ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 81

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
20 март 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 261/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои компресори с произход от Китайската народна република

1

 

 

Регламент (ЕО) № 262/2008 на Комисията от 19 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

21

 

 

Регламент (ЕО) № 263/2008 на Комисията от 19 март 2008 година за непредоставяне на възстановяване при износ на масло в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

23

 

 

Регламент (ЕО) № 264/2008 на Комисията от 19 март 2008 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо

24

 

 

Регламент (ЕО) № 265/2008 на Комисията от 19 март 2008 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

26

 

 

Регламент (ЕО) № 266/2008 на Комисията от 19 март 2008 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

28

 

 

Регламент (ЕО) № 267/2008 на Комисията от 19 март 2008 година относно определяне на представителни цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

30

 

 

Регламент (ЕО) № 268/2008 на Комисията от 19 март 2008 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

32

 

*

Регламент (ЕО) № 269/2008 на Комисията от 19 март 2008 година относно установяване на забрана на риболова на синя молва в зони VI и VII на ICES (води на Общността и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави) от страна на съдове под флага на Испания

35

 

 

Регламент (ЕО) № 270/2008 на Комисията от 19 март 2008 година относно издаването на лицензии за износ в лозаро-винарския сектор

37

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2006/48/ЕО относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 1 )

38

 

*

Директива 2008/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2002/87/ЕО относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

40

 

*

Директива 2008/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2003/6/ЕО относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

42

 

*

Директива 2008/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2001/18/ЕО относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

45

 

*

Директива 2008/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2005/32/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти, както и Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

48

 

*

Директива 2008/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

51

 

*

Директива 2008/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 1 )

53

 

*

Директива 2008/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

57

 

*

Директива 2008/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

60

 

*

Директива 2008/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства по отношение на изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията

62

 

*

Директива 2008/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

65

 

*

Директива 2008/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2002/95/ЕО относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

67

 

*

Директива 2008/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 92/49/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

69

 

*

Директива 2008/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2005/68/ЕО относно презастраховането по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 1 )

71

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/260/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 март 2008 година за освобождаване на определени страни от разширяването към някои велосипедни части на действието на антидъмпинговото мито за велосипеди с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета, последно оставено в сила и изменено с Регламент (ЕО) № 1095/2005, и за отмяна на спирането на плащането на антидъмпинговото мито за някои велосипедни части с произход от Китайската народна република, разрешено на определени страни съгласно Регламент (ЕО) № 88/97 (нотифицирано под номер C(2008) 1044)

73

 

 

IV   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

 

Надзорен орган на ЕАСТ

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 388/06/COL от 13 декември 2006 година за изменение за шестдесет и първи път на процесуалните и материалноправните норми за държавните помощи

81

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 261/2008 НА СЪВЕТА

от 17 март 2008 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои компресори с произход от Китайската народна република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (основния регламент), и по-специално член 9 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, представено след консултация с консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Започване на процедура

(1)

На 20 ноември 2006 г. Комисията получи жалба от Federazione ANIMA/COMPO (жалбоподателя) относно вноса на някои компресори с произход от Китайската народна република (КНР), подадена на основание член 5 от основния регламент, от името на производители, представляващи значителна част, в случая над 50 %, от общото производство на някои компресори в Общността.

(2)

Жалбата съдържаше доказателства за дъмпинг и за произтичаща от него материална вреда, което беше счетено за достатъчно основание за започването на процедура.

(3)

Процедурата беше открита на 21 декември 2006 г. с публикуването на обявление за започване на процедура в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

2.   Временни мерки

(4)

Предвид необходимостта от допълнително разглеждане на някои аспекти от разследването, беше взето решение то да продължи, без да се налагат временни мерки.

3.   Засегнати от процедурата страни

(5)

Комисията официално уведоми производителите износители от КНР, вносителите, търговците, ползвателите и асоциациите, за което беше известно, че са засегнати, представителите на КНР, производителите от Общността, подали жалбата, и други засегнати производители от Общността за започването на процедурата по разследване. На засегнатите страни беше предоставена възможност да изразят становищата си писмено и да подадат заявление за официално изслушване в срока, посочен в обявлението за започване на процедура. Всички засегнати страни, които пожелаха и доказаха, че имат конкретни основания да бъдат изслушани, получиха това право.

(6)

За да се даде възможност на производителите износители, ако пожелаят, да подадат искане за третиране според условията на пазарна икономика (ТУПИ) или за индивидуално третиране (ИТ), Комисията изпрати съответните формуляри до китайски производители износители, за които беше известно, че могат да бъдат засегнати, и до представителите на КНР. Четиринадесет производители износители, включително групи свързани дружества, поискаха ТУПИ в съответствие с член 2, параграф 7 от основния регламент или ИТ, ако разследването установи, че не отговарят на условията за ТУПИ. Един от производителите износители подаде само искане за ИТ.

(7)

Предвид очевидно големия брой производители износители от КНР, вносители и производители от Общността, в обявлението за започване Комисията посочи, че може да бъде извършен подбор на представителна извадка за установяване на дъмпинга и произтичащата от него вреда в съответствие с член 17 от основния регламент.

(8)

С цел да се даде възможност на Комисията да реши дали е необходимо изготвяне на представителна извадка и ако е така, да подбере такава, всички производители износители от КНР, вносители и производители в Общността бяха поканени да се представят на Комисията и в съответствие с публикуваното обявление за започване на процедура, да предоставят на Комисията основна информация за дейността си, свързана с разглеждания продукт през периода на разследване (1 октомври 2005 г.—30 септември 2006 г.).

(9)

Що се отнася до производителите износители, в съответствие с член 17 от основния регламент беше изготвена представителна извадка въз основа на най-големия представителен обем на износ на някои компресори в Общността, чието разследване беше възможно в рамките на наличното време. Въз основа на информацията, получена от производителите износители, Комисията избра шест дружества или групи свързани дружества (включените в извадката дружества) с най-голям обем на износ за Общността. Що се отнася до обема на износа на тези шест включени в извадката дружества, през периода на разследване той възлиза на 93 % от общия износ на някои компресори от КНР за Общността. В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент бяха проведени консултации със засегнатите страни, като последните не направиха възражения.

(10)

По отношение на производителите от Общността, тъй като само три групи дружества оказаха съдействие при разследването, беше решено, че не е необходимо да бъде съставяна представителна извадка.

(11)

Що се отнася до вносителите, тъй като само един вносител оказа съдействие при разследването, беше решено, че не е необходимо да бъде съставяна представителна извадка.

(12)

На всички включени в представителната извадка дружества, както и на всички други известни засегнати страни, бяха изпратени въпросници. Изчерпателни отговори бяха получени от шестима производители износители от КНР, трима производители от Общността и един вносител. Един производител от Общността отговори само на въпросника за представителната извадка. Не бяха получени отговори на въпросниците от други засегнати страни.

(13)

Комисията издири и провери цялата информация, преценена като необходима за установяването на дъмпинга, произтичащата от него вреда и интереса на Общността, и извърши проверки на място в помещенията на следните дружества:

а)

производители от Общността

ABAC Aria Compressa SpA от ABAC Group, Торино, Италия,

FIAC SpA от FIAC Group, Болоня, Италия,

FINI SpA, Zola Predosa (BO), Италия;

б)

производители износители от КНР

Nu Air (Шанхай) Compressor and Tools Co. Ltd. от ABAC Group, Шанхай („Nu Air“),

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Уенлинг („Xinlei“),

Hongyou/Taizhou Group: 1. Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Уенлинг („Hongyou“); 2. Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Уенлинг („Taizhou“),

Wealth Group: 1. Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Шанхай („Shanghai Wealth“); 2. Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Нантонг („Wealth Nantong“),

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Тайжоу („Anlu“),

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd. от FIAC Group Jiangmen (FIAC);

в)

свързани дружества от КНР

Wealth Shanghai Import-Export Co. Ltd., Шанхай („Wealth Import Export“),

FIAC Air Compressors (Hong Kong) Ltd. от FIAC Group („FIAC Хонконг“);

г)

несвързани вносители от Общността

Hans Einhell AG, Ландау, Германия.

(14)

С оглед на необходимостта да се установи нормална стойност за производителите износители, на които не може да бъде предоставено ТУПИ, беше извършена проверка на място за установяване на нормалната стойност въз основа на данни от държава аналог, в конкретния случай Бразилия, в следните дружества:

д)

производители от Бразилия

FIAC Compressores de ar do Brasil Ltda. от FIAC Group, Аракара,

Schulz S/A, Joinville, Санта Катарина, Бразилия.

4.   Период на разследване

(15)

Разследването за дъмпинг и произтичаща от него вреда обхвана периода от 1 октомври 2005 г. до 30 септември 2006 г. (период на разследване или ПР). Проучването на тенденциите, свързани с оценката на вредите, обхвана периода от 1 януари 2003 г. до края на периода на разследване (разглеждания период).

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(16)

Разглежданият продукт са бутални компресори с дебит не повече от 2 кубически метра (m3) на минута, с произход от КНР (наричани по-долу „компресори“ или „разглеждания продукт“), обикновено класирани под кодове по КН ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 и ex 8414 80 51.

(17)

Компресорът обикновено се състои от помпа, задвижвана от електромотор директно или чрез ремъчен механизъм. В повечето случаи въздухът под налягане се вкарва в резервоар и излиза през регулатор на налягането и гумен маркуч. Компресорите, по-конкретно по-големите, може да имат колесар, за да са по-мобилни. Те може да се продават самостоятелно или с приспособления за пръскане, почистване или помпане на гуми и други обекти.

(18)

В обявлението за започване на настоящата процедура се посочват и помпите за бутални компресори. Разследването показа, че помпите за бутални компресори са един (но не единственият) от най-важните компоненти на компресорите, които са предмет на разследването (в зависимост от модела те възлизат на 25—35 % от общите разходи за крайния продукт), и че те могат да се продават отделно, както и сглобени в други компресори, които не са предмет на настоящото разследване. Разследването също така показа, че техническите и физическите им характеристики не са същите като тези на завършен компресор и не се използват за същите цели. Завършеният компресор съдържа и други основни компоненти (напр. резервоар, мотор). От една страна, каналите за разпространение и представата на потребителите за помпа и от друга страна, завършеният компресор, също се различават. Поради това беше направено заключението, че в този случай помпите за бутални компресори не следва да се считат за разглеждан продукт.

(19)

Разглежданият продукт се използва за задвижване на пневматични инструменти или за боядисване, почистване и напомпване на гуми и други предмети. Разследването също така показа, че въпреки разликите във формата, материалите и производствения процес, различните видове от разглеждания продукт имат еднакви физически и технически характеристики и като цяло имат едно и също предназначение. Ето защо за целите на настоящата процедура те се разглеждат като един продукт.

2.   Сходен продукт

(20)

Разследването показа, че компресорите, които се произвеждат и продават от производството на Общността в Общността, компресорите, произведени и продавани на вътрешния пазар в КНР и на вътрешния пазар в Бразилия, която служи за държава аналог, и компресорите, произведени в КНР и продавани в Общността, като цяло имат еднакви основни физически и технически характеристики и основна употреба.

(21)

Поради това всички тези компресори се считат за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ДЪМПИНГ

1.   Общи бележки

(22)

Пред Комисията се представиха четиринадесет дружества или групи дружества, които представляват 100 % от общия износ на разглеждания продукт за ЕО. Следователно оказаното съдействие беше значително. Тринадесет дружества или групи дружества са подали заявление за предоставяне на ТУПИ, а едно дружество е поискало само ИТ. Както е посочено в съображение 9 по-горе, за представителната извадка са избрани шест дружества въз основа на обема на техния износ.

2.   Третиране според условията на пазарна икономика (ТУПИ)

(23)

В съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент при разследване на антидъмпинг на внос на стоки с произход от КНР нормалната стойност се определя в съответствие с параграфи 1—6 от посочения член за онези производители, за които се смята, че отговарят на критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.

(24)

Накратко и за улеснение критериите за ТУПИ са посочени в обобщен вид по-долу:

1.

бизнес решенията се вземат и разходите се правят в отговор на пазарните условия и без значителна намеса на държавата;

2.

дружествата разполагат с ясен набор от счетоводни документи, които се одитират самостоятелно в съответствие с международните счетоводни стандарти и се прилагат за всички цели;

3.

няма съществени нарушения, пренесени от предходната система на непазарна икономика;

4.

законите относно несъстоятелността и собствеността гарантират правна сигурност и стабилност;

5.

валутата се обменя по пазарни курсове.

(25)

Пет дружества или групи дружества китайски производители износители, включени в представителната извадка, първоначално поискаха ТУПИ съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент и попълниха формуляр на заявление за получаване на ТУПИ в определените за това срокове. Всички тези групи включват както производители на разглеждания продукт, така и дружества, свързани с производителите и занимаващи се с продажбата му. Всъщност проучването на група свързани дружества с цел установяване дали като цяло отговарят на условията за предоставяне на ТУПИ е обичайна практика на Комисията. ТУПИ са поискали следните групи:

Nu Air,

Xinlei,

Hongyou/Taizhou,

Shanghai Wealth/Wealth Nantong,

FIAC.

(26)

Комисията издири цялата необходима информация за посочените съдействащи производители износители, включени в представителната извадка, и където беше счетено за необходимо, провери на място във въпросните дружества информацията, подадена в заявленията за предоставяне на ТУПИ.

(27)

Разследването показа, че на три от посочените пет китайски производители износители, поискали ТУПИ, не можеше да бъде предоставено ТУПИ, тъй като нито едно от тези дружества или групи дружества не отговаряше на втория критерий, посочен в обобщението в съображение 24 по-горе. Освен това една от групите дружества не отговаряше и на третия критерий.

(28)

Две дружества или групи дружества (FIAC и Nu Air) отговаряха на всички критерии, посочени накратко в съображение 24 по-горе, и беше възможно да им бъде предоставено ТУПИ.

(29)

Едно дружество (Taizhou), което е част от група дружества (Hongyou/Taizhou), и още едно дружество (Wealth Shanghai/Nantong Wealth) не успяха да докажат, че изпълняват втория критерий от съображение 24 по-горе поради липса на установени счетоводни практики и стандарти, които да съответстват на международните счетоводни стандарти. Поради това на групата дружества (Hongyou/Taizhou) и на дружеството (Wealth Shanghai/Nantong Wealth) не беше предоставено ТУПИ.

(30)

Едно дружество (Xinlei) не можа да докаже, че отговаря на втория критерий, обобщен в съображение 24 по-горе, тъй като счетоводните му практики и стандарти не съответстваха на международните счетоводни стандарти. Освен това дружеството не съумя да представи пълни доказателства за заплащане на правата за ползване на земя. Следователно то не изпълняваше и третия критерий, посочен в съображение 24 по-горе. Съответно не можеше да му бъде предоставено ТУПИ.

(31)

Един несвързан вносител възрази срещу предоставянето на ТУПИ на Nu Air въз основа на някои предполагаеми несъответствия в одитираните счетоводни отчети за 2004 г. и 2005 г. Nu Air обаче успя да докаже, че няма такива несъответствия, и да изясни поставените от вносителя въпроси. Следователно възражението бе отхвърлено.

(32)

Същият вносител възрази и срещу предоставянето на ТУПИ на FIAC предвид обстоятелството, че през 2002 г. дружеството е договорило с местните органи предварително споразумение, което би му предоставило възможност за безплатно ползване на парцел земя за максимален период от три години, докато приключат формалностите по отчуждаване на земята. Въпреки това обаче срокът на споразумението бе изтекъл, без FIAC да се е възползвала от него или да е придобила собственост върху земята. От друга страна, FIAC съумя да докаже, че винаги е плащало наем за помещенията, които е използвало за дейността си. Следователно този аргумент бе отхвърлен.

(33)

Едно дружество (Hongyou) от групата дружества (Hongyou/Taizhou) възрази срещу отказа за предоставяне на ТУПИ заради проблеми, възникнали в друго дружество, а именно в Taizhou. Въпреки това въз основа на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. относно разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (3) Hongyou и Taizhou трябва се разглеждат като свързани лица. Ето защо, тъй като на Taizhou не можеше да бъде предоставено ТУПИ, за Hongyou също не беше възможно да получи ТУПИ.

(34)

Както е изложено по-горе три от петте китайски дружества или групи включени в извадката дружества, които поискаха ТУПИ, не съумяха да докажат, че отговарят напълно на критериите, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.

(35)

Поради това беше взето решение ТУПИ да се предостави на две дружества (FIAC и Nu Air) и да бъде отказано на останалите три дружества/групи дружества. Проведена беше консултация с консултативния комитет и той не възрази срещу заключенията на службите на Комисията.

3.   Индивидуално третиране (ИТ)

(36)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент мито за цялата държава, ако има такова, се налага за държави, попадащи в приложното поле на посочения член, с изключение на случаите, в които дружествата са в състояние да докажат, че отговарят на критериите, установени в член 9, параграф 5 от основния регламент.

(37)

Всички производители износители, поискали ТУПИ, бяха подали и заявление за ИТ, в случай че им бъде отказано ТУПИ. Едно дружество (Anlu) беше подало заявление само за ИТ.

(38)

От четирите включени в извадката дружества или групи дружества, които не можеха да получат ТУПИ (Xinlei, Honyou/Taizhou, Wealth Shanghai/Nantong Wealth) или не бяха подали заявление за такова (Anlu), три (Xinlei, Anlu и Wealth Shanghai/Nantong Wealth) отговаряха напълно на критериите, определени в член 9, параграф 5, и беше възможно да получат ИТ.

(39)

Установено беше, че Taizhou не е доказало, че постепенно е постигнало съответствие с изискванията за ИТ, посочени в член 9, параграф 5 от основния регламент. По-конкретно, сериозните проблеми със счетоводната система на дружеството не позволиха да се провери дали е изпълнен посоченият в член 9, параграф 5, буква б) от основния регламент критерий за свободно определяне на цените и количествата на вноса и условията за продажба на продуктите.

(40)

Поради това заявлението за предоставяне на ИТ на Taizhou беше отхвърлено.

4.   Нормална стойност

4.1.   Дружества или групи дружества, на които може да бъде предоставено ТУПИ

(41)

По отношение на определянето на нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент, Комисията провери за производителите износители от представителната извадка, на които може да бъде предоставено ТУПИ, дали продажбите им на националния пазар на разглеждания продукт на независими клиенти са представителни, т.е. дали общият обем на тези продажби възлиза поне на 5 % от общия обем на експортните продажби на разглеждания продукт за Общността. Тъй като двете дружества или групи дружества почти нямаха продажби на националния пазар, беше прието, че продажбите на продукта не са представителни, за да осигурят подходяща основа за установяване на нормалната стойност.

(42)

Поради невъзможността да се използват продажбите на националния пазар за определяне на нормалната стойност, се наложи използването на друг метод. Във връзка с това Комисията използва съставена нормална стойност в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент. Нормалната стойност се съставя на база на производствените разходи на дружествата или групите дружества за разглеждания продукт. При съставяне на нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент, към производствените разходи се добавят обосновани по размер разходи за реализация, общи и административни разходи и реализирана печалба. Размерът на разходите за реализация, общите и административните разходи и печалбата не можеше да бъде установен съгласно уводната част от член 2, параграф 6 от основния регламент, тъй като нито едно от дружествата или групите дружества нямаше представителни продажби на националния пазар. Той не можеше да бъде установен въз основа на член 2, параграф 6, буква а), тъй като нямаше друго дружество, на което да може да се предостави ТУПИ. Освен това размерът на разходите за реализация, общите и административните разходи и реализираната печалба не можеха да се установят въз основа на член 2, параграф 6, буква б), тъй като нито едно от дружествата или групите дружества нямаше представителни продажби при обичайни търговски условия за същата обща категория продукти. Ето защо размерът на разходите за реализация, общите и административните разходи и печалбата беше определен съгласно член 2, параграф 6, буква в) (всеки друг обоснован метод) въз основа на тези разходи и печалба в държавата аналог. Според публично достъпната информация, този марж на печалбата не е надвишавал печалбата, реализирана от други заинтересовани производители от КНР на същата обща категория продукти (електрически машини) през ПР.

4.2.   Дружества или групи дружества, на които не може да бъде предоставено ТУПИ

(43)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност за производителите износители, на които не е предоставено ТУПИ, трябва да бъде установена въз основа на цените или на съставената стойност в държавата аналог.

(44)

В обявлението за започване на процедурата Комисията посочи, че възнамерява да ползва Бразилия като държава аналог за установяването на нормална стойност за КНР. Заинтересованите страни бяха поканени да изразят мнението си по въпроса. Нито една от заинтересованите страни не възрази срещу това предложение.

(45)

В Бразилия има четирима известни производители, които произвеждат около 220 000 компресора годишно, а вносът възлиза на около 30 000 единици. Комисията потърси съдействие от всички известни производители в Бразилия.

(46)

Двама бразилски производители оказаха съдействие при разследването. Един от тях е свързан с производител от Общността, FIAC Group. Разследването показа, че като цяло цените на този производител са високи, което се дължи главно на факта, че произвежда малко количество висококачествени компресори за медицински цели, които не са пряко съпоставими с разглеждания продукт. Поради големите разлики в характеристиките на продукта и на пазара, би било трудно да се установи какви корекции са необходими, за да се използват тези данни като нормална стойност за компресорите, произведени в Китай. Установено бе, че вторият съдействащ производител от Бразилия произвежда някои модели компресори, които са съпоставими с тези, изнасяни за Общността от китайските производители износители. Ето защо цените на бразилския пазар на сравнимите модели на този производител от Бразилия, продавани при обичайни търговски условия, бяха използвани като основа за определяне на нормалната стойност за производителите износители, на които не е предоставено ТУПИ.

5.   Експортна цена

(47)

Производителите износители са осъществявали експортни продажби за Общността или пряко за независими клиенти или чрез свързани или несвързани дружества за търговия, разположени във и извън Общността.

5.1.   Дружества или групи дружества, на които може да се предостави ТУПИ или ИТ

(48)

В случаите, когато експортните продажби са били извършени пряко за независими клиенти от Общността или чрез несвързани търговски дружества, експортните цени бяха установени въз основа на реално платената или подлежаща на плащане цена на разглеждания продукт в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент.

(49)

В случаите, когато експортните продажби за Общността са били осъществени чрез свързани търговски дружества, разположени на територията на Общността, експортните цени бяха определени въз основа на цените на тези свързани търговци при първа препродажба за независими клиенти от Общността в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент. Експортната цена за продажбите, реализирани чрез свързани дружества извън Общността, беше определена въз основа на цената при първа препродажба за независими клиенти от Общността.

5.2.   Дружества или групи дружества, на които не може да бъде предоставено ТУПИ или ИТ

(50)

Данните за експортните продажби на двете включени в извадката китайски дружества износители (Taizhou/Honyou Group), на които не е предоставено нито ТУПИ, нито ИТ, не биха могли да бъдат използвани за определяне на индивидуален дъмпингов марж, поради разяснените в съображение 29 причини. Ето защо дъмпинговият марж беше изчислен, както е посочено в съображение 55.

6.   Сравнение

(51)

Нормалната стойност и експортните цени бяха сравнени на база франко завода и на същото ниво на търговия. С цел да се осигури обективно сравнение между нормалната стойност и експортните цени под формата на корекции бяха направени съответните намаления за отчитане на разликите, засягащи цените и тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент.

(52)

На тази основа, за онези производители износители от Китай, на които не е предоставено ТУПИ или ИТ, когато това беше необходимо и обосновано, бяха направени корекции относно различията в нивото на търговия, транспортните и застрахователните разходи, разходите за обработване, натоварване и съпътстващите разходи, разходите за опаковане и кредити и разходите след продажба (гаранции). За другите дружества беше направена осреднена корекция на база посочените корекции.

(53)

За експортните продажби, реализирани чрез свързани търговци извън Общността, бяха направени корекции в съответствие с член 2, параграф 10, буква и) от основния регламент в случаите, когато тези дружества са доказали, че изпълняват функции, сходни с тези на търговски представител, който работи срещу комисиона. Тези корекции бяха направени въз основа на данните за разходите за реализация, общите и административните разходи на търговските дружества и реализираната печалба, предоставени от несвързан търговец от Общността.

7.   Дъмпингови маржове

(54)

Дъмпинговите маржове, изразени като процент от вносната цена CIF на границата на Общността преди обмитяване, са следните:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Уенлинг

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Уенлинг и Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Уенлинг

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Шанхай и Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Нантонг

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co. Ltd., Тайжоу

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Шанхай

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Иянгмен

10,6 %

Оказали съдействие дружества, които не са включени в представителната извадка (изброени в приложението)

51,6 %

Всички останали дружества

77,6 %

(55)

Дъмпинговият марж на двете включени в извадката дружества, на които не е предоставено ТУПИ или ИТ, беше изчислен като среднопретеглена стойност на маржовете, определени за трите дружества или групи дружества, получили ИТ, но не и ТУПИ.

(56)

Дъмпинговият марж на съдействащите дружества, които не са включени в представителната извадка, беше изчислен като среднопретеглена стойност от маржовете, определени за всички дружества от представителната извадка.

(57)

Предвид високото равнище на съдействието (100 %), посочено в съображение 22 по-горе, за държавата беше установен дъмпингов марж на най-високото равнище, приложено за включените в извадката дружества.

Г.   ВРЕДА

1.   Продукция на Общността

(58)

В светлината на определението за производство на Общността, дадено в член 4, параграф 1 от основния регламент, продукцията на следните производители от Общността беше счетена като подходяща за включване в определението за производство на Общността при започването на процедурата по разследване:

четирима производители от Общността, подали жалби: CHINOOK SpA, FERRUA SYSTEM BLOCK Srl, FIAC SpA и FINI SpA;

един производител от Общността, който оказа пълно съдействие при разследването и поддържаше провеждането на процедурата: ABAC Aria Compressa SpA от ABAC Group. Отчетен е фактът, че през 2007 г. ABAC Group е продала това дружество на друго;

шестима други производители от Общността, посочени в жалбата. Тези дружества получиха въпросник за изготвянето на представителна извадка, но само едно от тях изяви желание да окаже допълнително съдействие при разследването в сроковете, посочени в обявлението за започване. Малко след това обаче този производител престана да съдейства и не предаде пълен отговор на въпросника;

двадесет други производители, посочени в жалбата, които сглобяват сходния продукт, като използват части, произведени от посочените производители от Общността, и/или ги внасят от трети държави. Налице е също и много ограничено производство на сходен продукт от отрасъла за производство на компресори за промишлена употреба. Въпросници бяха изпратени до всички тях, но нито един не отговори.

(59)

Двама от производителите, подали жалба, престанаха да съдействат малко след като беше открита процедурата и не отговориха на въпросника за изготвяне на представителната извадка.

(60)

Разследването показа, че всичките три дружества (или групи дружества), оказващи съдействие, освен собствената си продукция в Общността, са внасяли също и нарастващи количества от разглеждания продукт за препродажба на пазара на Общността. Резултатите от разследването сочат, че всички съдействащи са решили да изнесат част от производството си, поне тази част от него, която е изложена на нарастващ дъмпингов внос от КНР. Вносът на съдействащите дружества (или групи дружества) се е дължал най-вече на съответните свързани с тях дружества или дъщерни дружества, установени в КНР.

(61)

Съответно беше проверено дали, въпреки този обем на вноса, интересите на посочените дружества са съсредоточени в Общността.

(62)

Що се отнася до обема на вноса от производители от Общността, съдействащи при разследването, бе установено, че при две от тези дружества (или групи дружества), дружество А и дружество Б, той е нараствал, макар количеството на разглеждания продукт да е било относително ниско (в разглеждания период обемите на препродажба на разглеждания продукт с произход от КНР са оставали незначителни спрямо съответните нетни продажби на собствената продукция на тези дружества). Освен това централното им управление и научноизследователската и развойна дейност са били в рамките на Общността. Ето защо беше направено заключението, че основният интерес на дружества А и Б все още е в Общността и независимо от вноса им от КНР, те следва да се разглеждат като част от продукцията на Общността.

(63)

По отношение на другата група съдействащи дружества (дружество В), беше установено, че в разглеждания период не само е имало значително нарастване на процента на вноса на продукта, продаван на пазара на Общността, но и че от 2005 г. той е надвишавал обемите на сходния продукт, произведени и продавани в рамките на Общността. През периода на разследване обемите на препродажба на разглеждания продукт с произход от КНР са съставлявали по-голямата част от общия обем на продажбите, реализирани от дружество В на пазара на Общността.

(64)

Разгледан бе и въпросът дали въпреки значителните си обеми, вносът би могъл да се разглежда като целящ допълване на гамата продукти или като имащ временен характер. Изглежда обаче, че вносът на дружество В не може да се разглежда като допълващ гамата продукти, а се основава на стратегическо решение за изнасяне на производството на разглеждания продукт в КНР, с цел да се намалят разходите за производство и да се постигне позиция, която да е конкурентна на вноса от Китай. Установено бе, че по време на периода на разследване много от моделите, произвеждани в КНР, са се произвеждали и в Италия от друго дружество от същата група. Ето защо компресорите, произвеждани в КНР, са се конкурирали пряко с тези, произвеждани от същата група в Италия. Предвид изложеното по-горе и значителния обем на препродажбите от внесени стоки като част от общите продажби, реализирани от дружество В, не може да се смята, че интересът на дружеството при производството на продукта продължава да е фокусиран в рамките на Общността. Става ясно, че дружество В ще продължи и дори ще увеличи обема на вноса на сходния продукт от съответната държава за препродажба на пазара на Общността, което от своя страна означава, че дружество В следва да се разглежда по-скоро като вносител, отколкото като производител от Общността.

(65)

Следователно се прави заключението, че дружество В не следва да бъде включвано в определението за продукция на Общността.

(66)

В заключение, по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент продукцията на Общността на някои компресори беше определена като общата продукция на всички дружества, посочени в съображение 58, без тази на дружество В. Поради липсата на съдействие от страна на редица производители и дружества, които сглобяват продукта в Общността, продукцията беше оценена на базата на информацията, събрана по време на разследването, и на данните, посочени в жалбата.

2.   Производство на Общността

(67)

Процедурата по разследване започна в резултат на жалба, подадена от италианската федерация ANIMA, представляваща четири дружества производители на компресори и един производител, подкрепящ жалбата (както е посочено по-горе в съображение 58). Независимо от посочената по-горе липса на съдействие от страна на две от дружествата, подали жалбата, и изключването на един производител от Общността от определението за продукция на Общността, бе установено, че останалите двама производители от Общността, които съдействаха при разследването, заемат голям дял в общата продукция на Общността, в конкретния случай — 50 %. Поради това се счита, че тези двама съдействащи производители представляват производство на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент.

(68)

Останалите производители, изброени в жалбата и подробно представени в съображение 58 по-горе, без дружеството, изключено от определението за продукция на Общността, ще бъдат наричани по-долу „други производители от Общността“. Нито един от тези други производители от Общността не възрази срещу жалбата.

3.   Потребление на Общността

(69)

Потреблението на Общността беше установено на базата на обема на продажбите на дружество В и собственото производство на производството на Общността, предназначено за неговия пазар, данните за обема на вноса на пазара на Общността, предоставени от Евростат, и за продажбите на други производители от Общността, съдържащи се в наличната информация в жалбата.

(70)

През целия разглеждан период пазарът на Общността за разглеждания продукт и други сходни продукти е намалявал с 6 % и през ПР е достигнал до около 3 066 000 единици. По-конкретно, потреблението на Общността е намаляло със 7 % през 2004 г., преди да отбележи леко повишение от 1 процентен пункт през 2005 г. и да се стабилизира на това равнище през ПР. Спадът в потреблението на Общността вероятно се дължи на намаляването на продажбите на производителите в нея и на намаления обем на вноса от трети държави (предимно САЩ и Япония).

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Потребление на ЕС (бр. единици)

3 270 283

3 053 846

3 075 358

3 065 898

Индекс

100

93

94

94

4.   Внос от засегнатата държава

а)   Обем

(71)

Между 2003 г. и ПР обемът на вноса на разглеждания продукт в Общността е нараснал значително. Той се е повишил със 182 % и е достигнал до над 1 600 000 единици. По-конкретно, вносът от засегнатата държава е нараснал с 66 % в периода 2003—2004 г., с още 110 процентни пункта през 2005 г. и с 6 процентни пункта през ПР.

б)   Пазарен дял

(72)

Пазарният дял, държан от износителите в засегнатата държава, е нараснал с над 35 процентни пункта през разглеждания период и е достигнал 53 % през ПР. Китайските износители са увеличили пазарния си дял между 2003 и 2004 г. с 13 процентни пункта и с още 20 процентни пункта през 2005 г. През ПР пазарният дял на износителите от засегнатата държава е нараснал леко с още един процентен пункт.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Обем на вноса от КНР (единици)

574 795

953 001

1 586 614

1 622 702

Индекс

100

166

276

282

Пазарен дял на вноса от КНР

17,6 %

31,2 %

51,6 %

52,9 %

в)   Цени

i)   Динамика на цените

(73)

Цените на вноса на разглеждания продукт, посочени в таблицата по-долу, се базират на данни, подадени от съдействащите износители, и са проверени по време на разследването. По време на разглеждания период се наблюдава цялостно повишение на средните цени на вноса на разглеждания продукт с произход от КНР от 6 % между 2003 г. и ПР. Тенденцията към нарастване на цените вероятно се дължи на промяната в гамата продукти, тъй като постепенно китайските производители започват да произвеждат и изнасят по-модерни и по-скъпи компресори.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Цена на вноса от КНР (EUR/единица)

35,15

34,61

35,70

37,27

Индекс

100

98

102

106

ii)   Подбиване на цените

(74)

Направено бе сравнение между средните продажни цени в Общността на включените в представителната извадка производители износители и на производството на Общността за съпоставимите модели на разглеждания продукт. За целта бяха сравнени цените франко завода на производството на Общността за несвързани клиенти, без отстъпки и данъци, и цените CIF на границата на Общността на производителите износители от КНР, съответно коригирани с разходите за разтоварване и митническо оформяне. Предвид факта, че производството на Общността обикновено продава продукцията си в Общността директно на търговци на дребно, докато китайските стоки се продават на търговци на дребно чрез свързани или несвързани вносители и/или търговци, за да се гарантира, че сравнението се извършва на едно и също ниво на търговия, беше направена корекция на цените на вноса, където това е необходимо. Сравнението показа, че по време на ПР разглежданият продукт, продаван в Общността, подбива цените на производството на Общността с 22—43 % в зависимост от съответния износител.

5.   Състояние на производството на Общността

(75)

Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията проучи всички икономически фактори и показатели, които имат отношение към състоянието на производството на Общността.

(76)

Предвид факта, че производството на Общността включва само двама производители, данните за него са представени с индекси и/или в диапазони, за да се спази изискването за поверителност съгласно член 19 от основния регламент. Припомня се, че представените по-долу данни се отнасят единствено за сходни продукти, произведени в Общността от нейното производството, като се изключват помпите сами по себе си и компресорите, произведени от свързани с производството на Общността дружества в КНР и впоследствие продадени в Общността.

а)   Продукция

(77)

Продукцията на производството на Общността е намаляла значително между 2003 г. и ПР. По-конкретно, през 2004 г. тя е отбелязала спад от 16 %, а през 2005 г. е намаляла с 23 процентни пункта и с още 7 процентни пункта през ПР. По време на ПР обемът на продукцията на производството на Общността е намалял значително с между 300 000 и 400 000 единици.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Продукция (единици)

Не може да се разгласява

Индекс

100

84

61

54

б)   Производствени мощности и степен на натоварване на производствените мощности

(78)

Производствените мощности са нараснали с 3 % в периода 2003—2004 г., през 2005 г. са отбелязали допълнително повишение от 9 процентни пункта и са се стабилизирали на това ниво по време на ПР. Повишението през 2005 г. се дължи на инвестициите, направени от един от производителите от Общността, в допълнителна производствена линия за компресори, обслужващи по-голям сегмент на пазара. През ПР капацитетът на производствените мощности на производството на Общността е бил между 600 000 и 800 000 единици.

(79)

Равнището на натоварване на производствените мощности на производството на Общността е спадало постоянно през разглеждания период, а по време на ПР е било по-ниско от половината от равнището, постигнато през 2003 г. Това се дължи на спад в производствените равнища. По време на ПР равнището на натоварване на производствените мощности на производството на Общността е било между 40 и 50 %.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Производствени мощности (бр. единици)

Не може да се разгласява

Индекс

100

103

112

112

Натоварване на производствените мощности

Не може да се разгласява

Индекс

100

81

54

48

в)   Запаси

(80)

През 2004 г. равнището на крайните запаси е отбелязало повишение от 37 %, а през 2005 г. се е увеличило с 45 процентни пункта, преди да намалее със 138 процентни пункта през ПР. По време на ПР обемът на запасите на производството на Общността е бил между 10 000 и 20 000 единици. Предвид факта, че подобни продукти в Общността се произвеждат предимно по поръчка, равнището на запасите не се смята за показател, който би бил полезен за определяне на вредата за този продукт.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Крайни запаси (единици)

Не може да се разгласява

Индекс

100

137

182

44

г)   Обем на продажбите

(81)

Продажбите на този продукт, реализирани от производството на Общността на пазара, са намалявали устойчиво през разглеждания период. По-конкретно, през 2004 г. са отбелязали спад от 19 %, през 2005 г. са намалели допълнително с 24 процентни пункта и с още 9 процентни пункта през ПР. По време на ПР обемът на продажбите на производството на Общността е бил между 200 000 и 300 000 единици.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Обем на продажбите на ЕО (единици)

Не може да се разгласява

Индекс

100

81

57

48

д)   Пазарен дял

(82)

През разглеждания период пазарният дял на производството на Общността постоянно е намалявал. По-конкретно индексът, отразяващ развитието на пазарния дял на производството на Общността, е спаднал с 13 % през 2004 г., с 27 процентни пункта през 2005 г. и с още 9 процентни пункта през ПР. По време на ПР пазарният дял на производството на Общността е бил между 5 % и 10 %.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Пазарен дял на производството на Общността

Не може да се разгласява

Индекс

100

87

60

51

е)   Растеж

(83)

Между 2003 г. и ПР, когато потреблението на Общността е намаляло с 6 %, обемът на продажбите, реализирани от производството на Общността на пазара на Общността, е отбелязал още по-значително намаление от 52 %. През разглеждания период пазарният дял на производството на Общността е намалял почти наполовина, докато пазарният дял на дъмпинговия внос е нараснал с над 35 процентни пункта и достига до 53 %. Това води до заключението, че не е имало растеж, от който производството на Общността би могло да се възползва.

ж)   Заетост

(84)

През разглеждания период равнището на заетост в производството на Общността устойчиво е намалявало. През 2004 г. заетостта се е понижила с 10 %, през 2005 г. с още 16 процентни пункта и с още 5 процентни пункта през ПР. През ПР броят на заетите лица в производството на Общността, занимаващи се с производството и продажбите на сходния продукт, е бил между 150 и 200 лица.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Заетост

Не може да се разгласява

Индекс

100

90

74

69

з)   Производителност

(85)

Производителността на работна сила на производството на Общността, изразена като годишен обем продукция (единици) на заето лице, е намаляла със 7 % през 2004 г., с още 10 процентни пункта през 2005 г. и с още 5 процентни пункта през ПР. По време на ПР производителността на производството на Общността е възлизала на 1 500—2 000 единици на служител. Устойчивото намаляване на производителността се дължи на намаляващата продукция, която в разглеждания период се е понижавала дори по-бързо от съответната заетост.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Производителност (единици на наето лице)

Не може да се разгласява

Индекс

100

93

83

78

и)   Разходи за труд

(86)

В периода 2003—2004 г. средните разходи за труд за едно наето лице са нараснали с 8 %, през 2005 г. са се стабилизирали на това равнище, след което са отбелязали лек спад от 1 процентен пункт през ПР. Увеличението през 2004 г. се дължи най-вече на повишаването на заплатите, договорено от един от производителите от производството на Общността след спор с професионалните съюзи. В допълнение, договореното увеличение на заплатите е било предшествано от стачка през 2003 г. и незаплатените в резултат от нея часове относително са понижили годишните разходи за труд в сравнение със следващите години.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Годишни разходи за труд за едно заето лице (в евро)

Не може да се разгласява

Индекс

100

108

108

107

й)   Фактори, оказващи влияние върху цените на Общността

(87)

Цената, на която производството на Общността продава единица от своята продукция на несвързани клиенти, е нараснала с 20 % между 2003 г. и ПР. По-специално през 2004 г. средната продажна цена е нараснала с 9 %, през 2005 г. е отбелязала допълнително повишение от 13 процентни пункта, а през ПР е намаляла с 2 процентни пункта. По време на ПР цената на единица продукция е била между 100 и 150 EUR.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Цена на единица продукция на пазара на ЕО (в евро)

Не може да се разгласява

Индекс

100

109

122

120

(88)

Увеличаването на средната цена за единица продукция се дължи на постепенното преминаване на производството на Общността към продукция от по-горен сегмент на пазара, т.е. с по-високо качество, по-добро представяне, по-големи производствени мощности и съответно повече разходи и по-скъпи модели от съответния продукт.

(89)

Предвид размера и равнището на подбиването на цените този внос със сигурност е оказал влияние върху цените.

к)   Рентабилност и възвръщаемост на инвестициите

(90)

През разглеждания период рентабилността на собствената продукция на производството на Общността, изразена като процент от нетните продажби, е била отрицателна, но се е подобрявала. Отрицателната рентабилност се е подобрила през 2004 г., както и през 2005 г., когато равнището на загубите е било относително най-ниско, а през ПР се е влошила незначително. По време на ПР рентабилността на производството на Общността е била между –3 % и –10 %.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Рентабилност на продажбите на ЕО (процент от нетните продажби)

Не може да се разгласява

Индекс

– 100

–93

–28

–32

Възвръщаемост на инвестициите (печалба в процент от нетната балансовата стойност на активите)

Не може да се разгласява

Индекс

– 100

–85

–19

–20

(91)

Възвръщаемостта на инвестициите, изразена като печалба в процент от нетната балансова стойност на инвестициите, е следвала посочените тенденции, свързани с рентабилността. Тя също е останала отрицателна през разглеждания период. През 2004 г. и през 2005 г. се е повишила, преди да отбележи лек спад през ПР. През ПР възвръщаемостта на инвестициите е била между –30 % и –15 %.

л)   Паричен поток

(92)

През разглеждания период нетният паричен поток за оперативни дейности също е останал отрицателен, но се е подобрил съществено и през ПР стойностите са били несъществено отрицателни (между – 100 000 и 0 евро).

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Паричен поток (в евро)

Не може да се разгласява

Индекс

– 100

–67

–9

–1

м)   Инвестиции и възможност за привличане на капитал

(93)

Годишните инвестиции на производството на Общността в произвеждането на подобен продукт са нараснали със 72 % през 2004 г. и с още 75 процентни пункта през 2005 г., преди отбелязаното през ПР понижение от 7 процентни пункта. По време на ПР нетните инвестиции обаче са били относително малки и са възлизали на стойности между 1 300 000 и 2 300 000 EUR. Повишението би могло да се дължи на направените от един от производителите на Общността инвестиции за наем на нова сграда, с цел да се централизира и модернизира производственият процес, както и на някои инвестиции от производството на Общността за поддръжка и подновяване на съществуващото оборудване, както и за закупуване на ново, с цел произвежданите от тях продукти да са по-конкурентоспособни по отношение на дъмпинговия внос от Китай.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Нетни инвестиции (в евро)

Не може да се разгласява

Индекс

100

172

247

240

(94)

На Комисията не беше предоставено доказателство за намалена или повишена способност за привличане на капитали през разглеждания период.

н)   Размер на дъмпинговия марж

(95)

Като се имат предвид обемът, пазарният дял и цените на вноса от засегнатата държава, не може да се смята за незначително влиянието на размера на действителния дъмпингов марж върху производството на Общността.

о)   Възстановяване от предишен дъмпинг

(96)

Предвид отсъствието на информация за съществуването на дъмпинг преди ситуацията, оценена в рамките на настоящата процедура, този фактор се смята за несъществен.

6.   Заключение относно вредата

(97)

Между 2003 г. и ПР обемът на дъмпинговия внос на разглеждания продукт с произход от КНР е нараснал значително със 182 % и неговият дял от пазара на Общността се е увеличил с повече от 35 процентни пункта. Средните цени на дъмпинговия внос са били значително по-ниски от тези на производството на Общността през разглеждания период. Освен това през ПР цените на вноса от КНР в значителна степен са подбивали тези на производството на Общността. На среднопретеглена основа подбиването на цените през ПР е било между 22 и 43 %.

(98)

При някои показатели се наблюдава положителна динамика между 2003 г. и ПР. Средните продажни цени на единица продукция са нараснали с 20 %, показателят за производствена мощност се е увеличил с 12 %, нарастване се наблюдава и при инвестициите със 140 %. От съображения 78, 88 и 93 по-горе обаче се вижда, че тази динамика се дължи на определени причини. Освен това, както беше посочено в съображение 90 по-горе, рентабилността през разглеждания период показва признаци на подобряване, тъй като загубите са намалели значително между 2003 г. и ПР. Следва обаче да се напомни, че рентабилността е останала отрицателна и равнището на загубите през ПР не може да се смята за незначително.

(99)

През разглеждания период се наблюдава значително влошаване на състоянието на производството на Общността. Повечето от показателите за определяне на вредата са отбелязали негативна динамика между 2003 г. и ПР: обемът на продукцията е намалял с 46 %, натоварването на мощностите е спаднало с повече от половина, продажбите на производството на Общността са намалели с 52 %, съответният пазарен дял също е спаднал почти наполовина, заетостта е отбелязала намаление с 31 %, а производителността — с 22 %.

(100)

Предвид изложеното по-горе може да се направи заключението, че производството на Общността е претърпяло имуществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.

Д.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

1.   Въведение

(101)

В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент Комисията проучи дали дъмпинговият внос е нанесъл вреда на производството на Общността в степен, която позволява определянето ѝ като имуществена. Разгледани бяха също известни фактори, различни от дъмпинговия внос, които същевременно биха могли да нанесат вреда на производството на Общността, за да се установи, че възможната вреда, причинена от тези фактори, не се дължи на дъмпинговия внос.

2.   Последици от дъмпинговия внос

(102)

Значителното нарастване на обема на дъмпинговия внос със 182 % между 2003 г. и ПР и на съответния дял от пазара на Общността с 35 процентни пункта, както и установеното подбиване на цените (между 22 и 43 % през ПР) като цяло са съвпаднали с влошаването на икономическата ситуация на производството на Общността, както бе посочено в съображение 98 по-горе. Освен това средните дъмпингови цени са били значително по-ниски от тези на производството на Общността през разглеждания период. Счита се, че този дъмпингов внос е оказал натиск в посока надолу върху цените, което не е позволило на производството на Общността да увеличи продажните си цени до равнището, необходимо за да се реализира печалба, и че дъмпинговият внос е оказал значително отрицателно влияние върху състоянието на производството на Общността. Нещо повече, оказва се, че производството на Общността е загубило съществена част от своя пазарен дял за сметка на увеличения обем дъмпингов внос. Намаленият обем продажби е довел до относително увеличаване на постоянните разходи на производството на Общността, което също е оказало отрицателно влияние върху финансовата ситуация. Следователно съществува ясна причинно-следствена връзка между вноса от КНР и имуществената вреда, причинена на производството на Общността.

3.   Въздействие на други фактори

(103)

Както може да се види от таблицата по-долу, през разглеждания период се наблюдава спад от 33 % в обема на продажбите за износ, който обаче не е бил толкова значителен, колкото е бил спадът на продажбите в ЕО, както е посочено в съображение 81 по-горе. През ПР експортните продажби са били между 100 000 и 150 000 единици. Средната продажна цена за единица продукция е останала стабилна между 2003 г. и ПР, като е била между 100 и 150 EUR.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Експортни продажби (единици)

Не може да се разгласява

Индекс

100

89

74

77

Експортна цена на единица продукция (в евро)

Не може да се разгласява

Индекс

100

100

102

100

(104)

Като се има предвид ценовата стабилност на експортните пазари и относително по-слабият спад на обемите на износ, се смята, че дори и експортната активност да е допринесла за вредата, която производството на Общността е претърпяло, приносът ѝ не е в размер, който би прекъснал причинно-следствената връзка.

(105)

Една от заинтересованите страни заяви, че нарастването на производствените разходи на производството на Общността не би могло да се дължи само на увеличаването на цената на суровините (а именно метални части), а и на други причини, като във връзка с това е посочила самопричиняване на вреда. Отбелязва се, че тази заинтересована страна не уточни причините, които биха довели до такова самопричиняване на вреда.

(106)

Разследването показа, че производствените разходи за единица продукция на производството на Общността са нараснали с около 8 % между 2003 г. и ПР. Нарастването може отчасти да се дължи на забележимото увеличаване на цената на суровините. Разследването показа, че една част от увеличението на разходите се дължи на влошената структура на разходите и по-специално на постоянните разходи за единица продукция, които са нараснали в резултат от значителното съкращаване на броя произведени единици. И въпреки това най-голямата част от увеличението следва да се отдаде на забележимото увеличаване на цената на компонентите, използвани за производството на модели в най-горния сегмент на пазара.

(107)

Увеличаването на средните производствени разходи за единица продукция обаче е било напълно компенсирано от увеличената средна продажна цена за единица продукция (виж съображение 87 по-горе), което е довело до подобряване на рентабилността (макар и все още отрицателна), както е посочено в съображение 90. По тази причина се смята, че нарастването на производствените разходи не е допринесло за вредата, която производителите на Общността са претърпели.

(108)

По данни на Евростат обемът на вноса в Общността на сходен продукт с произход от останалия свят (т.е. с изключение на КНР) е намалял с 33 % през 2004 г. и с още 7 процентни пункта през 2005 г., преди да се увеличи слабо с 9 процентни пункта през ПР. Като цяло спадът между 2003 г. и ПР е бил 31 %. Съответният пазарен дял на вноса от останалия свят е намалял от 35 % през 2003 г. до 26 % през ПР.

(109)

Няма подробна информация относно цената на вноса от останалия свят. Като се има предвид, че данните на Евростат не вземат под внимание разнообразната гама от продукти, тези данни не можеха да бъдат използвани за приемливо сравнение с цените на производството на Общността. Разследването не предостави никакви факти в подкрепа на това, че цените на вноса от останалия свят са подбили цените на Общността.

(110)

Като се имат предвид намаляващите обем и пазарен дял, както и отсъствието на доказателства в подкрепа на противното, се счита, че вносът от останалия свят не е причинил имуществена вреда, ако въобще е причинил вреда, на производството на Общността.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Внос от останалия свят (единици)

1 164 228

780 921

699 129

807 893

Индекс

100

67

60

69

Пазарен дял на вноса от останалия свят

35,6 %

25,6 %

22,7 %

26,4 %

(111)

Както е посочено в съображение 65 по-горе, един производител от Общността беше изключен от определението за продукция на Общността. Освен това редица производители и предприятия за сглобяване на части не оказаха съдействие при тази процедура (виж съображение 58). На основата на информацията, събрана по време на разследването от оказващите съдействие производители и жалбата, беше преценено, че обемът на продажбите на тези други производители от Общността за пазара на ЕО е бил около 1 000 000 единици през 2003 г. и е намалял значително през разглеждания период, като е достигнал около 400 000 броя през ПР. Подобно на него, съответният пазарен дял е спаднал през разглеждания период от 31 % през 2003 г. до 13 % през ПР. Следователно тези производители не са увеличили обема на продажбите си и пазарния си дял за сметка на производството на Общността. Напротив, подобно на производството на Общността, те са загубили голяма част от обема на продажбите си и пазарния си дял поради дъмпинговия внос от Китай.

(112)

Като се има предвид изложеното по-горе и отсъствието на информация в подкрепа на обратното, се стигна до заключението, че другите производители от Общността не са допринесли за вредата, която е претърпяло производството на Общността.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Продажби в ЕО на другите производители от Общността (оценка в бройки)

1 039 780

919 375

510 659

399 891

Индекс

100

88

49

38

Пазарен дял на другите производители от Общността

31,4 %

29,7 %

16,4 %

12,9 %

(113)

Както се вижда от съображение 70 по-горе, потреблението е намаляло с около 200 000 броя или с 6 % през разглеждания период. Следва да се отбележи обаче, че през същия период спадът на продажбите на производството на Общността на пазара на Общността е бил много по-голям в абсолютно изражение (продажбите спадат с между 250 000 и 300 000 броя) и като относителен дял (продажбите намаляват значително с 52 %). В същото време, докато производството на Общността е загубило почти половината от пазарния си дял (виж съображение 82), пазарният дял на китайските компресори се е увеличил с 35 процентни пункта (виж съображение 71). Следователно може да се заключи, че намаляването на потреблението не е предизвикало вредата, която производството на Общността е претърпяло.

4.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(114)

Съвпадението във времето между, от една страна, значителното нарастване на дъмпинговия внос от КНР, съответното увеличение на пазарните дялове и установеното подбиване на цените и, от друга страна, влошаването на състоянието на производството на Общността, води до извода, че дъмпинговият внос е причинил имуществена вреда, претърпяна от производството на Общността, по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.

(115)

Разследването показа, че равнището на износа на производството на Общността би могло да допринесе в ограничена степен за претърпяната вреда, но не в степен, която би прекъснала причинно-следствената връзка. Бяха анализирани други известни фактори, но беше установено, че те не са допринесли за претърпяната вреда. Беше установено, че нарастването на разходите за единица продукция на производството на Общността е било компенсирано напълно от едновременното увеличаване на продажната цена, като впоследствие беше отчетено, че това не би могло да допринесе за претърпяната загуба. По отношение на вноса от други трети държави, като се имат предвид намаляващите обеми и пазарни дялове и поради отсъствието на възможност за точно сравняване на цените на този внос с цените на Общността, беше направено заключението, че този внос не е причинил вредата. Що се отнася до конкуренцията на други производители в Общността, като се имат предвид намаляващите им обеми продажби и загубата на пазарен дял поради дъмпинговия внос, беше установено, че тяхната дейност не е допринесла за претърпяната вреда. По отношение на спада на потреблението, като беше взет предвид по-малкият му размер в сравнение със спада на продажбите в Общността на производителите от Общността и фактът, че той е съвпаднал със значителното увеличение на дъмпинговия внос от Китай, беше направено заключението, че този спад не е причинил вредата.

(116)

На основата на горния анализ, който точно разграничава и отделя влиянието на всички известни фактори, оказали въздействие върху състоянието на производството на Общността, от увреждащото въздействие на дъмпинговия внос, беше направено заключението, че вносът от КНР е причинил имуществена вреда на производството на Общността по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.

Е.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

(117)

Съветът и Комисията проучиха дали съществуват непреодолими причини, които да водят до заключението, че в този конкретен случай не е в интерес на Общността да приеме мерки. За тази цел и съгласно член 21, параграф 1 от основния регламент Съветът и Комисията разгледаха възможното въздействие на мерките върху всички засегнати страни. Компетентните служби на Комисията първоначално изпратиха окончателно разгласяване по смисъла на член 20, параграф 4, първо изречение от основния регламент, в което инструкциите бяха да не се налагат мерки. Вследствие от това разгласяване някои оператори, по-специално двама съдействащи производители от Общността, изтъкнаха някои аргументи, които доведоха до преразглеждане на въпроса. Най-важните от тези аргументи ще бъдат разгледани по-долу.

1.   Интерес на оказващите съдействие производители от Общността

(118)

Без да се засяга определението за производство на Общността (виж съображение 67), важно е да се има предвид, че, както бе отбелязано в съображение 60, всички оказващи съдействие групи дружества в Общността са изградили производствени съоръжения в КНР и са внасяли нарастващи обеми от разглеждания продукт за препродажба на пазара на Общността. Както бе отбелязано в съображение 58, една група дружества е продала производствените си съоръжения, намиращи се на територията на Общността, на друго дружество през 2007 г., т.е. след ПР. Като се има предвид, че това е станало след ПР и че през разглеждания период тази група е произвеждала сходен продукт в Общността, нейните интереси се разглеждат също в тази част и групата се определя като производител от Общността.

(119)

Разследването показа, че ако не бъдат наложени мерки, производството на Общността вероятно ще продължи да търпи вреди. В действителност вероятно ще има и по-нататъшно влошаване на положението на производството на Общността и по-нататъшно свиване на неговия пазарен дял.

(120)

От друга страна, ако мерките бъдат наложени, това може да позволи нарастване на цените и/или на обемите на продажбите (а също и на пазарния дял), което от своя страна би предоставило на производството на Общността възможността да подобри своето финансово и икономическо положение.

(121)

Що се отнася до възможната динамика на пазарния дял на производството на Общността, ако бъдат наложени мерки, следва да се отбележи, че всички оказващи съдействие производители по време на процедурата заявиха, че това ще доведе до обръщане на процеса на делокализация и до връщане на (поне някаква част от) производството обратно в Общността.

(122)

В този смисъл анализът на подробните данни, предоставени от двамата оказващи съдействие производители в Общността и свързаните с тях дъщерни предприятия в КНР, ясно показа, че в конкретната икономическа ситуация, преобладаваща в КНР през последните няколко години, са били налице съществени ценови различия в полза на производството на разглеждания продукт, предназначен за пазара на Общността, по-скоро в КНР, отколкото в Общността. Възможно е най-вече тези различия и дъмпингът от страна на китайските износители на пазара на Общността първоначално да са подтикнали оказващите съдействие производители в Общността да делокализират (част от) своето производство.

(123)

Следователно беше проучено дали налагането на антидъмпингови мита, които при износителите, свързани с посочените в съображение 122 производители, са относително ниски, би променило основните икономически параметри, довели до процеса на делокализация, по отношение на най-малко двама от оказалите съдействие производители. Беше установено, че общата стойност на компресорите, продавани в Общността и произвеждани в КНР (включваща, inter alia, и производствените разходи, разходите за реализация, общите и административните разходи, разходите за презокеански транспорт, обичайните мита и възможното антидъмпингово мито) би била от същия порядък, макар и малко по-ниска, като общите разходи за производство и продажба на сходни компресори в Общността.

(124)

Нещо повече, тези две дружества препотвърдиха позицията си, че ако мерките доведат до понижаване на нивата на подбиване на цените в резултата на дъмпинга от страна на китайските продукти, те биха били в състояние да увеличат и/или подновят своето производство в Общността, като използват съществуващите свободни мощности.

(125)

Следователно, и както заявиха две от неоказващите съдействие дружества в отговор на разгласяването, не може да се изключи вероятността тези производители да използват своите съществени свободни мощности в Европа. Това изглежда възможно с оглед на факта, че предложените мерки биха довели почти до изравняване на стойностите на доставяните на пазара на Общността стоки, които са произведени в КНР и в Общността. Следователно не може да се изключи вероятността тези производители да увеличат производството си в Общността като следствие от налагането на мерките. На последно място, ако митата върху вноса от свързани производители в КНР доведат до намаляване на разликата в стойността на стоките, доставяни на пазара на Общността и произведени в КНР и в самата Общност, не може да се изключи възможността тези производители да предпочетат да не съсредоточават цялото производство извън Общността, с цел да насочат производството на някои модели на определени места, или да диверсифицират риска.

(126)

Доколкото е засегнат и трети съдействащ производител, неговото свързано дружество в КНР не беше включено в извадката за изчисляване на дъмпинговите маржове и следователно, в случай че бъдат наложени мерки, би подлежало по принцип на мито в размер на 51,6 %, което се прилага спрямо оказващите съдействие дружества, които не са включени в извадката. Тъй като то не беше включено в извадката, Комисията не разполагаше с проверена информация относно производствените разходи на това китайско дружество. Следователно не може да се изключи възможността в този случай общата стойност на компресорите, продавани в Общността и произвеждани в КНР (включваща, inter alia, и производствените разходи, разходите за реализация, общите и административните разходи, разходите за презокеански транспорт, обичайните мита и възможните антидъмпингови мита) да превиши общите разходи за производство и продажба на компресори в Общността.

(127)

Вследствие на разгласяването Италианската асоциация на производителите на компресори (ANIMA), подала жалбата, подчерта необходимостта от налагане на антидъмпингови мерки, с цел да се даде възможност на производителите да продължат производството на територията на Общността, както и да се спомогне за тяхното икономическо оцеляване. Представителите ѝ обясниха, че дори и на свързаните доставчици от КНР на някои от европейските производители да бъдат наложени относително високи антидъмпингови мита, те все така ще поддържат налагането на мерките.

(128)

Беше направена оценка на възможните ползи за производството на Общността, в случай че бъдат наложени мерки. Беше отбелязано, че неналагането на мерки би могло да доведе и до по-нататъшно влошаване на положението на производството на Общността и по-нататъшен спад в неговия пазарен дял. Това вероятно би довело до загуба на редица работни места, както и на инвестиции, направени за изграждане на производствени мощности в Общността. Тези елементи, макар и трудно изразими количествено, трябва да бъдат взети предвид при цялостната оценка на интереса на Общността. От друга страна, ако бъдат наложени антидъмпингови мита, не може да се изключи възможността от нарастване на продукцията в Общността, в това число вероятно и връщане на част от производството обратно в Общността. Това би могло да доведе до увеличаване на ръста на заетост и да окаже допълнително въздействие върху преработвателната промишленост, която доставя полуготови изделия на общностните производители на компресори.

2.   Интереси на други производители от Общността

(129)

Тези производители не оказваха съдействие на разследването. Пазарният им дял е подобен на този на производството на Общността. С оглед на неоказването на съдействие и факта, че повечето от тези производители не заеха ясна позиция по отношение на настоящата процедура, отсъстват данни за интереса на въпросните производители. Вследствие на разгласяването един неоказал съдействие производител и двамата производители, подали жалба, които не оказаха по-нататъшно съдействие в процедурата (виж съображение 59), както и Италианската асоциация на производителите на компресори (ANIMA), се представиха и повториха аргументите, изложени в съображение 125 по-горе. Те заявиха изрично, че подкрепят налагането на мерките.

3.   Интереси на (несвързани) вносители, потребители и други икономически оператори в Общността

(130)

През ПР единственият оказващ съдействие независим вносител е внесъл около 20 % от общия обем на вноса в Общността на разглеждания продукт с произход КНР. Тъй като не беше оказано съдействие от други такива и като се има предвид посоченият процент, този вносител се счита за представителен за положението, в което се намират независимите вносители. Тази оказваща съдействие страна отбеляза, че е против налагането на антидъмпингови мерки върху вноса на този конкретен продукт от КНР. През ПР препродажбата на разглеждания продукт е била между 2 % и 8 % от общия оборот на този вносител. Що се отнася до работната сила, пряко свързани с придобиването, търговията и препродажбата на разглеждания продукт са били между 30 и 70 лица.

(131)

Потърсено беше съдействие също от асоциации на потребителите, както и от известни търговци на дребно, дистрибутори, търговци и/или други икономически оператори, участващи в дистрибуторската мрежа на Общността. Такова съдействие обаче не беше оказано. Като се има предвид, че само един независим вносител оказа съдействие при тази процедура по разследване и нито един от другите икономически оператори в Общността или асоциации на потребители не оказа такова, се смята за уместно да се анализира общото възможно въздействие на потенциалните мерки върху всички тези страни. Най-общо беше направено заключение, че състоянието на потребителите и на всички икономически оператори, участващи в дистрибуторската мрежа на Общността, би било негативно повлияно от възможните мерки.

4.   Заключение относно интересите на Общността

(132)

По причините, изложени в съображения 125 и 126, в този конкретен случай не се изключва възможността съдействащите производители от Общността да се възползват от мерките, за да възстановят част от производството, загубено поради причиняващия вреда дъмпинг, посредством използване на съществуващите свободни производствени мощности.

(133)

Признава се, че налагането на мерките може да има отрицателно въздействие върху потребителите и върху всички икономически оператори в дистрибуторската верига в Общността. Въпреки това е ясно, че ако производството в Общността се увеличи (а съответно евентуално и броят на лицата, заети в това производство в Общността), мерките биха създали определени ползи за Общността.

(134)

Член 21 от основния регламент разглежда необходимостта да се обърне специално внимание на нуждата да се намери средство против увреждащото въздействие върху търговията на причиняващия вреда дъмпинг и да се възстанови ефективната конкуренция, въпреки че тази конкретна разпоредба следва да се разглежда в цялостната рамка на теста за наличие на интерес на Общността, предвидена в посочения член. По тази причина трябва да бъде изследвано въздействието от налагането или неналагането на мерки върху всички засегнати страни.

(135)

В заключение, на базата на представената информация и с оглед на високите маржове на дъмпинг и вреда, се приема, че в този конкретен случай не съществуват достатъчни доказателства в полза на твърдението, че евентуалното налагане на мерки би било отчетливо непропорционално и в разрез с интереса на Общността.

(136)

Ако все пак въпреки налагането на митата преобладаващата ситуация преди налагането на мерките (по-специално 53-процентния пазарен дял на вноса от КНР и относително малкия пазарен дял на съдействащите производители в Общността) остане непроменена, разходите от евентуалното мито, които ще трябва да бъдат понесени от потребителите и от икономическите оператори в Общността (в това число вносители, търговци на едро и дребно) може в дългосрочен план да се счита за по-висока от ползите за производството на Общността. Следователно мерките ще бъдат наложени за две години и на производителите от Общността по-специално ще бъдат наложени определени изисквания за представяне на доклади.

Ж.   ОКОНЧАТЕЛНИ МЕРКИ

(137)

Нивото на всички антидъмпингови мерки следва да бъде достатъчно за отстраняване на вредата, причинена на производството на Общността от дъмпинговия внос, без да надвишава установените дъмпингови маржове. При изчисляването на размера на митническата ставка, необходима за отстраняване на въздействието от причиняващия вреда дъмпинг, се счита, че всички наложени мерки следва да позволяват на производството на Общността да реализира такава печалба преди облагане, която е нормално да бъде реализирана при нормални условия на конкуренция, т.е. в отсъствието на дъмпингов внос. Тъй като производството на Общността не е реализирало печалби по отношение на сходния продукт през целия разглеждан период, беше счетено, че марж на печалбата от 5 %, какъвто то е постигнало за други продукти от същата категория, произвеждани и продавани през ПР, е подходящо ниво, което би могло да се очаква по отношение на сходния продукт в отсъствието на причиняващ вреда дъмпинг.

(138)

Необходимото увеличение на цените беше определено въз основа на сравнение по продуктов тип на среднопретеглената цена на вноса, както е установена за целта на изчисляването на подбиването на цените, с цена, при която не се причинява вреда, на сходния продукт продаван от производството на Общността на пазара на Общността. Цената, при която не се причинява вреда, беше получена посредством приспособяването на продажната цена на производството на Общността, така че да отразява посочения по-горе марж на печалба. Всички разлики, произтичащи от това сравнение, след това бяха изразени като процент от общата стойност CIF на вноса.

(139)

Посоченото по-горе сравнение на цените показа, че изчислените маржове на вреда са между 61,3 % и 160,8 % и за всички дружества са по-високи от съответните дъмпингови маржове. В светлината на изложеното по-горе и съгласно член 9, параграф 4 от основния регламент се приема, че следва да бъде наложено окончателно антидъмпингово мито по отношение на вноса на някои компресори с произход от КНР, на нивата на дъмпинговите маржове.

(140)

Следователно антидъмпинговите мита следва да бъдат, както следва:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Уенлинг

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Уенлинг и Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Уенлинг

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Шанхай и Wealth (Nantong) Machinery Co. Ltd., Нантонг

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co. Ltd., Тайжоу

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Шанхай

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Иянгмен

10,6 %

Оказали съдействие дружества, които не са включени в представителната извадка (изброени в приложението)

51,6 %

Всички останали дружества

77,6 %

(141)

Ставките на индивидуалните антидъмпингови мита, посочени в настоящия регламент, бяха установени на основата на фактите, установени при настоящото разследване. Следователно те отразяват положението, констатирано по време на това разследване по отношение на тези дружества. По този начин тези митнически ставки (за разлика от националното мито, приложимо за „всички останали дружества“) се прилагат изключително за вноса на продукти с произход от КНР, произведени от тези дружества и съответно, от конкретно посочените правни субекти. Вносните продукти, произведени от което и да е друго дружество, което не е изрично посочено в оперативната част на настоящия регламент, не могат да се ползват от тази ставка и подлежат на национално мито.

(142)

Всяко искане за прилагането на индивидуална ставка на антидъмпингово мито (напр. при промяна в наименованието на субекта или при създаване на нови структури за производство и продажби), следва да бъде отправено към Комисията, с цялата съответна информация, в частност всякакви изменения в дейностите на дружеството, свързани с производството, вътрешните продажби и износа, произтекли във връзка с тази промяна в наименованието или тази промяна в структурите за производство и продажби. Ако е целесъобразно, регламентът ще бъде съответно изменен, като бъде актуализиран списъкът на дружествата, ползващи се с индивидуално мито.

(143)

Мерките се налагат, за да се позволи на производителите в Общността да се възстановят от увреждащите последици на дъмпинга. Доколкото би могло да съществува някакво първоначално несъответствие между възможните ползи за производителите в Общността и разходите за потребителите и другите икономически оператори в Общността, това несъответствие би могло да бъде преодоляно с увеличаване и/или подновяване на производството в Общността. Въпреки това, както вече беше посочено по-горе, предвид размера на тежестта на евентуалните мита и факта, че очакваният сценарий на нарастване на продукцията на Общността би могъл и да не се осъществи, се счита за разумно при тези изключителни обстоятелства продължителността на мерките да бъде ограничена за срок от 2 години.

(144)

Този срок трябва да е достатъчен за производителите в Общността, за да увеличат и/или подновят производството си в Европа, като същевременно не застрашава съществено положението на потребителите и другите икономически оператори в Общността. Счита се, че двегодишният срок ще бъде най-подходящ, за да се проследи дали налагането на мерките наистина е оказало въздействие в посока на увеличаване на европейската продукция и по този начин, за отстраняване на отрицателните последици за вносителите и потребителите.

(145)

Също така се счита за целесъобразно да се наблюдава отблизо положението на общностния пазар вследствие налагането на мерките, с оглед на възможността за бързо преразглеждане на мерките ако се окаже, че митата не постигат желания ефект, т.е. да позволят да се гарантира жизнеспособността на действащите производители в краткосрочен план и подобряването на тяхното икономическо и финансово положение в средносрочен план.

(146)

За тази цел производителите от Общността ще бъдат приканени от Комисията да докладват периодично за еволюцията на редица ключови икономически и финансови показатели. Вносителите и другите засегнати оператори могат да бъдат приканени да направят същото или да предоставят тази информация по своя инициатива. На основата на тези данни Комисията ще провежда периодична оценка на положението на вноса и продукцията на Общността, така че да е в състояние да реагира своевременно при необходимост.

(147)

Всички страни бяха информирани за съществените факти и съображения, на основата на които Комисията възнамерява да препоръча налагането на окончателни антидъмпингови мита. Беше им даден и срок, в рамките на който могат да направят бележки вследствие на това разгласяване. Представените от страните коментари бяха надлежно разгледани и където беше уместно, установените факти бяха съответно изменени. На всички страни беше даден подробен отговор на представените от тях коментари.

(148)

С цел да се осигури еднакво третиране на новите износители и съдействащите дружества, невключени в извадката и посочени в приложението към настоящия регламент, следва да се предвиди среднопретеглената митническа ставка, наложена на последните, да се прилага по отношение на всички нови износители, които иначе биха се ползвали с право на преразглеждане съгласно член 11, параграф 4 от основния регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на бутални компресори (с изключение на помпи за бутални компресори) с дебит не повече от 2 кубически метра (m3) на минута, попадащи под кодове по КН ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 и ex 8414 80 51 (кодове по ТАРИК 8414401010, 8414802219, 8414802299, 8414802811, 8414802891, 8414805119 и 8414805199), с произход от Китайската народна република.

2.   Ставката на антидъмпинговото мито, приложимо към нетната цена франко границата на Общността преди обмитяване на продуктите, описани в параграф 1 и произведени от дружествата, изброени по-долу, е както следва:

Дружество

Мито

Допълнителни кодове по ТАРИК

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Уенлинг

77,6 %

A860

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Уенлинг и Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Уенлинг

76,6 %

A861

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Шанхай и Wealth (Nantong) Machinery Co. Ltd., Нантонг

73,2 %

A862

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co. Ltd., Тайжоу

67,4 %

A863

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Шанхай

13,7 %

A864

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Иянгмен

10,6 %

A865

Оказали съдействие дружества, които не са включени в представителната извадка (изброени в приложението)

51,6 %

A866

Всички останали дружества

77,6 %

A999

3.   Освен когато е предвидено друго, се прилагат действащите митнически разпоредби.

4.   Когато който и да е от производителите износители от Китайската народна република предостави достатъчни доказателства на Комисията за това, че:

не е изнасял за Общността описания в параграф 1 продукт през периода между 1 октомври 2005 г. и 30 септември 2006 г. (периода на разследване),

не е свързан с никой износител или производител в Китайската народна република, за който да се прилагат антидъмпинговите мерки, наложени с настоящия регламент,

действително е изнасял за Общността разглеждания продукт след периода на разследване, на който се базират мерките, или пък е поел неотменимо договорно задължение за износ на значителни количества за Общността,

работи в условията на пазарна икономика, както са определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, или пък отговаря на изискванията за определяне на индивидуално мито в съответствие с член 9, параграф 5 от посочения регламент,

Съветът, с обикновено мнозинство, по предложение на Комисията, представено след консултация с консултативния комитет, може да измени параграф 2, като добави новия производител износител към списъка на оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката и за които следователно се прилага среднопретегленото мито от 51,6 %.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага до 21 март 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ C 314, 21.12.2006 г., стр. 2.

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОКАЗАЛИ СЪДЕЙСТВИЕ КИТАЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗНОСИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ИЗВАДКА

Допълнителен код по ТАРИК A866

Fini (Taishan) Air Compressor Manufacturing Co., Ltd.

Тайшан

Lacme Dafeng Machinery Co., Ltd.

Дафенг

Qingdao D&D Electro Mechanical Technologies Co., Ltd. и Qingdao D&D International Co., Ltd.

Кингдао

Shanghai Liba Machine Co., Ltd.

Шанхай

Taizhou Sanhe Machinery Co., Ltd.

Уенлинг

Taizhou Dazhong Air Compressors Co., Ltd.

Уенлинг

Taizhou Shimge Machinery & Electronic Co., Ltd.

Уенлинг

Quanzhou Yida Machine Equipment Co., Ltd.

Куанжоу


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 262/2008 НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 19 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

62,5

MA

57,1

TN

134,4

TR

96,5

ZZ

87,6

0707 00 05

JO

202,1

MA

90,4

TR

156,2

ZZ

149,6

0709 90 70

MA

74,1

TR

127,0

ZZ

100,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

46,0

IL

55,1

MA

53,7

TN

56,7

TR

46,1

ZA

43,3

ZZ

50,2

0805 50 10

IL

106,6

SY

109,7

TR

131,9

ZA

147,5

ZZ

123,9

0808 10 80

AR

98,4

BR

86,4

CA

98,7

CL

103,2

CN

83,2

MK

44,4

US

97,3

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

85,4

0808 20 50

AR

76,0

CL

72,8

CN

88,9

ZA

104,8

ZZ

85,6


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 263/2008 НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2008 година

за непредоставяне на възстановяване при износ на масло в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 581/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. за откриване на постоянен търг за възстановявания при износ на някои видове масло (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 580/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. за установяване на тръжна процедура за възстановявания при износ за някои млечни продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на поканата за търг, е подходящо да не се предоставя възстановяване за периода на подаване на офертите, който приключи на 18 март 2008 г.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянния търг, открит с Регламент (ЕО) № 581/2004, за периода на подаване на офертите, който приключи на 18 март 2008 г. не се предоставя възстановяване при износ за продуктите и местоназначенията, изброени в член 1, параграф 1 от посочения регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1152/2007 на Съвета (ОВ L 258, 4.10.2007 г., стр. 3). Регламент (ЕИО) № 1255/1999 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 64. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1543/2007 (ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 62).

(3)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 58. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 128/2007 (ОВ L 41, 13.2.2007 г., стр. 6).


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 264/2008 НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2008 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на птиче месо (1), и по-специално член 8, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2777/75 разликата между цените на продуктите, посочени в член 1, параграф 1 от споменатия регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Имайки предвид настоящата ситуация на пазара на птиче месо, следва да бъдат определени възстановявания при износ съгласно правилата и критериите, предвидени в член 8 от Регламент (ЕИО) № 2777/75.

(3)

В член 8, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 2777/75 се посочва, че възстановяването може да бъде диференцирано според местоназначенията, когато това е необходимо заради ситуацията на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари.

(4)

Възстановяванията следва да бъдат предоставени само за продуктите, за които е разрешено свободно движение в Общността и които имат идентификационния знак, посочен в член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2). Тези продукти следва също така да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по птичето месо и яйцата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, за които се предоставят възстановяванията за износ, посочени в член 8 от Регламент (ЕИО) № 2777/75, и размерите на тези възстановявания са определени в приложението към настоящия регламент при спазване на условието, предвидено в параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, за които може да се предостави възстановяване по силата на параграф 1, трябва да изпълняват изискванията на Регламенти (ЕО) № 852/2004 и (ЕО) № 853/2004, и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да изпълняват условията за идентификационна маркировка, посочени в приложение II, раздел I от Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕИО) № 2777/75 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1243/2007 (ОВ L 281, 25.10.2007 г., стр. 8).

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1. Поправена версия в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на птичето месо, приложими от 20 март 2008 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

55,0

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Другите местоназначения се определят, както следва:

V03

A24, Ангола, Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Обединени арабски емирства, Йордания, Йемен, Ливан, Ирак, Иран.


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 265/2008 НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2008 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2771/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на яйца (1), и по-специално член 8, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 8 от Регламент (ЕИО) № 2771/75 разликата между цените на продуктите, посочени в член 1, параграф 1 от посочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара на яйца, възстановяванията при износ трябва да се определят съгласно правилата и някои критерии, предвидени в член 8 от Регламент (ЕИО) № 2771/75.

(3)

Член 8, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 2771/75 предвижда, че възстановяването може да е различно в зависимост от направлението, когато ситуацията на световния пазар или специфични изисквания на някои пазари го налагат.

(4)

Възстановяванията се прилагат само към продукти, чието свободно движение в Общността е разрешено и които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (2) и на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно специфични хигиенни правила за храните от животински произход (3), както и на условията за маркировка, изброени в Регламент (ЕО) № 1028/2006 на Съвета от 19 юни 2006 г. относно определени стандарти за търговията с яйца (4).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по птиче месо и яйца,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, които се ползват с възстановявания при износ, предвидени в член 8 от Регламент (ЕИО) № 2771/75, както и размерът на тези възстановявания, се определят в приложението към настоящия регламент при спазване на условията на параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, които могат да се ползват с възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004, и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да отговарят на условията за маркировка, определени в приложение II, раздел I от Регламент (ЕО) № 1028/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 49. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕИО) № 2771/75 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1243/2007 (ОВ L 281, 25.10.2007 г., стр. 8).

(4)  ОВ L 186, 7.7.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на яйцата, приложими от 20 март 2008 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 броя

2,32

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 броя

1,16

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

50,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

31,50

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

8,00

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия А, са установени в изменения Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).

Останалите местоназначения се определят, както следва:

E09

Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства, Йемен, САР Хонконг, Русия, Турция.

E10

Южна Корея, Япония, Малайзия, Тайланд, Тайван, Филипини.

E19

Всички местоназначения, с изключение на Швейцария и групите Е09, Е10.


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 266/2008 НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2008 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2771/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на яйца (1), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 8, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2771/75 предвижда, че разликата между цените в международната търговия за продуктите, изброени в член 1, параграф 1 от посочения регламент, и цените в Общността могат да се покриват от възстановявания при износ, когато тези продукти са изнасяни под формата на стоки, изброени в приложението към въпросния регламент.

(2)

Регламент № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (2) уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2771/75.

(3)

В съответствие с член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 килограма от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя за срок със същата продължителност като този, за който възстановяванията са определени за същите продукти, изнасяни в непреработен вид.

(4)

Член 11 от Споразумението за селското стопанство, сключено в рамките на Уругвайския кръг, определя, че възстановяването при износ за продукт, съдържащ се в стока, не може да надвишава възстановяването, приложимо за този продукт, когато е изнасян без допълнителната преработка.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по птиче месо и яйца,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяване, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005 и в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2771/75 и изнасяни под формата на продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2771/75, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2008 година.

За Комисията

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 49. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1496/2007 (ОВ L 333, 19.12.2007 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяване, приложим от 20 март 2008 година за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

(EUR/100 kg)

Код по КН

Описание

Местоназначение (1)

Размер на възстановяване

0407 00

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени:

 

 

– От домашни птици:

 

 

0407 00 30

– – Други:

 

 

а)

При износ на яйчен албумин под кодове по КН 3502 11 90 и 3502 19 90

02

0,00

03

20,00

04

0,00

б)

При износ на други стоки

01

0,00

0408

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители:

 

 

– Яйчни жълтъци:

 

 

0408 11

– – Сушени:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

50,00

0408 19

– – Други:

 

 

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Течни:

 

 

неподсладени

01

25,00

ex 0408 19 89

– – – – Замразени:

 

 

неподсладени

01

25,00

– Други:

 

 

0408 91

– – Сушени:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

31,50

0408 99

– – Други:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

8,00


(1)  Местоназначенията са, както следва:

01

трети страни. За Щвейцария и Лихтенщайн тези размери не са приложими за изнасяни стоки, изброени в таблици I и II от Протокол № 2 кбм Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г.,

02

Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства, Йемен, Турция, Хонконг САР и Русия,

03

Южна Корея, Япония, Малайзия, Тайланд и Филипините,

04

всички местоназначения, с изключение на Щвейцария и тези, изброени в 02 и 03.


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/30


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 267/2008 НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2008 година

относно определяне на представителни цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2771/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на яйца (1), и по-специално член 5, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на птиче месо (2), и по-специално член 5, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2783/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общия режим на обмен на яйчния албумин и млечния албумин (3), и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (4) определя правилата за прилагане на режима, свързан с прилагането на допълнително мито при внос, и представителните цени в сектора на птичето месо и яйцата, както и на албумина.

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава определянето на представителните цени за продуктите от секторите на птичето месо, яйцата и албумина, показва, че е необходимо да се променят представителните цени при внос на някои продукти, като се има предвид разликата в цените в зависимост от произхода. Следователно е уместно представителните цени да се публикуват.

(3)

Предвид ситуацията на пазара е необходимо тази промяна да се извърши в най-кратки срокове.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по птиче месо и яйца,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 49. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕИО) № 2771/75 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 104. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2916/95 на Комисията (ОВ L 305, 19.12.1995 г., стр. 49).

(4)  ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 161/2008 (ОВ L 48, 22.2.2008 г., стр. 29).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 19 март 2008 година за определяне на представителни цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Наименование на стоките

Представителна цена

(EUR/100 kg)

Гаранция, посочена в член 3, параграф 3

(EUR/100 kg)

Произход (1)

0207 12 10

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

108,3

0

02

0207 12 90

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

120,1

0

01

111,1

2

02

0207 14 10

Обезкостени замразени разфасовки от петли или кокошки

230,1

21

01

261,8

12

02

297,4

1

03

0207 14 50

Пилешки гърди, замразени

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Пилешки бутчета, замразени

116,1

8

01

0207 25 10

Неразфасовани замразени „пуйки 80 %“

181,1

0

01

0207 27 10

Обезкостени, замразени разфасовки от пуйки

370,2

0

01

400,6

0

03

0408 11 80

Яйцни жьултъци, сушени

457,1

0

02

0408 91 80

Яйча без черупки, сушени

439,1

0

02

1602 32 11

Приготвени храни и консерви от петли и кокошки без топлинна обработка

223,8

19

01

3502 11 90

Яйчен албумин, изсушен

560,1

0

02


(1)  Произход на внесените продукти:

01

Бразилия

02

Аржентина

03

Чили.“


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/32


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 268/2008 НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2008 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 31, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 предвижда, че разликата между цените в международната търговия за продуктите, изброени в член 1, букви а), б), в), г), д) и ж) от посочения регламент, и цените в Общността могат да се покриват от възстановяване при износ.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износ на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (2), уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1255/1999.

(3)

В съответствие с член 14, първи параграф от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 kg от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя всеки месец.

(4)

Въпреки това при определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, съществува опасност, че ако предварително се определя висок размер на възстановяване, ангажиментите, поети във връзка с тези възстановявания, могат да бъдат застрашени. Следователно е необходимо да се вземат подходящи предпазни мерки, за да се избегне тази опасност, но без да се възпрепятства сключването на дългосрочни договори. Определянето на специфичен размер на възстановяване при предварително определяне на възстановяванията по отношение на тези продукти трябва да позволи тези две цели да бъдат постигнати.

(5)

Член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 предвижда, че при определяне на размера на възстановяването, трябва да се вземат предвид, където е уместно, възстановявания при производство, помощи или други мерки, които имат равностоен ефект, приложими във всички държави-членки в съответствие с регламента за общата организация на пазара на въпросните продукти, за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005, или на приравнените към тях продукти.

(6)

Член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 предвижда изплащането на помощи за преработено в казеин обезмаслено мляко, произведено в Общността, ако това мляко и произведеният от него казеин отговарят на определени условия.

(7)

Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на мерките за пускане на пазара на сметана, масло и концентрирано масло (3) определя, че за промишленостите, които произвеждат определени стоки, трябва да бъдат предоставени масло и сметана по намалени цени.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяванията, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005 и в член 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 и изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1255/1999, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2008 година.

За Комисията

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1152/2007 на Съвета (ОВ L 258, 4.10.2007 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1496/2007 (ОВ L 333, 19.12.2007 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 308, 25.11.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1546/2007 (ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 68).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяване, приложим от 20 март 2008 година за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора (1)

(в EUR/100 kg)

Код по КН

Описание

Размер на възстановяване

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

ex 0402 10 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без прибавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 % (PG 2):

 

 

а)

при износ на стоки с код по КН 3501

б)

при износ на други стоки

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без добавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини 26 % (PG 3):

 

 

a)

при износ на стоки, включващи масло или сметана по намалени цени под формата на продукти, приравнени към PG 3, получени съгласно Регламент (ЕО) № 1898/2005

0,00

0,00

б)

при износ на други стоки

0,00

0,00

ex 0405 10

Масло с тегловно съдържание на мазнини 82 % (PG 6):

 

 

а)

при износ на стоки, съдържащи масло или сметана по намалени цени, произведени съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1898/2005

0,00

0,00

б)

при износ на стоки с код по КН 2106 90 98, които са с равно или по-голямо от 40 % тегловно съдържание на млечни мазнини

0,00

0,00

в)

при износ на други стоки

0,00

0,00


(1)  Размерите на възстановяване, определени в настоящото приложение, не се прилагат по отношение нa износ за:

а)

трети страни: Андора, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, Съединените американски щати, както и за стоките, изброени в таблици I и II от протокол 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не са част от митническата територия на Общността: Сеута, Мелила, общините Ливиньо и Кампионе д' Италия, Хелголанд, Гренландия, Фарьорските острови, както и областите в Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, за чиито въишии Отношения е оттоворна дьржава-членка и които не са част от митническата територия на Общността: Гибралтар.


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 269/2008 НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2008 година

относно установяване на забрана на риболова на синя молва в зони VI и VII на ICES (води на Общността и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави) от страна на съдове под флага на Испания

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2015/2006 на Съвета от 19 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности за 2007 г. и 2008 г. за риболовните кораби на Общността за някои дълбоководни рибни запаси (3) определя квотите за 2007 г. и 2008 г.

(2)

Според получената от Комисията информация уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс от съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, изчерпа отпуснатата за 2008 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да бъде забранен риболовът на този рибен ресурс, както и неговото съхраняване на борда, трансбордиране и разтоварване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Посочената в приложението към настоящия регламент квота за риболов, отпусната за 2008 г. на цитираната в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от постановената в него дата.

Член 2

Забрани

Забранява се уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен ресурс от съдове, плаващи под флага на или регистрирани в цитираната в същото приложение държава-членка, считано от постановената в него дата. След тази дата се забранява също така, този рибен ресурс, уловен от посочените по-горе съдове, да се съхранява на борда, трансбордира или разтоварва.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2008 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 865/2007 (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 9, поправен с ОВ L 36, 8.2.2007 г., стр. 6).

(3)  ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 28. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1533/2007 (ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 21).


ПРИЛОЖЕНИЕ

01/DSS

Държава-членка

ИСПАНИЯ

Ресурс

BLI/67-

Вид

Синя молва (Molva dypterygia)

Зона

Водите на Общността и водите, които не попадат под суверенитета или юрисдикцията на трети страни, от VI и VII

Дата

4.2.2008 г.


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/37


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 270/2008 НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2008 година

относно издаването на лицензии за износ в лозаро-винарския сектор

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 883/2001 на Комисията от 24 април 2001 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на търговията с продукти от лозаро-винарския сектор с трети страни (1), и по-специално член 7 и член 9, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 63, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (2) ограничава предоставянето на възстановявания при износ за продуктите от лозаро-винарския сектор с обеми и разходи, договорени в споразумението за селското стопанство, сключено в рамките на Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори.

(2)

Член 9 от Регламент (ЕО) № 883/2001 определя условията, при които могат да бъдат взети специфични мерки от страна на Комисията с цел избягване на надвишаване на предвиденото количество или на бюджета, наличен в рамките на това споразумение.

(3)

Въз основа на данните относно заявленията за лицензии за износ, с които Комисията разполага към 19 март 2008 г., все още наличното количество за периода до 30 април 2008 г. за зоната по местоназначение 1. Африка, посочено в член 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 883/2001, има опасност да бъде надвишено без ограничения за издаването на тези лицензии за износ, съдържащи предварително определен размер на възстановяването. Затова следва да се приложи единен процент на приемане за заявленията, подадени от 16 до 18 март 2008 г., и да се прекрати за тази зона до 1 май 2008 г. издаването на лицензии за подадените заявления, както и подаването на заявления,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Лицензиите за износ, съдържащи предварително определен размер на възстановяването в лозаро-винарския сектор, за които са подадени заявления от 16 до 18 март 2008 г. по силата на Регламент (ЕО) № 883/2001, се издават до достигане на 64,57 % от количествата, заявени за зона 1. Африка.

2.   За продуктите от лозаро-винарския сектор, посочени в параграф 1, издаването на лицензии за износ, за които са подадени заявления от 19 март 2008 г. нататък, както и подаването от 20 март 2008 г. нататък на заявления за лицензии за износ, се прекратява за зона 1. Африка до 1 май 2008 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 128, 10.5.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1211/2007 (ОВ L 274, 18.10.2007 г., стр. 5).

(2)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).


ДИРЕКТИВИ

20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/38


ДИРЕКТИВА 2008/24/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2006/48/ЕО относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2, първо и трето изречение от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2006/48/ЕО (4) на Европейския парламент и на Съвета предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол по отношение на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи от основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (6) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на технически адаптации и мерки за изпълнение, с цел да се отчете, наред с другото, техническото развитие на финансовите пазари и да се осигури еднообразно прилагане на Директива 2006/48/ЕО. Тези мерки са предназначени да уточнят определенията, да променят обхвата на изключенията и доразвият или допълнят разпоредбите на тази директива посредством технически адаптации, свързани с определянето на собствен капитал и с организацията, изчисляването и извършването на оценка на рисковете и експозициите. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2006/48/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5a от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

В Директива 2006/48/ЕО е предвидено ограничение на срока за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. В декларацията си относно Решение 2006/512/ЕО Европейският парламент, Съветът и Комисията заявиха, че Решение 2006/512/ЕО предоставя хоризонтално и задоволително решение за желанието на Европейския парламент да упражнява контрол над прилагането на актове, приети съгласно процедурата на съвместно вземане на решения, като съобразно с това на Комисията следва да се предоставят безсрочни изпълнителни правомощия. Освен това Европейският парламент и Съветът заявиха, че ще осигурят възможно най-бързо приемане на предложенията, целящи отмяна на разпоредбите в актовете, които предвиждат срок за делегирането на изпълнителни правомощия на Комисията. След въвеждането на процедурата по регулиране с контрол разпоредбата, установяваща този срок в Директива 2006/48/ЕО, следва да бъде заличена.

(6)

Комисията следва редовно да извършва оценка на действието на разпоредбите, отнасящи се до предоставените ѝ изпълнителни правомощия, за да могат Европейският парламент и Съветът да определят дали обхватът на тези правомощия и процедурните изисквания към Комисията са целесъобразни и осигуряват едновременно ефективност и демократичен контрол.

(7)

Следователно Директива 2006/48/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(8)

Тъй като измененията на Директива 2006/48/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитет, те не изискват да въвеждане в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2006/48/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 150 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 уводната част се заменя със следния текст:

„1.   Без да се засяга, по отношение на собствения капитал, предложението, което Комисията ще представи в съответствие с член 62, техническите адаптации, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива в следните области, се приемат съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 151, параграф 2.“;

б)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

в уводната част думите „в съответствие с процедурата, посочена в член 151, параграф 2“ се заличават;

ii)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в букви а), б), в) и е), предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 151, параграф 2. Мерките, посочени в букви г) и д), се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 151, параграф 2а.“;

в)

параграфи 3 и 4 се заличават.

2.

Член 151 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

създава се следният параграф:

„2а.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.“;

в)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   До 31 декември 2010 г. и най-малко на всеки три години след това Комисията преразглежда разпоредбите, отнасящи се до изпълнителните ѝ правомощия и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно действието на тези правомощия. Докладът разглежда, по-специално, необходимостта Комисията да предлага изменения на настоящата директива с оглед гарантиране на подходящия обхват на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. Заключението относно необходимостта от изменение се придружава от подробно изложение на основанията. Ако е необходимо, докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на разпоредбите, предоставящи изпълнителни правомощия на Комисията.“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година

За Европейския парламент

Председате

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председате

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  ОВ C 39, 23.2.2007 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(4)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(6)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/40


ДИРЕКТИВА 2008/25/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2002/87/ЕО относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол по отношение на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи от основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (6) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и вече са в сила, те следва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерки, необходими за изпълнението на Директива 2002/87/ЕО, с цел уточняване на някои технически аспекти на определенията, предвидени в посочената директива, а именно за да позволи да бъде отчетено развитието на финансовите пазари и на техниките за контрол за спазване на правилата на финансовата дисциплина и сигурност и за да осигури еднообразното прилагане на посочената директива в рамките на Общността. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да допълнят Директива 2002/87/ЕО чрез добавянето на нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5a от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

В Директива 2002/87/ЕО е предвидено ограничение на срока за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. В декларацията си относно Решение 2006/512/ЕО Европейският парламент, Съветът и Комисията заявиха, че Решение 2006/512/ЕО предоставя хоризонтално и задоволително решение за желанието на Европейския парламент да упражнява контрол над прилагането на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решения, като съобразно с това на Комисията следва да се предоставят безсрочни изпълнителни правомощия. Освен това Европейският парламент и Съветът заявиха, че ще осигурят възможно най-бързото приемане на предложенията, целящи отмяна на разпоредбите в актовете, които предвиждат срок за делегирането на изпълнителни правомощия на Комисията. След въвеждането на процедурата по регулиране с контрол разпоредбата, установяваща този срок в Директива 2002/87/ЕО, следва да бъде заличена.

(6)

Комисията следва редовно да извършва оценка на действието на разпоредбите, отнасящи се до предоставените ѝ изпълнителни правомощия, за да могат Европейският парламент и Съветът да определят дали обхватът на тези правомощия и процедурните изисквания към Комисията са подходящи и осигуряват едновременно ефективност и демократичен контрол.

(7)

Директива 2002/87/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(8)

Тъй като измененията на Директива 2002/87/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитета, те не изискват транспониране в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2002/87/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 20, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 21, параграф 2,“ и запетаята преди тях се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 2.“

2.

Член 21 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.   До31 декември 2010 г. и най-малко на всеки три години след това Комисията преразглежда разпоредбите, отнасящи се до изпълнителните ѝ правомощия, и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно действието на тези правомощия. Докладът разглежда, по-специално, необходимостта Комисията да предлага изменения към настоящата директива с оглед гарантиране на подходящия обхват на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. Заключението относно необходимостта от изменение се придружава от подробно изложение на основанията. Ако е необходимо, докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на разпоредбите, предоставящи изпълнителни правомощия на Комисията.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  ОВ C 39, 23.2.2007 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(4)  ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2005/1/ЕО (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9).

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(6)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/42


ДИРЕКТИВА 2008/26/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2003/6/ЕО относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (2),

в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) предвижда приемане на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер и предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата по член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (6) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерки, необходими за прилагане на Директива 2003/6/ЕО с цел да се отчете техническото развитие на финансовите пазари и да се осигури еднообразното прилагане на тази директива. Тези мерки са предназначени да адаптират определенията, да разработят или да допълнят разпоредбите на тази директива с техническите начини за оповестяване на вътрешна информация, списъци с вътрешни лица, докладване на ръководни и съмнителни транзакции на компетентните органи и за безпристрастно представяне на изследователската работа. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2003/6/ЕО чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Директива 2003/6/ЕО предвижда ограничение на срока за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. В декларацията си относно Решение 2006/512/ЕО Европейският парламент, Съветът и Комисията заявиха, че Решение 2006/512/ЕО предоставя хоризонтално и задоволително решение за желанието на Европейския парламент да упражнява контрол над прилагането на актовете, приети по процедурата за съвместно вземане на решения, като съобразно с това на Комисията следва да се предоставят безсрочни изпълнителни правомощия. Освен това Европейският парламент и Съветът заявиха, че ще осигурят възможно най-бързо приемане на предложенията, целящи отмяна на разпоредбите в актовете, които предвиждат срок за делегирането на изпълнителни правомощия на Комисията. След въвеждането на процедурата по регулиране с контрол, разпоредбата, установяваща този срок в Директива 2003/6/ЕО, следва да бъде заличена.

(6)

Комисията следва редовно да извършва оценка на действието на разпоредбите, отнасящи се до предоставените ѝ изпълнителни правомощия, за да могат Европейският парламент и Съветът да определят дали обхватът на тези правомощия и процедурните изисквания към Комисията са целесъобразни и осигуряват едновременно ефективност и демократичен контрол.

(7)

Директива 2003/6/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(8)

Тъй като измененията на Директива 2003/6/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитет, те не изискват въвеждане в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2003/6/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 1 се изменя, както следва:

а)

в първата алинея точка 5 се заменя със следното:

„5.

„Приети пазарни практики“ означава практики, за които по разумна преценка могат да бъдат очаквани на един или повече финансови пазари и са приети от компетентния орган в съответствие с насоките, приети от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 17, параграф 2а.“;

б)

втората алинея се изменя, както следва:

i)

думите „при спазване на процедурата, посочена в член 17, параграф 2“ се заличават;

ii)

добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 17, параграф 2а.“

2.

Член 6, параграф 10 се изменя, както следва:

а)

думите „при спазване на процедурата, посочена в член 17, параграф 2“ се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 17, параграф 2а.“

3.

Член 8 се изменя, както следва:

а)

думите „приета при спазване на процедурата, предвидена в член 17, параграф 2“ се заличават;

б)

добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 17, параграф 2а.“

4.

Член 16, параграф 5 се заменя със следното:

„5.   В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 17, параграф 2, Комисията приема мерки за изпълнение относно работните процедури за обмен на информация и за презгранични проверки, посочени в настоящия член.“

5.

Член 17 се изменя, както следва:

а)

създава се следният параграф:

„2а.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се взема предвид член 8 от него.“;

б)

параграфи 3 и 4 заменят със следното:

„3.   До 31 декември 2010 г. и най-малко на всеки три години след това Комисията преразглежда разпоредбите, отнасящи се до изпълнителните ѝ правомощия, и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно действието на тези правомощия. Докладът разглежда, по-специално, необходимостта Комисията да предлага изменения към настоящата директива с оглед гарантиране на подходящия обхват на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. Заключението относно необходимостта от изменение се придружава от подробно изложение на основанията. Ако е необходимо, докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на разпоредбите, предоставящи изпълнителни правомощия на Комисията.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  ОВ C 39, 23.2.2007 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(4)  ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(6)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/45


ДИРЕКТИВА 2008/27/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2001/18/ЕО относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемане на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването му с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерките, необходими за изпълнението на Директива 2001/18/ЕО. Тези мерки са предназначени да адаптират някои приложения, да установят правила за нотифициране и да определят минимални прагове. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2001/18/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Директива 2001/18/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Тъй като измененията на Директива 2001/18/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитета, те не изискват транспониране в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2001/18/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 16, параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Установяват се критериите и информационните изисквания, посочени в параграф 1, както и подходящите изисквания за резюме на досието. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директивата чрез допълването ѝ, се приемат след консултация със съответния научен комитет в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 30, параграф 3. Критериите и информационните изисквания са такива, че да осигуряват високо равнище на безопасност за човешкото здраве и околната среда и да са основани на наличните научни доказателства за такава безопасност, както и на натрупания опит от освобождаването на сравними ГМО.

Изискванията, предвидени в член 13, параграф 2, се заменят с приетите в съответствие с първата алинея и се прилага процедурата, предвидена в член 13, параграфи 3, 4, 5 и 6 и членове 14 и 15.

3.   Преди да започне процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 30, параграф 3, за решение относно критериите и информационните изисквания, посочени в параграф 1, Комисията прави предложението публично достояние. Обществеността може да отправи коментари до Комисията в рамките на 60 дни. Комисията препраща всички такива коментари, заедно с анализ, на комитета, създаден съгласно член 30.“.

2.

Член 21, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   За продукти, при които не могат да бъдат изключени случайни или технически неизбежни следи от разрешените ГМО, може да бъде установен минимален праг, под който няма да е необходимо тези продукти да бъдат етикетирани в съответствие с параграф 1.

Праговите нива се установяват според съответния продукт. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 30, параграф 3.“.

3.

Член 21, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   По отношение на продукти, предназначени за директна преработка, параграф 1 не се прилага за следи от разрешени ГМО в съотношения, които не надвишават 0,9 % или по-ниски прагове, при условие че тези следи са случайни или технически неизбежни.

Праговите нива, посочени в първата алинея, могат да бъдат установени. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 30, параграф 3.“.

4.

Член 23, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   В рамките на 60 дни от датата на получаване на информацията, изпратена от държавата-членка, се взема решение относно мярката, предприета от тази държава-членка в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 30, параграф 2. За целите на изчисляването на 60-дневния срок не се взема предвид периодът от време, през който Комисията изчаква допълнителна информация, която може да е поискала от нотифициращото лице, или иска становището на научния(те) комитет(и), с който(ито) са проведени консултации. Периодът от време, през който Комисията изчаква становището на консултирания(ите) научен(ни) комитет(и), не може да надхвърля 60 дни.

Също така не се взема предвид периодът от време, необходим на Съвета за предприемане на действия в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 30, параграф 2.“.

5.

Член 26, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Условията за прилагане на параграф 1 се установяват, без да дублират или създават несъответствия със съществуващите разпоредби за етикетиране, предвидени в действащото общностно законодателство. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 30, параграф 3. При това, когато е подходящо, следва да бъдат взети предвид разпоредбите относно етикетирането, установени от държавите-членки в съответствие с общностното законодателство.“.

6.

Член 27 се заменя със следното:

„Член 27

Адаптиране на приложенията в съответствие с техническия прогрес

Адаптациите в съответствие с техническия прогрес на приложение II, раздели В и Г, приложения III—VI и приложение VII, раздел В, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 30, параграф 3.“.

7.

Член 30, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“.

8.

В приложение II първата алинея се заменя със следното:

„Настоящото приложение описва общо целта, която следва да бъде постигната, елементите, които следва да се разгледат, и общите принципи и методология, които следва да се спазват при извършването на оценката на риска за околната среда (ОРОС), посочена в членове 4 и 13. Техническите ръководни бележки могат да бъдат разработени в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 30, параграф 2, за да се улесни прилагането и разясняването на настоящото приложение.“.

9.

В приложение IV уводната част се заменя със следното:

„Настоящото приложение описва общо допълнителната информация, която следва да бъде предоставена в случай на нотификация за пускане на пазара, и информацията относно изискванията за етикетиране на ГМО като продукти или съставки на продукти, предназначени за пускане на пазара, както и на ГМО, за които е в сила изключение по реда на член 2, параграф 4, втора алинея. Техническите ръководни бележки, по отношение, inter alia, на описанието на предназначението на продукта, може да бъдат разработени в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 30, параграф 2, за да се улесни прилагането и разясняването на настоящото приложение. Установените в член 26 изисквания за етикетирането на организмите, за които е в сила изключение, се спазват чрез осигуряване на подходящи препоръки или поставяне на ограничения по отношение на употребата:“.

10.

В приложение VII първа и втора алинея се заменят със следното:

„Настоящото приложение описва общо целта, която следва да бъде постигната, и общите принципи, които да се следват при съставянето на плана за наблюдение, посочен в член 13, параграф 2, член 19, параграф 3 и член 20. Техническите ръководни бележки може да бъдат разработени в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 30, параграф 2, за да се улесни прилагането и разясняването на настоящото приложение.“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1830/2003 (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(5)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/48


ДИРЕКТИВА 2008/28/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2005/32/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти, както и Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) и три директиви, които определят мерки за прилагане по смисъла на член 15 от посочената директива, а именно Директива 92/42/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно изискванията за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво (4), Директива 96/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 септември 1996 г. относно изискванията за енергийна ефективност на домашни хладилници, замразители и комбинирани хладилници, захранвани с електроенергия (5) и Директива 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно изискванията за енергийна ефективност, приложими за баластите за луминесцентно осветление (6), предвиждат, че следва да бъдат приети определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер и предназначени да изменят несъществени елементи от основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (8) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и вече са в сила, те трябва да бъдат адаптирани в съответствие с приложимите процедури.

(4)

Декларацията включва списък с актове, чието адаптиране е неотложно, в това число Директива 2005/32/ЕО. Адаптирането на посочената директива изисква адаптиране на директиви 92/42/ЕИО, 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО.

(5)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за изменение или отмяна на директиви 92/42/ЕИО, 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО. Такова изменение или отмяна следва да бъде прието в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(6)

Освен това на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерки за прилагане, които поставят изисквания за екодизайн към определени енергоемки продукти, включително въвеждането на мерки за прилагане по време на преходния период и, когато е уместно, разпоредби, осигуряващи балансиране на различните екологични аспекти. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2005/32/ЕО чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол.

(7)

Директива 2005/32/ЕО и директиви 92/42/ЕИО, 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(8)

Тъй като измененията на Директива 2005/32/ЕО, както и на директиви 92/42/ЕИО, 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитета, те не изискват транспониране в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2005/32/ЕО

Директива 2005/32/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 13 се създава следният параграф:

„1а.   Насоки, обхващащи особености на МСП, осъществяващи дейност в засегнатия производствен отрасъл, могат да съпътстват мярката за прилагане. При необходимост и в съответствие с параграф 1, Комисията може да изготви допълнителни специализирани материали, улесняващи прилагането на настоящата директива от страна на МСП.“

2.

Член 15 се изменя по следния начин:

а)

параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Когато енергоемък продукт отговаря на критериите, изброени в параграф 2, той се обхваща от мярка за прилагане или мярка за саморегулиране в съответствие с параграф 3, буква б). Такива мерки за прилагане, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 3.“;

б)

параграф 10 се заменя със следния текст:

„10.   Когато е подходящо, мярка за прилагането, определяща изисквания за екодизайн, включва разпоредби за балансирането на различните екологични аспекти. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 3.“

3.

Член 16, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

в уводната част думите „процедурата, предвидена в член 19, параграф 2 и“ се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 3.“

4.

Член 19, параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

Член 2

Изменение на Директива 92/42/ЕИО

В член 10а от Директива 92/42/ЕИО думите „в съответствие с член 19, параграф 2 от Директива 2005/32/ЕО“ се заменят с думите „в съответствие с член 19, параграф 3 от Директива 2005/32/ЕО“.

Член 3

Изменение на Директива 96/57/ЕО

В член 9а от Директива 96/57/ЕО думите „в съответствие с член 19, параграф 2 от Директива 2005/32/ЕО“ се заменят с думите „в съответствие с член 19, параграф 3 от Директива 2005/32/ЕО“.

Член 4

Изменение на Директива 2005/55/ЕО

В член 9а от Директива 2000/55/ЕО думите „в съответствие с член 19, параграф 2 от Директива 2005/32/ЕО“ се заменят с думите „в съответствие с член 19, параграф 3 от Директива 2005/32/ЕО“.

Член 5

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 29.

(4)  ОВ L 167, 22.6.1992 г., стр. 17. Директива, последно изменена с Директива 2005/32/ЕО.

(5)  ОВ L 236, 18.9.1996 г., стр. 36. Директива, изменена с Директива 2005/32/ЕО.

(6)  ОВ L 279, 1.11.2000 г., стр. 33. Директива, изменена с Директива 2005/32/ЕО.

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стp. 11).

(8)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/51


ДИРЕКТИВА 2008/29/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи от основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за адаптиране на някои разпоредби и приложения, за приемане на мерки и принципи и ръководства, както и за определяне на специални условия за прилагане. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от Директива 2001/83/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Директива 2001/83/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Тъй като измененията на Директива 2001/83/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитета, те не изискват транспониране в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2001/83/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 14, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Когато ново научно доказателство дава основание за това, Комисията може да измени третото тире от първа алинея. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи от настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 121, параграф 2а.“.

2.

В член 35, параграф 1 третата алинея се заменя със следното:

„Тези мерки се приемат от Комисията под формата на регламент за прилагане. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 121, параграф 2а.“.

3.

В член 46, буква е) втората алинея се заменя със следното:

„Тази точка се прилага и за определени помощни вещества, чийто списък, както и специални условия на прилагане, се установяват с директива, приета от Комисията. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 121, параграф 2а.“.

4.

В член 46а параграф 2 се заменя със следното:

„2.   На Комисията се предоставя правомощието да адаптира параграф 1, за да отчете научно-техническия прогрес. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи от настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 121, параграф 2а.“.

5.

В член 47 първата алинея се заменя със следното:

„Принципите и ръководството за добра производствена практика за лекарствените продукти, посочени в член 46, буква е), се приемат под формата на директива. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 121, параграф 2а.“.

6.

В член 104 параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Комисията може да измени параграф 6 с оглед на опита, придобит по време на неговото действие. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи от настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 121, параграф 2а.“.

7.

В член 107, параграф 2 четвъртата алинея се заменя със следното:

„Решението относно окончателните мерки по отношение на продукта се приема в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 121, параграф 3.“.

8.

Член 108 се заменя със следното:

„Член 108

Комисията приема всички изменения, които може да са необходими за актуализирането на разпоредбите на членове 101—107, за да бъде отчетен научно-техническият прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 121, параграф 2а.“.

9.

Член 120 се заменя със следното:

„Член 120

Комисията приема всички промени, необходими за адаптирането на приложение I, за да бъде отчетен научно-техническият прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 121, параграф 2а.“.

10.

Член 121 се изменя, както следва:

а)

създава се следният параграф:

„2а.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Процедурният правилник на постоянния комитет се оповестява публично.“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 29 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1394/2007 г. (ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 121).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(5)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/53


ДИРЕКТИВА 2008/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 44, параграф 2, буква ж) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи от основен акт, приет съгласно процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актове, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерки, необходими за изпълнение на Директива 2006/43/ЕО, по-специално за да се гарантира доверието в одиторската функция и еднообразното прилагане на изискванията по отношение на професионалната етика, системите за гарантиране на качеството, независимостта и обективността, да адаптира списъка на предметите, които се включват в проверката на теоретичните познания на одиторите, да приема международни счетоводни стандарти и общи стандарти относно одиторските доклади за годишните или консолидираните счетоводни отчети и да определя изключителни случаи за пряко прехвърляне на документи на трети страни. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2006/43/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

В Директива 2006/43/ЕО е предвидено ограничение на срока за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. В декларацията си относно Решение 2006/512/ЕО Европейският парламент, Съветът и Комисията заявиха, че Решение 2006/512/ЕО предоставя задоволително хоризонтално решение за желанието на Европейския парламент да упражнява контрол над прилагането на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решения, като съобразно с това на Комисията следва да се предоставят безсрочни изпълнителни правомощия. Освен това Европейският парламент и Съветът заявиха, че ще осигурят възможно най-бързо приемане на предложенията, целящи отмяна на разпоредбите в актовете, които предвиждат срок за делегиране на изпълнителните правомощия на Комисията. След въвеждането на процедурата по регулиране с контрол разпоредбата, установяваща този срок в Директива 2006/43/ЕО, следва да бъде заличена.

(6)

Комисията следва редовно да извършва оценка на действието на разпоредбите, отнасящи се до предоставените ѝ изпълнителни правомощия, за да могат Европейският парламент и Съветът да определят дали обхватът на тези правомощия и процедурните изисквания към Комисията са подходящи и осигуряват едновременно ефективност и демократичен контрол.

(7)

Директива 2006/43/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(8)

Тъй като измененията на Директива 2006/43/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитета, те не изискват транспониране в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2006/43/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 8, параграф 3 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с процедурата съгласно член 48, параграф 2“ се заличават;

б)

добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

2.

Член 21, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 48, параграф 2,“ се заличават;

б)

добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

3.

Член 22, параграф 4 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 48, параграф 2,“ се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

4.

Член 26 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 48, параграф 2“ се заменят с думите „в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а“;

б)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 48, параграф 2,“ се заличават;

ii)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

5.

Член 28, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 48, параграф 2 от настоящата директива“ се заличават;

б)

добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

6.

Член 29, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 48, параграф 2,“ се заличават;

б)

добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

7.

Член 36, параграф 7 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с процедурата, посочена в член 48, параграф 2,“ се заличават;

б)

добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

8.

Член 45, параграф 6 се заменя със следното:

„6.   С цел осигуряване на еднообразното прилагане на параграф 5, буква г) от настоящия член, посочената в тази разпоредба равностойност се оценява от Комисията в сътрудничество с държавите-членки и за това се взема решение от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, предвидена в член 48, параграф 2. Държавите-членки могат да оценяват равностойността по параграф 5, буква г) от настоящия член, доколкото Комисията не е взела такова решение.

В тази връзка Комисията може да приема мерки, насочени към определяне на общи критерии за равностойност съгласно изискванията, предвидени в членове 22, 24, 25 и 26, които са приложими за трети страни и се използват от държавите-членки при оценяване на равностойността на национално равнище. Критериите не могат да превишават изискванията, предвидени в членове 22, 24, 25 и 26. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата на регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

9.

Член 46, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   С цел осигуряване на еднообразното прилагане на параграф 1 от настоящия член, посочената в тази разпоредба равностойност се оценява от Комисията в сътрудничество с държавите-членки и за това се взема решение от Комисията съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 48, параграф 2. Държавите-членки могат да оценяват равностойността, посочена в параграф 1 от настоящия член, или да се основават на оценки на други държави-членки, доколкото Комисията не е взела такова решение. Ако Комисията реши, че изискването за равностойност по параграф 1 от настоящия член не е изпълнено, тя може да позволи на съответните одитори и одиторски образувания да продължат своите одиторски дейности в съответствие с изискванията на съответните държави-членки в течение на подходящ преходен период.

В тази връзка Комисията може да приеме мерки, насочени към определяне на общи критерии за равностойност в съответствие с изискванията, предвидени в членове 29, 30 и 32, които са приложими за трети страни и се използват от държавите-членки при оценяване на съответствието на национално равнище. Критериите не могат да превишават изискванията, предвидени в членове 29, 30 и 32. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата на регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

10.

Член 47 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   С цел осигуряване на еднообразното прилагане на параграф 1, буква в), посочената в тази разпоредба адекватност се оценява от Комисията в сътрудничество с държавите-членки и за това се взема решение от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 48, параграф 2. Държавите-членки предприемат необходимите мерки за спазване на решението на Комисията.

Тази оценка на адекватността се основава на изискванията на член 36 или на равностойни по същество функционални резултати. Всички предприети в тази връзка мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ и насочени към улесняване на сътрудничеството между компетентните органи, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

б)

параграф 5 се изменя, както следва:

i)

думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 48, параграф 2,“ се заличават;

ii)

добавя се следното изречение:

„Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

11.

Член 48 се изменя, както следва:

а)

създава се следният параграф:

„2a.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграфи 3 и 4 заменят със следното:

„3.   До 31 декември 2010 г. и най-малко на всеки три години след това Комисията преразглежда разпоредбите, отнасящи се до изпълнителните ѝ правомощия, и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно действието на тези правомощия. Докладът разглежда, по-специално, необходимостта Комисията да предлага изменения към настоящата директива с оглед гарантиране на подходящия обхват на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. Заключението относно необходимостта от изменение се придружава от подробно изложение на основанията. Ако е необходимо, докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на разпоредбите, предоставящи изпълнителни правомощия на Комисията.“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стp. 11).

(5)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/57


ДИРЕКТИВА 2008/31/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 в Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на общи условия относно научноизследователската и развойна дейност, за адаптиране на приложенията и за приемане на програмата за преразглеждане. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 98/8/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5a от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Директива 98/8/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Тъй като измененията на Директива 98/8/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитета, те не изискват транспониране в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 98/8/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 10 параграф 5 се изменя, както следва:

а)

в подточка i) третата алинея се заменя със следното:

„Оценката се разпространява в съответствие с член 11, параграф 2, с оглед приемането на решение на Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 27. Това решение, предназначено да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.“;

б)

в подточка ii) точка 5 се заменя със следното:

„5.

Пълните досиета с данни от оценката, служещи или послужили за вписване в приложения I, IА или IБ, се предоставят на комитета, посочен в член 28, параграф 1.“.

2.

В член 11 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   При получаване на оценката Комисията, в съответствие с член 27, подготвя без неоснователно отлагане предложение за решение, което следва да бъде прието най-късно 12 месеца след получаването на оценката, посочена в параграф 2. Това решение, предназначено да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.“.

3.

В член 16 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   След приемане на настоящата директива Комисията започва десетгодишна работна програма за системно проучване на всички активни вещества, които са на пазара към датата, посочена в член 34, параграф 1, като активни вещества за биоциди за цели, различни от тези, определени в член 2, параграф 2, букви в) и г). Създаването и изпълнението на програмата, включително определянето на приоритетите за оценка на различните активни вещества и графикът, се уреждат с общи правила. Тези общи правила, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4. Не по-късно от две години преди завършване на работната програма Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за напредъка, постигнат по програмата.

По време на този десетгодишен период и от датата, посочена в член 34, параграф 1, може да бъде взето решение дадено активно вещество да бъде включено в приложения I, IА или IБ и относно условията за това, или в случаите, при които изискванията на член 10 не са изпълнени или изискваната информация или данни не са подадени в рамките на предписания период, това активно вещество да не бъде включено в приложения I, IА или IБ. Такива мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.“.

4.

В член 17 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Приемат се общи условия за прилагане на настоящия член, по-специално максималните количества активни вещества или биоциди, които могат да бъдат изпускани по време на опити, и минималните данни, които да бъдат предавани за извършване на оценка в съответствие с параграф 2. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.“.

5.

В член 27 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   В края на срока за забележки Комисията подготвя проекторешение в съответствие със съответната процедура, посочена в член 28, параграф 2 или 4, въз основа на следното:

а)

документи, получени от държавата-членка, която е оценила досиетата;

б)

съвети, получени от консултативни научни комитети;

в)

забележки, получени от други държави-членки и заявителите; и

г)

друга подходяща информация.“.

6.

Член 28 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по биоциди.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.“;

в)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.“;

г)

добавя се следният параграф:

„4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5a, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“.

7.

Член 29 се заменя със следното:

„Член 29

Адаптиране към техническия прогрес

Приемат се мерки, необходими за адаптиране на приложения IIA, IIБ, IIIA, IIIБ, IVA или IVБ или описанията на продуктовите типове в приложение V към техническия прогрес или за уточняване на изискванията за данни за всеки от тези продуктови типове. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2008/16/ЕО на Комисията (ОВ L 42, 16.2.2008 г., стр. 48).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(5)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/60


ДИРЕКТИВА 2008/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата по член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването му с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актове, които са приети в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора и вече са в сила, тези актове следва да бъдат адаптирани в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да определи техническите спецификации и стандартизирани методи, както и да адаптира някои приложения. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2000/60/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Тъй като Комисията с Решение 2005/646/ЕО (6) е създала регистър за обектите, които образуват вътрешнокалибрационната мрежа, посочена в раздел 1.4.1 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО, е уместно да се заличат препратките към изтеклите срокове.

(6)

Директива 2000/60/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(7)

Тъй като измененията на Директива 2000/60/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитета, те не изискват транспониране в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2000/60/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 8 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Определят се технически спецификации и стандартизирани методи за анализ и мониторинг на състоянието на водите. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 3.“

2.

Член 20 се заменя със следното:

„Член 20

Технически адаптации към директивата

1.   Приложения I, III и раздел 1.3.6 от приложение V могат да бъдат адаптирани към научния и техническия прогрес, като се вземе предвид периодът за преразглеждане и актуализиране на плановете за управление на речни басейни съгласно член 13. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 3.

При необходимост Комисията може да приема насоки по прилагането на приложения II и V в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 21, параграф 2.

2.   За целите на предаването и обработката на данните, включително на статистическите и картографските данни, технически формати за целите на параграф 1 могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 21, параграф 2.“

3.

Член 21 се заменя със следния текст:

„Член 21

Процедура на комитета

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

4.

В приложение V раздел 1.4.1 се изменя, както следва:

а)

подточка vii) се заменя със следното:

„vii)

Комисията изготвя проект за регистър на обектите, които образуват вътрешнокалибрационната мрежа. Окончателният регистър на обектите се изработва в съответствие с процедурата по регулиране, предвидена в член 21, параграф 2“;

б)

подточка ix) се заменя със следното:

„ix)

Резултатите от вътрешнокалибрационната процедура и стойностите, установени за класификация на мониторинговите системи на държавите-членки в съответствие с подточки i)—viii) и предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 3, и се публикуват до шест месеца от завършването на вътрешнокалибрационната процедура.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1. Директива, изменена с Решение № 2455/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 331, 15.12.2001 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стp. 11).

(5)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.

(6)  Решение 2005/646/ЕО на Комисията от 17 август 2005 г. за създаване на регистър на местата, които образуват вътрешнокалибрационна мрежа в съответствие с Директива 2000/60/ЕО (ОВ L 243, 19.9.2005 г., стр. 1).


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/62


ДИРЕКТИВА 2008/33/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства по отношение на изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултации с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер и предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет съгласно процедурата по член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването му с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актове, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и вече са в сила, те следва да бъдат адаптирани в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за изменение на приложенията и за установяване на някои технически изисквания и правила за контрол. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2000/53/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Тъй като Комисията е установила правилата за прилагане, посочени в член 5, параграф 5, член 7, параграф 2 и член 8, параграф 2 от Директива 2000/53/ЕО с решения 2002/151/ЕО (6), 2005/293/ЕО (7) и 2003/138/ЕО (8), е уместно да се заличат позоваванията на крайните срокове, които са съответно 21 октомври 2001 г., 21 октомври 2002 г. и 21 октомври 2001 г.

(6)

Директива 2000/53/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(7)

Тъй като измененията на Директива 2000/53/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитета, те не изискват транспониране в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2000/53/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 4, параграф 2, буква б) се изменя, както следва:

а)

уводната част се заменя със следното:

„Приложение II се изменя редовно в съответствие с научно-техническия прогрес, с оглед:“;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в подточки i)—iv), предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.“

2.

Член 5, параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че компетентните органи взаимно признават и приемат сертификатите за унищожаване, издадени в други държави-членки, в съответствие с параграф 3.

За тази цел се определят минимални изисквания за сертификата за унищожаване. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.“

3.

В член 6 се добавя следния параграф:

„6.   Приложение I се изменя в съответствие с научно-техническия прогрес. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи от настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.“

4.

Член 7, параграф 2, трета алинея се заменя със следното:

„Определят се подробни правила, необходими за контрол на спазването от страна на държавите-членки на целите, посочени в първата алинея. Когато предлага такива правила, Комисията взема предвид всички относими фактори, inter alia, наличността на данни и въпроса за износа и вноса на излезли от употреба превозни средства. Тези подробни правила, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.“

5.

Член 8, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Определят се стандартите, посочени в параграф 1. Когато предлага такива стандарти, Комисията взема предвид дейността, осъществявана в тази област на съответните международни форуми, и ако е подходящо, дава приноса си за тази дейност. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.“

6.

В член 9, параграф 1 се добавя с следната алинея:

„Форматите, свързани с базата данни, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 11, параграф 2.“

7.

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Процедура на комитета

1.   Комисията се подпомага от комитет, създаден по силата на член 18 от Директива 75/442/ЕИО.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ С 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34. Директива, последно изменена с Решение 2005/673/ЕО на Съвета (ОВ L 254, 30.9.2005 г., стр. 69).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стp. 11).

(5)  ОВ С 255, 21.10.2006 г., стр. 1.

(6)  Решение 2002/151/ЕО на Комисията от 19 февруари 2002 г. относно минималните изисквания, приложими към сертификата за унищожаване, издаден съгласно член 5, параграф 3 от Директива 2000/53/ЕО (ОВ L 50, 21.2.2002 г., стр. 94).

(7)  Решение 2005/293/ЕО на Комисията от 1 април 2005 г. за установяване на подробни правила за мониторинг на целите, определени по отношение на повторно използване/възстановяване и повторно използване/рециклиране в Директива 2000/53/ЕО (ОВ L 94, 13.4.2005 г., стр. 30).

(8)  Решение 2003/138/EC на Комисията от 27 февруари 2003 г. за установяване на стандарти за кодирането на компонентите и материалите, използвани в превозните средства съгласно Директива 2000/53/ЕО (ОВ L 53, 28.2.2003 г., стр. 58).


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/65


ДИРЕКТИВА 2008/34/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултации с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол, по реда на която да се приемат мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи от основен акт, приет в съответствие с процедурата по член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването му с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима към актове, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да адаптира приложенията и да приеме правила за мониторинг на спазването на изискванията. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2002/96/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Тъй като Комисията е установила подробните правила, посочени в член 7, параграф 3 от Директива 2002/96/ЕО посредством Решение 2005/369/ЕО (6), целесъобразно е да се заличи позоваването на 13 август 2004 г. като краен срок.

(6)

Следователно Директива 2002/96/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(7)

Тъй като измененията на Директива 2002/96/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитета, те не изискват транспониране в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо приемането на разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2002/96/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 6, параграф 1, втора алинея се заменя със следното:

„Приложение II може да бъде изменено с цел да се въведат други технологии за обработка, осигуряващи същото ниво на защита на човешкото здраве и на околната среда. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

2.

Член 7, параграф 3, втора алинея се заменя със следното:

„Установяват се подробни правила за мониторинг на спазването от страна на държавите-членки на целите, посочени в параграф 2, включително спецификации относно материалите. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

3.

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Адаптиране към научния и техническия прогрес

Приемат се всички изменения, които са необходими за адаптирането към научния и техническия прогрес на член 7, параграф 3, приложение IБ (по-специално с оглед на възможното прибавяне на осветителни тела в домакинствата, електрически лампи с нажежаема жичка и фотоволтаични продукти, като соларни панели), приложение II (по-специално като се вземат предвид новите технически разработки за обработване на ОЕЕО) и приложения III и IV. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.

Преди да се изменят приложенията, Комисията, inter alia, се консултира с производителите на електрическо и електронно оборудване, с тези, които го рециклират, с операторите по обработката и с екологичните организации, както и с асоциациите на работодателите и потребителите.“

4.

В член 14 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468 ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

5.

В приложение II точка 4 се заменя със следното:

„4.

Като действа в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3, Комисията оценява приоритетно дали точките относно платките с печатни схеми на мобилните телефони и течнокристалните дисплеи да бъдат изменени.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24. Директива, изменена с Директива 2003/108/ЕО (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стp. 106).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стp. 11).

(5)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.

(6)  Решение 2005/369/ЕО на Комисията от 3 май 2005 г. за установяване на правила за контрол на съответствието в държавите-членки и въвеждане на формати за данни за целите на Директива 2002/96/ЕО (ОВ L 119, 11.5.2005 г., стр. 13).


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/67


ДИРЕКТИВА 2008/35/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2002/95/ЕО относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултации с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол, за приемането на мерки от общ характер и предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаване на някои от тези елементи или чрез допълването му с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима към актове, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за адаптиране на приложенията. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2002/95/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Следователно Директива 2002/95/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Тъй като измененията на Директива 2002/95/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитет, те не изискват въвеждане в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2002/95/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 5, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

уводната част се заменя със следното:

„1.   Приемат се всички изменения, които са необходими, за да се адаптира приложението към научния и техническия прогрес за следните цели:“;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в букви а), б) и в) от първа алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 2.“.

2.

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета, създаден с член 18 от Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 относно отпадъците (6).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 2

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Решение 2006/692/ЕО на Комисията (ОВ L 283, 14.10.2006 г., стр. 50).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стp. 11).

(5)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1)“.


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/69


ДИРЕКТИВА 2008/36/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 92/49/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2 и член 55 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 92/49/ЕИО (3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемане на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима към актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и са вече в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерките, необходими за прилагането на директиви 73/239/ЕИО (6), 88/357/ЕИО (7) и 92/49/ЕИО, с цел да се отчетат техническите развития в застрахователния сектор или на финансовите пазари и да се осигури еднообразното прилагане на тези директиви.Тези мерки са предназначени по-специално да разширят списъка на правните форми, да изменят списъка на класовете застраховки или да приспособят терминологията, използвана в този списък, да изяснят компонентите, съставляващи границата на платежоспособност, да променят минималния гаранционен фонд, да изменят списъка на активите, приемливи за покриване на техническите резерви, както и правилата за разпределение на инвестициите, да променят либерализирането на правилата за съпоставимост и да изяснят определенията. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на директиви 73/239/ЕИО, 88/357/ЕИО и 92/49/ЕИО, включително чрез допълването им с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Директива 92/49/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Тъй като измененията на Директива 92/49/ЕИО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитет, те не изискват въвеждане в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

В член 51 от Директива 92/49/ЕИО уводната част се заменя със следното:

„Следните промени от технически характер, предназначени да изменят несъществени елементи от Директиви 73/239/ЕИО и 88/357/ЕИО и настоящата директива, включително чрез допълването им, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 2 от Директива 91/675/ЕИО:“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стp. 11).

(5)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.

(6)  Първа директива 73/239/ЕИО на Съвета от 24 юли 1973 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до и упражняването на пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховане (ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 3). Директива, последно изменена с Директива 2006/101/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 238).

(7)  Втора директива 88/357/ЕИО на Съвета от 22 юни 1988 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прякото застраховане, различно от животозастраховането, и за формулиране на разпоредби за улесняване на ефективното упражняване на свободата на предоставяне на услуги (ОВ L 172, 4.7.1988 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Директива 2005/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 14).


20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/71


ДИРЕКТИВА 2008/37/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2005/68/ЕО относно презастраховането по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2 и член 55 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2005/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедура по регулиране с контрол за приемането мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи от основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 на Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови, несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора и вече са в сила, те трябва бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерки, необходими за прилагането на Директива 2005/68/ЕО, за да се отчете техническият напредък в застрахователния сектор или на финансовите пазари и да се гарантира еднообразното прилагане на тази директива. По-конкретно, тези мерки са предназначени да разширят списъка на правните форми, да изяснят или адаптират елементите, съставляващи границата на платежоспособност, да увеличат размерите на премиите или претенциите, които се използват за изчисляване на границата на платежоспособност за някои презастрахователни дейности или видове договори, да променят минималния гаранционен капитал и да изяснят определенията. Доколкото тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от Директива 2005/68/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Директива 2005/68/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Тъй като измененията на Директива 2005/68/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитет, те не изискват въвеждане в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2005/68/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 55 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

б)

параграф 3 се заличава.

2.

В член 56 уводната част се заменя със следното:

„Следните мерки за прилагане, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 55, параграф 2:“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 323, 9.12.2005 г., стp. 1. Директива, изменена с Директива 2007/44/ЕО (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(5)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/73


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2008 година

за освобождаване на определени страни от разширяването към някои велосипедни части на действието на антидъмпинговото мито за велосипеди с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета, последно оставено в сила и изменено с Регламент (ЕО) № 1095/2005, и за отмяна на спирането на плащането на антидъмпинговото мито за някои велосипедни части с произход от Китайската народна република, разрешено на определени страни съгласно Регламент (ЕО) № 88/97

(нотифицирано под номер C(2008) 1044)

(2008/260/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. относно защитата срещу дъмпингов внос от държави, които не са членки на Европейската общност (1) („основен регламент“),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета (2) („регламент за разширяване“) за разширяване на окончателното антидъмпингово мито, наложено по силата на Регламент (ЕИО) № 2474/93 (3) по отношение на велосипедите с произход от Китайската народна република, към вноса на някои велосипедни части от Китайската народна република и за събиране на разширеното мито по отношение на такъв внос, който е регистриран съгласно Регламент (ЕО) № 703/96.

като взе предвид Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията (4) („регламент за освобождаване“) за разрешаване на освобождаването на вноса на определени велосипедни части с произход в Китайската народна република от разширяването с Регламент (ЕО) № 71/79 на Съвета на обхвата на действие с антидъмпинговото мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета, и по-специално член 7 от него,

след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

(1)

След влизането в сила на регламента за освобождаване редица дружества, чиято дейност е сглобяването на велосипеди, подадоха заявления съгласно член 3 от посочения регламент за освобождаване от антидъмпинговото мито, разширено към вноса на някои велосипедни части от Китайската народна република, с Регламент (ЕО) № 71/97 (наричано по-долу „антидъмпингово мито с разширено действие“). Комисията публикува в Официален вестник последователни списъци на заявители (5), за които плащането на антидъмпинговото мито с разширено действие по отношение на осъществявания от тях внос на основни велосипедни части, декларирани за допускане за свободно обращение, беше спряно съгласно член 5, параграф 1 от Регламента за освобождаване.

(2)

След последното публикуване на списъка на страните, които са предмет на разследване (6), беше избран период на разследване. Вследствие на присъединяването на България и Румъния беше решено да се определи период на разследване от 1 януари 2006 г. до 30 юни 2007 г., така че да е възможно в рамките на същата процедура да бъдат анализирани и заявления за освобождаване, подадени от български и румънски дружества, чиято дейност е сглобяването на велосипеди. До всички страни, които са предмет на разследване, беше изпратен въпросник с искане да се предостави информация за операциите по сглобяване, осъществени през съответния период на разследване.

A.   ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТО, ЗА КОЕТО ПРЕДИ ТОВА Е РАЗРЕШЕНО СПИРАНЕ

A.1.   Приемливи заявления за освобождаване от мито

(3)

Комисията получи от страните, включени в таблица 1 по-долу, цялата информация, необходима с цел да се определи доколко са приемливи техните заявления. На тези страни беше разрешено спиране на плащане на мито след тази дата. Предоставената информация бе разгледана и проверена, в някои случаи, когато бе счетено за необходимо, включително в помещенията на съответните страни. Въз основа на тази информация Комисията установи, че заявленията, подадени от страните, включени в таблица 1 по-долу, са приемливи съгласно член 4, параграф 1 от Регламента за освобождаване.

Таблица 1

Име

Адрес

Държава

Допълнителен код по TARIC

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10,

3770-059 Oliveira do Bairro

Португалия

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd., 5500 Lovech

България

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede

Белгия

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street, 3400 Montana

България

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Румъния

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Италия

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro

Португалия

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Финландия

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, 787 01 Šumperk

Чешка република

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10, 76185 Karlsruhe

Германия

A794

Koga BV.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Нидерландия

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Белгия

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

България

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé, 58000 Nevers

Франция

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str., 4000 Plovdiv

България

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Белгия

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11, 42489 Wülfrath

Германия

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

България

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Швеция

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Германия

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Германия

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120,

1612 Sofia

България

A814

(4)

Окончателно установените от Комисията факти показват, че за двадесет и две от операциите по сглобяване на велосипеди на тези заявители стойността на частите с произход от Китайската народна република, които са били използвани при операциите им по сглобяване, е под 60 % от общата стойност на частите, използвани при операциите по сглобяване, и следователно те не се включват в обхвата на член 13, параграф 2 от Основния регламент.

(5)

Поради горните причини и в съответствие с член 7, параграф 1 от регламента за освобождаване посочените в горната таблица страни следва да бъдат освободени от антидъмпинговото мито с разширено действие.

(6)

Съгласно член 7, параграф 2 от Регламента за освобождаване освобождаването на страните от таблица 1 от антидъмпинговото мито с разширено действие следва да влезе в сила от датата на получаване на техните заявления. Освен това тяхното митническо задължение по отношение на антидъмпинговото мито с разширено действие следва да се счита за недействително, считано от датата на получаване на заявленията им за освобождаване от мито.

(7)

Следва да се отбележи, че следното дружество, включено в таблица 1, информира службите на Комисията за промяна в регистрираното си седалище по време на периода на разследване:

Лидер-96 ООД прехвърли регистрирания си офис от ул. „Мостова“ № 3, 4002 Пловдив, България на адрес: ул. „Седянка“ № 19, 4003 Пловдив, България.

(8)

Установено е, че промяната в адреса на регистрираното седалището не е засегнала операциите по сглобяване във връзка с условията, постановени в Регламента за освобождаване и затова Комисията не счита, че промените следва да окажат влияние върху освобождаването от антидъмпинговото мито с разширено действие.

A.2.   Неприемливи заявления за освобождаване от мито и отнемания

(9)

Страните, включени в таблица 2 по-долу, също подадоха молби за освобождаване от антидъмпинговото мито с разширено действие.

Таблица 2

Име

Адрес

Държава

Допълнителен код по TARIC

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Обединено кралство

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Италия

A731

ROG Kolesa d.d. (formerly ELAN Bikes d.d)

Letališka 29, 1000 Ljubljana

Словения

A538

(10)

Две страни оттеглиха заявленията си за освобождаване от мито и съответно информираха Комисията за това.

(11)

Друга страна изпадна в несъстоятелност и затова преустанови дейностите по сглобяване на велосипеди.

(12)

Тъй като страните, включени в таблица 2, не отговарят на критериите за освобождаване от мито, определени с член 6, параграф 2 от Регламента за освобождаване, Комисията трябва да отхвърли молбите им за освобождаване, съгласно член 7, параграф 3 от посочения регламент. Като се вземе предвид това, спирането на плащането на антидъмпинговото мито с разширено действие, посочено в член 5 от Регламента за освобождаването, трябва да бъде премахнато и антидъмпинговото мито с разширено действие трябва да се събира от датата на получаване на заявленията, подадени от тези дружества.

Б.   ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТО, ЗА КОИТО НЯМА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНО СПИРАНЕ

B.1.   Неприемливи заявления за освобождаване от плащане на мито

(13)

Страните, включени в таблица 3 по-долу, също подадоха заявления за освобождаване от плащането на антидъмпинговото мито с разширено действие:

Таблица 3

Име

Адрес

Държава

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80,

68535 Edingen-Neckarhausen

Германия

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Белгия

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Чешка република

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Белгия

(14)

По отношение на тези дружества следва да се отбележи, че заявленията им не отговаряха на критериите за приемливост, определени в член 4, параграф 1 от Регламента за освобождаване, тъй като всички тези заявители използват основни велосипедни части за производството или сглобяването на велосипеди в количества, които не надхвърлят месечно 300 произведени единици от един вид.

(15)

Тези страни бяха съответно информирани и им бе дадена възможност да направят забележки. От две дружества не бяха получени никакви забележки, а останалите две оттеглиха заявленията си. Съответно на тези страни не бе разрешено спиране на плащане на мито.

B.2.   Приемливи заявления за освобождаване от плащане на мито, за които следва да се разреши спиране

(16)

Заинтересованите страни се уведомяват за получаването на допълнителни заявления за освобождаване, съгласно член 3 от Регламента за освобождаване, от страните, включени в таблица 4. Спирането на плащането на митото с разширено действие в резултат от тези заявления следва да влезе в сила, както е посочено в колоната, озаглавена „Дата на влизане в сила“:

Таблица 4

Име

Адрес

Държава

Спиране съгласно Регламент (ЕО) № 88/97

Дата на влизане в сила

Допълнителен код по TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Унгария

Член 5

30.1.2008 г.

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Германия

Член 5

4.12.2007 г.

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Полша

Член 5

6.8.2007 г.

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Германия

Член 5

7.1.2008 г.

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

Чешка република

Член 5

29.3.2007 г.

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62, 03-185 Warszawa

Полша

Член 5

17.4.2007 г.

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Германия

Член 5

11.10.2007 г.

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Германия

Член 5

25.6.2007 г.

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Италия

Член 5

22.1.2008 г.

A533

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Страните, изброени по-долу в таблица 1, се освобождават от установеното с Регламент (ЕО) № 71/97 разширяване на действието на окончателното антидъмпингово мито към велосипеди с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93, оставено в сила с Регламент (ЕО) № 1524/2000 и изменено с Регламент (ЕО) № 1095/2005.

Освобождаването от митото влиза в сила по отношение на всяка страна, считано от съответната дата, посочена в колоната, озаглавена „Дата на влизане в сила“.

Таблица 1

Списък на дружествата, които се освобождават

Име

Адрес

Държава

Освобождаване съгласно Регламент (ЕО) № 88/97

Дата на влизане в сила

Допълнителен код по TARIC

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Португалия

Член 7

12.12.2005 г.

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd.,

5500 Lovech

България

Член 7

1.1.2007 г.

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16,

8830 Hooglede

Белгия

Член 7

19.1.2006 г.

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street,

3400 Montana

България

Член 7

1.1.2007 г.

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Румъния

Член 7

1.1.2007 г.

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Италия

Член 7

31.1.2007 г.

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594

Poutena-Vilarinho do Bairro

Португалия

Член 7

9.8.2006 г.

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Финландия

Член 7

29.1.2007 г.

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11,

787 01 Šumperk

Чешка република

Член 7

20.7.2006 г.

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10,

76185 Karlsruhe

Германия

Член 7

6.11.2006 г.

A794

Koga BV.

Tinweg 9,

8445 PD Heerenveen

Нидерландия

Член 7

19.6.2006 г.

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Белгия

Член 7

21.3.2007 г.

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

България

Член 7

1.1.2007 г.

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé,

58000 Nevers

Франция

Член 7

14.9.2006 г.

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str.,

4000 Plovdiv

България

Член 7

1.1.2007 г.

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25,

9230 Wetteren

Белгия

Член 7

16.2.2006 г.

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11,

42489 Wülfrath

Германия

Член 7

21.8.2006 г.

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

България

Член 7

1.1.2007 г.

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Швеция

Член 7

29.3.2006 г.

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35,

22115 Hamburg

Германия

Член 7

3.7.2006 г.

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Германия

Член 7

10.5.2006 г.

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120, 1612 Sofia

България

Член 7

1.1.2007 г.

A814

Член 2

Заявленията за освобождаване от антидъмпинговото мито с разширено действие съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 88/97, подадени от страните, изброени по-долу в таблица 2, се отхвърлят.

Спирането на плащането на антидъмпинговото мито с разширено действие съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията се отменя за разглежданите страни, считано от съответната дата, посочена в колоната, озаглавена „Дата на влизане в сила“.

Таблица 2

Списък на страните, за които се отменя спирането

Име

Адрес

Държава

Спиране съгласно Регламент (ЕО) № 88/97

Дата на влизане в сила

Допълнителен код по TARIC

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Обединено кралство

Член 5

13.12.2006 г.

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Италия

Член 5

13.12.2005 г.

A731

ROG Kolesa d.d.

(former ELAN Bikes, d.d.)

Letališka 29,

1000 Ljubljana

Словения

Член 5

1.5.2004 г.

A538

Член 3

Списъкът в таблица 3 по-долу, включва страните, които са в процес на разследване съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 88/97. Спирането на плащането на митото с разширено действие вследствие на подадените от тези дружества заявления влезе в сила от съответната дата в колоната, озаглавена „Дата на влизане в сила“, в таблица 3.

Таблица 3

Списък на страните, които са в процес на разследване

Име

Адрес

Държава

Спиране съгласно Регламент (ЕО) № 88/97

Дата на влизане в сила

Допълнителен код по TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Унгария

Член 5

30.01.2008 г.

A858

Canyon Bicycles GmbH