ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 147

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
6 юни 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 500/2008 на Комисията от 5 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията от 5 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни

3

 

*

Регламент (ЕО) № 502/2008 на Комисията от 5 юни 2008 година за изменение на приложения I, II и IX към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

35

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/417/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 3 юни 2008 година за даване на разрешение на Португалия да прилага намалена акцизна ставка за бира, произведена в автономната област Мадейра

61

 

 

Комисия

 

 

2008/418/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 май 2008 година относно финансова помощ от Общността за спешни мерки за борба с болестта син език в Обединеното кралство през 2007 г. (нотифицирано под номер C(2008) 2161)

63

 

 

2008/419/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 май 2008 година за изменение на Решение 2008/377/ЕО относно някои защитни мерки във връзка с класическата чума по свинете в Словакия (нотифицирано под номер C(2008) 2262)  ( 1 )

65

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

6.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 500/2008 НА КОМИСИЯТА

от 5 юни 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 юни 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 5 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

36,3

MK

44,3

TR

72,3

ZZ

51,0

0707 00 05

TR

116,4

ZZ

116,4

0709 90 70

TR

98,3

ZZ

98,3

0805 50 10

AR

140,6

TR

163,7

US

135,2

ZA

136,2

ZZ

143,9

0808 10 80

AR

96,9

BR

81,1

CL

90,7

CN

87,4

MK

50,7

NZ

108,4

TR

85,9

US

121,1

UY

107,4

ZA

81,7

ZZ

91,1

0809 10 00

TR

193,3

ZZ

193,3

0809 20 95

TR

408,0

US

382,7

ZZ

395,4


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


6.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 501/2008 НА КОМИСИЯТА

от 5 юни 2008 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (1), и по-специално член 4 и членове 5, 9 и 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 3/2008 предвижда, че Комисията определя подробните правила за изпълнение на програмите за информиране и насърчаване, съфинансирани от бюджета на Общността.

(2)

С оглед на натрупания опит, перспективите за развитие на пазара в рамките на Общността и извън нея и в новия контекст на международната търговия е необходимо да се изработи цялостна и последователна политика за информиране и насърчаване, свързана със селскостопанските продукти и с метода им на производство, както и с хранителните продукти, произведени на базата на селскостопански продукти, на вътрешния пазар и на пазарите на трети страни, без обаче да се поощрява потреблението на даден продукт поради специфичния му произход. За по-голяма яснота следователно е уместно да се отменят Регламент (ЕО) № 1071/2005 на Комисията от 1 юли 2005 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2826/2000 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар (2) и Регламент (ЕО) № 1346/2005 на Комисията от 16 август 2005 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2702/1999 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване на селскостопански продукти в трети страни (3) и да се заменят с един регламент, като се запазят в отделни глави специфичните характеристики на действията в зависимост от мястото на осъществяването им.

(3)

С цел по-добро управление следва да се предвидят изготвянето и периодичното актуализиране на списъка от теми, продукти и пазари, които са предмет на действията за информиране и насърчаване по отношение на селскостопанските продукти, определянето на национални органи, отговорни за прилагането на настоящия регламент, както и продължителността на програмите.

(4)

За по-добра информираност и защита на потребителите всяка информация за въздействията на даден селскостопански продукт върху здравето, предназначена за потребителите или за други потенциални купувачи в рамките на програмите за вътрешния пазар, следва да се основава на научно признати знания и да има признати източници.

(5)

С цел да се избегне всякакъв риск от нарушаване на правилата на конкуренцията следва да се установят ръководните насоки и общата ориентация, които трябва да се следват по отношение на продуктите, които са предмет на кампанията за информиране и насърчаване на вътрешния пазар, и от друга страна — правилата, които трябва да се следват по отношение на позоваването на специфичния произход на продукти, които са предмет на кампании за информиране и насърчаване в трети страни.

(6)

За по-голяма сигурност от юридическа гледна точка следва да се уточни, че програмите, предложени за вътрешния пазар, трябва да спазват цялото законодателство на Общността, което се отнася до съответните продукти и до тяхното пускане на пазара, както и споменатите ръководни насоки.

(7)

Изглежда уместно, с цел да се уеднаквят подробните правила за избор на изпълнителните организации и на програмите в третите страни, да се приложат същите правила за действията, осъществявани от международните организации, споменати в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 3/2008. За по-голяма сигурност от юридическа гледна точка следва съобщенията, разпространявани в рамките на програмите, да съответстват на законодателството на съответните трети страни.

(8)

Следва да се определи процедурата за представяне на програмите и за избора на изпълнителната организация, така че да се осигурят възможно най-широка конкуренция и свободно движение на услугите, като се държи сметка в случаите, когато предлагащата организация е публична, за разпоредбите на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (4).

(9)

Регламент (ЕО) № 3/2008 предвижда възможността предлагащите организации да осъществят самостоятелно някои части на програмите, да изберат изпълнителните организации на по-късен етап на процедурата и да поддържат стабилно равнището на финансовата помощ от страна на Общността, което не следва да надхвърля 50 % от действителните разходи за всяка фаза на програмата и 60 % за действията, предвидени в сектора на плодовете и зеленчуците, предназначени за децата в учебните заведения на Общността. Следва да бъдат определени подробни правила за прилагането на тези разпоредби.

(10)

Следва да се установят критериите за избор на програмите от държавите-членки и критериите за анализ на програмите, избрани от Комисията, така че да се осигури спазването на правилата на Общността и ефикасността на предвидените действия. След преглед на програмите Комисията следва да реши кои от тях ще приеме и да определи бюджетите им.

(11)

За програмите за трети страни следва, с цел гарантиране ефикасността на дейностите на Общността, държавите-членки да гарантират последователността и взаимното допълване на одобрените програми с националните или регионалните програми и е уместно да се определят преференциалните критерии за избор на програмите с оглед оптимизиране на тяхното въздействие.

(12)

В случай че са налице програми, които интересуват няколко държави-членки, следва да се предвидят мерки, които да осигурят съгласуването между тях, за да могат програмите да бъдат представени и проучени.

(13)

За по-добро финансово управление в програмите следва да бъдат уточнени условията за финансовото участие на държавите-членки и на предлагащите организации.

(14)

За да се избегне рискът от двойно финансиране, следва да се изключат от помощ по силата на Регламент (ЕО) № 3/2008 действията за информиране и насърчаване на вътрешния пазар, които получават подкрепа съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (5).

(15)

Различните условия за изпълнение на ангажиментите следва да бъдат предмет на договори, сключени между заинтересованите лица и компетентните национални органи в разумен срок въз основа на образци на договори, предоставени на разположение на държавите-членки от Комисията.

(16)

За да се гарантира доброто изпълнение на договора, договарящата страна следва да депозира в полза на компетентния национален орган гаранция, равна на 15 % от финансовата помощ на Общността и на съответните държави-членки. За същата цел трябва да бъде определена и гаранция в случай на молба за авансово плащане за всяка годишна фаза.

(17)

Следва да се определят проверките, които ще бъдат извършвани от държавите-членки.

(18)

Следва да се уточни, че изпълнението на мерките, предвидени в договорите, представлява основно изискване по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията от 22 юли 1985 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти (6).

(19)

Заради изискванията, свързани с изпълнението на бюджета, следва да се предвиди парична санкция при неспазване на срока за представяне на молбите за междинни плащания или в случай на закъснение при плащанията на държавите-членки.

(20)

За по-добро финансово управление и за да се избегне рискът предвидените плащания да изчерпят финансовото участие на Общността, така че да не е налице остатък за плащане, следва да се предвиди авансовото плащане и различните междинни плащания да не превишават 80 % от финансовата помощ на Общността и на държавите-членки. Със същата цел молбата за плащане на остатъка следва да бъде представена на компетентния национален орган в определен срок.

(21)

Държавите-членки следва да проверят всички материали за информиране и насърчаване, изработени в рамките на програмите. Условията за тяхното използване след края на програмите следва също да бъдат определени.

(22)

В светлината на придобития опит и за да се контролира доброто изпълнение на програмите, следва да се уточнят правилата за наблюдението, осъществявано от групата, създадена за тази цел с Регламент (ЕО) № 3/2008.

(23)

Налице е необходимост държавите-членки да упражняват контрол по изпълнението на действията и Комисията да бъде информирана за резултатите от контролните и ревизионните мерки, предвидени в настоящия регламент. За по-добро финансово управление следва да се предвиди сътрудничество между държавите-членки, когато действията се осъществяват в дадена държава-членка, различна от тази, където е установена компетентната договаряща организация.

(24)

За да се защитят ефикасно финансовите интереси на Общността, следва да се приемат адекватни мерки за борба с измамите и сериозните пропуски. За тази цел следва да се въведат възстановявания на суми и санкции.

(25)

Следва ясно да се постанови, че за многогодишните програми трябва да се представя доклад за вътрешна оценка след приключването на всяка годишна фаза, дори когато не е представена нито една молба за плащане.

(26)

Лихвата, която следва да внесе получателят на недължимо плащане, следва да бъде обвързана с лихвата върху задълженията, неизплатени на падежа, посочена в член 86 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за изпълнение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (7).

(27)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и определения

1.   Настоящият регламент определя подробните правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008, и по-специално по отношение на изготвянето, подбора, изпълнението, финансирането и контрола на програмите, посочени в член 6 от горепосочения регламент.

2.   „Програма“ означава съвкупност от единни дейности, които притежават достатъчен обхват, за да улеснят предоставянето на по-подробна информация за съответните продукти, както и тяхната продажба.

Член 2

Определяне на компетентните органи

Държавите-членки определят компетентните органи, които отговарят за прилагането на настоящия регламент (наричани по-долу „компетентни национални органи“).

Те предоставят на Комисията имената и пълните координати на определените органи, както и всяка промяна в този смисъл.

Комисията предоставя тази информация на разположение на обществеността в подходяща форма.

Член 3

Продължителност на програмите

Програмите се осъществяват за период от най-малко една година и най-много три години, считано от датата от влизане в сила на договора, както е посочено съответно в член 16, параграф 1.

Член 4

Характеристики на посланията за информиране и насърчаване за програмите, насочени към вътрешния пазар

1.   Като се спазват критериите, посочени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3/2008, всяко послание за информиране и насърчаване, предназначено за потребителите или за другите целеви групи в рамките на програмите (наричано по-долу „послание“), се основава на вътрешно присъщите качества на съответния продукт или на неговите характеристики.

2.   Всяко позоваване на произхода на продуктите е вторично спрямо основното послание, предадено от кампанията. Въпреки това произходът на даден продукт може да бъде посочен в рамките на действие за информиране или насърчаване, когато става дума за название в съответствие с действащите разпоредби на Общността или за продукт модел, необходим, за да илюстрира действията за информиране или насърчаване.

3.   В посланията, които се разпространяват, всяко позоваване на въздействието на потреблението на съответните продукти върху здравето се основава на общоприети научни данни.

Посланията, които се позовават на подобни въздействия, се одобряват от компетентния национален орган в областта на здравеопазването.

Професионалната или междупрофесионална организация, посочена в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3/2008 и която предлага програма, предоставя на разположение на съответната държава-членка и на Комисията списъка с научните изследвания и становищата на упълномощените научни институции, на които се основават посланията на програмата, посочващи въздействията върху здравето.

Член 5

Характеристики на посланията за информиране и насърчаване за програмите, насочени към трети страни

1.   Всяко послание се основава на вътрешно присъщите качества на съответния продукт или на неговите характеристики.

Посланията трябва да съответстват на законодателството, което се прилага в третите страни, за които са предназначени.

2.   Всяко позоваване на произхода на продуктите е вторично спрямо основното послание, предадено от кампанията. Въпреки това произходът на даден продукт може да бъде посочен в рамките на действие за информиране или насърчаване, когато става дума за название в съответствие с действащите разпоредби на Общността или за продукт модел, необходим, за да илюстрира действията за информиране или насърчаване.

Член 6

Предмет на действията и примерни бюджети

1.   Списъкът на темите и продуктите, които могат да бъдат предмет на действията за вътрешния пазар съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3/2008, е посочен в приложение I, част A към настоящия регламент.

Той се актуализира на всеки две години най-късно до 31 март.

2.   Списъкът на продуктите, които могат да бъдат предмет на действията за трети страни съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 3/2008, е посочен в приложение II, част A към настоящия регламент. Списъкът на пазарите на трети страни, на които могат да се извършват тези действия, се посочва в приложение II, част Б.

Списъците се актуализират на всеки две години най-късно до 31 декември.

3.   Примерните годишни бюджети за различните сектори са посочени в приложение III.

ГЛАВА II

ИЗБОР НА ПРОГРАМИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 6—8 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3/2008

Член 7

Програми за трети страни, осъществени в сътрудничество с международни организации

1.   При прилагане на член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 3/2008 международните организации, посочени в гореспоменатия член, представят при поискване от страна на Комисията предложения на програми, предвидени за следващата година.

Условията за отпускане и плащане на финансова помощ на Общността, определени в член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 3/2008 се уреждат със споразумение за безвъзмездна помощ, сключено между Общността и съответната международна организация.

2   Директива 2004/18/ЕО се прилага в случай на осъществяване на действия от страна на международните организации, посочени в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 3/2008.

Член 8

Представяне на програми

1.   За осъществяването на дейности, които са част от програмите, заинтересованата държава-членка отправя всяка година покана за представяне на оферти.

Професионалните и междупрофесионалните организации на Общността, представителни за съответните сектори (наричани по-долу „предлагащи организации“), предлагат своите програми на държавата-членка най-късно до 30 ноември за вътрешния пазар, а за трети страни — най-късно до 31 март.

Програмите са представени във формуляр, съставен от Комисията, и са на разположение в нейната интернет страница. Той се прилага при поканите за оферти, посочени в първа алинея.

2.   Програмите, представени в съответствие с параграф 1, трябва да:

а)

спазват разпоредбите на Общността относно съответните продукти и тяхното предлагане на пазара;

б)

спазват спецификациите, които съдържат критерии за изключване, избор и възлагане, разпространени от заинтересованите държави-членки;

в)

бъдат достатъчно подробни, за да може да се оцени тяхното съответствие с действащите разпоредби и съотношението им разходи—ползи.

3.   С оглед прилагането на тези програми всяка предлагаща организация избира на състезателен принцип според подходящи и проверени от държавата-членка условия една или няколко изпълнителни организации. В случай че този избор е бил направен преди представянето на програмата, изпълнителната организация може да участва в нейното изготвяне.

Член 9

Предварителен подбор на програмите от държавите-членки

1.   Държавите-членки изготвят временен списък на програмите, които подбират въз основа на критериите, определени в спецификациите, посочени в член 8, параграф 2, буква б).

2.   Програмите, предназначени за трети страни, се разглеждат от държавите-членки по-специално според следните критерии:

а)

съответствието между предложената стратегия и фиксираните цели;

б)

качеството на предложените действия;

в)

предвидимото въздействие от тяхното осъществяване по отношение на развитието на търсенето на съответните продукти;

г)

гаранциите за ефективност и представителност на предлагащите организации;

д)

техническите възможности и гаранциите за ефективност на предложената изпълнителна организация.

3.   Програмите, предназначени за вътрешния пазар, освен задълженията, предвидени в член 8 и в настоящия член, спазват и насоките за насърчаването на вътрешния пазар, цитирани в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3/2008 и посочени в приложение I, част Б към настоящия регламент.

4.   В случай че бъде предвидена програма, която интересува няколко държави-членки, последните избират съвместно програмата и определят една държава-членка за координатор. Те поемат ангажимент да участват във финансирането в съответствие с член 14, параграф 2 и да установят помежду си административно сътрудничество, за да улеснят наблюдението, изпълнението и контрола на програмите.

5.   За програмите, предназначени за трети страни, всяка държава-членка се грижи за съгласуваността на предвидените регионални или национални действия с онези, съфинансирани по силата на Регламент (ЕО) № 3/2008, както и на взаимното допълване на представените програми с националните и регионални кампании.

Член 10

Приоритет при избора на програми, предназначени за трети страни

1.   Измежду програмите, цитирани в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3/2008, представени от няколко държави-членки, ще се предпочитат тези от програмите, предназначени за трети страни, които се отнасят за група продукти и които наблягат по-специално на аспектите, свързани с качеството, с хранителната стойност и с хранителната безопасност на продукцията на Общността.

2.   При програми, интересуващи една държава-членка или отнасящи се за един продукт, ще се предпочитат тези, които показват интереса на Общността по отношение по-специално на качеството, хранителната стойност, както и безопасността и представителността на европейската селскостопанска и хранителна продукция.

Член 11

Избор на програмите от Комисията

1.   Всяка година, най-късно до 15 февруари за вътрешния пазар и до 30 юни за трети страни, държавите-членки представят на Комисията списъка, посочен в член 9, параграф 1, който включва при необходимост списък на изпълнителните организации, които са одобрили, когато последните са били вече избрани в съответствие с член 8, параграф 3, както и копие на програмите.

В случай на програми, които интересуват няколко държави-членки, последните постигат общо съгласие при представяне на списъците.

2.   Комисията информира съответните държави-членки, ако установи пълно или частично несъответствие на представена програма:

а)

с разпоредбите на Общността, или

б)

с насоките по отношение на вътрешния пазар, или

в)

с критериите, посочени в член 9, параграф 2 по отношение на трети страни.

Информацията, цитирана в първа алинея, се изпраща до 60 календарни дни след получаване на списъка, посочен в член 9, параграф 1.

3.   В съответствие с член 7, параграф 3, трета алинея от Регламент (ЕО) № 3/2008 държавите-членки предават ревизираните програми на Комисията в срок от 30 календарни дни след получаване на информацията, посочена в параграф 2 от настоящия член.

След проверка на ревизираните програми Комисията решава най-късно до 30 юни за вътрешния пазар и най-късно до 30 ноември за трети страни кои програми може да съфинансира в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 3/2008.

4.   Предлагащата или предлагащите организации отговарят за доброто изпълнение и за управлението на одобрената програма.

Член 12

Одобрение от държавата-членка на изпълнителните организации

1.   Изборът на изпълнителната организация в съответствие с член 8, параграф 3 се одобрява от държавата-членка, която информира Комисията преди подписването на договора, посочен в член 16, параграф 1.

2.   Държавата-членка проверява дали избраната изпълнителна организация разполага с необходимите финансови и технически средства, за да осигури най-ефективното изпълнение на дейностите в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 3/2008. Тя уведомява Комисията за предприетата за тази цел процедура.

Член 13

Изпълнение на някои части на програма от предлагащата организация

1.   Предлагащата организация може да осъществи някои части на програмата съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 3/2008 при следните условия:

а)

предлагащата организация отговаря на изискванията, посочени в член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 3/2008;

б)

предлагащата организация разполага с опит от най-малко пет години в изпълнението на същия тип дейности;

в)

частта от програмата, осъществена от предлагащата организация, не представлява повече от 50 % от общата ѝ цена освен при изключителни надлежно доказани случаи и след писмено разрешение от Комисията;

г)

предлагащата организация проверява дали цената на дейностите, които самата тя възнамерява да осъществи, не превишава обичайните пазарни цени.

Държавата-членка проверява дали тези условия са спазени.

2.   В случай че предлагащата организация е публичноправна по смисъла на член 1, параграф 9, втора алинея от Директива 2004/18/ЕО, държавите-членки взимат необходимите мерки, за да могат органите възложители да наложат спазването на разпоредбите на същата директива.

ГЛАВА III

ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Член 14

Общи правила за финансиране

1.   Финансовото участие на Общността се изплаща на съответните държави-членки.

2.   В случай че няколко държави-членки участват във финансирането на една програма, техният дял допълва финансовото участие на предлагащата организация, която се е установила на тяхна територия. В този случай финансовото участие на Общността не надхвърля границите, посочени в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 3/2008.

3.   Финансовото участие, предвидено в член 13 от Регламент (ЕО) № 3/2008, се упоменава в програмата, представена на Комисията.

Член 15

Специфични правила за вътрешния пазар

1.   В случай на прилагане на член 9 от Регламент (ЕО) № 3/2008 се прилага процедурата, предвидена в член 11, параграфи 1, 2 и 3 от настоящия регламент, както и членове 14—23 от настоящия регламент.

Що се отнася до програмите, предвидени в член 9 от Регламент № 3/2008, договорите се сключват между съответните държави-членки и избраните изпълнителни организации.

2.   Дейностите за информиране и насърчаване, които получават подкрепа съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005, не могат да ползват финансово участие на Общността съгласно настоящия регламент.

Член 16

Сключване на договори и депозиране на гаранции

1.   Веднага след приемане на решението на Комисията, посочено в член 11, параграф 3, всяка предлагаща организация се уведомява от държавата-членка за по-нататъшния ход на нейната молба.

Държавите-членки сключват договори с избраните предлагащи организации в срок от деветдесет календарни дни след съобщаването на решението на Комисията, посочено в член 11, параграф 3. След изтичане на този срок не може да се сключи договор без предварителното разрешение на Комисията.

2.   Държавите-членки използват образци на договори, които Комисията им предоставя.

При необходимост държавите-членки могат да изменят някои условия в образците на договори, за да ги приведат в съответствие с националните правила само при условие, че това не засяга законодателството на Общността.

3.   Договорът може да бъде сключен между двете страни едва след като предлагащата организация депозира в полза на държавата-членка, при условията, предвидени в дял III от Регламент (ЕИО) № 2220/85, гаранция, равна на 15 % от годишната максимална стойност на финансирането от Общността и от съответните държави-членки, предназначена да гарантира доброто изпълнение на договора.

Въпреки това, ако договарящата организация е публичноправна организация или ако действа под контрола на такава организация, компетентният национален орган може да приеме писмена гаранция от нейния надзорен орган, която покрива процента, посочен в първа алинея, при условие че въпросният надзорен орган се ангажира:

а)

да следи за правилното изпълнение на поетите задължения;

б)

да проверява дали получените суми наистина се използват за изпълнението на поетите задължения.

Доказателството за депозираната гаранция трябва да бъде представено на държавата-членка преди изтичането на срока, посочен в параграф 1.

4.   Основното изискване по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) № 2220/85 е изпълнението на мерките, предвидени в договора.

5.   Държавата-членка предава незабавно копие от договора и доказателството за депозираната гаранция на Комисията.

Тя ѝ предоставя също така копие от договора, сключен от избраната предлагаща организация с изпълнителната организация. Този договор предвижда, че изпълнителната организация се задължава да приеме проверките, посочени в член 25.

Член 17

Схема на авансовите плащания

1.   До тридесет календарни дни след подписване на договора, посочен в член 16, параграф 1, а при многогодишни програми — до тридесет дни след началото на всеки период от дванадесет месеца, договарящата организация може да представи на държавата-членка молба за авансово плащане, придружена от гаранцията, посочена в параграф 3 от настоящия член. След изтичане на срока не може да се иска авансово плащане.

Всяко авансово плащане покрива най-много 30 % от стойността на годишната финансова помощ на Общността, както и от тази на съответната държава или държави-членки, посочени съответно в член 13, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 3/2008.

2.   Държавата-членка извършва авансово плащане до тридесет календарни дни след депозирането на молбата за авансово плащане. С изключение на форсмажорни обстоятелства всяко закъснение на плащанията дава основание за намаляване на месечното авансово плащане от страна на Комисията на държавата-членка, в съответствие с правилата, предвидени в член 9 от Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията (8).

3.   Предоставянето на авансово плащане зависи от депозирането от страна на договарящата организация в полза на държавата-членка на гаранция на стойност, равна на 110 % от този аванс, при условията, предвидени в дял III от Регламент (ЕИО) № 2220/85. Държавата-членка предава незабавно на Комисията копие от всяка молба за авансово плащане и доказателство за депозирането на съответната гаранция.

Въпреки това, ако договарящата организация е публичноправна или ако действа под надзора на такава организация, компетентният национален орган може да приеме писмена гаранция от нейния надзорен орган, която покрива процента, посочен в първа алинея, при условие че въпросният надзорен орган се ангажира да изплати сумата, покрита от гаранцията, в случай че не се установи право на авансово плащане.

Член 18

Междинни плащания

1.   Молбите за междинно плащане от финансовата помощ на Общността и на държавите-членки се подават от предлагащите организации до държавите-членки преди края на календарния месец след изтичане на всеки тримесечен период, изчислен от датата на подписване на договора, посочен в член 16, параграф 1.

Тези молби се отнасят до плащанията, извършени през въпросния тримесечен период, и са придружени с финален финансов отчет, копия на фактури и придружаващи документи, свързани с тях и междинен доклад за изпълнението на договора за въпросния тримесечен период (наричан по-долу „тримесечен доклад“). В случай че през въпросния тримесечен период не е било извършено плащане или дейност, тези документи се предават на компетентния национален орган в срока, посочен в първа алинея.

Освен в случай на форсмажорни обстоятелства, подаването след определения срок на молба за междинно плащане, придружена от документите, посочени във втора алинея, дава основание за намаляване на плащането с 3 % за всеки пълен месец закъснение.

2.   Извършването на междинните плащания е обвързано с проверка от страна на държавата-членка на документите, посочени в параграф 1, втора алинея.

3.   Междинните плащания и авансовите плащания, посочени в член 17, не могат да превишават общо 80 % от цялата годишна финансова помощ на Общността и от тази на съответните държави-членки, посочени съответно в член 13, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 3/2008. След достигане на това равнище не може да се подават нови молби за междинно плащане.

Член 19

Плащане на остатъка

1.   Молбата за плащане на остатъка се подава от предлагащата организация до държавата-членка в четиримесечен срок след датата на приключване на годишните дейности, предвидени в договора, посочен в член 16, параграф 1.

За да бъде определена като приемлива, към молбата трябва да е приложен доклад (наричан по-долу „годишен доклад“), който се състои от:

а)

финален отчет за осъществените дейности и оценка на получените резултати, които могат да бъдат установени към датата на изготвяне на доклада;

б)

финален финансов отчет, в който са посочени планираните и осъществените разходи.

Към годишния доклад се прилагат копия на фактурите и придружаващите документи, отнасящи се до извършените плащания.

Освен в случай на форсмажорни обстоятелства, подаването след определения срок на молба за плащане на остатъка дава основание за намаляване на остатъка с 3 % за всеки месец закъснение.

2.   Изплащането на остатъка е обвързано с проверка от страна на държавата-членка на фактурите и документите, посочени в параграф 1, трета алинея.

Остатъкът се намалява в зависимост от това до каква степен не е спазено основното изискване, посочено в член 16, параграф 4.

Член 20

Плащания от държавата-членка

Държавата-членка извършва плащанията, предвидени в членове 18 и 19, в срок от шестдесет календарни дни, считано от получаването на молбата за плащане.

Въпреки това този срок може да бъде временно преустановен във всеки един момент на периода от шестдесет дни след първата регистрация на молбата за плащане чрез уведомяване на въпросната договаряща организация, че молбата ѝ е неприемлива, понеже вземането не е изискуемо, или не е подкрепено от придружаващи документи, необходими за всички допълнителни молби, или понеже държавата-членка смята за необходимо да получи допълнителни сведения или да предприеме проверки. Срокът продължава да тече отново от датата на получаване на исканите сведения или от датата на проверките, извършени от държавата-членка, които трябва съответно да бъдат предадени или извършени в срок от тридесет календарни дни, считано от уведомлението.

Освен в случай на форсмажорни обстоятелства, всяко закъснение на плащанията дава основание за намаляване на сумата на авансовото плащане, извършвано от Комисията на държавата-членка, в съответствие с правилата, предвидени в член 9 от Регламент (ЕО) № 883/2006.

Член 21

Гаранции

1.   Гаранцията, посочена в член 17, параграф 3, се освобождава, при условие че е установено окончателно право на авансовата сума от съответната държава-членка.

2.   Гаранцията, посочена в член 16, параграф 3, трябва да има валидност до изплащането на остатъка и се освобождава с писмо за освобождаване от задължение от компетентния национален орган.

Освобождаването на гаранцията се осъществява в сроковете и при условията, посочени в член 20 за плащането на остатъка.

3.   Задържаните гаранции, както и наложените глоби, се приспадат от разходите, декларирани на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), за частта, съответстваща на финансирането от Общността.

Член 22

Документи, които се предоставят на Комисията

1.   Годишният доклад се представя след края на всяка годишна фаза дори когато не е представена нито една молба за плащане на остатъка.

2.   Държавата-членка предоставя на Комисията до тридесет календарни дни след изплащането на остатъка, посочен в член 19, параграф 2, финалните отчети, посочени в член 19, параграф 1, втора алинея, букви а) и б).

3.   Държавата-членка предоставя на Комисията два пъти годишно тримесечните доклади, необходими за междинните плащания в съответствие с член 18.

Първият и вторият тримесечен доклад се изпращат в срок от шестдесет календарни дни, считано от получаването на втория тримесечен доклад от държавата-членка, а третият и четвъртият тримесечен доклад са приложени към финалните отчети, посочени в параграф 2 от настоящия член.

Годишният доклад, който се отнася до изтеклата година, може да включва тримесечния доклад за четвъртото тримесечие.

4.   В срок от тридесет календарни дни след плащането на остатъка държавата-членка представя пред Комисията финансов отчет на направените разходи в рамките на договора във формат, изготвен от Комисията и предоставен на държавите-членки. Към този отчет се прилага и мотивирано становище на държавата-членка за изпълнението на задачите, предвидени през изтеклата фаза.

Отчетът удостоверява също, че вследствие на проверките, осъществени съгласно член 18, параграф 2 и член 19, параграф 2, всички разходи се считат за приемливи в съответствие с клаузите на договора.

ГЛАВА IV

НАБЛЮДЕНИЕ И ПРОВЕРКИ

Член 23

Използване на материалите

1.   Държавите-членки проверяват съответствието с действащите разпоредби на Общността на материалите за информиране и насърчаване, изработени или използвани в рамките на програмите, които са финансирани съгласно настоящия регламент.

Те предават на Комисията одобрените материали.

2.   Материалите, реализирани и финансирани в рамките на програма, посочена в параграф 1, включително графичните, визуалните и аудиовизуалните продукти, както и електронните страници, може да се използват и извън нейните рамки след предварително писмено разрешение от страна на Комисията, съответните предлагащи организации и държавите-членки, които участват във финансирането на програмата, като се имат предвид правата на договарящите страни, които произтичат от националното законодателство, което урежда договора.

Член 24

Наблюдение на програмите

1.   Групата за наблюдение, предвидена в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3/2008, се събира редовно, за да следи развитието на отделните програми, които са финансирани съгласно настоящия регламент.

За тази цел групата за наблюдение е информирана за датите на действията, предвидени в рамките на всяка програма, за тримесечните и годишните доклади, както и за резултатите от проверките, осъществени съгласно членове 18, 19 и 25 от настоящия регламент.

Групата се председателства от представител на съответната държава-членка. В случай на програми, които интересуват няколко държави-членки, тя се председателства от представител, посочен от съответните държави-членки.

2.   Длъжностните лица и служителите на Комисията могат да присъстват на инициативите, организирани в рамките на дадена програма, която е финансирана съгласно настоящия регламент.

Член 25

Проверки, осъществявани от държавите-членки

1.   Съответната държава-членка определя най-подходящите начини, за да осигури контрола върху програмите и дейностите, които са финансирани съгласно настоящия регламент, и уведомява Комисията за тях.

Проверките се осъществяват всяка година за най-малко 20 % от програмите, приключили през изтеклата година, за минимум две програми и се отнасят до най-малко 20 % от общия бюджет на тези програми, приключили през изтеклата година. Избирането на програмите за проверка се извършва въз основа на анализ на риска.

Държавата-членка предава на Комисията доклад за проверената програма, в който са описани резултатите от извършените проверки, както и установените нередности. Този доклад се предава незабавно след като бъде завършен.

2.   Държавата-членка взима необходимите мерки, по-специално чрез технически и счетоводни проверки на договарящата организация и на изпълнителната организация, за да провери:

а)

точността на данните и придружаващите документи;

б)

изпълнението на всички задължения, предвидени в договора, посочен в член 16, параграф 1.

Без да се засяга Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията (9), държавата-членка уведомява в най-кратък срок Комисията за всяка нередност, установена при проведените проверки.

3.   При наличието на програми, които интересуват няколко държави-членки, последните взимат необходимите мерки, за да координират своята контролна дейност, за което уведомяват Комисията.

4.   Комисията може във всеки един момент да участва в проверките, посочени в параграфи 1, 2 и 3. За тази цел компетентните национални органи предават на Комисията най-малко тридесет дни преди осъществяването на проверките прогнозен график на проверките, които ще бъдат извършени държавата-членка.

Комисията може да предприеме всякакви допълнителни проверки, които счете за необходими.

Член 26

Възстановяване на неправомерно изплатени суми

1.   В случай на недължимо плащане получателят възстановява въпросната сума с лихва, изчислена в зависимост от срока, изтекъл между плащането и възстановяването на сумата от получателя.

Лихвеният процент е определен в съответствие с член 86, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

2.   Възстановените суми, както и лихвите, се изплащат на разплащателните агенции или служби на държавите-членки и се приспадат от последните от разходите, финансирани от ЕФГЗ, пропорционално на финансовото участие на Общността.

Член 27

Санкции

1.   В случай на измама или на сериозни пропуски предлагащата организация възстановява удвоената стойност на разликата между първоначално платената сума и реално дължимата сума.

2.   При спазване на член 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета (10) намаленията, предвидени от настоящия регламент, се прилагат, без да се засягат допълнителните санкции, които са евентуално приложими съгласно други разпоредби на законодателството на Общността или на националните законодателства.

ГЛАВА V

ОТМЕНЕНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1071/2005 и Регламент (ЕО) № 1346/2005 се отменят.

Въпреки това отменените регламенти остават приложими по отношение на програмите за информиране и насърчаване, чието финансиране е било решено от Комисията преди влизането в сила на настоящия регламент.

Препратките към отменените регламенти се разбират като препратки към настоящия регламент и се четат според таблицата на съответствие в приложение IV.

Член 29

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 3, 5.1.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 179, 11.7.2005 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1022/2006 (ОВ L 184, 6.7.2006 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 212, 17.8.2005 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 213/2008 на Комисията (ОВ L 74, 15.3.2008 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 146/2008 (ОВ L 46, 21.2.2008 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(7)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 478/2007 (ОВ L 111, 28.4.2007 г., стр. 13).

(8)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 56.

(10)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

А.   СПИСЪК НА ТЕМИТЕ И ПРОДУКТИТЕ

пресни плодове и зеленчуци,

преработени плодове и зеленчуци,

ленено влакно,

живи растения и продукти на цветарството,

маслиново масло и трапезни маслини,

растителни масла,

мляко и млечни продукти,

меса — пресни, охладени или замразени, произведени в съответствие с изискванията за качество, установени в Общността или на национално равнище,

маркиране на яйца, предназначени за консумация от човека,

мед и пчелни продукти,

качествени вина от определен регион (v.q.p.r.d.), трапезни вина с географско указание,

графичен символ на най-отдалечените райони, както е посочено в законодателството, отнасящо се до селското стопанство,

защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) или храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ) в съответствие с регламенти (ЕО) № 509/2006 на Съвета (1) и (ЕО) № 510/2006 на Съвета (2), и продукти, регистрирани в рамките на тези схеми,

биологично земеделие в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета (3) и продукти, регистрирани в съответствие с горепосочения регламент,

птиче месо.

Б.   НАСОКИ

Описаните по-долу насоки имат за цел да определят ориентацията на посланията, целевите групи и способите, които трябва да бъдат в центъра на програмите за информиране или насърчаване за различните категории продукти.

Без да се засягат приоритетите, представени в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3/2008, предложенията за програми следва да бъдат в общи линии подготвени в съответствие със следните принципи:

когато програмите се предлагат от няколко държави-членки, те следва да съдържат координирани стратегии, действия и послания;

за предпочитане е програмите да бъдат многогодишни и техният обхват да е достатъчен, за да оказва съществено влияние върху целевите пазари. При необходимост те могат да бъдат приложени на пазарите на няколко държави-членки;

посланията на програмите следва да предоставят обективна информация за основните свойства и/или за хранителната стойност на продуктите в рамките на балансиран режим на хранене, за начина им на производство или за екологичните им качества;

програмите следва да съдържат ключови послания, които представляват интерес за потребителите, професионалистите и търговския сектор на няколко държави-членки.

ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

1.   Преглед на положението

Докато производството на плодове и зеленчуци в Общността се увеличава, потреблението на тези продуктите остава в общи линии стабилно.

Наблюдава се загуба на интерес от страна на потребителите, която е още по-силна сред младото поколение, по-специално сред децата и подрастващите в учебните заведения. Това поведение вреди на балансираното хранене.

2.   Цели

Става дума за подобряване на образа на „свежестта“ и „естествеността“ на продуктите, за насърчаване на редовното им приемане и привличане на по-млади потребители. Последната цел може да бъде постигната чрез насърчаване на потреблението на тези продукти сред младите, и по-специално сред децата и подрастващите в учебните заведения.

3.   Целеви групи

домакинства,

деца в учебните заведения,

обществено хранене,

лекари и специалисти по хранене.

4.   Основни послания

да се насърчи подходът от вида „пет на ден“ (препоръка, целяща да поощри приемането на най-малко на пет порции плодове и зеленчуци на ден) Следва да се даде предимство на този подход при действия за популяризиране на плодове и зеленчуци, предназначени специално за децата и подрастващите в учебните заведения,

естествени и пресни продукти,

качество (безопасност, хранителна и органолептична стойност, начини на производство, опазване на околната среда, връзка с произхода),

удоволствие,

балансиран режим,

разнообразие и сезонен характер на снабдяването с пресни продукти, информация за техния вкус и приложение,

проследяване,

достъпност и лесно приготовление: много плодове и зеленчуци не изискват термична обработка.

5.   Основни способи

електронни способи (интернет страници, където предлагането е представено чрез онлайн игри за младите),

телефонна линия за информация,

връзки с обществеността с медиите, реклама (специализирана преса, преса, предназначена за жени, младежки списания и др.),

контакти с лекарите и със специалистите по хранене,

педагогически дейности сред децата и подрастващите с включване на преподавателите и отговорниците за ученическите столове,

действия за информиране на потребителите в пунктовете за продажба,

други способи (дипляни и брошури с информация за продуктите и рецептите, игри за деца и др.),

визуални медии (кино, специализирани телевизионни програми),

радиоклипове,

участие в панаири.

6.   Продължителност на програмите

От дванадесет до тридесет и шест месеца с предпочитание към многогодишни програми, които определят цели на всеки етап.

ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

1.   Преглед на положението

Секторът трябва да се противопостави на нарастващата конкуренция на някои трети страни.

Като се има предвид, че търсенето прогресивно нараства, най-вече заради лесния начин на консумация на тези продукти, от особено значение е промишлеността на Общността да се възползва от този факт. Ето защо е оправдана помощта, предоставена за действията за информиране и насърчаване.

2.   Цели

Да модернизира и подмлади представата за продукта и да предостави необходимата информация, за да насърчи потреблението му.

3.   Целеви групи

домакинства,

заведения за обществено хранене и училищни столове,

лекари и специалисти по хранене.

4.   Основни послания

качество (безопасност, хранителна и органолептична стойност, начини на приготовление),

лесен начин на употреба,

удоволствие,

разнообразие на предлаганите продукти и наличие през цялата година,

балансиран режим,

проследяване.

5.   Основни способи

електронни способи (интернет страници),

телефонна линия за информация,

връзки с обществеността с медиите и реклама (специализирана преса, преса, предназначена за жени, кулинарна преса и др.),

демонстрации в пунктовете за продажба,

контакти с лекарите и със специалистите по хранене,

други способи (дипляни и брошури за продуктите и рецепти),

визуални медии,

участие в панаири.

6.   Продължителност на програмите

От дванадесет до тридесет и шест месеца с предпочитание към многогодишни програми, които определят цели на всеки етап.

ЛЕНЕНО ВЛАКНО

1.   Преглед на положението

Поради либерализацията на международната търговия в секторa на текстила и на облеклото, ленът, който се произвежда в рамките на Общността, трябваше да се противопостави на силната конкуренция на лена, произведен в други страни на атрактивни цени. Той се конкурира и с други текстилни влакна. Освен това потреблението на текстил е в застой.

2.   Цели

да се развие образа и известността на лена, произведен в Общността, като се изтъкнат неговите специфични качества,

да се увеличи потреблението на този продукт,

да се уведомяват потребителите за характеристиките на новите продукти, пуснати на пазара.

3.   Целеви групи

основните професионалисти в сектора (стилисти, моделиери, дизайнери, производители на конфекция, издатели),

дистрибутори,

професионални учебни заведения по текстил, мода и декорация (преподаватели и учащи се),

лица, формиращи общественото мнение,

потребители.

4.   Основни послания

качество, свързано с условията за производство на суровината, с адаптираните сортове и с уменията на различните участници в сектора;

голямо разнообразие и богатство на предлагането от страна на Общността, както по отношение на продуктите (облекло, декорация, спално бельо), така и по отношение на творчеството и нововъведенията.

5.   Основни способи

електронни способи (интернет страници),

панаири и професионални изложения,

действия за информиране, насочени към участниците след производствения етап (моделиери, производители на конфекция, дистрибутори и издатели),

информация в пунктовете за продажба,

връзки със специализираната преса,

педагогически действия за информиране във висшите учебни заведения за подготовка на инженери по текстил, мода и т.н.

6.   Продължителност на програмите

От дванадесет до тридесет и шест месеца с предпочитание към многогодишните програми, които определят цели за всеки етап.

ЖИВИ РАСТЕНИЯ И ПРОДУКТИ НА ЦВЕТАРСТВОТО

1.   Общ анализ на ситуацията

Секторът трябва да се противопостави на нарасналата конкуренция между продуктите на Общността и продуктите на трети страни по отношение на снабдяването.

Проучванията за оценяване на кампаниите за насърчаване, проведени между 1997 г. и 2000 г., показват, че за да се улесни продажбата на продукти от Общността в рамките на Общността, трябва да се подобри и рационализира организацията по цялата верига, от производителя до дистрибутора, и да се информират по-добре потребителите за специфичните качества и разновидности на продуктите на Общността.

2.   Цели

да се увеличи потреблението на цветя и растения, произведени в Общността,

да се насърчават екологичните практики и обществеността да бъде по-добре информирана за екологично чистите начини на производство,

да се подобри партньорството между професионалистите от няколко държави-членки, което ще позволи да се споделят най-новите познания в сектора и да се информират по-добре всички участници в производствената верига.

3.   Целеви групи

производители, разсадници, дистрибутори и други оператори в сектора,

студенти и деца в училищна възраст,

участници във формиране на общественото мнение: журналисти, преподаватели,

потребители.

4.   Основни послания

информация за качеството и разнообразието на продуктите от Общността,

екологично чисти методи за производство,

техники, които целят разработването на по-трайни продукти,

оптимално разнообразие на растения и цветя,

роля на растенията и цветята за доброто състояние и качеството на живота.

5.   Основни способи

контакти с медиите,

изложения и панаири: щандове, които представят продуктите на няколко държави-членки,

действия за обучение на професионалистите, потребителите и студентите,

действия за обмяна на познания за подобряване трайността на продуктите,

действия за информиране на потребителите чрез пресата и различни инициативи като публикуване на каталог, календари за градинарство и евентуално кампании „Растение на месеца“,

по-интензивна употреба на електронните средства (Интернет, CD-ROM и др.).

6.   Продължителност на програмите

От дванадесет до тридесет и шест месеца с предпочитание към програмите, които представят за всяка фаза стратегия и надлежно обосновани цели.

МАСЛИНОВО МАСЛО И ТРАПЕЗНИ МАСЛИНИ

1.   Общ анализ на ситуацията

Предлагането на маслиново масло и на трапезни маслини нараства, но пунктовете за продажба на вътрешния и международния пазар имат важна роля за запазване на равновесието на пазара на Общността. Ситуацията по отношение на търсенето е съвсем различна в зависимост от това дали става дума за пазари, традиционни потребители или за пазари, на които наличието на маслиново масло и на трапезни маслини е сравнително отскоро.

В държавите-членки „традиционни потребители“ (Испания, Италия, Гърция и Португалия) продуктите, за които става дума, обикновено са добре известни и тяхното потребление достига високи равнища. Става дума за установени пазари, където е малко вероятно общото търсене да нарасне, но които, като се има предвид сегашният им дял в потреблението на маслиново масло, продължават да представляват голям интерес за сектора.

В държавите-членки, които са „нови потребители“, потреблението на глава от населението е нараснало, но остава все още сравнително ниско (в Общността в състава ѝ към 30 април 2004 г.), дори съвсем слабо (в повечето страни, които са се присъединили на 1 май 2004 г.). Много потребители не познават качествата или различните възможни приложения на маслиновото масло и на трапезните маслини. Следователно този пазар предлага повече перспективи за развитие на търсенето.

2.   Цели

приоритетно да се увеличи потреблението на тези продукти в държавите-членки „нови потребители“, като се подобри тяхното проникване на пазарите и се увеличи тяхното потребление при разнообразяване на приложението им и предоставяне на необходимата информация,

да се засили и развие потреблението в държавите-членки „традиционни потребители“, като се подобри информацията за потребителите относно по-малко познатите аспекти и се привлекат и запазят клиенти сред младото поколение.

3.   Целеви групи

лицата, които отговарят за покупките: за държавите-членки „традиционни потребители“, главно лицата между 20 и 40 години,

лица, формиращи общественото мнение (любители на кулинарното изкуство, главни готвачи, ресторантьори, журналисти), специализирана и предназначена за широката публика преса (кулинарна, за жени и други видове),

медицинска и парамедицинска преса,

дистрибутори (в държавите-членки „нови потребители“).

4.   Основни послания

хранително-вкусовите качества и органолептичните характеристики на необработеното маслиново масло (аромат, цвят, вкус) се различават в зависимост от видовете, почвата, реколтите, ЗНП/ЗГУ и т.н. Това разнообразие предлага широка гама от усещания и от гастрономически възможности;

съществуват различни категории маслиново масло;

хранителните качества на маслиновото масло го превръщат в основен елемент от здравословния и балансиран режим на хранене: то позволява да се съчетаят кулинарните удоволствия с изискванията за здравословно и балансирано хранене;

информация за правилата, отнасящи се до контрола и издаването на сертификат за качество, както и за етикетирането на различните видове маслиново масло;

информация за всички видове маслиново масло и/или трапезни маслини, регистрирани като ЗНП или ЗГУ в Общността;

трапезните маслини са естествен и здравословен продукт, подходящ както за ежедневно потребление, така и за приготвяне на сложни ястия;

характеристики на различните сортове трапезни маслини;

по-специално, в държавите-членки „нови потребители“:

маслиновото масло, и по-конкретно необработеното маслиново масло от екстра качество, е естествен продукт, резултат от древна традиция и умения, който е подходящ за съвременната, пълна с различни вкусове кухня; то се включва лесно в средиземноморската кухня, но също и във всяка съвременна кухня;

съвети за употреба;

по-специално, в държавите-членки „традиционни потребители“:

предимствата, които представлява покупката на маслиново масло в бутилка (с етикет, който съдържа полезна информация за потребителя);

модернизиране на образа на продукт с дългогодишна традиция и със значително културно измерение;

Без да се засяга член 4, параграф 3, информацията за хранителните качества на маслиновото масло и трапезните маслини трябва да се основава на общоприети научни данни, като се спазват изискванията, установени в Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4).

5.   Основни способи

интернет и други електронни средства (CD-ROM, DVD и др.)

популяризиране в пунктовете за продажба (дегустация, рецепти, разпространение на информация),

връзки с пресата и връзки с обществеността (събития, участие в панаири и т.н.),

реклама (или рекламни статии) в пресата (обща, кулинарна, за жени и лайфстайл списания),

дейности в партньорство с представители на медицинските и парамедицински професии (връзки с обществеността в медицинските кръгове),

аудиовизуални средства за комуникация (телевизия и радио),

участие в панаири.

6.   Продължителност и обхват на програмите

От дванадесет до тридесет и шест месеца с предпочитание към многогодишните програми, които представят за всяка фаза стратегия и надлежно обосновани цели.

Ще се дава приоритет на програмите, чието приложение е предвидено в най-малко две държави-членки „нови потребители“.

РАСТИТЕЛНИ МАСЛА

В този сектор ще се дава приоритет на програмите, които се основат на рапичното масло, и на програмите, които представят характеристиките на различните растителни масла.

A.    РАПИЧНО МАСЛО

1.   Общ анализ на ситуацията

Вследствие на реформата на общата селскостопанска политика производството на рапично масло не получава специална помощ и отсега нататък трябва да се концентрира върху потребностите на пазара. Промоцията на рапичното масло, което предлага нараснали възможности за производство и е алтернатива на производството на зърнени култури, характеризиращо се със структурно свръхпроизводство, ще допринесе за уравновесяване на пазара на обработваеми култури и на потреблението на различните растителни масла в Общността. Общността понастоящем е нетен износител на рапично масло.

През последните десетилетия бяха разработени различни сортове рапица, които имат ценни хранителни свойства. Това доведе до подобряване на качеството. Бяха разработени нови продукти като рапичното студено пресовано масло, което има специфичен вкус на лешник.

Хранителните свойства на рапичното масло са предмет на международни изследвания, чиито резултати потвърждават благотворните диетични и физиологични характеристики на продукта. За резултатите от най-новите изследвания следва да бъдат осведомени лекарите, специалистите по хранене и потребителите.

2.   Цели

да се популяризират характеристиките на рапичното масло и неговото развитие в последно време,

да се увеличи потреблението, като се информират потребителите, както и лицата, които упражняват медицински и парамедицински професии, за употребата и хранителната стойност на рапичното масло.

3.   Целеви групи

домакинства, особено лицата, които се занимават с покупките,

лица, формиращи общественото мнение (журналисти, главни готвачи, лекари, специалисти по хранене),

дистрибутори,

медицинска и парамедицинска преса,

хранително-вкусова промишленост.

4.   Основни послания

рапичното масло с неговите хранителни качества е важен елемент от здравословното и балансирано хранене,

съставът на рапичното масло от мастни киселини представлява интерес,

съвети за употреба,

информация за развитието на продукта и неговите разновидности,

Без да се засяга член 4, параграф 3, информацията за хранителните качества на рапичното масло трябва да се основава на общоприети научни данни, като се спазват изискванията, установени в Директива 2000/13/ЕО.

5.   Основни способи

популяризиране в пунктовете за продажба (дегустация, рецепти, разпространение на информация),

реклама (или рекламни статии) в пресата (обща, кулинарна, за жени и лайфстайл списания),

дейности за връзки с обществеността (събития, участие на изложения на хранителни стоки),

дейности в партньорство с представители на медицинските и парамедицински професии,

дейности в партньорство с ресторанти, предприятия за ресторантьорство и главни готвачи,

интернет.

6.   Продължителност на програмите

От дванадесет до тридесет и шест месеца.

Б.    СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО

На програмите в полза на слънчогледовото масло се дава приоритет, само и когато пазарните условия го оправдават.

1.   Общ анализ на ситуацията

В Общността повече от два милиона хектара са засадени със слънчоглед и производството на слънчогледови семена надхвърля 3,5 милиона тона годишно. Слънчогледовото масло, консумирано в Общността, е произведено основно от семена, отглеждани на нейна територия. Въпреки това намаленото използване на механичното пресоване ще ограничи производството на слънчогледово масло в Общността през пазарната 2004/2005 година. Като се има предвид, че световните цени се вдигат и че е възможен недостиг при снабдяването, не се дава приоритет на програмите, които са насочени изключително към слънчогледовото масло. Тези програми могат въпреки всичко да бъдат представени в рамките на програмите, които се отнасят до няколко вида растителни масла с произход от Общността.

Слънчогледовото масло е особено подходящо за някои видове употреба, по-специално при пържене на храните. То е също така богато на ненаситени мастни киселини и на витамин Е. Целта на кампаниите е да се информират потребителите, търговците и дистрибуторите за различните приложения, видове и характеристики на слънчогледовото масло, както и за законодателството на Общността относно неговите качества. От съществено значение е кампаниите да бъдат организирани така, че да предават обективна информация.

2.   Цели

Да се информират потребителите и професионалистите от сектора, що се отнася до:

различните приложения на слънчогледовото масло, неговите характеристики и хранителна стойност,

действащите разпоредби и стандарти в областта на качеството, правилата за етикетиране.

3.   Целеви групи

домакинства, особено лицата, които се занимават с покупките,

лица, формиращи общественото мнение (журналисти, главни готвачи, лекари, специалисти по хранене),

дистрибутори,

хранително-вкусова промишленост.

4.   Основни послания

Основните послания на програмите трябва да предоставят информация за:

предимствата на подходящото използване на слънчогледовото масло, високото съдържание на витамин Е в маслото, получено от слънчогледови семена, спрямо други растителни масла, фактът, че слънчогледовото масло е известно със своя лек вкус и качества на масло за пържене,

действащите разпоредби и стандарти, които регламентират качеството на слънчогледовото масло,

състава от мастни киселини и хранителната стойност на слънчогледовото масло,

резултатите от научните изследвания и техническото развитие, що се отнася до слънчогледовото масло и до други растителни масла,

Без да се засяга член 4, параграф 3, информацията за хранителните качества на слънчогледовото масло трябва да се основава на общоприети научни данни, като се спазват изискванията, установени в Директива 2000/13/ЕО.

5.   Основни способи

разпространение на информационни материали в пунктовете за продажба (пунктове за продажба и търговия),

реклама (или рекламни статии) в пресата (обща, кулинарна, за жени и лайфстайл списания),

дейности за връзки с обществеността (събития, участие на изложения на хранителни стоки),

интернет.

6.   Продължителност на програмите

От дванадесет до тридесет и шест месеца.

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

1.   Общ анализ на ситуацията

Потреблението на мляко в течна форма е намаляло особено в страните, потребители на големи количества, най-вече заради конкуренцията на безалкохолните напитки сред младите. Различни млечни заместители изместват постепенно млякото в течна форма. За сметка на това се наблюдава общо нарастване на потреблението на млечни продукти, изразени в количество на млякото.

2.   Цели

да се увеличи потреблението на мляко в течна форма на пазарите, които притежават потенциал за растеж и да се поддържа нивото на потребление на наситените пазари,

да се увеличи потреблението на млечните продукти като цяло,

да се насърчават младите, бъдещи възрастни потребители, да консумират повече мляко и млечни продукти.

3.   Целеви групи

Потребителите по принцип, и по-конкретно:

децата и подрастващите, особено момичетата от осем до тринадесет години,

жените от различни възрастови групи,

възрастните хора.

4.   Основни послания

млякото и млечните продукти са здравословни и естествени продукти, адаптирани към съвременния живот, които се консумират с удоволствие;

млякото и млечните продукти имат специална хранителна стойност, която е особено благотворна за някои възрастови групи;

съдържанието на тези послания трябва да бъде позитивно и да държи сметка за специфичността на потреблението на различните пазари;

съществува широка гама млечни продукти, които са адаптирани за различните потребители и ситуации на потребление;

съществуват мляко и млечни продукти с ниско съдържание на мазнини, които са по-подходящи за определени потребители;

от голямо значение е да се осигури последователността в смисъла на основните послания за цялото времетраене на програмата, за да се убедят потребителите в благотворното влияние на тези продукти при редовната им консумация;

Без да се засяга член 4, параграф 3, информацията за хранителните качества на млякото и млечните продукти трябва да се основава на общоприети научни данни, като се спазват изискванията, установени в Директива 2000/13/ЕО.

5.   Основни способи

електронни способи,

телефонна линия за информация,

контакти с медиите и реклама (специализирана преса, преса, предназначена за жени или младежи и др.),

контакти с лекарите и със специалистите по хранене,

контакти с преподавателите и училищата,

други способи (дипляни и брошури, игри за деца и др.),

демонстрации в пунктовете за продажба,

визуални медии (кино, специализирани телевизионни канали),

радиоклипове,

участие на изложения и панаири.

6.   Продължителност и обхват на програмите

От дванадесет до тридесет и шест месеца с предпочитание към многогодишни програми, които определят цели на всеки етап.

МЕСА — ПРЕСНИ, ОХЛАДЕНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ, ПРОИЗВЕДЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО, УСТАНОВЕНИ В ОБЩНОСТТА ИЛИ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

1.   Общ анализ на ситуацията

Санитарните проблеми, които засегнаха голям брой продукти с животински произход, показват необходимостта да се засили доверието на потребителите в месните продукти с произход от Общността.

За да се постигне тази цел, трябва да се предоставя обективна информация за системите за качество на равнище на Общността и на национално равнище, и за допълнителните проверки, изисквани от общото законодателство, отнасящо се до проверките и безопасността при хранене. Тези правила и проверки са допълнителна гаранция, тъй като предвиждат спецификации за продуктите и допълнителни структури за контрол.

2.   Цели

информационните кампании са ограничени до продуктите, създадени в рамките на европейските системи за качество (ЗНП, ЗГУ, ХТСХ и биологично земеделие) и на системите за качество, одобрени от държавите-членки и отговарящи на критериите, посочени в член 32 от Регламент (ЕО) № 1698/2005. Без да се засяга член 15, параграф 2 от настоящия регламент, информационните кампании, финансирани съгласно настоящия регламент, не могат да ползват финансиране по Регламент (ЕО) № 1698/2005;

тяхната цел е да се гарантира обективна и пълна информация за действащите разпоредби относно системите за качество на равнище на Общността и на национално равнище за безопасността на продуктите на месна основа. Те трябва да информират потребителите, лицата, които влияят на общественото мнение и дистрибуторите за спецификациите на продуктите и за реалните контролни действия, които предполагат тези системи за качество.

3.   Целеви групи

потребители и асоциации на потребителите,

лицето, което отговаря за покупките в едно домакинство,

институции (ресторанти, болници, училища и др.)

дистрибутори и асоциации на дистрибуторите,

журналисти и лица, формиращи общественото мнение.

4.   Основни послания

схемите за качество гарантират специфичен начин на производство и проверки, които са по-строги, отколкото го изисква законодателството,

качествените продукти на месна основа имат специфични характеристики или са с качество, което е по-високо от обичайните търговски стандарти,

схемите за качество на равнище на Общността или на национално равнище са прозрачни и осигуряват перфектно проследяване на продуктите,

етикетирането на месата позволява на потребителя да идентифицира качествените продукти, техния произход и характеристики.

5.   Основни способи

интернет,

дейности за връзки с обществеността с медиите и реклама (научна и специализирана преса, преса за жени, вестници, кулинарни списания),

контакти с асоциациите на потребителите,

аудиовизуални комуникационни средства,

писмена документация (дипляни, брошури и др.),

информация в пунктовете за продажба.

6.   Продължителност и обхват на програмите

Програмите трябва да имат най-малко национално покритие или да се отнасят до няколко държави-членки.

От дванадесет до тридесет и шест месеца с предпочитание към многогодишните програми, които определят оправдани за всеки етап цели.

МАРКИРАНЕ НА ЯЙЦА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

1.   Общ анализ на ситуацията

Съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1028/2006 на Съвета (5) върху черупката на всички яйца, предназначени за консумация от човека, е отпечатан код, идентифициращ производителя и системата, използвана за отглеждане на кокошките носачки. Този код се състои от номер, който идентифицира начина на отглеждане (0 = биологично отглеждане, 1 = на открито, 2 = на закрито, 3 = в клетка), на кода ISO на държавата-членка, в която се намира производственият център, както и от номер, предоставен на производствения център от компетентния орган.

2.   Цели

да се информира потребителят за новите стандарти при маркирането на яйцата и да се предостави изчерпателно обяснение за значението на кода, отпечатан върху яйцата;

да се предостави информация за системите за производство на яйца благодарение на кода, отпечатан върху последните;

да се предостави информация за съществуващите системи за проследяване на продукта.

3.   Целеви групи

потребители и дистрибутори,

лица, формиращи общественото мнение.

4.   Основни послания

да се оповести съществуването на нов код, отпечатан върху яйцата съгласно Директива 2002/4/ЕО на Комисията (6), като се обясни неговото значение, както и характеристиките на различните категории яйца, съответстващи на този код;

посланията не трябва да облагодетелстват определен начин на производство за сметка на друг и не трябва да включват твърдения относно хранителната стойност или влиянието на консумацията на яйца върху здравето. Забранен е всякакъв вид разграничение между яйцата с произход от различните държави-членки.

5.   Основни способи

електронни способи (интернет страница и др.),

материали на хартиен носител (брошури, дипляни и др.),

информация в пунктовете за продажба,

реклама в пресата и в списанията за храненето, преса за жени и др.,

връзки с медиите.

6.   Продължителност на програмата

От дванадесет до двадесет и четири месеца.

МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

1.   Общ анализ на ситуацията

Секторът на качествения мед и пчелни продукти на Общността, който се ползва от много малко помощи от страна на Общността, трябва да се противопостави на нарасналата световна конкуренция. Ситуацията е влошена допълнително от нарасналите производствени цени.

От 2001 г. секторът е регламентиран с Директива 2001/110/ЕО на Съвета (7), в съответствие с която етикетът трябва да установи връзка между качеството и произхода. Програмите, които се ползват от помощ, трябва да се отнасят основно до видовете мед и пчелните продукти на Общността, които предоставят допълнителни указания за регионалния, териториалния и топографския произход или до етикетите за качество, одобрени от Общността (ЗНП, ЗГУ, ХТСХ или „продукти на биологичното земеделие“) или от дадена държава-членка.

2.   Цели

да се информират потребителите за разнообразието, органолептичните качества и условията за производство на пчелни продукти от Общността;

да се информират потребителите за качествата на нефилтрираните и непастьоризирани видове мед от Общността;

да се помогне на потребителите да разберат етикетирането на меда от Общността и да се насърчат производителите да направят своите етикети по-ясни;

потреблението на мед да се ориентира към качествени продукти, като се привлече вниманието към тяхното проследяване.

3.   Целеви групи

потребителите, най-вече хората между 20 и 40 години,

възрастните хора и децата,

лицата, формиращи общественото мнение.

4.   Основни послания

информация за действащите разпоредби в Общността относно безопасността, хигиената по време на производството, сертифицирането на качеството и етикетирането,

медът е естествен продукт, чието производство се основава на традицията и на изградени умения и предлага многобройни възможности за употреба в съвременната кухня,

широка гама видове мед с различен географски и ботанически произход и от различни сезони,

съвети за използването на меда и за хранителната му стойност,

от съществено значение е да се осигури опрашването, за да се опази биологичното разнообразие.

5.   Основни способи

реклама в пресата — обща и специализирана (кулинарни списания и такива за стил),

интернет, кино и други аудиовизуални комуникационни средства (телевизия, радио),

пунктове за продажба,

участие на изложения и панаири,

действия за връзки с обществеността, предназначени за широката публика, организиране на събития, които предвиждат различни инициативи в ресторантите и в предприятията за ресторантьорство,

информация в училищата (инструкции, предназначени за учителския състав, за учащите се в учебните заведения по хотелиерство и ресторантьорство).

6.   Продължителност и обхват на програмите

От дванадесет до тридесет и шест месеца с предпочитание към програмите, които представят за всяка фаза стратегия и надлежно обосновани цели.

VQPRD, ТРАПЕЗНИ ВИНА С ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ

1.   Общ анализ на ситуацията

Секторът се характеризира с богато производство, изправено пред потребление в застой, дори в упадък за някои категории, както и пред нарастващо предлагане от трети страни.

2.   Цели

да се увеличи потреблението на вина с произход от Общността,

да се информират потребителите за разнообразието, качеството и условията за производство на европейски вина, както и за резултатите от научните изследвания.

3.   Целеви групи

дистрибутори,

потребители, с изключение на младите и подрастващите, посочени в Препоръка 2001/458/ЕО на Съвета (8),

лица, формиращи общественото мнение: журналисти, експерти по кулинарното изкуство,

учебни заведения от сектора на хотелиерството и ресторантьорството.

4.   Основни послания

законодателството на Общността, в което са налице стриктни правила относно производството, информациите относно качеството, етикетирането и предлагането на пазара, осигурява качество за потребителите и проследяване на предлагания продукт,

удоволствие от възможността за избор сред голямото разнообразие от европейски вина с различен произход,

информация за лозарството в Общността и за връзките му с условията, културите и регионалните и местни вкусове.

5.   Основни способи

действия за информиране и връзки с обществеността,

действия за обучение на дистрибутори и ресторантьори,

контакти със специализираната преса,

други способи (интернет страници, диплянки и брошури), за да се ориентира изборът на потребителите и да се увеличат възможностите за потребление (семейни събития, празници и др.),

изложения и панаири: щандове, които представят продуктите на няколко държави-членки.

6.   Продължителност на програмите

От дванадесет до тридесет и шест месеца с предпочитание към многогодишните програми, които определят цели за всеки етап.

ПРОДУКТИ, ЗАЩИТЕНИ ОТ НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД (ЗНП), ЗАЩИТЕНО ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ (ЗГУ) ИЛИ ХРАНИ С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР (ХТСХ)

1.   Преглед на положението

Системата на Общността за защита на наименованията на продукти, предвидена с регламенти (ЕО) № 509/2006 и (ЕО) № 510/2006, представлява приоритет в рамките на практическото приложение на частта „качество“ на Общата селскостопанска политика. Ето защо е необходимо да продължат усилията, за да се популяризират наименованията и продуктите, които са със защитени наименования сред всички потенциални участници във веригата за производство, приготвяне, пускане на пазара и потребление на тези продукти.

2.   Цели

Кампаниите за информиране и насърчаване не трябва да се ограничават до едно-единствено или до малък брой наименования на продукти, а трябва по-скоро да се отнасят до групи наименования или до някои категории продукти или до продукти, които са изготвени в един или няколко региона или в една или няколко държави-членки.

Тези кампании трябва да имат за цел:

да предоставят изчерпателна информация за съдържанието, функционирането и общностния характер на схемите, и по-конкретно за тяхното влияние върху търговската стойност на продуктите, чието наименование е защитено и които се ползват от защитата, предоставена от тези схеми, веднага щом са били регистрирани;

да увеличи известността на логото на Общността за продуктите с ЗНП/ЗГУ и за ХТСХ пред потребителите, дистрибуторите и професионалистите от сектора на хранителните стоки;

да насърчат организациите на производителите и преработвателите от съответните региони, които все още не са приложили тези схеми, да регистрират наименованието на продуктите, които отговарят на основните условия за получаване на регистрация;

да насърчат организациите на производителите и преработвателите, които все още не са приложили тези схеми, да допринесат за разработването на продукти с регистрирани наименования, като се спазват одобрените спецификации, както и изискванията по отношение на проверките, установени за различните защитени наименования;

да стимулират търсенето на съответните продукти, като се информират потребителите и дистрибуторите за съществуването, значението и предимствата на схемите и като се дават необходимите обяснения за логото, условията за предоставяне на наименованията, за проверките, както и за системата за проследяване на продукта.

3.   Целеви групи

производители и преработватели,

дистрибутори (търговската мрежа, дистрибутори на едро, търговци на дребно, ресторантьори, столове, ресторанти),

потребители и техните асоциации,

участници във формиране на общественото мнение.

4.   Основни послания

продуктите, чието наименование е защитено, притежават характеристиките на своя географски район. Що се отнася до продуктите със ЗНП, качеството или характеристиките на продукта трябва да бъдат основно или изключително свързани със специфичната географска среда (с природните и човешки фактори, които са ѝ присъщи). Що се отнася до ЗГУ, те засягат продукти, чието качество или специфична репутация се свързва с даден географски район; следователно географската връзка трябва да бъде установена поне при един от етапите на производството, преработването или приготвянето;

продуктите с ХТСХ притежават характеристики, свързани със спецификата на традиционния начин на производство или с използването на традиционни суровини;

логото на Общността, използвано за ЗНП, ЗГУ или ХТСХ, е символ, който във всички страни на Общността посочва продукти, отговарящи на специфични условия на производство, свързани с техния географски произход или с традицията и подлежащи на проверки;

други аспекти на качеството (безопасност, хранителна стойност, вкус, проследяване) на съответните продукти;

представяне на някои продукти със ЗНП, ЗГУ или ХТСХ като пример за възможността за търговско развитие на продуктите, чието наименование е регистрирано в схемите за защита;

тези схеми за защита поддържат културното наследство на Общността, разнообразието на селскостопанското производство, както и опазването на природната среда.

5.   Основни способи

електронни способи (интернет страници),

връзки с обществеността с медиите (специализирана преса, за жени, кулинарна),

контакти с асоциациите на потребителите,

информация и демонстрации в пунктовете за продажба,

аудиовизуални комуникационни средства (телевизионни клипове, направени за тази цел и др.),

писмена документация (дипляни, брошури и др.),

участие на панаири и изложения,

информация и действия или семинари за обучение относно функционирането на схемата на Общността за ЗНП, ЗГУ и ХТСХ.

6.   Продължителност на програмите

От дванадесет до тридесет и шест месеца. Ще се дава приоритет на многогодишните програми, чиито цели и стратегия за всяка фаза са ясно определени.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАФИЧНИЯ СИМВОЛ НА НАЙ-ОТДАЛЕЧЕНИТЕ РЕГИОНИ

1.   Общ анализ на ситуацията

Настоящата главна насока се отнася до най-отдалечените региони, определени в член 299, параграф 2 от Договора. Оценяващото външно проучване показа, че информационната кампания на Общността за информация относно графичния символ („лого“) на най-отдалечените региони, осъществена през 1998/1999 г. е предизвикала жив интерес сред различните оператори в сектора.

Така известен брой производители и преработватели са поискали да бъдат одобрени техните качествени продукти с цел използването на това лого.

Като се има предвид ограничената продължителност на тази първа кампания, следва да се засили известността на това лого сред различните групи потребители, като се продължи дейността за информиране относно значението и предимствата на логото.

2.   Цели

да се популяризира съществуването, значението и предимствата на логото,

да се насърчат производителите и преработвателите от съответните региони да използват логото,

да се увеличи известността на логото сред дистрибуторите и потребителите.

3.   Целеви групи

местни производители и преработватели,

дистрибутори и потребители,

участници във формиране на общественото мнение.

4.   Основни послания

типичен и естествен продукт,

продукт с произход от регион на Общността,

качество (безопасност, хранителна и органолептична стойност, начин на производство, връзка с произхода),

екзотичност,

разнообразие в предлагането, включително извън сезона,

проследяване.

5.   Основни способи

електронни способи (интернет страница и др.),

телефонна линия за информация,

връзки с обществеността с медиите (специализирана преса, за жени, кулинарна),

демонстрации в пунктовете за продажба, изложения, панаири и др.,

контакти с лекарите и със специалистите по хранене,

други способи (дипляни, брошури, рецепти и др.),

аудиовизуални комуникационни средства,

реклама в специализираната и местната преса.

6.   Продължителност на програмите

От дванадесет до тридесет и шест месеца.

ПРОДУКТИ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

1.   Преглед на положението

Продуктите на биологичното земеделие бележат забележителен успех особено сред градското население, но пазарният дял на тези продукти е все още ограничен.

Потребителите и другите заинтересовани страни познават по-добре характеристиките на биологичния начин на производство, но техните познания в това отношение са все още недостатъчни.

В рамките на Европейския план за действия в областта на храненето и на биологичното земеделие (9) действията за информиране и насърчаване се считат за ключов фактор за развитието на търсенето на продукти на биологичното земеделие.

2.   Цели

От съществено значение е кампаниите за информиране и насърчаване да не се съсредоточават върху един или няколко определени продукта, а напротив — да се интересуват от група продукти или от начина на биологично производство в сила в един или няколко региона на една или няколко държави-членки.

Тези кампании трябва да имат за цел:

да насърчат потреблението на продукти на биологичното земеделие;

да увеличат сред потребителите известността на етикетите, включително логото на Общността, използвано за продукти на биологичното земеделие;

да предоставят изчерпателна информация и да покажат пред обществеността предимствата на биологичното земеделие, по-конкретно относно опазване на околната среда, хуманното отношение към животните, поддържането на естественото пространство и развитието на селските региони;

да предоставят изчерпателна информация за съдържанието и функционирането на схемата на Общността относно начина на биологично производство;

да насърчат индивидуалните производители и преработватели, както и асоциациите на производителите, преработвателите или търговците на дребно, които не практикуват биологично земеделие, да се преквалифицират и да използват този начин на производство, да насърчат търговците на дребно, асоциациите на търговците на дребно и ресторантьорите да продават продукти на биологичното земеделие.

3.   Целеви групи

потребителите по принцип, както и асоциациите на потребителите и подгрупите на специфичните потребители,

лицата, формиращи общественото мнение,

дистрибуторите (търговската мрежа, дистрибутори на едро, специализирани дистрибутори на дребно, ресторантьори, столове, ресторанти),

преподавателският състав и училищата.

4.   Основни послания

продуктите на биологичното земеделие са естествени продукти, адаптирани към съвременния начин на живот, приятни за консумация. Техният начин на производство е особено екологичен и хуманен за животните. Биологичното земеделие допринася за по-голямото разнообразие на селскостопанската продукция и за поддържане на ландшафта;

продуктите се подчиняват на строги правила за производство и контрол, включително перфектно проследяване, за да е сигурно, че произхождат от стопанства, включени в система за проверки;

използването на прилагателните „биологичен“ и „екологичен“, както и техният еквивалент в другите езици, за да се квалифицират хранителните продукти, е защитено от закона. Логото на Общността, символ, използван за биологичните продукти, е разбираем във всички страни от Общността и показва, че продуктите спазват точните критерии на Общността за производство и че са подложени на строг контрол; информацията за логото на Общността може да бъде предоставена заедно с информацията за символите, въведени в държавите-членки;

другите аспекти на качеството (безопасност, хранителна стойност, вкус) на съответните продукти също могат да бъдат изтъкнати.

5.   Основни способи

електронни способи (интернет страници),

телефонна линия за информация,

връзки с обществеността с медиите (специализирана преса, преса за жени, кулинарна преса, преса на хранителната промишленост),

контакти с асоциациите на потребителите,

информация в пунктовете за продажба,

действия в училищата,

аудиовизуални комуникационни средства (по-специално телевизионни клипове, направени за тази цел),

писмена документация (дипляни, брошури и др.),

участие на панаири и изложения,

информация и действия или семинари за обучение относно функционирането на схемата, приложима към биологичните продукти и производство.

6.   Продължителност на програмите

От дванадесет до тридесет и шест месеца. Ще се дава приоритет на многогодишните програми, чиито цели и стратегия за всяка фаза са ясно определени.

ПТИЧЕ МЕСО

1.   Общ анализ на ситуацията

Кризата на потребителското доверие към птичето месо, свързана с медийното отразяване на птичия грип, доведе до съществен спад на потреблението. Потребителското доверие към птичето месо с произход от Общността следва да се засили.

За да се постигне това, следва да се осигури обективна информация относно производствените системи на Общността (стандарти за пускане на пазара), както и изискваните проверки, в допълнение към общото законодателство относно проверките и безопасността на храните.

2.   Цели

кампаниите за информиране и насърчаване се ограничават до продуктите, създадени в ЕС;

тяхната цел е:

да се гарантира обективна и пълна информация за действащите разпоредби относно системите за производство на равнище на Общността и на национално равнище за безопасността на продуктите на основата на птиче месо; по-специално да се даде пълна и точна информация за търговските стандарти на потребителя;

да бъде информиран потребителят за разнообразието и органолептичните и хранителните качества на птичето месо;

да се привлече вниманието на потребителя към проследяването.

3.   Целеви групи

потребители и асоциации на потребителите,

лицето, което отговаря за покупките в едно домакинство,

институции (ресторанти, болници, училища и др.),

дистрибутори и асоциации на дистрибуторите,

журналисти и лица, формиращи общественото мнение.

4.   Основни послания

птичето месо, продавано на територията на ЕС, е обект на разпоредби на Общността, обхващащи цялата производствена верига, клането и консумацията;

съществуват мерки за безопасност, включително проверки;

общи хигиенни съвети по отношение на боравенето с хранителни продукти от животински произход.

5.   Основни способи

интернет,

дейности за връзки с обществеността с медиите и реклама (научна и специализирана преса, преса за жени, вестници, кулинарни списания),

контакти с асоциациите на потребителите,

аудиовизуални комуникационни средства,

писмена документация (дипляни, брошури и др.),

информация в пунктовете за продажба.

6.   Продължителност и обхват на програмите

Програмите трябва да имат най-малко национално покритие или да се отнасят до няколко държави-членки.

От дванадесет до двадесет и четири месеца с предпочитание към многогодишните програми, които определят оправдани за всеки етап цели.


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(5)  ОВ L 186, 7.7.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 30, 31.1.2002 г., стр. 44.

(7)  ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 47.

(8)  ОВ L 161, 16.6.2001 г., стр. 38.

(9)  СОМ(2004) 415 окончателен.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТРЕТИ СТРАНИ

А.   СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СА ОБЕКТ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ

Говежди, телешки и свински меса — пресни, охладени или замразени; храни, приготвени на базата на тези продукти,

качествено птиче месо,

млечни продукти,

маслиново масло и трапезни маслини,

трапезни вина с географско указание. Качествени вина, произведени в определени региони („Vin de qualité produit dans une région déterminée“),

спиртни напитки с географско или запазено традиционно указание,

пресни и преработени плодове и зеленчуци,

преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз,

ленено влакно,

живи растения и продукти на цветарството,

продукти със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) или храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 509/2006 или с Регламент (ЕО) № 510/2006,

продукти на биологичното земеделие в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2092/91.

Б.   СПИСЪК НА ТРЕТИ ПАЗАРИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ

A.   Държави

Южна Африка

Бивша югославска република Македония

Австралия

Босна и Херцеговина

Китай

Южна Корея

Хърватия

Индия

Япония

Косово

Черна гора

Норвегия

Нова Зеландия

Русия

Сърбия

Швейцария

Турция

Украйна.

B.   Географски райони

Северна Африка

Северна Америка

Латинска Америка

Югоизточна Азия

Близкия и Среден Изток.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Примерни годишни бюджети за различните сектори, предвидени в член 6

1.

Пресни плодове и зеленчуци: 10 милиона евро

2.

Преработени плодове и зеленчуци: 2 милиона евро

3.

Ленено влакно: 1 милион евро

4.

Живи растения и продукти на цветарството: 3 милиона евро

5.

Маслиново масло и трапезни маслини: 7 милиона евро (от които 3 милиона евро за трети страни)

6.

Растително масло: 2 милиона евро

7.

Мляко и млечни продукти: 4 милиона евро

8.

Меса — пресни, охладени или замразени, произведени в съответствие с изискванията за качество, установени в Общността или на национално равнище: 4 милиона евро

9.

Маркиране на яйцата: 2 милиона евро

10.

Мед и пчелни продукти: 1 милион евро

11.

VQPRD, трапезни вина с географско указание: 3 милиона евро

12.

Продукти, защитени от наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) или храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ): 3 милиона евро

13.

Информация за графичния символ на най-отдалечените региони: 1 милион евро

14.

Продукти на биологичното земеделие: 3 милиона евро

15.

Птиче месо: p.m.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Таблица на Съответствието

Регламент (ЕО) № 1071/2005

(вътрешен пазар)

Регламент (ЕО) № 501/2008

(единен регламент на Комисията)

Регламент (ЕО) № 1346/2005

(трети страни)

Член 1

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 4

Член 5

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 5

Член 7, параграф 2, буква б)

Член 6, параграф 3, отчасти

Член 7

Член 6 и член 10, параграф 3, втора алинея

Член 7, параграф 1, параграф 2, букви a) и в), и параграф 3

Член 8

Член 7, параграф 1, параграф 2, втора алинея, и параграф 3

Член 7, параграф 2, с изключение на букви a) и в), и параграф 4

Член 9

Член 7, параграф 2, с изключение на първа алинея, и параграфи 4 и 5

Член 10

Член 8

Член 8

Член 11

Член 9

Член 9, параграф 1

Член 12

Член 10, параграф 1

Член 9, параграфи 2 и 3

Член 13

Член 10, параграфи 2 и 3, първа алинея

Член 10, параграфи 1 до 3

Член 14

Член 11

Членове 6 и 10, параграф 4

Член 15

Член 11

Член 16

Член 12

Член 12

Член 17

Член 13

Член 13

Член 18

Член 14

Член 14

Член 19

Член 15

Член 15

Член 20

Член 16

Член 16

Член 21

Член 17

Член 17

Член 22

Член 18

Член 18

Член 23

Член 19

Член 19

Член 24

Член 20

Член 20

Член 25

Член 21

Член 21

Член 26

Член 22

Член 22

Член 27

Член 23

Член 23

Член 28

Член 24

Член 25

Член 29

Член 26


6.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 502/2008 НА КОМИСИЯТА

от 5 юни 2008 година

за изменение на приложения I, II и IX към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни (1), и по-специално член 19 от него,

като има предвид, че:

(1)

Общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни следва да бъдат актуализирани, за да се вземат предвид някои нови промени.

(2)

Украйна стана пълноправен член на Световната търговска организация на 16 май 2008 г.

(3)

Някои изменения на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (2), също така засягат някои кодове в приложение I към Регламент (ЕИО) № 3030/93.

(4)

Регламент (ЕИО) № 3030/93 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, съответстват на становището на Комитета по текстила, създаден с член 17 от Регламент (ЕИО) № 3030/93,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I, II и IX към Регламент (ЕИО) № 3030/93 се изменят в съответствие с приложенията към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Регламентът се прилага от 16 май 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2008 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 275, 8.11.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 139/2008 на Комисията (ОВ L 42, 16.2.2008 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 360/2008 на Комисията, (ОВ L 111, 23.4.2008 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЕКСТИЛНИ ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1 (1)

1.

Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът на описанието на стоките се счита като имащ само индикативно значение, тъй като продуктите, обхванати от всяка категория са определени, в рамките на настоящото приложение, от кодовете по КН. Когато пред съответния код по КН е поставен символът „ех“, продуктите, обхванати от всяка категория, се определят от обхвата на кода по КН и от този на съответното описание.

2.

Ако няма уточнение относно съставната материя на продуктите с произход от Китай в категории 1—114, се приема, че тези продукти са направени изключително от вълна или фини косми от животни, от памук или изкуствени влакна.

3.

Облекла, които не могат да се определят като облекла за мъже или момчета, или като облекла за жени или момичета, се класифицират към последните.

4.

Когато е употребен изразът „бебешко облекло“, това означава облекла до и включително търговски размер 86.

Категория

Описание

Код по КН 2008 г.

Таблица на съответствие

брой/kg

g/брой

(1)

(2)

(3)

(4)

ГРУПА I А

1

Памучни прежди, непригодени за продажба на дребно

5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 00, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 00, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 90

 

 

2

Памучни тъкани, различни от превързочна марля, хавлиените тъкани, тъканите с тясна сплитка, изтъканите кадифета и плюшове, кадифен (плюшен) шнур, тюл и други фини и мрежести тъкани

5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 905209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 00, 5210 19 00, 5210 21 00, 5210 29 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 20 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00

 

 

2 a)

От които: изделия, различни от избелените или не избелени изделия

5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 90, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00

 

 

3

Плетени тъкани от синтетични или от изкуствени влакна (дреб, отпадъци от прежди и развлакнените отпадъци), различни от тъканите с тясна сплитка, изтъканите кадифета и плюшове (включително хавлиените тъкани) и кадифения (плюшен) шнур

5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 19 10, 5514 19 90, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 00, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00

 

 

3 a)

От които: изделия, различни от избелени или неизбелени изделия

5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, ex 5515 29 00, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00

 

 

ГРУПА I Б

4

Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета, фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули (с изключение на изделията от вълна или от фини животински косми), трикотажни или плетени

6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 20, 6110 20 10, 6110 30 10

6,48

154

5

Фланели, пуловери (с или без ръкави), елечета, жилетки, (различни от сака), анораци, якета, блузон и подобни, трикотажни или плетени

ex 6101 90 80, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99

4,53

221

6

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от банските гащета, трикотажни или плетени, за мъже или момчета (включително спортни панталони), от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна; поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна; долната част на облекла за спорт с подплата, различни от категория 16 или 29, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42

1,76

568

7

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, независимо от това дали са трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, за жени или момичета

6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00

5,55

180

8

Ризи, нетрикотажни, нито плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, за мъже или момчета

ex 6205 90 80, 6205 20 00, 6205 30 00

4,60

217

ГРУПА II А

9

Хавлиени тъкани и подобни артикули от памук; тоалетни артикули, бельо и кухненски артикули, нетрикотажни, нито плетени, от хавлиен плат, от памук

5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00

 

 

20

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, нетрикотажни, нито плетени

6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 00, 6302 32 90, 6302 39 90

 

 

22

Прежди от синтетични щапелни влакна или отпадъци, непригодени за продажба на дребно

5508 10 10, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 00, 5509 22 00, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 41 00, 5509 42 00, 5509 51 00, 5509 52 00, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 00, 5509 92 00, 5509 99 00

 

 

22 a)

От които акрилни

ex 5508 10 10, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00

 

 

23

Прежди от изкуствени щапелни влакна или отпадъци, непригодени за продажба на дребно

5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00

 

 

32

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда, различни от артикулите от хавлиени тъкани, тъфтинг изделия и ленти от кадифе и плюш, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00, 5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00

 

 

32 a)

От които: рипсени кадифета и рипсени плюшове

5801 22 00

 

 

39

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, нетрикотажни, нито плетени, различни от хавлиените кърпи и подобни артикули от памук

6302 51 00, 6302 53 90, ex 6302 59 90, 6302 91 00, 6302 93 90, ex 6302 99 90

 

 

ГРУПА II Б

12

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, различни от артикулите за бебета, включително медицинските чорапи, трикотажни или плетени, различни от категория 70

6115 10 10, ex 6115 10 90, 6115 22 00, 6115 29 00, 6115 30 11, 6115 30 90, 6115 94 00, 6115 95 00, 6115 96 10, 6115 96 99, 6115 99 00

24,3 pairs

41

13

Слипове и други долни гащи, халати и подобни артикули, трикотажни, нито плетени, за мъже или момчета, комбинезони, фусти, пликчета и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex 6212 10 10

17

59

14

Изтъкани палта, шлифери, пелерини, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или момчета, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, с изключение на анораци (от категория 21)

6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6210 20 00

0,72

1 389

15

Тъкани палта, шлифери и други подобни, пелерини, якета, блузони, за жени или момичета, сака от вълна, памук или синтетични или изкуствени влакна (различни от парки) (от категория 21)

6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00

0,84

1 190

16

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, нетрикотажни, нито плетени (различни от ансамблите за ски); горни спортни облекла с подплата, чиято външна част е изработена от един и същи плат, за мъже или момчета, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6203 29 30, 6211 32 31, 6211 33 31

0,80

1 250

17

Костюми, ансамбли, сака, нетрикотажни, нито плетени, за мъже или момчета, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19

1,43

700

18

Долни фланели, слипове, долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета, нетрикотажни, нито плетени

6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 00, 6207 99 10, 6207 99 90

Долни фланели и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или момичета, нетрикотажни, нито плетени

6208 11 00, 6208 19 00, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 00, 6208 92 00, 6208 99 00, ex 6212 10 10

 

 

19

Носни кърпи и джобни кърпички, нетрикотажни, нито плетени

6213 20 00, ex 6213 90 00

59

17

21

Парки; анораци, якета, блузони, пуловери, жилетки, елечета и други подобни артикули, нетрикотажни, нито плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна; горни спортни облекла с подплата, различни от категория 16 или 29, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41

2,3

435

24

Слипове и други долни гащи, халати и подобни артикули, за мъже или момчета трикотажни или плетени

6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 00, 6107 99 00

Долни фланели и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или момичета, трикотажни или плетени

6108 31 00, 6108 32 00, 6108 39 00, 6108 91 00, 6108 92 00, ex 6108 99 00

3,9

257

26

Костюми, ансамбли, сака, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, за жени или момичета

6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00

3,1

323

27

Рокли, поли, за жени или момичета, включително поли-панталони

6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10

2,6

385

28

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6103 41 00, 6103 42 00, 6103 43 00, ex 6103 49 00, 6104 61 00, 6104 62 00, 6104 63 00, ex 6104 69 00

1,61

620

29

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от ансамблите за ски), за жени или момичета, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна; горни спортни облекла с подплата, чиято външна част е изработена от един и същи плат, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, нетрикотажни, нито плетени, за жени или момичета

6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31

1,37

730

31

Сутиени, дори трикотажни или плетени

ex 6212 10 10, 6212 10 90

18,2

55

68

Облекла и допълнения за облеклото за бебета, трикотажни или плетени, с изключение на ръкавици от категории 10 и 87, и чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули за бебета, нетрикотажни, нито плетени, от категория 88

6111 90 19, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 90, ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90

 

 

73

Горни облекла за спорт, трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00

1,67

600

76

Работни и други костюми, ансамбли, сака, панталони, нетрикотажни, нито плетени, за мъже или момчета

6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10

Работни и други костюми, ансамбли, сака, панталони, нетрикотажни, нито плетени, за жени или момичета

6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10

 

 

77

Комбинезони и ансамбли за ски, нетрикотажни, нито плетени

ex 6211 20 00

 

 

78

Облекла, нетрикотажни, нито плетени, различни от облеклата от следните категории 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 и 77

6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 85, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 32 90, 6211 33 90, ex 6211 39 00, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90

 

 

83

Палта, пелерини, якета, блузони, пуловери, жилетки, елечета и други подобни артикули, включително ансамблите за ски, трикотажни или плетени, различни от облеклата от категории 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

ex 6101 90 20, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 20 00, 6114 30 00, ex 6114 90 00

 

 

ГРУПА III А

33

Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени от ленти и подобни форми от полиетилен или полипропилен, чиято видима широчина не превишава 3 m

5407 20 11

Торби, чували и сакове от вида, който се използва за опаковане на стоки, нетрикотажни, нито плетени, получени от ленти и подобни форми

6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99

 

 

34

Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени от ленти и подобни форми от полиетилен или полипропилен, чиято видима широчина не превишава 3 m

5407 20 19

 

 

35

Тъкани от прежди от синтетични нишки (непрекъснати), различни от тези за външни гуми на автомобили или велосипеди от категория 114

5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

35 a)

От които: други, различни от неизбелените или избелените

ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

36

Тъкани от прежди от синтетични нишки (непрекъснати), различни от тези за външни гуми на автомобили или велосипеди от категория 114

5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

36 a)

От които: други, различни от неизбелените или избелените

ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

37

Тъкани от прежди от щапелни синтетични нишки

5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70

 

 

37 a)

От които: други, различни от неизбелените или избелените

5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70

 

 

38 A

Трикотажни или плетени платове за завеси от синтетични влакна, включително платове за завеси

6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

 

 

38 B

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, нетрикотажни, нито плетени

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

 

 

40

Пердета от тъкан текстил (включително завеси, щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла и други подобни артикули), нетрикотажни, нито плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

 

 

41

Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, различни от синтетични нетекстурирани прежди, непревишаващи 50 сука на метър

5401 10 12, 5401 10 14, 5401 10 16, 5401 10 18, 5402 11 00, 5402 19 00, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 34 00, 5402 39 00, ex 5402 44 00, 5402 48 00, 5402 49 00, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10, 5402 69 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

42

Прежди от изкуствени нишки, непригодени за продажба на дребно:

5401 20 10

Прежди от синтетични нишки; прежди от синтетични влакна, непригодени за продажба на дребно, различни от синтетичните монофиламенти от найлон или от вискозна коприна, непревишаващи 250 сука на метър, и синтетични нетекстурирани прежди от целулозна коприна

5403 10 00, 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 90 10

 

 

43

Прежди от синтетични или от изкуствени нишки, прежди от щапелни синтетични влакна, шевни конци от памук, пригодени за продажба на дребно

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 00 00, 5508 20 90, 5511 30 00

 

 

46

Камгарирана вълна или агнешка вълна, или други фини животински косми

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

 

 

47

Прежди от щрайхгарна вълна или агнешка вълна (вълнени прежди) или от камгарирани фини животински косми, непригодени за продажба на дребно

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

 

 

48

Прежди от камгарна вълна, или от щрайхгарна вълна или агнешка вълна, или от други фини животински косми, непригодени за продажба на дребно

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

 

 

49

Прежди от вълна или от агнешка вълна или от други фини животински косми, пригодени за продажба на дребно

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

 

 

50

Тъкани от щрайхгарна вълна или от щрайхгарни фини животински косми

5111 11 00, 5111 19 10, 5111 19 90, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 00, 5112 19 10, 5112 19 90, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99

 

 

51

Памук, кардиран или пениран

5203 00 00

 

 

53

Памучна марля

5803 00 10

 

 

54

Изкуствени щапелни влакна, включително дреб и отпадъци от прежди, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене

5507 00 00

 

 

55

Синтетични щапелни влакна, включително дреб и отпадъци от прежди, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

 

 

56

Шевни конци от синтетични щапелни влакна (включително дреб или отпадъци от прежди), дори пригодени за продажба на дребно

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

 

 

58

Килими и подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас (дори конфекционирани)

5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

 

 

59

Тъкани килими и други тъкáни подови настилки от текстилни материали, различни от килимите от категория 58

5702 10 00, 5702 31 10, 5702 31 80, 5702 32 10, 5702 32 90, ex 5702 39 00, 5702 41 10, 5702 41 90, 5702 42 10, 5702 42 90, ex 5702 49 00, 5702 50 10, 5702 50 31, 5702 50 39, ex 5702 50 90, 5702 91 00, 5702 92 10, 5702 92 90, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 12, 5703 20 18, 5703 20 92, 5703 20 98, 5703 30 12, 5703 30 18, 5703 30 82, 5703 30 88, 5703 90 20, 5703 90 80, 5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90

 

 

60

Ръчно тъкани гоблени от типа „Gobelins“, „Flanders“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни, както и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори конфекционирани

5805 00 00

 

 

61

Ленти, състоящи се само от основа без вътък (bolduc), чиито нишки са свързани с лепило, различни от етикетите, емблемите и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, различни от етикети и подобни артикули от категория 62. Други ленти (не изтъкани и не плетени), направени от текстилни материали, съдържащи прежди от еластомери или каучукови нишки

ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00

 

 

62

Шенилна прежда (включително прежди, наречени „във верижка“), влакна, чието свързване е подсилено по метода на прошивоплетенето (различни от металните и метализирани прежди и обвитите прежди от конски косми):

5606 00 91, 5606 00 99

Тюлове и фини мрежести тъкани, с изключение на изтъканите и плетени изделия; дантели на парче, на ленти или на мотиви

5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00

Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, небродирани

5807 10 10, 5807 10 90

Галони и ширити от изтъкани текстилни материали; пасмантерийни артикули и аналогични орнаментни артикули, на парче, без бродерия; пискюли, помпони и подобни артикули

5808 10 00, 5808 90 00

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

 

 

63

Трикотажни или плетени тъкани от синтетични влакна, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук, съдържащи тегловно повече от 5 % еластомери; плетени тъкани, съдържащи тегловно повече от 5 % каучук

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00

Дантели тип „Rachel“ и платове, наречени „с дълъг влас“

ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50

 

 

65

Трикотажни или плетени тъкани, различни от тези от категория 38 А и категория 63, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 90 10, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00

 

 

66

Одела, нетрикотажни и неплетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90

 

 

ГРУПА III Б

10

Ръкавици, ръкавици с един пръст и ръкавици без пръсти, трикотажни или плетени

6111 90 11, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 90, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00

17 pairs

59

67

Облекла и допълнения за облеклото, трикотажни или плетени, различни от тези за бебета; спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, трикотажни или плетени; пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла, трикотажни или плетени; одеала (различни от електрическите одеала), трикотажни или плетени; други конфекционирани артикули, трикотажни или плетени, включително облекла и техните части

5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 80 10, 6117 80 80, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 00, 6302 40 00, ex 6302 60 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00, ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00, ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10

 

 

67 a)

От които: амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от ленти или подобни форми от полиетилен или от полипропилен

6305 32 11, 6305 33 10

 

 

69

Комбинезони, фусти, пликчета, домашни роби и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета

6108 11 00, 6108 19 00

7,8

128

70

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, трикотажни или плетени, с линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 67 dtex (6,7 tex)

ex 6115 10 90, 6115 21 00, 6115 30 19

Дълги трикотажни облекла от синтетични влакна, за жени или момичета

ex 6115 10 90, 6115 96 91

30,4 pairs

33

72

Бански костюми, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

9,7

103

74

Костюми, ансамбли, сака (различни от ансамблите за ски), трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, за жени или момичета

6104 13 00, 6104 19 20, ex 6104 19 90, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29 10, ex 6104 29 90

1,54

650

75

Костюми, ансамбли, сака (различни от ансамблите за ски), трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, за мъже или момчета

6103 10 10, 6103 10 90, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00

0,80

1 250

84

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, нетрикотажни, нито плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, ex 6214 90 00

 

 

85

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки, нетрикотажни, нито плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6215 20 00, 6215 90 00

17,9

56

86

Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни артикули и техните части, независимо от това дали са трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

8,8

114

87

Ръкавици, ръкавици с един пръст и ръкавици без пръсти, нетрикотажни, нито плетени

ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6216 00 00

 

 

88

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, нетрикотажни, нито плетени; други конфекционирани артикули, включително облекла и техните части, различни от облеклата за бебета, нетрикотажни, нито плетени

ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6217 10 00, 6217 90 00

 

 

90

Канапи, въжета и дебели въжета, дори импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси, плетени или не

5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90

 

 

91

Палатки

6306 22 00, 6306 29 00

 

 

93

Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, различни от тези, получени от ленти от полиетилен или от полипропилен

ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

 

 

94

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали

5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

 

 

95

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани, различни от подовите настилки

5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91

 

 

96

Нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани, и артикули от такива материали

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99

 

 

97

Мрежи със завързани бримки, на платна или на части, изработени от канапи, въжета или дебели въжета

5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00

 

 

98

Други артикули от прежди, от ленти или от канапи, въжета или дебели въжета, различни от тези, направени от текстилни платове, артикули, направени от такава тъкан и артикули от категория 97

5609 00 00, 5905 00 10

 

 

99

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, производството на калъфи или за подобни приложения;; копирни платна или транспаранти за рисуване; платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

5901 10 00, 5901 90 00

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани

5904 10 00, 5904 90 00

Гумирани тъкани, нетрикотажни, нито плетени, различни от платната за пневматични гуми

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Други текстилни импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета, различни от тези от категория 100

5907 00 10, 5907 00 90

 

 

100

Текстилни тъкани, импрегнирани, промазани, ламинирани с производни на целулозата или с други изкуствени пластмаси

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

 

 

101

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, различни от тези, получени от синтетични влакна

ex 5607 90 90

 

 

109

Платна за лодки, сърфове или сухопътни ветроходи; щори

6306 12 00, 6306 19 00, 6306 30 00

 

 

110

Надуваеми дюшеци от плетени текстилни тъкани

6306 40 00

 

 

111

Артикули за къмпинг от тъкан текстил, различни от надуваемите дюшеци и палатките

6306 91 00, 6306 99 00

 

 

112

Други конфекционирани артикули, различни от артикулите от категории 113 и 114

6307 20 00, ex 6307 90 99

 

 

113

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и артикули за подобна употреба, нетрикотажни, нито плетени

6307 10 90

 

 

114

Текстилни продукти за технически цели

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

 

 

ГРУПА IV

115

Прежди от лен или от рами

5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

 

 

117

Тъкани от лен или от рами

5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30

 

 

118

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, от лен или от рами, нетрикотажни, нито плетени

6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90

 

 

120

Пердета, завеси (включително драперии), волани за легла, щори за вътрешно обзавеждане, нетрикотажни нито плетени; трикотажни или плетени; други конфекционирани артикули, нетрикотажни, нито плетени, от лен или от рами

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

 

 

121

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от лен или от рами

ex 5607 90 90

 

 

122

Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от лен или от рами, нетрикотажни, нито плетени

ex 6305 90 00

 

 

123

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда, от лен или от рами, различни от тъканите с тясна сплитка

5801 90 10, ex 5801 90 90

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, от лен или от рами, нетрикотажни, нито плетени

ex 6214 90 00

 

 

ГРУПА V

124

Щапелни синтетични влакна

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

 

 

125 A

Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, различни от преждите от категория 41

ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00

 

 

125 B

Монофиламенти, ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от синтетични текстилни материали

5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

126

Щапелни синтетични влакна

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

 

 

127 A

Прежди от изкуствени нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, различни от преждите от категория 42

ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

 

 

127 B

Монофиламенти, ленти и подобни форми (например изкуствена слама) и имитация на катгут, направени от синтетични текстилни материали

5405 00 00, ex 5604 90 90

 

 

128

Груби животински косми, щрайхгарни или камгарни

5105 40 00

 

 

129

Прежди от груби животински косми или от конски косми, щрайхгарни или камгарни

5110 00 00

 

 

130 A

Прежди от естествена коприна (различни от преждите от копринени отпадъци)

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

 

 

130 B

Прежди от естествена коприна, различни от тези от категория 130 A

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90

 

 

131

Прежди от други растителни текстилни влакна

5308 90 90

 

 

132

Хартиени прежди

5308 90 50

 

 

133

Конопени прежди

5308 20 10, 5308 20 90

 

 

134

Метални или метализирани прежди

5605 00 00

 

 

135

Тъкани от груби животински косми или от конски косми

5113 00 00

 

 

136

Тъкани от прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00

 

 

137

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

 

 

138

Тъкани от хартиени прежди или от други растителни текстилни влакна, различни от тези от рами

5311 00 90, ex 5905 00 90

 

 

139

Тъкани от метални нишки или от метализирани прежди

5809 00 00

 

 

140

Изтъкани кадифета и плюшове от текстилни материали, различни от вълна или от фини животински косми, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00

 

 

141

Одела (различни от електрическите одела) от текстилни материали, различни от вълна или от фини животински косми, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6301 90 90

 

 

142

Килими и други подови настилки от текстилни материали, от сезал, или от други ликови текстилни влакна от семейство агаве, или от манилски коноп

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90

 

 

144

Филцове от груби животински косми

5602 10 35, ex 5602 29 00

 

 

145

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от абака (манилски коноп) или от истински коноп

ex 5607 90 20, ex 5607 90 90

 

 

146 A

Въжета за свързване или връзване за селскостопански машини, от сезал или от други ликови текстилни влакна от семейство агаве

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Канапи, въжета и дебели въжета от сезал или от други ликови текстилни влакна от семейство агаве, различни от продуктите от категория 146 A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

 

 

146 C

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от юта или от други ликови текстилни влакна, от позиция № 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене), отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали, различни от тези, които са некардирани, нито пенирани

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от позиция № 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

 

 

148 B

Прежди от кокосови влакна

5308 10 00

 

 

149

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с широчина, непревишаваща 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

 

 

150

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с широчина, непревишаваща 150 cm; Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от юта или от други текстилни ликови влакна, различни от употребяваните

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

 

 

151 A

Подови настилки от кокосови влакна

5702 20 00

 

 

151 B

Килими и други подови настилки от текстилни материали, от юта, или от други ликови текстилни влакна, некардирани, нито пенирани

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00

 

 

152

Иглонабити филцове от юта или от други текстилни ликови влакна, не импрегнирани, нито промазани, нито покрити, нито ламинирани, различни от подовите настилки

5602 10 11

 

 

153

Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от юта или от други текстилни ликови влакна, от позиция № 5303

6305 10 10

 

 

154

Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене

5001 00 00

Сурова коприна („греж“), (неусукана)

5002 00 00

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене, отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали, некардирани, нито пенирани

ex 5003 00 00

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми

5104 00 00

Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпадъци от лен (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Рами и други растителни текстилни влакна, неупоменати, нито включени другаде, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци, различни от тези от кокосово влакно и абака

5305 00 00

Памук, некардиран, нито пениран

5201 00 10, 5201 00 90

Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5302 10 00, 5302 90 00

Абака (манилски коноп или Musa textilis Nee), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5305 00 00

Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лена, конопа и рами), необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5303 10 00, 5303 90 00

Други текстилни влакна, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5305 00 00

 

 

156

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, за жени или момичета

6106 90 30, ex 6110 90 90

 

 

157

Облекла, трикотажни или плетени, различни от артикулите от категории 1—123 и от категория 156

ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00

 

 

159

Рокли, ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, нетрикотажни, нито плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6204 49 10, 6206 10 00

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, нетрикотажни, нито плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6214 10 00

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6215 10 00

 

 

160

Носни кърпи и джобни кърпички от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

ex 6213 90 00

 

 

161

Облекла, нетрикотажни, нито плетени, различни от тези от категории 1—123 и категория 159

6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I А

Категория

Описание

Код по КН 2008 г.

Таблица на еквивалентност

брой/kg

g/брой

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Вати, марли, бинтове и аналогични артикули, опаковани, пригодени за продажба на дребно

3005 90 31

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I Б

1.

Настоящото приложение се отнася за необработените текстилни материали (категории 128 и 154), текстилните продукти, различни от вълнени, памучни, от фини животински косми, от синтетични или изкуствени влакна, както и синтетични или изкуствени влакна и нишки и влакната от категории 124, 125А, 125B, 126, 127А и 127B.

2.

Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът на описанието на стоките се счита като имащ само индикативно значение, тъй като продуктите, обхванати от всяка категория, са определени, в рамките на настоящото приложение, от кодовете по КН. Когато пред съответния код по КН е поставен символът „ех“, продуктите, обхванати от всяка категория, се определят от обхвата на кода по КН и от този на съответното описание.

3.

Облекла, които не могат да се определят като облекла за мъже или момчета или като облекла за жени или момичета, се класифицират към последните.

4.

Изразът „облекла за бебета“ включва облекла до търговска мярка 86 включително.

Категория

Описание

Код по КН 2008 г.

Таблица на еквивалентност

брой/kg

g/брой

(1)

(2)

(3)

(4)

ГРУПА I

ex 20

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, нетрикотажни, нито плетени

ex 6302 29 90, ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда и ленти от кадифе и плюш

ex 5802 20 00, ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, нетрикотажни, нито плетени, различни от тези от категория 118

ex 6302 59 90, ex 6302 99 90

 

 

ГРУПА II

ex 12

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, различни от артикулите за бебета, включително медицинските чорапи, трикотажни или плетени

ex 6115 10 90, ex 6115 29 00, ex 6115 30 90, ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Слипове и други долни гащи, халати и подобни артикули, трикотажни, нито плетени, за мъже или момчета, комбинезони, фусти, пликчета и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета

ex 6107 19 00, ex 6108 29 00, ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Изтъкани палта, шлифери, пелерини, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или момчета

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Изтъкани палта, шлифери, пелерини, якета, блузони, сака, блейзъри и подобни артикули, за жени или момичета, различни от парки

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Долни фланели, слипове, долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета, нетрикотажни, нито плетени

ex 6207 19 00, ex 6207 29 00, ex 6207 99 90

Долни фланели и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или момичета, нетрикотажни, нито плетени

ex 6208 19 00, ex 6208 29 00, ex 6208 99 00, ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Носни кърпи и джобни кърпички, различни от артикулите от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета, трикотажни или плетени

ex 6107 29 00

Нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за жени или момичета, трикотажни или плетени

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Поли, включително и поли-панталони, за жени или момичета

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), трикотажни или плетени

ex 6103 49 00, ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Сутиени, дори трикотажни или плетени

ex 6212 10 10, ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Облекла и допълнения за облеклото за бебета, трикотажни или плетени, с изключение на ръкавици от категории ex 10 и ex 87, и чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули за бебета, нетрикотажни, нито плетени, от категория ex 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Горни облекла за спорт, трикотажни или плетени,

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Облекла от тъкани от позиция № 5903, 5906 и 5907, включително облекла от категории ex 14 и ex 15

ex 6210 40 00, ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Облекла от трикотажни или плетени тъкани от позиция № 5903 и 5907 и комбинезони и ансамбли за ски, трикотажни или плетени

ex 6112 20 00, ex 6113 00 90

 

 

ГРУПА III А

ex 38 B

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, нетрикотажни, нито плетени

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Пердета от тъкан текстил (включително завеси, щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла и други подобни артикули), нетрикотажни, нито плетени

ex 6303 99 90, ex 6304 19 90, ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Килими и подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас (дори конфекционирани)

ex 5701 90 10, ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Килими и други подови настилки от текстилни материали, различни от килимите от категория ex 58, 142 и 151B

ex 5702 10 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5703 90 20, ex 5703 90 80, ex 5704 10 00, ex 5704 90 00, ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Ръчно тъкани гоблени от типа „Gobelins“, „Flanders“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни, както и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори конфекционирани

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Ленти, състоящи се само от основа без вътък (bolduc), чиито нишки са свързани с лепило, различни от етикетите, емблемите и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, различни от артикулите от категория ex 62 и категория 137. Други ленти (нетрикотажни или неплетени), направени от текстилни материали, съдържащи прежди от еластомери или каучукови нишки

ex 5806 10 00, ex 5806 20 00, ex 5806 39 00, ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Шенилна прежда (включително прежди, наречени „във верижка“), влакна, чието свързване е подсилено по метода на прошивоплетенето (различни от металните и метализирани прежди и обвитите прежди от конски косми):

ex 5606 00 91, ex 5606 00 99

Тюлове и фини мрежести тъкани, с изключение на изтъканите и плетени изделия; дантели на парче, на ленти или на мотиви

ex 5804 10 11, ex 5804 10 19, ex 5804 10 90, ex 5804 29 10, ex 5804 29 90, ex 5804 30 00

Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, небродирани

ex 5807 10 10, ex 5807 10 90

Галони и ширити от изтъкани текстилни материали; пасмантерийни артикули и аналогични орнаментни артикули, на парче, без бродерия; пискюли, помпони и подобни артикули

ex 5808 10 00, ex 5808 90 00

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви

ex 5810 10 10, ex 5810 10 90, ex 5810 99 10, ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Трикотажни или плетени тъкани от синтетични влакна, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук, съдържащи тегловно повече от 5 % еластомери; трикотажни или плетени тъкани, съдържащи тегловно повече от 5 % каучук

ex 5906 91 00, ex 6002 40 00, ex 6002 90 00, ex 6004 10 00, ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Трикотажни или плетени тъкани, различни от артикулите от категория ex 63

ex 5606 00 10, ex 6002 40 00, ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Одеала, нетрикотажни и не плетени

ex 6301 10 00, ex 6301 90 90

 

 

ГРУПА III Б

ex 10

Ръкавици, ръкавици с един пръст и ръкавици без пръсти, трикотажни или плетени

ex 6116 10 20, ex 6116 10 80, ex 6116 99 00

17 pairs

59

ex 67

Облекла и допълнения за облеклото, трикотажни или плетени, различни от тези за бебета; спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, трикотажни или плетени; пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла, трикотажни или плетени; одеала (различни от електрическите одеала), трикотажни или плетени; други конфекционирани артикули, различни от трикотажни или плетени артикули, включително облекла и техните части

ex 5807 90 90, ex 6113 00 10, ex 6117 10 00, ex 6117 80 10, ex 6117 80 80, ex 6117 90 00, ex 6301 90 10, ex 6302 10 00, ex 6302 40 00, ex 6303 19 00, ex 6304 11 00, ex 6304 91 00, ex 6307 10 10, ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Комбинезони, фусти, пликчета, домашни роби и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Бански костюми

ex 6112 39 10, ex 6112 39 90, ex 6112 49 10, ex 6112 49 90, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Костюми, ансамбли, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

ex 6103 10 90, ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки, нетрикотажни, нито плетени, различни от артикулите от категория 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни артикули и техните части, независимо от това дали са трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6212 20 00, ex 6212 30 00, ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Ръкавици, ръкавици с един пръст и ръкавици без пръсти, нетрикотажни, нито плетени

ex 6209 90 90, ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, нетрикотажни, нито плетени; други конфекционирани артикули, включително облекла и техните части, различни от облеклата за бебета, нетрикотажни, нито плетени

ex 6209 90 90, ex 6217 10 00, ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Палатки

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали

ex 5601 10 90, ex 5601 29 00, ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани, различни от подовите настилки

ex 5602 10 19, ex 5602 10 39, ex 5602 10 90, ex 5602 29 00, ex 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 6210 10 10, ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Мрежи със завързани бримки, на платна или на части, изработени от канапи, въжета или дебели въжета

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Други артикули от прежди, от ленти или от канапи, въжета или дебели въжета, различни от тези, направени от текстилни платове, артикули, направени от такава тъкан и артикули от категория 97

ex 5609 00 00, ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, производството на калъфи или за подобни приложения; копирни платна или транспаранти за рисуване, платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

ex 5901 10 00, ex 5901 90 00

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани

ex 5904 10 00, ex 5904 90 00

Гумирани тъкани, нетрикотажни, нито плетени, различни от платната за пневматични гуми

ex 5906 10 00, ex 5906 99 10, ex 5906 99 90

Други текстилни импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета, различни от тези от категория ex 100

ex 5907 00 10, ex 5907 00 90

 

 

ex 100

Текстилни тъкани, импрегнирани, промазани, ламинирани с производни на целулозата или с други изкуствени пластмаси

ex 5903 10 10, ex 5903 10 90, ex 5903 20 10, ex 5903 20 90, ex 5903 90 10, ex 5903 90 91, ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Платна за лодки, сърфове или сухопътни ветроходи; щори

ex 6306 19 00, ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Надуваеми дюшеци от плетени текстилни тъкани

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Артикули за къмпинг от тъкан текстил, различни от надуваемите дюшеци и палатките

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Други конфекционирани артикули, различни от артикулите от категории ex 113 и ex 114

ex 6307 20 00, ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и артикули за подобна употреба, нетрикотажни, нито плетени

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Текстилни продукти за технически цели, различни от артикулите от категория 136

ex 5908 00 00, ex 5909 00 90, ex 5910 00 00, ex 5911 10 00, ex 5911 31 19, ex 5911 31 90, ex 5911 32 10, ex 5911 32 90, ex 5911 40 00, ex 5911 90 10, ex 5911 90 90

 

 

ГРУПА IV

115

Прежди от лен или от рами

5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

 

 

117

Тъкани от лен или от рами

5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30

 

 

118

Спално бельо, покривки и кърпи за маса от лен или от рами, за тоалет или за кухня, нетрикотажни, нито плетени

6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90

 

 

120

Пердета, завеси (включително драперии), волани за легла, щори за вътрешно обзавеждане, нетрикотажни или неплетени; трикотажни или плетени; други конфекционирани артикули, нетрикотажни, нито плетени, от лен или от рами

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

 

 

121

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от лен или от рами

ex 5607 90 90

 

 

122

Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от лен или от рами, нетрикотажни, нито плетени

ex 6305 90 00

 

 

123

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда, от лен или от рами, различни от тъканите с тясна сплитка

5801 90 10, ex 5801 90 90

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, от лен или от рами, нетрикотажни, нито плетени

ex 6214 90 00

 

 

ГРУПА V

124

Щапелни синтетични влакна

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

 

 

125 A

Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно

ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00

 

 

125 B

Монофиламенти, ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от синтетични текстилни материали

5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

126

Щапелни синтетични влакна

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

 

 

127 A

Прежди от синтетични влакна, непригодени за продажба на дребно, различни от синтетичните монофиламенти от найлон или от вискозна коприна, непревишаващи 250 сука на метър, и синтетични нетекстурирани прежди от целулозна коприна

ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

 

 

127 B

Монофиламенти, ленти и подобни форми (например изкуствена слама) и имитация на катгут, направени от синтетични текстилни материали

5405 00 00, ex 5604 90 90

 

 

128

Груби животински косми, щрайхгарни или камгарни

5105 40 00

 

 

129

Прежди от груби животински косми или от конски косми, щрайхгарни или камгарни

5110 00 00

 

 

130 A

Прежди от естествена коприна (различни от преждите от копринени отпадъци)

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

 

 

130 B

Прежди от естествена коприна, различни от тези от категория 130 A; копринен дреб silk-worm gut

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90

 

 

131

Прежди от други растителни текстилни влакна

5308 90 90

 

 

132

Хартиени прежди

5308 90 50

 

 

133

Конопени прежди

5308 20 10, 5308 20 90

 

 

134

Метални или метализирани прежди

5605 00 00

 

 

135

Тъкани от груби животински косми или от конски косми

5113 00 00

 

 

136 A

Тъкани от прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, различни от избелените или неизбелени изделия

5007 20 19, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90

 

 

136 B

Тъкани от прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, различни от тези от категория 136А

ex 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 21, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 90 10, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00

 

 

137

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

 

 

138

Тъкани от хартиени прежди или от други растителни текстилни влакна, различни от тази от рами

5311 00 90, ex 5905 00 90

 

 

139

Тъкани от метални нишки или от метализирани прежди

5809 00 00

 

 

140

Изтъкани кадифета и плюшове от текстилни материали, различни от вълна или от фини животински косми, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00

 

 

141

Одела (различни от електрическите одела) от текстилни материали, различни от вълна или от фини животински косми, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6301 90 90

 

 

142

Килими и други подови настилки от текстилни материали, от сезал, или от други ликови текстилни влакна от семейство агаве, или от манилски коноп

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90

 

 

144

Филцове от груби животински косми

5602 10 35, ex 5602 29 00

 

 

145

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от абака (манилски коноп) или от истински коноп

ex 5607 90 20, ex 5607 90 90

 

 

146 A

Въжета за свързване или връзване за селскостопански машини, от сезал или от други ликови текстилни влакна от семейство агаве

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Канапи, въжета и дебели въжета от сезал или от други ликови текстилни влакна от семейство агаве, различни от продуктите от категория 146 A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

 

 

146 C

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от юта или от други ликови текстилни влакна, от позиция № 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене), отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали, различни от тези, които са некардирани, нито пенирани

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от позиция № 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

 

 

148 B

Прежди от кокосови влакна

5308 10 00

 

 

149

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с широчина, непревишаваща 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

 

 

150

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с широчина, непревишаваща 150 cm; Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от юта или от други текстилни ликови влакна, различни от употребяваните

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

 

 

151 A

Подови настилки от кокосови влакна

5702 20 00

 

 

151 B

Килими и други подови настилки от текстилни материали, от юта, или от други ликови текстилни влакна, некардирани, нито пенирани

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00

 

 

152

Иглонабити филцове от юта или от други текстилни ликови влакна, не импрегнирани, нито промазани, нито покрити, нито ламинирани, различни от подовите настилки

5602 10 11

 

 

153

Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от юта или от други текстилни ликови влакна, от позиция № 5303

6305 10 10

 

 

154

Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене

5001 00 00

Сурова коприна („греж“), (неусукана)

5002 00 00

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене, отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали, некардирани, нито пенирани

ex 5003 00 00

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми

5104 00 00

Необработен или обработен лен, но непреден, дреб и отпадъци от лен (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Рами и други растителни текстилни влакна, неупоменати, нито включени другаде, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци, различни от тези от кокосово влакно и абака

5305 00 00

Памук, некардиран, нито пениран

5201 00 10, 5201 00 90

Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5302 10 00, 5302 90 00

Абака (манилски коноп или Musa textilis Nee), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5305 00 00

Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лена, конопа и рами), необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5303 10 00, 5303 90 00

Други текстилни влакна, необработени или обработени, но непредени, дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5305 00 00

 

 

156

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, за жени или момичета

6106 90 30, ex 6110 90 90

 

 

157

Облекла, трикотажни или плетени, с изключение на артикулите от категории ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 и 156

ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00

 

 

159

Рокли, ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, нетрикотажни, нито плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6204 49 10, 6206 10 00

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, нетрикотажни, нито плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6214 10 00

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6215 10 00

 

 

160

Носни кърпи и джобни кърпички от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

ex 6213 90 00

 

 

161

Облекла, нетрикотажни, нито плетени, с изключение на артикулите от категории ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 и 159

6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00

 

 


(1)  Обхваща само категориите от 1 до 114, с изключение на Беларус, Руската федерация, Узбекистан и Сърбия, за които са обхванати категории от 1 до 161.

(2)  Прилага се единствено за внос от Китай.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

СТРАНИ ИЗНОСИТЕЛКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

Беларус

Китай

Русия

Сърбия

Узбекистан“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Страна доставчик

Група I

Група II

Група III

Група IV

Група V

Беларус

 

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

Узбекистан

0,35 % (1)

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %


Страна доставчик

Група I

Група IIA

Група IIБ

Група III

Група IV

Група V

Виетнам

1,0 %

5,0 %

2,5 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %“


(1)  С изключение на категория 1: 2005: %.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

6.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/61


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 3 юни 2008 година

за даване на разрешение на Португалия да прилага намалена акцизна ставка за бира, произведена в автономната област Мадейра

(2008/417/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 299, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

С искане от 30 май 2007 г. и като се позова на член 299, параграф 2 от Договора, Португалия поиска дерогация от член 90 от Договора, за да прилага намалена акцизна ставка, по-ниска от националната ставка, определена в съответствие с Директива 92/84/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки (2), за бира, произведена в Мадейра, в случаите, когато годишното производство на пивоварните не надвишава 300 000 хектолитра. Производството, надвишаващо 200 000 хектолитра, ще се ползва от намалената ставка единствено в случаите, когато е предназначено за местно потребление.

(2)

За да обоснове искането си, Португалия изтъкна, че възможностите, предвидени в член 4 от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (3), не са достатъчни за компенсиране на неблагоприятните условия, пред които са изправени пивоварните в Мадейра заради отдалеченото им местоположение, разпокъсания терен и стеснените местни пазари. Съгласно този член пивоварните, чието годишно производство на бира не надвишава 200 000 хектолитра, могат да се ползват от намалени акцизни ставки, ако тези ставки са с не повече от 50 % по-ниски от стандартната национална ставка. Португалия се възползва от тази разпоредба, като приложи 50-процентно намаление за пивоварните, чието годишно производство не надвишава 200 000 хектолитра. Това обаче не означава, че ако пивоварните, разположени в Мадейра, достигнат производство над този праг, ще бъдат в достатъчно силна позиция да се справят с конкуренцията на бирите от континентална Португалия (или Европа). Техният дял на местния пазар ще продължи да намалява в резултат на силната конкуренция на чуждестранните бири, пред която те ще продължат да са изправени вследствие на допълнителните разходи, които понасят заради своята отдалеченост, главно за поддържане на високо ниво на запаси, превоз на първични и вторични суровини и опаковки от континентална Португалия. Така, въпреки че при достигане на годишно производство от 200 000 хектолитра тези пивоварни ще престанат да бъдат „малки“ съгласно определението в член 4 от Директива 92/83/ЕИО, те все пак ще останат малки в сравнение с големите национални и многонационални пивоварни, с които се конкурират. Следователно за оцеляването на местната промишленост в бъдеще е изключително важно пивоварните да се ползват от намалена ставка в случаите, когато годишното им производство надвишава 200 000 хектолитра, без обаче да надхвърля 300 000 хектолитра.

(3)

Ето защо Португалия поиска правото на намалена ставка, която да е с 50 % по-ниска от стандартната национална ставка, да може да се предоставя за бира, произведена местно от независими пивоварни, разположени в Мадейра, чието годишно производство не надвишава 300 000 хектолитра. Когато обаче годишното производство надвишава 200 000 хектолитра, правото на намалена ставка за количествата над този праг ще се прилага единствено за бира, предназначена за местно потребление в Мадейра.

(4)

Внимателно проучване на ситуацията показва, че е изключително важно искането на Португалия да бъде удовлетворено, за да може пивоварната промишленост в най-отдалечения регион Мадейра да се запази. Ясно е, че при дадените обстоятелства и при наличието на съответните условия разширяването на действието на данъчното облекчение ще има за последица да постави пивоварната промишленост на Мадейра на равни начала с конкурентите ѝ в континентална Португалия и другите държави-членки. Придобитите данъчни привилегии само ще компенсират извънредните разходи, до които неминуемо води отдалеченото местоположение на промишлеността.

(5)

За да не се засяга единният пазар, правото на намалена ставка за производство над 200 000 хектолитра следва да се прилага единствено за бира, произведена в Мадейра и предназначена за местно потребление.

(6)

Въпреки че поисканата дерогация от член 90 от Договора е необходима, за да се гарантира, че развитието на най-отдалечения регион Мадейра не е застрашено, е нужно да бъде определен срок за прилагането за данъчните дерогации. От друга страна обаче, е важно да се гарантира, че местните икономически оператори имат нужната сигурност, за да развиват търговската си дейност. Следователно е целесъобразно дерогацията да бъде предоставена за срок от шест години.

(7)

Освен това следва да се изиска изготвянето на междинен доклад, за да може Комисията да прецени дали все още са налице условията, обосноваващи предоставянето на тази дерогация.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, не следва да засягат прилагането на членове 87 и 88 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 90 от Договора на Португалия се дава разрешение да прилага акцизна ставка, по-ниска от националната ставка, определена в съответствие с Директива 92/84/ЕИО, за бира, произведена в автономната област Мадейра от независими пивоварни, разположени в тази област, чието общо годишно производство не надвишава 300 000 хектолитра. Производството, надвишаващо 200 000 хектолитра годишно, може да се ползва от намалената ставка единствено доколкото е предназначено за местно потребление.

Определението „независима пивоварна“ означава пивоварна, която е юридически и икономически независима от други пивоварни, която използва помещения, разположени отделно от помещенията на други пивоварни, и която не развива дейност по лиценз. Когато обаче две или повече пивоварни си сътрудничат и общото им годишно производство не надвишава 300 000 хектолитра, те могат да бъдат разглеждани като една независима пивоварна.

Намалената акцизна ставка, която може да бъде под минималната ставка, е по-ниска с не повече от 50 % от стандартната национална акцизна ставка за Португалия.

Член 2

До 31 декември 2010 г. Португалия изпраща на Комисията доклад за ситуацията, който да позволи на последната да прецени дали все още са налице причините, обосноваващи предвидената в член 1 дерогация.

Член 3

Настоящото решение се прилага до 31 декември 2013 година.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Португалската република.

Съставено в Брюксел на 3 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

A. BAJUK


(1)  Становище от 11 април 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 29 .

(3)  ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21 . Директива, изменена с Акта за присъединяване от 2005 г.


Комисия

6.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/63


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2008 година

относно финансова помощ от Общността за спешни мерки за борба с болестта син език в Обединеното кралство през 2007 г.

(нотифицирано под номер C(2008) 2161)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2008/418/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/75/ЕО на Съвета от 20 ноември 2000 г. относно определяне на условията за борба и ликвидиране на болестта син език (1), и по-специално член 9, параграф 2 от нея,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (2), и по-специално член 3, параграф 3 и член 3, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение 90/424/ЕИО определя процедурите за финансовата помощ от Общността за изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, в това число и спешни мерки. С оглед подпомагане възможно най-бързото ликвидиране на болестта син език държавите-членки получават финансова помощ за финансирането на разходите за определени мерки за борба с огнищата на болестта син език.

(2)

Член 3, параграф 5 от Решение 90/424/ЕИО установява правила за процента от направените от държавата-членка разходи, който може да бъде покриван от финансовата помощ на Общността.

(3)

Изплащането на финансова подкрепа от Общността за спешни мерки за борба с болестта син език се подчинява на условията, определени в Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. относно определянето на правила за финансиране от страна на Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с определени болести по животните в рамките на Решение 90/424/ЕИО на Съвета (3). Този регламент се прилага за финансовите помощи от Общността, предоставени на държави-членки за определени в същия регламент допустими разходи за определени мерки за ликвидиране на болести в ситуациите, посочени в член 3, параграф 1 от Решение 90/424/ЕИО.

(4)

В Обединеното кралство през 2007 г. се появи огнище на болестта син език. Появата на това заболяване представлява сериозен риск за добитъка в Общността.

(5)

Обединеното кралство съответно предприе необходимите спешни мерки с цел недопускане разпространението на болестта син език.

(6)

На 28 ноември 2007 г. Обединеното кралство представи финансовата информация, изисквана в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 349/2005 преди отпускането на финансова подкрепа от Общността.

(7)

Обединеното кралство изпълнява всички свои технически и административни задължения, определени в член 3 от Решение 90/424/ЕИО и в член 6 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансова помощ от Общността за Обединеното кралство

Без да се засяга разпоредбата на член 10а от Решение 90/424/ЕИО, на Обединеното кралство може да се предостави финансова помощ от Общността за направените от тази държава-членка разходи при предприемане на мерките, посочени в член 3, параграф 2 от Решение 90/424/ЕИО за борба с болестта син език през 2007 г.

Член 2

Адресат

Адресат на настоящото решение е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 29 май 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 74. Решение, последно изменено с Решение 2007/729/ЕО на Комисията (ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 26).

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.


6.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/65


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 май 2008 година

за изменение на Решение 2008/377/ЕО относно някои защитни мерки във връзка с класическата чума по свинете в Словакия

(нотифицирано под номер C(2008) 2262)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/419/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Словакия се появиха огнища на класическа чума по свинете, които поради търговията с живи свине и някои продукти от свине могат да се окажат заплаха за стадата от свине в други държави-членки.

(2)

Решение 2008/377/ЕО на Комисията от 8 май 2008 г. относно някои защитни мерки във връзка с класическата чума по свинете в Словакия (2) беше прието, за да бъдат подпомогнати мерките, предприети от Словакия по силата на Директива 2001/89/ЕО на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно мерки на Общността за борба с класическата чума по свинете (3).

(3)

В член 2, параграф 2, буква п) от Директива 64/432/ЕО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (4) понятието „kraj“ е определено като административен регион в Словакия, чиято площ е най-малко 2 000 km2 и който подлежи на проверки от страна на компетентните органи.

(4)

Въз основа на резултатите от епидемиологичното проучване, проведено от компетентните органи в Словакия, е целесъобразно да се предвиди, че защитните мерки, свързани с класическата чума по свинете в Словакия, следва да се прилагат в някои административни региони („kraj“).

(5)

Следователно Решение 2008/377/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2008/377/ЕО се заменя с текста от приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 май 2008 година

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Решение 2006/965/ЕО (ОВ L 397, 30.12.2006 г., стр. 22).

(2)  ОВ L 130, 20.5.2008 г., стр. 18.

(3)  ОВ L 316, 1.12.2001 г., стр. 5. Директива, последно изменена с Решение 2007/729/ЕО на Комисията (ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 26).

(4)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64. Директива, последно изменена с Решение 2007/729/ЕО.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните административни региони в Словакия:

регионът Banská Bystrica (Banskobystrický kraj)

Регионът Nitra (Nitriansky kraj)“