ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 111

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
23 април 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 356/2008 на Комисията от 22 април 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 357/2008 на Комисията от 22 април 2008 година за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕО) № 358/2008 на Комисията от 22 април 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването ( 1 )

5

 

*

Регламент (ЕО) № 359/2008 на Комисията от 18 април 2008 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

7

 

*

Регламент (ЕО) № 360/2008 на Комисията от 18 април 2008 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

9

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/324/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 март 2008 година за създаване на експертната група Платформа за запазване на електронни данни за целите на разследването, разкриването и съдебното преследване на тежки престъпления

11

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 2 (ОВ L 2, 4.1.2008 г.)

15

 

*

Поправка на Решение 2004/407/ЕО, Евратом на Съвета от 26 април 2004 година за изменение на членове 51 и 54 от Протокола относно статута на Съда на Европейските общности (ОВ L 132, 29.4.2004 г., стp. 5) (Специално издание 2007 г., глава 01, том 05, стр. 30)

16

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

23.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 356/2008 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 април 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 22 април 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

53,4

TN

109,0

TR

104,9

ZZ

89,1

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

124,8

ZZ

138,6

0709 90 70

MA

92,6

MK

90,3

TR

124,8

ZZ

102,6

0709 90 80

EG

349,4

ZZ

349,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

60,3

MA

53,7

TN

53,4

TR

55,8

US

46,4

ZZ

52,7

0805 50 10

EG

126,4

IL

131,5

MK

122,2

TR

135,2

US

121,6

ZA

153,3

ZZ

131,7

0808 10 80

AR

89,6

BR

86,6

CA

77,9

CL

99,3

CN

94,6

MK

65,6

NZ

124,3

TR

69,6

US

105,2

UY

76,8

ZA

66,6

ZZ

86,9

0808 20 50

AR

94,6

AU

85,9

CL

125,8

CN

43,3

ZA

86,2

ZZ

87,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


23.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 357/2008 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2008 година

за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 23а, буква ж) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 999/2001 установява правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) при животните. Той се прилага при производството и пускането на пазара на живи животни и продукти от животински произход, а в някои определени случаи и при износа им.

(2)

Приложение V към Регламент (ЕО) № 999/2001 установява правилата за отстраняването и унищожаването на специфичен рисков материал.

(3)

Различни фактори сочат, че е налице тенденция за благоприятно развитие в епидемията от спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ) и за явно подобрение на ситуацията през последните години в резултат на съществуващите мерки за намаляване на риска, и по-специално на абсолютната забрана на храните, съдържащи специфичен рисков материал, и отстраняването и унищожаването на специфичен рисков материал.

(4)

Една от стратегическите цели в Пътната карта на Комисията по отношение на ТСЕ, приета на 15 юли 2005 г. (2), е осигуряването и поддържането на настоящото ниво на защита на потребителя посредством продължаване и в бъдеще на безопасното отстраняване на специфичен рисков материал, като обаче бъдат променени списъкът или възрастта на животните за отстраняването на специфичен рисков материал въз основа на нови и прогресивно развиващи се научни мнения.

(5)

В становището си от 19 април 2007 г. Европейският орган за безопасност на храните заключи, че на базата на съществуващите научни познания заразност в централната нервна система на добитъка, за която има вероятност да бъде установена, се появява след като са изминали около три четвърти от инкубационния период и че заразността би била неустановима или все още липсваща при добитък на възраст 33 месеца.

(6)

Средната възраст на заразени със СЕГ животни, за които е докладвано в Общността, се е увеличила от 86 на 121 месеца между 2001 г. и 2006 г. През същия период в Общността са докладвани само седем случая на СЕГ при животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под 35 месеца от общо 7 413 случая на СЕГ при изследвани общо над 60 милиона животни от рода на едрия рогат добитък.

(7)

Следователно съществува научно основание за преразглеждане на възрастовата граница за отстраняването на някои специфични рискови материали в животните от рода на едрия рогат добитък, в частност по отношение на гръбначния стълб. С оглед развитието на заразността в централната нервна система по време на инкубационния период, възрастовата структура на заразените със СЕГ животни и намаленото излагане на добитъка, роден след 1 януари 2001 г., възрастовата граница за отстраняването на гръбначния стълб, включително дорзалните коренни ганглии на животни от рода на едрия рогат добитък в качеството им на специфичен рисков материал, може да бъде повишена от 24 на 30 месеца. Съобразно с това определението за специфичен рисков материал в приложение V към Регламент (ЕО) № 999/2001 следва да бъде изменено.

(8)

Регламент (ЕО) № 999/2001 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение V към Регламент (ЕО) № 999/2001 точка 1, буква а), ii) се заменя със следното:

„ii)

гръбначният стълб без опашните прешлени, продълговатите апофизи и напречните израстъци на шийните, торакалните и лумбалните прешлени и средния кръстов гребен (crista sacralis mediana) и крилата на сакрума, но с дорзалните (гръбначни) коренни ганглии на животни на възраст над 30 месеца; и“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 315/2008 на Комисията (ОВ L 94, 5.4.2008 г., стр. 3).

(2)  СОМ(2005) 322 окончателен.


23.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 358/2008 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2320/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно създаване на общи правила за сигурността на гражданското въздухоплаване (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2320/2002 от Комисията се изисква, при необходимост, да приема мерки за прилагане на общите основни стандарти за сигурността на гражданското въздухоплаване на цялата територия на Общността. Регламент (ЕО) № 622/2003 на Комисията от 4 април 2003 г. за определяне мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването (2) е първият акт, който съдържа такива мерки.

(2)

Мерките, предвидени в Регламент (ЕО) № 622/2003, следва да се преразгледат в светлината на техническото развитие, въздействието на оперативното им прилагане на летищата и отражението им върху пътниците. Допълнителни проучвания показаха, че ползите от разработване на правила относно размерите на ръчния багаж не биха компенсирали въздействието на оперативното им прилагане на летищата и отражението им върху пътниците. Като резултат тези правила, които би трябвало да се прилагат от 6 май 2008 г., следва да бъдат заличени.

(3)

Регламент (ЕО) № 622/2003 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по сигурност на гражданското въздухоплаване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 622/2003 се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 май 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2008 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 355, 30.12.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 849/2004 (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 89, 5.4.2003 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 23/2008 (ОВ L 9, 12.1.2008 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Точка 4.1.1.1 ж) от приложението към Регламент (ЕО) № 622/2003 се заличава.


23.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 359/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 април 2008 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

За да бъде гарантирано еднаквото прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да бъдат приети мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така към други номенклатури, които са изцяло или частично основани на нея или които добавят подраздели към нея и които са създадени със специфични разпоредби на Общността с цел прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 на таблицата от приложението към настоящия регламент, следва да бъдат класирани според кодовете по КН, посочени в колона 2, по силата на основанията, посочени в колона 3.

(4)

Уместно е да се предвиди, че обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 на таблицата от приложението, трябва да бъдат класирани в Комбинираната номенклатура с кодовете по КН, посочени в колона 2 на същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 април 2008 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 275/2008 (ОВ L 85, 27.3.2008 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Хранителен препарат, приготвен чрез печене, от пшенични зърна.

Пшеничните зърна се подлагат на обработка с пара, обелване, надробяване и охлаждане. Получената маса се формова на тънки нишки, които се нагъват във форма на решетка и се нарязват така, че се образуват формички, подобни на малки възглавнички. Продуктът се пече. Към крайния продукт се добавят витамини, а понякога и захарна глазура.

Продуктът се продава на пазара като зърнена храна за закуска.

1904 10 90

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текста на кодове по КН 1904, 1904 10 и 1904 10 90.

Продуктът се получава чрез печене на зърнени продукти. Съгласно обяснителните бележки към Хармонизираната система позиция 1904 включва също и продукти, получени от брашно или трици (Обяснителни бележки към Хармонизираната система, позиция 1904, (А), първи и втори параграф).


23.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 360/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 април 2008 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

При класирането на плодови сокове в Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, следва да бъде правено разграничение между плодови сокове, съдържащи прибавена захар от позиция 2009, от една страна, и препарати за производството на напитки, включително ароматизирани захарни сиропи от позиция 2106, от друга.

(2)

Съгласно обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиция 2009 към плодовите сокове може да бъде прибавяна захар наред с други добавки, при положение че те запазват първоначалния си характер.

(3)

Поради тази причина плодовите сокове или смеси от плодови сокове, съдържащи или несъдържащи прибавена захар, трябва да бъдат класирани в подпозициите на позиция 2009 по Комбинираната номенклатура, освен ако не са изгубили първоначалния си характер на плодови сокове. Във втория случай те трябва да бъдат изключени от позиция 2009 и трябва да бъдат класирани в позиция 2106.

(4)

В съответствие с допълнителна забележка 5, буква б) към глава 20 от Комбинираната номенклатура плодовите сокове, към които е прибавена толкова много захар, че те съдържат тегловно по-малко от 50 % плодов сок, губят първоначалния си характер на плодов сок и поради това не могат да бъдат класирани в позиция 2009. Съдържанието на прибавена захар се определя съгласно стойността Брикс, която зависи, наред с другото, от съдържанието на захар в тези продукти.

(5)

Възникнаха проблеми по отношение на класирането на концентрирани натурални плодови сокове. Когато съдържанието на прибавена захар на тези продукти се изчислява по начина, предвиден в допълнителни забележки 2 и 5, то може да изглежда толкова голямо, че тези продукти да съдържат тегловно по-малко от 50 % плодов сок, което да наложи тяхното класиране в позиция 2106. Този резултат е незадоволителен, тъй като се основава на фиктивно изчисление на съдържанието на прибавена захар, докато в действителност не е прибавяна никаква захар, а високото съдържание на прибавена захар се дължи на концентрирането на сока.

(6)

Поради това е целесъобразно текстът на буква б) от допълнителна забележка 5 към глава 20 да бъде леко изменен и към тази буква да бъде добавена нова разпоредба, от която да става ясно, че критерият за тегловно съдържание на най-малко 50 % плодов сок не се отнася за концентрираните натурални плодови сокове, така че тези сокове не следва да се изключват от позиция 2009 въз основа на изчислението на прибавена захар. Трябва да се посочи ясно, че допълнителна забележка 5 следва да се прилага към продуктите в състоянието, в което са представени.

(7)

На основание на изложеното по-горе Регламент (ЕИО) № 2658/87 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Допълнителна забележка 5 към глава 20 от Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, се заменя със следния текст:

„5.

Към продуктите в състоянието, в което те са представени, се прилагат следните разпоредби:

а)

Съдържанието на прибавена захар на продуктите от позиция 2009 съответства на съдържанието на захар, намалено с цифрите, посочени по-долу, според вида на соковете:

лимонов сок или доматен сок: 3;

гроздов сок: 15;

сокове от други плодове или зеленчуци, включително смесите от сокове: 13.

б)

Плодовите сокове с прибавена захар, със стойност Брикс, непревишаваща 67, и съдържащи тегловно по-малко от 50 % плодов сок, губят първоначалния си характер на плодови сокове от позиция 2009.

Буква б) не се прилага към концентрирани натурални плодови сокове. Поради това концентрираните натурални плодови сокове не се изключват от позиция 2009.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 април 2008 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2752/2008 (ОВ L 85, 27.3.2008 г., стр. 3).


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

23.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/11


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2008 година

за създаване на експертната група „Платформа за запазване на електронни данни за целите на разследването, разкриването и съдебното преследване на тежки престъпления“

(2008/324/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи (1) („Директивата за запазване на данни“) има за цел да хармонизира разпоредбите на държавите-членки, свързани със задълженията на доставчиците на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи по отношение на запазването на някои данни, които са създадени или обработени от тях, за да се гарантира, че данните са достъпни за разследването, разкриването и съдебното преследване на тежки престъпления.

(2)

В преамбюла на Директивата за запазване на данни се отбелязва, че технологиите, свързани с електронните съобщения, се променят бързо и законните изисквания на компетентните органи могат да се развиват. С цел да получи съвети и да насърчи обмена на опит по най-добрите практики в областта на запазването на лични данни, Комисията възнамерява да създаде група, съставена от правоприлагащи органи на държавите-членки, асоциации на електронната съобщителна индустрия, представители на Европейския парламент и на органи за защита на данните, включително и на Европейския надзорен орган за защита на данните.

(3)

В член 14 от Директивата за запазване на данни се определя, че не по-късно от 15 септември 2010 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета оценка за прилагането на настоящата директива и нейното въздействие върху икономическите оператори и потребителите, като взема предвид по-нататъшното развитие на технологиите в електронните съобщения и предоставената на Комисията статистика относно запазването на данни. Оценката следва да помогне да се определи дали е необходимо изменение на Директивата за запазване на данни, по-специално по отношение на списъка с категории данни в член 5 и периодите на запазване, предвидени в член 6 от директивата.

(4)

На 10 февруари 2006 г. Съветът и Комисията приеха съвместно изявление във връзка с оценката на Директивата за запазване на данни. В него беше записано, че Комисията ще кани заинтересованите страни на редовни обзорни срещи за обмен на информация относно развитието на технологии, които имат отношение към директивата, разходите, свързани с прилагането ѝ и нейната ефективност. В съвместното изявление се посочва, че в хода на този процес държавите-членки ще бъдат приканени да информират своите партньори относно набрания опит при прилагането на директивата и да споделят най-добри практики. В изявлението се посочва още, че въз основа на тези обсъждания „Комисията ще разгледа възможността да представи всички необходими предложения, включително във връзка с трудности, които може да са възникнали в държавите-членки при техническото и практическото прилагане на директивата, по-специално по отношение на електронната поща по Интернет и данните от интернет телефония“.

(5)

Във връзка с посоченото по-горе е необходимо да се създаде експертна група в областта на запазването на данни, съставена от експерти от заинтересованите страни, посочени в съображение 14 от Директивата за запазване на данни.

(6)

Експертната група ще работи като консултативна група. Експертната група ще улеснява обмена на опит по най-добрите практики в тази сфера и ще подпомогне Комисията при изготвянето на оценка на разходите, свързани с прилагането на директивата, нейната ефективност, както и развитието на технологии, които имат отношение към нея и могат да повлияят върху прилагането ѝ.

(7)

Членовете на експертната група ще бъдат от заинтересованите групи, посочени в съображение 14 от Директива 2006/24/EC.

(8)

Групата следва да се състои от най-много 25 членове, като следва да се осигури подходящ баланс между посочените по-горе заинтересовани групи.

(9)

С цел улесняване и ускоряване на своята работата експертната група следва да може да създава подгрупи, които да се съсредоточат върху дадена тема. Мандатът на тези подгрупи следва да бъде одобрен от експертната група като цяло и да бъде ясно определен.

(10)

Следва да бъдат предвидени правила за оповестяване на информация от страна на членовете на групата, без да се накърняват правилата на Комисията относно сигурността, изложени в приложението към Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията (2).

(11)

Личните данни, свързани с членовете на групата, следва да бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на физическите лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (3).

(12)

Мандатът на членовете следва да бъде петгодишен с възможност за подновяване.

(13)

Целесъобразно е да се определи срок за прилагане на настоящото решение. Комисията ще разгледа своевременно възможността за удължаване на срока,

РЕШИ:

Член 1

Експертната група „Платформа за запазване на електронни данни за целите на разследването, разкриването и съдебното преследване на тежки престъпления“

Създава се експертната група „Платформа за запазване на електронни данни за целите на разследването, разкриването и съдебното преследване на тежки престъпления“, съставена от експерти в областта на запазването на лични данни за целите на правоприлагането в сферата на електронните комуникации, наричана по-долу „експертната група“.

Член 2

Консултации и задачи

1.   Комисията може да се допитва до групата по всеки въпрос, свързан със запазването на електронни данни за целите на разследването, разкриването и съдебното преследване на тежки престъпления. Всеки член на групата може да посъветва Комисията да се допита до групата по определен въпрос. Комисията ще организира редовни срещи на експертната група и ще подготвя предварително подробен дневен ред, основан на въпроси, попадащи в обхвата на настоящия член.

2.   Задачите на експертната група са:

а)

да осигури форум за диалог и обмен на опит и най-добри практики в областта между експерти от органите, посочени в член 3 от настоящото решение, и по-специално между компетентните органи на държавите-членки и представители на електронната съобщителна индустрия по въпроси, свързани със запазването на лични данни от страна на доставчиците на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи, за да се гарантира, че данните са достъпни за разследването, разкриването и съдебното преследване на тежки престъпления;

б)

да насърчи и улесни изработването на общи насоки за прилагането на директивата;

в)

да предостави възможност за обмен на информация относно развитието на технологии, които имат отношение към директивата, разходите, свързани с прилагането ѝ, и нейната ефективност;

г)

да подпомогне Комисията при определянето и формулирането на трудности, възникнали в държавите-членки при техническото и практическото прилагане на директивата, по-специално по отношение на електронната поща по Интернет и данните от интернет телефония;

д)

да подпомогне Комисията при изработването на оценка за прилагането на Директивата за запазване на данни и нейното отражение върху икономическите оператори и потребителите.

Член 3

Състав и назначаване

1.   Експертната група се състои от най-много 25 членове, съответно от:

а)

правоприлагащи органи на държавите-членки (до 10 членове);

б)

членове на Европейския парламент (до 2 членове);

в)

асоциации на електронната съобщителна индустрия (до 8 членове);

г)

представители на органи за защита на данните (до 4 членове);

д)

Европейския надзорен орган за защита на данните (1 член).

2.   Членовете, посочени в параграф 1, букви a) и б), се номинират и назначават от Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“ по предложение съответно на държавите-членки, от които е поискано това, и на Европейския парламент. Тези членове се назначават в лично качество и могат да номинират експерти, които да ги представляват на срещи на експертната група. Членовете, посочени в параграф 1, букви в), г) и д), се назначават от Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“ след покана, отправена от нейна страна, за членство в експертната група. Заинтересованите асоциации и структури, посочени в параграф 1, букви в), г) и д), имат право да номинират експерти, които да ги представляват на срещи на експертната група.

3.   Членовете на експертната група, назначени в лично качество, остават на заеманата длъжност, докато не бъдат заместени или до изтичане на техния мандат. Мандатът е пет години с възможност за подновяване.

4.   Членовете на експертната група, назначени в лично качество, които вече не са способни ефективно да участват в обсъжданията на групата, които подадат оставка или не отговарят на условията, определени в член 287 от Договора, могат да бъдат заместени за остатъка от мандата им.

5.   Членовете на експертната група, назначени в лично качество, подписват всяка година ангажимент, че ще действат в обществен интерес и декларация, указваща отсъствието или наличието на всякакъв интерес, който би могъл да наруши тяхната обективност.

6.   Имената на членовете, назначени в лично качество, се публикуват на уебсайта на Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“ на Комисията, в серия C на Официален вестник на Европейския съюз и в регистъра на експертните групи на Комисията. Имената на членовете се събират, обработват и публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 4

Функциониране

1.   Експертната група се председателства от Комисията.

2.   Със съгласието на Комисията могат да бъдат създавани подгрупи за разглеждане на конкретни въпроси съгласно мандат, установен от групата. Такива групи се разпускат в момента, в който мандатът им бъде изпълнен.

3.   Представителят на Комисията може да покани експерти или наблюдатели със специфична компетентност по въпрос от дневния ред за участие в обсъжданията на групата или подгрупата, ако това е полезно и/или необходимо.

4.   Информацията, получена в резултат на участието в обсъжданията на групата или на подгрупата, не се разкрива, ако по мнение на Комисията тази информация засяга въпроси от поверителен характер.

5.   Групата и нейните подгрупи обикновено заседават в помещенията на Комисията в съответствие с определени от нея процедури и график. Комисията осигурява секретарски услуги. Други служители на Комисията, проявяващи интерес към разискванията, могат да участват в заседанията на групата и нейните подгрупи.

6.   Групата приема свой процедурен правилник на основата на стандартния процедурен правилник, приет от Комисията.

7.   Комисията може да публикува резюмета, заключения, частични заключения или работни документи на групата на оригиналния език на съответните документи.

Член 5

Допълнителни експерти

1.   Комисията може да покани за участие в работата на групата външни експерти или наблюдатели, които притежават специфична компетентност по въпрос от дневния ред.

2.   Комисията може да покани официални представители на държавите-членки, страните кандидатки или трети държави, както и на международни, междуправителствени и неправителствени организации за участие в заседания на експертната група.

Член 6

Разходи за заседанията

1.   Комисията възстановява пътните, а когато е необходимо, и дневните разходи на членовете, експертите и наблюдателите във връзка с дейността на групата в съответствие с правилата на Комисията за възстановяване на разходите на външни експерти.

2.   На членовете, експертите и наблюдателите не се заплаща възнаграждение за предоставените услуги.

3.   Разходите за заседанията се възстановяват в границите на годишния бюджет, определен за групата от отговорните за това служби на Комисията.

Член 7

Приложимост

Решението влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага до 31 декември 2012 г. Комисията може да вземе решение относно евентуалното му удължаване преди тази дата.

Съставено в Брюксел на 25 март 2008 година.

За Комисията

Franco FRATTINI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 54.

(2)  ОВ L 317, 3.12.2001 г., стp. 1. Решение, последно изменено с Решение 2006/548/ЕО, Евратом (ОВ L 215, 5.8.2006 г., стр. 38).

(3)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стp. 1.


Поправки

23.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/15


Поправка на Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 2

( Официален вестник на Европейския съюз L 2 от 4 януари 2008 г. )

На страница 231 в таблицата се прибавя следният ред:

1030

Субсидия от Европейската общност за област „Външни отношения“

235 316

1 035 684

1 271 000“

На страница 233 се прибавя следният текст:

1030

Субсидия от Европейската общност за област „Външни отношения“

Бюджет 2007

Коригиращ бюджет № 2

Нова сума

235 316

1 035 684

1 271 000

Забележки

Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).

Съгласно разпоредбите на член 6 от това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 19 01 04 30 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.“


23.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/16


Поправка на Решение 2004/407/ЕО, Евратом на Съвета от 26 април 2004 година за изменение на членове 51 и 54 от Протокола относно статута на Съда на Европейските общности

( Официален вестник на Европейския съюз L 132 от 29 април 2004 г., стp. 5 )

(Специално издание 2007 г., глава 01, том 05, стр. 30)

На страница 31 член 1, параграф 2:

вместо:

„2.   Член 54, трети параграф от Протокола относно статута на Съда на Европейските общности се заменя със следния текст:

„Когато Съдът и Първоинстанционният съд са сезирани с искове, които имат еднакъв предмет, повдига се еднакъв въпрос за тълкуване или се оспорва валидността на един и същ акт, Първоинстанционният съд може, след изслушване на страните, да спре висящото пред него производство до постановяване на решението на Съда на ЕО. При същите условия, Съдът може освен това да реши да спре висящото пред него производство; в този случай производството пред Първоинстанционния съд продължава.“ “

да се чете:

„2.   Член 54, трета алинея от Протокола относно статута на Съда се заменя със следния текст:

„Когато Съдът и Първоинстанционният съд са сезирани с искове, които имат еднакъв предмет, повдига се еднакъв въпрос за тълкуване или се оспорва валидността на един и същ акт, Първоинстанционният съд може, след изслушване на страните, да спре висящото пред него производство до постановяване на решението на Съда или когато искът е заведен съгласно член 230 от Договора за ЕО, или съгласно член 146 от ЕОВС може да откаже да правораздава, за да даде възможност на Съда да се произнесе по такива искове. При същите условия, Съдът може освен това да реши да спре висящото пред него производство; в този случай производството пред Първоинстанционния съд продължава.“ “