ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 342

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
27 декември 2007 г.


Съдържание

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/854/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 4 декември 2007 година за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма във връзка с временното прилагане на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау за периода от 16 юни 2007 г. до 15 юни 2011 г.

1

Споразумение под формата на размяна на писма във връзка с временното прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау за периода от 16 юни 2007 г. до 15 юни 2011 г.

3

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау за периода от 16 юни 2007 г. до 15 юни 2011 г.

5

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

27.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 342/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 4 декември 2007 година

за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма във връзка с временното прилагане на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау за периода от 16 юни 2007 г. до 15 юни 2011 г.

(2007/854/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 300, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Общността договори с Република Гвинея Бисау ново споразумение за партньорство в областта на рибарството, предоставящо на корабите на Общността възможности за риболов във водите, върху които Гвинея Бисау притежава суверенитет или юрисдикция по отношение на рибарството.

(2)

В резултат на тези преговори на 23 май 2007 г. бе парафирано споразумение за партньорство в областта на рибарството.

(3)

Съществуващото споразумение за рибарство между Европейската общност и правителството на Република Гвинея Бисау се отменя с новото споразумение за партньорство в областта на рибарството.

(4)

С цел да се осигури продължаване на риболовните дейности на корабите на Общността от основно значение е новото споразумение за партньорство в областта на рибарството да започне да се прилага във възможно най-кратки срокове. Поради това двете страни парафираха Споразумение под формата на размяна на писма във връзка с временното прилагане на протокола, приложен към новото споразумение за партньорство в областта на рибарството от 16 юни 2007 г.

(5)

Общността има интерес да одобри Споразумението под формата на размяна на писма.

(6)

Следва да се определи методът за разпределяне на възможностите за риболов между държавите-членки,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението под формата на размяна на писма във връзка с временното прилагане на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау за периода от 16 юни 2007 г. до 15 юни 2011 г. се одобрява от името на Общността, при условие че Съветът вземе решение относно сключването му.

Текстът на споразумението под формата на размяна на писма, на споразумението за партньорство в областта на рибарството, протоколът и приложенията към него са приложени към настоящото решение.

Член 2

1.   Определените от протокола възможности за риболов се разпределят между държавите-членки по следния начин:

а)

улов на скариди:

Испания

1 421

БРТ

Италия

1 776

БРТ

Гърция

137

БРТ

Португалия

1 066

БРТ

б)

улов на риби/главоноги мекотели:

Испания

3 143

БРТ

Италия

786

БРТ

Гърция

471

БРТ

в)

сейнери за риболов на риба тон и кораби за риболов с въже майка на повърхността:

Испания

10

кораба

Франция

9

кораба

Португалия

4

кораба

г)

кораби за риболов с въдици:

Испания

10

кораба

Франция

4

кораба

2.   Ако заявленията за издаване на лиценз от посочените в параграф 1 държави-членки не изчерпват определените от протокола възможности за риболов, Комисията може да разгледа заявления за издаване на лиценз от всяка друга държава-членка.

Член 3

Държавите-членки, чиито кораби извършват риболов в рамките на посоченото в член 1 споразумение, уведомяват Комисията за количеството на всеки уловен вид в риболовната зона на Гвинея Бисау по реда, предвиден в Регламент (ЕО) № 500/2001 на Комисията от 14 март 2001 г. за установяването на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета по отношение контрола на улова на риболовните кораби на Общността в териториалните води на трети страни и в открито море (1).

Член 4

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицата, упълномощени да подпишат споразумението под формата на размяна на писма, с което да обвържат Общността.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  ОВ L 73, 15.3.2001 г., стр. 8.


СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на размяна на писма във връзка с временното прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау за периода от 16 юни 2007 г. до 15 юни 2011 г.

Уважаеми господине,

Радвам се, че преговарящите от Република Гвинея Бисау и Европейската общност постигнаха консенсус относно Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Гвинея Бисау и Европейската общност, протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие и приложението към него.

Като положително следствие от предходното споразумение резултатът от тези преговори ще затвърди нашите отношения в областта на рибарството и ще установи истинска рамка за партньорство с оглед развитие на политика на устойчиво и отговорно рибарство във водите на Гвинея Бисау. В тази връзка Ви предлагам да започнем паралелно процедурите по одобряване и ратифициране на текстовете на споразумението, протокола и приложението и допълненията към него съгласно действащите в Република Гвинея Бисау и в Европейската общност процедури, които са необходими за тяхното влизане в сила.

За да се избегне прекъсване на риболовните дейности на корабите на Общността във водите на Гвинея Бисау и като се позовавам на споразумението и протокола, парафирани на 23 май 2007 г., определящи възможностите за риболов и финансовото съдействие за периода от 16 юни 2007 г. до 15 юни 2011 г., имам честта да Ви уведомя, че правителството на Република Гвинея Бисау изразява готовност да прилага временно това споразумение и протокола, считано от 16 юни 2007 г., до неговото влизане в сила съгласно член 19 от споразумението, при условие че и Европейската общност е готова да направи същото.

При това положение плащането на първата част от финансовото съдействие, определено в член 2 от протокола, следва да бъде извършено преди 30 април 2008 г.

Ще Ви бъда благодарен, ако потвърдите съгласието на Европейската общност с това временно прилагане.

Приемете, господине, уверенията в моето най-дълбоко почитание.

За правителството на Република Гвинея Бисау

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо със следното съдържание:

„Радвам се,

че преговарящите от Република Гвинея Бисау и Европейската общност постигнаха консенсус относно Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Гвинея Бисау и Европейската общност, протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие и приложението към него.

Като положително следствие от предходното споразумение резултатът от тези преговори ще затвърди нашите отношения в областта на рибарството и ще установи истинска рамка за партньорство с оглед развитие на политика на устойчиво и отговорно рибарство във водите на Гвинея Бисау. В тази връзка Ви предлагам да започнем паралелно процедурите по одобряване и ратифициране на текстовете на споразумението, протокола и приложението и допълненията към него съгласно действащите в Република Гвинея Бисау и в Европейската общност процедури, които са необходими за тяхното влизане в сила.

За да се избегне прекъсване на риболовните дейности на корабите на Общността във водите на Гвинея Бисау и като се позовавам на споразумението и протокола, парафирани на 23 май 2007 г., определящи възможностите за риболов и финансовото съдействие за периода от 16 юни 2007 г. до 15 юни 2011 г., имам честта да Ви уведомя, че правителството на Република Гвинея Бисау изразява готовност да прилага временно това споразумение и протокола, считано от 16 юни 2007 г., до неговото влизане в сила съгласно член 19 от споразумението, при условие че и Европейската общност е готова да направи същото.

При това положение плащането на първата част от финансовото съдействие, определено в член 2 от протокола, следва да бъде извършено преди 30 април 2008 г.

Ще Ви бъда благодарен, ако потвърдите съгласието на Европейската общност с това временно прилагане.“.

Имам честта да потвърдя съгласието на Европейската общност с това временно прилагане.

Приемете, господине, уверенията в моето най-дълбоко почитание.

За Европейската общност


СПОРАЗУМЕНИЕ

за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау за периода от 16 юни 2007 г. до 15 юни 2011 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“,

и

РЕПУБЛИКА ГВИНЕЯ БИСАУ, наричана по-долу „Гвинея Бисау“,

наричани по-долу „страните“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД тесните отношения на сътрудничество между Общността и Гвинея Бисау, по-специално в рамките на Споразумението от Котону, създаващо тясно сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Гвинея Бисау, от друга, както и тяхното взаимно желание да задълбочат тези отношения,

КАТО ПРИПОМНЯТ, че Общността и Гвинея Бисау са подписали Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право, съгласно която Гвинея Бисау е създала изключителна икономическа зона, простираща се на 200 морски мили от бреговете ѝ, в рамките на която тя упражнява суверенните си права за целите на използването, съхранението и управлението на посочената зона,

РЕШЕНИ да прилагат решенията и препоръките на Международната комисия за опазване на риба тон в Атлантическия океан, наричана по-долу „CICTA“, на CЕCAF, както и на всички други регионални или международни организации в тази сфера, в които двете страни са членове или са представлявани,

РЕШЕНИ да си сътрудничат във взаимен интерес и по-специално въз основа на принципите, установени от Кодекса за поведение за отговорно рибарство, приет на конференцията на FAO през 1995 г., с цел въвеждане на отговорно рибарство, за да се осигури дългосрочно опазване и устойчиво използване на морските биологични ресурси, и по-специално да се засили режимът за контрол върху всички риболовни дейности с цел осигуряване на ефективност на мерките за възстановяване и опазване на тези ресурси, както и защита на морската среда,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ, че упражняването на суверенните права от крайбрежните държави върху биологичните ресурси във водите под тяхна юрисдикция за целите на проучването, използването, съхраняването и управляването на ресурсите следва да се осъществява в съответствие с принципите на международното право,

УБЕДЕНИ, че реализирането на техните съответни икономически и социални цели в областта на рибарството ще се ускори чрез тясно сътрудничество в научната и техническата област в сектора при условия, осигуряващи опазването на рибните ресурси и рационалното им използване,

УБЕДЕНИ, че такова сътрудничество следва да се основава върху взаимното допълване на инициативите и действията, предприети съвместно или поотделно от всяка една от страните, осигурявайки съгласуваност на политиките и синергия на усилията,

ТВЪРДО АНГАЖИРАНИ да работят в посока на отговорно и устойчиво рибарство,

РЕШЕНИ за целта да допринасят в рамките на секторната политика по рибарство на Гвинея Бисау за развитие на партньорство с оглед определяне на най-подходящите средства за осигуряване на нейното ефективно изпълнение, както и за включване в процеса на икономическите оператори и на гражданското общество,

КАТО ЖЕЛАЯТ да установяват реда и условията, уреждащи риболовните дейности на корабите на Общността в риболовните зони на Гвинея Бисау, както и реда и условията относно подкрепата от страна на Общността за въвеждането на отговорно рибарство в тези риболовни зони,

ТВЪРДО РЕШЕНИ да развиват по-тясно икономическо сътрудничество в областта на риболовната промишленост и свързаните с нея дейности чрез установяване и развитие на инвестиции в Гвинея Бисау с участието на предприятия от двете страни,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Предмет

Настоящото споразумение установява принципите, правилата и процедурите, които регламентират:

икономическото, финансовото, техническото и научното сътрудничество в областта на рибарството с оглед установяване на отговорно рибарство в риболовните зони на Гвинея Бисау за осигуряване опазването и устойчивото използване на рибните ресурси и развитието на сектора на рибарството на Гвинея Бисау;

условията, уреждащи достъпа на риболовните кораби на Общността до риболовните зони на Гвинея Бисау;

реда и условията, съгласно които се осъществява контролът върху риболова в риболовните зони на Гвинея Бисау с оглед осигуряване спазването на горепосочените условия, ефективността на мерките за опазване и управление на рибните ресурси и борбата срещу незаконния, недекларирания и нерегламентирания риболов;

партньорството между предприятията, което има за цел да развива икономически дейности от взаимен интерес в областта на рибарството и на свързаните с него дейности.

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение, протокола и приложенията към него:

а)

„риболовни зони на Гвинея Бисау“ означава водите под суверенитета или юрисдикцията на Гвинея Бисау. Риболовната дейност на кораби на Общността, предвидена в настоящото споразумение, се упражнява единствено в зоните, в които риболовът е разрешен от законодателството на Гвинея Бисау;

б)

„министерството“ означава отговорният за сектор „Рибарство“ отдел на правителството;

в)

„органи на Общността“ означава Европейската комисия;

г)

„кораб на Общността“ означава риболовен кораб, плаващ под флага на държава-членка на Общността и регистриран в Общността;

д)

„съвместен комитет“ означава комитетът, съставен от представители на Общността и на Гвинея Бисау, чиито функции са подробно определени в член 10 от настоящото споразумение;

е)

„наблюдение“ означава дирекция „Наблюдение на риболова“;

ж)

„делегацията“ означава Делегацията на Европейската комисия в Гвинея Бисау;

з)

„моряци от АКТБ“ означава всеки моряк, който е гражданин на държава, която не е европейска и е подписала Споразумението от Котону. Следователно моряк от Гвинея Бисау е моряк от АКТБ;

и)

„корабособственик“ означава всяко лице, юридически отговорно за риболовен кораб.

Член 3

Принципи и цели, залегнали в основата на настоящото споразумение

1.   Страните по настоящото споразумение се ангажират да насърчават отговорното рибарство и устойчивото използване на рибните ресурси в риболовните зони на Гвинея Бисау въз основа на принципа за недискриминация между различните флоти, намиращи се в тези води.

2.   Страните се ангажират да установят принципите на диалог и на предварително съгласуване, по-специално по отношение на изпълнението на секторната политика по рибарството на Гвинея Бисау, от една страна, и на политиките и мерките на Общността, които могат да окажат въздействие върху рибарството на Гвинея Бисау, от друга страна.

3.   Страните се ангажират да осигурят изпълнението на настоящото споразумение в съответствие с принципите за добро икономическо и социално управление.

4.   Страните си сътрудничат също така при осъществяване на ex-ante, текущи и ex-post оценки на мерките, програмите и дейностите за изпълнение на разпоредбите на настоящото споразумение.

5.   По-специално наемането на моряци от Гвинея Бисау и/или от АКТБ на борда на кораби на Общността се регулира от приетата от Международната организация на труда (МОТ) Декларация за основните принципи и права на труд, която се прилага по право за съответните договори и общи условия на работа. Това се отнася, по-специално, за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне на работниците и на премахване на дискриминацията в областта на заетостта и упражняването на професия.

Член 4

Научно сътрудничество

1.   По време на срока на действие на настоящото споразумение Общността и Гвинея Бисау ще полагат усилия да следят състоянието на ресурсите в риболовната зона на Гвинея Бисау; за тази цел се определя съвместна научна годишна среща, която се провежда последователно в Общността и в Гвинея Бисау.

2.   Двете страни, въз основа на заключенията от научната годишна среща и с оглед на най-добрите съществуващи научни становища и на препоръките и резолюциите, приети в рамките на Международната комисия за опазване на риба тон в Атлантическия океан (CICTA) и на Комитета по риболов за Източно-централния Атлантически океан (CЕCAF), както и на всички други регионални или международни организации в тази област, в които двете страни са членове или са представлявани, се консултират в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 10, за приемането при необходимост и по взаимно съгласие на мерки, целящи устойчиво управление на рибните ресурси.

3.   Страните се ангажират да се консултират помежду си било пряко, било в рамките на компетентните международни или регионални организации с оглед осигуряване на управлението и опазването на рибните ресурси и за сътрудничество за осъществяване на научни изследвания в тази връзка.

Член 5

Достъп на корабите на Общността до риболов в риболовните зони на Гвинея Бисау

1.   Риболовните дейности, предмет на настоящото споразумение, се подчиняват на действащата законова и подзаконова уредба в Гвинея Бисау. Компетентните органи на Гвинея Бисау уведомяват Комисията за всяко изменение в горепосочената уредба. Без да се засягат разпоредбите, които страните биха могли да договорят помежду си, корабите на Общността следва да спазват това изменение на правната уредба в срок от един месец от уведомяването за него.

2.   Гвинея Бисау се задължава да разреши на корабите на Общността да упражняват риболовни дейности в своите риболовни зони в съответствие с настоящото споразумение, включително протокола и приложенията.

3.   Гвинея Бисау следи за ефективното прилагане на разпоредбите относно контрола върху риболова, предвидени в протокола. Корабите на Общността сътрудничат на компетентните органи на Гвинея Бисау за извършване на този контрол.

4.   Общността се задължава да предприеме всички подходящи мерки, необходими за осигуряване спазването от страна на кораби, плаващи под флага на Общността, на разпоредбите на настоящото споразумение, както и на законодателството, уреждащо риболова във водите под юрисдикцията на Гвинея Бисау, в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право.

Член 6

Условия за извършване на риболов

1.   Корабите на Общността могат да извършват риболовни дейности в риболовните зони на Гвинея Бисау само ако притежават лиценз за риболов, издаден в рамките на настоящото споразумение. Извършването на риболовни дейности от кораби на Общността се подчинява на притежаването на лиценз, издаден от компетентните органи на Гвинея Бисау по искане на компетентните органи на Общността. Редът и условията за издаване на лицензите и за плащането на таксите и приноса към разходите за научно наблюдение, както и другите условия за осъществяване на риболов от кораби на Общността в риболовните зони на Гвинея Бисау са определени в приложенията.

2.   По отношение на риболовните категории, които не са предвидени в действащия протокол, както и във връзка с проучвателния риболов, разрешения за риболов могат да бъдат предоставяни на кораби на Общността от министерството. Предоставянето на тези лицензи обаче зависи от наличието на положително становище от двете страни.

3.   Протоколът към настоящото споразумение определя възможностите за риболов, предоставени от Гвинея Бисау на корабите на Общността в риболовните зони на Гвинея Бисау, както и финансовото съдействие, посочено в член 7 от настоящото споразумение.

4.   Договарящите страни осигуряват доброто прилагане на тези условия и ред чрез подходящо административно сътрудничество между своите компетентни органи.

Член 7

Финансово съдействие

1.   Общността предоставя на Гвинея Бисау финансово съдействие по реда и при условията, определени в протокола и приложенията. Това единно съдействие се състои от две части, а именно:

а)

финансова компенсация, дължима за достъпа на корабите на Общността до риболовните зони на Гвинея Бисау, която не засяга таксите, които корабите на Общността дължат за издаването на лицензи;

б)

финансова подкрепа на Общността за изпълнение на националната политика по рибарство, основаваща се на отговорно рибарство и устойчиво използване на рибните ресурси във водите на Гвинея Бисау.

2.   Посочената в параграф 1, буква б) финансова подкрепа се определя по взаимно съгласие и в съответствие с разпоредбите, установени в протокола в зависимост от определените от двете страни цели за постигане в рамките на секторната политика по рибарство в Гвинея Бисау.

3.   Предоставяното от Общността финансово съдействие се плаща всяка година по реда и при условията, предвидени в протокола, и при спазване на разпоредбите на настоящото споразумение и протокола по отношение на евентуална промяна на размера му в резултат на:

а)

сериозни събития, различни от природни явления, които възпрепятстват осъществяването на риболовни дейности във водите на Гвинея Бисау;

б)

намаляване по взаимно съгласие на предоставените на корабите на Общността възможности за риболов при прилагане на мерки за управление на засегнатите видове, счетени за необходими с оглед съхраняването и устойчивото използване на ресурсите въз основа на най-добрите налични научни становища;

в)

увеличаване по взаимно съгласие между страните по споразумението на възможностите за риболов, предоставени на корабите на Общността, когато според най-добрите налични научни становища състоянието на ресурсите го позволява;

г)

преоценка на условията за финансова подкрепа от Общността за изпълнение на секторната политика по рибарство в Гвинея Бисау, когато това е оправдано от гледна точка на установените от двете страни резултати от годишната и многогодишната програма;

д)

денонсиране на настоящото споразумение по член 14;

е)

спиране на прилагането на настоящото споразумение съгласно член 15 или протокола.

Член 8

Насърчаване на сътрудничеството на равнище икономически оператори

1.   Страните насърчават икономическото, научното и техническото сътрудничество в сектора на рибарството и на свързаните сектори. Те се консултират помежду си с цел съгласуване на различните действия, които могат да бъдат предприети в това отношение.

2.   Страните насърчават обмена на информация за риболовните техники и съоръжения, методите за съхранение и промишлените начини на преработка на рибните продукти.

3.   Страните се стремят да създават условия, благоприятни за укрепване на взаимоотношенията между своите предприятия в техническата, икономическата и търговската област чрез насърчаване създаването на подходяща за развитието на стопанска дейност и инвестиции среда.

4.   Страните насърчават, по-специално, увеличаването на инвестициите във взаимен интерес при спазване на законодателството на Гвинея Бисау и на Общността.

Член 9

Административно сътрудничество

Загрижени за осигуряване на ефективност на мерките за възстановяване и опазване на рибните ресурси договарящите се страни:

развиват административно сътрудничество с оглед осигуряване, че корабите им спазват разпоредбите на настоящото споразумение и правната уредба на морския риболов в Гвинея Бисау, всяка една в аспектите, които я засягат;

си сътрудничат с оглед предотвратяване и борба с незаконния, нерегламентирания и недекларирания риболов, а именно чрез обмен на информация и тясно административно сътрудничество.

Член 10

Съвместен комитет

1.   Създава се съвместен комитет, съставен от представители на двете страни, който контролира прилагането на настоящото споразумение. Съвместният комитет изпълнява следните функции:

а)

следи за изпълнението, тълкуването и доброто прилагане на споразумението, както и за разрешаването на споровете;

б)

осигурява мониторинг и оценява използването на съдействието по споразумението за партньорство за изпълнение на секторната политика по рибарство на Гвинея Бисау;

в)

осигурява необходимата връзка по въпроси от взаимен интерес в областта на рибарството;

г)

служи за форум за приятелско уреждане на споровете, които могат да възникнат във връзка с тълкуването или прилагането на споразумението;

д)

преоценява, когато е необходимо, равнището на възможностите за риболов и впоследствие — на финансовото съдействие;

е)

определя практическите параметри на административното сътрудничество, предвидено в член 9 от настоящото споразумение;

ж)

наблюдава и оценява сътрудничеството между икономическите оператори, както е предвидено в член 8 от настоящото споразумение, и предлага при необходимост подходи и начини за подобряването му;

з)

всяка друга функция, която страните решат да му възложат по взаимно съгласие, включително в областта на борбата срещу незаконния риболов и административното сътрудничество.

2.   Съвместният комитет заседава най-малко веднъж годишно, последователно в Гвинея Бисау и в Общността, под председателството на страната — домакин на заседанието. Комитетът се свиква на извънредно заседание по искане на една от страните.

Член 11

Приложно поле

От една страна, настоящото споразумение се прилага на териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, при предвидените в него условия, а от друга страна — на територията на Гвинея Бисау и във водите под юрисдикцията на Гвинея Бисау.

Член 12

Срок на прилагане

Настоящото споразумение се прилага за срок от 4 години, считано от влизането му в сила. То може да бъде подновявано за същия срок, освен при денонсиране съгласно член 14.

Член 13

Уреждане на спорове

Договарящите се страни се консултират в рамките на съвместния комитет в случай на спорове относно прилагането на настоящото споразумение.

Член 14

Денонсиране

1.   Настоящото споразумение може да бъде денонсирано от всяка една от страните в случай на сериозни обстоятелства, отнасящи се, наред с другото, до намаляване на съответните видове, констатиране на понижено ниво на използване на възможностите за риболов, предоставени на плавателните съдове на Общността, или неспазване на поетите от страните ангажименти по отношение на борбата с незаконния, недекларирания и нерегламентирания риболов.

2.   Заинтересованата страна нотифицира писмено другата за своето намерение да денонсира споразумението най-малко шест месеца преди датата на изтичане на първоначалния срок или на всеки допълнителен срок.

3.   С изпращането на посочената в параграф 2 нотификация започват консултации между страните.

4.   Плащането на финансовото съдействие, предвидено в член 7, за текущата година, през която денонсирането влиза в сила, се намаляват пропорционално и pro rata temporis.

Член 15

Спиране

1.   Прилагането на настоящото споразумение може да бъде спряно по инициатива на една от страните в случай на сериозно несъгласие по отношение на прилагането на предвидените в него разпоредби. За да бъде спряно прилагането на споразумението заинтересованата страна следва да отправи писмена нотификация за своето намерение най-малко три месеца преди датата, на която то би следвало да влезе в сила. След получаване на тази нотификация страните се консултират с оглед разрешаване на противоречията в дух на разбирателство.

2.   Плащането на финансовото съдействие, предвидено в член 7, се намалява пропорционално и pro rata temporis в зависимост от периода на спиране, без да се засягат разпоредбите, предвидени в член 9, параграф 4 от протокола.

Член 16

Протокол и приложения

Протоколът и приложенията и допълненията към него представляват неразделна част от настоящото споразумение.

Член 17

Приложими разпоредби на националното законодателство

Риболовните дейности на риболовните кораби на Общността, извършвани във водите на Гвинея Бисау, се уреждат от приложимото законодателство на Гвинея Бисау, освен ако споразумението, настоящият протокол и приложението и допълненията към него не предвиждат друго.

Член 18

Отмяна

На датата на влизането му в сила настоящото споразумение отменя и заменя Споразумението в областта на рибарството между Европейската икономическа общност и Гвинея Бисау относно риболова в крайбрежните води на Гвинея Бисау, влязло в сила на 29 август 1980 г.

Същевременно Протоколът за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в споразумението в областта на рибарството, за периода от 16 юни 2007 г. до 15 юни 2011 г., остава в сила в рамките на срока, посочен в член 1, параграф 1 от него, и става неразделна част от настоящото споразумение.

Член 19

Влизане в сила

Настоящото споразумение, изготвено в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен, влиза в сила на датата, на която страните се уведомят взаимно за приключване на необходимите за целта процедури.

ПРОТОКОЛ

за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау за периода от 16 юни 2007 г. до 15 юни 2011 г.

Член 1

Срок на прилагане и възможности за риболов

1.   За срок от 4 години, считано от 16 юни 2007 г., предоставените съгласно членове 5 и 6 от споразумението възможности за риболов са следните:

ракообразни и дънни видове:

а)

траулери с дълбоко замразяване за улов на скариди: 4 400 БРТ на година;

б)

траулери с дълбоко замразяване, траулери за риба и траулери за главоноги мекотели: 4 400 БРТ на година;

далекомигриращи видове (изброените в приложение 1 към Конвенцията на Организацията на обединените нации от 1982 г.)

в)

сейнери с дълбоко замразяване за риболов на риба тон и кораби за риболов с въже майка: 23 кораба;

г)

кораби за риболов на риба тон с въдици: 14 кораба.

2.   Параграф 1 се прилага при спазване на разпоредбите на членове 5 и 6 от настоящия протокол.

3.   В съответствие с член 6 от споразумението кораби, плаващи под флага на държава-членка на Европейската общност, могат да извършват риболовни дейности в риболовните зони на Гвинея Бисау единствено ако притежават лиценз за риболов, издаден в рамките на настоящия протокол съгласно условията, предвидени в приложенията към него.

Член 2

Финансово съдействие и специална сума — начини за плащане

1.   Посоченото в член 7 от споразумението финансово съдействие се определя на 7 милиона EUR на година за срока, посочен в член 1 от протокола.

2.   Същевременно, в случай на подобряване на усвояването на възможностите за риболов, предвидени в член 1, параграф 1, букви а) и б) от настоящия протокол, от корабите на Общността, последната ще отпусне на Гвинея Бисау допълнителна парична сума, пропорционална на това увеличение, в рамките на определените от настоящия протокол възможности за риболов и в максимален размер от 1 милион EUR на година. В рамките на съвместния комитет двете страни се договарят най-късно до три месеца след влизане в сила на настоящия протокол да определят референтния период, основния индекс и конкретните механизми на извършване на плащането.

3.   Параграф 1 се прилага при спазване на разпоредбите на членове 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 от настоящия протокол.

4.   Плащането от страна на Общността на посоченото в параграф 1 финансово съдействие се извършва най-късно на 30 април 2008 г. за първата година и най-късно на 15 юни за следващите години.

5.   При спазване на член 8 от настоящия протокол бюджетното предназначение на това финансово съдействие се решава по Закона за финансите на Гвинея Бисау и поради това е от изключителната компетентност на органите на Гвинея Бисау.

6.   Към посоченото в параграф 1 по-горе финансово съдействие се добавя специална сума от страна на Общността в размер на 500 000 EUR на година, която се отпуска за въвеждането на санитарна и фитосанитарна система за рибните продукти. Същевременно двете страни могат при необходимост да вземат решение да отделят част от тази специална сума за засилване на системата за мониторинг, контрол и наблюдение в риболовните зони на Гвинея Бисау. Тази сума се управлява съгласно разпоредбите, предвидени в член 3 от настоящия протокол.

7.   Без да се засягат предвидените в член 3 от настоящия протокол разпоредби, плащането на посочената в параграф 6 специална сума се извършва най-късно на 30 април 2008 г. за първата година и най-късно на 15 юни за следващите години.

8.   Предвидените в настоящия член плащания се извършват по специална сметка на Обществената хазна, открита към Централната банка на Гвинея Бисау, чиито банкови реквизити се съобщават всяка година от министерството.

Член 3

Специална сума за подкрепа на подобряването на санитарните и фитосанитарните условия за рибните продукти и на мониторинга, контрола и наблюдението върху рибарството

1.

Специалната сума от Общността, посочена в член 2, параграф 6 от настоящия протокол, допринася по-специално за подпомагане на привеждането на сектора на рибарството в съответствие със санитарните стандарти и, ако е необходимо, за политиката на мониторинг, контрол и наблюдение на Гвинея Бисау.

2.

Гвинея Бисау е отговорна за управлението на съответстващата сума, което се основава на определянето от двете страни по взаимно съгласие на дейностите за осъществяване и на годишната и многогодишната програма във връзка с тези дейности.

3.

Без да се засяга определянето на тези цели от двете страни и в съответствие с разпоредбите на членове 8 и 9 от настоящия протокол, двете страни се договарят да обърнат по-голямо внимание на:

а)

съвкупност от дейности, целящи подобряване на санитарните и фитосанитарните условия за рибните продукти, включително и увеличаване на капацитета на компетентния орган по привеждане на CIPA (Centro de Investigação Pesqueira Apliquada) в съответствие със стандартите (ISO 9000), обучение на служителите, както и привеждане в съответствие с необходимата правна рамка;

и ако е необходимо,

б)

съвкупност от дейности за оказване на подкрепа за мониторинга, контрола и наблюдението върху рибарството, включително наблюдение върху водите на Гвинея Бисау по морски и въздушен път, въвеждането на система за сателитно наблюдение (VMS) на риболовните кораби, подобряване на правната рамка, както и прилагането ѝ по отношение на нарушенията.

4.

Подробен годишен доклад се представя за одобрение на съвместния комитет, предвиден в член 10 от споразумението.

5.

Общността си запазва правото да спре плащането на специалната сума, предвидена в член 2, параграф 6 от настоящия протокол, и на тази от първата година на прилагането му при спорове по отношение на програмите за дейности или когато постигнатите резултати, с изключение на случаи на изключителни обстоятелства, не съответстват на програмите.

Член 4

Научно сътрудничество

1.   Двете страни се задължават да насърчават отговорното рибарство в риболовната зона на Гвинея Бисау въз основа на принципите за устойчиво управление и по-специално като насърчават сътрудничеството на подрегионално равнище във връзка с отговорното рибарство, и в частност в рамките на Подрегионалната комисия по рибарство.

2.   По време на действието на настоящия протокол двете страни си сътрудничат, за да разгледат по-задълбочено определени въпроси във връзка с измененията в състоянието на ресурсите в риболовните зони на Гвинея Бисау. За целта най-малко веднъж годишно се състои среща на съвместния научен комитет в съответствие с член 4, параграф 1 от споразумението. По искане на една от страните и в случай на необходимост в рамките на настоящото споразумение могат да бъдат свикани и други заседания на този съвместен научен комитет.

3.   Въз основа на заключенията от съвместната научна годишна среща, както и от гледна точка на препоръките и резолюциите, приети в рамките на Международната комисия за опазване на риба тон в Атлантическия океан (CICTA), на Комитета по риболов за Източно-централния Атлантически океан (CЕCAF), както и на всяка друга регионална или международна организация в тази област, в която страните по споразумението са членове или са представлявани, те се консултират в съвместния комитет, предвиден в член 10 от споразумението, и при необходимост и по взаимно съгласие приемат мерки за осигуряване на устойчиво управление на рибните ресурси.

Член 5

Преразглеждане на възможностите за риболов

1.   Посочените в член 1 възможности за риболов могат да бъдат увеличени по взаимно съгласие в степента, в която заключенията на споменатата в член 4, параграф 2 от споразумението съвместна научна годишна среща потвърдят, че съответното увеличение няма да окаже отрицателно въздействие върху устойчивото управление на ресурсите на Гвинея Бисау. В такъв случай посоченoто в член 2, параграф 1 финансово съдействие се увеличава пропорционално и pro rata temporis. Същевременно общата годишна сума на финансовото съдействие, плащано от Общността, няма да надвишава удвоения размер на посочената в член 2, параграф 1 сума.

2.   И обратното, ако страните се договорят за приемане на мерките, посочени в член 4, параграф 2 от споразумението, които включват намаляване на предвидените в член 1 възможности за риболов, финансовото съдействие се намалява пропорционално и pro rata temporis. Без да се засягат разпоредбите на член 8 от настоящия протокол, плащането на финансовото съдействие може да бъде спряно от Европейската общност, в случай че никоя от възможностите за риболов по настоящия протокол не може да бъде разгърната.

3.   Разпределението на възможностите за риболов между различните категории кораби може също да бъде преразгледано по взаимно съгласие между страните при спазване на всяка евентуална препоръка на съвместната научна годишна среща относно управлението на ресурсите, които биха могли да бъдат засегнати от такова преразпределение. Страните се договарят за съответстващо коригиране на финансовото съдействие, когато това се налага поради преразпределянето на възможностите за риболов.

4.   Преразглеждането на възможностите за риболов, предвидено в параграфи 1, 2 и 3 по-горе, се решава по взаимно съгласие между двете страни в рамките на предвидения в член 10 от споразумението съвместен комитет.

Член 6

Нови възможности за риболов и проучвателен риболов

1.   В случай че корабите на Общността проявяват интерес към риболовни дейности, които не са посочени в член 1 от настоящия протокол, Общността се консултира с Гвинея Бисау за евентуалното даване на разрешение за тези нови дейности. Където е уместно, страните се договарят относно условията, приложими по отношение на тези нови възможности за риболов и ако е необходимо, правят изменения на настоящия протокол и на приложението към него.

2.   Страните могат да провеждат проучвателен риболов в риболовните зони на Гвинея Бисау, след като съвместният научен комитет, посочен в член 4 от споразумението, е изразил становище по въпроса. За целта страните провеждат консултации по искане на една от тях и определят за всеки отделен случай новите ресурси, условия и другите съответни параметри.

3.   Разрешенията за проучвателен риболов се договарят за максимален период от шест месеца за опитни цели.

4.   Когато страните стигнат до заключението, че проучвателните кампании са довели до положителни резултати, при опазване на екосистемите и съхранение на морските биологични ресурси, нови възможности за риболов биха могли да бъдат предоставени на корабите на Общността по реда на предвидената в член 5 от настоящия протокол процедура по съгласуване до изтичане срока на действие на протокола в зависимост от допустимото риболовно усилие. Финансовото съдействие се увеличава в съответствие с предвидените в член 5 от настоящия протокол разпоредби.

5.   Уловът в рамките на проучвателния риболов е собственост на корабособственика. Забранява се уловът на екземпляри, чийто размер не съответства на разрешения, и на видове, чийто риболов, съхраняване на борда и пускане на пазара е забранен от правната уредба на Гвинея Бисау.

Член 7

Спиране и преразглеждане на плащането на финансовото съдействие при необичайни обстоятелства

1.   Когато различни от природни явления необичайни обстоятелства възпрепятстват риболовните дейности в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Гвинея Бисау, Европейската общност може да спре плащането на финансовото съдействие и на специалната сума, посочени в член 2 от настоящия протокол. Решението за спиране се взема след консултации между двете страни в срок от два месеца, считано от искането на една от тях, и при условие че Общността е изплатила всички дължими суми към момента на спирането.

2.   Плащането на финансовото съдействие и на специалната сума, посочени в член 2 от настоящия протокол, се подновява веднага щом страните установят по взаимно съгласие след консултации, че обстоятелствата, довели до спиране на риболовните дейности, повече не са налице и/или че ситуацията дава възможност за възобновяване на риболовните дейности.

3.   При спиране на плащането на финансовото съдействие валидността на дадените на корабите на Общността лицензи се удължава със срок, равен на периода, през който риболовните дейности са били спрени.

Член 8

Принос на споразумението за партньорство за изпълнението на секторната политика по рибарство на Гвинея Бисау

1.   Тридесет и пет процента от финансовото съдействие, посочено в член 2, параграф 1, тоест 2 450 0002 450 000 EUR, допринасят за развитието и изпълнението на секторната политика по рибарство на Гвинея Бисау с оглед въвеждане на отговорно и устойчиво рибарство в нейните води.

2.   Гвинея Бисау е отговорна за управлението на съответстващата сума, което се основава на определянето от двете страни по взаимно съгласие на цели за изпълнение и на годишна и многогодишна програма към тях, по-специално по отношение на доброто управление на рибните ресурси, задълбочаването на научните изследвания, увеличаването на капацитета за контрол на компетентните органи на Гвинея Бисау и подобряването на условията за производство на рибни продукти.

3.   Без да се засяга определянето от двете страни на тези цели и в съответствие с приоритетите на стратегията за устойчиво развитие на сектор „Рибарство“ в Гвинея Бисау, както и с оглед на устойчивото и отговорно управление на сектора, двете страни се споразумяват да обърнат по-голямо внимание върху следните области: мониторинг, контрол и наблюдение на риболовните дейности, научните изследвания, управлението и развитието на рибарството.

Член 9

Условия за изпълнение на подкрепата за секторната политика по рибарство на Гвинея Бисау

1.   След влизането в сила на настоящия протокол и без да се засягат разпоредбите, предвидени в член 8, параграф 3, Европейската общност и министерството се договарят в рамките на предвидения в член 10 от споразумението съвместен комитет за:

а)

годишни и многогодишни насоки за изпълнение на приоритетите на секторната политика по рибарство на Гвинея Бисау, целящи установяване на устойчиво и отговорно рибарство, и по-специално тези, които са посочени в член 8, параграф 2;

б)

годишни и многогодишни цели за изпълнение, както и критерии и показатели за използване с оглед оценяване на резултатите, които се постигат всяка година. Приложение IV посочва основните елементи във връзка с целите и показателите за изпълнение, които следва да се вземат под внимание в рамките на протокола.

2.   Всяко изменение на тези насоки, цели, критерии и показатели при оценяване се одобрява от двете страни в съвместния комитет.

3.   По отношение на първата година Гвинея Бисау съобщава предназначението на финансовата подкрепа, посочена в член 8, параграф 1 от настоящия протокол, на Европейската общност в момента на одобряване в съвместния комитет на насоките, целите, критериите и показателите за оценка.

4.   Всяка година министерството съобщава на Европейската общност това предназначение, като за първата година най-късно 4 месеца след влизането в сила на настоящия протокол, а за всяка следваща година не по-късно от 15 юни.

5.   Годишният доклад за изпълнението на планираните и финансираните дейности, за постигнатите резултати, както и за евентуални установени затруднения се представя за одобрение от съвместния комитет, предвиден в член 10 от споразумението.

6.   Все пак Европейската общност си запазва правото да коригира или да спре след консултации в съвместния комитет плащането на сумата, посочена в член 8, параграф 1 от протокола, в случай че годишната оценка на действителните резултати от прилагането на секторната политика по рибарство го обосновава.

Член 10

Икономическо интегриране на операторите от Общността в сектора на рибарството в Гвинея Бисау

1.   Двете страни се задължават да насърчават икономическото интегриране на операторите от Общността в целия сектор на рибарството в Гвинея Бисау.

2.   Двете страни се ангажират по-специално да насърчават създаването на временни обединения между оператори от Общността и от Гвинея Бисау с оглед съвместно използване на рибните ресурси в изключителната икономическа зона на Гвинея Бисау.

3.   Под временно обединение на предприятия се разбира всяко обединение, основано на договор за определен срок между корабособственици от Общността и физически или юридически лица от Гвинея Бисау, с оглед риболов или съвместно използване на квотите на Гвинея Бисау чрез един или повече кораби под флага на държава-членка на Европейската общност и разделяне на печалбата или загубата по отношение на стойността на предприетата съвместно стопанска дейност.

4.   Гвинея Бисау дава необходимото разрешение, за да могат временните обединения от предприятия, които са учредени за използване на морските рибни ресурси, да осъществяват дейност в нейните риболовни зони.

5.   Корабите на Общността, които са решили да учредят временни обединения от предприятия в рамките на действащия протокол за риболовните категории, посочени в член 1, параграф 1, букви а) и б) от настоящия протокол, се освобождават от плащането на такси за лицензите. Освен това от третата година на прилагане на протокола Гвинея Бисау ще предоставя на разположение финансова подкрепа за учредяването на тези временни обединения от предприятия. Общият размер на тази финансова подкрепа няма да надвишава 20 % от цялата сума от таксите, платени от корабособствениците в рамките на настоящия протокол.

6.   Съвместният комитет ще определи финансовите и техническите условия за практическото предоставяне на тази финансова подкрепа и за насърчаването на временните обединения от предприятия в рамките на действащия протокол.

Член 11

Спорове — спиране на прилагането на протокола

1.   Всеки спор между страните относно тълкуването на разпоредбите на настоящия протокол и приложенията към него и във връзка с неговото прилагане трябва да е предмет на консултации между страните в рамките на съвместния комитет; ако е необходимо, се свиква извънредно заседание.

2.   Прилагането на протокола може да бъде спряно по инициатива на една от страните, ако спорът между последните бъде счетен за сериозен и проведените в съответствие с параграф 1 по-горе консултации в рамките на съвместния комитет не са довели до приятелско уреждане.

3.   Спирането на прилагането на протокола подлежи на писмена нотификация от заинтересованата страна за намерението ѝ най-малко три месеца преди датата, на която спирането следва да влезе в сила.

4.   В случай на спиране страните продължават да се консултират с оглед приятелско уреждане на спора. Когато бъде постигнато такова приятелско уреждане, прилагането на протокола се възобновява и размерът на финансовата компенсация се намалява пропорционално и pro rata temporis в зависимост от периода, през който прилагането на протокола е било спряно.

Член 12

Спиране на прилагането на протокола поради неизпълнение на задълженията на Гвинея Бисау за отговорно и устойчиво рибарство

При спазване на разпоредбите на член 4 от настоящия протокол, в случай че Гвинея Бисау не спази задължението си да работи в посока към отговорно и устойчиво рибарство и по-специално от гледна точка на спазването на годишните планове за управление на рибарството, определени от правителството на Гвинея Бисау, прилагането на настоящия протокол може да бъде спряно в съответствие с разпоредбите на член 11, параграфи 3 и 4.

За първата година от прилагането на протокола планът за управление на рибарството е представен в приложение III към настоящия протокол. Двете страни ще следят за развитието на този план за риболов за всяка следваща година в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 10 от споразумението.

Член 13

Спиране на прилагането на протокола при неплащане

При спазване на разпоредбите на член 4, в случай че Европейската общност не извърши предвидените в член 2 плащания, прилагането на настоящия протокол може да бъде спряно при следните условия:

а)

компетентните органи на Гвинея Бисау уведомяват Европейската комисия за липсата на плащане. Последната прави необходимите проверки и при необходимост извършва плащането в рамките на максимален срок от 30 работни дни от датата на получаване на нотификацията;

б)

ако не е извършено плащане или при отсъствието на разумно основание за липса на плащане в рамките на посочения в буква а) по-горе срок, компетентните органи на Гвинея Бисау имат правото да спрат прилагането на протокола. Те незабавно информират Европейската комисия за това.

Прилагането на настоящия протокол се възобновява веднага след като бъде платена дължимата сума.

Член 14

Отмяна

Настоящият протокол и приложенията към него отменят и заменят действащия протокол в областта на рибарството между Европейската икономическа общност и Гвинея Бисау относно риболова в крайбрежните води на Гвинея Бисау.

Член 15

Влизане в сила

1.   Настоящият протокол и приложенията към него влизат в сила на датата, на която страните се уведомят взаимно, че са приключили необходимите за целта процедури.

2.   Те се прилагат, считано от 16 юни 2007 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РИБОЛОВ ОТ КОРАБИ НА ОБЩНОСТТА В РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА ГВИНЕЯ БИСАУ

ГЛАВА I

Процедура за подаване на заявления и издаване на лицензи

РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби по отношение на всички кораби

1.   Само отговарящи на изискванията кораби могат да получат лиценз за риболов в риболовната зона на Гвинея Бисау.

2.   За да отговаря на изискванията един кораб, по отношение на корабособственика, капитана или самия кораб не трябва да има издадена забрана за извършване на риболовна дейност в Гвинея Бисау. Те трябва да са изправни по отношение на органите на Гвинея Бисау, в смисъл, че трябва да са изпълнили всички предходни задължения, произтичащи от риболовните им дейности в Гвинея Бисау в рамките на сключените с Общността споразумения в областта на рибарството.

3.   Всеки кораб на Общността, който подава заявление за лиценз за риболов, може да бъде представляван от пълномощник, който пребивава в Гвинея Бисау. Името и адресът на този представител се посочват в заявлението за лиценз за риболов.

4.   Чрез посредничеството на Делегацията на Европейската комисия в Гвинея Бисау компетентните органи на Общността представят пред министерството заявление за всеки кораб, желаещ да извършва риболов по споразумението, най-малко 20 дни преди началната дата на срока на валидност, за който се кандидатства.

5.   Заявленията се представят пред министерството в съответствие с формулярите, предоставени за тази цел от правителството на Гвинея Бисау, чийто образец е даден в допълнение 1. Органите на Гвинея Бисау вземат всички необходими мерки за поверителна обработка на получените в рамките на заявлението за лиценз данни. Тези данни се използват изключително в контекста на изпълнението на споразумението в областта на рибарството.

6.   Всяко заявление за лиценз се подава с:

доказателство, удостоверяващо плащането на таксата за срока на валидност на искания лиценз, както и на предвидената в глава VII, точка 13 сума;

всеки друг документ или сертификат, който се изисква по силата на конкретните разпоредби, приложими в зависимост от вида кораб в съответствие с настоящия протокол.

7.   Плащането на таксата се извършва по посочената от органите на Гвинея Бисау сметка.

8.   Таксата включва всички национални и местни такси, с изключение на пристанищните такси и таксите за обслужване.

9.   В срок от 20 дни от получаването на всички посочени в точка 6 по-горе документи министерство издава лицензите за всички кораби на корабособствениците или техните представители чрез Делегацията на Европейската комисия в Гвинея Бисау.

10.   В случай че в момента на подписване на лиценза офисите на Делегацията на Европейската комисия са затворени, той се предава директно на пълномощника на кораба, като се прави копие за делегацията.

11.   Лицензът се издава на името на конкретен кораб и не може да бъде прехвърлян.

12.   По искане на Европейската общност и в случай на установени форсмажорни обстоятелства, лицензът за даден кораб може да бъде заменен с нов лиценз на името на друг кораб със сходни характеристики като тези на първия, без да е дължима допълнителна такса. Същевременно, ако БРТ на новия кораб надхвърля този на първия кораб, разликата в таксата се заплаща pro rata temporis.

13.   Собственикът на първия кораб или негов представител връща анулирания лиценз на министерство чрез посредничеството на Делегацията на Европейската комисия.

14.   Новият лиценз влиза в сила в деня, в който корабособственикът върне анулирания лиценз на министерство. Делегацията на Европейската комисия в Гвинея Бисау бива информирана за прехвърлянето на лиценза.

15.   Лицензът трябва да бъде съхраняван на борда във всеки един момент, без да се засягат разпоредбите, предвидени в глава I, раздел 2, точка 1.

16.   Двете страни се договарят да насърчават въвеждането на лицензионна система, изключително основаваща се на електронен обмен на всички описани по-горе данни и документи. Двете страни се договарят да ускорят замяната на лицензите на хартия с еквивалентна електронна система като списък на корабите с разрешение за риболов в риболовната зона на Гвинея Бисау.

17.   Страните се ангажират в рамките на съвместния комитет да заменят в настоящия протокол всяко позоваване на БРТ с БТ и да адаптират съответно всички свързани с това изменение разпоредби. Тази замяна ще бъде предшествана от подходящи технически консултации между страните.

РАЗДЕЛ 2

Разпоредби, приложими конкретно по отношение на корабите за риболов на риба тон и на корабите за риболов с въже майка на повърхността

1.   Във всеки един момент лицензът трябва да се съхранява на борда на кораба. Европейската общност води актуализиран проектосписък на корабите, за които е подадено заявление за лиценз в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол. Този проектосписък се изпраща на органите на Гвинея Бисау веднага след изготвянето му и след това — при всяко актуализиране. След получаване на проектосписъка от органите на Гвинея Бисау и уведомяването им от страна на Комисията за авансовото плащане корабът бива вписан от съответния компетентен орган на Гвинея Бисау в списъка на корабите с разрешение за риболов и списъкът се нотифицира на натоварените с контрола върху риболова органи, както и на Делегацията на Европейската комисия в Гвинея Бисау. В този случай Делегацията на Европейската комисия изпраща на корабособственика заверено копие от списъка, което се съхранява на борда вместо лиценз за риболов, докато той бъде издаден от компетентния орган на Гвинея Бисау.

2.   Лицензите са валидни за срок от една година. Те могат да бъдат подновявани.

3.   Таксите се изчисляват за всеки кораб въз основа на годишен процент, определен в техническите фишове към протокола. При тримесечните или шестмесечните лицензи таксите се изчисляват pro rata temporis и се увеличават съответно с 3 % или 2 %, за да покрият разходите по издаването на лицензите.

4.   Лицензите се издават, след като фиксираните според съответния технически фиш суми бъдат платени на компетентните национални органи.

5.   Окончателната сметка за дължимите за съответната година такси се изготвя от Европейската комисия най-късно до 15 юни на следващата година въз основа на декларациите за улова, направени от всеки корабособственик и потвърдени от научните институти, отговарящи за проверяването на данните за улова в държавите-членки, като например Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Instituto Español de Oceanografía (IEO), Instituto Português de Investigaçao Maritima (IPIMAR), чрез Делегацията на Европейската комисия.

6.   Окончателната сметка се изпраща както на министерството, така и на корабособствениците.

7.   Всяко допълнително плащане се превежда на компетентните национални органи на Гвинея Бисау по посочената в раздел 1, параграф 7 банкова сметка от страна на корабособствениците най-късно до 31 юли от годината, през която е изготвена окончателната сметка за таксите.

8.   Ако сумата по окончателната сметка е по-малка от авансово платената сума, посочена в точка 3, полученият остатък не се възстановява на корабособственика.

РАЗДЕЛ 3

Разпоредби, приложими конкретно по отношение на траулерите

1.   Освен документите, посочени в раздел 1, точка 6 от настоящата глава, всяко заявление за лиценз за корабите, които са предмет на настоящия раздел, трябва да бъде придружено от:

заверено копие от издаден от държавата-членка документ, удостоверяващ тонажа на кораба в БРТ, и

удостоверение за съответствие, издадено от министерството след технически преглед на кораба, извършен в съответствие с глава VIII, точка 3.2.

2.   При заявление за нов лиценз за кораб, който вече е разполагал с лиценз в рамките на настоящия протокол и чиито характеристики остават без изменение, заявлението се предава чрез Делегацията на Европейската комисия в Бисау на министерството, придружено единствено от доказателство за плащане на таксата за новия срок, както и на сумата, предвидена в глава VII, точка 13. Министерството дава разрешение за новия лиценз, като включва забележка относно първото заявление за лиценз, представено в рамките на действащия протокол.

3.   За да се определи срокът на валидност на лицензите, се прилагат следните годишни периоди:

първи период: от 16 юни 2007 г. до 31 декември 2007 г.

втори период: от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г.

трети период: от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.

четвърти период: от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г.

пети период: от 1 януари 2011 г. до 15 юни 2011 г.

4.   Не се разрешава лиценз да бъде валиден от началото на един годишен период и да изтича в рамките на следващия годишен период.

5.   Тримесечието съответства на един от периодите от три месеца, които започват на 1 януари, 1 април, 1 юли или 1 октомври, с изключение на първия и последния период по протокола, в рамките на които периодите от три месеца са с начало от 16 юни 2007 г. до 30 септември 2007 г. и от 1 април 2011 г. до 15 юни 2011 г.

6.   Лицензите са валидни за срок от една година, от шест или три месеца. Те могат да бъдат подновявани.

7.   Във всеки един момент лицензът трябва да се съхранява на борда на кораба.

8.   Таксите се изчисляват за всеки кораб въз основа на годишен процент, определен в техническите фишове към протокола. При тримесечните или шестмесечните лицензи таксите се изчисляват pro rata temporis и се увеличават съответно с 3 % или 2 %, за да покрият разходите по издаването на лицензите.

ГЛАВА II

Риболовни зони

На посочените в член 1 от протокола кораби на Общността се разрешава да извършват риболовни дейности във водите отвъд 12 морски мили от изходните линии.

ГЛАВА III

Режим на деклариране на улова за кораби, на които е разрешено да извършват риболов във водите на Гвинея Бисау

1.   За целите на настоящото приложение времетраенето на един рейс на кораб на Общността се определя, както следва:

периодът между момента на влизане и напускане на риболовната зона на Гвинея Бисау;

периодът между момента на влизане в риболовната зона на Гвинея Бисау и операцията по претоварване;

периодът между момента на влизане в риболовната зона на Гвинея Бисау и операцията по разтоварване на суша в Гвинея Бисау.

Всички кораби, на които е разрешено да извършват риболов във водите на Гвинея Бисау в рамките на споразумението, са задължени да съобщават количеството улов на министерството при следните ред и условия:

2.1.   Декларациите обхващат улова на кораба при всеки рейс. В края на всеки рейс и при всяко положение преди корабът да напусне риболовните зони на Гвинея Бисау те се съобщават чрез Делегацията на Комисията в Гвинея Бисау на министерството по факс, куриер или електронна поща с копие до Европейската комисия. В случай че предаването се осъществи по електронна поща, потвържденията за получаване по електронен път се изпращат веднага на кораба от Делегацията на Комисията в Гвинея Бисау и от министерството с обратно копие. По отношение на корабите за риболов на риба тон тези декларации се изпращат в края на всяка кампания.

2.2.   Оригиналите на материален носител от предадените по факс или по електронна поща декларации в рамките на годишния период на валидност на лиценза по смисъла на разпоредбите от глава I, раздел 2, точка 2 по отношение на корабите за риболов на риба тон и съответно от раздел 3, точка 3 за траулерите, се съобщават на министерството в срок от 45 дни след края на последния рейс за дадения период. Копията на материален носител се предават на Делегацията на Комисията в Гвинея Бисау.

2.3.   Корабите за риболов на риба тон и корабите за риболов с въже майка на повърхността декларират улова си чрез съответния формуляр, съответстващ на бордовия дневник, чийто образец е даден в допълнение 2. Изразът „Извън ИИЗ на Гвинея Бисау“ се записва в бордовия дневник за периодите, в които даденият кораб не е бил във водите на Гвинея Бисау.

2.4.   Траулерите декларират улова си чрез формуляра, чийто образец е даден в допълнение 3, като се посочва общият размер на улова по видове и за календарен месец или част от него.

2.5.   Формулярите се попълват четливо и се подписват от капитана на кораба.

3.   Когато не се спазват предвидените в настоящата глава разпоредби, правителството на Гвинея Бисау си запазва правото да спре действието на лиценза на съответния кораб до приключването на формалностите и да наложи на корабособственика на кораба санкцията, предвидена в действащото законодателство на Гвинея Бисау, а при рецидив на закононарушението — да не поднови лиценза. Европейската комисия бива информирана за това.

Двете страни се договарят за създаването на система за електронен обмен на тези данни.

ГЛАВА IV

Допълнителен улов

Размерът на допълнителния улов за всеки един от видовете риболов по настоящия протокол се определя в съответствие със законодателството на Гвинея Бисау и се посочва в техническите фишове за всяка една от тези категории.

ГЛАВА V

Наемане на моряци

Корабособствениците, които имат лицензи за риболов по споразумението, допринасят за професионалното практическо обучение на моряците с произход от Гвинея Бисау и за подобряването на пазара на труда при следните условия и ограничения:

1.   Всеки корабособственик на траулер се задължава да наеме:

трима моряци рибари за корабите под 250 БРТ;

четирима моряци рибари за корабите между 250 и 400 БРТ;

петима моряци рибари за корабите между 400 и 650 БРТ;

шестима моряци рибари за корабите над 650 БРТ.

2.   Корабособствениците се стремят да наемат допълнително моряци от Гвинея Бисау.

3.   Чрез посредничеството на своите представители корабособствениците избират свободно моряците, които да наемат на корабите си.

4.   Корабособственикът или негов представител съобщава на министерството имената на моряците от Гвинея Бисау, които са наети на съответния кораб, като посочва длъжността им в екипажа.

5.   Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и права на труд се прилага по право за наетите на кораби на ЕС моряци. Това се отнася по-специално за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на работниците на колективно договаряне и за премахване на дискриминацията в областта на заетостта и упражняването на професия.

6.   Трудовите договори на моряците от Гвинея Бисау се изготвят в рамките на консултации с министерството между представителя(ите) на корабособствениците и моряците и/или техните синдикати или техните представители, като копие от договора се предоставя на подписалите го страни. Тези договори гарантират на моряците възможността да се ползват от приложимия за тях режим на социална сигурност, включително застраховка „Живот“ и застраховка за болест и злополука.

7.   Заплатите на моряците от Гвинея Бисау се плащат от корабособствениците. Те се договарят по взаимно съгласие между корабособствениците или техните представители и органите на Гвинея Бисау преди издаването на лицензите. Условията на заплащане на моряците от Гвинея Бисау не могат да бъдат по-лоши от тези, прилагани за екипажите от Гвинея Бисау, и при никакви обстоятелства не следва да бъдат под стандартите на МОТ.

8.   Всеки нает на борда на кораб на Общността моряк трябва да се яви пред капитана на определения кораб в деня преди предложената за наемане дата. Ако моряк не се яви на датата и часа, които са договорени за качването му, корабособственикът се освобождава автоматично от задължението си да наеме този моряк.

9.   Ако моряци от Гвинея Бисау не са наети поради причини, различни от посочените в предходната точка, възможно най-бързо корабособствениците на съответните кораби от Общността са длъжни да заплатят за риболовната кампания фиксирана сума, равняваща се на заплатите на ненаетите моряци.

10.   Тази сума се превежда по специална сметка, посочена предварително от компетентните органи на Гвинея Бисау, и служи за финансиране на публичните структури за професионално обучение в областта на рибарството.

ГЛАВА VI

Технически мерки

1.   Корабите за риболов на далекомигриращи видове спазват мерките и препоръките, които са приети от CICTA по отношение на риболовните съоръжения, техните технически спецификации и всяка друга техническа мярка, приложима към риболовните им дейности.

2.   По отношение на траулерите специфичните мерки са посочени във всеки един от съответните технически фишове.

3.   Забраната на един или повече видове риболов през периода на естественото възстановяване на даден вид рибен ресурс се прилага от Гвинея Бисау, без да се дава предимство на определени кораби, които участват в съответните видове риболов, като няма значение дали корабите са национални, кораби на Общността или такива, които плават под флага на трета държава.

4.   Въз основа на анализ на въздействието и при необходимост двете страни се договарят в съвместния комитет относно евентуалните корективни мерки по отношение на периода на естественото възстановяване на съответния вид рибен ресурс.

5.   В случай че Гвинея Бисау е принудена да вземе неотложни мерки, водещи до забрана на риболов през период, различен от този, който е посочен в точка 3 по-горе, или до удължаване на срока на забрана, предвиден в съответствие със същата точка, се свиква заседание на съвместния комитет за оценка на въздействието от прилагането на тези мерки върху корабите на Общността.

6.   Когато прилагането на точки 4 и 5 по-горе води до удължаване на периода/ите на забрана на един или повече видове риболов, двете страни се консултират в съвместния комитет с оглед адаптиране на размера на финансовото съдействие в зависимост от намаляването на възможностите за риболов за Общността, които произтичат от тези мерки.

ГЛАВА VII

Наблюдатели на борда на траулерите

Корабите, на които е разрешено да извършват риболов във водите на Гвинея Бисау в рамките на споразумението, вземат на борда си наблюдатели, определени от Гвинея Бисау при следните условия:

1.1.   всеки траулер взема на борда си наблюдател, определен от отговорното за рибарството министерство. В този случай пристанището, от което се взема наблюдателят, се определя по взаимно съгласие между отговорното за рибарството министерство и корабособствениците или техните представители;

1.2.   министерството изготвя списък на корабите, определени да приемат на борда си наблюдател, и списък на съответните наблюдатели. Тези списъци се актуализират. Те се изпращат на Европейската комисия веднага след съставянето им и след това на всеки три месеца, при тяхното евентуално актуализиране;

1.3.   при издаване на лиценза министерството информира съответните корабособственици или техните представители за името на определения да бъде приет на борда на кораба им наблюдател.

2.   Времето, през което наблюдателят е на борда, се определя от министерството, но като общо правило то не надвишава времето, необходимо за изпълнение на задълженията му. Министерството информира за това корабособственика или неговия представител, когато уведомява за името на определения за съответния кораб наблюдател.

3.   Условията, при които наблюдателят се взема на борда, се определят по взаимно съгласие между корабособственика или неговия представител и органите на Гвинея Бисау.

4.   Качването на борда в началото на първия рейс се извършва в пристанището на Гвинея Бисау, а при подновяване на лиценза — в избрано от корабособственика пристанище.

5.   В срок от две седмици и с десетдневно предизвестие съответните корабособственици информират за пристанищата и датите, предвидени за приемане на наблюдателите на борда.

6.   Когато наблюдател се качи на борда от друга държава, пътните му разходи се поемат от корабособственика. Ако кораб с наблюдател на Гвинея Бисау напусне риболовната зона на тази държава, се вземат всички мерки, за да се осигури възможно най-бързото му връщане за сметка на корабособственика.

7.   Ако наблюдател не се яви на датата и часа и най-късно до дванадесет часа след определения час, които са договорени за качването му, корабособственикът се освобождава автоматично от задължението си да приеме на борда този наблюдател.

На борда наблюдателят се третира като офицер. Когато корабът осъществява риболовни дейности във водите на Гвинея Бисау, наблюдателят извършва следните задачи:

8.1.   наблюдава риболовните дейности на корабите;

8.2.   проверява позицията на корабите, извършващи риболовни дейности;

8.3.   извършва дейности по вземане на биологични проби в рамките на научни програми;

8.4.   записва данни за използваните риболовни съоръжения;

8.5.   проверява записаните в бордовия дневник данни за улова от водите на Гвинея Бисау;

8.6.   проверява процента на допълнителния улов и извършва оценка на изхвърления улов;

8.7.   най-малко един път седмично съобщава по радиото данните за риболова, включително количеството основен улов и допълнителен улов на борда.

9.   Капитанът прави всичко, което зависи от него, за да осигури физическа безопасност и благоприятни условия за наблюдателя при изпълнение на неговите задължения.

10.   Наблюдателят разполага с всички улеснения за упражняване на функциите си. Капитанът му осигурява достъп до средствата за комуникация, които са необходими за изпълнение на задълженията му, до пряко свързаните с риболовните дейности на кораба документи, включително бордовия дневник и навигационната книга, както и до тези части от кораба, които са необходими за упражняване на функциите му в качеството на наблюдател.

По време на престоя си на борда наблюдателят:

11.1.   предприема всички необходими мерки, за да може неговото присъствие и условията на приемането му на борда да не прекъсват или възпрепятстват риболовните дейности;

11.2.   опазва имуществото и оборудването на борда и спазва конфиденциалност по отношение на всички документи, които принадлежат на кораба;

11.3.   съставя доклад за дейностите си, който се предава на компетентните органи на Гвинея Бисау. След като са го обработили и в рамките на една седмица те изпращат копие от доклада на Делегацията на Европейската комисия в Бисау.

12.   В края на периода на наблюдението и преди да напусне кораба, наблюдателят изготвя доклад за дейностите си, който изпраща на компетентните органи на Гвинея Бисау, с копие до Европейската комисия. Той го подписва в присъствието на капитана, който може да добави или да поиска да бъдат добавени към доклада забележки, считани от него за необходими, последвани от подписа му. Копие от доклада се предоставя на капитана при напускане на кораба от страна на наблюдателя.

13.   Корабособственикът поема разходите за настаняването и за храната на наблюдателите при същите условия, както тези за офицерите, в зависимост от конструктивните възможности на кораба.

За да допринесе за покриване на разходите, произтичащи от присъствието на наблюдател на борда, корабособственикът плаща на органите на Гвинея Бисау едновременно с таксата сума от 12 EUR на БРТ на година pro rata temporis за един кораб, извършващ риболовни дейности във водите на Гвинея Бисау.

14.   Заплатата и социалните осигуровки на наблюдателя се поемат от министерството.

ГЛАВА VIII

Наблюдатели на борда на корабите за риболов на риба тон

Двете страни се консултират в най-кратки срокове със заинтересованите държави за определяне на система от регионални наблюдатели и избора на регионална организация, компетентна в областта на рибарството.

ГЛАВА IХ

Контрол

1.   В съответствие с глава I, раздел 2, точка 1 Европейската общност води актуализиран списък на корабите, на които е издаден лиценз за риболов по силата на разпоредбите на настоящия протокол. Този списък се нотифицира на органите на Гвинея Бисау, които са отговорни за контрола върху риболова, веднага след изготвянето му и впоследствие при всяко негово актуализиране.

2.   Корабите за риболов на далекомигриращи видове се вписват в посочения в предходната точка списък веднага след получаване на нотификацията за плащането на аванса, посочен в глава I, раздел 2, точка 3 от настоящото приложение. В този случай копие от списъка на корабите за риболов на риба тон се изпраща на корабособственика и се съхранява на борда вместо лиценз за риболов, докато той бъде издаден от компетентния орган на Гвинея Бисау.

3.   Технически прегледи на траулерите

3.1.   веднъж годишно, както и вследствие на изменения на тонажа или на риболовната категория с произтичаща промяна на риболовните съоръжения, траулерите на Общността подлежат на предвидените от действащата правна уредба инспекции, които се извършват в пристанището на Гвинея Бисау. Тези инспекции се осъществяват задължително в срок от 48 часа след пристигането на кораба в пристанището;

3.2.   след като при прегледа е било установено съответствие, се издава удостоверение на капитана на кораба със срок на валидност, равен на този на лиценза, или ако се касае за кораб, който подновява лиценза си през годината, това удостоверение фактически се удължава. Същевременно максималният срок на валидност не може да надвишава една година. Във всеки един момент това удостоверение трябва да се съхранява на борда на кораба;

3.3.   техническият преглед има за цел да провери съответствието на техническите характеристики и на съоръженията на борда, както и спазването на разпоредбите относно екипажа;

3.4.   свързаните с тези прегледи разходи се поемат от корабособствениците и се определят по скала, съставена в съответствие с правната уредба на Гвинея Бисау. Те не могат да надвишават сумите, които другите кораби плащат обикновено за същите услуги;

3.5.   неспазването на предвидените в точки 3.1 и 3.2 по-горе разпоредби води до автоматично спиране на лиценза за риболов до момента, в който корабособственикът изпълни тези задължения.

4.   Влизане и излизане от зоната

Всички кораби на Европейската общност, които извършват риболовни дейности в зоната на Гвинея Бисау в рамките на споразумението, съобщават по радиото на отговорното за рибарството министерство датата и часа, както и позицията си при всяко влизане и излизане от риболовната зона на Гвинея Бисау.

При издаване на лиценза отговорното за рибарството министерство съобщава на корабособствениците позивната, работната честота и работното време.

При невъзможност за използване на радио корабите имат право да използват други комуникационни средства като телекс, факс (№ 20.11.57, № 20.19.57, № 20.69.50) или телеграма.

4.1.   Корабите на Общността уведомяват най-малко 24 часа по-рано министерството за намерението си да влязат или да напуснат риболовната зона на Гвинея Бисау. По отношение на корабите за риболов на риба тон този срок е 6 часа.

4.2.   Когато се уведомява за напускането на даден кораб, се съобщава също така и неговата позиция, количеството улов и видовете риба, които се съхраняват на борда. Приоритетно тази информация ще бъде съобщавана по факс, а за кораби, които не са оборудвани с факс — по радио или електронна поща.

4.3.   Кораб, който извършва риболов, без да е информирал министерството, се счита за кораб без лиценз.

4.4.   Номерата на факса и на телефона, както и адресът на електронната поща се съобщават при издаване на лиценза за риболов.

5.   Контролни процедури

5.1.   Капитаните на корабите на Общността, извършващи риболовни дейности във водите на Гвинея Бисау, позволяват и улесняват приемането и изпълнението на задълженията от страна на длъжностните лица на Гвинея Бисау, които отговарят за инспектирането и контрола върху риболовните дейности.

5.2.   Длъжностните лица не остават на борда по-дълго, отколкото е необходимо за изпълнение на задачите им.

5.3.   След приключване на инспекцията и проверката се издава удостоверение на капитана на кораба.

6.   Проверка на кораб

6.1.   Министерството информира Европейската комисия чрез делегацията ѝ в Гвинея Бисау в рамките на не повече от 48 часа за всяка проверка и всяко налагане на санкция на кораб на Общността в риболовните зони на Гвинея Бисау.

6.2.   Европейската комисия получава също така и кратък доклад относно обстоятелствата и причините, довели до проверката на кораба.

7.   Протокол за проверка

7.1.   След като компетентният орган на крайбрежната държава е съставил протокола, капитанът на кораба трябва да го подпише.

7.2.   Подписването не засяга правото на капитана на защита, която може да предприеме срещу твърдението за нарушение.

7.3.   В съответствие с разпоредбите на действащото законодателство капитанът може да бъде задължен да отведе кораба си в определено от компетентните органи пристанище.

8.   Среща за информиране в случай на проверка на кораб

8.1.   Преди вземането на съответни мерки срещу капитана на кораба или екипажа му или по отношение на товара и оборудването на кораба, без тези за съхранение на доказателства във връзка с предполагаемото нарушение, се провежда среща за информиране в срок от един работен ден от получаването на посочената по-горе информация между Европейската комисия и министерството с евентуално участие на представител на засегнатата държава-членка.

8.2.   По време на срещата страните обменят помежду си всеки документ или всяка информация, полезен(на) за изясняване на обстоятелствата във връзка с установените факти. Корабособственикът или негов представител бива информиран за резултата от срещата и всяка мярка, която може да произтече от проверката на кораба.

9.   Уреждане на проверката

9.1.   Преди каквато и да е съдебна процедура се прави опит за уреждане на предполагаемото нарушение чрез помирителна процедура. Последната трябва да приключи до четири работни дни след проверката на кораба.

9.2.   При уреждане чрез помирителна процедура размерът на глобата се определя в съответствие с правната уредба на Гвинея Бисау.

9.3.   Ако казусът не е могъл да бъде уреден чрез помирителна процедура и бъде предаден на компетентната съдебна инстанция, корабособственикът депозира в определена от министерството банка банкова гаранция, определена при отчитане на разходите по проверката, размерът на глобите и обезщетенията, дължими от отговорните за закононарушението.

9.4.   Банковата гаранция е неотменима до края на съдебното производство. Освобождава се само при оправдателна присъда. Аналогично, при осъдителна присъда с налагане на глоба в размер, по-нисък от този на предоставената банкова гаранция, разликата се освобождава от министерството.

9.5.   Запорът върху кораба се освобождава и се дава разрешение на екипажа му да напусне пристанището:

веднага след като произтичащите от помирителната процедура задължения са изпълнени; или

веднага след като посочената в точка 9.3 по-горе банкова гаранция е била внесена и приета от министерството до очакване на приключването на съдебното производство.

10.   Мониторинг на уреждането на случая

Всяка информация относно нарушения, извършени от кораби на Общността, бива съобщавана редовно на Комисията чрез делегацията.

11.   Претоварване

11.1.   Всеки кораб на Общността, който желае да претовари улова във водите на Гвинея Бисау, извършва операцията на рейд в пристанище на Гвинея Бисау.

11.2.   Най-малко 24 часа предварително корабособствениците трябва да предоставят на министерството следната информация:

имена на претоварващите риболовни кораби;

името на транспортиращия товара кораб;

количество по видове, което ще бъде претоварено;

ден на претоварването.

11.3.   Претоварването се счита за напускане на риболовната зона на Гвинея Бисау. Капитаните на корабите трябва да предадат декларациите си за улов на компетентните органи и да заявят намерението си да продължат да извършват риболов или да напуснат риболовната зона на Гвинея Бисау.

11.4.   Забранява се всяко претоварване на улов, при което не се спазва посочената по-горе процедура, в риболовната зона на Гвинея Бисау. Всяко лице, което нарушава тази разпоредба, подлежи на предвидените от правната уредба на Гвинея Бисау санкции.

12.   Капитаните на корабите на Общността, които извършват операции по разтоварване на суша или претоварване на улов в пристанище на Гвинея Бисау, позволяват и улесняват контрола върху тези операции от инспекторите на Гвинея Бисау. След приключване на всяка инспекция и проверка в пристанище се издава удостоверение на капитана на кораба.

ГЛАВА Х

Сателитно наблюдение на риболовните кораби

Двете страни се споразумяват да определят в съвместния комитет реда и условията за сателитно наблюдение на риболовните кораби на Общността, които извършват риболов в рамките на споразумението, от момента, в който техническите предпоставки бъдат налице.

Допълнения

1.

Формуляр на заявление за лиценз за риболов

2.

Статистически данни за улова и риболовното усилие

3.

Бордови дневник на кораби за риболов на риба тон

ДОПЪЛНЕНИЕ 1

Image

Image

Image

ДОПЪЛНЕНИЕ 2

Image

Image

ДОПЪЛНЕНИЕ 3

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ФИШ 1 — РИБОЛОВНА КАТЕГОРИЯ 1:

ТРАУЛЕРИ С ДЪЛБОКО ЗАМРАЗЯВАНЕ, ТРАУЛЕРИ ЗА РИБА И ТРАУЛЕРИ ЗА ГЛАВОНОГИ

1.   Риболовна зона

Извън 12 морски мили от изходните линии, включително зоната под общо управление между Гвинея Бисау и Сенегал, на север до азимут 268°.

2.   Разрешено съоръжение

Класически трал с панели и други селективни съоръжения са разрешени.

Траулери аутригери (с издадени тралове) също са разрешени.

Използването на какъвто и да е вид риболовно съоръжение, средство или устройство, което може да запуши отворите на мрежата или което води до намаляване на селективната функция, е забранено. Същевременно с оглед избягване на изхабяването или разкъсването е разрешено да се фиксират изключително под коремната част на джоба на дънните тралове защитни съоръжения от мрежа или какъвто и да е друг материал. Тези защитни съоръжения се фиксират единствено за предните и страничните ръбове на джоба на траловете. За гръбната част на траловете е разрешено да се използват защитни устройства, при условие че те се състоят от една-единствена мрежена част от еднакъв материал като този на джоба и чиито разтворени отвори са с минимални размери триста милиметра.

Подшиването на мрежата, съставляваща джоба на траловете, с обикновено или усукано влакно, се забранява.

3.   Минимален разрешен отвор на мрежата

70 mm

4.   Период на естествено възстановяване

В съответствие с правната уредба на Гвинея Бисау.

При липса на разпоредби в правната уредба на Гвинея Бисау двете страни се договарят в съвместния комитет и въз основа на най-добрите налични научни становища, които са одобрени от съвместната научна среща, за най-целесъобразния период за естествено възстановяване на съответния рибен ресурс.

5.   Допълнителен улов

В съответствие с правната уредба на Гвинея Бисау:

Траулерите за риба не могат да имат над 9 % ракообразни и 9 % главоноги мекотели на борда спрямо общия улов от риболовната зона в Гвинея Бисау в края на съответния рейс, така както е определен в глава III от приложението към настоящия протокол.

Траулерите за главоноги мекотели не могат да имат над 9 % ракообразни на борда спрямо общия улов от риболовната зона в Гвинея Бисау в края на съответния рейс, така както е определен в глава III от приложението към настоящия протокол.

Всяко надвишаване на процента разрешен допълнителен улов се санкционира в съответствие с правната уредба на Гвинея Бисау.

Двете страни се консултират в съвместния комитет за евентуална промяна на разрешения процент.

6.   Разрешен тонаж/такси

Разрешен тонаж (БРТ) на година

4 400

Такси в евро за БРТ на година

229 EUR/БРТ/година

При тримесечните или шестмесечните лицензи таксите се изчисляват pro rata temporis и се увеличават съответно с 3 % или 2 %, за да покрият разходите по издаването на лицензите

7.   Забележки:

Условията за дейност на корабите са тези, които са определени в приложението към протокола.

ФИШ 2 — РИБОЛОВНА КАТЕГОРИЯ 2:

ТРАУЛЕРИ ЗА СКАРИДИ

1.   Риболовна зона

Извън 12 морски мили от изходните линии, включително зоната под общо управление между Гвинея Бисау и Сенегал, на север до азимут 268°.

2.   Разрешено съоръжение

Класически трал с панели и други селективни съоръжения са разрешени.

Траулери аутригери (с издадени тралове) също са разрешени.

Използването на какъвто и да е вид риболовно съоръжение, средство или устройство, което може да запуши отворите на мрежата или което води до намаляване на селективната функция, е забранено. Същевременно с оглед избягване на изхабяването или разкъсването е разрешено да се фиксират изключително под коремната част на джоба на дънните тралове защитни съоръжения от мрежа или какъвто и да е друг материал. Тези защитни съоръжения се фиксират единствено за предните и страничните ръбове на джоба на траловете. За гръбната част на траловете е разрешено да се използват защитни устройства, при условие че те се състоят от една-единствена мрежена част от еднакъв материал като този на джоба и чиито разтворени отвори са с минимални размери триста милиметра.

Подшиването на мрежата, съставляваща джоба на траловете, с обикновено или усукано влакно, се забранява.

3.   Минимален разрешен отвор на мрежата

40 mm

Гвинея Бисау се задължава да измени законодателството си най-късно до 12 месеца след влизането в сила на настоящия протокол с оглед прилагане на отвори на мрежата от 50 mm, съответстващо на действащите в подрегиона законодателства и което изменение ще се прилага за всички флоти, извършващи улов на ракообразни и осъществяващи дейност в риболовната зона на Гвинея Бисау.

4.   Период на естествено възстановяване

В съответствие с правната уредба на Гвинея Бисау.

При липса на разпоредби в правната уредба на Гвинея Бисау двете страни се договарят в съвместния комитет и въз основа на най-добрите налични научни становища, одобрени от съвместната научна среща, за най-целесъобразния период за естествено възстановяване на съответния рибен ресурс.

5.   Допълнителен улов

В съответствие с правната уредба на Гвинея Бисау:

Траулерите за скариди не могат да имат над 50 % главоноги мекотели и риба на борда спрямо общия улов от риболовната зона в Гвинея Бисау в края на съответния рейс, както е определен в глава III от приложението към настоящия протокол.

Всяко надвишаване на процента разрешен допълнителен улов се наказва в съответствие с правната уредба на Гвинея Бисау.

6.   Разрешен тонаж/такси

Разрешен тонаж (БРТ) на година

4 400

Такси в евро за БРТ на година

307 EUR/БРТ/година

При тримесечните или шестмесечните лицензи таксите се изчисляват pro rata temporis и се увеличават съответно с 3 % или 2 %, за да покрият разходите по издаването на лицензите.

7.   Забележки:

Условията за дейност на корабите са тези, които са определени в приложението към протокола.

ФИШ 3 — РИБОЛОВНА КАТЕГОРИЯ 3:

КОРАБИ ЗА РИБОЛОВ НА РИБА ТОН С ВЪДИЦИ

1.   Риболовна зона

Извън 12 морски мили от изходните линии, включително зоната под общо управление между Гвинея Бисау и Сенегал, на север до азимут 268°.

Разрешава се на корабите за риболов на риба тон с въдици да използват жива стръв в риболовната зона на Гвинея Бисау.

2.   Разрешено съоръжение и технически мерки

Въдици

Кош с жива стръв: 16 mm

Корабите за риболов на далекомигриращи видове спазват мерките и препоръките, които са приети от CICTA по отношение на риболовните съоръжения, техните технически спецификации и всяка друга техническа мярка, приложима към риболовните им дейности.

3.   Допълнителен улов

При спазване на препоръките на ICCAT и на ФАО в тази сфера риболовът на видовете гигантска акула (Cetorhinus maximus), бяла акула (Carcharodon carcharias), акула-бик (Carcharias taurus) и на акула от вида Galeorhinus galeus се забранява.

4.   Разрешен тонаж/такси

Такса на тон улов

25 EUR/тон

Годишна фиксирана такса:

500 EUR за 20 тона

Брой кораби с разрешение за риболов

14

5.   Забележки:

Условията за дейност на корабите са тези, които са определени в приложението към протокола.

ФИШ 4 — РИБОЛОВНА КАТЕГОРИЯ 4:

СЕЙНЕРИ ЗА РИБОЛОВ НА РИБА ТОН С ДЪЛБОКО ЗАМРАЗЯВАНЕ И КОРАБИ ЗА РИБОЛОВ С ВЪЖЕ МАЙКА

1.   Риболовна зона

Извън 12 морски мили от изходните линии, включително зоната под общо управление между Гвинея Бисау и Сенегал, на север до азимут 268°.

2.   Разрешено съоръжение и технически мерки

гриб + въже майка на повърхността

Корабите за риболов на далекомигриращи видове спазват мерките и препоръките, които са приети от ICCAT по отношение на риболовните съоръжения, техните технически спецификации и всяка друга техническа мярка, приложима към риболовните им дейности.

3.   Минимален разрешен отвор на мрежата

Препоръчаните стандарти от IССАТ

4.   Допълнителен улов

При спазване на препоръките на ICCAT и на ФАО в тази сфера риболовът на видовете гигантска акула (Cetorhinus maximus), бяла акула (Carcharodon carcharias), акула-бик (Carcharias taurus) и на акула от вида Galeorhinus galeus се забранява.

5.   Разрешен тонаж/такси

Такса на тон улов

35 EUR/тон

Годишна фиксирана такса:

3 150 EUR за 90 тона

Брой кораби с разрешение за риболов

23

6.   Забележки:

Условията за дейност на корабите са тези, които са определени в приложението към протокола.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

План за управление за 2007 г. — ракообразни и дънни видове

Видове

БРТ 2006 г.

БРТ 2007 г.

Разлика БРТ

Разлика БРТ %

Ракообразни

11 000

8 000

–3 000

–27 %

Главоноги мекотели

8 000

5 600

–2 400

–30 %

Дънни видове риба

12 000

18 000

6 000

50 %

Пелагични видове риба

20 000

23 000

3 000

15 %

Риба тон

49 000

49 000

0

0 %

ОБЩО

100 000

103 600

3 600

0

За срока на валидност на настоящото споразумение и освен при положително научно становище Гвинея Бисау ще достигне намаляването на риболовното усилие за категориите скариди и главоноги мекотели, като запази през 2007 г. съществуващите споразумения с трети държави и с Европейската общност.

При неусвояване на предоставените на трети държави възможности за риболов към 1 януари 2007 г. тези възможности не трябва да бъдат използвани за 2008 г. и следващите години.

В тези категории не трябва да се предоставя каквато и да е било възможност за риболов при фрахтоване.

Всяко споразумение с дружества или европейски обединения/предприятия ще бъде окончателно анулирано и официално денонсирано в срок от тридесет дни от датата на влизане в сила на настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Основни елементи по отношение на целите и показателите за постигане, които трябва да бъдат спазени в рамките на членове 3, 8 и 9 от протокола

Стратегически оси и цели

Показатели

1.

Подобряване на санитарните условия за развитие на сектор „Рибарство“

 

1.1.

Подготовка за получаване на одобрение за износ

Изготвена/приета от парламента и прилагана правна уредба относно минималните хигиенни и здравни условия, приложими към промишлените кораби, пирогите и риболовните предприятия

Компетентен орган на място

Привеждане на СIРА (Centro de Investigação Pesqueira Apliquada) в съответствие със стандартите (ISO 9000)

Предоставена лаборатория за осъществяване на микробиологични и химични анализи

Приет със закон план за наблюдение и анализ на състоянието на ресурсите от скариди (PNVAR 2008)

Брой обучени здравни инспектори

Брой здравни служители и служители на министерството на рибарството със завършено обучение по хигиенни стандарти

Получено одобрение за износ към ЕС

1.2.

Модернизиране и привеждане в съответствие на промишлената и непромишлената флотилия по отношение на санитарните условия

Брой промишлени кораби, приведени в съответствие със стандартите

Брой пироги от дърво, заменени с пироги от адаптирани материали (в абсолютна стойност и в %)

Брой пироги, съоръжени със замразяващи камери

Увеличаване на броя на местата за разтоварване

Непромишлени кораби и риболовни кораби за крайбрежен риболов, приведени в съответствие със санитарните стандарти (в абсолютна стойност и в %)

1.3.

Развитие на инфраструктурата и по-специално на пристанищната инфраструктура

Рехабилитиране на пристанището на Бисау и разширяване на рибарското пристанище

Приведен в съответствие със стандартите пазар за риба на пристанището в Бисау за разтоварване на улова от нестопански и стопански риболов

Приведено в съответствие с международните стандарти пристанище на Бисау (ратифициране на Международната конвенция за опазване на човешкия живот на море)

Премахнати отломки от пристанището

1.4.

Насърчаване на производството на рибни продукти (санитарни и фитосанитарни условия на разтоварените и преработените продукти)

Адаптирана и оперативна система за инспектиране на рибните продукти

Запознати с хигиенните стандарти субекти (брой организирани обучения и брой обучени лица)

Оперативна лаборатория за анализи

Брой устроени места за нестопанско разтоварване и преработка

Насърчаване на технически и търговски партньорства с частни чуждестранни стопански оператори

Започнал процес на екоетикетиране за продуктите от Гвинея Бисау

2.

Подобряване на мониторинга, контрола и наблюдението в риболовната зона

 

2.1.

Подобрена правна рамка

Прието споразумение между министерството на риболова и отбраната относно наблюдението и контрола

Приет и прилаган национален план за мониторинг, контрол и наблюдение

2.2.

Засилване на мониторинга, контрола и наблюдението

Оперативно звено от независими заклети контрольори (брой наети и обучени лица) и съответно бюджетно вписване в Закона за финансите

Брой дни осъществено наблюдение в морето: 250 дни/година в края на срока на протокола

Брой инспекции в пристанище и по море

Брой въздушни инспекции

Брой публикувани статистически бюлетини

Процент радарно покритие

Процент покритие от системата за сателитно наблюдение на цялата флотилия

Прилагана програма за обучение, приспособена към техниките за наблюдение (брой часове обучение, брой обучени технически лица и др.)

2.3.

Мониторинг на проверките на кораби

Подобряване на прозрачността на системата за проверка на кораби, на налагането на санкции и на плащането на глоби

Подобрена правна уредба относно плащането на глобите и въведена забрана за плащане на глоби в непарично изражение

Подобряване на системата за събиране на глобите

Публикуване на статистически годишни данни за събраните глоби

Въвеждане на „черен списък“ на санкционираните кораби

Годишно изготвяне и публикуване на статистически данни за санкциите

Публикуван годишен доклад на FISCAP (Fiscalização da Actividade Pesqueira)

3.

Подобряване на управлението на рибарството

 

3.1.

Управление на риболовното усилие по отношение на скаридите и на главоногите мекотели

Запазване през 2007 г. на съществуващите споразумения с трети държави и с Европейската общност. Същевременно при неусвояване на предоставените на трети държави възможности за риболов към 1 януари 2007 г. тези възможности не трябва да бъдат използвани за 2008 г. и следващите години.

Каквато и да било възможност за риболов не трябва да се предоставя при фрахтоване.

Окончателно анулиране и официално денонсиране на всички договори с дружества или европейски обединения/предприятия в срок от тридесет дни от датата на влизане в сила на настоящия протокол.

3.2.

Модернизиране и увеличаване на изследванията върху рибните ресурси

Увеличени възможности за изследвания на СIРА

3.3.

Подобряване на знанията по въпроси в областта на рибните ресурси

Осъществено тралене на година

Брой на запасите, които са предмет на оценка

Брой програми за изследвания

Брой дадени и следвани препоръки относно състоянието на основните ресурси (мерки по замразяване на риболова и съхранението на запасите, подлежащи на твърде голямо използване)

Оценяване на годишните риболовни усилия за видовете, които са предмет на план за възстановяване

Оперативен механизъм за управление на риболовното усилие (въведени бази данни, инструменти за статистическо наблюдение, свързване в мрежа на службите за управление на флота, публикуване на статистически бюлетини и др.)

3.4.

Контролирано развитие на рибарството

Приемане на годишен план за управление на стопанския риболов преди началото на съответната година

Приемане и изпълнение на план за възстановяване на подлежащите на твърде голямо използване ресурси

Водене на досие „Кораби в ИИЗ“, включително нестопански риболов

Брой изготвени, прилагани и оценени планове за възстановяване

3.5.

Подобряване на ефективността на техническите служби на Министерството на рибарството и морското стопанство и на службите, които участват в управлението на сектора

Увеличени административни възможности

Изготвена и прилагана програма за обучение и преквалификация (брой обучени лица, брой часове обучение и др.)

Затвърдени механизми за съгласуване, консултиране и сътрудничество с партньори

Подобрена система за събиране на данни и статистическо наблюдение на рибарството

3.6.

Подобряване на системата за управление на лицензите и мониторинга на корабите

Брой часове обучение за техническите лица

Брой обучени технически лица

Свързване в мрежа на отдели и статистически данни