ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 31

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
5 февруари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 99/2008 на Комисията от 4 февруари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 100/2008 на Комисията от 4 февруари 2008 година за изменение, по отношение на колекциите от образци и определени изисквания във връзка с търговията на видове от дивата фауна и флора, на Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета

3

 

*

Регламент (ЕО) № 101/2008 на Комисията от 4 февруари 2008 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагане на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността

15

 

*

Регламент (ЕО) № 102/2008 на Комисията от 4 февруари 2008 година за одобрение на неминимални промени в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания — Prosciutto di Parma (ЗНП)

29

 

*

Регламент (ЕО) № 103/2008 на Комисията от 4 февруари 2008 година за одобрение на неминимални промени в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания – Mozzarella di Bufala Campana (ЗНП)

31

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/93/ЕО

 

*

Решение № 1/2008 на Съвместния съвет ЕС—Мексико от 15 януари 2008 година за прилагане на член 9 от Решение № 2/2001 на Съвместния съвет от 27 февруари 2001 г. за установяване на рамка за договарянето на споразуменията за взаимно признаване

32

 

 

Комисия

 

 

2008/94/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 януари 2008 година за актуализиране на приложение А към Паричното споразумение между правителството на Френската република, от името на Европейската общност, и правителството на Негова светлост принца на Монако

34

 

 

2008/95/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 януари 2008 година за приемане на първи актуализиран списък на обектите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 286)

39

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

5.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 99/2008 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 февруари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 4 февруари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

134,0

JO

84,0

MA

42,6

SN

192,7

TN

115,9

TR

104,9

ZZ

112,4

0707 00 05

JO

202,1

MA

52,1

TR

107,2

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

64,9

TR

114,2

ZA

79,4

ZZ

86,2

0709 90 80

EG

191,8

ZZ

191,8

0805 10 20

EG

49,6

IL

60,3

MA

57,6

TN

52,9

TR

69,7

ZA

22,3

ZZ

52,1

0805 20 10

IL

107,2

MA

106,0

TR

101,8

ZZ

105,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

84,5

EG

57,6

IL

75,3

JM

97,0

MA

136,4

PK

46,3

TR

71,5

US

60,6

ZZ

78,7

0805 50 10

EG

95,2

IL

120,5

MA

117,2

TR

118,0

ZZ

112,7

0808 10 80

CA

103,4

CL

60,8

CN

85,4

MK

39,4

US

114,2

ZZ

80,6

0808 20 50

CL

59,3

CN

64,4

US

104,2

ZA

103,5

ZZ

82,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


5.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 100/2008 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2008 година

за изменение, по отношение на колекциите от образци и определени изисквания във връзка с търговията на видове от дивата фауна и флора, на Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (1), и по-специално член 19, параграф 1, i) и iii) и параграфи 2 и 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед прилагането на определени резолюции, приети на тринадесетата и четиринадесетата среща на Конференцията на страните по CITES, следва да се добавят допълнителни разпоредби към Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (2).

(2)

Резолюции на CITES Conf. 9.7 (Rev. CoP13) относно транзита и прехвърлянето и Conf 12.3 (Rev. CoP13) относно разрешителните и сертификатите определят специални процедури с оглед улесняването на трансграничното движение на колекциите от образци, обхванати от АТА карнети, както е определено в Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (3). С цел на икономическите оператори от Общността да бъдат осигурени сходни условия с тези на други страни по CITES по отношение на движението на такива колекции от образци, е необходимо да се определят разпоредби за тези процедури в общностното законодателство.

(3)

Резолюция на CITES Conf 12.3 (Rev. CoP13) относно разрешителните и сертификатите позволява издаването със задна дата на разрешителни за лично и домашно имущество в случаите, когато управителният орган е убеден, че е била допусната неволна грешка и не е имало опит за измама, и изисква от страните да докладват тези разрешителни в двугодишните доклади до секретариата. Следва да се предвидят съответните разпоредби, за да се позволи достатъчна гъвкавост и да се намали бюрократичната тежест по отношение на вноса на лично и домашно имущество.

(4)

Резолюция на CITES Conf 13.6 относно прилагането на член VII, параграф 2 от конвенцията по отношение на екземпляри „преди влизане в сила на конвенцията“ дава определение за екземпляри „преди влизане в сила на конвенцията“ и изяснява датите, според които се определя дали даден екземпляр може да бъде разглеждан като екземпляр „преди влизане в сила на конвенцията“. За по-голяма яснота тези разпоредби следва да бъдат прилагани в общностното законодателство.

(5)

Резолюция на CITES Conf 13.7 (Rev. CoP14) относно контрола на търговията с лично и домашно имущество съдържа списък на видовете, за които не се изискват документи за износ и внос на екземпляри, които под определено количество спадат към личното и домашното имущество. Този списък съдържа изключения за тридакни и морски кончета, както и за намалени количества хайвер, които следва да бъдат прилагани.

(6)

Резолюция на CITES Conf 12.7 (Rev. CoP14) относно опазването и търговията с есетра и веслонос определя специфични условия за страните за разрешаване на внос, износ и реекспорт на хайвер. За да се намалят измамите, тези разпоредби следва да бъдат прилагани в общностното законодателство.

(7)

На четиринадесетата среща на Конференцията на страните по CITES бе обновена стандартната библиография на номенклатурата, която трябва да се използва за обозначаване на научни наименования на видове в разрешителни и сертификати, а списъкът на животинските видове в приложенията към CITES бе реорганизиран, така че да представя разредите, семействата и видовете по азбучен ред. Следователно е необходимо тези промени да бъдат отразени в приложения VIII и X към Регламент (ЕО) № 865/2006.

(8)

Конференцията на страните по CITES прие формат на двугодишния доклад за подаването на двугодишни доклади в съответствие с член VIII, параграф 7, буква б) от конвенцията. Следователно държавите-членки следва да подават двугодишните си доклади съгласно формата на двугодишния доклад по отношение на изискваната от конвенцията информация и в съответствие с формата на допълнителния доклад по отношение на изискваната съгласно Регламент (ЕО) № 338/97 и Регламент (ЕО) № 865/2006 информация.

(9)

Полученият при прилагането на Регламент (ЕО) № 865/2006 опит показа, че разпоредбите в него, отнасящи се до сертификатите за специфични операции, трябва да бъдат изменени, за да се осигури по-голяма гъвкавост при употребата на такива сертификати и за да се позволи използването им в държави-членки, различни от издаващите сертификатите държави-членки.

(10)

Регламент (ЕО) № 865/2006 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за търговията с видове от дивата фауна и флора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 865/2006 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се изменя, както следва:

а)

Точка 1 се заменя със следния текст:

„1.

„дата на придобиване“ означава датата, на която екземплярът е взет от дивата природа, роден в плен или изкуствено размножен или, ако тази дата е неизвестна или не може да бъде доказана, всяка последваща и доказуема дата, на която той е станал нечие притежание“;

б)

Точка 7 се заменя със следния текст:

„7.

„сертификат за специфични операции“ означава сертификат, издаден в съответствие с член 48, валиден единствено за една или повече специфични операции“;

в)

Добавят се следните точки 9 и 10:

„9.

„колекция от образци“ означава колекция от законно придобити мъртви екземпляри, части или продукти от тях, които се превозват извън границите с цел тяхното представяне;

10.

„екземпляр преди влизане в сила на конвенцията“ означава екземпляр, придобит преди първото включване на съответния вид в приложенията към конвенцията“.

2.

В член 2 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Формулярите за разрешителни за внос, износ, сертификати за реекспорт, сертификати за лично притежание, сертификати за колекция от образци, както и заявленията за горепосочените документи следва да отговарят, с изключение на полето, определено за национално ползване, на образеца, установен в приложение I“.

3.

В член 4 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Формулярите се попълват с печатни букви.

Въпреки това заявленията за разрешителни за внос и износ, за сертификати за реекспорт, за сертификатите, посочени в член 5, параграф 2, буква б), параграфи 3 и 4, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97, за сертификатите за лична собственост, колекции от образци и пътуващи изложби, както и нотификациите за внос, формуляри за листа за продължение на сертификатите и етикетите могат да бъдат попълнени и на ръка, стига да са попълнени четливо, с химикал и с главни букви“.

4.

Създава се следният член 5а:

„Член 5а

Специфично съдържание на разрешителните, сертификатите и заявленията за растителни екземпляри

В случай на растителни екземпляри, които престават да отговарят на условията за освобождаване от разпоредбите на конвенцията или от тези на Регламент (ЕО) № 338/97 в съответствие с „Бележки относно тълкуването на приложения А, B, C и D“ в приложението към него, съгласно който те са били законно изнасяни и внасяни, държавата, която трябва да се посочи в клетка 15 от формулярите в приложения I и III, клетка 4 от формулярите в приложение II и клетка 10 от формулярите в приложение V към настоящия регламент, може да бъде държавата, в която екземплярите са престанали да отговарят на условията за освобождаване.

В тези случаи клетката за вписване на „специални условия“ в разрешителното или сертификата следва да съдържа текста „Законно внесено по силата на изключение от разпоредбите на CITES“ и да уточнява за кое изключение се отнася“.

5.

В член 7 се добавя следният параграф 4:

„4.   Разрешителни и сертификати, издадени от трети държави с код за произход „О“ се приемат само ако обхващат екземпляри, които отговарят на определението за екземпляри „преди влизане в сила на конвенцията“, посочено в член 1, параграф 10, и включват датата на придобиване на екземпляра или декларация, че екземплярът е придобит преди определена дата“.

6.

Член 9 се заменя със следния текст:

„Член 9

Пратки с екземпляри

Без да се засягат разпоредбите на членове 31, 38 и 44б, за всяка пратка от екземпляри, изпратени заедно като част от обща пратка, се издава отделно разрешително за внос, нотификация за внос, разрешително за износ или сертификат за реекспорт“.

7.

Член 10 се изменя, както следва:

а)

Заглавието се заменя със следния текст:

„Член 10

Валидност на разрешителни за внос и износ, сертификати за реекспорт, сертификати за пътуващи изложби, сертификати за лична собственост и сертификати за колекция от образци“;

б)

в параграф 1 се добавят следните алинеи:

„По отношение на хайвера от есетрови риби (Acipenseriformes spp.) от общи рибни запаси, подлежащи на квота за износ, обхваната от разрешително за износ, разрешителните за внос, посочени в първа алинея, не са валидни след последния ден на квотната година, през която хайверът е бил събран и обработен, или последния ден от дванадесетмесечния период, посочен в първа алинея, който от двата настъпи по-рано.

По отношение на хайвера от есетрови риби (Acipenseriformes spp.), обхванат от сертификата за реекспорт, разрешителните за внос, посочени в първа алинея, не са валидни след последния ден от осемнадесетмесечния период след датата на издаване на съответното първоначално разрешително за износ или последния ден от дванадесетмесечния период, посочен в първа алинея, който от двата настъпи по-рано“;

в)

в параграф 2 се добавят следните алинеи:

„По отношение на хайвера от есетрови риби (Acipenseriformes spp.) от общи рибни запаси, подлежащи на квота за износ, разрешителните за износ, посочени в първа алинея, не са валидни след последния ден на квотната година, през която хайверът е бил събран и обработен, или последния ден на шестмесечния период, посочен в първа алинея, който от двата настъпи по-рано.

По отношение на хайвера от есетрови риби (Acipenseriformes spp.) сертификатите за реекспорт, посочени в първа алинея, не са валидни след последния ден от осемнадесетмесечния период след датата на издаване на съответното първоначално разрешително за износ или последния ден от шестмесечния период, посочен в първа алинея, който от двата настъпи по-рано“;

г)

Създава се следният параграф 2а:

„2а.   За целите на параграф 1, втора алинея и параграф 2, втора алинея, квотната година е тази, определена от Конференцията на страните по конвенцията“;

д)

Създава се следният параграф 3а:

„3а.   Валидността на сертификатите за колекция от образци, издадени в съответствие с член 44а, не следва да превишава 6 месеца. Датата на изтичане на валидността на сертификата за колекция от образци не е по-късна от тази на придружаващия го АТА карнет“;

е)

Параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   След изтичането на тези периоди сертификатите и разрешителните, посочени в параграфи 1, 2, 3 и 3а, се считат за невалидни“;

ж)

Параграф 6 се заменя със следния текст:

„6.   Собственикът трябва незабавно да върне на органите, издали документа, оригинала и всички копия от разрешителните за внос и износ, сертификатите за реекспорт, сертификатите за пътуващи изложби, сертификатите за лична собственост или сертификатите за колекция от образци, които са изтекли, неизползвани или невалидни“.

8.

Член 11 се изменя, както следва:

а)

В параграф 2 се добавя следната буква д):

„д)

когато специалните условия, посочени в клетка 20, вече не се изпълняват“;

б)

В параграф 3 се добавя следната алинея:

„Когато сертификатът за специфични операции е издаден за целите на няколко операции, той е валиден единствено на територията на държавата-членка, която го е издала. Когато сертификатите за специфични операции трябва да бъдат използвани в държава-членка, различна от издалата ги, те се издават единствено за една операция и тяхната валидност се ограничава до тази операция. В клетка 20 се посочва дали сертификатът е за една или повече операции, както и държавата(ите)-членка(и), на чиято територия е валиден“;

в)

Втора алинея от параграф 4 се заменя със следния нов параграф 5:

„5.   Документите, които вече не са валидни съгласно настоящия член, се връщат без необосновано забавяне на издаващите управителни органи, които, когато е уместно, могат да издадат сертификат, отразяващ настъпилите промени в съответствие с член 51“.

9.

Член 15 се изменя, както следва:

а)

В параграф 2 се добавя следната алинея:

„По отношение на образци, внесени или (ре)експортирани като лично и домашно имущество, за които се прилагат разпоредбите на глава XIV, и по отношение на лично притежавани живи животни, които са законно придобити и отглеждани за лични нестопански цели, дерогацията, посочена в параграф 1, се прилага и в случаите, когато компетентният управителен орган на държавата-членка, след консултация със съответния изпълнителен орган, е убеден, че има доказателства за допусната неволна грешка и не е имало опит за измама, както и че вносът/износът/реекспортът на съответните екземпляри е в съответствие с Регламент (ЕО) № 338/97, конвенцията и друго свързано законодателство на трета държава“;

б)

Създава се следният параграф 3а:

„3а   За екземпляри, за които е издадено разрешително за внос съгласно параграф 2, втора алинея, стопанските дейности, предвидени в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97, са забранени за 6 месеца, считано от датата на издаване на разрешителното, и през този период не се разрешават никакви изключения за екземпляри от видовете, включени в приложение А, както е предвидено в член 8, параграф 3 от посочения регламент.

В случай на разрешителни за внос, издадени в съответствие с параграф 2, втора алинея, за екземпляри от видовете, изброени в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97 и за екземпляри от видовете, изброени в приложение А и посочени в член 4, параграф 5, буква б) от същия регламент, в клетка 23 се включва текстът „чрез дерогация от член 8, параграф 3 или 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 стопанските дейности са забранени за най-малко 6 месеца, считано от датата на издаване на настоящото разрешително, както е посочено в член 8, параграф 1 от същия регламент“.“

10.

Създава се следният член 20а:

„Член 20а

Отхвърляне на заявления за издаване на разрешителни за внос

Държавите-членки отхвърлят заявления за разрешителни за внос за хайвер и месо от есетрови риби (Acipenseriformes spp.), произхождащи от общи запаси, освен в случай че са определени квоти за износ за видовете в съответствие с приетата от Конференцията на страните по конвенцията процедура“.

11.

Създава се следният член 26а:

„Член 26а

Отхвърляне на заявления за издаване на разрешителни за износ

Държавите-членки отхвърлят заявления за разрешителни за износ за хайвер и месо от есетрови риби (Acipenseriformes spp.), произхождащи от общи запаси, освен в случай че са определени квоти за износ за видовете в съответствие с приетата от Конференцията на страните по конвенцията процедура“.

12.

В член 31 точка 3 се заменя със следния текст:

„3.

Сертификат съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, с единствена цел екземплярите да бъдат изложени на публично място с търговска цел“.

13.

В член 36 вторият параграф се заменя със следния текст:

„Новият документ трябва да има същия номер, ако е възможно и същата дата на валидност като оригиналния документ, като клетка 20 съдържа един от следните текстове:

„Настоящият сертификат е вярно копие на оригинала.“ или „Настоящият сертификат отменя и заменя оригинал с номер хххх, издаден на хх.хх.хххх г.““

14.

В член 44 вторият параграф се заменя със следния текст:

„Новият документ трябва да има същия номер, ако е възможно и същата дата на валидност като оригиналния документ, като клетка 23 съдържа един от следните текстове:

„Настоящият сертификат е вярно копие на оригинала.“ или „Настоящият сертификат отменя и заменя оригинал с номер хххх, издаден на хх.хх.хххх г.““

15.

След член 44 се създава следната глава VIIIa:

„ГЛАВА VIIIа

СЕРТИФИКАТИ ЗА КОЛЕКЦИЯ ОТ ОБРАЗЦИ

Член 44а

Издаване

Държавите-членки могат да издават сертификати за колекция от образци за колекции от образци, при условие че колекцията е обхваната от валиден АТА карнет и включва екземпляри, части или продукти от видове, изброени в приложения А, Б или В към Регламент (ЕО) № 338/97.

За целите на първи параграф екземплярите, частите или продуктите от видовете, изброени в приложение А, трябва да съответстват на глава XIII от настоящия регламент.

Член 44б

Използване

При условие че колекцията от образци, обхваната от сертификат за колекция от образци, е придружена от валиден АТА карнет, сертификатът, издаден в съответствие с член 44а, може да се използва, както следва:

1.

като разрешително за внос в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97;

2.

като разрешително за износ или сертификат за реекспорт в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97, когато страната по местоназначение признава и разрешава използването на АТА карнети;

3.

като сертификат в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, с единствена цел екземплярите да бъдат изложени на публично място с търговска цел.

Член 44в

Органи, издаващи сертификата

1.   Когато колекцията от образци произхожда от Европейската общност, органът, издаващ сертификата за колекция от образци, е управителният орган на държавата-членка, от която произхожда колекцията за образци.

2.   Когато колекцията от образци произхожда от трета държава, органът, издаващ сертификата за колекция от образци, е управителният орган на първата по местоназначение държава-членка и издаването на сертификата се основава на представянето на еквивалентен документ, издаден от третата държава.

Член 44г

Изисквания

1.   Колекцията от образци, обхваната от сертификат за колекция от образци, трябва да бъде внесена обратно в Общността преди датата на изтичане на валидността на сертификата.

2.   Екземплярите, обхванати от сертификат за колекция от образци, не могат да бъдат продавани или прехвърляни по какъвто и да било начин, докато са извън територията на държавата, издала сертификата.

3.   Сертификатът за колекция от образци не може да бъде прехвърлян. Ако екземплярите, обхванати от сертификат за колекция от образци, бъдат откраднати, унищожени или загубени, издалият сертификата управителен орган и управителният орган на държавата, където това се е случило, следва да бъдат уведомени незабавно.

4.   Сертификатът за колекция от образци посочва, че документът се отнася за „други: колекция от образци“ и съдържа номера на придружаващия го АТА карнет в клетка 23.

Следният текст се включва в клетка 23 или в подходящо приложение към сертификата:

„За колекция от образци, придружена от АТА карнет № xxx

Настоящият сертификат обхваща колекция от образци и не е валиден, ако не е придружен от валиден АТА карнет. Настоящият сертификат не може да бъде прехвърлян. Екземплярите, обхванати от настоящия сертификат, не могат да бъдат продавани или прехвърляни по какъвто и да било начин докато са извън територията на държавата, издала документа. Настоящият сертификат може да бъде използван за (ре)експорт от [посочете държавата на (ре)експорт] през [посочете държавите, които ще бъдат посетени], с цел представяне на екземплярите и вноса им обратно в [посочете държавата на (ре)експорт]“.

5.   В случаите, когато сертификатът за колекция от образци е издаден в съответствие с член 44в, параграф 2, параграфи 1 и 4 от настоящия член не се прилагат. В такива случаи сертификатът трябва да съдържа следния текст в клетка 23:

„Настоящият сертификат е валиден само ако е придружен от оригинален документ CITES, издаден от трета държава в съответствие с определените от Конференцията на страните по конвенцията разпоредби“.

Член 44д

Формуляри

1.   При подаване на заявление за издаване на сертификат за колекция от образци се попълват, където е приложимо, клетки 1, 3, 4 и 7—23 от формуляра на заявлението и клетки 1, 3, 4 и 7—22 от оригинала и всички копия. Съдържанието на клетки 1 и 3 трябва да бъде идентично. Списъкът на държавите, които ще бъдат посетени, трябва да се посочи в клетка 23.

Въпреки това държавите-членки могат да предвидят, че трябва да се попълни единствено формулярът за заявлението.

2.   Надлежно попълненият формуляр се внася при управителния орган на държавата-членка, в която се намират екземплярите, или в случаите, описани в член 44в, параграф 2 — при управителния орган на държавата-членка на първоначално местоназначение, заедно със съответната информация и документация, която органът счита за необходима, за да определи дали да бъде издаден сертификат.

Липсата на информация в заявлението трябва да бъде оправдана.

3.   Когато е подадено заявление за сертификат, отнасящо се до екземпляри, за които такова заявление е било вече отхвърлено, заявителят информира за това управителния орган.

Член 44е

Документи, които собственикът трябва да представи на митническите органи

1.   В случай на издаден съгласно член 44в, параграф 1 сертификат за колекция от образци за целите на проверката собственикът или негов оправомощен представител представя оригинала (формуляр 1) и копие от него и когато е приложимо, копието на собственика (формуляр 2) и копието за издаващия управителен орган (формуляр 3), както и оригинала на валиден АТА карнет, на съответните митнически органи съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

След обработка на АТА карнета съгласно митническите правила, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 2454/93, и при необходимост, след нанасяне на номера на придружаващия АТА карнет в оригинала и копието на сертификата за колекция от образци митническите органи връщат оригиналните документи на собственика или на неговия упълномощен представител, заверяват копието на сертификата за колекция от образци и изпращат завереното копие на съответния управителен орган съгласно член 45.

Въпреки това при първоначалния износ от Общността, след като попълнят клетка 27, митническите органи връщат оригиналния сертификат за колекция от образци (формуляр 1) и копието за собственика (формуляр 2) на собственика или на неговия оправомощен представител и изпращат копието за издаващия управителен орган (формуляр 3) съгласно член 45.

2.   В случай на сертификат за колекция от образци, издаден съгласно член 44в, параграф 2, се прилага параграф 1 от настоящия член, като собственикът или неговият оправомощен представител трябва да представи за целите на проверката и оригиналния сертификат, издаден от третата държава.

Член 44ж

Подмяна

Сертификат за колекция от образци, който е бил загубен, откраднат или унищожен, може да бъде подменен само от издалия го орган.

Новият документ трябва да има същия номер, ако е възможно и същата дата на валидност като оригиналния документ, като клетка 23 съдържа един от следните текстове:

„Настоящият сертификат е вярно копие на оригинала.“ или „Настоящият сертификат отменя и заменя оригинал с номер хххх, издаден на хх.хх.хххх г.““

16.

В член 57 параграф 5 се заменя със следния текст:

„5.   Чрез дерогация от параграфи 3 и 4 при въвеждането или повторното въвеждане в Общността на следните артикули, описани в приложение Б към Регламент (ЕО) № 338/97, не се изисква представянето на разрешително за внос или документ за (ре)експорт:

а)

хайвер от есетрови риби (Acipenseriformes spp.), в рамките на 125 грама на човек, в контейнери, които са маркирани индивидуално в съответствие с член 66, параграф 6;

б)

„Рейнстик“ от стебла от кактуси Cactaceae spp., до 3 на човек;

в)

обработени мъртви екземпляри от Crocodylia spp., с изключение на месо и ловни трофеи, до 4 на човек;

г)

раковини от Strombus gigas, до 3 на човек;

д)

морски кончета Hippocampus spp., до четири мъртви екземпляра на човек;

е)

черупки от Tridacnidae spp., до три екземпляра на човек, които общо не надвишават три килограма, като под екземпляр се разбира една цяла черупка или две съответни половини“.

17.

В член 58 параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Чрез дерогация от параграфи 2 и 3 при износа или реекспорта на артикулите, описани в член 57, параграф 5, букви от а) до е), не се изисква представянето на документ за (ре)експорт“.

18.

В член 66 параграфи 6 и 7 се заменят със следния текст:

„6.   Екземплярите, описани в членове 64 и 65, се маркират съгласно метода, одобрен или препоръчан от Конференцията на страните по конвенцията за съответните видове, и по-специално контейнерите с хайвер, описани в член 57, параграф 5, буква а), член 64, параграф 1, буква ж) и параграф 2 и член 65, параграф 3, се маркират индивидуално с етикети за еднократна употреба, прикрепени към всеки основен контейнер. В случай че етикетът за еднократна употреба не запечатва основния контейнер, хайверът се опакова по такъв начин, че да дава нагледно доказателство за всяко отваряне на контейнера.

7.   Само лицензирани от управителните органи предприятия за преработка и опаковане могат да преработват, опаковат или преопаковат хайвер за износ, реекспорт или търговия в рамките на Общността.

От лицензираните предприятия за преработка и опаковане и преопаковане трябва да се изисква да поддържат съответен архив на количествата внесен, изнесен, реекспортиран, произведен на място или складиран хайвер. Този архив трябва да е на разположение за проверка от управителните органи на съответната държава-членка.

На всяко предприятие за преработка или опаковане или преопаковане се дава индивидуален регистрационен код от управителните органи.

Списъкът на предприятията, лицензирани в съответствие с настоящия параграф, както и измененията в него, се съобщава(т) на секретариата на конвенцията и на Комисията.

За целите на настоящия параграф предприятията за преработка включват дейности за производство на хайвер в аквакултури“.

19.

Член 69 се изменя, както следва:

а)

В параграф 5 се добавя следната буква е):

„е)

случаите, когато разрешителните за износ и сертификатите за реекспорт са издадени със задна дата в съответствие с член 15 от регламента“;

б)

Добавя се следният параграф 6:

„6.   Посочената в параграф 5 информация се подава в електронен вид в съответствие с формата на двугодишния доклад, издаден от секретариата на конвенцията и изменен от Комисията, преди 15 юни всяка втора година, като отговаря на двугодишния период, завършил на 31 декември от предходната година“.

20.

В член 71 заглавието се заменя със следния текст:

„Член 71

Отхвърляне на заявления за разрешителни за внос вследствие налагането на ограничения“.

21.

Приложение VIII се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент.

22.

Приложение X се заменя с текста на приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1332/2005 на Комисията (ОВ L 215, 19.8.2005 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Стандартна библиография за номенклатурата, която трябва да се ползва съгласно член 5, параграф 4 за научните наименования на видовете в разрешителните и сертификатите

ФАУНА

(a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [for all mammals — with the exception of the recognition of the following names for wild forms of species (in preference to names for domestic forms): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion and with the exception of the species mentioned below]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. [за Loxodonta africana и Ovis vignei]

(b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [for order- and family-level names for birds]

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES website) [for all bird species - except for the taxa mentioned below]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. [за Psittacus intermedia и Trichoglossus haematodus]

(c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma FURCIFER group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. [за Calumma vatosoa и Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [за Tupinambis]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [за Calumma glawi]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. [за Varanidae]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee (CITES website Document NC2006 Doc. 8). [за Cordylus]

BURTON, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [за Cyclura lewisi]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [за Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. [за Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [за Eunectes beniensis]

Fritz, U. & Havaš, P. 2006. CITES Checklist of Chelonians of the World. (CITES website) [for Testudines for species and family names – with the exception of the retention of the following names Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos — Die Gattung Phelsuma: 1-229 — Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [for the genus Phelsuma]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. [за Morelia clastolepis, Morelia nauta и Morelia tracyae, and elevation to species level of Morelia kinghorni]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381. [за Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [за Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [за Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. [за Tropidophis hendersoni]

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [за Iguanidae]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. [за Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. [за Furcifer nicosiai]

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [за Python breitensteini и Python brongersmai]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [за Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo и Furcifer — except for the recognition of Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis as valid species]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [за Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [за Tupinambis palustris]

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357. [за Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC. [за Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae и Viperidae — except for the retention of the genera Acrantophis, Sanzinia, Calabaria и Lichanura and the recognition of Epicrates maurus as a valid species]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763-770. [за Phelsuma malamakibo]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [for delimitation of families within the Sauria]

Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. [за Phelsuma hielscheri]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. [за Naja mandalayensis]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [за Chamaeleo balebicornutus и Chamaeleo conirostratus]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [for Testudines order names, Crocodylia и Rhynchocephalia]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [for the genus Uromastyx]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. [за Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix и Naja sumatrana]

(d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. [за Dendrobates uakarii]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 3.0 as of 7 April 2006 (CITES website) [за Amphibia]

(e)   Elasmobranchii, Actinopterygii и Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [за всички риби]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243-246. [за Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. [за Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he Australian Museum 55: 113-116. [за Hippocampus]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284-291. [за Hippocampus]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Second edition available on CD-ROM). [за Hippocampus]

(f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [for scorpions of the genus Pandinus]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Version 6.5 as of April 7 2006 (CITES website) [за Theraphosidae]

(g)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [for birdwing butterflies of the genera Ornithoptera, Trogonoptera и Troides]

ФЛОРА

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (препечатано издание с корекции, 1998 г.) [за родовите имена на всички растения, включени в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97, ако не са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на страните].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [за синоними на родовете, които не са включени в The Plant-Book, ако не са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на страните, както е посочено в оставащите параграфи по-долу].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: Р. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) и неговите обновени издания, приети от Комитета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Cycadaceae, Stangeriaceae и Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) и обновените му издания, приети от Комитета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Cyclamen (Primulaceae) & Galanthus & Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) и обновените му издания, приети от Комитета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) и обновените му издания, приети от Съвета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Dionaea, Nepenthes & Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) и обновеното му издание Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland. (CITES website), прието от Комитета по номенклатурата като ръководство при цитиране на наименованията от видовете Aloe & Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001 г.) и обновените му издания, приети от Комитета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Taxus.

CITES Orchid Checklist (съставен от Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) и обновените му издания, приети от Комитета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione и Sophronitis (Том 1, 1995 г.); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (Том 2, 1997 г.); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Том 3, 2001 г.); & Aerides, Coelogyne, Comparettia & Masdevallia (Том 4, 2006 г.).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), второ издание (S. Carter and U. Eggli, 2003, публикувано от the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) и обновени издания, приети от Комитета по номенклатура, когато става въпрос за наименования на видове от Euphorbiaceae.

Dicksonia species of the Americas (2003, съставено от Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) и обновени издания, приети от Комитета по номенклатура, когато става въпрос за наименования на видове от Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa и обновени издания, приети от Комитета по номенклатура, когато става въпрос за наименования на видове от Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): - Medicinal Plant Conservation 12: #-#." (CITES website) и обновени издания, приети от Комитета по номенклатурата като ръководство при цитиране на наименованията от видовете Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Адрес на авторите: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (CITES website) и обновени издания, приети от Комитета по номенклатурата като ръководство при цитиране на наименованията от видовете Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005 г., 2007 г. и обновените му издания), публикувано от UNEP — WCMC, може да се ползва за неофициален преглед на научните наименования, които са одобрени от Конференцията на страните за животинските видове, описани в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97, както и като неофициално резюме на информацията, съдържаща се в стандартните библиографии, приети като номенклатура на CITES.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ Х

ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 62, ПАРАГРАФ 1

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis“


5.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 101/2008 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2008 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагане на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 г. за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 1408/71 за прилагане на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (1), и по-специално член 122 от него,

като има предвид, че:

(1)

Някои държави-членки или техните компетентни органи са поискали изменения в приложенията към Регламент (ЕИО) № 574/72.

(2)

Предложените изменения произтичат от решения, взети от съответните държави-членки или техните компетентни органи, за определяне на органи, които отговарят за осигуряване изпълнението на законодателството за социална сигурност в съответствие с правото на Общността.

(3)

Схемите, които трябва да бъдат взети предвид при изчисляване на средните годишни разходи за обезщетения в натура в съответствие с разпоредбите на членове 94 и 95 от Регламент (ЕИО) № 574/72, са изброени в приложение 9 към посочения регламент.

(4)

Получено е единодушното становище на Административната комисия за социална сигурност на работниците мигранти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения 1—7 и приложения 9 и 10 към Регламент (ЕИО) № 574/72 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2008 година.

За Комисията

Vladimír ŠPIDLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 74, 27.3.1972 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 311/2007 на Комисията (ОВ L 82, 23.3.2007 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения 1—7 и приложения 9 и 10 към Регламент (ЕИО) № 574/72 се изменят, както следва:

1.

Приложение 1 се изменя, както следва: Раздел „Т. АВСТРИЯ“ се заменя със следния текст:

„Т.   АВСТРИЯ

1.

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (федерален министър на социалните грижи и защитата на потребителите), Виена

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (федерален министър на икономиката и на труда), Виена

3.

Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (федерален министър на здравеопазването, семейството и младежта), Виена

4.

Специалните схеми за социална сигурност за държавните служители: Bundeskanzler (федерален канцлер), Виена или съответното правителство на провинция“

2.

Приложение 2 се изменя, както следва:

а)

В раздел „С. НИДЕРЛАНДИЯ“ точка 5 се заменя със следния текст:

„5.

Семейни обезщетения

Общ закон за обезщетения за деца (Algemene Kinderbijslagwet):

а)

когато лицето, което има право на обезщетения, пребивава в Нидерландия:

местната служба на институцията за социално осигуряване (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank), в чиято област то пребивава;

б)

когато лицето, което има право на обезщетения, пребивава извън Нидерландия, но неговият работодател пребивава или е установен в Нидерландия:

местната служба на институцията за социално осигуряване (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank), в чиято област пребивава или е установен работодателят;

в)

други случаи:

Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100,1180 BH Amstelveen

Закон за грижата за децата (Wet Kinderopvang):

Данъчна служба/Служба по обезщетенията (Belastingsdienst/Toeslagen)“;

б)

Раздел „У. ПОЛША“ се изменя, както следва:

i)

Точка 2, букви а), б), в) и г) се заменят със следния текст:

„а)

за лица, които последно са били заети или самостоятелно заети, с изключение на самостоятелно заети земеделски производители, и за професионални войници и офицери, които са завършили периоди на служба, различни от посочените в буква в), i), буква в), ii), буква г), i), буква г), ii), буква д), i) и буква д), ii):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Łódź — за лица, които са завършили:

а)

осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Испания, Португалия, Италия, Гърция, Кипър или Малта;

б)

осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Испания, Португалия, Италия, Гърция, Кипър или Малта.

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Nowy Sącz — за лица, които са завършили:

а)

осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Австрия, Чешката република, Унгария, Словакия, Словения или Швейцария;

б)

осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Австрия, Чешката република, Унгария, Словакия, Словения или Швейцария.

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Opole — за лица, които са завършили:

а)

осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Германия;

б)

осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Германия.

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Szczecin — за лица, които са завършили:

а)

осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Дания, Финландия, Швеция, Литва, Латвия или Естония;

б)

осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Дания, Финландия, Швеция, Литва, Латвия или Естония.

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (клон I във Варшава — Централно бюро за международни споразумения) — за лица, които са завършили:

а)

осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Белгия, България, Франция, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Румъния или Обединеното кралство;

б)

осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Белгия, България, Франция, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Румъния или Обединеното кралство;

б)

за лица, които са били последно самостоятелно заети земеделски производители и които нямат завършени периоди на служба, посочени в буква в), i), буква в), ii), буква г), i), буква г), ii), буква д), i), буква д), ii):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Селскостопански фонд за социално осигуряване — KRUS) — регионален клон във Warszawie — за лица, които са завършили:

а)

осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Австрия, Дания, Финландия или Швеция;

б)

осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Австрия, Дания, Финландия или Швеция.

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Селскостопански фонд за социално осигуряване — KRUS) — регионален клон в Tomaszów Mazowiecki — за лица, които са завършили:

а)

осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Испания, Италия или Португалия;

б)

осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Испания, Италия или Португалия.

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Селскостопански фонд за социално осигуряване — KRUS) — регионален клон в Częstochowa — за лица, които са завършили:

а)

осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Франция, Белгия, Люксембург, Нидерландия или Швейцария;

б)

осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди във Франция, Белгия, Люксембург, Нидерландия или Швейцария.

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Селскостопански фонд за социално осигуряване — KRUS) — регионален клон в Nowy Sącz — за лица, които са завършили:

а)

осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Словения, Словакия, България или Румъния;

б)

осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Словения, Словакия, България или Румъния.

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Селскостопански фонд за социално осигуряване — KRUS) — регионален клон в Poznań — за лица, които са завършили:

а)

осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Обединеното кралство, Ирландия, Гърция, Малта или Кипър;

б)

осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Обединеното кралство, Ирландия, Гърция, Малта или Кипър.

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Селскостопански фонд за социално осигуряване — KRUS) — регионален клон в Ostrów Wielkopolski — за лица, които са завършили:

а)

осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Германия;

б)

осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Германия;

в)

за професионални войници, служители на Военната служба за контраразузнаване и служители на Военната разузнавателна служба:

i)

в случай на пенсия за инвалидност, ако последният период е бил период на военна служба, като служители на Военната служба за контраразузнаване и служители на Военната разузнавателна служба;

ii)

в случай на пенсия за старост, ако периодът на служба, посочен в букви в)—д), се равнява общо най-малко на 10 години за уволнени от служба преди 1 януари 1983 г. или 15 години за уволнени от служба след 31 декември 1982 г.;

iii)

в случай на пенсия на преживяло лице, ако е изпълнено условието, посочено в буква в), i) или буква в), ii):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Военно пенсионно бюро във Варшава);

г)

за полицейски служители, служители от Службата за защита на държавата, служители на Агенцията за вътрешна сигурност, служители на Агенцията за чуждестранно разузнаване (службите за обществена сигурност), служители на Централното антикорупционно бюро, служители на Гранична охрана, служители на Бюрото за сигурност на правителството и служители на Националната противопожарна служба:

i)

в случай на пенсия за инвалидност, ако последният период е бил период на служба в едно от посочените формирования;

ii)

в случай на пенсия за старост, ако периодът на служба, посочен в букви в)—д), е най-малко: 10 години за уволнени от служба преди 1 април 1983 г. или 15 години за уволнени от служба след 31 март 1983 г.;

iii)

в случай на пенсия на преживяло лице, ако е изпълнено условието в буква г), i) или буква г), ii):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Пенсионно бюро на Министерството на вътрешните работи и администрацията във Варшава);“

ii)

Точка 3, буква б), ii) се заменя със следния текст:

„ii)

увреждане или смърт на член на семейството, който печели основните доходи:

за лица, които са били заети или самостоятелно заети (с изключение на самостоятелно заети земеделски производители) към момента на настъпване на риска, и за дипломираните незаети лица на обучение или на стаж към момента на настъпване на риска:

отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в точка 2, буква а),

за лица, които са били самостоятелно заети земеделски производители към момента на настъпване на риска:

отделите на Селскостопанския фонд за социално осигуряване (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), посочени в точка 2, буква б),

за професионални войници и офицери, посочени в точка 2, буква в), ако рискът настъпи по време на периода на военна служба или на служба в едно от формированията, посочени в точка 2, буква в):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Военно пенсионно бюро във Варшава),

за служителите, посочени в точка 2, буква г), ако рискът настъпи по време на периода на служба в едно от формированията, посочени в точка 2, буква г):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Пенсионно бюро на Министерството на вътрешните работи и администрацията във Варшава),

за служители на охраната на затворите, ако рискът настъпи по време на такава служба:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Пенсионно бюро на Службата за затворите във Варшава),

за съдии и прокурори: специализираните звена на Министерството на правосъдието.“

iii)

Точка 4, буква ж) се заменя със следния текст:

„ж)

за пенсионери:

които имат право на обезщетения от системата за социално осигуряване на заети и самостоятелно заети лица, с изключение на самостоятелно заети земеделски производители:

отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в точка 2, буква а),

които имат право на обезщетения от системата за социално осигуряване на земеделски производители:

отделите на Селскостопанския фонд за социално осигуряване (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), посочени в точка 2, буква б),

които имат право на обезщетения от системата за пенсионна защита на професионални войници или от системата за предоставяне на пенсии на служителите, посочени в точка 2, буква в):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Военно пенсионно бюро във Варшава),

които имат право на обезщетения от системата за пенсионна защита на служителите, посочени в точка 2, буква г):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Пенсионно бюро на Министерството на вътрешните работи и администрацията във Варшава),

които имат право на обезщетения от системата за пенсионна защита на служителите от охраната на затворите:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Пенсионно бюро на Службата за затворите във Варшава),

които са бивши съдии и прокурори:

специализираните звена на Министерството на правосъдието.“

3.

Приложение 3 се изменя, както следва:

а)

В раздел „С. НИДЕРЛАНДИЯ“ точка 5 се заменя със следния текст:

„5.   Семейни обезщетения

а)

Общ закон за обезщетения за деца (Algemene Kinderbijslagwet):

Местната служба на институцията за социално осигуряване (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank), в чиято област пребивава членът на семейството;

б)

Закон за грижата за децата (Wet Kinderopvang):

Данъчна служба/Служба по обезщетенията (Belastingsdienst/Toeslagen)“;

б)

Раздел „У. ПОЛША“ се изменя, както следва:

i)

Точка 2 се заменя със следния текст:

„2.   Инвалидност, старост и смърт (пенсии)

а)

за лица, които последно са били заети или самостоятелно заети, с изключение на самостоятелно заети земеделски производители, и за професионални войници и офицери, които са завършили периоди на служба, различни от тези, посочени в букви в), г) и д):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Łódź — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Испания, Португалия, Италия, Гърция, Кипър или Малта;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Nowy Sącz — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Австрия, Чешката република, Унгария, Словакия, Словения или Швейцария;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Opole — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Германия;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Szczecin — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Дания, Финландия, Швеция, Литва, Латвия или Естония;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I клон във Варшава — Централно бюро за международните споразумения) — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Белгия, България, Франция, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Румъния или Обединеното кралство;

б)

за лица, които са били последно самостоятелно заети земеделски производители и които не са професионални войници или служители, посочени в букви в), г) и д):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Земеделски социалноосигурителен фонд — KRUS) — регионален клон във Варшава — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Австрия, Дания, Финландия или Швеция;

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Земеделски социалноосигурителен фонд — KRUS) — регионален клон в Tomaszów Mazowiecki — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Испания, Италия или Португалия;

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Земеделски социалноосигурителен фонд — KRUS) — регионален клон в Częstochowa — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди във Франция, Белгия, Люксембург, Нидерландия или Швейцария;

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Земеделски социалноосигурителен фонд — KRUS) — регионален клон в Nowy Sącz — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Словения, Словакия, България или Румъния;

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Земеделски социалноосигурителен фонд — KRUS) — регионален клон в Poznań — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Обединеното кралство, Ирландия, Гърция, Малта или Кипър;

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Земеделски социалноосигурителен фонд — KRUS) — регионален клон в Ostrów Wielkopolski — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Германия;

в)

за професионални войници, служители от Военната служба за контраразузнаване и служители от Военната разузнавателна служба, в случай на периоди на служба в Полша и осигурителни периоди в чужбина:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Военно пенсионно бюро във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква в);

г)

за полицейски служители, служители на Службата за защита на държавата, служители на Агенцията за вътрешна сигурност, служители на Агенцията за чуждестранно разузнаване (службите за обществена сигурност), служители на Централното антикорупционно бюро, служители на Гранична охрана, служители на Бюрото за сигурност на правителството и служители на Националната противопожарна служба, в случай на периоди на служба в Полша и осигурителни периоди в чужбина:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Пенсионно бюро на Министерството на вътрешните работи и администрацията във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква г);

д)

за служители на охраната на затворите в случай на периоди на служба в Полша и осигурителни периоди в чужбина:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Пенсионно бюро на Службата за затворите във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква д);

е)

за съдии и прокурори:

специализираните звена на Министерството на правосъдието;

ж)

за лица, които са завършили осигурителни периоди изключително в чужбина:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Łódź — за лица, които са завършили осигурителни периоди в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Испания, Португалия, Италия, Гърция, Кипър или Малта;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Nowy Sącz — за лица, които са завършили осигурителни периоди в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Австрия, Чешката република, Унгария, Словакия или Словения;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Opole — за лица, които са завършили осигурителни периоди в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Германия;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Szczecin — за лица, които са завършили осигурителни периоди в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Дания, Финландия, Швеция, Литва, Латвия или Естония;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I клон във Варшава — Централно бюро за международните споразумения) — за лица, които са завършили осигурителни периоди в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Белгия, България, Франция, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Румъния или Обединеното кралство.“

ii)

Точка 3, буква б) се заменя със следния текст:

„б)

парични обезщетения:

i)

в случай на болест:

териториалните служби на Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) с териториална компетентност по местоживеенето или местопребиваването,

регионалните клонове на Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Земеделски социалноосигурителен фонд — KRUS) с териториална компетентност по местоживеенето или местопребиваването;

ii)

увреждане или смърт на член на семейството, който печели основните доходи:

за лица, които са били последно заети или самостоятелно заети лица (с изключение на самостоятелно заети земеделски производители):

отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в точка 2, буква а),

за лица, които са били последно самостоятелно заети земеделски производители:

отделите на Земеделския социалноосигурителен фонд (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), посочени в точка 2, буква б),

за професионални войници и офицери, посочени в точка 2, буква в), в случай на периоди на военна служба в Полша, ако последният период е бил периодът на военна служба или на служба в едно от формированията, посочени в точка 2, буква в), и на осигурителни периоди в чужбина:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Военн пенсионно бюро във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 3, буква в), ii), трето тире:

за офицери, посочени в точка 2, буква г), в случай на периоди на военна служба в Полша, ако последният период е бил период на служба в едно от формированията, посочени в точка 2, буква г), и на осигурителни периоди в чужбина:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Пенсионно бюро на Министерството на вътрешните работи и администрацията във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 3, буква б), ii), четвърто тире,

за служители на охраната на затворите, в случай на периоди на служба в Полша, ако последният период е бил период в споменатата служба, и на осигурителни периоди в чужбина:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Пенсионно бюро на Службата за затворите във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 3, буква б), ii), пето тире,

за съдии и прокурори:

специализираните звена на Министерството на правосъдието,

за лица, които са завършили осигурителни периоди изключително в чужбина:

отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в точка 2, буква ж).“

iii)

Точка 4, буква ж) се заменя със следния текст:

„ж)

за пенсионери:

които имат право на обезщетения от системата за социално осигуряване на заети и самостоятелно заети лица, с изключение на самостоятелно заети земеделски производители:

отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в точка 2, буква а),

които имат право на обезщетения от системата за социално осигуряване на земеделски производители:

отделите на Земеделския социалноосигурителен фонд (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), посочени в точка 2, буква б),

които имат право на обезщетения от системата за пенсионна защита на професионални войници или от системата за предоставяне на пенсии на служителите, посочени в точка 2, буква в):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Военно пенсионно бюро във Варшава),

които имат право на обезщетения от системата за пенсионна защита на офицерите, посочени в точка 2, буква г):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Пенсионно бюро на Министерството на вътрешните работи и администрацията във Варшава),

които имат право на обезщетения от системата за пенсионна защита на служителите от охраната на затворите:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Пенсионно бюро на Службата за затворите във Варшава),

които имат право на обезщетения от системата за пенсионна защита на съдии и прокурори:

специализираните звена в рамките на Министерството на правосъдието,

за лица, които получават изключително чуждестранни пенсии:

отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в точка 2, буква ж).“

4.

Приложение 4 се изменя, както следва:

В раздел „Т. АВСТРИЯ“ точка 3 се заменя със следния текст:

„3.

Семейни обезщетения

а)

Семейни обезщетения, с изключение на обезщетение за гледане на дете (Kinderbetreungsgeld):

Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Федерално министерство на здравеопазването, семейството и младежта), Виена;

б)

обезщетение за гледане на дете (Kinderbetreuungsgeld):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Здравноосигурителен фонд на Долна Австрия) — компетентен център за обезщетение за гледане на дете.“

5.

Приложение 5 се изменя, както следва:

а)

Раздел „13. БЕЛГИЯ—ЛЮКСЕМБУРГ“ се заменя със следния текст:

„13.   БЕЛГИЯ—ЛЮКСЕМБУРГ

а)

б)

в)

Споразумение от 28 януари 1961 г. за възстановяване на вноските за социална сигурност;

г)

д)

Споразумение от 16 април 1976 г. за премахване на изискването за възстановяване на разходите за административни проверки и медицински прегледи, прието съгласно член 105, параграф 2 от регламента за прилагане;

е)

…“

б)

Раздел „48. БЪЛГАРИЯ—СЛОВАКИЯ“ се заменя със следния текст:

„48.   БЪЛГАРИЯ—СЛОВАКИЯ

Няма.“

в)

Раздел „89. ДАНИЯ—НИДЕРЛАНДИЯ“ се заменя със следния текст:

„89.   ДАНИЯ—НИДЕРЛАНДИЯ

а)

Споразумение от 12 декември 2006 г. за възстановяване на разходите за обезщетения в натура съгласно регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72;

б)

Размяната на писма от 30 март и 25 април 1979 г. относно член 70, параграф 3 от регламента и член 105, параграф 2 от регламента за прилагане (премахване на изискването за възстановяване на разходите за обезщетения, изплатени съгласно член 69 от регламента, и на разходите за административни проверки и медицински прегледи).“

г)

Раздел „113 ГЕРМАНИЯ—ПОЛША“ се заменя със следния текст:

„113.   ГЕРМАНИЯ—ПОЛША

а)

Споразумение от 11 януари 1977 г. за прилагане на Конвенцията от 9 октомври 1975 г. относно пенсиите за старост и обезщетенията вследствие на трудови злополуки;

б)

в)

Член 26 от Споразумението от 24 октомври 1996 г. за премахване на уреждането на разходите за медицински прегледи, наблюдения и разходите за пътуване на лекарите и на лицата, осигурени с цел получаване на парични обезщетения в случай на болест и майчинство.“

6.

Приложение 6 се изменя, както следва:

а)

Раздел „Б. БЪЛГАРИЯ“ се заменя със следния текст:

„Б.   БЪЛГАРИЯ

1.

Взаимоотношения с Белгия, Чешката република, Дания, Естония, Гърция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство: пряко плащане.

2.

Взаимоотношения с Германия: плащане чрез органите за връзка.“

б)

Раздел „У. ПОЛША“ се заменя със следния текст:

„У.   ПОЛША

Пряко плащане.“

7.

Приложение 7 се изменя, както следва:

Раздел „Б. БЪЛГАРИЯ“ се заменя със следния текст:

„Б.   БЪЛГАРИЯ

Българска народна банка, гр. София“

8.

Приложение 9 се изменя, както следва:

Раздел „Б. БЪЛГАРИЯ“ се заменя със следния текст:

„Б.   БЪЛГАРИЯ

Средният годишен размер на обезщетенията в натура се изчислява, като се вземат предвид обезщетенията в натура, предоставени в съответствие със Закона за здравното осигуряване, Закона за здравеопазването и Закона за интегриране на хората с увреждания.“

9.

Приложение 10 се изменя, както следва:

а)

Раздел „Б. БЪЛГАРИЯ“ се заменя със следния текст:

„Б.   БЪЛГАРИЯ

1.

За целите на прилагането на член 14в, член 14г, параграф 3 и член 17 от регламента:

Национална агенция за приходите, гр. София.

2.

За целите на прилагането на член 6, параграф 1 от регламента за прилагане:

Национална агенция за приходите, гр. София.

3.

За целите на прилагането на:

а)

член 8 и член 38, параграф 1 от регламента за прилагане:

Министерство на здравеопазването, гр. София,

Национална здравноосигурителна каса, гр. София,

Национален осигурителен институт, гр. София;

б)

член 10б, член 11, параграф 1, член 11а, параграф 1, член 12а, член 13, параграф 3, член 14, параграфи 1, 2 и 3 и член 109 от регламента за прилагане:

Национална агенция за приходите, гр. София.

4.

За целите на прилагане на член 70, параграф 1, член 80, параграф 2, член 81, член 82, параграф 2 и член 110 от регламента за прилагане:

Национален осигурителен институт, гр. София.

5.

За целите на прилагане на член 86, параграф 2 от регламента за прилагане:

Агенция за социално подпомагане, гр. София.

6.

За целите на прилагане на член 102, параграф 2 и член 113, параграф 2 от регламента за прилагане:

Министерство на здравеопазването, гр. София,

Национална здравноосигурителна каса, гр. София.“

б)

В раздел „Д. ГЕРМАНИЯ“ точка 2 се заменя със следния текст:

„2.

За целите на прилагане на:

член 14, параграф 1, буква а), член 14б, параграф 1 от регламента и в случай на споразумения съгласно член 17 от регламента, във връзка с член 11 от регламента за прилагане,

член 14а, параграф 1, буква а) и член 14б, параграф 2 от регламента и в случай на споразумения съгласно член 17 от регламента, във връзка с член 11а от регламента за прилагане,

член 14, параграф 2, член 14, параграф 3, член 14а, параграфи 2—4 и член 14в, буква а) от регламента и в случай на споразумения съгласно член 17 от регламента, във връзка с член 12а от регламента за прилагане:

i)

здравноосигурени лица:

институцията, към която са здравноосигурени, както и митническите органи по отношение на проверките;

ii)

лица, които не са здравноосигурени и не са осигурени в професионална пенсионна схема:

компетентната пенсионноосигурителна институция, както и митническите органи по отношение на проверките;

iii)

лица, които не са здравноосигурени, но са осигурени в професионална пенсионна схема:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Консорциум на професионалните пенсионни фондове), Köln, както и митническите органи по отношение на проверките.“

в)

В раздел „Т. АВСТРИЯ“ точка 1 се заменя със следния текст:

„1.

За целите на прилагане на член 14, параграф 1, буква б), член 14а, параграф 1, буква б) и член 17 от регламента:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (федерален министър на социалните грижи и защитата на потребителите) съвместно с Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (федерален министър на здравеопазването, семейството и младежта) съвместно със съответната публична администрация по отношение на специалните схеми за държавни служители и съвместно със съответния пенсионен фонд по отношение на пенсионните схеми на сдруженията на свободните професии (Kammern der Freien Berufe).“

г)

Раздел „У. ПОЛША“ се изменя, както следва:

i)

Точка 5 се заменя със следния текст:

„5.

За целите на прилагане на член 38, параграф 1 от регламента за прилагане:

а)

за лица, които последно са били заети или самостоятелно заети, с изключение на самостоятелно заети земеделски производители, и за професионални войници и офицери, които са завършили периоди на служба, различни от посочените в приложение 2, точка 2, буква в), i), буква в), ii), буква г), i), буква г), ii), буква д), i), буква д), ii):

отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в приложение 3, точка 2, буква а);

б)

за лица, които последно са били самостоятелно заети земеделски производители и които не са завършили периоди на служба, посочени в приложение 2, точка 2, буква в), i), буква в), ii), буква г), i), буква г), ii), буква д), i), буква д), ii):

отделите на Земеделския социалноосигурителен фонд (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), посочени в приложение 3, точка 2, буква б);

в)

за професионални войници, служители на Военната служба за контраразузнаване и служители на Военната разузнавателна служба:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Военно пенсионно бюро във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква в);

г)

за полицейски служители, служители на Службата за защита на държавата, служители на Агенцията за вътрешна сигурност, служители на Агенцията за чуждестранно разузнаване (службите за обществена сигурност), служители на Централното антикорупционно бюро, служители на Гранична охрана, служители на Бюрото за сигурност на правителството и служители на Националната противопожарна служба:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Пенсионно бюро на Министерството на вътрешните работи и администрацията във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква г);

д)

за служители на охраната на затворите:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Пенсионно бюро на Службата за затворите във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква д);

е)

за съдии и прокурори:

специализираните звена на Министерството на правосъдието;

ж)

за лица, които са завършили осигурителни периоди изключително в чужбина:

отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в приложение 3, точка 2, буква ж).“

ii)

Точка 6 се заменя със следния текст:

„6.

За целите на прилагане на член 70, параграф 1 от регламента за прилагане:

Дългосрочни обезщетения:

i)

за лица, които последно са били заети или самостоятелно заети, с изключение на самостоятелно заети земеделски производители, и за професионални войници и офицери, които са завършили периоди на служба, различни от посочените в приложение 2, точка 2, буква в), i), буква в), ii), буква г), i), буква г), ii), буква д), i), буква д), ii):

отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в приложение 3, точка 2, буква а);

ii)

за лица, които последно са били самостоятелно заети земеделски производители и които не са завършили периоди на служба, посочени в приложение 2, точка 2, буква в), i), буква в), ii), буква г), i), буква г), ii), буква д), i), буква д), ii):

отделите на Земеделския социалноосигурителен фонд (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), посочени в приложение 3, точка 2, буква б);

iii)

за професионални войници, служители на Военната служба за контраразузнаване и служители на Военната разузнавателна служба:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Военно пенсионно бюро във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква в);

iv)

служителите, посочени в точка 5, буква г):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Пенсионно бюро на Министерството на вътрешните работи и администрацията във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква г);

v)

за служители на охраната на затворите:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Пенсионно бюро на Службата за затворите във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква д);

vi)

за съдии и прокурори:

специализираните звена на Министерството на правосъдието;

vii)

за лица, които са завършили осигурителни периоди изключително в чужбина:

отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в приложение 3, точка 2, буква ж).“

iii)

Точка 10 се заменя със следния текст:

„10.

За целите на прилагане на член 91, параграф 2 от регламента за прилагане:

а)

за целите на прилагане на член 77 от регламента:

Регионалният център по социална политика с компетентност по местоживеене или местопребиваване на лицето с право на обезщетение;

б)

за целите на прилагане на член 78 от регламента:

i)

за лица, които последно са били заети или самостоятелно заети, с изключение на самостоятелно заети земеделски производители, и за професионални войници и офицери, които са завършили периоди на служба, различни от посочените в приложение 2, точка 2, буква в), i), буква в), ii), буква г), i), буква г), ii), буква д), i), буква д), ii):

отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в приложение 3, точка 2, буква а);

ii)

за лица, които последно са били самостоятелно заети земеделски производители и които не са завършили периоди на служба, посочени в приложение 2, точка 2, буква в), i), буква в), ii), буква г), i), буква г), ii), буква д), i), буква д), ii):

отделите на Земеделския социалноосигурителен фонд (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), посочени в приложение 3, точка 2, буква б);

iii)

за професионални войници, служители на Военната служба за контраразузнаване и служители на Военната разузнавателна служба:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Военно пенсионно бюро във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква в);

iv)

за служители, посочени в точка 5, буква г):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Пенсионно бюро на Министерството на вътрешните работи и администрацията във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква г);

v)

за служители на охраната на затворите:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Пенсионно бюро на Службата за затворите във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква д);

vi)

за бивши съдии и прокурори:

специализираните звена на Министерството на правосъдието.“


5.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/29


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 102/2008 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2008 година

за одобрение на неминимални промени в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания — Prosciutto di Parma (ЗНП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея и във връзка с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 Комисията разгледа заявката на Италия за одобряване на промени в спецификацията на защитеното наименование за произход Prosciutto di Parma, регистрирано съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

Предвид това, че по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 510/2006 въпросните промени не са минимални, Комисията публикува заявката за промени в съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от този регламент в Официален вестник на Европейския съюз  (3). Комисията не получи нито едно възражение съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 и следователно промените трябва да бъдат одобрени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Промените в спецификацията, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, относно наименованието, посочено в приложението към настоящия регламент, са одобрени.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 704/2005 (ОВ L 118, 5.5.2005 г., стр. 14).

(3)  ОВ C 86, 20.4.2007 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.2.

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ИТАЛИЯ

Prosciutto di Parma (ЗНП)


5.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 103/2008 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2008 година

за одобрение на неминимални промени в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания – Mozzarella di Bufala Campana (ЗНП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея и във връзка с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 Комисията разгледа заявката на Италия за одобряване на промени в спецификацията на защитеното наименование за произход Mozzarella di Bufala Campana, регистрирано съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

Предвид това, че по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 510/2006 въпросните промени не са минимални, Комисията публикува заявката за промени в съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от този регламент в Официален вестник на Европейския съюз  (3). Комисията не получи нито едно възражение съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 и следователно промените трябва да бъдат одобрени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Промените в спецификацията, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, относно наименованието, посочено в приложението към настоящия регламент, са одобрени.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 704/2005 (ОВ L 118, 5.5.2005 г., стр. 14).

(3)  ОВ C 90, 25.4.2007 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.3.

Сирена

ИТАЛИЯ

Mozzarella di Bufala Campana (ЗНП)


II Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

5.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/32


РЕШЕНИЕ № 1/2008 НА СЪВМЕСТНИЯ СЪВЕТ ЕС—МЕКСИКО

от 15 януари 2008 година

за прилагане на член 9 от Решение № 2/2001 на Съвместния съвет от 27 февруари 2001 г. за установяване на рамка за договарянето на споразуменията за взаимно признаване

(2008/93/ЕО)

СЪВМЕСТНИЯТ СЪВЕТ,

като взе предвид Решение № 2/2001 на Съвместния съвет ЕС—Мексико, и по-специално член 9 от него, както и Споразумението за икономическо партньорство, политическо координиране и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените мексикански щати, от друга страна (наричано по-долу „общото споразумение“), и по-специално член 47 от него,

като има предвид, че:

(1)

По правило Съвместният съвет следва да предприеме необходимите стъпки за договарянето на споразуменията за взаимно признаване не по-късно от три години след влизането в сила на Решение № 2/2001.

(2)

Договарянето на споразуменията за взаимно признаване би могло да бъде подкрепено и улеснено от препоръките, дадени от професионалните организации на страните. Страните следва да направят оценка за съгласуваността на тези препоръки с общото споразумение и с решенията, приети от Съвместния съвет, създаден с посоченото споразумение. В резултат на тази оценка компетентните органи на страните могат да започнат преговори.

(3)

Оценката на препоръките на професионалните организации следва да се извърши от Съвместния комитет в съответствие с разпоредбите на член 48, параграф 2 от общото споразумение,

РЕШИ:

Член 1

1.   Страните насърчават съответните представителни професионални организации в съответните области да отправят до Съвместния комитет препоръки относно взаимното признаване на целите на цялостното или частичното изпълнение от доставчици на услуги на прилаганите от всяка страна критерии за одобряването, лицензирането, дейността и сертифицирането на доставчиците на услуги и по-специално, на професионални услуги.

2.   При получаването на препоръка съгласно параграф 1 Съвместният комитет разглежда препоръката, с цел да определи дали е съгласувана с общото споразумение и с решенията на Съвместния съвет, създаден с посоченото споразумение.

3.   Когато в съответствие с процедурата, установена в параграф 2, препоръката, посочена в параграф 1, не бъде счетена за съвместима с общото споразумение и решенията на Съвместния съвет и компетентните органи считат, че има достатъчно съответствие между приложимите правила на страните, страните, с цел да приложат тази препоръка, договарят чрез тези компетентни органи споразумение за взаимно признаване на изискванията, квалификациите, лицензите и други правила.

4.   Споразуменията, посочени в параграф 3, се сключват по време, уговорено от двете страни, посредством решение на Съвместния съвет, което може да обхваща, inter alia, следните области:

а)

еквивалентност на квалификациите, включително образование, опит и изпити;

б)

еквивалентност на нормите за поведение и етика;

в)

професионално развитие и продължаващо обучение, за да се поддържа еквивалентността;

г)

познания на местно равнище, покриващи въпроси като местното законодателство, правила, език, география или климат;

д)

еквивалентност на изискванията за защита на потребителите, като например застраховка „Професионална отговорност“;

е)

специално третиране по отношение на краткосрочното временно лицензиране.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на първия ден от втория месец, следващ месеца, през който е прието от Съвместния съвет.

Съставено в Брюксел на 15 януари 2008 година.

За Съвместния съвет

Председател

P. ESPINOSA CANTELLANO


Комисия

5.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/34


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 януари 2008 година

за актуализиране на приложение А към Паричното споразумение между правителството на Френската република, от името на Европейската общност, и правителството на Негова светлост принца на Монако

(2008/94/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Паричното споразумение от 24 декември 2001 г. между правителството на Френската република, от името на Европейската общност, и правителството на Негова светлост принца на Монако (1), и по-специално член 11, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 11, параграф 2 от Паричното споразумение между правителството на Френската република, от името на Европейската общност, и правителството на Негова светлост принца на Монако (наричано по-долу „Паричното споразумение“) изисква Княжество Монако да прилага мерките, приети от Франция за въвеждането на някои актове на Общността относно дейността и разумния надзор над кредитните институции и предотвратяването на системния риск за системите за сетълмент на плащанията и ценните книжа. Тези актове са изброени в приложение А към споразумението. Посоченото приложение бе последно изменено с Решение 2006/558/ЕО на Комисията (2). Множество актове от приложение А са били изменени и актовете за изменение следва да бъдат включени в това приложение. Приети са и много нови актове на Общността, които попадат в обхвата на член 11, параграф 2 от Паричното споразумение и също следва да бъдат включени в приложение А.

(2)

Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества, Директива 83/349/ЕИО на Съвета относно консолидираните счетоводни отчети, Директива 86/635/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции и Директива 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия (3) се отнася за дейността и надзора на кредитните институции и изменя Директива 86/635/ЕИО на Съвета (4), която вече е включена в приложение А. Следователно тя попада в обхвата на член 11, параграф 2 от Паричното споразумение и следва също да бъде включена в приложение А.

(3)

Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. а относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции (преработена) (5) се отнася за дейността и надзора на кредитните институции. Ето защо тя попада в обхвата на член 11, параграф 2 от Паричното споразумение и също следва да бъде включена в приложение А. Освен това Директива 2006/49/ЕО отменя Директива 93/6/ЕИО на Съвета (6), изменена, inter alia, с Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) и Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8), които следва да бъдат заличени от приложение А.

(4)

Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 г. относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа (9) бе отменена с Директива 2004/39/ЕО, изменена с Директива 2006/31/ЕО (10), и следва да бъде заличена от приложение А.

(5)

Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 г. за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги (11) се отнася за дейността и надзора на кредитните институции и изменя Директива 94/19/ЕО (12) и Директива 2002/87/ЕО (13), които вече са включени в приложение А. Ето защо тя попада в обхвата на член 11, параграф 2 от Паричното споразумение и следва също да бъде включена в приложение А.

(6)

Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (14) се отнася за дейността и надзора на кредитните институции. Ето защо тя попада в обхвата на член 11, параграф 2 от Паричното споразумение и следва да бъде включена в приложение А, с изключение на дялове III и IV. Директива 2006/48/ЕО отменя Директива 2000/12/ЕО (15), изменена, inter alia, с Директива 2000/28/ЕО (16), Директива 2002/87/ЕО и Директива 2004/39/ЕО, които следва да бъдат заличени от приложение А. Освен това, тъй като Директива 2006/48/ЕО изменя Директива 2002/87/ЕО, която е посочена в приложение А, тя също следва да бъде включена като изменяща последната.

(7)

Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници, отчитането на сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване, както и за определените понятия за целите на посочената директива (17) и Директива 2006/73/ЕО на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (18) се отнасят за дейността и надзора на кредитните институции и допълват Директива 2004/39/ЕО, изменена с Директива 2006/31/ЕО, която вече е включена в приложение А. Ето защо те попадат в обхвата на член 11, параграф 2 от Паричното споразумение и следва също да бъдат включени в приложение А.

(8)

Директива 2000/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно предприемането, упражняването и надзора над дейността на институциите за електронни пари (19) се отнася за дейността и надзора на кредитните институции. Ето защо тя попада в обхвата на член 11, параграф 2 от Паричното споразумение и също следва да бъде включена в приложение А.

(9)

Поради изложените съображения приложение А към Паричното споразумение следва да бъде съответно изменено. С цел яснота приложение А следва изцяло да бъде заменено.

(10)

На заседанието си на 13 септември 2007 г. Комисията информира съвместния комитет за необходимостта от адаптиране на приложение А към Паричното споразумение. Съвместният комитет взе под внимание позицията на Комисията,

РЕШИ:

Член единствен

Приложение А към Паричното споразумение между правителството на Френската република, от името на Европейската общност, и правителството на Негова светлост принца на Монако се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Съставено в Брюксел на 25 януари 2008 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 142, 31.5.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 219, 10.8.2006 г., стр. 23.

(3)  ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201.

(6)  ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 27.

(10)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 60.

(11)  ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9.

(12)  ОВ L 135, 31.5.1994 г., стр. 5.

(13)  ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 126, 26.5.2000 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 275, 27.10.2000 г., стр. 37.

(17)  ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 1.

(18)  ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 26.

(19)  ОВ L 275, 27.10.2000 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   86/635/ЕИО

Директива на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции: за разпоредбите, отнасящи се до кредитните институции.

(ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1)

Изменена с:

 

2001/65/ЕО

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. за допълнение и изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО и 86/635/ЕИО относно правилата за оценка на годишните счетоводни и консолидираните отчети на някои видове дружества, както и на банките и на някои други финансови институции

(ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28)

 

2003/51/ЕО

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2003 г. за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и други финансови институции и застрахователни предприятия

(ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16)

 

2006/46/ЕО

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества, Директива 83/349/ЕИО на Съвета относно консолидираните счетоводни отчети, Директива 86/635/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции и Директива 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия

(ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 1)

2.   89/117/ЕИО

Директива на Съвета от 13 февруари 1989 г. относно задълженията на клоновете на кредитни институции и на финансови институции, установени в държава-членка, чиито главни управления се намират извън тази държава-членка, относно публикуването на годишни счетоводни документи

(ОВ L 44, 16.2.1989 г., стр. 40)

3.   2006/49/ЕО

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции (преработена)

(ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201)

4.   94/19/ЕО

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно схемите за гарантиране на депозити

(ОВ L 135, 31.5.1994 г., стр. 5)

Изменена с:

 

2005/1/ЕО

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 г. за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги

(ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9)

5.   98/26/ЕО

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа

(ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45)

6.   2006/48/ЕО

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена): с изключение на дялове III и IV

(ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1)

7.   2001/24/ЕО

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

(ОВ L 125, 5.5.2001 г., стр. 15)

8.   2002/47/ЕО

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения

(ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43)

9.   2002/87/ЕО

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и Директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1)

Изменена с:

 

2005/1/ЕО

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 г. за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги

(ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9)

 

2006/48/ЕО

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена)

(ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1)

10.   2004/39/ЕО

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета: относно разпоредби, отнасящи се до кредитните институции и с изключение на членове 15 и 31—33 и на дял III

(ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1)

Изменена с:

 

2006/31/ЕО

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. за изменение на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансовите инструменти по отношение на някои срокове

(ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 60)

и допълнена с:

 

Регламент (ЕО) № 1287/2006

Регламент на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници, отчитането на сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване, както и за определените понятия за целите на посочената директива

(ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 1)

 

2006/73/ЕО

Директива на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива

(ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 26)

11.   2000/46/ЕО

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно предприемането, упражняването и надзора над дейността на институциите за електронни пари

(ОВ L 275, 27.10.2000 г., стр. 39)


5.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/39


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 януари 2008 година

за приемане на първи актуализиран списък на обектите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета

(нотифицирано под номер C(2008) 286)

(2008/95/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (1), и по-специално член 4, параграф 2, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Макаронезийският биогеографски регион, посочен в член 1, буква в), iii) от Директива 92/43/ЕИО, обхваща Азорските острови и архипелага Мадейра (Португалия) и Канарските острови (Испания), намиращи се в Атлантическия океан, в съответствие с биогеографската карта, одобрена на 25 април 2005 г. от комитета, създаден по силата на член 20 от посочената директива, наричан по-долу „комитетът по местообитанията“.

(2)

Необходимо е в контекста на започналия през 1995 г. процес да бъде отбелязан допълнителен напредък по отношение на реалното изграждане на мрежата „Натура 2000“, която представлява съществен елемент от опазването на биологичното разнообразие в Общността.

(3)

С Решение 2002/11/ЕО на Комисията (2) беше приет първоначален списък на обектите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион съгласно Директива 92/43/ЕИО. Въз основа на член 4, параграф 4 и член 6, параграф 1 от Директива 92/43/ЕИО заинтересованата държава-членка определя обектите, включени в списъка на обектите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион, за специални зони за съхранение във възможно най-кратък срок и в рамките на шест години, като установява приоритети по отношение на съхранението, както и необходимите мерки за съхранение.

(4)

В контекста на динамично приспособяване на мрежата „Натура 2000“ списъците на обектите от значение за Общността се преразглеждат. Следователно е необходима актуализация на горепосочения първоначален списък.

(5)

От една страна актуализацията на първоначалния списък на обектите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион е необходима, за да се включат допълнителните обекти, предложени от държавите-членки от 2000 г. насам за обекти от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион по смисъла на член 1 от Директива 92/43/ЕИО. Задълженията, произтичащи от член 4, параграф 4 и член 6, параграф 1 от Директива 92/43/ЕИО са приложими във възможно най-кратък срок и в рамките на шест години от приемането на първия актуализиран списък на обектите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион.

(6)

От друга страна, актуализацията на първоначалния списък на обектите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион е необходима, за да бъде отразена всяка промяна в информацията, свързана с обектите, представена от държавите-членки след приемането на списъка на Общността. В този смисъл първият актуализиран списък на обектите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион представлява консолидирана версия на първоначалния списък на обектите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион. Необходимо е обаче да се подчертае, че задълженията, произтичащи от член 4, параграф 4 и член 6, параграф 1 от Директива 92/43/ЕИО, се прилагат във възможно най-кратък срок и в рамките на шест години от приемането на първоначалния списък на обектите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион.

(7)

По отношение на Макаронезийския биогеографски регион списъците с обекти, предложени за обекти от значение за Общността по смисъла на член 1 от Директива 92/43/ЕИО, са представени на Комисията в периода между ноември 1997 г. и септември 2006 г. в съответствие с член 4, параграф 1 от директивата, от Португалия и Испания.

(8)

Заедно със списъците с предложените обекти е предоставена и информация за всеки един от обектите в съответствие с формуляра, установен с Решение 97/266/ЕО на Комисията от 18 декември 1996 г. относно формуляра за предоставяне на информация за предложените в рамките на „Натура 2000“ обекти (3).

(9)

Тази информация включва последната и окончателна карта на обекта, представена от въпросната държава-членка, наименованието на обекта, неговото местоположение и площ, както и данните, получени в резултат от прилагането на критериите, посочени в приложение III към Директива 92/43/ЕИО.

(10)

Въз основа на проектосписъка, изготвен от Комисията със съгласието на всяка от заинтересованите държави-членки, който определя също така обектите с приоритетни типове естествени местообитания или с приоритетни видове, следва да се приеме първи актуализиран списък на обектите, избрани за обекти от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион.

(11)

Познанието за наличието и разпределението на типовете естествени местообитания и видовете се развива постоянно в резултат на наблюдението, предвидено в член 11 от Директива 92/43/ЕИО. Следователно оценката и изборът на обекти на общностно равнище са направени въз основа на най-добрата налична към настоящия момент информация.

(12)

Някои държави-членки обаче не са предложили достатъчно обекти, за да изпълнят изискванията на Директива 92/43/ЕИО по отношение на някои типове местообитания и някои видове. Следователно за тези видове и типове местообитания мрежата не може да се смята за завършена. Като се има предвид обаче времето, необходимо за получаване на информацията и за постигане на споразумение с държавите-членки, Комисията смята, че следва да приеме първи актуализиран списък на обектите, който ще трябва да бъде преразгледан в съответствие с разпоредбите на член 4 от Директива 92/43/ЕИО.

(13)

Тъй като познанията за наличието и разпределението на типовете естествени местообитания от приложение I и видовете от приложение II към Директива 92/43/ЕИО, които се срещат както в морските териториални води, така и в морските води под национална юрисдикция отвъд териториалните води, продължават да са непълни, не трябва да се прави заключение, че за тях мрежата е завършена или незавършена. Списъкът, ако е необходимо, трябва да се преразгледа в съответствие с разпоредбите на член 4 от Директива 92/43/ЕИО.

(14)

За постигане на по-голяма яснота и прозрачност Решение 2002/11/ЕО следва да се замени.

(15)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета по местообитанията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Първият актуализиран списък на обектите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион в съответствие с член 4, параграф 2, трета алинея от Директива 92/43/ЕИО е установен в приложението към настоящото решение.

Член 2

Решение 2002/11/ЕО се отменя.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 25 януари 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. Директива, последно изменена с Директива 2006/105/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 368).

(2)  ОВ L 5, 9.1.2002 г., стр. 16.

(3)  ОВ L 107, 24.4.1997 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Първи актуализиран списък на обектите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион

Всеки обект от значение за Общността (ОЗО) се идентифицира чрез данните, представени във формуляра „Натура 2000“, включващи и съответната карта. Те са предоставени от компетентните национални органи в съответствие с член 4, параграф 1, втора алинея.

Таблицата по-долу включва следните данни:

A

:

код на ОЗО от девет знака, първите два от които представляват кода по ISO на съответната държава-членка;

Б

:

наименование на ОЗО;

В

:

*= наличие в рамките на ОЗО на най-малко един приоритетен тип естествено местообитание и/или на един приоритетен вид по смисъла на член 1 от Директива 92/43/ЕИО;

Г

:

площ на ОЗО в хектари или дължина в километри;

Д

:

географски координати на ОЗО (географска ширина и географска дължина).

Всички данни, посочени в списъка на Общността по-долу, се основават на сведенията, предложени, предоставени и потвърдени от Испания и Португалия.

A

Б

В

Г

Д

Код по ОЗО

Наименование на ОЗО

*

Площ на ОЗО

(ha)

Дължина на ОЗО

(km)

Географски координати на ОЗО

 

 

 

 

 

Географска дължина

Географска ширина

ES0000041

Ojeda, Inagua y Pajonales

*

3 527,6

 

W 15 41

N 27 56

ES0000043

Caldera de Taburiente

*

4 354,7

 

W 17 52

N 28 43

ES0000044

Garajonay

*

3 785,4

 

W 17 15

N 28 7

ES0000096

Pozo Negro

*

9 096

 

W 13 58

N 28 16

ES0000102

Garoé

*

1 124

 

W 17 56

N 27 47

ES0000108

Los Órganos

*

149,7

 

W 17 16

N 28 13

ES0000111

Tamadaba

*

7 448,7

 

W 15 43

N 28 1

ES0000112

Juncalillo del Sur

 

186,3

 

W 15 28

N 27 47

ES0000113

Macizo de Tauro

*

1 244,1

 

W 15 41

N 27 54

ES0000141

Parque Nacional de Timanfaya

 

5 180,7

 

W 13 46

N 29 0

ES7010002

Barranco Oscuro

*

33,4

 

W 15 35

N 28 3

ES7010003

El Brezal

*

109,1

 

W 15 36

N 28 6

ES7010004

Azuaje

*

456,3

 

W 15 34

N 28 5

ES7010005

Los Tilos de Moya

*

89

 

W 15 35

N 28 5

ES7010006

Los Marteles

*

2 803,7

 

W 15 32

N 27 57

ES7010007

Las Dunas de Maspalomas

*

360

 

W 15 35

N 27 44

ES7010008

Güigüí

*

2 897,7

 

W 15 48

N 27 57

ES7010010

Pilancones

*

5 781,6

 

W 15 38

N 27 51

ES7010011

Amagro

*

487,6

 

W 15 40

N 28 7

ES7010012

Bandama

 

592,9

 

W 15 26

N 28 1

ES7010014

Cueva de Lobos

*

7 027,5

 

W 14 15

N 28 18

ES7010016

Área marina de La Isleta

*

8 562

 

W 15 27

N 28 10

ES7010017

Franja marina de Mogán

*

29 993

 

W 15 33

N 27 45

ES7010018

Riscos de Tirajana

*

749,6

 

W 15 34

N 27 57

ES7010019

Roque de Nublo

*

446,4

 

W 15 36

N 27 57

ES7010020

Sebadales de La Graciosa

 

1 192

 

W 13 30

N 29 13

ES7010021

Sebadales de Guasimeta

 

1 276

 

W 13 35

N 28 55

ES7010022

Sebadales de Corralejo

*

1 946,6

 

W 13 49

N 28 42

ES7010023

Malpaís de la Arena

 

849,8

 

W 13 55

N 28 38

ES7010024

Vega de Río Palmas

*

365,7

 

W 14 3

N 28 24

ES7010025

Fataga

*

2 725,9

 

W 15 34

N 27 54

ES7010027

Jinámar

*

30,7

 

W 15 25

N 28 2

ES7010028

Tufia

*

51,3

 

W 15 22

N 27 57

ES7010031

Islote de Lobos

*

452,7

 

W 13 49

N 28 44

ES7010032

Corralejo

*

2 689,3

 

W 13 51

N 28 40

ES7010033

Jandía

*

14 972,5

 

W 14 21

N 28 5

ES7010034

Montaña Cardón

*

1 233,6

 

W 14 9

N 28 15

ES7010035

Playa de Sotavento de Jandía

*

5 461,1

 

W 14 12

N 28 9

ES7010036

Punta del Mármol

*

29,9

 

W 15 36

N 28 8

ES7010037

Bahía del Confital

 

634,2

 

W 15 27

N 28 8

ES7010038

Barranco de La Virgen

*

559,4

 

W 15 35

N 28 2

ES7010039

El Nublo II

*

13 956

 

W 15 40

N 27 57

ES7010040

Hoya del Gamonal

*

627,3

 

W 15 34

N 27 58

ES7010041

Barranco de Guayadeque

*

709,4

 

W 15 27

N 27 55

ES7010042

La Playa del Matorral

*

95,58

 

W 14 19

N 28 2

ES7010044

Los Islotes

 

151,2

 

W 13 31

N 29 17

ES7010045

Archipiélago Chinijo

*

8 865,3

 

W 13 34

N 29 6

ES7010046

Los Volcanes

 

9 986,1

 

W 13 44

N 29 2

ES7010047

La Corona

*

2 602,4

 

W 13 26

N 29 10

ES7010048

Bahía de Gando

*

477,7

 

W 15 22

N 27 55

ES7010049

Arinaga

*

92,4

 

W 15 23

N 27 51

ES7010052

Punta de la Sal

*

136

 

W 15 23

N 27 52

ES7010053

Playa del Cabrón

 

956,2

 

W 15 23

N 27 51

ES7010054

Los Jameos

 

234,7

 

W 13 25

N 29 9

ES7010055

Amurga

*

5 341,2

 

W 15 32

N 27 50

ES7010056

Sebadales de Playa del Inglés

*

2 721,5

 

W 15 33

N 27 45

ES7010062

Betancuria

*

3 328,8

 

W 14 21

N 28 5

ES7010063

Nublo

*

7 107,5

 

W 15 45

N 27 53

ES7010064

Ancones-Sice

 

223,3

 

W 14 4

N 28 19

ES7010065

Malpaís del Cuchillo

 

55,4

 

W 13 40

N 29 5

ES7010066

Costa de Sardina del Norte

 

1 426,5

 

W 15 42

N 28 8

ES7011001

Los Risquetes

 

9,1

 

W 13 39

N 29 6

ES7011002

Cagafrecho

 

633,1

 

W 13 40

N 28 55

ES7011003

Pino Santo

 

1 564,8

 

W 15 28

N 28 3

ES7011004

Macizo de Tauro II

 

5 117,6

 

W 15 41

N 27 49

ES7011005

Sebadales de Güigüí

*

7 219,74

 

W 15 52

N 27 57

ES7020001

Mencáfete

*

454,6

 

W 18 4

N 27 43

ES7020002

Roques de Salmor

 

3,5

 

W 17 59

N 27 49

ES7020003

Tibataje

*

592,7

 

W 18 0

N 27 46

ES7020004

Risco de Las Playas

*

966,9

 

W 17 57

N 27 42

ES7020006

Timijiraque

*

375,1

 

W 17 55

N 27 46

ES7020008

Pinar de Garafía

*

1 027,5

 

W 17 52

N 28 46

ES7020009

Guelguén

*

1 062,4

 

W 17 52

N 28 49

ES7020010

Las Nieves

*

5 114,6

 

W 17 49

N 28 44

ES7020011

Cumbre Vieja

*

7 522,1

 

W 17 50

N 28 35

ES7020012

Montaña de Azufre

 

75,8

 

W 17 46

N 28 33

ES7020014

Risco de la Concepción

*

65,7

 

W 17 46

N 28 40

ES7020015

Costa de Hiscaguán

 

249,9

 

W 17 57

N 28 48

ES7020016

Barranco del Jorado

 

98,2

 

W 17 57

N 28 42

ES7020017

Franja marina Teno-Rasca

*

69 500

 

W 16 53

N 28 16

ES7020018

Tubo volcánico de Todoque

 

1,7

 

W 17 53

N 28 36

ES7020020

Tablado

*

223,6

 

W 17 52

N 28 48

ES7020021

Barranco de las Angustias

*

1 699

 

W 17 54

N 28 41

ES7020022

Tamanca

*

2 073,1

 

W 17 52

N 28 34

ES7020024

Juan Mayor

*

28,3

 

W 17 46

N 28 41

ES7020025

Barranco del Agua

*

74,2

 

W 17 44

N 28 43

ES7020026

La Caldereta

*

18

 

W 18 0

N 27 44

ES7020028

Benchijigua

*

483,2

 

W 17 13

N 28 6

ES7020029

Puntallana

*

285,7

 

W 17 6

N 28 7

ES7020030

Majona

*

1 975,7

 

W 17 9

N 28 8

ES7020032

Roque Cano

*

57,1

 

W 17 15

N 28 10

ES7020033

Roque Blanco

*

29,8

 

W 17 14

N 28 9

ES7020034

La Fortaleza

*

53,1

 

W 17 16

N 28 5

ES7020035

Barranco del Cabrito

*

1 160,4

 

W 17 9

N 28 4

ES7020037

Lomo del Carretón

*

248,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020039

Orone

*

1 706,6

 

W 17 15

N 28 5

ES7020041

Charco del Conde

 

9,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020042

Charco de Cieno

*

5,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020043

Parque Nacional del Teide

*

18 993,1

 

W 16 37

N 28 14

ES7020044

Ijuana

*

901,8

 

W 16 8

N 28 33

ES7020045

Pijaral

*

295,7

 

W 16 10

N 28 33

ES7020046

Los Roques de Anaga

*

9,8

 

W 16 9

N 28 35

ES7020047

Pinoleris

*

178,4

 

W 16 29

N 28 22

ES7020048

Malpaís de Güímar

*

286

 

W 16 22

N 28 18

ES7020049

Montaña Roja

*

163,96

 

W 16 32

N 28 1

ES7020050

Malpaís de la Rasca

 

312,7

 

W 16 41

N 28 0

ES7020051

Barranco del Infierno

*

1 824,1

 

W 16 42

N 28 7

ES7020052

Chinyero

*

2 380

 

W 16 47

N 28 17

ES7020053

Las Palomas

*

582,7

 

W 16 27

N 28 23

ES7020054

Corona Forestal

*

41 067,7

 

W 16 37

N 28 10

ES7020055

Barranco de Fasnia y Güímar

*

151,1

 

W 16 27

N 28 15

ES7020056

Montaña Centinela

 

130,7

 

W 16 27

N 28 9

ES7020057

Mar de Las Calmas

*

9 898,4

 

W 18 3

N 27 38

ES7020058

Montañas de Ifara y Los Riscos

 

284,9

 

W 16 32

N 28 4

ES7020061

Roque de Jama

*

92,5

 

W 16 38

N 28 5

ES7020064

Los Sables

*

3,1

 

W 17 55

N 28 48

ES7020065

Montaña de Tejina

*

167,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020066

Roque de Garachico

 

3,04

 

W 16 45

N 28 22

ES7020068

La Rambla de Castro

*

45

 

W 16 35

N 28 23

ES7020069

Las Lagunetas

*

3 568,3

 

W 16 24

N 28 25

ES7020070

Barranco de Erques

*

262,7

 

W 16 47

N 28 9

ES7020071

Montaña de la Centinela

*

15

 

W 17 46

N 28 32

ES7020072

Montaña de la Breña

*

26,1

 

W 17 47

N 28 37

ES7020073

Los Acantilados de la Culata

*

440,9

 

W 16 45

N 28 21

ES7020074

Los Campeches, Tigaiga y Ruiz

*

543,5

 

W 16 36

N 28 21

ES7020075

La Resbala

*

590,6

 

W 16 28

N 28 22

ES7020076

Riscos de Bajamar

*

26

 

W 17 46

N 28 40

ES7020077

Acantilado de la Hondura

 

32,5

 

W 16 25

N 28 11

ES7020078

Tabaibal del Porís

 

47,5

 

W 16 25

N 28 10

ES7020081

Interián

*

100,2

 

W 16 47

N 28 21

ES7020082

Barranco de Ruiz

*

95,3

 

W 16 37

N 28 22

ES7020084

Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe

*

5 561,7

 

W 17 57

N 28 46

ES7020085

El Paso y Santa Cruz de La Palma

*

1 390,5

 

W 17 51

N 28 40

ES7020086

Santa Cruz de La Palma

*

216

 

W 17 49

N 28 41

ES7020087

Breña Alta

*

60,8

 

W 17 49

N 28 37

ES7020088

Sabinar de Puntallana

*

14,1

 

W 17 44

N 28 44

ES7020089

Sabinar de La Galga

*

81

 

W 17 46

N 28 46

ES7020090

Monteverde de Don Pedro-Juan Adalid

*

483,1

 

W 17 54

N 28 49

ES7020091

Monteverde de Gallegos-Franceses

*

1 408,6

 

W 17 50

N 28 49

ES7020092

Monteverde de Lomo Grande

*

494,9

 

W 17 48

N 28 47

ES7020093

Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua

*

1 939,1

 

W 17 47

N 28 44

ES7020094

Monteverde de Breña Alta

*

823,2

 

W 17 48

N 28 40

ES7020095

Anaga

*

10 340,6

 

W 16 13

N 28 32

ES7020096

Teno

*

6 119,7

 

W 16 51

N 28 18

ES7020097

Teselinde-Cabecera de Vallehermoso

*

2 340,9

 

W 17 17

N 28 11

ES7020098

Montaña del Cepo

*

1 162

 

W 17 12

N 28 11

ES7020099

Frontera

*

8 807,4

 

W 18 7

N 27 45

ES7020100

Cueva del Viento

*

137,7

 

W 16 41

N 28 20

ES7020101

Laderas de Enchereda

*

682,6

 

W 17 11

N 28 8

ES7020102

Barranco de Charco Hondo

*

392,4

 

W 17 15

N 28 3

ES7020103

Barranco de Argaga

*

187,1

 

W 17 18

N 28 5

ES7020104

Valle Alto de Valle Gran Rey

*

706,8

 

W 17 18

N 28 6

ES7020105

Barranco del Águila

*

164,4

 

W 17 7

N 28 8

ES7020106

Cabecera Barranco de Aguajilva

*

140,3

 

W 17 17

N 28 7

ES7020107

Cuenca de Benchijigua-Guarimiar

*

1 341,4

 

W 17 13

N 28 3

ES7020108

Taguluche

*

139,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020109

Barrancos del Cedro y Liria

*

584,18

 

W 17 11

N 28 9

ES7020110

Barranco de Niágara

*

38,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020111

Barranco de Orchilla

*

18,4

 

W 16 36

N 28 6

ES7020112

Barranco de las Hiedras-El Cedro

*

166,4

 

W 16 29

N 28 11

ES7020113

Acantilado costero de Los Perros

*

65,9

 

W 16 41

N 28 23

ES7020114

Riscos de Lara

*

103,4

 

W 16 49

N 28 15

ES7020115

Laderas de Chío

*

197,1

 

W 16 47

N 28 15

ES7020116

Sebadales del sur de Tenerife

*

2 692,9

 

W 16 35

N 28 1

ES7020117

Cueva marina de San Juan

 

0,7

 

W 16 49

N 28 10

ES7020118

Barranco de Icor

*

36,5

 

W 16 27

N 28 12

ES7020119

Lomo de Las Eras

 

1,7

 

W 16 25

N 28 11

ES7020120

Sebadal de San Andrés

 

582,7

 

W 16 12

N 28 29

ES7020121

Barranco Madre del Agua

*

9,8

 

W 16 29

N 28 12

ES7020122

Franja marina de Fuencaliente

*

7 055,2

 

W 17 53

N 28 32

ES7020123

Franja marina Santiago-Valle Gran Rey

*

13 139

 

W 17 18

N 28 2

ES7020124

Costa de Garafía

 

3 475,3

 

W 17 52

N 28 51

ES7020125

Costa de los Órganos

 

1 164

 

W 17 17

N 28 13

ES7020126

Costa de San Juan de la Rambla

 

1 602,9

 

W 16 37

N 28 25

ES7020127

Risco de la Mérica

*

38,3

 

W 17 20

N 28 6

ES7020128

Sebadales de Antequera

 

272,62

 

W 16 7

N 28 31

ES7020129

Piña de mar de Granadilla

 

0,93

 

W 16 30

N 28 4

PTCOR0001

Costa e Caldeirão — Ilha do Corvo

*

964,02

 

W 31 6

N 39 42

PTDES0001

Ilhas Desertas

*

11 301,62

 

W 16 29

N 32 30

PTFAI0004

Caldeira e Capelinhos — Ilha do Faial

*

2 023,05

 

W 28 45

N 38 35

PTFAI0005

Monte da Guia — Ilha do Faial

*

362,85

 

W 28 37

N 38 31

PTFAI0006

Ponta do Varadouro — Ilha do Faial

*

19,66

 

W 28 47

N 38 34

PTFAI0007

Morro de Castelo Branco — Ilha do Faial

*

131,52

 

W 28 45

N 38 31

PTFLO0002

Zona Central — Morro Alto — Ilha das Flores

*

2 924,68

 

W 31 13

N 39 27

PTFLO0003

Costa Nordeste — Ilha das Flores

*

1 215,28

 

W 31 10

N 39 30

PTGRA0015

Ilhéu de Baixo — Restinga Ilha Graciosa

*

248,65

 

W 27 57

N 39 0

PTGRA0016

Ponta Branca — Ilha Graciosa

*

74,81

 

W 28 2

N 39 1

PTJOR0013

Ponta dos Rosais — Ilha de S. Jorge

*

303,8

 

W 28 18

N 38 45

PTJOR0014

Costa NE e Ponta do Topo — Ilha de S. Jorge

*

3 956,41

 

W 27 51

N 38 35

PTMAD0001

Laurisilva da Madeira

*

13 354,86

 

W 17 3

N 32 46

PTMAD0002

Maciço Montanhoso Central da Ilha da Madeira

*

8 212,22

 

W 16 55

N 32 43

PTMAD0003

Ponta de S. Lourenço

*

2 043,12

 

W 16 41

N 32 44

PTMAD0004

Ilhéu da Viúva

*

1 822,47

 

W 16 51

N 32 48

PTMAD0005

Achadas da Cruz

 

205,82

 

W 17 12

N 32 50

PTMAD0006

Moledos — Madalena do Mar

 

18,12

 

W 17 8

N 32 42

PTMAD0007

Pináculo

*

33,81

 

W 16 52

N 32 39

PTMIG0019

Lagoa do Fogo — Ilha de S. Miguel

*

1 360,42

 

W 25 28

N 37 46

PTMIG0020

Caloura-Ponta da Galera — Ilha de S. Miguel

*

204,2

 

W 25 30

N 37 42

PTMIG0021

Banco D. João de Castro (Canal Terceira — S. Miguel)

*

1 643

 

W 26 36

N 38 13

PTPIC0008

Baixa do Sul (Canal do Faial)

*

54,68

 

W 28 35

N 38 30

PTPIC0009

Montanha do Pico, Prainha e Caveiro — Ilha do Pico

*

8 572

 

W 28 17

N 38 28

PTPIC0010

Ponta da Ilha — Ilha do Pico

*

394,96

 

W 28 2

N 38 25

PTPIC0011

Lajes do Pico — Ilha do Pico

*

142,15

 

W 28 15

N 38 23

PTPIC0012

Ilhéus da Madalena — Ilha do Pico

*

146,4

 

W 28 32

N 38 32

PTPOR0001

Ilhéus do Porto Santo

*

232,2

 

W 16 23

N 33 0

PTPOR0002

Pico Branco — Porto Santo

 

142,72

 

W 16 17

N 33 5

PTSEL0001

Ilhas Selvagens

*

5 752

 

W 15 51

N 30 5

PTSMA0022

Ponta do Castelo — Ilha de Sta. Maria

*

320,49

 

W 25 2

N 36 55

PTSMA0023

Ilhéu das Formigas e Recife Dollabarat (Canal S. Miguel — Sta. Maria)

*

3 542

 

W 25 45

N 37 15

PTTER0017

Serra Santa Bárbara e Pico Alto — Ilha da Terceira

*

4 760,25

 

W 27 17

N 38 44

PTTER0018

Costa das Quatro Ribeiras — Ilha da Terceira

*

274,39

 

W 27 12

N 38 48