ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 73

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
15 март 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 229/2008 на Съвета от 10 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 533/2004 за установяване на европейски партньорства в рамките на процеса за стабилизиране и асоцииране

1

 

 

Регламент (ЕО) № 230/2008 на Комисията от 14 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

 

Регламент (ЕО) № 231/2008 на Комисията от 14 март 2008 година за издаване на лицензии за износ на маслиново масло в рамките на тунизийската тарифна квота

5

 

*

Регламент (ЕО) № 232/2008 на Комисията от 14 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 382/2005 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1786/2003 на Съвета относно общата организация на пазара на сух фураж

6

 

 

Регламент (ЕО) № 233/2008 на Комисията от 14 март 2008 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 март 2008 година

10

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 234/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за създаване на Европейски статистически консултативен комитет и за отмяна на Решение 91/116/ЕИО на Съвета ( 1 )

13

 

*

Решение № 235/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за създаване на Европейски консултативен съвет за статистическо управление ( 1 )

17

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/224/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 18 февруари 2008 година за сключване на протоколи за изменение на споразуменията за някои аспекти на въздухоплавателните услуги между Европейската общност и съответно правителството на Грузия, Република Ливан, Малдивската република, Република Молдова, правителството на Република Сингапур и Източна република Уругвай за отчитане присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

20

Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и правителството на Грузия за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

22

Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Ливан за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

24

Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Малдивската република за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

26

Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

27

Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и правителството на Република Сингапур за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

29

Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Източна република Уругвай за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

31

 

 

Комисия

 

 

2008/225/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 14 март 2008 година за изменение на Решение 2006/805/ЕО по отношение на мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическата чума по свинете в Германия (нотифицирано под номер C(2008) 956)  ( 1 )

32

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2008/226/ОВППС

 

*

Комитет по политика и сигурност решение EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2008 от 5 март 2008 година относно назначаването на ръководител на мисията на Европейския съюз в подкрепа на реформата в областта на сигурността в Република Гвинея-Бисау (EU SSR GUINEA-BISSAU)

34

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

15.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 229/2008 НА СЪВЕТА

от 10 март 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 533/2004 за установяване на европейски партньорства в рамките на процеса за стабилизиране и асоцииране

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 181а, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 533/2004 на Съвета (2) предвижда установяването на партньорства с всички страни от Западните Балкани.

(2)

На срещата си в Брюксел през декември 2005 г. Европейският съвет реши Бившата югославска република Македония да стане страна кандидатка за членство в Европейския съюз.

(3)

Следователно е целесъобразно да се предвиди, че вместо европейско партньорство Европейският съюз ще установи в отношенията си с Бившата югославска република Македония партньорство за присъединяване, както и да бъде съответно изменен Регламент (ЕО) № 533/2004.

(4)

Държавният съюз на Сърбия и Черна гора престана да съществува. Следователно е целесъобразно регламентът да бъде изменен, за да се вземе предвид фактът, че понастоящем Сърбия и Черна гора са две независими държави.

(5)

Регламентът обхваща партньорствата за присъединяване, както и европейските партньорства. Следователно това трябва да се вземе предвид в целия текст,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 533/2004 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Установят се европейски партньорства с Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия, включително Косово, както е определено в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г. (наричани по-долу „партньорите“). Европейските партньорства осигуряват рамка, обхващаща приоритетите, установени в резултат от анализа на ситуацията на всеки партньор и върху които трябва да бъде съсредоточена подготовката за по-нататъшна интеграция в Европейския съюз в светлината на критериите, формулирани от Европейския съвет, и постигнатия напредък в прилагането на процеса на стабилизиране и асоцииране, включително на споразуменията за стабилизиране и асоцииране, когато това е уместно, по-специално в областта на регионалното сътрудничество.“;

2.

Член 1а се заменя със следното:

„Член 1a

Като част от процеса на стабилизиране и асоцииране се установяват партньорства за присъединяване с Хърватия и Бившата югославска република Македония. Партньорствата за присъединяване осигуряват рамка, обхващаща приоритетите, които са установени в резултат от анализа на ситуацията във всяка страна и върху които трябва да бъде съсредоточена подготовката за присъединяване в светлината на критериите от Копенхаген, формулирани от Европейския съвет, и постигнатия напредък в прилагането на процеса на стабилизиране и асоцииране, включително на споразуменията за стабилизиране и асоцииране, сключени с тези страни (3), по-специално в областта на регионалното сътрудничество.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 март 2008 година.

За Съвета

Председател

D. RUPEL


(1)  Становище от 15 януари 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 86, 24.3.2004 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 269/2006 (ОВ L 47, 17.2.2006 г., стр. 7).

(3)  Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Бившата югославска република Македония, от друга страна (ОВ L 84, 20.3.2004 г., стр. 13). Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна (ОВ L 26, 28.1.2005 г., стр. 3).“


15.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 230/2008 НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 14 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

65,0

MA

61,0

TN

129,8

TR

106,6

ZZ

90,6

0707 00 05

JO

178,8

MA

90,4

TR

167,6

ZZ

145,6

0709 90 70

MA

106,1

TR

141,4

ZZ

123,8

0709 90 80

EG

238,6

ZZ

238,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

55,8

MA

54,4

TN

56,9

TR

50,7

ZA

43,3

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

107,9

IL

106,3

SY

105,3

TR

123,0

ZA

147,5

ZZ

118,0

0808 10 80

AR

93,9

BR

85,0

CA

105,3

CL

96,0

CN

96,2

MK

42,9

US

106,8

UY

87,8

ZA

69,5

ZZ

87,0

0808 20 50

AR

79,8

CL

105,1

CN

74,4

ZA

92,5

ZZ

88,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


15.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 231/2008 НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2008 година

за издаване на лицензии за износ на маслиново масло в рамките на тунизийската тарифна квота

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 2000/822/ЕО на Съвета от 22 декември 2000 г. за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Тунис за двустранните мерки за изменение на селскостопанските протоколи към Споразумението за асоцииране Европейска общност/Република Тунис (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 3, параграфи 1 и 2 от Протокол № 1 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна (3), открива тарифна квота с нулево мито за внос на необработено маслиново масло с кодове по КН 1509 10 10 и 1509 10 90, изцяло добито в Тунис и транспортирано директно от тази държава в Общността, в рамките на лимит, предвиден за всяка година.

(2)

Член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1918/2006 на Комисията от 20 декември 2006 г. за откриване и управление на тарифните квоти за маслиново масло с произход от Тунис (4) предвижда също месечен лимит за количеството, за което ще се издават лицензии.

(3)

Подадени са заявления до компетентните органи в съответствие с член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1918/2006 за издаване на лицензии за внос за общо количество, което надвишава лимита от 4 000 тона, предвиден за месец март.

(4)

При тези обстоятелства Комисията следва да определи коефициент на отпускане, който позволява издаването на лицензии пропорционално на наличните количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Заявленията за лицензии за износ, подадени на 10 и 11 март 2008 г., по силата на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1918/2006, се приемат до достигане на 77,057570 % от заявеното количество. Лимитът от 4 000 тона, предвиден за месец март, е достигнат.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 336, 30.12.2000 г., стр. 92.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 97, 30.3.1998 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 84.


15.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 232/2008 НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 382/2005 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1786/2003 на Съвета относно общата организация на пазара на сух фураж

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001, (ЕО) № 1454/2001, (ЕО) 1868/94, (ЕО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71 и (ЕО) № 2529/2001 (1), и по-специално член 71, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (2), и по-специално член 90 и член 194, буква а) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1786/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на сух фураж (3) следва да бъде отменен, считано от 1 април 2008 г., съгласно член 201, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)

В член 86, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда да се отпуска помощ за преработка по отношение на продуктите от сектора на сухия фураж на предприятия, преработващи продукти. Условията, на които следва да отговарят, и задълженията, които трябва да изпълнят тези предприятия, са понастоящем определени в Регламент (ЕО) № 1786/2003 и в правилата за прилагането му, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 382/2005 (4) на Комисията.

(3)

По-специално в член 10 от Регламент (ЕО) № 1786/2003 се предвижда за преработвателните предприятия освен останалите и задължението да водят отчети за складовите запаси. В член 12 от горепосочения регламент се определя информацията, която да бъде указана в договорите, предвидени в член 86, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и в член 13 от Регламент (ЕО) № 1786/2003 се предвижда, че държавите-членки следва да въведат система за контрол.

(4)

Тези условия и задължения не са включени в Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(5)

С цел да се позволи на сектора на сухия фураж да продължи да функционира правилно и в интерес на яснотата и рационализирането, тези условия и задължения следва да бъдат определени в Регламент (ЕО) № 382/2005.

(6)

За получаване на правото за ползване на помощта в някои случаи се изисква сключването на договор между производителите и преработвателните предприятия. С цел насърчаване на прозрачността на производствената верига и за улесняване на важните проверки, някои клаузи в договорите следва да са задължителни.

(7)

По тази причина за получаване на помощта преработвателите следва да бъдат задължени да водят отчети за складовите запаси, предоставящи необходимата информация за проверка на правото на помощ, и да предоставят всички други необходими документи.

(8)

Когато няма договор между производители и преработвателни предприятия, последните трябва да набавят друга информация, позволяваща проверката на правото на помощ.

(9)

Регламент (ЕО) № 382/2005 следва да бъде съответно изменен.

(10)

В съответствие с член 33, параграф 2, буква д) държавите-членки следва да съобщават на Комисията освен другото и промените в площите, засети с бобови и други зелени фуражи. С цел да се направи тази разпоредба по-прецизна, следва да се уточни, че засегнатите площи са тези, чиято продукция е била през предишната пазарна година обект на преработка с оглед получаването на помощ съгласно член 88 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 382/2005 се изменя, както следва:

1.

Член 12 се заменя със следния текст:

„Член 12

Отчитане на складовите запаси на преработвателните предприятия

1.   Помощта по член 86, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (5) се отпуска единствено на предприятия, преработващи продуктите, изброени в част IV от приложение I към горепосочения регламент, които отговарят на следните условия:

а)

водят отчети за складовите запаси, съдържащи поне следната информация:

i)

количествата зелен фураж и при необходимост преработения изсушен на слънце фураж; все пак, когато определени обстоятелства в предприятието го изискват, количествата могат да бъдат изчислени на базата на засетите площи;

ii)

количествата произведен сух фураж и количествата, както и качеството им, напускащи преработвателя;

б)

представят всякакви други придружаващи документи, необходими за проверка на правото на помощ.

2.   Отчетите за складовите запаси на преработвателните предприятия, предвидени в параграф 1, се водят заедно със счетоводните документи на предприятието и позволяват ежедневното проследяване на:

а)

количествата продукти, влизащи в предприятието за сушене и/или мелене, като отбелязват по отношение на всяка партида:

i)

датата на влизане,

ii)

количеството,

iii)

вида или видовете, посочени в част IV от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007, предназначен за сушене фураж и, ако е приложимо, сушен на слънце фураж,

iv)

съдържанието на влага във фуража, предназначен за сушене,

v)

референциите на договора и/или декларацията за доставка, предвидени в член 14 или 15 от настоящия регламент;

б)

произведените количества продукция и количеството на всички използвани в производството добавки;

в)

напускащите предприятието количества продукция и за всяка партида — датата на напускане на предприятието и измереното съдържание на влага и протеини;

г)

количествата сух фураж, за които преработвателното предприятие вече е получило помощи и които са влезли за пръв път или повторно на територията на предприятието;

д)

запасите от сух фураж към края на всяка пазарна година;

е)

продуктите, които са смесени със сушените и/или смлените от предприятието фуражи или са добавени към тях, като се посочват видът и названието на тези продукти, общото азотно съдържание в сухото им вещество, както и степента на тяхното интегриране в крайния продукт.

3.   Преработвателните предприятия водят отделни отчети за складовите запаси от всички видове сух фураж, предвидени в част IV от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

4.   Ако преработвателното предприятие също суши или преработва продукти, различни от сухия фураж, то води отделни отчети за складовите си запаси — резултат от тези други процеси за сушене или преработка.

2.

Член 14 се заменя със следния текст:

„Член 14

Договори

1.   Всеки от договорите, посочени в член 86, параграф 1, букви а) и в) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, включва, по-специално:

а)

цената, която се заплаща на производителя на зелен фураж или, ако е уместно, изсушен на слънце фураж;

б)

района, от който растителната култура се доставя на преработвателя;

в)

условията на доставка и плащане;

г)

имената и адресите на страните по договора;

д)

датата на сключване;

е)

съответната пазарна година;

ж)

вида или видовете на предназначените за преработка фуражи и прогнозните им количества;

з)

идентификация на земеделския/те парцел/и, в който/ито се отглеждат предназначените за преработка фуражи, с препратка към единното искане за получаване на помощи, в което въпросните парцели са били декларирани в съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004, както и, ако договорът е сключен или декларацията за доставка е попълнена преди датата на подаването на единното искане за получаване на помощи, ангажимент да се декларират тези парцели в единното искане за получаване на помощи.

2.   Ако преработвателното предприятие изпълнява договор за специална поръчка за преработка на фураж, както е предвидено в член 86, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, сключен с независим производител или с един или повече от неговите собствени членове, в договора се посочва също така следното:

а)

готовият продукт, който ще бъде доставен;

б)

разходите, които ще се заплатят от производителя.“

3.

В глава 5 се добавя следният член 22а:

„Член 22а

Система за инспекции

1.   Държавите-членки въвеждат система за инспекции, за да проверяват за всяко преработвателно предприятие дали:

а)

спазва условията, определени в членове 1, 3 и 86—89 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и членове 12 и 14 от настоящия регламент;

б)

количествата, посочени в исканията за отпускане на помощ, са количествата сух фураж с минимално качество, който напуска преработвателното предприятие.

2.   При напускане на преработвателното предприятие сухият фураж се претегля и се взимат проби.

3.   Преди приемане на разпоредби за прилагането на параграф 1 държавите-членки съобщават тези разпоредби на Комисията.“

4.

В член 33, параграф 2 буква д) се заменя със следния текст:

„д)

не по-късно от 31 май всяка година, чрез представяне на пълна документация относно използваната в производството на сух фураж енергия, в съответствие с приложение I към настоящия регламент, както и относно промените в площите, засети с бобови и други зелени фуражи, предназначени за преработка съгласно член 86, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, в съответствие с приложение II към настоящия регламент, по време на предходната пазарна година;“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 март 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 146/2008 (ОВ L 46, 21.2.2008 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 114. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 456/2006 (ОВ L 82, 21.3.2006 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 61, 8.3.2005 г., стр. 4. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1388/2007 (ОВ L 310, 28.11.2007 г., стр. 3).

(5)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.“


15.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 233/2008 НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2008 година

за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 март 2008 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазарите в областта на житните култури (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета относно митата за внос в сектора за зърнените храни (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на семена, различни от хибридни, и ex 1007, с изключение на различни от хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 2 от същия член, редовно се определят представителни цени CIF за продуктите, посочени в параграф 2.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96 цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 4 от същия регламент.

(4)

Уместно е да се определят вносни мита за периода, започващ от 16 март 2008 година, които да са приложими до влизането в сила на ново определяне.

(5)

Освен това, съгласно Регламент (ЕО) № 1/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за временна отмяна на митата за внос на някои зърнени култури за 2007/2008 пазарна година (3), прилагането на някои мита, определени в настоящия регламент, се отменя,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 16 март 2008 година вносните мита в сектора на житните култури, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета, се определят в приложение I към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 735/2007 (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 6). Регламент (ЕО) № 1784/2003 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1816/2005 (ОВ L 292, 8.11.2005 г., стр. 5).

(3)  ОВ L 1, 4.1.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003, приложими от 16 март 2008 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00 (3)

със средно качество

0,00 (3)

с ниско качество

0,00 (3)

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00 (3)

1002 00 00

РЪЖ

0,00 (3)

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

0,00 (3)

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00 (3)


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.

(3)  Съгласно Регламент (ЕО) № 1/2008 прилагането на това мито се отменя.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

29.2.2008-13.3.2008

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

364,10

144,71

Цена CAF САЩ

446,78

436,78

416,78

176,70

Премия за Залива

95,51

10,40

Премия за Големите езера

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

43,76 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

36,26 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

15.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/13


РЕШЕНИЕ № 234/2008/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за създаване на Европейски статистически консултативен комитет и за отмяна на Решение 91/116/ЕИО на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Провеждането на консултации с потребители и производители на статистическа информация, както и с респондентите в рамките на проучвания за получаване на такава информация, е наложително с оглед подготвянето и разработването на общностна политика в областта на статистическата информация.

(2)

Европейският консултативен комитет за статистическа информация в икономическата и социалната област, създаден с Решение 91/116/ЕИО на Съвета (3), понастоящем подпомага Съвета и Комисията при координирането на целите на общностната политика в областта на статистическата информация съобразно потребностите на ползвателите и разходите на доставчиците и производителите на информация.

(3)

Въпреки полезността на Европейския консултативен комитет за статистическа информация в икономическата и социалната област, настъпилите в Общността промени, и най-вече увеличаването на броя на държавите-членки до 27 изискват да бъдат направени промени по отношение на неговите роля, мандат, състав и процедури. С оглед на по-голямата яснота е целесъобразно този комитет да бъде заменен с нов Европейски статистически консултативен комитет („Комитетът“).

(4)

Комитетът следва да допринесе за тясното сътрудничество в процеса на планиране на програмата с цел да се подобри управлението на европейската статистическа система и да се повиши качеството на общностната статистика. За тази цел следва да се поддържа тясно сътрудничество със Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (4), и с Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс, създаден с Решение 91/115/ЕИО на Съвета (5).

(5)

Следва да се постигне равновесие между необходимостта от съкращаване на броя на членовете, така че Комитетът да може да работи ефикасно в разширената Общност, и необходимостта всички заинтересовани страни в областта на общностната статистика да бъдат представени, както се изисква в заключенията на Съвета от 8 ноември 2005 г.

(6)

Необходимостта от по-добра оценка и равновесие на разходите и приходите, свързани със статистическите нужди на Общността, и от адаптиране и намаляване на тежестта на общностното законодателство в областта на статистиката, така че да се отговори на нарастващото търсене, означава, че Комитетът следва да играе по-голяма роля при изготвянето и изпълнението на статистическата програма на Общността.

(7)

Комитетът следва да канализира препоръки от потребителите, респондентите и производителите на статистическа информация относно целите на общностната политика в областта на статистическата информация.

(8)

Решение 91/116/ЕИО следва да бъде отменено,

РЕШИХА:

Член 1

Европейски статистически консултативен комитет

1.   Създава се Европейски статистически консултативен комитет (наричан по-долу „Комитетът“).

2.   Комитетът оказва съдействие на Европейския парламент, Съвета и Комисията, като гарантира, че потребностите на ползвателите и разходите на доставчиците и производителите на информация са взети предвид при координирането на стратегическите цели и приоритети на общностната политика в областта на статистическата информация.

3.   Това съдействие се оказва във всички области на статистиката, свързани с общностната политика в областта на статистическата информация.

Член 2

Задачи

1.   Комисията се консултира с Комитета в ранен стадий на подготовката на статистическата програма на Общността. Комитетът дава своето становище по-специално по следните въпроси:

а)

значението на статистическата програма на Общността във връзка с изискванията за европейска интеграция и развитие, както са формулирани от общностните институции, националните и регионалните органи, представителите на различните икономически и социални категории и на научните среди;

б)

значението на статистическата програма на Общността за общностните дейности предвид икономическото, социалното и техническото развитие;

в)

равновесието по отношение на приоритети и ресурси между различните области на статистическата програма на Общността, годишната статистическа програма на Комисията и осъществимостта на преразпределяне на приоритетите в рамките на статистическата работа;

г)

адекватността на ресурсите, необходими за изпълнението на статистическата програма на Общността, включително преките разходи на Общността и на националните органи, както и дали обхватът, степента на обстойност и разходите в областта на статистиката на Общността са подходящи с оглед на потребностите на ползвателите;

д)

разходите, свързани с предоставянето на статистическа информация от доставчиците на информация, и възможните начини за намаляване на тежестта за респондентите, по-специално на тежестта за малките и средните предприятия.

2.   Комитетът привлича също така вниманието на Комисията върху области, в които може да се окаже необходимо разработването на нови статистически дейности, и предоставя консултации на Комисията относно начините за повишаване на значимостта на статистиката на Общността за ползвателите, като се вземат предвид разходите на доставчиците и производителите на информация.

Член 3

Връзки с институции на Общността и други органи

1.   По искане на Европейския парламент, Съвета и Комисията Комитетът дава становище по въпроси, свързани с потребностите на ползвателите и разходите на доставчиците на информация във връзка с разработването на общностната политика в областта на статистическата информация, приоритетите на статистическата програма на Общността, оценяването на съществуващите статистики, качеството на информацията и нейното разпространение.

2.   Комитетът дава становище и представя доклади пред Европейския парламент, Съвета и Комисията относно потребностите на ползвателите и разходите на доставчиците на информация при изготвянето и разпространението на общностна статистика, когато сметне това за необходимо за осъществяване на своите задачи.

Комисията представя годишен доклад за начина, по който се е съобразила със становищата на Комитета.

3.   При изпълнението на своите задачи Комитетът си сътрудничи със Статистическия програмен комитет и с Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс. Той редовно информира двата комитета за становищата си относно задачите, предвидени в член 2, и им изпраща становищата и докладите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

4.   Комитетът изгражда връзки с националните съвети на ползвателите на статистическа информация.

Член 4

Състав и процедура на назначаване

1.   Комитетът се състои от 24 членове, както следва:

а)

дванадесет членове се назначават от Комисията след консултация с Европейския парламент и Съвета. Те са независими при изпълнението на функциите си. Предвид номинирането на тези дванадесет членове, всяка държава-членка предоставя на Комисията списък от трима кандидати с доказана квалификация в областта на статистиката. Комисията се стреми да гарантира, че подборът на тези дванадесет членове представлява в еднаква степен ползвателите, респондентите и другите заинтересовани страни в областта на статистиката на Общността (включително научната общност, социалните партньори и гражданското общество). Дванадесетте членове изпълняват своите задължения в лично качество;

б)

единадесет членове се назначават пряко от институциите и органите, към които принадлежат, както следва:

i)

един член, който представлява Европейския парламент,

ii)

един член, който представлява Съвета,

iii)

един член, който представлява Европейския икономически и социален комитет,

iv)

един член, който представлява Комитета на регионите,

v)

един член, който представлява Европейската централна банка,

vi)

двама членове, които представляват Статистическия програмен комитет,

vii)

един член, който представлява Конфедерацията на европейския бизнес (Businesseurope),

viii)

един член, който представлява Европейската конфедерация на профсъюзите,

ix)

един член, който представлява Европейската асоциация на занаятчиите и малките и средните предприятия,

x)

Европейският надзорен орган по защита на данните;

в)

генералният директор на Евростат е по право член на Комитета без право на глас.

2.   Списъкът на членовете на Комитета се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.

Член 5

Продължителност на мандата

1.   Членовете на Комитета се избират за петгодишен мандат, който може да бъде подновен еднократно. При изтичане на мандата членовете продължават да изпълняват своите задължения до назначаването на заместници или подновяването на мандата.

2.   Ако член на Комитета подаде оставка преди изтичането на неговия мандат, той се замества за оставащия срок от член, който се назначава съгласно процедурата по член 4.

Член 6

Структура и дейност

1.   Комитетът избира председател измежду членовете, назначени от Комисията. Председателят се избира за петгодишен мандат, който може да бъде подновен еднократно.

2.   Председателят свиква Комитета най-малко веднъж годишно или по собствена инициатива, или по искане на най-малко една трета от членовете.

3.   При изготвянето на становища по статистически въпроси от особена сложност Комитетът може, като действа съгласувано с Комисията, да създаде временни работни групи, председателствани от член на Комитета. Всяка работна група се състои от експерти, като се поддържа равновесие по отношение на техния професионален опит и географско разпределение. Председателите на тези работни групи представят резултатите от тяхната работа под формата на доклад на заседание на Комитета.

4.   С оглед на изпълнението на задачите си Комитетът може да провежда проучвания и семинари.

5.   Представители на всички заинтересовани служби на Комисията могат да участват в заседанията на Комитета и работните групи в качеството на наблюдатели.

Председателят може да разреши на други наблюдатели да присъстват на заседанията на Комитета.

6.   Комисията осигурява секретарски услуги на Комитета и на работните групи.

7.   Разходите на Комитета се включват в бюджетните прогнози на Комисията.

Член 7

Процедури за вземане на решение

Вътрешният процедурен правилник на комитета определя подробно процедурите за вземане на решение.

Член 8

Поверителност

Без да се засяга член 287 от Договора, членовете на Комитета са длъжни да не разкриват информация, до която са получили достъп в хода на работата на Комитета или на работните групи, ако Комисията ги информира, че такава информация основателно има поверителен характер или че искането за становище или повдигнатият въпрос биха довели до разкриване на такава поверителна информация.

Член 9

Вътрешен процедурен правилник

Комитетът приема свой процедурен правилник след консултация с Комисията. Процедурният правилник се предоставя за сведение на Европейския парламент и на Съвета.

Член 10

Отмяна

Решение 91/116/ЕИО се отменя.

Член 11

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 15 юни 2008 година.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 97, 28.4.2007 г., стр. 1.

(2)  Становище на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 февруари 2008 г.

(3)  ОВ L 59, 6.3.1991 г., стр. 21. Решение, изменено с Решение 97/255/ЕО (ОВ L 102, 19.4.1997 г., стр. 32).

(4)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(5)  ОВ L 59, 6.3.1991 г., стр. 19. Решение, заменено с Решение 2006/856/ЕО (ОВ L 332, 30.11.2006 г., стр. 21).


15.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/17


РЕШЕНИЕ № 235/2008/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за създаване на Европейски консултативен съвет за статистическо управление

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Необходимостта от установяване на общоевропейски стандарти за независимост, интегритет и отчетност на националните и общностните статистически органи стана причина Статистическият програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (2), единодушно да одобри, на заседание на 24 февруари 2005 г., Европейски кодекс за дейността на статистиката (наричан по-долу „кодекс за дейността“), така както е представен в препоръка на Комисията от 25 май 2005 г. относно независимостта, интегритета и отчетността на националните и общностните статистически органи.

(2)

Кодексът за дейността има двояка цел: от една страна, да повиши доверието в статистическите органи, като предлага институционални и организационни мерки, и от друга страна, да подобри качеството на произвежданите от тях статистически данни.

(3)

В съобщението си от 25 май 2005 г. до Европейския парламент и до Съвета относно независимостта, интегритета и отчетността на националните и общностните статистически органи Комисията признава ползата от външен консултативен орган, който би могъл да играе активна роля при надзора на прилагането на кодекса за дейността от европейската статистическа система като цяло. В препоръката си от 25 май 2005 г. Комисията заяви, че има намерение да обмисли предложение за създаване на подобен външен консултативен орган.

(4)

На 8 ноември 2005 г. Съветът заключи, че нов консултативен орган на високо равнище би повишил независимостта, интегритета и отчетността на Комисията (Евростат), а също така и на европейската статистическа система в контекста на партньорска оценка на прилагането на кодекса за дейността. Съветът препоръча консултативният орган да представлява малка група независими лица, назначени въз основа на тяхната компетентност.

(5)

Членовете на консултативния орган следва да притежават допълващ се набор от умения и опит, като включват например представители на академичната общност и лица с национален и/или международен професионален опит в областта на статистиката.

(6)

Консултативният орган следва да установи механизъм за оценка по отношение на Комисията (Евростат) относно прилагането на кодекса за дейността, който да е аналогичен на партньорския контрол на националните статистически служби.

(7)

Установяването на диалог относно кодекса за дейността със Статистическия програмен комитет и Европейския статистически консултативен комитет, създаден с Решение № 234/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), както и със заинтересованите органи в държавите-членки следва да бъде насърчавано, когато е подходящо.

(8)

Затова следва да бъде създаден консултативен съвет и да бъдат определени задачите и структурата му, без да се засягат разпоредбите на член 5 от Протокола относно Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка,

РЕШИХА:

Член 1

Консултативен съвет

Създава се Европейски консултативен съвет за статистическо управление (наричан по-долу „консултативен съвет“). Целта на консултативния съвет е да предоставя независим общ преглед на европейската статистическа система по отношение на прилагането на Европейския кодекс за дейността на статистиката (наричан по-долу „кодекс за дейността“).

Член 2

Задачи

1.   Задачите на консултативния съвет са да:

а)

изготвя годишен доклад за Европейския парламент и за Съвета относно прилагането на кодекса за дейността, доколкото същият се отнася за Комисията (Евростат), и да изпраща този доклад на Комисията, преди да го представи на Европейския парламент и на Съвета;

б)

включва в годишния доклад оценка на прилагането на кодекса за дейността в европейската статистическа система като цяло;

в)

предоставя на Комисията консултации относно подходящи мерки за улесняване прилагането на кодекса за дейността, доколкото същият се отнася за Комисията (Евростат) и европейската статистическа система като цяло;

г)

предоставя на Комисията (Евростат) консултации относно осигуряването на информация за кодекса за дейността на ползвателите и доставчиците на данни;

д)

предоставя на Комисията (Евростат) и Статистическия програмен комитет консултации относно осъвременяването на кодекса за дейността.

2.   Консултативният съвет може да предоставя консултации на Комисията и дава отговор на въпроси, свързани с доверието на ползвателите в европейската статистика, в съответствие с определените в параграф 1 задачи.

Член 3

Състав на консултативния съвет

1.   Консултативният съвет се състои от седем членове, включително неговия председател. Членовете на консултативния съвет са независими при изпълнението на функциите си. Комисията (Евростат) участва на заседанията на консултативния съвет в качеството на наблюдател.

2.   Членовете на консултативния съвет се подбират от средите на експерти, притежаващи изключително висока компетентност в областта на статистиката, изпълняват своите задължения в лично качество и подборът им се извършва, за да бъде предоставен набор от допълващи се умения и опит.

3.   Съветът подбира председателя на консултативния съвет, а Европейският парламент одобрява неговата кандидатура след консултации с Комисията.

Председателят не може да бъде действащ служител в национална статистическа служба или в Комисията и не може да е заемал подобна длъжност през последните две години преди неговото назначаване.

Европейският парламент и Съветът след консултации с Комисията назначават по трима членове на консултативния съвет.

4.   Мандатът на председателя и на членовете на консултативния съвет е три години и може да бъде подновен еднократно.

5.   Ако член на консултативния съвет подаде оставка преди изтичането на неговия мандат, той се заменя от нов член, който се назначава съгласно разпоредбите на настоящия член за пълен мандат.

Член 4

Процедури

1.   Консултативният съвет приема свой процедурен правилник, който се оповестява публично.

2.   Годишният доклад на консултативния съвет, посочен в член 2, параграф 1, буква а), се оповестява публично след представянето му на Европейския парламент и на Съвета. Освен това консултативният съвет може да вземе решение за публикуване на всяко заключение, частично заключение или работен документ, при условие че същите са били предварително съобщени на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (Евростат) или на друг участващ орган, с подходяща възможност за отговор.

3.   Без да се засяга член 287 от Договора, членовете на консултативния съвет са длъжни да не разкриват информация, до която са получили достъп в хода на неговата работа, ако Комисията ги информира, че такава информация основателно има поверителен характер или че искането за становище или повдигнатият въпрос биха довели до разкриване на такава поверителна информация.

4.   Консултативният съвет се подпомага от секретариат, който се предоставя от Комисията, но трябва да действа независимо от нея. Секретарят се назначава от Комисията след консултации с консултативния съвет. Секретарят действа по указания на консултативния съвет.

5.   Разходите за консултативния съвет се включват в бюджетните прогнози на Комисията.

Член 5

Три години след създаването на консултативния съвет се извършва преразглеждане на неговите роля и ефективност.

Член 6

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  Становище на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 февруари 2008 г.

(2)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(3)  Вж. стр. 13 от настоящия брой на Официален вестник.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

15.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/20


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 18 февруари 2008 година

за сключване на протоколи за изменение на споразуменията за някои аспекти на въздухоплавателните услуги между Европейската общност и съответно правителството на Грузия, Република Ливан, Малдивската република, Република Молдова, правителството на Република Сингапур и Източна република Уругвай за отчитане присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

(2008/224/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид Акта за присъединяване от 2005 г., и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Република България и Румъния, всяка поотделно, подписаха с Грузия двустранно споразумение относно услуги за въздушен превоз съответно на 19 януари 1995 г. и на 26 март 1996 г.

(2)

Споразумението между Европейската общност и правителството на Грузия за някои аспекти на въздухоплавателните услуги (2) бе подписано в Брюксел на 3 май 2006 г.

(3)

Република България и Румъния, всяка поотделно, подписаха с Република Ливан двустранно споразумение относно услуги за въздушен превоз съответно на 17 февруари 1967 г. и на 25 февруари 1967 г.

(4)

Споразумението между Европейската общност и Република Ливан за някои аспекти на въздухоплавателните услуги (3) бе подписано в Бейрут на 7 юли 2006 г.

(5)

Република България подписа двустранно споразумение относно услуги за въздушен превоз с Малдивската република в Мале на 13 август 2006 г.

(6)

Споразумението между Европейската общност и Малдивската република за някои аспекти на въздухоплавателните услуги (4) бе подписано в Брюксел на 21 септември 2006 г.

(7)

Република България и Румъния, всяка поотделно, подписаха с Република Молдова двустранно споразумение относно услугите за въздушен превоз съответно на 17 април 1996 г. и на 28 юни 1993 г.

(8)

Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за някои аспекти на въздухоплавателните услуги (5) бе подписано в Брюксел на 11 април 2006 г.

(9)

Република България и Румъния, всяка поотделно, подписаха с Република Сингапур двустранно споразумение относно услуги за въздушен превоз съответно на 28 ноември 1969 г. и на 11 януари 1978 г.

(10)

Споразумението между Европейската общност и правителството на Република Сингапур за някои аспекти на въздухоплавателните услуги (6) бе подписано в Люксембург на 9 юни 2006 г.

(11)

Румъния подписа с Източна република Уругвай двустранно споразумение относно услуги за въздушен транспорт на 31 май 1996 г. в Букурещ.

(12)

Споразумението между Европейската общност и Източна република Уругвай за някои аспекти на въздухоплавателните услуги (7) бе подписано в Монтевидео на 3 ноември 2006 г.

(13)

Договорът за присъединяване от 2005 г. бе подписан в Люксембург на 25 април 2005 г. и влезе в сила на 1 януари 2007 г.

(14)

Протокол за изменение на приложения I и II към всяко от посочените по-горе споразумения между Европейската общност и съответните държави е необходим, за да отчете присъединяването на двете нови държави-членки.

(15)

Преговорите се основават на мандата за преговори, предоставен на Комисията от Съвета на 5 юни 2003 г.

(16)

Вследствие на това протоколите следва да се сключат от името на Общността,

РЕШИ:

Член 1

Следните протоколи се одобряват от името на Общността:

Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и правителството на Грузия за някои аспекти на въздухоплавателните услуги;

Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Ливан за някои аспекти на въздухоплавателните услуги;

Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Малдивската република за някои аспекти на въздухоплавателните услуги;

Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за някои аспекти на въздухоплавателните услуги;

Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и правителството на Република Сингапур за някои аспекти на въздухоплавателните услуги;

Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Източна република Уругвай за някои аспекти на въздухоплавателните услуги.

Текстът на протоколите е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета от името на Общността отправя нотификацията, предвидена в член 3 на всеки от протоколите.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 2008 година.

За Съвета

Председател

D. RUPEL


(1)  Становище на Европейския парламент от 11 декември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 215, 5.8.2006 г., стр. 17.

(4)  ОВ L 286, 17.10.2006 г., стр. 20.

(5)  ОВ L 126, 13.5.2006 г., стр. 24.

(6)  ОВ L 243, 6.9.2006 г., стр. 22.

(7)  ОВ L 330, 28.11.2006 г., стр. 19.


ПРОТОКОЛ

за изменение на Споразумението между Европейската общност и правителството на Грузия за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

от една страна, и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ГРУЗИЯ,

от друга страна

(наричани по-долу „страните“),

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД споразуменията между Република България и Румъния, и Грузия, подписани съответно на 19 януари 1995 г. в София и на 26 март 1996 г. в Тбилиси,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската общност и правителството на Грузия за някои аспекти на въздухоплавателните услуги, подписано в Брюксел на 3 май 2006 г. (наричано по-долу „хоризонталното споразумение“),

КАТО ОТЧЕТОХА присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз и следователно към Общността на 1 януари 2007 г.,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

В приложение I, буква а) към хоризонталното споразумение след реда относно Австрия и Нидерландия се създават следните тирета, съответно:

„—

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Грузия относно услуги за въздушен превоз, съставено в София на 19 януари 1995 г., наричано по-долу „Споразумението Грузия—България“ в приложение II.“;

„—

Споразумение между правителството на Румъния и правителството на Грузия относно услуги за въздушен превоз, съставено в Тбилиси на 26 март 1996 г., наричано по-долу „Споразумението Грузия—Румъния“ в приложение II.“

Член 2

В приложение II към хоризонталното споразумение след редовете относно „Споразумението Грузия—Белгия“ и „Споразумението Грузия—Полша“ се създават следните тирета, съответно:

а)

в буква а) „Определяне от държава-членка“:

„—

член 3, параграф 5 от Споразумението Грузия—България“;

„—

член 3 от Споразумението Грузия—Румъния“;

б)

в буква б) „Отказ, отмяна, временно преустановяване или ограничаване на разрешителни или позволителни“:

„—

член 4, параграф 1, буква a) от Споразумението Грузия—България“;

„—

член 4, параграф 1, буква a) от Споразумението Грузия—Румъния“;

в)

в буква г) „Данъчно облагане на авиационното гориво“:

„—

член 5 от Споразумението Грузия—България“;

„—

член 9 от Споразумението Грузия—Румъния“;

г)

в буква д) „Тарифи за превоз в рамките на Европейската общност“:

„—

член 6 от Споразумението Грузия—България“;

„—

член 8 от Споразумението Грузия—Румъния“.

Член 3

Настоящият протокол влиза в сила, когато страните са се информирали взаимно в писмена форма за приключването на съответните вътрешни процедури, необходими за неговото влизане в сила.

Член 4

Настоящият протокол е съставен на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и грузински език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.


ПРОТОКОЛ

за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Ливан за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

от една страна, и

РЕПУБЛИКА ЛИВАН,

от друга страна

(наричани по-долу „страните“),

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД споразуменията между Република България и Румъния, и Република Ливан, подписани съответно на 17 февруари 1967 г. в Бейрут и на 25 февруари 1967 г. в Бейрут,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската общност и Република Ливан за някои аспекти на въздухоплавателните услуги, подписано в Бейрут на 7 юли 2006 г. (наричано по-долу „хоризонталното споразумение“),

КАТО ОТЧЕТОХА присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз и следователно към Общността на 1 януари 2007 г.,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

В приложение I, буква a) към хоризонталното споразумение след редовете относно Белгия и Полша се създават следните тирета, съответно:

„—

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Ливан относно услуги за въздушен превоз, съставено в Бейрут на 17 февруари 1967 г. (наричано по-долу „Споразумението Ливан—България“);“;

„—

Споразумение между правителството на Социалистическа република Румъния и правителството на Република Ливан относно услуги за въздушен превоз, съставено в Бейрут на 25 февруари 1967 г. (наричано по-долу „Споразумението Ливан—Румъния“);“.

Член 2

В приложение II към хоризонталното споразумение след редовете относно „Споразумението Ливан—Белгия“ и „Споразумението Ливан—Полша“ се създават следните тирета, съответно:

а)

в буква a) „Определяне от държава-членка“:

„—

член 3 от Споразумението Ливан—България;“;

„—

член 3 от Споразумението Ливан—Румъния;“;

б)

в буква б) „Отказ, отмяна, временно преустановяване или ограничаване на разрешителни или позволителни“:

„—

член 3 от Споразумението Ливан—България;“;

„—

член 3 от Споразумението Ливан—Румъния;“;

в)

в буква г) „Данъчно облагане на авиационното гориво“:

„—

член 6 от Споразумението Ливан—България;“;

„—

член 8 от Споразумението Ливан—Румъния;“;

г)

в буква д) „Тарифи за превоз в рамките на Европейската общност“:

„—

член 10 от Споразумението Ливан—България;“;

„—

член 9 от Споразумението Ливан—Румъния;“.

Член 3

Настоящият протокол влиза в сила, когато страните са се информирали взаимно в писмена форма за приключването на съответните вътрешни процедури, необходими за неговото влизане в сила.

Член 4

Настоящият протокол е съставен на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и арабски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.


ПРОТОКОЛ

за изменение на Споразумението между Европейската общност и Малдивската република за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

от една страна, и

МАЛДИВСКАТА РЕПУБЛИКА,

от друга страна,

наричани по-долу „страните“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Република България и Малдивската република, подписано на 13 август 1996 г. в Мале,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската общност и Малдивската република за някои аспекти на въздухоплавателните услуги, подписано в Брюксел на 21 септември 2006 г. (наричано по-долу „хоризонталното споразумение“),

КАТО ОТЧЕТОХА присъединяването на Република България към Европейския съюз и следователно към Общността на 1 януари 2007 г.,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

В приложение I, буква a) към хоризонталното споразумение след реда относно Австрия се създава следното тире:

„—

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Малдивската република относно услуги за въздушен превоз, съставено в Мале на 13 август 2006 г., наричано по-долу в приложение II „Споразумението Малдиви—България“;“.

Член 2

В приложение II към хоризонталното споразумение след реда относно „Споразумението Малдиви—Австрия“ се създават следните тирета:

а)

в буква a) „Определяне от държава-членка“:

„—

член 3, параграф 1 от Споразумението Малдиви—България;“

б)

в буква б) „Отказ, отмяна, временно преустановяване или ограничаване на разрешителни или позволителни“:

„—

член 4, параграф 1, буква a) от Споразумението Малдиви—България;“

в)

в буква г) „Данъчно облагане на авиационното гориво“:

„—

член 7 от Споразумението Малдиви—България;“

г)

в буква д) „Тарифи за превоз в рамките на Европейската общност“:

„—

член 9 от Споразумението Малдиви—България;“.

Член 3

Настоящият протокол влиза в сила, когато страните са се информирали взаимно в писмена форма за приключването на съответните вътрешни процедури, необходими за неговото влизане в сила.

Член 4

Настоящият протокол е съставен на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и малдивски дхивехи език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.


ПРОТОКОЛ

за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

от една страна, и

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА,

от друга страна

(наричани по-долу „страните“),

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД споразуменията между България и Румъния, и Република Молдова, подписани съответно на 17 април 1996 г. в София и на 28 юни 1993 г. в Кишинеу,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за някои аспекти на въздухоплавателните услуги, подписано на 11 април 2006 г. в Брюксел (наричано по-долу „хоризонталното споразумение“),

КАТО ОТЧЕТОХА присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз и следователно към Общността на 1 януари 2007 г.,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

В приложение I, буква a) към хоризонталното споразумение, след реда относно Австрия и Полша се създават съответно следните тирета:

„—

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Молдова относно услугите за въздушен превоз между и извън съответните им граници, подписано в София на 17 април 1996 г. (наричано по-долу „Споразумението Молдова—България“);“

„—

Споразумение между правителството на Румъния и правителството на Република Молдова относно услуги за въздушен превоз, подписано в Кишинеу на 28 юни 1993 г., изменено с допълнителния протокол, подписан в Букурещ на 31 януари 2003 г., последно изменено чрез размяна на ноти, датирани 5 май 2004 г. и съответно 12 май 2004 г. (наричано по-долу „Споразумението Молдова—Румъния“);“.

Член 2

В приложение II към хоризонталното споразумение след редовете относно „Споразумението Молдова—Австрия“ и „Споразумението Молдова—Полша“ се създават съответно следните тирета:

а)

в буква a) „Определяне от държава-членка“:

„—

член 3, параграф 5 от Споразумението Молдова—България;“

„—

член 3 от Споразумението Молдова—Румъния;“

б)

в буква б) „Отказ, отмяна, временно преустановяване или ограничаване на разрешителни или позволителни“:

„—

член 4, параграф 1, буква a) от Споразумението Молдова—България;“

„—

член 4, параграф 1, буква a) от Споразумението Молдова—Румъния;“

в)

в буква г) „Данъчно облагане на авиационното гориво“:

„—

член 7 от Споразумението Молдова—България;“

„—

член 9 от Споразумението Молдова—Румъния;“

г)

в буква д) „Тарифи за превоз в рамките на Европейската общност“:

„—

член 9 от Споразумението Молдова—България;“

„—

член 8 от Споразумението Молдова—Румъния;“.

Член 3

Настоящият протокол влиза в сила, когато страните са се информирали взаимно в писмена форма за приключването на съответните вътрешни процедури, необходими за неговото влизане в сила.

Член 4

Настоящият протокол е съставен на официалните езици на страните, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.


ПРОТОКОЛ

за изменение на Споразумението между Европейската общност и правителството на Република Сингапур за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

от една страна, и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СИНГАПУР,

от друга страна

(наричани по-долу „страните“),

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД споразуменията между Република България и Румъния, и правителството на Република Сингапур, подписани съответно на 28 ноември 1969 г. в Сингапур и на 11 януари 1978 г. в Сингапур,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската общност и правителството на Република Сингапур за някои аспекти на въздухоплавателните услуги, подписано в Люксембург на 9 юни 2006 г. (наричано по-долу „хоризонталното споразумение“),

КАТО ОТЧЕТОХА присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз и следователно към Общността на 1 януари 2007 г.,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

В приложение I, буква a) към хоризонталното споразумение се създават следните тирета:

„—

Споразумение между правителството на Република Сингапур и правителството на Народна република България относно услуги за въздушен превоз между и извън съответните им граници, съставено в Сингапур на 28 ноември 1969 г. (наричано по-долу „Споразумението Сингапур—България“);“;

„—

Споразумение между правителството на Социалистическа република Румъния и правителството на Република Сингапур относно услуги за въздушен превоз, съставено в Сингапур на 11 януари 1978 г. (наричано по-долу „Споразумението Сингапур—Румъния“);“.

Член 2

В приложение II към хоризонталното споразумение след редовете относно „Споразумението Сингапур—Белгия“ и „Споразумението Сингапур—Португалия“ се създават съответно следните тирета:

а)

в буква a) „Определяне от държава-членка“:

„—

член 3 от Споразумението Сингапур—България;“;

„—

член 3 от Споразумението Сингапур—Румъния;“;

б)

в буква б) „Отказ, отмяна, временно преустановяване или ограничаване на разрешителни или позволителни“:

„—

член 3 от Споразумението Сингапур—България;“;

„—

член 3 от Споразумението Сингапур—Румъния;“;

в)

в буква д) „Тарифи за превоз в рамките на Европейската общност“:

„—

член 8 от Споразумението Сингапур—България;“;

„—

член 9 от Споразумението Сингапур—Румъния;“.

Член 3

Настоящият протокол влиза в сила, когато страните са се информирали взаимно в писмена форма за приключването на съответните вътрешни процедури, необходими за неговото влизане в сила.

Член 4

Настоящият протокол е съставен на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език. В случай на противоречие текстът на английски език има предимство пред текстовете на другите езици.


ПРОТОКОЛ

за изменение на Споразумението между Европейската общност и Източна република Уругвай за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

от една страна, и

ИЗТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЙ,

от друга страна

(наричани по-долу „страните“),

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Румъния и Източна република Уругвай, подписано в Букурещ на 31 май 1996 г.,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската общност и Източна република Уругвай за някои аспекти на въздухоплавателните услуги, подписано в Монтевидео на 3 ноември 2006 г. (наричано по-долу „хоризонталното споразумение“),

КАТО ОТЧЕТОХА присъединяването на Румъния към Европейския съюз и следователно към Общността на 1 януари 2007 г.,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

В приложение I, буква a) към хоризонталното споразумение след реда относно Португалия се създава следното тире:

„—

Споразумение между правителството на Румъния и правителството на Източна република Уругвай относно услуги за въздушен превоз, съставено в Букурещ на 31 май 1996 г. наричано по-долу в приложение II „Споразумението Уругвай—Румъния“;“.

Член 2

В приложение II към хоризонталното споразумение след редовете относно „Споразумението Уругвай—Португалия“ се създават следните тирета:

а)

в буква a) „Определяне“:

„—

член 3 от Споразумението Уругвай—Румъния;“;

б)

в буква б) „Отказ, отмяна, временно преустановяване или ограничаване на разрешителни или позволителни“:

„—

член 4, параграф 1 от Споразумението Уругвай—Румъния;“;

в)

в буква г) „Данъчно облагане на авиационното гориво“:

„—

член 9 от Споразумението Уругвай—Румъния;“;

г)

в буква д) „Тарифи за превоз в рамките на Европейската общност“:

„—

член 8 от Споразумението Уругвай—Румъния;“.

Член 3

Настоящият протокол влиза в сила, когато страните са се информирали взаимно в писмена форма за приключването на съответните вътрешни процедури, необходими за неговото влизане в сила.

Член 4

Настоящият протокол е съставен на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език. В случай на противоречие текстът на испански език има предимство пред текстовете на другите езици.


Комисия

15.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/32


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2008 година

за изменение на Решение 2006/805/ЕО по отношение на мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическата чума по свинете в Германия

(нотифицирано под номер C(2008) 956)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/225/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2006/805/ЕО на Комисията от 24 ноември 2006 г. относно мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическата чума по свинете в някои държави-членки (3) беше прието по повод появите на класическа чума по свинете в някои държави-членки. Посоченото решение постановява определени мерки за борба с болестта, свързани с класическата чума по свинете в тези държави-членки.

(2)

Германия информира Комисията, че обстановката по отношение на болестта в някои области на федералната провинция North Rhine-Westphalia е значително подобрена. Поради това мерките, предвидени в Решение 2006/805/ЕО, следва да не се прилагат повече по отношение на посочените области.

(3)

За постигане на по-голяма прозрачност на законодателството на Общността списъкът на засегнатите държави-членки или регионите от тях, установен в приложението към Решение 2006/805/ЕО, следва да се замени с текста в приложението към настоящото решение.

(4)

Решение 2006/805/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2006/805/ЕО се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 14 март 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2002/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14).

(2)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 33.

(3)  ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 67. Решение, последно изменено с Решение 2007/862/ЕО (ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 119).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Германия

A.   Rhineland-Palatinate

а)

в окръг Kreis Ahrweiler: общини Adenau и Altenahr;

б)

в Landkreis Vulkaneifel: общини Obere Kyll и Hillesheim, в община Daun селищата Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler и Kirchweiler, в община Kelberg селищата Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath и Welcherath, в община Gerolstein селищата Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm и Rockeskyll, както и град Gerolstein;

в)

в окръг Eifelkreis Bitburg-Prüm: в община Prüm селищата Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim и Weinsheim.

Б.   North Rhine-Westfalia

а)

в окръг Kreis Euskirchen: градовете Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden, в град Euskirchen селищата Billig, Euenheim, Euskirchen (централната част), Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen, общините Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall и Nettersheim;

б)

в окръг Rhein-Sieg-Kreis: в град Meckenheim селищата Ersdorf и Altendorf, в град Rheinbach селищата Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen и Kurtenberg, в община Swisttal селищата Miel и Odendorf.

2.   Франция

Територията на департаментите Bas-Rhin и Moselle, разположена западно от Rhine и канал Rhine Marne, северно от автомагистрала А 4, източно от река Sarre и южно от границата с Германия и общините Holtzheim, Lingolsheim и Eckbolsheim.

ЧАСТ II

1.   Унгария

Територията на област Nógrád и територията на област Pest, разположена северно и източно от р. Дунав, южно от границата със Словакия, западно от границата с област Nógrád и северно от автомагистрала Е 71.

2.   Словакия

Територията на регионалните служби по ветеринарни въпроси и безопасност на храните на Žiar nad Hronom (включваща областите Žiar nad Hronom, Žarnovica и Banská Štiavnica), Zvolen (включваща областите Zvolen, Krupina и Detva), Lučenec (включваща областите Lučenec и Poltár), Veľký Krtíš (включваща областта Veľký Krtíš), Komárno (включваща територията, която се намира на изток от автомагистрала 64, на север от границата с Унгария и на запад от областта Nové Zámky), Nové Zámky (включваща територията, която се намира на изток от областта Komárno и на изток от автомагистрала 64, на юг от автомагистрала 75 и на север от границата с Унгария) и Levice (включваща територията, която се намира на изток от областта Nové Zámky и на изток от автомагистрала 66 (E 77), на юг от автомагистрала 75, на север от границата с Унгария и на запад от областта Veľký Krtíš).

ЧАСТ III

1.   България

Цялата територия на България.“


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

15.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/34


КОМИТЕТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ РЕШЕНИЕ EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2008

от 5 март 2008 година

относно назначаването на ръководител на мисията на Европейския съюз в подкрепа на реформата в областта на сигурността в Република Гвинея-Бисау (EU SSR GUINEA-BISSAU)

(2008/226/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 25, трета алинея от него,

като взе предвид Съвместно действие 2008/112/ОВППС на Съвета от 12 февруари 2008 г. относно мисията на Европейския съюз в подкрепа на реформата в областта на сигурността в Република Гвинея-Бисау (EU SSR GUINEA-BISSAU) (1), и по-специално член 8, параграф 1, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 8, параграф 1, втора алинея от Съвместно действие 2008/112/ОВППС Комитетът по политика и сигурност се оправомощава, в съответствие с член 25 от Договора, да взема съответните решения с цел упражняване на политически контрол и стратегическо ръководство на EU SSR GUINEA BISSAU, включително решението за назначаване на ръководител на мисията.

(2)

Генералният секретар/върховен представител предложи назначаването на г-н Juan Esteban Verástegui за ръководител на EU SSR GUINEA-BISSAU,

РЕШИ:

Член 1

Г-н Juan Esteban Verástegui се назначава за ръководител на мисията на Европейския съюз в подкрепа на реформата в областта на сигурността в Република Гвинея-Бисау, EU SSR GUINEA-BISSAU.

Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня на приемането му.

То се прилага до изтичането на срока на действие на Съвместно действие 2008/112/ОВППС на Съвета.

Съставено в Брюксел на 5 март 2008 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

M. IPAVIC


(1)  ОВ L 40, 14.2.2008 г., стр. 11.