ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 143

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
3 юни 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета от 26 май 2008 година относно проверките от страна на държавите-членки на транзакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (кодифицирана версия)

1

 

 

Регламент (ЕО) № 486/2008 на Комисията от 2 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

10

 

*

Регламент (ЕО) № 487/2008 на Комисията от 2 юни 2008 година относно регистрацията на наименованиe в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Casatella Trevigiana (ЗНП)

12

 

*

Регламент (ЕО) № 488/2008 на Комисията от 2 юни 2008 година относно налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на лимонена киселина с произход от Китайската народна република

13

 

*

Регламент (ЕО) № 489/2008 на Комисията от 2 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 806/2007 за откриване и управление на тарифни квоти в сектора на свинското месо

30

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/406/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 декември 2007 година относно държавна помощ C 51/06 (ex N 748/06), приведена в действие от Полша в полза на Arcelor Huta Warszawa (нотифицирано под номер C(2007) 6077)  ( 1 )

31

 

 

2008/407/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 2 юни 2008 година за изменение на Решение 2004/432/ЕО относно одобрението на плановете за мониторинг на остатъчни вещества, представени от трети страни съгласно Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 2297)  ( 1 )

49

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

3.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 143/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 485/2008 НА СЪВЕТА

от 26 май 2008 година

относно проверките от страна на държавите-членки на транзакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието

(кодифицирана версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 4045/89 на Съвета от 21 декември 1989 г. относно проверките от страна на държавите-членки на транзакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция „Гарантиране“, и за отмяна на Директива 77/435/ЕИО (2) е бил неколкократно съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (4) държавите-членки вземат необходимите мерки, за да осигурят ефективна защита на финансовите интереси на Общността, и по-специално за да проверят реалността и редовността на транзакциите, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. (ЕЗФРСР), за да предотвратят и открият нередностите и за да възстановят загубените суми вследствие на нередности или небрежност.

(3)

Проверката на търговските документи на предприятията, които получават или правят плащания, може да представлява много ефикасно средство за проверка на транзакциите, съставляващи част от системата за финансиране на ЕФГЗ. Тази проверка допълва другите проверки, които се извършват от държавите-членки. Освен това настоящият регламент не засяга националните разпоредби по отношение на проверките, които са по-обширни от тези, предвидени в него.

(4)

Документите, въз основа на които се извършва въпросният контрол, следва да се определят, така че да позволят пълен контрол.

(5)

Изборът на предприятията за контролиране следва да се извърши именно като се държи сметка за характера на транзакциите, които стават под тяхната отговорност, както и за разпределението на предприятията, които получават или правят плащания, в зависимост от тяхната финансова важност в рамките на системата за финансиране на ЕФГЗ.

(6)

Освен това е необходимо да се предвиди минимален брой проверки на търговските документи. Този брой следва да се определи чрез метод, който отстранява значимите разлики между държавите-членки поради особената структура на техните разходи в рамките на ЕФГЗ. Този метод може да бъде изработен, като се вземе за база броят на предприятията, които имат някаква финансова важност в системата за финансиране на ЕФГЗ.

(7)

Важно е да се определят правомощията на служителите, натоварени с проверките, както и задължението на предприятията да им предоставят за определен период търговските документи и да им предоставят сведенията, които изискват. Уместно е освен това да се предвиди възможността търговските документи да бъдат изземвани в някои случаи.

(8)

Като се отчита международната структура на земеделската търговия, и в перспективата на функционирането на вътрешния пазар е необходимо да се организира сътрудничеството между държавите-членки. Също така е необходимо централизираната документация, която се отнася до предприятията, които получават или правят плащания, установени в трети страни, да се определя на общностно равнище.

(9)

Ако на първо място се пада на държавите-членки да изработят техните програми за контрол, е необходимо тези програми да се съобщят на Комисията, за да може тя да поеме ролята си за контролиране и координиране, и да осигури тези програми да бъдат изработени на базата на подходящи критерии. Следователно проверките могат да бъдат съсредоточени в сектори или предприятия, в които рискът от измама е висок.

(10)

Необходимо е всяка държава-членка да разполага със специфична служба, натоварена с постоянното прилагане на настоящия регламент и с координацията на извършваните проверки в изпълнение на настоящия регламент. Служителите на тази служба могат да извършват проверки в съответствие с настоящия регламент.

(11)

Службите, които извършват проверките в приложение на настоящия регламент, следва да бъдат организирани по независим начин от службите, които извършват проверките преди плащане.

(12)

Събраната информация в рамките на проверките на търговските документи следва да е предмет на професионална тайна.

(13)

Уместно е да се установи информационен обмен на общностно равнище, така че резултатите от прилагането на настоящия регламент да могат да се използват по-ефективно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Настоящият регламент се отнася до проверката на търговските документи на онези образувания, които получават или правят плащания, пряко или непряко свързани със системата за финансиране от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), или на техни представители, наричани по-долу „предприятия“, с цел да се установи дали сделките, представляващи чест от системата за финансиране от ЕФГЗ, действително са били проведени и изпълнени правилно.

2.   Настоящият регламент не се прилага към мерките, включени в интегрираната система за администриране и контрол, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделските производители (5). Съгласно процедурата, посочена в член 41, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, Комисията изготвя списък на останалите мерки, към които настоящият регламент не се прилага.

3.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

под „търговски документи“ се разбират всички книжа, регистри, бележки и удостоверения, счетоводни документи, производствени досиета и сертификати за качество, както и кореспонденция, свързани с професионалната дейност на предприятието, както и търговски данни, под каквато и да е форма, включително и в дигитален вид, доколкото тези документи или данни имат пряка или непряка връзка с транзакциите, визирани в параграф 1;

б)

под „трети лица“ се разбира всяко физическо или юридическо лице, имащо пряка или косвена връзка с транзакциите, извършвани в рамките на системата за финансиране чрез ЕФГЗ.

Член 2

1.   Държавите-членки пристъпват към проверките на търговските документи на предприятията, като отчитат естеството на транзакциите, които да бъдат проверени. Държавите-членки следят за това изборът на предприятията за проверяване да позволи да се осигури най-добре ефикасността на превантивните мерки и на сигнализирането на нередностите в рамките на системата за финансиране на ЕФГЗ. Подборът по-специално отчита финансовата значимост на предприятията в тази област и други рискови фактори.

2.   Посочените в параграф 1 проверки се отнасят за всеки контролен период, посочен в параграф 7, до даден брой предприятия, който не може да бъде по-малък от половината на броя на предприятията, за които приходите или дължимите плащания, или тяхната сума в рамките на системата за финансиране на ЕФГЗ са били над 150 000 EUR за финансова година на ЕФГЗ, предшестваща тази, в която започва въпросният контролен период.

3.   За всеки контролен период и без да се засягат задълженията им, предвидени в параграф 1, държавите-членки избират предприятията, които да бъдат контролирани, в зависимост от резултатите от анализа на риска в областта на възстановяванията при износ и всички останали мерки, към които се прилага. Държавите-членки предават в Комисията своето предложение за използване на анализа на риска. Това предложение съдържа всякаква полезна информация за метода, техниките и критериите, които ще се използват, и за начина на реализация и се предава не по-късно от 1 декември на годината, предшестваща началото на контрола, към който се прилага. Държавите-членки се съобразяват с коментарите на Комисията по тяхното предложение, които следва да бъдат формулирани в срок осем седмици от получаването на предложението.

4.   Що се отнася до мерките, към които според държавата-членка анализът на риска не е приложим, предприятия, чиито общи приходи или задължения, или сборът от двете суми в рамките на системата на финансиране от ЕФГЗ възлизат на над 350 000 EUR и които не са били контролирани съгласно настоящия регламент по време на един от двата предишни контролни периода, следва задължително да бъдат контролирани.

5.   Предприятията, за които сборът от приходите или дължимите плащания е бил под 40 000 ЕUR, се контролират съгласно настоящия регламент единствено в зависимост от критериите, които се посочват от държавите-членки в тяхната годишна програма, посочена в член 10, или от Комисията във всяко искано изменение на тази програма.

6.   В случаите, когато е необходимо, предвидените в параграф 1 проверки се разпростират върху физически или юридически лица, с които предприятията са свързани по смисъла на член 1, както и всяко друго физическо или юридическо лице, което може да представлява интерес в преследването на целите, изложени в член 3.

7.   Контролният период се разпростира между 1 юли и 30 юни на следващата година.

Контролът обхваща период от най-малко дванадесет месеца, приключващ по време на предишния контролен период; по усмотрение на държавата-членка той може да бъде разширен и за периоди, предшестващи или следващи този едногодишен период.

8.   Извършените проверки в изпълнение на настоящия регламент не засягат проверки, извършени съгласно членове 36 и 37 от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

Член 3

1.   Точността на основните данни, които се контролират, се проверява чрез сравнение, включително, при необходимост, на търговски документи на трети лица, като броят им съответства на равнището на съществуващия риск, включително, по-специално:

а)

сравнения с търговските документи на доставчиците, клиентите, превозвачите и други трети лица;

б)

при нужда, физически контрол на количеството и естеството на складовите наличности;

в)

сравнения със счетоводството на движенията на финансовите средства от извършените транзакции в рамките на системата за финансиране на ЕФГЗ; и

г)

проверки по отношение на счетоводството или регистрите за финансови операции, показващи по време на контрола, че документите, държани от разплащателната агенция като доказателство за изплащането на помощ на бенефициера, са редовни.

2.   По-специално, когато предприятията са задължени да водят счетоводни книги по специфични въпроси в съответствие с разпоредбите на Общността или с националните разпоредби, контролът на тези счетоводни книги обхваща, в съответните случаи, съпоставянето им с търговските документи и в случай на нужда, със складовите наличности на предприятието.

3.   При подбора на дейностите, които да се контролират, се отчита изцяло равнището на съществуващия риск.

Член 4

Предприятията съхраняват търговските документи най-малко три години смятано от края на годината на тяхното съставяне.

Държавите-членки могат да предвидят по-дълъг период за съхранение на тези документи.

Член 5

1.   Отговорниците за предприятията или трети лица се уверяват, че са представени всички търговски документи и че са предоставени допълнителни сведения на служителите, натоварени с контрола, или на лицата, упълномощени за тази цел. Електронно съхраняваните данни се предоставят на адекватен носител.

2.   Натоварените с контрола служители или оправомощените за тази цел лица могат да изискват предоставянето на извадки или копия от документите, посочени в параграф 1.

3.   Когато по време на контрола, осъществяван съгласно настоящия регламент, съхраняваните от предприятието търговски документи са оценени като неподходящи за целите на контрола, от предприятието се изисква за в бъдеще да изготвя тези документи съгласно инструкциите на държавата-членка, извършваща контрола, без да се засягат задълженията, определени с други регламенти за съответната сфера.

Държавите-членки определят датата, от която тези документи следва да бъдат изготвяни.

Когато всички или част от търговски документи, подлежащи на контрол съгласно настоящия регламент, се намират в предприятие, принадлежащо на същата търговска група, търговско дружество или сдружение от предприятия, както и контролираното предприятие, контролираното предприятие е длъжно да предостави тези документи на контрольорите на мястото и датата, указани от отговарящата за контрола държава-членка, независимо дали въпросното предприятие са намира на или извън територията на Европейската общност.

Член 6

1.   Държавите-членки се уверяват, че натоварените с проверките служители имат право да изземват или да изискат изземването на търговските документи. Това право се упражнява при спазване на националните разпоредби по тези въпроси и не засяга прилагането на наказателнопроцесуалните правила относно изземването на документи.

2.   Държавите-членки предприемат подходящи мерки за наказване на физическите или юридическите лица, които не спазват задълженията, предвидени в настоящия регламент.

Член 7

1.   Държавите-членки взаимно се подпомагат в осъществяването на контрола, предвиден в членове 2 и 3, в следните случаи:

а)

когато предприятие или трето лице е установено в държава-членка, различна от тази, в която е извършено или е следвало да се извърши плащането и/или превеждането на сумата;

б)

когато предприятие или трето лице е установено в държава-членка, различна от тази, в която се намират документите и данните, необходими за контрола.

Комисията може да координира общи действия, включващи взаимна помощ между две или повече държави-членки. Разпоредбите, предвиждащи тази координация, се изготвят съгласно процедурата, посочена в член 41, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

В случай че две или повече държави-членки включат в програмата, изпратена съгласно член 10, параграф 2, предложение за съвместна дейност, включваща широко взаимно подпомагане, Комисията може при поискване да разреши намаляване до максимум 25 % на минималния брой контроли, определен в член 2, параграфи 2—5, за съответните държави-членки.

2.   През първите три месеца след финансовата година на ЕФГЗ, през която е извършено плащането и/или превеждането на сумата, държавите-членки предоставят списък на предприятията, визирани в параграф 1, буква а), на всяка държава-членка, където такова предприятие е установено. Списъкът включва всички необходими подробности, позволяващи на държавата-членка, за която е предназначен, да идентифицира предприятията и да осъществи контролните си задължения. Получаващата държава-членка отговаря за контрола на предприятията съгласно член 2. Копие от всеки списък се изпраща на Комисията.

Държавата-членка, в която е извършено или получено плащането, може да поиска от държавата-членка, в която е установено предприятието, да контролира някои от предприятията от списъка в съответствие с член 2, като мотивира необходимостта от това искане и особено свързаните рискове.

Държавата-членка, към която е отправено искането, отчита надлежно рисковете, свързани с предприятието, съобщени от искащата държава-членка.

Държавата-членка, към която е отправено искането, информира искащата държава-члека за хода на молбата ѝ. При контрол на предприятие от списъка държавата-членка, извършила контрола по искане на друга държава-членка, информира тази държава за резултатите от контрола най-късно три месеца след приключване на контролирания период.

Преглед на тези молби се изпраща на Комисията за всяко тримесечие в рамките на един месец след края на всяко тримесечие. Комисията може да поиска да бъде предоставено копие от индивидуалните молби.

3.   През първите три месеца след приключване на финансовата година на ЕФГЗ, през която е извършено плащането, държавите-членки предават на Комисията списък на предприятията, установени в трети страни, за които се отнася плащането на въпросните суми, които са или би следвало да са извършени или получени в тази държава-членка.

4.   Ако в друга държава-членка се изисква допълнителна информация като част от контрола на дадено предприятие съгласно член 2, и по-специално насрещни проверки съгласно член 3, могат да се подават специални молби за контрол, като се посочват основанията за молбата. Преглед на тези молби се изпраща на Комисията за всяко тримесечие в рамките на един месец след края на всяко тримесечие. Комисията може да поиска да бъде предоставено копие от индивидуалните молби.

Молбата за контрол се изпълнява не по-късно от шест месеца след получаването ѝ; резултатите от контрола се съобщават незабавно на подалата молбата държава-членка и на Комисията. Уведомяването на Комисията се извършва за тримесечие, в рамките на един месец след края на всяко тримесечие.

5.   Съгласно процедурата, посочена в член 41, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, Комисията определя минималните изисквания за съдържанието на исканията, визирани в параграфи 2 и 4 от настоящия член.

Член 8

1.   Събраната информация в рамките на предвидените проверки от настоящия регламент е предмет на професионална тайна. Тя не може да се съобщава на други лица, освен на тези, които поради своите функции в държавите-членки или в институциите на Общностите е необходимо да ги познават за изпълнението на техните функции.

2.   Настоящият член не засяга националните разпоредби относно съдебното производство.

Член 9

1.   Преди 1 януари след изтичането на контролния период държавите-членки представят на Комисията подробен доклад относно прилагането на настоящия регламент.

Този доклад следва да отразява евентуално срещнатите затруднения, както и взетите мерки за преодоляването им и да представи в случай на нужда предложения за подобряване.

2.   Държавите-членки и Комисията редовно обменят виждания върху прилагането на настоящия регламент.

3.   Комисията оценява годишно реализирания напредък в годишния си доклад относно администрирането на средствата на фонда, посочен в член 43 от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

Член 10

1.   Държавите-членки изготвят програмата за проверките, които се извършват в съответствие с член 2, по време на следващия контролен период.

2.   Всяка година преди 15 април държавите-членки изпращат на Комисията тяхната програма, посочена в параграф 1, като уточняват:

а)

броя на предприятията, които следва да се проверяват, и тяхното разпределение по сектори, като се отчитат сумите, които се отнасят до тях;

б)

критериите, взети предвид при изработване на програмата.

3.   Изработените от държавите-членки и изпратени на Комисията програми се прилагат от държавите-членки, ако в срок от осем седмици Комисията не е обявила забележките си.

4.   Внесените изменения на програмите от държавите-членки се уреждат по същата процедура.

5.   В изключителни случаи Комисията може, независимо на какъв етап, да поиска да се включи в програмата на една или няколко държави-членки специална категория предприятия.

Член 11

1.   Във всяка държава-членка специфична служба се натоварва с наблюдението на прилагането на настоящия регламент, а също и на:

а)

изпълнението на проверките, предвидени в него, от служителите, наети пряко от тази специфична служба; или

б)

координацията на извършените проверки от служителите, работещи в други служби.

Държавите-членки могат също така да предвидят, че проверките, които следва да бъдат извършени в изпълнение на настоящия регламент, се разпределят между специфичната служба и други национални служби, доколкото първата осигурява координацията им.

2.   Службите, натоварени с прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат така организирани, че да бъдат независими от службите или техни клонове, натоварени с плащанията или с проверките, извършени преди тях.

3.   Специфичната служба, посочена в параграф 1, предприема всички необходими мерки с оглед да се гарантира правилното прилагане на настоящия регламент.

4.   Специфичната служба освен това наблюдава:

а)

обучението на националните служители, натоварени с проверките, посочени в настоящия регламент, предназначено да им позволи да придобият достатъчни познания за изпълнението на техните задачи;

б)

администрирането на докладите за контрол и на цялата документация, която има отношение към извършените и предвидените проверки при прилагането на настоящия регламент;

в)

редактирането и представянето на докладите, посочени в член 9, параграф 1, както и на програмите, посочени в член 10.

5.   Специфичната служба получава от съответната държава-членка всички необходими правомощия за изпълнение на задачите, посочени в параграфи 3 и 4.

Тя е съставена от служители, чийто брой и обучение са подходящи, за да позволят осъществяването на тези задачи.

6.   Настоящият член не се прилага, когато минималният брой на предприятията за проверка по силата на член 2, параграфи 2—5, е по-малко от 10.

Член 12

Размерът на сумите в евро, които са посочени в настоящия регламент, когато е необходимо, се конвертират в национална валута чрез прилагане на обменните курсове, в сила на първия работен ден от годината, в която започва контролният период, и публикувани в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Член 13

Подробните правила за прилагане на настоящия регламент се приемат, доколкото е необходимо, според процедурата, посочена в член 41, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

Член 14

За контрола на специфичните разходи, финансирани от Общността съгласно настоящия регламент, се прилагат членове 36 и 37 от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

Член 15

1.   В съответствие с разпоредбите на националните законодателства, приложими в тази област, служителите на Комисията имат достъп до всички документи, съставени с оглед или в резултат на организираните проверки в рамките на настоящия регламент, както и до събраните данни, включително тези, които се съхраняват на информационен носител. Тези данни се предоставят при поискване на адекватен носител.

2.   Видовете контрол, визирани в член 2, се извършват от служители на държавата-членка.

Служителите на Комисията могат да участват в този контрол. Те не могат да упражняват правомощията, дадени на националните служители в областта на контрола; те имат въпреки това достъп до същите помещения и същите документи като служителите на държавата-членка.

3.   Когато контролът се извършва при условията на член 7, служителите на държавата-членка, поискала контрола, могат да присъстват, със съгласието на държавата-членка, към която е отправено искането да осъществи контрол, на контролните операции, извършени от нея, и да имат достъп до същите помещения и документи като служителите на тази държава-членка.

Служителите на държавата-членка, отправила искането за контрол, присъстващи на контрола в държавата-членка, която го осъществява, следва да са готови във всеки момент да представят доказателство за служебното си положение. При всички случаи обаче контролът се осъществява от служители на държавата-членка, към която е отправено искането.

4.   Когато националните разпоредби за наказателното производство предвиждат определени действия да се осъществяват от специално посочени в националния закон национални служители, нито служителите на Комисията, нито служителите на държавата-членка, визирани в параграф 3, участват в тези действия. При всяко положение те не участват по-специално в посещенията по домовете или официалния разпит на лицата съгласно наказателния закон на държавата-членка. Те имат обаче достъп до получената по този начин информация.

Член 16

Регламент (ЕИО) № 4045/89, изменен с регламентите, изброени в приложение I, се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 17

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 май 2008 година.

За Съвета

Председател

D. RUPEL


(1)  Становище от 19 юни 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 388, 30.12.1989 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2154/2002 (ОВ L 328, 5.12.2002 г., стр. 4).

(3)  Вж. приложение I.

(4)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1437/2007 (ОВ L 322, 7.12.2007 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 293/2008 (ОВ L 90, 2.4.2008 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОТМЕНЕНИЯТ РЕГЛАМЕНТ И СПИСЪК НА НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ

Регламент (ЕИО) № 4045/89 на Съвета

(ОВ L 388, 30.12.1989 г., стp. 18)

 

Регламент (ЕО) № 3094/94 на Съвета

(ОВ L 328, 20.12.1994 г., стp. 1)

 

Регламент (ЕО) № 3235/94 на Съвета

(ОВ L 338, 28.12.1994 г., стp. 16)

Единствено член 1, параграф 1

Регламент (ЕО) № 2154/2002 на Съвета

(ОВ L 328, 5.12.2002 г., стp. 4)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕИО) № 4045/89

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 3, встъпителни думи и член 1, параграф 3, буква a)

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 3, буква б)

Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 5

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2, първа алинея

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 2, втора алинея

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 2, трета алинея

Член 2, параграф 2, четвърта алинея

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 2, пета алинея

Член 2, параграф 5

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 6

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 7

Член 2, параграф 5

Член 2, параграф 8

Член 3, параграф 1, встъпителни думи

Член 3, параграф 1, встъпителни думи

Член 3, параграф 1, първо тире

Член 3, параграф 1, буква a)

Член 3, параграф 1, второ тире

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 3, параграф 1, трето тире

Член 3, параграф 1, буква в)

Член 3, параграф 1, четвърто тире

Член 3, параграф 1, буква г)

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7, параграф 1, първа алинея, встъпителни думи

Член 7, параграф 1, първа алинея, встъпителни думи

Член 7, параграф 1, първа алинея, първо тире

Член 7, параграф 1, първа алинея, буква a)

Член 7, параграф 1, първа алинея, второ тире

Член 7, параграф 1, първа алинея, буква б)

Член 7, параграф 1, втора алинея

Член 7, параграф 1, втора алинея

Член 7, параграф 1, трета алинея

Член 7, параграф 1, трета алинея

Член 7, параграфи 2, 3, 4 и 5

Член 7, параграфи от 2 до 5

Член 8

Член 8

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 1, първа алинея

Член 9, параграф 2

Член 9, параграф 1, втора алинея

Член 9, параграф 3

Член 9, параграф 2

Член 9, параграф 4

Член 9, параграф 3

Член 9, параграф 5

Член 10, параграф 1

Член 10, параграф 1

Член 10, параграф 2, встъпителни думи

Член 10, параграф 2, встъпителни думи

Член 10, параграф 2, първо тире

Член 10, параграф 2, буква a)

Член 10, параграф 2, второ тире

Член 10, параграф 2, буква б)

Член 10, параграфи 3, 4 и 5

Член 10, параграфи 3, 4 и 5

Член 11, параграф 1, първа алинея, встъпителни думи

Член 11, параграф 1, първа алинея, встъпителни думи

Член 11, параграф 1, първа алинея, първо тире

Член 11, параграф 1, първа алинея, буква a)

Член 11, параграф 1, първа алинея, второ тире

Член 11, параграф 1, първа алинея, буква б)

Член 11, параграф 1, втора алинея

Член 11, параграф 1, втора алинея

Член 11, параграф 2 и 3

Член 11, параграфи 2 и 3

Член 11, параграф 4, встъпителни думи

Член 11, параграф 4, встъпителни думи

Член 11, параграф 4, първо тире

Член 11, параграф 4, буква a)

Член 11, параграф 4, второ тире

Член 11, параграф 4, буква б)

Член 11, параграф 4, трето тире

Член 11, параграф 4, буква в)

Член 11, параграфи 5 и 6

Член 11, параграфи 5 и 6

Член 18

Член 12

Член 19

Член 13

Член 20

Член 14

Член 21

Член 15

Член 22

Член 16

Член 23

Член 17

Приложение I

Приложение II


3.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 143/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 486/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 юни 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 3 юни 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 юни 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 2 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

51,7

MK

44,3

TN

105,3

TR

60,2

ZZ

65,4

0707 00 05

MK

30,3

TR

127,0

ZZ

78,7

0709 90 70

TR

94,9

ZZ

94,9

0805 50 10

AR

123,8

IL

134,6

TR

149,9

US

152,9

UY

61,8

ZA

143,4

ZZ

127,7

0808 10 80

AR

103,8

BR

87,0

CA

61,8

CL

91,6

CN

83,4

NZ

112,0

TR

85,9

US

126,6

UY

94,7

ZA

86,9

ZZ

93,4

0809 20 95

TR

502,4

US

508,1

ZZ

505,3


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


3.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 143/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 487/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 юни 2008 година

относно регистрацията на наименованиe в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Casatella Trevigiana (ЗНП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 и като се прилага член 17, параграф 2 от посочения регламент, заявката за регистрация на наименованието „Casatella Trevigiana“, подадена от Италия, беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи нито едно възражение съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, това наименование следва да бъде вписано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 юни 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 317/2008 на Комисията (ОВ L 125, 9.5.2008 г., стр. 27).

(2)  ОВ C 204, 1.9.2007 г., стр. 20.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, изброени в приложение I към Договора, предназначени за консумация от човека:

Клас 1.3.   Сирена

ИТАЛИЯ

Casatella Trevigiana (ЗНП)


3.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 143/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 488/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 юни 2008 година

относно налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на лимонена киселина с произход от Китайската народна република

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основен регламент“), и по-специално член 7 от него,

след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Започване на процедура

(1)

На 23 юли 2007 г., Европейският съвет по химическа промишленост (CEFIC) (жалбоподател) подаде жалба от името на производител, представляващ основен дял от общата продукция на Общността на лимонена киселина, а именно повече от 25 %, във връзка с вноса на лимонена киселина с произход от Китайската народна република.

(2)

Жалбата съдържаше доказателства за дъмпинг на посочения продукт и за значителна вреда, произтичаща от него, които бяха сметнати за достатъчно основание за започването на процедура.

(3)

Процедурата беше започната на 4 септември 2007 г. с публикуването на известие за започване на процедура в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

2.   Засегнати от процедурата страни

(4)

Комисията официално уведоми както производителите износители, вносителите и ползвателите, за които се знае, че са засегнати, така и техните сдружения, сдруженията на потребители, представителите на страната износителка и производителите от Общността за започването на антидъмпингова процедура. На заинтересованите страни беше предоставена възможността да изложат в писмена форма своето становище и да поискат изслушване в рамките на срока, посочен в известието за започване на процедурата.

(5)

За да се даде възможност на производителите износители да подадат заявление за получаване на статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ), или за индивидуално третиране (ИТ), Комисията изпрати съответните формуляри до засегнатите китайски производители износители и до представителите на КНР. Осем производители износители, включително групи свързани дружества, поискаха статут за ТДПИ в съответствие с член 2, параграф 7 от основния регламент или индивидуално третиране, в случай че при разследването се установи, че не отговарят на условията за ТДПИ.

(6)

В известието за започване на процедура бе предвидено изготвянето на представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент с оглед на очевидно големия брой производители износители и вносители в разследването.

(7)

За да се даде възможност на Комисията да реши дали е необходима представителна извадка и съответно да я състави, беше отправено искане към производителите износители, вносителите и техните представители да се представят и да съобщят, както е посочено в известието за започване на процедурата, основна информация за дейностите си във връзка с разглеждания продукт в рамките на 15 дни от публикуването на споменатото известие.

(8)

Що се отнася до производителите износители, в съответствие с член 17 от основния регламент беше подбрана представителна извадка въз основа на най-представителния обем износ на лимонена киселина за Общността, за който е приемливо да се очаква, че може да подлежи на разследване в рамките на наличното време. Въз основа на информацията, получена от производителите износители, бе съставена представителна извадка от четири дружества или групи свързани дружества („включени в представителната извадката дружества“) с най-голям обем на износ за Общността. През периода на разследване обемът на износа на тези четири включени в представителната извадка дружества възлизаше на 79 % от общия износ на лимонена киселина от КНР за Общността. В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент бяха проведени консултации със засегнатите страни, които не изказаха възражения.

(9)

Четиримата производители, които не бяха включени в представителната извадка, поискаха индивидуален марж в съответствие с член 17, параграф 3 от основния регламент. Само едно дружество, DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd., представи исканата информация в рамките на предвидения срок. Поради това само едно пълно искане за индивидуален марж бе сметнато за допустимо. Това искане беше прието, тъй като бе сметнато, че няма да затрудни необосновано задачата и няма да възпрепятства своевременното приключване на разследването.

(10)

По отношение на несвързаните вносители на Общността в съответствие с член 17 от основния регламент беше съставена представителна извадка въз основа на най-представителния обем внос на лимонена киселина в Общността, за който е приемливо да се очаква, че може да подлежи на разследване в рамките на наличното време. На база на информацията, получена от несвързаните вносители в Общността, беше съставена представителна извадка от четири дружества или групи свързани дружества („включени в представителната извадка дружества“) с най-голям обем на внос в Общността. През периода на разследване обемът на вноса на тези четири включени в представителната извадка дружества възлизаше на 36 % от общия внос на лимонена киселина от КНР в Общността. В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент бяха проведени консултации със засегнатите страни, които не изказаха възражения. Един от включените в представителната извадка вносители не бе в състояние да представи исканата информация. Оставащите трима вносители съставляваха 29 % от общия внос на лимонена киселина от КНР в Общността през периода на разследване.

(11)

Комисията изиска и провери цялата информация, сметната за необходима за временно определяне на дъмпинга, произтичащата от него вреда и интереса на Общността и направи проверки в обектите на следните дружества:

а)

производители в Общността:

Jungbunzlauer Austria AG, Vienna, Austria,

S.A. Citrique Belge N.V., Tienen, Belgium;

б)

производители износители в КНР:

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd, Bengbu City, Anhui Province,

RZBC Co., Ltd, Rizhao, Shandong Province,

TTCA Co., Ltd., Anqiu City, Shandong Province,

Yixing Union Biochemical Co. Ltd, Yixing City, Jiangsu Province,

Shanxi Ruicheng, Ruicheng County, Shanxi Province,

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, Laiwu City, Shandong Province,

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, Changle City, Shandong Province,

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd, West Wuxi, Jiangsu Province;

в)

свързани дружества в КНР:

Anhui BBCA Maanshan Biochemical Ltd, Maanshan, Anhui Province,

China National Xin Liang Storage Transportation & Trading Corp., Beijing,

DSM (China) Ltd., Shanghai,

Shanxi Dimine International Trade, Taiyuan, Shanxi Province;

г)

несвързани вносители в Общността:

Azelis group, St Augustin, Germany,

Rewe Food Ingredients, Köln, Germany,

Brenntag, Mülheim/Ruhr, Germany.

(12)

На всички заинтересовани страни, които формулираха за целта искане и доказаха, че има конкретни причини, поради които следва да бъдат изслушани, бе дадена такава възможност.

(13)

С оглед необходимостта да се определи нормална стойност за производителите износители, на които може да не се предостави статут за ТДПИ, бе направена проверка в обекта на посоченото по-долу дружество с цел да се определи нормалната стойност въз основа на данните от страна аналог, в този случай Канада (вижте съображения от 40 до 44 по-долу):

д)

производител в Канада:

Jungbunzlauer Canada, Port Colborne, Ontario.

3.   Период на разследване

(14)

Разследването за дъмпинг и вреда обхвана периода от 1 юли 2006 г. до 30 юни 2007 г. („период на разследване“ или „ПР“). Във връзка с тенденциите относно оценката на вредата Комисията анализира данните, обхващащи периода от 1 януари 2004 г. до 30 юни 2007 г. („разглеждан период“).

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(15)

Разглежданият продукт е лимонена киселина (включително натриев цитрат), подкиселител и регулатор на рН, използван в много приложения, като например напитки, храни, детергенти, козметични и фармацевтични продукти. Основните ѝ суровини са захар/меласи, тапиока, царевица или глюкоза (получена от зърнени култури) и различни агенти за микробна ферментация на въглехидрати в течна среда.

(16)

Разглежданият продукт включва монохидратна лимонена киселина („CAM“), безводна лимонена киселина („CAA“) и тринатриев цитрат дихидрат („TSC“). Разглежданият продукт обхваща тези три типа, тъй като те имат сходни основни химични характеристики и употреба. Типовете на продукта попадат в кодове по КН 2918 14 00 (CAM, CAA) и ex 2918 15 00 (TSC). Кодът по КН 2918 15 00 включва също други соли и естери, които не са част от разглеждания продукт.

(17)

При разследването също така се установи, че различните типове на разглеждания продукт имат еднакви основни технически и химични характеристики и като цяло са използвани за едни и същи цели. Ето защо в рамките на настоящата процедура те се разглеждат като един и същ продукт.

2.   Сходен продукт

(18)

Бе установено, че произвежданата и продавана в Общността лимонена киселина от производството на Общността и произвежданата и продавана лимонена киселина в КНР и Канада, която в случая е страна аналог, имат като цяло еднакви технически и химични характеристики и едни и същи основни употреби с произвежданата в КНР и продавана за износ за Общността лимонена киселина. Следователно те се приемат временно за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ДЪМПИНГ

1.   Обща информация

(19)

Както бе посочено в съображение 6, в известието за започване на антидъмпингова процедура бе предвидено съставянето на представителна извадка за производители износители в КНР. Общо 8 групи дружества отговориха на въпросника за представителната извадка в рамките на срока и представиха исканата информация. Те съставляват 96 % от общия внос, който е отчетен от Евростат. Следователно се смята, че степента на съдействие беше голяма. Всички производители износители подадоха заявления за ТДПИ и ИТ. Както е посочено в съображение 8 по-горе, за представителната извадка бяха подбрани четири групи дружества въз основа на обема на техния износ за Общността.

2.   Статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика („ТДПИ“)

(20)

В съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент при антидъмпинговите разследвания относно внос с произход от КНР нормалната стойност се определя съгласно параграфи от 1 до 6 от споменатия член за производителите, за които се установи, че отговарят на критериите по член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.

(21)

Накратко и за по-голяма яснота критериите за статут за ТДПИ са посочени в обобщен вид по-долу:

1.

бизнес решенията се вземат и разходите се правят в отговор на сигнали от пазара и без значителна намеса на държавата; разходите за основните вложени материали по същество отразяват пазарните стойности;

2.

дружествата имат ясен основен комплект от счетоводна документация, която подлежи на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и се прилага за всички цели;

3.

няма значителни нарушения, пренесени от предходната система на непазарна икономика;

4.

законодателството относно несъстоятелността и собствеността гарантира правна сигурност и стабилност;

5.

обмяната на валута се извършва по пазарни курсове.

(22)

Осемте дружества или групи дружества производители износители от КНР, съдействащи в тази процедура, поискаха статут за ТДПИ съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент и попълниха заявлението за ТДПИ за производители износители в определените за това срокове. Всички тези групи включват както производители на разглеждания продукт, така и дружества, свързани с производителите и извършващи дейности във връзка с търговията с лимонена киселина. В действителност последователната практика на Комисията е да проверява дали група свързани дружества като цяло изпълнява условията за статут за ТДПИ. Следните групи поискаха такъв статут:

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd,

RZBC Co., Ltd,

TTCA Co., Ltd.,

Yixing Union Biochemical Co. Ltd,

Shanxi Ruicheng,

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd,

Weifang Ensign Industry Co. Ltd,

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd.

(23)

Комисията потърси всички необходими данни относно съдействащите производители износители и провери предоставената информация в заявленията за статут за ТДИП в обектите на въпросните дружества.

(24)

Две дружества или групи дружества (Laiwu Taihe и DSM Wuxi) отговаряха на всички критерии, посочени накратко в съображение 21 по-горе, и можеше да им бъде предоставен статут за ТДПИ.

(25)

Три дружества или групи от дружества (RZBC Co. Ltd, TTCA Co., Ltd. и Yixing Union Biochemical) са ипотекирали по-голямата част от активите си, за да получат заеми. Въпреки това те все още са в състояние да гарантират заеми, отпуснати на други дружества. Като компенсация RZBC, TTCA Co., Ltd. и Yixing Union Biochemical са получили сходни гаранции за собствените си заеми от същите дружества, за които те са поръчители. Дружествата са използвали гаранциите за последващи заеми, възлизащи на 25—50 % от общия размер на дружествените активи. Тези дружества твърдяха, че подобна система е прилагана също в страни с пазарна икономика и e предвидена изрично от законодателството за банковото дело в Китай. Въпреки това от събраната информация през периода на разследване е видно, че политиката на банките по принцип е да се отпускат заеми единствено до част от стойността на активите, използвани за обезпечаване, а не в размер, който надвишава тази стойност. Освен това банковата система, от която са били получени тези заеми, е била под значителен държавен контрол.Следователно бе направено заключението, че трите горепосочени дружества не изпълняват критерий 1, така както е изложен накратко в съображение 21 по-горе. Съответно не можеше да им бъде предоставен статут за ТДПИ.

(26)

За две дружества (TTCA Co., Ltd. и Weifang Ensign) стойността на правото за ползване на земята и/или размерът на дълготрайните им материални активи са се увеличили значително (500—1 500 %) за сравнително кратък период от време — между момента, в който са били придобити или внесени в дружеството като капиталова вноска, и по-късен момент (между 1 и 5 години по-късно) при последващата им оценка. Това показва, че съответните активи са били придобити на стойност под пазарната цена, което представлява скрита субсидия. Двете дружества твърдяха, че увеличението не е било толкова значително и по-скоро е отговаряло на обичайно наблюдаваното в Китай увеличение за сравними активи, но не бяха представени доказателства в подкрепа на тази теза. Имайки предвид предимството, което тези дружества са получили чрез придобиване на активи на значително по-ниски цени от пазарната стойност, съответствието с критерий 3, така както е изложен накратко в съображение 21 по-горе, не се смята за изпълнено.

(27)

Едно дружество, Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd, е получило значителна парична сума през ПР (близка до 10 % от общия размер на активите му или 15 % от годишния му оборот). Освен това са били получени определени суми от наем, без да бъдат обложени с данъци. С оглед на горепосоченото и на значителното равнище на получената субсидия се смята, че критерии 1 и 3, така както са изложени накратко в съображение 21, не са изпълнени. Коментарът на дружеството в тази връзка не бе такъв, че да доведе до промяна в констатациите по същество.

(28)

Едно дружество, Shanxi Ruicheng, е получило частни заеми в размер на около 20 % от активите. За всички тези заеми не са били договорени (до настоящия момент) условия за погасителния срок и не e било извършено начисляване или плащане на лихви. Следователно се смята, че е имало значителни нарушения при разходите по кредитите на дружеството. Тъй като дружеството не бе в състояние да представи договори за тези заеми, не може да бъде изключено, че е била налице държавна намеса, което означава, че критерий 1, така както е изложен накратко в съображение 21 по-горе, не е изпълнен. Коментарът на дружеството в тази връзка не бе такъв, че да доведе до промяна в констатациите по същество.

(29)

Въз основа на горепосоченото шест от 8-те дружества или групи дружества от КНР, подали заявления за статут за ТДПИ, не можаха да докажат, че отговарят на всички критерии, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.

(30)

Поради това беше взето решение статут за ТДПИ да се предостави на две дружества (Taihe и DSM Wuxi) и да бъде отказан на останалите шест дружества/групи дружества. Консултативният комитет бе консултиран и не направи възражения по отношение на тези заключения.

3.   Индивидуално третиране (ИТ)

(31)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент мито, приложимо за съответната страна, се установява за страни, попадащи в приложното поле на този член, с изключение на случаите, в които дружествата са в състояние да докажат, че отговарят на всички критерии, установени в член 9, параграф 5 от основния регламент.

(32)

Всички производители износители, поискали статут за ТДПИ, подадоха и заявление за ИТ, в случай че им бъде отказан първият статут.

(33)

От шестте дружества или групи дружества, на които е отказан статут за ТДПИ, всички са изпълнили критериите по член 9, параграф 5 и им е предоставено ИТ.

4.   Нормална стойност

(34)

Нормалната стойност следва да бъде определена както за всички четири включени в представителната извадка дружества, така и за единственото дружество, което е представило пълно искане за индивидуален марж, както е обяснено в съображение 9 по-горе („разглеждани дружества“).

4.1.   Дружества или групи дружества, които получиха статут за ТДПИ

(35)

По отношение на определянето на нормална стойност в съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент Комисията първо установи за всеки от производителите износители, които получиха статут за ТДПИ, дали общият размер на продажбите им на разглеждания продукт на вътрешния пазар е бил представителен, т. е. дали общият обем на тези продажби възлиза на най-малко 5 % от общия обем на техните експортни продажби на разглеждания продукт за Общността. Едно дружество (DSM Wuxi) от петте разглеждани получи статут за ТДПИ. Общият обем на продажбите му на разглеждания продукт на вътрешния пазар бе сметнат за представителен.

(36)

След това Комисията провери дали продажбите на всеки тип от разглеждания продукт, осъществени на вътрешния пазар в представителни количества, могат да бъдат разглеждани като осъществени при обичайни търговски условия в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент. Това бе направено чрез определяне на дела на рентабилните продажби на вътрешния пазар на независими клиенти за единствения изнасян тип продукт.

(37)

За DSM Wuxi при разследването се установи, че продажбите на единствения изнасян тип продукт не са били осъществени при обичайни търговски условия. Поради невъзможността да се използват продажбите на вътрешния пазар за определяне на нормална стойност се наложи използването на друг метод. В тази връзка нормалната стойност бе конструирана в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент въз основа на дружествените разходи за производство на разглеждания продукт. При конструиране на нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент към разходите за производство се добавя обоснована по размер сума за разходите за реализация, общите и административните разходи (РРОАР) и печалбата.

(38)

Тъй като DSM Wuxi не е реализирало продажби на сходния продукт на вътрешния пазар при обичайни търговски условия, не бе възможно да се определят РРОАР и печалбата въз основа на методологията, посочена в уводния текст на член 2, параграф 6 от основния регламент. Тъй като на включените в представителната извадка производители износители не бе предоставен статут за ТДПИ, не бе възможно да се определят РРОАР и печалбата по начина, посочен в член 2, параграф 6, буква а) от основния регламент. Освен това, тъй като DSM Wuxi извършва изключително продажби на лимонена киселина, не бе възможно да се определят РРОАР и печалбата по начина, посочен в член 2, параграф 6, буква б) от основния регламент. Следователно бе взето решение да се определят РРОАР и печалбата съгласно член 2, параграф 6, буква в) от основния регламент. В тази връзка бяха използвани стойностите за РРОАР и печалбата за продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт, определени за съдействащото дружество в страната аналог.

(39)

Където бе целесъобразно, проверените разходи за производство и РРОАР бяха използвани при конструиране на нормалните стойности.

4.2.   Дружества или групи дружества, които не получиха статут за ТДПИ

(40)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност за производители износители, на които не е предоставен статут за ТДПИ, се установява въз основа на цените или конструираната стойност в страна аналог.

(41)

В известието за започване на процедурата Комисията посочи, че възнамерява да приеме Съединените американски щати като подходяща страна аналог за установяване на нормалната стойност за КНР. Заинтересованите страни бяха поканени да изразят мнението си по въпроса. Две заинтересовани страни изразиха възражения във връзка с това предложение. RZBC Co. предложи Тайланд като страна аналог.

(42)

По отношение на Тайланд от наличната информация е видно, че общият обем на производството на двамата производители от страната е само около 10 000 тона, от които са били изнесени 5 000 тона (основно в Япония). Ако тези продажби на вътрешния пазар (средно 2 500 тона на дружество) бъдат сравнени с износа на КНР за Общността (повече от 50 000 тона за най-големите износители), не е вероятно който и да е от тайландските производители да има представителен обем продажби на вътрешния пазар. Освен това RZBC изтъкна, че ценообразуването на дружествата в Тайланд е по-вероятно да е сравнимо с положението в КНР. Основният аргумент в подкрепа на това твърдение обаче е фактът, че и двете държави са в Азия. Следва да се отбележи, че разходите за работна ръка обикновено са 5—10 % от оборота, така че със сигурност не са основен елемент при ценообразуването на който и да е производител на лимонена киселина.

(43)

Важно е да се отбележи, че дружествата от Тайланд са значително по-малки от тези в основните страни, в които се произвежда продуктът (Китай, ЕС, САЩ, Канада и Бразилия). Основните производители от КНР са около 10 до 20 пъти по-големи от тези в Тайланд, докато производителят от Канада и основните производители от КНР са сравними по размер.

(44)

Първоначално САЩ бяха избрани за страна аналог и две американски дружества се съгласиха да съдействат. Впоследствие те оттеглиха съгласието си. Следователно бе осъществена връзка с единствения производител в Канада и двамата производители в Бразилия и бе отправено запитване за съдействие при разследването. Същевременно само канадският производител оказа съдействие при разследването. Ето защо цените на канадския пазар на лимонената киселина, продавана при обичайни търговски условия, бяха използвани като основа за определяне на нормалната стойност за сравнимите типове продукт на производителите износители, на които не е предоставен статут за ТДПИ.

5.   Експортна цена

(45)

Производителите износители са осъществили експортни продажби за Общността било пряко на независими клиенти, било чрез свързани или несвързани търговски дружества, разположени във и извън Общността. На всички дружества или групи дружества бе предоставен статут за ТДПИ или ИТ.

(46)

В случаите, когато експортните продажби за Общността са били извършени било пряко на независими клиенти в Общността, било чрез несвързани търговски дружества, експортните цени бяха установени въз основа на действително заплащаните или дължимите цени за разглеждания продукт в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент.

(47)

В случаите, когато експортните продажби за Общността са били осъществени чрез свързани търговски дружества, разположени на територията на Общността, експортните цени бяха определени въз основа на цените на тези свързани търговци при първа препродажба на независими клиенти в Общността в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент.

6.   Сравнение

(48)

Нормалната стойност и експортните цени бяха сравнени на базата на цена франко завода и на същото ниво на търговия. С цел да се осигури обективно сравнение между нормалната стойност и експортните цени, под формата на корекции бяха направени съответните намаления за отчитане на разликите, засягащи цените и тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент.

(49)

На тази основа намаленията за разходи за транспорт, застраховка, заготовка, товарене и допълнителни разходи, както и тези за опаковки и кредити бяха направени, когато това бе приложимо и обосновано.

(50)

За продажбите чрез свързани вносители, установени в Общността, бе направена корекция в съответствие с член 2, параграф 10, буква и) от основния регламент в случаите, когато тези дружества доказаха, че са изпълнявали функции, сходни с тези на независим вносител. Тази корекция бе направена въз основа на РРОАР на вносителите плюс печалба на базата на данните, получени от несвързани вносители в Общността.

7.   Дъмпингови маржове

(51)

Отделни дъмпингови маржове за включени в представителната извадка производители износители бяха установени въз основа на сравнение на среднопретеглена нормална стойност със среднопретеглената експортна цена в съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент. Поради факта, че групата RZBC включва двама производители износители, бе определен отделен дъмпингов марж, получен от средната стойност на дъмпинговите маржове на двете дружества.

(52)

Дъмпинговият марж на съдействащите дружества, които не са включени в представителната извадка и които не подлежаха на индивидуално разглеждане, беше изчислен като среднопретеглена стойност на маржовете, определени за всички включени в представителната извадка дружества.

(53)

Предвид високото равнище на съдействие (96 %), посочено в съображение 19 по-горе, е установен дъмпингов марж, приложим за съответната страна, на същото равнище като това на най-високия марж, установен за съдействащите дружествата.

(54)

На тази база временните дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Общността, без платено мито, са следните:

Дружество

Временен дъмпингов марж

Anhui BBCA Biochemical Ltd

54,4 %

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd

19,6 %

RZBC Co.

60,1 %

RZBC (Juxian) Co. Ltd.

60,1 %

TTCA Co., Ltd.

57,3 %

Yixing Union Biochemical

56,8 %

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd

57,5 %

Shanxi Ruicheng

57,5 %

Weifang Ensign Industry Co. Ltd

57,5 %

Всички останали дружества

60,1 %

Г.   ВРЕДА

1.   Продукция на Общността и производство на Общността

(55)

В рамките на Общността сходният продукт се произвежда от две дружества: Jungbunzlauer, Austria и S.A. Citrique Belge в Белгия (част от DSM group със седалище в Швейцария). Жалбоподателят Jungbunzlauer представлява основен дял от общата известна продукция на Общността на сходния продукт, в конкретния случай повече от 25 %. Двамата производители оказаха пълно съдействие в разследването, но вторият европейски производител възприе неутрална позиция в разследването.

(56)

S.A. Citrique Belge N.V. е осъществил внос от КНР през ПР. Въпреки това обемът на този внос е бил незначителен (между 1 и 6 % от продукцията през ПР — дава се диапазон от стойности с цел запазване на поверителността), поради което не бе сметнато за целесъобразно да се изключи този производител от дефинирането на производството на Общността.

(57)

Тъй като двете посочени в съображение 11 по-горе съдействащи дружества представляваха 100 % от общата продукция на Общността през ПР, те са сметнати за съставляващи производството на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент и по-нататък в текста са наричани „производството на Общността“.

(58)

Предвид това, че производството на Общността се състои само от двама производители, свързаните с него данни следваше да бъдат индексирани или да се използва диапазон от стойности, за да се запази поверителността съгласно член 19 от основния регламент.

2.   Потребление на Общността

(59)

Потреблението на Общността бе установено въз основа обема на продажбите на собствената продукция на производството на Общността на общностния пазар и данните за обема на вноса в Общността, предоставени от Евростат.

(60)

Между 2004 г. и ПР общностният пазар за разглеждания продукт и сходния продукт отчетливо нарасна, а именно с 15 %, което се дължи на увеличението на приложенията на лимонената киселина.

 

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Потребление в тонове

360 000-380 000

360 000-380 000

390 000-410 000

420 000-440 000

Индекс (2004 = 100)

100

99

106

115

3.   Внос от засегнатата държава

а)   Обем на разглеждания внос

(61)

Обемът на вноса на разглеждания продукт от КНР в Общността бележи значително увеличение през целия разглеждан период. Вносът в ЕС нарасна с 37 % от 2004 г.

Внос

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

КНР тонове

145 025

151 806

171 703

198 288

Индекс (2004 = 100)

100

105

118

137

б)   Пазарен дял на разглеждания внос

(62)

Пазарният дял на вноса от КНР отбеляза устойчива тенденция на увеличение — със 7 процентни пункта през целия разглеждан период. И по-конкретно с 2 процентни пункта между 2004 и 2005 г., с още 2 — между 2005 и 2006 г., и с 3 процентни пункта през ПР, през който пазарният дял на вноса от КНР бе 46 %.

в)   Цени

i)   Динамика на цените

(63)

От 2004 до 2005 г. средната цена на вноса на разглеждания продукт с произход от КНР нарасна с 3 %, след което спадна рязко с 9 процентни пункта от 2005 до 2006 г. През ПР цената остана на ниското равнище от 2006 г. Като цяло цената на вноса от засегнатите страни намаля с 6 % през разглеждания период.

Единични цени

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

КНР (EUR/тон)

588

606

551

553

Индекс (2004 = 100)

100

103

94

94

ii)   Подбиване на цена

(64)

За да се определи подбиването на цената, бяха анализирани данните за цените от ПР. Съответните продажни цени на производството на Общността бяха нето цени след приспадане на отстъпки и рабати. Където беше необходимо, тези цени бяха коригирани до ниво на цена франко завода, тоест без разходите за превоз в Общността. Цените на вноса на КНР също бяха взети след приспадане на отстъпки и рабати и където бе необходимо — коригирани до ниво цена CIF на границата на Общността със съответна корекция за митни сборове (6,5 %) и разходи след вноса. Последните включваха също корекция за разходи за специално третиране, направени от вносителите в Общността за разделяне на определени количества от разглеждания продукт преди последваща продажба. Продажните цени на производството на Общността и цените на вноса на КНР са сравнени на еднакво ниво на търговия, а именно — продажби на независими клиенти на пазара на Общността. По време на ПР изчисленият по този начин среднопретеглен марж на подбиване на цените, изразен като процент от продажните цени на производството на Общността, бе 17,42 % за КНР.

4.   Състояние на производството на Общността

(65)

Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент при проверката на въздействието на дъмпинговия внос върху производството на Общността бе направена оценка на всички икономически фактори, влияещи върху състоянието на производството на Общността през разглеждания период. С цел поверителност и като се има предвид, че анализът се отнася само до две дружества, повечето показатели са представени в индексирана форма или са дадени с диапазони от стойности.

а)   Продукция, капацитет и използване на капацитета

(66)

Обемът на продукцията на производството на Общността нарасна с 5 % през разглеждания период, а производственият капацитет — с 3 % в отговор на нарасналото потребление. През разглеждания период използването на капацитета отбеляза ръст от 2 %.

 

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Продукция (диапазон от стойности)

260 000-280 000

265 000-285 000

270 000-290 000

275 000-295 000

Продукция (индекс)

100

99

102

105

Производствен капацитет в тонове (диапазон от стойности)

315 000-335 000

315 000-335 000

320 000-340 000

320 000-340 000

Производствен капацитет

(индекс)

100

100

103

103

Използване на капацитета

(индекс)

100

99

99

102

б)   Обем на продажбите и пазарни дялове в Общността

(67)

Като се има предвид, че производството на Общността се състои само от двама производители и че пазарът на Общността за разглеждания продукт се снабдява само от три източника (производството на Общността, КНР и Израел), данните за пазарните дялове на производството на Общността са представени в индексирана форма, за да се запази поверителността на данните, предоставени от производството на Общността на поверителна основа в съответствие с член 19 от основния регламент.

(68)

В следващата таблица са дадени резултатите на производството на Общността по отношение на продажбите на независими клиенти в Общността: обемът на продажбите на производството на Общността на независими клиенти в Общността нарасна с 5 % от 2004 г. до ПР. Това следва да се разглежда във връзка с 15-процентното увеличение на потреблението на Общността. В този контекст делът на производството на Общността намаляваше устойчиво от 2004 г. до ПР и като общо бе с пет процентни пункта по-нисък през ПР.

Производство на Общността

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Обем на продажбите

(индекс)

100

98

99

105

Пазарен дял (индекс)

100

99

94

91

(69)

Движението на единичните продажни цени бе, както следва:

 

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Единични цени в евро

(диапазон от стойности)

750-850

750-850

780-880

780-880

Единични цени(индекс)

100

100

102

103

От таблицата е видно, че цената леко нарасна с 3 % през разглеждания период. Следва да се отбележи, че основните суровини за производство на лимонена киселина са захар/меласи или глюкоза (получена от зърнени култури). Освен това енергията също представлява важен разход при производството на лимонена киселина. Общата тежест на цената на енергията при производството на лимонена киселина възлиза на 16 % и затова при нормални обстоятелства може да се очаква, че значителна промяна в цените на нефта и природния газ ще има пряко въздействие върху продажната цена на продукта.

(70)

Бе установено, че световните пазарни цени на основните суровини (захар/меласи, глюкоза и енергия) нараснаха значително през разглеждания период, като това доведе до по-високи производствени разходи. Това развитие не се отрази в продажните цени на производството на Общността, тъй като те отбелязаха увеличение от 3 % през разглеждания период. За да не изгуби клиенти, само малка част от по-високите разходи на производството на Общността се отразиха в цените му.

в)   Складови наличности

(71)

Следните цифри представят обема на складовите наличности в края на всеки период. Равнището им намаля с 28 %, за да се отговори на увеличеното търсене на пазара.

 

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Складови наличности

(диапазон от стойности)

20 000-25 000

20 000-25 000

20 000-25 000

15 000-20 000

Складови наличности

(индекс)

100

98

97

72

г)   Инвестиции и способност за привличане на капитали

(72)

Годишните инвестиции на производството на Общността в производството на сходния продукт рязко намаляха през разглеждания период и бяха ограничени през ПР само до работи по поддръжката.

 

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Инвестиции (индекс)

100

81

82

79

д)   Рентабилност, възвръщаемост на инвестициите и парични потоци

(73)

Предвид много високите и извънредните разходи за преструктуриране, направени от един производител от Общността, не бе сметнато за разумно да се установи рентабилността на базата на нетната печалба преди облагане с данъци. Затова рентабилността на производството на Общността бе установена чрез изразяване на оперативната печалба от продажбите на сходния продукт на несвързани клиенти под формата на процент от оборота на тези продажби.

 

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Рентабилност на продажбите в ЕО

(диапазон от стойности)

0 %-10 %

0 %-10 %

(– 10 %)-0 %

(– 10 %)-0 %

Рентабилност на продажбите в ЕО (индекс)

100

141

– 126

– 166

Възвръщаемост на общите инвестиции(диапазон от стойности)

(– 10 %)-0 %

0 %-10 %

(– 10 %)-0 %

(– 15 %)-(– 5 %)

Възвръщаемост на общите инвестиции(индекс)

– 100

124

–75

– 175

Парични потоци (индекс)

100

133

70

61

(74)

За разглеждания период рентабилността на производството в Общността се влоши значително. Възвръщаемостта на общите инвестиции бе изчислена чрез изразяване на оперативната печалба от сходния продукт като процент от нетната балансова стойност на дълготрайните материални активи за сходния продукт. Този показател следва подобна на рентабилността тенденция, като намаля значително през разглеждания период. Подобна негативна тенденция е констатирана и за паричните потоци, водеща до сериозно цялостно влошаване на финансовото състояние на производството на Общността през ПР.

е)   Заетост, производителност и заплати

(75)

Броят на заетите лица на производството на Общността във връзка със сходния продукт намаля с 9 % между 2004 г. и ПР, а средният разход на заето лице — с 11 %.

 

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Брой на заетите лица

(индекс)

100

93

92

91

Среден разход за заето лице (индекс)

100

90

88

89

Производителност (индекс)

100

106

112

115

(76)

Усилията във връзка с преструктурирането, целящи ограничаване на производствените разходи, рационализацията и намаляването на броя на заетите лица доведоха до увеличение на производителността на заетите лица (15 % увеличение за разглеждания период). Следователно може да бъде направено заключение, че през разглеждания период производството на Общността е осъществило значителен напредък по отношение на икономическата ефективност.

ж)   Значимост на дъмпинговия марж

(77)

Като се имат предвид обемът и цените на вноса от засегнатата страна, влиянието върху производството на Общността на размера на действителните дъмпингови маржове не може да се приеме за незначително.

з)   Възстановяване след предишен дъмпинг

(78)

При отсъствието на каквато и да е информация за съществуването на дъмпинг преди настоящата процедура този аспект не се приема за релевантен в случая.

5.   Заключение относно вредата

(79)

През разглеждания период известен брой индикатори за вредата показаха положително развитие: в усилията да увеличи ефективността си производството на Общността успя да увеличи продажбите си и обема на продукцията, производствения капацитет, използването на капацитета и производителността, като едновременно с това намаляха складовите наличности и годишният брой на заетите лица.

(80)

Въпреки това, на фона на нараснало потребление пазарният дял на производството на Общността се сви с 9 % през разглеждания период. Освен това финансовите му показатели показаха негативни тенденции: рентабилността устойчиво намаляваше. Възвръщаемостта на инвестициите и състоянието на паричните потоци отбелязаха негативно развитие. Причината за това е, че значителното покачване на цените на суровините беше отразено само частично в продажните цени на сходния продукт. Лекото увеличение в продажните цени бе недостатъчно за производството на Общността да запази маржа на печалбата.

(81)

Предвид горепосоченото се прави временно заключение, че производството на Общността е понесло значителна вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.

Д.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

1.   Въведение

(82)

В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент Комисията проучи дали дъмпинговият внос е нанесъл вреда на производството на Общността в степен, която позволява класифицирането ѝ като значителна. Разгледани бяха също известни фактори, различни от дъмпинговия внос, които по същото време са могли да нанесат вреда на производството на Общността, така че причинената от тези фактори възможна вреда да не се отнесе към дъмпинговия внос.

2.   Въздействие на дъмпинговия внос

(83)

Значителното нарастване на обема на дъмпинговия внос с 37 % между 2004 г. и ПР и на съответстващия му дял от пазара на Общността, а именно със 7 процентни пункта, както и установеното значително подбиване на цените (между 15 и 21 % през ПР) съвпаднаха с влошаване на икономическото състояние на производството на Общността, като средните цени на всички производители износители в КНР намаляха с 6 %.

(84)

Поради това нелоялното ценово поведение на дъмпинговия внос от КНР оказа натиск върху цените на производството на Общността и то загуби пазарен дял за сметка на дъмпинговия внос. За да не губи повече пазарен дял, производството на Общността не бе в състояние да компенсира нарастването на цените на суровините, като увеличи цените за клиентите си до степен, която е необходима с оглед на рентабилността.

(85)

От гледна точка на ясно установеното съвпадение по време на увеличението на дъмпинговия внос на цени, значително подбиващи цените на производството на Общността, от една страна, и намаляването на рентабилността и влошаването на финансовите показатели, от друга страна, се прави временно заключение, че дъмпинговият внос е изиграл определяща роля за положението, което нанася вреди на производството на Общността.

3.   Въздействие на други фактори

а)   Внос с произход от трети страни, различни от КНР

(86)

Според Евростат основната трета страна, от която се внася лимонена киселина, е Израел. Въпреки това пазарният дял на вноса от Израел е ограничен и е намалявал през разглеждания период — от 5 % през 2004 г. на само 3 % през ПР. Към това се прибавя фактът, че средните цени на вноса от Израел са на същото равнище или дори над цените на Общността през разглеждания период.

Средни цени (EUR)

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Израел

807

788

865

839

Индекс (2004 = 100)

100

98

107

104

(87)

Освен вноса от Израел няма значителен внос от други страни. Въз основа на констатациите по отношение на този внос може да се направи временно заключение, че вносът от страни, различни от КНР, не е допринесъл за значителната вреда, понесена от производството на Общността.

б)   Увеличение на разходите за суровини поради реформата на пазара на захарта на ЕС

(88)

Някои заинтересовани страни твърдяха, че вредата, понесена от производството на Общността, е била свързана с увеличението на цената на захарта, използвана като основна суровина за производството на сходния продукт, поради реформата на режима на захарта в ЕС и последващото премахване на възстановяването при производство, предоставяно на химическата промишленост.

(89)

В това отношение следва да се отбележи, че един производител на Общността използва като основна суровина най-вече меласи, които никога не са подлежали на възстановявания при производството, въпреки че формално попадат в общата селскостопанска политика за захарта.

(90)

При разследването се установи, че по отношение на използването на захарта като суровина производството на Общността е имало несъмнено право на възстановяване при производство в рамките на общата организация на пазарите за захарта с оглед запазване на конкурентоспособността си на световния пазар. Възстановяванията при производство съответстваха на разликата между цената на интервенцията на ЕС за захарта след приспадане на цената на захарта на световния пазар плюс фиксирана сума за спедиторските разходи за износа на захар на Общността. Така производството на Общността се снабдяваше със захар на световни пазарни цени.

(91)

От юли 2006 г. системата бе реформирана, като защитата за сектора на захарта намаля. В съответствие с новата система, както е определена в Регламент (ЕО) № 318/2006 от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (3), химическата промишленост има право свободно да договаря количествата и цените на промишлената захар с производителите на захар и цвекло, тоест референтната ценова методология и квотите са били премахнати в този сектор. На второ място производството на Общността има право да закупува определено количество промишлена захар на световния пазар, без да заплаща мито. На последно място, ако няма захар на цена, съответстваща на световната цена на захарта, химическата промишленост има право да иска отпускане на възстановяване при производство. Въпреки че съществува от юли 2006 г., разпоредбата за тези възстановявания при производство не е била използвана. Това може да бъде сметнато като сигурна индикация за това, че е имало достатъчни количества захар, достъпни на световни пазарни цени.

(92)

Освен това при анализа се установи, че в зависимост от разпределянето на суровините, използвани за производство на сходния продукт от страна на производството на Общността, захарта е представлявала от 6 до 21 % (диапазонът от стойности се дава поради съображения за поверителност) от разходите за производство от януари до юни 2006 г. и този дял не е нараснал през ПР повече, отколкото увеличението на световните пазарни цени на захарта.

(93)

Поради това при разследването се установи, че реформата на пазара на захарта не е имала значително въздействие върху цените на производството на Общността.

(94)

Въз основа на горепосоченото се прави временно заключение, че реформата на пазара на захарта не е допринесла за значителната вреда, понесена от производството на Общността.

в)   Увеличение на цените на енергията

(95)

Някои от заинтересованите страни твърдяха, че понесената от производството на Общността вреда е била свързана с увеличението на енергийните разходи.

(96)

В тази връзка следва да се отбележи, че производството на лимонена киселина е енергоемко, като общата стойност на енергийните разходи в производството възлиза на 16 % (вижте съображение 69 по-горе). Енергийните разходи действително са се увеличили относително умерено през целия разглеждан период и това се е отразило на производствените разходи.

(97)

При всяко положение не беше увеличението на енергийните разходи, което оказа отрицателно въздействие върху финансовото състояние на производството на Общността, а невъзможността му да отрази в необходимата степен в цените за клиентите си тези нараснали енергийни разходи поради намалението на цените вследствие на значителния обем на дъмпинговия внос.

(98)

Освен това бе изказано съображението, че увеличените цени на енергията ще имат непряко въздействие върху производството на лимонена киселина, тъй като европейското производство на лимонена киселина ще се конкурира с промишлеността на биогоривата за въглехидратите, които са един от компонентите, използвани за производството на лимонена киселина. Тъй като търсенето на енергия се увеличава и поради това и търсенето на биогорива, производителите на последните ще бъдат в положение да заплащат повече за тези въглехидрати (тоест захар и нейните остатъчни меласи, глюкоза). Това ще увеличи разходите на производството на Общността за тези въглехидрати. Същевременно, както се установи при анализа на разходите за производството на Общността (вижте съображения 69 и 92 по-горе), не е имало увеличение на разходите за производство за захар или меласи, което да не е било свързано с общото увеличение на цената на захарта на световния пазар. Поради това не бе установено непряко въздействие на промишлеността на биогоривата върху производителите на лимонена киселина. Следователно аргументът е отхвърлен.

(99)

Въз основа на горепосоченото се прави временно заключение, че последствията от увеличението на енергийните разходи не са допринесли за значителната вреда, понесена от производството на Общността.

г)   Ценови картел на производството на Общността

(100)

Някои заинтересовани страни твърдяха, че загубата на пазарен дял за европейските производители се е дължала на картела за лимонената киселина (1991—1995 г.), в който са участвали както жалбоподателят, така и другият европейски производител при предишния си собственик. Те твърдяха, че поради антиконкурентните практики продажните цени са били изкуствено високи и са дали възможност на производителите от КНР да навлязат на пазара. Анализ на статистическите данни показва, че най-голямото увеличение на вноса на лимонена киселина от КНР е било между 1998 и 1999 г. (64 %) и най-вече — между 2002 и 2004 г. (137 %), няколко години след като картелът е спрял да съществува.

(101)

Въз основа на горепосоченото се прави временно заключение, че последствията от антиконкурентните практики, в които производството на Общността е участвало, не са допринесли за значителната вреда, понесена от производството на Общността.

д)   Валутни колебания

(102)

Някои заинтересовани страни твърдяха, че обезценяването на щатския долар спрямо еврото е благоприятствало вноса на лимонена киселина в Европейската общност.

(103)

Между 2004 г. и края на ПР щатската валута поевтиня с 6,01 % спрямо еврото. Нито развитието на цената на производството на Общността, нито обемът на вноса от засегнатата страна или от други трети държави отразява сравнително ниското обезценяване на щатския долар спрямо еврото.

(104)

Следователно обезценяването на щатския долар спрямо еврото следва да се оцени като незначително и не може да се приеме за основна причина за загубата на пазарния дял от страна на производството на Общността.

(105)

Освен това следва да се припомни, че разследването следва да разгледа въпроса, дали дъмпинговият внос (по отношение на цени и обем) е причинил значителна вреда на производството на Общността, или тази значителна вреда се е дължала на други фактори. Във връзка с това и по отношение на цените член 3, параграф 6 от основния регламент определя, че е необходимо да се докаже, че ценовото равнище на дъмпинговия внос причинява вреда. Следователно разпоредбите се отнасят единствено за разлика в ценовите равнища и поради това няма изискване за анализиране на факторите, които влияят върху равнището на тези цени.

(106)

Въпреки това, дори и ако колебанията в курса USD/EUR между 2004 г. и ПР се вземат под внимание и ако се предположи, че всички експортни продажби за Общността са били направени в USD, подбиването на цената пак би било по-голямо от 10 %.

(107)

Следователно се прави временно заключение, че поскъпването на еврото спрямо USD не е било такова, че да прекъсне причинно-следствената връзка между установената вреда, нанесена на производството на Общността, и разглеждания внос, и поради това твърдението бе отхвърлено.

4.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(108)

В заключение, при гореизложения анализ се установи, че е налице значително нарастване на обема и пазарния дял на вноса с произход от засегнатата страна в рамките на разглеждания период, съпроводен от значително намаление на продажните му цени и високо ниво на подбиване на цената през ПР. Това нарастване на пазарния дял на вноса с ниски цени съвпадна със спад в пазарния дял на производството на Общността и понижаване на цената с намаление на рентабилността.

(109)

От друга страна, при разглеждането на останалите фактори, които биха могли да са нанесли вреда на производството на Общността, се установи, че никой от тях не е могъл да има значително негативно въздействие.

(110)

На основата на гореизложения анализ, който точно разграничи и отдели последиците от всички известни фактори върху състоянието на производството на Общността от нанесените от дъмпинга вреди, се прави временно заключение, че дъмпинговият внос с произход от засегнатата страна е причинил значителна вреда на производството на Общността по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.

Е.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

(111)

Комисията проучи дали въпреки заключенията за дъмпинг, вреда и причинно-следствена връзка съществуват неопровержими доводи, за да се заключи, че приемането на мерки в този конкретен случай е в противовес на интересите на Общността. За тази цел и в съответствие с член 21 от основния регламент Комисията разгледа евентуалното въздействие на мерките върху всички засегнати страни.

1.   Интерес на производството на Общността

(112)

Както е посочено в съображение 11 по-горе, производството на Общността се състои от две дружества с производствени мощности в Австрия и Белгия, в които работят между 500 и 600 лица, пряко ангажирани в производството, продажбите и управлението на сходния продукт. Ако бъдат въведени мерки, се очаква, че намалението на цените на пазара на Общността ще бъде спряно и продажните цени на производството на Общността ще започнат да се възстановяват, в резултат на което финансовото състояние на производството на Общността ще се подобри.

(113)

От друга страна, ако не бъдат въведени антидъмпингови мерки, вероятно отрицателната тенденция в развитието на финансовите показатели на производството на Общността, и по-специално неговата рентабилност, ще продължи. Така производството на Общността ще продължи да губи пазарен дял, тъй като не е в състояние да следва изкуствено ниските пазарни цени, наложени от вноса от КНР. И в двата случая вероятно резултатът ще бъде намаляване на производството и инвестициите, затваряне на определени производствени мощности и закриване на работни места в Общността.

(114)

В тази връзка следва да се спомене, че от 2004 г. досега трима производители на лимонена киселина в Общността са прекратили дейността си.

(115)

В заключение, въвеждането на антидъмпингови мерки ще позволи на производството на Общността да се възстанови от последиците на констатирания дъмпинг, който нанася вреди.

2.   Интерес на несвързаните вносители

(116)

Както бе описано в съображение 10 по-горе, четирима включени в представителната извадка вносители изпратиха отговори на въпросника и техният внос възлиза на около 36 % от вноса на Общността на разглеждания продукт през ПР. Един от вносителите, включен в представителната извадка, не бе в състояние да представи исканата информация. Поради това представеният от него въпросник не бе взет под внимание. Отговорите на оставащите три въпросника бяха проверени на място.

(117)

Делът на лимонената киселина в общия оборот от дейността на тези вносители е много малък. Около 1 % от дейностите на тези вносители (като средна стойност) могат да бъдат свързани с вноса на лимонена киселина от КНР, което въпреки всичко се смята за важно при попълване на тяхната продуктова гама. Някои вносители купуват продукта, предмет на разследването, не само от КНР, но и от други източници във и извън Общността, включително от производството на Общността. Средният марж на печалба, достигнат от включените в представителната извадка вносители при търговията им с лимонена киселина, е около 4,4 %.

(118)

Вносителите от Общността не подкрепят въвеждането на мерки. Съдействащите вносители твърдят, че въвеждането на мерки сериозно ще навреди на тяхната дейност, тъй като те няма да могат увеличат цените си за ползвателите. В това отношение налагането на антидъмпингово мито върху вноса от КНР най-вероятно ще доведе до увеличение на пазарните цени. Ефектът от митата по всяка вероятност ще се отрази слабо на финансовите резултати на вносителите поради факта, че лимонената киселина представлява единствено част от общия им оборот. Значителното подбиване на цената, установено след корекция на цените CIF на границата на Общността за разходите след вноса, също подсказва, че има възможност за увеличение на цената. Поради това не може да бъде изключено, че клиентите в сектора на хранително-вкусовата промишленост са в състояние да поемат по-високи цени поради увеличението на митата за вносителите. Във всеки случай, предвид ограничената тежест на продажбите на този продукт в дейността на вносителите и маржа на печалба, достигнат понастоящем както като цяло, така и по отношение единствено на техните продажби на лимонена киселина, се очаква, че митото, което временно ще бъде установено, няма да засегне в значителна степен финансовото състояние на тези икономически оператори.

(119)

Освен това имаше твърдение, че ако бъдат въведени мита, това може да доведе до двуполюсно положение на пазара на Общността, което ще изключи конкуренцията от трети държави. Някои заинтересовани страни изказаха опасения относно способността на европейските производители да удовлетворят увеличаващото се търсене на европейския пазар. При разследването се установи, че дори и да бе функционирало на пълен оборот, производството на Общността щеше да бъде в състояние да удовлетвори само 75 % от търсенето на европейския пазар през ПР. В тази връзка е необходимо да се подчертае, че антидъмпинговите мита няма да доведат до прекратяването на целия внос, а по-скоро ще допринесат за възстановяване на условията на лоялна конкуренция. Прави се временно заключение, че в съчетание с вноса от други трети държави, като Израел например, това ще осигури достатъчно предлагане, за да се отговори на търсенето в Общността. Въпреки това, с оглед анализиране на предлагането на пазара на ЕС, равнището на вноса от КНР ще подлежи на внимателно наблюдение след въвеждане на временните мерки.

(120)

Въпреки че вносителите/дистрибуторите не подкрепят въвеждането на мерки, на база на наличната информация може да бъде направено заключение, че интересът на производството на Общността от неутрализиране на последиците от нелоялните и нанасящи вреди търговски практики на КНР надделява над предимството, което тези вносители/дистрибутори могат да получат при липса на антидъмпингови мерки.

3.   Интерес на ползвателите

(121)

Седем ползватели попълниха въпросника за ползватели. Всички отговори бяха непълни и поради това не бяха напълно включени в анализа, въпреки че е ясно, че лимонената киселина се използва в много различни приложения, но единствено в малки количества. Поради това въздействието от каквото и да е антидъмпингово мито няма да бъде значително върху техните общи производствени разходи. Само един съдействащ ползвател посочи, че въвеждането на каквито и да е мерки ще има значително въздействие върху бизнеса му без последващи аргументи в полза на това твърдение.

(122)

От гледна точка на гореизложеното и като се има предвид цялостното ниско ниво на съдействие, не е вероятно положението на ползвателите в Общността да бъде значително засегнато от предложените мерки.

4.   Заключение за интереса на Общността

(123)

Може да се очаква, че последиците от въвеждането на мерките ще даде на производството на Общността възможността да възстанови размера на продажбите си и загубените пазарни дялове и да подобри своята рентабилност. Предвид неблагоприятното финансово състояние на производството на Общността съществува реален риск при отсъствие на мерки то да бъде принудено да закрие производствени мощности и да съкрати работни места. Като цяло ползвателите в Общността също ще имат полза от въвеждането на мерки, доколкото предлагането на достатъчно количество лимонена киселина няма да бъде застрашено, а общото увеличение на цената на същия продукт ще бъде умерено. Като се има предвид горепосоченото, се прави временно заключение, че няма убедителни причини от интерес на Общността, които да изискват в този случай да не се въвеждат антидъмпингови мерки.

Ж.   ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(124)

С оглед на заключенията по отношение дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Общността, следва да се въведат временни мерки, за да се предотврати дъмпинговият внос да продължи да нанася вреда на производството на Общността.

1.   Степен на отстраняване на вредата

(125)

Временните антидъмпингови мерки следва да бъдат достатъчни, за да се премахне вредата, причинявана на производството на Общността от дъмпинговия внос, без да се надвишават установените дъмпингови маржове. При изчисляването на размера на митото, необходимо за премахване на последиците от нанасящия вреда дъмпинг, се смята, че всички мерки следва да дадат възможност на производството на Общността да реализира печалба преди облагане с данъци, за която е приемливо да се очаква да бъде реализирана при нормални условия на конкуренция, т.е. в отсъствието на дъмпингов внос. В тази връзка се прилага целева стойност за печалба от 9 %, базирана на печалбата, която бе достигната преди значителното нарастване на вноса на лимонена киселина от КНР.

2.   Временни мерки

(126)

От гледна точка на гореизложеното и в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент се приема, че следва да се наложи временно антидъмпингово мито на равнището на по-малкия от установените маржове (дъмпингов марж или марж на вредата) в съответствие с правилото за по-ниското мито, което при всяко положение е равнището на установения марж на вредата.

(127)

Вземайки предвид високото ниво на съдействие, е целесъобразно да се определи митото за останалите дружества, които не съдействаха в разследването, на най-високото равнище на мито, което ще бъде наложено на съдействалите в разследването дружества. Следователно остатъчното мито бе изчислено на 49,3 %.

(128)

Поради това временните антидъмпингови мита следва да бъдат:

Включени в представителната извадка износители

Предложено антидъмпингово мито

Anhui BBCA Biochemical Ltd Co. Ltd

42,2 %

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd

13,2 %

RZBC Co.

43,2 %

RZBC (Juxian) Co. Ltd.

43,2 %

TTCA Co., Ltd.

49,3 %

Yixing Union Biochemical

38,8 %

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd

43,2 %

Shanxi Ruicheng

43,2 %

Weifang Ensign Industry Co. Ltd

43,2 %

Всички останали дружества

49,3 %

(129)

Горепосочените антидъмпингови мерки са временно установени под формата на адвалорни мита. С оглед на факта, че производственият капацитет на производството на Общността може да не бъде достатъчен, за да се удовлетворят нуждите на пазара на Общността (вижте съображение 119), равнището на вноса от КНР след налагането на временните мита ще бъде наблюдавано внимателно. Ако се появят определени трудности при предлагането на лимонена киселина на пазара на Общността, ще се разгледа възможността да се прилага друга форма на мерки.

3.   Заключителна разпоредба

(130)

В интерес на доброто управление е целесъобразно да се определи срок, в който заинтересованите страни, които са се представили в срока, определен в известието за започване на процедурата, имат възможност да представят своята гледна точка в писмена форма и да поискат изслушване. Освен това следва да се посочи, че констатациите относно въвеждането на мита за целите на настоящия регламент са временни и може да се наложи да бъдат преразгледани при определяне на каквато и да е окончателна мярка.

(131)

Ставките на индивидуалните антидъмпингови мита, посочени в настоящия регламент, бяха определени въз основа на констатациите от разследването. Следователно те отразяват положението, установено по време на това разследване по отношение на тези дружества. По този начин тези митнически ставки (за разлика от митото, приложимо за съответната страна за „всички останали дружества“) се прилагат изключително за вноса на продукти с произход от КНР и произведени от тези дружества и съответно — от конкретно посочените юридически лица. Вносните продукти, произведени от което и да е друго дружество, което не е изрично посочено в постановителната част на настоящия регламент със своите име и адрес, включително и субектите, свързани с конкретно посочените, не могат да се ползват от тази ставка и подлежат на митото, приложимо за съответната страна.

(132)

Всяко заявление за прилагане на индивидуална антидъмпингова митническа ставка за дадено дружество (например при промяна в името на субекта или след основаване на нови производствени или търговски единици) се изпраща незабавно до Комисията с цялата необходима информация, по-специално за промени в дейността на дружеството, свързани с производството, продажбите на вътрешния пазар и експортните продажби във връзка с промяната на името или създаването на тези нови производствени или търговски единици например. Ако е необходимо, регламентът ще бъде съответно изменен чрез актуализация на списъка от дружества, които се ползват от индивидуалните мита,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Въвежда се временно антидъмпингово мито върху вноса на лимонена киселина и тринатриев цитрат дихидрат с кодове по КН 2918 14 00 и ex 2918 15 00 (код по ТАРИК 2918150010) и с произход от Китайската народна република.

2.   Ставката на временното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко граница на Общността преди обмитяване на продуктите, описани в параграф 1 и произведени от изброените по-долу дружества, е, както следва:

Дружество

Антидъмпингово мито (%)

Допълнителен код по ТАРИК

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd - No 73, Fengyuandadao Road, Bengbu City 233010, Anhui Province, PRC

42,2

A874

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd - West Side of Jincheng Bridge, Wuxi 214024, Jiangsu province, PRC

13,2

A875

RZBC Co., Ltd - No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province, PRC

43,2

A876

RZBC (Juxian) Co. Ltd, West Wing, Chenyang North Road, Ju County Shandong Province, PRC,

43,2

A877

TTCA Co., Ltd. – West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, Shandong Province, PRC

49,3

A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd – Industry Zone Yixing City 214203, Jiangsu Province, PRC

38,8

A879

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, PRC

43,2

A880

Shanxi Ruicheng Yellow River Chemicals Co. Ltd., PRC

43,2

A881

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, PRC

43,2

A882

Всички останали дружества

49,3

A999

3.   Допускането за свободно обращение в Общността на посочения в параграф 1 продукт е обвързано с депозирането на гаранция, равна на размера на временното мито.

4.   Освен ако няма други разпоредби, се прилагат действащите разпоредби относно митните сборове.

Член 2

Без да се засяга член 20 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета, заинтересованите страни могат да поискат информация за съществени факти и съображения, на чиято основа е приет настоящият регламент, да представят свои писмени коментари и да поискат да бъдат изслушани от Комисията в срок един месец считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

В съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 384/96 заинтересованите страни могат да представят коментари за прилагането на настоящия регламент в рамките на един месец от датата на неговото влизане в сила.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 от настоящия регламент се прилага за период шест месеца.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 юни 2008 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ C 205, 4.9.2007 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1).


3.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 143/30


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 489/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 юни 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 806/2007 за откриване и управление на тарифни квоти в сектора на свинското месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2759/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на свинско месо (1), и по-специално член 11, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 806/2007 на Комисията (2) откри определени тарифни квоти за внос на продукти от сектора на свинското месо.

(2)

В отговор на въпроси относно вноса на определени продукти по квотите с поредни номера 09.4038 и 09.4074 и за да се осигури еднаквото прилагане, е необходимо да се уточни наименованието на стоките с тези поредни номера.

(3)

Регламент (ЕО) № 806/2007 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по свинското месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 1 от Регламент (ЕО) № 806/2007 се добавя следният параграф:

„4.   За целите на настоящия регламент продуктите с кодове по КН ex 0203 19 55 и ex 0203 29 55 по квотите с поредни номера 09.4038 (група G2) и 09.4074 (групи G7) в приложение I включват и: бутове и разфасовки от бутове.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 юни 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2). Регламент (ЕИО) № 2759/75 ще бъде заменен от Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 181, 11.7.2007 г., стр. 3.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

3.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 143/31


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2007 година

относно държавна помощ C 51/06 (ex N 748/06), приведена в действие от Полша в полза на Arcelor Huta Warszawa

(нотифицирано под номер C(2007) 6077)

(само текстът на полски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/406/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като взе предвид Протокол № 8 от Договора за присъединяване за преструктурирането на полската стоманодобивна индустрия  (1),

като покани заинтересованите страни да представят мненията си (2) в съответствие с посочените по-горе разпоредби и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

I.   ПРОЦЕДУРА

(1)

През 2002 г. на полските власти беше представен план за преструктуриране (наричан също „индивидуален бизнес план“) от страна на Arcelor Huta Warszawa (наричано по-долу „AHW“), тогава все още Huta L.W. Sp. z o.o. (наричано по-долу „HLW“). Планът беше преразгледан през март 2003 г. (наричан по-долу „ИБП 2003“).

(2)

Процесът на преструктуриране на стоманодобивната промишленост в Полша започна през юни 1998 г., когато Полша представи на Общността първата Програма за преструктуриране на промишлеността за производство на желязо и стомана с цел изпълнение изискванията на член 8, параграф 4 от Протокол 2 към Европейското споразумение с Полша (наричан по-долу „член 8, параграф 4“), който позволяваше по изключение да се отпусне държавна помощ за преструктуриране на стоманодобивния отрасъл през първите пет години след влизането в сила на споразумението.

(3)

На 5 ноември 2002 г., Министерският съвет на Република Полша прие Програмата за преструктуриране и развитие на полската промишленост за производство на желязо и стомана до 2006 г. и на тази база на 25 март 2003 г. той прие своята окончателна Национална програма за преструктуриране (наричана по-долу „НПП“). Този план на практика разрешава отпускането на държавна помощ на стойност до 3,387 млрд. PLN (846 млн. евро) (3) за преструктуриране на полската стоманодобивна промишленост през периода от 1997 г. до 2006 г.

(4)

НПП беше представена на Комисията, която я оцени на 25 март 2003 г. и въз основа на своята оценка изготви предложение за решение на Съвета за удължаване на гратисния период (който първоначално е трябвало да изтече през 1997 г.) за отпускането на държавната помощ на полския стоманодобивен отрасъл съгласно Европейското споразумение до края на 2003 г., с изискване получателите на помощта да постигнат жизнеспособност до 2006 г. Предложението беше одобрено от Съвета през юли 2003 г. (4).

(5)

Така ЕС разреши на Полша, чрез дерогация от правилата на ЕС (5), да отпусне помощ за преструктуриране на стоманодобивната промишленост. Това беше окончателно постановено в Протокол № 8 към Акта за присъединяване относно преструктурирането на полската стоманодобивна промишленост (наричан по-долу „Протокол № 8“) (6). Той потвърждава одобряването на държавна помощ на стойност не повече от 3,387 млрд. PLN, която се отпуска на осемте посочени дружества, включително и на HLW, до края на 2003 г.,при условие че преструктурирането завърши най-късно до 31 декември 2006 г. (7) НПП определя 322 млн. PLN помощ за преструктуриране за HLW (вж. таблица 8), която е описана по-подробно в ИБП 2003 и която следва да се приложи съгласно точка 9, букви а) и з) от Протокол № 8.

(6)

За да се гарантира спазването на неговите условия, Протокол № 8 определя подробни правила за прилагане и мониторинг. Inter alia Полша трябваше да предоставя мониторингови доклади два пъти годишно, а през 2004, 2005 и 2006 г. независими консултанти извършиха независими оценки. До момента фирмени доклади за HLW/AHW са представяни през февруари 2004 г., април 2005 г., май 2006 г. и юни 2007 г. Те бяха обсъдени с полските власти и с получателите и одобрени от службите на Комисията и от полските власти.

(7)

През 2005 г. ИБП на HLW беше изменен от AHW (наричан по-долу „ИБП 2005“) и беше поискано одобрението на Комисията в съответствие с точка 10 от Протокол № 8.

(8)

С писмо от 6 декември 2006 г. Комисията уведоми Полша, че е решила да започне процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО във връзка с потенциално неправилно използване на помощ.

(9)

Решението на Комисията да открие процедурата беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (8). Комисията прикани заинтересованите страни да представят мненията си по отношение на помощта.

(10)

Полша отговори с писмо от 2 март 2007 г. На 19 март 2007 г. Комисията получи мнения и от получателя на помощ AHW, които заедно с въпросите изпрати на полските власти. След среща с полските власти и получателя през март 2007 г. на Полша бяха изпратени още въпроси на 2 април 2007 г. и на 6 август 2007 г. Полша отговори на 4 юни 2007 г. и на 1 октомври 2007 г.

(11)

След това на 18 октомври 2007 г. службите на Комисията уведомиха Полша за своята предварителна оценка на случая и след допълнителен обмен на информация между полските власти и Комисията на 16 ноември 2007 г. полските власти съобщиха, че дружеството възнамерява да върне помощта, „без да се нарушава правното положение“.

(12)

С писмо от 22 ноември 2007 г. полските власти потвърдиха, че на 20 ноември 2007 г. AHW е изплатило 2 089 768 EUR по сметка, блокирана в полза на Министерството на финансите на Полша. Съгласно условията на споразумението никой няма да има достъп до средствата в сметката до приемането на настоящото решение. На датата на неговото приемане министерството ще получи сумата плюс натрупаната към 20 ноември 2007 г. лихва. Ако решението не бъде публикувано до края на февруари 2008 г., средствата ще бъдат върнати на AHW.

II.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПОМОЩТА

(13)

AHW е полски производител на стомана, който произвежда течни и дълги стоманени продукти, предимно висококачествени и специални видове стомана (лек и тежък профил).

(14)

През 1991 г. най-голямата част от акциите на HLW бяха придобити от италианския производител на стомана Lucchini и продадени през 2005 г. на Arcelor, които се сляха с Mittal Steel през 2006 г. (9)

1.   Програмата за преструктуриране от ИБП 2003

(15)

Комисията осъзнава, че HLW е имало сериозни финансови ограничения по време на приемане на бизнес плана. То не е получавало допълнителни средства от компанията майка Lucchini, която според Полша е била в дълбока финансова криза, и не е можело да продаде собствените си ценни активи поради регулаторни проблеми. Поради това между 1997 и 2003 г. дружеството е имало сериозен недостиг на налични средства, което е отразено в плана за преструктуриране (10).

(16)

Поради това, с цел възстановяване на жизнеспособността, ИБП 2003 на HLW определя няколко основни задачи за преструктуриране (вж. точка 3.2.), от които най-важните са:

а)

„Преструктуриране на активите и финансово преструктуриране с цел набиране на средства за осъществяването на настоящата програма, осигуряване на финансова ликвидност и намаляване на финансовите разходи.

б)

Осъществяване на инвестиции с цел допълнително подобряване на качеството и асортимента на произвежданите продукти и повишаване на конкурентоспособността на предприятието, намаляване на разходите […].

в)

По-нататъшно усъвършенстване на стандартите за опазване на околната среда.“

а)   Инвестиции

(17)

В ИБП 2003 (точка 3.3.) е посочено, че промишлената стратегия е дружеството „да се концентрира върху постепенното усъвършенстване на продуктовия си асортимент чрез значително намаляване на производството на профилни пръти и междинни заготовки и развитието на производство, насочено към специална стомана и стомана за строителството“. В тази връзка очакванията на HLW са „… да осъществява програма за поетапни инвестиции в следните области в завода: валцовъчен цех, ковашки цех, цех за изтегляне, цех за отливане на слитъци“, а валцовъчният цех за лентов материал е щял да бъде затворен.

(18)

За да осъществи гореописаната стратегия, дружеството планира инвестиционна програма от [между 150 млн. PLN и 220 млн. PLN] (11), която е представена в ИБП 2003, както следва:

Таблица 1

Планирани инвестиции в производството на стомана (= таблица 21 от ИБП 2003)

(в 000 PLN)

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Общо

Цех за стомана

 

 

 

 

[…]

[…]

Цехове за горещо валцуване

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[приблизително 95 %]

Общи

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Цех за изтегляне

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Общо

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[150—220 млн. PLN]

(19)

Както е посочено в точка 4.4 от ИБП 2003, инвестициите са насочени към модернизация на цеховете за горещо валцуване (вж. таблица 22 от ИБП 2003). Това включва модернизацията на цеха за средни профили, както и подмяната на пещите за повторно загряване в цеха за блуми и в цеха за тежки профили. Определеното време за осъществяване на инвестициите е посочено в таблица 23 от ИБП 2003, която показва, че почти всички инвестиции е трябвало да започнат през 2002 г.

б)   Преструктуриране на персонала

(20)

Съгласно ИБП 2003 (точка 4.11), дружеството планира да намали броя на своите служители от 1 249 на 850. Сега в ИБП 2005 се посочва, че работната сила ще бъде намалена на 700 души. В ИБП 2003 са определени 4,03 млн. PLN за преструктурирането на персонала, от които 1,5 млн. PLN е трябвало да бъдат осигурени чрез специално определена държавна помощ, 1,17 млн. PLN — чрез програма ФАР и 1,34 млн. PLN — от дружеството (12).

в)   Финансово преструктуриране

(21)

ИБП 2003 предвижда и финансово преструктуриране и преструктуриране на активите, което според плана (точка 3.2) се отнася до „изплащане на краткосрочни заеми и продажба на излишни активи, които не са свързани с производството.“

(22)

ИБП 2003 (точка 4.7) предвижда преструктуриране на дълга от 513,369 млн. PLN (според счетоводния баланс това са били общите дългосрочни и краткосрочни пасиви). Намерението е било това да се финансира от бъдещи печалби и преструктуриране на активи. От това преструктуриране са очаквани постъпления от 363 млн. PLN през 2004 и 2005 г., от които 60 млн. PLN е трябвало да покрият нови дългове.

(23)

По-конкретно Комисията разбира, че ИБП 2003 включва следните мерки за финансово преструктуриране: на първо място, опростен публичен дълг, което представлява помощ от 21,5 млн. PLN (вж. 4.12.2); на второ място, от 2000 г. насам HLW провежда текущо преструктуриране на активи чрез продажба на непроизводствени активи, като се предполага, че това ще осигури средства за финансиране на инвестиционната програма.

(24)

Преструктурирането на активите следва да се разглежда на фона на това, че активите на HLW вече са били обект на финансова транзакция, описана от HLW като „трансакция за продажба с обратен лизинг“. През 2000 г. дружеството е получило заем от 250 млн. PLN, гарантиран главно чрез ипотекиране на земя и сгради, собственост на дружеството. Това е засягало производствени и непроизводствени активи. Изплащането е трябвало да се осъществява с по две вноски годишно до 2010 г. Транзакцията е била необходима, тъй като HLW е имало нужда от налични средства, но дружеството не е можело да продаде непроизводствените си активи веднага. Това е щяло да стане в течение на следващите години и е щяло да доведе до набиране на средства и намаляване на финансовите разходи.

(25)

Според ИБП 2003 преструктурирането на активите е щяло да засяга непроизводствените активи (точки 4.7 и 4.8). Ясно е, че в края на 2001 г. е продадена първата част (53 ha) от 100 ha. Продажбата на други непроизводствени активи обаче е закъсняла, тъй като AKR (Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A. — дружество, чиито акционери са Агенцията за развитие на промишлеността и държавната хазна) е имало затруднения с урегулирането на правния статут на тази част от земята, която не е свързана с производството.

(26)

Тъй като от продажбата на земя не е имало налични средства, е предвиден гарантиран от държавата междинен заем от 300 млн. PLN. Планирано е заемът да се използва за инвестиции и за покриване на краткосрочните задължения (общо 219 млн. PLN). Освен това 53 млн. PLN са били определени за изтегляне в по-ранен период на инвестиции, които първоначално са планирани за след 2006 г. (тези 219 млн. + 53 млн., заедно с 10 % финансови разходи (т.е. 27 млн.) съставляват общо 299 млн.). Така от общите средства от [150—220 млн. PLN], планирани за инвестиции, поне […] млн. PLN (т.е. […] млн. PLN - 53 млн. PLN) следва да бъдат включени в тези 219 млн. PLN. Следователно останалата сума от […] млн. PLN (219 млн. PLN - […] млн. PLN) би трябвало да бъде разходът за краткосрочното финансово преструктуриране.

г)   Преструктуриране по отношение на опазването на околната среда

(27)

ИБП 2003 (точка 4.9) включва и отделна инвестиционна програма за околна среда, включваща прилагането на система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001 (0,5 млн. PLN), редица инвестиции в рамките на проект за рекултивация на терени с разходи от 50 млн. PLN и модернизация на направление енергетика (за която не са определени средства). Мерките е трябвало да започнат през 2002 г.

(28)

Разследването показа, че някои, но не всички мерки, посочени в ИБП 2003, са приложени според графика. По-специално изграждането на завод за преработка на отпадъци е било отложено за 2007—2008 г. и не е започнало до лятото на 2007 г. Освен това изграждането на завод за преработка на бракувани материали е било изоставено, тъй като преработката на бракувани материали се извършва от подизпълнител (13), което е по-рентабилно решение.

(29)

Разследването потвърди също твърдението на Полша, че разходите за преструктуриране по отношение на околната среда не е трябвало да се плащат по плана за преструктуриране, а да се покриват със собствени средства като постъпления от преструктурирането на активи.

д)   Финансиране на преструктурирането

(30)

В ИБП 2003 (точка 4.12) се установява недостиг на финансиране от 300 млн. PLN (вж. също отчета за паричния поток, точка 5.1.). Тъй като не е посочено друго твърдение, може да се приеме, че това е било единственото необходимо финансиране.

(31)

В точка 4.12 се посочва, че за преструктурирането е било необходимо финансиране от 113,6 млн. PLN през 2002 г. и 105,3 млн. PLN през 2003 г., както и финансови разходи от 21,9 млн. PLN за заемането на тези средства. Освен това са били определени допълнително 53 млн. PLN за изтегляне на инвестициите в по-ранен период. Не е посочено обаче за какво точно е било необходимо финансирането.

(32)

След 2003 г. изглежда не е имало необходимост от повече инвестиции. И действително, в своя ИБП 2005 AHW, описвайки ИБП 2003, потвърждава: „В програмата за преструктуриране […] беше прието, че ще се предприемат редица действия от стратегически и оперативен характер, в резултат на които се очакваше значително подобряване на рентабилността на дейностите, а като последствие — и финансова ликвидност. В програмата за преструктуриране се прие, че факторите на финансовата ликвидност постепенно ще се подобряват от 2003 г. нататък.“

е)   Заключение по отношение на усилията за преструктуриране според ИБП 2003

(33)

Преструктурирането, предвидено в ИБП, за което е била необходима извънредна подкрепа, включва инвестиция ([150—220] млн. PLN, включително 53-те млн. PLN за изтеглените за по-ранен период инвестиции), преструктуриране на работните места (4,03 млн. PLN), отписване на публичен дълг (21,5 млн. PLN), известно финансово преструктуриране (81,5 млн. PLN) и финансови разходи за заема (27,1 млн. PLN), общо на стойност 324,63 млн. PLN.

(34)

Преструктурирането е трябвало да бъде финансирано главно чрез гарантиран от държавата заем, с който е било планирано да се покрие недостигът на финансиране, дължащ се на забавянето на част от преструктурирането на активите. Поради това, за да се даде възможност на дружеството да осъществи финансово преструктуриране и инвестиции през 2002/2003 г. и евентуално през 2004 г., му е отпуснат междинен заем, гарантиран от държавната хазна. По тази причина проектът за преструктуриране естествено е бил свързан с график.

(35)

Въпреки това, в ИБП 2003 не е посочено, че преструктурирането на активите води до разходи за преструктуриране. По-скоро това е била текуща дейност, протичаща независимо от плана за преструктуриране, подпомогнат чрез държавната помощ, за която дейност очевидно не е било необходимо допълнително държавно финансиране. Също така някои мерки, които не са пряко свързани с възстановяването на жизнеспособността, като мерките за околната среда, са били финансирани чрез преструктурирането на активите, както припомни Полша, поради което са били провеждани извън преструктурирането.

(36)

В действителност единствената причина, поради която се споменава преструктурирането на активите, е защото то е трябвало да осигури финансиране чрез продажбата на непроизводствените активи. Не се споменава обаче изплащането на транзакцията за продажба с обратен лизинг.

2.   Държавна помощ

(37)

От помощта от 322 млн. PLN (изчислена като нетен еквивалент на помощта), одобрена първоначално в НПП, AHW е получило помощта, посочена в приложената таблица, предоставена от Полша:

Таблица 2

Държавна помощ, одобрена и получена през 2002 и 2003 г. (14)

 

НПП

(в 000 PLN)

Получена държавна помощ

(в 000 PLN)

Разлика

(в 000 PLN)

Общо 2002—2003 г.

321 878 000

203 946 000

117 932 000

(38)

Помощта е отпусната за три различни цели:

а)

0,33 млн. PLN за преструктуриране на работните места (първоначално са били планирани 1,5 млн.),

б)

20,56 млн. PLN за отписване на заеми (първоначално са били планирани 21,5 млн.), които са използвани за общо подобряване на финансовото състояние на дружеството,

в)

гарантиране на заем от 183,2 млн. PLN (46,3 млн. евро); (първоначално са били планирани 299 млн. PLN и са били одобрени от Комисията).

(39)

HLW е получило гарантирания от държавата заем от банка Pekao S.A. на базата на договор между HLW и банката от 10 декември 2003 г. В договора за заем се посочва, че заемът трябва да бъде изплатен пет години след подписването на договора, т.е. до 10 декември 2008 г.

(40)

AHW е кандидатствало за гаранцията през август 2003 г. Тя е отпусната с Решение на Министерския съвет от 31 декември 2003 г. и се отнася за номиналната стойност от 46,3 млн. евро плюс лихви и други свързани разходи от максимум 58,3 млн. евро. В решението на Министерския съвет е посочено, че помощта ще бъде необходима на HLW на първо място, за да финансира инвестициите, свързани с цеха за горещо валцуване и разходите за закупуване на имоти по договора за продажба с обратен лизинг и е постановено тя да бъде използвана за тази цел. И по-подробно:

а)

една част от заема е планирана за сума от максимум 14 600 000 EUR за финансиране на инвестиции в производството, инвестиция, свързана с валцовъчния цех и модернизация на машината за валцуване (клетки). Но между 30 септември 2004 г. и 28 февруари 2005 г. посредством 8 вноски са използвани само 2 854 355 EUR. Изплащането е станало на 16 септември 2005 г.;

б)

другата част на стойност 31 430 000 EUR, с която дружеството е искало да изплати останалата част от договора за продажба с обратен лизинг, е била предназначена за преструктуриране на дълг чрез повторно изкупуване на производствено имущество (земя и сгради). От 24 август 2004 г. дружеството е използвало 31 245 684 EUR, които е върнало на 16 септември 2005 г. Според полските власти и получателя заемът е бил използван за изплащане на договора за продажба с обратен лизинг от 2000 г.

(41)

Общо дружеството посочва, че е изплатило лихви на стойност 1 132 788,35 EUR, които е платило на траншове. В тази връзка е било преценено, че първият транш за изплащане на лихви, направен на 30 декември 2004 г., следва да бъде свързан със съответните изтеглени части от заема, а от този момент нататък сумите за лихвите да бъдат разпределяни между съответните общи стойности. Полските власти посочват, че това е довело до следната разбивка в плащанията на лихви:

Таблица 3

Платени лихви

Дата на плащане на лихви

Общо лихви

Лихви за частта от заема, използвана за изплащане на договора за продажба с обратен лизинг

Лихви за частта от заема, използвана за инвестиции

30.12.2004 г.

371 931 EUR

363 880 EUR

8 051 EUR

30.6.2005 г.

536 522 EUR

491 612 EUR

44 910 EUR

16.9.2005 г.

224 336 EUR

205 557 EUR

18 778 EUR

 

1 132 788 EUR

1 061 050 EUR

71 738 EUR

(42)

AHW е имало е следните видове разходи, свързани с гарантирания заем:

а)

такса за подготовка от 270 000 EUR;

б)

такса за държавната хазна от 583 300 EUR за предоставяне на гаранцията за заема, платена на 30 април 2004 г. (1 % от общата стойност на гаранцията от 58 330 000 EUR, независимо от действително предоставения размер на заема);

в)

разходи, направени от банката за договора за заем и прехвърлени на AHW: 55 947 EUR.

(43)

Молбата за заем на HLW от 2003 г. показва също, че намаляването на заема (в сравнение със сумата, одобрена с ИБП 2003) се е основавало на инициативата на самото HLW, тъй като то вече е било договорило заема. Въпреки това HLW си е запазило правото да кандидатства за оставащата помощ с таван от 75 млн. PLN, но това не е направено.

3.   Изпълнение на ИБП 2003

(44)

Не се оспорва, че ИБП 2003 е изпълнен само отчасти. Между 2002 и 2004 г. HLW е изразходвало само 58,7 млн. PLN за преструктуриране. Само [приблизително 25 % от общата сума на инвестициите, посочена в таблица 1] млн. PLN са изразходвани от […] млн. PLN за инвестиции за модернизация на цеха за горещо валцуване, предвидени за периода от 2002 до 2004 г. Инвестициите са засягали само модернизацията на цеха за средни профили, а в пещите за повторно загряване в цеха за блуми и в цеха за тежки профили инвестиции не са правени. Освен това, по-малко от половин милион от […] млн. PLN е инвестиран в завода за стомана и […] млн. PLN — за други общи инвестиции (за подробности вж. колоните за 2002, 2003 и 2004 г. в таблица 4 по-долу).

(45)

На Комисията не е предоставена информация за това дали е осъществено финансово преструктуриране. При все това, от ИБП 2005 Комисията вижда, че задлъжнялостта на HLW към 30 юни 2005 г. е била почти същата като на HLW в края на 2001 г. (вж. точка 1.8 от ИБП 2005). Освен това, HLW е успяло да постигне положителен оперативен резултат още през 2004 г. Поради това Комисията приема, че дружеството е постигнало планираното краткосрочно финансово преструктуриране.

(46)

Докладите на независимия консултант, отговарящ за мониторинга, потвърждават, че HLW не е било жизнеспособно през 2004 г., в края на 2004 г. или в края на 2005 г. АHW обаче е било жизнеспособно в края на периода на преструктуриране (края на 2006 г.).

(47)

Безспорно жизнеспособността в края на 2006 г. се дължи на редица фактори, които произтичат освен от частичната модернизация на цеха за валцуване, преди всичко от бурното развитие на стоманодобивния отрасъл, което е оказало изключително положително въздействие върху оборота на дружеството. Освен това, с придобиването на HLW от Arcelor — един силен инвеститор, са отстранени всички проблеми на HLW относно ликвидността. При все това, дружеството не е могло да обоснове общо формулираното си твърдение, че действителното използване на гаранцията с цел рефинансиране е било причина дружеството да постигне жизнеспособност.

4.   Промени в ИБП 2003

(48)

През 2005 г. навлизането на нов собственик е довело до съществена промяна в инвестиционната стратегия. Вместо модернизацията на съществуващите цехове за горещо валцуване, AHW вече планира изграждането на нов цех за валцуване с капацитет за производство на дълги продукти за приложение в строителството. Очевидно в цеха като входящ материал ще се използват 160 mm заготовки CC и продуктовият му асортимент ще включва арматурни пръти от въглеродна стомана, пръти с цилиндрично сечение и лентов материал, леки профили и профили с квадратно напречно сечение. Полша обяснява, че това адаптиране е реакция спрямо развитието на строителния пазар, за който се прогнозира значителен растеж в района на Варшава в продължение на много години, което би могло да осигури на AHW „предимството на първия“ поради местоположението му във Варшава.

(49)

Новият цех ще заработи напълно до средата на 2008 г. и ще замени съществуващите цехове за горещо валцуване, за чиято модернизация вече са инвестирани [приблизително 25 % от общата сума на инвестициите, показани в таблица 1] млн. PLN. Общите разходи по инвестиционната програма са обобщени в следната таблица:

Таблица 4

Разходи за новата инвестиционна програма в ИБП 2005

В 000 PLN

2002 г. (15)

2003 г. (15)

2004 г. (15)

2005 г.

2006 г.

Общо

Цех за стомана

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Цехове за горещо валцуване

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[приблизи-телно120 % от общата сума на инвестициите, показани в таблица 1]

Общи

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Общо

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[приблизително 140 % от общата сума на инвестициите, показани в таблица 1]

(50)

Така вече общите разходи за инвестиции ще бъдат [приблизително 140 % от общата сума на инвестициите, показани в таблица 1] млн. PLN, от които се планира [приблизително 120 % от общата сума на инвестициите, показани в таблица 1] млн. PLN да се отделят за цеха за горещо валцуване и така инвестициите ще са с […] млн. PLN повече от първоначално определените. Тези разходи обаче включват […] млн. PLN за цеха за средни профили, който вече е завършен. Ако те се приспаднат от […] млн. PLN, разходите за новия цех за валцуване ще възлизат на [по-малко от 200] млн. PLN.

5.   Развитие на капацитет

(51)

Развитието на капацитета на AHW е представено в следната таблица:

Таблица 5

Максимален производствен капацитет за година в хиляди тона

Производство

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Забележки

Течна стомана

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[приблизително 100 % от общия капацитет на цеха]

[същото]

Няма промени

Плоски продукти

20

20

20

20

0

0

0

Предвидено в Протокол № 8

Цех за валцуване — валцдрат

180

180

180

180

180

0

0

Предвидено в Протокол № 8

Валцувани профилни пръти — леки профили

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[приблизително 40 %]

0

Нова стратегия (16)

Валцувани дълги продукти — тежки профили

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[приблизително 60 %]

0

Нова стратегия (16)

Валцувани ковани профили

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

0

Нова стратегия (16)

Студеновалцуван щрипс

30

0

0

0

0

0

0

Предвидено в Протокол № 8

Нов цех за валцуване

0

0

0

0

0

[…]

[приблизително 70 %]

Нова стратегия (не е предвидено в Протокол № 8)

(52)

След като новият цех за валцуване започне да функционира изцяло през 2008 г., старият цех за валцуване ще бъде затворен. До 2007 г. няма момент, в който общото производство на дружеството да е надвишавало максималния капацитет от […] тона. Така изменението на инвестиционната програма ще доведе до допълнително намаляване на капацитета на дружеството с […] тона.

III.   ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

(53)

В писмото си от 6 декември 2006 г. Комисията посочи, че планът за преструктуриране на AHW не е бил изпълнен, и отбеляза, че възнамерява да разследва дали това представлява неправилно използване на предоставената помощ за преструктуриране. По-специално Комисията посочи, че голяма сума от помощта не е била използвана правилно.

(54)

Освен това Комисията изрази съмнение дали може да приеме актуализирания бизнес план съгласно точка 10 от Протокол № 8, тъй като той се отнася до нова инвестиция, която би могла да е полезна, но да не е необходима за преструктурирането на дружеството.

IV.   МНЕНИЕ НА ПОЛША

(55)

Полските власти твърдят, че AHW е използвало държавната гаранция в съответствие с условията, при които тя е била отпусната, и обясняват, че:

а)

на първо място, изплащането на транзакцията за продажба с обратен лизинг е свързано с инвестициите, които са описани само като твърде обща мярка, без да се опишат подробно конкретни инвестиции;

б)

на второ място, гаранцията е била част от финансовото преструктуриране, тъй като стойността на разходите за преструктуриране е била 857 млн. PLN, след като те считат и загубите, и задълженията като разходи за преструктуриране. Полша посочва, че те се състоят от загуби от 150 млн. PLN за 2002 и 2003 г., представени в прогнозния счетоводен баланс (стр. 79, ИБП 2003). Освен това, дружеството е имало дългосрочни и краткосрочни дългове от 513,4 млн. PLN. Допълнителните разходи произтичат от преструктурирането на работните места и инвестициите (190,5 млн. PLN);

в)

на трето място, транзакцията е била част от преструктурирането на активите, което е предвидено в плана за преструктуриране. Поради това дружеството е решило „да замени договора за продажба с обратен лизинг с финансов заем с по-малки разходи“, за да намали „отрицателното въздействие на съществуващия финансов дълг върху паричния поток“. Полша отбеляза, че това е било спешно, тъй като HLW е било на „предела на изчерпването на финансовите си ресурси“.

(56)

Полските власти твърдят още, че транзакцията за продажба с обратен лизинг също е допринесла за жизнеспособността на дружеството, но не обосновават твърдението си.

(57)

Полските власти потвърждават, че моментът на отпускане на помощта е бил от решаващо значение. Всъщност те посочват, че „необходимост от държавна помощ е имало само през 2003/2004 г.“, точно когато е имало недостиг на финансиране (17).

(58)

Полските власти напомнят, че AHW е върнало помощта. Държавната гаранция е трябвало да бъде само допълнение към другите гаранции за заема. Всъщност на банката е дадена гаранция под формата на ипотека върху земя и върху всички дълготрайни активи, както и седем менителници. Освен това Полша предостави информация за различни други финансови инструменти, които HLW също е използвало по това време, и съответно твърди, че HLW е можело да получи финансиране на пазара и без гаранцията.

(59)

Полските власти напомнят, че Arcelor не биха закупили дружеството, ако не бяха сигурни, че HLW е „имало право на държавната помощ, която е получило за процеса на преструктуриране“.

(60)

Полските власти подчертават, че изменението на плана ще доведе до по-обширна инвестиционна програма от предвидената в първоначалния план и че окончателно е определено цялата инвестиция да приключи до края на 2006 г. (т.е. до края на периода на преструктуриране). Поради това полските власти са на мнение, че не следва да се счита, че има неправилно използване на помощта и че предложеното изменение на плана следва да се приеме за съвместимо с правилата на Общността.

(61)

Полските власти отбелязват, че инвестицията, предвидена в ИБП 2005, т.е. заменянето на цеха за средни профили, е била обсъждана още през 1997 г. Но от 1997 г. до 2003 г. дружеството е имало недостатъчни парични потоци, за да финансира тази инвестиция. Едва след като Arcelor закупува дружеството, е имало достатъчно средства на разположение за финансирането (18). Освен това Полша твърди, че продуктовият асортимент е бил определен само най-общо в ИБП 2003 и това, което е определено, не е било оптимално, за да удовлетворява променената структура на търсенето на полския пазар, която е изисквала адаптиране на продуктовия асортимент.

(62)

Полските власти твърдят, че измененията в ИБП 2005 нямат отрицателно отражение върху Протокол № 8. Новият план е необходим за постигане на „трайна жизнеспособност“. Текущата жизнеспособност в края на периода на преструктуриране се е дължала единствено на доброто състояние на пазара и на съотношението цена/приходи/разходи. В този смисъл се твърди, че технологията за валцуване на блуми не би осигурила на дружеството дългосрочна конкурентоспособност и е трябвало да бъде заменена с модерен процес на непрекъснато леене.

(63)

Полските власти смятат, че дори ако получената помощ се е считала за допълнителна оперативна помощ, би следвало да се приеме, че тя се балансира чрез компенсаторните мерки, т.е. допълнителното намаляване на капацитета на дружеството след изменението на стратегията. Полските власти също потвърждават, че HLW не е реализирало всичките си инвестиции, защото преструктурирането на активите му е било забавено.

(64)

Полша информира Комисията също и за лихвения процент, определен за заема, както е посочено по-горе в съображение 41, и за другите разходи, наложени във връзка със заема и гаранцията, описани в съображение 42.

V.   МНЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

(65)

Получателят представи мнения по отношение на започването на процедурата и впоследствие беше уведомяван за обмена на информация между Комисията и полските власти.

(66)

AHW твърди, че голяма част от помощта е използвана за обратно изкупуване на някои активи, отдадени на лизинг с цел намаляване на финансовите разходи. Нещо повече — тъй като инвестициите се отнасят до отдадено на лизинг имущество, неговото обратно изкупуване би могло да се възприеме като част от преструктурирането.

(67)

Получателят също така твърди, че гаранцията е била дадена преди присъединяването на Полша към Европейския съюз (резолюцията на Министерския съвет е приета през декември 2003 г.) и следователно полското правителство е трябвало да определи целта на помощта. Освен това дружеството отбелязва, че е използвало помощта изцяло в съответствие с решението, предоставящо гаранцията.

(68)

AHW припомня, че новият план следва да обслужва целите на стария план и промяната на стратегията е необходима за дългосрочната жизнеспособност на дружеството.

VI.   ОЦЕНКА

1.   Приложимо право

(69)

Точка 1 от Протокол № 8 гласи, че „въпреки членове 87 и 88 от Договора за ЕО, държавната помощ, предоставена от Полша за целите на преструктурирането на особени части от полската стоманодобивна индустрия, се счита за съвместима с общия пазар“, ако inter alia са изпълнени условията, предвидени в протокола.

(70)

Гратисният период за отпускането на помощ за преструктуриране на полската стоманодобивна промишленост съгласно Европейското споразумение беше удължен от Съвета до присъединяването на Полша към Европейския съюз. Тази договореност беше приета в Протокол № 8 като част от присъединяването на Полша към Европейския съюз. За да се постигне тази цел, протоколът включва времева рамка, простираща се в периода преди и след присъединяването. По-конкретно тя разрешава ограничена сума за помощ за преструктуриране през периода от 1997 г. до 2003 г. и забранява всякаква друга държавна помощ за полската стоманодобивна промишленост с цел преструктуриране между 1997 г. и 2006 г. В това отношение договореността ясно се отличава от други разпоредби от Договора за присъединяване като междинния механизъм, предвиден в приложение IV („процедурата за съществуващи помощи“), който засяга само държавни помощи, отпуснати преди присъединяването, когато те „все още се прилагат след“ датата на присъединяването. Поради това Протокол № 8 може да се счита за lex specialis, който, поради материята, която засяга, заменя всички други разпоредби от Акта за присъединяване (19).

(71)

Следователно, въпреки че членове 87 и 88 от Договора за ЕО по правило не се прилагат за помощи, отпуснати преди присъединяването, които не се прилагат след присъединяването, разпоредбите на Протокол № 8 пренасят мониторинга на държавните помощи съгласно Договора за ЕО върху всички помощи, отпуснати за преструктуриране на полската стоманодобивна промишленост между 1997 и 2006 г.

(72)

Решението може да се вземе съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО след присъединяването на Полша, тъй като в отсъствието на специфични разпоредби в Протокол № 8 следва да се прилагат обичайните правила и принципи. Следователно се прилага и Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (наричан по-долу „Процедурен регламент“) (20).

2.   Неправилно използване на помощ

(73)

Точка 18, буква а) от Протокол № 8 предоставя на Комисията правомощията да предприема „необходимите стъпки, които изискват всяка въпросна компания да възстанови предоставена ѝ помощ в нарушение на условията, предвидени в този протокол […], ако наблюдението на преструктурирането покаже, че ангажиментите за преходните уговорки, съдържащи се в протокола, не са изпълнени“.

(74)

След официалното разследване Комисията заключи, че Полша не е могла да разсее съмненията ѝ за неправилно използване на помощта за преструктуриране. Комисията стига до заключението, че дружеството не е изпълнило добре своя план за преструктуриране, както ясно се посочва в точка 9, букви а) и з) от Протокол № 8. Комисията отбелязва, че от предоставените финансови средства (около 34 млн. евро) само незначителна част е използвана за финансиране на инвестиции съгласно ИБП 2003, а останалата част, т.е. 31,2 млн. евро, е използвана за цели, които не са посочени в плана.

(75)

За да стигне до това заключение, Комисията оцени най-напред какъв вид мерки са планирани в първоначалния ИБП, след това дали мерките, които са прилагани от дружеството, по някакъв начин са били несъвместими с общия пазар, а впоследствие оцени и въздействието на несъвместимостта на неправилно използваната помощ с оглед на цялостния план, преди да разгледа размера на помощта. Въпросът дали новият план може да промени това заключение е обсъден в следващата глава 3.

а)   Обхват на преструктурирането, определено в първоначалния инвестиционен план

(76)

Най-напред Комисията изяснява обхвата на ИБП 2003 и дали изплащането на договора за продажба с обратен лизинг на производствените активи, за който основно е използвана помощта за преструктуриране, е включено в ИБП 2003.

(77)

Както е посочено в съображение 34, основната задача на плана за преструктуриране е била да се обезпечи изпълнението на някои мерки, които са били необходими за своевременното възстановяване на жизнеспособността на HLW. Това е засягало главно инвестициите и финансовото преструктуриране. В плана е наблегнато на осигуряването на възможност дружеството да се преструктурира през 2002 и 2003 г.

(78)

На първо място, според ИБП 2003 HLW е щяло да инвестира [150—220] млн. PLN. Но както получателят, така и полските власти изглежда считат, че придобиването на производствените активи би могло да се разглежда като част от инвестиционната програма. Полша твърди, че инвестициите са били описани като съвсем обща мярка, без да се описва подробно някоя от инвестициите. Освен това получателят твърди, че покупката е била необходима за процеса на преструктуриране, „тъй като заводът е нямало да може да функционира по време на преструктурирането без тези съоръжения“.

(79)

Комисията не може да приеме тези аргументи. Видно е, че в точка 4.4 от ИБП 2003 инвестициите са определени по отношение на разходи (таблица 21 от ИБП 2003, представена като таблица 1 в точка 18), предмет (таблица 22 от ИБП 2003) и време (таблица 23 от ИБП 2003). Не се посочва нищо за изплащането на договора за продажба с обратен лизинг на производствените активи. Всъщност този опит по-скоро показва, че нито получателят, нито полските власти са виждали правдоподобно основание за изплащане на договора за продажба и лизинг. В противен случай това би било включено в плана.

(80)

На второ място, ИБП 2003 предвижда ограничено финансово преструктуриране. В свои по-късни съобщения полските власти твърдят, че сумата за обратното изкупуване на производствените активи следва да бъде включена във финансовото преструктуриране (21). Те твърдят, че финансовото преструктуриране е покрило и съществуващите загуби от 150 млн. PLN и разсрочването на дълга от 513 млн. PLN и така се получават общи разходи за преструктуриране от около 858 млн. PLN.

(81)

Комисията обаче не може да приеме, че съществуващите загуби от 150 млн. PLN и разсрочването на дълга от 513 млн. PLN са разходи за преструктуриране. Както е посочено в съображение 22, Комисията не оспорва, че в точка 4.7 от ИБП 2003 се споменава, че „дружеството възнамерява да преструктурира задължението от 513 млн. PLN“. Не е посочено обаче, че това непременно е част от задачите за преструктуриране. В действителност, в точка 3.2 само „изплащането на краткосрочни заеми и продажбата на излишни активи, които не са свързани с производството“, се отбелязва като задача на преструктурирането.

(82)

Освен това не е обичайно всички видове загуба да се считат просто за разходи за преструктуриране, както твърди Полша. Пасивите от счетоводния баланс не са непременно еквивалентни на разходи за преструктуриране, тъй като задълженията като такива представляват част от нормалната бизнес дейност. Вярно е, че прекомерните задължения могат да предизвикат затруднения, но тогава за преструктурирането трябва да се определят конкретни мерки като вливане на капитал или заеми или споразумения за разсрочване на заеми с цел справяне със задълженията. Планът не включва никоя от тези мерки за финансовото преструктуриране (точка 4.7, пети параграф).

(83)

Действително, в точка 4.7 от ИБП 2003 се посочва, че за финансиране на преструктурирането са били необходими само 363 млн. PLN. Това е по-малко от общия съществуващ дълг от 513 млн. PLN. Освен това, 60-те млн. PLN, упоменати в точка 4.7, изглежда са свързани с бъдещ оборотен капитал. Следователно най-много 300 млн. PLN са щели да се използват за преструктурирането (вж. съображение 30 по-горе).

(84)

Все пак използването на тези 300 млн. PLN е разяснено в точка 4.12.1 от ИБП 2003 по отношение на разходите и източниците на програмата. В тази точка се обяснява, че за периода 2002—2003 г. е необходимо общо финансово покритие от 219 млн. PLN. Като се има предвид, че то е трябвало да включва и инвестициите, както е посочено по-горе в съображение 26, средствата, оставащи за финансово преструктуриране, са само […] млн. PLN.

(85)

Тези 81,5 млн. PLN дори не биха покрили сумата за изплащане на договора за продажба с обратен лизинг. В точка 3.2 ясно е посочено, че финансовото преструктуриране ще засяга само краткосрочния дълг. Следователно финансовото преструктуриране, включено в плана, е било ограничено до 81,5 млн. PLN, които обаче не са засягали изплащането на договора за продажба с обратен лизинг. След като е трябвало да бъде изплатен през годините до 2010 г., този договор естествено е бил дългосрочно задължение. Поради това изплащането на договора за продажба с обратен лизинг също не може да се разглежда като част от финансовото преструктуриране, което да се допълва с помощ.

(86)

И накрая, полските власти изглежда приемат, че изплащането на транзакцията за продажба с обратен лизинг не е било част от преструктурирането на активите, тъй като те не оспорват това. Все пак те непряко засягат преструктурирането на активите, когато цитират пасаж от частта за преструктурирането на активите: „гореспоменатата продажба ще осигури възможност на Huta L.W да изплати част от своите заеми и да поддържа финансова ликвидност“ (точка 64 от писмото от 4 юни).

(87)

Въпреки това полските власти не признават, че никъде не се посочва, че целият дълг по продажбата с обратен лизинг трябва да се разсрочи, а в плана се отбелязва няколко пъти, че разсрочването засяга само непроизводствените активи. Това се повтаря два пъти в същата глава, от която е взет горепосоченият цитат на полските власти. Всъщност там ясно се определя, че някои дългове по договора за продажба с обратен лизинг, а именно тези, които са свързани с непроизводствените активи (вж. точка 4.12.1 от ИБП 2003), ще подлежат на преструктуриране на активите. Това засяга така наречените „проекти 100 ha“ и „88 ha“. Целта на това преструктуриране на активи е била да освободи налични средства за осъществяване на инвестициите. Това същевременно би намалило финансовите разходи по дълга. Въпреки това не е посочено, че целият договор за продажба с обратен лизинг трябва да бъде изплатен по-рано от предвиденото, за да се намалят финансовите разходи. По-скоро преструктурирането на активите има за цел само да „намали“ финансовите разходи, а не да ги премахне.

(88)

И накрая, предвид финансовите ограничения на HLW, Комисията не вижда причина, поради която HLW е трябвало да има за цел да изкупи производствените си активи, когато изплащането е било дължимо едва на по-късен етап. Действително, по никакъв начин не е показано, че лизинговият договор би представлявал пречка за преструктурирането. По-специално, точка 4.12 от ИБП 2003 не подкрепя това предположение, тъй като в нея само се посочва, че чрез продажбата на някои активи, които преди това са били определени като непроизводствени, HLW би било в състояние да намали разходите за обслужване на лизинговия договор. Това е съвсем логично, като се има предвид, че активите са щели да бъдат продадени, за да се изплати (частично) заемът и така HLW да се освободи от плащане на лихви за заема. Това обаче няма никаква връзка с обратното изкупуване на производствените активи, което не би могло да генерира налични средства, тъй като тези активи са щели да бъдат запазени от фирмата.

(89)

Поради това обратното изкупуване на производствените активи не е било предвидено в ИБП 2003. Следователно HLW е използвало помощта за цел, която не е включена в плана за преструктуриране, който е бил основата за разрешаването на помощта. Това означава, че помощта е използвана в нарушение на НПП и решението за разрешаване, т.е. Протокол № 8. Съгласно член 1, буква ж) от Процедурния регламент това би могло да се счита за неправилно използване, тъй като за такова се определя използването на помощ в нарушение на решението за одобряване на държавна помощ (22).

б)   Несъвместимост на неправилно използваната помощ

(90)

След като бе установено, че получената държавна помощ не е използвана в съответствие с плана, необходимо е да се докаже, че тази неправилно използвана помощ е и несъвместима с общия пазар.

(91)

Формално погледнато, такова заключение вече може да се направи от факта, на първо място, че дружеството не е използвало помощта в съответствие с плана, който съгласно Протокол № 8 е длъжно да прилага правилно и, на второ място, че всяка друга държавна помощ извън ИБП, НПП и Протокол № 8 е несъвместима с общия пазар съгласно точка 18 от Протокол № 8.

(92)

В допълнение Комисията отбелязва, че тя не би могла да сметне действителното използване за съвместимо с общия пазар въпреки факта, че AHW е възстановило своята жизнеспособност. В тази връзка Комисията би искала да изясни, че въпреки че получателят се съмнява дали неговата настояща жизнеспособност е достатъчна, трябва да се има предвид, че неговото разбиране за жизнеспособност се отклонява от начина, по който жизнеспособността е определена в приложение 3 към Протокол № 8. Това разбиране беше прието в Протокол № 8, наблюдавано от двете договарящи се страни и не може да се изменя с обратна сила от получател.

(93)

Все пак Комисията отново отбелязва на първо място, че съвместимостта не произтича просто от факта, че HLW е възстановило жизнеспособността си през 2006 г. Всъщност само възстановяването на жизнеспособността не е достатъчно, за да се определи даден проект за преструктуриране за съвместим с общия пазар. Освен това трябва да е гарантирано, че възстановяването на жизнеспособността е постигнато с държавна помощ в минималния размер, необходим за преструктурирането, и че са приложени компенсаторни мерки. Комисията припомня, че тези условия са посочени в член 8, параграф 4 от Европейското споразумение, което се упоменава в точка 1 от Протокол № 8. Всъщност идеята, че държавната помощ трябва да е в минималния необходим размер, предполага, че помощта не следва да се използва за финансиране на инвестиция или мярка, която не е от съществено значение за преструктурирането (23).

(94)

На второ място Комисията припомня, че планът, т.е. задачите за преструктуриране и мерките за тяхното финансиране трябва да гарантират ex ante, че ще бъде постигната жизнеспособност. Всъщност в ИБП 2003 е наблегнато специално на инвестициите и на изтегляне на инвестициите за по-ранен период при използването на държавната помощ. В плана е посочено, че инвестициите трябва да бъдат изтеглени за 2003 г. благодарение на междинния заем. Освен това е отбелязано, че преструктурирането на активите се очаква да се осъществи през 2004 и 2005 г., което очевидно е твърде късно за изпълнение на инвестиционната програма. Затова заемът е бил осигурен, за да обезпечи недостига на финансиране. Действително, във въведението към плана се повтаря, че „изпълнението на програмата за преструктуриране в съответствие с приетия график и продължаването на функционирането на предприятието ще изискват необходимия междинен заем.“ В заключение, междинният заем е бил счетен за необходим, за да се изтеглят инвестициите за по-ранен период в съответствие с определен график.

(95)

Поради това фактът, че HLW е решило да изплати договора за продажба с лизинг на производствени активи и да не осъществи навреме инвестициите показва, че от гледна точка ex ante действията на HLW са застрашили шансовете му за възстановяване на жизнеспособността. Всъщност полските власти не са съобщили никаква причина, поради която през август 2003 г., когато HLW кандидатства за гаранцията, ситуацията би трябвало да е променена, като се има предвид, че това е било само пет месеца след последната актуализация на плана през март 2003 г. Следователно това използване на помощта не е било изпълнение на плана, а по-скоро, предвид факта, че инвестициите са били свързани с график — пречка за правилното изпълнение на плана. Така, от гледна точка ex ante, дружеството очевидно е застрашило жизнеспособността си въпреки факта, че по-късно я е възстановило.

(96)

Вярно е, че финансовите ресурси са заменими, и фактът, че държавната помощ не е използвана в съответствие с плана, би могъл да означава, че е можело планът за преструктуриране да се финансира чрез други средства, първоначално планирани да се използват за други цели, за които помощта се използва сега. Въпреки това подобна аргументация не е приемлива в случая на проект за преструктуриране, при който финансовите средства на дружеството следва да се използват за преориентирането на предприятието и поради затрудненията на дружеството не следва да остават свободни средства за проекти извън плана. Следователно използването на средства от гарантирания от държавата заем за изплащане на заема за производствените активи допринася за намаляването на дейностите за преструктуриране, особено за навременното осъществяване на горепосочените инвестиции.

(97)

Освен това Комисията не вижда уместността на аргумента, представен от полските власти и от получателя за това, че през 2003 г. дружеството е било в толкова затруднено финансово положение, че не е било в състояние да предприеме инвестиции. Това е така, тъй като Комисията не разбира защо дружество в такова състояние би избрало изплащането на дългосрочен заем вместо други мерки, които са били определени като необходими за възстановяването на жизнеспособността.

(98)

И накрая, не е уместно сегашното предложение на дружеството да навакса неосъществените през 2004 г. инвестиции, тъй като изпълнението е било свързано с определен график, който е смятан за единствения начин за възстановяване на жизнеспособността до края на 2006 г. Нарушение определено има и то не може да бъде променено с промяна в ИБП. Това е така дори въпреки факта, че ИБП 2005 предвижда допълнителни инвестиции, тъй като те не могат да поправят неправилното използване на помощта.

(99)

На трето място, дори ако HLW бе приело през август 2003 г., че инвестициите вече няма да са необходими за възстановяване на жизнеспособността, това би означавало, че HLW е посочило прекомерно големи разходи за преструктуриране в ИБП 2003 и че получената помощ не е била необходима за преструктурирането. Въпреки това Комисията счита, че не е вероятно дружеството да е променило становището си само пет месеца след завършване на ИБП 2003 (през март 2003 г.), когато, през август 2003 г., то кандидатства за гаранцията и посочва, че основната част е необходима, за да се изплати заемът за производствените активи. За да обоснове подобно твърдение, дружеството е трябвало непременно да уведоми Комисията своевременно за този факт, но не го е направило.

(100)

Независимо от това, дори ако инвестициите не са били необходими, пренасочването на средствата за изплащане на транзакцията за продажба с обратен лизинг на производствените активи не би могло да се оправдае като разход за преструктуриране. Всъщност финансирането на изплащането на договора за продажба с обратен лизинг на производствени активи е било уредено и изплащането е можело да стане след периода на преструктуриране. Може да е вярно, че това води до финансова тежест, но явно тя е взета под внимание във финансовите прогнози в ИБП 2003. Тъй като активите не могат да бъдат продадени, единственият резултат от изплащането по този начин би било облекчаването от финансовите разходи, което би осигурило на HLW допълнителна ликвидност. Това означава, че HLW е получило допълнителни налични средства, които могат да се считат за оперативна помощ, която би могла да доведе дори до мерки, предизвикващи прекомерно изкривяване на пазара. Ето защо Комисията не вижда как такива мерки биха могли да бъдат разрешени, ако тя беше уведомена за тях. Също така, ако инвестициите наистина не са били необходими, действителното използване на помощта отново би се считало за несъвместимо с общия пазар.

(101)

И накрая, Комисията не оспорва аргумента на получателя, че гаранцията е била използвана в съответствие с решението на правителството и че правителството е било компетентно да определи предназначението на помощта. Въпреки това Комисията отбелязва, че това не оказва влияние върху съвместимостта на гаранцията, която следва да бъде определена в съответствие с Протокол № 8 и ИБП 2003, които не включват помощи за одобрената от правителството цел в решението за предоставяне на помощ.

(102)

С оглед на гореспоменатото Комисията следва да заключи, че помощта е била използвана по начин, който е несъвместим с точки 9 и 18 от Протокол № 8. Следователно тя е несъвместима с общия пазар.

в)   Въздействие на несъвместимостта на неправилно използваната помощ върху целия план за преструктуриране

(103)

И накрая, необходимо е да се определи въздействието на несъвместимостта на неправилно използваната помощ.

(104)

В тази връзка Комисията би искала на първо място да изтъкне, че настоящото разследване не установи, че някои разходи за преструктуриране вече не са нужни, а че има неправилно използване на част от държавните средства. Може да е вярно, че някои инвестиции биха могли да бъдат отменени — в най-добрия случай след получаване на одобрение от Комисията. Това би означавало, че действителните разходи за преструктуриране са по-малки и че съответната част от помощта ще трябва да бъде възстановена — подход, който Комисията е възприела в предишни дела за преструктуриране в стоманодобивната промишленост (24). При все това, в настоящия случай въпросът не е само в това, че някои разходи за преструктуриране са станали излишни, а проблемът е, както беше обсъдено по-горе, че цялото финансиране на част от преструктурирането (т.е. тези 31,2 млн. евро) е загубило смисъл, като се има предвид, че от гледна точка ex ante междинният заем е използван почти изцяло по начин, който не е съобразен с ИБП и е застрашил възстановяването на жизнеспособността, или от гледна точка на момента, когато е настъпила промяната, той е осигурил на дружеството налични средства в излишък, които е трябвало да бъдат върнати. Освен това такова неправилно използване не може да бъде коригирано с обратна сила чрез осъществяване на инвестицията от страна на дружеството на по-късен етап, тъй като средствата са били предоставени с цел осигуряване на възможност за финансиране на инвестициите и финансово преструктуриране в точно определен момент. Това стимулиране чрез помощта вече не е било актуално през 2005 г. Всъщност, ако преструктурирането беше организирано на по-късен етап, нямаше да има нужда от никаква помощ, по-специално от междинния заем, гарантиран от държавата. Следователно неправилното използване на помощта засяга всички средства, осигурени чрез междинния заем, които са използвани за продажбата с обратен лизинг на производствените активи.

(105)

Освен това Комисията е наясно, че излишъкът на ресурси в края на периода на преструктуриране не е нещо необичайно и че едно дружество не следва да бъде санкционирано за постигането на по-добри резултати в сравнение с очакваните ex ante. Това обаче би следвало да води до по-добри бизнес резултати, които да осигуряват на дружеството по-големи маржове за по-ранно изплащане на дълга например. Това не означава, че дружеството може да пренасочва почти цялата помощ за цели, които не са посочени в бизнес плана.

(106)

На второ място следва да се напомни, че дружеството е получило и няколко други мерки за държавна помощ, например отписването на дълг и част от гарантирания заем, използвана за финансиране на инвестиции. Тези мерки са осъществени в съответствие с плана и са помогнали на дружеството да постигне жизнеспособност.

(107)

Независимо от това би могло да се приеме, че цялото преструктуриране следва да се смята за неуспешно, тъй като планът е осъществен само частично, а от гледна точка ex ante само пълното осъществяване на плана за преструктуриране би гарантирало, че жизнеспособността е възстановена. Все пак в тази връзка вероятно има значение, че дружеството е възстановило жизнеспособността си (25). Случаят е такъв, поне доколкото дружеството не е получило прекомерно голяма помощ, която не е била необходима за възстановяване на жизнеспособността. С други думи, ако тази облага е била върната, това щеше да възстанови ex ante положението, т.е. да потвърди получаването на прекомерна помощ. В такъв случай останалите мерки, които са приложени в съответствие с плана, може действително да са допринесли за възстановяване на жизнеспособността. Следователно те биха могли да се считат за съвместими при условие, че получената прекомерна помощ е била върната.

(108)

Следователно, тъй като останалите мерки са осигурили възстановяването на жизнеспособността с минималната необходима помощ, Комисията може да заключи, че има неправилно използване само на пренасочената сума от гарантирания заем, а не на цялата сума на помощта за преструктуриране, и че другите мерки съгласно ИБП 2003 си остават съвместими.

г)   Елемент на помощ в неправомерно използваната част от гарантирания заем

(109)

И накрая, трябва да се определи елементът на помощ в гарантирания от държавата заем от 31 245 684 EUR. По принцип интензитетът на помощта в гаранцията може да бъде до 100 % (26).

(110)

Все пак Комисията признава, че гаранцията като вид помощ в този случай е имала ограничено изкривяващо въздействие, като се има предвид, че заемът, за който HLW е получило гаранция, е изплатен след една година от Arcelor. Поради това Комисията счита, че за да се възстанови цялата облага, получена от дружеството, е необходимо да се върне само субсидията за лихви, дадена с гаранцията за периода, в който заетите средства са били на разположение на дружеството. Освен това Комисията отбелязва, че дружеството все още е имало шансове да получи финансиране и е могло да предостави добро обезпечение. Това се потвърждава в договора за гаранцията, в който се изисква да има обезпечение.

(111)

Според постоянната практика на Комисията субсидията за лихви би следвало да е равна на разликата между лихвата, която би било необходимо да се плаща в пазарни условия, и действително заплатената от дружеството лихва. В този случай пазарната лихва би се изчислила на базата на референтната ставка в момента на предоставяне на средствата (август 2004 г.) плюс 400 базисни точки, като се има предвид, че HLW не е било жизнеспособно през 2004 г. (вж. съображение 46 по-горе), а е било дружество в затруднено положение (27). Установената практика на Комисията не позволява преминаване под 400 базисни точки (28). По-голямо увеличение обаче не е необходимо, тъй като дружеството е предоставило обезпечение и стоманодобивният отрасъл е имал добри показатели през 2004 г.

(112)

Тъй като заемът не е предоставен в PLN, а в евро, Комисията прилага референтната ставка за Еврозоната, т.е. 4,43 %. В тази връзка следва да се напомни, че действително постигнатата облага следва да бъде оценена, като се сравнят условията, постигнати от дружеството, и условията, които биха били постигнати в пазарни условия (без държавната помощ). Обичайна пазарна практика е лихвата за кредити да се определя на базата на референтната ставка (обикновено съответната междубанкова референтна ставка) за валутата на главницата, тъй като колебанието на стойността на парите се свързва с икономиката, в която се използва дадена валута. Следователно в случая на заем, определен в евро, референтната ставка, прилагана от кредитор, работещ в условията на пазарна икономика, следва също да бъде тази, която се използва за кредит, определен в евро, въпреки че заемът е предоставен в Полша.

(113)

Следователно годишната лихва е трябвало да бъде 8,43 %., т.е. тя е трябвало да възлиза на 2 807 206 EUR. Необходимо е тя да се сравни с действителните разходи, които е направило дружеството. Те включват лихвата от 1 061 050 EUR плюс премии за гаранцията (както е посочено в съображение 42, букви а) и б), които, според практиката на Комисията, следва да се вземат под внимание, когато се изчислява размерът на помощта от гаранцията (29).

(114)

Разходът за гаранцията следва да се разпредели върху цялата сума на гаранцията и да се съотнесе към неправилно използваната помощ плюс лихвата, покрита от гаранцията. Това е така, защото ограниченото използване на гарантираната част от заема за инвестиции е бизнес решение, което все още не е било взето, когато гарантираният заем е уреден като заем за 46 млн. евро плюс лихви за пет години. В противен случай гарантираният заем щеше да бъде уреден по друг начин. Следователно трябва да се направи пропорционално разпределение чрез изчисляване на дела на таксата спрямо действително гарантираната и неправилно използвана сума. Освен това, по същите причини таксата следва да бъде изчислена пропорционално на времето, в което гаранцията е използвана действително спрямо гаранцията за общия период от пет години, тъй като теоретично гаранцията се е амортизирала в този период. Ако тя се прекрати по-рано, това представлява преразглеждане на бизнес решение, което е независимо от предишната договореност.

(115)

Това означава, че Комисията приема приспадането на разходите за таксата за държавната хазна и таксата за подготовка, както е посочено по-горе в съображение 42, но на базата на пропорционално изчисление въз основа на: а) съотношението на действително гарантираната сума [32,3 (=31,24 + 1,06 (главница плюс действително платена лихва)] към общата сума на гаранцията (58 330 000 EUR), и б) съотношението на действителното използване към планираното използване за 5 години (т.е. 388 дни от възможни 1 826 дни).

(116)

По отношение на таксите за заема, посочен по-горе в съображение 42, буква в) обаче Комисията не счита, че това са разходи, които да се приспаднат от облагата, като се има предвид, че всеки заем в пазарни условия предполага подобни разходи, които вероятно биха могли да са дори по-високи.

(117)

Това води до следното изчисление, като се отчита сложна лихва върху облагата от 24 август 2004 г. до изплащането, със ставка на възстановяване от 7,62 % годишно:

(в евро)

Обща сума на финансирането

31 245 684,00

Дължима лихва от 24.8.2004 г. до 16.9.2005 г.

2 807 206

Действително заплатена лихва от страна на HLW върху гарантирания заем

1 061 050

Такса за изготвяне на гаранцията, пропорционална на цялата гаранция и срока на заема

31 792

Такса за държавната хазна, пропорционална на цялата гаранция и срока на заема

68 683

Общи действително направени разходи за гарантирания заем

1 161 525

Разлика в лихвите (= облага)

1 645 682

Плюс сложна лихва със ставка на възстановяване от 24.8.2004 г. до 20.11.2007 г.

444 086

За плащане към 20.11.2007 г.

2 089 768

д)   Заключение

(118)

В заключение: Комисията стига до заключението, че изплащането по договора за продажба с обратен лизинг за производствените активи не е било предвидено в ИБП 2003 и е поставило в опасност възстановяването на жизнеспособността, поне в периода, когато помощта е поискана. Въпреки това, тъй като дружеството все пак е възстановило жизнеспособността си, неправилното използване на помощта не засяга съвместимостта на останалата помощ. Освен това, тъй като гаранцията е прекратена и заемът вече е изплатен, сега е необходимо да се възстанови само субсидията за лихви, от която HLW се е възползвало в периода, когато средствата са били налични (т.е. от превода на сумата до изплащането). Тази субсидия за лихви възлиза на 1 645 682 EUR.

3.   Промяна на плана

(119)

Полша е помолила Комисията да приеме актуализиран ИБП съгласно точка 10 от Протокол № 8.

(120)

Комисията е разглеждала подобни случаи в миналото и е изяснила, че: „Одобряването на промяна в ИБП от страна на Комисията следва да се основава на съображението, че не съществува проблем по отношение на съвместимостта на промяната с целите на Протокол № 8. Такъв е случаят, когато основните данни, посочени в протокола, отнасящи се за държавната помощ, капацитета и определянето на времето остават непроменени и пропорционалността на държавните помощи, както е определено в протокола, продължава да съществува, без да се поставя под съмнение целта за жизнеспособност. (30).

(121)

В решението си за започване на процедурата Комисията разясни, че в този случай промените не са се отнасяли нито за увеличаване на общата сума на държавната помощ, нито за увеличаване на производствения капацитет (31) в рамките на периода на преструктуриране, но че преработеният ИБП основно е включвал значителна промяна в инвестиционната стратегия на дружеството, че вероятно предоставената държавна помощ е използвана неправилно, като е използвана като оперативна помощ, и не е била необходима повече държавна помощ за завършване на инвестициите (вж. съображения 54 и 56). По същество разследването потвърди, че тези съмнения не са разсеяни и действително има неправилно използване на помощта, както беше заключено по-горе, и тя е несъвместима с общия пазар.

(122)

ИБП 2005 не коригира тази слабост, т.е. прекомерната държавна помощ, и следователно не може да бъде одобрен в този вид. По-специално, фактът, че AHW междувременно е обновило инвестиционната си програма, не е достатъчен за коригиране на слабостта. Както беше обсъдено по-горе, това щеше да бъде така, дори ако дружеството беше осъществило само инвестициите, посочени в плана за преструктуриране. Ясно е, че новата инвестиционна програма ще бъде осъществена на много по-късен етап, отколкото е било предвидено първоначално в плана. Освен това е ясно, че първоначалната помощ е била предоставена за гарантиране на спазването на графика на програмата за преструктуриране. Така помощта е била обвързана с целта HLW да бъде насърчено да направи тези инвестиции навреме, според графика, през 2003 и 2004 г. Всъщност, ако графикът за преструктуриране беше отложен ex ante за 2004 и 2005 г., нямаше да съществува необходимост от междинен заем и съответно от помощ.

(123)

Независимо от неправилното използване Комисията отбелязва, че ако неправилно използваната помощ бъде възстановена, тя може да приеме оставащата част от новия план. В решението за започване на процедурата Комисията отбеляза готовността си да приеме новата бизнес стратегия от гледна точка на промишлеността, приемайки, че новата инвестиция ще е от полза за бъдещите икономически резултати на дружеството и би могла да има друго положително въздействие по отношение на опазването на околната среда и намаляването на разходите.

(124)

Във всеки случай Комисията отбелязва, че изменението на плана не изисква допълнителна помощ, а се финансира изцяло от средствата на инвеститора. Поради това Комисията не вижда причина за отхвърляне на актуализираната програма, дори ако съществува промяна в стратегията (32).

VII.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(125)

Накратко, Комисията стига до заключението, че съгласно точки 9 и 18 от Протокол № 8 има неправилно използване на гаранцията за заем от 31,2 млн. евро и тя е била използвана по несъвместим начин от HLW. Като се има предвид, че държавната гаранция е била прекратена и заемът е бил изплатен, което означава, че е имало облага за HLW, равняваща се на субсидия за лихви от 1 645 682 EUR, тази облага следва да бъде възстановена. Предвид това, че на 20 ноември 2007 г. AHW доброволно е изплатило в блокираната сметка 2 089 768 EUR, съответстващи на сумата, която трябва да се възстанови, плюс сложната лихва, които ще бъдат получени от полските власти към датата на публикуване на настоящото решение, друго възстановяване на суми не е необходимо.

(126)

Освен това, имайки предвид, че посочената помощ е възстановена, Комисията може, съгласно точка 10 от Протокол № 8, да одобри промяната в плана, представена в ИБП 2005, тъй като той не включва допълнителна помощ и укрепва жизнеспособността на фирмата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ от 1 645 682 EUR, предоставена на HLW/AHW от Полша в нарушение на точка 18 от Протокол № 8, е била използвана неправилно от HLW/AHW и е несъвместима с общия пазар.

Член 2

С оглед възстановяването на неправилно използваната помощ, посочена в член 1, Комисията не възразява срещу изменението на бизнес плана на AHW.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Полша.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2007 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 948.

(2)  ОВ C 35, 17.2.2007 г., стр. 41.

(3)  Като се приеме, че 1 EUR = 4 PLN.

(4)  Решение на Съвета от 21 юли 2003 г. (ОВ L 199, 7.8.2003 г., стр. 17). Вж. Решение на Комисията по дело C-20/04 (ОВ L 366, 21.12.2006 г., стр. 1, съображение 23 et seq.)

(5)  Вж. Съобщение на Комисията относно помощ за оздравяване и преструктуриране и помощ за закриване за стоманодобивния отрасъл (ОВ C 70, 19.3.2002 г., стр. 21), което забранява помощи за преструктуриране в стоманодобивната промишленост.

(6)  Вж. бележка под линия 1.

(7)  Според последния мониторингов доклад от юни 2007 г. са изплатени помощи от 2,727 млрд. PLN. От осемте получатели три дружества, а именно Technolgie Buczek (вж. Решение на Комисията от 23 октомври 2007 г. по дело C 23/06, все още непубликувано), Huta Andrzej и Huta Batory междувременно са извършили ликвидация, а четири дружества, а именно Polskie Huty Stali S.A (сега Mittal Steel Poland, вж. Решение на Комисията по дело N 186/05, Change of IBP of MSP), Huta Bankowa, Huta Labędy и Huta Pokόј, са възстановили своята жизнеспособност.

(8)  Вж. бележка под линия 2.

(9)  Вж. Решение на Комисията Mittal/Arcelor от 2 юни 2006 г., дело № COMP/M.4137.

(10)  Вж. информация, подадена от Полша на 4 юни 2007 г., точки 19, 30, 55.

(11)  Части от този текст са скрити, за да не се разкрива поверителна информация. Те са посочени с многоточие в прави скоби. Цялата инвестиционна програма е на стойност между 150 млн. PLN и 220 млн. PLN. За да се улесни проследяването на решението, по-нататък поверителната финансова информация се представя като приблизителен процент от сумата от 150—220 млн. PLN (като 150—220 млн. PLN се приемат за 100 %).

(12)  ИБП 2003, стр. 66, таблица 35.

(13)  Вж. доклад на Икономическия и социален комитет за 2006 г. от юли 2007 г.

(14)  Данните съответстват на таблица 36 от ИБП 2003. Данните са актуализирани в съответствие с полските и независимите мониторингови доклади от юни 2007 г., като се приема, че 1 EUR е 3,95 PLN.

(15)  Инвестиции, които вече са осъществени според ИБП 2003.

(16)  Протокол № 8 не предвижда това намаляване на капацитета.

(17)  Писмо от 4 юни 2007 г., точка 20.

(18)  Полските власти потвърждават, че капиталовите разходи, необходими за адаптирането, свързано с непрекъснатото леене и разширяването на продуктовия асортимент, са по-високи, но твърдят, че това се компенсира чрез два фактора: първо, насочването на инвестиции към изграждането на нов цех следва да доведе до значителни икономии на разходи до 85 млн. евро и второ, на по-късен етап би следвало да има икономии на енергия и оперативни разходи.

(19)  Вж. Решение от 5.7.2005 г. по дело C 20/04 Huta Czestochowa (ОВ L 366, 21.12.2006 г., стр. 1).

(20)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(21)  Писмо от 4 юни 2007 г., точка 24.

(22)  При неправилно използване обаче не се повдига въпросът дали първоначално получателят е имал право да получи помощта, а само се прави заключение, че помощта е била използвана в противоречие с решението за нейното отпускане.

(23)  Този общ принцип вече е споменаван. Той е посочен в точка 45 от насоките за оздравяване и преструктуриране и е потвърден в Решение на Комисията по дело C 31/01 Schmitz-Gotha (ОВ L 77, 24.3.2003 г., стр. 41), в което Комисията отхвърли придобиването на подизпълнител, което беше счетено за полезно, но не и за абсолютно необходимо за преструктурирането. Това беше потвърдено и в дело T-17/03 Schmitz–Gotha [2006] ECR II-1139.

(24)  Решение на Комисията от 13.9.2006 г. по дело № 350a/2006 MSO (ОВ C 280, 18.11.2006 г., стр. 4, точка 48).

(25)  Вж. Решение на Комисията от 23 октомври 2007 г. по дело C 23/06 Technologie Buczek, все още непубликувано, при което случаят не е бил такъв.

(26)  Известие на Комисиятa относно метода за определяне на референтната ставка и размера на сконтовия процент (ОВ C 273, 9.9.1997 г., стр. 3). Вж. също Решение на Комисията от 12.9.2007 г. за започване на производство по дело NN 45/2007 (C 38/2007), Arbel Fauvet Rail (ОВ C 249, 24.10.2007 г., стр. 17, точка 15).

(27)  Комисията определя дали едно предприятие е в затруднено положение съгласно Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2). Освен това се приема, че дадено предприятие е в затруднено положение, когато то е в период на преструктуриране и се ръководи от план за преструктуриране, какъвто е настоящият случай. Относно 400-те базисни точки вж. Решение на Комисията от 2.3.2005 г. по дело C 43/2001, Chemische Werke Piesteritz (ОВ L 296, 12.11.2005 г., стр. 19, точки 107 и 108); и Решение на Комисията от 24.1.2007 г. по дело C 38/2005, Biria (ОВ L 183, 13.7.2007 г., стр. 27, точки 83 et seq).

(28)  Известие на Комисиятa относно метода за определяне на референтната ставка и размера на сконтовия процент (ОВ C 273, 9.9.1997 г., стр. 3).

(29)  Вж. Известие на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавните помощи под формата на гаранции (ОВ C 71, 11.3.2000 г., стр. 14, точка 3.2).

(30)  Решение на Комисията по дело N 186/05, Change of IBP of MSP, точка 41, и Решение на Комисията № N 600/04 Change of IBP of VPFM.

(31)  Комисията отбеляза, че новата инвестиция би довела до намаляване на капацитета от 930 kt на 700 kt.

(32)  За целите на изчерпателността Комисията би искала също да отбележи, че поддържа становището си, че подмяната не е била включена в ИБП 2003. В ИБП се посочва ясно, че HLW е искало „да се концентрира върху постепенното усъвършенстване на продуктовия си асортимент“ чрез „развитието на производство с акцент върху специалните и строителни видове стомана“. В ИБП 2005 се отбелязва ясно, че „за да се отговори на пазарното търсене, е необходимо да се усъвършенства стратегията и да се обогати продукцията на цеховете за стомана чрез нов асортимент от нови продукти“. Това предполага, че AHW е искало да удовлетвори търсенето на стомана за строителството, като изгради нов цех, който може да произвежда стомана за строителството и да използва съществуващата течна стомана по-ефективно за тази цел. Очевидно е обаче, че дружеството не е имало средствата за осъществяване на тези инвестиции преди 2003 г. и е можело да ги направи само с помощта на Arcelor.


3.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 143/49


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 2 юни 2008 година

за изменение на Решение 2004/432/ЕО относно одобрението на плановете за мониторинг на остатъчни вещества, представени от трети страни съгласно Директива 96/23/ЕО на Съвета

(нотифицирано под номер C(2008) 2297)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/407/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на някои вещества и остатъци от тях в живи животни и продукти от животински произход и за отмяна на Директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и Решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (1), и по-специално член 29, параграф 1, четвърта алинея и член 29, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 96/23/ЕО определя мерки за мониторинг на веществата и групите остатъци, изброени в приложение I към нея. Съгласно Директива 96/23/ЕО включването и запазването в списъците от трети страни, от които държавите-членки имат право да внасят животни и първични продукти от животински произход, обхванати от въпросната директива, е предмет на представяне от съответните трети страни на план, определящ гаранциите, които те предлагат по отношение на мониторинга на групите остатъци и вещества, посочени в споменатата директива.

(2)

Решение 2004/432/ЕО на Комисията от 29 април 2004 г. относно одобрението на плановете за мониторинг на остатъчни вещества, представени от трети страни съгласно Директива 96/23/ЕО на Съвета (2), изброява онези трети страни, които са представили план за мониторинг на остатъчни вещества, определящ гаранциите, предложени от тях в съответствие с изискванията на цитираната директива.

(3)

Нова Каледония и Танзания представиха на Комисията планове за мониторинг на остатъчни вещества за животни и продукти от животински произход, които понастоящем не са изброени в приложението към Решение 2004/432/ЕО. Оценката на тези планове и допълнителната информация, получена от Комисията, предоставят достатъчни гаранции за мониторинга на остатъчните вещества в посочените трети страни по отношение на засегнатите животни и продукти. Следователно съответните животни и продукти от животински произход следва да бъдат включени в списъка за тези трети страни в приложението към посоченото решение.

(4)

Коста Рика, която понастоящем не е сред изброените в приложението към Решение 2004/432/ЕО, представи на Комисията план за мониторинг на остатъчни вещества по отношение на продукти от аквакултури. Оценката на този план и допълнителната информация, получена от Комисията, предоставят достатъчни гаранции за мониторинга на остатъчните вещества в по отношение на продукти от аквакултури в тази трета страна. Следователно продуктите от аквакултури следва да бъдат включени в списъка за Коста Рика в приложението към посоченото решение.

(5)

Южна Африка беше заличена от приложението към Решение 2004/432/ЕО, изменено с Решение 2008/105/ЕО на Комисията (3), по отношение на някои животни и продукти от животински произход. След като предостави значителни гаранции обаче, Южна Африка запази вписванията си по отношение на дивеч и дивеч, отглеждан в стопанства, включително щрауси. Макар да доказа, че планът за мониторинг на остатъчни вещества за периода 2007—2008 г. е приложен относно щрауси, третата страна отново не успя да представи доказателства за прилагането на плана по отношение на дивеч и дивеч, отглеждан в стопанства, различен от щрауси. Следователно вписванията за съответните животни и продукти от животински произход следва да заличат от списъка за Южна Африка в приложението към въпросното решение.

(6)

Проведената в Република Молдова проверка на Хранителната и ветеринарна служба разкри сериозни пропуски в прилагането на плана за мониторинг на остатъчни вещества по отношение на меда. Следователно съответното вписване за Република Молдова следва да бъде заличено от списъка в приложението към въпросното решение. Органите на тази трета страна са информирани съответно.

(7)

Следва да се предвиди преходен период за пратки животни и продукти от животински произход, идващи от Южна Африка и Република Молдова, които са били изпратени от тези трети страни за Общността преди датата на влизане в сила на настоящото решение, за да се отчете времето, необходимо за пристигането им в Общността, и да се избегнат смущения в търговията.

(8)

Решение 2004/432/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2004/432/ЕО се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Поправките в списъка в приложението към Решение 2004/432/ЕО, направени с настоящото решение, не се отнасят за пратки животни и продукти от животински произход, идващи от Южна Африка и Република Молдова, за които вносителят на такива животни и продукти може да докаже, че те са били изпратени съответно от Южна Африка и Република Молдова и са били на път за Общността преди датата, от която се прилага настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение се прилага от 1 юни 2008 година.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 2 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 352).

(2)  ОВ L 154, 30.4.2004 г., стр. 44. Решение, последно изменено с Решение 2008/222/ЕО (ОВ L 70, 14.3.2008 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 38, 13.2.2008 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ISO 2 код

Държава

Говеда

Овце/кози

Свине

Еднокопитни

Домашни птици

Аквакултури

Мляко

Яйца

Зайци

Дивеч

Дивеч, отглеждан в стопанства

Мед

AD

Андора (1)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Обединени арабски емирства

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

AL

Албания

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AN

Нидерландски Антили

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

AR

Аржентина

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Австралия

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Босна и Херцеговина

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Бангладеш

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Бразилия

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Ботсуана

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Беларус

 

 

 

X (3)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Белиз

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Канада

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Швейцария

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Чили

X

X (4)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CN

Китай

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

CO

Колумбия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Коста Рика

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Куба

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Еквадор

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Етиопия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Фолкландски острови

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Фарьорски острови

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Гренландия

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GM

Гамбия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GT

Гватемала

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Хонконг

 

 

 

 

X (5)

X (5)

 

 

 

 

 

 

HN

Хондурас

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Хърватия

X

X

X

X (6)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Индонезия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Израел

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

IN

Индия

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

IS

Исландия

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (2)

 

IR

Ислямска република Иран

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Ямайка

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Япония

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Киргизстан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Република Корея

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Шри Ланка

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Мароко

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ME

Черна гора (5)

X

X

X

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

X

MG

Мадагаскар

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Бивша югославска република Македония (6)

X

X

 

X (3)

 

 

X

 

 

 

 

 

MU

Мавриций

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MX

Мексико

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Малайзия

 

 

 

 

X (7)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Мозамбик

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Намибия

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

NC

Нова Каледония

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Никарагуа

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Нова Зеландия

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Панама

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Перу

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PH

Филипини

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Питкерн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Парагвай

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Сърбия (8)

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Руска федерация

X

X

X

X (3)

X

 

X

X

 

 

X (9)

X

SA

Саудитска Арабия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SC

Сейшелски острови

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Сингапур

X (2)

X (2)

X (2)

 

X (2)

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

SM

Сан Марино (10)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Суринам

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Салвадор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Свазиленд

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Тайланд

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Тунис

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Турция

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Тайван

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Обединена република Танзания

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Украйна

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

UG

Уганда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

US

Съединени американски щати

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Уругвай

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

VE

Венецуела

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Виетнам

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Майот

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Южна Африка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (11)

X (11)

 

ZM

Замбия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Зимбабве

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Първоначален план за мониторинг на остатъчни вещества, одобрен от ветеринарната подгрупа ЕО — Андора (в съответствие с Решение 2/1999 на Съвместния комитет ЕО — Андора от 22 декември 1999 г. (ОВ L 31, 5.2.2000 г., стр. 84)).

(2)  Трети страни, които използват само суровина от други одобрени трети страни за производство на храни.

(3)  Износ на живи еднокопитни за клане (само животни, отглеждани за производство на храна).

(4)  Само овце.

(5)  Временно положение, приложимо до получаването на допълнителна информация относно остатъчни вещества.

(6)  Бивша югославска република Македония; временен код, който по никакъв начин не предопределя окончателната номенклатура за тази страна, която все още се обсъжда в ООН.

(7)  Само полуостровната (западната) част на Малайзия.

(8)  Не се включва Косово, както е определено в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г.

(9)  Само за северни елени от Мурманския и Ямало-Ненецкия райони.

(10)  План за мониторинг, одобрен в съответствие с Решение № 1/94 на Комитета за сътрудничество на ЕО - Сан Марино от 28 юни 1994 г. (ОВ L 238, 13.9.1994 г., стр. 25).

(11)  Само щрауси“