ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 23

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
26 януари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 63/2008 на Съвета от 21 януари 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на дихидромирценол с произход от Индия

1

 

 

Регламент (ЕО) № 64/2008 на Комисията от 25 януари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

*

Регламент (ЕО) № 65/2008 на Комисията от 25 януари 2008 година за откриване на тарифни квоти за 2008 г. и за следващите години за внос в Европейската общност на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти, включени в Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

9

 

*

Регламент (ЕО) № 66/2008 на Комисията от 25 януари 2008 година за откриване на годишна тарифна квота за 2008 г. и за следващите години, приложима за вноса в Европейската общност на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти, включени в Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

11

 

*

Регламент (ЕО) № 67/2008 на Комисията от 25 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз

13

 

 

Регламент (ЕО) № 68/2008 на Комисията от 25 януари 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

15

 

 

Регламент (ЕО) № 69/2008 на Комисията от 25 януари 2008 година относно издаването на лицензиите за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец януари 2008 г. с Регламент (ЕО) № 327/98

17

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно безкнижна среда в митниците и търговията

21

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/76/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 21 януари 2008 година относно позицията, която трябва да заеме Общността в рамките на Международния съвет за какаото по въпроса за продължаването на Международното споразумение за какаото от 2001 г.

27

 

 

Комисия

 

 

2008/77/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 януари 2008 година за одобряване на плановете за 2008 г. за ликвидиране на болестта класическа чума по свинете при диви свине и за спешна ваксинация на тези свине срещу тази болест в България (нотифицирано под номер C(2008) 270)

28

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

Комисия

 

 

2008/78/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 10 януари 2008 година относно мерките за улесняване на бъдещото преминаване към еврото (нотифицирано под номер C(2007) 6912)

30

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 63/2008 НА СЪВЕТА

от 21 януари 2008 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на дихидромирценол с произход от Индия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 9 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, представено след консултации с консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

1.   Временни мерки

(1)

На 27 юли 2007 г. с Регламент (ЕО) № 896/2007 (2) („временният регламент“) Комисията наложи временно антидъмпингово мито върху вноса в Общността на дихидромирценол с произход от Индия („засегнатата държава“).

(2)

Следва да се припомни, че разследването на дъмпинга и на вредата обхваща периода от 1 октомври 2005 г. до 30 септември 2006 г. („период на разследване“ или „ПР“). Проучванията на тенденциите от значение за анализа на вредите обхванаха периода от 1 януари 2003 г. до края на ПР („разглежданият период“).

(3)

Адресите на производителите от Общността, изброени в съображение 7 от временния регламент, са поправени, както следва:

Destilaciones Bordas Chinchurreta S.A., Dos Hermanas (Sevilla), Испания;

Sensient Fragrances S.A., Granada, Испания;

Takasago International Chemicals (Europe) S.A., Murcia, Испания.

2.   Последваща процедура

(4)

След налагането на временно антидъмпингово мито върху вноса на дихидромирценол с произход от Индия всички заинтересовани страни бяха уведомени за основните факти и съображения, на които се базира временният регламент („временно разгласяване“). На всички страни бе предоставен срок, през който да могат да направят писмено и устно възражения във връзка с направеното разгласяване.

(5)

Някои от страните представиха писмени коментари. На страните, които отправиха искане за изслушване, бе предоставена също и такава възможност. Комисията продължи да изисква и проверява цялата информация, която смяташе за необходима, за да оформи окончателните си заключения.

(6)

Всички заинтересовани страни бяха информирани за съществените факти и съображения, на базата на които беше предвидено да се препоръча налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на сумите, обезпечени чрез временното мито („окончателно разгласяване“). На заинтересованите страни беше предоставен период, през който да могат да представят възраженията си във връзка с направеното разгласяване. Бяха разгледани представените от страните устни и писмени коментари и в случаите, в които беше преценено като подходящо, заключенията бяха съответно изменени.

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

(7)

Поради липса на коментари по отношение на разглеждания продукт и на сходния продукт се потвърждават съображения 9—12 от временния регламент.

В.   ДЪМПИНГ

1.   Нормална стойност

(8)

След налагането на временните мерки производителят износител, посочен в съображение 17 от временния регламент, изтъкна, че в направения от Комисията анализ не са взети под внимание някои важни фактори, влияещи върху производствените разходи и чрез тях — върху определянето на нормалната стойност. Той отправи искане нормалната стойност в неговия случай да се базира върху собствените му производствени разходи, вместо да бъде определяна въз основа на цените на вътрешния пазар при обичайни търговски условия на другия оказал съдействие производител износител.

(9)

На първо място, посочените твърдения относно производствените разходи не бяха приети за основателни. На второ място, съгласно член 2 от основния регламент прилаганата от Комисията методология при определяне на нормалната стойност за този производител износител (виж съображение 17 от временния регламент) беше приета като най-подходяща поради следните причини: i) посоченият производител износител не е осъществявал продажби на вътрешния пазар на сходния продукт и на продукти от същата обща категория по време на ПР; ii) продуктите са напълно взаимозаменяеми; и iii) само още един производител износител е оказал съдействие при разследването. Освен това ако нормалната стойност не беше определена въз основа на цените на другия индийски производител, щеше да бъде необходимо да се определи размерът на разходите за продажба, на общите и на административните разходи, както и тези на печалбата съгласно член 2, параграф 6), буква в) от основния регламент. Като се има предвид изложеното, използването на цените при продажби на вътрешния пазар на другия индийски производител се явява най-показателната основа за отразяване на преобладаващите условия на продажба на вътрешния индийски пазар и поради това — за определяне на нормалната стойност. Ето защо искането беше отхвърлено.

(10)

Предвид изложеното и поради липсата на други коментари по отношение на нормалната стойност съображения 13—17 от временния регламент се потвърждават.

2.   Експортна цена

(11)

Поради липсата на други коментари съображение 18 от временния регламент се потвърждава.

3.   Сравнение

(12)

Един производител износител посочи, че при определянето на корекциите на експортната цена с цел сравняване Комисията е направила някои необосновани приспадания във връзка с някои елементи, засягащи разходите за транспорт, обработване и кредити. Комисията прие искането и съответно преразгледа тези корекции.

(13)

Поради липсата на други коментари в това отношение съображение 19 от временния регламент се потвърждава.

4.   Дъмпингови маржове

(14)

След налагането на временни мерки една от страните предложи за неоказалите съдействие производители износители да бъдат изчислени по-високи дъмпингови маржове, основани на най-ниските цени CIF на оказалите съдействие производители износители. В това отношение се отбелязва, че не беше установено дружествата, които не са оказали съдействие, по време на ПР да са извършвали дъмпинг в по-голяма степен, отколкото оказалите съдействие дружества. Напротив, сравнението между данните на Евростат по отношение на вноса с произход от Индия и обема и стойността на износа за Общността, за който съобщават оказалите съдействие производители износители, показва, че: i) обемът на вноса в Общността от които и да е неоказали съдействие производители износители е представлявал по-малко от 20 % от общия внос от Индия през ПР (точната стойност не може да бъде разкрита поради съображения за поверителност); и ii) цените, определени от неоказалите съдействие производители износители, са видимо по-високи от цените на оказалите съдействие дружества. Следователно това искане се отхвърля.

(15)

След окончателното разгласяване същата страна поднови посоченото по-горе искане относно дъмпинговите маржове на неоказалите съдействие производители износители. Не бяха изтъкнати нови аргументи, които да променят изводите, направени по-горе в съображение 14. Заинтересованата страна добави единствено, че не е могла да провери данните за вноса, използвани в анализа, изготвен от Комисията поради — както твърди заинтересованата страна — поверителния им характер. Дружеството беше информирано, че обемът на вноса и средната цена на вноса са изложени подробно в съображения 38 и 39 от временния регламент и че изходните статистически данни, т.е. Евростат, са публично достъпни. Следователно дружеството по никакъв начин не е било възпрепятствано да проверява изводите на Комисията и да защитава правата си. Поради това твърдението се отхвърля.

(16)

С оглед на гореизложеното окончателният дъмпингов марж, изразен като процент от цената CIF на границата на Общността преди облагане, е:

Дружество

Окончателен дъмпингов марж

Neeru Enterprises, Rampur

3,1 %

Privi Organics Limited, Mumbai

7,5 %

Всички други дружества

7,5 %

Г.   ВРЕДА

(17)

След налагането на временни мерки един производител износител поиска производителят от Общността, осъществил значителен внос на дихидромирценол от Индия през ПР (виж съображение 25 от временния регламент) да бъде изключен от определението на производството на Общността и като последица на това — от анализа на вредите, включително и от определянето на степента на отстраняване на вредата. В това отношение се напомня, че съответният производител от Общността не е преориентирал основната си дейност от производство към внос. Наистина, той е извършил посочения внос от Индия, по-специално, за да поддържа собственото си производство на сходния продукт жизнеспособно. Следователно няма основания това дружество да се изключва от съществуващото производство на Общността. Нещо повече, трябва да се отбележи, че дори съответният производител да беше изключен от определението за производство на Общността, заключението за вредата не би било различно. Поради това искането беше отхвърлено.

(18)

Същият производител износител посочи, че общото икономическо състояние на производителите от Общността е много добро; по-специално, според този износител, то се е подобрило значително през 2005 г. и през ПР и тази положителна тенденция най-вероятно ще продължи и в близко бъдеще. Тези изводи се основават на развитието на обемите на производство и продажби на производството на Общността, на складовите наличности и на пазарните дялове, представени в съображения 45—47 от временния регламент. Този аргумент не може да бъде приет, защото не отчита правилно факта, че имаше рязък спад в цените на дихидромирценола в Общността (виж съображения 47—49 от временния регламент), и че производството на Общността успя самò да увеличи обемите си на производство и продажби и така да запази дела си в развиващия се пазар на Общността с цената на сериозни загуби, спад във възвръщаемостта на инвестициите и изтичане на капитал. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(19)

След окончателното разгласяване производителят износител, посочен в съображение 17 по-горе, поднови искането си и добави, че Комисията не е анализирала правилно положението на въпросния производител от Общността, т.е. на производителя, осъществил значителен внос на разглеждания продукт. По-специално се твърди, че не са анализирани следните въпроси: i) процентният дял на съответния продукт, отчетен от този производител вносител, по отношение на цялото производство на Общността; ii) естеството на интереса на този производител вносител към вноса; iii) устойчивостта в дългосрочен план на предпочитанието към производство за вътрешния пазар, демонстрирано от този производител вносител за сметка на продължаване на вноса; и iv) съотношението между вноса и производството за вътрешния пазар за този производител вносител.

(20)

В това отношение се отбелязва, че всички повдигнати въпроси, свързани с положението на въпросния производител от Общността, наистина са били надлежно анализирани. Все пак не е възможно да се разкрият някои детайли с оглед на поверителния им характер. Както може да се види от съображение 25 от временния регламент и от съображение 17 по-горе, основните причини въпросният производител да не бъде изключен от определението за производство на Общността и от продукцията на Общността са: i) естеството на интереса му към вноса (т.е. той е внасял разглеждания продукт, за да поддържа собственото си производство на сходния продукт в Общността жизнеспособно); и ii) незначителното въздействие на неговото положение върху общото положение на производството на Общността (т.е. фактът, че евентуалното му изключване не би променило заключенията относно вредата). В крайна сметка е очевидно, че като е подкрепил жалбата и като по всякакъв начин е съдействал на разследването, този производител е целял да намали притока на дъмпингов внос от Индия. С това той ясно е показал обвързаността си с производство за вътрешния пазар за сметка на продължаване на вноса. Поради това твърденията, посочени в съображение 19 по-горе, се отхвърлят.

(21)

Позовавайки се на съображение 41 от временния регламент, един производител износител повдигна въпроса за това, че подбиването на цените по-вероятно е било основано на средната цена на вноса от Индия, отколкото на цените на вноса на оказалите съдействие производители износители. В това отношение се отбелязва, че при равнището на съдействие в настоящия случай, т.е. повече от 80 %, и при положение, че всички статистически данни за вноса се основават на ex кода по КН, т.е. че те могат да включват известно количество продукти, различни от дихидромирценол (виж съображение 36 от временния регламент), сравнението на цените, основаващо се на средната цена на вноса, би дало много по-неточни резултати от установените маржове на подбиване на цените на отделните дружества. Поради това твърдението се отхвърля.

(22)

Предвид изложеното по-горе и поради липса на други коментари по отношение на вредата съображения 23—56 от временния регламент се потвърждават.

Д.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

(23)

След налагането на временните мерки един производител износител изложи твърдението, че вносът от Индия не е причинил вреда на производството на Общността, защото цената му се е повишила, а пазарният му дял се е понижил с 2,4 процентни пункта през ПР. При това заключение не са отчетени някои важни особености на развитието на дъмпинговия внос от Индия и на ситуацията на пазара на Общността. Както беше установено в съображения 38—42 от временния регламент, обемът на дъмпинговия внос на разглеждания продукт от Индия в Общността се е увеличил от около 25 000 kg през 2003 г. на около 760 000 kg през ПР. Пазарният дял на този внос се е увеличил от 0,7 % през 2003 г. на 17,3 % през ПР. Лекият спад на дела му през ПР се дължи на внезапното разширяване на пазара на Общността през този период, а не на намаляване на обема на вноса. Действително, обемът на дъмпинговия внос от Индия продължи да нараства през ПР, макар и не със същото темпо, както през предходния период. Като цяло наличният дъмпингов внос от Индия на пазара на Общността се е увеличил по-значително, отколкото потреблението в Общността за разглеждания период. На последно място се припомня, че дъмпинговият внос от Индия е подбивал цените на производството на Общността със значителни маржове. Навлизането на дъмпингов внос на цени, значително по-ниски от тези на производството на Общността, ясно съвпада по време с влошеното състояние на производството на Общността. Поради това твърдението се отхвърля.

(24)

Същият производител износител твърди още, че всякаква вреда, претърпяна от производството на Общността, е причинена от него самото. Според производителя, иначе не би било възможно да се понесат загуби в среда на нарастващо търсене, нарастващи цени, съответно нарастващи продажби и оборот, както и на нарастваща производителност. Като възможно обяснение тази страна посочи нарасналата с 24 % от 2003 г. до ПР средна заплата.

(25)

На първо място, въпреки че продажната цена на производството на Общността на пазара на Общността се е увеличила с 2 % между 2005 г. и ПР, тя е била с повече от 30 % по-ниска отколкото през 2003 г., докато обемът на продажбите на производството на Общността се е увеличил само с 22 % между 2003 г. и ПР (виж съображение 47 от временния регламент). В резултат на това приходът от продажби на производството на Общността на пазара на Общността е намалял значително, т.е. с около 15 % за разглеждания период. На второ място, развитието на средните разходи за труд трябва да бъде разглеждано ведно с тенденциите на развитие на заетостта и на производителността. Както е посочено в съображение 51 от временния регламент, увеличението от 24 % на разходите за труд на работник през разглеждания период се дължи, inter alia, на промените в структурата на заетостта към по-висок дял на квалифицирана работна сила. Тези стойности потвърждават, че тези промени са довели до по-висока производителност, което от своя страна е компенсирало повишените средни разходи за труд. В резултат на това общите разходи за труд на единица продукция са останали същите. Нещо повече, производството на дихидромирценол не е трудоемко. Поради това се смята, че увеличените заплати не са допринесли за загубите на производството на Общността. Поради това твърдението се отхвърля.

(26)

След окончателното разгласяване същият производител износител добави няколко нови аргумента относно причинно-следствената връзка. Те могат да се обобщят, както следва: i) вредата е причинена от самото производство на Общността чрез внос на разглеждания продукт, извършен от производителя от Общността, посочен в съображение 17 по-горе; ii) вредата е причинена от самото производство на Общността със значителните инвестиции, направени от него в новия му производствен капацитет и със заемите, взети за тази цел от финансови институции; iii) развитието на продажбите за износ на производството на Общността не е било анализирано; iv) вредата е причинена от самото производство на Общността чрез увеличаване на производствения капацитет и чрез наемане на допълнителна квалифицирана работна сила и увеличаване по този начин на производствените разходи.

(27)

По отношение на тези нови аргументи се отбелязва, че: i) вносът на разглеждания продукт, извършен от един от производителите от Общността, не е могъл да повлияе върху общото положение на производството на Общността, защото този внос е бил незначителен (виж съображения 17 и 20 по-горе). Освен това се напомня, че този внос е извършен като реакция срещу значителния приток на дъмпингов внос от Индия и срещу загубите, причинени по този начин на производството на Общността, т.е. след като имуществената вреда вече е била факт; ii) никакви нови инвестиции в производствения капацитет не са правени през разглеждания период; напротив, капацитетът е останал непроменен, а инвестициите са намалели значително (виж съображения 45 и 49 от временния регламент); iii) износът на Общността беше анализиран в съображение 68 от временния регламент и не беше установено да нарушава причинно-следствената връзка; и iv) не е наемана допълнително работна сила от производството на Общността. Както може да се установи от съображение 51 от временния регламент, заетостта е намаляла с 15 % между 2003 г. и ПР. Промените в структурата на заетостта са били извършени чрез освобождаване на неквалифицираната работна сила. Що се отнася до производствения капацитет, напомня се, че не е имало каквото и да било увеличаване. Поради това твърденията, изложени в съображение 26 по-горе, се отхвърлят.

(28)

Предвид изложеното и поради липса на други коментари по отношение на причинно-следствената връзка съображения 57—76 от временния регламент се потвърждават.

Е.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

(29)

Един производител износител изложи твърдението, че налагането на мерки ще причини значителни неудобства на вносителите и потребителите в Общността, с което ще застраши хиляди работни места и данъчни приходи, но не представи никакви доказателства в това отношение. Тези твърдения бяха приети за необосновани. Всъщност нито един от вносителите или от потребителите не оспори временните заключения относно своите интереси (виж съображения 87 и 88 от временния регламент), което показа, че е малко вероятно тези страни да бъдат съществено засегнати от евентуални антидъмпингови мерки. Поради това твърдението беше отхвърлено. Производителят износител беше също така информиран, че производителите износители обикновено не се разглеждат като страни, за които се отнася анализът на интересите на Общността.

(30)

След окончателното разгласяване този производител износител повтори твърдението си и добави, че има право да коментира всеки аспект на антидъмпинговата процедура, включително и интереса на Общността. Не бяха изтъкнати обаче основателни аргументи, които биха могли да доведат до промяна в изводите, направени в съображение 29 по-горе. По отношение на правата на производителите износители да правят коментари относно всеки един аспект на процедурата се отбелязва, че те наистина имат това право. При все това, съгласно член 21, параграф 2 от основния регламент тези страни обикновено не са засегнати от анализа на интереса на Общността и техните коментари могат да бъдат пренебрегнати, особено когато не са подкрепени от каквито и да е конкретни доказателства.

(31)

Поради липсата на други коментари относно оценката на интереса на Общността се потвърждават съображения 77—90 от временния регламент.

Ж.   ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

1.   Степен на отстраняване на вредата

(32)

Припомня се, че един производител износител поиска производителят от Общността, осъществил значителен внос на дихидромирценол от Индия през ПР, да бъде изключен от определението за производство на Общността и като следствие от това определянето на степента на отстраняване на вредата да се основава само на останалите двама производители от Общността. Както е обяснено в съображения 14 и 15 по-горе, това искане не бе прието за основателно. Предвид изложеното и поради липса на други коментари по отношение на степента на отстраняване на вредата съображения 92—94 от временния регламент се потвърждават.

2.   Форма и равнище на мерките

(33)

В светлината на гореизложеното и в съответствие с член 9, параграф 4 от основния регламент следва да бъде наложено окончателно антидъмпингово мито на равнището на установените дъмпингови маржове, тъй като и за двамата оказали съдействие производители износители степента на отстраняване на вредата беше оценена като по-висока от дъмпинговия марж.

(34)

Във връзка със съображения 14 и 15 по-горе се счита за уместно да бъде определено митото за всички други дружества, които не са оказали съдействие при разследването, на равнището на най-високото мито, което следва да бъде наложено на оказалите съдействие дружества.

(35)

Въз основа на изложеното по-горе окончателните мита са следните:

Производител

Антидъмпингово мито

Neeru Enterprises, Rampur

3,1 %

Всички други дружества (включително Privi Organics Limited, Mumbai)

7,5 %

(36)

След разгласяването на съществените факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча налагане на окончателни антидъмпингови мерки, Neeru Enterprises предложи ценови гаранции в съответствие с член 8, параграф 1 от основния регламент. Въпреки това се отбелязва, че разглежданият продукт е показал значителна изменчивост на цените си през последните години и затова не е целесъобразно за него да се приемат гаранции за фиксирани цени. Като алтернативен подход беше разгледана възможността да бъде индексирана минималната цена на вноса по отношение на основната суровина, а именно алфа-пинен. Тази възможност обаче не беше счетена за осъществима по следните причини: i) колебанията на цената на разглеждания продукт не могат да бъдат обяснени в достатъчна степен с колебанията на цената на алфа-пинена; и ii) алфа-пиненът не е потребителска стока, за която съществуват общодостъпни статистически данни, които да показват пазарните му цени. Въз основа на гореизложеното се стигна до заключението, че всякакви ценови гаранции са неприложими в този случай и поради това не могат да бъдат приети. Засегнатият износител беше съответно информиран и му бе дадена възможност да направи коментар. Направените от него коментарите обаче не промениха горното заключение.

(37)

Антидъмпинговото мито за всяко отделно дружество, определено в настоящия регламент, беше установено въз основа на констатациите на настоящото разследване. Поради това то отразява ситуацията по време на разследването по отношение на всяко дружество. Следователно тези стойности на митото (за разлика от общонационалното мито, приложимо за „всички други дружества“) са приложими изключително за вноса на продукти с произход от разглежданата страна и произведени от дружеството, т.е. от посочените правни субекти. Вносни продукти, произведени от всяко друго дружество, което не е посочено изрично в диспозитива на настоящия регламент с име и адрес, включително и субекти, свързани с изрично посочените, не могат да се възползват от тези стойности и подлежат на облагане с мито с размер, който се прилага за „всички други дружества“.

(38)

Всякакви искания относно прилагането на тези антидъмпингови мита за съответното дружество (например след промяна в наименованието на юридическото лице или след създаването на нови производствени или търговски поделения) следва да бъдат изпратени веднага до Комисията с цялата необходима информация, по-специално всякакви изменения в дейността на дружеството, свързани с производството, както и продажби на вътрешния пазар и за износ, свързани с тази промяна в наименованието или промяна в производствени или търговски поделения. При необходимост регламентът ще бъде съответно изменен чрез осъвременяване на списъка на дружествата, които се ползват от индивидуални митнически ставки.

3.   Събиране на временното мито

(39)

С оглед на значителния размер на установените дъмпингови маржове и въз основа на степента на вредата, причинена на производството на Общността, се смята за необходимо сумите, обезпечени чрез временното антидъмпингово мито, наложено с временния регламент, да бъдат събрани окончателно до сумата на окончателно наложените с настоящия регламент мита. Където окончателното мито е по-ниско от временното, митото следва да бъде преизчислено и обезпечените над окончателното мито суми следва да бъдат освободени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дихидромирценол с чистота 93 тегл. % или повече, попадащ под код по КН ex 2905 22 90 (код по ТАРИК 2905229010), с произход от Индия.

2.   Процентът на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена франко границата на Общността преди обмитяване за продукти, произведени от дружествата, изброени по-долу, е, както следва:

Производител

Антидъмпингово мито

(%)

Допълнителен код по ТАРИК

Neeru Enterprises, Rampur, Индия

3,1

A827

Всички други дружества

7,5

A999

3.   Ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митническите задължения.

Член 2

Сумите, обезпечени чрез временно антидъмпингово мито съгласно Регламент (ЕО) № 896/2007 върху вноса на дихидромирценол с чистота 93 тегл. %, попадащ под код по КН ex 2905 22 90 (код по ТАРИК 2905229010), с произход от Индия, се събират окончателно в съответствие с изложените по-горе правила. Обезпечените суми, които превишават сумата на окончателните антидъмпингови мита, се освобождават.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 януари 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 3.


26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 64/2008 НА КОМИСИЯТА

от 25 януари 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 януари 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 25 януари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

154,9

MA

48,2

TN

132,6

TR

89,0

ZZ

106,2

0707 00 05

JO

178,8

TR

125,6

ZZ

152,2

0709 90 70

MA

90,6

TR

146,7

ZZ

118,7

0709 90 80

EG

82,9

ZZ

82,9

0805 10 20

EG

45,4

IL

50,4

MA

64,8

TN

55,4

TR

82,3

ZZ

59,7

0805 20 10

MA

104,5

TR

93,6

ZZ

99,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

84,0

IL

70,0

MA

152,6

PK

48,1

TR

81,8

ZZ

87,3

0805 50 10

BR

72,8

EG

74,2

IL

120,2

TR

123,9

ZZ

97,8

0808 10 80

CA

87,8

CL

60,8

CN

83,6

MK

35,5

US

107,2

ZA

60,7

ZZ

72,6

0808 20 50

CL

59,3

CN

99,5

TR

116,7

US

112,4

ZA

85,9

ZZ

94,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 65/2008 НА КОМИСИЯТА

от 25 януари 2008 година

за откриване на тарифни квоти за 2008 г. и за следващите години за внос в Европейската общност на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти, включени в Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (1), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2004/859/ЕО на Съвета от 25 октомври 2004 г. относно сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно Протокол № 2 към двустранното споразумение за свободна търговия между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия (2), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно Протокол № 2 към двустранното споразумение за свободна търговия между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия установява в точка III годишни тарифни квоти за внос на някои стоки с произход от Норвегия. Необходимо е да се открият тези квоти за 2008 г. и за следващите години.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (3) определя правилата за управлението на тарифни квоти. Целесъобразно е да бъде предвидено тарифните квоти, които се откриват с настоящия регламент, да бъдат управлявани съобразно тези правила.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по хоризонталните въпроси, касаещи търговията с преработени селскостопански продукти, които не са изброени в приложение I към Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Тарифните квоти на Общността за стоките с произход от Норвегия, които са изброени в приложението, се откриват, считано от 1 януари до 31 декември 2008 г. и за следващите години.

Член 2

Тарифните квоти, посочени в член 1, се управляват от Комисията в съответствие с членове 308а, 308б и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 януари 2008 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 318, 20.12.1993 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2580/2000 (ОВ L 298, 25.11.2000 г., стр. 5).

(2)  ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 70.

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Годишни тарифни квоти, приложими при внос в Общността на стоки с произход от Норвегия

Пореден номер

Код по КН

Описание

Размер на годишната квота от 1.1.2008 г.

Приложима митническа ставка в рамките на квотата

09.0765

ex 1517 10 90

Маргарин, с изключение на течния маргарин, с тегловно съдържание на млечни мазнини, непревишаващо 10 %

2 470 t

не се прилага

09.0771

ex 2207 10 00

(код по ТАРИК 90)

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем 80 % или повече, различен от този, получен от земеделските продукти, изброени в приложение I към Договора за ЕО

164 000 hl

не се прилага

09.0772

ex 2207 20 00

(код по ТАРИК 90)

Етилов алкохол и други спиртни напитки, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание, различни от тези, получени от земеделските продукти, изброени в приложение I към Договора за ЕО

14 340 hl

не се прилага

09.0774

2403 10

Тютюн за пушене, дори съдържащ заместители на тютюна във всякакво съотношение

370 t

не се прилага


26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 66/2008 НА КОМИСИЯТА

от 25 януари 2008 година

за откриване на годишна тарифна квота за 2008 г. и за следващите години, приложима за вноса в Европейската общност на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти, включени в Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (1), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 96/753/ЕО на Съвета от 6 декември 1996 г. за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност, от една страна, и Кралство Норвегия, от друга страна, относно Протокол 2 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия (2), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност, от една страна, и Кралство Норвегия, от друга страна, относно Протокол 2 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, прието с Решение 96/753/ЕО, установява годишна тарифна квота за внос с произход от Норвегия на шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао. Необходимо е да се открие тази квота за 2008 г. и за следващите години.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (3), определя правилата за управлението на тарифни квоти. Целесъобразно е да бъде предвидено тарифната квота, която се открива с настоящия регламент, да бъде управлявана съобразно тези правила.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за хоризонталните въпроси относно търговията с преработени селскостопански продукти, които не са включени в списъка в приложение I към Договора.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 януари до 31 декември 2008 г. и през следващите години стоките с произход от Норвегия, внесени в Общността, които са изброени в приложението, подлежат на облагане с митата, установени в настоящото приложение в рамките на годишната квота, посочена в него.

Член 2

Тарифната квота, посочена в член 1, се управлява от Комисията в съответствие с членове 308а, 308б и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 януари 2008 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 318, 20.12.1993 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2580/2000 (ОВ L 298, 25.11.2000 г., стр. 5).

(2)  ОВ L 345, 31.12.1996 г., стр. 78.

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден номер

Код по КН

Описание

Годишна квота

Приложима митническа ставка

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао, с изключение на какао на прах, с прибавка на захар или други подсладители с код по КН 1806 10

5 500 тона

35,15 EUR/100 kg


26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 67/2008 НА КОМИСИЯТА

от 25 януари 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (1), и по-специално член 27, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 3199/93 на Комисията (2) предвижда денатуриращите вещества, които се използват във всяка държава-членка за целите на пълното денатуриране на алкохол в съответствие с член 27, параграф 1, буква а) от Директива 92/83/ЕИО, да бъдат описани в приложението към този регламент.

(2)

Съгласно член 27, параграф 1, буква а) от Директива 92/83/ЕИО държавите-членки са задължени да освобождават от акциз алкохол, който е бил напълно денатуриран в съответствие с изискванията на всяка от държавите-членки, при условие че тези изисквания са надлежно нотифицирани и приети в съответствие с параграфи 3 и 4 от този член.

(3)

България и Румъния съобщиха денатуриращите вещества, които смятат да използват.

(4)

Комисията изпрати гореспоменатите съобщения до другите държави-членки на 1 януари 2007 г. по отношение на България и на 9 януари 2007 г. по отношение на Румъния.

(5)

Бяха получени възражения относно нотифицираните изисквания. Следователно посочената в член 27, параграф 4 от Директива 92/83/ЕИО процедура е надлежно спазена и съобщените от България и Румъния изисквания следва да бъдат включени в приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93.

(6)

Регламент (ЕО) № 3199/93 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по акцизите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 януари 2008 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2005 г.

(2)  ОВ L 288, 23.11.1993 г., стр. 12. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2023/2005 (ОВ L 326, 13.12.2005 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93 се добавят следните параграфи:

„България

За пълно денатуриране на етилов алкохол посочените количества от следните вещества се добавят общо към 100 литра етилов алкохол с минимално действително алкохолно съдържание от 90 %:

5 литра метилетилкетон;

2 литра изопропилов алкохол;

0,2 грама метиленово синьо.

Румъния

На хектолитър чист алкохол:

1 грам денатониум бензоат;

2 литра метилетилкетон (бутанон); и

0,2 грама метиленово синьо.“


26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 68/2008 НА КОМИСИЯТА

от 25 януари 2008 година

за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за пазарната 2007/2008 година беше определен с Регламент (ЕО) № 1109/2007 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 45/2008 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, водят до изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година, се изменят, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 януари 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1568/2007 (ОВ L 340, 22.12.2007 г., стр. 62).

(3)  ОВ L 253, 28.9.2007 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 16, 19.1.2008 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим от 26 януари 2008 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

21,89

5,36

1701 11 90 (1)

21,89

10,62

1701 12 10 (1)

21,89

5,17

1701 12 90 (1)

21,89

10,16

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Фиксиран за стандартното качество, определено в приложение I, точка III от Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1).

(2)  Фиксиран за стандартното качество, определено в приложение I, точка II от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)  Фиксиран за 1 % съдържание на захароза.


26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 69/2008 НА КОМИСИЯТА

от 25 януари 2008 година

относно издаването на лицензиите за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец януари 2008 г. с Регламент (ЕО) № 327/98

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 327/98 на Комисията от 10 февруари 1998 г. за откриване и за начин на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и на натрошен ориз (3), и по-специално член 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 327/98 откри и определи начина на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и на натрошен ориз, разпределени по страни на произход и групирани в множество подпериоди в съответствие с приложение IX към посочения регламент.

(2)

За квотите, предвидени в букви а), б), в) и г) от член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 327/98, първият подпериод е този на месец януари.

(3)

От предоставената информация съгласно член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 327/98 следва, че за квотите с поредни номера 09.4148 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 заявленията, подадени през първите десет работни дни на месец януари 2008 г. в съответствие с член 4, параграф 1 от посочения регламент, се отнасят за количество, по-голямо от наличното. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се посочи коефициентът на разпределение, който ще се прилага към заявените количества за съответните квоти.

(4)

От горепосочената информация става ясно също така, че за квотите с поредни номера 09.4127 – 09.4128 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 заявленията, подадени през първите десет работни дни на месец януари 2008 г. в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 327/98, се отнасят за количество, по-малко от наличното.

(5)

Следователно е целесъобразно да се определят за квотите с поредни номера 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 - 09.4117 - 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 общите налични количества за следващия подпериод на тарифна квота в съответствие с член 5, първа алинея от Регламент (ЕО) № 327/98,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Заявленията за лицензии за внос на ориз, отнасящи се до квотите с поредни номера 09.4148 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, посочени в Регламент (ЕО) № 327/98, подадени през първите десет работни дни на месец януари 2008 г., са основание за издаването на лицензии за заявените количества, към които се прилагат коефициенти на разпределение, определени в приложението към настоящия регламент.

2.   Общите налични количества в рамките на квотите с поредни номера 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, посочени в Регламент (ЕО) № 327/98 за следващия подпериод на тарифна квота, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 януари 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 1785/2003 ще бъде заменен от Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), считано от 1 септември 2008 г.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 37, 11.2.1998 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1538/2007 (ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 49), и така, както е дерогиран с Регламент (ЕО) № 60/2008 (ОВ L 22, 25.1.2008 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Количества за разпределение за подпериода на месец януари 2008 г. и налични количества за следващия подпериод, в приложение на Регламент (ЕО) № 327/98

а)   Квота за бланширан или полубланширан ориз с код по КН 1006 30, предвидена в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на разпределение за подпериода на месец януари 2008 г.

Общи налични количества за подпериода на месец февруари 2008 г.

(в kg)

Съединени американски щати

09.4127

 (2)

15 136 312


б)   Квота за бланширан или полубланширан ориз с код по КН 1006 30, предвидена в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на разпределение за подпериода на месец януари 2008 г.

Общи налични количества за подпериода на месец април 2008 г.

(в kg)

Тайланд

09.4128

 (2)

7 246 608

Австралия

09.4129

 (3)

1 019 000

Друг произход

09.4130

 (3)

1 805 000


в)   Квота за олющен ориз с код по КН 1006 20, предвидена в член 1, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на разпределение за подпериода на месец януари 2008 г.

Общи налични количества за подпериода на месец юли 2008 г.

(в kg)

Всички държави

09.4148

2,160463 %

0


г)   Квота за натрошен ориз с код по КН 1006 40, предвидена в член 1, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на разпределение за подпериода на месец януари 2008 г.

Общи налични количества за подпериода на месец юли 2008 г.

(в kg)

Тайланд

09.4149

 (2)

30 070 765

Австралия

09.4150

 (1)

16 000 000

Гвиана

09.4152

 (1)

11 000 000

Съединени американски щати

09.4153

 (1)

9 000 000

Друг произход

09.4154

1,746724 %

6 000 008


д)   Квота за бланширан или полубланширан ориз с код по КН 1006 30, предвидена в член 1, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на разпределение за подпериода на месец януари 2008 г.

Общи налични количества за подпериода на месец юли 2008 г.

(в kg)

Тайланд

09.4112

1,496205 %

0

Съединени американски щати

09.4116

2,627527 %

0

Индия

09.4117

1,386787 %

0

Пакистан

09.4118

1,291686 %

0

Друг произход

09.4119

1,388030 %

0

Всички държави

09.4166

1,165956 %

17 011 010


(1)  За този подпериод не се прилага коефициент на разпределение: Комисията не е получила заявление за лицензия.

(2)  Заявленията покриват количества по-малки или равни на наличните количества: следователно всички заявления могат да бъдат приети.

(3)  Наличното количество за този подпериод е изчерпано.


РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/21


РЕШЕНИЕ № 70/2008/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 януари 2008 година

относно безкнижна среда в митниците и търговията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 95 и 135 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Общността и държавите-членки са се ангажирали съгласно Лисабонската програма да повишават конкурентоспособността на компаниите, които работят в Европа. Съгласно Решение 2004/387/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно взаимно предоставяне на паневропейски електронноправителствени услуги за публичните администрации, стопанските предприятия и гражданите (IDABC) (3) Комисията и държавите-членки следва да осигурят ефикасни, ефективни и оперативно съвместими информационни и комуникационни системи за обмен на информация между публичните администрации и гражданите на Общността.

(2)

Както е предвидено с Решение 2004/387/ЕО, паневропейската програма за електронно правителство изисква мерки за повишаване на ефективността на организацията на митническия контрол, за гарантиране на безупречното протичане на потока от данни с оглед на по-ефективното митническо оформяне, намаляване на административната тежест, борба с измамите, организираната престъпност и тероризма, обслужване на фискалните интереси, защита на интелектуалната собственост и културното наследство, повишаване на безопасността на стоките и сигурността на международната търговия и подобряване на здравеопазването и на защитата на околната среда. За тази цел решаващо значение има осигуряването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за митниците.

(3)

Резолюцията на Съвета от 5 декември 2003 г. относно създаването на опростена и безкнижна среда за митниците и търговията (4), която е следствие от Съобщението на Комисията относно опростена и безкнижна среда за митниците и търговията, призовава Комисията да изготви в тясно сътрудничество с държавите-членки многогодишен стратегически план за създаване на стройна и оперативно съвместима електронна митническа среда в Общността. Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (5) изисква използването на техники за обработка на данни при подаването на митнически манифести и при електронния обмен на данни между митническите администрации с оглед на базирането на митническия контрол върху автоматични системи за анализ на риска.

(4)

Съответно е необходимо да се определят целите, които да бъдат постигнати при създаването на безкнижна среда в митниците и търговията, както и структурата, средствата и графика за постигането им.

(5)

Комисията следва да изпълнява настоящото решение в тясно сътрудничество с държавите-членки. Необходимо е, следователно, да се уточнят съответните отговорности и задачи на заинтересованите страни и да се регламентира разпределението на разходите между Комисията и държавите-членки.

(6)

Комисията и държавите-членки следва да си поделят отговорността за общностните и националните елементи на системите за комуникация и обмен на информация съгласно принципите, установени в Решение № 253/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 г. за приемане на програма за действие на митническите администрации в Общността („Митници 2007“) (6), и като вземат предвид Решение № 2235/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2002 г. за приемане на програма на Общността за подобряване работата на данъчните системи във вътрешния пазар (програма „Фискалис 2003—2007 г.“) (7).

(7)

За да се гарантира спазването на настоящото решение и съгласуваност между различните системи, които следва да бъдат разработени, е необходимо да се установи механизъм за мониторинг.

(8)

Редовни доклади от държавите-членки и от Комисията следва да предоставят информация за напредъка при изпълнението на настоящото решение.

(9)

За да се постигне безкнижна среда, е необходимо тясно сътрудничество между Комисията, митническите администрации и икономическите оператори. За да улесни това сътрудничество, Групата за митническа политика следва да осигури координация на необходимите действия за изпълнение на настоящото решение. Консултирането с икономическите оператори следва да се извършва както на национално, така и на общностно равнище на всички етапи от подготовката на тези дейности.

(10)

На страните в процес на присъединяване и на страните кандидатки следва да се даде възможност да участват в тези дейности с оглед на подготовката им за присъединяване.

(11)

Тъй като целта на настоящото решение, а именно създаването на безкнижна среда в митниците и търговията, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и поради мащаба и последиците ѝ може да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, установен в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(12)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящото решение, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (8).

(13)

По-специално, на Комисията следва да се предоставят правомощия да удължава сроковете, установени в член 4, параграфи 2, 3 и 5 от настоящото решение. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящото решение, те трябва да се приемат съгласно процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Електронни митнически системи

Комисията и държавите-членки изграждат сигурни, интегрирани, оперативно съвместими и достъпни електронни митнически системи за обмен на данни, съдържащи се в митническите декларации и придружаващите ги документи и сертификати, и на друга важна информация.

Комисията и държавите-членки осигуряват структурата и средствата за функционирането на тези електронни митнически системи.

Член 2

Цели

1.   Електронните митнически системи, посочени в член 1, се разработват така, че да отговарят на следните цели:

а)

да улесняват процедурите по вноса и износа;

б)

да намалят разходите по привеждане в съответствие и административните разходи, както и да съкратят времето за освобождаване на стоките;

в)

да координират общ подход при контрола на стоките;

г)

да спомогнат за осигуряване на правилното събиране на всички необходими мита и други такси;

д)

да осигуряват бързо предоставяне и получаване на релевантна информация относно международната снабдителна верига;

е)

да осигурят непрекъснат поток на данни между органите на държавите износителки и държавите вносителки, както и между митническите органи и икономическите оператори, като дават възможност въведените в системата данни да се използват отново.

Интегрирането и развитието на електронните митнически системи следва да бъдат пропорционални на целите, установени в първа алинея.

2.   Целите, установени в параграф 1, първа алинея, се постигат най-малко със следните средства:

а)

хармонизиран обмен на информация въз основа на международно възприети модели на данни и формат на съобщенията;

б)

преработване на митническите и свързаните с тях процеси с оглед на оптимизирането на тяхната ефикасност и ефективност, опростяването им и намаляването на разходите за митническо съответствие;

в)

предлагане на икономическите оператори на широк диапазон от електронни митнически услуги, които да позволяват на тези оператори да общуват по един и същи начин с митническите органи на която и да е държава-членка.

3.   За целите на параграф 1 Общността насърчава оперативната съвместимост на електронните митнически системи с митническите системи на трети държави или на международни организации и достъпа до електронните митнически системи на икономически оператори в трети държави, с оглед създаването на безкнижна среда на международно равнище, когато това е предвидено в международни споразумения и е предмет на съответни финансови договорености.

Член 3

Обмен на данни

1.   Електронните митнически системи на Общността и държавите-членки предвиждат обмен на данни между митническите органи на държавите-членки, както и между тях и:

а)

икономическите оператори;

б)

Комисията;

в)

други администрации или държавни агенции, имащи отношение към международното движение на стоки (наричани по-долу „други администрации или агенции“).

2.   Всяко оповестяване или съобщаване на данни следва да отговаря напълно на разпоредбите за защита на данните, които са в сила, и по-специално Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (9) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите и органите на Общността и за свободното движение на такива данни (10).

Член 4

Системи, услуги и срокове

1.   Държавите-членки в сътрудничество с Комисията въвеждат в действие следните електронни митнически системи съгласно изискванията и графиците, определени в действащото законодателство:

а)

системи за внос и износ, работещи съвместно със системата за транзит и осигуряващи непрекъснат поток от данни от една митническа система до друга в цялата Общност;

б)

система за идентифициране и регистриране на икономическите оператори, работеща съвместно със системата на одобрените икономически оператори и позволяваща на тези икономически оператори да се регистрират само веднъж за всички свои взаимодействия с митническите органи в цялата Общност при зачитане на съществуващите общностни или национални системи;

в)

система за процедурата на одобрение, включваща информационния и консултационния процес, управлението на удостоверенията за одобрени икономически оператори, както и регистрирането на тези удостоверения в база данни, достъпна за митническите администрации.

2.   Държавите-членки в сътрудничество с Комисията и до 15 февруари 2011 г. създават и въвеждат в действие общите митнически портали, предоставящи на икономическите оператори необходимата информация за митническите сделки във всички държави-членки.

3.   Комисията в сътрудничество с държавите-членки и до 15 февруари 2013 г. създава и въвежда в действие интегрирана тарифна среда, даваща възможност за връзка с други системи, свързани с вноса и износа, използвани от Комисията и държавите-членки.

4.   Комисията в партньорство с държавите-членки в Групата за митническа политика и до 15 февруари 2011 г. оценява общите функционални спецификации за:

а)

рамка на единствени точки на достъп, които позволяват на икономическите оператори да използват един-единствен интерфейс за подаване на електронни митнически декларации, дори ако митническата процедура се извършва в друга държава-членка;

б)

електронен интерфейс за икономическите оператори, който им позволява да осъществяват всякакви свързани с митниците дейности с митническите органи в държавата-членка, където са учредени, дори ако тези дейности засягат няколко държави-членки;

в)

обслужване на едно гише, осигуряващо непрекъснат поток на данни между икономическите оператори и митническите органи, между митническите органи и Комисията и между митническите органи и други администрации или агенции, и позволяващо на икономическите оператори да представят на митниците цялата необходима информация за освобождаване на вноса или износа, включително и информацията, изисквана от законодателството, което не е свързано с митниците.

5.   В срок от три години от положителната оценка на общите функционални спецификации, посочени в параграф 4, букви а) и б), държавите-членки в сътрудничество с Комисията полагат усилия за създаване и въвеждане в действие на рамката от единствени точки на достъп и на електронните интерфейси.

6.   Държавите-членки и Комисията полагат усилия за създаване и въвеждане в действие на рамката за обслужване на едно гише. Оценката на постигнатия в тази област напредък се включва в докладите, посочени в член 12.

7.   Общността и държавите-членки осигуряват надлежната поддръжка и необходимите подобрения на системите и услугите, посочени в настоящия член.

Член 5

Елементи и отговорности

1.   Електронните митнически системи включват общностни елементи и национални елементи.

2.   По-конкретно, общностните елементи на електронните митнически системи съдържат следното:

а)

свързани проучвания за приложимост и общите функционални и технически спецификации на системата;

б)

общи продукти и услуги, включително необходимите общи справочни системи за митническа и свързана с митниците информация;

в)

услуги на Общата комуникационна мрежа и Общия системен интерфейс (CCN/CSI) за държавите-членки;

г)

координационните дейности, извършвани от държавите-членки и Комисията за изпълнение и функциониране на електронните митнически системи в рамките на общата сфера на Общността;

д)

координационните дейности, извършвани от Комисията за изпълнение и функциониране на електронните митнически системи във външната за Общността сфера, с изключение на услугите, предназначени за посрещане на национални изисквания.

3.   Националните елементи на електронните митнически системи съдържат, по-специално, следното:

а)

националните функционални и технически спецификации на системата;

б)

националните системи, включително базите данни;

в)

връзките в мрежа между митническите администрации и икономическите оператори и между митническите органи и други администрации или агенции в рамките на същата държава-членка;

г)

всякакъв софтуер или оборудване, които държавата-членка сметне за необходими за осигуряване на пълноценното използване на системата.

Член 6

Задачи на Комисията

Комисията, по-специално, гарантира следното:

а)

координиране на създаването, изпитването за съответствие, разполагането, действието и поддръжката на общностните елементи по отношение на електронните митнически системи;

б)

координирането на системите и услугите, предвидени в настоящото решение, с други релевантни проекти, свързани с електронното управление на общностно равнище;

в)

приключване на възложените им задачи по многогодишния стратегически план, предвиден в член 8, параграф 2;

г)

координиране на развитието на общностните и националните елементи с оглед на синхронизираното изпълнение на проектите;

д)

координирането на общностно равнище на електронните митнически услуги и обслужването на едно гише с оглед насърчаването и предоставянето им на национално равнище;

е)

координирането на потребностите от обучение.

Член 7

Задачи на държавите-членки

1.   Държавите-членки гарантират, по-специално, следното:

а)

координиране на създаването, изпитването за съответствие, разполагането, действието и поддръжката на националните елементи по отношение на електронните митнически системи;

б)

координирането на системите и услугите, предвидени в настоящото решение, с други релевантни проекти, свързани с електронното управление на национално равнище;

в)

приключване на възложените им задачи по многогодишния стратегически план, предвиден в член 8, параграф 2;

г)

редовното предоставяне на Комисията на информация относно предприетите мерки, позволяващи на съответните органи или икономически оператори да използват в пълна степен електронните митнически системи;

д)

поощряването и предоставянето на национално равнище на електронни митнически услуги и обслужване на едно гише;

е)

необходимото обучение на митническите служители и други компетентни длъжностни лица.

2.   Държавите-членки ежегодно прогнозират и съобщават на Комисията човешките, бюджетните и техническите ресурси, необходими, за да спазят член 4, и многогодишния стратегически план, предвиден в член 8, параграф 2.

3.   Ако съществува риск някакво действие, предвидено от държава-членка във връзка със създаването или функционирането на електронните митнически системи, да наруши общата оперативна съвместимост или функциониране на тези системи, държавата-членка уведомява за това Комисията, преди да предприеме такова действие.

Член 8

Стратегия и координация

1.   Комисията, в партньорство с държавите-членки и Групата за митническа политика, осигурява следното:

а)

определянето на стратегиите, необходимите ресурси и етапите на развитие;

б)

координирането на всички дейности, свързани с електронните митници, за да се осигури използването на ресурсите, включително на тези, вече ползвани на национално и общностно равнище, по най-добър и най-ефективен начин;

в)

координирането на правните, оперативните, свързаните с обучение и с информационни технологии аспекти на развитието, както и предоставянето на информация на митническите органи и икономическите оператори за тези аспекти;

г)

координирането на дейностите по изпълнението на всички заинтересовани страни;

д)

спазването на сроковете, предвидени в член 4, от всички заинтересовани страни.

2.   Комисията, в сътрудничество с държавите-членки и Групата за митническа политика, съставя и актуализира многогодишен стратегически план, който разпределя задачите между Комисията и държавите-членки.

Член 9

Ресурси

1.   За целите на създаването, функционирането и усъвършенстването на електронните митнически системи в съответствие с член 4 Комисията осигурява човешките, бюджетните и техническите ресурси, необходими за общностните елементи.

2.   За целите на създаването, функционирането и усъвършенстването на електронните митнически системи в съответствие с член 4 държавите-членки осигуряват човешките, бюджетните и техническите ресурси, необходими за националните елементи.

Член 10

Финансови разпоредби

1.   Без да се засягат разходите, които се поемат от трети държави или международни организации в рамките на член 2, параграф 3, разходите, свързани с изпълнението на настоящото решение, се поделят между Общността и държавите-членки съгласно разпоредбите на параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Общността поема разходите, свързани с разработването, придобиването, инсталирането, функционирането и поддръжката на общностните елементи, посочени в член 5, параграф 2, в съответствие с програмата „Митници 2007“, създадена с Решение № 253/2003/ЕО, и съгласно всяка следваща програма в тази област.

3.   Държавите-членки поемат разходите, свързани със създаването и функционирането на националните елементи, посочени в член 5, параграф 3, включително интерфейса с други администрации или агенции и икономически оператори.

4.   Държавите-членки подобряват сътрудничеството си с оглед свеждане на разходите до минимум чрез разработване на модели за поделяне на разходите и общи решения.

Член 11

Мониторинг

1.   Комисията предприема всички необходими стъпки, за да се увери, че финансираните от общностния бюджет мерки се изпълняват съобразно настоящото решение и че получените резултати отговарят на целите, установени в член 2, параграф 1, първа алинея.

2.   Комисията, в партньорство с държавите-членки и Групата за митническа политика, наблюдава редовно осъществения от всяка държава-членка и от Комисията напредък при изпълнението на член 4, за да определи дали са постигнати целите, установени в член 2, параграф 1, първа алинея, и как може да се подобри ефективността на дейностите по въвеждането на електронни митнически системи.

Член 12

Доклади

1.   Държавите-членки редовно докладват на Комисията относно напредъка по всяка задача, възложена им по многогодишния стратегически план, посочен в член 8, параграф 2. Те уведомяват Комисията за приключването на всяка от тези задачи.

2.   Най-късно до 31 март всяка година държавите-членки представят на Комисията годишен доклад за напредъка, обхващащ периода от 1 януари до 31 декември на предходната година. Годишните доклади се изготвят във формат, определен от Комисията в партньорство с държавите-членки и Групата за митническа политика.

3.   Най-късно до 30 юни всяка година въз основа на годишните доклади, посочени в параграф 2, Комисията изготвя консолидиран доклад за оценка на напредъка, постигнат от държавите-членки и Комисията, по-специално при изпълнението на член 4, както и за евентуалната необходимост от удължаване на сроковете, предвидени в член 4, параграфи 2, 3 и 5, и предоставя същия доклад на заинтересованите страни и на Групата за митническа политика за по-нататъшно разглеждане.

4.   Освен това консолидираният доклад, посочен в параграф 3, съдържа резултатите от всички проведени проверки. Той съдържа също и резултатите от всякакви други проверки и може да определя методите и критериите, които да се използват при по-нататъшни оценки, по-специално по отношение на оценката на степента на оперативна съвместимост и на функционирането на електронните митнически системи.

Член 13

Консултиране с икономическите оператори

Комисията и държавите-членки се консултират редовно с икономическите оператори на всички етапи от подготовката, разработването и въвеждането на системите и услугите, предвидени в член 4.

Комисията и държавите-членки създават механизъм за консултиране, който дава възможност за редовни срещи с представителите на икономическите оператори.

Член 14

Страни в процес на присъединяване или страни кандидатки

Комисията информира страните, признати за страни в процес на присъединяване или страни — кандидатки за членство, за подготовката, разработването и въвеждането на системите и услугите, предвидени в член 4, и ги допуска да участват в този процес.

Член 15

Мерки за изпълнение

Удължаванията на сроковете, предвидени в член 4, параграфи 2, 3 и 5, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 16, параграф 2.

Член 16

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по Митническия кодекс.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 17

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 18

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 15 януари 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 318, 23.12.2006 г., стр. 47.

(2)  Становище на Европейския парламент от 12 декември 2006 г. (ОВ C 317 Е, 23.12.2006 г., стр. 74), обща позиция на Съвета от 23 юли 2007 г. (ОВ C 242 E, 16.10.2007 г., стр. 1) и позиция на Европейския парламент от 11 декември 2007 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  ОВ L 144, 30.4.2004 г., стр. 65.

(4)  ОВ C 305, 16.12.2003 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 36, 12.2.2003 г., стр. 1. Решение, изменено с Решение № 787/2004/ЕО (ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 12).

(7)  ОВ L 341, 17.12.2002 г., стр. 1. Решение, изменено с Регламент (ЕО) № 885/2004 (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(9)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(10)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


II Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/27


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 януари 2008 година

относно позицията, която трябва да заеме Общността в рамките на Международния съвет за какаото по въпроса за продължаването на Международното споразумение за какаото от 2001 г.

(2008/76/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133, във връзка с член 300, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като има предвид, че:

(1)

Международното споразумение за какаото от 2001 г. е подписано и сключено от името на Европейската общност на 18 ноември 2002 г. с Решение 2002/970/ЕО на Съвета (2).

(2)

Съгласно разпоредбите на член 63, параграф 1 и параграф 3, Международното споразумение за какаото от 2001 г. изтича на 30 септември 2008 г., освен ако не бъде еднократно или двукратно продължено след тази дата за срок, ненадвишаващ общо четири години, с решение на Международния съвет за какаото.

(3)

Продължаването на това споразумение е в интерес на Европейската общност.

(4)

Следва да се определи позицията на Европейската общност в рамките на Международния съвет за какаото,

РЕШИ:

Член единствен

Позицията на Европейската общност в рамките на Международния съвет за какаото е да гласува за еднократното или двукратно продължаване на Международното споразумение за какаото от 2001 г. за срок, ненадвишаващ четири години, и да нотифицира генералния секретар на ООН за това.

Съставено в Брюксел на 21 януари 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ C 4, 9.1.2008 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 342, 17.12.2002 г., стp. 1.


Комисия

26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/28


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 януари 2008 година

за одобряване на плановете за 2008 г. за ликвидиране на болестта класическа чума по свинете при диви свине и за спешна ваксинация на тези свине срещу тази болест в България

(нотифицирано под номер C(2008) 270)

(само текстът на български език е автентичен)

(2008/77/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2001/89/ЕО на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно мерки на Общността за борба с класическата чума по свинете (1), и по-специално член 16, параграф 1, втора алинея и член 20, параграф 2, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2001/89/ЕО въвежда минимални мерки на Общността за борба с класическата чума по свинете. Тези мерки включват разпоредба, според която при потвърждаване на първичен случай на класическа чума по свинете при диви свине държавите-членки следва да представят на Комисията план за мерките за ликвидиране на болестта. Посочената директива съдържа също разпоредби относно спешната ваксинация на диви свине.

(2)

Болестта класическа чума по свинете е налице у диви свине в България.

(3)

България въведе програма за изследване и контрол на класическата чума по свинете на цялата територия на държавата-членка. Посочената програма продължава да е в действие.

(4)

Решение 2006/800/ЕО на Комисията от 23 ноември 2006 г. за одобряване на плановете за ликвидиране на класическа чума по свинете при диви прасета и относно спешната им ваксинация срещу тази болест в България (2) бе прието като една от редица мерки за борба с класическата чума по свинете. Решение 2006/800/ЕО се прилага до 31 декември 2007 г.

(5)

На 15 октомври 2007 г. България представи на Комисията за одобрение план за 2008 г. за ликвидиране на болестта класическа чума по свинете при диви свине, както и план за спешната им ваксинация на цялата територия на държавата-членка.

(6)

Посочените планове, представени от България, бяха разгледани от Комисията, която прецени, че те са в съответствие с Директива 2001/89/ЕО. Следователно плановете следва да бъдат одобрени.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

План за ликвидиране на болестта класическа чума по свинете при диви свине

Планът, представен от България на Комисията на 15 октомври 2007 г., за ликвидиране на болестта класическа чума по свинете при диви свине в зоните, определени в точка 1 от приложението, се одобрява.

Член 2

План за спешна ваксинация на диви свине срещу болестта класическа чума по свинете

Планът, представен от България на Комисията на 15 октомври 2007 г., за спешна ваксинация на диви свине срещу болестта класическа чума по свинете в зоната, определена в точка 2 от приложението, се одобрява.

Член 3

Спазване

България взема необходимите мерки, за да се съобрази с настоящото решение, и публикува посочените мерки. Тя незабавно информира Комисията за това.

Член 4

Прилагане

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г.

Член 5

Адресати

Адресат на настоящото решение е Република България.

Съставено в Брюксел на 25 януари 2008 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 316, 1.12.2001 г., стр. 5. Директива, последно изменена с Решение 2007/729/ЕО на Комисията (ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 26).

(2)  ОВ L 325, 24.11.2006 г., стр. 35. Решение, изменено с Решение 2007/624/ЕО (ОВ L 253, 28.9.2007 г., стр. 43).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Зони, в които се прилага планът за ликвидиране на болестта класическа чума по свинете при диви свине:

Цялата територия на България.

2.

Зони, в които се прилага планът за спешна ваксинация на диви свине срещу болестта класическа чума по свинете:

Цялата територия на България.


ПРЕПОРЪКИ

Комисия

26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/30


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 10 януари 2008 година

относно мерките за улесняване на бъдещото преминаване към еврото

(нотифицирано под номер C(2007) 6912)

(2008/78/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 211 от него,

като има предвид, че:

(1)

Докато първата група участници преминаха през дълъг преходен етап, по време на който еврото беше тяхната валута, но още не беше въведено под формата на пари в брой, повечето от съществуващите национални планове за бъдещо преминаване към еврото предвиждат въвеждането на евромонети и евробанкноти от деня на приемането на еврото. Това различие и широката наличност на евро в брой предполага, че подготвящите се за приемането на еврото държави-членки следва да прилагат различна стратегия в сравнение със стратегията, следвана в периода между 1999 и 2002 г.

(2)

При тези променени обстоятелства разпоредбите на препоръката на Комисията от 11 октомври 2000 г. относно мерките за улесняване на подготовката на икономическите оператори за преминаване към еврото (1) не отговарят адекватно на въпросите, повдигнати от промяната на контекста. Ето защо, за да бъде отчетен този нов контекст и да бъде извлечена полза от придобития опит по време на въвеждането на еврото в брой през 2002, 2007 и 2008 г., следва да бъде приета нова препоръка,

ПРЕПОРЪЧВА:

Член 1

Управление на организацията на смяната на валутата

1.   Държавите-членки следва да създадат подходящи структури, предназначени да планират, координират и улесняват цялата необходима подготовка за въвеждането на еврото.

2.   Следва да бъде изготвен национален план за смяна на валутата, който да покрива всички аспекти на организацията по преминаването към еврото и който трябва да бъде обсъден с представители на основните икономически оператори (кредитните институции, търговците на дребно, дружествата от сектора на комуникационните и информационните технологии, индустрията на вендинг-автоматите, сдруженията на потребители, търговските камари и т.н.) и да бъде редовно обновяван.

Член 2

Улесняване на подготовката на гражданите за еврото

1.   Националното законодателство следва да наложи изискване за двойно изписване на цените и другите парични суми за плащане, кредитиране или дебитиране. Задължителното двойно изписване следва да започне възможно най-скоро след официалното приемане от Съвета на неотменимо фиксирания обменен курс между националната валута и еврото. Държавите-членки следва да създадат ограничения за търговците на дребно да използват двойното изписване преди официалното приемане на обменния курс. Държавите-членки следва също така да изискват отделно изписване на всякакви такси, налагани от икономическите оператори за приемане на плащания в евро в периода между фиксирането на обменния курс и приемането на еврото. Използването на обменен курс, различен от приетия от Съвета, следва да се забрани. Двойното изписване следва да остане задължително за срок от най-малко шест месеца и най-много една година след въвеждането на еврото. След изтичането на този срок двойното изписване следва да бъде прекратено, за да се даде на гражданите възможност да свикнат напълно с новата валута.

2.   Държавите-членки следва да гарантират, че гражданите са добре информирани относно разпоредбите за преминаването към еврото, относно мерките за защита на евробанкнотите и монетите и относно защитните им елементи, както и да помагат на гражданите да научат скалата на стойността на новата валута. Този информационен поток следва да бъде поддържан известно време след въвеждането на еврото. По-конкретно следва да бъдат създадени специални информационни програми за уязвимите граждани (възрастните, страдащите от физически, сетивни или умствени заболявания и т.н.), както и за лицата, за които достъпът до информация е труден (скитници и бездомници, неграмотни хора и такива, които не могат да смятат).

3.   Държавите-членки, кредитните институции и предприятията следва да организират обучения, за да могат служителите, които често работят с пари в брой, да опознаят добре еврото, така че да бъде осигурено по-добро разпознаване, правилно идентифициране на защитните елементи и по-бързо манипулиране с евробанкнотите и евромонетите. Освен това следва да се организират периодични обучения за хора със зрителни увреждания, за да им се помогне да развият сетивна памет за новата валута.

4.   Публичните администрации следва да предоставят на предприятията и най-вече на малките и средните предприятия (МСП) точна информация относно графика за преминаването към еврото и съответните законодателни, данъчни и счетоводни правила. Търговските сдружения, информационните центрове за еврото, търговските камари, счетоводителите и бизнес консултантите следва да гарантират, че предприятията, с които имат контакт, извършват необходимата подготовка и могат да извършват всичките си операции в евро от датата на въвеждането му.

5.   Кредитните институции следва да информират клиентите си относно практическите последици от преминаването към еврото. Те следва по-специално да насочат вниманието на клиентите си към факта, че вече няма да могат да извършват безналични плащания, нито да поддържат сметки в която и да е от старите национални валути след датата на въвеждането на еврото.

6.   Предприемачите следва да проведат действия за повишаване на информираността на служителите си и да организират обучения ad hoc за тези от тях, които осъществяват контакт с граждани.

7.   Държавите-членки следва да наблюдават подготовката на икономическите оператори за преминаването към еврото, по-специално чрез редовни проучвания.

Член 3

Осигуряване на бързо въвеждане на евро в брой

1.   С оглед на намаляването на паричните суми, които трябва да се обменят физически, потребителите следва да бъдат насърчавани да депозират излишъците си от пари в брой през седмиците, предшестващи смяната на валутата. Договорите, обичайно включващи национална валута, които са сключени след решението на Съвета за неотменимо фиксиране на обменния курс, следва за предпочитане да се позовават на еврото, доколкото срокът им се простира след датата на въвеждането на еврото.

2.   Кредитните институции и търговските обекти следва да използват възможността за предварително захранване и вторично предварително захранване с евробанкноти и евромонети в месеците преди смяната на валутата, както предвижда Европейската централна банка (2). Търговските обекти следва да бъдат вторично предварително захранени с банкноти и монети през последните седмици преди преминаването към еврото. Специални мерки, включително осигуряване на комплекти с монети евро за търговците на дребно, следва да бъдат предвидени за малките търговски обекти. За да се насърчават търговските обекти да участват във вторичното предварително захранване, следва да им бъдат предложени привлекателни условия за разсрочено дебитиране. Гражданите следва да имат възможност да придобиват комплекти с монети евро през трите седмици преди смяната на валутата, за да се гарантира, че всяко домакинство може да разполага поне с един комплект.

3.   Банкоматите следва да бъдат приспособени за теглене на банкноти евро от датата на въвеждане на еврото. Банкоматите, които поради технически причини не могат да бъдат приспособени навреме, следва да бъдат затворени. Тегленето на пари в брой и обменът на валута в брой в кредитните институции през двете седмици преди и след преминаването към еврото следва да се извършват най-вече в банкноти с малък номинал.

4.   Търговските обекти следва да бъдат задължени да връщат ресто единствено в евро от датата на въвеждането му, освен ако поради практически причини нямат възможност за това. Следва да бъдат вземани мерки ad hoc, за да бъде улеснено вторичното им предварително захранване с евробанкноти и евромонети и да бъдат намалени затрудненията, свързани с нарастването на обема на парите в брой в търговските обекти.

5.   Всички електронни устройства за продажби с дебитни или кредитни карти (POS терминали) следва да бъдат пренастроени за работа с евро в деня на въвеждането му. Потребителите следва да бъдат насърчавани да използват формата на електронните разплащания по-често през първите дни след въвеждането на новата валута.

6.   Главните салони на кредитните институции следва да бъдат отворени през първите дни от периода на двойното обращение, за да улесняват обмена на национална валута за евро. Освен това работното време на банките следва да бъде удължено през периода на преминаването към еврото. На търговците на дребно следва да бъдат предоставени специални улеснения, които да позволяват по-бързо захранване с пари в брой, за да бъде избегнато образуването на опашки.

Член 4

Предотвратяване на злоупотреби и на погрешно възприемане на изменението на цените от гражданите

1.   За да бъде гарантирано неутрално въздействие на въвеждането на еврото върху цените, следва да бъдат сключени споразумения с представителите на секторите на търговията на дребно и услугите. Търговците на дребно по-специално следва да не увеличават цените поради въвеждането на еврото и да се опитат да минимизират измененията на цените, когато определят цените в евро след смяната на валутата. Тези споразумения следва да бъдат материализирани чрез приемането на лого, което да бъде видно и лесно разпознаваемо от потребителите. Логото следва да бъде рекламирано чрез комуникационни и информационни кампании. Строго наблюдение на изпълнението на задълженията по споменатите споразумения от страна на търговците на дребно следва да бъде извършвано в сътрудничество със сдруженията на потребители. За случаите на неизпълнение следва да бъдат предвидени възпиращи мерки, вариращи от публично оповестяване на наименованието на предприятието до евентуални глоби при най-сериозните случаи.

2.   Държавите-членки следва да извършват внимателно и често наблюдение на цените през седмиците след приемането на обменния курс до края на срока за двойно изписване на цените. По-специално на гражданите следва да се предоставя ежеседмична информация за изменението на цените през седмиците непосредствено преди и след преминаването към еврото, за да се предотврати евентуалното грешно възприемане на това изменение.

3.   След смяната на валутата за плащанията в евро следва да се прилагат същите банкови такси, каквито са се прилагали за плащанията в национална валута.

Член 5

Заключителна разпоредба

Държавите-членки се приканват да подкрепят прилагането на настоящата препоръка.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящата препоръка са държавите-членки с дерогация в съответствие с определението по член 122 от Договора, както и кредитните институции, предприятията, търговските сдружения и организациите на потребители в посочените държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 януари 2008 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  Препоръка 2000/С 303/05 (ОВ C 303, 24.10.2000 г., стр. 6).

(2)  Вж. Насоките на Европейската централна банка от 14 юли 2006 г. относно някои приготовления за преминаването към еврото и предварителното захранване и вторичното предварително захранване с банкноти и монети евро извън еврозоната (ECB/2006/9, ОВ L 207, 28.7.2006 г., стр. 39).