ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 335

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
20 декември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1510/2007 на Комисията от 19 декември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1511/2007 на Комисията от 19 декември 2007 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2007 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

3

 

 

Регламент (ЕО) № 1512/2007 на Комисията от 19 декември 2007 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2007 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1384/2007 за птичето месо

5

 

 

Регламент (ЕО) № 1513/2007 на Комисията от 19 декември 2007 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2007 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1383/2007 за птичето месо

7

 

 

Регламент (ЕО) № 1514/2007 на Комисията от 19 декември 2007 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2007 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007 за свинското месо

8

 

 

Регламент (ЕО) № 1515/2007 на Комисията от 19 декември 2007 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2007 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1399/2007 за някои месни продукти с произход от Швейцария

9

 

*

Регламент (ЕО) № 1516/2007 на Комисията от 19 декември 2007 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарно оборудване за хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащо някои флуорирани парникови газове ( 1 )

10

 

*

Регламент (ЕО) № 1517/2007 на Комисията от 19 декември 2007 година относно изменение на приложение III към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета във връзка с дерогацията относно разделянето на производствените линии за биологично и небиологично производство на храни

13

 

*

Регламент (ЕО) № 1518/2007 на Комисията от 19 декември 2007 година относно откриване и управление на тарифна квота за вермут

14

 

*

Регламент (ЕО) № 1519/2007 на Комисията от 19 декември 2007 година за изменение на регламенти (ЕО) № 2430/1999, (ЕО) № 418/2001 и (ЕО) № 162/2003 относно условията за разрешаване за някои добавки във фуражи от групата на коксидиостатици и други лекарствени вещества ( 1 )

15

 

*

Регламент (ЕО) № 1520/2007 на Комисията от 19 декември 2007 година за безсрочно разрешаване на определени добавки в храните за животни ( 1 )

17

 

*

Регламент (ЕО) № 1521/2007 на Комисията от 19 декември 2007 година за разрешаване на нова употреба на Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) като фуражна добавка ( 1 )

24

 

*

Регламент (ЕО) № 1522/2007 на Комисията от 19 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 795/2004 за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единното плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета

27

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки ( 1 )

31

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/851/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 10 декември 2007 година за изменение на решения 2006/687/ЕО, 2006/875/ЕО и 2006/876/ЕО по отношение на преразпределянето на финансовата помощ от Общността за определени държави-членки за техните програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и за проверки, целящи превенция на зоонози през 2007 г. (нотифицирано под номер C(2007) 5985)

47

 

 

2007/852/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 декември 2007 година за изменение на Решение 2005/5/ЕО по отношение на сравнителните опити и изследвания в Общността върху семена и размножителен материал от Asparagus officinalis по силата на Директива 2002/55/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 6168)  ( 1 )

57

 

 

2007/853/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 декември 2007 година относно продължаването през 2008 г. на сравнителните опити и изследвания на Общността, започнати през 2005 г., върху семена и размножителен материал от Asparagus officinalis по силата на Директива 2002/55/ЕО на Съвета ( 1 )

59

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1510/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2007 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 декември 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 756/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 19 декември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

191,0

MA

97,9

TN

157,6

TR

116,2

ZZ

140,7

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

86,3

ZZ

126,8

0709 90 70

MA

74,3

TR

106,5

ZZ

90,4

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

36,7

MA

76,3

TR

81,0

ZA

38,1

ZW

28,6

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

72,4

ZZ

72,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,8

TR

75,2

ZZ

52,4

0805 50 10

EG

49,3

MA

119,9

TR

102,7

ZZ

90,6

0808 10 80

CA

86,7

CN

87,6

MK

29,7

US

77,3

ZZ

70,3

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

122,8

ZZ

79,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1511/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2007 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2007 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно общата организация на пазара на птиче месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 година за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1385/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета във връзка с откриването и управлението на определени тарифни квоти на Общността в сектора на птичето месо (3) и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец декември 2007 година, за подпериода от 1 януари до 31 март 2008 година, са за количества по-големи от наличните за някои квоти. Поради това следва да се определи степента, до която могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се определи коефициентът на разпределение, който ще се прилага към заявените количества.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец декември 2007 година, за подпериода от 1 януари до 31 март 2008 година, са за количества, по-малки от наличните за някои квоти. Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени въз основа на Регламент (ЕО) № 1385/2007 за подпериода от 1 януари до 31 март 2008 година, се прилагат коефициентите на разпределение, посочени в приложението към настоящия регламент.

2.   Количествата, за които не са подадени заявления и които се добавят към количествата, определени за подпериода от 1 април до 30 юни 2008 година, са посочени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 декември 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕИО) № 2777/75 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на разпределение за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Незаявени количества, които се добавят към количествата за подпериода от 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

1

09.4410

1,077885

2

09.4411

 (1)

1 275 000

3

09.4412

1,095290

4

09.4420

1,474926

5

09.4421

2,293577

6

09.4422

1,644736


(1)  Не се прилага: в Комисията няма получено заявление за лицензия.


20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1512/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2007 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2007 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1384/2007 за птичето месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно общата организация на пазара на птиче месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 година за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1384/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2398/96 на Съвета във връзка с откриването и управлението на определени тарифни квоти на Общността в сектора на птичето месо с произход от Израел (3) и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец декември 2007 година, за подпериода от 1 януари до 31 март 2008 година, са за количества по-големи от наличните (за лицензии за квоти с пореден номер 09.4092). Поради това следва да се определи степента, до която могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се определи коефициентът на разпределение, който ще се прилага към заявените количества.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец декември 2007 година, за подпериода от 1 януари до 31 март 2008 година, са за количества по-малки от наличните (за лицензии за квоти с пореден номер 09.4091). Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени въз основа на Регламент (ЕО) № 1384/2007 за подпериода от 1 януари до 31 март 2008 г., се прилагат коефициентите на разпределение, посочени в приложението към настоящия регламент.

2.   Количествата, за които не са подадени заявления и които се добавят към количествата, определени за подпериода от 1 април до 30 юни 2008 година, са посочени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 декември 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕИО) № 2777/75 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 40.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на разпределение за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Незаявени количества, които се добавят към количествата за подпериода от 1.4.2008-30.6.2008

(кг)

IL1

09.4092

3,012048

IL2

09.4091

 (1)

140 000


(1)  Не се прилага: в Комисията няма получено заявление за лицензия.


20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1513/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2007 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2007 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1383/2007 за птичето месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно общата организация на пазара на птиче месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1383/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 779/98 на Съвета във връзка с откриването и управлението на определени тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Турция (2) и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1383/2007 откри тарифни квоти за внос на продукти от сектора на птичето месо.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец декември 2007 година за подпериода от 1 януари до 31 март 2008 година, са за количества, по-малки от наличните. Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които не са подадени заявления за лицензии за внос от квота с пореден номер 09.4103 по силата на Регламент (ЕО) № 1383/2007 и които се прибавят към подпериода от 1 април до 30 юни 2008 година, са 250 000 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 декември 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕИО) № 2777/75 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 34.


20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1514/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2007 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2007 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007 за свинското месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2759/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно общата организация на пазара на свинско месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) 1382/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета по отношение на режима на внос на свинско месо (2), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1382/2007 откри тарифни квоти за внос на продукти от сектора на свинското месо.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец декември 2007 година за подпериода от 1 януари до 31 март 2008 година, са за количества, по-малки от наличните. Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които не са подадени заявления за лицензии за внос от квота с пореден номер 09.4046 по силата на Регламент (ЕО) № 1382/2007 и които се прибавят към подпериода от 1 април до 30 юни 2008 година, са 1 750 000 кг.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 декември 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2). Регламент (ЕИО) № 2759/75 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 28.


20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1515/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2007 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2007 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1399/2007 за някои месни продукти с произход от Швейцария

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2759/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на свинско месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1399/2007 на Комисията от 28 ноември 2007 година относно откриване и управление на тарифна квота за колбаси и някои месни продукти с произход от Швейцария (2), и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1399/2007 откри тарифни квоти за внос на някои месни продукти.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец декември 2007 г. за подпериода от 1 януари до 31 март 2008 г., са за количества, по-малки от наличните. Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които не са подадени заявления за лицензии за внос от квота с пореден номер 09.4180 по силата на Регламент (ЕО) № 1399/2007 и които се прибавят към подпериода от 1 април до 30 юни 2008 година, са 475 000 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 декември 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2). Регламент (ЕИО) № 2759/75 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 311, 29.11.2007 г., стр. 7.


20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1516/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2007 година

за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарно оборудване за хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащо някои флуорирани парникови газове

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (1), и по-специално член 3, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 досиетата за оборудването за хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи следва да съдържат определена информация. С цел да се гарантира ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006, е целесъобразно да се предвидят разпоредби за включване на допълнителна информация в досиетата на системата.

(2)

Информацията за съдържанието на заряда от флуорирани парникови газове следва да бъде включена в досиетата на системата. Когато зарядът с флуорирани парникови газове е неизвестен, операторът на оборудването следва да осигури сертифициран персонал, който да определи този заряд, за да се улесни проверката за течове.

(3)

Преди извършване на проверка за течове, сертифициран персонал следва да прегледа информацията, която се съдържа в досиетата на системата, за да установи дали е имало предходни течове и да прегледа предишните протоколи.

(4)

С цел да се осигури ефикасен контрол на течовете, проверките за течове следва да се съсредоточат предимно върху тези части на оборудването, за които вероятността да пропуснат е най-голяма.

(5)

Проверките за течове следва да се извършват чрез преки или косвени методи за измерване. Преките методи за измерване откриват изтичане чрез използване на уреди за откриване, които могат да определят дали от системата се изпуска флуориран парников газ. Косвените методи на засичане се основават на идентифицирането на ненормално функциониране на системата и на анализ на съответните параметри.

(6)

Косвените методи за измерване следва да се използват в случаите, когато изтичането се развива много бавно и когато оборудването е монтирано на добре проветрено място, което затруднява откриването на изпускане на флуорирани парникови газове от системата във въздуха. Преките методи за измерване са необходими за откриване на точното местонахождение на теча. Решението за това кой от методите за измерване да бъде използван, следва да бъде взето от сертифициран персонал, преминал необходимото обучение и притежаващ необходимия опит за определяне на най-подходящия метод за измерване за всеки конкретен случай.

(7)

При предположение за изтичане следва да се извърши проверка за откриването и отстраняването му.

(8)

За да се осигури ефективност на ремонта на системата, последващата проверка, предвидена в Регламент (ЕО) № 842/2006, следва да се съсредоточи предимно върху частите от системата, където е установено изтичането, както и върху съседните части.

(9)

Неправилното инсталиране на нови системи създава значителна опасност от изтичане. По тази причина новоинсталираните системи следва да се проверяват за течове незабавно след въвеждането им в експлоатация.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден по силата на член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

Настоящият регламент установява, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006, стандартни изисквания за проверка за течове на действащо или временно недействащо стационарно оборудване за хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащи 3 kg или повече флуорирани парникови газове.

Настоящият регламент не се прилага за оборудване с херметично затворени системи, които са етикетирани като такива и съдържат по-малко от 6 kg флуорирани парникови газове.

Член 2

Досиета на оборудването

1.   Операторът на оборудването посочва името си, пощенския адрес и телефонния си номер в досиетата, указани в член 3, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 842/2006, наричани по-долу „досиета на оборудването“.

2.   Зарядът от флуорирани парникови газове за оборудване за хладилни и климатични системи или за топлинни помпи се отразява в досиетата на оборудването.

3.   Когато зарядът от флуорирани парникови газове за оборудване за хладилни и климатични системи или за топлинни помпи не е посочен в техническата спецификация на производителя или върху етикета на системата, операторът трябва да осигури неговото определяне от сертифициран персонал.

4.   При откриване на причината за теча тя се отразява в досиетата на оборудването.

Член 3

Досиета на системата за контрол

1.   Преди извършването на проверки за течове сертифициран персонал проверява досиетата на системата.

2.   Отделя се специално внимание на информация от съществено значение относно всяко повтарящо се изтичане и относно проблемните зони.

Член 4

Системни проверки

Следните части на оборудването за хладилни и климатични системи или за топлинни помпи се проверяват системно:

1.

връзки;

2.

клапани, включително стеблата им;

3.

уплътнения, включително тези на сменяемите влагоотделители и филтрите;

4.

частите на системата, подложени на вибрации;

5.

съединения към предпазни или работни устройства.

Член 5

Избор на метод на измерване

1.   Сертифицираният персонал прилага прекия метод на измерване в съответствие с член 6 и косвения метод за измерване в съответствие с член 7 при извършване на проверка за изтичания от оборудване за хладилни системи, климатични системи или топлинни помпи.

2.   Преките методи на измерване могат да се използват винаги.

3.   Косвените методи за измерване се използват единствено тогава, когато параметрите на оборудването, което подлежи на анализ в съответствие с член 7, параграф 1 предоставят достоверна информация за заряда от флуорирани парникови газове, отразен в досиетата на оборудването, и вероятността от изтичане.

Член 6

Пряк метод за измерване

1.   За идентифициране на изтичане сертифицираният персонал използва един или повече от следните преки методи за измерване:

а)

проверка на контурите и елементите, създаващи опасност от течове с уреди за откриване на изтичане, приспособени за охлаждащия агент в системата;

б)

вкарване на флуид, откриван с ултравиолетови лъчи, или на подходящ оцветител в контура;

в)

пенлив разтвор/сапунена пяна — фирмена разработка.

2.   Уредите за откриване на газ, посочени в параграф 1, буква а), се проверяват на всеки 12 месеца, за да се гарантира функционирането им. Чувствителността на носимите уреди за откриване на газ трябва да е поне 5 грама на година.

3.   Вкарване на флуид за откриване с ултравиолетови лъчи или подходящ оцветител в охлаждащия контур се предприема само ако производителят на оборудването е потвърдил, че такива методи на откриване са технически възможни. Методът се прилага само от персонал, сертифициран за извършване на дейности, които са свързани с намеса в охлаждащия контур, съдържащ флуорирани парникови газове.

4.   Когато методите, разгледани в параграф 1 от настоящия член, не откриват изтичане и частите, посочени в член 4, съответно не дават признаци на изтичане, а сертифицираният персонал смята, че има изтичане, той проверява други части на оборудването.

5.   Преди извършването на изпитване на налягането с безкислороден азот или друг подходящ газ за проверка за изтичания чрез изпитване под налягане, флуорираните парникови газове се отстраняват от цялата система от персонал, сертифициран за отстраняване на флуорираните парникови газове от конкретния вид оборудване.

Член 7

Косвен метод на измерване

1.   За откриване на изтичане сертифицираният персонал извършва визуална и ръчна проверка на оборудването и анализира един или повече от следните параметри:

а)

налягане;

б)

температура;

в)

ток на компресора;

г)

ниво на течността;

д)

обем за презареждане.

2.   Всяко предположение за изтичане на флуорирани парникови газове бива последвано от проверка за изтичане чрез използване на пряк метод в съответствие с член 6.

3.   Основание за предположение за изтичане дават една или повече от следните ситуации:

а)

стационарна система за откриване на изтичане показва наличие на изтичане;

б)

оборудването произвежда ненормални звуци или вибрации, образува лед или показва недостатъчен капацитет на охлаждане;

в)

признаци на корозия, изтичане на масло и увреждане на елемент или материал на места, където е възможно изтичане;

г)

признаци на изтичане от стъклата за наблюдение или индикаторите за ниво или други визуални помощни средства;

д)

признаци на увреждания във връзките на защитните прекъсвачи, прекъсвачите за налягане, измервателните уреди и датчиците;

е)

отклонения от нормалните условия на работа, показвани от следените параметри, включително от показанията на електронните системи, работещи в реално време;

ж)

други признаци, показващи загуба на заряд/съдържание.

Член 8

Отстраняване на течове

1.   Операторът гарантира, че поправката е извършена от персонал, сертифициран за извършването на тази специфична дейност.

Преди поправката трябва да се извърши изпомпване или отстраняване на газа, ако е необходимо.

2.   Операторът гарантира, че е извършено изпитване с безкислороден азот или друг подходящ за изпитване под налягане и сушилен газ, когато е необходимо, последвано от изпомпване, презареждане и изпитване за изтичане.

Преди изпитване с безкислороден азот под налягане или с друг подходящ за изпитване под налягане газ, флуорираните парникови газове се извеждат от цялата система, ако е необходимо.

3.   Причината за изтичането се определя доколкото е възможно, за да се избегне повторно изтичане.

Член 9

Последващ контрол

Сертифицираният персонал, извършващ последващия контрол, предвиден в член 3, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 842/2006, съсредоточава усилията си върху тези зони, където е бил открит и отстранен теч, както и върху съседните зони, когато при поправката е приложено механично усилие.

Член 10

Изисквания за системи, които за първи път се въвеждат в експлоатация

Новоинсталираните системи се проверяват за течове незабавно след въвеждането им в експлоатация.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2007 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Решение 2007/540/ЕО на Комисията (ОВ L 198, 31.7.2007 г., стр. 35).


20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1517/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2007 година

относно изменение на приложение III към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета във връзка с дерогацията относно разделянето на производствените линии за биологично и небиологично производство на храни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни (1), и по-специално второто тире от член 13 от него,

като има предвид, че:

(1)

Във втори параграф от точка 3 в част Д на приложение III към Регламент (ЕИО) № 2092/91 е предвидена дерогация от задължението за разделяне изцяло на оборудването, което се използва в сектори за производството на комбинирани фуражи, попадащи в обхвата на Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета, от оборудването, използвано за производството на комбинирани фуражи, които не попадат в обхвата на този регламент. Тази дерогация изтича на 31 декември 2007 г.

(2)

Опитът показва, че тази дерогация се прилага широко от операторите. Използването на една и съща производствена линия за биологично и небиологично производство на фуражи, които се произвеждат в различно време, изисква прилагането на подходящи хигиенни мерки, за да се гарантира целостта на биологичното производство на фуражи. Практиката показва, че такива мерки, когато се прилагат строго под стриктен контрол, могат да бъдат ефикасни.

(3)

Член 18 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (2), предвижда производството на биологичните и небиологичните преработени храни да се извършва или в различно време, или в различни помещения.

(4)

Поради това е целесъобразно да се продължи дерогацията до срока за прилагане на Регламент (ЕО) № 834/2007 от 1 януари 2009 г.

(5)

Следователно Регламент (ЕИО) № 2092/91 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 14 от Регламент (ЕИО) № 2092/91,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В част Д от приложение III към Регламент (ЕИО) № 2092/91, втори параграф, точка 3, датата „31 декември 2007 г.“ се заменя с „31 декември 2008 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след датата на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1319/2007 на Комисията (ОВ L 293, 10.11.2007 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.


20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1518/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2007 година

относно откриване и управление на тарифна квота за вермут

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (1), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Аржентина относно изменението на отстъпките в списъците със задълженията на Чешката република, на Република Естония, на Република Кипър, на Република Латвия, на Република Литва, на Република Унгария, на Република Малта, на Република Полша, на Република Словения и на Словашката република в рамките на присъединяването на тези държави към Европейската общност (2), одобрено с Решение 2006/930/ЕО на Съвета (3), предвижда откриването на тарифна квота erga omnes за вермута. Тарифната квота трябва да бъде открита.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (4) определя правилата за управление на тарифните квоти, предназначени за използване по хронологичен ред на датите на митническите декларации. Целесъобразно е да се предвиди, че тарифната квота, открита с настоящия регламент, ще се управлява в съответствие с тези правила.

(3)

В съответствие със задълженията, поети от Общността съгласно споразумението под формата на размяна на писма, е целесъобразно да се предвиди, че настоящият регламент се прилага, считано от 1 януари 2007 г.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по хоризонталните въпроси, отнасящи се до търговията с преработени селскостопански продукти, невключени в приложение I,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Открива се годишна тарифна квота (пореден номер 09.0098) от 13 810 hl (erga omnes) за пускане в свободна продажба на вермути и други вина от прясно грозде, приготвени с растения или с ароматични вещества в съдове с вместимост по-голяма от 2 литра, и чието обемно алкохолно съдържание не превишава 18 % обемни процента, от подпозиция 2205 90 10, с мито за квотата от 7 EUR/hl.

Член 2

Годишната тарифна квота, посочена в член 1, се управлява от Комисията в съответствие с членове 308а, 308б и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2007 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 318, 20.12.1993 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2580/2000 (ОВ L 298, 25.11.2000 г., стр. 5).

(2)  ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 92.

(3)  ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 91.

(4)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).


20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1519/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2007 година

за изменение на регламенти (ЕО) № 2430/1999, (ЕО) № 418/2001 и (ЕО) № 162/2003 относно условията за разрешаване за някои добавки във фуражи от групата на коксидиостатици и други лекарствени вещества

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда възможността да бъдат променени условията на разрешението за употребата на дадена добавка при подаване на съответна заявка от титуляря на разрешителното.

(2)

Употребата на добавката диклазурил 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix), диклазурил 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), от групата „Кокцидиостатици и други лекарствени вещества“, е одобрена за срок от 10 години за пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 2430/1999 на Комисията (2). Разрешителното е свързано с лицето, което отговаря за пускането на добавката на пазара.

(3)

Употребата на добавката диклазурил 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix), диклазурил 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), от групата „Кокцидиостатици и други лекарствени вещества“, е одобрена за срок от 10 години за пуйки за угояване с Регламент (ЕО) № 418/2001 на Комисията (3). Разрешителното е свързано с лицето, което отговаря за пускането на добавката на пазара.

(4)

Употребата на добавката диклазурил 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix), диклазурил 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), от групата „Кокцидиостатици и други лекарствени вещества“, е одобрена за срок от 10 години за пилета, отглеждани за носачки, с Регламент (ЕО) № 162/2003 на Комисията (4). Разрешителното е свързано с лицето, което отговаря за пускането на добавката на пазара.

(5)

Титулярят на разрешителните Janssen Animal Health B.V.B.A подаде заявление съгласно член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, с което предлага промяна в името на лицето, което отговаря за пускането на пазара на добавките, посочени в съображения 2—4 от настоящия регламент. Заедно със заявлението той предостави данни, които доказват, че пазарните права за тези добавки са прехвърлени на Janssen Pharmaceutica N.V, която е негово предприятие майка, считано от 2 юли 2007 г.

(6)

Предоставянето на разрешителното за дадена добавка, свързана с лицето, отговорно за пускането ѝ на пазара, на друго лице, е една чисто административна процедура и не е обвързано с извършването на нова оценка на добавките. Европейският орган за безопасността на храните бе информиран за това заявление.

(7)

За да се даде възможност на Janssen Pharmaceutica N.V да ползва правата си на собственост след 2 юли 2007 г., е необходимо името на лицето, което отговаря за пускането на добавките на пазара, да бъде съответно променено, считано от 2 юли 2007 г. Следователно е необходимо настоящият регламент да се прилага със задна дата.

(8)

Следователно регламенти (ЕО) № 2430/1999, (ЕО) № 418/2001 и (ЕО) № 162/2003 трябва да бъдат съответно изменени.

(9)

Подходящо е да се предвиди преходен период, по време на който да могат да се реализират наличните количества.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   В приложение I към Регламент (ЕО) № 2430/1999, в колона 2 от вписването за E 771 текстът „Janssen Animal Health B.V.B.A“ се заменя с текста „Janssen Pharmaceutica N.V“.

2.   В приложение III към Регламент (ЕО) № 418/2001, в колона 2 от вписването за E 771 текстът „Janssen Animal Health B.V.B.A“ се заменя с текста „Janssen Pharmaceutica N.V“.

3.   В приложението към Регламент (ЕО) № 162/2003, в колона 2 от вписването за E 771 текстът „Janssen Animal Health B.V.B.A“ се заменя с текста „Janssen Pharmaceutica N.V“.

Член 2

Наличните количества, които отговарят на разпоредбите, приложими преди влизане в сила на настоящия регламент, могат да продължат да се предлагат на пазара и да бъдат реализирани до 30 април 2008 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия след ден публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 2 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в Брюксел на 19 декември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 296, 17.11.1999 г., стр. 3. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 249/2006 (ОВ L 42, 14.2.2006 г., стр. 22).

(3)  ОВ L 62, 2.3.2001 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 26, 31.1.2003 г., стр. 3.


20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1520/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2007 година

за безсрочно разрешаване на определени добавки в храните за животни

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (1), и по-специално член 3 и член 9г, параграф 1 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (2), и по-специално член 25 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 урежда разрешаването на добавки за употреба при храненето на животните.

(2)

Член 25 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда преходни мерки относно заявленията за разрешаване употребата на фуражни добавки, които са подадени в съответствие с Директива 70/524/ЕИО преди датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявленията за разрешаване на изброените добавки в приложенията към настоящия регламент бяха подадени преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

Първоначалните коментари върху въпросните заявления, съгласно разпоредбите на член 4, параграф 4 от Директива 70/524/ЕИО са били препратени на Комисията преди датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1831/2003. Следователно тези заявления ще продължават да бъдат разглеждани в съответствие с член 4 от Директива 70/524/ЕИО.

(5)

Употребата на препарата от микроорганизми Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885) бе разрешена временно за първи път за млекодайни крави с Регламент (ЕО) № 879/2004 на Комисията (3). Предоставена е нова информация в подкрепа на заявление за разрешаване без ограничение във времето на този препарат от микроорганизми за млекодайни крави. Оценката на препарата показва, че условията за такова разрешително, посочени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО, са спазени. Съобразно с това употребата на въпросния препарат от микроорганизми, както се посочва в приложение I към настоящия регламент, следва да бъде разрешена без ограничение във времето.

(6)

Употребата на препарата от микроорганизми Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) бе разрешена временно за първи път за пуйки за угояване с Регламент (ЕО) № 1801/2003 на Комисията (4). Предоставена е нова информация в подкрепа на заявление за разрешаване на употребата на този препарат от микроорганизми без ограничение във времето. Оценката на препарата показва, че условията за такова разрешително, посочени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО, са спазени. Съобразно с това употребата на въпросния препарат от микроорганизми, както се посочва в приложение II към настоящия регламент, следва да бъде разрешена без ограничение във времето.

(7)

Употребата на препарата от микроорганизми Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) бе разрешена временно за първи път за кучета с Регламент (ЕО) № 1288/2004 на Комисията (5). Предоставена е нова информация в подкрепа на заявление за разрешаване на употребата на въпросния препарат от микроорганизми без ограничение във времето. Оценката на препарата показва, че условията за такова разрешително, посочени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО, са спазени. Съобразно с това употребата на въпросния препарат от микроорганизми, както се посочва в приложение III към настоящия регламент, следва да бъде разрешена без ограничение във времето.

(8)

Употребата на препарата от микроорганизми Lactobacillus acidophilus (D2/CSL CECT 4529) бе разрешена временно за първи път за кокошки носачки с Регламент (ЕО) № 2154/2003 на Комисията (6). Предоставена е нова информация в подкрепа на заявление за разрешаване на употребата на въпросния препарат от микроорганизми без ограничение във времето. Оценката на препарата показва, че условията за такова разрешително, посочени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО, са спазени. Съобразно с това употребата на въпросния препарат от микроорганизми, както се посочва в приложение IV към настоящия регламент, следва да бъде разрешена без ограничение във времето.

(9)

Употребата на ензимния препарат ендо-1,4-бета-глюканаза, EC 3.2.1.4, получен от Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142), беше временно разрешена за първи път за прасенца с Регламент (ЕО) № 1436/98 на Комисията (7). Предоставена е нова информация в подкрепа на заявление за разрешаване на употребата на този ензимен препарат без ограничение във времето. Оценката на препарата показва, че условията за такова разрешително, посочени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО, са спазени. Съответно употребата на въпросния ензимен препарат, както се посочва в приложение V към настоящия регламент, следва да бъде разрешена без ограничение във времето.

(10)

Оценката на посочените заявления разкрива, че следва да бъдат изисквани определени процедури за предпазване на работещите от излагане на въздействието на посочените добавки в приложенията. Такава защита следва да бъде осигурена чрез прилагането на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (8).

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, принадлежащ към групата „микроорганизми“, както е описан в приложение I, се разрешава без ограничение във времето като добавка при храненето на животни, съгласно установените в цитираното приложение условия.

Член 2

Препаратът, принадлежащ към групата „микроорганизми“, както е описан в приложение II, се разрешава без ограничение във времето като добавка при храненето на животни, съгласно установените в цитираното приложение условия.

Член 3

Препаратът, принадлежащ към групата „микроорганизми“, както е описан в приложение III, се разрешава без ограничение във времето като добавка при храненето на животни, съгласно установените в цитираното приложение условия.

Член 4

Препаратът, принадлежащ към групата „микроорганизми“, както е описан в приложение IV, се разрешава без ограничение във времето като добавка при храненето на животни, съгласно установените в цитираното приложение условия.

Член 5

Препаратът, принадлежащ към групата „ензими“, както е описан в приложение V, се разрешава без ограничение във времето като добавка при храненето на животни, съгласно установените в цитираното приложение условия.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1800/2004 на Комисията (ОВ L 317, 16.10.2004 г., стр. 37).

(2)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(3)  ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 65.

(4)  ОВ L 264, 15.10.2003 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 243, 15.7.2004 г., стр. 10. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1812/2005 (ОВ L 291, 5.11.2005 г., стр. 18).

(6)  ОВ L 324, 11.12.2003 г., стр. 11.

(7)  ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 15.

(8)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 165, 27.6.2007 г., стр. 21).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕО №

Добавка

Химична формула, описание

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Краен срок на разрешителното

CFU/kg пълноценен фураж

Микроорганизми

E 1710

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

Препарат от Saccharomyces cerevisiae с минимално съдържание на:

Прах, сферични и овални гранули:

1 × 109 CFU/g добавка

Млекодайни крави

1,23 × 109

2,33 × 109

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите да се посочат температурата на съхранение, срокът на годност и устойчивостта на гранулиране.

2.

Количеството Saccharomyces cerevisiae в дневния хранителен прием не бива да надвишава 8,4 × 109 CFU на 100 kg телесно тегло до 600 kg. Над 600 се добавят 0,9 × 109 CFU на всеки допълнителни 100 kg телесно тегло.

Без ограничение във времето


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕО №

Добавка

Химична формула, описание

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Краен срок на разрешителното

CFU/kg пълноценен фураж

Микроорганизми

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Препарат Enterococcus faecium минимално съдържание на:

 

Прахообразна и гранулирана форма:

3,5 × 1010 CFU/g добавка

 

Във вид на капсули:

2,0 × 1010 CFU/g добавка

 

Течна форма:

1 × 1010 CFU/ml добавка

Пуйки за угояване

1 × 107

1,0 × 109

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите да се посочат температурата на съхранение, срокът на годност и устойчивостта на гранулиране.

2.

Може да се използва в комбинирани фуражи, които съдържат разрешените коксидиостати: диклазурил, халофугинон, натриев лазолацит, мадурамицин амоний, монензин натрий, робенидин.

Без ограничение във времето


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЕО №

Добавка

Химична формула, описание

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Краен срок на разрешителното

CFU/kg пълноценен фураж

Микроорганизми

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Препарат Enterococcus faecium минимално съдържание на:

 

Прахообразна и гранулирана форма:

3,5 × 1010 CFU/g добавка

 

Във вид на капсули:

2,0 × 1010 CFU/g добавка

 

Течна форма:

1 × 1010 CFU/ml добавка

Кучета

1 × 109

3,5 × 1010

В упътването за употреба на добавката и премиксите да се посочат температурата на съхранение, срокът на годност и устойчивостта на гранулиране.

Без ограничение във времето


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЕО №

Добавка

Химична формула, описание

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Краен срок на разрешителното

CFU/kg пълноценен фураж

Микроорганизми

E 1715

Lactobacillus acidophilus

D2/CSL

CECT 4529

Препарат от Lactobacillus acidophilus с минимално съдържание на:

50 × 109 CFU/g добавка

Кокошки носачки

1 × 109

1 × 109

В упътването за употреба на добавката и премиксите да се посочат температурата на съхранение, срокът на годност и устойчивостта на гранулиране.

Без ограничение във времето


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ЕО №

Добавка

Химична формула, описание

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Краен срок на разрешителното

Единици активност/kg пълноценен фураж

Ензими

E 1616

Ендо-1,4-бета-глюканаза

EC 3.2.1.4

Препарат ендо-1,4-бета-глюканаза, получен от Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142), с минимална активност:

 

Твърда форма: 2 000 CU (1)/g

 

Течна форма: 2 000 CU/ml

Прасенца (отбити от кърмене)

350 CU

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите да се посочат температурата на съхранение, срокът на годност и устойчивостта на гранулиране.

2.

Препоръчителна доза за килограм пълноценен фураж: 350—1 000 CU

3.

За влагане в комбинирани фуражи, богати на нескорбялни полизахариди (главно бетаглюкани), напр. с над 40 % съдържание на ечемик.

4.

За употреба при отбити от кърмене прасенца с тегло до приблизително 35 килограма.

Без ограничение във времето


(1)  CU е количеството ензим, което освобождава 0,128 микромола редуцирани захари (глюкозен еквивалент) от ечемичен бета-глюкан на минута при pH 4,5 и при температура 30 °С.


20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1521/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2007 година

за разрешаване на нова употреба на Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) като фуражна добавка

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейска общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда, че добавките, използвани при храненето на животните, подлежат на разрешаване и определя основанията и процедурите за предоставяне на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за разрешително за препарата, посочен в приложението към настоящия регламент. Това заявление бе придружено от информацията и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на препарата, съдържащ Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) като фуражна добавка за свине майки, който следва да бъде класифициран в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Употребата на препарата Enterococcus faecium DSM 7134 е временно разрешена за малки прасета и свине за угояване с Регламент (ЕО) № 666/2003 на Комисията (2), временно разрешена за свине майки с Регламент (ЕО) № 2154/2003 на Комисията (3); временно разрешена за пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 521/2005 на Комисията (4) и за период от десет години (Bonvital) за малки прасета (отбити от кърмене) и свине за угояване с Регламент (ЕО) № 538/2007 на Комисията (5).

(5)

Бяха представени нови данни в подкрепа на заявлението за разрешително за употреба при свине майки. В становището си от 10 юли 2007 г. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че препаратът Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда (6). Органът заключи също така, че въпросният препарат не поражда какъвто и да било друг риск, който в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 би могъл да изключи издаването на разрешително за тази допълнителна категория животни. Според това становище употребата на въпросния препарат е ефикасна за подобряване на параметрите на представяне на свинете майки. Органът не счита за необходимо да налага специфични изисквания по отношение на надзора след пускането на пазара. При формирането на това становище Органът декларира, че е проверил и доклада относно метода за анализ на фуражната добавка при храненето на животните, внесен от референтната лаборатория на Общността, учредена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

Оценката на препарата показва, че условията за разрешаване, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Следователно употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са съобразени със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, спадащ към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“ се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в това приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 324, 11.12.2003 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 84, 2.4.2005 г., стр. 3. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1812/2005 (ОВ L 291, 5.11.2005 г., стр. 18).

(5)  ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 16.

(6)  Становище на Научната група по добавките и продуктите или веществата, използвани във фуражите за животни, относно безопасността и ефикасността на продукта „Bonvital“, препарат, съдържащ Enterococcus faecium, като фуражна добавка за свине майки, прието на 10 юли 2007 г. The EFSA Journal (2007) 521, стр. 1—8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Име на титуляря на разрешителното

Добавка

(търговско название)

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Изтичане на срока на разрешителното

CFU/kg пълноценна храна със съдържание на влажност 12 %

Категория: зоотехнически добавки. Функционална група: стабилизатори на чревната флора

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Състав на добавката:

Препарат Enterococcus faecium DSM 7134 съдържащ минимум:

Прахообразно вещество: 1 × 1010 CFU/g добавка

Гранули (микрокапсулирани): 1 × 1010 CFU/g добавка

 

Характеристика на активното вещество:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Аналитичен метод (1):

Преброяване: метод чрез разстилане върху пластина посредством ескулин азиден агар и пулсова електрофореза (PFGE)

Свине майки

0,5 × 109

1 × 109

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срока на годност и стабилността при гранулиране.

2.

Въвеждане при храненето на свинете майки от ден 90 на бременността до края на лактацията.

9.1.2018 г.


(1)  Подробна информация относно методите за анализ е достъпна на следния електронен адрес на Референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1522/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 795/2004 за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единното плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделските производители и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001, (ЕО) № 1454/2001, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71 и (ЕО) № 2529/2001 (1), и по-специално член 54, параграф 5 и член 145, букви г) и г)г) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 795/2004 на Комисията (2) въвежда правилата за прилагането на схемата за единно плащане от 2005 г.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1782/2003, изменен с Регламент (ЕО) № 1182/2007 (3), относно специфичните правила в сектора на плодовете и зеленчуците, се определят правилата за отделената помощ и включването на помощта за плодове и зеленчуци в схемата за единно плащане. Затова е необходимо да се приемат съответните подробни правила. Те следват насоките, които вече са определени с Регламент (ЕО) № 795/2004 относно маслиновото масло, тютюна, памука, хмела, захарното цвекло, захарната тръстика, цикорията и бананите.

(3)

Член 2 от Регламент (ЕО) № 795/2004 следва да бъде съобразен с оглед определението за разсадници.

(4)

В член 21 от Регламент (ЕО) № 795/2004 са предвидени подробни правила за земеделските стопани, които са направили инвестиции в производствени мощности или са взели земя под аренда за продължителен период от време. Тези правила следва да бъдат изменени с цел да се вземе предвид особеното положение на земеделските стопани в сектора на плодовете и зеленчуците, които са направили такива инвестиции или са сключили такива дългосрочни договори за аренда преди влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1182/2007.

(5)

Държавите-членки, които са се присъединили към Общността на 1 май 2004 г. са въвели система за идентификация на селскостопански парцели в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 1782/2003. При смяната на старата с новата система за идентификация поради технически проблеми е възможно съществуващите през 2003 г. характеристики на някои парцели да не са били точно отразени в новата система за идентификация. В този контекст, за по-лесно прилагане във всички тези държави на определението „хектар, допустим за получаване на права на земи под угар“ в съответствие с член 54, параграф 2 от посочения регламент, следва да им бъде разрешено да направят дерогация, без да се засяга член 33 от Регламент (ЕО) № 795/2004, по отношение на данните, предвидени в молбите за помощи за площ за 2003 г., определени в първа алинея от този член 54, параграф 2, при условие че гарантират, че общата земеделска площ, допустима за получаване на права на земи под угар, няма да бъде увеличена. Член 32 от Регламент (ЕО) № 795/2004 следва да бъде съответно изменен. Поради факта, че някои от тези държави са въвели схемата за единното плащане от 1 януари 2007 г., настоящата дерогация следва да се прилага от тази дата.

(6)

За земеделските производители, на които са разпределени права на плащане, те са закупили или получили вече такива най-късно до последния срок за подаване на молбите за установяване на права на плащане за годината на определяне на размера им и на допустимите хектари, посочени в буква М от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1782/2003, стойността и броят на техните права на плащане ще бъдат преизчислени в резултат на референтните стойности и хектари, изведени от интегрирането на плащанията в сектора на плодовете и зеленчуците. В това изчисление не се вземат под внимание правата на плащане за земи под угар и правата, които подлежат на специални условия.

(7)

В съответствие с член 41, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 националният резерв се попълва чрез линейно намаляване на всички референтни суми. Необходими са правила за това какъв подход държавите-членки трябва да прилагат за интегрирането на референтната сума за плодове и зеленчуци при попълване на националния резерв.

(8)

На държавите-членки, които прилагат регионалния модел, установен в член 59, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва да бъде разрешено да определят броя на правата на плащане за земеделски производител като резултат от интегрирането на плащанията за хектарите от плодове и зеленчуци.

(9)

Следва да бъде установен срокът, в който държава-членка съобщава на Комисията информация относно възможностите, предвидени в член 51 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(10)

Регламент (ЕО) № 795/2004 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Мерките, предвидени с настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по преките плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 795/2004 се изменя както следва:

1.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

Буква в) се заменя със следния текст:

„в)

понятието „трайни насаждения“ означава култури, за които не се прилага сеитбообращение, различни от трайните пасища, които заемат селскостопанските площи в продължение на пет години или по-дълъг период и дават реколта многократно, включително разсадници, и храстовидни насаждения със съкратен срок на сеитбообращение (с код по КН ex 0602 90 41), с изключение на многогодишните култури и разсадници за многогодишни култури“.

б)

След буква к) се добавя следната буква:

„л)

„разсадници“ означава това, което е определено в буква Ж/5 от приложение I към Решение 2000/115/ЕО на Комисията (4) относно определенията на характеристиките, списъкът на земеделските продукти, изключенията към определенията и районите и зоните във връзка с изследванията на структурата на земеделските стопанства.

2.

Член 21 се изменя, както следва:

а)

В параграф 1 се добавя следната алинея:

„За инвестициите в сектора на плодовете и зеленчуците, датата посочена в първа алинея, е 1 ноември 2007 г.“;

б)

В параграф 2 се добавя следната алинея:

„За инвестициите в сектора на плодовете и зеленчуците, датата посочена в първа алинея, е 1 ноември 2007 г.“

в)

В параграф 4 се добавя следната алинея:

„За дългосрочните договори за аренда в сектора на плодовете и зеленчуците датата, посочена в първа алинея, е 1 ноември 2007 г.“

3.

В член 32, параграф 4 се добавя следната алинея:

„Без да се засяга член 33 от настоящия регламент в случаите, когато новите държави-членки по смисъла на член 2, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1782/2003 срещат технически трудности за определяне на границите на някои земеделски площи вследствие на прехода от системата за идентификация на парцели, съществуваща на датата, посочена в член 54, параграф 2 от настоящия регламент, към системата за идентификация на селскостопански парцели, посочена в член 20 от настоящия регламент, могат да дерогират от първа алинея от член 54, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 с цел да определят датата, предвидена за молбите за помощи за площ за 2003 г., на 30 юни 2006 г. Те предприемат действия, с които да предотвратят всякакви чувствителни нараствания в общата площ, допустима за получаване на права на плащане на земите под угар. България и Румъния могат да посочат обаче 30 юни 2007 г. като съответна дата.“

4.

Следната глава 6в се добавя преди глава 7:

„ГЛАВА 6 в

ВКЛЮЧВАНЕ НА СЕКТОРА НА ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ В СХЕМАТА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ

Член 48е

Общи правила

1.   За целите на установяване на сумата и определяне на правата на плащане в рамките на включването на сектора на плодове и зеленчуци в схемата за единното плащане членове 37 и 43 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 следва да се прилагат в съответствие с правилата, установени в член 48ж от настоящия регламент и, в случай че държавата-членка се е възползвала от възможността, посочена в член 59 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, в член 48з от настоящия регламент.

2.   Без да се засяга член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 795/2004, за разпределянето на правата на плащане, произтичащи от включването на сектора на плодове и зеленчуци в системата за единно плащане, държавите-членки могат да преминат към идентификация на земеделските производители, които са допуснати за подпомагане от 1 януари 2008 г.

3.   Ако случаят е такъв, член 41, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 се прилага за сумата на всички права на плащания, съществуващи преди включването на помощта за плодове и зеленчуци и за референтните суми, изчислени за помощта за плодове и зеленчуци.

4.   Процентът на намалението, фиксиран от държавата-членка в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се прилага за референтните суми, които съответстват на продуктите от плодове и зеленчуци, включени в схемата за единното плащане.

5.   Петгодишният период, предвиден в член 42, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, не започва отново да тече за правата за плащане, произтичащия от националния резерв, сумата за който е преизчислена или увеличена в съответствие с членове 48ж и 48з от настоящия регламент.

6.   За прилагането на член 7, параграф 1, членове 12 до 17, член 20 и член 27 от настоящия регламент във връзка със сектора на плодовете и зеленчуците първата година от прилагането на схемата за единното плащане е годината на определяне от държавата-членка на сумите и допустимите за помощ хектари съгласно буква М от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвид преходния период от три години по избор, посочен в параграф 3 от тази буква.

Член 48ж

Специфични правила

1.   Ако земеделският производител не притежава права на плащане или притежава само права на плащане на земите под угар, или права на плащане при специални условия в момента на крайния срок за подаване на молба за установяване на права на плащане, определени в съответствие с член 12 от настоящия регламент, той получава права на плащане, изчислени съгласно членове 37 и 43 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 за плодове и зеленчуци.

Първата алинея се прилага също и когато земеделският производител е взел на лизинг права на плащане между първата година на прилагане на схемата за единното плащане и годината на включване на сектора на плодовете и зеленчуците.

2.   Ако на земеделския производител са разпределени или е закупил, или получил права на плащане към последната дата за подаване на молба за установяване на права на плащане в съответствие с член 12 от настоящия регламент, стойността и броят на правата на плащане, които притежава, се изчисляват, както следва:

а)

броят на правата на плащания е равен на броя на правата на плащания, които притежава, увеличени с броя хектари, определени в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 за плодове и зеленчуци, късни картофи и разсадници;

б)

стойността се получава, като се раздели сумата от стойността на правата на плащания, които притежава, и от референтната сума, изчислени в съответствие с член 37 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 за помощта за плодове и зеленчуци, на броя, определен в съответствие с буква а) от настоящия параграф.

В изчислението, посочено в настоящия параграф, не се вземат под внимание правата на плащане за земи под угар и правата, които подлежат на специални условия.

3.   Правата на плащане, дадени на лизинг преди датата на подаване на молба в изпълнение на схемата за единно плащане в съответствие с член 12, се отчитат при изчислението, посочено в параграф 2. Все пак обаче правата на плащане, дадени на лизинг на основата на договорна клауза, както е цитирано в член 27, преди 15 май 2004 г., се отчитат при изчислението, посочено в параграф 2 от настоящия член само ако условията за лизинг могат да бъдат коригирани.

Член 48з

Регионално приложение

1.   В случаите, когато държава-членка се е възползвала от възможността, посочена в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, земеделските производители получават брой на права на плащания, равен на броя на новите допустими за права хектари, засадени с плодове и зеленчуци, късни картофи и разсадници в съответствие с член 59, параграф 4 от посочения регламент.

Стойността на правата на плащания е изчислена в съответствие с член 59, параграфи 2 и 3, и член 63, параграф 3 от настоящия регламент.

Първата година на прилагане съгласно член 59, параграф 4 от настоящия регламент е 2008 г.

2.   Чрез дерогация от първата алинея от параграф 1 държавите-членки могат установяват допълнителен брой на права на плащане за земеделски производител въз основа на обективни критерии в съответствие с буква М от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1782/2003 за плодове и зеленчуци, късни картофи и разсадници.“

5.

Следният член 49б се добавя преди член 50:

„Член 49б

Включване на плодове и зеленчуци

Държавата-членка съобщава на Комисията, до 1 ноември 2008 г. най-късно, решението, което е взела по отношение на възможностите, предвидени в член 51 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, описано по продукт, година и, където е подходящо, по регион.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2008 година. Член 1, параграф 3 обаче се прилага от 1 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1276/2007 на Комисията (ОВ L 284, 30.10.2007 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 608/2007 (ОВ L 141, 2.6.2007 г., стр. 31).

(3)  ОВ L 273, 17.10.2007 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 38, 12.2.2000 г., стр. 1.“


ДИРЕКТИВИ

20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/31


ДИРЕКТИВА 2007/66/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 декември 2007 година

за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директиви 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки за доставки и за строителство (4) и 92/13/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор (5) се отнасят за процедурите за преразглеждане на обществени поръчки, възложени съответно от възлагащи органи по член 1, параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (6) и от възложители по член 2 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (7). Директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО имат за цел да осигурят ефективното прилагане на директиви 2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО.

(2)

Следователно директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО се прилагат само спрямо обществените поръчки, които попадат в приложното поле на директиви 2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО в съответствие с тълкуването на Съда на Европейските общности, независимо от използваната конкурсна процедура или средството за обявяване на конкурс, включително конкурси за проект, квалификационни схеми и динамични системи за покупка. Според съдебната практика на Съда държавите-членки следва да осигурят наличието на средства за ефективна и бърза правна защита срещу решения, взети от страна на възлагащи органи и възложители по отношение на факта дали дадена поръчка попада в персоналния и материалния обхват на директиви 2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО.

(3)

Консултациите със заинтересованите страни и съдебната практика на Съда показаха известен брой слабости в действащите в държавите-членки механизми за преразглеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. В резултат от тези слабости предвидените в директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО механизми не винаги са в състояние да осигурят спазването на правото на Общността, по-специално на етап, когато нарушенията още могат да бъдат отстранени. Следователно заложените като цели на тези директиви гаранции за прозрачност и недопускане на дискриминация следва да бъдат засилени, за да се гарантира, че Общността като цяло ще се възползва напълно от положителния ефект на осъщественото с директиви 2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО осъвременяване и опростяване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. В този смисъл директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО следва да бъдат изменени, като се добавят съществени пояснения, които да позволят постигането на целите, заложени от законодателя на Общността.

(4)

Установените слабости включват в частност липсата на период от време, позволяващ да се извърши ефективно преразглеждане, между решението за възлагане на поръчка и сключването на съответния договор. В резултат на това някои възлагащи органи и възложители, в желанието си да направят необратими последиците от дадено оспорвано решение, пристъпват твърде бързо към подписване на договора. За да се преодолее тази слабост, която представлява сериозно препятствие пред ефективната съдебна защита на заинтересованите оференти, а именно тези, които все още не са отпаднали окончателно, следва да се предвиди минимален период на изчакване, в течение на който да бъде спряно сключването на договора, независимо дали последното се извършва в момента на подписването на договора или не.

(5)

Продължителността на минималния период на изчакване следва да бъде съобразена с различните средства за съобщение. Ако се използват бързи средства за съобщение, може да бъде предвиден по-кратък период, отколкото ако се използват други средства за съобщение. Настоящата директива предвижда единствено минимални периоди на изчакване. Държавите-членки имат право да въведат или да запазят периоди, които надвишават въпросните минимални периоди. Държавите-членки също имат право да решат какъв период следва да приложат, ако различни средства за съобщение са използвани едновременно.

(6)

Периодът на изчакване следва да осигури на заинтересованите оференти достатъчно време да разгледат решението за възлагане на обществена поръчка и да преценят дали е уместно да започнат процедура за преразглеждане. При съобщаването на решението за възлагане на обществена поръчка на заинтересованите оференти следва бъде предоставена съответната информация, която е от съществено значение за търсенето на ефективно преразглеждане. Същото се отнася и за кандидати за възлагане на обществени поръчки, доколкото възлагащият орган или възложителят не е предоставил своевременно информация за отхвърляне на кандидатурата им.

(7)

Тази информация включва по-специално обобщение на съответните причини, предвидени в член 41 от Директива 2004/18/ЕО и в член 49 от Директива 2004/17/ЕО. Тъй като продължителността на периода на изчакване е различна при различните държави-членки, важно е също заинтересованите оференти и кандидати да бъдат информирани за периодите, през които те могат в действителност да започнат производства за преразглеждане.

(8)

Не се предвижда този вид минимален период на изчакване да бъде прилаган, ако Директива 2004/18/ЕО или Директива 2004/17/ЕО не изисква предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, и по-специално, в случаи на изключителна спешност, както е предвидено в член 31, параграф 1, буква в) от Директива 2004/18/ЕО или член 40, параграф 3, буква г) от Директива 2004/17/ЕО. В тези случаи е достатъчно да се предвидят ефективни процедури за преразглеждане след сключването на договора. По подобен начин, ако единственият заинтересован оферент е този, на когото е била възложена поръчката, и ако няма заинтересовани кандидати, не е необходим период на изчакване. В този случай в тръжната процедура няма друго лице, което е заинтересовано от получаване на уведомление и извличане на полза от период на изчакване, който да позволи ефективно преразглеждане.

(9)

Най-накрая, в случаи на поръчки, основаващи се на рамково споразумение или динамична система за покупка, наличието на задължителен период на изчакване би могло да влияе върху повишаването на ефективността, към което се стремят тези тръжни процедури. Вместо да въвеждат задължителен период на изчакване, държавите-членки би следвало да могат да предвидят недействителност като ефективна санкция съобразно член 2г от Директива 89/665/ЕИО и член 2г от Директива 92/13/ЕИО за нарушения на член 32, параграф 4, втора алинея, второ тире и на член 33, параграфи 5 и 6 от Директива 2004/18/ЕО и член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2004/17/ЕО.

(10)

В случаите, посочени в член 40, параграф 3, буква и) от Директива 2004/17/ЕО, поръчки, основаващи се на рамково споразумение, не изискват предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз. В такива случаи не следва да е задължително да има период на изчакване.

(11)

Когато държава-членка изисква лице, което възнамерява да използва процедура за преразглеждане, да информира възлагащия орган или възложителя за това си намерение, необходимо е да се уточни, че това не следва да засегне периода на изчакване или който и да е друг срок за подаване на молба за преразглеждане. По същия начин, когато държава-членка изисква заинтересованото лице първо да е поискало преразглеждане от възлагащия орган или възложителя, то това лице следва да разполага с разумен минимален срок, в който да се отнесе до компетентния преразглеждащ орган преди сключването на договора, в случай че пожелае да оспори отговора или липсата на такъв от страна на възложителя.

(12)

Ако бъде поискано преразглеждане малко преди изтичането на минималния период на изчакване, това не следва да лишава преразглеждащия орган от минималното време, което му е необходимо, за да предприеме действие, по-специално да удължи периода на изчакване за сключване на договора. В този смисъл е необходимо да се предвиди независим минимален период на изчакване, който не следва да приключва, преди преразглеждащият орган да е взел решение относно молбата. Това не следва да препятства преразглеждащия орган да извърши предварителна оценка относно допустимостта на преразглеждането като такова. Държавите-членки могат да предвидят този период да приключи било когато преразглеждащият орган е взел решение относно молбата за временни мерки, включително за допълнително спиране на сключването на договора, или когато преразглеждащият орган е взел решение по съществото на спора, и по-специално относно молбата за отмяна на неправомерно решение.

(13)

За борба с незаконосъобразното пряко възлагане на поръчки, определено от Съда като най-сериозното нарушение на правото на Общността в областта на обществените поръчки от страна на възлагащ орган или възложител, следва да бъдат предвидени ефективни, пропорционални и възпиращи санкции. Ето защо договор, произтичащ от незаконосъобразно пряко възложена поръчка, следва по правило да бъде смятан за недействителен. Тази недействителност не следва да бъде автоматична (нищожност), а следва да бъде потвърдена или да бъде резултат от решение на независим преразглеждащ орган (унищожаемост).

(14)

Недействителността е най-ефективният начин за възстановяване на конкуренцията и създаване на нови бизнес възможности за онези икономически оператори, които незаконосъобразно са били лишени от възможността да се конкурират. Прякото възлагане по смисъла на настоящата директива следва да включва всички поръчки, възложени без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз по смисъла на Директива 2004/18/ЕО. Това съответства на процедура без предварително обявяване на конкурентно възлагане на поръчка по смисъла на Директива 2004/17/ЕО.

(15)

Възможна обосновка за пряко възлагане по смисъла на настоящата директива може да включва изключенията, предвидени в членове 10—18 от Директива 2004/18/ЕО, прилагането на член 31, член 61 или член 68 от Директива 2004/18/ЕО, възлагането на обществена поръчка за услуги в съответствие с член 21 от Директива 2004/18/ЕО или законосъобразно възлагане на вътрешни поръчки съгласно тълкуването на Съда.

(16)

Същото се отнася и за поръчки, които изпълняват условията за изключение или са предмет на специални разпоредби в съответствие с член 5, параграф 2, членове 18—26, членове 29 и 30 или член 62 от Директива 2004/17/ЕО за случаи, включващи прилагането на член 40, параграф 3 от Директива 2004/17/ЕО, или за възлагането на обществена поръчка за услуги в съответствие с член 32 от Директива 2004/17/ЕО.

(17)

Процедурите за преразглеждане следва да бъдат достъпни поне за всяко лице, което има или което е имало интерес от спечелването на дадена поръчка и което е било или би могло да бъде увредено от твърдяно нарушение.

(18)

За да се предотвратят сериозни нарушения на задължението за изчакване и автоматично спиране, които са предпоставки за ефективно преразглеждане, следва да се прилагат ефективни санкции. Затова договори, които се сключват в нарушение на периода на изчакване или автоматично спиране, следва да бъдат смятани за недействителни по правило, ако са съчетани с нарушения на Директива 2004/18/ЕО или Директива 2004/17/ЕО, доколкото тези нарушения са се отразили на възможността на търсещия преразглеждане оферент да спечели поръчката.

(19)

В случай на други нарушения на формалните изисквания държавите-членки биха могли да приемат принципа за недействителност за неуместен. В такива случаи държавите-членки следва да разполагат с възможност за налагане на алтернативни санкции. Алтернативните санкции следва да се ограничат до налагането на глоби, платими на орган, независим от възлагащия орган или възложител, или до съкращаване на продължителността на договора. Определянето на подробностите по алтернативните санкции и правилата за налагането им зависят от държавите-членки.

(20)

Настоящата директива не следва да изключва прилагането на по-строги санкции в съответствие с националното право.

(21)

Целта, която трябва да бъде постигната, когато държавите-членки установяват правилата, които гарантират, че даден договор се смята за недействителен, е, че прилагането и изпълнението на правата и задълженията на страните по договора следва да спрат. Последиците от договор, смятан за недействителен, следва да бъдат определени от националното право. Следователно националното право може, например, да предвижда отменяне на всички договорни задължения с обратна сила (ex tunc) или, обратно, ограничаване на обхвата на отменяне до онези задължения, които остава да бъдат изпълнени (ex nunc). Това не следва да доведе до отсъствие на въздействащи санкции, ако произтичащите от договор задължения вече са били напълно или почти напълно изпълнени. В такива случаи държавите-членки следва да предвидят и алтернативни санкции, като вземат предвид степента, до която даден договор остава в сила съобразно националното право. По подобен начин последиците относно възможното възстановяване на евентуално платени суми, както и всички други възможни форми на възстановяване, включително възстановяване на стойността, когато възстановяване в натура не е възможно, подлежат на определяне от националното право.

(22)

В същото време, за да осигурят пропорционалност на прилаганите санкции, държавите-членки могат да предоставят на отговорния за преразглеждането орган възможността да не поставя под въпрос даден договор или да признае някои от временните му правни ефекти, когато изключителните обстоятелства на случая налагат зачитането на съображения от по-висш обществен интерес. В такива случаи следва да се прилагат алтернативни санкции. Преразглеждащият орган, независим от възлагащия орган или възложителя, следва да проучи всички важни аспекти, за да установи дали съображения от по-висш обществен интерес изискват запазването на последиците от договора.

(23)

В изключителни случаи използването на процедура за договаряне без публикуване на обявление за обществена поръчка по смисъла на член 31 от Директива 2004/18/ЕО или член 40, параграф 3 от Директива 2004/17/ЕО следва да бъде разрешено веднага след отменянето на договора. Ако в тези случаи, по технически или други непреодолими причини, останалите договорни задължения могат да бъдат изпълнени на дадения етап само от икономическия оператор, на който е възложена поръчката, позоваването на съображения от по-висш обществен интерес би могло да бъде оправдано.

(24)

Икономическите интереси, свързани с действителността на даден договор, могат да бъдат разглеждани като съображения от по-висш обществен интерес само ако при изключителни обстоятелства недействителността би довела до непропорционални последици. Въпреки това пряко свързани с договора икономически интереси не следва да съставляват съображения от по-висш обществен интерес.

(25)

Освен това потребността да се гарантира във времето правната сигурност на решенията, взети от възлагащите органи и възложителите, налага да бъде установен разумен минимален срок, до който да се ограничат исканията за преразглеждане за обявяване на даден договор за недействителен.

(26)

За да се избегне правна несигурност в резултат от недействителност на даден договор, държавите-членки следва да предвидят изключение от установяване на недействителност в случаите, когато възлагащият орган или възложителят смята, че прякото възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз е допустимо в съответствие с директиви 2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО и е приложен минимален период на изчакване, който дава възможност за ефективна правна защита. Доброволното публикуване, което поражда този период на изчакване, не предполага разширяване на задълженията, произтичащи от Директива 2004/18/ЕО или Директива 2004/17/ЕО.

(27)

Тъй като настоящата директива укрепва националните процедури за преразглеждане, особено в случаи на незаконосъобразно пряко възлагане, икономическите оператори следва да бъдат насърчавани да използват тези нови механизми. От съображения за правна сигурност приложимостта на принципа за недействителност на даден договор е ограничена до определен период. Действието на тези срокове следва да бъде спазвано.

(28)

Повишаването на ефективността на националните процедури за преразглеждане следва да насърчи заинтересованите лица да се възползват в по-голяма степен от възможностите за преразглеждане чрез междинна процедура преди сключването на договор. При тези обстоятелства механизмът за отстраняване на нарушения следва да се пренасочи към сериозни нарушения на правото на Общността в областта на обществените поръчки.

(29)

Доброволната система за оценка, предвидена в Директива 92/13/ЕИО, която предоставя на възложителите възможността да установят съответствието на своите процедури по възлагане на поръчки чрез периодични проверки, остава неизползвана на практика. Следователно тя не може да постигне целта си да предотврати значителен брой нарушения на правото на Общността в областта на обществените поръчки. От друга страна, наложеното на държавите-членки с Директива 92/13/ЕИО изискване да поддържат постоянно на разположение акредитирани за целта органи понякога води до административни разходи за поддръжка, които вече не са оправдани предвид липсата на реално търсене от страна на възложителите. Поради тези причини системата за оценка следва да бъде премахната.

(30)

По-подобен начин помирителната процедура, предвидена в Директива 92/13/ЕИО, също не предизвика реален интерес сред икономическите оператори. Това се дължи както на факта, че сама по себе си тя не създава условия за налагане на задължителни временни мерки, които своевременно да предотвратят незаконосъобразното сключване на договори, така и на самото ѝ естество, което е трудно съвместимо със спазването на особено кратки срокове за преразглеждане с цел постановяване на временни мерки и отмяна на неправомерно взети решения. Освен това потенциалната ефективност на помирителната процедура бе допълнително отслабена от трудностите, възникнали при изготвянето във всяка държава-членка на пълен списък с достатъчен брой независими помирители, които да са на разположение по всяко време и да могат да обработват в много кратък срок исканията за прилагане на помирителната процедура. Поради тези причини помирителната процедура следва да бъде премахната.

(31)

Комисията следва да има право да поиска от държавите-членки да ѝ предоставят информация относно действието на националните процедури за преразглеждане съобразно преследваните цели, като в определянето на обхвата и естеството на тази информация участва Консултативният комитет по обществени поръчки. Действително само предоставянето на такава информация ще даде възможност да се оценят правилно резултатите от промените, въведени с настоящата директива, след изтичане на значителен период, по време на който тя ще бъде прилагана.

(32)

Комисията следва да преразгледа постигнатия от държавите-членки напредък и да докладва пред Европейския парламент и пред Съвета за ефективността на настоящата директива не по-късно от три години след крайния срок за нейното въвеждане в действие.

(33)

Мерките, необходими за изпълнението на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (8).

(34)

Доколкото поради изложените по-горе причини целта на настоящата директива, а именно повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки, попадаща в обхвата на директиви 2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъдат по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да предприеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел при спазване на принципа на процедурна независимост на държавите-членки.

(35)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (9) държавите-членки следва да изготвят, за себе си и в интерес на Общността, свои собствени таблици, които илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за транспониране, и да ги направят обществено достояние.

(36)

Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, провъзгласени по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Тя по-специално има за цел да осигури пълно зачитане на правото на ефективни средства за правна защита и правото на справедлив съдебен процес, в съответствие с член 47, първа и втора алинея от Хартата.

(37)

Следователно директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 89/665/ЕИО

Директива 89/665/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Членове 1 и 2 се заменят със следното:

„Член 1

Приложно поле и наличие на процедури за преразглеждане

1.   Настоящата директива се прилага за поръчките, посочени в Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (10), освен ако такива поръчки не са изключени от приложното поле на директивата съобразно членове 10—18 от същата директива.

Поръчки по смисъла на настоящата директива включват обществени поръчки, рамкови споразумения, концесии за строителство и динамични системи за покупка.

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят, че по отношение на обществените поръчки, попадащи в приложното поле на Директива 2004/18/ЕО, решения, взети от възлагащите органи, могат да бъдат ефективно преразглеждани, и по-специално възможно най-бързо в съответствие с условията, предвидени в членове 2—2е от настоящата директива, на основание, че тези решения са нарушили правото на Общността в областта на обществените поръчки или националните норми, транспониращи това право.

2.   Държавите-членки гарантират, че не съществува дискриминация между предприятията, претендиращи за нанесена им вреда в контекста на процедура за предоставяне на поръчка, в резултат от разграничаването, което настоящата директива прави между националните норми, транспониращи правото на Общността, и други национални норми.

3.   Държавите-членки гарантират достъпност до процедурите по преразглеждане съгласно подробни разпоредби, които държавите-членки могат да установят, най-малко за всяко лице, имащо или имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или рискува да бъде нанесена вреда от твърдяно нарушение.

4.   Държавите-членки могат да изискват лицето, което желае да започне процедура за преразглеждане, предварително да е уведомило възлагащия орган относно твърдяното нарушение и намерението си да иска преразглеждане, при условие че това не нарушава периода на изчакване съобразно член 2а, параграф 2 или други срокове за подаване на молба за преразглеждане в съответствие с член 2в.

5.   Държавите-членки могат да изискват заинтересованото лице първо да поиска преразглеждане от възлагащия орган. В този случай държавите-членки гарантират подаването на такава молба за преразглеждане да води до незабавно спиране на възможността за сключване на договор.

Държавите-членки определят подходящите средства за съобщение, включително по факс или по електронен път, които да бъдат използвани във връзка с молбата за преразглеждане, предвидена в първата алинея.

Спирането, посочено в първата алинея, е в сила до изтичане на срок от най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която възлагащият орган е изпратил отговора си, ако това е станало по факс или по електронен път, или, ако са използвани други средства за съобщение, 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която възлагащият орган е изпратил отговора си. В последния случай държавите-членки могат също да предвидят спирането да бъде прекратено преди изтичането на десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която е получен отговор.

Член 2

Изисквания относно процедурите за преразглеждане

1.   Държавите-членки гарантират, че мерките, приети относно процедурите за преразглеждане, уточнени в член 1, включват правомощия, които да позволяват:

а)

да се постановят временни мерки в най-кратки срокове и посредством междинни процедури с цел да се поправи твърдяно нарушение или да се предотврати нанасянето на допълнителни вреди на засегнатите интереси, включително мерки за спиране или за да се осигури спирането на процедурата за възлагане на обществена поръчка, или за изпълнението на всяко решение, взето от възлагащия орган;

б)

да се отменят или да се осигури отмяната на решения, взети неправомерно, включително премахването на дискриминационните технически, икономически или финансови спецификации в поканата за представяне на оферти, в документите за възлагането на поръчката или във всеки друг документ, свързан с процедурата за възлагане на поръчката;

в)

да се обезщетят лицата, на които е нанесена вреда вследствие на нарушение.

2.   Правомощията, предвидени в параграф 1 и членове 2г и 2д, могат да бъдат предоставени на отделни органи, отговорни за различни аспекти на процедурата за преразглеждане.

3.   Когато първоинстанционен орган, независим от възлагащия орган, преразглежда решение за възлагане на обществена поръчка, държавите-членки правят необходимото, за да не може възлагащият орган да сключи договора, преди преразглеждащият орган да е взел решение по молбата за временни мерки или за преразглеждане. Спирането се прекратява не по-рано от края на периода на изчакване, посочен в член 2а, параграф 2 и член 2г, параграфи 4 и 5.

4.   С изключение на случаите, предвидени в параграф 3 и в член 1, параграф 5, процедурите за преразглеждане не е необходимо да имат автоматично действие на спиране на процедурата за възлагане на поръчки, за която се отнасят.

5.   Държавите-членки могат да предвидят, че отговорните органи да могат да вземат предвид възможните последици от временните мерки за всички интереси, които е възможно да бъдат увредени, както и обществения интерес, и могат да решават да не наложат такива мерки в случаите, когато техните отрицателни последици могат да превишат ползата от тях.

Решението да не се наложат временни мерки не засяга останалите искове от страна на лицето, поискало мерките.

6.   Когато се търси обезщетение на основание, че дадено решение е взето неправомерно, държавите-членки могат да предвидят оспорваното решение да трябва първо да бъде отменено от орган, притежаващ необходимите правомощия.

7.   С изключение на случаите, предвидени в членове 2г—2е, последиците от упражняването на посочените в параграф 1 от настоящия член правомощия относно договор, сключен вследствие възлагането на обществената поръчка, се уреждат от националното право.

Освен това, с изключение на случаите, когато трябва да се отмени решение преди постановяването на обезщетение за вреди, държавата-членка може да предвиди, че след сключването на договор по реда на член 1, параграф 5, параграф 3 от настоящия член или членове 2а—2е, правомощията на органа, отговарящ за процедурите по преразглеждане, се ограничават до постановяване на обезщетения за всяко лице, увредено от нарушение.

8.   Държавите-членки осигуряват ефективното привеждане в изпълнение на решенията, взети от органите, отговарящи за процедурите за преразглеждане.

9.   Когато органите, отговорни за процедурите за преразглеждане, не са съдебни, решенията следва винаги да включват писмени мотиви. Освен това в такъв случай трябва да бъдат приети разпоредби, които да гарантират процедурите, чрез които всяка предполагаема неправомерна мярка, взета от преразглеждащия орган, или всеки предполагаем пропуск при упражняването на предоставените му правомощия да могат да бъдат предмет на съдебно преразглеждане или на преразглеждане от друг орган, който да е съд или юрисдикция по смисъла на член 234 от Договора и да бъде независим както от възлагащия, така и от преразглеждащия орган.

Назначаването на членовете на такъв независим орган и прекратяването на техния мандат се извършват съгласно същите условия както за членовете на съдебната власт, що се отнася до органа, отговорен за тяхното назначаване, продължителността на мандата им и възможността за тяхното отстраняване. Най-малко председателят на този независим орган притежава правната и професионална квалификация на представител на съдебната власт. Независимият орган взема решенията си, като следва процедура, съгласно която се изслушват и двете страни, и неговите решения, съгласно средствата, определени от всяка държава-членка, имат задължителна правна сила.“

2.

Създават се следните членове:

„Член 2а

Период на изчакване

1.   Държавите-членки гарантират, че лицата по член 1, параграф 3 разполагат с достатъчно време за ефективно преразглеждане на решенията за възлагане на обществени поръчки, взети от възлагащи органи, чрез приемане на необходимите разпоредби по отношение на минималните условия, предвидени в параграф 2 от настоящия член, както и в член 2в.

2.   Не може да бъде сключен договор въз основа на решението за възлагане на обществена поръчка, попадащо в приложното поле на Директива 2004/18/ЕО, преди изтичане на срок от най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти и кандидати, ако това е станало по факс или по електронен път, или ако са използвани други средства за съобщение, преди изтичане на срок от най-малко 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти и кандидати, или най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на решението за възлагане на обществената поръчка.

Оферентите се смятат за заинтересовани, ако все още не са изключени окончателно. Изключването е окончателно, ако заинтересованите оференти са били уведомени за него и ако изключването или е било прието за законосъобразно от независим преразглеждащ орган, или не може повече да бъде предмет на процедура на преразглеждане.

Кандидатите се смятат за заинтересовани, ако възлагащият орган не е предоставил информация за отхвърляне на заявлението им, преди заинтересованите оференти да са били уведомени за решението за възлагане на обществената поръчка.

Съобщаването на решението за възлагане на обществена поръчка до всеки заинтересован оферент и кандидат се придружава от:

обобщение на причините за взетото решение, предвидени в член 41, параграф 2 от Директива 2004/18/ЕО, при условията на член 41, параграф 3 от същата директива; и

точно изложение относно приложимия период на изчакване съобразно националните разпоредби за транспониране на настоящия параграф.

Член 2б

Дерогация от периода на изчакване

Държавите-членки могат да предвидят сроковете по член 2а, параграф 2 от настоящата директива да не се прилагат в следните случаи:

а)

ако Директива 2004/18/ЕО не изисква предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз;

б)

ако единственият заинтересован оферент по смисъла на член 2а, параграф 2 от настоящата директива е този, на който е възложена поръчката, и няма заинтересовани кандидати;

в)

по отношение на поръчки, основани на рамково споразумение, както е предвидено в член 32 от Директива 2004/18/ЕО, и в случай на конкретна поръчка, основана на динамична система за покупки, както е предвидено в член 33 от същата директива.

При позоваване на тази дерогация държавите-членки осигуряват договорът да бъде недействителен в съответствие с членове 2г и 2е от настоящата директива, когато:

е нарушен член 32, параграф 4, втора алинея, второ тире или член 33, параграф 5 или 6 от Директива 2004/18/ЕО; и

стойността на поръчката бъде определена като равна или надвишаваща праговете, предвидени в член 7 от Директива 2004/18/ЕО.

Член 2в

Срокове за подаване на молба за преразглеждане

Когато държава-членка предвиди, че всяка молба за преразглеждане на решение, взето от възлагащ орган в рамките на или във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка, попадаща в приложното поле на Директива 2004/18/ЕО, трябва да бъде подадена преди изтичането на определен срок, то този срок не може да бъде по-кратък от десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която заинтересованият оферент или кандидат е бил уведомен по факс или по електронен път за решението на възложителя, или ако са използвани други средства за съобщение, този период е най-малко 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението на възлагащия орган е било изпратено на заинтересования оферент или кандидат, или най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на решението на възлагащия орган. Съобщението на решението на възлагащия орган до всеки оферент или кандидат се придружава от обобщение на основанията и причините за взетото решение. При подаване на молба за преразглеждане на решенията, посочени в член 2, параграф 1, буква б) от настоящата директива, които не подлежат на специално уведомление, срокът е най-малко десет календарни дни, считано от деня на публикуването на съответното решение.

Член 2г

Недействителност

1.   Държавите-членки гарантират, че даден договор се смята за недействителен от преразглеждащ орган, който е независим от възлагащия орган, или че неговата недействителност е резултат от решението на такъв преразглеждащ орган в следните случаи:

а)

ако възлагащият орган е възложил обществена поръчка без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, без това да е допустимо според Директива 2004/18/ЕО;

б)

в случай на нарушение на член 1, параграф 5, член 2, параграф 3 или член 2а, параграф 2 от настоящата директива, ако това нарушение е лишило търсещия преразглеждане оферент от възможността да търси преддоговорна правна защита, когато такова нарушение е съчетано с нарушение на Директива 2004/18/ЕО, ако това нарушение е засегнало възможността поръчката да бъде спечелена от търсещия преразглеждане оферент; или

в)

в случаите, посочени в член 2б, буква в), втора алинея от настоящата директива, ако държавите-членки са се позовали на дерогация от периода на изчакване за поръчки, основани на рамково споразумение и динамична система на покупки.

2.   Последиците от договор, който се смята за недействителен, се предвиждат в националното право.

Националното право може да предвижда отменяне на всички договорни задължения с обратна сила или да ограничава обхвата на отменяне до онези задължения, които остава да бъдат изпълнени. В последния случай държавите-членки предвиждат прилагането на други санкции по смисъла на член 2д, параграф 2.

3.   Държавите-членки могат да предвидят, че преразглеждащият орган, който е независим от възлагащия орган, може да не сметне даден договор за недействителен, дори ако обществената поръчка е възложена неправомерно въз основа на посочените в параграф 1 основания, ако след проучване на всички важни аспекти преразглеждащият орган установи, че съображения от по-висш обществен интерес изискват запазването на последиците от договора. В този случай държавите-членки предвиждат алтернативни санкции по смисъла на член 2д, параграф 2, които се прилагат вместо това.

Икономически интереси, свързани с действителността на даден договор, могат да бъдат разглеждани като съображения от по-висш обществен интерес само ако при изключителни обстоятелства недействителността би довела до непропорционални последици.

Въпреки това пряко свързани с договора икономически интереси не съставляват съображения от по-висш обществен интерес. Икономически интереси, пряко свързани с договора, включват inter alia разходите, които са резултат на отлагането на изпълнението на договора, разходите, които са резултат на откриването на нова процедура за възлагане на поръчка, разходите, които са резултат на смяна на икономическия оператор, изпълняващ договора, и разходите, свързани с правните задължения, произтичащи от недействителността.

4.   Държавите-членки предвиждат, че параграф 1, буква а) от настоящия член не се прилага, когато:

възлагащият орган смята, че възлагането на обществена поръчка без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз е допустимо според Директива 2004/18/ЕО;

възлагащият орган е публикувал обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, така както е посочено в член 3а от настоящата директива, като е заявил намерението си да сключи договора; и

договорът не е бил сключен преди изтичането на период от десет календарни дни, считано от деня, следващ публикуването на обявлението.

5.   Държавите-членки предвиждат, че параграф 1, буква в) от настоящия член не се прилага, когато:

възлагащият орган смята, че възлагането на обществената поръчка е в съответствие с член 32, параграф 4, втора алинея, второ тире или с член 33, параграфи 5 и 6 от Директива 2004/18/ЕО;

възлагащият орган е изпратил решението за възлагане на обществената поръчка на заинтересованите оференти заедно с обобщение на причините, както е посочено в член 2а, параграф 2, четвърта алинея, първо тире от настоящата директива; и

договорът не е бил сключен преди изтичането на период от поне десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти, ако това е станало по факс или по електронен път, или, ако са използвани други средства за съобщение, преди изтичане на срок от най-малко 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти, или най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на решението за възлагане на обществената поръчка.

Член 2д

Нарушения и алтернативни санкции

1.   В случай на нарушение на член 1, параграф 5, член 2, параграф 3 или член 2а, параграф 2, което не е обхванато от член 2г, параграф 1, буква б), държавите-членки предвиждат недействителност съобразно член 2г, параграфи 1—3 или алтернативни санкции. Държавите-членки могат да предвидят, че преразглеждащият орган, независим от възлагащия орган, след оценка на всички важни аспекти решава дали даден договор следва да се смята за недействителен или дали следва да бъдат наложени алтернативни санкции.

2.   Алтернативните санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Алтернативни санкции са:

налагане на глоби на възлагащия орган; или

съкращаване на продължителността на договора.

Държавите-членки могат да предоставят на преразглеждащия орган оперативна самостоятелност да вземе под внимание всички съществени фактори, включително сериозността на нарушението, поведението на възлагащия орган и в случаите, посочени в член 2г, параграф 2, степента, до която договорът остава в сила.

Постановяването на обезщетения не представлява подходящо наказание за целите на настоящия параграф.

Член 2е

Срокове

1.   Държавите-членки могат да предвидят, че молбата за преразглеждане в съответствие с член 2г, параграф 1 следва да бъде подадена:

а)

преди изтичането поне на тридесет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която:

възлагащият орган е публикувал обявление за обществена поръчка в съответствие с член 35, параграф 4, членове 36 и 37 от Директива 2004/18/ЕО, при условие че обявлението включва мотивите за решението на възлагащия орган да възложи обществената поръчка без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз; или

възлагащият орган е информирал заинтересованите оференти и кандидати за сключването на договора, при условие че тази информация съдържа обобщение на съответните причини, предвидени в член 41, параграф 2 от Директива 2004/18/ЕО, към които се прилагат разпоредбите на член 41, параграф 3 от същата директива. Тази възможност се прилага и към случаите, посочени в член 2б, буква в) от настоящата директива;

б)

и във всички случаи преди изтичането на период от поне шест месеца, считано от деня, следващ датата на сключване на договора.

2.   Във всички други случаи, включително при подаване на молби за преразглеждане съобразно член 2д, параграф 1, сроковете за подаване на молба за преразглеждане се определят от националното право при условията на член 2в.“

3.

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Механизъм за отстраняване на нарушения

1.   Комисията може да приложи процедурата, предвидена в параграфи 2—5, когато преди сключване на договор тя сметне, че е било извършено сериозно нарушение на правото на Общността в областта на обществените поръчки по време на процедура за възлагане на поръчка, попадаща в приложното поле на Директива 2004/18/ЕО.

2.   Комисията уведомява заинтересованата държава-членка за причините, поради които тя смята, че е било извършено сериозно нарушение, и изисква неговото отстраняване с подходящи средства.

3.   В рамките на двадесет и един календарни дни след получаване на уведомлението, посочено в параграф 2, съответната държава-членка предоставя на Комисията:

а)

потвърждение, че нарушението е било отстранено;

б)

мотивирано заключение защо не е било отстранено нарушението; или

в)

обявление, посочващо, че процедурата за възлагане на поръчка е била спряна било от възлагащия орган, по негова собствена инициатива, или въз основа на правомощията, определени в член 2, параграф 1, буква а).

4.   Мотивирано заключение, съобщено в съответствие с параграф 3, буква б), може да се основава на факта, че твърдяното нарушение вече е предмет на съдебни или други процедури за преразглеждане, или на преразглеждане съгласно член 2, параграф 9. В този случай съответната държава-членка информира Комисията за резултата от тези производства във възможно най-кратък срок след като той стане известен.

5.   Когато е било направено обявление, че дадена процедура за възлагане на обществена поръчка е била спряна в съответствие с параграф 3, буква в), държавата-членка уведомява Комисията, когато спирането бъде отменено или е започнала друга процедура за възлагане на поръчка, отнасяща се изцяло или отчасти до същия предмет. Това обявление потвърждава, че твърдяното нарушение е било отстранено, или включва мотивирано изявление относно причината, поради която нарушението не е било отстранено.“

4.

Създават се следните членове:

„Член 3а

Съдържание на обявление за доброволна прозрачност ex-ante

Обявлението, посочено в член 2г, параграф 4, второ тире, чиято форма се приема от Комисията съобразно процедурата по консултиране, посочена в член 3б, параграф 2, съдържа следната информация:

а)

наименование и данни за контакт на възлагащия орган;

б)

описание на предмета на договора;

в)

мотивите за решението на възлагащия орган да възложи поръчката без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз;

г)

наименование и данни за контакт на икономическия оператор, в полза на когото е било взето решение за възлагане на поръчката; и

д)

по целесъобразност, всякаква друга информация, която възлагащият орган смята за полезна.

Член 3б

Процедура на комитета

1.   Комисията се подпомага от Консултативен комитет по обществени поръчки, създаден в съответствие с член 1 от Решение 71/306/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 (11) (наричан по-долу „Комитета“).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (12), като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

5.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Изпълнение

1.   Комисията може да поиска от държавите-членки, след консултации с комитета, да ѝ предоставят информация относно действието на националните процедури за преразглеждане.

2.   Всяка година държавите-членки съобщават на Комисията текста на всички решения на преразглеждащите органи, заедно с мотивите за вземането им, съобразно член 2г, параграф 3.“

6.

Създава се следният член:

„Член 4а

Преразглеждане

Не по-късно от 20 декември 2012 г. Комисията преразглежда прилагането на настоящата директива и докладва пред Европейския парламент и пред Съвета за нейната ефективност, и по-специално за ефективността на алтернативните санкции и сроковете.“

Член 2

Изменения на Директива 92/13/ЕИО

Директива 92/13/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Приложно поле и наличие на процедури за преразглеждане

1.   Настоящата директива се прилага за поръчките, посочени в Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (13), освен ако такива поръчки не са изключени от приложното поле на директивата съгласно член 5, параграф 2, членове 18—26, членове 29 и 30 или член 62 от същата Директива.

Поръчки по смисъла на настоящата директива включват обществени поръчки за доставка, строителство и услуги, рамкови споразумения и динамични системи за покупка.

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че по отношение на обществени поръчки, попадащи в приложното поле на Директива 2004/17/ЕО, решения, взети от възложителите, могат да бъдат ефективно преразглеждани, и по-специално във възможно най-кратък срок при условията на членове 2—2е от настоящата директива, на основание, че тези решения са нарушили правото на Общността в областта на обществените поръчки или националните норми, транспониращи това право.

2.   Държавите-членки гарантират, че не съществува дискриминация между предприятията, които е възможно да предявят претенция за вреди в контекста на процедура по възлагане на обществена поръчка, в резултат на разграничаването, което се въвежда от настоящата директива между националните норми, транспониращи правото на Общността и други национални норми.

3.   Държавите-членки гарантират достъпност до процедурите по преразглеждане съгласно подробни разпоредби, които държавите-членки могат да установят, най-малко за всяко лице, имащо или имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е била или рискува да бъде нанесена вреда от твърдяно нарушение.

4.   Държавите-членки могат да изискват лицето, което желае да започне процедура за преразглеждане, предварително да е уведомило възложителя относно твърдяното нарушение и намерението си да иска преразглеждане, при условие че това не нарушава периода на изчакване съобразно член 2а, параграф 2 или други срокове за подаване на молба за преразглеждане в съответствие с член 2в.

5.   Държавите-членки могат да изискват заинтересованото лице първо да поиска преразглеждане от възложителя. В този случай държавите-членки гарантират подаването на такава молба за преразглеждане да води до незабавно спиране на възможността за сключване на договор.

Държавите-членки определят подходящите средства за съобщение, включително по факс или по електронен път, които да бъдат използвани във връзка с молбата за преразглеждане, предвидена в първата алинея.

Спирането по първа алинея е в сила до изтичане на срок от най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която възложителят е изпратил отговора си, ако това е станало по факс или по електронен път, или ако са използвани други средства за съобщение, преди да изтекат 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която възложителят е изпратил отговора си, или най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която е получен отговор.“

2.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

създава се заглавието „Изисквания относно процедурите за преразглеждане“;

б)

параграфи 2—4 се заменят със следното:

„2.   Правомощията, предвидени в параграф 1 и членове 2г и 2д, могат да бъдат предоставени на отделни органи, отговорни за различни аспекти на процедурата за преразглеждане.

3.   Когато първоинстанционен орган, който е независим от възложителя, преразглежда решение за възлагане на обществена поръчка, държавите-членки осигуряват възложителят да не може да сключи договора, преди преразглеждащият орган да е взел решение по молбата за временни мерки или за преразглеждане. Спирането се прекратява не по-рано от края на периода на изчакване, посочен в член 2а, параграф 2 и член 2г, параграфи 4 и 5.

3а.   С изключение на случаите, предвидени в параграф 3 и в член 1, параграф 5, процедурите за преразглеждане не е необходимо да имат автоматично действие на спиране на процедурата за възлагане на поръчки, за която се отнасят.

4.   Държавите-членки могат да предвидят, че отговорните органи могат да вземат предвид възможните последици от временните мерки за всички интереси, които е възможно да бъдат увредени, както и обществения интерес и могат да решават да не наложат такива мерки в случаите, когато техните отрицателни последици могат да превишат ползата от тях.

Решение да не се постановят временни мерки не засяга останалите искове на лицето, което е поискало тези мерки.“;

в)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   С изключение на случаите, предвидени в членове 2г—2е, последиците от упражняването на правомощия по параграф 1 от настоящия член върху договор, сключен вследствие възлагането на обществената поръчка, се уреждат от националното право.

Освен това, с изключение на случаите, когато трябва да се отмени решение преди постановяването на обезщетение за вреди, държавата-членка може да предвиди, че след сключването на договор по реда на член 1, параграф 5, параграф 3 от настоящия член или членове 2а—2е правомощията на органа, отговарящ за процедурите за преразглеждане, се ограничават до постановяване на обезщетения за всяко увредено от нарушение лице.“;

г)

в параграф 9, първа алинея изразът „съд или юрисдикция по смисъла на член 177 от Договора“ се заменя със „съд или юрисдикция по смисъла на член 234 от Договора“.

3.

Създават се следните членове:

„Член 2а

Период на изчакване

1.   Държавите-членки гарантират, че лицата по член 1, параграф 3 разполагат с достатъчно време за ефективно преразглеждане на решенията за възлагане на обществени поръчки, взети от възложители, чрез приемане на необходимите разпоредби при спазване на минималните условия, предвидени в параграф 2 от настоящия член, както и в член 2в.

2.   Не може да бъде сключен договор вследствие на решението за възлагане на обществена поръчка, попадаща в приложното поле на Директива 2004/17/ЕО, преди изтичане на срок от най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти и кандидати, ако това е станало по факс или по електронен път, или ако са използвани други средства за съобщение, преди изтичане на срок от най-малко 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти и кандидати, или най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на решението за възлагане на обществената поръчка.

Оферентите се смятат за заинтересовани, ако все още не са изключени окончателно. Изключването е окончателно, ако заинтересованите оференти са били уведомени за него и ако изключването или е било прието за законосъобразно от независим преразглеждащ орган, или не може повече да бъде обект на процедура на преразглеждане.

Кандидатите се смятат за заинтересовани, ако възложителят не е предоставил информация при отхвърляне на тяхната кандидатура, преди заинтересованите оференти да са били уведомени за решението за възлагане на обществената поръчка.

Уведомлението относно решението за възлагане на обществена поръчка до всеки заинтересован оферент и кандидат се придружава от:

обобщение на съответните причини, предвидени в член 49, параграф 2 от Директива 2004/17/ЕО; и

точно изложение относно приложимия период на изчакване съобразно разпоредбите на националното право за транспониране на настоящия параграф.

Член 2б

Дерогация от периода на изчакване

Държавите-членки могат да предвидят сроковете по член 2а, параграф 2 от настоящата директива да не се прилагат в следните случаи:

а)

ако Директива 2004/17/ЕО не изисква предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз;

б)

ако единственият заинтересован оферент по смисъла на член 2а, параграф 2 от настоящата директива е този, на който е възложена поръчката, и няма заинтересовани кандидати;

в)

в случай на конкретна поръчка, основана на динамична система за покупки, както е предвидено в член 15 от Директива 2004/17/ЕО.

При позоваване на тази дерогация държавите-членки осигуряват договорът да бъде недействителен в съответствие с членове 2г и 2е от настоящата директива, когато:

е нарушен член 15, параграф 5 или 6 от Директива 2004/17/ЕО; и

стойността на поръчката бъде определена като равностойна или надвишаваща праговете, предвидени в член 16 от Директива 2004/17/ЕО.

Член 2в

Срокове за подаване на молба за преразглеждане

Когато държава-членка предвиди, че всяка молба за преразглеждане на решение, взето от възложител в рамките на или във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка, попадаща в приложното поле на Директива 2004/17/ЕО, трябва да бъде подадена преди изтичането на определен срок, то този срок не може да бъде по-кратък от десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която заинтересованият оферент или кандидат е бил уведомен по факс или по електронен път за решението на възложителя, или, ако са използвани други средства за съобщение, този период е най-малко 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението на възложителя е било изпратено на заинтересования оферент или кандидат, или най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на решението на възложителя. Уведомлението за решението на възложителя до всеки оферент или кандидат се придружава от обобщение на мотивите за него. При подаване на молба за преразглеждане на решенията, посочени в член 2, параграф 1, буква б) от настоящата директива, които не подлежат на специално уведомление, срокът е най-малко десет календарни дни, считано от деня на публикуването на съответното решение.

Член 2г

Недействителност

1.   Държавите-членки гарантират, че даден договор се смята за недействителен от преразглеждащ орган, независим от възложителя, или че неговата недействителност е резултат от решението на такъв преразглеждащ орган в следните случаи:

а)

ако възложителят е възложил обществена поръчка без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, без това да е допустимо според Директива 2004/17/ЕО;

б)

в случай на нарушение на член 1, параграф 5, член 2, параграф 3 или член 2а, параграф 2 от настоящата директива, ако това нарушение е лишило търсещия преразглеждане оферент от възможността да търси преддоговорна правна защита, когато това нарушение е съчетано с нарушение на Директива 2004/17/ЕО, ако това нарушение е засегнало възможността поръчката да бъде спечелена от търсещия преразглеждане оферент;

в)

в случаите, посочени в член 2б, буква в), втора алинея от настоящата директива, ако държавите-членки са се позовали на дерогация от периода на изчакване за поръчки, основани на динамична система за покупки.

2.   Последиците от договор, който се смята за недействителен, се предвиждат в националното право.

Националното право може да предвижда отменяне на всички договорни задължения с обратна сила или да ограничава обхвата на отменяне на онези задължения, които остава да бъдат изпълнени. В последния случай държавите-членки предвиждат прилагането на други санкции по смисъла на член 2д, параграф 2.

3.   Държавите-членки могат да предвидят, че преразглеждащият орган, независим от възложителя, може да не сметне даден договор за недействителен, дори ако обществената поръчка е възложена неправомерно въз основа на посочените в параграф 1 основания, ако след проучване на всички важни аспекти преразглеждащият орган установи, че съображения от по-висш обществен интерес изискват запазването на последиците от договора. В този случай държавите-членки предвиждат алтернативни санкции по смисъла на член 2д, параграф 2, които се прилагат вместо това.

Икономически интереси, свързани с действителността на даден договор, могат да бъдат разглеждани като съображения от по-висш обществен интерес само ако при изключителни обстоятелства недействителността би довела до непропорционални последици.

Въпреки това пряко свързани с договора икономически интереси не съставляват съображения от по-висш обществен интерес. Икономически интереси, пряко свързани с договора, включват наред с другото разходите, които са резултат на отлагането на изпълнението на договора, разходите, които са резултат на откриването на нова процедура за възлагане на поръчка, разходите, които са резултат на смяна на икономическия оператор, изпълняващ договора, и разходите, свързани с правните задължения, произтичащи от недействителността.

4.   Държавите-членки предвиждат, че параграф 1, буква а) от настоящия член не се прилага, когато:

възложителят смята, че възлагането на обществена поръчка без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз е допустимо според Директива 2004/17/ЕО;

възложителят е публикувал обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, така както е посочено в член 3а от настоящата директива, като е заявил намерението си да сключи договора; и

договорът не е бил сключен преди изтичането на период от десет календарни дни, считано от деня, следващ публикуването на обявлението.

5.   Държавите-членки предвиждат, че параграф 1, буква в) от настоящия член не се прилага, когато:

възложителят смята, че възлагането на обществената поръчка е в съответствие с член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2004/17/ЕО;

възложителят е изпратил решението за възлагане на обществената поръчка на заинтересованите оференти заедно с обобщение на причините, както е посочено в член 2а, параграф 2, четвърта алинея, първо тире от настоящата директива; и

договорът не е бил сключен преди изтичането на период от поне десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти, ако това е станало по факс или по електронен път, или, ако са използвани други средства за съобщение, преди изтичане на срок от най-малко 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти, или на срок от най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на решението за възлагане на обществената поръчка.

Член 2д

Нарушения на настоящата директива и алтернативни санкции

1.   В случай на нарушение на член 1, параграф 5, член 2, параграф 3 или член 2а, параграф 2, което не е обхванато от член 2г, параграф 1, буква б), държавите-членки предвиждат недействителност съобразно член 2г, параграфи 1—3 или алтернативни санкции. Държавите-членки могат да предвидят, че преразглеждащият орган, независим от възложителя, след оценка на всички важни аспекти решава дали даден договор следва да се смята за недействителен или дали следва да бъдат наложени алтернативни санкции.

2.   Алтернативните санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Алтернативни санкции са:

налагането на глоби на възложителя; или

съкращаване на продължителността на договора.

Държавите-членки могат да предоставят на преразглеждащия орган оперативна самостоятелност да вземе под внимание всички съществени фактори, включително сериозността на нарушението, поведението на възложителя и в случаите, посочени в член 2г, параграф 2, степента, до която договорът остава в сила.

Постановяването на обезщетения не представлява подходящо наказание за целите на настоящия параграф.

Член 2е

Срокове

1.   Държавите-членки могат да предвидят, че молбата за преразглеждане в съответствие с член 2г, параграф 1 трябва да бъде подадена:

а)

преди изтичането на поне тридесет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която:

възлагащият орган е публикувал обявление за възложена поръчка в съответствие с членове 43 и 44 от Директива 2004/17/ЕО, при условие че обявлението включва мотивите за решението на възложителя да възложи обществената поръчка без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз; или

възложителят е информирал заинтересованите оференти и кандидати за сключването на договора, при условие че тази информация съдържа резюме на съответните причини, предвидени в член 49, параграф 2 от Директива 2004/17/ЕО. Тази възможност се прилага и към случаите, посочени в член 2б, буква в) от настоящата директива;

б)

и във всички случаи преди изтичането на най-малко шест месеца, считано от деня, следващ датата на сключване на договора.

2.   Във всички други случаи, включително подаване на молби за преразглеждане съобразно член 2д, параграф 1, сроковете за подаване на молба за преразглеждане се определят от националното право при условията на член 2в.“

4.

Членове 3—7 се заменят със следното:

„Член 3а

Съдържание на обявление за доброволна прозрачност ex-ante

Обявлението, посочено в член 2г, параграф 4, второ тире, чиято форма се приема от Комисията съобразно процедурата по консултиране, посочена в член 3б, параграф 2, съдържа следната информация:

а)

наименование и данни за контакт на възложителя;

б)

описание на предмета на договора;

в)

мотиви за решението на възложителя да възложи поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз;

г)

наименование и данни за контакт на икономическия оператор, в полза на който е било взето решение за възлагане на поръчката; и

д)

по целесъобразност, всякаква друга информация, която възложителят смята за полезна.

Член 3б

Процедура на комитета

1.   Комисията се подпомага от Консултативен комитет по обществени поръчки, създаден в съответствие с член 1 от Решение 71/306/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. (14) (наричан по-долу „Комитета“).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (15), като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

5.

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Механизъм за отстраняване на нарушения

1.   Комисията може да приложи процедурата, предвидени в параграфи 2—5, когато преди сключването на договор тя сметне, че е било извършено сериозно нарушение на правото на Общността в областта на обществените поръчки по време на процедура за възлагане на поръчка, попадаща в приложното поле на Директива 2004/17/ЕО, или във връзка с член 27, буква а) от същата директива в случаите по отношение на възложителите, за които тази разпоредба се прилага.

2.   Комисията уведомява заинтересованата държава-членка за причините, поради които тя счита, че е било извършено сериозно нарушение, и изисква неговото отстраняване чрез подходящи мерки.

3.   В рамките на двадесет и един календарни дни след получаване на уведомлението, посочено в параграф 2, съответната държава-членка предоставя на Комисията:

а)

потвърждение, че нарушението е било отстранено;

б)

мотивирано заключение защо не е било отстранено нарушението; или

в)

обявление, посочващо, че процедурата по възлагане на поръчка е била спряна било от възложителя по негова инициатива, или въз основа на правомощията, определени в член 2, параграф 1, буква а).

4.   Мотивираното заключение, съобщено в съответствие с параграф 3, буква б), може да се основава и на факта, че твърдяното нарушение вече е предмет на съдебно производство за преразглеждане или на преразглеждането, предвидено в член 2, параграф 9. В този случай съответната държава-членка информира Комисията за резултата от тези производства възможно най-скоро след като той стане известен.

5.   Когато е било отправено обявление, че процедурата по възлагане на поръчка е спряна съгласно параграф 3, буква в), заинтересованата държава-членка уведомява Комисията, когато спирането бъде отменено или е започнала друга процедура за възлагане на обществени поръчки, отнасяща се изцяло или отчасти до същия предмет. Новото обявление потвърждава, че твърдяното нарушение е било отстранено или включва мотивирано изявление относно причината, поради която то не е било отстранено.“

6.

Членове 9—12 се заменят със следното:

„Член 12

Изпълнение

1.   Комисията може да поиска от държавите-членки, след консултации с комитета, да ѝ предоставят информация относно действието на националните процедури за преразглеждане.

2.   Всяка година държавите-членки съобщават на Комисията текста на всички решения на преразглеждащите органи, заедно с мотивите за вземането им, съобразно член 2г, параграф 3.

Член 12а

Преразглеждане

Не по-късно от 20 декември 2012 г. Комисията преразглежда прилагането на настоящата директива и докладва пред Европейския парламент и пред Съвета за нейната ефективност, и по-специално за ефективността на алтернативните санкции и сроковете.“

7.

Приложението се заличава.

Член 3

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за изпълнение на настоящата директива, не по-късно от 20 декември 2009 г. Те незабавно информират Комисията за тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 декември 2007 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

M. LOBO ANTUNES


(1)  ОВ С 93, 27.4.2007 г., стр. 16.

(2)  ОВ С 146, 30.6.2007 г., стр. 69.

(3)  Становище на Европейския парламент от 21 юни 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 15 ноември 2007 г.

(4)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 33. Директива, изменена с Директива 92/50/ЕИО (ОВ L 209, 24.7.1992 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 14. Директива, последно изменена с Директива 2006/97/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 107).

(6)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114. Директива, последно изменена с Директива 2006/97/ЕО.

(7)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/97/ЕО.

(8)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(9)  ОВ С 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114. Директива, последно изменена с Директива 2006/97/ЕО на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 107).

(11)  ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 15. Решение, изменено с Решение 77/63/ЕИО (ОВ L 13, 15.1.1977 г., стр. 15).

(12)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(13)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/97/ЕО на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 107).

(14)  ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 15. Решение, изменено с Решение 77/63/ЕИО (ОВ L 13, 15.1.1977 г., стр. 15).

(15)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).


II Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/47


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 10 декември 2007 година

за изменение на решения 2006/687/ЕО, 2006/875/ЕО и 2006/876/ЕО по отношение на преразпределянето на финансовата помощ от Общността за определени държави-членки за техните програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и за проверки, целящи превенция на зоонози през 2007 г.

(нотифицирано под номер C(2007) 5985)

(2007/851/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 24, параграфи 5 и 6, и членове 29 и 32 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение 90/424/ЕИО определя процедурите за финансовото участие на Общността в програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на болести по животните и на зоонози.

(2)

Решение 2006/687/ЕО на Комисията от 12 октомври 2006 г. за програмите, които отговарят на условията за финансова помощ от Общността през 2007 г. за ликвидиране и наблюдение на определени болести по животните, за превенция на зоонозите, за наблюдение на трансмисивната спонгиформна енцефалопатия, както и програмите за ликвидиране на спонгиформната енцефалопатия по говедата и болестта скрейпи (2) определя предлагания размер и максималната стойност на финансовата помощ на Общността за всяка програма, представена от държавите-членки.

(3)

Решение 2006/875/ЕО на Комисията от 30 ноември 2006 г. за одобряване на програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните на някои трансмисивни спонгифорни енцефалопатии (ТСЕ) и за превенция на зоонози, представени от държавите-членки за 2007 г. (3) и Решение 2006/876/ЕО на Комисията от 30 ноември 2006 г. относно одобряване на програми за ликвидиране и мониторинга на болести по животните, на някои ТСЕ и за предпазването от зоонози, представени от България и Румъния за 2007 г., и за изменение на Решение 2006/687/ЕО определят максималната стойност на финансовата помощ на Общността за всяка програма, представена от държавите-членки.

(4)

Комисията направи оценка на докладите, изпратени от държавите-членки относно разходите по посочените програми. Резултатите от оценката показаха, че някои държави-членки няма да използват изцяло отпусната им финансова помощ за 2007 г., докато други ще надхвърлят предоставената им сума.

(5)

Финансовата помощ от Общността за някои от посочените програми е необходимо да бъде съответно адаптирана. Целесъобразно е да бъде пренасочено финансиране от програмите на държавите-членки, които не използват изцяло отпуснатата им помощ, към тези, които я надхвърлят. Преразпределението следва да се основава на най-актуалната информация относно действително направените разходи от въпросните държави-членки.

(6)

Решения 2006/687/ЕО, 2006/875/ЕО и 2006/876/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I—V към Решение 2006/687/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Решение 2006/875/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 1 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

в буква г) „1 200 000 EUR“ се заменя със „790 000 EUR“;

ii)

в буква д) „1 850 000 EUR“ се заменя с „900 000 EUR“;

iii)

в буква ж) „4 850 000 EUR“ се заменя с „4 100 000 EUR“;

б)

в параграф 3 „600 000 EUR“ се заменя с „450 000 EUR“.

2.

Член 2, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

в буква а) „3 500 000 EUR“ се заменя с „5 500 000 EUR“;

б)

в буква б) „1 100 000 EUR“ се заменя с „1 950 000 EUR“;

в)

в буква в) „2 000 000 EUR“ се заменя с „3 000 000 EUR“;

г)

в буква г) „95 000 EUR“ се заменя с „20 000 EUR“;

д)

в буква д) „1 600 000 EUR“ се заменя с „1 280 000 EUR“.

3.

Член 3, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

в буква а) „3 000 000 EUR“ се заменя с „8 000 000 EUR“;

б)

в буква б) „2 500 000 EUR“ се заменя с „2 950 000 EUR“;

в)

в буква в) „1 100 000 EUR“ се заменя с „1 550 000 EUR“.

4.

Член 4, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

в буква б) „400 000 EUR“ се заменя с „1 600 000 EUR“;

б)

в буква в) „35 000 EUR“ се заменя с „85 000 EUR“;

в)

в буква д) „2 300 000 EUR“ се заменя с „4 800 000 EUR“;

г)

в буква е) „225 000 EUR“ се заменя с „425 000 EUR“.

5.

Член 5 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

в буква а) „5 000 000 EUR“ се заменя с „5 900 000 EUR“;

ii)

в буква б) „200 000 EUR“ се заменя с „570 000 EUR“;

iii)

в буква в) „4 000 000 EUR“ се заменя с „5 000 000 EUR“;

iv)

в буква д) „1 600 000 EUR“ се заменя с „1 220 000 EUR“;

б)

в параграф 3 „650 000 EUR“ се заменя с „200 000 EUR“.

6.

Член 6, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

в буква а) „4 900 000 EUR“ се заменя с „8 000 000 EUR“;

б)

в буква б) „160 000 EUR“ се заменя с „360 000 EUR“;

в)

в буква в) „1 300 000 EUR“ се заменя с „1 400 000 EUR“;

г)

в буква г) „600 000 EUR“ се заменя с „1 100 000 EUR“.

7.

Член 7, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

в буква а) „660 000 EUR“ се заменя с „550 000 EUR“;

б)

в буква в) „250 000 EUR“ се заменя с „500 000 EUR“;

в)

в буква ж) „2 000 000 EUR“ се заменя с „960 000 EUR“;

г)

в буква з) „875 000 EUR“ се заменя с „550 000 EUR“;

д)

в буква и) „175 000 EUR“ се заменя с „0 EUR“;

е)

в буква й) „320 000 EUR“ се заменя с „590 000 EUR“;

ж)

в буква м) „60 000 EUR“ се заменя със „110 000 EUR“;

з)

в буква р) „450 000 EUR“ се заменя с „20 000 EUR“;

и)

в буква с) „205 000 EUR“ се заменя с „50 000 EUR“.

8.

Член 8, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

в буква а) „800 000 EUR“ се заменя с „1 100 000 EUR“;

б)

в буква б) „500 000 EUR“ се заменя с „650 000 EUR“.

9.

В член 9, параграф 2, буква а) „250 000 EUR“ се заменя с „350 000 EUR“.

10.

В член 10, параграф 2, „120 000 EUR“ се заменя с „350 000 EUR“.

11.

Член 12, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

в буква в) „160 000 EUR“ се заменя с „310 000 EUR“;

б)

в буква г) „243 000 EUR“ се заменя с „460 000 EUR“;

в)

в буква й) „510 000 EUR“ се заменя с „900 000 EUR“;

г)

в буква н) „10 000 EUR“ се заменя с „15 000 EUR“;

д)

в буква у) „121 000 EUR“ се заменя с „46 000 EUR“;

е)

в буква ч) „130 000 EUR“ се заменя с „200 000 EUR“;

ж)

в буква ш) „275 000 EUR“ се заменя с „1 125 000 EUR“.

12.

Член 13, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

в буква б) „1 059 000 EUR“ се заменя с „1 320 000 EUR“;

б)

в буква в) „1 680 000 EUR“ се заменя с „1 950 000 EUR“;

в)

в буква е) „1 827 000 EUR“ се заменя с „1 650 000 EUR“;

г)

в буква ж) „10 237 000 EUR“ се заменя с „9 100 000 EUR“;

д)

в буква и) „6 755 000 EUR“ се заменя с „6 410 000 EUR“;

е)

в буква й) „3 375 000 EUR“ се заменя с „3 000 000 EUR“;

ж)

в буква к) „348 000 EUR“ се заменя с „530 000 EUR“;

з)

в буква т) „3 744 000 EUR“ се заменя с „244 000 EUR“;

и)

в буква у) „2 115 000 EUR“ се заменя с „2 940 000 EUR“;

й)

в буква х) „1 088 000 EUR“ се заменя с „610 000 EUR“.

13.

Член 14, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

в буква г) „500 000 EUR“ се заменя с „50 000 EUR“;

б)

в буква ж) „713 000 EUR“ се заменя с „413 000 EUR“;

в)

в буква и) „800 000 EUR“ се заменя със „70 000 EUR“;

г)

в буква й) „150 000 EUR“ се заменя с „65 000 EUR“;

д)

в буква о) „328 000 EUR“ се заменя с „530 000 EUR“;

е)

в буква п) „305 000 EUR“ се заменя с „45 000 EUR“.

14.

Член 15, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

в буква в) „927 000 EUR“ се заменя с „827 000 EUR“;

б)

в буква д) „1 306 000 EUR“ се заменя с „516 000 EUR“;

в)

в буква е) „5 374 000 EUR“ се заменя с „4 500 000 EUR“;

г)

в буква з) „629 000 EUR“ се заменя с „279 000 EUR“;

д)

в буква и) „3 076 000 EUR“ се заменя с „620 000 EUR“;

е)

в буква й) „2 200 000 EUR“ се заменя с „1 280 000 EUR“;

ж)

в буква л) „332 000 EUR“ се заменя с „232 000 EUR“;

з)

в буква о) „716 000 EUR“ се заменя с „41 000 EUR“;

и)

в буква р) „279 000 EUR“ се заменя с „179 000 EUR“;

й)

в буква у) „9 178 000 EUR“ се заменя с „5 178 000 EUR“.

Член 3

Решение 2006/876/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 1, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

в буква а) „830 000 EUR“ се заменя с „0 EUR“;

б)

в буква б) „800 000 EUR“ се заменя с „0 EUR“.

2.

В член 2, параграф 2, буква а) „425 000 EUR“ се заменя с „275 000 EUR“.

3.

В член 3, параграф 2, буква а) „508 000 EUR“ се заменя с „5 000 EUR“.

4.

Член 4, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

в буква а) „23 000 EUR“ се заменя с „88 000 EUR“;

б)

в буква б) „105 000 EUR“ се заменя с „505 000 EUR“.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 282, 13.10.2006 г., стр. 52. Решение, изменено с Решение 2006/876/ЕО (ОВ L 337, 5.12.2006 г., стр. 57).

(3)  ОВ L 337, 5.12.2006 г., стр. 46. Решение, изменено с Решение 2007/22/ЕО (ОВ L 7, 12.1.2007 г., стр. 46).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I—V към Решение 2006/687/ЕО се заменят със следния текст:

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на програмите за ликвидиране и наблюдение на болестите по животните, посочени в член 1, параграф 1

Размер и максимална стойност на финансовата помощ на Общността

Болест

Държава-членка

Размер

Максимална стойност

(в евро)

Болест на Ауески

Белгия

50 %

350 000

Испания

50 %

350 000

Син език

Испания

50 %

8 000 000

Франция

50 %

360 000

Италия

50 %

1 400 000

Португалия

50 %

1 100 000

Бруцелоза по говедата

Ирландия

50 %

1 950 000

Испания

50 %

5 500 000

Италия

50 %

3 000 000

Кипър

50 %

20 000

Португалия

50 %

1 280 000

Обединеното кралство (1)

50 %

1 100 000

Туберкулоза по говедата

Испания

50 %

8 000 000

Италия

50 %

2 950 000

Полша

50 %

1 550 000

Португалия

50 %

450 000

Класическа чума по свинете

Германия

50 %

1 100 000

Франция

50 %

650 000

Люксембург

50 %

35 000

Словения

50 %

25 000

Словакия

50 %

400 000

Ензоотична левкоза по говедата

Естония

50 %

20 000

Италия

50 %

1 600 000

Латвия

50 %

85 000

Литва

50 %

135 000

Полша

50 %

4 800 000

Португалия

50 %

425 000

Бруцелоза по овцете и козите (B melitensis)

Гърция

50 %

200 000

Испания

50 %

5 900 000

Франция

50 %

570 000

Италия

50 %

5 000 000

Кипър

50 %

120 000

Португалия

50 %

1 220 000

Poseidom (2)

Франция (3)

50 %

50 000

Бяс

България

50 %

0

Чешката република

50 %

490 000

Германия

50 %

850 000

Естония

50 %

925 000

Латвия

50 %

790 000

Литва

50 % собствена територия; 100 % гранични райони

450 000

Унгария

50 %

900 000

Австрия

50 %

185 000

Полша

50 %

4 100 000

Румъния

50 %

0

Словения

50 %

375 000

Словакия

50 %

500 000

Финландия

50 %

112 000

Африканска чума по свинете/класическа чума по свинете

България

50 %

275 000

Италия

50 %

140 000

Румъния

50 %

5 250 000

Везикулозна болест по свинете

Италия

50 %

350 000

Инфлуенца по птиците

Белгия

50 %

66 000

България

50 %

88 000

Чешката република

50 %

74 000

Дания

50 %

310 000

Германия

50 %

460 000

Естония

50 %

40 000

Ирландия

50 %

59 000

Гърция

50 %

42 000

Испания

50 %

82 000

Франция

50 %

280 000

Италия

50 %

900 000

Кипър

50 %

15 000

Латвия

50 %

15 000

Литва

50 %

12 000

Люксембург

50 %

15 000

Унгария

50 %

110 000

Малта

50 %

5 000

Нидерландия

50 %

126 000

Австрия

50 %

42 000

Полша

50 %

87 000

Румъния

50 %

505 000

Португалия

50 %

46 000

Словения

50 %

32 000

Словакия

50 %

21 000

Финландия

50 %

27 000

Швеция

50 %

200 000

Обединеното кралство

50 %

1 125 000

Общо

80 171 000

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на програмите за проверки, целящи превенция на зоонозите, посочени в член 2, параграф 1

Размер и максимална стойност на финансовата помощ на Общността

Зооноза

Държава-членка

Размер

Максимална стойност

(в евро)

Салмонела

Белгия

50 %

550 000

България

50 %

5 000

Чешката република

50 %

330 000

Дания

50 %

500 000

Германия

50 %

175 000

Естония

50 %

27 000

Ирландия

50 %

0

Гърция

50 %

60 000

Испания

50 %

960 000

Франция

50 %

550 000

Италия

50 %

590 000

Кипър

50 %

40 000

Латвия

50 %

60 000

Унгария

50 %

110 000

Нидерландия

50 %

1 350 000

Австрия

50 %

80 000

Полша

50 %

2 000 000

Португалия

50 %

20 000

Румъния

50 %

215 000

Словакия

50 %

50 000

Общо

7 672 000

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на програмите за наблюдение на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии, посочени в член 3, параграф 1

Размер и максимална стойност на финансовата помощ на Общността

Болест

Държава-членка

Процентен дял на извършените бързи тестове и разграничителни тестове

Максимална стойност

(в евро)

Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

Белгия

100 %

2 084 000

Чешката република

100 %

1 320 000

Дания

100 %

1 950 000

Германия

100 %

11 307 000

Естония

100 %

233 000

Ирландия

100 %

6 410 000

Гърция

100 %

1 650 000

Испания

100 %

9 100 000

Франция

100 %

24 815 000

Италия

100 %

3 000 000

Кипър

100 %

530 000

Латвия

100 %

312 000

Литва

100 %

645 000

Люксембург

100 %

146 000

Унгария

100 %

784 000

Малта

100 %

90 000

Нидерландия

100 %

5 112 000

Австрия

100 %

1 759 000

Полша

100 %

244 000

Португалия

100 %

2 940 000

Румъния

100 %

2 370 000

Словения

100 %

308 000

Словакия

100 %

610 000

Финландия

100 %

839 000

Швеция

100 %

2 020 000

Обединеното кралство

100 %

6 781 000

Общо

87 359 000

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на програмите за ликвидиране на спонгиформна енцефалопатия по говедата, посочени в член 4, параграф 1

Размер и максимална стойност на финансовата помощ на Общността

Болест

Държава-членка

Размер

Максимална стойност

(в евро)

Спонгиформна енцефалопатия по говедата

Белгия

50 % бракуване

50 000

Чешката република

50 % бракуване

750 000

Дания

50 % бракуване

51 000

Германия

50 % бракуване

50 000

Естония

50 % бракуване

98 000

Ирландия

50 % бракуване

70 000

Гърция

50 % бракуване

750 000

Испания

50 % бракуване

413 000

Франция

50 % бракуване

50 000

Италия

50 % бракуване

65 000

Люксембург

50 % бракуване

100 000

Нидерландия

50 % бракуване

60 000

Австрия

50 % бракуване

48 000

Полша

50 % бракуване

530 000

Португалия

50 % бракуване

45 000

Словения

50 % бракуване

25 000

Словакия

50 % бракуване

250 000

Финландия

50 % бракуване

25 000

Обединеното кралство

50 % бракуване

347 000

Общо

3 777 000

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък на програмите за ликвидиране на болестта скрейпи, посочени в член 5, параграф 1

Размер и стойности на финансовата помощ на Общността

Болест

Държава-членка

Размер

Максимална стойност

(в евро)

Скрейпи

Белгия

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

99 000

Чешката република

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

107 000

Германия

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

827 000

Естония

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

13 000

Ирландия

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

279 000

Гърция

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

516 000

Испания

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

4 500 000

Франция

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

8 862 000

Италия

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

620 000

Кипър

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

1 280 000

Люксембург

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

28 000

Унгария

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

232 000

Нидерландия

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

543 000

Австрия

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

14 000

Португалия

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

41 000

Румъния

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

980 000

Словения

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

83 000

Словакия

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

179 000

Финландия

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

11 000

Швеция

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

6 000

Обединеното кралство

50 % бракуване; 50 % определяне на генотипа

5 178 000

Общо

24 398 000


(1)  Обединеното кралство само по отношение на Северна Ирландия.

(2)  Водно сърце, бабезиоза и анаплазмоза, предавани чрез насекоми преносители на зараза във френските отвъдморски департаменти.

(3)  Франция само по отношение на Гваделупа, Мартиника и Реюнион.


20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/57


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2007 година

за изменение на Решение 2005/5/ЕО по отношение на сравнителните опити и изследвания в Общността върху семена и размножителен материал от Asparagus officinalis по силата на Директива 2002/55/ЕО на Съвета

(нотифицирано под номер C(2007) 6168)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/852/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (1), и по-специално член 43, параграфи 3 и 5 от нея,

като има предвид че:

(1)

Решение 2005/5/ЕО на Комисията от 27 декември 2004 г. относно определяне на условията за сравнителните опити и изследвания в Общността върху семена и размножителния материал от някои земеделски растителни видове, зеленчукови култури и лози, съгласно директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 92/33/ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета за 2005—2009 г. (2) определя условията за сравнителните опити и изследвания, които трябва да се извършат от 2005 до 2009 г. по силата на Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на Asparagus officinalis.

(2)

Организацията изпълнител, отговорна за тези опити и изследвания, уведоми Комисията, че дейността е напреднала по-бързо от предвиденото и че поради наблюдаваното през периода 2005—2007 г. правилно развитие на растенията, очаква съответните наблюдения, изискани с поканата за представяне на проекти, публикувана на 21 юни 2004 г. (3), да приключат в края на 2008 г. вместо през 2009 г. Организацията отбеляза, че вследствие на това общите избираеми разходи ще бъдат по-ниски, отколкото първоначално предвидените, докато разходите през 2008 г. ще бъдат по-високи.

(3)

Като се основава на тези факти, отговорният орган представи предложение за преизчисляване на избираемите разходи и на участието на Общността.

(4)

Впоследствие избираемите разходи и участието на Общността следва да бъдат приведени в съответствие.

(5)

Решение 2005/5/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени с настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2005/5/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 1, първи параграф думата „2009“ се заменя с думата „2008“.

2.

В член 3, първи параграф думата „2009“ се заменя с думата „2008“.

3.

Приложението се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33. Директива, последно изменена с Директива 2006/124/ЕО на Комисията (ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 12).

(2)  ОВ L 2, 5.1.2005 г., стр. 12.

(3)  http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 2005/5/ЕО се изменя, както следва:

1.

Таблицата, озаглавена „Опити и изследвания за 2008 г.“ се заменя със следната таблица:

„Опити и изследвания за 2008 г.

Видове

Организация изпълнител

Условия, които трябва да се определят

Брой проби

Избираеми разходи

(в евро)

Максимално финансово участие на ЕО (= 80 % от изб. разходи)

(в евро)

Asparagus officinalis  (1)

BSA Hannover (D)

Вид и чистота на сорта Външно

качество на семената (лабораторно)

100

43 495

34 794

Обща стойност

34 794

2.

Таблицата, озаглавена „Опити и изследвания за 2009 г.“ се заличава.


(1)  Опити и изследвания над една година“


20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/59


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2007 година

относно продължаването през 2008 г. на сравнителните опити и изследвания на Общността, започнати през 2005 г., върху семена и размножителен материал от Asparagus officinalis по силата на Директива 2002/55/ЕО на Съвета

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/853/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (1),

като взе предвид Решение 2005/5/ЕО на Комисията от 27 декември 2004 г. за определяне на условията за сравнителните опити и изследвания в Общността върху семената и размножителния материал от някои земеделски растителни видове, зеленчукови култури и лози, съгласно директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 92/33/ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета за 2005—2009 г. (2), и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2005/5/ЕО определя разпоредбите за сравнителните опити и изследвания, които ще се извършват съгласно Директива 2002/55/ЕО по отношение на Asparagus officinalis в периода от 2005 до 2009 г.

(2)

Опитите и изследванията, извършени през 2005, 2006 и 2007 г., следва да бъдат продължени през 2008 г.,

РЕШИ:

Член единствен

Сравнителните опити и изследвания на Общността, започнати през 2005 г., върху семена и размножителен материал от Asparagus officinalis, продължават през 2008 г. в съответствие с Решение 2005/5/ЕО.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стp. 33. Директива, последно изменена с Директива 2006/124/ЕО на Комисията (ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 12).

(2)  ОВ L 2, 5.1.2005 г., стp. 12.