ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 13

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
16 януари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 26/2008 на Комисията от 15 януари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 27/2008 на Комисията от 15 януари 2008 година относно откриването и управлението на някои годишни тарифни квоти за продукти, включени в кодове по КН 07141091, 07141099, 07149011 и 07149019 с произход от някои трети страни с изключение на Тайланд (кодифицирана версия)

3

 

 

Регламент (ЕО) № 28/2008 на Комисията от 15 януари 2008 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 януари 2008 година

15

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/49/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 декември 2007 година относно защитата на личните данни при въвеждането на информационна система за вътрешния пазар (IMI) (нотифицирано под номер C(2007) 6306)  ( 1 )

18

 

 

2008/50/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 декември 2007 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Орхуската конвенция във връзка със заявленията за вътрешно преразглеждане на административни актове

24

 

 

2008/51/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 декември 2007 година за предоставяне на Белгия на допълнителни дни в морето в зони IIa (води на ЕО), IV и VIId на ICES (нотифицирано под номер C(2007) 6541)

27

 

 

2008/52/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 декември 2007 година за изменение на Решение 2004/452/ЕО относно създаване на списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели (нотифицирано под номер C(2007) 6554)  ( 1 )

29

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

16.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2008 НА КОМИСИЯТА

от 15 януари 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 януари 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 15 януари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

142,5

MA

51,6

TN

129,8

TR

106,9

ZZ

107,7

0707 00 05

JO

187,5

MA

61,3

TR

104,9

ZZ

117,9

0709 90 70

MA

95,0

TR

128,6

ZZ

111,8

0709 90 80

EG

158,5

ZZ

158,5

0805 10 20

EG

52,6

IL

49,6

MA

65,6

TN

53,8

TR

83,3

ZA

52,9

ZZ

59,6

0805 20 10

MA

109,7

TR

101,8

ZZ

105,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,7

IL

106,1

JM

110,1

PK

42,8

TR

80,2

ZZ

79,8

0805 50 10

EG

86,2

IL

139,9

TR

120,5

ZA

54,7

ZZ

100,3

0808 10 80

CA

96,2

CN

80,7

MK

37,5

TR

118,1

US

111,8

ZA

59,7

ZZ

84,0

0808 20 50

CN

79,0

US

109,2

ZZ

94,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


16.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 27/2008 НА КОМИСИЯТА

от 15 януари 2008 година

относно откриването и управлението на някои годишни тарифни квоти за продукти, включени в кодове по КН 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 и 0714 90 19 с произход от някои трети страни с изключение на Тайланд

(кодифицирана версия)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1095/96 на Съвета от 18 юни 1996 г. относно прилагането на споразуменията, посочени в Списък CXL, изготвен след приключването на преговорите по член ХХIV.6 от ГАТТ (1), и по-специално член 1, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2449/96 на Комисията от 18 декември 1996 г. за откриване и управление на някои годишни тарифни квоти за продукти, включени в кодове по КН 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 и 0714 90 19 с произход от някои трети страни с изключение на Тайланд (2), e бил неколкократно и съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

В рамките на многостранните търговски преговори на Световната търговска организация (СТО) Общността се ангажира да открие определени годишни тарифни квоти за продуктите от кодове по КН 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 и 0714 90 19 с произход от Индонезия, от Китайската народна република, от други страни по Споразумението със СТО с изключение на Тайланд и от някои други страни, които не са членове на СТО. По силата на тези квоти митото се ограничава до 6 % ad valorem. Тези квоти следва да бъдат въведени на многогодишна основа и управлявани от Комисията.

(3)

Необходимо е да се поддържа система за управление, която да гарантира, че по определените за Индонезия и Китай квоти се внасят само продукти с произход от тези страни. В резултат на това въпросът с издаването на лицензии за внос трябва да продължи да зависи от представянето на лицензии за внос, издадени от органите на тези две страни, образци от които са изпратени в Комисията. Съгласно практиката през последните няколко години по отношение на продуктите с произход от Виетнам, заявленията за издаване на лицензии за внос се подават освен при спазване на всички останали условия, и след представяне на сертификат, издаден по инициатива на страната-износител.

(4)

Тъй като вносът на тези продукти в Общността по традиция се управлява на базата на периоди от една календарна година, тази система следва да се запази и в бъдеще.

(5)

Вносът на продуктите от кодове по КН 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 и 0714 90 19 подлежи на представянето на лицензия за внос, за прилагането на която са валидни общите подробни правила, установени в Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията (4). Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията (5) определя специални подробни правила за прилагане на системата за лицензии за зърнени култури и ориз.

(6)

Следва да се прилагат обичайните допълнителни правила за управление на подобни квоти, касаещи по-специално подаването на заявления, издаването на лицензии и наблюдението на вноса.

(7)

По-специално, произходът на продуктите следва да се удостоверява с представянето на сертификати за произход, издадени от съответните страни; като има предвид, че въпреки това сертификати за произход не следва да се изискват за продукти с произход от Китай.

(8)

За осигуряване на добро управление на въпросните договорености за внос, заявленията за лицензии не могат да се подават за количества, по-големи от вписаните в документите, удостоверяващи натоварването и експедицията, извършена по море за Общността. В определени случаи следва да бъде установено максималното количество, за което може да бъде подадено едно заявление за лицензия и следва да се постанови заявленията в никакъв случай да не съдържат количества, по-големи от тези, за които могат да бъдат представени горепосочените доказателства.

(9)

В случаите, когато разтоварените количества са малко по-големи от посочените в лицензиите за внос, следва да се осигурят мерки за допускане на допълнителните количества за свободно обращение, при условие че страната, от която произхождат стоките, е в състояние да гарантира, че могат да се изпълнят формалностите, предвидени за тази цел. Индонезия и Китай изглежда са в състояние да отговорят на това условие.

(10)

Предвидените по силата на настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Управителния комитет по зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

КВОТИ

Член 1

По силата на настоящия регламент от 1 януари 1997 г. се откриват следните годишни тарифни квоти за внос на продукти, включени в кодове по КН 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 и 0714 90 19, с мита в размер на 6 % ad valorem:

а)

квота 825 000 t за въпросните продукти с произход от Индонезия;

б)

квота 350 000 t за въпросните продукти с произход от Китайската народна република (Китай);

в)

квота 145 590 t за въпросните продукти с произход от други държави-членки на Световната търговска организация (СТО), с изключение на Тайланд;

г)

квота 32 000 t за въпросните продукти с произход от други страни, които не са членки на Световната търговска организация (СТО), от които 2 000 t ще бъдат заделени за внос на продукти от видовете, подходящи за консумация от човека, със собствена опаковка с нето тегло не повече от 28 kg, както пресни и цели, така и без кожа и замразени, на парчета или ненарязани.

Квотите, упоменати в първа алинея, букви а) б) и в), са със серийни номера съответно 09.4009, 09.4010 и 09.4011.

На квотата, упомената в алинея първа, буква г), серийните номера 09.4021 и 09.4012 се разпределят съответно за частта от квотата, запазена за внос на продуктите от видовете, които се използват за консумация от човека (2 000 тона) и за частта, която не е запазена за тази цел (30 000 тона).

Прилагат се регламенти (ЕО) № 1291/2000, (ЕО) № 1342/2003 и (ЕО) № 1301/2006 (6) на Комисията, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 2

За да могат продуктите, упоменати в член 1, да бъдат допуснати за свободно обращение, заявленията за лицензии за внос следва да бъдат подавани във всяка държава-членка, а издаваните лицензии — валидни на цялата територия на Общността.

Член 3

1.   Заявления за лицензия за внос се приемат, ако:

а)

са придружени от оригинален сертификат, изготвен от компетентните органи на съответната страна, удостоверяващ произхода на стоките съгласно образеца от приложение I. Все пак подобен сертификат не е необходим за внос на продукти с произход от Китай и упоменати в член 1, първа алинея, буква б);

б)

са придружени от доказателство под формата на копие от товарителницата, удостоверяващо, че стоките са натоварени в третата страна, от която произхождат, и се транспортират до Общността с плавателното средство, посочено в заявлението, а когато третата страна няма директен достъп до морски пътища — и от международен транспортен документ, удостоверяващ транспортирането на стоките от страната, от която произхождат, до пристанището, от което се експедират;

в)

когато продуктите са с произход от Индонезия и Китай, те се придружават от съответните лицензии за износ, както те са споменати в глава II, издадени от органите и попълнени съгласно образците, дадени в приложения II и III. Оригиналът на тези лицензии остава у органа, който ги издава. Въпреки това, когато лицензиите за внос се отнасят само за част от количествата, посочени в лицензията за износ, издаващият орган следва да посочи върху оригинала количеството, по отношение на което е използван оригиналът и след като го подпечата, връща оригинала на заинтересованата страна. За целите на издаването на лицензиите за внос под внимание се взема само количеството, посочено в част 7 на лицензиите за износ, издавани в Индонезия, и част 9 на лицензиите за износ, издавани в Китай;

г)

те се отнасят за количество, което не надвишава количеството, посочено в документите, упоменати в букви а), б) и в).

2.   Заявления за лицензии за внос, подадени с цел допускане за свободно обращение на продукти от видовете, използвани за консумация от човека, включени в кодове по КН 0714 10 91 и 0714 90 11, не могат да се отнасят за количества над 150 t за всяка страна, когато тя изнася от свое име.

ГЛАВА II

ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗНОС

Член 4

1.   Лицензиите за износ, издадени в Индонезия и Китай, се отпечатват на английски език.

2.   Оригиналът и копията на лицензиите за износ се попълват на машина или на ръка. Във втория случай те трябва да бъдат попълнени с химикал и с главни букви.

3.   Всяка лицензия за износ има предварително отпечатан сериен номер. В горния му край е посочен също и номерът на лицензията. Копията имат същите номера, както оригиналът.

Член 5

1.   Лицензиите за износ са с валидност 120 дни след датата на издаването им. Денят, в който е издадена лицензия, се включва в срока на валидност.

Лицензиите не се считат за валидни, ако клетките в тях не са попълнени надлежно и не са скрепени с подпис и печат, както е указано в самите тях. Количествата трябва да се посочват цифром и словом.

2.   Лицензиите за износ се удостоверяват както е указано, с датата на издаване и с печата на органа, който ги издава, и подписа на упълномощеното да ги подписва лице.

ГЛАВА III

ЛИЦЕНЗИИ ЗА ВНОС

Член 6

Заявленията за лицензии и самите лицензии посочват:

а)

в клетка 8 — третата страна, от която произхожда съответният продукт.

Внасянето на продукта от тази страна е задължително;

б)

в клетка 24 едно от вписванията, посочени в приложение IV;

в)

в клетка 20 — наименованието на плавателния съд, с който стоките се експедират или са експедирани за Общността, номерът на представения сертификат за произход, а в случая на продукти с произход от Индонезия или Китай — номерът и датата на лицензията за износ, издадено съответно в Индонезия или Китай.

Член 7

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 12 от Регламент (ЕО) № 1342/2003, гаранцията, която се предоставя срещу издаването на разрешение за внос, е 20 EUR на t.

Въпреки това, когато се отнася за стоки с произход от Китай, гаранцията е 5 EUR на t.

2.   Когато по силата на член 8, параграф 4 количеството, за което е издадена лицензията, е по-малко от количеството, за което е направено заявлението, гаранцията, която съответства на разликата в количествата, се освобождава.

3.   Член 5, параграф 1, четвърто тире от Регламент (ЕО) № 1291/2000 не се прилага.

Член 8

1.   Заявленията за лицензии за внос се подават пред компетентните органи на държавите-членки всяка седмица между понеделник и сряда до 13.00 часа.

Въпреки това първият ден в годината за подаване на заявления е първият работен ден през месец януари.

2.   За продуктите с произход от Индонезия или Китай, когато бъдат подадени през м. декември на базата на лицензия за износ, издадена от властите в Индонезия или Китай за въпросната година, заявленията за лицензии за внос могат да се отнасят за внос, който ще бъде осъществен през следващата година.

3.   Държавите-членки нотифицират Комисията по телекс или факс в деня, следващ този, в който са подадени заявления, но не по-късно от 13.00 часа в четвъртъка след изтичане на крайния срок за подаване на заявления, установен в първата алинея на параграф 1, като съобщават следната информация за заявленията:

а)

общите количества, включени в заявленията за издаване на лицензии, по произход и код на продукта;

б)

номера на представения сертификат за произход и общото количество, посочени в оригиналния документ или в извлечение от същия;

в)

регистрационните номера на сертификатите за износ, издадени от индонезийските или китайските органи, и съответните количества, както и названието на плавателния съд.

4.   Лицензиите за внос се издават на четвъртия работен ден, следващ нотификацията, посочена в член 3.

5.   Лицензиите за внос за продукти с произход от Индонезия или Китай, по отношение на които са депозирани заявления през декември за следващата година, не се издават преди първия работен ден през януари на въпросната година.

Член 9

При спазване на член 10, параграф 2 от настоящия регламент и чрез дерогация от член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 количеството, допуснато за свободно обращение, не може да надхвърля количеството, посочено в клетки 17 и 18 на лицензиите за внос; в тази връзка в клетка 19 на лицензиите следва да се впише 0.

Член 10

1.   Когато продуктите са с произход от Индонезия, след като бъде установено, че действително разтоварените количества са повече от указаните в издадената/ите лицензия/и за внос за конкретния товар, по искане на вносителя, компетентните органи, които са издали съответната/ите лицензия/и, нотифицират Комисията по електронна поща във възможно най-кратък срок според конкретния случай за номера/та на лицензията/ите за износ, издадена/и в Индонезия, номера/та на лицензията/ите за внос, количеството, което е в повече, и името на плавателния съд.

Комисията се свързва с Индонезийските органи за издаване на нови лицензии за внос. Докато те бъдат изготвени, допълнителните количества не могат да бъдат допуснати за свободно обращение, докато не бъдат представени нови лицензии за внос за въпросните количества. Новите лицензии за внос се издават при условията, установени в член 8.

2.   Въпреки разпоредбите на параграф 1, когато разтоварените в повече количества са не повече от 2 % от тези, за които са издадени лицензии за внос, съответстващи на лицензиите за износ, предоставени на съответния плавателен съд, по искане на вносителя компетентните органи в държавата-членка, в която тези допълнителни количества ще бъдат допуснати за свободно обращение, следва да разрешат количествата, които са в повече, да бъдат допуснати за свободно обращение, при условие че вносителят заплати мито в ограничен размер от 6 % ad valorem и предостави гаранция на стойност, равна на разликата между пълния размер на митото и реално платеният.

При получаване на информацията, упомената в параграф 1, първа алинея, Комисията се свързва с Индонезийските органи за издаване на нови лицензии за износ.

Гаранцията се освобождава при представяне пред компетентните органи на държавата-членка, в която тези количества ще бъдат допуснати за свободно обращение, на допълнителна лицензия за внос за въпросните количества, които са в повече. Подаването на заявления за тези лицензии не подлежи на предоставяне на гаранция срещу лицензията, както това е предвидено в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 и член 7 от настоящия регламент. Тези лицензии се издават при условията на член 8 от настоящия регламент срещу представяне на една или повече нови лицензии за износ, издадени от Индонезийските органи за въпросните допълнителни количества. Клетка 20 в допълнителните лицензии за внос също съдържа едно от вписванията, представени в приложение V.

Гаранцията се задържа за количества, за които в рамките на 4 месеца от датата, на която бъде приета декларацията за допускане в свободно обращение, посочена в първа алинея, не бъде представена допълнителна лицензия за внос, освен в случаите на непреодолима сила.

След като допълнителната лицензия за внос бъде обработена и подпечатана от компетентния орган при освобождаване на гаранцията, лицензията се връща на органа, който я издава, във възможно най-кратък срок.

3.   Възможно е прилагането на параграфи 1 и 2 да не доведе до внос на стоки в количества, по-големи от общата разрешена за годината квота. Ако след издаване на допълнителна лицензия за внос се установи, че е надхвърлена цялата квота, количеството, за което се отнася допълнителната лицензия, се изважда от цялата разрешена квота за следващата година.

Член 11

Количествата продукти, за които се отнася всяка издадена лицензия за внос, се изваждат от общата квота, разрешена за годината, в която са издадени тези лицензии.

Лицензиите, издадени съгласно настоящия регламент, са валидни на цялата територия на Общността за срок от 60 дни след деня на тяхното издаване съгласно член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1291/2000.

Въпреки това лицензиите, издадени за продукти с произход от Индонезия или Китай, са валидни до последния ден, на който изтича валидността на лицензията за износ плюс още 30 дни.

Последният ден на валидността на лицензиите за износ не може да е след 31 декември на годината на издаване.

Член 12

Регламент (ЕО) № 2449/96 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VII.

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 януари 2008 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 146, 20.6.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 333, 21.12.1996 г., стр. 14. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1884/2006 (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 44).

(3)  Вж. приложение VI.

(4)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(5)  ОВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 12. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1996/2006 (ОВ L 398, 30.12.2006 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Вписвания, посочени в член 6, буква б)

:

На български език

:

Мита, ограничени до 6 % ad valorem (Регламент (ЕО) № 27/2008),

:

На испански език

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 27/2008],

:

На чешки език

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 27/2008),

:

На датски език

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 27/2008),

:

На немски език

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 27/2008),

:

На естонски език

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 27/2008),

:

На гръцки език

:

Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2008],

:

На английски език

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 27/2008),

:

На френски език

:

Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) no 27/2008],

:

На италиански език

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 27/2008],

:

На латвийски език

:

Muitas nodokļi nepārsniedz limitu 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 27/2008),

:

На литовски език

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 27/2008),

:

На унгарски език

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (27/2008/EK rendelet),

:

На малтийски език

:

Dazji doganali limitati għal 6 % ad valorem (Regolament (KE) Nru 27/2008),

:

На нидерландски език

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 27/2008),

:

На полски език

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 27/2008),

:

На португалски език

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 27/2008],

:

На румънски език

:

Taxe vamale limitate la 6 % ad valorem [Regulamentul (CE) nr. 27/2008],

:

На словашки език

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem [nariadenie (ES) č. 27/2008],

:

На словенски език

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 27/2008),

:

На фински език

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 27/2008),

:

На шведски език

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 27/2008).


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Вписвания, посочени в член 10, параграф 2, трета алинея

:

На български език

:

Допълнителна лицензия, член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 27/2008,

:

На испански език

:

Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 27/2008,

:

На чешки език

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 27/2008,

:

На датски език

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 27/2008, artikel 10, stk. 2,

:

На немски език

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 27/2008,

:

На естонски език

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 27/2008 artikli 10 lõige 2,

:

На гръцки език

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2008,

:

На английски език

:

Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 27/2008,

:

На френски език

:

Certificat complémentaire, règlement (CE) no 27/2008, article 10, paragraphe 2,

:

На италиански език

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 27/2008, articolo 10, paragrafo 2,

:

На латвийски език

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 27/2008 10. panta 2. punkts,

:

На литовски език

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 27/2008 10 straipsnio 2 dalis,

:

На унгарски език

:

Kiegészítő engedély, 27/2008/EK rendelet 10. cikk (2) bekezdés,

:

На малтийски език

:

Liċenzja għal kwantità addizzjonali, Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 27/2008,

:

На нидерландски език

:

Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 27/2008,

:

На полски език

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 27/2008 art. 10 ust. 2,

:

На португалски език

:

Certificado complementar, n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 27/2008,

:

На румънски език

:

Licență complementară, articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 27/2008,

:

На словашки език

:

Dodatočné povolenie, článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 27/2008,

:

На словенски език

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 10(2), Uredba (ES) št. 27/2008,

:

На фински език

:

Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 27/2008 10 artiklan 2 kohta,

:

На шведски език

:

Kompletterande licens, artikel 10,2 i förordning (EG) nr 27/2008.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 2449/96 на Комисията

(ОВ L 333, 21.12.1996 г., стр. 14)

 

Регламент (ЕО) № 2780/1999 на Комисията

(ОВ L 334, 28.12.1999 г., стр. 20)

 

Регламент (ЕО) № 777/2004 на Комисията

(ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 50)

Единствено член 8 от него

Регламент (ЕО) № 1884/2006 на Комисията

(ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 44)

Единствено член 2 от него


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 2449/96

Настоящият регламент

Член 1, алинея първа, въвеждащо изречение

Член 1, алинея първа, въвеждащо изречение

Член 1, алинея първа, точка 1

Член 1, алинея първа, буква а)

Член 1, алинея първа, точка 2

Член 1, алинея първа, буква в)

Член 1, алинея първа, точка 3

Член 1, алинея първа, буква б)

Член 1, алинея първа, точка 4

Член 1, алинея първа, буква г)

Член 1, алинеи втора, трета и четвърта

Член 1, алинеи втора, трета и четвърта

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10, параграф 1

Член 10, параграф 1

Член 10, параграф 2, алинеи първа, втора и трета

Член 10, параграф 2, алинеи първа, втора и трета

Член 10, параграф 2, тирета

Член 10, параграф 2, алинеи четвърта и пета

Член 10, параграф 2, алинеи четвърта и пета

Член 10, параграф 3

Член 10, параграф 3

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение III

Приложение IV

Приложение IV

Приложение V

Приложение V

Приложение VI

Приложение VII


16.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 28/2008 НА КОМИСИЯТА

от 15 януари 2008 година

за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 януари 2008 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазарите в областта на житните култури (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета относно митата за внос в сектора за зърнените храни (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на семена, различни от хибридни, и ex 1007, с изключение на различни от хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 2 от същия член, редовно се определят представителни цени CIF за продуктите, посочени в параграф 2.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96 цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 4 от същия регламент.

(4)

Уместно е да се определят вносни мита за периода, започващ от 16 януари 2008 година, които да са приложими до влизането в сила на ново определяне.

(5)

Освен това, съгласно Регламент (ЕО) № 1/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за временна отмяна на митата за внос на някои зърнени култури за 2007/2008 пазарна година (3), прилагането на някои мита, определени в настоящия регламент, се отменя,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 16 януари 2008 година вносните мита в сектора на житните култури, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета, се определят в приложение I към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 януари 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 735/2007 (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 6). Регламент (ЕО) № 1784/2003 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1816/2005 (ОВ L 292, 8.11.2005 г., стр. 5).

(3)  ОВ L 1, 4.1.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003, приложими от 16 януари 2008 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00 (3)

със средно качество

0,00 (3)

с ниско качество

0,00 (3)

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00 (3)

1002 00 00

РЪЖ

0,00 (3)

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

0,00 (3)

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00 (3)


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.

(3)  Съгласно Регламент (ЕО) № 1/2008 прилагането на това мито се отменя.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

2.1.2008-14.1.2008

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minneapolis

Chicago

Котировка

278,42

127,62

Цена CAF САЩ

466,64

456,64

436,64

187,87

Премия за Залива

32,55

14,25

Премия за Големите езера

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

51,89 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

47,07 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


II Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

16.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/18


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2007 година

относно защитата на личните данни при въвеждането на информационна система за вътрешния пазар (IMI)

(нотифицирано под номер C(2007) 6306)

(Текст от значение за ЕИП)

(2008/49/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 2004/387/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно взаимно предоставяне на паневропейски електронноправителствени услуги за публичните администрации, стопанските предприятия и гражданите (IDABC) (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2006 г. представителите на държавите-членки в Консултативния комитет за координация в областта на вътрешния пазар (2) одобриха Общ план за реализация на информационната система на вътрешния пазар, наричана по-долу „IMI“, и нейното развитие с цел подобряване на комуникациите между администрациите на държавите-членки.

(2)

В решение COM/2006/3606 от 14 август 2006 г. относно третото преразглеждане на работната програма на IDABC за периода 2005—2009 г. Комисията взе решение относно финансирането и изграждането на информационна система за вътрешния пазар, като проект от общ интерес.

(3)

Проектът получи допълнително финансиране с решение COM/2007/3514 на Комисията от 25 юли 2007 г. относно четвъртото преразглеждане на работната програма на IDABC.

(4)

IMI е предназначена за подкрепа на законодателни актове в областта на вътрешния пазар, които изискват обмяна на информация между администрациите на държавите-членки, включително Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар (3) и Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (4).

(5)

Като се има предвид, че в рамките на IMI трябва да се гарантира защитата на личните данни, необходимо е решението за създаване на IMI да се допълни в тази насока. Тъй като различните задачи и функции на Комисията и на държавите-членки във връзка с IMI ще доведат до различни отговорности и задължения по отношение на правилата за защита на личните данни, необходимо е да се определят техните съответни функции, отговорности и права на достъп.

(6)

Изразеното становище на работната група по член 29 по въпроси, свързани със защитата на данни в рамките на информационната система за вътрешния пазар (IMI) (5), изрично приканва за решение на Комисията, което да определя правата и задълженията на участниците в IMI.

(7)

Необходимо е обмяната на информация по електронен път между държавите-членки да е в съответствие с правилата за защита на личните данни в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (6) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (7).

(8)

С цел гарантиране на продължаване на консултациите между компетентните органи и предвид случаите, в които заинтересовано лице има намерение да обжалва отрицателно административно решение, взето въз основа на обмяна на информация, всички лични данни, обменени между компетентните органи и обработени в IMI, следва да бъдат запазени 6 месеца след официалното приключване на обмена на информация. След изтичането на срока от 6 месеца всички лични данни следва да се изтрият. Шестмесечния период на съхраняване се счита за подходящ, тъй като отговаря на продължителността на установените в Общностното законодателство административни процедури, въз основа на които се обменя информация,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящото решение определя функциите, правата и задълженията на участниците в IMI и потребителите на IMI, посочени в член 6, относно изискванията за защита на данните IMI във връзка с работата на информационната система за вътрешния пазар, наричана по-долу „IMI“.

Член 2

Качество на данните

Компетентните органи на държавите-членки обменят и обработват личните данни единствено за целите, определени в съответните актове на Общността, посочени в приложението, въз основа на които се обменя информация и които са наричани по-долу „съответните актове на Общността“.

Заявките за информация, които компетентните органи на една държава-членка отправят към друга държава-членка, както и съответните отговори, се основават на многоезикови въпроси и полета с данни, съставени за целите на IMI от Комисията в сътрудничество с държавите-членки.

Член 3

Контролиращи органи

Задълженията на контролиращия орган по смисъла на член 2, буква г) от Директива 95/46/ЕО и член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 45/2001 се изпълнява съвместно с участниците в IMI съгласно член 6, в зависимост от съответните им задължения в рамките на IMI.

Контролиращите органи гарантират, че субектът на данните може ефикасно да упражнява правата си за информация, достъп, коригиране и възражение съгласно приложимото законодателство за защита на данните. Участниците в IMI представят декларация за конфиденциалност в подходяща форма.

Член 4

Задържане на личните данни на субектите на данните при обмена на информация

Всички лични данни, свързани със субектите на данните при обмена на информация, разменена между компетентните органи и обработена в IMI, се изтриват шест месеца след официалното приключване на обмена на информация, освен ако изтриването им преди този период не е било изрично поискано пред Комисията от компетентен орган.

Когато е отправено такова заявление, Комисията има на разположение 10 работни дни съгласно споразумение с другия компетентен орган.

Член 5

Задържане на личните данни на потребителите на IMI

Личните данни, свързани с потребителите на IMI, съгласно член 6 се съхраняват в IMI дотогава, докато тези лица продължават да са потребители на IMI, и се изтриват от компетентен орган, след като те престанат да са потребители.

Личните данни, посочени в параграф 1, включват пълното име, служебен електронен адрес, служебен телефон и номер на факс на потребителите на IMI.

ГЛАВА 2

ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С IMI

Член 6

Участници в IMI и потребители

1.   Участниците в IMI са следните:

а)

компетентни органи на държавите-членки съгласно член 7;

б)

координатори съгласнo член 8;

в)

Комисията.

2.   Единствено физически лица, работещи под контрола на компетентен орган или на координатора, наричани по-долу „IMI потребители“, могат да използват IMI съгласно член 9.

Член 7

Компетентни органи

За целите, определени в съответните актове на Общността, въз основа на които се обменя информация, компетентните органи осигуряват обмяната на съответната информация в рамките на IMI.

Член 8

IMI координатори

1.   Всяка държава-членка назначава национален IMI координатор за гарантиране на изпълнението на IMI на национално ниво.

Всяка държава-членка може да назначи допълнително един или повече делегирани IMI координатори съгласно вътрешната административна структура за провеждане на отговорностите по координиране в специфична област от законодателството, административно подразделение или географски район.

2.   Комисията регистрира националните IMI координатори в IMI и им предоставя достъп до IMI.

3.   Ако държава-членка назначи делегиран IMI координатор в съответствие с параграф 1, националният IMI координатор регистрира делегирания IMI координатор и му предоставя достъп до IMI.

4.   Координаторите регистрират или проверяват автентичността на регистрацията на компетентните органи, които изискват достъп до IMI и гарантират ефикасното ѝ функциониране. Те предоставят достъп на компетентните органи в онези области в законодателството, в които те са компетентни.

5.   Всички координатори действат като компетентни органи. В такива случаи координаторът ползва същите права на достъп като компетентния орган.

Член 9

Роля на потребителите на IMI

1.   Потребителите на IMI изпълняват една или повече от следните функции: отговорници по заявките, отговорници по разпределянето, отговорни посредници и администратори на местните данни.

2.   На всеки потребител на IMI може да се бъде предоставен набор от права на достъп в зависимост от неговата роля на потребител, съгласно член 12.

3.   Всички потребители на IMI могат да търсят специфичен компетентен орган.

4.   Потребителите на IMI, назначени като отговорници по заявките, могат да участват в обмяната на информация от името на техния компетентен орган.

5.   Потребителите на IMI, назначени като отговорници по разпределянето към компетентен орган, могат да отправят заявка за информация към един или повече отговорници по заявките в рамките на този орган.

Потребителите на IMI, назначени като отговорници по разпределянето към координатор, могат да отправят заявка за информация към един или повече отговорни посредници в рамките на този орган.

6.   Потребителите на IMI към координатор могат да бъдат назначавани като отговорни посредници.

Те могат да одобряват изпращането на заявки или отговори от компетентния орган, когато има изискване за такова одобрение от координатора, и могат да изразяват съгласие или несъгласие, когато компетентен орган заявител не е удовлетворен от получения отговор.

7.   Потребителите на IMI, назначени като администратори на местните данни, могат да изпълняват някоя от следните функции:

а)

актуализиране на лични данни на потребителите на IMI от техния собствен компетентен орган;

б)

регистриране на допълнителни потребители за техния собствен компетентен орган;

в)

промяна на профила на потребителите на техния собствен компетентен орган.

Член 10

Комисия

1.   Комисията гарантира съществуването и поддържането на информационната инфраструктура, необходима за функционирането на IMI. Тя осигурява многоезикова система, работеща на всички официални езици на Общността, както и централна служба, която да подпомага държавите-членки при използването на IMI.

2.   Комисията обявява публично набора от въпроси и полетата с данни, посочени в член 2, параграф 2.

3.   Комисията може да участва в обмяната на информация с държавите-членки единствено в специфични случаи, в които законодателен акт на Общността го позволява.

4.   В случаите, посочени в параграф 3, Комисията ползва същите права на достъп като компетентния орган съгласно член 12.

ГЛАВА 3

ПРАВА НА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Член 11

Субект на данните

За целите на тази глава „субект на данните“ означава единствено субекта на данните на специфична обмяна на информация и не включва потребителите на IMI.

Член 12

Права на достъп на потребителите на IMI

1.   По време на обмяната на информация, отговорниците по заявките на компетентен орган имат достъп единствено до лични данни на:

а)

други отговорници по заявките от същия компетентен орган, участващи във въпросната обмяна на информация;

б)

отговорника по заявките от другия компетентен орган, участващ във въпросната обмяна на информация;

в)

отговорните посредници на координаторите, които отговарят за въпросната обмяна на информация;

г)

субектите на данните на въпросната обмяна на информация. Отговорници по заявките на консултирания компетентен орган имат достъп до личните данни на субектите на данните единствено след приемане на заявката от техния компетентен орган.

2.   Отговорниците по разпределянето на компетентния орган имат достъп единствено до личните данни на:

а)

всички отговорници по заявките на същия компетентен орган;

б)

отговорника по заявките от другия компетентен орган, участващ във въпросната обмяна на информация;

в)

отговорните посредници на координаторите, които отговарят за въпросната обмяна на информация.

Те нямат достъп до личните данни на субектите на данните.

3.   Отговорниците по разпределянето на координатора имат достъп единствено до личните данни на:

а)

всички отговорни посредници на същия координатор;

б)

отговорниците по заявките на компетентни органи, участващи във въпросната обмяна на информация;

в)

отговорния посредник на другия координатор, който отговаря за въпросната обмяна на информация.

Те нямат достъп до личните данни на субектите на данните.

4.   Отговорните посредници имат достъп единствено до личните данни на:

а)

отговорни посредници на координаторите, участващи във въпросната обмяна на информация;

б)

отговорниците по заявките на компетентни органи, участващи във въпросната обмяна на информация.

Те нямат достъп до личните данни на субектите на данните.

5.   Администраторите на местните данни на компетентния орган имат достъп единствено до личните данни на всички потребители на IMI от същия компетентен орган.

Те нямат достъп до личните данни на субектите на данните.

6.   Администраторите на местните данни на координатора имат достъп единствено до личните данни на:

а)

всички потребители на IMI на същия координатор;

б)

всички администратори на местните данни на компетентните органи и координатори, за които те самите са координатори.

Те нямат достъп до личните данни на субектите на данните.

7.   Администраторите на местните данни на Комисията имат достъп единствено до личните данни на:

а)

всички други администратори на местните данни на Комисията;

б)

всички администратори на местните данни на националните IMI координатори.

Администраторите на местните данни на Комисията могат да изтриват лични данни на субектите на данните съгласно член 4, но нямат право да ги виждат.

ГЛАВА 4

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Член 13

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2007 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 144, 30.4.2004 г.

(2)  Създаден с Решение 93/72/ЕИО на Комисията (ОВ L 26, 3.2.1993 г., стр. 18).

(3)  ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.

(4)  ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1430/2007 на Комисията (ОВ L 320, 6.12.2007 г., стр. 3).

(5)  Становище 01911/07/EN, WP 140.

(6)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Съответни общностни актове, посочени в член 2

Съответните актове на Общността, посочени в член 2, параграф 1, са:

1.

Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (1);

2.

Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар (2).


(1)  ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22. Директива, изменена с Директива 2006/100/ЕО на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 141).

(2)  ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.


16.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/24


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2007 година

за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Орхуската конвенция във връзка със заявленията за вътрешно преразглеждане на административни актове

(2008/50/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на клаузите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (1), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1367/2006 предвижда прилагането на Орхуската конвенция към институциите и органите на Общността.

(2)

В дял IV от този регламент се предвижда вътрешно преразглеждане на административни актове и административно бездействие, но за прилагането на неговите разпоредби са необходими подробни правила относно съдържанието и начините на подаване на заявленията.

(3)

В член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1367/2006 са посочени критерии за оправомощаване на общностно равнище на дадена неправителствена организация да отправя заявления за вътрешно преразглеждане в съответствие с член 10 от него, но за тяхното прозрачно и последователно прилагане са необходими подробни правила относно доказателствата, които трябва да бъдат приложени към заявленията, изчисляването на сроковете за отговор на заявленията и сътрудничеството между институциите и органите на Общността.

(4)

С оглед на осигуряване на последователно прилагане на член 11 от Регламент (ЕО) № 1367/2006 настоящото решение следва да влезе в сила на 28 юни 2007 г.,

РЕШИ:

ГЛАВА I

Член 1

Съдържание на заявленията за вътрешно преразглеждане

Всяка неправителствена организация, която подава заявление за вътрешно преразглеждане на административен акт или административно бездействие според изискванията на член 10 от Регламент (ЕО) № 1367/2006:

1.

посочва административния акт или твърдяното административно бездействие, за които се иска преразглеждане, както и разпоредбите на свързаната с опазването на околната среда нормативна уредба, които счита, че не са били спазени;

2.

посочва основанията за заявлението;

3.

предоставя всякаква полезна информация и документи, обосноваващи тези причини;

4.

посочва името и данните за контакт на лице, упълномощено да представлява неправителствената организация пред трети страни за целите на изготвяне на съответното заявление за вътрешно преразглеждане;

5.

предоставя доказателства за оправомощаването си да подава заявление в съответствие с член 3.

Член 2

Подаване на заявленията

Заявленията за вътрешно преразглеждане на административен акт или административно бездействие се изпращат по пощата, по факс или електронен път на определения(те) от съответната институция или орган на Общността служител(и) или отдел(и).

Информацията за контакт със съответния(те) служител(и) или отдел(и) се предоставя с всички подходящи средства.

ГЛАВА II

Член 3

Критерии за оправомощаване на неправителствени организации да поискат вътрешно преразглеждане

1.   Всяка неправителствена организация, която подава заявление за вътрешно преразглеждане на административен акт или административно бездействие според изискванията на член 10 от Регламент (ЕО) № 1367/2006, представя доказателство за удовлетворяване на посочените в член 11, параграф 1 критерии от въпросния регламент, като използва изброените в приложението към настоящото решение документи.

При невъзможност да набави някой от изискуемите документи поради независещи от нея причини, неправителствената организация може да представи доказателство във вид на еквивалентна документация.

2.   В случай че от посочените в точки 1, 2 и 3 от приложението документи не става ясно, че предметът на заявлението за вътрешно преразглеждане се вписва в целите и дейността на неправителствената организация, последната представя каквато и да е документация, с която се доказва удовлетворяването на този критерий.

3.   В случай че от посочените в точки 1, 2 и 3 от приложението документи не става ясно, че неправителствената организация е независима и с нестопанска цел, последната представя декларация за това, подписана от упълномощен неин служител.

Член 4

Оценка на оправомощаването на неправителствени организации да поискат вътрешно преразглеждане

1.   Съответната институция или орган на Общността се уверява, че неправителствената организация удовлетворява посочените в член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1367/2006 критерии, като оценява предоставените сведения в съответствие с членове 1 и 3 от настоящото решение.

2.   Ако на съответната институция или орган на Общността не е възможно въз основа на предоставените сведения напълно да прецени дали неправителствената организация удовлетворява посочените в член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1367/2006 критерии, тя изисква от организацията предоставянето в разумен срок на допълнителни сведения, каквито съответната институция или орган на Общността е определила. По време на този период посочените в член 10 от регламента срокове се суспендират.

3.   При необходимост съответната институция или орган на Общността се консултират с националните власти от държавата, в която е регистрирана или от която произхожда неправителствената организация, с оглед проверка и оценка на предоставените от тази организация сведения.

Член 5

Административно сътрудничество

Институциите и органите на Общността си сътрудничат помежду си за осигуряване на прозрачно и последователно прилагане на настоящото решение.

Те обменят сведения във връзка с неправителствените организации, оправомощени да подадат заявление за вътрешно преразглеждане.

Член 6

Дата на прилагане

Настоящото решение се прилага от 28 юни 2007 година.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2007 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на изискуемите по силата на член 3, параграф 1 документи

1.

Уставът или вътрешният правилник на неправителствената организация или всеки друг документ със същата функция според националната практика при държави, чието национално законодателство не изисква от неправителствените организации приемането на устав или вътрешен правилник.

2.

Годишни доклади за дейността на неправителствената организация за последните две години.

3.

За неправителствени организации, регистрирани в държави, където извършването на такива процедури е предварително условие за предоставянето на юридически статут — копие от акта на вписване при националните власти (публичен регистър, официално публикуване или всеки друг релевантен документ).

4.

Където е уместно — документи, удостоверяващи, че неправителствената организация е била преди това оправомощавана от институция или орган на Общността за подаване на заявление за вътрешно преразглеждане.


16.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/27


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2007 година

за предоставяне на Белгия на допълнителни дни в морето в зони IIa (води на ЕО), IV и VIId на ICES

(нотифицирано под номер C(2007) 6541)

(само текстовете на френски и нидерландски език са автентични)

(2008/51/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността, и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (1), и по-специално точка 10 от приложение II А към него,

като взе предвид заявлението, внесено от Белгия,

като има предвид, че:

(1)

Точка 8 от приложение II A към Регламент (ЕО) № 41/2007 определя максималния брой дни, през които плавателни съдове на Общността с обща дължина, равна или по-голяма от 10 m, носещи на борда си тралове, датски грибове и сходни съоръжения (с изключение на бим тралове) с размер на окото на мрежите, равен или по-голям от 70 mm, или хрилни мрежи и заплитащи мрежи, с изключение на тройни мрежи, през периода от 1 февруари 2007 г. до 31 януари 2008 г. могат да пребивават в Скагерак, зони IV и VIId на ICES, и във водите на ЕО от зона IIa на ICES.

(2)

Точка 10 от приложение II A към Регламент (ЕО) № 41/2007 дава възможност на Комисията поради окончателното преустановяване на риболовната дейност от 1 януари 2002 г. въз основа на подадено от държава-членка заявление да определи допълнителен брой дни в морето, през които даден плавателен съд може да пребивава във въпросния географски район, когато носи на борда си такъв вид съоръжения.

(3)

На 29 юни 2007 г. и на 2 октомври 2007 г. Белгия предостави данни като доказателство, че на съдовете, които са прекратили дейност от 1 януари 2002 г. се е падал дял от 2,15 % от риболовната дейност на белгийските риболовни кораби за 2001 г., пребиваващи във въпросния географски район и носещи на борда си хрилни мрежи или заплитащи мрежи (с изключение на тройни мрежи), и 41,96 % от риболовната дейност на белгийските риболовни кораби за 2001 г., пребиваващи във въпросния географски район и носещи на борда си датски грибове и сходни съоръжения (с изключение на бим тралове) с размер на окото на мрежите, равен или по-голям от 70 mm.

(4)

С оглед на представените данни за периода на прилагане на член 7 от Регламент (ЕО) № 41/2007, т.е. за периода от 1 февруари 2007 г. до 31 януари 2008 г., в съответния географски район (в част от него или разглеждан като цяло), за Белгия следва да бъдат определени 3 допълнителни дни в морето за съдове, носещи на борда си хрилни мрежи или заплитащи мрежи (с изключение на тройни мрежи), 86 допълнителни дни в морето за съдове, носещи на борда си датски грибове и сходни съоръжения (с изключение на бим тралове) с размер на окото на мрежите, равен на или по-голям от 70 mm, но по-малък от 90 mm, 88 допълнителни дни в морето за съдове, носещи на борда си датски грибове и сходни съоръжения (с изключение на бим тралове) с размер на окото на мрежите, равен или по-голям от 90 mm, но по-малък от 100 mm, и 40 допълнителни дни в морето за съдове, носещи на борда си датски грибове и сходни съоръжения (с изключение на бим тралове) с размер на отворите на мрежите, равен или по-голям от 100 mm.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Максималният брой дни, през които риболовен кораб, плаващ под белгийски флаг и носещ на борда си риболовни съоръжения, изброени в точка 4.1., буква в) i), ii), iii) и iv) от приложение II A към Регламент (ЕО) № 41/2007, може да пребивава в Скагерак и в зоните IIa (води на ЕО), IV и VIId на ICES, както е определено в таблица I от същото приложение за случаи, в които не се прилагат изброените в точка 8.1 от същото приложение специални условия, се увеличава с 3 дни в морето.

2.   Максималният брой дни, през които риболовен кораб, плаващ под белгийски флаг и носещ на борда си риболовни съоръжения, изброени в точка 4.1., буква а) ii) от приложение II A към Регламент (ЕО) № 41/2007, може да пребивава в зоните IIa (води на ЕО) и IV на ICES, както е определено в таблица I от същото приложение за случаи, в които не се прилагат изброените в точка 8.1 от същото приложение специални условия, се увеличава с 86 дни в морето.

3.   Максималният брой дни, през които риболовен кораб, плаващ под белгийски флаг и носещ на борда си риболовни съоръжения, изброени в точка 4.1., буква а) iii) от приложение II A към Регламент (ЕО) № 41/2007, може да пребивава в зоните IIa (води на ЕО), IV и VIId на ICES, както е определено в таблица I от същото приложение за случаи, в които не се прилагат изброените в точка 8.1 от същото приложение специални условия, се увеличава с 88 дни в морето.

4.   Максималният брой дни, през които риболовен кораб, плаващ под белгийски флаг и носещ на борда си риболовни съоръжения, изброени в точка 4.1., буква а) iv) и v) от приложение II A към Регламент (ЕО) № 41/2007, може да пребивава в зоните IIa (води на ЕО), IV и VIId на ICES и Скагерак, както е определено в таблица I от същото приложение за случаи, в които не се прилагат изброените в точка 8.1 от същото приложение специални условия, се увеличава с 40 дни в морето.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Кралство Белгия.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2007 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 898/2007 (ОВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 22).


16.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/29


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2007 година

за изменение на Решение 2004/452/ЕО относно създаване на списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели

(нотифицирано под номер C(2007) 6554)

(Текст от значение за ЕИП)

(2008/52/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността (1), и по-специално член 20, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 831/2002 на Комисията от 17 май 2002 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността във връзка с достъпа до поверителни данни за научни цели (2) определя условията, при които може, с цел извличане на статистически заключения за научни цели, да даде достъп до поверителни данни, предоставени на органите на Общността, както и правилата за сътрудничество между Общността и националните органи за улесняване на този достъп.

(2)

С Решение 2004/452/ЕО на Комисията (3) се установява списък от органи, на чийто изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели.

(3)

Rady School of Management към Калифорнийския университет, Сан Диего, САЩ трябва да бъде разглеждано като орган, който отговаря на изискванията и следователно следва да бъде включено в списъка от агенции, организации и институции, посочени в член 3, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 831/2002.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по статистическата поверителност,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2004/452/ЕО се заменя с текста, посочен в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2007 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 133, 18.5.2002 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1000/2007 (ОВ L 226, 30.8.2007 г., стр. 7).

(3)  ОВ L 156, 30.4.2004 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2007/678/ЕО (ОВ L 280, 24.10.2007 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ОРГАНИ, ЧИИТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ИМАТ ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ПОВЕРИТЕЛНИ ДАННИ ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ

Европейска централна банка

Испанска централна банка

Италианска централна банка

Университет Корнел (щат Ню Йорк, Съединени американски щати)

Катедра по политология, Барух колеж, Градски университет на Ню Йорк (щат Ню Йорк, Съединени американски щати)

Германска централна банка

Отдел за анализ на трудовата заетост, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“ на Европейската комисия

Университет в Тел Авив (Израел)

Световна банка

Център по здравеопазване и благополучие (Center of Health and Wellbeing — CHW) към Института по публични и международни отношения „Удроу Уилсън“ към Принстънския университ, Ню Джърси, Съединени американски щати

Чикагски университет (UofC), Илинойс, Съединени американски щати

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Отдел за изследвания на семействата и работната сила към Статистически институт на Канада, Отава, Онтарио, Канада

Отдел „Иконометрия и статистическа подкрепа на борбата с измамите (ESAF)“ към Генерална дирекция Съвместен изследователски център на Европейската комисия

Отдел за подкрепа на Европейското научно пространство (SERA) към Генерална дирекция Съвместен изследователски център на Европейската комисия.

Канадска изследователска катедра към Школата по социология на Аткинсоновия факултет за либерални и професионални изследвания към Университета в Йорк, Онтарио, Канада

Илинойски университет в Чикаго (UIC), Чикаго, САЩ

Rady School of Management към Калифорнийския университет, Сан Диего, САЩ“