно определението за белено зърно и лющено зърно от зърнени култури, което се прилага при предоставянето на възстановяване при износ (кодифицирана версия)

55

 

*

Регламент (ЕО) № 509/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година за определяне на окончателното допълнително количество сурова тръстикова захар с произход от държавите от АКТБ и Индия за снабдяване на рафинериите за пазарната 2007/2008 година

59

 

*

Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета за пазарната 2008/2009 година

61

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/420/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 април 2008 година за подписването и временното прилагане на Споразумението между Европейската общност и правителството на Австралия относно някои аспекти на авиационните услуги

63

Споразумение между Европейската общност и правителството на Австралия относно някои аспекти на авиационните услуги

65

 

 

2008/421/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 5 юни 2008 година за прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до Шенгенската информационна система в Конфедерация Швейцария

74

 

 

2008/422/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 5 юни 2008 година за декласифициране на приложение 4 към наръчника SIRENE, приет от изпълнителния комитет, създаден съгласно Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. (Шенгенската конвенция от 1990 г.)

78

 

 

Комисия

 

 

2008/423/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 май 2008 година за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 1736)

79

 

 

2008/424/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 6 юни 2008 година относно защитните мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от субтип H7 в Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2008) 2666)

81

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 503/2008 НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 7 юни 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 6 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

36,3

MK

49,7

TR

71,8

ZZ

52,6

0707 00 05

TR

122,5

ZZ

122,5

0709 90 70

TR

88,4

ZZ

88,4

0805 50 10

AR

130,5

EG

150,8

TR

132,8

US

130,8

ZA

141,5

ZZ

137,3

0808 10 80

AR

90,4

BR

82,3

CL

88,9

CN

87,2

MK

50,7

NZ

109,3

US

120,7

UY

103,7

ZA

83,5

ZZ

90,7

0809 10 00

TR

239,1

US

317,3

ZZ

278,2

0809 20 95

TR

556,5

US

382,4

ZZ

469,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 504/2008 НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2008 г.

за прилагане на Директива 90/426/ЕИО и Директива 90/427/ЕИО на Съвета относно методите за идентификация на еднокопитни животни

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 90/426/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (1), и по-специално член 4, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/427/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно зоотехническите и генеалогичните условия за търговия с еднокопитни животни в Общността (2), и по-специално член 4, параграф 2, букви в) и г), член 6, параграф 2, второ тире и член 8, параграф 1, първа алинея,

като взе предвид Директива 94/28/ЕО на Съвета от 23 юни 1994 г. относно определяне на принципите, отнасящи се до зоотехническите и генеалогичните условия, приложими към вноса от трети страни на животни, на техните сперма, яйцеклетки и ембриони, и за изменение на Директива 77/504/ЕИО относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (3), и по-специално член 3, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 93/623/ЕИО на Комисията от 20 октомври 1993 г. относно идентификационния документ (паспорт), придружаващ регистрираните еднокопитни (4), въвежда метод за идентификация на регистрирани еднокопитни животни по време на придвижването им с цел ветеринарно-санитарен контрол.

(2)

Решение 2000/68/ЕО на Комисията от 22 декември 1999 г. за изменение на Решение 93/623/ЕИО на Комисията и относно установяване на идентификация на еднокопитни животни за разплод и доотглеждане (5), установява правила относно идентификационния документ, придружаващ еднокопитните животни по време на тяхното придвижване.

(3)

Решение 93/623/ЕИО и Решение 2000/68/ЕО бяха прилагани по различен начин от държавите-членки. В допълнение идентификацията на еднокопитните животни в тези две решения е свързана с придвижване, докато в законодателството на Общността относно други животински видове, животните се идентифицират inter alia за цели, свързани с контрола над заболявания, независимо от техния статут на придвижване. При това двустепенната система на еднокопитни животни за разплод и доотглеждане от една страна и регистрирани еднокопитни животни от друга, може да доведе до издаване на повече от един идентификационен документ за едно и също животно, на което може да се противостои, като на животното се постави неизличим, но не и непременно видим знак при неговата първа идентификация.

(4)

Контурната схема, включена към идентификационния документ, установен в Решение 93/623/ЕИО, не е напълно съвместима с информацията, която се изисква от международните организации, занимаващи се с еднокопитни животни за състезания и надбягвания, а също и от Световната организация за здравето на животните (OIE). Настоящият регламент поради това следва да установи контурна схема, която да отговаря на нуждите на Общността и да е съвместима с приетите изисквания в тази връзка на международно равнище.

(5)

Вносът на еднокопитни животни продължава да е подчинен на условията, установени в Директива 90/426/ЕИО и по-специално в Решение 93/196/ЕИО на Комисията от 5 февруари 1993 г. относно ветеринарно-санитарни условия и ветеринарно сертифициране за внос на еднокопитни животни за клане (6), и Решение 93/197/ЕИО на Комисията от 5 февруари 1993 г. относно ветеринарно-санитарни условия и ветеринарното сертифициране за внос на регистрирани еднокопитни животни и еднокопитни животни за отглеждане и разплод (7).

(6)

Когато се прилагат митническите режими, установени в Регламент (ЕИО) № 2913/92 от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (8), е необходимо допълнително позоваването на Регламент (ЕИО) № 706/73 на Съвета от 12 март 1973 г. относно нормативната уредба на Общността, приложима за Англо-нормандските острови и остров Ман в областта на търговията със земеделски продукти (9). Регламент (ЕИО) № 706/73 предвижда, че от 1 септември 1973 г. правилата на Общността са приложими в областта на ветеринарното законодателство, но изключва зоотехническото законодателство на Общността. Настоящият регламент следва да се прилага без да засяга този регламент.

(7)

Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 година за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо (10) въвежда определение за животновъд. За разлика от него член 4, параграф 2 от Директива 90/426/ЕИО се отнася за собственика на животното или животновъда. Директива 92/35/ЕИО на Съвета от 29 април 1992 г. за определяне на правила за контрол и мерките за борба с болестта Африканска чума по конете (11) въвежда комбинирано определение на собственик и на лице, което отглежда животни. Тъй като според общностното и националното законодателство собственикът на еднокопитно животно не е задължително лицето, което отговаря за животното, целесъобразно е да се уточни, че основно лицето, което отглежда животното и което може да е и негов собственик, следва да е отговорно за идентификацията на еднокопитните животни в съответствие с настоящия регламент.

(8)

С оглед запазването на последователността в законовите разпоредби на Общността методите за идентификация на еднокопитни животни, предвидени в настоящия регламент, следва да се прилагат, без да засягат Решение 96/78/ЕО на Комисията от 10 януари 1996 г. за определяне на критериите за вписването и регистрацията на еднокопитни в родословните книги за целите на разплода (12).

(9)

Тези методи следва да отговарят на принципите, приети от организациите на животновъдите и одобрени в съответствие с Решение 92/353/ЕИО на Комисията от 11 юни 1992 г. за определяне на критерии за одобряване или признаване на организации и сдружения, които водят или създават родословни книги за регистрирани еднокопитни (13). В съответствие с това решение организацията или сдружението, които водят родословната книга за произхода на породата, следва да определят принципите на системата за идентифициране на еднокопитни животни и на воденето на родословната книга по раздели и на родословията, вписани в родословните книги.

(10)

Освен това сертификатът за произход, посочен в член 4, параграф 2, буква г) от Директива 90/427/ЕИО, който следва да се добави към идентификационния документ, трябва да съдържа цялата необходима информация, която да гарантира, че еднокопитните животни, които се преместват между различни родословни книги, се вписват в този раздел на родословната книга, на критериите, за който те отговарят.

(11)

В съответствие с член 1, трето тире от Решение 96/510/ЕО на Комисията от 18 юли 1996 г. за определяне на родословните и зоотехнически сертификати за внос на животни за разплод, на техните сперма, яйцеклетки и ембриони (14) родословният и зоотехническият сертификат за регистрирани еднокопитни трябва да отговаря на идентификационния документ, посочен в Решение 93/623/ЕИО. Следователно е необходимо да се поясни, че всяко позоваване на Решение 93/623/ЕИО, както и на Решение 2000/68/ЕО, следва да се приема като позоваване на настоящия регламент.

(12)

Тъй като всички еднокопитни животни, родени или внесени в Общността в съответствие с настоящия регламент, трябва да бъдат идентифицирани с единствен идентификационен документ, са необходими специални разпоредби за случаите, когато статутът на животното като еднокопитно за разплод и доотглеждане бъде променен на регистрирано еднокопитно, в съответствие с определението в член 2, буква в) от Директива 90/426/ЕИО.

(13)

Държавите-членки трябва да са в състояние да въвеждат специални режими за идентификацията на еднокопитни животни, отглеждани в диви или полудиви условия в определени зони или територии, включително природни резервати, с оглед спазването на член 2, втори параграф от Директива 92/35/ЕИО.

(14)

Електронните идентификатори („транспондери“) за еднокопитни животни вече са навлезли широко в употреба на международно равнище. Тази технология следва да се използва, за да осигури тясна връзка между еднокопитното животно и средствата за идентификация. Еднокопитните животни следва да бъдат маркирани с транспондери, въпреки че трябва да се приеме разпоредба за алтернативни методи, използвани за идентифициране на животните при условие, че подобни алтернативни методи предоставят еквивалентни гаранции за предотвратяване на многократното издаване на идентификационни документи.

(15)

Въпреки че еднокопитните винаги трябва да се придружават от идентификационния си документ в съответствие с настоящото законодателство на Общността, следва да се създаде разпоредба, която да допуска дерогация от това изискване, когато изпълнението му е невъзможно или дори нецелесъобразно с оглед на съхраняването на идентификационния документ през целия живот на еднокопитното животно, или когато такъв документ не е бил издаден, ако животното е било предназначено за клане преди да достигне необходимата пределна възраст за идентифициране.

(16)

Тези дерогации следва да се прилагат без да засягат член 14 от Директива 2003/85/ЕО на Съвета от 29 септември 2003 г. относно мерки на Общността за борба с болестта шап (15), която позволява дерогации от определени мерки за борба с болестта за регистрирани еднокопитни за стопанства, в които е било потвърдено огнище на тази болест.

(17)

На държавите-членки следва също така да се позволи да допускат използването на опростен идентификационен документ за еднокопитни, които се превозват в границите на територията им. В различни сфери бяха въведени пластмасови карти с вградени компютърни чипове („карти с чип“) като устройства за запаметяване на данни. Следва да се допусне издаването на такива карти с чип като допълнителна възможност в добавка към идентификационния документ и използването им при определени условия на мястото на идентификационния документ, придружаващ еднокопитните по време на тяхното движение в границите на държава-членка.

(18)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 2076/2005 на Комисията от 5 декември 2005 г. относно определяне на преходни разпоредби за прилагането на Регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (16) изискванията за информация по хранителната верига за еднокопитни следва да започнат да се прилагат до края на 2009 г.

(19)

Необходимо е да се предвидят разпоредби, в случай че е изгубен оригиналният доживотен идентификационен документ, издаден в съответствие с настоящия регламент. В тези разпоредби следва да се изключи колкото се може по-обхватно възможността за незаконно притежание на повече от един идентификационен документ с цел да се отрази правилно статута на животното като предназначено за клане с цел човешка консумация. При наличието на достатъчно информация, която може да се провери, следва да се издаде дубликат на документа, който е отбелязан като такъв и в който животното се изключва от хранителната верига. В противен случай следва да се издаде заместващ документ, отново отбелязан като такъв, в който освен всичко друго се променя статутът на преди това регистрирано еднокопитно животно на еднокопитно за отглеждане и разплод.

(20)

В съответствие с членове 4 и 5 от Директива 90/426/ЕИО идентификационният документ е инструмент за забрана на придвижването на еднокопитни в случай на огнище на болест в стопанството, където те са държани или отглеждани. Следователно е необходимо да се предвиди прекратяването на валидността на този документ за цели на придвижването в случай на огнища на определени болести чрез съответно вписване в идентификационния документ.

(21)

При смърт на еднокопитно животно, различна от заколването му в кланица, идентификационният документ следва да се върне на органа, който го е издал, от органа, упражняващ надзор над обработката на мъртвото животно в съответствие с Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (17), и следва да се гарантира, че транспондерът или друг алтернативен метод, включително маркировки, използвани за идентифицирането на еднокопитното животно, не могат да се използват повторно.

(22)

За да се предотврати попадането на транспондери в хранителната верига, месото на животни, от които в момента на клането не е било възможно да се отстрани транспондерът, се обявява за негодно за консумация от човека в съответствие с глава V на раздел II от приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (18).

(23)

Стандартизирането на мястото за имплантиране на транспондерите и записването му в идентификационните документи следва да улесни намирането на имплантираните транспондери.

(24)

Съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (19), живите животни, подготвени за пускане на пазара за консумация от човека, се определят като „храни“. Същият регламент предвижда широк обхват на отговорностите на операторите от хранителната промишленост във всички етапи на производството на храни, включително проследяване на животни за производство на храни.

(25)

Еднокопитни животни за отглеждане и разплод, както и регистрирани еднокопитни на определен етап от живота си могат да станат еднокопитни за клане, както е определено в член 2, буква г) от Директива 90/426/ЕИО. Месото на нечифтокопитните, синоним на еднокопитните, е определено в приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (20).

(26)

В съответствие с параграф 7 от раздел III от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 операторът на кланицата получава, да проверява и да действа съобразно информация за хранителната верига, която дава данни за произхода, историята и управлението на животни, предназначени за производство на храни. Компетентният орган може да разреши информацията за домашни нечифтокопитни да се изпрати до кланицата едновременно с животните, вместо предварително. Следователно идентификационният документ, който придружава еднокопитните за клане, следва да стане част от тази информация за хранителната верига.

(27)

В съответствие с раздел II, глава III, параграф 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004 официалният ветеринарен лекар проверява дали стопанският субект в областта на храните изпълнява задължението си да гарантира, че животните, приети за клане с цел човешка консумация, са надлежно идентифицирани.

(28)

В съответствие с раздел III, параграф 8 от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004, стопанските субекти в областта на храните проверяват паспорта, придружаващ еднокопитните домашни животни, за да се уверят, че животното е предназначено за клане за човешка консумация и ако приемат животното за клане, те трябва да предадат паспорта му на официалния ветеринарен лекар.

(29)

Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (21) и Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството (22), назначаването на ветеринарни лекарствени продукти на еднокопитни е предмет на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (23).

(30)

Член 10, параграфи 2 и 3 от Директива 2001/82/ЕО предвижда специфични дерогации за еднокопитни от член 11 от същата директива, касаещи лечението на продуктивни животни с лекарствени продукти, които имат приети максимално допустими граници на остатъчни вещества за видове, различни от целевите видове, или са разрешени за различно заболяване при условие, че еднокопитните са идентифицирани в съответствие със законодателството на Общността и са специално маркирани в техния идентификационен документ като непредназначени за клане с цел човешка консумация или като предназначени за клане с цел човешка консумация, като карентният срок не трябва да бъде по-малко от шест месеца след лечението на животните с вещества, изброени в Регламент (ЕО) № 1950/2006 на Комисията от 13 декември 2006 г. за изготвяне, в съответствие с Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти, на списък с вещества, които са от съществено значение за лечението на еднокопитни животни (24).

(31)

С оглед да се запази контролът над издаването на идентификационни документи трябва да се създаде в отделна база данни минимален набор от съответните данни, свързани с издаването на подобни документи. Базите данни в различни държави-членки трябва да си сътрудничат в съответствие с Директива 89/608/ЕИО на Съвета от 21 ноември 1989 г. относно взаимната помощ между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между тях и Комисията, за да се осигури правилното прилагане на законодателството, свързано с ветеринарните и зоотехническите въпроси (25), за да се улесни обменът на данни.

(32)

Системата за универсалния доживотен номер на еднокопитните (UELN) бе приета в световен мащаб от най-важните организации за отглеждане на коне и за провеждане на конни надбягвания. Тя бе разработена по инициатива на Световната федерация за отглеждане на състезателни коне (WBFSH), Международния комитет по племенната книга (ISBC), Световната организация на чистокръвния арабски кон (ВАХО), Европейската конференция на организациите на арабски коне (ECAHO), Международната конференция за англо-арабските коне (CIAA), Международната федерация по конен спорт (FEI) и Европейския съюз за надпрепусквания с двуколки (UET), а информация за тази система може да се получи на интернет-страницата на UELN (26).

(33)

Системата UELN е подходяща за регистрация както на регистрирани еднокопитни, така и на еднокопитни за отглеждане и разплод и позволява да бъдат въведени постепенно компютъризирани мрежи, за да се гарантира, че самоличността на животното може да се проверява и занапред в съответствие с член 6 от Директива 90/427/ЕИО, когато става въпрос за регистрирани еднокопитни.

(34)

Когато в базите данни се завеждат кодове, те и форматът на записаните идентификационни номера на отделните животни не трябва по никакъв начин да са в противоречие със създадената система UELN. Следователно трябва да се прави справка в списъка на издадените кодове UELN, преди да бъдат въвеждани каквито и да било нови кодове в дадена база данни.

(35)

Според член 7, параграф 3 от Директива 90/426/ЕИО официалният ветеринарен лекар трябва да отбелязва идентификационния номер или номера на идентификационния документ на закланото животно и да изпрати на компетентните органи по място на изпращане, по молба на последните, атестация, която удостоверява, че животното е било заклано. В съответствие с член 4, параграф 4, точка i) от същата директива след клането на регистрираните еднокопитни идентификационният им документ трябва да бъде върнат на органа, които го е издал. Тези изисквания трябва да се прилагат и за идентификационни документи, издадени за еднокопитни за отглеждане и разплод. Създаването на съвместим с UELN доживотен номер и използването му при идентифицирането на властите или органите, издали идентификационния документ, би улеснило спазването на тези изисквания. Когато е възможно, държавите-членки следва да действат посредством органите за връзка, които са определили в съответствие с член 35 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (27).

(36)

Ветеринарният контрол, необходим за получаване на ветеринарно-санитарните гаранции в съответствие с членове 4 и 5 от Директива 90/426/ЕИО, може да се осъществи успешно само ако стопанството, както е описано в член 2, параграф а) от същата директива, е познато на компетентния орган. Подобни изисквания произтичат от прилагането на законодателството в областта на храните спрямо еднокопитни, разглеждани като животни за производство на храни. Въпреки това поради честите придвижвания на еднокопитните животни в сравнение с други видове добитък, не трябва да се прави опит за постигането на обичайно проследяване в реално време на еднокопитните. Следователно идентификацията на еднокопитни следва да представлява първия етап от системата за идентификация и регистрация на еднокопитни, която трябва да се изготви в рамките на новата политика на Общността за здравето на животните.

(37)

С оглед на еднаквото прилагане на законодателството на Общността относно идентификацията на еднокопитни в държавите-членки и с цел да се гарантира, че тя е ясна и прозрачна, Решение 93/623/ЕИО и Решение 2000/68/ЕО следва да се отменят и да се заменят с настоящия регламент.

(38)

Следва да се предвидят преходни мерки с оглед на това да се позволи на държавите-членки да се адаптират към правилата, установени в настоящия регламент.

(39)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и на Постоянния комитет по зоотехника,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   Настоящият регламент определя правила за идентификация на еднокопитни:

а)

родени в Общността; или

б)

допуснати за свободно обращение в Общността в съответствие с митническия режим, определен в член 4, параграф 16, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

2.   Настоящият регламент се прилага без да накърнява:

а)

Регламент (ЕИО) № 706/73 и Решение 96/78/ЕО; и

б)

мерките, предприети от държавите-членки за регистрация на стопанствата, които отглеждат еднокопитни.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат определенията от член 2, букви а) и в) — е), букви з) и и) от Директива 90/426/ЕИО и от член 2, буква в) от Директива 90/427/ЕИО.

2.   Прилагат се и следните определения:

а)

„стопанин“ означава всяко физическо или юридическо лице, което е собственик на или държи еднокопитно животно, или е му е възложено неговото отглеждане, без значение дали получава финансово възнаграждение или не, и дали извършва дейността временно или постоянно, включително по време на превоз, при провеждане на пазари, или по време на състезания, надбягвания или културни прояви;

б)

„транспондер“ означава пасивно радиочестотно идентификационно устройство:

i)

отговарящо на стандарт ISO 11784 и прилагащо технологията HDX или FDX-B; и

ii)

четимо от четящо устройство, съвместимо със стандарт ISO 11785 на минимално разстояние от 12 cm;

в)

„еднокопитно животно“ или „еднокопитни животни“ означава див или опитомен нечифтокопитен бозайник от всички видове от рода Equus от семейство Equidae, и техните кръстоски;

г)

„уникален доживотен номер“ означава уникален 15-знаков цифрено-буквен код, съдържащ информация за отделното еднокопитно животно и за базата данни и държавата, в които тази информация е записана първоначално в съответствие със системата за кодиране на универсалния доживотен номер на еднокопитни (UELN), като включва:

i)

идентификационен код от шест цифри, съвместим с UELN, отнасящ се за базата данни, посочена в член 21, параграф 1; следван от

ii)

деветцифрен индивидуален идентификационен номер, определен за еднокопитното животно.

д)

„карта с чип“ означава пластмасово устройство с вграден компютърен чип, което е в състояние да запаметява данни и да ги изпраща по електронен път до съвместими компютърни системи.

ГЛАВА II

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Член 3

Общи принципи и задължения за идентифициране на еднокопитните

1.   Еднокопитните животни, посочени в член 1, параграф 1 не се отглеждат, освен ако не са идентифицирани в съответствие с настоящия регламент.

2.   Ако стопанинът на еднокопитното животно не е негов собственик, той действа в рамките на настоящия регламент по поръчение на и в съгласие с физическото или юридическото лице, чиято собственост е еднокопитното животно („собственикът“).

3.   За целите на настоящия регламент системата за идентифициране на еднокопитни включва следните елементи:

а)

единствен доживотен идентификационен документ;

б)

метод за гарантиране на недвусмислена връзка между идентификационния документ и еднокопитното животно;

в)

база данни, която записва под уникален идентификационен номер идентификационните данни за животното, за което е бил издаден идентификационен документ на регистрирано в тази база данни лице.

Член 4

Органи, издаващи идентификационни документи за еднокопитни

1.   Държавите-членки гарантират, че идентификационният документ, посочен в член 5, параграф 1, за регистрирани еднокопитни е издаден от следните органи („органи издатели“):

а)

организация или сдружение, официално одобрени или признати от държавата-членка, или от официален орган на съответната държава-членка, посочени в първо тире от член 2, буква в) от Директива 90/427/ЕИО, които водят родословната книга за тази порода, както е посочено в член 2, буква в) от Директива 90/426/ЕИО; или

б)

клон на международна организация или асоциация със седалище в държавата-членка, която отглежда коне за състезания или надбягвания, както е посочено в член 2, буква в) от Директива 90/426/ЕИО.

2.   Идентификационните документи, издадени от органите в трета страна, които издават родословни сертификати в съответствие с член 1, трето тире от Решение 96/510/ЕО, се считат за валидни в съответствие с настоящия регламент за регистрирани еднокопитни, посочен в член 1, параграф 1, буква б).

3.   Органът, издател на идентификационния документ по член 5, параграф 1 относно еднокопитни за отглеждане и разплод, се посочва от компетентния орган.

4.   Органите издатели, посочени в параграфи 1, 2 и 3 действат в съответствие с настоящия регламент, и по-специално с разпоредбите на членове 5, 8—12, 14, 16, 17, 21 и 23.

5.   Държавите-членки съставят и постоянно актуализират списък на органите издатели и оповестяват тази информация на останалите държави-членки и на обществеността на интернет страница.

Информацията относно органите издатели включва поне данните за контакт, необходими за спазването на изискванията на член 19.

С цел да се подпомогнат държавите-членки да представят тези актуални списъци, Комисията предоставя интернет страница, на която държавите-членки да поставят връзки към своите национални интернет страници.

6.   Списъците на органите издатели в трети страни, посочени в параграф 2, се изготвят и актуализират в съответствие със следните условия:

а)

компетентният орган на третата страна, в която се намира органът издател, гарантира, че:

i)

органът издател отговаря на параграф 2;

ii)

когато органът издател е одобрен в съответствие с Директива 94/28/ЕО, той трябва да отговаря на изискванията за информация, посочени в член 21, параграф 3 от настоящия регламент;

iii)

списъците на органите издатели се съставят, актуализират и се оповестяват на Комисията;

б)

Комисията:

i)

редовно уведомява държавите-членки за нови или актуализирани списъци, които получава от компетентните органи на съответните трети страни в съответствие с буква а), точка iii);

ii)

урежда предоставянето на обществеността на актуализираните версии на тези списъци;

iii)

когато е необходимо, добавя без излишно закъснение информация, свързана със списъка на органите издатели в трети страни, към дневния ред на Постоянния комитет по зоотехника за вземане на решение в съответствие с процедурата по член 11, параграф 2 от Директива 88/661/ЕЕО на Съвета (28).

Член 5

Идентифициране на еднокопитни, родени в Общността

1.   Еднокопитните, родени в Общността, се идентифицират с помощта на единен идентификационен документ в съответствие с образеца на идентификационен документ за еднокопитни, посочен в приложение I („идентификационен документ“ или „паспорт“). Той се издава за целия живот на еднокопитното животно.

Идентификационният документ е в печатен неделим формат и съдържа позиции за вписването на изискваната информация по следните раздели от него:

а)

в случай на регистрирани еднокопитни — раздели I до X;

б)

в случай на еднокопитни за отглеждане и разплод, поне раздели I, III, IV и VI до IX.

2.   Органът издател гарантира, че идентификационен документ за еднокопитно животно не се издава, преди да е бил попълнен надлежно поне раздел I от него.

3.   Без да се засяга член 1, параграф 1 от Решение 96/78/ЕО и без да се нарушават разпоредбите на параграф 1, буква а) и параграф 2 от настоящия член, регистрираните еднокопитни се идентифицират в идентификационния документ според правилата на органите издатели, посочени в член 4, параграф 1 или 2 от настоящия регламент.

4.   За регистрирани еднокопитни органът издател, посочен в член 4, параграф 1, буква а) и параграф 2 от настоящият регламент, попълва в раздел II на идентификационния документ информацията от сертификата за произход, посочен в член 4, параграф 2, буква г) от Директива 90/427/ЕИО.

В съответствие с принципите на одобрената или признатата организация на животновъди, която води родословната книга за произхода на породата на съответното регистрирано еднокопитно животно, сертификатът за произхода съдържа цялата родословна информация, раздела на родословната книга, посочен в членове 2 или 3 от Решение 96/78/ЕО и, където съществува, класа на основния раздел, в който е вписано еднокопитното животно.

5.   За да се получи идентификационен документ, до органа издател, посочен в член 4, параграфи 1, 2 или 3, се подава заявление от стопанина или от собственика, когато това специално се изисква от законодателството на държавата членка, в която е родено животното, в срока, предвиден за това в параграф 6 от настоящия член и член 7, параграф 1 за получаване на идентификационния документ, посочен в параграф 1 от настоящия член, като се предоставя и цялата необходима информация, за да се спази настоящият регламент.

6.   Без да се засяга член 13, параграф 1, еднокопитните, родени в Общността се идентифицират в съответствие с настоящия регламент или преди 31 декември на годината на раждане на еднокопитното животно, или до шест месеца след раждането му, в зависимост от това, коя от двете е по-късната дата.

Чрез дерогация от първата алинея, държавите-членки могат да решат да ограничат този максимално разрешен срок за идентифициране на еднокопитни животни до шест месеца.

Държавите-членки, които се възползват от дерогацията, предвидена във втора алинея, информират за това Комисията и останалите държави-членки.

7.   Последователността на разделите и тяхното номериране остават непроменени в идентификационния документ, с изключение на случаите, при които раздел I е разположен в средата на идентификационния документ.

8.   Идентификационният документ не може да бъде преиздаван или заменян, с изключение на случаите, посочени членове 16 и 17.

Член 6

Дерогации относно попълването на раздел I на идентификационния документ

Чрез дерогация от член 5, параграф 2, когато е имплантиран транспондер в съответствие с член 11, или е поставен индивидуален, незаличим и видим алтернативен знак в съответствие с член 12, информацията в точка 3, букви б) — ж) от част А на раздел I и в точки 12 до 18 в контурната схема в част Б от раздел I на идентификационния документ може да не се попълва, или на мястото на контурната схема може да се приложи снимка или разпечатка, даваща достатъчно подробни данни за идентифициране на еднокопитното животно.

Дерогацията, предвидена в първия параграф, не засяга правилата относно идентифициране на еднокопитни, определени от органите издатели, посочени в член 4, параграфи 1, 2 и 3.

Член 7

Дерогации, касаещи идентифицирането на определени еднокопитни животни, живеещи в диви или полудиви условия

1.   Чрез дерогация от член 5, параграфи 1, 3 и 5, компетентният орган може да реши еднокопитните животни от определени популации, живеещи в диви или полудиви условия в определени райони, включително природни резервати, които се определят от същия орган, да се идентифицират в съответствие с член 5, само когато биват преместени от такива райони или се използват като добитък.

2.   Държавите-членки, които имат намерение да се възползват от дерогацията, предвидена в параграф 1, информират Комисията за съответните популация и райони:

а)

най-късно до шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент; или

б)

преди да се възползват посочената дерогация.

Член 8

Идентифициране на внесени еднокопитни

1.   Стопанинът или, когато това специално се изисква от законодателството на държавата-членка, в която е внесено животното, собственикът подава заявление за идентификационен документ, или за регистриране на съществуващ идентификационен документ в базата данни на съответния орган издател в съответствие с член 21, най-късно до 30 дни след приключването на митническия режим, посочен в член 4, параграф 16, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2913/92, когато:

а)

еднокопитни се внасят в Общността; или

б)

временното приемане, определено в член 2, буква и) от Директива 90/426/ЕИО, се променя на постоянно въвеждане в съответствие с член 19, буква iii) от тази директива.

2.   Когато еднокопитно животно, в съответствие с параграф 1 на настоящия член, се придружава от документи, които не отговарят на член 5, параграф 1, или в тях има пропусната информация, която се изисква от настоящия регламент, органът издател по молба на стопанина или на собственика, когато това специално се изисква от законодателството на държавата-членка, в която е внесено животното:

а)

попълва тези документи така, че те да отговарят на изискванията на член 5; и

б)

записва идентификационните данни на еднокопитното животно, както и допълнителната информация в базата данни в съответствие с член 21.

3.   Когато документите, които придружават еднокопитното, както е посочено в параграф 1 на този член, не могат да бъдат изменени така, че да отговарят на изискванията на член 5, параграфи 1 и 2, те се смятат за невалидни за целите на идентифицирането в съответствие с настоящия регламент.

Когато документите, посочени в първата алинея, бъдат предадени на органа издател или анулирани от него, това обстоятелство се записва в базата данни, посочена в член 21, и еднокопитното животно се идентифицира в съответствие с член 5.

ГЛАВА III

ПРОВЕРКИ, ИЗИСКВАНИ ПРЕДИ ИЗДАВАНЕТО НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ТРАНСПОНДЕРИ

Член 9

Проверка на единните идентификационни документи, издадени на еднокопитни

Преди да издаде идентификационен документ, органът издател или представляващото го лице предприема всички необходими мерки, за да:

а)

провери, че не е бил издаван досега такъв идентификационен документ за съответното еднокопитно;

б)

предотврати многократното неправомерно издаване на идентификационни документи за отделно еднокопитно животно.

Тези мерки се изразяват най-малкото в преглеждане на наличните съответни документи и електронни записи, проверка на животното за знаци или маркировки от предишна идентификация и прилагане на мерките, предвидени в член 10.

Член 10

Мерки за установяване на предишна активна маркировка на еднокопитни

1.   Мерките, посочени в член 9, включват поне мерки за установяване на:

а)

всякакви имплантирани по-рано транспондери, като се използва четящо устройство съвместимо със стандарт ISO 11785 и в състояние да чете поне транспондери HDX и FDX-B, когато четящото устройство е в пряк контакт с повърхността на тялото на мястото, където в нормални условия се имплантира транспондерът;

б)

всякакви клинични знаци, които говорят, че предишен имплантиран транспондер е бил отстранен хирургически;

в)

всякакъв друг алтернативен знак по животното, поставен в съответствие с член 12, параграф 3, буква б).

2.   Когато мерките, предвидени в параграф 1, покажат наличието на предишен имплантиран транспондер или какъвто и да е друг алтернативен знак, поставен в съответствие с член 12, параграф 3, буква б), органът издател предприема следните мерки:

а)

в случай на еднокопитни, родени в държава-членка, органът издава дубликат или заместващ идентификационен документ в съответствие с членове 16 или 17;

б)

в случай на внесени еднокопитни, органът действа в съответствие с член 8, параграф 2.

3.   Когато мерките, предвидени в параграф 1, буква б), покажат наличието на по-рано имплантиран транспондер или мерките, предвидени в параграф 1, буква в), покажат наличието на какъвто и да е друг алтернативен знак, органът издател записва тази информация по подходящ начин в част А и в контурната схема в част Б на раздел I на идентификационния документ.

4.   Когато се потвърди недокументирано отстраняване на транспондер или алтернативен знак, посочен в параграф 3 на настоящия член, за еднокопитно животно, родено в Общността, органът издател, посочен в член 4, параграф 1 или 3, издава заместващ идентификационен документ в съответствие с член 17.

Член 11

Електронни методи за удостоверяване на самоличността

1.   Органът издател гарантира, че в момента на първото му идентифициране, еднокопитното животно получава активна маркировка чрез имплантиране на транспондер.

Държавите-членки определят минималната изисквана квалификация за описаната в първата алинея интервенция или посочват лице или професия, които могат да извършват подобни операции.

2.   Транспондерът се имплантира парентерално в асептични условия между тила и най-високата част на гърба в средата на врата в областта на вратното сухожилие.

Компетентният орган обаче може да разреши имплантирането на транспондера на различно място във врата на еднокопитното животно, ако такова алтернативно имплантиране не нарушава хуманното отношение към животното и не увеличава риска от изместване на транспондера, в сравнение с метода, описан в първата алинея.

3.   Когато транспондерът е имплантиран в съответствие с параграфи 1 и 2, органът издател вписва следната информация в идентификационния документ:

а)

в точка 5 на част А от раздел I поне последните 15 знака на кода, предаван от транспондера и показван от четящото устройство след имплантирането, заедно с, където е необходимо, самозалепващ се стикер с баркод или разпечатка на този баркод, който кодира поне тези последни 15 знака от кода, предаван от транспондера;

б)

в точка 11 на част А от раздел I, подписът и печатът на лицето, посочено в параграф 1, което е извършило идентифицирането и е имплантирало транспондера;

в)

в точки 12 или 13 на контурната схема в част Б от раздел I, в зависимост от страната, на която е бил имплантиран транспондерът, мястото, където е имплантиран транспондерът в еднокопитното животно;

4.   Чрез дерогация от параграф 3, буква а), когато мерките, предвидени в член 26, параграф 2, се прилагат за еднокопитни животни, маркирани с по-рано имплантиран транспондер, който не отговаря на стандартите, определени в член 2, параграф 2, буква б), в точка 5 на част А от раздел I в идентификационния документ се вписва името на производителя или на системата за четене.

5.   Когато държавите-членки определят правила, за да гарантират, в съответствие със стандартите в член 2, параграф 2, буква б), уникалността на цифрите, показвани от транспондерите, имплантирани от органите издатели, посочени в член 4, параграф 1, буква а) и одобрени в съответствие с Решение 92/353/ЕИО на Комисията от компетентните органи на същата държава-членка, тези правила се прилагат, без да излагат на риск системата за идентификация, определена от орган издател в друга държава-членка или трета страна, която е извършила идентифициране в съответствие с настоящия регламент по молба на стопанина или, когато това специално се изисква от законодателството на държавата-членка, в която е родено животното, на собственика.

Член 12

Алтернативни методи за удостоверяване на самоличността

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, държавите-членки могат да позволят идентифицирането на еднокопитни чрез подходящи алтернативни методи, включително маркировки, които дават равностойни научни гаранции, че самостоятелно или в комбинация тези методи осигуряват надеждно удостоверяване на самоличността на еднокопитното животно и ефективно предотвратяват повторно издаване на идентификационните документи („алтернативен метод“).

Органът издател гарантира, че на определено еднокопитно животно не се издава идентификационен документ, преди алтернативната маркировка или метод, посочени в първата алинея, да се впишат в точка 6 или 7 на част А от раздел I на идентификационния документ и да се запишат в базата данни в съответствие с член 21, параграф 1, буква е).

2.   Когато се използва алтернативен метод, стопанинът предоставя средствата, осигуряващи достъп до тази информация за идентификация, и, когато това е приложимо, поема разноските за удостоверяване на самоличността на животното.

3.   Държавите-членки гарантират, че:

а)

не са използвани алтернативни методи като единствени средства за удостоверяване на самоличността на еднокопитни при по-голямата част от идентифицираните с настоящия регламент еднокопитни; и

б)

видимите маркировки, поставени на еднокопитни за отглеждане и разплод, не се могат да бъдат сбъркани с тези, предназначени на тяхна територия за регистрирани еднокопитни.

4.   Държавите-членки, които имат намерение да се възползват от дерогацията, предвидена в параграф 1, предоставят информация за това на Комисията, другите държави-членки и обществеността на интернет страница.

С цел да подпомогне държавите-членки да оповестяват тази информация, Комисията предоставя интернет страница, на която всяка държава-членка поставя връзка към своята национална интернет страница.

ГЛАВА IV

ДВИЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТ НА ЕДНОКОПИТНИ

Член 13

Движение и транспорт на регистрирани еднокопитни и еднокопитни за отглеждане и разплод

1.   Идентификационният документ винаги придружава регистрираните еднокопитни и еднокопитните за отглеждане и разплод.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, идентификационният документ може да не придружава еднокопитните, посочени в същия параграф, когато те:

а)

се намират в конюшнята или на паша и идентификационният документ може незабавно да се достави от стопанина;

б)

временно се придвижват ходом или:

i)

в близост до стопанството в границите на държавата-членка, така че идентификационният документ да може да се предостави до три часа; или

ii)

по време на извеждане на паша на еднокопитните до и от летните пасбища и идентификационните документи могат да се представят в стопанството, от което са тръгнали животните;

в)

са неотбити и придружават своята майка или кърмеща кобила;

г)

участват в тренировка или тест за конно състезание или мероприятие, което изисква напускането на мястото, където се провежда състезанието или мероприятието;

д)

са придвижвани или транспортирани в извънредна ситуация, свързана със самите еднокопитни животни, или, без това да засяга втората алинея от член 14, параграф 1 от Директива 2003/85/ЕО, свързана със стопанството, в което животните са държани.

Член 14

Дерогации за определени придвижвания и транспорт без или с опростени идентификационни документи

1.   Чрез дерогация от член 13, параграф 1, компетентният орган може да разреши движението или транспорта в границите на една и съща държава-членка на еднокопитни, посочени в същия параграф, които не се придружават от идентификационния си документ, при условие, че са придружавани от карта с чип, издадена от органа, който е издал техния идентификационен документ, и съдържаща информацията, посочена в приложение II.

2.   Държавите-членки, които се възползват от дерогацията, предвидена в параграф 1 на настоящия член, могат да предоставят дерогации една на друга, които обхващат придвижвания или транспорт на еднокопитни, посочени в член 13, параграф 1, в границите на своите територии.

Те са длъжни да информират Комисията за своето намерение да предоставят такава дерогация.

3.   Органът издател издава временен документ, който съдържа поне уникалния доживотен номер и, където има, кода на транспондера, и който разрешава движението и транспорта на еднокопитни в границите на същата държава-членка за ограничен период от време, непревишаващ 45 дни, през които идентификационният документ се предава на органа издател или на компетентния орган за целите на актуализиране на идентификационните данни.

4.   Когато през периода, упоменат в параграф 3, еднокопитно животно се транспортира до друга държава-членка или през друга държава-членка към трета страна, независимо от своя статут на регистриране и като допълнение към временния документ то се придружава и от здравен сертификат в съответствие с приложение В към Директива 90/426/ЕИО. Ако животното не е маркирано с транспондер или ако не е идентифицирано по друг начин в съответствие с член 12 от настоящия регламент, здравният сертификат трябва да съдържа описание в съответствие с раздел I на идентификационния документ.

Член 15

Движение и транспорт на еднокопитни за клане

1.   Идентификационният документ, издаден в съответствие с член 5, параграф 1 или член 8, придружава еднокопитните животни за клане по време на движението или транспортирането им до кланицата.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, компетентният орган може да разреши еднокопитно животно за клане, което не е било идентифицирано в съответствие с член 5, да бъде транспортирано директно от стопанството, в което е родено, до кланицата в границите на една и съща държава-членка, при условие че:

а)

еднокопитното животно не е по-възрастно от 12 месеца и има видими зъбни звезди на млечните крайни резци;

б)

е налице непрекъсната проследимост от стопанството на раждане до кланицата;

в)

по време на транспортирането до кланицата може да се установи самоличността на отделното еднокопитно животно в съответствие с членове 11 или 12;

г)

пратката е придружена от информация за хранителната верига в съответствие с раздел III на приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004, и в нея се посочва индивидуалната идентификация, посочена в точка в) на настоящия параграф.

3.   Член 19, параграф 1, букви б), в) и г) не се прилагат в случаи на движение или транспортиране на еднокопитни за клане в съответствие с параграф 2 на настоящия член.

ГЛАВА V

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТИ, ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИТЕ ДОКУМЕНТИ

Член 16

Издаване на дубликат на идентификационен документ

1.   Когато оригиналният документ е изгубен, но самоличността на еднокопитното животно може да се установи основно чрез кода, предаван от транспондера, или въз основа на алтернативния метод и има налична декларация за собственост, органът издател, както е посочено в член 4, параграф 1, издава дубликат на идентификационния документ, в който се споменава уникалният доживотен номер, като обозначава ясно документа като такъв („дубликат на идентификационен документ“).

В такива случаи еднокопитното се класифицира в част II от раздел IX на дубликата на идентификационния документ като непредназначено за клане с цел човешка консумация.

Данни относно издадения дубликат на идентификационния документ и класификацията на еднокопитното животно в раздел IX от него се вписват чрез позоваване на уникалния доживотен номер в базата данни, както е посочено в член 21.

2.   Чрез дерогация от втора алинея от параграф 1, компетентният орган може да реши да прекрати действието на статута на животното като предназначено за клане с цел човешка консумация за период от шест месеца, ако стопанинът може да представи в рамките на 30 дни от датата на обявяването на загубата на идентификационния документ достатъчно доказателства за това, че статутът на еднокопитното животно като предназначено за клане с цел човешка консумация, не е компрометиран поради медицинско лечение.

За целта компетентният орган вписва датата, от която започва да тече шестмесечният период на прекратяване на действието в първата колона на част III от раздел IX от дубликата на идентификационния документ и попълва третата колона от него.

3.   Когато изгубеният оригинален идентификационен документ е издаден от орган издател, посочен в член 4, параграф 2, в трета страна, дубликатът на идентификационния документ се издава от органа, издал оригинала, и се изпраща на стопанина или, когато това специално се изисква от законодателството на държавата-членка, в която се намира еднокопитното животно, на собственика чрез органа издател или компетентния орган в тази държава-членка.

В такива случаи еднокопитното се класифицира в част II от раздел IX на дубликата на идентификационния документ като непредназначено за клане с цел човешка консумация, а записът в базата данни, както е упоменато в член 21, параграф 1, буква л), се изменя по съответния начин.

Дубликатът на идентификационния документ обаче може да бъде издаден от орган издател, посочен в член 4, параграф 1, буква а), който регистрира еднокопитни от тази порода или от орган издател, посочен в член 4, параграф 1, буква б), който регистрира еднокопитни за тази цел в държавата-членка, в която се намира еднокопитното животно, когато органът, издал оригинала в третата страна, е дал своето съгласие.

4.   Когато изгубеният идентификационен документ е бил издаден от орган издател, който вече не съществува, дубликатът на идентификационния документ се издава от орган издател в държавата-членка, в която се намира еднокопитното животно в съответствие с параграф 1.

Член 17

Идентификационен документ, заместващ оригинала

Когато оригиналът на идентификационен документ е изгубен и самоличността на еднокопитното животно не може да бъде установена, органът издател, посочен в член 4, параграф 3, в държавата-членка, в която се намира еднокопитното животно, издава идентификационен документ, заместващ оригинала („заместващ идентификационен документ“), който трябва да бъде ясно обозначен като такъв и да отговаря на изискванията на член 5, параграф 1, буква б).

В подобни случаи еднокопитното животно се класифицира в част II от раздел IX на заместващия идентификационен документ като непредназначено за клане с цел човешка консумация.

Данните относно издадения заместващ идентификационен документ и статута на регистрация и класификацията на еднокопитното животно в раздел IX от него се адаптират по подходящ начин в базата данни, посочена в член 21 чрез позоваване на уникалния доживотен номер.

Член 18

Прекратяване на действието на идентификационен документ за цели на движение

Официалният ветеринарен лекар прекратява валидността за цели на движение на идентификационен документ чрез подходящо вписване в раздел VIII от него, когато еднокопитно животно се отглежда в или произхожда от стопанство, което:

а)

е под забрана, посочена в член 4, параграф 5 от Директива 90/426/ЕИО; или

б)

се намира в държава-членка или район от държава-членка, в който има случаи на африканска чума по конете.

ГЛАВА VI

СМЪРТ НА ЕДНОКОПИТНИ И ЕДНОКОПИТНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КЛАНЕ С ЦЕЛ ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ, И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО

Член 19

Смърт на еднокопитни

1.   При заколването или смъртта на еднокопитно животно се предприемат следните мерки:

а)

транспондерът следва да се предпази от последващо неправомерно използване, като се прибира, унищожава или съхранява in situ;

б)

идентификационният документ се анулира, като минимум се поставя печат „невалиден“ върху първата страница;

в)

на органа издател или директно, или чрез пункта за контакт, посочен в член 23, параграф 4 се връчва удостоверение, в което се посочва уникалният доживотен номер на еднокопитното животно и което гласи, че еднокопитното е било заклано, убито или е умряло, като се посочва и датата на смъртта; и

г)

анулираният идентификационен документ се унищожава.

2.   Мерките, предвидени в параграф 1, се извършват от или под надзора на:

а)

официалния ветеринарен лекар:

i)

в случай на заколване или убиване за целите на предпазване от заболявания, в съответствие с член 4, параграф 4, точка i) от Директива 90/426/ЕИО; или

ii)

след заколване, в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 90/426/ЕИО; или

б)

компетентния орган, определен в член 2, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕО) № 1774/2002, в случай на съхраняване или обработване на трупа в съответствие с членове 4 или 5 от същия регламент.

3.   Когато, в съответствие с параграф 1, буква а) транспондерът не може да бъде изваден от еднокопитно животно, заклано с цел човешка консумация, официалният ветеринарен лекар обявява месото или частта от месото, в която се намира транспондерът, за негодно за човешка консумация в съответствие с глава V, параграф 1, буква н) от раздел II от приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004.

4.   Чрез дерогация от параграф 1, буква г) и без да се засягат правилата, отпечатани в идентификационния документ от органа издател, държавите-членки могат да прилагат процедури за връщане на обявения за невалиден документ на органа издател.

5.   Във всички случаи на смърт или загуба на еднокопитно животно, които не са посочени в този член, стопанинът връща идентификационния документ на съответния орган издател, посочен в член 4, параграф 1, 2 или 3 в срок от 30 дни след смъртта или загубата на животното.

Член 20

Еднокопитни, предназначени за клане с цел човешка консумация, и документиране на лечението

1.   Едно еднокопитно животно се счита за предназначено за клане с цел човешка консумация, освен когато то необратимо е обявено за непредназначено за тази цел в част II от раздел IХ на идентификационния документ с подпис на:

а)

стопанина или на собственика по тяхно усмотрение; или

б)

стопанина и на отговорния ветеринарен лекар в съответствие с член 10, параграф 2 от Директива 2001/82/ЕО.

2.   Преди всяко лечение в съответствие с член 10, параграф 2 от Директива 2001/82/ЕО или преди каквото и да е лечение с лекарствен продукт, разрешен в съответствие с член 6, параграф 3 от посочената директива, отговорният ветеринарен лекар уточнява статута на еднокопитното животно или като предназначено за клане с цел човешка консумация, какъвто е случаят по подразбиране, или като непредназначено за клане с цел човешка консумация, както е посочено в част II от раздел IX на идентификационния документ.

3.   Когато лечението, посочено в параграф 2 от настоящия член, не е разрешено за еднокопитни, предназначени за клане с цел човешка консумация, отговорният ветеринарен лекар се уверява, че в съответствие с дерогацията, предвидена в член 10, параграф 2 от Директива 2001/82/ЕО, съответното еднокопитно животно необратимо се обявява за непредназначено за клане с цел човешка консумация чрез:

а)

попълване и подписване на част II от раздел IX от идентификационния документ; и

б)

анулиране на част III от раздел IX на идентификационния документ.

4.   При нужда от лечение на еднокопитно животно при условията, посочени в член 10, параграф 3 от Директива 2001/82/ЕО, отговорният ветеринарен лекар вписва в част III от раздел IX на идентификационния документ необходимите данни относно лекарствения продукт, съдържащ основни вещества за лечението на еднокопитни, изброени в Регламент (ЕО) № 1950/2006.

Отговорният ветеринарен лекар вписва датата на последния предписан прием на лекарствения продукт и в съответствие с член 11, параграф 4 от Директива 2001/82/ЕО информира стопанина за датата, на която изтича карентният период, установен в съответствие с член 10, параграф 3 от посочената директива.

ГЛАВА VII

ЗАПИСИ И САНКЦИИ

Член 21

База данни

1.   Когато издава идентификационен документ или регистрира по-рано издадени идентификационни документи, органът издател записва в своята база данни поне следната информация относно еднокопитното животно:

а)

уникален доживотен номер;

б)

вид;

в)

пол;

г)

цвят;

д)

дата (ден, месец, година) на раждане;

е)

ако е приложимо, поне последните 15 знака от кода, предаван от транспондерa, или предавания от радиочестотно устройство код, който не е съобразен със стандарта, определен в член 2, параграф 2, буква б), заедно с информация за изисканата система за прочит на информацията, или алтернативен метод;

ж)

държава на раждане;

з)

дата на издаване и на всяко изменение на идентификационния документ;

и)

име и адрес на лицето, на чието име се издава идентификационният документ;

й)

статут на регистрирано еднокопитно или на еднокопитно за отглеждане и разплод;

к)

име на животното (рождено име и, където е приложимо, търговско име);

л)

известен статут на животното като непредназначено за клане с цел човешка консумация;

м)

информация относно евентуални дубликати и заместващи идентификационни документи в съответствие с членове 16 и 17;

н)

съобщената дата на смъртта на животното.

2.   Органът издател е длъжен да съхранява информацията, описана в параграф 1 от настоящия член, като запис в своята база данни в продължение на най-малко 35 години или минимум две години след смъртта на еднокопитното животно, известена в съответствие с член 19, параграф 1, буква в).

3.   Веднага след вписването на информацията по параграф 1 от настоящия член органът издател изпраща информацията, посочена в букви а) до е) и н) от същия параграф, до централната база данни на държавата-членка, в която е родено еднокопитното животно, ако такава база данни е била предоставена на разположение в съответствие с член 23.

Член 22

Съобщаване на кода на базите данни на органите издатели

Държавите-членки предоставят наименованията, адресите, включително и начините за осъществяване на контакт, както и шестзнаковия идентификационен код, съвместим с UELN, на базите данни на органите издатели на разположение на другите държави-членки и на обществеността на интернет страница.

С цел да подпомогне държавите-членки да оповестяват тази информация, Комисията предоставя интернет страница, на която всяка държава-членка поставя връзка към своята национална интернет страница.

Член 23

Централни бази с данни, съвместно сътрудничество и контактни точки

1.   Държава-членка може да реши, че органът издател трябва да въведе информацията, посочена в член 21 и отнасяща се до еднокопитни, родени или идентифицирани на нейна територия, в централна база данни или че базата данни на органа издател трябва да се свърже с тази централна база данни (наричана „централната база данни“).

2.   Държавите-членки си сътрудничат при експлоатацията на своите централни бази данни в съответствие с Директива 89/608/ЕИО.

3.   Държавите-членки предоставят наименованието, адреса и шестзнаковия идентификационен код, съвместим с UELN, на своите централни бази данни на разположение на другите държави-членки и на обществеността на интернет страница.

С цел да подпомогне държавите-членки да предоставят тази информация на разположение, Комисията предоставя интернет страница, на която всяка държава-членка поставя връзка към своята национална интернет страница.

4.   Държавите-членки осигуряват контактна точка за получаване на удостоверенията, посочени в член 19, параграф 1, буква в), за по-нататъшно разпространение до съответните органи издатели, одобрени на тяхна територия.

Тази контактна точка може да бъде орган за връзка, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

Данни относно контактната точка, които могат да бъдат включени в централната база данни, се предоставят на другите държави-членки и на обществеността на интернет страница.

С цел да подпомогне държавите-членки да предоставят тази информация, Комисията предоставя интернет страница, на която всяка държава-членка поставя връзка към своята национална интернет страница.

Член 24

Санкции

Държавите-членки установяват правилата относно санкциите, които се налагат при нарушения на настоящия регламент, и вземат всички мерки, които са необходими, за да осигурят тяхното прилагане. Предвидените наказания трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите-членки съобщават тези разпоредби на Комисията най-късно до 30 юни 2009 г. Всяко следващо изменение, което засяга тези разпоредби, незабавно се съобщава на Комисията.

ГЛАВА VIII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

Отменяне

Решения 93/623/ЕИО и 2000/68/ЕО се отменят считано от 1 юли 2009 г.

Позоваването на отменените решения се тълкува като позоваване на настоящия регламент.

Член 26

Преходни разпоредби

1.   Еднокопитните, родени най-късно до 30 юни 2009 г. и идентифицирани преди тази дата в съответствие с Решение 93/623/ЕИО или Решение 2000/68/ЕО, се считат за идентифицирани в съответствие с настоящия регламент.

Идентификационните документи за тези еднокопитни се регистрират в съответствие с член 21, параграф 1 от настоящия регламент най-късно до 31 декември 2009 г.

2.   Еднокопитни, родени най-късно до 30 юни 2009 г., но неидентифицирани до тази дата в съответствие с Решение 93/623/ЕИО или Решение 2000/68/ЕО, се идентифицират в съответствие с настоящия регламент най-късно до 31 декември 2009 г.

Член 27

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 42. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 352).

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 178, 12.7.1994 г., стр. 66.

(4)  ОВ L 298, 3.12.1993 г., стр. 45. Решение, изменено с Решение 2000/68/ЕО (ОВ L 23, 28.1.2000 г., стр. 72).

(5)  ОВ L 23, 28.1.2000 г., стр. 72.

(6)  ОВ L 86, 6.4.1993 г., стр. 7. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 1792/2006 (ОВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 86, 6.4.1993 г., стр. 16. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 1792/2006.

(8)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 68, 15.3.1973 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1174/86 (ОВ L 107, 24.4.1986 г., стр. 1).

(10)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006.

(11)  ОВ L 157, 10.6.1992 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Решение 2007/729/ЕО на Комисията (ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 26).

(12)  ОВ L 19, 25.1.1996 г., стр. 39.

(13)  ОВ L 192, 11.7.1992 г., стр. 63.

(14)  ОВ L 210, 20.8.1996 г., стр. 53. Решение, изменено с Решение 2004/186/ЕО (ОВ L 57, 25.2.2004 г., стр. 27).

(15)  ОВ L 306, 22.11.2003 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО.

(16)  ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 83. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1246/2007 (ОВ L 281, 25.10.2007 г., стр. 21).

(17)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1432/2007 на Комисията (ОВ L 320, 6.12.2007 г., стр. 13).

(18)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206. Коригирана версия (ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 83). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006.

(19)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 575/2006 на Комисията (ОВ L 100, 8.4.2006 г., стр. 3).

(20)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55. Коригирана версия (ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 22). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1243/2007 на Комисията (ОВ L 281, 25.10.2007 г., стр. 8).

(21)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 61/2008 на Комисията (ОВ L 22, 25.1.2008 г., стр. 8).

(22)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3. Директива, изменена с Директива 2003/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 262, 14.10.2003 г., стр. 17).

(23)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/28/ЕО (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 58).

(24)  ОВ L 367, 22.12.2006 г., стр. 33.

(25)  ОВ L 351, 2.12.1989 г., стр. 34.

(26)  http://www.ueln.net

(27)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. Коригирана версия (ОВ L 191, 28.5.2004 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006.

(28)  ОВ L 382, 31.12.1988 г., стр. 36.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ЗА ЕДНОКОПИТНИТЕ

ПАСПОРТ

Общи инструкции

Тези инструкции са изготвени в помощ на потребителя и не представляват пречка за правилата, определени в Регламент (ЕО) № 504/2008.

I.   Паспортът съдържа всички инструкции за използването му и подробности за органа издател на френски, английски и един от официалните езици на държавата-членка или на страната, в която се намира седалището на органа издател

II.   Съдържаща се в паспорта информация

A.   Паспортът задължително съдържа следната информация:

1.   Раздели I и II — Идентификация

Еднокопитното животно се идентифицира от компетентния орган. Идентификационният номер по недвусмислен начин идентифицира животното и органа, който издава идентификационния документ, като този номер е съвместим със системата UELN.

В точка 5 от раздел I се предоставя място за най-малко 15 знака на кода на транспондера.

В случай на регистрирано еднокопитно паспортът съдържа родословния сертификат и класа от родословната книга, в който е записано животното в съответствие с правилата на одобрената организация за отглеждане на еднокопитни за разплод, която издава паспорта.

2.   Раздел III — Собственик

Името на собственика или негов агент/представител се посочва, когато това се изисква от органа издател.

3.   Раздел IV — Вписване на проверките на идентичността

Ако това се изисква от законовите или подзаконовите актове, проведените проверки на самоличността на еднокопитното се вписват от компетентния орган.

4.   Раздели V и VI — Вписване на ваксинациите

Всички ваксинации трябва да се впишат в раздел V (само за конска инфлуенца) и в раздел VI (всички останали ваксинации). Информацията може да е под формата на стикер.

5.   Раздел VII — Здравни лабораторни изследвания

Вписват се всички проведени изследвания за установяване наличието на заразни заболявания.

6.   Раздел VIII — Валидност на документ за цели на движение

Анулиране/Удължаване на валидността на документ в съответствие с член 4, параграф 4 от Директива 90/426/ЕИО и списък на заболяванията, които задължително се оповестяват.

7.   Раздел IX — Прием на ветеринарни лекарствени продукти

Части I и II или част III от този раздел се попълват надлежно в съответствие с инструкциите, посочени в същия раздел.

Б.   Паспортът може да съдържа следната информация:

Раздел Х — Основни ветеринарномедицински изисквания

РАЗДЕЛ I

Част А — Идентификационни детайли

Image

РАЗДЕЛ I

Част Б — Контурна схема

Image

РАЗДЕЛ II

Certificat d'origine

Certificate of Origin

Сертификат за произход

Image

РАЗДЕЛ III

[Попълва се само ако се изисква от и в съответствие с правилата на организациите, посочени в член 2, буква в) от Директива 90/426/ЕИО]

Détails de droit de propriété

1.

Pour les compétitions sous compétence de la Fédération équestre internationale, la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.

2.

En cas de changement de propriétaire, le passeport doit être immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.

3.

S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom de la personne responsable pour le cheval doit être inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.

4.

Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la location d'un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.

(Данни относно собствеността)

1.

За провеждане на състезания, организирани от Международната федерация по конен спорт, националността на коня е тази на неговия собственик.

2.

При смяна на собственика паспортът незабавно се връчва на органа издател, асоциация или официална агенция, като се съобщават името и адресът на новия собственик, за регистрация и предаване на новия собственик.

3.

Ако има повече от един собственик или конят е собственост на дружество, името на лицето, което отговаря за коня, се вписва в паспорта заедно с неговата националност. Ако собствениците са от различни страни, те сами определят националността на коня.

4.

Когато Fédération équestre internationale одобри отдаването под наем на кон от страна на национална федерация по конен спорт, информацията за тези операции се записва от съответната национална федерация по конен спорт.

Details of ownership

1.

For competition purposes under the auspices of the Fédération équestre internationale the nationality of the horse is that of its owner.

2.

On change of ownership the passport must immediately be lodged with the issuing organization, association or official agency, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.

3.

If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the passport together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.

4.

When the Fédération équestre internationale approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.


Date d'enregistrement par l'organisation, l'association ou le service officiel

Date of registration, by the organisation, association, or official agency

Дата на регистрация от организация, асоциация или официална агенция

Nom du propriétaire

Name of owner

Име на собственика

Adresse du propriétaire

Address of owner

Адрес на собственика

Nationalité du propriétaire

Nationality of owner

Националност на собственика

Signature du propriétaire

Signature of owner

Подпис на собственика

Cachet de l'organisation, association ou service officiel et signature

Organization, association or official agency stamp and signature

Подпис и печат на упълномощено лице от организацията, асоциацията или официалната агенция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бележка към органа издател [да не се отпечатва в идентификационния документ]: Текстът в точки 1 до 4 от този раздел, или части от тях, да се отпечатват единствено, когато отговаря на правилата на организациите, посочени в член 2, буква в) от Директива 90/426/ЕИО].

РАЗДЕЛ IV

Contrôles d'identité du cheval décrit dans ce passeport

L'identité de l'équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements l'exigent: signer cette page signifie que le signalement du cheval/de l'équidé présenté est conforme à celui de la section I du passeport.

Проверка на идентификацията на коня, за който е издаден паспортът

Самоличността на еднокопитното животно задължително се проверява всеки път, когато това се изисква от правилата и регламентите и се удостоверява, че животното отговаря на описанието, посочено в раздел I на паспорта.

Control of identification of the horse described in the passport

The identity of the equine animal must be checked each time this is required by rules and regulations and certified that it conforms to the description given in Section I of the passport.


Date

Date

Дата

Ville et pays

Town and country

Град и държава

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire, etc.)

Reason for check (event, health certificate, etc.)

Повод за проверката (мероприятие, здравен сертификат, и т.н.)

Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l'identité

Signature, name (in capital letters) and capacity of official verifying the identification

Подпис, име (с главни букви) и длъжност на служителя, който проверява идентификацията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V

Grippe équine seulement

ou

Grippe équine dans le cadre de vaccins combinés

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par le cheval/l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Само за конска инфлуенца

или

конска инфлуенца с употреба на комбинирани ваксини

Данни за ваксинациите

Данни за всички ваксинации на коня/еднокопитното се вписват прегледно и подробно, като се удостоверяват с името и подписа на ветеринарния лекар.

Equine influenza only

or

equine influenza using combined vaccines

Vaccination record

Details of every vaccination which the horse/equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.


Date

Date

Дата

Lieu

Place

Населено място

Pays

Country

Държава

Vaccin/Vaccine/Ваксина

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Име (с главни букви) и подпис на ветеринарния лекар

Nom

Name

Наименование

Numéro du lot

Batch number

Номер на партидата

Maladie(s)

Disease(s)

Заболяване/ия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI

Maladies autres que la grippe équine

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Други заболявания, различни от конската инфлуенца

Данни за ваксинациите

Данни за всяка ваксинация на еднокопитното животно се вписват прегледно и подробно, като се удостоверяват с името и подписа на ветеринарния лекар.

Diseases other than equine influenza

Vaccination record

Details of every vaccination which the equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.


Date

Date

Дата

Lieu

Place

Населено място

Pays

Country

Държава

Vaccin/Vaccine/Ваксина

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Име (с главни букви) и подпис на ветеринарния лекар

Nom

Name

Наименование

Numéro du lot

Batch number

Номер на партидата

Maladie(s)

Disease(s)

Заболяване/ия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII

Contrôles sanitaires effectués par des laboratoires

Le résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l'autorité demandant le contrôle.

Здравно лабораторно изследване

Резултатите от всяко изследване, проведено за заразно заболяване от ветеринарен лекар или лаборатория, упълномощени от официалния ветеринарен орган на държавата, се вписват прегледно и подробно от ветеринарния лекар, упълномощен от органа, по чиято поръчка се извършва изследването.

Laboratory health test

The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory authorised by the official veterinary service of the country must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.


Date de prélèvement

Sampling date

Дата на вземане на пробата

Maladies transmissibles concernées

Transmissible disease tested for

Заразни заболявания, за които се провежда изследването

Nature de l’examen

Type of test

Вид на изследването

Résultat de l’examen

Result of test

Резултат от изследването

Laboratoire officiel d’analyse du prélèvement

Official laboratory to which sample is sent

Официална лаборатория, в която е изпратена пробата

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Име (с главни букви) и подпис на ветеринарния лекар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VIII

INVALIDATION/REVALIDATION DU DOCUMENT DANS LE CADRE DES MOUVEMENTS

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 90/426/CEE

INVALIDATION/REVALIDATION OF THE DOCUMENT FOR MOVEMENT PURPOSES

in accordance with Article 4(4) of Directive 90/426/EEC

АНУЛИРАНЕ/ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ВАЛИДНОСТТА НА ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕЛИ НА ДВИЖЕНИЕ

в съответствие с член 4, параграф 4 от Директива 90/426/ЕИО

Date

Date

Дата

Lieu

Place

Населено място

Validité du document

Validity of document

Валидност на документа

Maladie

Disease

Заболяване

[отбележете с цифра, както е показано по-долу]

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Name in capitals and signature of official veterinarian

Име с главни букви и подпис на официалния ветеринарен лекар

Validité suspendue

Validity suspended

Прекратяване на валидността

Validité rétablie

Validity re-established

Подновяване на валидността

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE — COMPULSORILY NOTIFIABLE DISEASES — ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОИТО СЕ ОПОВЕСТЯВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

1.

Peste équine — African horse sickness — африканска чума по конете

2.

Stomatite vésiculeuse — vesicular stomatitis — везикулозен стоматит

3.

Dourine — dourine — дурин

4.

Morve — glanders — сап

5.

Encéphalomyélites équines (sous toutes ses formes, y compris la VEE) — equine encephalomyelitis (all types including VEE) — енцефаломиелит при еднокопитни животни (всички видове, включително венецуелски енцефаломиелит по конете)

6.

Anémie infectieuse — equine infectious anaemia — инфекциозна анемия

7.

Rage — rabies — бяс

8.

Fièvre charbonneuse — anthrax — антракс

РАЗДЕЛ IX

Прием на ветеринарни лекарствени продукти

Image

Image

РАЗДЕЛ X

Exigences sanitaires de base

Les exigences ne sont pas valables pour l'introduction dans la Communauté

Basic health requirements

These requirements are not valid to enter the Community

Основни санитарни изисквания

Тези изисквания не важат за допускане в Общността

Je soussigné (1) certifie que l'équidé décrit dans ce passeport satisfait aux conditions suivantes:

I, the undersigned (1), hereby certify that the equine animal described in this passport satisfies the following conditions:

Аз, долуподписаният (1), удостоверявам, че еднокопитното животно, описано в този паспорт, отговаря на следните условия:

а)

il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport;

it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport;

на животното бе извършен преглед на днешния ден, то не показва признаци на заболяване и е годно за транпортиране;

б)

il n'est pas destiné à l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible;

it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;

то не е предназначено за клане в рамките на национална програма за ликвидиране на заразна болест;

в)

il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation;

it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding;

животното не произхожда от стопанство, подложено на ограничения по ветеринарно-санитарни причини, и не е влизало в контакт с еднокопитни от такива стопанства;

г)

à ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés atteints d'une maladie transmissible au cours des 15 jours précédant l'embarquement.

to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 15 days prior to loading.

доколкото ми е известно, животното не е влизало в контакт с еднокопитни, заболели от заразно заболяване за времето от 15 дни преди натоварването му.

LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL

THIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL VETERINARIAN

НАСТОЯЩИЯТ СЕРТИФИКАТ Е ВАЛИДЕН 10 ДНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСА НА ОФИЦИАЛНИЯ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР

Date

Date

Дата

Lieu

Place

Населено място

Pour des raisons épidémiologiques particulières, un certificat sanitaire séparé accompagne le présent passeport

For particular epidemiological reasons, a separate health certificate accompanies this passport

По особени епидемологични причини паспортът се придружава от отделен здравен сертификат

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Name in capital letters and signature of official veterinarian

Име с главни букви и подпис на официалния ветеринарен лекар

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Да/не (ненужното се зачерква)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Да/не (ненужното се зачерква)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Да/не (ненужното се зачерква)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Да/не (ненужното се зачерква)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Да/не (ненужното се зачерква)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Да/не (ненужното се зачерква)

 


(1)  Ce document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l’équidé.

This document must be signed within 48 hours prior to international transport of equine animal.

Настоящият документ се подписва до 48 часа преди международен транспорт на еднокопитно животно.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Информация, съхранявана в картата с чип

Картата с чип съдържа най-малко следното:

1.

Видима информация:

орган издател

уникален доживотен номер

име

пол

цвят

последните 15 знака от кода, предаван от транспондера (където е целесъобразно)

снимка на еднокопитното животно.

2.

Електронна информация, достъпна с използването на стандартен софтуер:

Поне цялата задължителна информация в част А на раздел I от идентификационния документ.


7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/33


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 505/2008 НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2008 година

за разрешаване на нова употреба на 3-фитаза (Natuphos) като фуражна добавка

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда разрешителни за използването на добавки при храненето на животните, както и основанията и процедурите за издаването на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за разрешително за препарата, посочен в приложението към настоящия регламент. Това заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаване на нова употреба на ензимния препарат 3-фитаза (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G и Natuphos 10000 L), получен от Aspergillus niger (CBS 101.672), като фуражна добавка за женски свине, който следва да се причисли към категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Употребата на този препарат бе разрешена за отбити прасенца, за свине за угояване и за пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 243/2007 на Комисията (2), за кокошки-носачки и за пуйки за угояване — с Регламент (ЕО) № 1142/2007 на Комисията (3), и за патици — с Регламент (ЕО) № 165/2008 на Комисията (4).

(5)

Бяха представени нови данни в подкрепа на заявлението за разрешително за употреба при женски свине. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи в становището си от 15 юни 2006 г. (5), че ензимният препарат Natuphos (3-фитаза), получен от Aspergillus niger (CBS 101.672), не оказва неблагоприятно въздействие върху потребителите, ползвателите или околната среда и че ефективно допринася за подобряване на смилаемостта на фуражите. В становището си от 12 декември 2007 г. (6) Органът заключи, че употребата на посочения препарат е безвредна за женските свине. Органът не смята за необходимо да налага специфични изисквания по отношение на мониторинга след пускането на продукта на пазара. Той също така провери доклада за метода за анализ на добавката във фураж, представен от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

Оценката на препарата показва, че условията за разрешаване, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Следователно употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, спадащ към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 73, 13.3.2007 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 256, 2.10.2007 г., стр. 20.

(4)  ОВ L 50, 23.2.2008 г., стр. 8.

(5)  Становище на Научната група по добавките и продуктите или веществата, използвани в храните за животни, и на Научната група по генетично модифицираните организми относно безвредността и ефикасността на ензимния препарат Natuphos (3-фитаза), получен от Aspergillus niger. The EFSA Journal (2006 г.) 369, стр. 1—19.

(6)  Научно становище на Групата по добавките и продуктите или веществата, използвани в храните за животни, относно „Безопасността на ензимния препарат Natuphos (3-фитаза) за женските свине“. The EFSA Journal (2007 г.) 614, стр. 1—5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Име на притежателя на разрешителното

Добавка

(търговско наименование)

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животното

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Край на срока на разрешението

активни единици/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория зоотехнически добавки. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната.

4a1600

BASF SE

3-фитаза

EC 3.1.3.8

(Natuphos 5000 Natuphos 5000 G Natuphos 5000 L Natuphos 10000 G Natuphos 10000 L)

 

Състав на добавката

3-фитаза, получена от Aspergillius niger (CBS 101.672), с минимална активност:

 

в твърдо състояние: 5 000 FTU (1)/g

 

в течно състояние: 5 000 FTU/ml

 

Характеристика на активното вещество

3-фитаза, получена от Aspergillius niger (CBS 101.672)

 

Метод за анализ (2)

Колориметричен метод, измерващ неорганичния фосфат, отделен от ензима от субстрата на фитата.

Женски свине

500 FTU

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на годност и устойчивостта на гранулиране.

2.

Препоръчителна доза за килограм пълноценен фураж: 500 FTU.

3.

Да се използва във фуражи, съдържащи над 0,36 % фосфор, свързан с фитин.

27 юни 2018 г.


(1)  1 FTU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол неорганичен фосфат от натриев фитат на минута при pH 5,5 и при 37 °С.

(2)  Подробна информация относно методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/36


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 506/2008 НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2008 година

за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета от 11 юни 2007 г. относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове (1), и по-специално член 24, параграфи 1, 5 и 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 708/2007 създава рамка, уреждаща практиките, използвани в аквакултурите във връзка с чуждоземните и неприсъстващите в района видове, за да се оцени и сведе до минимум възможното въздействие на тези и други свързани нецелеви видове върху водните местообитания.

(2)

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 708/2007 съдържа списък на видовете, за които не се прилагат определени разпоредби на гореспоменатия регламент. Държавите-членки могат да отправят искания към Комисията за добавяне на видове към посоченото приложение.

(3)

Преди влизането в сила на гореспоменатия регламент някои държави-членки отправиха искания за добавяне на видове към приложение IV. Франция предложи, по отношение на нейните най-отдалечени региони, определени видове да се добавят в отделна част на гореспоменатото приложение.

(4)

Комисията свика група от експерти на 7 ноември 2007 г. и 30—31 януари 2008 г., с цел да оцени дали тези видове отговарят на условията за включване в приложение IV към посочения регламент. За тази цел бе създаден нов списък от видове.

(5)

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 708/2007 следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 708/2007 се заменя с текста от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2008 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 168, 28.6.2007 г., стp. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на видовете, предвидени в член 2, параграф 5

ЧАСТ А —   Общи

 

Acipenser baeri  (1), Сибирска есетра

 

A. gueldenstаеdtii  (1), Руска есетра

 

A. nudiventris  (1), Шип

 

A. ruthenus  (1), Чига

 

A. stellatus  (1), Пъструга

 

A. sturio  (1), Немска есетра

 

Aristichthys nobilis, Пъстър толстолоб

 

Carassius auratus, Сребриста каракуда

 

Clarias gariepinus, Африкански сом

 

Coregonus peled, Пелед

 

Crassostrea gigas, Тихоокеанска стрида

 

Ctenopharyngodon idella, Бял амур

 

Cyprinus carpio, Шаран

 

Huso huso  (1), Моруна

 

Hypophthalmichthys molitrix, Бял толстолоб

 

Ictalurus punctatus, Петнист котешки сом

 

Micropterus salmoides, Американски големоуст бибан

 

Oncorhynchus mykiss, Дъгова пъстърва

 

Ruditapes philippinarum, Японска или манилска мида

 

Salvelinus alpinus, Арктически сивен

 

Salvelinus fontinalis, Сивен

 

Salvelinus namaycush, Езерен голец

 

Sander lucioperca, Бяла риба

 

Silurus glanis, Сом

ЧАСТ Б — департаменти   Френски отвъдморски

 

Macrobrachium rosenbergii, Гигантска речна скарида

 

Oreochromis mossambicus, Мозамбикска тилапия

 

O. niloticus, Нилска тилапия

 

Sciaenops ocellatus, Червен горбил


(1)  Хибриди от есетрови риби.“


7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/38


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 507/2008 НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2008 година

за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно

(кодифицирана версия)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета от 27 юли 2000 г. относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (1), и по-специално член 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2799/98 на Съвета от 15 декември 1998 г. относно определяне на агромонетарния режим на еврото (2), и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 245/2001 на Комисията от 5 февруари 2001 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (3) е бил неколкократно и съществено изменян (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Регламент (ЕО) № 1673/2000 предвижда inter alia мерки, свързани с вътрешния пазар на лен и на коноп за влакно, включващи помощи за одобрени първични преработватели на слама от лен и коноп, и за земеделските производители, които възлагат преработването на сламата за собствена сметка, подробните правила за прилагането на които трябва да бъдат установени.

(3)

Трябва да бъдат определени условията за одобряване на първичните преработватели и задълженията, които трябва да бъдат спазвани от земеделските производители, възлагащи преработването на сламата за собствена сметка. Трябва също така да бъде уточнена информацията, посочвана в договорите за покупко-продажба на слама, в ангажиментите за преработка и в договора за преработка, посочени в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1673/2000.

(4)

Някои от първичните преработватели на ленена слама произвеждат основно дълги ленени влакна, но като второстепенна дейност също и къси ленени влакна, съдържащи висок процент примеси и развлакнени отпадъци. При липса на подходящо оборудване за почистване на въпросните вторични продукти, те могат да възложат почистването на късите влакна по договор на друг оператор. При тези условия почистването на влакната по договор следва да се разглежда като операция, извършвана от одобрения първичен преработвател по отношение на късите ленени влакна. Следователно условията, които трябва да бъдат спазвани от съответните оператори, по-специално що се отнася до проверките, следва да бъдат съответно определени.

(5)

За да се осигури възможността тези продукти да се ползват от помощите, трябва да се въведе по отношение на съответната пазарна година едно единствено заявление, както е посочено в част II, дял II, глава I от Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (5).

(6)

С цел осигуряване на добро административно управление при същевременно приспособяване към специфичните условия на пазарите на лен и на коноп, следва да бъде определен периодът, през който сламата от лен и коноп за влакно може да бъде преработвана и, където това е приложимо, търгувана.

(7)

В случай че дадена държава-членка реши да предостави помощи за къси ленени влакна или за конопени влакна с процент на съдържание на примеси и развлакнени отпадъци, по-висок от 7,5 %, следва да бъде определен метод за изчисляване, позволяващ изразяване на произведеното количество в еквивалентно количество със съдържание на примеси и развлакнени отпадъци от 7,5 %.

(8)

За да бъде улеснено правилното действие на стабилизиращия механизъм, следва да бъдат предвидени разпоредби за ограничаване на количеството влакна, за чиято преработка може да бъде отпусната помощ в рамките на една пазарна година, до резултата от умножаването на броя хектари, предмет на договор или ангажимент за преработка, по единично количество на хектар. Това единично количество следва да бъде определено от държавата-членка на базата на установените гарантирани национални количества и на обработваните хектари.

(9)

Предвид различията в равнищата на гарантираните национални количества, които могат да бъдат резултат от гъвкавостта, въведена с член 3 от Регламент (ЕО) № 1673/2000, следва да бъдат установени подробни правила за определяне на такива гарантирани национални количества за всяка пазарна година, като се имат предвид евентуалните адаптирания, които могат да се окажат необходими за подходящото разпределение на гарантираните национални количества между бенефициерите на помощите за преработка.

(10)

Условие за отпускането на помощите за преработката е сключването на един от договорите или поемането на ангажимента, както е посочено в член 2 от Регламент (ЕО) № 1673/2000. Освен това прехвърлянето между гарантираните национални количества и единичното количество на хектар трябва да бъде определено в подходящ момент от държавата-членка на базата на площите, обработвани в рамките на договор или ангажимент. Следва да се предвиди релевантната информация от тези договори или ангажименти да се предава от операторите на компетентните органи на държавата-членка в началото на операциите по преработка. За да бъде позволена известна гъвкавост на съответната търговия, следва да се предвидят ограничения на възможността за прехвърляне на договорите между одобрените първични преработватели.

(11)

С цел постигане на добро управление на режима на помощи е необходимо да бъде определена информацията, която трябва да бъде предавана от операторите на компетентните органи на държавата-членка, както и уведомленията до Комисията, извършвани от държавите-членки.

(12)

За управление на режим, основаващ се на помощи, предоставени на базата на количествата влакна, произведени по време на период от 22 месеца, следва да се предвиди внасянето в началото на операциите по преработка за дадена пазарна година на заявление за помощ за влакната, които ще бъдат произведени и чиито количества ще бъдат посочвани периодично след това.

(13)

Поради възможни адаптирания в гарантираните национални количества и на единичното количество на хектар, общите количества влакна, за които може да бъде предоставена помощ, са известни едва след приключване на преработката. Следователно е необходимо да бъде предвидена възможност за отпускане на аванси от помощите, които да се изплащат на одобрените първични преработватели на базата на количествата влакна, получавани периодично. За да се осигури действителното изплащане на дължимите суми в случай на установяване на нередности, такива аванси следва да бъдат обвързани с внасянето на гаранции. Тези гаранции трябва да отговарят на определени разпоредби, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията от 22 юли 1985 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти (6).

(14)

Допълнителната помощ, предвидена в член 4 от Регламент (ЕО) № 1673/2000, се предоставя единствено за площите, производството на слама от които е обект на помощ за преработка в дълги ленени влакна. Следователно минималният добив на дълги ленени влакна на хектар, предмет на договор или на поет ангажимент, следва да бъде установен съответно, с цел да бъдат определени условията, при които това условие е изпълнено.

(15)

Системата за административни проверки и проверки на място е от съществено значение за правилното осъществяване на операциите. Необходимо е да бъдат уточнени основните елементи, които трябва да бъдат предмет на проверки, както и да се определи минималният брой проверки на място, които трябва да се извършват за всяка пазарна година.

(16)

Необходимо е да бъдат определени последиците от евентуални установени нередности. Те трябва да бъдат достатъчно строги, за да предотвратят незаконното използване на помощи от Общността, като едновременно с това се спазва принципът на пропорционалността.

(17)

С цел да се доближи достатъчно моментът, в който се добиват влакната, до правопораждащия факт за обменния курс за авансите и помощите за преработка, този правопораждащ факт трябва да настъпва в последния ден на всеки от периодите, предвидени за съобщаването на количествата добити влакна.

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по естествените влакна,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел и пазарна година

1.   Настоящият регламент определя подробните правила за прилагането на общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно, установена с Регламент (ЕО) № 1673/2000.

2.   Пазарната година обхваща периода от 1 юли до 30 юни.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)

„лице, приравнено на преработвател“ означава земеделски производител, който, в съответствие с член 2, параграф 1, алинея трета, буква б) от Регламент (ЕО) № 1673/2000 е сключил договор за преработка с одобрен първичен преработвател за добиването на влакна от слама, която е негова собственост;

б)

„дълги ленени влакна“ означава ленени влакна, получени от пълното отделяне на влакната и дървесната тъкан на стеблата, които в края на операцията по очукването представляват нишки с най-малко 50 сантиметра дължина, подредени успоредно на снопове, на пластове или на валма;

в)

„къси ленени влакна“ означава ленени влакна, различни от посочените в буква б), получени най-малко от частично отделяне на влакната и дървесната тъкан на стеблата;

г)

„конопени влакна“ означава конопени влакна, получени най-малко от частично отделяне на влакната и дървесната тъкан на стеблата.

Член 3

Одобрение на първичен преработвател

1.   За да бъде одобрен, първичният преработвател трябва да подаде до компетентния орган заявление, съдържащо най-малко:

а)

описание на предприятието и на пълната гама продукти, получавани от преработката на ленената и конопената слама;

б)

описание на съоръженията и оборудването за преработка, като се уточнява местонахождението им и техническите спецификации, отнасящи се за:

i)

потреблението на електричество и максималните количества ленена и конопена слама, които могат да бъдат преработвани за един час и за една година;

ii)

максималните количества дълги ленени влакна, къси ленени влакна и конопени влакна, които могат да бъдат получени за един час и за една година;

iii)

индикативните количества ленена и конопена слама, необходими за получаването на 100 килограма от всеки един от продуктите, посочени в буква а);

в)

описание на съоръженията за складиране, като се уточнява местонахождението им и техният капацитет в тона ленена и конопена слама и влакна.

2.   Заявлението за одобрение съдържа ангажимент, считано от датата на представяне на заявлението:

а)

да се съхраняват отделно, по отделни пазарни години реколтите от съответната слама и по държави-членки, в които е прибрана реколтата, ленената слама, конопената слама, дългите ленени влакна, късите ленени влакна и конопените влакна:

i)

предмет на всички договори за покупко-продажба и ангажименти за преработка като цяло;

ii)

предмет на всеки един от договорите за преработка, сключени с лицата, приравнени на преработватели;

iii)

от всички останали доставчици общо и където е приложимо, съответстващи на партидите влакна, получени от сламата, посочена в точка i), но които няма да бъдат предмет на заявление за помощ;

б)

да се поддържат ежедневна отчетност на запасите или отчетност по партиди, редовно свързана с финансовите отчети, и документация, които съответстват на изискванията на параграф 5, заедно с доказателствените документи, предвидени от държавата-членка с цел извършването на проверки;

в)

да бъде уведомяван компетентният орган за всяка промяна на информацията, предвидена в параграф 1;

г)

да бъдат приети всички проверки, предвидени в рамките на прилагането на режима за помощи, предвиден в Регламент (ЕО) № 1673/2000.

3.   След проверка на място за съответствие на информацията, посочена в параграф 1, компетентният орган предоставя одобрение на първичния преработвател, отнасящо се до видовете влакна, които могат да бъдат произведени при спазване на условията за отпускане на помощ, и му определя номер на одобрението.

Одобрението се предоставя в срок от два месеца от датата на подаване на заявлението.

В случай на промяна на един или на няколко от елементите на информацията, посочени в параграф 1, компетентният орган потвърждава или адаптира одобрението, ако е необходимо след извършване на проверка на място, през месеца, следващ този на уведомлението за промяната. Въпреки това адаптиране относно вида влакна, за които е предоставено одобрението, може да влезе в сила едва от следващата пазарна година.

4.   Във връзка с одобрението на първични преработватели, предоставено едновременно за дълги ленени влакна и за къси ленени влакна, държавата-членка може да разреши почистване по договор на късите влакна съгласно условията, посочени в настоящия параграф, и ако прецени, че режимът на контрол е задоволителен, за да се осигури спазването на допустимите граници на примеси и развлакнени отпадъци, посочени в член 2, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1673/2000.

В този случай първичният преработвател посочва в заявлението за предоставяне на одобрение, посочено в параграф 1, своето намерение да се ползва от разпоредбите на настоящия параграф.

На един одобрен първичен преработвател за една пазарна година може да бъде предоставено одобрение за 1 максимум две лица, извършващи почистване на къси ленени влакна.

Преди 1 февруари за всяка пазарна година, одобреният първичен преработвател представя на компетентния орган договор за почистване на къси ленени влакна, който включва най-малко:

а)

датата на сключване на договора и пазарната година, съответстваща на реколтата на сламата, от която са получени влакната;

б)

номера на одобрението на първичния преработвател, а в случай на лице, извършващо почистване на къси ленени влакна, неговото име, фирма, адрес и местонахождение на съоръженията;

в)

декларация, че лицето, извършващо почистване на къси ленени влакна, поема ангажимента:

i)

да съхранява отделно за всеки договор за почистване почистените и непочистени къси ленени влакна;

ii)

да води ежедневна отчетност, отделно за всеки договор за почистване, на количествата, постъпили непочистени къси ленени влакна, количествата получени почистени къси ленени влакна и съответните количества на склад;

iii)

да съхранява предвидените от държавата-членка доказателствени документи с цел извършване на проверки и да приема всички проверки, предвидени за прилагането на настоящия регламент.

Ангажиментът на лицето, извършващо почистването, посочено в буква в), се счита за ангажимент на първичния преработвател по силата на неговото одобрение.

5.   Отчетността на запасите на одобрените първични преработватели включва за всеки ден или всяка партида и за всяка категория слама и за всеки вид влакна, които се съхраняват отделно:

а)

постъпилите в предприятието количества, предмет на всеки един от договорите или на ангажимента, посочени в член 5 и, където това е приложимо, от всеки един от останалите доставчици;

б)

количествата преработена слама и количествата получени влакна;

в)

оценка и обосновка на загубите и на унищожените количества;

г)

количествата, напуснали предприятието, разпределени по получатели;

д)

складовата наличност за всеки склад.

Одобреният първичен преработвател трябва да разполага за всяка партида със сертификат за доставка или за приемане от доставчика или от получателя или с друг еквивалентен документ, приет от държавата членка, обхващащ сламата и влакната, които постъпват или напускат предприятието и които не са предмет на някой от договорите или на ангажимента, посочени в член 5. Одобреният първичен преработвател води за всеки от въпросните доставчици или получатели регистър с техните имена, фирма и адрес.

6.   Партидата е определено количество ленена или конопена слама, номерирано при постъпване в съоръженията за преработка или за складиране, посочени в параграф 1.

Партидата може да се отнася само до един договор за покупко-продажба на слама, ангажимент за преработка или договор за преработка, посочени в член 5.

Член 4

Задължения на лицата, приравнени на преработватели

Лицето, приравнено на преработвател, трябва:

а)

да разполага с договор, сключен с одобрен първичен преработвател, за преработка на дълги ленени влакна, къси ленени влакна и/или конопени влакна;

б)

да подържа регистър от началото на съответната пазарна година, посочващ за всеки отделен ден:

i)

количества ленена или конопена слама за влакно, получени и доставени по всеки договор за преработка;

ii)

получените количества дълги ленени влакна, къси ленени влакна и/или конопени влакна;

iii)

количествата дълги ленени влакна, къси ленени влакна и/или конопени влакна, продадени или прехвърлени, с посочване на името и адреса на получателя;

в)

да съхранява предвидените от държавата-членка доказателствени документи за целите на извършването на проверки;

г)

да се ангажира да приеме всички проверки, предвидени за прилагането на настоящия режим за помощи.

Член 5

Договори

1.   Договорите за покупко-продажба на слама, ангажиментът за преработка и договорът за преработка, посочени в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1673/2000 съдържат най-малко:

а)

датата на сключване и пазарната година, съответстваща на реколтата;

б)

номера на одобрението на първичния преработвател, идентификационния номер на земеделския производител по интегрираната система за администриране и контрол, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета (7), както и техните имена и адреси;

в)

данните за идентифицирането на съответния/съответните селскостопански парцел/парцели в съответствие със системата за идентифициране на селскостопанските парцели, предвидена в интегрираната система за администриране и контрол;

г)

засетите с лен площи за влакно и засетите с коноп площи за влакно.

2.   Преди 1 януари на съответната пазарна година договорите за покупко-продажба на слама или за преработка могат да бъдат прехвърлени на одобрен първичен преработвател, различен от сключилия първоначалния договор, с писменото съгласие на земеделския производител и на одобрените първични преработватели, между които се извършва прехвърлянето.

След 1 януари на съответната пазарна година прехвърлянето на договорите, посочени в алинея първа, може да бъде извършено единствено в изключителни случаи, надлежно доказани и след разрешение, дадено от държавата-членка.

Член 6

Информация, която трябва да бъде представена от операторите

1.   Преди датата, определена от държавата-членка, и най-късно до 20 септември след началото на съответната пазарна година одобрените първични преработватели, както и лицата, приравнени на преработватели, представят на компетентния орган:

а)

списък на договорите за покупко-продажба, ангажиментите за преработка и договорите за преработка, посочени в член 5, за съответната пазарна година, отделно за лен и за коноп, с посочване на идентификационния номер на земеделския производител по интегрираната система за администриране и контрол, както и на съответните парцели;

б)

декларация за общата площ, засята с лен, и за общата площ, засята с коноп, предмет на договорите за покупко-продажба, ангажиментите за преработка и договорите за преработка.

Въпреки това държавата-членка може да изиска вместо посочения списък в алинея първа, буква а) копие от всеки един от съответните документи.

Когато някои от договорите или ангажиментите за преработка касаят площи, разположени в държава-членка, различна от тази, в която е одобрен първичният преработвател, информацията, посочена в алинея първа и отнасяща се за тези площи, също се предоставя от заинтересуваното лице на държавата-членка, в която е събрана реколтата.

2.   За първия период от шест месеца на пазарната година и впоследствие за всеки период от четири месеца одобрените първични преработватели, както и лицата, приравнени на тях, декларират пред компетентния орган преди края на всеки следващ месец за всяка една от категориите, от които се складират поотделно запаси:

а)

количествата произведени влакна, за които се подава заявление за помощ;

б)

количествата други произведени влакна;

в)

сумарното общо количество слама, постъпило в предприятието;

г)

количествата запаси;

д)

при необходимост списък, изготвен в съответствие с параграф 1, буква а) на договорите за покупко-продажба на слама и на договорите за преработка, които са били предмет на прехвърляне съгласно разпоредбите на член 5, параграф 2, алинея първа, като се уточняват имената на приобретателя и на прехвърлителя.

За всеки един от съответните периоди лицата, приравнени на преработватели, заедно с декларацията, посочена в алинея първа, представят доказателствените документи за количествата влакна, пуснати на пазара, за които е подадено заявление за помощ. Тези доказателствени документи се определят от държавата-членка и съдържат най-малко копия от фактурите от продажбата на ленени и конопени влакна, както и сертификат от одобрения първичен преработвател, извършил преработката на сламата, посочващо количествата и видовете на получените влакна.

Когато постъпването, напускането и преработката в рамките на дадена пазарна година са окончателно приключили, одобреният първичен преработвател и лицето, приравнено на преработвател, могат да прекратят подаването на декларациите, посочени в настоящия параграф, след като са уведомили държавата-членка за това.

3.   Преди 1 май, следваш съответната пазарна година, одобрените първични преработватели информират компетентния орган за основните начини, по които са използвани получените влакна и останалите продукти.

Член 7

Право на помощ

1.   Помощта за преработка на ленената и конопената слама, посочена в член 2 от Регламент (ЕО) № 1673/2000, се изплаща единствено за ленените и конопените влакна:

а)

получени от слама, която е предмет на договор за покупко-продажба, ангажимент за преработка или договор за преработка, посочени в член 5, отнасящи се за парцели, засети с лен или коноп за влакно, за които е подадено единното заявление за съответната пазарна година, посочено в част II, дял II, глава I от Регламент (ЕО) № 796/2004;

б)

които са получени преди 1 май след края на съответната пазарна година от одобрен първичен преработвател и в случая на лице, приравнено на преработвател, пуснати на пазара преди посочената дата.

2.   В случай че държава-членка реши да предостави помощ за късите ленени влакна или за конопените влакна, съдържащи над 7,5 % примеси и развлакнени отпадъци, в съответствие с разпоредбите на член 2, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1673/2000, количеството „Q“, за което се предоставя помощта, се изчислява по следната формула:

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)]

където „Р“ е полученото количество влакна, за които може да бъде предоставена помощ, съдържащи не повече от допустимия процент „х“ примеси и развлакнени отпадъци.

Член 8

Гарантирани национални количества

1.   Разпределението на 5 000 тона къси ленени влакна и конопени влакна в гарантирани национални количества, предвидено в член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1673/2000, се извършва преди 16 ноември за текущата пазарна година на базата на информацията, предадена на Комисията от съответните държави-членки преди 16 октомври относно:

а)

площите предмет на договори за покупко-продажба, ангажимент за преработка или договори за преработка, представени съгласно член 6 от настоящия регламент;

б)

оценка на добивите на ленена и конопена слама и влакна.

2.   С цел установяване на националните количества, за които може да бъде предоставена помощ за преработка за една пазарна година, държавите-членки определят преди 1 януари на съответната пазарна година прехвърлянията на гарантираните национални количества, извършени съгласно член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1673/2000.

Въпреки това за целите на прилагането на параграф 4 от настоящия член държавата-членка може да адаптира прехвърлените количества преди 1 август след крайния срок, предвиден в член 7, параграф 1, буква б) от настоящия регламент.

3.   За целите на прилагането на член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1673/2000, количеството дълги ленени влакна, къси ленени влакна и конопени влакна, за което може да бъде предоставена помощ за преработка за една пазарна година на одобрен първичен преработвател или на лице, приравнено на преработвател, е ограничено до броя хектари на парцелите, за които са сключени договори за покупко-продажба или е поет ангажимент за преработка, или в зависимост от случая, за които е сключен договор за преработка, умножен по единично количество, което следва да бъде определено.

Държавата-членка определя преди 1 януари на текущата пазарна година, за съвкупността от територията ѝ и за всеки един от посочените три вида влакна, единичното количество, посочено в алинея първа.

4.   Ако количествата влакна, за които може да бъде предоставена помощ за някои одобрени първични преработватели или на лица, приравнени на преработватели, са под границите, приложими за тях по силата на параграф 3, държавата-членка, след получаване на всички декларации, предвидени в член 6, параграф 2, буква а), може да увеличи за съответната пазарна година единичните количества, посочени в параграф 3 на настоящия член, за да може да преразпредели свободните количества между останалите одобрени първични преработватели или лица, приравнени на преработватели, чиито количества, имащи право на помощ, надвишават границите, приложими към тях.

Член 9

Заявление за помощ

1.   Одобреният първичен преработвател подава пред компетентния орган заявление за помощ, отнасящо се за дълги ленени влакна, за къси ленени влакна и за конопени влакна, които ще бъдат получени от сламата от съответната пазарна година преди крайния срок, посочен в член 7, параграф 1, буква б). Заявлението се подава най-късно на датата, предвидена в член 6, параграф 1.

В случай че влакната се получават частично от слама, произведена в държава-членка, различна от тази, в която е одобрен първичният преработвател, заявлението за помощ се подава пред компетентния орган на държавата-членка, в която е събрана сламата и копие от тях се изпраща на държавата-членка, където е одобрен първичният преработвател.

2.   За да се ползва от помощта за преработка на слама, лицето, приравнено на преработвател, подава пред компетентния орган заявление за помощ за дълги ленени влакна, на къси ленени влакна и на конопени влакна, които ще бъдат произведени и пуснати на пазара преди датата, посочена в член 7, параграф 1, буква б), от сламата от съответната пазарна година. Заявлението се подава най-късно на датата, предвидена в член 6, параграф 1.

3.   Заявлението съдържа поне:

а)

името, адреса и подписа на заявителя и където е приложимо, номера на одобрението на първичния преработвател или идентификационния номер на лицето, приравнено на преработвател, по интегрираната система за администриране и контрол;

б)

посочване, че дългите ленени влакна, късите ленени влакна и конопените влакна, обхванати от заявлението за помощ, ще бъдат предмет на декларациите, предвидени в член 6, параграф 2, буква а).

За целите на предоставянето на помощта, декларациите, предвидени в член 6, параграф 2, буква а), представляват неразделна част от заявлението за помощ.

Член 10

Аванс от помощта

1.   В случай че декларацията за произведени влакна, предвидена в член 6, параграф 2, буква а), се придружава от заявление за аванс, авансът се плаща на одобрения първичен преработвател преди края на месеца след месеца, в който е представена декларацията, при условие че е подадено заявление за помощ в съответствие с член 9. Без да се засяга лимитът, установен в член 8, параграф 3, авансът е равен на 80 % от помощта, съответстваща на количеството декларирани влакна.

2.   Аванс се плаща, само ако не бъде открита никаква нередност, допусната от заявителя по отношение на съответната пазарна година, при проверките, предвидени в член 13 и ако е била внесена гаранция.

Освен по отношение на гаранциите, отнасящи се до случаите на почистване по договор на късите ленени влакна, за всеки одобрен първичен преработвател и за всеки вид влакно, гаранцията е 35 % от размера на помощта, съответстваща на количествата влакна, получени от умножението, посочено в член 8, параграф 3, първа алинея.

Въпреки това държавите-членки могат да предвидят размерът на гаранцията да се основава на оценка на производството. В този случай:

а)

гаранцията не може да бъде освободена нито частично, нито напълно, преди помощта да бъде предоставена;

б)

без да се засяга пета алинея, по отношение на общата сума на изплатените аванси размерът на гаранцията не може да е по-малък от:

110 % до 30 април на въпросната пазарна година,

75 % между 1 май на въпросната пазарна година и следващият 31 август,

50 % между 1 септември след въпросната пазарна година и датата на плащане на остатъка от помощта.

Ако късите ленени влакна се почистват въз основа на договор, съответната гаранция е равна на 110 %:

от размера на помощта, съответстваща на количествата влакна, получени от умножението, посочено в член 8, параграф 3, алинея първа, или

ако държавата-членка прилага трета алинея от настоящия параграф, от общата сума на авансите, платени за въпросната пазарна година.

Гаранцията се освобождава между първия и десетия ден след деня, в който е предоставена помощта, в зависимост от количествата, за които държавата-членка е предоставила помощта за преработка.

3.   Член 3 и дялове II, III и VI от Регламент (ЕИО) № 2220/85 се прилагат за гаранциите, посочени в настоящия член.

Член 11

Допълнителна помощ

Допълнителната помощ, посочена в член 4 от Регламент (ЕО) № 1673/2000, се предоставя на първичен преработвател на дълги ленени влакна, одобрен по отношение на площите, разположени в зоните, изброени в приложението на посочения регламент и които са предмет на договори за покупко-продажба и на ангажименти, представени в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 1 от настоящия регламент.

Въпреки това площта, за която се предоставя допълнителна помощ, не надхвърля площта, съответстваща на количеството дълги ленени влакна, отговарящо на условията за придобиване на право на помощ за преработката и получено през съответната пазарна година, разделено на добив от 680 килограма дълги ленени влакна на хектар.

Член 12

Изплащане на помощите

1.   Помощите за преработка и, където това е приложимо, допълнителните помощи се предоставят след извършването на всички предвидени проверки и след като бъдат окончателно определени количествата влакна, за които може да бъде предоставена помощ за съответната пазарна година.

2.   Помощите за преработка и където това е приложимо, допълнителните помощи, се изплащат от държавата-членка, на чиято територия е събрана ленената и конопената слама, преди 15 октомври след крайния срок, предвиден в член 7, параграф 1, буква б).

Член 13

Проверки

1.   Проверките се извършват по начин, позволяващ спазването на условията за предоставяне на помощи и включват по-специално:

а)

проверка на спазването на условията за одобрение на първичните преработватели и на задълженията на лицата, приравнени на преработватели;

б)

сравняване на информацията за парцелите земеделска земя, посочени в договорите за покупко-продажба, ангажиментите за преработка и договорите за преработка, с информацията, определена съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003;

в)

проверка на информацията, доказваща количествата, включени в заявленията за помощ от одобрените първични преработватели и от лицата, приравнени на преработватели.

Проверките на одобрен първичен преработвател, извършени от компетентните органи на една държава-членка, имат за обект операциите по преработка на цялата ленена или конопена слама за влакно, произведена в Общността.

2.   Проверките на място за целите на контрола, посочен в параграф 1, се определят от компетентния орган, по-специално на основата на анализ на рисковете, с цел контролиране на най-малко 75 % от одобрените първични преработватели и 10 % от лицата, приравнени на преработватели, за всяка пазарна година. Въпреки това, броят на проверките на място в дадена държава-членка не може в никакъв случай да бъде по-нисък от общия брой хектари, декларирани като засети с лен и коноп в съответната държава-членка, разделен на 750.

Проверките на място обхващат също и всички лица, извършващи почистване на къси ленени влакна, сключили договор за почистване с одобрени първични преработватели.

3.   Проверките на място включват по-специално проверяване на:

а)

съоръженията, запасите и получените влакна;

б)

отчетността за запасите и финансовата отчетност;

в)

потреблението на енергия на различните средства за производство и документите, свързани с наетата работна ръка;

г)

всякакви други търговски документи, които са от значение за проверката.

В случай на съмнение по отношение на правото на получаване на помощ за влакната, и по-специално по отношение на съдържанието на примесите в късите ленени влакна или в конопените влакна, от далите основание за съмнение партиди се взема представителна проба и се извършва точно определяне на съответните характеристики. В случаите, в които това е приложимо, и в зависимост от обстоятелствата, държавата-членка определя количествата, които не отговарят на условията за помощ, от общите количества, за които е подадено заявление за помощ.

В случаите, посочени в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1673/2000, държавата-членка, която извършва проверката, информира незабавно за резултатите от посочената проверка държавата-членка, която трябва да изплати помощта.

Член 14

Санкции

1.   Ако проверката установи, че поетите в заявлението за одобрение ангажименти не се спазват, одобрението се оттегля незабавно и независимо от разпоредбите на член 3, параграф 3, първичният преработвател, чието одобрение е оттеглено, не може да получи ново одобрение преди втората пазарна година, започваща след датата на проверката или на установяването на неспазването на въпросните ангажименти.

2.   В случай на декларация с невярно съдържание, изготвена умишлено или резултат от груба небрежност, или ако първичният преработвател е сключил договори за покупко-продажба на слама или е поел ангажимент за преработка за определен брой хектари, които при нормални условия биха позволили добив, значително по-голям от този, който може да бъде преработен според техническите спецификации, посочени в одобрението му, одобреният първичен преработвател или лицето, приравнено на преработвател, нямат право на ползване на помощи за преработка или, където това е приложимо, на допълнителните помощи, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1673/2000, както за съответната пазарна година, така и за следващата пазарна година.

3.   Когато за един от периодите, посочени в член 6, параграф 2, се установи, че количествата дълги ленени влакна, къси ленени влакна или конопени влакна, за които е заявена помощ, надвишават количествата, отговарящи на условията за ползване на право на помощи и които са действително получени, помощта, която може да бъде предоставена за всеки вид влакна, се изчислява, без да се засягат разпоредбите на член 8, параграф 3, на основата на количествата, които действително отговарят на условията за помощи за съответната пазарна година, намалени с двукратния размер на разликата с количествата, за които е заявена помощ.

4.   Освен в случаите на непреодолима сила, всяко подаване със закъснение на заявлението за помощ, посочено в член 9, или всяко представяне или деклариране със закъснение на информацията, предвидени в член 6, води до намаляване с 1 % на работен ден на размерите на помощите предмет на заявления, на които заинтересованото лице би имало право в случай на подаване, представяне или деклариране в предвидените срокове. Заявленията за помощ и информацията, предвидена в член 6, параграф 1, подадени с повече от двадесет и пет дни закъснение, са недопустими.

5.   Където това е приложимо, допълнителната помощ, посочена в член 11, се намалява със същия процент като този, който се прилага за общата стойност на помощта за преработка, предоставена за съответната пазарна година.

Член 15

Уведомления

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията през втория месец след края на всеки от периодите, посочени в член 6, параграф 2, първа алинея за:

а)

общите количества дълги ленени влакна, къси ленени влакна и конопени влакна, адаптирани, където това е приложимо, съгласно член 7, параграф 2, за които са били подадени заявления за помощ през съответния период;

б)

продадените месечни количества и съответните цени, които могат да бъдат установени на най-важните пазари на етапа на производство за влакна с произход от Общността с качества, които са най-представителни за пазара;

в)

за всяка пазарна година, кратка декларация за количествата дълги ленени влакна, къси ленени влакна и конопени влакна, получени от слама с произход от Общността, които са на склад в края на съответния период.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията най-късно на 31 януари на текущата пазарна година за:

а)

прехвърлянията на гарантирани национални количества, извършени в съответствие с член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1673/2000, както и гарантираните национални количества, получени като резултат от тези прехвърляния;

б)

рекапитулация на площите, засети с лен и коноп за влакно, предмет на договорите и на ангажимента, посочени в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1673/2000;

в)

единичните количества, определени съгласно член 8, параграф 3 от настоящия регламент;

г)

предвиденото производство на ленена и конопена слама и ленени и конопени влакна;

д)

броя на одобрените предприятия за преработка както и общия им капацитет за преработка, отговарящ на различните видове влакна за текущата пазарна година;

е)

където това е приложимо, броя на лицата, извършващи почистване по договор на късите ленени влакна.

3.   Държавите-членки предават на Комисията най-късно на 15 декември всяка година следната информация по отношение на предпоследната пазарна година:

а)

рекапитулация на общите количества дълги ленени влакна, къси ленени влакна и конопени влакна, които са били предмет на заявления за помощ, за които съответно:

i)

е било признато правото на помощта за преработка, посочена в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1673/2000;

ii)

не е било признато правото на помощ за преработка, като се посочват количествата, за които не се полага помощ поради надвишаване на гарантираните национални количества, определени в изпълнение на член 8 от настоящия регламент;

iii)

за които гаранцията, предвидена в член 10 от настоящия регламент, е била задържана;

б)

общите количества къси ленени влакна и конопени влакна, които не отговарят на условията за предоставяне на помощ поради наличие на процент примеси, по-висок от границите, определени в член 2, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1673/2000, които са били получени от одобрените първични преработватели и лицата, приравнени на преработватели;

в)

рекапитулация на броя хектари, разположени съответно в зони I и II, посочени в приложението към Регламент (ЕО) № 1673/2000, за които е била предоставена допълнителната помощ, посочена в член 4 от посочения регламент;

г)

където това е приложимо, гарантираните национални количества и единичните стойности, получени като резултат от адаптиранията, предвидени в член 8, параграф 2, втора алинея и в член 8, параграф 4 от настоящия регламент;

д)

броя на санкциите, предвидени в член 14, параграфи 1, 2 и 3 от настоящия регламент, за които е взето решение да бъдат наложени, и на тези, които се разглеждат в момента;

е)

където това е приложимо, доклад за прилагането на член 3, параграф 4 от настоящия регламент, както и за проверките и съответните количества.

4.   В случай че държавата-членка реши, в изпълнение на разпоредбите на член 2, параграф 3, буква б), алинея втора от Регламент (ЕО) № 1673/2000, да предостави помощта за късите ленени влакна и за конопените влакна, съдържащи повече от 7,5 % примеси и развлакнени отпадъци, тя уведомява Комисията за това най-късно на 31 януари на текущата пазарна година, като посочва съответните традиционни пазари.

В такива случаи държавата-членка добавя към информацията, посочена в параграф 1, буква а) от настоящия член, разбивка на действителните количества, без адаптирания, на късите ленени влакна и конопените влакна, съдържащи повече от 7,5 % примеси и развлакнени отпадъци, които са били предмет на заявления за помощ.

Член 16

Правопораждащ факт

За всеки от периодите, посочени в член 6, параграф 2, правопораждащият факт за обменния курс на еврото за целите на конвертирането на аванса и на помощта за преработка за съответното количество е посоченият в член 2, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1913/2006.

Член 17

Внесен коноп

1.   Лицензията, посочена в член 5, параграф 2, алинея първа от Регламент (ЕО) № 1673/2000, се изготвя в съответствие с образците, съдържащи се в приложение I към настоящия регламент. Лицензията се издава само ако е доказано по задоволителен начин за държавата-членка вносител, че са изпълнени всички определени условия.

Без да се засяга параграф 2 от настоящия член, съответните държави-членки определят условията, които следва да се изпълнят по отношение на заявлението за лицензия, а така също по отношение на издаването и използването на лицензията. Въпреки това трябва да бъдат задължително попълнени клетки 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 и 25 от лицензията.

Лицензиите могат да се издават и използват с помощта на компютризирани системи съгласно подробните правила, установени от компетентните органи. Съдържанието на тези лицензии трябва да бъде идентично с това на лицензиите на хартиен носител, посочени в първа и втора алинеи. В държавите-членки, в които няма подобни компютризирани системи, вносителят може да ползва само хартиената форма на лицензията.

Системата от проверки, посочена в член 5, параграф 2, алинея втора от Регламент (ЕО) № 1673/2000, се установява от всяка съответна държава-членка.

2.   За целите на прилагане на член 5, параграф 2, трето тире от Регламент (ЕО) № 1673/2000, съответните държави-членки установяват своята система за одобрение на вносителите на конопено семе, което не е за посев. Системата за одобрение включва определянето на условията за одобрение, проверките и санкциите, които трябва да се налагат в случай на нередност.

За вноса на конопено семе, посочен в алинея първа, лицензията, посочена в параграф 1 от настоящия член, се издава само ако одобреният вносител се ангажира, че ще бъдат представени пред компетентните органи, в сроковете и при условията, определени от държавата-членка, документите, удостоверяващи, че конопеното семе, което е предмет на лицензията, е било подложено, в рамките на период, по-кратък от дванадесет месеца от датата на издаване на лицензията, на една от следните операции:

а)

поставяне в условия, изключващи използването за посев;

б)

смесване, предназначено за хранене на животни, със семе, което не е конопено семе, като конопеното семе е максимум 15 % от общата смес и, в изключителни случаи, максимум 25 %, по молба на одобрения вносител, придружена с обосновка;

в)

ре-експорт за трета страна.

Въпреки това, ако част от конопеното семе, предмет на лицензията, не е подложено на някоя от операциите, посочени във втора алинея, в срок от дванадесет месеца, държавата-членка може, по молба на одобрения вносител, придружена от обосновка, да продължи този срок с един или два периода от шест месеца.

Атестациите, посочени във втората алинея, се съставят от операторите, изпълнили съответните операции и включват най-малко следната информация:

а)

името, пълния адрес, държавата-членка и подписа на оператора;

б)

описание на извършената операция, отговаряща на условията, предвидени във втора алинея, а така също и датата, на която е извършена операцията;

в)

количеството конопено семе в килограми, за което се отнася операцията.

3.   Въз основа на анализ на рисковете всяка съответна държава-членка осъществява проверки за точността на атестациите, свързани с операциите, посочени в параграф 2, алинея втора, извършени на нейната територия.

При необходимост държавата-членка вносител изпраща на съответната държава-членка копие от атестациите, свързани с операциите, извършени на територията на последната и представени от одобрените вносители. Ако по време на проверките, посочени в алинея първа, бъдат открити нередности, съответната държава-членка информира за това компетентния орган на държавата-членка вносител.

4.   Държавата-членка уведомява Комисията относно разпоредбите, приети за прилагане на параграфи 1 и 2.

Най-късно на 31 януари всяка година държавите-членки уведомяват Комисията за наложените санкции или за мерките, предприети в отговор на нередностите, установени през предходната пазарна година.

Държавите-членки изпращат на Комисията, която ги препраща на другите държави-членки, наименованията и адресите на органите, компетентни за издаването на лицензиите и за проверките, предвидени в настоящия член.

Член 18

Регламент (ЕО) № 245/2001 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 19

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2008 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 193, 29.7.2000 г., стр. 16. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 953/2006 (ОВ L 175, 29.6.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 1673/2000 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 349, 24.12.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 35, 6.2.2001 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(4)  Вж. приложение II.

(5)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 319/2008 (ОВ L 95, 8.4.2008 г., стр. 63).

(6)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006.

(7)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 245/2001 на Комисията

(ОВ L 35, 6.2.2001 г., стр. 18)

 

Регламент (ЕО) № 1093/2001 на Комисията

(ОВ L 150, 6.6.2001 г., стр. 17)

 

Регламент (ЕО) № 52/2002 на Комисията

(ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 10)

 

Регламент (ЕО) № 651/2002 на Комисията

(ОВ L 101, 17.4.2002 г., стр. 3)

единствено член 1, параграф 2

Регламент (ЕО) № 1401/2003 на Комисията

(ОВ L 199, 7.8.2003 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕО) № 873/2005 на Комисията

(ОВ L 146, 10.6.2005 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕО) № 1913/2006 на Комисията

(ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52)

единствено член 24


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 245/2001

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, уводни думи

Член 2, уводни думи

Член 2, първо тире

Член 2, буква a)

Член 2, второ тире, уводни думи

Член 2, второ тире, буква a)

Член 2, буква б)

Член 2, второ тире, буква б)

Член 2, буква в)

Член 2, второ тире, буква в)

Член 2, буква г)

Член 3, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 3, параграф 1, уводни думи

Член 3, параграф 1, първа алинея, буква a)

Член 3, параграф 1, буква a)

Член 3, параграф 1, първа алинея, буква б), първо тире

Член 3, параграф 1, буква б), i)

Член 3, параграф 1, първа алинея, буква б), второ тире

Член 3, параграф 1, буква б), ii)

Член 3, параграф 1, първа алинея, буква б), трето тире

Член 3, параграф 1, буква б), iii)

Член 3, параграф 1, първа алинея, буква в)

Член 3, параграф 1, буква в)

Член 3, параграф 1, втора алинея

Член 3, параграф 2, уводни думи

Член 3, параграф 2, уводни думи

Член 3, параграф 2, първо тире

Член 3, параграф 2, буква a)

Член 3, параграф 2, първо тире, буква a)

Член 3, параграф 2, буква a), i)

Член 3, параграф 2, първо тире, буква б)

Член 3, параграф 2, буква a), ii)

Член 3, параграф 2, първо тире, буква в)

Член 3, параграф 2, буква a), iii)

Член 3, параграф 2, второ тире

Член 3, параграф 2, буква б)

Член 3, параграф 2, трето тире

Член 3, параграф 2, буква в)

Член 3, параграф 2, четвърто тире

Член 3, параграф 2, буква г)

Член 3, параграфи 3—6

Член 3, параграфи 3—6

Член 4, уводни думи

Член 4, уводни думи

Член 4, буква а)

Член 4, буква а)

Член 4, буква б), първо тире

Член 4, буква б), i)

Член 4, буква б), второ тире

Член 4, буква б), ii)

Член 4, буква б), трето тире

Член 4, буква б), iii)

Член 4, букви в) и г)

Член 4, букви в) и г)

Член 5

Член 5

Член 6, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 6, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 6, параграф 1, първа алинея, първо тире

Член 6, параграф 1, първа алинея, буква a)

Член 6, параграф 1, първа алинея, второ тире

Член 6, параграф 1, първа алинея, буква б)

Член 6, параграф 1, втора алинея

Член 6, параграф 1, втора алинея

Член 6, параграф 1, трета алинея

Член 6, параграф 1, трета алинея

Член 6, параграфи 2 и 3

Член 6, параграфи 2 и 3

Член 7, параграф 1, уводни думи

Член 7, параграф 1, уводни думи

Член 7, параграф 1, първо тире

Член 7, параграф 1, буква a)

Член 7, параграф 1, второ тире

Член 7, параграф 1, буква б)

Член 7, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 8, параграф 1, уводни думи

Член 8, параграф 1, уводни думи

Член 8, параграф 1, първо тире

Член 8, параграф 1, буква a)

Член 8, параграф 1, второ тире

Член 8, параграф 1, буква б)

Член 8, параграфи 2, 3 и 4

Член 8, параграфи 2, 3 и 4

Член 9, параграфи 1 и 2

Член 9, параграфи 1 и 2

Член 9, параграф 3, първа алинея, уводни думи

Член 9, параграф 3, първа алинея, уводни думи

Член 9, параграф 3, първа алинея, първо тире

Член 9, параграф 3, първа алинея, буква a)

Член 9, параграф 3, първа алинея, второ тире

Член 9, параграф 3, първа алинея, буква б)

Член 9, параграф 3, втора алинея

Член 9, параграф 3, втора алинея

Членове 10, 11 и 12

Членове 10, 11 и 12

Член 13, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 13, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 13, параграф 1, първа алинея, първо тире

Член 13, параграф 1, първа алинея,буква a)

Член 13, параграф 1, първа алинея, второ тире

Член 13, параграф 1, първа алинея,буква б)

Член 13, параграф 1, първа алинея, трето тире

Член 13, параграф 1, първа алинея,буква в)

Член 13, параграф 1, втора алинея

Член 13, параграф 1, втора алинея

Член 13, параграф 2

Член 13, параграф 2

Член 13, параграф 3, първа алинея, уводни думи

Член 13, параграф 3, първа алинея, уводни думи

Член 13, параграф 3, първа алинея, първо тире

Член 13, параграф 3, първа алинея, буква a)

Член 13, параграф 3, първа алинея, второ тире

Член 13, параграф 3, първа алинея, буква б)

Член 13, параграф 3, първа алинея, трето тире

Член 13, параграф 3, първа алинея, буква в)

Член 13, параграф 3, първа алинея, четвърто тире

Член 13, параграф 3, първа алинея, буква г)

Член 13, параграф 3, втора и трета алинея

Член 13, параграф 3, втора и трета алинея

Член 14

Член 14

Член 15, параграфи 1 и 2

Член 15, параграфи 1 и 2

Член 15, параграф 3, уводни думи

Член 15, параграф 3, уводни думи

Член 15, параграф 3, буква a), 1)

Член 15, параграф 3, буква a), i)

Член 15, параграф 3, буква a), 2)

Член 15, параграф 3, буква a), ii)

Член 15, параграф 3, буква a), 3)

Член 15, параграф 3, буква a), iii)

Член 15, параграф 3, букви б)—е)

Член 15, параграф 3, букви б)—е)

Член 15, параграф 4

Член 15, параграф 4

Член 16

Член 16

Член 17

Член 17а, параграф 1

Член 17, параграф 1

Член 17а, параграф 2, първа алинея

Член 17, параграф 2, първа алинея

Член 17а, параграф 2, втора алинея, уводни думи

Член 17, параграф 2, втора алинея, уводни думи

Член 17а, параграф 2, втора алинея, първо тире

Член 17, параграф 2, втора алинея, буква a)

Член 17а, параграф 2, втора алинея, второ тире

Член 17, параграф 2, втора алинея, буква б)

Член 17а, параграф 2, втора алинея, трето тире

Член 17, параграф 2, втора алинея, буква в)

Член 17а, параграф 2, трета алинея

Член 17, параграф 2, трета алинея

Член 17а, параграф 2, четвърта алинея, уводни думи

Член 17, параграф 2, четвърта алинея, уводни думи

Член 17а, параграф 2, четвърта алинея, първо тире

Член 17, параграф 2, четвърта алинея, буква a)

Член 17а, параграф 2, четвърта алинея, второ тире

Член 17, параграф 2, четвърта алинея, буква б)

Член 17а, параграф 2, четвърта алинея, трето тире

Член 17, параграф 2, четвърта алинея, буква в)

Член 17а, параграфи 3 и 4

Член 17, параграфи 3 и 4

Член 18

Член 18

Член 19, първа алинея

Член 19

Член 19, втора и трета алинея

Приложение

Приложение I

Приложения II и III


7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/55


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 508/2008 НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2008 година

относно определението за белено зърно и лющено зърно от зърнени култури, което се прилага при предоставянето на възстановяване при износ

(кодифицирана версия)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 170, първа алинея във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 821/68 на Комисията от 28 юни 1968 г. относно определението за белено зърно и лющено зърно от зърнени култури, което се прилага при предоставянето на възстановяване при износ (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Възстановяването при износ следва да държи сметка за качеството на продукта, получен чрез преработка на зърнени култури, който отговаря на изискванията за предоставяне на възстановяване при износ, за да не се допуска износ с помощта на публични средства на стоки с ниско качество. Поради това е необходимо да се даде точно определение, което ще може да се прилага във всяка държава-членка, на типовете зърно, които отговарят на изискванията за предоставяне на възстановяване при износ за „белено зърно“ и „лющено зърно“.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За предоставянето на възстановявания при износ лющено зърно и белено зърно от зърнени култури са зърната, които притежават характеристиките, изброени в приложение I.

Член 2

Регламент (ЕИО) № 821/68 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2008 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 361/2008 (ОВ L 121, 7.5.2008 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 149, 29.6.1968 г., стр. 46. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 39/2007 (ОВ L 11, 18.1.2007 г., стp. 11).

(3)  Вж. приложение II.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

A.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА „БЕЛЕНО ЗЪРНО“ (БЕЗ ШУШУЛКИ ИЛИ ОБВИВКИ) И „ЛЮЩЕНО ЗЪРНО“

I.   Терминът „белено зърно“ включва зърно без шушулка или обвивка

1.

Зърна без шушулка:

са зърна на зърнени култури, чийто легумен е отстранен в голяма степен, или зърна на зърнени култури без прицветник (вж. обяснителните бележки към позиция 10.03: зърно), като прицветниците, които силно се притискат към легумена (например при осилестия ечемик) или го обхващат толкова здраво, че не могат да бъдат отделени чрез вършеене (например при овеса), са отстранени.

2.

Зърна без обвивка:

са зърната (когато става въпрос за ечемик с отстранени прицветници), на които е отстранена по-голямата част от легумена и тегумента.

II.   Терминът „лющено зърно“ включва

1.

Първа категория зърно:

а)

зърна, които отговарят на следното определение:

лющени житни зърна, главно ечемик, на които са отстранени целият тегумент , околоплодникът, зародишът и основната част на външния слой и алейроновия слой и които имат еднаква големина и закръглена форма,

б)

които освен това отговарят на следните изисквания:

i)

регулярност на зърната:

75 % от зърната не следва да надвишават 20 % от dm (1);

94 % от зърната с постепенно добавяне между 3 и 97 % не следва да надвишават 30 % от dm (1);

100 % от зърната не следва да надвишават 50 % от dm (1);

ii)

определяне на регулярността с помощта на ситов анализ, като се използват сита с кръгли отвори.

2.

Втора категория зърно:

зърна, които отговарят на определението съгласно част II, точка 1, буква a).

B.   СИТОВ АНАЛИЗ

I.   Апаратура

1.

Комплект от сита с кръгли отвори (диаметър 200 mm, диаметър на отворите от 4,0 до 1,0 mm при 0,25 mm разстояния).

2.

Пресяваща апаратура — пресяването следва да се извърши ръчно; помощни пособия при пресяване (гумени кубове със страна 20 mm).

3.

Везни с голяма точност.

II.   Метод

Обикновено лющеният ечемик се прекарва през шест различни сита; комплектът сита е затворен отгоре и отдолу, като ситото с най-големите отвори е поставено най-отгоре; най-горното и най-долното сито следва да са празни след пресяването.

Две проби от лющен ечемик с проверено тегло между 50 и 100 грама се пресяват на ръка най-малко в продължение на пет минути с помощта на гумените кубове.

При пресяването комплектът от сита се държи в ръка и се разклаща, почти хоризонтално, 120 пъти на минута, като изминатият път при всяко разклащане е около 70 mm. Това движение нагоре-надолу се прекъсва на всяка минута от тройно кръгово движение. Остатъците от пресяването се претеглят към най-близките 0,1 g и се представят като процент от пресетия продукт, който се претегля към най-близкото цяло число, и се изчислява средната стойност.

Средната стойност на процентите на остатъците от пресяването следва да се добавя постепенно, като се започне със стойност 0 % за остатъка от празното сито с най-големите отвори. Добавените проценти Σ (%) и размерите на отворите в съответните сита се нанасят на осите на координатна система върху милиметрова хартия, като Σ (%) се нанасят по ординатата, а диаметрите на отворите, в mm, по абсцисата.

Стойността на медианата (dm) е широчината на отвора, изразена в стотни от mm за Σ (%) = 50, и се отчита на графиката, получена, като се съединят точките с прави линии.


(1)  dm = стойността на медианата, получена от графиката на резултатите от ситовия анализ в точката, в която 50 % от продукта е минал през ситото.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕИО) № 821/68 на Комисията

(ОВ L 149, 29.6.1968 г., стp. 46)

Регламент (ЕИО) № 1634/71 на Комисията

(ОВ L 170, 29.7.1971 г., стp. 13)

Регламент (ЕО) № 39/2007 на Комисията

(ОВ L 11, 18.1.2007 г., стp. 11)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕИО) № 821/68

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Приложение, определението на термините „белено зърно“ (без шушулки или обвивки) и „лющено зърно“

Приложение I, буква A

Приложение, буква A

Приложение I, буква A, раздел I

Приложение, буква Б, раздел I, точка 1

Приложение I, буква A, раздел II, точка 1, буква a)

Приложение, буква Б, раздел I, точка 2, първа алинея, букви a), б) и в)

Приложение I, буква A, раздел II, точка 1, буква б), подточка i), първо, второ и трето тире

Приложение, буква Б, раздел I, точка 2, втора алинея

Приложение I, буква A, раздел II, точка 1, буква б), подточка ii)

Приложение, буква Б, раздел I, точка 2, трета алинея

Бележка (*)

Приложение, буква Б, раздел II

Приложение I, буква A, раздел II, точка 2

Приложение, Ситов анализ

Приложение I, буква Б

Приложение, Апаратура, първо, второ и трето тире

Приложение I, буква Б, раздел I, точки 1, 2 и 3

Приложение, Метод

Приложение I, буква Б, раздел II

Приложение II

Приложение III


7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/59


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 509/2008 НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2008 година

за определяне на окончателното допълнително количество сурова тръстикова захар с произход от държавите от АКТБ и Индия за снабдяване на рафинериите за пазарната 2007/2008 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (1), и по-специално член 29, параграф 4, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 318/2006 налагането на вносни мита върху допълнителен внос на сурова тръстикова захар с произход от държавите, посочени в приложение VI към същия регламент, се преустановява през пазарните години 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 с оглед осигуряването на адекватно снабдяване на рафинериите в Общността.

(2)

Това допълнително количество следва да се изчислява в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 950/2006 на Комисията от 28 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането през 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 пазарна година на вноса и рафинирането на захарни продукти по някои тарифни квоти и преференциални споразумения (2), въз основа на изчерпателен прогнозен баланс на доставките на сурова захар в Общността.

(3)

За пазарната 2007/2008 година прогнозният баланс посочва нуждата от внос на допълнително количество от 286 597 тона сурова захар за рафиниране, изразено в еквивалент на бяла захар, за да могат да се покрият нуждите от доставки на рафинериите на Общността. Това допълнително количество включва преценка на заявките за лицензи за внос през последните месеци на пазарната 2007/2008 година във връзка с вноса, посочен в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1100/2006 на Комисията от 17 юли 2006 г. за определяне за пазарните 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 година на подробни правила за откриването и управлението на тарифни квоти за внос на сурова тръстикова захар за рафиниране с произход от най-слабо развитите страни, както и подробни правила за вноса на продукти по тарифна позиция 1701 с произход от най-слабо развитите страни (3).

(4)

С Регламент (ЕО) № 1545/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за определяне на допълнително количество сурова тръстикова захар с произход от държавите от АКТБ и Индия за снабдяване на рафинериите през периода от 1 октомври 2007 г. до 30 септември 2008 г. (4) и Регламент (ЕО) № 97/2008 на Комисията от 1 февруари 2008 г. за определяне на допълнително количество сурова тръстикова захар с произход от държавите от АКТБ и Индия за снабдяване на рафинериите за пазарната 2007/2008 година (5) вече бяха определени допълнителни количества от съответно 80 000 и 120 000 тона. Следователно за пазарната 2007/2008 година би следвало да се определи окончателно количество от 86 597 тона допълнителна захар.

(5)

Адекватно снабдяване на рафинериите може да се гарантира само ако се спазват традиционните споразумения за износ между държавите бенефициери. Следователно е необходима разбивка на количествата между отделните държави бенефициери или групи държави. За Индия е открито количество от 6 000 тона, и така общото количество за Индия за пазарната 2007/2008 година достига 20 000 тона, което се смята за изгодно от икономическа гледна точка количество за превоз. Оставащите количества следва да бъдат определени за държавите от АКТБ, които колективно се задължиха да прилагат помежду си процедури за разпределението на количествата с цел осигуряване на необходимото снабдяване на рафинериите.

(6)

Преди вноса на тази допълнителна захар рафинериите следва да сключат споразумения за доставка и превоз с държавите бенефициери и с търговците. Необходимо е настоящият регламент да влезе в сила в деня на публикуването му, за да могат те да подготвят своевременно заявленията за издаване на лицензии за внос.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Освен количествата, посочени в регламенти (ЕО) № 1545/2007 и (ЕО) № 97/2008, за пазарната 2007/2008 година е определено окончателно допълнително количество от 86 597 тона сурова тръстикова захар, изразено в еквивалент на бяла захар:

а)

80 597 тона, изразени в бяла захар, с произход от държавите, посочени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 318/2006, с изключение на Индия;

б)

6 000 тона, изразени в бяла захар, с произход от Индия.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 371/2007 (ОВ L 92, 3.4.2007 г., стр. 6).

(3)  ОВ L 196, 18.7.2006 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 67.

(5)  ОВ L 29, 2.2.2008 г., стр. 3.


7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/61


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2008 НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2008 година

за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета за пазарната 2008/2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 59, параграф 1 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007 са определени националните и регионалните квоти за производство на захар, изоглюкоза и инулинов сироп. Тези квоти следва да бъдат коригирани за пазарна 2008/2009 година.

(2)

Корекциите се налагат поради отпускането на допълнителни и допълващи квоти за изоглюкоза.

(3)

Допълващите квоти, които е възможно да бъдат отпуснати на по-късен етап за пазарната 2008/2009 година по молба на одобрени предприятия от Италия, Литва и Швеция, ще бъдат взети под внимание при следващото коригиране на квотите, предвидени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007, преди края на февруари 2009 г.

(4)

Корекциите произтичат също така и от прилагането на член 3 от Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността и за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика (2), който предвижда помощ за преструктуриране на отказалите се от своите квоти предприятия, както и от прилагането на член 4а, параграф 4 от посочения регламент, който предвижда окончателно намаляване на отпуснатите на предприятията квоти, в случай че земеделските производители са подали заявления за помощ за преструктуриране. Следователно е необходимо да се вземат под внимание отказите от квоти или намалените в резултат на заявления на земеделските производители квоти за пазарната 2008/2009 година в рамките на схемата за преструктуриране.

(5)

Следователно приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007 следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 361/2008 (ОВ L 121, 7.5.2008 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 42. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1261/2007 (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ КВОТИ

считано от пазарната 2008/2009 година

(в тонове)

Държави-членки или региони

(1)

Захар

(2)

Изоглюкоза

(3)

Инулинов сироп

(4)

Белгия

676 235,0

114 580,2

0

България

0

89 198,0

 

Чешка република

372 459,3

 

 

Дания

372 383,0

 

 

Германия

2 898 255,7

56 638,2

 

Ирландия

0

 

 

Гърция

158 702,0

0

 

Испания

630 586,2

123 423,4

 

Франция (метрополия)

2 956 786,7

 

0

Френски отвъдморски департаменти

480 244,5

 

 

Италия

508 379,0

32 492,5

 

Латвия

0

 

 

Литва

90 252,0

 

 

Унгария

105 420,0

220 265,8

 

Нидерландия

804 888,0

0

0

Австрия

351 027,4

 

 

Полша

1 405 608,1

42 861,4

 

Португалия (континентална част)

0

12 500,0

 

Автономен регион на Азорските острови

9 953,0

 

 

Румъния

104 688,8

15 879,0

 

Словения

0

 

 

Словакия

112 319,5

68 094,5

 

Финландия

80 999,0

0

 

Швеция

293 186,0

 

 

Обединено кралство

1 056 474,0

43 591,6

 

ОБЩО

13 468 847,2

819 524,6

0“


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/63


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 април 2008 година

за подписването и временното прилагане на Споразумението между Европейската общност и правителството на Австралия относно някои аспекти на авиационните услуги

(2008/420/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

На 5 юни 2003 г., Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с трети страни във връзка със замяната на някои разпоредби в съществуващи двустранни споразумения със споразумение с Общността.

(2)

Комисията договори от името на Общността споразумение с правителството на Австралия за някои аспекти на въздухоплавателните услуги, наричано по-долу „споразумението“, в съответствие с механизмите и предписанията в приложението към решението на Съвета, с което Комисията се упълномощава да започва преговори с трети страни за замяна на някои разпоредби в съществуващи двустранни споразумения със споразумение с Общността.

(3)

Споразумението следва да се подпише и временно да се прилага, при условие че бъде сключено на по-късна дата,

РЕШИ:

Член 1

Подписването на споразумение между Европейската общност и правителството на Австралия относно някои аспекти на авиационните услуги се одобрява от името на Общността, при условие че се приеме решение на Съвета относно сключването на споменатото споразумение.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето/ата, упълномощено/и да подпише/ат споразумението от името на Общността при сключването му.

Член 3

До влизането на споразумението в сила същото се прилага временно, считано от първо число на първия месец след датата, на която страните са се нотифицирали взаимно за приключването на необходимите за целта процедури.

Член 4

Председателят на Съвета се упълномощава да извърши нотификацията, предвидена в член 7, параграф 2 от споразумението.

Съставено в Люксембург на 7 април 2008 година.

За Съвета

Председател

R. ŽERJAV


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и правителството на Австралия относно някои аспекти на авиационните услуги

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

от една страна и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АВСТРАЛИЯ

от друга страна,

(наричани по-долу „договарящите страни“),

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че Съдът на Европейските общности намери за несъвместими с правото на Европейската общност някои разпоредби от двустранни споразумения, сключени от някои държави-членки с трети страни,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че са сключени редица двустранни споразумения за авиационни услуги между няколко държави-членки на Европейската общност и Австралия, които съдържат подобни разпоредби, и че е задължение на държавите-членки да предприемат всички необходими стъпки за премахване на несъвместимостите между такива споразумения и Договора за ЕО,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че Европейската общност има изключителни компетенции по отношение на някои аспекти, които е възможно да са включени в двустранните споразумения за авиационни услуги между държави-членки на Европейската общност и трети страни,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че съгласно правото на Европейската общност, установените в държава-членка въздушни превозвачи от Общността имат право на недискриминационен достъп до въздушни маршрути между държавите-членки на Европейската общност и трети страни,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД, че споразуменията между Европейската общност и някои трети страни предвиждат възможност гражданите на тези трети страни да придобиват собственост във въздушни превозвачи, които са лицензирани в съответствие с правото на Европейската общност,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че съвместимостта между правото на Европейската общност и разпоредбите от двустранните споразумения за авиационни услуги между държави-членки на Европейската общност и Австралия ще предостави стабилна правна основа за авиационни услуги между Европейската общност и Австралия и ще запази тяхната непрекъснатост,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че разпоредбите от двустранните споразумения за авиационни услуги между държавите-членки на Европейската общност и Австралия, които не са в несъответствие с правото на Европейската общност, няма нужда да бъдат изменяни или заменяни,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че с това споразумение Европейската общност не цели увеличаване на общия обем на въздушния трафик между Европейската общност и Австралия, нито нарушаване на баланса между въздушните превозвачи от Общността и тези от Австралия, или постигане на преимущество при интерпретацията на разпоредбите от съществуващите двустранни споразумения за авиационни услуги относно правата на трафик,

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Общи разпоредби

1.   За целите на настоящото споразумение „държави-членки“ означава държавите-членки на Европейската общност. „Договаряща страна“ означава договаряща страна по настоящото споразумение; „страна“ означава договарящата страна по съответното двустранно споразумение за авиационни услуги; „въздушен превозвач“ означава също и авиокомпания; „територия на Европейската общност“ означава териториите на държавите-членки, за които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност.

2.   Във всяко от споразуменията, изброени в приложение I, споменаването на гражданите на държавата-членка, която е страна по съответното споразумение, се разбира като споменаване на гражданите на държавите-членки на Европейската общност.

3.   Във всяко от споразуменията, изброени в приложение I, споменаването на въздушни превозвачи или авиокомпании на държавата-членка, която е страна по съответното споразумение, се разбира като споменаване на въздушни превозвачи или авиокомпании, определени от тази държава-членка.

Член 2

Определяне, разрешение и отнемане на разрешението

1.   Разпоредбите на параграфи 3 и 4 от настоящия член имат предимство пред съответните разпоредби на членовете, изброени в приложение II, букви а) и б) съответно, що се отнася до определянето на въздушни превозвачи от заинтересованата държава-членка, разрешителните и позволителните, предоставени му от Австралия, както и съответно до отказа, отнемането, временното преустановяване или ограничаването на разрешителните или позволителните на въздушния превозвач.

2.   Разпоредбите на параграфи 3 и 4 на настоящия член имат предимство пред съответните разпоредби на членовете, изброени в приложение II, букви а) и б) съответно, що се отнася до определянето на въздушни превозвачи от Австралия, разрешителните и позволителните, предоставени му от заинтересованата държава-членка, както и съответно до отказа, отнемането, временното преустановяване или ограничаването на разрешителните или позволителните на въздушния превозвач.

3.   При получаване на такова определяне и на документи за кандидатстване от определения въздушен превозвач(и), под формата и по начина, предписани за експлоатационните разрешителни и техническите позволителни, всяка страна предоставя съответните разрешителни и позволителни съгласно параграфи 4 и 5 във възможно най-кратък срок, при условие че:

а)

когато въздушният превозвач е определен от държава-членка:

i)

въздушният превозвач е учреден по реда на Договора за създаване на Европейската общност на територията на определящата държава-членка и има валиден оперативен лиценз от държава-членка, в съответствие с правото на Европейската общност; както и

ii)

държавата-членка, която отговаря за издаването на свидетелство за авиационен оператор на въздушния превозвач, упражнява и поддържа ефективен регулаторен контрол върху него и в документа за определяне на въздушен превозвач е назован изрично компетентният въздухоплавателен орган; както и

iii)

основното място на дейност на въздушния превозвач се намира на територията на държавата-членка, от която е получил валидния оперативен лиценз; както и

iv)

въздушният превозвач е собственост, пряко или чрез мажоритарен дял, и се контролира ефективно от държави-членки и/или граждани на държави-членки, и/или от други държави, изброени в приложение III, и/или граждани на тези други държави.

б)

когато въздушният превозвач е определен от Австралия:

i)

Австралия упражнява и поддържа ефективен контрол върху въздушния превозвач; както и

ii)

основното място на дейност на последния е на територията на Австралия.

4.   Всяка страна може да откаже, отнеме, временно да преустанови или ограничи разрешителните или техническите позволителни на въздушен превозвач, определен от другата страна, в случай че:

а)

когато въздушният превозвач е определен от държава-членка:

i)

въздушният превозвач не е учреден по реда на Договора за създаване на Европейската общност, на територията на определящата държава-членка или няма валиден оперативен лиценз в съответствие с правото на Европейската общност; или

ii)

държавата-членка, която отговаря за издаването на свидетелството за авиационен оператор на въздушния превозвач, не упражнява или не поддържа ефективен регулаторен контрол върху него, или в документа за определяне на въздушен превозвач компетентният въздухоплавателен орган не е назован ясно; или

iii)

основното място на дейност на въздушния превозвач не се намира на територията на държавата-членка, от която е получил оперативен лиценз; или

iv)

въздушният превозвач не е собственост, пряко или чрез мажоритарен дял, или не се контролира ефективно от държави-членки и/или граждани на държави-членки, и/или от други държави, изброени в приложение III, и/или граждани на тези други държави; или

v)

на въздушния превозвач вече му е разрешено да упражнява дейност съгласно двустранно споразумение между Австралия и друга държава-членка, и Австралия може да докаже, че като упражнява права на трафик съгласно настоящото споразумение по маршрут, който включва точка в тази друга държава-членка, въздушният превозвач би заобиколил ограниченията, наложени от другото споразумение, по отношение на третата, четвъртата и петата свободи на правата на трафик; или

vi)

въздушният превозвач притежава свидетелство за авиационен оператор, издаден от държава-членка, но няма двустранно споразумение за авиационни услуги между Австралия и тази държава-членка и Австралия може да докаже, че необходимите права на трафик за предложената дейност не са реципрочно налични за въздушния превозвач(и), определен от Австралия;

б)

когато въздушният превозвач е определен от Австралия:

i)

Австралия не поддържа ефективен регулаторен контрол върху въздушния превозвач; или

ii)

основното място на дейност на последния не е на територията на Австралия.

5.   При упражняване на правата си по параграф 4, и без да се засягат правата по параграф 4, буква а), подточки v) и vi) на настоящия член, Австралия не дискриминира въздушните превозвачи на държавите-членки по националност.

Член 3

Права по отношение на регулаторния контрол

1.   Разпоредбите на параграф 2 от настоящия член допълват съответните разпоредби на членовете, изброени в приложение II, буква в).

2.   Когато държава-членка (първата държава-членка) е определила въздушен превозвач, върху когото друга държава-членка упражнява и поддържа регулаторен контрол, правата на Австралия в рамките на разпоредбите за безопасност, включени в споразумението между първата държава-членка, определила въздушния превозвач, и Австралия, се прилагат по същия начин по отношение на приемането, упражняването или поддържането на стандарти за безопасност от страна на другата държава-членка, както и по отношение на разрешителното за упражняване на дейност на въздушния превозвач.

Член 4

Тарифи за превоз в рамките на Европейската общност

1.   Разпоредбите на параграф 2 от настоящия член допълват съответните разпоредби на членовете, изброени в приложение II, буква г).

2.   Тарифите, които следва да се прилагат от въздушния превозвач(и), определен от Австралия по реда на споразумение, включено в приложение I и съдържащо разпоредба, посочена в приложение II, буква г), се подчиняват на правото на Европейската общност в случай на превоз, извършван изцяло в рамките на Европейската общност.

Член 5

Приложения към Споразумението

Приложенията към настоящото споразумение представляват неразделна част от него.

Член 6

Преразглеждане или изменение

Договарящите страни могат по всяко време да преразглеждат или изменят настоящото споразумение по взаимно съгласие.

Член 7

Влизане в сила

1.   Настоящото споразумение влиза в сила, след като договарящите страни се нотифицират взаимно в писмена форма за приключването на съответните вътрешни процедури, необходими за неговото влизане в сила.

2.   Независимо от параграф 1, договарящите страни се споразумяват да прилагат временно настоящото споразумение, считано от първо число на месеца след датата, на която договарящите страни са се нотифицирали взаимно за приключването на необходимите за тази цел процедури.

3.   Споразуменията и другите договорености между държавите-членки и Австралия, които към датата на подписване на настоящото споразумение все още не са влезли в сила и не се прилагат временно, са изброени в приложение I, буква б). Настоящото споразумение се прилага за всички тези споразумения и договорености след влизането им в сила или временното им прилагане.

Член 8

Прекратяване

1.   В случай че изброено в приложение I споразумение бъде прекратено, действието на всички разпоредби от настоящото споразумение, отнасящи се до споразумението, изброено в приложение I, се прекратява едновременно с него.

2.   В случай че всички изброени в приложение I споразумения бъдат прекратени, настоящото споразумение се прекратява едновременно с тях.

В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО долуподписаните надлежно упълномощени представители полагат подписите си под настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел, на двадесет и девети април две хиляди и осма година, в два еднообразни екземпляра, на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език. В случай на несъответствие английският текст има преимущество над текстовете на другите езици.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За правителството на Австралия

Por el Gobierno de Australia

Za vládu Austrálie

For Australiens regering

Für die Regierung Australiens

Austraalia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας

For the Government of Australia

Pour le gouvernement d'Australie

Per il governo d'Australia

Austrālijas valdības vārdā

Australijos Vyriausybės vardu

Ausztrália kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Awstralja

Voor de Regering van Australië

W imieniu Rządu Australii

Pelo Governo da Austrália

Pentru Guvernul Australiei

Za vládu Austrálie

Za vlado Avstralije

Australian hallituksen puolesta

För Australiens regering

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на споразуменията по член 1 на настоящото споразумение

а)

Споразумения за авиационни услуги между Австралийския съюз и държави-членки на Европейската общност, които са били сключени, подписани и/или се прилагат временно към датата на подписване на настоящото споразумение

Споразумение между Австрийското федерално правителство и правителството на Австралийския съюз относно авиационни услуги, сключено във Виена на 22 март 1967 г. (наричано по-долу „споразумение Австралия—Австрия“);

Допълнено с Меморандума за разбирателство, подписан във Виена на 25 март 1999 г.

Споразумение за авиационни услуги между правителството на Кралство Дания и правителството на Австралия, парафирано в Канбера на 16 октомври 1998 г. (наричано по-долу „проект за споразумение Австралия—Дания“);

Допълнено с Меморандума за разбирателство относно сътрудничеството между Скандинавските страни по отношение на Скандинавските въздушни линии (SAS), парафиран в Канбера на 16 октомври 1998 г.;

Допълнено с Протокол за споразумение от 16 октомври 1998 г.

Споразумение между правителството на Република Финландия и правителството на Австралийския съюз относно авиационни услуги, парафирано на 15 юни 1999 г. (наричано по-долу „проект за споразумение Австралия—Финландия“).

Допълнено с Меморандума за разбирателство, подписан в Хелзинки на 15 юни 1999 г.,

Споразумение между правителството на Австралийския съюз и правителството на Френската република относно авиационни услуги, сключено в Канбера на 13 април 1965 г. (наричано по-долу „споразумение Австралия—Франция“);

Изменено с размяна на писма, подписани в Париж на 22 декември 1970 г. и на 7 януари 1971 г.

Споразумение между Федерална република Германия и Австралийския съюз относно въздушния транспорт, сключено в Бон на 22 май 1957 г. (наричано по-долу „споразумение Австралия—Германия“).

Да се чете заедно с Меморандума за разбирателство, подписан в Канбера на 12 юни 1998 г. и размяната на писма от 17 септември 1998 г. и 5 ноември 1998 г.,

Споразумение между правителството на Кралство Гърция и правителството на Австралийския съюз относно авиационни услуги, сключено в Атина на 10 юни 1971 г., изменено (наричано по-долу „споразумение Австралия—Гърция“),

Споразумение между правителството на Република Гърция и правителството на Австралийския съюз относно авиационни услуги, парафирано в Атина на 11 ноември 1997 г. и приложено към Меморандума за разбирателство, подписан в Атина на 11 ноември 1997 г. (наричано по-долу „проект на преразгледано споразумение Австралия—Гърция“),

Споразумение за въздушен транспорт между Ирландия и Австралия, сключено с размяна на ноти с дата 26 ноември 1957 г. и 30 декември 1957 г. (наричано по-долу „споразумение Австралия—Ирландия“),

Споразумение между правителството на Австралийския съюз и правителството на Италианската република относно авиационни услуги, сключено в Рим на 10 ноември 1960 г., изменено (наричано по-долу „споразумение Австралия—Италия“),

Споразумение между правителството на Австралия и правителството на Великото херцогство Люксембург относно авиационни услуги, приложено към Меморандума за разбирателство, съставен в Люксембург на 3 септември 1997 г. (наричано по-долу „проект за споразумение Австралия—Люксембург“),

Споразумение между правителството на Малта и правителството на Австралия относно авиационни услуги, съставено в Канбера на 11 септември 1996 г. (наричано по-долу „споразумение Австралия—Малта“).

Допълнено с размяна на писма от 1 декември 2003 г.,

Споразумение между правителството на Кралство Нидерландия и правителството на Австралийския съюз относно установяването на авиационни услуги, сключено в Канбера на 25 септември 1951 г., (наричано по-долу „споразумение Австралия—Нидерландия“),

Споразумение между правителството на Република Полша и правителството на Австралия относно авиационни услуги, съставено във Варшава на 28 април 2004 г. (наричано по-долу „споразумение Австралия—Полша“),

Споразумение за авиационни услуги между правителството на Кралство Швеция и правителството на Австралия, парафирано в Канбера на 16 октомври 1998 г. (наричано по-долу „проект за споразумение Австралия—Швеция“).

Допълнено с Меморандума за разбирателство относно сътрудничеството между Скандинавските страни по отношение на Скандинавските въздушни линии (SAS), парафирано в Канбера на 16 октомври 1998 г.

Допълнено с Протокол за споразумение от 16 октомври 1998 г.,

Споразумение между правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и правителството на Австралийския съюз относно авиационни услуги между и отвъд техните територии, подписано в Лондон на 7 февруари 1958 г., с измененията (наричано по-долу „споразумение Австралия—Обединеното кралство“);

б)

Споразумения и други договорености относно авиационни услуги, парафирани или подписани между Австралийския съюз и Европейската общност, които към датата на подписване на настоящото споразумение още не са влезли в сила и не се прилагат временно

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на членове от споразуменията, изброени в приложение I, и посочени в членове 2—5 от настоящото споразумение

а)

Определяне на въздушен превозвач:

Член 4 от Споразумението Австралия—Австрия; (1)

Член 3 от проекта за Споразумение Австралия—Дания;

Член 3 от Споразумението Австралия—Германия; (1)

Член 4 от Споразумението Австралия—Гърция; (1)

Член 4 от проекта за Споразумение Австралия—Гърция; (1)

Член 3 от проекта за Споразумение Австралия—Люксембург; (1)

Член 4 от Споразумението Австралия—Ирландия; (1)

Член 4 от Споразумението Австралия—Италия; (1)

Член 4 от Споразумението Австралия—Малта; (1)

Член 3 от Споразумението Австралия—Нидерландия; (1)

Член 2 от Споразумението Австралия—Полша;

Член 3 от проекта за Споразумение Австралия—Швеция;

Член 3 от Споразумението Австралия—Обединеното кралство.

б)

Отказ, отнемане, временно преустановяване или ограничаване на разрешителните и позволителните:

Член 7 от Споразумението Австралия—Австрия; (1)

Член 4 от проекта за Споразумение Австралия—Дания;

Член 5 от проекта за Споразумение Австралия—Финландия;

Член 8 от Споразумението Австралия—Франция; (1)

Член 4 от Споразумението Австралия—Германия; (1)

Член 5 от Споразумението Австралия—Гърция; (1)

Член 5 от проекта за Споразумение Австралия—Гърция; (1)

Член 7 от Споразумението Австралия—Ирландия; (1)

Член 5 от Споразумението Австралия—Италия; (1)

Член 4 от проекта за Споразумение Австралия—Люксембург; (1)

Член 5 от Споразумението Австралия—Малта; (1)

Член 6 от Споразумението Австралия—Нидерландия; (1)

Член 2 от Споразумението Австралия—Полша;

Член 4 от проекта за Споразумение Австралия—Швеция;

Член 3 от Споразумението Австралия—Обединеното кралство.

в)

Регулаторен контрол:

Приложение 4 към Меморандума за разбирателство между въздухоплавателните органи на правителството на Австралия и правителството на Австрия, подписан на 25 март 1999 г. - което се прилага временно в рамките на споразумението Австралия—Австрия;

Член 17 от проекта за Споразумение Австралия—Дания;

Член 8 от проекта за Споразумение Австралия—Финландия;

Приложение В към Меморандума за разбирателство между въздухоплавателните органи на правителството на Австралия и правителството на Федерална република Германия, подписан в Канбера на 12 юни 1998 г. - което се прилага временно в рамките на споразумението Австралия—Германия;

Член 8 от проекта за Споразумение Австралия—Гърция;

Член 7 от проекта за Споразумение Австралия—Люксембург;

Член 8 от Споразумението Австралия—Малта;

Приложение В към Меморандума за разбирателство между въздухоплавателните органи на правителството на Австралия и правителството на Кралство Нидерландия, подписан в Хага на 4 септември 1997 г. - което се прилага временно в рамките на споразумението Австралия—Нидерландия;

Член 5 от Споразумението Австралия—Полша;

Член 17 от проекта за Споразумение Австралия—Швеция;

г)

Тарифи за превоз в рамките на Европейската общност:

Член 9 от Споразумението Австралия—Австрия;

Член 13 от проекта за Споразумение Австралия—Дания;

Член 14 от проекта за Споразумение Австралия—Финландия;

Член 10 от Споразумението Австралия—Франция;

Приложение Д към Меморандума за разбирателство между въздухоплавателните органи на правителството на Австралия и правителството на Федерална република Германия, подписан в Канбера на 12 юни 1998 г. във връзка с размяната на писма от 17 септември 1998 г. и 5 ноември 1998 г. - което се прилага временно в рамките на споразумението Австралия—Германия;

Член 9 от Споразумението Австралия—Гърция;

Член 14 от проекта за Споразумение Австралия—Гърция;

Член 9 от Споразумението Австралия—Ирландия;

Член 9 от Споразумението Австралия—Италия;

Член 11 от проекта за споразумение Австралия—Люксембург;

Член 14 от Споразумението Австралия—Малта;

Раздел IV от приложението към споразумението Австралия—Нидерландия;

Член 10 от Споразумението Австралия—Полша;

Член 13 от проекта за Споразумение Австралия—Швеция;

Член 7 от Споразумението Австралия—Обединеното кралство.


(1)  Член 2, параграф 2 от настоящото споразумение не се прилага към тези разпоредби.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на другите държави, посочени в член 2 от настоящото споразумение

а)

Република Исландия (съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство);

б)

Княжество Лихтенщайн (съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство);

в)

Кралство Норвегия (съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство);

г)

Конфедерация Швейцария (съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно въздушния транспорт)


7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/74


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 5 юни 2008 година

за прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до Шенгенската информационна система в Конфедерация Швейцария

(2008/421/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (наричано по-долу „Споразумението“) (1), подписано на 26 октомври 2004 г. (2) и влязло в сила на 1 март 2008 г. (3), и по-специално член 15, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 15, параграф 1 от Споразумението предвижда, че разпоредбите на достиженията на правото от Шенген се прилагат в Конфедерация Швейцария само съгласно решение на Съвета в този смисъл, след като бъде установено, че са налице необходимите условия за прилагането на достиженията на това право.

(2)

Съветът направи проверка дали Конфедерация Швейцария осигурява задоволителни нива на защита на данните, като предприе следните стъпки:

На Конфедерация Швейцария бе изпратен пълен въпросник, отговорите на който бяха записани, и в Конфедерация Швейцария бяха проведени посещения за проверка и оценка в съответствие с приложимите шенгенски процедури за оценка, посочени в решението на Изпълнителния комитет за създаване на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (наричано по-долу „SCH/Com-ex (98) 26 def.“) (4) в областта на защитата на данните.

(3)

На 5 юни 2008 г., Съветът стигна до заключение, че Конфедерация Швейцария е изпълнила условията в тази област. Ето защо е възможно да се определи дата, от която достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до Шенгенската информационна система (наричана по-долу „ШИС“), да могат да се прилагат в нея.

(4)

Влизането в сила на настоящото решение следва да позволи прехвърлянето на действителни данни от ШИС към Конфедерация Швейцария. Конкретното използване на тези данни следва да позволи на Съвета посредством приложимите шенгенски процедури за оценка, посочени в SCH/Com-ex (98) 26 def., да направи проверка на правилното прилагане в Конфедерация Швейцария на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до ШИС. След извършване на тези оценки Съветът следва да вземе решение относно отмяна на проверките по вътрешните граници с Конфедерация Швейцария.

(5)

В Споразумението между Конфедерация Швейцария, Република Исландия и Кралство Норвегия относно въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и относно критериите и механизмите за определяне на държавата, отговорна за разглеждане на молби за убежище, подадени в Швейцария, Исландия или Норвегия, се посочва, че то ще породи действие по отношение на въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген на същата дата, на която породи действие и самото споразумение.

(6)

Следва да бъде прието отделно решение на Съвета, в което да се определи дата за отмяна на проверките на лица по вътрешните граници. До посочената в споменатото решение дата на отмяна на проверките върху използването на ШИС следва да бъдат наложени определени ограничения,

РЕШИ:

Член 1

1.   Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до ШИС, които са посочени в приложение I, се прилагат за Конфедерация Швейцария в отношенията ѝ с Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция от 14 август 2008 г.

2.   Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до ШИС, които са посочени в приложение I, се прилагат за Конфедерация Швейцария в отношенията ѝ с Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция от датата, предвидена в посочените разпоредби.

3.   От 9 юни 2008 г. към Конфедерация Швейцария могат да се прехвърлят действителни данни от ШИС.

От 14 август 2008 г. Конфедерация Швейцария ще може да въвежда данни в ШИС и да използва данни от ШИС при спазване на параграф 4.

4.   До датата на отмяна на проверките по вътрешните граници с Конфедерация Швейцария Конфедерация Швейцария:

a)

не е задължена да отказва влизане на нейна територия или да експулсира граждани на трети държави, за които друга държава-членка е изпратила сигнал по ШИС с цел да им бъде отказано влизане;

б)

се въздържа от въвеждане на данните, попадащи в приложното поле на член 96 от Конвенцията от 19 юни 1990 г. за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници (5) (наричана по-долу „Шенгенската конвенция“).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 5 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

D. MATE


(1)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(2)  Решения на Съвета 2004/849/ЕО (ОВ L 368, 15.12.2004 г., стp. 26) и 2004/860/ЕО (ОВ L 370, 17.12.2004 г., стp. 78).

(3)  Решения на Съвета 2008/146/ЕО (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1) и 2008/149/ПВР (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стp. 50).

(4)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 138.

(5)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19. Конвенция, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до ШИС, които да станат приложими за Конфедерация Швейцария

1.

По отношение на разпоредбите на Шенгенската конвенция:

Член 64 и членове 92—119 от Шенгенската конвенция.

2.

Други разпоредби, отнасящи се до ШИС:

а)

по отношение на разпоредбите на следното решение на изпълнителния комитет, създаден с Шенгенската конвенция:

Решение на изпълнителния комитет от 15 декември 1997 г. за изменение на Финансовия регламент относно Ц. ШИС (SCH/Com-ex (97)35) (1);

б)

по отношение на разпоредбите на следната декларация на изпълнителния комитет, създаден с Шенгенската конвенция:

Декларация на изпълнителния комитет от 18 април 1996 г. за определяне на понятието „чужденец“ (SCH/Com-ex (96) decl 5) (2);

в)

други правни инструменти:

i)

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (3), доколкото е приложима по отношение на обработката на данни в рамките на ШИС;

ii)

Решение 2000/265/ЕО на Съвета от 27 март 2000 г. за съставяне на финансов регламент, уреждащ бюджетните аспекти на управлението от страна на заместник генералния секретар на Съвета, на сключени от него, в качеството му на представител на определени държави-членки, договори, свързани с изграждането и функционирането на комуникационната инфраструктура на Шенгенското пространство — „Sisnet“ (4);

iii)

Регламент (ЕО) № 2424/2001 на Съвета от 6 декември 2001 г. за разработване на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II) (5);

iv)

Решение 2001/886/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 г. за разработване на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II) (6);

v)

Наръчникът Sirene (7);

vi)

Регламент (ЕО) № 871/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. за въвеждане на някои нови функции в Шенгенската информационна система, включително в борбата с тероризма (8) и всички последващи решения относно началната дата на прилагане на тези функции;

vii)

Решение 2005/211/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително и с оглед на борбата срещу тероризма (9) и всички последващи решения относно началната дата на прилагане на тези функции;

viii)

Регламент (ЕО) № 1160/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на Конвенцията за прилагането на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. относно постепенното премахване на проверките на общите граници, по отношение на достъпа до Шенгенската информационна система на службите в държавите-членки, които отговарят за издаването на сертификати за регистрация на превозните средства (10).


(1)  ОВ L 239, 22.09.2000 г., стp. 444, Решение, последно изменено с Решение 2008/328/ЕО на Съвета (ОВ L 113, 25.4.2008 г., стр. 21).

(2)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 458.

(3)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 85, 6.4.2000 г., стр. 12. Решение, последно изменено с Решение 2008/319/ЕО (ОВ L 109, 19.4.2008 г., стр. 30).

(5)  ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр. 4. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1988/2006 (ОВ L 411, 30.12.2006 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2006/1007/ПВР на Съвета (ОВ L 411, 30.12.2006 г., стр. 78).

(7)  Части от наръчника Sirene бяха публикувани в ОВ C 38, 17.2.2003 г., стр. 1. Наръчникът беше изменен с Решения на Комисията 2008/333/ЕО (ОВ L 123, 8.5.2008 г., стр. 1) и 2008/334/ПВР (ОВ L 123, 8.5.2008 г., стр. 39).

(8)  ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 29.

(9)  ОВ L 68, 15.3.2005 г., стр. 44.

(10)  ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до ШИС, които да станат приложими за Конфедерация Швейцария от предвидената в посочените разпоредби дата

1.

Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно достъпа до Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) на службите на държавите-членки, отговорни за издаването на свидетелства за регистрация на превозни средства (1);

2.

Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (2);

3.

Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (3).


(1)  ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63.


7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/78


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 5 юни 2008 година

за декласифициране на приложение 4 към наръчника SIRENE, приет от изпълнителния комитет, създаден съгласно Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. („Шенгенската конвенция от 1990 г.“)

(2008/422/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 207, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2003/19/ЕО от 14 октомври 2002 г. за декласифициране на някои части от наръчника SIRENE, приет от изпълнителния комитет, създаден с Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. (1), Съветът декласифицира някои части от наръчника SIRENE и понижи раздел 2.3 от наръчника SIRENE, както и приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към него до ниво на класификация „Restreint UE“.

(2)

Последната версия на наръчника SIRENE, поместен в Решение 2006/757/ЕО на Комисията (2) и Решение 2006/758/ЕО на Комисията (3) от 22 септември 2006 г. за изменение на наръчника SIRENE, не съдържа разпоредба, съответна на раздел 2.3 във вида му към момента на приемането на Решение 2003/19/ЕО.

(3)

С Решение 2007/473/ЕО от 25 юни 2007 г. за декласифициране на някои части от наръчника SIRENE, приет от изпълнителния комитет, създаден с Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година (4), Съветът декласифицира приложения 2 и 5 към наръчника SIRENE.

(4)

Понастоящем Съветът счита, че е целесъобразно да декласифицира приложение 4 към наръчника SIRENE.

(5)

Класификацията на приложения 1, 3 и 6 към наръчника SIRENE следва да остане на ниво „Restreint UE“,

РЕШИ:

Член 1

Приложение 4 към наръчника SIRENE се декласифицира.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 5 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

D. MATE


(1)  ОВ L 8, 14.1.2003 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 317, 16.11.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 317, 16.11.2006 г., стр. 41.

(4)  ОВ L 179, 7.7.2007 г., стр. 52.


Комисия

7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/79


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2008 година

за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2008) 1736)

(2008/423/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 12, параграф 3, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1451/2007 установява списък с активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2).

(2)

За известен брой комбинации от вещества/продуктови типове, включени в този списък, или всички участници са се оттеглили, или не са получени досиета до крайния срок, определен в член 9 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 от държавата-членка, определена като докладчик за оценката.

(3)

Следователно, съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, Комисията информира държавите-членки за това. Информацията бе оповестена публично по електронен път на 22 юни 2007 г.

(4)

В срок от три месеца след електронното публикуване на тази информация някои компании заявиха интерес да поемат ролята на участник по отношение на някои от въпросните вещества и продуктови типове в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(5)

Следователно е необходимо да бъде определен нов краен срок за подаването на досиета за тези вещества и продуктови типове.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За веществата и продуктовите типове, посочени в приложението, новият краен срок за подаване на досиета е 30 юни 2009 г.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2008/31/ЕО (ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 57).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вещества и продуктови типове, за които новият краен срок за подаване на досиета е 30 юни 2009 г.

Име

ЕО номер

CAS номер

Продуктов тип

Формалдехид

200-001-8

50-00-0

1

Формалдехид

200-001-8

50-00-0

2

Формалдехид

200-001-8

50-00-0

3

Формалдехид

200-001-8

50-00-0

4

Формалдехид

200-001-8

50-00-0

5

Формалдехид

200-001-8

50-00-0

6

Смес от цис- и транс-p-ментан-3,8 диол/цитриодиол

255-953-7

42822-86-6

19

Силициев двуокис/кизелгур (рохкав диатомит)

Продукт за растителна защита

61790-53-2

18


7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/81


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2008 година

относно защитните мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от субтип H7 в Обединеното кралство

(нотифицирано под номер C(2008) 2666)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2008/424/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (3) установява превантивни мерки, свързани с надзора и ранното откриване на инфлуенцата по птиците, както и минималните мерки за борба, които следва да се прилагат в случай на огнище на инфлуенца по домашните птици или други птици, отглеждани в затворени помещения. Посочената директива предвижда създаването на предпазни и надзорни зони в случай на поява на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците.

(2)

На 4 юни 2008 г. Обединеното кралство нотифицира Комисията за потвърдено огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от субтип H7 в стопанство за домашни птици на негова територия и незабавно предприе необходимите мерки съгласно Директива 2005/94/ЕО, включително създаването на предпазни и надзорни зони.

(3)

Комисията разгледа внимателно посочените мерки съвместно с Обединеното кралство и е удовлетворена от факта, че границите на зоните, установени от компетентния орган в тази държава-членка, са на достатъчно разстояние от действителното местоположение на огнището на зараза.

(4)

Необходимо е, за да се предотвратят излишни смущения в търговията в рамките на Общността и за да се избегне рискът от създаването на неоправдани пречки за търговията от страна на трети държави, тези зони в Обединеното кралство да бъдат незабавно описани на равнището на Общността.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение се отнася до предпазните и надзорни зони, установени от компетентния орган в Обединеното кралство вследствие на потвърдено огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от субтип H7 в стопанство за домашни птици в графство Оксфордшир, за което Комисията беше нотифицирана от посочената държава-членка на 4 юни 2008 г.

Обединеното кралство гарантира, че предпазните и надзорните зони, установени в съответствие с член 16, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО включват поне зоните, описани в част А и част Б от приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага до 28 юни 2008 година.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 33); поправена версия (ОВ L 195, 2.6.2004 г., стр. 12).

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2002/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14).

(3)  ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

Предпазна зона, посочена в член 1

ISO код на страната

Държава-членка

Код

(ако е наличен)

Наименование

UK

Обединеното Кралство

00201

Зона, обхващаща тази част от графствата Оксфордшир и Уоруикшир по границата и в кръг с радиус от 3,215 километра, чийто център е координатната точка SP36412 42196 (1).


ЧАСТ Б

Надзорна зона, посочена в член 1

ISO код на страната

Държава-членка

Код

(ако е наличен)

Наименование

UK

Обединеното Кралство

00201

Зона, обхващаща тази част от графствата Оксфордшир и Уоруикшир по границата и в кръг с радиус от 10,215 километра, чийто център е координатната точка SP36412 42196 (2).


(1)  Координатните точки са тези на серията Ordnance Survey Landranger с мащаб 1:50 000.

(2)  Координатните точки са тези на серията Ordnance Survey Landranger с мащаб 1:50 000.