ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 346

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
29 декември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1579/2007 на Съвета от 20 декември 2007 година за установяване на възможностите за риболов и съответните условия по отношение на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Черно море за 2008 г.

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни

6

 

*

Директива 2007/75/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на някои временни разпоредби, свързани със ставките на данъка върху добавената стойност

13

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/880/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 20 декември 2007 година за даване на разрешение на Франция да приложи намалена данъчна ставка за безоловния бензин, използван като гориво в департаментите на Корсика, съгласно член 19 от Директива 2003/96/ЕО

15

 

 

2007/881/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 20 декември 2007 година за изменение на Процедурния правилник на Съвета

17

 

 

2007/882/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 20 декември 2007 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки, по отношение на външните одитори на Централната банка на Кипър

19

 

 

2007/883/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 20 декември 2007 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки, по отношение на външните одитори на Централната банка на Малта

20

 

 

2007/884/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 20 декември 2007 година за оправомощаване на Обединеното кралство да продължава да прилага мярка, дерогираща член 26, параграф 1, буква а) и членове 168 и 169 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

21

 

 

Комисия

 

 

2007/885/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 декември 2007 година за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Германия ( 1 )

23

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2007/886/ОВППС

 

*

Решение EUPOL AFGH/2/2007 на Комитета по политика и сигурност от 30 ноември 2007 година относно създаването на комитет на участващите държави в Полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

26

 

*

Съвместно действие 2007/887/ОВППС на Съвета от 20 декември 2007 година отменящо Съвместно действие 2005/557/ОВППС относно цивилно-военното подкрепящо действие на Европейския съюз към мисията на Африканския съюз в Дарфурския регион на Судан и на Сомалия

28

 

 

2007/888/ОВППС

 

*

Решение EUPT/2/2007 на Комитета по политика и сигурност от 18 декември 2007 година за назначаване на ръководител на Екипа по планиране на Европейския съюз (EUPT Косово)

29

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

29.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1579/2007 НА СЪВЕТА

от 20 декември 2007 година

за установяване на възможностите за риболов и съответните условия по отношение на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Черно море за 2008 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 20 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (2), и по-специално член 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 Съветът приема мерките, уреждащи достъпа до зоните и ресурсите, както и трайното упражняване на риболовните дейности, като взема под внимание наличните научни становища, и по-специално изготвения от Научния, технически и икономически комитет по рибарство доклад.

(2)

В съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 Съветът определя възможностите за риболов по вид риболов или група видове риболов и разпределението на тези възможности между държавите-членки.

(3)

С оглед осигуряване на ефективно управление на възможностите за риболов следва да бъдат установени конкретните условия, при които се осъществяват риболовните дейности.

(4)

Член 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 установява определенията във връзка с разпределението на възможностите за риболов.

(5)

В съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета трябва да бъдат посочени запасите, които подлежат на различни определени в него мерки.

(6)

За да се допринесе за съхраняването на рибните запаси, през 2008 г. следва да бъдат изпълнени определени допълнителни мерки, свързани с технически условия за осъществяване на риболовните дейности.

(7)

Възможностите за риболов следва да бъдат усвоявани в съответствие със съответното законодателство на Общността, и по-специално Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (3), и Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (4).

(8)

Като отчита, че до влизането в сила на настоящия регламент в някои държави-членки традиционно за улов на калкан са се използвали мрежи с размер на окото по-малък от 200 mm, както и с цел да се даде възможност за подходящо приспособяване към техническите мерки, които се въвеждат с посочения регламент, в тези държави-членки се разрешава риболовът на калкан с мрежи, чийто минимален размер на окото е не по-малък от 180 mm.

(9)

Предвид неотложния характер на въпроса, е наложително да се направи изключение от шестседмичния срок по точка I.3 от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и Договорите за създаване на Европейските общности,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява възможностите за риболов за 2008 г. на определени рибни запаси и групи рибни запаси в Черно море и съответните условия, при които тези възможности за риболов могат да бъдат усвоявани.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за риболовни кораби на Общността (кораби на Общността), които осъществяват дейност в Черно море.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 настоящият регламент не се прилага за риболовните дейности, извършвани единствено за целите на научни проучвания и провеждани с разрешението на и под ръководството на съответната държава-членка, за които Комисията и държавата-членка, в чиито води се провеждат изследванията, са били предварително информирани.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат и следните определения, които допълват тези по член 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002:

а)

„GFCM“ означава Генералната комисия по риболова в Средиземно море;

б)

„Черно море“ означава географската подзона на GFCM, така както е определена в Резолюция GFCM/31/2007/2;

в)

„общ допустим улов (TAC)“ означава количеството, което може да бъде уловено от всеки един вид запас в рамките на една година;

г)

„квота“ означава част от TAC, предоставена на Общността, на държава-членка или на трета държава.

ГЛАВА II

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ И СЪОТВЕТНИ УСЛОВИЯ

Член 4

Ограничения на улова и разпределение

Приложение I към настоящия регламент съдържа ограниченията на улова, разпределението им между държавите-членки и допълнителните условия, приложими в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Член 5

Особени разпоредби относно разпределението

Определеното в приложение I разпределяне на ограниченията на улова между държавите-членки се прилага, без да засяга:

а)

размяната по член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

б)

преразпределенията, осъществени съгласно член 21, параграф 4, член 23, параграф 1 и член 32, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 и член 23, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

в)

разтоварванията на суша на допълнителни количества риба, разрешени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96;

г)

приспаданията, осъществени съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 847/96 и член 23, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

Член 6

Условия за улова и прилова

1.   Екземпляри от запаси, за които са определени ограничения на улова, могат да бъдат задържани на борда или разтоварвани на суша единствено ако уловът е осъществен от кораби на държава-членка с квота и квотата не е изчерпана.

2.   Всички разтоварени количества се приспадат от квотата или, ако делът на Общността не е бил разпределен по квоти между държавите-членки — от дела на Общността.

Член 7

Преходни технически мерки

Приложение II съдържа преходните технически мерки.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

Предаване на данни

Когато в съответствие член 15, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 държава-членка изпраща данни на Комисията във връзка с разтоварване на улова на суша, тя използва кодовете на запасите, определени в приложение I към настоящия регламент.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. NUNES CORREIA


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 865/2007 (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 9).

(4)  ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2166/2005 (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Ограничения на улова и съответни условия за годишното управление на ограниченията на улова, приложими за корабите на Общността в зони, за които има ограничения на улова по видове и по зони

Дадените по-долу таблици определят равнищата на ТАС и квотите (в тонове живо тегло, с изключение на случаите, където са установени други разпоредби) по запаси, разпределението между държавите-членки и съответните условия за годишното управление на квотите.

Рибните запаси са посочени за всяка зона по азбучен ред в зависимост от наименованията на латински език на видовете. В таблиците по-долу използваните кодове за различните видове риба са следните:

Научно наименование

Алфа-3 код

Общоприето наименование

Psetta maxima

TUR

Калкан

Sprattus sprattus

SPR

Трицона


Вид

:

Калкан

Psetta maxima

Зона

:

Черно море

България

50

Предпазен ТАС

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 5 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.

Румъния

50

ЕО

100

TAC

Не е приложимо


Вид

:

Трицона

Sprattus sprattus

Зона

:

Черно море

ЕО

15 000 (1)

Предпазен ТАС

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 5 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.

TAC

Не е приложимо


(1)  Може да подлежи на улов единствено от страна на кораби, плаващи под флага на България или Румъния.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРЕХОДНИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

1.

Не се разрешава никаква риболовна дейност в периода от 15 април до 15 юни във водите на Общността в Черно море.

2.

В държави-членки, в които минималният законен размер на окото на мрежите за улов на калкан е бил по-малък от 200 mm до влизането в сила на настоящия регламент, за такъв риболов могат да се използват мрежи с минимален размер на окото не по-малък от 180 mm.

3.

Минималният размер на екземплярите калкан за разтоварване е 45 cm обща дължина, измерена в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 850/98.


ДИРЕКТИВИ

29.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/6


ДИРЕКТИВА 2007/74/ЕО НА СЪВЕТА

от 20 декември 2007 година

относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 93 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

като има предвид, че:

(1)

Директива 69/169/ЕИО на Съвета от 28 май 1969 г. за хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно освобождаване от данък върху оборота и акциз при внос при международните пътувания (1) установи общностна система от данъчни облекчения. Макар да се запазва необходимостта от поддържане на тази система, за да се предотврати двойно данъчно облагане, както и в случаи, когато предвид условията, при които се внасят стоките, обичайната потребност за защита на икономиката отсъства, тя следва да продължи да се прилага само за нетърговски внос на стоки с личния багаж на пътниците от трети страни.

(2)

Като се има предвид, обаче, броят на необходимите изменения, както и необходимостта от адаптиране на Директива 69/169/ЕИО към разширяването и към новите външни граници на Общността и от преструктуриране и опростяване на някои разпоредби с оглед постигане на яснота, пълното преразглеждане и замяна на Директива 69/169/ЕИО е оправдано.

(3)

Количествените лимити и паричните прагове, на които са предмет освобождаванията, следва да съответстват на текущите нужди на държавите-членки.

(4)

Паричният праг следва да отчита промени в действителната стойност на парите от последното увеличение през 1994 г. и следва също да отразява премахването на количествените лимити за стоките, облагани с акциз в някои държави-членки, които сега ще се включат в общия праг за ДДС.

(5)

Лесното пазаруване в чужбина можа да създаде проблеми за държави-членки, които граничат по суша с трети страни, в които цените са значително по-ниски. Поради това оправдано е да се въведе по-нисък паричен праг при видове пътуване, различно от пътуване с въздушен и морски транспорт.

(6)

Опитът на Комисията показва, че количествата за тютюневи изделия и алкохолни напитки като цяло се оказват подходящи, ето защо следва да бъдат запазени.

(7)

Количествените лимити за освобождаването на акцизни стоки следва да отразяват настоящата схема за данъчно облагане на тези стоки в държавите-членки. Съответно е уместно да се предвиди лимит за бирата, докато лимитите за парфюми, кафе и чай следва да бъдат преустановени.

(8)

Уместно е да се позволи на държавите-членки да определят по-ниски лимити по отношение на паричния праг за деца и да изключат непълнолетните лица от освобождаването за тютюневи изделия и алкохолни напитки, за да се гарантира високо ниво на опазване на здравето.

(9)

Като се има предвид нуждата да се насърчава високо ниво на опазване на здравето за гражданите на общността, е уместно да се позволи на държавите-членки да прилагат намалени количествени лимити за освобождаването на тютюневи изделия.

(10)

За да се вземе предвид особеното положение на някои лица по отношение на тяхното местонахождение или работна среда, следва също да е възможно за държавите-членки да прилагат по-тесни освобождавания за погранични работници, лица, живеещи в близост до границите на Общността, и екипажите на транспортни средства, използвани за международни пътувания.

(11)

Следва да се припомни, че Австрия граничи със Samnauntal, швейцарски анклав, в който се прилага специфична данъчна система, поради което данъчното облагане е значително по-ниско от това, което се прилага в останалата част от Швейцария и дори в кантона Graubünden, част от който е Samnauntal. С оглед тази специална ситуация, която е накарала Австрия да приложи по-ниски количествени ограничения за тютюневите изделия по отношение на този анклав съгласно член 5, параграф 8 от Директива 69/169/ЕИО, уместно е да се разреши на тази държава-членка да прилага по-ниския праг, предвиден за тютюневите изделия от тази директива, единствено спрямо Samnauntal.

(12)

За държавите-членки, които не са въвели еврото, следва да се създаде механизъм, позволяващ сумите, изразени в национални валути, да бъдат превръщани в евро, като по този начин се гарантира равно третиране в държавите-членки.

(13)

Сумата, върху която държавите-членки са свободни да не налагат данъци върху вноса на стоки, следва да бъде увеличена, за да отрази сегашните парични стойности.

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Настоящата директива определя правилата, отнасящи се до освобождаването от данък върху добавената стойност (ДДС) и от акциз на стоки, внасяни в личния багаж на лица, пътуващи от трета страна или от територия, на която разпоредбите на Общността относно ДДС и/или акциза, както е определено в член 3, не се прилагат.

Член 2

Когато дадено пътуване включва транзит през територията на трета страна или започва на територия, както е посочено в член 1, настоящата директива се прилага, ако пътникът не е в състояние да докаже, че транспортираните в багажа му стоки са придобити съгласно общите условия за данъчното облагане на местния пазар на държава-членка и не са обект на каквото и да било възстановяване на ДДС или акциз.

Прелитане без кацане не се счита за транзит.

Член 3

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

„трета страна“ означава страна, която не е държава-членка на Европейския съюз;

Предвид финансовото споразумение между Франция и Княжество Монако от 18 май 1963 г. и споразумението за приятелство и добросъседство между Италия и Република Сан Марино от 31 март 1939 г., Монако не се счита за трета страна и Сан Марино не се счита за трета страна по отношение на акциза.

2.

„територия, на която не се прилагат разпоредбите на Общността за ДДС и/или акциз“ означава всяка територия, която не е територия на трета страна, за която не се прилагат директиви 2006/112/ЕО (2) и/или 92/12/ЕИО;

Предвид споразумението между правителството на Обединеното Кралство и остров Ман по митнически, акцизни и други свързани въпроси от 15 октомври 1979 г., остров Ман не се счита за територия, на която не се прилагат разпоредбите на Общността за ДДС и/или акциз.

3.

„въздушни пътници“ и „морски пътници“ означава пътници, пътуващи по въздух или по море, но не с частни развлекателни полети или частно развлекателно плаване;

4.

„частни развлекателни полети“ и „частно развлекателно плаване“ означава използването на въздухоплавателно средство или плавателен съд от неговия собственик или от физическото или юридическото лице, което го ползва под наем или по друг начин, за нетърговски цели и по-специално за цели, различни от транспортирането на пътници или стоки, или предоставяне на услуги срещу заплащане, или за нуждите на държавни органи;

5.

„гранична зона“ означава зона, която по въздушна линия не се простира на повече от 15 километра от границата на дадена държава-членка и която включва местните административни области, част от територията на които се намира в зоната; Държавите-членки могат да предоставят изключения от това правило;

6.

„работещ в гранична зона“ означава всяко лице, чиято обичайна дейност изисква преминаване от другата страна на границата през работните за него дни.

ГЛАВА II

ОСВОБОЖДАВАНЕ

РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби

Член 4

Държавите-членки, на базата на парични прагове или количествени лимити, освобождават от ДДС и акциз стоки, внасяни в личния багаж на пътници, при условие че вносът няма търговски характер.

Член 5

За целите на прилагането на освобождаванията за личен багаж се счита целият багаж, който пътникът е в състояние да представи на митническите власти при пристигането си, както и багажът, който представя по-късно на същите тези власти, ако разполага с доказателство, че при отпътуването му този багаж е бил регистриран като придружаван багаж към компанията, отговорна за превозването на пътника. Гориво, различно от посоченото в член 11, не се счита за личен багаж.

Член 6

За целите на прилагането на освобождаванията за внос с нетърговски характер се счита вносът, който отговаря на следните условия:

а)

не се извършва редовно;

б)

състои се изключително от стоки за лична или семейна употреба от пътниците или от стоки, предназначени за подаръци.

Видът или количеството на стоките не могат да са такива, че да предполагат внос с търговска цел.

РАЗДЕЛ 2

Парични прагове

Член 7

1.   Държавите-членки освобождават от ДДС и акциз вноса на стоки, различни от посочените в раздел 3, чиято обща стойност не надхвърля 300 EUR на човек.

За въздушните и морските пътници паричният праг, посочен в първата алинея, е 430 EUR.

2.   Държавите-членки могат да намалят паричния праг за пътници на възраст под петнадесет години, независимо от транспортното средство. Паричният праг, обаче, не може да бъде по-нисък от 150 EUR.

3.   За целите на прилагането на паричните прагове стойността на отделна вещ не може да бъде разделяна.

4.   Стойността на личния багаж на пътник, който се внася временно или повторно след неговия временен износ, и стойността на лекарствените продукти, необходими за лични нужди на пътника, не се вземат предвид за целите на прилагането на освобождаванията по параграфи 1 и 2.

РАЗДЕЛ 3

Количествени лимити

Член 8

1.   Държавите-членки освобождават от ДДС и акциз вноса на следните видове тютюневи изделия, при спазване на следните по-високи или по-ниски количествени лимити:

а)

200 цигари или 40 цигари;

б)

100 пурети или 20 пурети;

в)

50 пури или 10 пури;

г)

250 g тютюн за пушене или 50 g тютюн за пушене.

За целите на параграф 4 всяко от количествата по букви а)—г) представлява 100 % от общото допустимо количество за тютюневи изделия.

Пуретите са пури с максимално тегло 3 грама за къс.

2.   Държавите-членки могат въведат разграничение между въздушните пътници и другите пътници, като прилагат по-ниските количествени лимити, посочени в параграф 1, само за пътници, които не са въздушни пътници.

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 Австрия може, доколкото данъчната система на швейцарския анклав Samnauntal се различава от тази, приложима в останалата част от кантона Graubünden, да ограничи прилагането на по-ниския количествен лимит за тютюневи изделия, внасяни на територията на тази държава-членка от пътници, които влизат на територията ѝ от швейцарския анклав Samnauntal.

4.   За всеки отделен пътник освобождаването може да се прилага за всяка комбинация от тютюневи изделия, при условие че сборът от процентите, формирани от отделните допустими количества, не надвишава 100 %.

Член 9

1.   Държавите-членки освобождават от ДДС и акциз алкохола и алкохолните напитки, различни от непенливо вино и бира, при спазване на следните количествени лимити:

а)

общо 1 литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22 об. % или неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание от 80 об. % или повече;

б)

общо 2 литра алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 22 об. %.

Всяко от количествата, посочени в букви а) и б), представлява, за целите на параграф 2, 100 % от общото допустимо количество за алкохол и алкохолни напитки.

2.   За всеки отделен пътник освобождаването може да се прилага за всяка комбинация от видовете алкохол и алкохолни напитки, посочени в параграф 1, при условие че сборът от процентите, формирани от отделните допустими количества, не надвишава 100 %.

3.   Държавите-членки освобождават от ДДС и акциз общо 4 литра непенливо вино и 16 литра бира.

Член 10

Освобождаванията по членове 8 и 9 не се прилагат за пътници на възраст под 17 години.

Член 11

За всяко отделно моторно превозно средство държавите-членки освобождават от ДДС и акциз горивото, съдържащо се в стандартния резервоар, и не повече от 10 литра гориво в преносим съд.

Член 12

Стойността на стоките, посочени в членове 8, 9 или 11, не се взема предвид за целите на прилагането на освобождаването, предвидено в член 7, параграф 1.

ГЛАВА III

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ

Член 13

1.   Държавите-членки могат да намалят паричните прагове и/или количествените лимити за пътници от следните категории:

а)

лица, които живеят в гранична зона;

б)

работещи в граничните зони;

в)

екипажи на транспортни средства, които се използват за пътуване от трета страна или от територия, на която не се прилагат разпоредбите на Общността за ДДС и/или акциз.

2.   Параграф 1 не се прилага в случаите, когато пътник от някоя от посочените в този параграф категории представи доказателство, че отива отвъд граничната зона на държавата-членка или че не се завръща от граничната зона на съседна трета страна.

Въпреки това той се прилага за работещите в гранични зони и за екипажите на транспортни средства, които се използват за международни пътувания, когато те внасят стоки по време на служебно пътуване.

ГЛАВА IV

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Държавите-членки могат да решат да не налагат ДДС или акциз върху вноса на стоки от пътник, когато сумата на данъка, който би следвало да се наложи, е равна на или по-малка от 10 EUR.

Член 15

1.   Еквивалентът на еврото в национална валута, приложим за изпълнението на настоящата директива, се определя веднъж годишно. Прилагат се курсовете, обявени на първия работен ден през месец октомври. Те се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и се прилагат от 1 януари следващата година.

2.   Държавите-членки могат да закръгляват сумите в национална валута, получени в резултат на конвертирането на сумите в евро, предвидено в член 7, при условие че това закръгляне не превишава 5 EUR.

3.   Държавите-членки могат да поддържат паричните прагове, които са в сила в момента на годишното коригиране, предвидено в параграф 1, ако преди закръглянето, което е предвидено в параграф 2, конвертирането на съответните сумите, които са изразени в евро, би имало за резултат промяна с по-малко от 5 % в сумата на освобождаването, изразена в национална валута, или намаляване на това освобождаване.

Член 16

На всеки четири години, като първият път е не по-късно от 2012 г., Комисията изпраща до Съвета доклад относно изпълнението на настоящата директива, ако е необходимо придружен от предложение за изменение.

Член 17

В член 5, параграф 9 от Директива 69/169/ЕИО датата 31 декември 2007 г. се заменя с 30 ноември 2008 г.

Член 18

Директива 69/169/ЕИО се отменя и се заменя с настоящата директива, считано от 1 декември 2008 г.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и следва да се четат според таблицата на съответствието, намираща се в приложението.

Член 19

1.   Държавите-членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с членове 1—15 от настоящата директива, считано от 1 декември 2008 г. Те незабавно предоставят на Комисията текста на тези мерки.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 20

Настоящата директива влиза в сила в деня на нейното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Тя се прилага от 1 декември 2008 година.

Въпреки това член 17 се прилага от 1 януари 2008 година.

Член 21

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. NUNES CORREIA


(1)  ОВ L 133, 4.6.1969 г., стр. 6. Директива, последно изменена с Директива 2005/93/ЕО (ОВ L 346, 29.12.2005 г., стр. 16).

(2)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2006/138/ЕО (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 92).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 69/169/ЕИО

Настоящата директива

член 1, параграф 1

член 7, параграф 1

член 1, параграф 2

член 7, параграф 2

член 1, параграф 3

член 7, параграф 3

член 2

член 3, точка 1

член 7, параграф 4

член 3, точка 2

член 6

член 3, точка 3, първа алинея

член 5

член 3, точка 3, втора алинея

членове 5 и 11

член 4, параграф 1, уводно изречение

член 8, параграф 1, уводно изречение, член 9, параграф 1, уводно изречение

член 4, параграф 1, втора колона

член 4, параграф 1, буква а), първа колона

член 8, параграф 1

член 4, параграф 1, буква б), първа колона

член 9, параграф 1

член 4, параграф 1, букви в), г) и д), първа колона

член 4, параграф 2, първа алинея

член 10

член 4, параграф 2, втора алинея

член 4, параграф 3

член 12

член 4, параграф 4

член 2

член 4, параграф 5

член 5, параграф 1

член 5, параграф 2

член 13, параграф 1

член 5, параграф 3

член 5, параграф 4

член 13, параграф 2

член 5, параграф 5

член 5, параграф 6, уводно изречение, първо тире

член 3, параграф 5

член 5, параграф 6, уводно изречение, второ тире

член 3, параграф 6

член 5, параграф 7

член 5, параграф 8

член 5, параграф 9

член 7, параграф 1

член 7, параграф 2

член 15, параграф 1

член 7, параграф 3

член 15, параграф 2

член 7, параграф 4

член 15, параграф 3

член 7, параграф 5

член 7а, параграф 1

член 7а, параграф 2

член 14

член 7б

член 7в

член 7г

член 8, параграф 1

член 19, параграф 1, първа алинея

член 8, параграф 2, първа алинея

член 19, параграф 1, първа алинея

член 8, параграф 2, втора алинея

член 9

член 21


29.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/13


ДИРЕКТИВА 2007/75/ЕО НА СЪВЕТА

от 20 декември 2007 година

за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на някои временни разпоредби, свързани със ставките на данъка върху добавената стойност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 93 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (2) предвижда някои дерогации по отношение на ставките на ДДС. Срокът на прилагане на някои от тези дерогации изтича на определена дата, докато други се прилагат до приемането на окончателния режим.

(2)

Дерогациите по отношение на ставките на ДДС, предвидени от Директива 2006/112/ЕО в съответствие с Акта за присъединяване от 2003 г. и които дават възможност за гладко приспособяване на икономиките на определени нови държави-членки към вътрешния пазар, имат определена срок на прилагане, който изтича скоро.

(3)

Някои от тези нови държави-членки изразиха желанието си да прилагат предоставените им дерогации през допълнителен период от време.

(4)

С оглед на продължаващото обсъждане относно използването на намалени ставки и законодателно предложение, което ще бъде представено от Комисията, е уместно да се удължи прилагането на някои дерогации до края на 2010 г. — датата, до която е удължено експерименталното прилагане на намалената ставка за трудоемки услуги.

(5)

Поради това Директива 2006/112/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Считано от 1 януари 2008 г., Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 123 се заменя със следното:

„Член 123

Чешката република може до 31 декември 2010 г. да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 5 % за доставката на строителни работи за жилищно строителство, което не се извършва като част от социална политика, с изключение на строителните материали.“

2.

Член 124 се заличава.

3.

В член 125, параграфи 1 и 2 думите „до 31 декември 2007 г.“ се заменят с „до 31 декември 2010 г.“.

4.

Член 126 се заличава.

5.

В член 127 думите „1 януари 2010 г.“ се заменят с „31 декември 2010 г.“.

6.

Член 128 се заменя със следното:

„Член 128

1.   Полша може до 31 декември 2010 г. да предоставя освобождаване с възможност за приспадане на платен на предходния етап ДДС по отношение на доставката на някои книги и специализирани периодични издания.

2.   Полша може до 31 декември 2010 г. или до въвеждането на окончателен режим, както е посочено в член 402, което от двете събития настъпи по-рано, да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 7 % за предоставянето на ресторантьорски услуги.

3.   Полша може до 31 декември 2010 г. да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 3 % за доставката на хранителни продукти, както е посочено в точка 1 от приложение III.

4.   Полша може до 31 декември 2010 г. да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 7 % за предоставянето на услуги, които не се извършват като част от социална политика, за строителство, обновяване и преустройство на жилища, с изключение на строителните материали, и за доставката преди първо обитаване на жилищни сгради или части от жилищни сгради, както е посочено в член 12, параграф 1, буква а)“.

7.

В член 129, параграфи 1 и 2 думите „до 31 декември 2007 г.“ се заменят с „до 31 декември 2010 г.“.

8.

Член 130 се заличава.

Член 2

Държавите-членки изпращат на Комисията текстовете на разпоредбите на националното законодателство, които са приели в уредената с настоящата директива област.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. NUNES CORREIA


(1)  Становище от 11 декември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2006/138/ЕО (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 92).


II Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

29.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/15


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 декември 2007 година

за даване на разрешение на Франция да приложи намалена данъчна ставка за безоловния бензин, използван като гориво в департаментите на Корсика, съгласно член 19 от Директива 2003/96/ЕО

(само текстът на френски език е автентичен)

(2007/880/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (1), и по-специално член 19, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че

(1)

Съгласно член 18, параграф 1 от Директива 2003/96/ЕО, във връзка с приложение II към тази директива, на Франция бе дадено разрешение да прилага намалено ниво на данъчно облагане за потреблението в Корсика. Срокът на това разрешение изтече на 31 декември 2006 г.

(2)

С писмо от 16 октомври 2006 г. френските власти поискаха да им се даде разрешение да прилагат, по отношение на енергийния данък, намалена данъчна ставка само върху безоловните бензини, използвани като моторно гориво, продължавайки практиката, следвана в рамките на посочената дерогация и преди нейното изтичане. Намалението възлиза на 1 EUR на хектолитър. Поискано е разрешение за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2012 г. В Корсика доставката на безоловните бензини на бензиностанциите включва значителни допълнителни разходи в сравнение с доставката на континента, като крайните цени са с 4 до 7 EUR/hl по-високи от практикуваните на континента.

(3)

Като се намали данъкът върху безоловния бензин, налаган на потребителите в Корсика, тези потребители се приравняват в по-голяма степен с тези на континента. Тази мярка отговаря следователно на целите на регионалната политика и на политиката за сближаване.

(4)

Данъчното намаление не надхвърля онова, което е необходимо, за да се отчетат допълнителните разходи за транспорт и разпространение, понасяни от потребителите в Корсика.

(5)

Крайното ниво на данъчното облагане е в съответствие с минимумите, предвидени от Директива 2003/96/ЕО, които понастоящем са 359 EUR/1 000 l (или 35,90 EUR/hl). Това е така, дори ако се отчита разрешението, предоставено с Решение 2005/767/ЕО на Съвета от 24 октомври 2005 г. (2), чието действие може да се кумулира с това на настоящото решение.

(6)

Предвид отдалечеността и островното положение на департаментите, към които се прилага, както и ниския размер на намалението на тарифата, което впрочем е значително високо в сравнение с общностния минимум, тази мярка няма да доведе до движение, свързано конкретно с доставката на моторно гориво.

(7)

Следователно исканата мярка е приемлива с оглед на доброто функциониране на вътрешния пазар и необходимостта да се осигури лоялна конкуренция и не е несъвместима с политиките на Общността по отношение на околната среда, енергетиката и транспорта.

(8)

Следователно е целесъобразно да се даде, съгласно разпоредбите на член 19, параграф 2, на Директива 2003/96/ЕО, разрешение на Франция да въведе намалено ниво на данъчното облагане върху безоловните бензини, използвани като моторно гориво и пуснати в обращение в Корсика, и то до 31 декември 2012 г.

(9)

Целесъобразно е да се гарантира възможността на Франция да приложи конкретното намаление предмет на настоящото решение без прекъсване по отношение на действащото преди 1 януари 2007 г. законодателство, в контекста на дерогацията, предвидена в член 18 и във връзка с приложение II към Директива 2003/96/ЕО. Следователно поисканото разрешение следва да бъде предоставено от 1 януари 2007 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

На Франция се дава разрешение да прилага намалено ниво на данъчно облагане на безоловните бензини, използвани като моторно гориво и пуснати в обращение в департаментите на Корсика.

За да се избегне всяка свръхкомпенсация, намалението не трябва да надвишава понасяните допълнителни разходи за транспорт, складиране и разпространение, в сравнение с континентална Франция.

Намалената данъчна ставка трябва да е съобразена със задълженията, предвидени от Директива 2003/96/ЕО, и по-специално с минималните нива, предвидени в член 7.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2007 г. и неговият срок изтича на 31 декември 2012 г.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. NUNES CORREIA


(1)  ОВ L 283, 31.10.2003г., стр. 51. Директива, последно изменена с Директива 2004/75/ЕО (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 100).

(2)  ОВ L 290, 4.11.2005 г., стр. 25.


29.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/17


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 декември 2007 година

за изменение на Процедурния правилник на Съвета

(2007/881/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 207, параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 121, параграф 3 от него,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, параграф 1 и член 41, параграф 1 от него,

като взе предвид член 2, параграф 2 от приложение III към Процедурния правилник на Съвета (1),

като има предвид че:

(1)

Член 11, параграф 5 от Процедурния правилник на Съвета (наричан по-долу „Процедурния правилник“) предвижда, че когато Съветът приема решение с квалифицирано мнозинство, и по искане на член на Съвета, се проверява дали държавите-членки, съставляващи това квалифицирано мнозинство, представляват най-малко 62 % от общото население на Европейския съюз, изчислено съгласно данните за броя на населението, които фигурират в член 1 от приложение III към Процедурния правилник.

(2)

Член 2, параграф 2 от приложение III към Процедурния правилник относно начините на прилагане на разпоредбите за претегляне на гласовете в Съвета предвижда Съветът да адаптира стойностите, които фигурират в член 1 от горепосоченото приложение, считано от 1 януари всяка година, съгласно данните, налични към 30 септември на предходната година в Статистическата служба на Европейските общности.

(3)

Следователно е необходимо Процедурният правилник да бъде съответно адаптиран за 2008 г.,

РЕШИ:

Член 1

Член 1 от приложение III към Процедурния правилник се заменя със следния текст:

„Член 1

За целите на прилагането на член 205, параграф 4 от Договора за ЕО, на член 118, параграф 4 от Договора Евратом, както и на член 23, параграф 2, трета алинея и на член 34, параграф 3 от Договора за ЕО, общото население на всяка държава-членка за периода от 1 януари до 31 декември 2008 г. е следното:

Държава-членка

Население

(× 1 000)

Германия

82 314,9

Франция

63 392,1

Обединеното кралство

60 823,8

Италия

59 131,3

Испания

44 474,6

Полша

38 125,5

Румъния

21 565,1

Нидерландия

16 358

Гърция

11 171,7

Португалия

10 599,1

Белгия

10 584,5

Чехия

10 287,2

Унгария

10 066,1

Швеция

9 113,2

Австрия

8 298,9

България

7 679,3

Дания

5 447,1

Словакия

5 393,6

Финландия

5 276,9

Ирландия

4 319,4

Литва

3 384,9

Латвия

2 281,3

Словения

2 010,3

Естония

1 342,4

Кипър

778,7

Люксембург

476,2

Малта

407,8

Общо

495 103,9

праг (62 %)

306 964,4“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2008 година.

То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. NUNES CORREIA


(1)  Решение 2006/683/ЕО, Евратом на Съвета от 15 септември 2006 г. за приемане на процедурен правилник на Съвета (ОВ L 285, 16.10.2006 г., стр. 47).


29.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/19


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 декември 2007 година

за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки, по отношение на външните одитори на Централната банка на Кипър

(2007/882/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокола за Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 27.1 от него,

като взе предвид Препоръка ЕЦБ/2007/12 на Европейската централна банка от 15 ноември 2007 г. до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Централната банка на Кипър (1),

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки от Евросистемата се одитират от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

Съгласно член 1 от Решение 2007/503/ЕО на Съвета от 10 юли 2007 г. и в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора относно приемането на единната парична единица от Кипър на 1 януари 2008 г. (2) Кипър отговаря на необходимите условия за приемането на еврото и дерогацията в полза на Кипър, посочена в член 4 от Акта за присъединяване от 2003 г., следва да бъде отменена, считано от 1 януари 2008 г.

(3)

Съгласно раздел 60.1.a от закон 34(I) от 2007 г., който изменя законите от 2002 г. и 2003 г. на Централната банка на Кипър и влиза в сила на 1 януари 2008 г., годишните финансови отчети на Централната банка на Кипър се одитират в съответствие с член 27 от Устава на ЕСЦБ.

(4)

Вследствие на отмяната на дерогацията за Кипър, Управителният съвет на ЕЦБ препоръча на Съвета да одобри PriceWaterhouseCoopers Limited като външни одитори на Централната банка на Кипър за финансовите години 2008—2012.

(5)

Целесъобразно е да се спази препоръката на Управителния съвет на ЕЦБ и съответно да се измени Решение 1999/70/ЕО (3),

РЕШИ:

Член 1

Към член 1 от Решение 1999/70/ЕО се добавя следният параграф:

„14.   PricewaterhouseCoopers Limited се одобрява за външен одитор на Централната банка на Кипър за финансовите години 2008—2012“.

Член 2

Настоящото решение се съобщава на ЕЦБ.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. NUNES CORREIA


(1)  ОВ C 277/1, 20.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 186, 18.7.2007 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 22, 29.1.1999 г., стр. 69. Решение, последно изменено с Решение 2007/145/ЕО (ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 35).


29.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/20


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 декември 2007 година

за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки, по отношение на външните одитори на Централната банка на Малта

(2007/883/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокола за Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 27.1 от него,

като взе предвид Препоръка ЕЦБ/2007/17 на Европейската централна банка от 29 ноември 2007 г. до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Централната банка на Малта (1),

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки от Евросистемата се одитират от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

Съгласно член 1 от Решение 2007/504/ЕО на Съвета от 10 юли 2007 г. съгласно член 122, параграф 2 от Договора относно приемането на единната валута от страна на Малта от 1 януари 2008 г. (2) Малта отговаря на необходимите условия за приемането на еврото и посочената в член 4 от Акта за присъединяване от 2003 г. дерогация в полза на Малта следва да бъде отменена, считано от 1 януари 2008 г.

(3)

Съгласно член 20 от изменения Закон за Централната банка на Малта, който влиза в сила на 1 януари 2008 г., годишните финансови отчети на Централната банка на Малта се одитират в съответствие с член 27 от Устава на ЕСЦБ.

(4)

Вследствие на отмяната на дерогацията за Малта, Управителният съвет на ЕЦБ препоръча на Съвета да одобри PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young като външни одитори на Централната банка на Малта за финансовата 2008 година.

(5)

Целесъобразно е да се спази препоръката на Управителния съвет на ЕЦБ и Решение 1999/70/ЕО на Съвета (3) да бъде съответно изменено,

РЕШИ:

Член 1

В член 1 от Решение 1999/70/ЕО се добавя следният параграф:

„15.   PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young се одобряват за външни одитори на Централната банка на Малта за финансовата 2008 година.“

Член 2

Настоящото решение се съобщава на Европейската централна банка.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. NUNES CORREIA


(1)  ОВ С 304, 15.12.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 186, 18.7.2007 г., стр. 32.

(3)  ОВ L 22, 29.1.1999 г., стр. 69. Решение, последно изменено с Решение 2007/145/ЕО (ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 35).


29.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/21


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 декември 2007 година

за оправомощаване на Обединеното кралство да продължава да прилага мярка, дерогираща член 26, параграф 1, буква а) и членове 168 и 169 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

(2007/884/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС) (1), и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението от Комисията,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 95/252/ЕО (2) и впоследствие с Решение 98/198/ЕО (3) Съветът разреши на Обединеното кралство да ограничи до 50 % правото наемател или лизингополучател да приспада данък добавена стойност за наема или лизинга на пътнически автомобил, когато последният не се използва изцяло за служебни цели. На Обединеното кралство беше също така разрешено да не счита за възмездно предоставяне на услуги използването за частни цели на превозно средство, наето или закупено на лизинг от данъчно задължено лице за своите служебни цели. С тази мярка за опростяване беше премахната необходимостта взелият под наем или закупилият на лизинг да разполагат с данни за километрите, пропътувани от служебните коли, както и да декларират дължимия ДДС върху пропътуваните километри от всяка кола при използването ѝ за частни цели.

(2)

С писмо, вписано при генералния секретариат на Комисията на 5 февруари 2007 г., Обединеното кралство поиска да му бъде разрешено да продължи да прилага тази дерогация, чието действие се прекратява на 31 декември 2007 г.

(3)

В съответствие с член 395, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО, с писмо от 15 октомври 2007 г. Комисията информира останалите държави-членки за отправеното от Обединеното кралство искане. С писмо от 17 октомври 2007 г. Комисията съобщи на Обединеното кралство, че разполага с пълната информация, необходима за разглеждане на искането.

(4)

Правните и фактически обстоятелства, обосновали разрешението за прилагане на дерогация, не са се променили и са все още от значение.

(5)

На 29 октомври 2004 г. Комисията представи предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 77/388/ЕИО, понастоящем Директива 2006/112/ЕО, съдържащо хармонизиране на категориите разходи, за които държавите-членки могат да ограничават правото тези разходи да бъдат приспадани. Съгласно това предложение ограниченията на правото на приспадане могат да бъдат приложени към пътнотранспортните моторни автомобили. Уместно е, следователно, периодът на разрешението да бъде продължен до влизането в сила на тази директива. Дори предложената директива да не е влязла в сила до 31 декември 2010 г. обаче, срокът на дерогацията следва при всички случаи да не продължава след тази дата, за да може да се прецени дали, в контекста на разпределението на дяловете на използване на въпросните автомобили за служебни и за частни цели, настоящото решение е все още необходимо.

(6)

Продължаването на срока на дерогацията няма да има неблагоприятно въздействие върху собствените ресурси на Общността, произтичащи от ДДС.

(7)

Предвид неотложния характер на въпроса, е наложително да се направи изключение от шестседмичния срок по точка I.3 от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и Договорите за създаване на Европейските общности,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от членове 168 и 169 от Директива 2006/112/ЕО, на Обединеното кралство се разрешава да ограничи до 50 % правото наемател или лизингополучател на автомобил да приспада данък добавена стойност за наема или лизинга на този автомобил, когато последният не се използва изцяло за служебни цели.

Член 2

Чрез дерогация от член 26, параграф 1, буква а) от Директива 2006/112/ЕО, на Обединеното кралство се разрешава да не счита за възмездно предоставяне на услуги използването за частни цели на служебен автомобил, нает или закупен на лизинг от данъчно задължено лице.

Член 3

Настоящото решение се прилага, считано от 1 януари 2008 година.

То прекратява действието си на датата на влизане в сила на правилата на Общността, определящи разходите за пътни моторни превозни средства, за които пълно приспадане на данък върху добавената стойност не се признава, но най-късно на 31 декември 2010 г.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. NUNES CORREIA


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2006/138/ЕО (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 92).

(2)  ОВ L 159, 11.7.1995 г., стр. 19.

(3)  ОВ L 76, 13.3.1998 г., стр. 31. Решение, последно изменено с Директива 2004/855/ЕО (ОВ L 369, 16.12.2004 г., стр. 61).


Комисия

29.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/23


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 декември 2007 година

за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Германия

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/885/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2006/415/ЕО на Комисията от 14 юни 2006 г. относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Общността и за отмяна на Решение 2006/135/ЕО (3) определя някои предпазни мерки с оглед предотвратяване разпространението на тази болест, включително и установяването на зони А и Б в случай на предполагаемо или потвърдено избухване на болестта.

(2)

Вследствие появата на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 в Обединеното кралство, Германия и Полша Решение 2006/415/ЕО беше последно изменено с Решение 2007/878/ЕО от 21 декември 2007 г. за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в посочените държави-членки (4).

(3)

Вследствие възникването на ново огнище на болестта в Германия извън зоната с ограничен достъп и с оглед на епидемиологичната ситуация следва да бъдат променени границите на зоната, подложена на ограничения, и продължителността на прилагане на мерките.

(4)

Решение 2006/415/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, следва да бъдат преразгледани на следващото заседание на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2006/415/ЕО се изменя в съответствие с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 декември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 33); коригирана версия (ОВ L 195, 2.6.2004 г., стр. 12).

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2002/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14).

(3)  ОВ L 164, 16.6.2006 г., стр. 51. Решение, последно изменено с Решение 2007/785/ЕО (ОВ L 316, 4.12.2007 г., стр. 62).

(4)  ОВ L 344, 28.12.2007 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 2006/415/ЕО се изменя, както следва:

1.

Следният текст заменя вписването за Германия в част А:

ISO код на страната

Държава-членка

Зона А

Дата, до която се прилага член 4, параграф 4, буква б), iii)

Код

(ако е наличен)

Име

„DE

ГЕРМАНИЯ

 

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Großwoltersdorf including all or parts of the communes of:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Sonnenberg, Stechlin

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Priepert, Wesenberg

15.1.2008

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Bensdorf including all or parts of the communes of:

 

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

 

Landkreis Havelland: Milower Land

 

Landkreis Potsdam-Mittelmark: Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wusterwitz

 

Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Roßdorf, Schlagenthin, Zabakuck

21.1.2008

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Heiligengrabe including all or parts of the communes of:

 

im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Heiligengrabe, Kyritz, Wittstock/Dosse, Wusterhausen/Dosse

 

im Landkreis Prignitz: Groß Pankow, Gumtow, Pritzwalk

25.1.2008“

2.

Следният текст заменя вписването за Германия в част Б:

ISO код на страната

Държава-членка

Зона Б

Дата, до която се прилага член 4, параграф 4, буква б), iii)

Код

(ако е наличен)

Име

„DE

ГЕРМАНИЯ

 

The communes of:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin, Zehdenick

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Uckermark: Lychen, Templin

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Godendorf, Priepert, Wesenberg, Wokuhl-Dabenow, Wustrow

15.1.2008

The communes of:

 

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

 

Landkreis Havelland: Milower Land, Premnitz

 

Landkreis Potsdam-Mittelmark: Beetzsee, Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wenzlow, Wusterwitz, Ziesar

 

Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Mützel, Paplitz, Parchen, Roßdorf, Schlagenthin, Wulkow, Zabakuck

21.1.2008

The communes of:

 

im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Heiligengrabe, Kyritz, Wittstock/Dosse, Wusterhausen/Dosse

 

im Landkreis Prignitz: Groß Pankow, Gumtow, Pritzwalk

25.1.2008“


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

29.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/26


РЕШЕНИЕ EUPOL AFGH/2/2007 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 30 ноември 2007 година

относно създаването на комитет на участващите държави в Полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

(2007/886/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 25, трета алинея от него,

като взе предвид Съвместно действие 2007/369/ОВППС на Съвета от 30 май 2007 г. относно установяване на Полицейска мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL Афганистан) (1), и по-специално член 10, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 10, параграф 1 от Съвместно действие 2007/369/ОВППС Комитетът по политика и сигурност (КПС) следва да упражнява, под отговорността на Съвета, политическия контрол и стратегическото ръководство на Мисията и е упълномощен от Съвета да взема необходимите решения в съответствие с член 25 от Договора.

(2)

В заключенията на Европейския съвет от Гьотеборг от 15 и 16 юни 2001 г. се установяват ръководните принципи и условията за участие на трети държави в полицейските мисии. На 10 декември 2002 г. Съветът одобри консултациите и условията за участие на държави извън ЕС в операциите на ЕС за управление на гражданска криза, в които допълнително се развиват условията за участие на трети държави в операции по управление на гражданска криза, включително учредяването на комитет на участващите държави (КУД).

(3)

КУД в Полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL Афганистан) следва да играе ключова роля във всекидневното управление на Мисията. Той следва да е главният форум за обсъждане на всички проблеми, свързани с всекидневното управление на Мисията. КПС, който упражнява политическия контрол и стратегическото ръководство на Мисията, взема предвид становищата на КУД,

РЕШИ:

Член 1

Създаване

Създава се комитет на участващите държави в Полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL Афганистан) (КУД).

Член 2

Функции

1.   КУД може да изразява становища. КПС взема предвид тези становища и упражнява политическия контрол и стратегическото ръководство на Мисията.

2.   Мандатът на КУД е определен в документа, озаглавен „Консултации и условия за участие на държави извън ЕС в операциите на ЕС за управление на гражданска криза“.

Член 3

Състав

1.   Всички държави-членки на ЕС имат право да присъстват на разискванията в КУД. Само участващите държави обаче вземат участие във всекидневното управление на Мисията. Представители на трети държави, участващи в Мисията, могат да присъстват на заседанията на КУД. Представител на Комисията на Европейските общности също може да присъства на заседанията на КУД.

2.   КУД редовно получава информация от ръководителя на Мисията.

Член 4

Председател

За Мисията, посочена в член 1, КУД се председателства, в съответствие с посочените в член 2, параграф 2 консултации и условия, от представител на генералния секретар/върховен представител в тясно взаимодействие с председателството.

Член 5

Заседания

1.   КУД се свиква редовно от председателя. Когато обстоятелствата го изискват, извънредни заседания могат да бъдат свиквани по инициатива на председателя или по искане на представител на участваща държава.

2.   Председателят разпраща предварително проекта за дневен ред и документите, свързани със заседанието. Председателят е отговорен за информиране на КПС за резултата от разискванията в КУД.

Член 6

Поверителност

1.   Към заседанията и процедурите на КУД се прилагат Разпоредбите на Съвета относно сигурността. По-специално, представителите в КУД притежават съответно разрешение за достъп до класифицирана информация.

2.   Разискванията в КУД се обхващат от задължението за опазване на служебна тайна.

Член 7

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2007 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

C. DURRANT PAIS


(1)  ОВ L 139, 31.5.2007 г., стр. 33. Съвместно действие, изменено със Съвместно действие 2007/733/ОВППС (ОВ L 295, 14.11.2007 г., стр. 31).


29.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/28


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2007/887/ОВППС НА СЪВЕТА

от 20 декември 2007 година

отменящо Съвместно действие 2005/557/ОВППС относно цивилно-военното подкрепящо действие на Европейския съюз към мисията на Африканския съюз в Дарфурския регион на Судан и на Сомалия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14 от него,

като взе предвид Съвместно действие 2005/557/ОВППС от 18 юли 2005 г. относно цивилно-военното подкрепящо действие на Европейския съюз към мисията на Африканския съюз в Дарфурския регион на Судан и на Сомалия (1), и по-специално член 16, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Със Съвместно действие 2005/557/ОВППС Европейският съюз въведе цивилно-военното действие за подкрепа на мисиите на Африканския съюз в Дарфурския регион на Судан и на Сомалия („AMIS/AMISOM“).

(2)

Съгласно Резолюция 1769 (2007) на Съвета за сигурност на ООН, операцията на Африканския съюз/Организацията на обединените нации в Дарфур (UNAMID) ще поеме функциите на AMIS не по-късно от 31 декември 2007 г.

(3)

Подкрепящото действие AMIS/AMISOM на ЕС следва да бъде приключено, когато функциите се прехвърлят на UNAMID, и тогава ще бъдат предприети съответните мерки за ликвидация на подкрепящото действие на ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2005/557/ОВППС се отменя, считано от 1 януари 2008 г.

Член 2

Настоящото съвместно действие влиза в сила на датата на приемането му.

Член 3

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. NUNES CORREIA


(1)  ОВ L 188, 20.7.2005 г., стр. 46. Съвместно действие, изменено със Съвместно действие 2007/245/ОВППС (ОВ L 106, 24.4.2007 г., стр. 65).


29.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/29


РЕШЕНИЕ EUPT/2/2007 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 18 декември 2007 година

за назначаване на ръководител на Екипа по планиране на Европейския съюз (EUPT Косово)

(2007/888/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейския съюз, и по-специално член 25, трета алинея от него,

като взе предвид Съвместно действие 2006/304/ОВППС на Съвета от 10 април 2006 г. за създаване на Екип по планиране на ЕС (EUPT Косово) във връзка с евентуалната операция за управление на криза в областта на правовата държава и други възможни сфери в Косово (1), и по специално член 6 от него,

като взе предвид Съвместно действие 2007/778/ОВППС на Съвета от 29 ноември 2007 г. за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2006/304/ОВППС за създаване на екип по планиране на ЕС (EUPT Косово) във връзка с евентуалната операция на ЕС за управление на криза в областта на правовата държава и други възможни сфери в Косово (2),

като има предвид, че:

Член 6 от Съвместно действие 2006/304/ОВППС предвижда, че Съветът упълномощава Комитета по политика и сигурност да приеме необходимите решения в съответствие с член 25 от Договора, включително решението да назначи ръководител на Екипа по планиране на ЕС (EUPT Косово) по предложение на генералния секретар/върховен представител.

Генералният секретар/върховен представител предложи да бъде назначен Roy REEVE,

РЕШИ СЛЕДНОТО:

Член 1

Roy REEVE се назначава за ръководител на Екипа по планиране на ЕС (EUPT Косово) във връзка с евентуална операция по линия на управлението на кризи в сферата на правовата държава и други възможни сфери в Косово.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2008 г.

То се прилага до 31 март 2008 година.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2007 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

C. DURRANT PAIS


(1)  ОВ L 112, 26.4.2006 г., стр. 19.

(2)  ОВ L 312, 30.11.2007 г., стp. 68.