ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 39

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
13 февруари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (преработен вариант)

1

 

*

Регламент (ЕО) № 107/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

8

 

*

Регламент (ЕО) № 108/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1925/2006 относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните

11

 

*

Регламент (ЕО) № 109/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните

14

 

*

Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета

16

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

13.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 106/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 януари 2008 година

относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване

(преработен вариант)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултации с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 2422/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (3) е необходимо да бъдат внесени известен брой съществени изменения. От съображения за яснота посоченият регламент следва да бъде преработен.

(2)

На офис оборудването се дължи значителен дял от общото потребление на електроенергия. Наличните на пазара на Общността различни модели се характеризират с различно ниво на потребление на енергия при сходни функции и съществува значителен потенциал за оптимизиране на енергийната им ефективност.

(3)

Подобряването на енергийната ефективност на офис оборудването следва да допринесе за подобряване на конкурентоспособността на Общността и сигурността на нейните енергийни доставки, както и за защитата на околната среда и потребителите.

(4)

Важно е да се насърчават мерки, целящи нормалното функциониране на вътрешния пазар.

(5)

Желателно е да се координират националните инициативи за етикетиране на енергийната ефективност, за да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху промишлеността и търговията на мерките, предприети с цел тяхното изпълнение.

(6)

Тъй като целите на предложеното действие, а именно да се създадат правила за програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, и следователно могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(7)

Протоколът към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата, приет в Киото на 11 декември 1997 г., призовава към намаляване на емисиите на парникови газове на Общността с 8 % най-късно в периода 2008—2012 г. За постигането на тази цел се изискват по-строги мерки за намаляване на емисиите на въглероден двуокис в рамките на Общността.

(8)

Освен това Решение № 2179/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 1998 г. относно преразглеждането на програмата на Европейската общност за политика и действие във връзка с околната среда и устойчивото развитие „Към устойчиво развитие“ (4) посочва предвиждането на етикетиране на енергийната ефективност на уредите като основен приоритет за включването на екологични изисквания, свързани с енергетиката.

(9)

Резолюцията на Съвета от 7 декември 1998 г. относно енергийната ефективност в Европейската общност (5) призовава за увеличаване употребата на етикетирането на уреди и оборудване.

(10)

Желателно е да се координират изискванията за енергийна ефективност, етикетите и методите за тестване, когато е уместно.

(11)

По-голямата част от офис оборудването, което е енергийно ефективно, се предлага на ниска цена или без допълнително оскъпяване и поради това в много случаи може да изплати всякакви допълнителни разходи чрез икономии на електроенергия за сравнително кратък период от време. Следователно целите за спестяване на електроенергия и намаляване на въглеродния двуокис могат да се постигнат по рентабилен начин, без неудобства за потребителите или промишлеността.

(12)

С офис оборудване се търгува в световен мащаб. Споразумението между правителството на Съединените американски щати и Европейската общност от 20 декември 2006 г. за координирането на енергоефективни програми за етикетиране на офис оборудване (6) (по-нататък „споразумението“) следва да улесни международната търговия и опазването на околната среда във връзка с това оборудване. Споразумението следва да се прилага в Общността.

(13)

Етикетът за енергийна ефективност „Energy Star“ се използва в световен мащаб. За да повлияе на изискванията по програмата за етикетиране „Energy Star“, Общността следва да участва в програмата и в изготвянето на необходимите технически спецификации. При определянето на тези технически спецификации, съвместно с Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (USEPA), Комисията следва да се стреми към високо равнище на енергийна ефективност, с оглед на политиката на Общността за енергийна ефективност и нейните цели в тази област.

(14)

Необходима е ефективна система, която да гарантира, че програмата за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване се изпълнява правилно, да гарантира справедливи условия на конкуренция между производителите и да защитава правата на потребителите.

(15)

Настоящият регламент следва да се прилага единствено за офис оборудване.

(16)

Директива 92/75/ЕИО на Съвета от 22 септември 1992 г. относно посочване на консумацията на енергия и други ресурси от домакински уреди в етикети и стандартна информация, свързана с продуктите (7), не е най-подходящият инструмент във връзка с офис оборудването. Най-рентабилната мярка за насърчаване на енергийната ефективност на офис оборудването е програма за доброволно етикетиране.

(17)

Задачата за съдействие при определянето и преразглеждането на общите технически спецификации следва да се възложи на подходящ орган — Съвета „Energy Star“ на Европейската общност — за да се постигне ефикасно и безпристрастно изпълнение на програмата за етикетиране на енергийната ефективност. Този съвет следва да се състои от национални представители и представители на заинтересованите страни.

(18)

Необходимо е да се гарантира, че програмата за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване е съвместима и се съгласува с приоритетите на политиката на Общността и с други схеми на Общността за етикетиране или за сертифициране на качеството, като тези, установени с Директива 92/75/ЕИО и с Регламент (ЕИО) № 880/92 на Съвета от 23 март 1992 г. относно схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка (8).

(19)

Програмата за етикетиране на енергийната ефективност следва също така да допълва мерките, предприети по смисъла на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти (9). Следователно е необходимо да се гарантира, че програмата „Energy Star“ и схемата за екодизайн са съвместими и съгласувани помежду си.

(20)

Желателно е да се координират програмата на Общността „Energy Star“, която се основава на споразумението, и другите схеми за доброволно етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване в Общността, за да се избегне объркване от страна на потребителите и евентуални смущения на пазара.

(21)

Необходимо е да се гарантира прозрачност при изпълнението на програмата „Energy Star“ и да се осигури нейната съвместимост със съответните международни стандарти, за да се улеснят достъпът и участието в схемата на производители и износители от страни извън Общността.

(22)

Настоящият регламент взема предвид опита, натрупан по време на първоначалния период от изпълнението на програмата „Energy Star“ в Общността,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

Настоящият регламент създава правилата за програмата на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (наричана по-нататък програмата „Energy Star“) в съответствие със споразумението.

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага за продуктовите групи офис оборудване, определени в приложение В към споразумението, съгласно неговите изменения в съответствие с член XII от споразумението.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„общо лого“ е марката, изобразена в приложение A към споразумението;

б)

„участници в програмата“ означава производители, монтажници, износители, вносители, търговци на дребно и други лица или органи, които се ангажират да популяризират определени продукти за офис оборудване, които са енергийно ефективни и отговарят на общите спецификации, определени в буква в), и които са избрали да участват в програмата „Energy Star“, като са се регистрирали в Комисията;

в)

„общи спецификации“ означава изискванията за енергийна ефективност и експлоатационни характеристики, включително методите за тестване, използвани за определяне на пригодността на енергийно ефективни продукти за офис оборудване за общото лого.

Член 4

Общи принципи

1.   Програмата „Energy Star“ се координира по целесъобразност с други разпоредби на Oбщността относно етикетирането или сертифицирането на качеството, както и със схеми, като например схемата на Общността за присъждане на знака за екомаркировка, установена с Регламент (ЕИО) № 880/92, със схемата за посочване на консумацията на енергия и на други ресурси от домакинските уреди чрез етикетиране и стандартна информация за продукта, която е установена с Директива 92/75/ЕИО, и с мерките по прилагане на Директива 2005/32/ЕО.

2.   Общото лого може да се използва от участници в програмата върху собствените им продукти за офис оборудване и свързаните с тях рекламни материали.

3.   Участието в програмата „Energy Star“ е доброволно.

4.   За продукти за офис оборудване, за които USEPA е разрешила да използват общото лого, се счита, че отговарят на изискванията на настоящия регламент, освен ако няма доказателства за противното.

5.   Без да се засягат някакви правила на Общността за оценка на съответствието и маркиране на съответствието и/или някое международно споразумение, сключено между Общността и трети държави по отношение на достъпа до пазара на Общността, продуктите, обхванати от настоящия регламент, които се предлагат на пазара на Общността, могат да бъдат тествани от Комисията или държавите-членки с цел да се провери дали отговарят на изискванията на настоящия регламент.

Член 5

Регистриране на участниците в програмата

1.   Заявленията на кандидатите за участие в програмата се подават до Комисията.

2.   Решението да се разреши на определен кандидат да стане участник в програмата се взема от Комисията, след като се увери, че кандидатът е съгласен да се придържа към указанията за използване на общото лого, съдържащи се в приложение Б към споразумението. Комисията публикува на интернет страницата на „Energy Star“ актуализиран списък на участниците в програмата и го изпраща редовно на държавите-членки.

Член 6

Популяризиране на критериите за енергийна ефективност

За срока на действие на споразумението, и без да се засягат общностните и националните правни и икономически критерии, Комисията и другите институции на Общността, както и централни правителствени органи по смисъла на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (10), определят изисквания за енергийна ефективност, не по-малко стриктни от общите спецификации за обществените поръчки за доставка на стойност, равна или по-голяма от праговете, предвидени в член 7 от посочената директива.

Член 7

Други схеми за доброволно етикетиране на енергийната ефективност

1.   Други съществуващи или нови схеми за доброволно етикетиране на енергийната ефективност на продукти за офис оборудване в държавите-членки могат да съществуват едновременно с програмата „Energy Star“.

2.   Комисията и държавите-членки действат за осигуряване на необходимата координация между програмата „Energy Star“ и националните схеми за етикетиране и други схеми за етикетиране в Общността или в държавите-членки.

Член 8

Съвет „Energy Star“ на Европейската общност

1.   Комисията учредява Съвет „Energy Star“ на Европейската общност („ECESB“), който се състои от национални представители, както е посочено в член 9, и от други представители на заинтересовани страни. ECESB прави преглед на изпълнението на програмата „Energy Star“ в рамките на Общността и също така предоставя съвети и помощ на Комисията, както е уместно, за да ѝ даде възможност да изпълнява ролята си на ръководно тяло съгласно член IV от споразумението.

2.   Доколкото е възможно при извършване на своите дейности Комисията гарантира, че ECESB наблюдава по отношение на всяка продуктова група офис оборудване балансираното участие на всички съответни заинтересовани страни, свързани с тази продуктова група, като производители, търговци на дребно, вносители, групи по опазването на околната среда и организации на потребителите.

3.   Комисията, подпомагана от ECESB, следи за навлизането на пазара на продукти, които носят общото лого, както и за развитието на енергийната ефективност на офис оборудването, с оглед навременната ревизия на общите спецификации.

4.   Комисията създава процедурния правилник на ECESB, като взема предвид становищата на национални представители в ECESB.

Член 9

Национални представители

Всяка държава-членка определя, както е уместно, национални експерти, органи или лица, работещи по въпросите на енергийната политика (наричани по-долу „национални представители“), които отговарят за изпълнението на задачите, предвидени в настоящия регламент. Когато е посочен повече от един национален представител, държавата-членка определя съответните правомощия на тези представители и изискванията за координацията между тях.

Член 10

Работен план

В съответствие с целта, определена в член 1, Комисията изготвя работен план. Работният план включва стратегия за развитие на програмата „Energy Star“, която определя за три последователни години:

а)

целите за подобряване на енергийната ефективност, като се вземат предвид нуждата от стремеж към висок стандарт на защита на потребителите и на околната среда, както и навлизането на пазара, което програмата „Energy Star“ трябва да се стреми да постигне на равнище на Общността;

б)

неизчерпателен списък на продукти за офис оборудване, които се считат за приоритетни по отношение на включването в програмата „Energy Star“;

в)

образователни и рекламни инициативи;

г)

предложения за координация и сътрудничество между програмата „Energy Star“ и други схеми за доброволно етикетиране на енергийната ефективност в държавите-членки.

Комисията преразглежда своя работен план най-малко веднъж годишно и го прави публичен.

Член 11

Процедури по подготовка на ревизията на техническите критерии

1.   С оглед подготовка на ревизията на общите спецификации и продуктовите групи офис оборудване, включени в приложение В към споразумението, и преди представянето на проектопредложение или на отговор на USEPA в съответствие с процедурите, установени в споразумението и в Решение 2006/1005/ЕО на Съвета от 18 декември 2006 г. относно сключването на Споразумение между правителството на Съединените американски щати и Европейската общност за координирането на енергоефективни програми за етикетиране на офис оборудване (11), се предприемат стъпките, посочени в параграфи 2—5.

2.   Комисията може да поиска от ECESB да направи предложение за ревизията на споразумението или на общите спецификации за даден продукт. Комисията може да направи предложение до ECESB за ревизията на общите спецификации за даден продукт или на споразумението. ECESB може да направи предложение до Комисията по своя собствена инициатива.

3.   Комисията се консултира с ECESB, когато получи предложение за ревизия на споразумението от USEPA.

4.   Когато членовете на ECESB представят становищата си на Комисията, те отчитат резултатите от проучванията за приложимост и пазарните проучвания, както и наличните технологии за намаляване на потреблението на енергия.

5.   Комисията обръща особено внимание на целта за изготвяне на общи спецификации на амбициозно равнище, както е предвидено в член I, параграф 3 от споразумението, с цел намаляване на потреблението на енергия и държи надлежно сметка за наличните технологии и свързаните с тях разходи. По-специално преди да представи становищата си относно нови общи спецификации, ECESB взема под внимание последните резултати от проучванията в областта на екодизайна.

Член 12

Надзор на пазара и контрол на злоупотребите

1.   Общото лого се използва само във връзка с продуктите, обхванати от споразумението, и в съответствие с указанията за използване на общото лого, съдържащи се в приложение Б към споразумението.

2.   Всяка фалшива или подвеждаща реклама или използването на етикети или лого, водещи до объркване с общото лого, се забраняват.

3.   Комисията гарантира правилната употреба на общото лого, като предприема или координира действията, описани в член IX, параграфи 2, 3 и 4 от споразумението. Държавите-членки предприемат подходящи действия за осигуряване спазването на разпоредбите на настоящия регламент на тяхна територия и уведомяват Комисията. Държавите-членки могат да предават на Комисията, с цел предприемане на първоначални действия, доказателства за неспазване от страна на участници в програмата.

Член 13

Преразглеждане

Една година преди изтичане на срока на действие на споразумението Комисията изготвя и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ наблюдения за енергийната ефективност на пазара на офис оборудване в Общността и оценка за ефективността на програмата „Energy Star“. Докладът включва както данни за качеството, така и количествени данни, а също така и данни относно ползите, произтичащи от програмата „Energy Star“, а именно енергоспестяване и ползи за околната среда във връзка с намаляването на емисиите на въглероден двуокис.

Член 14

Ревизия

Преди страните по споразумението да обсъдят подновяването му в съответствие с член XIV, параграф 2 от него, Комисията оценява програмата „Energy Star“ в контекста на опита, натрупан по време на нейното действие.

Член 15

Отмяна

Регламент (ЕО) № 2422/2001 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се разглеждат като позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложението.

Член 16

Заключителни разпоредби

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 15 януари 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 97.

(2)  Становище на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 17 декември 2007 г.

(3)  ОВ L 332, 15.12.2001 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 275, 10.10.1998 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 394, 17.12.1998 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 26.

(7)  ОВ L 297, 13.10.1992 г., стр. 16. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 99, 11.4.1992 г., стр. 1. Регламент, отменен с Регламент (ЕО) № 1980/2000 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 237, 21.9.2000 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 29.

(10)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1422/2007 на Комисията (ОВ L 317, 5.12.2007 г., стр. 34).

(11)  ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Регламент (ЕО) № 2422/2001

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 1, последно изречение

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 5

Член 5

Член 5

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 3

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 3

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 3

Член 8, параграф 4

Член 8, параграф 4

Член 8, параграф 5

Член 9

Член 9

Член 10, първи параграф, уводна част

Член 10, първи параграф, уводна част

Член 10, първи параграф, първо тире

Член 10, първи параграф, буква а)

Член 10, първи параграф, второ тире

Член 10, първи параграф, буква б)

Член 10, първи параграф, трето тире

Член 10, първи параграф, буква в)

Член 10, първи параграф, четвърто тире

Член 10, първи параграф, буква г)

Член 10, втори параграф, първо изречение

Член 10, втори параграф

Член 11, първи параграф

Член 11, параграф 1

Член 11, точка 1

Член 11, параграф 2

Член 11, точка 2

Член 11, параграф 3

Член 11, точка 3, първо изречение

Член 11, параграф 4

Член 11, точка 3, второ изречение

Член 11, параграф 5, първо изречение

Член 11, параграф 5, последно изречение

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14, първи параграф

Член 14

Член 14, втори параграф

Член 15

Член 15

Член 16

Приложение


13.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 107/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 януари 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3) предвижда, че процедурата по регулиране, установена с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4), следва да се прилага за приемането на мерки за изпълнение относно посочения регламент.

(2)

Решение 1999/468/ЕО е изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въвежда процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора, включително чрез заличаване на някои от тези елементи или чрез допълване на акта с нови несъществени елементи.

(3)

На Комисията следва да се предостави правомощието да приема общностни мерки във връзка с етикетирането, представянето и рекламирането на определени храни, да установява дерогации от някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1924/2006, да установява и актуализира профили на хранителните съставки и условията и изключенията, при които те могат да се използват, да установява и/или изменя списъци с хранителни и здравни претенции и да изменя списъка с храни, по отношение на които такива претенции се ограничават или забраняват. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на посочения регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(4)

Когато се прилагат разпоредби за защита на данни, разрешението, ограничено до използването от отделен стопански субект, не следва да възпрепятства други заявители да подават заявления за издаване на разрешение за използване на същата претенция.

(5)

Следователно Регламент (ЕО) № 1924/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1924/2006 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

„Член 7 и член 10, параграф 2, букви а) и б) не се прилагат по отношение на храни, които не са предварително опаковани (включително пресни продукти, като плодове, зеленчуци или хляб), предлагани за продажба на краен потребител или на заведения за обществено хранене, и за храни, опаковани на мястото на продажба по искане на купувача или предварително опаковани с оглед непосредствена продажба. Националните разпоредби могат да се прилагат до евентуалното приемане на общностни мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   По отношение на генерични обозначения (наименования), традиционно използвани за обозначаване на особеност на клас храни или напитки, които биха могли да внушават ефект върху здравето на човека, по заявление от заинтересованите стопански субекти в хранителната промишленост може да бъде приета дерогация от параграф 3, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3. Заявлението се изпраща до националния компетентен орган на държава-членка, която незабавно го препраща на Комисията. Комисията приема и разгласява публично правилата за стопанските субекти в хранителната промишленост, съгласно които се подават такива заявления, за да се гарантира прозрачното им разглеждане в разумен срок.“

2.

В член 3, втори параграф буква г) се заменя със следното:

„г)

заявява, внушава или подсказва, че като цяло една балансирана и разнообразна диета не може да осигури достатъчни количества хранителни вещества. Дерогации в случаите на хранителни вещества, които една балансирана и разнообразна диета не може да осигури в достатъчни количества, включително условията за тяхното прилагане, и които дерогации са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, като се вземат предвид съществуващите особени условия в държавите-членки;“.

3.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

i)

първа алинея се заменя със следното:

„1.   До 19 януари 2009 г. Комисията установява специфични профили на хранителните съставки, заедно с изключенията, на които следва да отговарят храни или определени категории храни, за да могат да поддържат хранителни или здравни претенции, както и условията за използване на хранителни или здравни претенции за храни или категории храни по отношение на профилите на хранителните съставки. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.“;

ii)

шеста алинея се заменя със следното:

„Профилите на хранителни съставки и условията за тяхната употреба, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се актуализират, за да се вземе предвид съответното научно развитие, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, и след консултиране със заинтересованите лица, и по-специално стопански субекти в хранителната промишленост и потребителските групи.“;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Мерки, с които се определят храните или категориите храни, различни от посочените в параграф 3, за които следва да се ограничат или забранят хранителните или здравните претенции, и които мерки са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, могат да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, и с оглед на научните доказателства.“

4.

В член 8 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Измененията на приложението се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, и където е уместно, след консултиране с Органа. Където е уместно, Комисията включва заинтересованите лица, по-специално стопански субекти в хранителната промишленост и потребителските групи, с оглед извършване на оценка на възприемането и разбирането на въпросните претенции.“

5.

Член 13 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   След консултиране с Органа Комисията приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, списък на Общността, предназначен да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, на разрешените претенции, посочени в параграф 1, и на всички необходими условия за използване на тези претенции най-късно до 31 януари 2010 г.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Всички промени в списъка, посочен в параграф 3, които се извършват въз основа на всеобщо приети научни доказателства и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 25, параграф 3, след консултиране с Органа, по инициатива на Комисията или по искане на държава-членка.“

6.

В член 17 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Окончателно решение по заявлението, предназначено да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 25, параграф 3.

Въпреки това, когато по искане на заявителя за защита на патентовани данни Комисията предлага да ограничи използването на претенцията в полза на заявителя:

а)

решение за разрешаване на претенцията се взема в съответствие с процедурата по регулиране, предвидена в член 25, параграф 2. В такъв случай, ако бъде издадено разрешение, неговият срок на действие изтича след пет години;

б)

преди изтичането на петгодишния срок, ако претенцията продължава да отговаря на определените в настоящия регламент условия, Комисията представя проект на мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, за разрешаване на претенцията без ограничение на ползването, като решението се взема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.“

7.

В член 18, параграф 4 втора алинея се заменя със следното:

„5.   Когато Органът се произнесе със становище, което не подкрепя включването на претенцията в списъка, посочен в параграф 4, решение по заявлението, предназначено да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се взема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 25, параграф 3.

Въпреки това, когато по искане на заявителя за защита на патентовани данни Комисията предлага да ограничи използването на претенцията в полза на заявителя:

а)

решение за разрешаване на претенцията се взема в съответствие с процедурата по регулиране, предвидена в член 25, параграф 2. В такъв случай, ако бъде издадено разрешение, неговият срок на действие изтича след пет години;

б)

преди изтичането на петгодишния срок, ако претенцията продължава да отговаря на определените в настоящия регламент условия, Комисията представя проект на мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, за разрешаване на претенцията без ограничение на ползването, като решението се взема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.“

8.

В член 20, параграф 2, втора алинея точки 2 и 3 се заменят със следното:

„2.

обстоятелството, че Комисията е разрешила здравната претенция въз основа на патентовани данни и ограничено ползване;

3.

в случаите по член 17, параграф 3, втора алинея и по член 18, параграф 5, втора алинея обстоятелството, че здравната претенция е разрешена за ограничен срок.“

9.

Член 25 се заменя със следния текст:

„Член 25

Процедура на комитета

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, установен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

10.

Член 28 се изменя, както следва:

а)

в параграф 4, първа алинея буква б) се заменя със следното:

„б)

Комисията в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, приема решение относно използването на такива претенции, което е предназначено да измени несъществени елементи на настоящия регламент.“;

б)

в параграф 6, буква а) подточка ii) се заменя със следното:

„ii)

след консултиране с Органа Комисията, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, приема решение относно разрешените по този ред здравни претенции, което е предназначено да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 15 януари 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 325, 30.12.2006 г., стр. 37.

(2)  Становище на Европейския парламент от 7 юни 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 17 декември 2007 г.

(3)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).


13.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 108/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 януари 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1925/2006 относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3) предвижда, че процедурата по регулиране, установена с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4), следва да се прилага за приемането на мерки за изпълнение относно посочения регламент.

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер и предназначени да изменят несъществени елементи от основен акт, приет в съответствие с процедурата по член 251 от Договора, включително чрез заличаване на някои от тези елементи или чрез допълване на акта с нови несъществени елементи.

(3)

На Комисията следва да се предостави правомощие да приема промени в приложения I и II към Регламент (ЕО) № 1925/2006, да определя допълнителни храни, в които не могат да се влагат определени витамини или минерали, да взема решения за установяване и/или изменение на списъците с други разрешени, забранени или ограничени вещества, да определя условията, при които могат да се използват витамини и минерали, като например критерии за чистота, максимални и минимални количества и други ограничения или забрани във връзка с влагането на витамини и минерали в храни, както и да установява дерогации от някои разпоредби на посочения регламент. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на посочения регламент включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(4)

Когато поради наложителни причини за спешност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да прибегне до процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за заличаване на определени витамини или минерали, изброени в приложенията, и за включване и изменение на определени други вещества, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006.

(5)

Следователно Регламент (ЕО) № 1925/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1925/2006 се изменя, както следва:

1.

Член 3, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Промени в списъците, посочени в параграф 1 от настоящия член, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3, като се взема предвид становището на Органа.

При наложителни причини за спешност Комисията може да прибегне до процедурата по спешност, посочена в член 14, параграф 4, за изваждането на витамин или минерал от списъците, посочени в параграф 1 на настоящия член.

Преди да извърши тези промени, Комисията провежда консултации със заинтересованите страни, по-специално със стопанските субекти в хранителната промишленост и потребителски групи.“.

2.

В член 4 втори параграф се заменя със следното:

„Мерките, които определят допълнителните храни или категории храни, в които не могат да бъдат влагани определени витамини и минерали, и които са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, могат да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3, въз основа на научни доказателства и като се вземе предвид тяхната хранителна стойност.“.

3.

В член 5 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Мерките, които определят критериите за чистота за витаминните форми и минералните вещества, изброени в приложение II, и които са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3, освен когато те се прилагат по силата на параграф 2 на настоящия член.“.

4.

Член 6 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Когато в храните се влага витамин или минерал, общото количество на витамина или минерала, което се съдържа, независимо с каква цел, в храната, която се продава, не надвишава максималните количества. Мерките, които определят това количество и които са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез неговото допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3. За тази цел Комисията може да представя проект на мерки за максималните количества в срок до 19 януари 2009 г. За концентрирани или дехидратирани продукти определените максимални количества са тези, които се съдържат в храните, когато са приготвени за консумация в съответствие с указанията на производителя.“;

б)

Параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Всички условия, които ограничават или забраняват влагането на определен витамин или минерал в храна или категория храни и които са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“;

в)

Параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Влагането на витамин или минерал в храна води до наличието на този витамин или минерал в храната най-малко в значително количество, когато такова е определено съгласно приложението към Директива 90/496/ЕИО. Мерките, които определят минималните количества, включително всички по-малки количества, чрез дерогация от горепосочените значителни количества, за конкретни храни или категории храни, и които са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3 от настоящия регламент.“;

5.

Член 7, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Етикетирането, представянето и рекламирането на храни, в които са вложени витамини и минерали, не включват твърдения, които посочват или загатват, че един балансиран и разнообразен хранителен режим не може да осигури подходящи количества хранителни вещества. Където е уместно, по отношение на определено хранително вещество може да бъде приета дерогация, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“;

6.

Член 8 се изменя, както следва:

а)

Параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   По своя инициатива или въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки, Комисията може, след оценка от Органа на наличната информация за всеки отделен случай, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 14, параграф 3, да реши да включи, ако е необходимо, веществото или съставката в приложение III. По-специално:

а)

ако е установено вредно въздействие върху здравето, веществото и/или съставката, съдържаща веществото:

i)

се включва в приложение III, част А и се забранява влагането му/ѝ в храни или използването му/ѝ при производството на храни; или

ii)

се включва в приложение III, част Б, като влагането му/ѝ в храни или използването му/ѝ при производството на храни се разрешава само при условията, определени в посоченото приложение;

б)

ако е установена възможност за вредно въздействие върху здравето, но продължава да съществува научна несигурност по въпроса, веществото се включва в приложение III, част В.

Поради наложителни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 14, параграф 4, за да включи веществото или съставката в приложение III, част А или Б.“;

б)

Параграф 5 се заменя със следното:

„5.   В срок от четири години от датата на включване на вещество в списъка в приложение III, част В, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3, и като се вземе предвид становището на Органа по отношение на досиета, които са постъпили за оценка съгласно посоченото в параграф 4 от настоящия член, се взема решение, предназначено да измени несъществени елементи на настоящия регламент, за общо разрешение за използването на вещество, изброено в приложение III, част В, или за включването му в приложение III, част А или Б, в зависимост от случая.

Поради наложителни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 14, параграф 4, за включване на веществото или съставката в приложение III, част А или Б.“;

7.

Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Процедура на комитета

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с член 58, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се взимат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 15 януари 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 325, 30.12.2006 г., стр. 40.

(2)  Становище на Европейския парламент от 7 юни 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 17 декември 2007 г.

(3)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).


13.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 109/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 януари 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3) установява правила за използването на претенции при етикетирането, представянето и рекламирането на храни.

(2)

Здравните претенции са забранени, освен ако съответстват на общите и специфичните изисквания, установени с Регламент (ЕО) № 1924/2006, и освен ако са включени в списъци на Общността на разрешените здравни претенции. Тези списъци със здравни претенции предстои да бъдат съставени в съответствие с процедурите, описани в посочения регламент. Като следствие тези списъци не бяха влезли в сила на 1 юли 2007 г. — датата на прилагане на посочения регламент.

(3)

Поради тази причина Регламент (ЕО) № 1924/2006 предвижда преходни мерки за здравните претенции, различни от тези, отнасящи се до намаляване на риска от заболяване, и претенциите, отнасящи се до развитието и здравето на децата.

(4)

По отношение на претенциите за намаляване на риска от заболяване не беше необходима преходна мярка. Поради забраната на претенциите за предотвратяване, лечение и излекуване на болест, предвидена в Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (4), и въвеждането на новата категория претенции за намаляване на риска от заболяване чрез Регламент (ЕО) № 1924/2006, продуктите, върху които са отбелязани такива претенции, не би следвало да са предлагани на пазара на Общността.

(5)

Категорията претенции, отнасящи се до развитието и здравето на децата, беше въведена на много късен етап от процедурата за приемане на Регламент (ЕО) № 1924/2006, без да бъдат предвидени преходни мерки. Продуктите, върху които са отбелязани такива претенции, обаче вече присъстват на пазара на Общността.

(6)

Следователно с цел да се избегнат пазарните сътресения, е уместно спрямо претенциите, отнасящи се до развитието и здравето на децата, да се приложат същите преходни мерки, както към останалите здравни претенции.

(7)

Регламент (ЕО) № 1924/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1924/2006 се изменя, както следва:

1.

В член 14 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Независимо от разпоредбите на член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2000/13/ЕО, следните претенции могат да се използват, когато са били разрешени в съответствие с процедурата, установена в членове 15, 16, 17 и 19 от настоящия регламент, за включване в списъка на Общността на такива разрешени претенции, заедно с всички необходими условия за използването на тези претенции:

а)

претенции за намаляване на риска от заболяване,

б)

претенциите, отнасящи се до развитието и здравето на децата.“;

2.

Уводното изречение от член 28, параграф 6 се заменя със следното:

„Здравните претенции, различни от посочените в член 13, параграф 1, буква а) и в член 14, параграф 1, буква а), които са били използвани в съответствие с националните разпоредби преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, подлежат на следното:“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 15 януари 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  Становище от 26 септември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския парламент от 12 декември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 11 януари 2008 г.

(3)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(4)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2007/68/ЕО на Комисията (ОВ L 310, 28.11.2007 г., стр. 11).


13.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 110/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 януари 2008 година

относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета от 29 май 1989 г. относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на спиртните напитки (3) и Регламент (ЕИО) № 1014/90 на Комисията от 24 април 1990 г. за определяне на подробни правила за прилагане относно определянето, описването и представянето на спиртните напитки (4) се оказаха успешни при регулирането на сектора на спиртните напитки. Въпреки това, предвид натрупания в последно време опит, е необходимо да се изяснят правилата, приложими при определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртните напитки, както и за защитата на географските указания на някои спиртни напитки при отчитане на традиционните методи на производство. Следователно Регламент (ЕИО) № 1576/89 следва да бъде отменен и заменен.

(2)

Секторът на спиртните напитки е важен за потребителите, производителите и сектора на земеделието в Общността. Приложимите за сектора на спиртните напитки мерки следва да допринасят за постигане на висока степен на защита на потребителите, предотвратяване на измамни практики и постигане на прозрачност на пазара и честна конкуренция. По този начин мерките следва да запазят репутацията, която спиртните напитки на Общността са си завоювали на пазара на Общността и на световния пазар, като продължават да отчитат традиционните практики, използвани в производството на спиртни напитки, както и увеличаващата се необходимост от защита на потребителя и информация. Технологичните иновации следва също да бъдат отчетени в категориите, където тези иновации служат за повишаване на качеството, без да се засяга традиционният характер на съответните спиртни напитки.

(3)

Производството на спиртни напитки представлява важен пазар за земеделските продукти на Общността. Тази здрава връзка със земеделския сектор следва да се подчертае чрез регулаторната рамка.

(4)

За да се гарантира по-систематичен подход в законодателството, регулиращо спиртните напитки, настоящият регламент следва да предвижда ясно определени критерии за производството, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, както и за защита на географските указания.

(5)

В интерес на потребителите настоящият регламент следва да се прилага за всички спиртни напитки, предлагани на пазара на Общността, независимо дали са произведени в Общността или в трети страни. С оглед на износа на висококачествени спиртни напитки и за да се поддържа и подобрява репутацията на спиртните напитки на Общността на световния пазар, настоящият регламент следва също да се прилага и за спиртни напитки, произведени в Общността за износ. Настоящият регламент следва също така да се прилага за използването на етилов алкохол и/или дестилати от земеделски произход при производството на алкохолни напитки и за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на хранителни продукти. В изключителни случаи, когато това се изисква от законодателството на трета държава вносител, настоящият регламент следва да позволява предоставянето на дерогация от разпоредбите на приложения I и II в съответствие с процедурата по регулиране с контрол.

(6)

По принцип, настоящият регламент следва да продължи да се съсредоточава върху определенията на спиртните напитки, които следва да се класифицират в категории. Тези определения следва да продължат да зачитат традиционните практики за качество, но следва да бъдат допълнени или актуализирани, когато в предходните определения са липсвали или са били недостатъчни, или когато тези определения могат да се подобрят предвид технологичното развитие.

(7)

За отчитане на очакванията на потребителите по отношение на суровините, използвани за производството на водка, по-специално в държавите-членки, в които по традиция се произвежда водка, следва да се предвиди разпоредба за предоставянето на подходяща информация за използваните суровини, когато водката е произведена от суровини от земеделски произход, различни от зърнени култури и/или картофи.

(8)

Освен това етиловият алкохол, използван за производство на спиртни и други алкохолни напитки, следва да е изключително от земеделски произход, за да се задоволят очакванията на потребителите и да се спазят традиционните практики. Това също така следва да гарантира пазар за основните земеделски продукти.

(9)

Предвид значението и комплексността на сектора на спиртните напитки е подходящо да се установят специални мерки относно описанието и представянето на спиртните напитки, простиращи се извън хоризонталните правила, установени в Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (5). Тези специални мерки следва също така да предотвратят злоупотребата с термина „спиртна напитка“ и наименованията на спиртните напитки за продукти, които не отговарят на определенията, установени в настоящия регламент.

(10)

Въпреки че е важно да се гарантира, че като цяло продължителността на отлежаване или стареене се отнася само за най-младата алкохолна съставка, настоящият регламент следва да позволява дерогация за отчитане на традиционните методи на отлежаване, регламентирани от държавите-членки.

(11)

В съответствие с Договора, при прилагането на политика за качеството и за да се даде възможност за постигане на високо ниво на качеството на спиртните напитки и разнообразие в този сектор, държавите-членки следва да могат да приемат по-строги правила от тези, определени в настоящия регламент относно производството, описанието, представянето и етикетирането на спиртните напитки, произведени на собствената им територия.

(12)

Директива 88/388/ЕИО на Съвета от 22 юни 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно ароматизантите, предназначени за влагане в храни, и изходните материали за тяхното производство (6) се прилага за спиртните напитки. Следователно в настоящия регламент е необходимо да се установят единствено правила, които не са предвидени в посочената директива.

(13)

Важно е да се отдаде дължимото внимание на разпоредбите на Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (наричано по-долу „Споразумението ТРИПС“), и по-специално на членове 22 и 23 от него, и разпоредбите на Общото споразумение за митата и търговията, които представляват неразделна част от Споразумението за създаване на Световната търговска организация, одобрено с Решение 94/800/ЕО на Съвета (7).

(14)

Като се има предвид, че Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (8) не се отнася до спиртните напитки, правилата за защита на географските указания на спиртните напитки следва да бъдат установени в настоящия регламент. Географските указания следва да се регистрират, като определят спиртните напитки като произхождащи от територията на страна, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписва на нейния географски произход.

(15)

В настоящия регламент следва да се установи недискриминационна процедура за регистрация, съответствие, изменение и евентуална отмяна на географски указания на трета страна и ЕС в съответствие със Споразумението ТРИПС, като същевременно се признава специалният статут на установените географски указания.

(16)

Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (9).

(17)

По-специално е необходимо Комисията да бъде овластена да: предоставя дерогации от определени части от настоящия регламент, когато това се изисква от правото на внасящата държава; установява максимално ниво на подслаждане за придаване на завършен вкус; предоставя дерогация от правилата, уреждащи указанието за периода на отлежаване или стареене; приема решения относно заявленията за регистрация, относно отмяната и относно премахването на географските указания, както и относно изменението на техническото досие; изменя списъка с техническите определения и изисквания, определенията на спиртните напитки, класифицирани в категории, и списъка на регистрираните географски указания, и да дерогира от процедурата, уреждаща регистрацията на географските указания и изменението на техническото досие. Тъй като тези мерки имат общо приложение и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, inter alia, чрез заличаване на някои от тези елементи или чрез допълване на настоящия регламент чрез добавяне на нови несъществени елементи, те могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5a от Решение 1999/468/ЕО.

(18)

Преходът от правилата, предвидени в Регламент (ЕИО) № 1576/89, към правилата в настоящия регламент може да доведе до трудности, които не се разглеждат в настоящия регламент. Мерките, необходими за този преход, както и мерките, необходими за решаване на практически проблеми, характерни за сектора на спиртните напитки, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО.

(19)

За да се улесни преходът от правилата, предвидени в Регламент (ЕИО) № 1576/89, производството на спиртни напитки по същия регламент следва да бъде разрешено през първата година от прилагането на настоящия регламент. Също така следва да се предвиди предлагането на пазара на наличните запаси до тяхното изчерпване,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КАТЕГОРИИ СПИРТНИ НАПИТКИ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   Настоящият регламент установява правилата относно определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, както и за защита на географските указания на спиртните напитки.

2.   Настоящият регламент се прилага за всички спиртни напитки, предлагани на пазара на Общността, независимо дали са произведени в Общността или в трети страни, както и за тези, произведени в Общността за износ. Настоящият регламент се прилага също така за използването на етилов алкохол и/или дестилати от земеделски произход при производството на алкохолни напитки и за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на хранителни продукти.

3.   В изключителни случаи, когато това се изисква от законодателството на трета държава вносител, може да се предостави дерогация от разпоредбите на приложения I и II в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

Член 2

Определение на спиртна напитка

1.   За целите на настоящия регламент „спиртна напитка“ означава алкохолна напитка:

а)

предназначена за консумация от човека;

б)

която има специфични органолептични качества;

в)

която има минимално обемно алкохолно съдържание от 15 %;

г)

произведена:

i)

директно или:

чрез дестилация на естествени ферментирали продукти, със или без добавяне на ароматични продукти, и/или

чрез накисване или друга подобна обработка на растителни продукти в етилов алкохол от земеделски произход и/или дестилати от земеделски произход и/или спиртни напитки по смисъла на настоящия регламент, и/или

чрез добавяне на ароматични продукти, захари или други подслаждащи продукти, изброени в приложение I, точка 3, и/или други земеделски продукти и/или храни към етилов алкохол от земеделски произход и/или към дестилати от земеделски произход и/или към спиртни напитки по смисъла на настоящия регламент,

ii)

или чрез смесване на спиртна напитка с едно или повече от следните:

други спиртни напитки, и/или

етилов алкохол от земеделски произход или дестилати от земеделски произход, и/или

други алкохолни напитки, и/или

напитки.

2.   Въпреки това напитките, попадащи под кодове по КН 2203, 2204, 2205, 2206 и 2207, не се смятат за спиртни напитки.

3.   Минималното алкохолно съдържание, определено в параграф 1, буква в), не засяга определението за продукта в категория 41 в приложение II.

4.   За целите на настоящия регламент техническите определения и изисквания са установени в приложение I.

Член 3

Произход на етиловия алкохол

1.   Етиловият алкохол, използван при производството на спиртни напитки и на всичките им съставки, може да бъде само от земеделски произход по смисъла на приложение I към Договора.

2.   Етиловият алкохол, използван при производството на спиртни напитки, следва да съответства на определението, посочено в приложение I, точка 1 от настоящия регламент.

3.   Етиловият алкохол, използван за разреждане или разтваряне на оцветители, ароматични продукти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на спиртни напитки, е етилов алкохол от земеделски произход.

4.   Алкохолните напитки не следва да съдържат синтетичен спирт, нито друг алкохол от неземеделски произход по смисъла на приложение I към Договора.

Член 4

Категории спиртни напитки

Спиртните напитки се класифицират в категории съгласно определенията, установени в приложение II.

Член 5

Общи правила относно категориите спиртни напитки

1.   Без да се засягат специфичните правила, установени за всяка от категориите с номера 1—14 в приложение II, определените в него спиртни напитки:

а)

са произведени чрез алкохолна ферментация и дестилация, изключително от суровините, посочени в определението за съответната спиртна напитка;

б)

не съдържат добавен алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не;

в)

не съдържат добавени ароматични вещества;

г)

като средство за адаптиране на цвета съдържат само добавен карамел;

д)

са подсладени единствено за придаване на завършен вкус на продукта съгласно приложение I, точка 3. Максимално допустимите стойности за продуктите, използвани за придаване на завършен вкус, изброени в приложение I, точка 3, букви от а) до е), се определят в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3. Отчита се специфичното законодателство на държавите-членки.

2.   Без да се засягат специфичните правила, установени за всяка от категориите с номера 15—46 в приложение II, определените в него спиртни напитки може да:

а)

са получени от всички земеделски суровини, изброени в приложение I към Договора;

б)

съдържат добавен алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5 от настоящия регламент;

в)

съдържат естествени или идентични с естествените ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и ii) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО;

г)

съдържат оцветяване съгласно определението в приложение I, точка 10 от настоящия регламент;

д)

са подсладени в съответствие със специфичните характеристики на продукта и съгласно приложение I, точка 3 от настоящия регламент, и като се взема предвид специфичното законодателство на държавите-членки.

3.   Без да се засягат специфичните правила, установени в приложение II, други спиртни напитки, които не отговарят на изискванията за категории 1—46, може да:

а)

са получени от всички земеделски суровини, изброени в приложение I към Договора и/или от храни, подходящи за консумация от човека;

б)

съдържат добавен алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5 от настоящия регламент;

в)

съдържат един или повече ароматични продукти съгласно определението в член 1, параграф 2, буква а) от Директива 88/388/ЕИО;

г)

съдържат оцветяване съгласно определението в приложение I, точка 10 от настоящия регламент;

д)

са подсладени в съответствие със специфичните характеристики на продукта и съгласно приложение I, точка 3 от настоящия регламент.

Член 6

Законодателства на държавите-членки

1.   При прилагането на политика на качеството по отношение на спиртните напитки, които се произвеждат на тяхна територия и по-специално по отношение на географските указания, регистрирани в приложение III, или при установяване на нови географски указания държавите-членки могат да определят по-строги правила от тези в приложение II относно производството, описанието, представянето и етикетирането, доколкото те са съвместими с общностното право.

2.   Държавите-членки не забраняват, нито ограничават вноса, продажбата или консумацията на спиртни напитки, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.

ГЛАВА II

ОПИСАНИЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА СПИРТНИ НАПИТКИ

Член 7

Определения

За целите на настоящия регламент понятията „описание“, „представяне“ и „етикетиране“ са определени в приложение I, точки 14, 15 и 16.

Член 8

Търговско наименование

В съответствие с член 5 от Директива 2000/13/ЕО наименованието, под което се продава спиртната напитка („търговско наименование“), се подчинява на разпоредбите, установени в настоящата глава.

Член 9

Специални правила относно търговските наименования

1.   При описание, представяне и етикетиране на спиртни напитки, които отговарят на спецификациите на продуктите, определени в категории 1—46 от приложение II, се използват търговските наименования, определени в посоченото приложение.

2.   При описание, представяне и етикетиране на спиртни напитки, които отговарят на определението по член 2, но не отговарят на изискванията за включване в категории 1—46 от приложение II, се използва търговското наименование „спиртна напитка“. Без да се засягат разпоредбите на параграф 5 от настоящия член, това търговско наименование не може да се заменя или променя.

3.   Когато спиртна напитка отговаря на определението за повече от една от категориите спиртни напитки в приложение II, тя може да се продава под едно или повече от наименованията, изброени за тези категории в приложение II.

4.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 9 от настоящия член и на член 10, параграф 1, наименованията, посочени в параграф 1 от настоящия член, по никакъв начин не се използват за описание или представяне на напитка, различна от спиртните напитки, за които тези наименования са изброени в приложение II и регистрирани в приложение III.

5.   Търговските наименования могат да се допълват или заменят от географско указание, регистрирано в приложение III и в съответствие с глава III, или да се допълват в съответствие с националните разпоредби с друго географско указание, при условие че това не въвежда в заблуждение потребителя.

6.   Географските указания, регистрирани в приложение III, могат да се допълват или само:

а)

с термини, които вече се използват към 20 февруари 2008 г. за установени географски указания по смисъла на член 20, или

б)

в съответствие със съответното техническо досие, предвидено в член 17, параграф 1.

7.   Алкохолна напитка, която не отговаря на някое от определенията, изброени за категории 1—46 в приложение II, не се описва, представя или етикетира чрез комбиниране на думи или изрази като „род“, „вид“, „стил“, „произведено от“, „с аромат на“ или други термини, сходни с някое от търговските наименования, предвидени в настоящия регламент и/или географските указания, регистрирани в приложение III.

8.   Никоя търговска марка, марково име или измислено име не може да замени търговското наименование на спиртната напитка.

9.   Наименованията, посочени в категории 1—46 в приложение II, могат да бъдат включвани в списък на съставките за храни, при условие че списъкът е в съответствие с Директива 2000/13/ЕО.

Член 10

Специални правила относно употребата на търговските наименования и географските указания

1.   Без да се засягат разпоредбите на Директива 2000/13/ЕО, се забранява употребата на термин, включен в категории 1—46 в приложение II, или на географско указание, регистрирано в приложение III, в съставен термин, или загатването при представянето на храни за който и да е от тях, освен в случаите, когато алкохолът произхожда изключително от указаната(ите) спиртна(и) напитка(и).

2.   Използването на съставен термин, посочен в параграф 1, се забранява също така за спиртна напитка, която е била разредена, така че алкохолното съдържание е намалено под минималното алкохолно съдържание, посочено в определението за тази спиртна напитка.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 разпоредбите на настоящия регламент не засягат възможната употреба на термините „amer“ или „bitter“ за продукти, които не са обхванати от настоящия регламент.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 и за да се отчетат установените производствени методи, съставните термини, изброени в категория 32, буква г) от приложение II, могат да се използват при представянето на ликьори, произвеждани в Общността съгласно условията, посочени в тази буква.

Член 11

Описание, представяне и етикетиране на смеси

1.   Когато към спиртна напитка, включена в категории 1—14 в приложение II, е бил добавен алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не, тази спиртна напитка носи търговското наименование „спиртна напитка“. Тя не може да носи под никаква форма наименование, запазено в категории 1—14.

2.   Когато дадена спиртна напитка, включена в категории 1—46 в приложение II, е смесена с:

а)

една или повече спиртни напитки, и/или

б)

един или повече дестилати от земеделски произход,

тя носи търговското наименование „спиртна напитка“. Това търговско наименование се обозначава ясно и четливо на видно място на етикета и не се заменя или променя.

3.   Параграф 2 не се прилага за описанието, представянето и етикетирането на сместа, посочена в същия параграф, ако тя отговаря на едно от определенията, установени в категории 1—46 в приложение II.

4.   Без да се засягат разпоредбите на Директива 2000/13/ЕО, описанието, представянето или етикетирането на спиртните напитки, получени от смесите, посочени в параграф 2 от настоящия член, може да съдържа един или повече от термините, изброени в приложение II само ако този термин не е част от търговското наименование, а единствено е включен в същото зрително поле в изброяването на всички алкохолни съставки, съдържащи се в сместа, предхождано от термина „смесена спиртна напитка“.

Терминът „смесена спиртна напитка“ се изписва на етикета с еднакви букви със същия шрифт и цвят като използваните за търговското наименование. Големината на буквите не може да надвишава половината от тази на използваните за търговското наименование.

5.   При етикетирането и представянето на смесите, посочени в параграф 2, за които се прилага изискването за изброяване на алкохолните съставки по параграф 4, относителното съдържание на всяка алкохолна съставка се изразява като процент в низходящ ред на вложените количества. Това относително съдържание се равнява на процентното съотношение между обема на чистия алкохол, който представлява съставката, и общото обемно съдържание на чист алкохол от сместа.

Член 12

Специални правила относно описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки

1.   Когато описанието, представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка указва суровините, използвани за произвеждането на етиловия алкохол от земеделски произход, се посочва всеки вложен земеделски алкохол в низходящ ред според вложеното количество.

2.   Описанието, представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка може да се допълва с термина „бленд“, „блендинг“ или „блендид“ само когато спиртната напитка е била подложена на блендинг, както е определено в приложение I, точка 7.

3.   Без да се засяга всяка дерогация, приета в съответствие с посочената в член 25, параграф 3 процедура по регулиране с контрол, продължителността на отлежаване или стареене може да се посочи в описанието, представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка само когато се отнася до най-младата алкохолна съставка и при условие че спиртната напитка е отлежавала под финансов надзор или под надзор, предоставящ равностойни гаранции.

Член 13

Забрана на капсули или фолио на оловна основа

Спиртните напитки за продажба или пускане на пазара не могат да се съхраняват в съдове със затварящи устройства, покрити с капсули или фолио на оловна основа.

Член 14

Използване на езици в описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки

1.   Данните по настоящия регламент се предоставят на един или повече от официалните езици на Европейския съюз по такъв начин, че крайният потребител да може лесно да разбере всеки елемент от информацията, освен ако информацията не се предоставя на потребителя с други средства.

2.   Термините в курсив в приложение II и географските указания, регистрирани в приложение III, не се превеждат на етикета, нито при представянето на спиртната напитка.

3.   В случай че спиртните напитки произхождат от трети страни е позволено използването на официалния език на третата страна, в която са произведени спиртните напитки, ако данните по настоящия регламент са предоставени също и на някой от официалните езици на Европейския съюз по такъв начин, че крайният потребител да може лесно да разбере всеки елемент.

4.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 2, когато спиртните напитки са произведени в Общността и са предназначени за износ, данните по настоящия регламент могат да бъдат повторени на език, който не е официален език на Европейския съюз.

ГЛАВА III

ГЕОГРАФСКИ УКАЗАНИЯ

Член 15

Географски указания

1.   За целите на настоящия регламент географско указание е указание, което означава дадена спиртна напитка като произхождаща от територията на страна, регион или местност на тази територия, където дадено качество, репутация или друга характеристика на тази спиртна напитка се отдава по същество на нейния географски произход.

2.   Географските указания, посочени в параграф 1, са регистрирани в приложение III.

3.   Географските указания, регистрирани в приложение III, не могат да стават родови.

Наименования, които са станали родови, не могат да бъдат регистрирани в приложение III.

Наименование, което е станало родово, означава наименование на спиртна напитка, което е станало традиционно наименование на спиртна напитка в Общността, въпреки че е свързано с мястото или региона, където първоначално се е произвеждал или предлагал на пазара този продукт.

4.   Спиртните напитки, носещи географско указание, регистрирано в приложение III, следва да отговарят на всички спецификации от техническото досие, предвидено в член 17, параграф 1.

Член 16

Защита на географските указания

Без да се засягат разпоредбите на член 10, регистрираните в приложение III географски указания са защитени срещу:

а)

всяка пряка или непряка търговска употреба, отнасяща се до продукти, които не са обхванати от регистрацията, доколкото тези продукти са сравними със спиртната напитка, регистрирана под географското указание, или доколкото такава употреба използва репутацията на регистрираното географско указание;

б)

всяка злоупотреба, имитация или пресъздаване, дори ако е посочен действителният произход на продукта или ако географското указание е използвано в превод или е придружено от израз като „като“, „вид“, „стил“, „произведен от“, „с аромат на“ или друг сходен термин;

в)

всяко друго невярно или въвеждащо в заблуждение указание относно източника, произхода, естеството или съществените качества при описанието, представянето или етикетирането на продукта, което може да създаде невярна представа за произхода му;

г)

всяка друга практика, която може да въведе потребителя в заблуждение по отношение на действителния произход на продукта.

Член 17

Регистрация на географските указания

1.   Заявлението за регистриране на географско указание в приложение III се представя на Комисията на един от официалните езици на Европейския съюз или придружено от превод на един от тези езици. Това заявление се обосновава надлежно и се придружава от техническо досие, включващо спецификациите, на които трябва да отговаря съответната спиртна напитка.

2.   За географски указания в рамките на Общността заявлението, посочено в параграф 1, се подава от държавата-членка на произход на спиртната напитка.

3.   За географски указания от трета страна заявлението по параграф 1 се отправя до Комисията директно или чрез органите на съответната трета страна, като съдържа доказателство, че въпросното наименование е защитено в страната на произход.

4.   Техническото досие по параграф 1 включва най-малко следните основни спецификации:

а)

наименование и категория на спиртната напитка, включително географско указание;

б)

описание на спиртната напитка, включващо основните физически, химични и/или органолептични характеристики на продукта, както и специфичните характеристики на спиртната напитка в сравнение със съответната категория;

в)

определение на съответния географски район;

г)

описание на метода за получаване на спиртната напитка и, ако е приложимо, автентичните и непроменими местни методи;

д)

подробности, посочващи връзката с географската среда или географския произход;

е)

всички изисквания, определени от общностни и/или национални и/или регионални разпоредби;

ж)

име и адрес за контакт на заявителя;

з)

всяко допълнение към географското указание и/или всяко специфично правило за етикетиране в съответствие със съответното техническо досие.

5.   Комисията проверява в срок от дванадесет месеца от датата на внасяне на заявлението по параграф 1 дали това заявление отговаря на настоящия регламент.

6.   Ако Комисията заключи, че заявлението по параграф 1 отговаря на настоящия регламент, основните спецификации от техническото досие по параграф 4 се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.

7.   В шестмесечен срок от датата на публикуване на техническото досие всяко физическо или юридическо лице, което има правен интерес, може да възрази срещу регистрирането на географското указание в приложение III на основание, че не са изпълнени условията, предвидени в настоящия регламент. Възражението, което трябва да бъде надлежно обосновано, се внася в Комисията на някой от официалните езици на Европейския съюз или придружено от превод на един от тези езици.

8.   Комисията взема решение за регистрация на географско указание в приложение III в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, като взема предвид всяко възражение, подадено в съответствие с параграф 7 от настоящия член. Това решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.

Член 18

Отмяна на географско указание

Ако вече няма съответствие със спецификациите в техническото досие, Комисията взема решение за отмяна на регистрацията в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3. Това решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.

Член 19

Омонимни географски указания

Омонимно географско указание, отговарящо на изискванията на настоящия регламент, се регистрира при отчитане на местното и традиционното използване, и на действителния риск от объркване, и по-конкретно:

омонимно наименование, което въвежда потребителя в заблуждение, че продуктите произхождат от друга територия, не се регистрира, дори ако наименованието е точно що се отнася до формулировката на действителната територия, регион или място на произход на въпросната спиртна напитка,

използването на регистрирано омонимно географско указание зависи от наличието на ясно практическо разграничение между омонима, регистриран по-късно, и наименованието, което е вече в регистъра, като се взема предвид необходимостта от равнопоставено третиране на съответните производители и от невъвеждане в заблуждение на потребителите.

Член 20

Установени географски указания

1.   За всяко географско указание, регистрирано в приложение III към 20 февруари 2008 г., държавите-членки внасят в Комисията техническо досие, както е предвидено в член 17, параграф 1, не по-късно от 20 февруари 2015 г.

2.   Държавите-членки гарантират, че техническото досие е достъпно за обществеността.

3.   Когато в Комисията не е внесено техническо досие в срок до 20 февруари 2015 г., Комисията заличава географското указание от приложение III в съответствие с посочената в член 25, параграф 3 процедура по регулиране с контрол.

Член 21

Изменение на техническото досие

Когато трябва да се измени техническото досие, посочено в член 17, параграф 1 и член 20, параграф 1, се прилага mutatis mutandis процедурата, предвидена в член 17.

Член 22

Проверка на съответствието със спецификациите в техническото досие

1.   По отношение на географските указания в рамките на Общността проверката на съответствието със спецификациите в техническото досие преди пускането на продукта на пазара се извършва от:

един или повече от компетентните органи, посочени в член 24, параграф 1, и/или

един или повече от контролните органи по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (10), действащ като орган за сертифициране на продукти.

Независимо от националното законодателство разходите по тази проверка на съответствието със спецификациите в техническото досие се поемат от операторите, които подлежат на този контрол.

2.   По отношение на географските указания в рамките на трета страна проверката на съответствието със спецификациите в техническото досие преди пускането на продукта на пазара се извършва от:

един или повече публични органи, определени от третата страна, и/или

един или повече органи за сертифициране на продукти.

3.   Органите за сертифициране на продукти, посочени в параграфи 1 и 2, следва да съответстват и от 1 май 2010 г. да се акредитират в съответствие с европейски стандарт EN 45011 или Ръководство 65 на ISO/IEC (Общи изисквания към органите, работещи със системи за сертифициране на продукти).

4.   Когато посочените в параграфи 1 и 2 органи решат да извършат проверка на съответствието със спецификациите в техническото досие, те следва да предложат подходящи гаранции за обективност и безпристрастност и да разполагат с квалифицирания персонал и ресурси, необходими за изпълнението на техните функции.

Член 23

Връзка между търговски марки и географски указания

1.   Регистрацията на марка, която съдържа или се състои от географско указание, регистрирано в приложение III, се отказва или обезсилва, ако използването ѝ би довело до някоя от ситуациите, посочени в член 16.

2.   Предвид законодателството на Общността търговска марка, чието използване съответства на някоя от ситуациите, посочени в член 16, за която има заявление, регистрация или е установена от употребата, ако тази възможност е предоставена от съответното законодателство, добросъвестно на територията на Общността преди датата за защита на географското указание в държавата на произход или преди 1 януари 1996 г., може да продължи да се използва независимо от регистрацията на географското указание, при условие че не съществува основание за недействителност или отмяна, както е определено в Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (11) или в Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (12).

3.   Географско указание не се регистрира, когато предвид репутацията и известността на дадена марка, както и продължителността на нейното използване в Общността, регистрацията може да въведе в заблуждение потребителя по отношение на действителната идентичност на продукта.

ГЛАВА IV

ОБЩИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Контрол и защита на спиртните напитки

1.   Държавите-членки са отговорни за контрола на спиртните напитки. Те предприемат необходимите мерки за гарантиране на съответствието с разпоредбите на настоящия регламент и в частност определят компетентния(те) орган(и), отговорен(ни) за контрола по отношение на задълженията, установени с настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004.

2.   Държавите-членки и Комисията взаимно си предоставят информацията, необходима за прилагането на настоящия регламент.

3.   Комисията, след консултации с държавите-членки, гарантира еднаквото прилагане на настоящия регламент и при необходимост приема мерки в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 25, параграф 2.

Член 25

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по спиртни напитки.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5а и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 26

Изменение на приложенията

Приложенията се изменят съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

Член 27

Мерки за прилагане

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 25, параграф 2.

Член 28

Преходни и други специфични мерки

1.   В съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, когато е уместно, се приемат мерки за изменение на настоящия регламент:

а)

в срок до 20 февруари 2011 г. за улесняване на прехода от правилата, предвидени в Регламент (ЕИО) № 1576/89, към тези, установени с настоящия регламент;

б)

за дерогация от членове 17 и 22 в надлежно обосновани случаи;

в)

за установяване на символ на Общността за географските указания в сектора на спиртните напитки.

2.   В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 25, параграф 2, когато е уместно, се приемат мерки за разрешаване на специфични практически проблеми, като например задължението за указване на мястото на производство върху етикета в някои случаи, с цел да се избегне въвеждането в заблуждение на потребителите и да се поддържат и развиват референтните методи на Общността за анализ на спиртните напитки.

3.   Спиртните напитки, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент, могат да продължават да се произвеждат в съответствие с Регламент (ЕИО) № 1576/89 до 20 май 2009 г. Спиртните напитки, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент, но са произведени в съответствие с Регламент (ЕИО) № 1576/89 преди 20 февруари 2008 г. или до 20 май 2009 г., могат да бъдат предлагани на пазара до изчерпване на запасите.

Член 29

Отмяна

1.   Регламент (ЕИО) № 1576/89 се отменя. Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент.

2.   Регламенти (ЕИО) № 2009/92 (13), (ЕО) № 1267/94 (14) и (ЕО) № 2870/2000 (15) на Комисията продължават да се прилагат.

Член 30

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 20 май 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 15 януари 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 324, 30.12.2006 г., стр. 12.

(2)  Становище на Европейския парламент от 19 юни 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 17 декември 2007 г.

(3)  ОВ L 160, 12.6.1989 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2005 г.

(4)  ОВ L 105, 25.4.1990 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2140/98 (ОВ L 270, 7.10.1998 г., стр. 9).

(5)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2007/68/ЕО на Комисията (ОВ L 310, 28.11.2007 г., стр. 11).

(6)  ОВ L 184, 15.7.1988 г., стр. 61. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(10)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета.

(11)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 1. Директива, изменена с Решение 92/10/ЕИО на Съвета (ОВ L 6, 11.1.1992 г., стр. 35).

(12)  ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1891/2006 (ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 14).

(13)  Регламент (ЕИО) № 2009/92 на Комисията от 20 юли 1992 г. относно определяне на методите на Общността за анализ на етилов алкохол от земеделски произход, използван при производството на спиртни напитки, ароматизирани вина, ароматизирани напитки на основата на вино и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти (ОВ L 203, 21.7.1992 г., стр. 10).

(14)  Регламент (ЕО) № 1267/94 на Комисията от 1 юни 1994 г. относно прилагането на споразуменията между Европейския съюз и трети страни, свързани с взаимното признаване на някои спиртни напитки (ОВ L 138, 2.6.1994 г., стр. 7). Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1434/97 (ОВ L 196, 24.7.1997 г., стр. 56).

(15)  Регламент (ЕО) № 2870/2000 на Комисията от 19 декември 2000 г. относно определяне на референтни методи на Общността за анализ на спиртните напитки (ОВ L 333, 29.12.2000 г., стр. 20). Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2091/2002 (ОВ L 322, 27.11.2002 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЕХНИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ

Техническите определения и изисквания, посочени в член 2, параграф 4 и член 7, са следните:

1.

Етилов алкохол от земеделски произход

Етиловият алкохол от земеделски произход притежава следните свойства:

а)

органолептични характеристики: без установим вкус, различен от този на суровината;

б)

минимално обемно алкохолно съдържание: 96,0 %;

в)

максимална стойност на остатъчните вещества:

i)

обща киселинност, изразена в грамове оцетна киселина на хектолитър алкохол при 100 об. %: 1,5,

ii)

естери, изразени в грамове етилов ацетат на хектолитър алкохол при 100 об. %: 1,3,

iii)

алдехиди, изразени в грамове ацеталдехид на хектолитър алкохол при 100 об. %: 0,5,

iv)

висши алкохоли, изразени в грамове метил-2-пропанол-1 на хектолитър алкохол при 100 об. %: 0,5,

v)

метилов алкохол, изразен в грамове на хектолитър алкохол при 100 об. %: 30,

vi)

сух екстракт, изразен в грамове на хектолитър алкохол при 100 об. %: 1,5,

vii)

летливи азотни основи, изразени в грамове азот на хектолитър алкохол при 100 об. %: 0,1,

viii)

фурфурол: без следи от наличие на такъв.

2.

Дестилат от земеделски произход

Дестилатът от земеделски произход е алкохолна течност, получена чрез дестилация след алкохолна ферментация на земеделски продукт(и), изброен(и) в приложение I към Договора, която не притежава свойствата на етиловия алкохол, нито тези на спиртна напитка, но е запазила аромата и вкуса на използваната(ите) суровина(и).

При позоваване на използваната суровина дестилатът трябва да е получен изключително от тази суровина.

3.

Подслаждане

Подслаждане означава използване на един или повече от следните продукти при приготвянето на спиртни напитки:

а)

полубяла захар, бяла захар, екстра бяла захар, декстроза, фруктоза, глюкозен сироп, захарен разтвор, разтвор на инвертна захар, сироп на инвертна захар, както са определени в Директива 2001/111/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно някои захари, предназначени за консумация от човека (1);

б)

пречистена концентрирана гроздова мъст, концентрирана гроздова мъст, прясна гроздова мъст;

в)

карамелизирана захар, която е продукт, получен изключително при контролирано загряване на захароза без основи, минерални киселини и други химически добавки;

г)

мед, определен в Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда (2);

д)

сироп от рожкови;

е)

всякакви други натурални въглехидратни субстанции, имащи подобен ефект върху тези продукти.

4.

Смесване

Смесване означава съчетаване на две или повече различни напитки, за да се приготви нова напитка.

5.

Добавяне на алкохол

Добавяне на алкохол означава добавяне на етилов алкохол от земеделски произход и/или дестилати от земеделски произход към спиртна напитка.

6.

Добавяне на вода

При производството на спиртни напитки добавянето на вода се разрешава, при условие че качеството на водата съответства на Директива 80/777/ЕИО на Съвета от 15 юли 1980 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно експлоатацията и продажбата на натурални минерални води (3) и Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. за качеството на водите, предназначени за консумация от човека (4) и че добавената вода не променя естеството на продукта.

Водата може да бъде дестилирана, деминерализирана, дейонизирана или омекотена.

7.

Блендинг

Блендинг означава комбинирането на две или повече спиртни напитки от една и съща категория, които се отличават една от друга по някои несъществени разлики в състава, дължащи се на един или повече от следните фактори:

а)

метода на получаване;

б)

използваните дестилационни съоръжения;

в)

периода на отлежаване или стареене;

г)

географския район на производство.

Така получената спиртна напитка принадлежи към същата категория спиртни напитки като първоначалните спиртни напитки преди блендинга.

8.

Отлежаване или стареене

Отлежаване или стареене означава осигуряване на протичането на определени реакции по естествен път в подходящи съдове, в резултат на което спиртната напитка придобива нови органолептични качества, които не е притежавала преди това.

9.

Ароматизиране

Ароматизиране означава влагане при приготвянето на спиртна напитка на един или няколко ароматични продукта, определени в член 1, параграф 2, буква а) от Директива 88/388/ЕИО.

10.

Оцветяване

Оцветяване означава влагане при приготвянето на спиртна напитка на един или няколко оцветителя, както е определено в Директива 94/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно оцветители за влагане в храни (5).

11.

Обемно алкохолно съдържание

Обемно алкохолно съдържание е съотношението между обема на чистия алкохол, съдържащ се във въпросния продукт при температура 20 oС, и общия обем на този продукт при същата температура.

12.

Съдържание на летливи вещества

Съдържание на летливи вещества е количеството летливи вещества, различни от етилов алкохол и метанол, съдържащо се в спиртна напитка, получена изключително чрез дестилация, в резултат единствено на дестилацията или редестилацията на използваните суровини.

13.

Място на производство

Място на производство означава мястото или регионът, където е протекла фазата от процеса на производство на готовия продукт, която е придала на спиртната напитка нейните характеристики и основните ѝ окончателни свойства.

14.

Описание

Описание означава термините, използвани при етикетиране, представяне и опаковане, в документите, придружаващи превоза на дадена напитка; в търговските документи, по-специално фактури и разписки за доставка; и в нейната реклама.

15.

Представяне

Представяне означава термините, използвани върху етикетите и опаковките, включително в реклама и търговски промоции, в изображения или други подобни, както и върху съда, включително бутилката и затварящото устройство.

16.

Етикетиране

Етикетиране означава всички описания и други указания, знаци, дизайни или търговски марки, които отличават една напитка и които фигурират върху същия съд, включително неговото затварящо устройство или подвижния етикет, прикрепен към съда, и обвивката, покриваща гърлото на бутилката.

17.

Опаковка

Опаковка означава предпазните опаковки, като хартия, различни видове обвивки, картонени кутии и каси, използвани при превоза и/или продажбата на един или повече съдове.


(1)  ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 53.

(2)  ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 47.

(3)  ОВ L 229, 30.8.1980 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(4)  ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(5)  ОВ L 237, 10.9.1994 г., стр. 13. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИРТНИ НАПИТКИ

Категории спиртни напитки

1.   Ром

а)

Ром е:

i)

спиртна напитка, произведена изключително чрез алкохолна ферментация и дестилация или на меласа или сироп, получени при производството на захарна тръстика, или на самия сок от захарна тръстика, и дестилирана до 96 об. %, така че дестилатът да притежава осезаемо специфичните за рома органолептични характеристики, или

ii)

спиртна напитка, произведена изключително чрез алкохолна ферментация и дестилация на сок от захарна тръстика, притежаваща специфичните за рома ароматични характеристики, и със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 225 g/hl при 100 об. % алкохол. Този вид дестилатна спиртна напитка може да бъде предлагана на пазара с обозначението „земеделски“ към търговското наименование „ром“, придружено от което и да е от географските указания на френските отвъдморски департаменти и автономната област Мадейра, регистрирани в приложение III.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на рома е 37,5 %.

в)

Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г)

Ромът не се ароматизира.

д)

Като средство за адаптиране на цвета ромът може да съдържа само добавен карамел.

е)

Думата „traditionnel“ може да допълва всяко едно от географските указания, посочени в категория 1 от приложение III, когато ромът е получен чрез дестилация до 90 об. %, след алкохолна ферментация на суровини за производство на алкохол с произход изключително от посоченото място на производство. Този ром трябва да има съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 225 g/hl при 100 об. % алкохол, и не трябва да бъде подсладен. Използването на термина „traditionnel“ не възпрепятства използването на изразите „от производство на захар“ или „земеделски“, които могат да се добавят към търговското наименование „ром“ и към географските указания.

Настоящата разпоредба не засяга използването на обозначението „traditionnel“ за всички продукти, които не попадат в нейния обхват, съобразно собствените им специфични критерии.

2.   Whisky или Whiskey

а)

Whisky или whiskey е спиртна напитка, произведена изключително чрез:

i)

дестилация на мъст, получена от малцувани зърнени култури със или без други зърнени култури, която е:

озахарена чрез диастаза, съдържаща се в малца, със или без добавяне на други естествени ензими,

ферментирала под въздействието на дрожди;

ii)

една или повече дестилации до 94,8 об. %, така че дестилатът да притежава аромат и вкус, дължащи се на използваните суровини,

iii)

отлежаване на крайния дестилат в продължение на най-малко три години в дървени бъчви с вместимост, ненадвишаваща 700 литра.

Крайният дестилат, към който може да се добавят само вода и обикновен карамел (за оцветяване), запазва своя цвят, аромат и вкус, дължащи се на производствения процес, посочен в подточки i), ii) и iii).

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на whisky или whiskey е 40 %.

в)

Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г)

Whisky или whiskey не се подслажда или ароматизира, нито съдържа добавки, различни от обикновен карамел, използван за оцветяване.

3.   Зърнена дестилатна спиртна напитка

а)

Зърнена дестилатна спиртна напитка е спиртна напитка, произведена изключително чрез дестилация на ферментирала мъст, изцяло от зърнени култури, притежаваща органолептични характеристики, дължащи се на използваните суровини.

б)

С изключение на „Korn“, минималното обемно алкохолно съдържание на зърнената дестилатна спиртна напитка е 35 %.

в)

Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г)

Зърнената дестилатна спиртна напитка не се ароматизира.

д)

Като средство за адаптиране на цвета зърнената дестилатна спиртна напитка може да съдържа само добавен карамел.

е)

За да може зърнената дестилатна спиртна напитка да носи търговското наименование „зърнено бренди“, тя трябва да бъде получена чрез дестилация до 95 об. % на ферментирала мъст изцяло от зърнени култури, притежаваща органолептични характеристики, дължащи се на използваните суровини.

4.   Винена дестилатна спиртна напитка

а)

Винената дестилатна спиртна напитка е спиртна напитка:

i)

произведена изключително чрез дестилация до 86 об. % на вино, на подсилено вино за дестилация или чрез редестилация до 86 об. % на винен дестилат,

ii)

със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 125 g/hl при 100 об. % алкохол,

iii)

с максимално съдържание на метанол 200 g/hl при 100 об. % алкохол.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на винената дестилатна спиртна напитка е 37,5 %.

в)

Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г)

Винената дестилатна спиртна напитка не се ароматизира. Това не изключва традиционните методи на производство.

д)

Като средство за адаптиране на цвета винената дестилатна спиртна напитка може да съдържа само добавен карамел.

е)

Когато винената дестилатна спиртна напитка е отлежала, може да продължи да се предлага на пазара като „винена дестилатна спиртна напитка“, при условие че продължителността на процеса на отлежаване е равна или по-голяма от продължителността, предвидена за спиртната напитка, определена в категория 5.

5.   Brandy или Weinbrand

а)

Brandy или Weinbrand е спиртна напитка:

i)

произведена от винена дестилатна спиртна напитка със или без добавяне на винен дестилат, дестилиран до 94,8 об. %, при условие че посоченият дестилат не надвишава 50 % от алкохолното съдържание на крайния продукт,

ii)

отлежала в дъбови съдове в продължение най-малко на една година или в продължение минимум на шест месеца в дъбови бъчви с вместимост, по-малка от 1 000 литра,

iii)

със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 125 g/hl при 100 об. % алкохол, и получена изключително от дестилацията или редестилацията на вложените суровини,

iv)

с максимално съдържание на метанол 200 g/hl при 100 об. % алкохол.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на brandy или Weinbrand е 36 %.

в)

Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г)

Brandy или Weinbrand не се ароматизира. Това не изключва традиционните методи на производство.

д)

Като средство за адаптиране на цвета Brandy или Weinbrand може да съдържа само добавен карамел.

6.   Дестилатна спиртна напитка от гроздови джибри или гроздова джиброва дестилатна спиртна напитка

а)

Дестилатна спиртна напитка от гроздови джибри или гроздова джиброва дестилатна спиртна напитка е спиртна напитка, която отговаря на следните условия:

i)

произведена е изключително от гроздови джибри, ферментирали и дестилирани директно чрез водна пара или след добавяне на вода;

ii)

към гроздовите джибри може да се добави количество винени утайки, което не надвишава 25 kg винени утайки на 100 kg използвани гроздови джибри;

iii)

количеството на получения от винените утайки алкохол не надвишава 35 % от общото количество алкохол в крайния продукт;

iv)

дестилацията се извършва при наличието на самите джибри до 86 об. %;

v)

допуска се редестилация до същото алкохолно съдържание;

vi)

има съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 140 g/hl при 100 об. % алкохол и с максимално съдържание на метанол 1 000 g/hl при 100 об. % алкохол.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на дестилатна спиртна напитка от гроздови джибри или гроздова джиброва дестилатна спиртна напитка е 37,5 %.

в)

Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г)

Дестилатната спиртна напитка от гроздови джибри или гроздовата джиброва дестилатна спиртна напитка не се ароматизира. Това не изключва традиционните методи на производство.

д)

Като средство за адаптиране на цвета дестилатната спиртната напитка от гроздови джибри или гроздова джиброва дестилатна спиртна напитка може да съдържа само добавен карамел.

7.   Дестилатна спиртна напитка от плодови джибри

а)

Дестилатна спиртна напитка от плодови джибри е спиртна напитка, която отговаря на следните условия:

i)

получена е изключително чрез ферментация и дестилация до 86 об. % на плодови джибри, с изключение на гроздови джибри;

ii)

има минимално съдържание на летливи вещества от 200 g/hl при 100 об. % алкохол;

iii)

има максимално съдържание на метанол 1 500 g/hl при 100 об. % алкохол;

iv)

има максимално съдържание на циановодородна киселина от 7 g/hl при 100 об. % алкохол, при дестилатна спиртна напитка от джибри от костилкови плодове;

v)

допуска се редестилация до същото алкохолно съдържание съгласно подточка i).

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на дестилатна спиртна напитка от плодови джибри е 37,5 %.

в)

Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г)

Дестилатната спиртна напитка от плодови джибри не се ароматизира.

д)

Дестилатната спиртна напитка от плодови джибри може да съдържа като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

е)

Търговското наименование се състои от „джиброва дестилатна спиртна напитка“, което се предхожда от името на плода. Ако се използват джибри от няколко различни плодове, търговското наименование е „дестилатна спиртна напитка от плодови джибри“.

8.   Дестилатна спиртна напитка от стафиди или raisin brandy

а)

Дестилатна спиртна напитка от стафиди или raisin brandy е спиртна напитка, произведена изключително чрез дестилация на продукта, получен чрез алкохолна ферментация на екстракт от сухо грозде от сортовете „Александрия“„черно коринтско“ или „Москател“, дестилирана до 94,5 об. % по такъв начин, че дестилатът да притежава аромат и вкус, дължащи се на използваната суровина.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на дестилатната спиртна напитка от стафиди или raisin brandy е 37,5 %.

в)

Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г)

Дестилатната спиртна напитка от стафиди или raisin brandy не се ароматизира.

д)

Дестилатната спиртна напитка от стафиди или raisin brandy може да съдържа като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

9.   Плодова дестилатна спиртна напитка

а)

Плодовата дестилатна спиртна напитка е спиртна напитка:

i)

произведена изключително чрез алкохолна ферментация и дестилация на месести плодове или на мъст от такива плодове или зеленчуци, със или без костилки,

ii)

дестилирана до 86 об. %, така че дестилатът да има аромат и вкус, дължащи се на дестилираните суровини,

iii)

със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 200 g/hl при 100 об. % алкохол,

iv)

за плодови дестилатни спиртни напитки, произведени от костилкови плодове, съдържанието на циановодородна киселина не надвишава 7 g/hl при 100 об. % алкохол.

б)

Максималното съдържание на метанол в плодовата дестилатна спиртна напитка е 1 000 g/hl при 100 об. % алкохол.

Въпреки това максималното съдържание на метанол в следните плодови дестилатни спиртни напитки е:

i)

1 200 g/hl при 100 об. % алкохол, получен от следните плодове:

слива (Prunus domestica L.),

мирабела (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh) Janch. ex Mansf.),

синя слива (Prunus domestica L.),

ябълка (Malus domestica Borkh.),

круша (Pyrus communis L.), с изключение на круши от сорта „Уилямс“ (Pyrus communis L. cv „Williams“),

малини (Rubus idaeus L.),

къпини (Rubus fruticosus auct. aggr.),

кайсии (Prunus armeniaca L.),

праскови (Prunus persica (L.) Batsch);

ii)

1 350 g/hl при 100 об. % алкохол, получен от следните плодове:

круши от сорта „Уилямс“ (Pyrus communis L. cv „Williams“),

червено френско грозде (Ribes rubrum L.),

касис (Ribes nigrum L.),

офика (Sorbus aucuparia L.),

черен бъз (Sambucus nigra L.),

дюли (Cydonia oblonga Mill.),

плодове от хвойна (Juniperus communis L. и/или Juniperus oxicedrus L.).

в)

Минималното обемно алкохолно съдържание на плодовата дестилатна спиртна напитка е 37,5 %.

г)

Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

д)

Плодовата дестилатна спиртна напитка не се ароматизира.

е)

Търговското наименование на плодовата дестилатна спиртна напитка е „дестилатна спиртна напитка“, което се предхожда от името на плода или зеленчука, като например: черешова дестилатна спиртна напитка или kirsch, сливова дестилатна спиртна напитка или сливовица, дестилатна спиртна напитка от мирабели, праскови, ябълки, круши, кайсии, смокини, цитрусови плодове, грозде или всякакви други плодови дестилатни спиртни напитки.

Тя може също така да бъде наречена wasser в съчетание с името на плода.

Името на плода може да замени наименованието „дестилатна спиртна напитка“, което се предхожда от името на плода само за следните плодове:

мирабела (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh) Janch. ex Mansf.),

слива (Prunus domestica L.),

синя слива (Prunus domestica L.),

плодове от арбутус (Arbutus unedo L.),

ябълка от сорта „Златна превъзходна“.

Ако съществува риск крайният потребител да не разбере лесно някое от тези търговски наименования, етикетирането включва думите „дестилатна спиртна напитка“, евентуално придружени от обяснение.

ж)

Наименованието Williams може да се използва само за крушова дестилатна спиртна напитка, произведена единствено от круши от сорта „Williams“.

з)

Когато два или няколко вида плодове или зеленчуци се дестилират заедно, продуктът се продава под наименованието „плодова дестилатна спиртна напитка“ или „зеленчукова дестилатна спиртна напитка“, както е уместно. Наименованието може да бъде допълнено с името на всеки използван плод или зеленчук, изброени в низходящ ред според вложените количества.

10.   Ябълкова дестилатна спиртна напитка и крушова дестилатна спиртна напитка

а)

Ябълкови и крушови дестилатни спиртни напитки са спиртни напитки:

i)

произведени изключително чрез дестилация до 86 об. % на ябълков или крушов сайдер, така че дестилатът да има аромат и вкус, дължащи се на плодовете,

ii)

със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 200 g/hl при 100 об. % алкохол,

iii)

с максимално съдържание на метанол от 1 000 g/hl при 100 об. % алкохол.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на ябълковата дестилатна спиртна напитка и крушовата дестилатна спиртна напитка е 37,5 %.

в)

Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г)

Ябълковата дестилатна спиртна напитка и крушовата дестилатна спиртна напитка не се ароматизира.

д)

Ябълковата дестилатна спиртна напитка и крушовата дестилатна спиртна напитка могат да съдържат като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

11.   Медена дестилатна спиртна напитка

а)

Медена дестилатна спиртна напитка е спиртна напитка:

i)

произведена изключително чрез ферментация и дестилация на медена каша,

ii)

дестилирана до 86 об. %, така че дестилатът да притежава органолептичните характеристики, дължащи се на използваната суровина.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на медената дестилатна спиртна напитка е 35 %.

в)

Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г)

Медената дестилатна спиртна напитка не се ароматизира.

д)

Медената дестилатна спиртна напитка може да съдържа като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

е)

Медената дестилатна спиртна напитка може да бъде подсладена само с мед.

12.   Hefebrand или дестилатна спиртна напитка от утайки

а)

Hefebrand или дестилатна спиртна напитка от утайки е спиртна напитка, произведена изключително чрез дестилация до 86 об. % на винени утайки или утайки от ферментирал плод.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на Hefebrand или дестилатна спиртна напитка от утайки е 38 %.

в)

Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г)

Hefebrand или дестилатна спиртна напитка от утайки не се ароматизира.

д)

Hefebrand или дестилатна спиртна напитка от утайки може да съдържа като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

е)

Към търговското наименование Hefebrand или дестилатна спиртна напитка от утайки се добавя наименованието на използваната суровина.

13.   Bierbrand или eau de vie de bière

а)

Bierbrand или eau de vie de bière е спиртна напитка, получена изключително чрез пряка дестилация при нормално налягане на прясна бира с алкохолно обемно съдържание до 86 об. %, така че полученият дестилат да притежава органолептични характеристики, дължащи се на бирата.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на Bierbrand или eau de vie de bière е 38 %.

в)

Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г)

Bierbrand или eau de vie de bière не се ароматизира.

д)

Bierbrand или eau de vie de bière може да съдържа като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

14.   Topinambur или дестилатна спиртна напитка от йерусалимски артишок

а)

Topinambur или дестилатна спиртна напитка от йерусалимски артишок е спиртна напитка, произведена изключително чрез ферментация и дестилация до 86 об. % на грудки от йерусалимски артишок (Helianthus tuberosus L.).

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на topinambur или дестилатна спиртна напитка от йерусалимски артишок е 38 %.

в)

Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г)

Topinambur или дестилатна спиртна напитка от йерусалимски артишок не се ароматизира.

д)

Topinambur или дестилатна спиртна напитка от йерусалимски артишок може да съдържа като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

15.   Водка

а)

Водката е спиртна напитка, произведена от етилов алкохол от земеделски произход, получен след ферментация с дрожди, от:

i)

картофи и/или зърнени храни, или

ii)

други земеделски суровини,

дестилирана и/или пречистена с цел намаляване на органолептичните характеристики на използваните суровини и на образуваните при ферментацията вторични продукти.

Този процес може да бъде последван от редестилация и/или обработване посредством спомагателни технологични практики, включително обработване с активен въглен, за придаване на специални органолептични характеристики.

Максималните стойности на остатъчни вещества в етиловия алкохол от земеделски произход следва да отговарят на посочените в приложение I, с изключение на остатъчните количества метанол в крайния продукт, чиито стойности не трябва да надхвърлят 10 g/hl чист алкохол.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на водката е 37,5 %.

в)

Единствените ароматични продукти, които могат да се добавят, са естествени ароматични съединения, съдържащи се в дестилат, получен от ферментацията на суровини. Освен това на продукта могат да се придадат специални органолептични характеристики, различни от преобладаващия вкус.

г)

Описанието, представянето или етикетирането на водка, която не е произведена изключително от суровините, изброени в буква а), подточка i), носи указанието „произведена от ...“, допълнено с наименованието на суровината(ите), използвана(и) за производството на етилов алкохол от земеделски произход. Етикетирането се извършва в съответствие с член 13, параграф 2 от Директива 2000/13/ЕО.

16.   Дестилатна спиртна напитка (предхождана от името на плода), получена чрез накисване и дестилация

а)

Дестилатната спиртна напитка (предхождана от името на плода), получена чрез накисване и дестилация, е спиртна напитка:

i)

произведена чрез накисване на плодове, посочени в подточка ii), независимо дали са частично ферментирали или неферментирали, с евентуално добавяне на максимално количество от 20 литра етилов алкохол от земеделски произход или спиртна напитка и/или дестилат от същите плодове, на 100 кг ферментирали плодове, последвано от дестилация до 86 об. %,

ii)

получена от следните плодове:

къпина (Rubus fruticosus auct. aggr.),

ягода (Fragaria spp.),

боровинка (Vaccinium myrtillus L.),

малина (Rubus idaeus L.),

червено френско грозде (Ribes rubrum L.),

трънка (Prunus spinosa L.),

офика (Sorbus aucuparia L.),

скоруша (Sorbus domestica L.),

джел (Ilex cassine L.),

брекиня (Sorbus torminalis (L.) Crantz),

черен бъз (Sambucus nigra L.),

шипка (Rosa canina L.),

касис (Ribes nigrum L.).

банан (Musa spp.),

ядивна пасифлора (Passiflora edulis Sims),

полинезийска слива (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson),

испанска тропическа слива (Spondias mombin L.).

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на дестилатната спиртна напитка (предхождана от името на плода), получена чрез накисване и дестилация, е 37,5 %.

в)

Дестилатната спиртна напитка (предхождана от името на плода), получена чрез накисване и дестилация, не се ароматизира.

г)

По отношение на етикетирането и представянето на дестилатната спиртна напитка (предхождана от името на плода), получена чрез накисване и дестилация, фразата „получена чрез накисване и дестилация“ трябва да фигурира в описанието, представянето или етикетирането с еднакви по шрифт, размер и цвят букви и в същото зрително поле като фразата „дестилатна спиртна напитка (предхождана от името на плода)“, а при бутилките — на лицевия етикет.

17.   Geist (с името на използвания плод или суровина)

а)

Geist (с името на използвания плод или суровина) е спиртна напитка, получена чрез накисване на неферментирали плодове, посочени в категория 16, буква a), ii), или на зеленчуци, ядки или други растителни суровини, като билки или венчелистчета от рози, в етилов алкохол от земеделски произход, последвано от дестилация до 86 об. %.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на Geist (с името на използвания плод или суровина) е 37,5 %.

в)

Geist (с името на използвания плод или суровина) не се ароматизира.

18.   Спиртна напитка от тинтява

а)

Спиртната напитка от тинтява е спиртна напитка, произведена от дестилат от тинтява, който е получен чрез ферментация на корени от тинтява със или без добавяне на етилов алкохол от земеделски произход.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на спиртна напитка от тинтява е 37,5 %.

в)

Спиртната напитка от тинтява не се ароматизира.

19.   Хвойнови спиртни напитки

а)

Хвойновите спиртни напитки са спиртни напитки, произведени чрез ароматизиране с плодове от хвойна на етилов алкохол от земеделски произход и/или на дестилатна спиртна напитка и/или дестилат от зърнени култури (Juniperus communis L. и/или Juniperus oxicedrus L.).

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на хвойновите спиртни напитки е 30 %.

в)

Други естествени и/или идентични с естествените ароматични вещества, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и ii) от Директива 88/388/ЕИО, и/или ароматични препарати, определени в член 1, параграф 2, буква в) от същата директива, и/или ароматни растения или части от тях, могат да бъдат добавени, при условие че органолептичните характеристики на хвойната са разпознаваеми, дори понякога да са отслабени.

г)

Хвойновите спиртни напитки могат да носят търговските наименования Wacholder или genebra.

20.   Gin

а)

Gin е хвойнова спиртна напитка, произведена чрез ароматизиране на органолептично подходящ етилов алкохол от земеделски произход с плодове от хвойна (Juniperus communis L.).

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на gin е 37,5 %.

в)

Само естествени и/или идентични с естествените ароматични вещества, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и ii) от Директива 88/388/ЕИО, и/или ароматични препарати, определени в член 1, параграф 2, буква в) от същата директива, се използват за получаването на gin, така че вкусът на хвойна да преобладава.

21.   Дестилиран gin

а)

Дестилиран gin е:

i)

хвойнова спиртна напитка, произведена изключително чрез редестилация на етилов алкохол от земеделски произход с подходящо качество, притежаващ необходимите органолептични характеристики, при първоначално алкохолно съдържание най-малко 96 об. % в дестилационни съоръжения, обичайно използвани за производство на gin, при наличие на плодове от хвойна (Juniperus communis L.) и други естествени растителни продукти, при условие че вкусът на хвойната преобладава, или

ii)

сместа от продукта на такава дестилация и етилов алкохол от земеделски произход със същия състав, чистота и алкохолно съдържание; естествени и/или идентични с естествените ароматични вещества, и/или ароматични препарати, определени в категория 20, буква в), могат също да бъдат използвани за ароматизиране на дестилиран gin.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на дестилирания gin е 37,5 %.

в)

Gin, получен просто чрез добавяне на есенции или ароматични продукти към етилов алкохол от земеделски произход, не е дестилиран gin.

22.   London gin

а)

London gin е вид дестилиран gin:

i)

получен изключително от етилов алкохол от земеделски произход с максимално съдържание на метанол от 5 g/hl при 100 об. % алкохол, чийто аромат е привнесен изключително чрез редестилацията на етилов алкохол в традиционни дестилационни съоръжения, при наличие на всички използвани естествени растителни суровини,

ii)

полученият дестилат съдържа най-малко 70 об. % алкохол,

iii)

в случаите, когато е добавен допълнително етилов алкохол от земеделски произход, той трябва да отговаря на характеристиките, посочени в приложение I, точка 1, но с максимално съдържание на метилов алкохол от 5 g/hl при 100 об. % алкохол,

iv)

който не съдържа добавени подсладители, надвишаващи 0,1 грам захари на литър в крайния продукт, нито оцветители,

v)

който не съдържа други добавени съставки, различни от вода.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на London gin е 37,5 %.

в)

Терминът „London gin“ може да бъде придружен от термина „dry“.

23.   Кимови спиртни напитки

а)

Кимовите спиртни напитки са спиртни напитки, получени чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с ким (Carum carvi L.).

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на кимовата спиртна напитка е 30 %.

в)

Други естествени и/или идентични с естествените ароматични вещества, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и ii) от Директива 88/388/ЕИО, и/или ароматични препарати, определени в член 1, параграф 2, буква в) от същата директива, могат допълнително да се използват, но вкусът на ким трябва да преобладава.

24.   Akvavit или aquavit

а)

Akvavit или aquavit е ароматизирана със семена от ким и/или копър спиртна напитка, на която е придаден аромат с дестилат от растения или подправки.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на akvavit или aquavit е 37,5 %.

в)

Други естествени и/или идентични с естествените ароматични вещества, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и ii) от Директива 88/388/ЕИО, и/или ароматични препарати, определени в член 1, параграф 2, буква в) от същата директива, могат допълнително да бъдат използвани, но ароматът на тези напитки се дължи до голяма степен на дестилати от семена на ким (Carum carvi L.) и/или копър (Anethum graveolens L.), като употребата на етерични масла е забранена.

г)

Горчивите вещества не трябва да преобладават осезаемо във вкуса; сухият екстракт не може да надвишава 1,5 g на 100 ml.

25.   Анасонови спиртни напитки

а)

Анасоновите спиртни напитки са спиртни напитки, произведени чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с естествени екстракти от звездовиден анасон (Illicium verum Hook f.), зелен анасон (Pimpinella anisum L.), резене (Foeniculum vulgare Mill.) или от всяко друго растение, съдържащо същата основна ароматна съставка, чрез някой от следните способи или комбинация от тях:

i)

накисване и/или дестилация,

ii)

редестилация на алкохол със семена или други части от горепосочените растения,

iii)

добавяне на дестилирани естествени екстракти от анасонови растения.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на анасоновите спиртни напитки е 15 %.

в)

За приготвянето на анасонови спиртни напитки може да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени съответно в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

г)

Може да се използват също така и други естествени растителни екстракти или ароматични семена, но вкусът на анасона трябва да остане преобладаващ.

26.   Pastis

а)

Pastis е анасонова спиртна напитка, която съдържа също така естествени екстракти от сладко коренче (Glycyrrhiza spp.), което предполага наличието на багрилни вещества, познати като „халкони“, както и на глициризинова киселина, чието минимално и максимално съдържание трябва да бъдат съответно 0,05 и 0,5 g/l.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на pastis е 40 %.

в)

За приготвянето на pastis могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

г)

Pastis има захарно съдържание, ненадвишаващо 100 грама на литър, изразено в инвертна захар, и минимално и максимално съдържание на анетол съответно 1,5 и 2 g/l.

27.   Pastis de Marseille

а)

Pastis de Marseille е pastis със съдържание на анетол 2 g/l.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на pastis de Marseille е 45 %.

в)

За приготвянето на pastis de Marseille могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

28.   Anis

а)

Anis е анасонова спиртна напитка, чийто характерен аромат се дължи изключително на зелен анасон (Pimpinella anisum L.) и/или звездовиден анасон (Illicium verum Hook f.) и/или резене (Foeniculum vulgare Mill.).

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на anis е 35 %.

в)

За приготвянето на anis могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

29.   Дестилиран anis

а)

Дестилиран anis е anis, който съдържа алкохол, дестилиран при наличие на семената, посочени в категория 28, буква а), а когато се отнася до географски указания — ароматна смола и други ароматни семена, растения или плодове, при условие че този алкохол съставлява най-малко 20 % от алкохолното съдържание на дестилирания anis.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на дестилирания anis е 35 %.

в)

За приготвянето на дестилиран anis могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

30.   Спиртни напитки с горчив вкус или bitter

а)

Спиртните напитки с горчив вкус или bitter са спиртни напитки с преобладаващ горчив вкус, произведени чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с естествени и/или идентични на естествените ароматични вещества, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и ii) от Директива 88/388/ЕИО, и/или на ароматични препарати, определени в член 1, параграф 2, буква в) от същата директива.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на спиртните напитки с горчив вкус или bitter е 15 %.

в)

Спиртните напитки с горчив вкус или bitter могат също да се продават под наименованията „amer“ или „bitter“, със или без друг термин.

31.   Ароматизирана водка

а)

Ароматизираната водка е водка, на която е придаден преобладаващ аромат, различен от този на суровините.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на ароматизираната водка е 37,5 %.

в)

Ароматизираната водка може да бъде подсладена, подложена на блендид, ароматизирана, отлежала или оцветена.

г)

Ароматизираната водка може също така да се продава под името на всеки преобладаващ аромат в съчетание с думата „водка“.

32.   Ликьор

а)

Ликьорът е спиртна напитка:

i)

с минимално захарно съдържание, изразено в инвертна захар от:

70 g/l за черешовите ликьори, в които етиловият алкохол се състои изключително от черешова спиртна напитка,

80 g/l за ликьори от тинтява или подобни ликьори, приготвени с тинтява или подобни растения като единствено ароматично вещество,

100 g/l във всички останали случаи;

ii)

произведена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход или на дестилат от земеделски произход, или на една или повече спиртни напитки или на смес от тях, подсладени и с добавени продукти от земеделски произход или храни, като сметана, мляко или други млечни продукти, плодове, вино или ароматизирано вино, съгласно Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета от 10 юни 1991 г. относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти (1).

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на ликьора е 15 %.

в)

Единствено естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО, и ароматични вещества, идентични с естествените, определени в член 1, параграф 2, ii) от същата директива, могат да бъдат използвани за приготвянето на ликьори.

Независимо от това ароматичните вещества и препарати, идентични с естествените, определени в член 1, параграф 2, ii) от същата директива, не могат да бъдат използвани за приготвянето на следните ликьори:

i)

Плодови ликьори:

касис,

череша,

малина,

черница,

боровинка,

цитрусови плодове,

дива къпина,

арктическа къпина,

червена боровинка,

блатна боровинка,

морски зърнастец,

ананас;

ii)

ликьори от растения:

мента,

тинтява,

анасоново семе,

алпийски пелин,

лековити билки.

г)

Следните съставни термини могат да се използват при представяне на ликьори, произведени в Общността, когато е използван етилов алкохол от земеделски произход, за отразяване на установените производствени методи:

prune brandy,

orange brandy,

apricot brandy,

cherry brandy,

solbaerrom, наречен също „ром от касис“.

По отношение на етикетирането и представянето на тези ликьори съставният термин трябва да присъства на етикета на един и същи ред, с еднакви по вид, размер и цвят букви, и думата „ликьор“ трябва да фигурира в непосредствена близост, изписана с не по-малък шрифт от този, с който е изписан съставният термин. Ако алкохолът не произхожда от посочената спиртна напитка, неговият произход трябва да бъде указан на етикета в същото зрително поле като съставния термин и думата „ликьор“, като се посочи видът алкохол от земеделски произход или чрез изписване на думите „алкохол от земеделски произход“, пред които във всички случаи се поставя „произведен от“ или „произведен при използването на“.

33.   Крем от (следвано от името на използвания плод или суровина)

а)

Спиртните напитки, познати под наименованието крем от (следвано от името на използвания плод или суровина), с изключение на млечни продукти, представляват ликьори с минимално захарно съдържание от 250 g/l, изразено в инвертна захар.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на крем от (следвано от името на използвания плод или суровина) е 15 %.

в)

Правилата за ароматичните вещества и препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за тази спиртна напитка.

г)

Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

34.   Crème de cassis

а)

Crème de cassis е ликьор от касис с минимално захарно съдържание от 400 g/l, изразено в инвертна захар.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на crème de cassis е 15 %.

в)

Правилата за ароматичните вещества и препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за crème de cassis.

г)

Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

35.   Guignolet

а)

Guignolet е ликьор, получен чрез накисване на череши в етилов алкохол от земеделски произход.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на guignolet е 15 %.

в)

Правилата за ароматичните вещества и препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за guignolet.

г)

Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

36.   Punch au rhum

а)

Punch au rhum е ликьор, чието алкохолно съдържание се осигурява изключително от ром.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на punch au rhum е 15 %.

в)

Правилата за ароматичните вещества и препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за punch au rhum.

д)

Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

37.   Sloe gin

а)

Sloe gin е ликьор, произведен чрез накисване на трънки в gin, с евентуално добавяне на сок от трънки.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на sloe gin е 25 %.

в)

За приготвянето на спиртна напитка sloe gin от трънки могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

д)

Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

38.   Sambuca

а)

Sambuca е безцветен ликьор с аромат на анасон:

i)

съдържащ дестилати от зелен анасон (Pimpinella anisum L.), звездовиден анасон (Illicium verum L.) или други ароматни растения,

ii)

с минимално захарно съдържание от 350 g/l, изразено в инвертна захар,

iii)

със съдържание на естествен анетол не по-малко от 1 и не повече от 2 g/l.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на sambuca е 38 %.

в)

Правилата за ароматичните вещества и препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за sambuca.

д)

Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

39.   Maraschino, Marrasquino или Maraskino

а)

Maraschino, marrasquino или maraskino е безцветен ликьор, чийто аромат се придава основно от дестилат от череши сорт „Мараска“ или от продукта, получен от накисването на череши или части от череши в алкохол от земеделски произход с минимално захарно съдържание, равняващо се на 250 g/l, изразено в инвертна захар.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на maraschino, marrasquino или maraskino е 24 %.

в)

Правилата за ароматичните вещества и препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за maraschino, marrasquino или maraskino.

д)

Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

40.   Nocinо

а)

Nocino е ликьор, чийто аромат се придава основно чрез накисване и/или дестилация на цели зелени орехи (Juglans regia L.), с минимално захарно съдържание, равняващо се на 100 g/l, изразено в инвертна захар.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на nocino е 30 %.

в)

Правилата за ароматичните вещества и препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за nocino.

г)

Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

41.   Ликьор на яйчна основа или advocaat, или avocat, или advokat

а)

Ликьорът на яйчна основа или advocaat, или avocat, или аdvokat е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат и/или спиртна напитка, чиито съставки са качествен яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на чист яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 140 g/l.

б)

Чрез дерогация от разпоредбите на член 2, параграф 1, буква в) минималното обемно алкохолно съдържание на ликьора на яйчна основа или advocaat, или avocat, или advokat е 14 %.

в)

За приготвянето на ликьор на яйчна основа или advocaat, или avocat, или advokat могат да се използват само естествени или идентични с естествените ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и ii) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

42.   Яйчен ликьор

а)

Яйчен ликьор е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат и/или спиртна напитка, чиито характерни съставки са качествен яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 70 g/l.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на яйчния ликьор е 15 %.

в)

За приготвянето на яйчен ликьор могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

43.   Mistrà

а)

Mistrà е безцветна спиртна напитка, ароматизирана с анасон или естествен анетол:

i)

със съдържание на анетол не по-малко от 1 и не повече от 2 g/l,

ii)

която може да съдържа дестилат от ароматни растения,

iii)

без добавена захар.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на mistrà е 40 %, а максималното обемно алкохолно съдържание е 47 %.

в)

За приготвянето на mistrà могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

44.   Väkevä glögi или spritglögg

а)

Väkevä glögi или spritglögg е спиртна напитка, произведена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с естествен или идентичен с естествения аромат на карамфил и/или канела, чрез един от следните процеси: накисване и/или дестилация, редестилация на алкохол при наличие на части от гореспоменатите растения, добавяне на естествен или идентичен с естествения аромат на карамфил и/или канела, или чрез комбинация от тези процеси:

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на väkevä glögi или spritglögg е 15 %.

в)

Може да бъдат използвани и други естествени растителни екстракти на аромати или идентични с естествените растителни екстракти съгласно разпоредбите на Директива 88/388/ЕИО, но ароматът на посочените подправки трябва да бъде преобладаващ.

г)

Съдържанието на вино или винени продукти в крайния продукт не надвишава 50 %.

45.   Berenburg или Beerenburg

а)

Berenburg или Beerenburg е спиртна напитка:

i)

произведена от етилов алкохол от земеделски произход.

ii)

чрез накисване на плодове или растения, или части от тях,

iii)

съдържаща като специфичен аромат дестилат на корен от тинтява (Gentiana lutea L.), хвойнови плодове (Juniperus communis L.) и дафинови листа (Laurus nobilis L.),

iv)

варираща на цвят от светлокафяво до тъмнокафяво,

v)

която може да бъде подсладена до максимално захарно съдържание, равняващо се на 20 g/l, изразено в инвертна захар.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на Berenburg или Beerenburg е 30 %.

в)

За приготвянето на Berenburg или Beerenburg могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

46.   Меден нектар или нектар от медовина

а)

Меденият нектар или нектар от медовина е спиртна напитка, произведена чрез ароматизиране на сместа от ферментирала медена каша и меден дестилат и/или етилов алкохол от земеделски произход, която съдържа най-малко 30 об. % ферментирала медена каша.

б)

Минималното обемно алкохолно съдържание на меден нектар или нектар от медовина е 22 %.

в)

За приготвянето на меден нектар или нектар от медовина могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО, при условие че вкусът на меда е преобладаващ.

г)

Меденият нектар или нектар от медовина може да бъде подсладен само с мед.

Други спиртни напитки

1.

Rum-Verschnitt се произвежда в Германия и се получава чрез смесване на ром и алкохол, като най-малко 5 % от алкохола, съдържащ се в крайния продукт, трябва да произхожда от ром. Минималното обемно алкохолно съдържание на Rum-Verschnitt е 37,5 %. По отношение на етикетирането и представянето на продукта Rum-Verschnitt, думата Verschnitt трябва да фигурира на един и същи ред и с еднакви по шрифт, размер и цвят букви като думата „Rum“ в описанието, представянето и етикетирането, а при бутилките — на лицевия етикет. Когато този продукт се продава извън германския пазар, неговото алкохолно съдържание трябва да фигурира върху етикета.

2.

Slivovice се произвежда в Чешката република и се получава чрез добавяне към дестилата от сливи, преди последната дестилация, на етилов алкохол от земеделски произход с максимално допустимо съотношение от 30 об. %. Този продукт може да бъде описан като „спиртна напитка“ и може да използва названието slivovice в същото зрително поле на лицевия етикет. Ако продуктът чешка slivovice се предлага на общностния пазар, неговото алкохолно съдържание трябва да фигурира на етикета. Настоящата разпоредба не засяга използването на наименованието slivovice за плодови дестилатни спиртни напитки съгласно категория 9.


(1)  ОВ L 149, 14.6.1991 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Договора за присъединяване от 2005 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ГЕОГРАФСКИ УКАЗАНИЯ

Категория

Географско указание

Страна на произход (точният географски произход е описан в техническото досие)

1.

Ром

 

 

 

Rhum de la Martinique

Франция

 

Rhum de la Guadeloupe

Франция

 

Rhum de la Réunion

Франция

 

Rhum de la Guyane

Франция

 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Франция

 

Rhum des Antilles françaises

Франция

 

Rhum des départements français d'outre-mer

Франция

 

Ron de Málaga

Испания

 

Ron de Granada

Испания

 

Rum da Madeira

Португалия

2.

Whisky/Whiskey

 

 

 

Scotch Whisky

Обединеното кралство (Шотландия)

 

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky  (1)

Ирландия

 

Whisky español

Испания

 

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Франция

 

Whisky alsacien/Whisky d'Alsace

Франция

3.

Зърнена дестилатна спиртна напитка

 

 

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Люксембург

 

Korn/Kornbrand

Германия, Австрия, Белгия (немскоговорящата общност)

 

Münsterländer Korn/Kornbrand

Германия

 

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Германия

 

Bergischer Korn/Kornbrand

Германия

 

Emsländer Korn/Kornbrand

Германия

 

Haselünner Korn/Kornbrand

Германия

 

Hasetaler Korn/Kornbrand

Германия

 

Samanė

Литва

4.

Винена дестилатна спиртна напитка

 

 

 

Eau-de-vie de Cognac

Франция

 

Eau-de-vie des Charentes

Франция

 

Eau-de-vie de Cognac

Франция

 

Cognac

Франция

 

(Към наименованието „Cognac“ могат да се прибавят следните термини:

 

 

Fine

Франция

 

Grande Fine Champagne

Франция

 

Grande Champagne

Франция

 

Petite Fine Champagne

Франция

 

Petite Champagne

Франция

 

Fine Champagne

Франция

 

Borderies

Франция

 

Fins Bois

Франция

 

Bons Bois

Франция

 

Fine Bordeaux

Франция

 

Fine de Bourgogne

Франция

 

Armagnac

Франция

 

Bas-Armagnac

Франция

 

Haut-Armagnac

Франция

 

Armagnac-Ténarèze

Франция

 

Blanche Armagnac

Франция

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

Франция

 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Франция

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Франция

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Франция

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Франция

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Франция

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

Франция

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Франция

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Франция

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Франция

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Франция

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Франция

 

Aguardente de Vinho Douro

Португалия

 

Aguardente de Vinho Ribatejo

Португалия

 

Aguardente de Vinho Alentejo

Португалия

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Португалия

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Португалия

 

Aguardente de Vinho Lourinhã

Португалия

 

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

България

 

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

България

 

Стралджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

България

 

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

България

 

Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakya/Biserna grozdova rakya from Russe

България

 

Бургаска мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas

България

 

Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakya/Мuscatova rakya from Dobrudja

България

 

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol

България

 

Карловска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova rakya from Karlovo

България

 

Vinars Târnave

Румъния

 

Vinars Vaslui

Румъния

 

Vinars Murfatlar

Румъния

 

Vinars Vrancea

Румъния

 

Vinars Segarcea

Румъния

5.

Бренди/Weinbrand

 

 

 

Brandy de Jerez

Испания

 

Brandy del Penedés

Испания

 

Brandy italiano

Италия

 

Brandy Αττιиής/Brandy от Aтиκa

Гърция

 

Brandy Πελοποννήσου/Brandy от Πелопонес

Гърция

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy от централна Гърция

Гърция

 

Deutscher Weinbrand

Германия

 

Wachauer Weinbrand

Австрия

 

Weinbrand Dürnstein

Австрия

 

Pfälzer Weinbrand

Германия

 

Karpatské brandy špeciál

Словакия

 

Brandy français/Brandy de France

Франция

6.

Дестилатна спиртна напитка от гроздови джибри

 

 

 

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

Франция

 

Marc d'Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Франция

 

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Франция

 

Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Франция

 

Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Франция

 

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Франция

 

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Франция

 

Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Франция

 

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Франция

 

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Франция

 

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Франция

 

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Франция

 

Marc de Lorraine

Франция

 

Marc d'Auvergne

Франция

 

Marc du Jura

Франция

 

Aguardente Bagaceira Bairrada

Португалия

 

Aguardente Bagaceira Alentejo

Португалия

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Португалия

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Португалия

 

Orujo de Galicia

Испания

 

Grappa

Италия

 

Grappa di Barolo

Италия

 

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Италия

 

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Италия

 

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Италия

 

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Италия

 

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Италия

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Италия

 

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Италия

 

Grappa di Marsala

Италия

 

Τσικουδιά/Tsikoudia

Гърция

 

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia от Крит

Гърция

 

Τσίπουρο/Tsipouro

Гърция

 

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro от Македония

Гърция

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro от Тесалия

Гърция

 

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro от Тирнавос

Гърция

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Люксембург

 

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Кипър

 

Törkölypálinka

Унгария

9.

Плодова дестилатна спиртна напитка

 

 

 

Schwarzwälder Kirschwasser

Германия

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Германия

 

Schwarzwälder Williamsbirne

Германия

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Германия

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

Германия

 

Fränkisches Kirschwasser

Германия

 

Fränkischer Obstler

Германия

 

Mirabelle de Lorraine

Франция

 

Kirsch d'Alsace

Франция

 

Quetsch d'Alsace

Франция

 

Framboise d'Alsace

Франция

 

Mirabelle d'Alsace

Франция

 

Kirsch de Fougerolles

Франция

 

Williams d'Orléans

Франция

 

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Италия

 

Südtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige

Италия

 

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige

Италия

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Италия

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Италия

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Италия

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Италия

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Италия

 

Williams friulano/Williams del Friuli

Италия

 

Sliwovitz del Veneto

Италия

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Италия

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Италия

 

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Италия

 

Williams trentino/Williams del Trentino

Италия

 

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Италия

 

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Италия

 

Medronho do Algarve

Португалия

 

Medronho do Buçaco

Португалия

 

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Италия

 

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Италия

 

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Италия

 

Aguardente de pêra da Lousã

Португалия

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Люксембург

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Люксембург

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Люксембург

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Люксембург

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Люксембург

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Люксембург

 

Wachauer Marillenbrand

Австрия

 

Szatmári Szilvapálinka

Унгария

 

Kecskeméti Barackpálinka

Унгария

 

Békési Szilvapálinka

Унгария

 

Szabolcsi Almapálinka

Унгария

 

Gönci Barackpálinka

Унгария

 

Pálinka

Унгария

Австрия (за кайсиеви дестилатни спиртни напитки, произведени единствено в провинциите Долна Австрия, Бургенланд, Щирия, (Виена)

 

Bošácka slivovica

Словакия

 

Brinjevec

Словения

 

Dolenjski sadjevec

Словения

 

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

България

 

Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Silistra

България

 

Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Tervel

България

 

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech

България

 

Pălincă

Румъния

 

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit

Румъния

 

Ţuică de Valea Milcovului

Румъния

 

Ţuică de Buzău

Румъния

 

Ţuică de Argeş

Румъния

 

Ţuică de Zalău

Румъния

 

Ţuică Ardelenească de Bistriţa

Румъния

 

Horincă de Maramureş

Румъния

 

Horincă de Cămârzana

Румъния

 

Horincă de Seini

Румъния

 

Horincă de Chioar

Румъния

 

Horincă de Lăpuş

Румъния

 

Turţ de Oaş

Румъния

 

Turţ de Maramureş

Румъния

10.

Ябълкова или крушова дестилатна спиртна напитка

 

 

 

Calvados

Франция

 

Calvados Pays d'Auge

Франция

 

Calvados Domfrontais

Франция

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Франция

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Франция

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Франция

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Франция

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

Франция

 

Aguardiente de sidra de Asturias

Испания

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

Франция

15.

Водка

 

 

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Швеция

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Финландия

 

Polska Wódka/Polish Vodka

Полша

 

Laugarício vodka

Словакия

 

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

Литва

 

Билкова водка от северната част на областта Podlasie, ароматизирана с екстракт от бизонова трева/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Полша

 

Latvijas Dzidrais

Латвия

 

Rīgas Degvīns

Латвия

 

Estonian vodka

Естония

17.

Geist

 

 

 

Schwarzwälder Himbeergeist

Германия

18.

Gentian

 

 

 

Bayerischer Gebirgsenzian

Германия

 

Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige

Италия

 

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Италия

19.

Хвойнови спиртни напитки

 

 

 

Genièvre/Jenever/Genever

Белгия, Нидерландия, Франция (департаменти Нор (59) и Па-дьо-Кале (62), Германия (провинции Северен Рейн-Вестфалия и Долна Саксония)

 

Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever

Белгия, Нидерландия, Франция (департаменти Нор (59) и Па-дьо-Кале (62)

 

Jonge jenever, jonge genever

Белгия, Нидерландия

 

Oude jenever, oude genever

Белгия, Нидерландия

 

Hasseltse jenever/Hasselt

Белгия (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

 

Balegemse jenever

Белгия (Balegem)

 

O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Белгия (Oost-Vlaanderen)

 

Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie

Белгия (Région wallonne)

 

Genièvre Flandres Artois

Франция (департаменти Нор (59) и Па-дьо-Кале (62)

 

Ostfriesischer Korngenever

Германия

 

Steinhäger

Германия

 

Plymouth Gin

Обединеното кралство

 

Gin de Mahón

Испания

 

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

Литва

 

Spišská borovička

Словакия

 

Slovenská borovička Juniperus

Словакия

 

Slovenská borovička

Словакия

 

Inovecká borovička

Словакия

 

Liptovská borovička

Словакия

24.

Akvavit/aquavit

 

 

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Дания

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Швеция

25.

Анасонови спиртни напитки

 

 

 

Anís español

Испания

 

Anís Paloma Monforte del Cid

Испания

 

Hierbas de Mallorca

Испания

 

Hierbas Ibicencas

Испания

 

Évora anisada

Португалия

 

Cazalla

Испания

 

Chinchón

Испания

 

Ojén

Испания

 

Rute

Испания

 

Janeževec

Словения

29.

Дестилиран anis

 

 

 

Ouzo/Ούζο

Кипър, Гърция

 

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo от Митилен

Гърция

 

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo от Пломари

Гърция

 

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo от Каламата

Гърция

 

Ούζο Θράκης/Ouzo от Тракия

Гърция

 

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo от Македония

Гърция

30.

Спиртни напитки с горчив вкус/bitter

 

 

 

Demänovka bylinná horká

Словакия

 

Rheinberger Kräuter

Германия

 

Trejos devynerios

Литва

 

Slovenska travarica

Словения

32.

Ликьор

 

 

 

Berliner Kümmel

Германия

 

Hamburger Kümmel

Германия

 

Münchener Kümmel

Германия

 

Chiemseer Klosterlikör

Германия

 

Bayerischer Kräuterlikör

Германия

 

Irish Cream

Ирландия

 

Palo de Mallorca

Испания

 

Ginjinha portuguesa

Португалия

 

Licor de Singeverga

Португалия

 

Mirto di Sardegna

Италия

 

Liquore di limone di Sorrento

Италия

 

Liquore di limone della Costa d'Amalfi

Италия

 

Genepì del Piemonte

Италия

 

Genepì della Valle d'Aosta

Италия

 

Benediktbeurer Klosterlikör

Германия

 

Ettaler Klosterlikör

Германия

 

Ratafia de Champagne

Франция

 

Ratafia catalana

Испания

 

Anis português

Португалия

 

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/

Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Финландия

 

Grossglockner Alpenbitter

Австрия

 

Mariazeller Magenlikör

Австрия

 

Mariazeller Jagasaftl

Австрия

 

Puchheimer Bitter

Австрия

 

Steinfelder Magenbitter

Австрия

 

Wachauer Marillenlikör

Австрия

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Австрия

 

Hüttentee

Германия

 

Allažu Ķimelis

Латвия

 

Čepkelių

Литва

 

Demänovka Bylinný Likér

Словакия

 

Polish Cherry

Полша

 

Karlovarská Hořká

Чешка република

 

Pelinkovec

Словения

 

Blutwurz

Германия

 

Cantueso Alicantino

Испания

 

Licor café de Galicia

Испания

 

Licor de hierbas de Galicia

Испания

 

Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

Франция, Италия

 

Μαστίχα Χίου/Masticha от Хиос

Гърция

 

Κίτρο Νάξου/Kitro от Наксос

Гърция

 

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat от Корфу

Гърция

 

Τεντούρα/Tentoura

Гърция

 

Poncha da Madeira

Португалия

34.

Crème de cassis

 

 

 

Cassis de Bourgogne

Франция

 

Cassis de Dijon

Франция

 

Cassis de Saintonge

Франция

 

Cassis du Dauphiné

Франция

 

Cassis de Beaufort

Люксембург

40.

Nocinо

 

 

 

Nocino di Modena

Италия

 

Orehovec

Словения

Други спиртни напитки

 

Pommeau de Bretagne

Франция

 

Pommeau du Maine

Франция

 

Pommeau de Normandie

Франция

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

Швеция

 

Pacharán navarro

Испания

 

Pacharán

Испания

 

Inländerrum

Австрия

 

Bärwurz

Германия

 

Aguardiente de hierbas de Galicia

Испания

 

Aperitivo Café de Alcoy

Испания

 

Herbero de la Sierra de Mariola

Испания

 

Königsberger Bärenfang

Германия

 

Ostpreußischer Bärenfang

Германия

 

Ronmiel

Испания

 

Ronmiel de Canarias

Испания

 

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Белгия, Нидерландия, Франция (департаменти Нор (59) и Па-дьо-Кале (62), Германия (провинции Северен Рейн-Вестфалия и Долна Саксония)

 

Domači rum

Словения

 

Irish Poteen/Irish Poóitín

Ирландия

 

Trauktinė

Литва

 

Trauktinė Palanga

Литва

 

Trauktinė Dainava

Литва


(1)  Географското указание Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky обхваща whisky/whiskey, произведено в Ирландия и Северна Ирландия.