ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 15

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
18 януари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 31/2008 на Съвета от 15 ноември 2007 година относно сключването на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мадагаскар

1

 

 

Регламент (ЕО) № 32/2008 на Комисията от 17 януари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

*

Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея ( 1 )

5

 

 

Регламент (ЕО) № 34/2008 на Комисията от 17 януари 2008 година относно определяне на представителни цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

13

 

 

Регламент (ЕО) № 35/2008 на Комисията от 17 януари 2008 година за непредоставяне на възстановяване при износ на масло в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

15

 

 

Регламент (ЕО) № 36/2008 на Комисията от 17 януари 2008 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

16

 

 

Регламент (ЕО) № 37/2008 на Комисията от 17 януари 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

20

 

 

Регламент (ЕО) № 38/2008 на Комисията от 17 януари 2008 година относно издаване на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода януари 2008 г. с Регламент (ЕО) № 1529/2007

22

 

 

Регламент (ЕО) № 39/2008 на Комисията от 17 януари 2008 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

25

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/58/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 ноември 2007 година за разрешаване на подкисляването на мъстта и вината, произведени в лозарска зона В на Австрия за лозарската година 2007/2008 (нотифицирано под номер C(2007) 5615)

28

 

 

2008/59/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 декември 2007 година за адаптиране на корекционните коефициенти, приложими от 1 август 2006 г., 1 септември 2006 г., 1 октомври 2006 г., 1 ноември 2006 г., 1 декември 2006 г. и 1 януари 2007 г. спрямо възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители или договорно наетите служители на Европейските общности на служба в трети страни, както и на някои длъжностни лица, останали на длъжност в двете нови държави-членки за максимален период от деветнадесет месеца след присъединяването

29

 

 

2008/60/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 декември 2007 година за изменение на Решение 2003/548/ЕО по отношение на премахването на специфични видове линии под наем от минималния пакет от линии под наем (нотифицирано под номер C(2007) 6635)  ( 1 )

32

 

 

2008/61/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 януари 2008 година за изменение на приложение II към Решение 79/542/ЕИО на Съвета по отношение на вноса на прясно месо от едър рогат добитък от Бразилия (нотифицирано под номер C(2008) 28)  ( 1 )

33

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

18.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 31/2008 НА СЪВЕТА

от 15 ноември 2007 година

относно сключването на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мадагаскар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 във връзка с член 300, параграф 2 и параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Общността и Република Мадагаскар договориха и парафираха Споразумение за партньорство в областта на рибарството, предоставящо на риболовците на Общността риболовни възможности във водите, върху които Република Мадагаскар има суверенитет.

(2)

Одобряването на посоченото споразумение е в интерес на Общността.

(3)

Важно е да се определи метод за разпределянето на риболовните възможности между държавите-членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мадагаскар се одобрява от името на Общността.

Текстът на споразумението е приложен към настоящия регламент (1).

Член 2

Определените в протокола към споразумението риболовни възможности се разпределят между държавите-членки по следния начин:

Вид риболов

Вид плавателен съд

Държава-членка

Лицензи или квоти

Риболов на риба тон

Сейнери за улов на риба тон с дълбоко замразяване

Испания

23

Франция

19

Италия

1

Риболов на риба тон

Плавателен съд за риболов с въже майка на повърхността с надвишаващ 100 БТ

Испания

25

Франция

13

Португалия

7

Обединено кралство

5

Риболов на риба тон

Плавателен съд за риболов с въже майка на повърхността с по-малък от или равен на 100 БТ

Франция

26

Риболов на дънни видове

Експериментален риболов с въдици или дънни въжета майки

Франция

5

Ако исканията за издаване на лиценз от тези държави-членки не изчерпват определените от протокола риболовни възможности, Комисията може да разгледа искания за издаване на лиценз от всяка друга държава-членка.

Член 3

Държавите-членки, чиито плавателни съдове извършват риболов съгласно настоящото споразумение, уведомяват Комисията за количеството на всеки вид, уловен в мадагаскарската риболовна зона, съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 500/2001 на Комисията от 14 март 2001 г. за установяването на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета по отношение контрола на улова на риболовните плавателни съдове на Общността в териториалните води на трети страни и в открито море (2).

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2007 година.

За Съвета

Председател

M. L. RODRIGUES


(1)  За текста на споразумението виж ОВ L 331, 17.12.2007 г., стр. 7.

(2)  ОВ L 73, 15.3.2001 г., стр. 8.


18.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 32/2008 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 17 януари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

134,0

MA

53,3

TN

129,8

TR

99,8

ZZ

104,2

0707 00 05

JO

187,5

MA

48,4

TR

114,1

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

97,4

TR

140,9

ZZ

119,2

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

54,3

MA

72,8

TN

62,9

TR

80,2

ZA

52,9

ZZ

62,0

0805 20 10

MA

108,5

TR

101,8

ZZ

105,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,4

IL

76,2

JM

120,0

TR

80,4

ZZ

85,0

0805 50 10

BR

72,8

EG

102,1

IL

123,3

TR

119,8

ZA

54,7

ZZ

94,5

0808 10 80

CA

96,2

CN

76,8

MK

40,4

US

115,5

ZA

59,7

ZZ

77,7

0808 20 50

CN

65,6

US

88,7

ZZ

77,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


18.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 33/2008 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2008 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО предвижда Комисията да се заеме с изготвяне на работна програма за поетапно изследване на наличните на пазара активни вещества в рамките на две години след датата на нотификация на настоящата директива. Програмата е разделена на четири етапа, последният от които приключва на 31 декември 2008 г. съгласно Решение 2003/565/ЕО на Комисията от 25 юли 2003 г. за удължаване на срока по член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета (2).

(2)

Първият етап на тази програма беше установен с Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета за пускане на пазара на продукти за растителна защита (3). Вторият и третият етап от работата бяха установени с Регламент (ЕО) № 451/2000 на Комисията от 28 февруари 2000 г. за определяне на подробните правила за изпълнение на втория и третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета (4) и Регламент (ЕО) № 1490/2002 на Комисията (5). Четвъртият етап беше установен с Регламент (ЕО) № 2229/2004 на Комисията от 3 декември 2004 г. за определяне на подробните правила за изпълнение на четвъртия етап на работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета (6).

(3)

За включване на активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, които са били част от първата, втората, третата и четвъртата работна програма, както е посочено в член 8, параграф 2 от посочената директива, е необходимо да се предоставят подробни правила за повторното предаване на заявления, с което се предотвратява дублиране на работа, поддържа се висок стандарт на безопасност и се осигурява бързо вземане на решение. Освен това следва да бъдат определени взаимоотношенията между заявители, държави-членки, Европейския орган за безопасност на храните, наричан по-долу „органът“, и Комисията, както и задълженията на всяка от страните по прилагане на процедурата.

(4)

Досиетата на веществата, включени в първия етап, са предадени през 1995 г. и 1996 г. Органът не е провеждал партньорски проверки. Предвид изминалия период от изготвянето на първоначалните досиета и настъпилите промени в научното познание, отразени в дадените от службите на Комисията указания, за тези вещества следва да се изготви цялостно и актуализирано досие, върху което органът следва да проведе партньорска проверка. Същите разпоредби принципно следва да се отнасят за веществата от етапи 2, 3 и 4 на програмата за преглед, но в случаите на вече изготвен проектодоклад за оценка и направено в разумни срокове заявление след вече взето решение, предвиждащо веществото да не подлежи на вписване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, е възможно да се приложи ускорена процедура.

(5)

Спрямо веществата от втория етап са били наложени стриктни срокове и поради това е било счетено за необходимо да се вземат решения на базата на наличната информация, вече преразгледана от органа. В известен брой случаи са идентифицирани проблеми, което е довело до невключване на веществата в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Първоначалните досиета на такива вещества бяха предадени най-късно през април 2002 г. В периода 2003—2006 г. бяха проведени партньорски проверки от органа, поради което досиетата се считат за актуални. В някои от тези случаи е възможно да са необходими ограничен брой изследвания с оглед изготвянето на пълно досие за повторно подаване на заявления, отнасящи се до евентуални включвания в приложение I на базата на вече съществуващите или по-рестриктивни употреби. Целесъобразно е да се предвиди ускорена процедура за повторно подаване на заявление и извършване на партньорски проверки в случай на неотдавнашно изготвяне и обсъждане на досието. Същото следва да се отнася и за веществата от трети и четвърти етап на програмата за преглед, за които процедурите са последно изменени с Регламент (ЕО) № 1095/2007.

(6)

Допълнителни данни следва да се вземат под внимание единствено ако са предадени в определения срок.

(7)

Следва да се предвиди възможността за подаване по всяко време на ново заявление за едно и също вещество.

(8)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБХВАТ И ДЕФИНИЦИИ

Член 1

Обхват

Настоящият регламент определя подробни правила за подаване и оценяване на заявления за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на оценени от Комисията активни вещества в рамките на предвидената в член 8, параграф 2 от посочената директива програма за преглед, но които вещества, съобразно посочените в букви а), б) и в) дати, не са били включени в приложение I към посочената директива:

а)

за вещества от първи етап до 31 декември 2006 г. или за металаксил до 30 юни 2010 г.;

б)

за вещества от втори етап до 30 септември 2007 г.;

в)

за вещества от трети и четвърти етап до 31 декември 2008 г.

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции:

а)

„заявител“ означава лице, което или самостоятелно произвежда активни вещества, или възлага такова производство на друга страна, или посочено от производителя лице в качеството на негов единствен представител с цел удовлетворяване изискванията на настоящия регламент;

б)

„комитет“ означава Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 19 от Директива 91/414/ЕИО;

в)

„вещества от първи етап“ означава активни вещества, вписани в приложение I към Регламент (ЕИО) № 3600/92;

г)

„вещества от втори етап“ означава активни вещества, вписани в приложение I към Регламент (ЕО) № 451/2000;

д)

„вещества от трети етап“ означава активни вещества, вписани в приложение I към Регламент (ЕО) № 1490/2002;

е)

„вещества от четвърти етап“ означава активни вещества, вписани в приложение I към Регламент (ЕО) № 2229/2004.

ГЛАВА II

РЕДОВНА ПРОЦЕДУРА

Член 3

Заявление

1.   Заявител, който желае да осигури включването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активно вещество, попадащо в обхвата на член 1, подава заявление за това активно вещество до държава-членка (оттук нататък наричана „докладваща държава-членка“) заедно с пълно досие, в това число и обобщено досие, както е предвидено в член 4, като по този начин доказва, че активното вещество отговаря на изискванията, предвидени в член 5 от посочената директива. Задължение на заявителя е да докаже удовлетворяването на тези изисквания.

2.   При подаване на своето заявление заявителят има право, съгласно член 14 от Директива 91/414/ЕИО, да внесе молба определени части от посочените в параграф 1 от настоящия член досиета да бъдат считани за поверителни. Заявителят обосновава необходимостта от считането за поверителни на всеки документ или всяка част от документ.

Същевременно заявителят представя и евентуални искания за защита на данните съгласно член 13 от Директива 91/414/ЕИО.

Заявителят представя отделно информацията, която счита за поверителна.

Член 4

Досиета

1.   Обобщеното досие трябва да включва следното:

а)

данни, отнасящи се до ограничен брой представителни употреби на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество, които показват удовлетворяването на изискванията на член 5 от Директива 91/414/ЕИО;

б)

за всяка точка от изискванията за данни за активното вещество, посочени в приложение II към Директива 91/414/ЕИО, резюметата и резултатите от проведените опити и изследвания, името на техния притежател и на лицето или института, провели опитите и изследванията;

в)

за всяка точка от изискванията за данни за продукта за растителна защита, посочени в приложение III към Директива 91/414/ЕИО, резюметата и резултатите от опитите и изследванията, името на техния притежател и на лицето или института, провели опитите и изследванията във връзка с оценката на изискванията в член 5 от посочената директива, като при това се взема предвид фактът, че празнотите в данните в досието по приложение II или приложение III, които произтичат от предложения ограничен брой представителни употреби, могат да доведат до налагането на ограничения върху включването в приложение I;

г)

контролен списък, удостоверяващ целостта на предвиденото в параграф 2 досие;

д)

посочване на основания, които да поясняват защо представените доклади от опитите и изследванията са необходими за първо включване на активното вещество;

е)

оценка на цялата представена информация.

2.   Пълното досие трябва да съдържа целия текст на индивидуалните доклади от проведените опити и изследвания, касаещи цялата информация, посочена в параграф 1, букви б) и в).

Член 5

Проверка на пълнотата на досието

1.   В срок от 30 дни след получаване на заявлението докладващата държава-членка извършва проверка доколко предадените със заявлението досиета съдържат всички елементи, предвидени в член 4, като за целта се използва контролен списък, посочен в член 4, параграф 1, буква г).

2.   В случаите, когато един или повече от предвидените в член 4 елементи липсват, държавата-членка съобщава за това на заявителя, като определя срок за тяхното предаване; този срок не може да надвишава шест месеца.

3.   В случаите, когато в края на срока, посочен в параграф 2, заявителят не е предал липсващите елементи, докладващата държава-членка уведомява за това заявителя, Комисията и останалите държави-членки. Ако след предоставяне на възможност за коментар на заявителя Комисията стигне до заключение, че заявителят не е успял да представи липсващите елементи, тя приема решение, съгласно което активното вещество, предмет на решението, не може да бъде включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Подобно решение преустановява изготвянето на оценка на това активно вещество съгласно настоящия регламент.

4.   Ново заявление за същото вещество може да бъде подадено по всяко време.

5.   В случаите, когато предадените със заявлението досиета съдържат всички предвидени в член 3 елементи, докладващата държава-членка уведомява заявителя, Комисията, останалите държави-членки и Органа относно пълнотата на заявлението.

Член 6

Публикуване на информация

За заявления с установена пълнота Комисията прави публично достояние следната информация:

а)

наименованието на активното вещество;

б)

датата на заявлението;

в)

името и адреса на заявителите;

г)

докладващата държава-членка.

Член 7

Предаване на информация от трети страни

1.   Всяко лице или държава-членка, желаещи да предадат на докладващата държава-членка информация, която може да допринесе за изготвянето на оценка, по-специално информация за потенциални вредни въздействия на активното вещество или негови остатъци върху здравето на хората и животните и върху околната среда, има право на това, без да се засягат разпоредбите на член 7 от Директива 91/414/ЕИО, не по-късно от деветдесет дни след публикуване на информацията, посочена в член 6.

2.   Докладващата държава-членка предава без забавяне всяка получена информация на органа и на заявителя.

3.   Заявителят има право да изпрати своите коментари върху предадената информация на докладващата държава-членка и органа до шестдесет дни след нейното получаване.

Член 8

Оценка от докладващата държава-членка

1.   В рамките на дванадесет месеца от датата на подаване на заявлението, предвидено в член 3, параграф 1, докладващата държава-членка изготвя и предава на Комисията доклад (наричан по-долу за краткост „проектодклад за оценка“), както и негово копие до органа, в който се представя оценка относно очакванията активното вещество да удовлетвори изискванията на член 5 от Директива 91/414/ЕИО. Същевременно докладващата държава-членка известява заявителя за предаването на проектодоклад за оценка и отправя искане към същия за незабавно изпращане на актуализираното досие до органа, държавите-членки и Комисията.

2.   Докладващата държава-членка може да провежда консултации с органа.

3.   Ако докладващата държава-членка се нуждае от допълнителна информация, тя определя времева рамка, в която заявителят да я предаде. В такъв случай дванадесетмесечният период се удължава с определения от докладващата държава-членка допълнителен срок. Допълнително определеният срок не трябва да надвишава шест месеца и се счита за преустановен в момента, в който докладващата държава-членка получи допълнителната информация. Тя известява за това Комисията и органа. При изготвяне на своята оценка докладващата държава-членка взема под внимание единствено информацията, предадена в установения срок.

4.   Ако в края на периода, посочен в параграф 3, заявителят не е предал липсващите елементи, докладващата държава-членка уведомява за този пропуск заявителя, Комисията и останалите държави-членки. Ако след даване на възможност на заявителя да представи своите забележки Комисията определи, че заявителят не е предоставил пропуснатите елементи, чрез които да се установи дали веществото удовлетворява изискванията на член 5 от Директива 91/414/ЕИО, Комисията взема решение въпросното активно вещество да не бъде включено в приложение I към посочената директива и преустановява изготвянето на оценка за това вещество съгласно настоящия регламент.

5.   Ново заявление за същото вещество може да бъде подадено по всяко време.

Член 9

Получаване и достъп до проектодоклада за оценка

Органът изпраща получения от докладващата държава-членка проектодоклад за оценка до заявителя, останалите държави-членки и Комисията след получаване на досието, предвидено в член 8, параграф 1.

Органът прави проектодоклада за оценка публично достояние, след като на заявителя е даден двуседмичен срок да внесе молба, според която отделни части от проектодоклада за оценка да бъдат запазени като поверителни.

Органът дава възможност в рамките на деветдесет дни държавите-членки и заявителят да предадат своите писмени коментари.

Когато е целесъобразно, органът организира провеждането на партньорска проверка с участието на експерти от държавите-членки.

Член 10

Заключение на органа

1.   В рамките на деветдесет дни от края на срока, предвиден в член 9, трети параграф от настоящия регламент, органът приема заключение относно това дали може да се очаква активното вещество да удовлетвори изискванията на член 5 от Директива 91/414/ЕИО и го предоставя на заявителя, държавите-членки и Комисията.

Когато е целесъобразно, органът разглежда в своето заключение смекчаващите риска възможности във връзка с предвижданите употреби, посочени в проектодоклада за оценка.

2.   В случаите, когато органът се нуждае от допълнителна информация, след провеждане на консултация с докладващата държава-членка той определя срок от деветдесет дни, през който заявителят да предостави на органа и на докладващата държава-членка исканата информация. В такива случаи предвиденият в параграф 1 деветдесетдневен период се удължава с допълнително предоставения от органа срок. Органът известява за това Комисията и държавите-членки. В своето заключение органът взема под внимание единствено информацията, предадена в установения срок.

3.   Докладващата държава-членка изготвя оценка на допълнителната информация и я предава без забавяне на органа, но не по-късно от шестдесет дни след получаване на допълнителната информация.

4.   Комисията и органът договарят график за предаването на заключенията с оглед улесняване изготвянето на план за работа. Комисията и органът се споразумяват по отношение на формата, в който се предават заключенията на органа.

Член 11

Представяне на проект на директива или на проект на решение

1.   Без да се засяга правото ѝ да предложи изменение на приложението към Директива 79/117/ЕИО на Съвета (7), не по-късно от шест месеца след получаване на направеното от Органа заключение или на информация за това, че кандидатът не е предал липсващите елементи на досието, Комисията предава на Комитета проект на доклад за преглед, който се финализира на негово заседание.

На заявителя се дава възможност да внесе своите коментари по доклада за преглед в срок, определен от Комисията.

2.   Въз основа на предвидения в параграф 1 доклад за преглед и вземайки под внимание внесените от заявителя коментари в установения от Комисията срок съгласно параграф 1, се приема директива или решение в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, която/което предвижда, че:

а)

активно вещество се включва в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, като подлежи на условия и ограничения, когато е целесъобразно;

б)

активно вещество не се включва в приложение I към посочената директива.

3.   Приемането на решение съгласно параграф 2, буква б) преустановява изготвянето на оценка на това активно вещество съгласно настоящия регламент.

Член 12

Достъп до доклада за преглед

Финализираният доклад за преглед, с изключение на всички негови части, отнасящи се до поверителна информация от досиетата, определена като такава съгласно член 14 от Директива 91/414/ЕИО, се предоставя за обществен достъп.

ГЛАВА III

УСКОРЕНА ПРОЦЕДУРА

Член 13

Условия за прилагането на ускорена процедура

В случаите, когато вещество от втори, трети или четвърти етап е било предмет на решение за невключване в съответствие с член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО, както и при вече изготвен проектодоклад за оценка, всяко лице, взело участие като нотификатор в довелата до това решение процедура или всяко лице, заместило за целите на настоящия регламент първоначалния нотификатор по взаимна договореност с последния, може да внесе заявление съгласно ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от настоящия регламент. Такова заявление трябва да бъде представено в рамките на шест месеца, считано от датата на публикуване на решението за невключване на вещества от трети и четвърти етап, или в рамките на шест месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент за вещества от втори етап.

Член 14

Заявление

1.   Посоченото в член 13 заявление се предава на държавата-членка, изпълнявала функцията на докладчик по време на процедурата за оценяване, която е приключила с приемане на решение за невключване, с изключение на случаите, когато друга държава-членка уведоми Комисията за своето желание да изготви оценяването след постигнато съгласие за това с първоначалната докладваща държава-членка.

2.   При внасяне на своето заявление заявителят има право, съгласно член 14 от Директива 91/414/ЕИО, да внесе искане определени части от допълнителните данни, посочени в параграф 2 от член 15, да бъдат считани за поверителни. Заявителят обосновава необходимостта от считането за поверителни на всеки документ или всяка част от документ.

Заявителят представя отделно информацията, която счита за поверителна.

Същевременно заявителят представя и евентуални искания за защита на данните съгласно член 13 от Директива 91/414/ЕИО.

Член 15

Съществени и процедурни изисквания

1.   Прилагат се следните съществени изисквания:

а)

спецификацията на активното вещество е идентична със спецификацията, станала предмет на решението за невключване. Възможно е тя да бъде изменена единствено дотолкова, доколкото това е необходимо, в светлината на причините, довели до решението за невключване, за да се позволи включване на това вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО;

б)

подкрепените употреби са идентични с тези, станали предмет на решението за невключване. Възможно е те да бъдат изменени единствено дотолкова, доколкото това е необходимо, в светлината на причините, довели до решението за невключване, за да се позволи включване на това вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО;

в)

заявителят следва да докаже удовлетворяването на изискванията на член 5 от Директива 91/414/ЕИО.

2.   Заедно със заявлението заявителят представя и следното:

а)

допълнителни данни, необходими за разглеждане на конкретните проблеми, довели до приемане на съответното решение за невключване;

б)

всички допълнителни данни, отразяващи актуалните научни и технически познания, и по-специално тези за настъпилите промени в научните и техническите познания в периода след представяне на данните, довели до решението за невключване;

в)

допълнение към първоначалното досие, когато е целесъобразно;

г)

контролен лист, който да удостоверява пълнотата на досието и да посочва, че данните са нови.

Член 16

Публикуване на информация

За заявления с установена пълнота Комисията прави публично достояние следната информация:

а)

наименованието на активното вещество;

б)

датата на заявлението;

в)

името и адреса на заявителя;

г)

докладващата държава-членка.

Член 17

Предаване на информация от трети страни

1.   Всяко лице или държава-членка, които изявяват желание да предадат на докладващата държава-членка информация, която би могла да допринесе за изготвянето на оценка, по-специално информация, отнасяща се до потенциални вредни въздействия на активното вещество или негови остатъци върху здравето на хората и животните и върху околната среда, има право на това, без да се засягат разпоредбите на член 7 от Директива 91/414/ЕИО, не по-късно от деветдесет дни след като информацията, посочена в член 16, е направена публично достояние.

2.   Докладващата държава-членка предава без забавяне на органа и заявителя всяка получена информация.

3.   Заявителят има право да изпрати на докладващата държава-членка и органа своите коментари за предадената информация в срок до шестдесет дни след нейното получаване.

Член 18

Оценка от докладващата държава-членка

1.   Данните, посочени в член 15, параграф 2, се подлагат на преценка от докладващата държава-членка, посочена в член 14, параграф 1, с изключение на случаите, когато тази държава-членка постигне с друга държава-членка договореност последната да изпълнява функцията на докладчик. Заявителят, Комисията, органът и останалите държави-членки трябва да бъдат известени за тази договореност.

2.   В срок до шест месеца след внасяне на заявлението докладващата държава-членка изпраща на органа и Комисията преценка на допълнителните данни под формата на доклад, наричан по-долу „допълнителен доклад“, който следва да отразява актуалните научни и технически познания, а когато бъде счетено за необходимо, да отразява информация от първоначалното досие, като се вземе под внимание предоставената от трети страни налична информация за потенциални вредни въздействия и получените от заявителя коментари съгласно член 17, параграф 3. Допълнителният доклад трябва да оцени дали се очаква активното вещество да удовлетвори изискванията на член 5 от Директива 91/414/ЕИО. Същевременно докладващата държава-членка трябва да извести заявителя за предаването на допълнителния доклад и за необходимостта актуализираното досие незабавно да бъде изпратено на органа, държавите-членки и Комисията.

Докладващата държава-членка може да провежда консултации с органа.

3.   В случаите, когато докладващата държава-членка се нуждае от допълнителна информация, която не се отнася до представянето на нови изследвания, тя определя срок за предоставяне на такава допълнителна информация от заявителя. В такъв случай посоченият в параграф 2 срок се удължава с допълнителен срок, предоставен от докладващата държава-членка. Този допълнителен срок не може да надвишава деветдесет дни и се преустановява в момента, в който докладващата държава-членка получи допълнителната информация. Тя уведомява за това Комисията и органа. При изготвяне на своята оценка докладващата държава-членка взема под внимание единствено информацията, предадена в рамките на предоставения срок.

Член 19

Достъп до допълнителния доклад

1.   След получаване на допълнителния доклад органът го изпраща незабавно на останалите държави-членки и заявителя за коментар. Тези коментари трябва да се изпратят на органа в рамките на 30 дни от датата на получаване на допълнителния доклад. Органът систематизира и изпраща коментарите на Комисията.

2.   Органът предоставя допълнителния доклад при поискване или го съхранява за справка от всяко лице, с изключение на онези части от доклада, приети като поверителни в съответствие с член 14 от Директива 91/414/ЕИО.

Член 20

Преценка

1.   Комисията изготвя преценка на допълнителния доклад и, при необходимост, на проектодоклада за оценка, посочен в член 13, както и на направените от докладващата държава-членка препоръки, а така също и на коментарите, получени в тридесетдневен срок от датата на получаване на съпоставените коментари от органа.

Комисията може да провежда консултации с органа. Когато това е целесъобразно, подобни консултации може да включват искане за партньорска проверка с участието на експерти от държавите-членки

2.   В случаи на провеждане от Комисията на консултации с органа във връзка с вещества от втори етап, органът представя своето заключение не по-късно от деветдесет дни след получаване на молбата от Комисията. Органът представя своето заключение за вещества от трети и четвърти етап не по-късно от шест месеца след получаване на молбата.

В случай че органът има нужда от допълнителна информация за вещества от трети и четвърти етап, която не се отнася до представянето на нови изследвания, органът определя максимален срок от деветдесет дни, през който заявителят да представи исканата информация на органа и на докладващата държава-членка. В такъв случай посоченият в предходната алинея шестмесечен срок се удължава с допълнителен срок, предоставен от органа.

Докладващата държава-членка изготвя оценка на допълнителната информация и я представя без забавяне на органа, но не по-късно от шестдесет дни след получаване на допълнителната информация.

3.   Комисията и органът договарят график за представяне на заключения, с оглед улесняване на изготвянето на план за работа. Комисията и органът се договарят относно формата, в който заключенията да бъдат предадени на органа.

Член 21

Представяне на проект на директива или на проект на решение

1.   Без да се засяга правото ѝ да предложи изменение на приложението към Директива 79/117/ЕИО, в срок до шест месеца след получаване на информацията, посочена в член 20, параграф 1, първа алинея или след получаване на заключението на органа, или след получаване на информация относно това, че заявителят не е внесъл липсващите елементи на досието, Комисията предава на комитета проектодоклад за преглед, който се финализира на негово заседание.

На заявителя се дава възможност да представи своите коментари върху доклада за преглед в определен от Комисията срок.

2.   Въз основа на предвидения в параграф 1 доклад за преглед и като се вземат под внимание всички представени от заявителя коментари по време на определения от Комисията срок съгласно параграф 1, се приема директива или решение в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, която/което предвижда, че:

а)

активно вещество се включва в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, като подлежи на условия и ограничения, когато е целесъобразно;

б)

активно вещество не се включва в приложение I към посочената директива.

Член 22

Достъп до доклада за преглед

Финализираният доклад за преглед, с изключение на всички негови части, отнасящи се до поверителна информация от досиетата, определена като такава съгласно член 14 от Директива 91/414/ЕИО, се предоставя за обществен достъп.

ГЛАВА IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Такси

1.   Държавите-членки приемат режим, задължаващ заявителите да заплатят такса за административната обработка и изготвянето на преценка на допълнителните данни или за отнасящите се до тях досиета.

2.   Държавите-членки въвеждат специфична такса за изготвянето на преценка.

3.   За тази цел държавите-членки:

а)

изискват заплащане на такса, съответстваща в най-голяма степен на размера на разходите за провеждането на всички различни процедури, свързани с изготвянето на преценка за всяка отделно представяне на допълнителни данни или досиета;

б)

гарантират, че размерът на таксата е определен по прозрачен начин с оглед да съответства на реалната стойност на разходите за извършване на проверката и административната обработка на допълнителните данни или досиета; въпреки това държавите-членки имат възможност да предвидят тарифа на фиксирани такси на база осреднения размер на разходите за калкулирането на общия размер на таксата;

в)

гарантират, че таксата е получена в съответствие с дадените за това указания от властите във всяка държава-членка и че приходът от таксата е използван единствено за финансиране на действително направените разходи от докладващата държава-членка за изготвянето на преценка и административната обработка на допълнителни данни или досиета, за които тази държава-членка докладва, или за финансирането на общи дейности за изпълнение на своите задължения като държава-членка, произтичащи от настоящия регламент.

Член 24

Други разноски, вземания или такси

Член 23 не засяга правата на държавите-членки да поддържат или въвеждат, в съответствие с Договора, различни от предвидените в настоящия член разноски, вземания или такси, отнасящи се до разрешаването, пускането на пазара, употребата и контрола на активни вещества и продукти за растителна защита.

Член 25

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2008 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/50/ЕО на Комисията (ОВ L 202, 3.8.2007 г., стр. 15).

(2)  ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 40.

(3)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2266/2000 (ОВ L 259, 13.7.2000 г., стр. 27).

(4)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1044/2003 (ОВ L 151, 19.6.2003 г., стр. 32).

(5)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1095/2007 (ОВ L 246, 21.9.2007 г., стр. 19).

(6)  ОВ L 379, 24.12.2004 г., стр. 13. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1095/2007.

(7)  ОВ L 33, 8.2.1979 г., стр. 36.


18.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 34/2008 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2008 година

относно определяне на представителни цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2771/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на яйца (1), и по-специално член 5, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на птиче месо (2), и по-специално член 5, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2783/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общия режим на обмен на яйчния албумин и млечния албумин (3), и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (4) определя правилата за прилагане на режима, свързан с прилагането на допълнително мито при внос, и представителните цени в сектора на птичето месо и яйцата, както и на албумина.

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава определянето на представителните цени за продуктите от секторите на птичето месо, яйцата и албумина, показва, че е необходимо да се променят представителните цени при внос на някои продукти, като се има предвид разликата в цените в зависимост от произхода. Следователно е уместно представителните цени да се публикуват.

(3)

Предвид ситуацията на пазара е необходимо тази промяна да се извърши в най-кратки срокове.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по птиче месо и яйца,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 49. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕИО) № 2771/75 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 104. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2916/95 на Комисията (ОВ L 305, 19.12.1995 г., стр. 49).

(4)  ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1468/2007 (ОВ L 329, 14.12.2007 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 17 януари 2008 година за определяне на представителни цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Наименование на стоките

Представителна цена

(EUR/100 kg)

Гаранция, посочена в член 3, параграф 3

(EUR/100 kg)

Произход (1)

0207 12 10

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

103,9

0

01

112,4

0

02

0207 12 90

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

110,0

2

01

102,3

5

02

131,6

0

03

0207 14 10

Обезкостени замразени разфасовки от петли или кокошки

228,3

22

01

260,3

12

02

326,6

0

03

0207 14 50

Пилешки гърди, замразени

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Пилешки бутчета, замразени

110,8

10

01

0207 14 70

Дрги разфасовки от пиле, замразени

211,9

22

01

0207 25 10

Неразфасовани замразени „пуйки 80 %“

151,3

3

01

0207 27 10

Обезкостени, замразени разфасовки от пуйки

343,5

0

01

363,9

0

03

0408 11 80

Яйцни жьултъци, сушени

318,9

0

02

0408 91 80

Яйча без черупки, сушени

374,2

0

02

1602 32 11

Приготвени храни и консерви от петли и кокошки без топлинна обработка

218,2

21

01

376,2

0

04

3502 11 90

Яйчен албумин, изсушен

475,4

0

02


(1)  Произход на внесените продукти:

01

Бразилия

02

Аржентина

03

Чили

04

Тайланд.“


18.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 35/2008 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2008 година

за непредоставяне на възстановяване при износ на масло в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 581/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. за откриване на постоянен търг за възстановявания при износ на някои видове масло (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 580/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. за установяване на тръжна процедура за възстановявания при износ за някои млечни продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на поканата за търг, е подходящо да не се предоставя възстановяване за периода на подаване на офертите, който приключи на 15 януари 2008 г.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянния търг, открит с Регламент (ЕО) № 581/2004, за периода на подаване на офертите, който приключи на 15 януари 2008 г. не се предоставя възстановяване при износ за продуктите и местоназначенията, изброени в член 1, параграф 1 от посочения регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1152/2007 на Комисията (ОВ L 258, 4.10.2007 г., стр. 3). Регламент (ЕИО) № 1255/1999 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 64. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1543/2007 (ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 62).

(3)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 58. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 128/2007 (ОВ L 41, 13.2.2007 г., стр. 6).


18.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 36/2008 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2008 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1), и по-специално член 33, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 33, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1254/1999 разликата между цените на продуктите, посочени в член 1, параграф 1 от посочения по-горе регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановявания при износ.

(2)

Предвид сегашната ситуация на пазара на говеждо и телешко месо следва да бъдат определени възстановявания при износ в съответствие с правилата и критериите, предвидени в член 33 от Регламент (ЕО) № 1254/1999.

(3)

Съгласно член 33, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1254/1999 възстановяванията може да варират в зависимост от местоназначението, когато ситуацията на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари го изискват.

(4)

Възстановяванията следва да бъдат предоставени единствено за продуктите, чието свободно движение в Общността е разрешено и които носят здравната маркировка, предвидена в член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2). Тези продукти следва също така да отговарят на изискванията от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3) и от Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за консумация от човека (4).

(5)

Условията на член 6, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕИО) № 1964/82 на Комисията от 20 юли 1982 г. за определяне на условията за предоставяне на специални възстановявания при износ за някои разфасовки обезкостено месо от животни от рода на едрия рогат добитък (5) предвиждат намаляване на специалното възстановяване, ако количеството обезкостено месо, предназначено за износ, е по-малко от 95 тегл. % от цялото количество на разфасовките, добити от обезкостяването, и не по-малко от 85 тегл. % от него.

(6)

Регламент (ЕО) № 1218/2007 на Комисията (6) следва да бъде отменен и да бъде заменен с нов регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по говеждото и телешкото месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, за които се предоставят възстановяванията при износ, предвидени в член 33 от Регламент (ЕО) № 1254/1999, и размерите на тези възстановявания са посочени в приложението към настоящия регламент при спазване на условията, посочени в параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, за които може да бъде предоставено възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламенти (ЕО) № 852/2004 и № 853/2004, и по-специално те трябва да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да изпълняват условията за маркиране за идентификационна маркировка, определени в приложение I, раздел I, глава III от Регламент (ЕО) № 854/2004.

Член 2

В случая, посочен в член 6, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕИО) № 1964/82, размерът на възстановяването за продукти с код на продукта 0201 30 00 9100 се намалява със 7 EUR/100 kg.

Член 3

Регламент (ЕО) № 1218/2007 се отменя.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на 18 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2). Регламент (ЕИО) № 1254/1999 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1243/2007 на Комисията (ОВ L 281, 25.10.2007 г., стр. 8).

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 212, 21.7.1982 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1713/2006 (ОВ L 321, 21.11.2006 г., стр. 11).

(6)  ОВ L 275, 19.10.2007 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо, приложими от 18 януари 2008 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Сума на възстановяване (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 кг живо тегло

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 кг живо тегло

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

36,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

48,8

B03

EUR/100 кг нетно тегло

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

48,8

B03

EUR/100 кг нетно тегло

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

36,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

61,0

B03

EUR/100 кг нетно тегло

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

36,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

CA (4)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

22,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 кг нетно тегло

84,7

B03

EUR/100 кг нетно тегло

49,8

EG

EUR/100 кг нетно тегло

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 кг нетно тегло

50,8

B03

EUR/100 кг нетно тегло

29,9

EG

EUR/100 кг нетно тегло

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

CA (4)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

22,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

20,7

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия „А“ са посочени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).

Кодовете на местоназначенията са посочени в Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19).

Другите местоназначения са определени, както следва:

B00

:

всички местоназначения (трети страни, други територии, продоволствено снабдяване и местоназначения, приравнени към износ извън Общността).

B02

:

B04 и местоназначение EG.

B03

:

Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово, Черна гора, Бивша югославска република Македония, продоволствено снабдяване и местоназначения, посочени в членове 36 и 45 и, ако е приложимо, в член 44 от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията (ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11).

B04

:

Турция, Украйна, Беларус, Молдова, Русия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Мароко, Алжир, Тунис, Либия, Ливан, Сирия, Ирак, Иран, Израел, Западният бряг на река Йордан/ивицата Газа, Йордания, Саудитска арабия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединени арабски емирства, Оман, Йемен, Пакистан, Шри Ланка, Мианмар (Бирма), Тайланд, Виетнам, Индонезия, Филипини, Китай, Северна Корея, Хонконг, Судан, Мавритания, Мали, Буркина Фасо, Нигер, Чад, Кабо Верде, Сенегал, Гамбия, Гвинея Бисау, Гвинея, Сиера Леоне, Либерия, Кот д’Ивоар, Гана, Того, Бенин, Нигерия, Камерун, Централноафриканска република, Екваториална Гвинея, Сао Томе и Принсипи, Габон, Конго, Демократична република Конго, Руанда, Бурунди, Света Елена и зависимите територии, Ангола, Етиопия, Еритрея, Джибути, Сомалия, Уганда, Танзания, Сейшелски острови и зависимите територии, британска територия в Индийския океан, Мозамбик, остров Мавриций, Комори, Майот, Замбия, Малави, Южна Африка, Лесото.


(1)  Приемането в тази подпозиция става след представяне на удостоверението, посочено в приложението към Регламент (ЕО) № 433/2007 на Комисията (ОВ L 104, 21.4.2007 г., стр. 3).

(2)  Възстановяването е отпуснато на основание сьответствие на условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1359/2007 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 21), както е изменен, и, ако е приложимо, в Регламент (ЕО) № 1741/2006 на Комисията (ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 7).

(3)  Реализирани според условията на Регламент (ЕО) № 1643/2006 на Комисията (ОВ L 308, 8.11.2006 г., стр. 7).

(4)  Реализирани според условията, посочени в Регламент (ЕО) № 2051/96 на Комисията (ОВ L 274, 26.10.1996 г., стр. 18).

(5)  Предоставянето на възстановяване е подчинено на условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1731/2006 на Комисията (ОВ L 325, 24.11.2006 г., стр. 12).

(6)  Съдържанието на постно говеждо и телешко месо след отстраняване на мастната тъкан се определя според процедурата за анализ, посочена в приложението към Регламент (ЕИО) № 2429/86 на Комисията (ОВ L 210, 1.8.1986 г., стр. 39).

Изразът „средно процентно съдържание“ се отнася до количеството на пробата, така както е определено в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2002 на Комисията (ОВ L 117, 4.5.2002 г., стр. 6). Пробата е взета от тази част на партидата, която е с най-висок риск.

(7)  По силата на член 33, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 1254/1999 се предоставя възстановяване при износ на продукти, внесени от трети страни и отново изнесени към трети страни.

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия „А“ са посочени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).

Кодовете на местоназначенията са посочени в Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19).

Другите местоназначения са определени, както следва:

B00

:

всички местоназначения (трети страни, други територии, продоволствено снабдяване и местоназначения, приравнени към износ извън Общността).

B02

:

B04 и местоназначение EG.

B03

:

Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово, Черна гора, Бивша югославска република Македония, продоволствено снабдяване и местоназначения, посочени в членове 36 и 45 и, ако е приложимо, в член 44 от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията (ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11).

B04

:

Турция, Украйна, Беларус, Молдова, Русия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Мароко, Алжир, Тунис, Либия, Ливан, Сирия, Ирак, Иран, Израел, Западният бряг на река Йордан/ивицата Газа, Йордания, Саудитска арабия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединени арабски емирства, Оман, Йемен, Пакистан, Шри Ланка, Мианмар (Бирма), Тайланд, Виетнам, Индонезия, Филипини, Китай, Северна Корея, Хонконг, Судан, Мавритания, Мали, Буркина Фасо, Нигер, Чад, Кабо Верде, Сенегал, Гамбия, Гвинея Бисау, Гвинея, Сиера Леоне, Либерия, Кот д’Ивоар, Гана, Того, Бенин, Нигерия, Камерун, Централноафриканска република, Екваториална Гвинея, Сао Томе и Принсипи, Габон, Конго, Демократична република Конго, Руанда, Бурунди, Света Елена и зависимите територии, Ангола, Етиопия, Еритрея, Джибути, Сомалия, Уганда, Танзания, Сейшелски острови и зависимите територии, британска територия в Индийския океан, Мозамбик, остров Мавриций, Комори, Майот, Замбия, Малави, Южна Африка, Лесото.


18.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 37/2008 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2008 година

за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за пазарната 2007/2008 година беше определен с Регламент (ЕО) № 1109/2007 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 1509/2007 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, водят до изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година, се изменят, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2031/2006 (ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 43).

(3)  ОВ L 253, 28.9.2007 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 333, 19.12.2007 г., стр. 70.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим от 18 януари 2008 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

1701 11 90 (1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)

21,15

10,62

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Фиксиран за стандартното качество, определено в приложение I, точка III от Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1).

(2)  Фиксиран за стандартното качество, определено в приложение I, точка II от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)  Фиксиран за 1 % съдържание на захароза.


18.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 38/2008 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2008 година

относно издаване на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода януари 2008 г. с Регламент (ЕО) № 1529/2007

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1529/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за откриване и предвиждане управлението на квоти за внос за ориз с произход от държавите от региона на CARIFORUM и отвъдморските страни и територии (ОСТ) (3), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1529/2007 откри за 2008 г. годишна тарифна квота за внос на 187 000 t ориз в еквивалент на олющен ориз от държавите от региона на CARIFORUM (пореден номер 09.4219, тарифна квота за внос на 25 000 t ориз в еквивалент на олющен ориз, с произход от Нидерландските Антили и Аруба (пореден номер 09.4189) и тарифна квота за внос на 10 000 t ориз в еквивалент на олющен ориз с произход от най-слабо развитите отвъдморски страни и територии (пореден номер 09.4190).

(2)

За квотите, предвидени в член 1, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1529/2007, първият подпериод е месец януари.

(3)

От предоставената информация в съответствие с член 6, буква а) от Регламент (ЕО) № 1529/2007 следва, че за квотата с пореден номер 09.4219 заявленията, подадени през първите седем работни дни на месец януари 2008 г. в съответствие с член 2, параграф 1 от посочения регламент, се отнасят за количество в еквивалент на олющен ориз, по-голямо от наличното. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се посочи коефициентът на предоставяне, който ще се прилага към заявените количества за съответната квота.

(4)

От горепосочената информация следва също, че за квотите с поредни номера 09.4189 — 09.4190 заявленията, подадени през първите седем работни дни на месец януари 2008 г. в съответствие с член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1529/2007, се отнасят за количество в еквивалент на олющен ориз, по-малко от наличното.

(5)

Следва също да се определят наличните количества за следващия подпериод в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1529/2007,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Заявленията за лицензии за внос на ориз, отнасящи се до квотата с пореден номер 09.4219, посочени в Регламент (ЕО) № 1529/2007, подадени през първите седем работни дни на месец януари 2008 г., са основание за издаването на лицензии за заявените количества, към които се прилагат коефициентите на предоставяне, определени в приложението към настоящия регламент.

2.   Наличните количества в рамките на квотите с поредни номера 09.4219, 09.4189 и 09.4190, посочени в Регламент (ЕО) № 1529/2007 за следващия подпериод на тарифната квота, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 1785/2003 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 септември 2008 г.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 155.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Количества за предоставяне за подпериод месец януари 2008 г. и налични количества за следващия подпериод съгласно Регламент (ЕО) № 1529/2007

Произход/продукт

Пореден номер

Коефициент на предоставяне за подпериод януари 2008 г.

Налични количества за подпериод месец май 2008 г.

(в кг)

Държави от региона на CARIFORUM (член 1, параграф 1 буква а) от Регламент (ЕО) № 1529/2007)

09.4219

80,286290 %

62 334 003

код по КН 1006, с изключение на код 1006 10 10

 

 

 

ОСТ (член 1, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1529/2007)

 

 

 

код по КН 1006

 

 

 

a)

Нидерландски Антили и Аруба:

09.4189

 (2)

15 942 363

б)

Най-слабо развити ОСТ:

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  За този подпериод не се прилага коефициент на разпределение: Комисията не е получила заявления за лицензии.

(2)  Заявленията покриват количества, по-малки или равни на наличните количества: следователно всички заявления могат да бъдат приети.


18.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 39/2008 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2008 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 31, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 предвижда, че разликата между цените в международната търговия за продуктите, изброени в член 1, букви а), б), в), г), д) и ж) от посочения регламент, и цените в Общността могат да се покриват от възстановяване при износ.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износ на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (2), уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1255/1999.

(3)

В съответствие с член 14, първи параграф от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 kg от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя всеки месец.

(4)

Въпреки това при определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, съществува опасност, че ако предварително се определя висок размер на възстановяване, ангажиментите, поети във връзка с тези възстановявания, могат да бъдат застрашени. Следователно е необходимо да се вземат подходящи предпазни мерки, за да се избегне тази опасност, но без да се възпрепятства сключването на дългосрочни договори. Определянето на специфичен размер на възстановяване при предварително определяне на възстановяванията по отношение на тези продукти трябва да позволи тези две цели да бъдат постигнати.

(5)

Член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 предвижда, че при определяне на размера на възстановяването, трябва да се вземат предвид, където е уместно, възстановявания при производство, помощи или други мерки, които имат равностоен ефект, приложими във всички държави-членки в съответствие с регламента за общата организация на пазара на въпросните продукти, за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005, или на приравнените към тях продукти.

(6)

Член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 предвижда изплащането на помощи за преработено в казеин обезмаслено мляко, произведено в Общността, ако това мляко и произведеният от него казеин отговарят на определени условия.

(7)

Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на мерките за пускане на пазара на сметана, масло и концентрирано масло (3) определя, че за промишленостите, които произвеждат определени стоки, трябва да бъдат предоставени масло и сметана по намалени цени.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяванията, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005 и в член 1 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 и изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1255/1999, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2008 година.

За Комисията

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1152/2007 на Съвета (ОВ L 258, 4.10.2007 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1496/2007 (ОВ L 333, 19.12.2007 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 308, 25.11.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1546/2007 (ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 68).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяване, приложим от 18 януари 2008 година за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора (1)

(в EUR/100 kg)

Код по КН

Описание

Размер на възстановяване

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

ex 0402 10 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без прибавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 % (PG 2):

 

 

а)

при износ на стоки с код по КН 3501

б)

при износ на други стоки

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без добавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини 26 % (PG 3):

 

 

a)

при износ на стоки, включващи масло или сметана по намалени цени под формата на продукти, приравнени към PG 3, получени съгласно Регламент (ЕО) № 1898/2005

0,00

0,00

б)

при износ на други стоки

0,00

0,00

ex 0405 10

Масло с тегловно съдържание на мазнини 82 % (PG 6):

 

 

а)

при износ на стоки, съдържащи масло или сметана по намалени цени, произведени съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1898/2005

0,00

0,00

б)

при износ на стоки с код по КН 2106 90 98, които са с равно или по-голямо от 40 % тегловно съдържание на млечни мазнини

0,00

0,00

в)

при износ на други стоки

0,00

0,00


(1)  Размерите на възстановяване, определени в настоящото приложение, не се прилагат по отношение нa износ за:

а)

трети страни: Андора, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, Съединените американски щати, както и за стоките, изброени в таблици I и II от протокол 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не са част от митническата територия на Общността: Сеута, Мелила, общините Ливиньо и Кампионе д' Италия, Хелголанд, Гренландия, Фарьорските острови, както и областите в Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, за чиито въишии Отношения е оттоворна дьржава-членка и които не са част от митническата територия на Общността: Гибралтар.


II Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

18.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/28


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2007 година

за разрешаване на подкисляването на мъстта и вината, произведени в лозарска зона В на Австрия за лозарската година 2007/2008

(нотифицирано под номер C(2007) 5615)

(само текстът на немски език е автентичен)

(2008/58/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1493/1999 г. на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (1), и по-специално член 46, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Необичайните климатични условия през периода на узряване на гроздето в лозарска зона В на Австрия доведоха до значително и необратимо намаляване на киселинността на гроздето и на мъстта. Наблюдаваните през лятото на 2007 г. на територията на Австрия специфични климатични условия са сходни с тези, които характеризират по принцип лозарски зони, разположени много по на юг.

(2)

Нивото на обща киселинност на прибраното узряло грозде в засегнатите региони е необичайно ниско и несъвместимо с добра винификация и добро съхранение на вината.

(3)

Целесъобразно е следователно да се даде право на Австрия да разрешава подкисляване на мъстта и вината от зона В за реколта 2007 г. при условията, предвидени в буква Д, точки 2, 3 и 7 от приложение V към Регламент (ЕО) № 1493/1999.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Управителния комитет по виното,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от буква Д, точка 1, буква а) от приложение V към Регламент (ЕО) № 1493/1999 Австрия има право да разрешава подкисляване на мъстта и вината от реколта 2007 г. в лозарска зона В при условията, предвидени в буква Д, точки 2, 3 и 7 от посоченото приложение.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Австрия.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).


18.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/29


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2007 година

за адаптиране на корекционните коефициенти, приложими от 1 август 2006 г., 1 септември 2006 г., 1 октомври 2006 г., 1 ноември 2006 г., 1 декември 2006 г. и 1 януари 2007 г. спрямо възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители или договорно наетите служители на Европейските общности на служба в трети страни, както и на някои длъжностни лица, останали на длъжност в двете нови държави-членки за максимален период от деветнадесет месеца след присъединяването

(2008/59/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Правилника за длъжностни лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности, определени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (1), и по-специално член 13, втори параграф от приложение X към него,

като взе предвид Договора за присъединяване на двете държави-членки, а именно член 33, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО, Евратом) № 453/2007 на Съвета (2), в изпълнение на член 13, първи параграф от приложение X към правилника се определят корекционните коефициенти, приложими от 1 юли 2006 г. спрямо възнагражденията, платими във валутата на страната на месторабота на длъжностните лица, временно наетите служители или договорно наетите служители на Европейските общности на служба в трети страни, както и на някои длъжностни лица, останали на длъжност в двете нови държави-членки за максимален период от деветнадесет месеца след присъединяването.

(2)

Съгласно член 13, втори параграф от приложение X към правилника, от 1 август 2006 г., 1 септември 2006 г., 1 октомври 2006 г., 1 ноември 2006 г., 1 декември 2006 г. и 1 януари 2007 г. е необходимо да се адаптират някои от тези корекционни коефициенти, тъй като въз основа на статистическите данни, с които разполага Комисията, изменението на жизнения стандарт, измерен съгласно корекционния коефициент и обменния курс за някои трети страни е повече от 5 % спрямо неговото последно определяне или адаптиране,

РЕШИ:

Член единствен

От 1 август 2006 г., 1 септември 2006 г., 1 октомври 2006 г., 1 ноември 2006 г., 1 декември 2006 г. и 1 януари 2007 г. корекционните коефициенти, приложими при определянето на възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите и договорно наетите служители на Европейските общности на служба в трети страни и за някои длъжностни лица, останали на длъжност в двете нови държави-членки за максимален период от деветнадесет месеца след присъединяването, платими във валутата на страната на месторабота, се коригират съгласно посоченото в приложението.

Обменните курсове, използвани за изчисляването на тези възнаграждения, се определят в съответствие с правилата за прилагане на Финансовия регламент и отговарят на датата, посочена в първи параграф.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2007 година.

За Комисията

Benita FERRERO-WALDNER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 337/2007 на Съвета (ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 109, 26.4.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Място на работа

Корекционни коефициенти август 2006 г.

Лесото

68,3

Мадагаскар

76,9

Мозамбик

76,4

Зимбабве

60,1


Място на работа

Корекционни коефициенти септември 2006 г.

Сенегал

85,5

Йемен

71,9

Зимбабве

71,4


Място на работа

Корекционни коефициенти октомври 2006 г.

Бразилия

79,3

Гвинея

55,8

Непал

72,4

Демократична република Конго

122,8

Зимбабве

82,6


Място на работа

Корекционни коефициенти ноември 2006 г.

Алжир

91,4

Армения

122,5

Индонезия

89,8

Молдова

55,8

Демократична република Конго

125,6

Судан

57,6

Зимбабве

95,1


Място на работа

Корекционни коефициенти декември 2006 г.

Аржентина

50,7

Чили

72,4

Соломонови острови

89,1

Демократична република Конго

127,1

Руанда

89,6

Украйна

106,5

Венецуела

60,9

Зимбабве

102,4


Място на работа

Корекционни коефициенти януари 2007 г.

Бангладеш

47,1

Боствана

63,3

Бразилия

83,9

Буркина Фасо

94,9

Джибути

96,8

Еритрея

49,5

Етиопия

88,1

Гамбия

58,6

Грузия

99,8

Гвинея

52,3

Ямайка

90,2

Малави

70,8

Мароко

91,1

Мавриций

65,7

Мексико

73,7

Мозамбик

76,1

Пакистан

53,5

Свазиленд

56,8

Танзания

59,5

Йемен

74,5

Зимбабве

114,9


18.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/32


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2007 година

за изменение на Решение 2003/548/ЕО по отношение на премахването на специфични видове линии под наем от минималния пакет от линии под наем

(нотифицирано под номер C(2007) 6635)

(Текст от значение за ЕИП)

(2008/60/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги („рамкова директива“) (1), и по-специално член 17, параграф 1 от нея,

като взе предвид Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (директива за „универсалната услуга“) (2), и по-специално член 18, параграф 3 от нея,

след консултации с Комитета по регулиране на съобщенията,

като има предвид, че:

(1)

На 24 юли 2003 г. Комисията прие Решение 2003/548/ЕО от 24 юли 2003 г. относно минималния пакет от линии под наем с хармонизирани характеристики и свързаните с тях стандарти по член 18 от директивата за „универсалната услуга“ (3). Този минимален пакет включва два вида аналогови линии под наем и три вида цифрови линии под наем със скорост, достигаща до 2 048 kbit/s.

(2)

Поради широко разпространената миграция към нови мрежови архитектури аналоговите линии под наем вече не са технически подходящи. Пазарът отговаря на търсенето на дигитални линии под наем, което се увеличава за високоскоростни връзки над 2 048 kbit/s. Общественото допитване разкри широката подкрепа на държавите-членки, промишлените асоциации и заинтересованите страни за премахване на петте вида линии под наем от настоящия минимален пакет.

(3)

Член 18, параграф 3 от директивата за универсалната услуга предвижда Комисията да премахва определени видове линии под наем от минималния пакет.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по регулиране на съобщенията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Списъкът, озаглавен „Определяне на минималния пакет от линии под наем с хармонизирани характеристики и свързаните с тях стандарти“, се премахва от приложението към Решение 2003/548/ЕО.

Член 2

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2007 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 717/2007 (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 32).

(2)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51.

(3)  ОВ L 186, 25.7.2003 г., стр. 43.


18.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/33


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2008 година

за изменение на приложение II към Решение 79/542/ЕИО на Съвета по отношение на вноса на прясно месо от едър рогат добитък от Бразилия

(нотифицирано под номер C(2008) 28)

(Текст от значение за ЕИП)

(2008/61/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 8, точки 1 и 4 и член 9, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 79/542/ЕИО на Съвета от 21 декември 1979 г. относно съставянето на списък на трети страни или части от трети страни и относно определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и ветеринарното сертифициране за внос в Общността на някои живи животни и прясно месо от тях (2) предвижда, че вносът на тези животни и на това месо трябва да отговаря на изискванията, определени в образците на сертификати, установени с посоченото решение.

(2)

По време на мисиите на Комисията в Бразилия от 2003 г. насам бяха констатирани пропуски по отношение изискванията на Общността спрямо вноса на месо от едър рогат добитък. Някои от тези пропуски бяха отстранени от Бразилия, но все пак наскоро проведените мисии на Комисията констатираха сериозни примери на несъответствие по отношение на регистрирането на стопанствата, идентифицирането на животните и контрола на придвижването на животните, както и неизпълнение на предходните ангажименти за предприемане на подходящи коригиращи мерки.

(3)

Продължаването на вноса при условия на сигурност е единствено възможно посредством засилване на контрола и надзора на стопанствата, от които идват животни, отговарящи на условията за износ в Общността, както и посредством установяване от страна на Бразилия на временен списък на такива одобрени стопанства, за които се предоставят гаранции, че отговарят напълно на изискванията за внос на прясно обезкостено и зряло говеждо месо в Общността, които са подложени на одит и инспекции и за които на Комисията са предоставени изчерпателни доклади от одита и инспекциите.

(4)

Службите на Комисията осъществяват инспекциите в рамките на операциите на Хранителната и ветеринарна служба в трети страни, за да се уверят, че в посочените в списъка стопанства са изпълнени изискванията на Европейския съюз по отношение на вноса.

(5)

Временният списък на стопанствата може да бъде преразгледан вследствие на резултатите от тези инспекции, след като Комисията бъде уведомена за това. С цел информиране този списък на одобрени стопанства следва да бъде публично достъпен посредством интегрираната компютризирана ветеринарна система на Комисията TRACES.

(6)

Необходимо е в списъка на трети страни, от които е разрешен вносът на прясно месо в Общността, в част 1 от приложение II към Решение 79/542/ЕИО да се посочи, че за внос в Общността може да бъде допуснато само прясно обезкостено и зряло говеждо месо, добито от животни, заклани след датата на влизане в сила на настоящото решение, тъй като само по отношение на това месо може да бъде гарантирано спазването на новите изисквания, свързани с одобрените стопанства. Уместно е същевременно да бъде поправена грешка в тази таблица.

(7)

Списъкът на трети страни в част 1 от приложение II и образецът на сертификат „BOV“ в част 2 от приложение II към Решение 79/542/ЕИО следва да бъдат съответно изменени.

(8)

С цел избягване на нарушения на търговията следва за определен период да се позволи внос в Общността на пратки от прясно обезкостено и зряло говеждо месо, сертифицирани и изпратени преди влизането в сила на настоящото решение.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В списъка на трети страни, установен в част 1 от приложение II към Решение 79/542/ЕИО, редът за територията „BR — Бразилия“ се заменя със следния текст:

BR – Бразилия

„BR-0

Цялата страна

EQU

 

 

 

 

BR-1

Част от щата Minas Gerais (без регионалните делегации на Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas и Bambuí);

Щат Espíritu Santo;

Щатът Goias;

Част от щата Mato Grosso, включващ следните регионални единици:

Cuiaba (с изключение на общините San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone и Barão de Melgaço),

Caceres (с изключение на община Caceres),

Lucas do Rio Verde,

Rondonópolis (с изключение на община Itiquiora),

Barra do Garça

Barra do Burgres.

Щат Rio Grande do Sul

BOV

A и H

1

 

31 януари 2008 година

BR-2

Щат Santa Catarina

BOV

A и H

1

 

31 януари 2008 година“

Член 2

Във ветеринарния сертификат „BOV“, установен в част 2 от приложение II към Решение 79/542/ЕИО:

1.

Раздел 10.3 се заменя със следния текст:

„10.3

е получено от животни, идващи от стопанства:

а) в които нито едно от намиращите се там животни не е било ваксинирано срещу [шап или](12) чума по говедата, и

(5) или [б) в които, както и в стопанствата, разположени в район от 10 km от тях, не е имало случай/огнище на шап или чума по говедата през предходните 30 дни,]

(5) (13) или [б) в които няма официална забрана поради причини, свързани със здравето на животните, и в които, както и в стопанствата, разположени в район от 25 km от тях, не е имало случай/огнище на шап или чума по говедата през предходните 60 дни, и,

в) в които животните са останали поне 40 дни преди директното изпращане до кланицата;]

(5) (18) [г) в които не са били въвеждани животни от неодобрени от ЕО зони през предходните 3 месеца;

д) в които животните са идентифицирани и регистрирани в националната система за идентифициране и сертифициране на животни от рода на едрия рогат добитък;

е) които, вследствие на благоприятна инспекция от страна на компетентните органи и на официален доклад, са включени в списъка на одобрени стопанства в TRACES (19) и в тях се извършват редовно инспекции от компетентните органи, за да се гарантира, че се спазват съответните изисквания, предвидени в настоящото решение;]

(5) (14) или [б) в които няма официална забрана поради причини, свързани със здравето на животните, и в които, както и в стопанствата, разположени в район от 10 km от тях, не е имало случай/огнище на шап или чума по говедата през предходните 12 месеца, и;

в) в които животните са останали поне 40 дни преди директното изпращане до кланицата;]“

2.

След бележка (18) се добавя следната бележка (19):

„(19)

Списъкът на одобрените стопанства, предоставен от компетентния орган, се преразглежда редовно и се актуализира от компетентния орган. Комисията ще следи този списък на одобрени стопанства да бъде публично достъпен с цел информиране посредством интегрираната компютризирана ветеринарна система (TRACES).“

Член 3

Пратки от прясно обезкостено и зряло говеждо месо, за които са издадени ветеринарни сертификати в съответствие с Решение 79/542/ЕИО преди измененията, въведени с настоящото решение, с дата на издаване преди 31 януари 2008 г., и които са били в процес на транспортиране към Общността към посочената дата, могат да бъдат внасяни в Общността до 15 март 2008 г.

Член 4

Настоящото решение се прилага от 31 януари 2008 година.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2008 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 18, 23.1.2002 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 146, 14.6.1979 г., стр. 15. Решение, последно изменено с Решение 2007/736/ЕО на Комисията (ОВ L 296, 15.11.2007 г., стр. 29).