ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 62

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
6 март 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 205/2008 на Комисията от 5 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 206/2008 на Комисията от 5 март 2008 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за внос, подадени в периода от 22 до 29 февруари 2008 г. в рамките на тарифната квота, открита с Регламент (ЕО) № 1002/2007 за ориза с произход от и идващ от Египет

3

 

*

Регламент (ЕО) № 207/2008 на Комисията от 5 март 2008 година за приемане на спецификациите на ad hoc модула от 2009 г. относно навлизането на младите хора на пазара на труда, предвиден в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета ( 1 )

4

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/38/ЕО на Комисията от 5 март 2008 година за съставяне на списък на предназначенията на фуражите със специфични хранителни цели (кодифицирана версия)  ( 1 )

9

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/202/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 януари 2008 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

23

Споразумение между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

24

 

 

IV   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

 

Надзорен орган на ЕАСТ

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 329/05/COL от 20 декември 2005 година за приемане на петдесет и четвърто изменение на процедурните и материалноправните правила в областта на държавните помощи, включително предложениe за подходящи мерки

30

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 320/06/COL от 31 октомври 2006 година за изменение на списъка по точка 39 от част 1, параграф 2 на глава I от приложение I към Споразумението за Европейско икономическо пространство, който съдържа граничните инспекционни пунктове в Исландия и в Норвегия, одобрени за извършване на ветеринарни проверки на живи животни и продукти от животински произход, въведени от трети страни, и за отмяна на Решение 246/06/COL на Надзорния орган на ЕАСТ от 6 септември 2006 г.

44

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

6.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 205/2008 НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 5 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

72,2

MA

52,9

TN

120,5

TR

94,7

ZZ

85,1

0707 00 05

EG

178,8

MA

114,7

TR

177,0

ZZ

156,8

0709 90 70

MA

93,0

TR

116,9

ZZ

105,0

0805 10 20

EG

45,4

IL

54,7

MA

58,3

TN

49,0

TR

62,8

ZZ

54,0

0805 50 10

EG

95,9

IL

109,4

SY

56,4

TR

120,8

ZZ

95,6

0808 10 80

AR

97,3

CA

73,8

CN

92,7

MK

42,4

US

108,1

UY

71,7

ZZ

81,0

0808 20 50

AR

82,4

CL

82,4

CN

60,6

US

123,2

ZA

97,1

ZZ

89,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


6.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 206/2008 НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2008 година

за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за внос, подадени в периода от 22 до 29 февруари 2008 г. в рамките на тарифната квота, открита с Регламент (ЕО) № 1002/2007 за ориза с произход от и идващ от Египет

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1002/2007 на Комисията (3) откри годишна тарифна квота за внос, за пазарна година, в размер на 32 000 тона ориз, попадащ под код по КН 1006, с произход от и идващ от Египет (пореден номер 09.4094).

(2)

От предоставената информация съгласно член 5, буква a) от Регламент (ЕО) № 1002/2007 става ясно, че заявленията, подадени в периода от 22 февруари 2008 г. от 13 часа (брюкселско време) до 29 февруари 2008 г., 13 часа (брюкселско време), в съответствие с член 2, параграф 3 от горепосочения регламент, се отнасят за количества, по-големи от наличните. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се определи коефициентът на разпределение, който ще се прилага към заявените количества.

(3)

Следва да се преустанови и подаването на нови заявления за лицензии за внос по смисъла на Регламент (ЕО) № 1002/2007 до края на текущия квотен период, в съответствие с член 3, параграф 3, първа алинея от горепосочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Заявленията за лицензии за внос на ориз с произход от и идващ от Египет, отнасящи се до квотата по Регламент (ЕО) № 1002/2007, подадени от 22 февруари 2008 г. от 13 часа (брюкселско време) до 29 февруари 2008 г., 13 часа (брюкселско време), са основание за издаване на лицензии за количествата, посочени в заявленията, към които се прилага коефициент на разпределение в размер на 22,728704 %.

2.   Подаването на нови заявления за внос, считано от 29 февруари 2008 г., 13 часа (брюкселско време), се преустановява до края на текущия квотен период.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 1785/2003 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 септември 2008 г.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 226, 30.8.2007 г., стр. 15.


6.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2008 НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2008 година

за приемане на спецификациите на ad hoc модула от 2009 г. относно навлизането на младите хора на пазара на труда, предвиден в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 г. относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейските насоки по заетостта (2) съдържат множество политически насоки, отнасящи се до заетостта на младите хора, като подчертават, че трябва да бъдат положени повече усилия в посока създаване на възможности за заетост на младите хора и намаляване на безработицата сред тях. Тези насоки също така вземат под внимание и целите и показателите, заложени в Европейската стратегия за заетостта от 2003 г., за намаляване на ранното напускане на училище, подобряване на равнищата на образование и даване на „нов старт“ за безработните младежи.

(2)

Образователните показатели са заложени в работната програма „Образование и обучение 2010 г.“, която се прилага от държавите-членки и Комисията (3). Тези показатели служат за наблюдение на подобряването на равнищата на образование, обучението през целия живот и намаляването на броя на рано напускащите училище — цели, насочени към най-добра подготовка на младите хора за техния професионален и социален живот.

(3)

Решение 2006/702/ЕО на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно стратегическите насоки на Общността за сближаване (4) призовава държавите-членки да обърнат специално внимание на „прилагането на Европейския пакт за младежта чрез улесняване на достъпа до работа на младите хора, чрез улесняване на прехода от образование към заетост, което включва професионалната насоченост, подпомагането за завършване на образованието, достъпа до подходящо обучение и стаж“.

(4)

Следователно съществува явна необходимост от цялостен и сравним набор от данни за навлизането на младите хора на пазара на труда с цел наблюдение на напредъка по общите цели на Европейската стратегия за заетостта и на процеса за социално включване.

(5)

Регламент (ЕО) № 384/2005 на Комисията от 7 март 2005 г. за приемане на програма от ad hoc модули за 2007—2009 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (5), вече включва ad hoc модул относно навлизането на младите хора на пазара на труда. Следва да бъде определен списъкът с променливи за този модул

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подробният списък с променливи, които трябва да се съберат през 2009 г. в рамките на ad hoc модула относно навлизането на младите хора на пазара на труда, е изложен в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2008 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1372/2007 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 42).

(2)  Решение на Съвета от 12 юли 2005 г. относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки (2005/600/ЕО), ОВ L 205, 6.8.2005 г., стр. 21.

(3)  Подробна работна програма на Съвета за последващи действия по целите на системите за образование и обучение в Европа (2002/С 142/01), ОВ С 142, 14.6.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 291, 21.10.2006 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 61, 8.3.2005 г., стр. 23. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 341/2006 (ОВ L 55, 25.2.2006 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОУЧВАНЕ НА РАБОТНАТА СИЛА

Спецификации на ad hoc модула за 2009 г. относно навлизането на младите хора на пазара на труда

1.

Обхванати държави-членки и региони: всички.

2.

Променливите се кодират, както следва:

Класифицирането на променливите от Проучването на работната сила в колоната „Филтър“ е в съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 430/2005 на Комисията.


Колона

Код

Описание

Филтър

203

(PARHAT)

 

Най-високо ниво на успешно завършено образование от бащата или майката

Всички на възраст 15—34 години

1

Ниско: ISCED 0, 1, 2 и 3с кратко

2

Средно: ISCED 3-4 (без 3с кратко)

3

Високо: ISCED 5-6

9

Не се прилага (лица на възраст под 15 или над 34 години)

Празно

Без отговор

204-207

PARFOR

 

Държава на раждане на бащата и майката

Всички на възраст 15—34 години

 

(за Германия: гражданство/предишно гражданство на бащата и майката, ако притежават немско гражданство през референтната седмица)

 

За кодиране виж кода на страната по класификацията на ISO

....

4 цифри (баща — първите 2 цифри, майка — последните 2 цифри)

9999

Не се прилага

Празно

Без отговор

208

HATVOC

 

Сфера на най-високата степен на успешно завършено формално образование (HATLEVEL)

Всички на възраст 15—34 години и HATLEVEL=21-43

1

Общо образование

2

Професионално образование, провеждано предимно (или единствено) в училищата

3

Комбинация между професионално образование, провеждано в училищата и на работното място

4

Професионално образование, провеждано предимно на работното място

5

Професионално образование без възможност за разграничение между 2, 3 и 4.

9

Не се прилага

Празно

Без отговор

209-214

STOPDATE

 

Месец и година на напускане на формалното образование за последен път

Всички на възраст 15—34 години и EDUCSTAT=2 и HATLEVEL≠00

Месец и година

999999

Не се прилага

Празно

Без отговор

215

WORKEDUC

 

Работа по време на формалното образование

Всички на възраст 15—34 години

0

Без работа или работа за по-малко от 1 месец в годината

1

Работа (единствено) като част от образователна програма

2

Работа по време на обучение, но извън образователните програми

3

Работа (единствено) по време на прекъсване на обучението

4

Работа като комбинация от 1 и 2

5

Работа като комбинация от 1 и 3

6

Работа като комбинация от 2 и 3

7

Работа като комбинация от 1, 2 и 3

9

Не се прилага

Празно

Без отговор

216-221

JOBSTART

 

Месец и година на започване на първата работа за повече от 3 месеца след напускане на формалното образование за последен път

Кол. 209—214 ≠ 999999 и празно

000000

Никога не е имал работа за повече от 3 месеца

000001

Настоящата месторабота е първата ми месторабота

……

Месец и година

999999

Не се прилага

Празно

Без отговор

222-224

JOBDUR

 

Продължителност на първата работа за повече от 3 месеца (след напускане на формалното образование за последен път)

Кол. 216—221 ≠ 000000 и 000001 и 999999

Брой месеци

999

Не се прилага

Празно

Без отговор

225

FINDMETH

 

Начин за намиране на първата работа за повече от 3 месеца (след напускане на формалното образование за последен път)

Кол. 216—221 ≠ 000000 и 999999

1

Чрез образователна институция

2

Чрез ДСЗ (държавните служби по заетостта)

3

Чрез обяви в пресата или Интернет

4

Подаване (оставяне) на документи за работа при работодателя

5

Чрез роднини и приятели

6

Работа, намерена след предишен опит (летен/студентски труд, чиракуване, стаж, доброволен труд) в същата компания

7

Започване на частен бизнес

8

Други

9

Не се прилага

Празно

Без отговор

226-229

JOBOCC

 

Заемане на първото работно място за повече от 3 месеца (след напускане на формалното образование за последен път)

Кол. 216—221 ≠ 000000 и 000001 и 999999

....

ISCO-88 (COM), кодиран на 3-цифрено или по възможност на 4-цифрено ниво

9999

Не се прилага

Празно

Без отговор

230

JOBCONTR

 

Вид договор на първото работно място за повече от 3 месеца (след напускане на формалното образование за последен път)

Кол. 216—221 ≠ 000000 и 000001 и 999999

1

Самостоятелно заето лице

2

Служител, безсрочен трудов договор на пълно работно време

3

Служител, безсрочен трудов договор на непълно работно време

4

Служител, срочен трудов договор на пълно работно време

5

Служител, срочен трудов договор на непълно работно време

6

Семеен работник

9

Не се прилага

Празно

Без отговор

231

TRANSACT

 

Основна дейност след напускане на формалното образование за последен път и преди започване на първата работа с продължителност повече от 3 месеца

Кол. 209—214 ≠ 999999 и празно и {първа работа, започната повече от 3 месеца след датата, посочена в кол. 209—214 или кол. 216—221 =000000}

1

Служител — работа по срочен договор (до 3 месеца)

2

Задължителна военна служба или общественополезен труд

3

Незает, активно търсещ работа

Незает, не търси активно работа поради:

4

Семейни задължения

5

Участие в неформално образование

6

Доброволни дейности

7

Здравословни проблеми

8

Други причини

9

Не се прилага

Празно

Без отговор

232/237

 

Тегловен фактор за LFS модула за 2009 г. (по избор)

Всички на възраст 15—34 години

0000—9999

Колони 232—235 съдържат цели числа

00—99

Колони 236—237 съдържат десетични знаци

238

(PARNAT)

 

Гражданство по рождение на родителите (по избор)

Всички на възраст 15—34 години

 

За кодиране виж кода на страната по класификацията на ISO

9999

Не се прилага

Празно

Без отговор


ДИРЕКТИВИ

6.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/9


ДИРЕКТИВА 2008/38/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2008 година

за съставяне на списък на предназначенията на фуражите със специфични хранителни цели

(текст от значение за ЕИП)

(кодифицирана версия)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 93/74/ЕИО на Съвета от 13 септември 1993 г. относно фуражите, предназначени за специфични хранителни цели (1), и по-специално член 6, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 94/39/ЕО на Комисията от 25 юли 1994 г. за съставяне на списък на предназначенията на фуражите със специфични хранителни цели (2) е била неколкократно и съществено изменяна (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Директива 93/74/ЕИО предвижда съставяне на списък на предназначението на фуражите със специфични хранителни цели. В този списък следва да се посочат точната употреба, и по-специално конкретната хранителна цел, основните хранителни характеристики, декларациите на данни за вписване върху етикета и при необходимост специфичните указания за вписване върху етикета.

(3)

Някои хранителни цели не могат да бъдат включени на този етап в списъка на предназначенията поради отсъствието на методи на Общността за контрол на енергийната стойност на храните за домашни любимци и на животинските влакна във фуражите. Налага се да се допълва списъкът, след като бъдат приети тези методи.

(4)

Съставеният списък може при необходимост да бъде променян с оглед развитието на научно-техническите познания.

(5)

Предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

(6)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение II, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Държавите-членки изискват фуражите за специфични хранителни цели по смисъла на Директива 93/74/ЕИО да се допускат до търговската мрежа единствено ако предназначенията им са включени в част Б от приложение I към настоящата директива и ако отговарят на условията, определени в съответната част от приложение I.

Държавите-членки следят също така за спазването на разпоредбите в част А „Общи разпоредби“ от приложение I.

Член 2

Директива 94/39/ЕО, изменена с директивите, посочени в приложение II, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се смятат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на 31 юли 2008 г.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2008 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 237, 22.9.1993 г., стр. 23. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 207, 10.8.1994 г., стр. 20. Директива, последно изменена с Директива 2008/4/ЕО (ОВ L 6, 10.1.2008 г., стр. 4).

(3)  Вж. приложение II, част А.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ А

Общи разпоредби

1.

Когато в част Б, колона 2 няколко групи хранителни характеристики са разделени с думите „и/или“, за някои специфични предназначения производителят е свободен да използва една или повече групи основни характеристики за постигане на определеното в колона 1 предназначение. Срещу всеки вариант в колона 4 са посочени съответните изисквания относно данните, които следва да се впишат върху етикета.

2.

Когато група добавки е посочена в част Б, колона 2 или колона 4, прибавената към диетичната храна добавка, съответстваща на определената основна характеристика, следва да е разрешена от Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета (1).

3.

Когато се изисква произходът на съставките или аналитичните компоненти в част Б, колона 4, производителят се задължава да декларира точните данни (напр. специфичното наименование на съставката, животинския вид или частта на животното), за да се прецени дали хранителният продукт отговаря на съответните основни хранителни характеристики.

4.

Когато в част Б, колона 4 се изисква деклариране на вещество, също прието и като добавка, и то се придружава от израза „пълно“, декларираният състав трябва, в зависимост от случая, да се позовава на естествено присъстващото количество, ако не е прибавена никаква добавка, или, чрез дерогация от Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2), на общото количество вещество, естествено присъстващо и прибавено като добавка.

5.

Декларирането, изисквано в част Б, колона 4 с израза „ако са прибавени“, е задължително, ако съставката или добавката е включена или ако количеството им е било увеличено, за да се постигне специфичната хранителна цел.

6.

Декларациите, изисквани в част Б, колона 4 по отношение на аналитичните компоненти и добавките, са от количествено естество.

7.

Препоръчителната продължителност на употреба, посочена в част Б, колона 5, покрива период, в рамките на който специфичната хранителна цел се осъществява при нормални условия. Производителите могат да посочат по-точно продължителността на употреба в рамките на определените граници.

8.

Когато един фураж е с няколко специфични предназначения, всички разпоредби, определени в част Б за всяко отделно предназначение, се спазват.

9.

По отношение да допълнителните фуражи със специфични хранителни цели инструкциите за употреба върху етикета следва да включат и указания за дневната дажба.

ЧАСТ Б

Списък на предназначенията

Специфично предназначение на храната

Основни хранителни характеристики

Вид или категория на животните

Декларирани данни на етикета

Препоръчителна продължителност на употреба

Други указания

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Поддържане на бъбречната функция при хронична бъбречна недостатъчност (3)

Ниско съдържание на фосфор и намалено съдържание на белтъчини, но от високо качество

Кучета и котки

Произход на белтъчините

Калций

Фосфор

Калий

Натрий

Съдържание на основни мастни киселини (ако са добавени)

Първоначално до шест месеца (4)

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване продължителността на употреба“

Да се посочи в упътването:

„Непрекъснато да има вода на разположение“

Разтваряне на фосфатни камъни (5)

Киселинообразуващо действие върху урината, ниско съдържание на магнезий и намалено съдържание на белтъчини, но от високо качество

Кучета

Произход на белтъчините

Калций

Фосфор

Натрий

Магнезий

Калий

Хлориди

Сяра

Вещества, подкиселяващи урината

От пет до дванадесет седмици

Да се посочи в упътването:

„Непрекъснато да има вода на разположение“

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване продължителността на употреба“

Киселинообразуващо въздействие върху урината и ниско съдържание на магнезий

Котки

Калций

Фосфор

Натрий

Магнезий

Калий

Хлориди

Сяра

Пълен таурин

Вещества, подкиселяващи урината

Намаляване на рецидивиращото образуване на фосфатни камъни (5)

Киселинообразуващо действие върху урината и ниско съдържание на магнезий

Кучета и котки

Калций

Фосфор

Натрий

Магнезий

Калий

Хлориди

Сяра

Вещества, подкиселяващи урината

До шест месеца

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„Препоръчва се да се поиска становището на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване продължителността на употреба“

Намаляване на образуването на уратни камъни

Ниско съдържание на пурини и на белтъчини, но с високо качество

Кучета и котки

Произход на белтъчините

До шест месеца, но доживотно приложение в случай на необратимо нарушение на метаболизма на пикочната киселина

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване продължителността на употреба“

Намаляване на образуването на оксалатни камъни

Ниско съдържание на калций, ниско съдържание на витамин D и алкализиращо действие върху урината

Кучета и котки

Фосфор

Калций

Натрий

Магнезий

Калий

Хлориди

Сяра

Пълен витамин D

Хидроксипролин

Вещества, алкализиращи урината

До шест месеца

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„Препоръчва се да се поиска становището на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване продължителността на употреба“

Намаляване на образуването на циститни камъни

Ниско съдържание на протеини, умерено съдържание на серни аминокиселини и алкализиращо действие върху урината

Кучета и котки

Пълни серни аминокиселини

Натрий

Калий

Хлориди

Сяра

Алкализиращи урината вещества

Първоначално до една година

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване продължителността на употреба“

Намаляване на непоносимостта към някои съставки и хранителни елементи4 (6)

Произход на селекционираните протеини

Кучета и котки

Произход на протеините

Съдържание на основни мастни киселини (ако са добавени)

От три до осем седмици; ако признаците на непоносимост изчезнат, храната може да се използва постоянно

 

и/или

 

Произход на селекционирани въглехидрати

Произход на въглехидратите

Съдържание на основни мастни киселини

Намаляване на риска от остра чревна непропускливост

Увеличено съдържание на електролити и лесносмилаеми съставки

Кучета и котки

Лесносмилаеми съставки и евентуалната им преработка

Натрий

Калий

Произход на слизестите съставки (ако са добавени)

От една до две седмици

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„При остра диария и по време на последващото възстановяване“

„Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар преди употреба“

Компенсиране на лошо храносмилане (7)

Лесносмилаеми съставки и ниско съдържание на мазнини

Кучета и котки

Лесносмилаеми съставки и евентуалната им преработка

От три до дванадесет седмици, но доживотно приложение при хронична панкреатична недостатъчност

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване продължителността на употреба“

Подпомагане на сърдечната дейност при хронична сърдечна недостатъчност

Ниско съдържание на натрий и увеличено съотношение К/Na

Кучета и котки

Натрий

Калий

Магнезий

Първоначално до шест месеца

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване продължителността на употреба“

Регулиране на вноса на глюкоза (Diabetes mellitus)

Ниско съдържание на бързи въглехидрати

Кучета и котки

Произход на въглехидрати

Евентуална преработка на въглехидратите

Скорбяла

Пълна захар

Фруктоза (ако е добавена)

Съдържание на основни мастни киселини (ако са добавени)

Произход на мастните киселини с къса и средна верига (ако са добавени)

Първоначално до 6 месеца

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване периода на употреба“

Поддържане функцията на черния дроб в случай на хронична чернодробна недостатъчност

Високо качество протеин, умерено ниво на протеин, високо ниво на основни мастни киселини и високо ниво на лесносмилаеми карбохидрати

Кучета

Източник(ци) на протеин

Съдържание на основни мастни киселини

Бързосмилаеми карбохидрати, включително тяхната обработка, ако е подходящо

Натрий

Общо мед

Първоначално до 6 месеца

Отбележете на опаковката, контейнера или етикета:

„Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване периода на употреба“

Отбележете в инструкциите за употреба:

„Следва да има налична вода по всяко време“

Високо качество протеин, умерено ниво на протеин и високо ниво на основни мастни киселини

Котки

Източник(ци) на протеин

Съдържание на основни масни киселини

Натрий

Общо мед

Първоначално до 6 месеца

Отбележете на опаковката, контейнера или етикета:

„Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване периода на употреба“

Отбележете в инструкциите за употреба:

„Следва да има налична вода по всяко време“

Регулиране на обмяната на мазнините при хиперлипидемия

Ниско съдържание на мазнини и високо съдържание на основна мастни киселини

Кучета и котки

Съдържание на основни мастни киселини

Съдържание на мастни киселини n-3 (ако са добавени)

Първоначално до два месеца

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване продължителността на употреба“

Намаление на натрупването на мед в черния дроб

Ниско съдържание на мед

Кучета

Пълна мед

Първоначално до шест месеца

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване продължителността на употреба“

Намаляване на наднормено тегло

Ниска енергийна плътност

Кучета и котки

Енергийна стойност

Докато се достигне теглото, което се цели

В инструкциите за употреба трябва да се препоръча подходяща дневна доза

Хранително възстановяване, реконвалесценция (8)

Висока енергийна плътност, високи концентрации на важни хранителни съставки и добре смилаеми съставки

Котки и кучета

Добре смилаеми съставки, включително тяхното третиране, ако е подходящо

Енергийната стойност

Съдържание на n-3 и n-6 мастни киселини (ако са добавени)

Докато се постигне възстановяване

В случай на храни, специално приготвени да се дават чрез тръбички, отбележете на опаковката, контейнера или етикета:

„Даване при ветеринарно наблюдение“

Подпомагане на кожната функция при дерматози и обезкосмяване

Високо съдържание на основни мастни киселини

Кучета и котки

Съдържание на основни мастни киселини

До два месеца

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар преди употреба“

Намаляване на риска от родилна треска

Ниско ниво на калций

Млечни крави

Калций

Фосфор

Магнезий

От 1 до 4 седмици преди отелване

В указанията за употреба да бъде посочено:

„Да се прекрати употребата след отелване“

и/или

 

 

 

Ниско отношение катиони/аниони

Калций

Фосфор

Натрий

Калий

Хлориди

Сяра

От 1 до 4 седмици преди отелване

В указанията да употреба трябва да бъде посочено:

„Да се прекрати употребата след отелване“

или

 

 

 

Високо ниво на зеолит (синтетичен натриев алуминиев силикат)

Съдържание на синтетичен натриев алуминиев силикат

2 седмици преди отелване

В указанията за употреба трябва да бъде посочено:

„Да се намали количеството фураж, за да се гарантира, че дневната доза не превишава 500 g натриев алуминиев силикат на животно“

„Да се прекрати употребата след отелване“

или

 

 

 

Високо ниво на калций под формата на леснодостъпни калциеви соли

Общо съдържание на калций, източници и съответните количества калций

Да се започне при първите признаци на отелване до два дни след отелването

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

Указанията за употреба, например колко пъти да се прилага, и периодите преди или след отелване

Текстът: „Препоръчва се преди употреба да се потърси мнението на специалист по хранене“

Намаляване на риска от кетозис (9)  (10)

Съставка, осигуряваща гликогенни енергийни източници

Млечни крави и овце

Съставки, осигуряващи гликогенни енергийни източници

Пропан-1,2-диол (ако е добавен като гликообразувател)

Глицерол (ако е добавен като гликообразувател)

От три до шест седмици след отелване (11)

Последните шест седмици преди и първите три седмици след агнене (12)

 

Намаляване на риска от тетания (хипомагнеземия)

Високо съдържание на магнезий, наличност на въглехидрати, умерено съдържание на протеини и ниско съдържание на калий

Преживни животни

Скорбяла

Пълна захар

Магнезий

Натрий

Калий

От три до десет седмици по време на бърз растеж на тревата

Упътването трябва да включва съвети за уравновесяване на дневната дажба, вкл. и произхода на бързо усвоимите влакна и енергия.

При храните за овце да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„Специално за кърмещи овце“

Намаляване на риска от ацидоза

Ниско съдържание на бързоферментиращи въглехидрати и висока буферна способност

Преживни животни

Скорбяла

Пълна захар

Максимум два месеца (13)

Упътването трябва да включва съвети за уравновесяване на дневната дажба, вкл. и произхода на бързо усвоимите влакна и на бързоферментиращите въглехидрати.

При храните за млечни крави да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„Специално за крави с висок млеконадой“

При фуражи за преживни животни за угояване да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„Специално за хранени интензивно“ (14)

Стабилизиране на водно-електролитния баланс

Основно електролити и лесно усвоими въглехидрати

Телета

Прасенца

Агнета

Козлета

Жребчета

Произход на въглехидратите

Натрий

Калий

Хлориди

От един до седем дни (от един до три дни, ако се прилага по изключение)

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„При риск от стомашни разстройства (диария) по време и след тях“

„Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар преди употреба“

Намаляване на риска от образуване на камъни в пикочните пътища

Ниско съдържание на фосфор и магнезий, киселинообразуващо действие върху урината

Преживни животни

Калций

Фосфор

Натрий

Магнезий

Калий

Хлориди

Сяра

Вещества с киселинообразуващо действие върху урината

До шест седмици

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„Специално за млади, интензивно хранени животни“

Да се посочи в упътването:

„Непрекъснато да има вода на разположение“

Намаляване на стресовите реакции

Високо съдържание на магнезий

Свине

Магнезий

От един до седем дни

Да се посочат ситуациите, при които се препоръчва използването на тази храна.

и/или

 

Съставки с висока смилаемост

Съставки с висока смилаемост, вкл. евентуалната им преработка

Съдържание на мастни киселини n-3 (ако са добавени)

Стабилизиране на физиологичното храносмилане

Ниска буферна способност и лесносмилаеми съставки

Прасенца

Съставки с висока смилаемост, вкл. евентуалната им преработка

Буферна способност

Произход на адстрингентните вещества (ако са добавени)

Произход на слизестите вещества (ако са добавени)

От две до четири седмици

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„При риск от храносмилателни разстройства, по време и след тях“

Съставки с висока смилаемост

Свине

Съставки с висока смилаемост, вкл. евентуалната им преработка

Произход на адстрингентните вещества (ако са добавени)

Произход на слизестите вещества (ако са добавени)

Намаляване на риска от констипация

Съставки, стимулиращи ч ревната проходимост

Свине майки

Съставки, стимулиращи чревната проходимост

От десет до четиринадесет дни преди и от десет до четиринадесет дни след опрасване

 

Намаляване на риска от синдрома на чернодробна стеатоза

Ниска енергийна стойност и висок дял на усвоимата енергия от мазнини с високо съдържание на полиненаситени мастни киселини

Кокошки носачки

Енергийна стойност (изчислена по метод на ЕО)

Процент на усвоимата енергия от мазнини

Съдържание на полиненаситени мастни киселини

До 12 седмици

 

Компенсиране на неправилна абсорбция

Ниско съдържание на наситени мастни киселини и високо съдържание на мастноразстворими витамини

Птици, с изключение на гъски и гълъби

Дял на наситените мастни киселини спрямо всички мастни киселини

Пълен витамин А

пълен витамин D

Пълен витамин Е

Пълен витамин К

През първите две седмици след излюпване

 

Компенсация за хронична недостатъчност на функцията на тънките черва

Лесносмилаеми въглехидрати, протеини и мазнини

Еднокопитни (15)

Източник/източници на лесносмилаеми въглехидрати, протеини и мазнини, включително тяхното третиране, ако е подходящо

Първоначално до шест месеца

Следва да се даде упътване за ситуациите, в които е подходяща употребата на храната, и начина, по който трябва да става храненето, включително много малки хранения на ден.

Да се отбележи на опаковката, контейнера или етикета:

„Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба“

Компенсация за хронични храносмилателни разстройства на дебелите черва

Лесносмилаеми фибри

Еднокопитни

Източник/източници на фибри

Съдържание на n-3 мастни киселини (ако са добавени)

Първоначално до шест месеца

Следва да се даде упътване за ситуациите, в които е подходяща употребата на храна, и начина, по който трябва да става храненето.

Да се отбележи на опаковката, контейнера или етикета:

„Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба“

Намаляване на стресови реакции

Лесносмилаеми съставки

Еднокопитни

Магнезий

Лесносмилаеми съставки, включително тяхното третиране, ако е подходящо

Съдържание на n-3 мастни киселини (ако са добавени)

От две до четири седмици

Следва да се даде упътване за ситуациите, в които е подходяща употребата на храна.

Компенсация на загуба на електролити в случай на силно потене

Преобладаващо електролити и лесно абсорбиращи се въглехидрати

Еднокопитни

Калций

Натрий

Магнезий

Калий

Хлориди

Глюкоза

От един до три дни

Следва да се даде упътване за ситуациите, в които е подходяща употребата на храната.

Когато храната съответства на основната част от дневния порцион, следва да има упътване за предпазване от риска от резки промени в естеството на храната.

Да се посочи върху инструкциите за употреба:

„Следва да има вода в наличност по всяко време“

Хранително възстановяване, реконвалесценция

Висока концентрация на важни хранителни съставки и добре смилаеми съставки

Еднокопитни

Лесносмилаеми съставки, включително тяхното третиране, ако е подходящо

Съдържание на n-3 мастни киселини (ако са добавени)

До постигане на възстановяване

Следва да се даде упътване за ситуациите, в които е подходяща употребата на храната.

В случай на храни за животни, специално приготвени да се дават чрез тръбички, отбележете на опаковката, контейнера или етикета:

„Даване при ветеринарно наблюдение“

Подкрепа функцията на черния дроб в случай на хронична чернодробна недостатъчност

Ниско ниво протеин, но с високо качество и лесносмилаеми въглехидрати

Еднокопитни

Протеин и влакнодайни източници

Лесносмилаеми въглехидрати, включително тяхното третиране, ако е подходящо

Метионин

Холин

Съдържание на n-3 мастни киселини (ако са добавени)

Първоначално до шест месеца

Следва да се даде упътване за начина, по който трябва да става храненето, включително много малки хранения на ден.

Да се отбележи на опаковката, контейнера или етикета:

„Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба“

Подкрепа функцията на бъбреците в случай на хронична бъбречна недостатъчност

Ниско ниво протеин, но с високо качество и лесносмилаеми въглехидрати

Еднокопитни

Източник/източници на протеин

Калций

Фосфор

Калий

Магнезий

Натрий

Първоначално до шест месеца

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

„Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба“

Да се отбележи в инструкциите за употреба:

„Следва да има вода в наличност по всяко време“


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1.

(3)  Ако е целесъобразно, производителят може да препоръча и използването на продукта при временна бъбречна недостатъчност.

(4)  Ако храната се препоръчва при временна бъбречна недостатъчност, препоръчителната продължителност на употреба трябва да бъде от две до четири седмици.

(5)  При храните за котки специфичното предназначение на храната може да се допълни с фразата „Заболяване на долните пикочни пътища“ или „Урологичен синдром у котките“

(6)  При храните, съобразени с конкретна непоносимост, последната да се цитира на мястото на „някои съставки и хранителни елементи“.

(7)  Производителят може да допълни специфичното предназначение на храната със забележката „Екзокринна панкреатична недостатъчност“.

(8)  В случай на храни за котки производителят може да изпълни определена хранителна цел с отнасяне към „котешка чернодробна липидоза“.

(9)  Терминът „кетозис“ може да се замени с „ацетонемия“.

(10)  Производителят може да препоръча употребата и при възстановяване след кетозис.

(11)  За храните за млечни крави.

(12)  За храните за овце.

(13)  За храните за млечни крави: „Максимум два месеца от началото на образуването на кърма“.

(14)  Да се посочи конкретният вид преживно животно.

(15)  В случай на храни, специално приготвени, за да отговарят на специфичните изисквания на много стари животни (лесни за поглъщане съставки), позоваване на „стари животни“ допълва индикацията за видове или категория животни.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последователни изменения

(посочени в член 2)

Директива 94/39/ЕО на Комисията

(ОВ L 207, 10.8.1994 г., стр. 20)

Директива 95/9/ЕО на Комисията

(ОВ L 91, 22.4.1995 г., стр. 35)

Директива 2002/1/ЕО на Комисията

(ОВ L 5, 9.1.2002 г., стр. 8)

Директива 2008/4/ЕО на Комисията

(ОВ L 6, 10.1.2008 г., стр. 4)

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право

(посочени в член 2)

Директива

Срок за транспониране

94/39/ЕО

30 юни 1995 г.

95/9/ЕО

30 юни 1995 г.

2002/1/ЕО

20 ноември 2002 г.

2008/4/ЕО

30 юли 2008 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Директива 94/39/ЕО

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

6.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/23


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 януари 2008 година

относно сключването на Споразумение между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

(2008/202/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 във връзка с член 300, параграф 2, първото изречение от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че

(1)

На 5 април 1993 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори от името на Европейската общност по споразумения за митническо сътрудничество на Общността с основните ѝ търговски партньори.

(2)

Споразумението за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област между Европейската общност и правителството на Япония следва да бъде одобрено,

РЕШИ:

Член 1

Одобрява се от името на Европейската общност Споразумението за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област между Европейската общност и правителството на Япония.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Комисията, подпомагана от представители на държавите-членки, представлява Общността в Съвместния комитет за митническо сътрудничество, създаден съгласно член 21 от споразумението.

Член 3

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицата, упълномощени да подпишат споразумението от името на Общността.

Член 4

Председателят на Съвета от името на Общността извършва нотификацията, предвидена в член 22 от споразумението (1).

Член 5

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2008 година.

За Съвета

Председател

D. RUPEL


(1)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ и ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЯПОНИЯ (наричани по-долу „договарящите се страни“),

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД важността на търговските връзки между Япония и Европейската общност (наричана по-долу „Общността“) и желаейки да допринесат, в полза и на двете страни, за хармоничното развитие на тези връзки;

УБЕДЕНИ, че за постигането на тази цел трябва да бъде предприето развитие на митническото сътрудничество;

КАТО ОТЧЕТОХА развитието на митническото сътрудничество между договарящите се страни относно митническите процедури;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че действия в нарушение на митническото законодателство са в ущърб на икономическите, данъчните и търговските интереси на двете договарящи се страни, и признавайки важността на осигуряването на точна оценка на митата и други налози;

УБЕДЕНИ, че мерки срещу подобни действия могат да се предприемат по-ефективно чрез сътрудничество между митническите власти;

КАТО ПРИЗНАХА значителната роля на митническите власти и важността на митническите процедури за поощряване облекчаването на търговията;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД високото ниво на ангажираност на двете договарящи се страни към митническите дейности и сътрудничеството в борбата срещу засягането на интелектуалната собственост;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД задълженията, произтичащи от международните конвенции, вече приети от или прилагани спрямо договарящите се страни, както и на свързаните с митниците действия, предприети от Световната търговска организация (наричана по-долу „СТО“);

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД препоръката за административна взаимопомощ на Съвета за митническо сътрудничество (наричан по-долу „СМС“) от 5 декември 1953 г.; и

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че през 1991 г. Съвместната декларация за връзките между Европейската общност и нейните държави-членки и Япония очерта основни насоки на отношенията и постави последователни цели за по-нататъшно развитие на взаимоотношенията,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„митническо законодателство“ означава законовите и подзаконовите нормативни актове на Япония или на Общността, регулиращи вноса, износа и транзитното преминаване на стоки и поставянето им под какъвто и да е друг митнически режим, включително мерки по налагане на забрани, ограничения и контрол от компетентността на митническите власти;

б)

„законовите и подзаконовите нормативни актове на договарящата се страна“ и „законовите и подзаконовите нормативни актове на всяка от страните по договора“ означават законовите и подзаконовите нормативни актове на Япония или законовите и подзаконовите нормативни актове на Общността, според контекста;

в)

„митнически орган“ означава — за Япония — Министерството на финансите, а за Общността — компетентните служби на Комисията на Европейските общности, отговарящи за митническите въпроси, както и митническите органи на държавите-членки на Общността;

г)

„орган заявител“ означава митнически орган на страна по договора, който отправя искане за помощ въз основа на настоящото споразумение;

д)

„орган адресат“ означава митнически орган на страна по договора, който получава искане за помощ въз основа на настоящото споразумение;

е)

„лични данни“ означава цялостната информация, отнасяща се до определено или определяемо физическо лице;

ж)

„действие в нарушение на митническото законодателство“ означава всяко нарушение или опит за нарушение на митническото законодателство;

з)

„лице“ означава всяко физическо лице, всяко юридическо лице или всяко друго образувание без правосубектност, създадено или организирано съгласно законите и подзаконовите нормативни актове на всяка от страните по договора, извършващо внос, износ или транзит на стоки; и

и)

„информация“ означава данни, документи, доклади и друг вид съобщения в каквато и да е форма, включително електронни копия на такива.

Член 2

Териториално приложение

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на територията на Япония, в която е в сила нейното митническо законодателство, и от друга страна, на териториите, където се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, и според условията, установени с посочения договор.

Член 3

Изпълнение

Настоящото споразумение се изпълнява от договарящите се страни в съответствие със законовите и подзаконовите нормативни актове на всяка от страните по договора и в рамките на наличните ресурси на техните съответни митнически власти.

Член 4

Обхват на сътрудничеството

1.   Съгласно настоящото споразумение митническото сътрудничество обхваща всички въпроси, отнасящи се до прилагането на митническото законодателство.

2.   Страните по договора се задължават да развиват митническото сътрудничество чрез своите митнически власти. По-специално страните по договора си сътрудничат във:

а)

създаването и поддържането на канали за връзка между техните митнически власти за улесняване на сигурния и бърз обмен на информация;

б)

улесняване на ефективно съгласуване между техните митнически власти; и

в)

всякакви други административни въпроси, свързани с настоящото споразумение, които биха могли да наложат съвместни действия.

3.   Страните по договора, в съответствие с международните стандарти, също се ангажират да полагат съвместни усилия чрез митническите си власти за развиване на дейности по облекчаване на търговията в областта на митническото дело.

Член 5

Обхват на помощта

1.   Страните по договора чрез своите митнически власти си помагат взаимно в съответните области на компетентност и в рамките на наличните ресурси по начина и съгласно условията, изложени в настоящото споразумение, за осигуряване на правилно прилагане на митническото законодателство, и в частност за предотвратяване, разследване и борба с действия в нарушение на споменатото законодателство.

2.   Помощ в митническата област съгласно настоящото споразумение се осигурява между митническите власти на страните по договора, компетентни за прилагането на настоящото споразумение. Тя не засяга правата и задълженията на която и да е страна по договора за взаимопомощ по наказателноправни въпроси съгласно международните споразумения или законите и разпоредбите на всяка от страните по договора, нито касае информация, придобита по силата на власт, упражнена по искане на съдебен орган.

3.   Настоящото споразумение не включва помощ за възстановяване на мита, данъци или глоби.

Член 6

Отношение с други международни споразумения

1.   Разпоредбите на настоящото споразумение не засягат правата и задълженията на всяка от страните по договора, поети съгласно всякакви други международни споразумения.

2.   Независимо от разпоредбите на параграф 1 разпоредбите на настоящото споразумение имат предимство пред разпоредбите на което и да е двустранно споразумение за митническо сътрудничество и административна взаимопомощ, което е било и може да бъде сключено между отделните държави-членки на Общността и Япония, доколкото разпоредбите на последното са несъвместими с тези на настоящото споразумение.

3.   Разпоредбите на настоящото споразумение не засягат разпоредбите на Общността, уреждащи предаването между компетентните служби на Комисията и митническите власти на държавите-членки на всякаква информация, получена съгласно настоящото споразумение, която може да е от интерес за Общността.

ДЯЛ II

МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 7

Сътрудничество в митническите процедури

С оглед улесняването на законното движение на стоки митническите власти обменят информация и опит относно мерките за подобряване на митническите техники и процедури и на компютризирани системи в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.

Член 8

Техническо сътрудничество

Митническите власти могат взаимно да си предоставят техническо сътрудничество и да обменят персонал и опит относно мерките за подобряване на митническите техники и процедури и на компютризираните системи, с оглед на постигането на тези цели съгласно разпоредбите на настоящото споразумение.

Член 9

Обсъждания в международни организации

Митническите власти се стремят да развиват и заздравяват сътрудничеството си по въпроси от общ интерес с оглед улесняване на обсъжданията в митническата област в рамките на съответните международни организации, като СМС и СТО.

ДЯЛ III

АДМИНИСТРАТИВНА ВЗАИМОПОМОЩ

Член 10

Помощ при поискване

1.   При поискване от орган заявител органът адресат му предоставя цялата относима информация, която би могла да му даде възможност да следи за правилното прилагане на митническото законодателство на договарящата се страна на органа заявител, включително информация относно разкрити или планирани действия, които са или могат да бъдат в нарушение на такова митническо законодателство.

По-специално, при поискване органът адресат предава на органа заявител информация относно дейности, които могат доведат до действия в нарушение на митническото законодателство на договарящата се страна на органа заявител, като например неточни митнически декларации и удостоверения за произход, фактури или други документи, за които се знае или се предполага, че са неточни или подправени.

2.   При поискване от органа заявител органът адресат го информира:

а)

дали стоките, изнесени от територията на една от страните по договора, са правилно внесени в другата, като се уточни, където е възможно, митническият режим, приложен спрямо стоките; и

б)

дали стоките, внесени в територията на една от страните по договора, са били правилно изнесени от другата, като се уточни, където е възможно, митническият режим, приложен спрямо стоките.

3.   При поискване от органа заявител органът адресат, в рамките на законовите и подзаконовите нормативни актове на договарящата се страна на органа адресат, осигурява информация и упражнява особен контрол над:

а)

лица, по отношение на които има основателни причини да се предполага, че са или са били замесени в действия в нарушение на митническото законодателство на договарящата се страна на органа заявител;

б)

места, където наличните стоки са били или може да са складирани или сглобени по такъв начин, че има основателни причини да се предполага, че тези стоки са предназначени за използване в действия в нарушение на митническото законодателство на договарящата се страна на органа заявител;

в)

стоки, които са или може да бъдат транспортирани по такъв начин, че има основателни причини да се предполага, че са предназначени за използване в действия в нарушение на митническото законодателство на договарящата се страна на органа заявител; и

г)

превозни средства, които са или могат да бъдат използвани по такъв начин, че има основателни причини да се предполага, че са предназначени за използване в действия в нарушение на митническото законодателство на договарящата се страна на органа заявител.

Член 11

Помощ на добра воля

Договарящите се страни взаимно си помагат по собствена инициатива и в съответствие със законовите и подзаконовите нормативни актове на всяка от тях, ако сметнат, че това е необходимо за правилното прилагане на митническото законодателство, и по-специално в ситуации, които могат да доведат до значителни щети за икономиката, общественото здраве, обществената сигурност или подобен жизненоважен интерес на другата договаряща се страна, и по-специално като предоставят придобита информация, отнасяща се до:

а)

дейности, които са или изглеждат, че са в нарушение на митническото законодателство и които могат да представляват интерес за другата договаряща се страна;

б)

нови средства и методи, използвани за извършване на действия в нарушение на митническото законодателство;

в)

стоки, за които е известно, че са предмет на действие в нарушение на митническото законодателство;

г)

лица, по отношение на които има основателни причини да се предполага, че са или са били замесени в действия в нарушение на митническото законодателство; и

д)

превозни средства, за които има основателни причини да се предполага, че са били, са или могат да бъдат използвани за действия в нарушение на митническото законодателство.

Член 12

Форма и съдържание на молбите за помощ

1.   Съгласно настоящото споразумение молбите се изготвят в писмен вид. Те се придружават от документи, необходими, за да се осигури изпълнението им. Когато спешността на ситуацията го налага, може да се приеме и устна молба, но тя трябва незабавно да се потвърди в писмен вид.

2.   Съобразно параграф 1 молбите включват следната информация:

а)

орган заявител;

б)

искана мярка;

в)

предмет на молбата и основание за нея;

г)

колкото се може по-точни и изчерпателни сведения за лицата, които са цел на разследването;

д)

обобщение на съответните факти и на разследванията, които вече са били извършени; и

е)

съответните правни основания.

3.   Молбите се подават на език, приемлив за органа адресат и за органа заявител. Това изискване може също да се приложи в необходимата степен за всички документи, които съгласно параграф 1 придружават молбата.

4.   Ако молбата не отговаря на посочените по-горе формални изисквания, може да се поиска нейното поправяне или допълване; междувременно органът адресат може да вземе предпазни мерки.

Член 13

Изпълнение на молбите

1.   За да изпълни молбата за помощ, органът адресат, в рамките на своите компетентност и налични ресурси, може да предприеме всички приемливи мерки, предоставяйки вече притежавана от него информация, като осъществи подходящи разследвания или уреди тяхното извършване.

2.   Молбите за помощ се изпълняват съобразно законовите и подзаконовите нормативни актове на договарящата се страна на органа адресат.

3.   Надлежно упълномощени официални лица на органа заявител могат, със съгласието на органа адресат и при условия, определени от последния, да имат право на достъп в офисите на органа адресат, за да получат информация, необходима на органа заявител за целите на настоящото споразумение, касаеща действия, които са или могат да бъдат в нарушение на митническо законодателство.

4.   Надлежно упълномощени официални лица от органа заявител могат, със съгласието на органа адресат и при условия, определени от последния, да присъстват на разследванията, извършвани под юрисдикцията на последния, при специални случаи.

5.   В случай че молбата не може да бъде удовлетворена, органът заявител се уведомява незабавно за този факт с изложение на причините. Изложението може да бъде придружено от съответната информация, която органът адресат сметне, че може да бъде в помощ на органа заявител.

6.   По искане на органа заявител и когато сметне това за уместно, органът адресат може да съобщи на органа заявител мястото и времето на действието, което ще предприеме в отговор на молбата за помощ, така че подобно действие да може да бъде съгласувано.

Член 14

Форма за съобщаване на информацията

1.   Органът адресат информира за резултатите от справките си органа заявител в писмен вид заедно със съответните документи и други съобщения.

2.   Тази информация може да бъде в електронен вид.

Член 15

Изключения от задължението за предоставяне на помощ

1.   Оказването на помощ може да бъде отказано или забавено, или може да е подчинено на определени условия или изисквания в случаите, когато договарящата се страна на органа адресат смята, че помощ съгласно настоящото споразумение може да засегне суверенитета на държава-членка на Общността или на Япония, или тяхната сигурност, обществена политика или друг съществен интерес, като упоменатия в член 16, параграф 2.

По-специално всяка една от договарящите се страни може да ограничи информацията, която съобщава на другата договаряща се страна, когато последната не е в състояние да предостави уверение, изискано от първата, по отношение на поверителността или ограничаването на целите, за които информацията ще бъде използвана.

2.   Оказването на помощ може да бъде забавено от органа адресат въз основа на това, че то ще попречи на текущо разследване, включително на разследване от съответните правоохранителни органи, на прокуратурата или на съдебни или административни производства. В такива случаи органът адресат се консултира с органа заявител, за да определи дали помощта може да бъде оказана при сроковете и условията, каквито органът адресат може да изиска.

3.   Когато органът заявител потърси помощ, каквато сам не би могъл да окаже, ако му бъде поискана, той трябва да отбележи това в своята молба. В този случай органът адресат сам решава как да отговори на такава молба.

4.   За случаите, посочени в параграфи 1 и 2, решението на органа адресат и основанията за него задължително се съобщават на органа заявител без неоправдано забавяне.

Член 16

Обмен на информация и поверителност

1.   Всяка информация, която се съобщава под каквато и да е форма съгласно настоящото споразумение, трябва да се смята за поверителна, в зависимост от законовите и подзаконовите нормативни актове на всяка от договарящите се страни, и се ползва от защитата, предоставена на подобна информация според съответните законови и подзаконови нормативни актове на договарящата се страна на митническия орган, който я получава, както и на съответните разпоредби, приложими към органите на Общността, освен ако договарящата се страна, която е предоставила информацията, не даде предварително съгласие за нейното разгласяване.

2.   Лични данни могат да бъдат обменяни само ако договарящата се страна, която може да ги получи, се задължи да осигури на тези данни защита, най-малко равностойна на приложимата в конкретния случай в договарящата се страна, която може да ги предостави. Договарящата се страна, която може да предостави информацията, не поставя изисквания, които са по-обременяващи от тези, които се прилагат на територията под нейна юрисдикция.

Договарящите се страни обменят информация помежду си за законовите и подзаконовите нормативни актове във всяка от тях, включително, където е приложимо, за тези на държавите-членки на Общността.

3.   Получената информация се използва единствено за целите на настоящото споразумение. Когато някоя от договарящите се страни иска да използва такава информация за други цели, тя предварително получава писменото съгласие на митническия орган, който е предоставил информацията. В такъв случай тази употреба е предмет на всякакви ограничения, наложени от този орган.

4.   Параграф 3 не препятства използването на информация, придобита съгласно настоящото споразумение, като доказателство по административни производства, започнати по отношение на действия в нарушение на митническото законодателство. Ето защо договарящите се страни могат да използват като доказателство информацията от своите протоколи, заключения, свидетелски показания и в административни производства, придобита съобразно разпоредбите на настоящото споразумение. Митническият орган, предоставил информацията, се уведомява за тази нейна употреба.

5.   Независимо от параграф 3 от настоящия член, освен ако не е известен по друг начин от митническия орган, предоставящ информацията, митническият орган, получаващ информацията, може да предостави получената съобразно настоящото споразумение информация на съответните правоохранителни органи на своята договаряща се страна. Тези органи могат да ползват тази информация само за правилното прилагане на митническото законодателство и при спазване на условията, определени в членове 16 и 17 от настоящото споразумение.

6.   Настоящият член не изключва възможността за използване или огласяване на информацията до степента, в която съществува такова задължение според законовите и подзаконовите нормативни актове на договарящата се страна на митническия орган, който я е получил. Този митнически орган, когато това е възможно, уведомява предварително митническия орган, който е предоставил информацията, за всяко такова разгласяване.

Освен ако не е уговорено друго с договарящата се страна, предоставила информацията, и където това е уместно, получаващата договаряща се страна използва всички възможни мерки съгласно нейното приложимо законодателство и подзаконовите ѝ нормативни актове, за да запази поверителността на информацията и да защитава личните данни спрямо искания от трети страни или други органи за разгласяване на въпросната информация.

Член 17

Наказателни производства

Информацията, предоставена от митническия орган на едната договаряща се страна на митническия орган на другата договаряща се страна съгласно настоящото споразумение, не се използва от последната в наказателни производства пред съд или съдия.

Член 18

Разноски по оказване на помощта

1.   Разноските, направени при прилагането на настоящото споразумение, се поемат от съответните договарящи се страни.

2.   Ако при удовлетворяване на дадена молба стане очевидно, че пълното ѝ изпълнение ще породи извънредни разходи, митническите власти се консултират, за да определят сроковете и условията, при които молбата да се удовлетвори.

ДЯЛ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Заглавия

Заглавията на дяловете и членовете на настоящото споразумение са добавени само за улеснение при позоваване и не засягат тълкуването на настоящото споразумение.

Член 20

Консултации

Всички въпроси или спорове, свързани с тълкуването или прилагането на настоящото споразумение, се уреждат чрез взаимни консултации между договарящите се страни.

Член 21

Съвместен комитет за митническо сътрудничество

1.   Учредява се Съвместен комитет за митническо сътрудничество, включващ длъжностни лица от Министерството на финансите и Министерството на външните работи на Япония и длъжностни лица на Европейската общност, отговарящи за митническите въпроси. Други длъжностни лица от двете договарящи се страни с нужния опит, свързан с въпросите, предмет на обсъждане, могат да бъдат включени при отделни случаи. Комитетът се свиква на място, дата и при дневен ред, определени по взаимно съгласие.

2.   Съвместният комитет за митническо сътрудничество, inter alia:

а)

следи за правилното действие на настоящото споразумение;

б)

предприема необходимите мерки за митническо сътрудничество в съответствие с целите на настоящото споразумение;

в)

обменя мнения по всички въпроси от общ интерес, касаещи митническото сътрудничество, включително относно бъдещи мерки и ресурсното им обезпечаване;

г)

препоръчва решения, насочени към постигане на целите на настоящото споразумение; и

д)

приема свой вътрешен правилник.

Член 22

Влизане в сила и срок

1.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от месеца, следващ датата, на която договарящите се страни се нотифицират взаимно за приключването на процедурите, необходими за тази цел, чрез разменени помежду им дипломатически ноти.

2.   Настоящото споразумение може да бъде изменяно при взаимно съгласие на договарящите се страни чрез разменени между тях дипломатически ноти. Измененията влизат в сила при условията, посочени в параграф 1, освен ако не е договорено друго между договарящите се страни.

3.   Всяка договаряща се страна може да прекрати настоящото споразумение чрез уведомяване на другата в писмен вид. Прекратяването влиза в сила три месеца след датата на уведомяването на другата договаряща се страна. Молбите за помощ, получени преди прекратяването на споразумението, се изпълняват в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.

Член 23

Автентични текстове

Настоящото споразумение е съставено в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и японски език, като всички текстове са еднакво автентични. При различия в тълкуванието текстовете на английски и японски език имат предимство пред тези на останалите езици.

В доказателство на което долуподписаните надлежно упълномощени лица подписват настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на тридесети януари 2008 година.

За Европейската общност

Image

Image

За правителството на Япония

Image


IV Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Надзорен орган на ЕАСТ

6.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/30


РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 329/05/COL

от 20 декември 2005 година

за приемане на петдесет и четвърто изменение на процедурните и материалноправните правила в областта на държавните помощи, включително предложениe за подходящи мерки

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението за Европейското икономическо пространство (1), по-специално членове 61—63 и Протокол 26 към него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаването на Надзорен орган и Съд (2), и по-специално член 24, член 5, параграф 2, буква б) и член 1 от част I на Протокол 3 и членове 18 и 19 от част II на Протокол 3 към него,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че съгласно член 24 от Споразумението за Надзорен орган и Съд Надзорният орган на ЕАСТ следва да приведе в изпълнение разпоредбите на Споразумението за ЕИП относно държавната помощ,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че съгласно член 5, параграф 2, буква б) от Споразумението за Надзорен орган и Съд Надзорният орган на ЕАСТ следва да публикува известия или насоки по въпросите, застъпени в Споразумението за ЕИП, ако това е изрично предвидено в това споразумение или в Споразумението за Надзорен орган и Съд, или ако Надзорният орган на ЕАСТ сметне това за необходимо,

КАТО НАПОМНЯ процедурните и материалноправните норми в областта на държавната помощ (3), приети на 19 януари 1994 г. от Надзорния орган на ЕАСТ (4),

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че на 6 септември 2005 г. Европейската комисия прие ново съобщение, което установява принципите за прилагане на правилата за държавна помощ относно финансирането на летища и начална помощ за авиокомпании с полети от регионални летища (5),

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че това съобщение също е от значение за Европейското икономическо пространство,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че следва да се осигури единно прилагане на правилата за държавната помощ на ЕИП на територията на Европейското икономическо пространство,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че съгласно точка II от раздел „ОБЩИ“ в края на приложение XV към Споразумението за ЕИП, Надзорният орган на ЕАСТ следва да приеме, след провеждане на консултации с Комисията, актове, съответстващи на тези, приети от Европейската комисия,

КАТО се консултира с Европейската комисия,

КАТО НАПОМНЯ, че Надзорният орган на ЕАСТ се консултира с държавите от ЕАСТ с писма от 7 ноември 2005 г. по въпроса,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

1.

Насоките за държавна помощ се изменят, като се въвежда нова глава 30A относно финансирането на летища и начална помощ за авиокомпании с полети от регионални летища. Новата глава се съдържа в приложението към настоящото решение. Предлагат се подходящи мерки, които се съдържат в приложение към настоящото решение.

2.

Държавите от ЕАСТ ще бъдат информирани с писма, включващи копие на настоящото решение и приложението към него. Държавите от ЕАСТ са поканени да изразят своето съгласие с предложението за подходящи мерки в срок до 1 юни 2006 г.

3.

Европейската комисия ще бъде информирана съгласно буква г) от Протокол 27 към Споразумението за ЕИП чрез копие от настоящото решение и приложението.

4.

Решението, включващо приложение, ще бъде публикувано в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

5.

В случай че държавите от ЕАСТ приемат предложението за подходящи мерки, ще бъде публикувано обобщено известие в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз (представено в приложение II към настоящото решение).

6.

Само текстът на настоящото решение на английски език е автентичен.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2005 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Einar M. BULL

Председател

Kurt JÄGER

Член на колегията


(1)  Наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“.

(2)  Наричано по-долу „Споразумение за Надзорен орган и Съд“.

(3)  Наричани по-долу „Насоки за държавната помощ“.

(4)  Първоначално публикувани в ОВ L 231, 3.9.94 г. и в притурката за ЕИП към него № 32 от същата дата. Осъвременена редакция на Насоките за държавната помощ може да се намери на страницата на органа: www.eftasurv.int

(5)  Насоки на Общността относно финансирането на летища и начална помощ за авиокомпании с полети от регионални летища (ОВ C 312, 9.12.2005 г., стp. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„30A.   ФИНАНСИРАНЕ НА ЛЕТИЩА И НАЧАЛНА ПОМОЩ ЗА АВИОКОМПАНИИ С ПОЛЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ЛЕТИЩА

30A.1.   Въведение

30A.1.1.   Общ контекст

(1)

Комисията на Европейските общности (наричана по-долу „Европейска комисия“ или „Комисията“) издаде съобщение относно финансирането на летища и начална помощ за авиокомпании с полети от регионални летища, които представляват част от общия план за създаване на единно европейско въздушно пространство. Пакетът от мерки за либерализация, известен като „третият въздушен пакет“, действащ в Европейския съюз от 1993 г., а в ЕИП от 1994 г., даде възможност на всички въздушни превозвачи, които притежават лиценз на ЕИП, да имат неограничен достъп в границите на пространството, покрито от Споразумението за ЕИП, със свободни тарифи от месец април 1997 г. (1) Като резултат, с цел гарантиране на гражданите на постоянни качествени услуги на достъпни цени в цялата територия, държавите от ЕИП по свое желание установиха задължения за общественото обслужване във връзка с честота, точността, наличността на места или преференциални цени за определени категории потребители в границите на ясна законова рамка. Тези задължения за общественото обслужване дадоха възможност на въздушния транспорт да направи съществен принос към икономическото и социално сближаване и балансираното развитие на тези региони.

(2)

В допълнение бяха предприети известен брой мерки в области като разпределяне на слотове (2), наземно обслужване (3) и компютризирани системи за резервация (4), с цел да се подкрепи либерализацията на този пазар и да се позволи на фирмите да се конкурират при равни условия.

(3)

Надзорният орган на ЕАСТ (наричан по-долу „органът“) счита, че Насоките на Европейската комисия са от значение за ЕИП и с настоящото приема съответните Насоки по силата на правомощията си, предоставени от член 5, параграф 2, буква б) от Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на Надзорен орган и Съд (наричано по-долу „Споразумение за Надзорен орган и Съд“) (5).

(4)

Органът счита, че летищата оказват въздействие върху успеха на местните икономики и върху поддържането на местни услуги като образование и здравеопазване. Пътническите и товарните услуги могат да бъдат от решаващо значение за конкурентоспособността и развитието на някои региони. Летищата, които предоставят добри услуги, могат да действат като притегателни точки за авиокомпаниите и по този начин да насърчават търговските дейности, както и икономическото, социално и регионално сближаване в областите, обхванати от Споразумението за ЕИП.

(5)

Още повече, органът приветства развитието и оценява приноса на нискотарифните авиокомпании за цялостното намаляване на цените на въздушния транспорт в Европа, по-широкия кръг от предоставяни услуги и достъпността на въздушния транспорт за по-широк кръг от пътници. Все пак, органът трябва въпреки всичко да осигури спазването на Споразумението за ЕИП, по-специално на правилата за конкуренцията и най-вече тези, отнасящи се до държавната помощ.

30A.1.1.1.   Видове летища

(6)

В летищния сектор понастоящем съществуват няколко различни нива на конкуренция между различните видове летища. Това е ключов фактор при проучване на държавната помощ и той прави задължително изследването на степента, до която конкуренцията може да бъде нарушена, а действието на Споразумението за ЕИП — повлияно. Сценариите за конкуренция се оценяват за всеки конкретен случай въз основа на въпросните пазари. Все пак от проучванията (6) е видно, че като цяло големите международни транспортни центрове се конкурират със сходни летища на всички засегнати пазари на транспорта, като нивото на конкуренция зависи от фактори като претоварване и наличие на алтернативен транспорт, или в някои определени случаи (виж по-долу) — се конкурират с големи регионални летища. Големите регионални летища могат да се конкурират не само с други големи регионални летища, но също така и с големите транспортни центрове в ЕИП и със сухопътния транспорт, особено ако съществува висококачествен сухопътен достъп до летището. Това изследване показа също така, че малки летища обикновено не се конкурират с други летища с изключение, в някои случаи, със съседни летища с приблизително същия размер, чиито пазари се припокриват.

(7)

За целите на настоящите насоки органът определи следните четири категории летища:

категория A, наричана по-нататък „големи летища на ЕИП“, с повече от 10 милиона пътници на година;

категория B обхваща „националните летища“ с годишен пътникопоток между 5 и 10 милиона души;

категория C обхваща „големите регионални летища“ с годишен пътникопоток между 1 и 5 милиона души;

категория D, наричана по-нататък „малки регионални летища“, с годишен пътникопоток под 1 милион души.

30A.2.   Цели на настоящите насоките и промени в сравнение с насоките от 1994 година

(8)

Глава 30 от Насоките на Надзорния орган относно държавната помощ отпраща към Насоките на Европейската комисия от 1994 г. относно приложението на член 92 (сега 87) и член 93 (сега 88) от Договора за ЕО и член 61 от Споразумението за ЕИП относно държавната помощ във въздухоплавателния отрасъл (7) (наричани по-долу „Насоки във въздухоплавателния отрасъл“). Насоките във въздухоплавателния сектор не покриват всички нови аспекти, отнасящи се до финансирането на летища и начална помощ за нови маршрути.

(9)

Насоките на Комисията от 1994 г. се отнасят почти изключително до условията за предоставяне на държавна помощ на авиокомпании, като ограничават пряката оперативна помощ за авиокомпании единствено до изпълняване на задължения за обществена услуга и до помощи със социален характер. Част II.3 от Насоките на Комисията от 1994 г. се отнасят до държавни инвестиции в летищна инфраструктура. Те постановяват, че „проектите за изграждане на (летищна) инфраструктура представляват обща мярка на икономическа политика, която не може да бъде контролирана от Комисията съгласно правилата на Договора относно държавните помощи. Този общ принцип се прилага само по отношение изграждането на инфраструктури от държавите-членки и не се прилага по отношение на помощ, която е в резултат на преференциално отношение към определени компании за използването на тези инфраструктури.“

Следователно сегашните насоки по-скоро допълват, отколкото да заменят насоките от 1994 г., като определят точно как трябва да се прилагат правилата за защита на конкуренцията към различните способи за финансиране на летища (виж раздел 30A.4) и правилата за началната помощ за авиокомпании с полети от регионални летища (виж раздел 30A.5).

(10)

В тази връзка, органът взема под внимание приноса от развитието на регионалните летища. По този начин:

увеличеното използване на регионални летища е предимство в борбата с претовареността на въздушния трафик в големите европейски транспортни центрове. В своята Бяла книга „Европейска транспортна политика за 2010 г.: време за решения“ (8) Комисията обяснява, че „вече съществува специален план за действие относно претовареността в небето, но претовареността на земята все още не получава нужното внимание и ангажираност. Въпреки това, почти половината от петдесетте най-големи европейски летища вече са достигнали или са близо до точката на насищане по отношение на неземния си капацитет“;

увеличаването на местата за достъп до вътрешноевропейски полети повишава мобилността на европейските граждани;

развитието на тези летища помага и на развитието на регионалните икономики.

Все пак, регионалните летища често са изправени пред по-неблагоприятно положение в процеса на развитие на своите услуги в сравнение с големите европейски транспортни центрове като Лондон, Париж или Франкфурт. Те не разполагат с голяма авиокомпания, която е съсредоточила дейността си на това летище, за да предложи на пътниците възможно най-много връзки и да се възползва от съществени икономии от мащаба, които подобна структура позволява. Те може да не са достигнали до критичния размер, който е необходим, за да станат привлекателни в достатъчна степен. В допълнение, регионалните летища често трябва да преодоляват лош търговски облик и незабележимост на пазара, дължащи се на това, че са разположени в области, засегнати от икономически трудности.

(11)

Именно поради това в настоящите насоки органът е възприел положителен подход към развитието на регионалните летища, докато в същото време се стреми да осигури строго съответствие с принципите на прозрачност, недискриминация и пропорционалност, така че да предотврати всякакво нарушаване на конкуренцията, което не би било в общ интерес във връзка с общественото финансиране на регионалните летища и държавната помощ за авиокомпаниите.

(12)

Този подход трябва също така да съответства на общите цели на транспортната политика, по-специално на интермодалността с железопътния транспорт. В последните години беше направен значителен принос по отношение на политиката и на финансирането за изпълнение на амбициозни програми за развитие на високоскоростна железопътна мрежа. Високоскоростният железопътен транспорт предлага една много привлекателна алтернатива на пътуването по въздух по отношение на време, цена, удобство и устойчиво развитие. Въпреки работата, която остава да се свърши за разширяване на високоскоростната железопътна мрежа, която да обхваща цялата област, покрита от Споразумението за ЕИП, ще трябва да се търси начин за извличане на ползи от капацитета на високоскоростния железопътен транспорт за осигуряване на ефективни, висококачествени връзки и за поощряване на сътрудничеството между железопътните и въздушните оператори в съответствие с член 53 от Споразумението за ЕИП, с цел развитие на интермодалността между двата вида транспорт в интерес на потребителите.

(13)

Доколкото тези насоки вземат отношение по въпроси като липсата или наличието на помощ, те предоставят с информативна цел общото тълкуване, което органа дава на тези проблеми по време на тяхното съставяне. То е само насочващо и не засяга тълкуванието на общата концепция от Съда на ЕАСТ или от съдилищата на Общността.

30A.3.   Обхват и общи правила за съвместимост

30A.3.1.   Обхват и правно основание

(14)

Тази рамка определя до каква степен и как държавното финансиране на летища и държавната помощ за стартиране на въздушни маршрути ще бъдат оценявани от органа в светлината на правилата и процедурите за държавната помощ. Органът основава своята оценка на член 59, параграф 2 или член 61, параграф 3, букви a), б) или в) от Споразумението за ЕИП.

(15)

Член 59, параграф 2 от Споразумението за ЕИП позволява на държавите от ЕАСТ да направят дерогация от правилата за държавната помощ по отношение на предприятия, които са натоварени с управлението на услуги от обществен икономически интерес, ако прилагането на тези правила води до правен или фактически провал на изпълнението на специалната функция, която им е възложена, и ако развитието на търговията не е засегнато до степен, която противоречи на интересите на договарящите се страни.

(16)

Член 61, параграф 3 от Споразумението за ЕИП изброява видовете помощи, които могат да бъдат обявени за съвместими с действието на Споразумението за ЕИП. Член 61, параграф 3, букви a) и в) предвиждат дерогации за помощи, предоставени за насърчаване или улесняване на развитието на определени области и/или определени икономически дейности.

(17)

В глава 25 от Насоките за държавна помощ относно национална регионална помощ (наричани по-долу „Насоки за национална регионална помощ“) органът е посочил условията, по силата на които регионалната помощ може да се счита за съвместима с действието на Споразумението за ЕИП съгласно член 61, параграф 3, букви a) и в). Оперативната помощ (9), предоставена на летища или авиокомпании (като начална помощ), може да бъде обявена за съвместима само при изключителни обстоятелства и съгласно строги условия в необлагодетелствани региони, т.е. региони, покрити от дерогацията, установена в член 61, параграф 3, буква a) от Споразумението за ЕИП, както и за слабо населени области (10).

(18)

Съгласно член 61, параграф 3, буква б) помощите, предназначени за подпомагане осъществяването на значим проект от общ европейски интерес може да се считат за съвместими с действието на Споразумението за ЕИП. Специално се посочват проекти, свързани с трансевропейските мрежи, които може да включват проекти за летища.

(19)

Когато горните разпоредби не са приложими, органът ще направи оценка на съвместимостта на помощта, предоставена на летищата, и на началната помощ съгласно член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП. Следващите разпоредби установяват принципите, които ще следва органът при осъществяване на своята оценка.

30A.3.2.   Съществуване на държавна помощ

30A.3.2.1.   Икономическа дейност на летищата

(20)

Споразумението за ЕИП заема неутрална позиция по въпроса дали една държава избира публична или частна собственост за летищата си. Що се отнася до съществуването на държавна помощ, същественият въпрос е дали бенефициерът извършва икономическа дейност (11). Няма съмнение, че авиокомпаниите извършват икономическа дейност. Също така, след като веднъж летището започне да осъществява икономическа дейност, независимо от своя правен статут или от начина, по който то се финансира, то съставлява предприятие по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП и следователно правилата за държавна помощ се прилагат (12).

(21)

В делото „Aéroports de Paris“ (13) Европейският съд (наричан по-долу „Съд“) постанови, че управлението на летището и оперативните дейности, които се състоят в предоставянето на летищни услуги на авиокомпаниите и на различните доставчици на услуги в летищата, представляват икономически дейности, тъй като се състоят в доставката на летищни съоръжения на авиокомпаниите и на различните доставчици на услуги срещу заплащане на такси, чийто размер се определя свободно от управляващия и които не попадат в обхвата на упражняване на официалните му правомощия на публичен орган и са отделими от дейностите в упражнение на тези правомощия. Следователно летищният оператор принципно упражнява в икономическа дейност по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, към която се прилагат правилата за държавна помощ.

(22)

Все пак, не всички дейности на един летищен оператор задължително имат икономически характер. Необходимо е да се прави разграничение между неговите дейности и да се установи до каква степен тези дейности имат икономически характер (14).

(23)

Съдът заявява, че дейности, които обикновено попадат под отговорността на държавата в упражнение на нейната официална власт като публичен орган, нямат икономически характер и не попадат в обхвата на държавната помощ. Такива дейности включват безопасност, контрол на въздушния трафик, полиция, митници и др. Като цяло, финансирането на тези дейности трябва да бъде строго ограничено до компенсиране на разходите, които произтичат от тях, а не да бъдат използвани за финансиране на други икономически дейности (15). Както беше обяснено от Европейската комисия в нейното съобщение от 10 октомври 2001 г., последвало атаките от 11 септември 2001 г., „И без да го казваме е ясно, че ако определени мерки са наложени пряко върху авиокомпаниите и други оператори в сектора като летища, доставчици на наземни услуги и доставчици на навигационни услуги, финансирането на такива мерки от публичните власти не трябва да води до оперативна помощ, несъвместима с Договора.“

30A.3.2.2.   Летищни дейности, които представляват услуги от общ икономически интерес

(24)

Определени икономически дейности, осъществявани от летищата, могат да бъдат считани от публичните власти като представляващи услуги от общ икономически интерес. В този случай властите налагат на летищния оператор определени задължения за обществена услуга, с цел да гарантира подходящото обслужване на обществения интерес. При такива обстоятелства летищният оператор може да бъде обезщетен от публичните власти за допълнителните разходи, произтичащи от задължението за обществена услуга. Не е невъзможно, в някои изключителни случаи, цялостното управление на едно летище да бъде считано за услуга от общ икономически интерес. В този случай публичните власти могат да наложат на летището задължения за обществена услуга, например летище, разположено в изолиран район, и могат да решат да изплатят обезщетение за тези задължения. Все пак, трябва да се отбележи, че цялостното управление на едно летище като услуга от общ икономически интерес не трябва да покрива дейности, които не са пряко свързани с основните дейности, изброени в параграф 43, iv).

(25)

В тази връзка органът насочва вниманието към съдебното решение на Европейския съд по дело Altmark  (16), което установява прецедент в това отношение. Съдът постановява, че компенсацията за обществена услуга не съставлява държавна помощ по смисъла на член 87 от Договора за ЕО, ако са изпълнени следните четири критерия:

1.

предприятието получател трябва действително да има задължения за обществена услуга и тези задължения трябва да бъдат ясно определени;

2.

параметрите, на чиято база се изчислява компенсацията, трябва да бъдат установени предварително по обективен и прозрачен начин;

3.

компенсацията не може да надхвърля необходимото за покриване на всички разходи, породени от изпълнението на задълженията за обществена услуга, като се вземат предвид съответните отчетни документи и разумна печалба за изпълнението на тези задължения; и

4.

когато предприятието, което трябва да изпълнява задължения за обществена услуга в определен случай не е избрано съгласно процедура за възлагане на държавна поръчка, която дава възможност да се подбере участник в търга, който е в състояние да предостави тези услуги на най-ниска цена за обществото, нивото на необходимата компенсация трябва да се определи на базата на анализ на разходите, които би направило едно типично предприятие, което е добре управлявано и подходящо оборудвано с транспортни средства, така че да е в състояние да отговори на изискванията, необходими за изпълнение задълженията за обществена услуга, като се вземат предвид съответните приходи и една разумна печалба за изпълнението на тези задължения.

(26)

Когато отговаря на условията, установени от решението Altmark, обезщетението за задълженията за обществена услуга, наложени на летищния оператор, не представлява държавна помощ.

(27)

Общественото финансиране на летища, различни от тези, посочени по-горе, може да представлява държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, ако то въздейства върху конкуренцията и търговията между договарящите страни по Споразумението за ЕИП.

30A.3.2.3.   Ефекти от финансирането, предоставено на летища, върху конкуренцията и търговията между договарящите страни по Споразумението за ЕИП

(28)

Конкуренцията между летищата може да бъде оценена в светлината на критериите за избор на авиокомпаниите, по-специално сравнявайки фактори като вида на предоставяните летищни услуги и засегнатите клиенти, население или икономическа активност, претовареност, наличие на сухопътен достъп, както и нивото на таксите за използване на летищната инфраструктура и услуги. Нивото на таксите е ключов фактор, тъй като държавното финансиране може да се използва за поддържане на летищните такси на едно неестествено ниско ниво с цел привличане на трафик, а това може значително да наруши конкуренцията.

(29)

Все пак, на базата на тези насоки, органът счита, че категориите, определени в точка 7, могат да покажат степента, до която летищата се конкурират помежду си, а оттам и степента, до която предоставеното на едно летище държавно финансиране може да наруши конкуренцията.

Следователно общественото финансиране, предоставено на национални летища и летища на ЕИП (категории A и B), обикновено се приема, че нарушава или заплашва да наруши конкуренцията и влияе върху търговията между договарящите страни по Споразумението за ЕИП. Обратно, финансиране, предоставено на малки регионални летища (категория D), е малко вероятно да наруши конкуренцията или да повлияе върху търговията до степен, която противоречи на общия интерес.

(30)

Въпреки това, извън тези общи показатели, не е възможно да се установят правила, които да обхващат всеки възможен случай, особено по отношение на летища от категории C и D.

Поради тази причина за всяка мярка, която може да съставлява държавна помощ за едно летище, трябва да се направи уведомление, така че да позволява изследване на нейното въздействие върху конкуренцията и търговията между договарящите страни по Споразумението за ЕИП, и, когато това е уместно, и нейната съвместимост с действието на Споразумението за ЕИП.

(31)

Решение на Комисията от 13 юли 2005 г. относно прилагането на член 86 от Договора за ЕО за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга се прилага, когато на летища от категория D е възложена задача от общ икономически интерес. Компенсацията за обществена услуга, която представлява държавна помощ, е освободена от изискването за предварително уведомление, доколкото компенсацията е подчинена на определени условия, изложени в решението (17). Решението на Комисията все още не е включено в Споразумението за ЕИП.

30A.3.2.4.   Принцип за частния инвеститор в пазарна икономика

(32)

Член 125 от Споразумението за ЕИП постановява, че споразумението в никакъв случай не засяга правилата на договарящите страни, които регулират системата на собственост върху имотите. Съответно, договарящите страни могат да управляват предприятия и могат да закупуват акции или други участия в публични или частни предприятия.

(33)

Този принцип означава, че действията на органа не могат да ощетяват или да имат по-благоприятно отношение към обществени органи, които записват капитал в определени компании. По същия начин, не е в правомощията на органа да прави преценка за избора на предприятията измежду различните видове финансиране.

(34)

Следователно настоящите насоки не правят разлика между различните видове бенефициери по отношение на тяхната правна структура или принадлежност към публичния или частния сектор, като всяко споменаване на летища или на компании, които ги управляват, се отнася за всички видове юридически лица.

(35)

Нещо повече, тези принципи на недискриминация и равнопоставеност не освобождават публичните органи или публичните дружества от задължението да прилагат правилата за защита на конкуренцията.

(36)

Като цяло, независимо дали общественото финансиране облагодетелства летища или е предоставено пряко или непряко от публичните власти на авиокомпании, органът ще оценява дали финансирането съставлява помощ, като разглежда въпроса дали „при сходни обстоятелства един частен акционер, като се вземат предвид предвидимата възвращаемост и като се оставят настрани съображения от социален характер и съображенията, свързани с регионалната политика и конкретния отрасъл, би записал този капитал“ (18).

(37)

Съдът постанови, че „принципът на равенство, на който се позовават правителствата във връзка с взаимоотношенията между публични и частни предприятия, като цяло предполага, че двата вида са в сравнимо положение. […] Частните предприятия определят своята промишлена и търговска стратегия, като вземат предвид по-специално изискванията за рентабилност. Решенията на публичните предприятия, от друга страна, могат да бъдат повлияни от фактори от друг характер в рамката на изпълнение на цели от обществен интерес от публичните власти, които могат да окажат въздействие върху тези решения.“ (19). Така принципът на предвидимата рентабилност за оператора, който ефективно осигурява финансиране в качеството си на пазарен участник, е от централно значение.

(38)

Съдилищата на Общността също постановяват, че поведението на един публичен инвеститор трябва да се сравнява с това на частен инвеститор, който осъществява структурна политика — независимо дали обща, или отраслова — и е направляван в своите действия от очакванията за рентабилност в дългосрочен план (20). Тези съображения са особено уместни по отношение на инвестициите в инфраструктура.

(39)

Всички държавни ресурси, използвани от държавите от ЕАСТ или от публичните власти за облагодетелстване на летищните оператори или операторите на авиокомпании, следователно трябва да бъдат оценени с оглед на тези принципи. В случаи, когато държавите от ЕАСТ или публичните органи действат, както биха действали частни икономически оператори, тези изгоди не съставляват държавна помощ.

(40)

Ако, от друга страна, обществените ресурси са предоставени на разположение на една компания при по-благоприятни условия (т.е. в икономически аспект при по-ниска цена) отколкото биха били предоставени от един частен икономически оператор в сравнима финансова ситуация и при сходна конкуренция, то тази компания получава подпомагане, което представлява държавна помощ.

(41)

По отношение на началната помощ възможно е едно обществено летище да предостави финансови преимущества на авиокомпания от собствените си средства, получени от стопанска дейност, които не представляват държавна помощ, ако то докаже, че действа в качеството си на частен инвеститор, например като представи бизнес план, който определя прогнозната рентабилност от икономическата дейност на летището. Обратно, ако едно частно летище предоставя финансиране, което фактически не представлява нищо друго освен разпределение на обществените средства, предоставени му за тази цел от публичен орган, тези субсидии трябва да се считат за държавна помощ, ако решението за преразпределението на обществените средства е взето от публичните власти.

(42)

Прилагането на принципа на частния инвеститор, а оттам и заключението, че не е налице помощ, предполага надеждност на целия икономически модел на оператора, който действа като инвеститор: едно летище, което не финансира собствените си инвестиции или не плаща съответните такси, или чиито оперативни разходи са частично покрити от обществени средства, извън рамките на задача от общ интерес, обикновено не може да се счита за частен оператор в пазарна икономика, предмет на оценка за всеки конкретен случай; следователно, изключително трудно е да се приложи тази обосновка по отношение на един такъв оператор.

30A.4.   Финансиране на летища

(43)

Летищните дейности могат да се категоризират, както следва:

i)

изграждане на летищна инфраструктура и оборудване (писти, терминали, депа за предполетна подготовка, контролна кула) или съоръжения, които ги обслужват пряко (противопожарни инсталации, оборудване, осигуряващо сигурността или безопасността);

ii)

използване на инфраструктурата, състоящо се в поддръжка и управление на летищната инфраструктура;

iii)

предоставяне на летищни услуги, които са спомагателни за въздушния транспорт, като наземни услуги и използване на съответната инфраструктура, противопожарни услуги, спешна помощ, услуги по сигурността и др., и

iv)

изпълнение на търговски дейности, които не са пряко свързани с основните летищни дейности, които включват изграждане, финансиране, използване и отдаване под наем на земя и сгради не само за офиси и складови помещения, но също така за хотели и производствени предприятия, разположени на територията на летището, както и магазини, ресторанти и паркинги. Тъй като това не са транспортни дейности, тяхното общественото финансиране не се покрива от тези насоки и ще се оценя на базата на съответните отраслови и общи правила.

(44)

Настоящите насоки се прилагат към всички летищни дейности, с изключение на сигурността, контрола върху въздушния трафик и други дейности, за които държавата от ЕАСТ носи отговорност като част от нейните официални правомощия на публичен орган (21).

30A.4.1.   Финансиране на летищна инфраструктура

(45)

Този раздел засяга помощта за изграждане на летищна инфраструктура и оборудване или съоръжения, които ги обслужват пряко, както е определено в параграф 43, i) и параграф 44 по-горе.

(46)

Инфраструктурата е основата на икономическите дейности, осъществявани от летищния оператор. Тя обаче представлява и един от начините, по които държавата може да въздейства на регионалното икономическо развитие, на политиката за планирано използване на земята, на транспортната политика и др.

(47)

Всеки летищен оператор, който се занимава с икономическа дейност по смисъла на съдебното решение, посочено в параграф 21, трябва да финансира разходите за използване или изграждане на инфраструктурата, която управлява, от собствените си ресурси. Вследствие на това, предоставянето на летищна инфраструктура на един оператор от страна на държава от ЕАСТ (включително и от страна на регионални или местни власти), който не действа като частен инвеститор, без съответната финансова обосновка, или отпускането на този частен оператор на обществени субсидии, предназначени за финансиране на инфраструктурата, може да предостави на този оператор икономическо преимущество пред неговите конкуренти и затова трябва да подлежат на уведомяване и да бъдат изследвани в светлината на правилата за държавната помощ.

(48)

Европейската комисия и органът вече имаха повод да разяснят подробно условията, по силата на които операции като продажба на земя или сгради (22) или приватизацията на предприятие (23) не включват, по тяхно мнение, възможността за държавна помощ. Обикновено това е така, когато тези сделки се осъществяват на пазарни цени, по-специално когато цената е резултат от подходящо разгласена, явна, безусловна и недискриминационна тръжна процедура, която дава възможност за еднакво отношение към всички участници в търга. Без да се засягат задълженията, които произтичат от правилата и принципите за обществените поръчки и концесиите, когато те са приложими, принципно се прилага същата обосновка, mutatis mutandis, към продажбата или предоставянето на инфраструктура от страна на публичните власти.

(49)

Все пак не е възможно да се изключи възможността определени случаи да съдържат елементи на помощ. Например, може да е налице помощ, ако въпросната инфраструктура е възложена на предварително определен оператор, който по този начин получава незаконно преимущество или ако неоправдана разлика между продажната цена и неотдавнашната цена на изграждане предоставя на купувача незаконно преимущество.

(50)

По-специално, когато допълнителната инфраструктура, която не е била планирана при разпределяне на съществуващата инфраструктура, се предоставя на разположение на летищния оператор, то този оператор трябва да заплати наем по пазарни цени, който е пропорционален на разходите за нова инфраструктура и периода на използването ѝ. Нещо повече, ако по-нататъшното разработване на инфраструктурата не е било предвидено в първоначалния договор, допълнителната инфраструктура трябва да бъде тясно свързана с използването на съществуващата инфраструктура, като предметът на първоначалния мениджърски договор остава непроменен.

(51)

Ако не е възможно да се изключи възможността за държавна помощ, въпросната мярка трябва да подлежи на уведомяване. Ако се потвърди, че мярката включва помощ, тази помощ може да се обяви за съвместима, по-специално съгласно член 61, параграф 3, букви a), б) или в) или член 59, параграф 2 от Споразумението за ЕИП и когато това и приложимо, разпоредбите за прилагането им. В този смисъл, органът ще проучи по-специално дали:

изграждането и функционирането на инфраструктурата отговаря на ясно определена цел от общ интерес (регионално развитие, достъпност, др.);

инфраструктурата е необходима и пропорционална на поставената цел;

инфраструктурата има задоволителни средносрочни прогнози за използване, по-специално що се отнася до използването на съществуващата инфраструктура;

всички потенциални потребители на инфраструктурата имат достъп до нея при равни и недискриминационни условия;

развитието на търговията не е повлияно до степен, която противоречи на функционирането на Споразумението за ЕИП.

30A.4.2.   Помощ за експлоатацията на летищната инфраструктура

(52)

Принципно органът счита, че един летищен оператор, както във всяка друга търговска дейност, трябва да посреща обичайните разходи за управление и поддържане на летищната инфраструктура от собствените си средства. Всяко обществено финансиране на тези услуги би намалило разноските, които обичайно се поемат от летищния оператор при извършване на текущите му дейности.

(53)

Такова финансиране не представлява държавна помощ, ако е компенсация за обществени услуги, предоставена за управлението на летището съгласно условията, установени от решението Altmark (24). В други случаи оперативните субсидии представляват оперативна помощ. Както се постановява в част 30A.3.1 от настоящите насоки, такава помощ може да се обяви за съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП само на базата на член 61, параграф 3, букви a) или в), при наличието на определени условия, в необлагодетелствани региони или на базата на член 59, параграф 2, ако помощта отговаря на определени условия, които доказват, че е необходима за изпълнението на услуга от общ икономически интерес и която не въздейства върху търговията до степен, която противоречи на интересите на договарящите страни.

(54)

Що се отнася до прилагането на член 59, параграф 2 от Споразумението за ЕИП, както се посочва в точка 31 от настоящите насоки, Решението на Комисията от 13 юли 2005 г. относно прилагането на член 86 от Договора за държавната помощ във вид на компенсация за обществена услуга счита компенсацията за обществена услуга, която представлява държавна помощ, отпусната за летища от категория D, за съвместима при определени условия (25).

(55)

В този смисъл, органът проверява дали на летището наистина е възложено изпълнението на услуга от общ икономически интерес и дали компенсацията не надхвърля необходимото за покриване на разходите, възникващи при изпълнението на задълженията за обществена услуга, като взема под внимание съответните отчетни документи и една разумна печалба.

(56)

Възлагането на задачи за обществена услуга на летищата трябва да бъде записано в един или повече официални документи под форма, определена от всяка държава от ЕАСТ. Тези документи трябва да съдържат цялата необходима информация за определяне разходите за обществената услуга и трябва по-специално да уточняват:

точното естество на задължението за обществена услуга;

въпросните оператори и тяхната територия;

естеството на всяко от специалните или изключителните права, предоставени на летището;

параметрите за изчисляване, мониторинг и преглед на компенсацията;

средствата за предотвратяване и коригиране на компенсация над или под действителния размер.

(57)

При изчисляване на сумата на компенсацията разходите и приходите, които се вземат под внимание, трябва да включват всички разходи и приходи, които са свързани с изпълнението на услугата от общ икономически интерес. Ако въпросният летищен оператор има други специални или изключителни права, свързани с тази услуга от общ икономически интерес, свързаните с тях приходи трябва също да се вземат под внимание. Следователно трябва да има прозрачна счетоводна система и разделение на сметките за различните дейности на оператора (26).

30A.4.3.   Помощ за летищни услуги

(58)

Наземните услуги са търговска дейност, отворена за конкуренция при праг от 2 милиона пътници на година по силата на Директива 96/67/ЕО (27). Летищен оператор, който действа като доставчик на наземни услуги, може да определи различни нива за таксите за наземни услуги, които се фактурират на авиокомпаниите, ако тези различни нива отразяват различията в разходите, свързани с естеството или мащаба на предоставяните услуги (28).

(59)

До прага от 2 милиона пътници на година летищният оператор, който действа като доставчик на услуга, може да уравновеси различните източници на приходи и загубите между чисто търговски дейности (такива като неговите дейности по предоставяне на наземни услуги или управление на паркинги), с изключение на публични средства, които са му предоставени в качеството на летищен орган или на оператор на услуга от общ икономически интерес. Все пак, при липсата на конкуренция при доставката на наземни услуги, трябва да се обърне специално внимание да не бъдат нарушени националните разпоредби или разпоредбите на Споразумението за ЕИП, по-специално тези, които касаят злоупотребата с доминиращо положение на пазара, следователно нарушаването на член 54 от Споразумението за ЕИП (който забранява на предприятията с доминиращо положение в рамките на територията, покрита от Споразумението за ЕИП или на една съществена част от нея, да прилагат различни условия към равнозначни сделки с авиокомпаниите, като по този начин ги поставят в неблагоприятни конкурентни условия).

(60)

Над прага от 2 милиона пътници на година наземните услуги трябва да се самофинансират и не трябва да бъдат субсидирани от други приходи от търговски дейности на летището или от обществени средства, които са предоставени в качеството му на летищен орган или оператор на услуга от общ икономически интерес.

30A.5.   Начална помощ

30A.5.1.   Цели

(61)

Малките летища често не разполагат с достатъчен брой пътници, които са необходими, за да постигнат критичната маса и равновесната точка на разходите и приходите.

(62)

Няма абсолютни цифрови показатели по отношение на равновесната точка. Европейският комитет на регионите я изчислява на 1,5 милиона пътници на година, докато изследване на Университета Кранфийлд, споменато по-горе, в което се цитират две различни цифри (500 000 и 1 милион пътници на година), показва, че съществуват различия според държавата и начина, по който са организирани летищата (29).

(63)

Докато определени регионални летища могат да се справят добре с изпълнението на задълженията за обществена услуга, когато достатъчен брой пътници са превозвани от авиокомпаниите (30) или когато са установени схеми за социална помощ от публичните власти, авиокомпаниите предпочитат изпитани транспортни центрове с добро местоположение, които осигуряват бързи връзки, имат установена пътническа база и в които разполагат с добри слотове, които не желаят да загубят. Нещо повече, в много случаи политиката на летището и на въздушното движение, както и инвестициите в продължение на години са съсредоточавали трафика в големите градове.

(64)

В резултат на това, авиокомпаниите са невинаги подготвени и без подходящи стимули да поемат риска от разкриване на нови маршрути от неизвестни и неизпитани летища. Заради това органът може да приеме държавната помощ да бъде изплащана временно на авиокомпании при определени условия, ако това им предоставя необходимия стимул за създаване на нови маршрути или нови графици на полетите от регионалните летища и за привличане на необходимия брой пътници за достигане на равновесната точка в границите на определен период от време. Органът трябва да гарантира, че помощта не облагодетелства големите летища, които вече са широко отворени за международния трафик и конкуренция.

(65)

Все пак, в светлината на общата цел на транспортната интермодалност и оптимизиране използването на инфраструктурата, описана по-горе, отпускането на начална помощ за нов маршрут, съответстващ на високоскоростна железопътна връзка, не би било приемливо.

(66)

Освен това, Европейската комисия създаде Насоки за хармоничното развитие на най-отдалечените региони (31). Стратегията за тяхното развитие се основава на три основни принципа: оказване на помощ за по-добър достъп до тези региони, повишаване на тяхната конкурентоспособност и подкрепа за тяхната регионална интеграция, за да се намали въздействието на отдалечеността им от европейската икономика.

(67)

Поради тези причини Европейската комисия приема, че начална помощ за маршрути от най-отдалечените региони подлежи на по-гъвкави критерии за съвместимост, по-специално по отношение на интензитета и продължителността, и няма да повдига възражения срещу такава помощ за услуги за съседни трети държави.

Органът счита, че подобни разпоредби по отношение на интензитета и продължителността ще бъдат приети за регионите, посочени в член 61, параграф 3 от Споразумението за ЕИП и за слабо населените региони.

30A.5.2.   Критерии за съвместимост

(68)

Финансовите начални стимули, с изключение на случаите, когато публичните власти действат като частен инвеститор, работещ в условията на пазарна икономика (виж раздел 30A.3.2.4), облагодетелстват предприятията бенефициери и следователно могат пряко да създадат нарушаване на конкуренцията между компаниите като намаляват оперативните разходи на предприятията бенефициери.

(69)

Те могат също така непряко да въздействат на конкуренцията между летищата, като помагат на летищата да се развиват или като насърчават дадена компания да „се премести“ от едно летище на друго и да прехвърли един маршрут от летище на ЕИП към регионално летище. Поради тези причини те обикновено представляват държавна помощ и трябва да подлежат на уведомяване пред органа.

(70)

С оглед на гореизложените цели и значителните трудности, които могат да се появят в резултат от създаването на един нов маршрут, Органът може да одобри такава помощ, ако тя изпълнява следните условия:

a)

Получатели: помощта се изплаща на въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз, издаден от договаряща страна по Споразумението ЕИП съгласно Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета относно лицензиране на въздушни превозвачи (32).

б)

Регионални летища: помощта се изплаща за маршрути, свързващи регионално летище от категория C или D с друго летище в границите на територията, покрита от Споразумението за ЕИП. Помощ за маршрути между национални летища (категория B) може да се зачете само при надлежно обосновани изключителни случаи, по-специално когато едно от летищата е разположено в необлагодетелстван регион.

в)

Нови маршрути: помощта се прилага само за откриване на нови маршрути или нови транспортни схеми, както е определено по-долу, което ще доведе до увеличаване на нетния обем пътници (33).

Помощта не трябва да насърчава трафика просто да се прехвърли от една авиокомпания в друга. По-специално, тя не трябва да води до пренасочване на трафика, което е неоправдано с оглед на честотата и приложимостта на съществуващите услуги, които напускат едно летище в същия град или градски център (34) или същата летищна система (35), която обслужва същата или близка дестинация при същите условия. Също така, началната помощ не трябва да се изплаща, когато новият маршрут вече се обслужва от високоскоростна железопътна линия при същите условия.

Органът няма да приема случаи на злоупотреба, при които една компания се стреми да заобиколи временната природа на началната помощ, като замества една линия, която получава помощ, с предполагаема нова линия, която предлага същата услуга. По-специално, няма да има възможност за отпускане на помощ на една авиокомпания, която след като е използвала помощта за даден маршрут, кандидатства за помощ за конкурентен маршрут, който тръгва от друго летище в същия град или градски център, или същата летищна система, като обслужва същата или близка дестинация. Все пак, простото заместване по време на периода на отпусната помощ на един маршрут с друг, който тръгва от същото летище и от който се очаква да набере най-малко същия брой пътници, не е повод за продължаване изплащането на помощта за целия период, докато това заместване не въздейства върху останалите критерии, по силата на които помощта е отпусната първоначално.

г)

Дългосрочна приложимост и прогресивно намаляване: маршрутът, който получава помощ, трябва като краен резултат да е рентабилен, т.е. трябва най-малко да си покрие разходите без обществено финансиране. Поради тази причина началната помощ трябва да е прогресивно намаляваща и за ограничен период от време.

д)

Компенсация за допълнителни начални разходи: сумата на помощта трябва да е строго обвързана с допълнителните начални разходи, произтичащи от създаването на нов маршрут или честота на полетите, които въздушният оператор повече не трябва да понася, след като начинанието е стартирано и работи. Примери за такива разходи са разходите за маркетинг и реклама, които възникват в самото начало на популяризиране на новата връзка; те може да включват инсталационни разходи, които авиокомпанията прави на въпросното регионално летище с цел да стартира маршрута, при условие че летището попада в категория C или D, а помощта още не е била получена във връзка със същите разходи. Обратно, помощта не може да бъде отпусната във връзка с обичайните оперативни разходи, такива като наем или амортизацията на въздухоплавателното средство, гориво, заплати за екипажа, летищни такси или разходи за кейтъринг. Останалата част от допустимите разходи трябва да съответстват на действителните разходи, които се получават при пазарни условия.

е)

Интензитет и продължителност: прогресивно намаляваща помощ може да бъде отпусната за период с максимална продължителност три години. Сумата на помощта за всяка година не може да надхвърля 50 % от общите допустими разходи за същата тази година, а общата помощ не може да надхвърля средно 30 % от тези разходи.

За маршрути от необлагодетелствани региони, т.е. регионите по член 61, параграф 3, буква a) и слабо населени региони, прогресивно намаляваща помощ може да бъде отпусната за максимален период от пет години. Сумата на помощта за всяко една година не може да надхвърля 50 % от общите допустими разходи, а общата помощ не може да надхвърля средно 40 % от допустимите разходи. Ако помощта е отпусната за пет години, тя може да се поддържа на ниво от 50 % от общите допустими разходи за първите три години.

Във всеки случай, периодът, за който е отпусната помощта на една авиокомпания, трябва да е значително по-кратък от периода, по време на който авиокомпанията предприема да действа от въпросното летище, както е посочено в бизнес плана, изискван от параграф 70, буква и). Освен това, помощта трябва да бъде спряна веднага след като целите, свързани с пътниците, са постигнати или когато линията постигне равновесната точка, дори ако тя е постигната преди края на първоначално предвидения период.

ж)

Връзка с развитието на маршрута: плащанията на помощта трябва да са свързани с нетната промяна на броя превозени пътници. Сумата за един пътник трябва например да намалява с нетното увеличение на трафика, за да може помощта да остане стимул и да се избегне коригиране на горните граници.

з)

Недискриминационно разпределение: всеки публичен орган, който планира отпускане на начална помощ за една авиокомпания, независимо дали чрез летище или не, трябва да разгласи плановете си в разумен срок и с подходящата публичност да даде възможност на заинтересованите страни да предложат услугите си. Уведомлението трябва по-специално да включва описание на маршрута, както и обективните критерии по отношение на сумата и продължителността на помощта. Правилата и принципите, свързани с обществената поръчка и концесията, трябва да се съблюдават, ако това е приложимо.

и)

Въздействие върху други маршрути и бизнес план: когато представя своето заявление за участие, всяка авиокомпания, която предлага услуга на публичния орган, предоставящ на начална помощ, трябва да представи бизнес план, от който да е видно за един продължителен период от време каква ще бъде използваемостта на маршрута след прекратяване на помощта. Публичният орган трябва също така да направи анализ на въздействието на новия маршрут върху конкурентните маршрути, преди да отпусне началната помощ.

й)

Публичност: държавите от ЕАСТ трябва да осигурят ежегодните публикации на списък на маршрутите, които получават помощ, за всяко едно летище, като във всеки момент източникът на обществено финансиране да бъде посочен, получаващата компания, сумата на изплащаната помощ и броят на пътниците, които се обслужват.

к)

Обжалване: в допълнение към процедурата за обжалване, предвидена в директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО относно обществените поръчки (36), когато това е приложимо, на ниво държава от ЕАСТ, също трябва да се предвиди процедура за обжалване, за да се създаде сигурност, че няма да има дискриминация при предоставянето на помощ.

л)

Санкции: механизмите за санкциониране трябва да се прилагат, в случай че превозвачът не успее да изпълни поетите задължения във връзка с летището по време на отпускането на помощта. Една система за възстановяване на помощта или за конфискуване на първоначално депозираната от превозвача гаранция ще даде възможност на летището да осигури изпълнението на задълженията от страна на авиокомпанията.

(71)

Натрупване: началната помощ не може да се комбинира с други видове помощи, отпускани за функционирането на неин маршрут, такива като помощ със социален характер, отпусната за определени категории пътници, и компенсация за извършване на обществени услуги. В допълнение, такава помощ не може да бъде отпускана, когато достъпът до даден маршрут е запазен само за един превозвач съгласно член 4 от Регламент (ЕИО) № 2408/92 (37), и по-специално параграф 1, буква г) от него. Също така, съгласно правилата за пропорционалност, такава помощ не може да се съчетава с друга помощ, отпусната за покриване на същите разходи, включително помощ, която е изплатена в друга държава.

(72)

Органът трябва да се уведоми за началната помощ. Органът призовава държавите от ЕАСТ да съобщават по-скоро за схеми за начална помощ отколкото за отделните случаи, тъй като това води до по-голяма съгласуваност на територията, покрита от Споразумението за ЕИП. Органът може да извършва индивидуални оценки на конкретните случаи на отпусната помощ или на схема, която не успява да отговори изцяло на тези критерии, но чийто краен резултат би бил сравним.

30A.6.   Получатели на предходна незаконна помощ

(73)

Когато една незаконна помощ, по отношение на която Органът е взел отрицателно решение, което включва разпореждане за възстановяване, е отпусната на компания и помощта не е била възстановена съгласно член 14 от част II от Протокол 3 към Споразумението за Надзорен орган и Съд, оценката на цялата помощ за летищна инфраструктура или на началната помощ трябва да вземе под внимание кумулативния ефект на предишната и новата помощ и факта, че предишната помощ не е била възстановена (38).

30A.7.   Подходящи мерки по смисъла на член 1, параграф 1 от част I от протокол 3 към споразумението за надзорен орган и съд

(74)

Съгласно член 1, параграф 1 от част I от Протокол 3 към Споразумението за Надзорен орган и Съд, органът предлага държавите от ЕАСТ да внесат изменения в техните съществуващи схеми относно държавната помощ, уредена с настоящите насоки, за да се съгласуват с настоящите насоки до 1 юни 2007 г. най-късно. Държавите от ЕАСТ са поканени да потвърдят писмено, че приемат тези предложения до 1 юни 2006 г. най-късно.

(75)

Ако държава от ЕАСТ не успее да потвърди в писмена форма съгласието си преди тази дата, органът ще приложи член 19, параграф 2 от част II от Протокол 3 към Споразумението за Надзорен орган и Съд и при необходимост ще инициира производствата, предвидени в този член.

30A.8.   Дата на прилагане

(76)

Настоящите насоки се прилагат от датата на тяхното приемане от органа. Регистрираните от органа уведомления преди тази дата ще бъдат проучени в светлината на правилата, които са в сила по време на уведомлението.

Органът ще оценява съвместимостта на всяка помощ, предназначена за финансиране на летищна инфраструктура, или начална помощ, които са отпуснати без негово разрешение и следователно са в нарушение на член 1, параграф 3 от част I от Протокол 3 към Споразумението за Надзорен орган и Съд, на базата на настоящите насоки, ако изплащането на помощта е започнало след приемането на настоящите насоки. В други случаи органът ще осъществява оценката на базата на приложимите правила по време на започване на изплащането на помощта.

(77)

Органът информира държавите от ЕАСТ и заинтересованите страни за своето намерение да предприеме подробна оценка на приложението на настоящите насоки четири години след датата на тяхното приложение. Резултатът от това проучване може да накара органа да ревизира настоящите насоки.


(1)  Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи (ОВ L 240, 24.8.1992 г.), инкорпориран в точка 66б от приложение XIII към Споразумението за ЕИП с Решение № 7/94 на Съвместния комитет на ЕИП от 21 март 1994 г. (ОВ L 160, 28.6.1994 г., стp.1 и притурка за ЕИП № 17, 28.6.1994 г.), Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността (ОВ L 240, 24.8.1992 г.), инкорпориран в точка 64a от приложение XIII към Споразумението за ЕИП с Решение № 7/94 на Съвместния комитет на ЕИП от 21 март 1994 г. (ОВ L 160, 28.6.1994 г., стp.1 и притурка за ЕИП № 17, 28.6.1994 г.) и Регламент (ЕИО) № 2409/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно тарифите на самолетните билети и таксите за услуги за въздушен превоз (ОВ L 240, 24.8.1992 г.), инкорпориран в точка 65 от приложение XIII към Споразумението за ЕИП с Решение № 7/94 на Съвместния комитет на ЕИП от 21 март 1994 г. (ОВ L 160, 28.6.1994 г., стp. 1 и притурка за ЕИП № 17, 28.6.1994 г.).

(2)  Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (ОВ L 14, 22.1.1993 г.), инкорпориран в точка 64б от приложение XIII към Споразумението за ЕИП с Решение № 154/2004 на Съвместния комитет на ЕИП (ОВ L 102, 21.4.2005 г., стp. 33 и притурка за ЕИП № 20, 21.4.2005 г.).

(3)  Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността (ОВ L 272, 25.10.1996 г.), инкорпорирана в точка 64в от приложение XIII към Споразумението за ЕИП с Решение № 79/2000 на Съвместния комитет на ЕИП от 2 октомври 2000 г. (ОВ L 315, 14.12.2000 г., стp. 20 и притурка за ЕИП № 59, 14.12.2000 г.).

(4)  Регламент (ЕИО) № 2299/89 на Съвета от 24 юли 1989 г. относно кодекс за поведение при компютризирани системи за резервация (ОВ L 220, 29.7.1989 г.), инкорпориран в точка 63 от приложение XIII към Споразумението за ЕИП с Решение № 148/99 на Съвместния комитет на ЕИП от 5 ноември 1999 г. (ОВ L 15, 18.1.2001 г., стp. 45 и притурка за ЕИП № 3, 18.1.2001 г.).

(5)  Пълният текст на Споразумението за Надзорен орган и Съд, включително всички изменения, може да се намери на страницата на секретариата на ЕАСТ: http://secretariat.efta.int/Web/legaldocuments/

(6)  „Изследване върху конкуренцията между летищата и приложението на правилата за държавна помощ“ — Университет Кранфийлд, юни 2002 г.

(7)  Глава 30 от Насоките за държавната помощ на Надзорния орган на ЕАСТ относно помощта във въздухоплавателния отрасъл (ОВ L 124, 23.05.1996 г. и притурка за ЕИП № 23, 23.5.1996 г.) отпращат към Насоките на Общността за приложението на членове 92 и 93 от Договора за създаване на ЕО и член 61 от Споразумението за ЕИП относно държавната помощ във въздухоплавателния отрасъл и постановява, че органът ще прилага критерии, съответстващи на тези от Насоките на Комисията.

(8)  Бяла книга „Европейска транспортна политика за 2010: Време за решения“. COM(2001) 370 окончателен.

(9)  Насоки на Надзорния орган на ЕАСТ относно националната регионална помощ (ОВ L 111, 29.4.1999 г. и притурка за ЕИП № 18, 29.4.1999 г.). В Насоките относно националната регионална помощ оперативната помощ е определена като помощ „имаща за цел да намали настоящите разходи на дадена фирма“ (точка 25.4.26), докато помощта за първоначална инвестиция се отнася до „инвестиция в постоянен капитал, свързан със създаването на ново предприятие, с разширяването на съществуващо предприятие или със започването на дейност, която включва основна промяна в продукта или производствения процес, предлагани от съществуващото предприятие“ (точка 25.4.6).

(10)  Виж точка 25.4.26 et seq. от Насоките относно националната регионална помощ.

(11)  Съгласно съдебната практика на Европейския съд всяка дейност, която се състои в предлагане на стоки и услуги на даден пазар, е икономическа дейност. Виж дело C-35/96 Commission v Italy [1998] сборник I-3851 и дела C-180/98 до С-184/98 Pavlov [2000] сборник I-6451.

(12)  Дела C-159/91 и C-160/91, Poucet v AGF и Pistre v Cancava [1993] сборник I-637.

(13)  Дело T-128/98 Aéroports de Paris v Commission of the European Communities [2000] сборник II-3929, потвърдено от дело C-82/01 [2002] сборник I-9297, точки 75 до 79.

(14)  Дело C-364/92 SAT Fluggesellschaft v Eurocontrol [1994] сборник I-43.

(15)  Дело C-343/95 Calì & Figli v Servizi ecologici porto di Genova [1997] сборник I-1547. Решение № 309/2002 на Комисията от 19 март 2003 г., авиационна сигурност — компенсация за разходите, възникнали след атаките от 11 септември 2001 г. Решение № 438/2002 на Комисията от 16 януари 2002 г., помощ в подкрепа на функциите на публичната власт в сектора на пристанищата.

(16)  Дело C-280/00 Altmark Trans and Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark [2003] сборник I-7747.

(17)  Виж Решение 2005/842/ЕО на Комисията относно прилагането на член 86, параграф 2 от Договора за ЕО за държавната помощ във вид на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ L 312, 29.11.2005 г., стp. 67) Решението все още не е включено в Споразумението за ЕИП. От това следва, че до включването на решението в правната рамка на ЕИП тези видове компенсации за изпълнение на обществена услуга подлежат на изискванията за уведомяване, както е предвидено в част I и член 2 в част II от Протокол 3 към Споразумението за Надзорен орган и Съд.

(18)  Дело № 40/85 Kingdom of Belgium v Commission [1986] сборник I-2321.

(19)  Съвместни дела 188/80 до 190/80 French Republic, Italian Republic and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v Commission of the European Communities [1982] сборник 2571, точка 21.

(20)  Дело C-305/89 Italy v Commission („Alfa Romeo“) [1991] сборник I-1603, точка 20. Дело T-228/99 Westdeutsche Landesbank Girozentrale v Commission [2003] сборник II-435, точки 250 до 270.

(21)  Виж Решение № 309/2002 на Комисията — Франция: Въздушна безопасност — компенсация за разходите, следващи атаките от 11.9.2001 г. (ОВ C 148, 25.6.2003 г.).

(22)  Насоки на Надзорния орган на ЕАСТ относно елементите на държавна помощ при продажби на земя и сгради от публичните власти (ОВ L 137, 8.6.2000 г. и притурка за ЕИП № 26, 8.6.2000 г.). Тези насоки съответстват на Съобщение на Комисията относно елементите на държавна помощ при продажба на земя и сгради от публичните власти.

(23)  Доклад на Европейската Комисия относно политиката на конкуренция, 1993 г., параграфи 402 и 403.

(24)  Виж бележка под линия 16.

(25)  Решението още не е включено в Споразумението за ЕИП. Ако бъде включено, всяка компенсация за обществени услуги, която представлява държавна помощ, предоставена на по-големи летища (категории A, B или C), или която не отговаря на критериите и условията на този акт, трябва да подлежи на уведомяване и да бъде проучвана за всеки конкретен случай.

(26)  Въпреки че не се прилага към транспортния отрасъл, глава 18C от Насоките относно държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга може да предложи указания за прилагане на параграфи 55 дo 57 [все още не е публикувана]. Тези насоки съответстват на рамката на Общността за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга (ОВ C 297, 29.11.2005 г., стp. 4).

(27)  Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността (ОВ L 272, 25.10.1996 г.), включена в точка 64в от приложение XIII към Споразумението за ЕИП с Решение № 79/2000 на Съвместния комитет на ЕИП от 2 октомври 2000 г. (ОВ L 315, 14.12.2000 г., стp. 20 и притурка за ЕИП № 59, 14.12.2000 г.).

(28)  Параграф 85 от решението на Европейската Комисия за започване на производство, отнасящо се до делото Ryanair at Charleroi гласи: „По отношение на тарифите за наземни услуги Комисията смята, че икономиите от мащаба биха могли да се прилагат, когато един ползвател на летището използва в значителна степен подпомагащите услуги на компанията. Не е голяма изненада, че тарифата, която се прилага към някои компании, е по-ниска от обичайната тарифа, доколкото услугите, изисквани от тези компании, са по-малко от тези за другите компании“.

(29)  Доклад „Изследване на конкуренцията между летищата и приложението на правилата за държавната помощ“, Университет Кранфийлд, септември 2002 г., точки 5.33 и 6.11.

(30)  Ibid. точки 5 до 27: „До известна степен субсидирането на въздушни услуги в обхвата на рамката за задължения за обществена услуга може да се тълкува като непряка помощ за едно летище“.

(31)  Съобщения на Комисията от 26 май 2004 г. [COM(2004) 343 окончателен] и от 6 август 2004 г [SEC(2004) 1030] относно по-силно партньорство за най-отдалечените региони.

(32)  Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи (ОВ L 240, 24.8.1992 г.), включен в точка 66б от приложение XIII с Решение № 7/94 на Съвместния комитет на ЕИП от 21 март 1994 г. (ОВ L 160, 28.6.1994 г., стp. 1 и притурка за ЕИП № 17, 28.6.1994 г.).

(33)  Това специално се отнася до сезонните маршрути, които стават постоянни или до маршрути, чиято честота от неежедневни полети става най-малко по един път на ден.

(34)  Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността (ОВ L 240, 24.8.1992 г., стp. 8), включен в точка 64a от приложение XIII към Споразумението за ЕИП с Решение ЕИП № 7/94 на Съвместния комитет на ЕИП от 21 март 1994 (ОВ L 160, 28.6.1994 г., стp. 1 и притурка за ЕИП № 17, 28.6.1994 г.).

(35)  Както е определено в член 2, буква м) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността (ОВ L 240, 24.8.1992 г., стp. 8), включен в точка 64a от приложение XIII към Споразумението за ЕИП с Решение № 7/94 на Съвместния комитет на ЕИП от 21 март 1994 г. (ОВ L 160, 28.6.1994 г., стp. 1 и притурка за ЕИП № 17, 28.6.1994 г.)

(36)  Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на процедурите за преразглеждане при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство (ОВ L 395, 30.12.1989 г., параграфи 33 до 35), включена в точка 5 от приложение XVI към Споразумението за ЕИП. Директива 92/13/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор (ОВ L 76, 23.3.1992 г, параграфи 14 до 20), включена в точка 5a от приложение XVI към Споразумението за ЕИП с Решение № 7/94 на Съвместния комитет на ЕИП от 21 март 1994 г. (ОВ L 160, 28.6.1994 г., стp. 1 и притурка за ЕИП № 17, 28.6.1994 г.).

(37)  Виж бележка под линия 1.

(38)  Виж дело C-355/95 P Textilwerke Deggendorf v Commission [1997] сборник I-2549.“


6.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/44


РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 320/06/COL

от 31 октомври 2006 година

за изменение на списъка по точка 39 от част 1, параграф 2 на глава I от приложение I към Споразумението за Европейско икономическо пространство, който съдържа граничните инспекционни пунктове в Исландия и в Норвегия, одобрени за извършване на ветеринарни проверки на живи животни и продукти от животински произход, въведени от трети страни, и за отмяна на Решение 246/06/COL на Надзорния орган на ЕАСТ от 6 септември 2006 г.

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението за Европейско икономическо пространство, по-специално член 109 и Протокол 1 към него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението между държавите-членки на ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд, по-специално член 5, параграф 2, буква г) и Протокол 1 към него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД точки 4, буква Б), параграфи 1 и 3 и точка (5), буква б) от въведението към глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Акта, посочен в точка 1.1.4 от глава I, приложение I към Споразумението за ЕИП (Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни, изменен и приспособен към Споразумението за ЕИП чрез адаптиране на отделните сектори, посочено в приложение I към Споразумението, и по-специално член 6, параграф 2 от него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Акта, посочен в точка 1.1.4 от глава I, приложение I към Споразумението за ЕИП (Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО, изменен и приспособен към Споразумението за ЕИП чрез адаптиране на отделните сектори, посочено в приложение I към Споразумението, и по-специално член 6, параграф 4 от него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Акта, посочен в точка 1.2.111 от глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП (Решение 2001/812/ЕО на Комисията от 21 ноември 2001 г. относно определяне на изискванията за одобряване на гранични инспекционни пунктове, които отговарят за ветеринарните проверки на продукти, въведени в Общността от трети страни), изменен, и по-специално член 3, параграф 5 от него,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че с Решение 246/06/COL от 6 септември 2006 г., Надзорният орган на ЕАСТ отмени своето Решение 86/02/COL от 24 май 2002 г. и изготви нов списък с граничните инспекционни пунктове в Исландия и в Норвегия, които са одобрени за провеждане на ветеринарни проверки на живи животни и продукти от животински произход, въведени от трети страни,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че правителството на Норвегия поиска от Надзорния орган на ЕАСТ да добави предложения граничен инспекционен пункт, намиращ се на пристанището на Egersund, към списъка с гранични инспекционни пунктове в Исландия и в Норвегия, които са одобрени за провеждане на ветеринарни проверки на живи животни и продукти от животински произход, въведени от трети страни, посочени в точка 39 в част 1, параграф 2 от глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че правителството на Норвегия поиска от Надзорния орган на ЕАСТ да включи в списъка предложения граничен инспекционен пункт, намиращ се в пристанището Egersund, за внос на рибно масло за консумация от човека и за промишлени нужди и за внос на насипна храна и за риби,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че правителството на Норвегия предложи на Надзорния комитет на ЕАСТ на добави допълнителни категории продукти на основа на рибно масло в насипно състояние и пакетирано рибно масло за консумация от човека и за промишлени нужди за инспекционния център Kristiansund на граничния инспекционен пункт в Kristiansund,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че Надзорният комитет на ЕАСТ в сътрудничество с Европейската комисия и отговорните органи на Норвегия проведоха съвместно инспекция на граничния инспекционен пункт в Egersund и на инспекционния център в Kristiansund,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че след съвместната инспекция и според параграф 4(Б)3 от въведението на приложение I към Споразумението за ЕИП инспекторите от Надзорния орган на ЕАСТ и на Европейската комисия приеха обща препоръка на 16 октомври 2006 г. (Дело № 59362/Факт № 391554) за включване на граничния инспекционен пункт в Egersund и новите категории за инспекционния център в Kristiansund към списъка на граничните инспекционни пунктове,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че Надзорният орган със своето Решение 312/06/COL препраща случая до Ветеринарния комитет на ЕАСТ, който подпомага Надзорния орган на ЕАСТ,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Ветеринарния комитет на ЕАСТ, който подпомага Надзорния орган на ЕАСТ,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

1.

Ветеринарните проверки върху живи животни и продукти от животински произход, внесени в Исландия и в Норвегия от трети страни, се провеждат от отговорни национални органи в уговорените гранични инспекционни пунктове, посочени в приложението към настоящото решение.

2.

Решение № 246/06/COL на Надзорния орган на ЕАСТ от 6 септември 2006 г. се отменя.

3.

Настоящото решение влиза в сила на 31 октомври 2006 г.

4.

Адресати на настоящото решение са Исландия и Норвегия.

5.

Автентичният език на настоящото решение е английският.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2006 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ:

Bjørn T. GRYDELAND

Председател

Kristján Andri STEFÁNSSON

Член на Колегията


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА УГОВОРЕНИТЕ ГРАНИЧНИ ИНСПЕКЦИОННИ ПУНКТОВЕ

1

=

Наименование

2

=

Код „Анимо“

3

=

Вид

A

=

Летище

F

=

Ж.п. гара

P

=

Пристанище

R

=

Път

4

=

Инспекционен център

5

=

Продукти

HC

=

Всички продукти за консумация от човека

NHC

=

Други продукти

NT

=

Без температурни изисквания

T

=

Замразени/охладени продукти

T(FR)

=

Замразени продукти

T(CH)

=

Охладени продукти

6

=

Живи животни

U

=

Копитни животни: едър рогат добитък, свине, овце, кози, диви и домашни нечифтокопитни

E

=

Регистрирани еднокопитни, според определението в Директива 90/426/ЕИО на Съвета

O

=

Други животни

5-6

=

Специални забележки

(1)

=

Проверка в съответствие с изискванията на Решение 93/352/ЕИО на Комисията, прието в приложение на Член 19, параграф 3 от Директива 97/78/ЕО на Съвета

(2)

=

Само пакетирани продукти

(3)

=

Само рибни продукти

(4)

=

Само животински протеини

(5)

=

Само вълнена козина и кожа

(6)

=

Само течни мазнини, масла и рибни масла

(7)

=

Исландски понита (само от април до октомври)

(8)

=

Само еднокопитни

(9)

=

Само тропически риби

(10)

=

Само котки, кучета, гризачи, тревопасни, жива риба, влечуги и Птици, с изключение на нелетящите видове

(11)

=

Само насипна храна за животни

(12)

=

За (U) в случаи на нечифтокопитни, само такива, предназначени за зоологическа градина; и за (O), само пилета на един ден, риба, кучета, котки, насекоми или други животни, предназначени за зоологическа градина

(13)

=

Nagylak, Унгария: Това е граничен инспекционен пункт (за продукти) и пресечна точка (за живи животни) на унгарско-румънската граница, предмет на транснационални мерки според договореното и посоченото в Акта за присъединяване за продукти и за живи животни. Вж. Решение 2003/630/ЕО на Комисията

(14)

=

Предназначени за транзит в Европейската общност за пратки за определени продукти от животински произход за консумация от човека, в посока от или към Русия според специфичните процедури, предвидени в съответното общностно законодателство

(15)

=

Само животни от аквакултура

(16)

=

Само рибни храни

Държава: Исландия

1

2

3

4

5

6

Akureyri

1700499

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

1700299

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(16)

 

Húsavík

1701399

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

1700399

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

1700799

A

 

HC(1)(2)(3)

O(15)

Reykjavík

1700199

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(16)

 

Þorlákshöfn

1701899

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 


Държава: Норвегия

1

2

3

4

5

6

Borg

1501499

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord

1501199

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO02299

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

1501099

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

1501799

P

Honningsvåg

HC-T(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

1502199

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kristiansund

1500299

P

Harøysund

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Måløy

1500599

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Moldøen

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

1500199

P

 

HC, NHC

 

Oslo

1501399

A

 

HC, NHC

U,E,O

Skjervøy

1502099

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

1501699

P

Andenes

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

1501299

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

1500999

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kaldfjord

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Senjahopen

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vannøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

1501599

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

1500699

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)