ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 76

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
19 март 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 247/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (общ регламент за ООП)

1

 

*

Регламент (ЕО) № 248/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на националните квоти за мляко

6

 

*

Регламент (ЕО) № 249/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1425/2006 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Китайската народна република и Тайланд

8

 

 

Регламент (ЕО) № 250/2008 на Комисията от 18 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

 

Регламент (ЕО) № 251/2008 на Комисията от 18 март 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на март 2008 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птиче месо

15

 

 

Регламент (ЕО) № 252/2008 на Комисията от 18 март 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на март 2008 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин

17

 

 

Регламент (ЕО) № 253/2008 на Комисията от 18 март 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

19

 

 

Регламент (ЕО) № 254/2008 на Комисията от 18 март 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1384/2007 за птичето месо

21

 

 

Регламент (ЕО) № 255/2008 на Комисията от 18 март 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1383/2007 за птичето месо

23

 

 

Регламент (ЕО) № 256/2008 на Комисията от 18 март 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1399/2007 за някои месни продукти с произход от Швейцария

24

 

 

Регламент (ЕО) № 257/2008 на Комисията от 18 март 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007 за свинското месо

25

 

 

Регламент (ЕО) № 258/2008 на Комисията от 18 март 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

26

 

*

Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

28

 

*

Регламент (ЕО) №. 260/2008 на Комисията от 18 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета чрез съставяне на приложение VII, съдържащо комбинациите активни вещества/продукти, предмет на дерогация, във връзка с третирането с фумиганти след прибирането на реколтата ( 1 )

31

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

33

 

*

Директива 2008/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 1 )

37

 

*

Директива 2008/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

39

 

*

Директива 2008/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за отмяна на Директива 84/539/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно използваното във ветеринарната медицина електромедицинско оборудване ( 1 )

41

 

*

Директива 2008/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

42

 

*

Директива 2008/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2002/83/ЕО относно животозастраховането по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

44

 

*

Директива 2008/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 1 )

46

 

*

Директива 2008/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 91/675/ЕИО на Съвета относно създаването на Европейски комитет по застрахователно и професионално пенсионно осигуряване по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

48

 

*

Директива 2008/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране на изискванията за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

50

 

*

Директива 2008/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2006/49/ЕО относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

54

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/233/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 март 2008 година за изменение на Решение 2004/558/ЕО за прилагане на Директива 64/432/ЕИО на Съвета относно допълнителните гаранции при търговията в Общността с говеда във връзка с инфекциозния ринотрахеит по говедата и одобрението на представените от някои държави-членки програми за изкореняване на болестта (нотифицирано под номер C(2008) 1004)  ( 1 )

56

 

 

2008/234/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 март 2008 година за изменение на Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на някои административни региони на Полша за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата (нотифицирано под номер C(2008) 974)  ( 1 )

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 247/2008 НА СЪВЕТА

от 17 март 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (общ регламент за ООП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейскатa общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Помощта за преработка на къси ленени влакна и на конопени влакна, съдържащи не повече от 7,5 % примеси и развлакнени отпадъци, се прилага до края на пазарната 2007/2008 година. Въпреки това, предвид благоприятните тенденции на пазара за този вид влакна при сегашната схема за помощи и за да се подкрепи консолидирането на новите продукти и техните пазари, срокът за прилагане на тази помощ следва да се удължи до края на пазарната 2008/2009 година.

(2)

Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета от 27 юли 2000 г. относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (1) предвижда увеличаване на равнището на помощта за преработка на дълги ленени влакна от пазарната 2008/2009 година нататък. Регламент (ЕО) № 1673/2000 бе заменен от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от пазарната 2008/2009 година. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1234/2007 бяха изготвени с оглед на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1673/2000 и поради това той определя помощите на равнища, които биха били при прилагане на тези разпоредби през горепосочената пазарна година. Тъй като помощта за преработка на къси влакна се запазва до края на пазарната 2008/2009 година, помощта за преработка на дълги ленени влакна за тази допълнителна пазарна година следва да бъде запазена на равнището, предвидено към момента от Регламент (ЕО) № 1673/2000, до края на пазарната 2007/2008 година.

(3)

За да се насърчи производството на висококачествени къси ленени влакна и конопени влакна, помощта се отпуска за влакна, съдържащи максимум 7,5 % примеси и развлакнени отпадъци. Държавите-членки обаче могат като дерогация от този лимит да отпускат помощ за преработка на къси ленени влакна със съдържание на примеси и развлакнени отпадъци между 7,5 % и 15 % и за конопени влакна със съдържание на примеси и развлакнени отпадъци между 7,5 % и 25 %. Тъй като тази възможност важи само до края на пазарната 2007/2008 година, необходимо е на държавите-членки да се даде възможност да направят дерогация от този лимит за още една пазарна година.

(4)

Поради възникването на нови пазарни ниши е необходимо да се гарантира минимално равнище на снабдяване със суровини. Ето защо, за да бъдат гарантирани приемливи равнища на производство във всяка държава-членка и за в бъдеще, е необходимо да се удължи периодът, през който се прилагат националните гарантирани количества.

(5)

Допълнителни помощи са подпомагали продължаването на традиционното производство на лен в някои региони на Нидерландия, Белгия и Франция. За да се продължи постепенното приспособяване на селскостопанските структури към новите пазарни условия, е необходимо да се удължи прилагането на тази преходна помощ до края на пазарната 2008/2009 година.

(6)

Регламент (ЕО) № 1234/2007 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1234/2007 се изменя, както следва:

1.

Заглавието на подраздел II от част II, дял I, глава IV, раздел I се заменя със следното:

„Подраздел II

Лен и коноп, предназначени за производство на влакна“.

2.

Член 91 се изменя, както следва:

а)

първата алинея от параграф 1 се заменя със следните алинеи:

„1.   Помощ за преработка на слама от дълъг лен за влакно се отпуска на лицензирани първични преработватели въз основа на действителното количество влакно, получено от сламата, за което е бил сключен договор за продажба със земеделския стопанин.

През пазарната 2008/2009 година помощ се отпуска при същите условия и за преработката на слама от къс лен и коноп, отглеждани за влакно.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За целите на настоящия подраздел „лицензиран първичен преработвател“ е физическо или юридическо лице или група от физически или юридически лица, независимо от правния ѝ статус съгласно вътрешното право или този на членовете ѝ, който е бил лицензиран от компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия са разположени неговите съоръжения за производство на ленени и конопени влакна.“

3.

Член 92, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Размерът на помощта за преработка, предвидена по член 91, се определя:

а)

за дълги ленени влакна:

на 160 EUR за тон през пазарната 2008/2009 година;

на 200 EUR за тон от пазарната 2009/2010 година нататък.

б)

за къси ленени влакна и конопени влакна, съдържащи не повече от 7,5 % примеси и развлакнени отпадъци — на 90 EUR за тон през пазарната 2008/2009 година.

Въпреки това държавата-членка може да реши, позовавайки се на традиционните пазари, да отпусне помощ:

а)

за късите ленени влакна, съдържащи между 7,5 % и 15 % примеси и развлакнени отпадъци;

б)

за конопени влакна, съдържащи примеси и развлакнени отпадъци между 7,5 % и 25 %.

В случаите, предвидени във втората алинея, държавата-членка отпуска помощта за количество, което не надвишава количеството, произведено на база 7,5 % примеси и развлакнени отпадъци.“

4.

Член 94 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Определя се максимално гарантирано количество от 80 878 тона за пазарна година за дълги ленени влакна, за което може да се отпуска помощ. Това количество се разпределя между някои държави-членки под формата на национални гарантирани количества в съответствие с буква А.I от приложение XI.“;

б)

след параграф 1 се създава следният параграф:

„1а.   Определя се максимално гарантирано количество от 147 265 тона за къси ленени и конопени влакна за пазарната 2008/2009 година, за което може да се отпуска помощ. Това количество се разпределя между някои държави-членки под формата на национални гарантирани количества в съответствие с буква А.II от приложение XI.“;

в)

добавя се следният параграф:

„3.   Всяка държава-членка може да прехвърли част от своето гарантирано национално количество, посочено в параграф 1, към своето гарантирано национално количество, посочено в параграф 1а, и обратно.

Прехвърлянията, посочени в първата алинея, се извършват въз основа на съотношението един тон дълги ленени влакна към 2,2 тона къси ленени влакна и конопени влакна.

Помощта за преработка се отпуска единствено по отношение на количествата, посочени съответно в параграфи 1 и 1а, коригирани в съответствие с първите две алинеи от настоящия параграф.“

5.

След член 94 се създава следният член:

„Член 94а

Допълнителна помощ

През пазарната 2008/2009 година допълнителна помощ се отпуска на лицензираните първични преработватели в зависимост от засетите с лен площи в зони I и II, описани в буква А.III от приложение XI, произведената слама от които е предмет:

а)

на договор за покупко-продажба или на задължения, посочени в член 91, параграф 1; и

б)

на помощ за преработка в дълги влакна.

Допълнителната помощ е в размер 120 EUR на хектар в зона I и 50 EUR на хектар в зона II.“

6.

Приложение XI се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 193, 29.7.2000 г., стр. 16. Регламент, отменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Буква А от приложение XI се заменя със следното:

„A.I.

Разпределение на максималното гарантирано количество за дълги ленени влакна между държавите-членки, посочени в член 94, параграф 1:

Белгия

13 800

България

13

Чешка република

1 923

Германия

300

Естония

30

Испания

50

Франция

55 800

Латвия

360

Литва

2 263

Нидерландия

4 800

Австрия

150

Полша

924

Португалия

50

Румъния

42

Словакия

73

Финландия

200

Швеция

50

Обединено кралство

50

A.II.

Разпределение на максималното гарантирано количество за пазарната 2008/2009 година за къси ленени и конопени влакна между държавите-членки, посочени в член 94, параграф 1а.

Количеството, посочено в член 94, параграф 1а, се разпределя под формата на:

а)

национални гарантирани количества за следните държави-членки:

Белгия

10 350

България

48

Чешка република

2 866

Германия

12 800

Естония

42

Испания

20 000

Франция

61 350

Латвия

1 313

Литва

3 463

Унгария (1)

2 061

Нидерландия

5 550

Австрия

2 500

Полша

462

Португалия

1 750

Румъния

921

Словакия

189

Финландия

2 250

Швеция

2 250

Обединено кралство

12 100

б)

5 000 тона да се разпределят като гарантирани количества за пазарната 2008/2009 година между Дания, Ирландия, Гърция, Италия и Люксембург. Това разпределение се определя в зависимост от площите, предмет на един от договорите или задълженията, посочени в член 91, параграф 1.

A.III.

Зони, отговарящи на изискванията за отпускане на помощта, посочена в член 94а:

Зона I

1.

Територията на Нидерландия.

2.

Следните белгийски общини: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (без Vladslo и Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpооrt, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (само Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne и Zuienkerke.

Зона II

1.

Невключените в зона I белгийски райони.

2.

Следните френски райони:

департамент Nord;

окръзите Béthune, Lens, de Calais, Saint-Omer и кантон Marquise в департамент Pas-de-Calais;

окръзите Saint-Quentin и Vervins в департамент Aisne;

окръзите Charleville-Mézières в департамент Ardennes.“


(1)  Националното гарантирано количество, определено за Унгария, се отнася само за конопени влакна.


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 248/2008 НА СЪВЕТА

от 17 март 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на националните квоти за мляко

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

В приложение IX към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно някои специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общия регламент за ООП“) (1) се определят националните квоти за мляко за седемте дванадесетмесечни периода, които започват на 1 април 2008 г., в рамките на квотната система за мляко за ограничаване на продукцията.

(2)

В член 66, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че тези квоти се определят, без да се засяга евентуално преразглеждане предвид общите пазарни условия и особените условия в определени държави-членки.

(3)

Съветът поиска от Комисията да изготви доклад за пазарните перспективи, когато реформите от 2003 г. на общата организация на пазара на мляко и млечни продукти бяха изцяло осъществени, с оглед да оцени уместността на отпускането на допълнителни квоти.

(4)

Този доклад беше изготвен и заключението му гласи, че настоящата ситуация на общностния и на световните пазари и тяхното предполагаемо развитие в периода до 2014 г. оправдават допълнително увеличение на квотите от 2 %, за да се улесни производството на повече мляко в рамките на Общността с цел подпомагане задоволяването на новите пазарни изисквания за млечни продукти.

(5)

Следователно е уместно квотите на всички държави-членки, както са посочени в приложение IX към Регламент (ЕО) № 1234/2007, да бъдат увеличени с 2 % от 1 април 2008 г.

(6)

Регламент (ЕО) № 1234/2007 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Точка 1 от Приложение IX към Регламент (ЕО) № 1234/2007 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„1.   Национални квоти

Държава-членка

Количества (в тонове)

Белгия

3 427 288,740

България

998 580,000

Чешка република

2 792 689,620

Дания

4 612 619,520

Германия

28 847 420,391

Естония

659 295,360

Ирландия

5 503 679,280

Гърция

836 923,260

Испания

6 239 289,000

Франция

25 091 321,700

Италия

10 740 661,200

Кипър

148 104,000

Латвия

743 220,960

Литва

1 738 935,780

Люксембург

278 545,680

Унгария

2 029 861,200

Малта

49 671,960

Нидерландия

11 465 630,280

Австрия

2 847 478,469

Полша

9 567 745,860

Португалия

1 987 521,000

Румъния

3 118 140,000

Словения

588 170,760

Словакия

1 061 603,760

Финландия

2 491 930,710

Швеция

3 419 595,900

Обединено кралство

15 125 168,940“


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 249/2008 НА СЪВЕТА

от 17 март 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1425/2006 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Китайската народна република и Тайланд

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (основния регламент), и по-специално член 9 и член 11, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1425/2006 на Съвета от 25 септември 2006 г. относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Китайската народна република и Тайланд и за прекратяване процедурата по вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Малайзия (2),

като взе предвид предложението на Комисията, представено след консултация с консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(1)

След разследване (първоначалното разследване), с Регламент (ЕО) № 1425/2006 Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход, inter alia, от Китайската народна република.

1.1.   Започване на междинно преразглеждане

(2)

По инициатива на Комисията бе започнато частично междинно преразглеждане на посочения по-горе регламент по отношение на Xinhui Alida Polythene Limited (Xinhui Alida или дружеството), китайски производител износител, за който се прилагат действащите антидъмпингови мерки. Това частично преразглеждане беше започнато по инициатива на Комисията въз основа на доказателства prima facie, предоставени от дружеството.

(3)

Това преразглеждане беше започнато съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент. В доказателствата, които Комисията получи от Xinhui Alida, дружеството твърдеше, че по отношение на него обстоятелствата, на които се основават мерките, са се променили и че тези промени са с дълготраен характер.

(4)

Информацията, с която разполагаше Комисията, показа, че на пръв поглед за дружеството се прилагат най-вече условията на пазарна икономика, както бе посочено в твърдението на дружеството, че е изпълнило критериите по член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. Също така дружеството подчерта, че тенденцията в продажбите както по отношение на количествата, така по отношение на крайните потребители, се е променила трайно спрямо периода, на чиято основа са били въведени първоначалните мерки. Същото се отнася и до капацитета на съоръженията. Освен това то заяви, че сравнението на нормалната стойност, основана на собствените разходи и цени на дружеството, с тази, основана на експортните цени на дружеството за Общността, би довело до значително намаляване на дъмпинга под нивото на текущите мерки, и предостави доказателства prima facie за това.

(5)

В тази връзка то изрази становището си, че поддържането на мерки на текущите нива, основаващи се на установеното по-рано ниво на дъмпинг, повече не е необходимо за отстраняване на последиците на дъмпинга.

(6)

След като, след консултация с консултативния комитет, Комисията беше установила, че съществуват достатъчно доказателства за започване на частично междинно преразглеждане, тя публикува обявление (наричано по-долу „обявлението за започване“) (3) и започна разследване, ограничено до разглеждане на дъмпинга.

1.2.   Страни, засегнати от разследването

(7)

Комисията официално уведоми Xinhui Alida и дружествата, свързани с него, както и представителите на държавата на износа за започването на преразглеждането. Заинтересованите страни получиха възможност да изразят становището си в писмена форма и да поискат да бъдат изслушани.

(8)

Комисията също така изпрати въпросници на заявителя и свързаните с него дружества и получи отговори в рамките на установените за тази цел крайни срокове. Комисията издири и провери цялата информация, която счете за необходима за определяне на дъмпинга и третирането при условията на пазарна икономика, и извърши проверки на място в помещенията на следните дружества:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Китай;

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Хонконг;

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Обединено кралство;

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Тайланд;

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Тайланд;

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Тайланд.

1.3.   Период на разследване за преразглеждане

(9)

Разследването на дъмпинга се проведе през периода от 1 юли 2005 г. до 30 юни 2006 г. (наричан по-долу „периода на разследване за преразглеждане“ или „ПРП“).

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(10)

Разглежданият продукт, предмет на текущото преразглеждане, е същият като продукта в първоначалното разследване, т.е. пластмасови чували и торбички, съдържащи най-малко 20 тегл. % полиетилен и с дебелина на листовете, непревишаваща 100 микрометра (μm), с произход от КНР и попадащи под кодове по КН еx 3923 21 00, ех 3923 29 10 и ех 3923 29 90 (кодове по ТАРИК 3923210020, 3923291020 и 3923299020).

2.2.   Сходен продукт

(11)

Текущото преразглеждане показа, че дружеството Xinhui Alida не е извършвало продажби на вътрешния пазар и следователно не е бил произвеждан сходен продукт.

3.   ТРЕТИРАНЕ ПРИ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА (ТПИ)

(12)

В случаи на антидъмпингови разследвания, отнасящи се до внос от КНР, нормалната стойност за производителите износители, въведена според критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в), се определя в съответствие с член 2, параграфи 1—6 от основния регламент. Тези критерии са обобщени по-долу накратко и единствено за информация:

бизнес решения и разходи се правят в отговор на пазарните условия и без значителна намеса от страна на държавата;

счетоводната отчетност подлежи на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и се прилага за всички цели;

няма значителни изкривявания, пренесени от предишната непазарна икономическа система;

правната сигурност и стабилност се осигуряват от закони за несъстоятелност и собственост;

обмяната на валута се извършва по пазарния обменен курс.

(13)

Службите на Комисията стигнаха до заключението, че дружеството Xinhui Alida е доказало, че отговаря на петте критерия по член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент и поради тази причина предложиха да му бъде предоставен статут на ТПИ.

(14)

На Xinhui Alida и на производството на Общността бе дадена възможност да коментират горните констатации.

(15)

Производството на Общността възрази срещу предоставянето на ТПИ на Xinhui Alida с обосновката, че управлението на дружеството не е било прозрачно и че дружеството е унищожило някои документи, изисквани от него за доказване на обстоятелството, че отговаря на условията за ТПИ.

(16)

Уставът на дружеството предвижда определянето на директорите от акционерите пропорционално на притежаваните от тях акции в Xinhui Alida, но в настоящия момент двамата акционери определят еднакъв брой директори, въпреки че разполагат с различен дял акции. Все пак този факт не означава, че управлението на дружеството не е прозрачно. По-големият акционер притежава мажоритарен дял от капитала на акционера с по-малко акции.

(17)

Освен това бе изтъкнато, че дружеството не е било в състояние да предостави оригиналните бланки от банковите преводи на плащането на учредителния капитал, за плащането за правата за ползване на земята, както и изплащането на акциите на държавата след пълната приватизация на дружеството, тъй като фирмената политика не включва съхраняването на документи за повече от 7 години. Все пак дружеството бе в състояние да предостави доказателства от счетоводните книги относно тези сделки и предвид периода от време от тяхното извършване до този момент, липсата на оригиналните бланки от банковите преводи не бе счетена за необичайна.

(18)

Тези аргументи бяха разгледани, но тъй като не бяха предоставени доказателства, които да променят решението на Комисията да предостави ТПИ на дружеството, аргументите на производството на Общността бяха отхвърлени.

(19)

Беше проведена консултация с консултативния комитет и пряко засегнатите страни бяха съответно информирани. Главните аргументи, изразени от производството на Общността, вече бяха разгледани по-горе.

4.   ДЪМПИНГ

4.1.   Нормална стойност

4.1.1.   Методология, прилагана за определяне на нормалната стойност

(20)

В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент най-напред бе проверено дали вътрешните продажби на сходния продукт за независими клиенти от производителя износител са били представителни, т.е. дали общият обем на тези продажби е бил равен или по-голям от 5 % от общия обем на съответните експортни продажби за Общността. Ако се приеме, че Xinhui Alida не е извършвало вътрешни продажби по време на ПРП, нормалната стойност на дружеството е била съставена в съответствие с член 2, параграф 3, както е описано по-долу.

4.1.2.   Определяне на нормалната стойност

(21)

Тъй като не е имало вътрешни продажби, нормалната стойност бе съставена въз основа на разпоредбите на член 2, параграф 3 от основния регламент чрез прибавяне на възникналите разходи по реализация, общи и административни разходи и среднопретеглената печалба към средните производствени разходи на Xinhui Alida по време на ПРП.

(22)

Xinhui Alida заяви, че неговите производствени разходи трябва да се коригират, за да отразят разликата в амортизационната политика между самото дружество и дружеството майка в Обединеното кралство — British Polythene Industries plc (BPI), тъй като техните счетоводни сметки са консолидирани. Xinhui Alida предостави доказателства, за да покаже, че дружеството BPI е преизчислило амортизацията на своите активи като част от процеса на консолидация и изтъкна, че амортизационните коефициенти в Китай имат определен по закон размер, като така дружеството е възпрепятствано при хармонизирането на неговата амортизационна политика.

(23)

Това твърдение бе отхвърлено, отчасти защото през 2001 г. бе изменен китайският закон, който вече не предвижда фиксирани амортизационни коефициенти, и отчасти защото производствените разходи на Xinhui Alida за ПРП са тези, установени в счетоводните сметки на дружеството, а не разходите, коригирани по такъв начин, че да направят възможна консолидацията в Обединеното кралство. Освен това съответните активи също бяха проверени и бе установено, че по-голямата част от тях все още се използват дори след 10 години.

(24)

Xinhui Alida заяви също, че цената на суровините трябва да бъде коригирана, за да се отчете фактът, че част от сумата, изплатена на доставчика на дружеството Horneman Chemplas (Far East) Limited, всъщност е била платена на неговото холдингово дружество Venture Hong Kong, част от която е собственост на Horneman Chemplas, а останалата част — на британската Polythene Industries plc (BPI). Този довод също бе отхвърлен. На първо място, въпреки че Horneman Chemplas и Xinhui Alida са свързани лица, цената, платена от Xinhui Alida на Horneman Chemplas, бе счетена за разумна пазарна цена, включваща минимална надценка от страна на Horneman върху цената, на която дружеството е закупило стоките, с цел да покрие разходите си. Освен това сумите не са били платени директно обратно от Horneman на Xinhui Alidа под формата например на отстъпки за количества или бонове, които да бъдат използвани при последващи покупки, а на Venture Hong Kong, което ги е превело на Xinhui Alida като капиталова(и) вноска(и) и други видове плащания. Ето защо тези плащания не могат да бъдат признати за нормална ценова отстъпка, предоставена от продавач на купувач.

(25)

Данните за разходите по реализацията, общите и административните разходи и среднопретеглената печалба бяха получени от дружествата, попълнили въпросника, изпратен до дружествата в държавата аналог, както е описано по-долу.

4.1.3.   Държава аналог

(26)

В съответствие с разпоредбите на член 2, параграф 6, буква в) от основния регламент данните от държавата аналог бяха използвани за съставяне на нормалната стойност за Xinhui Alida предвид липсата на вътрешни продажби. Обявлението за започване предвижда Малайзия да бъде държава аналог, но нито едно дружество не даде съгласието си да съдейства при разследването. Все пак оказаха съдействие три дружества от Тайланд, които имаха вътрешни продажби. Среднопретеглените разходи по реализацията, общите и административните разходи, както и среднопретеглената печалба бяха изчислени с помощта на данните, получени от тези дружества, и бяха проверени на място в техните помещения.

4.2.   Експортна цена

(27)

В съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент, когато износът от страна на Xinhui Alida е бил извършван непосредствено за независими клиенти в Общността, експортната цена е била определяна въз основа на реално платените или подлежащи на плащане цени за разглеждания продукт по време на ПРП.

(28)

Все пак по-голямата част от продажбите на Xinhui Alida са били насочени или към свързаното с него дружество Horneman Chemplas в Хонконг с цел крайна препродажба в Общността, или към свързаното с него дружество BPI в Обединеното кралство с цел крайна продажба в Общността. Във връзка с тези експортни продажби за Общността експортната цена бе установена въз основа на член 2, параграф 9 от основния регламент, т.е. въз основа на реално платената или подлежаща на плащане цена, която първият независим купувач в Общността плаща при препродажба на свързаното дружество по време на ПРП, като цената е коригирана, за да покрие всички възникнали разходи при вноса и препродажбата, както и печалбите.

4.3.   Сравнение

(29)

Сравнението между нормалната стойност и експортната цена беше извършено на ниво франко завод и за еднакво равнище на търговия. За да се гарантира справедливо сравнение, съгласно член 2, параграф 10 от основния регламент бяха взети предвид разликите във факторите, за които бе доказано, че влияят върху цените и сравнимостта на цените. На тази основа бяха направени, когато бе уместно и оправдано, корекции за разликите в отстъпки, рабати, комисиони, транспортни разходи, застраховка, такси за обработка на стоките, опаковане, кредитни разходи, банкови такси и вносни мита.

(30)

Тъй като свързаният с дружеството вносител в Обединеното кралство има функции, сходни с тези на представител, работещ срещу комисиона, е направена корекция на износната цена за разлика в комисионното възнаграждение в съответствие с член 2, параграф 10, буква и) от основния регламент. Стойността на комисионата бе изчислена на базата на преките сведения, сочещи наличието на надценка и разходи за продажба във връзка с тези функции.

4.4.   Дъмпингов марж

(31)

Както е предвидено в член 2, параграф 11 от основния регламент, среднопретеглената нормална стойност по видове беше сравнена със среднопретеглената експортна цена за съответния вид на разглеждания продукт.

(32)

Дъмпинговият марж на Xinhui Alida, изразен в процент от нетната цена франко граница на Общността преди обмитяване, бе определен на 4,3 %.

5.   ТРАЕН ХАРАКТЕР НА ПРОМЯНАТА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

(33)

Съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент беше проучено също така дали има основание промяната в обстоятелствата да бъде разглеждана като трайна.

(34)

На първо място трябва да се отбележи, че дружеството бе в състояние да докаже, че трябва да му бъде предоставено ТПИ, като съответно отговаряше на условията за определяне на индивидуален дъмпингов марж. Основанията, въз основа на които на дружеството бе предоставено ТПИ, следва да се смятат за трайни, защото се отнасят до дългосрочната структура и бизнес модел на дружеството. На следващо място, бе поискана информация относно развитието на видовете продукти и на движението на цените след края на ПРП през юни 2006 г. Дружеството предостави доказателства, които показват, че цените на суровините са се увеличили през втората половина на 2006 г., като са спаднали към края на 2006 г., но въпреки това са останали по-високи от равнището им по време на ПРП. Като се има предвид политиката на дружеството майка по отношение на трансферното ценообразуване между Xinhui Alida и него, става ясно, че през втората половина на 2006 г. трансферната цена е останала стабилна, докато цените на суровините са нараснали чувствително. BPI показа също така че ценитe на препродажба са останали стабилни по време на втората половина на 2006 г., като така изчисленият дъмпингов марж за ПРП без съмнение е меродавен и за оставащия период от календарната 2006 г.

(35)

Дружеството добави, че от първоначалното разследване, обхващащо периода от април 2004 г. до март 2005 г., в тенденциите в продажбите са настъпили промени с траен характер както по отношение на количествата, така и на крайните потребители.

(36)

Доказателствата, получени по време на разследването, показаха, че поведението на дружеството, включително обстоятелствата, довели до започването на настоящото преразглеждане, по-скоро не би се променило в близко бъдеще по начин, който да повлияе на констатациите от настоящото преразглеждане. Ето защо този факт води до предположението, че посочените промени са с траен характер и по тази причина заключенията от преразглеждането са дългосрочни.

6.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(37)

Като се имат предвид резултатите от разследването, се смята за целесъобразно да се измени на 4,3 % антидъмпинговото мито, приложимо за вноса на разглеждания продукт от страна на Xinhui Alida.

7.   РАЗГЛАСЯВАНЕ

(38)

Заинтересованите страни бяха информирани за фактите и съображенията, на които се основаваше намерението да се препоръча изменение на Регламент (ЕО) № 1425/2006, и получиха възможност да представят своите коментари.

(39)

Дружеството възрази срещу разгласените констатации, в които много от изискваните от дружеството корекции бяха отхвърлени, като изчислението на амортизацията в Китай, третирането на печалбата от обменния валутен курс, придобита в Обединеното кралство, както и твърдяната отстъпка за суровините. Дружеството обаче не представи нови доказателства, с които да подкрепи твърденията си, и затова тези твърдения бяха повторно отхвърлени.

(40)

Производството на Общността изиска допълнителна информация относно изчислението на съставената нормална стойност с помощта на данни от Тайланд, но не предостави доказателства, за да обсъди или оспори изчислението или използваната методология,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Таблицата в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1425/2006 се изменя, като се добавя следното:

Държава

Дружество

Митническа ставка (%)

Допълнителен код по ТАРИК

Китайска народна република

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

Списъкът на дружествата в приложение I към Регламент (ЕО) № 1425/2006 се изменя, като се заличава следното:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 270, 29.9.2006 г., стр. 4. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1356/2007 (ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 5).

(3)  ОВ C 54, 9.3.2007 г., стр. 5.


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 250/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 18 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

60,4

MA

58,1

TN

134,4

TR

105,4

ZZ

89,6

0707 00 05

JO

178,8

MA

90,4

TR

175,5

ZZ

148,2

0709 90 70

MA

86,5

TR

147,7

ZZ

117,1

0709 90 80

EG

238,6

ZZ

238,6

0805 10 20

EG

42,7

IL

56,5

MA

51,8

TN

53,6

TR

50,7

ZA

43,3

ZZ

49,8

0805 50 10

EG

107,9

IL

106,3

SY

109,7

TR

130,4

ZA

147,5

ZZ

120,4

0808 10 80

AR

91,4

BR

76,9

CA

98,7

CL

100,7

CN

72,7

MK

46,8

US

104,7

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

83,2

0808 20 50

AR

81,5

CL

84,1

CN

57,9

ZA

90,2

ZZ

78,4


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 251/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2008 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на март 2008 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птиче месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на птиче месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 533/2007 на Комисията от 14 май 2007 г. за откриване и управление на тарифни квоти в сектора на птичето месо (3), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 533/2007 бяха открити тарифни квоти за внос на продукти от сектора на птичето месо.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на март 2008 за подпериода от 1 април до 30 юни 2008 г., надвишават наличните количества за някои квоти. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се фиксира коефициентът на отпускане, който ще се прилага към заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени по силата на Регламент (ЕО) № 533/2007 за подпериода от 1 април до 30 юни 2008 г., се прилагат коефициентите на отпускане, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕИО) № 2777/75 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 125, 15.5.2007 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на отпускане за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.4.2008-30.6.2008

(%)

P1

09.4067

4,558380

P2

09.4068

53,742902

P3

09.4069

1,428582

P4

09.4070

 (1)


(1)  Не се прилага: заявленията са по-малко от наличните количества.


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 252/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2008 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на март 2008 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2771/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на яйца (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2783/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. за общата търговия с яйчен албумин и млечен албумин (2), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (3), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 539/2007 на Комисията от 15 май 2007 г. относно откриване и управление на тарифни квоти в сектора на яйцата и яйчния албумин (4), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 539/2007 откри тарифни квоти за внос на продукти от сектора на яйцата и яйчния албумин.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни от март 2008 за подпериода от 1 април до 30 юни 2008 г., надвишават наличните количества за някои квоти. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се определи коефициентът на отпускане, който ще се прилага към заявените количества.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени въз основа на Регламент (ЕО) № 539/2007 за подпериода от 1 април до 30 юни 2008 г., се прилагат коефициенти на отпускане, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 49. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕИО) № 2771/75 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 104. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2916/95 на Комисията (ОВ L 305, 19.12.1995 г., стр. 49).

(3)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(4)  ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на отпускане за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.4.2008-30.6.2008

(%)

E1

09.4015

 (1)

E2

09.4401

33,731344

E3

09.4402

 (2)


(1)  Не се прилага: в Комисията няма получено заявление за лицензия.

(2)  Не се прилага: заявленията са по-малко от наличните количества.


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 253/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2008 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно общата организация на пазара на птиче месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 година за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1385/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета във връзка с откриването и управлението на определени тарифни квоти на Общността в сектора на птичето месо (3) и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец март 2008 година, за подпериода от 1 април до 30 юни 2008 година, са за количества по-големи от наличните за някои квоти. Поради това следва да се определи степента, до която могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се определи коефициентът на разпределение, който ще се прилага към заявените количества.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец март 2008 година, за подпериода от 1 април до 30 юни 2008 година, са за количества, по-малки от наличните за някои квоти. Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени въз основа на Регламент (ЕО) № 1385/2007 за подпериода от 1 април до 30 юни 2008 година, се прилагат коефициентите на разпределение, посочени в приложението към настоящия регламент.

2.   Количествата, за които не са подадени заявления и които се добавят към количествата, определени за подпериода от 1 юли до 30 септември 2008 година, са посочени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕИО) № 2777/75 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на разпределение за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.4.2008-30.6.2008

(%)

Незаявени количества, които се добавят към количествата за подпериода от 1.7.2008-30.9.2008

(kg)

1

09.4410

0,898484

2

09.4411

 (1)

2 550 000

3

09.4412

0,925076

4

09.4420

1,256300

5

09.4421

3,484400

6

09.4422

1,379229


(1)  Не се прилага: в Комисията няма получено заявление за лицензия.


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 254/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2008 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1384/2007 за птичето месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно общата организация на пазара на птиче месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 година за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1384/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2398/96 на Съвета във връзка с откриването и управлението на определени тарифни квоти на Общността в сектора на птичето месо с произход от Израел (3) и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец март 2008 година, за подпериода от 1 април до 30 юни 2008 година, са за количества по-големи от наличните (за лицензии за квоти с пореден номер 09.4092). Поради това следва да се определи степента, до която могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се определи коефициентът на разпределение, който ще се прилага към заявените количества.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец март 2008 година, за подпериода от 1 април до 30 юни 2008 година, са за количества по-малки от наличните (за лицензии за квоти с пореден номер 09.4091). Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени въз основа на Регламент (ЕО) № 1384/2007 за подпериода от 1 април до 30 юни 2008 година, се прилагат коефициентите на разпределение, посочени в приложението към настоящия регламент.

2.   Количествата, за които не са подадени заявления и които се добавят към количествата, определени за подпериода от 1 юли до 30 септември 2008 година, са посочени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕИО) № 2777/75 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 40.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на разпределение за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.4.2008-30.6.2008

(%)

Незаявени количества, които се добавят към количествата за подпериода от 1.7.2008-30.9.2008

(кг)

IL1

09.4092

5,747185

IL2

09.4091

 (1)

280 000


(1)  Не се прилага: в Комисията няма получено заявление за лицензия.


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 255/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2008 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1383/2007 за птичето месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно общата организация на пазара на птиче месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1383/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 779/98 на Съвета във връзка с откриването и управлението на определени тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Турция (2) и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1383/2007 откри тарифни квоти за внос на продукти от сектора на птичето месо.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец март 2008 година за подпериода от 1 април до 30 юни 2008 година, са за количества, по-малки от наличните. Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които не са подадени заявления за лицензии за внос от квота с пореден номер 09.4103 по силата на Регламент (ЕО) № 1383/2007 и които се прибавят към подпериода от 1 юли до 30 септември 2008 година, са 500 000 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕИО) № 2777/75 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 34.


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 256/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2008 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1399/2007 за някои месни продукти с произход от Швейцария

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2759/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на свинско месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1399/2007 на Комисията от 28 ноември 2007 година относно откриване и управление на тарифна квота за колбаси и някои месни продукти с произход от Швейцария (2), и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1399/2007 откри тарифни квоти за внос на някои месни продукти.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец март 2008 г. за подпериода от 1 април до 30 юни 2008 г., са за количества, по-малки от наличните. Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които не са подадени заявления за лицензии за внос от квота с пореден номер 09.4180 по силата на Регламент (ЕО) № 1399/2007 и които се прибавят към подпериода от 1 юли до 30 септември 2008 година, са 935 000 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2). Регламент (ЕИО) № 2759/75 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 311, 29.11.2007 г., стр. 7.


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 257/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2008 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007 за свинското месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2759/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно общата организация на пазара на свинско месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) 1382/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета по отношение на режима на внос на свинско месо (2), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1382/2007 откри тарифни квоти за внос на продукти от сектора на свинското месо.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец март 2008 година за подпериода от 1 април до 30 юни 2008 година, са за количества, по-малки от наличните. Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които не са подадени заявления за лицензии за внос от квота с пореден номер 09.4046 по силата на Регламент (ЕО) № 1382/2007 и които се прибавят към подпериода от 1 юли до 30 септември 2008 година, са 3 500 000 кг.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2). Регламент (ЕИО) № 2759/75 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 28.


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 258/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2008 година

за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за пазарната 2007/2008 година беше определен с Регламент (ЕО) № 1109/2007 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 211/2008 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, водят до изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година, се изменят, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1568/2007 (ОВ L 340, 22.12.2007 г., стр. 62).

(3)  ОВ L 253, 28.9.2007 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 65, 8.3.2008 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим от 19 март 2008 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

21,18

5,71

1701 11 90 (1)

21,18

11,12

1701 12 10 (1)

21,18

5,52

1701 12 90 (1)

21,18

10,60

1701 91 00 (2)

20,67

15,94

1701 99 10 (2)

20,67

10,49

1701 99 90 (2)

20,67

10,49

1702 90 95 (3)

0,21

0,43


(1)  Фиксиран за стандартното качество, определено в приложение I, точка III от Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1).

(2)  Фиксиран за стандартното качество, определено в приложение I, точка II от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)  Фиксиран за 1 % съдържание на захароза.


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 259/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2008 година

за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално член 42, точка 8б от него,

след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните,

като има предвид, че:

(1)

В член 44а от Регламент (ЕО) № 1290/2005 се предвижда държавите-членки да осигуряват ежегодно ex-post публикуване на информация за получателите на средства по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), наречени по-долу „фондовете“, и на сумите, отпуснати на всеки получател в рамките на всеки един от фондовете.

(2)

Целта на тази публикация, която трябва да съответства на информацията от счетоводните книги и документи на разплащателните агенции и която трябва да включва само плащания, получени през предходната финансова година, е да засили прозрачността относно използването на средствата от фондовете и да подобри тяхното правилно финансово управление. За да се постигнат тези цели, информацията трябва да бъде предоставена на обществеността до 30 април в ясна и хармонизирана форма и с възможност за извършване на търсене. По отношение на разходите по линия на ЕЗФРСР, платени между 1 януари и 15 октомври 2007 г., следва да се определи специална дата за публикуване.

(3)

За тази цел трябва да бъдат определени минимални изисквания за съдържанието на информацията. Тези изисквания не следва да надхвърлят условията, необходими в едно демократично общество за постигане на набелязаните цели.

(4)

Публикуването на информацията трябва да бъде извършено в интернет във формат, който позволява търсене, което ще гарантира, че широката общественост може да го използва за справки. Форматът следва да позволява търсенето да се извършва на базата на определени критерии и получените резултати да бъдат представени в леснодостъпна форма.

(5)

Публикуването на информацията относно получателите трябва да става възможно най-скоро след приключване на финансовата година, за да се гарантира обществена прозрачност. В същото време държавите-членки следва да разполагат с достатъчно време за извършване на необходимата работа. Тъй като целта за постигане на прозрачност не изисква информацията да бъде на разположение за неограничено време, следва да бъде определен разумен период от време, през който информацията да бъде достъпна.

(6)

Предоставянето на публичен достъп до тази информация увеличава прозрачността на използването на средствата на Общността в рамките на Общата селскостопанска политика и подобрява правилното финансово управление на тези фондове, в частност като засилва обществения контрол върху използването на парите. Предвид първостепенната важност на преследваните цели, от гледна точка на принципа на пропорционалност и на изискването за защита на личните данни е оправдано да се осигури общо публикуване на съответната информация, тъй като това не излиза извън рамките на необходимото в едно демократично общество за предотвратяване на нередности.

(7)

За да бъдат спазени изискванията за защита на данните, получателите на средства от фондовете следва предварително да бъдат уведомени за публикуването на техните данни. Информацията за получателите трябва да бъде набавена чрез формулярите за кандидатстване за държавна помощ или чрез други форми за събиране на данните. Също така получателите следва да бъдат информирани относно правата им съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (2) и относно процедурите за упражняване на тези права. По отношение на разходи, направени през финансовите 2007 и 2008 г., въпреки че получателите не са могли да бъдат информирани в момента на събиране на личните данни, те все пак следва да бъдат уведомени в рамките на разумни срокове преди действителното публикуване на информацията.

(8)

С цел постигане на прозрачност получателите на средства от фондовете следва също така да бъдат информирани, че личните им данни могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите-членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите. Тази информация трябва да бъде съобщена заедно с информацията относно публикуването и правата на личността.

(9)

С цел да се улесни достъпът на обществеността до публикуваните данни, Комисията следва да осигури интернет страница на Общността, съдържаща връзки към интернет страниците на държавите-членки, на които е публикувана информацията. С оглед различните организационни структури в държавите-членки всяка държава сама трябва да определи органа, отговорен за създаването и поддръжката на интернет страницата и публикуването на данните.

(10)

Като се има предвид, че в член 2 от Регламент (ЕО) № 1437/2007 се предвижда член 44а от Регламент (ЕО) № 1290/2005, въведен с Регламент (ЕО) № 1437/2007, да се прилага за разходи по линия на ЕФГЗ, направени след 16 октомври 2007 г., и разходи по линия на ЕЗФРСР, направени след 1 януари 2007 г., следователно е необходимо правилата за прилагане да бъдат в сила за същия период от време.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по земеделските фондове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Съдържание на публикацията

1.   Публикацията, посочена в член 44а от Регламент (ЕО) № 1290/2005, съдържа следната информация:

а)

лично и фамилно име в случаите, когато получателите са физически лица;

б)

пълното регистрирано юридическо наименование в случаите, когато получателите са юридически лица;

в)

пълното регистрирано наименование на асоциацията или приетото официално наименование в случаите, когато получателите са асоциации от физически или юридически лица, без собствена юридическа правосубектност;

г)

общината, в която получателят живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;

д)

за Европейския фонд за гарантиране на земеделието, наричан по-долу ЕФГЗ, сумата на преки плащания по смисъла на член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, отпусната на всеки получател за съответната финансова година;

е)

в случаите с ЕФГЗ сумата на плащания, различни от плащанията по буква д), отпусната на всеки получател за съответната финансова година;

ж)

в случаите с Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, наричан по-долу ЕЗФРСР, общата сума на публично финансиране, отпусната на всеки получател за съответната финансова година, която включва както вноски на Общността, така и национални вноски;

з)

сбора от сумите, посочени в букви д), е) и ж), отпуснати на всеки получател за съответната финансова година;

и)

валутата, в която тези суми са били получени.

2.   Държавите-членки могат да публикуват по-подробна информация от предвидената в параграф 1.

Член 2

Форма на публикацията

Информацията съгласно член 1 се предоставя на отделна интернет страница за всяка държава-членка, във формат, позволяващ на потребителите да търсят получателите по име, община, получени суми съгласно член 1, букви д), е), ж) и з) или комбинация от гореизброените показатели и да получават цялата съответна информация под формата на единна извадка от данни.

Член 3

Дата на публикуване

1.   Информацията по член 1 се публикува до 30 април всяка година за предходната финансова година.

2.   За разходи по линия на ЕЗФРСР, изплатени между 1 януари и 15 октомври 2007 г., информацията се публикува до 30 септември 2008 г., при условие че до тази дата разходите са били възстановени от ЕЗФРСР на съответната държава-членка. В противен случай информацията се публикува заедно с информацията за финансовата 2008 г.

3.   Информацията е достъпна на интернет страницата в продължение на две години от датата на първоначалното публикуване.

Член 4

Информиране на получателите

1.   Държавите-членки ще информират получателите, че техните данни могат да бъдат публикувани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 и настоящия регламент и че могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите-членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.

2.   В случаите на лични данни информацията съгласно параграф 1 се предоставя в съответствие с изискванията на Директива 95/46/ЕО, като получателите следва да бъдат информирани относно техните права в качеството им на субекти на данни по смисъла на настоящата директива и относно процедурите за упражняване на тези права.

3.   Информацията съгласно параграфи 1 и 2 се предоставя на получателите, като бъде включена във формулярите за кандидатстване за получаване на средства от ЕФГЗ и ЕЗФРСР или в момента на събиране на данните.

Посредством дерогация от първа алинея по отношение на данни относно плащания, получени през финансовите 2007 и 2008 г., информацията се предоставя поне четири седмици преди датата на публикуване.

Член 5

Сътрудничество между Комисията и държавите-членки

1.   Комисията създава и поддържа интернет страница на Общността в рамките на централния си интернет адрес, която включва връзки към интернет страниците на държавите-членки. Комисията актуализира интернет връзките в зависимост от информацията, изпратена от държавите-членки.

2.   Държавите-членки изпращат на Комисията интернет адреса на тяхната страница веднага след като бъде създадена, както и последващи промени, като по този начин от тях зависи достъпът до тяхната страница от страницата на Общността.

3.   Държавите-членки определят орган, отговорен за създаването и поддържането на интернет страницата, посочена в член 2. Те съобщават на Комисията подробности относно името и адреса на този орган.

Член 6

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за разходи по линия на ЕФГЗ, направени считано от 16 октомври 2007 г., и за разходи по линия на ЕЗФРСР — считано от 1 януари 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1437/2007 (ОВ L 322, 7.12.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стp. 31. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №. 260/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета чрез съставяне на приложение VII, съдържащо комбинациите активни вещества/продукти, предмет на дерогация, във връзка с третирането с фумиганти след прибирането на реколтата

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 18, параграф 3, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Няколко държави-членки сигнализираха пред Комисията, че е необходимо въвеждането на дерогация от максимално допустимите граници на остатъчни вещества, изброени в приложения II и III, като се посочат културите и пестицидите, за които е необходимо въвеждането на тази дерогация. Такава дерогация следва да позволи на държавите-членки да разрешат, като следствие от третирането с фумиганти след прибирането на реколтата на собствена територия, равнища на остатъчни вещества, които надхвърлят определените в посочените приложения максимално допустими граници, с цел предотвратяване на нарушенията в търговията с продукти на склад, които са били подложени на третиране с фумиганти след прибирането на реколтата.

(2)

Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Текстът в приложението към настоящия регламент се добавя като приложение VII към Регламент (ЕО) № 396/2005.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 178/2006 на Комисията (ОВ L 29, 2.2.2006 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Комбинации активни вещества/продукти, посочени в член 18, параграф 3

Активно вещество

Продукт в приложение I

(кодов номер)

Фосфоводород

Плодове (0100000), зеленчуци (0200000), бобови растения (0300000), маслодайни семена и маслодайни плодове (0400000), зърнени култури (0500000), чай, кафе, билкови запарки и какао (0600000), подправки (0800000).

Алуминиев фосфид

Плодове (0100000), зеленчуци (0200000), бобови растения (0300000), маслодайни семена и маслодайни плодове (0400000), зърнени култури (0500000), чай, кафе, билкови запарки и какао (0600000), подправки (0800000).

Магнезиев фосфид

Плодове (0100000), зеленчуци (0200000), бобови растения (0300000), маслодайни семена и маслодайни плодове (0400000), зърнени култури (0500000), чай, кафе, билкови запарки и какао (0600000), подправки (0800000).

Сулфурил флуорид

Плодове (0100000), зърнени култури (0500000).“


ДИРЕКТИВИ

19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/33


ДИРЕКТИВА 2008/10/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) предвижда приемане на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедура по регулиране с контрол по отношение на мерки от общ характер и предназначени да изменят несъществени елементи от основен акт, приет в съответствие с процедурата по член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (6) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата по член 251 от Договора и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да се предоставят правомощия за приемане на мерки, необходими за прилагането на Директива 2004/39/ЕО, с цел да се отчете техническото развитие на финансовите пазари и да се осигури еднообразното прилагане на посочената директива. Тези мерки са предназначени да адаптират определенията или да променят обхвата на изключенията съгласно директивата, да доразвият или допълнят нейните разпоредби относно организационните изисквания и оперативните условия, наложени на инвестиционните посредници и кредитните институции, и да добавят подробни спецификации относно задълженията за прозрачност преди и след търгуване, наложени на различните места за преговори съгласно посочената директива. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от Директива 2004/39/ЕО чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5a от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Директива 2004/39/ЕО предвижда ограничение на срока за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. В декларацията си относно Решение 2006/512/ЕО Европейският парламент, Съветът и Комисията заявиха, че Решение 2006/512/ЕО предоставя задоволително и хоризонтално решение за желанието на Европейския парламент да упражнява контрол над прилагането на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решения, като съобразно с това на Комисията следва да се предоставят безсрочни изпълнителни правомощия. Освен това Европейският парламент и Съветът заявиха, че ще осигурят възможно най-бързо приемане на предложенията, целящи отмяна на разпоредбите в актовете, които предвиждат срок за делегирането на изпълнителни правомощия на Комисията. След въвеждането на процедурата по регулиране с контрол разпоредбата, установяваща този срок в Директива 2004/39/ЕО, следва да бъде заличена.

(6)

Комисията следва редовно да извършва оценка на действието на разпоредбите, отнасящи се до предоставените ѝ изпълнителни правомощия, за да могат Европейският парламент и Съветът да определят дали обхватът на тези правомощия и процедурните изисквания към Комисията са целесъобразни и осигуряват едновременно ефективност и демократичен контрол.

(7)

Следователно Директива 2004/39/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(8)

Тъй като измененията на Директива 2004/39/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитета, те не изискват транспониране в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2004/39/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 2, параграф 3 се изменя, както следва:

а)

думите „като действа в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура“, и запетаята преди тях се заличават;

б)

добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 64, параграф 2.“

2.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, точка 2 думите „като действа в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура“ и запетаята преди тях се заличават;

б)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

думите „като действа в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура“ и запетаята преди тях се заличават;

ii)

добавя се следната алинея:

„Мерките посочени в настоящия член, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 64, параграф 2.“

3.

Член 13, параграф 10 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура“ се заличават;

б)

добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 64, параграф 2.“

4.

В член 15, параграф 3, втората и третата алинея думите „в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура“ се заменят с „в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 64, параграф 3,“.

5.

Член 18, параграф 3 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура“ и запетаята преди тях се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 64, параграф 2.“

6.

Член 19, параграф 10 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура“ и запетаята преди тях се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 64, параграф 2.“

7.

Член 21, параграф 6 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура,“ и запетаята преди тях се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 64, параграф 2.“

8.

Член 22, параграф 3 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура“, и запетаята преди тях се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 64, параграф 2.“

9.

Член 24, параграф 5 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура,“ и запетаята преди тях се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 64, параграф 2.“

10.

Член 25, параграф 7 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура“, и запетаята преди тях се заличават;

б)

добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 64, параграф 2.“

11.

Член 27, параграф 7 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура“, и запетаята преди тях се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 64, параграф 2.“

12.

Член 28, параграф 3 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура“, и запетаята преди тях се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 64, параграф 2.“

13.

Член 29, параграф 3 се изменя, както следва:

а)

в първата алинея думите „в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура“, и запетаята преди тях се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 64, параграф 2.“

14.

Член 30, параграф 3 се изменя, както следва:

а)

в първата алинея, думите „в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура“, и запетаята преди тях се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 64, параграф 2.“

15.

Член 40, параграф 6 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура“, и запетаята преди тях се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 64, параграф 2.“

16.

Член 44, параграф 3 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура“, и запетаята преди тях се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 64, параграф 2.“

17.

Член 45, параграф 3 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура“, и запетаята преди тях се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 64, параграф 2.“

18.

Член 56, параграф 5 се изменя, както следва:

а)

думите „в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура“, и запетаята преди тях се заличават;

б)

добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 64, параграф 2.“

19.

В член 58, параграф 4 думите „в съответствие с посочената в член 64, параграф 2 процедура“ се заменят с думите „в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 64, параграф 3“.

20.

Член 64 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на 3 месеца.“;

в)

добавя се следният параграф:

„4.   До 31 декември 2010 г. и най-малко на всеки три години след това Комисията преразглежда разпоредбите, отнасящи се до изпълнителните ѝ правомощия, и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно действието на тези правомощия. Докладът разглежда, по-специално, необходимостта Комисията да предлага изменения към настоящата директива с оглед гарантиране на подходящия обхват на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. Заключението относно необходимостта от изменение се придружава от подробно изложение на основанията. Ако е необходимо, докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на разпоредбите, предоставящи изпълнителни правомощия на Комисията.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G.PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  ОВ C 39, 23.2.2007 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(4)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/44/ЕО (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(6)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/37


ДИРЕКТИВА 2008/11/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 44 и 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) предвижда приемане на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемане на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (6) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора, и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да се предоставят правомощия за приемане на мерки за прилагане на Директива 2003/71/ЕО, с цел да се отчете техническото развитие на финансовите пазари и да се осигури еднообразното прилагане на посочената директива. Тези мерки са предназначени да адаптират определенията и да развият или да допълнят разпоредбите на Директива 2003/71/ЕО с подробни уточнения на формата и съдържанието на проспекта. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2003/71/ЕО чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Директива 2003/71/ЕО предвижда ограничение на срока за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. В декларацията си относно Решение 2006/512/ЕО Европейският парламент, Съветът и Комисията заявиха, че Решение 2006/512/ЕО предоставя задоволително хоризонтално решение за желанието на Европейския парламент да упражнява контрол над прилагането на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решения, като съобразно с това на Комисията следва да бъдат предоставени безсрочни изпълнителни правомощия. Европейският парламент и Съветът заявиха също, че ще осигурят възможно най-бързо приемане на предложенията, целящи отмяна на разпоредбите в актовете, които предвиждат срок за делегирането на изпълнителни правомощия на Комисията. След въвеждането на процедурата по регулиране с контрол разпоредбата, установяваща този срок в Директива 2003/71/ЕО, следва да бъде заличена.

(6)

Комисията следва редовно да извършва оценка на действието на разпоредбите, отнасящи се до предоставените ѝ изпълнителни правомощия, за да могат Европейският парламент и Съветът да определят дали обхватът на тези правомощия и процедурните изисквания към Комисията са целесъобразни и осигуряват едновременно ефективност и демократичен контрол.

(7)

Директива 2003/71/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(8)

Тъй като измененията на Директива 2003/71/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитета, те не изискват транспониране в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2003/71/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 2, параграф 4, член 4, параграф 3, член 5, параграф 5, член 7, параграф 1, член 8, параграф 4, член 11, параграф 3, член 13, параграф 7, член 14, параграф 8 и член 15, параграф 7 се изменят, както следва:

а)

думите „в съответствие с процедурата, установена в член 24, параграф 2“, „в съответствие с процедурата, указана в член 24, параграф 2“ и „в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2“ се заличават;

б)

добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 24, параграф 2а.“.

2.

Член 20, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   За да се гарантира еднообразното прилагане на настоящата директива, Комисията приема мерки за изпълнение, предназначени да определят общи критерии за еквивалентност, въз основа на изискванията, предвидени в членове 5 и 7. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 24, параграф 2а.

Въз основа на горепосочените критерии Комисията може да приеме мерки за изпълнение в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 24, параграф 2, посочващи, че дадена трета страна осигурява еквивалентност с настоящата директива на проспектите, изготвяни в тази страна, въз основа на националното си законодателство или на практики или процедури, основани на международни стандарти, установени от международни организации, включително стандартите за оповестяване на Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO).“.

3.

Член 24 се изменя, както следва:

а)

създава се следният параграф:

„2а.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграфи 3 и 4 заменят със следното:

„3.   До 31 декември 2010 г. и най-малко на всеки три години след това Комисията преразглежда разпоредбите, отнасящи се до изпълнителните ѝ правомощия, и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно действието на тези правомощия. Докладът разглежда, по-специално, необходимостта Комисията да предложи изменения на настоящата директива с оглед гарантиране на подходящия обхват на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. Заключението относно необходимостта от изменение се придружава от подробно изложение на основанията. Ако е необходимо, докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на разпоредбите, предоставящи изпълнителни правомощия на Комисията.“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  ОВ C 39, 23.2.2007 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(4)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(6)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/39


ДИРЕКТИВА 2008/12/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер и предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата по член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за адаптиране на приложение III и за приемане и преразглеждане на подробни правила относно износа и етикетирането на батерии и акумулатори. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2006/66/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Директива 2006/66/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Тъй като измененията на Директива 2006/66/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитета, те не изискват въвеждане в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2006/66/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 10 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   За справяне с трудностите, с които дадена държава-членка се сблъсква при спазването на изискванията от параграф 2, произтичащи от специфични обстоятелства от национален характер, могат да се формулират преходни разпоредби в съответствие с процедурата, предвидена в член 24, параграф 2.

Изготвя се обща методология за изчисляване на годишните продажби на преносими батерии и акумулатори на крайни потребители в срок до 26 септември 2007 г. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 24, параграф 3.“

2.

В член 12, параграф 6 първото изречение се заменя със следното:

„6.   Приложение III може да бъде адаптирано или допълнено предвид научно-техническия прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 24, параграф 3.“

3.

В член 15 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Определят се подробни правила относно прилагането на настоящия член, по-конкретно критерии за оценяването на равностойните условия, в съответствие с предвиденото в параграф 2. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 24, параграф 3.“

4.

Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

Регистрация

Държавите-членки обезпечават регистрирането на всеки производител. Регистрацията подлежи на едни и същи процедурни изисквания във всички държави-членки. Тези изисквания за регистриране, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 24, параграф 3.“

5.

Член 21 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държавите-членки гарантират в срок до 26 септември 2009 г. указването на капацитета на всички преносими и автомобилни батерии и акумулатори върху тях в ясна, четлива и незаличима форма. В срок не по-късно от 26 март 2009 г. се определят подробни правила за изпълнението на това изискване, включително хармонизирани методи за определяне на капацитета и правилната употреба. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 24, параграф 3.“;

б)

параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Възможно е разрешаването на изключения от изискванията за етикетиране, предвидени в настоящия член. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 24, параграф 3.“

6.

В член 24 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5a, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се взимат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 175, 27.7.2007 г., стр. 57.

(2)  Становище на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 февруари 2008 г.

(3)  ОВ L 266, 26.9.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, последно изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(5)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/41


ДИРЕКТИВА 2008/13/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за отмяна на Директива 84/539/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно използваното във ветеринарната медицина електромедицинско оборудване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Политиките на Общността за по-добро регулиране подчертават значението на опростяването на националното и общностното законодателство като ключов елемент за подобряване на конкурентоспособността на дружествата и за постигане на целите от Лисабонската програма.

(2)

Методът за оценка на съответствието, предвиден в Директива 84/539/ЕИО на Съвета (3) вече не е необходим за целите на вътрешния пазар и търговията с трети страни.

(3)

Функционирането на вътрешния пазар и защитата на ползвателите и животните може да бъде по-добре гарантирано чрез друго законодателство на Общността.

(4)

Директива 84/539/ЕИО следва да бъде отменена.

(5)

С отмяната на Директива 84/539/ЕИО моделът на знака за съответствие в приложение III от същата директива вече няма да се използва след 31 декември 2008 г. и следователно съответстващите национални мерки за изпълнение следва да бъдат съответно отменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 84/539/ЕИО се отменя, считано от 31 декември 2008 г.

Член 2

Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 декември 2008 г. Те незабавно изпращат на Комисията текстовете на тези мерки и таблицата на съответствието им с настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  Становище от 16 януари 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския парламент от 29 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 февруари 2008 г.

(3)  ОВ L 300, 19.11.1984 г., стр. 179. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/42


ДИРЕКТИВА 2008/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 85/611/ЕИО на Съвета (3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи от основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и които вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерките, необходими за изпълнението на Директива 85/611/ЕИО, чрез приемането на технически изменения за изясняване на определенията, за да се гарантира еднообразното прилагане на посочената директива в цялата Общност, както и за привеждане на терминологията и основните определения в съответствие с последващите актове за ПКИПЦК и свързаните с тях въпроси. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от Директива 85/611/ЕИО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Директива 85/611/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Тъй като измененията на Директива 85/611/ЕИО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитета, те не изискват транспониране в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Членове 53а и 53б от Директива 85/611/ЕИО се заменят със следното:

„Член 53a

Комисията приема технически изменения на настоящата директива в следните области:

а)

изясняване на определенията с цел да се гарантира еднообразното прилагане на настоящата директива в рамките на Общността;

б)

привеждане на терминологията и на формулировката на определенията в съответствие с последващите актове относно ПКИПЦК и свързаните с тях въпроси.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 53б, параграф 2.

Член 53б

1.   Комисията се подпомага от Европейския комитет по ценни книжа, създаден с Решение 2001/528/ЕО на Комисията (6).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 375, 31.12.1985 г., стp. 3. Директива, последно изменена с Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стp. 11).

(5)  ОВ С 255, 21.10.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 191, 13.7.2001 г., стp. 45. Решение, изменено с Решение 2004/8/ЕО (ОВ L 3, 7.1.2004 г., стр. 33).“.


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/44


ДИРЕКТИВА 2008/19/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2002/83/ЕО относно животозастраховането по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2 и член 55 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2002/83/ЕО (3) на Европейския парламент и на Съвета предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемане на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

По-специално на Комисията следва да се предостави правомощието за приемане на мерки за изпълнението на Директива 2002/83/ЕО с цел да се отчете техническото развитие в застрахователния сектор или на финансовите пазари и да се осигури еднообразното прилагане на тази директива. Тези мерки са предназначени да приведат в съответствие елементите, подходящи за наличната граница на платежоспособност, да разширят списъка на правните форми, да изменят списъка на класовете застраховки или да адаптират терминологията, използвана в този списък, да изяснят или приспособят елементите, съставящи границата на платежоспособност, да изменят списъка на активите, допустими като покритие за технически резерви и правилата относно разпределянето на инвестиции, да променят облекченията на правилата за съпоставимост, да изясняват определения и да правят необходимите технически корекции на правилата за определяне на максималните равнища, приложими към лихвените проценти. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2002/83/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Директива 2002/83/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Тъй като измененията на Директива 2002/83/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитет, те не изискват въвеждане в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2002/83/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 64 уводната част се заменя със следното:

„Следните технически корекции, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 65, параграф 2:“;

2.

Член 65 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 3 се заличава.

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/44/ЕО (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, последно изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стp. 11).

(5)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/46


ДИРЕКТИВА 2008/20/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2, първо и трето изречение и член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или допълването му с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (6) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актове, които са били приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерките, необходими за прилагането на Директива 2005/60/ЕО с цел да се отчете техническото развитие в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм и да се гарантира еднообразното прилагане на тази директива. По-специално, тези мерки са предназначени да изяснят техническите аспекти на някои от определенията, предвидени в Директива 2005/60/ЕО, да установят технически критерии за оценка дали в определена ситуация съществува малък или сериозен риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, дали е оправдано прилагането на тази директива спрямо лица, упражняващи финансова дейност нередовно или в много ограничена степен, и да съобразят предвидените в тази директива суми с икономическото развитие и промените в международните стандарти. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2005/60/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

В Директива 2005/60/ЕО е предвидено ограничение на срока за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. В декларацията си относно Решение 2006/512/ЕО, Европейският парламент, Съветът и Комисията заявиха, че Решение 2006/512/ЕО предоставя хоризонтално и задоволително решение за желанието на Европейския парламент да упражнява контрол над прилагането на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решения, като съобразно с това на Комисията следва да бъдат предоставени безсрочни изпълнителни правомощия. Освен това Европейският парламент и Съветът заявиха, че ще осигурят възможно най-бързо приемане на предложенията, целящи отмяна на разпоредбите в актовете, които предвиждат срок за делегирането на изпълнителните правомощия на Комисията. След въвеждането на процедурата по регулиране с контрол, разпоредбата, установяваща този срок в Директива 2005/60/ЕО, следва да бъде заличена.

(6)

Комисията следва редовно да извършва оценка на действието на разпоредбите, отнасящи се до предоставените ѝ изпълнителни правомощия, за да могат Европейският парламент и Съветът да определят дали обхватът на тези правомощия и процедурните изисквания към Комисията са подходящи и осигуряват едновременно ефективност и демократичен контрол.

(7)

Директива 2005/60/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(8)

Тъй като измененията на Директива 2005/60/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитет, те не изискват въвеждане в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2005/60/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 40, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

думите „съгласно процедурата, предвидена в член 41, параграф 2,“ се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 41, параграф 2а.“

2.

Член 40, параграф 3 се изменя, както следва:

а)

думите „съгласно процедурата, предвидена в член 41, параграф 2,“ се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 41, параграф 2а.“

3.

Член 41 се изменя, както следва:

а)

създава се следният параграф:

„2а.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.   До 31 декември 2010 г. и най-малко на всеки три години след това Комисията преразглежда разпоредбите, отнасящи се до изпълнителните ѝ правомощия и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно действието на тези правомощия. Докладът разглежда по-специално необходимостта Комисията да предлага изменения към настоящата директива с оглед гарантиране на подходящия обхват на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. Заключението относно необходимостта от изменение се придружава от подробно изложение на основанията. Ако е необходимо, докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на разпоредбите, предоставящи изпълнителни правомощия на Комисията.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  ОВ C 39, 23.2.2007 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(4)  ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15. Директива, последно изменена с Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, последно изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(6)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/48


ДИРЕКТИВА 2008/21/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 91/675/ЕИО на Съвета относно създаването на Европейски комитет по застрахователно и професионално пенсионно осигуряване по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 91/675/ЕИО на Съвета (3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемане на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

Мерките, необходими за изпълнението на директивите в областта на прякото застраховане, различно от животозастраховането, и прякото животозастраховане, презастраховането и професионалното пенсионно осигуряване следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО. Когато тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на такива директиви, включително чрез допълването им с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Директива 91/675/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Тъй като измененията на Директива 91/675/ЕИО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитета, те не изискват транспониране в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 91/675/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

При позоваване на настоящия член се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО (6), като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

2.

Създава се следният член:

„Член 2а

При позоваване на настоящия член се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 32. Директива, последно изменена с Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, последно изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(5)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, последно изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).“


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/50


ДИРЕКТИВА 2008/22/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране на изискванията за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 44 и 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) предвижда приемане на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (6) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора, и които вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерки, необходими за изпълнението на Директива 2004/109/ЕО с цел изясняване на техническите аспекти на някои от определенията, предвидени в посочената директива, а именно максималната продължителност на обичайния кратък цикъл на уреждане на плащанията, календара на търговските дни, обстоятелствата, при които лицата следва да са узнали за придобиването или освобождаване от права на глас, условията за независимост, които трябва да бъдат спазвани от маркетмейкърите, от управляващите дружества; вземане под внимание на техническото развитие на финансовите пазари, изясняване на естеството на одиторската ревизия и определяне на минималното съдържание на съкратения набор от отделни финансови отчети; допълнително разработване на процедурите за нотификация и оповестяване на големи притежания, както и на процедурите за обявяване на регулирана информация на компетентния орган на държавата-членка по произход на емитента и с цел определяне на минимални стандарти за разпространяване на регулирана информация и за създаване на механизми за нейното съхраняване. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2004/109/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Директива 2004/109/ЕО предвижда ограничение на срока за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. В декларацията си относно Решение 2006/512/ЕО Европейският парламент, Съветът и Комисията заявиха, че Решение 2006/512/ЕО предоставя задоволително хоризонтално решение за желанието на Европейския парламент да упражнява контрол над изпълнението на актовете, приети съгласно процедурата за съвместно вземане на решения, като съобразно с това на Комисията следва да бъдат предоставени безсрочни изпълнителни правомощия. Освен това Европейският парламент и Съветът заявиха, че ще осигурят възможно най-бързо приемане на предложенията, целящи отмяна на разпоредбите в актовете, които предвиждат срок за делегирането на изпълнителни правомощия на Комисията. След въвеждането на процедурата по регулиране с контрол разпоредбата, установяваща този срок в Директива 2004/109/ЕО, следва да бъде заличена.

(6)

Комисията следва редовно да извършва оценка на действието на разпоредбите, отнасящи се до предоставените ѝ изпълнителни правомощия, за да могат Европейският парламент и Съветът да определят дали обхватът на тези правомощия и процедурните изисквания към Комисията са целесъобразни и осигуряват едновременно ефективност и демократичен контрол.

(7)

Директива 2004/109/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(8)

Тъй като измененията на Директива 2004/109/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитета, те не изискват транспониране в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2004/109/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 2, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   За да вземе под внимание техническото развитие на финансовите пазари и за да гарантира еднообразното прилагане на параграф 1, Комисията, в съответствие с процедурите, посочени в член 27, параграфи 2 и 2а, приема мерки за изпълнение във връзка с определенията, установени в параграф 1.

Комисията, по-специално:

а)

установява за целите на параграф 1, буква и), подточка ii), процедурни правила, съгласно които емитентът може да избира държавата-членка по произход;

б)

привежда в съответствие, когато е необходимо за целите на избора на държавата-членка по произход, посочена в параграф 1, буква и), подточка ii), тригодишния период по отношение на предходната дейност на емитента, предвид всички нови изисквания на правото на Общността относно допускането до търгуване на регулиран пазар;

в)

установява, за целите на параграф 1, буква л), примерен списък на средствата, които не трябва да се считат за електронни средства, като по този начин се взема предвид приложение V към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за установяване на процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (7), в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 27, параграф 2.

Мерките, посочени във втора алинея, букви а) и б), предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.

2.

Член 5, параграф 6 се изменя, както следва:

а)

в първата алинея думите „съгласно процедурата, предвидена в член 27, параграф 2“ се заличават;

б)

третата алинея се заменя със следното:

„Мерките, посочени в буква а), се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 27, параграф 2. Мерките, посочени в букви б) и в), предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.

При необходимост Комисията може също да адаптира петгодишния период, посочен в параграф 1. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.“.

3.

Член 9, параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Комисията приема мерки за изпълнение, за да вземе под внимание техническото развитие на финансовите пазари и за да гарантира еднообразното прилагане на параграфи 2, 4 и 5. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.

Комисията определя максималната продължителност на „краткия цикъл на уреждане на плащанията“, посочен в параграф 4 от настоящия член, както и съответните механизми за контрол от компетентния орган на държавата-членка по произход. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата на регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.

В допълнение Комисията може да състави списък на случаите, посочени в параграф 2 от настоящия член, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 27, параграф 2.“.

4.

Член 12, параграф 8 се изменя, както следва:

а)

думите „съгласно процедурата, предвидена в член 27, параграф 2“ се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.“.

5.

Член 13, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

думите „съгласно процедурата, предвидена в член 27, параграф 2“ се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.“.

6.

Член 14, параграф 2, член 17, параграф 4 и член 18, параграф 5 се изменят, както следва:

а)

думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 27, параграф 2“ се заличават;

б)

добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.“.

7.

Член 19, параграф 4 се изменя, както следва:

а)

в първата алинея думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 27, параграф 2“ се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първа и втора алинея, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.“.

8.

Член 21, параграф 4 се изменя, както следва:

а)

в първата алинея думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 27, параграф 2“ се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първа, втора и трета алинея, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.“.

9.

Член 23 се изменя, както следва:

а)

параграф 4 се изменя, както следва:

i)

след първата алинея се създава следната алинея:

„Във връзка с подточка ii) от първа алинея Комисията приема също така мерки за изпълнение относно оценката на стандартите, приложими по отношение на емитентите от повече от една страна. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.“.

ii)

добавя се следната алинея:

„Във връзка с предходната алинея Комисията приема също мерки за изпълнение, насочени към определянето на общи критерии за еквивалентност за счетоводните стандарти, приложими по отношение на емитентите от повече от една страна. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.“;

б)

параграф 5 се изменя, както следва:

i)

думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 27, параграф 2“ се заличават;

ii)

добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.“;

в)

в параграф 7 се добавя следната алинея:

„Комисията приема също мерки за изпълнение, насочени към определянето на общи критерии за еквивалентност за целите на първа алинея. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.“.

10.

Член 27 се изменя, както следва:

а)

създава се следният параграф:

„2а.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.   До 31 декември 2010 г. и най-малко на всеки три години след това Комисията преразглежда разпоредбите, отнасящи се до изпълнителните ѝ правомощия, и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно действието на тези правомощия. Докладът разглежда, по-специално, необходимостта Комисията да предложи изменения към настоящата директива с оглед гарантиране на подходящия обхват на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. Заключението относно необходимостта от изменение се придружава от подробно изложение на основанията. Ако е необходимо, докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на разпоредбите, предоставящи изпълнителни правомощия на Комисията.“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  ОВ C 39, 23.2.2007 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(4)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(6)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Директива 2006/96/ЕО на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 81).“


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/54


ДИРЕКТИВА 2008/23/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2006/49/ЕО относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол по отношение на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи от основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (6) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на необходимите мерки за прилагане на Директива 2006/49/ЕО с цел да се отчете, наред с другото, техническото развитие на финансовите пазари и да се осигури еднообразно прилагане на посочената директива. Тези мерки са предназначени да уточнят определенията, да приведат в съответствие разпоредбите на директивата посредством технически адаптации, свързани с определянето на собствен капитал, организацията, изчисляването и извършването на оценка на рисковете и експозициите, както и с категориите инвестиционни посредници, за които се отнасят разпоредбите на посочената директива. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от Директива 2006/49/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5a от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

В Директива 2006/49/ЕО е предвидено ограничение на срока във връзка с упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. В декларацията си относно Решение 2006/512/ЕО Европейският парламент, Съветът и Комисията заявиха, че Решение 2006/512/ЕО предоставя хоризонтално и задоволително решение за желанието на Европейския парламент да упражнява контрол над прилагането на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решения, като съобразно с това на Комисията следва да бъдат предоставени безсрочни изпълнителни правомощия. Освен това Европейският парламент и Съветът заявиха, че ще осигурят възможно най-бързо приемане на предложенията, целящи отмяна на разпоредбите в актовете, които предвиждат срок за делегирането на изпълнителни правомощия на Комисията. След въвеждането на процедурата по регулиране с контрол разпоредбата, установяваща този срок в Директива 2006/49/ЕО, следва да бъде заличена.

(6)

Комисията следва редовно да извършва оценка на действието на разпоредбите, отнасящи се до предоставените ѝ изпълнителни правомощия, за да могат Европейският парламент и Съветът да определят дали обхватът на тези правомощия и процедурните изисквания към Комисията са подходящи и осигуряват едновременно ефективност и демократичен контрол.

(7)

Директива 2006/49/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(8)

Тъй като измененията на Директива 2006/49/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитета, те не изискват транспониране в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2006/49/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 41 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 думите „в съответствие с процедурата по член 42, параграф 2“ се заличават;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Посочените в параграф 1 мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 42, параграф 2.“

2.

Член 42 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграфи 3 и 4 заменят със следното:

„3.   До 31 декември 2010 г. и най-малко на всеки три години след това Комисията преразглежда разпоредбите, отнасящи се до изпълнителните ѝ правомощия, и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно действието на тези правомощия. Докладът разглежда по-специално необходимостта Комисията да предлага изменения към настоящата директива с оглед гарантиране на подходящия обхват на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. Заключението относно необходимостта от изменение се придружава от подробно изложение на основанията. Ако е необходимо, докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на разпоредбите, предоставящи изпълнителни правомощия на Комисията.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  ОВ C 39, 23.2.2007 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(4)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, последно изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(6)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/56


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 март 2008 година

за изменение на Решение 2004/558/ЕО за прилагане на Директива 64/432/ЕИО на Съвета относно допълнителните гаранции при търговията в Общността с говеда във връзка с инфекциозния ринотрахеит по говедата и одобрението на представените от някои държави-членки програми за изкореняване на болестта

(нотифицирано под номер C(2008) 1004)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/233/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално член 9, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Член 9 от Директива 64/432/ЕИО предвижда, че държава-членка, която разполага със задължителна програма за национален контрол за една от заразните болести, изброени в приложение Д, раздел II от посочената директива, може да представи на Комисията своята програма за одобрение. Посоченият член също предвижда определяне на допълнителни гаранции, които може да са необходими за търговията вътре в Общността.

(2)

С Решение 2004/558/ЕО на Комисията от 15 юли 2004 г. за прилагане на Директива 64/432/ЕИО на Съвета относно допълнителните гаранции при търговията в Общността с говеда във връзка с инфекциозния ринотрахеит по говедата и одобрението на представените от някои държави-членки програми за изкореняване на болестта (2) бяха одобрени програмите за борба и изкореняване на инфекцията с вирус херпес от тип 1 по говедата (BHV1), представени от държавите-членки и изброени в приложение I към посоченото решение за регионите, изброени в същото приложение, за които се прилагат допълнителни гаранции по отношение на BHV1 в съответствие с член 9 от Директива 64/432/ЕИО.

(3)

Чешката република е представила програма за изкореняване на инфекцията BHV1 на цялата територия на държавата-членка. Тази програма е в съответствие с критериите, определени в член 9, параграф 1 от Директива 64/432/ЕИО. Посочената програма определя и правилата за превоз на говеда на националната територия на съответната държава-членка, които са съизмерими с правилата, прилагани преди това в някои държави-членки или региони от тях и довели до успешното изкореняване на болестта в съответните държави-членки или региони от тях.

(4)

Програмата, представена от Чешката република, и допълнителните гаранции, представени в съответствие с член 9 от Директива 64/432/ЕИО, следва да бъдат одобрени.

(5)

Приложение I към Решение 2004/558/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение 2004/558/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64. Директива, последно изменена с Решение 2007/729/ЕО на Комисията (ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 26).

(2)  ОВ L 249, 23.7.2004 г., стр. 20. Решение, последно изменено с Решение 2007/584/ЕО (ОВ L 219, 24.8.2007 г., стр. 37).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Държави-членки

Региони от държави-членки, за които се прилагат допълнителните гаранции за инфекциозен ринотрахеит по говедата в съответствие с член 9 от Директива 64/432/ЕИО

Чешка република

Всички региони

Германия

Всички региони, с изключение на Regierungsbezirke Oberpfalz и Oberfranken във федералната провинция Bavaria

Италия

Автономен регион Friuli-Venezia Giulia

Автономна провинция Trento“


19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/58


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2008 година

за изменение на Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на някои административни региони на Полша за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата

(нотифицирано под номер C(2008) 974)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/234/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално приложение Г, глава I, точка Д от нея,

като има предвид, че:

(1)

Приложение Г към Директива 64/432/ЕИО предвижда, че дадена държава-членка или части от нея могат да бъдат официално считани за свободни от ензоотична левкоза по говедата по отношение на стадата говеда, в случай че изпълняват някои условия, определени в посочената директива.

(2)

Списъците с регионите на държавите-членки, обявени за свободни от ензоотична левкоза по говедата, са изложени в Решение 2003/467/ЕО на Комисията от 23 юни 2003 г. за установяване на статут на официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата на някои държави-членки и региони на държави-членки по отношение на стадата говеда (2).

(3)

Понастоящем Полша е представила на Комисията документи, които показват, че съответните условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО, са спазени по отношение на 14-те административни региона (powiaty) в границите на по-висшите административни единици (войводства) Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie и Małopolskie, за да се считат посочените региони официално свободни от ензоотична левкоза по говедата.

(4)

След оценката на споменатите документи съответните региони (powiaty) в Полша следва да бъдат признати за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата региони на тази държава-членка.

(5)

Решение 2003/467/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение III към Решение 2003/467/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64. Директива, последно изменена с Решение 2007/729/ЕО на Комисията (ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 26).

(2)  ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 74. Решение, последно изменено с Решение 2008/97/ЕО (ОВ L 32, 6.2.2008 г., стр. 25).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В глава 2 от приложение III към Решение 2003/467/ЕО втората част относно Полша се заменя със следното:

„В Полша:

Войводство Dolnośląskie;

Powiaty:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Войводство Lubelskie;

Powiaty:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Войводство Kujawsko-Pomorskie;

Powiaty:

Aleksandrowski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Grudziądzki, Grudziądz, Toruński, Toruń, Wąbrzeski.

Войводство Łódzkie;

Powiaty:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski.

Войводство Małopolskie;

Powiaty:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Proszowicki, Tarnowski, Tarnów, Tatrzański, Wielicki.

Войводство Opolskie;

Powiaty:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Войводство Podkarpackie;

Powiaty:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Войводство Śląskie;

Powiaty:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Войводство Świętokrzyskie;

Powiaty:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Войводство Wielkopolskie;

Powiaty:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.“