ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 19

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
23 януари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (EО) № 40/2008 на Съвета от 16 януари 2008 r. година относно установяване на възможностите за риболов за 2008 г. и свързаните с тях условия на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

23.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/1


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 40 НА СЪВЕТА

от 16 януари 2008 година

относно установяване на възможностите за риболов за 2008 г. и свързаните с тях условия на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 20 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на общо допустимия улов и на квотите (2), и по-специално член 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 423/2004 на Съвета от 26 февруари 2004 г. относно определяне на мерки за възстановяване на запасите от атлантическа треска (3) и по-специално членове 6 и 8 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 811/2004 на Съвета от 21 април 2004 г. относно въвеждането на мерки за възстановяване на популацията на северна мерлуза (4) и по-специално член 5 от него,

като взе предвид Регламент (EO) № 2166/2005 на Съвета oт 20 декември 2005 г. относно установяване на мерки за възстановяването на запасите от южен хек и норвежки омар в Карибско море и Западния иберийски полуостров и за изменение на Регламент (EO) № 850/98 относно опазването на риболовните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (5), и по-специално членове 4 и 8 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 388/2006 на Съвета от 23 февруари 2006 г. относно съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Бискайския залив (6) и по-специално член 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 509/2007 на Съвета от 7 май 2007 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Западния Ламанш (7) и по-специално член 3 и 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 676/2007 на Съвета от 11 юни 2007 г. за съставяне на многогодишен план за риболовни дейности, експлоатиращи запасите от писия и морски език в Северно море (8), и по-специално член 6 и 9 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Член 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 изисква Съветът да приеме мерките, необходими за осигуряване на достъп до водите и ресурсите и устойчиво извършване на риболовните дейности, при съблюдаване на наличните научни становища и по-специално на доклада, изготвен от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР).

(2)

Съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 Съветът е длъжен да определи общите допустими улови (ОДУ) по вид риболовна дейност или група риболовни дейности. Риболовните възможности следва да се разпределят между държавите-членки и трети държави съгласно критериите, определени в член 20 от посочения регламент.

(3)

С цел да се осигури ефективно управление на ОДУ и на квотите, следва да бъдат установени специфичните условия, при които се извършват риболовните операции.

(4)

Необходимо е принципите и определени процедури за управление на риболовната дейност да бъдат установени на равнището на Общността, така че държавите-членки да могат да осигурят управлението на корабите под флага им.

(5)

Член 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 установява определения във връзка с разпределението на възможностите за риболов.

(6)

Риболовните възможности следва да се използват в съответствие със законодателството на Общността в тази област, и по-специално с Регламент (ЕИО) № 2807/83 на Комисията от 22 септември 1983 г. относно установяване на подробни правила за вписване на информация за улова на риба (9) от държавите-членки, Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета от 22 септември 1986 г. за определяне характеристиките на риболовните кораби (10), Регламент (ЕИО) № 1381/87 на Комисията от 20 май 1987 г. относно установяване на подробни правила по отношение на обозначаването и документацията на риболовните кораби (11), Регламент (ЕИО) № 3880/91 на Съвета от 17 декември 1991 г. относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантически океан (12), Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (13), Регламент (ЕО) № 1627/94 на Съвета от 27 юни 1994 г. относно постановяване на общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов (14), Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (15), Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета от 29 юни 1998 г. за определяне на условия, съгласно които херингата може да бъде разтоварена на сушата за промишлени цели, различни от директната консумация от човека (16), Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета от 16 декември 2002 г. за определяне на специалните условия за достъп до риболовните полета на дълбоководни запаси и за определяне на съответните изисквания (17), Регламент (ЕО) № 1954/2003 на Съвета от 4 ноември 2003 г. за управление на риболовното усилие по отношение на определени риболовни зони и ресурси на Общността (18), Регламент (ЕО) № 2244/2003 на Комисията от 18 декември 2003 г. за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби (19), Регламент (ЕО) № 423/2004, Регламент (ЕО) № 601/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. за определяне на някои контролни мерки за риболовната дейност в зоната, обхваната от Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика (20), Регламент (ЕО) № 811/2004, Регламент (ЕО) № 2115/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. oтносно установяване на план за възстановяването на черната писия в рамките на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан (21), Регламент (EO) № 2166/2005, Регламент (ЕО) № 388/2006, Регламент (ЕО) № 2015/2006 на Съвета от 19 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности за 2007 г. и 2008 г. за риболовните кораби на Общността за някои дълбоководни рибни запаси (22), Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (23), Регламент (ЕО) № 509/2007, Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета от 7 май 2007 г. за определяне на технически мерки за опазването на определени популации от далекомигриращи видове риба (24), Регламент (ЕО) № 676/2007 и Регламент (ЕО) № 1386/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г., постановяващ мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан (25).

(7)

Следва да се уточни, че ако морските организми, които са уловени в рамките на риболовните дейности, извършени единствено за целите на научни изследвания, се продават, то разпоредбите на настоящия регламент се прилагат към такива риболовни дейности. Следвайки съвета на Международния съвет за изследване на морето (ICES) е необходимо да се запази прилагането на система за управление на ограниченията на улова на хамсия в зона VIII на ICES. Комисията определя ограниченията на улова на запасите от хамсия в зона VIII на ICES от гледна точка на събраната през първата половина на 2008 г. научна информация и на изводите от обсъждането, проведено в контекста на многогодишен план за вида хамсия.

(8)

Следвайки съвета на ICES е необходимо да се запази и преразгледа система за управление на риболовното усилие за вида пясъчна змиорка (риба пясъчница) в зони IIIa и IV на ICES и във водите на ЕО от зона IIa.

(9)

Като преходна мярка и в светлината на най-скорошното научно становище на ICES, риболовното усилие за определени дълбоководни видове следва в още по-голяма степен да се намали.

(10)

Съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 Съветът е длъжен да вземе решение за условията, свързани с ограниченията на улова и/или ограниченията на риболовното усилие. Научната информация показва, че значителният улов в превишение на определените ОДУ оказва отрицателно въздействие върху устойчивостта на риболовните дейности. Следователно е целесъобразно да се въведат такива свързани с тях условия, които да дадат възможност да се постигне подобрено изпълнение на договорените възможности за риболов.

(11)

На своето годишно заседание през 2007 г. Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) прие известен брой технически и контролни мерки. Необходимо е тези мерки да се приложат.

(12)

На своето XXVI годишно заседание през 2007 г. Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика (CCAMLR) прие съответни ограничения за улова на запасите, които подлежат на риболов от страна на всеки член на CCAMLR. CCAMLR одобри също така участието на корабите на Общността в проучвателен риболов на Dissostichus spp. в подзони 88.1 и 88.2 на ФАО, а също и в участъци 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) и 58.4.3b), като съответните риболовни дейности подлежат както на ограничения на улова и прилова, така и на някои специфични технически мерки. Тези лимити и технически мерки също трябва да бъдат приложени.

(13)

С цел спазване на международните задължения, поети от Общността като договаряща страна по CCAMLR, включително задължението да прилага приетите от Комисията на CCAMLR мерки, следва да се приложат равнищата на ОДУ, приети от тази комисия за риболовния сезон за 2007—2008 г., и съответните крайни дати за този риболовен сезон.

(14)

Съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96, запасите, които са предмет на различните установени в него мерки, трябва да бъдат посочени.

(15)

В съответствие с процедурата, предвидена в споразуменията или протоколите относно отношенията в областта на рибарството, Общността проведе консултации с Норвегия (26), Фарьорските острови (27) и Гренландия (28) във връзка с риболовните права.

(16)

Общността е договаряща страна по няколко регионални риболовни организации. Тези риболовни организации препоръчаха определяне на ограничения на улова и/или ограничения на усилието, както и други правила за опазване на някои видове. Поради тази причина Общността следва да изпълни тези препоръки.

(17)

При обсъждането през 2007 г. относно въвеждането за 2008 г. на алтернативна схема за управление на усилието, основана на тавани за киловат дните, се достигна до заключението, че ще бъде необходимо да се създаде по-продължителен график във времето с оглед на адаптиране на националните административни процедури към изискванията на такава схема за управление на усилието, като настоящата система за управление на усилието въз основа на дни в морето ще бъде запазена през 2008 г. с намерението да се продължи обсъждането и през тази година върху система за управление на усилието, основана на киловат дни в морето, която да се прилага през 2009 г.

(18)

За приспособяване на ограниченията на риболовното усилие за вида атлантическа треска, както са установени в Регламент (ЕО) № 423/2004, се запазват други механизми с цел риболовното усилие да се управлява, като се отчита равнището на ОДУ в съответствие с член 8, параграф 3 от посочения регламент.

(19)

Следва да се запазят някои временни разпоредби за използването на VMS данни с цел да се гарантира по-голяма ефикасност и ефективност при наблюдението, контрола и надзора на управлението на усилието.

(20)

За приспособяване на ограниченията на риболовното усилие за вида морски език, както са определени в Регламент (ЕО) № 509/2007, се установяват други механизми с цел риболовното усилие да се управлява, като се отчита равнището на ОДУ в съответствие с член 5, параграф 2 от посочения регламент.

(21)

За приспособяване на ограниченията на риболовното усилие за видовете писия и морски език, както са заложени в Регламент (ЕО) № 676/2007, се установяват други механизми с цел риболовното усилие да се управлява, като се отчита равнището на ОДУ в съответствие с член 9, параграф 2 от посочения регламент.

(22)

За запасите от атлантическа треска в Северно море, Скагерак и Западния Ламанш, в Ирландско море и на запад от Шотландия, и за запасите от мерлуза и норвежки омар в зони VIIIc и IXa на ICES, е необходимо да се адаптират нивата на допустимото усилие в рамките на схемата за управление на усилието.

(23)

С цел да се допринесе за съхраняване на рибните запаси през 2008 г. следва да се изпълнят някои допълнителни мерки относно контрола и техническите условия за риболов.

(24)

В съответствие с научните становища на ICES са необходими допълващи ограниченията на улова мерки за опазване на струпванията от размножаваща се синя молва в зони VI и VII на ICES.

(25)

Научните изследвания показаха, че риболовните практики с хрилни мрежи и заплитащи мрежи в зони VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk, VIII, IX, X и XII на ICES представляват сериозна заплаха за дълбоководните видове. Докато се приемат по-постоянни мерки обаче, следва да се осъществят преходни мерки, за да може да се извършват тези категории риболов при определени условия.

(26)

(25bis) В съответствие с Договорения протокол за заключенията между Европейската общност и Норвегия от 26 ноември 2007 г., техническите мерки за увеличаване на селективността на теглените риболовни съоръжения с цел намаляване на изхвърлянето на меджид в Северно море следва да се изпитат през първата половина на 2008 г.

(27)

С цел да се гарантира устойчива експлоатация на запасите от мерлуза и норвежки омар и да се намали изхвърлянето на улов, последните технически разработки, свързани със селективните риболовни съоръжения, следва да се разрешат в зони VIIIa, VIIIb и VIIId на ICES.

(28)

Използването на съоръжения, които не улавят норвежки омар, следва да се разреши в някои райони, в които този вид е защитен и уловът му е забранен.

(29)

В светлината на препоръката от НТИКР, не е необходимо да се затварят някои райони на размножаване на херингата за гарантиране на устойчивото експлоатиране на този вид в зона VIа на ICES.

(30)

Необходимо е да се запази контролът върху разтоварванията на суша и трансбордирането на замразена риба в пристанищата на Общността от страна на риболовните кораби на трети държави, както това бе препоръчано от NEAFC (Комисията за риболова в североизточната част на Атлантическия океан). През ноември 2007 г. NEAFC препоръча някои кораби да бъдат включени в списъка с кораби, за които е потвърдено, че са участвали в незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов. Следва да се осигури включването на тези препоръки в правната система на Общността.

(31)

С оглед да се допринесе за опазването на вида октопод и по-специално за защита на младите екземпляри е необходимо за 2008 г. да се запази минимален размер на октопода от морските води под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, разположени в зоната на CECAF, до приемането на регламент за изменение и допълнение на Регламент (ЕО) № 850/98.

(32)

В светлината на становището на НТИКР риболов с бим тралове, използващи електрически импулсен ток, следва да се разреши в зони IVc и IVb-юг на ICES само при определени условия.

(33)

Междуамериканската комисия за тропическа риба тон (IATTC) не успя да приеме ограничения на улова за жълтопер тунец, дебел (големоок) тон и листао (ивичест тунец) на годишното си заседание през 2007 г. и въпреки че Общността не е член на посочената организация, е необходимо да се приемат мерки за осигуряване на устойчиво управление на ресурсите под юрисдикцията на същата организация.

(34)

На своето трето годишно заседание Комисията за риболова в Западен и Централен Тихи океан (WCPFC) прие ограничения на усилието за жълтопер тунец, дебел (големоок) тон и листао (ивичест тунец), риба меч и южнотихоокеански бял тон, както и технически мерки по отношение на обработването на прилова. Общността е член на WCPFC от януари 2005 г. Трябва следователно да се инкорпорират тези мерки в общностното законодателство, за да се гарантира устойчивото управление на ресурсите под юрисдикцията на тази организация.

(35)

На своето годишно заседание през 2006 г. и 2007 година ГКРСМ прие известен брой препоръки относно техническите мерки по отношение на определени категории риболов в Средиземно море. С цел да се допринесе за съхраняването на рибните запаси е необходимо тези мерки да се изпълнят през 2008 г., докато се приеме регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006.

(36)

На своето годишно заседание през 2007 г. SEAFO (Организацията за риболова в Югоизточния Атлантически океан) прие ограничения на улова за рибните запаси в зоната на Конвенцията на SEAFO и установи условия във връзка с възобновяването на риболовните дейности в понастоящем затворени риболовни зони и подробни изисквания за инспекциите на пристанищните държави. Необходимо е тези мерки да бъдат инкорпорирани в правото на Общността.

(37)

На годишните си заседания през 2006 и 2007 г. Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC) прие известен брой мерки във връзка с управлението и контрола. Необходимо е тези мерки да бъдат инкорпорирани в правото на Общността.

(38)

На третата си международна среща за създаване на нова регионална организация за управление на риболова в южната част на Тихия океан, която се проведе през май 2007 г., участниците приеха временни мерки с оглед регулиране както на пелагичните, така и на дънните риболовни дейности в южната част на Тихия океан. Необходимо е тези мерки да бъдат инкорпорирани в правото на Общността.

(39)

На своята годишна среща през 2007 г. Международната комисия за опазване на атлантическата риба тон (ICCAT) прие квоти и коригирани квоти, отразяващи недоусвояването и свръхусвояването на риболовните възможности на страните-членки на ICCAT. ICCAT освен това прие техническа мярка за опазването на средиземноморската риба меч през 2008 г. За да се допринесе към опазването на рибните запаси е необходимо да се изпълни тази мярка.

(40)

С цел да се осигури правилното отчитане на улова на северно путасу от кораби на трети държави във водите на Общността, е необходимо да се запазят разпоредбите за засилен контрол върху тези кораби.

(41)

С оглед да се гарантира препитанието на рибарите от Общността и да се избегне застрашаването на ресурсите и възникването на всякакви евентуални затруднения, дължащи се на изтичане на срока действие на Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности за 2007 г. и свързаните с тях условия за някои рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, в които се изискват ограничения върху улова (29), е от първостепенно значение да се открият тези риболовни дейности от 1 януари 2008 г. и някои от правилата на посочения регламент да се запазят в сила и през януари 2008 г. Предвид спешния характер на въпроса е наложително да се направи изключение от шестседмичния срок, посочен в дял I, член 3 от протокола за ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към договорите за създаване на Европейските общности.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява възможностите за риболов за 2008 г. за определени рибни запаси и групи от рибни запаси, и свързаните с тях условия, при които могат да бъдат използвани тези риболовни възможности.

Освен това той определя някои ограничения на усилието и свързаните с тях условия за януари 2009 г., и установява за някои антарктически ресурси възможностите за риболов и специфичните условия за периодите по приложение IД.

Член 2

Обхват

1.   Освен ако не са установени различни разпоредби, настоящият регламент се прилага за:

a)

риболовни кораби на Общността („кораби на Общността“); и

б)

риболовните кораби, плаващи под флага на трети държави и регистрирани в тях („риболовни кораби на трети държави“) във водите на Общността („води на ЕО“).

2.   Чрез дерогация от параграф 1 разпоредбите на настоящият регламент, с изключение на точка 4.2 от приложение III и бележка под линия 1 към приложение IХ, не се прилагат за риболовните дейности, извършвани единствено за целите на научни изследвания и провеждани с разрешението на и под ръководството на държавата-членка, под чийто флаг плава корабът, и за които Комисията и държавата-членка, в чиито води се провеждат изследванията, са били информирани предварително. Държави-членки, които осъществяват риболовни дейности за целите на научни изследвания, уведомяват Комисията, държавите-членки, в чиито води се извършват изследванията, ICES и Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) за целия улов, произтичащ от такива риболовни операции.

Член 3

Определения

Следните определения се прилагат за целите на настоящия регламент, които допълват тези по член 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002:

a)

„общ допустим улов“ (ОДУ) означава количеството, което може да се улови и разтовари на суша от всеки ресурс в рамките на една година;

б)

„квота“ означава дял от ОДУ, отпуснат на Общността, държавите-членки или на трети държави;

в)

„международни води“ означава водите извън суверенитета или юрисдикцията на която и да е държава;

Член 4

Риболовни зони

За целите на настоящият регламент се прилагат следните определения на зони:

a)

„зони на ICES“ (Международният съвет за изследване на морето) — зоните, определени в Регламент (ЕИО) № 3880/91;

б)

„Скагерак“ означава зоната, заключена на запад от линия, прекарана от фара Hanstholm до фара Lindesnes, и на юг от линия, прекарана от фара Skagen до фара Tistlarna, и от тази точка до най-близката точка на шведския бряг;

в)

„Категат“ означава зоната, заключена на север от линия, прекарана от фара Skagen до фара Tistlarna, и от тази точка — до най-близката точка на шведския бряг, и на юг — от линия, прокарана от Hasenøre до Gnibens Spids, от Korshage до Spodsbjerg, и от Gilbjerg Hoved до Kullen;

г)

„залива на Кадис“ означава района от зона IXa на ICES, разположен на изток от дължина 7o23′48″W;

д)

„зона на ГКРСМ“ (Генералната комисия по риболова в Средиземно море) — зоната, ограничена в Решение 98/416/ЕО на Съвета (30) от 16 юни 1998 г. относно присъединяването на Европейската общност към Генералната комисия по риболова в Средиземно море;

е)

„зони на CECAF“ (Централна източна част на Атлантическия океан или главна риболовна зона 34 на ФАО) — зоните, определени в Регламент (ЕО) № 2597/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан (31);

ж)

„зона на Конвенцията NEAFC“ означава водите, които са посочени в член 1 от Конвенцията, приложена към Решение 81/608/ЕИО на Съвета от 13 юли 1981 относно подписването на Конвенция за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (32);

з)

„регулаторна зона на NEAFC“ означава водите от зоните на Конвенцията NEAFC, които се намират извън водите под юрисдикцията на договарящите страни по NEAFC;

и)

„зони на NAFO“ (Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан) — зоните, определени в Регламент (ЕИО) № 2018/93 на Съвета от 30 юни 1993 г. относно предаването на статистически данни за улова и риболовната дейност от държавите-членки, които извършват риболов в северозападната част на Атлантическия океан; (33)

й)

„регулаторна зона на NAFO“ означава частта от зоната на Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO), която не попада под суверенитета или юрисдикцията на крайбрежните държави;

к)

„зони на SEAFO“ (Организацията за риболова в Югоизточния Атлантически океан) — зоните, ограничени в Решение 2002/738/ЕО на Съвета от 22 юли 2002 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенция за опазване и управление на рибните ресурси в Югоизточния Атлантически океан (34);

л)

„зона на ICCAT“ (Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан) — зоната, определена в Решение 86/238/ЕИО на Съвета от 9 юни 1986 г. относно присъединяването на Общността към Mеждународната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан, изменена с протокола, приложен към заключителния акт от конференцията на пълномощните представители на държавите страни по Конвенцията, подписан в Париж на 10 юли 1984 година (35);

м)

„зони на CCAMLR“ (Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика) — зоните, определени в Регламент (ЕО) № 601/2004;

н)

„зона на IATTC“ (Междуамериканската конвенция за тропическа риба тон) — зоната, определена в Решение 2006/539/ЕО на Съвета от 22 май 2006 г. относно сключването, от името на Европейската общност, на Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, създадена от Конвенцията между Съединените американски щати и Република Коста Рика от 1949 г. (36);

о)

о) „зона на IOTC“ (Комисията по рибата тон в Индийския океан) — зоната, определена в Решение 95/399/ЕО на Съвета от 18 септември 1995 г. за присъединяването на Общността към Споразумението за създаване на Комисия по рибата тон в Индийския океан (37);

п)

п) зона на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPFO) е открито море на юг от екватора, на север от зоната на Конвенцията CCAMLR, на изток от зоната на Конвенцията на SIOFA, определена в Решение 2006/496/ЕО на Съвета от 6 юли 2006 г. за подписването, от името на Европейската общност, на Споразумението за риболов в южен Индийски океан (38), и на запад от зоните под юрисдикцията на южноамериканските държави по отношение на рибарството;

р)

„зона WCPFC“ (Конвенцията за риболова в Западен и Централен Тихи океан) — зоната, определена в Решение 2005/75/ЕО на Съвета от 26 април 2004 г. за присъединяване на Общността към Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централен Тихи океан (39);

ГЛАВА II

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ УСЛОВИЯ ЗА КОРАБИТЕ НА ОБЩНОСТТА

Член 5

Ограничения на улова и разпределения

1.   Ограниченията на улова за корабите на Общността във водите на Общността или в определени води извън Общността, разпределението на тези ограничения на улова между държавите-членки и допълнителните условия съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 са посочени в приложение I.

2.   На корабите на Общността се разрешава улов в рамките на квотите по приложение I във водите под юрисдикцията по отношение на рибарството на Фарьорските острови, Гренландия, Исландия и Норвегия, и в риболовната зона около Ян Майен при условията по членове 11, 20 и 21.

3.   Комисията определя ограниченията за улов на пясъчна змиорка (риба пясъчница) в зони IIIa и IV на ICES и във водите на ЕО от зона IIa на ICES съгласно правилата, определени в точка 6 от приложение IIГ.

4.   Комисията определя ограничения за улова на мойва във водите на Гренландия от зони V и XIV на ICES, които са на разположение на Общността при равнище от 7,7 % от съответния ОДУ, веднага след като той бъде установен.

5.   Ограниченията върху улова на норвежки паут в зона IIIa на ICES и във водите на ЕО от зони IIa и IV на ICES, на трицона (копърка, цаца, шпрот) във водите на ЕО от зони IIa и IV на ICES могат да бъдат преразгледани от Комисията съгласно процедурата по член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 в светлината на научната информация, събрана през първата половина на 2008 г.

6.   Комисията може да определя ограниченията върху улова за запасите от аншоа в зона VIII на ICES в съответствие с процедурата, посочена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 в светлината на научната информация, събрана през първата половина на 2008 г. .

7.   Като следствие от преразглеждането на запасите от норвежки паут в съответствие с параграф 5, ограниченията върху улова на запасите от путасу в зони IIIa и IV на ICES и във водите на ЕО от зона IIa на ICES, и на запасите от пикша в зона IIIa на ICES и във водите на ЕО от зони IIIб, IIIв и IIIг на ICES, и в зона IV на ICES и във водите на ЕО от зона IIa на ICES, могат да се преразгледат от страна на Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, за да се вземе предвид промишления прилов при улова на норвежки паут.

Член 6

Забранени видове

Забранява се на корабите на Общността да извършват риболов, да задържат на борда, да трансбордират и да разтоварват на суша следните видове, както във всички води на Общността, така и извън тях:

гигантска акула (Cetorhinus maximus);

бяла акула (Carcharodon carcharias).

Член 7

Специални разпоредби относно разпределенията

1.   Определеното в приложение I разпределение на възможностите за риболов между държавите-членки се извършва, без да се засягат:

a)

размяната по член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

б)

преразпределенията по член 21, параграф 4, член 23, параграф 1 и член 32, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2847/93;

в)

допълнителните разтоварвания по член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96;

г)

удържаните количества по член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96;

д)

приспаданията по член 5 от Регламент (ЕО) № 847/96.

2.   За целите на запазване на квотите, които да бъдат прехвърлени към 2009 г., член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага към всички запаси, предмет на аналитичен ОДУ, чрез дерогация от същия регламент.

Член 8

Ограничения на риболовното усилие и свързани с тях условия за управлението на запасите

1.   От 1 февруари 2008 г. до 31 януари 2009 г. ограниченията върху риболовното усилие и свързаните с тях условия, определени в:

a)

приложение IIA, се прилагат за управлението на някои запаси в Категат, Скагерак и зони IV, VIa, VIIa, VIId на ICES и във водите на ЕО от зона IIa на ICES;

б)

приложение IIБ, се прилагат за управлението на мерлуза и норвежки омар в зони VIIIc и IXa на ICES, с изключение на залива на Кадис;

в)

приложение IIВ, се прилагат за управлението на запасите от морски език в зона VIIe на ICES;

г)

приложение IIГ, се прилагат за управлението на запасите от пясъчна змиорка (риба пясъчница) в зони IIIa и IV на ICES и водите на ЕО от зона IIa на ICES.

2.   За периода от 1 януари 2008 г. до 31 януари 2009 г. за запасите, посочени в параграф 1, букви a), б), в) и г), продължават да се прилагат разпоредбите във връзка с риболовното усилие и свързаните с него условия, определени в приложения IIA, IIБ, IIВ и IIГ към Регламент (ЕО) № 41/2007.

3.   Комисията определя риболовното усилие за 2008 г. за риболова на вида пясъчна змиорка (риба пясъчница) в зони IIIa и IV на ICES и във водите на ЕО от зона IIa на ICES въз основа на правилата по точки 4—5 от приложение IIГ.

4.   Държавите-членки осигуряват за 2008 г. нивата на риболовното усилие, измерени в киловати за дните отсъствие от пристанището, на кораби с разрешително за дълбоководен риболов, да не надвишат 75 % от средногодишното риболовно усилие, разгърнато от корабите на съответната държава-членка през 2003 г. при рейсове, за които корабите са имали разрешителни за дълбоководен риболов и/или са подлежали на риболов дълбоководните видове, посочени в приложения I и II към Регламент (ЕО) № 2347/2002. Настоящият параграф се прилага само към риболовни рейсове, при които са били уловени повече от 100 kg дълбоководни видове, различни от голяма сребърна корюшка.

Член 9

Условия за разтоварване на суша на улова и прилова

1.   Риба от запасите, за които са определени ограничения на улов, се задържа на борда или се разтоварва на суша единствено ако:

a)

уловът е извършен от кораби на държава-членка, която има квота и тази квота не е изчерпана; или

б)

уловът представлява част от дела на Общността, който не е бил разпределен по квоти между държавите-членки, и този дял не е изчерпан.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 следните рибни запаси могат да се задържат на борда и да се разтоварват на суша, дори и ако съответна държава-членка няма квоти или квотите или дяловете са изчерпани:

a)

видове, различни от херинга и скумрия, когато

i)

са уловени заедно с други видове, с мрежи с размер на окото, по-малък от 32 mm в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 850/98, и

ii)

уловите не са сортирани нито на борда, нито при разтоварването;

или

б)

скумрия, която

i)

е уловена заедно със сафрид или сардина;

ii)

не надвишава 10 % от общото тегло на скумрията, сафрида и сардината на борда, и;

iii)

уловът не е сортиран било на борда, било при разтоварване.

3.   Всички разтоварени на суша количества се приспадат от квотата или, ако делът на Общността не е разпределен между държавите-членки по квоти — от дела на Общността освен улова по разпоредбите на параграф 2.

4.   Определянето на процента на прилов и неговото предназначение се извършва съгласно членове 4 и 11 от Регламент (ЕО) № 850/98.

Член 10

Разтоварвания на суша на несортиран улов от зони IIIa, IV и VIId на ICES и от водите на ЕО от зона IIa на ICES

1.   Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1434/98 не се прилага за вида херинга, уловена в зони IIIa, IV и VIId на ICES и във водите на ЕО от зона IIa на ICES.

2.   Когато ограниченията на улова на държава-членка за вида херинга в зони IIIa, IV и VIId на ICES и във водите на ЕО от зона IIa на ICES са достигнати, на корабите, плаващи под флага на тази държава-членка, регистрирани в Общността и извършващи риболов, към който се прилагат съответните ограничения на улова, се забранява да разтоварват улов, които не е сортиран и съдържа херинга.

3.   Държавите-членки осигуряват наличието на подходяща програма за вземане на проби, която позволява ефикасно наблюдение на разтоварванията на суша на несортиран по видове улов от зони IIIa, IV и VIId на ICES и от водите на ЕО от зона IIa на ICES.

4.   Несортиран улов от зони IIIa, IV и VIId на ICES и от водите на ЕО от зона IIa на ICES се разтоварва единствено на пристанища и места за разтоварване, където действа програма за вземане на проби по параграф 1.

Член 11

Ограничения върху достъпа

Корабите на Общността не могат да извършват никакъв риболов в Скагерак в рамките на 12 морски мили от изходните линии на Норвегия. На кораби, плаващи под флага на Дания или Швеция, се разрешава обаче да извършват риболов до четири морски мили от изходните линии на Норвегия.

Член 12

Определяне на размера на окото на мрежата и на дебелината на кордата

Размерите на окото на мрежата и дебелината на кордата са определени в настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕО) № 129/2003 на Комисията от 24 януари 2003 г. за създаване на подробни правила за определяне на размера на отворите и дебелината на кордата на рибарските мрежи, когато риболовни кораби на Общността се инспектират от инспектори на Общността и от национални инспектори.

Член 13

Преходни технически и контролни мерки

Преходните технически и контролни мерки за корабите на Общността са определени в приложение III.

ГЛАВА III

ОГРАНИЧЕНИЯ НА УЛОВА И СВЪРЗАНИ С ТЯХ УСЛОВИЯ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 14

Разрешение

На риболовните кораби, плаващи под флага на Венецуела и на Норвегия, и на риболовните кораби, регистрирани във Фарьорските острови, се разрешава да извършват риболов във водите на Общността в рамките на лимитите върху улова, посочени в приложение I, и при спазване на предвидените в членове 15—18 и 22—28 условия.

Член 15

Забранени видове

Забранява се на риболовните кораби на трети държави да извършват риболов, да задържат на борда, да трансбордират и да разтоварват на суша следните видове във всички води на Общността:

гигантска акула (Cetorhinus maximus);

бяла акула (Carcharodon carcharias).

Член 16

Географски ограничения

1.   Риболовът от страна на риболовните кораби, плаващи под флага на Норвегия или регистрирани във Фарьорските острови, се ограничава до онези части от зоната от 200 морски мили, които се намират по посока към открито море отвъд 12 морски мили от изходните линии на държавите-членки в зона IV на ICES, в Категат и в Атлантическия океан, северно от 43o00′N, освен зоната, посочена в член 18 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

2.   Риболовът в Скагерак от страна на риболовните кораби, плаващи под флага на Норвегия, се разрешава в посока към открито море отвъд четиримилната зона от изходните линии на Дания и Швеция.

3.   Риболовът от страна на риболовните кораби, плаващи под флага на Венецуела, се ограничава до онези части от зоната от 200 морски мили, отстоящи в посока към открито море отвъд 12 морски мили от изходните линии на департамент Френска Гвиана.

Член 17

Транзитно преминаване през водите на Общността

Риболовните кораби на трети държави, които преминават транзитно през водите на Общността, прибират своите мрежи така, че да не могат да бъдат лесно използвани, съгласно следните условия:

а)

мрежи, тежести и подобни съоръжения се разкачват от техните тралови бордове и теглещи и влачещи въжета и корди,

б)

мрежи, които са на палубата или над нея, се закрепват здраво за някоя от частите на надстройката.

Член 18

Условия за разтоварване на суша на улова и прилова

Екземпляри от рибни запаси, за които има установени ограничения на улов, не се задържат на борда, нито се разтоварват на суша, освен ако уловът не е извършен от риболовни кораби на трета държава, която има квота и тази квота не е изчерпана.

Член 19

Преходни технически и контролни мерки

Преходните технически и контролни мерки за риболовните кораби на трети държави са определени в приложение III.

ГЛАВА IV

ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ ЗА КОРАБИТЕ НА ОБЩНОСТТА

Член 20

Лицензи и свързани с тях условия

1.   Въпреки общите правила относно лицензите за риболов и специалните разрешителни за риболов, предвидени в Регламент (ЕО) № 1627/94, риболовът от страна на корабите на Общността във водите на трета държава подлежи на изискването за притежаване на лиценз, издаден от компетентните органи на тази трета държава.

2.   Въпреки това параграф 1 не се прилага за следните кораби на Общността, когато извършват риболов в норвежките води на Северно море:

a)

кораби с тонаж, равен на или по-малък от 200 БТ;

б)

кораби, осъществяващи риболов на различни от скумрия видове за консумация от човека; или

в)

кораби, плаващи под флага на Швеция, в съответствие с установената практика.

3.   В исканията за лицензи се посочват видовете риболов, имената и характеристиките на корабите на Общността, за които трябва да бъдат издадени лицензи, и се изпращат от компетентните органи на държавите-членки до Комисията. Комисията подава тези искания до органите на заинтересованата трета държава.

4.   Ако една държава-членка прехвърли квота на друга държава-членка (замяна на квоти) за риболовните зони, посочени в част I от приложение IV, прехвърлянето включва съответно прехвърляне на лицензи и се свежда до знанието на Комисията. Не трябва обаче да се надвишава общият брой лицензи за всяка риболовна зона, посочен в част I от приложение IV.

5.   Корабите на Общността съблюдават мерките по опазване на ресурсите и контролните мерки, както и всички други разпоредби, регулиращи зоната, в която извършват риболов.

Член 21

Фарьорски острови

Корабите на Общността, лицензирани да извършват целеви риболов на определен вид във водите на Фарьорските острови, могат да извършват целеви риболов и на други видове, при условие че уведомят предварително фарьорските компетентни органи.

ГЛАВА V

ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 22

Задължение за притежаване на лиценз и специално разрешително за риболов

1.   Независимо от член 28б от Регламент (ЕИО) № 2847/93 риболовните кораби с по-малък от 200 БТ, плаващи под флага на Норвегия, се освобождават от задължението да имат лиценз и специално разрешително за риболов.

2.   Лицензът и специалното разрешително за риболов трябва да бъдат на борда. Въпреки това риболовните кораби, регистрирани във Фарьорските острови или Норвегия, се освобождават от това задължение.

3.   Риболовните кораби от трети държави, на които към 31 декември 2007 г. е разрешено да извършват риболов, могат да продължат да извършват риболов, считано от 1 януари 2008 г., до подаването до Комисията и одобряването от нея на списъка на риболовните кораби с разрешение за извършване на риболов.

Член 23

Заявление за лиценз и специално разрешително за риболов

Заявлението за лиценз и за специално разрешително за риболов, представени на Комисията от компетентния орган на трета държава, се придружава от следната информация:

a)

името на кораба;

б)

регистрационен номер;

в)

външна идентификационна маркировка;

г)

пристанище по регистрация;

д)

име и адрес на собственика или наемателя;

е)

брутен тонаж и обща дължина;

ж)

мощност на двигателя;

з)

повиквателен сигнал и радиочестота;

и)

планиран начин на риболов;

й)

планирана зона на риболов;

к)

видове, за чийто улов е предназначен;

л)

период, за който се прилага лицензът.

Член 24

Брой на лицензите

Броят лицензи и свързаните с тях специални условия са установени в част II от приложение IV.

Член 25

Отмяна и оттегляне

1.   Лицензите и специалните разрешителни за риболов могат да бъдат отменяни с оглед издаването на нови лицензи и специални разрешителни за риболов. Отменянето влиза в сила на деня преди датата на издаване на новите лицензи и специални разрешителни за риболов от страна на Комисията. Новите лицензи и специалните разрешителни за риболов влизат в сила на датата на издаването им.

2.   Лицензите и специалните разрешителни за риболов се отнемат изцяло или частично преди да изтече срокът им, ако квотата за съответния ресурс, посочена в приложение I, е изчерпана.

3.   Лицензите и специалните разрешителни за риболов се отнемат в случай на неспазване на което и да е задължение по настоящия регламент.

Член 26

Неизпълнение на приложимите правила

1.   За максимален период от 12 месеца никакъв лиценз или специално разрешително за риболов не се издава на риболовен кораб на трета държава, който не е изпълнил задълженията, определени в настоящия регламент.

2.   Комисията предоставя на компетентните органи на съответната трета държава имената и характеристиките на риболовните кораби на трети държави, които няма да получат разрешение за риболов в риболовната зона на Общността за следващия месец или месеци поради нарушение на съответните правила по настоящия регламент.

Член 27

Задължения на титуляра на лиценз

1.   Риболовните кораби на трети държави съблюдават мерките за опазване на ресурсите и контролните мерки, както и останалите разпоредби, регулиращи риболова на корабите на Общността в зоната, в която осъществяват дейност, и по-специално разпоредбите от Регламенти (ЕИО) № 1381/87, (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 1434/98 и Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета от 21 декември 2005 г. за опазването на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд (40).

2.   Риболовните кораби на трети държави по параграф 1 водят риболовен дневник, в който се вписва информацията, определена в част I от приложение V.

3.   Риболовните кораби на трети държави, освен корабите под флага на Норвегия и извършващи риболов в зона IIIa на ICES, изпращат на Комисията информацията по приложение VI съгласно правилата, определени в посоченото приложение.

Член 28

Специфични разпоредби относно департамент Френска Гвиана

1.   Издаването на лицензи за риболов във водите на департамент Френска Гвиана е подчинено на поемането на задължение от страна на собственика на риболовния кораб на съответната трета държава да разреши на наблюдател да се качи на борда, ако Комисията формулира такова искане.

2.   Риболовните кораби на трети държави, извършващи риболов във водите на департамент Френска Гвиана, водят риболовен дневник, съответстващ на образеца от част II на приложение V. Данните за улова се изпращат до Комисията при формулирано за целта искане чрез френските компетентни органи.

ГЛАВА VI

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА КОРАБИТЕ НА ОБЩНОСТТА, ИЗВЪРШВАЩИ РИБОЛОВ В СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

Член 29

Въвеждане на сезон, забранен за риболова на корифена, извършван с помощта на устройства за събиране на риба (УСР)

1.   С цел опазване на запаса от корифена (Coryphaena hippurus), по-специално на младите екземпляри, риболовът с помощта на устройства за събиране на риба (УСР) се забранява от 1 януари 2008 г. до 14 август 2008 г. във всички географски подзони на зоната по Споразумението за ГКРСМ, определени в Резолюция ГКРСМ/31/2007/2, съдържаща се в приложение ХIV.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, ако държава-членка докаже, че поради лоши атмосферни условия риболовните кораби, плаващи под нейния флаг, не са могли да използват обичайния си брой дни за риболов, тази държава-членка може да прехвърли дните, загубените от нейните кораби за риболов с УСР, до 31 януари от следващата година. Държавите-членки, които желаят да се възползват от това прехвърляне, предоставят на Комисията преди 1 януари 2009 г. заявление за допълнителния брой дни, за които корабът ще получи разрешение да извършва риболов на корифена с помощта на УСР по време на забранения период от 1 януари 2009 г. до 31 януари 2009 г. Към заявлението се прилага следната информация:

a)

доклад, съдържащ подробна информация за прекратяването на съответните риболовни дейности, включително подходящата в подкрепа на това метеорологична информация;

б)

името на кораба;

в)

регистрационен номер;

г)

външната маркировка, както е определена в приложение I към Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията от 30 декември 2003 г. относно регистъра на риболовния флот на Общността (41).

Комисията изпраща информацията, получена от държавите-членки, до изпълнителния секретариат на ГКРСМ.

3.   Преди 1 ноември 2008 г. държавите-членки изпращат на Комисията доклад за изпълнението на мерките, посочени в параграф 2, през 2007 година.

4.   Държавите-членки докладват на Комисията до 15 януари 2009 г. общото количество корифена, разтоварена на сушата и трансбордирана през 2008 г. от риболовните кораби, плаващи под техния флаг във всички географски подзони от зоните по Спразумението за ГКРСМ, определени в Резолюция ГКРСМ/31/2007/2, съдържаща се в приложение XIV.

Комисията изпраща информацията, получена от държавите-членки, до изпълнителния секретариат на ГКРСМ.

Член 30

Създаване на зони, забранени за определени риболовни дейности с цел да се защитят уязвимите дълбоководни местообитания

1.   Забранява се риболовът с теглени драги и дънни трални мрежи в зоните, ограничени от линиите, съединяващи следните координати:

a)

зона „Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca“, забранена за дълбоководен риболов:

39o 27,72' N, 18o 10,74' E

39o 27,80' N, 18o 26,68' E

39o 11.16' N, 18o 04.28' E

39o 11,16' N, 18o 35,58' E;

б)

зона „The Nile delta area cold hydrocarbon seeps“, забранена за дълбоководен риболов:

31o 30.00' N, 33o 10.00' E

31o 30.00' N, 34o 00.00' E

34o 00.00' N, 32o 00.00' E

32o 00.00' N, 33o 10.00' E;

в)

зона „The Eratosthemes Seamount“, забранена за дълбоководен риболов:

33o 00.00' N, 32o 00.00' E

33o 00.00' N, 33o 00.00' E

34o 00.00' N, 33o 00.00' E

34o 00.00' N, 32o 00.00' E.

2.   Държавите-членки предприемат мерките, необходими за опазване на уязвимите дълбоководни местообитания в зоните по параграф 1, и по-специално осигуряват защитата на тези зони от въздействието на всяка дейност, различна от риболов, която застрашава съхраняването на характеристиките на тези специфични местообитания.

Член 31

Минимален размер на окото на тралните мрежи, разгърнати при определени локални и сезонни дълбоководни риболовни дейности с трал

1.   Чрез дерогация от член 8, параграф 1, буква з) и член 9, параграф 3, точка 2 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 държавите-членки имат право да продължат да дават разрешения на риболовните кораби под флага си да използват панели с мрежеста плетка с размер, по-малък от 40 mm на окото при извършване на определени локални и сезонни дълбоководни риболовни дейности с трал, насочени към експлоатиране на неподелени с трети страни рибни запаси.

2.   Параграф 1 се прилага единствено по отношение на риболовните дейности, които вече официално са разрешени от държавите-членки в съответствие с националното им законодателство в сила към 1 януари 2007 г. и не включват каквото и да е бъдещо увеличаване на риболовното усилие спрямо 2006 г.

3.   До 15 януари 2008 г. държавите-членки представят на Комисията чрез обичайната информационна система списъка на корабите с разрешение в съответствие с параграф 1. Списъкът на корабите с разрешение включва следната информация:

а)

регистрационен номер на кораба в регистъра на флота на Общността (CFR) и външна маркировка съгласно посоченото в приложение I към Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията;

б)

разрешените риболовни дейности, осъществявани от всеки един кораб, от гледна точка на целевия/те ресурс/и, риболовната зона, така както е определена в Резолюция ГКРСМ/31/2007/2, съдържаща се в приложение ХIV и техническите характеристики на размера на окото на мрежата на използваното риболовно съоръжение;

в)

разрешения период за извършване на риболов.

4.   Комисията изпраща информацията, получена от държавите-членки, до изпълнителния секретариат на ГКРСМ.

ГЛАВА VII

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА КОРАБИТЕ НА ОБЩНОСТТА, ИЗВЪРШВАЩИ РИБОЛОВ В РЕГУЛАТОРНАТА ЗОНА НА NAFO

Член 32

Деклариране на улова

1.   Капитанът на кораб с разрешение за риболов на гренландска камбала в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 2115/2005 изпраща по електронен път на компетентните органи на страната на флага си доклад за улова, посочващ количеството гренландска камбала, уловена от съответния кораб, като това задължение трябва да се изпълни и при липса на улов от този вид.

2.   Предвиденият в параграф 1 доклад се предава за първи път най-късно до края на десетия ден след датата на влизане на кораба в регулаторната зона на NAFO или след началото на риболовния рейс. Докладът се представя на всеки пет дни. Когато за улова на гренландска камбала, съобщен в съответствие с параграф 1, се счита, че е изчерпал 75 % от разпределената квота на съответните държави-членки, капитанът на кораба започва да предава докладите на всеки три дни.

3.   След получаване на доклада за улова всяка държава-членка го изпраща на Комисията. Комисията незабавно препраща тази информация на секретариата на NAFO.

Член 33

Допълнителни контролни мерки

1.   Кораби с разрешение за риболов на гренландска камбала в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 2115/2005 имат право да влизат в регулаторната зона на NAFO, за да извършват риболов на вида гренландска камбала, единствено ако имат по-малко от 50 тона улов на борда си или ако достъпът е разрешен в съответствие с параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

2.   Когато кораб с разрешение за риболов на гренландска камбала в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 2115/2005 има улов от зони извън регулаторната зона на NAFO от 50 или повече тона на борда си, той уведомява секретариата на NAFO по електронен път или по факс най-късно 72 часа преди влизането (ENT) в регулаторната зона на NAFO за количеството, задържан на борда улов, позицията (географска ширина/дължина), където капитанът счита, че корабът ще започне риболова си и очакваното време на пристигане на тази позиция.

3.   Ако след уведомяването по параграф 2 инспектиращ кораб съобщи за намерението си да извърши инспекция, той уведомява съответния риболовен кораб за координатите на мястото за среща на двата съда, където да се извърши проверката. Мястото за среща няма да е на повече от 60 морски мили от позицията, където капитанът на плавателния съд счита, че корабът му ще започне да извършва риболов.

4.   Ако кораб с разрешение за риболов на гренландска камбала в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 2115/2005 не е получил съобщение нито от секретариата на NAFO, нито от инспектиращия съд към момента на влизане в регулаторната зона на NAFO, че инспектиращ съд възнамерява да извърши проверка в съответствие с параграф 3, то риболовният кораб може да продължи да извършва риболов. Риболовният кораб може също така да започне риболовни дейности без предварителна инспекция, ако инспектиращият кораб не е започнал проверката в рамките на три часа след пристигането на риболовния кораб на мястото за среща.

Член 34

Коралова защитена зона

Участък 3О на NAFO, определен в приложение VII, се затваря за каквато и да е риболовна дейност с дънно съоръжение.

ГЛАВА VIII

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ НА СУША ИЛИ ТРАНСБОРДИРАНЕ НА ЗАМРАЗЕНА РИБА, УЛОВЕНА ОТ КОРАБИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ЗОНАТА НА КОНВЕНЦИЯТА NEAFC

Член 35

Пристанищен държавен контрол

Без да се засяга Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1093/94 на Съвета от 6 май 1994 г. за установяване на условията, при които риболовните кораби от трети страни могат да разтоварят директно и да търгуват със своя улов на пристанищата на Общността (42), процедурите по настоящата глава се прилагат за разтоварване на суша или трансбордиране между кораби в пристанищата на държавите-членки на замразена риба, уловена от риболовни кораби на трети държави в зоната на Конвенцията NEAFC.

Член 36

Специално определени пристанища

Разтоварванията на суша и трансбордирането на улов са разрешени единствено в определените за целта пристанища.

Държавите-членки определят място, което да се използва за разтоварвания на суша или място, близо до брега (определени пристанища), където са разрешени операциите по разтоварване на суша или трансбордиране на улов по член 35. Държавите-членки уведомяват Комисията за всяка промяна в списъка от определените през 2007 г. пристанища най-малко петнайсет дни преди изменението да влезе в сила.

Комисията публикува списъка на определените пристанища и промените в него в серия „C“ на Официален вестник на Европейския съюз и осигурява достъп до него на своята интернет страница.

Член 37

Предварително известие за влизане в пристанище

1.   Чрез дерогация от член 28д, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета капитаните на всички риболовни кораби или техни представители, превозващи риба по член 35 от настоящия регламент, и които възнамеряват да влязат в пристанище с цел разтоварване на суша или трансбордиране на улов, уведомяват компетентните органи на пристанището, което желаят да използват, най-малко три работни дни преди очакваното време на пристигане.

2.   Уведомлението по параграф 1 от настоящия член се придружава от формуляра по част I от приложение VIII, като част A е надлежно попълнена, както следва:

a)

формуляр PSC 1 се използва, когато риболовният кораб разтоварва на суша своя собствен улов;

б)

формуляр PSC 2 се използва, когато риболовният кораб е извършвал операции по трансбордиране. В такива случаи за всеки трансбордиращ кораб се използва отделен формуляр.

3.   Компетентните органи на държавата-членка, в която е пристанището, изпраща без забавяне копие на формуляра по параграф 2 до държавата на флага на риболовния кораб, а ако корабът е извършвал операции по трансбордиране, и до държавата(ите) на флага на корабите, източник на трансбордирането.

Член 38

Разрешение за разтоварване на суша или за трансбордиране

1.   Разтоварване на суша или трансбордиране на улов може да бъде разрешено от компетентните органи на държавата-членка, в която е пристанището, единствено ако държавата на флага на риболовния кораб, възнамеряващ да разтоварва на сушата или да трансбордира улов, или ако се отнася за кораби, извършващи операции по трансбордиране на улов извън пристанище — държавата/ите на флага на корабите, източници на трансбордирането, е/са потвърдила/и чрез връщане на копие от формуляра, изпратен в съответствие с член 37, параграф 3, с надлежно попълнена част Б, че:

a)

риболовните кораби, декларирали, че са уловили рибата, имат достатъчна квота за декларираните видове;

б)

количествата риба на борда са надлежно отчетени и взети предвид за изчисляването на всяко приложимо ограничение на улов или усилие;

в)

риболовните кораби, декларирали, че са уловили рибата, имат разрешение за риболов в декларираните зони;

г)

декларираното присъствие на кораба в зоната на улов е потвърдено от данните VMS.

Операциите по разтоварване или трансбордиране на улов могат да започнат едва след като е получено разрешение от компетентните органи на държавата-членка, в която е пристанището.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държавата-членка, в която е пристанището, може да разреши цялото разтоварване на сушата или част от него да се извърши без наличието на потвърждението по параграф 1, но в такива случаи съответната риба трябва да се съхранява в склад под контрола на компетентните органи. Рибата се освобождава за продажба, за вземане от склада или транспортиране едва след като се получи потвърждението по параграф 1. Ако потвърждението не се получи в срок от 14 дни след разтоварването, компетентните органи на държавата-членка, в която е пристанището, има право да конфискува и унищожи рибата съгласно националните си правила.

3.   Компетентните органи на държавата-членка, в която е пристанището, уведомяват без забавяне за своето решение дали ще разрешат разтоварването на сушата или трансбордирането на улов, като изпращат копие от формуляра, предвиден в част I от приложение VIII с надлежно попълнена част В, на Комисията и на секретаря на NEAFC, когато разтоварваната или предаваната на друг кораб риба е уловена в зоната на Конвенцията NEAFC.

Член 39

Инспекции

1.   Компетентните органи на държавите-членки осъществяват всяка година инспекции на най-малко на 15 % от разтоварванията на суша или трансбордирането на улов от риболовните кораби на трети държави, посочени в член 35, които са извършени в техните пристанища.

2.   Инспекциите обхващат контрол на цялото разтоварено на суша или трансбордирано количество и включват кръстосана проверка чрез сравнение на количествата по видове, вписани в предварителното известие за разтоварване на суша и количествата по видове, разтоварени на суша или трансбордирани.

3.   Инспекторите правят максимално възможното, за да избегнат неоправдано забавяне на риболовния кораб и за да осигурят риболовният кораб да понася минимална намеса и неудобства, и за да се избегне влошаване на качеството на рибата.

Член 40

Доклади за инспекция

1.   Всяка инспекция се документира чрез попълване на доклад за инспекцията, съставен в съответствие с част II от приложение VIII.

2.   Копие от всеки доклад за инспекция се изпраща без забавяне на държавата на флага на инспектирания риболовен кораб и на държавата или държавите на флага на трансбордиращите кораби, когато риболовният кораб извършва операции по трансбордиране, и на Комисията и на секретаря на NEAFC, ако разтоварената на сушата или трансбордираната риба е уловена в зоната на Конвенцията на NEAFC.

3.   Оригиналът или завереното копие от всеки доклад за инспекция се изпраща при формулирано за целта искане до държавата на флага на инспектирания риболовен кораб.

ГЛАВА IХ

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА КОРАБИТЕ НА ОБЩНОСТТА, ИЗВЪРШВАЩИ РИБОЛОВ В ЗОНАТА НА КОНВЕНЦИЯТА CCAMLR

РАЗДЕЛ 1

Ограничения и информация, която се изисква относно корабите

Член 41

Забрани и ограничения върху улова

1.   Целеви риболов на видовете по приложение IХ се забранява в зоните и по време на периодите, определени в същото приложение.

2.   За нов и проучвателен риболов ограниченията върху улова и прилова, посочени в приложение X, се прилагат в подзоните, посочени в това приложение.

РАЗДЕЛ 2

Проучвателен риболов

Член 42

Правила за поведение във връзка с проучвателния риболов

Без да се засяга член 4 от Регламент (ЕО) № 601/2004, държавите-членки гарантират, че всички риболовни кораби на Общността са оборудвани с:

a)

адекватна съобщителна апаратура (включително MF/HF радио и носенето на най-малко една радиостанция от 406MHz, която излъчва сигнали за насочване (EPIRB), както и обучени оператори на борда, и когато е възможно, апаратура за комуникация в рамките на Световната морска система за бедствие и безопасност;

б)

достатъчен брой облекла за оцеляване в морска среда за всички на борда;

в)

адекватни условия за справяне със спешни медицински ситуации, които биха могли да възникнат по време на пътуването;

г)

резервни количества храна, питейна вода, гориво и резервни части за критично важното оборудване, за да може да се реагира на непредвидени забавяния и затруднения;

д)

одобрен план за мерки при аварийни инциденти на палубата за замърсяване с нефт, в който са посочени мерките за ограничаване на замърсяването на морската околна среда (включително от застрахователен характер), в случая на разлив на гориво или на отпадъци.

Член 43

Участие в проучвателен риболов

1.   Риболовен кораб, плаващ под флага на и регистрирани в Испания, за който е съобщено на CCAMLR съгласно разпоредбите на членове 7 и 7а от Регламент (ЕО) № 601/2004, има право да участва в проучвателен риболов с парагади на Dissostichus spp. в подзони 88.1 и 88.2 на ФАО, както и в участъци 58.4.1, 58.4.2 и 58.4.3б, извън зоните под национална юрисдикция.

2.   Във всеки един момент не повече от един риболовен кораб извършва риболов в участък 58.4.3б).

3.   По отношение на подзони 88.1 и 88.2, както и участъци 58.4.1 и 58.4.2 ограниченията върху общия улов и прилова за подзона и участък и тяхното разпределение между малките изследователски единици (SSRU) в рамките на тези подзони и участъци, са определени в приложение X. Риболовът във всяка SSRU се прекратява, когато отчетеният улов достигне посочените ограничения на улов и тази SSRU се затваря за риболов за останалата част от риболовната година.

4.   Риболовът се извършва във възможно най-голям географски и батиметричен обхват, за да се получи информацията, необходима за определяне на риболовния потенциал, и за да се избегне твърде голяма концентрация на улов и риболовно усилие. Независимо от това риболовът в участъци 58.4.1 и 58.4.2 се забранява на дълбочини, по-малки от 550 m.

Член 44

Системи за отчитане

Риболовните кораби, участващи в проучвателен риболов съгласно член 43, подлежат на следните системи за деклариране на улов и усилие:

a)

системата за деклариране улов и усилие на пет дни, посочена в член 12 от Регламент (ЕО) № 601/2004, с изключение на това, че държавите-членки подават до Комисията докладите за улова и усилието не по-късно от два работни дни след края на всеки период на отчитане с цел незабавно препращане до CCAMLR. В подзони 88.1 и 88.2, както и в участъци 58.4.1 и 58.4.2 декларирането се прави от малките изследователски единици;

б)

системата за месечно деклариране на улова и обхвата на риболовната дейност с точни координати, посочена в член 13 от Регламент (ЕО) № 601/2004;

в)

общият брой и тегло на изхвърлените Dissostichus eleginoides и Dissostichus mawsoni, включително и тези, които отговарят на критерия за „желирано месо“, трябва да бъдат декларирани.

Член 45

Определение на замятане

1.   За целите на настоящия раздел „замятане“ обхваща поставянето на една или повече парагади на едно единствено място. Точната географска позиция на дадено замятане се определя от централната точка на разгърнатата/ите парагада/и при деклариране на улова и усилието.

2.   За да се счита като изследователско замятане:

a)

всяко изследователско замятане трябва да бъде отделено на не по-малко от пет морски мили от друго изследователско замятане, като разстоянието се мери от средната географска точка на всяко от изследователските замятания;

б)

всяко замятане се състои от най-малко 3 500 куки и не повече от 10 000 куки; то може да обхваща много отделни парагади, поставени на едно и също място;

в)

всяко замятане на парагада трябва да има време на престой във водата от не по-малко от шест часа, измерени от времето на завършване на процеса на замятане до началото на процеса на изтегляне.

Член 46

Изследователски планове

Риболовните кораби, участващи в проучвателен риболов по член 43, осъществяват изследователски планове във всяка и всички SSRU, на които подзони 88.1 и 88.2, както и участъци 58.4.1 и 58.4.2 на ФАО, са разделени. Изследователският план се осъществява по следния начин:

a)

при първото влизане в SSRU първите 10 замятания, наречени „първа серия“, се считат за „изследователски замятания“ и трябва да отговарят на критериите по член 45, параграф 2;

б)

следващите 10 замятания, или 10 тона улов, в зависимост от това кое се достигне първо, се определят като „втора серия“. Замятанията във втората серия могат по преценка на капитана да се считат като част от нормален проучвателен риболов. Все пак, при условие че те отговарят на изискванията по член 45, параграф 2, тези замятания могат също да се считат за изследователски замятания;

в)

при завършване на първата и втората серия замятания, ако капитанът желае да продължи да извършва риболов в SSRU, корабът трябва да предприеме „трета серия“, която следва да доведе до общо 20 изследователски замятания, извършени в трите серии. Третата серия замятания се извършва по времето, в което корабът пребивава в SSRU за първата и втората серия;

г)

след извършване на 20 изследователски замятания, корабът може да продължи да извършва риболов в SSRU;

д)

в SSRU A, B, C, E и G в подзони 88.1 и 88.2, когато площта на морското дъно, подходяща за риболов, е по-малка от 15 000 km2, букви б), в) и г) не се прилагат и при завършването на 10 изследователски замятания корабът може да продължи да извършва риболов в рамките на тази SSRU.

Член 47

Планове за събиране на данни

1.   Риболовните кораби, участващи в проучвателен риболов по член 43, осъществяват планове за събиране на данни във всяка и всички SSRU, на които подзони 88.1 и 88.2 на ФАО, както и участъци 58.4.1 и 58.4.2 са разделени. Планът за събиране на данни обхваща следните данни:

a)

позицията и дълбочината на всеки край от всяка парагада при замятането;

б)

времена на поставяне, потапяне и теглене;

в)

броят и видовете риба, изпуснати на повърхността;

г)

брой на поставените куки;

д)

вида на стръвта;

е)

приемливостта на стръвта ( %);

ж)

вида на куката; и

з)

морските условия, облачността и фазата на луната по време на поставянето на парагадите.

2.   Всички данни съгласно параграф 1 се събират при всяко изследователско замятане; по-специално цялата риба при изследователско замятане, когато са уловени до 100 екземпляра риби, се измерва и най-малко 30 екземпляра риби се вземат като проби за биологични проучвания. Когато се уловят повече от 100 екземпляра риби, се прилага метод за вземане на проби на случаен принцип.

Член 48

Програма за маркиране

Без да се засяга член 7б от Регламент (ЕО) № 601/2004 всеки кораб с парагади маркира и след това пуска на свобода Dissostichus spp. непрекъснато по време на риболовната си дейност, в степента, посочена в мярката по опазване за този вид риболов съгласно протокола на CCAMLR за маркирането.

Член 49

Научни наблюдатели

1.   Всеки риболовен кораб, участващ в проучвателен риболов по член 43, има най-малко двама научни наблюдатели на борда, единият от които е наблюдател, назначен съгласно схемата на CCAMLR за международно научно наблюдение, през цялото времетраене на всички риболовни дейности през риболовния период.

2.   Всяка държава-членка, при съблюдаване на реда и условията в съответствие със своите действащи законови и нормативни разпоредби, включително и тези, регламентиращи допустимостта на доказателства в съдилищата на съответната държава, взема предвид и предприема действия според докладите от инспектори, определени от съответната договаряща страна по CCAMLR по тази схема, аналогични на тези, които би предприела според докладите от своите собствени инспектори. Засегнатата държава-членка и определящата инспекторите договаряща страна по CCAMLR си сътрудничат с цел да улеснят съдебните или други процедури в резултат на такъв доклад.

Член 50

Уведомления за намерения за участие в риболов на крил

1.   В дерогация от член 5а от Регламент (ЕО) № 601/2004, държавите-членки, възнамеряващи да извършват риболов за крил в зоната на Конвенцията CCAMLR, нотифицират секретариата на CCAMLR и Комисията за намерението си не по-малко от четири месеца преди годишното заседание на Комисията CCAMLR, незабавно преди сезона, в който те възнамеряват да извършват риболов, като използват формата, посочен в приложение ХI към настоящия регламент, за да гарантират, че Комисията CCAMLR ще може да извърши подходящ преглед преди корабите да са започнали да извършват риболов.

2.   Нотификацията, посочена в параграф 1 включва информацията, предвидена в член 3 от Регламент (ЕО) № 601/2004 за всеки кораб, който следва да получи разрешение от държавата-членка да участва в риболова на крил.

3.   Държавите-членки, възнамеряващи да извършват риболов за крил в зоната на Конвенцията CCAMLR, единствено нотифицират относно корабите, плаващи под флага им по време на нотификацията.

4.   Чрез дерогация от параграф 3, държавите-членки имат право да разрешат участие в риболов за крил на кораб, който е различен от корабите, за които е нотифицирана CCAMLR в съответствие с параграфи 1—3, ако корабът, за който е направена нотификация, не може да участва поради легитимни оперативни причини или поради форсмажорни обстоятелства. При такива обстоятелства съответните държави-членки незабавно информират секретариата на CCAMLR и Комисията, като предоставят:

i)

пълни подробности относно кораба(ите), с които планират да извършат замяната, съгласно параграф 2;

ii)

изчерпателно описание на причините, обосноваващи замяната, както и всякакви уместни доказателства или позовавания в подкрепа на това действие.

5.   Чрез дерогация от параграфи 3 и 4, държавите-членки не разрешават на кораб, включен в списъците IUU на CCAMLR, да участва в риболов на крил.

Член 51

Предпазни ограничения върху улова от риболов на крил за определени подзони

1.   Общия комбиниран улов на крил в статистическите подзони 48.1, 48.2, 48.3 и 48.4 се ограничава до 3,47 милиона тона във всеки един риболовен сезон. Общият улов на крил в статистически участък 58.4.2 се ограничава до 2,645 милиона тона във всеки риболовен сезон.

2.   Докато не бъде определено как този лимит върху общия улов ще се разпределя между по-малките звена на управление, въз основа на съвета на научния комитет, общият комбиниран улов в статистическите подзони 48.1, 48.2, 48.3 и 48.4 се ограничава допълнително до 620 000 тона във всеки риболовен сезон. Общият улов в участък 58.4.2 се ограничава до 260 000 тона на запад от 55oE и 192 000 тона на изток от 55oE във всеки риболовен сезон.

3.   Риболовният сезон започва на 1 декември и приключва на 30 ноември следващата година.

4.   Всеки риболовен кораб, участващ в риболов на крил в участък 58.4.2, разполага с поне един научен наблюдател в съответствие със схемата на CCAMLR за международно научно наблюдение или с вътрешен научен наблюдател, изпълняващ изискванията съгласно тази схема, и по възможност с един допълнителен научен наблюдател, който да присъства на борда при всички риболовни дейности в рамките на риболовния период.

Член 52

Система за деклариране на данни във връзка с риболов на крил

1.   Уловът на крил се декларира в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 601/2004.

2.   Когато общият деклариран улов в който и да е риболовен сезон е по-голям или равен на 80 % от праговото ниво от 620 000 тона в подзони 48.1, 48.2, 48.3 и 48.4, и от 260 000 тона на запад от 55oE и 192 000 тона на изток от 55oE в подзона 58.4.2, уловите се декларират в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 601/2004.

3.   През риболовния сезон, следващ този, през който общият улов е бил по-голям или равен на 80 % от праговото ниво, посочено в параграф 2, уловът се декларира в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 601/2004, ако е по-голям или равен на 50 % от праговото ниво.

4.   В края на всеки риболовен сезон държавите-членки получават от всеки свой кораб данните за всяко отделно замятане, които са необходими за попълване на формуляра на CCAMLR за деклариране на данни, свързани с улова и риболовното усилие. Тя предава тези данни чрез формуляр C1на CCAMLR за риболов с тралове, на Изпълнителния секретар на CCAMLR и на Комисията, не по-късно от 1 април на следващата година.

Член 53

Определени лимити върху проучвателния риболов за Dissostichus spp.

1.   Общият улов на Dissostichus spp. в BANZARE Bank

(статистически участък 58.4.3б) извън зоните, попадащи в националната юрисдикция за риболовния сезон 2007/08 г., не превишава:

i)

предпазен лимит върху улова от 150 тона, прилаган както следва:

SSRU A — 150 тона

SSRU Б — 0 тона;

ii)

допълнителен лимит от 50 тона за научноизследователското проучване в SSRU A и Б през 2007/08 г.

2.   Общият улов в SSRU A, посочен в параграф 1, подточка i), не се взема през периода от 16 март 2008 г. до края на научноизследователското проучване или до 1 юни 2008 г., което от двете е по-скоро.

Член 54

Временна забрана на използването на дънни хрилни мрежи

1.   По смисъла на този член се прилагат следните дефиниции:

Хрилните мрежи представляват мрежи, изплетени от единични, двойни или тройни конци, разположени вертикално под формата на стена близо до повърхността, на средна дълбочина или на дъното, в които рибата се заплита или захваща. В горната си част хрилните мрежи имат поплавъци (горно въже) и в общия случай тежести в долната част (долно въже). Хрилните мрежи се състоят от единични или по-често двойни или тройни оплетени конци (известни като „тройна мрежа“), прикачени върху въжена основа. Едно съоръжение може да комбинира няколко вида мрежи (напр. тройна мрежа, комбинирана с хрилна мрежа). Тези мрежи са предназначени или за самостоятелно използване или по-често множество от тях се поставят в редица („група“ от мрежи). Риболовното съоръжение може да е стационарно, прикрепено към дъното (известно като „дънна мрежа“) или плаващо — свободно или свързано с кораба (известно като „плаваща мрежа“).

2.   Използването на хрилни мрежи в зоната на Конвенцията CCAMLR за цели, различни от научни изследвания, се забранява, докато Научният комитет не проучи и докладва за потенциалното въздействие от това съоръжение и Комисията не даде съгласието си въз основа на препоръката от Научния комитет, че такъв метод може бъде използван в зоната на Конвенцията CCAMLR.

3.   Предложението за използване на хрилни мрежи за научни изследвания в по-дълбоки от 100 метра води се съобщава предварително на Научния комитет и се одобрява от Комисията, преди да започне съответното изследване.

4.   Всеки кораб, който иска да премине транзитно през зоната на Конвенцията CCAMLR и носи на борда си хрилни мрежи, изпраща до секретариата предварително известие за своето намерение, включително очакваните дати на преминаването си през зоната на Конвенцията CCAMLR. Всеки кораб, който разполага с хрилни мрежи в зоната на Конвенцията CCAMLR и не е изпратил такова предварително известие, се счита, че нарушава настоящите разпоредби.

Член 55

Намаляване на смъртността сред морските птици в резултат на инциденти

1.   Без да се засяга член 8 от Регламент (ЕО) № 601/2004, корабите, използващи испанския метод на риболов с парагади, хвърлят тежестите преди да се опъне въдицата.

2.   За целта на риболова с парагади, посочен в параграф 1, могат да се използват следните тежести:

a)

традиционни тежести, изработени от камък или от бетон и с маса от 8.5 kg, и които се използват на разстояние една от друга от не-повече от 40 m;

б)

традиционни тежести, изработени от камък или от бетон и с маса най-малко от 6 kg, и които се използват на разстояние една от друга от не-повече от 20 m, или;

в)

солидни стоманени тежести, които не са изработени от свързани помежду си халки, с маса най-малко от 5 kg, и които се използват на разстояние една от друга от не-повече от 40 m.

Член 56

Прекратяване на всички риболовни дейности

1.   След като получат нотификация от Секретариата на CCAMLR за прекратяването на риболовна дейност, държавите-членки гарантират, че всички кораби, плаващи под техния флаг и извършващи риболов в зоната, зоната на управление, подзоната, участъка, малката изследователска единица или друго звено на управление, съблюдаващи известието за прекратяване, премахват цялото си риболовно оборудване от водата до посочените в нотификацията дата и час.

2.   След такава нотификация бъде получена от кораб, нови парагади не могат да бъдат поставени в рамките на 24 часа след датата и часа, посочени в нотификацията. Ако такава нотификация бъде получена в срок, по-кратък от 24 часа преди посочените дата и час за прекратяване, нови парагади не могат да бъдт поставяни след получаването на такава нотификация.

3.   В случай на прекратяване на риболова, всички кораби отпътуват от риболовната зона веднага след като бъде премахнато цялото риболовно оборудване от водата.

4.   В случай, че кораб не може да премахне цялото си риболовно оборудване от водата до нотифицираните дата и час на прекратяване по причини, свързани с:

i)

безопасността на кораба и екипажа;

ii)

ограниченията, които могат да възникнат от неблагоприятни метеорологични условия;

iii)

заледяване на морската повърхност; или

iv)

необходимостта от защита на антарктическата морска околна среда,

корабът уведомява съответната държава-членка за положението. Държавите-членки неотложно нотифицират Секретариата на СCAMLR и Комисията. Корабът независимо от това полага всички разумни усилия да премахне цялото си риболовно оборудване от водата възможно най-скоро.

5.   Ако се прилага параграф 4, държавите-членки провеждат разследване на действията на кораба и, в съответствие с неговите национални процедури, докладват на Секретариата на CCAMLR и на Комисията за направените в хода му констатации, включително и за всички свързани с темата въпроси, не по-късно от следващото заседание на CCAMLR. В окончателния доклад се прави преценка дали корабът е положил всички разумни усилия да премахне цялото си риболовно оборудване от водата:

i)

до посочените в нотификацията дата и час; и

ii)

колкото се може по-скоро след посочената в параграф 4 нотификация.

6.   В случай, че кораб не напусне затворената зона веднага след като цялото риболовно оборудване бъде премахнато от водата, държавата-членка на флага или корабът следва да информира Секретариата на CCAMLR и Комисията.

ГЛАВА Х

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА КОРАБИТЕ НА ОБЩНОСТТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ РИБОЛОВ В ЗОНАТА НА SEAFO

РАЗДЕЛ 1

Разрешение на кораби

Член 57

Разрешение на кораби

1.   Държавите-членки предоставят при възможност по електронен път на Комисията до 1 юни 2008 г. списъка на своите кораби с разрешение да извършват дейност в зоната на Конвенцията на SEAFO, като им издават разрешително за риболов.

2.   Собствениците на кораби, включени в списъка по параграф 1, са физически или юридически лица на Общността.

3.   Риболовните кораби могат да получат разрешение да извършват дейност в зоната на Конвенцията на SEAFO единствено ако са в състояние да изпълнят изискванията и да поемат отговорностите, предвидени от Конвенцията на SEAFO и мерките за опазване и управление по нея.

4.   Не се издава разрешително за риболов на кораби, за които е известно, че са извършвали незаконни, недекларирани и нерегулирани (ННН) риболовни дейности, освен ако новите собственици не представят достатъчни доказателства в подкрепа на това, че предишните собственици и оператори нямат законен, облагодетелстващ или финансов интерес в тези кораби или контрол над тях, или че ако се вземат предвид всички съответни факти, тези кораби не участват или не са свързани с ННН риболов.

5.   Списъкът по параграф 1 включва следната информация:

a)

име на риболовния кораб, регистрационен номер, предишни имена (ако са известни), и пристанището на регистрация;

б)

предишен флаг (ако има);

в)

международна радиопозивна (ако има);

г)

име и адрес на собственика или собствениците;

д)

типа на кораба;

е)

дължина;

ж)

име и адрес на оператора (управителя) или операторите (управителите) (ако е приложимо);

з)

регистриран бруто тонаж; и

и)

мощност на главния двигател или двигатели.

6.   След създаването на първоначалния списък на корабите, на които е дадено разрешение, държавите-членки незабавно уведомяват Комисията за всяко добавяне, заличаване и/или изменение всеки път, когато бъдат направени такива промени.

Член 58

Задължения на корабите с разрешение

1.   Корабите спазват всички съответни мерки на SEAFO за опазване и управление.

2.   Корабите с разрешение съхраняват на борда си валидни сертификати от корабната регистрация и разрешително за риболов и/или за трансбордиране на улов.

Член 59

Кораби, които нямат разрешение

1.   Държавите-членки предприемат мерки за забрана на риболова, задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на суша на обхванатите от Конвенцията на SEAFO видове от страна на кораби, които не са вписани в списъка на SEAFO за корабите с разрешение.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за всяка фактическа информация, показваща, че има основателни причини за подозрение, че кораби, които не са от списъка на SEAFO за кораби с разрешение, извършват риболов и/или трансбордиране на обхванатите от Конвенцията на SEAFO видове в зоната на Конвенцията на SEAFO.

3.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, че собствениците на кораби, включени в списъка на SEAFO на кораби с разрешение, не участват или не са свързани с риболовни дейности, извършвани от кораби, които не фигурират в списъка на кораби с разрешение, в зоната на Конвенцията на SEAFO.

РАЗДЕЛ 2

Трансбордиране

Член 60

Забрана за трансбордиране на улов в морето

Всяка държава-членка забранява трансбордирането на улов в морето между кораби, плаващи под нейния флаг в зоната на Конвенцията на SEAFO, за обхванатите от същата Конвенция видове.

Член 61

Трансбордиране на улов в пристанището

1.   Риболовните кораби на Общността, които извършват риболов на обхванати от Конвенцията на SEAFO видове в зоната на същата конвенция, трансбордират улов в пристанището на договаряща страна по SEAFO единствено ако имат предварително разрешение от договарящата страна, в чието пристанище ще се извършва операцията. На риболовните кораби на Общността се разрешава да извършват трансбордиране на улов единствено ако са получили това предварително разрешение за трансбордиране на улов от държавата-членка на флага и от държавата, в която е пристанището.

2.   Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че риболовните ѝ кораби с разрешително ще получат предварително разрешение за трансбордиране на улов в пристанище. Държавите-членки правят също така необходимото трансбордирането на улов да съответства на декларираните от всеки кораб количества улов и изискват операциите по трансбордиране на улов да се декларират.

3.   Капитанът на риболовен кораб на Общността, който трансбордира улов на друг кораб, наричан по-долу „приемащ кораб“, по време на трансбордирането на улова информира държавата на флага на приемащия кораб за всяко количество улов от обхванати от Конвенцията на SEAFO видове, уловени в зоната на Конвенцията на SEAFO, като съобщава видовете и количествата, датата на трансбордирането и мястото на осъществяване на улова, и предоставя на своята държава-членка на флага декларацията на SEAFO за трансбордиране на улов съгласно формуляра, определен в част I от приложение XII.

4.   Капитанът на риболовен кораб на Общността съобщава най-малко 24 часа предварително следната информация на договарящата страна по SEAFO, в чието пристанище ще се извършва трансбордирането на улова:

имената на риболовните кораби, които ще трансбордират улов;

имената на приемащите кораби;

тонажа на улова по видове, който ще се трансбордира;

деня и пристанището на трансбордиране на улова.

5.   Не по-късно от 24 часа преди началото, както и в края на трансбордирането на улова, когато това се извършва в пристанище на договаряща страна по SEAFO, капитанът на приемащия кораб под флага на Общността информира компетентните органи на пристанищната държава за количествата улов от видове, обхванати от Конвенцията на SEAFO, намиращи се на борда на неговия кораб, и изпраща декларацията на SEAFO за трансбордиране на улов до тези компетентни органи в срок от 24 часа.

6.   Четиресет и осем часа преди разтоварване на суша капитанът на приемащия кораб под флага на Общността изпраща декларацията на SEAFO за трансбордиране на улов до компетентните органи на държавата, в която е пристанището, в което се извършва разтоварването.

7.   Всяка държава-членка предприема целесъобразните мерки, за да се увери в точността на получената информация, и си сътрудничи с държавата на флага, за да гарантира, че разтоварванията на суша съответстват на декларираното уловено количество от всеки кораб.

8.   Всяка държава-членка с кораби с разрешение за риболов в зоната на Конвенцията на SEAFO за видовете, обхванати от Конвенцията на SEAFO, съобщава до 1 юни 2008 г. на Комисията подробни данни за трансбордирането на улов между кораби под нейния флаг.

РАЗДЕЛ 3

Опазващи мерки за управлението на уязвимите дълбоководни местообитания и екосистеми

Член 62

Затворени зони

Всички риболовни дейности за обхванатите от Конвенцията на SEAFO видове от страна на риболовните кораби на Общността се забраняват в зоните, определени по-долу:

а)

подучастък A1

(i)

Dampier Seamount

10°00’S 02°00’W

10°00’S 00°00’E

12°00’S 02°00’W

12°00’S 00°00’E

(ii)

Malahit Guyot Seamount

11°00’S 02°00’W

11°00’S 04°00’W

13°00’S 02°00’W

13°00’S 04°00’W

б)

подучастък B1

Molloy Seamount

27°00’S 08°00’E

27°00’S 10°00’E

29°00’S 08°00’E

29°00’S 10°00’E

в)

участък С

(i)

Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount

37°00’S 13°00E

37°00’S 17°00’E

40°00’S 13°00E

40°00’S 17°00’E

(ii)

Africana seamount

37°00’S 28°00E

37°00’S 30°00E

38°00’S 28°00E

38°00’S 30°00E

(iii)

Panzarini Seamount

39°00’S 11°00’E

39°00’S 13°00’E

41°00’S 11°00’E

41°00’S 13°00’E

г)

подучастък C1

(i)

Vema Seamount

31°00’S 08°00’E

31°00’S 09°00’E

32°00’S 08°00’E

32°00’S 09°00’E

(ii)

Wust Seamount

33°00’S 06°00’E

33°00’S 08°00’E

34°00’S 06°00’E

34°00’S 08°00’E

д)

участък D

(i)

Discovery, Junoy, Shannon Seamounts

41°00’S 06°00’W

41°00’S 03°00’E

44°00’S 06°00’W

44°00’S 03°00’E

(ii)

Schwabenland & Herdman Seamounts

44°00’S 01°00’W

44°00’S 02°00’E

47°00’S 01°00’W

47°00’S 02°00’E

Член 63

Възобновяване на риболова в затворена зона

1.   Никаква риболовна дейност не може да бъде възобновена в затворена зона по член 62, до момента в който държавата на флага не обозначи и картира уязвимите морски екосистеми, включително подводни възвишения, хидротермални цепнатини и студеноводни корали в зоната, и не осъществи оценка на въздействието върху тези уязвими морски екосистеми от което и да е подновяване на риболовна дейност.

2.   Резултатите от обозначаването, картирането и оценката на въздействието, осъществени в съответствие с параграф 1, се представят от държавата на флага на Комисията с оглед предаване на годишното заседание на Научния комитет на SEAFO.

3.   Държавите-членки могат да представят на Комисията планове за изследователски риболов с оглед на оценка на въздействието от риболовните дейности върху устойчивото развитие на рибните запаси и върху уязвимите морски местообитания.

РАЗДЕЛ 4

Мерки за намаляване на инцидентния прилов на морски птици

Член 64

Информация относно действията, свързани с морски птици

До 1 юни 2008 г. държавите-членки събират и предоставят на Комисията цялата налична информация за действията, свързани с морски птици, включително инцидентния им улов от техните риболовните кораби, извършващи риболов на видовете, обхванати от Конвенцията на SEAFO.

Член 65

Мерки за смекчаване

1.   Всички кораби на Общността, които извършват риболов южно от паралел с 30 градуса южна ширина, носят на борда си и използват парагади с въдици, на които има серпентини за сплашване на птиците (въдици със серпентини):

а)

въдиците със серпентини съответстват на насоките за изработка и разгъване на това риболовно съоръжение, определени в част II от приложение XII;

б)

въдиците със серпентини се поставят на парагадите винаги преди навлизане във водите южно от паралел с 30 градуса южна ширина;

в)

когато е възможно, корабите е желателно да използват и втори парагад с такива въдици със серпентини в случаи на голямо изобилие на птици или период на повишена активност на птиците;

г)

всички кораби носят резервни въдици със серпентини, които са готови за непосредствено използване.

2.   Парагадите се залагат само през нощта (тоест по времето на тъмнина, в часовете на навигационния полумрак) (43). По време на нощен риболов с парагади се използват само минималните корабни светлини, необходими за осигуряване на безопасност.

3.   Изхвърлянето на рибни отпадъци се забранява, когато се хвърля или залага риболовното съоръжение. Когато се замята съоръжението се избягва изхвърлянето на рибни отпадъци. Всяко такова изхвърляне се извършва, когато е възможно, от противоположната страна на кораба спрямо страната, откъм която се извършва замятането. За кораби или риболовни дейности, за които няма изискване да се задържат рибните отпадъци на борда, трябва да се прилага система за премахване на отпадъците от куките и премахване на главите на рибите преди да бъдат изхвърлени. Преди замятане мрежите се почистват от остатъци, които биха могли да привлекат морски птици.

4.   Риболовните кораби на Общността приемат процедури за хвърляне и замятане, които намаляват до минимум времето, през което мрежата лежи върху повърхността с отпуснати отвори. Доколкото е възможно поддръжката на мрежата не се прави, когато тя е във водата.

5.   Риболовните кораби на Общността се насърчават да разработват риболовни съоръжения с такава форма, която да намалява до минимум вероятността птиците да се сблъскат с онези части от мрежата, спрямо които те са най-уязвими. Това може да включва увеличаване на теглото или намаляване на тежестите на мрежата, така че да потъва по-бързо, или поставяне на цветни серпентини или други устройства по онези места на мрежата, където размерите на окото създават особена опасност за птиците.

6.   Риболовни кораби на Общността, чиято конструкция е такава, че нямат условия за преработка на борда или подходящи трюмове за задържане на отпадъци на борда, или възможност да изхвърлят отпадъците от противоположната страна на кораба спрямо страната, откъм която се извършва замятането, не се допускат до риболов в зоната на Конвенцията на SEAFO.

7.   Полагат се максимални усилия, за да се осигури птиците, уловени живи по време на риболовни операции, да се пускат живи и при възможност — куките се махат без опасност за живота на уловената птица.

РАЗДЕЛ 5

Контрол

Член 66

Специални разпоредби за вида патагонски кликач (Dissostichus eleginoides)

1.   Капитанът на кораб с разрешение по реда на член 57 за риболов на вида патагонски кликач в зоната на Конвенцията на SEAFO изпраща по електронен път на компетентните органи на страната на флага си и на секретариата на SEAFO доклад за улова, посочващ количеството от вида патагонски кликач, уловен от съответния кораб, като това е задължително и при липса на улов от този вид. Докладът се изпраща на всеки пет дни от риболовния рейс. Всяка държава-членка изпраща без забавяне тази информация на Комисията.

2.   Не по-късно от 30 юни 2008 г. държавите-членки с кораби с разрешение за риболов на вида патагонски кликач в зоната на Конвенцията на SEAFO представят на Комисията и на секретариата на SEAFO подробни данни за улова и усилието.

Член 67

Специални разпоредби относно вида западноафрикански джерион (Chaceon spp)

1.   Капитанът на кораб с разрешение по реда на член 57 за риболов на вида западноафрикански джерион в зоната на Конвенцията на SEAFO изпраща по електронен път на компетентните органи на страната на флага си и на секретариата на SEAFO доклад за улова, посочващ количеството от вида западноафрикански джерион, уловен от съответния кораб, като това е задължително и при липса на улов от този вид. Докладът се изпраща на всеки пет дни от риболовния рейс. Всяка държава-членка изпраща без забавяне тази информация на Комисията.

2.   Не по-късно от 30 юни 2008 г. държавите-членки с кораби с разрешение за риболов на вида западноафрикански джерион в зоната на Конвенцията на SEAFO представят на Комисията и на секретариата на SEAFO подробни данни за улова и усилието.

Член 68

Съобщение за движението и уловите на корабите

1.   Риболовните кораби и изследователските риболовни кораби, които имат разрешение за риболов в зоната на Конвенцията на SEAFO, изпращат доклади при влизане, улов и напускане до компетентните органи на държавата-членка на флага, като използват VMS или други подходящи средства и, ако държавата-членка на флага го изисква — до изпълнителния секретар на SEAFO.

2.   Докладът при влизане се изпраща не повече от 12 часа и поне 6 часа преди всяко влизане в зоната на Конвенцията на SEAFO и включва датата на влизане, часа, географската позиция на кораба и количеството риба на борда по видове (3-буквен алфа код на ФАО) и по живо тегло (kg).

3.   Докладът за улова се разбива по видове (3-буквен алфа код на ФАО) и по живо тегло (kg) в края на всеки календарен месец.

4.   Докладът при напускане се изпраща не по-късно от 12 часа и най-малко 6 часа преди всяко излизане от зоната на Конвенцията на SEAFO. Той включва датата на напускане, часа, географската позиция на кораба, броя риболовни дни и улова по видове (3-буквен алфа код на ФАО) и по живо тегло (kg) в зоната на Конвенцията на SEAFO от започване на риболова в нея или от последния доклад за улов.

Член 69

Научно наблюдение и събиране на информация за оценка на състоянието на запасите

1.   Всяка държава-членка гарантира, че всички нейни риболовни кораби, извършващи дейност в зоната на Конвенцията на SEAFO и осъществяващи риболов на целевите видове, обхванати от Конвенцията на SEAFO, имат квалифицирани научни наблюдатели.

2.   Всяка държава-членка изисква предоставянето на събраната от наблюдателите информация във връзка с всеки риболовен кораб, плаващ под нейния флаг, в срок от 30 дни от напускането на зоната на Конвенцията на SEAFO. Данните се предоставят във формата, посочен от Научния комитет на SEAFO. Държавата-членка предоставя на Комисията копие на информацията веднага щом това е възможно, като взема предвид необходимостта от запазване на поверителния характер на неконсолидираните данни. Държавата-членка може също така да предостави на изпълнителния секретар на SEAFO копие на информацията.

3.   Посочената в настоящия член информацията се събира и проверява във възможно най-голяма степен от определените за целта наблюдатели до 30 юни 2008 г.

Член 70

Наблюдения на кораби на държави, които не са договарящи страни

1.   Риболовните кораби, плаващи под флага на държава-членка, предоставят на държавата-членка, под чийто флаг плават, информация за всяка възможна риболовна дейност в зоната на Конвенцията на SEAFO, осъществявана от кораби, плаващи под флага на държава, която не е договаряща страна. Тази информация съдържа inter alia:

a)

името на кораба;

б)

регистрационния номер на кораба;

в)

държавата, под чийто флаг плава корабът;

г)

всякаква друга подходяща информация относно наблюдавания кораб.

2.   Всяка държава-членка предоставя възможно най-бързо на Комисията информацията по параграф 1. Комисията изпраща тази информация до изпълнителния секретар на SEAFO за сведение.

ГЛАВА ХI

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА КОРАБИТЕ НА ОБЩНОСТТА, ИЗВЪРШВАЩИ РИБОЛОВ В ЗОНАТА НА IOTC

Член 71

Намаляване на случайния прилов на морски птици

1.   Държавите-членки събират и предоставят на IOTC цялата налична информация, като изпращат копие до Комисията за взаимодействията с морски птици, включително случайния прилов от страна на техни риболовни кораби.

2.   Държавите-членки се стремят да ограничат прилова на морски птици във всички риболовни зони и сезони, и при всякакви риболовни дейности посредством използването на ефективни мерки за ограничаване на отрицателното въздействие.

3.   Кораби на Общността, които извършват риболов на юг от паралел с 30 градуса южна ширина носят и използват парагади с въдици, на които има серпентини за сплашване на птиците (въдици със серпентини), в съответствие със следните технически разпоредби:

a)

въдиците със серпентини съответстват на приетите от IOTC насоки за изработка и разгъване на това риболовно съоръжение;

б)

въдиците със серпентини се поставят на парагадите винаги преди навлизане във водите южно от 30oS;

в)

когато е възможно, корабите използват и втори парагад с такива въдици със серпентини в случаи на голямо изобилие на птици и период на повишена активност на птиците;

г)

всички кораби носят резервни въдици със серпентини, които са готови за непосредствено използване.

4.   Когато корабите на Общността за риболов с парагади на повърхността извършват целеви риболов на вида риба меч и използват „системата на американската парагада“, като са оборудвани едновременно и с устройство за хвърляне на парагадата, те са освободени от изискванията по параграф 3.

Член 72

Ограничения на риболовния капацитет на корабите, осъществяващи риболов на тропическа риба тон

1.   Държавите-членки ограничават към равнищата на усилието през 2006 г. по вид съоръжение броя кораби под свой флаг с обща дължина, равна на или по-голяма от 24 метра, които извършват риболов на тропическа риба тон в зоната на IOTC. Държавите-членки ограничават също така към тези равнища по вид съоръжение броя кораби под свой флаг с обща дължина по-малка от 24 метра, които извършват риболов на тропическа риба тон във водите от зоната на IOTC, които са извън тяхната изключителна икономическа зона. Ограничението на броя кораби е в зависимост от съответстващия тонаж, изразен като БРТ (брутен регистриран тонаж) или БТ (брутен тонаж). При замяна на кораби общият тонаж не се надвишава.

2.   Кораби, за които тече административна процедура, които през 2006 г. са били в процес на строителство, за което вече е получено разрешение, и имат право да бъдат включени във флота, се освобождават от разпоредбите на параграф 1.

3.   Независимо от параграф 1 и най-късно до 1 януари 2008 г. държавите-членки уведомяват Комисията за броя и тонажа на корабите си, които са извършвали риболов на тропическа риба тон в зоната през 2006 г. За тази цел те проверяват действителното присъствие и риболовни дейности на корабите си в зоната на IOTC през 2006 г., като използват записаните данни от VMS, докладите за улова, данните за престои в пристанища или данните, получени чрез други средства.

4.   Независимо от параграф 1 държавите-членки имат право да променят броя на корабите си по вид на съоръжението, при условие че успеят да представят убедителни аргументи, че съответното изменение не води до увеличаване на риболовното усилие върху въпросните рибни запаси.

5.   При предложения за прехвърляне на капацитет към техния флот държавите-членки осигуряват корабите за прехвърляне да са записани в регистъра на плавателните съдове на IOTC или в регистъра на плавателните съдове на други регионални риболовни организации. Кораби, чиито имена присъстват в списък на извършващи ННН риболов съдове на която и да е регионална организация за управление на рибарството, не могат да бъдат прехвърлени.

Член 73

Ограничения на риболовния капацитет на корабите, извършващи риболов на видовете риба меч и бял тон

1.   Държавите-членки ограничават към равнищата на усилието през 2007 г. по вид съоръжение броя на корабите под свой флаг с обща дължина, равна на или по-голяма от 24 метра, които извършват риболов на видовете риба меч и бял тон в зоната на IOTC. Държавите-членки ограничават също така към тези равнища по вид съоръжение броя на корабите под свой флаг с обща дължина, по-малка от 24 метра, които извършват риболов на видовете риба меч и бял тон във водите от зоната на IOTC, които са извън тяхната изключителна икономическа зона. Ограничението на броя кораби е в зависимост от съответстващия тонаж, изразен като БРТ (брутен регистриран тонаж) или БТ (брутен тонаж). При замяна на кораби общият тонаж не се надвишава.

2.   Кораби, за които тече административна процедура, които през 2006 г. са били в процес на строителство, за което вече е получено разрешение, и имат право да бъдат включени във флота, се освобождават от разпоредбите на параграф 1.

3.   Държавите-членки нотифицират Комисията за броя и тонажа на техните кораби, извършващи риболов на риба мечи бял тон в зоната през 2007 г. до 1 януари 2008 г. За тази цел държавите-членки удостоверяват, че корабите им действително присъстват в зоната на SPFO през 2007 г., като използват записаните данни от VMS, докладите за улова, данните за престои в пристанища или данните, получени чрез други средства.

4.   Независимо от параграф 1 държавите-членки имат право да променят броя на корабите си по вид на съоръжението, при условие че успеят да представят убедителни аргументи, че съответното изменение не води до увеличаване на риболовното усилие спрямо въпросните рибни запаси.

5.   При предложения за прехвърляне на капацитет към техния флот държавите-членки гарантират, че корабите за прехвърляне са записани в регистъра на плавателните съдове на IOTC или в регистъра на плавателните съдове на други регионални организации за риболов на риба тон. Кораби, чиито имена присъстват в списък на извършващи ННН риболов съдове на която и да е регионална организация за управление на риболова, не могат да бъдат прехвърлени.

ГЛАВА ХII

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА КОРАБИТЕ НА ОБЩНОСТТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ РИБОЛОВ В ЗОНАТА НА SPFO

Член 74

Пелагична риболовна дейност — ограничения на капацитета

1.   Държавите-членки ограничават общата стойност на брутния тонаж (БТ) на корабите под флага си, които извършват риболов на пелагични запаси през 2008 г., до стойностите на общия БТ, регистриран през 2007 г. в зоната на SPFO, така че да се осигури устойчиво използване на пелагичните рибни запаси в южната част на Тихия океан.

2.   До 15 януари 2008 г. държавите-членки съобщават на Комисията общата стойност на регистрирания в зоната през 2007 г. БТ за корабите под флага си, които действително са извършвали риболовна дейност през 2007 г. При съобщаване на тази информация държавите-членки удостоверяват, че корабите им действително присъстват в зоната на SPFO през 2007 г., като използват записаните данни от VMS, докладите за улова, данните за престои в пристанища или данните, получени чрез други средства.

3.   Държавите-членки, които вече са извършвали пелагична риболовна дейност в южната част на Тихия океан, но не и през 2007 г., могат да възобновят през 2008 г. дейността си в зоната на SPFO, при условие че пристъпят към самостоятелно ограничаване на риболовното усилие. Тези държави-членки съобщават веднага на Комисията имената и характеристиките, включително и БТ, на корабите си, които извършват риболов в зоната на SPFO.

4.   Държавите-членки представят за разглеждане пред временната работна научна група на SPFO всякакви оценки на запасите и изследвания във връзка с пелагичните запаси в зоната на SPFO, и насърчават активното сътрудничество на своите научни експерти в работата на тази организация по въпросите на пелагичните видове.

5.   Държавите-членки осигуряват във възможно най-голяма степен подходящо по обхват присъствие на наблюдатели на риболовните кораби под флага им с оглед на това да се осигури надзор върху пелагичните риболовни дейности в южната част на Тихия океан и да се събира релевантната научна информация.

Член 75

Риболовна дейност на морското дъно

1.   Държавите-членки ограничават дънното риболовно усилие или улов в зоната на SPFO до средните годишни стойности за периода от 1 януари 2002 г. до 31 декември 2006 г. по отношение на броя на риболовните кораби и другите параметри, които отразяват равнището на улов, риболовното усилие и риболовния капацитет.

2.   Държавите-членки не разгръщат риболовни дънни дейности в нови региони от зоната на SPFO, ако към момента такъв риболов не се извършва в тях.

3.   Корабите на Общността спират дънните си риболовни дейности в рамките на пет морски мили от което и да е място в зоната на SPFO, където в хода на риболовните операции бъдат открити доказателства за уязвима морска екосистема. Корабите на Общността съобщават откриването на такава екосистема, включително местоположението и вида ѝ, на компетентните органи на държавата на флага си и на временния секретариат на SPFO, така че да бъдат предприети подходящи мерки по отношение на въпросния обект.

4.   Държавите-членки назначават наблюдатели на всеки кораб под флага си, извършващ или възнамеряващ да извършва дънни трални дейности в зоната на SPFO, като осигуряват подходящо по обхвата си присъствие на наблюдатели на корабите под флага си, които извършват други дънни риболовни дейности в зоната на SPFO.

Член 76

Събиране и споделяне на данни

Държавите-членки събират, проверяват и предоставят информация в съответствие с процедурите, описани в стандартите на SPFO за събиране, представяне, проверяване и обмен на данни.

ГЛАВА XIII

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА КОРАБИТЕ НА ОБЩНОСТТА, ИЗВЪРШВАЩИ РИБОЛОВ В ЗОНАТА НА WCPFC

Член 77

Ограничения върху риболовното усилие

Държавите-членки гарантират, че общото риболовно усилие за дебел (големоок) тон, жълтопер тунец, листао (ивичест тунец) и южнотихоокеански бял тон в зоната на WCPFC се ограничава до риболовното усилие, предвидено в споразуменията за партньорство в областта на рибарството между Общността и крайбрежните държави в района.

Член 78

Планове за управление на използването на УСР

1.   Държавите-членки, чиито кораби притежават разрешение за риболов в зоната на WCPFC, разработват планове за управление на използването на закотвени или плаващи УСР. Тези планове за управление включват насоки за действия в посока на ограничаване на въздействието върху млади екземпляри от видовете дебел (големоок) тон и жълтопер тунец.

2.   Управленските планове, посочени в параграф 1, се предават на Комисията най-късно до 15 октомври 2008 г. Комисията окомплектова тези управленски планове и представя на секретариата на WCPFC управленски план за Общността не по-късно от 31 декември 2008 г.

Член 79

Максимален брой кораби, извършващи риболов на риба меч

Броят на корабите на Общността, извършващи риболов на риба меч в зоните на юг от 20o S от зоната на WCPFC, не надвишава 14 плавателни съда. Участието на Общността се ограничава до корабите под флага на Испания.

ГЛАВА ХIV

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА КОРАБИТЕ НА ОБЩНОСТТА, ИЗВЪРШВАЩИ РИБОЛОВ В ЗОНАТА НА ICCAT

Член 80

Намаляване на случайния прилов на морски птици

1.   Държавите-членки събират цялата налична информация относно взаимодействията с морски птици, включително инцидентния прилов от страна на техни риболовни кораби, и предават тази информация на секретариата на ICCAT и на Комисията.

2.   Държавите-членки се стремят да ограничават прилова на морски птици във всички риболовни зони и сезони, и при всякакви риболовни дейности, посредством използването на ефективни мерки за ограничаване на отрицателното въздействие.

3.   Кораби на Общността, които извършват риболов на юг от паралел с 20 градуса южна ширина, носят и използват парагади с въдици, на които има серпентини за сплашване на птиците (въдици със серпентини), в съответствие със следните технически разпоредби:

a)

въдиците със серпентини съответстват на приетите от ICCAT насоки за изработка и разгъване на това риболовно съоръжение;

б)

въдиците със серпентини се поставят на парагадите винаги преди навлизане във водите южно от 20oS;

в)

при възможност корабите използват и втори парагад с такива въдици със серпентини, когато има голямо изобилие на птици и период на повишена активност на птиците;

г)

всички кораби носят резервни въдици със серпентини, които са готови за непосредствено използване.

4.   Чрез дерогация от параграф 3, корабите на Общността, използващи парагади при риболов на риба меч, могат да използват едножични парагадни съоражения, при условие, че такива кораби:

a)

залагат парагадите си в часовете между навигационния залез и изгрев, както е посочено в алманаха за навигационния залез/изгрев в географското местоположение на риболовната дейност;

б)

използват минимална тежест на поплавъка от 60 g, поставена не-повече от 3 m от кукичката, за да постигнат оптимална скорост на потъване.

Член 81

Установяване на затворена зона/затворен сезон за риболова на риба меч в Средиземно море

С цел защитата на рибата меч и по-специално на младите риби от този вид, се забранява риболовът на риба меч в Средиземно море от 15 октомври до 15 ноември 2008 г.

Член 82

Акули

Държавите-членки предприемат подходящи мерки за намаляване на смъртността при риболов, насочен към северноатлантическата акула мако.

ГЛАВА ХV

НЕЗАКОНЕН, НЕДЕКЛАРИРАН И НЕРЕГУЛИРАН РИБОЛОВ

Член 83

Северният Атлантически океан

Кораби, извършващи незаконен, нерегулиран и недеклариран риболов в Северния Атлантически океан, подлежат на посочените в приложение XIII мерки.

ГЛАВА XVI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 84

Предаване на данни

Когато в съответствие с член 15, параграф 1 и член 18, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 държавите-членки изпращат данни на Комисията относно разтоварвания на суша на улов, те използват посочените в приложение I към настоящия регламент кодове на запасите.

Член 85

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2008 г.

Когато ОДУ за зоната на CCAMLR са определени за периоди, започващи преди 1 януари 2008 г., член 41 се прилага, считано от датата на началото на съответния период за прилагане на ОДУ.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2008 година.

За Съвета

Председател

D. RUPEL


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 865/2007 (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 70, 9.3.2004 г., стр. 8. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 441/2007 на Комисията (ОВ L 104, 21.4.2007 г., стр. 28).

(4)  ОВ L 150, 30.4.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 5.

(6)  ОВ L 65, 7.3.2006 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 122, 11.5.2007 г., стр. 7.

(8)  ОВ L 157, 19.6.2007 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 276, 10.10.1983, стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1804/2005 (ОВ L 290, 4.11.2005 г., стр. 10).

(10)  ОВ L 274, 25.9.1986, стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО) № 3259/94 (ОВ L 339, 29.12.1994 г., стр. 11).

(11)  ОВ L 132, 21.5.1987, стр. 9.

(12)  ОВ L 365, 31.12.1991, стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 448/2005 (ОВ L 74, 19.3.2005 г., стр. 5).

(13)  ОВ L 261, 20.10.1993, стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1098/2007 (ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 1).

(14)  ОВ L 171, 6.7.1994, стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2943/95 (ОВ L 308, 21.12.1995 г., стр. 15).

(15)  ОВ L 125, 27.4.1998, стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 2166/2005 (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 5).

(16)  ОВ L 191, 7.7.1998, стр. 10. Регламент, изменен с Регламент (EО) № 2187/2005 (ОВ L 349, 31.12.2005 г., стр. 1).

(17)  ОВ L 351, 28.12.2002 г., стр. 6. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2269/2004 (ОВ L 396, 31.12.2004 г., стр. 1).

(18)  ОВ L 289, 7.11.2003 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 333, 20.12.2003 г., стр. 17.

(20)  ОВ L 97, 1.4.2004 г., стр. 16. Регламент, изменен с Регламент (EО) № 1099/2007 (ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 11).

(21)  ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 3.

(22)  ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 28. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 754/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 26).

(23)  ОВ L 36, 8.2.2007 г., стр. 6.

(24)  ОВ L 123, 12.5.2007 г., стр. 3.

(25)  OJ L 318, 5.12.2007 г., стр. 1.

(26)  ОВ L 226, 29.8.1980 г., стр. 48.

(27)  ОВ L 226, 29.8.1980 г., стр. 12.

(28)  ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 1.

(29)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 898/2007 на Комисията (ОВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 22).

(30)  ОВ L 190, 4.7.1998, стр. 34.

(31)  ОВ L 270, 13.11.1995, стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(32)  ОВ L 227, 12.8.1981 г., стр. 22.

(33)  ОВ L 186, 28.7.1993, стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(34)  ОВ L 234, 31.8.2002 г., стр. 39.

(35)  ОВ L 162, 18.6.1986 г., стр. 33.

(36)  ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 22.

(37)  ОВ L 236, 5.10.1995 г., стр. 24.

(38)  ОВ L 196, 18.7.2006 г., стр. 14.

(39)  ОВ L 32, 4.2.2005 г., стр. 1.

(40)  ОВ L 349, 31.12.2005 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 809/2007 (ОВ L 182, 12.7.2007 г., стр. 1).

(41)  ОВ L 5, 9.1.2004, стр. 25. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1799/2006 (ОВ L 341, 7.12.2006 г., стр. 26).

(42)  ОВ L 121, 12.5.1994, стр. 3.

(43)  Точните часове на навигационния полумрак са посочени в таблиците на навигационния алманах за съответната ширина, местно време и дата. Всички часове, независимо дали са за корабни операции или за докладване от наблюдател, се посочват във време по Гринуич (GMT).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖИМИ ЗА КОРАБИТЕ НА ОБЩНОСТТА ОГРАНИЧЕНИЯ НА УЛОВА В ЗОНИТЕ, ЗА КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ ТАКИВА ОГРАНИЧЕНИЯ, И ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ВЪВ ВОДИТЕ НА ЕО ПО ВИДОВЕ И ЗОНИ (В ТОНОВЕ ЖИВО ТЕГЛО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ, КОГАТО Е ПОСОЧЕНО ДРУГО)

Всички ограничения на улова, посочени в настоящото приложение, се считат за квоти за целите на член 5 от настоящия регламент, и следователно са предмет на посочените в Регламент (ЕИО) № 2847/93 правила, и по-специално в членове 14 и 15 от него.

Във всяка зона рибните запаси са посочени по азбучен ред в зависимост от наименованията на латински език на видовете. За целите на настоящия регламент се прилага следната таблица за съответствие на латинските и общоприетите наименования:

Научно наименование

Алфа-3 код

Общоприето наименование

Ammodytidae

SAN

Пясъчна змиорка (риба пясъчница)

Anarhichas lupus

CAT

Ивичеста зъбатка, атлантически морски вълк

Aphanopus carbo

BSF

Черна сабя

Argentina silus

ARU

Голяма сребърна корюшка

Beryx spp.

ALF

Берикс

Boreogadus saida

POC

Полярна треска

Brosme brosme

USK

Менек

Centrophorus squamosus

GUQ

Сива късошипа акула

Centroscymnus coelolepis

CYO

Португалска котешка акула

Cetorhinus maximus

BSK

Гигантска акула

Chaenocephalus aceratus

SSI

Чернопереста ледена риба

Champsocephalus gunnari

ANI

Антарктическа ледена риба

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ледена риба-еднорог

Chionoecetes spp.

PCR

Снежен краб

Clupea harengus

HER

Херинга

Coryphaenoides rupestris

RNG

Гренадир

Dalatias licha

SCK

Черна акула

Deania calcea

DCA

Птицеклюна акула

Dissostichus eleginoides

TOP

Патагонски кликач

Engraulis encrasicolus

ANE

Хамсия

Etmopterus princeps

ETR

Голяма светеща акула

Etmopterus pusillus

ETP

Гладка светеща акула

Etmopterus spinax

ETX

Нощна акула

Euphausia superba

KRI

Крил

Gadus morhua

COD

Атлантическа треска

Galeorhinus galeus

GAG

Галеорхинус галеус (вид малка пелагична акула)

Germo alalunga

ALB

Дългоперест тон

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Камбала

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Гърбава скална треска

Hippoglossoides platessoides

PLA

Американска камбала

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Атлантическа камбала

Hoplostethus аtlanticus

ORY

Атлантически големоглав

Illex illecebrosus

SQI

Късоопашат калмар

Lamna nasus

POR

Селдова акула

Lampanyctus achirus

LAC

Светеща риба

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Сива скална треска

Lepidorhombus spp.

LEZ

Мегрим

Limanda ferruginea

YEL

Жълтоопашата лиманда

Limanda limanda

DAB

Лиманда

Lophiidae

ANF

Морски дявол

Macrourus berglax

RHG

Дългоопашата риба

Macrourus spp.

GRV

Макрурус

Makaira nigricans

BUM

Син марлин

Mallotus villosus

CAP

Мойва

Martialia hyadesi

SQS

Калмар

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Пикша

Merlangius merlangus

WHG

Меджид

Merluccius merluccius

HKE

Мерлуза

Micromesistius poutassou

WHB

Северно путасу

Microstomus kitt

LEM

Малоуста писия

Molva dypterigia

BLI

Синя молва

Molva macrophthalmus

SLI

Испанска молва

Molva molva

LIN

Морска щука

Nephrops norvegicus

NEP

Норвежки омар

Notothenia rossii

NOR

Мраморна скална треска

Pagellus bogaraveo

SBR

Северен пагел

Pandalus borealis

PRA

Северна скарида

Paralomis spp.

PAI

Крабове

Penaeus spp.

PEN

Скариди от рода Penaeus

Phycis spp.

FOX

Налим

Platichthys flesus

FLX

Писия (речна писия)

Pleuronectes platessa

PLE

Писия (морска писия)

Pleuronectiformes

FLX

Писиеви риби

Pollachius pollachius

POL

Сребриста сайда

Pollachius virens

POK

Сайда

Psetta maxima

TUR

Калкан

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Южна джорджианска ледена риба

Rajidae

SRX-RAJ

Скатови

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Гренландска камбала

Salmo salar

SAL

Атлантическа сьомга

Scomber scombrus

MAC

Скумрия

Scopthalmus rhombus

BLL

Средиземноморски калкан

Sebastes spp.

RED

Морски костур

Solea solea

SOL

Обикновен морски език

Solea spp.

SOX

Морски език

Sprattus sprattus

SPR

Трицона (копърка, цаца, шпрот)

Squalus acanthias

DGS

Бодлива черноморска акула

Tetrapturus alba

WHM

Бял марлин

Thunnus alalunga

ALB

Бял тон (албакор)

Thunnus albacares

YFT

Жълтопер тунец

Thunnus obesus

BET

Дебел (големоок) тон

Thunnus thynnus

BFT

Червен тон

Trachurus spp.

JAX

Сафрид

Trisopterus esmarki

NOP

Норвежки паут

Urophycis tenuis

HKW

Бяла мерлуза

Xiphias gladius

SWO

Риба меч

Следната таблица за съответствие на общоприетите и латинските наименования е дадена изключително за обяснителни цели:

Бял тон (албакор)

ALB

Thunnus alalunga

Дългоперест тон

ALB

Germo alalunga

Берикс

ALF

Beryx spp.

Американска камбала

PLA

Hippoglossoides platessoides

Хамсия

ANE

Engraulis encrasicolus

Морски дявол

ANF

Lophiidae

Антарктическа ледена риба

ANI

Champsocephalus gunnari

Патагонски кликач

TOP

Dissostichus eleginoides

Ивичеста зъбатка, атлантически морски вълк

CAT

Anarhichas lupus

Атлантическа камбала

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Атлантическа сьомга

SAL

Salmo salar

Гигантска акула

BSK

Cetorhinus maximus

Дебел (големоок) тон

BET

Thunnus obesus

Птицеклюна акула

DCA

Deania calcea

Черна сабя

BSF

Aphanopus carbo

Чернопереста ледена риба

SSI

Chaenocephalus aceratus

Синя молва

BLI

Molva dypterigia

Син марлин

BUM

Makaira nigricans

Северно путасу

WHB

Micromesistius poutassou

Червен тон

BFT

Thunnus thynnus

Средиземноморски калкан

BLL

Scopthalmus rhombus

Мойва

CAP

Mallotus villosus

Атлантическа треска

COD

Gadus morhua

Обикновен морски език

SOL

Solea solea

Крабове

PAI

Paralomis spp.

Лиманда

DAB

Limanda limanda

Писиеви риби

FLX

Pleuronectiformes

Писия (речна писия)

FLX

Platichthys flesus

Налим

FOX

Phycis spp.

Голяма светеща акула

ETR

Etmopterus princeps

Голяма сребърна корюшка

ARU

Argentina silus

Гренландска камбала

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Макрурус

GRV

Macrourus spp.

Сива скална треска

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Пикша

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Мерлуза

HKE

Merluccius merluccius

Херинга

HER

Clupea harengus

Сафрид

JAX

Trachurus spp.

Гърбава скална треска

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Черна акула

SCK

Dalatias licha

Крил

KRI

Euphausia superba

Светеща риба

LAC

Lampanyctus achirus

Сива късошипа акула

GUQ

Centrophorus squamosus

Малоуста писия

LEM

Microstomus kitt

Морска щука

LIN

Molva molva

Скумрия

MAC

Scomber scombrus

Мраморна скална треска

NOR

Notothenia rossii

Мегрим

LEZ

Lepidorhombus spp.

Северна скарида

PRA

Pandalus borealis

Норвежки омар

NEP

Nephrops norvegicus

Норвежки паут

NOP

Trisopterus esmarki

Атлантически големоглав

ORY

Hoplostethus аtlanticus

Скариди от рода Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Писия (морска писия)

PLE

Pleuronectes platessa

Полярна треска

POC

Boreogadus saida

Сребриста сайда

POL

Pollachius pollachius

Селдова акула

POR

Lamna nasus

Португалска котешка акула

CYO

Centroscymnus coelolepis

Северен пагел

SBR

Pagellus bogaraveo

Морски костур

RED

Sebastes spp.

Дългоопашата риба

RHG

Macrourus berglax

Гренадир

RNG

Coryphaenoides rupestris

Сайда

POK

Pollachius virens

Пясъчна змиорка (риба пясъчница)

SAN

Ammodytidae

Късоопашат калмар

SQI

Illex illecebrosus

Скатови

SRX-RAJ

Rajidae

Гладка светеща акула

ETP

Etmopterus pusillus

Снежен краб

PCR

Chionoecetes spp.

Морски език

SOX

Solea spp.

Южна джорджианска ледена риба

SGI

Pseudochaenichthus georgianus

Испанска молва

SLI

Molva macrophthalmus

Трицона (копърка, цаца, шпрот)

SPR

Sprattus sprattus

Бодлива черноморска акула

DGS

Squalus acanthias

Калмар

SQS

Martialia hyadesi

Риба меч

SWO

Xiphias gladius

Галеорхинус галеус (вид малка пелагична акула)

GAG

Galeorhinus galeus

Калкан

TUR

Psetta maxima

Менек

USK

Brosme brosme

Ледена риба-еднорог

LIC

Channichthys rhinoceratus

Нощна акула

ETX

Etmopterus spinax

Бяла мерлуза

HKW

Urophycis tenuis

Бял марлин

WHM

Tetrapturus alba

Меджид

WHG

Merlangius merlangus

Камбала

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Жълтопер тунец

YFT

Thunnus albacares

Жълтоопашата лиманда

YEL

Limanda ferruginea

ПРИЛОЖЕНИЕ IА

СКАГЕРАК, КАТЕГАТ, зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES, водите на ЕО от CECAF, водите на Френска Гвиана

Вид

:

Пясъчна змиорка (риба пясъчница)

Ammodytidae

Зона

:

Норвежките води от IV

SAN/04-N.

Дания

19 000

 

Обединеното кралство

1 000

 

ЕО

20 000

 

ОДУ

Не се прилага

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Пясъчна змиорка (риба пясъчница)

Ammodytidae

Зона

:

IIIа; водите на ЕО от IIа и IV (1)

SAN/2A3A4.

Дания

Не е определен

 

Обединеното кралство

Не е определен

 

всички държави-членки

Не е определен (2)

 

ЕО

Не е определен

 

Норвегия

20 000 (3)

 

ОДУ

Не е определен

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Голяма сребърна корюшка

Argentina silus

Зона

:

Водите на ЕО и международните води от зони I и II

ARU/1/2.

Германия

31

 

Франция

10

 

Нидерландия

25

 

Обединеното кралство

50

 

ЕО

116

Предпазен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Голяма сребърна корюшка

Argentina silus

Зона

:

Водите на ЕО от III и IV

ARU/3/4.

Дания

1 180

 

Германия

12

 

Франция

8

 

Ирландия

8

 

Нидерландия

55

 

Швеция

46

 

Обединеното кралство

21

 

ЕО

1 331

Предпазен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.


Вид

:

Голяма сребърна корюшка

Argentina silus

Зона

:

Водите на ЕО и международните води от V, VI и VII

ARU/567.

Германия

405

 

Франция

9

 

Ирландия

378

 

Нидерландия

4 225

 

Обединеното кралство

297

 

ЕО

5 311

Предпазен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.


Вид

:

Менек

Brosme brosme

Зона

:

Водите на ЕО от IIa, IV, Vb, VI и VII

USK/2A47-C

ЕО

Не се прилага

 

Норвегия

3 350 (4)  (5)

 

ОДУ

Не се прилага

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Менек

Brosme brosme

Зона

:

Водите на ЕО и международните води от I, II и ХIV

USK/1214EI

Германия

7 (6)

 

Франция

7 (6)

 

Обединеното кралство

7 (6)

 

Други

3 (6)

 

ЕО

23 (6)

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Менек

Brosme brosme

Зона

:

Водите на ЕО от VI

USK/3EI.

Дания

14

 

Швеция

7

 

Германия

7

 

ЕО

28

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Менек

Brosme brosme

Зона

:

Водите на ЕО от

IV USK/4EI.

Дания

62

 

Германия

19

 

Франция

44

 

Швеция

6

 

Обединеното кралство

94

 

Други

6 (7)

 

ЕО

231

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Менек

Brosme brosme

Зона

:

Водите на ЕО и международните води от V, VI и VII

USK/567EI.

Германия

6

 

Испания

21

 

Франция

254

 

Ирландия

25

 

Обединеното кралство

123

 

Други

6 (8)

 

ЕО

435

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Менек

Brosme brosme

Зона

:

Норвежките води от IV

USK/4AB-N.

Белгия

0

 

Дания

165

 

Германия

1

 

Франция

0

 

Нидерландия

0

 

Обединеното кралство

4

 

ЕО

170

 

ОДУ

Не се прилага

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.


Вид

:

Херинга (9)

Clupea harengus

Зона

:

IIIа

HER/03A.

Дания

21 474

 

Германия

344

 

Швеция

22 463

 

ЕО

44 281

 

Фарьорските острови

500 (10)

 

ОДУ

51 673

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Херинга (11)

Clupea harengus

Зона

:

Водите на ЕО и норвежките води от зона IV на ICES на север от 53o30'N

HER/04A., HER/04B.

Дания

27 886

 

Германия

17 536

 

Франция

11 965

 

Нидерландия

26 751

 

Швеция

2 047

 

Обединеното кралство

30 025

 

ЕО

116 210

 

Норвегия

50 000 (12)

 

ОДУ

201 227

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.

Специални условия

В рамките на ограниченията на горепосочените квоти не повече от дадените по-долу количества риба могат да се ловят в посочените зони

 

Норвежките води на юг от 62oN

(HER/*04N-)

ЕО

50 000


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

Норвежките води, южно от 62oN

HER/04-N.

Швеция

846 (13)

 

ЕО

846

 

ОДУ

не се прилага

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Херинга (14)

Clupea harengus

Зона

:

Прилов в зона IIIa

HER/03A-BC

Дания

9 805

 

Германия

87

 

Швеция

1 578

 

ЕО

11 470

 

ОДУ

11 470

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Херинга (15)

Clupea harengus

Зона

:

Прилов в IV, VIId и във водите на ЕО от IIa

HER/2A47DX

Белгия

93

 

Дания

18 004

 

Германия

93

 

Франция

93

 

Нидерландия

93

 

Швеция

88

 

Обединеното кралство

342

 

ЕО

18 806

 

ОДУ

18 806

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Херинга (16)

Clupea harengus

Зона

:

VIId; IVc (17)

HER/4CXB7D

Белгия

7 100 (18)

 

Дания

397 (18)

 

Германия

250 (18)

 

Франция

6 488 (18)

 

Нидерландия

10 157 (18)

 

Обединеното кралство

2 269 (18)

 

ЕО

26 661

 

ОДУ

201 227

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

Водите на ЕО и международните води от Vb и VIb и VIaN (19)

HER/5B6ANB.

Германия

2 967

 

Франция

561

 

Ирландия

4 009

 

Нидерландия

2 967

 

Обединеното кралство

16 036

 

ЕО

26 540

 

Фарьорските острови

660 (20)

 

ОДУ

27 200

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

VIIbc; VIaS (21)

HER/6AS7BC

Ирландия

10 584

 

Нидерландия

1 058

 

ЕО

11 642

 

ОДУ

11 642

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

VI Clyde (22)

HER/06ACL.

Обединеното кралство

800

 

ЕО

800

 

ОДУ

800

Предпазен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

VIIa (23)

HER/07A/MM

Ирландия

1 250

 

Обединеното кралство

3 550

 

ЕО

4 800

 

ОДУ

4 800

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

VIIe и VIIf

HER/7EF.

Франция

500

 

Обединеното кралство

500

 

ЕО

1 000

 

ОДУ

1 000

Предпазен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

VIIg (24), VIIh (24), VIIj (24) и VIIk (24)

HER/7G-K.

Германия

88

 

Франция

487

 

Ирландия

6 818

 

Нидерландия

487

 

Обединеното кралство

10

 

ЕО

7 890

 

ОДУ

7 890

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Хамсия

Engraulis encrasicolus

Зона

:

VIII

ANE/08.

Испания

0

 

Франция

0

 

ЕО

0

 

ОДУ

0

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Хамсия

Engraulis encrasicolus

Зона

:

IX и X; водите на ЕО от CECAF 34.1.1

ANE/9/3411

Испания

3 826

 

Португалия

4 174

 

ЕО

8 000

 

ОДУ

8 000

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона

:

Скагерак (25)

COD/03AN.

Белгия

8

 

Дания

2 532

 

Германия

64

 

Нидерландия

16

 

Швеция

443

 

ЕО

3 063

 

ОДУ

3 165

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона

:

Kaтегат (26)

COD/03AS.

Дания

415

 

Германия

9

 

Швеция

249

 

ЕО

673

 

ОДУ

673

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона

:

IV; водите на ЕО от IIa; тази част от IIIа, която не е обхваната от Скагерак и Категат

COD/2A3AX4

Белгия

654

 

Дания

3 761

 

Германия

2 384

 

Франция

809

 

Нидерландия

2 125

 

Швеция

25

 

Обединеното кралство

8 628

 

ЕО

18 386

 

Норвегия

3 766 (27)

 

ОДУ

22 152

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.

Специални условия

В рамките на ограниченията на горепосочените квоти не повече от дадените по-долу количества риба могат да се ловят в определените зони на ICES:

 

Норвежките води от IV

(COD/*04N-)

ЕО

15 980


Вид

:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона

:

Норвежките води на юг от 62oN

COD/04-N.

Швеция

382

 

ЕО

382

 

ОДУ

Не се прилага

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона

:

VI; водите на ЕО от зона Vb; водите на ЕО и международните води от ХII и ХIV

COD/561214

Белгия

1

 

Германия

6

 

Франция

64

 

Ирландия

90

 

Обединеното кралство

241

 

ЕО

402

 

ОДУ

402

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.

Специални условия

В рамките на ограниченията на горепосочените квоти не повече от дадените по-долу количества риба могат да се ловят в определените зони на ICES

 

VIa; водите на ЕО от Vb

(COD/*5BC6A)

Белгия

1

Германия

6

Франция

64

Ирландия

90

Обединеното кралство

241

ЕО

402


Вид

:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона

:

VIIa

COD/07A.

Белгия

16

 

Франция

44

 

Ирландия

790

 

Нидерландия

4

 

Обединеното кралство

345

 

ЕО

1 199

 

ОДУ

1 199

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона

:

VIIb-k, VIII, IX и X; водите на ЕО от CECAF 34.1.1

COD/7X7A34

Белгия

177

 

Франция

3 033

 

Ирландия

753

 

Нидерландия

25

 

Обединеното кралство

328

 

ЕО

4 316

 

ОДУ

4 316 (28)

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Селдова акула

Lamna nasus

Зона

:

Водите на ЕО и международните води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IХ, Х, ХII и XIV

POR/1-14CI

Дания

30

 

Франция

332

 

Германия

6

 

Ирландия

8

 

Португалия

26

 

Испания

175

 

Швеция

1

 

Обединеното кралство

3

 

ЕО

581

 

ОДУ

Не се прилага

Предпазен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Мегрим

Lepidorhombus spp.

Зона

:

Водите на ЕО от IIа и IV

LEZ/2AC4-C

Белгия

5

 

Дания

4

 

Германия

4

 

Франция

26

 

Нидерландия

21

 

Обединеното кралство

1 537

 

ЕО

1 597

 

ОДУ

1 597

Предпазен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Мегрим

Lepidorhombus spp.

Зона

:

VI; водите на ЕО от зона Vb; международните води от XII и XIV

LEZ/561214

Испания

295

 

Франция

1 148

 

Ирландия

336

 

Обединеното кралство

813

 

ЕО

2 592

 

ОДУ

2 592

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Мегрим

Lepidorhombus spp.

Зона

:

VII

LEZ/07.

Белгия

494

 

Испания

5 490

 

Франция

6 663

 

Ирландия

3 029

 

Обединеното кралство

2 624

 

ЕО

18 300

 

ОДУ

18 300

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Мегрим

Lepidorhombus spp.

Зона

:

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

LEZ/8ABDE.

Испания

1 176

 

Франция

949

 

ЕО

2 125

 

ОДУ

2 125

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Мегрим

Lepidorhombus spp.

Зона

:

VIIIc, IX и X; водите на ЕО от CECAF 31.1.1

LEZ/8C3411

Испания

1 320

 

Франция

66

 

Португалия

44

 

ЕО

1 430

 

ОДУ

1 430

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Лиманда и писия (речна писия)

Limanda limanda и Platichthys flesus

Зона

:

Водите на ЕО от IIа и IV

D/F/2AC4-C

Белгия

513

 

Дания

1 927

 

Германия

2 890

 

Франция

200

 

Нидерландия

11 654

 

Швеция

6

 

Обединеното кралство

1 620

 

ЕО

18 810

 

ОДУ

18 810

Предпазен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Морски дявол

Lophiidae

Зона

:

Водите на ЕО от IIа и IV

ANF/2AC4-C

Белгия

401

 

Дания

884

 

Германия

432

 

Франция

82

 

Нидерландия

303

 

Швеция

10

 

Обединеното кралство

9 233

 

ЕО

11 345

 

ОДУ

11 345

Предпазен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Морски дявол

Lophiidae

Зона

:

Норвежките води от IV

ANF/4AB-N.

Белгия

48

 

Дания

1 236

 

Германия

19

 

Нидерландия

18

 

Обединеното кралство

289

 

ЕО

1 610

 

ОДУ

Не се прилага

Предпазен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Морски дявол

Lophiidae

Зона

:

VI; водите на ЕО от зона Vb; международните води от XII и XIV

ANF/561214

Белгия

185

 

Германия

212

 

Испания

198

 

Франция

2 280

 

Ирландия

516

 

Нидерландия

178

 

Обединеното кралство

1 586

 

ЕО

5 155

 

ОДУ

5 155

Предпазен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Морски дявол

Lophiidae

Зона

:

VII

ANF/07.

Белгия

2 595 (29)

 

Германия

289 (29)

 

Испания

1 031 (29)

 

Франция

16 651 (29)

 

Ирландия

2 128 (29)

 

Нидерландия

336 (29)

 

Обединеното кралство

5 050 (29)

 

ЕО

28 080 (29)

 

ОДУ

28 080 (29)

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Морски дявол

Lophiidae

Зона

:

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

ANF/8ABDE.

Испания

1 206

 

Франция

6 714

 

ЕО

7 920

 

ОДУ

7 920

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Морски дявол

Lophiidae

Зона

:

VIIIc, IX и X; водите на ЕО от CECAF 34.1.1

ANF/8C3411

Испания

1 629

 

Франция

2

 

Португалия

324

 

ЕО

1 955

 

ОДУ

1 955

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона

:

IIIa, водите на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

HAD/3A/BCD

Белгия

12

 

Дания

2 080

 

Германия

132

 

Нидерландия

2

 

Швеция

246

 

ЕО

2 472 (30)

 

ОДУ

2 856

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона

:

IV; водите на ЕО от IIа

HAD/2AC4.

Белгия

279

 

Дания

1 920

 

Германия

1 222

 

Франция

2 130

 

Нидерландия

210

 

Швеция

193

 

Обединеното кралство

31 672

 

ЕО

37 626 (31)

 

Норвегия

8 082

 

ОДУ

46 444

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.

Специални условия

В рамките на ограниченията на горепосочените квоти не повече от дадените по-долу количества риба могат да се ловят в посочените зони

 

Норвежките води от IV

(HAD/*04N-)

ЕО

28 535


Вид

:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона

:

Норвежките води на юг от 62oN

HAD/04-N.

Швеция

707

 

ЕО

707

 

ОДУ

Не се прилага

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона

:

Водите на ЕО и международните води от зони VIb, ХII и ХIV на ICES

HAD/6B1214

Белгия

16

 

Германия

19

 

Франция

763

 

Ирландия

544

 

Обединеното кралство

5 574

 

ЕО

6 916

 

ОДУ

6 916

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона

:

Водите на ЕО от Vb и VIa

HAD/5BC6A.

Белгия

7

 

Германия

9

 

Франция

366

 

Ирландия

995

 

Обединеното кралство

4 743

 

ЕО

6 120

 

ОДУ

6 120

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона

:

VII, VIII, IX и X; водите на ЕО от CECAF 34.1.1

HAD/7/3411

Белгия

129

 

Франция

7 719

 

Ирландия

2 573

 

Обединеното кралство

1 158

 

ЕО

11 579

 

ОДУ

11 579

Предпазен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.

Специални условия

В рамките на ограниченията на горепосочените квоти не повече от дадените по-долу количества риба могат да се ловят в зона:

 

VIIa

(HAD/*07A)

Белгия

20

Франция

90

Ирландия

536

Обединеното кралство

592

ЕО

1 238

Когато съобщават на Комисията усвояването на своите квоти, държавите-членки посочват количествата риба, уловени в зона VIIa на ICES. Разтоварванията на суша на пикша, уловена в зона VIIa на ICES, се забраняват, когато общото количество от тези разтоварвания надвиши 1 238 тона.


Вид

:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона

:

IIIа

WHG/03A.

Дания

232

 

Нидерландия

1

 

Швеция

25

 

ЕО

258 (32)

 

ОДУ

1 050

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона

:

IV; водите на ЕО от IIа

WHG/2AC4.

Белгия

367

 

Дания

1 588

 

Германия

413

 

Франция

2 387

 

Нидерландия

918

 

Швеция

3

 

Обединеното кралство

9 336

 

ЕО

15 012 (33)

 

Норвегия

1 785 (34)

 

ОДУ

17 850

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.

Специални условия

В рамките на ограниченията на горепосочените квоти не повече от дадените по-долу количества риба могат да се ловят в определените зони на ICES:

 

Норвежките води от IV

(WHG/*04N-)

ЕО

10 884


Вид

:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона

:

VI; водите на ЕО от зона Vb; международните води от XII и XIV

WHG/561214

Германия

5

 

Франция

93

 

Ирландия

229

 

Обединеното кралство

438

 

ЕО

765

 

ОДУ

765

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона

:

VIIa

WHG/07A.

Белгия

1

 

Франция

10

 

Ирландия

160

 

Нидерландия

0

 

Обединеното кралство

107

 

ЕО

278

 

ОДУ

278

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона

:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh и VIIk

WHG/7X7A.

Белгия

195

 

Франция

11 964

 

Ирландия

5 544

 

Нидерландия

97

 

Обединеното кралство

2 140

 

ЕО

19 940

 

ОДУ

19 940

Предпазен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона

:

VIII

WHG/08.

Испания

1 440

 

Франция

2 160

 

ЕО

3 600

 

ОДУ

3 600

Предпазен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона

:

IX и X; водите на ЕО от CECAF 31.1.1

WHG/9/3411

Португалия

653

 

ЕО

653

 

ОДУ

653

Предпазен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Меджид и сребриста сайда

Merlangius merlangus и Pollachius pollachius

Зона

:

Норвежките води на юг от 62oN

W/P/04-N.

Швеция

190

 

ЕО

190

 

ОДУ

Не се прилага

Предпазен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона

:

IIIа; водите на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

HKE/3A/BCD

Дания

1 499

 

Швеция

128

 

ЕО

1 627

 

ОДУ

1 627 (35)

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона

:

Водите на ЕО от IIа и IV

HKE/2AC4-C

Белгия

27

 

Дания

1 096

 

Германия

126

 

Франция

243

 

Нидерландия

63

 

Обединеното кралство

341

 

ЕО

1 896

 

ОДУ

1 896 (36)

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона

:

VI и VII; водите на ЕО от зона Vb; международните води от XII и XIV

HKE/571214

Белгия

278 (37)

 

Испания

8 926

 

Франция

13 785 (37)

 

Ирландия

1 670

 

Нидерландия

180 (37)

 

Обединеното кралство

5 442 (37)

 

ЕО

30 281

 

ОДУ

30 281 (38)

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.

Специални условия

В рамките на ограниченията на горепосочените квоти не повече от дадените по-долу количества риба могат да се ловят в посочените зони:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Белгия

36

Испания

1 440

Франция

1 440

Ирландия

180

Нидерландия

18

Обединеното кралство

810

ЕО

3 924


Вид

:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона

:

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

HKE/8ABDE.

Белгия

9 (39)

 

Испания

6 214

 

Франция

13 955

 

Нидерландия

18 (39)

 

ЕО

20 196

 

ОДУ

20 196 (40)

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.

Специални условия

В рамките на ограниченията на гореспоменатите квоти, не може да се лови повече от дадените по-долу количества риба в определените зони:

 

VI и VII; водите на ЕО от зона Vb; международните води от XII и XIV

(HKE/*57-14)

Белгия

2

Испания

1 800

Франция

3 240

Нидерландия

5

ЕО

5 047


Вид

:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона

:

VIIIc, IX и X; водите на ЕО от CECAF 34.1.1

HKE/8C3411

Испания

4 510

 

Франция

433

 

Португалия

2 104

 

ЕО

7 047

 

ОДУ

7 047

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Северно путасу

Micromesistius poutassou

Зона

:

Норвежките води от IV

WHB/4AB-N.

Дания

7 600

 

Обединеното кралство

400

 

ЕО

8 000

 

ОДУ

1 266 282

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Северно путасу

Micromesistius poutassou

Зона

:

Водите на ЕО и международните води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

WHB/1X14

Дания

26 789 (41)  (42)

 

Германия

10 416 (41)  (42)

 

Испания

22 711 (41)  (42)

 

Франция

18 643 (41)  (42)

 

Ирландия

20 745 (41)  (42)

 

Нидерландия

32 666 (41)  (42)

 

Португалия

2 110 (41)  (42)

 

Швеция

6 627 (41)  (42)

 

Обединеното кралство

34 759 (41)  (42)

 

ЕО

175 466 (41)  (42)

 

Норвегия

108 000 (43)  (44)

 

Фарьорските острови

29 580 (45)  (46)

 

ОДУ

1 266 282

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Северно путасу

Micromesistius poutassou

Зона

:

VIIIc, IX и X; водите на ЕО от CECAF 34.1.1

WHB/8C3411

Испания

25 686 (47)

 

Португалия

6 421 (47)

 

ЕО

32 107 (47)

 

ОДУ

1 266 282

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Северно путасу

Micromesistius poutassou

Зона

:

Водите на ЕО от II, IVa, V, VI, северно от 56o30N и VII, западно от 12oW

WHB/24A567

Норвегия

193 670 (48)  (49)

 

Фарьорските острови

31 000 (50)  (51)

 

ОДУ

1 266 282

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Малоуста писия и камбала

Microstomus kitt и Glyptocephalus cynoglossus

Зона

:

Водите на ЕО от IIа и IV

L/W/2AC4-C

Белгия

368

 

Дания

1 013

 

Германия

130

 

Франция

277

 

Нидерландия

843

 

Швеция

11

 

Обединеното кралство

4 151

 

ЕО

6 793

 

ОДУ

6 793

Предпазен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Синя молва

Molva dypterigia

Зона

:

Водите на ЕО от IIa, IV, Vb, VI и VII

BLI/2A47-C

ЕО

Не се прилага (52)

 

Норвегия

150

 

ОДУ

Не се прилага

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Синя молва

Molva dypterigia

Зона

:

Водите на ЕО от VIa, северно от 56o30'N и VIb

BLI/6AN6B.

Фарьорските острови

200 (53)

 

ОДУ

Не се прилага

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Морска щука

Molva molva

Зона

:

Водите на ЕО и международните води от зони I и II

LIN/1/2.

Дания

10

 

Германия

10

 

Франция

10

 

Обединеното кралство

10

 

Други (54)

5

 

ЕО

45

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Морска щука

Molva molva

Зона

:

IIIа; водите на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

LIN/03.

Белгия

7 (55)

 

Дания

57

 

Германия

7 (55)

 

Швеция

22

 

Обединеното кралство

7 (55)

 

ЕО

100

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Морска щука

Molva molva

Зона

:

Водите на ЕО от IV

LIN/04.

Белгия

18

 

Дания

286

 

Германия

177

 

Франция

159

 

Нидерландия

6

 

Швеция

12

 

Обединеното кралство

2 196

 

ЕО

2 856

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Морска щука

Molva molva

Зона

:

Водите на ЕО и международните води от зона V

LIN/05.

Белгия

9

 

Дания

6

 

Германия

6

 

Франция

6

 

Обединеното кралство

6

 

ЕО

34

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Морска щука

Molva molva

Зона

:

Водите на ЕО и международните води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

LIN/6X14.

Белгия

40

 

Дания

7

 

Германия

147

 

Испания

2 969

 

Франция

3 166

 

Ирландия

793

 

Португалия

7

 

Обединеното кралство

3 645

 

ЕО

10 776

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Морска щука

Molva molva

Зона

:

Водите на ЕО от IIa, IV, Vb, VI и VII

LIN/2A47-C

ЕО

Не се прилага

 

Норвегия

5 638 (56)  (57)

 

Фарьорските острови

250 (58)  (59)

 

ОДУ

Не се прилага

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Морска щука

Molva molva

Зона

:

Норвежките води от IV

LIN/4AB-N.

Белгия

6

 

Дания

747

 

Германия

21

 

Франция

8

 

Нидерландия

1

 

Обединеното кралство

67

 

ЕО

850

 

ОДУ

Не се прилага

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона

:

IIIа; водите на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

NEP/3A/BCD

Дания

3 800

 

Германия

11 (60)

 

Швеция

1 359

 

ЕО

5 170

 

ОДУ

5 170

Предпазен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона

:

Водите на ЕО от IIа и IV

NEP/2AC4-C

Белгия

1 368

 

Дания

1 368

 

Германия

20

 

Франция

40

 

Нидерландия

704

 

Обединеното кралство

22 644

 

ЕО

26 144

 

ОДУ

26 144

Аналитичен ОДУЧлен 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 847/96.


Вид

:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона

:

Норвежките води от IV

NEP/4AB-N.

Дания

1 183

 

Германия

1

 

Обединено кралство

66