ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 138

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
28 май 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 459/2008 на Комисията от 27 май 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 460/2008 на Комисията от 27 май 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 85/2004 за определяне на стандартите за търговия с ябълки

3

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/392/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2008 година за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение създаването на информационна интернет страница за даване на достъп по електронен път до информация за стопански дейности за производство на аквакултури и за оторизираните преработвателни предприятия (нотифицирано под номер C(2008) 1656)  ( 1 )

12

 

 

2008/393/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 май 2008 година за установяване съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на нивото на адекватна защита на личните данни в Джърси (нотифицирано под номер C(2008) 1746)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

28.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 138/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 459/2008 НА КОМИСИЯТА

от 27 май 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 28 май 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 май 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 27 май 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

84,4

MK

62,7

TN

105,3

TR

82,8

ZZ

83,8

0707 00 05

JO

162,5

TR

136,6

ZZ

149,6

0709 90 70

TR

106,4

ZZ

106,4

0805 10 20

EG

36,7

IL

65,9

MA

51,2

MX

62,0

TN

55,0

TR

72,1

US

57,7

ZZ

57,2

0805 50 10

AR

132,6

TR

163,7

US

151,8

ZA

115,0

ZZ

140,8

0808 10 80

AR

89,8

BR

85,7

CA

78,7

CL

91,3

CN

81,7

MK

65,0

NZ

105,7

US

102,7

UY

93,6

ZA

78,5

ZZ

87,3

0809 20 95

TR

541,3

US

571,5

ZZ

556,4


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


28.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 138/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 460/2008 НА КОМИСИЯТА

от 27 май 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 85/2004 за определяне на стандартите за търговия с ябълки

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1182/2007 на Съвета от 26 септември 2007 г. за определяне на специфични правила по отношение на сектора на плодовете и зеленчуците и за изменение на директиви 2001/112/ЕО и 2001/113/ЕО и регламенти (ЕИО) № 827/68, (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96, (ЕО) № 2826/2000, (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 318/2006 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2202/96 (1), и по-специално член 42, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 85/2004 на Комисията (2) предвижда по-специално намаляване на минималния размер от 1 юни 2008 г. с оглед на привеждането му в съответствие със стандарт FFV-50 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации. Въпреки това, тъй като този стандарт беше изменен, разпоредбите относно размера следва да бъдат съответно актуализирани.

(2)

За да се избегне колизия с търговското право, всички търговски наименования, посочени в списъка със сортовете ябълки в допълнението към приложението към Регламент (ЕО) № 85/2004, следва да се заличат.

(3)

Необходимо е също така да се преразгледа този списък със сортове, за да се улеснят инспекциите. Ето защо следва да бъде добавен синонимът „Renetta del Canada“ на сорт „Reinette blanche du Canada“, а сортът ябълки „Zarja Alatau“ следва да бъде включен в същия списък.

(4)

Следователно Регламент (ЕО) № 85/2004 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 85/2004 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 май 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 273, 17.10.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 13, 20.1.2004 г., стр. 3. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1238/2005 (ОВ L 200, 30.7.2005 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕО) № 85/2004 се изменя, както следва:

1.

Точка III се заменя със следното:

„III.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО РАЗМЕРА

Размерът се определя по максималния диаметър на напречното сечение на плода или по теглото.

За всички сортове и всички класове минималният размер е 60 mm, ако се определя по диаметъра, или 90 g, ако се определя по теглото. Плодове с по-малък размер се приемат, ако стойността Брикс на продукта е по-голяма или равна на 10,5° Брикс и размерът не е по-малък от 50 mm или 70 g.

За да се гарантира еднородност по отношение на размера в опаковката:

а)

за плодовете, за които големината се определя по диаметъра, разликата в диаметъра между плодовете от една и съща опаковка се ограничава до:

5 mm за плодовете от клас „Екстра“ и плодовете от класове I и II, пакетирани и подредени на редици и слоеве. За ябълки от сортовете Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) и Horneburger разликата в диаметъра може обаче да достигне 10 mm, и

10 mm за плодовете от клас I, представени в насипно състояние в опаковката или в предварителната опаковка. За ябълки от сортовете Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) и Horneburger разликата в диаметъра може обаче да достигне 20 mm, или

б)

за плодовете, за които големината се определя по теглото, разликата в теглото между плодовете от една и съща опаковка се ограничава до:

20 % от средното индивидуално тегло на плодовете от клас „Екстра“ в опаковката и плодовете от класове I и II, пакетирани и подредени на редици и слоеве, и

25 % от средното индивидуално тегло на плодовете от клас I, представени в насипно състояние в опаковката или в предварителната опаковка.

Не е определено изискване за еднородност на размера за плодовете от клас II, представени в насипно състояние в опаковката или в предварителната опаковка.“

2.

Точка 4 от допълнението се заменя със следното:

4.   Непълен списък на сортовете ябълки, класифицирани според оцветяването, ръждивостта и размера:

Плодовете от сортовете, които не са включени в настоящия списък, следва да се окачествяват в зависимост от характеристиките на съответния сорт.

Сортове

Синоними

Група според оцветяването

Група според ръждивостта

Група според размера

African Red

 

B

 

 

Akane

Tohoku 3

B

 

 

Alborz Seedling

 

C

 

 

Aldas

 

B

 

L

Alice

 

B

 

 

Alkmene

Early Windsor

C

 

 

Alwa

 

B

 

 

Angold

 

C

 

L

Apollo

Beauty of Blackmoor

C

 

L

Arkcharm

Arkansas № 18, A 18

C

 

L

Arlet

 

B

R

 

Aroma

 

C

 

 

Разновидности на Aroma с червено оцветяване, например Aroma Amorosa

 

B

 

 

Auksis

 

B

 

 

Belfort

Pella

B

 

 

Belle de Boskoop и разновидности

 

D

R

L

Belle fleur double

 

D

 

L

Berlepsch

Freiherr von Berlepsch

C

 

 

Berlepsch rouge

Red. Berlepsch, Roter Berlepsch

B

 

 

Blushed Golden

 

 

 

L

Bohemia

 

B

 

L

Boskoop rouge

Red. Boskoop, Roter Boskoop

B

R

L

Braeburn

 

B

 

L

Разновидности на Braeburn с червено оцветяване, например:

 

Hidala

 

Joburn

 

Lochbuie Red Braeburn

 

Mahana Red

 

Mariri Red

 

Redfield

 

Royal Braeburn

 

A

 

L

Bramley's Seedling

Bramley, Triomphe de Kiel

D

 

L

Brettacher Sämling

 

D

 

L

Calville (група от …)

 

D

 

L

Cardinal

 

B

 

 

Carola

Kalco

C

 

L

Caudle

 

B

 

 

Charden

 

D

 

L

Charles Ross

 

D

 

L

Civni

 

B

 

 

Coromandel Red

Corodel

A

 

 

Cortland

 

B

 

L

Cox's Orange pippin и разновидности

Cox Orange

C

R

 

Разновидности на Cox's Orange Рippin с червено оцветяване, например

Cherry Cox

 

B

R

 

Crimson Bramley

 

D

 

L

Cripps Pink

 

C

 

 

Cripps Red

 

C (1)

 

 

Dalinbel

 

B

 

 

Delblush

 

D

 

L

Delcorf и разновидности, например:

 

Dalili

 

Monidel

 

C

 

L

Delgollune

 

B

 

L

Delicious ordinaire

Ordinary Delicious

B

 

 

Deljeni

 

D

 

L

Delikates

 

B

 

 

Delor

 

C

 

L

Discovery

 

C

 

 

Dunn's Seedling

 

D

R

 

Dykmanns Zoet

 

C

 

 

Egremont Russet

 

D

R

 

Elan

 

D

 

L

Elise

Red. Delight

A

 

L

Ellison's orange

Ellison

C

 

L

Elstar и разновидности, например:

 

Daliter

 

Elshof

 

Elstar Armhold

 

Elstar Reinhardt

 

C

 

 

Разновидности на Elstar с червено оцветяване, например:

 

Bel-El

 

Daliest

 

Goedhof

 

Red Elstar

 

Valstar

 

B

 

 

Empire

 

A

 

 

Falstaff

 

C

 

 

Fiesta

Red. Pippin

C

 

 

Florina

 

B

 

L

Fortune

 

D

R

 

Fuji и разновидности

 

B

 

L

Gala

 

C

 

 

Разновидности на Gala с червено оцветяване, например:

 

Annaglo

 

Baigent

 

Galaxy

 

Mitchgla

 

Obrogala

 

Regala

 

Regal Prince

 

Tenroy

 

A

 

 

Garcia

 

D

 

L

Gloster

 

B

 

L

Goldbohemia

 

D

 

L

Golden Delicious и разновидности

 

D

 

L

Golden Russet

 

D

R

 

Goldrush

Coop 38

D

 

L

Goldstar

 

D

 

L

Gradigold

 

D

 

L

Granny Smith

 

D

 

L

Gravenstein rouge

Red. Gravenstein, Roter Gravensteiner

B

 

L

Gravensteiner

Gravenstein

D

 

L

Greensleeves

 

D

 

L

Holsteiner Cox и разновидности

Holstein

D

R

 

Holstein rouge

Red. Holstein, Roter Holsteiner Cox

C

R

 

Honeycrisp

 

C

 

L

Honeygold

 

D

 

L

Horneburger

 

D

 

L

Howgate Wonder

Manga

D

 

L

Idared

 

B

 

L

Ingrid Marie

 

B

R

 

Isbranica

Izbranica

C

 

 

Jacob Fisher

 

D

 

L

Jacques Lebel

 

D

 

L

Jamba

 

C

 

L

James Grieve и разновидности

 

D

 

L

James Grieve rouge

Red. James Grieve

B

 

L

Jarka

 

C

 

L

Jerseymac

 

B

 

 

Jester

 

D

 

L

Jonagold (2) и разновидности, например:

 

C

 

L

Crowngold

 

 

Daligo

 

 

Daliguy

Jonasty

 

Dalijean

Jonamel

 

Jonagold 2000

Excel

 

Jonabel

 

 

Jonabres

 

 

King Jonagold

 

 

New Jonagold

Fukushima

 

Novajo

Veulemanns

 

Schneica

 

 

Wilmuta

 

 

Jonagored и разновидности, например:

 

A

 

L

Decosta

 

 

Jomured

Van de Poel

 

Jonagold Boerekamp

 

 

Jomar

 

 

Jonagored Supra

 

 

Jonaveld

 

 

Primo

 

 

Romagold

Surkijn

 

Rubinstar

 

 

Red Jonaprince

 

 

Jonalord

 

C

 

 

Jonathan

 

B

 

 

Julia

 

B

 

 

Jupiter

 

D

 

L

Karmijn de Sonnaville

 

C

R

L

Katy

Katja

B

 

 

Kent

 

D

R

 

Kidd's orange red

 

C

R

 

Kim

 

B

 

 

Koit

 

C

 

L

Krameri Tuviöun

 

B

 

 

Kukikovskoje

 

B

 

 

Lady Williams

 

B

 

L

Lane's Prince Albert

 

D

 

L

Laxton's Superb

Laxtons Superb

C

R

 

Ligol

 

B

 

L

Lobo

 

B

 

 

Lodel

 

A

 

 

Lord Lambourne

 

C

 

 

Maigold

 

B

 

 

Mc Intosh

 

B

 

 

Meelis

 

B

 

L

Melba

 

B

 

 

Melodie

 

B

 

L

Melrose

 

C

 

L

Meridian

 

C

 

 

Moonglo

 

C

 

 

Morgenduft

Imperatore

B

 

L

Mountain Cove

 

D

 

L

Mutsu

 

D

 

L

Normanda

 

C

 

L

Nueva Europa

 

C

 

 

Nueva Orleans

 

B

 

L

Odin

 

B

 

 

Ontario

 

B

 

L

Orlovskoje Polosatoje

 

C

 

 

Ozark Gold

 

D

 

L

Paula Red

 

B

 

 

Pero de Cirio

 

D

 

L

Piglos

 

B

 

L

Pikant

 

B

 

L

Pikkolo

 

C

 

 

Pilot

 

C

 

 

Pimona

 

C

 

 

Pinova

 

C

 

 

Pirella

 

B

 

L

Piros

 

C

 

L

Rafzubex

 

A

 

 

Rafzubin

 

C

 

 

Rajka

 

B

 

 

Rambour d'hiver

 

D

 

L

Rambour Franc

 

B

 

 

Reanda

 

B

 

L

Rebella

 

C

 

L

Red Delicious и разновидности, например:

 

Camspur

 

Erovan

 

Evasni

 

Flatrar

 

Fortuna Delicious

 

Otago

 

Red King

 

Red Spur

 

Red York

 

Richared

 

Royal Red

 

Sandidge

 

Shotwell Delicious

 

Stark Delicious

 

Starking

 

Starkrimson

 

Starkspur

 

Topred

 

Trumdor

 

Well Spur

 

A

 

L

Red Dougherty

 

A

 

 

Red Rome

 

A

 

 

Redkroft

 

A

 

 

Regal

 

A

 

 

Regina

 

B

 

L

Reglindis

 

C

 

L

Reine des Reinettes

Goldparmäne, Gold Parmoné

C

 

 

Reineta Encarnada

 

B

 

 

Reinette Rouge du Canada

 

B

 

L

Reinette d'Orléans

 

D

 

L

Reinette Blanche du Canada

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada

D

R

L

Reinette de France

 

D

 

L

Reinette de Landsberg

 

D

 

L

Reinette grise du Canada

Graue Kanadarenette

D

R

L

Relinda

 

C

 

 

Remo

 

B

 

 

Renora

 

B

 

L

Resi

 

B

 

 

Resista

 

D

 

L

Retina

 

B

 

L

Rewena

 

B

 

L

Roja de Benejama

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

A

 

 

Rome Beauty

Belle de Rome, Rome

B

 

 

Rosana

Berner Rosenapfel

B

 

L

Royal Beaut

 

A

 

L

Rubin

 

C

 

L

Rubinola

 

B

 

L

Sciearly

 

A

 

 

Scifresh

 

B

 

 

Sciglo

 

A

 

 

Sciray

GS48

A

 

 

Scired

 

A

R

 

Sciros

 

A

 

L

Selena

 

B

 

L

Shampion

 

B

 

L

Sidrunkollane Taliöun

 

D

 

L

Sinap Orlovskij

Orlovski Sinap

D

 

L

Snygold

Earlygold

D

 

L

Sommerregent

 

C

 

 

Spartan

 

A

 

 

Splendour

 

A

 

 

St. Edmunds Pippin

 

D

R

 

Stark's Earliest

 

C

 

 

Štaris

Staris

A

 

 

Sturmer Pippin

 

D

R

 

Sügisdessert

 

C

 

L

Sügisjoonik

 

C

 

L

Summerred

 

B

 

 

Sunrise

 

A

 

 

Sunset

 

D

R

 

Suntan

 

D

R

L

Sweet Caroline

 

C

 

L

Talvenauding

 

B

 

 

Tellisaare

 

B

 

 

Tiina

 

B

 

L

Topaz

 

B

 

 

Tydeman's Early Worcester

Tydeman's Early

B

 

L

Veteran

 

B

 

 

Vista Bella

Bellavista

B

 

 

Wealthy

 

B

 

 

Worcester Pearmain

 

B

 

 

York

 

B

 

 

Zarja Alatau

Zarya Alatau

D

 

 


(1)  Най-малко 20 % оцветяване в червено в клас I и клас II.

(2)  Въпреки това за сорт Jonagold се изисква най-малко 1/10 от повърхността на плодовете, класифицирани в клас II, да бъде с червено оцветяване на ивици.“


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

28.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 138/12


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2008 година

за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение създаването на информационна интернет страница за даване на достъп по електронен път до информация за стопански дейности за производство на аквакултури и за оторизираните преработвателни предприятия

(нотифицирано под номер C(2008) 1656)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/392/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (1), и по-специално член 59, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2006/88/ЕО определя здравните изисквания, които следва да се прилагат по отношение на пускането на пазара, вноса и транзита на аквакултури и продукти от тях, както и минималните предпазни мерки, насочени към повишаване на осведомеността и подготвеността на компетентните органи, операторите на стопанска дейност за производство на аквакултури и други, свързани с тази промишленост, по отношение на болестите при аквакултурите.

(2)

С цел да се подобри дейността по предотвратяване на появата и разпространението на болестите, изброени в приложение IV към Директива 2006/88/ЕО, държавите-членки следва да направят достъпна по електронен път информацията за стопанските дейности за производство на аквакултури и за оторизираните преработвателни предприятия, по-специално за отглежданите видове и техния здравен статус.

(3)

Понастоящем данните са публично достъпни в регистрите, поддържани от държавите-членки съгласно член 6 от Директива 2006/88/ЕО.

(4)

За да се улесни оперативната съвместимост на информационните системи и използването на процедури по електронен път между държавите-членки и за да се гарантират прозрачност и яснота, е важно информацията за стопанските дейности за производство на аквакултури и за оторизираните преработвателни предприятия да бъде представяна по еднакъв начин в цялата Общност. Информационна интернет страница е технически най-осъществимото решение, тъй като гарантира лесен достъп до подобна информация и не ангажира твърде много средства. Поради това е необходимо да се изработи модел за оформлението на интернет страницата.

(5)

Приложение II към Директива 2006/88/ЕО определя информацията, която се изисква в регистъра за стопанските дейности за производство на аквакултури и за оторизираните преработвателни предприятия. Тъй като целта на информационната интернет страница е да улесни оперативната съвместимост на съответната информация, вписана в създадените в държавите-членки регистри за стопанските дейности за производство на аквакултури, не е задължително интернет страницата да включва цялата тази информация. Тя следва да съдържа обаче цялата информация, която е необходима за намиране на евентуални търговски ограничения, породени от различен здравен статус.

(6)

В Директива 2006/88/ЕО се предвижда, че чрез дерогация от изискването за разрешение, установено в същата директива, държавите-членки могат да изискват само регистрация от компетентния орган на съоръжения, различни от стопанска дейност за производство на аквакултури, където водни животни се държат без намерение да бъдат пускани на пазара, от риболовни райони и от стопански дейности за производство на аквакултури, които снабдяват местни потребители.

(7)

Рискът от разпространение на болестите по водните животни, породен от съоръжения, риболовни райони и стопански дейности за производство на аквакултури, които са регистрирани от компетентния орган чрез дерогация от член 4, параграф 1 от Директива 2006/88/ЕО, е различен в зависимост от тяхното естество, характеристики и местонахождение. Поради това държавите-членки трябва да решат до каква степен информацията за тези съоръжения, риболовни райони и стопански дейности за производство на аквакултури следва да бъде включена в информационната интернет страница.

(8)

За да се предостави достатъчно време на държавите-членки да въведат в информационната интернет страница съответната информация за стопанските дейности за производство на аквакултури и за оторизираните преработвателни предприятия, следва да се предвиди достъпът до спомената информация да бъде осигурен не по-късно от 31 юли 2009 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящото решение се установяват правилата за създаването от държавите-членки на информационна интернет страница за даване на достъп по електронен път до информацията за стопанските дейности за производство на аквакултури и за оторизираните преработвателни предприятия в съответствие с член 59 от Директива 2006/88/ЕО.

2.   Настоящото решение се прилага mutatis mutandis спрямо съоръжения, риболовни райони и стопански дейности за производство на аквакултури, които чрез дерогация от член 4, параграф 1 от Директива 2006/88/ЕО са регистрирани от компетентния орган в съответствие с член 4, параграф 4 от същата директива, при спазване на член 2, параграф 1, втора алинея от настоящото решение.

Член 2

Информационна интернет страница

1.   Държавите-членки създават информационна интернет страница („информационната интернет страница“) за да позволят достъпа до информация за стопанства или райони за отглеждане на мекотели от стопански дейности за производство на аквакултури и оторизирани преработвателни предприятия в съответствие с член 4 от Директива 2006/88/ЕО.

Държавите-членки решават за всеки случай поотделно кои съоръжения, риболовни райони и стопански дейности за производство на аквакултури, посочени в член 1, параграф 2, трябва да присъстват на информационната интернет страница, като отчитат риска от разпространение на болести по водните животни в резултат от дейността на подобни съоръжения, риболовни райони и стопански дейности в зависимост от тяхното естество, характеристики и местонахождение.

2.   Информационната интернет страница се оформя от държавите-членки в съответствие с моделите, фигуриращи в следните приложения:

а)

приложение I за стопански дейности за производство на аквакултури, свързани с отглеждането на риба;

б)

приложение II за стопански дейности за производство на аквакултури, свързани с отглеждането на мекотели;

в)

приложение III за стопански дейности за производство на аквакултури, свързани с отглеждането на ракообразни;

г)

приложение IV за оторизирани преработвателни предприятия, извършващи клане на аквакултури за целите на борбата с болести, посочени в член 4, параграф 2 от Директива 2006/88/ЕО.

3.   Държавите-членки редовно актуализират информационната интернет страница, така че да съответства на информацията, съдържаща се в регистъра, който се води съгласно член 6 от Директива 2006/88/ЕО.

Промените в здравния статус се въвеждат в информационната интернет страница веднага след всяка промяна във вписания здравен статус.

4.   Държавите-членки съобщават на Комисията интернет адреса на информационната интернет страница.

Член 3

Дата на прилагане

Настоящото решение се прилага от 1 август 2008 година.

Независимо от това информационната интернет страница трябва да бъде попълнена с информацията, посочена в член 2, параграф 2 и в приложения от I до IV, не по-късно от 31 юли 2009 година.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МОДЕЛ ЗА СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ, СВЪРЗАНИ С ОТГЛЕЖДАНЕТО НА РИБА

(ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, БУКВА а)

Информация в съответствие с член 59 от Директива 2006/88/ЕО

Информация

Стопанство 1

Стопанство 2

1.

Стопанска дейност за производство на аквакултури

1.1.1.

Наименование на:

Стопанска дейност за производство на аквакултури

Стопанство

1.1.2.

Адрес или местонахождение на стопанството

1.2.1.

Наименование на:

Стопанска дейност за производство на аквакултури

Стопанство

1.2.2.

Адрес или местонахождение на стопанството

2.

Регистрационен номер

(за всяко стопанство)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Географско положение и координатна система

(за всяко стопанство)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Отглеждани видове (1)

(за всяко стопанство и във връзка с възприемчивостта на съответния вид към определени болести)

4.1.1.

Вирусна хеморагична септицемия

НЕ, налични възприемчиви или векторни видове

ДА, налични възприемчиви видове

ДА, налични векторни видове

4.1.2.

Инфекциозна хематопоетична некроза

НЕ, налични възприемчиви или векторни видове

ДА, налични възприемчиви видове

ДА, налични векторни видове

4.1.3.

Вирусна инфекция с Koi herpes

НЕ, налични възприемчиви или векторни видове

ДА, налични възприемчиви видове

ДА, налични векторни видове

4.1.4.

Инфекциозна анемия по сьомгата

НЕ, налични възприемчиви или векторни видове

ДА, налични възприемчиви видове

ДА, налични векторни видове

4.2.1.

Вирусна хеморагична септицемия

НЕ, налични възприемчиви или векторни видове

ДА, налични възприемчиви видове

ДА, налични векторни видове

4.2.2.

Инфекциозна хематопоетична некроза

НЕ, налични възприемчиви или векторни видове

ДА, налични възприемчиви видове

ДА, налични векторни видове

4.2.3.

Вирусна инфекция с Koi herpes

НЕ, налични възприемчиви или векторни видове

ДА, налични възприемчиви видове

ДА, налични векторни видове

4.2.4.

Инфекциозна анемия по сьомгата

НЕ, налични възприемчиви или векторни видове

ДА, налични възприемчиви видове

ДА, налични векторни видове

5.

Признат здравен статус

(за всяко стопанство) (2)

5.1.1.

Вирусна хеморагична септицемия

5.1.1.1.

Обявено за свободно от болести

5.1.1.2.

Обект на програма за надзор

5.1.1.3.

Не е известно да са заразени

5.1.1.4.

Друго

5.1.2.

Инфекциозна хематопоетична некроза

5.1.2.1.

Обявено за свободно от болести

5.1.2.2.

Обект на програма за надзор

5.1.2.3.

Не е известно да са заразени

5.1.2.4.

Друго

5.1.3.

Вирусна инфекция с Koi herpes

5.1.3.1.

Обявено за свободно от болести

5.1.3.2.

Обект на програма за надзор

5.1.3.3.

Не е известно да са заразени

5.1.3.4.

Друго

5.1.4.

Инфекциозна анемия по сьомгата

5.1.4.1.

Обявено за свободно от болести

5.1.4.2.

Обект на програма за надзор

5.1.4.3.

Не е известно да са заразени

5.1.4.4.

Друго

5.1.5.

Вирус на инфекциозната панкреатична некроза (IPN) (3)

5.1.5.1.

Обявено за свободно от болести

5.1.5.2.

Обект на програма за надзор

5.1.5.3.

Не е известно да са заразени

5.1.5.4.

Друго

5.1.6.

Gyrodactylus salaris  (3)

5.1.6.1.

Обявено за свободно от болести

5.1.6.2.

Обект на програма за надзор

5.1.6.3.

Не е известно да са заразени

5.1.6.4.

Друго

5.1.7.

Бактериална бъбречна болест (3)

5.1.7.1.

Обявено за свободно от болести

5.1.7.2.

Обект на програма за надзор

5.1.7.3.

Не е известно да са заразени

5.1.7.4.

Друго

5.1.8.

Други болести (4)

5.1.8.1.

Обявено за свободно от болести

5.1.8.2.

Обект на програма за надзор

5.1.8.3.

Не е известно да са заразени

5.1.8.4.

Друго

5.2.1.

Вирусна хеморагична септицемия

5.2.1.1.

Обявено за свободно от болести

5.2.1.2.

Обект на програма за надзор

5.2.1.3.

Не е известно да са заразени

5.2.1.4.

Друго

5.2.2.

Инфекциозна хематопоетична некроза

5.2.2.1.

Обявено за свободно от болести

5.2.2.2.

Обект на програма за надзор

5.2.2.3.

Не е известно да са заразени

5.2.2.4.

Друго

5.2.3.

Вирусна инфекция с Koi herpes

5.2.3.1.

Обявено за свободно от болести

5.2.3.2.

Обект на програма за надзор

5.2.3.3.

Не е известно да са заразени

5.2.3.4.

Друго

5.2.4.

Инфекциозна анемия по сьомгата

5.2.4.1.

Обявено за свободно от болести

5.2.4.2.

Обект на програма за надзор

5.2.4.3.

Не е известно да са заразени

5.2.4.4.

Друго

5.2.5.

Вирус на инфекциозната панкреатична некроза (IPN) (3)

5.2.5.1.

Обявено за свободно от болести

5.2.5.2.

Обект на програма за надзор

5.2.5.3.

Не е известно да са заразени

5.2.5.4.

Друго

5.2.6.

Gyrodactylus salaris  (3)

5.2.6.1.

Обявено за свободно от болести

5.2.6.2.

Обект на програма за надзор

5.2.6.3.

Не е известно да са заразени

5.2.6.4.

Друго

5.2.7.

Бактериална бъбречна болест (3)

5.2.7.1.

Обявено за свободно от болести

5.2.7.2.

Обект на програма за надзор

5.2.7.3.

Не е известно да са заразени

5.2.7.4.

Друго

5.2.8.

Други болести (4)

5.2.8.1.

Обявено за свободно от болести

5.2.8.2.

Обект на програма за надзор

5.2.8.3.

Не е известно да са заразени

5.2.8.4.

Друго

6.

Вид стопанство

(за всяко стопанство) (5)

6.1.1.

Соленоводни клетки/заградени места/ преградени места

6.1.2.

Соленоводни езера

6.1.3.

Соленоводни басейни/улеи

6.1.4.

Соленоводни затворени системи (рециркулация)

6.1.5.

Соленоводни клетки/заградени места/преградени места

6.1.6.

Сладководни езера

6.1.7.

Сладководни басейни/улеи

6.1.8.

Сладководни затворени системи (рециркулация)

6.1.9.

Изследователски съоръжения

6.1.10.

Карантинни съоръжения

6.1.11.

Други

6.2.1.

Соленоводни клетки/заградени места/ преградени места

6.2.2.

Соленоводни езера

6.2.3.

Соленоводни басейни/улеи

6.2.4.

Соленоводни затворени системи (рециркулация)

6.2.5.

Сладководни клетки/заградени места/преградени места

6.2.6.

Сладководни езера

6.2.7.

Сладководни басейни/улеи

6.2.8.

Сладководни затворени системи (рециркулация)

6.2.9.

Изследователски съоръжения

6.2.10.

Карантинни съоръжения

6.2.11.

Други

7.

Вид производство

(за всяко стопанство) (5)

7.1.1.

Люпилня

7.1.2.

Развъдник

7.1.3.

Стадо от риби производители

7.1.4.

Отглеждане за консумация от човека

7.1.5.

Рибарници за любителски риболов

7.1.6.

Други

7.2.1.

Люпилня

7.2.2.

Развъдник

7.2.3.

Стадо от риби производители

7.2.4.

Отглеждане за консумация от човека

7.2.5.

Рибарници за любителски риболов

7.2.6.

Други


(1)  Възприемчивите и векторните видове са изброени в приложение IV към Директива 2006/88/ЕО.

(2)  Моля използвайте клетката „Друго“, ако стопанството е обект на програма за ликвидиране или на мерки за контрол в съответствие с глава V, раздели 3, 4, 5 или 6 от Директива 2006/88/ЕО.

(3)  Прилага се само за държавите-членки, зоните или отделните части, изброени в приложение I или II към Решение 2004/453/ЕО на Комисията (ОВ L 156, 30.4.2004 г., стр. 5) по отношение на тази болест.

(4)  Прилага се само за държавите-членки, зоните или отделните части, прилагащи мерки, одобрени в съответствие с член 43 от Директива 2006/88/ЕО.

(5)  Може да бъдат отбелязани с отметка две или повече клетки.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МОДЕЛ ЗА СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ, СВЪРЗАНИ С ОТГЛЕЖДАНЕТО НА МЕКОТЕЛИ

(ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, БУКВА Б)

Информация в съответствие с член 59 от Директива 2006/88/ЕО

Информация

Стопанство или район за отглеждане 1

Стопанство или район за отглеждане 2

1.

Стопанска дейност за производство на аквакултури

1.1.1.

Наименование на:

Стопанска дейност за производство на аквакултури

Стопанство или район за отглеждане на мекотели

1.1.2.

Адрес или местонахождение на стопанството

1.2.1.

Наименование на:

Стопанска дейност за производство на аквакултури

Стопанство или район за отглеждане на мекотели

1.2.2.

Адрес или местонахождение на стопанството

2.

Регистрационен номер

(за всяко стопанство или район за отглеждане, според случая)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Географско положение и координатна система

(за всяко стопанство или район за отглеждане, според случая)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Отглеждани видове (1)

(за всяко стопанство или район за отглеждане, според случая, и във връзка с възприемчивостта на съответния вид към определени болести)

4.1.1.

Marteilia refringens

НЕ, налични възприемчиви или векторни видове

ДА, налични възприемчиви видове

ДА, налични векторни видове

4.1.2.

Bonamia ostrea

НЕ, налични възприемчиви или векторни видове

ДА, налични възприемчиви видове

ДА, налични векторни видове

4.2.1.

Marteilia refringens

НЕ, налични възприемчиви или векторни видове

ДА, налични възприемчиви видове

ДА, налични векторни видове

4.2.2.

Bonamia ostrea

НЕ, налични възприемчиви или векторни видове

ДА, налични възприемчиви видове

ДА, налични векторни видове

5.

Признат здравен статус (2)

(за всяко стопанство или район за отглеждане, според случая)

5.1.1.

Marteilia refringens

5.1.1.1.

Обявено за свободно от болести

5.1.1.2.

Обект на програма за надзор

5.1.1.3.

Не е известно да са заразени

5.1.1.4.

Друго

5.1.2.

Bonamia ostrea

5.1.2.1.

Обявено за свободно от болести

5.1.2.2.

Обект на програма за надзор

5.1.2.3.

Не е известно да са заразени

5.1.2.4.

Друго

5.1.3.

Други болести (3)

5.1.3.1.

Обявено за свободно от болести

5.1.3.2.

Обект на програма за надзор

5.1.3.3.

Не е известно да са заразени

5.1.3.4.

Друго

5.2.1.

Marteilia refringens

5.2.1.1.

Обявено за свободно от болести

5.2.1.2.

Обект на програма за надзор

5.2.1.3.

Не е известно да са заразени

5.2.1.4.

Друго

5.2.2.

Bonamia ostrea

5.2.2.1.

Обявено за свободно от болести

5.2.2.2.

Обект на програма за надзор

5.2.2.3.

Не е известно да са заразени

5.2.2.4.

Друго

5.2.3.

Други болести (3)

5.2.3.1.

Обявено за свободно от болести

5.2.3.2.

Обект на програма за надзор

5.2.3.3.

Не е известно да са заразени

5.2.3.4.

Друго

6.

Вид стопанство или район за отглеждане (4)

(за всяко стопанство или район за отглеждане, според случая)

6.1.1.

Стопанство за мекотели от отворен тип

6.1.2.

Стопанство за мекотели от затворен тип (рециркулация)

6.1.3.

Център за изпращане, пречиствателен център

6.1.4.

Район за отглеждане на мекотели

6.1.5.

Изследователски съоръжения

6.1.6.

Карантинни съоръжения

6.1.7.

Други

6.2.1.

Стопанство за мекотели от отворен тип

6.2.2.

Стопанство за мекотели от затворен тип (рециркулация)

6.2.3.

Център за изпращане, пречиствателен център

6.2.4.

Район за отглеждане на мекотели

6.2.5.

Изследователски съоръжения

6.2.6.

Карантинни съоръжения

6.2.7.

Други

7.

Вид производство на стопанството или района за отглеждане (4)

(за всяко стопанство или район за отглеждане, според случая)

7.1.1.

Люпилня

7.1.2.

Развъдник

7.1.3.

Угояване

7.1.4.

Други

7.2.1.

Люпилня

7.2.2.

Развъдник

7.2.3.

Угояване

7.2.4.

Други


(1)  Възприемчивите и векторните видове са изброени в приложение IV към Директива 2006/88/ЕО.

(2)  Моля използвайте клетката „Други“, ако стопанството или района за отглеждане е обект на програма за ликвидиране или на мерки за контрол в съответствие с глава V, раздели 3, 4, 5 или 6 от Директива 2006/88/ЕО.

(3)  Прилага се само за държавите-членки, зоните или отделните части, прилагащи мерки, одобрени в съответствие с член 43 от Директива 2006/88/ЕО.

(4)  Може да бъдат отбелязани с отметка две или повече клетки.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

МОДЕЛ ЗА СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ, СВЪРЗАНИ С ОТГЛЕЖДАНЕТО НА РАКООБРАЗНИ

(ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, БУКВА в)

Информация в съответствие с член 59 от Директива 2006/88/ЕО

Информация

Стопанство 1

Стопанство 2

1.

Стопанска дейност за производство на аквакултури

1.1.1.

Наименование на:

Стопанска дейност за производство на аквакултури

Стопанство

1.1.2.

Адрес или местонахождение на стопанството

1.2.1.

Наименование на:

Стопанска дейност за производство на аквакултури

Стопанство

1.2.2.

Адрес или местонахождение на стопанството

2.

Регистрационен номер

(за всяко стопанство)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Географско положение и координатна система

(за всяко стопанство)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Отглеждани видове (1)

(за всяко стопанство и във връзка с възприемчивостта на съответния вид към определени болести)

4.1.1.

Ихтиофтириус

НЕ, налични възприемчиви или векторни видове

ДА, налични възприемчиви видове

ДА, налични векторни видове

4.2.1.

Ихтиофтириус

НЕ, налични възприемчиви или векторни видове

ДА, налични възприемчиви видове

ДА, налични векторни видове

5.

Признат здравен статус

(за всяко стопанство) (2)

5.1.1.

Ихтиофтириус

5.1.1.1.

Обявено за свободно от болести

5.1.1.2.

Обект на програма за надзор

5.1.1.3.

Не е известно да са заразени

5.1.1.4.

Друго

5.1.2.

Други болести (3)

5.1.2.1.

Обявено за свободно от болести

5.1.2.2.

Обект на програма за надзор

5.1.2.3.

Не е известно да са заразени

5.1.2.4.

Друго

5.2.1.

Ихтиофтириус

5.2.1.1.

Обявено за свободно от болести

5.2.1.2.

Обект на програма за надзор

5.2.1.3.

Не е известно да са заразени

5.2.1.4.

Друго

5.2.2.

Други болести (3)

5.2.2.1.

Обявено за свободно от болести

5.2.2.2.

Обект на програма за надзор

5.2.2.3.

Не е известно да са заразени

5.2.2.4.

Друго

6.

Вид стопанство (4)

(за всяко стопанство)

6.1.1.

Лагуна/заградено място/преградени места

6.1.2.

Вътрешни езера

6.1.3.

Басейни/улеи

6.1.4.

Наземни затворени системи (рециркулация)

6.1.5.

Изследователски съоръжения

6.1.6.

Карантинни съоръжения

6.1.7.

Други

6.2.1.

Лагуна/заградено място/преградени места

6.2.2.

Вътрешни езера

6.2.3.

Басейни/улеи

6.2.4.

Наземни затворени системи (рециркулация)

6.2.5.

Изследователски съоръжения

6.2.6.

Карантинни съоръжения

6.2.7.

Други

7.

Вид производство (4)

(за всяко стопанство)

7.1.1.

Люпилня

7.1.2.

Развъдник

7.1.3.

Угояване

7.1.4.

Други

7.2.1.

Люпилня

7.2.2.

Развъдник

7.2.3.

Угояване

7.2.4.

Други


(1)  Възприемчивите и векторните видове са изброени в приложение IV към Директива 2006/88/ЕО.

(2)  Моля използвайте клетката „Друго“, ако стопанството е обект на програма за ликвидиране или на мерки за контрол в съответствие с глава V, раздели 3, 4, 5 или 6 от Директива 2006/88/ЕО.

(3)  Прилага се само за държавите-членки, зоните или отделните части, прилагащи мерки, одобрени в съответствие с член 43 от Директива 2006/88/ЕО.

(4)  Може да бъдат отбелязани с отметка две или повече клетки.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МОДЕЛ ЗА ОТОРИЗИРАНИ ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИЗВЪРШВАЩИ КЛАНЕ НА АКВАКУЛТУРИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА БОРБАТА С БОЛЕСТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 2 ОТ ДИРЕКТИВА 2006/88/ЕО

(ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, БУКВА Г)

Информация в съответствие с член 59 от Директива 2006/88/ЕО

Информация

 

1.

Преработвателно предприятие

1.1.1.

Наименование

1.1.2.

Адрес или местонахождение

2.

Регистрационен номер

2.1.

 

3.

Географско положение и координатна система

3.1.

 

4.

Преработени видове

4.1.1.

Риба

4.1.2.

Мекотели

4.1.3.

Ракообразни

5.

Вид система за пречистване на отточните води

 


28.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 138/21


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2008 година

за установяване съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на нивото на адекватна защита на личните данни в Джърси

(нотифицирано под номер C(2008) 1746)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/393/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (1), и по-специално член 25, параграф 6 от нея,

след като се консултира с Работната група за защита на лицата по отношение на обработването на личните данни (2),

като има предвид, че:

(1)

Директива 95/46/ЕО изисква от държавите-членки да предвидят, че трансферът на лични данни към трета страна може да се извършва само ако въпросната трета страна осигурява подходящо равнище на защита и ако законодателствата на държавите-членки по прилагане на други разпоредби от директивата бъдат спазвани преди осъществяването на трансфера.

(2)

Комисията може да установи, че третата страна осигурява адекватно равнище на защита. В такъв случай държавите-членки могат да предават лични данни, без да са необходими допълнителни гаранции.

(3)

Директива 95/46/ЕО изисква равнището на защита на данните да бъде преценявано с оглед на всички обстоятелства, свързани с извършването на трансфер на данни, или с оглед на определена категория трансфер на данни, като се отчитат редица елементи, свързани с трансфера и изброени в член 25, параграф 2 от нея.

(4)

Поради съществуващите различни подходи в третите страни по отношение на защитата на данните е необходимо да има оценка за адекватност и всяко решение, основаващо се на член 25, параграф 6 от Директива 95/46/ЕО, следва да бъде прието и изпълнявано по начин, който не води до произволна или необоснована дискриминация по отношение на трети страни, в които или между които съществуват сходни условия, нито представлява скрита пречка за търговията съгласно действащите международни ангажименти на Общността.

(5)

Департаментът Джърси е една от подчинените на Британската корона територии (той не е част от Обединеното кралство и не е колония), която се ползва с пълна независимост, с изключение на международните отношения и отбраната — области от компетентността на правителството на Обединеното кралство. Поради това департаментът Джърси следва да се смята за трета страна по смисъла на Директива 95/46/ЕО.

(6)

Считано от 1951 г. и съответно от 1987 г. ратифицирането на Европейската конвенция относно правата на човека и на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на физическите лица при автоматизирана обработка на лични данни (конвенция № 108) от Обединеното кралство се отнася и за департамента Джърси.

(7)

Що се отнася до департамента Джърси, правните норми за защита на личните данни, основаващи се до голяма степен на стандартите, определени в Директива 95/46/ЕО, са били въведени чрез Data Protection (Jersey) Law (Закона за защита на данните (Джърси) от 1987 г., влязъл в сила на 11 ноември 1987 г., и чрез двата допълнителни нормативни акта от 2005 г. — the Data Protection (Amendment) (Jersey) Law и the Data Protection (Jersey) Law 2005 (Appointed Day) Act.

(8)

През 2005 г. беше приета и подзаконова нормативна уредба в изпълнение на Data Protection (Jersey) Law от 2005 г., установяваща специални правила относно достъпа на субектите на данни, обработването на чувствителни данни и уведомяването на органа по защита на данните (3).

(9)

Правните норми, приложими в Джърси, обхващат всички основни принципи, необходими за установяване на подходящо равнище на защита на физическите лица. Прилагането на тези норми е гарантирано със съдебни средства за защита, както и по силата на независимия надзор, осъществяван от властите, като комисаря по защита на данните, който има правомощия за разследване и намеса.

(10)

Следователно следва да се смята, че Джърси осигурява подходящо равнище на защита на личните данни, както е посочено в Директива 95/46/ЕО.

(11)

В интерес на прозрачността, а и за да се защити възможността на компетентните органи в държавите-членки да осигурят защита на гражданите по отношение на обработката на техните лични данни, е необходимо да се укажат извънредните обстоятелства, при които спирането на определени потоци данни може да бъде оправдано въпреки констатирането на адекватна защита.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 31, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

По смисъла на член 25, параграф 2 от Директива 95/46/ЕО се смята, че департаментът Джърси осигурява подходящо равнище на защита на личните данни, предавани от Общността.

Член 2

Настоящото решение се отнася до равнището на подходяща защита, осигурено в Джърси, за да се отговори на изискванията на член 25, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО, и не влияе по никакъв начин върху други условия или ограничения за прилагане на други разпоредби на директивата, свързани с обработката на лични данни в държавите-членки.

Член 3

1.   Без да се засягат правомощията, които позволяват на компетентните органи на държавите-членки да вземат необходимите мерки за гарантиране спазването на националното законодателство, прието в съответствие с разпоредби, различни от член 25 от Директива 95/46/ЕО, тези органи могат да упражняват правата, с които разполагат понастоящем, за да спират потоците от данни към получател на територията на Джърси с цел защита на физически лица по отношение на обработката на техните лични данни в следните случаи:

а)

когато компетентните органи на Джърси са установили, че получателят нарушава приложимите стандарти на защита; или

б)

когато има голяма вероятност стандартите за защита да бъдат нарушени, има основателни причини да се смята, че компетентният орган в Джърси не взима или няма да вземе подходящите и навременни мерки за разрешаване на въпросния случай, продължаването на трансфера би могло да доведе до неизбежен риск от сериозно увреждане на засегнатите лица и при тези обстоятелства компетентните органи на държавата-членка са положили основателни усилия да предупредят отговарящите за обработката лица, установени в Джърси, и да им дадат възможност за отговор.

2.   Спирането на трансфера се отменя веднага щом стандартите за защита са осигурени и компетентният орган в съответните държави-членки е уведомен за това.

Член 4

1.   Държавите-членки информират незабавно Комисията за приетите на основание член 3 мерки.

2.   Държавите-членки и Комисията се информират взаимно за случаите, при които действието на органите, отговорни за осигуряване на спазването на стандартите за защита в Джърси, не успее да осигури тяхното спазване.

3.   Ако информацията, събирана по силата на член 3 и на параграфи 1 и 2 от настоящия член, показва, че даден орган, натоварен със задачата да гарантира съблюдаването на стандартите за защита в Джърси, не изпълнява ефикасно своята задача, Комисията уведомява за това компетентния орган в Джърси и ако се налага, представя проект за мерките, които следва да бъдат предприети съгласно процедурата по член 31, параграф 2 от Директива 95/46/ЕО с оглед отмяната или преустановяване на действието на настоящото решение или ограничаване на неговия обхват.

Член 5

Комисията контролира изпълнението на настоящото решение и докладва съответните констатации на Комитета, създаден по силата на член 31 от Директива 95/46/ЕО, включително всяко доказателство, което би могло да има отражение върху констатацията по силата на член 1 от настоящото решение, че защитата в Джърси е подходяща по смисъла на член 25 от Директива 95/46/ЕО, както и всяко доказателство, че решението се прилага по дискриминационен начин.

Член 6

Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да се съобразят с решението в срок четири месеца, считано от датата на уведомяването им.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2008 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(2)  Становище 8/2007 относно равнището на защита на личните данни в Джърси, прието от работната група на 9 октомври 2007 г., поместено на следния адрес: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2007_en.htm

(3)  Това са следните нормативни актове: Data Protection (Corporate Finance Exemption) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Credit Reference Agency) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Fair Processing) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (International Co-operation) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Notification) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Sensitive Personal Data) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Subject Access Exemptions) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Subject Access Miscellaneous) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Subject Access Modification — (Education) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Subject Access Modification — (Health) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Subject Access Modification — (Social Work) (Jersey) Regulations 2005, и the Data Protection (Transfer in Substantial Public Interest) (Jersey) Regulations 2005.