ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 97

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
9 април 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за създаване на Европейски институт за иновации и технологии

1

 

*

Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година относно структурната бизнес статистика (преработен) ( 1 )

13

 

*

Регламент (ЕО) № 296/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

60

 

*

Регламент (ЕО) № 297/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1606/2002 за прилагането на международните счетоводни стандарти по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

62

 

*

Регламент (ЕО) № 298/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

64

 

*

Регламент (ЕО) № 299/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 396/2005 относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

67

 

*

Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 ( 1 )

72

 

*

Регламент (ЕО) № 301/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за адаптиране на приложение I към Регламент (ЕО) № 882/2004 относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните ( 1 )

85

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

9.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 294/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за създаване на Европейски институт за иновации и технологии

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 157, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Лисабонската програма за растеж и заетост подчертава необходимостта от създаване на благоприятни условия за инвестиране в знания и иновации в Европа с оглед повишаване на конкурентоспособността, растежа и заетостта в Европейския съюз.

(2)

Държавите-членки носят основната отговорност за поддържането на силна, конкурентоспособна и иновационна европейска промишлена база. Естеството и мащабите на иновационното предизвикателство в Европейския съюз обаче изискват и предприемането на действия на общностно равнище.

(3)

Общността следва да осигури подкрепа за насърчаване на иновациите, по-специално чрез Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, Програмата за обучение през целия живот и Структурните фондове.

(4)

Следва да бъде въведена нова инициатива на общностно равнище — Европейски институт за иновации и технологии (наричан по-долу „EIT“), която да допълва съществуващите общностни и национални политики и инициативи, като подпомага интегрирането на триъгълника на знанието — висше образование, научни изследвания и иновации — в целия Европейски съюз.

(5)

Европейският съвет от 15 и 16 юни 2006 г. прикани Комисията да подготви официално предложение за създаването на EIT, което да бъде представено през есента на 2006 г.

(6)

EIT следва преди всичко да има за цел да способства за развитието на иновационния капацитет на Общността и на държавите-членки чрез приноса на академични, научноизследователски и иновационни дейности, които отговарят на най-високите стандарти. В хода на тази дейност EIT следва да улеснява и засилва създаването на мрежи и сътрудничеството, както и да установява условия за единодействие на общностите, свързани с иновациите в Европа.

(7)

Дейностите на EIT следва да са насочени към стратегическите дългосрочни предизвикателства пред иновациите в Европа, особено в трансдисциплинарни и/или интердисциплинарни области, включително вече установените на европейско равнище. В хода на тази дейност EIT следва да насърчава редовния диалог с гражданското общество.

(8)

EIT следва да отдава предимство на внедряване на резултатите на академичните, научноизследователските и иновационните си дейности в стопанската среда, да следи за тяхното търговско приложение, както и да подкрепя създаването на нови дружества, възникнали независимо или в резултат на сливане или отделяне от друго дружество, както и на малки и средни предприятия (МСП).

(9)

EIT следва да се основава преди всичко на автономни партньорства, водени от стремеж към високи научни постижения, между висши учебни заведения, научноизследователски организации, дружества и други заинтересовани страни, които приемат формата на устойчиво и дългосрочно самоиздържащи се стратегически мрежи в иновационния процес. Тези партньорства следва да бъдат подбрани от управителния съвет на EIT чрез прозрачен и основан на високи научни постижения процес и определени като общности на знание и иновации (наричани по-долу „ОЗИ“). Управителният съвет следва също така да ръководи дейността на EIT и да оценява дейността на ОЗИ. Съставът на управителния съвет следва да се основава на балансирано съчетаване на опита на стопанския сектор с опита на академичната и/или научноизследователската област, както и с този на иновационния сектор.

(10)

За да спомогнат за повишаване на конкурентоспособността и да увеличат международната привлекателност и иновационния капацитет на европейската икономика, EIT и ОЗИ следва да могат да привличат партньорски организации, научни работници и студенти от цял свят, включително чрез насърчаване на тяхната мобилност, както и да си сътрудничат с организации от трети държави

(11)

Отношенията между EIT и ОЗИ следва да се основават на договорни споразумения, с които се определят правата и задълженията на ОЗИ, гарантира се подходящо равнище на координация и се определя механизъм за наблюдение и оценка на дейността и резултатите на ОЗИ.

(12)

Необходима е подкрепа за висшето образование като неразделен, но често липсващ компонент на една всеобхватна иновационна стратегия. Споразумението между EIT и ОЗИ следва да предвижда, че получените чрез ОЗИ степени и дипломи се присъждат или издават от участващите в тях висши учебни заведения, които следва да се насърчават да ги обозначават и като степени и дипломи на EIT. С работата и дейността си EIT следва да спомага за насърчаването на мобилността в рамките на Европейското изследователско пространство и пространство за висше образование, както и да насърчава възможността за прехвърляне на безвъзмездните средства, отпуснати на научни работници и студенти в рамките на ОЗИ. Всички тези дейности следва да бъдат извършвани, без да се засягат разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионални квалификации (4).

(13)

EIT следва да установи ясни и прозрачни насоки за управлението на интелектуалната собственост, с което да се насърчи използването на интелектуалната собственост при подходящи условия. Тези насоки следва да предвиждат надлежно отчитане на очаквания принос от страна на различните партньорски организации в ОЗИ, независимо от неговия размер. В случаите, когато дейностите се финансират по рамковите програми на Общността за научни изследвания и технологично развитие, следва да се прилагат правилата за съответните програми.

(14)

Следва да се предвидят подходящи разпоредби за гарантиране на отговорността и прозрачността на EIT. В устава му следва да бъдат предвидени подходящи правила, уреждащи работата на EIT.

(15)

EIT следва да притежава правосубектност и, за да се гарантира неговата функционална автономност и независимост, той следва да управлява собствения си бюджет, чиито приходи следва да включват вноска от Общността.

(16)

EIT следва да се стреми да набира нарастващи финансови вноски от частния сектор и от приходи, получени от собствената му дейност. Следователно се очаква, че секторите на промишлеността, финансите и услугите ще окажат значителен принос към бюджета на EIT и особено към този на ОЗИ. ОЗИ следва да се стремят да увеличат максимално дела на приноса на частния сектор. ОЗИ и техните партньорски организации следва да дават гласност на обстоятелството, че дейността им се извършва в рамките на EIT и че получават финансови вноски от общия бюджета на Европейския съюз.

(17)

Вноската на Общността в EIT следва да финансира разходите за установяване и управление, както и за координиране на дейностите на EIT и ОЗИ. За да се избегне двойно финансиране, тези дейности не следва да се подпомагат едновременно и от други програми на Общността, като например Рамковата програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, Програмата за обучение през целия живот или от Структурните фондове. Освен това, в случай че определена ОЗИ или нейни партньорски организации кандидатстват пряко за помощ от Общността по линия на тези програми или фондове, техните кандидатури не следва да се ползват с предимство пред другите.

(18)

Бюджетната процедура на Общността следва да се прилага по отношение на субсидиите от Общността и на други безвъзмездни средства за сметка на общия бюджет на Европейския съюз. Одитът на финансовите отчети следва да се извършва от Сметната палата в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (5).

(19)

Настоящият регламент установява финансовия пакет за периода 2008—2013 г., който да служи като основна отправна точка за бюджетния орган по смисъла на точка 37 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (6).

(20)

EIT е орган, създаден от Общностите по смисъла на член 185, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, и съответно следва да приеме свои финансови правила. Следователно за EIT следва да се прилага Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (7).

(21)

EIT следва да изготвя годишен доклад, в който са изложени проведените през предходната календарна година дейности, и тригодишна работна програма, която да набелязва планираните от EIT инициативи и да му позволява да се съобрази с вътрешното и външното развитие в областта на науката, технологиите, висшето образование, иновациите и други свързани с тях области. Тези документи следва да се предават за информация на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Европейският парламент, Съветът и Комисията следва да могат да представят становище по проекта за първата тригодишна работна програма на EIT.

(22)

Дългосрочните стратегически приоритетни области и финансови потребности на EIT за седемгодишен период следва да бъдат определени в Стратегическа иновационна програма (наричана по-долу „СИП“). Предвид важността на СИП за иновационната политика на Общността и произтичащата от това политическа значимост на обществено-икономическия ѝ ефект за Общността, СИП следва да бъде приета от Европейския парламент и от Съвета въз основа на предложение на Комисията, изготвено на базата на представен от EIT проект.

(23)

Подходящо е Комисията да поеме инициатива за независима външна оценка на работата на EIT, по-специално с оглед на подготовката за СИП. При необходимост Комисията следва да направи предложения за изменение на настоящия регламент.

(24)

Подходящо е да се осъществи постепенна и поетапна реализация на EIT с оглед на неговото дългосрочно развитие. Необходимо е да се премине през първоначална фаза с ограничен брой ОЗИ, за да се направи правилна оценка на работата на EIT и ОЗИ и, ако се налага, да се внесат подобрения. В срок от осемнадесет месеца от създаването му управителният съвет следва да избере две или три ОЗИ от области, позволяващи на Европейския съюз да посрещне настоящи и бъдещи предизвикателства, които биха могли да включват области като изменението на климата, възобновяемата енергия и следващото поколение информационни и комуникационни технологии. Изборът и определянето на други ОЗИ следва да се осъществи след приемането на първата СИП, която следва да включва също така подробни правила за работата на EIT с цел развиване на дългосрочна перспектива.

(25)

Тъй като целта на действието, което трябва да бъде предприето, а именно създаването на EIT, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки, а поради мащаба и транснационалния си характер може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Създава се Европейски институт за иновации и технологии (наричан по-долу „EIT“).

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„иновация“ означава процесът, включително и неговите резултати, посредством който нови идеи отговарят на общественото или икономическото търсене и водят до създаването на нови продукти, услуги или стопански и организационни модели, които навлизат успешно на съществуващ пазар или са в състояние да създадат нови пазари;

2.

„общност на знание и иновации“ (ОЗИ) означава автономно партньорство на висши учебни заведения, научноизследователски организации, дружества и други заинтересовани от иновационния процес страни под формата на стратегическа мрежа, основана на съвместно средно- и дългосрочно иновационно планиране за постигане целите на EIT, независимо от конкретната правна форма на това партньорство;

3.

„държава участничка“ означава държава-членка на Европейския съюз или друга държава, която е сключила споразумение с Общността относно EIT;

4.

„трета държава“ означава държава, която не е държава участничка;

5.

„партньорска организация“ означава организация, която е член на ОЗИ и може да включва по-специално: висши учебни заведения, научноизследователски организации, публични или частни дружества, финансови институции, регионални и местни органи, фондации;

6.

„научноизследователска организация“ означава публично или частно правно образувание, чиито основни цели включват дейности в областта на научните изследвания или технологичното развитие;

7.

„висше учебно заведение“ означава университет или всеки вид висше учебно заведение, което в съответствие с националното законодателство или практика предлага магистърски или докторски степени и дипломи, независимо от наименованието му в национален план;

8.

„степени и дипломи“ означава квалификации със степен „магистър“ или „доктор“, присъдени или издадени от участващите висши учебни заведения в контекста на академичните дейности, предприети в рамките на ОЗИ;

9.

„стратегическа иновационна програма“ (СИП) означава стратегически документ, който очертава приоритетните области на EIT за бъдещи инициативи, включително преглед на заплануваните академични, научноизследователски и иновационни дейности за седемгодишен период.

Член 3

Цел

Целта на EIT е да допринесе за устойчив европейски икономически растеж и конкурентоспособност чрез засилване на иновационния капацитет на държавите-членки и на Общността. Той постига това, като насърчава и обединява академични, научноизследователски и иновационни дейности, които отговарят на най-високите стандарти.

Член 4

Органи на EIT

1.   Органите на EIT са:

а)

управителен съвет, чиито висококвалифицирани членове притежават богат опит в академичната, научноизследователската, иновационната и стопанската област. Управителният съвет отговаря за ръководството на дейността на EIT, за избора, определянето и оценката на ОЗИ, както и за всички останали стратегически решения;

б)

изпълнителен комитет, който осъществява надзор над работата на EIT и взема необходимите решения в периодите между заседанията на управителния съвет;

в)

директор, който отговаря пред управителния съвет за административното и финансовото управление на EIT и е законен представител на EIT;

г)

функция за вътрешен одит, която консултира управителния съвет и директора във връзка с финансовото и административното управление и контролните структури на EIT, във връзка с организацията на финансовите връзки с ОЗИ, както и по други въпроси, по искане на управителния съвет.

2.   Комисията може да назначи наблюдатели, които да участват в заседанията на управителния съвет.

3.   Разпоредбите, отнасящи се до органите на EIT, са изложени подробно в устава на EIT, приложен към настоящия регламент.

Член 5

Задачи

1.   За да постигне своята цел, EIT:

а)

определя своите приоритетни области;

б)

повишава осведомеността сред потенциални партньорски организации и поощрява участието им в своите дейности;

в)

избира и определя ОЗИ в приоритетните области в съответствие с член 7 и договаря техните права и задължения в споразумение; осигурява им подходяща подкрепа; прилага подходящи мерки за контрол на качеството; постоянно наблюдава и периодично оценява дейността им; и осигурява подходящо ниво на координация между тях;

г)

мобилизира средства от публични и частни източници и използва собствените си ресурси в съответствие с настоящия регламент. По-специално, EIT се стреми да набира значителна и нарастваща част от бюджета си от частни източници и от приходи, получени от собствената му дейност;

д)

насърчава признаването в държавите-членки на степени и дипломи, присъдени или издадени от висши учебни заведения, които са партньорски организации, като тези степени и дипломи могат да носят наименованието „степени и дипломи на EIT“;

е)

насърчава разпространението на добри практики за интегрирането на триъгълника на знанието с цел да се развие обща иновационна култура и култура на преноса на знания;

ж)

полага усилия да се превърне в световен еталон по отношение на най-високите постижения в академичната, научноизследователската и иновационната област;

з)

осигурява взаимно допълване и единодействие между своите дейности и другите програми на Общността.

2.   EIT има правомощието да създаде фондация (наричана по-долу „фондация на EIT“) с конкретната цел да насърчава и подкрепя дейността на EIT.

Член 6

ОЗИ

1.   ОЗИ се занимават по-специално с:

а)

иновационни дейности и инвестиции с европейска добавена стойност, които пълноценно интегрират академичните и научноизследователските измерения за постигане на критична маса и насърчават разпространението и използването на резултатите;

б)

научни изследвания, посветени на областите от ключов икономически и обществен интерес и движени от най-високите научни и иновационни достижения, основаващи се на резултатите от европейската и националната научноизследователска дейност и заредени с потенциал за укрепване на европейската конкурентоспособност на международно равнище;

в)

образование и обучение за магистърска и докторска степен в дисциплини, които имат потенциала да задоволят бъдещите европейски обществено-икономически потребности, като тези академични дейности насърчават развитието на иновационни умения, усъвършенстването на управленски и предприемачески умения, както и мобилността на научните работници и студентите;

г)

разпространение на добри практики в иновационния сектор, с акцент върху развитие на сътрудничеството между академичната, научноизследователската и стопанската област, включително финансовия сектор и сектора на услугите.

2.   ОЗИ разполагат със значителна обща автономия при определяне на вътрешната си организация и състав, както и на точната си програма и методи на работа. По-специално, ОЗИ се стремят да бъдат отворени за нови членове, винаги когато тези членове допринасят за партньорството.

3.   Връзката между EIT и всяка ОЗИ се основава на договорно споразумение.

Член 7

Избор на ОЗИ

1.   EIT избира и определя партньорството, което да функционира като ОЗИ, въз основа на състезателна, открита и прозрачна процедура. EIT приема и публикува подробни критерии за избор на ОЗИ, основаващи се на принципите за високи научни постижения и значимост на иновациите; в процеса на избор се привличат и външни независими експерти.

2.   В съответствие с принципите, определени в параграф 1, при избора на ОЗИ се взема предвид по-специално:

а)

настоящият и потенциален иновационен капацитет на партньорството, както и научната стойност на неговите постижения в академичната, научноизследователската и иновационната област;

б)

способността на партньорството да постига целите на СИП, след като тя бъде приета;

в)

способността на партньорството да си осигурява устойчиво и дългосрочно самофинансиране, включително чрез значителни и нарастващи вноски от частния сектор, промишлеността и услугите;

г)

участието на партньорски организации, работещи активно в триъгълника на познанието — висше образование, научни изследвания и иновации;

д)

наличие на план за управление на интелектуалната собственост, подходящ за съответния сектор и съобразен с принципите и насоките на EIT за управление на интелектуалната собственост, включително начините, по които се отчита приносът на различните партньорски организации;

е)

мерки в подкрепа на участието и сътрудничеството с частния сектор, включително финансовия сектор, и по-специално МСП, както и в подкрепа на създаването на нови дружества, възникнали независимо или в резултат на сливане или отделяне от друго дружество, както и на МСП, с оглед на търговската реализация на резултатите от дейността на ОЗИ;

ж)

готовност за взаимодействие с други организации и мрежи извън ОЗИ с цел обмен на добри практики и високи научни постижения.

3.   Минималното изискване за създаване на ОЗИ е участието на поне три партньорски организации, установени в поне две различни държави-членки. Всички тези партньорски организации трябва да бъдат независими една от друга по смисъла на член 6 от Регламент (ЕО) № 1906/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за определяне на правила за участието на предприятия, изследователски центрове и университети в дейности по Седмата рамкова програма и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2013 г.) (8).

4.   ОЗИ може да включва партньорски организации от трети държави при наличие на съответното одобрение от управителния съвет. Повечето партньорски организации, включени в определена ОЗИ, са установени в държавите-членки. В състава на всяка ОЗИ влизат поне едно висше учебно заведение и едно частно дружество.

Член 8

Степени и дипломи

1.   Степените и дипломите, свързани с посочените в член 6, параграф 1, буква в) академични дейности, се присъждат или издават от участващите висши учебни заведения в съответствие с националните правила и процедури за акредитация. Споразумението между EIT и ОЗИ предвижда съответните степени и дипломи да могат да се означават и като степени и дипломи на EIT.

2.   EIT насърчава участващите висши учебни заведения:

а)

да присъждат или издават съвместни или поредица от степени и дипломи, отразяващи интегрирания характер на ОЗИ. Същите обаче могат да бъдат присъждани и от едно висше учебно заведение;

б)

да вземат под внимание:

i)

действията на Общността, предприети в съответствие с членове 149 и 150 от Договора;

ii)

действията, предприети в контекста на Европейското пространство за висше образование.

Член 9

Независимост на EIT и съгласуваност с действия на общностно, национално или междуправителствено равнище

1.   При осъществяването на дейността си EIT е независим от национални органи и външен натиск.

2.   Дейността на EIT се съгласува с други действия и правни актове, които следва да се прилагат на общностно равнище, по-специално в академичната, научноизследователската и иновационната област.

3.   EIT също така взема под внимание политиките и инициативите на регионално, национално и междуправителствено равнище с цел използване на най-добрите практики, установените концепции и наличните ресурси.

Член 10

Управление на интелектуалната собственост

1.   EIT приема насоки за управление на интелектуалната собственост, които се основават, inter alia, на Регламент (ЕО) № 1906/2006.

2.   Въз основа на тези насоки партньорските организации на всяка ОЗИ сключват помежду си споразумение за управлението и използването на интелектуалната собственост, което следва да определи по-специално начините на отчитане на приноса на различните партньорски организации, включително МСП.

Член 11

Правен статус

1.   EIT е орган на Общността и притежава правосубектност. Във всяка държава-членка той се ползва с най-широката правоспособност, която може да бъде предоставяна на юридически лица съгласно националното законодателство. По-специално, той може да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и може да участва като страна в съдебни производства.

2.   Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилага за EIT.

Член 12

Отговорност

1.   EIT е единствено отговорен за изпълнението на задълженията си.

2.   Договорната отговорност на EIT се урежда от съответните договорни разпоредби и приложимото за съответния договор право. Всяка арбитражна клауза, включена в договорите, сключени от EIT, предвижда, че Съдът на Европейските общности е компетентен.

3.   По отношение на извъндоговорната отговорност EIT поправя — в съответствие с общите принципи, еднакви за законодателствата на държавите-членки — всички вреди, причинени от него или от негови служители при изпълнение на техните задължения.

Съдът на Европейските общности е компетентен по отношение на всякакви спорове, отнасящи се до поправянето на такива вреди.

4.   Всички плащания от страна на EIT за изпълнение на задълженията във връзка с отговорността по параграфи 2 и 3, както и направените в същата връзка разходи и разноски, се считат за разходи на EIT и се извършват със средствата на EIT.

5.   Съдът на Европейските общности е компетентен по исковете срещу EIT, предявени при условията на членове 230 и 232 от Договора

Член 13

Прозрачност и достъп до документи

1.   EIT гарантира, че дейността му се осъществява при висока степен на прозрачност. По-специално EIT създава леснодостъпен безплатен уебсайт с информация за дейностите на EIT и на отделните ОЗИ.

2.   EIT публикува своя процедурен правилник, специалните си финансови правила, посочени в член 21, параграф 1, както и подробните критерии за избор на ОЗИ, посочени в член 7, преди първата покана за предложения за избор на първата ОЗИ.

3.   EIT публикува незабавно своята текуща тригодишна работна програма, както и годишния доклад за дейността си, посочен в член 15.

4.   Без да се засягат параграфи 5 и 6, EIT не може да разкрива пред трети лица получена от него поверителна информация, за която е направено обосновано искане за обработване при запазване на поверителния ѝ характер.

5.   Членовете на органите на EIT са задължени да спазват изискването за поверителност, посочено в член 287 от Договора.

За информацията, събирана от EIT в съответствие с настоящия регламент, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (9).

6.   Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (10) се прилага по отношение на държаните от EIT документи. Управителният съвет приема практическите правила за прилагане на този регламент не по-късно от шест месеца след създаването на EIT.

7.   Официалните документи и публикации на EIT се привеждат в съответствие с Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (11). Необходимите преводачески услуги се осигуряват от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, създаден с Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета (12).

Член 14

Финансови ресурси

1.   EIT се финансира чрез вноска от общия бюджет на Европейския съюз в рамките на финансовия пакет, определен в член 19, както и чрез други частни и публични източници.

2.   ОЗИ се финансират по-конкретно от следните източници:

а)

вноски от дружества или частни организации, съставляващи значителен източник на финансиране;

б)

вноски от общия бюджет на Европейския съюз;

в)

задължителни или доброволни вноски от държавите-участнички, от трети държави или от техни публични органи;

г)

завещания, дарения и вноски от физически лица, институции, фондации или каквито и да било други национални органи;

д)

приходи от собствената дейност на ОЗИ и възнаграждения, свързани с права върху интелектуалната собственост;

е)

приходи от собствена дейност и резултати на EIT или от целеви капиталови фондове, включително управляваните от фондацията на EIT;

ж)

вноски от международни органи и институции;

з)

заеми и вноски от Европейската инвестиционна банка, включително възможността за използване на механизма за финансиране с поделяне на риска, в съответствие с критериите за финансиране и с процедурата за избор.

Вноските могат да включват апортни вноски.

3.   Условията и редът за достъпа на EIT до финансиране се определят в неговите финансови правила, посочени в член 21, параграф 1.

4.   Вноската от общия бюджет на Европейския съюз, предназначена за разходите по разходите за установяване и управление, както и за координиране на дейностите на ОЗИ, се осигурява от финансовия пакет, определен в член 19.

5.   ОЗИ или техните партньорски организации могат да кандидатстват за помощ от Общността, по-специално в рамките на общностните програми и фондове, в съответствие със съответните техни правила и при условията на равнопоставеност с останалите кандидати. В такъв случай подобна помощ не се отпуска за дейности, които вече се финансират от общия бюджет на Европейския съюз.

Член 15

Изготвяне на програми и доклади

EIT приема:

а)

текуща тригодишна работна програма, която се основава на СИП, след като такава бъде приета, и в която са очертани основните приоритети и заплануваните инициативи на EIT, включително оценка на финансовите потребности и на източниците на финансиране. Работната програма се предава за информация от EIT на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите;

б)

годишен доклад до 30 юни всяка година. Докладът съдържа отчет за извършените от EIT дейности през предходната календарна година и оценка на постигнатите резултати спрямо определените цели и график, както и свързаните с извършените дейности рискове, използваните ресурси и работата на EIT като цяло.

Член 16

Наблюдение и оценка на EIT

1.   EIT гарантира, че неговата дейност, включително тази, която се управлява чрез ОЗИ, е предмет на постоянно наблюдение и периодична независима оценка с цел осигуряване на оптимални резултати, високи научни постижения и най-ефективно използване на ресурсите. Резултатите от оценката се огласяват.

2.   До юни 2011 г. и на всеки пет години след влизането в сила на нова финансова рамка Комисията осигурява извършването на оценка на EIT. Това става въз основа на независима външна оценка и е насочено към начина, по който EIT изпълнява мисията си. Обхващат се всички дейности на EIT и ОЗИ и се прави оценка на резултатността на EIT, на въздействието, ефективността, устойчивостта, ефикасността и целесъобразността на провежданите дейности и взаимоотношението им и/или взаимното им допълване със съществуващи национални и общностни политики, в подкрепа на висшето образование, научните изследвания и иновациите. Отчитат се гледните точки на заинтересованите страни както на европейско, така и на национално равнище.

3.   Комисията изпраща резултатите от оценката заедно със своето становище и, при целесъобразност, предложения за изменение на настоящия регламент, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Управителният съвет надлежно взема под внимание констатациите, направени в оценките на програмите и дейността на EIT.

Член 17

СИП

1.   Най-късно до 30 юни 2011 г. и на всеки седем години след това EIT изготвя проект за седемгодишна СИП и го внася в Комисията.

2.   СИП определя дългосрочните приоритетни области на ЕТИ и включва оценка на обществено-икономическото му въздействие и способността му да генерира най-висока добавена стойност в областта на иновациите. СИП взема под внимание резултатите от наблюдението и оценката на EIT, съгласно посоченото в член 16.

3.   СИП включва оценка на финансовите потребности и източници с оглед на бъдещото дългосрочно оперативно развитие и финансиране на EIT. Тя съдържа също така примерен финансов план, обхващащ периода на финансовата рамка.

4.   Въз основа на предложение от Комисията СИП се приема от Европейския парламент и от Съвета в съответствие с член 157, параграф 3 от Договора.

Член 18

Първоначална фаза

1.   Управителният съвет предава проекта за първата тригодишна работна програма, посочена в член 15, буква а), на Европейския парламент, Съвета и Комисията в срок от дванадесет месеца от създаването му. Европейският парламент, Съветът и Комисията могат поотделно да отправят до управителния съвет становища по всеки въпрос, включен в проекта, в тримесечен срок от деня на получаването му. Когато до него са отправени такива становища, управителният съвет отговаря в срок от три месеца, като посочва промените, нанесени в приоритетите и планираните дейности.

2.   В срок от осемнадесет месеца от датата на създаването на управителния съвет EIT избира и определя две или три ОЗИ в съответствие с критериите и процедурите, посочени в член 7.

3.   Комисията представя предложението за първата СИП, изготвена въз основа на предоставения от EIT проект, на Европейския парламент и на Съвета преди края на 2011 г.

Освен съдържанието на СИП в съответствие с член 17, първата СИП включва още:

а)

подробни спецификации и задание за работата на EIT;

б)

условията и реда за сътрудничество между управителния съвет и ОЗИ;

в)

условията и реда за финансиране на ОЗИ.

4.   След приемането на първата СИП в съответствие с член 17, параграф 4, управителният съвет може да избере и определи допълнителни ОЗИ съгласно разпоредбите на членове 6 и 7.

Член 19

Бюджетни задължения

Финансовият пакет за изпълнение на настоящия регламент за периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2013 г. се определя на 308,7 милиона евро. Годишните бюджетни кредити се разрешават от бюджетния орган съобразно ограниченията на финансовата рамка.

Член 20

Изготвяне и приемане на годишния бюджет

1.   Разходите на EIT включват разходи за персонала, административни, инфраструктурни и оперативни разходи. Административните разходи се свеждат до минимум.

2.   Финансовата година съвпада с календарната година.

3.   Директорът съставя разчет за приходите и разходите на EIT за следващата финансова година и го изпраща на управителния съвет.

4.   Разходите трябва да съответстват на приходите.

5.   Управителният съвет приема проекта за разчет, придружен от проект за щатно разписание и предварителната тригодишна работна програма, и ги изпраща на Комисията до 31 март.

6.   Въз основа на разчета Комисията въвежда в предварителния проект на общия бюджет на Европейския съюз разчетите, които счете за необходими по отношение на размера на субсидията, която ще бъде за сметка на общия бюджет.

7.   Бюджетният орган разрешава отпускането на бюджетните кредити за субсидиране на EIT.

8.   Управителният съвет приема бюджета на EIT, който става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. При необходимост в него се извършват съответните корекции.

9.   Управителният съвет уведомява в най-кратки срокове бюджетния орган за намерението си да осъществи проекти, които могат да имат значително финансово отражение върху финансирането на бюджета на ОЗИ, по-специално проекти, свързани с недвижимо имущество, като наемането или закупуването на сгради. Той информира за това Комисията.

10.   Всяко съществено изменение на бюджета се извършва по същата процедура.

Член 21

Изпълнение на и контрол върху бюджета

1.   EIT приема свои финансови правила в съответствие с член 185, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. Те не могат да се отклоняват от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, с изключение на случаите, когато това се налага поради специфичните оперативни потребности на EIT, и при наличие на предварително съгласие на Комисията. Надлежно се взема под внимание необходимостта от достатъчна оперативна гъвкавост, за да може EIT да постига целите си и да привлича и задържа партньори от частния сектор.

2.   Директорът изпълнява бюджета на EIT.

3.   Отчетите на EIT се консолидират с отчетите на Комисията.

4.   По препоръка на Съвета, преди 30 април на година n + 2 Европейският парламент освобождава директора от отговорност за изпълнението на бюджета на EIT за година n, а управителния съвет — по отношение на фондацията на EIT.

Член 22

Защита на финансовите интереси на Общността

1.   С оглед на борбата с измамите, корупцията и други незаконни действия, Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (13) се прилага в своята цялост по отношение на EIT.

2.   EIT се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (14). Управителният съвет оформя официално това присъединяване и приема необходимите мерки за подпомагане на OLAF при провеждането на вътрешни разследвания.

3.   Всички приети решения и сключени договори от EIT изрично предвиждат OLAF и Сметната палата да могат да провеждат проверки на място на документите на всички изпълнители и подизпълнители, които са получили финансови средства от Общността, включително в помещенията на крайните бенефициери.

4.   Разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis към фондацията на EIT.

Член 23

Устав

Приема се уставът на EIT, изложен в приложението.

Член 24

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  ОВ C 146, 30.6.2007 г., стр. 27.

(3)  Становище на Европейския парламент от 26 септември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 21 януари 2008 г. (ОВ C 52 E, 26.2.2008 г., стр. 7) и Позиция на Европейския парламент от 11 март 2008 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(4)  ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1430/2007 на Комисията (ОВ L 320, 6.12.2007 г., стр. 3).

(5)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).

(6)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1. Междуинституционално споразумение, изменено с Решение 2008/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 6, 10.1.2008 г., стр. 7).

(7)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(8)  ОВ L 391, 30.12.2006 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(11)  ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(12)  ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 13).

(13)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Устав на Европейския институт за иновации и технологии

Член 1

Състав на управителния съвет

1.   Управителният съвет се състои както от назначени членове, като се осигурява балансирано представяне на лица с опит в стопанската, академичната и научноизследователската област (наричани по-долу „назначени членове“), така и от членове, избрани от и измежду работещите в академичната, научноизследователската, иновационната, техническата и административната област, студенти и докторанти на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и Общностите за знание и иновации (ОЗИ) (наричани по-долу „представителни членове“).

През преходен период първоначалният управителен съвет се състои изключително от назначени членове до момента, когато може да се проведе избор на представителни членове, след създаването на първата ОЗИ.

2.   Назначените членове са осемнадесет. Те имат шестгодишен мандат без право на подновяване. Назначават се от Комисията с прозрачна процедура. Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета за процеса на подбор и окончателното назначаване на членовете на управителния съвет.

Назначените членове на първоначалния управителен съвет се назначават въз основа на списък с потенциални кандидати, предложени от идентификационен комитет ad hoc, който се състои от четирима независими висококвалифицирани експерти, назначени от Комисията. Назначените впоследствие членове се назначават въз основа на списък с потенциални кандидати, предложени от управителния съвет.

3.   Комисията следи за спазването на балансирано представяне на академичната, научноизследователската, иновационната и стопанската област, както и за равновесието между половете, и отчита особеностите на академичната, научноизследователската и иновационната среда в рамките на Съюза.

4.   Една трета от назначените членове се сменят на всеки две години. Назначен член, който е заемал длъжността за период, по-малък от четири години, има право на повторно назначаване, при спазване на общото ограничение за шестгодишна продължителност на мандата.

През преходен период дванадесет назначени членове от първоначалния управителен съвет се избират чрез жребий за четиригодишен мандат. В края на първоначалния четиригодишен период шест от дванадесетте новоназначени членове се избират чрез жребий за четиригодишен мандат. Председателят на управителния съвет не участва в този преходен процес.

5.   Представителните членове са четирима. Те имат тригодишен мандат с право на еднократно подновяване. Мандатът им се прекратява, в случай че напуснат EIT или ОЗИ. Смяната им се извършва по същата изборна процедура за остатъка от мандата.

6.   Условията и редът за избор и смяна на представителните членове се одобряват от управителния съвет по предложение на директора преди началото на работата на първата ОЗИ. Този механизъм гарантира подходящо представителство на разнообразието и взема под внимание развитието на EIT и ОЗИ.

7.   Когато член на управителния съвет не е в състояние да завърши мандата си, на негово място се назначава или избира заместник за остатъка от мандата, като това става по същата процедура, по която е бил назначен или избран съответният член.

Член 2

Отговорности на управителния съвет

1.   Членовете на управителния съвет действат независимо, в интерес на EIT, като защитават неговите цели и мисия, идентичност и съгласуваност.

2.   По-специално, управителният съвет:

а)

определя стратегията на EIT, заложена в стратегическата иновационна програма (СИП), тригодишната работна програма, бюджета, годишния отчет и счетоводния баланс, както и годишния доклад за дейността, въз основа на предложение на директора;

б)

определя приоритетните области, в които да бъдат създавани ОЗИ;

в)

осигурява участие с оглед на подготовката на СИП;

г)

изготвя подробни спецификации и задание за работата на EIT в рамките на СИП, включително критерии и процедури за финансиране, наблюдение и оценка на дейността на ОЗИ;

д)

избира и определя партньорства под формата на ОЗИ и, при необходимост, отменя решението за определяне на партньорство;

е)

гарантира постоянно оценяване на дейността на ОЗИ;

ж)

приема свой процедурен правилник, включително правила за избор на ОЗИ, правила за изпълнителния комитет, както и специални финансови правила за EIT;

з)

със съгласието на Комисията определя подходящо възнаграждение за членовете на управителния съвет и на изпълнителния комитет; тези възнаграждения се съпоставят със съществуващите сходни възнаграждения в държавите-членки;

и)

приема процедура за избор на изпълнителния комитет и директора;

й)

назначава и, ако е необходимо, освобождава от длъжност директора и упражнява дисциплинарна власт по отношение на него;

к)

назначава счетоводителя и членовете на изпълнителния комитет и на функцията по вътрешен одит;

л)

при необходимост създава консултативни групи, които може да са за определен срок;

м)

популяризира EIT в световен мащаб с цел повишаване на неговата притегателност и превръщането му в световен еталон по отношение на най-високите научни постижения в академичната, изследователската и иновационната област;

н)

приема кодекс за поведение по отношение на конфликтите на интереси;

о)

определя принципите и насоките за управление на правата върху интелектуалната собственост;

п)

установява функция по вътрешен одит в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията.

р)

е оправомощен да създаде фондация (наричана по-долу „фондация на EIT“) с конкретната цел да насърчава и подкрепя дейността на EIT;

с)

осигурява взаимно допълване и единодействие на EIT и другите програми на Общността;

т)

взема решение относно езиковия режим на EIT, като отчита съществуващите принципи относно многоезичието и практическите изисквания за дейността му.

3.   Управителният съвет може да делегира конкретни задачи на изпълнителния комитет.

4.   Управителният съвет избира своя председател измежду назначените членове. Мандатът на председателя е тригодишен с право на еднократно подновяване.

Член 3

Функции на управителния съвет

1.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 2, управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство на всички членове.

Въпреки това, за решенията по член 2, параграф 2, букви а), б), в), г), и) и т) и параграф 4 се изисква мнозинство от две трети от всички членове.

2.   Представителните членове не могат да гласуват при вземането на решения по член 2, параграф 2, букви д), ж), и), й), к), р) и т).

3.   Управителният съвет провежда редовни заседания най-малко три пъти годишно, а също така и извънредни заседания, които се свикват от председателя или по искане на най-малко една трета от членовете.

Член 4

Изпълнителен комитет

1.   Изпълнителният комитет се състои от петима членове, включително председателят на управителния съвет, който председателства и изпълнителния комитет.

Другите четирима членове се избират от управителния съвет измежду назначените членове на управителния съвет.

2.   Изпълнителният комитет провежда редовни заседания, които се свикват от председателя или по искане на директора.

3.   Изпълнителният комитет взема решения с обикновено мнозинство на всички членове.

4.   Изпълнителният комитет:

а)

подготвя заседанията на управителния съвет;

б)

осъществява надзор върху изпълнението на СИП и на тригодишната работна програма;

в)

осъществява надзор върху процедурата за избор на ОЗИ;

г)

взема всички решения, по отношение на които управителният съвет му е делегирал правомощия.

Член 5

Директор

1.   Директорът е лице с експертен опит и добра репутация в областите, в които работи EIT. Директорът се назначава от управителния съвет за срок от четири години. Управителният съвет може еднократно да продължи този мандат с четири години, когато счете, че това се налага от интересите на EIT.

2.   Директорът отговаря за текущото управление на EIT и е негов законен представител. Директорът отговаря пред управителния съвет и периодично му докладва за развитието на дейността на EIT.

3.   По-специално, директорът:

а)

подпомага работата на управителния съвет и на изпълнителния комитет и осигурява секретариат за провеждането на заседанията им;

б)

изготвя проекти за СИП, за тригодишната работна програма, като изготвя и годишния доклад и годишния бюджет, които се предават на управителния съвет чрез изпълнителния комитет;

в)

ръководи административно процедурата за избор на ОЗИ и гарантира, че различните етапи на този процес се провеждат прозрачно и обективно;

г)

организира и ръководи дейността на EIT;

д)

гарантира осъществяването на ефективни процедури за наблюдение и оценка, свързани с резултатите от дейността на EIT в съответствие с член 16 от регламента;

е)

отговаря за административните и финансовите въпроси, включително за изпълнението на бюджета на EIT. В тази връзка директорът взема под внимание препоръките, отправени от функцията за вътрешен одит;

ж)

отговаря за всички кадрови въпроси;

з)

чрез изпълнителния комитет представя проекта за годишния финансов отчет и за счетоводния баланс на функцията по вътрешен одит, а след това и на управителния съвет;

и)

гарантира изпълнението на задълженията на EIT във връзка със сключени от EIT договори и споразумения;

й)

осигурява на изпълнителния комитет и на управителния съвет цялата необходима информация за изпълнение на функциите им.

Член 6

Подготовка за установяване на помощна структура

По време на преходен период Комисията предоставя необходимата помощ за установяване на структурата на EIT. За тази цел, до назначаването на първите назначени членове на управителния съвет, законен представител на EIT е назначено от Комисията длъжностно лице, което отговаря за кадровите, административните и финансовите въпроси, включително за изпълнението на бюджета на EIT. След този период управителният съвет определя с прозрачна процедура лице, което да изпълнява тези функции, или удължава мандата на назначеното от Комисията длъжностно лице, докато директорът встъпи в длъжност след назначаването му от управителния съвет в съответствие с член 5. Управителният съвет започва незабавно процедурата за избор на директор на EIT.

Член 7

Персонал на EIT

1.   Персоналът на EIT се състои от служители, които се назначават пряко от EIT на срочни договори. Условията за работа на другите служители на Европейските общности се прилагат и спрямо директора и служителите на EIT.

2.   Допуска се командироване на експерти в EIT за ограничен срок от страна на държавите участнички или други работодатели.

Управителният съвет приема разпоредби, с които на командировани от държавите участнички или от други работодатели експерти се предоставя възможност да работят в EIT и се определят техните права и задължения.

3.   По отношение на персонала EIT упражнява правомощията на орган, упълномощен да сключва договори със служители.

4.   От служители може да се изиска да поправят изцяло или частично вреди, причинени на EIT вследствие на сериозно нарушение, извършено от тях по време на или във връзка с изпълнението на задълженията им.

Член 8

Принципи за оценка и наблюдение на ОЗИ

EIT организира постоянно наблюдение и периодични независими оценки на постиженията и резултатите на всяка ОЗИ. Тези оценки се основават на добра административна практика и на параметри, насочени към постигане на резултати, като се избягват ненужните процедурни аспекти и формализъм.

Член 9

Срок, продължаване и преустановяване на работата на ОЗИ

1.   В зависимост от резултатите от периодичните оценки и особеностите на конкретните области ОЗИ се създава обикновено за срок от 7 до 15 години.

2.   Управителният съвет може да реши да удължи срока на работа на ОЗИ след първоначално определения период, ако това е най-подходящият начин за постигане на целта на EIT.

3.   В случай че оценките на ОЗИ покажат незадоволителни резултати, управителният съвет предприема подходящи мерки, включително намаляване, изменение или отнемане на финансовата подкрепа или прекратяване на споразумението.

Член 10

Прекратяване на EIT

В случай на прекратяване на EIT ликвидацията му се извършва под надзора на Комисията в съответствие с приложимото законодателство. В споразуменията с ОЗИ и в учредителния акт на фондацията на EIT се предвиждат съответните разпоредби за тази цел.


9.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 295/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

относно структурната бизнес статистика

(преработен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета от 20 декември 1996 г. относно структурната бизнес статистика (3) е бил значително изменян няколко пъти (4). Тъй като понастоящем се правят нови изменения на посочения регламент, е желателно, с оглед яснота и рационализация, съответните разпоредби да бъдат преработени.

(2)

Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 установи обща рамка за събиране, изготвяне, предоставяне и оценка на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на предприятията в Общността.

(3)

С Решение № 2367/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно статистическата програма на Общността от 2003 г. до 2007 г (5). беше приета програма, която се ръководи от основните приоритети на политиките на Общността в областта на икономическия и паричен съюз, разширяването на Европейския съюз и конкурентоспособността, регионалната политика, устойчивото развитие и социалните въпроси. Статистиката за икономическата дейност на предприятията представляват важна част от тази програма.

(4)

Настоящият регламент следва да осигури приемственост на съществуващата статистическа подкрепа за решенията на текущата политика и допълнителните изисквания, произтичащи от новите инициативи в политиката на Общността и от необходимостта от постоянно преразглеждане на приоритетите в областта на статистиката и на значимостта на изготвяната статистическа информация, с оглед възможно най-добро използване на наличните ресурси и свеждане до минимум на затрудненията за респондентите. Специално внимание следва да се обърне на въздействието, което политиките на Общността в областта на енергетиката и околната среда, като тези, обхванати от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (6) (REACH), оказват върху бизнеса. Следва да се насърчат сътрудничеството и обменът на най-добри практики между националните статистически институти, за да се гарантира по-ефективно използване на източниците на административни данни.

(5)

Налице е нарастваща необходимост от данни за услугите, особено за бизнес услугите. Статистиката е необходима за икономическия анализ и формулирането на политиката в зависимост от най-динамичния сектор на модерната икономика, по-специално що се отнася до потенциала му за растеж и създаване на заетост. На заседанието на Европейския съвет в Лисабон на 23 и 24 март 2000 г. беше подчертано значението на услугите. Измерването на оборота, разбит по отделни продукти на услугите, е необходима предпоставка за правилното разбиране на ролята на услугите в икономиката. На заседанието на Европейския съвет в Стокхолм на 23 и 24 март 2001 г. беше прието заключението, че създаването на ефективно функциониращи вътрешни пазари за услуги е един от най-големите приоритети на Европа. Статистиката за отделни продукти на услугите за трансгранична търговия е съществена за мониторинга на функционирането на вътрешните пазари за услуги, за оценка на конкурентоспособността на услугите и за определяне на въздействието на бариерите върху търговията при услугите.

(6)

Необходими са данни за бизнес демографията, по-специално тъй като те са елемент от структурните показатели, определени за мониторинг на постигането на целите, формулирани от Лисабонската стратегия. Освен това са необходими хармонизирани данни за бизнес демографията и за въздействието им върху заетостта за обосновка на препоръките относно политиката за подкрепа на предприемачеството.

(7)

Необходим е също гъвкав инструмент в статистическата рамка, който може да даде бърз и своевременен отговор на възникващите потребителски нужди в резултат на все по-динамичните, иновативни и комплексни характеристики на основаната на знанието икономика. Свързването на такива ad hoc събрани данни с текущото събиране на данни относно структурната бизнес статистика би внесло добавена стойност към информацията, събрана по време на двете изследвания, и би могло да намали общата тежест върху респондентите чрез избягване на дублирането при събирането на данни.

(8)

Необходимо е да се предвиди процедура за приемане на мерки за изпълнението на настоящия регламент, за да може да се внесе допълнителна яснота в правилата за събиране и статистическа обработка на данни и за обработката и предаването на резултатите.

(9)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7).

(10)

По-специално на Комисията следва бъде предоставено правомощието да: актуализира списъка на характеристиките в приложенията; определя честотата на изготвяне на статистическа информация, правилата за обозначаване на данни само като приноси към европейските обединени показатели (СЕТО), първата референтна година за изготвянето на статистическа информация и разбивката на резултатите и по-специално на класификациите, които се използват, и на комбинациите от класове по размери; актуализира сроковете за предоставяне на данните; адаптира разбивката на дейностите и продуктите към измененията или поправките на статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общности (NACE) и на класификацията на продуктите по дейности (КПД); приема мерки въз основа на оценката на пилотни проучвания; променя долната граница на референтното население в приложение VIII и да определя критериите за оценка на качеството. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(11)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да предостави хармонизирани данни за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на предприятията в Общността, не може да бъдат постигната в достатъчна степен от държавите-членки и може следователно да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява обща рамка за събирането, изготвянето, предаването и оценката на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на предприятията в Общността.

Целта на изготвянето на статистическа информация е, по-специално, да се анализират:

а)

структурата и развитието на дейността на предприятията;

б)

използваните производствени фактори и други елементи, които позволяват да се измерват конкурентоспособността и производителността на стопанската дейност;

в)

регионалното, националното, общностното и международното развитие на предприятията и на пазарите;

г)

поведението на предприятията;

д)

малките и средните предприятия; и

е)

специфичните характеристики на предприятията, свързани със специална разбивка на дейностите.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент обхваща всички пазарни дейности в раздели от Б до Н и от П до Т на общата статистическа класификация на икономически дейности в Европейската общност, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006 (наричана по-долу „NACE Rev. 2“).

2.   Статистическите единици на типовете, изброени в раздел I от приложението към Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността (8), които са класифицирани по една от дейностите, посочени в параграф 1, се включват в обхвата на настоящия регламент. Използването на конкретни единици при изготвянето на статистическа информация е уточнено в приложенията към настоящия регламент.

Член 3

Модули

1.   Статистическата информация, която се изготвя за областите, посочени в член 1, се групира по модули.

2.   Модулите в настоящия регламент са:

а)

общ модул за годишната структурна статистика, определен в приложение I;

б)

подробен модул за структурна статистика за промишлеността, определен в приложение II;

в)

подробен модул за структурна статистика за търговията, определен в приложение III;

г)

подробен модул за структурна статистика за строителството, определен в приложение IV;

д)

подробен модул за структурна статистика на застраховането, определен в приложение V;

е)

подробен модул за структурна статистика за кредитните институции, определен в приложение VI;

ж)

подробен модул за структурна статистика за пенсионните фондове, определен в приложение VII;

з)

подробен модул за структурна статистика за бизнес услугите, определен в приложение VIII;

и)

подробен модул за структурна статистика за бизнес демографията, определен в приложение IX;

й)

гъвкав модул за провеждането на специфично и ограничено ad hoc събиране на данни за характеристиките на предприятията.

3.   Всеки модул установява следната информация:

а)

дейности, за които се изготвя статистическа информация, извлечена от обхвата, посочен в член 2, параграф 1;

б)

типове статистически единици, които се използват при изготвянето на статистическа информация, извлечена от списъка със статистическите единици, посочени в член 2, параграф 2;

в)

списъците с характеристиките, за които се изготвя статистическа информация за областите, посочени в член 1, както и референтните периоди за тези характеристики;

г)

честота на изготвяне на статистическа информация, което може да бъде годишно или многогодишно. Многогодишното изготвяне се прави поне веднъж на всеки десет години;

д)

график, който посочва първите референтни години за изготвяне на статистическата информация;

е)

стандартите, свързани с представителността и оценката на качеството;

ж)

срок, започващ след изтичане на референтния период, в рамките на който следва да бъде предадена статистическата информация;

з)

максимална продължителност на преходния период, който може да бъде предоставен.

4.   Използването на гъвкавия модул, посочен в параграф 2, буква й), се планира в тясно сътрудничество с държавите-членки. Неговият обхват, списъкът с характеристики, референтният период, обхванатите дейности и изискванията за качество се определят от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2, най-малко 12 месеца преди началото на референтния период. Комисията определя също необходимостта от информация и последиците от събирането на данни по отношение на тежестта за предприятията и разходите на държавите-членки.

За да се ограничат тежестта за предприятията и разходите на държавите-членки, обемът на събирането на данни се ограничава до максимум 20 характеристики на предприятията или въпроси, до максимум 25 000 предприятия респонденти на територията на Европейския съюз и максимум 1,5 часа отделено време за отговор за всеки респондент. Ad hoc събирането на данни включва представителен брой държави-членки. Когато са необходими резултати само на европейско равнище, Комисията може да въведе подход чрез европейска представителна извадка, за да се осигурят минимална тежест и минимални разходи.

Разходите за ad hoc събирането на данни могат да бъдат съфинансирани от Комисията при прилагане на установените процедури.

Член 4

Пилотни проучвания

1.   Комисията определя серия от пилотни проучвания, които държавите-членки извършват на доброволна основа, както е посочено в приложенията. Комисията предоставя безвъзмездни средства на националните органи по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността (9) след покана за представяне на предложения.

2.   Пилотните проучвания се провеждат с оглед да се прецени значимостта и възможността да се получат данните. Резултатите от пилотните проучвания се оценяват от Комисията, като се отчита предимството от наличието на данните спрямо разходите за тяхното събиране и съответната тежест за предприятията.

3.   Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета за резултатите от пилотните проучвания.

4.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му въз основа на оценката на пилотните проучвания, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

Член 5

Получаване на данни

1.   Държавите-членки получават необходимите данни за наблюдение на характеристиките в списъците, посочени в модулите в член 3.

2.   Държавите-членки, като прилагат принципа за административно опростяване, могат да получат необходимите данни, като комбинират различните посочени по-долу източници:

а)

задължителни изследвания: правните единици, към които принадлежат или от които се състоят статистическите единици, към които ще се обърнат държавите-членки, са задължени да представят точна и пълна информация в предвидените срокове;

б)

други източници, които са най-малко равностойни по отношение на точността и качеството;

в)

процедури за статистическа оценка, когато някои от характеристиките не са били наблюдавани във всички единици.

3.   С цел да се намали тежестта за респондентите, националните органи и Комисията (Евростат), в рамките на ограниченията и при условията, определени от всяка държава-членка и от Комисията, всеки в своята област на компетентност, имат достъп до източници на административни данни, които обхващат областите на дейност на техните собствени публични администрации, в степен, в която тези данни са необходими, за да се отговори на изискванията за точност, посочени в член 6. В допълнение, когато е възможно, се използват подходящи административни данни, за да се удовлетворят изискванията за отчетност, предвидени в настоящия регламент.

4.   Държавите-членки и Комисията, в рамките на своите области на компетентност, стимулират условията за по-активно използване на електронни системи за предаване на данни и за автоматизирана обработка на данни.

Член 6

Точност

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че предадените данни отразяват структурата на населението на статистическите единици, установени в приложенията.

2.   Оценката на качеството се осъществява чрез сравняване на предимствата от наличността на събраните данни с разходите по самото събиране и тежестта за предприятията, особено за малките предприятия.

3.   Държавите-членки предават на Комисията, по нейно искане, цялата необходима информация за оценката, посочена в параграф 2.

Член 7

Сравнимост

1.   На базата на събраните и оценени данни държавите-членки предоставят сравними резултати съгласно разбивката, определена за всеки модул в член 3 и в съответните приложения.

2.   За да се направи възможно изготвянето на обобщени показатели на Общността, държавите-членки представят съставни национални резултати в съответствие с нивата на NАСЕ Rev. 2, посочени в приложенията, или определени съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

Член 8

Предаване на резултатите

1.   Държавите-членки предават резултатите, предвидени в член 7 от настоящия регламент, включително поверителните данни, на Комисията (Евростат) в съответствие с действащите разпоредби на Общността за предаване на данни, предмет на статистическа поверителност, по-специално Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета (10). Тези общностни разпоредби се прилагат и за резултатите, доколкото те съдържат поверителни данни.

2.   Резултатите се предават в подходящ технически формат и в срок, който започва да тече от края на референтния период и се определя в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3, за модулите, предвидени в член 3, параграф 2, букви от а) до з) и й), и не е по-дълъг от 18 месеца. За модула, предвиден в член 3, параграф 2, буква и), срокът не е по-дълъг от 30 месеца или от 18 месеца, както е предвидено в приложение IX, раздел 9. Освен това малък брой предварителни прогнозни резултати се предават в срок, който започва да тече от края на референтния период, който се определя в съответствие с процедурата за модулите, посочени в член 3, параграф 2, букви от а) до ж), и не надвишава 10 месеца. За модула, предвиден в член 3, параграф 2, буква и), срокът за предварителните резултати не е по-дълъг от 18 месеца.

3.   За да се намалят до минимум тежестта за предприятията и разходите на националните статистически органи, държавите-членки могат да отбелязват данните за използване само като принос към европейските обединени показатели (СЕТО). Евростат не публикува посочените данни, а държавите-членки не отбелязват публикуваните на национално равнище данни с отметката СЕТО. Използването на отметката СЕТО зависи от дела на отделната държава-членка в общия показател на ЕС за добавена стойност в икономиката, както следва:

а)

Германия, Франция, Италия и Обединеното кралство: отбелязаните като СЕТО данни могат да бъдат изпращани за ниво класове на NACE Rev. 2 и за разбивката по класовете по размери на ниво групи на NACE Rev. 2. Могат да бъдат отбелязани не повече от 15 % от клетките.

б)

Белгия, Дания, Ирландия, Гърция, Испания, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Финландия и Швеция: отбелязаните като СЕТО данни могат да бъдат изпращани за ниво класове на NACE Rev. 2 и за разбивката по класове по размери на ниво групи на NACE Rev. 2. Могат да бъдат отбелязани не повече от 25 % от клетките. Освен това, ако в някоя от тези държави-членки делът на един клас на NACE Rev. 2 или на клас по размер на група на NACE Rev. 2 е по-малък от 0,1 % от икономиката на въпросната държава-членка, тези данни могат да се изпратят допълнително, отбелязани като СЕТО.

в)

България, Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Румъния, Словения и Словакия: отбелязаните като СЕТО данни могат да бъдат изпращани за ниво групи и класове на NACE Rev. 2 и за разбивката по класове по размер на ниво групи на NACE Rev. 2. Могат да бъдат отбелязани не повече от 25 % от клетките на ниво групи.

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, свързани с преразглеждането на правилата за отбелязване като СЕТО и групирането на държавите-членки, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3, до 29 април 2013 г., а след това веднъж на всеки пет години.

Член 9

Информация за изпълнението

Държавите-членки предоставят на Комисията по нейно искане всяка информация, свързана с изпълнението на настоящия регламент в държавите-членки.

Член 10

Преходни периоди

1.   По време на преходните периоди могат да бъдат направени дерогации от разпоредбите на приложенията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2, доколкото националните статистически системи изискват основни адаптации.

2.   Допълнителни преходни периоди могат да бъдат предоставени на дадена държава-членка за изготвяне на статистическа информация, когато е невъзможно да се изпълняват разпоредбите на настоящия регламент поради вече предоставени дерогации съгласно Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета от 22 юли 1993 г. относно общностната координация в областта на изготвянето на търговски регистри за статистически цели (11).

Член 11

Мерки за изпълнение

1.   Следните мерки, необходими за изпълнението на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2:

а)

установяващите определенията на характеристиките и тяхната релевантност по отношение на някои дейности (член 3 и приложение I, раздел 4, параграф 2);

б)

установяващи определението за референтен период (член 3);

в)

установяващи подходящия технически формат за предаване на резултатите (член 8 и приложение I, раздел 9, параграф 2);

г)

установяващи преходния период и дерогациите от разпоредбите на настоящия регламент, допуснати през посочения период (член 10 и приложение I, раздел 11, приложение II, раздел 10, приложение III, раздел 9, приложение VIII, раздел 8 и приложение IX, раздел 13);

д)

установяващи списъка на характеристиките, които се предават за 2008 г. при използване на общата статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност, установена с Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета (12) (наричана по-долу „NACE Rev. 1.1“), и подробните правила за изготвянето на резултатите (приложение I, раздел 9, параграф 2);

е)

установяващи използването на гъвкавия модул, посочен в член 3, параграф 2, буква й) и параграф 4; и

ж)

установяващи процедурите, които се следват по отношение на ad hoc събирането на данни, посочено в приложение II, раздел 4, точки 3 и 4, приложение III, раздел 3, точка 3, и приложение IV, раздел 3, точка 3.

2.   Следните мерки, необходими за изпълнението на настоящия регламент и предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително посредством допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3:

а)

актуализиращи списъците с характеристиките и предварителните резултати, доколкото това актуализиране, след количествена оценка, не предполага увеличаване на броя на изследваните единици, нито на тежестта за тези единици, която да е несъразмерна спрямо очакваните резултати (членове 4 и 8 и приложение I, раздел 6, приложение II, раздел 6, приложение III, раздел 6, приложение IV, раздел 6);

б)

установяващи честотата на изготвяне на статистическа информация (член 3);

в)

установяващи правилата за отбелязване на данните като принос към европейските обединени показатели (СЕТО) (член 8, параграф 3);

г)

установяващи първата референтна година за изготвяне на резултатите (член 8 и приложение I, раздел 5);

д)

установяващи разбивка на резултатите, и по-специално класификациите, които се използват, и на комбинациите от класове по размери (член 7 и приложение VIII, раздел 4, точки 2 и 3, приложение IX, раздел 8, точки 2 и 3, и приложение IX, раздел 10);

е)

актуализиращи сроковете за предаване на данните (член 8 и приложение I, раздел 8, точка 1, и приложение VI, раздел 7);

ж)

адаптиращи разбивката на дейностите към измененията или преработките на NACE и разбивката на продуктите към измененията или преработките на КПД;

з)

тези, приети на базата на оценка на пилотните проучвания (член 4, параграф 4);

и)

променящи долната граница за референтното население (приложение VIII, раздел 3); и

й)

установяващи критерии за оценката на качеството (член 6 и приложение I, раздел 6, приложение II, раздел 6, приложение III, раздел 6 и приложение IV, раздел 6).

Член 12

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет на Европейските общности, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (13).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи от 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 13

Доклад

1.   До 29 април 2011 г. и след това на всеки три години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно събраната съгласно настоящия регламент статистическа информация, по-специално за качеството на информацията и тежестта за предприятията.

2.   В докладите, посочени в параграф 1, Комисията предлага изменения, които счита за необходими.

Член 14

Отмяна

1.   Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 се отменя. Член 20 от Регламент (ЕО) № 1893/2006 също се отменя.

2.   Позоваванията на отменения регламент се разглеждат като позовавания на настоящия регламент от 2008 референтна година нататък и се четат в съответствие с таблицата на съответствието, посочена в приложение XI. Разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 продължават да се прилагат по отношение на събирането, изготвянето и предоставянето на данни за референтните години до 2007 включително.

Член 15

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 318, 23.12.2006 г., стр. 78.

(2)  Становище на Европейския парламент от 29 март 2007 г. (ОВ C 27 E, 31.1.2008 г., стр. 139) и решение на Съвета от 14 февруари 2008 г.

(3)  ОВ L 14, 17.1.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(4)  Вж. приложение X.

(5)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 1. Решение, изменено с Решение № 787/2004/ЕО (ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 12).

(6)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1). Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1354/2007 на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(8)  ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(10)  ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(11)  ОВ L 196, 5.8.1993 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(12)  ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1893/2006.

(13)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЩ МОДУЛ ОТНОСНО ГОДИШНАТА СТРУКТУРНА СТАТИСТИКА

РАЗДЕЛ 1

Цел

Целта на настоящото приложение е да установи обща рамка за събиране, изготвяне, предоставяне и оценка на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на предприятията в държавите-членки.

РАЗДЕЛ 2

Обхват

Изготвяната статистическа информация ще се отнася за областите, посочени в член 1, букви а), б), в) и д), и по-специално за анализа на добавената стойност и нейните основни елементи.

РАЗДЕЛ 3

Приложно поле

1.

Статистическата информация се изготвя за дейностите, изброени в раздел 9.

2.

Пилотните проучвания се провеждат за дейностите, посочени в раздел 10.

РАЗДЕЛ 4

Характеристики

1.

Списъците с характеристиките, изброени по-долу, показват, когато това е необходимо, типа статистически единици, за които се изготвя статистическа информация.

2.

Съответните наименования на характеристиките, за които се изготвя статистическа информация по дейностите в раздел К на NACE Rev. 2, които съответстват в най-голяма степен на изброените в точки от 3 до 5, ще се определят в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2.

3.

Годишна демографска статистика:

Код

Наименование

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

11 21 0

Брой местни единици

4.

Характеристики на предприятията, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

12 12 0

Производствена стойност

12 15 0

Добавена стойност към факторна себестойност

12 17 0

Брутен опериращ излишък

13 11 0

Общо покупки на стоки и услуги

13 12 0

Покупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получени

13 13 1

Плащания за агенции за набиране на персонал

13 31 0

Разходи за персонал

13 32 0

Надници и заплати

13 33 0

Разходи за социална сигурност

Данни, свързани с капиталовата сметка

15 11 0

Брутни инвестиции в материални активи

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

16 13 0

Брой служители

16 14 0

Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време

5.

Характеристики, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Счетоводни данни

13 32 0

Надници и заплати

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

6.

Пилотни проучвания се провеждат за характеристиките, описани в раздел 10.

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година

Първата референтна година, за която се изготвя статистическа информация, е календарната 2008 година. Информацията ще се изготвя според разбивката в раздел 9. Независимо от това първата референтна година, за която се изготвя статистическа информация по класове дейност, попадащи в обхвата на групи 64,2, 64,3 и 64,9 и подразделение 66 на NACE Rev. 2, ще се определя в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

РАЗДЕЛ 6

Доклад за качеството на статистиката

За всяка от ключовите характеристики държавите-членки ще посочват степента на точност при граница на доверителност 95 %, която Комисията ще включва в доклада, предвиден в член 13, като взема предвид прилагането на посочения член във всяка държава-членка. Ключовите характеристики ще се определят съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

РАЗДЕЛ 7

Изготвяне на резултатите

1.

За резултатите се прави разбивка по класове с подробни данни за дейностите, изброени в раздел 9.

2.

Някои резултати се представят и в разбивка по класове по размер за всяка група дейности, изброена в раздел 9.

3.

За резултатите от регионалната статистика се прави разбивка до двуцифрено ниво (подразделение) на NACE Rev. 2 и ниво 2 на общата класификация на териториалните единици за статистически цели, установена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (1) (наричана по-долу „NUTS“).

РАЗДЕЛ 8

Предаване на резултатите

1.

Резултатите се предават в срок от 18 месеца след края на календарната година на референтния период, освен за клас на дейност 64,11 на NACE Rev. 2 и за дейностите по NACE Rev. 2, попадащи в обхвата на приложения V, VI и VII. За клас на дейност 64,11 на NACE Rev. 2 срокът за предаване е 10 месеца. За дейностите, попадащи в обхвата на приложения V, VI и VII, срокът за предаване е установен в тези приложения. Въпреки това срокът за предаване на резултатите за класовете дейности, попадащи в обхвата на групи 64,2, 64,3 и 64,9 и на подразделение 66 на NACE Rev. 2, ще се определя в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

2.

С изключение на подразделения 64 и 65 на NACE Rev. 2, предварителните национални резултати или прогнози се предават в срок от 10 месеца, считано от края на календарната година на референтния период за статистиката за предприятията, събрана за описаните по-долу характеристики:

Код

Наименование

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

За тези предварителни резултати или прогнози се прави разбивка до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2. За подразделение 66 на NACE Rev. 2 предаването на предварителните резултати или прогнози ще се определя в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

РАЗДЕЛ 9

Разбивка на дейностите

1.

За да е възможно изготвянето на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават от референтната 2008 година нататък съставните национални резултати, като им правят разбивка по класовете на NАСЕ Rev. 2 за раздели от Б до Н и подразделение 95.

2.

Без да се засяга член 2, параграф 1, държавите-членки ще предават на Комисията структурната бизнес статистика, отнасяща се до референтната 2008 година, в съответствие с NACE Rev. 1,1 и NACE Rev. 2.

Списъкът с характеристиките, които се предават, като се използва класификацията на NACE Rev. 1,1, и подробните правила за изготвянето на резултатите ще се определят в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2.

РАЗДЕЛ 10

Доклади и пилотни проучвания

1.

Комисията ще инициира серия от пилотни проучвания за дейностите по раздели от П до С и подразделения 94 и 96 на раздел Т на NACE Rev. 2, за да се провери възможността за обхващане на пазарните дейности в тези раздели.

2.

Комисията ще инициира серия от пилотни проучвания за характеристиките, свързани с финансовата отчетност, инвестициите в нематериални активи, формите за организация на производствената система и съпоставимостта между структурната бизнес статистика и статистиката за пазара на труда и производителността. Тези пилотни проучвания ще бъдат съобразени с особеностите на секторите.

РАЗДЕЛ 11

Преходен период

За изготвянето на статистическа информация за характеристики 12 17 0, 13 13 1 и 16 14 0 преходният период няма да надвишава две години след първата референтна година (2008 г.), посочена в раздел 5.


(1)  ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 105/2007 на Комисията (ОВ L 39, 10.2.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПОДРОБЕН МОДУЛ ЗА СТРУКТУРНА СТАТИСТИКА ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА

РАЗДЕЛ 1

Цел

Целта на настоящото приложение е установяването на обща рамка за събирането, изготвянето, предоставянето и оценката на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентноспособността и производителността на промишления сектор.

РАЗДЕЛ 2

Обхват

Статистическата информация, които се изготвя, се отнася до областите, посочени в член 1, букви от а) до д), и по-специално до:

централизиран списък със статистика за подробен анализ на структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на промишлените дейности,

допълнителен списък със статистика за проучване на специални въпроси.

РАЗДЕЛ 3

Приложно поле

Статистическата информация, която се изготвя за всички дейности, класифицирани в приложното поле на раздели Б, В, Г и Д на NACE Rev. 2. Тези раздели обхващат дейностите добивна промишленост (Б), преработваща промишленост (В), доставка на електрическа енергия, газ, пара и климатични инсталации (Г) и водоснабдяване, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановителни дейности (Д). Статистиката за предприятията ще се отнася до съвкупността от всички предприятия, класифицирани по основната си дейност в раздели Б, В, Г и Д.

РАЗДЕЛ 4

Характеристики

1.

Дадените по-долу списъци с характеристиките и статистиката посочват, където е уместно, типа на статистическата единица, за която се изготвя статистическа информация, и дали тя се изготвя годишно или многогодишно. Статистиката и характеристиките в курсив също са включени и в списъците на общия модул, определен в приложение I.

2.

Годишна демографска статистика:

Код

Наименование

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

11 21 0

Брой местни единици

11 31 0

Брой единици по видове дейност

3.

Характеристики на предприятията, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Бележка

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

12 12 0

Производствена стойност

12 13 0

Брутна печалба от стоки за препродажба

12 15 0

Добавена стойност към факторна себестойност

12 17 0

Брутен опериращ излишък

13 11 0

Общо покупки на стоки и услуги

13 12 0

Покупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получени

13 13 1

Плащания за агенции за набиране на персонал

13 21 3

Изменение на складовите наличности на готови продукти и продукция в процес на производство от частта

13 31 0

Разходи за персонала

13 32 0

Надници и заплати

13 33 0

Разходи за социална сигурност

13 41 1

Вноски за дългосрочно наемане и оперативен лизинг на стоки

Данни, свързани с капиталовата сметка

15 11 0

Брутни инвестиции в материални активи

15 12 0

Брутни инвестиции в земя

15 13 0

Брутни инвестиции в съществуващи сгради и конструкции

15 14 0

Брутни инвестиции в строителство или реконструкция на сгради

15 15 0

Брутни инвестиции в машини и оборудване

15 21 0

Продажби на материални инвестиционни стоки

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

16 13 0

Брой служители

16 14 0

Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време

16 15 0

Брой часове, изработени от заетите лица

Разбивка на оборота по видове дейност

18 11 0

Оборот от основна дейност на трицифрено ниво на NACE Rev. 2

Покупки на енергийни продукти

20 11 0

Покупки на енергийни продукти (по стойност)

Без раздели Г и Д

Данни за опазване на околната среда

21 11 0

Инвестиции в оборудване и заводи за контрол на замърсяването и специални приспособления против замърсяване (главно оборудване за краищата на тръбите) (1)

 

21 12 0

Инвестиции в оборудване и заводи, свързани с по-чиста технология (интегрирана технология) (1)

 

4.

Характеристики на предприятията, за които се изготвя многогодишно статистическа информация:

Код

Наименование

Данни, свързани с капиталовата сметка

15 42 0

Бруто инвестиции в концесии, патенти, лицензи, търговски марки и подобни права

15 44 1

Инвестиции в закупен софтуер

Разбивка на оборота по видове дейност

18 12 0

Оборот от промишлена дейност

18 15 0

Оборот от обслужващи дейности

18 16 0

Оборот от търговски дейности по закупуване и препродажба и от посреднически дейности

Данни за околната среда

21 14 0

Общи текущи разходи за опазване на околната среда (2)

Договаряне с подизпълнители

23 11 0

Плащания на подизпълнители

5.

Характеристики, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Счетоводни данни

13 32 0

Надници и заплати

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

6.

Характеристики на единиците по видове дейност, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

12 12 0

Производствена стойност

13 32 0

Надници и заплати

Данни, свързани с капиталовата сметка

15 11 0

Брутни инвестиции в материални активи

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

7.

Пилотни проучвания се провеждат за характеристиките, описани в раздел 9.

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година

1.

Първата референтна година, за която се изготвя годишно статистическа информация, e календарната 2008 година. Първите референтни години за изготвяната многогодишно статистическа информация са посочени по-долу за кодовете, под които са описани характеристиките:

Календарна година

Код

2009

15 42 0 и 15 44 1

2008

18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 и 23 11 0

2.

Многогодишната статистическа информация се изготвя най-малко веднъж на пет години.

3.

Първата референтна година, за която се изготвя статистическа информация по характеристика 21 14 0, е календарната 2010 година.

4.

Статистическата информация по характеристика 21 12 0 се изготвя годишно. Статистическата информация по характеристика 21 14 0 се изготвя веднъж на всеки три години.

РАЗДЕЛ 6

Доклад за качеството на статистиката

За всяка ключова характеристика държавите-членки ще посочват степента на точност при граница на доверителност 95 %, която Комисията ще включва в доклада, предвиден в член 13 от настоящия регламент, като взема предвид прилагането на посочения член във всяка държава-членка. Ключовите характеристики се определят съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

РАЗДЕЛ 7

Изготвяне на резултатите

1.

За резултатите за статистиката, с изключение на характеристики 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 и 18 16 0, се прави разбивка до четирицифрено ниво (клас) на NACE Rev. 2.

За характеристики 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 и 18 16 0 се прави разбивка до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2.

2.

За някои резултати се прави разбивка също на класове по размери и до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2.

3.

За резултатите за статистиката, изготвена от единици по видове дейност, се прави разбивка до четирицифрено ниво (клас) на NACE Rev. 2.

4.

За резултатите за регионалната статистика се прави разбивка до двуцифрено ниво (подразделение) на NACE Rev. 2 и до ниво 2 на NUTS.

5.

За резултатите за характеристики 21 11 0, 21 12 0 и 21 14 0 се прави разбивка до двуцифрено ниво (подразделение) на NACE Rev. 2.

6.

За резултатите за характеристики 21 11 0, 21 12 0 и 21 14 0 се прави разбивка по следните области на околната среда: опазване на въздуха и климата, управление на отпадъчните води, управление на отпадъците и други дейности по опазване на околната среда. За резултатите за областите във връзка с околната среда се прави разбивка до двуцифрено ниво (подразделение) на NACE Rev. 2.

РАЗДЕЛ 8

Предаване на резултатите

Резултатите се предават в срок от 18 месеца, считано от края на календарната година на референтния период.

Предварителни национални резултати или прогнози се предават в срок от 10 месеца, считано от края на календарната година на референтния период, за статистическата информация за предприятията, посочени в раздел 4, точка 3, изготвена за изброените по-долу характеристики:

Код

Наименование

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

12 12 0

Производствена стойност

13 11 0

Общо покупки на стоки и услуги

13 32 0

Надници и заплати

15 11 0

Бруто инвестиции в материални активи

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

За тези предварителни резултати се прави разбивка до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2.

РАЗДЕЛ 9

Доклади и пилотни проучвания

Държавите-членки ще предадат на Комисията доклад относно наличието на необходимите данни за изготвяне на резултатите за следните характеристики:

Код

Наименование

Бележка

Данни за околната среда

21 11 0

Инвестиции в оборудване и заводи за контрол на замърсяването и специални приспособления против замърсяване (главно оборудване за краищата на тръбите)

Специфична разбивка относно съответствието с Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата

21 12 0

Инвестиции в оборудване и заводи, свързани с по-чиста технология (интегрирана технология)

Специфична разбивка относно съответствието с Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата

21 14 0

Общо текущи разходи за опазване на околната среда

Специфична разбивка на разходите, произтичащи от изпълнението на политиката на ЕС в областта на околната среда

Договаряне с подизпълнители

23 12 0

Приходи от подизпълнение

 

Комисията ще инициира серия от пилотни проучвания за тези характеристики.

РАЗДЕЛ 10

Преходен период

За изготвянето на статистическа информация за характеристики 21 12 0 и 21 14 0 преходният период завършва с референтната 2008 година.


(1)  Ако общата сума на оборота или броят на лицата, заети в едно подразделение на раздели от Б до Д на NACE Rev. 2, в една държава-членка са по-малко от 1 % от общата стойност за Общността, не е необходимо информацията, необходима за изготвяне на статистическа информация във връзка с характеристики 21 11 0 и 21 12 0, да се събира за целите на настоящия регламент. Ако е необходимо съгласно изискванията на общностната политика, Комисията може, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2, да поиска ad hoc събиране на тези данни.

(2)  Ако общата сума на оборота или броят на лицата, заети в едно подразделение на раздели от Б до Д на NACE Rev. 2, в една държава-членка са по-малко от 1 % от общата стойност за Общността, не е необходимо информацията, необходима за изготвяне на статистическа информация във връзка с характеристика 21 14 0, да се събира за целите на настоящия регламент. Ако е необходимо съгласно изискванията на общностната политика, Комисията може, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2, да поиска ad hoc събиране на тези данни.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПОДРОБЕН МОДУЛ ЗА СТРУКТУРНА СТАТИСТИКА ЗА ТЪРГОВИЯТА

РАЗДЕЛ 1

Цел

Целта на настоящото приложение е да установи обща рамка за събиране, изготвяне, предоставяне и оценка на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на сектора на търговията.

РАЗДЕЛ 2

Обхват

Статистическата информация, които се изготвя, се отнася до областите, посочени в член 1, букви а)—д), и по-специално до:

структурата на търговската мрежа и нейното развитие;

дистрибуцията и формите на продажба, както и схемите за доставки и продажби.

РАЗДЕЛ 3

Приложно поле

1.

Статистическа информация се изготвя за всички дейности, включени в приложното поле на раздел Ж на NACE Rev. 2. Този сектор обхваща дейностите по търговията на едро и дребно, ремонта на моторни превозни средства и мотоциклети. Статистиката за предприятията се отнасят за съвкупността от всички предприятия, чиято основна дейност е класифицирана в раздел Ж.

2.

Ако общата сума на оборота или броят на лицата, заети в едно подразделение в раздел Ж на NACE Rev. 2, в една държава-членка обикновено са по-малко от 1 % от общата стойност за Общността, не е необходимо информацията, описана в настоящото приложение, която не се съдържа в приложение I, да се събира за целите на настоящия регламент.

3.

Ако е необходимо съгласно изискванията на общностната политика, Комисията може, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2, да поиска ad hoc събиране на данните, посочени в параграф 2.

РАЗДЕЛ 4

Характеристики

1.

Дадените по-долу списъци с характеристиките и на статистиката посочват, където е уместно, типа на статистическата единица, за която се изготвя статистическа информация, и дали тя се изготвя годишно или многогодишно. Статистиката и характеристиките в курсив са включени и в списъците на общия модул, определен в приложение I.

2.

Годишна демографска статистика:

Код

Наименование

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

11 21 0

Брой местни единици

3.

Характеристики на предприятията, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

12 12 0

Производствена стойност

12 13 0

Брутна печалба от стоки за препродажба

12 15 0

Добавена стойност към факторна себестойност

12 17 0

Брутен опериращ излишък

13 11 0

Общо покупки на стоки и услуги

13 12 0

Покупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получени

13 13 1

Плащания за агенции за набиране на персонал

13 21 0

Изменение в складовите наличности на стоки и услуги

13 21 1

Изменение в складовите наличности на стоки и услуги, закупени за препродажба в първоначалното състояние в което са получени

13 31 0

Разходи за персонал

13 32 0

Надници и заплати

13 33 0

Разходи за социална сигурност

Данни, свързани с капиталовата сметка

15 11 0

Брутни инвестиции в материални активи

15 12 0

Брутни инвестиции в земя

15 13 0

Брутни инвестиции в съществуващи сгради и конструкции

15 14 0

Брутни инвестиции в строителство и реконструкция на сгради

15 15 0

Брутни инвестиции в машини и оборудване

15 21 0

Продажби на материални инвестиционни стоки

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

16 13 0

Брой служители

16 14 0

Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време

4.

Характеристики на предприятията, за които статистическа информация се изготвя многогодишно:

Код

Наименование

Бележка

 

Информация за формите на търговия от предприятията

Само подразделение 47

17 32 0

Брой магазини за продажба на дребно

 

Разбивка на оборота по видове дейност

18 10 0

Оборот от земеделие, горско стопанство, рибарство и промишлени дейности

 

18 15 0

Оборот от обслужващи дейности

 

18 16 0

Оборот от търговски дейности по продажба и препродажба и посреднически услуги

 

Разбивка на оборота по продукти

18 21 0

Разбивка на оборота по продукти (съгласно раздел Ж на КПД (1))

 

5.

Характеристики, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Счетоводни данни

13 32 0

Надници и заплати

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

6.

Характеристики, за които се изготвя регионална статистическа информация многогодишно:

Код

Наименование

Бележка

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

Само подразделения 45 и 47

Информация за формите на търговия от предприятията

17 33 1

Търговска площ

Само подразделение 47

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година

1.

Първата референтна година, за която се изготвя статистическа информация, е календарната 2008 година. Първите референтни години за изготвяната многогодишно статистическа информация са посочени по-долу за всяко от подразделенията на NACE Rev. 2, за което се събират данните, и за многогодишната регионална статистика:

Календарна година

Разбивка

2012

Подразделение 47

2008

Подразделение 46

2009

Регионална статистика

2010

Подразделение 45

2.

Многогодишната честота е пет години.

РАЗДЕЛ 6

Доклад за качеството на статистиката

За всяка ключова характеристика държавите-членки ще посочват степента на точност при граница на доверителност 95 %, която Комисията ще включва в доклада, предвиден в член 13, като взема предвид прилагането на посочения член във всяка държава-членка. Ключовите характеристики се определят от Комисията съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

РАЗДЕЛ 7

Изготвяне на резултатите

1.

За да е възможно изготвянето на обобщени показатели на Общността, държавите-членки изготвят съставни национални резултати, като за тях правят разбивка по класовете по NАСЕ Rev. 2.

2.

За някои резултати се прави разбивка също на класове по размери за всяка група на NACE Rev. 2.

3.

За регионалната статистика се прави разбивка до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2 и до ниво 2 на NUTS.

4.

Приложното поле на регионалната статистическа информация, която се изготвя многогодишно, отговаря на съвкупността от местните единици, чиято основна дейност е класифицирана в раздел Ж. Въпреки това тя може да бъде ограничена до местните единици в зависимост от предприятията, класифицирани в раздел Ж на NACE Rev. 2, ако тази съвкупност възлиза на повече от 95 % от общото приложно поле. Процентът се изчислява въз основа на характеристиката за заетост, налична в търговския регистър.

РАЗДЕЛ 8

Предаване на резултатите

1.

Резултатите се предават в срок от 18 месеца, считано от края на календарната година на референтния период.

2.

Предварителните национални резултати или прогнози се предават в срок от 10 месеца, считано от края на календарната година на референтния период за статистическата информация за предприятията, изготвяна за характеристиките, изброени по-долу:

Код

Наименование

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

За тези предварителни резултати или прогнози се прави разбивка до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2.

РАЗДЕЛ 9

Преходен период

За изготвянето на статистическа информация за характеристики 13 13 1 и 16 14 0 преходният период няма да надвишава две години след първата референтна година (2008 г.), посочена в раздел 5.


(1)  Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета от 29 октомври 1993 г. относно статистическата класификация на продуктите по дейности (КПД) в Европейската икономическа общност (ОВ L 342, 31.12.1993 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПОДРОБЕН МОДУЛ ЗА СТРУКТУРНА СТАТИСТИКА ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО

РАЗДЕЛ 1

Цел

Целта на настоящото приложение е да установи обща рамка за събиране, изготвяне, предоставяне и оценка на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на сектора на строителството.

РАЗДЕЛ 2

Обхват

Статистическата информация, която се изготвя, се отнася до областите, посочени в член 1, букви а)—д), и по-специално до:

централизиран списък със статистика за подробен анализ на структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на строителната дейност,

допълнителен списък със статистика за проучване на специални въпроси.

РАЗДЕЛ 3

Приложно поле

1.

Статистическата информация, която се изготвя за всички дейности, класифицирани в приложното поле на раздел Е на NACE Rev. 2. Статистиката за предприятията ще се отнася до съвкупността от всички предприятия, класифицирани по своята основна дейност в раздел Е.

2.

Ако общата сума на оборота или броят на лицата, заети в едно подразделение на раздел Е на NACE Rev. 2, в една държава-членка обикновено са по-малко от 1 % от общата стойност за Общността, не е необходимо информацията, описана в настоящото приложение, която не се съдържа в приложение I, да се събира за целите на настоящия регламент.

3.

Ако е необходимо съгласно изискванията на общностната политика, Комисията може, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2, да поиска ad hoc събиране на данните, посочени в параграф 2.

РАЗДЕЛ 4

Характеристики

1.

Дадените по-долу списъци с характеристики и статистика посочват, където е уместно, типа на статистическата единица, за която се изготвя статистическа информация, и дали тя се изготвя годишно или многогодишно. Статистиката и характеристиките в курсив са включени и в списъците на общия модул, определен в приложение I.

2.

Годишна демографска статистика:

Код

Наименование

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

11 21 0

Брой местни единици

3.

Характеристики на предприятията, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Бележка

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

 

12 12 0

Производствена стойност

 

12 13 0

Брутна печалба от стоки за препродажба

Подразделения 41 и 42 и групи 43.1 и 43.9 — по избор

12 15 0

Добавена стойност към факторна себестойност

 

12 17 0

Брутен опериращ излишък

 

13 11 0

Общо покупки на стоки и услуги

 

13 12 0

Покупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получени

Подразделения 41 и 42 и групи 43.1 и 43.9 — по избор

13 13 1

Плащания за агенции за набиране на персонал

 

13 21 3

Изменение на складовите наличности на готови продукти и продукция в процес на производство от частта

 

13 31 0

Разходи за персонала

 

13 32 0

Надници и заплати

 

13 33 0

Разходи за социална сигурност

 

13 41 1

Вноски за дългосрочно наемане и оперативен лизинг на стоки

 

Данни, свързани с капиталовата сметка

15 11 0

Брутни инвестиции в материални активи

 

15 12 0

Брутни инвестиции в земя

 

15 13 0

Брутни инвестиции в съществуващи сгради и конструкции

 

15 14 0

Брутни инвестиции в строителство и реконструкция на сгради

 

15 15 0

Брутни инвестиции в машини и оборудване

 

15 21 0

Продажби на материални инвестиционни стоки

 

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

 

16 13 0

Брой служители

 

16 14 0

Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време

 

16 15 0

Брой часове, изработени от заетите лица

 

Разбивка на оборота по видове дейност

18 11 0

Оборот от основна дейност на трицифрено ниво на NACE Rev. 2

 

Покупки на енергийни продукти

20 11 0

Покупки на енергийни продукти (по стойност)

 

4.

Характеристики на предприятията, за които статистическа информация се изготвя многогодишно:

Код

Наименование

Бележка

Данни, свързани с капиталовата сметка

15 44 1

Инвестиции в закупен софтуер

 

Разбивка на оборота по видове дейност

18 12 1

Оборот от промишлена дейност без строителство

 

18 12 2

Оборот от строителни дейности

 

18 15 0

Оборот от обслужващи дейности

 

18 16 0

Оборот от търговска и посредническа дейност

 

18 31 0

Оборот от строителство на сгради

Само подразделения 41 и 42 и групи 43.1 и 43.9

18 32 0

Оборот от гражданско строителство

Само подразделения 41 и 42 и групи 43.1 и 43.9

Договаряне с подизпълнители

23 11 0

Плащания на подизпълнители

 

23 12 0

Приходи от подизпълнение

 

5.

Характеристики, за които се изготвя годишно регионална статистическа информация:

Код

Наименование

Счетоводни данни

13 32 0

Надници и заплати

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

6.

Характеристики на единиците по видове дейност, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

12 12 0

Производствена стойност

13 32 0

Надници и заплати

15 11 0

Брутни инвестиции в материални активи

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година

1.

Първата референтна година, за която се изготвя годишно статистическа информация, е календарната 2008 година. Първите референтни години за изготвяната многогодишно статистическа информация са посочени по-долу за кодовете, под които са описани характеристиките:

Календарна година

Код

2009

15 44 1

2008

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 и 23 12 0

2.

Многогодишната статистическа информация се изготвя най-малко веднъж на всеки пет години.

РАЗДЕЛ 6

Доклад за качеството на статистиката

За всяка ключова характеристика държавите-членки ще посочват степента на точност при граница на доверителност 95 %, която Комисията ще включва в доклада, предвиден в член 13, като взема предвид прилагането на посочения член във всяка държава-членка. Ключовите характеристики се определят в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

РАЗДЕЛ 7

Изготвяне на резултатите

1.

За резултатите за статистики, с изключение на характеристики 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 и 18 32 0 се прави разбивка до четирицифрено ниво (клас) на NACE Rev. 2.

За резултатите за характеристики 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 и 18 32 0 се прави разбивка до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2.

2.

За някои резултати се прави разбивка също по класове по размери и до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2.

3.

За резултатите за статистическа информация, изготвяна от единици по видове дейност, се прави разбивка до четирицифрено ниво (клас) на NACE Rev. 2.

4.

За резултатите за регионалната статистика се прави разбивка до двуцифрено ниво (подразделение) на NACE Rev. 2 и до ниво 2 на NUTS.

РАЗДЕЛ 8

Предаване на резултатите

Резултатите се предават в срок от 18 месеца след края на календарната година на референтния период.

Предварителни национални резултати или прогнози се предават в срок от 10 месеца след края на календарната година на референтния период за статистическата информация за предприятията, изготвяна за описаните по-долу характеристики:

Код

Наименование

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

12 12 0

Производствена стойност

13 11 0

Общо покупки на стоки и услуги

13 32 0

Надници и заплати

Данни, свързани с капиталовата сметка

15 11 0

Брутни инвестиции в материални активи

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

За тези предварителни резултати или прогнози се прави разбивка до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2.

РАЗДЕЛ 9

Преходен период

Не може да бъде предоставен преходен период.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПОДРОБЕН МОДУЛ ЗА СТРУКТУРНА СТАТИСТИКА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

РАЗДЕЛ 1

Цел

Целта на настоящото приложение е да установи обща рамка за събиране, изготвяне, предоставяне и оценка на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на застрахователните услуги. Този модул съдържа подробен списък с характеристиките, по които ще се изготвя статистическа информация, за да се подобри информацията за националното, общностното и международното развитие на застрахователния сектор.

РАЗДЕЛ 2

Обхват

Статистическата информация, която се изготвя, се отнася до областите, посочени в член 1, букви а), б) и в), и по-специално до:

подробния анализ на структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на застрахователните предприятия,

развитието и разпределението на общата дейност и на дейността по продукти, навиците на потребителите, международна дейност, заетост, инвестиции, капитал и резерви и технически провизии.

РАЗДЕЛ 3

Приложно поле

1.

Такава статистическа информация ще се изготвя за всички дейности в обхвата на подразделение 65 на NACE Rev. 2, с изключение на група 65.3.

2.

Изготвянето на статистическа информация ще обхваща следните предприятия:

предприятията, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане: всички, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Директива 91/674/ЕИО (1),

животозастрахователните предприятия: всички, посочени в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 91/674/ЕИО,

специализираните предприятия за презастраховане: всички, посочени в член 2, параграф 1, буква в) от Директива 91/674/ЕИО,

застрахователите Lloyd's: всички, посочени в член 4 от Директива 91/674/ЕИО,

предприятията, извършващи смесено застраховане: всички, които извършват животозастрахователна дейност и застрахователна дейност, различна от животозастраховане.

3.

Освен това клоновете на застрахователните предприятия, посочени в дял III от директиви 73/239/ЕИО (2) и 2002/83/ЕО (3), чиято дейност спада към една от групите на NACE Rev. 2, посочени в параграф 1, ще се разглеждат както съответните предприятия съгласно определението в параграф 2.

4.

За целите на хармонизираната статистика на Общността държавите-членки ще бъдат свободни да вземат предвид изключенията, посочени в член 3 от Директива 73/239/ЕИО и в член 3, параграфи 2, 3, 5, 6 и 7 от Директива 2002/83/ЕО.

РАЗДЕЛ 4

Характеристики

1.

Характеристиките в курсив са включени и в списъците на общия модул, определен в приложение I. Характеристиките и статистиката, представени в списък А, посочен в параграф 3, и в списък Б, посочен в параграф 4, ще се изготвят в съответствие с раздел 5. Когато характеристиките се вземат директно от годишните счетоводни отчети, отчетните години, завършващи с референтна година, ще се включват в споменатата референтна година.

2.

В списъци А и Б характеристиките, отнасящи се до животозастрахователните предприятия, са означени с цифрата 1, а отнасящите се до предприятията, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане — с цифрата 2, отнасящите се до предприятията, извършващи смесено застраховане — с цифрата 3, отнасящите се до специализирани презастрахователни предприятия — с цифрата 4, отнасящите се до животозастрахователната дейност на предприятията, извършващи смесено застраховане — с цифрата 5 и отнасящите се до застрахователна дейност, различна от животозастраховане (включително приемане на презастраховане) на предприятията, извършващи смесено застраховане — с цифрата 6.

3.

Списък А включва следната информация:

а)

характеристиките, изброени в член 6 от Директива 91/674/ЕИО, относно предприятията, извършващи животозастраховане, застрахователна дейност, различна от животозастраховане, смесено застраховане и специализираните презастрахователни предприятия: активи на баланса: позиции В I (показани са поотделно земята и сградите, използвани от едно застрахователно предприятие за собствената му дейност), В II, В II 1 + В II 3 като обобщен показател, В II 2 + В II 4 като обобщен показател, В III, В III 1, В III 2, В III 3, В III 4, В III 5, В III 6 + В III 7 като обобщен показател, В IV, Г; пасиви на баланса: позиции A, A I, A II + A III + A IV като обобщен показател, Б, В 1 a (поотделно за животозастраховането и за застрахователната дейност, различна от животозастраховане, на смесените застрахователни предприятия), В 2 a (поотделно за животозастраховането и за застрахователната дейност, различна от животозастраховане, на смесените застрахователни предприятия), В 3 a (поотделно за животозастраховането и за застрахователната дейност, различна от животозастраховане, на смесените застрахователни предприятия), В 4 a, В 5, В 6 a, Г a, Ж III (без отделяне на конвертируемите заеми), Ж IV;

б)

характеристиките, изброени в член 34, част I от Директива 91/674/ЕИО, относно предприятията, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане, и специализираните презастрахователни предприятия, както и застрахователната дейност, различна от животозастраховане, на предприятията, извършващи смесено застраховане: позиции 1 a, 1 б, 1 в, 1 г, 2, 4 a aa, 4 a бб, 4 б aa, 4 б бб, 7 (брутна сума), 7 г, 9, 10 (поотделно за брутната и нетната сума);

в)

характеристиките, изброени в член 34, част II от Директива 91/674/ЕИО, относно предприятията, извършващи животозастраховане, и животозастрахователната дейност на предприятията, извършващи смесено застраховане: позиции 1 a, 1 б, 1 в (поотделно за брутната сума и за дела на презастрахователите), 2, 3, 5 a aa, 5 a бб, 5 б aa, 5 б бб, 6 a aa, 6 a бб, 8 (брутна сума), 8 г, 9, 10, 12, 13 (поотделно за брутната и за нетната сума);

г)

характеристиките, изброени в член 34, част III от Директива 91/674/ЕИО, относно предприятията, извършващи животозастраховане, относно предприятията, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане, относно предприятията за смесено застраховане и относно специализираните презастрахователни предприятия: позиции 3, 4 (само за предприятията, извършващи животозастраховане и смесено застраховане), 5, 6 (само за предприятията извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане, предприятията, извършващи смесено застраховане и специализираните презастрахователни предприятия) 7, 8, 9 + 14 + 15 като обобщен показател, 10 (преди данъчното облагане), 13, 16;

д)

характеристиките, посочени в член 63 от Директива 91/674/ЕИО:

относно животозастрахователните предприятия, предприятията, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане, и животозастрахователната и застрахователната дейност, различна от животозастраховане, на предприятията, извършващи смесено застраховане: бруто начислени премии в пряката дейност по (под)категориите на КПД (петцифрено ниво и подкатегории 66.03.21, 66.03.22),

относно предприятията, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане, и застрахователната дейност, различна от животозастраховане, на предприятията, извършващи смесено застраховане: брутна стойност на изплатените обезщетения, пряко застраховане, брутни оперативни разходи, баланс на пряко застраховане и презастраховане, пряка дейност, всички характеристики по (под)категориите на КПД (петцифрено ниво и подкатегории 66.03.21, 66.03.22),

относно животозастрахователните предприятия и животозастрахователната дейност на предприятията, извършващи смесено застраховане: бруто директни премии, начислени по разбивки, както е показано в номер II, позиция 1 от посочения член;

е)

характеристиките, изброени в член 64 от Директива 91/674/ЕИО, относно предприятията, извършващи животозастраховане, предприятията, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане, предприятията за смесено застраховане и специализираните презастрахователни предприятия: комисиони за пряка застрахователна дейност (с изключение на специализираните презастрахователни предприятия) и общо застрахователна дейност;

ж)

описаните по-долу допълнителни характеристики:

Код

Наименование

Предприятия/съответна дейност

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Брой предприятия, разбити по правен статут

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Брой предприятия разбити по класове по размер на бруто начислени премии

(1, 2, 3)

11 11 3

Брой предприятия, разбити по класове по размер на бруто технически провизии

(1)

11 11 5

Брой предприятия, разбити по държава на местонахождението на предприятието майка

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Общ брой и местоположение на клоновете в други страни

(1, 2, 3)

Счетоводни данни/техническа част на отчета за приходите и разходите

32 11 4

Бруто начислени премии, разбити по правен статут

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Бруто начислени директни премии, разбити по държава на седалището на предприятието майка

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Бруто приети презастрахователни премии, начислени премии, разбити по държава на седалището на предприятието майка

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Дял на презастрахователите в бруто начислени премии, разбити по държава на седалището на предприятието майка

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

Други позиции в техническата сметка, брутна сума

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Баланс на презастраховането

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Дял на презастрахователите в брутната сума на другите позиции в техническата сметка

(1, 2, 4, 5, 6)

Счетоводни данни/нетехническа част на отчета за приходите и разходите

32 19 0

Междинен сбор II (нетен баланс по техническата сметка)

(3)

Допълнителни данни относно отчета за приходите и разходите

32 61 4

Външни разходи за стоки и услуги

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Разходи за персонал

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Външни и вътрешни разходи за управление на искове

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Разходи по придобиване

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Административни разходи

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Бруто други технически разходи

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Разходи за управление на инвестициите

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Приходи от дялови участия

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Приходи от земя и сгради

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Приходи от други инвестиции

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Разходи за ново разпределяне на инвестициите

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Печалба от реализацията на инвестиции

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Разходи за управление на инвестициите, вкл. лихва

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Корекции на стойността на инвестициите

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Загуби от реализацията на инвестиции

(1, 2, 4, 5, 6)

Данни по продукти по (под)категориите на КПД

33 12 1

Дял на презастрахователите в начислените бруто преки премии (петцифрено ниво, подкатегории 66.03.21, 66.03.22)

(1, 2, 5, 6)

Данни за интернационализацията (географска разбивка на дейността при действие на правото на установяване)

34 31 1

Бруто начислени директни премии, разбити по категории на КПД (петцифрено ниво) и по държави-членки

(1, 2, 5, 6)

Данни за интернационализацията (географска разбивка на дейността при действие на правото на свободно предоставяне на услуги)

34 32 1

Бруто начислени директни премии, разбити по категории на КПД (петцифрено ниво) и по държави-членки

(1, 2, 5, 6)

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

(1, 2, 3, 4)

Данни от счетоводния баланс (активи/пасиви)

36 30 0

Балансов отчет — общо

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

Бруто провизии за неизплатени обезщетения, свързани с пряката дейност

(2, 6)

37 30 1

Общо нетни технически провизии

(1, 2, 3, 4)

4.

Списък Б включва следната информация:

а)

характеристиките, изброени в член 34, част I от Директива 91/674/ЕИО, относно предприятията, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане, специализираните презастрахователни предприятия, и застрахователната дейност, различна от животозастраховане, на предприятията, извършващи смесено застраховане: позиции 3, 5, 6, 8;

б)

характеристиките, изброени в член 34, част II от Директива 91/674/ЕИО, относно предприятията, извършващи животозастраховане, и животозастрахователната дейност на предприятията, извършващи смесено застраховане: позиции 4, 6 б, 7, 11;

в)

характеристиките, посочени в член 63 от Директива 91/674/ЕИО, относно предприятията, извършващи животозастраховане, и тези, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане, и дейността на предприятията, извършващи смесено застраховане, по животозастраховане и тази по застраховане, различна от животозастраховане: географска разбивка на бруто преки премии, начислени в държавата-членка по главното управление на предприятието, други държави-членки, други държави от ЕИП, Швейцария, САЩ, Япония или други трети държави;

г)

описаните по-долу допълнителни характеристики:

Код

Наименование

Предприятия/съответна дейност

Бележки

Счетоводни данни/техническа част на отчета за приходите и разходите

32 13 2

Бруто плащания на обезщетения за щети, настъпили през текущата счетоводна година

(2, 4, 6)

 

Международна дейност (общо)

34 12 0

Географска разбивка на бруто презастрахователни премии приети, премии начислени

(1, 2, 4, 5, 6)

 

34 13 0

Географска разбивка на дела на презастрахователите в начислени бруто премии

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Данни по счетоводния баланс (активи/пасиви)

36 11 2

Земя и сгради (текуща стойност)

(1, 2, 3, 4)

 

36 12 3

Инвестиции в свързани предприятия и дялови участия (текуща стойност)

(1, 2, 3, 4)

 

36 13 8

Други финансови инвестиции (текуща стойност)

(1, 2, 3, 4)

 

36 21 0

Инвестиции в полза на притежатели на полици за животозастраховане, които носят инвестиционния риск — земя и сгради

(1, 3)

 

36 22 0

Инвестиции в полза на притежатели на полици за животозастраховане, които носят инвестиционния риск — други финансови инвестиции

(1, 3)

 

37 10 1

Общо капитал и резерви, разбити по правен статут

(1, 2, 3, 4)

 

37 33 3

Бруто провизии за неизплатени обезщетения, свързани с пряката дейност, по (под)категории на КПД (петцифрено ниво и подкатегории 66.03.21, 66.03.22)

(2, 6)

 

Други данни

39 10 0

Брой договори, неизпълнени в края на счетоводната година, свързани с пряка дейност за всички индивидуални договори за животозастраховане и за следните (под)категории на КПД: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 и 66.03.5

(1, 2, 5, 6)

 

39 20 0

Брой застраховани лица в края на счетоводната година, свързани с пряка дейност за всички договори за групово животозастраховане и за следните подкатегории на КПД: 66.03.1

(1, 2, 5, 6)

 

39 30 0

Брой застраховани превозни средства в края на счетоводната година, свързани с пряка дейност, за следните подкатегории на КПД: 66.03.2

(2, 6)

по избор

39 40 0

Бруто застрахователна сума в края на счетоводната година, свързана с пряка дейност, за следните подкатегории на КПД: 66.01.1 и 66.01.4

(1, 5)

по избор

39 50 0

Брой искове през счетоводната година, свързани с пряка дейност, за следната подкатегория на КПД: 66.03.2

(2, 6)

по избор

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година

Първата референтна година, за която се изготвя годишно статистическа информация, е календарната 2008 година.

РАЗДЕЛ 6

Изготвяне на резултатите

За резултатите се прави разбивка до четирицифрено ниво (класове) на NACE Rev. 2.

РАЗДЕЛ 7

Предаване на резултатите

Резултатите ще се предават в срок от 12 месеца, започващ след края на референтната година за предприятията, посочени в раздел 3, с изключение на специализираните презастрахователни предприятия, за които резултатите ще се предават в срок от 18 месеца, започващ след края на референтния период.

РАЗДЕЛ 8

Комитет за европейско застраховане и професионални пенсии

Комисията ще информира Комитета за европейско застраховане и професионални пенсии, създаден с Решение 2004/9/ЕО на Комисията (4), за изпълнението на настоящия модул и за всички подобни мерки за приспособяване към икономическото и техническото развитие, свързано със събирането и статистическата обработка на данни и с обработката и предаването на резултатите, които тя приема в съответствие с член 12.

РАЗДЕЛ 9

Преходен период

Не може да бъде предоставен преходен период.


(1)  Директива 91/674/ЕИО на Съвета от 19 декември 1991 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия (ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 7). Директива, последно изменена с Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 1).

(2)  Първа директива 73/239/ЕИО на Съвета oт 24 юли 1973 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до и упражняването на пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховане (ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 3). Директива, последно изменена с Директива 2005/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 323, 9.12.2005 г., стр. 1).

(3)  Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета oт 5 ноември 2002 г. относно животозастраховането (ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Директива 2007/44/ЕО (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 3, 7.1.2004 г., стр. 34.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПОДРОБЕН МОДУЛ ЗА СТРУКТУРНА СТАТИСТИКА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

РАЗДЕЛ 1

Цел

Целта на настоящото приложение е да установи обща рамка за събиране, изготвяне, предоставяне и оценка на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на сектора на кредитните институции. Този модул съдържа подробен списък на характеристиките, по които се изготвя статистическа информация, за да се опознае по-добре националното, общностното и международното развитие в сектора на кредитните институции.

РАЗДЕЛ 2

Обхват

Статистическата информация, която се изготвя, се отнася до областите, посочени в член 1, букви а), б) и в), и по-специално до:

подробния анализ на структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на кредитните институции,

развитието и подразделянето въз основа на обща стопанска дейност, стопанска дейност по продукти, международна дейност, заетост, капитал и резерви и други активи и пасиви.

РАЗДЕЛ 3

Приложно поле

1.

Статистическа информация се изготвя за дейностите на кредитните институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev. 2.

2.

Статистическа информация се изготвя за дейностите на всички кредитни институции, посочени в член 2, параграф 1, буква а) и член 2, параграф 2 от Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (1), с изключение на централните банки.

3.

Клоновете на кредитни институции, посочени в член 38 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (2), чиято дейност попада в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev. 2, се разглеждат като кредитните институции, посочени в параграф 2.

РАЗДЕЛ 4

Характеристики

Характеристиките са изброени по-долу. Характеристиките в курсив са включени и в списъците на общия модул, определен в приложение I. Когато характеристиките се вземат направо от годишните счетоводни отчети, отчетните години, завършващи с референтна година, ще се включват в съответната референтна година.

Списъкът включва:

а)

характеристиките, изброени в член 4 от Директива 86/635/ЕИО: актив на баланса: позиция 4; пасив на баланса: позиции 2а) + 2б) като обобщен показател, позиции 7 + 8+9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 като обобщен показател;

б)

характеристиките, описани в член 27 от Директива 86/635/ЕИО: позиция 2, позиции 3a)+3б)+3в) като обобщен показател, позиция 3a), позиция 4, позиция 5, позиция 6, позиция 7, позиции 8a)+8б) като обобщен показател, позиция 8б), позиция 10, позиции 11 + 12 като обобщен показател, позиции 9 + 13 + 14 като обобщен показател, позиции 15 + 16 като обобщен показател, позиция 19, позиции 15 + 20 + 22 като обобщен показател, позиция 23;

в)

следните допълнителни характеристики:

Код

Наименование

Бележка

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

 

11 11 1

Брой предприятия, разбити по правен статут

 

11 11 4

Брой предприятия, разбити по държава на седалището на предприятието майка

 

11 11 6

Брой предприятия, разбити по класове по размер на общия баланс

 

11 11 7

Брой предприятия, разбити по категории кредитни институции

 

11 21 0

Брой местни единици

 

11 41 1

Общ брой клонове, разбит по местонахождение в държави извън ЕИП

 

11 51 0

Общ брой финансови дъщерни дружества, разбити по местонахождение в други страни

 

Счетоводни данни: отчет за приходите и разходите

42 11 0

Вземания за лихви и подобни приходи

 

42 11 1

Вземания за лихви и подобни приходи, произтичащи от ценни книжа с постоянна доходност

 

42 12 1

Дължими лихви и подобни задължения, свързани с емитирани дългови ценни книжа

 

12 12 0

Производствена стойност

 

13 11 0

Общо покупки на стоки и услуги

 

13 31 0

Разходи за персонал

 

12 14 0

Добавена стойност към базисни цени

по избор

12 15 0

Добавена стойност към факторна себестойност

 

15 11 0

Брутни инвестиции в материални активи

 

Счетоводни данни: баланс

43 30 0

Общ баланс (кредитни институции)

 

43 31 0

Общ баланс, разбит според местонахождението на предприятието майка

 

43 32 0

Общ баланс, разбит според правния статут

 

Данни по продукти

44 11 0

Вземания за лихви и подобни приходи, разбити по (под)категории на КПД

по избор

44 12 0

Дължими лихви и подобни задължения, разбити по (под)категории на КПД

по избор

44 13 0

Вземания от комисионни, разбити по (под)категории на КПД

по избор

44 14 0

Дължими комисионни, разбити по (под)категории на КПД

по избор

Данни за вътрешния пазар и интернационализацията

45 11 0

Географска разбивка на общия брой клонове в ЕИП

 

45 21 0

Географска разбивка на вземания за лихви и подобни приходи

 

45 22 0

Географска разбивка на общия баланс

 

45 31 0

Географска разбивка на вземанията за лихви и подобни приходи, генерирани от дейност въз основа на свободата за предоставяне на бизнес услуги (в други страни в рамките на ЕИП)

по избор

45 41 0

Географска разбивка на вземанията за лихви и подобни приходи, генерирани от дейност на клонове (в страни извън ЕИП)

по избор

45 42 0

Географска разбивка на вземанията за лихви и подобни приходи, генерирани от дейност въз основа на свободата за предоставяне на бизнес услуги (в страни извън ЕИП)

по избор

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

 

16 11 1

Брой заети лица, разбит по категории кредитни институции

 

16 11 2

Брой заети жени

 

16 13 0

Брой служители

 

16 13 6

Брой служители от женски пол

 

16 14 0

Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време

 

Други данни

47 11 0

Брой сметки, разбити по (под)категории на КПД

по избор

47 12 0

Брой предоставени кредити и аванси на клиенти, разбити по (под)категории на КПД

по избор

47 13 0

Брой терминални устройства (АТМ), притежавани от кредитните институции

 

г)

характеристики, за които се изготвят годишно регионални статистики:

Код

Наименование

Бележка

Структурни данни

11 21 0

Брой местни единици

 

Счетоводни данни

13 32 0

Надници и заплати

по избор

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

 

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година

Първата референтна година, за която се изготвят годишно статистики за характеристиките, изброени в раздел 4, е календарната 2008 година.

РАЗДЕЛ 6

Изготвяне на резултатите

1.

За резултатите се прави разбивка по следните класове на NACE Rev. 2: 64.19 и 64.92, поотделно.

2.

За резултатите от регионалната статистика се прави разбивка до четирицифрено ниво (класове) на NACE Rev. 2 и ниво 1 на NUTS.

РАЗДЕЛ 7

Предаване на резултатите

Срокът за предаване на резултатите ще се определя съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3 и няма да надвишава 10 месеца, считано от края на референтната година.

РАЗДЕЛ 8

Комитет по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс

Комисията ще информира Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс, създаден с Решение 2006/856/ЕО на Съвета (3), относно прилагането на настоящия модул и относно мерките за приспособяване към икономическото и техническото развитие, свързани със събирането и статистическата обработка на данни и с обработката и предаването на резултатите.

РАЗДЕЛ 9

Пилотни проучвания

1.

За дейността, предмет на настоящото приложение, Комисията ще инициира следните пилотни проучвания, които се провеждат от държавите-членки:

а)

информация за деривативните инструменти и извънбалансовите позиции;

б)

информация за мрежите за разпространение;

в)

информация, необходима за разбивка на транзакциите на кредитните институции по цени и обеми.

2.

Пилотните проучвания се провеждат, с цел да се прецени нуждата и възможността за получаване на данни, като се взема под внимание съотношението между ползите от наличието на данните и разходите за събирането им и тежестта за предприятията.

РАЗДЕЛ 10

Преходен период

Не може да бъде предоставен преходен период.


(1)  ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/46/ЕО.

(2)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/44/ЕО.

(3)  ОВ L 332, 30.11.2006 г., стр. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПОДРОБЕН МОДУЛ ЗА СТРУКТУРНА СТАТИСТИКА ЗА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ

РАЗДЕЛ 1

Цел

Целта на настоящото приложение е да установи обща рамка за събиране, изготвяне, предоставяне и оценка на статистиките на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността в сектора на пенсионните фондове. Този модул съдържа подробен списък с характеристиките, по които се изготвят статистики, с цел по-добро запознаване с развитието на сектора на пенсионните фондове на национално, общностно и международно равнище.

РАЗДЕЛ 2

Обхват

Статистиките, които се изготвят, се отнасят до областите, посочени в член 1, букви а), б) и в), и по-специално до:

подробния анализ на структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на пенсионните фондове,

развитието и разпределението въз основа на обща дейност, характеристика на членовете на пенсионните фондове, международни дейности, заетост, инвестиции и пасиви.

РАЗДЕЛ 3

Приложно поле

1.

Статистики се изготвят за всички дейности в обхвата на група 65.3 на NACE Rev. 2. Групата включва дейностите на автономните пенсионни фондове.

2.

Някои статистики се изготвят за предприятия с неавтономни пенсионни фондове, чиято дейност се извършва като допълнителна.

РАЗДЕЛ 4

Характеристики

1.

Списъкът на характеристиките, установен по-долу, съдържа, когато е от значение, означение на вида на статистическите единици, за които се изготвят статистики. Характеристиките, посочени в курсив, са включени и в списъците на общия модул, определен в приложение I. За характеристиките, извлечени директно от годишните счетоводни отчети, счетоводните години, които приключват през референтната година, се включват в посочената референтна година.

2.

Демографски характеристики и характеристики на предприятия, за които се изготвят годишно статистическа информация (само за предприятия с автономни пенсионни фондове):

Код

Наименование

Бележка

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

 

11 11 8

Брой предприятия, разбити по размер на инвестициите

 

11 11 9

Брой предприятия, разбити по класове по размер относно броя на членовете

 

11 61 0

Брой пенсионни схеми

по избор

Счетоводни данни: отчет за печалбите и загубите (приходи и разходи)

12 11 0

Оборот

 

48 00 1

Пенсионни вноски за получаване от членовете

 

48 00 2

Пенсионни вноски за получаване от работодателите

 

48 00 3

Входящи трансфери

 

48 00 4

Други пенсионни вноски

 

48 00 5

Пенсионни вноски към схеми с предварително определен размер на пенсията

 

48 00 6

Пенсионни вноски към схеми за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност

 

48 00 7

Пенсионни вноски към хибридни схеми

 

48 01 0

Приходи от инвестиции (пенсионни фондове)

 

48 01 1

Капиталови печалби и загуби

 

48 02 1

Застрахователни обезщетения за получаване

 

48 02 2

Други доходи (пенсионни фондове)

 

12 12 0

Производствена стойност

 

12 14 0

Добавена стойност към базисни цени

по избор

12 15 0

Добавена стойност към факторна себестойност

 

48 03 0

Общо разходи за пенсии

 

48 03 1

Редовни пенсионни плащания

 

48 03 2

Пенсионни плащания във вид на договорни суми

 

48 03 3

Изходящи трансфери

 

48 04 0

Нетна промяна в техническите провизии (резерви)

 

48 05 0

Застрахователни премии за изплащане

 

48 06 0

Общо опериращи разходи

 

13 11 0

Общо покупки на стоки и услуги

 

13 31 0

Разходи за персонал

 

15 11 0

Брутни инвестиции в материални активи

 

48 07 0

Общо данъци

 

Данни за баланса: активи

48 11 0

Земя и сгради (пенсионни фондове)

 

48 12 0

Инвестиции в свързани предприятия и дялови участия (пенсионни фондове)

 

48 13 0

Акции и други ценни книжа с променлива доходност

 

48 13 1

Акции, търгувани на регулиран пазар

 

48 13 2

Акции, търгувани на регулиран пазар, специализиран за малки и средни предприятия

 

48 13 3

Некотирани акции

 

48 13 4

Други ценни книжа с променлива доходност

 

48 14 0

Дялове в предприятия за колективни инвестиции в прехвърлими ценни книжа

 

48 15 0

Облигации и други ценни книжа с постоянна доходност

 

48 15 1

Облигации и други ценни книжа с постоянна доходност, издадени от държавната администрация

по избор

48 15 2

Други облигации и ценни книжа с постоянна доходност

по избор

48 16 0

Дялове в инвестиционни пулове (пенсионни фондове)

 

48 17 0

Ипотечни креди и други заеми, не са включени на друго място

 

48 18 0

Други инвестиции

 

48 10 0

Общо инвестиции в пенсионни фондове

 

48 10 1

Общо инвестиции, направени в „спонсориращо предприятие“

 

48 10 4

Общо инвестиции оценени по пазарна стойност

 

48 20 0

Други активи

 

Данни за баланса: пасиви

48 30 0

Собствен капитал и резерви

 

48 40 0

Нетни технически провизии (пенсионни фондове)

 

48 50 0

Други пасиви

 

Данни за вътрешния пазар и интернационализацията

48 61 0

Географска разбивка на оборота

 

48 62 0

Акции и други ценни книжа с променлива доходност, разбити по местоположение

по избор

48 63 0

Общо инвестиции, разбити по местоположение

по избор

48 64 0

Общо инвестиции, разбити по евро и не-евро компоненти

 

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

 

Други данни

48 70 0

Брой членове

 

48 70 1

Брой членове, внасящи при схеми с предварително определен размер на пенсията

 

48 70 2

Брой членове, внасящи при схеми за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност

 

48 70 3

Брой членове внасящи при хибридни схеми

 

48 70 4

Брой активни членове

 

48 70 5

Брой членовете, отказали се от дадена схема, но запазили придобитите права

 

48 70 6

Брой пенсионери

 

3.

Характеристики на предприятията, за които се изготвя годишно статистическа информация (само за предприятията с неавтономни пенсионни фондове):

Код

Наименование

Бележка

Структурни данни

11 15 0

Брой предприятия с неавтономни пенсионни фондове

 

Счетоводни данни: отчет за печалбите и загубите (приходи и разходи)

48 08 0

Оборот на неавтономни пенсионни фондове

по избор

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година

Първата референтна година, за която се изготвя годишно статистическа информация за характеристиките, изброени в раздел 4, е календарната 2008 година.

РАЗДЕЛ 6

Изготвяне на резултатите

1.

За резултатите за характеристиките, изброени в раздел 4, точка 2, се прави разбивка до четирицифрено ниво (класове) на NACE Rev. 2.

2.

За резултатите за характеристиките, описани в раздел 4, точка 3, се прави разбивка до ниво раздели на NACE Rev. 2.

РАЗДЕЛ 7

Предаване на резултатите

Резултатите се предават в срок от 12 месеца, започващ от края на референтната година.

РАЗДЕЛ 8

Комитет по европейско осигуряване и професионални пенсии

Комисията ще информира Комитета по европейско осигуряване и професионални пенсии за прилагането на настоящия модул и за всички мерки за приспособяване към икономическото и техническото развитие, свързани със събирането и статистическата обработка на данни и с обработката и предаването на резултатите.

РАЗДЕЛ 9

Пилотни проучвания

За дейността, предмет на настоящото приложение, Комисията ще инициира следните пилотни проучвания, които следва да бъдат проведени от държавите-членки:

1.

По-подробни данни за трансграничната дейност на пенсионните фондове:

Код

Наименование

Структурни данни

11 71 0

Брой предприятия с членове в други държави от ЕИП

11 72 0

Брой предприятия с активни членове в други държави от ЕИП

Данни за вътрешния пазар и интернационализацията

48 65 0

Географска разбивка на броя членове по пол

48 65 1

Географска разбивка на броя членове, внасящи при схеми с предварително определен размер на пенсията

48 65 2

Географска разбивка на броя членове, внасящи при схеми за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност

48 65 3

Географска разбивка на броя членове, внасящи при хибридни схеми

48 65 4

Географска разбивка на броя активни членове

48 65 5

Географска разбивка на броя членове, отказали се от дадена схема, но запазили придобитите права

48 65 6

Географска разбивка на броя пенсионери

48 65 7

Географска разбивка на броя лица, получаващи производна пенсия

Други данни

48 70 7

Брой членове от женски пол

2.

Допълнителна информация за неавтономните пенсионни фондове:

Код

Наименование

Структурни данни

11 15 1

Брой предприятия с неавтономни пенсионни фондове, разбити по класове по размер по брой членове

Данни за баланса: пасиви

48 40 1

Нетни технически провизии на неавтономните пенсионни фондове

Други данни

48 72 0

Брой членове на неавтономните пенсионни фондове

Данни за вътрешния пазар и интернационализацията

48 66 1

Географска разбивка на броя активни членове на неавтономни пенсионни фондове

48 66 2

Географска разбивка на броя членове на неавтономни пенсионни фондове, отказали се от дадена схема, но запазили придобитите права

48 66 3

Географска разбивка на броя на пенсионерите, получаващи пенсия от неавтономни пенсионни фондове

48 66 4

Географска разбивка на броя лица, получаващи производна пенсия от неавтономни пенсионни фондове

Счетоводни данни: отчет за печалбите и загубите (приходи и разходи)

48 09 0

Пенсионни плащания от неавтономни пенсионни фондове

3.

Информация за деривативите и извънбалансовите позиции

Пилотните проучвания ще се провеждат, с цел да се прецени нуждата и възможността за получаване на данни, като се взема предвид съотношението между ползите от наличието на данните и разходите за събирането им и тежестта върху предприятията.

РАЗДЕЛ 10

Преходен период

Не може да бъде предоставен преходен период.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ПОДРОБЕН МОДУЛ ЗА СТРУКТУРНА СТАТИСТИКА ЗА БИЗНЕС УСЛУГИТЕ

РАЗДЕЛ 1

Цел

Целта на настоящото приложение е да установи обща рамка за събиране, изготвяне, предоставяне и оценка на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността в сектора на бизнес услугите.

РАЗДЕЛ 2

Обхват

Статистическа информация, която се изготвя, се отнася до областите, посочени в член 1, букви а)—г) и е), и по-специално до списък с характеристиките за подробен анализ на структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на сектора на бизнес услугите.

РАЗДЕЛ 3

Приложно поле

Статистическата информация се изготвя за всички дейности, попадащи в обхвата на подразделения 62, 69, 71, 73 и 78 и групи 58.2, 63.1 и 70.2 на NACE Rev. 2. Тези сектори включват част от издателската дейност, услугите по информационни технологии, част от дейностите по информационни услуги и професионалната, научната и техническата дейност, както и дейността по заетостта. Статистиката в този модул се отнасят до съвкупността от всички предприятия с 20 или повече заети лица, чиято основна дейност е класифицирана в горепосочените подразделения и групи. Най-рано през 2011 г. Комисията може да инициира проучване за необходимостта и възможността да бъде променена долната граница на референтната съвкупност. На базата на това проучване мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, относно промяната на долната граница, ще се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

РАЗДЕЛ 4

Характеристики

1.

Списъкът с определените по-долу характеристики и статистика посочва статистическата информация, която се изготвя годишно или веднъж на всеки две години. Статистиката и характеристиките, посочени в курсив, са включени също в списъците на общия модул, определен в приложение I.

2.

Характеристики, за които се изготвя годишно статистическа информация за предприятията в подразделения 62 и 78 и групи 58.2, 63.1 и 73.1 на NACE Rev. 2:

Код

Наименование

Бележка

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

 

Разбивка на оборота по вид продукт

12 11 0

Разбивка на оборота по продукти (съгласно КПД)

Разбивката на оборота ще се определя съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

Информация за местопребиваването на клиента

12 11 0

Оборот по местопребиваване на клиента, и по-специално:

Местни лица

Чуждестранни лица, от които

от ЕС

извън ЕС

 

3.

Характеристики, за които се изготвя статистическа информация веднъж на всеки две години за предприятията в групи 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 и 73.2 на NACE Rev. 2:

Код

Наименование

Бележка

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

 

Разбивка на оборота по вид продукт

12 11 0

Разбивка на оборота по продукти (съгласно КПД)

Разбивката на оборота ще се определя съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

Информация за местопребиваване на клиента

12 11 0

Оборот по местопребиваване на клиента, и по-специално:

Местни лица

Чуждестранни лица, от които

от ЕС

извън ЕС

 

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година

Първата референтна година, за която се изготвя годишно статистическа информация за дейностите в обхвата на подразделения 62 и 78 и групи 58.2, 63.1 и 73.1 на NACE Rev. 2, и за която се изготвя веднъж на две години статистическа информация за дейностите, попадащи в обхвата на групи 69.1, 69.2 и 70.2 на NACE Rev. 2, е 2008 година. Първата референтна година, за която се изготвя веднъж на две години статистическа информация за дейностите в обхвата на групи 71.1, 71.2 и 73.2 на NACE Rev. 2, е 2009 година.

РАЗДЕЛ 6

Изготвяне на резултатите

1.

За да може да се изготвя статистическа информация на общностно равнище, държавите-членки изготвят съставни национални резултати, за които се прави разбивка по подразделения 62 и 78 и групи 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 и 73.2 на NACE Rev. 2.

2.

За резултатите от оборота също се прави разбивка по продукт и местопребиваване на клиента за подразделения 62 и 78 и групи 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 и 73.2 на NACE Rev. 2.

РАЗДЕЛ 7

Предаване на резултатите

Резултатите се предават в срок от 18 месеца след края на календарната година на референтния период.

РАЗДЕЛ 8

Преходен период

За целите на подробния модул, описан в настоящото приложение, преходният период няма да надвишава три години, считано от края на първите референтни години, посочени в раздел 5, за изготвяне на статистическата информация, посочена в раздел 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

ПОДРОБЕН МОДУЛ ЗА СТРУКТУРНА СТАТИСТИКА ЗА БИЗНЕС ДЕМОГРАФИЯТА

РАЗДЕЛ 1

Цел

Целта на настоящото приложение е да установи обща рамка за събиране, изготвяне, предаване и оценка на статистиката на Общността за бизнес демографията.

РАЗДЕЛ 2

Обхват

Статистическата информация, която се изготвя, се отнася до областите, посочени в член 1, букви а) — е), и по-специално до списък на характеристиките за подробен анализ на броя на действащите предприятия, новосъздадените предприятия, закритите предприятия и оцелелите новосъздадени предприятия, както и за свързаните с това последици за структурата, дейността и развитието на съвкупността от предприятия.

РАЗДЕЛ 3

Приложно поле

1.

Статистическата информация се изготвя за дейностите, изброени в раздел 10.

2.

Пилотни проучвания се провеждат за статистическата единица, дейностите и демографските събития, изброени в раздел 12.

РАЗДЕЛ 4

Определения

За целите на настоящото приложение се прилага следното определение:

„референтен период“ означава годината, в която се наблюдават съвкупностите от действащите предприятия, новосъздадените предприятия, закритите предприятия и оцелелите предприятия. Той е означен с „t“ в раздел 5.

РАЗДЕЛ 5

Характеристики

1.

Годишна статистическа информация за демографията, използваща предприятието като статистическа единица, се изготвя за следните характеристики:

Код

Наименование

Структурни данни

11 91 0

Съвкупност от действащите предприятия през t

11 92 0

Брой новосъздадени предприятия през t

11 93 0

Брой закрити предприятия през t

11 94 1

Брой новосъздадени предприятия през t–1, оцелели до t

11 94 2

Брой новосъздадени предприятия през t–2, оцелели до t

11 94 3

Брой новосъздадени предприятия през t–3, оцелели до t

11 94 4

Брой новосъздадени предприятия през t–4, оцелели до t

11 94 5

Брой новосъздадени предприятия през t–5, оцелели до t

2.

Характеристики на предприятията за съвкупността от действащите предприятия, новосъздадените предприятия, закритите предприятия и оцелелите предприятия, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Данни за заетостта

16 91 0

Брой заети лица в съвкупността от действащите предприятия през t

16 91 1

Брой служители в съвкупността от действащите предприятия през t

16 92 0

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през t

16 92 1

Брой служители в съвкупността от новосъздадени предприятия през t

16 93 0

Брой заети лица в съвкупността от закрити предприятия през t

16 93 1

Брой служители в съвкупността от закрити предприятия през t

16 94 1

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през t–1, оцелели до t

16 94 2

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през t–2, оцелели до t

16 94 3

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през t–3, оцелели до t

16 94 4

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през t–4, оцелели до t

16 94 5

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадените предприятия през t–5, оцелели до t

16 95 1

Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността от новосъздадени предприятия през t–1, оцелели до t

16 95 2

Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността от новосъздадени предприятия през t–2, оцелели до t

16 95 3

Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността от новосъздадени предприятия през t–3, оцелели до t

16 95 4

Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността от новосъздадени предприятия през t–4, оцелели до t

16 95 5

Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността от новосъздадени предприятия през t–5, оцелели до t

РАЗДЕЛ 6

Първа референтна година

Първата референтна година, за която се изготвя статистическа информация, е, както следва:

Календарна година

Код

2004

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 и 16 93 1

2005

11 94 1, 16 94 1 и 16 95 1

2006

11 94 2, 16 94 2 и 16 95 2

2007

11 94 3, 16 94 3 и 16 95 3

2008

11 94 4, 16 94 4 и 16 95 4

2009

11 94 5, 16 94 5 и 16 95 5

РАЗДЕЛ 7

Доклад за качеството на статистиката

Държавите членки ще изготвят доклади за качеството, в които ще се посочва съпоставимостта на характеристики 11 91 0 и 16 91 0 с характеристики 11 11 0 и 16 11 0 в приложение I, и при необходимост — съответствието на предадените данни с общата методика, установена в наръчника с препоръки, посочен в раздел 11.

РАЗДЕЛ 8

Изготвяне на резултатите

1.

За резултатите се прави разбивка до нивото на разбивката по дейностите, изброени в раздел 10.

2.

За някои резултати, които се определят в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3, се прави разбивка също по класове по размер до нивото на прецизност, посочено в раздел 10, с изключение на раздели Л, М и Н на NACE Rev. 2, където разбивката се изисква само до ниво групи.

3.

За някои резултати, които се определят в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3, също се прави разбивка според правната форма до нивото на прецизност, установено в раздел 10, с изключение на раздели Л, М и Н на NACE Rev. 2, където разбивката се изисква само до ниво групи.

РАЗДЕЛ 9

Предаване на резултатите

Предварителните резултати за характеристиките, свързани със закриванията на предприятия (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1), се предават в срок от 18 месеца след края на календарната година на референтния период. Коригираните резултати за тези характеристики, след потвърждение за закриванията на предприятия след две години липса на дейност, се предават в срок от 30 месеца от същия референтен период. Всички останали резултати се предават в срок от 18 месеца след края на календарната година на референтния период.

Резултатите за референтните години, предхождащи 2008 г., се предават 6 месеца след края на 2008 г., с изключение на коригираните резултати за закриванията на предприятия (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) през референтната 2007 година, които се предават в срок от 18 месеца след края на 2008 г.

РАЗДЕЛ 10

Разбивка на дейностите

1.

За данните за референтните години от 2004 до 2007 г. включително се предвижда следната разбивка по класификацията на NACE Rev. 1.1:

Раздел В Добивна промишленост

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво раздели на NACE Rev. 1.1.

Раздел Г Преработваща промишленост

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво подраздели на NACE Rev. 1.1.

Раздели Д и Е Доставка на електрическа енергия, вода и природен газ и строителство

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво раздели на NACE Rev. 1.1.

Раздел Ж Търговия на едро и дребно; ремонт на автомобили, мотоциклети, на стоки за индивидуално потребление и стоки за домакинството

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати за NACE Rev. 1.1, кодове Ж, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 и 52.7.

Раздел З Хотелиерство и ресторантьорство

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати за NACE Rev. 1.1, кодове 55, 55.1 + 55.2 и 55.3 + 55.4 + 55.5.

Раздел И Транспорт, складови услуги и съобщения

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати за NACE Rev. 1.1, кодове И, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 и 64.2.

Раздел Й Финансово посредничество

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво подразделение на NACE Rev. 1.1.

Раздел К Недвижими имоти, отдаване под наем и бизнес услуги

Клас 74.15 на NACE Rev. 1.1 се изключва от обхвата на настоящото приложение. За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво класове на NACE Rev. 1.1.

2.

Данните за референтна 2008 година и следващите ще се предават, като се използва следната разбивка на дейностите, посочени в класификацията NACE Rev. 2:

Раздел Б Добивна промишленост

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво раздел на NACE Rev. 2.

Раздел В Преработваща промишленост

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати за NACE Rev. 2, кодове 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 и 33.

Раздели Г, Д и Е Доставка на електрическа енергия, газ, пара и климатични инсталации; водоснабдяване, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановителни дейности; строителство

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво раздел на NACE Rev. 2.

Раздел Ж Търговия на едро и дребно; ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати за NACE Rev. 2, кодове Ж, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7, и 48.8 + 48.9.

Раздели З и И Транспортни и складови услуги; услуги по настаняване и услуги в областта на храненето

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво подразделение на NACE Rev. 2.

Раздел Й Информация и далекосъобщения

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво подразделение на NACE Rev. 2 и по-нататък до ниво клас на NACE Rev. 2 в подразделение 62.

Раздел К Финансови и застрахователни дейности

Група 64.2 на NACE Rev. 2 е изключена от обхвата на настоящото приложение. За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво подразделение на NACE Rev. 2.

Раздели Л, М и Н Дейности в сектора на недвижими имоти; професионални, научни и технически дейности; административни дейности и дейности в сферата на обслужването

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво клас на NACE Rev. 2.

Специални обобщени показатели

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността относно бизнес демографията за сектора на информационните и далекосъобщителните технологии, ще се предават известен брой специални обобщени показатели на NACE Rev. 2. Тези обобщени показатели ще се определят съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

3.

Данните за новосъздадените предприятия през 2004, 2005, 2006 и 2007 г. също ще се предоставят в съответствие с разбивката на NACE Rev. 2, както е определено в точка 2 от настоящия раздел. Това включва характеристики 11 92 0, 16 92 0 и 16 92 1 за горепосочените референтни години. Тези резултати се предават заедно с данните за референтната 2008 година.

РАЗДЕЛ 11

Наръчник с препоръки

Комисията ще публикува наръчник с препоръки в тясно сътрудничество с държавите-членки, който съдържа допълнителни указания относно статистическата информация на Общността, изготвяна съгласно настоящото приложение. Наръчникът с препоръки ще се публикува при влизането в сила на настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 12

Пилотни проучвания

За дейностите, предмет на настоящото приложение, Комисията ще инициира следните пилотни проучвания, които се провеждат от държавите-членки:

изготвяне на данните при използване на местната единица като статистическа единица,

изготвяне на данни за демографски събития, различни от създаването, оцеляването и закриване на предприятия, и

изготвяне на данни по NACE Rev. 2, раздели П, Р, С и Т.

Ако въз основа на оценката на пилотните проучвания по отношение на непазарните дейности в раздели М—О на NACE Rev. 1.1 Комисията счита, че е необходимо разширяване на сегашното приложно поле на настоящия регламент, тя ще направи предложение в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора.

РАЗДЕЛ 13

Преходен период

За целите на подробния модул, описан в настоящото приложение, преходният период няма да надвишава четири години, считано от края на първите референтни години за изготвяне на статистическата информация, посочени в раздел 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ Х

ОТМЕНЕН РЕГЛАМЕНТ И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ

Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета (ОВ L 14, 17.1.1997 г., стр. 1)

Регламент (ЕО, Евратом) № 410/98 на Съвета (ОВ L 52, 21.2.1998 г., стр. 1)

Член 1 от Регламент (ЕО) № 1614/2002 на Комисията (ОВ L 244, 12.9.2002 г., стр. 7)

Регламент (ЕО) № 2056/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 317, 21.11.2002 г., стр. 1)

Точка 69 от приложение III към Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1)

Членове 11 и 20 и приложение II към Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1)


ПРИЛОЖЕНИЕ ХI

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 1

Член 3

Член 2

Член 4, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 3, параграф 3

Член 5

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 4

Член 4

Член 6

Член 5

Член 7

Член 6

Член 8

Член 7

Член 9

Член 8, параграфи 1 и 2

Член 8, параграф 3

Член 10

Член 9

Член 11

Член 10

Член 12, подточки от i) до x)

Член 11, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 13

Член 12

Член 14

Член 13

Член 15

Член 14

Член 16

Член 15

Приложение 1, раздели 1—9

Приложение I, раздели 1—9

Приложение 1, раздел 10, точки 1 и 2

Приложение I, раздел 10, точки 1 и 2, със заличаванията

Приложение 1, раздел 10, точки 3 и 4

Приложение 1, раздел 11

Приложение I, раздел 11

Приложение 2

Приложение II

Приложение 3, раздели 1—8

Приложение III, раздели 1—8

Приложение 3, раздел 9

Приложение 3, раздел 10

Приложение III, раздел 9

Приложение 4, раздели 1—8

Приложение IV, раздели 1—8

Приложение 4, раздел 9

Приложение 4, раздел 10

Приложение IV, раздел 9

Приложение V

Приложение VI

Приложение VII

Приложение VIII

Приложение IX

Приложение X

Приложение XI


9.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/60


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 296/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 62, параграф 1 и параграф 2, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (EО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2) предвижда, че определени мерки следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (3).

(2)

Решение 1999/468/EО беше изменено с Решение 2006/512/EО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаване на някои от тези елементи или чрез допълването му с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (4) относно Решение 2006/512/EО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима към актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и които вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощията да приеме някои практически мерки, уреждащи наблюдението на границите, и да измени някои приложения. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (EО) № 562/2006, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/EО.

(5)

В Регламент (ЕО) № 562/2006 е предвидено ограничение на срока за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. В декларацията си относно Решение 2006/512/EО Европейският парламент, Съветът и Комисията заявиха, че Решение 2006/512/EО предоставя задоволително хоризонтално решение за желанието на Европейския парламент да упражнява контрол над изпълнението на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решения, като съобразно с това на Комисията следва да се предоставят безсрочни изпълнителни правомощия. Освен това Европейският парламент и Съветът заявиха, че те ще осигурят възможно най-бързо приемане на предложенията, целящи отмяна на разпоредбите в актовете, които предвиждат срок за делегирането на изпълнителните правомощия на Комисията. След въвеждането на процедурата по регулиране с контрол разпоредбата, установяваща този срок в Регламент (ЕО) № 562/2006, следва да бъде заличена.

(6)

Регламент (EО) № 562/2006 следва да бъде съответно изменен.

(7)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Дания не взема участие в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него или от неговото прилагане. Доколкото настоящият регламент доразвива достиженията на правото от Шенген съгласно разпоредбите на част трета, дял IV от Договора за създаване на Европейската общност, Дания следва да реши, в съответствие с член 5 от горепосочения протокол, в срок от шест месеца от приемането на настоящия регламент, дали да го въведе в своето национално законодателство.

(8)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (5), които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (6) относно определени условия по прилагането на посоченото споразумение.

(9)

По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, подписано между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 4, параграф 1 от решения 2004/849/ЕО (7) и 2004/860/ЕО (8) на Съвета.

(10)

Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не взема участие в съответствие с Решение 2000/365/EО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (9). Следователно Обединеното кралство не взема участие в приемането на настоящия регламент, не е обвързано от него или от неговото прилагане.

(11)

Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в което Ирландия не взема участие в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (10). Следователно Ирландия не взема участие в приемането на настоящия регламент, не е обвързана от него или от неговото прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения

Регламент (EО) № 562/2006 се изменя, както следва:

1.

Член 12, параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Могат да бъдат приети допълнителни мерки за наблюдение. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 2.“.

2.

Член 32 се заменя със следното:

„Член 32

Изменения на приложенията

Приложения III, IV и VIII се изменят в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 2.“.

3.

Член 33, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“.

4.

Член 33, параграф 4 се заличава.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(2)  ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(4)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(6)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(7)  Решение 2004/849/ЕО на Съвета от 25 октомври 2004 г. за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на някои разпоредби от Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 368, 15.12.2004 г., стр. 26).

(8)  Решение 2004/860/ЕО на Съвета от 25 октомври 2004 г. относно подписването от името на Европейската общност и временното прилагане на определени разпоредби на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 78).

(9)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(10)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.


9.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/62


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 297/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1606/2002 за прилагането на международните счетоводни стандарти по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да взема решение относно приложимостта на международните счетоводни стандарти в рамките на Общността. Тъй като тези мерки са с общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 1606/2002 чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Предвид обстоятелството, че прилагането на процедурата по регулиране с контрол в рамките на обичайните срокове би могло в някои изключителни ситуации да затрудни своевременното приемане на новоиздадени счетоводни стандарти, изменението на съществуващи счетоводни стандарти или тълкуването на съществуващи счетоводни стандарти, така че да се позволи прилагането им от предприятията за съответната финансова година, Европейският парламент, Съветът и Комисията следва да действат бързо, за да се гарантира своевременното приемане и тълкуване на тези стандарти, за да не бъдат засегнати разбирането и доверието на инвеститорите.

(6)

Регламент (ЕО) № 1606/2002 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения

Регламент (ЕО) № 1606/2002 се изменя, както следва:

1.

В член 3 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Комисията взема решение за прилагането на международните счетоводни стандарти в рамките на Общността. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 6, параграф 2.“

2.

Член 6 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468 ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 3 се заличава.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.- G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(5)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


9.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/64


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 298/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 37 и 95 и член 152, параграф 4, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването му с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за определяне дали дадена храна или фураж попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и за понижаване на праговете при етикетирането на случайно или технически неизбежно наличие на материал, който съдържа, състои се или е произведен от генетично модифицирани организми (ГМО), както и на случайно или технически неизбежно наличие на генетично модифициран материал, който е получил оценка на риска с положителен резултатпри храни и фуражи, както и да приеме мерки относно определени изисквания за етикетиране и информация, на които са подчинени операторите и доставчиците на едро на храни. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 1829/2003, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Регламент (ЕО) № 1829/2003 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения

Регламент (ЕО) № 1829/2003 се изменя, както следва:

1.

Член 3, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При необходимост мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му и за определяне дали даден вид храна попада в обхвата на настоящия раздел, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 35, параграф 3.“.

2.

Член 12, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му и за установяване на подходящи по-ниски прагове, по-специално по отношение на храните, съдържащи или състоящи се от ГМО, или за да се вземе под внимание напредъкът в науката и технологиите, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 35, параграф 3.“.

3.

Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Мерки за прилагане

1.   Следните мерки могат да бъдат приети от Комисията:

мерки, необходими на операторите, за да отговорят на изискванията на компетентните органи, посочени в член 12, параграф 3;

мерки, необходими на операторите, за да спазват изискванията за етикетиране, установени в член 13;

специални правила относно информацията, която трябва да бъде предоставена от доставчиците на едро на храни за крайните потребители. За да се вземе под внимание специфичното положение на доставчиците на едро, такива правила могат да предвидят адаптиране на изискванията, установени в член 13, параграф 1, буква д).

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 35, параграф 3.

2.   Наред с това подробните правила за улесняване на еднообразното прилагане на член 13 могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 35, параграф 2.“.

4.

Член 15, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При необходимост мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му и за определяне дали даден вид храна попада в обхвата на настоящия раздел, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 35, параграф 3.“.

5.

Член 24, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му и за установяване на съответни по-ниски прагове, по-специално по отношение на храните, съдържащи или състоящи се от ГМО или с цел да се вземе под внимание напредъкът в науката и технологиите, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 35, параграф 3.“.

6.

Член 26 се заменя със следното:

„Член 26

Мерки за прилагане

1.   Следните мерки могат бъдат приети от Комисията:

мерки, необходими на операторите, за да отговорят на изискванията на компетентните органи, посочени в член 24, параграф 3;

мерки, необходими на операторите, за да спазват изискванията за етикетиране, установени в член 25;

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 35, параграф 3.

2.   Наред с това подробните правила за улесняване на еднообразното прилагане на член 25 могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 35, параграф 2.“.

7.

Член 32, пета алинея се заменя със следното:

„Подробните правила за прилагане на настоящия член и приложението може да се приемат съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 35, параграф 2.

Мерките, предназначение да изменят несъществени елементи на настоящия регламент и да адаптират приложението, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 35, параграф 3.“.

8.

Член 35, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468 ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“.

9.

Член 47, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му и за понижаване на праговете, посочени в параграф 1, по-специално по отношение на ГМО, продавани непосредствено на крайния потребител, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 35, параграф 3.“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 29 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1981/2006 на Комисията (ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 99).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(5)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


9.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/67


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 299/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 396/2005 относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 и член 152, параграф 4, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедура по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет съгласно процедурата, посочена в член 251 от Договора, включително чрез заличаванeто на някои от тези елементи или чрез допълването му с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима спрямо актове, приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, които вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за определяне на обхвата на Регламент (ЕО) № 396/2005 и на необходимите критерии за установяването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) от пестициди във или върху храни и фуражи от растителен и животински произход, изброени в съответните приложения към Регламент (ЕО) № 396/2005. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 396/2005, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети съгласно процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

По причини за ефективност и с цел да се гарантира на икономическите оператори бърз процес по взимане на решения, като в същото време се гарантира високо ниво на защита на потребителите, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, следва да бъде съкратени за приемането на мерки за определяне, добавяне, прилагане, промяна или заличаване на МДГОВ и за създаването на списък с активни вещества, за които не се изискват МДГОВ, както и за списък със съчетания от активни вещества/продукти, когато активните вещества се използват като дезинфекционни средства при обработка след прибиране на реколтата.

(6)

Когато поради наложителни причини за спешност, и по-специално когато съществува риск за здравето на хора или животни, и сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/EО, за приемането на мерки за определяне, добавяне, прилагане, промяна или заличаване на МДГОВ.

(7)

Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения

Регламент (EО) № 396/2005 се изменя, както следва:

1.

Член 4, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Продуктите, продуктовите групи и/или частите от продукти, упоменати в член 2, параграф 1, спрямо които се прилагат хармонизирани МДГОВ, се определят и уреждат в приложение I. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 45, параграф 3. Приложение I включва всички продукти, за които са определени МДГОВ, както и други продукти, за които е целесъобразно да се прилагат хармонизирани МДГОВ, по-специално с оглед на тяхното значение за храната на потребителите или в търговията. Продуктите се групират по такъв начин, че МДГОВ в максимално възможна степен да се определят за групи, състоящи се от сходни или свързани продукти.“

2.

Член 5, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Активните вещества, съдържащи се в продукти за растителна защита, оценени съобразно Директива 91/414/ЕИО, за които не се изискват МДГОВ, се определят и изброяват в приложение IV към настоящия регламент, като се вземат предвид начините за употреба на тези активни вещества и въпросите, разгледани в член 14, параграф 2, букви а), в) и г). Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 45, параграф 4.“

3.

Член 8, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Заявленията се оценяват съобразно съответните разпоредби „Единните принципи за оценка и разрешение на продуктите за растителна защита“, съдържащи се в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, или специфичните принципи за оценка, които се включват в регламент на Комисията. Посоченият регламент, предназначен да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 45, параграф 3.“

4.

Член 14, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   При получаване на становището на Органа и неговото разглеждане, Комисията подготвя без забавяне и в срок най-късно до три месеца едно от следните:

а)

регламент относно определянето, промяната или заличаването на МДГОВ. Този регламент, предназначен да измени несъществени елементи на настоящия регламент, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 45, параграф 4. Поради наложителни причини за спешност Комисията може да прибегне до процедурата по спешност, посочена в член 45, параграф 5, за да осигури високо равнище на защита на потребителите;

б)

решение за отказ по подаденото заявление, което се приема в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 45, параграф 2.“

5.

Член 15, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Ако е определена временна МДГОВ, както е предвидено в параграф 1, буква б), тя се заличава от приложение III посредством регламент в срок от една година след датата на включването или невключването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на съответното активно вещество. Този регламент, предназначен да измени несъществени елементи на настоящия регламент, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 45, параграф 4. Поради наложителни причини за спешност Комисията може да прибегне към процедурата по спешност, посочена в член 45, параграф 5, за да осигури високо равнище на защита на потребителите.

Ако обаче една или повече държави-членки поискат това, временната МДГОВ може да бъде запазена в продължение на една допълнителна година до получаването на потвърждение, че са предприети научни изследвания, необходими за обосноваването на заявление за определянето на МДГОВ. В случаите, в които се даде такова потвърждение, временната МДГОВ се запазва за допълнителен срок от две години, при условие че не са установени неприемливи опасения за безопасността на потребителите.“

6.

Член 18 се заменя със следното:

„Член 18

Спазване на МДГОВ

1.   Продуктите, включени в приложение I, не могат да съдържат, от момента на тяхното пускане на пазара като храни или фуражи или от момента на тяхното даване за храна на животните, остатъчни вещества пестициди, надхвърлящи:

а)

определените в приложения II и III МДГОВ за тези продукти;

б)

0,01 mg/kg за продуктите, за които в приложения II или III не са определени специални МДГОВ, или за активни вещества, които не са включени в приложение IV, освен ако не са определени различни стойности по подразбиране за дадено активно вещество, като същевременно се вземат предвид съществуващите рутинни аналитични методи. Тези стойности по подразбиране се включват в приложение V. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 45, параграф 4. Поради наложителни причини за спешност Комисията може да прибегне да процедурата по спешност, посочена в член 45, параграф 5, за да осигури високо равнище на защита на потребителите.

2.   Държавите-членки не могат да забраняват или да възпрепятстват на своя територия пускането на пазара или даването за храна на животни, използвани за производството на храни, на продуктите, включени в приложение I, на основание, че тези продукти съдържат остатъчни вещества пестициди, при условие че:

а)

тези продукти отговарят на изискването на параграф 1 и член 20; или

б)

активното вещество е включено в приложение IV.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да разрешат, като следствие от обработката с дезинфекционни средства след прибирането на реколтата на тяхна територия, равнища за остатъчни количества от активни вещества, надхвърлящи определените в приложения II и III максимално допустими граници за продукти, включени в приложение I, ако съчетанията активни вещества/продукти са включени в приложение VII, при условие че:

а)

тези продукти не са предназначени за непосредствена консумация;

б)

са налице необходимите контролни механизми, които да гарантират, че подобни продукти не могат да се предоставят на крайния ползвател или потребител, ако те се доставят пряко на този потребител, докато равнищата на остатъчните вещества престанат да надхвърлят максимално допустимите граници, определени в приложения II или III;

в)

останалите държави-членки и Комисията са информирани относно предприетите мерки.

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент и за определяне на съчетания активни вещества/продукти, включени в приложение VII, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 45, параграф 3.

4.   При изключителни обстоятелства, и по-специално вследствие на използването на продукти за растителна защита в съответствие с член 8, параграф 4 от Директива 91/414/ЕИО или при изпълнение на задълженията, предвидени в Директива 2000/29/ЕО (6), държава-членка може да разреши на своя територия пускането на пазара и/или даването за храна на животни на третирани храни или фуражи, които не съответстват на изискванията на параграф 1, при условие че подобни храни или фуражи не водят до неприемливи рискове. Останалите държави-членки, Комисията и Органът незабавно се уведомяват за такива разрешения, заедно с надлежна оценка на риска, с цел те да бъдат разгледани без ненужно забавяне, с оглед определянето на временна МДГОВ за определен период или с оглед предприемането на някакви други необходими мерки във връзка с подобни продукти. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 45, параграф 4. Поради наложителни причини за спешност Комисията може да прибегне до процедурата по спешност, посочена в член 45, параграф 5, за да осигури високо равнище на защита на потребителите.

7.

Член 20, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Специфични фактори на концентрация или на разтворимост при определени преработвателни и/или смесителни дейности или за определени преработени и/или съставни продукти могат да се включат в списъка в приложение VI. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 45, параграф 3.“

8.

Член 21, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   МДГОВ за продуктите, включени в приложение I, се определят за пръв път и се изброяват в приложение II, включващо МДГОВ, предвидени по директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО, като се вземат предвид критериите, изброени в член 14, параграф 2 от настоящия регламент. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 45, параграф 3.“

9.

Член 22, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Временни МДГОВ за активните вещества, за чието включване или невключване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО още не е взето решение, се определят за пръв път и се включват в приложение III към настоящия регламент, освен ако не са вече включени в приложение II, като се взема предвид информацията, предоставена от държавите-членки, а когато е целесъобразно, и мотивираното становище, предвидено в член 24, посочените в член 14, параграф 2 фактори и следните МДГОВ:

а)

оставащите МДГОВ в приложението към Директива 76/895/ЕИО; и

б)

националните МДГОВ, които до този момент не са хармонизирани.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 45, параграф 3.“

10.

Член 27, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му и за определяне на методите за вземане на проби, необходими за извършването на подобен контрол на остатъчните вещества от пестициди в продуктите, различни от предвидените в Директива 2002/63/ЕО (7), се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 45, параграф 3 от настоящия регламент.

11.

Член 45 се заменя със следното:

„Член 45

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Постоянен комитет по проблемите на хранителната верига и здравето на животните, създаден съгласно член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5a, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4.   При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б), и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в) и параграф 4, букви б) и д) от Решение 1999/468/ЕО, се определят съответно на два месеца, един месец и два месеца.

5.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6, и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

12.

Член 46 се заменя със следното:

„Член 46

Мерки за прилагане

1.   Мерки за прилагане, които гарантират еднообразното прилагане на настоящия регламент, документация с технически указания за подпомагане на неговото прилагане и подробни правила относно научните данни, необходими за определяне на МДГОВ, се приемат или могат да бъдат изменяни в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 45, параграф 2, като при необходимост се взима предвид становището на Органа.

2.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент и отнасящи се до определянето или изменението на датите, посочени в член 23, член 29, параграф 2, член 30, параграф 2, член 31, параграф 1 и член 32, параграф 5, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 45, параграф 3, като при необходимост се взима предвид становището на Органа.“

13.

Член 49 се заменя със следния текст:

„Член 49

Преходни мерки

1.   Изискванията на глава III не се прилагат за продукти, произведени или внесени законосъобразно в Общността преди датата, посочена в член 50, втори параграф.

При все това, за да се гарантира високо равнище на защита на потребителите, могат да се вземат подходящи мерки по отношение на тези продукти. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 45, параграф 5.

2.   Ако е необходимо за осигуряване на нормалната пазарна реализация, преработка и консумация на продуктите, могат да се предвидят по-нататъшни преходни мерки за прилагането на определени МДГОВ, предвидени в членове 15, 16, 21, 22 и 25. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му и които не засягат задължението да се гарантира високо равнище на защита на потребителите, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 45, параграф 4.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 29 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 178/2006 на Комисията (ОВ L 29, 2.2.2006 г., стр. 3).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(5)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.

(6)  Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Директива 2007/41/ЕО на Комисията (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 51).“

(7)  Директива 2002/63/ЕО на Комисията от 11 юли 2002 г. относно определяне на методи на Общността за вземане на проби за официалния контрол на остатъци от пестициди във и върху продукти от растителен и животински произход и за отмяна на Директива 79/700/ЕИО (ОВ L 187, 16.7.2002 г., стр. 30).“


9.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/72


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 300/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2), в светлината на съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 16 януари 2008 г.,

като имат предвид, че:

(1)

За да се защитят лицата и стоките в рамките на Европейския съюз, актове на незаконна намеса в гражданско въздухоплавателно средство, които застрашават сигурността на гражданското въздухоплаване, следва да се предотвратят чрез установяване на общи правила за защита на сигурността в гражданското въздухоплаване. Тази цел следва да бъде постигната чрез определянето на общи правила и общи основни стандарти за сигурност на въздухоплаването, както и на механизми за контрол на спазването им.

(2)

Желателно е, в интерес на общата сигурност на гражданското въздухоплаване, да се създаде основа за общо тълкуване на приложение 17 към Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване от 7 декември 1944 г.

(3)

Регламент (ЕО) № 2320/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. за утвърждаване на общи правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване (3) беше приет в резултат на събитията от 11 септември 2001 г. в Съединените щати. В областта на сигурността на гражданското въздухоплаване е необходим общ подход и следва да се обмисли най-ефективният начин за предлагане на помощ след терористични актове, които предизвикват значителни последици в областта на транспорта.

(4)

Съдържанието на Регламент (ЕО) № 2320/2002 следва да бъде преразгледано в светлината на придобития опит и самият регламент следва да бъде отменен и заменен с настоящия регламент, като се търсят опростяване, хармонизиране и изясняване на съществуващите правила и подобряване на равнищата на сигурност.

(5)

Като се има предвид необходимостта от повече гъвкавост при приемане на мерки и процедури за сигурност, които да отговарят на преценките за нарастването на риска, и за да стане възможно въвеждането на нови технологии, настоящият регламент следва да установи основните принципи на това, което трябва да се направи, за да се опази гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса, без да навлиза в технически и процедурни подробности за начина на тяхното осъществяване.

(6)

Настоящият регламент следва да се прилага спрямо обслужващи гражданското въздухоплаване летища, разположени на територията на дадена държава-членка, спрямо оператори, предоставящи услуги в такива летища, и спрямо образувания, предоставящи стоки и/или услуги във или посредством такива летища.

(7)

Без да се засягат Конвенцията за престъпленията и някои други действия, извършвани на борда на въздухоплавателните средства (Токио, 1963 г.), Конвенцията за борба с незаконното завладяване на самолети (Хага, 1970 г.) и Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на гражданското въздухоплаване (Монреал, 1971 г.), настоящият регламент следва също да урежда мерките за сигурност, които да се прилагат от въздушните превозвачи от Общността на борда на въздухоплавателните средства или по време на полет.

(8)

Всяка държава-членка си запазва компетенцията да решава дали да използва служители по сигурността по време на полет във въздухоплавателни средства, регистрирани в тази държава-членка, и във въздухоплавателните средства на въздушните превозвачи, лицензирани от нея, както и да направи необходимото, в съответствие с параграф 4.7.7 от приложение 17 към Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване и съгласно условията на тази конвенция, въпросните служители да са правителствен персонал, специално подбран и обучен с отчитане на необходимите аспекти на сигурност и безопасност на борда на въздухоплавателно средство.

(9)

Различните видове гражданско въздухоплаване не носят непременно едно и също равнище на заплаха. При определяне на общи основни стандарти за сигурност във въздухоплаването следва да се вземат предвид размерът на въздухоплавателното средство, естеството на дейността и/или честотата на дейностите в летищата с оглед допускане на изключения.

(10)

На държавите-членки следва също така да бъде позволено, на основата на оценка на риска, да прилагат по-строги мерки от тези, постановени в настоящия регламент.

(11)

Третите държави могат да изискват прилагането на мерки, различни от изложените в настоящия регламент, по отношение на полетите от летище в някоя държава-членка до или над въпросната трета държава. Все пак, без да се засягат каквито и да е двустранни споразумения, по които Общността е страна, следва Комисията да има възможност да разглежда мерките, изисквани от третата държава.

(12)

Въпреки че в рамките на една държава-членка може да съществуват две или повече структури, които се занимават със сигурността на въздухоплаването, всяка държава-членка следва да определи единствен орган, който да отговаря за координирането и контрола върху прилагането на стандартите за сигурност.

(13)

За да се определят отговорностите за прилагане на общи основни стандарти за сигурност на въздухоплаването и за да се опише какви мерки се изискват от операторите и другите образувания за тази цел, всяка държава-членка следва да разработи национална програма за сигурност на гражданското въздухоплаване. Освен това всеки летищен оператор, въздушен превозвач и субект, прилагащ стандарти за сигурност на въздухоплаването, следва да разработи, прилага и поддържа програма за сигурност с оглед спазването както на настоящия регламент, така и на всяка съществуваща национална програма за сигурност на гражданското въздухоплаване.

(14)

За да наблюдава спазването на настоящия регламент и на националната програма за сигурност на гражданското въздухоплаване, всяка държава-членка следва да разработи и осигури прилагането на национална програма за проверка на равнището и качеството на сигурността на гражданското въздухоплаване.

(15)

За проследяване на прилагането на настоящия регламент от държавите-членки и също така за да се направят препоръки за подобряване сигурността на въздухоплаването, Комисията следва да провежда проверки, включително и необявени предварително.

(16)

Като общо правило Комисията следва да публикува мерките, които пряко засягат пътниците. Изпълнителните актове, които определят общи мерки и процедури за прилагане на общи основни стандарти за сигурност на въздухоплаването и които съдържат поверителна информация за сигурността, заедно с докладите от проверките на Комисията и отговорите от съответните органи, следва да се смятат за класифицирана информация на ЕС по смисъла на Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 29 ноември 2001 г., за изменение на вътрешния ѝ процедурен правилник (4). Тези документи не следва да бъдат публикувани, а следва да бъдат поставени на разположение само на онези оператори и образувания, които имат законен интерес.

(17)

Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на реда и условията за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(18)

По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на общи мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от общите основни стандарти чрез допълването им, за определяне на критерии, които да позволят на държавите-членки да допускат изключения от общите основни стандарти и да приемат алтернативни мерки за сигурност, както и за приемане на спецификации за националните програми за контрол на качеството. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(19)

Когато поради наложителни причини за спешност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да прибегне до процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на общи правила за опазване на гражданското въздухоплаване.

(20)

Следва да се изведе на преден план целта за „едноетапна проверка“ за всички полети в рамките на Европейския съюз.

(21)

Освен това не следва да е необходимо да бъдат повторно проверявани пътници и/или техният багаж, пристигащи от трети държави, чиито стандарти за сигурност на въздухоплаването са равностойни на предвидените в настоящия регламент. Следователно, без да се засяга правото на всяка държава-членка да прилага по-строги мерки и без да се засягат съответните компетенции на Общността и на държавите-членки, следва да се насърчават решения на Комисията и, когато е необходимо, споразумения между Общността и трети държави, с които се признава, че прилаганите в третата държава стандарти за сигурност са равностойни на общите стандарти, тъй като те улесняват едноетапната проверка.

(22)

Настоящият регламент не засяга прилагането на правилата за безопасност на въздухоплаването, включително тези, които се отнасят до транспортирането на опасни стоки.

(23)

Следва да се предвидят санкции за нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент. Тези санкции, които могат да бъдат от граждански или административноправен характер, следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(24)

Министерската декларация относно летището в Гибралтар, договорена в Кордоба на 18 септември 2006 г. по време на първата министерска среща на Форума за диалог относно Гибралтар, ще замени Съвместната декларация за летище Гибралтар, направена в Лондон на 2 декември 1987 г., и цялостното ѝ спазване ще се смята за спазване на декларацията от 1987 г.

(25)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно опазване на гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса и предоставяне на основа за общо тълкуване на приложение 17 към Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради обхвата и въздействието на настоящия регламент, могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цели

1.   Настоящият регламент определя общи правила за защита на гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса, които застрашават сигурността на гражданското въздухоплаване.

Той също така предоставя основа за общо тълкуване на приложение 17 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписана в Чикаго.

2.   Средствата за постигане на целите, посочени в параграф 1, са:

а)

определяне на общи правила и общи основни стандарти за сигурност на въздухоплаването;

б)

механизми за контрол на спазването им.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за:

а)

всички летища или части от летища, разположени на територията на държавите-членки, които не се използват изключително за военни цели;

б)

всички оператори, включително въздушни превозвачи, които предоставят услуги в летищата, посочени в буква а);

в)

всички образувания, прилагащи стандарти за сигурност на въздухоплаването, които оперират от помещения, разположени във или извън помещенията на летището, и предоставят стоки и/или услуги във или посредством летищата, посочени в буква а).

2.   Подразбира се, че прилагането на настоящия регламент за летище Гибралтар няма да накърни съответните правни позиции на Кралство Испания и Обединеното кралство по отношение на спора за суверенитет над територията, на която е разположено летището.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент:

1.

„гражданско въздухоплаване“ означава всяка въздухоплавателна операция, извършена от гражданско въздухоплавателно средство, с изключение на операциите, извършени от държавните въздухоплавателни средства, посочени в член 3 от Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване;

2.

„сигурност на въздухоплаването“ означава комбинацията от мерки и човешки и материални ресурси, предназначени да защитят гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса, които застрашават сигурността на гражданското въздухоплаване;

3.

„оператор“ означава лице, организация или предприятие, ангажирано или предлагащо да се ангажира с въздушнотранспортна операция;

4.

„въздушен превозвач“ означава въздушнотранспортно предприятие, притежаващо валиден лиценз за дейност или еквивалент на такъв;

5.

„въздушен превозвач от Общността“ означава въздушен превозвач с валиден лиценз за осъществяване на дейност, който му е издаден от държава-членка в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи (6);

6.

„образувание“ означава лице, организация или предприятие, различни от оператор;

7.

„забранени предмети“ означава оръжия, експлозиви или други опасни устройства, предмети или вещества, които могат да бъдат използвани за извършване на акт на незаконна намеса, който застрашава сигурността на гражданското въздухоплаване;

8.

„проверка“ означава прилагане на технически или други средства, предназначени да идентифицират и/или откриват забранени предмети;

9.

„контрол по сигурността“ означава прилагането на средства, с които може да се предотврати въвеждането на забранени предмети;

10.

„контрол на достъпа“ означава прилагането на средства, с които може да бъде предотвратен достъпът на лица или превозни средства, или и двете, които нямат разрешение за достъп;

11.

„съоръжение за излитане и кацане“ означава зоната за придвижване на летището, прилежащите терени и сгради или части от тях, достъпът до които е ограничен;

12.

„охраняеми граници“ означава онези части от летището, прилежащите терени и сгради или части от тях, които не са част от съоръжението за излитане и кацане;

13.

„зона с ограничен достъп“ означава зоната откъм съоръжението за излитане и кацане на летището, където освен ограничаване на достъпа се прилагат и други стандарти за сигурност на въздухоплаването;

14.

„демаркирана зона“ означава зона, която е отделена посредством средства за контрол на достъпа или от зоните за сигурност, или, ако самата демаркирана зона е и зона за сигурност, от другите зони за сигурност на летището;

15.

„цялостна проверка“ означава отчетена проверка на самоличността и миналото на дадено лице, включително съдебното му досие, като част от преценката дали лицето следва да получи достъп без охрана до обезопасени зони с ограничен достъп;

16.

„трансферни пътници, багаж, товар или поща“ означава пътници, багаж, товар или поща, заминаващи с въздухоплавателно средство, различно от това, с което са пристигнали;

17.

„транзитни пътници, багаж, товар или поща“ означава пътници, багаж, товар или поща, заминаващи със същото въздухоплавателно средство, с което са пристигнали;

18.

„потенциален нарушител“ означава пътник, който или бива депортиран, или е лице, смятано за неподлежащо на достъп по причини, отнасящи се до имиграцията, или е лице, задържано въз основа на законно разпореждане;

19.

„ръчен багаж“ означава багаж, предназначен за пренос в салона за пътници на въздухоплавателното средство;

20.

„регистриран багаж“ означава багаж, предназначен за пренос в багажното помещение на въздухоплавателното средство;

21.

„придружен регистриран багаж“ означава багаж, превозван във въздухоплавателното средство, който е регистриран за полет от пътник, пътуващ на борда на същото въздухоплавателно средство;

22.

„поща на въздушен превозвач“ означава поща, източникът и дестинацията на която са въздушни превозвачи;

23.

„материали на въздушен превозвач“ означава материали, източникът и дестинацията на които са въздушни превозвачи или се ползват от такива;

24.

„поща“ означава пратки на кореспонденция и други предмети, различни от пощата на въздушния превозвач, предоставени от и предназначени за доставка в пощенските служби съгласно правилата на Всемирния пощенски съюз;

25.

„товар“ означава всякаква собственост, предназначена за пренасяне на въздухоплавателно средство, различна от багаж, поща, поща на въздушния превозвач, материали на въздушния превозвач и продоволствия за полета;

26.

„пълноправен контрольор“ означава въздушен превозвач, агент, товароизпращач или друго образувание, което осигурява контрола на сигурността по отношение на товара или пощата;

27.

„познат изпращач“ означава изпращач, който предоставя товар или поща за своя собствена сметка и чиито процедури отговарят на общите правила и стандарти за сигурност, които са достатъчни за допускане на товара или пощата за пренасяне от всякакво въздухоплавателно средство;

28.

„регистриран изпращач“ означава изпращач, който предоставя товар или поща за своя собствена сметка и чиито процедури отговарят на общите правила и стандарти за сигурност, които са достатъчни за допускане на товара до товарни въздухоплавателни средства или на пощата до пощенски въздухоплавателни средства;

29.

„проверка за сигурност на въздухоплавателното средство“ означава проверка на тези от вътрешните части на въздухоплавателното средство, до които е възможно да са имали достъп пътници, както и проверка на багажното отделение за евентуално откриване на забранени предмети и незаконна намеса във въздухоплавателното средство;

30.

„претърсване за сигурност на въздухоплавателното средство“ означава оглед на вътрешните и външните достъпни части на въздухоплавателното средство с цел откриване на забранени предмети и незаконна намеса, които застрашават сигурността на въздухоплавателното средство;

31.

„служител по сигурността на полета“ означава лице, наето от дадена държава да пътува на въздухоплавателно средство на лицензиран от нея въздушен превозвач с цел защита на това средство и неговите пътници от актове на незаконна намеса, които застрашават сигурността на полета.

Член 4

Общи основни стандарти

1.   Общите основни стандарти за опазване на гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса, които застрашават сигурността на гражданското въздухоплаване, са изложени в приложението.

Допълнителни общи основни стандарти, непредвидени при влизането в сила на настоящия регламент, следва да се добавят към приложението в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора.

2.   Общите мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от общите основни стандарти, посочени в параграф 1, чрез допълването им, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 3.

Тези общи мерки се отнасят до:

а)

допустимите методи на проверка;

б)

категориите предмети, които могат да бъдат забранени;

в)

по отношение на контрола на достъпа — основанията да се разреши достъп до съоръжението за излитане и кацане и до зоните с ограничен достъп;

г)

допустимите методи за проверка на превозни средства, проверка за сигурност и претърсване за сигурност на въздухоплавателни средства;

д)

критериите за признаване за равностойни на стандартите за сигурност на трети държави;

е)

условията, при които товари и поща се проверяват или подлагат на друг контрол за сигурност, както и до процеса на одобряване или определяне на пълноправните контрольори, познатите изпращачи и регистрираните изпращачи;

ж)

условията, при които поща и материали на въздушен превозвач се проверяват или подлагат на друг контрол за сигурност;

з)

условията, при които стоките, предназначени за полета или за летището, се проверяват или подлагат на друг контрол за сигурност, както и до процеса на одобряване или определяне на пълноправните доставчици и познатите доставчици;

и)

критериите за определяне на критичните части на зоните с ограничен достъп;

й)

критериите за набиране на персонал и методите на обучение;

к)

условията, при които може да се прилагат специални процедури за сигурност или да се освобождава от контрол за сигурност; и

л)

всички общи мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от общите основни стандарти, посочени в параграф 1, като ги допълват, и които не са предвидени към датата на влизане в сила на настоящия регламент.

При неотложни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 19, параграф 4.

3.   Подробните мерки за въвеждането на общите основни стандарти, посочени в параграф 1, и общите мерки, посочени в параграф 2, се определят в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 19, параграф 2.

Те включват:

а)

изисквания и процедури за проверка;

б)

списък на забранените предмети;

в)

изисквания и процедури за контрол на достъпа;

г)

изисквания и процедури за проверка на превозни средства, проверка за сигурност и претърсване за сигурност на въздухоплавателни средства;

д)

решения за признаване за равностойни на стандартите за сигурност, прилагани в трети държави;

е)

по отношение на товара и пощата — процедури за одобряване или определяне на пълноправните контрольори, познатите изпращачи и регистрираните изпращачи и на задълженията, изпълнявани от тях;

ж)

изисквания и процедури за контрол за сигурност на поща и материали на въздушен превозвач;

з)

по отношение на стоките, предназначени за полета или за летището — процедури за одобряване или определяне на пълноправните доставчици и познатите доставчици и на задълженията, изпълнявани от тях;

и)

определянето на критичните части на зоните с ограничен достъп;

й)

изискванията за подбор и обучение на персонала;

к)

специални процедури за сигурност или освобождаване от контрол за сигурност;

л)

технически спецификации и процедури за одобряване и използване на оборудване за сигурност; и

м)

изисквания и процедури за действие относно потенциалните нарушители.

4.   Чрез изменение на настоящия регламент с решение в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 3, Комисията определя критерии, които да позволят на държавите-членки да допускат изключения от общите основни стандарти, посочени в параграф 1, и да приемат алтернативни мерки за сигурност, осигуряващи адекватно равнище на защита въз основа на оценка на местния риск. Такива алтернативни мерки са мотивирани от съображения, отнасящи се до размера на въздухоплавателното средство, или от съображения, отнасящи се до естеството, мащаба или честотата на операциите или на други свързани с тях дейности.

При неотложни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 19, параграф 4.

Държавите-членки информират Комисията за такива мерки.

5.   Държавите-членки гарантират прилагането на тяхна територия на общите основни стандарти, посочени в параграф 1. Когато дадена държава-членка има основания да смята, че равнището на сигурност на въздухоплаването е компрометирано поради нарушаване на мерките за сигурност, тя обезпечава своевременното предприемане на подходящи действия за отстраняване на тези нарушения и осигуряване на постоянна сигурност на гражданското въздухоплаване.

Член 5

Разходи за сигурност

При условията на съответните разпоредби на общностното право всяка държава-членка може да определи при какви обстоятелства и в каква степен разходите по мерките за сигурност, взети съгласно настоящия регламент с оглед защитата на гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса, следва да се поемат от държавата, летищните образувания, въздушните превозвачи, други отговорни агенции или ползвателите. По целесъобразност и в съответствие с общностното право държавите-членки могат да участват заедно с ползвателите в разходите за по-строгите мерки за сигурност, взети съгласно настоящия регламент. Доколкото това е практически приложимо, всички такси или трансфери на разходи за сигурност са пряко свързани с разходите за предоставяне на съответните услуги по сигурност и са предназначени да покрият не повече от съответните разходи.

Член 6

По-строги мерки, прилагани от държавите-членки

1.   Държавите-членки могат да прилагат по-строги мерки от общите основни стандарти, посочени в член 4. При това те действат на основата на оценка на риска и в съответствие с общностното право. Тези мерки са подходящи, обективни, недискриминационни и пропорционални на риска, поради който са предприети.

2.   Държавите-членки информират Комисията за такива мерки възможно най-бързо след прилагането им. Веднага след получаването на такава информация Комисията я предава на останалите държави-членки.

3.   Държавите-членки не са задължени да информират Комисията, когато съответните мерки са ограничени до даден полет на определена дата.

Член 7

Мерки за сигурност, изисквани от трети държави

1.   Без да се засягат всякакви двустранни споразумения, по които Общността е страна, държава-членка нотифицира Комисията за мерките, изисквани от трета държава, ако тези мерки се отличават от общите основни стандарти, посочени в член 4, по отношение на полети от летище в държава-членка до или над съответната трета държава.

2.   По искане на съответната държава-членка или по собствена инициатива Комисията разглежда прилагането на изложените в параграф 1 мерки и може, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 19, параграф 2, да изготви подходящ отговор до съответната трета държава.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат, ако:

а)

съответната държава-членка прилага посочените мерки в съответствие с член 6; или

б)

изискването на третата държава е ограничено до даден полет на определена дата.

Член 8

Сътрудничество с Международната организация за гражданско въздухоплаване

Без да се засягат разпоредбите на член 300 от Договора, Комисията може да сключи меморандум за разбирателство по отношение на одити с Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICАО), с цел да се избегне дублиране на наблюдението на държавите-членки във връзка със спазването от тяхна държава на приложение 17 към Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване.

Член 9

Компетентен орган

Когато в една държава-членка две или повече структури на властта са ангажирани със сигурността на гражданското въздухоплаване, тази държава-членка определя един орган (наричан по-долу „компетентният орган“), който да отговаря за координирането и наблюдението на прилагането на общите основни стандарти, посочени в член 4.

Член 10

Национална програма за сигурност на гражданското въздухоплаване

1.   Всяка държава-членка разработва, прилага и поддържа национална програма за сигурност на гражданското въздухоплаване.

В тази програма се определят отговорностите за прилагането на общите основни стандарти, посочени в член 4, и се описват мерките, които се изискват за тази цел от операторите и образуванията.

2.   Компетентният орган предоставя в писмена форма, въз основа на принципа „необходимост от информация“, съответстващи части от националната програма за сигурност на гражданското въздухоплаване на операторите и образуванията, за които той смята, че имат законен интерес.

Член 11

Национална програма за контрол на качеството

1.   Всяка държава-членка разработва, прилага и поддържа национална програма за контрол на качеството.

Тази програма позволява на държавата-членка да проверява качеството на сигурността на гражданското въздухоплаване с оглед проследяване спазването на настоящия регламент, както и на националната програма за сигурност на гражданското въздухоплаване.

2.   Спецификациите за националната програма за контрол на качеството се приемат посредством изменение на настоящия регламент, като се прибавя приложение в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 3.

При неотложни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 19, параграф 4.

Програмата позволява бързото откриване и коригиране на недостатъците. Тя гарантира също така поддържането на пряко постоянно наблюдение на всички летища, оператори и образувания, отговорни за прилагането на стандартите за сигурност във въздухоплаването, които са разположени на територията на съответната държава-членка, от или под надзора на компетентния орган.

Член 12

Програма за сигурност на летището

1.   Всеки оператор на летище разработва, прилага и поддържа програма за сигурност на летището.

Тази програма описва методите и процедурите, които трябва да се следват от оператора на летището, за да се отговори на изискванията на настоящия регламент, както и на националната програма за сигурност на гражданското въздухоплаване на държавата-членка, в която се намира летището.

Програмата включва разпоредби за вътрешен контрол на качеството, в които се описват начините за контрол на прилагането на тези методи и процедури от оператора на летището.

2.   Програмата за сигурност на летището се представя пред компетентния орган, който при необходимост може да предприеме по-нататъшни действия.

Член 13

Програма за сигурност на въздушния превозвач

1.   Всеки въздушен превозвач разработва, прилага и поддържа програма за сигурност на въздушния превозвач.

Тази програма описва методите и процедурите, които трябва да се следват от въздушния превозвач, за да се отговори на изискванията на настоящия регламент, както и на националната програма за сигурност на гражданското въздухоплаване на държавата-членка, от която той предоставя услуги.

П