ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 92

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
3 април 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 302/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 303/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на компании и персонал по отношение на стационарни хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани парникови газове ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕО) № 304/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на търговски дружества и служители по отношение на стационарните противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи някои флуорирани парникови газове ( 1 )

12

 

*

Регламент (ЕО) № 305/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители по отношение на извличането на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение ( 1 )

17

 

*

Регламент (ЕО) № 306/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители, извършващи извличане от съоръжения на някои разтворители на базата на флуорирани парникови газове ( 1 )

21

 

*

Регламент (ЕО) № 307/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания за програми за обучение и на условия за взаимно признаване на атестати за обучение на служители по отношение на климатичните инсталации на някои моторни превозни средства, съдържащи някои флуорирани парникови газове ( 1 )

25

 

*

Регламент (ЕО) № 308/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на формата на уведомленията за програмите на държавите-членки за обучение и сертифициране ( 1 )

28

 

*

Регламент (ЕО) № 309/2008 на Комисията от 2 април 2008 година относно регистрацията на наименованиe в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (ЗНП))

35

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/285/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 март 2008 година относно спешна ваксинация срещу нископатогенна инфлуенца по птиците при зеленоглавите патици в Португалия и някои мерки, ограничаващи движението на такива домашни птици и техните продукти (нотифицирано под номер C(2008) 1077)

37

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 163/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 г. относно разрешение на препарата лантаниев карбонат октахидрат (Lantharenol) като фуражна добавка (ОВ L 50, 23.2.2008 г.)

40

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

3.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 302/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 април 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 3 април 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 април 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 2 април 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

63,1

MA

43,8

TN

125,1

TR

115,3

ZZ

86,8

0707 00 05

JO

178,8

MA

140,9

TR

197,7

ZZ

172,5

0709 90 70

MA

49,6

TR

87,5

ZZ

68,6

0805 10 20

EG

45,9

IL

55,4

MA

59,2

TN

58,0

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

133,1

ZA

138,5

ZZ

110,6

0808 10 80

AR

83,4

BR

80,2

CA

80,7

CL

88,2

CN

86,1

MK

52,8

US

114,1

UY

63,4

ZA

91,2

ZZ

82,2

0808 20 50

AR

77,5

CL

84,0

CN

62,8

ZA

97,3

ZZ

80,4


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


3.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 303/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 април 2008 година

за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на компании и персонал по отношение на стационарни хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани парникови газове

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (1), и по-специално член 5, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

По смисъла на изискванията на Регламент (ЕО) № 842/2006 е необходимо да бъдат определени правила относно квалификацията на персонала, извършващ дейности на мястото на експлоатация на оборудване, съдържащо някои флуорирани парникови газове, които дейности потенциално могат да повлияят на тяхното изтичане.

(2)

Следва да бъдат предвидени различни категории сертифициран персонал, за да се гарантира, че персоналът е квалифициран за извършваните от него дейности, като същевременно се избегнат непропорционални разходи.

(3)

На персонала, който все още не е сертифициран, но е включен в обучителен курс с цел придобиване на сертификат, следва да бъде разрешено за ограничен период от време да поеме извършването на такива дейности, за които се изисква сертифициране, за да придобие необходимите му за изпита практически умения, при условие че бъде под контрола на сертифициран персонал.

(4)

На персонала, квалифициран да извършва спояване, запояване и заваряване, следва да бъде разрешено да извършва тези специализирани дейности във връзка с една от дейностите, за които се изисква сертифициране, при условие че ще бъде под контрола на сертифициран персонал.

(5)

Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (2) определя техническите изисквания за компании, предприемащи дейности по обработка и съхраняване на отпадъчни съоръжения в предприятия за преработка, включително, inter alia, оборудване за хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи. Необходимото ниво на квалификация на персонала, който извлича хладилния агент от такива съоръжения, е по-ниско в сравнение с нивото, необходимо за персонала, извършващ извличане на място, поради видовете оборудване за автоматизирано извличане, налично в съоръженията за обработка на изведени от експлоатация хладилни системи.

(6)

В редица държави-членки понастоящем няма подходящи системи за обучение и сертифициране. Следователно трябва да бъде разрешен ограничен период от време, през който персоналът и компаниите да получат сертификати.

(7)

С цел да се избегне прекомерна административна тежест, следва да се позволи изграждането на система за сертифициране въз основа на съществуващи квалификационни схеми, при условие че уменията и познанията, които обхваща съответната система за квалификация, отговарят на минималните стандарти, предвидени в настоящия регламент.

(8)

Изпитът е ефективно средство за проверка на способностите на кандидата да извършва правилно дейности, които могат пряко да причинят теч, както и тези, които могат косвено да причинят теч.

(9)

За да се даде възможност за обучение и сертифициране на персонала, работещ понастоящем в областите, обхванати от настоящия регламент, без прекъсване на професионалната му дейност, е необходим подходящ временен период, през който сертифицирането следва да се основава на съществуващите схеми за квалификация и професионален опит.

(10)

Официално назначени органи за оценяване и сертифициране следва да осигурят спазване на минималните изисквания, определени в настоящия регламент, и по този начин да допринесат за ефективното и ефикасно взаимно признаване на сертификати в цялата Общност.

(11)

Взаимното признаване не следва да бъде прилагано за временните сертификати, тъй като изискванията за тяхното получаване могат да бъдат значително по-ниски от съществуващите изисквания в някои държави-членки.

(12)

Информация относно системата за сертифициране, издаваща сертификати, подлежащи на взаимно признаване, следва да бъде съобщена на Комисията във формата, определен от Регламент (ЕО) № 308/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на формата на уведомленията за програмите на държавите-членки за обучение и сертифициране (3). Информацията относно временните схеми за сертифициране следва да бъде съобщена на Комисията.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден на основание член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета (4),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява минималните изисквания за сертифициране, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 842/2006 във връзка със стационарни хладилни и климатични системи и за топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани парникови газове, както и условията за взаимно признаване на сертификати, издадени в съответствие с тези изисквания.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент следва да се прилага за персонал, извършващ следните дейности:

а)

проверка за течове на приложения, съдържащи 3 kg или повече флуорирани парникови газове, и на приложения, съдържащи 6 kg или повече флуорирани парникови газове, с херметизирани системи, които са етикетирани като такива;

б)

извличане;

в)

монтаж;

г)

поддръжка или сервизно обслужване.

2.   Той следва да се прилага за компании, извършващи следните дейности:

а)

монтаж;

б)

поддръжка или сервизно обслужване.

3.   Настоящият регламент не следва да бъде прилаган за всякакви производствени и ремонтни дейности, предприемани в обекти на производителя на стационарни хладилни и климатични системи или топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани парникови газове.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент следва да се прилагат следните определения:

1.

„монтаж“ означава свързването на две или повече части от оборудване или вериги, съдържащи или предназначени да съдържат флуориран парников газ като хладилен агент, с цел монтиране на система на мястото, където тя ще функционира, включително и дейността по свързването на проводите за хладилния агент на системата, за да се затвори хладилният контур, независимо дали е необходимо зареждане на системата след монтажа;

2.

„поддръжка или сервизно обслужване“ означава всички дейности, с изключение на извличането и проверките за течове, определени съответно в член 2, параграф 14 и член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006, които установяват реда за прекъсване на контурите, съдържащи или предназначени да съдържат флуорирани парникови газове, по-конкретно зареждането на системата с флуорирани парникови газове, премахването на една или повече части от хладилния кръг или оборудването, повторния монтаж на две или повече части от хладилния кръг или оборудването, както и отстраняване на течове.

Член 4

Сертифициране на персонала

1.   Персоналът, който извършва дейностите, посочени в член 2, параграф 1, следва да притежава сертификат, както е посочено в член 5 или член 6 за съответната категория, както е определено в параграф 2 от настоящия член.

2.   Сертификати, които удостоверяват, че техният притежател отговаря на изискванията за извършване на една или повече от дейностите, посочени в член 2, параграф 1, следва да бъдат предоставяни на следните категории персонал:

а)

притежателите на сертификати категория I могат да извършват всички дейности, предвидени в член 2, параграф 1;

б)

притежателите на сертификати категория II могат да извършват дейностите, предвидени в член 2, параграф 1, буква a), при условие че не се налага прекъсване на хладилния кръг, съдържащ флуорирани парникови газове. Притежателите на сертификати от категория II могат да извършват дейностите, предвидени в член 2, параграф 1, букви б), в) и г), във връзка с оборудване за хладилни и климатични системи и за топлинни помпи, съдържащи по-малко от 3 kg, или ако се касае за херметично запечатани системи, които са етикетирани като такива, съдържащи по-малко от 6 kg флуорирани парникови газове;

в)

притежателите на сертификати категория III могат да извършват дейностите, предвидени в член 2, параграф 1, буква б), във връзка с оборудване за хладилни и климатични системи и за топлинни помпи, съдържащи по-малко от 3 kg, или ако се касае за херметизирани системи, етикетирани като такива, съдържащи по-малко от 6 kg флуорирани парникови газове;

г)

притежателите на сертификати категория IV могат да извършват дейностите, предвидени в член 2, параграф 1, буква a), при условие че не се налага прекъсване на хладилния кръг, съдържащ флуорирани парникови газове.

3.   Параграф 1 не следва да се прилага:

а)

за период от максимум 2 години за персонала, извършващ една от дейностите, посочени в член 2, параграф 1, и включен в обучителен курс с цел придобиване на сертификат, който обхваща съответната дейност, при условие че персоналът изпълнява тази дейност под контрола на лице, притежаващо сертификат за тази дейност;

б)

за персонала, извършващ спояване, запояване и заваряване на части от системата или част от оборудването по смисъла на една от дейностите, посочени в член 2, параграф 1, който притежава необходимата квалификация за извършване на такива дейности съгласно националното законодателство, при условие че е контролиран от лице, притежаващо сертификат за съответната дейност;

в)

за персонал, който извършва извличане на флуорирани парникови газове от оборудване, попадащо в обхвата на Директива 2002/96/ЕО, със съдържание на флуориран парников газ по-малко от 3 kg, в помещения, за които е издадено разрешително в съответствие с член 6, параграф 2 от посочената директива, при условие че персоналът е назначен от компанията, притежаваща разрешителното, и е завършил обучителен курс, който обхваща минималните умения и познания, отговарящи на категория III, дефинирана в приложението към настоящия регламент, удостоверени от свидетелство за компетентност, издадено от притежателя на разрешителното.

4.   Държавите-членки могат да решат, че параграф 1 няма да бъде прилаган за период, който следва да не просрочва датата, посочена в член 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 842/2006, за персонала, извършващ една или повече от дейностите, предвидени в член 2, параграф 1 от настоящия регламент, преди датата, посочена в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006.

Такъв персонал следва да бъде смятан за сертифициран по отношение на тези дейности за периода, посочен в първата алинея, по смисъла на изискванията на Регламент (ЕО) № 842/2006.

Член 5

Сертификати на персонала

1.   Орган за сертифициране, както е посочено в член 10, ще издава сертификат на персонала, който е издържал успешно теоретичен и практически изпит, организиран от оценяващ орган, както е посочено в член 11, покриващ минималните умения и познания за съответната категория, определени в приложението.

2.   Сертификатът следва да съдържа минимум следната информация:

а)

наименованието на органа за сертифициране, пълното име на притежателя, номер на сертификата и датата, до която е валиден, ако има такава;

б)

категорията на сертифициране на персонала, както е определена в член 4, параграф 2, и свързаните с нея дейности, които притежателят на сертификата има право да извършва;

в)

дата на издаване и подпис на издаващия.

3.   В случаите, когато съществуващата система за сертифициране, основана на изпитния метод, покрива минималните умения и познания за отделна категория, определени в приложението, и отговаря на изискванията на членове 10 и 11, но съответното свидетелство не съдържа елементите, определени в параграф 2 от настоящия член, органът за сертифициране, посочен в член 10, може да издаде сертификат на притежателя на тази квалификация за съответната категория без повторно явяване на изпит.

4.   В случаите, когато съществуващата система за сертифициране, основана на изпитния метод, отговаря на изискванията на членове 10 и 11 и частично покрива минималните умения и познания за отделна категория, определени в приложението, органите за сертифициране могат да издадат сертификат за съответната категория, при условие че кандидатът издържи допълнителен изпит по уменията и познанията, които не са покрити от съществуващото сертифициране, и бъде оценен от оценяващ орган, посочен в член 11.

Член 6

Временни сертификати на персонал

1.   Държавите-членки могат да приложат система за временно сертифициране на персонала, посочена в член 2, параграф 1, в съответствие с параграф 2 или 3 или параграфи 2 и 3 от настоящия член.

Временните сертификати, посочени в параграфи 2 и 3, имат срок на валидност най-късно до 4 юли 2011 г.

2.   Персоналът, притежаващ свидетелство, издадено съгласно съществуващите квалификационни схеми за дейностите, посочени в член 2, параграф 1, се смята за притежаващ временен сертификат.

Държавите-членки следва да определят свидетелствата, отговарящи на условията за временни сертификати за съответната категория, посочена в член 4, параграф 2.

3.   На персонала с професионален опит в дейностите, отговарящи на категориите, посочени в член 4, параграф 2, придобит преди датата, посочена в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006, следва да бъде издаден временен сертификат от орган, назначен от държавата-членка.

Временният сертификат следва да посочва категорията, определена в член 4, параграф 2, и срока на валидност.

Член 7

Сертифициране на компании

1.   Компаниите, посочени в член 2, параграф 2, следва да притежават сертификат, както е посочено в член 8 или член 9.

2.   Държавите-членки могат да решат, че параграф 1 няма да бъде прилаган за период, който не следва да завършва след датата, посочена в член 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 842/2006, за компании, занимаващи се с една или повече от дейностите, предвидени в член 2, параграф 2 от настоящия регламент, преди датата, посочена в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006.

Член 8

Сертификати на компании

1.   Орган за сертифициране, както е посочено в член 10, следва да издава сертификат на компания за една или повече от дейностите, посочени в член 2, параграф 2, при условие че тя отговаря на следните изисквания:

а)

назначаване на персонал, сертифициран в съответствие с член 5, за дейностите, изискващи сертифициране, достатъчен на брой, за да покрие очаквания обем дейности;

б)

доказване, че необходимите инструменти и процедури са на разположение на персонала, ангажиран с дейности, за които се изисква сертифициране.

2.   Сертификатът следва да съдържа минимум следната информация:

а)

наименованието на сертифициращия орган, пълното име на притежателя, номера на сертификата и датата, до която е валиден, ако има такава;

б)

дейностите, които притежателят на сертификата е оправомощен да извършва;

в)

датата на издаване и подписа на издателя.

Член 9

Временни сертификати на компании

1.   Държавите-членки могат да приложат система за временно сертифициране на компании, посочена в член 2, параграф 2, в съответствие с параграф 2 или 3 или параграфи 2 и 3 от настоящия член.

Временните сертификати, посочени в параграфи 2 и 3, имат срок на валидност най-късно до 4 юли 2011 г.

2.   Компаниите, сертифицирани съгласно съществуващите схеми за сертифициране за дейности, посочени в член 2, параграф 2, се смятат за притежаващи временен сертификат.

Държавите-членки следва да определят свидетелствата, които отговарят на изискванията за временни сертификати, за дейностите, посочени в член 2, параграф 2, които притежателят е оправомощен да извършва.

3.   На компаниите, които назначават персонал, притежаващ сертификат за дейностите, за които се изисква сертифициране за целите на член 2, параграф 2, следва да бъде издаден временен сертификат от орган, назначен от държавата-членка.

Временният сертификат следва да посочва дейностите, които притежателят му има право да извършва, както и срока на валидност.

Член 10

Орган за сертифициране

1.   Органът за сертифициране следва да бъде определен посредством национален закон или регламент или да бъде назначен от компетентните органи на държавата-членка или на други органи, които са оправомощени за това, като имащ правото да издава сертификати на персонал или компании, които изпълняват една или повече от дейностите, посочени в член 2.

Органът за сертифициране е независим и безпристрастен при извършването на своята дейност.

2.   Органът за сертифициране определя и прилага процедурите по издаването, прекратяването и отнемането на сертификати.

3.   Органът за сертифициране поддържа архив от документи, удостоверяващи статута на сертифицираното лице или компания. Този архив следва да демонстрира, че по ефективен начин е бил осъществен процес на сертифициране. Архивът следва да се пази за минимален период 5 години.

Член 11

Оценяващ орган

1.   Оценяващ орган, определен от компетентните органи на държавата-членка или от други органи, които са оправомощени за това, организира изпитите за персонала, посочен в член 2, параграф 1. Органът за сертифициране, както е посочено в член 10, може също да бъде квалифициран и като оценяващ орган.

Оценяващият орган следва да бъде независим и безпристрастен в извършването на своята дейност.

2.   Изпитите следва да бъдат планирани и структурирани по начин, който гарантира покриването на минималните умения и познания, определени в приложението.

3.   Оценяващият орган следва да приеме процедури за докладване и да съхранява протоколите, за да се даде възможност за документиране на резултатите от изпита на отделното лице и на цялостните резултати от оценяването.

4.   Оценяващият орган следва да гарантира, че назначените изпитващи лица за дадено изпитване притежават необходимите познания относно съответните изпитни методи и документи, както и подходяща компетентност в областта на изпита. Той следва също да гарантира, че необходимите оборудване, инструменти и материали са в наличност за провеждане на практическите изпити.

Член 12

Нотификация

1.   До 4 юли 2008 г. държавите-членки следва да уведомят Комисията за своето намерение да приложат система за временно сертифициране съгласно член 6 или 9, или и двата.

2.   До 4 януари 2009 г. държавите-членки следва да съобщят на Комисията, където това е приложимо, определените органи, упълномощени да издават временни сертификати, и гласуваните национални разпоредби, съгласно които документите, издадени от съществуващи системи за сертифициране, се смятат за временни сертификати.

3.   До 4 януари 2009 г. държавите-членки следва да съобщят на Комисията имената и подробна информация за връзка със сертифициращите органи за персонала и компаниите, обхванати от член 10, и за названията на сертификатите за персонал, отговарящ на изискванията на член 5, и на компаниите, отговарящи на изискванията на член 8, като се използва форматът, определен в Регламент (ЕО) № 308/2008.

4.   Държавите-членки следва да актуализират нотификацията, предадена съгласно параграф 3, със съответната нова информация и незабавно да я предоставят на Комисията.

Член 13

Условия за взаимно признаване

1.   Взаимното признаване на сертификати, издадени в други държави-членки, следва да се прилага само за сертификати, издадени в съответствие с член 5 за персонала и с член 8 за компаниите.

2.   Държавите-членки могат да изискват от притежателите на сертификати, издадени в друга държава-членка, да предоставят превод на сертификата на някой от другите официални езици на Общността.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 април 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24. Директива, изменена с Директива 2003/108/ЕО (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 106).

(3)  Вж. стр. 28 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Решение 2007/540/ЕО на Комисията (ОВ L 198, 31.7.2007 г., стр. 35).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Минимални изисквания относно уменията и познанията, които следва да бъдат обхванати от оценяващите органи

1.

Изпитът за всяка от категориите, посочени в член 4, параграф 2, следва да съдържа следното:

а)

теоретичен изпит с един или повече въпроси за проверка на дадено умение или знание, както е означено в колоните за категориите с буквата (T);

б)

практически изпит, при който кандидатът следва да изпълни съответната задача със съответните материали, инструменти и оборудване, както е означено в колоните за категориите с буквата (П).

2.

Изпитът следва да обхваща всяка една от групите умения и познания с номера 1, 2, 3, 4, 5 и 10.

3.

Изпитът следва да обхваща най-малко една от групите умения и познания с номера 6, 7, 8 и 9. Кандидатът не следва да знае преди изпита кой от тези четири елемента ще бъде използван при изпита.

4.

Ако има само една клетка в колоните за категориите, която отговаря на няколко клетки (няколко умения и познания) в колоната за познания и умения, това означава, че при изпита не е необходимо да бъдат подложени на изпитване всички умения и познания.


 

КАТЕГОРИИ

УМЕНИЯ И ПОЗНАНИЯ

I

II

III

IV

1

Основни принципи на термодинамиката

1.01

Да притежават познания по основните стандартни мерни единици съгласно ISO (Международната организация за стандартизация) за температура, налягане, маса, плътност, енергия.

T

T

T

1.02

Да разбират основната теория на хладилните системи: основни принципи на термодинамиката (ключови термини, параметри и процеси, като прегряване, страна високо налягане, топлина от сгъстяване, енталпия (топлосъдържание), хладилен ефект, страна ниско налягане, подохлаждане), свойства и термодинамични трансформации на хладилните агенти, включително разпознаване на разделно кипящи (неазеотропни) смеси и състояния на флуида.

T

T

1.03

Да използват съответните таблици и диаграми и да ги разчитат в контекста на косвените методи за проверка на течове (включително проверяване на доброто функциониране на системата): диаграма log р/h, таблици с характеристики на хладилния агент в наситено състояние, диаграма на охладителен цикъл с едностъпално сгъстяване.

T

T

1.04

Да опишат действието на основните елементи в системата (компресор, изпарител, кондензатор, термостатични разширителни вентили) и термодинамичните процеси с хладилния агент.

T

T

1.05

Да притежават познания за основния принцип на действие на следните компоненти, използвани в хладилна система, и тяхната роля и значение за предотвратяване и идентифициране на изтичане на хладилен агент: a) вентили (сферични вентили, диафрагми, регулиращи вентили, предпазни вентили), б) регулатори на температура и налягане, в) наблюдателни стъкла и индикатори за влажност, г) регулатори на размразяването, д) защити на системата, е) измервателни уреди, като термометри, ж) системи за контрол на маслото, з) резервоари за сгъстен въздух, и) отделители на течност и на масло.

2

Въздействие на хладилните агенти върху околната среда и съответни екологични нормативни актове

2.01

Да притежават основни познания за изменението на климата и за Протокола от Киото.

T

T

T

T

2.02

Да притежават основни познания за понятието потенциал за глобално затопляне (ПГЗ), използването на флуорирани парникови газове и други вещества, използвани за хладилни агенти, въздействието на емисиите от флуорирани парникови газове върху климата (подреждане според големината на техните ПГЗ) и съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 842/2006, както и съответните регламенти за прилагане на разпоредбите от настоящия регламент.

T

T

T

T

3

Проверки преди пускане в експлоатация след дълъг период на неизползване, след извършени дейности по поддръжка или сервизни дейности или по време на експлоатация

3.01

Провеждат проба под налягане, за да проверят здравината на системата.

П

П

3.02

Провеждат изпитване под налягане, за да проверят херметичността на системата.

3.03

Използват вакуумна помпа.

3.04

Вакуумират системата за отстраняване на въздуха и влагата съгласно стандартната практика.

3.05

Нанасят данните в протоколите за оборудването и попълват в протокол данните от едно или повече изпитвания и проверки, извършени по време на изпита.

T

T

4

Проверки за течове

4.01

Притежават познания относно зоните на потенциални течове на оборудването за хладилни и климатични системи и за топлинни помпи.

T

T

T

4.02

Извършват проверка на протоколите за оборудването преди проверяването за течове и идентифицират съществената информация, свързана с повтарящи се проблемни зони, за да им бъде обърнато специално внимание.

T

T

T

4.03

Извършват зрителна и ръчна проверка на цялата система в съответствие с Регламент (ЕО) № 1516/2007 на Комисията от 19 декември 2007 г. за установяване, съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарно оборудване за хладилни и климатични системи и за топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани парникови газове (1)

П

П

П

4.04

Извършват проверка за течове на системата посредством използване на косвен метод в съответствие с Регламент (ЕО) № 1516/2007 на Комисията и наръчника с инструкции за системата.

П

П

П

4.05

Използват преносими измервателни уреди, като например комплект манометри, термометри и мултимери за измерване на напрежение/ток/съпротивление в контекста на косвените методи за проверка на течове и тълкуване на измерените параметри.

П

П

П

4.06

Извършват проверка за течове в системата чрез използване на един от преките методи, посочени в Регламент (ЕО) № 1516/2007 на Комисията.

П

4.07

Извършват проверка за течове в системата чрез използване на един от преките методи, който не води до прекъсване на хладилния контур, посочен в Регламент (ЕО) № 1516/2007 на Комисията.

П

П

4.08

Използват електронно устройство за откриване на течове.

П

П

П

4.09

Нанасят данните в протоколите за оборудването.

T

T

T

5

Екологосъобразно боравене със системата и хладилния агент по време на монтаж, поддръжка, сервизно обслужване или изтегляне на хладилния агент

5.01

Свързват и разкачват измервателни уреди и тръбопроводи с минимално изпускане на емисии.

П

П

5.02

Изпразват и зареждат резервоара с хладилен агент както в течно, така и в газообразно състояние.

П

П

П

5.03

Използват уреди за извличане на хладилния агент, свързват и разкачват уредите за извличане на хл. агент при минимално изпускане на емисии.

П

П

П

5.04

Източват от системата маслото, замърсено с флуорирани парникови газове.

П

П

П

5.05

Идентифицират агрегатното състояние на хладилния агент (течно, газообразно) и състоянието му (подохладен, наситен или прегрят) преди зареждане, за да се осигурят правилният метод и количество на зареждане. Зареждат системата с хладилен агент (както в течно, така и в газообразно състояние) без загуба на хладилен агент.

П

П

5.06

Използват везна за претегляне на хладилния агент.

П

П

П

5.07

Попълват протоколите за оборудването с цялата съществена информация относно извлечения или добавения хладилен агент.

T

T

5.08

Притежават познания относно изискванията и процедурите за работа, съхранение и транспортиране на замърсени хладилни агенти и масла.

T

T

T

6

Елемент: монтаж, пускане в експлоатация и ремонт на бутални, винтови и спирални компресори, едностъпални и двустъпални

6.01

Обясняват основния принцип на действие на компресор (включително регулирането на мощността и системата за смазване) и опасностите от изтичане или изпускане на хладилен агент, свързани с него.

T

T

6.02

Правилно монтират компресор, включително оборудване за регулиране и защити, така че да не възникнат никакви течове или значително изпускане на хладилен агент, след като системата бъде пусната в експлоатация.

П

6.03

Настройват предпазните и контролните изключватели.

П

6.04

Настройват смукателните и нагнетателните вентили.

6.05

Проверяват системата за връщане на масло.

6.06

Пускат и изключват компресора и проверяват доброто му работно състояние, включително чрез измервания по време на експлоатация.

П

6.07

Изготвят доклад за състоянието на компресора, в който идентифицират всякакви проблеми в неговото функциониране, които биха могли да повредят системата и евентуално да доведат до изтичане или изпускане на хладилен агент, ако не бъдат взети съответните мерки.

T

7

Компонент: монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на кондензатори с въздушно охлаждане и с водно охлаждане

7.01

Обясняват основния принцип на действие на кондензатора и рисковете от течове, свързани с него.

T

T

7.02

Настройват регулатора за налягането на изхода на кондензатора.

П

7.03

Правилно монтират кондензатор, включително оборудване за регулиране и защита, така че да не възникнат никакви течове или значително изпускане на вещество, след като системата бъде пусната в експлоатация.

П

7.04

Настройват предпазните и контролните изключватели.

П

7.05

Проверяват нагнетателните и течностните тръбопроводи.

7.06

Отстраняват от кондензатора некондензиращите газове, като използват хладилно устройство за обезгазяване.

П

7.07

Пускат и изключват кондензатора и проверяват доброто му работно състояние, включително чрез измервания по време на експлоатация.

П

7.08

Проверяват повърхността на кондензатора.

П

7.09

Изготвят протокол за състоянието на кондензатора, в който идентифицират всякакви проблеми в неговата работа, които биха могли да повредят системата и евентуално да доведат до изтичане или изпускане на хладилен агент, ако не бъдат взети съответните мерки.

T

8

Компонент: монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на изпарители с въздушно охлаждане и с водно охлаждане

8.01

Обясняват основния принцип на действие на изпарителя (включително системата за обезскрежаване) и рисковете от течове, свързани с него.

T

T

8.02

Настройват регулатора за налягане на изпарителя.

П

8.03

Монтират изпарител, включително оборудване за регулиране и защити, така че да не възникват никакви течове или значително изпускане на вещество, след като системата бъде пусната в експлоатация.

П

8.04

Настройват предпазните и контролните изключватели.

П

8.05

Проверяват дали тръбите за течната фаза и смукателните тръби са разположени правилно.

8.06

Проверяват тръбата с горещ газ за обезскрежаване.

8.07

Настройват вентила за регулиране на налягането на изпаряване.

8.08

Пускат и изключват изпарителя и проверяват доброто му работно състояние, включително чрез измервания по време на експлоатация.

П

8.09

Проверяват повърхността на изпарителя.

П

8.10

Изготвят протокол за състоянието на изпарителя, в който идентифицират всякакви проблеми в неговото функциониране, които биха могли да повредят системата и евентуално да доведат до изтичане или изпускане на хладилен агент, ако не бъдат взети съответните мерки.

T

9

Елемент: монтаж, пускане в експлоатация и сервизно обслужване на термостатични регулиращи вентили (ТРВ) и други компоненти

9.01

Обясняват основния принцип на действие на различни видове дроселиращи устройства (термостатични регулиращи вентили, капилярни тръби) и рисковете от течове, свързани с тях.

T

T

9.02

Инсталират вентили в правилното положение.

П

9.03

Настройват механичен/електронен ТРВ.

П

9.04

Настройват механични и електронни термостати.

9.05

Извършват настройка на вентил за налягане.

9.06

Настройват механични и електронни регулатори на налягането.

9.07

Проверяват действието на маслоотделителя.

П

9.08

Проверяват състоянието на филтър-дехидратора.

9.09

Изготвят протокол за състоянието на тези компоненти, в който идентифицират всякакви проблеми в тяхното функциониране, които биха могли да повредят системата и евентуално да доведат до изтичане или изпускане на хладилен агент, ако не бъдат взети съответните мерки.

T

10

Тръбна система: изграждане на херметична тръбна система в хладилна инсталация

10.01

Заваряват, спояват и/или запояват херметичните връзки на метални тръби и тръбопроводи, които могат да бъдат използвани в хладилните и климатичните системи, както и в системите с топлинни помпи.

П

П

10.02

Изработват/проверяват тръби и крепежни елементи.

П

П


(1)  ОВ L 335, 20.12.2007 г., стр. 10.


3.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 304/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 април 2008 година

за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на търговски дружества и служители по отношение на стационарните противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи някои флуорирани парникови газове

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (1), и по-специално член 5, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

По смисъла на изискванията на Регламент (ЕО) № 842/2006 е необходимо да бъдат определени правила относно професионалната квалификация на служители, извършващи дейности на мястото на експлоатация на системи, съдържащи някои флуорирани парникови газове, които дейности биха могли да предизвикат изтичане на такива газове.

(2)

На тези служители, които още не са получили сертификат, но вече са включени в курс за сертифициране, следва за ограничен период от време да бъде разрешено да изпълняват дейности, за които се изисква такова сертифициране, с цел да придобият практически опит, необходим за изпита, при условие че тяхната работа се наблюдава от сертифицирани служители.

(3)

В някои държави-членки понастоящем няма съответни системи за професионална квалификация или сертифициране. Следователно трябва да бъде разрешен ограничен период от време, през който служителите и дружествата да получат сертификати.

(4)

С цел да се избегнат излишни административни натоварвания, следва да се разреши за изграждането на сертификационна система да се използват съществуващите системи за професионална квалификация, при условие че уменията и знанията, придобивани по съответната система, са равностойни на минималните изисквания, предвидени в настоящия регламент.

(5)

Изпитът е ефективно средство за проверка на способностите на кандидата да извършва правилно дейности, които могат пряко или косвено да причинят изтичане на парникови газове.

(6)

За да се даде възможност за обучение и сертифициране на служителите, работещи понастоящем в областите, обхванати от настоящия регламент, без прекъсване на професионалната им дейност, е необходим подходящ временен период, през който сертифицирането следва да се основава на съществуващите схеми за професионална квалификация, както и на професионалния опит.

(7)

Официално определени оценяващи органи и сертифициращи органи следва да осигурят спазване на минималните изисквания, установени в настоящия регламент, като по този начин допринесат за реалното и ефективно взаимно признаване на сертификатите в цялата Общност.

(8)

Взаимното признаване не следва да бъде прилагано за временните сертификати, тъй като изискванията за тяхното получаване могат да бъдат значително по-ниски от съществуващите изисквания в някои държави-членки.

(9)

На Комисията следва да бъде съобщавана информация относно системата за сертифициране, чиито сертификати подлежат на взаимно признаване, във формата, определен с Регламент (ЕО) № 308/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на формата на уведомленията за програмите на държавите-членки за обучение и сертифициране (2). Информацията относно временните схеми за сертифициране следва да бъде съобщавана на Комисията.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява минималните изисквания за сертифициране, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 842/2006, във връзка със стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи някои флуорирани парникови газове, както и условията за взаимно признаване на сертификатите, издадени в съответствие с тези изисквания.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент следва да се прилага за служители, извършващи следните дейности:

а)

проверка за изтичане на такива газове от съоръжения, съдържащи количество флуорирани парникови газове, равно или по-голямо от 3 kg;

б)

извличане на такива газове, включително и от пожарогасители;

в)

монтаж;

г)

поддръжка или сервизно обслужване.

2.   Настоящият регламент се прилага също и за търговски дружества, изпълняващи следните дейности:

а)

монтаж;

б)

поддръжка или сервизно обслужване.

3.   Настоящият регламент не следва да бъде прилаган за всякакви производствени и ремонтни дейности, предприемани в обекти на производителя на контейнери или прилежащи към тях части на стационарни противопожарни системи, съдържащи някои флуорирани парникови газове.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент следва да се прилагат следните определения:

1.

„монтаж“ означава свързване за пръв път на мястото на експлоатация на един или повече контейнери, запълнени или предназначени да бъдат запълнени с пожарогасителен агент, съответно към прилежащите части на противопожарната система, с изключение на тези части, които не оказват влияние върху съхранението на гасителния агент, преди той да бъде освободен при гасене на пожар;

2.

„поддръжка или сервизно обслужване“ означава всички работи, включващи дейности по контейнери, които са запълнени или предназначени да бъдат запълнени с гасителен агент, съдържащ флуорирани парникови газове, или съответно дейности по прилежащите към тези контейнери части, с изключение на тези части, които не оказват влияние върху съхранението на гасителния агент, преди той да бъде освободен при гасене на пожар.

Член 4

Сертифициране на служители

1.   Служителите, които извършват посочените в член 2, параграф 1 дейности, следва да притежават сертификат съгласно посоченото в член 5 или 6.

2.   За служители, които извършват някоя от дейностите, посочени в член 2, параграф 1, които са записани на курс за обучение за получаване на сертификат и работят под наблюдението на лице, притежаващо сертификат, изискването по параграф 1 няма да се прилага за срок от максимум 1 година.

3.   Държавите-членки могат да решат, че параграф 1 няма да бъде прилаган за период, който следва да не просрочва датата, посочена в член 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 842/2006, за служителите, извършвали една или повече от дейностите, предвидени в член 2, параграф 1 от настоящия регламент преди датата, посочена в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006.

Такива служители следва да бъдат считани за сертифицирани по отношение на тези дейности за периода, посочен в първата алинея, по смисъла на изискванията на Регламент (ЕО) № 842/2006.

Член 5

Сертификати за служители

1.   На служителите, които са издържали теоретичен и практически изпит, организиран от оценяващ орган, както е посочено в член 11, по отношение на минимума от умения и познания, посочени в приложението, следва да бъде издаден сертификат от сертифициращ орган, съгласно посоченото в член 10.

2.   Сертификатът трябва да съдържа минимум следната информация:

а)

наименованието на сертифициращия орган, пълното име на притежателя, номер на сертификата и дата, до която е валиден, ако има такава;

б)

дейностите, които притежателят на сертификата е оправомощен да извършва;

в)

дата на издаване и подпис на издалия сертификата.

3.   В случаите, в които съществуващата система за сертифициране, основаваща се на провеждането на изпит, покрива минимума от умения и познания, посочени в приложението, и отговаря на изискванията на членове 10 и 11, но съответният атестат не съдържа посочените в параграф 2 от настоящия член елементи, се допуска съответстващ на изискванията на член 10 сертифициращ орган да издаде сертификат на притежателя на тази квалификация, без повторно явяване на изпит.

4.   В случаите, в които съществуваща система за сертифициране, основаваща се на провеждането на изпит, отговаря на изискванията на членове 10 и 11 и частично обхваща минимума от умения и познания, посочени в приложението, сертифициращите органи могат да издават сертификат, при условие че кандидатът издържи допълнителен изпит, организиран от съответстващ на изискванията на член 11 оценяващ орган, по тези умения и познания, които не са обхванати от съществуващото сертифициране.

Член 6

Временни сертификати на служители

1.   Държавите-членки могат да приложат система за временно сертифициране на служителите, посочени в член 2, параграф 1, в съответствие с параграф 2, параграф 3 или параграфи 2 и 3 от настоящия член.

Временните сертификати, посочени в параграфи 2 и 3, са със срок на валидност най-късно до 4 юли 2010 г.

2.   За служителите, притежаващи атестати, издадени съгласно съществуващите квалификационни схеми за дейностите, посочени в член 2, параграф 1, се счита, че притежават временен сертификат.

Държавите-членки следва да определят свидетелствата, които отговарят на изискванията за временни сертификати, за дейностите, посочени в член 2, параграф 1, които притежателят е оправомощен да извършва.

3.   На служителите с професионален опит в дейностите, придобит преди датата, посочена в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006, следва да бъде издаден временен сертификат от организация, определена от държавата-членка.

Във временния сертификат следва да са посочени обхванатите дейности и датата на изтичане на неговата валидност.

Член 7

Сертифициране на търговски дружества

1.   Търговските дружества, посочени в член 2, параграф 2, следва да притежават сертификат, както е посочено в член 8 или член 9.

2.   Държавите-членки могат да решат, че параграф 1 няма да бъде прилаган за период, който не следва да просрочва датата, посочена в член 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 842/2006, за дружества, участвали в една или повече от дейностите, предвидени в член 2, параграф 2 от настоящия регламент преди датата, посочена в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006.

Член 8

Сертификати на търговските дружества

1.   Сертифициращият орган, съгласно посоченото в член 10, следва да издаде сертификат на дадено търговско дружество за една или повече от дейностите, посочени в член 2, параграф 2, при условие че търговското дружество отговаря на следните изисквания:

а)

работодател е на служители, сертифицирани в съответствие с член 5, за дейностите, изискващи сертифициране, като служителите са достатъчно на брой, за да могат да изпълняват очаквания обем дейности;

б)

доказване, че необходимите инструменти и процедури са на разположение на служителите, ангажирани в дейности, за които се изисква сертифициране.

2.   Сертификатът трябва да съдържа минимум следната информация:

а)

наименованието на сертифициращия орган, пълното име на притежателя, номер на сертификата и дата, до която е валиден, ако има такава;

б)

дейностите, които притежателят на сертификата е оправомощен да извършва;

в)

дата на издаване и подпис на издалия сертификата.

Член 9

Временни сертификати на дружества

1.   Държавите-членки могат да приложат система за временно сертифициране на дружествата, посочена в член 2, параграф 2, в съответствие с параграф 2 или 3 или параграфи 2 и 3 от настоящия член.

Временните сертификати, посочени в параграфи 2 и 3, са със срок на валидност най-късно до 4 юли 2010 г.

2.   Дружествата, сертифицирани съгласно съществуващите схеми за сертифициране за дейностите, посочени в член 2, параграф 2, се считат за притежаващи временен сертификат.

Държавите-членки следва да определят атестатите, които отговарят на изискванията за временни сертификати, за дейностите, посочени в член 2, параграф 2, които притежателят е оправомощен да извършва.

3.   На търговските дружества, които са работодатели на служители, притежаващи сертификат за дейностите, за които се изисква сертифициране за целите на член 2, параграф 2, следва да бъде издаден временен сертификат от организация, определена от държавата-членка.

Временният сертификат следва да посочва дейностите, които притежателят му има право да извършва, както и срока на валидност.

Член 10

Сертифициращ орган

1.   Сертифициращият орган следва да бъде определен посредством национален законов или подзаконов акт или да бъде назначен от компетентните органи на държавата-членка или други органи, които са оправомощени за това, като имащ правото да издава сертификати на служители или търговски дружества, които извършват една или повече от дейностите, посочени в член 2.

Сертифициращият орган е независим и безпристрастен при извършването на своята дейност.

2.   Сертифициращият орган следва да определя и прилага процедурите по издаването, временното отменяне и отнемането на сертификати.

3.   Сертифициращият орган следва да води документация, удостоверяваща статута на сертифицираното лице или търговското дружество. Тази документация следва да доказва, че съответната процедура по сертифициране действително е изпълнена. Документацията следва да се пази за период от най-малко 5 години.

Член 11

Оценяващ орган

1.   Оценяващ орган, определен от компетентните органи на държавата-членка или от други органи, които са оправомощени за това, организира изпитите за служителите, посочени в член 2, параграф 1. На изискванията за оценяващ орган може да отговаря и сертифициращ орган по смисъла на член 10.

Оценяващият орган следва да бъде независим и безпристрастен при извършването на своята дейност.

2.   Изпитите следва да бъдат планирани и структурирани по начин, който гарантира покриването на минималните умения и познания, определени в приложението.

3.   Оценяващият орган следва да приеме процедури за докладване и да съхранява документация, за да се даде възможност за удостоверяване на резултатите от изпита на отделно лице и на цялостните резултати от оценяването.

4.   Оценяващият орган следва да гарантира, че назначените изпитващи лица за даден изпит притежават необходимите знания относно съответните изпитни методи и документи, както и подходяща компетентност в областта на изпита. Също така този орган следва да гарантира, че необходимото оборудване, инструменти и материали са налице за провеждане на практическите изпити.

Член 12

Уведомяване

1.   До 4 юли 2008 г. държавите-членки следва да уведомят Комисията за евентуалното си намерение да приложат система за временно сертифициране, съгласно член 6 или 9 или и двата члена.

2.   До 4 януари 2009 г. държавите-членки следва да съобщят на Комисията, когато има такива случаи, за определените организации, упълномощени да издават временни сертификати, както и за влезли в сила национални разпоредби, съгласно които документите, издадени от съществуващи системи за сертифициране, се считат за временни сертификати.

3.   Освен това до 4 януари 2009 г. държавите-членки следва да съобщят на Комисията наименованията и данните за контакт на попадащите в обхвата на член 10 сертифициращи органи за служители и дружества, както и названията на сертификатите за служители, отговарящи на изискванията на член 5, и на сертификатите за дружества, отговарящи на изискванията на член 8, като се използва форматът, определен с Регламент (ЕО) № 308/2008.

4.   Държавите-членки следва да актуализират уведомлението, направено съгласно параграф 3, със съответната нова информация и незабавно да предоставят на Комисията актуализираното уведомление.

Член 13

Условия за взаимно признаване

1.   Взаимното признаване на сертификати, издадени в други държави-членки, следва да се прилага само за сертификатите, издадени съгласно изискванията на член 5 за сертификатите за служители и съответно на член 8 за сертификатите за дружества.

2.   Държавите-членки могат да изискват от притежателите на сертификати, издадени в друга държава-членка, да предоставят превод на сертификата на някой от другите официални езици на Общността.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 април 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  Вж. страница 28 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Решение 2007/540/ЕО на Комисията (ОВ L 198, 31.7.2007 г., стр. 35).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Минимални изисквания относно уменията и познанията, които трябва да бъдат обхванати от оценяващите органи

Изпитите, посочени в член 5, параграф 1 и член 11, параграф 2, трябва да включват следното:

а)

теоретичен изпит с един или повече въпроси за проверка на дадено умение или знание, отбелязани в колоната „Вид на изпита“ с означението „T“;

б)

практически изпит, при който кандидатът следва да изпълни с подходящите материали, инструменти и оборудване съответна задача, отбелязана в колоната „Вид на изпита“ с означението „П“.


Минимум от знания и умения

Вид на изпита

1.

Общи познания по съответните екологични въпроси (изменението на климата, Протокола от Киото, потенциала на флуорираните парникови газове за предизвикване на глобално затопляне)

T

2.

Общи познания за съответните технически стандарти

T

3.

Общи познания за съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 842/2006, както и за съответните регламенти за прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 842/2006

T

4.

Добро познаване на намиращите се в търговско разпространение различни видове противопожарни съоръжения, които съдържат флуорирани парникови газове

T

5.

Добро познаване на различните видове вентили, задвижващи механизми, правилата за безопасна работа и за предотвратяване на изпускане или изтичане

T

6.

Добро познаване на оборудването и инструментите, необходими за безопасна работа и за изпълнение на работните операции

T

7.

Способност за монтаж на контейнери за противопожарни системи, предназначени за флуорирани парникови газове

П

8.

Познаване на правилните начини за пренасяне на контейнери под налягане, съдържащи флуорирани парникови газове

T

9.

Способност за преглеждане на документацията на противопожарната система преди проверяване за изтичания, както и за идентифициране на съответната информация за повтарящи се проблеми или проблемни зони, на които следва да бъде обърнато специално внимание

T

10.

Способност за зрителна и ръчна проверка на противопожарната система в съответствие с Регламент (ЕО) № 1497/2007 на Комисията от 18 декември 2007 г. за установяване, съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на стандартни изисквания за проверки за течове от стационарни противопожарни системи, съдържащи някои флуорирани парникови газове (1)

П

11.

Познаване на екологосъобразните практики за зареждане и извличане на флуорирани парникови газове от противопожарни системи

T


(1)  ОВ L 333, 19.12.2007 г., стр. 4.


3.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 305/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 април 2008 година

за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители по отношение на извличането на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (1), и по-специално член 5, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

По смисъла на изискванията на Регламент (ЕО) № 842/2006 е необходимо да бъдат определени правила относно професионалната квалификация на служителите, извършващи дейности по съоръжения, съдържащи някои флуорирани парникови газове, които дейности потенциално могат да предизвикат изтичане на такива газове.

(2)

На тези служители, които все още не са получили сертификат, но вече са включени в обучителен курс за сертифициране, следва за ограничен период от време да бъде разрешено да изпълняват дейности, за които се изисква такова сертифициране, за да придобият необходимите за изпита практически умения, при условие че тяхната работа се наблюдава от сертифицирани служители.

(3)

В някои държави-членки понастоящем няма съответни системи за професионална квалификация или сертифициране. По тази причина следва да бъде разрешен ограничен период от време, който служителите да използват за получаване на сертификати.

(4)

С цел да се избегнат излишни административни натоварвания, следва да се разреши за изграждането на система за сертифициране да се използват съществуващите системи за професионална квалификация, при условие че уменията и знанията, придобивани по съответната система, са равностойни на минималните изисквания, предвидени в настоящия регламент.

(5)

В ролята на оценяващи или сертифициращи органи, или едновременно и като двата вида органи, биха могли да бъдат определени производители или оператори на комутационна апаратура за високо напрежение, при условие че отговарят на съответните изисквания.

(6)

Изпитът е ефективно средство за проверка на способностите на кандидата да извършва правилно дейности, които могат пряко или косвено да причинят изтичане на парникови газове.

(7)

Официално определените оценяващи органи и сертифициращи органи следва да осигурят спазване на минималните изисквания, установени в настоящия регламент, като по този начин допринесат за реалното и ефективно взаимно признаване на сертификати в цялата Общност.

(8)

На Комисията следва да бъде съобщавана информация относно системата за сертифициране, чиито сертификати подлежат на взаимно признаване, във формата, определен с Регламент (ЕО) № 308/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на формата на уведомленията за програмите на държавите-членки за обучение и сертифициране (2).

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

Настоящият регламент установява минималните изисквания за сертифициране на служители за извличането на някои флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение, както и на условията за взаимно признаване на сертификатите, издадени съгласно тези изисквания.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент терминът „комутационна апаратура за високо напрежение“ означава комутационните апарати и техните комбинации със съответните контролни, измервателни, защитни и регулиращи уреди, както и комплектите от такива апарати и уреди със съответните връзки, принадлежности, шкафове и носещи конструкции, използвани във връзка с генерирането, преноса, разпределението и преобразуването на електроенергия при номинални напрежения над 1 000 V.

Член 3

Сертифициране на служители

1.   Служителите, които извършват посочените в член 1 дейности, следва да притежават сертификат, както е посочено в член 4.

2.   За служители, които са записани на курс за обучение за получаване на сертификат и работят под наблюдението на лице, притежаващо сертификат, изискването по параграф 1 няма да се прилага за срок от максимум 1 година.

3.   Държавите-членки могат да решат, че изискването по параграф 1 няма да се прилага за период, който следва да не просрочва датата, посочена в член 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 842/2006, за тези служители, които са извършвали дейността, предвидена в член 1 от настоящия регламент преди датата, посочена в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006.

Такива служители следва да бъдат считани за сертифицирани по отношение на тези дейности за периода, посочен в първата алинея, по смисъла на изискванията на Регламент (ЕО) № 842/2006.

Член 4

Издаване на сертификати на служители

1.   На служителите, които са издържали теоретичен и практически изпит, организиран от оценяващ орган, както е посочено в член 6, по отношение на минимума от умения и познания, посочен в приложението, следва да бъде издаден сертификат от сертифициращ орган, съгласно посоченото в член 5.

2.   Сертификатът трябва да съдържа минимум следната информация:

а)

наименованието на сертифициращия орган, пълното име на сертифицираното лице, номера на сертификата и датата, до която е валиден, ако има такава;

б)

дейността, която притежателят на сертификата е оправомощен да извършва;

в)

дата на издаване и подпис на издалия сертификата.

3.   В случаите, в които съществуващата система за сертифициране, основаваща се на провеждането на изпит, покрива минималните умения и познания, посочени в приложението, и отговаря на изискванията на членове 5 и 6, но съответният атестат не съдържа посочените в параграф 2 от настоящия член елементи, се допуска съответстващ на изискванията на член 5 сертифициращ орган да издаде сертификат на притежателя на тази квалификация без повторно явяване на изпит.

4.   В случаите, когато съществуваща система за сертифициране, основаваща се на провеждането на изпит, отговаря на изискванията на членове 5 и 6 и частично покрива минимума от умения и познания, посочен в приложението, сертифициращите органи могат да издават сертификат, при условие че кандидатът издържи допълнителен изпит, организиран от съответстващ на изискванията на член 6 оценяващ орган, по тези умения и познания, които не са покрити от съществуващото сертифициране.

Член 5

Сертифициращ орган

1.   Сертифициращият орган следва да бъде определен посредством национален законов или подзаконов акт, или да бъде назначен от компетентния орган на държавата-членка или от други организации, които са оправомощени за това, като имащ правото да издава сертификати на служители, които изпълняват дейностите, посочени в член 1.

Сертифициращият орган следва да е безпристрастен при извършването на своята дейност.

2.   Сертифициращият орган следва да определя и прилага процедурите по издаването, временното отменяне и отнемането на сертификати.

3.   Сертифициращият орган следва да води документация, удостоверяваща статута на всяко сертифицирано лице. Тази документация следва да доказва, че съответната процедура по сертифициране действително е изпълнена. Документацията следва да се пази за период от най-малко 5 години.

Член 6

Оценяващ орган

1.   Изпитите за служителите, посочени в член 1, следва да се организират от оценяващ орган, определен от компетентния орган на държавата-членка или от други институции, които са оправомощени за това. На изискванията за оценяващ орган може да отговаря и сертифициращ орган по смисъла на член 5.

Оценяващият орган следва да е безпристрастен при извършването на своята дейност.

2.   Изпитите следва да бъдат планирани и структурирани по начин, който гарантира покриването на минималните умения и познания, определени в приложението.

3.   Оценяващият орган следва да приеме процедури за докладване и да съхранява документация, за да се даде възможност за удостоверяване на резултатите от изпита на отделно лице и на цялостните резултати от оценяването.

4.   Оценяващият орган следва да гарантира, че назначените изпитващи лица за даден изпит притежават необходимите знания относно съответните изпитни методи и документи, както и подходяща компетентност в областта на изпита. Също така този орган следва да гарантира, че необходимото оборудване, инструменти и материали са налице за провеждане на практическите изпити.

Член 7

Уведомяване

1.   До 4 януари 2009 г. държавите-членки следва да съобщят на Комисията наименованията и данните за контакт на сертифициращите органи за служители по смисъла на член 5, както и наименованията на отговарящите на изискванията на член 4 сертификати за служители, като при съобщаването следва да се използва форматът, определен с Регламент (ЕО) № 308/2008.

2.   Държавите-членки следва да актуализират уведомлението, направено съгласно параграф 1, със съответната нова информация и незабавно да предоставят на Комисията актуализираното уведомление.

Член 8

Условия за взаимно признаване

1.   Взаимното признаване на сертификати, издадени в други държави-членки, следва да се прилага само за сертификати, издадени в съответствие с член 4.

2.   Държавите-членки могат да изискват от притежателите на сертификати, издадени в друга държава-членка, да предоставят превод на сертификата на някой от другите официални езици на Общността.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 април 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  Вж. страница 28 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Решение 2007/540/ЕО на Комисията (ОВ L 198, 31.7.2007 г., стр. 35).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Минимални изисквания относно уменията и познанията, които трябва да бъдат обхванати от оценяващите органи

Изпитите, посочени в член 4, параграф 1 и член 6, параграф 2, следва да включват следното:

а)

теоретичен изпит с един или повече въпроси за проверка на дадено умение или знание, отбелязани в колоната „Вид на изпита“ с означението „T“;

б)

практически изпит, при който кандидатът следва да изпълни с подходящите материали, инструменти и оборудване съответната задача, отбелязана в колоната „Вид на изпита“ с означението „П“.


Минимум от знания и умения

Вид на изпита

1

Общи познания по съответните екологични въпроси (изменението на климата, Протокола от Киото, потенциала за глобално затопляне), съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 842/2006 и съответните разпоредби на регламентите за прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006

T

2

Физични, химични и екологични характеристики на SF6 (елегаз)

T

3

Приложение на SF6 (елегаз) в електрически съоръжения (за изолация, дъгогасене)

T

4

Качествени характеристики на SF6 съгласно съответните промишлени стандарти (1)

T

5

Познаване на устройството на електроенергийни съоръжения

T

6

Проверка на качествените характеристики на SF6

П

7

Извличане от съоръжения на SF6 и на смеси със съдържание на SF6 и отделяне от смесите на чист SF6

П

8

Съхранение и транспорт на SF6

T

9

Работа с апарати за извличане на SF6

П

10

Работа с уплътняващи (при пробиването) пробивни машини, ако е необходимо

П

11

Повторно използване на SF6 и различни видове повторно използване

T

12

Работи върху камери с SF6 в отворено състояние

П

13

Неутрализиране на страничните продукти на SF6

T

14

Наблюдение на SF6 и съответни задължения за записване на данните съгласно националното или общностното законодателство, или съгласно международни споразумения

T


(1)  Например IEC 60376 и IEC 60480.


3.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 306/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 април 2008 година

за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители, извършващи извличане от съоръжения на някои разтворители на базата на флуорирани парникови газове

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (1), и по-специално член 5, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) № 842/2006 е необходимо да се формулират правила за квалификация на служителите, изпълняващи дейности по съоръжения, съдържащи някои флуорирани парникови газове, които биха могли да предизвикат изтичания на такива газове.

(2)

За тези служители, които още не са получили сертификат, но вече са включени в курс за сертифициране, следва за ограничен период от време да бъде разрешено да изпълняват дейности, за които се изисква такова сертифициране, с цел да придобият практически опит, необходим за изпита, при условие че тяхната работа се наблюдава от сертифицирани служители.

(3)

В някои държави-членки понастоящем няма съответни системи за професионална квалификация или сертифициране. По тази причина следва да бъде разрешен ограничен период от време, който съответните служители да използват за придобиване на сертификати.

(4)

С цел да се избегнат излишни административни натоварвания, следва да се разреши за изграждането на сертификационна система да се използват съществуващите системи за професионална квалификация, при условие че уменията и знанията, придобивани по съответната система, са равностойни на минималните изисквания, предвидени в настоящия регламент.

(5)

В ролята на оценяващи или сертифициращи органи, или едновременно и като двата вида органи, биха могли да бъдат определени производители или оператори на съоръжения, съдържащи разтворители на базата на флуорирани парникови газове, при условие че отговарят на съответните изисквания.

(6)

С оглед да бъдат избегнати излишни административни разходи всяка държава-членка, в която в момента не се използват разтворители на базата на флуорирани парникови газове, следва да има право да не създава цялостна сертификационна система, при условие че съответната държава членка направи необходимата подготовка, за да може такива сертификати да се издават без неоправдано закъснение, в случай че бъдат поискани в бъдеще, като по този начин не се създават неоправдани препятствия за навлизане на пазара.

(7)

Изпитът е ефективно средство за проверка на способностите на кандидата да извършва правилно дейности, които могат пряко или косвено да причинят изтичане на парникови газове.

(8)

Официално определените оценяващи органи и сертифициращи органи следва да осигурят спазване на минималните изисквания, установени с настоящия регламент, като по този начин допринесат за реалното и ефективно взаимно признаване на сертификати в цялата Общност.

(9)

На Комисията следва да бъде съобщавана информацията относно системата за сертифициране, чиито сертификати подлежат на взаимно признаване, във формата, определен с Регламент (ЕО) № 308/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на формата на уведомленията за програмите на държавите-членки за обучение и сертифициране (2).

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

Настоящият регламент установява минималните изисквания за сертифициране на служители за извличане от съоръжения на някои разтворители на базата на флуорирани парникови газове, както и на условията за взаимно признаване на сертификатите, издадени съгласно тези изисквания.

Член 2

Сертифициране на служители

1.   Служителите, които извършват посочените в член 1 дейности, следва да притежават сертификат, както е посочено в член 4.

2.   За служителите, които са записани на курс за обучение за получаване на сертификат и работят под наблюдението на лице, притежаващо сертификат, изискването по параграф 1 няма да се прилага за срок от максимум 1 година.

3.   Държавите-членки могат да решат, че изискването по параграф 1 няма да се прилага за период, който следва да не просрочва датата, посочена в член 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 842/2006, за тези служители, които са извършвали дейността, предвидена в член 1 от настоящия регламент, преди датата, посочена в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006.

Такива служители следва да бъдат считани за сертифицирани по отношение на тези дейности за периода, посочен в първата алинея, по смисъла на изискванията на Регламент (ЕО) № 842/2006.

Член 3

Издаване на сертификати на служители

1.   На служителите, които са издържали теоретичен и практически изпит, организиран от оценяващ орган, както е посочено в член 5, по отношение на минимума от умения и познания, посочени в приложението, следва да бъде издаден сертификат от сертифициращ орган, съгласно посоченото в член 4.

2.   Сертификатът трябва да съдържа минимум следната информация:

а)

наименованието на сертифициращия орган, пълното име на притежателя, номер на сертификата и дата, до която е валиден, ако има такава;

б)

дейностите, които притежателят на сертификата е оправомощен да извършва;

в)

дата на издаване и подпис на издалия сертификата.

3.   В случаите, в които съществуващата система за сертифициране, основаваща се на провеждането на изпит, покрива минималните умения и познания, посочени в приложението, и отговаря на изискванията на членове 4 и 5, но съответният атестат не съдържа посочените в параграф 2 от настоящия член елементи, се допуска съответстващ на изискванията на член 4 сертифициращ орган да издаде сертификат на притежателя на тази квалификация без повторно явяване на изпит.

4.   В случаите, когато съществуваща система за сертифициране, основаваща се на провеждането на изпит, отговаря на изискванията на членове 4 и 5 и частично покрива минималните умения и познания, посочени в приложението, сертифициращите органи могат да издават сертификат, при условие че кандидатът издържи допълнителен изпит, организиран от съответстващ на изискванията на член 5 оценяващ орган, по тези умения и познания, които не са покрити от съществуващото сертифициране.

Член 4

Сертифициращ орган

1.   Сертифициращият орган следва да бъде определен посредством национален законов или подзаконов акт, или да бъде назначен от компетентния орган на държавата-членка или от други организации, които са оправомощени за това, като имащ правото да издава сертификати на служители, които изпълняват дейностите, посочени в член 1.

Сертифициращият орган следва да е безпристрастен при извършването на своята дейност.

2.   Сертифициращият орган следва да определя и прилага процедурите по издаването, временното отменяне и отнемането на сертификати.

3.   Сертифициращият орган следва да води документация, удостоверяваща статута на всяко сертифицирано лице. Тази документация следва да доказва, че действително е изпълнена съответната процедура по сертифициране. Документацията следва да се пази за период от най-малко 5 години.

Член 5

Оценяващ орган

1.   Изпитите за служителите, посочени в член 1, следва да се организират от оценяващ орган, определен от компетентните органи на държавата-членка или от други институции, които са оправомощени за това. На изискванията за оценяващ орган може да отговаря и сертифициращ орган по смисъла на член 4.

Оценяващият орган следва да е безпристрастен при извършването на своята дейност.

2.   Изпитите следва да бъдат планирани и структурирани по начин, който гарантира покриването на минималните умения и познания, определени в приложението.

3.   Оценяващият орган следва да приеме процедури за докладване и да съхранява документация, за да се даде възможност за удостоверяване на резултатите от изпита на отделно лице и на цялостните резултати от оценяването.

4.   Оценяващият орган следва да гарантира, че назначените изпитващи лица за даден изпит притежават необходимите знания относно съответните изпитни методи и документи, както и подходяща компетентност в областта на изпита. Също така този орган следва да гарантира, че необходимото оборудване, инструменти и материали са в наличност за провеждане на практическите изпити.

Член 6

Уведомяване

1.   До 4 януари 2009 г. държавите-членки следва да съобщят на Комисията наименованията и данните за контакт на сертифициращите органи за служители по смисъла на член 4, както и наименованията на отговарящите на изискванията на член 3 сертификати за служители, като при съобщаването следва да се използва форматът, определен с Регламент (ЕО) № 308/2008.

2.   Ако в дадена държава-членка не се използват разтворители на базата на флуорирани парникови газове, тази държава-членка може да вземе решение да не определя сертифициращ орган или оценяващ орган по смисъла на член 4 и съответно член 5, или нито един от двата органа, преди да се появи в бъдеще необходимост от такова сертифициране. В такъв случай държавата-членка следва да включи в националното законодателство съответните разпоредби, които да осигурят издаването на такива сертификати без неоправдани закъснения, в случай че такова сертифициране бъде поискано в бъдеще.

До 4 януари 2009 г. държавите-членки следва да уведомят Комисията за евентуално намерение да приложат настоящия параграф и за съответните разпоредби. В този случай параграф 1 не се прилага.

3.   Държавите-членки следва да актуализират уведомлението, представено съгласно параграф 1, със съответната нова информация и незабавно да предоставят на Комисията актуализираното уведомление.

Член 7

Условия за взаимно признаване

1.   Взаимното признаване на сертификати, издадени в други държави-членки, следва да се прилага само за сертификати, издадени в съответствие с член 3.

2.   Държавите-членки могат да изискват от притежателите на сертификати, издадени в друга държава-членка, да предоставят превод на сертификата на някой от другите официални езици на Общността.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 април 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  Вж. страница 28 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Решение 2007/540/ЕО на Комисията (ОВ L 198, 31.7.2007 г., стр. 35).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Минимални изисквания относно уменията и познанията, които трябва да бъдат обхванати от оценяващите органи

Изпитите, посочени в член 3, параграф 1 и член 5, параграф 2, следва да включват следното:

а)

теоретичен изпит с един или повече въпроси за проверка на дадено умение или знание, отбелязани в колонката „Вид на изпита“ с означението „T“;

б)

практически изпит, при който кандидатът следва да изпълни с подходящите материали, инструменти и оборудване съответната задача, отбелязана в колонката „Вид на изпита“ с означението „П“.


Минимално изисквани знания и умения

Вид на изпита

1.

Общи познания по съответните екологични въпроси (изменението на климата, Протокола от Киото, потенциала на различните видове парникови газове да предизвикат глобално затопляне), съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 842/2006 и на съответните регламенти за прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006

T

2.

Физични, химични и екологични характеристики на използваните като разтворители флуорирани парникови газове

T

3.

Използване на флуорирани парникови газове като разтворители

T

4.

Извличане на разтворители на базата на флуорирани парникови газове

П

5.

Съхранение и транспортиране на разтворители на базата на флуорирани парникови газове

T

6.

Работа с устройства за извличане на разтворители на базата на флуорирани парникови газове от съоръжения

П


3.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 307/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 април 2008 година

за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания за програми за обучение и на условия за взаимно признаване на атестати за обучение на служители по отношение на климатичните инсталации на някои моторни превозни средства, съдържащи някои флуорирани парникови газове

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (1), и по-специално член 5, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно емисиите от климатични инсталации на моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (2) предвижда задължително въвеждане от 2011 г. на климатични инсталации за моторни превозни средства с нисък потенциал за предизвикване на глобално затопляне. В качеството на краткосрочна мярка в Регламент (ЕО) № 842/2006 се изисква да бъдат формулирани правила за подходяща квалификация на служителите, които извличат флуорирани парникови газове от такива системи.

(2)

На служителите, включени в обучителен курс с цел получаване на атестация за обучение, следва да бъде разрешено, за ограничен период от време, да провеждат дейностите, за които се отнася обучителният курс и за които е необходима атестация за обучение, при условие че извършват това под наблюдението на служители, притежаващи такава атестация.

(3)

За да се даде възможност за обучение и атестиране на служителите, които понастоящем работят в областите, обхванати от настоящия регламент, без прекъсване на професионалната им дейност, е необходим подходящ междинен период, през който за служителите, атестирани по съществуващите схеми за професионална квалификация, или за служителите, притежаващи професионален опит, ще може да се счита, че са подходящо квалифицирани по смисъла на Регламент (ЕО) № 842/2006.

(4)

С цел да се избегне излишно административно натоварване, следва да се позволи признаването на съществуващите схеми за професионална квалификация, при условие че уменията и познанията, които обхваща съответната система за професионална квалификация, отговарят на минималните стандарти, предвидени в настоящия регламент.

(5)

Атестационните органи, които следва да осигуряват спазването на минималните изисквания, формулирани в настоящия регламент, като по този начин допринесат за реалното и ефективно взаимно признаване на атестатите за обучение в цялата Общност, трябва да бъдат официално определени.

(6)

На Комисията следва да бъде съобщавана информация относно атестационните системи за издаване на атестати, които подлежат на взаимно признаване, във формата, определен с Регламент (ЕО) № 308/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на формата на уведомленията за програмите на държавите-членки за обучение и сертифициране (3). Също така на Комисията следва да бъде съобщавана информация за признаването през междинния период на съществуващите системи за професионална квалификация или на професионалния опит.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета (4),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява минималните изисквания за програмите за обучение на служители, които извличат някои флуорирани парникови газове от климатичните инсталации на превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2006/40/ЕО, както и условията за взаимно признаване на атестатите за обучение, издадени съгласно тези изисквания.

Член 2

Обучение на служители

1.   За квалифицирани да извършват дейността, посочена в член 1, ще се считат само такива служители, които притежават атестат, издаден съгласно член 3.

2.   За служители, които са записани на курс за обучение за получаване на атестат и работят под наблюдението на лице, което се счита за подходящо квалифицирано, параграф 1 не се прилага за срок от максимум 12 месеца.

3.   Държавите-членки могат да решат, че изискването по параграф 1 няма да се прилага за период, завършващ най-късно на 4 юли 2010 г., по отношение на:

а)

служители, притежаващи атестат, издаден съгласно съществуващите схеми за професионална квалификация, за дейността, посочена в член 1, който атестат е идентифициран като такъв от държавата-членка; или

б)

служители с професионален опит в посочената в член 1 дейност, придобит преди 4 юли 2008 г.

Такива служители ще се считат за подходящо квалифицирани да извършват дейността, посочена в член 1, през определения в първата алинея период.

Член 3

Издаване на атестати за обучение на служителите

1.   Атестационният орган следва да бъде определен посредством национален законов или подзаконов акт, или да бъде назначен от компетентния орган на държавата-членка или от други организации, които са оправомощени за това.

2.   Посоченият в параграф 1 атестационен орган следва да издава атестати за обучение на такива служители, които са завършили обучителен курс, обхващащ минимума от умения и знания, посочени в приложението.

3.   Атестатът за обучение трябва да съдържа минимум следната информация:

а)

наименованието на атестационния орган, пълното име на атестираното лице и регистрационен номер;

б)

вида дейност, която атестираното лице е оправомощено да извършва;

в)

дата на издаване и подпис на издалия атестата.

4.   В случаите, в които съществуващ курс за обучение покрива минимума от умения и познания, посочени в приложението, но съответният атестат не съдържа посочените в параграф 3 от настоящия член елементи, се допуска съответстващ на изискванията на параграф 1 атестационен орган да издаде атестат за обучение на притежателя на тази квалификация без повторно преминаване на курса за обучение.

Член 4

Уведомяване

1.   До 4 юли 2008 г. държавите-членки следва да уведомят Комисията за евентуалното си намерение да приложат член 2, параграф 3, първа алинея, буква а) или б), като посочат кои са съществуващите системи за професионална квалификация или условията за професионален опит, въз основа на които служителите се считат за подходящо квалифицирани.

2.   До 4 януари 2009 г. държавите-членки следва да съобщят на Комисията наименованията и данните за контакт на атестационните органи за служители, по смисъла на член 3, параграф 1, както и наименованията на отговарящите на изискванията на член 3, параграф 2, атестати за обучение на служители, като при съобщаването следва да се използва форматът, определен с Регламент (ЕО) № 308/2008.

3.   Държавите-членки следва да актуализират уведомлението, направено съгласно параграф 2, със съответната нова информация и незабавно да я предоставят на Комисията.

Член 5

Условия за взаимно признаване

1.   Държавите-членки следва да прилагат взаимно признаване на атестатите за обучение, издадени в други държави-членки в съответствие с член 3.

2.   Държавите-членки могат да изискват от притежателите на атестати за обучение, издадени в друга държава-членка, да предоставят превод на атестата на някой от другите официални езици на Общността.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 април 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 12.

(3)  Вж. страница 28 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Решение 2007/540/ЕО на Комисията (ОВ L 198, 31.7.2007 г., стр. 35).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Минимални изисквания относно уменията и познанията, които трябва да бъдат обхванати от програмите за обучение

Курсовете за обучение, посочени в член 3, параграф 2, трябва да включват следното:

а)

теоретичен модул, отбелязан в колоната „Вид на модула“ с означението „Т“,

б)

практически модул, при който кандидатът следва да изпълни с подходящите материали, инструменти и оборудване съответната задача, отбелязана в колоната „Вид на модула“ с означението „П“.


Минимално изисквани знания и умения

Вид на модула

1.   

Действие на климатичните инсталации (съдържащи флуорирани парникови газове) на моторни превозни средства, въздействие върху околната среда на хладилните агенти, които представляват флуорирани парникови газове, и съответни екологични нормативи

1.1

Общи познания за действието на климатичните инсталации в моторни превозни средства

T

1.2

Общи познания за употребата и свойствата на флуорираните парникови газове, използвани като хладилни агенти в климатичните инсталации на моторни превозни средства, за въздействието на емисиите на тези газове върху околната среда (порядък на техния потенциал за предизвикване на глобално затопляне във връзка с изменението на климата)

T

1.3

Основни познания за съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 842/2006 и Директива 2006/40/ЕО

T

2.   

Екологосъобразно извличане на флуорирани парникови газове

2.1

Познания за общите процедури за извличане на флуорирани парникови газове

T

2.2

Боравене с цилиндричен резервоар за хладилен агент

П

2.3

Свързване и разкачване на апарат за извличане, съответно към и от сервизните отвори за флуорираните парникови газове на климатична инсталация на моторно превозно средство

П

2.4

Работа с апарат за извличане

П


3.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 308/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 април 2008 година

за установяване, съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на формата на уведомленията за програмите на държавите-членки за обучение и сертифициране

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (1), и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Форматът на уведомленията следва да съдържа съществената информация, необходима за установяване на автентичността на даден сертификат или атестат, съответстващи на минималните изисквания и на условията за взаимно признаване, установени от Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006.

(2)

Комисията прие минимални изисквания и условия за взаимно признаване на сертифицирането на дружества и служители. По-специално Комисията прие: Регламент (ЕО) № 303/2008 от 2 април 2008 г. на Комисията за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на компании и служители по отношение на стационарни хладилни съоръжения, климатични съоръжения и термопомпи, съдържащи някои флуорирани парникови газове (2); Регламент (ЕО) № 304/2008 от 2 април 2008 г. на Комисията за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на компании и служители по отношение на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи някои флуорирани парникови газове (3); Регламент (ЕО) № 305/2008 от 2 април 2008 г. на Комисията за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители, извършващи извличане на някои флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение (4); Регламент (ЕО) № 306/2008 от 2 април 2008 г. на Комисията за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители, извършващи извличане от съоръжения на някои разтворители на база флуорирани парникови газове (5) и Регламент (ЕО) № 307/2008 от 2 април 2008 г. на Комисията за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания за програми за обучение и на условия за взаимно признаване на атестати за обучаване на служители по отношение на климатичните инсталации на някои моторни превозни средства, съдържащи някои флуорирани парникови газове (6).

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден на основание член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета (7),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Държавите-членки следва да използват следните формати за уведомленията, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006:

1.

за стационарни хладилни, климатични и термопомпени съоръжения — уведомителния формат, посочен в приложение I към настоящия регламент;

2.

за стационарни противопожарни системи и пожарогасители — уведомителния формат, посочен в приложение II към настоящия регламент;

3.

за комутационна апаратура за високо напрежение — уведомителния формат, посочен в приложение III към настоящия регламент;

4.

за съоръжения, съдържащи разтворители на база флуорирани парникови газове — уведомителния формат, посочен в приложение IV към настоящия регламент;

5.

за климатични инсталации на моторни превозни средства — уведомителния формат, посочен в приложение V към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 април 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  Вж. стр. 3 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  Вж. стр. 12 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  Вж. стр. 17 от настоящия брой на Официален вестник.

(5)  Вж. стр. 21 от настоящия брой на Официален вестник.

(6)  Вж. стр. 25 от настоящия брой на Официален вестник.

(7)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Решение 2007/540/ЕО на Комисията (ОВ L 198, 31.7.2007 г., стр. 35).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТАЦИОНАРНИ ХЛАДИЛНИ, КЛИМАТИЧНИ И ТЕРМОПОМПЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕРАБОТКА ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СЛУЖИТЕЛИ, ВЗЕМАЩИ УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 842/2006 ОТНОСНО НЯКОИ ФЛУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

a)

Държава-членка

 

b)

Уведомяващ орган

 

c)

Дата на уведомлението

 

ЧАСТ А

Служители

Следната(ите) сертификационна(и) система(и) за служители, участващи в монтажа, ремонта или обслужването, както и в проверката за изтичане (неплътности) на стационарни хладилни, климатични и термопомпени съоръжения, съдържащи флуорирани парникови газове, или съответно в извличането на тези газове от такива съоръжения, съответства(т) на минималните изисквания и на условията за взаимно признаване, формулирани в член 5 и член 13 от Регламент (ЕО) № 303/2008. (1).

Наименование на вида сертификат

Орган за сертифициране на служители (наименование и данни за контакт)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТ Б

Дружества

Следната(ите) сертификационна(и) система(и) за дружества, участващи в монтажа, ремонта или обслужването на стационарни хладилни, климатични и термопомпени съоръжения, съдържащи някои флуорирани парникови газове, съответства(т) на минималните изисквания и на условията за взаимно признаване, формулирани в членове 8 и 13 от Регламент (ЕО) № 303/2008.

Наименование на вида сертификат

Орган за сертифициране на дружества (наименование и данни за контакт)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  ОВ L 92, 3.4.2008 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СТАЦИОНАРНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ/ПРЕРАБОТКА ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СЛУЖИТЕЛИ, ВЗЕМАЩИ УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 842/2006 ОТНОСНО НЯКОИ ФЛУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

а)

Държава-членка

 

б)

Уведомяващ орган

 

в)

Дата на уведомлението

 

ЧАСТ А

Служители

Следната(ите) сертификационна(и) система(и) за служители, участващи в монтажа, ремонта или обслужването, както и в проверката за изтичане (неплътности) на стационарни противопожарни системи, съдържащи флуорирани парникови газове, или съответно в извличането на тези газове от стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съответства(т) на минималните изисквания и на условията за взаимно признаване, формулирани в членове 5 и 13 от Регламент (ЕО) № 304/2008 (1).

Наименование на вида сертификат

Орган за сертифициране на служители (наименование и данни за контакт)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТ Б

Дружества

Следната(ите) сертификационна(и) система(и) за дружества, участващи в монтажа, ремонта или обслужването на стационарни противопожарни системи, съдържащи някои флуорирани парникови газове, съответства(т) на минималните изисквания и на условията за взаимно признаване, формулирани в членове 8 и 13 от Регламент (ЕО) № 304/2008.

Наименование на вида сертификат

Орган за сертифициране на дружества (наименование и данни за контакт)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  ОВ L 92, 3.4.2008 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

КОМУТАЦИОННА АПАРАТУРА ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ/ПРЕРАБОТКА ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СЛУЖИТЕЛИ, ВЗЕМАЩИ УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 842/2006 ОТНОСНО НЯКОИ ФЛУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

а)

Държава-членка

 

б)

Уведомяващ орган

 

в)

Дата на уведомлението

 

Следната(ите) сертификационна(и) система(и) за служители, участващи в извличането на някои флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение, съответства(т) на минималните изисквания и на условията за взаимно признаване, формулирани в членове 4 и 8 от Регламент (ЕО) № 305/2008 (1).

Наименование на вида сертификат

Орган за сертифициране на служители (наименование и данни за контакт)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  ОВ L 92, 3.4.2008 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СЪОРЪЖЕНИЯ, СЪДЪРЖАЩИ РАЗТВОРИТЕЛИ НА БАЗА ФЛУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ/ПРЕРАБОТКА ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ, ВЗЕМАЩИ УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 842/2006 ОТНОСНО НЯКОИ ФЛУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

а)

Държава-членка

 

б)

Уведомяващ орган

 

в)

Дата на уведомлението

 

Следната(ите) сертификационна(и) система(и) за служители, участващи в извличането на някои разтворители на база флуорирани парникови газове, съответства(т) на минималните изисквания и на условията за взаимно признаване, формулирани в членове 3 и 7 от Регламент (ЕО) № 306/2008 (1).

Наименование на вида сертификат

Орган за сертифициране на служители (наименование и данни за контакт)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  ОВ L 92, 3.4.2008 г., стр. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ/ПРЕРАБОТКА ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ, ВЗЕМАЩИ УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 842/2006 ОТНОСНО НЯКОИ ФЛУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

а)

Държава-членка

 

б)

Уведомяващ орган

 

в)

Дата на уведомлението

 

Следната(ите) сертификационна(и) система(и) за служители, участващи в извличането на някои флуорирани парникови газове от климатични инсталации на моторни превозни средства, съответства(т) на минималните изисквания и на условията за взаимно признаване, формулирани в член 2, параграф 1 и член 5 от Регламент (ЕО) № 307/2008 (1).

Наименование на вида атестат

Орган за атестиране на служители (наименование и данни за контакт)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  ОВ L 92, 3.4.2008 г., стр. 25.


3.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 309/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 април 2008 година

относно регистрацията на наименованиe в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (ЗНП))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 5, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 и по силата на член 17, параграф 2 от посочения регламент заявката на Обединеното кралство за регистрация на наименованието „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb“ беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Италия се обяви против тази регистрация съгласно член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 510/2006, позовавайки се по-специално на мотива, посочен в член 7, параграф 3, буква a) от същия регламент, а именно, че не са изпълнени условията, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006.

(3)

С писмо от 1 юни 2007 г. Комисията призова заинтересованите страни да проведат необходимите консултации.

(4)

С писмо, получено на 4 декември 2007 г., Комисията бе уведомена, че между Обединеното кралство и Италия е постигнато споразумение.

(5)

По силата на това споразумение Италия счита, че предоставената от Обединеното кралство информация е била удовлетворяваща и вследствие на това Италия оттегли възражението си.

(6)

Споразумението, постигнато между заинтересованите страни, не изисква промяна на документите, публикувани по силата на член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006. Поради това наименованието „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb“ следва да бъде регистрирано съгласно член 7, параграф 4 от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 април 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ C 3, 6.1.2006 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Клас 1.1–

Прясно месо (и карантия)

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (ЗНП)


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

3.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/37


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2008 година

относно спешна ваксинация срещу нископатогенна инфлуенца по птиците при зеленоглавите патици в Португалия и някои мерки, ограничаващи движението на такива домашни птици и техните продукти

(нотифицирано под номер C(2008) 1077)

(само текстът на португалски език е автентичен)

(2008/285/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (1), и по-специално член 54, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2005/94/ЕО определя минималните мерки за борба, които да се прилагат в случай на огнище на инфлуенца по птиците при домашни птици или други птици, отглеждани в затворени помещения.

(2)

През септември 2007 г. възникнаха огнища на нископатогенна инфлуенца по птиците в някои стопанства в централната западна част на Португалия, и по-специално в стопанства, отглеждащи домашни птици, предназначени за възстановяване на запаси от дивеч. Португалия предприе мерки за борба с разпространението на посочената болест съгласно Директива 2005/94/ЕО.

(3)

Португалия извърши оценка на риска и установи, че стопанствата, отглеждащи зеленоглави патици (Anas platyrhynchos), предназначени за възстановяване на запаси от дивеч (зеленоглави патици), са изложени на повишен риск от заразяване с вируси на инфлуенца по птиците, по-специално чрез контакт с диви птици, и че съществува значителна и непосредствена опасност от разпространение на вируса на инфлуенца по птиците.

(4)

В Португалия са налице системи за ранно откриване и мерки за биологична сигурност, целящи намаляване на опасността от предаване на инфлуенцата по птичите стада в области с висок риск съгласно Решение 2005/734/ЕО на Комисията от 19 октомври 2005 г. за установяване на мерки за биосигурност с цел намаляване на риска от пренасяне на високопатогенна инфлуенца по птиците, причинена от вирус на инфлуенца А, подтип H5N1, от птици, живеещи в дивата среда, към домашни птици и други птици, отглеждани на закрито, и за осигуряване на система за ранно откриване в области с особен риск (2).

(5)

Във връзка с търговията с домашни птици, предназначени за възстановяване на запаси от дивеч, в Португалия бяха взети допълнителни мерки съгласно Решение 2006/605/ЕО на Комисията от 6 септември 2006 г. относно определени защитни мерки по отношение на търговията в Общността с домашни птици, предназначени за възстановяване на запасите от дивеч (3).

(6)

С писмо от 25 януари 2008 г. Португалия представи за одобрение на Комисията план за спешна ваксинация, а на 31 януари 2008 г. представи преработена версия на плана.

(7)

Според този план за спешна ваксинация, Португалия възнамерява до 31 юли 2008 г. да проведе спешна ваксинация в едно стопанство в района на Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha, запазвайки ценните зеленоглави патици за разплод и използвайки бивалентна ваксина срещу вируси на инфлуенца по птиците от подтипове H7 и H5.

(8)

В научните си становища относно използването на ваксинация за борба с инфлуенцата по птиците, публикувани от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) през 2005 г. (4) и 2007 г. (5), експертната група по здравето на животните и хуманното отношение към тях посочва, че спешната превантивна ваксинация срещу инфлуенца по птиците е ценно средство в допълнение към мерките за борба с тази болест.

(9)

Освен това Комисията разгледа съвместно с португалските органи представения от Португалия план и констатира, че след направените промени той отговаря на съответното законодателство на Общността. С оглед на епидемиологичната обстановка по отношение на нископатогенната инфлуенца по птиците в Португалия, на вида стопанства, в които трябва да се извърши ваксинацията, и ограничения обхват на плана за ваксинация, е целесъобразно представеният от Португалия план за спешна ваксинация да бъде одобрен в допълнение към мерките за борба, предприети от тази държава-членка.

(10)

За целите на провеждането на спешна ваксинация от Португалия следва да се използват само ваксини, чиято употреба е разрешена в съответствие или с Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (6), или с Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (7).

(11)

Освен това следва да се провеждат надзор и наблюдение в стопанството, отглеждащо ваксинираните зеленоглави патици и в стопанствата с неваксинирани домашни птици, както е посочено в плана за спешна ваксинация.

(12)

Целесъобразно е също така да бъдат въведени някои ограничения за движението на ваксинираните зеленоглави патици, техните яйца за люпене и на зеленоглавите патици с произход от ваксинирани домашни птици. Предвид малкия брой зеленоглави патици в стопанството, където ще се проведе спешната ваксинация, както и от съображения, свързани с логистика и проследяване, ваксинираните птици не следва да бъдат местени от това стопанство.

(13)

За да бъде намалено икономическото въздействие върху засегнатото стопанство, следва да бъдат предвидени определени дерогации от ограниченията за движението на зеленоглавите патици с произход от ваксинирани птици, тъй като такова движение не представлява специфичен риск от разпространение на болестта и при положение че са проведени мерките за надзор и наблюдение и са спазени специалните ветеринарно-санитарни изисквания за търговия в Общността.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящото решение установява някои мерки, които трябва да се приложат в Португалия, където се провежда спешна ваксинация на зеленоглави патици (Anas platyrhynchos), предназначени за възстановяване на запаси от дивеч (зеленоглави патици), в стопанство, което е изложено на особен риск от поява на инфлуенца по птиците. Споменатите мерки включват някои ограничения за движението в рамките на и разпращането от Португалия на ваксинираните зеленоглави патици, техните яйца за люпене и излюпените от тях зеленоглави патици.

2.   Настоящото решение се прилага, без да се засягат мерките, които ще бъдат предприети от Португалия в съответствие с Директива 2005/94/ЕО и Решение 2006/605/ЕО.

Член 2

Одобряване на плана за спешна ваксинация

1.   Одобрява се планът за спешна ваксинация срещу нископатогенната инфлуенца по птиците в Португалия, представен от Португалия на Комисията на 25 януари 2008 г., в преработената му версия, представена на 31 януари 2008 г., който да бъде приложен до 31 юли 2008 г. в стопанство в района на Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha (планът за спешна ваксинация).

2.   Комисията следва да публикува плана за спешна ваксинация.

Член 3

Условия за прилагане на плана за спешна ваксинация

1.   Португалия гарантира, че зеленоглавите патици се ваксинират в съответствие с плана за спешна ваксинация с бивалентна инактивирана хетероваксина, съдържаща както подтип H5, така и подтип H7 на инфлуенца по птиците, чиято употреба е разрешена от споменатата държава-членка в съответствие с Директива 2001/82/ЕО или с Регламент (ЕО) № 726/2004.

2.   Португалия гарантира, че се извършват надзор и наблюдение в стопанството, отглеждащо ваксинираните зеленоглави патици, и в стопанствата с неваксинирани домашни птици, както е посочено в плана за спешна ваксинация.

3.   Португалия гарантира ефективното прилагане на плана за спешна ваксинация.

Член 4

Маркиране и ограничения за движението и разпращането на зеленоглави патици и унищожаване на труповете им

Компетентният орган гарантира, че ваксинираните зеленоглави патици в стопанството, посочено в член 2, параграф 1:

а)

са маркирани индивидуално;

б)

няма да бъдат местени в други стопанства за домашни птици в Португалия или разпращани в други държави-членки.

След края на репродуктивния им период такива патици следва да бъдат хуманно умъртвявани в стопанството, посочено в член 2, параграф 1, а труповете им — унищожавани по безопасен начин.

Член 5

Ограничения за движението и разпращането на яйца за люпене, произхождащи от стопанството, посочено в член 2, параграф 1

Компетентният орган гарантира, че яйцата за люпене, произхождащи от зеленоглави патици в стопанството, посочено в член 2, параграф 1, могат да бъдат разпращани само в люпилни в Португалия и няма да бъдат разпращани в други държави-членки.

Член 6

Ограничения за движението и разпращането на зеленоглави патици с произход от ваксинирани зеленоглави патици

1.   Компетентният орган гарантира, че зеленоглавите патици с произход от ваксинирани зеленоглави патици, след излюпването могат да бъдат изпращани само в стопанства, разположени в зоната на наблюдение в Португалия, намираща се около стопанството, посочено в член 2, параграф 1, както е определено в плана за спешна ваксинация.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 и при условие че зеленоглавите патици с произход от ваксинирани птици са на възраст повече от четири месеца, те могат да бъдат:

а)

пускани на свобода в природата в Португалия; или

б)

разпращани към други държави-членки, при условие че:

i)

резултатите от мерките за надзор и наблюдение, определени в плана за спешна ваксинация, включително от лабораторните тестове, са благоприятни; и

ii)

условията за разпращане на домашни птици, предназначени за възстановяване на запаси от дивеч, установени в Решение 2006/605/ЕО, са спазени.

Член 7

Здравно сертифициране за търговия в Общността със зеленоглави патици с произход от ваксинирани зеленоглави патици

Португалия гарантира, че здравните сертификати за търговия в Общността с домашни птици, предназначени за възстановяване на запаси от дивеч, посочени в член 6, параграф 2, буква б), съдържат следното изречение:

„Настоящата пратка отговаря на ветеринарно-санитарните условия, установени в съответствие с Решение 2008/285/ЕО.“

Член 8

Доклади

Португалия представя на Комисията доклад за прилагането на плана за спешна ваксинация в срок от един месец от датата на прилагане на настоящото решение и на всяко тримесечие представя доклад на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Член 9

Адресати

Адресат на настоящото решение е Португалската република.

Съставено в Брюксел на 19 март 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 274, 20.10.2005 г., стр. 105. Решение, последно изменено с Решение 2007/803/ЕО (ОВ L 323, 8.12.2007 г., стр. 42).

(3)  ОВ L 246, 8.9.2006 г., стр. 12.

(4)  The EFSA Journal (2005) 266, стр. 1—21, Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.

(5)  The EFSA Journal (2007) 489, Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds.

(6)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/28/ЕО (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 58).

(7)  ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1394/2007 (ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 121).


Поправки

3.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/40


Поправка на Регламент (ЕО) № 163/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 г. относно разрешение на препарата лантаниев карбонат октахидрат (Lantharenol) като фуражна добавка

( Официален вестник на Европейския съюз L 50 от 23 февруари 2008 г. )

На страница 5 в приложението, в колоната „Край на разрешителния период“ от таблицата

вместо:

„6 март 2018 година“

да се чете:

„14 март 2018 година“.