ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 59

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
4 март 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 195/2008 на Съвета от 3 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

1

 

 

Регламент (ЕО) № 196/2008 на Комисията от 3 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

6

 

*

Регламент (ЕО) № 197/2008 на Комисията от 3 март 2008 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на наименование, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Queijo Serra da Estrela (ЗНП))

8

 

*

Регламент (ЕО) № 198/2008 на Комисията от 3 март 2008 година за изменение за деветдесет и втори път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

10

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/180/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 25 февруари 2008 година относно сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Арабска република Египет

12

 

 

2008/181/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 25 февруари 2008 година относно сключването на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и Държавата Израел

14

 

 

2008/182/Евратом

 

*

Решение на Съвета от 25 февруари 2008 година за изменение на Решение на Съвета от 16 декември 1980 г. относно създаването на Консултативен комитет по програмата Ядрен синтез

15

 

 

2008/183/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 февруари 2008 година за назначаване на един заместник-член от Италия в Комитета на регионите

17

 

 

2008/184/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 29 февруари 2008 година относно назначаването на един нов член на Комисията на Европейските общности

18

 

 

Комисия

 

 

2008/185/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 февруари 2008 година относно допълнителни гаранции при търговията със свине в Общността по отношение на болестта на Ауески и относно критериите за предоставяне на информация за тази болест (нотифицирано под номер C(2008) 669) (кодифицирана версия) ( 1 )

19

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2008/186/ОВППС на Съвета от 3 март 2008 година за изменение на Обща позиция 2003/495/ОВППС относно Ирак

31

 

*

Обща позиция 2008/187/ОВППС на Съвета от 3 март 2008 година относно ограничителните мерки по отношение на незаконното правителство на Анжуан в Съюз Коморски острови

32

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

4.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 59/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 195/2008 НА СЪВЕТА

от 3 март 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60 и 301 от него,

като взе предвид Обща позиция 2008/186/ОВППС на Съвета от 3 март 2008 г. за изменение на Обща позиция 2003/495/ОВППС относно Ирак (1),

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че

(1)

В съответствие с Резолюция 1483 (2003) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (Съвета за сигурност на ООН), член 2 от Регламент (ЕО) № 1210/2003 (2) на Съвета предвижда специални разпоредби относно плащанията за петрол, петролни продукти и природен газ, които са изнесени от Ирак, докато член 10 от този регламент съдържа специални разпоредби относно имунитета срещу съдебни производства на някои иракски активи. Специалната разпоредба за плащанията продължава да се прилага, докато специалната разпоредба относно имунитетите бе прилагана до 31 декември 2007 г.

(2)

Резолюция 1790 (2007) на Съвета за сигурност на ООН и Обща позиция 2008/186/ОВППС предвиждат, че тези две специални разпоредби следва да се прилагат до 31 декември 2008 г. Регламент (ЕО) № 1210/2003 следва да бъде съответно изменен.

(3)

Уместно е също така Регламент (ЕО) № 1210/2003 да се приведе в съответствие с последните развития относно прилаганите санкции във връзка с определянето на компетентни власти, с отговорността при нарушения и с юрисдикцията. За целите на настоящия регламент се счита, че територията на Общността включва териториите на държавите-членки, за които Договорът е приложим при условията, установени в Договора.

(4)

За да се гарантира ефективността на предвидените в настоящия регламент мерки, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1210/2003 се изменя, както следва:

1.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Всички постъпления от всички експортни продажби на петрол, петролни продукти и природен газ от Ирак, изброени в приложение I, от 22 май 2003 г. се депозират във Фонда за развитие на Ирак съгласно условията, определени в Резолюция 1483 (2003 г.) на Съвета за сигурност на ООН, и по-специално параграфи 20 и 21 от нея.“

2.

Създава се следният член:

„Член 4а

Забраната, установена с член 4, параграфи 3 и 4, не поражда каквато и да е отговорност за съответните физически или юридически лица, или образувания, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им биха били в нарушение на тази забрана.“

3.

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

1.   Чрез дерогация от член 4, компетентните власти, посочени в интернет страниците, изброени в приложение V, могат да разрешат освобождаването на замразени средства или икономически ресурси, ако те отговарят на следните условия:

a)

средствата или икономическите ресурси са предмет на съдебна, административна или арбитражна обезпечителна мярка, наложена преди 22 май 2003 г., или на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди тази дата;

б)

средствата или икономическите ресурси се използват изключително и само за удовлетворяване на претенции, обезпечени с такава мярка или установени с такова решение, в рамките на приложимите законови и подзаконови актове, определящи правата на лица с такива претенции;

в)

удовлетворяването на претенциите не е в нарушение на Регламент (ЕО) № 3541/92; както и

г)

признаването на обезпечителната мярка или решение не е несъвместимо с обществения ред на съответната държава-членка.

2.   При всички други обстоятелства, средствата, икономическите ресурси и постъпленията на икономически ресурси, замразени съгласно член 4, се деблокират само с цел прехвърлянето им във Фонда за развитие на Ирак, съхраняван в Central Bank of Iraq, съгласно условията, определени в Резолюция 1483 (2003) на Съвета за сигурност на ООН.“

4.

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

1.   Забранява се съзнателното и умишлено участие в дейности, които имат за цел или резултат пряко или косвено заобикаляне на член 4 или насърчаване на транзакциите, посочени в членове 2 и 3.

2.   Всяка информация за пряко или косвено заобикаляне на разпоредбите на настоящия регламент, се съобщава на компетентните власти, посочени в интернет страниците, изброени в приложение V, и пряко или чрез тези компетентни власти - на Комисията.“

5.

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

1.   Без да се засягат приложимите правила, относно докладването, поверителността и професионалната тайна, нито разпоредбите на член 284 от Договора, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

a)

предоставят незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, например за сметки и суми, които са замразени в съответствие с член 4, на компетентните власти, посочени в интернет страниците, изброени в приложение V, в държава-членка, в която пребивават или са разположени, и пряко или чрез тези компетентни власти - на Комисията;

б)

си сътрудничат с компетентните власти, посочени в интернет страниците, изброени в приложение V, за всяка проверка на тази информация.

2.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които е предоставена или получена.“

6.

Създава се следният член:

„Член 15а

1.   Държавите-членки определят компетентните власти, посочени в членове 6, 7 и 8 на настоящия регламент и ги представят на или чрез интернет страниците, изброени в приложение V.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията своите компетентни власти преди 15 март 2008 г., както и всички последващи промени.“

7.

Член 16 се заменя със следното:

„Член 16

Настоящият регламент се прилага:

a)

в рамките на територията на Общността, включително нейното въздушно пространство;

б)

на борда на всеки въздухоплавателен или плавателен съд под юрисдикцията на държава-членка;

в)

за всяко лице, което е гражданин на държава-членка на или извън територията на Общността;

г)

за всяко юридическо лице, образувание или орган, което е създадено или учредено съгласно правото на държава-членка; както и

д)

за всяко юридическо лице, образувание или орган, което извършва стопанска дейност изцяло или отчасти в рамките на Общността.“

8.

В член 18 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Членове 2 и 10 се прилагат до 31 декември 2008 г.“

9.

Приложение V се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 март 2008 година.

За Съвета

Председател

J. PODOBNIK


(1)  Виж стр. 31 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  ОВ L 169, 8.7.2003 г., стр. 6. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стp. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Интернет страници за информация относно компетентните власти, посочени в членове 6, 7 и 8, и адрес за съобщения до Европейската комисия

A.   Интернет страници за информация относно компетентните власти

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.government.bg

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ГЪРЦИЯ

hhttp://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ИСПАНИЯ

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.minbuza.nl/sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Б.   Адрес за съобщения до Европейската комисия:

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A.2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Brussels

Tel. (32-2) 295 5585

Fax (32-2) 299 0873.“


4.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 59/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 196/2008 НА КОМИСИЯТА

от 3 март 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 4 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 3 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

69,6

MA

51,6

TN

120,5

TR

143,2

ZZ

96,2

0707 00 05

EG

244,4

JO

190,5

MA

114,7

TR

168,8

ZZ

179,6

0709 90 70

MA

82,8

TR

160,7

ZZ

121,8

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

EG

44,7

IL

54,4

MA

56,2

TN

50,5

TR

89,7

ZZ

59,1

0805 50 10

IL

109,4

SY

56,4

TR

124,9

ZZ

96,9

0808 10 80

AR

102,3

CA

53,7

CN

97,0

MK

42,4

US

109,6

UY

89,9

ZZ

82,5

0808 20 50

AR

82,0

CL

63,2

CN

80,3

US

123,2

ZA

102,3

ZZ

90,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


4.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 59/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 197/2008 НА КОМИСИЯТА

от 3 март 2008 година

за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на наименование, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Queijo Serra da Estrela (ЗНП))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като имат предвид, че:

(1)

В съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея и в приложение на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006, Комисията разгледа заявката на Португалия за одобрение на промени в спецификацията на защитеното наименование за произход „Queijo Serra da Estrela“, вписано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

Предвид това, че по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 510/2006 въпросните промени не са минимални, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз  (3) заявката за промени в съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от горепосочения регламент. Комисията не получи нито едно възражение съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 и следователно промените трябва да бъдат одобрени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Променените в спецификацията, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, относно наименованието, посочено в приложението към настоящия регламент, се одобряват.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 март 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2156/2005 (ОВ L 342, 24.12.2005 г., стр. 54).

(3)  ОВ C 127, 8.6.2007 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека селскостопански продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.3.

Сирена

ПОРТУГАЛИЯ

Queijo Serra da Estrela (ЗНП)


4.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 59/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 198/2008 НА КОМИСИЯТА

от 3 март 2008 година

за изменение за деветдесет и втори път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (1), и по-специално член 7, параграф 1, първо тире от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 посочва лицата, групите и образуванията, засегнати от замразяването на средства и икономически ресурси по същия този регламент.

(2)

На 20 февруари 2008 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на ООН реши да внесе някои изменения в списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяване на средства и икономически ресурси, Следователно приложение I трябва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 март 2008 година.

За Комисията

Eneko LANDÁBURU

Генерален директор на Генерална дирекция „Външни отношения“


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 59/2008 на Комисията (ОВ L 22, 25.1.2008 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

Думите „Islamic Jihad Group (известна също като a) Jama’at al-Jihad, б) Libyan Society, в) Kazakh Jama’at, г) Jamaat Mojahedin, д) Jamiyat, е) Jamiat al-Jihad al-Islami, ж) Dzhamaat Modzhakhedov, з) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, и) al-Djihad al-Islami, й) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii)“ в глава „Юридически лица, групи и образувания“: се заменят със следното:

„Islamic Jihad Group (известна също като a) Jama’at al-Jihad, б) Libyan Society, в) Kazakh Jama’at, г) Jamaat Mojahedin, д) Jamiyat, е) Jamiat al-Jihad al-Islami, ж) Dzhamaat Modzhakhedov, з) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, и) al-Djihad al-Islami, й) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, к) Islamic Jihad Union).“

(2)

Думите „Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (известен също като a) Fahad H. A. Khashayban, б) Fahad H. A. al-Khashiban, в) Fahad H. A. Kheshaiban, г) Fahad H. A. Kheshayban, д) Fahad H. A. al-Khosiban, е) Fahad H. A. Khasiban, ж) Fahd Muhammad ‘Abd Al-Aziz al-Khashayban з) Fahd Muhammad‘Abd al-‘Aziz al-Khushayban, и) Fahad al-Khashiban, й) Fahd Khushaiban, к) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, л) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, м) Abu Thabit, н) Shaykh Abu Thabit, о) Shaykh Thabet, п) Abu Abdur Rahman, р) Abdur Abu Rahman). Дата на раждане: 16.10.1966 г. Място на раждане: Aniza, Саудитска Арабия. Други сведения: ангажиран във финансирането и оказвал друг вид поддръжка на групата на Abu Sayyaf“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:

„Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (известен също като a) Fahad H. A. Khashayban, б) Fahad H. A. al-Khashiban, в) Fahad H. A. Kheshaiban, г) Fahad H. A. Kheshayban, д) Fahad H. A. al-Khosiban, е) Fahad H. A. Khasiban, ж) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban з) Fahd Muhammad’ Abd al-‘Aziz al-Khushayban, и) Fahad al-Khashiban, й) Fahd Khushaiban, к) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, л) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, м) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, н) Abu Thabit, о) Shaykh Abu Thabit, п) Shaykh Thabet, р) Abu Abdur Rahman, с) Abdur Abu Rahman). Дата на раждане: 16.10.1966 г. Място на раждане: Oneiza, Саудитска Арабия. Паспорт №: G477835 (издаден на 26.6.2006 г., валиден до 3.5.2011 г.) Националност: саудитска. Други сведения: ангажиран във финансирането и оказвал друг вид поддръжка на групата на Abu Sayyaf.“

(3)

Думите „Abdul Rahim Al-Talhi (известен също като a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, б) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, в) Abdulrheem Hammad A Altalhi, г) Abe Al-Rahim al-Talahi, д) Abd Al-Rahim Al Tahli, е) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, ж) Abdulrahim Al Tahi, з) Abdulrahim al-Talji, и) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, й) Abdul Rahim, к) Abu Al Bara’a Al Naji, л) Shuwayb Junayd. Адрес: Buraydah, Саудитска Арабия. Дата на раждане: 8.12.1961 г. Място на раждане: Al-Taif, Саудитска Арабия. Паспорт №: F275043, издаден на 29.5.2004 г., валиден до 5.4.2009 г. Националност: саудитска. Други сведения: ангажиран във финансирането, доставката на оръжие и оказвал друг вид поддръжка на групата на Abu Sayyaf“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:

„Abdul Rahim Al-Talhi (известен също като a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, б) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, в) Abdulrheem Hammad A Altalhi, г) Abe Al-Rahim al-Talahi, д) Abd Al-Rahim Al Tahli, е) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, ж) Abdulrahim Al Tahi, з) Abdulrahim al-Talji, и) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, й) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi, к) Abdul Rahim, л) Abu Al Bara’a Al Naji, м) Shuwayb Junayd. Адрес: Buraydah, Саудитска Арабия. Дата на раждане: 8.12.1961 г. Място на раждане: Al-Shefa, Al-Taif, Саудитска Арабия. Паспорт №: F275043 (издаден на 29.5.2004 г., валиден до 5.4.2009 г.) Националност: саудитска. Други сведения: ангажиран във финансирането, снабдяването с оръжие и оказвал друг вид поддръжка на групата на Abu Sayyaf.“

(4)

Думите „Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (известен също като a) Muhammad Abdallah Salih Al-Sughayir, б) Muhammad‘ Abdallah Salih Al-Sughaier, в) Muhammad‘ Abdallah Salih Al-Sughayer, г) Mohd Al-Saghir, д) Muhammad Al-Sugayer, е) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sughair, ж) Muhammad „Abdallah Salih Al-Sugair, з) Muhammad Abdallah Salih Al-Suqayr, и) Abu Bakr, й) Abu Abdullah. Дата на раждане: а) 20.8.1972 г., б) 10.8.1972 г. Място на раждане: Al-Karawiya, Саудитска Арабия. Други сведения: ангажиран във финансирането, доставката на оръжие, набирането на хора и оказвал друг вид поддръжка на групата на Abu Sayyaf“ в глава „Физически лица“ се заменят със следното:

„Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (известен също като a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, б) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, в) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, г) Mohd Al-Saghir, д) Muhammad Al-Sugayer, е) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sughair, ж) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, з) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Suqayr, и) Mohammad Abdullah S Ssughayer, й) Abu Bakr, k) Abu Abdullah. Дата на раждане: а) 20.8.1972 г., б) 10.8.1972 г. Място на раждане: Al-Karawiya, Oneiza, Саудитска Арабия. Паспорт №: E864131 (издаден на 30.12.2001 г., валиден до 6.11.2006 г.) Националност: саудитска. Други сведения: ангажиран във финансирането, снабдяването с оръжие, набирането на хора и оказвал друг вид поддръжка на групата на Abu Sayyaf.“


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

4.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 59/12


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 февруари 2008 година

относно сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Арабска република Египет

(2008/180/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 170 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение, и член 300, параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Комисията договори, от името на Общността, Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Арабска република Египет („Споразумението“).

(2)

При условие възможното му сключване на по-късна дата, Споразумението, парафирано на 4 март 2004 г., беше подписано на 21 юни 2005 г., като се прилага временно след неговото подписване.

(3)

Споразумението се основава на принципите на взаимна изгода, реципрочни възможности за достъп до програми и дейности на другата страна, които са от значение за целта на споразумението, недискриминация, ефективна защита на интелектуалната собственост и справедливо споделяне на правата върху интелектуалната собственост. Участието в косвени действия на субекти, установени в Арабска република Египет, се подчинява на условията за субекти в трети страни, определени с решение, взето от Европейския парламент и Съвета съгласно член 167 от Договора, Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2) и друго приложимо общностно законодателство.

(4)

Споразумението следва да се сключи по такъв начин, че езиците на всички държави-членки да са автентични. Това ще стане чрез размяна на писма.

(5)

Споразумението следва да бъде одобрено,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Арабска република Египет (3) се одобрява от името на Общността.

Член 2

Председателят на Съвета, като действа от името на Общността, извършва нотифицирането, предвидено в член 7 от споразумението и се оправомощава да утвърди чрез размяна на писма с Арабска република Египет, че текстът на споразумението е автентичен на всички езици на държавите-членки след присъдиняването от 2004 г. и от 2007 г.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2008 година.

За Съвета

Председател

A. VIZJAK


(1)  Становище от 29 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).

(3)  ОВ L 182, 13.7.2005 г., стр. 12.


4.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 59/14


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 февруари 2008 година

относно сключването на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и Държавата Израел

(2008/181/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 170 от него във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че

(1)

Комисията е договорила от името на Общността подновяването на Споразумението за научно и техническо сътрудничество с Държавата Израел („Споразумението“).

(2)

Споразумението беше подписано от името на Общността на 16 юли 2007 г. в Брюксел при условие възможното му сключване на по-късна дата.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и Държавата Израел (2) се одобрява от името на Общността.

Член 2

Председателят на Съвета, като действа от името на Общността, извършва нотифицирането, предвидено в член 5, параграф 2 от споразумението.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2008 година.

За Съвета

Председател

A. VIZJAK


(1)  Становище от 25 септември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 220, 25.8.2007 г., стр. 5.


4.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 59/15


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 февруари 2008 година

за изменение на Решение на Съвета от 16 декември 1980 г. относно създаването на Консултативен комитет по програмата „Ядрен синтез“

(2008/182/Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 7, четвърти параграф от него,

като взе предвид Решение 2006/970/Евратом на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) за ядрени изследователски дейности и обучение (1), което също така допринася за създаването на общество, основано на знанието, базирайки се върху Европейското изследователско пространство,

като взе предвид Решение 2006/976/Евратом на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма за изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) за дейности във връзка с ядрени изследвания и дейности по обучение (2007—2011 г.) (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него, което предвижда, че за целите на прилагането на специалната програма Комисията се подпомага от консултативен комитет и че по въпроси, свързани с ядрения синтез, съставът на този комитет и подробните приложими правила за дейността му са в съответствие с определените с Решение на Съвета от 16 декември 1980 г. относно създаването на Консултативен комитет по програмата „Ядрен синтез“ (3) (наричани по-долу съответно „Решение на Съвета от 16 декември 1980 г.“ и „КК-ЯС“),

като взе предвид Договора за присъединяване от 2005 г., и по-специално член 50 от него,

като взе предвид Решение на Съвета от 16 декември 1980 г., и по-специално параграф 14 от него, който установява системата за гласуване на КК-ЯС,

като има предвид, че:

(1)

КК-ЯС дава становищата си чрез система от пропорционално гласуване когато, действайки съгласно параграф 5, буква ж) от Решение на Съвета от 16 декември 1980 г., той определя приоритетните действия с оглед разпределянето на преференциална подкрепа.

(2)

На 21 март 2007 г. КК-ЯС единодушно препоръча актуализиране на системата на пропорционално гласуване, която да се прилага в Комитета, посочен в параграф 14 от Решение на Съвета от 16 декември 1980 г., при разглеждане на въпроси, свързани с ядрения синтез, за да бъдат включени правата на глас, определени за новите държави-членки в резултат на присъединяването им.

(3)

С оглед на изложеното по-горе е уместно Решението на Съвета от 16 декември 1980 г. да бъде съответно изменено,

РЕШИ:

Член единствен

В параграф 14 от Решение на Съвета от 16 декември 1980 г. последните две изречения се заменят със следния текст:

„Становищата, отнасящи се до параграф 5, буква ж), се приемат със следната система за гласуване чрез претегляне на гласовете:

Белгия

2

България

2

Чешка република

2

Дания

2

Германия

5

Естония

1

Гърция

2

Испания

3

Франция

5

Ирландия

2

Италия

5

Кипър

1

Латвия

1

Литва

2

Люксембург

1

Унгария

2

Малта

1

Нидерландия

2

Австрия

2

Полша

3

Португалия

2

Румъния

2

Словения

1

Словакия

2

Финландия

2

Швеция

2

Обединено кралство

5

Швейцария

2

Общо

64

Необходимото за приемане на становище мнозинство е 33 гласа „за“ от най-малко 15 делегации“.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2008 година.

За Съвета

Председател

A. VIZJAK


(1)  ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 60.

(2)  ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 404.

(3)  Непубликувано, но последно изменено с Решение 2005/336/Евратом на Съвета (ОВ L 108, 29.4.2005 г., стр. 64).


4.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 59/17


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 февруари 2008 година

за назначаване на един заместник-член от Италия в Комитета на регионите

(2008/183/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 263 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Италия,

като има предвид, че:

(1)

На 24 януари 2006 г. Съветът прие Решение 2006/116/ЕО (1) относно назначаването на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2006 г. до 25 януари 2010 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н CONDORELLI се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

РЕШИ:

Член 1

Г-н Giovanni SPERANZA, Sindaco del Comune di Lamezia Terme, се назначава за заместник-член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2010 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на неговото приемане.

Съставено в Брюксел на 28 февруари 2008 година.

За Съвета

Председател

A. VIZJAK


(1)  ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 75.


4.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 59/18


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 29 февруари 2008 година

относно назначаването на един нов член на Комисията на Европейските общности

(2008/184/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 215, втора алинея от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 128, втора алинея от него,

като има предвид, че:

с писмо от 28 февруари 2008 г., доуточнено с писмо от 29 февруари 2008 г., г-н Markos KYPRIANOU подаде оставка като член на Комисията, считано от 2 март 2008 г. в полунощ. Необходимо е той да бъде заместен за остатъка от мандата,

РЕШИ:

Член 1

Г-жа Androula VASSILIOU се назначава за член на Комисията за периода от 3 март 2008 г. до 31 октомври 2009 г.

Член 2

Настоящото решение поражда действие влиза в сила на 3 март 2008 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 29 февруари 2008 година.

За Съвета

Председател

M. COTMAN


Комисия

4.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 59/19


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 февруари 2008 година

относно допълнителни гаранции при търговията със свине в Общността по отношение на болестта на Ауески и относно критериите за предоставяне на информация за тази болест

(нотифицирано под номер C(2008) 669)

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/185/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално член 8, член 9, параграф 2 и член 10, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2001/618/ЕО на Комисията от 23 юли 2001 г. за допълнителни гаранции при търговията със свине в Общността по отношение на болестта на Ауески, за критериите за предоставяне на информация за тази болест и за отмяна на Решения 93/24/ЕИО и 93/244/ЕИО (2) е било неколкократно (3) и съществено изменяно. С оглед постигане на яснота и рационалност посоченото решение следва да бъде кодифицирано.

(2)

Международното бюро по епизоотии (МБЕ) е международната организация, определена съгласно Споразумението за прилагане на санитарни и фитосанитарни мерки в изпълнение на ГАТТ 1994 г., която отговаря за установяването на международни правила за здравето на животните и животинските продукти. Тези правила се публикуват в Международния кодекс за здравето на животните.

(3)

Главата от Международния кодекс за здравето на животните относно болестта на Ауески бе съществено изменена.

(4)

Целесъобразно e да се изменят допълнителните гаранции, които се изискват за търговията със свине вътре в Общността, по отношение на болестта на Ауески, за да се осигури съответствието им с международните правила за тази болест и по-добър контрол в Общността.

(5)

Следва да бъдат установени критерии за информацията, която трябва да се предоставя от държавите-членки за болестта на Ауески в съответствие с член 8 от Директива 64/432/ЕИО.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се изпращането на свине за разплод или доотглеждане, предназначени за посочените в приложение I държави-членки или региони, незасегнати от болестта на Ауески, идващи от друга държава-членка или регион, който не е посочен в приложението, при следните условия:

1.

болестта на Ауески трябва да подлежи задължително на съобщаване в държавата-членка на произход;

2.

трябва да е налице план за борба и ликвидиране на болестта на Ауески, който отговаря на критериите, определени в член 9, параграф 1 от Директива 64/432/ЕИО, в държавата-членка или региона на произход под надзора на компетентния орган. Този план трябва да включва прилагането на подходящи мерки за транспортиране и придвижване на свине, с цел да се предотврати разпространяването на болестта между стопанства с различен статус;

3.

по отношение на стопанството на произход на свинете:

а)

не са регистрирани клинични, патологични или серологични доказателства за болестта на Ауески през последните 12 месеца в съответното стопанство;

б)

не са регистрирани клинични, патологични или серологични доказателства за болестта на Ауески през последните 12 месеца в стопанствата, разположени в радиус от 5 km от стопанството на произход на свинете; въпреки това настоящата разпоредба не се прилага, ако в тези стопанства са прилагани редовно мерките за мониторинг и ликвидиране на болестта под надзора на компетентния орган и в съответствие с плана за ликвидиране, посочен в точка 2, като тези мерки са предотвратили ефективно разпространението на болестта в съответното стопанство;

в)

не е извършвана ваксинация срещу болестта на Ауески най-малко през последните 12 месеца;

г)

свинете са били подложени поне двукратно през интервал от поне четири месеца на серологично изследване за наличието на антитела ADV-gE или ADV-gB, или ADV-gD, или за целия вирус на болестта на Ауески. Изследването трябва да покаже отсъствие на болестта на Ауески и че ваксинираните свине нямат gE антитела;

д)

през последните 12 месеца не са били въведени свине от стопанства с по-нисък здравен статус на животните по отношение на болестта на Ауески, освен ако са били изследвани за болестта на Ауески с отрицателни резултати;

4.

свинете, които следва да се транспортират:

а)

не са ваксинирани;

б)

са били държани изолирани в помещения, одобрени от компетентния орган, в продължение на 30 дни преди транспортирането им по такъв начин, че да е предотвратен всякакъв риск от заразяване с болестта на Ауески на тези свине;

в)

трябва да са живели в стопанството на произход или в стопанство с еквивалентен статус от раждането си и да са останали в стопанството на произход най-малко:

i)

30 дни за свине, предназначени за доотглеждане;

ii)

90 дни за свине, предназначени за разплод;

г)

са били подложени на най-малко две серологични изследвания с отрицателни резултати за ADV-gB или ADV-gD, или за целия вирус на болестта на Ауески, през интервал от най-малко 30 дни между тях. Въпреки това за свине на възраст по-малко от 4 месеца може също да се използва серологичен тест за ADV-gE. Вземането на проби за последния тест трябва да се извърши в рамките на 15 дни преди изпращането. Броят на тестваните свине в изолационното помещение трябва да е достатъчен, за да се открие:

i)

2 % серологична превалентност с 95 % сигурност, в изолационното помещение при свине, предназначени за доотглеждане;

ii)

0,1 % серологична превалентност с 95 % сигурност, в изолационното помещение при свине, предназначени за разплод.

Въпреки това първият от двата теста не е необходим, ако:

i)

в рамките на плана, посочен в точка 2, е извършено серологично изследване в стопанството на произход между 45-ия и 170-ия ден преди изпращането, което доказва отсъствието на антитела на болестта на Ауески и че няма антитела gE във ваксинираните свине;

ii)

свинете, които трябва да се преместят, са живели в стопанството на произход от раждането си;

iii)

в стопанството на произход не са преместени свине, докато свинете, които трябва да бъдат преместени, са били държани в изолация.

Член 2

Разрешава се изпращането на свине за клане, предназначени за изброените в приложение I държави-членки или региони, незасегнати от болестта на Ауески, идващи от друга държава-членка или регион, който не е посочен в приложението, при следните условия:

1.

болестта на Ауески трябва да подлежи на задължително съобщаване в държавата-членка на произход;

2.

в държавата-членка или регионите на произход трябва да е установен план за борба и ликвидиране на болестта на Ауески, който отговаря на критериите, определени в член 1, точка 2;

3.

всички въпросни свине трябва да бъдат транспортирани директно в кланицата по местоназначение и:

а)

те идват от стопанство, което отговаря на условията, определени в член 1, точка 3; или

б)

са ваксинирани срещу болестта на Ауески най-малко 15 дни преди изпращането им и идват от стопанство на произход, където:

i)

в рамките на плана, посочен в точка 2, са прилагани редовно мерки за мониторинг и ликвидиране на болестта на Ауески под надзора на компетентния орган през последните 12 месеца;

ii)

са останали най-малко 30 дни преди изпращането им и не са открити клинични, патологични или серологични доказателства за тази болест в момента на попълване на здравния сертификат, посочен в член 7; или

в)

не са ваксинирани и произхождат от стопанство, където:

i)

в рамките на плана, посочен в точка 2, са прилагани редовно мерки за мониторинг и ликвидиране на болестта на Ауески под надзора на компетентния орган през последните 12 месеца и не са регистрирани клинични, патологични или серологични доказателства за болестта на Ауески през последните шест месеца;

ii)

ваксинацията срещу болестта на Ауески и въвеждането на ваксинирани свине са забранени от компетентния орган, тъй като стопанството е в процес на постигане на най-високия статус по отношение на болестта на Ауески в съответствие с плана, посочен в точка 2;

iii)

са живели най-малко 90 дни преди изпращането им.

Член 3

Свинете за разплод, предназначени за държавите-членки или регионите, посочени в приложение II, където функционират одобрени програми за ликвидиране на болестта на Ауески, трябва или:

1.

да идват от държавите-членки или регионите, посочени в приложение I, или

2.

да идват от:

а)

държавите-членки или регионите, посочени в приложение II; и

б)

стопанство, което отговаря на изискванията, посочени в член 1, точка 3; или

3.

да отговарят на следните изисквания:

а)

болестта на Ауески трябва да подлежи на задължително съобщаване в държавата-членка на произход;

б)

в държавата-членка или региона на произход да е установен план за борба и ликвидиране на болестта на Ауески, който отговаря на критериите, определени в член 1, точка 2;

в)

във въпросното стопанство не са регистрирани клинични, патологични или серологични доказателства за болестта на Ауески през последните 12 месеца;

г)

трябва да са били изолирани в помещения, одобрени от компетентния орган в продължение на 30 дни преди придвижването и да са държани изолирани по такъв начин, че да бъде предотвратен всякакъв риск от разпространяването на болестта на Ауески;

д)

свинете трябва да са били подложени с отрицателен резултат на серологичен тест за наличието на антитела gE. Вземането на проби за последния тест трябва да бъде извършено в рамките на 15 дни преди изпращането. Броят на тестваните свине трябва да е достатъчен, за да се открие 2 % серологична превалентност с 95 % сигурност при тези свине;

е)

свинете трябва да са живели в стопанството на произход или в стопанство с еквивалентен статус от раждането им и да са останали в стопанството на произход най-малко 90 дни.

Член 4

Свинете за доотглеждане, предназначени за държавите-членки или регионите, посочени в приложение II, където функционират одобрени програми за ликвидиране на болестта на Ауески трябва или:

1.

да идват от държавите-членки или регионите, посочени в приложение I, или

2.

да идват от:

а)

държавите-членки или регионите, посочени в приложение II; и

б)

стопанство, което отговаря на изискванията на член 1, точка 3; или

3.

да отговарят на следните изисквания:

а)

болестта на Ауески трябва да подлежи на задължително съобщаване в държавата-членка на произход;

б)

в държавите-членки или региона на произход да функционира план за борба и ликвидиране на болестта на Ауески, който отговаря на критериите, определени в член 1, точка 2;

в)

да не са регистрирани клинични, патологични или серологични доказателства за болестта на Ауески през последните 12 месеца в стопанството на произход на съответните свине;

г)

в стопанството на произход, между 45 и 170 дни преди изпращането, е проведено серологично изследване за болестта на Ауески, което доказва отсъствието и и че ваксинираните свине са свободни от антитела gE;

д)

свинете трябва да са живели в стопанството на произход от раждането или да са останали в такива стопанства най-малко 30 след въвеждането им от стопанство с еквивалентен статус, където е извършено серологично изследване, еквивалентно на посоченото в буква г) по-горе.

Член 5

Серологичните тестове, провеждани с цел наблюдаване или откриване на болестта на Ауески при свине в съответствие с настоящото решение, трябва да отговарят на стандартите, посочени в приложение III.

Член 6

Без да се засяга член 10, параграф 3 от Директива 64/432/ЕИО, всяка държава-членка трябва да предоставя поне веднъж годишно информация за случаите на болестта на Ауески, включително подробности за програмите за мониторинг и ликвидиране, които се прилагат в държавите-членки, изброени в приложение II, и в други държави-членки или региони, които не са изброени в това приложение, където функционират програми за мониторинг и ликвидиране, в съответствие с единните критерии, определени в приложение IV.

Член 7

1.   Без да се засягат разпоредбите, предвидени в законодателството на Общността относно здравните сертификати, преди попълването им, за животните от рода на свинете, предназначени за държавите-членки или регионите, изброени в приложение I или II, в раздел В на здравния сертификат, който се изисква съгласно Директива 64/432/ЕИО, официалният ветеринарен лекар установява:

а)

статуса на стопанството и на държавата-членка или на региона на произход на съответните свине по отношение на болестта на Ауески;

б)

в случай че свинете не са с произход от държава-членка или от регион, свободен от болестта, статуса на стопанството и на държавата-членка или регионите по местоназначение за съответните свине по отношение на болестта на Ауески;

в)

съответствието за въпросните свине с изискванията, определени в настоящото решение.

2.   За животни от рода на свинете, предназначени за държавите-членки или регионите, изброени в приложение I или II, раздел В, точка 4 от здравния сертификат, посочен в параграф 1, се попълва, както следва:

а)

в първото тире след думата „болест“ трябва да се добави думата „Ауески“;

б)

във второто тире се прави позоваване на настоящото решение. На същия ред се посочва в скоби номерът на члена от настоящото решение, който се отнася за съответните свине.

Член 8

Държавите-членки трябва да гарантират, че когато се транспортират свине, предназначени за държавите-членки или регионите, изброени в приложение I или II, те не влизат в контакт със свине с различен или неизвестен статус по отношение на болестта на Ауески по време на транспорта или транзита.

Член 9

Решение 2001/618/ЕО се отменя.

Позоваванията на отмененото решение се смятат за позовавания на настоящото решение и се четат според таблицата на съответствието в приложение VI.

Член 10

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2008 година

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64. Директива, последно изменена с Решение 2007/729/ЕО на Комисията (ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 26).

(2)  ОВ L 215, 9.8.2001 г., стр. 48. Решение, последно изменено с Решение 2007/729/ЕО.

(3)  Вж. приложение V.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Държави-членки или региони от тях, които са свободни от болестта на Ауески и в които е забранена ваксинацията

ISO код

Държава-членка

Региони

CZ

Чешка република

Всички региони

DK

Дания

Всички региони

DE

Германия

Всички региони

FR

Франция

Департаментите: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Кипър

Цялата територия

LU

Люксембург

Всички региони

AT

Австрия

Цялата територия

SK

Словакия

Всички региони

FI

Финландия

Всички региони

SE

Швеция

Всички региони

UK

Обединеното кралство

Всички региони в Англия, Шотландия и Уелс


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Държави-членки или региони от тях, в които действат одобрени програми за контрол на болестта на Ауески

ISO код

Държава-членка

Региони

BE

Белгия

Цялата територия

ES

Испания

Територията на автономните области Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra и La Rioja

Територията на провинциите León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid и Ávila в автономната област Castilla y León.

Територията на провинцията Las Palmas на Канарските острови

FR

Франция

Департаментите: Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan и Nord

IT

Италия

Провинция Bolzano

NL

Нидерландия

Цялата територия


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Стандарти за серологични тестове за болестта на Ауески — протокол за ензим-свързан имуносорбентен метод (Елайза) за откриване на антитела срещу вируса на болестта на Ауески (целия вирус), срещу гликопротеин В (ADV-gB), срещу гликопротеин D (ADV-gD) или срещу гликопротеин E (ADV-gE)

1.

Изброените в точка 2, буква г) институти оценяват тестовете и комплектите Елайза ADV-gE в съответствие с посочените в точка 2, букви а), б) и в) критерии. Компетентният орган във всяка държава-членка следи да бъдат регистрирани само комплекти Елайза ADV-gE, които отговарят на тези стандарти. Изброените в точка 2, букви а) и б) изследвания трябва да се извършат преди одобрението на теста, а изследването, посочено в точка 2, буква в), трябва да се извърши след това одобрение за всяка партида.

2.

Стандартизация, прецизност и специфика на теста.

а)

Прецизността на теста трябва да бъде такава, че следните референтни серуми на Общността да дадат положителен резултат:

референтен серум на Общността ADV 1, разреден в съотношение 1:8,

референтен серум на Общността ADV-gE A,

референтен серум на Общността ADV-gE B,

референтен серум на Общността ADV-gE C,

референтен серум на Общността ADV-gE D,

референтен серум на Общността ADV-gE E,

референтен серум на Общността ADV-gE F.

б)

Спецификата на теста трябва да е такава, че следните референтни серуми на Общността да дадат отрицателен резултат:

референтен серум на Общността ADV-gE G,

референтен серум на Общността ADV-gE H,

референтен серум на Общността ADV-gE J,

референтен серум на Общността ADV-gE K,

референтен серум на Общността ADV-gE L,

референтен серум на Общността ADV-gE M,

референтен серум на Общността ADV-gE N,

референтен серум на Общността ADV-gE O,

референтен серум на Общността ADV-gE P,

референтен серум на Общността ADV-gE Q.

в)

За контрола на партида трябва да се получи положителен резултат за референтен серум на Общността ADV 1, разреден в съотношение 1:8, и отрицателен резултат за един от референтните серуми на Общността от ADV-gE G до ADV-gE Q, изброени в буква б).

За контрола на партида при комплекти ADV-gB и ADV-gD референтният серум на Общността ADV 1 трябва да даде положителен резултат, разтворен в съотношение 1:2, а референтният серум на Общността Q, посочен в буква б), трябва да даде отрицателен резултат.

г)

Изброените по-долу институти ще отговарят, в допълнение, за проверката на качеството на метода Елайза във всяка държава-членка и по-специално за изработването и стандартизирането на националните референти серуми в съответствие с общностните референтни серуми.

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 505 55-38112

Fax: +43 (0) 505 55-38108

E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen

Tel.: + 49 33979 80-0

Fax: + 49 33979 80-200

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tel.: + 372 7 386 100

Faks: + 372 7 386 102

E-mail: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

Tel.: +34 916 290 300

Fax: +34 916 290 598

E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-mail: info@evira.fi

Tel.: +358 20 772 003 (exchange)

Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest —

LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

Tel.: (44-1932) 341111

Fax: (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

Tel.: +30 2106010903

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —

Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,

Via Bianchi, 9;

25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Tel.: +371 7620526

Fax: +371 7620434

E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte Controle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut

Badawczy

al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel.: +48 81 889 30 00

Fax: +48 81 886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens veterinärmedicinska anstalt

Department of Virology

S-751 89 Uppsala

Tel.: (46-18) 67 40 00

Fax: (46-18) 67 44 67

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

Slovenska republika


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Критерии за информацията, която трябва да бъде предоставена при настъпване на болестта на Ауески (БА) и за плановете за мониторинг и ликвидиране на тази болест, които следва да бъдат осигурени в съответствие с член 8 от Директива 64/432/ЕИО на Съвета

1.

Държава-членка: …

2.

Дата: …

3.

Отчетен период: …

4.

Брой на стопанствата, в които е открита БА чрез клинични, серологични или вирусологични изследвания: …

5.

Информация за ваксинацията за БА, серологичните изследвания и категоризация на стопанствата (моля попълнете приложената таблица):

Регион

Брой на свинефермите

Брой на свинефермите, включени в програма за откриване на БА (1)

Брой на свинефермите, които не са заразени с БА

(с ваксинация) (2)

Брой на свинефермите, които са свободни от БА

(без ваксинация) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

6.

Допълнителна информация за серологичен мониторинг в центровете за изкуствено осеменяване, с цел износ, в рамките на други схеми за контрол и др.: …


(1)  Програма под контрола на компетентния орган.

(2)  Свинеферми, в които серологичните тестове за БА са извършени в съответствие с официалната програма за БА и в които е извършена ваксинация през последните 12 месеца.

(3)  Свинеферми, които отговарят на условията на член 1, параграф 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ОТМЕНЕНОТО РЕШЕНИЕ И СПИСЪК НА НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ

Решение 2001/618/ЕО на Комисията

(ОВ L 215, 9.8.2001 г., стр. 48)

 

Решение 2001/746/ЕО на Комисията

(ОВ L 278, 23.10.2001 г., стр. 41)

Единствено по отношение на позоваването на Решение 2001/618/ЕО в член 1

Решение 2001/905/ЕО на Комисията

(ОВ L 335, 19.12.2001 г., стр. 22)

Единствено по отношение на позоваването на Решение 2001/618/ЕО в член 2

Решение 2002/270/ЕО на Комисията

(ОВ L 93, 10.4.2002 г., стр. 7)

Единствено член 3

Решение 2003/130/ЕО на Комисията

(ОВ L 52, 27.2.2003 г., стр. 9)

 

Решение 2003/575/ЕО на Комисията

(ОВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 41)

 

Решение 2004/320/ЕО на Комисията

(ОВ L 102, 7.4.2004 г., стр. 75)

Единствено член 2 и приложение II

Решение 2005/768/ЕО на Комисията

(ОВ L 290, 4.11.2005 г., стр. 27)

 

Решение 2006/911/ЕО на Комисията

(ОВ L 346, 9.12.2006 г., стр. 41)

Единствено по отношение на позоваването на Решение 2001/618/ЕО в член 1 и точка 12 от приложението

Решение 2007/603/ЕО на Комисията

(ОВ L 236, 8.9.2007 г., стр. 7)

 

Решение 2007/729/ЕО на Комисията

(ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 26)

Единствено по отношение на позоваването на Решение 2001/618/ЕО в член 1 и точка 10 от приложението


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Таблица на съответствието

Решение 2001/618/ЕО

Настоящото решение

Член 1, букви a) и б)

Член 1, точки 1 и 2

Член 1, буква в), от първо до пето тире

Член 1, точка 3, букви от а) до д)

Член 1, буква г), от първо до четвърто тире

Член 1, точка 4, букви от a) до г)

Член 2, букви a) и б)

Член 2, точки 1 и 2

Член 2, буква в), от първо до трето тире

Член 2, точка 3, букви от a) до в)

Член 3, буква а)

Член 3, точка 1

Член 3, буква б), първо и второ тире

Член 3, точка 2, букви a) и б)

Член 3, буква в), от първо до шесто тире

Член 3, точка 3, букви от a) до е)

Член 4, буква а)

Член 4, точка 1

Член 4, буква б), първо и второ тире

Член 4, точка 2, букви a) и б)

Член 4, буква в), от първо до пето тире

Член 4, точка 3, букви от a) до д)

Членове от 5 до 8

Членове от 5 до 8

Член 9

Член 10

Член 9

Член 11

Член 10

Приложения от I до IV

Приложения от I до IV

Приложение V

Приложение VI


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

4.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 59/31


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2008/186/ОВППС НА СЪВЕТА

от 3 март 2008 година

за изменение на Обща позиция 2003/495/ОВППС относно Ирак

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 7 юли 2003 г. Съветът прие Обща позиция 2003/495/ОВППС (1) относно Ирак в изпълнение на Резолюция 1483 (2003) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН).

(2)

На 18 декември 2007 г. СС на ООН прие Резолюция 1790 (2003), с която реши inter alia, че специалните разпоредби относно постъпленията от изнасяните от Ирак петрол, петролни продукти и природен газ, както и относно имунитета срещу съдебни дела на определени иракски активи, посочени в Резолюция 1483 (2003) на СС на ООН и в Резолюция 1546 (2004) на СС на ООН, продължават да се прилагат до 31 декември 2008 г.

(3)

Обща позиция 2003/495/ОВППС следва да бъде изменена,

(4)

Необходими са действия от страна на Общността за изпълнението на определени мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

Обща позиция 2003/495/ОВППС се изменя, както следва:

1.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Всички постъпления от продажби от износ на петрол, петролни продукти и природен газ от Ирак след 22 май 2003 г. се депозират във Фонда за развитие на Ирак при условията, определени в Резолюция 1483 (2003) на СС на ООН.“.

2.

В член 5 се добавя следният параграф:

„4.   Привилегиите и имунитетите, посочени в параграф 1 и параграф 2, букви а) и б), не се прилагат по отношение на окончателни съдебни решения във връзка с договорни отношения, по които Ирак е станал страна след 30 юни 2004 г.“.

3.

В член 7 втората алинея се заменя със следното:

„Членове 4 и 5 се прилагат до 31 декември 2008 г.“.

Член 2

Член 2 от Обща позиция 2004/553/ОВППС се отменя.

Член 3

Настоящата обща позиция влиза в сила от датата на приемането ѝ.

Член 4

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 март 2008 година.

За Съвета

Председател

J. PODOBNIK


(1)  ОВ L 169, 8.7.2003 г., стр. 72. Обща позиция, последно изменена с Обща позиция 2004/553/ОВППС (ОВ L 246, 20.7.2004 г., стр. 32).


4.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 59/32


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2008/187/ОВППС НА СЪВЕТА

от 3 март 2008 година

относно ограничителните мерки по отношение на незаконното правителство на Анжуан в Съюз Коморски острови

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

В писмо от 25 октомври 2007 г. до генералния секретар/върховен представител председателят на Комисията на Африканския съюз (АС) поиска подкрепа от Европейския съюз и неговите държави-членки за санкциите, одобрени от Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз на 10 октомври 2007 г., които да бъдат наложени спрямо незаконните власти на Анжуан в Съюз Коморски острови след изборите за президент, провели се при незадоволителни условия.

(2)

Европейският съюз следва да подкрепи решението на АС за прилагане на санкции спрямо незаконното правителство на Анжуан и свързаните с него лица в отговор на твърдия им отказ да работят за създаването на благоприятни условия за стабилност и помирение на Коморите, както и с оглед на принуждаването на незаконните власти на Анжуан да приемат провеждането на нови избори, които следва да са надеждни, прозрачни и коректно проведени.

(3)

За прилагането на някои мерки е необходимо действие от страна на Общността,

ПРИЕ СЛЕДНАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на членовете на незаконното правителство на Анжуан в Съюз Коморски острови (оттук нататък наричан „Анжуан“) и свързаните с тях лица, изброени в приложението.

2.   Параграф 1 не задължава никоя държава-членка да отказва на своите граждани достъп до територията си.

3.   Параграф 1 се прилага, без да се засягат случаите, при които една държава-членка е обвързана със задължение по силата на международното право, по-специално:

а)

в качеството ѝ на страна-домакин на международна междуправителствена организация;

б)

в качеството ѝ на страна-домакин на международна конференция, свикана от Организацията на Обединените нации или провеждана под нейната егида;

в)

по силата на многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

г)

по силата на Договора за помирение (Латеранските споразумения), сключен през 1929 г. между Светия престол (Държавата Ватикана) и Италия.

4.   Параграф 3 се прилага също така в случаите, когато дадена държава-членка е страна-домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

5.   Съветът се информира надлежно във всеки един от случаите, когато някоя държава-членка предоставя освобождаване по силата на параграфи 3 или 4.

6.   Държавите-членки могат да предоставят освобождавания от наложените в параграф 1 мерки, когато пътуването на дадено лице е оправдано от наложителни хуманитарни причини или когато лицето пътува, за да присъства на междуправителствени заседания, включително на заседания, организирани по инициативата на Европейския съюз, на които се провежда политически диалог, имащ за цел прякото подпомагане на развитието на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава в Анжуан.

7.   Държава-членка, която желае да предостави освобождаване по смисъла на параграф 6, нотифицира Съвета за това в писмена форма. Счита се, че освобождаване е предоставено, освен ако един или няколко членове на Съвета се противопоставят в писмена форма в рамките на два работни дни след получаването на нотификация за предложеното освобождаване. В случай, че един или няколко членове на Съвета повдигнат възражение, Съветът може да реши с квалифицирано мнозинство да предостави предложеното освобождаване.

8.   В случаите, когато съгласно параграфи 3, 4, 6 и 7 дадена държава-членка разреши на изброените в приложението лица да влязат на нейната територия или да преминат транзитно през нея, това разрешение се ограничава до целта, за която е издадено, и за лицата, за които се отнася.

Член 2

1.   Всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от отделните членове на незаконното правителство на Анжуан, всички свързани с тях физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложението, се замразяват.

2.   Не се предоставят, пряко или косвено, никакви финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органи, изброени в приложението.

3.   Компетентният орган може да разреши освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, или да направи налични определени финансови средства или икономически ресурси, при такива условия, каквито сметне за уместни, след като установи, че въпросните финансови средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяването на основните нужди на лицата, изброени в приложението, и на зависимите от тях членове на семействата им, включително за заплащане на хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за обществени услуги;

б)

предназначени изключително за заплащане на разумни по размера си професионални възнаграждения и възстановяване на осъществени разходи, свързани с предоставянето на юридически услуги;

в)

предназначени изключително за заплащане на такси или услуги, свързани с текущото притежание или поддържане на замразените финансови средства или икономически ресурси;

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че съответната държава-членка е уведомила другите държави-членки и Комисията поне две седмици преди издаването на разрешение за основанията, поради които смята, че следва да бъде издадено конкретно разрешение.

4.   Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви и други приходи от тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на ограничителни мерки,

при условие че всички такива лихви, други приходи и плащания остават подчинени на параграф 1.

Член 3

Съветът, действащ единодушно по предложение на държава-членка или на Комисията, приема изменения на списъка, съдържащ се в приложението, в зависимост от развоя на политическите събития в Анжуан.

Член 4

Настоящата обща позиция се прилага за период от дванадесет месеца. Тя е обект на постоянно преразглеждане. Тя се отменя, подновява или изменя по целесъобразност предвид развоя на политическите събития в Анжуан.

Член 5

Настоящата обща позиция поражда действие на датата на нейното приемане.

Член 6

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 март 2008 година.

За Съвета

Председател

J. PODOBNIK


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на членовете на незаконното правителство на Анжуан и на свързаните с тях физически и юридически лица, образувания и органи, посочени в членове 1 и 2

Име

Mohamed Bacar

Пол

M

Длъжност

Самопровъзгласил се президент

Звание

Полковник

Място на раждане

Barakani

Дата на раждане

5.5.1962 г.

Номер на паспорта

01AB01951/06/160, дата на издаване: 1.12.2006 г.

Име

Jaffar Salim

Пол

M

Длъжност

„Министър на вътрешните работи“

Място на раждане

Mutsamudu

Дата на раждане

26.6.1962 г.

Номер на паспорта

06BB50485/20 950, дата на издаване: 1.2.2007 г.

Име

Mohamed Abdou Madi

Пол

M

Длъжност

„Министър на сътрудничеството“

Място на раждане

Mjamaoué

Дата на раждане

1956 г.

Номер на паспорта

05BB39478, дата на издаване 1.8.2006 г.

Име

Ali Mchindra

Пол

M

Длъжност

„Министър на образованието“

Място на раждане

Cuvette

Дата на раждане

20.11.1958 г.

Номер на паспорта

03819, дата на издаване 3.7.2004 г.

Име

Houmadi Souf

Пол

M

Длъжност

„Министър на публичната администрация“

Място на раждане

Sima

Дата на раждане

1963 г.

Номер на паспорта

51427, дата на издаване 4.3.2007 г.

Име

Rehema Boinali

Пол

M

Длъжност

„Министър на енергетиката“

Място на раждане

 

Дата на раждане

1967 г.

Номер на паспорта

540355, дата на издаване: 7.4.2007 г.

Име

Dhoihirou Halidi

Пол

M

Длъжност

Директор на кабинета

Функция

Висш държавен служител, тясно свързан с незаконното правителство на Анжуан

Място на раждане

Bambao Msanga

Дата на раждане

8.3.1965 г.

Номер на паспорта

64528, дата на издаване 19.9.2007 г.

Име

Abdou Bacar

Пол

M

Звание

Подполковник

Функция

Висш военен служител, способстващ подкрепата на незаконното правителство на Анжуан

Място на раждане

Barakani

Дата на раждане

2.5.1954 г.

Номер на паспорта

54621, дата на издаване 23.4.2007 г.