ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 32

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
6 февруари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 104/2008 на Комисията от 5 февруари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 105/2008 на Комисията от 5 февруари 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на интервенцията на пазара на масло

3

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/96/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 декември 2007 година за предоставяне на поисканата от Белгия дерогация по отношение на регион Валония по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (нотифицирано под номер C(2007) 6643)

21

 

 

2008/97/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 януари 2008 година за изменение на Решение 93/52/ЕИО по отношение на обявяването на определени административни региони на Италия за официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) и Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на определени административни региони на Италия за официално свободни от туберкулоза и бруцелоза по говедата и на определени административни региони на Полша за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата (нотифицирано под номер C(2008) 324)  ( 1 )

25

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 118/97 на Съвета от 2 декември 1996 г. за изменение и актуализация на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (ОВ L 28, 30.1.1997 г.) (Специално издание на български език, глава 5, том 4, стр. 35)

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

6.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 104/2008 НА КОМИСИЯТА

от 5 февруари 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 февруари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 5 февруари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

143,2

JO

84,0

MA

41,7

SN

192,7

TN

111,3

TR

92,2

ZZ

110,9

0707 00 05

EG

201,7

JO

202,1

MA

52,1

TR

112,7

ZZ

142,2

0709 90 70

MA

56,6

TR

125,0

ZA

79,4

ZZ

87,0

0709 90 80

EG

191,8

ZZ

191,8

0805 10 20

EG

45,6

IL

58,4

MA

64,2

TN

51,4

TR

70,3

ZZ

58,0

0805 20 10

IL

107,2

MA

102,6

TR

101,8

ZZ

103,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

84,5

EG

62,2

IL

74,7

JM

97,0

MA

134,9

PK

46,3

TR

76,1

US

60,6

ZZ

79,5

0805 50 10

EG

63,7

IL

120,5

MA

81,7

TR

113,4

ZZ

94,8

0808 10 80

CA

87,1

CN

75,1

MK

39,9

US

113,1

ZZ

78,8

0808 20 50

CN

49,0

US

111,5

ZA

96,5

ZZ

85,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


6.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 105/2008 НА КОМИСИЯТА

от 5 февруари 2008 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на интервенцията на пазара на масло

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално членове 10 и 40 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2771/1999 на Комисията (2) определя подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета относно интервенцията на пазара на масло и сметана. Регламент (ЕО) № 1152/2007 на Съвета от 26 септември 2007 за изменение на Регламент (ЕО) № 1255/1999 относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (3) измени разпоредбите по отношение на интервенцията и частното складиране за масло и сметана. С оглед на тези нови мерки и в светлината на придобития опит е подходящо да се изменят и, където е необходимо, да се опростят подробните правила, управляващи интервенцията на пазара на масло и сметана. За да се постигне по-голяма яснота, следва да се отмени Регламент (ЕО) № 2771/1999 и да се замени с нов регламент.

(2)

В член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 се установяват критериите, по които се изкупува масло на фиксирана цена или чрез търг и при какви обстоятелства следва да бъде преустановено изкупуването. Следва да се осигурят практически договорености относно процеса на изкупуване. За да се осигури съответствие с изискванията по отношение на качеството и представянето на маслото по времето, когато офертата се подава, и след неговото внасяне на склад, от участниците в търга следва да се изисква да поемат задължение за това в писмена форма към момента на подаване на тяхната оферта. Офертите следва също да бъдат придружени от гаранция, за да се гарантира, че офертата ще бъде поддържана и че маслото с исканото качество ще бъде доставено в рамките на сроковете, които трябва да бъдат определени.

(3)

За да бъде маслото допустимо за интервенция, следва да отговаря на изискванията на член 6 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, както и на условията за качество и външен вид, които трябва да бъдат определени. Методите на анализ и подробните правила относно контрола на качеството следва също да бъдат точно определени и, ако ситуацията го изисква, следва да бъде създадена разпоредба за проверки на радиоактивността на маслото, за която е необходимо да бъдат установени максимални нива, където е подходящо, от законодателството на Общността. Все пак следва да бъде възможно за държавите-членки да допуснат система за самоконтрол при определени условия.

(4)

За да се гарантира правилното функциониране на интервенционния режим, е необходимо да се уточнят условията за одобряване на производствените предприятия и проверка на съответствието им с тях. За да се гарантира ефективността на режима, следва да се предвидят мерки, които трябва да бъдат предприети, ако тези условия не са спазени. Тъй като маслото може да бъде изкупено от компетентен орган от държава-членка извън онези, на чиято територия е произведено то, компетентният орган, който провежда изкупуването, следва в такива случаи да се увери, че условията по отношение на качеството и външния вид са спазени.

(5)

Член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 поставя като условие изкупуването да се извършва чрез тръжна процедура. Комисията може да реши да прекрати интервенционното изкупуване, след като се достигне известно количество, предложено за интервенция. За да може Комисията да вземе подобно решение, е необходимо да се приемат разпоредби, които ѝ позволяват да контролира количеството масло, предложено за публична интервенция.

(6)

След като тези количества бъдат достигнати, Комисията може също да реши изкупуването да продължи посредством постоянна тръжна процедура. Съответните правила за нея е необходимо да бъдат определени. За да се гарантира, че всички заинтересовани страни в Общността се третират еднакво, обявленията за търг следва да се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз. Условията на търга, по-специално минималното количество, крайните срокове за подаване на офертите и максималната цена за изкупуване, следва да бъдат определени.

(7)

Следва да е възможно да се гарантират качеството на маслото и условията на изкупуване чрез средствата на проверки на различни етапи през периода на съхранение. Неспазването на изискванията не следва да налага допълнителна тежест върху бюджета на Общността. Поради това следва да се предвиди маслото, което не съответства на изискванията, да бъде взето обратно от оператора, който следва да бъде задължен да понесе възникналите разноски по съхранението.

(8)

Задълженията на държавите-членки следва да бъдат точно определени, с оглед на подходящото управление на складовите запаси, чрез определянето на максималното разстояние до мястото на съхранение и на разходите, които трябва да бъдат понасяни, когато това разстояние е надхвърлено, и чрез поставяне на изискване, по-специално, запасите да бъдат достъпни, партидите да бъдат идентифицирани и съхраняваното масло да бъде застраховано срещу рискове. За да се гарантират еднаквата честота и ниво на проверките, е необходимо да се уточнят естеството и броят на проверките на складовите помещения, които трябва да се извършат от националните органи.

(9)

Правилното управление на интервенционните запаси изисква да се пристъпи към препродажбата на маслото, щом като се появят възможности за неговото пласиране. За да се управляват по-добре количествата и да се избегне дестабилизирането на пазара, продажната цена следва да се установи вследствие на тръжна процедура. Трябва да се определят условията за продажба, които предполагат внасяне на гаранция, особено по отношение на сроковете за плащане. Необходимо е участниците в търга да могат да направят разлика в своите оферти между масло от сладка сметана и масло от кисела сметана, като същевременно фиксираната продажна цена може да варира според местонахождението на предложените за продажба количества масло.

(10)

В член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 се предвижда да бъде отпускана помощ за частното складиране на масло. За да се гарантира, че режимът може да бъде правилно наблюдаван, следва да се предвидят договор и пакет от спецификации, отнасящи се до условията на складиране. По същата причина подробни правила следва да бъдат определени по отношение на документацията, осчетоводяването и честотата на проверките и инспекционните процедури, особено по отношение на изискванията, определени в член 6, параграф 3. За да се улеснят проверките за наличността на маслото, складирано съгласно договори за частно складиране, следва да се предвиди то да бъде изваждано от склада на цели партиди, освен ако държавата-членка не разреши изваждане на по-малко количество.

(11)

За да се гарантира, че схемата за частно складиране се управлява правилно, е уместно да се фиксира годишната сума на помощта. Датите на внасяне в склад и датите, на които складиращите лица могат да изваждат от склада, периодите за складиране и сумите за помощ могат да се променят, като се отчита пазарната ситуация.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБХВАТ

Член 1

1.   Настоящият регламент определя подробни правила за прилагане на следните интервенционни мерки в сектора на млякото и млечните продукти, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1255/1999:

а)

публично складиране:

i)

изкупуване на масло:

на фиксирана цена,

определена с тръжна процедура;

ii)

продажби на масло;

б)

помощ за частно складиране на масло.

2.   За целите на настоящия регламент Белгийско-люксембургският икономически съюз се смята като една държава-членка.

3.   За целите на настоящия регламент „компетентен орган“ означава разплащателната агенция или, където е подходящо, органа, натоварен от разплащателната агенция, посочен в член 6 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета (4).

ГЛАВА II

ОБЩЕСТВЕНО СКЛАДИРАНЕ

РАЗДЕЛ 1

Условия за изкупуване на масло

Член 2

Компетентният орган изкупува само масло, което отговаря на изискванията на член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1255/1999 и член 3 от настоящия регламент, и което е предложено за интервенция в периода от 1 март до 31 август всяка година.

Член 3

1.   Компетентният орган проверява качеството на маслото посредством методите, описани в приложение I, и въз основа на мострите, взети в съответствие с правилата, определени в приложение II. Държавите-членки могат обаче, вследствие на писмено споразумение с Комисията, да установят система за самоконтрол, под техния собствен надзор, за определени изисквания за качеството и определени одобрени предприятия.

2.   Когато е приложимо, нивата на радиоактивност в маслото не могат да надвишават максимално разрешените нива по правилниците на Комисията.

Нивото на радиоактивно замърсяване на маслото се наблюдава само ако ситуацията го изисква и през необходимия период. Където е необходимо, продължителността и обхватът на проверките се определят в съответствие с процедурата, установена в член 42 от Регламент (ЕО) № 1255/1999.

3.   Маслото е било произведено през двадесет и трите дни преди деня на получаването на офертата за продажба от компетентния орган.

4.   Минималното количество предлагано масло е 10 тона. Държавите-членки могат да поискат маслото да бъде предложено само на цели тонове.

5.   Маслото се пакетира и доставя на блокове от най-малко 25 килограма нето.

6.   Маслото е пакетирано в нов, здрав материал по такъв начин, че да гарантира защита през цялото време на транспортиране, съхранение и изваждане от склада. Опаковката съдържа най-малко следните обозначения, където е подходящо с код:

а)

номера на одобрение, идентифициращ фабриката и държавата-членка на производство;

б)

датата на производство;

в)

датата на внасяне на склад;

г)

номера на производствена партида и номера на опаковката; номерът на опаковката може да бъде заменен от номер на палетата, обозначен върху палетата;

д)

думите „сладка сметана“, ако водната фаза на маслото има съответната киселинност.

Държавите-членки могат да отменят задължението да показват датата на внасяне в склад върху опаковката, при условие че управителят на склада се ангажира да води регистър, в който на датата на внасяне в склад се записват конкретните данни, посочени в първата алинея.

Член 4

1.   Предприятията, посочени в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, се одобряват само ако:

а)

са одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (5) и притежават съответното техническо оборудване;

б)

поемат задължение да водят постоянни регистри, определени от компетентния орган на всяка държава-членка, в които се регистрират доставчикът и произходът на суровините, количествата на полученото масло и опаковането, идентификацията и датата на напускане на всяка производствена партида, предназначена за публична интервенция;

в)

са съгласни да предоставят произведеното от тях масло на специфична официална инспекция;

г)

се задължат да информират компетентния орган по контрола най-малко два работни дни предварително за своето намерение да произведат масло за публична интервенция; въпреки това държавите-членки могат да определят по-кратки срокове.

2.   За да осигурят съответствие с настоящия регламент, компетентните органи извършват проверки на място без предупреждение, на базата на програмата за производство на масло за интервенция на съответните предприятия.

Те извършват най-малко:

а)

една проверка на период от 28 дни на производство за интервенция с най-малко една проверка ежегодно за проучване на регистрите, посочени в параграф 1, буква б);

б)

една проверка ежегодно за установяване на съответствие с другите условия за одобрение, посочени в параграф 1.

3.   Одобрението се оттегля, ако предварителните условия, предвидени в параграф 1, буква а), не се изпълняват. Одобрение може да се даде отново по искане на съответното предприятие след период от поне шест месеца вследствие на щателна проверка.

С изключение на случаите на непреодолима сила, когато за едно предприятие се установи, че не отговаря на някое от поетите задължения, посочени в параграф 1, букви б), в) и г), действието на одобрението се преустановява за период от най-малко един и най-много 12 месеца, в зависимост от сериозността на нарушението.

Държавата-членка може да реши да не налага преустановяване, когато се установи, че нарушението не е извършено умишлено или при груба небрежност и че е незначително по отношение на ефективността на проверките, предвидени в параграф 2.

4.   Изготвя се доклад за проверките, извършени съгласно параграфи 2 и 3, който посочва:

а)

датата на проверката;

б)

продължителността на проверките;

в)

извършените дейности.

Докладът се подписва от отговорното длъжностно лице.

Член 5

1.   Когато маслото се предлага за интервенция в държава-членка, различна от тази, в която то е било произведено, за изкупуването е необходимо представянето на сертификат, издаден от компетентния орган на държавата-членка на производство.

Сертификатът се представя на компетентния орган на закупуващата държава-членка не по-късно от 45 дни след деня, в който е била получена офертата, и съдържа информацията, посочена в член 3, параграф 6, букви а), б) и г) от настоящия регламент, и потвърждение, че маслото е било произведено директно и изключително от пастьоризирана сметана по смисъла на член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 в одобрено предприятие в Общността.

2.   Когато държавата-членка на производство е извършила проверките, посочени в член 3, параграф 1 от настоящия регламент, сертификатът също съдържа резултатите от тези проверки и потвърждава, че съответният продукт е масло по смисъла на член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1255/1999. В този случай опаковката, посочена в член 3, параграф 6 от настоящия регламент, трябва да бъде запечатана с номериран етикет, издаден от компетентния орган на държавата-членка на производство. Сертификатът съдържа номера на етикета.

РАЗДЕЛ 2

Процедура за изкупуване на масло на фиксирана цена

Член 6

Изкупуването на масло на 90 % от интервенционната цена в съответствие с член 6, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1255/1999 се извършва съобразно с разпоредбите на настоящия раздел.

Член 7

1.   Всеки продавач подава своята оферта в писмен вид, като я депозира срещу получаване на разписка или като използва всяко друго средство за телекомуникация, което позволява предаването на документите да се извърши срещу документ за тяхното получаване.

2.   В офертата се посочват:

а)

името и адресът на продавача;

б)

предложеното количество;

в)

наименованието и номерът на одобрение на предприятието, одобрено по член 4, параграф 1;

г)

датата на производство на маслото;

д)

мястото, където предложеното масло е складирано.

3.   Офертите са валидни само ако:

а)

се отнасят за количество масло, което съответства на изискванията на член 3, параграф 4;

б)

те са придружени от декларация за поето в писмена форма задължение от продавача да се съобразява с разпоредбите на член 11, параграф 2;

в)

е представено доказателство, че продавачът е внесъл в държавата-членка, в която е подадена офертата, и най-късно в деня на нейното приемане гаранция в размер 5 EUR на 100 кг тегло.

4.   Ангажиментът, предвиден в параграф 3, буква б), изпратен първоначално на компетентния орган, се смята за мълчаливо подновен за следващите оферти, докато не бъде изразен изричен отказ от страна на продавача или от страна на компетентния орган, при положение че:

а)

в първоначалната оферта се уточнява, че продавачът възнамерява да се възползва от разпоредбите на настоящия параграф;

б)

следващите оферти се позовават на разпоредбите на настоящия параграф и на датата на първоначалната оферта.

5.   Компетентният орган регистрира деня на получаване на офертата, както и съответните количества и дати на производство и мястото, където предложеното масло е складирано.

6.   След като офертата се получи в компетентния орган, тя не може повече да бъде оттеглена.

Член 8

Поддържането на офертата, доставката на маслото до хладилния склад, посочен от компетентния орган, в рамките на сроковете, посочени в член 9, параграф 2 от настоящия регламент, и спазването на изискванията на член 2 от настоящия регламент съставляват основни изисквания в смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията (6).

Член 9

1.   След проверяване на офертата и в рамките на пет работни дни след деня на получаването ѝ компетентният орган издава датирана и номерирана заповед за доставяне, в която се посочват:

а)

количеството, което да бъде доставено;

б)

крайната дата на доставка на маслото;

в)

хладилният склад, в който то трябва да бъде доставено.

2.   Продавачът извършва доставката на маслото на рампата на хладилния склад в срок двадесет и един дни след деня на получаване на офертата за продажба. Доставката може да се извърши на части.

Евентуалните разходи по разтоварването на рампата на хладилния склад са за сметка на продавача.

3.   Гаранцията, предвидена в член 7, параграф 3, буква в), се освобождава веднага щом продавачът извърши доставката в цялото количество, посочено върху заповедта за доставка, в рамките на срока, определен в нея, и се установи съответствие с изискванията, посочени в член 2.

В случай че маслото не съответства на изискванията, посочени в член 2, то ще бъде отхвърлено и гаранцията по отношение на отхвърленото количество се задържа.

4.   Освен в случай на непреодолима сила, ако продавачът не е извършил доставката на маслото в посочения в заповедта за доставяне срок, освен задържането на гаранцията, предвидена в член 7, параграф 3, буква в), пропорционално на недоставените количества, изкупуването на все още недоставените количества се анулира.

5.   За целите на настоящия член доставянето на маслото на компетентния орган се смята за извършено в деня на внасяне в хладилния склад, посочен от интервенционната агенция, на последната част от количеството масло, което е предмет на офертата, но не по-рано от деня след издаването на заповедта за доставяне.

6.   Правата и задълженията, които произтичат от продажбата, не могат да бъдат прехвърляни.

Член 10

1.   Разплащателната агенция изплаща на продавача в срок между четиридесет и петия и шестдесет и петия ден след приемането за съхранение на маслото цената, която съответства на всяко прието за съхранение количество, при условие че е установено съответствие с изискванията на членове 2 и 3.

2.   За целите на настоящия член се смята, че денят на приемането за съхранение е денят на внасянето на маслото в хладилния склад, посочен от компетентния орган, но не по-рано от деня след издаването на заповедта за доставяне, предвидена в член 9, параграф 1.

Член 11

1.   Маслото подлежи на пробен период на складиране. Той се определя на тридесет дни считано от деня на приемането за съхранение.

2.   Чрез своята оферта продавачът се ангажира, в случай че проверката при внасянето в склада, определен от компетентния орган, установи, че маслото не отговаря на изискванията на членове 2 и 3, или когато по време на пробния период на складиране минималното органолептично качество на маслото се окаже по-ниско от определеното в приложение I:

а)

да вземе обратно съответното масло; и

б)

да заплати разходите по складиране на въпросните количества от деня на приемането им за съхранение до датата на изваждането от склада.

Разходите по складиране, които се заплащат, са определени въз основа на фиксирани суми, съответстващи на разходите за внасяне, изваждане и съхранение, определени съгласно член 6 от Регламент (ЕИО) № 1883/78 на Съвета (7).

Член 12

1.   Компетентният орган съобщава на Комисията не по-късно от 12 часа (брюкселско време) във вторник на всяка седмица количествата масло, които са били предмет на оферта за продажба през предходната седмица по смисъла на член 7.

2.   След като се установи, че офертите за дадена година наближат 18 000 тона, Комисията информира държавите-членки към коя дата могат да започнат да предават информацията, посочена в параграф 1, ежедневно преди 12 часа (брюкселско време) за количествата масло, предложени предходния ден.

От момента, в който се констатира, че офертите са надхвърлили количеството от 30 000 тона, посочено в член 6, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1255/1999, изкупуванията могат да бъдат преустановени съгласно процедурата, посочена в член 42, параграф 2 от посочения регламент.

В случай на преустановяване на изкупуването съгласно втора алинея от настоящия параграф не се приема никаква нова оферта от деня след влизане в сила на решението за обявяване на преустановяването на изкупуването.

РАЗДЕЛ 3

Процедура за изкупуване на масло чрез тръжна процедура

Член 13

1.   Когато Комисията реши в съответствие с процедурата, посочена в член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, да започне изкупуване на масло чрез постоянна тръжна процедура съгласно член 6, параграф 1, трета алинея от посочения регламент, член 2, член 3, параграфи 1, 2, от 4 до 6 и членове 4, 5, 9, 10 и 11 от настоящия регламент се прилагат, освен ако в настоящия раздел не е предвидено друго.

2.   Обявление за тръжната процедура се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Срокът за подаване на оферти в отговор на индивидуалните покани за търг е 11:00 ч. (брюкселско време) на третия вторник от месеца. През август обаче е 11:00 ч. (брюкселско време) на четвъртия вторник. Ако вторник е официален празничен ден, крайният срок е 11:00 часа на обяд (брюкселско време) на предходния работен ден.

Член 14

1.   Заинтересованите страни участват в тръжната процедура на компетентния орган на дадена държава-членка или чрез подаване на оферта в писмена форма срещу получаване на разписка, или чрез използване на всякакво друго телекомуникационно средство за предаване на писмен текст срещу документ за получаване.

2.   Офертите следва да съдържат:

а)

името и адреса на кандидата;

б)

предложеното количество;

в)

предлаганата цена за 100 килограма масло, без да се вземат под внимание таксите и вътрешните налози, доставено на рампата на хладилния склад, като тя се посочва в евро с максимум две цифри след десетичната запетая;

г)

наименованието и номера на одобрение на предприятието, одобрено по член 4, параграф 1;

д)

датата на производство на маслото;

е)

мястото, където предложеното масло е складирано.

3.   Офертите са валидни само ако:

а)

се отнасят за количество масло, което съответства на изискванията на член 3, параграф 4;

б)

маслото е произведено в периода от 31 дни преди изтичането на датата за търга;

в)

те са придружени от поето в писмена форма задължение от участника да се съобразява с разпоредбите на член 11, параграф 2;

г)

е представено доказателство, че участникът в търга е внесъл в държавата-членка, където е подадена офертата, преди изтичането на срока за подаване на офертите, посочен в член 13, параграф 3, гаранция в размер 5 EUR на 100 kg тегло за съответната тръжна процедура.

4.   Ангажиментът, предвиден в параграф 3, буква в), изпратен първоначално на компетентния орган, се смята за мълчаливо подновен за следващите оферти, докато не бъде изразен изричен отказ от страна на участника в търга или от страна на компетентния орган, при положение че:

а)

в първоначалната оферта се уточнява, че участникът в търга възнамерява да се възползва от разпоредбите на настоящия параграф;

б)

следващите оферти се позовават на разпоредбите на настоящия параграф и на датата на първоначалната оферта.

5.   Компетентният орган регистрира деня на получаването на офертата, както и съответните количества и дати на производство, и мястото, където предложеното масло е складирано.

6.   Офертата не може да бъде оттеглена след изтичане на срока, предвиден в член 13, параграф 3, за подаване на офертите за съответната тръжна процедура.

Член 15

Поддържането на офертата след изтичането на срока за подаването им, доставката на маслото до хладилния склад, посочен от компетентния орган в рамките на сроковете, посочени в член 18, параграф 3 от настоящия регламент, и спазването на изискванията на член 2 от настоящия регламент съставляват основни изисквания по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) № 2220/85.

Член 16

1.   В деня на изтичане на срока, посочен в член 13, параграф 3, компетентният орган информира Комисията за количествата и цените, предлагани от участниците в търга.

Ако не са били подадени никакви тръжни оферти, компетентният орган информира за това Комисията в рамките на същия краен срок.

2.   Като се вземат предвид получените оферти за всяка тръжна процедура, Комисията определя максималната изкупна цена в зависимост от прилаганите интервенционни цени според процедурата, предвидена в член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1255/1999.

Възможно е да се вземе решение да не се дава ход на провеждането на тръжната процедура.

Член 17

Офертата се отхвърля, ако предлаганата цена надвишава максималната цена, предвидена в член 16, параграф 2, валидна за съответната тръжна процедура.

Член 18

1.   Всеки участник в търга се уведомява незабавно от компетентния орган за резултата от неговото участие в тръжната процедура.

Гаранцията, предвидена в член 14, параграф 3, буква г), се освобождава незабавно за офертите, които не са одобрени.

Правата и задълженията, които произтичат от тръжната процедура, не могат да бъдат прехвърляни.

2.   Компетентният орган издава незабавно на спечелилия търга датирана и номерирана заповед за доставяне, в която се посочват:

а)

количеството, което да бъде доставено;

б)

крайната дата на доставка на маслото;

в)

складът, в който то се доставя.

3.   Спечелилият търга извършва доставката на маслото на рампата на хладилния склад в срок двадесет и един дни след деня на изтичане на срока за подаване на офертите. Доставката може да се извърши на части.

Евентуалните разходи по разтоварването на рампата на хладилния склад са за сметка на спечелилия търга.

4.   Гаранцията, предвидена в член 14, параграф 3, буква г), се освобождава веднага щом спечелилият търга участник извърши доставката в цялото количество, посочено върху заповедта за доставка, в рамките на срока, определен в нея, и се установи съответствие с изискванията, посочени в член 2.

В случай че маслото не съответства на изискванията, посочени в член 2, то се отхвърля и гаранцията по отношение на отхвърленото количество се задържа.

5.   Освен в случай на непреодолима сила, ако спечелилият търга не е извършил доставката на маслото в посочения в заповедта за доставяне срок, освен задържането на гаранцията, предвидена в член 14, параграф 3, буква г), пропорционално на недоставените количества, изкупуването на все още недоставените количества се анулира.

6.   За целите на настоящия член доставянето на маслото на компетентния орган се смята за извършено в деня на внасянето в хладилния склад, определен от компетентния орган, на последната част от количеството масло, отбелязано в заповедта за доставяне, но не по-рано от деня след издаването на тази заповед.

РАЗДЕЛ 4

Внасяне на склад и изваждане от склад

Член 19

1.   Държавите-членки установяват технически стандарти, предвиждащи температура на съхранение не по-ниска от - 15 °C за хладилните складове, и приемат необходимите мерки за гарантиране, че маслото е надлежно съхранявано. Съответните рискове се покриват от застраховка под формата или на договорно задължение, поето от складодържателя, или на цялостна застраховка на компетентния орган; държавите-членки могат също да действат като свой собствен застраховател.

2.   Компетентният орган изисква маслото да бъде доставено до товарната рампа на хладилния склад и да бъде прието за съхранение и държано там на палети по такъв начин, че да представлява лесно разпознаваеми и леснодостъпни партиди.

3.   Компетентният орган, отговорен за проверките, провежда проверки без предупреждение за наличността на маслото на склад, в съответствие с приложение I към Регламент (ЕО) № 884/2006 на Комисията (8).

Член 20

1.   Компетентният орган избира най-близкия наличен хладилен склад до мястото, където маслото е съхранявано.

Максималното разстояние, посочено в член 6, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1255/1999, е 350 километра.

Компетентният орган обаче може да избере друг склад, разположен в рамките на разстоянието, посочено във втората алинея, при условие че изборът на този хладилен склад не доведе до допълнителни разходи за складиране.

Компетентният орган може да избере хладилен склад, разположен отвъд това разстояние, ако получилите се разходи, включително разходите за складиране и транспорт, са по-ниски. В този случай компетентният орган уведомява незабавно Комисията за своя избор.

2.   Когато интервенционната агенция, изкупуваща маслото, е в държава-членка, различна от тази, на чиято територия се съхранява предлаганото масло, не се държи сметка при изчисляването на максималното разстояние, посочено в параграф 1, за разстоянието между склада на продавача и границата на държавата-членка на изкупуващия компетентен орган.

3.   Отвъд максималното разстояние, посочено в параграф 1, допълнителните транспортни разходи, които интервенционната агенция изплаща, са 0,065 ЕUR на тон и на километър. Допълнителните разходи се поемат от разплащателната агенция само ако температурата на маслото не надвишава 6 °C при пристигане в хладилния склад.

Член 21

При изваждането от склада компетентният орган, в случай на доставка извън хладилния склад, осигурява маслото във вид на палети на складовата рампа, натоварено, когато е подходящо, върху транспортното средство, когато това средство е камион или железопътен вагон. Направените разноски се поемат от разплащателната агенция, а всички разноски за подреждане и депалетизиране се понасят от купувача на маслото.

РАЗДЕЛ 5

Процедура за продажба на масло чрез тръжна процедура

Член 22

1.   Маслото се продава посредством постоянна тръжна процедура.

2.   Продажбата се извършва по отношение на маслото, което е складирано преди 1 юни 2007 г.

3.   Най-малко осем дни преди изтичането на първия срок, предвиден за подаване на офертите, в Официален вестник на Европейския съюз се публикува обявление за постоянната тръжна процедура.

4.   Компетентният орган съставя обявление за постоянна тръжна процедура, в което се посочват по-специално срокът и адресът за подаване на офертите.

Освен това относно количествата масло, които съхранява, интервенционната агенция посочва:

а)

местоположението на хладилните складове, в които е складирано маслото, предназначено за продажба;

б)

количествата, пуснати за продажба във всеки от складовете, и, ако е подходящо, количествата масло, посочени в член 3, параграф 6, буква д).

5.   Компетентният орган поддържа актуализиран списък, който съдържа данните, предвидени в параграф 4, и при поискване го предоставя на разположение на заинтересованите лица. Той публикува актуализирани списъци на редовни интервали във формат, който се уточнява в обявлението за постоянна тръжна процедура.

6.   Компетентният орган взема необходимите мерки, за да се позволи на заинтересованите лица:

а)

да изследват за своя сметка, преди подаването на оферта, мостри от пуснатото за продажба масло;

б)

да проверят резултатите от анализите, посочени в приложение I, относно мазнини, вода и сухия безмаслен остатък.

Член 23

1.   В периода на действие на постоянната тръжна процедура компетентният орган пристъпва към провеждане на специални търгове.

2.   Срокът за подаване на оферти в отговор на индивидуалните покани за търг е 11:00 ч. (брюкселско време) на третия вторник от месеца. През август обаче е 11:00 ч. (брюкселско време) на четвъртия вторник, а през декември — 11:00 ч. (брюкселско време) на втория вторник. Ако вторник е официален празничен ден, крайният срок е 11:00 часа на обяд (брюкселско време) на предходния работен ден.

Член 24

1.   За всеки специален търг продавачите подават своите оферти в писмена форма, като ги депозират срещу получаване на разписка, или чрез използване на всяко друго телекомуникационно средство, което позволява изпращане на документи с издаване на разписка за това.

Офертата се подава до компетентния орган, който съхранява съответното масло.

2.   В офертата се посочват:

а)

името и адресът на кандидата;

б)

желаното количество;

в)

предлаганата цена за 100 килограма масло, без такси и вътрешни налози, доставено на рампата на хладилния склад, посочена в евро;

г)

при необходимост — местоположението на хладилния склад, в който се съхранява маслото, и евентуално — местоположението на резервния склад;

д)

при необходимост — както е предвидено в член 3, параграф 6, буква д), видът масло, което е предмет на офертата.

3.   Определена оферта се приема за валидна само при положение че:

а)

тя се отнася за количество от най-малко 5 тона или, ако наличното количество в хладилния склад е по-малко от 5 тона, за реално наличното количество;

б)

е представено доказателство, че участникът в търга е внесъл в държавата-членка, където е подадена офертата, преди изтичането на съответния срок за подаване на офертите, посочен в член 23, параграф 2, гаранция в размер 70 EUR на тон за съответния специален търг.

4.   Офертата не може да бъде оттеглена след изтичане на срока, предвиден в член 23, параграф 2.

Член 25

За целите на тръжната гаранция, предвидена в член 24, параграф 3, буква б) от настоящия регламент, поддържането на офертата след срока, посочен в член 23, параграф 2 от настоящия регламент, и плащането на цената в рамките на крайния срок, определен в член 31, параграф 2 от настоящия регламент, съставляват основни изисквания по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) № 2220/85.

Член 26

1.   В деня на изтичане на срока, посочен в член 23, параграф 2, компетентният орган информира Комисията за количествата и цените, предлагани от участниците в търга, и количеството масло, предлагано за продажба.

Ако не са били подадени никакви тръжни оферти, компетентният орган информира за това Комисията в рамките на същия краен срок дали има налично масло за продажба в съответната държава-членка.

2.   Като се вземат предвид получените оферти за всеки специален търг и като се спазва процедурата, предвидена в член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, се определя минимална продажна цена на маслото. Тази цена може да варира в зависимост от местонахождението на количествата масло, които са пуснати в продажба.

Възможно е да се вземе решение да не се дава ход за провеждането на тръжната процедура.

Член 27

Офертата се отхвърля, ако предложената цена е по-ниска от определената минимална цена.

Член 28

1.   Компетентният орган възлага маслото в зависимост от датата на внасянето му в склада, като се започва с най-рано внесения продукт от цялото количество или, според случая, с най-рано внесената партида масло от сладка сметана или масло от кисела сметана, налична в хладилния склад, който е посочен от участника в търга.

2.   Без да се засяга член 27, спечелилият търга участник е този, който предлага най-висока цена. Ако наличното количество не е изчерпано, останалото количество се разпределя между другите участници в зависимост от предлаганите от тях цени, като се започва от най-високата от тях.

3.   Когато приемането на дадена оферта би довело до надвишаване на все още наличното количество масло в определен хладилен склад, търгът се печели от въпросния участник само до размера на това количество.

Въпреки това компетентният орган може, след съгласуване с участника, да посочи други хладилни складове, за да се извърши допълване до количеството, фигуриращо в офертата.

4.   Когато приемането на няколко оферти на една и съща цена за един и същ хладилен склад би довело до надвишаване на наличното количество масло, възлагането на количествата от търга се извършва чрез разпределение на наличното количество пропорционално на количествата, които фигурират във въпросните оферти.

Въпреки това, когато такова разпределение би довело до възлагане на количества, които са по-малки от 5 тона, предоставянето се извършва чрез теглене на жребий.

5.   Когато след приемането на всички спечелили оферти количеството, останало на склад, е по-малко от 5 000 kg, това оставащо количество се предлага от компетентния орган на спечелилите търга участници наред с този, който е предложил най-високата цена. На спечелилия кандидат се предлага опцията да закупи оставащото количество за същата цена както това, което му е било присъдено.

Член 29

Правата и задълженията, които произтичат от тръжната процедура, не могат да бъдат прехвърляни.

Член 30

1.   Всеки участник в търга се уведомява незабавно от компетентния орган за неговото участие в тръжната процедура.

Гаранцията, предвидена в член 24, параграф 3, буква б), се освобождава незабавно за офертите, които не са одобрени.

2.   Преди вдигането на маслото спечелилият търга изплаща на разплащателната агенция в рамките на срока, определен в член 31, параграф 2, за всяко от количествата, които възнамерява да изтегли, сумата, която отговаря на офертата му.

3.   С изключение на случаите на непреодолима сила, ако спечелилият търга участник не е изпълнил изискването, предвидено в параграф 2, тръжната гаранция, посочена в член 24, параграф 3, буква б), се задържа и продажбата на съответните количества се отменя.

Член 31

1.   След заплащане на сумата, предвидена в член 30, параграф 2, компетентният орган издава на спечелилия търга заповед за изваждане от склада, в която се посочват:

а)

количеството, за което е заплатена съответната сума;

б)

хладилният склад, в който маслото се съхранява;

в)

крайната дата на изваждане на маслото от склада.

2.   Спечелилите търга участници вдигат маслото, което им е предоставено, до 30 дни от крайния срок за подаване на оферти. Изваждането може да се извърши на партиди, като нито една от тях не може да бъде с тегло по-малко от 5 тона. Когато остатъчното количество в определен хладилен склад е по-малко от тази прагова стойност, то може въпреки това да бъде извадено.

Освен в случай на непреодолима сила, ако изваждането на маслото не се извърши в срока, предвиден в първа алинея, разходите по складирането са за сметка на спечелилия търга, считано от първия ден след изтичането на този срок. Той поема също така рисковете, свързани със съхранението в склада.

3.   Гаранцията, внесена съгласно член 24, параграф 3, буква б), се освобождава незабавно за количествата, които са извадени в срока, предвиден в параграф 2, първа алинея.

В случаите на непреодолима сила, предвидени в параграф 2, втора алинея, компетентният орган взема мерките, които сметне за необходими предвид посочените обстоятелства.

ГЛАВА III

ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ НА МАСЛО

РАЗДЕЛ 1

Договор и условия за складиране

Член 32

За целите на настоящата глава се прилагат следните дефиниции:

„партида на складиране“ означава количество, тежащо най-малко един тон и с хомогенни състав и качество, произхождащо от една и съща фабрика, внесено на склад в един и същ ден и в един и същ склад,

„ден на започване на складирането по договора“ означава деня след този на внасяне на склад.

Член 33

Договор за частно складиране може да бъде сключен само за масло, посочено в член 6, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1255/1999.

Маслото трябва да е произведено в предприятие, одобрено в съответствие с член 4, параграф 1, букви а), б) и в) от настоящия регламент, през 28-те дни, предхождащи деня на започване на складирането по договора. Неговото ниво на радиоактивност не следва да е по-високо от максимално предвидените нива по член 3, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 34

Договорите, отнасящи се до частното складиране на масло, посочени в член 6, параграф 3, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1255/1999, се сключват между компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия маслото е на склад, и физически или юридически лица, наричани по-долу „контрагенти“.

Член 35

1.   Договорите за складиране се сключват писмено за една или повече складови партиди и включват по-специално клаузи, отнасящи се до:

а)

количеството масло, за което се прилага договорът;

б)

размера на помощта;

в)

датите, отнасящи се до изпълнението на договора, без да се засяга член 6, параграф 3, четвърта алинея от Регламент (ЕО) № 1255/1999;

г)

идентификацията на хладилните складове.

2.   Контролните мерки, по-специално тези, посочени в член 40 от настоящия регламент, и информацията, посочена в параграф 3 от настоящия член, са предмет на набор от спецификации, съставени от компетентния орган на държавата-членка на складирането. Договорът за складиране се позовава на тези спецификации.

3.   Спецификациите предвиждат опаковката на маслото да указва поне следните конкретни данни, които могат да бъдат кодирани, където е уместно:

а)

номера, идентифициращ фабриката и държавата-членка на производство;

б)

датата на производство;

в)

датата на внасяне на склад;

г)

номера на складовата партида;

д)

думата „солено“ в случая на масло, както е посочено в член 6, параграф 3, първа алинея, второ тире от Регламент (ЕО) № 1255/1999;

е)

нетното тегло.

Държавите-членки могат да отменят задължението да показват датата на внасяне в склад върху опаковката, при условие че управителят на склада се ангажира да води регистър, в който на датата на внасяне в склад се записват конкретните данни, посочени в първата алинея.

Член 36

1.   Внасянето в склад може да се извърши единствено между 1 март и 15 август всяка година. Изваждането от склад може да стане само от 16 август на годината на складиране нататък. Складирането по договор завършва на деня преди деня на изваждане от склад или най-късно на последния ден от месец февруари, който идва след внасянето в склад.

2.   Изваждането от склад става на цели партиди на складиране или, ако компетентният орган го разреши, на по-малки количества. При обстоятелствата, посочени в член 40, параграф 2, буква а) обаче, от склада може да се извади само запечатано количество.

Член 37

1.   Кандидатстването за сключване на договор с компетентния орган може да се отнасят само за партиди масло, които са били напълно внесени на склад.

Заявленията трябва да достигнат до компетентния орган в рамките на 30 дни от датата на внасяне в хладилен склад. Компетентните органи регистрират техните дати на получаване.

Ако заявлението бъде получено от компетентния орган в рамките на 10 работни дни след крайния срок, договорът за складиране все още може да бъде сключен, но помощта се намалява с 30 %.

2.   Договорите за складиране се сключват в рамките на 30 дни от датата на регистриране на заявлението, където е уместно, до последващото потвърждение на допустимостта на маслото, както е посочено в член 40, параграф 1, втора алинея. В случая, където допустимостта не е потвърдена, съответният договор се смята за нищожен и недействителен.

Член 38

1.   Когато маслото се съхранява в държава-членка, различна от държавата-членка производител, сключването на договора за съхранение, посочен в член 34, подлежи на представяне на сертификат.

Сертификатът съдържа информацията, предвидена в член 35, параграф 3, букви а), б) и г), и потвърждава, че маслото е било произведено в одобрено предприятие, което подлежи на проверки, удостоверяващи, че маслото е произведено от сметана или мляко по смисъла на член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1255/1999.

Сертификатът се предава от компетентния орган на държавата-членка производител в рамките на 50 дни от датата на внасяне в склад на маслото.

В случая, посочен в първата алинея от настоящия член, договорите за складиране се сключват в рамките на 60 дни от датата на регистриране на заявлението, където е уместно, до последващото потвърждение на допустимостта на маслото, както е посочено в член 40, параграф 1, втора алинея. В случай че допустимостта не е потвърдена, съответният договор се смята за нищожен и недействителен.

2.   Когато държавата-членка на производство е извършила проверките върху естеството и състава на маслото, посочени в член 40, параграф 1 от настоящия регламент, сертификатът съдържа резултатите от тези проверки и потвърждава, че съответният продукт е масло по смисъла на член 6, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1255/1999. В този случай опаковката е запечатана с номериран етикет, издаден от компетентния орган на държавата-членка на производството. Сертификатът съдържа номера на етикета.

РАЗДЕЛ 2

Проверки

Член 39

1.   Държавата-членка гарантира, че всички условия за изплащането на помощта са изпълнени.

2.   Страната по договора или — по искане на държавата-членка или с нейно разрешение — отговорникът за функционирането на хладилния склад предоставя на разположение на компетентния орган цялата документация, позволяваща да бъдат проверени следните конкретни данни за маслото, внесено на частно складиране:

а)

номера на одобрение, идентифициращ фабриката и държавата-членка на производство;

б)

датата на производство;

в)

датата на внасяне на склад;

г)

номера на партидата на складиране;

д)

наличността в склада и адреса на хладилния склад;

е)

датата на изваждане от склада.

3.   Контрагентът или, където е приложимо, отговорникът за функционирането на склада води материална отчетност за всеки договор, на разположение в склада, която съдържа:

а)

номера на складовата партида на маслото, поставено на частно складиране;

б)

датите на внасяне на склад и изваждане от склад;

в)

количеството масло, посочено по партида на складиране;

г)

разположението на маслото в хладилния склад.

4.   Складираното масло следва да бъде леснодостъпно и идентифицирано по партида и по договор.

Член 40

1.   Компетентният орган провежда проверки на датата или след датата на внасяне на маслото в хладилния склад и в рамките на 28 дни от датата на регистриране на заявлението за сключване на договора, посочен в член 37, параграф 1.

За да гарантира, че складираното масло отговаря на условията за помощ, проверките се правят върху представителна проба на най-малко 5 % от поставените на склад количества с цел, между другото, установяване по отношение на теглото, идентификацията, естеството и състава на маслото, че всички партиди на складиране отговарят на конкретните данни в заявлението за сключване на договор.

2.   Компетентният орган:

а)

запечатва маслото по договора, по складовата партида или по по-малко количество по време на проверката, предвидена в параграф 1; или

б)

извършва проверка без предупреждение чрез вземане на проби, за да установи, че маслото е налице в хладилния склад. Съответната проба е представителна и отговаря на най-малко 10 % от общото количество по договора за мярката за предоставяне на помощ за частно складиране.

3.   В края на периода на складиране по договора компетентният орган проверява теглото и идентификацията на маслото чрез вземане на проби. Когато след изтичането на максималния период на складиране по договора маслото се намира все още в склада, проверката може да бъде извършена след неговото изваждане от склада.

За целите на проверката, посочена в първа алинея, контрагентът информира компетентния орган, като посочва включените складови партиди, поне пет работни дни преди:

а)

края на максималния договорен период; или

б)

началото на операциите по изваждане, когато те се провеждат преди изтичането на максималния договорен период за складиране.

Държавата-членка може да приема по-кратък срок от пет работни дни.

4.   За извършените проверки съгласно параграфи 1, 2 и 3 се съставя доклад, който съдържа:

а)

датата на проверката;

б)

продължителността на проверките;

в)

извършените дейности.

Докладът се подписва от отговорния инспектор и се приподписва от страната по договора или, в дадени случаи, от отговорника за функционирането на хладилния склад и се включва в документацията за плащането.

5.   В случай на нередности, засягащи най-малко 5 % от количеството на проверяваното масло, проверката се разширява с една по-голяма проба, която следва да бъде определена от компетентния орган.

Държавите-членки уведомяват за такива случаи Комисията в рамките на четири седмици.

РАЗДЕЛ 3

Помощ за складиране

Член 41

1.   Помощ за частно складиране, както е предвидена в член 6, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1255/1999, може да се предостави само когато периодът на складиране по договора е между 90 и 210 дни.

Когато страната по договора не успее да спази срока, посочен в член 40, параграф 3, помощта се намалява с 15 % и се плаща само по отношение на периода, за който страната по договора представи задоволително доказателство на компетентния орган, че маслото е останало на склад по договора.

2.   Без да се засяга член 43 от настоящия регламент, Комисията определя всяка година в съответствие с процедурата, установена в член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, размера на помощта, посочена в член 6, параграф 3, втора алинея от посочения регламент, за договорите за частно складиране, чийто срок започва да тече през съответната година.

3.   Помощта се изплаща по заявление на страната по договора в края на договорния период на складиране, в рамките на 120 дни от получаване на заявлението, при условие че посочените в член 40, параграф 3 проверки са били извършени и че условията за предоставяне на помощта са били спазени.

Въпреки това, ако е в ход административно проучване относно наличието на правото на помощ, плащане няма да бъде извършено, докато правото на помощ не бъде признато.

4.   След 60 дни складиране по договор може да бъде направено еднократно авансово плащане по искане на страната по договор, при условие че тя внесе гаранция, равна на авансовото плащане плюс 10 %. Този аванс се изчислява на базата на период на складиране от 90 дни. Гаранцията се освобождава незабавно след плащането на остатъка от помощта, посочена в параграф 3.

Член 42

Ако при проверки по време на складирането или при изваждане от склад се открият дефектни количества масло, помощ за тези количества не може да бъде платена. Остатъкът от складовата партида, която все още отговаря на условията, не може да бъде под един тон. Същото правило се прилага, когато част от една партида е изтеглена по тази причина преди 16 август на годината на складиране или преди изтичане на минималния период на складиране.

Член 43

Ако пазарната ситуация изисква това, Комисията може да промени през годината сумата на помощта, периодите на внасяне и изваждане от склад и максималния период на складиране по отношение на договорите, предстоящи да се сключат.

ГЛАВА IV

ОТМЕНЕНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 44

Регламент (ЕО) № 2771/1999 се отменя. Той обаче продължава да се прилага за договори за частно складиране, сключени преди 1 януари 2008 г.

Позоваванията на Регламент (ЕО) № 2771/1999 се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таблицата за съответствието в приложение III.

Член 45

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2008 година

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1152/2007 (ОВ L 258, 4.10.2007 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 333, 24.12.1999 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1171/2007 (ОВ L 261, 6.10.2007 г., стр. 11).

(3)  ОВ L 258, 4.10.2007 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(6)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5.

(7)  ОВ L 216, 5.8.1978 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 35.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изисквания за състава, качествени характеристики и аналитични методи

Маслото представлява твърда емулсия от вида „вода в олио“ със следните съставни и качествени характеристики:

Параметри

Съставни и качествени характеристики

Мазнини

Минимум 82 %

Вода

Максимум 16 %

Сух безмаслен остатък

Максимум 2 %

Свободни мастни киселини

Максимум 1,2 mmole/100 g мазнина

Пероксидна стойност

Максимум 0,3 meq кислород/1 000 g мазнина

Колиформи

Не се откриват в 1 g

Немлечни мазнини

Не се откриват с триглицериден анализ

Индикатори (1)

стероли

Не се откриват, β-ситостерол ≤ 40 mg/kg

ванилин

Не се откриват

етилов естер от каротинна киселина

≤ 6 mg/kg

триглицериди от енантова киселина

Не се откриват

Други индикатори (1)  (2)

Не се откриват

Органолептични свойства

Поне четири от общо пет точки за външен вид, вкус и консистенция

Водна дисперсия

Поне четири точки

Референтните методи, които се прилагат, са онези, описани в Регламент (ЕО) № 213/2001 (ОВ L 37, 7.2.2001 г., стр. 1).


(1)  Индикатори, одобрени с Регламент (ЕО) № 1898/2005 (ОВ L 308, 25.11.2005 г., стр. 1). Проверки по индикаторите няма да се прилагат по време на временното прекратяване на поканите за търг, предвидено в Регламент (ЕО) № 1039/2007 (ОВ L 238, 11.9.2007 г., стр. 28).

(2)  Методи, одобрени от компетентен орган.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вземане на проби за химически и микробиологичен анализ и сензорно оценяване

1.   Химически и микробиологичен анализ

Количество масло

(kg)

Минимален брой проби

(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 на 25 000 kg или част от тях

Вземането на проби за микробиологичен анализ следва да бъде извършено асептично.

До пет проби от 100 g могат да се комбинират в една проба за анализ след щателно смесване.

Пробите трябва да бъдат вземани произволно от различни части на предложеното количество преди или по време на внасяне в хладилния склад, назначен от компетентния орган.

Приготвяне на съставна проба на масло (химически анализ):

а)

използвайки чист сух прибор за опитване на масло или подобен подходящ инструмент, извадете сърцевина на масло от най-малко 30 g и я поставете в контейнер за проби. След това съставната проба трябва да бъде запечатана и изпратена за анализ в лабораторията;

б)

в лабораторията съставната проба се затопля в оригиналния неотворен контейнер до 30 °C и се разклаща често до получаване на хомогенна течна емулсия без неразмекнати парченца. Контейнерът следва да бъде пълен от една втора до две трети.

Две проби годишно за производител, предлагащ масло за интервенция, трябва да бъдат анализирани за немлечна мазнина и една проба — за индикатори.

2.   Сензорна оценка

Количество масло

(kg)

Минимален брой проби

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 на 25 000 kg или част от тях

Пробите следва да бъдат взети случайно от различни части от предложеното количество между 30-ия и 45-ия ден, следващ поемането на маслото, и следва да бъдат окачествени.

Всяка проба следва да бъде оценена индивидуално в съответствие с приложение VII към Регламент (ЕО) № 213/2001. Не се допуска повторно вземане на проби или повторно оценяване.

3.   Указания, които трябва да се следват, където проби показват дефекти:

a)

химически и микробиологичен анализ:

когато се анализират индивидуални проби, могат да се допуснат една проба с единичен дефект от пет до десет възможни или две проби с единичен дефект от единадесет до петнадесет възможни. Където проба показва един дефект, следва да бъдат взети две нови проби от двете страни на пробата, показваща дефекта, и проверени за въпросния параметър. Където нито една от двете проби не отговаря на спецификацията, количеството масло между двете оригинални проби от двете страни на пробата, показваща дефекта, следва да бъде отхвърлено от предложеното количество.

Количество, което следва да се отхвърли, където нова проба показва дефект:

Image

където съставните проби са анализирани и е установено, че показват дефекти по отношение на един параметър, количеството, представлявано от съответната съставна проба, трябва да се отхвърли от предложеното количество. Количеството, представлявано от една съставна проба, може да се определи с подразделяне на количеството, предлагано, преди да се вземат произволно пробите от всяка негова част;

б)

сензорно оценяване:

където една проба е неуспешна при сензорно оценяване, количеството масло между две съседни проби от двете страна на неуспешната проба трябва да бъде отхвърлено от предложеното количество;

в)

където проби показват сензорен дефект и химически или микробиологичен дефект, цялото количество следва да се отхвърли.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 2771/1999

Настоящият регламент

Член 1, параграфи 1 и 2

Член 1, параграфи 1 и 2

Член 2

Член 3

Член 2

Член 4

Член 3

Член 5, параграфи от 1 до 4

Член 4, параграфи от 1 до 4

Член 5, параграф 5

Член 6

Член 5

Член 7

Член 8

Член 9

Член 6

Член 10

Член 7

Член 11

Член 8

Член 12

Член 9

Член 13

Член 10

Член 14

Член 11

Член 15, параграф 1

Член 12, параграф 1

Член 15, параграф 2

Член 12, параграф 2, първа и втора алинея

Член 15а

Член 12, параграф 2, трета алинея

Член 16

Член 13

Член 17

Член 14

Член 17а

Член 15

Член 17б

Член 16

Член 17в

Член 17

Член 17г

Член 18

Член 18

Член 19

Член 19

Член 20

Член 20

Член 21

Член 21

Член 22

Член 22

Член 23

Член 23

Член 24

Член 24

Член 25

Член 24а

Член 26

Член 24б

Член 27

Член 24в, параграф 1

Член 24в, параграф 2

Член 28, параграф 1

Член 24в, параграф 3

Член 28, параграф 2

Член 24в, параграф 4

Член 28, параграф 3

Член 24в, параграф 5

Член 28, параграф 4

Член 24г

Член 29

Член 24д, параграфи 1 и 2

Член 30, параграфи 1 и 2

Член 24е

Член 31

Член 24ж

Член 25

Член 32

Член 26

Член 34

Член 27, параграф 1

Член 33

Член 27, параграф 2

Член 28

Член 35

Член 29

Член 36

Член 30

Член 37

Член 31

Член 38

Член 32

Член 39

Член 33

Член 40

Член 34

Член 41

Член 35, параграф 1, първа алинея

Член 35, параграф 1, втора алинея

Член 42

Член 35, параграф 2

Член 36

Член 37

Член 38

Член 43

Приложение I

Приложение I

Приложение IV

Приложение II

Приложение V


II Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

6.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/21


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2007 година

за предоставяне на поисканата от Белгия дерогация по отношение на регион Валония по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници

(нотифицирано под номер C(2007) 6643)

(само текстът на френски език е автентичен)

(2008/96/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (1), и по-специално параграф 2, трета алинея от приложение III към нея,

като има предвид, че:

(1)

Ако количеството оборски тор, което една държава-членка възнамерява да прилага на хектар годишно, е различно от посоченото в първото изречение на параграф 2, втора алинея и в буква а) от приложение III към Директива 91/676/ЕИО, това количество трябва да е определено така, че да не възпрепятства постигането на целите, посочени в член 1 от тази директива, и трябва да е обосновано въз основа на обективни критерии, такива като, в настоящия случай, дълги сезони на растеж и култури с високо усвояване на азот.

(2)

Белгия внесе в Комисията искане за дерогация от изискванията в параграф 2, трета алинея от приложение III към Директива 91/676/ЕИО по отношение на регион Валония.

(3)

Поисканата дерогация се отнася за намеренията на Белгия да разреши прилагането във Валония до 230 kg азот от оборски тор на хектар на година в дадени стопанства, в които над 48 % от земята е заета от пасища и ливади. Количеството азот от оборски тор, приложено върху пасища и ливади не следва да надхвърля 230 kg на хектар на година, докато върху обработваемите земи на тези стопанства не следва да надхвърля 115 kg на хектар на година.

(4)

По отношение на Валония определяните като чувствителни на нитрати зони, в съответствие с член 3, параграфи 2 и 4 от Директива 91/676/ЕИО, обхващат приблизително 42 % от територията на този регион и 54 % от използваната земеделска земя.

(5)

Оценката е, че дерогацията ще обхване приблизително 500 ферми, съответстващи на 5,6 % от броя на всички ферми в чувствителните на нитрати зони, и на 3 % от използваната земеделска земя.

(6)

За изпълнението на Директива 91/676/ЕИО във Валония е приет следният нормативен акт „Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture“ и той важи с еднаква сила за поисканата дерогация.

(7)

Представените данни за качеството на водите показват, че през 2005 г. във Валония средната концентрация на нитрати в повърхностните води в чувствителните на азот зони е била 16,7 mg/l, като тенденцията в 84 % от местата за мониторинг за периода 2001—2005 г. е била устойчивост или спад. Концентрацията на нитрати в подпочвените води на средна дълбочина през 2005 г. е била 24,8 mg/l, като тенденцията в 74 % от местата за мониторинг за периода 2001—2005 г. е била устойчивост или спад.

(8)

Средното внесено количество на азот от оборски тор на хектар е спаднало с 12 % от 1990 г., като през 2004 г. е възлизало на 101 kg/ha по отношение на използваната земеделска земя, от което 94 % оборски тор от едър рогат добитък, 3 % от оборски тор от свине и 2 % от оборски тор от домашни птици. Средното прилагане на химически торове, както азотни, така и фосфатни е спаднало след 1990 г. съответно с 19 % и 49 %, като през 2004 г. средно е било съответно 109 kg/ha азот и 28 kg/ha фосфати.

(9)

Представените с нотификацията подкрепящи документи показват, че предложеното количество от 230 kg азот от оборски тор на хектар на година е оправдано въз основа на обективни критерии като дълги сезони на растеж и култури с високо усвояване на азот.

(10)

Комисията, след като разгледа искането, счита, че предложеното количество от 230 kg азот на хектар на година от оборски тор няма да възпрепятства постигането на целите на Директива 91/676/ЕИО, предмет на изпълнение на определени строги условия.

(11)

Настоящото решение следва да се прилага във връзка с втората програма за действие в сила за регион Валония за периода 2007—2010 г.

(12)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета по нитратите, създаден по силата на член 9 от Директива 91/676/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Дерогацията, поискана от Белгия по отношение на регион Валония с писмо от 19 октомври 2006 г. с цел да се разреши прилагането на по-голямо количество оборски тор от предвиденото в първото изречение на параграф 2, втора алинея и в буква а) от приложение III към Директива 91/676/ЕИО, се разрешава при условията, указани в настоящото решение.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение важат следните определения:

а)

„ферми за едър рогат добитък“ означава стопанства с повече от три животински единици, в които най-малко две трети от селскостопанските животни са едър рогат добитък;

б)

„пасища и ливади“ означава земята от фермата за едър рогат добитък, култивирана като постоянно или временно пасище или ливада (под временно обикновено се разбира за по-малко от четири години).

Член 3

Обхват

Настоящото решение се прилага на индивидуална основа към фермите за едър рогат добитък и подлежи на условията на членове 4, 5 и 6.

Член 4

Ежегодно даване на разрешение и ангажираност

1.   Всяка година фермерите, които искат да се възползват от дерогация, подават молба до компетентните органи.

2.   Едновременно с ежегодната молба, упомената в параграф 1, те писмено поемат ангажимента да спазят условията от членове 5 и 6.

3.   Компетентните органи следят всички молби за дерогация да преминат през административна проверка. Когато проверката от страна на националните органи на молбите, упоменати в параграф 1, покаже, че не са спазени изискванията от членове 5 и 6, кандидатът се уведомява за това, а молбата му се счита за отхвърлена.

Член 5

Прилагане на оборски и други торове

1.   Количеството оборски тор, което се прилага всяка година във ферми за едър рогат добитък, включително и от самите животни, не надхвърля количеството оборски тор, което съдържа 230 kg азот на хектар при условията, указани в параграфи от 2 до 8.

2.   Количеството оборски тор, което се прилага всяка година върху пасища и ливади, не надхвърля 230 kg азот на хектар. Количеството оборски тор, което се прилага всяка година върху друга селскостопанска земя, не надхвърля 115 kg азот на хектар.

3.   Във всяка ферма се води план за торенето, в който се описва редуването на културите и планираното използване на оборски, азотни и фосфатни химически торове. Фермите разполагат с такъв план най-късно до 31 март.

Планът за торене съдържа следното:

а)

броя на селскостопанските животни, описание на оборите и системата за съхранение, включително наличния обем за съхранение на оборски тор;

б)

изчисление на произведените във фермата азот (без загубите в оборите и от съхранение) и фосфор от оборски тор;

в)

редуването на културите, площите за пасища и ливади и за всяка култура, включително картна скица с разположението на отделните полета;

г)

предвидената потребност на културите от азот и фосфор;

д)

количеството и вида оборски тор, който се изнася или внася във фермата;

е)

прилагането на азот и фосфор от оборски тор за всяко поле;

ж)

прилагането на азот и фосфор при използване на химически и други торове за всяко поле.

Плановете се преработват най-късно до седем дни след настъпването на някакви промени в земеделските практики, за да се осигури съответствие между плановете и действителните земеделски практики.

4.   Във всяка ферма се изготвят отчети за торенето. Те се предават на компетентните органи за всяка календарна година.

5.   Всяка ферма, която се ползва от индивидуална дерогация, приема, че посочената в член 4, параграф 1 молба, планът за торене и отчетите за торенето могат да са предмет на проверка.

6.   За всяка ферма, която се ползва от индивидуална дерогация, поне веднъж на четири години се извършва анализ на съдържанието на фосфор в почвата за всяка хомогенна площ от фермата, с оглед редуването на културите и почвените характеристики. Изисква се най-малко един анализ на всеки пет хектара селскостопанска земя.

7.   Съдържанието на нитрати в почвата се измерва всяка година във всяка ферма, която се ползва от индивидуална дерогация. Всяка година се анализират най-малко по пет проби за всяка ферма.

8.   Не се разпръсква оборски тор през есента преди култивиране на тревата.

Член 6

Управление на земята

1.   48 % или повече процента от земята в стопанствата с едър рогат добитък, налична за прилагане на оборски тор, се засяват с трева.

2.   Земеделските стопани, ползващи се от индивидуална дерогация, са длъжни да изпълняват следните мерки:

а)

временните пасища и ливади се орат през пролетта;

б)

пасищата и ливадите не включват зеленчукови или други растения, които фиксират азота от въздуха. Това обаче не се прилага за зеленчуковите в пасища и ливади с по-малко от 50 % зеленчукови.

Член 7

Други мерки

1.   Настоящата дерогация се прилага без да се засягат мерките, необходими за спазване на друго законодателство на Общността, свързано с околната среда.

2.   На всеки земеделски стопанин, който се ползва от индивидуална дерогация, се предоставя техническа помощ чрез съветническа служба. Резултатите от оценката се предават на компетентните власти, отговарящи за проверка на спазването на условията, установени в членове 5 и 6.

Член 8

Мониторинг

1.   Картите, показващи процента ферми, процента селскостопански животни и процента земеделска земя, обхванати от индивидуална дерогация във всяка селскостопанска зона, се изготвят от компетентния орган и се актуализират всяка година. Тези карти се предават на Комисията всяка година, като първият път е до края на 2007 г.

2.   За да се оцени въздействието на дерогацията върху качеството на водите, се изгражда и поддържа мрежа за мониторинг за вземане на проби от повърхностните и плитките подпочвени води.

3.   Проучване и анализ на нутриентите предоставят данни за местното земеползване, редуването на културите и земеделските практики във ферми, ползващи се от индивидуални дерогации. Тези данни могат да се използват за изчисляване, с помощта на модел, на степента на просмукване на нитрати и загубите на фосфор от площи, върху които са приложени до 230 kg азот на хектар на година.

4.   Установяват се места за мониторинг, с цел предоставяне на данни за съдържанието на азот в почвената вода и съответните загуби на азот през кореновата зона в подпочвените води, както и за загубите на азот чрез повърхностния и подпочвения отток, както в условията на дерогация, така и при отсъствие на дерогация.

Член 9

Докладване

1.   Всяка година компетентният орган предава на Комисията резултатите от мониторинга, заедно със сбит доклад за развитието в качеството на водите, оценка на нитратния остатък в почвата през есента във ферми, ползващи се от дерогация и практики на оценка. Докладът предоставя информация за начина, по който е извършена оценка на изпълнението на условията на дерогацията, посредством проверки на равнище ферма и съдържа информация за фермите в несъответствие въз основа на резултатите от административните проверки и проверките на място. Първият доклад се предава до юни 2008 г. и всяка следваща година до месец юни.

2.   Така получените резултати се вземат под внимание от Комисията с оглед на евентуално ново искане за дерогация.

Член 10

Прилагане

Настоящото решение се прилага в контекста на втората програма за действие 2007—2010 г. за регион Валония „Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture“. Срокът му на действие изтича на 31 декември 2010 г.

Член 11

Адресат на настоящото решение е Кралство Белгия.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2007 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


6.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/25


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2008 година

за изменение на Решение 93/52/ЕИО по отношение на обявяването на определени административни региони на Италия за официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) и Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на определени административни региони на Италия за официално свободни от туберкулоза и бруцелоза по говедата и на определени административни региони на Полша за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата

(нотифицирано под номер C(2008) 324)

(Текст от значение за ЕИП)

(2008/97/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално приложение А, глава I, точка 4, глава II, точка 7 и приложение Г, глава I, буква Д от нея,

като взе предвид Директива 91/68/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността (2), и по-специално приложение А, глава 1, раздел II от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Решение 93/52/ЕИО на Комисията от 21 декември 1992 г. за установяване на спазването от някои държави-членки или региони на изискванията относно бруцелозата (B. melitensis) и признаването им на статут на държава-членка или на регион, официално свободни от тази болест (3) са изброени държавите-членки и регионите, които са признати като официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) в съответствие с Директива 91/68/ЕИО.

(2)

Италия представи на Комисията документация, доказваща съответствие с условията, предвидени в приложение А, глава 1, раздел II, точка 1, буква б) от Директива 91/68/ЕИО по отношение на провинциите Latina и Roma в регионите Lazio и Veneto. Тези провинции и този регион следователно следва да бъдат признати като официално свободни от бруцелоза (B. melitensis).

(3)

Директива 64/432/ЕИО предвижда, че държави-членки, части или региони от тях могат да бъдат обявявани за официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по отношение на стада говеда, при условие че са спазени някои условия, определени в посочената директива.

(4)

Списъкът на регионите на държави-членки, обявени за свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата, е установен в Решение 2003/467/ЕО на Комисията от 23 юни 2003 г. относно установяването на статут на официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата на някои държави-членки и региони на държави-членки по отношение на стадата говеда (4).

(5)

Италия е представила на Комисията документация, която доказва съответствието със съответните условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО по отношение на провинция Vercelli в регион Piemonte и провинции Pisa и Pistoia в регион Toscana, за да може тези провинции да бъдат обявени официално за свободни от туберкулоза по говедата региони.

(6)

Италия е представила също така на Комисията документация, която доказва съответствието със съответните условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО по отношение на провинция Brindisi в регион Puglia и регион Toscana, за да може тази провинция и този регион в Италия да бъдат обявени за официално свободни от бруцелоза региони.

(7)

В резултат на оценката на представената от Италия документация въпросните провинции и регион следва да бъдат обявени за региони на Италия, официално свободни от туберкулоза и бруцелоза по отношение на говедата.

(8)

Полша е представила на Комисията документация, която доказва съответствието със съответните условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО по отношение на някои powiaty, които могат да се считат за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата региони на Полша.

(9)

В резултат на оценката на документацията, представена от Полша, съответните powiaty на Полша следва да бъдат признати за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата региони на тази държава-членка.

(10)

Решения 93/52/ЕИО и 2003/467/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Решение 93/52/ЕИО се изменя в съответствие с приложение I към настоящото решение.

Член 2

Приложения I, II и III към Решение 2003/467/ЕО се изменят в съответствие с приложение II към настоящото решение.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2008 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64. Директива, последно изменена с Решение 2007/729/ЕО на Комисията (ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 26).

(2)  ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 352).

(3)  ОВ L 13, 21.1.1993 г., стр. 14. Решение, последно изменено с Решение 2007/399/ЕО (ОВ L 150, 12.6.2007 г., стр. 11).

(4)  ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 74. Решение, последно изменено с Решение 2007/559/ЕО (ОВ L 212, 14.8.2007 г., стр. 20).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение II към Решение 93/52/ЕИО вторият параграф относно Италия се заменя със следния текст:

„В Италия:

Регион Abruzzo: провинция Pescara.

Регион Friuli Venezia Giulia.

Регион Lazio: провинции Latina, Roma.

Регион Liguria: провинция Savona.

Регион Lombardia: провинции Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.

Регион Marche: провинции Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino.

Регион Molise: провинция Isernia.

Регион Piemonte: провинции Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli.

Регион Sardinia: провинции Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari.

Регион Trentino-Alto Adige: провинции Bolzano, Trento.

Регион Toscana: провинции Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

Регион Umbria: провинции Perugia, Terni.

Регион Veneto.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложения I, II и III към Решение 2003/467/ЕО се изменят, както следва:

1.

В приложение I глава 2 се заменя със следния текст:

„ГЛАВА 2

Региони от държави-членки, официално свободни от туберкулоза

В Италия:

Регион Abruzzo: провинция Pescara.

Регион Emilia-Romagna.

Регион Friuli Venezia Giulia.

Регион Lombardia: провинции Bergamo, Como, Lecco и Sondrio.

Регион Marche: провинция Ascoli Piceno.

Регион Piemonte: провинции Novara, Verbania, Vercelli.

Регион Toscana: провинции Grossetto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia, Siena.

Регион Trentino-Alto Aldige: провинции Bolzano, Trento.

Регион Veneto: провинции Belluno, Padova.“

2.

В приложение II глава 2 се заменя със следния текст:

„ГЛАВА 2

Региони на държави-членки, официално свободни от бруцелоза

В Италия:

Регион Abruzzo: провинция Pescara.

Регион Emilia-Romagna: провинции Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.

Регион Friuli Venezia Giulia.

Регион Lazio: провинция Rieti.

Регион Liguria: провинции Imperia, Savona.

Регион Lombardia: провинции Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.

Регион Marche: провинция Ascoli Piceno.

Регион Piemonte: провинции Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania, Vercelli.

Регион Puglia: провинция Brindisi.

Регион Sardinia: провинции Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari.

Регион Toscana.

Регион Trentino-Alto Aldige: провинции Bolzano, Trento.

Регион Umbria: провинции Perugia, Terni.

Регион Veneto.“

3.

В приложение III, глава 2 вторият параграф относно Полша се заменя със следното:

„В Полша:

Войводство Dolnośląskie

Powiaty

:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Войводство Lubelskie

Powiaty

:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Войводство Łódzkie

Powiaty

:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Zduńskowolski, Zgierski.

Войводство Małopolskie

Powiaty

:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Tarnowski, Tarnów, Wielicki.

Войводство Opolskie

Powiaty

:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Войводство Podkarpackie

Powiaty

:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Войводство Śląskie

Powiaty

:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Войводство Świętokrzyskie

Powiaty

:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Войводство Wielkopolskie

Powiaty

:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.“


Поправки

6.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/31


Поправка на Регламент (ЕО) № 118/97 на Съвета от 2 декември 1996 г. за изменение и актуализация на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71

( Официален вестник на Европейския съюз L 28, 30 януари 1997 г. )

(Специално издание на български език, глава 5, том 4, стр. 35)

1.

В заглавието и в текста на горепосочения регламент и съобразно граматическите правила на българския език

вместо:

„социално осигуряване“ и „схеми за социално осигуряване“

да се чете:

„социална сигурност“ и „схеми за социална сигурност“.

2.

В текста на горепосочения регламент и съобразно граматическите правила на българския език

вместо:

„субект на законодателството“

да се чете:

„подчинено на законодателството“.

3.

Страница 39, приложение А, част I, съдържание, приложения

вместо:

„Приложение II: … — специални обезщетения, получавани без вноски …“

да се чете:

„Приложение II: … — специални обезщетения, независещи от вноски …“

4.

Страница 39, приложения

вместо:

„Приложение IIа: Специални обезщетения, получавани без вноски“

да се чете:

„Приложение IIа: Специални обезщетения, независещи от вноски“

5.

Страница 46, член 9а

вместо:

„… предхождащ настъпването на осигурителния риск …“

да се чете:

„… предхождащ настъпването на осигурителния случай …“

6.

Страница 68, раздел 2, заглавие

вместо:

 

„Усложняване на професионална болест, за която е отпуснато обезщетение“

да се чете:

 

„Влошаване на професионална болест, за която е отпуснато обезщетение“

7.

Страница 68, член 60, параграф 1, уводното изречение и на три места в буква в)

вместо:

„усложняване(то)“

да се чете:

„влошаване(то)“

8.

Страница 68, член 60, параграф 1, буква а)

вместо:

„усложнява“

да се чете:

„влошава“

9.

Страница 69, член 60, параграф 2, уводното изречение, буква а) и на две места в буква б)

вместо:

„усложняване(то)“

да се чете:

„влошаване(то)“

10.

Страница 69, член 60, параграф 2, буква б)

вместо:

„усложнява“

да се чете:

„влошава“

11.

Страница 75, член 80, параграф 1

вместо:

„… състояща се от по един представител на всяка държава-членка …“

да се чете:

„… състояща се от по един представител на правителството на всяка държава-членка …“

12.

Страница 89, точка III:

вместо:

„III.   Специални обезщетения, получени без вноски по смисъла на член 4, параграф 2б, които не попадат в приложното поле на регламента“

да се чете:

„III.   Специални обезщетения, независещи от вноски по смисъла на член 4, параграф 2б, които не попадат в приложното поле на регламента“