ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 324

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
10 декември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1392/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на предаването на данни от националните сметки ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета

79

 

*

Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно лекарствените продукти за модерна терапия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО и на Регламент (ЕО) № 726/2004 ( 1 )

121

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

10.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 324/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1392/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 ноември 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на предаването на данни от националните сметки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (3) съдържа референтната рамка от общи стандарти, определения, класификации и счетоводни правила за изготвяне на сметките на държавите-членки за статистическите цели на Общността с оглед получаването на съпоставими данни между държавите-членки. Създадената с посочения регламент Европейска система от сметки 1995 е известна като „ESA 95“.

(2)

За провеждането на паричната политика в рамките на Икономическия и паричен съюз (ИПС), за ефективното координиране на икономическите политики и за целите на структурната и макроикономическата политика е необходим подробен набор от съпоставими, относими и своевременни данни за националните сметки.

(3)

В приложение Б към Регламент (ЕО) № 2223/96 се предвижда набор от таблици с данни за националните сметки, които да се предават в определени срокове за целите на Общността. Освен това, в следните регламенти се предвижда предаването на Комисията на редица допълнителни данни: Регламент (ЕО) № 264/2000 на Комисията от 3 февруари 2000 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на краткосрочната статистика на публичните финанси (4), Регламент (ЕО) № 1221/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за тримесечните нефинансови сметки за публичната администрация (5), Регламент (ЕО) № 501/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно тримесечните финансови сметки на сектора на публичната администрация (6), Регламент (ЕО) № 1222/2004 на Съвета от 28 юни 2004 г. относно изготвянето и предаването на данни за тримесечния държавен дълг (7) и Регламент (ЕО) № 1161/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. относно изготвянето на тримесечни нефинансови сметки по институционален сектор (8). Настоящият регламент не обхваща данните, включени в тези регламенти, но заедно всичките таблици и данни, предвидени в шестте регламента, посочени в настоящото съображение, съставляват пълната програма за предаване на данни от националните сметки.

(4)

Програмата за предаване на данни от националните сметки следва да се актуализира, за да се отчетат променящите се потребности на потребителите, новите приоритети в политиките и развитието на нови икономически дейности в Европейския съюз.

(5)

Програмата за предаване на данни от националните сметки следва да отчита основните политически и статистически промени, настъпили в някои държави-членки през референтните периоди на програмата.

(6)

В доклада на Икономическия и финансов комитет от 25 май 2004 г. относно статуса на изискванията за информация в ИПС, одобрен от Съвета на 2 юни 2004 г., се подчертава необходимостта от изменение на програмата за предаване на данни с оглед спазване на изискванията на Плана за действие на ИПС и Лисабонската стратегия.

(7)

Наличието на солидна статистическа основа за структурата на публичните бюджети има решаващо значение за осъществяването на икономическа реформа в съответствие с Лисабонската стратегия и предаването на данни за здравеопазването, образованието и социалната закрила би подпомогнало нейното осъществяване. Предоставянето на такива данни следва да стане задължително след етап на предаване на доброволна основа.

(8)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно създаването на общи статистически стандарти, позволяващи изготвянето на хармонизирани национални данни от сметките, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет (СПК) и на Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс (КПФССПБ),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2223/96 се заменя със следния текст:

„1.   Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) сметките и таблиците, посочени в приложение Б, в определените за всяка таблица срокове, съгласно дерогациите, предвидени в него.“

Член 2

Приложение Б към Регламент (ЕО) № 2223/96 се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 13 ноември 2007 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

M. LOBO ANTUNES


(1)  ОВ C 55, 7.3.2006 г., стр. 61.

(2)  Становище на Европейския парламент от 25 април 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 22 октомври 2007 г.

(3)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1267/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 180, 18.7.2003 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 29, 4.2.2000 г., стр. 4.

(5)  ОВ L 179, 9.7.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 81, 19.3.2004 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 233, 2.7.2004 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ

Общ преглед на таблиците

Таблица №

Заглавие на таблиците

Срок t + месеци (дни, където са посочени)

Първо предаване

Период, за който се отнасят данните (1)

1

Главни агрегати, годишно

70 дни

2007 г.

от 1990 г. нататък

2008 г.

1980—1989 г.

1

Главни агрегати, на тримесечие

70 дни

2007 г.

от 1-во тримесечие на 1990 г. нататък

 

 

2

Главни агрегати на сектор „Държавно управление“, годишно

3/9

2007 г.

от 1995 г. нататък

3

Таблици по отрасли

9/21

2007 г.

от 1990 г. нататък

2008 г.

1980—1989 г.

5

Разходи на домакинствата за крайно потребление по предназначение

9

2007 г.

от 1990 г. нататък

2008 г.

1980—1989 г.

6

Финансови сметки по сектори (транзакции)

9

2007 г.

от 1995 г. нататък

7

Баланс на финансовите активи и пасиви

9

2007 г.

от 1995 г. нататък

8

Нефинансови сметки по сектори, годишно

9

2007 г.

от 1995 г. нататък

9

Подробни данни за данъчните постъпления по сектори

9

2007 г.

от 1995 г. нататък

10

Таблици по отрасли и по региони, NUTS II

24

2007 г.

от 1995 г. нататък

11

Разходи на сектор „Държавно управление“ по функции

12

2007 г.

от 1995 г. нататък

12

Таблици по отрасли и по региони, NUTS III

24

2007 г.

от 1995 г. нататък

13

Сметки на домакинствата по региони, NUTS II

24

2007 г.

от 1995 г. нататък

15

Таблица за предлагането по базисни цени, включително преобразуване в цени на купувача, A60 × P60

36

2007 г.

от 2000 г. нататък

16

Таблица за използването по цени на купувача, А60 × P60

36

2007 г.

от 2000 г. нататък

17

Симетрична таблица „Ресурси—Продукция“ по базисни цени, P60 × P60, на петгодишна база

36

2008 г.

от 2000 г. нататък

18

Симетрична таблица „Ресурси—Продукция“ за вътрешната продукция по базисни цени, P60 × P60, на петгодишна база

36

2008 г.

от 2000 г. нататък

19

Симетрична таблица „Ресурси—Продукция“ за вноса по базисни цени, P60 × P60, на петгодишна база

36

2008 г.

от 2000 г. нататък

20

Кръстосана класификация на дълготрайните активи по отрасли и по активи, A17 × AN_F6, годишно

24

2007 г.

от 2000 г. нататък

22

Кръстосана класификация на бруто образуване на основен капитал по отрасли и по активи, A17 × AN_F6, годишно

24

2007 г.

от 1995 г. нататък

26

Баланси на нефинансовите активи

24

2007 г.

от 1995 г. нататък

t = Референтен период (година или тримесечие).


Таблица 1 —   Главни агрегати — тримесечно (2) и годишно представяне

Код

Списък на променливите

Разбивка (3)

Текущи цени

Миналогодишни цени и верижни обеми

Добавена стойност и брутен вътрешен продукт

B.1g

1.

Брутна добавена стойност по базисни цени

A6

x

x

D.21

2.

a)

Данъци върху продукти (4)

 

x

x

D.31

 

б)

Субсидии за продукти (4)

 

x

x

B.1*g

3.

Брутен вътрешен продукт по пазарни цени

 

x

x

Разходи за брутния вътрешен продукт

P.3

4.

Общи разходи за крайно потребление

 

x

x

P.3

5.

a)

Разходи за крайно потребление на домакинствата (вътрешна концепция)

Дълготрайност (5)

x

x

P.3

 

б)

Разходи за крайно потребление на домакинствата (национална концепция)

 

x

x

P.3

6.

Разходи за крайно потребление на NPISHs

 

x

x

P.3

7.

Разходи за крайно потребление на сектор „Държавно управление“

 

x

x

P.31

 

a)

Разходи за индивидуално потребление

 

x

x

P.32

 

б)

Разходи за колективно потребление

 

x

x

P.4

8.

Действително крайно потребление на домакинствата

 

x

x

P41

 

a)

Действително индивидуално потребление

 

x

x

P.5

9.

Бруто образуване на капитал

 

x

x

P.51

 

a)

Бруто образуване на основен капитал

AN_F6 (6)

x

x

P.52

 

б)

Изменение на материалните запаси

 

x

x (7)

P.53

 

в)

Придобиване минус намаление на ценности

 

x

x (7)

P.6

10.

Износ на стоки (ФОБ) и услуги

 

x

x

P.61

 

a)

Стоки

 

x

x

P.62

 

б)

Услуги

 

x

x

 

 

Държави-членки на ЕС и институции на ЕС (8)

 

x

x

 

 

Държави-членки на ЕС (8)

 

x

x

 

 

Държави-членки на ИПС (8)

 

x

x

 

 

Институции на ЕС (8)  (9)

 

x

x

 

 

Трети страни и международни организации (8)

 

x

x

P.7

11.

Внос на стоки (ФОБ) и услуги

 

x

x

P.71

 

a)

Стоки

 

x

x

P.72

 

б)

Услуги

 

x

x

 

 

Държави-членки на ЕС и институции на ЕС (8)

 

x

x

 

 

Държави-членки на ЕС (8)

 

x

x

 

 

Държави-членки на ИПС (8)

 

x

x

 

 

Институции на ЕС (8)  (9)

 

x

x

 

 

Трети страни и международни организации (8)

 

x

x

B.11

12.

Външен баланс на стоки и услуги

 

x

x

Доходи, спестяване и нето предоставени заеми

B.2g + B.3g

13.

Бруто опериращ излишък и бруто смесен доход

 

x

 

D.2

14.

Данъци върху производство и внос

 

x

 

D.3

15.

Субсидии за производство и внос

 

x

 

D.1_D.4

16.

a)

Първични доходи за получаване от „останал святo“

 

x

(x)

D.1_D.4

 

б)

Първични доходи, дължими на „останал святo“

 

x

(x)

B.5*g

17.

Брутен национален доход по пазарни цени

 

x

(x)

K.1

18.

Потребление на основен капитал

 

x

x

B.5*n

19.

Нетен национален доход по пазарни цени

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

20.

a)

Текущи трансфери за получаване от „останал святo“

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

 

б)

Текущи трансфери, дължими на „останал святo“

 

x

(x)

B.6n

21.

a)

Разполагаем доход, нето

 

x

(x)

B.6g

 

б)

Разполагаем доход, бруто

 

x

(x)

D.8

22.

Корекции за изменения на нетните активи на домакинствата в резерви на пенсионни фондове

 

x

(x)

B.8n

23.

Национално спестяване, нето

 

x

 

D.9

24.

a)

Капиталови трансфери за получаване от „останал свят$1“

 

x

 

D.9

 

б)

Капиталови трансфери, дължими на останал свят

 

x

 

K.2

25.

Придобиване минус намаление на нефинансови непроизводими активи

 

x

 

B.9

26.

Национални нето предоставени или нето получени заеми

 

x

 

Население, заетост, компенсация на наетите лица

 

27.

Данни за населението и заетостта

 

 

 

 

 

a)

Общ брой на населението (в хиляди лица)

 

 

 

 

 

б)

Безработни лица (в хиляди лица) (9)

 

 

 

 

 

в)

Заетост в местните производствени единици (в хиляди заети лица, хиляди изработени часове и хиляди работни места (9)) и заетост на местните лица (в хиляди)

A6  (10)

 

 

 

 

г)

Самостоятелно заети лица

A6  (10)

 

 

 

 

д)

Наети лица

A6  (10)

 

 

D.1

28.

Компенсацияна наетите лица в местните производствени единици и компенсацияна местните наети лица

A6  (10)

x

 

D.11

 

a)

Бруто надници и заплати

A6  (10)

x

 

ч) В реално изражение.

A6 Код А6 по NACE, в т.ч. „от които в производствения сектор“. Данни за „производствения сектор“ със задна дата от 1990 г.


Таблица 2 —   Главни агрегати на сектор „Държавно управление“

Код

Операция

Сектори и подсектори (11)  (12)

P.1

Продукция

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12

Пазарна продукция и продукция за собствено крайно потребление

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.13

Друга непазарна продукция

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.131

Плащания за друга непазарна продукция

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.132

Друга продукция, различна от друга непазарна продукция

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12 + P.131

Пазарна продукция, продукция за собствено крайно потребление и плащания за друга непазарна продукция

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Междинно потребление

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1g

Брутна добавена стойност

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K.1

Потребление на основен капитал

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1n

Нетна добавена стойност

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Компенсация на наетите лица, дължима

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29

Други дължими данъци върху производство

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.39

Други субсидии за производство за получаване

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.2n

Нето опериращ излишък

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.2

Данъци върху производство и внос, за получаване

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Доход от собственост, за получаване (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Дължими субсидии

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Дължим доход от собственост (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

от които дължими на подсектор „Централно управление“ (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

от които дължими на подсектор „Регионално управление“ (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

от които дължими на подсектор „Местно управление“ (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

от които дължими на подсектор „Социалноосигурителни фондове“ (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

D. 41

Дължима лихва

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.42 + D.43 + D.44 + D.45

Друг дължим доход от собственост

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.5n

Баланс на първични доходи, нето

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, за получаване

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.61

Социалноосигурителни вноски, за получаване

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.611

Фактически социалноосигурителни вноски

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.612

Условни социалноосигурителни вноски

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Други текущи трансфери, за получаване (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Дължими текущи данъци върху дохода, имуществото и други

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62

Дължими социални помощи, различни от социални трансфери в натура

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.6311 + D.63121 + D.63131

Дължими социални трансфери в натура, свързани с разходи за продукти, доставени на домакинствата чрез пазарни производители

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Дължими социални помощи, различни от социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи за продукти, доставени на домакинствата чрез пазарни производители

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Други дължими текущи трансфери (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

от които дължими на подсектор „Централно управление“ (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

от които дължими на подсектор „Регионално управление“ (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

от които дължими на подсектор „Местно управление“ (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

от които дължими на подсектор „Социалноосигурителни фондове“ (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

B.6n

Разполагаем доход, нето

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Разходи за крайно потребление

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.31

Разходи за индивидуално потребление

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.32

Разходи за колективно потребление

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.8

Корекция за измененията в нетните активи на домакинствата в резерви на пенсионни фондове

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8g

Спестяване, бруто

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8n

Спестяване, нето

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Капиталови трансфери, за получаване (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.91

Данъци върху капитала

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92 + D.99

Инвестиционни субсидии и други капиталови трансфери, за получаване

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Дължими капиталови трансфери (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1311

от които дължими на подсектор „Централно управление“ (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

от които дължими на подсектор „Регионално управление“ (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

от които дължими на подсектор „Местноуправление“ (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

от които дължими на подсектор „Социалноосигурителни фондове“ (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

P.5

Брутообразуване на капитал

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

Бруто образуване на основен капитал

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.52 + P.53

Изменение на материалните запаси и придобиване минус намаление на ценности

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K2

Придобиване минус намаление на нефинансови непроизводими активи

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5 + K.2

Брутообразуване на капитал и придобиване минус намаление на нефинансови непроизводими активи

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Нето предоставени (+)/Нето получени заеми (–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TE

Общо разходи

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TR

Общо приходи

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.995

Капиталови трансфери от сектор „Държавно управление“ в съответните сектори, представляващи оценените, но вероятно несъбираеми данъци и социално-осигурителни вноски (13)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_D41

Лихви, в т.ч. потоци по споразумения за суап и форуърдни курсове

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B9

Нето предоставени (+)/Нето получени заеми (–) по процедурата за свръхдефицит (ПСД)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Таблица 3 —   Таблици по отрасли

Код

Списък на променливите

Разбивка (14)  (15)

Текущи цени

Миналогодишни цени и верижни обеми

Продукция

P.1

1.

Продукция по базисни цени по отрасли

A31/A60

x

 

P.2

2.

Междинно потребление по цени на купувача по отрасли

A31/A60

x

 

B.1g

3.

Брутна добавена стойност по базисни цени по отрасли

A31/A60

x

x

K.1

4.

Потребление на основен капитал по отрасли

A31/A60

x

x

B.2n + B.3n

5.

Нето опериращ излишък и нето смесен доход

A31/A60

x

 

D.29 – D.39

6.

Други данъци минус други субсидии за производство

A31/A60

x

 

Капиталообразуване

P.5

5.

Бруто образуване на капитал по отрасли (16)

A6

x

x

P.51

 

а)

Бруто образуване на основен капитал по отрасли

A31/A60

x

x

 

 

Разбивка на дълготраен актив AN_F6

 

x

x

 

 

от които жилищни и други сгради и постройки

A31/A60

x

x

P.52 + P.53

 

б)

Изменение на материалните запаси и придобиване минус намаление на ценности по отрасли (16)

A6

x

x (17)

P.52

 

от които изменение на материалните запаси (18)

 

x

x (17)

P.53

 

от които придобиване минус намаление на ценности (18)

 

x

x (17)

Заетост и компенсация на наетите лица

 

6.

Заетост по отрасли

(в хиляди заети лица, хиляди изработени часове (19) и хиляди работни места (18))

A31/A60

 

 

 

 

a)

самостоятелно заети лица по отрасли

A31/A60

 

 

 

 

б)

наети лица по отрасли

A31/A60

 

 

 

 

от които в сектор „Държавно управление“ (S.13) (20)

 

 

 

 

 

от които в другите сектори (S.11 + S.12 + S.14 + S.15) (20)

 

 

 

D.1

7.

Компенсация на наетите лица по отрасли

A31/A60

x

 

D.11

 

a)

Надници и заплати по отрасли

A31/A60

x

 

AN_F6

:

Разбивка на дълготрайните активи:

AN1111

жилищни сгради

AN1112

други сгради и постройки

AN11131

транспортно оборудване

AN11132

други машини и съоръжения

от които:

AN111321 канцеларски машини и хардуер

AN111322

радио, телевизионна и съобщителна техника

AN1114

култивирани активи

AN112

дълготрайни нематериални активи

от които:

AN1122 компютърен софтуер


Таблица 5 —   Разходи за крайно потребление на домакинствата

Код

Списък на променливите

Разбивка

Текущи цени

Миналогодишни цени и верижни обеми

P.3

1.

Разходи на домакинствата за крайно потребление по предназначение

групи по COICOP (Класификация на индивидуалното потребление по предназначение)

x

x

P.3

2.

Разходи за крайно потребление на местните и чуждестранните домакинства на икономическата територия

 

x

x

P.33

3.

Разходи за крайно потребление на местните домакинства в „останал свят“

 

x

x

P.34

4.

Разходи за крайно потребление на чуждестранните домакинства на икономическата територия

 

x

x

P.3

5.

Разходи за крайно потребление на местните домакинства на икономическата територия и в чужбина

 

x

x


Таблица 6 —   Финансови отчети по сектори

(Операции, други промени в обема и отчети за преоценка, консолидирани и неконсолидирани, и насрещна информация  (21))

 

Цялата икономика

Нефинансови корпорации

Финансови корпорации, включително всички подсектори (23)

Държавно управление включително всички подсектори (24)

Домакинства и нестопанскиинституции, обслужващи домакинствата (25)

Останал свят, включително всички подсектори (26)

Операции/Промени в обема (22)/преоценка на финасови инструменти (22)

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Финансови активи

F.A

x

x

x

x

x

x

Монетарно злато и специални права на тираж (СПТ)

F.1

x

x

x

x

x

x

Монетарно злато

F.11

x

x

x

x

x

x

СПТ

F.12

x

x

x

x

x

x

Валута и депозити

F.2

x

x

x

x

x

x

Валута

F.21

x

x

x

x

x

x

Прехвърляеми депозити

F.22

x

x

x

x

x

x

Други депозити

F.29

x

x

x

x

x

x

Ценни книжа, различни от акции

F.3

x

x

x

x

x

x

Ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи

F.33

x

x

x

x

x

x

Краткосрочни ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи

F.331

x

x

x

x

x

x

Дългосрочни ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи

F.332

x

x

x

x

x

x

Финансови деривативи

F.34

x

x

x

x

x

x

Заеми

F.4

x

x

x

x

x

x

Краткосрочни

F.41

x

x

x

x

x

x

Дългосрочни

F.42

x

x

x

x

x

x

Акции и други нетни активи

F.5

x

x

x

x

x

x

Акции и други нетни активи, без акции във взаимни фондове

F.51

x

x

x

x

x

x

Котирани акции

F.511

x

x

x

x

x

x

Некотирани акции

F.512

x

x

x

x

x

x

Други нетни активи

F.513

x

x

x

x

x

x

Акции във взаимни фондове

F.52

x

x

x

x

x

x

Застрахователни технически резерви

F.6

x

x

x

x

x

x

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви и в резерви на пенсионни фондове

F.61

x

x

x

x

x

x

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви

F.611

x

x

x

x

x

x

Нетни активи на домакинствата в резерви на пенсионни фондове

F.612

x

x

x

x

x

x

Предплащане на застрахователни премии и резерви за висящи плащания

F.62

x

x

x

x

x

x

Други сметки, за получаване

F.7

x

x

x

x

x

x

Търговски кредити и аванси

F.71

x

x

x

x

x

x

Други

F.79

x

x

x

x

x

x

Пасиви

F.L

x

x

x

x

x

x

Валута и депозити

F.2

x

x

x

x

x

x

Валута

F.21

x

x

x

x

x

x

Прехвърляеми депозити

F.22

x

x

x

x

x

x

Други депозити

F.29

x

x

x

x

x

x

Ценни книжа, различни от акции

F.3

x

x

x

x

x

x

Ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи

F.33

x

x

x

x

x

x

Краткосрочни ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи

F.331

x

x

x

x

x

x

Дългосрочни ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи

F.332

x

x

x

x

x

x

Финансови деривативи

F.34

x

x

x

x

x

x

Заеми

F.4

x

x

x

x

x

x

Краткосрочни

F.41

x

x

x

x

x

x

Дългосрочни

F.42

x

x

x

x

x

x

Акции и други нетни активи

F.5

x

x

x

x

x

x

Акции и други нетни активи, без акции във взаимни фондове

F.51

x

x

x

x

x

x

Котирани акции

F.511

x

x

x

x

x

x

Некотирани акции

F.512

x

x

x

x

x

x

Другинетни активи

F.513

x

x

x

x

x

x

Акции във взаимни фондове

F.52

x

x

x

x

x

x

Застрахователни технически резерви

F.6

x

x

x

x

x

x

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви и в резерви на пенсионни фондове

F.61

x

x

x

x

x

x

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви

F.611

x

x

x

x

x

x

Нетни активи на домакинствата в резерви на пенсионни фондове

F.612

x

x

x

x

x

x

Предплащане на застрахователни премии и резерви за висящи плащания

F.62

x

x

x

x

x

x

Други сметки, дължими

F.7

x

x

x

x

x

x

Търговски кредити и аванси

F.71

x

x

x

x

x

x

Други

F.79

x

x

x

x

x

x

Нето придобиване на финансови активи (27)

F.A

x

x

x

x

x

x

Нето поемане на задължения (27)

F.L

x

x

x

x

x

x

Нето финансови операции (27)

 

x

x

x

x

x

x

Статистически несъответствия (27)

 

x

x

x

x

x

x

Нето предоставени (+)/нето получени заеми (–) (27)

B.9

x

x

x

x

x

x


Таблица 7 —   Баланси за финансови активи и пасиви

(Наличност на финансови инструменти, консолидирани и неконсолидирани, и насрещна информация (28))

 

 

Цялата икономика

Нефинансови корпорации

Финансови корпорации, включително всички подсектори (29)

Държавно управление, включва всички подсектори (30)

Домакинства и нестопанскиинституции, обслужващи домакинствата (31)

„Останал свят“, включително всички подсектори (32)

Наличност на финансови инструменти

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Финансови активи

AF.A

x

x

x

x

x

x

Монетарно злато и специални права на тираж (СПТ)

AF.1

x

x

x

x

x

x

Монетарно злато

AF.11

x

x

x

x

x

x

СПТ

AF.12

x

x

x

x

x

x

Валута и депозити

AF.2

x

x

x

x

x

x

Валута

AF.21

x

x

x

x

x

x

Прехвърляеми депозити

AF.22

x

x

x

x

x

x

Други депозити

AF.29

x

x

x

x

x

x

Ценни книжа, различни от акции

AF.3

x

x

x

x

x

x

Ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи

AF.33

x

x

x

x

x

x

Краткосрочни ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи

AF.331

x

x

x

x

x

x

Дългосрочни ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи

AF.332

x

x

x

x

x

x

Финансови деривативи

AF.34

x

x

x

x

x

x

Заеми

AF.4

x

x

x

x

x

x

Краткосрочни

AF.41

x

x

x

x

x

x

Дългосрочни

AF.42

x

x

x

x

x

x

Акции и други нетни активи

AF.5

x

x

x

x

x

x

Акции и други нетни активи, с изключение на акции във взаимни фондове

AF.51

x

x

x

x

x

x

Котирани акции

AF.511

x

x

x

x

x

x

Некотирани акции

AF.512

x

x

x

x

x

x

Други нетни активи

AF.513

x

x

x

x

x

x

Акции във взаимни фондове

AF.52

x

x

x

x

x

x

Застрахователни технически резерви

AF.6

x

x

x

x

x

x

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви и в резерви на пенсионни фондове

AF.61

x

x

x

x

x

x

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви

AF.611

x

x

x

x

x

x

Нетни активи на домакинствата в резерви на пенсионни фондове

AF.612

x

x

x

x

x

x

Предплащане на застрахователни премии и резерви за висящи плащания

AF.62

x

x

x

x

x

x

Други сметки, за получаване

AF.7

x

x

x

x

x

x

Търговски кредити и аванси

AF.71

x

x

x

x

x

x

Други

AF.79

x

x

x

x

x

x

Пасиви

AF.L

x

x

x

x

x

x

Валута и депозити

AF.2

x

x

x

x

x

x

Валута

AF.21

x

x

x

x

x

x

Прехвърляеми депозити

AF.22

x

x

x

x

x

x

Други депозити

AF.29

x

x

x

x

x

x

Ценни книжа, различни от акции

AF.3

x

x

x

x

x

x

Ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи

AF.33

x

x

x

x

x

x

Краткосрочни ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи

AF.331

x

x

x

x

x

x

Дългосрочни ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи

AF.332

x

x

x

x

x

x

Финансови деривативи

AF.34

x

x

x

x

x

x

Заеми

AF.4

x

x

x

x

x

x

Краткосрочни

AF.41

x

x

x

x

x

x

Дългосрочни

AF.42

x

x

x

x

x

x

Акции и други нетни активи

AF.5

x

x

x

x

x

x

Акции и други нетни активи, с изключение на акции във взаимни фондове

AF.51

x

x

x

x

x

x

Котирани акции

AF.511

x

x

x

x

x

x

Некотирани акции

AF.512

x

x

x

x

x

x

Други нетни активи

AF.513

x

x

x

x

x

x

Акции във взаимни фондове

AF.52

x

x

x

x

x

x

Застрахователни технически резерви

AF.6

x

x

x

x

x

x

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви и в резерви на пенсионни фондове

AF.61

x

x

x

x

x

x

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви

AF.611

x

x

x

x

x

x

Нетни активи на домакинствата в резерви на пенсионни фондове

AF.612

x

x

x

x

x

x

Предплащане на застрахователни премии и резерви за висящи плащания

AF.62

x

x

x

x

x

x

Други сметки, дължими

AF.7

x

x

x

x

x

x

Търговски кредити и аванси

AF.71

x

x

x

x

x

x

Други

AF.79

x

x

x

x

x

x

Финансови активи (33)

AF.A

x

x

x

x

x

x

Пасиви (33)

AF.L

x

x

x

x

x

x

Нетни финансови активи (33)

BF.90

x

x

x

x

x

x


Таблица 8 —   Нефинансови сметки по сектори

Код

Операции и балансови позиции

Сектори

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 (34)

S.15 (34)

S.1N

S.2

S.21

S.211

S.2111

S.2112

S.212

S.22

Общо икономика

Нефинансови корпорации

Финансови корпорации

Държавно управление

Домакинства + нестопански институции, обслужващи домакинствата

Домакинства

нестопански институции, обслужващи домакинствата

Без сектор

Останал свят

Европейски съюз

Държави-членки на ЕС

Членки на ИПС

Държави-членки, нечленуващи в ИПС

Институции на ЕС

Трети страни и международни организации

I   Отчет за производството/Външен отчет на стоки и услуги

Ресурси

P.1

Производство

x

x

x

x

x

x

x

 

P.11

Пазарна продукция

x

x

x

x

x

x

x

 

P.12

Продукция за крайно потребление

x

x

x

x

x

x

x

 

P.13

Друга непазарна продукция

x

 

x

x

 

x

 

P.7

Внос на стоки и услуги

 

x

x

x

x

x

x

x

P.71

Внос на стоки

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72

Внос на услуги

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72F

Внос на косвено измерени услуги на финансови посредници (FISIM)

 

 

 

 

 

 

 

 

D.21 — D.31

Данъци без субсидии за продукти

x

 

x

 

R1

Ресурси, общо

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Приложение

P.2

Междинно потребление

x

x

x

x

x

x

x

 

P.6

Износ на стоки и услуги

 

x

x

x

x

x

x

x

P.61

Износ на стоки

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62

Износ на услуги

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62F

Износ на косвено измерени услуги на финансови посредници FISIM

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1g

Брутен вътрешен продукт (Брутна добавена стойност

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.11

Външен баланс на стоки и услуги

 

x

x

x

x

x

x

x

U1

Приложение, общо

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Потребление на основен капитал

x

x

x

x

x

x

x

 

B.1n

Нетен вътрешен продукт/Нетна добавена стойност

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.1   Сметка „Доходи“

Ресурси

B.1g

Брутен вътрешен продукт/Брутна добавена стойност

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.3

Получени субсидии

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.31

Субсидии за продукти

x

 

x

 

D.39

Други субсидии за производство

x

x

x

x

x

x

x

 

R211

Ресурси, общо

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Приложение

D.1

Компенсация на наетите лица

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Платени данъци върху производство и внос

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.21

Данъци върху продукти

x

 

x

 

D.29

Други данъци върху производството

x

x

x

x

x

x

x

 

B.2g_B.3g

Брут опериращ излишък плюс бруто смесен доход

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Бруто смесен доход

x

 

x

x

 

U211

Приложение, общо

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.2   Сметка „Разпределение на първичните доходи“

Ресурси

B.2g_B.3g

Бруто опериращ излишък плюс бруто смесен доход

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Бруто смесен доход

x

 

x

x

 

D.1

Компенсация на наети лица

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.11

Надници и заплати

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.12

Социални осигуровки от работодатели

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.2

Получени данъци върху производство и внос

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.21

Данъци върху продукти

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.211

Данъци от типа „Данък добавена стойност“ (ДДС)

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.212

Данъци и мита върху вноса с изключение на ДДС

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.214

Данъци върху продукти, с изключение на ДДС и данъци върху вноса

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.29

Други данъци върху производството

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Доход от собственост

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Лихва (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Разпределен доход на корпорациите

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.43

Реинвестирани печалби от преки чуждестранни инвестиции

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Доход от собственост, разпределен на притежателите на застрахователни полици

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Наеми

x

x

x

x

x

x

x

 

R212

Ресурси, общо

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Лихви, общо (включително косвено измервани финансови посреднически услуги — FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Приложение

D.3

Изплатени субсидии

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.31

Субсидии за продукти

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.39

Други субсидии за производство

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Доход от собственост

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Лихва (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Разпределен доход на корпорациите

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.43

Реинвестирани печалби от преки чуждестранни инвестиции

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Доход от собственост, разпределен на притежателите на застрахователни полици

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Наеми

x

x

x

x

x

x

x

 

B.5g

Брутен национален доход/Салдо на първичния доход, бруто

x

x

x

x

x

x

x

 

U212

Приложение, общо

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Лихва, общо (включително. косвено измервани финансови посреднически услуги — FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

II.2   Сметка „Вторично разпределение на доходите“

Ресурси

B.5g

Брутен национален доход/Салдо на първичния доход, бруто

x

x

x

x

x

x

x

 

D.5

Текущи данъци върху дохода, имуществото и други

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Данъци върху дохода

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Други текущи данъци

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Социалноосигурителни вноски и помощи

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.61

Социалноосигурителни вноски

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.611

Фактическисоциалноосигурителни вноски

x

x

x

x

x

x

x

 

D.612

Условни социалноосигурителни вноски

x

x

x

x

x

x

x

 

D.62

Социални помощи, различни от социални транфери в натура

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.63

Социални трансфери в натура

x

 

x

x

 

D.7

Други текущи трансфери

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Нетни премии по неживотозастрахователни полици

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Неживотозастрахователни обезщетения

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Текущо международно сътрудничество

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Разни текущи трансфери (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

Четвърти източник на собствени ресурси на основата на БНД

 

x

 

x

 

R22

Ресурси, общо

x

x

x

x

x

x

x

 

Приложение

D.5

Текущи данъци върху дохода, имуществото и други

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Данъци върху дохода

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Други текущи данъци

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Социалноосигурителни вноски и помощи

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.61

Социалноосигурителни вноски

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.611

Фактическисоциалноосигурителни вноски

x

 

x

x

 

D.612

Условни социалноосигурителни вноски

x

 

x

x

 

D.62

Социални помощи, различни от социални трансфери в натура

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.63

Социални трансфери в натура

x

 

x

x

 

x

 

D.7

Други текущи трансфери

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Нетни премии по неживотозастрахователни полици

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Неживотозастрахователни обезщетения

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Текущо международно сътрудничество

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Разни текущи трансфери (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

Четвърти източник на собствени ресурси на основата на БНД

x

 

x

 

B.7g

Коригиран разполагаем доход

x

x

x

x

x

x

x

 

U22

Приложение, общо

x

x

x

x

x

x

x

 

D.63

(минус) Социални трансфери в натура

x

 

x

x

 

x

 

B.6g

Разполагаем доход, бруто

x

x

x

x

x

x

x

 

II.4.1   Сметка „Приложение на разполагаемия доход“

Ресурси

B.6g

Разполагаем доход, бруто

x

x

x

x

x

x

x

 

D.8

Корекция за изменение на нетните активи на домакинствата в пенсионни фондове

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

R241

Ресурси, общо

x

x

x

x

x

x

x

 

Приложение

P.3

Разходи за крайно потребление

x

 

x

x

x

x

 

P.31

Разходи за индивидуално потребление

x

 

x

x

x

x

 

P.32

Разходи за колективно потребление

x

 

x

 

D.8

Корекция за изменение на нетните активи на домакинствата в пенсионни фондове

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.8g

Спестяване, бруто

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Текущо външно салдо

 

x

x

x

x

x

x

x

U241

Приложение, общо

x

x

x

x

x

x

x

 

III.1.1   Сметка „Промяна в нетната стойност вследствие на спестяване и капиталови трансфери“

Промени в нетната стойност

B.8g

Спестяване, бруто

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Текущ външен счетоводен баланс

 

x

x

x

x

x

x

x

D.9

Капиталови трансфери

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Данъци върху капитала

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Инвестиционни субсидии (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92 от S212 дo S13

Инвестиционни субсидии от институции на ЕС, предназначени за сектор „Държавно управление“

x

 

x

 

D.99

Други капиталови трансфери (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

R311

Промяна в пасивите, нетна стойност, общо

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Промени в активите

D.9

Капиталови трансфери

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Данъци върху капитала

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Инвестиционни субсидии (36)

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.92 от S212 дo S13

Инвестиционни субсидии от институции на ЕС, предназначени за сектор „Държавно управление“

 

x

x

 

x

 

D.99

Други капиталови трансфери (36))

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Потребление на основен капитал

x

x

x

x

x

x

x

 

B.10.1

Промени в нетната стойност вследствие спестяване и капиталови трансфери

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U311

Промяна в активите, общо

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

III.1.2   Сметка „Придобиване на нефинансови активи“

Промени, нетна стойност

B.10.1

Промени в нетната стойност вследствие на спестяване и капиталови трансфери

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Потребление на основен капитал

x

x

x

x

x

x

x

 

R312

Промени, нетнат а стойност, общо

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Промени в активите

P.5

Брутообразуване на капитал

x

x

x

x

x

x

x

 

P.51

Брутообразуване на основен капитал

x

x

x

x

x

x

x

 

P.52

Изменение на материалните запаси

x

x

x

x

x

x

x

 

P.53

Придобиване минус намаление с ценности

x

x

x

x

x

x

x

 

K.2

Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.9

Нето предоставени (+)/Нето получени заеми (–)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U312

Промени в активите, общо

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

DB.9

Несъответствия на финансовите сметки с нето получени/нето предоставени заеми

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

= неотносими клетки

x

= необходими

 

= на доброволен принцип


Таблица 9 —   Подробно описание на приходите от данъци, такси и социалноосигурителни вноски по видове данъци, такси или социалноосигурителни вноски и получаващ подсектор (37)

Код

Операция

D.2

Данъци върху производство и внос

D.21

Данъци върху продукти

D.211

Данъци от тип ДДС

D.212

Данъци и мита върху вноса, с изключение на ДДС

D.2121

Вносни мита

D.2122

Данъци върху вноса с изключение на ДДС и вносни мита

D.2122a

Данъци върху вносни селскостопански продукти

D.2122b

Парични компенсации върху вноса

D.2122c

Акцизи

D.2122d

Общо данъчно облагане на продажбите

D.2122e

Данъчно облагане за специфични услуги

D.2122f

Печалби от монопол върху вноса

D.214

Данъци върху продукти, без ДДС и данъци върху вноса

D214a

Акцизи и данъци върху потреблението

D.214b

Държавни такси

D.214c

Данъци върху финансови и капиталови операции

D.214d

Данъци за регистрация на автомобили

D.214e

Данъци върху сектора „Развлекателна дейност“

D.214f

Данъци върху лотарии, хазарт и залагания

D.214g

Данъци върху застрахователни премии

D.214h

Друго данъчно облагане за специфични услуги

D.214i

Общо данъчно облагане на продажби и оборота

D.214j

Печалби от фискален монопол

D.214k

Износни мита и парични компенсации при износа

D.214l

Други данъци върху продукти, некласифицирани другаде

D.29

Други данъци върху производството

D.29a

Данъци върху земя, сгради и други постройки

D.29b

Данъци върху използането на дълготрайни активи

D.29c

Данъци върху дохода

D.29d

Данъци върху международни операции

D.29e

Лицензии за извършване на стопанска дейност и упражняване на професии

D.29f

Данъци за замърсяване

D.29g

Непълно възстановяване на ДДС (система на фиксирана данъчна ставка)

D.29h

Други данъци върху производство, некласифицирани другаде

D.5

Текущи данъци върху дохода, имуществото и други.

D.51

Данъци върху дохода

D.51a + D.51c1

Данъци върху дохода на лица или домакинства, включително печалби от вложения

D.51a

Данъци върху дохода на лица или домакинства, с изключение на печалби от вложения (38)

D.51c1

Данъци върху печалби от вложения на лица или домакинства (38)

D.51b + D.51c2

Данъци върху дохода или върху печалбата на корпорации, включително печалби от вложения

D.51b

Данъци върху дохода или върху печалбата на корпорации, с изключение на печалби от вложения (38)

D.51c2

Данъци върху печалби от вложения на корпорации (38)

D.51c3

Други данъци върху печалби от вложения (38)

D.51C

Данъци върху печалбата от вложения

D.51D

Данъци върху печалби от лотария или залагания

D.51E

Други данъци върху дохода, некласифицирани другаде

D.59

Други текущи данъци

D.59a

Текущи данъци върху капитала

D.59b

Поголовен данък

D.59c

Данъци върху разходите

D.59d

Плащания от домакинствата за издаване на лицензии

D.59e

Данъци върху международни операции

D.59f

Други текущи данъци, некласифицирани другаде

D.91

Данъци върху капитала

D.91a

Данъци върху капиталовите трансфери

D.91b

Налози върху капитала

D.91c

Други данъци върху капитала, некласифицирани другаде.

D.2 + D.5 + D.91

Данъчни приходи, общо

D.611

Фактически социалноосигурителни вноски

D.6111

Фактически социалноосигурителни вноски на работодатели

D.61111

Фактически задължителни социалноосигурителни вноски на работодатели

D.61112

Фактически доброволни социалноосигурителни вноски на работодатели

D.6112

Социалноосигурителни вноски на наети лица

D.61121

Задължителни социалноосигурителни вноски на наети лица

D.61122

Доброволни социалноосигурителни вноски на наети лица

D.6113

Социалноосигурителни вноски на самостоятелно заети и безработни лица

D.61131

Задължителни социалноосигурителни вноски на самостоятелно заети и безработни лица

D.61132

Доброволни социалноосигурителни вноски на самостоятелно заети и безработни лица

D.612

Условни социалноосигурителни вноски

D.995

Капиталови трансфери от сектор „Държавно управление“ в съответните сектори, представляващи оценените, но вероятно несъбираеми данъци и социалноосигурителни вноски (39)

D.99521

Оценени, но вероятно несъбираеми данъци върху продукти (39)

D.99529

Други оценени, но вероятно несъбираеми данъци върху продукти (39)

D.99551

Оценени, но вероятно несъбираеми подоходни данъци (39)

D.99559

Други оценени, но вероятно несъбираеми текущи данъци (39)

D.9956111

Оценени, но вероятно несъбираеми фактически социалноосигурителни вноски на работодатели (39)

D.9956112

Оценени, но вероятно несъбираеми социалноосигурителни вноски на наети лица (39)

D.9956113

Оценени, но вероятно несъбираеми социалноосигурителни вноски на самостоятелно заети и безработни лица (39)

D.99591

Оценени, но вероятно несъбираеми капиталови данъци (39)

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 – D.995

Общо приходи от данъци и социалноосигурителни вноски след приспадане на оценените, но вероятно несъбираеми суми

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 + D.612 – D.995

Общо приходи от данъци и социалноосигурителни вноски (включително условни социалноосигурителни вноски) след приспадане на оценените, но вероятно несъбираеми суми

В допълнение ще се предоставят пълни подробности относно националната класификация на данъците и вноските за социално осигуряване, заедно със съответстващите суми и ESA95 кодове.


Таблица 10 —   Таблици по отрасли и по региони (NUTS II), текущи цени

Код

Списък на променливите

Разбивка

D.1

1.

Компенсация на наети лица

A6

P.51

2.

Бруто образуване на основен капитал

A6

 

3.

Заетост в хиляди изработени часове

 

ETO

 

Общ брой

A6

EEM

 

наети лица

A6


Таблица 11 —   Разходи на сектор „Държавно управление“ по функции

Код

Списък на променливите

Функция

Разбивка на подсектори (40)

P.5 + K.2

Брутообразуване на основен капитал + Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи

COFOG раздели

COFOG групи (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5

Брутообразуване на капитал

COFOG раздели

COFOG групи (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

от които, брутообразуване на основен капитал (41)

COFOG раздели

COFOG групи

S.13

K.2

Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи

COFOG раздели

COFOG групи (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Компенсация на наети лица

COFOG раздели

COFOG групи (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Субсидии

COFOG раздели

COFOG групи (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Доход от собственост (42)

COFOG раздели

COFOG групи (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

от които, платими на подсектор „Централно управление“ (S.1311) (41)  (42)

COFOG раздели

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

от които, платими на подсектор „Регионално управление“ (S.1312) (41)  (42)

COFOG раздели

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

от които, платими на подсектор„Местно управление“ (S.1313) (41)  (42)

COFOG раздели

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

от които, платими на подсектор „Социалноосигурителни фондове“ (S.1314) (41)  (42)

COFOG раздели

S.1311, S.1312, S.1313

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Дължими социални помощи, различни от социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи за продукти, доставени на домакинствата чрез пазарни производители

COFOG раздели

COFOG групи (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2 + D.29 + D.5 + D.8

Междинно потребление + Други данъци върху производство + Текущиданъци върху дохода, имуществото и други + Корекция за изменения на нетните активи на домакинствата в резерви на пенсионни фондове

COFOG раздели

COFOG групи (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Междинно потребление

COFOG раздели

COFOG групи (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29 + D.5 + D.8

Други данъци върху производство + Текущи данъци върху дохода, имуществото и други + Корекция за изменения на нетните активи на домакинствата в резерви на пенсионни фондове

COFOG раздели

COFOG групи (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Други текущи трансфери (42)

COFOG раздели

COFOG групи (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

от които, платими на подсектор „Централно управление“ (S.1311) (41)  (42)

COFOG раздели

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

от които, платими на подсектор „Регионално управление“ (S.1312) (41)  (42)

COFOG раздели

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

от които, платими на подсектор „Местноуправление“ (S.1313) (41)  (42)

COFOG раздели

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

от които, платими на подсектор „Социалноосигурителни фондове“ (S.1314) (41)  (42)

COFOG раздели

S.1311, S.1312, S.1313

D.9

Капиталови трансфери (42)

COFOG раздели

COFOG групи (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92

от които, инвестиционни субсидии (41)

COFOG раздели

COFOG групи

S.13

D.9_S.1311

от които, платими на подсектор „Централноуправление“ (S.1311) (41)  (42)

COFOG раздели

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

от които, платими на подсектор „Регионално управление“ (S.1312) (41)  (42)

COFOG раздели

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

от които, платими на подсектор „Местно управление“ (S.1313) (41)  (42)

COFOG раздели

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

от които, платими на подсектор „Социалноосигурителни фондове“ (S.1314) (41)  (42)

COFOG раздели

S.1311, S.1312, S.1313

TE

Общо разходи

COFOG раздели

COFOG групи (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Разходи за крайно потребление

COFOG раздели

COFOG групи (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Таблица 12 —   Таблици по отрасли и по региони (NUTS III)

Код

Списък на променливите

Разбивка

B1.g

1.

Брутна добавена стойност по базисни цени (текущи цени)

A6

 

2.

Заетост (в хиляди)

 

ETO

 

Общ брой

A6

EEM

 

Наети лица

A6

Таблица 13 —   Сметки на домакинствата по региони (NUTS II)

Сметка „Разпределение на първичните доходи на домакинства“(S.14)

Код

Приложение

Код

Ресурси

D.4

1.

Доход от собственост

B.2/B.3

3.

Опериращ излишък/смесен доход

B.5n

2.

Баланс на нетните първични доходи

D.1

4.

Компенсация на наети лица

 

 

 

D.4

5.

Доход от собственост


Сметка „Вторично разпределение на доходите на домакинства“ (S.14)

Код

Приложение

Код

Ресусрси

D.5

6.

Текущи данъци върху дохода, имуществото и други

B.5

10.

Счетоводен баланс на нетните първични доходи

D.61

7.

Социалноосигурителни вноски

D.62

11.

Социални помощи, различни от социални помощи в натура

D.7

8.

Други текущи трансфери

D.7

12.

Други текущи трансфери

B.6n

9.

Разполагаем доход, нето

 

 

 

Таблица 15 —   Таблица за предлагането по базисни цени, включително преобразуване в цени на купувача, (текущи цени и цени) за предходната година

n = 60, m = 60

 

Отрасли (NACE A60)

1 2 3 4 … n

Σ (1)

Внос cif**

Общо предлагане по базисни цени

Търговски и транспортни разлики

Данъци без субсидии за продукти

Общо предлагане по цени на купувача

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

Продукти (CPA)

m

(1)

Продукция по базисни цени по продукти и отрасли

 

а)

Cif в ЕС (43)  (44)

б)

Cif от членове на ИПС (43)

в)

Cif от държави, нечленуващи в ИПС (43)

г)

Cif извън ЕС (43)  (44)

д)

Общо

 

 

 

 

Σ (1)

 

Обща продукция по отрасли

 

 

 

 

 

 

Корекции:

(2)

 

 

 

 

 

 

 

Cif/fob корекции на вноса

Пряка покупка в чужбина от местни лица

(1) + (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо, от които:

(3)

 

 

 

 

 

 

 

Пазарна продукция

Друга непазарна продукция

 

 

 

 

Продукция за собствено крайно потребление


Таблица 16 —   Таблица за използването по цени на купувача, (текущи цени и цени за предишната година)

n = 60, m = 60

 

Отрасли (NACE A60)

1 2 3 … n

Σ (1)

Крайно приложение

а) б) в) г) д) е) ж) з) и) ѝ)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Продукти

(CPA)

n

(1)

Междинно потребление по цени на купувача по продукти и отрасли

 

Крайно приложение по цени на купувача:

Разходи за крайно потребление:

а)

на домакинствата

б)

на нестопанските институции обслужващи домакинствата (NPISHs)

в)

на сектор „управление“

г)

общо

Брутообразуване на капитал:

д)

бруто образуване на основен капитал

е)

изменение на материалните запаси

ж)

придобиване минус намаление на ценности (45)

Износ fob (46):

з)

в рамките на ЕС (45)

в държави-членки на ИПС (45)

в държави, нечленуващи в ИПС (45)

и)

в държави извън ЕС (45)

й)

общо

 

 

Σ (1)

(2)

Общо междинно потребление по отрасли

 

Общо крайно приложение по видове

 

Общо приложение

Корекции:

(3)

 

 

 

 

 

Cif/fob корекции на износа

 

само износ

само износ

Преки покупки в чужбина от местни лица

 

само разходи на домакинствата за крайно потребление

само разходи на домакинствата за крайно потребление

Покупки на местна територия от чуждестранни лица

 

само разходи на домакинствата за крайно потребление и износ

само разходи на домакинствата за крайно потребление и износ

Σ (2) + Σ (3)

(4)

 

 

 

 

 

Компенсация на наети лица (47)

Компенсация (47)

Други нетни данъци върху производството (47)

Потребление на основен капитал (47)

Нето опериращ излишък (47)

Бруто опериращ излишък (47)

Бруто смесен доход (45)  (47)

(5)

 

 

 

 

 

Бруто добавена стойност по базисни цени

(6)

 

 

 

 

 

Обща продукция по базисни цени

(7)

 

 

 

 

 

Допълнителни данни:

Образуване на основен капитал (45)  (47)

Наличност на основен капитал (45)  (47)

Вложен труд (в хиляди лица) (45)

(8)

 

 

 

 

 


Таблица 17 —   Симетрична таблица „Ресурси-Продукция“ по базисни цени (продукт по продукт (48))

(текущи цени)

n = 60

 

Продукти

1 2 3 … n

Σ (1)

Крайно приложение

а) б) в) г) д) е) ж) з) и) ѝ)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Продукти

n

(1)

Междинно потребление по базисни цени (продукт по продукт)

 

Крайно приложение по базисни цени:

Разходи за крайно потребление:

а)

на домакинствата

б)

NPISHs

в)

на сектор „управление“

г)

общо

Брутообразуване на капитал:

д)

Брутообразуване на основен капитал

е)

изменение в материалните запаси

ж)

промени в ценностите (49)

Износ fob (50):

з)

в рамките на ЕС (49)

в държави-членки на ИПС (49)

в държави, нечленуващи в ИПС (49)

и)

в държави извън ЕС (49)

й)

общо

 

 

Σ (1)

(2)

Общо междинно потребление по базисни цени по продукт

 

Общо приложение по базисни цени

 

Общо приложение по базисни цени

Данъци минус субсидии за продукти

(3)

Нетни данъци върху продукти по продукт

 

Нетни данъци върху продукти по вид крайно потребление

 

Общо нетни данъци върху производство

Σ (1) + (3)

(4)

Общо междинно потребление по цени на купувача по продукт

 

Общо крайно приложение по вид по цени на купувача

 

Общо приложение по цени на купувача

Компенсация на наети лица

Компенсация

Други нетни данъци върху производство

Потребление на основен капитал

Нето опериращ излишък

Брутоопериращ излишък

Бруто смесен доход (49)

(5)

 

 

 

 

 

Добавена стойност по базисни цени

(6)

 

 

 

 

 

Обща продукция по базисни цени

(7)

 

 

 

 

 

Внос в рамките на ЕС (49)  (50)

внос от държави-членки на ИПС (49)

внос от държави, нечленуващи в ИПС (49)

Внос от държави извън ЕС (49)  (50)

(8)

 

 

 

 

 

Σ (8)

(9)

внос cif по продукт

 

 

 

 

Общо предлагане по базисни цени

(10)

Предлагане по базисни цени по продукт

 

 

 

 


Таблица 18 —   Симетрична таблица „Ресурси-Продукция“ за вътрешна продукция по базисни цени (продукт по продукт (51))

(текущи цени)

n = 60

 

Продукти

1 2 3 … n

Σ (1)

Крайно приложение

а) б) в) г) д) е) ж) з) и) ѝ)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Продукти

n

(1)

За вътрешна продукция: Междинно потребление по базисни цени (продукт по продукт)

 

Крайно приложение по базисни цени:

Разходи за крайно потребление:

а)

на домакинствата

б)

наNPISHs

в)

на сектор „управление“

г)

общо

Брутообразуване на капитал:

д)

брутообразуване на основен капитал

е)

изменение в материалните запаси

ж)

промени в ценностите (52)

Износ fob (53):

з)

в рамките на ЕС (52)

в държави-членки на ИПС (52)

в държави, нечленуващи в ИПС (52)

и)

в държави извън ЕС (52)

й)

общо

 

 

Σ (1)

(2)

Общо междинно потребление на вътрешна продукция по базисни цени по продукт

 

Крайно потребление на вътрешна продукция по базисни цени

 

Общо вътрешна продукция по базисни цени

Приложение на вносни продукти

(3)

Общо междинно потребление на вносни продукти по продукт, cif

 

Крайно приложение на вносни продукти, cif

 

Общо внос

Данъци минус субсидии за продукти

(4)

Нетни данъци върху продукти за междинно потребление по продукт

 

Нетни данъци върху продукти по вид крайно приложение

 

Общо нетни данъци върху продукти

Σ (1) + (3) + (4)

(5)

Общо междинно потребление по цени на купувача по продукт

 

Общо крайно приложение по вид по цени на купувача

 

Общо приложение по цени на купувача

Компенсация на наети лица

Компенсация

Други нетни данъци върху производство

Потребление на основен капитал

Нето опериращ излишък

Бруто смесен доход (52)

Бруто опериращ излишък

(6)

 

 

 

 

 

Добавена стойност по базисни цени

(7)

 

 

 

 

 

Общо продукция по базисни цени

(8)

 

 

 

 

 


Таблица 19 —   Симетрична таблица „Ресурси-Продукция“ за внос по базисни цени (продукт по продукт (54)) cif

(текущи цени)

n = 60

 

Продукти

1 2 3 … n

Σ (1)

Крайно приложение

а) б) в) г) д) е) ж) з) и) ѝ)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Продукти

n

(1)

За внос: Междинно потребление по базисни цени (продукт по продукт)

 

Крайно приложение по базисни цени cif :

Разходи за крайно потребление:

а)

на домакинствата

б)

на NPISHs

в)

на сектор „управление“

г)

общо

Брутообразуване на капитал:

д)

брутообразуване на основен капитал

е)

изменение на материалните запаси

ж)

промени в ценностите (55)

Износ fob (56):

з)

в рамките на ЕС (55)

в държави-членки на ИПС (55)

в държави, нечленуващи в ИПС (55)

и)

в държави извън ЕС (55)

й)

общо

 

 

Σ (1)

(2)

Общо междинно потребление на вносни продукти по базисни цени по продукт

 

Крайно приложение на вносни продукти по базисни цени

 

Общо внос