ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 125

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
9 май 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 408/2008 на Комисията от 8 май 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 409/2008 на Комисията от 8 май 2008 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

3

 

 

Регламент (ЕО) № 410/2008 на Комисията от 8 май 2008 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

5

 

 

Регламент (ЕО) № 411/2008 на Комисията от 8 май 2008 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1060/2007

6

 

*

Регламент (ЕО) № 412/2008 на Комисията от 8 май 2008 година относно откриване и управление на тарифни квоти за внос на замразено говеждо месо, предназначено за преработка

7

 

*

Регламент (ЕО) № 413/2008 на Комисията от 8 май 2008 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 27/2008 относно откриването и управлението на някои годишни тарифни квоти за продукти, включени в код по КН 0714 с произход от някои трети страни с изключение на Тайланд

15

 

*

Регламент (ЕО) № 414/2008 на Комисията от 8 май 2008 година относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на отпускането на помощи за частно складиране на определени сирена за период на складиране 2008/2009 г.

17

 

*

Регламент (ЕО) № 415/2008 на Комисията от 8 май 2008 година относно разделението между доставки и директни продажби на национални референтни количества, които за периода 2007—2008 г. са определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета

22

 

*

Регламент (ЕО) № 416/2008 на Комисията от 8 май 2008 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3600/92 по отношение на оценяването на активното вещество металаксил по смисъла на член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

25

 

*

Регламент (ЕО) № 417/2008 на Комисията от 8 май 2008 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

27

 

 

Регламент (ЕО) № 418/2008 на Комисията от 8 май 2008 година относно издаването на лицензии за износ в лозаро-винарския сектор

28

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/363/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2008 година за удължаване срока на Решение 2005/321/ЕО за приключване на консултациите с Република Гвинея по член 96 от Споразумението от Котону

29

 

 

Комисия

 

 

2008/364/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 април 2008 година за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине в Литва (нотифицирано под номер C(2008) 1595)

32

 

 

2008/365/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2008 година за създаване на експертна група в областта на финансовото образование

36

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Съвет

 

*

Информация относно датата за влизане в сила на споразумението за партньорство между Европейската общност и Съюза на Коморските острови

39

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

9.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 408/2008 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 9 май 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 8 май 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

59,5

TN

102,3

TR

102,4

ZZ

88,1

0707 00 05

MK

34,5

TR

152,4

ZZ

93,5

0709 90 70

TR

135,5

ZZ

135,5

0805 10 20

EG

46,6

IL

57,7

MA

51,6

TN

52,0

TR

65,0

US

49,8

ZZ

53,8

0805 50 10

AR

107,8

IL

134,7

TR

131,9

US

129,7

ZA

141,8

ZZ

129,2

0808 10 80

AR

91,7

BR

86,2

CA

92,0

CL

91,0

CN

98,3

MK

57,9

NZ

111,7

US

111,4

UY

76,8

ZA

77,8

ZZ

89,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


9.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 409/2008 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2008 година

относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1) и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006 разликата между цените на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква б) от посочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара в сектора на захарта, възстановяванията при износ следва да бъдат определяни съгласно правилата и определени критерии, предвидени в членове 32 и 33 от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)

В член 33, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 318/2006 се постановява, че възстановяването може да бъде диференцирано според местоназначенията, когато положението на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари дават основание за това.

(4)

Могат да бъдат отпуснати само възстановявания на продукти, чието свободно обращение в Общността е разрешено и които изпълняват условията на Регламент (ЕО) № 318/2006.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продуктите, които се ползват от възстановявания при износ, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006, и размерите на тези възстановявания са уточнени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 9 май 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ за бяла и сурова захар, изнесени в непреработено състояние, приложими след 9 май 2008 година

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяването

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,54 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,54 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2739

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

27,39

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,85

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,85

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2739

NB: Местоназначенията се определят, както следва:

S00

всички местоназначения, с изключение на следните:

а)

трети страни: Андора, Лихтенщайн, Светия престол (Ватикана), Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия (), Черна гора, Албания и Бившата югославска република Македония;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не влизат в митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, остров Хелголанд, Сеута, Мелила, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия и районите в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, за чиито външни отношения отговаря държава-членка и които не влизат в митническата територия на Общността: Гибралтар.


(1)  Включително Косово, под егидата на Обединените нации, съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност от 10 юни 1999 г.

(2)  Настоящата сума се прилага за сурова захар с рандеман 92 %. Ако рандеманът на изнасяната сурова захар се различава от 92 %, размерът на приложимото възстановяване се умножава за всяка засегната операция по износ с коефициент за преобразуване, получен чрез разделяне на 92 на рандемана на изнасяната сурова захар, изчислен съгласно точка III, точка 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 318/2006.


9.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 410/2008 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2008 година

относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора и трета алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 900/2007 на Комисията от 27 юли 2007 г. относно постоянен търг до края на 2007—2008 пазарна година за определяне на възстановяванията при износ на бяла захар (2) изисква да се пристъпи към частични търгове.

(2)

Съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 900/2007 и след разглеждане на внесените оферти по частичния търг, завършващ на 8 май 2008 година следва да се определи максимално възстановяване при износ за въпросния частичен търг.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За частичния търг, завършващ на 8 май 2008 година максималното възстановяване при износ за продукта, посочен в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 900/2007, се определя на 33,848 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 9 май 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 26. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 148/2008 на Комисията (ОВ L 46, 21.2.2008 г., стр. 9).


9.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 411/2008 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2008 година

за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1060/2007

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея и трета алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1060/2007 на Комисията от 14 септември 2007 година за откриване на постоянен търг за препродажба за износ на захар, държана от интервенционните агенции на Белгия, Чешката република, Испания, Ирландия, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Швеция (2) се изисква да се пристъпи към частични търгове.

(2)

Съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1060/2007 и след разглеждане на внесените оферти по частичния търг, завършващ на 7 май 2008 година, следва да се определи максимално възстановяване при износ за въпросния частичен търг.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За частичния търг, завършващ на 7 май 2008 година, максималното възстановяване при износ за продукта, посочен в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1060/2007, се определя на 414,08 EUR/t.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 9 май 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 242, 15.9.2007 г., стр. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 148/2008 на Комисията (ОВ L 46, 21.2.2008 г., стр. 9).


9.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 412/2008 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2008 година

относно откриване и управление на тарифни квоти за внос на замразено говеждо месо, предназначено за преработка

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Списъкът CXL на Световната търговска организация изисква от Общността да открие годишна квота за внос на 50 700 тона замразено говеждо месо, предназначено за обработка. Освен това, в резултат на преговорите, довели до Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Австралия съгласно член ХХIV:6 и член ХХVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. относно измененията на отстъпките в таблиците на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в хода на тяхното присъединяването към Европейския съюз (2), одобрено с Решение 2006/106/ЕО на Съвета (3), Общността се задължава да включи в своята програма за всички държави-членки увеличение от 4 003 тона за тази тарифна квота за внос, считано от 1 юли 2006 г.

(2)

Всяка година следва да се изготвят правила за прилагане за откриването и управлението на тези квоти за периода от 1 юли до 30 юни на следващата година.

(3)

Вносът на замразено говеждо месо по тарифната квота е обект на прилагане на митническите вносни мита и на условията, определени под пореден номер 12 от приложение 7 към част трета от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (4).

(4)

Вносът в Общността по тарифната квота подлежи на представяне на лицензия за внос съгласно първа алинея от член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1254/1999. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (5) и на Регламент (ЕО) № 382/2008 на Комисията от 21 април 2008 г. относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо (6) следва да се прилагат за лицензиите за внос, издавани съгласно настоящия регламент, без да се засягат допълнителните условия, предвидени в настоящия регламент.

(5)

Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 година за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (7), определя по-специално подробни разпоредби за заявленията за права на внос, статута на заявителите и издаването на лицензии за внос. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1301/2006 следва да се прилагат по отношение на лицензии за внос, издадени съгласно настоящия регламент, без да се засягат допълнителните условия, определени в настоящия регламент.

(6)

Управлението на тези тарифни квоти за внос е целесъобразно да се осъществява чрез предоставяне на права на внос като първа стъпка и издаване на лицензии за внос като втора, както е предвидено в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1301/2006. По този начин операторите, които са получили права на внос, следва да могат да решат, през квотния период, в кой момент искат да подадат заявление за лицензии за внос, предвид техния действителен търговски оборот. Следва да е възможно да се издават лицензии след разпределяне на правата за внос на основата на заявленията от отговарящи на условията преработватели. При всички обстоятелства, съгласно Регламент (ЕО) № 1301/2006 срокът на валидност на лицензиите изтича на последния ден от периода на тарифната квота за внос.

(7)

С цел да се избегне спекулация, достъп до квотата следва да се разреши само на активни преработватели, извършващи обработка в предприятие за обработка, одобрено в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (8).

(8)

За да се предотврати спекулация, лицензии за внос следва да се издават на преработватели само за количествата, за които са им разпределени права за внос. Още повече, по същата причина, следва да се представи гаранция едновременно със заявлението за права за внос. Заявлението за лицензии за внос, отговарящи на разпределените права, следва да е главно изискване по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията от 22 юли 1985 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти (9).

(9)

Прилагането на тарифната квота изисква стриктно наблюдение на вноса и ефективни проверки по отношение на използването и местоназначението на този внос. По тази причина преработка следва да се разрешава единствено в предприятието, посочено в лицензията за внос.

(10)

Следва да се предостави гаранция, за да се гарантира, че внесеното месо се използва съгласно спецификациите на тарифната квота. Сумата на тази гаранция се определя при отчитане на разликата между митните сборове, които са приложими в рамките на и извън квотата.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по говеждо и телешко месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Открива се тарифна квота за внос от общо 54 703 тона, необезкостен еквивалент на замразено говеждо месо, попадащо в рамките на кодове по КН 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 или 0206 29 91 и предназначено за преработка в Общността (наречена по-долу „квотата“) всяка година за периода от 1 юли до 30 юни на следващата година (наричан по-долу „период на тарифната квота за внос“) при условията, определени в настоящия регламент.

Член 2

1.   По смисъла на настоящия регламент „продукт А“ означава преработен продукт, включен в кодове по КН 1602 10, 1602 50 31 или 1602 50 95, който не съдържа друго месо освен месо от животни от вида едър рогат добитък, със съотношение на колаген/протеин не повече от 0,45 и съдържащ, по тегло, най-малко 20 % постно месо, с изключение на карантия и мазнини с месо и желирана маса, с количествена оценка най-малко 85 % от общото нетно тегло.

За съдържанието на колаген се счита, че е съдържанието на хидроксипролин, умножено по фактор 8. Съдържанието на хидроксипролин се определя съгласно метода ISO 3496-1994.

Съдържанието на постно говеждо месо, с изключение на мазнините, се определя в съответствие с процедурата, посочена в приложението към Регламент (ЕИО) № 2429/86 на Комисията (10).

Карантията включва следното: глави и обрезки от тях (включително уши), крака, опашки, сърца, вимета, черен дроб, бъбреци, момици (тимусови жлези), панкреас, мозък, бели дробове, гръкляни, плътна диафрагма, далаци, езици, було, гръбначен мозък, ядивна кожа, възпроизводителни органи (например матки, яйчници и тестиси), щитовидни жлези, хипофизи.

Продуктът се подлага на топлинна обработка, която да е достатъчна да гарантира коагулацията на месните протеини в целия продукт, който не може да показва никакви следи на розова течност върху срязаната повърхност, когато продуктът бъде разрязан по дължината на линия, минаваща през най-дебелата част.

2.   По смисъла на настоящия регламент „продукт Б“ означава преработен продукт, съдържащ говеждо месо, без:

а)

продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1254/1999; или

б)

продуктите, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Все пак обаче, обработен продукт, попадащ под код по КН 0210 20 90, който е бил изсушен или опушен по такъв начин, че цветът и консистенцията на прясното месо са напълно изчезнали и съотношението вода/протеин не превишава 3:2, се счита за продукт Б.

Член 3

1.   Общото количество, посочено в член 1, се разделя на две количества:

а)

43 000 тона замразено говеждо месо, предназначено за производство на продукти А;

б)

11 703 тона замразено говеждо месо, предназначено за производство на продукти Б.

2.   Квотата има следните поредни номера:

а)

09.4057 за количествата, посочени в параграф 1, буква а);

б)

09.4058 за количествата, посочени в параграф 1, буква б).

3.   Вносните митни сборове, които се прилагат за замразено говеждо месо по квотата, са посочени в приложение I.

Член 4

1.   Управлението на тези квоти се осъществява чрез предоставяне на права на внос като първа стъпка и издаване на лицензии за внос като втора.

2.   Регламенти (ЕО) № 1291/2000, (ЕО) № 1301/2006 и (ЕО) № 382/2008 се прилагат, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

Член 5

1.   С дерогация от член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, вместо доказателство за участие в търговия с трети страни, заявителите за права на внос представят доказателство, че са одобрени като преработвателни предприятия по член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004, а също и че са произвеждали преработени продукти, съдържащи говеждо месо, през всеки един от двата референтни периода, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

Заявлението за права на внос не може да надхвърля 10 % от всяко едно от количествата, посочени в член 3, параграф 1 от настоящия регламент.

2.   Заедно със заявлението за права на внос се представя доказателство за съответствие с условията, определени в параграф 1.

С дерогация от член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, компетентният национален орган решава какви документи се представят като доказателство за съответствие с тези условия.

Член 6

1.   Всяко заявление за права за внос за производство на продукти А или на продукти Б се изразява в еквивалент на необезкостено месо.

По смисъла на настоящия параграф 100 килограма необезкостено говеждо месо е еквивалентно на 77 килограма обезкостено говеждо месо.

2.   Заявленията за права на внос за производство на продукти А или на продукти Б се подават не по-късно от 13 ч. брюкселско време на 8 юни, предхождащ годишния период на прилагане на тарифната квота за внос.

3.   Заедно със заявлението за права на внос се предоставя гаранция от 6 EUR на 100 килограма.

4.   Държавите-членки уведомяват Комисията за общите количества, предмет на заявления за всяка една от двете категории продукти, не по-късно от 13 ч. брюкселско време на втория петък след приключването на срока за подаване на заявления, посочен в параграф 2.

Член 7

1.   Правата за внос се предоставят от седмия и не по-късно от шестнадесетия работен ден след края на срока за уведомления, посочен в член 6, параграф 4.

2.   Ако прилагането на коефициента на разпределение, посочен в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 доведе до разпределянето на по-малко права на внос от заявените, гаранцията, внесена в съответствие с член 6, параграф 3 от настоящия регламент, се освобождава пропорционално и незабавно.

Член 8

1.   Пускането в свободно обръщение на количествата, отпуснати в рамките на квотата, е обвързано със задължение за представяне на лицензия за внос.

2.   Заявленията за лицензии за внос обхващат общото разпределено количество. Това задължение представлява главно изискване по смисъла на член 20, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2220/85.

Член 9

1.   Заявленията за лицензия могат да се подават единствено в държавата-членка, в която кандидатът е подал заявление и е получил права на внос по квотата.

Всяко издаване на лицензия за внос води до съответно намаление в получените права на внос и гаранцията, внесена в съответствие с член 6, параграф 3 се освобождава пропорционално и незабавно.

2.   Лицензиите за внос се издават на името на оператора, който е получил правата на внос.

3.   Заявлението за лицензия и лицензията съдържат следната информация:

а)

в клетка 8 — страната на произход;

б)

в клетка 16 — един от приемливите кодове по КН, посочени в член 1;

в)

в клетка 20 — поредният номер на квотата, най-малко едно от вписванията, изброени в приложение II и името и адреса на преработващото предприятие.

4.   Лицензиите за внос са валидни в продължение на 120 дни от действителната дата на издаване по смисъла на член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1291/2000.

Член 10

Държавите-членки изграждат система за физически и документни проверки, за да гарантират, че в срок от три месеца от датата на вноса цялото месо е преработено в преработвателното предприятие и в категорията продукт, посочен в съответната лицензия за внос.

Системата включва физически проверки за количеството и качеството в началото на преработката, по време на преработката и след завършване на операцията по преработка. За тази цел преработвателите трябва по всяко време да могат да докажат идентичността и използването на внесеното месо посредством подходящи производствени протоколи.

Техническото удостоверяване на производствения метод от страна на компетентния орган може, до необходимата степен, да предвиди резерв за загуби от изцеждане и от подрязване.

За да удостоверят качеството на крайния продукт и установят неговото съответствие с формулата на преработвателя за състава на продукта, държавите-членки вземат представителни проби и анализират тези продукти. Разходите за тези операции се поемат от съответния преработвател.

Член 11

1.   Гаранцията се предоставя на компетентния орган към момента на вноса, което гарантира, че преработвателят, на когото са разпределени права за внос, ще обработи цялото количество внесено месо в необходимите крайни продукти в своето предприятие, посочено в заявлението за лицензия, в срок от три месеца от датата на вноса.

Сумите на гаранцията са определени в приложение III.

2.   Гаранцията, посочена в параграф 1, се освобождава пропорционално на количеството, за което в срок от седем месеца от датата на вноса бъде предоставено доказателство, което удовлетворява компетентния орган, че цялото или част от внесеното месо е преработено до съответните продукти в посоченото предприятие в срок от три месеца след датата на вноса.

Все пак обаче, ако преработката се е осъществила след тримесечния срок, посочен в първа алинея, гаранцията се освобождава, минус намаление от 15 %, плюс 2 % от останалото количество за всеки ден закъснение след крайния срок.

Ако доказателството за преработка бъде установено в рамките на седеммесечния срок, посочен в първа алинея, и бъде представено в срок от 18 месеца след тези седем месеца, задържаната сума се изплаща, минус 15 % от сумата на гаранцията.

3.   Неосвободената сума от гаранцията, посочена в параграф 1, се задържа.

Член 12

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006, държавите-членки съобщават на Комисията:

а)

най-късно до десето число на всеки месец, количествата продукти, включително липсата на данни, за които са били издадени лицензии за внос през предшестващия месец;

б)

най-късно до 31 октомври след края на всеки период на тарифната квота за внос, количествата продукти, включително съобщенията за липса на данни, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензии за внос и съответстващи на разликата между количествата, вписани на гърба на лицензиите за внос и количествата, за които те са били издадени.

2.   Най-късно до 31 октомври след края на всеки период на тарифната квота за внос държавите-членки съобщават на Комисията количествата продукти, които са били действително допуснати за свободно обращение през предшестващия период на тарифната квота за внос.

3.   В съобщенията, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, количествата се изразяват в килограми тегло на продукта и за всяка категория продукти, както е посочено в приложение V към Регламент (ЕО) № 382/2008.

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 98/2008 на Комисията (ОВ L 29, 2.2.2008 г., стр. 5). Регламент (ЕО) № 1254/1999 се заменя с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 47, 17.2.2006 г., стр. 54.

(3)  ОВ L 47, 17.2.2006 г., стр. 52.

(4)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1352/2007 на Комисията (ОВ L 303, 21.11.2007 г., стр. 3).

(5)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1423/2007 (ОВ L 317, 5.12.2007 г., стр. 36).

(6)  ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 10

(7)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(8)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1243/2007 (ОВ L 281, 25.10.2007 г., стр. 8).

(9)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(10)  ОВ L 210, 1.8.1986 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ВНОСНИ МИТА

Продукт

(код по КН)

За изработване на продукти А

За изработване на продукти Б

0202 20 30

20 %

20 % + 994,5 EUR/1 000 kg/нето

0202 30 10

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/нето

0202 30 50

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/нето

0202 30 90

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/нето

0206 29 91

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/нето


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вписвания, посочени в член 9, параграф 3, буква в)

:

на български език

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател) / месо, предназначено за преработка в …[продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 382/2008

:

на испански език

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 382/2008

:

на чешки език

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 382/2008

:

на датски език

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 382/2008

:

на немски език

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 382/2008

:

на естонски език

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr 382/2008

:

на гръцки език

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008

:

на английски език

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 382/2008

:

на френски език

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 382/2008

:

на италиански език

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 382/2008

:

на латвийски език

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 382/2008

:

на литовски език

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 382/2008

:

на унгарски език

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 382/2008/EK rendelet

:

на малтийски език

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall-ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 382/2008

:

на нидерландски език

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 382/2008

:

на полски език

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie) / mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 382/2008

:

на португалски език

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 382/2008

:

на румънски език

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 382/2008

:

на словашки език

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 382/2008

:

на словенски език

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 382/2008

:

на фински език

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen … :ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 382/2008

:

на шведски език

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 382/2008


ПРИЛОЖЕНИЕ III

РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА (1)

(в EUR/1000 kg нето)

Продукт

(код по КН)

За изработване на продукти А

За изработване на продукти Б

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Приложимият обменен курс е този от деня, предшестващ депозирането на гаранцията.


9.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 413/2008 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2008 година

за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 27/2008 относно откриването и управлението на някои годишни тарифни квоти за продукти, включени в код по КН 0714 с произход от някои трети страни с изключение на Тайланд

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1095/96 на Съвета от 18 юни 1996 г. относно прилагането на споразуменията, посочени в Списък CXL, изготвен след приключването на преговорите по член ХХIV, параграф 6 от ГАТТ (1), и по-специално член 1, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Опитът от прилагането на Регламент (ЕО) № 27/2008 на Комисията от 15 януари 2008 г. относно откриването и управлението на някои годишни тарифни квоти за продукти, включени в кодове по КН 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 и 0714 90 19 с произход от някои трети страни с изключение на Тайланд (2) показа, че в интерес на доброто управление на квотите в този регламент следва да се направят някои корекции.

(2)

В интерес на доброто управление на квотите и като се има предвид натрупаният опит, следва да се подобри плавното функциониране на пазара на въпросните продукти и да се осигури по-доброто използване на квотите. Поради това на операторите следва да се позволи да подават повече от едно заявление за лицензия за квотен период и за тази цел следва да се направи дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (3).

(3)

За да се гарантира, че квотите се управляват на базата на въпросната квотна година, следва да се уточни, че ако заявленията за лицензиите се внасят през декември и тези заявления са свързани с квотата за следващата година, държавите-членки не следва да предоставят на Комисията получените предварително през декември заявления преди първия период на следващата година.

(4)

С цел да се рационализира и опрости процедурата на Комисията за проследяване на заявленията и да се намали броят на съобщаванията на информация от държавите-членки на Комисията, броят на съобщаванията на информация на Комисията следва да се ограничи до един път седмично.

(5)

При кодифицирането на Регламент (ЕО) № 2449/96 на Комисията от 18 декември 1996 г. относно откриването и управлението на някои годишни тарифни квоти за продукти, включени в кодове по КН 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 и 0714 90 19 с произход от някои трети страни с изключение на Тайланд (4) чрез Регламент (ЕО) № 27/2008, кодът по КН 0714 10 99 е възпроизведен без да се вземе предвид изменението на номерацията на кодовете на Комбинираната номенклатура, въведено с Регламент (ЕО) № 1214/2007 на Комисията (5), с което код по КН 0714 10 99 се замени с код по КН ex 0714 10 98. Поради това регламентът следва да се измени, а неговото заглавие — да се поправи.

(6)

Разпределението на количествата, запазени за страни-членки на СТО и страни, които не са членки на СТО (съответно 1 320 590 и 32 000 тона) в член 1 от Регламент (ЕО) № 27/2008 е неясно. За да се избегне погрешно тълкуване, изказът на тази разпоредба следва да се измени.

(7)

За тази цел Регламент (ЕО) № 27/2008 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Предвидените по силата на настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Управителния комитет по зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 27/2008 се изменя, както следва:

1.

В член 1 след първия параграф се вмъква следния параграф:

„За целите на настоящия Регламент „продукти, включени в код по КН ex 0714 10 98“ означава продукти, различни от гранули, получени от брашна или грис, които са включени в код по КН 0714 10 98.“

2.

Член 8 се изменя, както следва:

а)

В параграф 1 се добавя следният параграф:

„Независимо от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, кандидатстващите могат да подадат повече от едно заявление за лицензия за квотен период. Те обаче могат да подават само едно заявление за издаване на лицензия седмично.“

б)

Параграфи 2, 3 и 4 се заменят със следното:

„2.   За продукти с произход от Индонезия или Китай заявленията за лицензии, подадени през декември, могат да се отнасят за внос, който да бъде осъществен през следващата година, ако те са подадени въз основа на лицензия за износ, издадена от индонезийските или китайските власти за въпросната година.

3.   След края на периода за подаване на заявленията, посочен в параграф 1, алинея първа, държавите-членки изпращат на Комисията най-късно до 13:00 часа следващият четвъртък следната информация:

а)

общите количества, включени в заявленията за лицензии, по произход и код на продукта;

б)

броя на подадените сертификати за произход и общото количество, въведено в оригиналния документ или извлечение от него;

в)

референтните номера на сертификатите за износ, издадени от индонезийските или китайските власти и съответните количества, както и името на плавателния съд.

Независимо от това, за заявленията, посочени в параграф 2, държавите-членки предоставят тази информация при съобщаването на информацията за първата седмица на следващата година.

4.   Лицензиите за внос се издават на четвъртия работен ден след края на нотификационния период, посочен в параграф 3.“

Член 2

Регламент (ЕО) № 27/2008 се изменя, както следва:

1.

В заглавието кодът по КН „0714 10 99“ се заменя с „ex 0714 10 98“.

2.

Член 1, параграф 1 се коригира, както следва:

а)

въвеждащото изречение се заменя със следното:

„По силата на настоящия регламент от 1 януари 1997 г. се откриват следните годишни тарифни квоти за внос на продукти, включени в кодове по КН 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 и 0714 90 19, с мита в размер на 6 % ad valorem:“

б)

Букви в) и г) се заменят със следното:

„в)

квота 145 590 t за въпросните продукти с произход от други държави-членки на Световната търговска организация (СТО), с изключение на Тайланд, Китай и Индонезия;

г)

квота 32 000 t за въпросните продукти с произход от други страни, които не са членки на Световната търговска организация (СТО), от които 2 000 t ще бъдат заделени за внос на продукти под кодове по КН 0714 10 91 и 0714 90 11.“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 146, 20.6.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 13, 16.1.2008 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(4)  ОВ L 333, 21.12.1996 г., стр. 14. Регламент, отменен с Регламент (ЕО) № 27/2008.

(5)  ОВ L 286, 31.10.2007 г., стр. 1.


9.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 414/2008 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2008 година

относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на отпускането на помощи за частно складиране на определени сирена за период на складиране 2008/2009 г.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 помощта за частно складиране може да се отпуска за дълготрайни сирена и за сирена, които се произвеждат от овче и/или козе мляко и изискват поне шест месеца период на зреене, ако за тези сирена тенденциите в развитието на цените и запасите показват сериозна нестабилност на пазара, която може да бъде преодоляна или ограничена чрез сезонно складиране.

(2)

Сезонният характер на производството на някои дълготрайни сирена и сирената Pecorino Romano, Kefalotyri и Kasseri се усложнява от факта, че сезонността на потреблението е обратна на сезонността на производството. Разпокъсаността на производството на подобни сирена допълнително утежнява последиците от тази сезонност. Следователно трябва да се предвиди ползването на сезонно складиране по отношение на количеството, съответстващо на разликата между зимното и лятното производство.

(3)

Следва да се определят видовете сирена, за които може да се отпусне помощ и максималните допустими количества, както и продължителността на договорите в зависимост от действителните изисквания на пазара и годността за съхранение на съответните сирена.

(4)

Необходимо е да се уточнят условията на договора за складиране и основните мерки, позволяващи идентификация и контрол на посочените в договора сирена. Размерът на помощта следва да бъде определен в съответствие с разходите за складиране и запазването на равновесието между сирената, за които се отпуска помощ и останалите предлагани на пазара сирена. С оглед на тези елементи и на наличните ресурси, общият размер на помощта не следва да бъде изменен.

(5)

Следва да се определят също и подробни правила по отношение на документацията, счетоводството, както и честотата и естеството на проверките. Във връзка с това следва да се постанови, че държавата-членка може да изиска разходите за извършване на проверките да бъдат заплатени изцяло или частично от лицето, сключило договора.

(6)

Следва да се уточни, че помощ за частно складиране може да се получи само за цели сирена.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по мляко и млечни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя подробните правила за отпускане на помощ от Общността за частно складиране на определени сирена (наричана по-долу „помощ“), съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, за период на складиране 2008/2009 г.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)

„складова партида“ означава количество сирене, с тегло най-малко два тона, от един и същи вид, внесено на съхранение в един и същи склад и в един и същи ден;

б)

„ден на започване на складирането по договора“ означава денят, следващ този на внасяне на склад;

в)

„последен ден на складирането по договора“ означава денят, предхождащ този на извеждане от склад;

г)

„период на складиране“ означава периодът, през който сиренето може да влезе в обхвата на схемата за частно складиране, както е определен за всеки вид сирене в приложението.

Член 3

Сирена, отговарящи на изискванията за предоставяне на помощ

1.   Помощ се предоставя по отношение на определени дълготрайни сирена и сирена Pecorino Romano, Kefalotyri и Kasseri, съгласно посочените в приложението условия. Единствено целите сирена отговарят на изискванията за отпускане на помощ.

2.   Сирената трябва да са произведени в Общността и да отговарят на следните условия:

а)

да бъдат маркирани с незаличимо обозначение на предприятието, където са били произведени, и на деня и месеца на производство; тези данни могат да бъдат под формата на код;

б)

да са преминали през проверки на качеството, които да определят тяхната класификация след узряване в посочените в приложението категории.

Член 4

Договор за складиране

1.   Договорите, отнасящи се до частното складиране на сирене, се сключват между интервенционната агенция на държавата-членка, на чиято територия сиренето е на склад, и физическите и юридически лица, наричани по-долу „страни по договора“.

2.   Договорите за складиране се сключват в писмен вид въз основа на заявление за сключване на договор.

Заявленията трябва да бъдат получени от интервенционните агенции в рамките на не повече от 30 дни от датата на внасяне на склад и могат да се отнасят само за партиди сирене, за които операциите по внасяне на склад вече са завършили. Интервенционните агенции регистрират датата на получаване на всяко заявление.

Ако заявлението бъде получено от интервенционната агенция в рамките на 10 работни дни след крайния срок, договорът за складиране все още може да бъде сключен, но помощта се намалява с 30 %.

3.   Договорите за складиране се сключват за една или повече складови партиди и включват по-специално клаузи, отнасящи се до:

а)

количеството сирене, за което се прилага договорът;

б)

датите, отнасящи се до изпълнението на договора;

в)

размера на помощта;

г)

идентификацията на склада.

4.   Договорите за складиране се сключват в рамките на не повече от 30 дни от датата на регистриране на заявлението за сключване на договор.

5.   Мерките за инспекция, и по-специално посочените в член 7, са предмет на спецификации, съставени от интервенционната агенция. Договорът за складиране се позовава на тези спецификации.

Член 5

Внасяне на склад и извеждане от склад

1.   Периодите на внасяне на склад и на извеждане от склад са определени в приложението.

2.   Извеждането от склад се осъществява на цели складови партиди.

3.   В случаите когато в края на първите 60 дни на складиране по договора влошаването на качеството на сиренето е по-голямо от нормалното при складиране, на страните по договора може да се разреши, веднъж за партида на складиране, да заменят дефектното количество за тяхна сметка.

Ако при проверки по време на складирането или при извеждане от склад се открият дефектни количества, помощ за тези количества не може да бъде платена. Освен това частта от партидата, която все още отговаря на условията за помощ, не може да бъде по-малка от два тона.

Втората алинея се прилага, когато част от една партида е изведена преди началото на периода на извеждане от склад, посочен в параграф 1, или преди изтичане на минималния период на складиране, посочен в член 8, параграф 2.

4.   За целите на изчисляването на помощта в случая, посочен в първа алинея от параграф 3, първият ден на складирането по договора е денят на започване на складирането по договора.

Член 6

Условия на складиране

1.   Държавата-членка гарантира, че всички условия, предоставящи право на плащане на помощ, са изпълнени.

2.   Страната по договора или — по искане на държавата-членка или с нейно разрешение — отговорникът на склада предоставя на разположение на отговорния за инспекцията компетентен орган цялата документация, позволяваща да бъдат проверени следните конкретни данни за продуктите, внесени на частно складиране:

а)

собственост по времето на внасяне в склада;

б)

произходът и датата на производство на сирената;

в)

датата на внасяне на склад;

г)

наличността в склада и адреса на склада;

д)

датата на извеждане от склада.

3.   Страната по договора или, когато е приложимо, отговорникът на склада води за всеки договор материална отчетност, която е на разположение в склада и обхваща:

а)

идентификацията по номер на складовата партида на продуктите, внесени на частно складиране;

б)

датите на внасяне на склад и извеждане от склад;

в)

броя на сирената и тяхното тегло, посочени по складова партида;

г)

разположението на продуктите в склада.

4.   Складираните продукти трябва да бъдат лесно разпознаваеми, лесно достъпни и идентифицирани индивидуално по договор. Върху складираните сирена се поставя специален знак.

Член 7

Проверки

1.   При внасяне на склад компетентната агенция извършва проверки, най-вече с цел да гарантира, че складираните продукти отговарят на условията за помощ и да предотврати всякаква възможност за подмяна на продукти по време на складирането по договор.

2.   Компетентната агенция извършва внезапна проверка, чрез вземане на проби, за да гарантира, че продуктите са налице в склада. Съответната проба трябва да бъде представителна и трябва да отговаря най-малко на 10 % от цялото количество по договор за мярка за помощ за частно складиране.

Такива проверки трябва да включват, в допълнение към проверка на сметките, посочени в член 6, параграф 3, физическа проверка на теглото и вида продукти и тяхната идентификация. Тези физически проверки трябва да се отнасят най-малко до 5 % от количеството, предмет на внезапната проверка.

3.   В края на периода на складиране по договор компетентната агенция проверява дали продуктите са налице. Въпреки това, когато продуктите са все още на склад след изтичане на максималния договорен период на складиране, тази проверка може да бъде извършена, когато продуктите са изведени от склад.

За целите на споменатата в първа алинея проверка страната по договора уведомява компетентния орган, посочвайки съответната складова партида, най-малко пет работни дни преди изтичането на договорния период на складиране или на началото на дейностите по извеждане, в случаите когато тези дейности се извършват по време или след договорния период на складиране.

Държавата-членка може да приеме по-кратък срок от петте работни дни, посочени във втора алинея.

4.   За извършените проверки съгласно параграфи 1, 2 и 3 се съставя доклад, който съдържа:

а)

датата на проверката;

б)

нейната продължителност;

в)

извършените дейности.

Докладът трябва да бъде подписан от отговорния инспектор и приподписан от страната по договора или, в дадени случаи, от отговорника на склада и трябва да бъде включен в документацията за плащането.

5.   В случай на нередности, засягащи най-малко 5 % от количеството на проверените продукти, проверката се разширява до по-голяма проба, която се определя от компетентния орган.

Държавите-членки уведомяват за такива случаи Комисията в рамките на четири седмици.

6.   Държавите-членки могат да разпоредят разходите за проверките да бъдат заплатени изцяло или частично от страната по договора.

Член 8

Помощ за складиране

1.   Помощта е, както следва:

i)

0,38 EUR на тон на ден складиране по договор за дълготрайни сирена;

ii)

0,45 EUR на тон на ден складиране по договор за Pecorino Romano;

iii)

0,59 EUR на тон на ден складиране по договор за Kefalotyri и Kasseri.

2.   Не се предоставя помощ за складиране по договор за по-малко от 60 дни. Максималният размер на помощта не надхвърля сумата, съответстваща на 180 дни складиране по договор.

Когато страната по договора не успее да спази срока, посочен във втората алинея и, в някои случаи, третата алинея от член 7, параграф 3, помощта се намалява с 15 % и се изплаща само по отношение на периода, за който страната по договора представи на компетентния орган задоволително доказателство, че сирената са останали в склада по договора.

3.   Помощта се изплаща по заявление на страната по договора в края на договорния период на складиране, в рамките на 120 дни от получаване на заявлението, при условие че посочените в член 7, параграф 3 проверки са били извършени и че условията за предоставяне на помощта са били спазени.

Въпреки това, ако по необходимост е започната административна проверка относно правото на помощ, не се извършва плащане докато правото не бъде признато.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1152/2007 (ОВ L 258, 4.10.2007 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Видове сирена

Количества, отговарящи на изискванията за предоставяне на помощ

Минимална възраст на сиренето

Период на влизане на склад

Период на извеждане от склад

Френски дълготрайни сирена:

защитено наименование за произход за сирената Beaufort и Comté

„Label Rouge“ за Emmental grand cru

клас А или Б за сирена Emmental и Gruyère

16 000 t

10 дни

От 1 юни до 30 септември 2008 г.

От 1 октомври 2008 г. до 31 март 2009 г.

Германски дълготрайни сирена:

Markenkäse или Klasse fein Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 дни

От 1 юни до 30 септември 2008 г.

От 1 октомври 2008 г. до 31 март 2009 г.

Ирландски дълготрайни сирена:

 

Ирландско дълготрайно сирене.

 

Emmental, special grade

900 t

10 дни

От 1 юни до 30 септември 2008 г.

От 1 октомври 2008 г. до 31 март 2009 г.

Австрийски дълготрайни сирена:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 дни

От 1 юни до 30 септември 2008 г.

От 1 октомври 2008 г. до 31 март 2009 г.

Финландски дълготрайни сирена:

„I luokka“

1 700 t

10 дни

От 1 юни до 30 септември 2008 г.

От 1 октомври 2008 г. до 31 март 2009 г.

Шведски дълготрайни сирена:

Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé

1 700 t

10 дни

От 1 юни до 30 септември 2008 г.

От 1 октомври 2008 г. до 31 март 2009 г.

Полски дълготрайни сирена:

 

Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser

 

Corregio/Bursztyn/Wielkopolski

3 000 t

10 дни

От 1 юни до 30 септември 2008 г.

От 1 октомври 2008 г. до 31 март 2009 г.

Словенски дълготрайни сирена:

Ementalec/Zbrinc

200 t

10 дни

От 1 юни до 30 септември 2008 г.

От 1 октомври 2008 г. до 31 март 2009 г.

Литовски дълготрайни сирена:

Goja/Džiugas

700 t

10 дни

От 1 юни до 30 септември 2008 г.

От 1 октомври 2008 г. до 31 март 2009 г.

Латвийски дълготрайни сирена:

Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers

500 t

10 дни

От 1 юни до 30 септември 2008 г.

От 1 октомври 2008 г. до 31 март 2009 г.

Унгарски дълготрайни сирена:

„Hajdú“

300 t

10 дни

От 1 юни до 30 септември 2008 г.

От 1 октомври 2008 г. до 31 март 2009 г.

Pecorino Romano

19 000 t

90 дни и произведени след 1 октомври 2007 г.

От 1 юни до 31 декември 2008 г.

Преди 31 март 2009 г.

Kefalotyri и Kasseri, произведени от овче или козе мляко или от смес от двата вида млека

2 500 t

90 дни и произведени след 30 ноември 2007 г.

От 1 юни до 30 ноември 2008 г.

Преди 31 март 2009 г.


9.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 415/2008 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2008 година

относно разделението между „доставки“ и „директни продажби“ на национални референтни количества, които за периода 2007—2008 г. са определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти (1), и по-специално член 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 6 от Регламент (ЕО) № 1788/2003 предвижда, че производителите могат да имат едно или две индивидуални референтни количества — едно за доставки и едно за директни продажби, които могат да бъдат превръщани от единия вид референтно количество в другия само от компетентните органи на държавата-членка при представяне на надлежно обосновано искане от страна на производителя.

(2)

В Регламент (ЕО) № 607/2007 на Комисията от 1 юни 2007 г. относно разделението между доставки и директни продажби на национални референтни количества, които за периода 2006—2007 г. са определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета (2), се установява разделението между „доставки“ и „директни продажби“ за периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г. за Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство.

(3)

В Регламент (ЕО) № 1186/2007 на Комисията от 10 октомври 2007 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета година относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти по отношение на разделението между директни продажби и доставки за Румъния и България (3) е определено разделението между директни продажби и доставки за тези държави-членки при въвеждането на режима на квоти на 1 април 2007 година.

(4)

В съответствие с член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 595/2004 на Комисията от 30 март 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти (4), Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство са предоставили информация за количествата, които са били окончателно превърнати по искане на производителите, между индивидуални референтни количества за доставки и индивидуални референтни количества за директни продажби.

(5)

В съответствие с приложение I към Регламент (ЕО) № 1788/2003 общите национални референтни количества за Белгия, Дания, Германия, Франция, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство за периода 2007—2008 г. надвишават техните общи национални референтни количества за периода 2006—2007 г. и тези държави-членки са информирали Комисията за разделението между „доставки“ и „директни продажби“ на допълнителните референтни количества.

(6)

Следователно е уместно да се установи разделение между „доставки“ и „директни продажби“ на националните референтни количества, приложими за периода от 1 април 2007 г. до 31 март 2008 г., които са определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1788/2003.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разделението между „доставки“ и „директни продажби“ на националните референтни количества, приложими за периода от 1 април 2007 г. до 31 март 2008 г., които са определени в Приложение I към Регламент (ЕО) № 1788/2003, е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 123. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1186/2007 на Комисията (ОВ L 265, 11.10.2007 г., стр. 22).

(2)  ОВ L 141, 2.6.2007 г., стр. 28.

(3)  ОВ L 265, 11.10.2007 г., стр. 22.

(4)  ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 22. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 228/2008 (ОВ L 70, 14.3.2008 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ

(в тонове)

Държави-членки

Доставки

Директни продажби

Белгия

3 283 279,969

60 255,031

България

893 688,028

85 311,972

Чешката република

2 735 402,882

2 528,118

Дания

4 499 580,144

319,856

Германия

28 049 011,176

93 454,385

Естония

636 070,323

10 297,677

Ирландия

5 393 711,092

2 052,908

Гърция

819 371,000

1 142,000

Испания

6 050 995,383

65 954,617

Франция

24 132 388,327

345 767,673

Италия

10 271 286,160

258 773,840

Кипър

142 848,981

2 351,019

Латвия

717 342,228

11 305,772

Литва

1 631 990,068

72 848,932

Люксембург

271 274,000

465,000

Унгария

1 881 124,791

108 935,209

Малта

48 698,000

0,000

Нидерландия

11 112 857,000

72 583,000

Австрия

2 679 104,617

98 788,992

Полша

9 211 606,546

168 536,454

Португалия (1)

1 930 253,126

8 933,874

Румъния

1 320 555,428

1 736 444,572

Словения

555 673,766

20 964,234

Словакия

1 029 752,282

11 035,718

Финландия

2 424 447,811

7 384,196

Швеция

3 332 630,000

3 400,000

Обединеното кралство

14 619 120,370

136 526,631


(1)  С изключение на островите Мадейра.


9.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 416/2008 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2008 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 3600/92 по отношение на оценяването на активното вещество металаксил по смисъла на член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 2, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Металаксил е едно от активните вещества, изброени в приложение I към Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (2).

(2)

В резултат на решението на Съда на Европейските общности от 18 юли 2007 г. по дело С-326/05 P (3), с което бе анулирано Решение 2003/308/ЕО на Комисията (4) относно изключването на металаксил от приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета, Комисията прие Регламент (ЕО) № 1313/2007 от 8 ноември 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2076/2002 по отношение на удължаването на срока, посочен в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно металаксила, и на Регламент (ЕО) № 2024/2006 по отношение на заличаването на дерогацията относно металаксила (5).

(3)

В член 233 от Договора се изисква институцията, чийто акт е бил обявен за нищожен, да предприеме необходимите мерките, за да се съобрази с решението на Съда на Европейските общности. В тази връзка са необходими допълнителни мерки по отношение на Регламент (ЕИО) № 3600/92, по-специално що се отнася до сроковете за представяне на резултати от допълнителни опити и допълнителна информация.

(4)

Въпросните допълнителни мерки следва да се разглеждат на фона на уникалната фактическа обстановка по дело C-326/05 P. Industrias Químicas del Vallés (IQV) така и не е представила пълно досие, а иска вместо това да се позове на изследвания, представени от друг нотификатор. IQV претендира, че би следвало да бъде напълно достатъчно да добави само онези данни, които отсъстват от представеното от другия нотификатор досие, което от своя страна също е страдало от празноти. На IQV обаче е бил отказан достъп до досието от другия нотификатор, който междувременно се е оттеглил от участие в програмата. В хода на производството Комисията настоя IQV да понесе тежестта по доказване, че металаксил отговаря на критериите за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Тази позиция не е оспорена от Съда. Поради това че IQV не е имала достъп до досието на другия нотификатор, Комисията зае становището, че партньорската проверка не може да бъде успешно осъществена, тъй като би могла да повдигне въпроси, свързани със съдържащите се в другото досие изследвания. След като ѝ е бил отказан достъп до досието, IQV не би могла да отговори на подобни въпроси. На 26 януари 2001 г. държавата-членка докладчик представи проект на доклад за извършената оценка за това вещество, съставен въз основа на всички налични към онзи момент изследвания. По време на оценката, обаче, установените празноти в наличните данни бяха от такъв характер, че бе немислимо включването на това вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(5)

При осъществените на 17 септември и 14 ноември 2007 г. контакти с IQV, Комисията уведоми IQV за намерението си да приключи оценката на това вещество.

(6)

Предоставената на Комисията информация за металаксил към днешна дата е непълна и не позволява включване на металаксил в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Комисията не е в състояние да гарантира, че изследванията и данните, които ще бъдат предоставени от IQV за целите на оценката по смисъла на Регламент (ЕИО) № 3600/92, ще бъдат достатъчни, за да попълнят установените празноти и, по този начин, ще бъдат достатъчни, за да докажат, че може да се очаква металаксил да удовлетвори като цяло изискванията, установени в член 5, параграф 1, букви a) и б) от Директива 91/414/ЕИО.

(7)

Комисията и държавите-членки ще възприемат един прагматичен подход, който ще се основава, доколкото това е юридически възможно, на съществуващите данни. Обичайна практика е по време на партньорската проверка да бъдат повдигани въпроси. Тези въпроси могат да се отнасят до всички съставни части на досието, като IQV единствена носи отговорност за намирането на съответните отговори, в случай че възникне такава ситуация.

(8)

За да приключи изследването на металаксил до датата, посочена в Регламент (ЕО) № 2076/2002, от съществено значение е да бъдат приложени строги срокове на различните етапи от процедурата. Поради това не може да се приеме, че евентуалните празноти, установени впоследствие в досието, могат да бъдат попълнени чрез предоставяне на допълнителни изследвания, тъй като това ще забави оценяването.

(9)

За да се даде възможност металаксил да бъде разгледан, някои от сроковете, предвидени в Регламент (ЕИО) № 3600/92, следва да бъдат адаптирани.

(10)

Регламент (ЕИО) № 3600/92 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 7, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕИО) № 3600/92 първо и второ тире се заменят със следния текст:

„—

срока, в който съответните резултати или информация трябва да се представят на държавата-членка докладчик и на определените специалисти съгласно параграф 2 по-горе. Този срок изтича на 25 май 2002 г. — по отношение на металаксил обаче този срок ще изтече най-късно на 31 октомври 2008 г. — освен ако по отношение на дадено активно вещество Комисията не определи по-близка крайна дата, с изключение на резултатите от дългосрочни изследвания, счетени за необходими от държавата-членка докладчик и от Комисията при проучването на досието, които вероятно няма да бъдат напълно завършени преди изтичането на определения срок, при условие че представената информация удостоверява, че изследванията са били възложени и резултатите им е следвало да бъдат представени най-късно на 25 май 2003 г. В изключителни случаи, когато държава-членка докладчик и Комисията не са могли да определят подобни изследвания до 25 май 2001 г., може да бъде определена алтернативна дата за завършването на тези изследвания, веднага щом нотификаторът докаже пред държавата-членка докладчик, че такива изследвания са били възложени в рамките на три месеца след искането за провеждане на изследванията и представи преди 25 май 2002 г. протокол и доклад за напредъка на изследването;

срока, в който съответните нотификатори трябва да съобщят на държавата-членка докладчик и на Комисията за ангажимента си да представят изискваните резултати или информация в определения в първото тире срок. Що се отнася до металаксил обаче въпросният срок трябва да бъде един месец след влизането в сила на настоящия регламент.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2008/45/ЕО на Комисията (ОВ L 94, 5.4.2008 г., стр. 21).

(2)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2266/2000 (ОВ L 259, 13.10.2000 г., стр. 27).

(3)  Сборник на Съда 2007 г., I–6557.

(4)  ОВ L 113, 7.5.2003 г., стр. 8.

(5)  ОВ L 291, 9.11.2007 г., стр. 11.


9.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 417/2008 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2008 година

за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1) и по-специално член 1, параграф 1, третата алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Солта е качествен хранителен продукт със собствени характеристики, тясно свързани с географската област на производство и с местните методи на производство. Производството на сол подпомага икономическото и социалното развитие на много области.

(2)

Памукът е земеделски продукт от голямо значение за някои области. Разширяването на обхвата на Регламент (ЕО) № 510/2006 с включване на памука в него би създало нови възможности за насърчаване на положителния образ и използването на памука.

(3)

С цел да се отговори на очакванията на някои земеделски производители и оператори, за които производството на сол или на памук представлява един от основните източници на доход, е уместно тези продукти да бъдат включени в приложения I и II към Регламент (ЕО) å№ 510/2006. Това добавяне не променя земеделския по същество характер на продуктите, обхванати от Регламент (ЕО) № 510/2006.

(4)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет за защитени географски указания и наименования за произход,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 510/2006 се изменя, както следва:

1.

В приложение I се добавя тире със следния текст:

„—

сол“;

2.

В приложение II се добавя тире със следния текст:

„—

памук“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).


9.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 418/2008 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2008 година

относно издаването на лицензии за износ в лозаро-винарския сектор

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 883/2001 на Комисията от 24 април 2001 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на търговията с продукти от лозаро-винарския сектор с трети страни (1), и по-специално член 7 и член 9, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 63, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (2) ограничава предоставянето на възстановявания при износ за продуктите от лозаро-винарския сектор с обеми и разходи, договорени в споразумението за селското стопанство, сключено в рамките на Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори.

(2)

Член 9 от Регламент (ЕО) № 883/2001 определя условията, при които могат да бъдат взети специфични мерки от страна на Комисията с цел избягване на надвишаване на предвиденото количество или на бюджета, наличен в рамките на това споразумение.

(3)

Въз основа на данните относно заявленията за лицензии за износ, с които Комисията разполага към 7 май 2008 г., все още наличното количество за периода до 30 юни 2008 г. за зоните по местоназначение 1. Африка, и 3. Източна Европа посочено в член 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 883/2001, има опасност да бъде надвишено без ограничения за издаването на тези лицензии за износ, съдържащи предварително определен размер на възстановяването. Затова следва да се приложи единен процент на приемане за заявленията, подадени от 1 до 6 май 2008 г., и да се прекрати за тази зона до 30 юни 2008 г. издаването на лицензии за подадените заявления, както и подаването на заявления,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Лицензиите за износ, съдържащи предварително определен размер на възстановяването в лозаро-винарския сектор, за които са подадени заявления от 1 до 6 май 2008 г. по силата на Регламент (ЕО) № 883/2001, се издават до достигане на 28,98 % от количествата, заявени за зона 1. Африка и 91,31 % от количествата, заявени за зона 3. Източна Европа.

2.   За продуктите от лозаро-винарския сектор, посочени в параграф 1, издаването на лицензии за износ, за които са подадени заявления от 7 май 2008 г. нататък, както и подаването от 9 май 2008 г. нататък на заявления за лицензии за износ, се прекратява за зони 1. Африка и 3. Източна Европа до 30 юни 2008 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 9 май 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 128, 10.5.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1211/2007 (ОВ L 274, 18.10.2007 г., стр. 5).

(2)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

9.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/29


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 април 2008 година

за удължаване срока на Решение 2005/321/ЕО за приключване на консултациите с Република Гвинея по член 96 от Споразумението от Котону

(2008/363/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (1) и ревизирано в Люксембург на 25 юни 2005 г. (2), и по-специално член 96 от него,

като взе предвид вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета относно мерките, които да се предприемат и процедурите, които да се следват за изпълнението на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО (3), и по-специално член 3 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2005/321/ЕО (4) предвижда 36-месечен срок, считано от датата на приемане на решението, за контрол на съответните мерки, и срокът на действие на решението трябваше да изтече на 14 април 2008 г.

(2)

В края на този период на контрол бяха спазени много ангажименти и бяха предприети конкретни инициативи за осъществяване на оставащите основни ангажименти. Въпреки това много мерки от значение по отношение на основните елементи от Споразумението от Котону все още трябва да се изпълнят,

РЕШИ:

Член 1

Срокът на действие на Решение 2005/321/ЕО се удължава с 12 месеца. Решението се преразглежда редовно на всеки шест месеца.

Писмото, адресирано към министър-председателя на Република Гвинея, е приложено към настоящото решение.

Член 2

Мерките, приети с Решение 2005/321/ЕО като съответни мерки, предвидени в член 96, параграф 2, буква в) от Споразумението от Котону, не се променят.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Срокът му на действие изтича на 14 април 2009 г.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 14 април 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стp. 3.

(2)  ОВ L 287, 28.10.2005 г., стp. 4.

(3)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стp. 376.

(4)  ОВ L 104, 23.4.2005 г., стр. 33.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Писмо на вниманието на министър-председателя, ръководител на правителството на Република Гвинея

Уважаеми господин министър-председател,

Европейският съюз придава голямо значение на разпоредбите на член 9 от Споразумението от Котону. Зачитането на правата на човека, принципите на демокрацията и на правовата държава, върху които се основава партньорството между АКТБ и ЕС, представляват основни елементи на споразумението и следователно са основата на нашите взаимоотношения.

През 2004 г. Европейският съюз счете, че политическата ситуация в Гвинея е в разрез с тези основни елементи, и през юли 2004 г. откри процедура по консултиране съгласно член 96 от Споразумението. Тези консултации доведоха до заключения, които бяха изпратени на ръководителя на правителството с предходно писмо от 14 април 2005 г.

Съответните мерки предвиждат 36-месечен период на контрол, който период изтича на 14 април 2008 г. През този период бе осъществен засилен политически диалог, пример за който са четирите мисии за съвместен контрол на Съвета и Комисията през май 2005 г., февруари 2006 г., май 2007 г. и март 2008 г., както и посещението на комисар Мишел през октомври 2006 г. В края на декември 2006 г., с оглед на постигнатия напредък, Европейският съюз реши да предостави на Гвинея средства по 9-та програма на ЕФР в размер на 85,8 млн. евро.

Последната мисия за контрол успя също да установи, че действията, предприети от гвинейските власти, вървят като цяло в положителна посока, по-специално на ниво избирателен процес, силно подкрепен от Европейския съюз, както и в областта на макроикономическите политики. Въпреки това организацията на парламентарните избори, включително определянето на датата на изборите, което е един от основните ангажименти, поети от гвинейското правителство, още не е окончателно завършена. Сегашната динамика дава възможност да се предвиди спазването на тези ангажименти в срок от 12 месеца.

Съзнавайки положителната динамика в Гвинея и оценявайки предстоящия да се измине път, Европейският съюз реши да удължи периода на контрол на решението от 14 април 2005 г. и той да стане 48 месеца, за да даде възможност на гвинейските власти да спазят всички поети ангажименти. Това решение може да бъде преразгледано във всеки момент в следствие на промяна на ситуацията.

В тази връзка съответните мерки, които Ви бяха съобщени в предишната ни кореспонденция от 14 април 2005 г., продължават да се прилагат.

Моля приемете, уважаеми господин министър-председател, изразът на високото ни уважение.

Съставено в Брюксел на

За Комисията

За Съвета


Комисия

9.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/32


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2008 година

за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине в Литва

(нотифицирано под номер C(2008) 1595)

(Автентичен е само литовският текст)

(2008/364/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3220/84 на Съвета от 13 ноември 1984 г. относно определяне на скалата на Общността за класификация на кланичните трупове на свине (1) и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 2, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3220/84, класификацията на кланични трупове на свине следва да се определя чрез оценяване на съдържанието на постно месо посредством статистически доказани методи за оценка, основани на физическото измерване на една или повече анатомични части на кланичния труп на свинята. Даването на разрешение за методите за класификация зависи от съответствието им с максимално допустимата статистическа грешки при оценката. Нейната стойност е определена в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2967/85 на Комисията от 24 октомври 1985 година относно определяне на подробни правила за прилагане на скалата на Общността за класификация на кланични трупове на свине (2).

(2)

Литовското правителство се е обърнало към Комисията с молба да разреши четири метода за класификация на кланични трупове на свине и е представила резултатите от пробните дисекции във втората част на протокола, в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2967/85.

(3)

След разглеждане на тази молба бе установено, че условията за разрешаване на горепосочените методи за класификация са изпълнени.

(4)

Промяна на уредите или на методите за класификация може да се разреши единствено чрез ново решение на Комисията, прието в светлината на придобития опит. Поради тази причина, настоящото разрешение може да бъде отменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Управителния комитет по свинското месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съгласно Регламент (ЕИО) № 3220/84 се разрешава използването на следните методи за класификация на кланичните трупове на свине в Литва:

1.

Уред Fat-O-Meat’er (FOM) и съответните методи за оценка, подробности за които са дадени в част 1 от приложението;

2.

Уред Hennessy Grading Probe (HGP 7) и съответните методи за оценка, подробности за които са дадени в част 2 от приложението;

3.

Уред IM-03 и съответните методи за оценка, подробности за които са дадени в част 3 от приложението;

4.

Двуточков метод (ZP) с измерване с линия (метод с линия) и съответните методи за оценка, подробности за които са дадени в част 4 от приложението.

Ръчният метод (ZP) може да се прилага само в кланици, в които се колят не повече от 200 свине седмично.

Член 2

Промени на уредите и на методите за оценка не са разрешени.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Литва.

Съставено в Брюксел на 28 април 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 301, 20.11.1984 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 3513/93 (ОВ L 320, 22.12.1993 г., стр. 5).

(2)  ОВ L 285, 25.10.1985 г., стр. 39. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1197/2006 (ОВ L 217, 8.8.2006 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОДИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ НА СВИНЕ В ЛИТВА

Част 1

FAT-O-MEAT’ER (FOM)

1.

Класификацията на кланични трупове на свине се извършва с уред, известен като „Fat-O-Meat’er (FOM)“.

2.

Уредът е снабден със сонда с диаметър 6 милиметра, съдържаща фотодиод от типа Siemens SFH 950/960 и с измервателен обхват между 3 и 103 милиметра. Резултатите от измерванията биват преобразувани в съдържание на постно месо чрез компютър.

3.

Съдържанието на постно месо в кланичния труп се изчислява по следната формула:

Image = 59,98500 – 0,20051 × F1 – 0,62340 × F2 + 0,21878 × M2

където:

Image

=

оцененото процентно съдържание на постно месо в кланичните трупове,

F1

=

дълбочината на сланината (заедно с кожата) в милиметри, измерена между 6-ия и 4-ия прешлен, на 8 cm от разреза на трупа,

F2

=

дълбочината на сланината (заедно с кожата) в милиметри, измерена между 3-то и 4-то последно ребро, на 6 cm от разреза на трупа,

M2

=

дълбочината на постното месо в милиметри, измерена между 3-то и 4-то последно ребро, на 6 cm от разреза на трупа.

Тази формула е в сила за кланични трупове с тегло между 50 и 110 килограма.

Част 2

HENNESSY GRADING PROBE (HGP7)

1.

Класификацията на кланични трупове на свине се извършва с уреда, наречен „Hennessy Grading Probe (HGP 7)“ (Сонда за класификация Хенеси).

2.

Уредът трябва да бъде снабден със сонда с диаметър 5,95 mm (и да има по 6,3 mm острие от всяка от страните на сондата при върха ѝ), съдържаща фотодиод (светодиод на Siemens от типа LYU 260-EO и фотоприемник от типа 58 MR) и с измервателен обхват между 0 и 120 mm. Резултатите от измерванията се преобразуват в съдържание на постно месо директно чрез HGP 7 или чрез компютър, свързан с него.

3.

Съдържанието на постно месо в кланичните трупове се изчислява по следната формула:

Image = 62,56600 – 0,85013 × F2 + 0,16150 × M2

където:

Image

=

оцененото процентно съдържание на постно месо в кланичния труп,

F2

=

дълбочината на сланината (заедно с кожата) в милиметри, измерена между 3-то и 4-то последно ребро, на 6 cm от разреза на трупа,

M2

=

дълбочината на постното месо в милиметри, измерена между 3-то и 4-то последно ребро, на 6 cm от разреза на трупа.

Тази формула е в сила за кланични трупове с тегло между 50 и 110 килограма.

Част 3

IM-03

1.

Класификацията на кланични трупове на свине се извършва с уреда, наречен „IM-03“.

2.

Уредът трябва да бъде снабден с оптична сонда тип „игла“ (single line scanner SLS01) с диаметър 7 mm. Сондата съдържа ред от контактни датчици за изображение (CIS) и зелени светодиоди. Измервателният обхват е между 0 и 132 mm.

3.

Съдържанието на постно месо в кланичния труп се изчислява по следната формула:

Image = 62,01600 – 0,78101 × F2 + 0,17202 × M2 – 0,03763 × W

където:

Image

=

оцененото процентно съдържание на постно месо в кланичния труп,

F2

=

дълбочината на сланината (заедно с кожата) в милиметри, измерена между 3-то и 4-то последно ребро, на 6 cm от разреза на трупа,

M2

=

дълбочината на постното месо в милиметри, измерена между 3-то и 4-то последно ребро, на 6 cm от разреза на трупа,

W

=

тегло на топлия кланичен труп в килограми.

Тази формула е в сила за кланични трупове с тегло между 50 и 110 килограма.

Част 4

РЪЧЕН МЕТОД (ZP)

1.

Класификацията на кланични трупове на свине се извършва по „ръчния (ZP) или двуточков метод“ чрез измерване с линия.

2.

Този метод може да се осъществи с използване на линия, разграфена на основата на уравнението за прогнозиране. Основава се на ръчното измерване на дебелината на сланината и дебелината на мускула, видими от разреза на трупа.

3.

Съдържанието на постно месо в кланичните трупове се изчислява по следната формула:

Image = 54,57800 – 0,47534 × F + 0,27035 × M – 0,09201 × W

където:

Image

=

оцененото процентно съдържание на постно месо в кланичния труп,

F

=

дълбочината на сланината (заедно с кожата) в милиметри, измерена при разреза на трупа на най-тънкото място над musculus gluteus medius,

M

=

дебелината на лумбалния мускул в милиметри, измерена при разреза на трупа като най-късото разстояние от предната (краниална) част на musculus gluteus medius до горния (гръбен) край на гръбначния канал,

W

=

тегло на топлия кланичен труп в килограми.

Тази формула е валидна за кланични трупове с тегло между 50 и 110 kg.


9.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/36


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2008 година

за създаване на експертна група в областта на финансовото образование

(2008/365/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 3 от Договора за създаване на Европейската общност една от дейностите на Общността включва вътрешен пазар, характеризиращ се с отмяната на пречките между държавите-членки за свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали.

(2)

Член 95 от Договора за създаване на Европейската общност изисква в своите предложения относно създаването и функционирането на вътрешния пазар в областта на защита на потребителите Комисията да приема за база високо равнище на закрила, като взема под внимание, по-специално, всяко ново развитие, основаващо се на научните факти.

(3)

Член 149 от Договора за създаване на Европейската общност изисква Общността да допринася за развитието на качествено обучение чрез насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки и, ако е необходимо, чрез подпомагане и допълване на техните действия, като напълно зачита отговорностите на държавите-членки за съдържанието на учебния процес и организацията на образователните системи и тяхното културно и езиково разнообразие.

(4)

Член 153 от Договора за създаване на Европейската общност изисква Общността да подкрепя интересите на потребителите и осигурява високо равнище на закрила на потребителите, като допринася за закрилата на здравето, сигурността и икономическите интереси на потребителите и като насърчава тяхното право на информация, просвета и самоорганизиране, с цел защита на техните интереси.

(5)

Както се посочва в Съобщението на Комисията Единен пазар за Европа през 21-ви век  (1) финансовото образование играе съществена роля, за да се гарантира, че единният пазар поражда преки ползи за гражданите на Европа, като им помага да придобият умения да вземат информирани решения при закупуване на финансови услуги, както и да разбират някои основни понятия, свързани с личните им финанси.

(6)

Значението на финансовото образование беше отбелязано също така в Бялата книга относно Политика на финансовите услуги 2005—2010 г. (2), в Зелената книга за финансовите услуги на дребно (3), в заключенията на Съвета на министрите на икономиката и финансите (ECOFIN) от 8 май 2007 г. (4) и в резолюцията на Европейския парламент относно политиката на финансовите услуги (5).

(7)

Комисията издаде съобщение Финансовото образование  (6), което наред с други инициативи обяви създаването на експертна група с практически опит в областта на финансовото образование.

(8)

Експертната група трябва да допринесе за обмена и насърчаването на най-добрите практики в областта на финансовото образование и трябва да подпомага Комисията в дейностите ѝ в областта на финансовото образование.

(9)

Експертната групата трябва да бъде съставена от лица, притежаващи знания и опит в областта на финансовото образование, които представляват широк кръг от заинтересовани страни в публичния и частния сектор.

(10)

В тази връзка е необходимо да бъде създадена Експертна група по финансово образование и нейният мандат и структури да бъдат подробно определени.

РЕШИ:

Член 1

Създава се Експертна група по финансово образование, наричана по-долу „групата“.

Член 2

Задачи

Задачите на групата са:

да обменя и насърчава най-добрите практики в областта на финансовото образование;

да съветва Комисията относно начина за прилагане на принципите за осигуряване на висококачествени схеми за финансово образование съгласно съобщението на Комисията „Финансово образование“;

да подпомага Комисията при идентифициране на правните, регулаторните, административните и други препятствия пред осигуряване на финансово образование;

да съветва Комисията как да бъдат преодолени идентифицираните препятствия;

да допринася за подготовката на различни инициативи, представени в съобщението за финансовото образование, и за планираната за 2010 г. оценка на тези инициативи;

Комисията може да обсъжда с групата всеки въпрос, свързан с финансовото образование.

Член 3

Състав — Назначаване

1.   След приемане на настоящото решение, Комисията публикува покана за набиране на кандидатури от органи на държавите-членки, университети, доставчици на финансови услуги и други групи, където е необходимо, които желаят да предложат кандидати за състава на групата. Приемат се и кандидатури на физически лица.

2.   Членовете на групата, които са специалисти с познания и опит в областта на финансовото образование, се назначават от Комисията. Членовете се назначават като частни лица и от тях се изисква да съветват Комисията, без да се поддават на външно влияние.

3.   Кандидатите, отговарящи на изискванията за прием, но които не са назначени, могат да бъдат включени в резервен списък, който Комисията може да използва за назначаване на заместници.

4.   Групата се състои от максимум 25 члена.

5.   Прилагат се следните разпоредби:

членовете на групата се назначават с тригодишен мандат, който може да бъде подновен. Те остават на длъжност до изтичане на мандата им или докато не бъдат заменени. Първата среща на групата отбелязва началото на мандата им;

членовете, които не са повече в състояние да допринасят ефективно за разискванията на групата, които подават оставка или не спазват условията, предвидени в настоящия параграф или в член 287 от Договора за създаване на Европейската общност, могат да бъдат заменени за оставащото време от мандата им;

членовете, назначени като частни лица, подписват всяка година заявление, че ще действат в обществен интерес, и декларация, посочваща отсъствието или наличието на интерес, който би могъл да накърни тяхната обективност;

имената на членовете се публикуват в публичния регистър на експертните групи и на интернет страницата на Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“. Имената на членовете се събират, обработват и публикуват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защита на лицата по отношение на обработката на лични данни.

Член 4

Начин на действие

1.   Групата се председателства от Комисията.

2.   Със съгласието на Комисията могат да бъдат създавани подгрупи за разглеждане на конкретни въпроси съгласно мандат, установен от групата. Такива подгрупи се разпускат веднага след постигане на възложените им цели.

3.   Наблюдатели със специфични познания по въпрос от дневния ред могат да бъдат поканени от председателя да участват в разискванията на групата или на подгрупата, ако това е полезно и/или необходимо.

4.   Информацията, получена в резултат от участие в разискванията на групата или подгрупата, не може да бъде разгласявана, ако Комисията посочи, че информацията е от поверително естество.

5.   Заседанията на групата и нейните подгрупи обикновено се провеждат в сграда на Комисията, в съответствие с процедури и график, определени от Комисията, която осигурява секретарските услуги. Други служители на Комисията, проявяващи интерес към разискванията, могат да участват в заседанията на групата и нейните подгрупи.

6.   Групата приема свой процедурен правилник въз основа на стандартния процедурен правилник, приет от Комисията (7).

7.   Комисията може да публикува на интернет страницата на Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ на оригиналния език на съответния документ всяко обобщение, заключение или частично заключение или работен документ на групата.

Член 5

Разходи за заседанията

1.   Комисията възстановява пътните и дневните разходи на членовете и наблюдателите във връзка с дейностите на групата в съответствие с действащите разпоредби на Комисията. Членовете не получават възнаграждение за предоставените от тях услуги.

2.   Свързаните със заседанията разноски се възстановяват в рамките на лимитите на сумите, разпределени за съответния отдел по силата на годишната процедура за разпределяне на ресурсите.

Член 6

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 април 2008 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  COM(2007) 724 и придружаващ работен документ „Инициативи в областта на финансовите услуги на дребно“, SEC(2007) 1520.

(2)  COM(2005) 629 окончателен.

(3)  COM(2007) 226.

(4)  9171/07 (Преса 97).

(5)  P6_TA-PROV(2007)0338/A6-0248/2007.

(6)  COM(2007) 808.

(7)  Приложение III към документ SEC(2005) 1004.


СПОРАЗУМЕНИЯ

Съвет

9.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/39


Информация относно датата за влизане в сила на споразумението за партньорство между Европейската общност и Съюза на Коморските острови

Европейската общност и правителството на Съюза на Коморските острови се уведомиха взаимно, съответно на 3 май 2007 г. и 6 март 2008 г., за приключването на процедурите, необходими за влизане на споразумението в сила.

Вследствие на това, споразумението влезе в сила на 6 март 2008 годинa, съгласно член 16 от него.